90975

Αριθμός τεύχους

229

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  χαρδς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ Ι
  χϋμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  κσί ("ά συλλαβή δική τού.
  Ι
  Ι
  ι
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λΐ_θθ-ν<Λ-: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαραγιώργη 5 — Τηλ. 280.291 Χρόνος 5ος — Άρ. Φύλ. 229~Δρχ. 10 Όπως καταγγέλδπκε ένόρκως, άπό σοβαρούς μάρτυρες. στήν πρόσφατη δίκη μας ατά Χανιά, κατά την όποία ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ άπό τό Έφετεϊο πανηγυρικά Σέ βάρος των Ένόπλων Δυνάμεων άπό τή Μασωνία ΙΙΙΑΡΟΥΑΑΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΦΟΥΡΑΚΗΣ - ΪΟΝΠΚΑΚΗΣ: "ΟΙ ΜΑΙΠΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, Μ ΟΡΟΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ Μ ΚΟΙ ΝΟΝ Ι ΑΙ,. ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ την περασμένη Τετάρτη 20 Ίουνί- οιι στό'Εφετεϊο Χανίων, ή ύπόβεση ή σχετιχή μέ την ώιεξαγωγή των μασωνικών εγγράφων», όπως εϊχε καραχτηριστεϊ ή αφαιρέση, άπό τή Μαισωνικί| Στοα Ηρακλείου «Άρ,ιάδνη», των μαοωνικων χαρτίιον; άπό ών Τέλη Γιαννακουδάκη. Η ΔΙΚΗ αυτή, ιδιαιτέρα μεγάλης ση.μαοίας, άποδεί- ντηκε άκόιμη οπουδαιόιερη, γιά τό δτι κατά την διάρ- κεια της, πνευματικαι ανθρωιποι, έγνωομένου κύρους καταθέτωντας ένόρκως, αΐτοκαλύψανε: • Κατασκοπεία σέ βάρος των Ένόπλων μας Δυνάιμε Λ, άπό τις Μασωνικές Σαοές Ηρακλείου καΐ Χανίων κατά τό 1974, οχετικά μέ τό Κυιπριακό, σέ συνεργαϋία ρέ ιο Διεθνή Σιωνιομό καΐ την Άμερικάνικη ΣΙΑ. • "Αμεση σχέθη των Μασώνων μέ τή Διχτατορία τοΰ 1967, πολλά άπο τα μέλη τής οποίας είχον τή μαοωνι κή ίδιότητα. • Άντεθνικη δράση τής Μασωνίας καϊ στενή συνερ γαοία της μέ τό Διεθνή Σιωνισμό καΐ μέ άΐτώτερο σκο¬ πώ της τή διάβρωση τής Όρθοδοξίας καΐ τής Κοινωνί- ας μας. ΠΑ δλα αύτά καΐ διάφορα αλλα σοβαρά οτοιχεΐα κα¬ τά τής Μασωνίας, ιά όποΐα κατατεθήκανε καΐ γραφτή- κανε στά πραχτπκά, είναι βέβαΐο δτι θά άοκηθοϋν ποι- νικές διώξεΐς δεδομένου δτι ό Είσαγγελέας τής 2δρας ζήτησε νά κατατεθϊοΰν καΛ άναλυτικά ύπομνήρατα στήν Εϊσαγγελική Άρχή. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού χαραχτηρίσανε μέ θάρρος καί παρριρία ιή Μασωνία οάν έχβρύ τής Πατρίδος, τής θρηακείας καί τής Κοινωνίας, ή*ταν οί κ.κ. 1) Νίκος Ψαραυδάκης, γνωστάς άγωνιοτής, συγγραφέας και έΊκδόιης τής «Χριστιανικήν». 2) Κυριάκος Διακογιάν- νης ωεθνώς γνωστός καϊ ό ττΐό πολυδιαδασμένος σύγ¬ χρονον Έλληνας συγγρπφέας, άττό τό άποκαλυπτικά 6ιολία ιου «Στήν Κόλαση τής ΚΥΠ», «Σκυλάνθρωποι τής ΕΣΑ», «Πωλεϊται Πατρίς» κ.α- 3) Γιάννης Φουρά κης δηιμοσιογράαϊος καί συγγραφέας, γνωστάς άιπό τό άιποκαλυιπτικό βιβλίο τού «Σιωνιστικές Συνωμοσίες σιήν Έλλάδα» ι&π 4) Παΰλος Γοντικάκης, Ίοτορι- ι · ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 4 ΑΝΑΡΩΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΑΝ. ΣΚΟΥΛΑΣ Βγηκε πρρχθές άπό τόν «Ρύαγγελιΰ|μό> ό Βουλευ-
  τής Θανάσης Σκουλάς, ά-
  φοΰ έξέλΐιπε κάθε κινδυνος
  άιπό τό πρόσφατο ^μφραγμα
  πού δτταθε.
  Κατά σύσταστι των για-
  τρών, θά παραμεΐνει οΐκου
  ρών στ ό διαμέ,ριομα τού,
  στήν Αθηνά.
  Άφοϋ τόν έδειρε πρώτα, τή νύχτα τής Παραακευής στή «Λότίια»
  Νεαρός εκαι|ε ύπάΛΛηΛο τού Δήμου
  /ιά 6εζουαΛικές διαφοράς τους!..
  Μιά ύπηρεσία... μετατίδεται!..
  0Ι22ΤΟΥΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
  Όσοι παραπεμφθοΰν θά πανε γιά κακούργημα!..
  ΠΑ πρώτη φο,ρά στά χρονι
  κθ τού τάπου μος, μιά ολόκλη-
  ρη κρατική υπηρεσΤό μέτατϊθ·ε-'
  ■αι!ΙΙ
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τ,ό Πολεο-
  δομι·κό Γραφείο Ηρακλείου τού
  οποιαυ οί απόλληιλοι πή,ρανε
  ουγχρόνως μετάθεση, σέ μκρη
  της Βόρειαν Ελλάιδαί, γιά την ο
  ?οια μαοθεση ο Δήμαρχον κ.
  Καρέλλης καί άλλοι παράιγον-
  τίζ, πολιτικαί καί μή, παρενέβη-
  οαν να ματαιωθίιΐ.
  ΠΡΑΠνΐΑΤΙΚΑ είναι οδυνη-
  ίο γιά 22 οικογένειες νιά υπο-
  οτούν τέτοια ταλαι.πωρ.ίια. Πο¬
  λύς κόσμος όμως αντιιποραθέ-
  τ:ι; καί η ταλαιιιπωρ'ίο τοσων
  ιαί τόσων πολιτών πού την υ-
  ποστιγκανιε ακριβΜζ εξ αιτία·ς αιν
  'Πί τήί αμαρτωλής Υοηιρεσίας;
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ ότι, αφού δέν
  έχουν βρεθεί ποιοί είναι· οί ένχ>
  χοι κι αφού, όπως λόγεται η πα*
  ροοσΐα των υπιαλλήλων τού Πό
  'ϊθδσμικού &ά δυ,σχεράνει ττολ
  *ά πράγματα, θά πιρέπει νά βρε-
  8ει μιά μέοη λύση: ή νά μετα-
  τίθούν σ4 άιλλες υπηρδσ·ίες τού
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Σοβαρότατα
  ερωτήματα
  πρός τό Πολεοδομικό
  γιά τίς πφΐπτώσεκ:
  • ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
  • ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ
  • ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
  • ΓΚΙΡΔΗ
  • ΝΗΣΙΩΤΗ
  Κ.ΛΠ. — Κ. ΑΠ.
  ή ΐστω εντός Κ/ρήΐτης ή
  ά σταλούν σέ υηοχιρεωττική ά-
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ τού Πολεεο-
  δαμΜοοΐι πού είναι >υ«τδ μετάθί-
  ση, είναι οί εξ,ήις:
  1) Εμμ. Πλεύρης, ΠροΥστά>-
  μενος.
  2) Νικ. Κοατάντος, Αρχιτέ-
  ντων
  3) Μαρία Κυιβερνητάικιη Αρ-
  χιτέκτων
  4) Καλλιθέα (βλασάκη Αρχι-
  ι έκτων
  5) Χριστίνα Ζαμπετάικη Πολ.
  ΥπομηιχανΜθός
  6) Ευαγγελία. Φασαυλάκη Υ-
  παμηιχανικός
  7) Αίκατερίνη Σωτηιρίου Υ
  πομηχανιικός.
  8) Σόφια Αρχαύλη, Εργοδη-
  Υ<* 9) Αντών. Μανασάιοης Εργο- δηγιός 10) Γεώργ. Καλογεράκηις Ερ γοιδηγός 11) Ιωάν. Καλύβας Εργοδη- ός 12) Χαρίκλεια Λαγουδάκη ΕργοδΓ,γος 13) Ευαγγελία Κουράκιη Ερ- γοδηγός. 4 14) Ιωάν. Κοιυτεντόχης Ερ- νοδηιγιός 15) Ελευθερία Ποπουττσά- κη Σ.χεδκϋστρια 16) Ζαχαρένια Κατσιδονιω- τάκί> Σ'χεδιόχττρια
  17) Γ. Μπίμιπαζ, Διοικηιτικός
  18) Χρυοούλα Κοτζιάι Διοικη
  τΐικάς
  19) Μαρία Φ,ραγκιαόάικη Διοι
  κηίτΐικός
  20) Στυλιανή Γουβιανάικη Δι-
  οΐικητικός
  21) Μαρία Μττοΐίτσάικη Διοι¬
  κητικώς
  22) Εμμ. Σπανάκης, τέως Προ
  Γστάμενος
  Γιά τιγν 23η ικπάλΛηΑο Καιίτη
  Νοΐ'κοκυράικιη,, τή μόνη ποό δέν
  μετατίθεται (τέως ιδιαιτέρα
  τού Νομάρχιη), άλλοι λένε ότι
  πήγε μετά τα γεγονότα κι άλ¬
  λοι ότι τής έγινε ειδΐική μετα-
  χεί,ριση.
  ΟΣΟΝ αφορά τίς ΔΐιΚθϋτικές α-
  ναικρίσεις, ο Είσαγγελέας κ. Ζορ
  μπάς δέν έστειλε μέ παραιγγελία
  τού αικόμη την υπόθειση στάν
  κ. ΑνακριΤ'ή. Η οργοπορία' πάν
  τως αυτή (τρείς βδομάδες τώ-
  ρα) αφτήνει νά εν/νοηθιεί καί τόν
  όγικο τής υιπόθεσης, αιπό πλευ-
  ράς αριθμόν περιπτώοιεων, χι¬
  λιάδων παραναμων τετραγωνι-
  κών καί κατηγοροαμένων, οί ο-
  ποίοι, συιμφωνα (μέ πληροφορί-
  ες μας θά ιπαραπεμφθούν σέ βα-
  θμό καικοιτιρνήιματος.
  ΟΤΑΝ πρό άρκετσΰ χρό-
  νου γράφαμε δτι ύστάρχει
  γιά τό Ήράκλειο μεγάλος
  κίνδυνος έξάηλωσης των
  «έγκλημάτων ήθών» καί ζή
  τούσαμε άπό τίς άρμόδιες
  Άρχες την έφαρμογή καί έ
  δώ τώιν γνωστών «Έΐπχει-
  ρήσεων —Άρετή», δέν τπ-
  οτεύαμε πώς τόσο σύντομα
  καί χαραχτηριστικά, θά έπα
  ληθεύανε οί ύποψϊες μας.
  ΚΑΙ δμως... Τα γεγονό-
  ια —δυστυχώς— μας δικαι-
  ώθανε τόσο θλιβερά δμως...
  Διαβδστε πα,ρακάτω:
  ξουαίΐικές ύπη,ρεσίες.
  ΔΕΝ έπιθυιμοΰμε λόγω
  τής φλσεως τής έγκληματι
  κης πρ,άξης νά έιπεκταθοΰ-
  με, άλλά τελειώνοντας θέ¬
  λομε νά ύπογραμμΐισωμε γιά
  άλλη μιά (ρορά χ6ν κίνδυνο
  ιών έγικλημάτιόν ήθάόν,
  πρός τα άποϊα ρέϋΐει τόσο πό
  λύ ή παραστρατημένη νεο
  λαία (άρσενικά καμάκια)
  τοΰ Ηρακλείου.
  ώ-
  ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ
  ΠΑ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΤΟΥ
  ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
  ΔΙΚΑΣ,ΤΗΚΕ σέ 3 μήνες
  Ήέυότπτα τώυ άριοτερωυ
  δυυάιιεωυ εϊυοι
  έθυικπ άυαγκη
  ΠοΧ,τ,κό Άρθρο τού ΝΙΚΟΥ ΠΕΡΑΚΙ
  ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ συνθτ,κες μέσο πάϊκό χώρο. την Ελλπνική Δί-
  οτίς οποίες ικκολαφθηια η ενω
  τ""ή «ίνιιοη τικ Ελληνκής Αρι-
  "ιράς ίΐναι γνωοτϊ'ς. θά τίς α-
  όμως σχολιοσμίνις ι-
  καί πολύ δκΐκριτικά, γιά
  ουνδίσουμί τα στοιχαα ποο
  ί απαρτίζοον μέ τα «ατοπινά
  ΊΛόντα. Έτσι, πού νά μπο-
  νά φονιί τό γίνικότφο πο-
  μέλλον τής Χώρας.
  Γ|Α ΜΙΑ εικονογράφηοη απόλυ
  τ« (νιργή, {ποκοδομητική, τολ
  μϊσο στήν ίπίσημη λει-
  .ι αναληθή παρουοαση τής
  ΐιρογματΐπότι>το< ο- είναι γνυα-ό ο~ η Ελλό- βκκριντιύΐτσι από Τι™ πκ>
  κοί —ττ*δοοοτΐπΤ|
  ποράτοϊη στον Ευρω
  ?ιά.
  Αυτό οφάλίτοι καί στήν Λα
  Ύκή αδιαφορϊα ή μοιρολατριεή
  αντιμετύπιση τού οημαντικού
  γιγονοτος, πού σημαίνει ότι ί¬
  να μεγάλο μέρος τού Λαοϋ στέ-
  κΐται σάν απλός θεατής καί α-
  ποπλήγει την τελευταία οτιγιιή
  σαστιομίνος οτή «μαύρη κάλ-
  πη». Εάν λοιπόν δεχτούμί ότι
  τό ποαοοτό αυτό των Ελλή-
  νων εκλογίων είναι τό μισό κομ
  μάτι των ψηφοφόρων, τότε ο
  ενξέλιζη αναι πάντοτε ιτροιηθο-
  ρισμίνη νο* «π*Ρ τήί αντιδρα-
  στικής Δίξ>ο<· Δέν θά ασχοληβαύμε ωοτό- σο μέ τή Α*πτοε»ίρ«ο τού ποσο- στού, ΒηλαΒή (όν αυτό εϊνοι • ΣΎΝΒΧΙΙΑ οτή σελίδθ 2 κή από τό Εφετέίο Κρήτης, ο Εμμ. Γ. Σττανουδάικιης, τβως δι- Ευθυντής ί<πί χούντας τού Ραδιο φωνικού Σταβιμού Ηρακλείου, γιά υττόβαλψη 8γικληιμστίιο·υ, τού ννωοτούι ίκοιϊ μή εζαιρΓτίου Στέ λιου Πρεκατοοι>νόικιη, .ηού έχει
  αφή,σει μέ τίς γνωστές αράτ&ς
  οικοδομών, ττολλιές οιικογένειες
  στόν δριόμο.
  Ο παραιπάνω καταδικαισθείς,
  πού φε,ρόταν συνεργαζάμίννος,
  επΐιχειρΓνματιΜά μέ τον Πρεκα-
  τσουνιάκιη, διικάΐσΐτηικε μετ ά από
  μηνύσεις τής ικ. 'Ολγας καί τού
  κ. Ραδ. Παοαδσκηι, πού ο^ Πρε-
  καττσρύνιης τούς «ιύστισε από
  500 χιλιάδες.
  Δικηγόρος πολιτιικής αγυ-
  γής ήτταν ο κ. Μαν. Φραγκάΐκης.
  -ΤΙΣ ηράπες πρίβϊνύς
  ρες τής προχθεσινής Παρα
  οκευής πρός Σάββατο, ό Γι
  άννης Ποταμΐανάκης, 21
  χρόνων/ οΐκοοό,μος, άπό την
  Άλικαρνασσό, άφοΰ έδειρε
  ΰ,γρια τόν ΰπάλληλο τοΰ Δή
  μου Ηρακλείου Γ.Β 52 χρό
  νων, περιλούοντας τον μέ
  εΰφλεκτο ύγρό, τόν δκαφε!
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά δνα ι-
  διόρρυθιμο έκληιμα ήθ6ίν, 6
  να σεξουαλικό δγκλημαπού
  άναοτατιοσε καί λύπησε τή
  Κοινή Γνώμη τοΰ Ήρακλει
  ου καί τό όποΐο πραματοποι
  ήθηκε στό κέντρο τής πόλε
  ως, στόν ανω δροφθ/ τής Έ
  νετικής Λότζιας, πλάϊ στό
  Δι^μα,ρχεϊο.
  Ο ΔΡΑΣΤΗΣ πού πΐάστη
  κε δυό ώρες μετά την πρά-
  ξη τού, δνας ξανθός άρρενω
  πάς νέος τής έποχης, θά στα
  λεϊ σήμερα στόν κ. Εϊσαγ-
  γελέα.
  ΤΟΘΥΜΑ χαροπαλεύει,
  μέ έγκαύματα Β' 6αθμοΰ
  οτό Βενιζέλειο, χθές τό
  ΐιρωί δμως ή ύγεΐα τού πα-
  ρουσίασε έλαφριά 6ελτ1ω-
  ση.
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ σχετικές
  πληροφορϊες ό δράστης πού
  εϊχε όμοφυλοφιλικές σχέ-
  σεις μέ τόθΰμα δέν τόν πλή
  ρωνε δπως τοΰ ύποσχόταν,
  γιά τίς προσφερθεϊσες σε-
  Κρήτες, (Μαοώνοι καί μή) διαβάστεμέπροσοχή αύτό τόάρδρο
  Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΧΥΡΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
  ΤούΣυγγραφέα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  ΚΑΘΕ φορά πού κατεβαίνω
  στήν Κρήτη, ανεβαίνει τό αίμα
  στό κεφάλι. Τα βάζω μέ τούς φϊ
  λους μου Κρητικούς, βρίζω κομ
  μάτι καί την αφιντιά μου καί
  τελικά, χαλάω τα κέφι μου. Η
  αΓτία είναι πολύ σοβαρήΙ
  ΚΑΘΕ φορά πού κατεβαϊνω
  στήν Κρήτη, δέν θέλω νά ξανα-
  νίβω. Δέν θέλω νά ξανοφθγω.
  Οταν εϊσαι στήν Κρήτη, πού
  αλλού νά πάς κοί γιατί... Είναι
  πατρίδα όλων των Ελλήνων
  τούτο τό Νησί. Είναι η μή-
  τρα τή< φυλής καί τής φυχής τροφός. Μ»λήσαν£ στοματα τρανά γιά την Κρήτη, πού σάν η λαλιά τους ακουγόταν, έτρί- Νμε η γής. Εγώ τί νά ιτώ; Ο λό- γος μου θά ηχήσχι νηπιακός σιιλλαβιομός. Όμως, εκείνο πού νοιώθω, σάν κάθε φορά πατή- σω τό μητρικό χώμα της, μήτε θέλω, μήτε μπορώ νά τό απο- κρύψω, όσο κι άν είναι λυττηρό, όσο κ» άν αποκορδιώσει, όσο κι Διέκοψε την αδεία ξαφνικα Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ. ΤΣΙΡΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ Πήραμε από τή Νομαχϊα Η¬ ρακλείου ίνα έγγαφο, υπογρα- φόμενο από τόν αναπληρωτή τού Νομάρχη κ. Εμμ. Στρατά- κη, τό οποίο λέει ότι η πληρο- φορία πού γράψαμε στό προη- γούμενο φύλλο μας ότι δηλ. κυ¬ κλοφορούν ανεπίσημες φήμες γιά τό ότι ο σέ άδεκι ευρισκό¬ μενος κ. Τσίρκας δέν θά επι- στρέφει στό Ηράκλιιο, είναι «α- βάσιμη καί αναληθής». Δέν δημοσΐίύομε τό έγγραφο αυτό, γιά τόν λόγο ότι συλλαμ βάνομε γιά ττολλοοτή φορά τούς αρμόδεους περί τόν Τύπο τής Νομαρχϊας μας, νά έχουν τελεία άγνοια τής δημοσιογρα¬ φικήν δεοντολογϊος, πού λ«ι ότι ουδέποτε η απαντήση μπο- ρεί νά δινμοσκύκται ποοτύτχρα σέ άλλες εφημερίδες, ηρΐν από την δημοσιευθή σέ κείνη πρός την οποία απευθύντται. Επειδή μάλιστα οί παραπάνω κύρεοι πληρώνοντιαι σάν «ειδι- κοί» από τό βαλάντιο τού Λα- ού, πρέπει (αφού τούς τό έχου με επανειλημμένα αποδείξει) νά μάθουν κάποτε νά κάνουν σω- στά τή δουλειά τους. Ωστόσο σύμφωνα μέ ανίπι- βεβαίωτες πληροφορίες ο κ. Τσϊρκας ήρθε προχθές μαζί μέ τόνκ.Μπτσοτάκη καί σήμερα — διοκόπτοντας την... αδεία — οναλαμβάνει ξανά τα καθηκον- τά τού. Άπό τόν Γεν. Γραμματέα τού ΕΟΤ γιά «"Οβερ μπουκινκ» Μέ200 χιλιάδες δρχ. πρόστιμο τιμωρήθπκαν 10 Ξενοδοχεΐα άν οί λέζίΐς χαστουκίσουν τό χαρτί, όσο κι άν δαγκώσουν καί ματώσουν τό κρητικό φιλοτι- μο. ΞΕΡΩ ποιοϊ θά διαβάσουνε τό Λόγο μου. Ξέρω ότι στήν Κρή¬ τη οί λέξεις αποκτούν ένα δια- φορετικό «ειδικό βάρος», από ιδύ την πάλαι ποτί ελληνική πρωτεύουσα, εδώ όπου πιά έχει χαθεί τό νόημα τού ορθού καί τού καθαρού λόγου, εδώ ό¬ που τα πάντα βυθίζον—αι στά υγρά λήματα καί τα ρευστά α- πόβληα των ξένων οχετών. ΘΕΛΩ νά πύ, νά φωναξω στούς Κρητ«κούς, ότι κάθε φο- πά, πού έρχομαι προοκυνητής στήν πολιοϋχο τής Δημοκρατί άς καί προστάτιδα τής Ελιυθε ρ'κις Κρητική Γή, νοιώθω καί ξαναζώ στιγμάς τής Κατοχής -ής Γερμανικής. ΒΛΕΠΩ όπλα γερμανικά, πού δέν τα λένε μάουζερ, τα λένε τόμιγκαν, μπότες, πού τα πέτα- >ά τους δέν έχουν ίσως τα ίδιο
  πιά σχήμα, αλλά στό πάτημά
  τους, ανοϊγουν τό ίδιο μνήμα.
  Βλέπω οτολές δκκρορετΗΐής
  κομψότητος, πού σκίττάζουν
  όντα τής αυτής ποιότητος.
  Βλέπνι στήν Κρήτη στρατό κα
  τοχης μιάς εποχής απσφράδας,'
  πού προστατεύει τό Νησϊ, από
  τίς επεμβάσεις τής Ελλάδος. Βλέ
  πω στήν Κρήτη, πώς αντικα-
  ■•Γστησε ο Φϊλιπττας τό Ναθανα
  ηλ: 'Εφυγαν τα 'Ες —'Ες των
  Γερμανών κι ήρθαν οί Κομάν-
  τος τού Ισραήλ. Βλέπω ότι αύ¬
  τοι οί Κομάντος, εκτός από την
  στρατιωτική τους παρουσία,
  διαθέτουν κα* την πολιτκκή
  τους κατασκοπεία! Εταιρείες,
  επιχειρήσεις, οργανώσεις, όμι-
  λοι καί σωματεία, οργώνουν τό
  Νησί, μέ πρωτοφανή ασυδοσία.
  ΕΝΑΣ τέτοιος «Μορφωτικός
  Γύλλογος», στάθηκε η αιτία τής
  προχθεσινής μου επέσκεψης
  στήν Κρήτη. Κατέθεσα σάν
  μάρτυρας υπεράσπισης, στό
  Εφετεϊο Χανίων, υπφ τριών
  Κρητών, πού μηνύθηκαν από;
  την Μασωνική Στοα «Αριάδνη»
  καί τόν κ. Εισαγγελέα Ηρακλεϊ
  ου, γκιτϊ «υηεξήγαγον έγγρα-
  φα», από τό στρατηγείο της,
  τού Ηρακλείου. Η υπόθεση συν
  τάραξε την Κοινή Γνώμη τής
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΤΟ ΑΙΕΘΝΕΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΥ
  ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΠΑ ΤΙΣ ΔΕΕΙΣ ΜΑΣ
  Ο Γεν. Γραμματεας τού ΕΟΤ
  κ. Π. Λαιμπιρίας, εττέιβαλε από
  200 χιλιάδες δραχμές πιρόοτι-
  μο στά ξενοδοχείο π&ριοχιής Η¬
  ρακλείου:
  1) Μαριΐικας Καψή <(Αγία Πε λαγια», 2) «Κερνος» Μαντωνα- νάι»η, 3) «Κρίτα Μπήτς», 4) «Ανθού.σα», 5) «Μαρα», 6) «Μπελβεντέρε», 7) «Αγάπη» Σμπωκου, 8) «Ικαιρος», 9) «Ακ τή Ζεύς» κοί 10) «ΑποΑλώνεια» των Κεφαλογιάννηιδων. Η Γταιραπσνω ποινήι επιβλή- θηικε γιά «Όβερ μπούικινκ.». Οί «Μυστικές Ύππρεσίες» οτήν Έλλάδα ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ Κ.Υ.Π. Άποκαλυπτικό άρθρο τού δημοσιογράφου Β. ΧΑΤΖΑΚΗ ΠΟΛΛΕΣ φορες έχει γίνει θό- ρυβος γιά τίς δοοττ—ριοτη—< τής ΟΙΑ, Ού «αί στήν Κύπρο. Οπως επίσηί «χούν γίνη αρ- «ετές αναφορές στήν δροστη- ριότητα τής δβής μας ΚΥΠ. Τί είναι ωστόσο η Ελληνκή Κεν- τρική Υπηρεοία Πληροφοοιών (ΚΥΠ), πού ο τϊτλθϊ της αντι- ατοβχβί στον τϊτλο τής αμερι- κάνηαη< ομοΐυδούς υπηρεσίαι; Ποίίς οί αρμοδΊΟτηττς της; Πώς έδροσε από την Ιδρύση της ώς τα σήμερα; Καί ποιές καί πόσις είναι οί ευθύνες της γιά όσα τής «οταμαρτυρούν; ΈναμΜ'ρό αλλά τμπεριστατω- μένο «πορτραϊτο» τής ΚΥΠ, δίνει παρακάτω ο συνεργάτης μας δημοσιογράφος κ. Βαγγέ- >ης Χατζάκης.
  ΚΑΘΕ κρατος στη Γη, σττον. αν
  ταγωνιιστΐικό μας κοσμο, είναι
  εξοπλισμένο μέ τίς
  πού ^αΐ! τό»·
  οο απαραίτητες οσο κα'ί τα
  Α2 Γρσφ&ία τού Στρατού »αί η
  «μ.ι*οτική δ-υτλωματίθι», πού
  κι αιυτα λειτουργούν αί ολους
  ανϊξαφέτως τούς Στρατοάί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή αιλΛο 3
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  Πρός την 28η Συνδιάθκε-
  ψη Διεθνοΰς Ίνστιτούτου
  Τύπου.
  Διά τοϋ Προέδρου Ρόνα
  λντ Μάκ Ντόναλντ.
  Ξενοδοχεκ) Μεγάλης
  Βρεΐιανίας Άθήινα.
  Λίγο πρίν έγκαταλείψε-
  τε την Έλλάδα δπου ίίλθα
  τε πρόοφατα γιά 28η Συν-
  διάοκεφη οποίαν χαΐρετΐ-
  Γ,ω τ3ερμά οας γναίρίζω δτι
  όπως οείς ατροείιπατε τυγχά
  νω ό πρώτος άπό πλευρας
  άριβμοΰ δικών διωκόμενος
  δημοσιογράφος σέ δημοκρα
  ιικό καθεοπτώς δεδομένου δ
  τι άπό 9 Ίουνίου 1975 ήμε-
  ρ.α εκδόσεως εφημερίδας
  μου «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ήρακ
  λεΐου Κρήτης δως σήιμερα
  'έχιο ύποστεϊ α,μεσα ήν έμμε
  οα άπό Εΐοαγγελικές άρχές
  63 δικαοτικές ιπεριιπέτειες.
  Εύτυχί&ς δμως άδέκαστη
  Έλληνκκήι Δικα^οθύνη μό¬
  νον πέντε φορές μέ έ^χει
  κρΐνει ^νοχο άδικημάτων
  Ί'ύπου έξ οποίων μόνον ρία
  άπό αύτές προήλθε άστό τίς.
  πολλές σέ βάρος μου αύιε-
  πά,γγελτες Είσαγγελικές δι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ■ ■Ι
  ΑΥΤΟΙ πού δέν σεβάστηκαν την φυχική καΐ σω
  ματική ταλακπωρία 85 χιλιάδων παιδιών.
  ΑΥΤΟΙ πού πούλησαν κατά τόν αίισχρότερο τρό-
  πο τα θέματα των έξετάσεων, δείχνοντας ένπρα·
  χτα τό πόοο όλόψυχα.. · συμμετέχουν στόν έορ-
  τασμό τοΰ Έτους τοϋ Παιδιοΰ.
  ΑΥΤΟΙ πού κατά όποιονδήιποτε τρόπο συνέβα-
  λαν και συνεργάστηκαν στήν πΐό α,τιμη καί πιό
  μεγάλη κομπίνα, οποιοι κι άν εϊναΐ/ θά πρέπει νά
  τιμωρηβσΰν μέ τόν οκληρότερο καί παραδείγματι
  κώτερο τρόπο, μιά πού — δυστυχώς γΐά την περί
  πτωση — δέν ύπάρχουν περιθώρια τιμωρίας τοικ:
  μ^ «συνοπ,τικές διαδικασίες». Γιατί — όπως λέει
  ό Λαός — «τέτοια ύποκείμενα θέλουν σκότωμα».
  {■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■€^
  .
  ΣΈΛΙΔΑ 4η
  ι
  1
  ι
  ι
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕίΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ν. Α Λ
  χαρος οϋυοαν |
  ηουπριν με^ωμο υου *
  οοραξουν οί αλ'λο ζ,α συ<^ (. ηρολσρη να πέ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Έκλέχτηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος ό Κ. Μαθιουδάκης ΜΙΠ ΠΓΡΟΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΎΗταν ό ύποψήφιος πού ύποστηρΐξαμε ΣΤΙΣ προαφατες έκλογές γιά την άνάδειξη Νομαρ- χιακών Συμβούλιον, έκλέ χτηκε μέ συντριπτική πλει οψηφία (πηρε 43 φήφους, έναντι 13 τού άντυχάλου τού κ. Γκερεδάκη Κων) νού) ό Μαθιουδάκης Κων¬ σταντίνος τοΰ Γεωργίου, στήν Έπαρχία Πυργιωτίσ σης. Ο ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ήταν £νας άττό τούς 2(1) ύποφή φιους σέ όλον τό Νομό Ή- ρακλεου, πού ήταν Άγρό- της, ένώ οί περισσύτεροι ή¬ σαν — δπως ό άντίπαλός τού Γκερ,εδάκης — μηχανι- κοί- άρχιτέκτονες κλπ. Ο ΑΓΡΟΤΗΣ αύτάς, έ"νας προοδευικός καΐ αξιος 8ν θρωπος, ήταν ό μόνος πού προβλήθηκε καΐ ύπσστηρί- χτηκε, ακριβώς λόγω τής άγροτικής τού Ιδιότητος καϊ προσυΐπικότητας, άπό την έφηιμερίδα ρας, ή όποία καί χαιρετα σημερα ύπερή- φανα την Άγροτΐκή αύτη Νίκη, πού τή νοιώθει καϊ λίγο δική της. ΑΞΙΟΣ φυσΐκά καϊ ό άντί¬ παλός τού, σ,ξια πιό πολύ καϊ τα Καμματα πού τόν ύτιοστήριξαν, άλλά ή ίδιό- τητα τοΰ Άγρότη, πού τό- νισε ή «Άλήθεια» καϊ την ένο'τερνισθήκανε οί φηφο- φοροι τής Πυργιώτισσας, £- δειξε δτι έστω σέ μΐά Έ¬ παρχία μας, κατάλαβαν τή δυναμή της καϊ ύπογράμμΐ- οαν την άξία τής τάξης τους έκλέγοντας Νομαρραα κό Συ,μδούλιο, πέρα άπό Κομιματικές καϊ αλλες σκο- τπμότητες, έ*να γνήσΐο Ά γρότη. ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ θερ,μά καϊ τόν κ. Κώστα Μαθιουδάκη καϊ τούς ψηφοφόρους τής Πυργιώτισσας, πού βστει- λαν μέ την ψηφο τους στό Νομαρχιακό Συμβούλιο Η¬ ρακλείου δνα ίίξιο Άγρό¬ τη. ΑΘΠΟΣ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 δτι άποτελοθν περιύ6ριση άρ. χης. Όπως εΤπαμε δμως τό Δι- καστήριο δέν δέχτη-κε την άπο- ψη αύτη τού κ. Είσαγγελέα καΐ άθώωσε τόν κατηγορούμενο, δε- χόμενο δτι σάν δημοσΐογράφος σύμφωνα μέ τό σύνταγμσ έχει δικαίωμα νά άσκεί κριτική, έστω καΐ δριμεΐα, καϊ δτι έν πάση πε ρι/τττώσει τα δημοσιεύματα σΰ τα είναι μειοτικά τοΰ προσώ- ττου τού κ. Τσίρκα, δχι δμως φορέα πού έκπροσω-εϊ δηλαδή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ Εκ τήις Αερ)ισχης Ηρακλείου ανακοινούται» ότι την 25η Ιαυ νϊθϋ η,μερα Δευτέρα, αρχίζουν τό μαθήμαται τή< Σχολής Εδά» φους τή,ς Νόας Σειράς μαθιηιμά- των διά τήιν απόκτησιν πτυχϊου χειρικττών ιΐιδιυτιικών οεροσκα- φών. Πέραν τούτου κ·αΊ πρός ττε- ραιτέϋω εΝλαΥκιευιση τής Αε- ραθιλιητικής ι<&έα<ς η Αερολέθχη Ηρακλείου οργανώνβ καθημε¬ ρινώς πτήισεΐ'ς γινιωριμιϊιας (εθι- σμού) μιε τα αΐεροσκάφΐήι της καί ΐμε δΐικα'ίωμα συμμετοχιής 300 δρχ. κατ' άτομον. ΠαρακαΙλΌύντα» οί ενδιιακριε- ρόμενοι πρός εγγραφήιν όπως απευβύνονται είς τα Γρακρείαι τήις Αερολέοχης εις τόν Αερολι- μ'ένα Ηρακλείου καϊ εις τό τηλ. 284224. Εκ τής Α&ρολέσχτΐις της Νοιμαρχίας ώς 'Αρχής. Τό πυκνό άκροατήριο τοΰ Τριμελοΰς Έφετείου Κρήτης δέ- χτηκε μέ χειροκροτηματα την άθωωτική μας άπόφαση. ΜΑΡΤΎΡΕΞΣ κλητευθέντες ά-ό τόν κ. ΕΙσαγγελέα ήσαν οί: Μα νόλης Μπορμπουδάκης άρχαιο λόγος, Δημ. Στρίκος, ύττομοίραρ χος Ασφαλείας, Φίλ. Άνδρουλα κάκης ΠρόεδροςΔικηγορικοΟ Συλ λόγου Ηρακλείου, Έμμαν. Σμυρνάκης, Πρόεδρος ΊατρικοΟ, Ιωάν. Χλουδεράκης, Φορμακευ- τικοϋ. Μιχ. Χατζάκης, Πρόεδρος ΣΜμβολαιογραφικοΰ Συλλόγοι/ Ήρακλείοι; καϊ Ειρήνη Κατερ γιανάκη, έκδότριπ τής «'Εθνικής Φωνης». ΟΛΟΙ οί τταραπάνω κατέθεσαν Οπτέρ τοθ κατηγορουμένου πλήν τοθ κ. Στρίκοι;, ό οποίος δμως τελικά κι αύτός, κάτ» α—ό τόν κοττσιγισμό των έρωτήσεων των συνηγόροον, κατέληξε σέ ίπτε- ρασττιστΐκό μάρτνρα. ΜΑΡΤΎΡΕΣ ΰπεράσττισης κατέ- θεσαν οί κ.κ. Μαν. Χατζηνάκης, Βουλειττής ΠΑΣΟΚ Λασιθιού, Μαν. Καρέλλης Δήμαρχος Ήρα κλείου, Δημ. Σαρρής, μηχανικός ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ύπερκίσπισης τού Μάνοι/ Χαρή, ήσαν ό κ. Γιώργης Στρατάκης άτττό τό Ήράκλειο καϊ ό κ. Απόστολος Κακλαμάνος, Βουλευτής τοΰ ΠΑΣΟΚ άπό την Ά&ηνα. Τόν συγκατηιγορούμενο στήν κατηγορία γισ. τόν χώρο τού Μουσείου Γ. Σκαρδελάκη, ύ. περασπίστηκε ό δικηγόρος Ήρα κλείου κ. Εύριττίδης Κουκιαδά- κης. τί Ανση τον αιφιο &/, ΜΕΒΕΑ ελεγχος ■■■■■■·■■■« ■ •■•■•••■■••■ ■■(^■■■ει· ΐιεΐΐεΐβββββ Έρωτήματα Γονέων ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Αγτο γονείς των μαθηττών τού Γαλλικο-ύ Ινιστιτουτου Η- μαικ'λείου, μάθαιμε ότ* τελικά σιτό τιμήιμα τής καθηινητριας ΜαιλλικουιρτΓ), αιποιρρίφθηικαν γο 70ο)ο καί πλέον των μαθη¬ τήν. Τό μεγαλο και απικττευτο νιά μαις, αιυτό ποσοστό συνδυά ξεται μέ τό γνωιοτό θέμαι δια>-
  ϋταοηις τή'ζ καθηιγιήτρΐΐΐς με τή
  διιεύθυνση τού Ινιστιτούιτου,
  νιά τό οττοιο έχοιμε οοχοληθε'ί
  ίπανειληιμμένα.
  Ωστόσο, πολλοΐ από τούς
  νονείς, ττου μαζΐ ιμέ τα παιιδιά
  τσυις, είναι τα θφατα αυτής
  τής «στορΑαις, θΜαρωτιούνταιι
  γιατί η δϋεύθιυνιση τού Ινστιτού
  τού δεν είχε ειιδοποιήΐσβι γιά
  Γήν επίιδοοη των μαβητών τούς
  ,ονείς, δΓδοντας ελέγχους, για^
  τί δέν τούς έκανε έξτρα μαθή^
  ματα καϊ γιαΐτί δέν αιουρώθιην
  καν οί εξετάισεις, όπως έγινε σέ
  αλλο τμήιμα.
  Τέλος, αναρωτιούνταιΐ πώς
  συνεηιεσε παιρά τή γενική απο-
  τυιχία νά περάισουν όλοι σιχεβόν
  «ι Διηράσιοΐ' Υιπάλληλοι πού
  φοιτούν στό Ινιστιτούτο καί
  (<ά τούς οττοίου,ς πληρώνιει τό κρ-ότος. :;:::: :::Π:ί::::::::Π::ίΠ 'απόψεις ΔΡΟΜΟΣ - ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ έχει γίνει ό έθνικός δρόιμος Η¬ ρακλείου — Ρεθύμνου. Σκουιπίδια μέοα σέ σακκοθλες γ] καΐ χωρΐς αύτές, είναι κατασπαρμένα στήν ακρη τού δρόμου, άπό τό «έργοστάσιο Γερμανοΰ» μέχρι την τε¬ λευταία στροφή πρός Άγία Πελαγία. Γεννάται τό έ- ρώτημα: έκεΐνοΐ πού τα ρίχνουν έκεϊ, τα ρίχνουν για τί δέν παιρνά τό αύτοκίνητο τοΰ Δήιμου άπό τό οπίτι τους ήν βρίοκουν πιό βολικό νά τα μεταφέρουν τόοο μα κρυά; "Οπως καΐ νάχει τό πράμα κάποιος πρέπει νά έν- διαφερθεΐ καΐ νά οταματήσει αύτό τό κακό. ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑ έττεισόδια γίνονται στά Λειυφορεία τελευ¬ ταία μέ την άλλαγή πού ίξγινε στΐς στάοΈΐς τους. Τα έπεισόδια αύτά τα δημιουργοΰν Ιδίως ήλικιωμένοι όν θραχποι, πού συνηθισμένοι στΐς παληές οτάσεΐς, χτυ- ποϋν τό κουδούνι γιά νά κοτέβουν στΐς παληές στά- σεΐς καΐ καθώς δέν σταματοΰν οί όδηγοΐ, τα βάζουν μαζί τους. "Ενός ήλικιωμένος κύριος φώναζε προχθές στήν Πλατεΐα 'Ελευθερ,ίας δτι πηρε τό λειοχρορεϊο άπό τό Κα μαράκι γιά νά πάει στό Μεϊντάνι, άλλά τελικά, τό σημεΐο πού τό κατέβασε τό λεοκρορρΐο ήταν πιό μ,α- κρυά τό Μεϊντάνι παρά δ,τΐ άπό τό Καμαράκι!.. ΆποτέλεΌΐμα: καΐ τό είοΊτήριο πλήρωσε δδικα καΐ περισσότερο δρό,μο περπάτηθε καΐ την ώρα τού έχασε. ΤΟ «ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΕΝΙ» ΣΤΟ προηγούμενο φύλλο μας γράψαμε γιά τή μετα- τρσπή τής καμάρας, στό «Κομμένο Μπεντένι», σέ μανά 6ικο. Τό γράφαιμε γιατί πιστέψαιμε πώς οί άρμόδιοι θά ίϊπαιρναν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Άτυχίδς ή καχαχώ- ρηση τής εΐδήσεως είχε. . · «διαφημιοτΐκό» χαρακτήρα, γιατί άπ' δ,τι εϊραστε σέ θέθη νά γνωρίζσμε, ή πελα- τεία αύξήθηκε καΐ τό πέρασμα πεζών καΐ αύτοκινήίτων ίδίιος τίς μεσηιμβρινές ώρες, είναι προβληματική. Ή δραστηριότητα των Βουλευτών μας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΥΔΠΝΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 10 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 224-523 καί 235-739 ΚΚΕεσ. • Ο βουλευτής κ. Λεων. Κύρκος στήν 5307 ερωτήση τού γκά τού< Υπουιργούς Βμπο μίου και Γεωργϊας αναφφίΐ: «Είναι απόλυτα δικαιΐολογη- μένο καί «πίίιγον τό αιίιτημαι πού θετουν οί ΣταφϋδθΓταραγωγοί τού Ηραικλείου Κρήτης, γιά ά- ^ίοη εξα-γγεΑία των τιμών τό¬ οο της σταφίδος, όσο καιί ού επΊτραπέζιου σταφιυλιού. Δεδο- μένου ότι ήιδη διανύεταιι τό οταδιο της άν(θ;ισης κα« ότι η ροικιλια σοιυλτανινα αποτίλιεί τό κυριώτερο αμπέλουργικό προΊι'όν τής περιοχής Ηρακλεϋ- ου Κ,ρήτης παραικαλούνιται οί κ.κ. Υπουργοί νά πιηίρο«ροριήι- σουν σχετικά τή Βουλή, γισ τα μετρο πού ιπρόκειταιΐ νά λη¬ φθούν». • Στήν 5306 ερωτήση τού πρός τόν Υτιουργό Γεωργίας ο ίδιος βουλειιτής, προβάλλϊΐ οι- τήιμιαται τών παραγωγών Ηρα>-
  κλείου, ώς εξής: «Η Κιυιβερνητι
  κή απόφαιση< γ»ά την διαιτήρη- ση των ικαλλι,εργιητιικών δανείπ ών στό ίδιο σχεδον ύψος μέ χό πειρυοινό, δηριουρ/εί σοβαρό προβλημα γιό τούς παραγω- γούς. Οί πιαραιγωγοί τού Νομοϋ Ηραικλείου επισηιμα'ίνουν ότι, η διατηρηθή τους στό ίδιο ύιψος, στήνΐ ουσίοι σημαΐίνει σηιμαντι «ή μείωή τους, γΐιατί οί καλλΐΐρ- νητικές δαπάνιες έχουν αυιξηθεί σέ μεγάλο βαθμο και ιδιαιτέρα οξύ εξ οιτίας τής καταποιλίιμηι- σης τού ^ερονόοποροκ, πού Γμφανίιστηκε μετά τίς τελευταιί ες βροχές. Παρόλληλα επιβόλλεται νά ικανοποιιηθεί τό αϋτημα τών σταφιδοπαραγωγών γιά την ό- οό τό δυνατόν τοχύτερη, εκκα- βάρίση αιπ' την ΚΣΟΣ τού πλεονασ'ματος απ' την πώληϋη τής περυσινής σταφίδας καί την άιμε:σηι αποδοση τούι προ'(''όν- τος της εκικαθύριοης σχούς δ^ ► αΐαύ'χους. ΠαραικαΑιείται ο κ. Υποιυ,ργός ν.ά πληροφορήσει τή Εϊοολή σχε τικα μ έ τα τταραιπάνω αιτήιματα των παραγωγόν τού Ηρα- κΛείου». ΠΑΣΟΚ • Μέ την 4869 ερώτηοτ>
  τους πρός τόν Υπουργο Εθνι-
  ΚΓζ Παιώείας οί βουλευτές Απ.
  Κακλαμάνης, Μ. Χαιτξηνιάικιΐς
  καί Στέφ. Τζουιμάικας «ρωτούν:
  «Είναι και,ρός ντά καθΐίρωθεί
  Η ΕΡΕΥΝΑ
  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
  ΧΑΝΙΩΤΗ
  • Λόγα} άπουσίας στό έξω-
  τερικό, γιά λίγες μέρες,
  τοΰ συνεργάτη μας κ. ΚΩ
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΩΤΗ, ή έ'ρευνά
  τού γύρω άπό τα «Καμώμα-
  τα τής Χανιώτΐκης Μασίι}-
  νίας», θά συνεχΐστεϊ στό
  έπόμενο φύλλο της 25 Ί-
  ουνίου.
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  "Ενα καινούργιο κατά-
  στημα είδώιν ύγιεινης έ
  γκαανιάστηκε τό προχθεοι-
  νό Σά66ατο 16 τρέχ. στΐς 8
  τό 6ράδυ.
  Πρόκειται γιά τό κατά
  οτημα «ΟΟΟΙ» πού άνήκει
  στήν Ο.Ε. Γ. ΚΑΛΙΓΙΑΝ-
  ΝΑΚΗΣ καΐ ΣΙΑ, στί| Λε
  ωφ. Καλοκαιρινοϋ 208"
  ο θιεσμας τού ενιαιίου Σπουδα»·
  στικού εησιτηρίου πού θα είναι
  ιοότιμο και ισάξιο μιέ τό φοι>-
  τιτιικο καιί θα τό δκιαούνταιι ολοι
  οί μαβητές τού Λυκείου καΐ των
  Μόσων Σχολών μας.
  Καί ερωτόιται ο κ. Υπουργος
  καί παραικαλΐιίται νά πλιηροφο-
  οήθει τή Βουλή, άν η υιπιη,ρεσία
  τού αντιιμετωιπίζει την καθιέρω
  ση τού £νια*ου ΣπουδαΌτικού
  εισιτηρίου σέ όλα τα μϊισαι συν
  κοινωνιίας».
  • Μέ την 5139 ερωτήση
  τσυς οί βουλευτάς Γ. Κουτσο-
  χίρας, Αμαλιία Φλήμιγκ καί Μ.
  Χατζηινόκης, πρός τόν Υπουργό
  Πολιτ»σΐΛ)ύ καί Βπιστηιμών £ρω
  τούν:
  «Από τό 1974 —- αψότου
  ξανόρχισε νά λειτουργεΐ η Βου¬
  λή — τκρΐιμένουν τή ρυθμίση
  η ο-υς τα θέμαται πού ανάγονΓθιΐ
  ατόν πολιπΊΐστικό χώρο κα'ί, πό
  ρά τίς επαιν&ιληιμιμένες υποσχέ-
  σεις, τό Υιποοργείο Πολιτισμού
  δέν απασχόλησε τή ΒουΙλή μέ
  νομοσχ'έδια γιά τα Γράμμαται,
  τίς ΚαΙλές Τΐχνες, το θέαιτρο,
  τόν Κινηματογράφο, τή Μου(σ+
  κή, τό Χο·ρο κλπ., ούτε γιά τούς
  Χογστέχνιες, καΐλλπτέχνες, ηθο-
  ποιούς, μοιίσικούς κ.λ.π.
  Καιί ερωτάταΐ1 άν *ιναι στήν
  πρόθεση τού κ. Υποαργού νά
  φέρει τό ταχύτερο στή Βουλή
  τα σχετ«ά Νομοσχέιδισ, σφού
  γιά τό ΠΈρΐΐχόμενό τους αικου-
  στούν ιοσί οί απόφεις των εκπρο
  σώπων των αρμοδίων οργανώ-
  σίων».
  Συμπορόστασπ στπ νέα δίκπ μας
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  αξιών συντεργαΐτών τού. Τιμοϋ-
  με και' εηικροτούιμε τούς αγώ-
  νες τού, δέν θεωρούιμε την πρά
  ξη τού ποινιικώς κολάΐσιμη κα(ί
  ηθικώς ανεπίτρεπτη, στεκόιμα-
  οτε δέ στό πλευρό τού άνευ
  όρων καΊ άνευ ουδεμιάς επιφυ^
  λαξεως σ' αιυτές τίς στιγμές δο-
  κιΐιμαισίιαις κατά τίς οποίες κρϊ-
  /ονπ·α* τό ήθος, η πίοτη καΐ ο
  πατρεωτισμός τού Έλληνος!
  Ο Μαινώλης Χαριτάκης σύρε
  ται γιά εξιήικοστή τρίτη φορά
  από τής πτώσεως τής διικτατο-
  ρίας στά δικαστήρια1 επειιδή τό
  σθένος καΐ η αγάπη τού γιά
  την ιπατρίδα διαιτηρούν μιέ συ-
  νεχή υλική ζημίαι ζωντονή μιό
  ελληΜΐκή φωΜή, στήν απειλού-
  μενη από σκοτεινές δυνόμος
  κρητΜΐή γήΙ
  Κσί ξητούμε νά μάς γνω-ρί-
  σ'εΐ' η Πολιτειαι εάν η Βκκλησία
  της Ελλάδος η καταδικιοσασα
  σάν παράνομη καϊ αντεθνική
  Οργάινωση τή Μασωινιία, εινα»
  ϋνεγΐνωριισμίΐνιη καί νόμιμη Εκ^
  κλησία τού Έθνους, οπότΐ
  στό εδώιλιο τού κατηγορουιμέ-
  νου πρίΠΒΐι νά καθήσουν οί μη
  νυτές τού Μανου Χαριταικηι, μέ-
  λη τής Μασωνικής Στοάς καϊ ην
  τεθνιι,κής Οιργάινωσης, εάν δί η
  Εκκληισία τής Ελλάδος είναι
  παράνομη κα« παρανόμως κατα'
  δικάζει, τότε στό ΐδισ εδώλιο
  πρέπΐΐ νά οδηιγηιθεί σάν ηθικός
  ουτουργός ο προκαθήιμενος αυ¬
  τής τής παράνομον Εκκλησίας.
  Τέλος, εκφιράζουιμε την ελπί
  δα> ότι οί ικριιτες τού- Λ/Ιανώλη
  ΧαριΐΓτάιιοη «αί των συνεργάτην
  τού, όπω'ς καιί «ατά τό παρελ¬
  θόν έπραξαν ου'Χ)νά, θά αρθούν
  στό ύ-ψος τής ιερής αηοστολής
  των».
  ΑΘΙήνο» 6)6)79
  Οί υιπογράκροντες:
  Κυριάκος Διοχογιαννης Συγ-
  γραφέας, Γεώργιος Πο~άζο-
  γλου Πρόεδρος Έλληνοαραβικής
  Ενώσεως — 'ΕλΙληνοβουλγαρι-
  κοθ Συνδέσμου·__ 'Ε~ιμελητής
  Ε.Μ. Πολυτεχνείου — τ. Νομάρ
  χης Αθηνών, Χαρ. Ποπτόίς Δι
  κηγόρος, Γεώργ. Βιντζηλαΐος ΟΙ
  κονομολόγος, Ιωάν. Άρνσούτης
  οννταξ. 'Αξιωματικός Άστυνομί
  άς, Κώστας Σκαντζούρης Φυσι¬
  κάς, Γιάννης Φουρακης Συγγρα
  φέας, Δημ. Τσικριτέας Δημόσι
  ος Ύττάλληλος, Μαρία Άλεβίζου
  Φοιτήτρια, Σπύρος ΤσάκοΛος Ί-
  ερέας, Κώστας Σταύρον Γιατρος,
  'Αλέξ. Μάλλος Νσχητηγός, Κων.
  Κ.ατσαρός Καθηγητής, Γεώργ.
  Πατταδάτος Δικη,γόρος, Γεώργ.
  ΨίχρατΓουλος Δημ. Ύΐπάλληλος,
  "Ανδρέας Σκαμνάκης Καθηγητής,
  Δημ. Δελη6άνης Φοιτητής, Πα¬
  ναγ. ΜαρκάτΓοι/λος Ξενοδοχοϋ-
  ■πάλληλος, Δημ. Νιάρος Δημόσι
  ος 'Υ-άλληλος, Ανδρέας Μαρα
  γκάκης Ίερέας, Βλαδίμη,ρος Ψι-
  σκής Ίδ, Ύ—άλληλος, Κώστας
  'Υψηλάντης Φοιτητής, Νικ. Πα-
  πανικολάου Γιατρός, Σττθρος
  Ζαννης Ύποψήφιος ΑΕΙ, Κώ¬
  στας 'Αναστασιάδης Γιατρός,
  Άν&ρ. 'Αντωνιάδης Φοιτητής, Γε
  ώργ. Άντωνοπουλος ΟΙκονομολό
  γος, Αίκατερίνη Μαλάιμου Για¬
  τρός, Ανδρ. Νομικός Καθη/η-
  τής Πανεπιστημίου ΗΠΑ, Παν.
  Πυ>ρομάλλης "Εμττορος, Θωμάς
  Δρόσος Καθηγητής Σωματικής
  Άγτογής, 'Αχρίτας Θεριανός
  Δ)ντής Τραττεξής. Παν. Μιχα-
  λόττουλος ΕΙσαγτΛγέας, Δημ.
  ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΞΥΛΟΥΡΗΚΑΡΕΑΛΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ρη ότι μ' αυτό εκθετει τον γιυι«ό
  τού διότι είναι σάν νά τού οτε-
  ρει την προσωπικότητά τού
  καί τού είπαιμε πώς η κουβέντα
  γ:ά τόν Πατταικό ήταν βαρεία.
  Γοτε μιας εδωισε σε φωτοαν-ί-
  γραφο δυο εγιγραφα τή(ς Δικ-τα
  τοριας «πού δείχνουν πώς έφυ
  νέ ο Καρέλλης» ιμέ αιρση τής α-
  ■ιαγορευσης γιά 48 ώρες καί
  μάς εΐιπε ότι έχει νά μας δώσει
  τέτοιο πολλα.
  ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
  ΤΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Στόν Δήιμαρχο δειξαιμΐ τα
  έγγιραφα αιυτά κοϊ μάς όκανε
  την εξής δήλωοη:
  «Σέ περίπτωση πού οποιοσ-
  δήποτε αποδείξει οποιανδήποτε
  έοττω και απλή, εΓταφή μου μΐε
  τό καβεοτώς τής Διιχτατορίας,
  δηλώνω ότι Θά εξαψαΜΚττώ ακ
  το την πολκτπκή ζωή.
  Αηό την πολιτΐική ζωή. όμως
  θά πρίπει νά εξαφονι-
  στούν «οί οί ταιπεινοί καΐ εκ
  τού ασφαλούς οιυκοφάντες.
  Ελπ,ίζω δέ οτήν περίπτωση
  πού δέν θά περιΐισσίψ» η ευθΐτ
  ξία, προ'Γόν ώς φαιίνεται οττα>·
  ν/ίζιον στόν τόπο μας, νά λάιβει
  την φιροντίδα αυτήν ο Λαός».
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ
  Ωστόσο μόθαμε ότι ο Ξυ¬
  λούρης αρνειταΐ' τα δηιμοσιευ-
  Οέντα στήν «ΕλευθεροτυΓτία» Α
  Οηνών καΐί «Αλλαιγιή» Ηρακλείου,
  άσον αφορά τό πίρΐΕχόμενο
  τής δήλωσις τού καί ότι έκανε
  εξώδικες διαιμορτυρίε,ς.
  Νομιίζομ* ότι μοό τή δημι-
  ουιργηθεί/σα κατάστοΐση καί την
  οντιπαιράθεση διαιφορ'ετικών α·-
  ΐ,όψίων θά πρί,ττει νά δη·μοσιευ-
  θεί αττό τόν κ. Καρέλλη η δήλιω
  ση Γιάνν. Ξυλοΰρη, καί ότ< ο κ. Μέν. Ξυλούρης, τηρώντας τόν λόγο τού, ορβπει νώ παρ·αιι- τής Βουλ&υτικής οσαλίος. Παπαοήμητρίον "Εμπορος. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ Εξ άλλου από τα Χανιά πή- ραμε την παρακάτω δήλωση συμπαράστασης: Οί κατωτέρω Χανιώτες δισ- δηλοϋμε την αμέριστον συμπα- ράστασίν μας πρός τόν αγωνι- στήν Δημοσιαγράφον ΕΜΜ. ΧΑ ΡΙΤΑΚΗΝ (ΜΑΝΟΝ Χ ΑΡΗΝ) Δ) ντήν τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Ηρα¬ κλείου, διά τούς ευθαρσΐϊς αγώ¬ ν ες τού κατά των Σκοτεινών Δυνάμεων (Μασωνϊας κ.λ.π. πά ραφκιδων της), οργάνων τού Διεθνοϋς Σιωνισμού, πού τόσα δεινά απεργάζονται δια την Πά- τρίδα καί την Ορθόδοξον Πί¬ στιν μας. Χανιά 12)6)79 Οί υπογράφοντες 'Αντών. Χατζηδάκης Συντα- ξιοΰχος, Στέλ. Ροδσμαγουλσκκΐς 'Αξιωματικός έ.ά., 'Αντώνης Λα- ϊνακης Άξιωματικός έ.ά., Γεώργ. Φραντζεσκάκης ΠαντοτΓώλης, Γε ώργ. Ζονριδακης Παντοπώλης, Ιωάννης Αναστασάκης Έπαν- γελματίας, Νικόλ. Γιαννουλάκης 'Εφημέριος Βου6ά, Κων)νος Χομ ■πιτάκης 'Εφημέριος "Ιμ6ροι>, Γε¬
  ώργιος Χιωτσχης 'Εφη,μέριος
  Άγιάς Ρουμέλης, Μιχαήλ Δα-
  μσνάκης 'Εφημέριος Σκαλωτής
  Σφακίων, Μιχ. Προεστάκης Κτη
  ματίας, Γεώργιος Τσεττέτης Κτη
  ματίας, Νικόλ. Μαυρογέννης 'Α-
  νάπηρος Πολέμου, Έμμ. Σκαλί-
  δης Συνταξιοθχος, Γεώργ. Φρα¬
  γκιαδάκης Άξιωματικός έ.ά., Ά-
  ναστασία Λαϊνάκη ΟΙκοκυρά,
  Ελένη Παχουντάκη Οίκοκυρά,
  Αίκατερίνη Καλούδη Οίκοκυρά,
  Λάζ. Σιώμος 'Εργατοϋ—άλλη¬
  λος, "Ιωάν. Πιστόποι/λος Οίκοδό
  μος, Μιχ. Δρακάκης Άρτοατοιός,
  'Απόστ. Δισμαντούδης 'Ιερέας,
  Όλγα Κογκολάκη ΟΙκοκυρά,
  Άγλαΐα Προεστάκη ΟΙκοκυρά,
  Μιχ. Μαλανδράκης ΓεωττδνΌς,
  Εύτύχ. Ρουμελιωτάκης Χρυσοχό-
  ος, Βασ. Μαραγκουδάκης Χημι-
  κός, Ιωάν. Δαμιανάκης Άγρό¬
  τη ς, Ιωάν. Στεφανίδης Άγρό-
  της, Μανόλης Κλαουράκης Έ-
  μπορικός Άντιττρόσω—ος. Γεώρ¬
  γιος Γιανναδάκης, 'Ε-αγγελματί
  άς.
  ΚΑΙ ΕΝΑ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  Βπίισης πήραμε τό υιπ' αρ.
  217295)16-6-79 τηλεγρώφημα:
  Γυμμετέχομ» δικαοτκόν α-
  γύναι σας «αί πιατεΰοιμεν Ης
  νίκην σας.
  Γεώργιος Μεταλληνός Έπιμε-
  λητης Πανε—ιστημ!:κν, Σττΰρος
  Καλογερόπουλος Μηχανολογος,
  Βαρδάρα Καλογεροπούλου Κα-
  Θηγήίτ,ρισ, ΒασΊλ. Τσούττρας
  Κοινωνιολόγος.
  Ένώ πέρασε κι ή τρίτη έβδομαδα
  ΑΕΝ ΕΚΑΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΕΑΡΊΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΠΑΤΑ ΛΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑΜΠΑΝΤΟΥΒΑ..
  Συνεχίζονται έντατικά οί άνακρΐσεις
  Εινώ πέρσσε ήιδη κι ή τρίτη
  εβδομάοα, από την τμβρσ τής
  σχετΐκήΊς συζήτηοης, ο Πρόε¬
  δρος τού Πρωτοδικείου Ηρα-
  Λ,λείου κ. Παληοκώσταις, δεν έ-
  βγιαλε οκόιμη την αποφασηι γιια
  τα ασφαλιοτικάι μιετρα των α-
  πο^άνων τού Γ. Πετρακογιώρ¬
  γη, κατα τού βιβλιου «Απομνη·-
  μονεύιματα Μιπαντουβ'ά».
  Η σργοπσρία οφείλεται στο
  όΤΓ η> υπόθεση «χρήσει ειΐΐδικής
  μιελέτης» καΐ ότι προηνούντοι
  οίλλες Γτιό επιείγουισίς υποθέσ·εις.
  Ωστόσο συνεχιζονταιΐ μϊ
  γοργό ρυβρό οί ένορκες κατα-
  Οέσεις μαρτύρων, γ*, τίς πολ- λάς, εχε. κάνε. τίς ττερ.σσότε.
  Ο δικηγόρος κ. Βαγγέλης Σκου
  λές μηνύσεις πού έχουν υιπσβλη
  θεί κατά τού Μιπανιτου'βομανώ
  λη, ίνώ καιι αλλοι υποβάλλουν
  νέες μηινύσίΐς.
  ρες μηνύσεις κατά τού Μτταντου
  δομανολη, για λογαριασμό ·—-
  λατών τού.
  Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ττρέίπει να έτπμείνωμε ττερισσό-
  τερο στήν άνάλυσά τού, γιατί
  πιστεύομε δτι καί οί άρμό&ιοι
  παράγοντες τοΰ Δή μ ου καΐ τού
  Κράτοι/ς, θα έχουν ηδη άντιλη-
  φθεϊ καί θά έχουν σταθμίσει τίς
  κςχκές πλευρές τοϋ παρα—άνω
  κοινωνικοΰ προβλήιματος.
  ΠΑΡΑ την πίστΐι δμως αυτήν ύ-
  ττογραμμίζομε καΐ ττάλι δτι είναι
  τελείως απαράδεχτο νά έρχονται
  ξένοι καί δλληνες τουρίστες, νά
  έγκαθίστανται στά ξενοδοχεϊα
  της περιοχής καί να «θυμιάζον-
  ται» κατά τέτοιο τρόατο Νά φεύ
  γουν δηλαδή ά~ό τα καυσαέρια
  των ττόλεων καί να ύφίστανται
  τίς λίγες μέρες των διακοττών
  τους πλάι σ' ένα θαλασσινό ττε-
  ριβάλλον, τό κάτπνισμα αύτό,
  πού κυριολεχτικά είναι άννπό
  φορο.
  ΔΕΝ £χει γιά μάς καμμιά σημα
  σία τό δτι οί Ιδιοχτήτες των ττα
  ραπτάνω ξενοδοχείων είναι συγ
  γενεΤς κυ6ερνη.τικών βουλευΐτών.
  Δέν μάς έπηρεάζει καθολου τό
  δνομα «Κεψαλογιάννης», γιατί
  στά γενικά, κοινωνικά καΐ σο¬
  βαρά προβλήματα, δέν τυφλωνό-
  μαστε άπό πάθη καί μίση πολ ι
  τικά, τα όττοΐα έξ άλλου άττεχ-
  θανόμαστε Άντίθετα, τταραξε-
  νευόμαστε μάλιστα, γιατί οί ττα
  ροατάνω κυ€ερνητικοΐ δουλευτες
  δέν έπιμένοκν σ' αύτό τό τόσο
  δίκαιο καί λογικά αϊτη-μα τής
  λύσης τού προβλή,ματος, ττρο-
  σττάθεια, στήν όττοία δλοι οί όρ
  θολογικά σκετττόμενοι άνθρωττοι
  θά είναι μέ τό μέρος τους.
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ δμως άπό τούς
  τταραΐττάνω είναι, δττως εΤτταιμε
  άρχικά καί αλλοι ττού θίγοντα!
  και ύττοφέ·ρουν αττό τό κάπνι
  ρ-μα των σκουττιδιών τοθ Δή-
  μου "Ηρακλείου, ττερίίπτωση ττοΰ
  αποτελεί «καραμτπνάτη» στοι-
  χειοθέτηση τοθ άδικήματος τής
  μαλιτνσης τοΰ περιβάλλοντος. Γι
  αύτό πιστεύομε δτι ήρθε ή ώρα
  δλοι μαζ! οί άρμόδιοι τού Δή
  μου καΐ τοΰ Κράτους (Νομαρχία
  'Υγειονομική 'Υπηρεσία, ΕΟΤ
  κ. ά.) νά λύσουν επι τέλους αύ
  τό τό προβλημα, τό όπτοΐο άν
  συνεχιστεΐ νά ύτΓάρχει "πέραν
  των δσων ιίτναφίραήΐε τταραιτά-
  νω, μάς έκθέτει καί πολιτιστικά.
  ΚΑΙ μέ την άς την ττοΰμε εύκαι
  ρ!α, ρωτούμε τόν Δήμο: τί έγινε
  ι έ την σκέφη γιά νά θαύονται
  και νά άξιοποιοθνται τα σκουττί
  δια, δπως γίνεται σέ δλες Ής
  ττολιτισμένες ττόλεις τοθ κό-
  σμου;
  Μ. Χ
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμίνο κοινο ότι λόγω εκτελέ¬
  σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη-
  θεΙ διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ως κάτωθι:
  ΤΡΙΤΗ 19.6.79
  1. Ά-ό ώρες 08.00 μέχρι 11.00 οδοί: Ίτάνον — Σό-
  λωνος — Καβδάλας __ Άγησιλάου, έττίσης Αριστεί¬
  δου — Κανάρη __Τριανδρίας — ©εμιστοκλέους.
  2. Άπό ώρες 11.00 μέχρι 14.00 στις περιοχές ΜΠΕΝ-
  ΤΕΒΗ — ΜΕΣΑΜΠιΕΛΙΕΣ — ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
  στό Γηροκομεΐο, κλινική "Αγιος 'Ιωάννης, 'Ελλαστικά
  ΟΤΟΣΟΛ καΐ Χαριτακη..
  ΤΕΤΑΡΤΗ 20.6.79
  1. Άπό 07.30 μέχρι Τ 5.00 οδοί: Μαξίμου Μαργονίου—
  Ψαρών — Φιλοθέης —Καλαμά __ Ίτάνου __ Μονης
  Άρετίου __ Γκάλη__Ζαλόγγου — Μττετολου —
  Σουργιαδάκη — Άντ. Μηλιαράκη — Ρόδων __ Μο-
  νής Πρεδέλης — Λεωνίδου __ Δρακοντοπούλου —
  Νταλντάνη — Καραγιάννη, στΐς λεωφ. 'Εθνικής Άντι
  στάσεως και Δημοκρατίας άπό Μύσωνος μέχρι πλα¬
  τεΐα Ίερο— όλεως στΐς λεωφ. Χρυσοστόμου καΐ Κντί-
  σοθ άπό λεωφ. Γ. Παπανδρέου μέχρι ττλατεΤα Ίερα-
  ττόλεως καί λεωφ. Γ. Παπανδρέου άπτο Κνωσού μέχρι
  'Εθνικής Άντιστάσεως.
  2. Άΐττό ώρες Μ .00 μέχρι 14.00 οδοί: Μ·πούνιαλη —
  Τσιρηντάνηδων — Πολυχρονάκη __ Π.ρεκατσούνη —
  •— Χαΐνηδων.
  3. Άττό ,14.30 έως 16.30 δλοκληρη ή Περιοχή Μεσσα¬
  ράς (έτταρχίες Καινουργίου καϊ Πυργιωτίσσης καΐ ά-
  ττό την έπαρχία Μονοφατσίου μέχρι ΠΟργο — Πλα-
  ν κιώτισσα).
  ΠΕΜΠΤΗ 21.6.79
  1 . Άπό 07.30 μέχρι 1Τ .30 οδοί: Άπολλωνίας __Εύαγ
  γελιοτρίας — Δωριέων — Γορτύνης — Άλκαίου __
  'Εφόδου — Πηνειοϋ — Άκρωτηρίου — Πλατεΐα Κό
  ρακα καί Μάχης Κρήττης άττό 'Εφόδου μέχρι Μίνωος,
  έπίσης στό σταφιδεργοστάσιο ΑΓΡΙΠΕΞ.
  2. Άπό Οβ.ΟΟ μέχρι 12.00 οδοί: Άρχιεττ. Μακαρίου —
  Πλατεΐα Ήρώων ΠολΐΛτεχνείου — Κισσάμου __Σκου¬
  λάδων — Δαιμονάκηδων — Δαμβέργηδων __Σακου-
  λιέρηδων — Ν. Πεδιώτου — Άντ. Μελιδόνη __ Με-
  λισσινών καΐ λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου άττό Άντ. Συμικοΰ
  μέχρι 'Εφόδου — 'Εΐττίσης στά σταφιδεργοστάσια
  ΚΣΟΣ — Πατταδογιωργάκη — Ναθαναήλ — 'Αγρο-
  τική Τραπέζα καί πλυντήρια Γλάρος.
  3. Άπό Ο9.ΟΟ μέχρι 14.00 οδοί Άγίας Λαύρας — Ρυ-
  τΐου — Πηλίου — Λυκάστου, στήν όδό Βίτσι άττό
  Λύκτου μέχρι Δρήοου καί λεωφ. Μκάρου άττό Ποσει-
  δώνος μέχρι Οουκυδίδου.
  4. Άπό Π.ΟΟ μέχρι 15.ΟΟόδοί: Κανάρη _ Άγησιλά¬
  ου — Νίδας _ Βίτσι — Ήρας _ Δρήρου — Θου-
  κυδίδου — Ξενοφώντος _ Έμμ. Τζανέ — ©εμιστοκλέ
  ούς — "Αριστείδου — Πλάτωνος — Κάλβου __Σ»-
  κράτους — Καστοριάς ,— Κασταμονίτσας — Θερμο-
  πτυλών — Τριανδρίας _ Δημοκρίτον — Χρήστου
  Τσόντα —. Όδυσσέως καΐ λεωφ. Ίκάρου ά-ό Θουκυ-
  δίδου μόχρι Μούγλων.
  Ή έττανατροφοδότπσπ θα γίνει χωρΐς προειβοποΐη-
  ση πιθανόν καΐ πρΐν άπο την άναγραφόμενη ύρο καΐ ώς
  έκ τούτου οί εγκαταστάσεις καϊ τό δΐκτυα πρέπει να θ£·
  ωρούνται ότ ιρρΐσκονται συνεχώς υπό τάοη.
  Γιά λόγους ασφαλείας όπογορεύπ-αι ή προσέγγιοη οτούς
  άγωγούς ή τα άλλα στοιχεΐα τού δικτύου έστω καΐ ΰν
  ΡρΙσκονται ίπΐ τού έδάφους.
  ΑΝΗ — ΠΒΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΑΙΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕ1Α» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■§
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ! ΓΡΑΜΜΑΤΑΙΠΡΟΧΤΠΠ! ΑΛΗΘΕΙΑ!
  .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■ι.:
  ■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■Ι=
  ΆΑέκος Παπαδάκης
  ΜΕΙΜΔΡΔΚΗΣ ΚΑΙ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ»
  "Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙ Α
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς την τρίτην σελίδα τοΰ
  228)18-6 - 1979φύλλσυ
  οας έδημοσιεύσατε όπιστο-
  λή τοϋ κ. Αλεξάνδρου Με
  Ίμαράκη, σχετική μέ τίς Μι
  νωίκές Γραιμμές στήν άποΐα
  άναφέρεται καί τό δνομά
  μου.
  Συγκεκριμένα είς άαΐαντη
  τική έατιστολή τού σέ δηιμο-
  <Λευ6ι*ϊσα είς την έφημερϊ δα σας έπκηολή των Μινω ϊκών Γραμμών άναφέρεται καί ο' έμένα και μέ ρωτα (συν νά μην ξέρει καΐ υπο ψΐες τοϋ £χω δημιουργήσει μέ την στάση μου) γΐά την μή ύτιοβολή μηνύσεο>ς κατ'
  αυτών (Μινωΐκών Γραμ¬
  μών) χταρά την σχετικήν
  τούτου τηλεγρτ^φιχή έντο-
  λή καί παρά τό δτι μέ έχει
  έφοδιάσει μέ δλα τα άπαρα
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΗΡΑΚΑΕΙΩΤΕΣ
  ΝΑ ΠΑΡΕΙΣΊΉΛΗ Ο ΝΙΚ ΠΑΚ
  Πρός την
  Εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Εμείς πού αυιμπαθούμε τόν
  ιδιό,ρρυθμο καί συμπαθΐή. κοτο>-
  πιεζό,μενο καλλιτέχνη ΝΙΚ —
  ΠΑΚ, ζητοΐψε νά τού παραχυ-
  οήοεις μιά στήλη, απού· νό νρά
  φεΐ, χωρκ φόβο «αί πάθος, τίς
  απόψει<; τού. ΗΛ. ΚΥΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΝΘΑΙΑΚΗΣ ΜΗΝ. ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΑΤΖΑΣ ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΑΡΗΙ ΑΝΤ. ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΜΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΟΠΑΤΖΗΣ ΕΙΡ. ΤΡΙΤΧΑΡΗ Π ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ (Αχολουθούν αλλες 35 υπο¬ γραφή Ηρακλειωτών) ραίτητα βχω τηρήσει σΐγίί ί χθύος όπως έιπί λέξει σ' αύ τή γράφει. 'Υατοχρευΐμένος εΐμαι κα¬ τόπιν αυτών πρός διασκέδα σιν των άττοδιδομένων μου άλλά καί τής αληθείας πού σκοπίμως δίαστρ,έφει έν Λ) ντομϋα τ' άκόλουθα νά έκθέ σω. Ό κ. Μεϊμαράκης παλιός Καστρινός καί σχολικός ψί λος σέ τυχαία στήν Άβήνα συνάντηισή ,μας ττρό έτους μοθ συζήτηοε τό θέιμα έν- ουνεχεΐα μέ άπασχόλησε κατ' έλπανάληφη γι' αύτό καί ακολούθως μοΰ «5στειλε σωρεία εγγράφων (φάκε- λον τόν γράφει)^ Δέν ήσαν δμως άρκετά γιά νά σχηματίσαν γνώμη πού νά μπορέσω νά την έδραιώσω διχαοτιχά καί αύτό τουτο έγνώρΐοα μέ γράιμμα μου τόν Όκτώβριο τοΰ 1978 <κό 6ποΐο τοΰ εΐ- χα καί σχέδΐο δικογράφου. Αύτά αλλωπτε τα ξέρει καί αύτάς δηλαδή. δτι χρει αζότανε καί άλλα δικαιολο γητΐκά γι' αύτό καί στό γρά μμα τού μέ ή,μερομηνία 8 - 9 - 1978 μοϋ γράφει ΑΥΤΑ ΤΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕ¬ ΡΙΜΕΝΗ ΑΚΟΜΗ ΠΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩίΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥ ΝΗΣ ΜΟΥ καί χωρίς νά μοΰ τα στειλει μοΰ τηλεγρα φεΐ τόν Δεκέμβριο τοΰ 1978 νά ύατοβαλλω μήνυσιν κα- τά των Μινω&ών Γραμμών καί χωρίς νά μέ &χει έφο- διάοειμέ τό άοταραίτητο είδι κό ττληρεξούσιο. Φαΐνεται πώς τα ανωτέ¬ ρω πιστοποιητικά δέν τα πή ρε άκόμη έν πάσει δμως πε ριπτώσει ουδέποτε μοΰ έ- στάληοαν. Ναμΐζω δτι περιττεύει νά άπεκταβώ διότι έξυΐτακούε- ται τό δτι ή σοβαρότης της υποθέσεως έπέβαλε νά ένε ργήσω ώς ανωτέρω καί δέν παραλείπωάκόμη τό δτι γιά δλην αυτήν την μελέτην καί άπασχόληρή μου άλλά καί δια τα έ'ξοδα τκ>ύ έκανα
  έστω καί άσήμαντα δέν ΐ'·
  χω λάβει ουδεμίαν αμοιβήν
  Γ) μάλλον ναί, την έΛαβα
  διά τής ανωτέρω έπιοτολής
  τού.
  Εύχαρΐστω καί διατελώ <ρι- ?ιΐκώτατα. ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δκκη,γόρος "Εβανς β 9Ήράκλειον ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ Κ.Υ.Π. • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 καΐί τίς Κυβερνήσει* τού κάσ·- μου. ΙΓΓΣΙ εχουιμε καί εμείς την ΚΥΠ, η οπΌΪα ιδρύθηικε τό 1953 από τον Παπαγο. Την οργάνωσαν, την εκπαίιδευσαν «αί την εξόπλι σαν οί Αμερ.ΐικαινοί, μέ ηρότυπο τή δική τους αντίιστοΓχη υηηιρε σία, την ΟΙΑ. Από κεί καϊ πέρα· άν η ΟΙ Α την ιςροτοώσε υπό έ- λεγχο κοί' άν τής μΗταιλα.μπάι- δεικ τίς δικες τη< μεθόδους καιί 8π»διώξεις, αυτό αποτελεί όλλο κεφάλαιο γιά τό αποίο θώ μιλτγ- σουμε παρακατω. Ποίος όμως είναι ο προορι¬ σμόν, η αποστόλη των υπηρε¬ σίαν πληροφοριών καί — όσον αφορα τά «αθ' ημάς — τή< ΚΥΠ; ΑΠΟΣΤΟΛΗ έχεΐιη ΚΥΠ την καττασκοπία, καϊ αντι<καταισκο- πεΐθ', η οποϊα όμως οτρβφίίταΊ πρός τά ξιέναι κροτη,. Καί γ*ά την εκπληρώση αυτήις τής οπο- οτολής, πούι είναιι απαρα4ΐΐ|/ι<| γ» καθ* κιράτος — Ημρερ·ιαΑ«στι κό καί μή, ε-ιθετιικό κακ' μή — υπάρχουν βέβαηοι από κτήσεως των οργανουμένων κθΓνωνΗΛ/ν οι αΐντίΐστοιχίς υτπηρβσίες. Τό ί- διο καί οτήν Ελλάδσ. Η ΚΥΠ συνίπώς δέν είναι παρά ενός μη χανΐΌΐμος που συιγικιεΐντρώνΐει κα.ι συντονϊζει ουτεις τίς υηηιρίσΉς. άπως συμβαίνη καί οτίς άΐλλες Βκτελεστικήις Εξουσίος - είτε πιρ<Λαπο·υιργΰις είναι, είτε αρχη γός τού κρατους - τού οποίου θιποτελούν τοώς οφθαλμούς, ιτά σ*/τιά, αλλά σαχνάιΐκίί τό χέρι... Δίγ δημιουογούν 6μω< κρο- τος εν «ρώ—ι, οι μυοτΜές υπη- ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ η φάσο τής α- παστοΛήχ τοος, τού< ίοι.βάΛΛει μιΐστικότητα! καί πρυτοιβουλί- εςστούις εκτελέση ίς - τούς «πρά »τορ«<» - πολύ ιμεγαλύτερεις π<ΐ ρά σέ άλλουκ μηκον*αμούς. Ό- ταν ανισλαμβύνει «αν.είς μία υ- ποΘβογ) ικατακ—οπείας η^ζ. δέν μπορεί νά αηευθύΜεται κάθε τό¬ σο στόν Πρωθαπουιργό γιιά νά πόρει οδηγκις. Αναγκακτηιηά ε- πωμίιζεταΗ τίς βυθύΜες γιά ηο-λτ λές ενέργϊΐες. Είναι συν·ε·πώς πό λύ σΊ/χνα· ανκξελενκτες - ώί έναι βαβμό - οι α—τ>ρ«σΐ«ς πληροφο-
  ριύν. Κου πολύ συχνώ εκιμεταλ-
  λεύοντοι αυττή την ιπραγνατι-
  κώτίγτα γιά ν» δηριουιργούν πα*-
  ρστράγουιδα. Τό ηραοωπικό
  του<ς» πού ίίναι <*ιοροίτη/το λό¬ γω τή< πείροις καί τής εξειδϊΐαευ οτϊς γ*«ται κάΐστα', ιμπλέκει στήν πολιτι«ή καί ξεττερνό την απο οτολή τής υπηρεσίας τού. Γπγν Ελλάδα Αμωί τί ουμ- σει ο κάβε αρψιόιδιος υπάλλτ>λος
  ο ικάθε Εισαγγελεας. Κα'ί πρό
  παντός ο κάβε Πρωθυιπαυρνόζ,
  άν ηβελε, (εκτός άν δέν μπο¬
  ρεί). Καϊ γενικά όν η ΚΥΠ διακ
  πράττ&ι παράνομες δραστηριΐό-
  τητπες, την ευθώνη του< την φέρνει η εκάστοτε κι/βέρντΐιση^ γιαττί είνχΐιΐ σέ θέοη νά την ελέγ χει. Βκτός άιν πιρόχειται γιιά γλι" νΜμοσίεβ πραξΐκρΚπήμαΓΓθ'ς, η Γταρειμφερών σκοπΰν, πού όπως όλες οι συινυιμοοιϊες, ερνάζον- ται *ρυ<φά ατό την εξσυυίο. Εί τε στό στρατό είτε σέ άλλες υ- πηιρεσί&ς. Άν ανακαλυφθούΐν ό- μως συΜΤιρί^οντ<ϊι. Αν» δόν ανχ>
  καλαφθούν, όπως έγΐΜε μέ τούς
  συνωμότες τήις 21 Απριλίου^ ε-
  πιτιιγχόνουν. Ενθι λοκπόν
  κυβερνητικήν «.παγρύΐπνίΐσ
  ΓΕΝΙΚΑ, μτιορούΐμε νά
  με ότι η ΚΥΠ υπήρξε Μένττρο
  δραστηριοτήτων ποώ ανταιπο-
  κρινόταν οττήν εκάστοτε εξου-
  σία. Επί Παιπαγου καΐ Καραμον
  λή οκολουβούισε την πολιτική
  τους, για τόν ατϊλοθισταπ-ο λό-
  γο ότι διοικούντανι καί επανδρω
  νότον από προσωπα πόύ τοπο-
  θετούσον άιμεοα οι ίδιοι Πρω-
  θυιπαυργοί καΐ ήισον τής άμε-
  σης εμ-ιστοσύν·Γΐς τοι*ς.
  ΑΝ μττλέχτΓΚΚ'ε η ΚΥΠ την
  ΠΒρίοδο εκείΜη στα πλοκά,μιαι
  τού συινωμοτΐικού παρα*»ρά-
  ταυς, α-υπτό οφειλόταν στό ότι
  ι ό σανωμοτιικό παρακιράτος
  λειτουργούσε την σΐοχή, ειοείί/η
  εν γνχΐκτει, μί ανοχή «αί — τού
  λάχκπ·ον έμμεσαι — μέ εντολή
  τού τότε κράταυς. 'Οταν οργό
  τεραι μέ τόν Γ. Παπανδρέου η
  (-ξουισία άιλλαξε, άλλαξε καΐί η
  •ΗκεύθυΜοη τήχ ΚΥΠ. ιΓιά τόν
  απλού-στατο λόγο ότι ο νέος
  κυβερνήτης τοποθ'έτησε διοίκη
  ση· τής εμπϋιοττ'θΐσύνιηις τού, καιί
  η ΚΥΠ ιέγΜΚ ξαφνιικά στόχοις ό-
  χι των δη'μοκρατΐικώνι δυνομε-
  ων, αλλά ειοείινυιν ,πού οιπεργαζο
  ιαν την δηιμοκιρατική διοκυΡερ-
  νηση «αί ομαΛότιητα, κατευθυ-
  νχΐιμιενες α'πό την Αμερικαινϊκή
  πολιτίκή» μέ τίς γνωστες καιι μή
  γιά την χώρθ' μας συνέϊτεΐίς.
  ΑΛΛΑ γώ την εξιστόρίΐιση
  αυτών, θά γράψοΐυιμε μιά αλλη
  φορά.
  Β. Σ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  Αλλά, βνοτττνσσουν οί |*ι-
  στικις υπηρεσκς καΐ άλλκ δρο
  στηριότητκ;
  Ο ΘΕΣΜΟΣ ήχιει βπεκτσθβι
  πολϋ. Κοϊ γιά πολλύ κρότη εί¬
  ναι μηχανισμοί μέ τού<ς οποι- ους οί κυ^ιρντιισεις ίπι«ιδ©ντα.ι σε &ραιστηρ·ιοτη(τε'ς ββέμιης, Βπειδή δεν μπρούν νά τίς κά¬ νουν μέ θβμιτες διοβΗΜΐσ-ς. Οί δρσχπηιριότητες νιάΑικττα αυτές στρεφονται συχνβ κοί' στό ε- συτερκό τι"κ χρρ<Κ· 'Β""· οι <ωτκ>ρ«οιϊες πΆιηροφο&ιών»
  V-
  νοντοκ μηιχιαιν^σμοί ΐξ, τοϋζοττθιϊ
  ούς τό «ρστος προσπαβεί νά ε-
  λεγτχει τό πάντο νύ νό πΑιηρβ-
  φορει τΐγν βξουαίο γιώ τδ πύ«*
  τα Γι ουτό ιιπάιγχ>ντοΐ. κο(το Μ
  αμίσως στον Αρθίΐνο τής
  ΘΕΩΡΟΥΜΕ καί .
  ΚΥΠ σάν σατανιιοό όριγανιο πά
  σης σκευωρϊας ποθ δηΐμιουργιη
  σε δικό της παρακράτος *αϊ ο»
  χνα συμμετέχει σε συνυμοσιες κα
  τα τού νομκιμου· κρατο^,ς. Προ-
  στίθεται ότι ήταινπανται - οπό
  ήτν γέννπσή ττγς - όργονο τήχ
  ΟΙΑ, ποιράρτηιμα της οασιαστι-
  κά, η οποϊα καί πλήρωνε τους
  μισθούς τού προσωπικού. Σ-την
  Π'ραΜμαΐτΓ«στηπΓαι ουτές οί ανττι-
  λήιιιεκς φαίνοντο ι
  Η ΚΥΠ ίλέγχετοι οπό την
  οτοτε *Λ*β1έρνιηκ>η, πολύ στονιό-
  τερα παρα αί σΑλβ; χώρες· Καί
  όεν μισβοδοτίιίτσι από την ΟΙ Α
  - ακΐτό ε«ναι ιμύθος. Ολτα ήτ"βν
  Λανατΰν1 νάι ουίίβοίνει εοοτι τ&-
  τοιο, διδομένβυ' όττι οτώΡύβε1 το
  Δηνόσ'» Αογιστ-ιΐό.-ε;α< τό ΓεΜι ι6 Λβγκαπ-ήνριο. βο επρό^το γιό νιγο^10101 ονυμολια', που βά μπορού»£ νΰ την οταματτή- ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΝΕ ΑΣ ΓΕΝΗ ΑΣ ΠΑΨΕΙΗΓΕΡΟΝΤΟΚΡΑΤΙΑ; ΚΑΠΟΤΕ δλοι μας νΐώσα με πώς έχομε τή δύναμη νά γικρεμισωμε τόν κόσμο καί νά τόν ξαναφτιάξαμε καλύ τερο. Νομΐζαμε πώς ή ζωή μας ή"ταν άπό πηλό καί μπο ρούσαμε νά τόν πλάσομε δ- πως εμείς θέλομε. Βλέπαμε τούι; «μεγάλους» νά ττνίγο νται μές στά προβλήματά τους 6αρυεστη(μένα, χωρίς να κάνουν τή παραμικρί) προσπαθεία νά ξεφύγουν καί τρέχαμε νά τούς βοηβή οαμε. Μά αύτοι μας έ'διωχ- ναν. Γράφει ή ΕΦΗ ΚΑΣΜΙΡΗ — Φύγετε, εΐστε δέ ξέρετε άπ' αύτά. 'Ωριμό ότε ΐιρώτα καί τά ξαναλέμε Μά έιμεΐς θέλομε νά τούς ποΰιμε τό.
  Στό ύΐτοκατάστημα θά βρήτε τό ώραιότερο
  πνευματικό έργο τής έποχης μας, τή Μεγάλη
  Σοβιετική Έγκυκλοπαίδεια.
  Εάν θελήσετε νά γίνετε συνδρομητές ή ύπάλ
  ληλοι επ! μΐσθώ καί -οσοστά, άτπευθυνθΓϊτε στόν
  διευθυντή τοΰ ύποκαταστήματος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
  ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■εί
  ■■■■■■ϊ
  Ταβέρνα τοΰ
  Λημήτρη
  Λεωφόρος Κνωοοΰ — Μπεντεδίΐ
  Άποχΐιίρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ,
  άνοίγω την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ ΌΥ τή νέα μου
  ταβέρνα,
  «Ταβέρνα τού Δημιίτρη»
  λίγο πρίν άπό τού Μπεντεβή την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο.
  Κραοΐ γνήσιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  τούς παρακολουθεϊ- Σκεφ¬
  θήτε τί θά γίνεται δταν ε¬
  μείς δέν τούς βλέττομε!
  Πότε λοΐπόν θά καταλά
  βο,με δτι χρειαζομαστε νέ-
  ους άνθρώπους, γεμάτους έ
  νθουσιασμό καί δρεξη γιά
  δουλειά; Άνθρώπους μέ
  ΐιυγμή καί θάρρος, πού νά
  μην τούς £χει νοθεύσεΐ ό
  χρόνος. Πότε θά πάφει, ή
  γεροντοκρατία; Πότε θά πι
  οτέψομε έιπιτέλους στούς νέ
  ούς; Γιατί δέν τούς βοηθα.
  με νά πάρουν τά ήνία, πρίν
  οιΊγματιστοΰν καί αύτοΐ ά¬
  πό τό φόβο καί τό συμφέ¬
  ρον;
  ΕΦΗ ΚΑΣΜΙΡΗ
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  Ο ΠΑΤΕΡ... ΜΑΚΕΛΑΡΗΣ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Ό «κύριος» Τζίμ Κάρτερ, ·γΐιί, άντε νά πειρεις κά
  δήλυΧϊε, πώς θά κόφει τόν ποίον άλλον νά άγιάσει ξέ
  ...πισΊνό τοΰ Κένεντυ &ν βά ροντας έκ των προτέρων τί
  λει ύποφηφΐότητα γιά τό ά τόν περιμένει!
  ςΐιυμα τοΰ Προέδρου.
  Πώ
  Τό πρόβλημα είναι πολύ
  Πώς είναι άνθρωατοφάγος (,οβαρό. Νομίζω πώς κάποι
  ό «κύριος» Κάρτερ τό ξερα ος άρμόδιος τοΰ 'Υττουργεί-
  ,με καί δέν μδς προκαλεΐ έ ου Παιδείας καί θρησκευ-
  ντύπωση ή δήλωσή τού. μότων πρέπει νά έπέμβει,
  Αϊσθηση ΐτροκαλεί ή προ μόλις τακτοποιηθοϋν τά δι
  τιμήση τού στόν... Γασχνό, αγωνίσματα των παιδιών γ|
  καθώς καί τό «σκίσΐμό» τού και' πρίν 4Π' αύτά.
  γιά τά άνθρώπινα δικαιώμα Μαλλον θα πρέΐτε1 γα
  τα' «τροκηρύξει ...διαγωνισρό
  Γιατί δέν είπε γιά δολο- Άγίων μέ πολύ εύνοϊκούς
  φονία, δπως έγινε στόν μα- δρους, δηλαδή διαρροή θε-
  καρίτη τόν α.λλο Κένεντυ μα1ων κλπ5 γ1α την δημ1.
  άφ' ενός καί άφ' ετέρου Ουργία «Άγιοπαΐδων» καί
  γιατί ύ,πάρ,χει ή παροιμία
  πού λέεΐ: «'Όταν πηιγαΐ-
  νεις στό κασαατΐό
  κρέας άγόραζε».
  Δέν σοκάρουν δμως αύτά
  τόσο γιατί μέ τοϋΐα καί με
  ρΐκά αλλα είναι καταφάνε-
  ρο πώς ή πορεία τ' άνθρώ-
  που είναι πρός τά...οπίσω.
  Ύπάρχει δμως μιά σημα
  νιΐική άίτορία:
  «Άγίων», γιατί...τί θά γίνο-
  με χωρίς «Άγίους»; ΤΗταν
  μπέτι Κι αυτο! μιά λύση!
  Ό Κώστας Βάρναλης έΛε
  γε:
  «Χιλιάδες μίλια πέρα, αι
  ώνες πίσω,
  φτηνά τό κρέας πουλιέ-
  ται τ' άνθρωπίοο!»
  Άνάγκη πασά λοιπόν:
  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, έκτρο-
  φή καί πάχυνση «Άγΐιον»
  Τό ΐτώς δηλαδή ή άγορα
  νομία θά βάλει τις άγορανο Ο1ά την καλύψη των άναγ-
  μυκές ιης τΐμές έκτός καί κων τοΰ κατβ'αλωτικοΰ
  τ" άνθρώπινο κρέας κρΐθεϊ κοινοΰ σέ προσιτές τΐμές.
  ώς «επουσιιΰδες έν έπαρκεί Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ χιης έν
  α», όπότε δέν ύπάρχει τέ-
  πρόβλημα.
  Έπειδή
  1 Ιροκόπης
  τοπίας παραγωγής, δι' άπα
  γορεύσεως των είσαγωγών
  νωπών καί κατεψυγμένων
  ι] κονσερ,βοποιημένων Άγί
  ών.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ απαλ¬
  δμως ό πάτερ
  ό «μακελάρης»
  πουλεί μερϊδες τ' Άγίου Γε
  ρασΐμου στήν ...μαύρη άγο
  ρά, νομίζω πώς ή Άγορανο λαγή στό Κρεοπωλεΐο τοΰ
  μία πρέιπει νά βάλει διατί πάτερ μακελά,ρη, τοΰ Προ-
  μηση, δχι γιά τίποτε αλλο,
  μά νά μπορεϊ κι ό φτωχός
  κάπη, ή άνακήρυςόη τού κατ'
  έπιλογήν είς «'Άγιον», μέ
  κόομος ν' άγοράζει μιά μερϊ ταυτόχρονη άστονομή τοΰ
  δα πα>δάκΐα (ναί μά τόν ~~
  ( μ
  'Άγΐο Γεράσιμο) τοΰ Άγϊ
  ου Γεραοϊρου (τή βοηθεία
  τού ναχομε) ή λίγο μποΰτι
  ή άμελέττητα ίίς ποΰμε, ό
  καθένας κατά τό γοΰστο τού
  Γιατί όπως λέει κι Λαός:
  «Γιά των πολλών την δρε-
  ξη δέν μένει στό κασαπιό
  κρέας άπούλητο».
  Φοβαιμαι δμως μην άγορα-
  οτεϊ όλος ό "Αγΐος άιπό τούς
  μαυραγορίτες κι ό φτωχός
  Λαός μένει χωρίς "Αγιο.
  Κι δμα μείνομε χωρίς 'Ά
  ρη μ
  Παρασήμου «των εύσχή-
  μων πράξεων».
  Ή προβολή τής προσωσπ
  κότητάς τουάπό τά μέσα μα
  ζτκής ένημερώσεως καΐ ή ά-
  θλοθέτηση εΐδΐκοΰβραβείου
  γιά τούς «Άγιόπαιδες», δή
  λαδή, τοΰ βραβείου τοΰ
  «Πρακόπη».
  Μόνο έτσι, μέ Προκόπη,
  μέ λαχεΐο, μέ Πρό-ιπό
  καί μέ «'Άγιο» πΐό φτη-
  νό,
  ϊσως κάτι φτιάξομε καλό!!
  Σ.Κ.Σ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ —ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διευθυντής Όφθαλμολογικίίς Κλινΐκής
  Βενιζελείου
  εγκατεστάθη μόνιμα είς Ηράκλειον
  ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό ιατρείον τού
  Λεωφ. Καλοκαιρινό^ 110 Καμαράκι
  Τί1ραι 8—9.30 π.μ. καΐ 5—8μ,μ.
  ΤΗΛ.: Ιατρείον 224.484 Οίκίας 236.139
  #1
  ΤΗ ΖΕΥΣ
  Κάδε 6ράδυ κοντά μας
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
  Έλάτε κι έσεϊς άπόψε γιά μιά εύχάριοτη βραδυά
  ΑΙΚ «ΙΤΙΟΝΕΟ
  82.12.52
  ._
  ΓΕΛΐΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΐό «ηΆΑΗΘΕΙΑ, ΚΡΗΤΗΪ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΜργ
  10 ΝΕΟ ΝΒΛΙΟΤΟΥ ΠΑΥΡΙΝΙ4Η
  Κυικλοφόρησε πράσφατα έ-
  νο πολύ ενδιαφέρον ιστορικό
  βιβλίο τού γνωστού καί καθιε-
  ρυμτνχχι ιστοριοδίφη κ. Νίικ-οιο
  Σταυρινιίδη, μέ τίτλο «Η τε¬
  λευταία περίοδος τής ττολιορκί
  ος τού Μιεγάλοιυ Κάστρου».
  Στίς 154σελίδεςτού βιβλίου
  τού αυτού ο Νίκος Σταυιρινίδηί
  (γνωστάς γιά την ευρύτερη ση-
  μαντική πιροσφοοά τού στήν
  I-
  στορία τής Κρήτης κ» ειδι>κά
  τού Ηρακλείου), δίνει μιέ γιλαφυ
  ρότηιτα τό θέμα τής τελευταί-
  ?ς περιόδου τής ττολιιορκκι,ς
  τού Μεγαλου Κάστ,ραυ (Βρα-
  κλείου) καπ' την προδοσία τού
  Ανδρέα Μιπαρότσιη.
  Τό βιβΐλίο περιέχει τα σχετι-
  ιά τούρκικα έγγραφα γιά τον
  ΜΗΝΥΜΑΤΑ
  Τού Γιάννη Χατζηδάκη
  Μην άκολουθηοΈις γιά τώρα
  ξεθαρεμένος τα 6ήματά μου
  Δέ προπορεύομαι, πιοωδρομίζω.
  "Άκουοε, στίς Άΐπριλιάτικες νύχτες
  τής άζευγάραιτης άηδόνας τό θρήνο
  καί μιάς όλόφλογης παρθένας τα λόγια....
  Μή πλανηθεΐς στά καλέσματα
  καμουφλαρισμένων τελάληδων
  Νά ξεδιαλέξεις πάλΐ; Δέν είναι εύΊκολο.
  ΟΙ δυνατοί καί οί άναίσθη,τοι
  είναι οί κερδισμένοι τής έποχής.
  Γιά τούς υπολοίπους; Δέ γίνεται λόγος.
  ·
  Μή ζητήσεις ποτέ τίποτα
  άπο λιγόψυχους ή στενόκα()δους.
  'Απογοήτευση σέ περιμένει.
  Μην πιστέφεις πώς δέν ύπάρχει
  τό φώς πού όνειρεύτηκες.
  Μ' αύτό είναι ιΈ ν α, τα σκοτάδια ΐτολλά.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  .♦♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡ ΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Αεαχρόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΉΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ·♦♦■
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ8ΑΙΝΙ3,,
  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550
  12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  — ^ —
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ— ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900
  10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  — • —
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  -•-
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «Τ5ΑΙΝΙ5»
  ΤΗΛ.: 284544 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 222-283
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέοκα
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  Μπαιροτση, δυο στρατηιγικα
  σχεδια των Τούρκων, ευρετή-
  ριο οναμάτων κοί πραιγμιάτων
  κ-αϊ βιβλιογραφ.ία.
  Η έκδοση έγινε με εξοδα τού-
  γιατρού Κώστα Β. Βογιατζάκη,
  αντί μνημοσύνου των α'νηιψιών
  τού Βασιλείου και Κωνιοταντί-
  νου, τυιπύθηικε δέ στό τυπογρα
  φείο Στέλιου Χαλκιαδάκη.
  Μέ την εργαοία τού αυτή ο
  ακούιραοτος, γόνι,μος και ανεπα
  νάιληιπτος πνευ,μαΓΓΐκός εργάτηις
  Νίκος Σταιυιρινίόης, π,ροσθέτει
  ένα αικάμη πολύτιμο πετράδι
  στό ι—ορΐικό περιδφαιο, που
  μέ τόσο κόπο έχει φιλοτεχνή-
  σει κ>ι έχει κρεμάισει, ατίιμητο δώ
  οο, στό λαιμό τήις Κιρητικής
  I-
  < τορίας. Εηειδή νοιώθωμε μικρ οί νϋ ϊόν συνχαρούμε, τού εκφρά- ζαμε την ευγνωιμοσύνη μος, γιά όσα σξια καί πολλά έχει προοφέ ρει στόν τόπ©. Μ. Χ. οτ 'φ' Γράψει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ (Δευτερο- Τελευταϊο) Ωστάσο τώ άριιστο ουτο αυριο χρειάζεται βάσεις (άχι Αμερικά^ *ικες) τίς βιαισεις, τίς προ'υ'πο- θεσεις, την τακτική καί τον τοόπο δαμής ποία τον βχεπ ο και- θενας μιεσα τού. Τέτοιο ευτυχώς είιναιΐ τό με- γαλείο τού ανθιρώπου «...<νταν ανθρωπος είη» έλεγον οί αιρχα·ί- οι μας πραγονοι. ΎιοτΤίερα απ' όσα προεϊπομ£ δεν φαντάζομαι νά χρειαστεί η οναζήτηισή τονς. 'Οιμως ανα- κεφαλαιώνουρε: Σύνιεοη, μό- νοιαοη, καΓταναηιση, εμπισυοσύ νη, αγισπιη, εγκράτεια, φιΑαλό- θεια μεταξύ ατοιμων «αι τάζε- ων κα5 τό πρόβληιμα λυνΐεταιι. Ευτυχώς ο Δημιουιργός δέν ό- φη*τε τόν Φερμα ούτε τό πρό- βλη,μά τού νά μά·ς εμποδίση. Εμπόδια κι εμπόδια· είμαστε πάιντα γιά ό,τι γϊνεται εμείς »αί μόνο εμίίς. Γιατι; Γ*ατί παρ" όλο πού τέτοια θέματα δέν εχουν Μαθη- ματιική αιπόδϊιξΓΐ εν τούτοις τό πιπατέλεοιμσ ενός βρυμικοστε- μένου , ατομικού, κοινωνικού, εθνιικού κ.τ.λ. έργου βοά. Ο ανίικανος λκι εγωικττής ε- πειόήι δέν τού είναι εϋκολο νά ικανοποιήκ-ι τίς μάλλον καί μάλ Αον εγωιστηκές τού φιλοδοζιες, είναι Μαινος νά' ποραιποιήισει γ£ γον.ότα, πιρόσυπα καί πρά,γμα- τα, κα« νά κατασσρέψΐΐ αξΐες ολ λων καΐ μνήμ^ς ά(λλων. Πρό'σφατο πα,ράιδιειγιμα τό θέμα ΜπαντθΊΚβά στόν τόηο μοί, όπου λεγεται ότι παιρακάιμ Γτονταςτήν μνιήιμη πολλών αν- δρών, αγροτών «αί >μή,, παρου-
  σίασε στο βυ<βΛ.ϊο τού εαυτόν ώς τόν μόνο ικαντό νά διεκδική·- σει τό αξιωμαι τού αντιιστα<7ΐο κου τής κατοχήν Φυσικά ήιταν καί ονω δικ,αίωμαι τού άν τό τέ¬ τοιο τού φέρσιιμο τό κρατούσΕ στά όρια των δι«αωμΰπ"ων τού, ΧΜΡ'ίς νά πειρόζει, τούς άλλους. Απ' τή οττιγιμή ό- μως πού τό δικοιώυαΐτά μα< οάν αιτσμου» οικογένκιας, τα- Τό άρδρο τού Νίκου Περάκι ιΊ07 • ΓΥΝΕΧΕΙΑ ππό τή σελίδα 1 τό μισό ή λιγότερο. Αυτό άς γί νει θέμα των προβληματιζομΐ- νων ανθρώπων. Εμείς θά πόρου με τό ποσοστό των αδιαφό- ρων, παραπεόντων καί μοί- ρολατρών, σάν αυτό πού προα ναφέραμε, γιά νά δούμε τί χρει- άζεται νά γίνει ή τί μπορή νά γϊνει, ώστε η μελλοντική πολιτι- κή πορεία τής Χώρας νά μην προκοθορΐζετοι αττό τα επίση- μα διαφημιστικά όργανα καί τα Διεθνή Προπογονδκττικά Κέν- τρα Σφυγμαμετρήσεων καί Προ βολών, πού «ττείθουν» τούς επι- φυλακτικούς καί ρουσφετολο- Ε5ΡΚΕ55Ο ΟΟΚΙΝΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ Πληροφορίες: Τ5ΑΙΝΙΣ τουκδ Τηλ. 284.544 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΗ «ΓΏΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ» Στοα Μουρτζή (Έβανς 83) ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Πάντοτε ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ «ΧΑΛΒΑΤΖΗ» Μάχης Κρήτης 70 (πρώην «ΤΑΛΩΣ») Τηλ. 287.370 καί 288.496 Νυκιερινά Τηλέφωνα 281.497 καί 223.285 ΛΥΝΟΓνΙΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "Η ΑΛΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ • Γβρανοσρόρα Όχήματα παντός τύπου. • Περονοφόρα Κλάρκ • Γβνΐκά Συνεργεϊα τρακαρκτμένων αύτοκινήτων ΛΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΞΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ: Ο 1ος ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ 100 ΤΟΝΝΩΝ!!! γούν ανεμπόδιστα υττίρ των | αντιδραστικών φορεων. Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ από την ανάγκη τής συνένωσης των πραοδευ- τικών δυνάμεων τής Χώρας καί την εξουδετερώση τής Δεξκκ, ο Μίκης θεοδωράκης πραγματο ποίησε τό τελευταϊο διάστημα μιά σειρά Λα'Γκές καί Κλαδικές κινητοποιήσεις. Η υποδοχή πού έτυχε από τα διόφορα στρώμο τα τής κοινωνίας, αυτό τό νέο ΕΑΜ, δείχνη ότι αρχισαν νά α- ναθερμαίνονται οί ψυχες των Αριστίρών Δυνάμεων, ποϋ σκορπισμένες εδώ κι εκεί οδρα- νοποίησαν τή μεγάλη τους δύ- ναμη τόσο. χρόνια. Οί συνοντησεις, οί συζητή- σεις, οί συσκέψεις, καί οί διακη¬ ρύξας δεαδέχονται η μιά την άλλη σ' ολόκληρο τόν Ελλην»κό χώρο καί αποτελούν τρανό ση- μάδι τής μελλοντικής πολιτικής ιξέλιξης τής Ελλάδος. Οί Αριοτερές Δυνάμεις τής χώρας εύχονται νά ε,υοδωθούν οί προσττάθίΐες τού Μίκη θεο- δωράκη γιά νά αποχτήσει πάλι ο Λοός μή ενωμίνη δύναμη τκ· ριφρούρηοής τού καί τα πο- λιτικά Κομματα ποϋ θά συμπρά ξουν γιά την οικοδόμηοη τού ΕΑΜικού αυτού φορία, νά μπο ρίσουν νά οταθούν στή μεγά¬ λη πορεία τους πρός την προο- δευτική αλλαγή τής Ελλάδος. ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΤΙΒΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Η ΚΙΝΗΣΗ γιά την ενότη- τα των Αριστεράν Δυνάμεων δεϊχνει ένα καινούργιο μοτίβο στή μεταχουντική εποχή. Είναι τό ανιδιοτελές. Είναι τό υπιρ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤΣΑΊΝΙ5» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79 ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ- νος ηλεκτρικός, διπλός, β) Ψη- στοριά ηλεκτρική γ) Μίξίρ (ζυ- μωτήριο) δ) Ζομπονομηχανή κομματικό καί τό ανοιχτό περ« χόμενό της. Δέν δκκατεχίτα» οπό καμμιά απόκρυφη τοση α- πορρόφήσης των οτταδών των Κομμάτων πού θά συμπράττουν μ αυτήν. Δέν είναι ένα Κόμμα. Είναι ιτολλό Κόμματα αρ«- στερά, προοδευτικά, δημοκρατι κά, πού όλα μαζί καί κάτιο από ένα καινιθύργιο συντονκοτικΐό σχημοτεσμό, ένα νέο ΕΑΜκό κσθοδηγητικό φορέα, θά παί- ξουν τό ρόλσ τους μέσα στούς αδέσμευτους, στούς τταραπεον- τες, στούς οδκάφορους. Μ' άλ- λα λόγια θά τκριφρουρήσουν τό μίγάλο μερος των Ελλήνων ψηφσφόρων από την αρπάγη της προεκλογικής προπαγάν¬ δας τού αντιδραοτικοϋ κατε- στημένου. Παράλληλα θά σταβεί σνμ- παραστάτης των Κομμάτων τής Αρκττεράς, κοί τής προοδευ- τικής Δημοκρατίας στίς επι- λογές τους καί στίς εκλογικές τους ανάγης. Είναι ένα {ξιδανικευμένο χά ράκυμα πολιτικής μάχης ο ΕΑΜ 'κός αυτάς σχηματκτμός τού Μ! κη θεοδωράκη. Είναι μιά προ- σφορά στίς αγωνιατικές παρα- τάξίΐς τής Αριστερός. Αλλά πά νω απ' όλα είναι μιά κσινούρ- για σκέφη καί πράξη καί μιά γιγάντια έμττνίυση, στόν ρωιια λαίο χώρο τής προοδευτικάς αν τιπολίτευσης τής Χώρας. Ν. Π. ξης εγγιζουν τα όρια άλλων, -ότι παύθιμί νά φέρουμε ορβι οί τήιν θέσηι μας. Κι εινΚΜ πιά πύ γκοίνως γνωστό ότι η αξία υπο κτάται μέ έργα μεγαλειου, θοσί- ·;ς, αινδρείας κα>ί η,ρωκτμού ο>
  .-.α δεν προστίθτεαι ούτε σγοοα
  ζεται. Η ιοτορίθι απο τόν ποτέ
  οα της Ηρόδοτο μιέ>;ρι σήιμερα
  ή Αγι'α Γράφη καί τ' άλλα ποληά
  καί καινοάργικι βιβλιία, μιλούν
  γιά γ,εγεννηιμιέ,νίσ γχγονότα καί
  ποτέ γιά προΌΤΐβέμενα.
  Ακόμη ο άριστος τρόπος νά
  δοίιμε κατά πρόσωπο τό ίδιο τό
  θείο Πρόισωπο είναιι πάντα α-
  νάνκη νά εΐμαιστε 'ειλΐ'κρινίίς μέ
  τούς εαυτούς μας χαί τούς δι-
  πλανούς, μιέ τούς γρω καί τρι-
  γύρω μας.
  Έτσι, σ' ένα σωατό ,σιυιμβόιδι
  σμα ανάιμεοα σ' άτομα κα·ί τά-
  ξίΐς, επψ'άλλεται νά υπάιρχει η
  αγνοτης τής σκίψης κοί τής
  πράξης καΐ η μόνη ρυθμιιστρια
  εν πρσκειμένω είναι η «Κοινω
  νιική ΔικαιοσύνηΛ.
  Η τοξική διόκρισνι πέρα γιά
  πέρα κατασικεύαισΗΧΐ ακΌταναλω
  τικής κοινωνιας» φαιίνει καί
  ξίφαί/£ΐ μονο γιά συιμφβρον τόν
  ιγττο τής αράιχνιης, ανάλογα μέ
  τόν κοίΑιδό της «οί ποτέ μέ τή
  λογική.
  Στήν προσπαθεία της νά πά
  ρουσιάσει τόν καλύτερό τηις ε-
  ουτό, <τταθιμϊιζιεΐ καί βαβμολο- γεί τόν άλλο σάν πραιγιμα καί ποτέ σάν ίσο πλησίον καϊ ι«ιανό σϋνοδοιπόρο. Σκσπιμα μτιαισιμ>ενιη· οπου δεν
  την σπφνουν την ταξική αυτή
  κοιΐνωνία βάζει καΛαιΠΌδι σ' ό-
  λες τίς άλλες άξΐ'ες λόγου τά-
  ξεις καί γννεται αρίστη εμίΐρή-
  ατρια όπου μιπορεί νά κάψει.
  'Ετσι, κα>ί κοίιει ό>χι πιά τα1 κά-
  θε είδους βρωμικα γεγονότα ή
  αταξίες ή αδικίες ή εκτροπές, αλ
  λά συνήθως τίς αξϋες. Κι άσο
  βρίσκει τίς αξίες αδύνατες σάν
  την αγιροτικήι τάιξιηι, τόσο τίς
  ντυπά καιί πιό πολύ. Τώρα τί
  καί ποσο βαθμολογιικά νά εχει
  βαθμαλογηι&εϋ οη' τούς ψι'Λους
  (;) μας Εβραίους, δεν ξέρω. Ιε
  ρω άμως πώς τό μέλιη τής τέ-
  τοιαςτάξης, ή Μαισώνοι είναι ή
  Χιλιαστές ή Ιαχωβιάιδες ή... ή...
  ργιογδάρτες.
  Ωστόσο, βιολογιικ,ά, ηθικολο
  γ:κά, κοινωνι,κοπολιτιικά η αξία
  ;ίν.αη καϊ θάναι στο·ύς αιώνες
  μία: Ο άνθιρωπος. Ο κάθε άν-
  Θρωπος, ανιεξαιρτήιτως
  ματος, αφού όλοι γεννιούνται
  γυμνοί.
  Τό κοι.νιο κι απαράικαμιπτο
  κονλούιπι ΘΑΝΑΤΟΣ δίν ζήτησε
  ποτέ δια«ρινόιμεναι άτομα, πρό-
  οωπα ή προγιματα, αλλά ούτί
  καί τάξεις. Αντίθετα πα'ρα^'λη-
  οε καί ποραμιελεί τόν ατ >μικι-
  οιιό καί τόν ταξΐικό κο-:ρυσυ-
  οό καί ισοΓίδοποιεί την βλόκι-
  κη νοοταλγία πολλών γιά περισ-
  οοτερα κοπροσωιρεύμαΓτα αγα
  θών. 'Ετσι μόνει νά βρΐθΐί μιά
  χά» μονη λυθή φιίΐλοι μου: Νά
  κοταιργηθεί τό ταξικσλογικό καί
  να μπεί στή θ'βση τού η ισότης
  καί η «Κο.ινωνΐικ.ή Δΐικαιοσύνη»
  πούναι κ,αί τα ·μόνα δικαιώματα
  «λων μας γιό νιάιμαοτε όλοι κα¬
  καί, φτωχσί καί ττλουισιΐοι σ-
  γροτες κι εργάτες, υιπάλληλοι
  χαί -επιστήιμονες, τεχνίτες κοι
  σλλοι με μιά καί μοναδικ,ή αξία:
  Τό μεγαλείιθ τού ανθρώπου στή
  Γή των Ελλήνων σάν φωτοδο-
  τρας.
  ΚΩΣΤΓΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  ΜΙΝΟΙΚΚΣ
  Π>ΑΜΜπ_
  ■)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε μερά
  Κρήτη — Πειραια
  -Κρήτ»
  Τηλ. Πραιΐτ·ρ«ΜΜΐ
  «Ζ4.1Ο4 «αί 114.10·
  Άνθπ Νάρκισος
  ■■■■■■■■■■ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΙΙΜΟΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΓΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 1Θ4
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  ΙΔΤΟΚΤΗΤΉΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ ~ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΟΥΙ ΚΟΥΚ · ΚΟΥΪ ΚΟΥΚ - ΚΟΥ» ΚΟΥΙ . ΚΟΥΙ κλΤ|
  * Μετά τό σφυροκόπημα ποί) ύποστήίκανε οί Μα
  σώνοι στί) δίκη τής περασμένης Τετάρτης ^
  Χανιά, τόσο άπο τούς δικηγόρους καΐ τούς μάμ.
  τυρες, όοο άιπό τούς κατηγορουιμένους καΐ τό α.
  κροατηριο, ίίνετα μπορεί κανεΐς νά τούς άλλάζει
  τό γνωστό έπίθετό τους «τυφλοπόντικες» καΐ νύ
  τό μετατρέψει σέ. . «λαδοπόντιικες».
  Κι αύτό γΐατί, ό τράπος πού φύγανε άπο ΐό
  Έφετεΐο Χανίων (τίς σκάλες τοϋ όποίου παρα
  λίγο νά· .μετρήοουνε άιπό τή βιασύνη τους) ή.
  ταν τέτοΐος, πού δικαιολογεϊ άπόλυτα τή γνωσ,-ή
  παρημοιώδη φράση . .. «φύγανε σά. · ■ λαδωμέ-
  νοι ποντικοί».
  * "Ολο τό μασωνικό συνάφΐ δφταοε άπό τό '
  κλειο στά Χανιά, τό πρωί τής Τετάρτης, μέρα
  τής δίκης, πλήν τοΰ Γενικοΰ 'Επόπτη Κρήτης κ|
  Καλοχριστιανάίκη, τοΰ γνωθτου χουντοδΐορισμέ-
  νού Δημάρχου Αρχανών, ό οποίος πϊίγε απ6 βρα
  δύς, μέ τό ύη' αριθ. ΗΑ 9783 (44) ίδιωτικό αύω·
  κίνητο.
  Και κάποιος πού τόν εΐδε, γνωρίζοντας ότι
  οΰτε κλητευμένος μάρτυρας ήταν, οΰτε καμμιά
  ΰλλη δουλειά εΐχε, συνδύασε — άκοϋτε πράιια-
  τα! — την έπίσκεψή τού αυτή μέ τόν ·. «γενΐκό
  συντονιομό» καΐ την *προπαμασκευή» τής δικαοτι
  κης ιιάχης, ή όποία κατέληξε ο^ήν κατατρόπωοη
  τοΰ μασωνικοΰ στρατοιπέδου
  Έγώ δέν &χω νά πώ σχετικά τίποτε, παρα
  νά έτταναλάβω δτι ό α'νθρωπος πρέπει — λόγω ϊ-
  διότητας — νά κάνει αϊτηση καΐ νά άλλάξει έπί-
  θετο καΐ άπό.. . ΚαλοχρΛστιανάκης νά γίνει —
  δνομα καΐ πράμα — . ■ · Καλομασωνάκης!
  * Δριρύς καΐ λαΰρος (καΐ κάπαχ; . · μαϋρος) ή-
  ταν στήν ικατάθεσή τού ό μασώνος γιατρός κ. Γα
  ροφαλάκης.
  "Οταν τέλειωσε δμως, μέ παράκλησή ηου
  πρός τόν κ. Πρόεδρο τόν γύρισα πίσω γιά νά υοθ
  /απαντήσει άν έξ αίτίας δημοσιεύματός μου ί:χει
  καιταδΐκαοτ,εϊ σέ 5μηνη φυλάκιοη, πράγμα ιτού
  φυσικά ό γιατρός δέν εΐχε ξεχάσει (δπιυς τή...
  γάζα) καΐ τό παραδέχτηκε.
  Καΐ κάποιος άκούστηκε νά λέεΐ:
  —Τί ·. · μπουκέτο ήταν αύτό πού έ'δωοε ό Χά
  ρης στό γιατρό, δλο ■ · . γαρόφαλλα!
  * Ό φίλος μου άρχιμασωνος Χανίων··. Νερο-
  νώφ (δπως μ' άρέο'ει νά τόν λέω) πού ήταν με¬
  ταξύ των·.· παρατηρητήν γιά λογαριασμό της
  Στοας, άκούγσντας τα δσα σέ 6άρος των μασώ-
  νων (φοβερά καΐ τρομερά πράγματι) καταθέσανΕ
  οί μάρτυρες — συγγραφεύς κ.κ. Διακογιάννης,
  Ψαρουδάκης, Φουράκης, Γοντικάκης καΐ μή υπο
  ρώντας νά κάνει άλλη αντιδράση, όλλαζε συνε-
  χώς. · ■ χρώματα (θπως καΐ ϊδεολογίες) στό πρό·
  σαιπό τού τό όποϊο τελικά πήρε £να κιτρινόχρουν
  κεροειδές, πού βύμιζε τή,... νεκροκεφαλή τοϋ νέ
  κροϋ άδελφοϋ. . . Χιρό^μ.
  Κι έγώ πού γύρΐοα άιπό τό σκαμνΐ καΐ τόν εί-
  δα, τόν λυπήβηκα πραγματικά τόσο, ώστε άνεφώ
  νηο»α. · . πενθίμως τρίς (δπακ; λέει καΐ τό σχεπ
  κο μασωνικό ίίθος):
  —"Ωφ, ώφ, ώφ καϋμένε. .. Νερονώφ
  Μοΰ θυμίζεις τόν Χιράμ
  αντε κάνε £να... χαμάμ.
  * Τό μιικρό 6νο}ΐα τσϋ Προέδρου τοΰ 'Εφετείου,
  πού διεξήγαγε τή μασωνΐκή δίκη/ Γμαν Όλύ-
  μπιος.
  Καΐ δλοι συμφωνήσαμε δτι ό σεβαστός Πρό-
  εδρος ήταν κυριολεκτικά όλύμιπιΐος καθ' δλη
  την διάρκεΐα τής κάπως δύσκολης διαδικασίας,
  * Εϊπαμε πώς φύγανε οί Μασώνοι κακήν κακώς
  άιπό την πρώτη διακοπή τής δίκης, μείνανε δμως
  μέχ,ρι τέλους δυό Ή,ρακλειώτες Δικηγόροΐ ό κ.
  Πί καΐ ό κ. Μί, πού δέν είναι μέν «άδελφοί», φη-
  μολογεΐταΐ δμως, (κυρίΐικ; ό πρώτος) δτι·.· «ιΐ-
  χούν κρούσει την θύρα τής Στοας».
  Καΐ κάποιος πού τούς εϊδε νά κάβονται τόσο
  άργά στά Χανιά, χωρΐς νά έχουν έπαγγελματική
  . ένασχόληση, εΐπε:
  —'ΑύιτοΙ οί δυό βρέ παιδία, ό Πί καΐ ό Μί-
  μοΰ θυμίζουν τόν «Πί—Μί» τοΰ Μαρινόπουλοι).
  Πράκειται γιά τόν «Πί—Μ1» πού προσέχει
  την.. · δραχμή.
  "Ε, τί νά γίνει, μόνο οί Μασώνοι θά μΐλάνε
  . · -συμβολΐκά, νά λέρε κι εμείς, πού καΐ ποΰ, τα
  δικά πας.. · ύπονοούμενα·..
  * Την ώρα πού κατέθετε ό «Σε6άομιος Άρχιερέ-
  άς» των Μασώνων "Ηρακλείου γιατρός κ. Βασ·
  Πουλιανάκης (χουντοδιορασμένος πρόεδρος τοθ
  Ίατ,ρικοΰ Συλλόγου), εϊπε μεταξύ σΐλλων:
  —Οί κατηγοροάμενοι μας σταυρώσανε κυριολε-
  χτικά κ. Πρόεδρε.
  Καΐ ένας Παπάς άπό τό ακροατήριον ό Σφα-
  κιανός Παπά— Γιώργης Χιωτάκης, ορώναξε:
  Περίσσο σάς Γ|τονε; Έσεϊς έσταυρώσατε
  τόν Χριστό.
  Ό κ. Πρόεδρος £βγαλε μέν άπό την αϊθουσα τόν
  Παιπά—Γιώργη, άλλά ώστόσο ό €Μ·έγας Άρχιερέ
  άς» εϊχε πάρει την·-, ψυχρολουσία τού.
  * Οί δικηγόροι μας κ.κ. Πατκιμανουσάκης, Ντερ
  μανάκης καΐ Στρατάκης, μέ τόν καταιγισμό των
  έρωτήσεών τους,... έξο,μολογήσανε (δχι κατά τα
  μασωνικά τυτπκά 6έ6αια) τούς μάρτυρες χατηγο
  ρίας — μασώνους
  Κάποιος λοΐπόν, πού τούς λυπτίθηκε, εϊπε·
  —Αύτοΐ δέν μαρτυρήσανε απλώς, άλλά στήν κυ
  ριολεξία.. · διηλομαρτυρήσανε.
  "Ας έχουν την άμαρτία τους οί παραπά"
  νω συνήγοροΐ καΐ κυρίως ό·.· άνάλγητος κ·
  Στρατάκης πού δέν... σεβάστηκε οί3τε τόν·· Σε
  βάσμΐο Πουλιανάκη. "Υστερα σοϋ λένε μερικο^
  μερΐκοΐ, δτ: δέν Εχουν δίκηο οί Μασώνοι νά μάς
  άποκαλοϋν δλους, δσους δέν έχομε την ίδιότΐιτά
  τους, ... «βέβηλους».
  *_Μέ άΎριο έπιθετικό 6λ6μμα κύτταζαν οί Μα¬
  σώνοι τούς μάρ.τυρες ύστεράσπισής μας κ.κ. Δια·
  κογιάννη, Ψαρουδάκη, Φουράκη. Γονταάια], β~
  ώρα κατέβεταν τα τόχχ> άπιβαρυντικά οτοιχεία γώ
  τή Μασωνία, <πού τή χαραχτήρισαν έχβρό τηί Π-ατρίδας, τής θρησκοίας καΐ τής Κοινωνίας. "Ενας άικρόατής λοΐιπόν είπε σέ κάιποΐο διάλ λειμα τής δίκης: —Μ' αύτά πού εϊπε 6 Διακογιάννης, θα μ7Τ0' ό—ακτδήποτε, κατά τό πρότυΐπο τοϋ βιβλίον τού «Στήν κόλαιση τής ΚΥΠ», νά γράψει £να &λ λο μέ τίτλο. . «Στήν κόλαοη τής. · · Μασωνίας»· Φυσικά ό 4νθριαπος δέν ήξερε δτι σέ λίγ« μέρες κυκλοφορεί £να καινούργιο βιβλίο τοθ Δι ■ αχογιάννη, · αύτό ακριβώς πού Γ#ελε ό όχροή μόνο πού άντ! τόν τίτλο πού πρότεινε, «χεΐ τίτλο: «Οί σαρκοφάγοι τοϋ ΈλληνισμοΟ». Αναμείνατε λοιιπόν τόν Διακογιάννη, πού ιυύς.. .ίΐίρμωοιους Μαυώνους Ού ιούί·· · γιάννι'Ι Ο ΕΧΕΜΥΘ02