90960

Αριθμός τεύχους

226

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

4/6/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χσρδς σ' αυτόν, πού κρΐν μβ
  χώμα, τοθ Φράζουν οί βλλοι τό
  στόμα, προλάΐη νά πβϊ Ισχω
  καΐ μιά συλλσ·ή δική τού.
  Β. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐ6-8σν«Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥιΝΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—-Άρ. φύλ. 226—Δρχ. 5
  Προχρονολογημένες Πλαστογραφημένες Παράνομες Άδειες Οικοδομών
  Τούς «τσάκωσε» μέ ξαφνικό «μπλόκο» 6 Είσαγγελέας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμπας
  • ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΉ Μ Ε ΠΛΑΣΤΟΓΡΑ-
  ΦΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
  ΔΟΜΗΣΕΩΣ · ΕΚΑΤΟ(ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ) ΠΑΡΑ-
  ΝΟΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ · ΔΙΑ-
  ΚΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Ο ΚΑΘΕ ΠΛΑΣΓΟΣ ΑΡΙΘ-
  ΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ; · ΟΛΟΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΤΑΝ ΣΤΗ
  ΣΠΕΙΡΑ · ΗΡΘΑΝ ΑΜΕΣΩΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α¬
  ΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ·ΣΦΡΑΠΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑ-
  ΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ * ΕΥΘΥΝΕΣ (Α-
  ΜΕΣΕΣΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ) ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΕ-
  ΧΡΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΠΑΝΑΚΗ, ΠΛΕΥ-
  ΜΙΑ μεγάλη, τεραστίων διαστά τό πρωϊ τής περασμένης Τετάρ-
  της.
  Η εΚΟΜΠΙΝΑ» αναφβρεται
  οτήν ποράνομη ΐκδοση οδαών
  οικοδομών, μέ προχρονολογη-
  μένες ημερομηνίες καί πλαστο-
  γροφηνη των βιβλίον πρωτο¬
  κόλλου, καί των άλλων —«η¬
  μών στοιχείων τής παραττάνω
  υπηρεσίας, μέ σποτίλισμα ϊνα< αριθμός Ηρακλειωτών νά ο*ο- δομοϋν παράνομα, μέ τού< πα- σιυν «κομπϊνα» στ ο Πολεοδομι- κό Γοαφείο Ηρακλείου, γιά την οποία φαίνεται νά ινέχονται πολλοί, μκροί καί μεγάλοι, αρ- μόδιοι καί υπάλληλοι, βρίσκεται ήδη στα χέρια τού Εισαγγιλέα Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμττά. ΤΟ μίγιθος καί τό θλφερο εν¬ διαφέρον πού παρουσιάζει η ικρΗπωση αυτή, καταφαίνε- ται καί από τό γεγονός ότι γιά πρώτη φορά οτά χρονια πού υ—ιρετεί στό Ηράκλειο ο κ. Ζορμπάς, επιλήφθηκε τόσο άμε σα καί προσωπικά τού θέμα- το(, ΐνιργώντας μέ οστραττκιϊα τοχΰτητο καί επισκι—τόμενος ο ϋκκ τό Πολίοδομικό Γραφεϊο, οτά ξαφνικό «μπλόκο» πού έ- «ανί, μέ απόλυτη μυστικότητα, ληούς συντελβστϊς δ^όμηοης, ι- νύ στήν πραγμοτικότητα υπο- βάλλανε τίς σχίτικϊς αιτήσεις του< πρόσφατα καί άρα 6ά έ- πρατε νά έχουν —όπως όλοι οί νομψοφρονες πολίτες, (τα εκο- ρόΥδα» ττού δέν έχουν «μηαρ- μπα οτήν Κορώνη») —, τα μιι- ωμένα δικαιώματα δομηοης, πού προβλεπουν οί νέοι συντε- Γιά τα όσφαλιστικά μέτρα Λέν έκδόδηκε ή άπόφαση γιά τό 6ι6λίο Μπαντουβά • Δέν έκοόθηκε δπως άνε- λεται κατ' άρ,χήν στό γεγο- μένετο, μέσα οτή βδομάδα πού πέρασε, ή ΐτροεδρική άπόφαοη των άσφαλιστικών μέτρων των άπογόνων Πε τραίκογιώργη, κατά τοθ Βι- βλίου «Άττομνημανεύματα Καπετάν Μπαντουβά». Σύνορωνα μέ πληροφορί- ες μας, ή καθυστέρηση όφεί νός δτι προη,γοΰνται δλλες αίτήσεις άοχραλκΛΐκων μέ τρών, έίπϊ δλλων ύΐχοθέσε- ων καΐ έκ δευτέρου ότι ή πά ραπάνα> ττερίΐτΓοΧϊΐν είναι ί-
  διότυιπη καΐ χρειάζεται εί-
  ηγρ
  δική μέλέτη άπό τόν Πρόε δρου τοθ Δημοτικοϋ
  δρα Πρωτοδιχών Ήρακλεί- βουλίου κ Γιάννη Χ
  Παλτιοκώϊπα.
  ΡΗ, ΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΒΕΡΡΟΙΟ ΚΑΙ ΝΟ-
  ΜΑΡΧΗΤΣΙΡΚΑ · ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ (ΜΑΤΑΙ-
  ΕΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ ΘΕ-
  ΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΟ «ΙΣΧΥ-
  ΡΟΥΣ» ΚΑΙ ΠΙΟ «ΔΙΚΟΥΣ» ΤΟΥΣ · ΔΥΣ-
  ΜΟΙΡΕ ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΕ ΦΤΩΧΕ ΛΑΕ
  ΜΑΘΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠιΣΩ ΑΠ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ
  ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟιΜΠΙΝΑΔΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
  ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑ-
  ΖΟΥΝ «ΦΤΗΝΕΣ» ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑ-
  ΛΕΣ «ΤΑΡΙΦΕΣ» ΚΑΙ ΦΤΥΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑ-
  ΤΑΜΟΥΤΡΑ!
  πληροφορκς αυτές:
  • Ο» παράνομες, πλαστογρα-
  φημένπί, προχρονολογημένες
  αυτές άδεικς, ανέρχονται μέχρι
  στιγμής οτίς 58(1), ενώ άλλες
  17 είναι σεμκιάλλη, αδιευκρίνι-
  στη, ύποπτη, πάντως κατηγορϊα
  Υπάρχει όμως καί η άποψη ότι
  οί άδειες έφτασαν τίς 991
  • Υπεύβυνοι γιά την κομπίνα
  καί άτομα πού ενέχονται, όμε-
  σα ή έμμεσα, γι' αυτήν, φέρον-
  ται κατ' αρχήν ο μέχρι πρό τι¬
  νος Διευθυντής ΠοΛεοδσμικών
  Εφαρμογήν κ. Μαν. Σπανάκης,
  ο πρόσφατος αντικαταστότης
  τού κ. Μαν. Πλεύρης, πολλοί
  κατώτεροι υπάλληλοι τού Πολε-
  ΟδομΜθό Γραφειυ και κυρΐως
  μιά κοπέλλα τού Πρωτοκόλλου,
  ο Νομομηχανικόν κ. Βέροιος ο
  οποίος έχει Βαθμό Επιβεωρητή
  όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών
  καί ακόμη ο ίδιος ο Νομόρχης
  κ. Τσίρκαις, σάν γΐνικος επο-
  πτεύνιν.
  • Η ξαφνική επίσκεψη τού κ.
  Ζορμπα στό Πολεοδομιχό, ή-
  ταν από την πρώτη στιγμή α-
  ποδοτική, λόγω ακριβώς τού
  αιφνιδιαατΜθύ της χαραχτήρα,
  εό>>μιούργοσε δέ σύγχκτη καί
  εκνευρισμό των πάντων, οί ο-
  ποίοι μάλιστα, πορά τό ότι ο
  κ. Εισαγγΐλέας δίν τούς τό ζή-
  τησι, έκλιισαν την υπηρεσία
  κοϊ κρέμοσαν μάλιστα καί μιά
  πρόχαρη ταμπέλλα πού έγραφε:
  «Λόγω εκτάκτου απασχολήσεως
  τό Γραφεϊο είναι κΛικττό»
  Κατά την ώρα τής παρουοϊ-
  ος εκεί τού κ. Εισαγγιλέα, ορκε-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  λεστές, μέ αποτέλεσμα, φυχπκό,
  νά κερδίζουν ορόφους, πού με-
  τατρέπονται σέ μεγάλα υλικά
  κέρδη καϊ τεραστία οικονομικά
  συμφέροντα
  ΟΙ ΑΝΑΚΡΙχΈΐΣ πού διε«ργα
  ο ΠροΊστάμενος τής Εισαγγε¬
  λίαν Ηροκλείου «αί τό όλο γεν>
  κά Θέμα χαλύπτονται από ένα
  πυκνό πεπλο μυστικότητας, τό
  οποϊο η «Αλήθειαι» κοττώρθωσε
  νάπεράσιι κατά τό δυνατόν καί
  νά συλλέξιι τίς παροκάτω πλη-
  ροφορίκ· πρό, χάριν τού ονα-
  γνωστικού της Κοινού, τού εν-
  τιμου δηλοδή καί καταπροδομί-
  νου Λοού, πίσω από καί πάνω
  οτήν πλατή τού οποίον γίνον-
  ται τόοες παρανομϊες, τόσνς α-
  δικίες καί τόσες κομπίνες, πού
  δύσκολα μπορεί καί νά τίς φαν
  ταστεί ακόμη. Νά λοιπόν τίς
  • 'Ωστόοο την περαομένη
  έβδομάδα ό κ. Μπαντουβο-
  μανόλης έκαμε χή·ν πρώτη
  μετά τα σχετ<κά γεγονότα. έττίσημΐ) — α"ς την ποΰιμε — έμφάνιόή τού, στή διάλεξη τοθ δικηγόρον καΐ τ. Προέ κ. ♦♦♦ ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ο «ΚΡΙΣΙΜΟΣ» ΑΓΩΝΑΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη, δπως είναι γνωατό, έκδί- δεται σέ ξένες τυπογραφ-ικές έγκαταστάσεις.πού έχουν καί αλλες έκδοτικές ύποχρεώσεΐς. νΕτα, άπό τό γεγονος αύτό, σέ συνδυασμό μέ τίς πολ- λές χιλιάδες τυτχωμάτων της καί δωτλωμάτων (πού γίνονται στό χέρι), άλλά καΐ αλΛου<ς τεχ- νικούς λόγους, έκβίδεται στήν ούσία την Κυρια- κή τό μεση,μέρ,ι, αν καί ορέρει ήμερομηνία καβε Δευτέρας. , ,<., , ΠΑ τούς λόγους αύτσύς, μδς είναι άδυνατο νά προλάβουμε γεγονότα της Κυριακάς, γ>' αυτό α¬
  κριβώς καί δέν δημοσιεύομε άθλητικά, παδοσφαι
  ρΐκά μάλλον, άιποτελεοματα άγώνων. Αυτό ακρι¬
  βώς δυστυχώς, συμβαίνει καί σήμερα, μέ -τοτ.4·
  λεομα νά μένει άκάλυπτος άττό μάς ό ο^μ^νος
  «κρίσιμος> αγώνας, μεταξύ ΟΦΗ καί ΟΛΥΜ111Α
  ΚΟΥ.
  ΕΠΕΙΔΗ δμως γιά τόν άγώνα αυτόν πολλά
  θρυλλοϋνται άπό μέ,ρες (κάτι γράψαμε καΐ στό
  προηγούιμενο), έπειδί) άπαοχολεί τό Πανελλή-
  νΐο ποδοσφαιρόφιλο κοινό καί όπε'δή κυρίως ά¬
  πό ιύν τρόπο τής διεξαγωγχίς τού κρίνονται πολ¬
  λά, μεταξύ των οποίων καί τό σύγχοονο πολιτι-
  οτικό έπίπεδο τοϋ κοΐνοϋ μας, (ιπού μάς ένδιαφέ
  ρει καί περιοοώτερρ) σημειώνομε, &πω 12 παρά
  1 λεπτό δυό λόγια, μέ μορκρή άπλί|ς συστασης
  καί εύχίίς:
  ΝΑ διεξαχθεί μέ βάση τό τίμΐο άθλητικό ίδε
  ώδες καί κυρίως άμαλά καί πολιτ>ομενα.
  ΟΣΟ γιά μερικά, περίεργα γιά μάς πράγιματα,
  σχειικά μ' αυτόν τόν άγώνα, απως την δημοσία
  έίπστράιευση τής κρητίκής λεβεντιάς, τόν άίτο-
  προσανατολισμό τοθ κθΐνοΰ άατό άΛλα, πολύ σο-
  βαρώτΐίρα προβλήματα» τή -ώληοη τώιν εΐσιτηρί-
  ων σέ ύψηλότατες τιμές καΐ «μαύρη άγοαά>, Τή
  διαθέση ύπεραρίθμων χχλιάδ<ι»ν (ίίπως λέγεταΐ) εΐσιτηρίίυν πάνω άο^ τίιν κανονική χ»ι>ρ^·κόττ|τα'
  τοθ γη-»ου καί μεοιεώ άλλα, βά άσ-χοληβοθμε.
  άν χρεωστεί, στό έίτομενο.
  ΚΑΛΗ νίκη λοιπόν ή καΐ —καλύτερη —
  ρ ημ Συμ-
  βουλίου κ. Γιάννη Χρονακη
  γώ τή Μάχη της Κρήτης,
  γιά την άποία γράφσμε οτή
  σελίδα-
  'Αξίζεα νά σηιμειωθεϊ δτι
  ό κ. ΜΐπαντουβομανόΛΓΐς
  γράφει οτ6 βιβλίο τού δτι
  εΐχε τόν κ. Χρρνάκη οτήν
  όμάδα τού, ένώ δέ κορματι-
  κοΐ κύκλοι τοΰ ΚΚΕ τ<Κ3 ού στησον νά τό δχαφεύοεΐ/ μέ χρι ατιγΐμης- εμείς τουλάχι¬ στον, δέν άντιληφβήκαμε τίποτε σχετικό. • Σημειώνομε άκόμη δτι ό κ. Μπαντουβομανόλης μας εΐδοποίηοε μέ κοινό φίλο • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελΐδα 4 Τί λέει τό Κέντρο Γεωργικών Έφαρμογών Χανίων; Ίσραηλήτες «όργώνουν» την Κρήτη ιτροκαλώνταςζημιέςσέπροϊόνταμας Ένδιαφέρονται γιά θερμοκήπια καί «αλλες έπιχειρήσεις» Η παιρακάτω εϊώηιση,, δημο- σΐίύτηκε στά ψιλά των ΑθηναΥ κων Οικονομικών Εϊφημερίιδων, διαβάοτε την: «Καταιθκευαστές μεταλλι- κών σκελετών θερ>μο«α]ιπϊων α¬
  πό τό Ισραήλ εττεσκέφθησαν
  π.ρόσφατα την Κρήτη κα« την
  Πελθιπόννιησο, οροκειιμένου νά
  όιερευνήσουν την ογορά των
  δύο περιοχών. Σ,έ σχετική συήην
  τηση, οί Ισραηιλιναί επιχειρηιμα
  τίες είπαν, πώς τα α.ποτελέ,σμα-
  τα της «πισιοέψίώς τους στήν
  Κρήτη καϊ την Πελσπόννησο, ή
  ταν ικινοτΐοιηΓτΐιΜόι, δεδαμένου
  ρί αττιό τούς 'Ελληνες κΰλλιερ-
  γητές υπάρχει ζωηρά ενδιαφέ¬
  ρον γιά τα προ'Γόντα τους και
  δέν απέκλεισαν την πιθανότητα
  μελλοντική,ς συνεργαισϊα·ς, μέ Έλ
  ληνες συναθέλφους τους, γιά
  την παραιγωγή εδώ μέρους των
  ειδών ουτών.
  Ιδιαιτέρα, προσθεσαν, οί
  'Ελληνες κα>Λιεργιητές, πού συ-
  νάντησαν ένδιαφέρονται νά πά
  ράγουν σέ θερμοκήπια αγγού-
  ριο, ντομάτίς, ^ϋελιτζΐάνες, πι-
  περΐιές, καρπούζισ καϊ φράου-
  λες.
  Την ομάδα των Ισροηλινών
  επιχειρηιματιών, πού συνώδειχ-
  σε στϊς ίπισκέψεις τους ο Οικο-
  νομικοός Αχολουθος τής εδώ Δι-
  πλωματΐ'κήζ Αντιπιροσωπείας
  τού Ισραήλ κ. Γκού.ρι Τάρντ, α
  ττοτελούσαν οί κχ.
  — Ντάν Γκρΐλ, τής «ΑίϋΑ 15-
  ΡΙΑΕί Ρ0ΒΕΙ3Ν ΤΒΑΟΕ» Ι ΤΌ.
  — Ιτσάκ Κοέν, τής Ο
  3ΤΕΕΙ. 00Υ5 ΤΒΥΟΤΙ-
  ΟΝ3».
  — Μότι Λαντάου, τής αΗΕί-
  ΡΟΒ 00.».
  — Ζοχιάρ Λαχαρ, τής «ΡΕΟΚΕΒ
  Πιερισσοτερες σχετι,κές
  ροφορίΕς παρεχονται από τό
  οικονομικό τμήμα τή< Διπλωμα- τικής Αντι,πρασωπείας τού Ισ- ραήλ στήν Αθηνά, (Μαραθωνο- δρόμου 1, Π. Ψυχικό). ». (Εφη¬ μερίδα «Ναυτεμπορική·», 3)5)79. ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΐε ΤΗΣ ΓΕΏΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Εξ άλλου,» ~ρτή φύΐλλο .τής 25)4)73, τής Χανιώτΐικης Εφημε ρϊιδας (τού κ. Μητσοτάκη) «Κηρυξ/), δημοσιεύτηκε ηι εΐδηΓ ση ότι αφ>ίχθηικε εκεί ο Π.ρύτα-
  νις τής Ανωτάτης Γεωπονικής
  Σχολής τής Ιερουισαιλιήμ κ Χαρ
  πάζ, ο οποίος ίιπισικίφθηκί τίς
  εγκαταοτσσεις τού Κέντροιυ Γε-
  ωργιικών Ερ&υνών Χανίων καί
  τού Πειραματκού Σταθρού Ρ.
  Αθ, πού στεγιάζεται οτόν αυ¬
  τόν χώρο.
  ΜΕΡΙΚΑ
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  Έπειτα από τα παραπάνω,
  βΡ'ίσκομε την την ευκαιρίαι νά
  υποβΐαιλλου.6 μερικά εριατήματα
  πρός τούς εποπτεύοντες το Κέν
  τρο Γε'υργΐικών Ερευνών Χανί¬
  ων (Υπουργι^ίου Γεωργίας) καί
  ειδικώτερα ιστόν διευβυνπτή τοιι
  κ. Νΐικ. ΨιλάΊΐη. Τό ερωτήματο
  αυτά είναι τα εξής:
  1.— Βάσει ποίας συμφωνίας
  ιμετοκαλούνται μιέσω τού παρα¬
  πάνω Κέντρου οί Ιοραφίτες £-
  πιιστήιμονες ιοτά Χονιά καΐί την
  Κρήτη γενιικώτερα·;
  2.— Πάσες φορές ο ίβιος ο
  »>. Ψίλάκης ικιαί γιά ποιούς λο-
  γους έχει επισκεφθή τό Ισοαήλ;
  3.— Πάσοι καί ποιοά Έλληι-
  νες Γεωπόνοι πού απηρετούν
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή οελίδα 4
  Αΐετό άπό δυό δημοσιεύματά μας
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΠΑ ΤΉ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΚΑΙ
  ΠΑ ΤΗ ΑΡΑΣΗ ΞΕΝΟΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Σύμφωνα,μέ πληροφορί¬
  ας μας ή Άσφάλεΐα Ηρα¬
  κλείου διενεργεϊ άνακρί-
  Ό καπελωμένος Ροταριανός όμιλος
  Τα Μασώνια των Χανίων
  Γράφει όΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  ♦»♦
  Καί είναι νά μή θριαμβολο-
  γν η Χανιωτικη μασωναρία,
  μιά καί στήν ΠονεΜ,ήνια
  σύναξη τής Κέρκυρας πήρανε τό
  πρώτο βροβείο δραστηριότητος;
  Καί τί έγινε στήν Κερκύρα; Εάν
  καί στούς άλλους Ρ.Ο. σαμβαίνει
  όπως στ ά Χανιά - δηλαδή τό
  μασωνικό κα'πέλωιμα τού Ροτα-
  ρυ, στό νηισί των Φαιύικων μσ-
  ζεύτηκαν τα μασώνια τής Ελλά
  δας χειραγογούντες τούς ίν
  πολιλοις ανώπθιτ—ου·ς - νίοφώτι-
  στους ρο.ταριανο·ύς συγχαίρον¬
  τες «αυτοίς κ» αλλήλοις «ικ,αί
  πασάν την ζωήν αυτών τώ
  ΜΑΤΣ Κνιρΐω τώ θεώ των πα-
  ροθόμενοι». Καί βραβεύοντες
  ανολογα την μαοωνιιιήν δράσιν
  των «τής κεϊνους ρήιμαϋΓπϋΟο-
  μένοι» (τού Εβρο'Γκοϋ Ιιωνι-
  στιιοοϋ κατίστηιμένου). Στήν
  ουοΐο τοιι αυτώ «5νοί τό όλον.
  τό ίύυΐίί, ποίος
  συνετέλεσε νάρθει πρώτος στή
  δραστηριότητα ο μασωνικός ό-
  μΓλος Χανίων; 'Ενα καυτό £ρώ-
  τηιμα πού περιμένη απαντήση.
  Καί αΐταντά ο γράφων τίς γραμ
  μίς αυτές διά λογαριασμόν τού
  ΑντιμασωνΓκού Συνδέσμο·υ, δι
  ερμηνεύοντας παρά'λληλα καί
  την γνώμην όλων των Χανιω-
  τών αντιμασώνων: Τό έδωσε
  τό πρώτο β,ραβείο η καπατσω-
  ■σύνη τού αρχιερέα των μασώ-
  νων Δελάιιψη καί των συν αυτώ
  στό Διοικητικό Συμ'βούιλιο το-ύ
  Μασωνοποιημένου Ρότταρυ Χά
  νίων. Τό ξαναγράψαμε (στούις
  10 τού Συμβουιλίου οί 8 ■είναι
  μαούνοι!!). Δεύτερον, συνετέ-
  λεσε στή δραστηριότηΓΓα αατή
  τήις Χονιώτιίης Μασωνίας η α-
  δράνεια τόσων και τόσων
  πνευιματι,κώχ ονθρώπων τής πο-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3
  σεΐς, κατόπιν Είοαγιγελικής
  παραγγελίας καί με άσρορ-
  μή δυό δημοσιεύματά τής
  «'Αλή0ειας> καί μΐα μηνυ-
  τήρΐα άιναφορά, τοΰ διευ-
  θυντή της.
  Πρόκειται γιά τή χαρΐο-
  παιξία οτό Ήράκλεΐο καί
  τόν ύφηλό σχετικό «τζίρο»
  καΐ γιά τό θεμα της *ΐρά-
  σης ξένων πρακτόρων στήν
  Κρήτη, σύμφωνα μέ τίς ά-
  ποκαλύίψεΐς — σέ 6ι6λίο
  τού πού κυκλοφόρησε —
  γνωστός Ταξίαρχος Χα>ρο-
  φυλακης έ.ά., ό οποίος ύπη
  ρετοΰοε οτήν Ύπηρεσία Έθ
  νίκης ΆσφαΛείας.
  Γιά τό τελευταϊο θέμα, ό
  διευθυντής τής «Αληθείας»
  έκτός άπό τό σχετικό δημο-
  σίευμα, εΐχε ύιποβάλλει καί
  μηνυτήρια άναφορά, βάσει
  δέ ούτώιν διατάχθηκαν οί ά-
  νακρίσεις.
  Ποίος θά ένημερώσει τό κοινό για
  τα θρυλλούμενα στις Τράπεζες
  Έθνική καί Πίστεως ^Ηρακλείου;
  ΤΟΝ τελευταίον καιρό άρχισαν
  να κιυικλοφορούν ωρισμένες φήΓ
  μες καί νά θρυλούνται από τόν
  αιπληιΡ'Χρόρηιτο (καί γιά τούτο
  ακριβώς καί περισσότερο ανεύ-
  θυνο) κόσμο, μερικό πράγματα
  απιίιστευτα κατ' αρχήν, πού
  συνδέονται μέ τα υιποκαταστή-
  ματα Ηρακλείου δυίό σοβαρών
  Τραπεζών, τήις Εθνιικής καί τής
  Πίστεως.
  ΣΤΗΝ πρώτη λέγεται ότι άρχι¬
  σαν από καιρό ανακρϋσεις από
  κλιμάικιο ελεγκτών τού Κεντρι-
  κού, γιο κάτι «ατασθαλίες» σέ
  βιβλιάρ.α Ταμιευτηρΐου, γιά τίς
  οποίες μάλιστα δόθηικε καί «υ-
  ποχρεωτικιή αδεία» σέ υιπΌλλή-
  λους πού φ,έρονταΗ αναμεμιγμέ-
  νοι μέ την περίιπτωσηι.
  ΣΤΗΝ δεύτερηι, Τραπέζα Πίστε¬
  ως, λέγεται επίση,ς ότι έναι μί-
  γάλο δάνειο φέ^εται ακάλυ-
  πτο, λόγω αποβιώσεως βιθιμη-
  χάνοα καί ότι ο ίδιος ο διευθυν
  τής τού υποκαταστήιματος, ο
  γνωστάς καί διαικεκρι,μένος τρα
  πεζικος κ. Κοπαικας, βαρύνεται
  με την ευθύνη.
  ΒΕΒΑΙΑ ίσως οροβληθεί τό ε-
  πιχείρημα ότι π,ροΐκειται περί «ε-
  σωτερικών» θεμάτων των Τρα¬
  πεζών πού δέν αφορούν τό
  ευρύτιρο κοινό Επειδή, όίμως,
  καλά ή καικά τα θέματα πήραν
  δηιμοσιότηΓτα, «από στόμαι σέ
  στόμα» καί επειδή οί φήιμες ό¬
  λο καί οργιάζουν περισσότερο,
  νομίζομ* ότι οί Διευβύνσεις
  των δυο Τραπεζών έχουν χρέος
  νά κάνουν υπεύιθυνες σχετιικές
  ανα«οινώσεις καί γιό νά οταμα
  τήσουν τίς υιπερεξογκωμένες, ί¬
  σως φήμες, α'λλό καί γιά νά
  πληροφορήσουν υ-εύθυ/ο καί
  επί των ποαγρατΐικών γεγονό-
  των τό Κοινό, τό οποίο κατά
  τή δ«κή μας τουλάχιστον γνώ-
  μη, δικαιούται την πΛη·ροφόρη
  ση, ακομη καί σέ περιπτώσεις
  «εσωτερικών» θεμάτων των
  Τραπεζών.
  Έν τω μεταξύ, ένώ είδο-
  ποΐήθηκε —ροφορικά Ο Μά-
  νος Χαρής γιά νά καταθέ-
  σει ένόρκοχ; καΐ ένώ γνώρι
  σε ο*τό Τμημα Ασφαλείας
  δτι δέν ττρόκειται νά τό πρό
  ξει άν δέν πάρει έγγραφες
  κλχίσεις, μέχρι τοΰ προχθε
  οίνου Σατ36άτου δέν εΐχε
  λάβεα καμμιά.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  ι Η Γενική Συνέλευση
  «Μινω'Γκών Γραμμών».
  των
  Η ΚΡΗΝΗ ΜΟΡΟΖΙΝΗ
  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Πλατεία Ηρακλείου, δπου βρί-
  ακεται ή Κρήνη Μοροζίνη (Λιοντάρια), άπό την
  ατερασμένη Τρίτη τό άιπογευμα έ^ταφε νά &ει την
  παληά γνιοοτή της δψη.
  ΞΑΦΝΙΚΑ 2να συνεργεϊσ £στησε ξύλινη κυ-
  κλοτερή περίψραξη καί έκσκαφτικά μηχανηματα
  άρχισαν νά σκάβουν καί νά κόβουν τα πεζοδρό-
  μια. Την έπομένη τό σκάφΐμο έπεξετάθη καί οτήν
  άσιραλτο καί στήν συνέχεΐα γίνεται γενική έκχα
  μάτοχ>η.
  ΑΠΟ δ,τι γνωρίζοιμε ή δλη προσπαθεία τοΰ Δή-
  μου σκοπ,εύει οτό νά δημιουργήοει περιβάλλον
  άνάλογο έκείνου ποί) εΐχε δταν δημιουργήθηκε
  τό πρώτον ή ίστορική αυτή Κρήνη.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή, πού πολλές φορές
  άσχολήθηκε μέ τό θέμα τής προστασΐας τοΰ πα-
  ραπάνω Μνημείου, εύελΐπιστεϊ γιά μιά κατά τό
  δυνατόν τελεία προστασϊα τού καΐ έκφιράζει την
  ίκανοποίησή της γιά τό έπιτελούμενσ έργθ/ μέ
  την πεποίθΐηση πώς ή φωνή της εΐχε εύεργετικά
  άποτελέσματα καί δέν έ'πεσε στήν έΐ
  • Ανακοινώση τού κ. Γ. Κσυ-
  μαντάκη, Αρχηγοϋ ΦΙ.ΔΗ.Κ.
  Βαράτε βιολιτζήδες κι ό Λαός πληρώνει
  Π060 κόβτιοε τεΛικά
  τό πανηγύρι τοϋ Ζαππείου;
  ΣΕ 360 έικατομμύρια δραχμές άνεβάστηκε κατά τό γερ,μανικό περΐοδικό
  «Σπήγκελ» τό γενικό κοστολόγιο τοϋ πανηγυρικ.οΰ έορτασμοΰ τής ένταξης
  μας στήν Κοινή Άγορά.
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ άρμόδιος δμιος διάψευσε την εϊδηοη έμμεσα, λέγοντας
  δτι οϋτε ρ Κυβέρνηση δέν γνα>ρί<ει άκόμη κι δτι εχει δοθεϊ έντολή &ςδοσης τοθ σχετικοϋ λογαριααμοΰ. ΕΛΠΙΖΟ'ΜΕ δτι ή Κυβέρνηση θά άνακοινώσει τό σχετικό γενικό λογαρια- ομό έζόδων κι δτι, τελΐκά, θδναι μέσα στό πνεϋμα τής... λιτότητας. ΩΣΤΟΣΟ δμως θά μττοροϋσε ό Κυβερνητικάς άρμόδιος νά δήλωνε τό κόστος τοϋ προϋπολογισμοϋ τής έκδήλυχ)ης, έκτός καί αν ή έντολή ήταν: άνοιχτός πρ(°ί>πολογιομός, δΐ|λαδή: «βαρατε βιολπζήδες κΐ ό Λαός πληρώνει>.
  Ι
  3
  ω
  (■■■■■■■■εΙπΙΗΜΗΒΒεΙΗΙ
  ί
  ι
  ι
  Ι
  ι
  ι
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣεΤσ ΑΠΆΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  |^_
  ου *
  χαρας
  ηουπρίν με^χώμα υου
  Φραξουν οιαλ'λο ποοττ,ομα
  πρσλαΒπ νρ πει εοοω κ αι μ,,α
  θυλλαΡτι τ^κΓ)'οου ^^
  Κ Ι1/ΙΚΙ1ΙΙΙΙΙΙ
  Μιά κάπως περίεργη ύπαναχώρηση
  Ο "ΑΡΧΗΙΟΣΤΟΥΦ1.ΔΗ.Κ.. ΔΕΝ ΑΠΑΗΤΑ ΣΈ
  ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  Όπως είναι γνωστό, πρόσ-
  φατα άνοιξαν στό Ηράκλειο
  (Πλ. Κορνάρου), τα Γραφεϊα
  τού «Φιλελεύβερου Δημοκρατι-
  κού Κινήματος», τού οποϊου η-
  γείται ο κ. Γ. Κουμαντάκης.
  Η εφημερίδα μας φιλοξένησε
  την σχετική ανακοινώση καί υ-
  ποσχέθηκε στό περασμένο της
  φύλλο νά τταρουσιάσει τον Αρ-
  χηγό τού Κινήματος, γιά νά ξέ
  ρει ο Λαός τοϋς νέους καϊ φυσι
  κά άγνωστους πολιτικοϋς, πού
  έρχονται καί τού ζητούν την
  ιμήφο τού.
  Συνεννοηθήκαμε. μέ τόν κ.
  Κουμαντάκη, ο οποίος ευχαρί¬
  στως συμφώνησε νά απαντήσει
  σέ ένα αναλυτικό ερωτηματολό
  γιό μας. Ενώ όμως τό πήρε καϊ
  μάς υποσχέθηκε τίς σχετικάς α-
  παντήσεις νά μάς τίς δώσει εγ¬
  γράφως την περ. Πέμπτη βρά-
  δυ, αντί αυτών μάς έστειλε Γήν
  επιστολή πού δημοσιεύσυμε πιό
  κάτω, μετά την παράθεση των
  ερωτημάτων μας.
  ΟΙ ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  1.— Ποιό είναι τό πλιήιρες ο-
  νιειματεπώνυιμό σας;
  2.— Ποίος ο τόπος τής κα-
  ταγωνής σας;
  3.— Ποιό η μορφώση σας
  καϊ οί γραμματικές γνωσεις σας;
  4.— Ποιό έτος γεννηθήκατε;
  5.— Ποιές ξένες χώρες έχε-
  τε επιοκεφτεί ικαί πότε;
  6.— Τί εργασίες εχετε κά-
  νει ώς τώρα και ποία είναι σήμε
  ,ρα η επαγιγελματικη σας ενασχό
  ληοη;
  7.— Πθι.ύ είναι η οικογενεια
  κ,ή σας κατακττοοιη, Λτομικη και
  ιτκιτρ'ί'κη σας;
  8.— Έχετε επιχείρησις καί
  ποιές;
  9.— Πάσους υπαλλήλους
  διατηρείτε;
  10.— Πάσα αυτοκίινηττα έχε¬
  τε;
  11.— Κάνιατε φορολογική
  δήλωση τα τρϊα τελευταία χρό
  νια καί τί ποσά δηλώσατε;
  12.— Γιατϊ δώσατί στό Κό(μ
  μα σας τόν τίτλο τού «Φιλελεύ
  θερου Κινή,ματος» καί τί σχέ-
  «Κι έκεϊνος δέν... άπάντηΓ
  σε»
  σεις έχετε με τόν ΦιΙλελευθεριΐ-
  σιμό;
  13.— Γι,ατί και μί. ποιό δι-
  καίωμα χρηισιμοποιήσατε σάν
  έ,μιβληιμα τόν Ελευθερία Βενιζέ-
  λο;
  14. — Τί σχβσίΐς είχατε ή έ¬
  χετε με τόν κ. Κωστα Μητσο¬
  τάκη;
  15.— Υιπάιρχει πκ&ανοτητα,
  λόγω διαλύσεως τού Νεοφιλελ&υ
  θέρου Κόμματος Μητσοτάκη
  νά είστε σείς ,μιά αφανιής συνέ-
  χειά τού;
  16.— Είχ·ατε κατηγορηθεί
  τΐοτέ καί γιά ποιό αδιΐκηιμα μαζί
  με κάποιον Γεώργ. Γαλαγκου-
  ρά«οη;
  17.— Εβτϊ διχτατομίας εξέ-
  διδες περιοδικό υπέρ αυτής καί
  ποιό;
  18.— Τί σού είναι ένιας Ελευ
  θέριος Κουιμαντάκης, χωροφύ-
  λοκας, πού μετά τα 30 τού χρό
  νια πήγε γιό σπουβές στίς ΗΠΑ;
  19.— Στίς πρώτες μετά τή
  Χούντα εκλογές ικπήρξες υποψή
  φιος τού Γαρουφαλιάι;
  20.—· Έκανες πρόσφατα πά
  ρέες μιέ τόν τ. Δ)τή Χωροφυλα
  κης καί επισκέψεις σέ χωρία, ό-
  πσυ οτά εκεί γλέντια, βαφτί-
  σεις, γάμους κ.λπ. «καίγαιτε»
  πολλές σφαίρες;
  21.— Τί γνιώμη έχεις γιά τίς
  ξένες Βάσεις;
  22.— Τί γνώμη έχεις γιι6 τόν
  Σιωνισμό καί τόν Ιμπεριαλισμό;
  23.— Τί γνύμιη έχεις γ,ιά τό
  «Αυτονομιστικσ»;
  Τόάρθρο τού κ.Στρατάκη
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  Πρόοδο, Λεφτεριά, Ψωμί, Δη-
  μοκρατία «αί Ανθρωπιά. Πώς
  τα πιό φωτεινά μυαλά πάνω στήν
  κοινωνικήν πρόοδο, τούς λα'Γ-
  κούς αγώνες καί τίς κοινωνικάς
  ανακάλυψεν, πάνω στήν εφαρ-
  μογή τής επιστήμην γιά την επί-
  λυση των κοινωνικήν προβλη-
  μάτων, ξεφύτρωσαν από την
  παγκόσμια στρατιά των Δικηγό
  ρων ή των ανθρώπων πού ξεκί
  νησαν την επιστημονική έρευνά
  τους, σπουδάζοντας νομικά.
  ΠΑ νά δοϋμε όμως τίς παρα-
  στάσεις γιά τα συμβόλαια. Εί¬
  ναι χρήσιμες κοινωνικά ή άχι;
  'Εχουν παραγωγική κοινωνική
  σημασία ή άχι; 'Εχουν σκοπό
  νά χαρατσώσουν τό Λαό ή
  προσφέρουν υπηρεσία;
  ΕΙΝΑΙ γνωστό ΐτώς η κοινωνι-
  κή χρησιμότητα μιάς ενεργείας
  ή ανθρωπίνης πράξης εξαρτά-
  ται από τό σκοπό ποϋ υπηρε-
  τεϊ Καί μιά καί μιλοΰμε γιά συμ¬
  βόλαια θάθελα νά κάνω τή δι-
  ευκρίνιση πώς κοσμοθεωρητικά
  π τυπική αυτή αναγκαιότητα
  τής διασφάλισης τής ιδιοκττησί-
  ας, είτε αστική, είτε ογροτική,
  είτε καθαρά εμπορευματική εί¬
  ναι αυτή, δέν μέ βρίσκει σύμ-
  φωνο.
  Η ΣΥΝΤΑΞΗ των συμβολαίιον
  όμως είναι μ»ά οστική κοινωνι¬
  κή συνήθεια καί πραγματικότη-
  τα. Είναι μιά απόδειζη καϊ δια-
  σφάλιση τού ότι κάποιος έχει
  κάτι. Αυτό τό κάτι δέ, όταν μι·
  λάμε γιά τούς ανθρώττους των
  λαΤκών μαζών, είτε εργάτες
  είτε υπάλληλοι καί εργαζόμενοι,
  είτε χειροτέχνες καί βιοτέχνες,
  είτε επιστήμονες είναι αύτοι,
  συνήθως σημαίνει τίς οικονομί-
  ες των στερήσεων τού βιού καί
  τής ζήσης τους. Καί άν γίνει τό
  συμβόλαιο είτε γιά ανύπαρκτο
  είτε γιά κίβδυλο κοί πλαστό αν-
  τικείμενο, είτε γιά βεβαρυμένο
  μέ χρέη, υποθήκες κ.λπ. πράγ-
  μα, τότε σημαϊνει πώς μέ μιά υ¬
  πογραφή, μέσα σέ λιγα δευτέρα
  λεπτα, τινάσσεται αυτή η απο-
  τομϊευση των δεκάδων χρόνων
  στερήσεων στ όν αέρα.
  ΜΙΑ προηγουμένη όμως υπεύ
  θυνη από δικηγόρο έρευνα —
  πού πρέπει πάντοτε νά γϊνεται
  καί νά την απαιτεί ο συναλλασ
  σόμενος — γκά τούς τίτλου
  τής ιδιοκτησίας κ.λ.π. καί μιά
  παράσταση καί «τοπτΐ'κι κατά
  τή σύνταξη τού συμβολοίου
  θά συνετελέσει ώστε η κατα
  0Τ|ϊβφή*ν6 «πβφΐυχθϊί. ··
  ΑΠΟΔΕΙΧΝΕΤΑΙ κατά συνεπεία
  μέ τα παραπάνω, πώς καί κοινω
  νικά χρήσιμη καί παραγωγικά
  απαραίτητη, είναι η παράσταση
  των Δικηγόρων οτά συμβόλαια.
  ΕΡΩΤΑΤΑΙ τώρα: μήπως χαρα-
  τσώνεται πραγματικά ο Λαός,
  μέ τίς παράστασις των Δικηγό
  ρων στά Συμβόλαια;
  ΧΑΡΑΤΣΙ βεβαία γνωρίζει ο Λα
  ός τί σημαϊνει. Σημαίνει τόν άδι
  κο κοί υπερβολικό φόρο. Ση¬
  μαίνει την πληρωμή τεχνικά δι-
  ογκωμένης υπεραζίας τού οποι-
  ουδήποτε εμπορεύματος, πού
  οί εργάτες πού τό παράγουν,
  γνωρίζουν πολύ καλά ποιοί...
  την ιδιοποιούνται. Σημαίνει έ¬
  να σωρο «δικαιώματα» μεσαζόν
  των καί κηφήνων τής παραγω-
  γής, πού παρεμβάλλονται στήν
  εμπορευματική διακίνηση των
  προ'Γόντων τού ανθρωπίνου
  μόχθου, γιό νά συσσωρεύουν
  στά βρώμικα χέρια τους πλού
  το.
  ΚΑΙ γιά νά είμαστε πκ> συγκε-
  κριμένοι: Χαράτσι δέν μπορεί
  νά χαραχτηριστεί η αμσιβή τού
  1ο)ο των Δικηγόρων επί τής α-
  ξίας τού πράγματος γιά συμβό
  λαεα αντικείμενου 300 χιλιάδων
  δραχμών καί πάνω ή μάλλον
  750 χιλιάδων δρχ. ποΰ πάο νά
  γίνει τώρα. Χαράτσι είναι καί
  χαραχτηρίζονται οί φόροι τού
  9ο)ο, τού 12ο)ο ή τού 19, καϊ
  20ο)ο, είτε αύτοι ονομάζοντα
  φόροι μεταβιβάσεως ακινήτου,
  είτε κάπως αλλοιώς. Χαράτσι εί¬
  ναι οί πολύπλευροι έμμεσοι φό¬
  ροι πού εξανεμίζουν καί εξαφα-
  νίζουν μέ αετονύχικο τρόπο τό
  μεροκάματο τού εργάτη καί τόν
  μισθό τού υπάλληλου καί μισ-
  θοσυντήρητου. Χαράτσι κύριοι
  κεκράχτες τής μονοπωλιακής —
  υπουργικής αντιδικηγορικής υ-
  στερίας είναι τα δικά σας αθέ-
  μιτα κϊρδη τού 20 ή καί 50ο)ο
  σέ κόθε φορτίο σταφίδας ή άλ-
  λου αγροτικού προ Γόντος. Χα¬
  ράτσι είναι τό πρίμ πού πρέπει
  νά παίρνει ο αγρότης μας γιά
  τα προ'Γόντα τού καί πού μέ
  δκάφορες αλχημίες τό μεγάθυμο
  μονοττωλιακό κράτος μας κα-
  τορθώνει νά ενθυλακώνει στίς
  δικές σας οπύθμενες τσέπες.
  ΑΥΤΑ πρέπει νά τα μάθει ο Λα¬
  ός Ι Γιά νά γνωρίζει ιτοιοί καί μέ
  ποιό τρόπο τόν «προσταιτεύ-
  ουν» καί ποιοί πραγματικά τόν
  αγαπούν, τόν συμπαραστέκον
  ται, τόν υπερασπίζονται καϊ
  τόν διαφωτίζουν.
  Γ. Σ.
  24.— Άν χρειαζόταν νά
  συνεργαστείς μέ ένα Κόρμα,
  ποιό θά προτιμο-ύισες;
  25.— Τί γνώμη έχεις γιά την
  ΕΟΧ;
  26.— Από ποιούς πολιτι-
  ■κους χώρους ελτπζεις νά' πάρεΐις
  οπσδούς;
  27.— Πά να κάνεις σοβαρά
  προεκλογικό αγώνα χρειαζονται
  χρήρατα, πού θά τα βρΐίς;
  28.— Πιστεύιεις ότι η Ελλά-
  δα θά πρέπει νά ανήκει στή Δύ
  ση, ιοτήν Ανατολή ή στούΐ Α-
  δβσμευτους;
  29.— Σ>έ ποιές βαισικίς ιδεο
  λογιοοές αρχες βασίζεται τό Κομ
  ιμα σου;
  30.— Ποίος νομΐζεις ότι
  πρέπει νά είναι ο ρόλος τού
  Στρατού;
  31.— Τί άΐλλο έχει ίσως νά
  προσθβσεις. ποό δεν σε .ρώΐτη-
  σα;
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ κ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ
  Αξιότιμον Κύριον
  Μάνον Χάρην
  Δ)ντήν Εφηιμερΐδος
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Αγαπητε κ. Χαρή,
  ΕΙυΐχαριστώ θερμόΓτατα δια
  τό ενδιαφέρον σου καί <τέ πλη^ ροφορώ ότι το ερωττηματολό- γιόν σου θεωρείται συνέντευ- ξις. Επί τού παρόντος δ>έν προ-
  βαίνω εις ικαμίαν συνέντευξιν
  διότι εν καιρώ θΐλω προβώ εις
  προγραμμιατικάς δηλώισεις καί
  εις σχετιικήν διακιήιρυξιν
  Εν Αιθήναις τή 14η Μα'ί'ου
  1979
  Φιλικώτατα
  Ο Αρχηγός
  ΓΙΩΡΓ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ
  28 Μ Α Ι ΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΝΕΟΣ Δ)ΝΤΗΣ
  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
  ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Νέος Διευιθυντής τής «θλυμ
  ιΠΐιακιής» στό Αεροδιρόμιο Ηρα-
  «ιλΐείου, αινΐλα'βε ο μ. Στέλιος
  Χαλκιαδάικιηις, ένας γνωστός Η-
  ραικλειώτης, πού μέ ιαύιρ>ιο εφό-
  διό τού την αγάιπη πρός την ερ-
  γαισία, κατώ,ρθωισε νά ανεβεί
  ΤΑ 7ΟΧΡΟΝΑ
  ΤΟΥ ΡΙΤΣΟΥ
  Ο κ. ΣΤΕΛΙΟΣ
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΒΣ
  τίς βαθμίδες τής ι&ραρχίας στόν
  χώρο τήις «Ολΐυιμριαικής», όπου
  εργάίεται από χρόνια, αλλά κσί
  νά διακιριθεί στήν Ηροκιλειώτι-
  ι»η Κοινωνία σάν όνα φιλοπρόο-
  δο, ηθΝκό, καί δ<υνα<μΐ'Κΐό μέλος της. Ο κ. Χαλκιαδάκης διαδεχθή κε τόν κ. Δ. Βαφειαδά|ΐη, ο ο¬ ποίος μετ.ατέθηικε στήν Αθηνά καί ο οποίος στό διάΐστημα τής εδώ παραμονάς τού όφιησε κυ- ριολεκτικάι άιριστες εντυπώσεις. Ευχόμαιστε καί γ»ιά τό καλό τής «Ολικμπιαικής», αιλλά «υρίως γιά τό καλό τού Κοινού, ο κ. Χαλ- ικιιαδάικ'ής άχι μάνο νά τόν μψίρ θειί, αλλά καιί νά τόν ξεπερόισει. Κάτω, εξ άλλου, από την κο θοδήγηισή τού γενικού διευθυν- τή τής «Ολυρπια<κής» στό Ηρά^ κλειο, κ. Χα'ΓκάΙλη, πού τόσο αθόρυιβα καί αποδοτικα εργάζε- ται φιλοτιμα, ο νέος υιπεύθυνος στόν αερολΐιμένα, είναι βιεβαιο ότι θά αποδώσει πολύ. 10 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΝΙΟΡΑΟΥ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 γει μέ τό ξετίναγμα». Ό κ. Κονιόρδος μάς δήλο»ε άκομη: «κΐ εμείς στενοχ»ρούμα στε γιά την κατσσταση αυτή καί έπισττεύδουμε τό χτίσιμο τοΰ έργοστβσίου στήν βιομηχανική ζώνη γιά νσ μεταφερθοΰμε έκεϊ. Ώστόσο καθαρίζομε την καμινά δα τακτικά καί γενικά κάνομε δ τι μποροΰμε γιά νά μην ένο- χλοθμε τους περιοίκους. Μέχρι καί πού στοοματάμε τό έργοστά σιο. Πάντως τό έργοστάσιο εί¬ ναι έλεγχόμενο άιτό τό Κράτος 'Ελπίζουμε σέ 2 μήνες ττερίττου ή ττρ'ιν τό χειμώνα νά έχουμε με- ταφερθεΐ». ποντικοι; . και κουνουπια ΟΙ ττερίοικοι καί κυρίως ο) γυ ναΐκες μάς εΤτταν δτι ΰπάρχουν στήν περιοχή πολλοϊ ποντικοΐ ττού έκτρέφονται προφανώς στό έργοστάσιο καί πολλά κουνού- ττια πού έχουν έστία παραγωγής τους τα προϊντα καί τις ποώτες Ολες τού έργοστσσίοι/ (σταφί- δες κλπ.). ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γιά τό ΐδιο έργοστάσιο ό υττο γράφων πρΐν άττό 15 και πλέ¬ ον χρονια εΤχε κσνει μιά μεγά- λη καομπάνια άητό την εφημερί¬ δα «Κρητικό Φώς» άποτέλεσμα τής οποίας ήταν ή γενική κινητο ποΐηση, ή ιδρύση «Συλλόγου Κο νιορδοττλήκτων», ή όργάνωση συλ λαλητηρΐου κλπ. ένέργειες ττού εΐχαν σάν αιποτέλεσμα τό Υπουρ γεΐο Βιομηχανίας νά κλείσει προσ&ίρινά τό έργοστάσιο κσι νά τό ύποχρεώσει νά άλλάξει τόν μηχανικό έξοπλισμό τού. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Σήμερα, ττού μετά άττό τόσο. χοόνια συμττίτττει νά έττανερχό- μαστε στό θέμα νομίζομε δτιττρέ ττει καί πάλινά έπέμδουν ο' άρ μόδιοι γιά νά έρευνήσουν τα λε γόμενα άττό τούς περιοίκους κοί τοΰς ΰ—ευθύνοος τοί> έργοστα-
  σ!οι/ Κονιόρδου και νά πάρουν
  κατασταλτικά μέτρα, δν ή έ¬
  ρευνα αποδείξει δσα ϋτττοστηρί-
  ζουν οί Ήροχλειώτες που
  καθ* ημάς — ύφιστσνται τίς
  κακές σύτές συνέττεΐ€ς ττου
  τούς προξενεΤ τό έργοστάσιο
  νιάρδου,
  Μ. Χ.
  Οί άρχές μάς άπαντούν
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ κ. ΤΣΙΡΚΑ
  ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  καιί υπερβολές, πού μπορεί νά εί
  ναι ετπθυιμιη,τες καιί νά εξικπηρε-
  τούν, ίσως, όιλλους, δέν έχουν
  όμως καμμιά σχιέσιη μέ την Κρη
  τιική λεβεντιά κ>αί ευθύτιτ]τα, καί
  οπωσδήποτε ιμέ τα πρανιματικά
  συμωέροντα τού ΟΦΗ.
  θά είναι θεμιτή καί αξιϊπαι-
  νη ήι προσπαθεία τής ομΐάδος
  μας νά επκβληθεί, μ<έ τό ννώρΐιμο καί συνήθη δυναμισιμΐό της, ενώ θά είναι αξιοκαίτοκριτη η κα«ό>-
  τητα, τό εξωντωτικό μένος,
  πού θά αποβλέπουν αποκλει-
  στΐ'κα καί μόνον νά αφσιρεθούν
  μέ κάθε τρόπο βαθμοί από τόν
  αντίιπαλό μας, γιατί αυτό θά
  ωφελήισει άίλλο Σύιλλογο.
  Οί σχέσεις τού ΟΦΗ μέ τόν
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ στάθιήΐκαν πάντο
  τε αρμονιικές, φιλικές, εγικάρδι-
  ες. Δέν τις σκιάζει τίποτα απο-
  λύιτως. Καί θά είναι ασυγχώρη
  το νά επιτρέψωμε αί ευφυεις δα
  κτυλους τρίτων νά τίς κακοποι
  ήισουν. Γνωρϊζοιμε με πάση θερ-
  μότήτα καί εκτίιμηιση υποδ&χον-
  ται πάντοτε στό Νέο Φάλληρο
  οί φίλαθλοι τού ΟΙλυιμπιακού
  την ομάδα μας. Γνωρίζομε την
  φιλία πού τρέφουν οί Διοική-
  σεις τού γ»ά τόν ΟΦΗ. θά' θυ-
  μήσοιμε τίς περιπτώσεις Πα·μ-
  Στήν γκαλερΐ Σταυρακά-
  κη, ώργανάΛηκε ιμέ έτατυχί
  α, οέ συνε,ργασία καΐ μέ
  τόν έόχδοτιικΰ οίκο «Κέδρος>
  ή εκδηλωθή ή άφιερίΰμένη
  στά 70χρονα τού μεγάλου
  Ποΐιητίΐ Γιάννη Ρίτσου. Γιά
  οικοιπό μάλ«πα αύτό ήρ-
  θε στό Ηράκλειο ή διευθύν
  τρϊα τοθ παραιπάνω οϊκου
  κυρία Καλιονέση. Στήν έχ
  θέση πού ώργανώθηκε έ-
  κτεθήκανε σχέδια ύδατογρα
  φίες, λό,δΐα, πέτρες καί 6ι-
  6λία τοΰ Ποιητή — Ζωγρά
  φού.
  Την παραπήνω εκθέση έ-
  τηοίκέφ·τηικε παρα πολύς κό-
  ομος καί θαύιμασε τό ώραϊο
  πραγιμβτικά ηεριεχόμενό
  της.
  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
  γιά τό εηομενο
  λόγω πληβύρας
  επΒβαιρης ύλη< η συνέχεια τού δι>μοοιιϋματό(
  μας «Η ικρί-
  πτωση Φθενάκη»
  Κάποιος Άλ. Μειμαράκης ύποστηρίίει:
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ «ΤΒΣΒΐηΐΕΣ
  ΣΤΗΝΛΓΟΡΒΤΟΥ ΊΙΡΙΒΟΗΗ
  91
  Νά δοθεϊ απαντήση των €ΜινωΎκών Γραμμών*
  γνώρισε ότι και κατά τό ττοριλ
  θον έχει «ιταγγιιλιι με σιιρα (.
  —στολών τού τούς κατ' αυτόν
  υπευθύνους των «Μινω'Γκύν
  Στή οτήλη των «Απόψεωντι
  τής Αθηνα'Γκής Εφημερίδας
  •Ελωθεροτυπία», (21.5.79),
  δομοσιεύτηκε τό παρακάτω σχό
  λκ> μέ τόν τίτλο «Αναγωγή στή
  υονάδα».
  «Ελαβε ο χριστιανός (ΑΛ.
  ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ) ειδοπο'ησε α-
  ιπό τή.ν Εθνική Τράπεζαι νά περά
  σει νά ταικτοποιήισει τόν υπ' αρ.
  10976318 λογχ^σαμιό τού. ΠήΓ
  γε, έτρεξε, εικοψε χαρτκά, υπό-
  γραιψε χαρτιά, λ-αιχάνιαισε καί
  «στέβαλε τελιικά, τή μώ... δραχ
  μή πού χ,ρωστούισεΙ Εώγιε ευσνι»·
  ν*ιδί>σ,ΐσ, θά πείτε. Κι εκείνος
  τό είπε. Γιά σλλο, α,μως, αιπορεί:
  Ρώτησε τόν υηουργο Ναοτιλί-
  ας, πώς γίνεται νά αγοραοτεϊ τό
  «Αριΐάδντ)» από τϊ< «Μινω'Γκίις ι"ραιμμΐές Κρήτης» γιά 11.500. 000 δολλάρψο ΑμΦ·«Π«. Τ|!Ι "Ύ μή πού η ηρώην ιδισκτήτριά τού σουηιδικιή «ταιρία δνΕΝ 5ΑΙ-ΕΝ — μέ δι.εθνείς δηιμοσιεύ- σεις της — τό προσφερε γιά ΙΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟδολλάριο; Κι ενώ περΐιμενε ότι μέ πε- ρισοή εΐ^υνί.ιοησ'ία τό Κράτος θά σηεύσει νά τόν οληροφορήΓ σε< γιοτί σάθπκαν 1.500.ΟΟΌ δολ. λάρια πσραπάνω γιά τό «Αριάδ νϊ>», έλα^ε μιά γρ>ιφώδιη απαντή¬
  ση πού «άν» λόγο για «αστικες
  ευβύνες», γιά «ιμΐ,σιτειες», για
  «τιροσφυιγιή στά α—πκά δι«α-
  στήρισ», γιά «γραπτες συιμφω-
  νίες» κλπ. κλπ....Λέξηδέν αναφί
  ρει, άμως, για την ουσία τού
  προβΐλιήιματος — δηλονότι για-
  τί πληιρώθηικε τόκαρόβι 69.000.
  000 διραχμιϊζ ακριβιότερα. Καί α-
  ναρωτιέται ο επώνιυιμος πολιτηις:
  Σαφεΐς, λοιπόν, γιά τή μιά δραχ
  μή καί ασαφείς γιά τα 69 εκα-
  τομΐμύρια; Αυττό εϋιναιι τό... ρω-
  μαί'Γκο;
  Ετκιδή ο ίδιος κύρης μάς
  των
  Γραμμών», αλλά καί ότι επκττο
  λές τού πρός τίς τοπικές εφημε-
  ρίδες δέν είδον τό φώς τής δή
  μοσιότητας, νομϊζουμε ότι η
  Διοίκηση τής ναυτιλιακης ματ
  εταιρείας έχει χρεος νά δύοιι
  μιά υπιύθννι καί αττοστομωτι-
  κή απαντήση στίς παραπάνω
  βαρεκς κατηγορίε<. Πρίν άπό τή συζητήση των δυο Κ.Κ. Ο Λ. ΚΥΡΚΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΟΑΩΡΑΚΗ Από τό Ύΐϊουργεϊο Δι- καΐοσύνης πήραψιε την παρακάτω 6πάντηση, στήν τηλεγρΑφική μας αϊ τηθ!η γιά ποροχή στοιχεί ών γύρω άπό £να· «άτύχη μα» τού κ. Σίτύρου Τθίρ κα (Νομάρχαι άκάμη Ήτ ρακλείου), δταν ύπηρε- τοΰσε στήν Πάτρα οά Νο- μάρχης Άχαΐας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚιΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ Ι ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΔ 'Αριθ. Πρωτ. 35595)19 Πρός τόν κ. Μάνο Χαρή Δ)ντή Εφημερίδας «Η ΘΕΙΑ» Ηράκλειο Κρήτης Κοιν. Ίδ. Γραψ. κ. 'Υττ, —)σύνης (αριθ. 6399)79) 'Απτοτντώντοτς στό τηλεγράφη μσ σας, σδς —ληροφοροθμε δτι τό Ύπουργεΐο Δικαιοσύνης ούδε Γ;1:;:::· Ι' μίαν γνώσιν ή αρμοδιοτη,τα ί- χει έ—1 τοθ είς σύτό αναφερομέ- νου θέματος. Μέ έντολή τού ΎπτονργοΟ Ό Διευθυντής ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ "Ο—ως θά θυμοθνται οί άνα- γνώστες μας, γιά τό αύτό θέμα τπήραμε προηγούμενχχ παρόμοια ά^Γάντηση. τοθ κ. εγττουργοθ 'Ε- σοίτερικών, ό οποίος μάς δλεγε ότι γιά τό θέμα αύτό εΤχε έπι- ληφθεΐ ή Δικαιοσύνη, καί &ρα, νομίζομε εμείς καί τηεριμέναμε σχετική τΓληροφάρηση άτπό τό άρμόδιο ύττουργεΤο, τό όττοϊο δ- μ«ς έρχεται τώρα καί μάς γρά φεΐ δτι εΤναι άττληροφορητο καί αναρμόδιο. ΚατοτΓΐν αυτού συμοτεραίνομε δτι ένα άπτό τα δυο 'Υιττουργεΐα δέν μάς λέει την άλτ)θεια την όττοία μάς ύττοχ·ρε(»νσυν νά άνα ζητήσωμε δι' αλλης όδού. ·: Ι ::!:::ί:::!!!ΐ!»ΚΗ!Η απώψεις Στή συνέντ&υξήι Τυπου τού κλιιμσκίου τού ΚΚ€ εσ., την περασιμέινιη Δευτέρα 21-5-79, ο Λ. Κύρκος δήλωσε: «Δεαπιιστώσαίμί τήιν ανηισο- χΐα των σπλών ανθρ<ώιπυν γιά ενΛτήτα κσί αγώνια. Καί δέν υπάρχίΐ άλλος τρό- ιπος, αττ' τό νά βρούιμε ποΰ συμ φχοινούιμε όλοι καί νά πέσουμε μέ τα μούτρσ νά τό κατοχτή- σοκμε, μέσα σε κλίμα αλληλοσε βασμού, ισοτΐιμιας, χωρίς καπε- λώιματα καί ητγεμονιισμούς. >
  Σχετικά μέ την Κινήση θεο-
  δωρακ,η, θετομε σαν απαράιβο-
  τη πριθυπόθεση τό ξεκαθαρι-
  σμα των μεταξύ των δυό Κομ¬
  μάτων, καλά ή κσκά, δημιουρ-
  γΓ>μ£νων ήώη όιαφορών, οί ο¬
  ποίες αν &έν επιλυΐθούν γυρω α¬
  πό ένα τραπιέζι, δέν μπορεί νο
  γίνει προσπαθεία γιά ενοτητο
  των ΑρΓθτερών και συισπείρυοη
  των ΕΑΜογενών και δηιμοκροτι
  κων δυνάιμεων. Ο θεοδωρόκηί
  υιοθέτησε τή στάση τού δονμο
  τικού ΚΚ, πού ώς χτές πολέμου
  σε: «ενότητα» διά τής συντρι-
  β^ τού ΚΚΕ εσ.! Δεν είνα< σο- βαρά πράγιματσ αυταί». Από την προχθεσινή εκδηλώση στό ΕΒΕΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤ0ΠΙΖΕ1 ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΟΔΙΑΒΗΤΗ Σύσσωμη ή Κοινή Γνώμη όξιώνει: Νά τιμωρηθουν ούστηρο οί «ειδεχθεϊς» βιαστές ΜΕ απειλή μαχαιριών, βίασον τή νΐνμσνίΐδα τουρϋΐοτρια· ΑΝ- ΝΙΤΑ ΗΕΙΖΜΑΝΝ, 19 χρόνων, στό Καλαμάκι Μεσσσράς, οί Κων. θεοφίιλου, πλανώδιος ο- πωροπωλης «αί Αιθαν. Χριστο- πουλος σερβιτόρος, 33 χρόνων κοί οί δυό καιί κάτω από «ιδια- ζών,τως ειοεχθεΐς» συνθήικες, (μπροστά στά μάτια τού άν- τρα τη<)ΙΙ ΗΔΗ τα δυό αυιτά «σικαθάρια» (όπωις λέγονται στήν «αργκώ» ο: τύποι τέτοιου εϊδους) προφυ λακίστη«ον. ΠΡΟΒΛΕΠτΓΤΑΙ ότι η τιμωρία τουις σέ βαθμό «ακουργήματος, θά είναι πο·ραδ·ειγμοτική γ»ά την απαικτια πράξη τους πού μάς εκθέτει διεθνώς. Καί τούς πρέ- ΓΚ4... Τό θέμα Μπαντουβά πουλή — Πουιπάικη — Σορώ- του. Πολύ πράσφατα, στόν α γώνα τού πρώτου γύρου ολό- κληρο τό Δ)'κό Συιμιβούλιο τού Οιλυιμιπιακού ωποδεχθηκε την α¬ ποστόλη μας στό α·εροορόμιο καί δεξ,ιώθηικε τούς συνοδούς της στή χοροεσπερίδα πού δι- νοταν τό Ιδιο βρά6υ στή Λέ- σχη τού. Η Κρητική φιλοξενία επι¬ βάλλει την ανταπόδοση των ϊ- σων, καί η ήγεσίο τού ΟΦΗ νά δεχθεί ,μΐ τόν ϊδιο τρόπο τόν μεθαιυριανό αντίπαλό μας. Αλ¬ λά καϊ οί φιλαθλοι τής πολη< μας νά επιδειξουν τα ιδία αι- σθήματα μέ τούς Ερυβρόλευ- κους φιλάθλους. Ο καλύτερος άς κερδίσει. Πρός θεού ό,μως, όχι γιά να εξυπηρετήισουμε τρί- τους νΐά ενταφιάσουιμε τή,ν ερχό μένη Κυριακή στό γήπεδο τού Ο.Φ. Ηρακλείου μια ειλιικρινή ικαί μαχροχρονια φιΐλία. Ούτε τό θέλει ο ΟΦΗ, ούτε ικαϊ μαικροχρόνια τόν εξυπηρε- τεϊ. Εμείς δέν είμαστε Θεραπενϊ- δες ή θαλαμηίπόλοι άλλων. Ο ΟΦΗ μάχεται (χοϊ μάχεται ττόνν τοτε έντιιμα καί γενναία), μόνο γιό τόν εαυτό τού, την ιοτο- 'Ρία τού καί τούς δικούς τού φιλάιθλους. Η. Κ. • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίοα 1 Σκουλάς καί ο κ. Γ. Σαμαρεί- τη<) καί κυρίως ο έγγρσ'ΦΠ οντί χρουση των «αιπόψεων ικακ' λοισττο λογιων ΜαπντουΡά». ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΟΜΑΝΛΛΗ 'Ετοιιμάζοντος τό ίκδιικό έν- τυ.πσ*·« Η Αντίσταση τής Κρή¬ της», σάς «ποβάΑΑοίμε κ. Μπαν τοαβά τα εξής, πρός τό πορό/, ερωτήιματα: 1. Μπορείτε νά κατονομάισί- τε (ονοματεπώγυμα καί χωρία καταγωγής τσυς) τούς ίνόπλους πού ίίχατε τό 1941, 42 κοί 43; 2. Μπορειτε νά διαψεύσίτε έ¬ να συρφωνηΓπκό σσς μέ τόν Αβ δουταλάχ Μπβη, Ιμπροήμ Σο- λιμιάν Πασά 44 — Κάιρο πού ο να φέρ ετ α ΐ' σέ ποσότ ηπτ α όπλω ν καί ειδών εξ Αιγύτου; 3. Μπορείτε νά τοποθετήσε- τε επακριβώς τίς 59 μάχες πού λέτε, γιά επαλήβευση,; 4. Πώς λέτε ότι ωργανώσατε τόν Στεφανογιάννη, όταν υι- πάρχει έγγραφο τν Άγγλων πού τον φέρει ωργανωμένο πρίν α¬ πό την ημ'ερομηνία πού λέτε πώς τόν ωργανώσατε; ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΜΒΑ ιΜΐέχρι σήμερα οί έρευνες γιά τή βορβα πού ρίχτη,Κί στό Μου σείο ΜΓταντοΐΓβιά δέν οποδύσανε τίποτε θετικο. Βκείνο πάντως πού πρέτκι νά τονιστ& «ίναι ότι ουτοΙ πού έκαναν την αΓΚΐράδεχτη αυ τή πράξη, στήν ουοϊο υποστηρί ζουν τόν στΑχο τοίκ, γι οντό ο κριβώς καί μεταξύ άλλων α- κούοτηκε, πράγμα αιπίστίυτο γιά μόχ, ότι η βόρβα ρίχτηικε από Γν&ρώπους τού Μπαντουιβά. Πρίΐπίΐ νά σηιμιειωθεί ακόμη πώς ει,θύς μετά τή,ν έκρηί/ι αρικετοί «σορικάδες» σιυιγκενρτωθηκαν στό οτντι τού Αρχηγού τους στίς Πατελλίς, γιά συιμπο.ράστα στ». Ο ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ Έντονα γιά< τό θέμα Μπον- τουιβά' ενδιαφερθηικαν οί Άγ¬ γλοι, ο προζενος των οποίων ήρ θε στό Ηράκλειο καί λέγίταΊ ότ ίδωσι «οδηγΐίί» γιά νά δοθι&ί λύ ση στήν όληι ικατάστσση. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΤΟΥ Γ. ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ Ο αγωνιστής τής Β&νική' Αντίιοτοσηις Γιώργης Σσμαριεί της εκανε την πθιρσιοοτω δήλω- οη: «Τό λιΡελογράφημα πού κυ ικλσφόρτνσε τελει/ταιία μέ τί τλο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΑΠΟΜΝΗ'ΜΟΝΕΥΜΑΤΑ», πλα στογροφεϊ την προγματική πστο ρίο τής Εβνιιιοής Αντΐιοτασηις, δι ασυ.ρει κσί κατασυικοφαντεΙ τούς αγνούς αγων,κττές τής κσ< επιχ&ιρεί αποκατάισταση πάσι- γνωστων συνεργατών τούι εχ- θρού. Η Δΐικαιΐοσϋνη οτήιν οποϊο. μέ μήνυση· κατά των υπ£υθιι νων· ηροοίφυνα, θά τιμυρή&ε τοθς οτυγνοΰς οακοφοντίς το ίντιχνου τούτου καταισκίυόσ- μοτος»· Γ. Σ. ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΓ. Πραγ,ματοποΐιήιθιηικ'ε προχθές Σά'ββατο βράΰυ στό ΕΒΕΗ η όιαβητολογική εκδήλωσήι, οτήν οποία παρα'βρέθιηιιιε <πάρα< πο¬ λύς κάσμος κα>ί *ι*ρίως ζαχσρο-
  δια'βήτικοί.
  ΐΚλίμάικιο γΐιατρώνι ικσ> ειδι-
  κών, όπως διαιΐτολόγοι, μίλη-
  σαν γιά τό ζαχαροδιαβήίτη (ξά-
  χαρο) χαί αιπάντΓκσαν σέ πσλ-
  λέ-ς ερωτηθείς πού τού·ς υποβλή
  θηικαν.
  Ήταν ,μκι ωραιία καϊ ωφέλ,ι-
  μη κοινωνικά εκάήΊλωσΐή', γιά
  τήιν οποία ή Διαβιήτολογ.κκή Εται
  ρεία πού την ωργάνωσε αξίζίΐ
  θερμοτάτων συγχαρήΐτηρίων.
  Στό τέλος τής εκδήλωσης,
  υιποβάλαιμε την εξής ερωτήση
  στόν υφιηιγΐΓ|τή κ. ΚατσιΛάμπρο:
  — Αφού πιστεώετε ότι ο ζαχα-
  ροδιαβιήτης είναι σαοβαρή^ καιί
  μί κοινωνιικές προεκτάσεις αρ-
  ρωστεια, μπορείτε νά μάς πίήττε
  γιατΓΪ τό Κράτος την αγνοεί σχε
  δόν. Και τού τονΐσα'με μερικά
  από τα πολλά σηιμείο τής περι-
  φρόνηΐσης τού Κράτους πρός
  τούς διαβιητολογΐικούς όπως:
  1) Δέν χρηιματοοοιτεί τή Διαιβη
  τσλογιική Εται ρέισ ούτε καΐ άλ-
  λες εταιρείες πού ασχολούνται
  ιμέ τόν διαιβιήτη. 2) Δέν ιόρύει
  έδρα στά Πανεπκτρήιμια. 3) Δέν
  βοηθά γιά την ιδρύση κλάιμπ
  διοβητΐΜών όπως στό εξωτερι-
  κό. 4) Στόν Στρατό ικαιί στίς Φυ
  λακιές, όταν πείς ότι είσαι δια-
  βητιικός, θεωρούν την αρρώ-
  ^στεια αυτή πιό ασήμαντη κα'ί
  οπό κρυολάγιηιμα καί δέν σού α-
  ναγνωρίζουν δίαιτα, δένι την θε
  ωρούν λόγο γιά ανήικεοτή βλά-
  βιη καί δέν σού δινουν φάρμα-
  καΙ
  Καί ο κ. Καιτσιλάιμπρος,
  στόν οποίο, πρέπει νά τό ση-
  ιμ>ειώσομε, δέν δηιλώσαμε την ι-
  διοτητά μας, οτπάντησΐ έχοντας
  απλώς την πεποίβηση ότι υ»λά
  σ' ενα διαβητικό:
  —Έχετε δίκηο κύριε. ΤΙ νά σάς
  απαντήσω. Τό Κράτος δυστυ-
  χώς, όπως καί σ' όλλους τομας,
  εδώ υοτερεί περισσότερο. Τώ¬
  ρα κάτι πάει νά γίνει. Πάντως
  ένα σάς λέω: Δουλίύομε γιά. νο
  σώσω,με τα πσιδιά μας, όχι τό¬
  σο γιά τούς σΓΐμερινούς διαβητι
  κούς. Η αντιμετωπίση τού ζο·
  χαροδισβήτή είναι συνάρτηση
  τού γενιικώτερου πνευίμιατικού
  καί πολιτικττικού μας χαμηλού
  επι-πέδου από τό οποίο δεν ι-
  ξαιρούνται οί κρατιικοί μας ορ-
  μόδιοι.
  Μ. Χ.
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ
  Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΤΟΥ «ΜΑΧΗΤΗ»
  Το Τριιμελές ΠληιμμελειοόΊ-
  κειο Λασιθιού (Νεαπολη), μέ
  προεδρεύοντα τόν κ. Σηανουν
  δάικιη αθωωσε τόν εκδότη τού
  «Μαχητή» ικ. Γ. Κατσαράκη, γιά
  τα γραφέντα σέ βαρος τού τ.
  Δημάρχου Σητείας κ. Ν. Πετρά
  κη (ότι πήρε δάνειο επί χούν-
  τας, ότι διορίστήικε στό Λϋμενιι-
  κό Τσμείο, ότι είχε συναντή-
  σεις μέ Πσττ-ακό κ.λ.π.), γιά τ*>|
  οποία ο κ. Πετράκης τόν εμήνυ
  σε γιά συιΐνοφαντΝςή άυσφημιση.
  Δΐικ,όστη,χε μόνο γιά εξύβρι-
  σ.η σέ 45 μέρες φΐ,λαική, για τή
  φρόοη ότι «ο κ. Πετράκης χρη,-
  σιμοποίησε ατψα κοί ΓιΛογιθ'
  μέσα».
  Ο κ. Εισαγγελεσς τής έδρος
  ζητηισε ίνοχιή τού κατηγορου-
  μενου, την οποία δεν δεχτηκ
  τό Διικαστήριο.
  Πιθανολογειται η ασκήση
  εισαγγελικής έφεσης.
  έλεγχος
  η::::::::»»:::::::!:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  ·■·■■■·■ «■•■••■•■■■««■■•■•■•εί··· ε» ••••■■■•ι ■■·■■■■·■■·■·■■■··"··■··«··
  ΜΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΧΕΑΩΝΑ
  Ό άναγνώστης μας κ. Μύρων Σιββιανάχης άρτο-
  ποιός άπό την Πόμτπα Καινου,ργίου, μέ τηλεφώνημά
  τού οτά γ,ραφεϊα μας την περααμένη Πέμπτη 24—&-
  79, μάςκαταγγέλεΐ:
  • Τηλεγραφική έταταγή πού έκανε άιπό την Πόμπια
  στόν θωμά Νάθενα στό Ηράκλειο, στϊς 5—^5—79, δέν
  ^φτασε άκόμα στύν ΐιροοριαμό της. Ή αατοσιαση Ηρά¬
  κλειο — Πόρπια είναι 53 χΐλιόμετρα. Τα σχόλια περιτ-
  τεύουν.
  Μιό ηεριπέτεια τού Νΐκ-Πάκ
  ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΜΗ ΟΣ ΤΗ ΑΟΥΧΟΥΝΑ,,
  ^εφόρτωνε ένα φορτηγό αυ
  τοκίνητο προχθές, οπότε ένα
  μαιδέρι έπεσε καί τραυ,μάτισε
  (ευτυχώς ελαφρά) τόν συμπα-
  θέοτΐΐτο Ηρακλειώτη ΝΙΚ —
  ΠΑΚ.
  Καί δέν έφταναν τα χτυπή>
  ιματα στά Λύδια, τα χέρια καιί
  άλλθ' μίρη τού <3ϋ|μ·ατος τού, τό οπάσιμο, οκό,μη. τού ρολογιοΐι τού «οί άλΐλες μιχροζη μιές πού υπέστη, αλλά άταν κά- λεσε τό 100 τόν έοτειλαν στήν Τροχαϊα. Κι όταν οπ&υθύνθηκε σ' αυτήν τόν έστειλαν νά κανει μήνυση στό Γ Τμιήμσ·. Ο ευχρυβστατος όμως ΝΙΚ —ΠΑΚ αρνήθιηικΐ, προτίιμί>σε νσ
  ιιποστεϊ τίς ζηιμιές, καί νά μην
  μπεί σέ δικασττνριακές ταλβιπω-
  ρίες, από τίς οποίες ήταν κο« π'
  κραμενος γιοτί προσφατο έχο-
  θί μιά δίκη. Έτσι Γκριορΐοτθ·
  κ£ νά δηλώσει: «Από τή ή
  στή λουχούνο, πά*ι
  Ίσως έχει κάποΐο δίκηο,
  βρ.σκετε;
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ εΗ ΛΛΗΘΕ1Λ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ1ΔΑ
  Έπικαιρες[Συνεργασίες
  ΔΓΡΟΤΙΔ ΚΑΙΕΝΤΔΞΗΙΤΗΝ ΕΟΚ
  Μιά ειδική άνάλυση τού δημοσιογράφου ΒΑΓΓΕΛΗ| ΧΑΤΖΑΚΗ
  2ο (Τελευταίο)
  Αλλά καϊ μετό την ένταξη
  δέν πρέτπι νά αναμΒνΌυν οί α-
  γρότεςιμας ότι ο* τιμές τής ΕΟΚ
  θα κολίκττουν τό κάοτος τής
  ηαραγωγής. Κι αυτό, γιά τούς
  εξής λιόγους: Πρώτο, οί τιμές
  τής ΕΟΚ δέν πρόχειται νά λά-
  βοων υπ' ό:ψη τό κόστος παρα-
  νυγής των Ελληνκκών προ'Γόν-
  των, αλλά τό κόστος τής Κοινο
  τικής παραγωγής. Καΐ δέν πρέ-
  πει νά ξεχνάμε, πώς τό Ελληνι
  κοικάστος παραγωγήν «ίναι γενι
  κα πολύ υψηλότερο οπ' τό Κοι-
  νοτικό κόστος λόγω τής μ^γα-
  λης διαφοράς στήν παραγωγΊΚό
  τητα. Πέρα οπ' αυτό, υπάιρχει
  σαφής τάση στήν ΕΟΚ, νά πγ-
  ριορισθούν οί αυιξήσεις στΐς τι
  μές των αγροτικών προ'Γόντων.
  Γιά τή σαδειά 78—79, οί «υξή
  οεις θά περιορισθούν ιοτό 2,2
  5ο)ο. Καΐ σ' ό,τι αφορά τό 79 -
  80 υπάρχει προοπτιική νά μή δο
  θεΐ καμμιά αύξιηιαη ιστΐς τιμές
  των αγρστικών προΎόντων.
  Δεϋτερο, ο ιρυθιμός ανόδοιυ τού
  τιμαρίθμου στή,ν Ελλάδι, πού
  είναι σήμιεραι περίπου 5·πλάσιος
  απ' τόν αιντιίστοιχο τής ΕΟΚ,
  θ' αιυξάνει τό σχε*·ικό κόστος
  παραγτωγής <ττήν Ελλάδα μέ γρήγορο ρυβμό. Τρίτο, η κατάιργηιση των επιδυ τήσεων των μέσων παραγωγής των αγροτιικών μας -ροΊ'όντων θ' αυξήση άμεισα καΐ< οηιμαντι- κά τό ελληνηκό ικόστος παρογω γής. ΓΥ αυτό, ο» -ιθανότητιες επψϊωσης τού ιμικρού καΐ μι- σαίου καλΛιεργη—ήι οτή χώρσ •μας, είναι πολύ μικρές μετά την ένταξη στήν ΕΟΚ. Κι αυτό συιμιπλέει μέ την γε- νικοτερη πολιτική τήις ΕΟΚ, νά μιειωθεί δρασπκά ο αγροτικάς πληθυσμός τής χώρας μας, νό αποθαρυινθεΐ ο ρΐικρομίσαΐΐα· α- γροτίκή ιμονάόα', καί ντά αναπτυ χθειϊ η μεγάΐλη καπιταλισπκή εκ- ιμετάιλλευση. Ο αγροτικός πλη- θυομός στήν Ελλάδα ύναν περί- ι—αυι τό 30ο)ο τού ©υνολου, ενώ στήν ΕΟΚ είναι περίπου τό 9ο)ο. Η πορείοι απά τό 30ο)ο οτό 9ο) ο θά σηιμάνειι ξεκλήιρι- 77 λέει ό Παπά - Γιώργης Μανουσάκης Ο ΣΚΥΑΟΜΟΡΦΟΣ ΛΠΟΣ ΧΡΙΠΟΦΟΡΟΙ Αναττητέ φΐλε Μάνο Χαρή,, Διαβάζοντας τό στγμερινό ψίιλλο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» τής 21ί)« ΜαΎουι ε. έ., έπεσε στήν οντίληψή μου τό δηιμοσίευρα — σχολιο περΐ τού κυνοπρόσω- που Αγϊου Χριστοφόρου, όστις παρουσιάζεται σέ κεφαλή σκίιι- λου. Δέν γνωρίζω άν απαντήσει στο ερώτημά σου αρμοδιότε- ρο< εμού, επειδή όμως ασχο- λουμαι μέ την αγιογραψία, καΐ επειόή κατέχω «αί ειδικά βιβλία τήις Βυζαντινής Αγιογραφίας, θά ήθελα νά αναφερθώ επι! τού θψατος τούτου αντιγράφον- τας απο ειδιικό βιβλίο όσα κα¬ τωτέρω θ' αναφέρω, πρός ενη- μφωση των όσων ενδιαφ*ρ.ον- ται σχετ(κά μέ την Εικονα καιί το Πρασωπο τού Αγίου Χριστο φορου. Ιδού λοιπόν τό κεί|μενο: «Το Συναξάρι (βιογραφία τού Αγκχι Χριστοφόρου, μάς πληρο φορεί ότι ο Άιγιος αυτάς ήταν αρκετά άσχημος, διότι η κατα- γωγή το·υ ήταν από χώρα αν- θρυτνοφάγων. Είχε δέ καΐ μεγά- ίί) σωματική δύναμη. ΓΤίιστεψε οτο Χριστιανικό κ.ήρυιγ.μα καϊ έ- γΐνε ενόιρ£τος άνθρωπος. Τελικά μαρτύρηισε γιά την πΐστη τού «οί ίγινί άγιος τής Εκκιληΐσίας. Λυο ειδή εικόνων τού Αγίου συναντούιμ£. Στή μίο· ζωνραψί- ζεται σάν «ραιότατος άινΐδρας πού μεταφέρει στούς ώμους τού τόν Χρίστό — νήπιο, περπ νώντας ένα ποτάμι (η £«κών αύ¬ τη ευρίσκεται στήν Ιερά Μονή Αγΐιου Νικολάου Απαναυσά — Μίτεωρα). Στήν άλλη ζωγραφίζεται μέ «φαλή σκύλου (κυνοπρόσω- πος) ενώ τό σώμο τού είναι αν- θρώπινο. Κράτει σταυιρό καΐ φορεί κόκκινη ιμαρτυρΐικό χλαμύ δα. Ζωγραφί^εται δηλαδή άισχτι υατατος. Τούιτο όμως δέν είναι αδεξιότητος τού ζω γράφου οώτε κοί πριοσωιπιΐίής τού παραξενιάς. Ούτ« πάλι ασέ βεια φανερώνει η π·αράσταση αυτή. Είναι ένα αιπό τα οπου- δαιότερο δείγματα τού «νόμου τής υπερβολής». Τα ττνιευιματικά αίτια των δυό ειδών των ανω¬ τέρω εΐικόνων είναι τώ ιδία. Βλέ ποντας κανείς τίς εικόνίς ουτές καταλήγίΐ στή δοξολογία τού θεού, θεωρώντας τή δύιναμη. τού Ευαγγ€λιικού Λόγου, πού μεταμορφώνει σέ Αγίους ακόρη καΐ τερατώδη όντα. Η Εικάνα τού κυνοπρόσωιπου Αγίου μάς υπενθιυιμί^ει την αρχή καί τό πά ρελθόν τού Αγίου σέ ίντονη πά ράσταση, ενώ η ωραι α μορφή τού Αγΐοα δηλώνει τό ΤΕΛΟΣ τής όλης υττόβεσης, απει«ονϊζε- ται δηλαδή στή μορφή τού Α¬ γίου τό ττνίυματικό κάλλος τής φυχής τού. Εκτός όμως αυτού βλέποντας τόν κιινοπρόσωπο "Α γιο ένας αμαθής, ρωτάει από ιπίρΓέργεια καιί ΓΐληιροφορΈίται τα τού Αγίσυι, κοΐ ούτω γίνεται η Εΐικόνια αυτή ικπόθεση πνίυρα τιικιής υποδομής». Αιυτά αναφέ- ρωνται σχετπ,κά μΐέ τό πρόσωτιο τού Αγΐοο Χριστοφόρου. Καιΐ κάτι διικό μας οροσωπι- κό. Ποτέ δέν θά αγιογραφήσιο τόν Άγιο Χριστόφορο «υνοπρά σωπο, ού τ ε κα>ΐ τή Μαρία τή
  Μαγδαληνιή ολόγυμνη καΐ μάλι-
  στα μέ φωτοστέφανο, ή την
  Μαιρίο την Αιιγύτττια γιά νώ υ-
  πενθυιμιίσω τό παιρελθόν. Την
  ζωγραφίζαμε ηιγιασμένιη,, εξαν-
  νισρένη, καί εξα'υΓλωιμένη καί ζ·
  ιπυμένως ίνδεδυιμιένιη σειμνοπρί-
  ττώς ώς Αγία Μάρτυρα, ή ο-
  σία κ.λ.π.
  Ταύτα· καί Ευιχαριστώ.
  Πατήρ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
  Ανδη Νάρκισος
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  «ΠΙΝ0ΚΙ0»
  ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
  ΜπεντεβίΙ 159
  (πίσω άπό τό Ζαχαροπλαοτείο Στάνη)
  Τηλέφωνο: 236070
  Οί έγγραφές ήρχισαν άπό 7 Μαρτ.ίου-
  "Εναρξη άΐϊό 15 Μαρτίου-
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (Έβανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Παντοτε
  ΦΡΕΖΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  ΧΗΜΙΚΟΣ
  Παιραδΐδει μαθήματα, Φυσι-
  κή - Χημεΐα - ΜαθημαΓπκά, αί
  μαθητές Γυμνασΐου καί Χημϋα,
  σέ μαβητές Λυκείου.
  Τηλ. 233.063 — 231.637.
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  θέλετε βιαστικές φωτογραφίες γιά βιβλιάρια,
  διπλώματα, διαβατήρια; Έλδτε σέ μδς.
  Σέ Ενα λεπτό σάς τίς παραδΐδομε μέ τό νέο
  μηχάνημα πού διαθέτομβ.
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΕΒΑΝΣ 2 ('Απένανπ οτό Α' Ταμεΐο)
  ΤΗΛ. 220454
  σμα τής αγροτιάς μας. Μεγάλος
  αρκ&μος ιμιχρομ«σσϋιων καλλιερ-
  γηιτών χρονο ιμέ χρονχ) θα μΐ-
  τατρέττοντα» σέ αγροτικούς ερ-
  γάτες ή θώ μετ■αναστεύουν στά
  αστικά μας *έντρα ή καί τό εξω
  τεριικό. Το φάισιμα τής ανεργίας
  θά ιτκχρουσΓαστεΐ σέ (μεγάΐλη, έκ-
  τασηι. Γιατϊ η £ξέλιξη στή Βιομηι
  χανιά μας ύστερο α~' την έντα
  <>>, όχι ·μόνχ> δέν ηρΛκειται> νώ
  λύσει τό πρόβληρΌ τής απασχο
  ληισης, αλλά θά- τό οξύνει πτό
  πολύ.
  Η μικρομεσαία αγροτική εκ-
  μετάλλευση θά τ»ει νά εκλείψιει
  άχι ιμόνο γιατΐ τό ικοστος της
  βά είναι υφηλότερο απ' τίς τι>-
  μές τής ΕΟΚ, αλλά καΐ γιατί δέν
  θά μπορέσει ινα ανταποκιριθεΐ
  στήν αναδιάιρθρωσΐΓΐ των καλλι
  ε,ργειών πού θα επιβάλλουν ο»
  ■εταιίιροι μας τής ΕΟΚ, γιά νά ν!
  νει η Γεωργκκιή ιμας Οκονοιμία
  συιμπληρωματιική τής ιΓεωργικής
  Οΐικονομίας τής ΕΟΚ. Γκιτί δέν
  υιπάρχει ικαιμμιά αμφφολϊαι ότι
  μαικροπρόβεσμα Γ( ΕΟΚ. μέ ό-
  λους τούς ρηχανΗσμοϋς πού δια
  θέτει, βά επιβάλλει τή μεϋωση,
  τή στασιμότητα, ή καί τόν α-
  φανισμό καλλιοργειών π ού είναι
  ανταγωνιστιι»ές ιμέ τίς δηκές της
  καλλιφγειες. Η αναδιάιρβρωση
  των καλλΐίργειών ποϋ θά απαι-
  τηβεί γιά νό γίνεί η> αγροτική
  μας Οικονομία: σΊψιπΛη·ρωματική
  τής ΕΟΚ, θά οπαι-τήσει επενδύ-
  σεις. Καί ιμόνο οί μεγάλες εκμε-
  ταλλεύσ·εις θά έχοων την ευχέρεια
  νά τίς πραγματοποκήσοαν.
  Ο αγύτ/α^ των αγροτών μας
  γιά την καθιέαυσιηι κοστολογιθϋ
  αγροτικών προ'Γόντων, γιδ
  την καθιέρωσο τιμών ασφαλεί¬
  ας .ποι) να ικαλύπτουν τό κό-
  στος ιποραγωνής ιειναι τελκάι
  καϊ ΰ^ύχ/ας ενάντια στήν έντα-
  ξιη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ.
  Πιστή στό δογραι τού «ανήικο-
  μεν εις την Δύσιν», η Κυβέιρνη-
  σιη,, προώθησε τή συμφωνίαι έν
  ταξης για λόγους καθαρά πολι-
  τικούς. Γιά νά ολσκληρώσει την
  εξάρτη.σή ιμας από τα μητροπο¬
  λιτικώ κέντρα τής Δύσης. Οί οί
  κονοιμικές συΜέπειες τής ίνταξης
  θά ιεΓναι έντονο σρνητικβς τό¬
  σο γιά τή Βιαμηχαινία μας, όσο
  καί γκά την αγιροτική μας οικο-
  νομία. θά «αταιστήισει η ένταξη
  αΰύνοτη την αυτοδύναμη ανά-
  πτυιξη τής Ελλη,νικής Οικονομί-
  ας. Την ισομερήι αναπτύξη όλων
  των κλάδων της.
  Μαικροπρόθιεσμο, τό προρλη
  μα τής αγροτικάς οικονομίας
  ιμας δέν θά Ιλιυβεί άν δέν αντιμε
  τω,πιίσου.με ευθΐεως τό υψηλό »>
  στος ηαραγωγής. Υψηλό κο-
  στος πού οφείλεται στόν μικρά
  ικαί τεμοχιομένο μας κλήρο καί
  στήν χρησψαποίηιση εκσυγχρο-
  νισμένυν μ^θόδων παραγωγήις.
  Μακριχΐράθεομα δηλαδή, θά
  πρέπει νά αντιμετωπίΐσουμε μέ
  τρόπο οποφασιστικό, τό πρό-
  βληιμα τής αιύξτισης τής παραγω
  γικότητας, τής αναδιάρθρω.της
  των «αλλΐίργειών καί τής επιτά
  χανσιηζ, τής ανάιπτυίξης τού γε-
  ωργκού ταμέα. Τό ιμονττέΐλλο
  τής ΕΟΚ διίνει σ* αυτώ ττ> τιρό-
  βληιμα μιά αναιρχική λύσηι. Στη-
  ρίζεται στήν αναπτύξη τής με-
  γάλης αγροτνκής καπιταλιστΐ'Κ.ής
  επιχείρησης πού πάει χέρι — χέ
  ρι ιμέ τό ξεκλήρισυ,α τή,ς αγροτι
  άς μας. Την πιρολίταριοποίηιοτι
  τού αγρόΤΓ). Όμως δέν είναι λύ
  ση νά οφήσουμε τόν αγροτ«ι έρ
  μαιο των καταστρεπτικόν δυνΐά
  μεων πού θό εξαπολύισει η, έντα
  ξη εναντίον τού» καί πού θά α-
  παΊτήσΕΐ τεράστιο ανβρώπινο
  κοστος προσαρμογής.
  Β. Χ.
  Σύγχρονο Νησιωτικό Διήγπμα
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Εντός ζώνης, αναΓΤθλικώς
  τού Πιτσουλαικεΐου, (Μετόχι
  Καιμπίιροσαλή), πωλώ έκτασιν
  750 τ.μ. ιμετά δυό κιτΐιριακών
  συγκροτημάτων 120 καΐ 80 τ.μ.
  καταλλήλων δι' αηοθήκας, ή
  βιοτίχνικήν εγκατάστασιν, νε-
  ρό, φώς, υπάρχει ώς καί γραμ-
  Ρή βιομηχανικού ρεύματος.
  Πληιροφορΐα*: Χαρ. Λαρι-
  τζής, Μετόχι — Καμπεροσαλή.
  ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΗΝ ΣΤΟΙΧΕΊΟΝ
  Τού ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΙΜΟΥ
  Σάν .μπήικαιμε μέσα, διαπι-
  ιπώς εί(χαμ£ βραχεί.
  Μιάμισυ ώρα κοντό» δράμος
  γκι νά φτάσουμε οού; Μιέσα
  οτό καφενείο καβόντουσαν κάιμ
  οοσοι χωρικοΐ ικοϊ μά« κοΐταξαν
  μέ κάποια συιμιπόνια, σάν τ>ερ-
  νούϋομε τα κατώφλι. Σ." όλο τό
  δρόμο, μάς ε,ρχόταν ο .ΐγέραΐ
  κατάιμουτρα, ιπαγωρένος, μέ
  χοντρές ψιχάλες πανωμένης βρο
  χής κ> η ομΐιχΛη- μάς έκανε νά
  ψάχνουιμε τίς αικρες των δρό-
  μων... Τώρα λοιπόν, καταλαβαΐ
  νομε τή διαφσρά. 'Εκαιγε η ξυ-
  λόσομπα — καϊ φαίνεταΐ' νά έ-
  καιΐγε χρόνια· τώρα, αφού η κα-
  λαμασκεηή ή-αν οηιμαντικά
  μαυιρισμενην.
  — Καθίστε παιδία. Πάτρωνα,
  βάλε Γους κονιάικ.
  Καίϋσομε. Τα βλέμιματα ό¬
  λων ήταν γαντζωμένα καταπά-
  νω μας...
  — Στίήν αγεΐα σας...
  "Ενός (ένας σήικωνε τό πατή-
  ρι τού...
  —^Νΐικόλαος Κ. ασυρματκστής
  Εμπορικού Μαυτικού
  — Κωνσταντιής Τ. λοστρωμος
  Εμπορικο·ύ Νουτικού
  — Γιώργης Μ. Γ' καπετάνιος
  Εμπορικού Ναυτικσύ
  — Παναγιώτης Λ. Λαδάς
  Εμπορικού Ναυτιχού
  — Νιικόλαος Γ. ναύτης Ερπορι-
  κού Ναοτικού
  — Νικόλαος Ν. κομα,ρώτος
  Εμπορικού Νουτ>κού
  — Γιάννιης Β. τ ναιυτικός. Γεωρ
  γός, αλιεύς...
  —<Παντρώνα Μ. οιικοκυρά, καφε πώλις, σϋζυγος ναιυτκκού. — Μανόλτις Δ. Ιβρεύς, γεωργός κλπ. χ — 'Ηρθαμε γ#ά τη(λέφωνο, δοϋΓ λεύει; — Ά, πολληικάρια ιμου... νά σάς φιλέψω ένα ικυδώνι. 'Α, τό τη- λέφωνσ... Μά όλο τό χειμώνα είναι χαλασμένΌ... Δοκιμάοτε καιΐ μόνοι σας. Εδώ ηό δίπλα είναι ■ ό σππΊ τής Κατϊνας τού Καιπετάν Αιντώννι. Μάι, καθίοτε πρώτα λιγάικι. βγάλτε τί» σαικκά «ια νά οτεγνώσουν... (Δ)ιέν ξέ- ρω ικι άν ονάβει καλά ετούτο 'δώ τό εργολείιο. Εκείνοι τό λέγανε καφενείο. Ήταν ίνα μκκρό δωιμάτιο μέ πέν τε τραπεζιο, ενα πάγκο, δόκαι δεκαιπέντε καρόκλες, μιά συισ- κευήι υγραερίουι... Τό μοναδικό στό χωριό. 120—130 κάτοιχοι ναυτιικοί, όλοί τους σχεδόν. Τα σπ«τι.α σκεπασμένα· μέ ιμαώρες πλάικες. Καί τόνο απ' τ' άλλο μακιρυά. Τα 30—40 σπΐτια κρα¬ τούσαν ιμιά ολόκληρη έχτασηι... —Παρλεβοΰ φρανσέ; Σπήικ Ίγ- κλις; Μάς διέκοφε ο Γιάννης. Έ¬ νας χωρικός τρελούτσικος, πού είχε μπεΐ στό μεταξύ, φορών- τας ένα ψαθινο πλατ,ύγυρο· κοί μιά λωοίδα σεντονιούι τυλιγμέ- νη στό λαιμό σά φουλάρι... — Γουϋλ; συνέχισε... Εγώ £ίχα κάνε» τριάντο χρόνια στήν Αί- γυητο. 'Ε, ρέ, χρόνια...Ι Είδα μέ τα ,μάτια ιμου1 τόν Άμπτελ Νάΐσερ. Ν αί καΐ αυτάς μάς έδιω- ξε... Ώωχουοΐίτή μΒση, μου. Γέ ρος, αρρωστιάρης, χήρος. φτω χός. Κοοετάνιο θά κεράσεις ένα «ρασί; Νά κάτσω «αιι στό τραπιέ ζι σου; (Δ)έν ή~ια πολύ τ' από ψε. Νά τωρα' δα ήιρθα... Έ,τστ δέν ύνν κυρία Πάτρωνα; Πολ- λικαρια>, πώς ήιρθατε; Καλώς ο-
  ιρΐσατε. Κεραστή,τε μιά λειμονά-
  δα. Άν εΐχο λεφτά, θάι τηνέ πλέ
  ρωνα. Δυο, ιπέντε, ΐφτά, εφτα
  και μισιή., οχτώ καί μισή,, εννιό,
  δεκαενιά καϊ πέντε εΐικοσιτέσσε-
  ρα...
  Μετρούσε τα κέρματα'. Ακού-
  γαμε τούς μεταλλικούς ήχους...
  — Βπανε πώς θά μού βγάζανε
  σύνταξη, ,μά...
  —Μά μας τόπες καΐ ψές αργά.
  — Ναΐ, ναΐ ,μάς τόττες Τζώνυ..
  Η σομπα έγοιγε συνέχεια. Τώ
  ρα ο Τζωνυ. άρχισε νώ τραγου-
  δαει...
  Ο καπετάάάνιος, ο καπετάάά.-
  νιος
  κρατάν τα κότσια μου ακόμη...
  Έε, νάταν >κα ν' ανϋβαιΐνα
  ώς τού βουνού τίς ράχες...
  ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ-
  νος ηλεκτρικός, διπλός, β) Ψ
  σταιριό ηλεκτρική γ) Μΐίξφ (ζυ-
  μωτήριο) δ) Ζαμπονομηχανή
  ■♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦0
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έππύχείτε μιά π,ραγιματιχή ευκαιρίαν,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;·
  'Ετασκεφθίίιτε μας. θά έχετε ούντομα την
  —ό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέ;τ--
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΙ
  Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28&-341
  —Δάσκσλε πάσα κουτσοΰ§ελα
  πάνε φέτο στό σκολειό σου;
  Ο Δάσκαλος μόλις εί^ε ανοί-
  ξει την πόρτα
  —^Δεκατέσσερα...
  Ο Γιώργης, ο συνάδελφος, μέ
  σκούντηξε.
  —Βλέπεις τό δάσκαλο; Είναι α¬
  πό την Αμοργιό. Καλό παιδϋ.
  Ζεΐ σέ μιά καιμαρούΛα, δίπλα
  στό Σχολειό.
  Τρώει κονσέρβ«ς <μι ήν τύχει και τού πάει κανείς φα'ί: μαγει- ρε;μένο, τό διώχνο. Ντιρέττεται. Δυό χρόνια έχε» Βδώ... Τούς κοίταξα όλους. -πΝιικόλαος Κ. ασκιρματιστήιί Εμπορικού Ναυτικόν. — Κωνσταντής Τ. λοστρωμος Εμπορικού Ναυτικού. Τούς θιυιμό,μουν όλους. Εκ- τάς έναν. —^Σταμάτης Ρ., Σταιμάτηιζ Ρί... ναΐ Σταμάτης.... νέος φέρελπις ηλικίας αγνώστου, καταγω- γής αγνώστου, προελ£.υσε- ως ιΕλληνΐικής, Σταμάτης, νταμέ νος σέ χοντρά ρούχο, μέ πρό- σιαπο κατακόκκινο από τ' αγιά- ζι, μέ ματοτσίνωρα μαδημένα από τούς αέρηδες, δέκα τόσο αιποφώρια. Σταμάτης Βίμος, άγνωστος, α¬ γνώστου επαγγέλ;ματος, αγνώ¬ στου Κοινωνικάς Τάξεως, αννώ στων των λοιιπών στοιχείων, α- γνώστωτ/ των λοκπών σταιχΒϊ- ων, αγνώστων των λοιπών οτοι χείων... Τόν κοίταξα καλά... Ρέ Στα-- μάτη ίαύ; Κι εσύ εδώ; Ναί, κι εγώ... —Μά παιδία, γιατϊ διέν χτΐσατε τα σπίτια σας πιό κοντά; Για- τί δέν τα χτίσατε οτή θάλασσα κοντά; —Έχτισα' εγώ δυό καμαρούλες πράπερσι. Τίς πήρε ο αέρας. Έ φαγε τίς πέτρες η αλμύρα. Νά ιμεϊίνετε απόψε εδώ κι αΐιριο τό π,ρωΐ ξεκινάτε. Ίσως έχει μιέχρι τότες απαλόνιει ο καιρός. Καϊ σάν περνάτε κάτω από τα οττί- τια ιποκάτου νά προσέχτε, γισ τί σηικώνει ο νοτιάς τίς πλάικες. Κοίταξα τό Γιώργη ερωτηΓ ματικά. Μά είχα πάρει ΧΓΟλας την απόφαση. θά έφευιγα σέ λΐγο. «Ναί, θά φύγω. Σαραντα πέντε λεπτά δρόμος μέ γοργό βήμα. Ναΐ, ναΐ, θα φύγω, έτσι Σταμάτη;» —Νά σάς δωκω παιδία την ομ- πρέλα. Γές, καλό πράμμα. Από την Αλεξάντρεια τή/ πήρα' τό 1961 Α^'ουα, Σιπήικ Ίγιχλις; Τό σχολειό μου ήταν η Τραύμπα. Τού Πειραια η γειτονιά... —Τό ξέρουιμε Τζώνυ... -•- Φεύγαμε... Ένα, δυό, τρία, τέσσερσ, δέικα, είικοσι, τριάντα', τριανταένα, τριανταδύο, τριαν τατρία, τριαντιατέσσφα σπίτια ένα καφενείο, ένα τηλέφωνο, 100—120 άνθρωποι, δεκατέσσε ,ρεις μαθητές... — Σ^μάτη, τί ψιθωρϊζεις τόση ώρα; —Ά, τίποτα' Γιώργο. —^Κάτι έπαθες Σταμάτη. —Νό, μωρέ Γιωργηι, ήβελα νά ,πάρω τηλέφωνο. Ζέρεις κανένα άλλο χωριό ιεδώ κοντά; 'Εέ Γι¬ ώργη, εσένα μιλάω... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΦΙΛΕ ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΣΤΕΙΑΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΝΒΙΚη ■)Γ - Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ —Ναί, ξέρω. Άν κινήσουμε τώ¬ ρα, θαχουιμε φτάσει τό πρωί. Κρυώνεις Σταμάτη; —Όχι (ψέματα τόττο). Κι εσύ; — Όχι (ψήματα τόπε). Πάμε λοιπόν... —Δέ μού λές ρέ Γιώργη, ο Τζώνυ έχ«ι σττίτι ίδώ; —Ναί, δέν άκουσες; Πήιρε ο α- γέρας τή μισή σκεπή,.. — Ξέρεις τί σκεφτιηκα; Νά πά- με νά τού τή φτιάξιχιμιε... — Στομάτη, τρελλάθηικες; θό μάς πάυει ο οέρας. — ΚαΚά Κινήσαμε. Η ομίχΛη εχωντότ ταν ώς τίς κόχες των ματιών μας, βαθιά. Δέ βλέπαμε, σταμα- τήσαμΐ... — 'Εεε ΛιθοχωρίΙίίτεςΙΙΙ Φεύγου με, φεύγουμε, φεύγουιμε... Μά δέν ακούτε βρέ χωρικοΐ; Φεύ¬ γουιμε Λιθοχωρΐτες, φεύγουιμε. Καληνύχτα. Καληνόχται Λιθοχω ρίτες. Καλήι ανάσταση. Καλή ανάστιασηΊηηιΙΙΙ Φωνάζαμε, ουρλιάζομε. Η ο- μιχληι κατάπινε τή φωνήμας. Η ςτωνή μας ιπάγωνε, γινόταν κρύ σταλλο. — Σταμάτη, θυμάσαι βκεΐνον εκεΐ μέ τό μπλαύ τζήν, πώς τόν λένε; — Τί τα θΐλεις βρέΓιώργπ; Πά ναγιώτη, τόν λένε. Παναγιώτι, Λ. Μά πού χάθηκες δέ σέ βλέ- πω. Μίλα π.ιό διινατό. Η ομίΜλΊ» πανάθεμά την, ά, μην ξεμαικραιί νεις καΐ χαθούιμε, κι έχουμιε τό¬ σο δρόμο νά κάνοαμε. Παναγιώ τη, Παναγιώτηι Λ. Κι φένα, Στα μάτη Ρ., Σταιμάτη. ΡΙμο, ν«νηΓ βέντα· τό χΚΛια εννιακόσισ, τό¬ σο, Σταμάτη... να^ Ρψο, Αγνώστων των λοιπών στοι χεΐων, νέος, δέν προσφέρει τΐπβ· τα τώρα κοί γράφει χά, χά!! ποιήιματα... Σταμάτη Ρ., έτσΐ' μέ λένε, αγνώστων των λοιπών στοιχείων. Ό.γνώστων των λοιπών οτοι- χείων, αγνώστων των λοιπών στοι- χείων, αγνώστων των λοκπών οτο-ι- χείων, αγνώστων των λοιπών στοι- χεϊων. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΗΟΖ Τό Μοσώνια των Χανίων] • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 λης μας πού δέν β.ρέθιηικε ακό μα ένας νά γράψει δυιό λέξεις δι- αφωτιστΐΜές προ'λαιΕΙαιΐνΌντας νέους επιοτήμονες καΐ μορφω- μένους γενιικά νά μή πάρτιχιν α- νύποπτοι στήν παγίδα τού «Ρό ταρυ» πού τόσο έντεχνα την έ- χουν οτήΐσει τό μασώνια των Χανιίων. Αλλοιώς δέν θά βλέπα- με Διοκκητές δπαφόρων πολιτΐ'- κών καϊ στρατιωτικών Αρχών νά αποδέχονται τίς προσκλήΓ σεις τού δήθεν Πολιτιστικού Ο¬ μιλον Ρόταρυ· Γτούι στήν ουσία είναι πέρα γιά πέρα μασωνικός άμιλος. Περιοριζομενοι οί εν λόγω μορφωμένοι ττκ πόλης μας στήν αδΐικαιολόνητη σιωπη τόν ωχαδερφισμό κα* τή ρα- στώνη, άφηισαν τή μασωνίο σέ τόση δραστηριότ,ηΐτο αντιστά- σεως μη ούσης. Εάν απεκάλυ·- πταν έστω καιί λίγοι απ' αυτού ς την αμείλΓΐκτη πραγιματΐικότητα θά μπορούσαν τα μασώνια τώ/ Χανίων νά χαυχώνται ότι γράφτη.καν στά νηπιανωγεία τους (Ρ.Ο.), κάπου 20 όχι τυ>-
  χαία πρόσωπα τής Χανιώτικης
  Κοινωνίας; Καΐ σάς ίρωτώ κ.
  Βασίλη Πεντάρηι: Άν ξέρατε ό¬
  τι εκίίνος πού σάς τκιρασημο-
  φορεί μέ τό έμβΛηιμα τού Ρό¬
  ταρυ πού παρουσιάζεται σάν
  πρόεδρός τού (ο φαιδρός Μα-
  νιός) είναι όχι απλώς μασώνος
  αλλά αρχιερέας τής Χανιώτι¬
  κης στοάς. (Λιθινών 25), θά γι-
  νόσσυν Ροταριανός; Παρόμοια
  ερωτήση καί σέ σάς κ. Σπύρο
  Μαργορίτη καί άλλα ωυπόλτ^
  πτα πρόσωπα των Χανιών. Άν
  τό ξέρατε ότι τό Χανιώτικο Ρό
  τορι> διεικθύνεται από μασώ-
  νους — όρνανα τού Διεθνούς
  Σιωνισμού, θά γινόσαστί Ροτα
  ριανοί; Άμα πεταχτούν εκεΐ πού
  πρέπει τα μασωνκκσ καπέλα,
  καί φτιάσετε οί Ροταριανοί, —
  άς είστε κοΐ λίγοι, διικό σας Δι-
  οικητιικό Συιμβούλιο, τό πράγμαι
  διαφέρει. Καΐ μία οαρ&κβασηι
  άς μού επιτραπή. 'Εγραφε πρΐν
  10 μέ£ες ο γιατρός κ. Κώστας
  Χιωταικης μεταξύ άλλων στά
  «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ Ν,ΕΑ»: «Κοντεύίΐ
  νά ρηιμάξει η πόλη μας από την
  αττουισΐα Πολιτΐιστικής Νϊνηρης
  πού κάποτε ανθούισε — πρό 20
  ετίας. Αλλά ιπού θα γΐνει μιά ομι-
  λία; Πνευψιατ. Κέντ,ρο —άν καϊ
  υπάρχουν τώρο «αί ΙΟετίες 25
  εκατομρύρκι στήν Τραπέζα δέν
  έγινε. Ο Φ. Σύλ. «Χρυσόστο-
  μας», τό Ωδείο, όλο επισκευάιζον
  ται καΐ ακατάλληλα ακαμα ε!ίναι
  — πού χώρος γ,ιά κάιποια έχθε-
  ση; Καί διερωτώμαι καί αφήνω
  κοΐ άλλους νώ διερωτηθούν:
  Μΐήιπως οί ανασταλτιικές δυ·νά-
  ιμεις τής προόδου κα] προκοπής
  τής πόλης μας έχουν σχέσεις —
  διασυνδέσεις μέ τή Χανιώτικη
  μαισωνΐία, γιά νά βρΐσκεται μο-
  ναδιικός φορέας πολιτιστΐικών «
  δηλώσεων τό μασώνβκο Ρότα-
  ρυ; "Ετσά 'ναι 6αρρώ. Άς α-
  κούσουν ακόμη οί εντός καιί
  εκτός Κρήτης αναγνύστες τής
  «Α»: Απίθανον αλλά ατυχώς α-
  ληθές: Γιά την επιέτειο τής Μά-
  χηις ήτς Κρήτης ζητήιθηκε καί
  αιποφασίσβηΐΜε νά μιλήρει ο επί-
  τ»μος Γεν. Επιιθεωρητής Μέαης
  Εκπαιδεύσεως κ. Μιχ. Μποτωνά
  κης πού νομΐζετε; Στήν συνε-
  στίαση τού Μασωνικού ομβν
  λουΙ Δέν βρέβηικε οϊθουσα ΚινηΓ
  ματογράφου κ. Μποτωνάκηι νά
  ακούσει κι ο λαός: Τί κρϋμιαΙ
  Υ. Γ. Στό επιόμιενο: Τα ονώ-
  ματα των Χανιωτών Μασώνυν
  πού υιποκρΐνονται τούς Ροταρι-
  νούς; Αμείλικτα ερωτήματα σέ
  χανιώτες μασώνους (επωνώ-
  μως).
  ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΕ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ τουριοτική έκδρομή
  καΐ δι' ίατ,ρ^κές έξετάσεις
  Τακτικές άναχωρήρεις.
  3.000 δρχ. καί 90 δολλάρια.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ■ ΡΟΥΜΑΝΙΑ άναχώρηοΐς
  έξ Ηρακλείου 6 Ιουλίου
  4.500 δρχ. καΐ 100 δολλάρια.
  'Επίσης έκδρομές είς ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
  ΛΓΝ - ΑΓΙΟΥΙΣ ΤΟΠΟΥΣ — ΤΗΝΟΝ κσΐ αλ-
  λα μέρη.
  Πληροφορίες — Έγγραφές
  Πρακτ. «ΤΕΗϋ5Α_ΕΜ> (Κ. Πατερακη)
  'ΛμιαοΟ 4 τηλ. ΤΩρες εργασίας:
  283.652 Λοιπές ώρες 285.453
  Ηρακλειον
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 222-283
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝ—Η
  "Ολα προσεγμένα — *Όλα φρ4σ—χ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΓΤΕΓΟ
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ* ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1|?|
  Π ΑΗΑΕΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΟΝΑΚΗ
  Τής στιγμής...
  Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  — Καλ:> σού θελω Σύντεκνε.
  —Ό,τι μού θέλεις νάχιεις.
  —Δέ μούπες μαθές, ήντα εγτο-
  καμες στή Χώρα, μέ τό Δικαστή
  ριο.
  — Εγούι, εγούι, Σύντεκνε, μά ε-
  μϋ'ς οί γιαγράμματοι, καιλιά μας
  ■είναι, νά πά νά δέσομε μιά μπέ-
  τρσ στό λαιμό κιαπιέ... στό μπά
  το τσή θαλάσσας.
  Επήγα κι ηύιρηικα τό Διικηγό-
  ρο. Βκειονέ μπρέ τ' Αστρινού
  τό ν'ύοτερο γαιμηρό. Λέω ντσυ:
  —Συρπεθερώκι, βάλε αιμέντίς.
  Τό καί τό.
  Βανει τα γυαλιά ντου Σύν¬
  τεκνε, ανοίγει μιά ντεφτέρα,
  διαβάζει τ' άρθρο, αφήνει ντηι,
  πιάνιει άλλη, διαβάζει τ' άρθρο.
  Κουνεϊ την κεφαλή ντου καί
  μού λέει:
  —Τ,ρία χρόνια φυλακή.
  — Σέ μεγάλο ντσυχιουλμέ μ'
  ερριξε, απορπίιστηκα.
  _ηκΐγνομαι νά' ίτορϊσω. Ήν¬
  τα μ&ι λέει;
  —Την παράισταση.
  Λω:
  —Ποία παράισταση;
  Λέει:
  — Την αυ.ριανή.
  —Εϊΐπα συντουνού!ζ μου, Κα-
  ραγικιόζή σάΊΊκα θά παίξουνε!
  'ΗΐΓτηρέ μου τό χιλιΐάρικο
  χαΐ σά δέν μπιτίζει ήφηικά τονε
  Δικηγόρο μου.
  Την άλλη μερά στό Δικαστή
  ριο μέκαμε τρεζό. Λέω, όσον νά
  τελειώσει τό Δικαστήριο καί νά
  σέ καταστέσω θέλει, μά εσυριά
  θηισά τονε, γιατί μπάρ>ε μου α-
  παλλάξανέ με.
  ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗ-
  ΙντΑΤΩΝ
  Χθές στϊς 8 μ.ιμ. έγιναν τα
  εγκαίνια τής εκθέση μίθόΐδων
  καιτασκευών καί χειροτεχνημά-
  των των ειδιικών παιδιών, πού
  εκπαιδίύονται στό «Κέντρο Ει-
  δικών Παιδιών— Ο Άγιος Σπυ¬
  ρίδων».
  Η έκβεση θά διαρκέσει ώς τίς
  10 Ιουνΐου.
  Σκσπος της, νά παρουσια-
  στούν στό κοινό οί μέθοδοι κα
  τασκευών καϊ χειροτεχνήιματα
  των παιδιών τού ιδρύμοτος, ώ
  στε νά φανεΐ, πώς κι αυτά, μέ
  την αγωγή καί την φγασΐα
  του>ς, δικα'ΐωματκκό, γιίνονται
  ισότιμα μέλη τής κοινωνώς μας.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Στήν περιοχή
  θερίσσου Φραγκιαδάκη καί Δρα
  μουντάνη αρ. 10 αποθήκη 190
  τ,ιμ. και! Διαμέρισμα 5 κυρίων
  δωματίων πλησίον 25ου Δημ.
  Σχολεΐου.
  Πληροφορΐες τηλ. (0831)
  22374 καί (0834) 41326
  Μέ μαρτυρίες καϊ ιοτορικές
  μνήιμες απέδειξε ο Γιάννης Χρο
  νάκηις πώς τό Ηράικλειο νίικησε
  στή Μαχη τής Κρήτης καί ήταν
  τό τελευταία κομράτι τής Ελλη
  νίκης Επΐ'κράτειας πού έπεσί
  στά χέοια τού ιεχθρού.
  Τή διαλεξη, πού ιέγινε στή
  Βασιλική τού Αγιίου Μάρκου,
  παρίακολούβησαν μεταξύ άλλων
  ο Δήμαρχος Ηραικλείου κ. Μ.
  Καρέλλης καί ο Μιπαντουιβομα-
  νώλης.
  Μετά τό τέλος τής οιμιΐλίας,
  πού ήταν επαινίτική γιά τόν
  ΜΐΓταντουβομανώλη, έσοευισαν
  νά συγχαρούν τόν αμκλιητή ο
  Δήμαρχος καί ο Γνίπαντουιβάς, ό
  που δέν παρέλειψεν ν' ανταλλά-
  ξουν καί μεταξύ τους χειραψιες
  καί συγχαρητήρια.
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  «Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»
  Μέ πρωτοβουλία των: Αρι-
  στείδη Χατζιδάκη), Γιάννη Δα-
  σκαλάκη, Γιάννΐη Παχάκη, Γιώρ
  γου ϊαγοραράιΚ'ή, Χαρούλας Πό
  χάικη, Ειρήνης Παχ&κη, Γιθρ-
  γου Σουριδάική «οί Στϋλιου Σπυ
  βιδακη, ιδρύιεται πολιτιστικος
  σύλλογος «Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»
  στό Καστέλλι Καινσυργίουι.
  Οί στόχοι τού συλιλογου θά
  είναι όμοιοι των άιλλων πολιτι-
  οτΐ'κών συλλόγων μέ ένα επί
  πλέον, δηλαδή η τοιφιστιική
  προβολή τού Λαβυρίνθου.
  Άν κ,ρίναμε αττό τα πρωτο-
  πόρα ιδρυτικά μελη δέν μπορού
  με παρά νά αναμένομε λαμπρά
  αποτελέσματα.
  ΣυγκρίσεΐΞ
  Οί] κάτοικοι τοϋ Μοχοϋ
  καίή ιστορίαένόςδρόμου
  ΟΠΩΣ είχαμε γράψει πρό καιροΰ, την Κυριακή τού
  θουμά, οί κάτοικοι τοΰ ΜοχοΟ Πεδιάδος, μέ έιπακεφα-
  λής τό Κοιντικό Συμβούλιο, την Έπιτροπή Κοινοτικής
  Άνάπτυξης καϊ τόν Έκπολιτιστικό τους Σύλλογο, κά-
  νανε ιμιά γενΐκή κινητοποίηο»η καί πρόσφεραν έθελον-
  τΐκά την όμαδική έργασία τους γιά τό φτιάξΐμο τοΰ δρό
  μου Μοχοΰ — Σταλίδας.
  Ό δρόμος αύτάς, 8 χΐλιομέτρων £χει ξεκινή'σει άπό
  τό 1925, άπό τούς παποΰδες των σημερινών Μοχια-
  νών, άλλά πρός ξόξαν τού ΈλληνικοΟ Κράτους,δέν τέ
  λειωσε μέχρι σήμερα.
  Οί ΜοχιανοΙ μέ δΐκά τους έξοδα καί πρωτοβουλία
  δούλεψαν, πρόοκρε,ραν καί έξασφαλίσανε τή 6ατότητα
  τοϋ παραιπάνω δρόιμου.
  Τώρα νομίζομε δτι την τελική διαμόθφωοη £χει
  χρέος νά την κάνει τό Κράτος, πού όπΐ 54 χ,ρόνια (Ι)
  τόν άγνόησε.
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  "Αρχισε άπό σήμερα νά λειτουργεϊ στό Ή¬
  ν ράκλειο, στήν όδό Ντεντιδάκηδων 8, στό Καμαρα¬
  κη τό ύποκατάστημα τής έκδοτικής έταιρίας
  «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.».
  Στό ύιποκατάστηιμα θά βρήτε τό ώραιότερο
  ιηνευματικό έργο τής έποχης μας, τή Μεγάλη
  Σοβιετΐκή Έγκυκλοπαίδεια,
  Εάν θελήσετε νά γίνετε συνδιρομητές ήΝ ύπάλ
  ληλοι επί μισθω καί ποσοστά, άπευθυνθητε στόν
  διευθυντή τοΰ ύιποκαταστήματος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
  ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤΣΑΤΝΙ8»
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79
  ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΜΕ ΟΛΑ~ΤΑ ΜΕΓΑ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΡΟΤΟ ΡΒΕ53
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  Αβέρωφ 2 — Τηλ. 235-116
  (Έναντι θερινής Ηλεκτρας)
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  (ασπρόμαυρες—έγχρωμες)
  Παράδοση εντός 1 λεπτού
  ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  «ΧΑΛΒΑΤΖΗ»
  Μάχης Κρήτης 70 (π,ρώην «ΤΑΛΩΣ») Τπλ. 287.370 καί 288.498
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καί 223.285
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ νΗ ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΙΈΐα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
  • Γερανοφόρα Όχήιματα παντός τύπου.
  • Περονοσρόρα Κλάρκ
  • Γενΐκά Συνεργεΐα τρακαρισμένων αύτακινήτων
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ — ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ — ΕΛΞΕΙΣ — ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο 1ος ΤΗΛΕΣΙΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  • « ,^- -^Λ; ,, ,-^
  ',**,--· - *«
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΓΕΝΝΕΣΕιΊΣ ΤΟ ΙΙΝαΓΝΟΣΜΙΙ
  Τού ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Καί είπεν, ο κ. κ. Καραιμαν-
  λής:
  Γενήτε ΕυρωπαίοιΙΙ
  Κι εγίναμε ΕυρωπαίοιΙ
  Καί υψώθησαν καϊ ποτή,ρια
  εις υγείαν των Ευρωπαϊων.
  Καί «ύψωσεν» τό ποτήριον
  τούτο ο κ. Τσάίτσος. (Μίταξύ
  μος, τό ιπάσο τό ύψωσε αυτό
  ναι η Ιστορία.
  Κι εμείς οί Νεοευρωπαΐοι
  «καταχειροΊοροτήισαιμε» την υ¬
  ψώση τού1 «ποτη,ρίου» πού κα-
  λούιμαστε ν' αδειάσομε.
  Κι έγιναν κι άλλα τινά πού
  υποχρεωμένη νά καταγιράψει εί¬
  ναι η ίστθιρία.
  Καί έχει καταγράψει η Ιοτο-
  ρί.α καί κάιποιο Ιστορικο Νόμο
  «περί Συνεταιρισμών» πού ενο-
  ιμοθέτησε ο Ελευθέιριος Βενιζέ-
  λος εν ίτει σωτηρίω 1914 πού
  έχει τόν αριθιμό εξαικοσια δύο.
  Καϊ ούτε λίγο, ούτε πολύ εί¬
  ναι συνήλικος τού κ. Καραμαν-
  λή, κατά προσεγγιιση βϋβαια.
  Καί λέει ο επανγειλματιικός κό
  σμος, πώς μόνο ο Συνεταιρισ-
  μός μπαρεϊ νά τόν σώσει αοό
  την λα'ϊλαπα πού έρχεται. Μά
  μέποιό Νάμο νά συινεταιριστεϊ ο
  άιμοιρος; Μ' ένα Νφο 65 χρο-
  νών;
  Κοί πώς δηλαδή μπορεί νά
  γίνει αυταί
  Ποίος νέος συνίταψϊζεται
  μ' ένα' συνταξιούχοΙ
  Η Κυβέρνηισηι, πρίν συνεται-
  ρισει τα Ελληνιικύ ανγουράκια,
  μέ τόν Ευρωπα'ι'κό Χάλυβα, θά
  'πρε~. νά συνταξιοδοτήισει τόν
  Ν6μοπερ<1 Συνίταΐιρισμών, εκτός κΰί διά λόγου< συναισθη^μοτι. κούς, θίΑει νά συνταξιοδοτηΓ θούν μαίίΙΙΙ Καί λέει ο Λαός, πώς οδη- γοόμίθο ξυιπόινΐΓΓοι οτ' αγκά- θιο! Καί είπεν ο κ. Κσρομανλής: —«Γενηθίίτω Ενωμΐενη Βυρώ- πη» Καί έγινε Ενωιμένϊ> Ευρώπη·.
  Κοί είπεν, λέει καί θό λέει ο
  Λαός:
  — «Νά γίνει Δημοψήφισμα».
  Καί είπεν ο κ. Καραμανλής:
  —εΠοιός Λαόρ;
  Σ. Κ. Σ.
  Ό δρόμος πρός τόν Ααβύρινθο
  ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
  Πάνω από τό Καιοτίλλι Και-
  νου·ργιϊ'>υ ορθώνίται ενός κολ-
  λιι,ργήισΐ'μος ορεινός όγκος πού
  λέγίται «Λαβύιρθος».
  Δέν είναι δύισκολο στόν α-
  ναγνώιστη νά οντιληιφθεί πώς
  πρόχειται γιά τόν περίφημο Λα
  βύρινθο τού Μινχΐιταυρου.
  Εκεί στο έγικατο τού ορει-
  νού όγκου βιδώνί.ται τό μέγα
  οπήΐλαιο τής Κρήττηί ο περίφητ
  μος σ' όλη, τή Γή Λαβύρινθος.
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΑΑΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ —ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διευθυντής Όφβαλμολογικης Κλινικης
  Βενιζελείου
  έγκατεστάθτι μόνιιμα είς Ηράκλειον
  ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό ίατρεΐον τού
  Λεωψ. Καλοκαιρινοΰ 110 Καμαράκι
  ΤΩραι 8—9.30 π.μ. καΐ 5--8μ4μ.
  ΤΗΛ.: Ιατρείον 224.484 Οίκίας 236.139
  Ταβέρνα τοΰ
  Λημήτρπ
  Λεωφόρος Κναιοοΰ — Μπεντεβίί
  Άποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜιΠΡΟΥΧ
  άνοίγω την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ ΌΥ τή νέα μου
  ταβέρνα. ·
  «Ταβέρνα τού Δημήτρη»
  λίγο πρίν άπό τοΰ Μπεντεβίΐ την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, ψάρι φρέσκο.
  Κραοΐ γνήσιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  ■♦♦♦♦♦< ΣΕ ΛΙΓΟ Ερεννα II "Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.. Μερικά άπό τό κεφάλαια ΟΙ ΣΤΑΥΛΟΙ (Άνθρώπων καΐ δχα ζώων) ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ -•- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΔΑΡΕΣ ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ ΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑΤΕ ΛΗΜΕΡΙΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ -•- ΞΑΝΘΑΚΗΣ, ΚΟΥΒΟΣ, ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΠΑΠΑΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΖΟΥΛΓΑΣ... -•- ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑΣ ΣΚΟΥΤΕΛΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΑΣ ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΕ ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΚΗΣ -•- ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ1Σ - ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ -•- ΒΡΕΤΑΚΗΣ,ΚΟΠΑΚΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΓΡΥΛΛΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΙ, ΛΥΓΝΟΣ — • — ΓΚΕΣΤΑΜΠΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑΔΕΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΠΡΑΧΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΛΙΝΤΖΕΝΣΕΡΒΙΤΕΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΑ ΤΟ «ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕ ΤΟ «ΧίΙΡΙΕΤΙΚΟ» -•- Καί άκο,μη κάτι άνατριχιασπκο Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΟΔΙΑ ΜΙΑ«ΛΙΤΑΝΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΞΕΥΤΕΛΙ5Μ0Υ Αύτά καί πολλά αλλα σέ λίγο στό είδικό έ*ντυπα «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Γροθϊά στό κατέστημένο «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: "Άφοβη ή 'Αλήθεια «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Ξεγύμνωμα «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Χτύ-ημαοτήνάδικ;α «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»: Τρομαχτικές άπβκαλύφβις "Ενα είδικό έντυπο — -ροσφορά γιά τβν 1<ηορ_ο τοϋ Μέλλοντος πού θά γράψει γιά την Κρήτη. Στή Γίρμανική, κοτοχή, οί Γίρμανοί ηού τίιποτε δέν σεβά στηκβν, τόν μετέτρεψαν οί α- ΠΌθήκη πυρομαχκκών. Γιά νά νίνει α,μως αιυτό, μά- ζεψαν όλου< τούς κατοίικους τής Μεσσαράς αγγαρεία1. 'Εφτιαξαν ίτσι ένο αμαξιτό δρόμο, δαιδαλωτό, μέ πολλές οτροφές αντάξΐίς ΘάΑεγε κανείς τού Λαβύρινθουι. Ο δρόμος αι>τός πού φτιάχ-
  τηικε μέ ίΑληνκκά χίρια κατω α-
  πό άθλιες συνθήΐκες κ·αί πρωτο-
  γονα' μέσα, £.ξυ—ιη,ρέτηισε το χω
  χοριό ώς τα σήιμερα, πού καλλι
  ίργούσε τό πρός τα εκεί ιστήιμα-
  τό τού «αί τόν Λαβώρινθο.
  Έμεινε όιμως εγικαταλεκμιένΌς
  όλα αυτά τα ειρηνικά χρόνια
  «αί άν δέν γϊνίΐ κάτι θά κατα-
  στραφεί ολοσχε,ρώς. ΜσζΙ μιέ
  τόν δρόμο ΐ,γκαταλείπονται καί
  οί ωραίες πφΐου'σίες τής ηεριο-
  χής γιατί τα σηιμερινΐά μεταφο-
  ρικά μέσα δέν μπορούν νά περά
  σουν τόν μ«σοκατα<—ρ·α|ΐένο δρόιμο. Χρέος τής Πολιτείας απέναν τι των κατοίκων Ενός παραγωγι κου χωρίου, αλλά καϊ έναντι τής ορχαϋας μας κληρονομίας είναι να ετΜσκευάσει αυτό τόν δραμο. Σοβαρώτατη η ποράλειψη τής Πολιτείας καί ώς πρός τού¬ το: Δέν έχίΐ τοποθετήσεί μια εν δεΝπική ηινακϋδσ τής σήμαν- σΐΓΚ των δρόμων μέ την ένδειξιη «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ». Πλήθος τουριΐοτών κατατα- λαιπωρούνται συνεχώς από 00-- τή την οημαντιική «οσήιμαντη» έλλειψη. ΗΤΌΛΜΗ, Η ΜΑΧΗ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΒΑΝΣ Μ — ΤΗΛ. 230.386 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ,, Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΎΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 6 ("Εναντι Κλινικήν «Μεγαλοχαρηι·) Τηλ. 22.11.18 Λειτουργιχή «ποχατά- σταβη καΐ ΦυβικοΒερα- πεΐα Νευρολογικ&ν - Όρβοπβδικων Ρευματο αρσριτικ&ν παθτιββ«ν. ΠβτθήσβΜν ανακνβυβτι- κοΰ - πεπτιχοδ συστή- ματβς · παχυοαρχίας - ΐ ρς Άδυνατιβμα • Μασσαζ, Ίατρικη γυ¬ μναστικαί διά σχολιώ- οεις καΐ κυφώσεις παι- «5ιών, βαφυαλγίβς χΧ*τ. Διεύθυνση: Ν. ΒΕΤΣΑΚΗΧ Καθηγητής Φυσικής 'Αγωγής Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής Δέχεται άττό 8—1 ττ.μ. & άττό Α—9 μ. μ. Πνβνται ίεχτοί άοφα λισμένοι βλων τδν Ταμείον. (Ι.Κ.Α., - Τ.Ε.Β.Ε. - Τ.ΑΛ.Υ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ χ.λ.ιτ.) • "Ενα παληό άνεκδοτάκι, σέ μορφή έρώτησης, ίρθε στήν άπκκαιρότητα, μέ την ύτπογραφή της ε'νταζής μας στήν ΕύρωΐπΛΪκή Οΐκονομική Κοινό τητα (ΕΟΚ). ^ , . - χ Είναι αύτό, σύρψωνα μέ τό οιτοιο κάιποιος ^ μοϋ λές, στή λέξη «Εύρωπαϊος», πώς γ,ράφεται τό· ■ · —ποίος; —Μά, φυσικά, μέ αλφα γιώτα. ·. Πάντως, μερικοί.·· άνσρθόγραφοι,^ ύποστηρί ζουν δτι, κατ' εξαίρεσιν, γιά μάς τούς "Ελληνες, θά γράφεται μέ· · -έΐ|ϊ»λον!.... • Κι £νας διάλογος τώρα γύρω άπό τό γνωστό θε μα τής «εκδιώξεως» τής καθηγήίφΐας άπό τό Γαλ λικό Ίνσητοΰτο Ηρακλείου: —Τί τής κάνανε τί}ς καθηγήτριας πού δίδα- σκε στό Ίνσητοΰτο γαλλικά; —Απλώς την άπαμακρύνανε · ·. ά—λά γαλ- λικά!.... , · Μ' £να φίλο μαυ, ίίμουνα την περ,ασμένη βδο- νμάδα στόν Πειραια, όπότε σέ μιά στΐγμή, δείχ- νωντάς μου μιά διαφημιστική άφίσσα, μοΰ λέεΐ: —Γιά διάβασε τί γράφει έκεϊ. · · Κυττάζω καί διαβάζω: «Πειραϊκό θέατρο: Ό γυρισμός τοΰ Ζορίμπά»· Κι ό φίλος μου ιηρόσθεσε: —Μέχρι κι έδώ σέ----κυνηγό άδερφέ μου; 'Οπότε, κι έγώ, τοΰ άπαντώ: —Γιά διάβασε δμως καί τόν ύπότιτλο. Κι ό φίλος μου άφοΰ διάβασε τή φράση: «"Ε¬ να £ργο μέ χορούς καί τραγούδια τής Κρήτης», μέ ρώτησε: —νΕ, καλά, τί σημαίνει αύτό; —Εΐι,μαίνει (τοΰ άπάντησα), πώς αν έννοοΰ- σε αυτόν πού έννοείς, δέν θόγραφε γιά χορούς καί·.· τραγούδια, άλλά τό λιγώτερο, γιά ··. πά-; ,ρατράγουδα. • Μετά τό γνωστό άναπάντεχο ποδοσφαιρίκό ά- ίποτέλεσμα τής προπεραοίμένης Κυριακης καί την | τροπή πού πηραν τα πράγματα γιά τόν χθεσινό άγώνα ΟΦΗ—ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, κάποιος άιποφάν- , θηκε: —Ή ΑΕΚ, τελικά, έμεινε μέ τόν... ΟΦΗ στό χέρι. Ή ΑΕΚ όμως ή ό ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ; Δέν έ¬ χει σηιμασία. Έκεϊνσ πού είχε σημασία ήταν δτι μέ τή νέα · ·. τροπή των πραγμάτων, αποφευχθή κε μιά πιθανολογσύμενη ·. · «ντροπή» των άθλη- , μάτων·.. Κρατώ, φυσικά, κάποια · · · όπισθοφυλακίι («πισινή» πού λένε), μιά καί την ωρα πού γρά- φονται αύτές οί γραμμές δέν εχει γίνει άκόμη ό • · · χθεσικός αγώνας, πού τίποτε δέν άποκλείει νά ·. · μετατραατοταν άπό μάτς ποδοσφαίρου σέ / μάτς.. · κάτς καί μάλιστα μέ· · · ελευθέρα χτυπή , ματα, μέχρι τελικης· · -πτώσεως ήν μάλλον·. · κα- , ταπτώσεως. Βλέπετε τί γίνεται δταν μπερδεύει κανεΐς — δπως έγώ — τό Πρωτάθλημα μέ τό Κύΐπελλο; Εΰ χομαι αύτό νδναι τό μοναδικό.... μιπ^ιρδεμα στόν άγώνιι ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥκ.. • "Οπως είναι γνωστό, ή οργανωθή τοΰ Μπαντου- βομανόλη όνομαζόταν ΕΟΚ (Έθνική Όργάνωση Κρήτης). Αύτό ακριβώς ήταν αίτία, πού έας άπό τούς παληούς «σαρΐκάδες», όπαδούς τού, άκουγοντας καί διαβαζοντας συνέχεΐα γιά την άλλη έπίκαιρη καί όμώνυμη, ώς πρός τα άρχικά τουλάχιστον, ΕΟΚ (Εύρωπαϊκή Οίκονομΐκή Κοινότητα), εΐπε: —θωρεϊτε μωρέ καί δέν μπάτε σεϊς νά λέ- τε δ,τι θέτε, ή ΕΟΚ τοΰ Καπετάν Μανόλη, ή ΕΟΚ , ή δική μας, ·.. άναγνωρίστηκε άοτό δλους, δι- κους μας καί ξένους. · · Έκούσατε μωρέ νά ποΰ- νε πράρα γιά τό ΕΑΜ; Τί νά τοΰ πεϊς τώρα τοΰ άνθρώπου, πού δν τολμήσεΐς καί προσπαθήσεις νά τοΰ έξηγήσεις, μπορεΐ νά γίνει καί τής... ΕΟΚ (τής Κοινότη¬ τος, δχι τής Όργάνωσης, άν καί ώς πρός τό «ση- μεΐο» πού · - · ύποννοω δέν έχουν καΐ τόσο μεγά- λες διαφορές, μάλλον είναι----κοινές). • "Ενας άΛλος διάλογος τώρα, γιά λίγους· μέ κάπως..· δύσκολο, βαθύτερ,ο νόημα: "Ενας Ήρακλειώτης περνα £ξω άπό τόν "Α- γΐο Μηνα, τραβώντας άπό τό χέρι καί τό μΐκρό γυ ιό τού. Βλέποντας λοιπόν ό μικ,ρός τίς τεράστιες σκαλοχπές, πού »5χουν στηθεϊ έ^ω άπό τόν Μητρο πολιτΐκό μας Ναό, ρωτά τόν πατέρα τού: —Μπαμπά, γΐατί βάλανε αύτές τίς πανύφη- , λες σκάλες; ν Καί ό μπαμπάς, ποίος ξέρει πόσς τουρθε νά , κάνει... πνεΰμα στόν γυιό τού, τοΰ λέει: —Γιά νά άνεβαίνουν οί παπάδες πιό γρήγο- ρα στόν. · ■ θεόΐ Όποτε ό πΐτσιρικάς, πού πηρε χαμπάρι τό δούλεμα, παρατήρησε στό γονέα τού, σάν ά"ξιο·.. τέκνον τού: —Δέ νομίζω πώς είναι έξυπηρ£τικές γΐ αύ- τούο νιατί θά·.. μπερδεύουν στά ξύλα τά· ·. ρά οτα τους! Ν ^Τρομερά καί δυσκολονόητα, ναί··. μά τόν ... Αγΐο Άντώνιο, τα παιδία της έποχης μας..· , Πάντως, έλιπίζω, ό μικράς τής ίστορίας μας νά μάθει, δπίος ίίμαθα κΐ έγώ, καί δλοι μας, δταν μεγαλώσει κι έκεΐνος, πώς, άκ,ριβώς γι' αυτόν τόν λόγο, ύπάρχουν καί οί- · · σκάλες υπηρεσίας, άπό τίς οποίες πιό... άκίνδυνα, πιό γρήγορα καί χω- ρίς.-.μπερδέματα, μποροΰν οί παπάδες νά φτά- σουν στόν... θεό! 'Απαραίτητη διευκρίνιση (δική μου): «Σκά¬ λες υπηρεσίας» είναι έκεϊνες πού τίς χρησιμοποι- οΰν κυρίως οί ύπηιρέτρ,ιες, δηλαδή οί··· δοΰλες, αΛΑά — "«τ· α~·^------ - - ου!... , , " Π -«' "*|.»ν«ν^ΐ| ν,*· · · 1/Ι/νϋΟ,, κατ έπέκταση — καί οί.. .δοΰλοι τοΰ θε υη ' V "Ημαρτον θεέ μου, μέ την κουβέντα έγι- να Κι έγω... παιδΐ καί... παΐ,ασύοθΐ,κα. τΑ^τ,^^,^ Βουλίί^ εΙδα κ1 ακουσαμέ η βρά,δυ τόν βουλευτή τής Ν.Δ. κ. Μιχάλη Γα- Α,ενΐανό, νά ... δέχεται προκαταβολικά συγχαρη τηρΐα συναδέλφων τού, (μερικοί μάλιστα ήταν κα« ττίς Αντιπολίτευσηςίί Υ ιά...«Εύρ_-—ύιπουρ- γοποίη—!» ή ^στω, «Εύρω-ύφυπουργοποίησή» τού. ί_ δταν, μετά άπό λίγο ό χαμογελαστός Μΐ- χαΛης;-ηγε ^ διπλανό τραπεζάκι κάποιος εϊπε: Ηρθε κι αύτουνοΰ ή ωρα νά ΐαάσει·.. πή- δάλιο στά χέρΐα τού, μιά καί ό... αλλος, ό- -. με γάλος,τακανε... θάλασσα. Δέν βαρ,υέοαι ίίμως, γώ τόν ... αλλο, τόν- · · μεγύλο^ ίσχώβι- τό γναχπό ρεφραίν, -ού λέει «Μϊφός τή... Νίδα (άφοϋ εΐοα κι άποβϊδα), τύ- ^Φλα νίίχουν δλοι τόποι κι ή... ΕύΓΛί»—» Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ