90965

Αριθμός τεύχους

227

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ 6<—:ω καί μιά συλλαβή δική τού. «. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ* Ι ι ι ι ι ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ /.ιεσθ-νίή-: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ.ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΝΐΉΣ Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 280.291 Χρόνος 5ος—'Αρ. Φύλ. 227—Δρχ. 10 Ι ι ι ι ι ψ Περνώντας άπό πολλές συμπληγάδες καί περιπέτειες ΜΠΑΙΝΟΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ 5ο ΧΡΟΝΟΗ! Μέ την ϊδια άνεζάρτητη, έλεύθερπ, άνεπηρέαστη γραμμή. μέ την ιδία μαχητικότητα, μέ πάδος γιά την Άλήθεια καί χωρίς κανένα φόβο, θά συνεχίσωμε τό μικρό άλλά συνεπή μας Άγώνα ΜΕ το οτιμερινό <ρύλλο της ή «Άλή- θεια», πού πρωτοεκδόθηκε στϊς 9 Ίουνί- ου 1975, ουρπληρώνει ακριβώς τα τέσ¬ σαρα χρόνια τακτιχης έίκοοσής της καΐ μπαίνει στόν περπτο έκδοτικό χρόνο της!!!! ΤΑ θαυμαστικά πού βάλαμε στό τέλος τής προηγουμένης πρόταοης, £χουν ού" σιαοτικη σημασία, γιατΐ είναι πραγιματικά —λόγω των γνωστών είδικών συνθηκών —αξΐα θαυμασμοΰ ή άντοχή τής έκδοτι- κής μας προσπάθειας, δθο έγωιστικό κι αν θεωρηθεΐ τουτο. Είναι, έξ αόλιΛου, γνω στά σέ πάρα πολλούς, τα «προγνωστικά» πού δκαναν άρκετοί είδικοί, τότε, τόν Ίούνιο τοΰ 1975, δτι «ή καΐνούργια αυ¬ τή κραυγαλέα εκδοση, δέν πρόκειται νά ξεπε,ράσει τα πέντε φύλλα»! ΚΑΙ πραγματικά, αν σκεφτεϊ κανεΐς με- ρΐκά γεγονότα, μπορεΐ νά δικαιολογήσει τις παροπάνω πραγνώσεις: Μιά χέα ε¬ φημερίδα, πού ξεκινα χωρΐς καμμιά οίκο νομνκή υποστηρίξη, χω,ρις καμμιά κομ ματική καλύψη χωρϊς έκδοτικά κεφάλαια, χωρίς πολυτέλεΐα συνεργατών, χωρΐς έκδοτικό παρελθόν, χωρΐς (τότε) άξιολο- γο παρών, πώς θιά στοχεόσει σέ £να έλΐτι δοφόρο μέλλον; ΚΑΙ δμως: ύστηρχε κάτι, πού κανεϊς σχε- δόν δέν τό ύπολόγιζε. Ύπηρχε ή βαθύ- τερη πίστη μας πώς γιά την εφημερίδα πού ξεκΐνούοαμε, εντελώς «ξεκάρσρωτα» φαινομενικά, κάποιος μεγάλος ύαΐοστηρι- χτής καί «χρηματοδότης» ήταν πρόθυμος νά τή βοηιθήσει καί νά τής συμπαραστα- θεϊ. ΗΤΑΝ αύτός πού δΐψοΰσε γιά την έ*ννοΐα τής Αληθείας, ήταν ό άστλός μά μεγαλο- δύναμος ΛΑΟΣ1 ΑΥΤΟΣ έκανε την εφημερίδα αυτή άπό «εύψήμερο έκδοτικό ττυρρτέχνημα» (δ- ιτοως την είπαν) νά προεκταθεΐ στόν πέμ- πτο χρόνο (!) της £κδοσής της. ΑΥΤΟΣ ό Λαός, ταλαιπωρημένος καϊ χι- λιοπροδομένος, οτάθιηκε άπό την πρώτη στιγμή δίπλα μας καί μέχρι σήμερα δέν μας έχει άφφει οΰτε στιγιμή. Καί την ώρα πού τυχόν θά τό κάνει, τότε κι εμείς θά πάψωμε νά ύπάρχομε έκδοτικά, γιατΐ κανείς λόγος δέν θά επιβάλλει αύτη την αταρουσία μας. ΑΥΤΟΣ ό Λαός μας βοήθησε άιπειρες <ρο ρές, ήθικά καί ύλικα, μέ την ψυχική έν- θάρρυνσή τού καί τίς γνωστές έκτακτες οΐκονομικές ένισχύσεΐς τού, οτΐς περιπέ¬ τειες πού περάσαμε στά τέσσερα αύτά χρόνια, άπό τίς οποίες μόνον οί Δΐκαστη- ριακές, ξεπέρασαν τίς έξήντα. Σ' ΑΥΤΟΝ τό ΛΑΟ γενικά καΐ τούς κα- λούς Φίλους, Συγγενεϊς, Συνεργάτες, μά καί φανατικούς Συνδρομητές μας λέ- με σήμερα, άΐτό τό κατώφλι τοΰ πέμπτου έκδοτΐκοΰ χρόνου μας, 2να μεγάλο — με- γάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΠ! ΤΟ ϊδιο σχεδόν «Εύχαριοτώ» — δσο κι αν ςκιίνεται ϊσως παράξενο — λέμε καΐ οΐους άρκετούς Έχθρούς μας, γιατί νομί- ζομε πώς κι αύτοι τό δΐκαιοΰνται, άφοΰ άν δέν μας διώκανε* τόσο £ντονα καί φα- νατικά, δέν θά δημιουργούσιν έ*να πρό- σθετο στήριγμα στήν άγάπη τοΰ Λαοΰ γιά μας, ό οποίος, βλέποντας ακριβώς τή στάση των διωχτών μας, τονώνει την πί- οτη τού, πώς δέν είναι λαθεμένη ή δική τού συμπαράσταση. ΧΩΡΙΣ νά παραθέσωρε τό τι κάναμε καί τί μας κάνανε τα τέσσερα αύτά χρό¬ νια. Χωρίς νά άναλύσωμε τίς έπιτυχίες μας καί τα λάθη μας. Χωρίς νά άσχολη- θοΰμε μέ τίς λάσπες καΐ τούς ψίθυρους, (δικαιολογημένες ϊσως άντειπαθέσεις λό¬ γω αντιδράσεως) πού έ"ρριξαν καΐ κυκλο φόρησαν σέ βάρος μας. Χωρίς νά ποΰμε τίποτε γιά τούς κινδύνους πού διατρέξα- με (καί πού διατρέχομε). Χωρίς νά ποΰ¬ με, άικάμη, τίποτε γιά τίς εμμεσες καϊ ά- μεσες δελεαοΉκές προτάσεις έξαγορα- σμοΰ μας. Χωρίς νά άιπαριθμήσωμε τίς δραματικές στιγμές πού περάσαμε δλοι δοοι άνήκομε στό οτενό περιβάλλον της «Αληθείας». Χωρίς, τέλος, νά κάνωμε ά- πολογιοθμούς καί μελλσντικές πομπώδι- κες έξαγγελίες, μπαίνοντας σήμερα στόν τιέμπτο έκδοτικό μας χρόνο, δνα καί μό- νο έχομε νά ποΰμε, έτοΰτο: ΜΕ την ϊδια άνεξάρτητη, έλεύθερη, άνε- πηρέαστη γραμμή, αύτη πού κρατήσαμε άπό τίς 9 Ιουνίου 1975 μέχρι καί σήμε¬ ρα, μέ τό ϊδιο πάθος γιά την άλήθειο καί χωρίς κανένα φόβο, μέ την ϊδια, δν δχι μεγαλύτερη, τόλμη καί μαχητικότητα θά συνεχίσωμε τύ γνωστό μικρό, άλλά συ¬ νεπή μας άγώνα. Ένα όγώνα, πραγματι κά, Ζα>ης καί θανάτου, μά τόσο καταξιω-
  μένο, ήθικά καί ύλικά, άπό την τόσο τι-
  μητΐκή λα'ΐκή έπικρότηση πού μεταφρά-
  ζεται, πέραν δλων των ά'λλων, στήν άδιά
  ψευστη πραγματικότητα, δτι ή μΐκρή αύ¬
  τη έφημεριδοΰλα, μέ τα πάμπολα μειο-
  νεχτήματά της, εχει άπό την πρώτη στι
  γμή τής εκδοσής της καί διατηρεΐ στα'-
  θερά μέχρι σήμερα, την ΠΡΩΤΗ κυκλο-
  φορία μεταξύ ΟΛΩΝ των εφημερίδων
  τής Κρήτης!
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Ένώ συνεχίζεται ή προανακριτική έρευνα σέ βάδος
  προσωπικά άπό τόν Είσαγγελέα κ. Γεώργιο Ζορμπά
  ΠΡΠΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ Η ΚΟΜΠΙΝΑ
  ΤΟΥΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ενέχονται: Ύπάλληλοι, Ίδιώτες καί Πολιτικοι Μηχανικοί
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ τής μεγάλης
  ■ομπίνας τού Πθ/ν*οδομ«ού
  Γροχρείου Ηρακλείου, την ο-
  ποία έφερε στή δημοσιότητα
  μι τό πτροσμενο της φύλλο η
  «ΑΛΗΘΕΙΑ», φαίνεται ότι έχει
  μιγάλες δκκττοσεΐί, μεγαλύτε-
  ρις από εκείνις πού καί εμείς οί
  ίδιοι νομίζαμε.
  ΑΥΤΟ καταφαίνεται από τό
  γΐγονός ότι την προανακριτική
  εριυνα σέ βάθος, διενεργεί προ
  σωπικό ο Προ ι στάμενος τής
  Εισαγγιλκις Ηρακλΐίου κ. Γ.
  Ζορμπάς, ο οποίος αρνήται
  (πίμονο νά δώσει την παραμι-
  κρή πληροφορία στόν Τύπο
  και ο οποίος ασχολήται νυχβη-
  μιρόν μέ τή σοβαρότατη αυ¬
  τή υπόθεοη. Κι ακόμη, από τό
  ότι σι Μνδιαωερόμενοι», αύτοι
  δηλαδή πού έχουν την ΐμύγα
  καί μυγιάζονται» έχουν ανάστα
  τυθιί κυριολεκτικά καί φροντί
  ?ουν μέ υψηλά πρόσωπα νά πί-
  τύχουν την καλύψη στόν Διοι-
  κητκό χώρο, γκιτί βεβαία γιά
  τόν χώρο τής Δικαιοσύνην, ού-
  τι λόγος νά γίνεται.
  Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
  ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ηροκλΐίου κ.
  Τοίρκας, ευθύς μιτά τίς αποκα-
  λύγεις μας, ϊοπιυσε νά μάς α¬
  παντήσει μέ επιστολή πού έ-
  στιιΑε «αί οτόν ι>μερήσιο Τύ¬
  πο Στήν ατιστολή τού αυτή
  (τή'ν οποία δέν δημοσιεύομε, α-
  <ρού ήδη αντιδεοντοιλογικά την δημοσίευοχ σέ άλλες. «ρημερ·- δες) ο κ. Τσϊρκας δινιι ορισμέ- ΟΕΙ-ΑΙΤΕΛΕΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ Μιπορεϊ νά μας χωρίζουν πολλές «διαφορές» άλλά, άρκετές φορές οί στόχοι μας σμίγουν. νε< εξηγτΐσεκ, ολλά τό κύριο χαρακτηριστεκό της εΐνοι ότι παροδϊχιται οιμτμοτη«ι τό γε- γονός, αρν«τοι μόνον ότ» ο ί- διος είχε προηνούμίνα γνώση· ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ! ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΤΟΝΕΣ υπήρξαν οί αντιδρά- σεις τού Ηρακλεώτικου κοι- νού, κυρίως από την πόλη, αλ- λά καί τίς νύρω περιοχές. Πολ¬ λές επκητέψεις στά ΓραΦΐία τής -«Αλήβεκκ», πολλά τηΑιφωνή- ματα, πολλές γνωατοποιήσος παραπόνιαν καί πολλές καταγγε- λίες γιά τό Πολεοδομικό. ΣΕ όλους αυτούς συοτήσαμε νά επισκεφθούν τόν κ. Εισαγγί λέα καί επαναλαμβάνομε καί τώ ρα από τή θέση αυτή, ότι έχουν ΧΡΕΟΣ ηθικό καί κοτνωνικό, ό- λοι όσοι έχουν νά καταγγεί- λουν συγεκριμένες περηττώ- σεις, νά κατευθυνθούν στό Γρα φεκ> τού κ. Ζορμπά, σίγουροι
  ττώς χωρίς κανένα φόβο ή κϊνδυ
  νο, θά προσφέρουν μέ τόν τρό
  πό αυτόν ύφιστη υπηρεσϊα καϊ
  στούς ίδιους καί σέ ολόκληρο
  τό κοινωνκό σύνολο.
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
  ΤΟ ΘΕΜΑ τής κομπίνας τού Πό
  λεοδομικού πήρΐ μεγάλη δημο-
  σιότητα σέ Πανελλήνια κλιμα-
  κα. Οί εφημερίδας των άλλιον
  πόλεων τής Κρήτης καί οί Αθη-
  να'ΐ'Ηές εφημερ'Λεις αναδηυο-
  σίευσαν τίς αποκολΰΐ)ΐεις τής
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», δίνοντάς τους
  επίκαιρη θέση <πϊ< πρώτις τους σελίδες. ΑΝΤΙΘΕΤΑ εντύπωση (δέν χα- ρακτηρίζομε τό «δος ττκ) προ κάλεσε η σιωπή των τοπικών κια θημερινών εφημερίδων, οι ο¬ ποίες πέρασαν «στό ντούκου» πού λέει ο Λαός τό σοβαρώτα- το αυτό ·έμα. < * ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΑΛΛΑΓΗΣ» ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΜΕ ιδιαιτέρα δημοσίευμα τού γνωστού — αγ νωατου «Ανόποδου» τής εφη- μφίδας τού κ Δημάρχου «Αλ- *"λαγή», (Παράσκευή 8-6-79), στό οποίο, τονίζοντας ότι εί¬ ναι δήθεν «καλά πληροφορηιμέ νος» προσπαθεί απαράδεχτα νά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΙ ΔΥΟ ΚΩΣΤΗΔΕΣ ΜΗΤΣΩΤΟΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΟ1ΞΑΝΕ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΠ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΛΑΟΣ: "Ηθελα νάξερα ποίος άπ' τούς δυό έΐπαασε τόν αΛλο..-. Κώτσο. (Σκίτσο: Π. Φλώρου) Άρκετά κιλά στό Συνεταιρισμό Τυλίσσου ΤΟ ΛΑΔΙ - ΛΕΝΕ - ΧΑΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΛΑΛΙΑ ΛΕΝ ΑΦΗΣΕ ΣΤΟΝ Συνεταιρισμό Τυ¬ λίσσου, χαθηκε — λένε— μιά ποσότητα λαδιοΰ. πού χύθηκε, πλήν δμως — ό¬ πως είπαν μερικοί — · · .λα διά δέν ά<^ησε Λό πατιομα τής άποθήκης. Γύρω όπό την ποσότητα Σέ κατάστασπ άνάγκπς ό Νομός Ηρακλείου ΜΕΓΑιΊΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ Οι προοχρατες ρογιδαίίς τρο πικχς βροχες, πού έπληξαν τόν Νομο Ηρςκλεϊου, προκαλεσον τρομαχτικές καταστροφές. Οί χεΐμαρ.ροι ξεχειίλισαν, μέ αποτελεσμα να παρασύρουν κά θε τι πού βρισκοταν κοντα στι< οχβις τους. θερι|οιμΐνα χμράφιιο αβεια1- σαν από τα σσνα καί σπο,ρτά. Αντλητικα οι«γκροτή(ματα, τρα κτερ κ.ό. παιρασώρθτ»καν μιέσα στΐς κοίτες των ποταμών καΐ π καταπλακώβηικαν ατιό τίς λά- σπες ή χατάληξαν στήν θύλασ- σα. Γο'>ρουνάπουλα, αρνιώ, κοτ
  τες κτΐιί αλλα μκρσ ζώα πνιΐνη-
  καν καί παραοΰρθιηικαν αηό τα
  νερά.
  ■—μ· ■
  Μιά άξια πρωτοβουλΐα
  Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΑ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ.
  Γράφε, ό ΜΙΧ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  ΜΕ την ενταξη της Ελλάδος
  στήν ΕΟΚ, πηραν αφορμη νά
  συζητήσουν δαο νεαι ετπστήιμο
  νες τοϋ ΝΛεγαλου Καστραυ, όν
  τιθίτων πολιττιιβών αποχρώσί-
  ων καί αντιθετου γνώ|μηί ηίι'
  νω στό ζήτηιμο εντάξεως στήν
  ΕΟΚ: ο Κι>βερντητ*ος Βουιλίυ'
  τής ΓαΙενκινιόις και ο οντιπολι-
  τευίικνος Λεβεντάκιη,ς θίλη-
  σοΜ νΰ «οτατοονοουν τον Ηρα-
  «Αφεώτ«ο Λαώ, πάνω στο θίιμα
  τή< έντοζης γκό τα καλο ποϋ θο φβοε, καΙ το δίΐνό ποά θα προβϋψουν. Καί έτσι, καλισαν τον Κυστρινο Λαο τη Παρΐΐ- σ*ωή το βραδυ 1.6.79 στο Εμ πορτκο Εττιμελητηριο. Πραιγιματι, στ ην προσκλησίΐ των δυο νέων ανθρώρων μα- ζευτηκαν πολλοϊ και ήτανιε γε- μάτη η α-βοοσα καί οι διαδρό- μοι, αιττο ανθρώιποιυς ολων των τώξεων. Ανθρώποιυς πού δι- ψοϋν ν, ά ακοϋισουν ένα δημο- κρατ*ό καί ανθρωπίνω διάλο- Υο Στή μιό μεριο καθοτονε ο Γολενιανός «αί στήν αλλη ο Λεβεντάκης. Τό λόγο πήρε ώ • ΣΥΝΕΧΙΙΑ στή σελΐβα 4 Ιπιτια Γτληιμιμυρισαν κα,ι νοι κοκυριά καταστροφηκαν^ Πολλές τηΛεφωνικές 'κλήσεις Είχε η Πυροσβεστική Υπηρεσίο γισ την άντλιησιη νερού αττΐό πληιμμυριοιμένα σττίτια κοί κατα στήτματα'. "Οπως μίκ πΑιηιροφο- ρηισε η Πυροσβεστικήι Υπηιρεσία Ηρακλείου, οί τηιλίφωνιιιας κλή σίΐς ήταν πόρα ποιλλές, αλλά· υ πήρξε αδυναιμίο εκ μβρου^ της να 'ειπειμιβει σε όλεζ, αττό ανεττάρ- κε*α μηχανικου εζοπλιοιμού. Πά ρα τις προσ™θειες οού κατέβα λε το προσωπικο τής παραπα- νω Υπηρεσίας δεν κατέστη δυ¬ νατόν νά καλυψει ολες τις κλη σεις. Επενέβιη αμως σέ Τρ ι ά ν¬ τα (30) περιπτώσει φσα καιι ε- ξω αττό την πολη Ηρακλείου. Εκτός Ηραικλείθιυ, εοενιειβιη σε περιτττώσεΐζ στά χωρία Σίβ- βα καϊ Χουδέτσι καβώς καΐ στΐζ Γτεριοχές τού Γαιζι κα.ί τού ϊερο πότομου. ΣΤΟ ΕΠΟιΜΕΝΟ: • Ο σκουπιδοτοπος τού Δή- μου, μιά απαράδεχτη πληγή • Νεύτερα από τό θβμα τού Γαλλικού Ινστιτούτου Η- ρακλιΐου ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Κυκλοφορεί Σάββατο, δυό μέρες πρό τής κανονκής Δευτε- ριάτικης έκδοσης, λόγω τής αρ'' γίας τού Αγϊου Πνεύματος, φέ-(, ρει όμως τυπικά ημ£.ρομηνϊα(, 11 Ιουνΐου 1979. άλλοι λένε γιά 1500 κι ίίλ- λοιγιά 3000 κιλά. ΕΠΕΙΔΗ μέ τούς Συνεται ρΐσμούς/ δέν πρέττει νά μένουν έρωτηματικά, άφοΰ κατά κανόνα τούς άπαρτί- ζουν άγνοΐ άγρότες καί γε νικά τίμΐοι παραγωγοί, νο- μίζομε δτι πρέπεΐ νά δοθεϊ άμέσως μιά ύπεύθυνη καί ξεκάθαρη απαντήση γύρω άιπό τό θέμα καί νά άποδεί ξουν οί ύπεύθυνοι τί έγΐνε ακριβώς καί πώς χάθηκε τό λάδι. ΑΥΤΟ φυσικά θά πρέπεΐ να γίνει, σιν καί οί παραπά νω ύπεύθυνοι πιστευουν αύτό πού πιστεύομε κι ε¬ μείς: "Οτι δηλαδή στήν ΐιροκει,μένη περίπτωση δέν πρέπει νά ίσχύσεΐ ή γνω- στή παροιμίαπού λέεΐ:«έφα ε. ή φοκή τό λάδι καϊ κατά- πιε ντο καί πάει». Ό νέος καΐ ό παληός Διοικητήν Δ.Χ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΠΟ την περασμένη Δευτέρα ανέλαβε ουσνοστικά τα καθή- κοντά τού, ο ν«χ Δκ>ικητής
  Χωροφυλοκής Ηρακλείου κ.
  Κουτουπης, ο οποίος αντικατέ
  στησε τον λόγω 35ετ"κκ οπο-
  στρατευθένττα κ. Μαραγκάκη-
  ΠΑ τόν κ. Μαραγκάκη, όπως
  είναι γνωστό, η εφημερίδα αυ
  τή είχε σχηματίση ορισμένας
  γνώμες, τίς οποίες ευθέως καί
  ευθαρσώς, τίς δημοσϊευσε. Ε¬
  πρόκειτο — όπως γράψαμε —
  γιά καλό καί αγαθό άνβρωττο,
  ο οποίος όμως ασυνείδητα ε-
  νεργών, περιέτκσε σέ μιά σει-
  ρά λαβών καί ανθρωπίνων α-
  δυναμιών, συντρϊχοντος καί
  τού γεγονότοί ότι λόγω ενγε-
  νών οτομικών αδυναμιών, δέν
  μπόρεσε νά κρατήσει στό επι-
  θυμητό ύψος τό βάρος τής δύ
  σκολης θίσης τού. Ανεξάρτη-
  τα όμυς από τα παραπά νω,
  στά οποία προσθέτομε καϊ τό
  ότι ιους συνηγόρησαν καί ά¬
  νωθεν πιέσεις πρός αυτόν καμ¬
  μιά φορά, στίς οποίες δέν μπό
  ρεσε νά αντισταθεϊ, επρόκειτο
  — όπως υπέδειξε καί στήν πε-
  ρίπτωση των γεγονότων τού
  Μουσείου — γιά ένα καλό πα-
  τριώτη κοί γνήσιο Κρητικό.
  Τού τα αναννωρίζομε καί τόν
  τιμούμε γΓ αυτά, γιατί οι αν¬
  τιθέσει; μας σέ ορισμένα ση-
  μεία, δέν μάς εμποδίζουν νά
  σκεφτΓόμαστιε καλοπροαϊροτα
  καί ανηκειμενικά.
  ΠΑ τόν αντικαταοτάτη τού,
  τόν κ. Κουτούπη, πού μόλις
  ανέλαβε, αφού τόν καλοσωρί-
  σομε καί τόν συγχαρούμε, θά
  τού ευχηθούμε «τούτο: Καί
  πρός τό καλό τού ίδιου, αλλά
  κυρίως πρός τό καλό τού τό-
  που καί τού Σωματος τής Χω-
  ροφυλακής, νά σταθμίσει τα
  τυχόν, άν νομίζει, σφάλματα
  τού προκστόχου τού καί νά
  τα απ^φύγει, όπως επ'κτης νά
  τόν μιμηθεί σέ όσα, πάλι ο ί-
  διος νομίζει, Ηθλά στο»χεΐα
  τού.
  ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΤΡΕΙΣ ΔΙΚΕΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Μεθαύριο Τετάρτη 13 Ιου-
  νίου, ο Διευιθιιντής τής «Αλη¬
  θείας» θό καθήισει στό σκαιμνί
  τού κατηγορου·μενου, στο Τρι-
  μελες Εφετειο Κρήππης, γιά τρία
  κατ,ηγορητηρια.
  Τα δυό πρώτα ανοφέρονται
  στα γεγονότα τού Μουοείου,
  (καταλειψη Δηνμοσιας Υπηρε-
  σιας και περιυιβριιθΐη Νο-
  μαρχ>η κ. Τσιρκ,α) καΐι' το τριιτο
  οτη γνωστη διαμάιχιη μεταξύ
  Καρελλη και Ξυλούρη.
  Άναγκαία αυξήση
  τής τιμής τοΰ φύλλου
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή ήταν η
  τελευταία στήν περιοχή μας,
  κα'ι μιά από τίς τελευταίες σ
  όλη τή Χώρα, πού είχε κρατή¬
  σει την τιμή πώλησής της,
  στήν αρχική τιμή των 5 δραχ-
  μών Είχε κάνει μάλιοττα καί α-
  γώνα γιά νά κρατηθεϊ στό επι-
  τεδο αυτό η τιμή, κολώντας
  καί τίς αλλες συναδέλφους νά
  αγωνιστούν γιά νά πετΰχουν
  τή μείωση των δασμών τού
  χαρτιού, εκτός των άλλων ε-
  ξόδων, ώστε νά μην κοταπί-
  πτει η αυξήση στήν πλατή τού
  κοινού.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως απο καιρο ε-
  )ομε αντιληφθίί έμπραχτα ότι
  μέ τίς γτνικές αυξήσεκ καί κυ¬
  ρίως τό κόοτος τού χαρτιού,
  η τιμή των 5 δραχμών, πού
  δέν αντιστοιχεί σύτε στήν α-
  ξια ενός καφέ, ήταν ασύμφο-
  ρη καί οικονομικά ε,πιβλαβής.
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ όμως αυξήση
  των ταχυδρομικών τίλών στό
  διπλάσιο(Ι) σέ συνδυασμό μέ
  όλεί τίς άλλες αυξήσεκ, μά< οναγκάζει — δυστυχώς — α¬ πό σήμερα (μιά πού συμπϊ- ΐττ εί μάλιστα νά μπαίνομε στόν πίμπτο χρόνο), νά δι- πλασιάσωμε κι εμείς την τιμή καί από 5 νά κάνωμε 10 δρχ. την τιμή τού φύλλου. ΕΛΠΙΖΟΜΕ ότι τό κοινό καί κυρίως οί Συνδρομητές τής «Αληθείας», θά μάς κατανοή- σουν καί θά μάς κρίνουν αξί¬ ους τού δεκάρικου, όπως εδώ καί τέσσερα χρόνια μάς «πο- οτηρίζουν μέ τον βασικό γιά μάς πόρο, τού ταλλήρου. Εξ άλλου, οι περισσότεροι από τούς Συνδρομητές μας γνωρί- ζουν ότι από καλή τους διαθέ¬ ση καί κατανοήση αυτόβουλα μάς έδιναν πάντα αυξημένο τό ποσόν τής καθιερωμένον τιμής πώλησης. ΠΑΝΤΩΣ άν κάποιοι τυχόν διαφωνούν, θά δεχτούμε α- γόγγικττα τή διακοπή πού θά μάς δηλώσουν, κατανοούντ»; κι εμείς μέ τή σειρά μας τίς δι- κές τους υποχρεώσεις, πού τόν τελευταίο καιρό έχουν τόσο πολύ ανεβάσει οί συ«χεΐ< ο- δυνηρές αυξήοχις. ΖΗΤΩΝΤΑΣ λοιπόν συγγνώμη, ευχαριστούμε όλους καί ιλπι- ζομε στήν ευρύτερη λο'Γΐβή κατανοήση. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στϊς 18 Ιουνίου πρόκειται νά πραγματοποιηθεί στήν Αθη¬ νά («Ηρώδειο») τό Παγκόσμιο Συνέδριο τού Διεθνούς Ινστι- τούτου Τύπου, μέ συμμετοχή 400 ξένων δημοσιογράφων. Κύριο θέμα τού θά είναι η έλεύθερη ασκήση τού δημοσιο- γραφικου λειτουργήματος. Ο διευθυντής τής «Αλη¬ θείας», ο οποίος έχ*ι ανακηρυχ θεί από τό παραπάνω Ινστι- τούτο σάν ο πρώτος διωκόμε- νος δημοσιογρόφος σέ χώρα μέ δημοκρατικό πολίτευμα, θά υποβάλλει στό Συνέδριο έγγρα φη αναφορά— καταγγελία τού. Πώ-πώ θρπνος καί κακό στό Πολεοδομικό Πώ— πώ θρήνος καί κακό στά Πολεοδομικό! Φτού τη<, μην την πιάσει μάτι τέτοια τρομερή απάτη! Επαρχία καί Αθηνά τράνταξαν απ' την κομπίνα κι έχει γινει τόσος σάλος πού μπροστά τού κάθε άλλος έχει γϊνει μυρμηγκάκι Βίροιε, Πλεύρη, καί Σπανάκη. Καί μιλάνΐ τώρα όλοι στού Ηρακλείου την πόλη γΓ αυτα πούγραψε η «Αλήθαα» πούμοιαζαν μέ παραμύθια. Αλλά συζητούν αράδα καί στήν άλλη την Ελλάδα γΓ αυτή την παρανομία μέσ' σιήν Πολεοδομία καί συγχρόνως αττορούν πώς αρμόδιοι μπορούν νά... ασκούν πλαστογραφίας σέ επϊπεδο... ΜαφίαςΙ Μ. Χ.
  ΣΕΛΙΔΑ 4η
  ί ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  χαρος οταυοαν Π______
  Γκςκοπριν με^χωμα ι,αυ *
  ορραξουν οί αλ'λοι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  προλαβη να πει εοοοο κ α>
  ουλλαβη ο.ικΓγΌου
  Κ Μ/Ι·!1|ΜΙ
  Ι
  4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Έκατό ταξί συγκεντρώθηκαν προχθές Σάββατο στού Μπεντεβή την Καμάρα
  Οί ταξιτζήδες 'γιά τό ττρατήριό τους
  Δέν εϊχε καμμιά οχέοη μέ τα άδλητικά
  Η ΒΟΜΒΑ ΠΟΥ ΕΣΚΑΣΕ
  ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΑΟ Ο.Φ.Η.
  Μεγάλης Ισχύος βομβα έ-
  ξερράγη την Παρασκευή τό
  πρωΐ (1-6-79) οτή 1.20'
  περίπου, στήν περιοχή Κα
  μΐνίων καΐ ακριβώς έναντι
  τοΰ άρΐθμοΰ 23 τής όδοϋ Ά-
  πτέρων.
  Ή 6όμ6α εϊχε τοποθετή
  θεϊ πάνω στό σασμάν τοϋ
  ύπ' αριθ. ΗΖ 3192 φορτη-
  γοΰ αύτοκινήτου ώφελίμου
  φορτίου 2,5 τόννων ίδιοκτη
  οίας Κων. Κουρότορα, έ-
  μπόρου, κατοίκου χωρίου
  Άγυ'ας Μυλοποτάμου.
  Τό αύτοκίνητο καταστρά-
  φηκε σχεδόν τελείως, έμε1*
  ναν δέ άπείραχτα, μόνο τα
  έλαοτικά τού.
  θύματα δέν υπήρξαν διό¬
  τι λόγω τοΰ προκεχωρημέ-
  νου της ώρας δέν ύΐτή"ρχε
  πολλή κίνηση.
  Αύτοκίνητο κλούβα πού
  περνοΰσε την στιγμή τής
  &φηξης έκσφενδονίστηκε
  περΐ τα 30 μέτρα, χωρίς εύ
  τυχώς νά πάθουν τό παρα-
  μΐκρό οί τέοσερις έυτιβαίνον
  τες. "Εσπασαν δμως τα
  Γιά πρόσφατο δημοσΐευμά μας
  ΟΙ «ΜΙΠΩΙΚΕΣ ΓΡΟΜΜΕΣ»
  ΜΑΣ ΟΠΑΝΤΟΥΝΕ
  Από τίς «Μινωικές Γραμμέξ»,
  πήραμε καί δημοσιεύομε την
  παρακάτω επιστολή, σέ α-
  πάντηση τού σχετκού δη-
  μοσιεϋματός μας, στό ικρα-
  σμένο φύλλο:
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΜΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Α.Π. 1413 ) 1-6-79
  'Πρός την Εψηρερίιδα'
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ενταύθα
  Επί τού από 28.5.79 στήν
  υμετέρα' εφημερίδα δημοσ^ϋ-
  ματος σας «αναγωγή στήν μο-
  νάδα» θέτομε υιπ' οψη σας τα
  επώμενο καί παρακαλσύμε νά τα
  δηιμοσιεύσετε.
  — Κανένα από τα σημερινα μέ-
  λη τού Διοικήτιικού Σ,υιμβουλιοϋ
  των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
  δέν εϊχε. υπεύθυνη θΒση κατά
  την αγορά υιπό τής Εταιρείας
  τού Ρ)Β ΑΡΙΑΔΝΗ καί κατά συ
  νέπειαν δέν ενοχλείται, προσω¬
  πικών σπό τό δημοοίευιμά σας.
  —•Ο σχετικός φάκελλος τής υ¬
  ποθέσεως τής αγοράς τού πλοί-
  ου πλήρης, ετέθη υιπ' όψιν των
  ελεγικτών καί παντός νομίμως ε-
  ξουισισδοτουιμένθ'υ καί ποτέ κα-
  νείς δέν έθεσε σέ αιμιφιβολία τα
  σιοιχεία ή καί την αικριιβεια τού
  περιεχομενου τού· ή τέλος, ετκ-
  σήιμανε ύποπτο σημείο.
  — Ούτε άΐλλο στοιχείο, εξυσυμπ
  βατικό, αλλά αξιοττρόσεκτο, έφ¬
  θασε οτά χέρια μας πού νά ρί-
  χνει σκιά αμφιβολίας, ώς πρός
  την ακεραιότητα των προσώ-
  πων πού διαχειρίιστηικαν τό θέ-
  μα, πολύ δέ πίρισ-σότε-ρο νά οδη
  γεί σέ διώξεις, πλήν των ατιελεί-
  ωτων παραπονων τού φιλοξενη-
  θέντος οτίς στή|λες σας κ. Αλεξ.
  ΜεΎμαράκη» γιά δήθεν παράλει-
  ψή μας νό τού πληιρύΐσω,μιε προ-
  μήθεια, πού δέν οφΐίλομε, γιά
  δήθεν μεσιτικές προσφαρές
  στήν περίπτωοη τής αναράς
  τού ΑΡΙΑΔΝΗ πού. δέν μάς ένι-
  νον.
  Δεν υιπΌλείιπεται, λοιπόν, πα-
  ρά νά αφήρουν τσύς ψιθύρους
  κιαί τα υπονοούιμενα, νά οπλι-
  σβούν μ£ λίνο θάρρος, αικώιμη,, ε
  κείνοι πού «χούν τα... ιενοχοποιη
  τικά στοιχείΏ οτά χέρια των
  καί εκείνοι πού δειλά τα εμφανι-
  ζουν νά προχωρήσουν κατά έ-
  να βή,μα καί νά είναι βεβαιοί ότι
  η προσφορά των θά χειροκροτή
  θεί αιπό όλους τούις έντΐιμους αν-
  θρώπους ή νά σιωπήισουν. Αλ-
  λοιώς μόνον ο θόρυιβος καί σέ
  τελιική ανάλιυση η φθο,ρά των
  Μινω'Γκιών Γραμμών επιδιώκε-
  ται.
  Μετά τιμής
  Ο Πρόεδρος τού Δ. Σ.
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
  τζάμια τού- καθώς καί δ-
  λων των σπττιών σέ άκτίνα
  έκατό μέτρων.
  Τομάχΐα ~τό σίδερα τοΰ
  αύτοκινήιτου έκοφενδονί-
  οτϊηκαν σέ άττόσταση τριάν
  τα μέτρ,ων περίπου.
  Ή Μαρία Μακρυγιαννά-
  κη τής οποίας τό οπίτι εί¬
  ναι άπέναντι από τό αύτο¬
  κίνητο επαθε νευρικό κλο
  νσμό. Ή ϊδΐα γλύτιοοε ά-
  πο τα θραύοματα των τζαμι
  ών έξ αίτίας των κουρτινών
  Στά οατΐτΐα των Νικ. Δα-
  οκαλάκη καΐ Νικ. Τζεδακη
  έσπασαν δλα τα τζάμια καί
  έ'φυγε 2νας φεγγϊτης πού
  έκτινάχτηκε σ' άρκετά με
  γάλη άιπόσταοη.
  ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ
  Ο ΔΡΑΣΤΗΣ
  Ό δράστης ή οί δράοτες
  παραμένουν άσύλλητποι.
  Φημολογεΐται πώς ή έγ-
  κληματΐκή πράξη δέν εϊχε
  έλατήρΐα πολιτικά άλλά
  πρόκειται γιά καθαρή άν-
  τεκδίκηση.
  Τέλος πρόπιει νά τονι-
  σθεϊ στι ή 6όμ6α δέν εϊχε
  καμμιά απολύτως σχέση μέ
  τόν ΟΦΗ καί τόν ΟΛΥΜΠΙ
  ΑΚΟ, δπως άναγράψανε οί
  Άτ3ηναϊκές έφηρερίδες.
  έκαμαν συγκεντρωση,προστασιας τού
  Η πρωτοπορίο είναι προνο-
  μιο των τολμηρών καί προοδΐ,υ-
  τιικών ο·/θρώίτων. ΤέτοιθΊ θά
  ηρεπει νά χαρακτηριοθούν οί
  οδηγοιί ταξί Ηρακλείου.
  Μέ ίνα Νόμο οοαρχοιωιμένο
  (τόν Νομο περί Συνετοιρισμών
  602)1914), μέ μιά ηί,ριουσία πού
  κυλό στούς δρόμους κα» μέ τό
  αναΓαρβλιτ™ θάρρος τους, εδην
  μιοώργησαν τό Συνεταιρισμό
  τους πρωτοποριαχό, δυνομικό,
  προοδευτΐικό «οί προτυτπο ν»ο ό
  λη την Ελλά-δα.
  Ο Συνιεταιρισμός Ταξί Ηρα¬
  κλείου αριθμεί 170 ιμέλη καί έχει
  δηιμιουιργήσει τόσα ττολλά, πού
  ΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  άν κατσπιαστούμε μέ την απα-
  ριβμηισή τοιις θά καλύψωμε με
  γάλο χώρο τής Εφημφίδας.
  Εν&ίΐκτΐικά αναφέρομε τα
  παραικάτω:
  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑ ΤΑΞΙ
  Ασχολήθηικαν μέ τή δηΐμιουρ
  γία Σταθμοί* Ασυρμάτου Ραδιο
  τΓ·λε<ρωνϊας καί ήιδη. «χούν κόνει Στίς 20 Ίουνίου οτά Χανιά Όρίστηκε ή κατ' ειρεοιν υίκη των Μαοωνικών χαρτίων ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ 0Ι: ΠΛΝΝΑΚΟΥΛΑΚΗΙ - ΦΙΛΑΚΗΣ - ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Γιά την Τετάρτη 20 Ίου¬ νίου 1979, όρ,ίστηκε νά έκ- δΐκαοτεχ στό Έφετεϊο Κρή¬ της (Χανιά) ή γνωστή δί- κη των μασωνικών χαρτίων (διάρρηξη Στοας «'Αριάδ- νη») μέ κατηγορούμενους τούς Γιαννακουδάκη, Ψιλά κη καϊ Μάνο Χαρή. Οί παρα^άνω κατηγορού- Άπό τόν Φίλο Είσαγγελέα κ. Ζορμπα ΝΕΑ ΔΙΠΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ ΓΙΑΔΗΘΕΝ ΠΕΡΓΥ ΒΡΙΣΗ ΑΡΧΗΣ Σήμερα Δευτέρα πρωί; 2- χει κληθεϊ νά άιπολογηβεί ό διευθυντής της «Αληθείας» Μανόλης Χαριτάκης (Μά- νος Χαρής), στήν Πταισμα- τοδίκη δ. Κατσαράκη, ί5στε- ρα άπό νέα αύτεπάγγελτη Εΐσαγγελική τταραγγελία» γιά — δήθεν ~ περιύ6ριση Άρχης καϊ — κατά ΐτληρο- φορίες μας — τοΰ Προϊστα μένου τής Είσαγγελίας Η¬ ρακλείου κ. Γ. Ζορμπα. Ό διευθυντής της «Αλη¬ θείας» κατηγορ,εΐται μέ τό αρθρο 181 Π.Κ. γιά την έ- ριοτΐματική φράση πού κα¬ τά τό κατηγορητήριο, εΐπε πρός τόν Εΐσαγγελέα τής 2- δρας κ. Βαρέλλη, στή δίκη των ύποθέσεων γιά τα γεγο νότα τοΰ Μουσείου, δταν έ- κεϊνος επέμενε νά άναγνω σθεϊ τό ποινυχό μητρώο τοΰ κατηγορουμένου: «ό Ζορμπδς σας £δωσε ούτή την έντολή;». Περισσότερες λεπτομέ- ρειες θά δώσωμε στό έπόμε νθ/ πού θά έχομε ένημερω- θεϊ, άφοΰ θά έχομε λάβει γνώοη τής σχετικής σέ βά- ρος Μας δικογραφίας. ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΗΤΕΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 στήν Κρητη, «χούν μεταβεί στο Ισραήλ και βάσει ποιών συμφω¬ νών; 4.—· Πιότε .εφερε τό παραπα- νω Κέντρο τή «μύγαι τής Μεσο γείοο», μέ σκοπό δήθεν νά φάει τόν δάκο, η οποία τελΐικά κατέ- στρεψε τα εσπεριδοειδή καί άλ- λες καλλιέργειες τής Κρήτηί; 5 — Τό ίδιο Κέντρο Ερευ- νών, είναι αλήθεια ή όχι ότι α¬ πό τό 1971 έχιει φέρει αλλεπάλ- λήιλα συνεργεία Ισραηλιτών, γιά νά καταπολεμήισουν μιά αλλη «κάιμιτπα», η οποία όμως αντί νσ καταπολεμάται αυξάνεται, μέ αποτέλεσμα νά έχει καταστρέ- ιμει τίς κουμαριές, τίς κα- οτανιίς καί τίς ίλιές, κοί τού Κάμπου τής Κισάμου αρκετά ποτΓοτικά; 6.— Οί εγκύικΛιοι πού κα¬ τά ικαιρούς οτέλνουν πρός τούς Γεωοόνους, γιά αγορά φαρμά- «οων, κατοπολειμηισης φυτικών οσθενειών, είναι αλήτθεια ή όχι ότι συνισταύν φάρμοκα πού τα παράγουν Ισραηλίτικίς Εται- ρείες; Σ' Οιυτά ιπρόις τό παρόν τα ερωτήιματα θά πρέπει νομίζομε νά πάιρωμε σπάντηση, λόγω τού γενικωτερου ενδιαφέρον- τος τους. Όσον αφορδ τα περιουσιοκά στοιχεία ωρισ|ΐ'ένων Γεωπονων θά ασχοληιθεί,,οπό ό,τι ξέρομε σύντομα η Βουλή των Ελλή- νων. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλΐδα 1 «νά πάψωμε νά γράφομε ά- νερουβαλιές» καί δτι «ό Κα ρέλλης τα γράφει καλά». 'Ειπειδή πρόκειται περί κρίσεων/ δέν μδς ένοχλοΰν καθόλου χά τταραπάνω, είδο ποΐοΰμε δμως τόν κ. Μπαν- ταυβοίμανόλη δτι λυατούμα- στε πού δέν μποροΰμε ά τόν εύχαρκττήσωμε. Σκο- πός μας είναι ή αποκατα¬ σταθή τής αληθείας, γΐ αύ τό έξ αόλλου άρχίσαμε ήδη την περ'συλλσγή σχοιχείων γιά την έκδοση τοΰ εΐδικοΰ έντυπον «Ή Άντίσταση τής Κρήτης», £να αιπό τα πρώ- τα κεφάλαια τοΰ όποίου θά είναι «Οί Σταΰλοι (άνθρώ- πων καί οχι ζώων) τοΰ Μΐπαντουβα». Η ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ Π0ΛΕ0Δ0ΜΙΚ0 Τό ερχόμενο Σάββατο 9 Ίουνίου ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΠΑΩΜΕΝΩΝ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΠΝ ΜΛΡΙΠΑΝΝΛ.. ΣΤΙΣ ΓΟΥΒΕΣ Τό ερχόμενο Σάββατο 9 Ίουνίου, στϊ,ς 8μ.μ. έγΚαι νιάζεταΐ ένα νέο Τουριστικό Συγκρότημα Έιαιπλωιμέ- νων Διαιμερισμάτων μέ την όνομαοία «Μαριγιάννα». Τό συγκρότημα·'βύτό, έκτόςάιπό τα έπιτΐΛωιΜέ.να δια- μερίσματα πού διατίθενται πρός ένοικίαση, διαθέτει μιά σύγχρονη Ταβέρνα κ<ώ ένα ώραϊο Μφα, γιά τό ντόοπαο καΐ ξένο Κοινό. ■ '.^ Τό «Μαριγιάννα» βρίσκεται στίς Γοΰβες Πεδιάδος άπέναντι άπό τή διο^λάδωθη τοΰ ξενοδοχείου «Κάν- τια», στό 18ο χιλιόμετρο της Έθνηάίς "ΌδοΟ πρός "Αγ. • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλΐδα 1 τοί εκνευρίστηκαν, μερικές κυ- ρίες καί δεσττοινίδες εβαλαν τα κλάμματα, αλλά τό «σύθρηνο» πού θύμιζε «μανιάτικο μοιρο- λό'Γ», έγινε μετά πού άρχκκ νά κρυώνει η... λαβωματιά, όταν δηλοδή έφυγε ο κ. Ζορμπάς, α- φού πρώτα σφράγισε καί κατά σχισε τα βιβλία. • Δέν προλαβε όμως νά φύ- γει ο κ. Εισαγγελέας καΐ τόν δια δέχτηκαν δυό Εεδικοί Επιθεωρη τίς τού Υπουργείου πού κληθή καν εσπευσμένα καί ήρθαν ίκτα κτα από την Αθηνά, καί άρχι- σαν την διεξοδική καί εξονυχι- στική έρευνα, πού συνεχϊζεται νυχθημερινόν. • Κυκλοφόρησε η ανατιβεβαί- υτη φήμη ότι ήδη ο κ Σπανά¬ κης, ομολόγησε καί παραδϊχτη- κε τό γεγονός, καί ότι μερ^χοί (γυναίκες) υπάλληλοι ανακρινό- μενες είπαν ότι διατόχθηκαν πρός τούτο. • Τα ερωτήματα τώρα πού γεννιούνται γύρω από τή θλιβε ρή αυτή ιστορία είναι τα εξής: 1.— Οί υπάλληλοι καί οομό διοι πού έκαναν τίς πλαστογρα φήσιις των οδειύν καί τίς άλ- λες απαραϊτητες ενέργειες τής κομπίνας, τό έκαναν γιά την αψυχή τού πατέρα τους» ή γιά κάθε αριθμό πρωτοκόλλου έ- παιρναν ένα σοβαρά ποσόν καϊ μάλιστα — λέγεται — διακοσί- ων χιλιάδων; 2.— Στήν όλη υπόθεση, στό μεγάλο κόλπο, ήταν μονον οί απλοί υπάλληλοι ή καί κάττοιοι άλλοι, «υψηλά εστόμΐνοι»; 3.— Ο Νομάρχης κ. Τσίρ κάς, πού λέγεται ότι έδειξε «όψι μο ενδιαφέρον», είναι αλήθεα, ή άχι ότι ΐίχε πολύ πρϊν εγγράφως σχετικές καταγγελκς; Νομίζει ό¬ τι έχει χριος σόν πρόσωπο Τσίρκας νά τό δκκεεύσει ή όχι; 4.— Είναι αλήθεια ή άχι ότι άρχισε παράλληλα νά κινείται πολύπλευρα ο πολύπλοκος πολι- τικάντικος μηχανισμός, γιά κα¬ λύψη καί περϊσωση, των πιό ει- σχυρύν» κοί των πιό εφίλων»; Εμείς δίν τό πιστΐύομί» εσεϊς; ΣΕ όλα αυτά όμως τα ερωτή¬ ματα καί σέ πολλά άλλα, θά α¬ παντήσει η σε βάθος σχετική τής..οικα8$( ήδη ο κ. Ζορμπάς, οί Ειδικοί Εμπειρογναμονες τού Υπουργεϊου καί ϊσως, σέ λΐγο, καί ο κ. Ανακριτής ΔΕΝ έχομε νά ποϋμε τίποτε πε- ρισσότερο γιά τό σοβαρώτατο αυτό θέμα, από τού νά θυμϊσο- με μόνο πώς η εφημερίδα μας σέ παληότερα δημοσιεύματά της καί ειδική έρευνα συνεχείας, εϊχε χαρακτηρίσει τό Πολεοδο- μικό Γραφείο Ηρακλείου σάν «την πιό αμαρτωλή υπηρεσία». ΚΙ ΑΚΟΜΗ νά τονίσωμε πώς ο απλός Κόσμος, ο φτωχός Λαός καί όλοι εκείνοι πού δεν διαθί- τουν αμέσα» καί «μίζες» γιά νά συμμετέχουν σέ τέτοιες κομπί- νες, απαιτούν καϊ ελπίζουν ότι θά ριχτεί άπλετο φώς στήν υ¬ πόθεση κι ότι θά τιμωρηθούν αυοτηρϋ, όποιοι κι άν είναι αύ¬ τοι, πού ενέχονται άμεσα ή έμ- μεσα καί οί οποϊοι δέν θά μπο- ρίσυν νάαποδείξουν ότι: «οβο¬ λόν εκ τού δημοσίου δέν επρό- σθεσαν εις την ιδίαν αυτών πε¬ ριουσίαν». Μ. Χ. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» συνεχίζει νά έχει ΤΗΝ ΠΡίϊΓΉ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ τόσο σέ έλεύβερη . διά των περιπτέρων πΐυληση,· δσο καΐ · σέ πληρωτικές ■ συνδρομές μενοι εΐχαν δ—αστεϊ πρωτό- δικα άιπό τό Τριμελές Πλημ μελειοδικεϊο Ηρακλείου» σέ φυλακίση 8 μητίδν. 'Υπενθυμίζεταα δτι σπ;ήν πά ραπάνω πρωτόδ'κη έκδίκα- ση τής ύσιύθεσης, οί κυρίακ; κατηγορούρενοι (πλήν ϊοθ ψιλάκη) δέν εΐχαν ούοια- σΐΐκά δικηγόρο, μόνο λΐγο πρός τό τέλ°ς της. δέν ιούς δόθηκε ή εύκαιρία τής προσκομίσεως ύπεραστασπ- κών τους στοΐχείων/ δέν τούς δόθηκε ή εύκαιρία έ- ξετάσειος μαρτύρων ύπερά- σπιοης καί τούς άιπορρί- ςϊθηκε σεΐρά αίτημάτων ΐτ°ύ ύιποβαλλανε. Στή νέα δίκη, πού θά δι- εξαχθεί^ έξ άρχης- οί κατη- γορούμενοι έλπίζο,υν 6άοι- μα νά τούς δοθεϊ ή εύκαιρία νά άσΐοδείξουν την άθωώτη- τά τους. Γιά τα συμβόλαια Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στή συνέντευξη Τύπου. τήν περαοιμένη Τρίτη, ό Δι- κηγορΐκός Σύλλογος *Ηρα κλείου υπεστήριζε διά τοθ Προέδρου1 τού κ. Φ. 'Αν- δρουλακάκη, τα εξής: Ή παράοταση δακηγόρου κατά τή σύνταξη των συμ- βολαίων είναι έ^αχρελής στούς συμβαλλόμενους καΐ έπιβαρύνει έλάοαστα τα έ- ξοδα ο*υμβολαίου. Ή επιβαρυνθή είναι στά διάφορα αλλα έ^οδα 6ηλα δή φόρους. εηοικισμό. με- σηιτικά κλπ. πού άνέρχον ται στό 20 μέ 23ο)ο. Παραλλήλιοε τόν Δ·κη- γόρο μέ τόν Πολ. Μηχανι κό καΐ τό σχέδιο, μέ τόν Γι αΐρό κεά την συνταγή. Τόνισε πώς δέν θέλουν τόν Δικηγόρο. μόνον δσοι έχουν λόγους νά μην κά¬ νουν καθαρά συμβόλαια. Εξέφρασε τό παράπονο τοΰ Συλλογου· όπειδή δέν κλήθηκ,ε στήν συγκεντρώ¬ ση των παραγωγικων τάξε ών πού διωργάνωαε τόΕΒΕ Ηρακλείου. Στή συνέχεια μϊλησε ό Δικηγόρος κ. Μ. Φαρσάρης ό οποίος χαρακτήρισε τίς έ νέργειες τοΰ 'Επιμελητηρί- ου σάν άποπροσανατολι- σμό της κοΐνής γνώμης καΐ δτι βγ καταργηθεΐ ή παρά- «ίΓαση τοΰ Δ>βα)γόρου θά
  θιγοΰν οί οίκονομκκά άδύ-
  νατοι άγοραστές.
  Τόν λόγο πίίρε κατόπιν
  ό Δικηγόρος κ. Γ. Στρατά-
  κης ό οποίος διήλωσε:
  Ή ενεργεια τοϋ ΕΒΕΗ εί¬
  ναι πολιτική πράξη, ή ό-
  ποΐα άρχίζει άοτό την δηλώ
  ση Μητσοτάικη καί είναι
  πριοανάκρουομα άπαχΐθόϋς
  Νόρου.
  Ι'απόψεις
  Π
  Η ΧΟΡίΙΑΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΕ την παρουσία τίίς Χορ,ωδίας Ηρακλείου, στήν Βα-
  οΐλΐκή Άνίου Μάοκον την πεοασμένπ Τετάρτη βοάδυ.
  &κλεισε ό κύκλος των έκδηλώσεων τοΰ Δήμου Ηρα¬
  κλείου, γιά την όπέίτεΐο τής Μάχης τής Κρήτης.
  Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ τής χορωδίας Ηρακλείου, ήταν όΐψαγη
  καί ή δλη εκδηλώση στέφβηκε άπτό έπιτυχία.
  ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΚΟΙ κύκλοι τοΰ Ηρακλείου άατέδιδαν
  την έιπιτυχία στό γεγονός δτι, ή δλη εκδηλώση ή¬
  ταν ντόπια καΐ οί συγγενεϊς καΐ φΐλοι των καλλιτεχ-
  νών έσπευσαν νά τούς άατρλαύσουν, άλλά καί διότι
  πρϊν εμφανισθούν εΐχαν κάμει σιο^τή δουλειά προετοι
  μασίας.
  ΠΑ δσους δέν παρακολούθΐησαν την ώραία εκδηλωθή
  αναφέρομε δτι, έκτός των συνηθεισμένων καθιομάτων
  τής αϊθουοας, προστέθηκε αόλλα τόσα οτά πλαίσια
  ένώ ύατηρχαν καί πολλοΐ δρθιοι.
  ΑΠΟ τή θέση αυτή συγχαίρομε δλους δσους Ελαβον
  μέρος, όλλά καί δσους έρ,γάοθηκαν καθ* οίονδήιποτε
  τρόπο γιά την έπατυχία τής δμορφης καΐ άφογης αυ¬
  τής, γνήθ'α Καστρΐνης έκδήλωχτης.
  την εγκατάσταση τού Κεν-
  τριιιτού Σταβμοώ. Β«ρψεί μό¬
  νο π τοποθέτιηιση των Ραόιοτηλε
  φώνων ιμεσα στά Ταξί, πού δεν
  Θά καθυστερήισίΐ κοί πολύ.
  Μέ τα ραδιοτηλεφωνα αιιτά
  θά έχαυν ωφέλη, αύτοι οί ίδιοι,
  αλλά καί τό κοινο καί ττερισσό-
  τερο τό ίόιο τό Κράτος.
  Άς υιποβέσομί πώς θέλετε
  νά καλέσετε ένα ταξί_
  Παϊρνετε τόν αρ'ιθρό 236.
  257, πού είναι ο αριθμος τού
  ΣυνεταιριοιμοΟ «αι δκ'νετετήν δι
  εύθυνση πού βρισκόισαστε.
  Τό Κέντρο θά επΐικοΐνωντήισει μέ¬
  σω τού ραδιοτηλεφώνου μέ
  τό ταξί οοά βρίοκίται πλη/σιέ-
  στερα σέ σός καί θά τού δωσει
  εντολή νάρθει νά «τάς ττάρίΐ. Έ-
  τσι, εισείς κερδίζετί οπό τό ταξί
  μετρο ίνα σημαντνκό ησσό, πού
  θά πληρώνατΐ άν παίρνατε τα-
  ξι πού θά 'ρχόταν από τό κέν¬
  τρο τής πόλης ή κάποιο όλλο
  μσκρύτερο οιηιμ&ιο καί συγχρό¬
  νως γίνεται ταχύτεριη εξυπηρέτη
  ση.
  Οί ίδιοι οί ταξιτζήιδες κερ-
  δίζουν την επκττροφή τού ταξϊ
  στήν πιότσσ; «οί τό Κράτος
  κερδίζη πολύτΐιμα χαύσψα.
  ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΩΦΕΛΗ
  (Μέ την ύιπαρξη τού Συνεται¬
  ρισμόν Ταξΐ τό κοινωνικό συ-
  νολο &ά εχει πολλό «οαι ποιικιλο
  ωφέληι, όπως:
  1.— Καλή Τουριστική εμφά-
  νιση.
  2.— Οικονομ'ίο καυσίμυν.
  3 — 24ωρη ίξυιπηιρέτηιοη
  τού κοινού.
  4.— Δημιουργή κλίματος
  εμπιστοσύνηις τού κοινού.
  5.— Συνεργασία μέ κρατικα
  όργανα σέ ικαταστόσεις ανά-
  γικης (πυρκαγΐίς, κλοπές, πληιμ^
  μύρ«ς κ.λ.π.), ιδίως τίς νυιχτίρι-
  νές ώρες.
  6 — ΠροσωπΐΑή Ασφόιλεια
  των οδηγών κ λ.ιττ.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  Ο Συνετσιρισμός έχει Οίον
  σέ λειτουργία Πρστήριο Υ-
  γρών Κα«σίιμων, στή Λεωφ.
  Κνωσσού κοντά στήν γόφ<υρα Μπεντέ.βή. Πάνω από τό οίκημα τού Πρατηρίου έχει τοποθετη- θεί ο Σταθμώς Ασυιρμάτου. Τό πρατήριο αυτό πληριί ό¬ τούς όρους ποο β, ο σχετικός Νόμος. Μέ βόση ο- μως τή γνωμοδότηση 524)1973 τού Νομιχού ΣυιμβουλΙου τού Κράτους, πού εγινε αποδεχτή ,μέ τό υπ' αριθιμ. 30148)1973 εγ γρσφο τού τότί Χουντο'υ'πουρ γου Συγκοινωνιών, νά κλεΐσει τώρα. Ήδη έχει θεί η υπ' αρΓθμ. Σ)6617)30-5- 1979 αττόφοση σφραγισιθς τού, τής Νομαρχϊας Ηρακλείου. ΠΟΣΟ ΚΙΝΔΥΝ€ΥΕΙ Τα μέλη τού Συνεταιρισμόν αφού ιλαβαν γνώσί) τής πορο- πάνω απόφαοης οχρραγΐσεως, κινητοποιήθηκαν πρός όλες τί^ κατευθθνο'εις. Συγκεκριιμενα έικανον ηαρο- στάσεις στό υιπο.υργείο συγκοι- νωνιών κι έστειλαν τηλεγροφή» ματ.α διαμαρτυρως στόν Πρω. βαπουργό, Υπουργό Σιαγεχοινι>
  νιών, καί όλους τούς σρχηγοθς
  των Κο^ιμοτων
  Τό προχθεσίνό Σαββοτο (2)
  6)79), τό ,μεο-μέρι, ηιμερομηνώ
  που ε-ιχε ορισθεί γιά την σφρο-
  γισηι τού Πρατηρίοΐί, περί τα
  εκατό τσξϊ ειχαν κατολάβει τούς
  γύρω χώρους τού Πρατηριιου
  διαδηλωνοντας ετσι την αγανά
  χτηισιή τους
  Μετά αιπό τίς δεομορτυρίίς
  καί τις παραιστόσεις πήραν πο-
  ράταση μέχρι σήμερα Δευτέρα
  μεσηιμέρι, από την Νομαρχια Η¬
  ρακλείου, καθώς καί υποσχεθή
  γιά επ' αόριστον αναστολή ε-
  φαρμογής τή,ς απόφοοης γιά
  οφραγιση από τό Υιπουργει'ο.
  Όταν τελικά στίς 1.15* τού
  προχθεσινόν Σαββάτου ανοκοι
  νώθηικί στά μέλη τού Συνεταιρι
  σμου η παρατααη αυτή, τα τα-
  ξϊ έφυγαν γίά τίς πιάτσες τους.
  Η Εφηιμεριδα αυτή, που βρί-
  σκεται πά,ντα οτό πλευρό τού
  Λαού, όταν διεικδΐικεί τα δίκαια
  τού, βρέθηικε από την πρώτη
  στιγΐμή στο πλάΥ των άνθρω¬
  πον αυτών τού μιόχθου καΤ «Πά
  νεπιστηιμόνων τού Πεζοδρο-
  μιου», τούς'συιμπαθέστατουζ ο-
  δηγούς ταξί τού Μβγαλου Κο-
  στρου. Γι α·υίτό καί μέ συνοΡσθη
  ση ευθυνής τον'εζει ότι η Πολι-
  τεία πρίίτει νά λύσίΐ ευμενώς τό
  πρόβλημά το·υς, γιά τό γενικό-
  τερο συμφέρον.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΤΗΝ
  ΕΝΟΤΗΤΑΤΗΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
  Ή Έπιτροττή Πιρωτοβουλίσς
  γιά την σΐΛτττΕίρωση των «χριστε
  ρών κα* ττροοδευτικών δυνάμεων
  ττοΰ 6γήκε άττό την εύρεία σύ-
  σκεψη στίς 14 τοΰ Μάη άπτευθύ
  νέ ι θειρμό έγκάρδιο καί άγωνιστι
  κό χσιρετισμό στίς άριστερές
  ττροοδευτικές δημοκρατικές καί
  έαμογενεΤς δυνάμεις τοθ νομοθ
  μσς, στέλνει μι/νημα οΐσιοδοξί-
  ος καΐ άγώνα.
  Ή' χώρα μας καΐ ό Λαός μας
  σήμερα, άντιμετω—ίζουν μεγά¬
  λαι καΐ σοβαρά ·προ6λήματα.
  __^Περνά σέ κρίσημη φάση κά¬
  θε ζήιτημα ττοΰ σννδεεται μέ την
  έβνική μας άνεξαρτησία. Ή κυ-
  βερνηση διευκολύνει, μέ την ττο
  λιτική τής έξάρτησης, τή διχοτό
  μηση καΐ ΝΑΤΟττοίηση της Κύ
  ττρου, δέ νέ ι σφΐικτότερα την Έλ
  λά6α στό άιρμα των αμερικανόν
  καί τού ΝΑΤΟ.
  -—Σκληραίνει συντηιρηίΓΐκθτΓθΐεΐ-
  ται, τό άντιδραστικό κράτος τής
  Δεξιάς, γίνεται 6ίαιο καί αύταρ
  χικό, εύνοώντας την ασυδοσία
  των ξένων καί ντόττιων μονοπω-
  λείων.
  —Ό τοληθωρισμός καλ—άζει δι-
  αψεύδοτας καθημειρινά τίς ύττο
  κριτικές ύττουργικές διαβεβαΐώ
  σεις
  Δημοκράτες τοθ ·Ηρακλείου,
  Γιά την αντιμετωπίση αυτής
  τής κατάστασης προβάλλει έπι-
  τακτική ή <4νάγκη νά τταρέμόουν ένωμένες καΐ ά—οφασιστικές οί δτ»μοχρατικές μας δυνάμεις καΐ -ρώτα ά—' δλα οί δυνάμεις της Άριβτβράς, ττού τταλεύουν χρδ- νια τώρα, μέ συνέττεια, γεναιότΐ) τα, αύτοθυσία καΐ ττίστη. Κάθε δημοκ.ράτης σήμερα συ νειδητοποιεϊ την άνάγκη της ζβαν τανής παρουσίας μιότς ένιαίας Ά ριστεράς στήν ττολιτική ζωή της χώρας καΐ την θεωρεΐ προϋπόθε- ση γιά τή.ν Ένοτητα δλων των δημοκρατικήν Δυνάμεων πού θά άμφισΰητήσουν στήν Δεξιά τό δικαίωμα τής διακιιβέρνησης καΐ τής έξουσίας. __Άπευθυνομαστε στοΰς τταλη- οΰς άγωνιστές τίς Έθνικής Άν τίστασης, σ' αύτοΰς που μάη» σσν στά ξερονήσια, που διώχθη καν, φυλακίστηκαν, —λήρωσαν τήιν άκριβή τιμή τής πατρίδος, νά δώσουν πρώτοι τό <πταρών>
  στό ττροσκληττ)ριο των καιρών.
  —Καλοΰμε τους μαχητές τής εί
  ρήνης? τούς άριστεροΰς δημο¬
  κράτες, τούς Λαμπράκηδες, την
  ήρωική γενηά τού Πολυτεχνείου
  νά ττάρουν στά χέρια τους την
  μεγάλη ύττοθεση τής ένόττγτας
  τής Άριστερσς.
  —Έμπρός δλοι μαζΐ οί προοδευ
  τι«ο! 'Ηροοκλειώτες, εργάτες^ ά-
  γρότες, έργαζόμενοι κάθε τ^ικΐ
  άς, εμείς πού άγωνιζόμαστε έναν
  τια στόν Ί μττεριαλισμό καΐ την
  έξάρτηση, ένάντια στήν κατοπτί
  εση τής Δεξιάς> πού ΤΓαλεύουμε
  γιά 'ΙΞΘνική Άνεξαρτησία, Δη-
  μοκρατία καΐ Πρόοδο. ΕΜΠΡΟΣ
  νά κτίσουμε την ένότητα της Ά
  ριστεράς σέ σταθερά θεμέλια.
  Ή συσττεΐροχ— τής 'Αριστερας
  καί ή γενικώτερη· δημοκραπλή
  ένότητα) είναι Ιστορικό μας χρί-
  ος.
  Ή «Ύψηλή Άρχαιοκαπηλία» άπό τή Χούντα έως Σήμερα
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ
  Μιά σειρά γεγονότων πού μοιάζουν μέ κινηματογραφικό σενάριο
  — 7ο — (Τελευίταίο) σι/ρον τάς πλέον μικράς —τυχάς
  ΟΙ έφημερϊδες τής εττοχής ά- της.
  ναφερόμενες στην άγόρευσηι τοΰ
  τότε είσαγγελέα κ. Τσεβδ, το-
  νιζαν δτι σέ κσνένα σημεΐο δέν
  έκανε «αίχμή» κατά όργανον καΐ
  κυρίως αξιωματικών τής Χωρο-
  φυλακής πού φίρονταν σάν άνα
  α.γμένοι στήν δλη υποθεση.
  Χαραιχτηριστικά άναδΓ)μοσι-
  εϋομε τό τταρακάτω σχετικό κε'ι
  . €Συνεχίζων ό κ. Οσβγγβλευς
  άνεφερθη είς τούς ί~αινιγμούς
  ο) όττοίοι διετυττώθησαν ύττο ώ-
  ριθμοΰ κατηγορςνμ£.ν<ων κατά ώ ρισμένων όργάνων τής Χωρ)κης. "Εκ τούτου —εΐττεν __ άνεδίφη- σα Ουδεμίαν λέξιν δμως ανέφερεν διά την Ελληνικήν Εϊασιλικήν Χω ροφυλακήν. 'Εάν ευρέθησαν κα- τηγορούμενοι οί δποίοι κα~γγόρη σαν ρργανα της άστννομίας εί¬ ναι έργον Ιερόν δι' εμέ νά διακη ρύξ» αυτήν την στιγμήν δτι τα πρόσω-α μέν είναι ενδεχόμενον νά ήμάρτησαν άλλά δι' ημάς δ¬ λους εΤναι Ιερόν τό δνομα της Έλληνικής Βασιλικής Χωρ)κής. Δέν δύναμαι νά δεχθώ δτι εάν έ-Ό δργανον τής Χωρ)κής ότποδει χθη άμνημον των ύττοχρεώσεών τού καΐ κατα-σπτίσει τόν δρκον τού τουτο κατ' ουδέν δύναται νά ίάη οΙβνδΐτϊΓοτε ιιβιωτικήν 4ττί •πτώσιν διά τό Σ»μα της Ε.Β.Χ. ΕΓναι άνάγκη νά τονισθή δτι ή Ιδία ήΧωιρ )κή διεξάγει έρευναν έ-' αυτόν άλλά καΐ εΐδικός £—' έμοΰ φάκελλος καταρτίζεται ώ- στε εάν τίς έττταισε νά δώση λό¬ γον των ττράξεών τού». Διαοάζοντας κανείς ττροσεχτι κά τα τταραττάνω καΐ συσχετί- ζοντάς τα μέ τό γεγονός δι ι τήνέ—οχή έκείνη ίιττήρχε στρατι ωτική τταντοδυναμία μττορεΐ εθ- κολα «ο σνμττεράνει δτι δντως με ρικά άτομα — άξιωματικοΐ Χω- ροφχΛακής _ £παιξαν κά—οίον ρολο στήν «Περί-τω— Φθενά- κη»λ ττλήν δμως τελικά, ή «£ρευ- να> δέν άΐτιΐδβσε μάλλον τΐιτοτε
  ««Ι ό «φάκελλος» τοΰ κ. Τσΐβά,
  ίκλεισε φαίνεται μιά γίά ττάντο.
  Στό σημεΐο δμως αύτό, & κ.
  Φθενάκης εΐχει άντίρρηση, Οιό
  στη,ρίζοντας την ένοχή ωρισμέ¬
  νων -πρόσωπον της τότε ΐφατού-
  σας κατάστασης (άφωμαηκώ»1
  Χωρ)κής και άλλων), δττως έττί
  σης — δπως μάς εΐττε — β>ό
  τό διάβασμα τής σειράς αυτής
  των δημοσιευ·μάτων, £χει νά κά-
  λι καΐ μερικές
  Κλείνοντας λοιπόν σήμερα ""Π
  σειρά αυτή, θά έ—ανέλθωμί τώ
  λι στήν τΐϊ,ρίττ—ρρη κατά την ό·
  ποία ο κ. Φβενακηζ ή όποιοσδ'ΐ
  ποτε τνχόν^ άλλος, θά έπανίλβΐι
  έττί τοΰ θέματος.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙϋ «Μ ΛλΗΘΕΙΛ» ΟΡΗΤΜΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Λέν ξέρω δν εχετε τηλεόρα-
  απ κι άκόμα δν την 6λέ—~ε.
  Πάντως έγώ, έχωδυό.
  'Οχι τώς μοθ ξεχυλοΰσαν τα
  Μψτά, μά νά... δλτ» μ£ρα άχου
  γα χον κόσμο, δηλαδή αυτόν
  ,,ού λένε Λαό κ ι έ*λεγε, πώς ή
  ΕΟΚ θά "ναι ή κσπαχττροφηι μας.
  Πι^γαινα τό 6ρά6υ σττίτι^ καθο-
  μοονσ στήν τηλεάραση, κι ελεγε
  εντελώς τ' άντίθετα.
  'ΥτΓθψιάστηκα ττώς ή τηλεό-
  ραση μόν ελεγε ψέμματα. Πη¬
  γά μερικές <ρορές στήν τηλεόρα- (7ΐι τοΰ φίλον μου τοΰ ΛΛανόλη, μά κι αυτή ελεγε τα ϊδια. "Ακου γα την άλλη, μερά ττάλι τόν κό- σμο κι έλεγε άντίθετα, α—* δ/π οί τηλεορασεις. Σκέφτηκα ττώς έ—:ιδή την εΤ- χα άγοράσει κοψοχρονιά, μή- πως ό ττουλητής τό ήξερε ττώς τγταν ψεύτρα καί μοθ την δδωσε Μιά μέιρα ττοθ εΐττε ττολύ χον- τρακομένα ψέμματα, τπ>ρα ά—ό
  φαση ν' άγοράσω αλλη τηλεορα
  ση, πού νά λέει άλήθεια.
  Πηγά λοιπόν σταν φίλο μου
  τόν Γιάννη και τόν παρακάλε-
  σα, να μοΰ ττουλήσει μιά τηλεό
  ρασηι, ττού νά λέζι την άλήθεια.
  Ό φ'ιλος μου ό Γιάννης οθτε λί
  γ ο, οΰτε ττολύ, μοΰ εΤττε ττώς δ-
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ψΕΥΤΡΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
  Γρόφει 6 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  λες λένε ψέμματα!
  εγττοψιάσττικο: ττώς 6 Γιάννης
  ττήγαινε να μέ .ρίξει φιλικά—φι-
  λικά. Τού £δωσα δμως, να κσ>
  ταλάβίΐ, ττώς ήμουν ά—οψασι-
  σμένος ν* άγοράσοι τηλεάραση,
  ττού να λέει άλήθεια.
  Τί νά κάνει! Μοΰκλεισε τό μά
  τ^ μέ ττήγε Ιδιαιτέρως και μοθ
  εΐττ«:
  —«θά σοΰ δώσω μιά, ττού
  δέν λέει ψέμματα, έττειδή εΐσσι
  καλός φίλος. Μην ττεΐς δμο>ς τΐ-
  ττοτε, γιατί £χω λίγες κα) οί Φί
  λοι είναι ττολλοί. 'Οιτοχ; κβταλα-
  βαίνεις, θά βρβθύ σέ δύσκολη
  θίχ—».
  Λοοχχμε τα χέρια, τττ>ρα την
  τηλεοραση κ ι θφυγα. "Εβγαλα
  την ψεύτρα άπτό την θέση της κι
  έβαλα την άληβινή.
  Κάβισα τέτ—ά—τέτ τηΛ λέ¬
  νε καί την ά-αλάμβανα μέ την
  ιΐυχή μου. Φα^—αι πώς ηταν
  καί ξύπνια, γιατί μολις την ί&χ
  λα νά τταίξει αρχισε τό εΜουσι
  κό Διάλλειμα». ΕΤπε κάτι δμορ
  ψα τραγοόδια! Όλαι, ττίρα γιά
  πέρα άληθινα.
  "Ετσι ττερνοθσε λοπτον ό κβι-
  ρος καΐ μέ την άληθινή τηλεό-
  ραση, δσττου μιά μερά την τσά-
  κωσα στα ιτράΐτα. ΕΙΝτε κάτι κο
  τοηάνες, ττού κύτταξα, μην είναι
  πανθ μου ό ττολυέλαιος,
  ώ τό ττοΑύφο—ο καϊ ττέ
  σει κα) μέ ττλακώσει.
  Μετά άττ' αύτό αρχίση νά την
  ύττοφιαζομε. Την παρακολούθη-
  σα καί δυστυχώς διαττίστωσα
  τιώς ό φίλος μου ό Γιάννης £λε
  γε ψέμματα καί ή τηλεαραση τού
  τό Τδιο.
  Τώρα θά ττήτε: Τί σάς νοιά-
  ζει έσάς γιά τίς ψεΰτρες τηλε-
  οράσεις μου.
  Δέν σάς τα λέω γιά τίττοτε
  αλλο, τταρά έττειδή τίς ττουλώ.
  Κι άν είναι κανένας φίλος άνα
  γνώστης τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ποθ
  τοΰ άρέσουν τα ψέμματα, άς μοΰ
  τηλεφωνήισει νά τοΰ τις τΓουλή-
  σω. Πάντως τό λεω καθαρά—
  καθαρά: «Πουλοΰνται ψεΰτρες
  τηλεοράσεις».
  "ΜΟΤΟΡ ΟΤΛ (ΕΛΛΑΣ) αι ν λιστηρια κορμβου,, α.ε.
  ΓΕΝΙΚΟΓ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΧ 31 (Κ ΔΕΚΕΙΜΡΙΟΥ 1971 - ΕΤΟΣΙθν
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΑΚΙΝΗΤΟΠθΙΗΜίΞΝΟΝ
  ΟιιοΟΓΚιδα
  Οικόττεδα Α.Ν. 147)67
  Οικόπεδα Ν.Δ. 1078)71
  Οικότκδα Α.Ν. 849)78
  Κτίρια και 'Βρ/α Υηαδομής Α. Ν- 147)67
  Κτφιο. «αί Έργο Υποδομής Ν. Δ. 1078)71
  Κτιρα και 'Ερ·γο Υποδομής Ν. Δ. 849)78
  Μίίον Αττοσ&έσεις
  Βιομηχονοστόοισ Α.Ν. 147)87
  Βιομηχονοοτασκί Ν.Δ. 1078)71
  Β.ομηχανοοτάσια Ν.Δ. 849)78
  Μίϊον Αποσβέσεις
  ΜΓΐχσνήμοτα «αί Εγκαταστάσεις Α.Ν. 147)67
  Μηχανήμοτο καί ΕγκσΓΓαιστάοιεις'Ν'·'^· "Ό7β)71
  ΜΓΐχανήμοτο «αί Εγκοταστάσεις Ν·— 849)78
  Μΐίον
  Μ-ολλικαΐ δεξομενθΐ Α.Ν. 147)67
  ΜετοΛΑικαί δεξαιμΐνοί Ν.Δ. 107^)71
  ΜίταλΑιιχαί δεξαμεναί Ν.Δ. 849)7β
  Μεΐον Αποσβέσεις
  Σωληνώσεις Α.Ν. 147)67
  Συλ.Γ)νώσ€ΐς Ν.Δ. 1078)71
  Συληνώσεις Ν.Δ. 849)78
  Μείσν Αττοσβεσεις
  Επιπλο «αί Σιοεύίΐ - Μηχαναί Γρ0**^
  Μίίον Ατκχ7βέσιεις
  Μ~αφορι«ά Μέσα - ΠΑωτά Μΐσα
  Μεΐον Αττοσβέσεις
  Βγκστοοτάοιεις επί Χώρων Τρίτων
  Μίίον ουσταθέν οποθίματικόν αποκ)θΦάσίΐως
  Σύνολον ορχικής οζίας παγίων στο'Χε'^ν
  Μειον δΐί«ργηθιείσαι αποσβέσ. Μ^ΧΡ1 31.12.78
  Βργο υπό κατασκευήν - ημιτίλείί «γκ)«Κ
  Προκαταβολαί είς Κατασκευαοτά« ετκ»—ασεως
  Δι'υ'λιοτηρΐου1
  ΣυΜαΑλαγιματΗοθ'ί διαφοραί έξ
  πρός
  105.048.063
  76.444.544
  91.353.907
  1.452.768
  49.059.167
  75.050.686
  15.053.872
  139.163.745
  22.310.432
  15.489.372
  3.294.804
  310.592
  19.094.768
  7.754.581
  635.373.133
  701.660.622
  1.051.143.364
  2.388.177.117
  706.170.455
  167.613.786
  728.759.620
  . 27.285.412
  923.658.818
  166.890.960
  195.540.329
  206.897.168
  41.328.950
  443.766.447
  182.422.915
  26.840.665
  15.522.998
  14.058.027
  8.504.636
  46.724.996
  11.629.107
  31.12.78
  274.299.282
  31.12.77
  272.846.514
  116.853.313
  108.087.734
  11.340.187
  12.534.379
  1.682.016.664
  844.909.084
  756.767.858
  774.364.578
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ
  Μ—οχι«όν Κεφό^αιιον (ιΚαταβ£βλημένον
  Μετοχαί 8.340)
  Τακτνκιον ΑποθΒμοτηαον
  Λποθεμοτικ6ν Παραι^κών Εγκ)οτοσεων
  Α.Ν. 147)67
  Αποβείματκϋόν Ποιρογωγι«ών Εγ»:)οτόσΐων
  Ν.Δ. 1078)71
  ΑττοθεματΜοόν Κεφάλαιον Κινήσεως Ν.Δ.
  1078)71·
  Αποθεμαπκον Εκτττώσεων Φόρω"
  'Εττϊο—αν Αποθβματηουν
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΓΓΙ3ΝΩΝ ΕΤΑ>.ΡΕΙΩΝ
  (Ν.Δ. 2687)53)
  ΜΑΙΚΡΟΠΡΟΘ6ΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΙ
  Τοόπεζιοι
  Γρομματια Πληνρωτέο
  8ΡΑΧΥΤΤΡ0ΘΕΣΜΟΙ - ΜΕΣΟΠΡΟΘΕ-
  Τοάιπεζαι
  ΠιρομηθβυταΙ Αργού - Πκττωτοί
  Φάροι «αί ΕισφαραΙ ΠΛηρωτίοι
  Μικτα Μορίσμοτα 1978 ΓΤληιρωτβα
  ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ)ΣΜ0Ι
  Προβιλϊψεις ΠιοτωτΗοαί
  31.12.78
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  31.12.77
  401.495.940
  29.517.063
  303.436.658
  67.491.184
  7.499.021
  1.179.134
  36.704.585
  401.495.940
  23.504.873
  303.436.658
  1.179.134
  34.240.573
  847.323.585
  1.358.379.322
  763.857.178
  1.233.327.478
  3.312.229.610
  1.208.763.196
  2.205.702.907
  4.520.982.806
  1.997.184.656
  3.352.786.993
  1.212.797.031
  84.121.285
  1.254.264.289
  11.001.534
  24.089.756
  1.373.476.864
  66.614.786
  1.358.438.363
  17.046.017
  24.089.756
  77.259.161
  46.474.536
  4.275.583.867
  1.121.196.064
  ΣυμμετοχαΙ «ίς άλλος «ταιρεΐας
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
  ΑποΘιματο :
  Πρώτβ, Οιλσι - Βαηβητι«οαι ύλοι
  Ειδή συσκευασίαις - ανταλλακτι*0
  ΗμΜβατϊργοισμένα Προ'ιΐ'οντο
  Έτοΐιμο ΟΙρο'Γόντα'
  Εμπορεύμοττΐα
  ΑΠΑΙΤΗΐ£|£
  261.343.532
  260.754.373
  11.117.667
  8.205.478
  5.553.391
  7.679.328
  35.095.889
  34.632.345
  3.154.387.783
  2.324.013.813
  22.357.026
  28.764.894
  71.112.465
  53.357.462
  150.000
  108.851.788
  (49.253.531)
  100.000
  3.301.364.736.
  2.412.476.954
  718.558.811
  141.624.277
  133.665.639
  39217821542 2.036.877.369
  γγυή<ϊεΐξ Χρίώστοι Δώφοροι Λογαιριασμοί Εισπροιπέοι Πελατ1** Αξιοί Εισαγωγών Εξωτερικού ΣιινολλαγικιτΐΜαί ΕισπροκτέαΊ Δάνειον Ειοιπροκτίον ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείον Τράπεζαι - Λογ)σμο1 Καταθέσ*11" Ετττιταγαί Εισπραι—ίΐαι Χρεώγραφα ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ)ΣΜθΙ 4.680.599 113.012.845 2.390.115.060 11.967.144 25.125.862 _1 2.544.801.510 11.083Λ12 307.529 760.000 69.006.929 81.167.970 ηρσο έκταιαΌς εισφοε>α υπέρ
  Δημοσίου πρός κάλυψιν Εθνιχών σνκΐγκων
  Γ^πλη.ρωθεντα έζοδσ ίπομΐνων ΧΙ>Π~ων
  Προβλέψεις Χρεωστικαί
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
  91.527.231
  86.191.490
  35.501.432 213.220.153
  " 8.177.421.738
  4.373.239.799
  319.286.181
  119.528.317
  68.145.946
  1.238.734.642
  241.633.491
  12.000.643
  327.653.561
  2Λ7β.758.612
  3.694.420
  17.171.475
  831.014.394
  3.325.893
  300.304
  400.000
  69.006.802
  115.820.395
  15.238.544
  13.241.754
  8.075.432.138
  6.132.485,479
  12.550.661537 14-207.917.617
  ΛΟΓΑΡΙΑΙΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
  8.177.421.738
  4.373.239.799
  8.075.432.138
  6.132.485.479
  12.550.661.537 14.207.917.617
  ΑΟΓΑΡΙΑΖΙΙΟΥ ΙΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΤΕΠΣ: 1«78»
  Γίνιιοά 'Εξοδο _ϋ;
  Έξοδα Πωλήσεων
  Σΐίναλλαγμα,τιιοαΐ Διαφοραί
  Αποσθέσεις Εζοδων ιδρύσεως -Παγ. Στοιχείον
  Δωρεά .υπόρ Ελλην. Δημοσϊο·υ πρός κάλυψιν
  εκτάτων ΕΘνι«ιών αναιν*ών
  Χρηματοπιστωπκα 'Εξοδσ
  ♦<>ρος Εισοδήματος καί Εισφορά ΟΓΑ Χρήσ. 1978
  Κοθαρο κέρόη χρήσεως 1978 πρός διάθεσιν
  31.12.78
  102.441.734
  295.302.473
  2.811.109
  278.307.709
  12.687.656
  107.556.163
  799.106.844
  31.12.77
  69.548.770
  198.262.587
  68.736.879
  29.571.967
  94.604.874
  238.230.360
  8.651.452
  83.522.085
  791.128.974
  31.12.78
  31.12.77
  Μικροί Συνεργάτες
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  7ης Μαθητρίας Καίτης Ταρότσα
  "Εχει είσβάλλει άπό
  καιρό πιό καί £χει κυρίέ-
  φει τή ζιυή μας αύτό τό δή
  μΐσύργημα τής πολιτιομέ-
  νης καί «σύγχρονης» κοινω
  νίας μας. Γιατί είναι ό πιό
  αποτελεσματικώς τρόπος
  προβολής των βιομηχανι
  κων προ'όντων. 'Όσο στα-
  Θερός χαρακτήρος καί αν
  εΐσαι δταν σου κάνουν πλύ
  ση έγκεφάλου άπό τό πρω
  1 ηού θά άνοίξεις τό ραδιό
  φωνο 2ως τό 6ράδυ πού θά
  δεϊς τηλεοραση ήν θά διαβά
  σεις εφημερίδα ή περιοδικό
  γΐ' αυτήν την μάρκα τα
  σεντόνΐα πού δέν ξεβάφουν
  και πού πρϊν άγοράσεις
  πρέπειπρώτα νά κοιτας την
  οΰγια ήν γιά έκεϊνσ τό σα-
  πούνι πού δέν £χεις δοκιμά
  σει καί δέν σέ έγκαταλεί-
  πει ποτέ, δέν μπορεΐ θά ύ-
  ποχείψεις, θά άγοράσεις,
  καί σύ γιά δοκΐμή £ καί
  στό κάτω — κάτω μπορεΐ νά
  σ' άρεσει καί τό τραγσυδάκι.
  "Ολα τα μέονα μαζικής έ"
  νημέρωσης προσπαθοΰν νά
  κανονίσουν τίς άγορές μας
  καί «διαλέγουν πρΐν άπό
  μας γιά μας» κάποτε δταν
  μπάφιαζες πΐά άπό δλα αύ
  τα γιατί σέ εΐχαν κεραυ
  νοβολήρει δλη την ήμέρα
  μέ άπορρυπαντικά €πού δί-
  νουν τό άληθινό λευκό»
  καί μέ μοναδικές πόνες
  γιά μιορά πού καταπίνουν
  3 ποτήρΐα νερό έΐκανες μιά
  βολτούλα καΐ ξέσκαγες λι-
  γάκι. Μά τώρα σοΰ στε-
  ρούν καί αυτή την άναψυχή. Ό
  που 6ρεθεΐς καί απού στα-
  θεϊς θά άντΐμετιαπίσεΐς τίς
  τεράσπες άφίσες ί| τίς αίώ
  νιες ζωγραφιές κάποιου
  προϊόντος στόν τοϊχο καίτοι
  άς πολυκατοικίας. "Ετσι
  λοιπόν δέν μπορ,εϊς νά ζε-
  φύγεις άπό πουθενά.
  Άπό την άλλη πλευρά
  δμως πρέιπει νά εϊμαστε ύ-
  περήφανοι γι αύτό. Γιατί
  άς μην ζεχναμε πώς εϊμα¬
  στε άπό τίς χώρες πού £-
  χούν την μεγαλύτερη ποικι
  λία στίς διαφημίσεΐς.
  Καί τί δέν βλέπουμε άπ6
  την τιβούλα μας καί τί δέν
  άκοΰμε άπό τό ραδΐόφωνο.
  Μας συμβουλεύουν τί γά-
  λα πρέπει νά δίνουμε στά
  παιδία καί άκόμα ποίος εί¬
  ναι ό καλύτερος τρόατος κα-
  θαρισμοΰ τεχνικης όδοντο-
  στοιχίας άφήστε πιά τίς εύ-
  ρυχτυακευές αύτές κά¬
  νουν θραύση. Μέχρΐ
  καί τα φροϋτα καΐ τα
  λαχανΐκά μας οτΐς άγορές
  είναι σύμφωνα μέ τίς προ
  διαγραφές Κοινής 'Αγορδς
  Άλλά σ' αυτόν τόν τρ,ελλό
  κόομο των διαφημίσεων ύ-
  τιάρχουν καί πάλι καλοΐ βν
  θριαποΐ πού μας δίνουν την
  ΐ-ύκαΐρία νά κερδίσουμε έ-
  κατομμύρΐα καί δ,τι αλλο έ
  πιθυμοΰμε, άρκεί νά άγορά
  σουμε τα τάδε λαχεϊα ή*
  συμπληρώνοντας 2να δελ-
  τίο ΠΡΟ—ΠΟ.
  Άπορώ γιατΐ δέν κρατδ·
  νέ γιά τόν έαυτό τους τό
  μυστικό τής επιτυχίας άλ
  λά τό λένε καί σέ μδς.
  Τεραστία ποσά διακινοϋν-
  ται άναμεσα σ' αύτούς πού
  δείχνουν την διαφημίση.
  Καϊ δλα αύτά τα χρήματα
  κερδίζονται άπό την άφέ
  λεια τοΰ καταναλωτή. Για
  τί τίς περισσοτερες σρορές
  αν δχι δλες άντιδροϋμε σέ
  δλα τα έρεθίσματα θετικά
  γιά τούς βιομηχάνους καΐ
  άρνητικά γιά τόν έαυτό
  μας πού βρίσκεται σέ £να
  συνεχές αγχος καί μιά άδι
  άκοπη τρ^χάλα. Πώς θά ά*
  ποκτήσουμε τα άγαθα πού
  μδς προσφέρειή«ίπαραδεισέ
  νια> έποχή μας; "Ετσΐ κα
  τανταμε τό μεταίχμΐο άνά-
  μεσα στήν παραγωγήν καΐ
  την κατανάλωση. Δουλεύ-
  ουμε δλο καί περισσότερο
  γιά νά άπακτήισουμεδλο καί
  περιοσότερα.
  Νάτην λοιπόν ή ζωή τού
  σημερ,ινοΰ άνθρώπου.
  Νάτην λοιπόν ή ζωή μας...
  ΚΑΙΊΉ ΤΑΡΑΤΣΑ
  Μαβήτρια Α' Λυκείου
  Έτών 16
  ♦♦♦♦♦♦♦
  >♦♦♦♦
  Άνθη Νάρκιοος
  ♦♦♦♦♦♦♦Φ»ο»»♦♦♦♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ένοικιασεακ;;
  'ΕπισκεφΘί|τε μας. θά δχβτε ούντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπταχτη.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική έξυπη(νέτΐι-
  ση, άλλά τό συμφέρον τίίς πβλατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΙΑΚΑΚΗ
  Λεαχράρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  .....................«»>♦»♦»♦
  έξ
  Μι«?τά
  Μίίον
  Τόκοι Πι—ωτιιοοϊ
  Βσοδο
  1.100.993.952
  310.806.931 790.187.021
  1.496.286
  7.423.537
  769.827.879
  1.133.502
  20.167.593
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ τουριοτικίι έκδρομή
  καΐ δι" ίατρικές έξετάοεις
  Τακτικές άναχωρήσεις.
  3.000 δρχ. καΐ 90 δολλάρια.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ αναχώρησιν
  έξ Ηρακλείου 6 "Ιουλίου
  4.500 δρχ. καί 100 δολλάρια.
  Έπίσης έκδρομές είς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
  ΛΙΝ — ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ — ΤΉΝΟΝ καΐ ΰλ-
  λα μέρη.
  Πληροφορίας — Έγγραφές
  Πρακτ. «ΙΕΚυδΑΙ,ΕΜ» (Κ. Πατεράκη)
  Άμισοΰ 4 τηλ. ΤΩρες εργασίας:
  283.652 Λοιαιές ώρες 285.453
  Ηράκλειον
  799.108.844 791.128.974
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1978
  1978
  1977
  Είς Τακτικόν Αποθεματΐίοόν
  Είς ΑποθΕματικόν Α.Ν. 147)67
  Είς Αποθεμστιιοόν Ν.Δ. 1078)71
  Είς Αποθιμ. Κεφ· Κινήσεως Ν.Δ. 1078)71
  Βς ·Είκτοκτον Αποβεματιβόν
  Διανομή Μικτο· ΜβρΤβμοτος
  6.012.190
  87.491.184
  7.499.021
  2.484.012
  24.089.756
  107.558.163
  Ό Ποοεδοος τού ΔκΜ«ντ«βού ΣυμΒουλΐβυ
  καί Διευθύνων Σύ*>Βο<*λος βΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΠΑΝΝτ-ιΣΓΕΩΡΤ'ΟΧ Π. ΑΑΕΞΛΝΑΡΙΔΗί 'Εν ΑβΓϊνοις τή 31η ΔαοψΒρίου. 1978 Ό Ειδι*ΑΚ Εξβυσιοδοτηθείς Σ> |
  Γ«&ΡΓ. Π
  4.608.677
  42.135.212
  12.888.440
  24.089.758
  83.5*4085
  την Οι*ανθμΐβτν ΔιβϊΛυνοιν Ό Διβυθυντής τού ΛογιστηρΙου
  ^ΤΙΆ^ΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (. ΚΑνΤΜΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
  Ταβέρνα τοΰ
  Λημήτρπ
  Λεακρόρος Κνωοοΰ ~ Μπεντεβΐί
  Άποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΧ
  άνοίγω την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ'ΟΥ τή νέα μου
  ταβέρνα.
  «Ταβέρνα τού Δπμήτρπ»
  λίγο πρϊν άπό τοθ Μπεντεβί| την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο.
  Κραοΐ γνήσιο Βαρελίοιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΧΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  ΣΈΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  0/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΝΗ ΜΟΡΟΖΙΝΗ
  Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευβυντά,
  Μέ αφορμή τα τελευταία δημο
  σιεύιματα σας που αφορουν την
  προσπαθεία γιια τη διασώση
  τής ιστοριικής χρηνης τού Μορο
  ζινη εμ:ις οί Σοουδαατες τής
  Σχολής θεάτρου συιγικεντρώσα
  με τα στοιχεια ου τα που μπορει
  να ενδιαφέρουν τούς αναγνώ-
  ατες σας Η κρήνη αυτή είναι έ-
  να οροοημο γ·ιατι ταυτίζεται
  μέ την πρώτη πραγματική προ-
  σπάΒίΐ ι τής Ενετιικης Διοίκησης
  (1626—1628) νά διοχετεύσει
  πηναΐο νερό στό Χάνδακα Ο
  ιδριιτής της Φρανκιακος Μορο¬
  ζίνης εκτισε πρώτο-ς μεγάιλθι υ-
  δραγωνεϊο πού συγκέντρωνε
  καιί μετεφερε τα νερά των Αρχα
  νών απ6 απόσταση 15 χιλ. μέ
  ενα ανογο μεσα στήν οόλη. Η
  καταλήγη τού αγωγου πού περ-
  νούαι οπό τίς τρείς καιμύρες ή-
  ταν η πασιγνωστη κρήνη, ολο-
  κληρη από μάρμα'ρο μέ τα τέσ¬
  σαρα λιοντάρια κιαί τή δεξαιμενή
  της. Η δεξσμενή έχει οκτώ κώ
  χες στολ^σμενες με ανάγλυφες
  παραστόσεις απο την ΕλληνΐιΚ,ή
  Μυθολογία.
  Η λΓ'ι'κή τιης ονομασία <«σαν τρΐ'βάνι,) οφείλεται στους πολυ αριθμοι·ς κρουνούς που παλιο- τερα εκτοζευαν ακρθονο νερο ολόγυοο. Στό ιοέντρο της υψώ- νεται οκταιπλευρο βα&ρο απού ακουμπΌύν τα τεσσερα λιοντα- ρια ακτινωτά καϊ κρατούν στίς πλάτες τους μαριμάρινη λεκάνη. Παλιοτερα στή λεκ·ανη αυτή στηριζοταν τό άγαλμα τού Πό σειδώνα μέ τριαινα πού φαίνε- ται πώς καταοτραφηκε απο κάποιο σεΐΌΐμό ή το έκλεψε κά1- ποίος Τούρκος. Σε ανάιμνηιοη τού εξα«?ιαυ εκεινου έργου ο Μορζινης εκοψε μεταλλιο πού εφερνε σπο τή μια τού όψη την προτομη καΊ το όνομα τού ιδρυτή καϊ από την ά'λλη ειικόνα τού Δία καβά λα σ' ίνα αΥτό νά ρίχνει από τα σύννεφα τού Γιούχτα κα- ταρράκτες νερού στή μικρή κρήνη, μέ μια επιγραφή. «Ο θε- ός αγαττα τό νερό «αιί όχι τόν κεραυνο». Μέ φ,λικούζ χαιρετισμόν Ε* μέρο<ι»ς των Σιηουδοστών τής Σχολής θεάτρου Κρήτης Βακωνακης Γιάννης Βραχνοκης Μανος Ζαρωνάκη Αριάδνιη Μα/ιάς Μανόληις Χαιοετης Ελευθέριος ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ "Αρχισε πρόσφατα νά λειτουργεϊ στό Ή- ράκλειο, στήν όδό Ντεντιδάκηδων 8, στό Καμαρά- κι, τό ύποικατάστηιμα τί|ς έκδοτικης έταιρίας «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.». Στό ύποκατάστημα θά βρήτε τό ώραιότερο π,νευματικό έργο τής έποχης μας, τή Μεγάλη Σοβιετική Έγκυκλοτταίδεια. Εάν θελήσετε νά γίνετε συνδρομητές ϊ| ύπάλ ληλοι επί μισθώ καϊ ποσοστά, ότΐευθυνθητε στόν διευθυντή τοϋ ύποκαταστήματος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΉΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 222.283 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ν Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΪ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέοκα ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ —ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Διευθυντής Όφθαλμολογικής Κλινικής Βενιζελείου εγκατεστάθη μόνιμα είς Ηράκλειον ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό ιατρείον τού Λεακρ. Καλοκαιρινοΰ 110 Καμαράκι τΩ,ραι 8—9.30 π.,μ. καϊ 5—8μ.μ. ΤΗΛ.: Ιατρείον 224.484 Οικίας 236.139 ΝΕΟ ΒΙΒΛιΌ ΤΟΥ Β. ΖΑΧΑΡΑΚΗ Κυκλοφόιρησε ή ποιητική ουλλογή «Δισυπόστατο» τοϋ ζωγράορου ποιητή Βα οίλη Ζαχαράκη. Ή μικ,ρή, άλλά άξιόλογη αυτή συλλο γή είναι χωρισμένη σε δυό μέρη: Τό πρ,ώτο είναι άκριε ρωμένο στόν Μανδηλαρα καϊ τό δεύτερο στή Μάνα τοϋ ποιητή. Ό Ζαχαράκης πού φιλο τεχνησε καϊ τό έξώφυλλο τής συλλογής έχει έκδόσει προηγούμενα αλλες δυό τίς «Προσδοκίες» (1975) καϊ «Ή αλλη ύιπόσταοη»(ΐ977) ■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ό Σύλλογος Κρητών Σπουδαστών ΚΑΤΕΕ Κο¬ ζάνης «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗ ΝΗΣΟΣ» γιόρτασε την έ πέτεΐο τής Μάχης τής Κρή της μέ εκδηλώση πού εΐχε σάν θέμα: «Βάσεις — Ήλι- ακό Χωρία». Στήν εκδηλώση -ού την παρακολούθησαν πολλοΐ σπουδαστές, διαδάστηκαν χαιρετισμός τής Έπιτρο- Τιής κατά των ξένων Βάσε ών Ν. Χανίων, χαιρετιστή- ρια τοϋ Κρητικού Συλλό- γου Θεσσαλονίκης καϊ δια¬ φόρων πολιτικών όργανώσε ών. ■ ■■■■■■■■■■■■■ΒΙΒΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Μεθαύριο Τετά,ρτη 13 Ίουνίου στίς 7 μ.μ. στό κι νηματοθέατρο «Άστόρια»θά γίνουν οί προαγωγικές έξε τάσεΐς Α' καϊ Β' έτους τής Σχολής θεάτρου Κρήτης. Στή συνέχεια θά γίνει ή άπονομή των 6ρα6είων τοΰ θεατρικοΰ Διαγωνιομοΰτής Σχολής. Ή εϊσοδος γιά τό κοινό θά είναι έλεύθερη. ΧΗΜΙΚΟΣ Παραδίδει μαθήματα, Φυσι- κή - Χημεια - Μαθηματικά, σέ μαθητές Γυμνασίαυ καϊ Χημίία, σε μαθητές Λυκείου. Τηλ. 233.063 — 231.637. ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΤΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑίίΕίϋϋΑ δΗΟΙΑΙ ΕΝΝΕΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΛΓΓΕΛΗΣ ΠΑΟΙΟΣ - ΡΙΑ ΑΕΑΘΥΤΣΗ-ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΛΓΛΡΗΣ Σ' ΕΝΑ ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΣΑΣ ΙΤΑΛΟΣ ΤΟΝ Ι ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΛΒΟΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΕ ΜΐΕΓΑΛΟΥ ΕΛΑΦΡΟΛΑΊ'ΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡϋίίΥ ΑΙΡ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΕΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΔΡΟΣΕΡΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ «ΥΡ ο τ Γρόφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ ΔΗΣ ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Μή νομίσετε, φίλοι μου, δλα έ*χουν σκιά. Κι οί Πυρα μίδες τής Αιγυπτου, πού άΐι' τή σκιά τους μέτρησε ό θαλής τό "Υψος τους. "Ε¬ χομε κι εμείς δταν περπα- τοΰμε ήν στέκομε Γ) τρέχου με ί) καθόμαστε ήν κοιμού- μαστε όλόρθοι. Κι ή σκιά μας πά ε ι δπου πάμε. Μόνο π.ού ή καϋμένη δέν τρώει δ,τι τρώμε, οΰτε χαύτεται )δτι χαυτόΐμαιστε εμείς τα μΐ/κρούτσικα άγροτάκΐα τής άιυχογεννημένης (;) τα Τώρα γΐατΐ δέν τό κάνει κι αύτό< είναι ίίλλη ίοητορί α. Βλέιπετε δλα τα ύπαρ χούμενα σ' αυτόν τόν Κό- ομο δέν μπορεϊ νά τα όρί- ζει ό καθένας κι ός είναι ξύπνιος ή μπουνταλάς. Μά θά μοϋ πήτε γΐατί, άφοΰ εί ναι ΐδιοκτησία μας- ή σκιά μας; "Ε, έ, έτσάνε αύτά σύντεκνε. Κι αν μιπορεϊς πές ενός νά μην πατεϊ τή «κια σου γ] νά μην κρυφτεϊ στή σκιά σου, γιά νά μην τόν δεί κάποιος αλλος. Γί- νεταΐ; Δέν γίνεται. 'Έτσι π.χ· στή σκιά τοΰ Σώματος κάποιας "Ενωοης Γεωργικων Συνεταιρισΐμων (δνομα καϊ μή χωριό) κρύ βονται κάτι άριθμοΐ έκα- τομμυρίων δραχμών ποϋ- πρεπε νά παρθοΰν σάν «έρ γολαβικές άπΰζημιώσεις» καϊ στή σκιά αυτών των αριθμών κρύβονται κάτι τύ ποι (δχι τυποποιημένοι, γι οτΐ ζοΰν (;) καϊ τρώνε) άλλά πλάσματα τοΰ άπατε ώνος αίώνος). Στήν ϊδια "Ενωοη χώ- στηκαν στή σκιά τοΰ περσι νοΰ καύσωνα 2νας άριθμός (ακουσον δκουσον) δύο (2) έκατομμυρίων κιλων κρασΐ πού ξύδιασε (;) ήκοι νώς ύποβαθμίστηκε. Καϊ οτή σκιά τοΰ άριθΐμοϋ αύτοΰ χώστηκαν οί δικαιολογίες: «Βύδΐασε άπό την πολλή ζέστη- ·.»! «Άγαπούλα μου έσύ»!!Ι δηλαδή σύντεκνε. Κατάλαβες; Κι δν κατάλα- 6ες παρε νεύτι καϊ φΰγε μην σοΰ πιάσουν την σκιά καϊ ξανακρυφτοΰν κάτι παι διά, καλά παιδία Αρίστα παι διά, είδικά κι άκούραστα στά λόγια καΐ στΐς μανοΰ 6ρες, στά ηέ — πέ καϊ παι ξίματα. Φυσικά ό άριθμός 4212 έ χεΐ μΐά αλλη σκιά δΐκή τού άλλά σάν λάδι καταλαμβά- νει 2να κάποιο «γεωμετρι- κύ κυβικό δγκο» καϊ σάν μΐκρότερος δέν πολυμετρά- ει κι αν χάθηκε κΐόλας. Τί θά άσχολούμαστε τώρα μέ ιήν άστρονομΐκή μονάδα τοΰ «έτσυς (ρωτός» ΰστερα από τόσες καϊ τόσες έκα- τομμύριες όποστάσεΐς τοΰ Σύ,μπαντος; Άστεϊα πρά- γματα. Τα πράγματα ή"ρ- θαν ^τσϊ πού δέν μΐτοροΰ- με πουθενά πιά νά άσχολού μαστε μέ μΐκροαριθμόν χραι μάτων, πολύ περισσότερο σας άγροτικές Ένώσεις πού τίς διοικοΰν τύιποις ά- γρότες κι ϊσως μόνο γιά ν& χούν την εύθύνη. Γιαυτό φίλοι μου, τό πρά γμα πρέπει νά πάει πιά οτΐς συζητήσεις γιά μονά- δες. Τα ,μΐκροπράγματα δέν εχο,υν πιά περάση. Μονά- δες φίλε μου. ΜονάδεςΙ! Έκεϊ πού μποροΰν νά δί δονται έκατομμύρΐα καϊ νά ύπεξαιροΰνται κι έν άνά- γκη, γιά νά συμφέρει στό κάτω — κάτω 6ρέ άδελφέ. "Αμ πώς, άλλοιώς. Δουλει ά νά γίνεται. Νά λέμε καϊ νά καταλαβαινόμαοΐε. Στό κάτω της γραφης δέν εϊμα- στε καϊ μουσκάρΐα νά ίδρύ σωμε μουοκαροθυρϊδες! νΑνθρο>ποι εϊμαστε» λάβη
  (;) κάνομε, ξύλο δέν τρώ
  ]·ε, τί όλλο θέλουμε. ΑΤΕ
  έχομε!!! Τί άκόμη θέλουμε
  Τό μπελά μας; Μακάρι κι
  άλλοι στή θέση μας. Σάμα-
  τις πάθα,με καϊ τίποτα εμείς
  ιά άγροτάκΐα άν έΆλεΐψαν
  μαζεμένα περΐ τα 150 έκα
  τομμύρια δρχ. άπ' την ΑΤΕ
  Ηρακλείου μόνο καϊ πηγαν
  σέ 2—3 —4 ατομα. "Αλλω-
  στε κύριοΐ κάτιοΐα σκιά ε¬
  νός κάποΐου ϊσως μεγαλό-
  σχημου νά τα χώνεφε. Ποΰ
  ξύρεις φίλε μου. Αΰρΐο ϊ"
  οως έσύ άγαθούλη αν τό
  χεις μΐας καλύτερης τύ-
  χης νά πας στόν Παράδει
  σο μετά θάνατο γιατΐ δέν
  σοβτυχε νά χωστείς ' στή
  σ'κιά μΐάς άπάτης. Κι άκόμη
  μην ξεχνας πώς ό Χριστός
  εΐπε στήν επί τοΰ "Ορους ό
  μΐλία τού: «Μακάριοι οί
  πτωχοΐ τώ πνεύματι...»
  Τώρα πώς τό εΐπε παραθο-
  λκκά καϊ σέ άνθρώπους κι
  δχι σέ άερ,οατλανοφερμένα
  μουσκάρια, αύτό δέν έχει
  σημασία.
  Σύ φίλε μου νόίσαι καλό
  παιδί, φρονιιμούλικο χΐ ή"
  σοχο όίκακο κΐ άγαθό μές
  στήν γερανοαταρμένη κού-
  νΐα σου. "Ετσι δέν θΰχεις
  ήθικολογικά προβλήματα.
  Δέν θΰχεΐς νά χάσεις τίπο-
  τε άΛλαχττε. Οί Άρχάγγε-
  λσι Γαβριήλ— Μιχαήλ πού
  θά πάρουν την ψυχή σου
  καϊ ,πού δέν πρόκειται νά
  την κρύψουν σέ καμμιά
  οΐκιά αριθμών, δπως κάνουν
  τα μαγγόπαιδα οί άγροτο-
  γδάρτες, αύτοΐ σίγουρα αν
  δέν την θεωρήσουν ένοχη
  σάν κοιμισμένη πού ήταν
  δταν ζοΰσε, θά την παν α¬
  σφαλώς «έν τόπω χλοερώ»
  "Ετσι, τουλάχιστο έκεϊ,
  μΐά πού δέν άπέλαυσες τίς
  σκΐές τής παρούσας ζωής
  θά άπολαύσεις τίς σκιές
  αύτές. Φυσικά 8ν δέν σοΰ
  άφαιρέσουν κι έκεϊ την κου
  νΐα σάν μ. · · ,μ ■ ■ · μο>ρό.
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ εΤΣΑΤΝ'8»
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79
  ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Εντος ζώνης, ανατολικώς
  τού Πιτσουλα«είου, (Μετόχι
  Κο<—ΐροσαλή), πωλώ έκτασιν 750 τ.μ. μετά δυό κτΐιριοκών συγΊοροτηιμύτων 120 καϊ 80 τ.μ. καταλλήλων δι' αποθήκας, ή βιοτιχνικήν εγκατάστασιν, νε¬ ρό, φώς, υπάρχει ώς καΐ γραμ- μή βιομηχανικού ρεύματος. Πληροφορίαι: Χαρ. Λυρι- τζής, Μετόχι — ΚαμΓτεροσαλή. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΙΝΟΚΙΟ» ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Μπεντεβή 159 (πίσω άπό τό Ζαχαροπλαστείο Στάνη) Τηλέφωνο: 236070 Οί έγγραφές ήρχισαν άπό 7 Μαρτίου "Εναρξη άιπό 15 Μαρτίου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ- νος ηλεκτρικ'6ς, διπλός, β) Ψη- σταιριιά ηλεκτρική γ) Μΐιξφ (ζυ- μωτήιριο) δ) Ζαμπονομηχανή ΜΙΝ-ΙΚΚΣ ΓΡΑΗΜΙΣ ■)Γ — Ο)Γ. ΜΗΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κθβι Κρήτη — Πειραια —Κρήττ| Τηλ. Πρα·τ·ρι)·υ η4.ΜΜ ιαΙ ΙΟ4.ΜΙ ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ θέλειε βιαοτικές φωτογραφίες γιά 6ι6λιάρια, διπλώμαια, διαβατήρια; Έλδτε σέ μας. Σέ ε*να λεπτό σας τίς παραδΐδομε μέ τό νέο μηχάνημα πού διαθέτομε. ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΒΑΝΣ 2 (Άπέναντι οτό Α' Ταμείο) ΤΗΛ. 220454 ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ ■ ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ - ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΝΟΥΙ • τΗρθε στήν έπικαιρότητα, μέ τίς πρόσφατες άποκαλύψεις τής εφημερίδας μας. κάποΐο άπό τα ώραϊα πού 2λεγε ό γνωστάς άσυναιγώνιστος 'Ηρα κλειώτης κωζέρ, ό ΝΙΠ, τό όποΐο καϊ σθς θυμί· ζω: "Εξω — λέει — άπό ^να Γραφεϊο, είναι κρε μαθμένη μΐά ταμπέλλα, πού γράφεΐ: ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ • Απατατ · • Ρέφαι · • Ρεμούλαι 9 • ίΔωροδοκϊαι · • Πλαστογροφϊαι · Διευκρινίζω δτι: νΑευδορκίαι Παρανομιαι Καταδολίεύο*ι< Παραχαράξεκ Κουπίναι σβΐανα- ύπαλ- τυχόν συσχετισμός των πά ραατάνω μέ Δημόοΐα Υπηρεσίαν πού 6ρίοκεται στό έόπίκεντρο τής έΐϋκαιρότητας, είναι άσχετος καϊ εντελώς συμτπωιματικός! * "Ενας διάλογος τώρα, σχετικός μέ τό Πολεα- δομικό: —Μά τί ^παθε, λέει, ό Σπανάκης; —Πάτησε την πίττα ή μάλλον τή.. κόαηττα! * Κι άκόμη £νας: —Είναι άλήβεια πώς έκτός άπό τούς λήλους, είναι μπερδεμένοι καϊ μηχανικοί; —Δέν ξέρω, άλλά μΐά τέτοΐα.-. μηχανή, εϊ- χε άνάγκη καϊ άπό. . · μηχανικούς! * Κι£ναςΰλλος: —Μά πώς πιάστηκε ή δσυλειά μέ τίς πορα νοιμες όδειες; —Κάποιος έρριξε· . · άδειες κι βπιασε... γε- μδτες. * Οί φημες πού όργίασαν γύρω άπό τό θέμα ϊοΰ Πολεοδομΐκοΰ έφερον, μεταξύ βλλων, άμεαα έν- διαφερόμενο γιά τό.·. πάτΐλωμα (τό ·.. οκέπα σμα δηλαδή) τόν κ· Μητσοτάκη, ό οποίος τίς κρί σΐμες μέρες των άνακρίσεων βρέθηκε συμπτΐΐ>μα-
  τΐκά στό Ήράκλειο.
  "Ενας ,μάλισ)τα (κακοτκΐστος, πετάχτηκε καϊ
  εΐπε πώς ό κ. ύτπουργός ένδιαφερόταν κυρίοις γι
  ά £να πολύ δικό τού α/νθρωπο κσί ήθελε νά γίνει
  γιά την περίΐττωστ) τού·., γέφυρα γ] επί τό...
  κρητικώτερον. ·. καμάρα!
  Έγώ, προσωπικά, δέν πιστεύω τέτοΐο πράγ-
  μα, γΐατΐ ξέρω πώς ό Αβέρωφ καϊ δχι ό Μητσο¬
  τάκης, είναι ··. γεφυ,ροποιός ϋ; (πάλι επί τό...
  κρητικώτερ,ον) · . · καμαρίτης!...
  * ΕΙχα γράψει, έπανειλημμένα, γιά την διαφη-
  μΐστική ταμπέλλα πού εΐχε τοποθετηθεϊ στό μνη-
  μεΐο τής Πλατείας Κορνάρου, χωρϊς νά γίνεται
  τίποτε.
  Την περασμένη θδομάδα λοιπόν εΐπα στούς
  άρμοδίους, δτι αν δέν 6γεί ή ταμπέλλα, θά τοπο-
  θετήοω κΐ έγώ πλάι μΐά της «Αληθείας», πού
  θά λέει — φυσικά — καϊ τό «"ιΕξω οί Βάσεις άττό
  την Κρήτη».
  Άποτέλεσμα: οέ δυό μέρες ή διαφημιστική
  ταμπέλλα εϊχε κατεβεϊ, παρά τ ό δτι συγγένευε
  έξ. ·. άιγχιστείας, μέ τοπικό στέλεχος τής «Νέ
  άς Δημοκρατίας».
  Νά λοωτόν ένα αποτελεσμ,ατικό ... φαρμα-
  κο γιά τέτοιες περΐιπτώσεις, πού αργησα νά τό
  σκέφτω.
  * Καϊ μιά αόλλη άκόμη ίστορία πού σχετίζεται
  κι αυτή μέ τα,μπέλλα.
  "Οπως είναι γνωστό, εχει άπαγορευτεϊ νά ά-
  νάβουν μετά τίς 9 τό 6ράδυ οί φωτεινές έπιγρα-
  φές. Καϊ δμως παρατήρ-ησα πώς μιά τέτοΐα στό
  κέντρο τοΰ Ηρακλείου, β|ίναι άναρμένη δλη
  νυχτα. Γράφει δμως τή φράση: «Πολιτικό Γρα¬
  φεϊο Εμμανουήλ Κεφαλσγιάννη».
  Σκέφτηκα λοΐιπόν κι ίίρχισα κι έγώ νά άφή-
  νω πιά κάθε 6ράδυ άναμμένη την φωτεινή έτπ-
  γραφή τής «Αληθείας», ή άποία θά ζανασβύσει,
  μόνο δταν δώ δτι έκανε τό ϊδιο καϊ ή τκαραπάνω
  * •.πολιτική έπιγραφή.
  Δέν είπαμε δτι δλοι εϊμαστε ϊσοι (έστω κι
  ά*ν δέν εϊμαστε δμοιοι) ενώπιον τοΰ Νόμου;
  Μεταξύ μας δμως πολύ φοβοΰμε δτι θά σβύ
  σου,ν άμέοως μόλις διαβάσουν αύτά, την έταγρα
  φή τοΰ Πολιτικοΰ Γραφείου Κεφαλογιάννη, γι
  ατΐ μέ τό νά άνάβει ή έπιγραφή τίϊς «Αληθείας»,
  φωτίζεται καϊ ή έπιγραφή "πού είναι πάνω της
  καϊ πού γράφει «"Εζω οί Βάσεις άπό την Κρή¬
  τη».
  Νά, επί τέλους, καϊ δνα ■.. καλό των Άμε-
  ,ρικάνικων Βάσεων.
  * Στόν χώρο πού βρίσκεται ακριβώς κάτω άπό
  τή Διοίκηση Χωροφυλακής Ηρακλείου, ύπάρ-
  χει μιά πΐνακίδα πού γράφει δτι έπιτρέιπεται τό
  παρκάρισμα των αύτοκινήτων πού άνήκουν στούς
  Δικαστικούς Λειτουργούς.
  'Επειδή ακριβώς κάτω άπό την πΐνακίδα
  παρκάρει άρκετές φορές τό άγωνιστικό αύτοκίνη
  τό τού κάποΐα τταληά... καραμιπίνα, άπό πλευ-
  ρας πολιτιικης σχέσης μέ ίσχυρό πολιτικό παρά
  γοντα, πηγά κι άρ,ώτηοα μήπιυς ό Μανώλης τόν
  εϊχε δΐορίσει δν δχι... Λειτουργό, έστω- .- Δικα-
  οπκό Ύιπάλληλο καϊ δέν τδξερα.
  Βεβαία, δσοι τόν ξέρουν, ϊσως μοΰ ποΰν: Πε
  ριττό ήταν πού ρώτησες άν είναι... Λειτουργός
  άφοϋ είναι γνωστό δπ ό παραπάνω·.· φρουραρ
  χοφιλος, λόγω τής νυκτερινής ζωής πού διάγει,
  είναι μάλλον . ·. Εσπερινάς.
  Δέν βρίσκω καϊ τόσο άπόλυτα σωστή την παρα
  τηρήση, γΐατΐ δέν είναι απαραίτητο δσϊοιος..·
  σπερνιάζει νά μή · ■ ■ λειτουργεϊ.
  Νά δμως πού μέ την κουβέντα ξέχασα τό
  έν λόγω αύτοκίνητο, όπως, ασφαλώς, μέ κάποια
  αλλη ·.. «κουβέντα», τό... ξέχασαν καϊ οί άρ-
  μόδιοι.
  • ••Παρικαρισμένα·.. ξεχασμένα, πού λέει
  κι ή παροιμία!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  -■■■■■■■■■■■■Η1Ι.ΜΙ-----...--Ι,
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ!
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΛΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ-
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 1β4
  ΤΗΛΕΦΟΝΟ 280291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ —ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—-Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  »■■■■■■■»■■»■■■■)