90945

Αριθμός τεύχους

223

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

21/5/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, πού -ρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάίη νά ηβϊ €ε~ω
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΖβ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΖ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθ-ν*ή_: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΊ 'ΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗ—~
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 280.291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλλ. 224—Δρχ. 5
  ΧΩΡΙΣΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: Στό «Μακάσι» ό Λαός - Στό «Μνημεϊο» ό Ύπουργός
  ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ,, ΜΙΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ!
  Δέν τόλμησε να έμφανιστεϊ ό Μπαντουβομανώλης, όπως είχαμε προβλέψει
  ΣΑΝ σήιμερα, π,ρΐν 38 χρόνια, οτόν τότκ>
  αυτόν, την Κρήτηι καϊ είδακώτερα τό Ήρά
  κλειο/ άρχιζε ή πΐό παράλογη/ ή τηό με-
  γάλη καϊ ή πμο έντυσΐωσιακη Μάχη ενός
  αοπλου Λαοϋ, κατά των ίσχυρών ώιΐδ,ρο-
  μέων τοΰ Γ' Ράϊχ, πού άναγκάστηκαν, α¬
  κριβώς άπό τή μεγαλειώδη αυτή Μάχη
  καϊ Άντίσταοτι τού Λαοΰ νά παραδοθεΐ η"-
  συχα, νά άλλάξουν τα γενικώτερα σχέ-
  δΐα τοΰ τότε Παγκοσμίου Πολέμου.
  ΤΗ ΜΑΧΗ αυτή την άναγνώρισαν. την
  ηαραδέχτηκαν καϊ την τΐμησαν έχθρρϊ
  καϊ σύιμμαχοι, άλλά καϊ δλος ό Κόσμος
  γενΐκά, πού έμαθε γιά τίς άιπίσΓευτες λε-
  τττομέρειές της.
  ΣΗΜΕΡΑ, δυστυχώς, εμείς οί ϊδιοι, πολ-
  λοΐ άπό τούς όποίους ζοΰν, θυμοΰνται καϊ
  συμμετεΐχαν οτή Μάχη,, <γιορτάζομε» την Έπετειό της, πού έΐτρειπε νδναι Έθνική στήν ττιραγματικοτητα, μέ «διαιμάχες», «χω ριομούς» κ,αΐ «γελοιότητες», πραγρα γιά τό άποΐο φυοτχά# πρώτος ύπεύθυνος είναι τό Κράτος. Τό Έλληινικό Κρατος, τοΰ ό- ποΐσυ ό 'Αρχηιγός, δέν είπε ποτέ νά τιμήΓ σει μέ την παρουσΐα τού τόν έορταομό αύ τόν, ό οποίος τόση, τρανή σημασία εΐχε καϊ βχει γιά την Έλλάδα καϊ την Ίστο- ρΐα της. Τό ϊδΐο Κράτος, απού μέ τούς έκ- τΐροσώπους τού συνεχίζει νά άρνεϊται την αναγνωρίση των Λαϊκών 'Αγωνιστών καΐ την σημαντΐκή προσφορά τους οτόν Ά- γώνα αυτόν τοΰ "Εθνους, δταν τό ϊδΐο 'έ- χει άναγνωρίσει καϊ τιμα, διακεκριμένους φασίστες των γνυσοτών ταγματασφαλίτι- κων καϊ αλλων όμάδων. ΕΦΕΤΟΣ δμωζ/ πέραν δλων των ιπαρα- πάνω, βρήκε την Έπέτεΐο καϊ £να αλλο κακό, πού δρχιοε ήδη νά συσσωρεύει πρό- σβετα οτοιχεϊα διαχωρισμοΰ, μεταξύ των ϊδΐων των τΐρωταγωνιστών τής Μάχης καϊ τής μετόπειτα Άντΐστασης τής Κρή¬ της καϊ έν έπεκτάοεΐ τοϋ Κρητικού Απ¬ ού. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τό γνωστό θέ,μα Μπαν- τοοβαμανώλη, πού μέ τα «Άπομνημονεύ- ματα» τού άφηγημένα σέ κάιποιον άνευ- θυνοϋπεύθυνο Άντώνη Σανουδάκη, δή μιούργησε σοβαρή κατάσταση οτήν Κρή τη μέ άποτέλεσμα αυτή τή στιγμή νά μή γνωρίζομε τίς πραγματικές διαοτάσεις τοϋ θέματος, ένώ συγχρόνως πέραν των διχαστΐκών άντεγκλήσεων νά απειλοΰν- ται καϊ αλλες διαμάχες μεταξύ άιμέσων καϊ έμμέσων θιγέντων άπό τό βιβλίο αύ- τό τοΰ Σανουδάκη, ό οποίος μάλιοτα εϊ- χε καϊ τή θρασύτητα νά τό ύπογράφει σάν δηθεν «δικό» τού! ΤΗΝ Παρασκευή πού έρχεται γΐνεται ή εναρξη τοϋ δικασπκοΰ άγώναι γιά την περίπτωσιν μέ τή συζητήση τής αϊτησης συντηρητικών μέτρων γιά την κατάσχε- ση τοΰ 6ι6λίου, την όποία ύιπέβαλλε ό γυιός τοΰ Γ. Πετρακογιώργη κ. Ήρακλίίς Πετρακογιώργης, ή μνήμη τοΰ πατέρα τοϋ άποίου θίγεται τόσο βάναυσα άπό τό παραιπάνω βιβλίσ. ΔΕΝ γνωρίζομε τί θά γΐνει μέ τούς δικα- οτικούς ή αλλους άγώνες πού ί|δη ά"ρχι- σαν μεταξύ τοΰ συνόλου των 'Αγωνιστών τής Άντίοτασης καϊ τής ομάδος Μπαντου¬ βά — Σανουδάκη ή δποΐων αλλων κρύ- βονται τυχόν πισω τους. ΕΚΕΙΝΟ πού γνωρίζομε είναι δτι ή κα- τάσταση πού δημιουργήθηκε είναι άίιαρά δεχτή καϊ κριοΐμη. Αύτό μάλιστα φάνηκε όιπό την εκδηλώση πού έγινε τό μεσημέ- ρ,ΐ τοΰ πραχθεσινοϋ Σαββάτου στό Μνη¬ μεϊο κατά την καταθέση στεφάνων/ δτΐου όπως είχαμε ύστοψιαστεΐ, ό Μπαντουβο¬ μανώλης δέν έμφανίστηκε, άλλά έΌτειλε οάν άντικαταοτάτη τσυ' τόν κ. Άοτρινό Ίατράκη καϊ ό γυιός Πετρακογιώργη τό ϊδιο, έκπρόσωΐπος τής ομάδος των οποίων ήρθε ό κ. Σκουτελογιώργης. Καϊ παρά ταυτα, γύ,ρω στούς 100 καϊ παραπάνω" Χιαροφύλακες μέ στολή καϊ 50 μέ πολιτι- κά, μέ έιπικεφαλής ολους τούς άξιωματι- κούς τοΰ Ηρακλείου, ήσαν στόν χώρο τής τελετής. γιά νά προλάβουν τυχόν έπεισσ- διακές καταστάσεΐς μεταξύ των Άγωνι- στώιν. ΜΑΛΙΣΤΑ κύριοι. Αυτή είναι ή θλιβε- ρή κατάσταση, πού θά την διαπιστώνατε στά μάτια των άθώων μαθητήν τής προχ- • Συνέχεια στή σελ. 4 Ο ο. ω χ ΛΑΕ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΣΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ! ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΙΣ (ΛΕΕΙ ΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑ) * ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΤΙΣ ΣΤΕΡΗΣΕΙ Π ΑΥΤΟ ΠΗΓΑΙΝΈ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΣ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΩΛΥΕΣΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΔΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ένα οοβαρό κοινωνικό δέμα σέ βάρος πολλών Μαθητών καί Γονέων ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΗ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ; Νά γίνουν Διοικητικώς καί Είσαγγελικές Άνακρίσεις Ανύνυιμα καί επώνυμα τη- λεφωνήιματα στά Γραφεία μος, από αγιανσκτιομένους, στήν κυ ,ριολ'εξια, γΌνείς μαθητών καί 'μαθητριών τού Γαλλικού Ινστι- ΥΠΟΥΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Σύμφωνα μέ γνώμες Κρητών τής Αθήνας ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ1ΣΜ0 πού Θά γίνει σύντομα Στεφανάκης - Βαρδινογιάννης - Κοθρής Μπίρης - Κωνιωτάκης - Σεργάκης!!! Σύιμφωνα μέ γνωμες καί πληροφορίες Κρητικών πα- ραγόντων πού διαμένουν στήν ΆΘήνα, οί ότιοΐες δη- μοσιεύονται μάλιστα καί σέ έντυπο πού έκδίδει νεοε- κλεγέν στέλεχος της Παγ κρήτιας "Ενοχτης, τό Συνέ δρΐο της ΝΔ. θά άλλάζη την δψη καί την ταχτική τής σημερινάς Κυβερ,νή,σε ως. Κατά τίς πληροφορίες των παραπάνω παραγόντων στόν άνασχηιμαπσμό πού ε¬ πίκειται θά ύπουργοποιτι- θοϋν οί Κρήτες πολπικοΐ Στεφανάκης Κων., Βαρδι¬ νογιάννης Π., Κοθρης Έμ.» Μΐπίρης Στ., Σεργάκης Ιω., ένώ πιθανοΛογεϊται καί ό Κ. Κωνιωτάκης, ό οποίος ίίν δέν υπουργοποιηθεΐ, θά πά ρει πόστο στό ΝΑΤΟ ή σέ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Λ. ΚΥΡΚΟΥ Σήμερα Δευτέρα 21)5) καί ώρα 11 π.μ. στό ξενοδο χεΐο «Δαίδαλος», ή Ν.Ε. τοΰ ΚΚΕ έσ. Ηρακλείου όρ γανώνει «πρές κόνφερανς» μέ κύριο όμιλητή τόν κοινο βουλευτικό έκπρόσωιπο τοΰ Κόμματος/ ό οποίος 6ρίσκε- ται στήν περιοχή μας —~ τίς 18)5. Δημόσιο Όργανισμό· Οί παραιπάνω πλχιροφορί ες συνδυάζονται μέ την έ- ττιρονή Μητσοτάκη, ό άποϊ- ος «πάτησε πόδι> καί άξιώ-
  νει την ύοτουργοποίηοτ) Κρη
  των, ατρθΰτο γΐατΐ δτσι θά
  κερίδίσει ή Δεξιά την Κρή-
  τη καί δεύτερο γΐατΐ θέλει ό
  ϊδιος νά έ*χει συμπατριώτες
  συνεργάτες στόν ένδοκυ-
  βερνητικό — ένδοκομματι-
  κό άγώνα πού διεξάγει.
  'Εκεϊνο πού παραμενει
  έρωτηματικό είναι ή θέση
  τού κ. Σεργάικη. ό οποίος
  δέν έ*χει τυιτηκά τουλάχΐ-
  στο έκδηλωθεϊ, υφίσταται
  δ,μοχ; πΐέσεις καί δέν δια-
  ψεύδει τΐποτε, ένώ έ*χει κυ-
  κλοφορήσει έντονα ή φήμη
  δτι τοΰ ίίχουν υοτοοτχεθεϊ τό
  'Υιπουργεϊο Δικαιοσύνης.
  τούτου Ηρακλείου, μάις φανε,ρώ
  νούν πώς κάτι δόν ιπόει καλά
  στό ξενόγλωσσο αυτό Σχολειό.
  καί ότι ένα σοβαρά κοινωνικό
  θέμα έχει ανακύψει γιά μιά ρι-
  γάιλη μερίδα τής Ηρακλΐΐώτ<«ιη·ς Κοινωνίας. Συγικεχρΐιμένα μάζ καταγγέλ- θιηκε η συιμπεριφοιρό τής Διευ- θύντριας τού ΙνΓστιτούτου κ. Βασως Μαστοριάικη — Κρικέ- του, σχετικά μέτήν κοθηγήτρια των Γαλλϋκών δ. ΙουΑία Μαλι- κούρτη. ΤΙ ΛΕΕΙ Η δ. ΜΑΛΙΚΟΥΡΤΗ Η δ. Μαλικούιρτη δέχθηκε νά μιλήσει στό μαγνηιτόφωνο· καί δέν είχε αντίιρ,ρηση νά δίψο σιεύισομε την υπόθεσή της, αρ- Μηθηκε ρμως νιά μάς διιηιγιηθεί τό εις βάρος της συμβάν. Επι«ύ- ρωσε όμως ώς αληιθή όλα εκ·εί- να τα οποία μάς ε'ιχαν καταγγεί λει οί γονείς των ιπαιβιών καΐ τα οποία έχουν ώς εξής: ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Την Πφθιθΐμένη Πέμπτη η δ. "Οργιο όδιαψεύστων φημών ΠΑ ΑΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΛΙΕΦΥΓΕ Ο ΝΙΚΟΙ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΗΝ ΔΜΕΡΙΚΗ Ένα πρόσφατο κρυολόγη- μα, σέ συνδυασμό μέ μιά ψύξη στό θώρακα, δημιούργησε στόν γνωοτό τραγουδιστή Νί κο Ξυλούρη, προβλήματα υγεϊ- Αποτέλεσμα ήταν νά μττίϊ την προ— ρασμένη βδομάδα γιά εξετάσΐις στόν «Ευαγγελισ- μό», όπου παρέμεινε 7 ημέρες. Άπό κατάστημα πού άνήκει σέ Μασώνο πουλιουνται ρΐ|/ΌΜΡ7 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ι-ΙΙν-ΤΐΛΙι--1 σκυλόμορφους Άγίους! Τι θέσπ παίρνει ή Έκκλησία τής Κρήτης! ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΓ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ υ. ΣΠΥΡΟ ΤΣΙΡΚΑ Το καταστηιυια τουρίστΐικύν ίΐδών «Λστζέτο», πού ονήκει (εντελώς συιμΓττωιματΜοά) στόν Μαχτώνο κ. Δηλσβειράκηι, υπάλ- ληλο τή/ζ ΑμεθϋκθνΜβης Βόσης Γου,ρινιών, διοθέτει εικόνες σκυ- λό,μορφων ΑνΊων «αί συιγκεΐφΐ- μκνο την εικόνα· τού «Αγίου· Χρι οτοφόρου τού ΚυνοΜέφαλου». Μερικοΐ Χρκττιανοί πού εκ- πλαγΐήΜανε βλέποντας ένα 'Αγιο μέ «εφαλή σΊούλου, μάς καταγ- γείλανε τό γεν/ονος «αί μάς θέ- σανί το ε,ρώτπνμα: «τί παίρνει στό &ψα η ρας». Όπως μάις είιπαν οί άνθρω ποι θάλουν νά ξέρουν άν ο πα¬ ραπάνω ή κοί άλλαι 'Αγιοι μί μορφέζ ζώων υοάρχουν στό ε- ορτολόγιο κοϊ στά χα,ρτιά τής Βκκληισιας μος, γιώ νσ τό ξέ¬ ρουν καί νά τούς... προσκυνύνε! Από προχειρη έιρευνα ποιί «όναμε η εικόνα τού Σκύλου — Αγίου Χριστοφό,ρου υπάιρχει στό Βυζαιντινό Μουσείο Αθη¬ νών μέ αρ'θρό 1481 καΐ οναφέ- ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΕ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ' ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓ). Μκι σειρά οπό καυτά ΐρωτήμοτά μας, γιά νά μάβει ο Λαός τούς νέους πολιτκούς, ποϋ τού ζητούν την νήφθ τού. ,ρετοι στόν 17ο α ιωνά Γιάι την ιστορια αναφίρομε ιακιόμη (μιά καί τό καταστή.!):! πού διαβέτει τίς... σκυλοεικο- νες ανιήκει σέ Μασώνο) ότι οί Μασώνοι μεταξύ άλλων σχετι- ζονται μέ ζωρμορφους Αγίους ένα< δέ από τίς γνωστές μορφές «Αγίων» πού π,ροσκυνούν είναι ο Μ,ίταθομέτ, μέ κεφσλήι ...τρά- γου. Νομίζομε ότι η ΕκκΑησια τΓ>ς Κρήτης ηαί ειδιιιοά ο Αρχιεπί
  σκοηος κ. Τιμοθεος έχει χρεος
  να ενημερώσει αμέσως τό κοινό
  καιί ειδικώτερα τό Χριστεπώνυ-
  μο πλή,ρωμα.
  Σημείωσε έπιτυχία καϊ έδώ
  Η ΣΥΜΕΝΩΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
  ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΙΙΑ ΤΟΥΜ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
  Όπως κατ' αιποκλειστιιοότη-
  τα εϊχομε προανΌγγεϋλί-ι, ^τό
  -ροηγουιμενο φύλλο μα<. την θφασμβνη Δευτέρα 14 τοθ Μόη ήρθί οτήν τκΑγι μος ο Μί«ΐί βεοαωοάκΐΓΚ· Την Ϊ6ιο μφα τό &ραδυ έ- •νονε σικΗαψιΠ στό ξενοδοχειο «ΔΑΙΔΑΛΟΙ» οπου ~ί παρα- πιρ4 τούς 200 Ηρο- ικλειώτες. Σκαπός τής οΐισκιεψίΐζ ήτον ιη δημ·ιουργιϊθ Βπιτροπής Πρω- τοβουλίας γίο την ίνωση τής Α ιρ,ιοτερός. Ο Μ*κης θίθδωρόιβηις οφού έκονε μιό γεν«ή ονασκοπηση τής Δ*βθν-ύς οολιτυοής κατά- σταση<, κόλεσε όλους τούς • ΣΥΝΕΧΙΙΑ στή σιλΒα * ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΥΩΕΑ ΕΛΥΤΗ ΛΑΜΠΡΗ καΐ άξιέπαΐνΐι Λ πρίϋποβουλΐα της Δη- ,μοτικης μας Άρχης νά άνοιικηρύξει Έΐτίτΐιμο^ Δη- μότη Ηρακλείου τόν ποιητή Όδυσσεα Έλύτη. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ όμως καΐ των δυό νά διευκρινί- σουν αν διαγράφτκαν άπΐο τόν σχετικό κατάλογο τοΰ Δήρου Ηρακλείου κάποιοϊ αΛλοι «Έπίτιμοι Δημότες» πού ϊσως καΐ νά βρίσκονται στόν Κορυ- δαλλό. ΑΝ ΑΥΤΟ δέν έχει γίνει τότε οΰτε ή Δημο- τική Άρχη πρόπ£ΐ νά δώσει, άλλά οΰτε καΐ ό Ποι ητήςνά _ πάρεχ τόν ϊίδΐο τίτλο πού ΐϊηραν αύτοΐ οί «αλλ'οΓ» αε<(άνώραλες άΐτοχές. ΕΛΓΓΙ^ΟΜΕ^νά τούς 'δχει άφαιρεόεϊ-ό τιμτιτικός τΙτΧος-άλλα αύτ6 €(^ ·ϊΐρέ*ιεί νά τό ξέρουν καΐ οί Δημότες μας. Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μετά την μεγάλιη επιτυχίΐα πούι σηιμείωσε στό Ρέθυμνο καί στα Χανιά, ιμεταφέριεται καιϊ στό Ηράικλειο (από 28)5)79 — ώρα 8 μ.μ. Άγιος Μάρκος) η Έκ,θε- ιση Τυιπου τήις ΒΣΗΕΑ πού είναι αφιΐερωμένη στή συιμβολή των Σικντακιτών στον πόλεμο τού 40. Ειδΐ!κώτερα η εκθέση αναφέ- ρεται στον δημοσιογιρώφο Κ. Παπαδάκη, πού ,σκοτώθηικε πρϋ τος σάν παλεμικιός ανταποκιρι- τής πού υιπηιρετούισε στό μέ- τωπο. Στήν εκδηλώση θα ιμιΐλήσει εκπρόσωπος τού Δ.Σ. τής ΕΣΗΕΑ. Είτειδή όμως οί εξετάσεις δημιούργησαν ερωτηματικά καί προχάλεσον δικττάμκνες από- ψεις γιατρών, την πΐρασμένη Τετάρτη ο Ξυλούρης, συνοδευό μενος από την σύζυγό τού Ου- ρανία, τόν αδελφό τού Γιάννη καί τόν γιατρό Βαρκαοάκη, ε- φυγε γιά την Αμερική, γιά νά εισαχθεί εκτάκτιος στό μεγαλύ- τερο Διαγνωστικό Κέντρο τής Ν. Υόρκης, τού οποίου ο διευ- θυντής είναι πολύ φϊλος τού Νί κου Ξυλούρη. Αξίζει νά σημειωθεί ότι γύ- ρω από την υγεία τού καλλιτέχ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ1 Μερικά ανοιχτά ερωτήματα οτόν ΜΠΑΝΤΟΥΒΟΛίΑΝΩΛΗ Στρατής Παπαμανουσάκης Η ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Μιά έλπιδοφόρα δυναμική φωνή ΊΕνας νΕθς Χανιώτης γορος, ο κ. Στρατής Γ. Παπα- μανουσακης, πού ανήκει στον προοδευτιιρό πολιτικό χώρο καί είν·ο·ι ννωστός απο τα εργα τού «Μελιέτες γ»ά τό Κρητικο Λ1- καιο», «Τό εργατικώ ξύπνηιμα <—ό Χανιά» κ.ά., ιοακλοφορησε από τίς «Εκώόσεις Κάλβος» ίνα ιδιαιτέρου ενδιαφεροντος βι- βλιο τού, μέ τόν τίτλο: «Η Ξε- νοκροτϊα στήν Κρήτη». Μερικά από τα σπουόοιότε- ρα κεφάλαια τού βιβλίου αυ¬ τού, (άν μοί σλα είναι τόσο εν διαφεροντα) είναι «Η προ'Γ- στορία τού Κρητικού ζητιήμα- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Μαλικαύρτη είχε. καλέσει τούς γονείς τύιν μαθητών ττιχ στό Γαλιλϋκο ΐΛΑστιτούτο παραυσΐΐα κιαϊ τής κ. Μαοτ ο,ραχη. Πηγά ν ιστό σχολειό περ'ίπου 60 γονείς στούς αποιους ε»πε πώς σάν νέα δασκάλα προσπάθησε νά δώσει στά παιδία τους όσα μπορού- σε περισσότερα καί νά έρθεΐ σέ ιμυχική επαφήι μέ τα παιδία καί κατ' αυτόν τόν τρόπο νά τα τραβήξει περισότερο στό μάθη μο μέ αντικειμενιιΜό σκοπό τπν προοδο τους. Οί γονείς εκφρά- σανε την ^ικανοποίΓΐσή τους γιά την αιπόδοση τής καθηιγήτρΊα-ς". Στό σήιμείο αυτό επενόβη η κ. Μαστοράικη, ή οποία καί μαγ νητοφωνούσε τή συιγικιένΤΓρωση, 'και εϊπε πρός τούς γονείς: «Η δ. Μαλιικούρτη δέν είναι δυνατόν νά κάνει καί τού χ,ρο- νου μάθημα στά παιδία σας δι¬ ότι κρίθηκε ακατάλιλιηιλιηι». Οί γονείς αντιδράσανε στήν προσβολή πού γινόταν σέ βά¬ ρος τής νεαρής καβηιγιήτριας καΐ πήραν το μέρος της. Απάντη- σαν στήν κ. Μαστοράίοη πώς δέν είναι δυνατόν νό κ/ρίνεται α- κατάλληλη μιά *αθηγήτρια των ικανοτήτων τής δ. Μαλικούιρ»· τη, την οπο·ία κυιριολεικτικά λα- τρεύουν τα παιδιό τους, πλήν όμως η κ. Μαστοράκη επιέμενε γιά την α'καταλληιλότηϊτα τής δ. Μαλιικού,ρτη. Χωρίς νάι τό λβνε υηεύθυνα, αρκεταί γονείς ψιθυιρίζο·υν ότι η ιδία ή κ. Μαστοράκη καίί μερι καί συνεργάτες της «.δυσκολεύ- , ουιν τα Γίαιδιά στά δκαγωνίσμα τα γιά νά γράφουν κακά καί νά τα πληισιάζουν μετά νά τοώς προτείνουν ιδιαιτέρα μαθήιμια- τα τού ιδιαιτέρου μαθήιμστος»Ι! Υποστηιρίζουν ειπιίσιης ότι η διευθύντρια κ. Μαστοράικη γιά νά αποδείξει την ανικσνοτητα τής δ. Μαλικούρτη είοε ότι α>·
  παρρίιπτει τό 70—75ο)ο τού
  συνόλου των μαθητών τής Κα-
  θηιγιήτριας. Αυτό τό βεβαιώνει
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ♦♦
  ΣΕ
  ΛΙΓΟ
  Ερευνα
  II
  "
  Η ΑΝΤΙΣΤΛΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΙ,
  Μερικά άπό τα κεφάλαια
  ΟΙ ΣΤΑΥΛΟΙ
  (Άνθΐρώπων καΐ δχι ζώων)
  ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  — • —
  ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΔΑΡΕΣ
  ΛΑΣΙΘΙίΙΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ
  ΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑΤΕ ΛΗΜΕΡΙΑ
  ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ
  -• —
  ΞΑΝΘΑΚΗΣ, ΚΟΥΒΟΣ, ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ
  ΠΑΠΑΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΣ...
  . Α, , .
  ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑΣ
  ΣΚΟΥΤΕΛΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΑΣ
  ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΕ
  ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΕΗ2
  — • —
  ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗΐΣ — ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
  ΒΡΕΤΑΚΗΣ,ΚΟΠΑΚΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΣ
  ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΓΡΥΛΛΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΙ, ΛΥΓΝΟΣ
  -•-
  ΓΚΕΣΤΑΜΠΙΤΕιΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑΔΕΣ
  ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ
  ΦΟΝΙΑΔΕΣ
  — • —
  ΠΡΑΧΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΛΙΝΤΖΕΝΣΕΡΒΙΤΕΣ
  ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΈΣ
  -•-
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΑ ΤΟ <ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ>
  ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΤΟ <ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ>
  Καΐ άκοιμη κάτι άνατριχιαστΐκό
  Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΟΔΙΑ
  ΜΙΑ «ΛΙΤΑΝΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ
  Αύτά καΐ πολλά αλλα
  σέ λίγο στό εϊδικό έ'ντυπο
  «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Γροθιά στό κατεστημένο
  «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: "Αφοβη ή Άλήθεια
  «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Ξεγύμνωιμα της ττλαστότητας
  «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Χτύ—μα οτήν άδικΐα
  «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Τρομαχτικές άποκαλύψεις
  "Ενα εϊδικό έ*ντυπσ — προσφορά γιά τόν Ίστορικί)
  τοϋ Μέλλοντος πού θά γράφει γιά την Κρήτ-.
  Ι Γ-1
  ΣΈΛΙΔΑ 4η
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  Ι
  1
  ι
  χαρας
  πουπριν μο^χ
  ξ
  Λ______
  ι,ου
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  προλαβη να πει εοοω κ αι
  ουλλαΡπ οικπ'που
  Ι 'ίΜΙΙ
  Κι όμως δα ψηφιστοϋν άπό... Άγρότες
  ΙΤΟΥΙ18 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥΣΙΥΜΒΟΥΑΟΥΣ
  ΑΥΟ ΗΟΚΟΝ (!) ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
  14 ΜΑΊ'ΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙϋ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
  ΤΗΣ ΖΑΚΥΝθΟΥ
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ
  Ο ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Έχομε στά χέρια μσς την
  ανακήρυξη των υιποψηφίων αι-
  ρετών μιελών Νομαρχιακιού Συμ
  βουλιίου, τού Νομού Ηρακλείου.
  Στίς εφτά επαρχιίες ταύ Νο¬
  μού έχουν υποβληθή συνολκκά
  18 υποψιηφιότητες. Απο τούς
  υποψήφιους 2 είναι γεωργοφ),
  5 Πολιτικοί Μιηχανιικθ'ί, 4 Εμπο-
  ροβιιοτέχνες, 1 Γιατρώς, 1 Κα-
  θηιγητής, 1 Δικηιγόρος καί 4 Υ-
  πάΐλληλοι.
  Ο αγροτικος πληθασιμός
  τού Ναμού Ηρακλείου καλύ-
  ιπτει τό 51 ο) ο τού συνόλου
  των κάτοικον. Έτσι, σέ αναλο-
  γία τού πλ,ηθιυσμού, οί αγρότες
  θ/ά έπρεπε νά έχουν δβκα (10)
  υποψήφιους.
  Αντί των δέικα άμως, υπάρ¬
  χουν μόνον οί δυό καί ενώ αύ¬
  τοι πού θα δώσουν τίς ψήφους,
  είναι γεωργοί, υπάρχουν φόβοι
  μήττως δεν ψιηιφιιστούν οί πραγ¬
  ματικαί εκιπρόσωιποί τους.
  Εκφράζεται δι ο φάβος ου·-
  τός, γιατί οί υιποψήφιοι γεωρ¬
  γοΐ, ενώ είναι οί μόνοι πού μπο
  ρούν νά εκχιροσωπήοΌυν τόν
  αγροτόκοσμο, στερούνται πο-
  λιτικής βιτρινας. Δηιλαδή ούτε
  κουμιπαριές έχουν, ούτε καί πολ
  λες γνωριμϊες.
  Υπάρχει ένα ανέκδοτο γιά
  κάιποιο Βουλευτή ποά δέν τόν
  ψήκμΐ'σαν οί χωριανοί τού «για¬
  τί μιιλούσε, λίει, σάν κι αυ-
  τούς». Κάπως έτσι κινδυνεύ-
  ουν νά τό πάθουν καί οί δυιό
  υιποψήφιοι αγρότες από τούς
  συναδέλφους τους.
  Είναι κοφός άμως νά αντι-
  ληφθούν οί κυκ,. ογρότες, πού
  είναι καί Σύμβουλοι τής Κοινό¬
  τητος τους, πώς πρέπει νά υπο
  στη,ρίξουν τούς εαυτούς των,
  ιμηφιϊζοντας τούς δυώ Μποψήφ»
  ούς αγρότες. Οί αγρότες έχουν
  καθήκον «αΐί υποχρεωθή ν.ά εχ-
  προσωπηιθούν ουσιαστικά, γιά
  να μην βρίσκονται εκ των υστέ
  ρων ιστή δύσκολη θέση, νά κά^
  νούν πορείΐς μέ μαύρες σημαΐ-
  ες γιά την κιαική μεταχείρηση
  καί εκμεταλλευθή των προ'ι'όν
  των τους.
  Η εφημερίδα ιαυτή, παύ- πάν
  τοτε στέκει στό πλευρό τού
  Λαού, σ' όλους τούς αγώνες
  καΙΪ τίς εικδηΐλώσεις τουι, θιεωρεί
  καθήκον της νά επιισηιμάνει την
  ανάγκη τής υπερψήκρησης των
  δυό υποψηφΒων αγροτών.
  Στήν φωτογραφία ο ένας
  εκ· των δύο υιπΌψηφίων αγρο¬
  τών κ. Κωστής Μαθιουδάκης α¬
  πό τό Κλήιμα Μεσσαράς, υποψή
  φιος Νομαρχιακ,ός Σύμβουλος
  τήις Επαρχίας Πυργιωτίσσης.
  Ένώ έγιναν οί πρώτες διώξεις
  Έπιτυχία τής άπεργίας
  Δημοσίων ύπαλλήλων
  Απαράδεχτη κατάσταση στό λιμάνι μας
  ΕΣΤΙΛ ΜΟΑΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΠΙΒΕΡΗ ΕΗΙΗ
  ΣΤΑ ΚΕΠΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΡΗΤΗ ΤΑ... ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΣΟΥ
  Μ£γάλη έπιτυχία σ' δλη
  τή χώρα εΐχε ή άπεργία
  των Καθηγητών, Δασκάλων
  καί αλλων Δημοσίων Ύ¬
  παλλήλων» παρά τό ότι οί
  άπεργοΐ στά δίκαια αίτήμα-
  τά τους δέν εΐχαν την συ-
  μπαράσταση πού έ'πρεττε ά
  πό τα Κόμματα, τα σποϊα εί
  χαν την ίωτοψη ότι &έν £-
  πρεπε νά γίνει τώρα.
  'Ωστόσο έγιναν καί οί
  πρώτες συλλήφεις πρωτερ-
  γατών τοΰ άπεργιακοΰ ά-
  γώνα καϊ τ6 ττραχθεσινό
  Σάββατο τχρ,αγματοττοιήθη-
  καν καί συλλήψεΐς άπερ
  γών.
  Οί άπεργοΐ φαίνεται δτι
  είναι άποφασισιμένοι νά συ
  νεχίσουν τόν άγώνα μέχρι
  νά έπιλυθοΰν όριστικά τα
  δίκαια αίτήματά τους.
  Στήν έξ άναβολής δΐκη
  πού έγινε στίς 4)5)79, στό
  Τριμελές Πληίμμελειοδι-
  κεϊο Ζακύνθου άθωώθηκε ό
  βιομήχανος κ. Σωτ. Σοφια-
  νόπουλοςό οποίος με έγγρα
  φο τοΰ κ. "Ε6ερτ, (ένώ εΐ-
  χε αδεία άπό τόν Πρ,ωθυ-
  πουργό) μηνύθηκε γιά την
  προσπαθεία τού νά βγάλη
  τα έλληνΐ/κά πετρέλαΐα τής
  Ζακύνθου.
  Μ έ την άιπόφαοη αυτή,
  αλλη μιά φορά — όπως εϊ
  παμε καί καταθέτοντας σάν
  μάρτυρες — άποδείχτηκε δ¬
  τι στήν Έλληνΐκή Δικαιο
  σύνη είναι πολύ δύσκολσ
  νά διεισδύσουν οί σκοτει-
  νές δυνάμεις καί τα πολυε
  θνΐκά συμφέροντα·
  Ο ΠΡΟ Υ ΠΟΛΟΓΙΣ-
  ΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Κστά τή συνεδρίαση τής
  Παρασκιευής 18)5, τό Δημ.
  Συμβούλιο ΗραικΛείοω θά συνε¬
  δριάσει γιά νά ψηιφίσιει τόν
  Οικον. Προ'υ'πΌλογισ,μο τού
  1979.
  Μιά έπιστολή ενδιαφερομένων κατοίκων τού Ηρακλείου
  Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΙΤΟ Λιμάνι, φάτσα τής Δυτι-
  κής πλευράς τού Μεγάρου τού
  Φυτάκη, είναι τα Βινετσιάνικα
  Νεώρια Ηρακλείου.
  ΤΑ Νεώρκι — ετσι λέγονταν
  παλπά τα Ναυττηγ-εία — έχουν
  ανασκευασθεί καϊ αποτελούν έ¬
  να από τα τουριστικά ενδιαφέ¬
  ρον—α τού Ηρακλείου.
  ΣΤΗ θέση πού βρίσκονται —Αι
  μάνι — αποτελούν ένα αναγκα-
  στικό θέαμα γιά τούς τουρί-
  στες πού ταξιδεύουν ατμο-
  πλο'Γκώς.
  ΣΑΝ πρώτο καί τελευταϊο θέα
  μα των Τουριοτών είναι η πρύ
  τη καί η τελευταία εικόνα πού
  σχηματίζουν γιά τόν τόπο. Λέ-
  νε πώς η πρώτη εικόνα καί η τε
  λευταία ενός επισκέπτη σέ μιά
  ξένη χώρα, μένουν γιά πάντα
  στή μνήμη τού, γιατί προκα-
  λούν μεγάλη εντύπωση.
  ΣΤΑ δυό Νεώρια πού παραμέ-
  νοη όπως στόν καιρό τής λει¬
  τουργίαν τους, υπάρχει οτάσι-
  μο νερό. Τό νερό αυτό βρίθει
  σκουπιδιών πού επιπλέουν καί
  πιθανώς άλλων πού έχουν βου-
  λιάξίΐ. Μΐταξύ αυτών πλήθος
  τταληών ελαστικών αυτοκινή-
  των, πλαοτικών φιαλών, ξύ-
  λων, «ονσερβοκουτιών κ.λ.π.
  Η ΕΙΚΟΝΑ πού δίδουν, κάθε
  άλλο παρά ευχάριστη είναι. Εκ-
  τός τούτου όμως αποτελούν καί
  μιά εοτία μολυνσεως γιά την
  πόλη, αρκετά επικίνδυνη, τώρα
  μάλιστα πού μτταίνει καλοκαϊρι.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ βεβαία προστα-
  τευτικά κιγκλιδώματα οττϊς εισό
  δούς των Νεωρίων, αλλά δέν
  είναι όμως αποτραττικά γιά κεί-
  νους πού τα θέλουν σκουπιδό-
  τοπους.
  ΔΕΝ νομίζουν οί αρμόδιοι τής
  Δημοσίας Υγεκις καί τού Τουρι
  μού, πώί πρέπει νά καθαρι-
  σθούν μκά πού αποτελούν βιτρί
  να τού Τουρισμού μας καί συ-
  νάρτηση τής υγείας μας;
  ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ...
  ΣΤΗΝ Άθήνα δικάστηκε μέ πρόοτιμο 100 χιλιά¬
  δων δρχ. 2νας πολίτης πού πηγαίνοντας νά πά^
  ρει φάρμακα τοΰ παιδιοΰ τού — δπως εϊπε πα-
  ραβίασε τή διατάξη των «μονών — ζυγών» κι έΊκα
  ψε βενζίνη, κατ' άνώτατο δριο, 50 δραχιμώιν·
  ΣΤΗ Βουλή γίνεταΐ μέρες τώρα συζητήση καί
  καταγελίες «προο'ωιπηκοτήτων» πού ζημίωθαν τό
  Κράτος γύρω άπό την ύπόθεση των καυσίμων (π·ε
  τ,ρελαίων) μέ πάμπολα έκατομμύιρία, άλλά, φ<υσι κά, οί τελευταίαι μένουν άτιμώρητοι· ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ περιττεύουν ·.. ΕΝΑ σοβαρότστο θέμα, θίγουν παρακάτω μέ τή σχετική επιστο λή τους, μιά ομάδα Ηρακλειω¬ τών καί Ηρακλειωτισσών, γιά τό οποίο ασχοληθήκαμε καί στό παρελθόν. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τόν χώρο εγκα¬ ταστάσεως τού Πανεπιστημίου στήν περιοχή Ηρακλείου, πού τείνει νά καταλήξει σέ σκάνδα- λο. ΤΟ ΔΙΚΙΟ των ανθρώπων αυ¬ τών, όπως καί των άλλων μικρο ιδιόκτητον παληότερα πλάι στή χαλέπα Κεφαλογιάννη, εί¬ ναι μεγάλο, τό δέ περίεργο εί¬ ναι ότι όλοι οί αρμόδιοι καί οί διάφοροι παράγοντες, σά νά εί¬ ναι «συνεννοημένοι», κρατούν μιά παθητική καί περίεργη στάση. ΤΟ ΚΥΡΙΟ καί καίριο κατά τή γνώμη μας ερώτημα πού θέτουν οί επιστολογράφοί, είναι γΐατί δέν επιλέγετσι ο προσφίρόμε- νο< καί πιό κατάλληλος, χώρος τής Ανωπόλεως. Άν φάξουν ό¬ μως τό αρχεϊο τής «Αληθείας», θά βρούν σέ πολύ παληό φύλ- λα της την σχετική απαντήση, πού δέν τόλμησε μέχρι σήμερα νά πεί κανείς αρμόδιος, γιατϊ φυσικά άν την πεί θά πάφει νά είναι «αρμόδιος». ΤΗΝ ξαναθυμίζομε, επ' ευκαι- ρία: η περιοχή Ανωπόλεως απο φεύγεται, γιατί ενώ έχιι τόσα πλεονεκτήματα, έχει ένα σοβα- ρώτατο μειονέκτημα: είναι πο¬ λύ κοντά στήν Αμερικάνικη Βά ση Γουρνών καί πλάι στϊς μπα- ρουταποθήκες — τόχομε ξανα- πεί — δέν βάζουν εύφλεχτες ύλες, όπως είναι οί Φοιτητές. ΔΙΑΒΑΣΤΕ όμως τώρα την εν- δηφέρουσα αυτή επιστο Αή, ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ Ο ΚΑΡΕΛΛΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 δημοσίευμα συμμάχησε μέ τό Νομάρχη κ. Τσίρκα στό θέμα τής καταγγελίας τού βουλευτή κ. θανάση Σκουλα, γιά την συ¬ ζητήση τού κ. Τσίρκα μέ Αμε- ρικανό αξιωματικό, τίς μερίς των γεγονότων τού Μουσείου. Γιά την υπόθεση αυτή είναι γνωστά τα δημοσιεύματα καί οί αντιδράσει τού κ. Σκουλα από την εφημερίδα τού «Κρη τικό Φώς». ΟΠΩΣ δήλωσαν βουλευτΐές «αί μέλη τού ΠΑΣΟΚ, «δέν είναι πλέον διατεθειμενοι νά κάνουν όλλη υπομονή χάριν τής ενδο- κσμματικής πειθαρχίας καί ότι θά φθάσουν μέχρι την Ε.Ε. τού Κινήματος καί τόν ίδιο τόν κ. Ανδρέα Παπανδρέου». ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑ ΜΑΣ Ο κ. Καρέλλης, κατά παληό- τερή τού ταχτική, γιά την πε- ρίπτωση Τσίρκα χρησψοποϊη- σε σάν «προκάλυμμα» τόν Μά- νο Χαρή, εναντίον τού οποϊου έγραψε μερικές λασπολογίες στήν «ανάποδη οτήλη» τής «Αλλαγής». Τού στείλαμε α¬ παντήση καί — δυστυχώς για- τί υπήρξε εκδότης παληό — κα ταπατώντας κάθε ίχνος δεον- τολογϊας την παρρποίησε, την κουτσουρεψε καί την αλλοίωσε κατά τρόπο πρωτοφανή καί απαράδεχτο. Δέν θά τού πούμε τϊποτε α¬ πό τή θέση αυτή, μετά αυτό τό αντιδημοσιογραφικο φέρσιμό τού καί αφού συνεχίζει κρυπτό μενος τυπικά πίσω από την α- νωνυμογραφία τού, νά δημο- οιεύει λιβέλλους στήν εφημερίδα τού, στήν οποία όταν δημιουργή θούν από παρόμοιες διενέξεις νομικά ζητήματα, αυτάς μέν «βγαίνει λάδι» βάζοντας μπρο- στά τή γυναίκα τού, την κατά τα πάντα ευγενική, αξιοπρεπή καί συμπαθή κυρία, την οποία δέν είναι δυνατόν νά σύρει κα¬ νείς στά δικαστήρια. (Υ- πενθυμίζομε μήνυσή μας από δημοσίευμα συ- ζυγικής ευθυνής, την οποία, χω ρϊς νά μετανιώνομε καί νά καυ χησιολογούμε όπως εκείνος, α- ποσύραμε χωρίς κανένα όρο, ε¬ νώ ήταν καραμπινάτη συκο- φαντική δυσφήμιση). Άν θέλεις λοιπόν αγαπητέ Δήμαρχε κ. Καρέλλη νά παίξω- με μέ ανοιχτά χαρτιά καί χωρίς γυναικείες αναμϊξειις, οποιοδή- ποτε παιχνίδι προτιμάς, θά υ- πογράψεΐς ντόμπρα κι αντρϊ- κεια, μέ τό όνομά σου, τίς κα- ταγγελίες ή λασπολογϊες τής ά- νανδρης ανωνυμογραφϊας. Καί μέχρι τότε (άν καί θά 'ναι καλυτέρα νά κοιτάξεις τίς σοβαρότατες βαρυτάτας καταγ γελίες τού Γραμματικάκη, πού δέν μάς είπες άν τόν μήνυσες καί κυρίως νά κοιτάξεις τα προ βλήματα τού Δήμου) σού εϋχο- μαι καλή έκβαση στίς υπο&έσεις ποϋ δημιούργησες μέ ομοι'δε- άτες πού σέ βοήθησαν. Κι ακό- μη, σού θυμίζω γιά όσα μού εί¬ πες, ετούτο: • Υπάρχουν αντίπαλοι πού μάς πυροβολούν μέ άσφαιρα πυρά, μόνο καί μόνο γιά ν' α- κουστΕϊ ο κρότος τους. Μ. Χ. πού έχει ώς εξής: Πρός τή,ν Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ», Οδός Ινΐαρογιιώριγη, Ενταύθα Κύριε Διευθυντά, Σχετικώς μέ την επιλογή τού χόρου τού ΠανεπΓστηιμίου στο Ηράικΐλίΐο, τό Τεχν. Εηψι. Η ραικλείου εδιαλίξε κατ' αρχιήν την Χαλέπα Κεφαλογιάννη μετα ξύ οαλιάς ικαιί Νΐας Εθνικής ο¬ δοί». Μετά ίσυ'ζητήβη ο χώρος ακριβώς αοέναντι τής ΧαΙλιέττας επί τής Ν. Εθνικήν οδού, κατό- πιν εσυζητήθη η δωρεάν προ- σφορά τού Δήμου Αρχανών κοντά στά Σπήλιο, εσυζητήθιη η ιπροσφΌρά τής δωρεάς 2500 στρεμΐμιότων τής Ανωπόλεως καί τελευταία συζητείταΊ η πε¬ ριοχή Γιοφυρακίων όπου ευρί ■σκονται τα κ,τήιματά μος. Συ>-
  νεχρς γίνονται προτάσεις, υ-
  ιττάρχουν αντιρρήισιεις, γίνονται
  διασικεψεις, επιτροΓτές κ.λ.π. κ.
  λ.ιπ. Αφού τό Τεχνιχο Επιιιμελη-
  τήριο δέν εξέλεξε την δικιά μας
  περιοχή αλλά άιλλες —ό κατάλ-
  ληΐλες είναι σκάνδαλο νό μην
  προτιμούνται αυτές αλΐλά νά κα-
  λούμεθα ημείς νά γίνωμε τα θύ-
  ματο τού οικ,ανδώλου,
  Νά μάς πούν τούς λόγους
  νά τούς μά'&ει καί ο κόοΐμος. Δή
  λαΰήι νά μάς ιΐτσύν γιατί δέν θέ-
  λουιν τα κττήιματα ττού εδιάλίξε
  το Τεχν. Επΐιμελ. πού έχουν καί
  πράσοψη επ» τής Ν. Εθνιικιής ο¬
  δού, αλλά θέλουν τα δικά μας.
  Όσον αφορά τόν κ. Καλο-
  και,ρινάν, άν ήθελε νά βοηθιήσει
  επρεπε νο προσφ£.ρει ολα τού
  τα κτήματα στήν περιοχή (800
  περιϊπου). Πολύ εμπορικα ομως
  σκεφτό,μενος επροσφερε πρός
  πώληισιν μονο 150—200 στρετμ-
  ματα κα.ϊ μαλΐισιτα, σέ εξευτελι-
  στιικιή τιιμή γιά. νά αξιοπιοιηθούν
  πολλαιπλαιο'ίιως τα υιΠόΛοιπα.
  Τόν επ,ροιοαλέσαμε μέσω των ε¬
  φημερίδων νά απαντήσει αλλά
  δυιστυιχώς δίν ελαβαμε καμμίαν
  απαντήση. Δένμπορεί «αί δίν έ¬
  χει δικαιίωιμα ο κ. Καλοκαιρινό»;
  να εκτιμά την αξίαν των ξενων
  κτηιμιάτων με βάιση τό δΐικό τού
  συμφέρον. Κα'ί γνατί ολ' ουτά
  αφού προσφ&ρονται άχι 1000
  αλλά 2500 οτρειμματα αιπό την
  Κοινοτητα Ανωπόλ'εως εντελώς
  δωρε,άν; Νά μάς πούιν ποία είναι
  τα μειονεκτήματα1 τής περιοχής
  καί ιπκχι στηριζσμενος ηρό και-
  ρού ο σικμπατριώτης μας υ-
  πουργός κ. Μιήιτσοτάκιης ανεκοί
  νωσε ευχαρίστως ότι ©ά προτι
  «μηθεϊ η λύση Ανωπόλεως;
  Π ότι δέν δέχοντ·αι υπέρ τού
  Δημοσίου (καί αί. εποχή όπως
  λεμε λιτότητας) τέτοια δωρεά
  αξία'ς εκατοντόιδωιν εκατομμυ-
  ρΐων; Αυτά γιά μάς είναι τούλα
  χιιστονα αχτανοητα πράγματα.
  Ήμήτπως αποποιου/ντα-ι την υ-
  ιπέρ τού Δημοσίου δωρεά ν κια ι
  δέχοντα^ι νά ζιημιώσει τό Δημό
  σιον ένα σωρό εκατομμύρια μέ
  την δΐικιαιολογΐο ότι η οεριοχή
  είναι λίγο πιό μακρυά καίτό λε-
  οφωρείο 6ά πηιγαίνει 2 λετττα
  α,ριγιότερα...
  Η περιοχή τής Ανωπόιλιεως έ
  χει προσοψιη βπΙι τής Ν. Εθνι-
  κής οδού, δέιν είναι καλλιεργήισι
  μη, είναι αμφιθεατρΐική καί αιπό
  μέσα πιερνά ο αγωγός τού νε-
  ρού οΊό τα Μαλια. Επί πΐλέον
  δενβά απαιτηιθούν 2 χρόνια γιά
  απαλλοτριώσεις καΙΓ ΐ,ίναι πιό
  κοντά στό Ναμό Λασιθιού.
  Για όλα τα ιπαραπάνω ε-
  γραψαμε σχετικώς στίς εφημερϊ
  δες ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙ-
  ΟΣ κιαί ΠΑΤΡΙΣ, αλλιά δέν πή-
  ραμε καμμιά απαντήση, θά πέ-
  ρι,μενιωμε χ. Διευθυνταί νά μάς
  απαντήσουν σχετικώς οί αρμό¬
  διοι, γιατί τα εκιατομμυρια πού
  θά χάισει τό Δηιμασιο, επΐΐδή
  δέν θά δεχθή την δωρεά Λ^ω-
  πόιλεως είναι ιπολλά, οί ευθύ-
  νες μεγάλες καί πρέπει ο καθέ-
  νας, οποίος καιί νάναι, νά ανα-
  λάβιει τίς διικιές τού.
  Ηράκλειον 11 ΜαΤου 1979
  Διά τούς Ιδιοκτήτας
  Η ΒΠΙΤΡΟΠΗ
  θεοδωιράικης Στ.
  Σερπετσιδάκης Νικ.
  Κουτράικης Μιλ.
  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ
  ΟΜΙΛΙΑ
  Την Τετάρτη 16 τρεχ. θα
  δοθεί στό ΕΒΕΗ ομιλία τού γι-
  ατρού κ. Κ. Γκαρμθιτη, μέ θέ¬
  μα: «Ο Αντικ,αρκιινικός Αγώ¬
  νας». Ο ομιλητής υττη>ρετεί στήν
  ικλινική «Άγιοι Ανάρ»υραι» των
  Αθηνών.
  ΚΛΕΙΣΤΗΚΕ
  Η ΠΛΑΖ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  οψαλείας». "Αλλοι ομως ύ-
  ποοτηρίζουν ότι καί ή Άε-
  ροπορία έτοΐμάζει έκεϊ δι-
  κές της λουτρικές έγκατα-
  στάσεις δίπλα στίς αλλες
  τοΰ Στρατοΰ.
  ΑΝ τό γεγονός αύτό άλη-
  θεύει τότε τα πράγματα άλ
  λάζουν, διότι δέν μπορεϊ
  για τους ά^ωματικούς καΐ
  τούς σμηνίτες νά μην ύ-
  πάρχουν «λόγοι ασφαλεί¬
  ας» καί νά ύπάρχου,ν γιά
  τόν Λαό.
  ΜΙΑ ύιπεύθυνη —ληροφό-
  ρηο»η τοΰ Κοινοΰ, πάνω στό
  σοβαρό σ,ύτό θέμα- νομίζομε
  πώς είναι άπαραίτητη καί
  έπι6ε6λημένη.
  Δέν βρισκόταν γιατρόςστή Σητεια
  Άβοήθητος πέθανε
  ό φοιτητής βτό Βάϊ
  Την ιπερασμέν,η Τρΐτη 8)5
  στίς 3.30" μι.μ. περίιπου, στήν
  παραλία τού Ενάι'ι', ένας 2Οχρο-
  νος φοιτητής από τή θεσσαλο-
  νίικιη, «πνίγηικ,ε αβοήθητος ουσια
  στικιά, δεδομένου ότι από την
  Σητεια (15' μέ τό αυτοκίνητο)
  μέχρι ιπού ξεψύ,χήισε μίτά μιά-
  μισή ώρα, δέν έγινε κατορθωτό
  νά βρεθέί κοί νά οάίΐ νά τόν
  σώσει ένας γιατρός.
  Δυό παρα'βρΊΐσκόμενοι του-
  ρίστες γιατροί, ■Αγγλος «αί Γερ
  μανός, πού προσπάιθηισαν, δέν
  μπόρεσαν ν<ά ικάνουν τί,ποτε γΊια τί δεν εΐιχαν τα μεσα καΐ κυρίως οξαγόνο. Πρόπει νά σηιμειωθεί ότι οί Αρχές Σητείας, πού δέν έβρι- σ»αν γιατρό «αί οξυγόνο νά στεΐίλουν, ειδοποίησεν τελιικά καί πήγε στό ΒάΥ μίά... (νΐαία από τή Ζάκρο, η αποία, φιυσι- κά, δέν μπόρεσε νά προσφέρει ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ • Ο Γιατρός — Χειρουργάς κ. Γνΐιχελόκης γιά τό θέμα των Ια- τροδικαστών. • Η έικτη συνέχεια τής «Περΐ- πτωσιης Φθενιάικη» (ιπού ανα- β,άλλεται γιά σφερα, λόγω πληί- θώρας ύλης). • Η ((Ξενοκρατία στήν Κρήτη» τίποτε στόν ήιδη νεκρό άτυχο νέο. Σηιμειώνομε τό θλιβερό γε- γονός πού πρέπει νά οποτελέ- σει έστω μ»ά οοβαρή προειδο¬ ποιηθή αφού στό μερος αυτό συκνάζουν τόσοιΐ άνθρωποι δι- ■κοί μας καί ξιένοι. Η ΕΓΣΗ ΠΑ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο Πρόεδρος τήις ΕΓΣΗ κ. Μ. Γαβαλά-ς μέ τηλεγράιφιηιμά τού πρός την ΚΜβέρνηση καί την ΚΥΔΕΠ, διαμαρτύρεται γιά την παντελιή έλλειιψιη ζωοτροφών στήν περιφϊρεια Ηρακλείου, ο- ιπογραμμίζοντας τούς άμεσους κινδύνους γιά την πτηνοτροφία Μέ άλλο έγιγραφό τού ο ίδι- ος τονίζει την επιδεΊ'νωοη καί τό οιικονιομικό αδιιιέξοδο των πά ραγιωιγιών, από τό γεγονός ότι τα ικ,αλλιεργΐητικά δάνεια είναι περίιπου στά περυ/σινά επίπεδα καί ζηιτά νά αυξηθούν για αντι μετώ-ισιη τού δημιουιργιηΐθέν- τος πλΓ(θωρισμού καί τής αύξη σης όλων των ίξόβων παραγω- ΜΠΙΡΗΣ (ΒΕΝΙΖΕΑΟΙ) ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ή λεζάντα τής φωτογραφίας αύτής-πού θυμίζει τ-- ληές (δχι καϊ τόσο) δημοκραπκές δόξες, δέν μπορεϊ νά είναι αλλη άπο έτούτη .· Στούς τρείς άηό τούς κρη- τικούς πολιτικούς τοΰ Κέντ,ρου, οί δυό πδνε μέ τόν Κα ραμανλή. ('Αλοί, άλοί καί τρισαλοί). Έλπίζομε ό με- σαϊος νά κιρ,ατήοει στάση καλή. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗ! Σέ σύσκεψη πού βγινε στό Τεχνιικό Επιμΐλητήριο Ανατολι- κής Κρήτης, μέ πρωτοβουλία τής Επιτροπήν Ειρήινης Ηρα- ικλείου, συιζιητήθηικε η σημασία πού έχει γιά την ανθρωπότητα ολάκληρη καί ιδιαιτέρα γιά τό λαό μας η αιΜόμη μεγαλθτερη α- ν,άιπτυξη τού κινήματος Ειρήνης καί ,στό Νομό μας. Διοπιστώσαιμε ότι παρά τό ότι χαρή στόν αγώινα των φιλει ρηνιικών δυνάμεων ο πλανήτης μας δέν γνώρισε ένα νέο παγΐκό σμιο πόλεμο, οί εχθροί τής ει- ρήινιης, οί νοσταλγοί τού ψυχ¬ ρού καί θερμού πολέμου, για την εξυιπηρέτιηιση των συμφχ- ροντων τού, δέν παύουν νό δη- μιοιιργούν τοπιιικές εντάσεις «αί 'συγΐκρσυ,σεις, νά επ£μβαίνουν στα εσωτερικώ των άλλων Χω- ρών, νά εντείνουν μ£ ικάθε τρο πό τόν ανταγωνισ,μιό των εξο- πλιαμών, αδιαφορώντας άν ε- τσι βάζουν σέ άιμεσο κϋνδωνο την ίιδια την υπάρξη τής αν- θρωιπότητας. Η Ελλάδα καί ιδιαιτέρα η Κρήΐτη μας είναι από τα πρώτα θύιματα αυτής τής πολιτικής. Έχουν μετατραπή σέ μαγνήτη πυρηνικου ολέθρου, εξ αιτίας των πολεμιχών εγκαταστάσεων καί των πιυρηΊνιικών βάσεων που έχουν εγικΌ-ϊ,αιστή,σει στό έδα- φός των οί νατο'ΓΜ&ί κμπιερια- λιστές. ΓΓ αυτο το τοπΐικό κίνημα Ο Μπαυτουβομαυώλης οτό βκαμιιι '· ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 δάκη, νά οναζητιέται από μερι- κούς καί η ηθική ευθύνη τού συγγραφέα, ο οποίος σάν μορ φωμένος, υποτίθεται, άνθρω- πος έπρεπε νά συστήσει τόν α- πάλειψη ωρισ|μένων λαο-ολογι- ών, νά διασταυρώσει έστω αυ¬ τές καί νά προστατεύση ακόμη τόν αγράμματο αφηγητή τού. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΚΑΣΕΤΤΕΣ; ΘΕΜΑ άρχισε επίσης νά γεννιέ- ται γιά τό ποίος έχει τίς κασέτ τες, γιά τό ποίος είδε τελευταί- ος τα χειρόγραφα, καί γιατϊ ο Σανόυδάκης υπέγραψε τό βι- βλίο σάν δικό τού. ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ; ΑΚΟΜΗ ερευνηταίο είναι ποίος άνθρωπος τού Μπαντουβομα- νώλη ενήργησε γιά λογαριασμό τού στίς διατυπώσεις καί σχέ- σεις μέ τόν συγγραφέα καί για¬ τί, ενώ ο εδιος — όπως μού εϊ- ττε— ήθελε νά «τα βγάλουν με¬ τά θανάτου ντου», αύτοι επιμέ νάνε. Καλά, ο ένας ήταν άς πού με ο Σανουδάκης, οί άλλοι από τούς «αυτούς» ή έστω ο άλλος, ποίος ήταν; Μερικοί λένε γιά τόν ανηιμιό τού γιατρό κ. Μα- νόλη Μπαντουβά, πού βρίσκε- ται ήδη στό Λονδίνο. ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΙΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ κατηγορίες Μπαντουβά ξεσηκώβηκαν ήδη όλοι σχεδον οί παράγοντες τής Αντίοταοης Κρήτης μέ ιτρωτοπόρους τους Ανωγοανούς, πού θίγονται καί ομαδικά στό βιβλίο (εμένα μού είπε ότι «όλοι δέν αξίζουνε π» τάρα εχτός δυό, τό Χριστομιχά λη καί τόν Στεφανογιάννη») καί οί οποίοι μάλιστα οποδέχ- τηκαν μέ έπιστολή τους την πρόταση δημοσίας συζήτησης μέ τόν Μπαντουβά, σέ χώρο πλήν των Ανωγείων. ΠΡΕΠΕΙ νά σημειωθεϊ ότι αυτή είναι η τρίτη φορά πού όλοι οί Ανωγειανοί συσπειρώνονται τό¬ σο, ανεξάρτητα πολιτικών καί άλλων διαφόρων. Οί άλλες δυό ήταν η εποχή τής Αντίστασης καί η περίοδος τής απαγωγής τής Τασούλας. ΠΕΡΑΝ όμως των προσωπικών ττεριπτύσεων στό βιβλίο τού Μπαντουβομανώλη θίγονται καί οί Έλληνες αξιωματικόν τής εποχής εκεϊνης, σημείο στό ο¬ ποίο θά πρέπει νά πραγματοποι ηθεί επέμβαση από τό Γενικό Ε- πιτελείο Στρατού. Μέχρι στιγ- μής τίποτε δέν ακούστηκε. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕ επίσης ότι θά πρέ¬ πει νά πάρουν θέση καί τα Κόμ ματα, τα δημοσία πρόσωπα πού σχιτίζονται μέ τόν απομνη μονευτή καί τούς θιγόμενους καί γενικά ό λ ο ι οί παράγοντες τής Αντίστασης. ΓΙΑΤΙ, δέν είναι μόνο οί προσω- πικές περιπτώσει*, αλλά εδώ μπαίνει καί ένα γενικώτερο θέ¬ μα, τό θέμα τής καθ" ολοκλή¬ ρου Αντίστασης τής Κρήτης καί η αποκατασταθή όσων δέν έ¬ χουν συγγενείς ή άν έχουν δέν μπορούν νά τούς αποκαταστή- σουν ή καί νά τούς φέρουν από την άγνοια στήν εστορική επι- φάνεια. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ΑΥΤΟ, όπως γράφεται καί σ' άλλο σημείο τού φύλλου αυ¬ τού, μέ πρωτοβουλϊα τής «Α¬ ληθείας», πρόκειται νά κυκλοφο ρήσει σύντομα ένα ενδικό έντυ- πο μέ τϊτλο «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», όπου θά περι- λαμβάνοντα» αφηνήσας, ντο- κοαμέντα, έγγραφσ, ειδήσεις, φωτογραφίες κ.ά. γιά την εξεύ ρεση τής αντικειμενικής αληθεί¬ ας καί τή βοηθεία εκεϊνου πού θά γράφει στό μέλλον την I- στορία. ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ακόμη καί η έκ- δοση βιβλίου, μέ λαι'κή επι- τροπή, (πρόταση «Κρητικού Φωτός»), πού δέν είναι κοθόλου άσκημη ιδεα. ΦΟΒΟΙ ΠΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ; ΕΝΑΣ φόβος πού εκφρόστηκε επίσης είναι τό τί θά γίνει στίς 21 Μα'ί'ου, τόν εορτασμό τής Μάχης τής Κρήτης, όπου θά συνοντηθούν στήν καταθέση στεφάνου ο Μπαντουβάς μέ αυ¬ τούς πού άμεα ή έμμεσα έχει θί ξει, δεδομένου π.χ. ότι ο γυιός ενός θιγέντος αγωνιστή εϊπί «ε- γώ όπου τόν δώ θά τόν φτύσω γιά νά μή σού πώ ότι μπορώ νά τού κάμω καί τίποτε άλλο». Μιά λύση πού ακούστηκε είναι ότι θά ειδοποιηθεί ο Μπαντου- βομανώλης νά προφασιστεί «δι πλωματική ασθένεκι». Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΓΚΩΝ ΑΓΩΝΙΧΤΩΝ ΜΕ την — άς χρησιμοποιηθίί τό οξύμωρο σχήμα — «ευκαι- ρκ>» αυτή έρχεται στήν επιφά-
  νεια καί τό θέμα τής αποκατά-
  στασης των Λα'Γκών Αγωνι-
  στών τής Αντίστασης, πού ή¬
  ταν καί οί περισσότεροι καί τούς
  οποίους τό Κράτος μας, υνεχί-
  ζώ άδικα καί παράλογα νά αγ-
  νοεί ενώ έχει αναγνωρίσει καί
  αν»αλιάσει αρκετούς ανάξιους.
  Κόποτε θά πρέπει νά γίνει κάτι
  γύρω από τό τεράστιο αυτό θί
  μα.
  , Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΝΤΟΥΒΟΜΑΝΩΛΗ
  ΚΑΙ γιά νά τελειώνομί γιά σήμε¬
  ρα: ο Μπαντουβομανώλης βρΙ
  σκεται ήδη κάτω από μιά σειρά
  βαρειών κατηγοριών καί πρέ-
  πει ήδη νά ετοιμάζει την απολο-
  γία τού.
  : Μ. Χ.
  ειρήνης, ολοι εμείς πού
  τείχαμε στή σύισκεψιη τού Τε¬
  χνικόν Επιιμελη,τηρίου.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ
  Να διευρύνουιμε κοί νά δια-
  δάσουμε όσο μπορούμε πλατθ-
  τερα τό κιίνημα τή^ ειρήινης
  στόν Νομό κα·ι οτό Νηιθΐ μος.
  Νά συγκολέσαυιμε »α< νά &- οργανωσουμε τή συνέλίιυση τού τοπι,ιοού κινήματος Ειρή¬ νης που θα γίνΐι στίς 16 Μ6η 1979 καί ώρα 8 μ.μ. στήν αίθου σα τού Τεχνικόν Επψελητηρίου ,όπου θά γιίνει η αναιλυση κα συζήτηιση πόνω στίς «θεσεις» τού ΕλληνΜοού Κινήιματος Ειρή νης, γιά την διεθνή κοί εσωτε- ρΐ'Κή κατάοταση, από την σκο- Γτια τού ικινήματός μας. Νά δισργαινιώσουμε »οαί μείς μέσο στά πλαίσια τού «ΔΕΚΑΗ- ΜΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ» από 11 μέ¬ χρι 21 Μάη διάφορες καλλϋτεχ- νικ,ές εκδηλώσεις, μέ συμμετοχή καλλιτεχνιών οιπό την Αθήνο (εκθέση φωτογραφίας κοί ντο κουιμέντων, συναιυιλία, ταχο· γραφιίες κ.λ.π.), μέ θιέμα «Τό παιδί χρειά·ζεται ειρήνη». Π ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΜε Κόθε Κρτιτικό, κάθε 'Ελλη- να ιοαϊ Ελννη,νΐδα, αδκικριτο α¬ πό ιδεσλογιική κοινωνΐκή καΐ πό λιτκή τοποθετηθή, νά αγωνι- στεί ιμαζί μας, μαζί μέ τα £- κατομμύρια των φκλειΐρηνιιιών δυνάμεων όλης τής Γή<, νιιο τόν γενΐικο καί πλήρη αφοπλιονό γιά την καταστήση καί εδροίω- ση τού πανανθρωπίνου κοί υ* περτάτου ογαθοϋ τής ΕΙΡΗ¬ ΝΗΣ· Ο πόλεμο< είιναι εχθρός καί συιμφορά γιά όίλους. Η ειρήνη είναι οπαροίτητη προ'υ'πιόθεοη γιό τή συνί5ν«η ικαιί τή βελτιώση τής ζωής. Εί¬ ναι η ίδια η ΖΩΗ. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζϊ νά πλαισιώσουμί, νά στελεχώσου- με καί νά ο,ικοδομήσουμε την ειρήνη. Νά διώξουμί τίς επάροτΐς ξενες βάσεις αοό τό ντνσί μος «αί αιπό κόθε όΛιλη Ελλην«ή γωνιά. Όλοι στήν αϊβουσα τού Τ. Επιμελητηρίου (Δκοιοθύνης 55) στίς 16 Μάη 1979 *ρα 8 μ.μ. Γιά νά μετατρέψουιμε σέ σημαία καί πάοτη τό σύνθημΰ μας: «Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΠΟ- ΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑ- ΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΟΠΛΑ, ΠΡΙΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ». Ηράικλειο 12-5-1979 Η Επιτροπή, γ>ά τή
  καί το δεηαήιμερο ειρήινης
  ΠΕΝΘΗ
  ε—εε——ε—ι■ι
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Πε&ανε την Πίρασμένη βδο-
  μΐάδα μκι ενάρετη οιικοδεσποι-
  να τού Ηρακλείου, η Αίκατερί¬
  νη σίιζ. Κυιριάικου Δηιμητρίου,
  ετών 59.
  Η αποθανούσα ήταν υπο»
  δειγΐμα αητλΓ>ς καί καλής νοι«>·
  . κυιράς, ϋυζύγου «αί μητέρας,
  γι" αυτό ακριβώς «ί ύ%ι ν
  αγάιπη κοί την εχτίμηση
  την γνώριζαν.
  Στήν οικιογένιά της «4 κ*>·-
  αίτερα στόν φίλο σθιζυγθ τηί
  κ. Κυριάκο Δημητρίου, η
  μερίδα μας απιαθύνο
  συλλυπητήρια. ' ·♦
  ···♦
  21 Μ Α'Γ ΟΥ 1979
  ΗΡΑΧΛΕ1Ο €Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ δ
  [ύρω άπό τίς έκδηλίύοεις που έγιναν στό Ήρόκλειο
  Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΦΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΒΠΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΗ ΠΑ ΤΗΝ ΙΙΑΗΕΛΛΗΝΗΧτΤΚΕΦΗ
  Από τίς 18 ώς τίς 20 τού
  Μοη εν»νε η Β' Τσικτική Μετοδι-
  Ιυνδιάσ»«.ψπ τού Ελ
  Κινήματος Ειρήνην
  Ενυρίτερο στίζ 16)5)79 ε-
  την πόλη μσς ο κ.
  *ίλιας. 'Εγινε συν&υ-
  Ηρακλειωτών στήν οΐί-
  τού ΤΕΕ Ανατολικήν
  απού καί μΐΛηΐσί.
  ίτήν ομιλία τού ο κ. Φίλ,ιας
  , είναι μέλος τήζ ιΤανίλλήν*
  ^ ΕπΐτραπΓΚ; Υ'ά την Δι>εθνή Ύ
  ^τνη, τόνικτε τα κο¬
  υ, τού πολέμου.
  Παραλλήλκκ τό τάΜκς καί
  οφοπλσνο' μέ τό σχολειό *αί
  το νοσοκομεϋα'.
  άν ίναλλακτιΐίή λύΐση στό
  ίτομότημο τής πολεμικήν
  ηροτί>ινε την μίτοτρα
  .πή. τη^ <3έ ειρτ>ν*ιαν
  Σύνθη,μα τή< ΒπιτροπΓΐς εί¬ ναι»: Η ανθρω-ότη,το μπορα κηΐϊ πρέτκ,ι νά καταστ,ρίιψεί τό ό- πλα, πρ.ίν τό άπλα' Λατοχττρέ- ψθιυν την ανβίρυπότηγτπ1. Μετά την ομι'λϊο έγινε συ- ζή;πηΐση ρεταξύ των παριευΐρΗ- σκο,μενων πάνω σέ θφαται &- .ρήνης <καί τρόπον ενεργείας νπά τήιν ίπϊτευξΓΐ τή·ς 'Υφεοης κσί τής Ειρήνης. Ακολούθηισε σύοττασιη Το.πι- ικτής Βπ.ντραπ,ΓΚ αττό τσύς: Στρατάικη, Γιώργο, Καιμπελη Σταύιρο, Σόφια Μαμουΐλιάκηι, ΣτουΐρΌκάκη, Κώστα, Γαρεφολά κη Γιωργο, ΣικαλοχωρίτΓ) Δέ¬ σποινα, Ρότσιικο Νίκολέτα, Βρανό, Ξυλούρο Γπώργο. Οί παροττάνω αποτελούν τό ΣυντονιιστΓΜό Γραφείο τής Το- Γτιική< Επιτροπήν γιά> την Διεθνή
  Ύφεση καί Ειρήνη.
  Επίιση< εκλεχτη«αν εννεο <·«- πρασωποι, πού πήγαν στήν Α θήΜα γιά εκπροσώττηιση τώ/ Η¬ ρακλειωτών ΦιλειρηνιιστΊ//. Μεταξύ αυτών είναι η «,υρπ Χριστουλάκη,, ο Γιωριγ/ος Στ>;-
  τόκης, ο Νβκος Λεβεν.άκης καί
  ιΓτόντε φοιτητές των ΚΑΤΕ Ηρα
  «λυ'ου.
  ,Εξ όλλου αιποφαισϋστηκε η δή
  μιουιργΐα ενός ωρυτέρου οογά-
  νου στό οποίο ιμετέχουν κατ' αρ
  χήν 13 σωματεία τ»ού αήιραν μέ-
  ρο< στήν εκδήιλωσι >:αί ηυύ πά
  ραιμένει ανοιικτό γιά όλους.
  Σοβαρά καί Άστεϊα
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Ότον ήρθε ο Όθων στήιν
  ΕλΙλάδα, εστεκλε τούις Βαυα-
  ρούς (Γεριμρνούς) νώ υιποτά-
  ξουν τή Μάνη, γιΐιατί οί Μανιά-
  τες δέν εκάθουνταν φρόνιμα.
  Οί· Μανιατες, τούς αιχμαλΐώ
  τισαν κι φύνησαν τού Όθω-
  να> άν θέλει ντά τούς ανταλλά'-
  ξσυν μ<έ μουΙλά|ριαι. Δηλαδή, κά- θε πέντε αξιωιματΐΛοούις νά παϋς άίνεΐι ένομουΐλάιρι κοί κάθε τρείς σηρατιώτες ένα μουλάρι. (Η α- ξία τού στραπΊώτη· ήταν μεγαί- λύτερη απιό τού αξιωματικιθύ νιά τοΐκ ΓνΙαΜΐάιτίς). Τελικά τούς έγιδυισΰν καί ίτούζ όφτισαν μέ τό σώβροιοο νά γυιρίοουν στόν Όθωνα. Οί συμβουλαί τού> Όθωνα
  έσπιαζαν τίς κεφαΜς του< νά βρούν Τιρόττο νιό ττάραυν τούς Μανιιάτες ·μέ τό ιμφος τού Βασι Ή «Ύψηλή Άρχαιοκαπηλία» άπό τή Χούντα έως Σήμερα Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ Μιά σεφά γεγονότων πού μοιάζουν μέ κινηματογραφικό σεναριο — 6ο — Κοί ο τότε Εισαγνελέα< κ. Τσεβας. συνέχισε στήν κΐτορι- 1 ανόρευοή τού: Αναφερόμενος «κ τούς κα- ιοττγοροομιένους είπεν ότι τόν ίνίιαφέρουν βεβαίως αι πρά- ίο( τυν, ολλά καί δίν ζητίί τόν των αλλά την διόρ- 9ωοη των. Πρέπει νό αντιλη- — €ίπε — ότΐ' είναι «βοθή βν των ιερόν νά φυΛάθΌΧ)υν υ; κόρην οφθαλμού τάς αρχαί στητας τής χώρας των. Αλλά. ποτέ πκττευτόν ότι, μέ τον τρόπον πούι Βδρασαν οί κα- ηνορούιμενοι διεφύλαττον τάς ορχακπητας; Γιά την αγόρευσιη αυτή τού κ. Τσίβό, οσχολΐήιθιηιιοαν οί εφη τής εττοχής, μιά εκ των οποίων έγροψε: Ταυτισις γνωμιών χαί αντι- μτταξύ κατηγορούοης «αί Κοινής Γνώμης, δϋ- χθές τό εσπέρας, ευ- θυις σπό τό πρώτον ημϊωρον αγορεύσεως τού Εκταγγελέ «. Τσεβά· άπί.ρ κατηναλώθη ι( ολοκλήρου εις μίαν ευρείαν, κήν καί εξαιρετως ιθ/λιεπή διά την λαμπράιν »αί (ΐακρυνήν Κρητκκήν Μινω'Γκήιν ιαρχαιότη.τα γ ετί} τής υιποθέσεως. Σημειούμιεν δέ τό γεγονός τής ταυτΐίσεως Εί <ταγγ&Ν0ως «α.ί Κοινής Γνώιμης, γΒγονός ειιγλώττως ίνδει-κΐτι«όν περ"ί τού ότι αμφότεραι αι πλευ ραϊ — η ΚοινωνΐΜή, κοί η Νο- μΐΊοή — ορθώς πορεύονται εις την προκειμένην υττόθεοιν. Η κατά τα ανωτέρω ταύαι- οις γνωιμών »α< αντιλήιψεων με- ταζύ κατΓ}γορούθης Αρχήις καί Κοινής 'Πνώμης .πκστούται, πλήν άνΜλων, καί ίκ των ειπομΐνων: 1.— Βκ τού ότι ο κ. Τσεβάς ορχήμενος τής αγορεύσεως τού, ανεφέρβη μέ ρηττορικήν δέ ξιοτεχνϊαν εις τό μακρυνόν μιυ- θολογιχόν ιμυστήριον τής κοτό ταύς θρύλους γενέσίως θ·εών «οί ανθρωπων, εμιπΑΙέξας τόν θρύλον ιμιέ την Μινωικήν πραγ- ιματιιοότητο με τόσην ευλοιβειαν «οί τόσον σεβασμόν πρός τό υ¬ ψηλόν κοιί τό ακαθόριστον ώ- οτε νό συνκινήσει πάντα ιτνχυ·- ιματΗοόν α,νθρυπον πού αισθά- νεται εαυτόν κληρονόμον τού ενδόξουν Μινωικού πολιτικτμού. 2.— Εκ τού ότι ο κ. Εισαγ¬ γελεύς, ώς ούτος ετόνισεν, επα νιειληΐμμένα καί επϊΐμονα δκηρω- τήβη κατά πόσον, η εγιΛηιματι κή ακτινοβολϊα των κατηγορου μένων δι" απάτην, υιπή,ρξεν ή όχι υπερτέρα τής εγκληιματικής ακτινοβσλίας μειγΐάλου αριιθιμού εξ εκιε,ίνων πού ενεφανίσθησαν εις την ικπόθεσΊν ώς θύματα. Α¬ κριβώς, όμως, τό ερώτηιμα αυ τό είναι εκείνο πού κοτατρϊι,χει καιΐ την Κοινήν Γνώμην, οιπό τής ανακύψεως τής υποθεΐσεως δι' ωριομένουις — καΐ άχι δι" ό- λους— τούς διαδραματίσαντας κατό την διαδιιοασίαν τόν ρό¬ λον τού «ιμάρτυρος κατηιγορί- ας». 3.— Εκ τού ότι ο κ. Τσε- βώς δεχθέίς νά> ενδιατρίψιει εις
  τό εΐηχείρημα τού Βαρ·ιωτέρου
  εκ των κατηγορουμένων κ. Κων
  σταντίνου Φθενάι«> ότι <ψί τάς παρ' αυτού διαπραττομ&νας α- πάτας κατεπολεμΕΐίΤο έμμεϋα μί,ν αΐλλό ουισιαστιικσ γ> μοοτί-
  ζουσσ την Κρήττην αρχαιοκα-
  ιπηιία», ορθώς ανίλυοεν την
  νυχολογίον τού βν λόγω Μοτη·
  γορουμένου — πού δέν αιττοκλεί
  εται νά είναι «αί ψυχολογ'ία πολ
  λών όλλων εκ των συιγκατηγο-
  ρομμίΜων τού — προσθ'εσας
  μάλιστα, ειδιικώς ΰ»ό τόν Φθε-
  νοΝαν, ότι υφίσταται ενδεχόμε¬
  νον, νά υΐττερτερή εντός τού τό
  καλλιτεχνικόν κίντντρον ή ταλϊν
  το οπό την εγκληματικήν προ-
  διάθεσιν.
  Εν συ,μιπεροσματι, ο Εισαγ¬
  γελεύς Πληιμΐμελειοδΐ'κών Ηρα-
  ικλ&ίου ». Τσεβάς ποανοποίιηισε
  τό ικοινόν αίσθηιμα χωρίς να α-
  πομακιρυνθή, ούτε ικατά1 χιλιο-
  στόν, — καί εις τό σημείον αυ
  τό έγκειται η επΊτυιχία τού — α¬
  πό την γραμμήν τής, (κατά τούς
  νομικούς ικιανόνας, τήιν σ.υνιείδη-
  σιν καί τό αντικείμενον) αναζηι-
  τήσεως τής αληθείας.
  • ΓΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
  λιά.
  Όταν θιυιμήιθιηΐΜαν την φιλο-
  χρηιματία τους, σΐΑμβούΙλεψαν
  τόν Όθωνα, νά τούς δάσει λε-
  φτά, μό φιυοιιικιά άχι οιέ όλο.υ»ς.
  Μόνο στούς αρχηγούς «αί κα^
  ιπεταναίους.
  Η Μανη έγινε μ' αυΓΤόν τόν
  τρΰπο φιλοβαοιλι.κή κα» παιραιμιέ
  νει «αί σήιμερ,α1, ττσύ δέν έχομε
  βασιλιά.
  Αυτά ουνββα,ίναν τόν πιερα-
  σμένο αιώνα...
  Τό 41 ήΐρθαν οί Γειρμανοί
  ιστήν Κρήτη κι έσπασαν τα μού-
  τρα τους.
  Δεν τφιξαν ομως κάτω. θυ-
  μήΐ&ηΐΒαν τούς παιππαύοες των
  καί τούς ιπαιππούδες μας καί βά-
  •λανε τό ίι&ο σχεδιο α' εφαιρμο-
  γή, <μό ικάπως αιλλοιώς. Δώσανΐ λεφτάι σ' ορϋσμέ- νους κι έκτισαν ξενοδοχίία. Ε- κείνοι ρί την σειρά τους βάλαν τούς Κρητικούς ξενοδοχο'υι'Γάλ ΛιηΛους. Ο ι Γ&ρμανοί ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ μ' αειροΓτλΙάνα, πού δεν προσγει ώνονται στά χωιραφια, μά στά αεροδρόμια. Οί Κρητικοί Όντί νό τούς ικυνιηιγούν μέ τα δρεηάΜΐα και τα τσικούρια' τούς οποδέχον- ται στϊς εισόδους των ξενοδο¬ χείον φορώντας στολές «Στρα- τηιγών» φο,ρτωμενες αριαστιμα καιί μπΐιχλΐιμρίδια. Μερ>ιικοί «κουζουλοί» θέλουν
  Ιλεει, νά τούς αναγνωριστεί η αν
  τίιστασή τους ενάντΐιαι των Γίιρ
  μανών.
  Αλήθειαι από ποιούς τό ζη-
  τούν; αιπό τούς «ξενοδοχο'υ'-
  παΐνλΐήλους» ή τούς «ξενοδό-
  χους»; Γ. Κ. Σ.
  Γράφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΑΑΤΔΗΣ
  Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ
  Όταν βράζεις ρύζι βγαιίνει
  ίνα ζουιμί. Αυτό λίγεται ριζόνε-
  ρο. Όταν βράιζεις βρούιβες βγαί
  νει άλλο ένα ζουμ(ι πού λέγεται
  βρουβάζουιμο. Όταν βράζεις
  χόρτα βγαϋνει ένα ζουιμί πού αυ¬
  τό τό λΐένε χορτόζουιμο. Όταν
  βράζίΐς κατι όλλο οτιδήποτε
  βγαίνει κ-άιπσιο όλλο ζουιμϊ κα.ί
  παίρνει την άΐλφα ή βήΐτα ονο-
  •μασΐα1 τού «Θε είδσυς πού βρά·-
  ζεις.
  Ο Θεός, στήν προοπάθειά
  τοι> νά ικόμ&ι ιοαιί «ότι νά μην
  βράζεται, έκαμε τόν άνθρωπο
  όβραστο. Τώρα· άν τόν τρώνε
  οί καν'ίβαλλοι καί οί τύποι «α-
  νιίβαλου έμμεσα, επειδή τόν
  βρίσκουνε μιυιαλοβρασμιένο αυ¬
  τό δέν υπάιγεται στό νόμο τής
  ΦΛσης περί βρα'σϋματος.
  Απλώς, ουττό είναι μ ώ όλ-
  λη ιστορία. Στήν τέτοια ιστο-
  ρία τόν π.ρώτο ρόλο τόν ποί»
  ζει ο ίδιος ο μυ.αλοβρασ'μίΐνος
  επειδή ο ιδίας άφησε νό τόν νο
  μίσουν οί άΐλλοι βραστό καΐ
  νά τόν τρώνε.
  Ο ίδιος, ηλ'ίθια
  νος, είπε μέσα τού. (ικι όξω τού,
  φυσικά): «Αφιο τα οτΐιθυδαί'α»
  κ,ι ότι έτσι τούταν γραφτό ή έ-
  τσι ήταν η ΜΟΙΡΑ τού. Τώρα
  η μοίιρα, ο θεός κι η παρασύρη
  ψυιχή τού, αλλά ωστόσο ΜΟΙ¬
  ΡΑ.
  Ο αγρότης στήιν προσπα¬
  θεία τού νά καΐλυτερέψ&ι τήι μοί
  ιρα τού δουιλεύει. Δουλεύει ο κα
  ικομοίρης Όδιάκοπα καϊ δυνατά.
  Μάλιιστα γιά νά τού πούν μέ
  έμφαση τό πόσο πολύ δουΐλεύ-
  ει τού λ'ένε πώς μασόει τα σδδε
  φα. Τώρα όχι καί πώς τα μασάει
  ακιρ,ΐιβώς. 'Ετσι τα παρομοιά-
  ζουνε. Δέν ξέρω όμως κ,ι άν τώ¬
  ρα μέ τόν καΛιπόζοντα τΐιμάρι-
  θ,μούλι τα μιαισήισει γιό ψωιμί, αλ
  λά λέω πώς δέν 'πρβπει δα να
  φτάισει 'Κΐ ώς εχεί. — Τί; θά' φτά
  σει. Άκου θά φθάισει λέει, ένας
  όλλος. Μά τρελλός 'εϋσα.ι ρέ φί-
  λε πώς θό φόιει και σίδειρα; Λές
  νά τού έγιραψε μι αυτό ηι πα.ρά-
  ουιριη μοιρα τού; —'Ισως. —Έ,
  τότε φΐίιλίε μου πάει, χάλασε ο
  κόΐσμος. —Τί, δέν χαλάση; —Μά
  πώς δέν χάλασε όταν αιντί ψω¬
  ιμί δίνεις αλλουνού νό φάΐΐ σί-
  δερα; Καί νά μού πείς τόχει η
  μοίΐρα τοι», αλλσ όχι καί σίδε-
  ρα, Όχι καϊ σίδειρα!!Ι
  Τέλος πάντων όμως άν τό-
  χ·ει η μοίιραι τού νά τα φάει, άς
  τα φάει κη ουτά.
  Εγώ νο σού πιώ, από τότε
  πού γεννιέται τό *αι«ό)μοιρο τ*
  αγροτάκι τρώει α.πό καλπα^ιές
  τιμών καί ανβ(ρώΐπ.ινης αξϊας, μέ-
  χρι κι αδιοφσρία κι από τή μΰ
  να τού ΕλΛάιδα.
  Γι αυτό καί δέν είναι πολύ
  πώς θά συιμβεί κι αυτό. Πού ξέ
  ρεις, ίσως δουλεύοντας τού δώ
  σουν κι άΛλη δυνατότερ>η δύνα
  ιμη το σίδερα. Σ»δερ!αι είν' αυ-
  τα. "Οποίος τάι τρώει μπορεί
  καΐι νά γΐνει σιδε,ρένιος καί νά μήι
  πεθάνει κιόλας. Μπορεί νάναι
  «αί κιαιλοχωνευτα. Αυτοί πού
  τού τα ταΤζουν κάτι πρέπει νά
  ξδρουν αιπό ανθρωποιλογία καί
  μπορει κι αύιριο νό γιν&ι κι εξω-
  Ή δραστηριότητος των Βουλευτών μας
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  Κ.Κ.Ε.
  # Μέ την 3564 ερώτηισή τους
  ιηρός τούς Υπουιργούς Οΐικονομι-
  ικών καί Εξωτερικών, οί βουλευ
  τές Μ. Δαμα·νόικιη(, Ν. Κεπέσης,
  Κ. Κάππος καί Λ. Καλλήργης ε-
  ιρωτούν: Άν ηρόκειται νά κτι-
  σθεί τό Διοικητιήιριο Ηραικλείου
  σέ διεκδικούιμενα από αστέγους,
  οΐικόπεδα τού Δημοσίου.
  ΜΙΝΩΙΚΑ1 ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΟΝΥΙΙΟΓ ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙ Α
  ΗΡΑ1ΑΕΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ 31)12)1978 6η ΧΡΗΣΙΣ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Ι. ΠΑΓΙΟΝ
  ' ΠλυτΑ μίαο
  Ε)Γ - 0)Γ ΜΙΝΟΣ
  «ι*»
  1»77
  144 11* «Μ.βΟ
  3· 325 247.Μ
  144 101 500,50
  108 «40.417,— Μ.ιεε.βει,50
  Ε>Γ-Ο|Γ ΑΡΙΑΛΝΗ
  )Γ- 0)Γ
  Μχή ιι(
  0)Γ ΖΑΚΡΟΙ
  Μ"»« Ιηκ χρήοιυς
  «112)7»)
  (27)8)77-
  άτοββΐοιις
  (γρ_ )
  Ε{ο»β Ι4ρ ηι όργανωοΐυς
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ' 305ο (ΐγορ4« Γ
  "«•όν ύηοσίίοικ;
  · Κ1»» (μίΙ Αηοηιο—ϋβεντα)
  — ί«6οτ^ρι«
  -Χριωσται
  41».«75 »55.50
  3ε 10» 107,50
  303 317.11».—
  271 Ϊ24.7Μ
  7 000.000
  204.124.754,—
  Μ Μ5.·2»
  *.777.14ε
  Μ.εΜ.Τ(1.—
  12.ΙΜ.72·,»
  ι.εοε.ειο,Μ
  1.724.70 ε.—
  Μ».407,40
  577.001.40
  »ει.»ιι —
  2 0»7 766.70
  1.1Μ.Η6.Τ0
  ΜΤ.τεο.—
  ιο.ηε.ειε,εο
  εοεβ.ΦΗ.οο
  4.1Μ.Ι20.—
  7.10·.»·,—
  41* ΙΟΟ.ΜΙ.40
  20.300 107.40
  114.042 019.—
  384.072 241,—
  ε.417.4»1.Ι0
  2.114.0*0.60
  Ο7β.0»θ,40
  3»«. 107.40
  2.067.756,70
  «04.210,70
  10.238.011.00
  5.050.44»,Μ
  67.000.5·».—
  4 302.702,—
  470.002,—
  1.163.530,—
  5.100.512,—
  1 *«>■»—β
  2 Πρκτορια
  3 Προ**,
  • Μίτοχο.
  Μ4,ο ι1~>οιπιο
  Εηπογοι ύσπροΐτΐο.
  Κατοβισιι< ίτ>
  4 οοε ότε,—
  10 154 002.—
  20.0-.7Μ,—
  15.412.107.60
  ε.Μ».4Τ1.—
  4«.4Μ.ΤΜ.—
  ι».οοβ,—
  1.ΤΤΤ.1»·,—
  2.000.000,—
  40.021,—
  00.001 500,—
  » ινι
  ε»2 270.767,50
  ΜΟ.ΟΟΟ,-
  »»2 050.767,60
  •70.730.287.—
  10.107.710.—
  (.101.001.—
  4.074.00·, 00
  03.004,—
  4.113.100.—
  21.000,—
  390.002,—
  24,001,—
  20.470.000,40
  03.440.020,— 122.024.034,40
  730.302.510,90
  410.000.—
  . 730.702.51ί.00
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
  1 Μ'-οχ «ών «φδλ&ιον
  Μίΐοχι; 500 000X1 000
  2. Τακτικών άποθαΜΤΐκόν
  3. Εκτακτον ύποθψοτιιΐόν
  4 Αηοθ. [ζ ίο5 μίτοχών υηί* τα ίιρτιον
  5 Υπόλοιπον κιρδών εις νίσν
  Μ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΖΜΟΙ τΠΟΧΡΕηΐΕΙΓ
  1 ΕναηάθηΐΒΟν δΛνιιον ΕΤΕ Λονδινου
  ? Ενυπόθτ>"Ον δόνοον Τρση Κρήτης
  111. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΙΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΙΕΙΖ
  ι ότε
  ιεη
  500 000.000,— 40Ο.0Ο0.00Φ,—
  10 581.41,— ε.404.177,—
  ί 220 030.00 ε.2Μ.030.00
  243 ιβΐ.εΐδ,— εε.εη.οοο —
  •97.Μ2.Μ 1.004.117 —
  700 034 902,50 502 700.020,10
  152.003.114.—
  113 372.152,—
  1 Προσυουιοι Λ)σμοι — Πιιττωτιιί 4 592.430,— 7.004 101,—
  2 Προμπθίυτο, 0 400 300,- 3.0*0.3*1.-
  3 Κρατήοιις ιιπίρ τριτων 7 179 57·,— 0.100.712,—
  4 Μερισματο πλΓΐριηίο
  α Ποριλθουουν χρήσαΛ βΟΙ.ΟΟ·.—
  β Πορουοη< χρησωί 100.000.000,- 100.Μ1 000,- 00.014.710— ποθΐττκιου Λ)σμοι τόίιωί ηοβητιιου Γιν**ν ϊίτνολον •02.270.707,00 •Μ.ΟΟΟ,— 735.152.511,90 410.000,— 0β2.·30.757,90 735.702.51·,90 Τό Υπουργείο Εσωτειριικών ιαηάντηισε: «ότι, δέν έχει καθορισθεί η α^ριιβιής θέση στήν .©ποία θά α- νεγ&ρΐθεί τό Διοικητήιριΐο τού Νομού Ηρακλείου, καθόσον τό θέίμα αυτό ευρίσκεται στό οτά- διο τής ερεύνης «αί εξετάισεως των προσφερομένων θ'έσεων». Φ Ο* ^οαλ&υτες Μ. Δαμανάκη, Δ. Μαυριδόγλου, Ν. Καλούβης, Κ. Βασάλος, Λ. Καλλιεργιπ.ς, μέ ■ερωτήση τοίς, στούς κυκ. Υ- πουργούς Ειμποριχής Ναυτιλί- ας καί Κοινωνιικιών Υπηιρεσιών, ερωτούν σχετικα μέ την ρύιπαν αη των νότιων παραλιων τής Κριήτης. 1.— Τί μετρα θά πόρουν γιά την επανορθώση των ζηιμι- ών στο φυισιικό περιβισλλον τής περιοχής τής Νότιας Κρήτης καί 2.— Τί μέτρα θά π.αρουν για την προστασία τής υγείας των κατοικων. ΕΔΗΚ • Ο βουλευτής Κώστας Μπαν- τουβάς με ερώτηρή τού πρός τούς η.ιμ. Υπουργούς Σ,υγκοινω- νιών, θι.κονομικών, Κοινων.ΐικών Υττηιρεσιών, Πολιτισμού κα« Βι ομηχανίας ερωτά άν αντιμετω- πίζουν την περατώση χρήσεως τού υγραερίου στά αυτοκύινητα των μεγάλων αστι.κώιν κέντρων τής Χώρας καιι κω,ρίως τής πρω τεύουσας. Σάν μίτρο, όχι οικο- μίίας, μά ικυρίως προστασίας τού περιβά'λλοντος. • Ο βουΑευτής Νιικήτας Εϊενιζέ λος μέ ερώτηισή τού, ρωτά τούς κ.ικ. Υπουιργού< Εμπορικάς Ναυτιιλίίας καί Π,ροεδρίας τής Κυβερνώσης: Ποία προληΓΤΓΐίοά μιετρα εί- χαν ληφθει, στό Σταθιμό Ανεφο διασμού Υγρών Καυσϊιμων «Κα¬ λών Λιρενων» ιοα<ι τί μίέτρα θά λαβει η Κυβερνιηισηι για την αττο ζηΐμ(ϊωση των παραθαλασσίων κατοί'Κΐων που πλήττονται απο την ράπανση. ΠΑΣΟΚ • Οί βουλευτές, Α. Καικλαμά- νης, Κ. Σπηλιάπουλος κα'ί Μ. Χατζηνάικηις μέ ερωτήση τους στ ούς Υπουργούς Παιδείας καί θ»κιονομικών τους καλούν νά πλΐΓΙροφορήισουν τή Βουλή, για τί α/ιέχονταιΐ την αοαιράδεχτη κατάοταιση πού επιικιρατεί σέ βάρος των υιποτρόφων ΑΕΙ των διαφο,ρων Μλιηιροδοτηιμά- των καί σαγικεκριμιένα: Γιατί εφόσον τα απστελέο ματα των υποψηφΐων αναικοινώ νονται .κιατάΜμήνα Οκτώβριΐο, οί υρότροφοι αρχίζσυν νά εισ- πράττουν μετά πεντάιμηνιο καί πάνω «αί χωρίς αναδρομικά. • Ερώτηισηι «αί Αίτηση «ατά- ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Λ0 ΓΑΡ Ι ΑΣ ΜΟΥ <ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» «ΗΟΙΙΙ ' Ε?οδο 1«μ)οιω< ^«ο ιΐοίο Διοχ)«υς »ιΒοι προουπΜβυ *»»*ιι Τριτων 11«)<βι χριυ στικ>
  μμχή
  •Κ Λ<|»ΐίο«)«τησ<ι Ο) Γ «ΚΡΟΣ 1 1070 230 550.024.10 7.701.374,40 0.700 070,— 1.007.441.— 36 006 001.50 30.4·».— »0.171.134,10 0.7ΤΤ.14·.— 101.001 «10,00 «Μ.0Ο4.1Μ.70 ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1978 Ι Χθήοιυς 1»?( ι 102 05,1 «ΙΦ.β ^ 3 0Μ117,-_ 100 00**31.»» *θ·θνβ »0, 200Χ&00 000 («τ 1077 100.701093,40 4.131.021,00 0.710.006.— ••2.132,— 24.01·. 791,40 20.703.202,30 Η.1Π.7Η.— 200.114.0*0.70 πιΐτηΐιΐ 1 Εσοδα ηΛοιων 2 Διάι(«ρα ίοοδα 3 ΤΛιοι «α Προι#|βιι<]ΐ — Πιοτωτκοι 4 Συν) κ>ι
  1071
  420.237.«20,75
  2.730.605,—
  5.077 714.—
  1977
  291.539.411,30
  2.005.220,90
  4 759 000,—
  0.022,50
  4Μ.0Μ.1Μ.- 200.114.010,70
  "*»»"
  "«>· ΙΚ
  100 000 000.—
  Ι 147.071,—
  εοτ ·ε> εο
  100.000 033.00
  31)12)1070
  ΓΕΧΙΚΟΙ ΑΐενβΥΝΤΗ£
  ΤΟΥ ΛΟΓ1ϊΤΗΡΙΟγ
  "•ειθλΐΐ
  2 *» "·. Ι»Γ-ϻà ΚΜΟΧΟΙ
  II
  Ν ΙΙβΑ^ι^ ·η
  Β»6*"*
  Τακηκης Γενικής
  Συνελεύσεως
  των Μετόχων τής 3)6)1979
  Κατόπιν ταίς ύπ' άρι&μ·
  291 άποφάοεως τού Δ. Σ. καί
  συμφώνως πρός τ·ΰν Νόμον
  καα τό άρθρον 39 τού κατα¬
  στατικόν καλο'Ονται οί μέτο-
  χοι τής έν Ήρακλείψ έδρευ-
  ούαης Άνωνύμου Έταιρεϊας
  ΐχπό την έιπωνυμίαν *ΜΙ-
  ΝΩ-Ι-ΚΛΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩ-
  ΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε¬
  ΤΑΙ ΡΒΙ Α» βίς τακτικήν Γιινΐ
  κΐιν Συνέλευσιν την 3ιι Ίυυ
  νΐου 1979, ημέραν Κυριακήν
  χαΐ ώραν 9ην π. μ. είς τόν
  «ανηματαγράιφον «ΟΡΦΕΥΧ»
  όδός 62 Μαρτύρων άριθιμ. 78
  "Ηρακλειον, πρός συζήτησιν
  κοί λίίφιν άποφαοεων ώιί των
  κάτωθι θεματων τής ήμερηοϊ
  άς διαττάξεως:
  1. Υποβάλη έκθέοεωι; Διοι
  κητικοΰ Σι>μ6ουλ1ου καϊ Έ-
  λβγκτών έΐΰ τής χμήοεως
  1978.
  2. "Εγκρισις τού Ίοολογι-
  ο>μου της χρήσεως 1978 καί
  της διανομης τού μερίυιματος
  έκ δρχ. 200 κατά μετοχήν.
  3. "Εγκρισις καταβληθει¬
  σών άιποζημιώσεων, όδοιπορι-
  κων δαατανων είς μέλη τό
  Δ. Σ., καί άροιβων είς τόν
  Γετνυοον Διευθυντήν της 'Ε-
  ταιρεΐας ικατά τό £τος 1978
  συμφώνως πρός τα ϋρβρα 29
  καί 34 τού Καταστατικοϋ.
  4. "Απαλλαγή των μελών
  Κεφαλαΐου ταίς Έταιρεϊας διά
  κεχραλαιοτιοιίιοεως ΐτοσοί) δρχ.
  100.000.000, έκ τού άποθειμα
  τικοιϋ εκδόσεως μετοχών ύ-
  πέιρ τώ Λρτιον διά τροττοηοιή
  τού Δ. Σ. κοΐ των 'Ελεγκ.τών
  ττίς χρήσεως 1978 ό?τό πάσης
  βύθύνης καί άποίημιώσεως.
  5. Αύξησις τοϋ μετΐΜϋκοΰ
  οεως των άρθρων 5 καί 11
  τοθ κατταο»τατικο'ΰ καΐ διαναμή
  είς τοΰς μετοχους δωμεάν
  των άντιοτοϊχων 1Ο0.0Ο0 νέ-
  ων μεταχών, μέ άναλογϊα
  >μ1α άνά πεντε.
  θ. "Εξοδος τριών (3) με¬
  λών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
  λιου καί έκλογή χσαρίθμων
  νέων τακτικών καί δϋο (2)
  άναπληρωματικών μελών υυμ
  ψώνως πρός τό αρθρον 21
  το'ΰ καταστατικοϋ.
  7. 'Εκλογή δύο έλεγκτών
  καί δύο άναηληρωτών αυτών
  διά την χρήσιν 1979 καΐ 8.
  διά την χρήσιν 1979 καΐ κα-
  θοιριΐσμος τής (ΐμοιθής αυτών.
  8 Άνακοινώοεις
  ΟΙ έπιθυιμοΰντες νά μετά-
  οχουν ί νά άντιπμοοωπευθοϋν
  είς την Γενικήν Συνέλευσιν
  ιμέταχοι, πρέπει, συμφώνως
  κρός τό καταοτατακόν νά κα-
  ταβέοουν τούς τίτλους των
  ιμετοχών των (5) πέντε τοϋ-
  λάχιο-τον ημέρας πρό τής όρι
  ζομένης, ώχ; άνωτ;6ρω ήμερο-
  ιμηνίας, είς τα Γραφεϊα της
  'Εταιρειας ίί είς τό Ταμείον
  τταιρακαταθηκών καΐ Δανείων
  ή είς οιανδήποτε έν "Ελλάδι
  Άινώνυμο Τραπεζικήν "Εται¬
  ρείαν.
  ΑΙ άποδεΐξεις καταθέοεως
  των τΐτλων κοί τα πλη.ρεξού
  σία έγγραφα των άντιπροοώ-
  ηων ΐτρώπιει νά προσαχθοΰν
  είς τα Γραφεϊα τής Έταιρεϊ¬
  ας τό βραδύτερον μέχρι τής
  29ης Μαϊσυ 1979 συμττεριλαιμ
  βαινοιμενης, έναντι δέ τούτων
  θα παραδοθίϊ είς τούς μετό-
  χους ί) άντιπροσώπους αυτών
  απόδειξις χρησιμεύουσα καί
  ώς βάσιτΐιριον διά την Συνέ¬
  λευσιν.
  Έν Ηρακλείω τη 3 Μα-
  ου 1979
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΚΔΗΡΟΝΟΜΟΣ
  θεσης εγγράφων γιά τούς κ-.κ.
  Υπουργούς Δημοσίας Τάξης, Ε-
  σωτερικών καί Πολιτισμού, υ-
  Γνόβΐΐλαν μετά την μετάβεση
  των Κρητιικών Αξιωματικών Χω
  ροφυλακής, ένεκα των γεγονό¬
  των τού Μουισείου Ηρακλείου
  οί βουλευτές: Σϊήιφης Βαλυρά-
  κης, Σήφης ΜιχελογιάνΛΛης, Γιώρ
  γος Περάικιης. Κώστας Ασλάνης,
  ΑΛ&κσς Δαριβιανάκης, ΜανιόΛης
  Δρεττάκιης, θανάισης Σικουΐλάς,
  Μανώλης Χατζηνάκης, Στάθης
  Αλεξανδρής καιϊ' Λευτέρης Βε-
  ρυβάικης.
  Τό Υπουργείο Δημοσίας Τά¬
  ξης μέτό υη' αριθ. 5814 Φ. 102
  3)257 εγγραφό τού απανται: «Οί
  μεταθιεσεις αξιωματικών από Υ-
  πηρεσίες ΧωροφυΛακής τής Κρή
  τ.η< πού διατάιχθηκαν πρό.σφα'- τα, επιβΐλιήβηικιαν οπο ικηηρεσια κή καί μονο ανιάκγικιη καί δέν σχε- τίζονται μέ τα γεγονότα τής α- περγιας των αγροτών καιί τής με ταφοράς αρχαιοτήτων αιπό το Μουσείο Ηρακλείου...». γή'Γνος ο αγιρότης μας. Μπορει νά πάει «ικι όξω από Ιδώ», άς πούρε, ώς την 'ΕΈΈ —ΌΌΌ— ΚΑ^ΚΑ-.ΚΑ, Μι ΟΗεί ικα«αρ*ζονταις νά κΐάιμ'ει καί αυπ γά. Όλα γίνονται την σήιμίιρον ηρέρο στόν δύσμοιρο τούτο τόπο. Ύιστερα μην ξεχνούιμε: «Κοινή η μοίρα καί τό μέΐλλον αόρατο», εΐπε «ικαποιοζ Μάπου, Μάποτε, πού νά τόν θυ,μάιμαι, τρυφερά, μέ κλώτσησε κι άλλο ιδέν θυιμάιμαι...». Άλλωοτε «στήι ζωή την ά' δειια' μας...» μοψα ορΐί^ει, μοίρα κατεβάζίΐ, -μοίιρα ράβει μοίρα ικιόβει «αί ξεκάβΐιΐ. Μόνο πού δέν ξ'έρω αγροτάικι μου μιιιορό ι—ιμικιρό ιοαί άιμυαλο άν καί μοί¬ ιρα 'σέ στέλνει γιά οάρηιμα. Εκεί ιέχω «άποια αιμΙφϊβοΛυ'α. Ωστό¬ σο άν κι αυτό συμβάσει, τότε πρέπει να πάρεις κι αδεία από τή μοίρα σου νά πάς κ·αί στόν •κα.μπινέ. Τί άμως μπορεϊ νό νρτνει άν μιό πού μοίρα σέ ορίζει σού ιπεί ικαί μιά στιγ,μή στά μεσα- «ά τού ουρήρατος η μοί,ρσ σου στάπ, δέν ξέρω... Εκεί κανονι- σε μ όνος εσύ. Βγώ που δέν πΐιστεύω ποτέ στή στή μοίρα δέν έχω φόβο. — Τί· ειίπες, δόν τό λέΐΐ; Καλά καί πώς σού λένε σήιμε ρο θά πουΐλάς τόσο κι αύριο τόσο τα προ'Γόντα σου>;
  Μπορεϊ αύρ»ο νά σού πούν
  μι αυτό αγαθσύλσ μου. Μοίρ-α
  οου δέν είναι;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
  ΑΠΟ ΚΑΘΕ
  ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ
  ΑΓΑΠΗΤΕ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
  ΚΑΙ ΦΙΛΕ
  ΕΧΟΜΕ
  ΑΝΑΓΚΗ
  ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΉ
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΟΥ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  ΟΣΟΥΣ
  ΕΣΤΕΙΑΑΝ ΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΊ'ΑΣ
  ΒΑΡΗΚΟΟΙ: Από τό 1954 οί κ.*.
  Κολοκοτρώνης καί Δηιμόπου-
  λος σάς επισικέιπτονται καί σάς
  προσφέρουιν τάς υπηρεσιίαζ
  τους σχετκκό μέ τα αναγκα'ία σέ
  σάς αικουστικά.
  Από τό 1966 όμως σάς προ-
  σφέρουν υψηλής ποιότητος υ¬
  πηρεσίας δεδομένου< ότι στήν ΚΡΗΤΗ όρχονται οί ίδιοι κοί ά¬ χι περιοδεύοντες αντιπρόσωποι. Καί πάλιν κοντά σας καΐ αυ¬ τή την φορά, μέ εντελώς ΝΕΑ Ακούση κά των γνωστών Οίκων τού εξωτερικού 2ΕΝΙΤΗ - ΑΙΙ- ΟΙ ΟΤΟΝΕ - ΒΕΧΤΟΝ - ΒΕΗΝΑ- ΡΗΟΝ - ΟΟδΕίΟΙ - ΜΙ0Β0- 3ΟΝ - ΟΜΙΚΒΟΝ - ΚΕΝΥ - ΝΑ- ΤΙΟΝΑί. Σέ όλους τούς τύπους ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ: Πίσω α¬ πο τό ουτί, Τσέπης, Γυαλιά Αέ¬ ρος κΰι' Οστού. «Αυτουλάκι». Σέ 155 Μοδέλα γιά όλες τίς βο>
  ρηκοΤες. Επί'σης Μπαταρίες καί
  Ανταλλακτικά γιά όλα τα Α-
  κουστικά. ΕφαριμογαιΙ επιστημο
  νικώς παραδεκταί.
  Διάρκεια επισκέψεως μας
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ξενοδοχείον
  «ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ» Σάββατον 19
  Κυριακήν 20 καιί Δευτέραν 21
  Μα'ί'ου.
  Πώλησις ΧΟΝΔΡΙΚΗ — ΛΙΑ-
  ΝΙΚΗ
  ΓΕΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ.
  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ο.Ε. ΑΚΑ-
  ΔΗΜΙΑΣ 87 τηλ. 3631 - 705.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Στήν περιοχή
  θερίσσου Φραγκιαδάκη καί Δρα
  μουντάνη αρ. 10 αποθήκη 190
  ταμ. κιαιί Διαμερισμα 5 κυρίων
  δωματίων πλησίον 25ου Δημ.
  Σχολείου.
  Πληροφορίες τηλ. (0831)
  22374 καί (0834) 41326
  ΡΟΤΟ ΡΗΕ88
  ΦίϊΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  Αβέρωφ 2 — Τηλ. 235-116
  (Έναντι θερινής Ηλέκτρας)
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  (ασπρόμουρες—ίγχρωμις)
  Παράδοση. ιντός 1 λαττού
  ΣΤΟΥΝΤΙΟ
  ΥΓΕΙΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Μ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 6
  ("Εναντι ΚλινιχΑς
  «Μεγαλόχαρη»)
  Τηλ. 22.11.1»
  ΛειτουργικΓΐ αποκατα¬
  σταθή καΐ Φυαικοθερα-
  ίΐεία Νευρολογικ&ν -
  Όρ6βπε<5ικών Ρευματο αρθριτικών παθήσεων. Παθήσεοιν άναπνευστι- κοΰ - ίτεπτικβδ ουστή- ματβς - παχυσαρκΐας - κυπαρίτιίος κ.λ.π. Άύυνάτισμα - 8Α»ΚΑ - Μασσάζ, ΊατρικΓϊ γυ- μναστικπ διά σκολιώ- σεις καΐ κυφώσεις παν διών, οσφυοτλγίβς κ^.κ. Διεύθυνση: Ν. ΒΕΊ'ΣΑΚΗΣ Καθηγητής Φυσικής 'Αγωγής Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής Δέχεται άττό 8—1 ττ.μ. & άπό 4—9 μ.μ. Γίνονται οεκτβί άσφιχ λισμένοι δλων των Ταμείων. (Ι.Κ.Α., - Τ.Ε.Β.Ε. . Τ.Α.Ε.Υ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λ.π.) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εντός ζώνης, ανατολικώς τού Πιτσαυλα.κείου, (Μετόχι Κομπεροσαλή), πωλώ έκτασιν 750 τ.μ. μετά δυό κττιριακών συγκροτηιμάτων 120 κο1! 80 τψ. καταλλήλων δι" αττοθήκας, ή βιοτεχνικήν εγκατάστασιν, νε- ρό, φώς. υπάρχει ώς κοί γρομ- μή βιομηχανικού ρεύματος. Πληιροφορίαΐ: Χορ. Λυρ - Μετόχι —· Καμπίροσο) \
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21ΜΑΤΟΥ1979
  Ι>ΙΙΙΓ»ΙΙ1»ΠΓΙ[ΙΙΙΙΙΙΙίΓ«1ΙΙΙΙ[Ι[Ι0
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τού ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  Κρήτη ποδέξου τό οτρατό τοϋ Χίτλερ τό άσκέρι
  καΐ κράτησε περήφανα το κρητικό μαχαίρι.
  Κρήτη δέν εχεις δριματα γιά νά τσοί ποιήσεις
  άλλά σ' άρέοει ή λεφτεριά καΐ θά την άΐτακτήσεις.
  Περνοϋνε καΐ ποδοπατοϋν, άνθρώπους δέν φηφοϋνε
  τα χώματα τα Κρ,ητικά μέ αϊμα θά βαφτοϋνε.
  Μά δέν φοβαται ή Κρήτη μας μόνο τό άηδιάζει
  γιατΐ άφαιρεϊ άπ' τούς λαούς αύτό πού τούς ταιριάζει.
  Γιατι ή Κρήιτη έφώνιαζε μέ μΐά φωνή τό ΟΧΙ
  ώστε νά ζεϊ ό Κρητικός σέ καύχημα θά τό'χει.
  Νά μάχεται γιά την τιμή νά πέφτει γιά πατρίδαι
  ποτέ έχθρούς μην προσκυνα νά ζεϊ μέ μίαν έλπίδα
  Πώς βχεις σκύλε Γερμανέ χΐλιάδες άε,ροττλάνα
  στήν Κρήτη δέν θά παίξετε τήςνίκης την καιμπάνα.
  Ό ούρανός σκεπάο'τηκε κΐ ό ήλιος δέν φωτίζει
  καΐ μέ τ' άεροπλάνα τού τα πλήθη φοβερίζει.
  Δέν πέφτει ή Κρήτη άμάχητη. Δέν είναι μαθημένη
  είς τοϋ ιπολέιμου τσϊ χρές πάντα 'ναι άδελφωμένη.
  Τσί 21 τό πρωί 6ομ6αιρδισ,μός άρχίζει
  καΐ ό λαός άτρόμητος την πόλη τρ,ιγυρίζει.
  Καΐ κατευθύνσεις δίνανε πάντοτε οί πΐό μεγάλοι
  νά'ναι οτά παραπήιγματα κανεΐς νά μην προβάλει.
  Αύτοι πού πέσανε γιά μδς σέ τούτονε τόν τόπο
  τό δέντρο τής Έλεφτεριδς φυτέψανε μέ κόπο.
  Στή Γερ,μανία έδείξανε πώς ζοΰνε οί άντριωμένοι
  δέν σκύσει ή Κρήτη κεφαλή δέν είναι μαθημένη.
  Πουλάκια ποΰστε στά κλαδιά καΐ γλυικοκελαϊδήτε
  δώοτε κουράγιο σήμερα σκλάβα νά μή πιαστήτε.
  Στείλετε έ'να μύνημα στό γέρο Ψηλορείτη
  πώς τώρα γάμο κάνομε ο' όλόκληρη την Κρήτη
  Τα 'ντρό γυνα είναι Κρητικοί κι ή Κρήτη είναι κου-
  μπάρος
  καΐ τα κανίσκια οί Γερμανοϊ πού τσοι'χει πάρει ό χάρος.
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  Η
  ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Στιχούργημα αφιερωρένο στή μάνα ΑΙΚΑΤΕΡΙ
  ΝΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ, σέ άνάμνηοη τής γνωριμίας
  μας στά γραφεϊα τής εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ».
  Έσύ ψηλή, έού στητή, έσύ λεβεντογέννα
  πού δλοι πΐο'τεύουν μιά φορά πώςπόνεοες..· στή γέννα
  ο' ειδα τρανή καί δυνατή, άνυστοχώρ,ητη, στητή
  νά κονταροχτυπιέσαι,
  νά πέφτεις, νά σηκώνεσαι και νά ξαναγενιέσαΐ,
  γιά των παιδιών σου τή ζωή, την προκοπή, τό είναι
  καΐ πάντα νά φιλοσοφεϊς &τσι ή ζωή μας είναι.
  "Οιμορφος ό αγώνας σου μάνα..· κουράγιο, καλή νίκη.
  Μπρός στήν άγάπη σου κανείς...·
  δέ ογαίνει...
  "Ας είσαι πάντα άγαΐπημ'ένη
  τιμημένη,
  ΔΥΝΑΤΗ.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΠΗΕ
  Λογοτέχνης — Δη(μοσιογράφος
  Ταβέρνα τοΐ3
  Δημήτρη
  Λεωφόρος Κνωσού — Μπεντε&η
  Άποχωρ,ήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ,
  άνοίγω την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ ΌΥ τή νέα μου
  ταβέρνα,
  «Ταβέρνα τοϋ Δημήτρη»
  λίγο πρίν άπό τοΰ Μπεντεβή την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, ψάρι φρέσκο.
  Κρασΐ γνήοιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  ΕΠΙΤΙΜΟΣ
  ΔΗΜΟΤΗΣ
  Ο ΕΛΥΤΗΣ
  Ο Δήμος Ηρακλείου μέ απόφα-
  ση τού Δηιμοτρκού Συιμβουλιου
  ανιαικήρυξε Βπιίτψο Δηιμότη τόν
  μεγάλο μος ποιητή ΟΔΥΣΣΕΑ
  ΕΛΥΤΗ.
  Η αιπανομή τού σχετικιού δι-
  ιπλώματος θά γΐινει στήν Βασι¬
  λική Αγί·ου Μάρκου την Τετόρ-
  τη, 23 ΜαΤου οπΐς 9 τό
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
  Η ΠΑΓΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ με
  τα Κρητική Σωρατείο Αθηνών
  Πειραιώς, ετέλεσαν εττισημο
  Αρχιερατΐικό μνη,νόσυνο, χθί
  Κυριακή 20 Μα'ί'ου και ώρα
  10.45 ιπ.μ. στό Μητροπολιτικώ
  Ναό Αθηνών.
  Μετά την τέλεση τού μνηιμο
  •σύνου επακολουθήση καταθέση
  στεφάνου ,στό μνηιμείο τού "Α¬
  γνώστου Στρατιώτην.
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
  ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Τό θέατ,ρο Νέων Κρήτης
  πραγρατοιποίηισε δυό ακόμη πά
  ραοτασεις στήν Ιεραπέτρα την
  Κυριΐακή 13 τού Μάη.
  Ιθιΐ' ιπα'ραοτάΐσεις αυτές έγι¬
  ναν στά πλαίσιαι τής δραστηρι¬
  ότητος των Σποιιιδαστών τής
  Σχολιής γιά τό 'Ετος τού Παι-
  διού, μέ την βοηθεία των καθ
  γητών το>υς ηθοπιθιΐών Νϊκου
  Τυριτίδη καί Μαίρης Βοσταν-
  τζή κα'ί τού φιΐλόλογου Πΐάιννη
  ΙωαννΑδη.
  ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  Τό προσεχές Σάββατο
  26)5)79 ώρα 7μ.μ. θά γί-
  νει ο'τό ΕΒΕΗ μιά έκδήλω
  ση σχετική μέ τόν ζακχαρο
  διαοήτη, πού όργανώνει ή
  Έλληνΐκή Διαβητολογική
  Έταιρία.
  Ή εκδηλώση θά περιλαμ
  6άνει όμιλίες εϊδικών δια-
  βητολόγων καί διαιτσλό-
  γων γιατρ,ών.
  Την εκδηλώση (εϊσοδος
  έλεύθερη) καλοΰνται κυ-
  ρίως νά παρακολουθήσουν
  οί διαοητικοΐ τής περιοχής
  μας.
  ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
  ΤΗΣ ΕΚΟΝ
  ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
  Κακλοφόρηισε σέ πολυγρα-
  φηΐμένο φυΑλαδιο μ)ιά έρευνα
  τής ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
  γιά τούς Μαβη.τές αοό 14—18
  χρόνων, πού αναφέρεται στίς
  κοινωνιχές σχέσεις, στά προβλή
  ματα Παιδεΐας, τίς Ινΐαβητικές
  Κοινότητες κ.ά.
  ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
  Κασωτάκης Κων)νος υπάλ-
  ληλος ΔΕΗ.
  ΧΗΜΙΚΟΣ
  Ποραδΐδει μαθήματο, Φυσι-
  ιοή - Χημεΐα - Μιαθημ<α™ά, σέ μαθητές Γυμνασΐου κοί Χημεία, σέ μαθητές Λυικείου. Τηλ. 233.063 — 231.637. ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Θέλετε βιαστικές φωτογραφίες γιά 6ι6λιάρια- διπλώματα, διαβατήρια; Έλ&τε σέ μδς. Σέ 2να λεπτό σας τίς παραδΐδομε μέ τό νέο μηχάνημα πού δΐαθέτομε. ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΒΑΝΣ 2 (Άπέναντι στό Α' Ταμείο) ΤΗΛ. 220454 Βιβλιοκριτική ΦΑΙΣΤΟΣ,, Μύρων Ζαχαρόκης ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ, Κωσττκ Κοκόροβιτς Γρόφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Κι»κΐλοφόρηισ.ε τό ,μικρό σέ καϊ σελι,ΰες βιβλίο τού, ο Μύρων Ζαχαράικης, μΐ τόν τί- τλο «ΦΑΙΣΤΟΣ». Ακολιοοθεϊται σπό ένα μεγαλο σχιεδιάιγιρ·ανιμα τής Φαιστού, μιε εβδομήντα τρεί(ς ετκξηγήσιεις των διομερι- σμάτων των ανακτόρων τής Φαιστού. Ο Μύρων Ζαχαρ-άκης στό «ΦΑΙΣΤΟΣ» μάς δίιδει τις εττι- στη!μονιχίς τού γνώσεις, μέ μιά γλώισισα πού την δταικ'ρίνει η σαφήνεια καί η κυριολεξϊα. Τό προσωΐΓτΐιΚΐό τού ύφος βίναι πο- λύ ευιχάριστο καί αιιχιμιαλωτί- ζει τόν ανογνώοτ'ή α>πο την αρ-
  χή ώς τό τέλος.
  Τό «ΦΑΙιΣΤΟΣ» είναι ένας
  τουριστικός οδηίγός, μά καί
  σύ,γχρονα η ιστορία τής περιο¬
  χής τής Φαιστού, από οήμερα
  ώς τα βάθη των περασμΐένων
  αιώνων.
  Η ορθολογιικά τεκμηιρΜμένη
  επιστη,μονΐική γνώσή, ζωντα*-
  νεώει τό ζριίτηα τής Φαιΐστού,
  σέ μιά ζωντανή πόλη. Ο επισκέ-
  πτηχ τής Φαιστού, κρατώντας
  στά- χέρια τού τό «ΦΑΙΣΤΟΣ»
  τού Μύ,ρωνα Ζαχα,ράκιη, σίγου
  ρα θά ζήσει περαισμένΐες εποχές
  ιβα'ϊ 6ιόλο<υ αηϊθανο νά συνομι- λήι,σει μέ Φοιίστιους ή Γορτύν»- ουις. Περνών-α'ς δέ κι από την Γό,ρτυνο, ίυως ακούση τούς ί- ρωτ.ικούς ψϋθύρους τού Δία κά τω ατιό τό αειθαλές Πλστάνι. • Κυικΐλιοφόρήσε τ6 «ΟΥΡΑ¬ ΝΙΟ ΤΟΞΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ» ποιήιματα, τού ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΟ- ΡΟΒΙΤΣ. Ο Κ. Κ. μέ γλώσσα γλαφυιρή τραγουιδε.ί την ιδία την ποίιηΌη. «Η ποΐηοη καλωισαρ'ίζει τόν Άνβρωπο, Ότόν Κόσμο,... ...Καί ο ποιϊηση, τόν ιίδιο τόν ΆΜθρωπο, τόν ξεπροβοδίζει, καθώς τελειώνει τό ταξίιδι τής ζωήτί- με τό στερνό τη,ς μοιρολογι...» σέ ελεύθερο σιτϋιχο. Η ποίησή ττ>υ είναι πηγοία κοί
  από θΜμανκττιικΙό Πνεύρα
  «Αδελφέ μου Ι
  Είμαι βέβαιος.
  Κσϋ' σύ μέ ΟΜέφτεσαι,
  οτΐό την αλλη σκρη
  Σού Αΐν πώς €Ϊμα.ι «χθρός σου
  ό,τι έχβ»ς,
  νά σού
  Μέ ένα διάχυτο λωρΊαρό ου
  νεχιζονται οί υπόλοιπιες σελίδες
  τού. Τα θέιμιατά τού, μ«τα από
  την καθηιμερινή ζωή, ΐίόλύιβουν
  όλο τό φάσμα τής ανθρόίτινηις
  .αγωνϋας τού οήμερα, μά «αί φο
  ρες τού αώριο. Ο Κ. Κ. γράφει
  Παρόμοια λένε καί σ' εμέ,...»
  Ο Κ. Κ. ζωντονεύει στό στί
  χο τού, τοώς Δελφούς, μέ τόν
  Δία από την μώ καϋι τόν Προ-
  μηθέα από την άιλληι. Πιό εκεί
  ξεντύνει τούς νεικροθς οηό τα
  σάιβανα καί τα μνιημε'ία:
  ««ου σιμίγουν τόν καηΐμό τους,
  στών ζωντανών τ' αττέραντο
  μοιρολόϋ...»
  ΣυνοψΙίίοντας μπορώ νά πώ,
  πώς όλο τό έργο είνα-ι μιά κιραυ
  γή τού τρίιπτυχου: Ειρήνη,
  Λευτεριό, Δϋκοιοσύνη,
  Σ. Κ. Σ.
  Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΚΗ ΟΕΟΑΟΡΑΚΗ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελεδα 1
  στ&ρούς καί προοδευτκκούς Η-
  ρακλειώτες, νό παραμφίσουν
  τις ιδεολογιικές τοιις διαφορίς,
  καί νιά δώσου,ν τα χιφια.
  Σχιηιματίιστηικε Βπιτροπή
  ΠρωτοβουΙλίας οπό όλες τίς τα
  σεις τής ΑρΐΌτεράς καί τού ΠΑ
  ΣΟΚ ποΐι την οπθ'Τέλεσαν οί ε-
  ξής:
  Γιάννης ΚαλαΥτζ'άΐκιης, Κω-
  στής Σμπύιιοος, Μιχάλης Ρου-
  ικουνάιιοης, Βα'ί σιης, Εμμ. Κάμ'-
  ΐμης, Παπαμαστοράκιης Γεώργ.,
  Κωνιός Βαοίλ., Πατρα>μάιηης Κώ
  ιστας, Αποστολίδης Φωκ,ιυν,
  Κουτάικης Γεώργ., Καραικατσά-
  νη Ειρήνη, Μαιματζάκης Κώ-
  οτας, Κορνάρος ΜανώΛίΐς, Χθ"
  τζηιγιώργιης Κωστής, Βαοιλειά»·
  δης Γιώργος, Μιπΐικόφ Νάντια,
  ΚαιπΛατζιής Δημ., ΠεράΐκηΙς Νν-
  κος, Χριστάικης, Ματθαιάικης
  Γεώργ., Γιωγίλερήις, Σταματάικης
  'Μανώΐλη·ς}, Φ>αρ|σόρης, Ηαγορα-
  ιράικης, Βεργάικη, Ζεβελάικης, Μα¬
  νουράς Βαισίΐλιης, Βασιλάικιης Νί-
  κος.
  Την επομένη στίς 11 π.ρ. έ-
  δωσε συινέντίυξη στόν Τύπο ό-
  που εκανε την παραικάτω δή-
  λωση:
  ΔΗΛΩΣΗ
  ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
  Η συιγικίνησή μου είναι ξεχω-
  ριστή οού βρίισκομαι στήν αγα-
  πηιμένιη μος Κρή^η «αί ιδιαιτέρα
  γιατΊ η παροασία μου, συνδέθη
  κε μέ ένα πρώτο σηιμαντικιό βή-
  ■μα τής συισπείρωσης τής αρι-
  στεράς στό Ηράικιλϊΐο.
  Όπως ©ά ίίδατε 200
  γοντες τού αρΊΐστΐιρού
  τος μετά από μιά πλού'σΐια1, εντο
  νη αλλα εποικοδομητμκή συζη¬
  τήση ξεκί'νιηισαν μιά' ενωτική
  πρωτοβουλία κιαί εκλεξαν καί
  ΜΙΝ-ΙΚΕΣ
  ΓΡΑΗΜΒΕ
  ■)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε μερά
  Κρήτη — Πειραια
  Τηλ. ΠραετΓορεΙου
  114.804 εαΙ 114.301
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ-
  νος ηλεκτρι.κός, διπλός, β) Ψη-
  σταιριιά ηλεκτρΐΊοή γ) Μιίξβρ (ζυ-
  μωτήριο) δ) Ζαμποναμηιχανή
  ε) Καφετερία μονή. Όλαι ελάχι-
  στα μεταχειρισμένο.
  Πλιήροφοιρίίς: Τηλ. 284-339
  μιά συντΌνιστϋΐΜή Γιρα,μματεία.
  Παντού σέ Μάβε πόλη, σέ «ά
  θε συινοιικία, σέ κάθε κλόδο ή
  τάπο δουλειός, φουντώνουν οί
  επιΐτροπΐς ΓτρωτοβουΛίιας νιά τή
  συισπείριωσΓΐ τής ορκστφας,
  πού εκφιράζουν τή ΘΐΑηοη των ο
  ρΐστερών, νό πόρουν στά χέ-
  ρΐια τοι*ς την υπόθΐΐση τής ενό-
  τητας. Αηό τήν Αθιήνα μέ τίις
  30 εΐΓτιτροπές της, τόν Πειραια,
  τή θεσσολονίικη, τό Βολο, τή
  Λάρισα κοιϊ σήιμεροι τό Ηρά-
  κΛειο, τόν ■Αΐγκο ΝκκιόΑαο, ρ*ζώ
  νει τό Κίνηιμα γΛά τή υοπείρωση
  την αριστεράς.
  Διαψίιύδοντται έτσ< αυταί πού δέισμ,κοι των πρσκατολήΓ ψεών τους, προφήτευαν ότ< δέν θά «ττιάσει» η ΚΙΐνηκτη, ενώ 'εκνευ.ρϊζονται καί χάνουν την •ψιιχιραψία τοος οί αντϋπαλοι τής ιαΛλαγήί. Η λογική των ενωτΐικών πρω τοβουλιών μας είν·αι: Προχωιράιμε σήιμερα μ' ό- λους αυτούς πού συιμφωνούν, στό δρόιμο τής συσπόρωσης, τούς πολΑαπλαισισζου,με, ανοι- γιομαστε στό λαό «αί ταυτοοορο νό έχουιμε την υιπομονή νά ιπεριιμένουμΐ καί νά πεί- σουιμε στήν πορεΐαι σλους αυ>·
  τούς, κόιμματα, τάσεις, πρόσω
  πά ποϋ έχουν αΜόμα επιφυλά-
  ξεις γιά την αυσπείρωση.
  Ομαστε ίίίιγουροι πώς όσαι
  πονούν τό λαό, όσοι πιστχύουν
  στόν ιστορικώ καί αναντικατά-
  το ρόλο τής σρΐιστεράς θαιρ-
  θούν μαζί μας στή σνσπείρωση
  Δέν υπόρίχει άλλος δρόμος.
  Η συχ—ΐί,ίιρωση αυτή παρά
  τ*ίς εοιιμίΐρους δίαφορές, είναι δυ·
  νατή μέ βάση κοινό πολιτικό
  πρόγραμμα και την ισοτιμία ό¬
  πως επΐιβίβαιώνϋ καιί τό παρελ¬
  θόν τής ΕΟΜογενούς αριστε-
  ράς.
  Βναι δυνατή ολλό *οϊ ανα-
  γκοιία .πολιτικώ γιά νάι δίανοιξου
  με ηρανματτικά τό δρόμο τής
  αλλαγής, γιά νά κτιιστ'εί σωστά
  η γενΐΜότερη δηροΐφατΐική συν
  «ιργασΐα, γιά νά συιμβάλει στό
  νά παιριαμείνουν στίς θέσεις τους
  οί ενδιάιμεσες «αί ταλαντευόμε-
  νες δυνάμεις.
  ιΠΛιγμιμΜΡΐσμΙενο4 αηό αιγωνι-
  οτιική αισεοδοξία, σϊγουιροιΐ γιά
  την κατάχττρη τήις ενοτητας
  τής αριστεράς αοευθυνόμαστε
  σ' όλους τούς οιυμ-ατριώτες
  ιμας αριοτερούς κοί προοδευτι-
  κούζ ανθριώπους κοί τούς κα-
  λούιμε νά πάρουν στά χέρ·ια
  τοι.ς τίς πρωτοβουΛίες γ»ά τή
  συοπείρωοη τής αριοτεράς.
  ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΏΡΑΚΗΧ
  Βπόιμενος στχιθμός τού ή-
  ταν ο 'Αγιιος Νιικιόλαος καΐ οί Αρ
  χάνες γιά τόν ίδιο σιοοπό.
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝ1Α ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (Έβανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτι
  ΦΡΕΖΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑ-ΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΈΡΟ
  ΤΗΛ. 222.28»
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  "Ολα ιπροσεγιμένα — "Ολα φρέχχκα
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΓΕΡΑΝΌΙ ΙΔΙΩΤΙΚΉΐΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  «ΧΑΛΒΑΤΖΗ»
  ΜάχηςΚρ'ήτης70 (,πρώην «ΊΆΛΩΣ») Τηλ. 287.370 καί 288.49β
  Νυικτερινά Τηλέφωνα 281.497 καί 223.285
  ΛΥΝΟινΐΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ
  αΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 'Ή ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟ1ΊΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΓΕΙΟ ΧΛΡΟ
  • Γερανοφορα Όχήιματα παντός τύιπου.
  • Περονοφόρα Κλάρκ
  • Γενΐκά Συνεργεϊα τραικαριοΐμένων αύτοκινήτων
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΕΛΞΕΙ2 - ΚΑΘΕΛΚΥ2ΕΙ-
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ2 ΦΥΣΕίΙΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑ.ΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο ΙοςΤΗΛΕΣιΚΟΠΙΚΟΣ ΓΈΡΑΝΟΣ ΑΝΥψΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΙΓΓΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ» - ΚΟΥΪ ΚΟΥΚ · ΚΟΥ» ΚΟΥΧ - ΚΟΥ* ΚΟΥ*
  • Οί πρόσφατες θροχές, σ' όλόκληρη σχεδόν
  την Έλλάδα, βφεραν οτά χείλη πολλων τή γνω
  στή παροΐμία, πού λέεΐ: «Στόν καταρΑμένο τό-
  ττο, τόν Μάη μήνα 6ρέχει».
  Μά καί οί 6ροχές νά μην ήταν έχομε τήν_
  υπογραφή τής ε-ταξής μας στήν ΕΟΚ, που θά
  γίνει κι αυτή Μάϊο, χωρΐς νά θέλω νά πω —γ»-
  ατί τθχω ξαναπΕΐ — πώς πρόκειται περί.·· κα-
  τάρας.
  Καί μάλιστα κατάρας μέ διεθνείς προεκτα-
  σεις «Εύρωκατάρας» δηλαδή, μέ αλλα λόγια.
  * Στό ξενοδοχεϊο «Δαίδαλος», δγινε ή συγκεν¬
  τρώση τοΰ Μίκη θεοδωράκη, γιά τή ουνένω-
  ση των ΕΑΜογενών δυνάμεων.
  Στό ϊδΐο Γ,ενοδοχεϊο «Δαίδαλϋς» της θδοϋ
  Δαιδάλου, θά δοθεϊ σημερα η συνέντευξη τοΰ
  ιΚ.ΚΕ. έσ., ρέ τόν Λεωνίδα Κύρκο·
  Καί κάπτοιος, μέ χΐου,μοριστική διαθέση (καί
  καμμιά αλλη), άποφάνθηκε μέ μιά ωράοτι:
  —Ή κατάοταση είναι··. Δαιδαλώδης.
  Έλΐτίζω ότι ή έπόμενη συνάντηση δπου θά
  'συνευρίοκονται θεοδωράκης καί Κύρκος, νά γ!
  νει κάΐτου στήν όδό... Ίκάρου, άφοΰ τοτε θα
  στοχεύεΐ σέ·· ύψηλώτερα πετάγματα, μακρυά
  6έ6αια όπωσδήιποτε άπό τόν... "Ηλΐο δχι τοΰ
  ΠΑΣΟΚ, άλλά τής ΕΟΚ.
  • Ξέρετε πόσες φορές στή ζωή μσυ, παραιπονέ-
  θηκα τοΰ . · · θεοΰ, πσύ δέν μσϋδωσε τό χάρι-
  σρα νά ζωγραφίζω ήν έΌτω νά σκιτσαρω; Πάρα
  πολλές.
  Τό παράπονό μου όμως κορυφώθηκε πρό-
  σνρατα, πού μούρθε μιά ώραία ίδέα καί ί,θελα νά
  την κάνω είκόνα καί νά τή δηιμσσιεύσω. Μιά δ-
  μως καί δέν σκαμιπάζω άπό σκίτσα. θά προοττα-
  θήσω νά σδς περιγράφ-ω παρακάτω μέ λόγια
  την εΐκόνα αυτή:
  Στό Μνη,μεϊο τοϋ "ΑγνοχΓτου Στρατιώτη έ'-
  χει πάρ,ει θ'έσει ό · · Μπαντουβ&ς καί άιπό κάτω
  ό ..· "Αγνωστος Στρατιώτης, κρατώντας ίίνα
  . · -δάφνινο στεφάνι, τό καταθέτει στό.·· Μνη-
  μεϊσ ΜπαντουβδΙ
  Καί ή λεζάντα: «"Οταν οί. ■ .δάφνες προο-
  ρίζονται γιά... στκράδο».
  Καί μΐά ύιποσημείοχβι: "Αν μπορέσει κα¬
  νείς σκιτσοιγράφος νά τό άναπαραστήσει, θά κερ
  δίοει . · · τΐμης ένεκεν, μιά δωρεάν έγγραφή
  στούς καταλόγους των.. · 'Ηριίκον τής Έθνικης
  Άντίσταση^ καΐ την προσωσηκή μου ύπόοίχεση
  ότι τό . . .ξύλο πού τυχόν θά πέσει, θά τό·. .(μοί
  ραστοΰμε άκριβοδίκααα, δηλαδή ... έξ ήρΐσείας.
  Κάτι είναι κΐ αύτό γιατί, καθώς λέγεται,...
  ξύλο πού μοΐράζεται, κάιπως· · · μετριάζεται.
  Έμπρ,ός λοιπόν, .περΐμένω σκίτσα... θαρρα-
  λέων σκΐτσογράφων καί κάνπως... ψωμομένων/
  δχι ο«ν τόν φίλο μου τόν Γιάννη, πού λόγω σω
  ματικών διαστάσεων, δέ σηκώνει οΰτε μιά... χά
  χαλοβεργιά, όπότε θά πάρω έγώ άναγκαστικά
  τή μερίδα τοΰ... λέοντος καί, παρά τό ότι είμαι
  • - .χοντρός, δέν τό άντέχω τό· ·. -αντέρμο!
  * Δέν ξέρω γιατί (ϊσως λόγω ·.. «συνειριμοΰ
  των παραστάσεων») γράφοντας τταραιπάνω γιά
  ξύλο^ θυμήθηκα τούς Σταύλους τοΰ Μπαντουβά
  "Ηθελα λοκπον νά πώ δτι στούς παραπάνω
  Σταύλους δέν... σερβιριζόταν μονάχα · · · χαφε
  δάκι, άλλά καΐ ... γάλα. Λέγεται μάλιστα δτι
  στούς ... έπισκέπτες των Σταύλων δινόταν τό¬
  σο πολύ γάλα, ώστε δλοι σχεδόν · ·. άσπρίζανε.
  Γιά νά ·.. σπάει λοιπόν κάπως ή άνυσιόφορη · ·.
  άσπρίλα, τούς δίνανε καί καμμιά. .. ραβδιά £-
  τσι γιά νά τούς ... μαυρίζουνέ λίγο.
  "Ολα^τά αλλα περΐ βασανισμών καί ξυλο-
  δαρμών, είναι απλώς. .. όδοντόκρεμες.
  Τώρα θά μοϋ πητε τί σχέση £χουν οί όδον¬
  τόκρεμες μέ τούς Σταύλους. "(Εχουν καί παραέ-
  χουν, διότι δέν σπάσανε τα... δόντΐα κανενός
  άπό τό ζύλο καί αρα δλοι... τα πλένανε αν δ-
  χι μέ· ·. «Κολυνός», μέ . ·. άνθόγαλο πού τούς
  εοινε ο · ■. «Νονός».
  * Δέν ξέρω άν θυμαστε έναν καλό φίλο μου,
  τόν καλύτερο δπως εΎραφα, πού εϊχε τή μανία!
  από καθήκον καί μόνον κΐνούμενος, νά μοΰ ά-
  σκεϊ διώςεις.
  Λοωΐόν, ΐ-μαθα, έξώδικα πού λένε καί άνεπί-
  σημα, γι αύτό καί σδς τό μεταφέρω μέ έαπφύλ-
  λαξη ότι υπέβαλλε, λέει, αϊτηση μεταθέσεως
  τού.
  Πάντως αν είναι σωστή ή πληροφορία, σέ
  μιά αάτία την άποδίδω: Φαίνεται πώς ό Φίλος
  μου. · . βαρέθηκε ΐυά νά μέ διώκει.
  Μή σας φαΐνεται παράξενο. Έδώ καΐ τό πο-
  Λυ «κυρΐε έλέησον» τό βαρΐέται κι ό θεός γιατ1
  δηλαδή νά μην ίσχύει τό ϊδΐο καί γιά τό.'. «ά-
  ιπεταξάμην τόν... Σατανδ;»
  •Ό φίλος μου ό Στρίγκος, ό ύπομοίραρχος της
  Ασφαλείας, πού είναι, ώς γνωστόν, ό... μόνι-
  μος μάρτυρας κατηγορίας μου σέ δλες τίς αύτε-
  πάγγελτες Είσαγγελικές διώξεις πήρε προχθές
  στο τηλέφωνο τα Γραφεία τής «Αληθείας» καί
  έ—ίδη δέν μέ βρήκε, ίίφησε την εξής παραγγε-
  Λία:
  .λ ~Πέ*"ε του δταν £Ρθει νά περάσει άπό την
  Ασφάλεια γιά μιά .. .άνακρισοϋλα.
  "Οταν γύρΐσα λοωτόν άπό τό ταξίδι μου καΐ
  μέ ρώτησαν γιατί δέν πηγά στήν Άσφάλεΐα γι
  ά την... ανακρισοΰλα, άπάντησα:
  —Διότι ξέχασαν νά μοΰ στείλουν έγγραφη,
  • · .ιπροσκλησοϋλα!
  Βλόπετε, £χω πιά άποκτήσει . · · άδυναμία
  στίς... κληθείς καί στίς συναφείς... προσκλιή-
  σεις! '
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ^■■■■■■■■■■—--■-----—--—--—-——_
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΤΗΤΗ2
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝ2Η: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291
  ε——. ^
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ιβι