9095

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΣτρατιωτιΚή Διοίκησις ΐφσΐβη είς γενικάς έπιτάξεις εί-
  δών πρώτής άνάγκής.
  ΑΙ πρώται διανομαΐ θά άρχίσουν έντός των ημερών. Πρέπει δ-
  μως νά τονίσωμεν είς τόν Λαόν δτι όφεΐλει νά έχει όλίγην άκό·
  μη υπομονήν διότι μέχρι τής τελικής τακτόποιήσεως τού Νομισμα-
  τικοθ ζητήματος ή σημερινή έπισιτΐστική αθλιότης αποτελεί μοι¬
  ραίαν συνέπειαν τής όφισταμένης νομισματικής άβεβαιότητος.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΡΥΤΗΙ
  ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤόΙ Α.' ΤΤΒΡΊβΔΟΣ Β·
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Νοεμβρίου 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  σποΐοΐΓ π.**, ιηηιιη
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝ ΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚ,ΗΣ
  Την περασμένη έβδομάδα συνέβη¬
  σαν άσΐοχα έπεισόδεια τα όποΐα έ-
  τάραξαν την ησυχίαν των κατοίκων
  τής πόλεως. Δέν είναι άνάγκη νά
  έπιμεΐνωμεν είς τα σημείον αύτό. Ή
  ήσυχία διά τούς κατοΐκους υπέρ πο-
  τε καί άλλοτε σήμερον είναι άναγ-
  καΐα.
  Δέν ένδιαφέρει ουτε έπιθυμοΰμεν
  νά έπέμβωμεν είς τάς ύποχρεώσεις
  των Αρμοδίων Άρχών. Αύται έχουν
  υποχρέωσιν νά προβοθν είς τάς δέ-
  ούσας ενεργείας διά νά έξακριβώ-
  σουν τίνες είναι οί Ινοχοι καΐ πώς
  προεκλήθησαν τα γεγονότα.
  Ό πληθυσμός θά Ικανοποιηθή δ-
  ταν πληροφορηθή δτι οί έντεταλμέ-
  νοι δΛά την τάξιν έκαμαν τό καθή¬
  κον τους.
  Άλλ' έρωταται. Διατί συμβαίνουν
  σύτά;
  Έκεΐνοι οί όποΐοι παρακινβΰν καί
  προκαλοθν τα έπισόδεια, έκεΐνοι οί
  όποΐοι δχουν συμφέρον νά κρατοθν
  είς συνεχή ταραχήν τα πνεύ'ματα θά
  άπαντήσουν άμέσως. ΜΑΣ ΧΩΡΙ
  ΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ.
  Καί έν συνεχεία θά άναφέρουν δ-
  λα αύτά τα όποΐα άποτελοθν ·ϊόν
  πόθον κάθε πολΐτου. ΛΑΤΚΑΙ Ε¬
  ΛΕΥΘΕΡΙΑ!—ΔΗΜθΚΡΑΤΙΑ-ΕΝΟ
  ΤΗΣ—ΠΑΤΡΙΣ—ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟ
  ΓΕΝΕΙΑ. Καί έπαναλαμβάνονται
  συνεχώς καθ* δλας τάς ώρας τοϋ ή-
  μερονυκτίου άπό τοθ τύπου, των με·
  γαφώνων καΐ των πεζοδρομίων, άπά
  αύτοσχβδίους ρήτορας καί συνηγό-
  ρουςτοθ λαοό οί όποΐοι φαντάζονται
  ότι μέ τα παχειά λόγια εγγράψουν
  ύποθήκην επί μιας βουλευτικής καθέ
  δρας την οποίαν θεωροθν ώς τό ηοη
  ρΐυ.8 ιιΙΙγε των ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗ
  ΣΕΩΝ.
  Χαμένα λόγια καί χαμένες προ-
  " σπάθειες:
  Ό λαός γνωρΐζει πολύ καλά δλους
  αύτούς πού ώς προχθές άκόμη ευρί¬
  σκοντο είς επαφήν μέ τόν κατακτη-
  τή πού ζητοθσαν μιά- οιαδήποτε εύ-
  καιρία νά προσφέρουν την έκδούλευ-
  σί τους γιά μιά κσνσέρβα, πού τό πά
  ρελθόν τους δέν λέει τίττοτε ή άν θε
  λετε λέει πολλά, πού χαμένοι στά
  τρίσβαθα φανερώθηκαν τή τελευταία
  στιγμή όδηγοί καί παραστάται τοθ
  λαοΟ πού μέ συμβιβασμούς πότε κα-
  τέβαιναν καί πότε άνέβαιναν στό
  ββυνό πού χωρίς έσωτερική άξΐα πά
  σαλίφονται στά γραφεΐα, στΐς όργα
  νώσεις καί στά (διαίτερα μυστικοσυμ
  βούλια μέ ρεκλάμες καί νταμπέλες
  Αύτοι είνε ή αΐτία δλου τοθ κα
  κοθ. Ρωτήσετε δποιον θέλετε.
  Πάρετε κατά μέρος ενα Κομμουνι¬
  στήν. Θά σθς πή. «Θέλουμε την ένό-
  τητα τοθ λαοΟ. θέλουμε την ήσυχία.
  θέλουμε την νομιμότητα" θέλουμε ύ-
  πακοή στήν Κυβέρνησι. Θέλουμε τή
  πραγματοποίησι τοθ Συμβολαίου τοθ
  Λιβάνου.θέλουμε τήςί λευθερίαις τοθ
  λαοΟ. Καταδικάζουμε τόν έμφύλιο
  σκαραγμό. Τή διχόνοια Καί κάθε τι
  πού είνε άντίθετο στό συμφέρο τοθ
  λαοΟ.Στή τιμή τού, στή Πατρίδα τού,
  στή θρησκεία τού καί στή περιουσία
  τού».
  Πάρετε έ"να τής ΕΑΜ μή Κομμου-
  νιστή. Θά σας πή καί αύτάς ακριβώς
  τα ιδία χωρίς καμμιά διαφορά. Ή
  Κυβέρνησις, ή Ένότης, ή θρησκεία, ή
  Πατρίς, τό Συμβόλαιον τοθ Λιβάνου,
  ή ελευθερίας, ή ΔημοκρατΙα. Θά όρ-
  κιοθή πώς δλσ σύτά άποτελοθ < τόν μοναδικόν σκοπόν τής ζωής τού. Πάρετε^καί Μνα τής ΕΟΚ Ρωτήσε- τ* τον καί αυτόν. Ή απάντησις θά είνε καταπληκτικώς όμοία. Παρουσιάζεται λοιπόν τό καταπλη- κτικόν φαινόμενον τριών άδελφών ηού άγαηοθν την μητίρα τους καί την οικογένειαν τους καί γιά νά επι¬ τύχουν την άγάπη καί την όμόνοια στήν οΐκογένεια δέν βρίσκουν άλλο τρόπο παρά βγάζοντάς τα μάτια τουςμεταξύ των: Αύτό είναι ή πραγματικότης. Όλοι θέλομε το Χδιο, δλοι έπιδιώκομε τό Γ· ΙΤοΟ Συνεργάτου μας Σ. διο, άλλά μέ μιά διαφορά. Ό καθέ- νας θέλει νά παρουσιάση δτι ΑΥ- ΤΟΣ ΜΟΝΟΝ φροντίζει γιά τό λαό, γιά την ήσυχία τού, γιά τής έλευθε- ρΐες τού, γιά τή ΔημοκρατΧα τού, καί γενικώς γιά δλα τα ζητήματα πού τόν άπασχολοθν. 'Υπάρχουν μερικοί καί τούς όποί- ους όνομάσαμε παραπάνω καΐοΐ ό¬ ποΐοι άνήκουν είς δλας τάς όργανώ- σεις είς δλα τα κόμματα καί είς δ¬ λας τάς ίδεολογΐας οί όποΐοι άνευθύ- νως έργάζονται δι' ίδιον καί μόνον λογαριασμόν. Αύτοι είνε έκεΐνοι οί ό· ποΐοι παρακινούμενοι άπό τό ίδιαίτε- ρο συμφέρον τους παρέχουν πράγμα- τα είς δλους. Ένας οΓοσδήποτε κακοήθης ή ά- νόητος, ή μεθυσμένος γίνεται άφορ- μή έπισοδείων. ΑΙ παρατάξεις είς τάς οποίας κατά τύχην δέν άνήκει θά σπεύσουν μέ πολύστηλα άρθρα μέ διακηρύξεις καί μέ μεγάφωνα νά καταγγείλουν την παράταξιν είς την οποίαν κατά τύχην άνήκει ό άνό- ητος. Άλλά είναι πράγματι αί παρατά- ξεις, δηλαδή ό λαός τόν οποίον λέ¬ γουν δτι άντιπροσωπεύουν, ποΰ κά¬ νουν αύτές τίς άσχημίες; "Οχι, χίλιες φθρές δχι. Πρόκειται περϊ των πολιτικάντη- δων, των άνερματίστων, των άριβι- στ£ν των κυνηγών τής Άρχής πού έχουν συμφέρον νά φαίνωνται, νά γίνεται θόρυβος γύρω ά*τό τό δνομά τους, καί πού γιά τίς ύπηρεσίες τους αύτές γυρεύουν μιά καρέκλα στή Έθνοσθνέλευσι. Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη; Μέσα σ' αυτήν τή Βαβυλωνία δέν μπορεΐ νά βρεθή άκρη; "Ολοι χωριστά, Κομμουνισταί ΕΟ· ΚΙΤΕΣ, ΕΑΜΙΤΕΣ καΐ λοιποί, φωνά- ζουν τα ιδία καί είναι έτοιμοι νά χύσουν τό αΓμα τους γιά τίς ΐδιες ί- δέες, ένώ έν τώ μεταξύ ό λαός, ό πραγματικάς λαός κάνει τό θταυρό τού καί ύποτονθορίζεί ξόρκια. Διότι άντιλαμβάνεται τή δημοκοπία τα τερ- τΐπια, τίς παγαποντιές καί τίς τρι- κλοποδιές αυτών πού ζητοθν νά ψα· ρέψουν στά θολά νερά. Μιά έξήγησις ·αντρ€ίκια, πρόσωπ© μέ πρόσωπο θά έλυε γιά τό διάστη- μα τούλάχιστο πού είναι άνάγκη, δ- λες αύτές τίς άκστανόητες ίστορί- ες, καί τα πράγματα θά έμπαιναν στή θέσι τους. . "Ολοι'φωνάζομε τα ιδία καί ζη- τοθμε τα Τδια. ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ. "Ας συνοτντηθοθμε μέ καλή πίστι μέσα σ' ένα σώματι©, καί άς έτκχ- ναλάβωμε αύτά πού φωνάζωμε στό πεζοδρόμιο. Τότε θά άποδειχθρ δτι δέν σκεπτώμεθα διαφορετικά. Καί άμα άπβδειχθή πως πράγματι συμ- φωνοϋμΕ καί δέν λεμε ψέμματα στό λαό άς τοθ δώσωμε την ήσυχία πού ζητα κάί άς τόν άψίσωμε νά κοιμηθί) έστω καί άν τό δεΐπνο τού δέν υπήρ¬ ξε άλλο άπό μιά άλάδωτη φυλλά δ 'Η πόρτα τού τή νύκτα θά ΐ άλ ί θ ξέ Κ. Α. Ρ. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Άπά την έπίσημη £κθεση τοθ ΎπουργΕίου Άεροιτορίας γιά' τίς έντεινόμενες άεροηορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίαν 'Υηό τβΰ κ. ΠΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ · 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤ.ΚΟΥ ΧΡΟΝ1ΚΑ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΟΣ Τό κεντρικό Έργοστάσιο Συναρμσλο- γήσεως σέ πολλές λεπτομέρειες μοι- άζει μέ τα υπό έργοστάσια Μιά δμως άπό τίς λεπτομέρειες, αύτές έχει έξαι- ρετική σημθσΐα , Γιά την κατασκευή, ή καΐ την συναρμολόγηση ενός έξαρτή- ματος χρειάζεται, σχεδόν πάντα, κά- ποιο εϊδος καλουπιοϋ Τό καλοϋπι μπο ρεί νάνε κδτι τό ποιό άπλό ένα κομ μάτι ξύλου ή μετάλλου μέ ώρισμένο σχήμα, ή κδτι περΐπλσκο κατασκευα- ομένο μέ μεγάλη άκρΐβεια άπό άτσά- λι. Έξαρτήματα πού κατασκευάζονται άπό καλούπια είναι όμοιόμορφα καΐ άν ταλλάσονται εΰκολα Άπό δλα τα κα¬ λούπια καΐ έργαλεΤα ύπάρχουν καΐ άπό δυό, ώστε δν ΓερμανΐκΓ} 6όμ6α κατα- στρέψει τό ένσ νά ύπάρχει τό δλλο κδπου άλλοϋ Μ" δλλα λόγια δλα τα αύγά δέν εΤναι στό ϊδιο καλάδι Αύτά όσο γιά την όργάνωση τής κατασκευής των βομβαρδιστικϋν άε- ροπλάνων. "Ας έπισκεφδοϋμε τώρα τό έργοστάσιο συναρμολογήσεως. Διάλε- γουμε δυό πού παρουσιάζουν τα χα- ρακτηριστικά δλων Τό πρώτο κατα- σκευάζει Ούέλινγκτον, καΐ τό δεύτε- ρο Στέρλιγκ. Τα βομβαρδιστικά Ούέ¬ λινγκτον είναι άπό τούς παληούς τύ- ■ πους Τα Στέρλινγκ είναι τα πρώτα τετρακινητήρια πού χρησιμοποιήσηκαν1 σέ έπιχειρήσεκς ι Όταν βγήτε άπό τό γρα ρείο τοϋ διευθυντού, περνάτε άπό ένα διάδρο-, μο κα! φτάνετε σέ μιά πόρτα πού ά-' νοίγει σέ μιά μικρή έξέδρα 'Απ' αυτήν βλέπετε την αΐδουσα συναρμολογ'ή-' σεως 'Από τα μικρά παράδυρα στήν όροφή χύνεται όφδονο φώς στήν άπε-ι ραντη αΐδουσα. Είναι χωρισμένη σέ πολλά διαμερΐσματα μέ πλίνδινους' τοΐχους γιά νά κόβουν την πίεσητοθ άέρα άπό τίς βόμβες. Ο' τοΤχοι αύτοΙ δέν φτάνουν ώς την άροφή γιά νά1 μην έμποδΐζουν τούς ήλεκτρικούς γε- ρανούς νά κινοϋνται άπό τό ένα δκρο τής αϊδουσας ώς τό δλλο επάνω σέ άτσαλένιες γραμμές πού κρέμουνται άπό την όροφή Μοίάζουν μέ Ιοτό ά' ράχνης καΐ φδάνουν* παντοθ γιά νά1 μποροΰν οί γερανοΙ νά μεταφέρουν1 τό φορτΐο τους δπου κ Γ δν χρειασδή; Στά δεξιά τής αϊδουσας βλέπετε ά-ι ποδήκευμένα κάδε εϊδους έξαρτήμαι τα ΚαΙ πρώτες ϋλες Αύτές έξετά- ζουνται έδώ καΐ ϋστερα μοιράζουνται στά ύπο-έργοστάσ)α Τα έξαρτήματα δΐδουνται στούς έργάτες πού είναι α¬ κριβώς άπέναντι, στήν γραμμή συναρ^ μολογήσεως · (ΣυνΐχΙζεται) Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. ΜΝΤΕΝ Δ'Α ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ Ένα αίσχος εξηκολουθεί ά¬ κόμη καί μετά τήν αναχώρησιν των Οΰννων νά υπάρχη ,είς τήν πόλιν μας: τό αίσχος τής άνα- γραφής των όνομασιών των όδών είς τήν Γερμανικήν γλώσ¬ σαν. Ό κ. Δήμαρχος άς φροντί¬ ση διά τήν άμεσον έξάλειψιν τοϋ αϊσχους. αυτού διά τής έπι- χρίσεως των τετραγωνιδίων έφ' ών άναγράφονται αί όνο- μασίαι γερμανιστί δι* ασβέστου. Τίποτε, μά τίποτε απολύτως, δέν πρέπει νά μάς ένθυμίζη τό πέρασμα των βαρβαρικών τού¬ των όρδών. Αυτή εΐναί ή άξίωσις τοΰ λα- οΰ. —οο— ΟΙ ΧΑΙΝΟΝΤΕΣ ΛΑΚΚΟΙ Εϊκοσι καί πλέον χαίψβντες λάκκοι περί την πλατείαν Τρι¬ ών Καμάρων καί περί τό Ήρφ- ον, είναι έτοψοι νά δεχθοΐν είς τα βάθη των τους άνυπό- πτους νυκτερινάς £ι«βάτας. 'Η Δημοτική άρχή εχει κα¬ θήκον νά απαλλάξη τό κεντρι¬ κόν τουτο μέρος τής πόλεως άπό τα έπικίνόυνα ταυτα έμπό- δια πρίν ή σημειωθο<ΰν δυστυ- χήματα. 8Α ΣΥΝΕΧΙΣΟΜΕΝ 4ΗΗ0Υ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ δα. ρ ή κτα ψΐ νη άμαντάλωτη γιατί θά ξέρπ πως δέν πρόκειται νά παραβιασθή τό οΐ- κογενειακό τού άσυλο. · Καΐ τότε πλέον δταν οί αίσχροί ώς ΑΤΟΜΑ πλέον καί δχι ώς ΟΠΑΔΟΙ μιάς οΐασδήποτε Όργανώσεως ή ίδε- ολογίας τολμήσουν νά ταράξουν την ησυχίαν τοθ δοστυχισμένου αύτοθ λαοΟ, θά είναι «Οκολο νά πιαστοΰν άπό τόσβέρκο νά φιμωθοθν καί νά δε- θοθν όπότε καί δέν θά κατηγορηθή καμμιά "Οργάνωσις καί καμμιά Ί- δεολογία διότι ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΟΡ- ΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΙΔΕΟΛΟΠΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΕΛΛΟΙ ΚΑ1ΚΑ· ΚΟΗΘΕΙΣ. Ή Έλληνική Κυβέρνησις παρέθεσ γεϋμα επίσημον είς τ* Ξενοδοχεϊοι τής Μιγάλης Βρεττανίας πρός τιμήν τού κατά τόν παρελθόντα νήνα έν Άθή ναις εύρισκομένου κ· Ήντεν. Κατά τή διάρκειαν τοϋ έν λόγω γεύματος ό κ ΤΗντεν άττα^τών είς ττροσφώνησιν "τού κ. ηρίοθυτιουργοΰ είπεν τα εξής: «Ώς σύμμαχοί σας συμμεριζόμεθα την ύπερηφάνειαν καί την ^ευτυχίαν σας, τώρα πού ή ώρα τής απελευθε ρώσεως έφθασε. Ό κόσμος δέν ^ά λησμονήση τόν ρόλον ποθ έπαίξατε δταν παρεβιάσθη ή Ελλάς. Άπε κρούσατε καί ένικήσατε τόν έπιδρο- μέα. Αύτό τό ένδοξο κατώρθωμα μιας μικράς χώρας σέ μιά ώρα σκό- τεΐυς άξίζει νά καταλάβη, την θέσιν τού είς την μακράν καί ύπερήψανον Ιστορίαν σας. "έπειτα αί όρδαί των Ναζί έσάρωβαν έσάς καθώς καί τάς δυνάμεις ποθ ήδυνήθημεν ν' αποστεί λωμεν είς βοήθειαν σας. Αναμείνατε *πΙ μακρον, 'Υποφέρατε πολύ, καί τώρα ΐΐάλιν αί Αθήναι, άν 6χι όλό- κλήρος ή Ελλάς είναι ελεοθεραι. "Ημείς, οί Άμερικανοί φίλοι μας καί δλα τα Ήνωμένα Ιθνη χαιρόμε¬ θα διά τό γεγονός τοθτο. 'Η μακρά ίδ ή έθή έ γγς θτο. Η μακρά περίοδος τής έχθρικής κατοχής έπή- νβγκεν βαβείας πληγάς είς την χώ¬ ραν σας. "Άφησε μίαν κληρονομίαν άκανθωδών καί δυσκόλων προβλη- μάτων, πλείστα των οποίων έδη- μιουργήθησαν εσκεμμένως υπό τοθ έχθροθ διά την καταστροφήν σας. Ι Αύτά πρέττει νά έπιλυθοθν. Εΐμαι πε- πεισμένος δτι Θά έπιλυθοθν. ΚαΙ δτι ή Ελλάς θά έττανακτήστ) ταχέως τήν σταθερότητα τής οποίας έχει ανά¬ γκην. Πρός εξασφάλισιν τής σταθε¬ ρότητος ταύτης ή Ελλάς Ιχει ανά¬ γκην ένότητος, θάρρους καί άποφα- φασιστικόιητος. Δέν αμφιβαλλομεν δΐι υπό τήν άρχίαν τοϋ σοφοθ πρωθυπουργοθ ή Ελλάς θ' < θήση μετά σταθερότητος τήν νατόν άπό αύτό τό καταστρεμένο ύ- λικό νά ύψωθβ 6να νέο καί ύγιεινό οί· κοδόμημα, άν δέν βοηθήσουν δλα τα χέρια πού έχουν αυτή τή δυνάτότη· τα; ΚαΙ έσεΐς γυναΐκες εΤσαστε ίκα- νές νά τό κάνετε, τό άπθδε(ζατε σ[ δλα τα χρόνια τής μαύρης σκλσβιάς. Δουλέψατε μέ άφοσΐωση δπου καί άν σάς εβαλαν, θά δουλέψετε καΐ στό μέλλον γιά τό νέο κόσμο πού άναδημιουργεϊται καί δουλε,ύοντας γιά τό σύνολο δουλεύετεγιά τόν έαυ- τό σας καί την οΐκογένειά σας. Πόσες ά~ό σάς δέν έμειναν οί μά¬ ^ νην »,ν «ρχιαν τού σοφοο της πρβστάΐες ^ς οίκσγένειας « πρωθυπουργοθ ή Ελλάς θ άκολου- κα[ £ &λχ ' δεν , ^τε {ν θήσΠ μετά σταθερότητος την γραμ- κοθημ8ριν6ς έφιάλτης ΤΑο0 γέρου μην αυτήν. Εντώμεταξυή τιτάνιος[^ σ^δταν σκέπτεται τήν Υάζοκα πάλη εναντίον τής Ναζικής Γερμα νίας ολοέν αύξάνει είς έντασιν καΐ βιαιότητα. Άπό τήν ΝορβηγΙαν μέ χρι τής Ελλάδος, άπό την Όλλαν δίαν καί τήν Γαλλίαν μέχρι τής Ά νατολικής Πρωσίας καί τής Οϋγγα αυτήν μεγάλο έργον έχει άκόμη ._ έπιτελεσθή. Γνωρίζω ότι δυνάμεθα νά υπολογίσωμεν" είς τήν βοήθειαν καΐ τήν ύ^στήοιξίν σας πρός πλή¬ ρη χρησιμοποίησιν τής ήνωμένης συμ- μαχικής δυνάμεώς μας μέχρις δταυ επιτευχθή ή τελικήνίκη. "Η φιλία μβ- ταξύ των δύο μας χωρών είναι ή παράδοσις μεταξύ μας, άλλά είναι καί κάτι βαθύτερον άπό αύτό. Έχει υποστή επιτυχώς τήν δοκιμασίαν κα λών καί σκληρών καιρών. Τήν ίστο ριχήν ταύτην στιγμήν ύποσχόμ«θα ίκ νέου αμοιβαίαν πρός αλλήλους πίστιν». ής ρωίας καί τής Ουγγα νά$ζχε τήν ^^ νά ζή9«τε ρίας ή μάχη μαίνεται Είς ,τήν μάχην. ονες σας την φτ«χή σας μα^οθλα, αυτήν μεγάλο έργον έχει άκόμη νάΙΓ^ .-, ' .ν..ΛΙ 'ν στασή σας; Έ λοιπόν δέν είναι τι- μιότερο άντί νά εΤστε κλεισμένες στά σπίτια σας συνομ«Λτόντας καΐ σπα- ζοντας τα κ,εφάλια σας πώςνά βρή τε γαυπρ* γιά νά σωθΗ ή οίκογένε^ο:, τήν άΐόφαση νά ζήσβτε ΣΤΗΛΗ ΤΗΓ ΓΥΝΑΙΚΑΣ προσικλησ^γσ: Κολοΰνται τα μέλη τοΰ Ίατρικοΰ Συλ- λόγου "Ηρακλείου είς τακτικήν Συνεδρί¬ ασιν την «ροββχη' Κυριακήν καΐ ώραν 11 π. μ. έν τρ αιθούση τοϋ Δημαρχιακοϋ Κα- ■αστήματος. Έν ΉρακλεΙφ τπ 10 Νοεμβριού 1944 Ό Προε&ρος. ΝΙΚ. ΒΟΠΑΤΖΑΚΗΣ ΠΛΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΤΛΣΒΒΥΗΕ Τώρα πιά έγινε άναντίρητο δτι ατόν νέο κόσμο πού δημιουργεΐται ή γυναΐκα θά πάρη ένεργό μέρος. Θά δουλέψη σ' δτΐοιο έπίπεδο καί άν βρί- σκεται καΐ πρόςδλες τίς κατευθύν- σεις. Έπειδή δμως ύπάρχουν άρκε· τές πού κάθε άλλο παρά τούς ένθσυ- σιάζει αυτή ή Ιδέα καί πού Βιερω- τοθνται γιατί ή γυναΐκα νά αφήση τήν ώς τώρα ήσυχα καί άνεύθυνηζωή, άπευθύνομαι σ' αύτές γιά νά τούς άποδείξω δσο μπορώ τα πλεονεκτή ματοι τής ν*ας θέσεως. 'Η κοινωνία, ή οίκογίνβια καΐ αυ¬ τή καθ" έαοτή ή γυναϊκα έχουν άνά· γκη καί τής δικής της δουλειάς γιβ νά άνυψωθοθν καί νά πρθοδεύσουν. Σήμερα πού ό πόλεμος δημιούργησε τόσες πληγές, άκρωτηρίασε τόσες κοινωνίες, είναι έπιτακτική ή άνάγκη τής δουλιδς δλων των ύγιεινών με· λών. Παντοθ δπου καί άν ατρεψης τα μάτια βλέπεις θέσεις κενές, δου- ιές άπότομα σταματημένες, άνθρώ- τα μικρά -σας άδέλφια καΐ τό γέρο πατέρα σας; Σκεφθεϊτε. δτι δταν ό γάμος είναι γιά σας ή μόνη σωτοπρία στή προσπαθεία νά χον χατορθώσετε σοχνά χάνετε την άξιοπρεπβια σας ή στήν άνάγκη πού βρίσκ£στε δημιουρ γβΐτε ένα σύνδεσμο μ' ένα ά?νθρ»ιιο τελείως διαφορετικό άπόοας. Σκέφτεστε, ϊνας "νσμέ ζήσ( «αί δ- ποίος θήποτε, Τότε^έν βλέηετε μα· κρύτερα τή συνέχεια, μπροστά σας όρθώνεται ή καταστροφή τής οίκο- γενείας, ή μόντ-σας /σκίψη είναι νά τή σώσετε. Πράγματι σώζβτε χώρα μιά οίκογένεισ, γιά νά καταο-τρέψε- τ« στό^ελλον μιά άλλη. "Οταν άνα- καλύψετί δτι ό άνδρας σας δέν είνε ό καλάς σύντροφος τής ζωής είναι πιά άργά, μάλιστα |γιά σδς πού δέν μπορβΐτε νά σπάσετε τα δεσμά μιας ενώσεως γιατί θά σκέπτεσθε τό πώς Θά ζήσετε Ιπειτα. Τα παιδία γβννοθν χαι καΐ άνατρέφονται μέσα σ^ή γρ νια καί τή άφί Σώ πους άρρώστους, τυφλούς καί άκρ«- τηριασμένους. Πώς «Χν<χΐ, νια καΐ τήν άσυμφωνία Σώσατε τα άδέλφια καί τούς γονεΐς γιά νά κα- τσστρέψετε τα παιδία σας. Δι γημένα θά μοθ πήτε. Μή"«ς τίθετες π«ριπτώσ«ις ό£ν μπορεΐ ,νοτ δημιουργηθή τό Γδιο άπρτ4λεσ|ΐα. Φαντ;ά4ομα» ,δ—, δταν έργάζεστε τα ----ιοστά βά είναι μικρότερα. Άλλά __ δν άκόμη έχετε κάποια άνεση ' 1 στό σ-(τι σας καί ή βοηθεία σας
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50.000*000
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Παρασκευή 10 Ν)ρ*ρ(ου 1944
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ! ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΣΤΟ ΡΙΜΙΝ1
  Είμεθα εύτυχείς έχοντες έλληνας
  στρατιώτας ώς συναγωνιστάς στή ση
  μαντική αυτή μάχη.
  Στ«ρατηγός Λύζ>
  "Οταν τα Έλληνικά στρατεύματα
  πήραν τίς θέσεις τθυς στίς γραμμές
  τοϋ Ρίμινι κατάλαβαν άπό την πρώ
  τη στιγμή την έξαιρετική σημασία
  ποΰ Ιδιναν οί Γερμανοί στόν τομέσ
  αυτόν. Στηριζόμενοι^έπί δροσειρδς
  μηκους 5 χιλιόμετρον Γερμανοί ά·
  λεξιπτωτισταί καί θωρακισμίνσι μο
  νάδες ήγωνΐζοντο επί £να μήνα στόν
  τομέα αυτόν γιά νά συγκρατήσουν
  τή γραμμή πού την εΤχαν _ διαλαλή
  σει άδιάσπαστη μέ τό δνομα «Γοτ
  θική».
  Άπό την ήμέρα πού πήραν τίς θε
  σεις τους οί Έλληνες στή γραμμή
  τοΟ πυρός, λΐγος χρόνος επέρασε
  μέ προπαρασκευαστικές έπιχειρήσεις
  καί ϋστερα τα ανακοινωθέντα τους
  έ'φεραν στήν πρώτη γραμμή τής επι
  καιρότητος. Οί Έλληνικές κσρδιές
  έ'νοιωσαν βαθειά συγκΐνησι δταν £
  να βράδυ τό ραδιόφωνο ανήγγειλε
  δτι τα στρα-τεύματά μας εΐχαν φθά-
  σει στό προκεχωρημένο σημεΐο τής
  Συμμαχικής προελάσεως πρός τό Ρί
  μινι.
  Οί Έλληνες φαντάροι ένεπλάκη-
  σαν γιά πρώτη φθρά στή μάχη στΐς
  5 Σεπτεμβρίου καί ή πρώτη αυτή
  συμπλοκή κράτησε 48 ώρες. Οί Γερ
  μανοί—δπως είπαν οί αίχμάλωτοι—
  στήν άρχή δέν πίστευαν δτι εΤχαν ά-
  πέναντΐ τους "Ελληνας κι' δταν κα¬
  τάλαβαν δτι ήταν άλήθεια, ρίχθηκαν
  μέ πεΐσμα στή μάχη γιά νά άναγ-
  κάσουν τοΰς δικούς μας νά ΰποχω-
  ρήσουν.
  "Ετσι προελαΰνοντας τα 'Ελληνι-
  κά Τμήματα, μέ τό πατριωτικό πεΐ¬
  σμα των άνθρώπων ποΰ ήθελαν νά
  άναμετρηθοΰν άκόμη μιά φσρά μέτόν
  έχθρό πού τόν εϊχαν άντιμετωπίσει
  στή Μακεδονία μέ άνισα δπλα, προ-
  ελ.αύνοντας άνάμεσα στό πιό κατάλ
  ληλο γιά τούς Γερμανόύς έδαφσς, έ¬
  φθασαν τό άεροδρόμιο τής πόλεως
  Ρίμινι καί έξαπέλυσαν την έιιίθεσί
  τους.
  Καί τό Ρίμινι δέν μπόρεσε πσρά σ'
  αυτή την Έλληνική όρμή νά πέση.
  Κβί έσίγησαν τα κανόνια των Γερ¬
  μανίαν καί ύψώθηκε στό κεντρικό τα
  χυδρομ*εΐο ή Έλληνική σημαία. Μπα·
  ρουτοκαπνισμένη, τρυπημένη άπό τίς
  σφάΐρες, ύψώθηκε έκεΐ στό ρήγμα
  τής Γοτθικής Γραμμής πού κατά τό έ-
  πίσημο ανακοινωθέν άνοιξε στούς
  Συμμάχους τίς κοιλάδες τού Πάδου
  Ό Βρεττανός άνταποκριτής Ρέ-
  τζιναλντ Μπέκουην πού πρώτος μετέ
  δωμε την εΐδησι, έτηλβγράφησε δτι οί
  φαντάροι μας μπήκαν στό Ρίμινι ένώ
  βαρεία βροχή εΤχε άπλωθή πάνω άπό
  την πόλ,ι Καί πρός τούς κατσρράκ-
  τες τοΰ ούρανοθ πού εΐχαν άνοΐξει,
  οί Έλληνες φαντάροι μας, δέν Ιδω
  σαν σημασία. Σημασία εΐχε γι'αύτούο
  νά κυνηγήσουν τούς Γερμανούς καί
  νά τούς δεΐξουν πώς εΐχε έ'λθει ή ώ-
  ρα τής «ρεβάνς». (ΆκολουθεΐΥ,
  είναι άπαραίτητη μήπως καί τότεδέν
  πρέπει νά ξέρετε νά δυλεύετι; Τώρα
  Ι, εύπορεΐτε μά ποίος ξέρει αθριο; "Ε¬
  Ι να δυστύχημα κάνει τόν άνδρα σας
  ' άνΐκανο ή σάς άφήνει χήρα. Τί (κα-
  νοποίηση δταν μπορήτε νά συντηρή-
  σετε την οίκογένειά σας. Καί δταν
  άκόμη ό άνδρας σας είναι καλά δέν
  3ά είναι ώραιότερο νά μοιράζεστε
  τα βάρη τα οίκογενειακά. Καί πάλιν
  θά μοϋ πήτε, καί τότε ποίος θά φρον¬
  τίζη τό σπίτι λίγη κολή θελήση καί
  κανονίζετε καί τα δύο. Ρίξετε γύρω
  Ισας μιά ματιά. Ύπάρχουν τόσες οί-
  κογένειες πού ζοθν άρμονικά, κονο-
  νικά καί δμως ή οίκοδέσποινα έργά-
  ζεται.
  Τώρα φθάνομαι στό συμφέρον τής
  ιδίας τής γυναίκας. Μόνο μέ τή δου-
  λιά της μπορεΐ νά σωθή δταν
  βρεθή έγΚαταστημένη, μόνο Ιτσι μπο¬
  ρεΐ νά ζητήση την έξίσωση μέ τόν
  άνδρα. "Ετσι άποκτα προσωπικού]-
  τ«. Είναι ένα άτομο πού τό καθορί-
  ζουν οί δικές τού σκέψεις καί πρά-
  ξες,δχι ή άπλή άντανάκλαση ενός
  άλλου άνθρώπου.
  Πόσο χαίρομαι δταν βλέπω τίς νέ-
  ες κοπέλες ίχοντας Ινα σκοπό καί
  άληθινά πιστεύοντας στή δύναμη
  τους τή ψυχική καί πνευματική νά
  βαδίζουν πλάϊ πλάϊ μέ τούς νέους
  γΐά την άναδημιουργία τής Ελλά¬
  δος μας.
  ΔΙΚΤΥΝΝΑ
  ΤΟΠ1ΚΑ ΝΕΑ
  Επέστρεψεν έκ Λασσηθίου
  ό κ. Παπαδογιάννης
  Ό άναπληρωτής ΠολιτκοΟ Κυθερνη-
  τικοθ 'Αντιπροοώπου κ. Παπαδογιάν
  νης επέστρεψε χδές έκ τού Νομοϋ
  Λασηδίου μετά πενδήμερον έν αύτφ
  παραμονήν
  Τό παρελδόν Σάββατον ανεχώρη¬
  σεν εντέυθεν διά λιμένα Σητείας δπου
  έφθασε την πρωΐαν τής Κυριακής κα
  παρέστη είς τό τελεσδέν έκεΤ μνημό¬
  συνον των δανατωδέν"τ,μν υπό των Ί-
  ταλών κα! Γερμανών κατά την διάρκει
  αν τής Κατοχής καταδέσας στέφανος
  επί τοϋστηδέντοςκενοταφίου.
  Μετά τού κ Παπαδογιάννη. μετέβη¬
  σαν οί 'ΑρχηγοΙ κ. κ Παντουβάς κα
  Πετρακογεώργης κα'ι ό 'Αντ)χης κ
  Πλεύρης διά τόν αυτόν σκοπόν
  Ό Λαός τού Νομοϋ Λασηδίου έπεφύ-
  λαξεν δερμήν ύποδοχήν είς τόν κ. Πά
  παδογιάννην καί είς τούς ανωτέρω άρ-
  χηγούς Κατά την μετάβασιν καί έπιστρο
  φήν των Είς διάφορα χωρία είχον στη·
  δή άψΤδες καί ένδοσσιώδεις λόγοι έ-
  ξεφωνήδησαν είς τούς όποίους άντα
  πήντησαν οί τιμώμενοι
  Ό κ Παπαδογιάννης έδέχδη τάς
  αρχάς καί λαϊκάς Έπιτροπάς είς Ση
  τείαν, "Αγιον Νικόλαον, Νεάπολιν
  καί Τζερμιάδω, όπόδεν διήλθε κατά
  την επιστροφήν τού, εξήτασε τοπικά
  ζητήματα καί έδωσε διαφόρους λύσεις
  Τόν κ Παπαδογιά/νην συνώδευσε
  καδ' όλην την διάρκειαν τής έν τω
  νομώ Λασηδίου παραμονής τού ό Στρα
  τιωτικός Διοικητής Λασηθίου Συν)χης
  κ Γεώργιος Μηλιαράς
  Αί άρμοδιότητες τής Νομαρχίας
  Είς την Νομαρχίαν έχουν επανέλθη
  πάσαι αί άρμοδιότητες τάς οποίας αύ¬
  τη έχει βάσει των ΐσχυουσών διατάξε-
  ων, ώς προκύπτει καί έκ τοΰ ύπ' αριθ¬
  μόν 1624 4 — 11—44 έγγράφου τής
  Στρατιωτικάς Διοικήσεως Ηρακλείου,
  ήτοι αί άρμοδιότητες αί αφορώσαι είς
  την- Διοίκησιν, την Εκπαίδευσιν, την
  Φορολογίαν, την Τοπικήν αυτοδιοίκη¬
  σιν, την 'Αγροτικήν "Ασφάλειαν, τό
  'Επισιτιστικόν, άπολύσεις καί διορισμους
  Κοινοτικών 'Αρχών κλπ
  Κατόπιν των ώς άνω, ή Νομαρχία ε¬
  ξέδωκε ανακοίνωσιν διά τής οποίας
  γνωρίζει δτι τοϋ λοιποϋ οί ένδιαφερό-
  μενοι διά ζητήματα πολιτικής φύσεως
  νά μην άπευθύνονται είς την Στρατιω
  τικήν Δ)σιν καί τάς Στρατιωτικάς "Αρ¬
  χάς αΐτινες δέν έχουν άρμοδιότητα
  καί νά άπασχολοϋν αύτάς άσκόπως,
  άλλ' είς την Νομαρχίαν καί τάς πολι¬
  τικάς λοιπάς υπηρεσίας αΐτινες θά έ-
  πιλαμβάνωνται των ζητημάτων ταύτων
  Μνημόσυνον Μηνά Γεωργιάδου
  Την προσέχη Κυριακήν 12 Νοεμβρί
  ου καί ώραν ΙΟην π μ. ό Δή"μος Η¬
  ρακλείου τέλει Άρχιερατικόν Μνη¬
  μόσυνον έν τφ ίερώ Μητροπολιτικώ
  Ναώ τοϋ Άγίου Μηνά υπέρ αναπαύ¬
  σεως τής ψυχής τοϋ υπό των Γερμα¬
  νών έκτελεσθέντος αειμνήστου Δη·
  μάρχου καί μεγάλου τέκνου Ηρα¬
  κλείου ΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ υπέρ
  πίστεως καί πατρίδος έκτελεσθέντος.
  Είς τό μνημόσυνον θά παραστώσι
  αί πολιτικαί καί Στρατιωτικαί Αρ¬
  χαί τής πόλεως, ή ένταθθα Συμμα-
  χική Άντιπροσωπεία οί άντιπρόσω'
  ποι τοϋ Τύπου, οί Σύλλογοι, τα Σω-
  ματεία, αί Όργανώσεις καί δπας ό
  λαός τοϋ Δήμου "Ηρακλείου.
  ΠΕΝΘΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
  Όλόκληρος ή κοινωνία μας συνώδευσεν
  είς την τελευταίαν τού κατοικίαν μέ κα·
  ταφανή θλίψιν τόν έκλιπόντα μεγαλοβιο-
  μήχανον τής πόλεώς μας Γεώργιον Λια-
  πάκην. Ή έπαγγελματική, ή κοινωνική
  καί ή φιλανθρωπική τού δράσις είναι είς
  πάντας γνωστή. 'βς δμιτορος κα'ι βιομή-
  χανος κατέκτησε την αγοράν διά τής τι-
  μιότητός τού, ώς φιλάνθρωπος εΐχε γίνη
  ή έλπίδα των πτωχών. Τ ά φιλανβρωπικά
  ιδρύματα τής πόλεώς μας Νοσοκομείον,
  Βρεφοκομεϊον, 'Ορφανοτροφείον κλπ. χι-
  λιάκις ένισχύθησαν διά σεβαστών χρημα-
  τικών τιοσών υπό τοΰ έκλιπόντος. Άλλά
  καϊ ή πατριωτική τού δράσις υπήρξε πα-
  ραθ·ινε*(Λτική· ΚσΤα τί1ν διάρκειαν τής
  Γερμανικής ΐ>2|τοχής ό έκλιπών καί οί
  υίοί τού επί ολοκλήρους μήνας δχι μόνον
  έτροφθδότουν άνταρτικάς όμάδας είς
  Σκαλάνι, άλλά καϊ ηρνήθησαν μέ κίνδυ¬
  νον της ζωης των παρά τάς Γερμανικάς
  απειλάς νά θέσουν έν λειτουργία τό έξω¬
  θι της πόλεως μας Ιδιόκτητον ίργοσστά-
  σιον.
  Τούς οίκείους τοΰ μεταστδντος ώς καΐ
  τόν γαμβρόν τού Κων. Βρεττάκην Ιατρόν
  συλληπούμεθα θερμώς.
  ΠΡΩ ΙΝ ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό χθεσινον Συμμαχικόν ανακοινωθέν.
  Σφοδρά Άμερικανική επίθεσις
  ήρχισε μεταξύ Μέτς - Νανσύ.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή υπό τόν
  Στατηγόν ΡαΙοη 3η Άμερικανική
  στρατιά ήρχισε σφοδράν επίθεσιν με¬
  ταξύ Μέτς—Νανσύ. Τα στρατεύμα¬
  τα Ρ&Ιοη διέβησαν τόν ποταμόνΣέϊγ
  καί κατέλαβον 14 τοποθεσίας. Προή-
  λασανδέ έντός 12ώρου 3 χιλιόμετρα.
  Τό σημαντικώτερον κέρδος ήτο ή κα
  τάληψις τοϋ όδικοΰ κόμβου Νόμελι
  20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικώς τοΟ
  Μέτς.
  Είς τόν τομέα τοΰ 'Άαχεν συνεχί-
  ζετάι σκληρός αγών.
  ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΣυνεχΙζονται οί έπι¬
  χειρήσεις εκκαθαρίσεως είς τό Όλ-
  λανδικόν έδαφος καί την νήσον Βά¬
  αλ—Χέρεν.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ή
  Άγγλοαρερικανική άεροπορία συνε-
  χΐζει αδιακόπως τό σφυροκόπημα
  των έργαστασίων τοϋ συνθετικοΰ πε·
  τρελαίου είς την Γερμανίαν. Κατά
  τό τελευταίον είκοσιτετράωρον έπλή-
  γησαν τα κέντρα τοϋ Χόμπερκ καί
  Λόι'νε. 'ΕβομβαρδΙσθησαν έπίσης συγ
  κοινωνιακοί κόμβοι.
  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Τό Βρεττανικόν "Υ¬
  πουργείον Άεροπορίας ανεκοίνωσε
  δτι άπό τής ενάρξεως των έπιχειρή-
  σεων είς την Άφρικήν καί Μεσόγειον
  έρρίφθησαν άπό μόνης τής Βρεττανι-
  κης άεροπορίας 450 000 τόνοι βομβών
  καί κατερρΐφθησανΐ 1.200 Γερμανικά
  άεροπλάνα,
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ουδέν
  αξιοσημείωτον.
  ιΗ τιμή ήςδραχμής
  Ή τιμή τής νέας σταθεράς
  δραχμής καθωρίσθη παρά τοϋ
  Χρηματιστηρίου Αθηνών είς
  αντίστοιχον πρός τό κυκλοφο¬
  ρούν χαρτονόμισμα τώρα είς
  50 δισεκατομμύρια, ανεξαρτή¬
  τως εκδόσεως των (παλαιών ή
  νέων).
  Ή χαρτίνη λίρα
  Ή τιμή τής χαρτίνης Λίρας
  καθωρίσθη διά την Έλλάδα
  είς 600 δραχμάς.
  Διά τούς αναπήρους
  καί τα θύματα πολέμου
  Ό Σΰλλθγος Άναπήρων καί Θυ-
  μάτων πολέμου προσκαλεΐ δσους έκ
  των άναπήρων πολέμου ήσαν εγγε¬
  γραμμένοι είς τα Α καί Β. πρατή-
  ρια τό"υ Συλλόγου δπως διέλθωσιν
  έκ των Γραφείων τοΟ Συλλόγου,
  (Έργ. Κέντρον) την 10, 12, 13,
  14, καί 15 τρέχοντος μηνός φέροντες
  μεθ'έαυτών τάς ταυτότητάς των καί
  τα δελτία αυτών καί των οίκογενει
  ών των διά νά παραλάβωσι τό άν
  τίτιμον έκποιηθέντος μέρους τήςάνα
  λογούσης σταφίδος των.
  Ή διανομή τοϋ άλεύρου.
  'Από χθές ήρχισεν ή διανο;·ή υπό
  των παντοπωλών τής πόλεώς μας
  είς ~τό κοινόν μιδς όκάς άλεύρου
  κατ' άτομον οικογενείας διά τοΟ ύπ'
  άρ. 14 κουπονίου τοϋ δελτίου τοΟ Δ.
  Ε, Σ. πρός 5 έκατομ. κατ' οκάν.
  Μνημόσυνον είς Άνώγεια
  Την προσέχη Δευτέραν 13 τρέχον¬
  τος τελεΐται μνημόσυνον είς τό χω¬
  ρίον Άνώγεια ύπέράναπαύσεως τής
  ψυχής τοΟ ανάνδρως δολοφονηθέν-
  τος υπό των Γερμανών Ιωάννου Δρα
  μουντάνη (Στεφανογιάννη). Ή οίκο·
  γένεΐα τοϋ δολοφονηθέντος παρακα
  λεΐ πάντας τούς συγγενεΐς καί φί-
  λουςδπωςεύαρϊστούμενοι παραστοόν
  είςτό μνημόσυνον.Ή έκκίνησις έξ Ή
  ρακλείου θά γίνη την 7ην πρωϊνήν
  τής 13 τρέχον, ος έκ τής πλατεΐας
  Άγίου Μηνά.
  Μία διευκρίνισις.
  Τό ενταύθα Γραφείον τής 'Επιτρο-
  πής Διαχειρήσεως Βοηθημάτων έν
  "Ελλάδι διευκρινίζΐι δτι ή άνακοίνω-
  σι,ς τοΟ 'Εργατικοϋ Κέντρου περί έκ-
  τάκτου διανομής είς τάς οικογενείας
  των έργατών τάς υπό τοΟ πολέμου
  ιδιαιτέρως πληγεΐσας εδημοσιεύθη
  άνευ έξουσιοδοτήσεώς τού.
  Αί παρουσιαζόμεναι δυσχέρειαι
  περί ών άναφέρει τό ανακοινωθέν
  τής Στρ. Διοικήσεως δέν έπιτρέπουν
  είς τό έν λόγω Γραφείον ΙπΙ τοϋ πα¬
  ρόντος νά προβλέψπ ε'^ή μόνον γενι¬
  κάς διανομάς.
  Ό τρόπος οίασδήποτε έκτάκτου
  διανομής θ' άνακοινωθή δραδΰτερον.
  "μμανουήλ Ζ. Κανάκης Ιατρός φυματιο·
  ■λόγος στηθικά νοσήματα. ΕίδικευΘεΙς
  έν Παριβίοις, έγκατασταθεΐς μονίμως έ-
  ■παναλαμ^άνει τάς εργασίας τού είς τό
  έντβ όδω Γιανιτσών αρ. 2 Στοα Σιδερά-
  κη Ιατρειον τού.
  Ή συμμαχική δράσις είς'τό Δυτ. Μέτωπον.
  Τηλεγραφήματα των άνταποκρι-
  των τού πρακτορείου Ρώυτερ έκ τής
  Δυτικής "Ολλανδίας άναφέρουν δτι
  είς τόν τομέα τοϋ Βάαλ—Χέρεν έ'παυ
  σεν κάθε Γερμανΐκή άντίστασις. Ό
  χωρος τοΟ Βάαλ—Χέρεν κατελήφθη
  υπό των Βρεττανικόν στρατευμάτων.
  Είς την Γαλλίαν α1 —υμμαχψαί
  δυνάμεις άπέχουν 10 χιλ" από τί)ν
  Σατώ—Σαλέν.'Ενταϋθα τό Ιον Βρετ
  τανικόν συγκρότημα συνέλαβε άπό
  τής 26ης Ό)βρίου καί έντεϋθε 38 χιλ-
  Γερμανούς αίχμαλώτους.
  Ή Βρεττανική Άεροπορία έβομβά-
  ρδισεν τό Άνόβερον καί άλλους στό
  χους τοϋ έχθροθ κατά τό παρελθόν
  24ωρον.
  Ό
  χειρότέρος ^ειμών
  Σχόλια Δημοσιογράφων έκ
  των διαφόρων μετώπων όμι-
  λοϋν περί των δυσκολιών τάς
  οποίας ό Χίτλερ θά αντιμετω¬
  πίση κατά τόν .ερχόμενον χει-
  μώνα.
  Θά είναι, γράφουν, επί λέξει
  ό χειρότέρος χειμών διά* την
  Γερμανίαν.
  "Ηρχισεν σφοδρά ε¬
  πίθεσις.
  χθεσιναί πληροφορίαι έκ τού
  Δυτικόν) Μετώπου άναφέρουν
  ότι ή τρίτη Άμερικανική στρα¬
  τιά ήρχισε σφοδράν επίθεσιν
  εναντίον των μεταξύ τού Μέτς
  — Νανσύ μαχομένων Γερμανι¬
  κήν δυνάμεων.
  Ή δράσις είςτήνΙταλίαν
  Πληροφορίαι έκ τοΰ Ιταλι¬
  κού μετώπου άναφέρουν ότι ή
  9η βρεττανική Στρατιά κατέ¬
  λαβε τό Μόντε Καζαλέτο.
  Ή 5η Άμερικανική Στρα¬
  τιά προελαύνουσα κατέλαβε τό
  Μόντε Σακασάνο.
  Ό Τίτο καί οί Γερμανοί
  Είς τό χθεσινόν ανακοινωθέν τοϋ
  Στρατάρχου Τΐτο άναφέρεται, ότι έν
  τος 50 ημερών οί Γιουγκοσλαθοι Πά
  τριώται τοϋ στρατοϋ τοΟ Τίτο συνέ
  λαβον. 3 χιλ.ΓΙρμανούςαίχμαλώτους
  Πρό τού Φόρλι
  Έπίσημοι πληροφορίαι έξ Ιταλίας
  άναφέρουν δτι αί συμμαχικαί δυνά¬
  μεις ευρίσκονται πρό τοϋ Φόρλι. Ή
  5η στρατιά κατέλαβεν την Ντοβαντό-
  λα.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΙ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΧΟΥ
  Καλοϋνται δλοι οί φοιτητές καίφοι
  τήτριες νά.περάσουνάπό τα γραφεΐα
  τοϋ Φ.Ε.Η.—Δημαρχία, γ'. πάτωμα.
  —Πά νά εγγράψουν, πρέπει νά έ-
  χθυν μαζύ τους τίς ταυτότητες, ή τα
  άλλα δικαιολογητικά τους.
  Τό Γραφεΐο είναι άνοικτό στίς
  Π —12,30" καί 2—3 κάθε μερά.
  Έκ τοϋ γραφείου τοϋ Φ.Ε.Η.
  ------------.. — ,£._______„
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή έπιτροπή στεγάσεως γνωρίζειείς τό
  κοινόν τής πόλεως τα κάτωθι: Διά νά χει-
  ρίσωμεν απροσκότιτως τό 2ργον μας δέον
  ώς έ'χει ήδη ή κατάστασις στεγάσεως νά
  •παραμείνη 3—4 ημέρας χωρίς νά γίνη 00-
  δεμία σχετι^ή ενεργεια παρ' ούδεμιδς
  άρχής κατά τό ανωτέρω χρονικόν διάστη-
  μα. Ή έπιτροπή έν τω μεταξύ έζετάζου-
  σα δλας τάς περίπτωσις θά δώση τάς
  δεούσας λόσεις διά την οριστικήν τ'ακτο-
  ποίησιν τοϋ δυσκόλου ηροβλήματος τής
  στεγάσεως μέ οριστικήν πλέον καί ένιαϊ-
  αν κατεύθυνσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 9.11.1944
  ΕΚ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή Ελλάς πρός τόνλόρ
  δόν Μ όϊ ν
  Κατά την τελεσθείσαν μέ δλας
  τάς τιμάς κηδείαν τοϋ Λόρδου Μόίν
  Ι είς Κάϊρον, αί έλληνικαί Ινοπλοι δυ-
  , νάμεις κατέθεσαν στέφανον μέ τάς
  Ι λέξεις. «Πρός έ"ναν καλόν φίλον της
  "Ελλάδος».
  Είς την Βουδαπέστην
  Πρότής Ούγγρικής Πρωτευούσης ό
  αγών εναντίον των Γερμανών καί
  των δορυφόρων των συνεχίζεται σκλη
  ρός. Πλείσται δσαι σκηναί τοϋ δρά·
  ματος τής μάχης διεξάγεται έκ τοΟ
  συστάδην.
  —Ό Ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τής Μ. Βρεττανίας κ. "Αν
  τονυ *Ηντεν άναφερόμενος είς
  πρόσφατον λόγον τού είς τό
  συστημα των Γερμανών διά
  τόν όλοκληρωτικόν πόλεμον
  είπεν τα εξής: Οί Σύμμαχοι
  πρέπει νά έπινοήσουν νέας με-
  θόδους άναλόγους των Γερμα-
  νικών διά νά άνταμοίψουν την
  Γερμανίαν ήτις δέν έφείσθη ου¬
  δενός είς τό συστημα τοΰ όλο-
  κληρωτικοϋ πολέμου».
  —Ή ένδοξος όρεινή έλληνι
  κή ταξιαρχία ή όποία κατήγα-
  γε Θριάμβους είς την Ιταλίαν
  επανήλθε είς την Έλλάδα γε¬
  νομένη ένθουσιωδώς δεκτή.
  — Πληροφορίαι τοΰ Γαλλικού
  Πρακτορείου είδήσεων άναφέ¬
  ρουν δτι είς την Γαλλίαν κρα-
  τοϋνται τώρα 56.000 ΰποπτα
  πρόσωπα.

  ΐ*».