9098

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ου,,
  / έν Άμερική Πρόεδρος τού ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τής Όργα-
  ν/ νώσεως Έλληνικής Πολεμικής περιθάλψεως καί τα μέλη αυ·
  τοθ απέστειλαν χαιρετισμόν καί ευχάς πρός τόν πρωθυπουργόν κ
  Παπανδρέουΐ τούς έλληνας ύπουργούί καί τόν ελληνικόν λαόν άγ-
  γέλλων δτι ή οργάνωσις είναι ετοίμη νά λάβη μέρος είς τό έργον
  τής ανοικοδομήσεως τής Ελλάδος.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ ,
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 23
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΠι ΤΜ ΕΟΡΤΜ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ
  ΕΠΙ ΤΗ ΟΛΟΚΑΥΤΟΓΕΙ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  ΙΙΗΟ.Ι1ΙΙΪΙΤ1ΠΟΙ1ΪΙ.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΔΟΥΛΕΙΗΜ
  Εάν ό παλαιός ιιικρός Μητροπο-
  λιτικός Ναός τοθ Αγ Μηνά συνδέε-
  ται Ιδιαιτέρως μετά τής μακράς καί
  δεινής περιόδου τής ΤουρκοκρατΙας,
  ό Μέγας Μητροπολιτικός Ναός συν-
  δέθη ήδη μετά τής προσφάτως τερ-
  ματισθείσηςύπερτριετοθςσκληρας'καί
  άπανθρώπου Γερμανικής τυραννϊας.
  Ό Ήρακλειώτης πιστός έν τώ ι¬
  διαιτέρως δι* αυτόν σεπτώ καί προ-
  σφΐλεΐ τούτω Ναώ τού Μεγάλου Πο-
  λιούχου εύρισκε κατά την ζοφεράν
  ταύτην περίοδον πνευματικόν άσυ¬
  λον καί ψυχικόν καταφύγιον. Έν τώ
  Ίερώ αΰτοθ χώρω, τόν οποίον σπα-
  νίως έμόλυνεν ή παρουσία τοθ βεβή-
  λου κατακτητοθ, ησθάνετο έλαφρό-
  ρεΐς~καί θυελλώδεις.
  Υπό τούς ίερούς αύτοϋ θόλους έ-
  στεγάσθη προσέτι ή τάς περιπετείας
  τής δουλείας ουδόλως διαφυγοΰσα
  Έλληνική Παιδεία, ήτις έκ παλαιάς
  παραδόσεως εγνώριζε τό Ιερόν της
  άσυλον. Ό ναός ούτος υπήρξεν έπί-
  σης τό καταφύγιον των Ηρακλειω¬
  τών είς τάς περιπτώσεις των έκ τοθ
  άεροπορικοΰ πολέμου κινδύνων.
  Πρός τόν μέγαν Πολιοΰχον καΐ τόν
  σεπτόν αύτοΰ ναόν έστρέφοντο τα
  βλέμματα δλων μας, δπου καί άν ευ¬
  ρισκόμεθα, είς ώρας καθ'ας ή ανθρω¬
  πίνη χεΐρ ήτο άνΐσχυρος νά μας πα¬
  ράσχη βοήθειαν. Είς τόν ναόν τού¬
  τον τόν ίερώτατον δσον καί ήγαπη.
  τερον τ) καί έλάχιστα πολλάκις τόν
  βάναυσον καί βαρύν γερμανικόν ζυ¬
  γόν. Έκεΐ ήκουεν ό ύπόδουλος Ήρα¬
  κλειώτης άπό τής πρώτης περιόδου
  τής κατοχής άναπεμπομένην την ευ¬
  χήν «υπέρ τοθ εύσεβοθς ημών Έ-
  θνους καί των εργαζομένων υπέρ τής
  δόξης καί τοθ μεγαλείου αύτοϋ» διά
  τής οποίας ή ΈκκλησΙα ΰπενεθύμιζεν
  είς έκαστον 'Έλληνα την αποστολήν
  τού κατά τάς ζοφεράς έκείνας ημέ¬
  ρας, ένώ άφ' ετέρου κατεδΐκαζεν έμ-
  μέσως τόν προδίδοντα τό καθήκον
  τού, ή καί άδρανοθντα. Έκεΐ παρη¬
  κολούθει οδτος τάς λαμπράς Καί έ-
  πιβλητικάς τελετάς τής Όρθοδόξου
  ΈκκλησΙας διά των οποίων μετεφέ-
  ρετο νοερώς είς παρωχημένην επο¬
  χήν, είς την ίνδοξον τοθ ΈλληνικοΟ
  ημών Έθνους Βηζαντινήν περίοδον,
  δτε τοθτο εζη λαμπράς ημέρας δό¬
  ξης καί μεγαλείου, καΐ, καταλαμβα-
  νόμενος υπό Ιερδς πρό* έν τοιοθτο
  παρελθόν νοσταλγΐας, ένΐσχυε τούς
  έθνικούς αύτοθ πόθους καί διετήρει
  άσβεστον την Ιεράν τής ψιλοπατρίας
  λυχνΙαν.Έκεΐ ήκροάτο τώ άληθώς έκ
  τής πίστεως καίτης πρός την πατρίδα
  άγάπης, ιδιαιτέρως δέ έκ τοθ πνεύμα
  τος τής χριστιανικής αύταπαρνήσε-
  ως έμπνεομένων ΐερών λόγων τοθ ί-
  στορικοθ μας Έθνάρχου πανοσιολ.
  Πρωτοσυγκέλλου, Εύγενίου, παρα-
  μυθούμενος έν τή μεγάλΓ) θλίψει καΐ
  ένδυναμούμενος έν τώ χριστιανικώ
  καΐ Έθνικώ φρονήματι. Έκεΐ έπίσης
  ήκουεν οδτος μετά συγκινήσεως άνα
  πεμπομένας τάς ευχάς υπέρ μακαρί-
  ας μνήμης «αί αΐωνΐου αναπαύσεως
  τΛν υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πε¬
  σόντων άθανάτων ημών νεκρών κσί
  ή"ντλει ενίσχυσιν έκ" τοθ ήρωικοθ αυ¬
  τών παραδείγματος είς ημέρας δυσχε
  μένον κατηυθύνοντο, πρίν ή έπανέλ-
  θουν είς τάς οικίας των, οί έκ των
  Γερμανικών φυλακών άπολυόμενοι
  συμπολίται διά νά έκφράσουν τάς
  εύγνώμονας αυτών ευχαριστίας
  πρός τόν "Υψιστον καί τόν προστάτην
  Άγιον διά την διάσωσιν των, είς αύ
  τόν δέ έπετέλουν δ,τι έπανειλημμέ-
  νως είχον τάξει, είς τάς κρισιμωτέ-
  ρας (δία στιγμάς τοθ κινδύνου.
  Πόσαι δέ προσευχαί δέν είχον γί-
  'νει καΐ πάσα δάκρυα δέν είχον χυθή
  πρό τής Άγίας εικόνος τοΰ Πολιού-
  χου άπό γον^ΐς, συζύγους, τέκνα, ά
  δελφούς καί λοιπάς προσφιλεΐς ύ
  πάρξεις γερμανοκρατουμένων, καθ"
  δν χρόνον οδτοι διήρχοντο την μαρ-
  τυρικήν των ζωήν είς τα ούννικά κά-
  τεργα, άναμένοντες μετ* άγωνίας
  την ώραν τής ελευθερίας ή τοθ θα·
  νάτρυ Πόσαι λαμπάδες καί πάσαι
  λειτουργίαι καί άρτοπλασίαι δέν-έ-
  τάσσοντο τότε είς τόν Ιερόν καί προ
  σφιλή ναόν!
  Τόσαι δμως θερμαί καί δακρύβρε
  κτοι, τόσαι είλικρινεΐς προσευχαί έκ
  καρδίας έξηγνισμένης έκ τοθ μέγα
  λου πόνου προερχόμενα^ αΐτινες ά
  νεπέμφθησαν Ιδιαιτέρως είς τόν σε
  πτόν τοθτον ναόν, δέν ήτο δυνατόν
  ή νά προκαλέσουν την εύσπλαγχνί
  αν καί τό έλεος τοθ Παναγάθου Θε
  ου καί νά έλθη επί τέλους ή πολυπό
  θητοςτής απελευθερώσεως ήμέρα. Ή
  άπελευθέρωσις αυτή υπήρξεν δλως ά
  νώδυνος καΐ είρηνική, ό πληθυσμός
  δέ ουδένα ώς γνωστόν διέτρεξε κίν
  δυνον. Τό γεγονός τουτο, όπερ έλά-
  χισται είχον έλπίσει, καί δσοι άκόμη
  δέν είχον βαθείαν την πίστιν άπέδω-
  καν είς την προστασίαν το.0. στ»>ργι
  κο0 Πολιούχου, είς θάυματουργικην
  ενέργειαν τοθ δποίου είχον άποδώ
  0Α0ΚΔΗΡ0Ζ Ο Λ0Γ0Σ ΤΟΥ κ,ΙΜ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  Είς την κατά την 8 Νοεμβριού τελε¬
  σθείσαν Δοξολογίαν επί τη έπβτείφ
  τής όλοκαυτώσεως τής Μονής Άρκα'-
  δίου, δ κ. Έμμ. Πετράκης Διευθυντής
  τοϋ Λυκείου «ό ^Κοραής» εξεφώνησε
  τόν κάτωθι λόγον.
  Πρό 74 έτών σάν σήμερον, ίνα μι·
  ρό καί άγνωστον ώς τότε χριστιανι-
  κό μοναστήρι, σέ κάποιαν άπότομη
  πτυχή τής κρητικής γής, άνετινάχθη
  στόν άέρα, δχι γιά νά ξανσπέστ) στό
  χώμα έρβίπια καί συντρίμματα, άλ-
  λά γιά νά πετάξη ψηλά, ΐσα μέ τόν
  άκατάλυτον οΰρανό τής θεϊκής αίω
  νιότητος, δπου σελαγίζει έκτοτε, σάν
  έν άπό τα φωτεινότερα μετέωρα τής
  ανθρωπίνης ίστορίας. Τό ίστορικό
  ου γεγονότος αύτοϋ δέν εΤναι οΰτε
  μακρόν οϋτε πολύΐτλοκο. Μερικές έ-
  κατοντάδες άνθρωπίνων ύπάρξεων
  άνδρες, γυναΐκες καί παιδία εΐχαν έ¬
  κεΐ καταφύγει, γιά νά σωθοθν άπό
  τό φονικό γιαταγάνι τού τότε τυράν-
  νου τής Κρήτης τοθ Τούρκου. Έπρο-
  χωροΰσε]άπό τό Ρέθυμνο, πασσδς μέ
  τό φουσδτό τού κι' έρήμωνε στό διά-
  βα τβυ καλύβες καί χωρία, κι'έμαύφ
  ζενό δρόμος τού μέ τα άιτοκαΐδια
  δένδρων κσί σπιτιών. Οί κάτοικοι
  ών χωρίων των μεταξύ—τού 'Άδελε
  καΐ τής πηγής τής Λούτρας καί τ' ά-
  μνάτου—σάν τό κοπάδιτών πουλιών
  πού κυνηγοΰνε μύριοι κυνηγοί, πετοθ
  σαν όλοένα πιό ψηλά στούς πρόπο-
  δας τοϋ Ψηλορείτη γιά ναύρουν κά-
  που καταφύγιο. Καί δέν άργήσαν νά
  τό βροΰν.
  Πέρα καί πάνω άπό τή χαράδρα
  τοϋ Άστυράκια στό ΐσωμα πού σχη-
  ματίζει ό άπότομος βράχος Άρκά-
  δι, τούς περίμενε. Γνήσιο κρυσφύγε-
  τον δχι μόνο τής άσκητικής άρετής
  τοϋ φιλόξενου χριστιανοΰ μοναστή,
  άλλάκαί τής Έλληνικής ελευθερίας,
  δυνατός προμαχώνας, άνοίγει διά-
  πλατα τίς πόρτες τού είς τοδ^ κατα-
  τρεμένους Έλληνας χριστιανούς,
  καί θέτει στή διαθέση των τούς θό·
  λους καί τίς άποθήκες τού, μ' δλα
  τα τρόφιμα καί τ' άγαθά των. Οίκα-
  λογέροι—μέ τόν Ήγούμενον τό Γα-
  βριήλ επί κεφαλής—άδράχνουν τα
  τουφέκια καί ένώνονται μέ τούς έ-
  παναστάτες των χωρίων, πού συνο-
  δεύουνε τα γυναικόπαιδά των, καί
  μέ τούς λίγους στ,ρατιώτες τοΰ Δημα
  κόπουλου, πουχαν έ'λθει έθελθνταί
  άπό την άλλην Έλλάδα. Κάί κλεί-
  σανε οί πόρτες τοϋ Μαν,αστηριοϋ,
  κι' ό πέτρινος τετράγωνος δγκος
  τού, πού έ'χει την αύλήστό βυωτερικό
  μέ τό ναό τ'Άγίου Κωνσταντίνου κα·
  ταμεσής, γίνεται φρούριο πού περι-
  μένει την έπίθεση. Σέ λίγο λουλου-
  δίζουν στούς γύρω κήπο.υς καί τα
  σόχωρα μυριάδες τούρκικα φεσάκια.
  Τ' άσκέρι τοθ Πασσά επλάκωσε κι'
  άρχίζει ή πολιορκία. Ένας πρός ε¬
  κατόν έμάχοντο τής λευτεριδς οί
  μαχηταί καί ό πόλεμος βαστά όλό·
  κληρα μερόνυχτα. Άντίλλαλοΰσαν
  οί χαράδρες άπό τής μάχης τόν άλα-
  λητό, ένώ στήν έκκλησία τ' άγίου
  Κωνσταντίνου γονατιστές οί γρηές
  καί τα παιδία παρακαλοϋνε τό Θεό
  νά βοηθα τούς χριστιανοός. Οί νΐές
  γυναΐκες κουβαλοΰν τα πυρομαχικά
  καί θάρρος είς τούς μαχητάς, τούς
  άποίους άντικαθιστοϋν πολλές φο-
  ρές στίς πολεμίστρες, γιά νά τούς ξε-
  κουράσουν.
  Μά οί Τθθρκο^έκτός άπό τόν αριθ·
  μό καί τόν έξοπλισμό τόν άρτιώτε-
  ρο διέθετον καί πυροβολικό βαρύ. Κι'
  ένώ μέ τή Φωτία των ύπερασπιστών
  τοΰ ΆρκαδιοΟ κρατοΰνται πάντα
  σέ σεβαστήν απόστασιν άπό τούς
  τοίχους τοΰ Μοναστηριοϋ, στρώνον-
  τας μέ πτώματα την έκτασιν όλό-
  γυρα, τό κανόνι, σφυροκοπώντας
  άκατάπαυτα την πόρτα καί τή
  νοτιοδυτική πλευρά, γκρεμίζει επί
  τέλους τό μέρος έκεΐνσ τοϋ φρουρί-
  ου. Λυσσώδης μάχη έπακολουθεΐ ά¬
  πό τό ρήγμα γύρω, άπό τό οποίον
  «ίσώρμησεν ή μερμηγκιά των Τούρ¬
  κων... Ή μάχη τώρα διεξάγεται είς
  την αύλήν τοΰ Άρκαδιοΰ, δπου μέ
  τίς φωνές τοϋ τρόμου των γυναικό¬
  παιδων άνακατώνονται οί άγριοι άλ-
  λαλαγμοί των επιτιθεμένων. Τοϋ κά-
  κου θερίζεται ή Τουρκιά μέ τό μα·
  χαΐρι των Χριστιανών πού ύπερα-
  σπίζονται μαζί μέ την έλεύθερη ζωή
  αυτών καί των παιδιών των, την ά-
  γία πίστι τοΰ Χριστοΰ. Γιατί δλα
  μαζί τα ύβρίζει καί τα τσαλαπατεΐ
  ό κατακτητής. Ό άριθμός των μα-
  χητών έλαττώνεται πλέον άπελπι-
  στικά, χωρίς νά είναι δυνατόν ν'
  άντικατασταθοΰν.
  Ό Γούμενος σκοτώθηκε κι' ό φρού
  ραρχος κι' οί άλλοι δλοι σχεδόν οί
  καπετάνιοι. Καί τα παληκάρια των
  μαζί μ' αύτούς. Των ' Τούρκων δμως
  τα μπουλούκια καί τα συντάγματα
  τρέχουνε σάν χείμαρρος ϋστερ' άπό
  άγρια νεροποντή στό έσωτερικό τοθ
  Άρκαδιοΰ καί ό καθένας των ξετρέ-
  χει νά εξασφαλίση λάφυρο ζωντανό
  —κάποιο κορίτσι χριστιανό. "Αδικα
  δμως κοπάζει. Ή βροντερή φωνή
  τοΰ καττετάν Γιαμπουδή εΤχε σκεπά·
  σει την τελευταία στιγμή τής μάχης
  την όχλοβοή μέ την κραυγή: «Ό-
  ποίος προτιμά τή λευτεριά παρά νά
  σκλαβωθ[) νά τρέξη γρήγορα στόν
  τσεπανέ!» Ή πυριτιδαποθήκη καί
  τάλλα πυρομαχικά ή"ταν στήν άλλη
  γωνία τοθ Μοναστηριοϋ, 50 μέτρα
  πιό μακρυά. Έκεΐ συνεκετρώθησαν
  δλα χωρίς έξαίρεσι τα γυναικόπαιδα
  κι' δσοι άντρες άπομείνανε. Κι' 2-
  χουν δλοι παρμένη την άπόφασι:
  Σκλάβοι στά χέρια των Τούρκων
  καμμιά—κανείς των νά μην πέση.
  Κι' άν είναι γύρω ή Τουρκιά κι' οί
  σει έπίσης, έκτός άλλων, καΐ την ά-
  βλαβή τοϋ ίεροΰ αύτοϋ ναοϋ διαφυ-
  γήν έκ τόσων βομβών αΐτινες έρρί-
  φθησαν κατ' αύτοθ, ών δύο έν τώ
  προαυλίω έξ ών ή μία εκραγείσα πα¬
  ρά την ΒΔ γωνίαν ουδεμίαν βλάβην
  προυκάλεσεν, ή δέ ετέρα, ήτις ήτο
  καί έκ των μεγαλυτέρων αΐτινες έρ
  ρΐφθησαν κατά τίτ,ς πόλεως, πεσοϋ-
  σα παρά τό ΒΑ άκρον είσέδυσεν υ¬
  πό τό εδαφος καί ίπλησίασεν είς μι¬
  κράν άπό τοϋ τοίχου τοϋ ναοϋ α¬
  πόστασιν χωρίς νά έκραγή. (Φωτο-
  γραφίαν τής βόμβας ταύτης μετά έ-
  κτενοϋς σχετικοϋ ίστορικοϋ σημειώ-
  ματος θά δημοσιεύσω έν καιρώ).
  Την έκ τής μυσαρδς δουλείας α¬
  πελευθέρωσιν οί κώδωνες τοΰ ίσπο-
  ρικοΰ τούτου ναοΰ ωσαύτως άνήγγει-
  λαν είς αυτόν δέ κατηυθύνθησαν οί
  όπλαρχηγοί καί αί επαναστατικαί
  μας όμάδες, μόλις είσήλθον είς την
  πόλιν, καί έκεΐ άνεπέμφθησαν «ί
  πρώται πρός τόν ύψιστον ευχαριστίαι.
  Άνεαετάσθη τότε καί ίκυμάτισεν ύ·
  περηφάνως επί τοθ μεγαλοπρεπώς
  τρούλλου τοθ ναοθ ή Ιερά τοΰ Έ¬
  θνους κυανόλευκος, άποπλύνουσα
  τόν ρύπον δν ένεκόλαψεν επί τοϋ θεί-
  ου τεμένους ή ερυθρά τοθ κατακτη-
  τοϋ σημαία, ή επί τοϋ βορείου κωδω-
  νοστασίου θέα τής δποΐας μέχρι τής
  1 Αύγούστου 1941 τόσην είς ημάς ε¬
  πέφερε πικρίαν.
  Είς τόν ναόν αυτόν, δστις έτι ίε
  ρώτερον διά των είρημένων γεγονό-
  των συνεδέθη μετά τής ψυχής τοϋ Ή
  ρακλειώτου πιχττοΰ, άναπέμπονται
  άπό τής ίστορικής καί εύφροσύνου η¬
  μέρας τής 11 Όκτωβρίου «τή ύπερμά·
  χω Στρατηγώ τα νικητήρια». "Ας εύ·
  χηθώμεν, έπικαλούμενοι την είς τοθ
  το πρεσβείαν τοϋ μεγάλου ημών Πο¬
  λιούχου, Μηνα τοθ ενδόξου τοθ Χρι-
  στοϋ άθλοφόρου, επί τή ίερά αύτςΡι
  μνήμη, δπως·ή έορταζομένη ν(^. Ο
  λοκληρωθή διά τής πλήρ^ς επικρα¬
  τήσεως τοθ πνε&ιαι;οο τής άγάΆψ,
  καί τής εΙρ,ήνη.ς καί τής έπ( τθν ά-
  δ,ιασείατων κάί λαμπρών θεμελίων
  των έλληνικοχριστιανΐκών (δεωδών
  ανεγέρσεως των ποικίλλων υπό τοθ"
  κατακτητοθ έν τή χώρα ημών Ιγκα
  ταλειφθέντων έρειπίων.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΖΕΥΓΑΔΑΚΗ^
  θλό
  ΧΡΟΝ1ΚΑ
  ΕΠΙ ΤΜΣ
  ΤΟΥ ΛΛΜΤΟΣ
  Ή διανομή τοΰ άλατσς—εί¬
  μεθα τής γνώμης—δέν πρέπει
  νά γίνη επί τη βάσει των Δελ-
  τίων τοΰ Έρυθ. Σταυροΰ καθ*
  δτι τοιούτων δελτίων στεροΰν-
  ται οίευποροι καί οίπαραγωγοί
  δημητριακών. Καί πολυ. δικαί-
  ως άλλωστε. Πλήν δμως τώρα
  έπειδή πρόκειται περί είδους
  τοΰμονοπωλΐουτοϋ Κράτουςκαί
  σπανίζοντος, νομίζομεν δτι εί¬
  νε δίκαιον νά μή έξαιρεθοΰν οί
  ώς άνω συμπολίται καί λάβουν
  καί αύτοι άλάτι. Διά τουτο ρί-
  πτομεν την ιδέαν ή διανομή
  τοΰ άλατος νά γίνη επί τχ βά¬
  σει των Κρατικών δελτίων καί
  δχι τοΰ Έρυθροΰ Σταυροϋ.
  ΠΕΝΘΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ήγγέλθη έξ Αθηνών ό θάνατος
  τοΰ γνωστοϋ πολιτευτοΰ Ρεθύμνης
  διατελέ,σαντος επί σειράν έτών Βου¬
  λευτού καί ΎπουργοΟ καί έπιστηθί-
  ου φίλου τοϋ Έλευρίου Βενιζέλου, Ι-
  ατροϋ Βασιλείου Ιωάν. Σκουλα. Ό
  έκλιπών αφιέρωσεν δλην τού την ζω¬
  ήν είς την εξυπηρέτησιν των εθνικον
  συμφερόντων. Συνεδέθη άπό τής νε-
  αράς τού ήλικίας δι' άρρήκτων δε·
  σμών μετάτοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου
  ούτινος υπήρξεν άφωσιωμένος όπα-
  δός καΐ πολύτιμος σύμβουλος.
  Την νεκρώσιμον ακολουθίαν πάρη-
  κολούθησεν όλόκληρος ή έν Αθήναις
  Κρητική Παροικία καί τα έπίλεκτσ
  μέλη τής Άθηναϊκής Κοινωνίσς. Πα¬
  ρέστησαν ό Πρωθυπουργός κ. Παπαν¬
  δρέου, ό ,Άρχηγός των Φιλελευθέ-
  ρων κ. Θ. Σοφούλης, ό συναρχηγός
  κ. Σοφ. Ι^ενιζέλος, πολλοί 'Υπουργοί,
  ή Διοίκησις τής Ε Κ.Ο. καί πλήθος
  κόσμου.
  Λόγους έξεφώνησαν ό κ. Σοφού¬
  λης έκ μέρους των Φιλελευθέρων, ό
  τέως γερουσιαστής κ. Φωτάκης, ό κ.
  Γερακάρης. Στεφάνους κατέθεσαν τό
  Κόμμα των Φιλελευθέρων ό κ. Σ. Βε-
  νιζέλος, ή 'Εθνική Κρητική "Οργάνω¬
  σις άντιστάσεως Ε. Κ. Ο. διάφοροι
  Κρητικαί Κοινότητες καί φίλοι τοΰ
  μεταστάντος.
  Δεδομένου δντος τοΰ μεγάλου συν-
  δέσμου τόν οποίον εΤχε ό μεταστάς
  πρός-τόν Έλευθέριον Βενιζέλον, τό
  έκκλησίασμα κατ' έπανάλειψιν έξέ-
  σπασεν μέ τάς εξής λέξεις: «Χαιρε-
  τίσματα στόν Λευτεράκι καί νά τοΰ
  είπής πώς εμείς έδώ συνεχίζομε τό
  πρόγραμμά τού καί άκολουθοόμε τάς
  έντολάςΐου »
  Τούς οίκείους καί συγγενεΐς τοθ
  μεταστάντος συλλυπούμεθα.
  τοΐχοι τσ' άποθήκης τούς κλειοθνε
  άπό παντοΰ, ύπάρχει μιά άσφαλής
  διέξοδος γιά την όνειρεμένη λευτε-
  ριά; Κάτω τοΰ μπαρουτιοϋ τα βαρέ-
  λια κι' απάνω πρός τα υψη τούρα-
  νοΰ τής λ ευτεριάς ή θεϊκή φωλιά.
  Κι' άντήχησεν έξαφνα ή θεϊκή βρον·
  τή άπό τόν κεραυνό τοϋ Παμπουδί}
  κι' έπέταξαν έλεύθεροι κι' άσκλάβω-
  τοι κι' Ιξαφανίστηκαν στά Οψη τοθ
  άπείρου γυναΐκες άνδρες καΐ παι¬
  δία κι' άπόμειναν στά^χίρ»β τοΰ κα-
  καχτητή σωροί άπό Ιρείπια μέ χώμα
  σκεπασμένοι.
  Άθάναττι έλληνική ψΑ>χή, τοϋ χά
  ρου κατ«$λύτ·ρα, μέ την άσάΧευτη την
  π(α..^ σου είς τώ βίώνια (δανικά! Έ·
  φώτισες κ«1 τότε μέ τοθ ΆρκαδιοΟ
  την ά.©τραπή όλόκληρο τόν κόσμο
  Κΐ' Ιδωσες άφορμή καί τότε, δπως
  κάί σήμερο, νά ριζωθή βαθύτεροτ
  στοΰ κόσμου δλου την ψυχή 8τι δέν
  συντηροϋνται στόν κόσμον οί άνθρω-
  ποι καί οί λαοί μόνο μέ τ' άγαθά το&
  κόσμου τούτου δα. Σαπίζουν καί ά-
  ποσυντίθςντσι μαζί μ' αύτά δσοι δέν
  Ιχβυν ^λλο ίδανικό καί χάνουν την
  έτΐαφήμέ τό Θεό.
  ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΠΡΕΑΝ
  ΝΙΚ-Ϊ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Σάββατον 11 Ν)βρ(ου 1944
  Κ. Α. Γ-
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άττό την έπίσημη 6κθεση τού Ύπουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροιιορικές έπιθέσεις κστά τής Γερμανιας
  •Υπό τβθ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΟΥ
  Τό ούέλινγκτων κατασκευάζεται, ή
  μάλλον συνσρμολογείται σέ έπτά στά-
  δια, επάνω σέ τρείς γραμμές Παρα-
  κολουδοΰμε ένα άπό τό σημεΤο δπου
  γεννιέται ώς την πόρτα άπό την όποΐα
  έγαίνει στό άεροδρόμιο τελειωμένο
  6ομ6αρδιοτικό, μέ τίς μηχανές έτοιμες
  γιά τό δοκιμαστΐκό τού, πέταγμα. Πρώ-
  τα δα δήτε, μιά στίδα πλάκες σκεπα-
  σμένες μέ λεπτό λινό Τίς πλάκες αύ-
  τές τίς ξεχωρΐζουν άνάλογα μέ την
  δέση τού σκάφους Την έργασΐα αυτή
  καδώς κα! την πιότερη έργασΐα στήν
  αϊοουσα την κάνουν οί γυναΤκες Φο-
  ροϋν πανταλόνια καί έργατικές στο-
  λές Μερικές φοροΰν μαντήλια ή σκσυ-
  φάκια στό κεφάλι τους, άλλες εΤνσι
  ξεσκούφωτες γιατΙ δέν έχει έδω έπι-
  κύνδυνα μηχανήματα μέ τροχούς Περ-
  νάτε άμέσως στό δεύτερο στάδιο Έδώ
  τό Ούέλινγκτων άρχίζει νά παίρνει κά-
  πσιο σχήμα ΟΙ πλάκες τού σκάφους
  συνδέονται τώρα επάνω σέ εΐδικά κα-
  λούπια ΚαΙ έδώ γυναΤκες έργάζονται
  μέσα κα! έξω άπό τό σκάφος σάν μι·
  κροσκοπικοί λιλλιπούτοιοι, ή παιδάκια
  πού παΐζουν μέ Μεκανό
  Άρχίζουν τώρα νά έκδΐδουνται κάρ-
  τες έπιδεωρητών μόλις συμπληρώνεται
  ΠΡΩΊ ΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  κάδε στάδιο τής συναρμολογήσεως
  Τό σκάφος μόνο ΰστερσ άπό την ύπο-
  γραρή κάδε κάρτας άπό είδικόν'έπιδε-
  ωρητή μπορεΤ νά περάση άπό τό ένα
  στάδιο στό άλλο Τούς στέλνει ή Γενι-
  κή Διεύδυνσις Έπιδεωρήσεως 'Αερο
  πλάνων τού Ύπουργείου Παραγωγής'
  'Αεροπλάνων, ή και ή Έταιρεία Βίκερς
  "Αρμστρονγκ, πού κατασκευάζει τα
  Ούέλινγκτων ΟΙ τελευταΤοι τοΰτοι φο-
  ροΰν πράσινες στολές κι' ή δουλειά
  τους είναι νά παρακολουδούν την έζέ-
  λιξη τής συναρμολογήσεως Τό σκά¬
  φος συναρμολογημένο πιά φτάνει στό
  τρΐτο στάδιο Έδώ τοποδετοϋνται με-
  ρικά άπό τα όργανα καί έξαρτήματα
  πού φέρουν τα Ούέλινγκτων Πρώτη
  τοποδετεΤται ή στήλη χειρισμοϋ στήν
  μύτη τοΰ σκάφους, μπροστά στήν δέση
  τού πιλότου πού λεΐπει άκόμα ένώ άπ'
  έξω έργάτριες καρφώνουν ξύλινες
  τσΐτες επάνω στό λινό" "σκέπασμα ΣτΙς
  δύο πλευρές τού σκάφους μπαΐνουν
  οί ρίζες των φτερθν, ένώ στήν μύτη
  καί στήν ούρά προσαρμόζονται τα
  άτσαλένια μΐγματα γιά τούς πυργίσκους
  των πυροβόλων
  (Συντχίζβται)
  Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Σύλληψις 1000 Γερμανών αίχμαλώτων
  Έκάησαν 61 Γερμανικαί άτμάμαξαι
  Ή έ'κδοσις τής «Νίκης»
  Λόγω τής σήμερινής εορτής τού
  'ΑγΙου Μήνα ή «ΝΙΚΗ» δέν δα έκδοδή
  αϋρ4θν Κυριακήν
  Παραστάσειςτής Στρατιωτικής
  Διοικήσεως Ηρακλείου
  Πληροφορούμεθα 8τι ή Στρστιωτι-
  κή Διοίκησις Ηρακλείου επανειλημ¬
  μένας δι* έκθέσεων καί τηλεγραφη·
  μάτων της πρός την Κυβέρνησιν καΐ
  τό Συμμαχικόν Στρατηγεΐον διεξε-
  τραγώδησε την δλην έπισιτιστική^
  κατάστασιν καί ήτήσατο την άμεσον
  αποστολήν είδών τής πρώτης άνα-
  γκης. Τό Συμμαχικόν Στρατηγεΐον
  λόγω τής μή πλήρους απελευθερώσε¬
  ως τής Νήσου μας κσί άλλων τεχνη-
  τών λόγων δέν απέστειλε μέχρι σήμε
  ρον τρόφΐμα.
  Απάντησις τοΰ κ. Δημάρχου
  Ό κ Δήμαρχος δι" έπιστολής τού
  μάς γνωρίζει είς απάντησιν των δσων
  έγράψαμεν χδές σχετικώς μέ την έ-
  ξάληψιν τής άναγραφής είς Γερμανι¬
  κήν γλώσσαν των όδών τής πόλεως
  κα! τής πληρώσεως των κενών λάκκων
  είς διάφορα σημεία τής πόλεως, ότι
  πρός τόν σκοπόν τούτον £χουν ήδη
  καταρτισδή μικρά εΐδικά συνεργεΤα τα
  όποΤα δα ά'ρχΐσουν τώ έργον των έν-
  τός των ημερών
  Ή έορτή τοΰ πολιούχου
  τής πόλεως Άγίου Μηνά
  Επί τή σημερινή έορτή τού Πολιού¬
  χου τής πόλεως Ηρακλείου ενδόξου
  Μεγαλομάρτυρος καί Θαυματουργοϋ
  'ΑγίοαΜηνά έορτάζει ό έπ' Αυτού τι-
  μώμενος Μητροπολιτικός Νάός Κρή¬
  της
  Κατά την 7ην πρωϊνήν τής σήμερον
  άρχεται ή άκολουδΐα τού Όρθρου, με-
  τά τό πέρας τού όποίου γενησεται ή
  ΛιτανεΙα των Ιερών Λειψάνων καί τής
  Ιεράς Εικόνος τού ΆγΙου διά των ά¬
  δων Κατεχάκη, 1866, ΠλατεΙας Νικηφό¬
  ρου Φωκά, Λεωφόρου Καλοκαιρινό*}
  καί 'ΑγΙου Μηνά μεδ' δ εύλογήσονται
  οί άρτοι καί άρχεται ή ΘεΙα Λειτουρ-
  γία
  Είς την ώς δνω Εορτήν καί Πανή-
  γυριν τού Πολιούχου ΆγΙου Μηνά κα-
  λοϋνται όπως παραστώσιν άπασαι αί
  Στρατιωτικαί καί Πολιτικαί Αρχαί τής
  πόλεως, οί άξιότ. κ 'Αντιπρόσωποι
  των Σύμμαχον κα! οί Ούδέτεροι 'Αντι-
  πρόσωποι τού _;εδνοϋς Έρυδροϋ Σταυ·
  ρού καί άπας ό τιμών την Μνήμην Αυ¬
  τού εύσεβής Λαός
  Μετά τό πέρας τής Θείας Λειτουρ
  γΐας δα έπακολουδήοτι δεξίωσις ώς
  εϊδισται είς τό Μητροπολιτικόν Μέγα¬
  ρον
  Διανομή άλατος
  Κατόπιν διαταγάς τής Στρατιωτι-
  κης Διοικήσεως €Ηρακλβ(ου άπό χθές
  ήρχισε διανομή είς τό κοινόν 100 δρα-
  μΐων άλατος δωρεάν, την οποίαν θά
  έπακολουθήσουν καί νέαι διανομαί.
  Μνημόσυνον υπέρ των πεσόν¬
  των υπέρ πατρίδος έν Έμπάρω
  Την παρελθούσαν Κυριακήν έτελέ-
  σθη είς "Εμπορον μνημόσυνον υπέρ
  των πεσόντων Κατά την εποχήν τής
  τυραννίας είς τό οποίον παρέστησαν
  δχ,ι μόνον οί κάτοικοι τής Εμπάρου
  άλλά καί των πέριξ συνοικισμόν. Ή
  δεσποινίς Μαρίκα Σπανογιαννάκη ά-
  δίλφή τού είς Ιταλίαν άξ)κοϋ τοΰ
  πυρ)κοϋ Ραδαμάνθιος Σπανογιαννά-
  κη εξεφώνησε μετά τό τέλος τοϋ μνη-
  μοσύνου συγκινητικώτατον καί με-
  στόν πατριωτισμόν λόγον τόν οποί¬
  ον λυπούμεβα μή δυνόμενοι νά δη¬
  μοσιεύσωμεν ελλείψει χώρου
  Άναβολή τελέσεωςμνημοσύνου
  Τό μνημόσυνον τό οποίον επρόκει¬
  το νά τελεσδή αϋοιον είς τόν Ιερόν
  Ναόν τοϋ 'Αγίου Τίτου υπέρ αναπαύσε¬
  ως των ψυχών των έκτελεσδέντων
  τής Ένοριακής Περιφερείας τού "ΜγΙου
  Τίτου άναβάλλεται διά την προσέχη
  Κυριακήν
  Έπίταξις είδών
  πρώτης άνάγκης
  Ό Στρατιωτικάς Διοικήτής Ηρακλεί¬
  ου κ Νάδενας προέβη είς τάς κάτω-
  δι δηλώσεις πρός έπισκεφδέντα αυτόν
  συντάκτην μας.
  Προέβην είς γενικάς έπιτάξεις εί¬
  δών πρώτης άνάγκης, ήτοι ελαίου,
  σάπωνος, σταφίδων, είδών άμφιέσεως
  κλπ ευρισκομένων είς τάς ένταθδα
  άποδήκας καί συνέστησα ήδη έππρο-
  πήν διανομής των έπιταχδέντων εί-
  δών. Είς την επιτροπήν ταύτην άνε
  τέδη καί γενικώτερον ή μελέτη τής
  δλής έπισιτιστικής καταστάσεως κα! ή
  λήψις παντός ένδεικνυομένου μέτρου,
  ένώ αί έρευναι υπό των Συνεργείων
  τής Χωρ)κής συνεχίζονται.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Νοιώθομε βαθεια την υποχρεωθή νά εθ-
  χαριστήσωμε κσΐ δημοσία την ΔΙδα Μα
  ρΐνα Άγιομυργιαννάκη γιά τής εύγενικές
  καί φΐλάνθρωπες φροντιδες τη-ς σέ μας
  τούς τραυματίβς.
  Άψιψόντας κάθε κόπο έργάζεται νυχθη¬
  μερόν δλως διόλου άνιδιοτελώς γιό νά
  άνακουφίζη τόν ηόνο μας.
  Ο! ευχαριστούντες
  ΟΙ 'Αντάρται νυσηλευόμενοι Νοσοκομείου
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  ΟΙατρός Ανδ. Έ. Ιυμιακάκης έπανελ-
  θών δέχεται ττροσωρινώς είς την οι¬
  κίαν τού (Οπισθεν Βαλδέ τζαμί) καί είς τό
  Φαρμακ. "Αρ. Χαλκιαδάκη (όδός πρός Και
  νούργιαν Πόρτα).
  Αφροδίσια καί δεμαρτικά νοσήματα
  ,Η'Ιατρός ΕΜΜ. ΦΙΟΡΑΚΗΣ.
  τβρ^ι έπισκέψεων 9—12 π. μ. καί 4—6
  μ. μ. όδό< Χ.νοτατσών 25 (παραπλεύρως Τυπογραφείον 'Ε^ίύθερης Γνώμης). Υπό τοϋ κ. Κων)νου Μαρκογιαννάκη α¬ νευρέθησαν 6ύο μπανιερά {ίνα γυναι- κείο καί έ'να ποιδικό) «αί ϊνας μπίρές. ' Ή άπωλέσασα ταυτα άς αποτανθή είς τόν ώς όίνω κύριον (όδός Μιλάτου ώρ· 2) ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Είς την α¬ νατολικήν Γαλλίαν ή 3η Άμερικανι- κή στρατιά έ.ππίθεται τώρα επί μετώ- που 80 χιλιόμετρον άπό των συνόρων τοϋ Λουξεμβούργου μέχρι σημείου κειμένου πέραν τού Νανσύ Χθές 2 ΟΟΟ άεροπλάνα υπεστήριξαν τάς έ- πιβέσεις των Συμμαχικών Δυνάμεων αΐτινες προήλασαν καί άλλα 6 χιλιό- μετρα άπελευθερώσασσι 12 μικράς πόλεις καΐ χωρία. Μέχρι τούδε συνελήφθησαν 1ΟΟΟ Γερμανοί αίχμάλωτοι. Ή Λουτβάφε δέν προέβαλε σχεδόν καμμίαν αντί¬ στασιν. Συμ;'αχικά άεροπλάνα επε¬ τεθησαν εναντίον έχθρικών στόχων είς τάς περιοχάς Μέτς—Σααρμπρύ- κεν. 61 Γερμανικαί άτμάμαξαι καί πολλά βαγόνια κατεστράφησαν. Βα- ρέα Συμμαχικά βαμβαρδιστικά καί καταδιωκτικά επετεθησαν εναντίον στόχων είς τόν τομέα τού "Ααχεν δ¬ που αί συμμαχικαί δυνάμεις σημειώ- νουν κσθημερικώς καί νέας προόδους. ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ό έχθρός έξεκαρί- σθη τελείως καί άπό τό τελευταίον προγεφΰρωμά τού είς Μερντάικ Ου τω η περιοχή όλόκληρθς είς τόν Μέζ εξεκαθαρίσθη. Ή δράσις των έχθρι- κών ύποβρυχίων κατά τόν μήνα "Ο¬ κτώβριον υπήρξε ή μικροτέρα κάθε προηγουμένης άπό τής άρχής τού πολέμου. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Οί Ρώσσοι προήλα¬ σαν 20 χιλιόμετρα είς βόρειον Οϋγ- γαρίαν καί κατέλαβον 50 περιοχάς συμπεριλαμβανομένου καί τοθ Βό· ρωσλωφ. "Αλλαι Ρωσσικαί δυνάμεις διήλθον τόν ποταμόν Τίζα καΐ είς άλλο σημείον άττέχον 100 χιλ. ανα¬ τολικώς τής Βουδαπέστης. Ή έκκέ- νωσις τοθ άρρενος πληθυσμοϋ τής Πέςτης συνεχίζεται. Άπό 6 Ό)βίου μέχρι 6 Ν)βρίου έ 'έ. εφονεύθησαν 1ΟΟ.ΟΟΟ Γερμανοί καί ήχμαλωτίσθησαν 42.000. Κατε¬ στράφησαν 802 Γερμ. άεραπλάνα καΐ 1000 άρματα καί άρματοπυρο- βόλα. ΠΟΥΓΓΟΣΛΑΥΊΆ: Ό Τΐτθ αγ¬ γέλλει δτι εφονεύθησαν 1000 άκόμη Γερμανοί. ΙΤΑΛΙΑ: Βρεττανικαί δυνάμεις εί- σήλθον είς τα προάστεια τού Φορλι. Άμερικαν. προέλασις Τηλεγραφήματα έκ τοΰ Μετώπου άναφέρουν δτι ή 3η Άμερικανική στρατειά υπό τόν Στρατηγόν Πάντον προε- λαύνει ανατολικώς τής κοιλά δος τοΰ Μοζέλα ποταμού καί είς μήκος μετώπου 80 χιλιομέ- τρων. , Τα αΰτά τηλεγραφήματα ά¬ ναφέρουν δτι ελαχίστη μόνον απόστασις χωρίζει τούς Συμ- μάχους άπό την κυρίως γραμ¬ μήν τής Γερμανιας, την γραμ¬ μήν Ζίγκφριδ. Κατάλληψις τού Σατώ—Σαλέν "Εκτακτος άνταπόκρισις έκ τού μετώπου τής κεντρικής Γαλλίας άνηφέρειότι τα συμμα¬ χικά στρατεύματα κατέλαβον τάς πόλεις Σατώ—-Σαλέν καΐ την κωμόπολιν Λιβιέ. Οί Γερμανοί φεύγοντες έκεΐ θεν κατέστρεψαν πλείστας ό¬ σας έγκαταστάσεις τής πό¬ λεως. —Ωσαύτως κατελήφθη τό Μοντόνε επί τής όδοϋ Βολω- νίας είς την Ιταλίαν. Όχιπιάύποβρύχια Τό Ρώυτερ έπληροφορήθη έκ Βερολίνου καί διά τηλεγρα. φήματόςχου είς άνοικτήν γλώσ¬ σαν μετέδωσεν, δτι, ή Γερμα- νίκη Κυβέρνησις εδωσεν δια¬ ταγήν είς τα Ναυπηγεΐα κατα- σκευής ύποβρυχίων νά παύ- σουν κατασκευάζοντα τοιαΰτα. Αί έργατικαί χείρες, ώς λέγει Θά διατεθοΰν διά την παρα¬ γωγήν είδών διά τό μέτωπον. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Έθνική Άλληλεγγύη Νομοϋ Η¬ ρακλείου γνωβίζει στά θύματα τού Έλληνοιταλικοΰ καί 'Ελληνογερμα- νικοΟ πολέμου δτι οί Γιατροί κ, κ. Μαν. Βα,σιλείου, Γ. Άθητάκης, Λευτ. Πηγάκης καί Μίαν.Μανδαλενάκης δέ- χοντοι νά τούς έξετάζουν καί θερα- πεύουν δωρεάν Έπίσης οίόδοντοια τροί κ. κ. Μαν Ξανθάκης καί Π. Πσ- λυδάκης. Οί δέ φαρμακοποιοί κ. κ. Λάμπρος Κανακάκης Μιχ. Τζομπα- νάκης καί Παπαδάκης θά προσφέ· ρουν φάρμακα κατόπιν άποδείξεων τής Ε. Α. Παρακαλοΰνται τα θύματα δπως προσέρχωνται στά Γοαφεϊα τής Έ- θνικήός Αλληλεγγύης (όδός Άραστά άπέναντι στό ύαλοπωλεΐο κ. Πρατι· κάκη) καί -ώραν 3—5 μ, μ. γιά νά ά- ποστέλλωνται στόν ίχρμόδιο γιατρό πρός εξέτασιν. Καί πάλιν είς τόν Λευκόν οίκον ΛΟΝΔΙΝΟΝ ίδιαιτ. ύπηρε- σία: Τό Πρακτορείον Ρώυτερ πληβοφορεΐται έξ Οΰασιγκτώ- νος δτι ό έπανεκλεγής ώς πρό- εδρος των Ήνωμ. Πολιτειώνκ. Φραγκλίνος Ροΰσβελτ άναμέ- νεται νά φθάσιι είς τόν Λευ¬ κόν Οίκον διά 4ην φοράν. ΑΘΗΝΑΙ (τοΰ άνταποκριτοΰ μας:) Δι" ημερησίας διαταγής τού, υπό σημερινήν ήμερομηνί- αν, ό Πρωθυπουργός τής Έλλά ^ος κ. Γεώργιος Παπανδρέου ανήγγειλεν είς την έπιστρέψα- σαν έξ Ιταλίας 3ην Ελληνι¬ κήν όρεινήν Ταξιαρχίαν δτι ό Πατριάρχης Άλεξανδρείας ά- πένειμεν είς τα στελέχη καί τούς άνδρας τής Ταξιαρχίας τό Παράσημον τού Άγίου Μάρ¬ κου διά τάς υπηρεσίας πού προσεφέρον είς τόν υπέρ τής Ελευθερίας Άγώνα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Προκειμενου νά άνεγερδή Μαυσω- λεΤον έν τω περιβόλω τού Ιεροϋ Να- οθ τού 'ξσταυρωμένου διά την τοπο- δέτησιν των όστών των υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πεσόντων έν τή περιφε- ρεία τοθ είρημένου Ναού, κατά την τε¬ λευταίαν περιπέτειαν τής Νήσου μας άδελφών ημών, προσκαλοϋνται πάντες οί βουλόμενοι μηχανικοί δπως προσέλ δωσιν έν τω γραφείω τής Ένορίας 'Α¬ γΙου Μήνά διά πάσαν πληροφορίαν σχετικήν διά την προπόνησιν τοϋ σχε- δίου ΟΙ δέ συγγενείς των πεσόντων δα είδοποιηδώσιν έν καιρώ διά την ά- νακομιδήν των λειψάνων (Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιβν'Αγίοο' Μηνά). ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ Τό Έκκλησιαστικόν^ Συμβούλιον τοϋ ενταύθα Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ Άγίου Μηνα διά τής ύπ' αριθ. 52 τής 2.11.44 αποφάσεως αυτού έκψρά- ζει την εύαρέσκειάν τού πρός τόν Πανοσιολογιώτ. Άρχιμανδρίτην κ. Διονύσιον Βασιλάκην διά τάς υπηρε¬ σίας άς προσέφερεν ούτος έν τή ένο- ρία τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ, ώς Έφημέριος, κατά τό διάστημα τής άπαισίας γερμανικής δουλείας (Τό Έκκλησιαστικόν Συμβουλιον Άγί· ου Μηνά) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Έθνική Άλληλεγγύη Νονοϋ Ηρακλείου καλεϊ τα θύματα τοθ τε- λευταίου Έλληνοιταλικοΰ καΐ Έλ- ληνογερμανικοϋ πολέμου νά προσέρ¬ χωνται στά γραφεΐα της (όδός Άρα- στά άπέναντι στό ύαλοπωλεΐο κ. Πρατικάκη) άπό την έρχομένη Δευ¬ τέρα 13 Ν)βρ(ου καί ώραν άπό 3—5 μ. μ. νά καταγράψωνται γιά ένίσχυ- σί τους. Σ7ΙΓΜΗ Δ1ΙΛϋΣΕ« Τ-ΟΡΤΣΙΑ ΟΠΟΑΕΜΟΣ ΟΑ ΑΗΞΕΙ ΤΟ 1945; Κατά τό ετήσιον γεθμα πού παρα- χωρεϊ ό Λόρδος Δήμαρχος τού Λβν δίνου πρός τό Αγγλικόν Κοινοβού¬ λιον ό Πρωθυπουργός τής Μ. Βρετ¬ τανίας κ. Ούίνστων Τσώρτσιλ έκα¬ με τάς άκολούθους δηλώσεις; Ό κ. Τσώρτσιλ είπεν; τα γεγονό- τα τοθ 1943 ύπερβάλλονται άπό τα γεγονότα 1944 καί εσυνέχισεν δτι Ιν· δέχεται ό πόλεμος είς την Ευρώπην νά λήξη τό 1945. Όλαι αί Συμμαχικαί προπομπαί μάχθνται τώρα τόσον είς την Ανα¬ τολήν δσον καί είς την Δυσιν επί ΓερμανικοΟ έδάφους. Ό ΰποβρυχια· κός Γερμανικός πόλεμος δύναμαι νά είπω δτι σχεδόν έξέλιπε. Τώρα διαφαίνεται καθαρά δτι είναι σχεδάν βεβαία ή συνάντησις των άρχηγών των τριών μεγάλων Δυνάμεω-ν, κα τόπιν μάλιστα τής έπανεκλογής τοθ Προέδρου Ροθσβελτ. "Εξήρε κατόπιν την επίδρασιν ποΰ εΐχε ή Συμμαχική νίκη τής Νορμαν- δίας επί τής εξελίξεως των νικ'ηφό- ρων Ιπιχειρήσεων τής Γαλλίας καί τής απελευθερώσεως τοθ ΓαλλικοΟ λαοθ άπό τής τυραννίας. Ή τεραστία άεροπορική μας ύπε- ροχή,έπληξε την ένοχον Γερμανίαν μέ χαλαζοθύελλαν βομβών, ετόνισεν ό κ. Τσώρτσιλ καί κατέληξεν δτι τό στΐλβον έ'παθλον τής άεροπορική,ς μας ύπεροχής θά φέρη την τελικήν νίκην. Σύλληψις Ι.1ΟΟ Γερμ«* νώνύπότοΰΤΐτο Αί δυνάμεις τού Τίτο συνέλα βον είς τόν κάτω Άξιόν 1100 Γερμανούς αίχμαλώτους. Μόλις ανηγγέλθη ότι είς την επίθεσιν τής 3ης Άμερικα- νικής στρατιάς λαμβάνουν μέ- ρος 7 μεραρχίαι. —Κατελήφθη ή Καίνιξ-Βασ- σερ καί Φάμ είς την κοιλάδα τού Σέϊγ. -13ΟΟ βαρέτα βομβαρδιστι- κά συνοδευόμενα υπό 500 κα- ταδιωκτικών έρριψαν 3000 τόνους 6ομ6ών είς Σάαρυπρύ- κεν. — Μόλις εγνώσθη ότι 3000 άγγλοαμερικανικά άεροπλάνα έπέδραμον εναντίον τής Φραγ κούρτης καί τής Κολωνίας. ^350.000 Γερμανών οί ό- ποΐοιάπεκόπησαν είς τήνΓιουγ κοσλαυΐαν καί Αλβανίαν άπει λοϋνται νά έξοντωθοθν,