90938

Αριθμός τεύχους

222

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1979

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μ4
  χώμα, τοθ Φράξουν οί <Χλλοι τό στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω καΐ μιά συλλαβή δική τού. ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ! Ι ι ι ι ι ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Δι«ο8ον«Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΊ 'ΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μσρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291 Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλ. 222—_ρχ, 5 Γύρω άπό την εκδοεη άδειών όδηι/ήσεως αύτοκινήτου, ετό Ρέδυμυο Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ Έκατοντάδβς διπΛώματα μέ 20 χιΛιάδες δρχ., χωρίς έξετάβεις καί αυθημερόν!!! ΜΙΑ «κομπϊνα», την πιό μέγα- λη πού έγινε μέχρι σήμερα στό ίίδο< της πάνω στήν Κρήτη καί οπό τίς μεγαλύτερες γενικά οτήν Ελλάδα, παρουσιάζει σή- μιρα η εφημερίδα μας, ύστερα οπό ΐριυνα αρκετών ημερών. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά ένα μεγάλο «άνδολο, μιά πραγματική «Βόμβα» ποϋ πρόκειται νά εκρα γιί αί λίγο, όταν οί αρμόδιες ιητηρεσίες καί κυρίως οί Εισαγ- γιλιίς Ηρακλείου καί Ρεθύμνου, θά τελειώσουν την έρευνα πού (ιιξάγουν ήδη από καιρό μέ ά¬ κρα μυστικότητα. ΗΠΑΡΑΝΟΜΙΑ αυτή, πού έ- γινε «κατ' εξακολούθησιν», ΐδώ καί αρκετόν καιρό είχε σάν πρυταγωνιστες — μέ τό «αζημΐ υτοι φυσικά — Υπαλλήλους των υηηρεσιών Συγκοινωνίαν Ριθύμνου, Δασκάλους εκμαθή- σω< οδηγήσεως, Εισαγωγείς ουτοκινήτων καί «κάπονους όλ- υνηλώτερα κτταμΐνους, οί οΐτοΐοι (ούτϊ λίγο - ού— πό λύ) αντί μόνον είκοσι χιλιάδων δροχμών (20.000)11 ίδιναν ο—ούς Ηρακλεκ>~ς πού δέν
  μπορούσαν μετα από αλληλο-
  διάδοχες οποτυχιες, νά πά-
  ρουν δίπλωμα οδηγού από τό
  Ηροκλειο, ένα δίπλωμα από τό
  Ρϊβυμνο, τό οποίο μάλκττα, (ό-
  σοι έβαζαν καί κάτι παραιτάνω)
  έπαιρναν, χωρίς καμμιά διαδι
  κασία, αυθημερόν!!.!
  ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
  Η «ΩΡΑΙΑ ΚΟΜΠΙΝΑ»
  ΤΟ «δίπλωμα» πού έπαιρναν
  σι Ηρακλειώτες από τό Ρεθυμ-
  νο, έπρεπε στή συνέχεια νά τό
  θεωρήσουν από την Αστυνομι-
  κή Αρχή τή< πφΐοχής τους, πραγμα πού οίν «ανελάμβανε» η Ρεθεμνιώτικη σττείρα. ΑΡΧΙΚΑ οί Αστυνομικάς Αρχές δέν πήραν χαμπάρι τίπατε, αλ- λά σιγά — σιγά, πού «τό κακό πλήθαινί», άρχκταν νά εντυπω σιάζονται από τό πλήθος των διπλωματίαν οδηγήσχως, πού έπαψνον κάτοικοι τού Νομού Ηρακλείου, από τόν γειτονικό Νομό Ρεθύμνου. Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟ Υ 105 ΠΑ νά πάρει κανείς δίπλωμα, πρέττιι νά προσκομίσει, μεταξύ των δικαιολογητικών, πκγγοποι ητίκό γεννήσεως. Τέτοιο όμυ< πιστοποιητικό δέν μπορούσαν νά προσκομίσουν φυσικά οί Η- ρακλίΐώτες στό Ρέθυμνο καί τή λύση στό πρόβλημα αυτό την έδινε μιά «απευθύνη δήλω- ση τού Ν ομού 105», την οποία υπογράφανε δηλώνοντας ότι γεννηθήκανε σέ κάποιο χωριό τού Νομού Ρεθυμνου. ΟΤΑΝ αργότερα άρχισαν οί υ- ποψίες τής Αοτυνομϊας, αυτή α κριβώς η δήλωση ήταν πού από βηκε μοιραία γιά όλους τούς κα τόχους (των πληρωμένων πλα- στών στήν ουσϊα, όχι στόν τύ- πο, διπλωμάτων. Διότι όταν Γιά νά μην Εεχνοΰν καί νά μαθαίνουν οί οί παληοΐ' νεώτεροι Μητσοτάκης - Στεφανόπουλος - Νόβας Τρείς φίλοι, τρείς πολιτΐκοΐ, λευκοι οάν περιστέρια διΐχλοτρυτλοσταυρώσανε τα καθαρά τους χέρια κι αλληλοσυγχαρήκανε, μέ τόση ευαισθησίαν τούς «εαυτούς κι αλλήλους» τους, γιά μίαν Άιποστασία πού κάνανε καί δώοανε οτήν ΣΙΑ εύκαιρία νά φτιάξει στήν Έλλάδα μας κάποια Διχτατορία τφάγμα πού τούς βοήθησε νά μποϋν οτήν... Ίστορία καί . . · ουτε γάτα, οΰτε ζημιά, οϋτε καΐ φασαρία. (Νάοτε καλά, πουλάκια μου, πάντοτε καϊ τα τρία). Μ. Χ· Διαμαρτυρίαι έξ άφορμπς πρόσφατου δανάτου ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ; Ή περίπτωση των συγγενών τοΰ Μ. Βενιανάκη Την π Τετάρτη 2)5 έ"να βλιβερό άγγελμα συγκλόνι "ε τό Ήραχλειο: ήταν τό δγγελμα τοϋ θανάτου τοΰ 19χρονου μαθητή — άθλη- ^ Μιχ. Βενιανάκη τοϋ Βα «'λείου, πού έτασυνέβη μέ- σα στό 'Εθνικό Γυρναοτή- ριο. Προχβές μας έτπσκέψτη κε στά γραφεϊα μας έ^νας άιπιό τούς ουγγενεϊς τοΰ ά- ιυχου νέου, ό πρακτοξάδβλ- φος τού Γεώργ. Βαμβου- Μιά μορφή πολιτικάς προπαγάνδας ΙΣΡΑΗΛ: ΤίγϋρεύειστηνΕύρώπη; Γράφει ό ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ Ισροήλ δοθηκιε ηριν λί Υον ιοαιρο. και το φετεινο πρώ- τ° βραβειο τραγουόΊθύ, στον δϋογωινισρο τγκ ΕυΗΟνΐδΙΟΝ. Στο Ισ,ρκιηλ δοθιηικε καΐί τό πί-ρυ οινο ηρώτο Οροβΐιο τού *δ·κχι Κοί φέτος ο διο αυτός,' τνΛ," Έυι(3ωπα- ν υηοτϊθεται, χωρών, έγι- « κατα τρϊ*πο ηαρσδοξο, στήν •Ασία. Το Εωρωπα'Γκα μουσι- ο θΜνκροτήμοτο, «χταληξ<»< ^^ Ιίιροσιόληιμο γιο νά διαγυ- Κοί α πρωτια, ζανά στοι>ς Οβροιοι>ς...
  'Ολοι βί.βοι.α· ξβρουιμί. ττώς η
  Ευ'ρώπίη εινοι ιμιο πβριορισμενη
  βχταση, πού <χ »σμμκ» πί,ρ^ ιπτωστ» 6ε φττανει 'ΐκχρι την κορ διο τής Μεσητζ Αναπτολής. Κι α- κ,6μη ξεροίϋμε τκΐχ το κ,ράτος τού (ισμαήλ είναι στήν μαικιρονη Ασία, στά ΐΜτοίίτη'μένα εδάφη τού μαρτι>ρτικ>ύ Πολαιστηνια-
  κοϋ Λοου. ΐέρουιμ* σκαμη ηΐκ
  ο δκιγωνιοιμός τής ΕυΚΟνΊ5Ι-
  ΟΝ οφορά τό κιράτη τή< γηιρσι- • ΣΥΝΚΧΙΙΑ στή σελίδα 2 κάς, Ανωγείων 55» ό οποί¬ ος μάς διεκτραγώδησε την πρόσθετη πε,ρ,ωπέτεια πού ύιπ·έστη.σαν άηό την Πολι- τεία. κάνοντάς μας συγχρό¬ νως καί μερΐκά δικαιοΑογη- μένα παράΐπονα. Τα περι- γράφομε δπως μας τα εΐ- πε: Ό μαθητής έΐτεσε, κάτω στΐς 4.15 μ.μ. Πέρασαν 40 λεταά γιά νά έίρθη τό αύτο κίνητο τοΰ Σταθμοϋ Α' Βο ηθειών» τό τηλέφωνο τοΰ ποΐου δέν άπαντοΰΐσε έΐύ 15' λεπτά. Τόν μετέχρεραν οτό ιΙπ- ποικράτειθ/ δπου διαπΐστώ- θηκε ό θάνατος καΐ άατό έ- κεΐ στΐς 5μμ. στό Βενΐζέ- λειο γιά νεκροφίαι. Άπό τίς 5 έως τίς 9.30' μ.μ· οί συγγενείς ό Άξιωμα τικός Ύττηρεσίας τοΰ Γ' Τμήιματος καχ ό Εΐοΐαγγελέ- ας Ύττηρεσίας ψάχνανε νά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλίδα 4 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ «Η ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» Τού Χανιώτη Δικηγόρου ΣΤΡ. Γ. ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ τούς ρωτούσαν νά πούν τόν ση) όλοι πάθαιναν ...ολική αμ Πρόεδρσ, τόν Παπά, τόν Αγρο φύλακα ή έστω δυό ονόματα... «χωριανών» τους (τού χωρίου πού ειχαν στήν ψεύτικη δηλώ- ΤΩΡΑ τό πράγμα πήρε τό δρό- μο τής δκιλίύκανσης άν καί λέ- γεται ότι πολλοί ισχυροϊ πολιτι ιιοί τού τοπου μας, προσπάθη- σαν νά συγκαλυψυν την όλη υ- πόθεση λόγω καί των πολλών αναμεμιγμένων στή «μεγάλη κομπϊνα», αλλά κυρίως των πά- ρα πολλών κατόχων τέτοιων α- δειών οδηγήσεως. ΥΠΟΛΟΠΖΕΤΑΙ ότι ο αριθμός των αδειών αυτών ανέρχεται σέ εκατοντάδες, πράγμα πού — πέραν όλων των άλλων — δείχ- νει καί τό μέτρο τού κινδύνου ζωής κα| θανάτου των πολιτών πού κινδυνεύουν κάθε μερά τούς ανικάνους οδηγοϋς, πού παϊρνουν ικανότητα μέ 20 χι- λιάδες, τραγουδώντας τό τρα- γούδΐ: «Ο Χάρος βγήκΐ παγα- νια»! Μετά άπό πολύωρη συζητήση πού είχαμε προχθές Σάββατο Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ! Άνάστατοι οί έπιζώντες Άγωνιστές καί οί συγγενεϊς των πεδαμένων • ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΗ- ιΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ · ΣΥΝΤΗ- ΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙ- ΒΛΙΟΥ · ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ · ΜΠΟΡΟΥ¬ ΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΜΕΡΙ- ΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΑΣΥΝΑΙΣΘΗΤΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΑΝΟΥΔΑΚΗ •ΤΙΛΕΕΙΟ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙ Ο ΜΠΑΝ¬ ΤΟΥΒΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟ- ΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑ, ΛΕΕΙ Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ, ΤΟ- ΑΝΩΓΕΙΑ · ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ «ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ», θά μπορούσε νά είναι ο τίτλος τού βιβλίου «Καπετάν Μπαντουβά Απομνημονεύματα», πού έγρα- ψε ο κ. Αντώνης Κ. Σανουδάκης, μέ βάοη μαγνητόφωνήμένες' διη γήσεις τού Αρχηγού Εθνικής Αν τιοτάσεως Κρήτης κ. Μανόλη Μπαντουβά καί εξέδωσε ο κ. Στέ λιος Χαλκιαδάκης, («Κνωσός»), σέ ίνα τόμο 512 σελίδων μιγά- λου σχήμοτος. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ αυτό, πού αναφέ- 'Ρεται κυρϊως στή δράση τού Καπετάν Μπαντουβά κατα τή Γερμανική Κατοχή καϊ την Αν τί σταση, περιέχει καί αρκετές «βα ρχ.ιβς κατηγορίες» κατά πολλών προσώπων συνεργατών, φίλων τού, ακόμη καί συγγενών τού, οί οποίες φυσικό ήταν νά δημι- ουργήσουν αντιδράσεκ παρα- γοντων, πρωταγωνιστων της Αντΐστοσηί πού ζούν ακόμη, αλ λά καί συγγενών των αποθανόν- των, η κυριώτερη εκ των οποί- ων^ταν τοϋ βουΛευτή κ. θανά- ση Σκουλα, πού από την εφημε ρίδα τού «Κρητικο Φώ<», εξα- πέλυσε σφοδρή ιπίθεση κατά τού Μπαντουβά, γεατϊ όπως λέη ο τελευταίον, «θϊγει λέγον- τας την πραγματικοτητα, μερι- κοϋς Σκουλάδίς». ΓΥΡΩ από τό σοβαρά αυτό θέμα τού βιβλίου τού ΙΜπαντου βά, (γιά τό οποίο ο Δήμαρχον Ηρακλείου κ. Καρέλλης έγραψε μολις κυχλοφόρησΐ ότι παρου σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καί ρουφιέται χωρίς νά μπορείς νά τό οταματήσεις όταν τό αρχί- σεις, γιά νά συνεχίση προχθές από την ιδία θέση τού «Ανάπο- δου» τής εφημερίδας τού «Αλ- λαγή», γράφοντας ότι προβλέ- πει «αντάρτικες» εκδηλώσει^ α¬ πό τίς αντιδράσει Σκουλα κ.λ. π.) αοχοληΛήχαμε μόλις ξέσπα- σαν οί πρώτες «θύελλες» καί α¬ κριβώς τα πρώτα αποτελέσματα τής ερεύνας μας αρχίζομε νά δι δωμε στό αναγνωστικό μας κοι- νό, ευθύς αμέσως. ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ο συγγραφέας τού βιβλίου είναι εκτός Κρήτης, επι σκεφθήκαμε τόν εκδότη κ. Στέ- λιο Χαλκιαδάκη, ο οποίος μάς είπε τα εξής: • Την πρωτοβουλια τής έκδο- σης είχε ο κ. Σανουδάκης. • Τα χειρόγραφα είναι τού κ. Σανουδάκη, από μαγνητοταινί- ες τού κ. Μπαντουβά. • Δέ νομίζει ότι είναι συνυ- ΤΟΤΚ .: Καιαϋί,ιανε μαζι (Πετρακυιωμγΐ|ς — Μπαντου6δς) στεφάνια γιά τούς ί|ρωες της Άντΐοταοηί, ΤΏΡΑ.. : 'Ό*" έηΊΪ/ϋν Μπαντουβας, κατηγορεί γιά ίδιι>
  ποιήιοίεις οίκονοιιικές, τόν άποθανόντα Πε¬
  τρακογιώργη
  πεύθυνος ο κ. Σανουδάκης, για-
  τί έπρεπε νά καταγράψει ό,τι
  τού έλεγε ο Μπαντουβας.
  • Τή συμφωνία τής έκδοσης
  την έχει συνυπογράψει καί μέ
  τούς δυό (Σανουδάκη καί Μπαν
  τουβά).
  • Ο ίδιος δέν έλεγχε καθόλου
  τα χειρόγραφα γιά τα οποία μό
  νος υπεύθυνος ήταν ο Σανουδά
  κης.
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Προχθές Σάββατο μεσημέρι
  Γιά μιά σωστή αντιμετωπίση τοϋκυκλοφοριακοϋστόΉράκλειο
  ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
  Τό Ηράκλειο, <μιά από τίς μεγάλίζ πόλεις τής Ελλάδος, έ- χασΐ δυιό ιμίγάλες ί,υικαιρίες νά γκνει μιά ρυιμοτομηιμένη πολη. Η πρώτη εινα·Γ το φεύγσ των Τούρκων »αί η δεύτερη τό φεύγα των Γίριμανιών. Στήν πρώτηι, όταν τσ τΐΐ,ρισσότερα σπίτια τα εντο< των τειχών, ή¬ ταν Τούρκικα κι ΐιμεινον στή δια χείιριση τού Ελληνικού Δημο¬ σίου. Στήν δευτερη, φεύγοντας οί Γερ,μανσϋ την άφπραν ένθ' σω- >ρό ερειπίων καϊ θά μπορούσε
  νά ξαναικτπσθώ σωστο, ποντω
  σε 'ρυμοτομικο σχέδιο.
  Δυοαυιχώς κοΐϊ αυτή η περί-
  πτωσή βμεινε ανεικμετάλλευτη
  και τό Ηράκλειο κτΐισττΐκί πάνω
  ΣΤΕΛ1ΟΥ ΚΩΣΤΉ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  στο Παιμπαλακϊ χναρια τουι, δι-
  οτηρώντας ετσΐ' τσ μιεσαιωνικά
  δροί/ακια τοι>.
  Τώρα εμείς οί ανθρωποι τού
  20ού οιώνα ·μ€ τόν τεχνολογιικιό
  πολιτισμ,ο τού, ικληρονόμοι μι-
  ας Μεσαιων>κή,ς Πολιτειας ζίηι-
  τούμε λύσεις ιστά ηροβλήιματα
  πού ιμάς δΓ>μιου.ργεί^
  Τό βοσικώτερο καιΐ μεγιαλυτε
  ρ·ο πρόβλημα είναι τό κακλοφο
  ριακό.
  Τα αυτοκίνητα πληθοϊνουν
  ιμέρα μέ τή μερά ενώ οί δράμοι
  παιραιμένουν τα ϋδια Μίσαιωνι-
  κα δράμια. Μέρος γιά πορκά
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΛΟΠΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ;
  ΟΠΩΐΣ είναι γνωστό, τό 1976 όργανώθηκε στό Ή-
  ράκλειο το Δ' Κρητολογικό Συνέδριο, κατά τή διάρ-
  κ«ΐα τοϋ όποίου έγιναν πολλές καί έν&ιαφέρουσες με-
  λέτες κα! άνακοινώσβις.
  ΕΠΕΙΔΗ £χουν ΐτεράσεΐ τοσα χρονια καί έιπειδή
  πληροφορηθήκαιμε δτι δλα τα κείμενα αύτά καί τα Πρα
  κτικ,ά τοϋ Συνεδρίου παραδοθΓ)καν στό Ίοτορΐκδ Μου-
  σείο Ηρακλείου, ρωτοϋμε τούς άριμοδίους τού περΐ της
  τύχης των παραιτάνω καί τοϋ ΐΐιθανοΰ χρόνου εΊκδοοης
  τους.
  ΜΕ την εύκαιρία μάλιστα αύτη ρωτοϋμε καΐ γιά
  τα έκδοθέντα Πρακτικά τοΰ Γ' όργανωθέντος στό Ρέ¬
  θυμνο τιριοηγούμενου Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, τα ό-
  ποϊα έκδοθηκαν μέν, πλήν δμως ούδέΐτοτε δόθηκαν
  στό έ,μΐταριο, με ααχστέλ&οιμα νά μην τα £χουν προμχΐ-
  θευτεΐ δσοι ένδιαφερονταΐ/ άφοΰ δέν έ^χουν ουδέποτε
  κυκλοφορήσει στήν ούσία.
  ρισμα δέν υπάρχει και πολλοί
  δρομοι είναιι όβατοι από αυτο-
  κίνΐητο.
  Οί βατοί δρομοι στερούν-
  ται φωτεινής σηματοδότησης,
  εκτός ατιό δυό σηιμίϊια, καί οί
  τροχοναμοι, .είναι τόσο λίγοι,
  πού παρά τις φίλότιμες προοτΐιά
  θεκς τους, δεν λύνου>ν τό προ-
  βληιμα.
  'Παλαια Αστυνοιμΐικήι διάταξηι
  αιπαγορευει την κυκλοφορια
  στούς ρασικούς δρόμους των
  Μοτοποδηιλάτων. Όμως το ι-
  διο τουτο το ιααιαγορευμιενο ο-
  χιηιμα θά μιπορουΐσε νά λυσει το
  κυκλοφσριακο πρόβληιμα.
  Βκτος τού κυκλοφοριακου,
  υπάρ.χει το καυτο ορόβλιηιμα
  τής Κυβερνιηοης, τα καύσφΰ.
  Το μοτοποδήλοτο παρουσι-
  σζιι πλεονεκτήμοτα πού δεν
  ,πρέπει νά τα πεταμε ηϋιοω απο
  μιά απαγορευτι·κή Αστυνομική
  διατάξη.
  Είναι μικρό στον ογκο τού,
  όσον αφορα τό παρκάιρισμα καιι
  το χώρο ενός αυτακινήτου θα
  ιμπορούν νά τον καταλάβσυν
  τουλά'χι·στον πεντε μοτοποδή-
  λατο.
  Είναι οικονομικο στα καυσι-
  ιμα, αρα ότι χρειάζεται αυτή τή
  στιγμή η κυβέρνηοιη.
  Είναι εξυ—ηιρετιχό όσο καί
  το αυτσκιΐνητο, σέ μερικές περι-
  πτώσεις δέ περισσότερο α>π' αυ¬
  τό.
  ΒίναΊ προσιιτο στην αγορά
  τού καί θά μπορούσε νά αποτε-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  επισκεφθήκαμε τό πρωταγωνι-
  στικό πρόσωπο τής υπόθεσης,
  τόν Καπετάν Μπαντουβά, στό
  σπίτι τού οτίς Πατέλλες, μαζϊ
  μέ τόν κ. Μιχάλη Βενέρη, ο ο¬
  ποίος καί μάς έκλεισε τό ραντε-
  βού, παρουσία δέ τού οποίου
  μαγνητοφωνήσαμε τετράωρη
  προφορική συνέντευξη μέ τόν
  Αρχηγό τής Εθνικής Αντίστα-
  σης Κρήτης, στόν οποίο όταν
  είπαμε ότι βρίσκεται υπό βαρυ-
  τάτην κατηγορία πλαοτογρα-
  φήσεως τής Ιοτορίας, απάντη-
  σε αμέσως:
  —«Επιμένω σέ όσα είπα. Βε¬
  βαία θά μπορούσαν μερικά νά
  παραλειφθούν, μά η πραγματι¬
  κοτητα είναι αυτή καί σκληρή
  βεβαία. Εγώ όμως την είπα, για
  τί πάνω από την Εθνική Αντί-
  σταση, εγώ δέν βάζω ουτε πρό
  σωπα, ούτε φίλους, οΰτε τίπο-
  τα. Εγώ εϊχα αποφασίσει νά εκ-
  δοθούν μετά τόν θάνατό μου,
  αλλά αύτοι επιμένανε νά γίνει
  τώρα. Εν πάσει περιπτώσει ρώ-
  τα με νά σού απαντώ».
  Τόν ρώτησα γιά τόν Πετρα¬
  κογιώργη, γιά τόν Ποδιά, γιά
  ττολλούς άλλους, γιά τίς κλε-
  ψιές πού τόν κατηγορούν κι αυ
  τόν ότι έκανε, γιά τή συνεργα-
  σία τού μέ τή Διχτατορία, γιά
  τούς βασανισμούς καί τούς θα-
  νάτους πού ψιθυρίζεται πώς έγι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐοα 4
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΣΤΗ ΜΙΛΑΤΟ
  Μέ ικιατάνυξη ιοαί συιμμετοχή
  αρκετου κοσμου, γιορτάστηικε
  ΤΓ>ν προπερασμενη Κιυριακη η
  επέτειος τού ολοκαυτώματος
  τού Σπηλαίου τής Μιλάτου.
  Ο Σεβ. ΜητροπολΜης Πέ¬
  τρας κ. Δημήτριος, τελεσε επι-
  μνηρο·συνο δΐηΐση γιά τους θυ
  σιοσθεντες.
  ΓΓήν Κυΐβι&ρινιη σ η ΐικπροσώ-
  πηΐσαν ο υπουργιός κ. Ε. Κεφα-
  λογιύννης, ο βουλευτάς ». Ε.
  Κοθρής καιί ο Νομιαρχης Λαοι-
  βιου κ. Γ. Λαμπ'ρινάικος.
  Το μεσημ'&ρι ο Πράεδρος
  της Κοινοτη^-ας ΜιΆάτθιυ κ. Μα
  νοασόκης παράθεσε γεύιμα
  οτούς επΐσηιμους.
  Ο ΠΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
  "Ενα χρέος ατή μνήμη τού
  ΠΑΝΕ κάμποσα χρονια τώρα, πού τό ξημέρωμα
  μΐας Πρωτομαγιας, ό Γιώργης Πιτοιδιανός, δέν
  ξύιπνησε. "Ηρε,μα και άθορυβα πέρασε άπό τή ζω-
  ή οτόν θάνατο.
  ΓΙΑ δουυς — και θδναι λίγοι — δέν ξέρουν ποίος
  ήταν ό Ππσιδιανός, τούς τόν θυμίζομε μέ δυό
  λόγια: ΤΗταν ίίνας ώραϊος ανθρωυτος, πολύπλευ-
  1 ρος καί πολυτάλαντος, πού τφόσφερε πά,ρα πολ-
  λά στό Ή)ράκλεΐο άτιό δλους τούς τομεΐς πού ύ-
  πηρέτηοε Δημοοΐογραφία, Άθλητισρό, θέατρο
  κλπ.
  ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΐΑΜΕ κι άλλοτε καί τό ξανα
  λέμε πάλι, δτι τό Ηράκλειο, έχει χρέος
  νά τιμήσει τόν Γιώργη Πιτσιδιανό στήνωντάς
  τού μιά προτομη- οάν έλάχιστο δεϊγμα άναγνώρι-
  οης τής μεγάλης προσφορας πού έΐκανε στόν Ά-
  θλητιομό, την Θεατρικη κίνηση καϊ τή Δηροσιθ-
  γμαφία τοϋ Ηρακλείου.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Καρέλλης καί τό Δηροτι-
  κό Συμ6ούλΐο εχουν τό λόγο επί τής προτάσεως
  καί ιρυοικά τό χρέος τής άπόδοοης τιμης στή μνή-
  μη τοϋ άξέχαοΊου καί άνεπανάληιπ,του Γιώργη
  Πιτοιδιανοϋ.
  Μ. Χ·
  ί ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ]-_
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ♦♦♦♦»♦ »»♦«»♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>«
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΚΡΗΝΗ
  ΤΟΥ ΜΟΡΟΖΙΝΗ
  χαρας
  που ηριν με· ^>
  Γθραζσυν οιαλνλο, ττ,α θΓ.ομα
  ηρολαβη νρ πέι ι-αοω κ ^^,, ,,Γ
  ουλλαΡπ δικηΈου
  Ι ν^ ^ | ι ί ι ϋ τ,
  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑ πολλοστή φορά ξανιαθΐγο-
  με τό σοβαρά θέμα τής κατα*
  στροφής πού υφίσταται καθη-
  ■μερινά τό μοναδικϋ μνηιμεϊο
  τού Ηρακλείου, η ττερίφηιμη
  Κρήνη Μοροζίνη ή «τα πέντε
  λΐιοντάριιαι», όπως είναι ττεριο-
  σότερο γινωστή.
  ΚΑΙ ρωτού,με ξανά την Δημο-
  τική Αρχή, την αρμοδία Αρ-
  χαιολογιικιή Υπηρεσία «αί γενι-
  κά κάθε αρμοδία: τί θά γίνίΐ
  —επί τέλους — μέ τό σοβα-
  ρό α>υτό θέμαι;
  Ο κ. ΔΗΊνΙΑΡΧΟΣ ε«χε πει πα-
  ληότερα ότι τό θέμα θά αντι-
  μετωπεστεί μέ μιά γενικώτερη
  μελέτη διαιμόρφωοτις τού όλου
  χώρσυ κι ότι ένο ΚΊγκλίδωμα-
  θά ήταν αΐκαλαίσθητο.
  ΣΥΜΦΩΝΟΙ γιά όλα ούτω, αλ-
  λά μέχιρι τότε τί ©ά γίνει; Τϊ
  θά πείραζε δηλαδή, έστω καΐ
  ένα< ακαλαιίσθητο (σά νά ήταν βλέΓτεις τό ιμόνο στό Ηρά^ ικλειο...) κιγκιλίδωμια., προσω- ρινά τοιποθετημένο, μέχρι την ( οριστεκιή τακτοποΐιηση μέ την γιενιικιώτ&ρη ΐ,φαρμογή τής με- | λέτη,ς τού χώρου, πρθικειμέ- νου νά σωθεί τό μνημείο αω- τό, πού κιαβημερινά κατοοττρί- , φεται; Ι ι ι ι ι ι Μέσα στό Μάιο προσδιορΐζεται Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΟΠΟΝΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΧΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ή ύπόθεση δωροδοκίας πού άποκάλυψε «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦·♦♦< Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ Ε.Ν. ΜΙΑ ττιροσφατη άπεργία (των μηχανικών τοΰ Έμπορι κου Ναυτικόν τής Άκταπλοίας μας) κατέληξε δυοτυ- χώς γιά τούς άπεργούς οέ άποτυχία. Δέν εϊμαθΐε οέ θέση νά άξιολογφωμε 8λα τα δίκαια αίτήιματα τής τάξης αυτής, ϊσως καί έκ τοΰ γε- γονότος δτι οί ανθρωποι πού δουλεύουν στήν τοτπκη γραμμή, μέ έργοδότη τίς «Μινωικές Γραμμές», δέν 'έ- χουν τή σκληρή αντιμετωπίση των μεμονωμένων έφο- πλιστών- Δέν μιποροΰιμε δμως νά μην σταθοΰμε σέ έΎα 6α- σικό καί πέρα γιά πέρα δίκαΐο αϊτημά τους, τό αϊτημα τής άναγνώρισης τής άνθυγιεινής εργασίας. Πώς είναι δυνατόν νά μην τούς άναγνωρίζεται αύ- τό τό οικαίωιμι», οταν έχει άναγνωριστεϊ σέ πολύ λιγώ- τερ,α άνθυγιεινά έιπαγγέλματα καί δταν είναι σέ ολους γνωοτό δτι οί μηιχανικοί, δουλεύουν στά έγκατα των πλοίων, πού ασο έξελιγ,μένα καί τελειοποιη,μένα καί αν είναι, δέν ιπαύουν νά άττοτελοΰν χώρους πραγρατι κά άνθυγιεινούς. Προτείναμε στίς «Μινωικές», λόγω καΐ τής ίδιότη τάς της σάν έταιρίας λαϊκής βάσεως, νά έξετάσει έστω ιμόνο αύ.τό τό αϊτηυα καί νά δείξει τή μεγαλοψυχία πού δείχνει σέ άλλες περΐιπτώσεις. ΟΙ ΦΥΑΕΤΙΚΕΣ ΛΙΑΚΡΙΣΕιΙ ΕΝΑ νέο Νόμο θά προσπα¬ θήση νά ψηφίσει η Κυβερνητι- κή πλειοψηφία τούτες τίς μέρες στή Βουλή. Τό Νόμο «πΐρί φυ- λετικών διακρίσεων». ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά ένα απαρά· δεχτο σχέδιο πού έγινε στήν πραγματικότητα από τούς Ε- βραίους καί πού επιδιώκουν (ό¬ πως γρόφουν οί ίδιοι στά ε- πίσημα έντυπά τους) νά προ- στατεύσουν τούς εαυτούς τους από κεϊμενα καί ομιλίες, πού γράφονται καί λέγονται εναντί¬ ον τους. Πρόκειται γιά ανελεύθερο σχέδιο, πού δέν πρέπει νά νί- νει Νόμος τού Κράτους. Άς τό προσϊζουν όλοι οί βουλευ¬ τάς, ακόμη καί τής Κυβερνητι- κής παράταξης. ΟΙ ΣΥΗΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΕΠΣ Ο ΠΟΛΥΣ κόσμος δέν έ*χει άντιληφθεϊ άκόμη τή ζη- μιά πού υφίσταται τό Ήράκλεΐο καί κυρίοις οί συνοι- κίες τού, δπου κυρίως κάθεται ό φτωχός κόσμος. Μέ τό μέτρο αύτό τής κυβέρ,νησης ήρχισαν ή"δη νά δημιουργοΰνται κοινωνΐκά προβλήματα, διότι δνας φτωχός ήν μέσος α.νθρωπος, πού είχε δνα οίκοπεδάκι καί κανόνιζε τόν λογαριααμό τού γιά νά δώσει τούς 3 όρόφους στά παιδία τού, τώρα πού τα ύπόλοιπα, έκτός τό πρώτο, μένουν άστεγα, άρχίζουν οί οίκογενειακές γκρίνιες. Εϊχαρε προτείνει οταν πρωτοάρχισε τό θέμα, νά ώργανιοθϊ;! συλλαλητή,ριο, άλλά δυο^υχώς δέν ^γινε καί μέ κάτι παραατλανητικές ύποσχέσεΐς καί κάτι Μητσοτακικά κόλιπα, ή ύπόθεοτ) δμεινε έτσι μέ άποτέ- λεσμα νά θιγοϋν τόσο καίρΐα τα συμφέροντα των με- ο*έων καί φτιοχών τάξεων.____ ___________________ ^,__■*._-...... ' ·. Λ^,ίϊ-^-ί-ι. -':ϊεΡΒ0ίΚ853ξ^25Ε!ΜΗεΚ5—~_2 ΜΙΑ ΠΛΡΛΛΟΓΗ ΔΙΛΜΛΡΤΥΡΙΛ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ στήν «Άλλαγή» τοϋ προχθεσινοΰ Σα6 βάτου μιά διαμαρτυρία των ΠωΑητών 'Υγρών Καυοί- ρων- έξ άφορμής τού δτι γ,ράψαρε δτι ό Σύνδεσμος Τα- ξί "Ηρακλείου θά κυκλοφορήΐσει σύντοιμα ταξΐ μέ ροδι- οτηλέφωνα στό Ήράκλεΐο, ΕΙΛΙ'ΚΡΙΝΑ μείναιμε έ^κκληικτοΐ άιπό τό κείιμενο αύτό πού ύΐτογράφεΐ ό πρόεδρός τους κ. Έμμ. Ι. Μαυρά- κης καί τό ιιόνο πού έχομε νά απαντήσωμε είναι μή- πως ό ονντάχτης τού την ώρα πού τό έγραψε δέν έατΐ- κοΐνωνοΰσε μέ τό μυαλό τού. · ·γ· ■■--■■-·--«·· ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■«■■· ■■■■■■·■··■*·«■■■■·■■■■■■■«■ ■ ■■»■■■■■■«■■■■·■ ■■·>■■■ εί ειει εί - · « «ι* ■ η ■ ε> ■■■ ■ ··■■■ εί ■■·■■■■ ε·· ·γ
  ΤΡΑΠΕΖΑ - ΛΗΣΤΗΣ
  ΕΝΑΣ φίλος συνδρομητήν μά< έστειλε προχθές από τό Ρέθυ- μνο μιά επιταγή, (έκδοση τής ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΌ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ «ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ» Τό Δημοτικο Συμβούλιο Η- ■ρια,κλεϊου, στή συνώρίαοή τού τήις Παραισιο.ευήζ 4)5)79, θά α- ο»χολιηιθεϊ μέ μιά σειιρά θεράτων, μεταξύ των οποίων συμττερ,ιλαι- ιμβάνεται «αί τό θέμα> τής παρα
  χώριηισηζ τού ακινήτου τού Πά
  ινκΐινείου (γιά τό οποίο ασχολη-
  θήΐΜαμε προσφατο) στό Πανεπι
  ΌΤήιμιο Κρήτης.
  ομόρρυθμης εταιρείαι τού),
  δραχμών χιλίων, μέσω τής Εμ-
  πορικής Τράπεζαι.
  ΟΤΑΝ πήγαμε νά την εισπρά-
  ξομε μός κράτησαν 10 δρχ.
  προμήθεια, 10 δρχ. ταχυδρο-
  »μκά(;) καί 30 δρχ. τηλεφωνι-
  κά(;), σύνολο δρχ. 50 καί μός
  έδωοχιν καθαρά δρχ. 950.
  ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ λοιπόν ότι από
  τό Ρέθυμνο ώς εδώ, στίς χίλι-
  ες δρχ. η Τραπέζα παίρνει 5ο)ο
  σκεφτήκαμε ότι άνετα θά μπο-
  ρούσε κανείς νά δώσει στήν
  τταραπάνω Τραπέζα (καί στκ
  άλλες φυσικά πού εισπράτ
  τουν τόσο ...άνετα τό 5ο)ο μι·
  άς επιταγής) τό όνομα: ΤΡΑ¬
  ΠΕΖΑ - ΛΗΣΤΗΣΙ (Μέ τό συμ-
  κιόλας).
  Σύμφωνα μέ πληροφορί-
  ες μας, μέσα στόν έπόμενο
  μηνα Μάιο θά γίνει ο ώ Τρι
  μελές Πλημμελειοδικεϊο
  Ηρακλείου ή δίκη γιά την
  ύπόθεση δωροδοκίας πού
  άιποκάλυψε ή εφημερίδα
  μας πρό ενός περίπου χρό
  νού, μέ κατηγορούμενους
  τόν Γεωσΐόνο τής Νομαρχί
  άς (τότε) Ηρακλείου κ.
  Μαρκάκη καί τόν γνωστό έ
  ξαγωγέα κ. Πασχάλη Χατ-
  ζόπουλο τής έταιρίας μέ
  τίτλο «Όλυμπΐάς».
  "Οπως θά θυμοΰνται οί ά
  ναγνωστες μας ό Μαρκά¬
  κης, πού έίκανε τόν ποιοτικό
  ελεγχο στά έξαγώμενα
  πρός τό έξωτερικό προϊόνΓα
  άπό τόν Χατζόπουλθ/ «διευ
  κολύνθηικε» άπό τόν έλεγ-
  χόμενο έξθιγωγέα ό οποίος
  τοΰ έ'φερε δνα αύτοκίνητο
  «Φόρντ» άπό τή Γερμανία,
  τοΰ «έστειλε στό σπίτι» 8να
  πλυντήρΐο πΐάτων καί μερι
  κοί λένε καί γιά κάτι με-
  τρητά.
  Μάρτυρες θά έξετασθοΰν
  πολλοί μεταξύ των οποίων
  καί ό άποκαλύψας πρώτος
  την ύπόθεσηδιευθυντής τής
  «Αληθείας».
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  Γιά την Κυριακή 29)4)79
  είχε προγραμματιστεϊ άπό
  τή Νομαρχία Ίίρακλείου ή
  πραγματοποιηθή (ώιρα 10
  π.μ.) έπιμνημόσυνης δέη-
  σης στό Μηχροπολιτΐκό να-
  ό τοΰ Άγίου· Μηνα ύπ-έρ
  των θυμάτων των στρατευ-
  μάτων γερμανικής κατοχης.
  ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ
  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό νεοεκλεγέν Δ.Σ. πού προ-
  ήιλθε οπό τίς αιρχαιριεσϊες τή·ς
  15)4)79 τού 1αυ Κυνηγετΐικού
  Συλλόγου Ηρα.κλείου, συγκρο
  τήιθηικε την 25)4)79 σέ σώμο,
  ώς εξής:
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντ. Μαλλιαιρός
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε)4μ. Δεν-
  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Αλ. Παρ-
  λαιμάς
  ΚΟΣΜΗΤΩΡ: Γεώρ. Πουλά-
  ιαης
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μιχ. Μακρά-
  κτς. Γεώργ. Στειακάκι, Ευ.
  Χατζηστεφάνσυ, Στ. Χατζη¬
  δάκης.
  'Υιπενθυμίζομε δτι γιά
  την ίδΐα ύπόθεση έγινε ά-
  μεο'η διοικητική δίωξη καί
  δτι ό Γεωσΐόνος Μαρκάκης
  μετατέθηκε δυσμενώς.
  Τού εϊπε... μέ κλωτσιές τό «Χριστός Ανέστπ.»
  γπαηηΗηοΣ της δεη στα πινοπεραμαν
  ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ Μ. ΣΒΒΒΑΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ
  Τή νύχτα τού Μ. Σαββά-
  τσυ καί λίιγιη ώρα. μετά την Ανά
  σταση, στή μονάδα τής ΔΕΗ
  στά Λιναπεράματα. Ηραικλΐίου,
  ένας υπάλληιλος ε*Γτε μί... κλω¬
  τσιές τό «Χριστός Ανιόσπτι» σέ
  ένα ομοιόβαθμο συνάδΐλτρό
  τού Ι
  Σιυγικεκριμΐνα, ενώ ο κ. Νί¬
  κας ΤοχΜοίρης ΐκτελούσε υπηρε-
  ο(ίο, δέχτιηικιε εΠΡΘ&οιη τού ου-
  ναδέλφου τού κ. Κώστο Καγια-
  ,μοά,ιοη, μέ αοοτέλεσμο νά μετα-
  φερθεί σέ λϊγο στό Σταβμό Α'
  Βο·ηβε»ών ικαί στή συνέπειαι
  στήν κλινική «ίΓτττοΚ'ράτειο», μέ
  τραώιματα στήν κεφολΐή, στήν
  ,κοιλια'Κή χώρα «αί! μέ εγκχφαλι-
  κή διάσειοη.
  Πρέπει νά σημίΐωθεί ότι ο
  δρότστης, δυό β.ράδυιο προηγου
  μένως, πσιραικολουθούσιε τό θύ-
  ρα, την ώρα πού εικτελούσε υ-
  ττηιρεσϋο, χωρίί νά έχει πρός
  ταύτο δ,ικαύωμο, «α,τά την άπο-
  ψη τού Γτοθόντος, ο οπθιίος ή¬
  δη βγήικε από την Κλιινική.
  Γιά την ΤΜιραττάνω θλι,βί,ρή
  ΙΓΚφίπτωσΠΙ γιίνονται ή|δη διοι-
  κητρκές αναικιρϊσεις, ενώ ο Σιύλ-
  λογος ΑΗΣ Ηρακλείου, εττριόικιει-
  το νά σιυνβλθει προχθές εκτά-
  «τως.
  Ο παθών Τσοκίρης υροστηιρί
  ζει ότι ο λόγος πού δέχτηικε την
  επίθεση τοθ Καγΐ'αιμΐΓτάικη ήτσν
  συΜδι,κιαΑΐισΐτΓκός, δεδαμένου ό¬
  τι ουνόδεψε τα χτυπή'ματά τού
  τό καιλάμι». (Σημειωτέον ότι
  ποδών &ρχε π.ρόσφ<ατα μέλος στή Διο»ιοΓ>σή τού ΣιυΛΛό
  γου ΑΗΣ Λινοπ&ραιμάτων ΔΕΗ).
  Ο παθών υιπεβαλι ήΐδη, μήνυ-
  τ*ές
  ση κατά τού δρόοτη, γνό
  καΗ εξώβ,ριοη,, 0[
  μέ τό Ν.Δ. 4000)
  59 «Περί τεντυ<μ,που'ομου». ΣΤΙΣ 2 ΜΑΐΟΥ Η ΔΙΚΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Την Τετόρτη 2 Μα'ιί'ου έ¬ χει προσδιορΐιστεί στό Εφετώο Χανίων η δηιμοσιοιγριαφική δίικη πού προέκυψε αιπό τή γνω>στή
  δισιμάχη, στήν προεκλογική ττε-
  ιμ!έ τή φράοη: «Τώρ,ο πού μπή-|
  «οε< οτό ΣύΛΛογο., «αιβάλησ£ί| ,ρΐσδο των δημοτίκών εκλογών, Ή δραστηριότητος των Βουλευτών μας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. • Ο ι βουίευτές: Μελιϊνα ικούιρη, Μανολης Δ Κώατας Ασιλάνης, Αλεκος Δαιρι- βιανάκης, θανιάσιης Σκουλάς, Λευ·τέιρης Βερυΐβάικιηις, Σπύρος Πλοσκιθβίτης, Στάθης Αλεξον- δρής, Αμαιλΐία Φλέμιν», Αιγομιέ- ιμνων Κουτοόγιωιρ'γαις, Σιήφ-η<ς ΒαΛυιράκιης, Σήφιης Μιχελογιάν- Μης, Γιώιργος Περρά'Κΐηις, Μανώ- λης Χατζηνόκιης, υιποβά'λλανιε ε- ιρώτηση στούς Υπουργούς Πο- λιτΐισιμού μοί Επιοττημών, Διικιαιΐο ούνης καί Προεδρίας Κυιβερνή- σεως γιά τή οιύιλληιψη τού Δίρ μάιρχου Ηραικιλείου καί 18 Δηιμο τικών Συιμβούλων στά γεγονό- τσ τού Μαυισειίαυ • Οί ΒαυΛιευτές κ.«. Χατζηνάικης, θαινάσιης Σικουλάς «αιί Γιώργος Σειρπάνθις υποβάλ- λανιε ερωτήση ατόν Υπουργό Δημοσίας Τάξης, γιιά την «επι- δραμή;» τής Αστυνομίαν σέ δυό κέντρα δΐιαισκιέδααηί — ταιβέιρ- νες τής περιοχήν Εξαιρ'χείων. Κατά την ΐιρώτηοη η «επιΐ- δρομή» έγινιε μέ τιρόπο πού θύ» μιζε χουντΐιΚιές επελιάσεις. Μέ αιλ ΣΥΛΛΥΠΗΤΉΡΙΟ Σέ ηλικ'ίο 76 ετών, απ&βϊωσε τό Μ. Σάββατο στό Βενιΐζέλειο, έπειτα αττό ούντομη αιριρώστειο 1 ΚΑΛΙΟΠΗ ΛΥΔΑΚΗ (Τό γένος Σωμαράΐκη,) Η μ£ταιστ άσα ήταν υπιόδ εί γ¬ μα συζύγθιυ, μητέρα^ς κιοϋ Ελλη- νίδας. Διεκρίνετο γιιά τα χρη- στά της ήθη, τή ι/ καλοσύνη, τϊρισότητα1, ταπεινιοφροσύνηι, εγ κΐρά'τεια, φ.ΑοξενΪΌ1, υιπομονή. α- γάιπη καιί μαιΐοροθυρΌ της. Η κηδείαι τη,ς ήΓταν πάνδη- μος. Εκηδεύθη στήν Εληά Πεδιά δος την Κυιριαικιή τού Πά!σχα. Μεγάλη ήταν η Πιροσελιευο?η,, τού κιοινού τούι Ηραικλαου εκ^ τος των ιοατοίκων τής Ελήάζ. Τόν σύζυνό τηις Μάιρκο· Λυ- δάικη, κια'ί τα παιδΐιά της Μανώ- λη κοί Σοφοκλή, ηΛ.εκτοονικ·ούς Ζαιχάιρη, Υδριαολικό κα>ϊ Γιώιργο
  Ράφτη, συλλυιπούμεθα θίίρμό
  ικαιΐ τούς ευιχομαιστε την εξ ύ-
  ψους παρηγορίαν.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
  ΠΙΤΥΚΑΚΗ
  Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  καί νά μάς «καρτελλοποιούν»,
  μέ ηλεκτρονικά συστήματα.
  ΔΕΝ περιμένομε ακόμη ευθεία
  απαντήση από τόν κ. Αβέρωφ ή
  άλλο κυβερνητικό αρμόδιο, για
  τί γνωρίζουμε τίς «δεσμεύ-
  σεκ» τού.
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ όμως από τούς
  ταγούς καί μπροστάρηδες τού
  Λαοϋ μας, ειδικώτερα δέ από
  τούς Βουλευτές, (μιά καί οί πε-
  ρίφθμες ΕΓητροπό; κατά των
  Βάσεων σχεδόν αδρανοττοιήθη-
  καν παντελώς, πλήν μιά τελευ¬
  ταία εξαίρεση τής Επιτροπής
  Χανίων), νά ασχοληθούν μέ τό
  θέμα, νά τό φέρουν ξανά στή
  Βουλή καί νά ανακινήσουν γενι-
  κώτερα τό θέμα των Βάσεων, τό
  σοβαρά αυτό θέμα ζωής καί θα-
  νάτου, πού τόσο επικΐνδυνα α-
  πειλεί τή ζωή ειδικά των κατοί-
  κων τού νησιού μας, τόσο τό ί-
  διο επικΐνδυνα απειλεϊ την Εθνι-
  κή Κυριαρχία τοϋ χώρου μας
  καί τόσο πολύ προσβάλλει τό
  Λαό μας, στό τωρινό διαστημα
  πού μεσολαβεί μέχρι την ώρα
  τής τελικής φάσης.
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ όμως, απευθυνό-
  μαστε στό Λαό τής Κρήτης καί
  τόν προειδοποιούμε, γιά μιά
  πρόσθετη φορά, γύρω από τα
  μακρόπνοα, ύπουλα κοί δυσκο-
  λοαντίληπτα σχέδη των αμερι-
  κανικών ηλεκτρονικών εγκεφά-
  λων κατά τού ϊδιου καί τού ε-
  θνικού χώρου τής Κρήτης, υ-
  πονΐραμμιζοντάς τού, ότι πρΐ-
  πει νά αφυπνιστεί γιατϊ ο Αμί-
  ρικανικός εχθράς ,ελλοχεύειΙ
  Μ. Χ.
  Η ΔΗΜΟΙΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  σίες, αΐΒόμη κο μέσα στήν ίδιο
  τή Χωιροφυιλοκή, πού μάς πλη-
  ροφορούν γιά όσο οί προ'Γοτά
  ιμενοί τοι>ς θέλουν νά αποχρύ-
  ιμοαν!
  ΜΑΤΑΙΑ λοιπόν κόιι σφαλ&ρά
  προσπαθούν γιά την αποσιώπη
  ση. Σήιμερα δέν εΐνα'ΐ δυνατόν,
  »δϊυζ σ' ένα μικρά σάν τόν διικό
  ρος χώρο, νά γίνεται κάτι καιί
  νά ποραιμένει κιρυπτόν όχι μό¬
  νον «υπό τόν ήλιον», αλλά κια»
  «υπό την σελήνην». Αυτό πρέ-
  πει ν·ά χωνέψοιιν καλά οί ορμό-
  διοι των κσταιδ<ωχτικών μας Αρ χών οί οπθ'ίοι άν αλΐλάξουν γνώ μη επί τού θέματος, νά είιναι βέ- βαισι ότι πολλά θό προσφέ- ρουν στήν καταστολή τής εγ- κιληματικότητας. Φυσικά κατα- νοούμε τή δύισκολη θέ'ση πού βρίσκονται κι οί ίδιοι πολλές φο ρές, όταν επικιρέμεταΊ πάντοτε η απειλή τής «μετάθΐ,σης» από πάνω τους. Πλήν όμως κι αυτή οκάμη μπορεί νά οντιμετω~ι- οτεϊ, όταν κα'ί σ' αυτές τίς πε πτώσεις δοθεί — όπως άρχιοε ήδη — περισα'ότερο φώς δημο- θΦότητας. ΕΞΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Σ' ΑΥΤΟ τό ττλαίθΊο — πού κάποτε θά άΐιοδειχ- τεϊ προφητικό, μά κυρίως τιμητικό — περιλαμ- 6άνομε τα όνόματα έζι βουλευτών τής σημερινής Βουλής των Έλλήνων. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ αύτά είναι άπύ την ΕΔΗΚ, των κ.κ. Κώστα Μπαντουβά καί Νικήτα Βενιζέλου καί άπό τό ΠΑΣΟΚ των κ.κ. θανόχτη Σκουλα, Μανό- λη Χατζηνάκη. Τάκη Παπαγεωργόπουλου καί Στάθη Πα.ναγούλη. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ £ξι βουλευτές, άντιλτιφθέν- , τες σχετΐκά ένκαιρα, τό μεγάλο κίνδυνο, άγωνί- ζονται οβεναρά γιά την αποτροτοή των Σιωνιοτι- κών σχεδίων κατά τής Έλλαδας καί είδικώτερα τής Κρήτης. ΤΟΥΣ συγχαίρομε είλικρινά καί τούς εύχαρι- στοΰμε γώ τόν άγώνα πού κάνουν νά μην πέσει ό τόπος μας στήν παγίδα τοΰ Σιωνισμοΰ/ ό οποίος αποτελεί την αίχμή τοΰ δόρατος τοΰ Ίμπεριαλι- 0Τ1ΟΪ3. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ληιλοδιάδοχες επ&μράοεκ συνέ- τα γιά «ιεξαιιςρίιβωοη ταυτότη- λαιβε όλους τούς θα.μώνες των ταΦ· δυιό κέντιρων καιϊ τούς οδήγησε Οί συλληφθέντες κοατήθηικιαν οτά Γ" καί Δ' αιστυνομικά τμήιμο όλη τή νύχτα. γιατί δέν μπόιρε- ©αν νά επικοινιωνήισοιυν μέ τα σττίτιο τους. Παρακάτω αναφιέιρεται: «Η α- ηρόσκιλητη επιδρομή «αι οί μα- ζικές οιυΑιλή,ιμεις, φέρνσυν στόν νού των ανθρώπων πού έχουν ιστοιρική μνή,μη ότι οί χάθε λο- ψς φ.ασΐισμοί ακοΑοαθούσαν την ίδιο μεθοδολογΐική τακτιικιή». • ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 78 τού Κώ¬ στο Ασλ'άνηι: Ο Βουλευτής Η- ιραικλείου τού ΠΑΣΟΚ. κ. Ασλά- νης κιυικλοφόιρήθΐε πρόσχρατα (έΜδοση^ τής εφήιμεριΐδας «Παγ- ικρητιική» — Επψέλεια: Α. Ντι- γριντόκιη) ενα επιιμελημέινο φυλ λάιδιο πού ηεριέχει αγορεύο&ις τού (10 τόν αιριβμό) καιί μιά δι- άλεξηι τού ίδιου μέ τίτλο «Κιλε- λΐέρ: ΣταιΒμιός τού αγροτικού 'Κ.ινήιμαΓΓος». Στό μικρο προλογο ο κ. Α- σλάνης σηιμειώνει — πολύ σω- στά — ότι: «αυτονόητη υπο- χρέωση τού Βκιπιροσώιποιυ τού Λαοι> βίναιΐ νά ενη,μερώνει αυ-
  τούς πού τόν τϊμησαν μιέ την
  εμπΐιστοσύνη τους, αλλά »αιί ό¬
  λους τούς ποΛίτες, γοά Κ'άθε λό-
  γο ή έργο τού πού εχει δημό-
  αιο χαραχτήιρα».
  μεταζύ των «.κ. Μόν.
  κα« Γιάννη Ξυλούρη.
  Βασικός κ
  (μέ μηνυτή τόν κ. Καρέλλη,)
  ναΊ ο κ. Ξυλούρης ο οποίος,
  γω τής δικιηγορτκής τού
  τας συ>μπαρασύιρει κοί
  σι/γκαΓτηγορούμίνοας ες
  (Αλ. Μυκωνιΐότη, Σ,τιρ. Παπαγ£.
  ωργίου, Μιχ. Στρατόκη, Μόνο
  Χαρή), νά δι*»—ούν σέ πρωτο
  βαβμό οηό τό Τριμελές Εα>£τεηο
  Κρήτης.
  Η δ:»ή είχε αναιβληιθεί πρό
  μηνός πΐρ,ττου, λόγω τής ο?κχι
  σίος τότε στό εξωτερ»ό τού κ.
  Καρέλλη καί τής ασθενείας των
  ικ.ικ. Μυκωνιότιη κοί
  γιίου..
  ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ
  ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ι.Κ.Α.
  ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ τού
  Σταθμου Πρώτων Βοηθθίαν
  ΙΚΑ Ηραο<λείου, δεν καν αικοιμα τους μισθους όπως μάς δήλωσαν οί ίδιοι. Σημειώνουιμε ότι ο παροπά- νω Στοθμός λίΐ,τουργεί σπό ε¬ ξαμήνου «αί κινδυνεύει νό κλεί οκι, όπως έχομε γράψει ηαληό- τερο, εξαιτ'ας τής μικιρής αμοι- βής τού επΐιστημον.κου τού προ σωπίΛθύ οφενος καί τής μή πλη ,ρωμής των δουλεμενων μισθών τού' βοη,θη,τικού προσωπικοθ τοι>, αφ' ετέρου.
  Δέν νομΐζουν οί «.κ. οιρμόδι
  σι ότι θά πρεπει νά ηρολόρουν
  ένα τέτοιο αιρνητικό αποτέλί-
  σμα, α<ρού τόσο πομπωδώς δι- αφημίζουν την ΚρατΗτή Υγείο; Ή «Ύψηλή Άρχαιοκαπηλία» άπό τή Χούντα έως Σήμερα Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ Μιά σειρό γεγονότων πού μοιάζουν μέ κινηματογραφικό σενόριο — 4ο— ιΓιΐά νά ικαταΛάβει ο αναγνώ- .στης τό ηόσο διαδεδο,μένη ή¬ ταν την εποχή εκεΐνη μί,ταιξύ ευυιπολήιπτων Ηρακλειωτών η ,απόκτηιση αιρχα'ίων αντιικειμε- νων, σηιμειώνομε σήμερα1 την ,ΓνερΜττωση τού Παπά Ασπετάικη -από την Αλικαιρναισσό, πού «προμηθεύτηκε από τόν Φθενά κη τό περκρημο περιοέραιιο, τό οπο:ο έκιρυιψε μέσα οττό Άγιο Δισκοπότηιρο(Ι) τού Ναού τού. Από εφημερίδα τής εποχήί (4)3)70) μεταφέραμε σχιετική π&ριγραφή, μέ τόν τίτλο: ΤΟ «ΧΡΥΣΟΥΝ ΚΟΣΜΗΜΑ» ΚΑΙ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ Ο κ. ΝΛαυιροφά.ρος καταθέτϊΐ ότι τόν επεσκέφθη κάποτε ο εκ των κιατηιγορου'μένων Κριτσω- τάικης κοί τού έδειξε ένα χρυσο κόσμημα, τού είιπε ότι είνα* αρ χαίιθ (κν τού ΐ,πρότεινε νά τό αγοράση. Ο κ. Μουροφο,ρος τού απήντησεν ότι δέν ενδιαφέ ρετιαι χα.ί τόν έδιωξε. Ιδΐιαιτόρως .ενιδιαφέιρουονα ή- το η εξέτσοις τού μάρταρος Κων. Ασπετάκη εφημεοίοικ Νέ- ας Αλιικαιρνιασσού. Ο μάρτυς α- νεφέρ&η ότι τόν εττεακεφθιή' ο Φθενάκης καιί τού ανέφερί. ότι ένας πτωχος ενορΐτης τού ο Βο για,τζής έχει ένιο πολύτκμο αρ¬ χαί ο μεγ όλη ς αζ'ίας καΐ τόν πο- ιρακαλβαε νά ενδιαφειρθή μή τυ¬ χόν «αί τοιύ τό πάιρουν γιά «χομ μάτι ψωμί». Πράγμοτι ο μάρ¬ τυς αιπό ενδϋαφφον — όπως εί πε — πρός τόν πτωχόν ενορϊ- την τού εκάλεσε τόν Βογιατζήν ο οποίος παιρεδέιχιθη ότι έχο εις την κατοχήν τού ουτο τό κόσμημα (χρυσουν περιδέραι- ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΧΙΑΝΩΝ Οί κάτοικοι τοΰ Μοχοΰ Πεδιάδας εΐχαν προγραμ- ματίσει άιπό καΐρό γιά την Κυ,ρΐακή 29)4)79 μιά ώραι α έκδτιλα)Οη: γενικη κΐνη- τοποίηιση γτά ομαδιχή έρ- γασία στό φτιάξιμο τοθ δρό μου Μοχοΰ — Σταλίδας. Γιά τό ίστορικό τοΰ διρόμου αύτοΰ βα γράφαιμε οαό έ- πόμενο. όν) μάλιστα δέ τού τό παρέδω- σεπρός φύιλοξινΐ. Πβρα'ΐτέρω λέ γει ότι τόν ΐιπεσκέφθη* εκ δευτέ¬ ρου" ο Φθενάκιης είδε τό κόσμη- μαι καί εξέφρασε τόν θαιυραισμό τού.. Ο Φθενάκιης — κατά τόν μάρτυιρα πάντοτε — επροβυιμο ποιήβη νά τό αγοράση αντί 80. 000 δρακμών αλλά επειδή δέν «ιχε χιρήιματο μαζί το>υ παιρεκα-
  λεοιε τόν μόρτυρα' νά κιαταιβά-
  λη αυτός τίς 80.000 μέχρι τό ε¬
  σπέρας οπότε θά τού έφερνε
  τα λεφτά. Ο ιερεύς πράγμαιτι ι-
  π(ψ(ΐ εις την Τράπεζαν οπέσει-
  ιρε από τάς κατα6έσεις τού 80.
  000 κ>αί εν συνεχ,εϊα' συνιηντήθη
  μέ τόν Βογιατζήν εις τό Πάρ-
  κον θεοτοκοπούλου όπου ανέ-
  μενιε κιαιί τού ενεχείρισε τό προ-
  αναφερθέν ποσόν.
  Συνεχίζων ο μάρτυς λέγει ό¬
  τι ο Φθενάκης δέν τού έφίρε ώς
  ιείχε 'υοσοτχεθίιί τάς 80.000 δραιχ
  μάς <κα<ί νά παραλάβη τ ό κόσμη μα' τότε δέ αντελήφθη την απά¬ την. Συνηντήθη εν συνεχείαι μέ τόν Βογιατζήν ο οποίος £ΐί»πε ό¬ τι τα χρήιμαται τα είχε παραδώ- σει οέ δύο αγνωστους τού επιρό τεινί δέ εις τόν μάρτυρα νά τού επιστρέψη 25.000 καιϊ νά παιροσιωηήισει την υιποβεσιν. Πε ροιτέιρω ο μάρτυς λέγει ότι με¬ τέβη εις τό Τ,μήιμα Ασφαλε'αις κσί (κατήγγειλε την υπόθεσιν εις Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Μ. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ Γιά τύ Σάββατο 28)4)79 (ώρα 7 μ.ιμ·)' εϊχε πιρογραιμ ματιστεϊ, άσιό τίς Ένώσεις Κρητών Φοιτητών Αθήνας —θεσσαλονίκης, ή διοργά νωση έκδήλυχτης στόν Ά- γΐο Μάρκο Ηρακλείου, μέ θέμα: «ΕΟΚ καί οΐκονομι- κές — κοινωνικές έπϊπτώ- σεΐς». Κύριος όμιλητής: ό διακε κριμένος Οίκονομολόγος — Καθηγητής κ· Μάριος Νικο λΐνάκος, έκ των βασωαΰν ου νεργατών τοϋ κ. Ανδρέα Παπανδρέου. ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ Ο Γ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Κηδεύτηκε τό Σάββατο 28)4)79 τό μεσϊρέρι, £νας άιττλός, 4ρκετό. γνιαστός καί συμπαθής άΎθρωπος τοΰ λα ου, ό ΓΛώργης Δεσποτάκης. Στήν οίχογένειά τού καΐ ι- διαίτερα στούς φίλους γυι¬ ούς τού, κσΐ τόν ξενητεμέ- νο άδελφό τού Μανόλη, ή «'Αλίίθεια» άπευθύνει βερ μά συλλυπητήρια. τόν διοιικητήν κ. Κωλέτην ο ο- ποΊος εΜάλίειοιε τόν Φθΐ-νάκην. Ο Φθενάικης ίδέχβη κοί τού επέ¬ στρεψε 50.000, υπέγρ,αιψε δέ 1συναλ|1αΐγμθιτικιά)ς ο*ά τα υπό·· λοιπά. Η ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΕΙΣΑΓ.: Πώς δεχθήικατε οπό προστάτης τού Βογιατζή νά μ«- ταιβληΐθήτε εις αγοραστήν; ιΜΑΡΤ.: Τάι χρήιμστα τα έδω- σα δανεικά στόν Φθεινάικη. γιά λί- γες ώρες. ΕΙΣΑΓ.: ΕΒοηθήσατε καϋ άλ¬ λην φοράν συνανθρώπους σας μέ παιρόμοια ποοάι; ΜΑΡΤ.: Ναιί, αλλά μέ μικρό- τερα ποσά. ΕΙΣΑΓ.: Ο Φθενάικης ίξεδήλω σε διάθεσιν ογοράς. Εσείς διατί αναιμιχθιήιΐίστε περαιτφω εις την υπόθεσιν; ΜΑΡΤ.: Μπήκοα στό χορό χω- Ρ'ίς νά τό πάρω χαιμΓΓόρι. ΕΙΣΑΓ. Πού πορεδώοατε τα χρήιματα'; ΜΑΡΤ.: Μόλις βνήκια αοό την Τραπέζα πηγά οτό πάρκο θεο¬ τοκοπούλου πού μέ περψιναν «αί τα έδωσα'. ΕΙΣΑΓ.: "Οπως περίπου σέ κι ν,ηματογραφική ταινία. ΜΑΙ4ΤΙ: Άς θυσφιστοαμε ε¬ μείς διά νά γλυτώοουν οί άλ- λοι σπό τούς αποτεώνϊς. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (Συνήιγ.): Ο¬ ταν οάς ε'πε ο Φθενάικης ότι θο αγοράση τό κόσμηιμα πώς τό θεωρήσατε α>υτό;
  ΜΑΡΤ.: Πώς λέγει σστεία
  ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κοί άμως τού
  δωσατε 80.000 δονεικά.
  ΜΑΡΤ.: Ιάς είπο θά μοϋ τα
  έφερνιε τό ίδιο βραδυ.
  ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Δέν ε«ατε υ-
  πομονή νά β,ρή ο Φθενάικης τα
  λεπΦά ,μόνος τού καΐί τρέχοτε
  νά πάρετε από την Τραπέζα;
  Ποιάν έννοια, είχ€ η σπουόϊι
  σας;
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Διαμαρτυρίες
  ΜΙΑ καινούργια στήλη, μέ τόν
  τίτλο «Διαμορτυρϊες», καθιερώ
  νει από σήμερα ι εφημερίδα
  ΑΠΟ τή στήλη αυτή κάθε άτο-
  μο, κάθε οργάνωση ή κοινωνικό
  γενικά σύνολο, θά μπορεί νά δι-
  αμαρτυρηθεϊ γιά τίς σέ βάρος
  τού γενόμενες —. κατά τή γνώ-
  μη τού — αδικίες, από τούς
  κρατικούς φορείς ή τίς κρστι-
  κές καί άλλες (δημοτικίς, ακλη·
  σιαστκές κ.λ.π.) υττηρεσίες.
  ΜΕ δυό λόγκι καί η στήλη αυτή
  έχει αμεσότητα μέ τό Κοητό, το
  οποίο (όπως καί τα «Απαροδι-
  χτα») θά είναι ο βασικάς της
  συντάχτης, μόνο πού θά φιλοξ(
  νεϊ εντονώτερες, από πλευρόν
  τϋπου κοί θυσίας, δημορτυρί-
  ες.
  • Διαμαρτύρεται ό Μανώλης Καδενιας γιά τό δτι, ένώ
  πρίν ένα καί πάνω χρόνο &οει ζητήσει, πάλι μέσω της
  τΠϋΤ ς μας' ,νά μάβει Π010Ϊ εΙναι οί άντισταοιακοί
  Παπάοες στ' Άνώγεαα, γιά νά τούς τιρδ άνάλογα, έν
  τούτοις καμμιά όπάναηρη δέν έΛαβε καί έπαναλαμβά-
  νει τό αϊτημα τής πλη,ροφόρηοής τού καί πρός τούς
  ■ίοιους καί πρός δσους κρύβονται πίσω άπό τούς άντι-
  στασιακούς ίερωμένους, τούς μΐσούς δηλαδη, γιατί οί &
  Λοι μΐσοΐ αηό τούς παπάδες των Ανωγείων είναι έν τα
  ξει.
  • Οί ΣουλταΛΌτκιραγωγοι πβριοχης Γάζι Ηρακλείου
  όιαμαρτύρονται γιά τό ότι: ένώ δχουν κάνει αίτήσεΚ
  καί δηλωσεις σχειτ.κές μέ την έΓπδότηοη οελτώσεως
  σουλτανινας (1500 δρχ, κατά στρέμμα μέ άνώτατο δ-
  ριΐο 5 στρέμιματα) έν τούτοις δέν έχουν ΐτάρειι, δχι μό¬
  νο την έϊπδότηοη, άλλά οΰτε κα1 άπάντηοτι.
  Σχετικά ίίχουν άπευθι>ντ>εϊ οτό ύπουργεϊο Γεωργί-
  ΑττΑ ί Τ^112)?8 κ<ύ ^^ κ· Νομάρχη Ηρακλείου άπό τίς 14)1)79, πλήν Ομως δέν πηραν καμμιά άϊτάν- τηοη, μιέχιρι τώρα, καί ρωτοΰν γιατί καί τί συμβαίνε'; ΟΙ... ΟΡΘΟΔΟΕΟΙ... ΚΑΘΟΛΙΚΩΣ .. ΔΙΑ- ΜΑΡΤΥΡΟΜΪΝΟΙ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 Μ ΑΊ ΌΥ 1979
  ΜΡΑΚΛΕ1Ο <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 ■ ■■■■■--■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΒΐεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐυ ! ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΟΣ 1! ΑΛΗΘΕΙΑ Ι !|ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ|! ΕΦΗ ΚΑΣΜΙΡΗ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΐ Η ΤΑΜΠΡΟΙ. ΤΟΥ ΗΡαΚΛΙΠΚΟΪ ΤΟΥΗΙΜΟΪ Πρός την Εφημερίδα· «ΑΛΗΘΕΙΑ» Με πολλους δισταγμούς, α>-
  ναποφασιστο, άρχισε νά ξ&προ
  βαλλει τό καλοχαίρι, πίσω από
  κατι βροχερές μερίς, αυνεφια-
  ομενες 'Κυριοΐκες «αί βιράδυαι μέ
  τσοαχτερό κρύο, πού σέ ανα-
  νχάζει νά τρίχεις αιπό πρατήριο
  οί προτή,ριο γιά πείτρέλαιο.
  Καί ενώ οί Ηρακλειώτες κοι-
  τόζουν τόν καιιρό μέ δυσπιιστία
  οί τουιριοτες έχουν κατακλύσίΐ
  την. πόλη μας. Μέ τα ξώπλατα
  μπλουζάκκτ τους κάνουν βόλ-
  τες στό Ηράκλειο γιά νά θαυμά
  σουν τα αρχαΐιο κσΐ τα νέα> μας.
  Έτοι, όλοι εμείς, πράττει νά φε
  ρόμαοτε εξυιττηιρετικοί, ευγενι-
  κοί καμμιά φορά περισσότερο
  οπ' ό,τι πρέπει, νά τούς χαρ-ί-
  ζαμε τό καλλίτερο μας χομόγε-
  λο γιά νά μείνουν ευχαριστημέ-
  νοι, νά μάς αφήσουν τό συνάλ-
  λαγιμα τους, τίς ψείρες τους,
  τίς αρρώοττειες τους κα>ί νά μάς
  ξονάιρθοαν...
  Καί φαιϊνετσι ττώς παίζουμε
  καλό τ ό ρόλο τού φιλόξενου
  λαού διότι κάθε χρόνο ο του,ρι
  ομάς ουξάνεται. Έτοι, μέ λίγα
  λάγια ο τουρίοτας ή η τουρί-
  στρια βρίσκει οτήν πόλη μας ζε
  σταοιά, φιλοζενία, προθυιμία,
  γαμπρούς.
  Όχι, δέν ήταν ξεκάρφωτή
  η τελευταία λέξιη. Οί Ηρακλειώ-
  τες έχουν ττόρει τό καθήκον
  τους απένταντι στόν τσυρισμό
  πολύ σοβαρά. Έχουν ιερό κα¬
  θήκον να κάνουν ό,τι περνάιει ο
  πό τό χέρι του>ς γιά νά μείνουν
  ευχαριοτΓρμένες οί τουριίοττριές
  μας κοί νά μάς ξανάρθουν. "Ε¬
  τσά, έβαλον τα αμίρικάνικα που
  κομιοάικια τους, ,έρριξαν τό
  μπουφάν στούς ώμαυς «αί ρ-
  χτι>καν μέ ζήλο στό «καβήικον»:
  'Αρχισαν τό ψαρεμα των τουρι
  στριών, ποντάροντας πάντα
  στό πορτοφόλι τους.
  Έτσι, βλέπεις Λυγερϊς τουρι
  ατριες, πού μόλις έχσυν περά>-
  σει τα εξήντα, περήφανες στα
  μπράτσα όιμορφων Ηρακλειω¬
  τών.
  Πριιν λΐγες μέρες είοα στή
  . σπάση τού λεωφορείου, οπου
  βρισκόμουν, έναν γνωστό μου,
  αγκαλιά ιμέ ριά ξένιη,, πού περισ¬
  σότερο έμοιαζε γιά μα'μά τού,
  ™ρά γιά φιλή τού. Φαίνεται
  πώς κατάλαβε τό περιφρονητι-
  *ό βλέμμα πού τού έριξα, καί
  σάν απαντήση μού ιεδειξε πεοή-
  φανα ένα χρυσό ρολό'Γ πού μό-
  λ*ς τούχε κάνει δώρο. Σιυνεχΐ-
  ζοντας μού ανάφ&ρε γιά τό τα·
  ξί πούχε αποκτήισει μέσα σέ λί-
  γους μήνες, χάρις στή γνωριμιια
  τού. Καί κάνοντας κιρύο χιού1-
  ιμορ μούπε ότι ...έησι «εξυπηιρε
  τεί» «α» τό ...Κράΐτος που έχει
  ανάιγκη, τόν τουρισμό!..
  Λίγο οκό,μα καί Θά τόν έφτυ
  να, αλλά σικέφτη,κα πώς δέν ή¬
  ταν ο μόνος. Χιλιάδας άλλοι κά*
  νούν την ίιδιο επίχεϊιρηοη»!..
  Καιί ρωτώ: Τόσο φτηνιά πσυ
  λιούντταΊ οί νεα,ροί τού Ηρα¬
  κλείου; Φτάνει ένα ρολόι έστω
  χρΐυσό ή ό,τιδήποτε άλλη ακρι-
  βή πλερωμή, γιά νά πληρώσει
  τίς «υπηιρεσίες» τους; Γιαττϊ υ^
  ιπηιρέτες είναι καί τίποτα περισ
  οτόττερο, υιπηρέτες κάθε έξυιπνης
  ξένηις (πού διαβέτει φοοσκωρέ-
  νο πορτοφόλι γιά λίγες όρορ>-
  φες στιγμιές σέ μιά ξένιη χώρο) ό
  τού «.ανύς δέ σέ ξέρει, πού γιά
  όλους είσαι μιά απλή «τουρί-
  στρια».
  Μά απορώ: Δέ σκέφτηκαν
  ηοτέ αύτοι οί κύριοι ότι δέ μπο
  ρεί νά είνιαιΐ όλες χα'ζβς γιό νά
  πετάνε τα λεφτά τσυις ετσι, ε-
  πειδή είναι ωραιίοι ικαί δέν μπό
  ρεσαν νά αντιιοταβθ'ύν στή γαη
  τίΐίιθ τουςΙ Δέ σκέφτηκιαν πως ί-
  σως νά μή βρήικαν στή· χύρα·
  του,ς άλλους τέιτοιουις χαζούς
  καϊ ήρβαν στήιν πατριΐΐδα μαις
  νά βρούν; Ή μήΊπω'ς τό ξέρουν
  καιί ισυνεχιίζουν γιά τα δολλάρια
  «αί γιά τίς λίγες ιστιγρέζ ευτυχΐ
  άς πού θά περάοουν χωιριίς υ-
  ποχρεώσεις αιρ.γΟΓΓί.ρα; Άν είναι
  έτσι, τοτε τούς λυπάιμα.ι!
  Μιά καί άν δέν πηγιαΐίνουν γιά
  τα λεφτά αλλά εττειδη οί ξένες έ¬
  χουν μιά άλλη γοητεία πού
  τούις τραιβάει διότι είναι περΊσ-
  σόττειρο ανεξάρτητες, πιό ελεύ-
  θερες (όπως διικαιολογούνται οί
  περισισότεροι), νομϊζω πώς δέν
  έχουιν διίικιο, τή οτιγμή πού υ-
  πάρχουν κοπέλες ιμέ αικριιβώς τα
  ■ιδία πρσσόντα1, καί ένα οκόμα
  είναΊ Ελληνψδεις. Ξέρεις ότι θά
  σέ καταλάβεΐ1, γιατί καϊ σύ βίσαι
  Έλληνας. Ξέρεις όττι θά μορφώ
  σει τα παιδία σου, όπως Μ°ρφω
  ισε εσένα η μάνα σου, όπως α-
  ινατρέφουν τα παιιδιά του< όλίζ οί Ελλιηνίδεις. Ξφεις όη θά έχί- τε τα 4δια ήθη καιί έθ(μα καί δέ θά οπορίίς μιέ τα φερσίματά της, μέ τίς αντιοράσί.ις της, ό¬ πως 'ίσως Θά έκανες μέ μιά ξένη. Γι συτό νέε, πρσσοχήΙ Πολλοί έπεσαν σέ γκάιφαΙ ίνΐήν είσαι εσύ ο επομίνας! <«Π'ροτ1μαι τα Ελληνΐικά προ'ι' ιόντα — έχεις περισσότερίς πι- Θανστητες νά πιετΰχει<ς». Φιλιιοά ΕΦΗ ΚΑΣΐνίΙΡΗ Μαλεβυζΐοιυ 7 Ηράικλειο Κρήτης Προτίμα τα Ελληινικά προ'Γ Πρωτοπρεσβύτερος Γ. ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ο ΜΕΛΛΟ! ΠΥΡΗΜΚΟΪ ΚΙΝΛΥΗΟΙ Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλείου Κρήιτης Η «Κ'ίνηση γιά την Νεότη- τα» ανησυχειί ζωηρά — καί φαν ταιζόμ,αιοτε ιμέ τό ιμεγαλύτερο μερ.ος τού Λαού — γ,κά' τόν »ίν δυ·νο των ανθρωπίνω ν υπάρξε- ων καί τού πολιτισιμού από τα ττυρηνικά. Ύστερα μάλιστα α>-
  πό τό ατύχιηιμα τού πυρηνικού
  αντιδραστήρα οτήν Πενσυλβα-
  νιΰ' ικαι τα όσα άλλα παρό-
  μοια σέ άλλα μέρη, πού σέ συ-
  νέχεια αποκιαλύπτονται, καιί
  πού απο$είχνουν πώς κιαιί η πιό
  τελεία τεχνολογία δέ μορεί νά
  αποκλείσει τίς διακρ·υγέ< ραδιε- ινεργού οερίου από τόν έλεγχό της, ο κίνδιυνος γίνετοι μέγι- στος, ακόμη «αί γιά τίς παρού σες γενεες' ενώ το πρόβλημα τής διοφυλάξεως των πυρηνι- κών ικαταλοίιπων, πού απειλεί τίς ιμέλλουοες, δέν εχίΐ βρεί τή,ν οποτελεσματική λι/ση τού. Η φρόνιοη επιιβάλλίΐ την εγ¬ κατάλειψη τής χρησιμοποιήσε¬ ως αυτού τού εΐοους τής ενέρ γειαις, όσο κι άν οί ανάγκες την απαιτούν' καιί την αναιζήτηση άλλων αικίνδυνων υλικών πα.ρα- γιωγής της. Άς αναλογισθούν οί αρμόδΐΌΐ, πού αποφαισίζουν, τίς βορύτατες ευβύνες τοοςΙ Οί τραγωδίες αυτού τού τύπου νά αποκλεισθούν από τή Χώρο ιμας. Γενοκτονίες θά σιημειώνον τοι εκτός οπό τ κ εχθρικές πολε μικές περιπτώσεις κοί από τίς καταναλωτικιές «οινωνΐικές ανά¬ γκες, τίς «ειρηνιικιές»; Ή μήπως κα» οί ψυχολογικ,ές φοβίΐες, πού θά απλιώθούν στό κοινό, είναι ασήμαντες επιπτώσεις γιά νά μή ληφθούν υιπόψη; Απευθύνομε έ»κλησ·η στήν Κυβερνηση καί γενικότφα στόν πολιτικό ικόοιμο, νάι προ·σανατο λισθεί σέ αλλες εκμεταλλεύσιμΐς λυσεις. Αλλά κα< στίς κιοινωνι- κές καιί πνευΐματιικές οργανώσεως, να κινητοποΐιηθούν καί νά εκ- φράσουν τίς αρνητικές στό θέ- μα απόιψεις το.υς. Ο Λαιάς πρέ- πει νά ενηιμίιρωθεί ορθά κοί ξε- κιόθα'ρα καί νά τού δοθείί η δυ- νααότητα νά διατιυπώσει την α^- πόφαοή τού, άν έχει εξουσιοδο τήσει «αι ποιούς, ν,ά διαιχεΐιριίζον ται επικινδύνως τή ζωή καί την ιμελλοντιική ιοποριίαι τού. Όχι πυρηνιιοά εργοστάσια ιστή,ν Ελλάδα' την ωιρΛ'ισ τού παρελθόντος καί. την ίλιπιιδοφό- ρο τού σήμερα κιαιί αύριο! Ο Πρωτοπρεσιβύτερος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Απρίλης 1979 Σταδίου 28 — Αθηνά Τό «Μασωνικό Νηπιαγωγεϊο» στά Χανιά ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΙΣΟΝ ΜΑΣΟΜΟΙ Γράφει ό Κώοτας Χανιώτπς Αγοπητοϊ μου συνανογνώ- στες τήις σϋνχρονηζ πορρ·ησία< - τής θαριοαλέπς εφηιμερίιδα'ς μας «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», Πρώτ' αττ' όλο πορσκαλώ τον ανυποχώρητο στούς Κοι>/υ
  νικιούς καί αντισιωνιστικοθς α>-
  γώνες Διε,υθυντή ιτης - πού τώ-
  ρα «αιί 4 χρόνια γράφει μέ τούς
  δυσκόλους δηιμοσιογραφ·ικούς
  αγώνες τού μιά όμαρφηι σελίδας
  οτήν Ιστορίο τής σύγχρονης
  Χριστιανοκοινωνικής παρρησίας
  - νά δηιμοσΐίύσει τό π,ρσσηιρτη-
  μένο απόκομμα· Χανιώτικης εφη
  μερίδα<, πλό'ι' στά· γραφόμενα μου. Κσί Οκττε,ρα από τόν μα*- κρό ηρόλογο μπαάνω στή ου- σία τού θεματος, αφού αφήσω λίγο χρόνο νά διαβάσουν τα φιλάνθρωπα έργο των χανιω- τών μαιοώνων οί ονσγνώστες Γτής «Α». Τα δκιιβάκτατε; αισφα^ λώς ναί. Ωραιίο ταμπέλθ' έ; Εν- τυπωσιακή - ακάπιιμα όμως πα- λ γ^ό τούις γνωριί- μόνο τό προσωπί,ίο καί όχι τό πρόσωπο τής χανιώτι- ικης μασωννίας μέ τό ψευίδώνυμο «Ροταριανός Όμι·λος»ΙΙ ενώ εί- ναι> «Μασωνιικός Όμιλος».
  Τα πουλακια μου!!... Κσμα-
  ρώνω τή φωτογραφίαι καί δέν
  την χορτοίνω όπως καί πολλοί
  χανιώτες αναγνώστες τής «Α»,
  πού γνωρίζαμε πρόσωπα καιί
  πράγματα. Ήδη έχω γυιρίσει τό
  νά,μισμα από την άλλη όψιη την
  'πραγιματΐική, την όψη τής σκο-
  πιιρότητας - ιμασώνικηι προπα^
  γάνδα γάρ. Καί γιράφει: Ο Ρο-
  ταριανόις όμιλος - γράφε τό σω-
  στά, ο μασώνΐ'κος όρλος - Χανί
  ών συνεχιίζοντας την κοινωνική
  τού δραστηριότητΓθ, έκανε τού
  το καϋ' ικιείνο. Καϊ σάς ερωτώ μα
  σόνια των Χανίων, γιά ποία κοι
  νωνική δραστηρ·ιότητα μιλάτε,
  πώς συνεχίζετε, Οί ηορεκκούν-
  τες την Ιεροασαλήιμ - (συμπολί
  τες) σας δέν ξέρουν προηγούμε
  νη, εκτός από κιόποιαι πολιτιστι
  κή όπου καλείτε μέ προσκλή-
  ΤΟ ΕΠΠΗιΊΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΘΕΩΤΡΟ
  ♦♦♦φ^»»φ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦«>«>«>»♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχβτε μιά π,ραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσειος ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχοτε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωσιν
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεοιτική εξυπηρετή¬
  ση, αλλά τό συμφέρον της πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ♦♦♦♦♦♦♦«>«.♦
  Τό αγροτιιοό πολΐΓΓΐστιικο
  πρόβληιμα είναι ενα από τα σο-
  βαρότερα πού βντΓμετωιπίζει η
  χώρα μας σή,μί,ρα.
  Με τίς ελάχιστες πολιτιστι-
  κες επαρχιακές εοττΐες που διαθέ
  τει καιι με τούς διαφόρους θίά-
  σους, ηού εμφανίιζονται οπορα-
  δικα αλλά χω,ρίς συγκεκριιμέ-
  νου<ς πολιτιστικούς στόχους, η Επαρχία μας αδυνατεί νά δεχ- τεί καί ν' ανταποκιριθεί σαοττά στά μηνύμαται πού θά την βοη θούσαν αποτελεσματιικά στήν αναπτύξη της. Πανω στό καυτό ουτό πρό¬ βληιμα, μιά ομαδαι ανθρώπων, έσκυψε με πολλή αγάιπη καί δη- μιούργησε τόν «Σύλλογο τού Ελληινικού Αγΐροτιικού θεά- τρου». Διττος ο σκοπος τού συλ- λόγου αυτού: 1) Η ψυ·χαγωγίαι των στειρη- μένων «α.τάλληλου θεάμστος ανθρώπων τής επαρχίας, η προ σέλκιυισή' των κατοίικων τού κέν τρου στά αγροτικά πολιτιστι- ικά ενδιαφέιροντα καί η παλινό- στήθή των ξεριζωμένων. 2) Η αξιΐοποΊηση τής λα'Γ- ικήΐς μας παράδοσης καί η επι- στροφή στίς ιρίιζες ,μας. Μέ τίς θεατρι«ές τοιι εκδη- λώσεις, που συμπυικνώνουν καϊ συνδυιά^ουιν όλες μαζί τις τέχ- ν«ς, ο Σ.Ε.Α.Θ. θά βοηθήσει νά μελετηθούν όλα τα κοινωνιικά' ηιροβλήιματα τού αγρότη καιί νά ιπαιρθούν αιποφάσεις επσικοδο- ιμη,τκκές γιά την επαρχία μας. Κάθε τέτοια εκοήλωοη δέν θά περιορίζΐται στό ανέιβασμα καί μόνο ενός θεαπ"ρικού έργου θα πλαιισιώνεται οπό κατατοπι- στίκιές ομιλίες σχετικές πσντα μέ τό έργο πού θά παρουσιάζε ται, από εκθέσεις φγων λα'Γκής τέχνης ταιυτόσηιμων μέ τα εκά στοτε σκηνογραφιικιά στοιχεϊα- τού έργου, οπό αναβίωση παλι>
  ών εθιίιμωιν καϊ από συζητήσεις
  αντίστοιχων συγχρόνων προ-
  βλήμάτων. Ακόμα θά προβάλ-
  λοντται διαφάνειες καιί ταινίες ε-
  πιιμορφωτικού ικαιϊ πατριδογνω-
  στι«ού ΠΕ,ριεχομένου.
  Ο> πολιτιστικές ουτές εΜδη-
  λώσεις τού Σ.Ε.Α.Θ. θάναι έ-
  νας «αγροτικός πανηνιυρισμός»,
  συντονισμένος κ» ευβυγραμμι-
  ομένος απόλυπ'α. στίς «πραγμα-
  τικές» ανάγκίς τής Επαρχίας
  ιμας.
  Καί θό θεωρήσουμε ότι πετυ
  χε τό σκοπό τού· ο Σ.Ε.Α.Θ. άν
  αποκατασταθή επιτέλους ένας
  υγιής καί ειλικρινός διάλογος α-
  νάμεσα στά αοτι*ιά κέντρα καί
  την Ύπ,αιιθρο.
  Η εγγιραφή μελών αιπ' όλο
  τα διαμφ'κτμιατα τήις χώρας μας
  καί των Ελλήνων Γτού εξωτ^ρι-
  κού θα συρβάλει αποφασιστικα
  στήν πραγματοποιηθή τού σκο
  πού μας.
  Ο Προεδρος
  ΕΜΜ. ΒΙΤΣιΑΞΑΚΗΣ
  Ο Γεν. ΓραμμοΓτέας
  ΑΘΑΝ. ΔΟΥΡΔΟΥΦΗΣ
  Η διεύβυνσή μας είνα*: 0-
  δός Τζώρτζ 6 (Πλοτώ'ο· Κάνιγ-
  γος) Δ' όροφος — Γραφεΐϊον 4
  Τηλ. 6510821 —8023714
  σεις σας ανύποπτες Αρχές κ·αί
  εξουσίες παρουισιιαζόιμεινΌΐ ώς
  Ροτοριανοϋ, γιά νά παίρνετε κυ-
  ρος - γιά νά τό πσίρνετε απάνω
  σας ότι κάτι κάνετε. Αλλά φίλ-
  τατοι χανιώτες μασώνοι αναμεί
  νατε στό επόμενο μιά αποκιαλυ
  πτίκή έΜπληξη πού θά σάς πα-
  ,ρουσιάΐσω γιά νά λάβουν γνώ¬
  σιν καί οί σεβαστοί μσυ καθ" ό¬
  λα Διοικήται των εξουισιών αυ¬
  τών (ΜΕΡΑΡΧΙΑ, Π. ΒΟΛΗΣ,
  ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
  κ.λ.π.).
  Σάς τό ξανάγραψα καί τό ε-
  τταναλαμιβάνω στρουθακαμ<ηλί- ζοντες θαμώνες τής μασόνικης στοάς (Λιθινών 25 τηλ. 23372) - πού φιλάρεακα παρουσιάζεσθε ώς Ροταριανοί: Λέει μιά παροι- ιμία «Φάε, αλλά μην παραφάς». Δέν σάς φοίνετε ότι παραφάγα- τε; Κι άιμα1 παραφάει κανείς τίς συνέπει,ες τίς ξφουν όλοι. Οί Γάλλοι όταν ιοσνείς πάρει φόρα τού λένε 5ΤΟΡ. ϋυδθ - Ι5Ι (ώς εδώ). Αιυτό σάς λέμε καί μείς οί αντψασώνοι. Λίγο φρένο συνι- στούμε σέ σάς στούς πεμπτοφα λογγίτες τού Διεθνούς Σιωνι- σμού. Αλλα πρό παντός γιά άλ¬ λη μιά' φορά σάς φωνάζομε: Πε τάξτε τή μάσκα τού Ρόταρυ χά νιώτες ιμασώνοι - πού ΰστεραι α πό τόσο πού σάς γράφομε τώ ρα κι ενα χιρόνο «άνετε τούς κουφούς. Καί σιωπάτε. Τί λέτε θά σιωπάτε ακόμη πολύ καιρό; Μικιρόν ικιαί οψσμεθα. Στό επό¬ μενο επωνύιμως θά σάς προκα- λεσωμε σέ διαλογο. Αυτάς πού σάς τα γράφει αυτά - ο Κώστας Χανιώτης, τό ζερωιμε, ότι σάς ■εχει προβληιματ.ίσει: Καί διερω- τάστε: εικόνος πού σάς τα γρά¬ φει είναι υπαρκτό προσωπο συιμπολίτης σας ή κ>άποιο φαν-
  ταιστιικό καί τα γραφόμεναι απο
  δίδονται σέ ουντάκτη τής «Α¬
  ΛΗΘΕΙΑΣ»; Αδίσταικτα σάς αι-
  παντώ πώς είναι ουμπολιίτης
  σας - πλήροφορώντας παιράλ-
  ληλα καί τούς αναγνώστες τής
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»-. Οί πιό πολλοί α»-
  πο σάς καί τόν βλέπετε «αί σάς
  βλέπει. Είναι ντρέτος, δέν υπο-
  κρίνεται, ούτε ψεύδεταιΐ, σ' α·υ-
  ιά πού σάς καταμαιρτυιρ'ΒΪ. Είναι
  ηβικός καί δηιμοφιλής όπως θά
  βεβαιωθείτε οταν αιπσκαλυφθε».
  Αλλα ούποτε ήρθε ή ώρα. Γι¬
  ατί τό «άνει αιυτό; Από μισαλο-
  δοξ'Ια θά απαντήσετε. Όμως
  δέν είναι αυτό. Σ'άς πολ&μά 1)
  Γιατί είσθε εχθροί τής πίστεως.
  - Οί πιό πολλοί από σάς έντιμα
  μεληι τής Χανιώτιικης Κοινωνίας.
  Αλλά ορισμένοι πλανεμένοι - ά
  ξιοι αίκτου αλλά οί πιό πολλοί
  συνειδηταί αντίχρ'ΐιστοι. 2) Για-
  τί τό «αταχθόνιο έιργο σας - έν
  τεχνος προσηλυτισμός στό Ρό
  ταρυ γιά νά προετοιιμάσετε
  τούς αυριανούς μαοώνους:
  Ναί ή άχι; Καλλιεργείτε τόν αιρ-
  ριβισιμό ναί ή όχι; Γιαυτό θά
  σάς ξεσκεπάζω μέχρι νά χωιρί-
  σετε τα τσανάιΐοια' σας α>πό τούς
  Ροταριανούς - Όχι συνονθύλίυ
  μα. Κ αί ξαναγιιρίζω στή φωτο-
  γραφία για ευρεία πληροφορή¬
  ση: Ο Μεσαίος μασώνος, ο φα«-
  δρός Μανιός Διελάκης, πού κα>-
  μαρώνει σάν γύφτικο οκεπάρνι.
  λένε ότι είναι ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ ΤΗΣ
  ΣΤΟΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. Καί ταυτό-
  χρονα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑ-
  ΡΥΙ Οί έξ πρώτοι που> πομπω-
  δώς — (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΤΑΤΑ);
  δια'κηρύσουν τό μίγόλο κοινω-
  νι κο έργο — πώς δέν χρησιμο-
  παίΐήΐσαν, τα συνεργεία τής ΥΕ-
  ΝΕΔ; μίλη τού Διοιικητιιοού
  Συιμβουλΐίου τού Ρόταρυ γνω-
  στοί Μασώνοι παρουσιαζόμενοι
  ώς Ροταριανοί!!
  Αναμείνατε στο ίιπόιμ,ενο:
  «ΠΙΟ ΒΑΘΕΙΑ ΤΟ ΝΥΣΤ€ΡΙ
  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟ ΑΠΟ-
  ΣΤΗΜΑ».
  ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  ΣΗΜ.: Η φωτογραφίαι (πού
  δέν μπορούιμε νά αναδηιμοσΐ£.ύ
  σωιμ'ε γιά τεχνιικιούς λόγοιυς) δε*-
  χνει τούς Ροταριανούς Μασώ»
  νους νά προσφέρουν αίμα.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
  Την ερχόμενη Πέμπτη 10)5)
  1979, τό Τεχνι«ό Επΐιμελητήιριο
  Ελλάδος οργανώνει ιοτό Ηρά¬
  ικλειο (αίθοιυσα ΕΒΕΗ) τό 4ο
  Ελληνικό Σιυνέδριο Σκυροδέμα-
  τος.
  Τό ιϊδιο βράδ,υ θά' δοθεί δε-
  ξίωση στό «Ατλαντίς».
  Εξ άλλου την επαύριο Παρα
  σκιευιή η εταιρεία τσιμέντων «Τι
  τάν» θά δώσει δεζίωση στό ί-
  διο ξενοδοχεϊο στίς 8.30 μ.ιμ.,
  στά πλαίσια τού παραπάνω Συ
  νεδρίίουι.
  ΤΟ ΝΟΗΜΑ
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ,.
  Ο ΙΔΙΟΣ Ο
  ΑΓΩΝΑΣ
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ;
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  αΠΙΝΟΚΙΟ»
  ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
  Μπεντεβή 159
  (πίσω άπό τό Ζαχαροπλαστ.€Ϊο Στάνη)
  Τηλέφωνο: 236070
  Οί έγγραφές αρχιοαν άπό 7 Μαρτίου
  "Εναρξη άπό 15 Μαρτίου
  ΜΙΝαΐΚΚ
  ΓΡΑΜΗ—
  Ι)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κ&«ι μερά
  Κρήτη — Πειραιο
  ·—Χρήτη
  Τηλ. ΠρατηρεΝΝΐ
  _4.104 ηΙ _4.*0#
  Η ΤΟΛΜΗ,
  Η ΜΑΧΗ,
  ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ,
  ΕΙΝΑΙ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 23Ο.38β
  ΗΡΑΚΛΕω—ΚΡΗΤΗΣ
  Κάντ.£ το σπί π οας άκό,μηι ώραιότερο.
  Ντΰστε τό έξοχικό σας μέ τα τ4>ανταο·Γΐκιά χρώματα τής «Σερραία»
  ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ «ΥΦΑΝΤΟ»
  θά βρήτε δ-τι ζητδτε σέ:
  Κουβέρτες, στροχι'ίδια, κουρτίνες, τραπεζομάνδηλα,
  ύφάσματα έΐηπλώσεων
  Σ Ε Ρ Ρ Α Ι Α σύγχιρονο λαϊκό ύφαντό
  σέ παραδοσιακά σχέδια καί χρ,ωιματισμούς.
  Πλήρης έξοπλιοιιός γιά ξενοδοχεία, έστιατό,ρια, μπάιρ, βίλλες κλπ.
  ατόύφαντό»
  Γραμβούοης 7 (όπισθεν Βαμβουκάκη)
  Τηλ. 288 656 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  "ΑΚΤΗ
  Μέ άλλαγή προγράμματος συνεχίζουμε πάντα μέ την ιδία έπιτυχία
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΛΒΟΗΣ
  ΜΑΙΡΗ ΦΙΛ0Σ0Φ0Υ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΙΑΝΟΣ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ: Νίκος Αναστασίου - Άλέκος Σταφυλΐδης
  ΟΊ νικπτές τού 4ου Φωνπτικοΰ Φεστιβάλ
  ΙΜίκος ΓαρεφαΛάκης - ΜανόΛης Τζιράκης
  Κα'ι τό περίφημο Ίταλικό Μπαλλέτο
  «ΒΙΒΝΟΟ
  ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟ
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΩΣ.
  Μιά βδαμαδιάτικη έφηρερίδα
  μέ ίστορία στήν ΰπηρεσία καϊ πάλι τοΰ Λαοΰ.
  Διευτ)υντής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΚΕδΕΚνΑΤΙΟΝ ΤΗΛ. 821-252
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΈΛΪΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <ΗΑΛΗΘΕ1Α>ΚΡΗΤΗ_
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΊ ΟΥ
  Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ
  ΣΤΕΡΠΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ
  Μεθαύριο Τετάρτη 9)5)79
  στΐς 8 μ.μ. ο Δήιμος Ηρακλείου
  οργανώνει οτόν Άγιο Μάρικο,
  ομιλία τοι> γίνωσιού ιστοριοδ'ί-
  φη, λαονράφου νο1! λογοτέχνη
  χ. Στέργιου Σπανάκη μέ τίτλο:
  «Στά Βήρατα τού Χριοτού».
  Η ομιΛϊσ, την οποία συνι-
  —ι•ού'με, θά συνοδεύηται κοί σ-
  ττό προβολή φωτεινών διαφα-
  νειών.
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  Αφιερωμιένο στό παιδϊ καΐ
  τοιΐς πολιτι>στικούς συλλογους
  τής Επαρχίας «υκλοφόιρησε τό
  ττρώτο τεύχος τής περιοδικής έκ
  δοσης τής Πανελληνίαν Πολιτι-
  οτιικής Κΐνησηις, «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».
  Στίς 76 οεΛϊδες τού πρώτου
  οωτού τεύχου·ς συνιεργάζονται
  οί: Δηρήτρης Φωτιάδης, Γιάν¬
  νης Νεγρεποντηις, Ζωή Βαλάση,
  Δή,μος Μέξη·ς, Ζώρξ Σαρρή, Λέ-
  να Ζαμπουρα, ΝΕκος Παπαν¬
  δρέου. Γιά τή ρουθΊΐκή γράφει
  ο σιυνθέτη·ς Γιάννης Μαρκόπου¬
  λος. Γιά τόν κινηματογράφο ο
  Βαισίληις Ραφαηλίοης. Την καλ-
  λιτεχνιική επιιμιέλεια. τού τεύχους
  έχει ο ζωγράφος Παν. ΓράβΌ-
  λος.
  Επίσης, στό πρώτο ουτό
  τώχος τής «ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟ-
  ΛΙΤΙΣΜΟΣ», μιά σπόνια προ-
  οχρορά: η χαλκογραφ'ία τού Δ.
  ΓΑΛΑΝΗ «Τό ποιΰίι μέ τό ξύλι-
  νο άλογο», σε φυσΐ'ΚΟ μέγεθος.
  Τή χαΛκογραφία συνοδεύει κεί-
  ιμενο τού· Λ. Τάθσου γιά τόν με-
  γόλο μα<ς χαιρόικτη. Τό περιοδικό «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» κυκλοφορεί στά Γκρίιπτίιρα καί. στήν γικιαλε·ρϊ Σταυιρακόκη (Ζωνράφου 7 — Ηρακλειο) μέ 30 ιμόνο δραχμές. Εκιικλοφόρησε απο τόν εκ- δοτικό Οίκο «Μαυρίδης», η συλ λογή «Ουράνιο Τόξο στήν Ομί- χΑιη», τού γνωοτού λογοτέχινη Κωοττή Κοκό,ροβιτς, μέλους τού Συνδέσμου Ελλήνων Λογο- τεχνών. ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝίΑΣ Στίς 4 τού Μαη, στήν Κοι- νότητα Κρουισώνα, εγ>κ>α>ινιάστη
  κε ! Εκθέση ΧεΐιρΌττεχνίας πού
  οργανωσαν η Δ)ινση Γεωργίας
  Ν. ΗραικΑείου «οί η Κοινότητα.
  Από την επιΐιμεληιμΙέν>η πρόο-
  κληση τήις ηαραπιάνω έκθεσης,
  αντιλαιμβάνεται αιμέσως κανός
  ότι θά πρόκειται γιά ενδιαφέ-
  εκδηλώση.
  ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Γράμματα ο' ένα Φίλο
  ΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΤΟ (Τελευταϊο)
  Φίλε μου,
  θέλοντας νά στήσωμε γεφύρια στήν αβυσσο
  ή προσπαθεία μδς άΐπόμεινε θλιβερή θυμηθή
  καΐ τύλιξε τα δνειρά μας σΐαΗχή νεκρικιά
  άνάκατη μέ την τπκρόχολη γεύση τής άπουσίας.
  Μά πάλι Φίλ€, σέ κράζω. "ΟθΌ ύπάρχω θΐά σέ καλώ
  πιοτεύοντας πώς κάιποτε θ' άκούοεΐς χαρούιμε νος
  τόν άιπόηχο μιάς καρδίας πού τόσοσ' άγαΐπηθε...
  Φίλε μου,
  Μην πιστέψεις πώς τό χειμώνα δέν υοτάρχουν λου-
  λούδια
  Κοΐταξε τα άνειμόδαρτα βουνίσΐα κρινάκια
  πώς ξεφυτρώνουνε οΊών χαιρακιων τίς σκΐσμάδες
  μοσκομυρίζουν μεθυστικά κι όμορφαίνουν την πλάσηΐ!!
  "Αν δέ βλέπεις γοργόφτερα χελιδόνια οτόν ούρανό
  κύτταξε πώςπετοϋνεμυριάδες θαλασσαπούλια'
  μέ όλόφορτες τίς φτεροΰγες ελπίδας μυνήρατα...
  Φίλε μου,
  Μάζεψε τα κίτρινα τοϋ φθινόπωρου φύλλα.
  Μάζεψε τίς σκόρπιες φωνές άιπό τούς άγέρηδες.
  Μάζεψε τής ψυχης σου τα άΐμόλευτα μύρα.
  Μάζεψε τούς άοίγαστους παλμούς τής καρδίας σου.
  Μάζεψε τίς λύιττες, τα γέλια, τα δάκρυα, τίς χαιρές
  άψηφώντας τούς κόπους, τίς ΰστουλες μάχητες
  καί των εμπόριον τ' άμέτρητα τεχνάσματα θανάτου
  καίδόστους φτερά νά βρεθοΰν στά ούιράνια·..
  Φίλε μου,
  Έκεϊνος πού βλέιπει τ' άστέρΐα νά χαμογελοΰν
  ν' άφήνουνε τό άΊπειρο, νά φωλιάζουν στά στήθια τού
  μπορ,εΐ νά μετουσιώνει τα σκοτάδια σέ φώς.
  "Ενα φώς άκατάλυτο, ορως χαρας, άγάπης, είρήνης...
  Κοίταξε · ■ · Κοίταξε 6αθιά καί πλατιά καί ψηλά
  δσο άουνορα ή ματιά σου μπορέσει νά φτάζει.
  Τότε, θ' άντικρύσεΐς τό Λαγοθώρητο θαΰμα:
  άπό τή δική σου τή σατίθα νά φουντώνουνε φλόγες...
  Μιπορείς, μπορεϊς, άφοϋ ύπάρχεις, τα πάντα ρπορεϊς
  δπου κι άν εϊσαι, δπως κι όΐν εΐσαι, οποίος κι αν εΐσαι...
  Δέ λογαριάζονται οί καιροί,
  μήτε οί άπόστασες μακραίνουν,
  γιά κείνους πού ξεδιάλεξε στό διάβα τους ή Μοΐιρα
  άνήφορους καί κύντινους καϊ μπορες ν' άνταμώνουν!..
  ΓΧ.
  Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
  Γιά χθές σρ»ς 7.30" είχΐ προ-
  γραμιματϋοτεί οτόν Άγιο Μάρ-
  κο η μοθητικιή συνα'υλίΒα' τού Ω-
  δείου Ηρακλείιου, πού αργάνω-
  σε ο μουσΐικός σύλλογος «Απόλ¬
  λων».
  Τό πρόγιρομμο περιλάμβανιε
  έργα γιό πιάνο, τσέιμπαλο καί
  Μθά'ρα ικαιί στό β' ρερσς τού πά
  ραδοσιακά και σύγχιρονα ελλη^
  νικά τραγούιδια1 μέ την ποιδική
  ορχήστρα κιρουΌτών (ΟΒΡΡ)
  τού Ωδειίου καί χορωδιαικο
  γκ-ρούιπ,.
  ΕΚΘΕΣΗ
  Β. ΖΑΧΑΡΑΚΗ
  Στι>ν οίθουσα «Συλλογή»
  (Β. Σοφίας 4) των Αθηνών εγ-
  «■αινιάστηκε στ'κ 3 τού Μάη, η
  αταμιική εκθέση ζωγιραφιικής τού
  συίμπατριώτη ζωιγΐράιφου Βασϊ-
  λη Ζαχαιράκη, μ« τόν γενΐικό τί¬
  τλο
  Η εκθέση, πού θά διΐαρικιέσει
  ιμΐ£|χρι 19 τού Μό}η<, παιρουϋΐά'- ζει είδικώτερο ενδιαφιέρον, δε- δομιένου ότι ο ζωγράφος την α φιερώνει στήν πφίοδο τής ζω- ή,ς τού πού ήιταν αγρότης. Στάν πρόλογο τού πολύπτυ χαυ τή·ς έκθεσηις, ο Ζαχαράκης γράιφει χαρακτηιριιστικά: «...Οί άνθρωποι αυτοϊ {α*- γρότες) αγωνίζονται γιά νά μάς δώσουν τό ψωιμί τής γιήις τουζ ικαιί αικόμα την ευόαΗμονία πού νοιώθουιμε, όταν αντικρίζουιμε τα γεμάτα από ανθούς καί καρ- πο πεΡ'βόλια τσυς. Τώραι πού ε- γώ ειμαι *ατοι«ος μιάς πόληις, προσπαθησα μ« τούτη την έκθε νά σάις ιοττορήισω τα βιώμαί- τα αιιτα με την ζωγραφική μου». ΧΗΜΙΚΟΣ Παραδίδει μαθήμαται, Φυσι- κή - Χηιμ.εΐ'α - Μαβημιατιικά, σέ μαθητές Γυμνασίου καί Χημεία, σέ μαθητες Λυ«είο>υ.
  Τηλ. 233.063 — 231.637.
  ■■■■■■■■
  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. Έθνικής Άντιστόεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  νΑναλαμ0άνομε πάβης φύσεως τοποδετήοεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΙΜΗΙΐεΙπΙεΙ-ι----
  ♦♦♦♦-
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωττϊστε μας νά σδς δώσουιιε τίς είδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την 'Αθήνα γιά δλα τα μέοη τοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομ£ν πάντοτε νά σας προοψέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύοεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  ΠΑτΐροφορίες ΗΕΒΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΗνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου Κ τηλ.
  283.737, 287.637, 287.737, Ηρακλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3288727, 3238728 Αθήναι
  Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή
  «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»
  Μιά έκδοση - προσφορά τού ΑΝΤΡΕΑ ΝΕΝΕΔΑΚΗ
  Σέ ένα ογκώδη τόμο 654 σε-
  ΑΙίδων μιεγάλιου σχήματος, ικυ-
  κιλοφόρησε μιά εκδοοη, άκρα
  ενδιαφέρουσα, που αναφέιρεται
  στό γνυστό ποίημα τού Μαρί¬
  νου Τζύνιε Μπουνιαλή «Ο Κρη-
  τικός Πόλφος» (1645 — 1669),
  μέ κιριτική,, ίΐσαγωγή καίί επΐιμέ-
  λεια τού γνωστού «ιρητιικού λο
  γοτέχνη Αντρέα Νενεδάκη, ο ο¬
  ποίος είναι καί ο ειοδότης τού
  παραπάνω βιβλίου.
  Στόν πρόλογο τής έκοοσής
  ο συγγραφεας γιράφει ιμεταξύ αλ
  Αων καί τα εξής:
  «... Ο Μπσυνιαλιής ήτανε Ρε
  θεμνιώτηις. Καί τό ιδίωμα τό
  Ρεθειμν»Οτιχο διαφυλάχτηικΐ
  στά απρόοιτα χωρία τής Κρή¬
  της γιατί η γενέτειιρα τής «Κρη
  τικής Αναγέννηοης», τό Ρέθυ-
  μνο, γέμισε Τουρκιά κα>ί σφσλι-
  ξε τα στάματα, κι οί Ρεβεμνιώ-
  τες έφυγαν...
  ...Τέλος νομίζω πώς η φιλο-
  λογΓΚιή εργαισία πάνω στό έργο
  τού Μπουνιαλή δέν ορχίιζει μέ
  την έκδοση ουτή. Γιοτι η δικιή
  ιμου εργα·σ»α πολύ απέχιει από
  τού νά είναι φιλολογκκή. Χρειά-
  ζεται πολύς κόπος καί μελέτες
  ιπολλές γιά νά ερευνηθούν όλα
  τα ιστορικά, κιοινωνικά καπ φι-
  λολογικά ζήΤΓΐματα, πού θέτει
  μπιρσστά μα·ς ο «Κιρηνπκός Πό-
  λεμος»...
  ...Αλλά τό π»ό ενδιαφέρον α
  πό τα άπειρα προβλήματα πού
  θέτει κιάθε έργο τέχνην τής Κιρη
  τικης Αναιγέννησης, Κ'αί βέβοια
  ο «Κρήτικός Πόλεμος» εντονώ-
  τερα, καιΓ πού δέν λύνονται μέ
  ιμιά μελέτή ή έστω μιά προσπα¬
  θεία όπως η δι«ή μου, είναι η
  σωστή εξήιγΐήΐοηι τού φαινομέ-
  νου τής ξαφνική'ς αστής άν6ι-
  οης καί ειδιικώτερα τό αΓΤιΐθανο
  αποτέλεοιμά της».
  Εκτός από τόν τρισέλιδο
  ιπρόλογιο, ωπαρχει μιώ πολυισέλι
  δή εισανωγή —ικριτκκη (σ. 17
  έως 174), κλιοέ αηό την έκδοση
  τής πρώτης βκδοσή'ς τού έργου
  (1681) καί α'ΐοολουθεί τό ποίη-
  ιμο (σ. 195 — 640). Η έκδοση
  κλείνει μέ γλωσσάιριο πού εξιη-
  γεί αρκετές δύσικολες λέξίΐς.
  Τό βιβλίο αιιτό (τκμάται
  δρχ. 600) ικιυκλοφορεί καί στό
  Ηρ'άικλειο απο τα βιβλιοπωλείσ
  ΊβαΤ κυιρίως απιό τό βφλιοπωλεϊο
  Κλάδου, στά Λιοντάιριο.
  ΙΣΡΛΗΛ: Τί γυρεύει στήν Εόρόπη;
  -^Συνίχεια από τή σελίδα 1
  άις μας Ηπείρου, τα κράτη τής
  Που βρήικανε τώραι οί υπεύ-
  θιινοι, τό Οβρο'Γκό κιράτος καί
  τό τοποθετήσανε γεωγραφικά
  στάν ΕυιρωιπαΥ'κό χώρο; Πώς
  τολμούνε νά κορο'ι'δεύουνε ε-
  Κ'ατοντόδες εκατομμύιρΐια τηλε-
  θεατών πού περιιμένουνε νά
  δούνε ΕυρωπαΥκά μουσιικά
  σωγικιροτήΊματα·;
  Φυσικά, δέν υποστηιρίιζαυιμί
  αιυτή την αττοψη από φυλετικές
  ή σωβινιστικές παροριμήσεις.
  Αλλά, γιατί τό Ιισραήλ καί όχι
  τό... Κογικό ή οί... Φιλιποίνες;
  Ο λό,γσς είναι απλόις: Η Σιω
  νκτπκή προπαγανδιστικιή πολι-
  τικιή, π.ροσπαθεί νά κράτει οτό
  επί,κιεντρο τού διεθνοώς ενδιο-
  φέροντος, τό επίικεντρο τού Σι-
  ωνιστιικού εηειχτατιοιμούι Πό-
  τε μέ βραβείαι Νόμπελ, πότε μέ
  διεθνεϊς πολιτιισιτικιές καί Πνειυ-
  ματι«ές διακρίσεΐί. 'Εττσι, τα
  δυιό τελευταιία χρόνια, βλεπου-
  με ότι στόν Ευιρωπα'Γκό δι·αγω
  νισιμό, ποϊρνει την πρωτιά μιΐά
  ΑσΐΌτικιή χώρα1, η οποία κα
  φαιίνεται σά>ν οργαινώττρια χώ-
  ρα τού τελευταίον διιαγων·ι-
  σμούϋ!
  Ακούμε ΕυιρωπαΊ'κιές Αθλητι
  κές εκδηλώσεΐ'ς καί βλέπουμε
  φοντε — μπσστούνι τούς Ο-
  Ρραΐου-ς, σ' αωτές τίς εκδηλώ-ΐ|
  σειςΙ Μά τόσο έχουν αοοθραΓ
  συνθ&ί πού γρόφουνε όλου'ς
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Εντός ζώνιης, αναΓΓθλϋκώς
  τού Πιτσουλοκεΐίθιυ, (Μετόχι
  Καιμπεροσαλή), πωλώ έκτασιν
  750 τ.,μι. μετά δυο κττιριακών
  συγκροτηιμΐάτων 120 και 80 τ.μ.
  ικαταλλήλων δΓ απιθθήκας, ή
  βιοτεχνικήν εγκιατάστασιν, νε-
  ,ρό, φώς, υπόιρχει ώς καί γραμ-
  μή βιομηιχανικού ρεύιμιατος.
  Πληροφορίαι: Χαρ. Λορι-
  τζίής, Μετόχι — Καμπεροσαλή.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ-
  νος ηλεκτρικιός, διπλός, β) Ψη-
  σταρά ηλεκτρικιή γ) Μιίξερ (ζυ-
  μωτήιριο) δ) Ζαμπονομιηχονή
  ε) Καφετερ'ία μονή. Όλαι ελάχι-
  στα μεταχεφισμένα.
  Πληροφορίες: Τηλ. 284-339
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Στήν περιοχή
  θερίσσου Φραγκιαδάκη καί Δρα
  μουντάνη αρ. 10 αποθήκη 190
  τ.ιμ. κιαιί Διαμέιρισΐμα 5 κυρίων
  δωματίων πλησίον 25ου Δημ.
  Σχολείου.
  Πληροφορίες τηλ. (0831)
  22374 καί (0834) 41326
  τοι>ς Ευιρωπαίουις τηλεθεατές
  στά παλιά τουις τό παπούτσια;
  Μέ την ευκαιΐρία τούτου τού
  άιρθρου ήθελα νά τον'ίσω κότι
  ιτού έπεσε τελευταΐΓα στήν αντί
  ληψή μου: Γνωστή Ελληνιική Βι
  ομήΐχαινί'α χορτικών εχυικλοφό-
  .ρησε μιά σειιρά τετραιδίΐων, μέ
  χά'ρτες διαφόρων χωρών τής
  Ευρώπης. Όλως παιράιδοξα, βλέ
  ιπουρε κια ι τό...Ιοραήλ νά πο-
  ζαρει «οντα στό ...Ευ,ρωπαΓΓ-
  κά κράτη. Τίόσο ποΛύ έχει δυχτι
  ωθεί λοιΐΓτόν, ο Σιωνιισμος στήν
  ΕλλΐάΙδα, πού π)ροπ>αγανιδ|ίιζει έ-
  τσι τό Ι|ΐπί,ρ·ιαλισπκό καί Σιω-
  νιστιικό ορμητήριο ή κατεβάζει
  αιφ-ίσσες Χριστιανιικύν συλλό-
  γων καί ε^Ηόνες από τα λεωφο-
  ρεία;
  Άς πόψουν πιά νά μά·ς κο-
  ρο'Γδεύουν.
  "Ας πόψουν νά λανσάιρουν
  τό ...ικουλτουριάρικο Μεσαναι-
  τολίτιχο κράτος. Κι άν θέλοον
  νά δείξουν μιά πραγιματηκή ει.κό
  να τού συγχρόνου Οβιρα'ί'Γκιου
  κρότους, άς μάς δείιξουν σέ κά-
  ποια τηλεοπτική εκπομπή τα ε-
  ρώπιο τής Κουνιέ'Γτραι, τούς
  ΠαΛα-ιστινιαικιού·ς ηροσφυνικοιύΐς
  καταυλισμούς, τούς διωγιμούς
  των Παλαιστινίων, τίς επιθέ¬
  σει^ στά γειτονίκά Αραβιικά
  κιρ·ά(τη καϋ τούς ύπουλουις βρώ-
  ρικοιις πολόμου'ς των «έξι ήμΐ-
  ρών».
  Άς μάς πούν πώς δρούνε οί
  θβραιίοι. Πώς κάνοονε αθώουις
  ανθΐρωπάκους άργανά τους,
  πώς επΊβουλεύονται την Παγικό
  σμια Ειρήινιη,. Πώς, κάτω οπό
  την καλύψη Α.Ε. ή ι.Μ.Ο. αγο-
  ράζουν ξΐνη γή γιά νιά φτιά-
  ξοαν αύριο καινούργιαι ορμητή
  ιρια...
  Λάθος κύριοι. Ιοραήλ δέν εί
  ναι τα... τραγουιδάΐκιαι τής Γΐιου
  ροβίζιον. Ισραήλ είναι οί εκΌΓ
  τοντάδες χιλιάδες των αθώων
  θυμάτων τού Αραιβιικού Λαού,
  η ιμοίρα1 τούς θέλήσε στόν
  απάνθρωπο δρόμο τού Σιωνισ-
  μού καί τού Ιμπεριαλισμού.
  Ισραήλ είναι οί συνομωσίες
  κατά των Ελεύθειρων Λαών, κογ
  τα των ίδιων των πολιτιοτικών
  πνευιματιικών «αί λοιπών αξιών,
  τΊς οποίες ποδοπα,τούν απάν-
  θρωπες «οί εγικΛιηιματΐιΐοες πολιτι
  ΐΚ'ές σκοπιιμότητεις.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟ Ι ΑΣ
  ΒΑΡΗΚΟΟΙ: Από τό 1954 οί κ.κ.
  Κολοκοτρώνης καί Δημόπου-
  λος σάς επισκέπτονται καί σάς
  προσφέρουιν ταίς υ'πηρεσιίια>ς
  τσυς σχετΐικά μέ τα οναγκαιία σί
  σάς αικουστικά.
  Από τό 1966 άμως σάς προ-
  σφέρουν υψηΛής ποιότητος υ-
  πηρίσίας δεδομένσυ ότι στήν
  ΚΡΗΤΗ έρχονται οί ίδιοι καί ό-
  χι περιοδεύοντες αντιπρόσωποι.
  Καί πάλιν κοντά σας καί αιυ>-
  τή την φορό, μέ εντελώς ΝΕΑ
  Ακιουστικά των γνωστών Οίκων
  τού εξωτερικού ΖΕΝΙΤΗ - ΑΙΙ-
  ΟΙΟΤΟΝΕ - Ρ,ΕΧΤΟΝ - ΒΕΡΝΑ-
  ΡΗΟΝ - 005ΕΕ.3Ι - ΜΙΟΗΟ-
  5ΟΝ - ΟΜΙΚΒΟΝ - ΚΕΝΥ - ΝΑ-
  ΤΙΟΝΑί. Σέ όλους τούς τύπους
  ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ: Πίσω αι-
  πό τό αυτί, Τσέπής, Γυαλιά Αέ¬
  ρος καί Οστού. «Αυτουλά-κι».
  Σέ 155 Μοδέλα γιά όλες τίς βα^
  ρηκοΤες. Ε™σ·ης Μπαταιρίες καί
  Ανταλλαιστΐιΐοάι γΐιά* όλα τα Α-
  «ουστικιά. Εφαρμογαί! επιστημο
  ν ι κώς π,αραΐδεκταΐ.
  Διάρκεια επισκέψεως μας
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ξενοδοχείον
  «ΝΤΟΜΒΝΙΚΟ» Σάββατον 19
  Κυριακήν 20 καί Δευτέραν 21
  ΜσΤου.
  Πώλησις ΧΟΝΔΡΙΚΗ — ΛΙΑ-
  ΝΙΚΗ
  ΓΕΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ.
  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ο.Ε. ΑΚΑ-
  ΔΗΜΙΑΣ 87 τηλ. 3631 - 705.
  *■■■■■■■■■■■!
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — •-
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΧΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Θέλετε 6ιαοτικές φωτογραφίες γιά 6ι6λιάρια,
  διπλώματα, διαβατήρια; Έλατε σέ μάς.
  Σέ £να λεπτό σας τίς παραδϊδομε μέ τό νέο
  μηχάνημα πού διαθέτομε.
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΕΒΑΝΣ 2 (Άπέναντι στό Α' Ταμείο)
  ΤΗΛ. 220454
  ♦♦♦«
  σττανίως
  φ νωάπό25' βάττ.
  ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ - ΚΟΥΣ ΚΟΥΧ - ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ .
  * "Ενα άπό τούς μεγάλους τής ΕΟΚ, τόν Όρ. ]
  τρλΐ, έφερε την πειρασ}ίένη βδομάδα ό Μητσοτά
  κης στήν Κρήτη, γιά νά τοΰ δείξει — δπως εΙ—;
  καί τό Χαζοκούτι — ·ά Άρχαία.
  Φυοικά δέν τοΰ έδειξε τα Άρχαϊα των Χανίων,
  γιατί άιπό έκεί τα πήρανε μέ τή συγκατάθεση τοϋ
  «Ψηλοΰ» άλλά τοΰ Ηρακλείου, τα άποϊα μείνα-
  νε · · · χάρις στόν έκλεχτό φίλο τού κ. Τσίρκα.
  "Ε, ρέ κούνια πού σας κούναγε Κωστάκι καί
  Σϊΐυράκΐ, πού δείξατε πώς έχετε μυαλό έ*να...
  σπυράκι. (Άλλά. . · ψηλοϊ δέν εΐστε καί οί δυό;).
  (Δέν πΐστεύω νά έχω καμμιά «Ζορμπάδεΐον»
  δίωξη γιά περιύβριση άρχής καί μάλιστα... δυττλη)
  * Μέ τα παραττάνω θυιμήθηκα μιά θλιβερή περί-
  πτωοη στά Χανιά, δπου ό πρώτος «Ψηλός», ό Μη-
  τσωτός, ύιπουιργός ών πάλι τότε, δεχτηκε τόσο...
  θερμίι ύποδοχή των συγχω,ρ,ιανών τού, πού γιά
  νά τοΰ έικφράσουν ακριβώς τα · · . φιλΐκά αίοθή
  ματά τους, τοΰ... πετάξανε 4πό κλούβια αύγά καί
  ο'άπιες ντομάτες, μέχρι · · · συκωταρΐές καί ...
  πατσές (απλητες υάλιστα), ενεργεια την άποία
  ό "Αρεΐος Πάγος δέν δεχτηκε σάν περιύβρΐοη
  Άρχιής. Βεβαία ό Είσαγγελέας τοΰ Ανωτάτου Δι
  καοτηρίου καί τότε δέν λεγόταν Ζορμπάς!
  * Μιά διευικ,ρίνΐση τώρα, σχετΐκή μέ τό «κούς —
  κούς» πού έγιραψα στό προηγούμενο, γιά τόν
  «χουντοσοσιαλΐσ*μό»·
  Δέν εΐπα, πρός θεοΰ, έγώ τόν προκάτοχο τοΰ
  χοφοστασίου χουντικό, άλλά απλώς έγραψα δτι
  μέ τό νά πάρεΐ δάνεΐο άπό τή Χούντα όνομάστη-
  κε «χουντικός» καί εϊχα μάλιστα βάλλει ακριβώς
  γι αυτόν τόν λόγο, τή λέξη έντός είσαγωγΐκών.
  Έξ άλλου, είναι γνωστό ιπώς δταν θέλω νά
  κάνω τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, δέν χρησΐμο ♦
  ποΐώ τούτη την εΰθυμη στήλη, άλλά την πρώτη
  οελίδα τής έφηιμερίδας.
  "Οσοι λοιπόν βάζουν τέτοια πράγματα στό
  νού τοΰ παραπάνω άνθρώπου, τούς λέω... άτάκα
  κι έτα τόπου, πώς άπό τή σωστή γραμμή έκτροχι-
  άζονται, δηλαδή- μέ αλλα λόγια, έχοντος οί ϊδιοι
  τή... χουντική μύγα · · · μυγιάζουν καί... μυγιά
  ζονται! · · ·
  "Οσο γιά τό δεύτερο σκέλος τό·.. «σοσΐαλι-
  στΐικό», μιά πού δέν λέει, σάν καλό παιδί, κουβέν-
  τα, σταματώ κι έγώ την.. . κουοκουσάρΐκή μου
  ρέντα· Κι ίίν μιλήσει τό παιδί τό καλό καί πεϊ έ¬
  στω καί · · · Προ—Πό, θά ξαναφέιρω τό θέμα
  έιπί ·. · Τραιπέζης δχΐ βεβαία . . . στρογγυλής, άλ
  λά ... Άγροτικής» καί πάντα επί βάσεως.. · «σο
  σιαλιστικής»!· ·.
  * Μιά γυναίκα άπό τα Χανιά έίκανε τιρόσφατα έ¬
  να ώραΐο καί έξυιπνο έ-ρώτημα στόν .. · «ύψηλής»
  κλάσεοχ; Οικονομολόγο κ. Μητσοτάκη, ρωτών-
  τας τον περίπου: «γιατί έψερες τόν Όοτολΐ έδώ,
  μήπως γιά νά τοΰ δείζεΐς στήν πράξη τα μέτρα
  .... λιτότηίτος, έιπιδεικνύοντάς τού τή βίλλα οου
  μέτά 14 μπάνια;».
  Είλικρινά δέν Γ)ξερα ίίν έχει κά,ν βίλλα ό...
  πάμπτωχος Μητσωτός, άλλά κυρίως δέν ύπολό-
  γιζα δτι κι ά*ν έχει, θά ειχε τόσα πολλά μπάνια
  ήν λουτρά.
  Καί δμως α.ν τύ καλοοικεφτεϊς τό πράγμα, θά
  συμφωνήσεΐς μαζί μου δτι τα 14 αύτά μπάνια θα"-
  πρειπε νδναι μάλλον πΕΐρισσότερα. Πώς νά ξε-
  πλυθοΰν τόσες... πολιτικές άραρτίες;
  Αύτά γιά τό εΰθυρο τοΰ πράγματος, γιατί
  γιά τό σοβαρρ, τα μπάνΐα σχετίζονται μέ την κα-
  θαριότητα καί ή καθαριότητα μέ τή μισή άρχον-
  τιά· Κι ό Μιτσωτός μπορεϊ νδναι δ,τι νδναι, άλλά
  δέν μποριεϊ κανεις νά τοΰ άμφισβητήσει δτι είναι
  άρχοντος. Κι οί αρχοντες κάνουν πάντα κάτι παρα
  πανίσα έξοδα, άλλά μ' αύτά... βγαίνουν άπό τα
  * · . άδιέξοδα.
  'Απαραίτητη διευκρίνιση: Τα έξοδα των άρ-
  χόντων τα πληρώνουν συνήθως αλλοι, καί κυρί¬
  ως, αύτοι πού σχετίζονται μέ τή λαϊκή. .. βΐοπά-
  λη!
  ("Αν δέν μέ πιστεύεις «Ψηλέ» μου, ρώτησε
  καί τόν ... φίλο σου τόν Ράλλη).
  * Νέα μέτρα γιά τύν ηειριρρισμό τής ενεργείας
  έτοιμάζουν οί κυβερνητικαί «έ,γκεφαλοΐ» πού κά
  Βε μερά άποδείχνονται περισοότερο... άκέφα-
  λοι (δχιάνεκέφαλοι).
  "Ετοϊ, μαθεύτηκε πώς σύντομα θά έκδοθεϊ
  σχετική απαγορεύση νά μην κυκλοφορούν στήν
  αγορα μεγάλοι ήλεκτρΐκοΐ λαμπτήρες, παρά μό-
  νο των 25' βάττ.
  Πάντως δέν άκούστηκε τίποτα γιά τα... λα
  ριπακΐα τών....φακών·
  * Καί κάτι σχετικό: Τό Ήράκλεΐο (ή οκοτεινότε
  Γα "Γ^Γ0,Κθσμου) εΙχε ΦΡοντίσει πρίν άπό
  ήλεκτρικης έ-
  •· καλό
  δχ1
  μοποΐουσε καθ^λου λ^τήρες στούς περτσσότε-
  ρους ηλεκτροφορους στύλους, άλλά καί δπου -
  ρζ λα,μπτήρα, ούδέστοτε Γ)ταν πά¬
  ον. . . γλομπάκι.
  * Πάντως γιά νά συνεχίσει νά είναι-.. πρωτο-
  ποραϋπϊν ένεργειακή λιτότητα ή Δημοτική Άρ
  χη Ηρακλείου, τώρα πού οί κυβερνητικαί «έγκέ
  φαλοι» την ϊίφιαο'αν, τής προτείνω νά καταργή-
  σει γενΐκά τούς λίγους έστω μικρούς λαμτΕτήρες
  πού δια,τη,ρεϊ καί νά-.. κρεμάσει στίς θέσεις τους
  • · · λύχνους.
  Μ" αυτόν τόν τοόπο θά ένορμονίζεταΐ ΐτλή-
  ρως καί μέ τό ρητό πού τής ταΐριάζει καΐ τό ό-
  ποϊολεεΐ:
  ; μου καί γλύστρησα·..»
  Κατά τα άόλλα ίσχύ€ΐ τό γνυχττό «σλόγκαν>,
  καίπως... βελτιωμένο:
  Ή Πόλη θέλει
  δεξά — ζερ6ά
  Δή,μαρχο Καρέλλη
  καί Άντιδήμαρχο... Βαρδαβα.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  "Ανδη Νάρκισος
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΊ'ΟΥ 1979
  Ι11ΆΧΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Σοβαρά καί Άστεϊα
  Ο «ΚΟΝΤΟΣ» ΚΙ Ο «ΦΗΛΟΣ»
  (ράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  όραοη!
  Είναι μερΐκά πράνιματα πού
  ένώ άπό τή φύση τους φαί-
  νονται άπλά κι άσήιμαντα
  δμως αν τα σπουδαιολογή-
  οει κανένας, 6γάζει χρήοι
  μα καί ώφέλημα συρτίερά-
  σμαχα. Κάπως £τσι κουβέν
  τιαζα μέ τόν φίλο μου τόν
  Παϋλο, μά ό μπόμπΐρας, ό
  γυιός μου. είχε άντίρ,ρηση.
  Λΐέγαμε δηλαδχ)/ γιά την
  έιπίσκεψη τού κ. Τσάτσου
  οτήν Γαλλία. Την παρακο
  λούθησα άπό την τηλεόρα-
  ση κι ενΐωσα τα στήβη μου
  νά φουοκώνουν άπό περη-
  φάνεια- Ό κ. Τσάτσος εύθυ
  τενής, μέ τό βλέμμα πρός
  τα πάνω( μιλοΰσε στούς ου
  νομΐλητές τού Γάλλους κι
  αύτοΐ τόν ΰκουγαν μέ σκη-
  μένο τό κφάλι.
  Βλεποντας τόν τρόπο μέ
  τόν άποϊο τόν ακουγαν οί
  Γάλλοι, κατάλαβα πώς αύ¬
  τά πού τούς έΆεγε ήταν πό
  λύ βαρυσήίμαντα. Αύτά κου
  δέντιαζα μέ τόν φίλο μου
  τόν Παϋλο καί συμφωνοΰ
  οε μαζί μου.
  νΕλα δμως πού ό γυιός
  μου — νά παΐδί, νά μάλα-
  μα — τί μοΰ εΐπε;
  —Καλέ μπόμπα ■ δσκυβαν
  γιά νά τούς χωράει ή τηλε
  τόΐτο οτήν ό.ριγή
  καί συνέχισα την συζητή¬
  ση μου. Λέγαμε σχετικά μέ
  τόν κ. Μητοτάκη- Τό πόσο
  δηλαδή θλιβερό είναι, νά
  τόν βλέπει κανένας» νά
  ο'κύβει τό κεφάλι, μττ,ροστά
  σέ δλους σχεδόν, τούς συ-
  νομΐλητές τού.
  "Ελα δμως πού μπ,ηκιε ό
  μπόρτηρας οτή μέθη πάλι
  καί τί νομίζετε πώς μδς εϊ
  ΐτε;
  —Αύτός μπαιμπά £χει πολύ
  μυαλό στό κεφάλι τού καί
  δέν μπορεϊ νά τό σηικώνεΐ/
  γι αύτό σκύβει.
  Δέν όντεξα ΰμως τώρα
  καϊ σηκώθηκα νά 6άλω τόν
  γυιό μου στή θέση τού. ΤΙ
  νομίζετε πώς παρ,ατήρησα;
  "Εσκυβα τό κεφάλι μπρός
  στόν εύθυτενή γυιό μου έξ
  αίτίας τής διαφοράς Οψους.
  Άναγικαοτικά πώ αψη-
  σα τόν γυιό μου ο«1ς όπό-
  ψεΐς τού κι έγώ άναθεώρη-
  οα τίς δικές μου· Έλπίζω
  νά ,μή μοΰ βάλουν τουτο τό
  κομμάτι χαμηλά στήν έ(ρη
  μερίδα κα} νά μην άναγκα
  στώ νά σκύβω κι άιπό έκεϊ...
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΟΙ
  • ΙΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  «αν δυο φορές ο «Μέγας Διδά-
  ιοαλος» φλωρεντινός γιατρός
  ίΙΝΟ 3ΑΙΛ/ΙΝΙ καί ο «Σεβόσμι-
  ος Διδαακσλος» ΙΛΙΟΙΟ ΟΕΙ.Ι-Ι
  τής «γνωστής» στοας Ρ2. Στή
  αιόρΜεια των ερευνών, μέ τή
  Βοηθεία ανωνύιμων επιοτθ'λιων
  καί ντοκουιμέντων ανώνιυρης
  προέλεικτης, αποιοαλυφτηικε έ¬
  νας «ηυκνΌις »οτάς αράχνης» α¬
  πό ιοοινά αυμφέροντα καί σχέ¬
  σις ■ανάμεσα αέ «όμματα ϊ,καί
  «ρστιιοούς οργιανιμούς, υφασμέ
  νος κάτω αττό την οιγΑδα τής
  ιυαοονΗας χωρίς όμως νά γνω-
  στοπςΜΐηιθούν παραναμίες. Ό-
  μως τίς πρώτες μφες τού 1977,
  ένας μηιχανΐΜός ότι τή Ρωμη,
  πρώην μασόνΐος, ο ΡΠΑΝΟΕΝ-
  80X3 5ΙΝΙ5ΟΑΙ.ΟΗΙ έστείλε
  στήν εισαγγελϊ.α τής Φλωρεντί-
  0{ ένα ογκώδιη φόκελλο.
  Ο φάκελλος έφθασε στά χέ-
  ριο τού εισαγγελέα (31 ΟΊ. ΙΟ ΟΑ
  ΤΕίΑΝΙ, ο οποίος είχε ήδη σχιη
  ματίοει δικ> ανοιχτες δκκογρα-
  φιίεις εναντίον τού «Μέγα Διδα¬
  σκάλου» 1.ΙΝΟ 5ΑΙΛ/ΙΝΙ. Η
  τιρώτη .αφορούιαε τίς κατηγο,ρί-
  £ς πού απαγγέλθηκαν από ένα
  δ»κηγόρο τής Μεσσήνας, τόν
  ΜΑΛΤΙΝΟ ΟΐυδδΒΙΟΑ, ο ο¬
  ποίος <οτίς 22 Μόρτη 1975 κα- ΤΓτγαρησε τόν δΑίνΐΝΙ ότι «ευ νοούκκε» τό λαθρεμπιοριο στό λιμόνι τού Λιβόρνουι. Η άλλη δ>
  «ογροφία, ενόντεα στό «ιΜίγα
  Διδάσκαλο», σχη·μιατΙ<ττιγιοε τόν ΦΑεβά,ρ.η τού 1977 κια ι τού ο- πσνγΐίλθηκε κατηγορία γιά απά- τη (αοέισπασε χρήιματα από όΛ ιλο άτομο, μέ σκοπό νά «ηροω- βήσιι», μέ τή βοηθεία «αψηλών φίλων τού», την ωπώιθεσή τού). Αφο,ροώσε τόν μασσόνο Οδ- 'νΑΙυΌ ΡΑΖΖΑΟίΙ τής στοίκ δΕΤΤΕΡυΝΤΙ τής Φλωρεντία*. γι6 νά πετι>χ£ΐ, σώμφωνα μί τό
  «ατηγοροτήριο, μιά αδεία «α-
  τοοκειιήζ ε,ργοοίτασίου επίπλων
  οτή Σκνα.
  ΙΑετά απ' όλα αυται, στό πί-
  ρνβαλλον των στοών ξέοτταοε
  ίνο< πριαγματικος πόλεμος. Σχη ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ αι ι ■ ■■■■■ ΒϋΗΗΒΙΜΙΙι ■ ΙΓΡΑΜΜΑΤΑ! ΠΡΟΣ ΤΗΙ1 ΑΛΗΘΕΙΑ! ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΚ ΑαΊ'κή Δημοκρατικαί Ένότητα ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΛΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΚΗ ματίστηικΐ τότε μέ την πρωτο- βοαλία ενός γιατ,ρού απ' την ΚαλαβρίΌ τού νΐΤΤΟΡΙΟ 00- ίΑθ, πού ήταν αρχηγός τού παλιού Σικωτσέζικου Δόΐγιματος, μισ καινΐούιργια μαοον»κή οΐικο- γένεια, η ΜεγάΙλιη Στοα τή·ς Ιτα λίας. Ο ΟΟΙΑΟ που πεθανε πιρίν λίγο «αιρό, οντικιατοστά θηκ£ οπ' ένα γνωστό χει,ροώρ- γο τής Ρώμηις, τόν καθηΜή ΒΡΙΙΝΙ πού αναγνωρ'ίσθηκε δι- εθνώς. Οί εσωτερικάς διαμάχες, κΌτέληξαν στήν παραιτηθή τού «Μέγα Διόαισκα'λου» τής Φλω- ρεντίος δΑίνΐΝΙ. Τόν Νοέμβρη τής περασμέ- νης χρονίας, ο ΕΝΝΙΟ ΒΑΤΤΕίΙ πρώην στρατΓ|γός(!), αναικιηρώ- χβηκε «Μέγας ΔιδάισκιαΛιος τής Μεγάλην Ανατολής τή,ς Ιταλί¬ ας». Η έρευνα εν τώ μεταξύ π,ροχωρούσε »αί είχε σάν απο- τέλεαμα νά αποκαλυκρθεί ένας χάκιλος από 15 δΐισεκιατοιμιμύ·ρια λιρέτες πού β,γΐήχαν απ' τό τα- μείο τή< ΡΙΑΤ(!) καί κατέλη- ξαν σ' ένα μυιστικό λογαριασμό τή< «ΜίγάΙλης Ανατολήν τής Ιτα λ/ίας». «Αυτόζ είναι ένας κατάλο γος των διαφωνιών καί των ρ·α- διουργιών πού απο,ιοαλύπτο'υν οί οχτώ φά*ελλοι τής δικιαστι- «ήζ έ,ρευνας» καταΛήιγει ο ΡΑΟ- ίθ νΑΟΗΕΟΟΙ. Σέ περίοδο πού η δρσοη των φασιστικών οργανώσεων στή χώρ-α μα< βρίσεκται σί έξα,ρση καί ιμιέ δασμενη την μα- σονική ιδιότητα των εππτίίλιών τής χούντας, μιά σέ βάθος έ- ρευνα τού προβλήιματος Μασο- νιΐΐι — Παροκράτος γίνίται επι- τακιτικιή *αί εδώ. Η ΧΔ πού οπ6 χρόνια πρω ταστατεΐ στόν αντιμασονικο α- γώνα καϊ μέ ντοκουιμΐέντα έχει! αποκαλύιμει τόν σχοτεινό ρόλο τού τεκτονισιμού σε βάρος των λ'αών σέ διεθνές επ'ιπεδο, ζητεί γιά .όλλη, μιά' φορά τό άνοιγμα των μα<τονΊκιών στοών γιό1 νά ■κριθεί η μασοντίια σπό τόν λαό στό φός τής ημέρας. («ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» Αρ. Φ. 123)4-5-79) Όλο κκίί μεγολύτερή όκταση τταϋιρνει τό ζήτημα τού νερού, τού λαού τής πόλης μας πού τώρα σαζητιέταΗ πιό πολύ ανά μεσα στούς Δηιμότες. Εδώ υ- πάρχοιτν κιατά τή γνώρή μας δύο ζητήματα πού απασχολούν τόν Μόΐσμο τής πάλης κιαί τιή,ς συνιοικίας. ΠΡΩΤΟ: Είναι γνωστό πώς οί ανάιγικες τού κόαιμου σέ νερό ιδιαιτέρα τό ικαλο*αίρι διέν κα- λύπτονται. (Δέν έχει κάιθε μέρ-α νερό, κι αυτό πού έχει δέν φτά νει). ΔΕΥΤΕΡΟ: Πώς τό Δη,μοτι- ιοό Συιμβιθύλιο «ι ο Δήιμαρχος πού διαχει.ρίζονταιι αυτό τό ζή- τηιμΌ παίρνουν μιά απΌφα·ση νά δώσουν νερό στ'κ βιομηχα- νίες χωρίίς νά τό πούν στόν κό- σμο κια« νώ τόν πλήροφορή- σουν γΓ αυτό. Εμείς έχοΜμε νά πούμε γΓ Ι. Γ. Δ. ΚΟ.ΔΗΣΟ. Όπου βρούν γράφουν ΚΟΔΗΣΟ αλλού μέ κόιοκινο αλλού μέ μπιλέ κ.ι' α«ούστηικε κοατοοιμπολΐιό στής γε/ΐτονιάς τόν χαφενέ: Χρώΐμια σοσΐιαλισιτικό ιβάζουν γ<ά τούς αρι—ε,ρούς ικ'αιί πού ικαίί πού ελληνιώό νά ξεγελάσουν δεξιούς. Στήν Τραπέζα Διοΐιΐοητής ■πρίν γιϊνει ανττΐίστασιακός δεν ήταν χούντας σττηιρικτής ο Γιάγκος ο σηιμειρ-ινός; Μετά πού άλλαζε ταμπλιό από τής Χούντας στού αντί πήιρε ή όθ(ΐ μερτικό από μώ ξένη επιταιγή; Συντάιγιματος αιγωνιστής δεν τόν εδίωξϊ «ι αυττός ρ' εποίσχυντη υπογραφή δοτός σάν έγιν' Υπουργός; Λένε θά φέρει αλλαγ'ή' μά εμείς καθάιρ.ιο ουιρανό νά ιμή φοβάται αστραπή βέλουιμε τόν πολιτικό... Απρίλιος 1979 Ι. Γ. Δ. αιυτά τα πράγματο, τα εξής: Σήμερα καί σ' όλλες εποχές ακό μη περισσότερο. οί κοβερνήισεις ικαϊ τό κράτος τής Δεξιάς δέν εί- χαν πράβλη,μα ούτε νΐά ενημερώ σουν ούτε πολύ περισσότιερο νά ζητήσουν τή γνώμη τού κόσμου γιά όλα τα προβλήματα πού τόν ιαπα'σχολούν. Προεκλογκιοά μονάιχα ιοατε- βαιίνουν κι αρχίζουν νά τάζουν στόν κιόσμο λαγους μέ πετρα- χίβλίΐα κι άν τούς πίστευιε κανεις θά νόμιζε πώς θά τού δώσουνε τόν πάράδεισο. Την επομένη των ειΜλογών όλα τα δίκαια οι- τήιματα τού κόσιμου γίνονται υπερβολΐικά, παρ·άλογα ενώ τα αιιτήματα .εκείνων πού διαθέ- τουν τα μέυα ι»ανοπΌ(ούνται, φασ'ιΐοό με το αζηιμί,ωτο, απο τόν πολιτίκάντη. Κι αυτά από τή μερ«ά τής Δεξιάς. Τί γϊνεται όμως όταν μίσα στό Δήμο πλειοψήφούν (όπως είναι σήιμερα. οί «Δημοκρατι¬ κάς» δυνάμεις κι οί «προοδευτ<- κοί» άνθρωιποι; ότταν τα προ¬ βλήματα τού ■κόσμου τα διαχιει- ρίζονται άνθρωποι πού λένε Γιώργος Ποταμιανάκπς Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Κάθε χρόνο στό Δ. Βερο λίνο γϊνεται ή παγκόσμια γνωο'ιή &θεση τροφίμων καί γεωργκκών προϊόντων ΟΚυΝ'Ε νΌΟΗΕ(ΠιράσινΓ[ Έβδομάδα) μέ την συμμετο χή πολλών «ρατών μεταξύ αυτών καί ή 'Ελλάδα, μέ έξαίρεθι τα χρόνΐα τής Δι- κτατορίας καϊ φέτος. Ή εκθέση φέτο ήρχισε οτίς 26 Ίανουαρίου 1979 καί τέλεΐωσε στίς 4 Φεβρου ορίου 1979 καί πηραν μέρος 33 κράτη. άπ' δλο τόν κόσμο· Είναι ένα τεράοτιο σύγχρονο καί πλούσιο πανη γύρι πού ουγκεντρώνει τό ενδιαφέρον 800.000 περί- που έπισκεπτών κάθε χρό¬ νο. Παραγωγοί άπ' δλο τόν κόσμο, έμποροι, άντιτΐρόσω- ποι άγροτικών συνεταιρι- ομών, βιομήχανοι γεωργι- κών μηχανημάτων καί άλ- λοι ουγικεντρώνονται γιά νά ένημερωθοΰν καί νά προβάλουν τάπροϊόντα τους Είναι μιά μάχη πού δίνουν οί εμποροι καί οί μεγαλοβι- ομήχανοι γιά νά κερδίσουν περισσύτερο £δαφος στήν παγικοσιμια άγορά. Σ' αύ¬ τη την μάχη δυστυχόός ή Έλλάδα φέτο δέν £λα,6ε μέ ρος καί ασφαλώς εχασε.·. ΠΑΡΑΘΑΛΑΣ,ΣΙΟ ΗΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 222.28.3 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ "Ολα ιπροσεγμένα — "Ολα φ-ρέοκα ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΤΡΑΞΙΟΝ «ΙΡΕΝΕ ΑΝΤΟΝΥ» «Τ5ΟΝ5ΟΝ5 δΗΟνν» Θεαματικό 'Ακροβατικό 'Εξαμελές 'Αγγλικό Μπαλέτο ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ ΣΟΥΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ ΜΑΙΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΑΔΙΑΝΟΣ ΝΕΛΛΗ ΜΠΟΛΑΡΗ ΓΙ9ΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Τό Μπαλέτο «ΒΙΑΝΟΟ» μέ τόν Ίταλό «ΤΟΝΙ» ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΦΥΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖ1ΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ Καί Α Όρχίστρα «ΑΝ Ι ΝΟΣ» "Ενα πρόγραμμα πού ξεπερνά δ,τι καλύτερο σάς έχουμε παρουσιάσει μέχρι σήμερα Στό μικρό Κυπριακό πε- ριπτερο πού βρίθκεται άκρι 6ώς άπέναντι άπό τό τερά- στΐο Τουρκικό (αϊθουσα 15) συναντήοαίμε την κ. Μεντζο πούλου ύπάλληλο τής Έλ- ληνικής στρατΐωτΐκής έτπ- τροπής Δ. Βερολίνου νά λέει σέ ΐτΑήθος πού ρωτοΰ- σε γιά τή μή συμμετοχή τής Ελλάδος δτι οί 'Έλλη- νες έξαγωγεΐς δέν εχουν κιέρδη (δπως λένε) καί δέν τούς συμφέρεΐ νά ΐτροβά- λουν τα Έλληνικά προϊόν τα σ' αυτή την εκθέση διότι τα εζοδα εναι μεγάλα, λό- γου χαρή ένοικίασις τοΰ χώρου κλιπ. 'Εκτός αύτοΰ τό Έλληνι- κό Ύιπουργεϊο "Ε,μπορίου δέν ένδιαφέρθηικε γιά την διοργάνοχτη τοϋ'Ελληνικοΰ περίπτερου μέ άποτέλεσμα νά βρισκόραστε εξω άπό την διεθνή Πράσινη Έβδο¬ μάδα». "Αν αύτά πού άκούσα,με άληιθεύοον τότε ή στάσι αύ τή τοΰ Έλλη.νικοΰ 'Υπουρ- γείου Έμπορίου είναι άδι- καιολόγητη καί μέ πολλά έ- ρωτηιματικά. Πά τούς δέ έ- μιπόρους μας καί είδΐκούς ά πογοητευ,τικό γιατΐ πώς σκεπτόμενοι θά άντΐμε.τα>πί-
  σουν αΰριο τόν συναγωνι-
  σμό στήν Εύρανπαϊκί) Κοκνή
  Άγορά;
  Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
  Βερολίνο
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  Παρακαλείται η τττιστολο-
  γράφος μας ΕΦΗ ΚΑΣΜΙΡΗ νά
  ίπικοινωνήσΐι μέ τή διεύθυνση
  τής «Αληθείας».
  ΜΙΝΟΙΚΚ
  ΓΡΑΜΗΙΧ
  ·)Γ — Ο,Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κόθε
  Κρήττι — Πειραια
  —Κρήτπι
  Τηλ. ΠραεττορεΙου
  1X4.304 ια! ϋ4.Μ·
  ΣΤΟΥΝΤΙΟ
  ΥΓΕΙΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΓΎΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  ΚΑΙ ΦΥΣΪΚθθΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Μ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 6
  ("Εναντι Κλινικης
  «Μεγαλόχαρη»)
  Τηλ. 22.11.19
  Λειτουργική άποκατά-
  σταση καί Φυσικοθερα-
  πεΐα Νευρολβγικών-
  Όρβοπβδικών Ρευματο
  αρθριτικών παθήσεα>ν.
  Παθιίσεων άναπνευστι-
  κοΰ - ιτετττικβΰ αυστή-
  ματος - παχυσαρκΐοτ; -
  κυτιαρίτιύος κ.λ.π.
  Άδυνάτιομα - δΑϋΝΑ
  - Μασαάζ, Ίατρική γυ-
  μναατική διά σκβλιώ-
  σεις καί κυφώοβις παι-
  διών, όαφυαλγΐες κ.λ.π.
  Διεύθυνση:
  Ν. ΒΕΊΣΑΚΗΣ
  Καθηγητής
  Φυσικής Άγωγής
  Πτυχιούχος
  Φυσικοθεραπευτής
  Δέχεται άττό 8—1 ττ.μ.
  & άττό 4—9 μ. μ.
  Γίνονται δεκτοΐ άαφα
  λισμένοι όλω ν των
  Ταμείων. (Ι.Κ.Α., -
  Τ.Ε.Β.Ε. - Τ.Α.Ε.Υ -
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λ.ττ.)
  πώς απεχθάνιονται την πραχτι-
  κιή τής Δεξιάις;
  Πώς εννοούν οί Δημοτικαί
  μας ά,ρχοντες την εχτψηση τού
  λένε προεκλογιικιά πώς τρεφουν
  γιά τόν κιόσ,μο χαι' ισχυριζοντοι
  μοΛιιστα πώς ίίνθ'; κόι Δημοκρά
  τες κα< μεριχοί αττ' αυτούις καί κομμου'νιιοτές; Σ. αυτούς τούς τελευτα'ίου-ς ο κιοσμος τής δουλειας καί τού αγιώνα ρίχνει τή μεγιαλύτερη ευβύνιη γιοτί άν ήταν αυνεπεΐς βα 'πρεπε νά 'ναι πρωτοπόροι στόν ογώνα τού. Η «ΛαΥ'Κιή Δη;μοκιρατΐΜή Ε¬ νότητα» καταγγελει στάν κό- ομο τής ττόλΐής μας τή στάση πού τήρησαν όλες οί πολιτικΐβς δυνάμεις πού βρίκονται μέσα στό Δηιμοτι,κό Συμιβούλιο »αί •καΛεί τόν «όσμίο ν' οπαιτήσει μέ την κ;νητοπ·οιησιή τού (Μάζεμα υπογραφών, δημιουργί·α επιιτρο πών Σ.υνοιικ·'·ας, δημοσιεύσεις στόν τοπ,ιικιό Τύιπο κ.λ.ττ.) νά σταιμ'α'τήσο'υν (Δη(μοτι,κό Σιυμ- βούΐλιο »αί Δήιμαρχος) νά χειρ<ί- ζονται τό θέιμα στά παρασκή- νια καιί ν' αρνιηιθούν νά δώσουν τό νερό πού ο κόσμος εχει α- νιάνκη, στίς βιομηιχαν:!ες. ΛΑΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Ποραδίδει μαθήματα, Φυσι- κή - Χηιμίΐί>α - Μαθημαιτικά, σέ
  μαθητές Γυμνασ,ίου καί Χημεί·α,
  ■σέ μαθητές Λυκείου.
  Τηλ. 233.063 — 231.637.
  Δημιουργήματα Φυλακισμένων
  ΠΡΩΤΗ Η ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
  II
  ΕΡΓΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
  Είναι ννωστο, σέ λιγους δυ-
  στυχώς, ότι μίσα στίς ΦυΑακίί
  υπύρχουν καλλιτΐχνες, πού πολ
  λές φορές τα έργα τους ξεπίρ-
  νούν κάθε προσδοκία.
  Τα δη,μιουιρνήιματα των Φιυ-
  >α«ισμένων καλλιτεχνων, πού
  άλιλοι ήσαν πρίιν μπούν κι άλ-
  λοι έγινιαν, είναι έργα αξιοπρό
  σεχτα, ακόμη κ·α» στίς περι-
  οτώισίΐς πού τα διακρίνει η
  «χοντροκομμένη γραμμή».
  Κι αυτό διότι, πέρα από
  την κιαιλλιτεχινΐιΜή τους αξία, έ-
  χουν καί τή σφραγιί&α τής ιδιό¬
  τητος τού δηιμΓουιργού τους,
  πού εινώ ακριβώς είναι φυιλακι-
  αμένος, κατορθώνει νά φερνει
  την λεφτεριά μέσα στόν χώρο
  τής φυΐλαιοής. γιατί οποίος ερ-
  γα?εται πνευιματικια «α» καιλλι-
  τεχνιικα, έρχεται κοντά στήν
  Ελευθερ.ΐα.
  Τέτοια χαλλιτιεχνιήιματα (ρυ-
  λαικΐιαμένων καί κυρίως βαρυιποι
  νητών καί ισοβιτών, ίτυ^ι να
  δώ στις Φυλακιες Χανίων, Αιλι-
  'καρνασσού, Κορυδαίλλού κα«
  Χαλκ.ιδας, άποιΐ' πραγιματικά εν-
  τυιπιθισιάστηικα.
  ΓΓ αυτό δϊιν παραξΐνεύτηκα
  όταν πρόσφΌτα πληροφοιρήβη
  «α ότι το ΠανελΛήνιο Βραβείο
  ιοαλλιτέχνη — φυλακίση έν ο υ μέ
  20 χιλιάδες δρχ. χρήιματ*ό έ-
  ιπαθλο, τό πήρε ο φυλακιισμέ-
  νος στ'ίς Φιιλαικές Χαλκιδας μ.
  ΠαΌχα'λύδης, κι ότι η οαραπό-
  νω Φυ'λακή πήρε τό Πρώτο Πά
  νελλήνιο Βραβείο, σάν ομαδική
  καλλιτεχνικιή παρουσία.
  Αξιιζίΐ ν>ά σηιμειωθεί, ότι η
  έκιθεση χιειροτεχνηιμάτων Φυλα
  κισμένων πο-ύ έγινε φέτος οτή
  Χαλκίδα, σηιμείωσε ιδιαίτερη ε-
  πιτυιχϊια καΐί ότι οί ίΐσπράξεις α¬
  πό τα εργα ξεπέρασαν τίς 300
  χιλιάιδες δραχμές.
  θερμά οϊυγιχαρήτήρια στόν
  ΠοσχαΜιδη καί τούς όΛΙλους
  κρατούμενους «.αλλιτέχνες, σλ
  λά καί στόν Διευθυντή των Φυ
  λακών κ. Στεφη καΐ τό προσω-
  πγκο, πού δΐίνουν την ευκαιρία
  «αί προτρόπουν τούς φυλακι-
  'θΐμενους στήν Τέχινΐη,, μέ ειδικό
  σχολειό Χειροτεχνίας πού έ-
  χοι>ν οργανώσει στίς Φυλα«έ<. Συιγχαρη-τήρια αικώρη αζΐί- ζουν ιστόΐν Εισαγγελέο Χολχιίδας *.. Λ. Καραμπελα καί τόν Αντει σαγγιελέα κ. Μ. Φρανικιαιδοκιη, πού μέ τόσο ενδιαφέραν πκρι- βάιλλουν τούς φιυλαιΐοισμιένους στίς παραπάνω Φυλακιές. Μ. Χ. Η ΛΟΥΛΟΥΔΕΝΙΑ ΠΟΡΙΙί ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εντός ζώνης, ανα·τολικώς τού Πιτσουλα«είου, (Μετόχι Καιμιπεροσιαλή), πωλώ έκτασιν 750 τ.μ. μετά δυό κτΐιριακών συγκροτηιμώΓτων 120 καί 80 τ.μ. καταλλήλων δΓ ο<ποθήκιας, ή βιοτεχνικήν εγκατάστασιν, νε¬ ρό, φώς, υπάιρχει ώς καί γραμ- μή βιομηχανικού ρεύιματος. Πλιήιροφοιρίαι: Χορ. Λυ.ρι- τζής, Μετόχι — Καμπεροσαλή. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ο) Φούρ- νος ηλεκτρΐιΐοός, διπλός, β) Ψη- σταρίά ηλεκτρικιή γ) Μιίξερ (ζυ- μυτήριο) δ) Ζαμπονομηχανή ε) Καφετερία μονή. Όλαι ελάχι- στα μεταχεΐιρισμένα'. Πλήροφορίες: Τηλ. 284-339 -^Συνέχεια από τή σελίδα 1 δέν εξαιρείται καί η έλλην ι κη α- στική τάξη, πού μέ μόνιμο εκ- φραστή τή Δεξιά, προσπαθεί — μάταια όμως — μέ διάφορα αντιδημοκρατικά μέτρα καί νό- μους, νά φρενάρει τό συνεχώς αυξα,νόμβνο συνδικαλισΤικό κί- νημα. 6.500 οί απολυμένοι γιά συν δικαλιστική δράση. Καθημερι- νό φαινόμενο τό κυνηγητό τής Αστυνομίας γιά την αφισ- σοκόλληση, πού είναι ο μόνος τρόπος ενημέρωσης τής εργατι- κής τάξης, μιά καί τα μαζικά μέ¬ σα Ενημέρωσης, η ΕΡΤ καί τό τσιφλίκι τού κ. Αβέρωφ, η ΥΕ ΝΕΔ, ασχολούνται επί μακρόν μόνο μέ φανφάρες γιά τόν πα- ράδεισο τής ΕΟΚ, καί τίς «ειρη νευτικές πρωτοβουλίες» τού Κάρτερ, Μπεγκϊν, Σαντάτ στήν Μέση Ανατολή. Αυτά καί πολλά άλλα καταγ γελόταν στό «Ντορέ» την 1η τού Μάη από τούς Δημοκρύτες Συνδικαλιστές τού Ηρακλείου καί ορκιζόμασταν, όλο ι μαζί, στήν συνεχίση τού αγώνα πού άφησαν εκείνοι πού έπεσαν στό Γικάγο, οτήν θεσσαλονίκη, στήν Καισαριανή, κοί τόσο άλ¬ λα εκατομμύρια εργάτες — α- γωνιστές, πού έπεσαν από τα βόλια τής Αστικής Τάξης. Όταν ξαφνικά... ξεπρόβα- λαν οί εκπρόσωποι τού Κυβερ νητικού Συνδικαλισμού, μέ κόχ κινα γαρύφαλα στά χέρια τους. Τί ειρωνεία... Αυτάς πού μϊ τόν τσαπατσούλικο βήματισμό τού ζεπροβόδιζε κάποτε τόν Παττα κό, στό ΕΚΗ. Καί πιό πίσω ε- κείνος πού πέρυσι είχε ζητήσει, μέσω τής «Μεσογείου» την α- ποφυλάκιση των χουντικών. Αύτοι σήμερα δέν διστάζουν μπροστά σέ καμμιά γελοιοποϊη- ση, προκειμένου νά ξεγελάσουν —ευτυχώς όμως μόνο λιγους αφελείς — συντηρώντας, μά¬ ταια όμως, τόν χουντοκυβερνη τικό Συνδικαλισμό. Οί απανωτές απεργιακές κι- νητοποιήσεις των εργαζομένων σ' όλη την Ελλάδα, ίσως τούς δώσουν μιά απαντήση στήν α- παράδεκτη τακτική πού ακολου θούν οί ηγέτες των νάθων Συ- νεδρίων. ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Οικοδόμος ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Θέλετε βιαστικές φωτογραφίες γιά 6ι6λιάρια, διπλώματα, διαβατήρια; Έλδτε σέ μδς. Σέ £να λεπτδ οας τίς παραδϊδομε μέ τό νέο μηχάνημα πού διαθέτομε. ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΒΑΝΣ 2 (Άπέναντι στό Α' Ταμείο) ΤΗΛ. 220454 Κάντε τό σπίτι σας άκόμη ώραιότερο. Ντΰστε το έξοχικό σας με τα φαντασακά χρωματα τής «Σερραία» ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ «ΥΦΑΝΤΟ» θά βρήτε δ-τι ζητατε οέ: Κου6έρτες, στρωσίδια, κουρτίνες, τραπεζομάνδηλα, ύοράσματα έπιπλώσεων ΣΕΡΡΑΙΑ σύγχρονο λαϊκό ύφαντό σέ παραδοσιακά σχέδια καί χρ,ωμαπσμούς. Πλήρης έξοπλισμός γιά ξενοδοχεϊα- έοτιατόιρια, μπά'ρ, βίλλες κλπ. α τό ύφαντό » ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Γραρβούσης 7 (δπιοθεν Β<ιμ6ουκάκη) Τηλ. 288656 —ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ί ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ Βα"εΪσ7πο" ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ί^
  ,_3____,
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας ^
  πουπρινμε/χωμα
  τρραξουν οί αλ'λο. εο στ,ο,
  προλσρη νρ πει εσοω κ αι
  αυλλαβη δικη'εου
  Ι ^___!_ι_ι/ιιιι;«_«ηι
  7ΜΑΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Λόγω άπουσΐας τού ασθενούντος κ. Αλέκου Μυκωνιότη Ο κ. δημαρχοσ
  ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ
  ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
  ΚΑΡΕΛΗ-ΞΥΛΟΥΡΗ-ΕΚΑΟΤΩΝ
  Νέα οναβολή, λόγω ασθε¬
  νείας τού εκ των κατηγορουμέ¬
  νων εκδότη τής «Πατρίδος» κ.
  Αλέκου Μΐυικωνιάιτη» ιδόιθηκιε
  ■στή δίικη πού προήλθε απο τίς
  αντεγκλήσεις μεταξύ των κ.κ.
  Κσρέλλη «αί Ι. Ξυλούρη, κατά
  την περ'ίοδο των Δηιμοτικών Ε-
  κλογών, πού είχε σάν αποτέλε-
  σμα την υποβολή μηνύισεως
  τού πρώτου «ατά τού δευτέ¬
  ρου.
  Κατά την προσυζήτηση τής
  πα'ραπάνω υπο&έοεως ο κ. Κα-
  ρέλλης δήλωσε στό Εφετεϊο ό¬
  τι δέν θά παρασταθεΐ σάν πο-
  λιτικώς ενάγων κατά των εκδο
  των των Ηραχλειώτικων εφημε
  ρπιδων πού δημοοϊευσαν την ε-
  πιστολή τού Γιάννη Ξυιλούρη.
  Αξίζει νά οηιμειωθεί π καλή
  Ι
  ί!
  διαθέση τού Προεδρεύοντος Ε-
  φέτη, ο οποίος έθεσε εξωδί¬
  κως θέμα συμβψβασμού, πλήν ό
  μως χωρίς αποτέλεσμα δεδομέ
  νού ότι ο μέν κ>. Καρέλλης ζηπ
  τούοεδήλωση, ενώ ο κ. Ξιυλού
  ρης αρνήθηικε νά την κάνει, επι
  μένοντας ότι θά αποδείξει την
  αλήθεια των κατά τού κ. Κα¬
  ρέλλη κατηγοριών.
  Από τούς συγκατηγορούμε-
  νους εκδότες παρα.βρ>εθηικαν μό
  νόν οί κ.κ. Στρατής Παπαγεωρ
  γ5ου καί Μάνος Χαρής καιί από
  τούς μάρτυρες κατηιγορ'ίας οί
  κ.ικ. Δ. Σαρρής καί Κ. Κληρονό
  μος, ενώ ο βουλευτής Κ. Ασλά-
  νης, απουσία'ζε. Παρουοιάστη-
  κε σάν μάρτυρας υπερασπίση^
  ο δικηγόρος κ. Μ. Παπα'Γωάν-
  νου.
  ■■■■•••■■•••■•■■••••■•■5
  Έμγη5ψβΠε
  Π
  ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  ΟΣΟΙ ταξιδέψανε τόν τελευ-
  ταίο «αιρό μιέ τα πλοία των Μ ι
  νωΤικών Γραμιμών «,Κνωσός»
  ικαί «Αριάδνηι», ασφαλώς θά
  πσρατήρησαν μιά καινοτομία
  γιά τίς ελλιη,νιικές θαλάσσας
  γραμμές.
  Πράκειται για τα «ικαταστή-
  ιματα» ψιλικών, πού μέ τόση
  φροντΊ'δα1 «αί επιμέλεια έχε,ι αξι-
  οποιήσει ο Ηρακλειώτης κ. Γι-
  ώργης Στεφανάκης.
  Μέσαι οτά περίπτερα των
  δυιό πΚοίων, υΐΓτάρχει ό,τιδήπο-
  τε φανταστεί κανείς, ό,τιδήπο-
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ
  Ο ινΠΑΛΑΙνΙΟΥΤΣΟΣ
  ΠΑΤΟ ΘΕΜΑ
  ΤΟΥ ΠΟΥΠΑΚΗ
  Το Τριμελές Πλημμελειοδι-
  κϋο Ηρακλείου, αθώωσε μέ α-
  πόφαοη πού έβγαλε την π. Πέμ
  πτη βράδυ, τόν φίλαθλο τού
  «Ολυιμπιακού» Μπαλαμούτσο
  (Κρητιικής καταγωγής — χάτοι-
  κο Πειραιώς), γιά την οπόθΐση
  τής δωροδοκίας πού - δήθεν -
  πρότεινε στόν τερματοφύλια'κα
  τού ΟΦΗ Λ. Πουπάικη, ο οποί¬
  ος Μοί είχε ικαταγγείλλει την
  «πράξη».
  Ο Εισαγγελέαις Ηρακλείου,
  κ. Γεώργιος Ζορμπάς, πού
  ιέκανε τή δίωξη εχαιί κατείχε
  καί ο ίδιος την εισαγγελιική έ-
  δρα, πρότεινε την ενοχή τού
  Μπαλαμούτσου, αιλλά τό Διικα-
  ΌΤήριο είχε αντίθετη γνώμη καί
  τόν αθώωσε.
  Από την παραπάνω διικη
  βγήκε ηθκά ζημιωμένος ο Που-
  πακης, τόν οπθ'ίο ματαια μέρος
  τής ,ΔιαιΙκηισης τού ΟΦΗ, προ-
  •σπάθησε νά τόν καλύψει.
  τε πού θά έκανε τό ταξίδι πιό
  άνετο και θά εξυπηρετούσε τό
  επιβατικό κοινό.
  Ο κ. Γιώργηις Στεφανάκης
  είναι ένας ααό τούς πιό εργατι-
  ικούς κιαΐϊ τούς πιό φιλότιμους
  ικατοίικους τής πόληζ μας. Ξε-
  περνώντας την σωματικιή τού
  αναπηρίιο (τού λώπιει τό ένα
  χέρι) μπήικε στή βιοπάλη που-
  λώντας λαχεία κι αργότερα δου
  λεύοντας μέχρι τα ξηιμερώμαΓτα
  στό περΐπτερο τής Βαοιλικής
  τού Αγίοιυ Μόιρχου, στό Ηρά-
  κλειο.
  Τό περίπτερα των πλοιίων
  των «Μινωιικών Γ.ραιμμών» χρει
  άζονται πολλή δουλειά. Κι ο
  Γιώργης Στεφ·ανάικιης, είναι με¬
  ρά — νύχτα' στό πόδι, πουλών-
  τα·ς από τσιγάρα μίχρι βιβλία,
  από φίλμς μέχρι κλωστές και
  Αξίζουν συνχαρητήριο καϊ
  στόν ίδιο χαί στή Διοίΐκηση των
  «Μινωικών Γραιμμών», ττού επέ
  λεξε έναν άξιο άνβρωπο σ' αυ¬
  τή την λεπτή καί ίπιίπονη δου¬
  λειά.
  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
  ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ
  ΧΟΥΔΕΤΣΙ
  Το βράδυ τής ΓΤρωτομαγιάς
  δάθη«ε στό κεντρο Καπριωτά-
  κη, στό Χουδέτσι Ηρακλείου,
  ουνεστίαση τής Τοπικιής Ορά-
  δας τού ΠΑΣΟΚ η οποι<α σηιμεί ωοε πολλή ίπιτυιχία. Παρ·αιβρέθη*αν οί Βουλ&υ» τες κ.κ.. Ασλάνης καί Δαριβια- νάκιης καιί εκ ιμΐρους τής Ν.Ε. τού ΠΑΣΟΚ Ηρακλε'θυ εκπρο- σώπηοη με επικεφαλή^ τόν κ. Δημ. Σορρη. ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΙΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ναν στούς «Σταύλους» των Πα- τελύν, γιά τόν αδίσταχτο χαρα χτήρα τού, μί ίρωτήσεις αιχμη ρέ<;," στίς οποίες πήρα απαντή¬ σει αυθόρμητες, εκρηκτικές, μα κροσκελείς, κοφτές, αντιμετωπϊ ζοντας ένα άνβρωπο, μέ ισχυρή προσωπΗΐότητα «ανεξάρτητα τού τί είναι), ο οποίος, παρά τα 84 χρόνια τού διοτηρεί ακ- μαίες δυνάμεις καί πλήρη πνευ ματΗ(ή διαύγεια. Τίς απαντήσεΐί θά δώσωμε στό επόμενο. Εκιϊνο όμως πού πρέπει νά τονιστεί από τώρο είναι ότι ο Μπαντουβά^ επιμέ¬ νη. Ότον τού πρότεινα νά ορ- γανωθεί μιά δημοσία συζητήση «αί νά ίρθίΐ νά αντιμετωπίσει σ' ένα διάλογο όσους τόν κατη γορούν μού απάντησε: —«Δέχομαι, όποτε θέλετε, ό- που θέλετε, ακόμη κι άν η συζή τηοη γίνει στά Ανώγεια». ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. ΒΕΝΕΡΗΣ Ο κ. Μιχ. Βενέρης, σέ επι- οτολή τού οποίου τό «Κρητικό Φώς» τό 1966 βάσισε την έρευ- να γύρω από τόν εορτασμό τής Εθνκκής Αντίστασης, μάς εϊπε ό τι κακώς η εφημερίδα έμπλεξε τό θέμα αυτό μέ τό βέμα Μπαν τουβά, διότι επιδιώξη δική τού ήταν νά γιορταστεί σωστά η τότε επέτειον- τής 25ετιας τής Μάχη< Κρήτης, η αναδημοσϊευ ση δέ τής παληάς σελίδας τού «Κ.Φ.», προχθίς, δημιουργού¬ σι καποια σύγχκτη, την οποία ελπίζα νά ξεκαθαρίσει στό επό¬ μενο φύλλο της η εφημερίδα τού κ. Σκουλα. ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕπΗΐοινωνήσαμε μέ πολλοϋς αγωνιστές τή< Αντίστασης, οί οποίοι είναι σφοδρά εναντίον των γραφουένων τού Μπαντου βά, δέν εκδηλώνουν όμως ακό¬ μη δημοσία την αντιδράση τους, γιατί επιθυμούν νά κά¬ νουν σωστές ενέργίΐες. Τονί- ζουν όμω< ότι υπολογίζουν τε- λικά νά υποβληθούν στούς υπεϋ θυνους τού ριβλίου αυτού πε- ρί τίς 60 μηνύσεις. Ηδη λέγεται ότι υποβλήβηκαν 7 καί 2 συν- τηρητικές κατασχέσεκ τού βι- βλίου. Προχθές Παρασκευή, πραγ- ματοποιήθηκε καί μεγάλη Παγ- κρήτια σύσκεφη αγωνιστών, οί οποίοι θά εκδόσουν καί σχετική ομαδική απαντήση στόν Μπαν¬ τουβά. Σέ όσους είπαμε ήδη γιά τόν διάλογο μέ τόν Μπαντουβά, τόν δέχτηκαν ευχαρίστως εκ- φρόζοντας όμω< την γνώμη ό¬ τι εκείνον τελικά δέν θάρθει. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Τό θέμα είναι αρκετά σοβα¬ ρά καί οπωσδήποτε πρέπει νά ξεκαθαριστεί, ήρεμα πρό παν¬ τός (γιατί έχουν απειληθεί ήδη καί βίαΐίς ενέργειες), διότι δέν είναι δυνατόν ούτε η Ιστορία αυτή, η τόσο λαμπρή, νά πλα- στογραφείται, αλλά ούτε καί η πλήρης αλήθεια νά αποκρύπτε- ται. Οί υπΐύθυνοι λοιπόν των οργονώσεων, οί ζώντϊς αγωνι¬ στές, οί συγγενίίς των θιγομί- νων καί κάθε άλλος παράγων τής Αντίστασης, θά πρέπει νά βοηθήσουν μέ ένα δημόσιο διά¬ λογο καί μέ υπεύθυνΐί εκθέοϊις γνωμών νά βρίθει η αλήθεια. Γιά τόν σκοπό αυτό είμαστε στή διαθέση τους. Μ. Χ. Δικηγοροι τού κ. Καρέλλή ήσαν ο Χανιώτης κ. Γκαζής καϊ ο Αθηναιίος κ. Ροκόφυλλος, ε¬ νώ τού κ. Ξιυλούριη ήσαν ο κ. Δ. Ξυριτάκης κ« ο βοωλευτής κ. Ι. Σεργάικης. Παρίστατο καί ο πατέρας τού κατηγορουμέ- νοι>, Βουλευτής κ. Μέν. Ξυλού-
  ΡΠ,ί
  Τελικα η δί^ήι ορΐστηνκε γιά
  την Τετάρτη 13 Ιοικνίου 1979,
  οπότε καί όπως λεχθηκε από
  τήςπλευρός τού «. Ξυλοώρη,, θά
  έρθει νά ικαταθέσει γιά την αλή
  θεια των »ατά τού κ. Καρέλλη
  ίΚατηγοριών ο εκδότης τού
  «Κρητικού Βήιματος» Καναδά,
  (όπου εργαζόταν κατά τή διχτο
  τορία ο κ. Καρέλλης), κ. Γ. Πα< παδσκης. Μ'έ την ευικαιρία1 τής προχθε οινής δ!ικη< πού δέν έγινε, ξα- ναρθε στήν επικαιρότης τό σχετικό άρ&ρο μιέ τίς βσρύτα- τες σέ βαρος τού κ. Καρέλη κα τήγορίες πού δηιμοσ*εΰτηικΐ πρό καιιρού στή «Μεσόγειο» καί γιά τό οποίο ο κ. Καρέλλης μάς είιχε δηλώσ·ει ότ» θά ασκή- σει μήνυ,ση. Τι έγινε την έκανε όντως; ΘΕΜΑΤΑ Μέ δυό τηλεγραφήματα τού, πού απιευθύνει πρός τούς Υιπουργούς Δηιμοσιιων Έργων τό πρώτο κια» Πολιτισμοώ τό δεύτερο, ο Δήμαρχος Ηρακλεί¬ ου κ. Καρέλλης ζιητά την επιίλυ ιση δωο ζωτιικών θεμάιτων τού Ηρακλείου): α) Την άιμεσή' χρηιματοδότη- ση τού έργου τής φωτεινής σή- ιμανσης'τής πολης. β) Την πριόσληψιη προσωπι- «ού γιά την λειτουργία τού Μουισείου Ηραικλείου., τό οποίο μέ την σηιμερινή έλλειψη πρόσω <πικου υπολειτουργεί. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Προχθές Σάιββατο 5)5)79, εορτή τής Αγίας Ειρήνης, προ- στάτιδαις τή< Χωροφυλαικής, έ¬ γινε κοί' στό ΗρόικλεΐΌ ο κιαθιιε- ρωιμΐένος εορτασμόβ, τό (προ- γραιμμα τού οποίου π·εριλάιμβα- νε δέηση στό Μηίτροπολιτικό Ναό στίς 10.30 π.μ. κα» δεξίω- ισΐήι, στϊς 12 ιμ., οτό ξενοδοχείο «Αιοτόρια». Τόν ίορτασμιό τής Χωροφυ- λακής τίιμησαν οί εχπρό'σωποι των τοπικών Αρχών και' πολλοί φίλοι τού Σώματος. έλεγχος ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΑ «ΑΙΟΝΤΑΡΙΑ»; ΠΑ πολλοστή φορά σάς ρω· τούμε αγαπητέ Δήμαρχε Ηρα¬ κλείου κ. Καρέλλη, νά μάς πή- τε τί θά γίνει, επί τέλους, μέ την Κρήνη Μοροζίνη, τα γνω- στά «Λιοντάρια», τό μνημείο αυτό πού καθημερινά κατα- στρέφεται; ΔΕΝ ξέρομε τί — καλαίσθητο ή σκαλαίσθητο — θά κόνετε, πάντως έχετε ά μ ε σ ο χρέος νά επιληφθήττε καί νά προλά- βετε την ολοκληρωτική κατα- στροφή τού ιστορικού αυτού Μνημείου τού Ηρακλείου. ΕΝΑ κιγκλίδωμα, οποιοδήποτε κρίνετε, μ»ά λουλούδινη περι¬ φράξη, ένας προστατευτικός κυκλικός πίδοκας, ένας φυλα¬ κάς ή πρόσθετος χωροφύλα- κας, δυό ταμττέλλες απαγορευ- τικές — έστω — στά ελληνικά καί στά ξένα, ή ό,τιδήποτε άλ- λο νομίζετε, πρέπει νά κάνετε π ά ρ α υ τ α γιατί είναι αδια- νόητο νά υποστηρίζετε ότι θά αντιμετωπίσετε τό θέμα μί γενικώτερη μελέτη. ΩΡΑΙΑ καί άξια η γενικώτερη μελέτη σα<, αλλά μέχρι νά την εφαρμόοετε σίγουρα τό μνη¬ μείο θάχει καταστραφεί οπό¬ τε... ΑΜΕΣΗ λοιπόν αντιμετωπίση τού θέματος κ. Καρέλλη, άν δέν θέλετε νά συνδέσετε τό άτομό σας αρνητικά μέ την καταστροφή ενός μνημείου τής πόλης πού σάς έχει εκλέ- ξει Δήμαρχό της καϊ πού σύσ- σωμη απαιτεί νά ενεργήτε τ ά χ ι σ τ α σ' αυτές τίς πε- ριπτωσεις. ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 λεσει μιά δεύτερη λύιση στούς κατόχους αυτακινήταυ Ι.Χ. Μπορεί νά κυκλοφορεϊ καϊ στούς δρομους που δέν χωρεί τό αυτσκίνητο. Νομϊζομί, πώς ήρθί ο και- ρός νά γίνει μιά ,μικρήι αΑλαγή στην υπάρχουσα απαγορειυτιική Αστυνομ»κή Διατάξη. Η αλλα- γή νά γίνει στή φράοηι πού λέει πώς απα.γορ.εύεται η κυκλοφο- ρία των μοτοπΌΐδηλάτων. Δτ|- λαδή νά φύγει η λέξη «Μοτοπο δηΑάτων» κοί στή θέαηι της νά ,μπιεί η λέξη «αυτοκινήτων». Μέ την απαγό.ρευοτ| τής κυ ικλοφορίας των α>υτοκινήτων
  στούς κεντρΗκούς δρόμους καϊ
  την ελεύθερη κυκλοφορία των
  μοτοποδηλάτων λύνεταιι σέ με-
  γαλο βαθμό τό κιικ'λοφοριακο
  προβλημα τού Ηρακλείου.
  Η πρότασή μας, ν' οπαγο-
  ρευθεί τό αυτοκίνητο όπου α-
  παγορεύεται τώρα τό μοτοπο-
  δήλατο, δέν θά πρέπει νά μάς
  φέρίΐ αντΓμέτωπους μέ τούς αυ-
  τοκινητιστές. Ούτως ή άλλως
  η εξυπηρετήση τους μέ τό ου*
  τοιοίνητο στούς κεντρικούς δρο
  μους «αί τώραι πού επιτρέπεται,
  είναι ανύπαρκτη.
  Ο γράφων είναι κάτοχος
  αυτ)του Ι.Χ. Δέν βλέπει όμως
  καιί άλλη λύση. Έχει επισκεφτεί
  ιπολιλές Μεσαιωνιικες πόλεις τής
  Ευρώπης πού το πραβλημα εκίί
  έχει λυβεί μέ τό μοτοποδήλατο
  καϊ τό ποόήλατο.
  από έρ^υνά μα< στήν αγορά τού Ηραικλείου διαΓηστώ οαμε ότι απά,ρχουν μοτοποδή- λατα τελείως αθόρυβα', αρίστης τεχνολονία< διά τής οποίας επι- τυγχάνεται τελεία «αύση. Τα μοτοποδήλατα αυτό ού¬ τε θορυβούν, μα «αί ούτί μολύ νούν την ατμόσφαιρα. Είναι οι- κονομικά, γιατί καίνε κάτω από ένα πενηνταράικι στό χιλιιόμε- τρο καί η αγορά τσυς δέν υιπε,ρ βαιίνει τίς 20.000 δραχμές. Ό¬ σον αφορά τα ποδήλατα οί τι- ιμές τους κυ,μαίνονται απο 3.500 ιέως 6.500 όραχιμές. θά προτείναμε ακόμα, οί ικάτοχοι αδείας «ανότητος οδη γού αυτοκινήτου να μπορούν νά οδηγούν τό ποδηλατο καί μοτοποδήλατα' 'μέ την άιδεια αυ τή καί νά μην ιυιποβάλλονται στήν ταλοκπωρία ά'λλης ίξέτα- οιης γιά ειδικ,ή αδεία. Τό κυιολοφορ,ιακο ηρόιβλημα Ηρακλείου αποτελεί αντικείμε¬ νον μιάς ομάβας φοιτητών των ΚΑΤΕ ΗραΐκΑείου. Η ομάΐδα' αυ¬ τή αποτελειται απο έξι φοιτητες καί συγκεντρώνει στοιχείαι τα οποία θά παρουσιάσει πρΐν την λήξη τού σχολικου έτους. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μιά συζητήση στή Βουλή επί βουλευτικήο επερωτήσεως ΤΑ ΒΑΣΙΛΟΧΟΥΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο κ. ΤΣΙΡΚΑΣ ΟΤΑΝ - ΠΡΙΝ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΗΤΑΝ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ζητήθηκε ή άπομάκρυνσή τού άπό Νομάρχης λης καϊ στήν βθοέλιδη επι Στίς 9—3—1979 ουζητή- θηκε στήν Όλομέλεια τής Βουλής, ή άπό 17-12-1977 κατατεθεϊσα όπερώτηση των Βουλευτων τοθ ΠΑ ΣΟΚ κ·κ· Ν. Άθανασοπου- λου, Άπ. Κακλαράνη, Στ. Πλασκοβίτη, Β. Παιπαδό- πουλου/ οθίβτικά μέ τα 6α- σιλοχουντικά σιοματεΐαι σκοπός των οποίων άναμφι- σβήτητα καί Διχασπκά 6ε βαΐαϊμένα, ήταν ή άνατρο- ΐΐή τοΰ ίσχύοντος Δημο- κρατικου Πολιτεύιματος. Ή παραπάνω άπερώτηοη ήταν άπορροΐα τής γνω- στής μήνυσης πού υπέβαλε ό Άθηναΐος δικη,γ6ρος κ. Μιχ. Μουρίκης για την πα- ράνομη δ;ράση των σωματεί ών αυτών καί οί έκτελε- οτές άιποφάο>εΐς Δΐκαστηρί
  ών πού πέτυχε, βάσει των
  ποίων διατασσόταν ή διάλυ
  ση των σωματείον αυτί&ν.
  Έττειδή ομως, ώς γνο
  οτάν, ή διαλύση των Σωμα
  τείων σχετίζεται καΐ μέ
  τούς κατά τόσιους Νοράρ-
  χες. πού σύρσρωνα μέ τό
  άΊρθρο 105 ΑΚ είναι ή έϊχο
  πτεύουσα 4ριχή, ή 6ποία δύ
  ναται νά ζητήσει καί τή δι
  άλυοή τους, μοιραϊα οτήν
  δλη ύπόθεση άναιμίχθηκαν
  Νοράρχες. οτϊς περιοχές
  των οποίων υπήρχαν τέ-
  τοια βαοιλοχουντικά σω-
  ματεϊα καί μερικοΐ άπό
  τούς όποΐους £δειξαν στά-
  ση φιλΐκή πρός αύτά, μέ ου
  νάπεια νά κατηγορηθοΰν
  καί νά ζητηβεϊ γιά τή στά
  ση τους ακριβώς αύτη ή ά-
  πομάκρυνσή τους άπό τίς
  θέσεις τοΰ Νομαρχΐακοΰ σώ
  ματος.
  Σύμφωνα λοιπόν μέ τή
  ουζητηθείσα έπερώτηση καί
  μέ μιά πολυσέλιδη ά-
  νοιχτή έπιστολή τοΰ κ. Μου
  ρίκη πρός δλες τίς Πολιτι-
  κές, Δικαστικές, Είσαγγελι-
  κές καί αλλες Άρχές τοΰ
  Τόατου, άλλά καΐ τό Υπουρ
  γικό Συιμβούλιο, τούς 'Αρ-
  χηγούς των Κομμάτων κ·
  λ.π. μεταξύ των ολίγων αύ
  των Νομαρχών συμιπεριλαιΐ
  βάνεται καί ό κ. Σπύρος
  Τοίρ;κας, ό γνωστός Νομάρ
  χης ήδη Ηρακλείου, ό ο¬
  ποίος τότε ύπηρετοΰσε
  στήν Πάτρα σάν Νομάρ¬
  χης Άχαϊας καί σχετΐστη-
  κε μέ την ύπόθεστ], χάρις
  στά βασιλοχουντΐκά σωμα
  τεΐα τής περιοχης τού καί
  συγκεκρΐμένα τοΰ Αΐγίου-
  Χαιραχτηριστικά, ό κ. Τθίρ-
  κας κατηγορήθηκε δτι ένώ
  μετά την τηλεγραφική εί-
  δοποίηοη πού πη,ρε στίς 16
  —6—77 γιά ΰπαρζη άμέσως
  έικτελεστής αποφάσεως, δι-
  έτασσε την ματαίωση έγκ,αι
  ναών βαοιλοχουντικοΰ σω-
  ματείου, την άλλλη «άντΐ-
  πρόσωπός τού», σύμφωνα
  μέ ^γγραφο τοΰ κ. Μπάλ-
  κου, παρίστατο στά πραγ
  ματοποΐούιμενα έγκαίνια!
  Κατηγορήθηκε άκόμη ό
  κ. Τσίρκας δτι «Τφοσεποι-
  εϊτσ δγνοια» καί δτι γιά νά
  περιπλέζει τα πράγματα
  καί νά κερδίσει χρόνο έδή
  λωνε δτι «τό θέμα παρσυσϊ
  άζει ίδιομορφία κλπ.»
  Μέ τόν τρόπο αύτό οί ά-
  ποφάσεις έ^ιεναν άνεκτέλε
  στες καί τα βασιλοχουνπ-
  κό σωματεία δροΰσαν/ μέ ά-
  ποτέλεσμα νά μένει άτιμώ-
  ρητη ή άξιόποινη σωματεί
  ακά άνεττίτρεπτη δράση
  τους.
  Κατηγορήθηκε έΐτίσης ό
  κ· Τσίρκας δτι άπέκρυψε
  την άλήθεΐα σά Νομάρχης
  Άχαίας σχετΐκά μέ τό πα-
  ραπάνω θέμα, μέ τή συνέν-
  τευζη πού έίδωσε στά «Νέα»
  (δημοσιογράφοι: Δη,μαρας
  καί Ρεοβάνης), γεγονός
  πού τονίσθτνκε Ιδιαιτέρα
  στή συζητήση τής Βου¬
  λής, άφοΰ προσπάθησε νά
  κορρϊδέψει δυό δημοσιογρά
  φους.
  Γιά τα παραπάνω καί πολ
  λά αλλα,πού άναα>έρον-
  ται στά πρακτΐκά τής Βου
  οαολή τοθ κ. Μουρίκη
  μειώνεται (σελ. 49) δτι «έ-
  πΐβάλλεταΐ ή άπομά-
  κρυνσητοΰ πρώην Νομάρ
  χη Άχαΐας (κ. Τσίρκα).
  "Ετσι, μέ τα παραπάνω,
  έΎινε γνωστή μιά άκόμη
  πτυχή τής πθλυσχιδοΰς δρά
  σης τού κ- Τσίρκα στήν Πά
  τρα, ή όποία μάλιστα σχε¬
  τίζεται μέ τόν βασϊλοχουν-
  τισμό, γιά τό όποίσ, δταν ίρ
  θε έδώ στό Ήράκλεισ ό κ.
  Τσίρκας, μδς εϊπε οχι μόνο
  δτι άπεχθάνεται, αλλά καΐ
  δχι υπήρξε πολέμιός τού.
  Ουδέν κρυπτόν δμως υπό
  !0ν ήλιον κύρΐε Τσίρκα καΐ
  Ιδίως τόν ήλιον τής Κρή¬
  της καί εΐδικά τοΰ Ήρα-
  κλείου, πού παρουσιάζει εί
  δικώτερη · ·. ήλιοφάνεΐα.
  Χάρις ακριβώς αυτή, έλ
  πίζομε σύντομα τό 'Ηρα-
  κλειώτικο κοινό νά μάθει
  καί γιά την λαμπρή δράση
  σας στό Παρίσι, τότε πού
  κάνατε ΆντίσταοηΙ
  Μ. Χ.
  ΑΝΟΙΞΕ ΓΡΛΦΕΙΛ ΣΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΛ
  Την πΕρασμένη βδομάδα
  άρχισαν νά λεΐτουργοΰν
  καί στό Ήράκλειο τα Γρα
  φεΐα τοΰ νέου κόμματος ύ-
  πό την έπωνυμία «Φιλελεύ
  θερον Δατροκρατικό Κίνη-
  μα» (ΦΙ.ΔΗ.Κ.), πού ϊδρυ
  σε πρό λίγου καιροΰ ό νέ-
  ος πολιτικάς κ. Γεώργιος
  Κουμαντάκης.
  Τα γραφεία αύτά 6ιρί-
  οκονταΐ στό 2ο θροφο τής
  νέας ττολυκατοικίας Μα-
  μουλάκη, στήν Πλ. Κορνά
  ρου, πάνω άττό τό παλιό
  Φαρμακεϊο Ματζαιπετάκη·
  Σύμιρωνα μέ τή σχετικίι
  ανακοινώση πού μάς στάλ-
  θηκε «ό Άρχηγός τοΰ Κινή
  ματος κ. Γ. Κουμαντάκης,
  θά δέχεται τό κοινόν Πα¬
  ρασκευή καί Σάββατο έκά
  στής εβδομάδος, άπό ώρας
  ΙΟπ.μ. £ως 2.30 μμ. —Πλη
  ροφορίες στά τηλέφωνα
  225.952 καί 225.953».
  Τή διεύθυνση των Γρα¬
  φείων ανέλαβε ή κ. Λου-
  κία Σφακιανάκη.
  Ό κ· Κουμαντάκης δια-
  τηρεΐ καί κεντρΐκά γραφεϊα
  στήν Άθήνα — όδός Γλάδ-
  στωνος 8 — τηλ. 3630894.
  Ό παραπάνω νέος πολι-
  Τό σήμα τού νέου κόμματος
  μέ τον Χάρτη τής Ελλάδος καί
  τα σκίτσο τού Ελευθερίου Βε¬
  νιζέλου.
  τικός, ή παρουσία τοΰ όποί
  ου έχει γεννήΊσει άρκετά έ-
  ρωτηματιχά, βχει δραστηριο
  ποιηβεϊ τόν τελευταίον και
  ρό, Ιδίως στήν βιπαιθρο της
  Κρήτης, πολλά χωρία τής
  οποίας καί κυρίως τοΰ Ν.
  Ήρ,ακλείου, έπΐοκέπτεται
  καί έκφωνεΐ πολιτικούς λό
  γους.
  Ή εφημερίδα μας άπό δή
  μοσιογραφΐκό καθΐηικον, θά
  προσπαθήσεΐ νά παρουσιά-
  σει τόν νέο πολιτικό, θέτων
  τάς τού μιά σειρά καΐρΐα έ-
  ρωτήματα.
  Ή «Ύψηλή Άρχαιοκαπηλία» άπό τή Χούντα έως Σήμερα
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ
  Μιά σειρά γεγονότων πού μοιαζουν μέ κινηματογραφικο σενάριο
  — 5ο —
  Μέ τή σηιμερινή συντεχίΐα
  τού δήΐμοσιεύιματος αυτού, αρ-
  χίζομε την περιλήπτικά δοσμέ-
  νη αγόρευοη τού τότε Εισαγ-
  γελέα Ηρακλείου κ. Τσεβά, ο ο¬
  ποίος «πλήρωσε» α«ριβά τή
  θέση πού πήρε στή,ν προέχταση
  τής υπόθεσιης τό^ς οχετιζομίνης
  ιμέ τίς αρχοΐιότήτες, θέσηι πού
  τού επέβαλε >η συνείώηση καί
  τό καθήκον τοα σάν Δυοαστικού
  Λειτουργού, ιυπηρετούντος έ¬
  στω σέ εποχή Διχτατορικού
  ικαθεστώτος.
  Η αγόρευιση τού1 κ. Τσεβά, ό
  πως δίδεται ευθύς αμέσως, εί¬
  ναι· συρραφή οπό δηιμοσιεύμαι-
  τα εφημερίδων τής εποχής.
  «Ο κ. Εισαγγελίύς κάμνων
  έναρξιν τ,ής αγορεύσεως τού
  προέβη εις την περιγραφήν τής
  προσωπικοτητος τού απαταιώ-
  νος «αί των ελατηρΐίων πού τόν
  ωθούν εις την πράξιν τουι, πού
  δέν είναι άλλαΊ από την φιλο-
  χρηιμιατίαν κοί την απληστίαν.
  Οί απσταιώνες — είττε — ανή-
  καν εις την αρ-ιστοκρατΐαν των
  εγικΑήματιών. 'Ειχουν αντίληψιν,
  ετοιμότηται, φαντασίαν, ευφρά
  διαιν, ευπιστιαν. Εις την «οδικα·-
  ζομένην περίπτωσιν θύιματα κα5
  δρασται επεδ»δοντο εις τό πο¬
  νηρόν διά των παρανομων συν
  αλλαγών των.
  Περαιτέρω ο κ. Εισαγγελεύς
  ετόνισεν ότι η κειμένη νομοθε-
  σιο απαγορ·ευει οιανδήποτε
  συναλλαγην επι αρχαιοτήτων.
  Συναλλαγάς έχου'σαι αντικείμε¬
  νον αρχαιότητάς είναι παράνο-
  ΐμοι καΐ ανιήθικοι. Εν όψίΐ τοιού¬
  των συναλλαγών — ε'ίπε — εί¬
  ναι δυνατόν νά παρουσιασ-
  θούν ορχαΐιακόπηλοι καϋ νά' ζηπ
  τήσουν αποζηιμΐίωσιν; Καί ο κ.
  Εισαγγελεύς συντέχΐΌε: Ανεξαρ¬
  τήτως τού παρανομου των συν
  αλλαγών τού έίοους αυτού, ^ Ι
  φϊσταται τό «γκληιμα· τής απά-
  της. Εις την ίκδικαζθιμένην υπό
  θέσιν ανεξαρτήτως των ελατη-
  ρίων των θυιμάτων, πού είναι
  παράνομαι καί ποταπά, έχομεν
  τό έγκλήιμα τής απατης.
  Συνεχίζων ο κ. Εισαγγελεύς
  είπεν ότι όταν ανέλαβε τό δύ¬
  σκολον έργον τής διελευικάνσε-
  ως τής εκδικαζομένιηις σήμερον
  υποθέσεως δέν προαητένιζε εις
  τούς 38 μόνον κατηγορουμΐε-
  νους αλλά πρός τό ευρύτερον
  κοινωνικόν σύνολον, διηρωτή-
  θη δέ πώς ήτο νοητόν εδώ νά
  επεκτείνεται νά βριοκιη μιμητάς
  «αί νά νομιιμοποιείται κατά ικά-
  ποιον τρόπον η αρχαιακαπηλία.
  Εις τό σημείον α·υτό ανεφέρθη
  εις την διατυπωθεϊσαν υπό τού'
  κατιηγορουιμΐένου Φθενάικη άπο¬
  ψιν, κατά την οποίαν διά τής ε¬
  ξαπατήσης των αρχαιοκαπή-
  λων επροοτάτευιε τούς αρ-
  χαιολογιχούς θιησαυρούς τής
  Χώρας καί ετόνισεν
  ότι δέν είναι δυνατόν νά επιζη¬
  τούμεν καταστολήν ενός εγκλή-
  ματος μέσω ενός άλλου εγκλή-
  ματος. Διερωτήβη λέγει διατί
  εις τόν χώρον αυτόν επεκτείνε-
  τοι τό ιέγ,κληιμαι της αρχαιοκαπη
  λιας χωρίς να ακούιγεται τίποτε
  δια νά τεθή τέρμα εις την καπή-
  λευσιν των αρχοίων μας. Ιδού
  διατί δίέν ενδιαφ&ρθην τόσον
  διά τα πράσωπο των κατηγο¬
  ρουμένων αλλά εβλεπα ένα
  πυορροούν απόστηιμα ος τα
  σπλάχνο τής πόλεως αυτής.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Η ΜΕΚΡΟΨΙΑ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  βροΰνε γιατρό χεΐρουργό
  νά κάνει την νεκροψία, μα
  ζί μέ τόν κ· Σταματάκη (πά
  θολόγο) πού πρόθυμα δέ-
  χτηκε.
  Οί γιατροΐ — χειρουργοΐ
  τοθ Ηρακλείου δέν βρισκό
  ταν πουθενά (άν είναι δυ¬
  νατόν ) ό κ. Μιχελάκης δέ
  πού βρέθηκε τελικά καί πή
  ρε τό σχετικό έγγραφο, άρ
  νήθηκε γιά τό λόγο δτι εί¬
  ναι καρδιοπαθής.
  Στίς ΙΟμ.μ. τελικά βρέ
  θηκε ό κ· Σέργισς ό οποίος
  στϊς 1 μετά μεσονύχτιο μα-
  ζΐ μέ τόν κ. Σταματάκη τέ-
  λειωσε την νεκροφία καί
  δοθηκε ή ίδεια νά πάρουν
  τό νεκρό τοΰ μαθητή στό
  σπίτι τού.
  Άξίζει νά σημειωθεϊ δτι
  στό Βενιζέλεΐο εΐχαν συγ
  κεντρωθεΐ περΐ τα 250 άτο
  μα — ο»υγγενεϊς καί φίλοι
  τοθ Βενιανάκη, οί άποϊοι ά
  πειλοΰσαν έξοργισμένοι
  γιά την μή ανευρέθη για-
  τροϋ καί την μεγαλη καθυ
  στέρηοη.
  Τελικά οί παραπάνω για
  τροΐ .δέν μπό,Ρι&σαν νά Βια-
  γνώσουν άκριβη αϊταα θα-
  νάτου καί είπαν στούς συγ
  γενεχς, όΐν θέλουν, νά <ρέ ρουν καθΐηγητή άπό την Ά θήνα· Μετά τα παραιπάνω τίθεν ται μερκά έρωτήματα: 1) Γιατί στό Στάδΐο νά μην ύπάρχει 2νας σκολι- κό<; νΐατρός, γιά τίς τιρω- τες βοήθειες; 2) Πατι άργησε τόσο νά άνταποκ,ριθεϊ ό Σταθ- θμός Α' Βοηθειών; 3) Γιατί άρνοΰνται οί γιατροΐ — χεΐρουργοΐ νά πηγαίνουν γιά νεκροψίες; 4) Πώς ό κ. Μιχελάκης, ένώ είναι καρδιακός κά¬ νει τό πρωΐ έγχειρήσεις στήν κλινική τού; 5) Γιατί, τέλβς, τό Κρα τος γενικά άφήνει σέ τέ- τοιο πόνο άβοηθητους ήθι κά τούς συγγενεϊς τοΰ νέ κροΰ, συμπληρώνοντας τόν πόνο τους, μέ μιά τέ- τοΐα περυχέτεια; ξ#)ΔΙΑΚ0ΠΗ "ΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω εκτελέ¬ σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη- θεΙ διακοπή ηλεκτρικόν ρεύματος ως κάτωθι: ΤΡΙΤΗ 8.5.79 1. 'Αττό 08.00 μέχρι 1Ο.ΟΟ στήν όδο Πιτσουλακείου μετά πάροδον. 2. Άπό 08 00 μέχρι 14.00 στήν ττεριοχή ορδευτικών Κα¬ τσαμπά στήν περιοχή μεταξύ διασυν&τικής όδοϋ μέ "Εθνική όδό καί Κατσαμπά όδο! Αριστείδου __ Γο- κράτους — θεμιστοκλέους __ Πλάτωνος __ Άγίου Τρύφωνος καί τα ττλυντήρια Ρουσοσ Σηφακη. 3. 'Αττό 10.00 μέχρι 12.00 οδοί Μιλτιάδου __ Μεγ. Κων σταντίνου, Κομνηκών — Μήλου __ Πλάτωνος __ Λα¬ γκαδά άρχή Όλοθντος — Σκαλτσούνη, Μαραθώνος, στήν όδό Γερωνυμάκη άττό Όλύιμ-Ο'; μέχρι Λαγκαδά καί Όλύμττοι/ άπό Λαχανά μέχρι Πλάτωνος. ΤΕΤΑΡΤΗ 9.5.75· 1. 'Α-ό Οβ.ΟΟ μέχρ. 1 1.00 οδοί Μττεντόλου, Γκάλη, Ζα- λόγκου, στήν λεωφ. Γ. Πα-ανδρέου άττό Ρόδ»ν μέχρτ όδό Δρακοντοττούλου καί λε«φ. Δημοκ.ρατίας __Χρυ- σοστόμοι/ άττό λεωφ. Γ. Παπανδρέου μέχρι όδό 'Αρετί- ου. Έττίσης στίς όδούς Άγΐας Λαύρας — Νέα Όδός__ Δημοσ&ενους — Καλησττερίδων__ Μετεώρων __ Ό- δυσσέως — Εώριττίδου. 2. Άπό 08.00 μέχρι 12.00 στίς ττεριοχές Άγίας Μαρίνας —ΚΡΕΤΑ ΠΑΚ — ΚΡΕΤΑ ΜΠΗΤΣ _ ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΧ — Άμουδάρα — Γαζι __ Κολυβά__ Σκα- τττικά Κρονος — Βσρσοδεψεία Κρήτης — Άλάβαστρα Μινωική. 3. Άπό Ο9.ΟΟ μέχρ, 12.00 οδοί Όλύμπου _ Νεα-ολεως —Δράμας — Καθάλας — Σερρών — Μακεδονίας — Καστροφυλάκων _ Άγησ.λάου — ΑΑουντράκη —Μου σών — Διδυμοτείχοι/ — Φιλΐ—ιτού __ 'Εδέσσης __ 'Ελλησττόντου — Δυραχίου __ Όλούντος. 4. Άπό 11.00 μέχρι 14.00 στήν πλατεΐα 'Ηρώων Πολυ- τεχνείου καί λεωφ. Καλοκαιρινοϋ άπό όδο ΖουδιανοΟ μέχρι πλατεϊα. 5. Άπό 12.00 μέχρ. 15.00 οδοί Μ. Μουσοθρου — Δι- κταίου -Ανδρου — Β.κέλα — Κρ.τοβουλίδοι/ _ Μσνο φατσ,ου __ Γ.αννίκον — Μαρογεώργη _ ττλα—ία Αρκαδιου __ Παν. Νικουσία, __ Μι/λοττοτσμου _ Γι Γβ^^ ~~ Μαχαι'Ριώτου — Άμαλθείας καί -ήν •1 821 άπό ΚαρτεροΟ ,μέχρι ττλατεία 'Αρκαδίοι/, έττί- σης στήν κλινική Μεγαλόχαρη. Ή έπανατροφοδότησπ βα γίνει χωρίς προειδοπθιη- ση πιθανόν καί πρίν όπό την όναγροφόμενη ώρο κσί ώς έκ τούτου οί έγκαταοτάσεις καί τα δίκτυα πρέπει να 9ε- ωρουνται ότ ιβρΐσκονται συνεχώς υπό τάοη. Γιά λόγους ασφαλείας όπαγορεύεται ή προσένγιοη στοϋς άγωγούς ή τώ άλλα στοιχεΐα τού δικτύου Κττω καί όν βρΙσκοντοΊ επί τού έδάφους. ΔΕΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ