90970

Αριθμός τεύχους

228

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, ποί> τχρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί <ίλλοι τό στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω καΐ μιά συλλα*ή δική τού. ■· ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ! Ι ι ι ι ι ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Διβ-θονΥΑ*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291 Χρονος 5ος—Άρ. Φύλ. 228 — Δρχ. 10 Γύρω άπό τή μεγάΛη κομπίνα τοϋ ΠοΛεοδομικοϋ Ηρακλείου ΑΙΜ ΑΣΤ ΑΛΗΚ ΑΙΜΕ1 II ΑΔΒΕΣ Μέ έπεϊνον τέλεξ πού οτάλδηκε πρόοφατα άπό τό Ύπουρνεϊο ΕΚΑΤΟ άδειες οΐκοδομών οτήν περιοχή Ηρακλείου άνασταλήκανε τα μέοα τής περασμένης βδαμάδας, μέ έπείγον τέλεξ πού ήρθε άΐΐό τό Ύπουργεϊο Δημοσίων Έργων. ΑΥΤΟ είναι τό πρώτο ούσιασπκό άιποτέλεσμα σχετικά μέ τή μεγάλη «οματίνα τοΰ Πολεοδομΐκοΰ Γρ,αφείου Ηρακλείου καί ή μόνη πληροφορία πού μαθεύτηκε ό- πό τή μερά πού άιποκαλύφθηκε ή άτΐάτη καϊ ήρχισαν οί σχετικές άνακρίσεις. Ω.ΣΤΟΣΟ ό Είσαγγελέας κ. Ζορ,μιπας συνεχίζει προ- σωπικά την άνάκρΐση, μέ άκρα μυθπκότητα καΐ τό μό- νο πού έγΊνε άντιληπτό είναι δτι όριοιμένες μέρες τής περασμένης βδομάδας άπό τό γραφεϊο τού πέραοε με- γάλος άριθμός ίδιωτών, ύιπαλλήλανν καΐ μηχανικών τοΰ Ηρακλείου, πού φέ,ρονται όναρεμιγμένοι στήν κομπίνα. Μιά μερά μάλιστα (π. Πέμπτη) άπό τό πρωΐ στίς 8.30' ώς ο'τίς 9 τ.ό βράδυ, στό εϊσαγγελικό γρα¬ φεϊο εμτΐαιναν κΐ Κβγαιναν συνεχως, γναχττοΐ καΐ &γ" νωστοι Ήρακλειώτες. ΠΑΝΤΩΣ, τό γεγονός τής άναστολής των 100 άδειων οίκοδομών- ύπογραρμίζει δσα ακριβώς άποκάλυφε ή «Άλήθεια» πριν άπό δυό βδομάδες. 'ΡΓ Φ ο Καί οτό ΉράκΛειο ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΙΜ Η ΝΕΑ Πανελλήν*α κομτηνα, η σχπκή μέ τα θέματα, των ει- οαγωγιχίς ιξετάσεων, εϊχε την προίχτασή της καί στό Ηρά- κλϋθΙ ΑΝ καί δέν δόθηκε καμμιά σχε- τ*ή ιίδηση αττό τίς υττεύθυνες Αρχές, η «Αλήθεια» ϊμσθε την ιζήί πληροφορία, την οποία κ« μεταδίδα στό αναγνωσπκό της κοινό: ΜΕ υσανγελική εντολή, ποθ δό θΐ)« από τόν κ. Ζορμττό πρός 1Κ «ιταδωχτικές Αρχίς Ηρα- κλεϊου, όργανα τής Χωροφυλα¬ κήν άρχκταν τό πρωί τού ττρο- χθισινού Σαββάτου ανοκρίσΐκ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τό Γ Αστυνο- μικό Τμήμα ανέκρινε άτομα (κα- θηγητίς — φροντκττές) πού σύμφωνα μέ τίς πληροφορϊες ιίχαν ανάμιξη, αλλά μίχρι τή νύχτα τού Σαββάταυ δέν εΐχε προκύψει τίποτε θΐ,τΐκό. Οί ανακρίσεκ όμως συνεχίζον- ται, γιά νά δ»σλευκαν&εϊ πλή- ρως η υπόθεση καί στό Ηρά- κλειο, αφού κυκλοφόρησε η φή μη ττώς κι εδώ «έγινί κάτι». ΩΣΤΟΣΟ στήν Αθηνά, συνελή¬ φθη καί ωμολονησε ο γυμνασι- άρχης Γεώργ. Ράμμος, ότι ή- διαστάσεις. Ο Ράμμος ήταν ο ταν ο εγκέφαλος τής διαρροής Γραμματεύς τής Κεντρικήν Ε- τών θεμότων, τής τρομαχτικής πιτροπής Εξετάσεων τής Β' Λυ- αυτής κομπίνας μέ Πανελλήνιες κείου. ΙΜικηφόρος άπόηχος των γεγονότων τοΰ Μουοείου Άδωώδηκε καί άπό τό Έφετεϊο γιά 4 κατηγορίες ό Δ)ντής τής ((ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Έκτός άπό τόν μόνιμο δικηγόρο μας κ. Γ. Στρατάκη, μας ύπερασπίστηκε έντυπωσιακά καί ό Βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ κ. Άπ. Κακλαμάνης ΚΑΤΑ τή συνεδρίασή τού τής Τετάρτης 13 Ίουνίου 1979 τό Τ,ριμελές 'Εφετεΐο Κρήτης, ττροεδρευόμενο άττό τόν 'Εφέτη ι ( ι ( ι ι ι ι ι ΙΩ ΜΕΓΑΛΕΙΟ Μ ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ! Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΝ άπό τις Είσαγγελικές Άρχές (ττού άποτελοϋν τό πρώτο σκαλοπάτι τής Δικαιο- ούνης) στά Διικαστήρια, των άτομων πού κατά τίς γνωμες των άξιοτίμων κ.κ. Είσαγγελέων κρί νονται ένοχα άδικημάτων, είναι μιά όδυνηρή γιά τούς κατηγορ,ουμένους περιπέτεια/ άλλά άπω- οδήιποτε νό,μΐμη και πολλές φορές έατιβαλλόμενη ενεργεια. Η ΤΕΛΙΐΚΗ κρίση άιπό τούς έντιμότατους έκπρο- οώπους τής Δικαιοσύνης, τούς άδέκαστους καΐ άντικειμενικούς Δικαστές, είναι τό τελικό έπι- σφράγισμα τής αΊποναμής τοΰ Δΐκαίου καΐ ή όλο- κλήρωση τής μεγάλης έννοίας τού. ΤΟ νά παραπέιιιΐπουν λοιστόν οί Είσαγγελεϊς καΐ νά άιποφασίζουν οί Δικαστές, αύτό είναι έΎα ά¬ πό τα κύρΐα χαραχτηριστΐκά πού συνθέτουν τό μεγαλεϊο τής Δικαιοσύνης, άνεξάρτητα, φυσικά, άποτελέονιατος, άφοΰ ή κρίση των Δικαστών γί- νεται τό ϊδιο άγόγγυστα δεχτή καΐ άιπό Είσαγγε¬ λεϊς καΐ άπό Κατηγορουμένους. >»>>»4»»»»φ»»»»»»φΦ»»»»»»»»»ν ———————————————.
  Στήν περιοχή Λινοπεραμάτων
  Ο ΣΚΟΥΠΙΛΟΤΟΠΟΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μιά άπαράδεχτη, άπό πολλές ηλευρές, κατάστααη
  {
  {
  κ. Βρουστούρη καί τούς 'Εφετες
  κ. κ. Βαβαιρέζος κ α» Αλεξί¬
  ου, άθώωσε παμψηφεί τόν έκδο-
  τη τής «Αληθείας» Μανόλη Χά
  ριτάκη (Μάνο Χαρή)1 άητό τιρεϊς
  κατηγορίες ίσαρίθμων δημοσιευ1
  μάτων των γιά δήθεν, περιύβρι-
  ση άρχής (τοΰ Νομάρχη κ. Τσίρ
  κα) καΐ ά—ό μιά τέταρτη, τής
  καταλήψεως τού χώρου τού Μου
  σείου, ο! οποίες συνεκδικαστή-
  κανε δλες μαζί, γιά τόν λόγο
  δτι δλες σχετιζόντουσαν μέ τα
  γνωστά γεγονστα τοΰ Μουσεί-
  ου Ηρακλείου.
  ΜΕ την μνημειώδη αυτή άπτόφα-
  σή τού τό 'Εφετεΐο Κρήτης έπε-
  κύρωσε την ττρογενέστερη άθω-
  &>τική άπόφαση τού Τριμελοΰς
  Πλημιμελειοδικείου Ηρακλείου,
  επί τής άττοίας εΤχε άσκήσει έ'-
  φεση ό κ. Είσαγγελέας Ήρα-
  κ,λείου και άττό την όποίσ γεν-
  νήθηκε καϊ ή προχθεσινη έφετει
  ακή δίκη.
  ΠΡΕΠ'ΕΙ νά ση,μειωθεΐ δτι ό ΕΙ
  σαγγελέας τής ίδρας και 'Αντει
  σαγγελέως 'Εφετών κ. Κ,ρινοκος
  ζήιτησε την άδώωσή μας γιά τό
  όρθρο «κώλός κσλός ό χοϊρος μας
  μά βγήκε χαλαζάρης» τονίζοντας
  ότι άχι δχΐ'μόνο ττεριύβρισηάρχής
  δέν εΐναι,άλλα οϋτε κάν έξύ6ριση
  κατά τοΰ προσώττου τοΰ κ. Τσίρ
  κα, καθώς έπίσης ήταν άθωωτι-
  κός και γιά την ιτερπττωοη τής
  τταραιμονής μας στό Μουσεΐο μέ
  τόν βουλευτή ©αν. Σκουλα και
  τόν κ. Γ. Σκαρδελάκη. Ζήτησε
  δμως την έιοχή μας γιά τα δυο
  χιουμοριστικά δημοοηεύμοττα
  ποΰ έ'λεγαν δτι «ό κ, Τσίρκας
  δέν κάνει γιά Νομάρχην άλλά
  μόνο γιά κλητήρας» καί δτι
  «σπανίως οί πλακακέφαλοι Ήπει
  ρώτες γίνονται άττό κουλουρτζή- [ καταστηματάρχων τϊ)ς πλα-
  ΤΕΛΟΣΤΟΥΜΗΝΑ
  ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
  Η ΠΛΑΤΕΙΑ
  ΜΟΡΟΖΙΝΗ
  "Οπως δήλωοε προχθές
  ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ.
  Καρέλλης, τό τέλος τοΰ μή
  να αύτοΰ έ'χει συμβατΐκή ύ-
  ποχρέ'ωση νά τελειώσει τό
  εργο διαμόρφωσης τής κεν
  τρικής πλατείας, δπου 6ρί
  σκεται ή Κρήνη Μοροζίνη,
  ό άνάδοχος έργολάβος.
  "Οσον άφορα τό κύριο
  θέμα τής π,ροοτασίας τοΰ
  μνημείου, εΐττε δτι θά χρη
  σιμοποιηθεϊ ή λύση τής δη-
  μιουργίας πιδάκων πού θά
  έκτοζεύουν νερό.
  "Αν καί είναι νωρις νά
  κάνομε κρίσεις επί τοΰ θέ-
  ματος, 2να μόνο διερωτού-
  μαοτε άπό τώρα: Τί θά γί-
  νει τίς ώρες πού δέν θά ρέ-
  ει άιπό την κρήνη νερό;
  "Ας εύχηθοΰμε πάντως
  νά τελειώσει τό έ*ργο σύν-
  τομα — δποκ; καϊ τό αλλο
  τής Δαιδάλου — γιά νά πά
  ψει ή ταλαιπωρία καί κυρΐ-
  ως ή οΐικονομΐκή ζημΐά των
  δες Νομάρχες», ύ-οστη,ρίζοντας τείας
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ «ττή σελίδα 4 | δρόμου.
  τουρΐθτΐκοΰ
  Ένώ κυκλοφορούν φήμες ότι
  δέν δα ζανάρδει οτό Ήράκλειο
  ΣΕααΕΙΑΟΝΟΜΑΡΧΗΣ
  Από τό προττερασμίνο Σάβ-
  βατο έχει φύγει αττό τό Ηρά¬
  κλειο ο Νομάρχης κ. Σπ. Τσίρ¬
  κας, κόνοντα< χρήση κανονικής τού αδείας, σύμφωνα μέ ό,τι λέει η Νομορχία. Εν τώ μεταξύ κυκλοφορούν ανεπίσημες σληροφορίες σύμ¬ φωνα μέ τις οττοκς δέν πρόκει- ται νά ξανα«πιστρέψε.ι στό Ηρά κλεκ> καί ότι η Κυβέρνηση έχει
  ήδη επιλέξει τόν αντικαταστά
  τη τού.
  Πάντως ανεξάρτητα από
  τα τταραττάνω, εκείνο πού προ-
  καλεί εντύπωση καϊ ερωτηματι
  κά, είναι τό γεγονό< ότι ενύ στή Νομαρχία Ηρακλείου, αυ¬ τήν ακριβώς την εποχή, λόγω τής γνωστής «κομπϊνχκ τού Πό λεοδομικού», η παρουσία τού Νομάρχη είναι απαραίτητη, μέ την οποεοσδήποτε μορφής, πάν τω< την ουσκιστική απουσία τού κ. Τσϊρκα, μενει ακέφαλη αττό πλευράς κυβερνητικόν εκ- προσώπου. Γιά τό ποιοί Θά καταΘέσουν στεφάνια ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ Τό μεοημέρι τοΰ προχ- θεοινοΰ Σα66άτου ό Δή- μρχος Ήιρακλείου κ. Κα¬ ρέλλης έ"δωσε συνέντευ- ξη Τύπου, έξ άφορμής τοΰ μεγάλο κοινωνικό ττρό- &λ»>μα, γιά τό όατοΐο είχαμε ά-
  σχοληθεΐ καί παλιότερα φέρνο-
  με ξανά στή δημοσιότητα, για-
  Ή συνεχίζει δυστυιχώς νά ΰττάρ
  Χϊί, κακώς, κάκιστα κατά τή
  γνώμη δχι μόνον τή δική μας άλ
  λά καΐ πολλών.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά την άφόιρηιτη,
  κα! άτταράδεχτη κατάσταση ποθ
  δημιουργεΐται άπό τό πέταγμα
  καί τό κάψιμο των σκουττιδιών,
  στό γνωστό σκουππδότοπο τοΰ
  Δι>μου Ήιρακλείου στά Λινοττε
  ράματα.
  ΑΝ ΤΎΧΕΙ καί περάσετε μιά
  Ι έρα ή νύχτα καλυτέρα, κοντά
  "^"■ό την ττεριοχή αυτήν, θά σνμ
  μέσως στό ότι ή κατά¬
  αυτή δέν είναι παραδεχ-
  τή οθτε γιά την δημοσία ύγείσ
  °ύτε γιά τόν τουρισμά μας, οθ-
  τε Υενικώτερα γιά τόν πολιτι-
  σμο μας.
  ΟΙ ΚΑΠΝΕΣ ττού δγαίνουν άτπό
  το κάψι,μο των σκοι/ττιδιών, 6οη-
  κατά περίσταστ) καΐ
  τού άνέμου, απτοδίβουν μιά δύ-
  σοσμη καί άττοτη/υχτική άτμό-
  σφαιρα, ττού ένοχλεΐ πολι; τούς
  διερχομένους και πολΰ ττερισσό
  τερο δσους εχουν μονιμώτ^ρο δέ
  σμό μέ την γύρω περιοχή.
  ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ τής ΔΕΉ Λινοπε-
  ραμάτων πού δουλεύουν τίς νυ-
  χτερινές κυρίως βάρδιες, είναι
  άπό αΰτούς ποΰ ταλαιπωροθ/ται
  άπό την τταρα—άνω κατάσταση.
  ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ποθ διααένουν
  στά ξενοδοχεΐα «Άχτής Ζεύς» κσί
  «Άητολλώνεια» είναι έπίσης άττό
  τα βασικώτερα θύματα των καπ
  νογόνων σκουττιδιών,
  ΚΟΝΤΑ σ' αύτούς πρέπει να
  προστεθοΰν οί έργαζόμενοι στά
  ξενοδοχεΤα αύτά, οί κολι/μδητές
  τής περιοχής, οί ίδιοκτητες τό
  ττροσωπικό καί οί θαμώνες των
  γύρω ταβερνών, κέντρων διαί
  δάσεων καί άγροτικών κατοικι-
  ών καί οί ττάσης φύσεως διερχό-
  μενοι άπό την περιοχή.
  ΤΟ ©ΕΜΑ εΐνσ.1 έξα^ρετικά σο¬
  βαρά, άλλά νσμίζομε δτι δέν θά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδο 4
  Μετά την τυπικό «συμβιβασμό» στό Έφετεϊο
  Σοβαρά έπεισόδιο μπαξύ Βουλευτή
  Μ. Ξυλούρη καί Δημαρχου Μ. Καρελλη
  Η ΔΙΚΗ μεταξύ τού Δηράρχου
  Ηρσιίλείθ'υ κ. Μ. Καρέλλη καϋ
  τού Δημοτ. ΣιυιμβΌύλου (τού
  συνδυοκΐμού Παΐπαι'ϋ'ωάννΐοιΐ')
  κ. (Γάν. Ξυλοάρη,, στό Τΐριμελές
  Εφιετείο Κρήπης, ενώ εϊχε τυπι-
  κά μκά ισυιμιβιβαστ»κιή, βκβαοη,
  ^τήν σασίιαι δηιμιού>ργΓ|ΐσ£ μέγα
  λύτερο χόσμαι ιμ£~αξι> των δυό
  σντηιδβκων καί κυιρίως από την
  «ατηγοραυμιένιη πλεΜρό, μέ
  φφάΜΐιση οτό αντΐ'μαχάμενο
  τιροσιοήνιο, τού πατέρα Μενέ-
  αου Ξυλούρη βουλευιτή ΕΔΗΚ
  Ηρακλείου.
  Συνοτττικό. τα γεγονότα ε-
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Δυό ένδιακρίέιρονιτα άρβρα εκλε-
  κτών συνεργατών τής «Αληθεί¬
  ας»
  • «Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙ-
  ΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΝΑΙ
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ» τοθ κ. ΝΙ-
  ΚΟΥ ΠιΕΡΑΚΐ.
  • «ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ
  Κ.Υ.Π.» τού κ. ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΤ
  ΖΑΚ,Η.
  χούν ώς εξής:
  Μέ την έναρξη τής διαδι-
  καοίαις ο μηνυτής κ. Κβιρέλληβ
  δήΊλωσε διά τού διικιηΐγΐόρου·
  ι ου κ. Πκαζή, όιτιΐ δέν παιρίστα
  ται οάν πολιτιικιή αγωγήι ΚΐαΓτά
  ιώνϊ συγκατηιγοροοιμένωινι εκδο-
  τών, πού έίχαν δημοσιεύισει την
  Γπβτολή Γιάν. ΙυΙλούιρη κ.κ.
  κ.κ. Μυικωνπάτη, Παιπιαγεωργΐ-
  ου, ΙτραιΤάκη- κα'ϊ ίνΙάνοΐΓ Χα¬
  ρή.
  Στή ουνέχίπα καΊ ενώ έδειχ
  νέ ότι» θά προχωρούΐσε ο δ*κη,
  λόγω τής ειπΐιμονιής τού Ξυλού¬
  ρη ν» μην απογράψει καμμιά
  δήίλωοη, ο συνιήγορος τού Ξιυ-
  λούρη (γνωστός Μιαίσώνοζ) κ.
  Πολιττώφ, πρασικόμιισε μιά δα-
  χτυλογιραφηιμένη δήλιαση καί
  σέ παρατήρηΐση τού συινιηΐγό-
  οου τού κ. Καιρέλλη ότι. πρέπε»
  νά την κάινιει ο πελάτης τού κα-
  τηγοροόμενος Ξυλοιίρηιζ είιΓϊε ό¬
  τι ενεργεϊ καπ-' εξυσιοδοτηισίν
  τού.
  Στή συνέχεια διέκοψε τ6 Δ|ι-
  κσοτήρΐιο γιά νό βρεθΜ φόιρμου
  λα συιμφωνίαις, ΐ.νώ ο πατέρος
  Γυλούιρης φώναζε ότι πρέπει
  ν ό γίνει η δίκη.
  Μετά από λίγο καί εν
  μικροαντεγικλήισίων ο κατηγο
  ρούμενος Ξυλούρης οπέγραιψε
  γγτϊ τής έδρας μι/ά δήΛυση,, ο κ.
  Καρέλλης αττέΐσυιρε *αΐ ο συιμβι
  βαισμός επισεύχβηικε.
  Τυιπικά όμως διότι ενώ δ·εν
  εϊχαν καλά - καλά προΐλάβει νά
  αΓΓθισυρθούν οί κ·.κ. Εφέτες, ο
  χ. Μ'ενέλοος Ξυλού.ριΓΚ άρχκισε
  νά φυνάζει μέσαι οτήν αίθουισα
  ότι: «τώρα Θά πά πούιμε ΒμΒτς
  οί δι>ό, εγώ κι αυτός, μιέ τόν κ.
  ΚαΙρέΙλλη».
  Ο κ. ΚαιρεΛληις τού αντ άπαν
  τηισε προκαλώντα< τον νά πεί ψανερά ό,τι έχιει .εναντίον τού κοί ο κ. Ξυλούρης τού ττέταξε τή βαρεία φράιση: «Όταν εγώ ή μουνα στήνι ΕΣΑ και Τίς εξορίες ισύ αιρμιένιζες με τόν ΠαΓττα- κό». Τότε ο κ. Καρέλλη,ς αττεκά- Λεσε «ιάβλιο ψεύτη» τόν κ. Μέν. Ξυλούρη, λέγονιτάς ταυ πώς πι στεύει πώς γιά τελευταιία φορά βγαιίνει βουλευτήις κ·ι< ότι σύντο |ΐα Θα χάισει την ασιυλία γκά νώ τού υ,ποβάλει μήνοση. Από εκεϊ καί Γτέρ.αι ο γυΊρς κ. Γι,άν. Ξυλούρης, κατευθυνθή*ε μέ θΜμό κατά τού κ·. Δηιμάρχο.υ αλλά ευτυιχώς υιπιήιρχαιν εικε! αρ¬ κεταί ψύχραιΐιμοΐΐ. Μετά τό έπεισόδιο παρατη- ρήΐσαμε στόν κ. Μενιέλαιο Ξυλού • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 προγρά,μματος μνηροσύνου των 62 Μαρτύρων (Κυρια- κή 17)6)79), στό οποϊο διε- φώνησε ό Δηιμος μέ τή Νο¬ μαρχία. Ή τελευταία ίίθε- λε νά τής καθορίσει 6 Δή- μος ποιοί ακριβώς θά κατέ θεταν στεφάνια. δεδομένου δτι σΓΟ οη.μεϊο αύτό ό Δί)- μος (πολύ καλά ιπράττον- τας) α<ρηνε έλεύθερη τή σχετική ιΐτρωτοβουλία σέ ό- ποιονδήττοτε έτπβυμοΰσε νά τΐμήσει τούς ίίρωές μας. Έσΐειδή είναι γνωστά τα περυσινά ατοπα, (άιπεχΰιρη σαν, ώς γνωστόν, οί έπίση μοί, μόλις πήγαν νά κατα¬ Θέσουν στεφάνια οί «μή ά- νεγνωρισμένες» άντιοτασια- κές όργανώσεις) ό κ. Δή¬ μαρχος είδοποίησε τούς έ- πισήμους δτι καλυτέρα νά μή παραστοΰν, ά"ν έχουν κα τα νοΰ νά κάνουν δ,τι βκα- ναν πέρυθΊ. Στό μνημόσυνο (τό ό- ποΐο δέν προλαβαίνομε νά καλύψωμε δημοσιογραφικά λόγω τοθ κλειοίματος της υλης μας τό Σάββατο βρά- δυ) ίίχει προγρα;μματιοτεϊ νά μιλήσει ό κ. Καρέλλης θά ίερουργήσει δέ ό Άρχΐε πίσκοπος Κρήτης κ. Τιμόθε ος. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ Γιά χθες Κυρΐιοκή 17-6-79 ύ- '^οα 8 τό Ρροδυ, οί Επιτροιπές Πόλης κοί ΥττοΊθρου Νομού Η- ροκλειοιι τού ΚΚΕ, ε»χαν πιρο- .'&οιμματισίΐ συγκέντριΧΓ >ίτον Κιΐνηματογράφο «Ηλέ-
  *τρο», ίνάντια' στήν ί.νταξη
  'ι^ς χώροί μας στήν Κοινή Αγο
  [>6.
  Ομιιλητής ήταν ο κ. Ν. Κοτζι
  ά< «ο«νωΛθιλΛγος, αναπληρωμα μίλος τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ. Την Τετάρτπ 20)6)79 - Στό 'Εφετεΐο Χανίων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑ ΤΗ ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΣ ΔΙΚΗ ι- Μεθαύρκ) Τετόρτη 20 Ιου- νίου, πρόκοται νά στό Εφετείο Χανίων η κστ φισιν δίκη μέ κατηγορουμένους τόν εκδότη τής <ιΑλήβ«ας» Μαν. Χαριτακη (Μάνο Χαρή) καί τούς κ.κ. Αρ. Γιαννακουδά- κη καϊ Ν. Ψιλάκη, γιά τή γνω- στή υπ6θ«ΐη τής «υπεξαγωγής» των μοσωνικών χαρτϊων από τή Στοα «Αριαδνη» τού Ηρα^ κλεέου. Οί κατηγορούμΐνοι έχουν δικαοτεϊ πρωτόδικα από τό Τριμελές Πλημμελίΐοδικίϊο Ηρα- κλε'κΗΐ σέ βμηνη φυλακίση. Εξ αφορμής τής παρυπανω δίκικ, πολλές συγκινητικίς καϊ τιμητικές εκδηλώσεκ συμπαρα- ατάσιωί καταφθάνουν από την Αθηνά, τα Χανιά καϊ άλλα μέρη- Ενδεικτικά δημοσιεύομε πα- ρακάτω μιά ιπιστολή συμπαρά στάσην πού υπογράφουν αττό την Αθηνά διονοούμενοι, καθη γητές, αξιωματΜτοϊ ε. α., παπά δες, επαγγελμαιτϊες, γπ— ροί, φοιτητές, επιστήμονΐς κ. ά. Η επιΐοτολή συμπαράστα- σης από την Αθηνά έχει ώς ι- Όσοι προθυιμα. καϊ αυθφμη τα υιπογράφουιμί τό παρακάτω κ,είιμενο τιού διιαβάοχ3ΐμ£ προοε- κτικά, θέλθιυιμε ντά εικδηλώσοιυ- με τήνσυμπάθίΐσ καί την ηθική· |ΐα< συμπαράσταοιη στόν γνυ~ στό δηιμοσιογράφο καί εκδότη τήις εφηιμερίδοις Ηραικλεϊου' Κρή τηις «ΑΛΗΘΕΙΑ» κ. Μβινώλη Χά ριτάικιη (Μάνο Χαρή) καί τους α/ωνΐιοτες οιυνεργάΐτίς τού, οί οττοιοι δΓκάιζονταιΐ στίς 20 τρί- χοντος οτό Εφετείο Χανίων, ύ- στερα από μήναση τήί ΜαΌω- νίκης Στοά·ς Ηρακλείου «ΑΡΙΑ¬ ΔΝΗ» καί τού Εισαγγελέως κ. Ζορμπά. «Ο κ·. Μανώιλης Χαριτάκης, γινιωστος στήν Ελλάδαι αάν ευυ πόληιπτος πολίτης, μαχητικός δηιμοσιογράφος καί ακραιφνήί πατριώτης, τού οποίου η επαγ γελματική ευισυνειδηισία καιϊ τόλ μη, η εντιμότης κα| τό ανώτε- ρο ήθος έχσυν βαθύτατα συγ- κινήΐοιει τόν Λαό τής Κρήτης £ΐ- δικο καί τής Είλλάδος γενικώτε- ρα, δικάζεται, αιυτός κκυ' οί οχι- νεργάτες τού με την κατηγορία «υΐΓΤί-ξαιγι^γήις» μαοωνικών εγ- γράιφων. Κατηγορείταιΐ δηλαδή ότι υπήκουσε στίς ενταλιές τή,ς Ορθοδόξου Βκκληισ'κσς τής Ελ¬ λάδος, η οποία Εκκλιηισ'ίο δι" ε¬ πισήμων, γρα.πτών κα« κατηγο- ρηιμαιτκκών δηλώσεων της κατε¬ δίκασε την Μαοωνιία1 οάν μυ- στική Οργάνωση αντιχριστια- νική κ·αιϊ απεργαίόμενηι δεινά γιά την Βκκληισί'α καί τό Έθνο
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞ®
  ΒΑΣΕΙ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι^
  Ι____,
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας ^
  πουπρν με/χωμα
  Γθραξουν οιαλ'λοι πό σεο
  προλαρη να πει εοεω κ αι
  αυλλαΡη δικη'εοιο
  Ι ν>«' ^«ΐίΐ«ι
  11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Την περασμένη Κυριακή έγινε μέ έπιτυχία
  Η ΓΕΜΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΗ ΤΟΝ "ΗΙΝΟΐ
  Έπικρίδηκε ή Διοίκηση άπό μερικούς, άλλά έπανεκλέγηκε
  Κυριακή 3—6—79, ώρα 9.
  30 ττρωινή στόν κινηματογράφο
  «ΟΡΦΕΥΣ» στά Καμίνια:
  Πλήθος μετόχων των «Μινωι-
  κών Πραμμών» στήν κυρία εΤσοδο
  καΐ στήν έξοδο κινδύνου, στρι-
  μώχνεται γιά την τακτοποίηση
  των μετοχών καί έξουσιοδοτήσε-
  ων.
  Δέκα παρά τέταρτο μόλις εΤ-
  χαμε έξασψαλίσει μιά π,ρίζα
  γιά τό μαγνητόψωνο καί μιά κα-
  ρέκλα. ! |
  Δέκα παρά πέντε, ή μικροφω
  νίκη έγκατάοταση ττοϋ εΐχε το-
  ιτοθετηθεΤ γιά την περίσταση
  είναι ετοίμη καί άναγγέλεται
  πώς ήδη ύττάρχει άτταρτία τής
  Γεν. Συνέλευσης,
  Άμέσως Ίτροτείνεται πτρο-
  εδρος τής Γεν. Συνέλευσης ό Δι
  κηγόρος κ. Βαγγέιλης Καλλέρ-
  γης, πού έκλέγεται άμέσως μέ
  μερικά χειροκροτή,ματα.
  Ό κ. Καλλέργης καταλαμβά-
  /ει την προεδρική θέση καί κη
  ρύσσει την έναρξη της Γεν. Συ
  νέλευσης ζητώντας άπτό τούς με
  τόχους νά δηλώσουν στό Προε-
  δρεΐο ποιο! θέλουν νά μιλήσουν
  Μετά τόν σχηματισμό τού κα
  Ρεηορτάζ
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  ταλόγου των όμιλητών, τόν λό
  γο πή,ρε ό ττ,ρόεδρος των Μιν»
  ικών Γραμμών κ, ΚώσταςΚληρο
  νόμος, πού εκανε τόν άπολογι-
  σμό τής χρήσης τού έτους 1978.
  Κύριο χαρακτηριστικό τοΰ
  I-
  σολογισμοΰ είναι ή έπίτευξη κα
  θσρών κερδών έκ ποσοθ 103 έ-
  κατομμυρίων δρχ. ττερίΐτΓου, καΐ
  ή ζημία έκ ποσοϋ 5,7 έκατομμυ
  ρίων άττό την έκμετάλλευση τοθ
  Ο) Γ «ΖΑΚΡΟΣ».
  Ό Πρόεδρος πρότεινε την χο
  ρήγηση μερίσματος στοΰς μετό-
  χους έκ 200 δρχ. άνά μετοχή,
  δ'ιλαδή διανομή τοΰ ποσοθ
  των 10 Ο έκατο,μμυιρίων
  δραχμών καί ζιγτησε την εγκριση
  τής Γεν. Συνελεύσεως γιά την
  διανομή 1ΟΟ.ΟΟΟ νέων μετοχών
  των 1000 δρχ. δκαστη, δηλσδή
  άνά 5 παληές μετοχές νά έκδίδε
  ται μία. "Ετσι ό άριθμός των
  έλεγχος
  ΙΗ-.-.ϋ······· ■■■■■■■■■·» ---.----------------
  Μιά άσυγχώρητη^κατάσταση
  Η προσφατη^έλλειψίΐ
  Α κ
  γεωργικων^φορμοκων^
  ΟΙ ΤΕΛΟΕΥΤΑΙΕΣ βρ,οχές
  οτήν Κρήίτη πέρα άπό τίς
  καταστροφές ιπού δημιούρ-
  γησαν, μέ τή ραγδαία με
  τακίνηση των ύδατίνων μα
  ζων, ήταν καί καταστροφι-
  κές άπό απόψεως ασθενει
  ών στήν άμπελοκαλλιέρ-
  γεια.
  Ή Κυ6έρνηση φυσικά
  δέν εύθύνεται γιά τίς βρο-
  χές( Εύθύνεται δμως γιά
  μιά σοβαρώτατη παράλει
  ψή της: Την παράλλεΐψη
  νά έ*χει άποθέματα Γεωρ-
  γικών φαρμάκων.
  Την έπομένη των βρο-
  χών σχηματίστηκαν · ούρές
  οτά διάφορα καταστήματα
  Γεω,ργικών Φαρμάκων καί
  τής ΑΤΕ, άσχό άμπελοκαλ
  λιεργητές πού ζητοΰσαν
  μέ άγωνία νά προμηθευ-
  τοΰν γεωργικά φάρμακα.
  Εϊδαιμε αυτοπροσώπως
  τίς ούρές αύτές τοΰ παρα
  γιογικοΰ κόσμου τοΰ Νο-
  μοΰ καί νοιώσαμε τόν πό
  νο καί την άγωνία των άν
  θρώπων. Χαρακτηρισπκές
  είναι οί φράσεΐς τους: «έ-
  ποτρύγησα», «γιά £να κΐ-
  λό μπλάβη πέτρα, δυό τόν-
  νους σταφίδα», «δέ θά φάω
  ο{5τε ρόγα» κλπ.
  Ή παραγωγή δποιουδή-
  ποτε είοοδήματος δέν άνή-
  κει στούς παραγωγούς —
  καί τό ξέρει καλά ή κυβέρ
  νηση — καΐ θά 'πρεπε, δχι
  μόνο νά ύπάρχουν τα άνα-
  γκαΐα έφόδια γιά την προ-
  οτασία της, άλλά νά διατί-
  θενται δωρεάν στούς ά-
  γρρτες.
  μετοχών, άνέρχεται ά-ό 5Ό0 έ
  600 χιλιάδες.
  ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
  ΕΠ ΙΚΡΙ ΝΟΥΝ
  Μετά τόν Πρόεδρο εγινε χρή-
  ση τοΰ κατάλογον όμιλητών, ποΰ
  άπτεδείχθη σχετικά μακρύς. Με-
  ταξύ των άλλαν μίλησσν οί κ.
  κ. Φιλιτπτάκης Κλεμανσώ, Μου-
  ρέλλος Γεώργιος, Πά—ά — Κλι
  νάκης Μαν. Καρέλλης, Βαρδι-
  νογιάννης Σήφης, Νικολούδης Πό
  λύδωρος, Σταυρακάκης, Ρουκου
  νάκης κ.ά.
  Ή Διοίκηχη των Μινωικών
  Γραμμών επτικρί&ηκε άττό ώρισμε
  νους μετόχους όμιλητές στά ε¬
  ξής σημεΤα:
  • Τή δημιουργηθείσα ζημία
  έκ τής εκμεταλλεύσεως στό Ο)Γ
  ΖΑΚΡΟΣ.
  • Τή παραχωρήση μεγάλου ο
  σοστοΰ προμηθείας στόν έκπρό-
  σοπο τής 'Εταιρείας στόν Πει
  ραιά κ. Παντελή Σ<)>ηνιά.
  • Την άττόκρυψη άτπό τούς μετό
  χους τής ζημίας σέ μιά άττό τις
  μηχανές τοθ «ΚΝΩΣΟΣ».
  Φ Την έκ συστήματος κωλνσι-
  εργεία τακτοττοιήσεως των με¬
  τ οχών καί έξουσιοδοτήσεων,
  μέ σκοττό την καταττόνηση των
  μετόχων γιά νά άναγκασθοΰν νά
  τταραιτηθοΰν τού έλεγχον τού Δ.
  Σ.
  • Την μικρή ττοσοστιαία άττό-
  σβεση των ττλοίων.
  • Την αγαρά τοΰ «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ■πρός Π,5έκατ. δολλάρια, τή
  στιγμή ττού ή πρώτην ίδιοκτή-
  τριά τού εταιρία «δνΕΝ δΑ-
  ϋΕΝ» μέ διεθνεΐς δημοσιεύσεις
  της τό πρόσφερε γιά 10 έκατ.
  δολλάρια, (Σχετικό πρόσφατο
  δημοσίευμα των εφημερίδων «Η
  ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλείου καί «Ε-
  ΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» Αθηνών).
  'Επίσης έγιναν έιτικ,ρίσεις
  καί σέ θέματα δευτερευούσης ση
  μασίας.
  ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ
  /ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
  Χωρις νά είναι γραμιμένος
  στόν κατάλογο όμιλητών ό κ. Σή
  <ρης Βαρδινογιάννης άνέβηκε στό 6ήμα νά μιλήσει. Ό Πρόεδρος τής Γεν. Συνέλευσης δέν τοΰ έδιδε τόν λόγο κκϊ ττολλοι θερ μόαιμοι σηκώθηκαν άττό τις θε σεις τους, μέ άττοτέλεσ,μσ ττρός στιγμήν καί παρά λίγο διασα¬ λεύση τής τάξης και δημιουργία έκτρόττων. Μττρός στήν πανταχόθεν ττί- εση δ κ. Βαρδινογιάννης ύπεχώ ρησε καί μόλις κατέβηκε σπό τό βήμα τοΰ δόθηκε ό λόγος, όττότε επανήλθε καί ύττεραμύνθη κε τοΰ κ. Παντελή Σφηνιά. Βαρειές κατηγορίες Η ΚΟΜΠΙΝΛ ΤΟΥ ΠΟΑΕΟΑΟΝΙΚΟΥ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σίλίδα 1 μειώσει την έχταση τού θέμα- τος, νράφοντας ότι «τέλειω- σαν οί Διοικητικώς Ανακρίσεις καί βρέθηκε μόνο ένας ένο- χος»ΙΙΙ (τα θαυμαστικά δικά μ<κ)· ΕΠΕΙΔΗ είναι γνωστό ότι τή στήλη αυτή τής «Αλλαγής» γρά φεΐ ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος, τό θέμα συζητήθηκε πολύ, διότι λόγω τής σοβαρότητάς τού ο κ. Καρέλλης (όσο κι άν συνδέε- ται τυχόν φιλικά μέ πρόσιοπα πού ϊσιος ενέχονται) θάπρεπε νά λάβει ανοιχτή θέση στό κοι νιονικό αυτό θέμα. Καί έχει χρί ος έστω καί τώρα νά τό πράξει άν όχι σάν ιδιοχτήτης τής «Αλ¬ λαγήν», τουλάχιστον σάν Δή¬ μαρχος. ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΕΙΠΑΜΕ καί παραπάνυ ότι η ττροδικασϊα τής προανάκρι- σης γϊνΕται μέ άκρα μυοτικότη- τα. Παρά ταύτα όμως οί πλη- ροφορίεί μας μάς λένε ότι ο α- ριθμός των ενεχομένων είναι αρκετά μεγάλος, δεδομένου ό¬ τι συνυπεύθυνοι γιά μιά αδεία μπορεί νά είναι καί τρία άτ^μα. Έτσι ο τελικός αριθμός των ε- νόχων είναι δυνατόν νά φτάσει καί εκατοντάδες ακόμη, άν πά ρωμε σάν δεδομένο ότι οί πα· ράνομες άδειες είναι έστω καί εκατό. ΠΑΝΤΩΣ τό βέβαιο είναι ότι εκ τος των Υπαλλήλων καί των αρ μοδίων, ίνέχονται Ιδιώτες καί Πολιτικοί Μηχανικοί, γι' αυτό δέ ακριβώς ασχολήθηκε σέ ει- δική συνεδρίασή τού μέ τό θέ¬ μα τό Τεχνικό Επιμελητήριο, στό οποίο φυσικά ονήκουν οί Μηχανικοί. Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΟΚ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τος ο Λεβεντάκης καί ανόλυσε τα κσχα ττού θά ττροκύψουν α- πο την ένταξη μέ αριθιμούς καί στο-ιχεία πού ίίχε συγκεντρώ- σει. Μάλιοτα εϊχε κάμει και φυλ λάδια τα οποϊα μοι'ρασε στόν κάσμο πού ήρθε, πού έγραφαν α'υτά πςύ ανιάιπτυξε προ<ρορ.ι- κά. Μιτά πού τελειωσε ο Λε- βεντάκΓις, πήρε τόν λόγο ο Γα- λενιανός καϊ, με τή σειρά τού, κοϊ αυτάς, ανάλυσε τα καλά πού θα προκύψθΊΐν από την ένταξη στήν ΕΟΚ. Τελειϋνον- τας ο Γαλενιανιός άρχιζαν καί γινοτανε απο τόν κόσμο διάφο- ρ«ς ερωτήσεις, πού οί όμιλητές τούς δϊνανε την καταλληλη α¬ παντήση. Η διολλογική αυτή συζητή¬ ση μέ τίς ίρωτήσεις, κράτη,σε μέχρι τίς ιμιεταμεσονύικτιες ώ- ρες. Αυ ι ό τό πράμμα πού έγινε οτο Δημοκρατικό Ηράκλειο α¬ πο δυό νέους ανθρώπους, πρί- πει νά γίνει φωτεινό παράδειγ- μα σέ όλη την Ελλάδα καί πρό παντός ο™ ανθρώπους τής νέ- ας γενιας, γιατί από μάς τούς η- λικιωμένους ιμόνο μίιΐση καί πά¬ θη τούς αφφιαμε γιά κληρονο- μιά καιΐ αί όλες, πρό παντός τίς κρίσιμος στιγ'μες τού , Έθνους, είτε οικοναμικές είναι, είτε πολι τιικές, να φωτίζεται μέ αυτό τόν δημοκοατιικο τροπο ο Λαός καί αφοά κοτατοπισβεί στά ιηψα- χα θέματα, νά γίνεται Δημοψή- φισμα κ»ί ό,τι αποφασίσει ο Κυρίαοχος Λαός. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο κ. ΜΑΝΟΣ ΜΕ τό θέμα ασχολήθηκε καί ο προχθές αφιχθείς στό Ηράκλειο κ Μάνος υφυπουργός Δημο- σίων Έργων, ο οποίος προχ¬ θές Παρασκευή βράδυ συνϊφα γε σέ κέντρο τής ιτεριοχής Άη —Γιάννη, μέ τόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη, τόν βουλιευτή τής «Νέ ος Δημοκρατίας» κ. Γαλενιανό καί παράγοντες τού Πολεοδο- μικού. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ανάκριοη της οπάτης τού Πολεοδομικοϋ, δι¬ ενεργηθή κε από τούς επί τού¬ του αφιχθέντες Επιθεωρητές τού Υπουργείου κ.κ. Δασκαλά- κη καί Κοκολιάδη. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορϊίς μα< καί παρά τό ενδιαφέρον πού επιδείξανε τοπικοί πολιτι- κοι παράγοντες γιά προοτασία «ημετέρων» η ανάκρισΐ) ήταν άψογη. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Κοινωνία τού Η¬ ρακλείου, καί ο φτωχός κυρϊως μά τ'ιμιος Λαός, περιμένει καί πι στεύει περκτσότερο στή Δικαιο σύνη, ότι δηλαδη θά πράξει ό¬ πως πάντα, τό καθήκον της καί θά τιμωρήσει παραδειγμα- τικά αυτούς πού καταπάτησαν τούς όρκους τους, αυτούς πού πούλησαν τίς συνειδήσεις τους, αυτούς πού εξαπάτησαν τό Κράτος, αυτούς πού αδίκησαν όσσυς δέν είχαν νά πληρώ- σουν, αυτούς πού πλήρωσαν γιά την παρανομία κι αυτούς, πού συνεργάστηκαν καϊ συνφ γήσανε στή μεγάλη αυτή απά- τη καί ανίπανάληπτ- κομπϊνα. Μ. Χ. ξευσε γιά μερικά μέλη τοΰ Δ.Σ. ό Π α—ά — Κλι νάκης. Συγκεκιρι μενά τούς χαρακτήρισε ώς «τρω κτικά», άλλά πα,ρά τό δτι κλή- θηκε νά κάνει έττώνυμα τίς καταγ γελίες τού, δέν τό εκανε. 'Αφοΰ μίλησαν δλοι οί όμιλη¬ τές καΐ ττερ! ώρα 2.30' άττογευ ματινή ό Π,ροεδρος τοΰ Δ.Σ. κ. Κληρονόμος όπτάντησε στά ση μεΐα πού έπικ,ρίθηκε τό Δ.Σ^ αλ λά ο! μέτοχοι φοβερά καταπονη μένοι ζητοΰσαν νά άρχίσει ή ψηφοφορία. Ό κ. Κληρονόμος συ ντόμεψε την δευτερολογία τού καΐ τέλειωσε περΐ ώρα 3.10 άπογευματινή καταχειροκροτού μ ενός άττό τοΰς περισσότερους μετόχους. Ακολουθήσαν οί άρχαιρεσίες, ττου διήρκεσαν ώς τις 8 τό 6ρά δυ. "Έττανεξελέγησαν οί έξφχόμε νοι σύμδουλοι μέ μεγάλη ττλει- οψηφία, δηλαδή οί κ.κ. Κων. Κλη,ρονόμος (294.19© ψηφοι), Στ. ΑΛακράκης (213.837) καί Εύαγ. Χριστοφοράκης (177. 62/1). Πρώτος οϊνατΓληρωματι- *κώς Ισύμβουλος ι, εξελέγη ό κ. Μ. Σταυρακάκης (175.387). "Ελεγκτές τής χρήσεως έξελέ γησαν οί κ.κ. Γρ. Βογιατζάχης καΐ Εύαγ. Λημναΐος. Την έπόμενη τό βράδυ (Δευ¬ τέρα 5—6—79) τό νεοεκλεγέν συμ6ούλιθ) συνήλθε στήν ττρώ τη τού συνεδρίαση καί συγκροτή θηκε σέ σώμα, έττανεκλέγοντας Πιρόεδρο τόν κ. Κ. Κληρονομο κα! Άντΐπρόεδρο τόν κ. Μιχ. Κουτεντάκη. Μετά την άδρόα ύποβολή μηνΰσεων "Αρχισαν ένορκες προανακρίσεις γιά τό βιβλίο Μπαντουβά Δέν έκδόθηκε π όποφαση των άσφαλιστικών μέτρων "Αρχισαν, κατόπιν εΐσαγ γελικης παραγγελίας, οί ί νορκες προανακρίσεις κα- τά των κ. κ. Μπαντουβο- μανόλη, Σανουδάκη καΐ Χαλκιαδάκη, γώ τή γνιυ- στή ύτιόθεοιη των «'Αΐϊομνη μονευμάτων Μιπαντουβά». 'ίΐοτόσο δέν έκδύθηκε ά κόμη (δεύτερη βδομάδα) ή Προεδρική άτιόφαση γιά τα άσφαλιοτικά μέτρα κατά τής κυκλοφορίας τοΰ καρα- πάνω 6ιβλίου. Μέχρι στιγμης, οί μηνύ- σεις πού £χουν ύιποβληθεϊ ρίναΐ δέχα: 1) Εύαγ. Σκουλα, δικη- γόρου, γιά προσβολή μνή- μης τεθνεώτος τοΰ πατέρα τού δηλ. Παπαγιάννη. 2) Καλλιάπης χήρας Πα¬ παγιάννη Σκουλα, γιά προ ο6ολη μνήιμης τού άδελ- φοϋ της Χριστομιχάλη πού ήταν άκλερος. 3) Χαρίκλειας χήρας Ιω άν Δραμουντάνη, γιά μνή μη συζύγου της Στεφανο- γΐάννη έκτελεοθέντος ά¬ πό τούς Γερρανούς. 4) Καλλιρόης χήρας Ν. Δραμιντινοΰ γώ μήμη τοθ συζύγου της. 5) Ιωσήφ Γ. Κατσιδ, γιά μνήμη πατέρα τού Γ. Κατ- οια, έκτελεσθέντος άπό Γερμανούς. β) Νικηφόρου Ι. Κατσιά γιά μνήμη πατέρα τού Πάν νη Κατσΐα. 7) Γεωργ. Κριτσωτάκη, γι ΣυγκρίσεΐΒ ΟΙ ΣΥΗΤΛΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΕΒΕ ΤΡΕΙιΣ χιλιάδες έξακόσΐ£ς, κατά μέοο δρο, λέγεται δτι είναι ή σύνταξη των ασφαλισμένων τοΰ ΤΕΒΕ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ τφαγματϊκά, άιλλά, μάλλον πραγμα- τικό γεγονός, σσο βεβαία καΐ θλιβερό. Διότι πώς είναι δυνατόν νά άναλογιστεί μόνον κανείς δτι ύπάρχουν ανβρωτ·οι πού συνταξιοδοτούμενοΐ μέ τό ποσόν <*ύτό γ] δστω καί μέ κάτι παραπάνω, νά μΐτοροΰν νά ζήσουν μέσα στόν οίκονομικό κυκεό>α καΐ τό χορό τής ακρι¬
  βείας πού άπωφατεϊ στόν τόπο μας.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ βέβα'α καΐ αλλοι συνταςιοΰχοι πού δυ-
  σκολεύονται νά τα βγάλουν πέρα μέ τίς έξευτελισπ-
  κές συντάξεΐς πού παίρνουν. Άλλά τό Δποκορύφωμο
  τής κρατικης άναισχυντίας στόν τομέα αυτόν, άποτε-
  λοΰν οί συνταξιοΰχοι τοΰ ΤΕΒΕ, πού είναι ύποχρεωμέ-
  νοι νά·.-«ζήρουν» κυριολεχτικά μέ.·. «τρείς κι έξίίν-
  τα»!
  ΤΟΥ κ. Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ
  Από τόν κ. Γ. Κουμαντάκη,
  Αρχηγό τού ΦΙ.ΔΗ.Κ. ττήραμε
  τό παρακάτω κείμενο, σέ μορ¬
  φή ανακοίνωσης — μηνύματος,
  μαζί μέ την προφορική υπόσχε
  ση ότι μετά τή δημοσιευθή τού
  (όπως έλεγε καί στήν επιστολή
  τού) θά μάς απαντήση εγγρά¬
  φως στά ερωτήματα πού τού
  θέσαμε καί τα οτιοία δημοσκύ-
  σαμε στό προηγούμενο φύλλο
  μας.
  Δημοσιεύομε τό κείμενο αυ¬
  τό χωρίς κανένα σχόλιο, αφού,
  όπως είπαμε, πρίν νά πάρωμε α-
  παντήσεις στά ερωτήματά μας,
  δέν μπορούμε νά εκφράσωμε
  απόφεις περί τής νέας πολιτικής
  κινήσεως. Έτσι δίνομε καλόπι-
  στα, παρά τίς πολύπλευρες φή-
  μες, μιά ακόμη ευκαίρία στόν κ.
  Κουμαντάκη, νά μιλήσει πρύ-
  τος ιεκείνος γιά τόν εουτό τού,
  καί τό κίνημά τού. Μετά από
  αυτό θά επανέλθομε.
  ιΛαέ τού Ηρακιλείου,ανεξαρ-
  τήτου πολιτι*ής τοποθετήσε¬
  ως πού μέχρι σήμερα ήσουν, έν
  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ο Προίδρος Ύής Κοινότη¬
  τος ΕΜΠΑΡΟΥ
  Δια«ηρύττει ότι
  Εκτ,θεται £ΐς τακτικό μ«ιο-
  δοτικό δι-αγωντισιμό κατά τάς
  δατά'ξ'ΐς τού 468)1978 Β. Δ)
  τος δι' ενσφραγίιστων προσφο
  ρών καί δΓ εκπτώσεως εις ακε¬
  ραίαν μοναιδας επί τοίς εκατό
  επί των τιμών τού τιιμολογίσυ
  κα·ί τού πιρο'υ'πολογισμού η κα
  τακτκιευή τού· έργου αξιοποίηι
  σις αΓ.δευτικής γεωτρήαιεως
  προ'υ'πολογικτμού δρ·χ. 1.000.
  0ΟΟ ·
  Διατιθεμένη πίστωση τού
  έτους 1979 δρχ. 8ΟΟ.ΟΟΟ. Ο δι-
  αγωνισ.ϋός Θά ΐνεργηθ&ί εις τα
  γραφκία τής ΤΥΔΚ Νομαρχίας
  Ηρακλείου την 23η Ιουνίου τού
  έτους 1979 ηιμέρα ΣάιΓ>βατο καί
  ώρας 11—12. Υποβολή πρσφο
  ρών η 11.
  Δεκτοί εις των δ.αιγωνισιμό
  εργιολάβθιΐ Δ.Ε. δι' έργα υβραυ-
  λικά.
  Εγγύηση συιμμετοχής δρχ
  16.000 εις εγγμιητΐίςή επιστολή
  ΤροΓΓέζης ή Γραιμμάτιο τού Τα
  μκίου Πσραχ)κών κα< Δανείων. Πληροφορϊες στό Γραφίίο τής Κοινότητος ΕΜΠΑΡΟΥ καΐ τής ΤΥΔΚ Νοιμαρχίας Ηρακλεί¬ ου κατσ τις εργάισιμϊς 'πιΛρες καί ώρες. Ο Πρόεδρος τής Κοινότητος ΚΟΝΤΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τονα είνα,ι ιμέσα σου τό πνεύ μα τήις αλλαγής, τής αλλαγήν πού εσι> θήλεις κ' οχι την αΐλλο-
  γή πού σού υποσχονται νά σού
  ειπίβάΐλλουν.
  τό
  Γνωρίζω τούς πώθους
  τίς αγωνίες σου, γνωρίζω
  πιιστεύω ικαί τό φ,ρονηιμά
  αλλά πάντοτε σέ απογοήτευαν
  καί ποτέ δέν Μπόιρεσαν νά αί
  εκφράσουν σωστάι, νά πιάισουν
  τό σφιυγμο σου, νά συλλάβσυν
  τό νοηιμά σσυ «αί νά υλοποιή,-
  σουν τίς πιροσδοκίιες σου.
  Σήμερα, Λαέ τού Ηρακλείου,,
  Λαέ τής Κρήπ-ηις εδηίμιουιργήθη-
  κε μέσα αοό τα σπλάχνα σου
  αυτό πού περιμένη, αυτό πού
  ήιθελες πάντα, αυτό πού έπρε
  πε νά γίνει γιά νά ξαναπάρει η
  Κριήττπ μας ότι αχε καί τό έχα-
  σε, ότι εδημιούργησε καί τό οι-
  κιοποιο-ύνται άΙλΑοι ά~<ετοι μέ την Κρήτη μας, άσχετοι μέ την ιστορία μας, άσχετοι μέ την πά ράιδασή μας, ξένοι πρός την νοοτροπία μας Όλα αοτά, Λο« τού Ηρα¬ κλείου, ήλθε νά τα καλύψιει τό Κίνηιμάι σου, τό δικό σου Κίν~Γ μα τό Φιλελεύθερο Δημοκρατι¬ κό Κίνημα. Ένα Κίνημα πού φι- λοδοξίί νά γίνει τό Κόμμα τής εξουσίας εάν εσείς τό αγκαλιά- σετε μέ αγάπη όπως κοί αυτό θά σάς αγκαλιάσει μέ θέρμη καί στοργή καί θά σταθεί πλάι σας σέ όλες τίς δύσκολες καί ευχά- ρκττες στιγμές τής πορείας σας. Σιήιμερα πού σάς απευθύνω αυτό τό μήναμα είμαι βΐίβαιος ότι όπως κι εγώ αγωνίιζομαι γιά νά άηιμιουργήισοιυιμε ξανά μιά χρυσή σελϋδα στήν ιοτορία μας έτσι κοι εσείς ολοι μαιζΐ θά α- γωνιστείτε διά νά ί~ψάλλομ£ ή τό θελουν οί εχθροί τής ΚρήΓ της ή δέν τό θέλαυν τό δικό μας Κόμμα, τό δικό μας Κίνηιμα νά οκουστεί καί ττάΛι η φωνή της Κρήτης αδβσιμευτη,, ανε- ξάρτητη, αν«πηιρέαιστη' αιπο πά'- σα κατευθυνθή όπως κάποτε ε- βροντοφώνηισε η> Κρήτη. μας σέ
  ολη την θικουμένη διά1 τού1 ε.κ>-
  λεκτού τόκνου της καί' μίγα-
  λουργού τής Ελλάδας μας Ελευ
  Θερίου Βενιζέλου.
  Σιήιμερα είναι στό χέρι μας ή
  νά υιποταχθού,με στούς άσχε-
  τους πρός την Κρήτη μος ή νά
  μεγαλθϋ'Ργήσουμε καί παλι διά
  τού ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟ-
  ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, πού
  θά είναι τό γνήριο ΚώΐΜΡ0 των
  &κχρράσεών σου.
  Αυτο ΐτλέον ίνοποκερται σέ
  σάς κοί τό οφήνω οτήν »ρ.ίση
  'σος.
  Μέ αγωνιστικούς χοιρίτκτμοθς
  Ο Αρχηγος
  ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΙ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
  ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ
  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
  'Ερχονται σήμερα Δειιτέρο
  11)6)79, στό ΗράΙκλειο οί βκ-
  πρόσωποιι τής «Μεγάλίκ Σοβιε-
  τιικής ΕγικυκλοπαΙίΙδειας» κ.κ. ΑΛ.
  Σιδήριόπουλος (διειυθυντήις
  Μάρικετινγκ ικαιί Καρατζάς, ονκο-
  νομιικιός δίευθυντής), προκειμέ¬
  νον νά συνεργαστούν μέ τόν
  διευβυντή τού παραρτήιματος
  Κρήτης «. Γ. Μπΐλΐιμπασάκη.
  ΦΟΝΙΚΟ
  ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ο Μανόλης Γρυιλλάικης, 30
  χρονων, σχότωσε την περ. Πέμ
  ιπτη στο Ρέθυμνο, ρίχνοντάς
  τού τέίσσερκς σχραιίρες μέ ηιστό
  λι 3&άρι, τόν Αρτέμηι Καρκάνη
  60 χρονων ττατέρα πέντε παι-
  διών
  Προτιγήθηκε λογοιμαχιία με-
  ταξύ θύματος κοί δράΐστη, οί
  αιτίες ομως παραμένουν άγνω-
  οτες.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  συνεχίζει νά δχει
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  τόσο σέ έλεύθερη
  διά των περιπτέρων
  πωλήση, δσο καΐ
  σέ πληρωτΐκές
  συνδρομές
  ΠΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΠΝΑ ΜΑΣ
  ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΣ
  ΠΙΣΤΕΥΠ ΗΤΑΝ:
  «Ιτ/ς συνειδήσει
  δέν μπαίνουν
  χεφοπέδες».
  ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ατροΰ, γιά προσβολή προ-
  οωπΐκοτητάς τού.
  8) Μιχ. Άθ. Σκουλα τ.
  Βουλευτη", γιά μνήμη πα¬
  τέρα τού Αθαν. Σκουλα-
  9) Κληρονόμον Πετρα¬
  κογιώργη γιά μνήΊμη Γεωρ-
  γίου Πετρακογιώργτι.
  10) Μαρίας χήρας Παπά
  δάκη, γιά μνήμη συζύγου
  της οτρατηγοΰ καΐ προοβο-
  λή δικης της προοοΛηκοτη-
  τας.
  Έν τώ μεταξύ, ετοίμη-
  ζονται νά ύποβληθοΰν κι
  αλλες μηνύσεις.
  ::5·::ΗίΙΙΗΗ!ΗίΗΗΗ!!Η:ί:ίΠ:::.:ΗΗ·ϊ.:::ϊ::::·ίίί5ΙκηΗ!
  'απόψεις
  Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΝ ΑΚΤΩΝ
  ΟΙ ΠΛΑΖ τής περιοχης Ηρακλείου, ιδιαιτέρα οί άνα-
  τολΐκά τοΰ "Ηρακλείου 8χουν μετατραιπεϊ σέ σκουπιδό
  τοπους. Πιάτα, μπουκάλια, καΐ ά*λλα πλαστικά άντικεί-
  μενα, είναι διασπαρμένα στΐς άκτές καΐ^ τίς περιοσότε
  ρες φορές σκεπασμένα άπό την διμμο. "Αλλα πάλι 2-
  χουν παρασυρθεϊ άιπο τό κΰμα καΐ βρίσκονται στόν 6υ
  θό, στά ρηχά νερά.
  Ό κίνδυνος των λουομένων είναι προφανής.
  Οί άρμόδιες ύπηρεοίες της Πολιτείας έχουν τρι
  πλη εύθύνη. Πρώτον γιατί δέν εφρόντισαν γιά την
  πρόληφη τής ρύπανσης των άκτών. Δεύτερον γιατί
  δέν εφρόντισαν γιά την σύλληψη καΐ τιμωρία τίδν
  δραστών καί Τρίτον γιατί δέν εφρόντισαν για τόν κα-
  θαρισμό των άκτών.
  Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΤΟΝ τελευταίον καΐρό ή Νομαρχία άποφασίζει τή με-
  τατότπση των στάσεων των Άοτικών λεωφορείων Ήρα
  κλείου, μέ άποτέλεσμα νά ταλαιπωρεϊται τό έιταδατικό
  κοινό.
  ΜΙΑ άπό τίς περιπτώσεις αύτές, ή πΐό χαρακτηρΐστικίι
  ϊσως, είναι καΐ ή μόλις προχθές αποφασισθείσα καταρ¬
  γήση τής στάσης, έ'ξω άπό τα Δικαστήρια καΐ ή μετατό
  τασή της στή στάση των Τριών Καμάρων.
  ΗΔΗ ή Νομαρχία έ^χει δεχτεϊ όπως πληροφορούμαστε,
  άρκετές άντιδράσεΐς μελών τοϋ κοινοΰ καί λέγεται δτι
  μελετδ την έπαναφορα της.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι θά πρ6πει δντιος νά άναθεωρήσει την
  άπόφαση πού πήρε καΐ νά μην καταργήισει την στάση
  αυτή, πού τόσο πολύ έξυπηρετεϊ τό κοινό καΐ κυρίως
  τό μέρος των άπιβατών πού διακινοΰνται γύριο άπό
  την σφίζουσα άατό κίνηση περιοχή των Δικαστηρίων.
  ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΤΟ 'ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΗ
  ΣΤΗΝ καιμάρα στό εΚομένο Μπεντένι» πού συνδέει
  τή Λ. Πλαστήρα μέ την έκτός των τειχών Δυτική πε
  ριοχή τοΰ Ηρακλείου έχουν έγκατασταθεΐ μόνιμα σχε
  δόν αύτσκίνητα μέ φροΰτα, όπωρικά καΐ αόλλα εϊδη μα
  ναβικης πού σταθμεύουν πάνω στό πεζοδρόμΐο καΐ
  στήν όσφαλτο.
  Έμποδίζουν έ^τσι καΐ τούς πεζούς νά περάσουν μά
  καΐ τα αύτοκίνητα.
  Νομίζουμε πώς κάποιος άρμόδιος κάτι πρέπει νί
  κάνει.
  ΚΑΊ ΟΛΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
  ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ γιά τό παρκάρΐομα αύτοκινήτων
  πού γίνεται μτροοαά στά καταστήιματα πού βρίσχονταΐ
  στό ΰφος τής όδοΰ 18Θ6, πρός την Πλατεία Κορνάρου
  (Ζαχαρσπλαστεϊο «Χρυσαλίς», κατάστΓΐμα Καραπιπέ-
  ρη κλπ.).
  Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ πινακίδα πού ύπηρχε έκεϊ πρέ¬
  πει νά ξανατοποθετηθεϊ. Ή Τροχα'α είναι σύμφωνη, ύ-
  ποστηρίζει δμως δτι τελικά ή άρμοδιότητα άνήκει στόν
  Δημο Ηρακλείου.
  ΑΝ δντως έ'τσι έχει τό πράγμα δέ νομίζει ό Δημος δτι
  θά πρέπει νά έπ'ληφθεΐ μέ την έ^ίλυση τοθ παραΐτώ-
  νω θέματος;
  ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
  ΚΑΤΟΙιΚΟΙ τής όδοΰ Μητσοτάκη, ΐτού βρίσκεταΐ πίοω
  άπό τό Κέντρο «Ζαμάνια» (Μττεντενάκι — 'ΗραχΑεί-
  ου·), μας παραιπονέθηίκαν γιά μιά έστία μόλυνοης πΡυ
  ύπάρχει έκεϊ μέ τή μορφή μιάς «λίμνης οουρκιασμένων
  νερών»
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι, έν δψει μάλιοτα τοΰ Καλοκαιριοΰ,
  που αρχΐσε ίίδη, οί άρμόδιοι κάτι πρέπει νά κάνουν γιά
  τό παραπάνω θέμα.
  ΜΜΜ
  ΜΕΒΕΑ
  ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣ Ο.Ε.
  ΑΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 234-523 καί 235-739
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕίΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ,,„■■■■■■■■■■■■
  (■■■■■■■■■■■■■■■Ι1Ηε1ΙΒΒΙΙΗΒΗ-|Μ ■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΓΡΑΜΓΛΑΤΑ | ηΐΐ; ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■!!■■■■■■■■!
  !■■»■■■!=
  Αλέξανδρος Μετμαράκης
  "ΑΡΙΑΔΝΗ" ΚΑΙ "Μ1ΝΟ1ΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,,
  Εφημερίδα Ηραεΐλείου
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηρακλειον Κρήτης
  Σηρερα μονο ανέγνωσα· την
  απαντήση των Μινωιικών Γραμ-
  ,υν την δημοσιευθείσα! την
  4)6)79 επί τού δημοσιιε,ύματός
  οας οναιγωγπ οτπ μονάδα τής
  28)5)79 κοΐ αμβσως σπεύΐδω νά-
  σαζ αποστεΐλω την παρούοχτ
  ίΐς απαντήση μέ την παράικληση
  όπως δημοισΐιευθΐ'ί αικριιβ—^: ό¬
  πως μεταιβιβόζίταιΐ εις την «γκρι
  τον εφημερίδα σας. 1) Διά ποί
  όν λογο παραμένουν αναπάντη
  τες οί δέκα (10) επιστολιές μου
  επί αποδείξει αΜαιφε
  ρομενες εν λεπτομεριαι εις τό
  σκανδαλο αγοράς τού ΑΡΙΑΔ¬
  ΝΗ τάς οποίας παρέλαβε η νέα
  Διοίκησις των Μινωικων Γΐραμ.
  μών εμπιροθέισμως. Τί έπραξαν
  επ' αυτών; 2) Γιιά ποίον λόγον
  ο κύριος Αλέκος Παπαδάκης δι-
  ',.ηϊγκ>ρος Ηραΐκλειίου 'ενιώ 'ιέλοβιε
  παρ' εμού· τού ιδίου τη,λιεγραφι
  κήνι εντολήν τής 29)12)1978 διά
  τού υιπ' αριθίμό 889313 τηλε¬
  γ ρακρήιμ στ ος μου διά τού οποί-
  ου εντέλετα όπως σιυντάξει καί
  καΐταθΐέΐσει ομ'έΐσως μΐήνυΐσηι «πι
  απάτη κατά παντός απευθυνθή
  των Μινωκκών Γραμμών έχον¬
  τος δέ εΐις χείρας τού
  ρον τόν φάκελλο τής υιποθόσε-
  ως ταύτης δέν προέιβει εις ουδε¬
  μίαν ενεργεια μέχριισήιμερονσιγή:
  ιχθύος. 3) Τό θέιμα προμήθειαν
  μού είναι δευτερεύον ώς εδήιλω
  σα κατ' ετκινάιληψηι. Πραέχει τό
  ξεκαθάρισμα τής υπέρ τιμολο-
  γήσεως τού ΑΡΙΑΔΝΗ όμως εφ'
  όσον τό αναψέραυν επί τού δη-
  μοσιεύματος των τής 4)6)79
  είμεθα υπσχρβωμένοι νά ταύς
  απαντήσωμεν. Έστειλαν την
  7)7)75 τέλεξ πρός τούς ιδιοκτή
  ταίς τού ΑΡΙΑΔΝΗ την ΤΟΒ—
  Ι.ΙΝΕ στό ΟΟΝΤΕ ΜΡθυβΚ
  Ζουιηδιΐας δκ» τού οποίαυ τούς
  επληροφορούσαν ότι· από σήμε
  Μιχάλης Κώτης
  ΤΑ ΚΙΙΡΙΑ ΤΟΝ ΛΗΜΟΠΚΐΊΝ ΣΧΟΛΕΗΪΗ
  Ουδέποτε θά μποροώσα νά
  φαντασθώ ότι· θά απήρχε σοβα
  ροτερο πράγμα εις τόν κόσμο,
  απο την υιγεία τού ονθρώπου,
  άηλαδή την υγιεια μας καί ειδι-
  κοτερα των παίδων μας. Ποιοί
  θά ήτον ούτοι οί γονείς πού δέν
  βά ίθυσίαζαν χαρή των παιδι¬
  ών των, την ζωήν των, την ύ-
  πορξή -ών; Μήιπυς είναι λίγα
  τα τταραδεϊγματα μετομοσχεύ-
  σεων νεφρών από γονείς σέ πά ι
  διά κ.τ.λ.;
  Αυτά όλα, αξιότκμοι κύριοι
  αρ·μόδ·ίθΐ τής Δημοτκής Εκπα,ι-
  δεύσεως, δέν τα αντιλαμβάνε-
  οθε; Ή μήπως απλώς κσ,ί μόνον
  ηεριορίζεσθε νά αναψέρετε κά-
  ποια αναφορά πρός τό Υπουρ¬
  γείον Παιδείαν καιί νομίζετε ότι
  εξετελέσατε τό καθήικον σας εις
  τό ακέραιο; Παράλειψη καθήικον
  τος αξιότιμοι καϊ πάλιν κύριοι
  αρμόδοι διαπράζατε ηθικού πε-
  ριεχομένου στήν συνείδησή
  σας έναντ» των συνάνθρωπον
  σας. Διότι ιοαλυτττόμενοι απο
  τον στερεότυπον μανδύα τού
  Δημοσίου Υιπαλλήΐλου, νομίζε
  τε ότι μία αιτησή σας ή μϊα α-
  νοφορά σας πρός τό Υπουργείο
  είναι αρκετή
  Καί σάς πραβάλλω τό επιχεί
  ρημο. Εάν μ« αιτήσεις καϊ ανα-
  φορές νομίζετε ότι άρκ>τα μπο
  ρείτε νά αποσοβήσετε μίαν κα-
  τοσταση ένα κίνδυνο, γιατί
  δέν χρησιμοποιείτε την ιδίαν μέ
  θοδο όταν πρόκειται νά ζητή-
  οτετε αυξήΐσεις στούς μκΐθούς
  σας; «Ο σκοπός λο«πόν αγιάζει
  τα μέσα·,». Μά εάν Μάνομε μία
  μικρή ο άλυιση τής λέξης «σκο¬
  πός» νομίζω ότι περιΐσσότερο
  ταιριάζει υτήν ηρο^γοιυιμένη πε
  ρϊιπτωιση, στήν υγεία μας, στήν
  υγεία των παιδιών μιας καί των
  δΐικών σας φυσικά. Εικτός «άν ε-
  σείις, λόγω ίΐδικότιητας, γνωρϊ
  ζετε που θά π&βγκι νά τα στεϊ
  λετε διύ ντά κινδυνιεύουν ολιγό-
  τερο ή καί καθόλαυ.
  Φυοκκά τό ιεπιχείίρημ(άΐ μου
  κατ' ουδένια τριόπο τεϊνει νά
  χαρακτηρίση ή νά κρίνιε» τούς
  αγώνες σας. Απλώς καί μονον
  επέχε» θέση· συτγ|Κιρ)ΐτιΐιοήί1 ^μιεθο
  δολογία', στό ισοβαρότατο τού¬
  το πράβληιμα. Καί διά νο γίνω
  σαφέστερος: γιιατί δέν απεργή
  σατε καί γιά ένο τέτοιο σκο~ό,
  ύψιστο καί ΐ'ερό, ο οποίιος καί
  θά εθεωρείτο «οινωνιικο επίτευ
  γμα μέγα, «αί θά είχ£ την αο-
  ραγή συιμπαιράιοταιοη όλων ε-
  μάς των γονεων; Είναι1 έγκληιμα
  ή αδ'κκημα νά απαιτεί πάς έκα¬
  στος 'Ε'νληινας πολίτηις άριστες
  συνθήικες διαΐΐΐιωσης καί διαπαι
  δαγώγισης των ιττακδών τού;
  Δέν θά επρεπε νά ιματαιωθεί ο-
  ποιαδήποτε άλλη δαιπάνη κρα-
  τικής φροντίδας «αί νά επετυγ
  χάνιετο αιυτός ο ύψιστος σκο-
  πός; Είναι δηλαδή οπουδαιιοτέ
  ρα η πολυτελής αυτή κατα-
  σκευή τής λεωφόρου Συγγρούι,
  τό Μιόν Παρνές καί πολυπληθή
  άλλα έργα 0ιτρϊν*α<, από την υ γεία των ,παιδιών μας; Όμως νά γνωρίίετε καί πάΐλιιι αξνότιμοι κύριοι αρμοδιοι ότι κα.ί τα μέν, καί τα δέ, εμείς τα πληρώνομε. Καί μιέχρι τώρα· συνήιθως τα ε- πληρώναμε ιμέ χρήματα. Τώρα ομως παρατηρώ ότι κινδυνεύο- με νά τα πληρώνομε καί μΐέ την ζυή μας. Βελτιώθτε λοιπόν την γενι- «ή Κ'ατάσταση Δηιμιουργήΐσιετε κατάλληλα καί' υγΐιεινά κτίρια Δημοτικών καί λοΐιπών Σ,χολεί- ων μέ σύγχρονα αφοδευτήρια ικαΐ λοιπούς χώροιυς υγιιεινιήις. Κα>ί μέχριι τότε «λέγχετε καθημιε
  ρινά τα υπάρχοντα, διενιεργείτε
  γενικές απολυμάνσεις στίις αί-
  θουισις διόασχαλίας καί τούς
  χώρους υιγιεινής, αντιικαταστή-
  σετε καί τα πλέον ακατάιλληλα
  κτίρια, ώστε νά φθάσετε ίΐς τό
  σημείον νά μπορέΐτε νιά διδά1·
  σκετε ι ά παιΐδιά μιέ κατανοήση
  καιί ιπειθώ τό «νοώς υγιής εν σώ
  ματΓ υγιή».
  'Ετσι θά δώσιετε ένα ΚΌίριο
  πλήιγιμα στήν η-ατίτιδα^, την
  μηνιγγίτιδα, την πολυρυελίτιδα
  καί λοιπάς επρκινδύνους διά1 τα
  παιπδιά μας νώ'σους.
  Διατελών μιετά τψής
  ΜΙΧΑΛΗΕ ΚΩΤΗΣ
  (Αβέρωφ καί Μανοιίσογιάννητ·
  Ηράικλειο Κρήτης
  ρον καί εφ' «ξής θά μεσολσβούν
  ως (μεσιίται διά τήιν αγοράν Γτών
  πλοίων ΤΟΒ - ΑΝ01.ΙΑ καί ΤΟΒ
  - ΗθίίΑΝΟΙΑ (ΑΡΙΑΔΝΗ) οί
  κ.κ. τήις Βετιμπέξ μετά χών ο¬
  ποίων είχον συνεργασίαν. Άρο
  είμεθα οί μεσϊτε<ςοΐι δικαιούμενοι προμήθεια'ς από ποίων θά πλη- υωθούμε καί πότε θά μάις δηλώ σετε. 4) Εκτός προγενιεοτέρων ίπίστολιών χών Μινωιικών Γίραμ μών πρός εμέ την 14)10)1975 ε¬ ί αβον ετέρα διά τής οποίας μάς επληροφορούισαν ότι τή/ προ¬ μήθειαν, τής αιγαράς τού πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ Θό πάΐρουιμε από τούς ιπωλήχάς αλλά οί πωΛηιταιί μάις έχουν κατ' βπανάΐληιψιη, απαντή¬ σει ότι την προμήιθειια μιαις θά ■ιήν πάρωμιε από τοώς εντολείς μα^ οί οποίοι είναι» οί (νΐινωικές Γρομμές. 5) Προσφάτως μάς α- νέθεσαν την πωλήση, τού ΖΑ- ΚΡΟΣ τα ιδία σκιέπτονταιι νά μάις κάνοον καιί μέ αυτό; Όταν έχαυν σφυξιματτα1 φωνάζουν βο- ήθειαι όταν τα ξεπεράισαυν αιρχί ζουν τάς διπλωματικάς απαντή σεΐκ αυτή είναι η ΜιινόΥκα; 6) Επι. ευικα'ΐιρΐαι νά ,πούν δηιμοσί- ως ποίος ήτο. ο Σπύρος Μαγκλι» βέρας καί τί ρόλο Βπαιξε στήν αγαρά τού Αρ^άδνη. 7) Πά ποι όν λόγον δέν αΐνιόιρ'αοιαν τότε τό προσφερομεν© ΤΟΗ - ΑΝΟίΙΑ αδελιφών πλθιΐων τού ΤΟΒ — Η01-Ι-ΑΝ0ΙΑ 59 οποίον ήτο καί ιίναιι απείρως καλλιτέραν τού δευτέρου. 8) Πό ποίον λογο κα>
  λύιπτουν Γτούις εΜόχαυς τφαι-
  στίου σκαινδάλου τής αγοράς
  τού ΤΟΒ - ΗθίΙ-ΑΝΟΙΑ (ΑΡΙΑΔ
  ΝΗ). Δέν τούις ώναΊ αρκετά ο-
  σα ιστοιχεία τούς έχω παραδω-
  σει μέ επίισηιμα εγγραφαί μέχρι
  σήμερον; Δηιμοσιεύοιντας τα ο
  νωτερω ίσως τώρα συνκΐιτισθούν
  καί αποφαιοιίσουν την αποκάλυ
  ψη σικανιδάλουι υπερτιμολογήΐσε-
  ως τού ΑΡΙΑΔΝΗ.
  Μετά τιμής
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΜΑΡΑΚΗΣ
  Αριθμ. τη|λ)ματος 1573)155)
  231415)9-6-79.
  ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ
  Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευθυντά
  Μιέ ογανάκτηση διάβασα έ¬
  να δελτίο τού Σωιματείου «Συν
  ταξιούχων Εφέδρων καί Αναπή
  ρων Χωροφυλαικής».
  Μού έκανε εντύπωοη τό α-
  νοικτό αντιικομμουνιστικό πε-
  ριεχάμενό τού, πού μού θυμί-
  ζε» τίς παλιότερες εποχές τού
  εμιρυλίου πολέμου καί εξιυπη-
  ρετεί μόνο τόν διχοσμό τού
  Έθνουις (κι άς λέεί ο κ_ Καρα-
  μανλής γιά εθνκκιή ομόψυχία).
  θά πρεπει όμως νά ξέρουν οί
  συντοχτες τού αντιικομμουνΓστι
  κου αυτού περιοδικού, ότΐ' ο
  Ελληνικός Λαός γνωρϊζει καλά,
  ότι όταν η δεξιά στρέφεταιι κα
  τα των Κομμουνιστήν, τό χτύ-
  πηιμαι γίνικεύεται καί τελικά
  στρέφ*τοι κατά τού συνόλου
  τής δημοκρατικής παράταξης,
  καί των εργαζομένων.
  Υπάρχει τό παράδίΐγμα τής
  Αμερΐικανοκίνητης Χούντας,
  πού έγινε δήθεν γιά νά' σωθεί η
  Ελλάδα από την Κομμουνιστι-
  κή εησβολή καί αλυοτόδεοε τελι¬
  κά όλο τόν Ελληνιικό Λαό γιά 7
  χρόνια. Ο Λαός μας άμως έττίΐ-
  τα απότόσες εμπειρίεςπού έχει
  περάσει εϊναιι σέθίιση νά βγάλε»
  τα σωστά οΊΐμπεράΐσματα. καί
  δέν θά επιτρέψει νό ξαναγυρί-
  σουν εκίίνες οί εποχές πού· ο
  Σσυικατζι'δηις, ο Μπελογιάννης, ο
  Λαμπράκης, ο Τσαρουχάς καί
  όλοι οί γνωστοί ιοαί άγνωστοΐ' α
  γωνιιιστές έπεφταν δολοφονημέ
  νοι από την «Εθνΐικοφροσύνη»
  κιαί τούς μπράιβους της.
  Αυτό δέν πρέηει νό τό ξεχ
  νούν οί αντιικομιμουνιιστές συν-
  τάχτες τού περι.οδικού.
  Ευιχαριστώ γιά την φιλαξενία
  ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
  Ηράκλειο Κρήτης
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  ΚΟΜΠΙΝα.. ΚΑΙ ΠΟΑΕΟΑΟΜΙΚΟ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚιΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΒΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Αρ. Πρωιτ. 7650)5030)9-6-79
  Πρός
  Την Εφημερίιδβι «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά
  Σέ δημοσίευιμά σας σχετικά
  μέ την «πρωτοφανο.ύ< εκτάοιε- ως καμπίνα στό πολεοδαμιικό γραψείο Ηραικλείου», όπως επί λέξει γράφετε, ανιακριέρβσιθε καϊ οττό πρόσωπό μου καλώντας μ£ νά λάβω θέση οάν Δήμαρχος. Μού προξενεί καιτάιπΐληίξη αιυ τή η προσκληιοη- ενώ, όπως καί ο ίδιος φαίνεσθε νιά παραιδεχεσν· θε στό δημοσίευμά σας, «συνε- χίζεται η προαναικριτική έρευνσ σέ βάθος προσωπιΐκά από τόν ιισαγγελβα κ. Ζορμπά». Δέν θά αποτελούσι αυτή η ανάμειξη ε- ιιέιμβαση στή δου(λε.ιό τήις δι- κ,αιοαύνης; Στό ίδιο δημοσίευμαι καί μέ δ'ΐαιφανή; σκοπο, αναφέρετε ότι την περασιμένή Παρασικευή συ- νέφαγσ μέ τόν Υφαπσυργό Δη- μοοιίων Έργω.ν κ. Μάνο, τόν βουλευτή κ. Μ. Γαλενιανό καί π,αράγοντες τού πολεοδομικού σε κεντρο τού 'Αη Γιάννη. Η α- λήθεια βεβαία είναι, άν σάς ανδρ αφέρει, ότι ήμου.να ηροσκαλε- σμένος τού Τεχνιικού. Επιμελιη»- ιηΐρίου στό τραττέζι ποό έγινε την Πέμπτη τό βράδυ καιί όχι ·,ήν Παραισκιειυή πρός τιμήν τού κ. Μάνου καί στό οποίο παρεκά ε^ησαν αρκετοί προ.σκαλεσμέ- νοι μεταξύ των οποίων καί αύ¬ τοι παύ ανακριέιρεΐτε, ο βουλευ^ τής κ. Ασλάινίΐς, ιπαράιγοντεις τού Υφυϊταυργείου Δημοσίων Έργωνι, ο Δήμαρχος Νεάπολης καί άλλοι. Μέ τιμή ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ Δήμαρχος Ηρακλείου ΕδΡΚΕδδΟ ΟΟΗΙΝΤΌ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ Πληροφορίες: τδΑΐΝΐΣ τουκδ Τηλ. 284.544 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΙΝ-ΙΚΙΣ ΓΡΑΙΗΙ— Ι)Γ—Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κρήτη - Πειραια —Κρήτη Τηλ. 114.104 ε- ϋΛ.90» Στρατιωτικό Διή/ημα ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Τού Μανόλη Αποστολάκη Στήν υγειά σας πακδιά... Ό¬ λος ο θάλαμος γέλιιαι, γέλιαι, μέ¬ χρι σικασμού. 'Ενας θάίλαμος στρατιωτι- κού αναρρωτηριίου 5X7 μέ 5— 6 ασθΐνείς μέσα πρός ανάρρω- ση. Ο ένας είχε ιμότωμα στό πό δι, ο άλλος θλάιση στό πόδΐι, ο τρίτος έρπωντα ζωσττήρα στήι μέοη, ο άλιλος ανπδρα'στική νΐϋ ■οωοιη. 'Εναςάιλλος γρπτπη κου ο τελευταίος καί ο καλύτερος ή- ταν χαπιάικιας. Αυτάς είχε φωνάξει «στήν υ¬ γειά σας παιδία» όταν ετοιμα- ζόταν νά καταπΐί.ί 3 —4 χαπά* κια καιΐ νά μαιθτουιρώοιει. ...Καί μετά από λίγο: —Τώρα ε'ιμα» περκέτι..., κάπως οάς βλέπω, σέ λίγο θά γίνω λιά δα. θά σάς βλέπω σάν ποντί- κια. Τα γέλια συνιεχίστηικαν. Η σόιμπια εκιαιγε στ ό παραθύρι. Έξω ετοιμα·ζόταν νά βρέξει καί ο Αντώντης ειχε βγεί στήν είθοδο τού κτΐιρίου θά 'λεγε κανείς γιά να Κ'υττάζει μέσα από την μαι- οτούρα τού τόν καιρό. Σέ λίιγη ώρα παύ ξανάρθε μέ σα τα μάτια τού γυα'λίζανι, δέν έβλεπε μπροστά τού καιί οικούρνιαγε τα κρεββάτιαΓ οάν πόχνη είδε μιά καρέκλα δΐίρλαι στήν σόμπα καί έπεσε πάνω της σάν άδειο σαικκί. Άναιψε ένο τσιγάρο μέ αρ- γές κινήσεις από τού διπλανού ταυ τό πακέττο καί άρχισε νά Γιαίζει τό κομπολόΎ τού μέ τό ση δυσκολίο σάν νιάιταν οί χάν- τρες από υιδράργυρο. Όταν τόν είδαν φτιαγιμένο δέν τού μϊληισε κανένας. Κρυφο γελούισαν «ιάτω απ' τίς κο.υβέρ- τες καί περρμένουν ν' αρχϊσει. Σέ λίγο τα λόγια βγαίναν σα>-
  κατεμιένα από τό στάμα τού μ'
  ένα αλανΐάρΐικο ρυιθμό παύ ό-
  >οι ανακαθήσαν σηά κρεββάτια
  τους γιά νά ακούσαυν.
  —Εμεναι πού μέ βλιέττετε τόν έρ-
  ριξαι τόν γιατρό στό λούκι. 'Α-
  σε πού τού 'καναι μπέρδεμια
  γιαιτί 'μουνα λκάδ.σ κοπϊ δέν κο-
  λωνα1 μέ <τίποται. —Πιίνΐεις χάιπια ρέέέ... μού λέεί ο γιαιτρος. Τόν κυτόζω τόν μπα γάισα... —^Τάχεις μαζϊ οαυ; μέ ξανορωτά. —Τάχω... — Δώ- σιμου τα< νά τα κυττάξω. — Κι εκεί είναι πού τόν έπιασα κο,ρό'Γδο τόν γιατρό. Βγάζω καϊ τού δίνω τα στεντονάκιιαι, αυτά παύ τα πίνω μ!έ τό κσυτΐ καί δέν χαμπαριάζω' μά τ' άλλο τα δυνατά μπιφτέκια1 τα 'χα οτή ζούλα σττήν τσέπη. Καί τώρα' πού τάχει·ς βρέ Αντωνά- κη; τόν ρώτησε ο γιωνιακός .— Τάχω φυτέψει στήν αιυιλιή νά γίνουνε πολλάάα... Κτυπηθήκαν οτά κρερβάΓτιο τους από τα γέλια όλοι καί ό¬ ταν πκϊ σταματήισαν τα κακα- μίσιματα. τού1 γέλιου ν" ακούγον ταΐι ξανακρεμαστήκαιν πάλΊ από τα χεϊΐλια1 τ' Αντώνη γιά νά σι» νεχκττεϊ η ψυιχαγωγία' πού τούς πράσκρερε. Όμως ιγ συζητήση τ' Αντώνη εϊχε αιλλάξει ροή. —Τί μέ πειράζετε ρεέ... πού πί¬ νω χάπιαι; Βμένα ποί> μέ βλέπε-
  τε είμαιι άρρωστος απ' όλες τίς
  τλευρές: κ>α>ί ψυχιικά κιαΐί σωιμα^-
  τιικά.
  Άσε πού πίινυ χάηιο, άΌε
  πού είμαι κοιιτσός, άοεπού δέν
  εχω μάνα καί πατέρα. — Εϊσαιΐ
  ορφανός; τού λέει. ο διπλανός.
  — Όχι έχουν χωρίσει»
  Ε'κπε καί συνέχκσε προσθέ-
  ταντας μιά δάση στενοχώριας
  στήν αλανιάριική τού φάτσα καί
  προφσρά.
  —13 χροντών είχα φύγει από
  τό σπίτι μαυ γιατί χωρίσαν οί
  γονείς μου καιί «μενά μαζί μέ την
  γιαγιάι μου. Σταμάτησε νά> μι·-
  λά.
  Στρούφηζε δυό τρείς φο-
  ρές ππτήδειαι τό καμπολόΥ τού
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ τουρισηκή έκδρομή
  καί δι' ίατρ,ΐκές έξετάσεις
  Τακτικές άναχωρήσεις.
  3.000 δρχ. καί 90 δολλάρια.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ άναχώρηοΐς
  έξ Ηρακλείου 13 Ιουλίου
  4.500 δρχ. καΐ 100 δολλάρια.
  Έπίσης έκδρομές είς ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥΠΟ-
  ΛΙΝ — ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ — ΤΗΝΟΝ καΐ αλ-
  λα μέρη.
  Πληροφορίες — Έγγιραφές
  Πρακτ. €ΐΕΚυδΑΤ_ΕΜ> (Κ. Πατεράκη)
  Άμισοΰ 4 τηλ. ΤΩρες εργασίας:
  283.652 Λοιπές ώρες 285.453
  Ηράκλειον
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  "Ανθη Νάρκισος
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπΐτύχετε μιά πραγματική εύκαΐμία,
  άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτικη εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τα συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦♦♦♦♦
  οτά κοκκαλιάρικαι δαικτύλια, κά
  τι θά οκιέφτηικε ώς ιέδειξε τό
  παρουσιαστικό ταυ, (μάλλον
  οκηνές από την περασμένη τού
  ζωή) καί μέ ζωηρότερη φωνή,
  φώναξε ύοτερα από λίγο:
  —Τί μέ φέραν εμένα εδώ νά υ-
  πηρετήισω; μέχρι τώρα αλήτης
  ήμαυν' κανείς δέν μιέ ήξερε, τί
  μέ φεραν τώρα εδώ νά κάνω
  τόν στραπΊώτηι;
  Καί πράγματι μέχρι τώρα
  κανείς δέν τόν ήξερε. Μιεγάλω-
  σε στήν φτώχεια1 όπως ο Ιδιος
  ελεγε. 13 χρονιών τόν παράτη-
  σαν οί γονείς τού, δέν εϊχε. κογ
  νιένα νά τόν βοηθήισει., η. κοινω
  νία όπως σέ όλους αδιαφόρη-
  σε καί σ' αυιτόν. Έτσι τρά,βη-
  ξιε τή στράτα πού θα τραιβού'-
  σε κάθε παιδί τή,ς ηλΐικίας τού
  πού μένει στόν δρόμο. Μπλέχ-
  τηικε στήν αλητεϊα' χασίσιαι, χά
  πια, καιί ξενώχτια.
  Κάθε μερά· από τό κακό στό
  χειρότερο. Αυτό πού έικανΐε γΓ
  αυτόν η κοινωνιία μέχρι. σήμε-
  ρα ήταν ό,τι τού' έστελνε τούς
  χωροφυλάκους της μέ την κλού
  βα νό τόν μαζέψαυν από τα πε
  ζοδρόμια1 παύ ήταν μασταύΐρης,
  ή γιό νά τόνι κλεϊσουν στήν φυπ
  λακή.
  Καί τώρα η πόρνιη τόν κάλε
  σε μέ όλο της τό θράισος καϊ
  Γήν αναιίδεια γιά νά τήις περι-
  φραυρίσει στόν στρατό τίς έν-
  νοιες της, τίς κακοήθειες πού
  ε,υνοούν τούς ίκλεκτούς της.
  Όμως ο Αντώνης όπως εί»
  χ αν διαπ<ιστώισει όλοι. καί όπως ελεγε ο ίδιος «δέν ήταν ποντί- κι ήΐταν γάτα καί δέν όπεφίτε εύ- κολα στό λούκι». Δέν ήταν βλό κάς ήταν αλάνι, αλήΐτης καιί ευ- φυής. Τα χάηια τα έπίρνιε γιά νά πάρεΐι απολυτήιριο τοξκκομα1· νή καί ν' αποφύγει την 28μηνο θητεία. ι Πολίτης έπαιφνε λίγα' ίσα Υ'ά τόν τσαμπουχώ καιί όταν θό τό έπερνε, πάιλι θά ΐτά σταμα'- τούσε. Μέ λίγιη ιβοήιθιεια' αυτός ο άνθρωπος θά αποτελούσε πρότιιπο, αιλλά δέν την δέχτηκε ποτές γΓ αυτό καβ σέρνουνταν στ ά τέλματα τού υπόκοσμουι. Ήταν χωράφι παχύ πού άν έπεφτε πάνω τού ένας οπόρος σιιταριού θά αποδιΐδε καρπό (ε- κατοντα'πλαισίονια) ό,μως μέ¬ χρι τώρα είχιε δ'ε.χτεϊ ΐμόνο σπό ραυς από τσουικνιίδες γ»' αυτό τίς έκανε κια» τόσο μεγάλας. Ήταν καί ο Αντώνης ένα· ο- πό τι οτΊγμαται τού πολιτισι- μού μαςτήνοτιγμή πού θά μπο οούθΐ νά άναι ένας καλοήθΐης ιαυ πυρήνας. ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΉΣ Βαύτες Μαλεβυζίου ΕΚΔΡΟΜΕΙ "Τ8ΑΙΝΙ3,, «ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550 12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩ,ΜΕΝΑ — • — ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ— ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900 10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ -•- ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ -•- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤδΑΙΝΙδ» ΤΗΛ.: 284544 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛ0ΠΑΙΔΕ1Α "Αρχισε πρόσφατα νά λειτουρ-γεΐ στό Ή- ράκλειο- στήν όδό Ντεντιδάκηδων 8, στό Καμαρά- κι, τό ύποκατάστηιμα τής έκδοτικης έταιρίας «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.». Στό ύποκατάστημα θά βρήτε τό ώραιότερο πνευματικό έργο τής έποχης μας, τή Μεγάλη Σοβιετΐκή Έγκυκλοπαίδεια. Εάν θελήοΐετε νά γίνετε συνδρομητές ή ύπάλ ληλοι έπΑ μΐοθίδ καί ττοσοστά, άσχευθυνβητε στόν διευθυντή τοϋ ύιποκαταοτήματος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι Ταβέρνα τού Λημήτρπ Λεωφόρος Κνοχ)οΰ — Μπεντεβη Άποχωρϋσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΧ άνοίγω την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ ΌΥ τή νέα μου ταβέρνα, «Ταβέρνα τού Δημιίτρη» λίγο πρΐν άπό τοΰ Μπεντεβή την Καμάρα Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο. Κραοΐ γνήσιο Βαρελίσιο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΗΛ. 233.230 Ανακοινώση στούς φιΛονς χον καλόν Κιν)<ροι>
  Τ^Υ
  ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΑ
  ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΒΑΛΩΜΕΝ:
  * ' Υεννιέταχ μέτήν Μπάρμπαρα Στρ|ζαντ
  8 ΌανθΖπος -τό τή Μασσαλία μέτόν "Αντονυ Κουήν
  9 Φαώώρα μέ τούς Μαρθά Κέλλες, Χένρυ Φόντα
  10) Ό δολοφόνος "Αμστερνταμ μέτόν Ρόρπερτ Μίτσαμ
  11) ΚαρΑβάνια τής έρήμου μέ τόν "Αντονυ Κουήν
  12) Τα τέσοερα ιρτερά μέ τόν Ρομπέρ Πάουελ
  13) Ό χωροφυλακας καΐέξωγηινοι μέ τόν Λουϊς Ντέ Φυνές
  14) Ό άρχιεκτελεοτίις μέ τόν Τσάρλς Μπρόσον
  15) Ό Ιησούς άπό τή Ναζαρέτ μέ τόν "Αντονυ Κουήν
  16) Τό δνομά μου είναι Τρινιτά μέτόν ΤέρενςΧίλλ
  17) Τα 39 σκαλοπάτια μέ τόν Ρόμιπερτ Πάουελ
  18) ΤΗταν οκληρός καί τόν ελεγαν Κρεμμύδα μέ τόν Φράνκο Νέρο
  Χοϋηερ μέ τόν Μπάρτ Ρεϋνόλτς
  "Ελ Σίντ μέ τούς Σοφία Λώρεν, Τσάρλτον ΤΗστον
  Ό άετός πάτησε τή γή μέ τόν Μάικ Καίην
  Έξορκτιοτής Νο 1 μέ την Λίντα Μπλαίρ
  Τό 6ρωμόσκυλο μέ τόν Ρόμπερτ Μίλλερ
  Τό Καραβάνι μέ τόν "Αντονυ Κουήν
  Μαλακά κρεδάτια σκληρές μάχες μέ τόν Πήτερ Σιέλερς
  "Ανθρωιποι καί κτήνη Νο 2
  Ό κυνηγημένος μέ τόν Ντάστιν Χόφμαν
  ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ
  1) Τό παιγνίδι τοΰ θανάτου
  2) Ματΐΰμένες γροθιές τοΰ καράτε
  ΕΠΑΝΛΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ 5Τ0ΪΖ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΜΠΡΟΥΪ ΛΗ ΠΟΥ
  ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΚΑΙ ΣΕ ΚΑΪΝΟΥΡΠΕΣ ΚΟΠΙΕΣ.
  3) Ό κίτρινος πράκτωρ τοΰ Χόνγκ Κόνγκ
  4) Ό κίτρινος πράκτωρ εναντίον Μαφίας
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  5) Ό μεγάλος άρχηγός ό άήττητος τού καράτε
  Λ*.
  ΣΈΛ1ΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΤΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ*
  Την περασμένη Τετάρ
  Τη 13)6)79 στό κινηματο-
  θέατρο «Άστόρια» έγιναν
  οί άπολυτήριες έξετάσεις
  των σπουδαστών τής Σχο-
  λής θεάτρσυ Κρήτης, στΐς
  οποίες πηραν μέρος οί
  σπουδαστές: Βούλα Κου-
  6ίδη, Γιάννης Βακωνάκης,
  Μάνος Βραχνάκης, Μανό-
  λης Μανιάς καΐ
  Χαιρέτης.
  Ή άΐχόδοσή τους ήταν άρ
  κετά ίκανοίποιητΐκή καί κα
  ταχειρακροτήθηκαν άπό τό
  κοινό.
  Την κρΐτική έπιτροπή ά"
  ποτελοΰσαν οί καθηγητές
  τής Σχολής, Μαίρη Βοσταν
  τζή, Νίκος Τυριτίδης, Πάν
  Γιά τό «"Ετος τού Παιδιού»
  ΘΥΜΑΜΑΙ
  θυμαμαι κεΐνο τ' δπλο τοΰ μπαρπα,
  μ' αύτό όχτρούς πολλούς εϊχε σκοτώσει.
  Σάν πόσα νά 'χε κάνει όρφανά/
  γιά τής πατρίδος την τιμή την τόση.
  θυμαμαι κΐ έ*να σοΰρπο βροχερό,
  τό γράμμα πού κρατοΰσε ό ταχυδρόμος,
  γραμμένο μέ 'χε μέσα όρςχινό,
  έμένα πού πατρίδα μου: Ό κόσμος!
  Θυμαμαι 'κεϊνο τ' δπλο τοΰ μπόμπα,
  πού θά μποροΰσε νά 'τανε άξίνα,
  ψωμΐ να τ,ρώνε τόσα όρ,φανά,
  πού κλαίνε καΐ όδόρ,ονται άπ' την πείναν
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Λευτέρης νης "Ιωαννίδης καΐ οί λογο
  τέχνες Γιάννης Γύπαρης,
  Μάνος Άστρινός, Γιάννης
  Δημητρακόπουλος, Γιώρ-
  γος Μούστρης, Βαγγέλης
  Γρατσέας καΐ Στέλιος Σπυ
  ριδάκης.
  Μετά τίς έξετάσεΐς των
  Σιπουδαστών τής Σχολής ά
  κολούθησε ή τελετή άπο-
  νομής των βρ,αβείων τοΰ δι
  αγωνισμοΰ θεατρΐκοΰ "Ερ
  γου της Σχολής.
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ —ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διευθυντής Όφθαλμολογικης Κλινικίίς
  Βενιζελείου
  εγκατεστάθη μόνιμα είς Ηράκλειον
  ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό Ιατρείον τού
  Λεωφ. Καλοκαιρινοΰ 110 Καμαράκι
  ΤΩραι 8—9.30 π.μ. καΐ 5—8μ4μ.
  ΤΗΛ.: Ιατρείον 224.484 Οικίας 236.139
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  «ΠΙΝΟΚΙΟ»
  ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
  Μπεντεβίί 159
  (πίσω άπό τό Ζαχαροπλαστεΐο Στάνη)
  Τηλέψωνο: 236070
  Οί έγγραφές ήρχισαν άπό 7 Μαρτίου
  "Εναρξη άπό 15 Μαρτίου
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 222.283
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  "Ολα πιροσεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  Τό πρώτο 6ρα6εϊο πήρε
  ό Βαγέλης Γρατσέας, γΐά
  τό έργο τού: «Στοΰ Μίνωα
  τό Ρηγάτο».
  Τό δεύτερο πί)ρε ό Γιάν¬
  νης Δημητρακόπουλος, γιά
  τό έργο τού: «Άλέξιος Καλ
  λέργης, ό μέγας άρχων»
  (διασκευή άπό τό όμώνυ-
  μο μυθιοΐόρηιμα τοΰ Νίκου
  Άγγελή) καϊ τό τρίτο βρα-
  6εϊο ό Γιώργης Μούστρης
  γιά τό έργο τού «Οί δέκα
  μέρες τοϋ Δία».
  ΟΜΑΔΙΚΗ
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  θι ζωγ,ράφοι, Αρ<ΐιστόδηΐμο<, Γραμματόπουλος, Μαλάμοις, Σι κελιώτης, Τάσσος καιί Φανουρά¬ κης, εκθέτουν έργαι τους στήν Πκαλερί «ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ» από 15 έως 30 Ιουνίου. Τάι ενκαιϊνια' έγιναν την Πά» ιρασκευή 15 Ιουνΐου ιοτΐς 8 τό βράοιι. ΕΚΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ Έξήντα έρ,γα περίπου, μέ τόν γενΐκό τίτλο: «Ή Κρήτη μας» θά εκθέσει στή Βασιλική Άγίου Μάρκου ά πό 24 έ*ως 30 Ίουνίου ή Ί ωάννα Κατσιφαράκη. Τα θέματά της είναι παρ μενά άπό τή ζωή τής Κρή της, προσωπογραφίες, το- πία, λουλούδΐα/ λιομαζώμα τα κ.ά· ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤΣΑΤΝΙ8» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79 ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΗΜΙΚΟΣ Παιραδίδει μαθήματα, Φυσι- κή · Χηιμεια - Μαθηματικά, σΐ μαθητές Γυμνασίου κια! Χημεία, οέ μαθητές Λυκεΐου. Τηλ. 233.063 — 231.637. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ- νος ηλεκτρικιός, διπιλός, β) Ψη- σταιριΰ ηλεκτρική γ) Μΐίξερ (ζυ- μωτήιριο) δ) Ζαμπονομηχονή ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5Η0Η ΕΝΝΕΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΟΙΟΣ - ΡΙΑ ΔΕΑΟΥΤΣΗ-ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ! Σ' ΕΝΑ ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΣΑΣ ΙΤΑΛΟΣ ΤΟΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΑΦΡΟΛΑΊ'ΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡυίίΥΑΙκΟΟΝΟΙΤΙΟΝΕΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΔΡΟΣΕΡΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ αγροτια Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΊ'ΔΗΣ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ {Πρώτο) Φΐλσι μου, σή'μερα κα! μττο- ρεΐί' κα! σέ άλλη συνέχειαν, θ' α- σχοληιθούιμε μέ τή δοιμή, τή σχίση καί τίς ανάγκες πού υ- πόρχουνε. Σέ εΓκχταση ίσως νά δηιμιοιυργιηθούνε «ίνιητραι δ<αφώ τισης, ώς πρός τίς μεταξύ των ετταγγελμάτων σιχέσεις, αναδιαρ θρθσεις κ,,τ.λ. Ωοτόσο, επειώή ιμπορεί νά πσραξηνηθα σάν ετοιΐιμολογτα λέξης, η επιΐκεφαλιδα «εμιτρη- στές», διότι εμποηιστής είνοι αυ τος πού βάζει φωτία, ψί αιιτό ΠιρωτοεξηΐγΌύιμοι κα« λέω δηλ. ότι υιπάιρχαυν κα» ποΐλλά κόΙ μά- λιστα πάρα πολλά πού ηρίιπει Λντως νά βρΐσκονται βμττρη- στες νά τα κόβουν. Κι ότανι οί. αρχαίοι μας έλεγον «ουιδέν κο κόν αμ-ιγές καλού» κα'ί είναι κι έτσι, τότε επιβάλλεται απ' τή φύση καί θέση πραγμάτι·»ν νά βρεθούν τα όρθιαι παιδία τής όξιας λογΌ'υ ζωής νά δϋαιλέξαυν τα ικακά, καί νά τούς βάλουν φωτία. Στό μεταξύ γιά νά γίνεΐις εμπιριη- στής χρεΐιάζεσαι νσ θεωρηθείς ή κ αί νά αυίτοθεωρηθεϊς όντραις, τνιεύμα1, διάννοιο ή αικόμη καί χειροδύναμος. Καί εττειιδή χρειό ζεται καΐ διάκριοη τού τ» θά κάψιί, επίβόλλεται νσ προσέ- /εΐις. Εμείς τα ανροτοπαίιδΐια βάι- ζαμε φωτία οτά ζιζόνιαι των χω ραφιών μας γιό νά τα κάψουιμε καί στή συνέχεΐια νά τα κάναυ- με νόνιιιμιες εκτάσεις, αυξάνιοντας ι αί την αποδοθή ταυις σέ καρ- πούς πού1 θρέφουν ανθρώπους. Ο δΐΜστής σΐ μκά δίκη κα,ται ?ικάζει τό ικαικό, τό εττιζήμιο, τό επιβλοβές καΐ άδκο καί απαλ- λάΐσσίΐ τόν γύρω ,μας τόπο ααό έναν εκτραχιοσμό ή ετσώελι- σμο κόιποιου ή κάιποιων ίπιιζή- μιων κοινωνικά, κοινωνιικοπολΐι- τικά, ΐθνκολογικά κ.τ.λ. Αυτάς είναι ενας εμρρηιστής. Ο σιυνετός υΒάιλλιηλος ή επι«- στήμονάς ή επαγγελματιαι στό ίργο τού εμπρήιει όταν συνειδη τα κοί ήρεμσ, θορρΰλέα κρ & ψογαι κάνει τό πρός τούς γθρω, την παιτρίδα καϊ τόν τόπο τοιυ καθήκον. Ερπρήΐει την υπου/νία, την υ'οτεροβουιλΐα, τα πάθη, τα μΐση. Τό ότι δέν βιγαίνει φωτία νά φαιίνεται τί καίει, ουτό δέν ίχει καιμμιάι απολύτως οιηιμαΐσία. Σηιμαοία έχει ότι ο ιδεολογικός ίαΐυτόςόλων μας μέ τό παράΐεΌΐγ μα τού συνειδηπά εργαιζΐόιμε- νου κύριον κυριοποιούιμαΌτε κι εμείς κί οί γύρω ιμσς. Η αίισθηση ο ενδόιμυχος εαυτός μας, τό οίσβηιμα τής ιιδέας ότι υιπάρπ χούν κι άλλοι γιιά μάς είναι δυ- ναίτότερες αλασσίδες πού μπο- ρούν νά περιφρουρή/σουν μιά ευήρερη, ήσυ,χη, γαληνεμένη κι ίλπιιδοφόρα ζωή. Καί διότι στό δ ιάβα μσς η ιστορία μας έχει ιανάγκη από υ- λικιή καιί πνευματιική τρσφή για- τί ο άνθρωπος ΕΙΝΑΙ ύλη καί πνεύμα κι ο Δημιουργός μάς ά- φη,σε ελευθέρους νά τα βρού- με. Γι αυτό καιί στήν αναζήτη- ση τους χρειάζεται νά εμρρήοιυ με όλο> μας μαζί κι ο καθένας
  χωριυτό. Ο αγρότη,ς τα ζιιζανι-
  ώδη, ο γιατρός τα καιρκινώδηι,
  ο υιπάιλλιηλοζ τα παιρατσιου-
  ρίσιματα, ο ερνάτης τα ξεφεύγ-
  μαΐτα, ο Βουλευτής τα βολέμαΓ
  τα, ο κομματάρχης τα ΓΤλαιτο-
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (Έβανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτε
  ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  κτυπήιμοτα, ο άνόραςτά ύπου-
  λα κα<ί ιμικροπρεπή, η γιυ'νχΗΐκα ι ά ά,σκοπα' καί τρ.ιχωειιδή, (κ,υ- ρίως) κεφαλικά, περιιθΜμαΓΓθίΐ- ίή κ.τ,λ. Έτσι. ή κάπως έτσι δηιμιουρ- γο.ύμε τίς καΐλές κι αθάνατες (τχέσεις μεταξύ ασόμων καιί τά- ξεων πού είναι κα« οί μόνες άξι- ες λό»Όιυ συνθήικες ζωής, καθΓ όσον «αιϊ εφ' όσον η αλυΚΛδα ζήσεΐι λέει — λέει κ» όλο λέει «ουκ καον είναι τόν άνθρωπον μόνον». Τό ότι τό τώρα — τώρο υ- πάρχσυν ανθρωπάκια κι ανθω- ποεΛή πού η ταχτική τους ατο- μοποιε'ι, ρημάισει καί δέρνει, λε- ηλατεΐ καί καταστρέφει αντί ζι- ζανιώδη, αξίες, αιυτό είνΐαιι παρα χώρηιση δικών μας δικαιωρά>·
  των σ' αυτούς. Γιατί; Νά γιατί,
  τούς αφήισαιμε ό,τι κι άν έκα^
  ναν νά τό ξανακάνουν. Δέν
  τούς κόψαμε την ταρ-ίφα. Δέν
  τούς εμποδισαιμε. Βάιλαμε στήν
  ναφθαλΐνη τό ατομιικό,, πρόσω
  πιικό, ταξικό, εθνικιοτΐ'κό, πολ^
  τιικοοικοναμιχό κ.τ.λ. μας δι-
  Δένι θυμάιμαιΐ ποτέ νά
  μοποίηισα ένκι αγνό ζιζανιοκτό-
  νο οωϋτά καΐ νά μην μούκαψε
  τα ζιζάνιια τού χωραφιού μου.
  Δέν γνώρισα ποτέ κανένα καλ-
  παιζοειοηράικτσρα όταν θά εί¬
  ναι άνδρας κα! άνθρωπος μέ
  ΑΝΑΣΤΗΜΑ.
  Η σύνεση κι ο ευσυνείδήτος
  τράπος ζωής ατόμοιυ ή τάξης καί
  νέ καί θά καιίνιε αιώνια κάθε οττέρ
  μα αρπαγής, σπατάλης, υπουλϊ^
  άς. εΐιρωνείας, διαοτρεβιλωοης
  γεγονότων κι ο σωστός εμπρηΓ
  στής αγαπά καί αγιαπιέταιι αηό
  τίς τέτοιες αρετές γιά ένα αάριο
  «Αιιένι αριστεύειν».
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Τό μττάνιο οτή θάλασσαιγιά
  ιρολλθιύς είναι σττό,ρ. Γιά άΐλιλους
  'εινα'ΐ απόλαυιση καί γιά μιά κα-
  τιηγορίαι (ιπαρελθόντων ετών)
  πντιαθροιτιικό φάιρμακο. Βνα4
  ΐκαιί μιά πολύ ,μΐικρή. κατίΤγΌρ-ία
  πού τό ουσχετίιζει μέ τό σέξ. Η
  'κατηιγορία' αυτήι υποδιαιρείταιΐ
  οτούς: ΜτΜνιστηιριτζήιδες, ηδο
  νοβλεψίες »αί οφθαλμοπό,ρνους.
  θι διαφορές των τελευτοιίων υ-
  ροδιιαιρέσεων είναι κάΐπως τρα1·
  βηιγΐμένες καιί δέν προχωρώ σέ
  διευκρΊνίσεις.
  Όλες οί κατηγορ,ίίς έχουν
  ένα κοινό χαρακτη,ριστπκιό. Τό
  γδύισιμο.
  Τελευταιία ηα'ρουο-ιάσΓτηιοε
  μιά νιέο κοτηιγΌιρία μπάνιου. Τό
  πολιτικό μπάνιο.
  Γ»ά· νά εϊιμαΊ σαφής, εξηγού-
  'μαι καλλίτερο. Ο κ. Καραμαν-
  'λής, κάνοντάς (μας Ευρωπαίοιις
  βέλοντας καί μή, χαριτολογων-
  τας είιπε: «Σάς ττέταξα οτή θά-
  λασσα, όχι γιό νό πνιιγήτε, αλ-
  λά γιιά νιά μιάβετε καλύμπι».
  Δέν μάς είπε όμως άν μάς
  «έγδυσε» πρώτα ή μάς πέταξε
  μέ τα ρούχα. Γιατί άν μάς «έγ-
  δυ<σε», θά πάμε αΛαφρωμένοιΊ Άν άμως δεν μάς «έγδυσιε» θά «βραχούμε», άισε πού θά ηρέηει νά μάς «γδύσουν» τα «αδέρ- φια» μας οί Ευρωπαίσι κα! θά τούς βάλομε σέ μηελάδες καί φοσαρίες το,ύς ονΟρώττουςΙΙΙ Να οέ πιάνοων στ ά καλά «α θούιμενα νά σέ πετούν στήν θά λα'σααι, «γιά νά μάθεις καΐλύμιττι» δέν ιεΐναι καθόΐλου ευχαρισττο πράιγμα. Δέν είναι όμως πρω- τάκουιστο, κάτι τέτοιο έκανε η Χούνται στόν Μανδηλαρά, τώ¬ ρα αφού δέν ήβελε νά μάιθει κο λύιμπι, αυτό ήταν διχαίωιμά τουΙ "Ηταν όμως τταιλληκάρι καί πΛή- ρωοε μέ την ζωή τού, την από φαση τού αυτή III Όσο κι1 άν αντπγράφει εδώ ο κ. Καραμανλής, δέν μπορού- με νά πούμε, πώς στερείται χι- ούμορ. Τό θέιμα1 είναι καιτά οασο τό αντ ιιλαρβιά ν'εταιι τό Χιθιήμορ τού,, ο κ. Καραιμανλής. Πιοτεύω, πώς ο κ. Καιραμαν λής θά ικαταλάβαινε καΐλλΐτερα τό χιούμορ ταυ άν αντϊ νά πέ- σο·υν τα εννέα εκατομμύρια Έλληνες στήιν θάλαοχτα, πετού- σαν εκείνο στό πέλιαιγος. Φυσ;ι»ά όχι γιά νά πνιγεΐ, μά <γιά νά< μάθεί πολιτικό κολύμπιΙ Δέν νομϊζετε; Σ. Κ. Σ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291 — •- ΙΔΙΟΚΤΗΤΆΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ —ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5—Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ((ΧΑΛΒΑΤΖΗ» Μάχης Κρήτης 70 (πρώην <ΤΑΛΩ,Σ>) Τηλ. 287.370 καί 288.498
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καΐ 223.285
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ νΗ ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
  • Γερανοφόρα Όχήιματα παντός τύιπου.
  • Περονοφόρα Κλάρκ
  • Γενΐκά Συνεργεϊα τρακαρισμένων αύτοκινήτων
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΞΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο ΙοςΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!]
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ» · «ΟΥ« ΚΟΥ» · «ΟΥ* ΚΟΥΪ · ΚΟΥ*
  • Οί πρόσφατες δίκες μου σιό Έα>ετεϊο Κρήτης
  έγιναν αίτία νά περάσω τρείς μέρες τή"ς περασμέ
  νης βδομάδας στά Χανιά, μαθ μέ ΐτάρα πολλούς
  όπίλεκτους Ήρακλειώτες, (μάρ,τυρες, συγκατηϊ
  γορού,μενους, δικηγόρους καί ΰλλους).
  Μεταξύ αυτών ίΐταν καί ό ΔήΊμαρχος κ. Καρέλ-
  λης, ό οποίος διαδραμάτισε συγχρόνοος. στήν ϊδια
  έφετειακη ουνε&ρίαση τοΰ δικαστηρίου, τρείς ρό
  λους: τοΰ μάρτυρα ύπεράσπΐοης οπή δίκη των άρ-
  χαιοτήτων, τοθ κατήγορου στή δίκη Ξυλούρη καί
  τοϋ κατηγορηρένου στή δίκη γιά αύτοδικία
  πού εϊχε γεννεσιουργό αίτία της τή διάνοΐξη ενός
  δρόμου.
  "Οταν λοιπόν τού προτάθηκε νά παίξει καί τό
  ρόλο τοΰ μεταφραοτη, ο*τήν ύ-πόθεση κάποΐων
  Γάλλων κατηγορουμένων, άρνήθηκε ^ λέγοντας:
  — Άρκετοΐ είναι οί τρείς ρόλοι πού έπαιξα...
  Τελικά δμως δέν ξέφυγε καί άπό τόν τέταρ
  το ρόλο, τόν ρόλο τοΰ «συμβιβαζομένου», ό όποϊ-
  ος μάλιστα κατέληξε νά γίνει καΐ όπιό... δραμα
  τικός χάρις στόν ατατέρα Ξυλούρη, πού τοϋ...
  μπηκε ασκημα στή μούρη.
  Ή σχετική έΐπεΐϋοδιακή σκΐινή/ πάντιος, ήταν
  καί θλιβερή καΐ- ·. γελοία κι ϊσως έχει καί νέες
  δικαστικές προεκτάσεΐς, ίίν άρθεϊ κάποΐα βουλευ-
  τική ■ ·. άουλία.
  * Στά πολλά διαλλείμματα των δικών μας γίνα-
  νε, όπως είναι φυσικό, καί πολλές συζητήοεΐς.
  Σέ μιά άπό αύτές, κάποιος ρώτΐισε τόν συμπαθέ
  στατο καί πληθωρικό Νίκο Καμαρίτη:
  —Καλά ρέ Νίκο, πιΰς γίνεται τώρα έσύ Κρου
  σανιώτης άπό τή μιά καί δευτερανηψΐός τοΰ Με-
  νέλαου άιπό την αλλη, νά έρχεσαι μάρτυρας τοΰ
  Καρέλλη;
  Καϊ ό Νίκος, απήντησε διπΛωματικώτατα:
  —Σίιχηό τό έρώτημά σου, άλλά ξεχνδς πώς
  εΐμαΐ καϊ μυρωτικός σύντεκνος τού Καρέλλη καί
  δτι έγώ δέν εΐμαι ούσιαστικά μάρτυρας, άλλά
  συμβιβαστής.
  Κι έγώ δέν έχαοα την εύκαιρία νά συμπλη-
  ώ
  —Είχα λοιπόν άδικο καπετάν — Νικολή ά-
  πό τόν Κρουσώνα, πού σέ εΐπα, περίπου, ·.. γε-
  φυροποιό γ) . . · καμαρίτη;
  * Μετά την έκδσση τής άιπόφασης στή δίκη Κα¬
  ρέλλη — Ξυλούρη, έγινε — όπως ε&τα καΐ παρα-
  πάνω — ένα · ·. έατεισοδιακό φΐνάλε πού έφερ,ε
  άναστάτωση μέσα στήν αϊθουσα τοΰ Δικαστηρίου,
  άπό την όποία — εύτυχώς — εΐχαν άποσυρθεΐ οί
  Έφέτες.
  Πάνω λοιπόν στήν άναμπουμπούλα, ό χωρο-
  φύλακας πού ήταν έπιφορτισμένος μέ την ύίΐο-
  χρέωση νά πάει κάιποΐον άπό τούς διαδίκους νά
  πληρώσει τα έξοδα καί μή έχοντος λόγω της
  άιναταραχής, ποίον νά πιάσει, θεώρησε καλό νά
  πιάσει έμένα σάν τόν πιό.. · γνωστό.
  Εύτυχώς δμως πού κάποιος άνώτερός τού, ό
  οποίος ήξερε καλυτέρα δτι έγώ δέν είχα τέτοια
  υποχρεωθή, τοΰ μίλησε καί μέ άφτσε άπό τό
  μπράτσο, διατρορετικά καί σ' αυτή την περίπτω-
  ση θά. ·. πλήρωνα πάλι έγώ τα έξοδα, δηλαδή τή
  . · .νύφη!· · -
  Αύτό είναι, πού λένε·.. «νά σοΰ τρέχει»! Κι
  έιμένα, άπό αυτής τής πλευρδς, 5χΐ μόνο «μοΰ
  τρέχει» άλλά μοΰ... ξεχειλίζει.
  * Σέ κάποιο σηιμεϊο τής δίκης γιά την δήθεν πε-
  ρ,ιύβριοη άρχής, τοΰ Νομάρχη Ηρακλείου κ.
  Τσίρκα δηλαδή, έγινε άναφορά στήν καταθέση
  τοΰ βουλευτή Σκουλδ, πού λέει δτι ό Νομάρχης
  τίς μέρες των γεγονότων τοΰ Μουσείου κρατοΰ
  σε πιστόλι. Όπότε άμέσως μετά, εΐπώθηκε δτι ό
  κ. Τσίρκας ήταν πρΐν διοριστεΐ Νομάρχης, άξιω-
  ματικός, #νθρωπος δηλαδή πού είχε κάποΐα σχέ
  ση μέ δπλα.
  "Ενας έκ των κυρίων 'Εφετών ρώτησε τότε
  σχετικά καί πήρε τή διαβεβαιώση γιά τή στρατι-
  ωτική ίδιότητα τοΰ σημερινοΰ Νομάρχη, άπότε ά-
  τάκα, πού λέμε, καί επί τόπου ό έκ των συνηγό-
  ρων μου βουλευτής κ. Κακλαμάνης, πέταξε την
  εξής σπόντα:
  —Ναί κύριε Έφέτα, στρατιωτικός ήταν. ΤΙ
  νομίζετε, δτι θά γλυτώναμε, έτσι εθκολα, άπό
  τούς άξιωματικούς;;;
  * Κι ένας ώραϊος διάλογος άπό μιά δλλη δίκη
  γιά ζωσκλσπή.
  Ρϋκα ένας Χανιώτης Δικηγύρος έναν όρεσεί-
  βιο μάρτυρα:
  Δέ μοΰ λές κύριε μάρτυς, ήν έχει άφαιρε-
  θεΐ τό χαρακτηριστΐκό κουδούνι άπό τό λαιμό τοΰ
  προδοτου, πώς λές δτι μπορεϊς νά τό άναγνωρί-
  σεις;
  Καϊ ή έξυατνότατη απαντήση:
  —Ντά γιάντα κύριε δικηγόρε, δτι νά βγάλεΐς έ-
  τουλόγου σου τή... γραβάντα, δέ θά σέ γνωρί-
  σω;
  Περιττό νά σημειώση τό πανδαιρόνιο πού
  έγινε στήν αϊθουσα, άπό τα γέλΐα καί τα προε-
  δρικά κουδουνίσματα. θρασεία βεβαία κάΐπως γιά
  τόν δΐκηγόρο απαντήση, άλλά.. - πληριαμένη.
  * Έπειδή έγινε άρκετός λόγος γιά την άπλοφο-
  ρία τοΰ κ. Τσίρκα, κάποιος άπό τό άκροατήριο,
  μοΰ είπε σέ μιά στιγρή:
  —Καλά, κακό ήταν δηλαδή πού κρατοΰσε ό
  άνθρωπος ένα πιστόλι; Έσύ έφερες σήμερα, μέ¬
  σα στήν αϊθσυσα τοΰ Δικαστηρίου δυό... πολυ-
  βόλα. (Καί κύταξε συγχρόνως την πλευρά πού
  καθόταν οί συνήγοροί μου Κακλαμάνης καί Στρα-
  τάκης)!
  * Καί πραγιματικά, δέν ήταν ύπερβολή ό έμμεσος
  χαρακτηρκηιός των παραπάνω συνηγόρων. Αύ-
  τό μηορεϊ κάλλιστα νά σάς τό βεβαιώσει καΐ ό
  μοναδικός (καΐ μόνΐρος) μάρτυρας κατηγορίας
  μου, ό ύπσμοίραρχος Ασφαλείας κ. Στρίκος, ό
  οποίος . ·. έπλήγει βαρύτατα, άπό τα · ■ · πυρά
  τής ύπεράσπισής μου.
  Τόσο πολύ μάλιστα, πού στό τέλος δέν βντε-
  κΐ αύτός σέ μάρτυρα ύπερά-
  2ς άν έπέΡεναν οί συνή-
  ^ΟΛςουγαν τή ΦΡάση οϊκτου:
  «Μην πυροβολητε τόν τπανίστα, ή μάλλον
  τόν... υπομοίραρχον.
  ταο
  ς την άγόρ,ευση καταπέλ-
  κ· Κακλαμάνη καί θέλον
  ί1 ί Ρ^Ρ11^ τ°υ δυνότητα, σέ συν
  Κα1 με τόν άνάλογο τονχσμό
  V
  ό
  2ν? ^ε άΥ°Ρεύοντας, είπε:
  Νά ένας άνθρωπος, πού έ'νώ είναι άντωο-
  ναρχικός, άγαπδ τόσο πολύ τίς... κορωνες! ^
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  «■■■■ΙΙΙΙΙ1Ι|||ΙΙΙ||||||||||ρ|||'