90980

Αριθμός τεύχους

230

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  |ΜΒ1 *13 Β» «Μ «■■■■
  Ι Χαράς σ' αυτόν, ποΰ ημίν μ£
  | χώμα, τού φράξουν οί άλλοι το
  ■ στόμα, προλά&η νά πεϊ £ατω
  Ι
  ι
  καί μιά συλλαβή 6ική τού.
  ■. ΚΑΖΛΝΤ7.ΛΚΜΧ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ. ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογ'ώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 5ος—Αριθ. Φύλ. 230—Δρχ. 10
  ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΠΡΩΤΟΦΒΝΟΥΣ ΒΙΣΧΡΟΤΗΤΒΣ ΚΒΙ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΣΥΠΙβ ΣΤΟ ΚΒΣΤΕΠΠΙ ΚΙΣΒΜΟΥ
  Αωοϋ
  6παοαυε4 έκκΑπσίες
  τατήσανέ (!!!)
  ι 6τίς εικόνες
  και
  οκευη
  Έχουν συλληφδεϊ 70 άτομα - 'Άγνωστοι οί δράστες - Άνάστατοι οί Χανιώτες
  Ή ίδιώνυμη αίΌχρή πράξη εχει τό άντιχριστΐανικό μιίνυμα των έχδρών της Όρθοδοξίας
  ΜΙΑ εντελώς άχαρακτήριστη καί πρωτάικουστη ττράξη
  ίεροσυλίας, ο*έ 6άρος 4 έκκλησιων τής κωμοπόλεως
  Καστελλίου Κισσάμου Χανίων, εγινε τή νύχτα τής πε
  ραοιμόνης Πέιμπτης 26 πρός Παρασκευη 29 Ίουνίου.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜιΕΝΑ, αγνωστοι, μέχρι τή οτιγιμί) πού γρά
  ιρονταα οί γραμμές αύτές (νύχτα Σαββάτου) ΐερόίσυ-
  λοι καί είδεχθεΐς ΐδιώνυμοι έγκληματίες, &πασαν την
  Μητράπολη τοΰ Καοτελλίου (Χριστός) καί τίς έκκλη
  οίες Μιχαήλ Άρχάγγελος (στό κέντρο τής κωμοπόλε¬
  ως), Άγίαι Ειρήνη (οτήν παραλία) καί "Αγιος Γεώρ¬
  γιος (στό προάοτειο Πυργος) καί καίτασπάσαινε 8λα
  τα ίερά σκεύη τίς εικόνες, τα καντήλια καϊ γενικά κά-
  θε τί πού ορισκόταν μέσα. στό νάρθηκα καί τό Ίερό
  των ©κκληοιών, ένώι συγχρόνως ούρήοανε καί άποπα-
  τήοιαΐνε έιπ' αυτών!!!
  ΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ στά ίστορ,ικά χρονικά αύτό γεγο
  νός, άντιληφθιήικανε οί Παιπάδες τό πρωί τής 29ης Ί-
  ουνίου, ήμέρα Πέτρου καί Παύλου, δταν πηγαν νά
  λειτουργήσουν καί εΐδαν μέ κατάπληξη καί τρόμο τα
  άποτελέσματα τής ίεροουλίακ; καί τής άικατανόιμαστης
  αυτής άμοιόιμορφης καί γΐά τίς 4 έκκληοίες, πράξης.
  ΑΜΕΣΩΣ κινητοποιήθΐ}κε ή τοπική Ύποδιοίκηση Χω-
  ροιφυλακής ΚαθΓελλίου, ένώ λίγο άργότερα είδΐκό συ¬
  ν*: ργεΐο Σημάνσεως τής Ανωτέρας Διοικήσεως Χωρο-
  φυλακής, εφτασε όιπό τα Χανΐά.
  ΜΕΧΡΙ τα μεοάνυχτα τοΰ προχθεσινόν Σαββάτου εΐ-
  χαν συλληφθεΐ 70 ΰτομα, έκ των οποίων 40 "Ελληνες
  καί 30 ξένοι οί όποΐοι καί άνακρίνονται συνεχώς. Πα-
  ράλληλα οί συλλήψεις συνεχίστηκαν οέ ευρύτερη κλί
  μαικα ένώ είδικά γιά την περίπτωση αμεσα συγκροτημέ
  ν αι τμήματα τής Χωρ,οφυλακής £καναν μπλόχα στην
  γύρω τοΰ Καοτελλίου περιοχή.
  ΓΙΡΕΠΕΙ νά σηιμειωθεϊ δτι στήν πρώτη έκκλησία την
  Μη,τρόπολΐ), έ'γινε καί διάρρηξη τοΰ «παγκαριοΰ» άπό
  τό όποϊο οί δράο'τες πήραν ένα ποσόν περίτιου έψτά
  £ως όχτώ χιλιάδων δραχμών.
  Η ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ αύτη πράξη των έίγνωστων ίερό-
  ουλων καί άθεων άντίχριοτων δραστώιν, πού άναστά-
  τωσε τούς πέντε χιλιάδες καιτοίκους τοΰ Καοτελλίου.
  άλλά καί γενικώτερα των πέριξ χωρίων, ούμφωνα μέ
  τίς άπόψεΐς δο-'ω,ν είδαν τό ,μέγεθος καί τό εΐδος τής αά-
  σχρ,ής αυτής χτηνωδίας, περιέχει κάποΐο «άπώτερο
  μήνυμα» πού δέν μποροΰν άκόμη νά τό έξηιγήσουν.
  ΕΚΕΙΝΟ σιό όποϊο δλοι οχΐμφωνοΰν είναι δτι ή πρά¬
  ξη είναι εργο δραστών πού είναι, οπωσδίήίποτε, έχθροϊ
  τής Έκκλησίας, τής θρησκείας καί είδικά τής Όρθο-
  δοξΐας.
  Σύμφωνα μέ τελευταϊες πληροφορίες
  ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΞΥΛΟΥΡΗ
  Μιά δυσάρεστη εϊδηση με-
  ταδίδει σήμερα, μέ πολύ πίκρα,
  η εφημερίδα μας, γύρω από
  την υγεία τού ευρισκόμενου
  στήν Αμερική γνωοτού καλλιτέ
  χνη Νίκου Ξυλούρη. Πληροφο-
  ρηθηκαμ' ότι η κατάοτσση τής
  υγείας τού επιδεινώθηκε καί ό¬
  τι οί γιατροϊ ποϋ τόν παρακο-
  λουθούν «σήκωσαν ψηλά τα χέ
  ρια» κι είπαν ότι «μόνο σ' ένα
  βαύμα ελπίζομε». Υπάρχουν μά
  λιοτα πληροφορϊες ανεπιβεβαί-
  ωτες ότι ο Νίκος Ξυλούρης θά
  γυρίσει αυτές τίς μέρες εδώ, ο-
  που θά συνεχίσίΐ τή θεραπεϊα
  ι-αι' τή μεγάλη μάχη πού δίνει
  τόσες μέρες τώρα.
  Ευχόμαστε όλα τα παραπά¬
  νω νά μην είναι αλήθινα κι ο ΙτΟ
  λυαγάπητος Νίκος, (μέ τόν ο-
  ποίο τόσοι στενοί δεσμοί φιλίας
  καί συνεργασίαν στά πρώτα
  τού βήματα μάς συνδέουν) νά νι
  κησει τελικά.
  Μ. Χ.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  «ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ»
  ΠΑ ΤΟΝ
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
  ΚΡΗΤΗΣ
  κ. ΤΙΜΟΘΕΟ
  Μέ προεδρική άπόφαση τού κ. Χρ. Παληοχώστα
  ΑΠΟΡΡΙΦΟΗΚΑΝ ΤΑ ΛΣΦΛΛΙΣΤΙΚΛ ΜΕΤΡΛ
  ΠΑ ΤΑ ΑΠΟΗΝΗΜΟΝΕΥΗΑΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Ο Προεδρος Πρωτοδικών Η-
  ροκλίίου κ. Χρή,στος Παληιθ*ώ-
  οτας, εξέδωσε την υπ' αριθμ.
  345)79 αιπόφαση τού Μονομε
  ούς Πρωιτοδιικεΐου Ηρακλείαυ,
  σχετική μέ την αιτηση ασφαλι-
  στικών μετ,ρων των απογονων
  Γ. Πετρακογιώργη και λοΐιπών
  κατά τής κιικλοφορίας τού βι-
  βλίου «Απομνηιμονεύματα Κα-
  πεταν Μπαντουβά», μί την ο-
  ποια (όπως είχαμε προβλέψει)
  απερριψε την παραπανω αιτη¬
  ση.
  Το σκ,επτΐικο τιής παραπα-
  νω αιποφασης, η οποια είναι
  πρωτοτυπη και θα αποτελεσει
  μετο τή δηιμοσιευσή της στα
  νομικά περιοδικα, σιγουρα' αν-
  τικείμενο νομιικής συζήτηισης,
  οτηριζεται κυριιος στην ελευθε¬
  ρία πού ιπρσστατευει το Συν-
  τα/μα, σύιμφωνο με το οποίο
  «έκαστος δύναται να εκφραζει
  καί να διαδιδει προφορικώς, εγ-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Από όργανα τής Ασφαλείας Ηρακλείου, κοντά στά Μάταλλα
  ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΤΕΚΕΔΕΣ
  ΠΙΑΣΤΗΚΑΜ ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ-ΧΑΣΙΣΙ ΚΑΙ ΛΟΥΛΑΣ
  Τα είχον στά αύτοκίνητά τους ένας άμερικάνος κι ενός γερμανός
  Ό Άμερικανός οίκοδό-
  μος Μάΐκ Μαλούκ καί ό
  Γερμανός (ροιτητής Πήτερ
  Πόιχλε, όδηγοί ενός «Βόλξ
  βάγκεν» καί μιας «Μερσεν-
  τές» άντιστοίχως, πιάοτη-
  καν προχθές Παραοκευή
  πρωί από τόν ΰπομοίραρχο
  κ. Στρίκο καί τόν Χωροφύ
  λαΐκα τής Άοφάλειας Ήρα
  κλείου κ. Άνθουλάκη, στήν
  περιοχή Καλαμάκι (κοντά
  οτά Μάταλλα) νά φέρουν
  στά αύτοκίνητά τους δυό
  μπουκαλάκΐα χασισέλαιο
  καί μιά πλάκα χασίς, κα-
  Οώς καϊ 2να μεγάλων δια-
  στάσεων λουλδ.
  Οί παραπάνω ωδηγηθή
  κανε τό μεσημέρι τοΰ Σαβ
  6άτου οτόν κ. Είσαγγελέα< πρόικειταιι δέ νά δικαστοΰν ϊσως καί σήμερα. Οί δυό ίδιοχτήτες τώιν «.κινητών τεκέδων» εΐχαν τόν χαραχτηριστικό μΐκρό χαλκά στό άριστερό αύτί τους (σήμα δτι είναι χασι- κλήδες) και οτά παντελο- νια τού κεντημένη μιά «φοΰντα» χαοισιοΰ, σήμα δτι είναι προμηθευτές τού. Παρέα τους ήταν μιά 17 χρονη νεαρή άιπο τή θεσσα λονίκη, ή άποία δμως δέν συνελήφθη, γιατΐ δέν κρί- θηκε δτι είχε άνάμΐξη. Ό πατέρας της πάντως πού έ- νημερώθηκε από τα άστυνο μικά δργανα ειπε δτι... εί¬ ναι έλεύθερ,η νά κάνει δ,τι θέλει! Άξίζει νά σημειωθεΐ δτι τα δργανα τής Ασφαλείας κατά την έξόρμησή τους αύ τή στήν περιοχή Ματάλ- λων βρήκαν πολλούς νέ>
  ους καί των δυύ φύλων από
  την αλλη Έλλάδαν οί όποϊ-
  οι υπό τό πρόοχτκμα τοΰ
  Τουρισμοΰ, συναγελάζον-
  ζονται μέ τούς γνωστούς ά
  λητοιτουρίστες τής περιο-
  χης.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ
  ΓΥΣΚΕΨΗ ΠΑ
  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Αύριο Τριτη 3 Ιουλίου στις
  12.30" θα γινει στσν Δημο Ηρα¬
  κλείου συσχεψη της θλομελειας
  της Τοπικής Επιτραπης Πανεπι
  στηιμιου Κρήτης, με θβμοτα:
  1) Έκδοση Διαιταγμάτων,
  συρπλήρωση θεσεων Πανεπι¬
  στημίου και
  2) Χώρος μονψης εγκατα-
  τασης.
  Από τίς πρώτες Εΐσογγελικές όνακρΐσεις προκύψανε εύθύνες
  ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗ ΑΛΕΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΑΟΜΙΚΟΥ
  Μέσα στόν Ίούλιο θά σταλεϊ π δικογραφΐα στόν Άνακριτή
  ΑΡΚΕΤΕΣ ώρες περασε η «Αλή-
  θεια» τίς τελευταϊες μέρες, έξω
  από τό γροφείο τού Εισαγγελέα
  κ. Ζορ,μπά, μέ αποτέλεσμα νά
  αντιληφθεί «ιδίοις όμμασι» πε-
  ρί τούς 20 ιδιώτες, Ηρακλειώ-
  τες φυσικά, οί οποίοι μπήκαν
  καί βγήκαν, αφού ανακρίθηκαν,
  γιά τό γνωστό θέμα, την «κομ-
  πίνα τού Πολεοδομικου».
  ΕΠΙΣΗΣ ένας υπάλληλος της
  παραπάνω υπηρεσίας ανακρίθη
  Ό Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου κ. Χρ. Παληο-
  κώστας, οτήν «δρα, τή μερά πού συζη,τήθηκαν τα α-
  σφαλιοτιικά μέτρα.
  ——————
  ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΦΟΥΣ
  ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΖΟΥΓΚΠΑ
  Επίκαψο άρθρο τού ΦΟΙΒΟΥ,ΔΕΛΦΗ
  Μύρ. Μαθιουδάκης - Γ. Δρετάκης - Κ. Λαμπράκης
  ΑΠΒΑηΒΧΤΗΚΑΝ ΜΕ ΒΟΥΑΕΥΜΑ
  ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Φ.Η.
  Πολλα τα δεινα πού μά< έρ- χονται απ' τίς ασιατι*ες χύρες κι απ' τόν λεγώμενο νίο κόσμο, ηρόωρΌ γερασμενο. Κι οχι ε10" νο σε μας, αλλά κοί σ' αλλες χώρες οάν η καλλιστη, ειοαγωγη ζινων προ'ι'όντων τής ανθ,ρώ- ι νης μωρϊας ή κτηνωδιας. Ο 'ρώπος ζωής των ανθρώπων άλ λοξε, ομερΜΐανοποιηβπκε. Κι ού- τε σ*έψιη. όπως «αλπόζει του- τος ο ερηιμος κοσμος στον ο- λεθρο, να ξανανυριοοΜμί στους πήλιους τροπους τής σωφροσυ νης και της λογικάς. Ο τροπος ζωιής και η εκφ·υλ'σμενη μαρφω ση τής Λύσεως εισβαλλουν, ο- >οενα πίρισσοτερο, στην Κινα.
  Αλλα μονο στην Κινα; Κι ο λε-
  νο,μενος δυτικος τράπος ζωής
  Είναι ο αιμερκκαν.ικος καί κυ.ριως
  με τα ναρκωτικά (τοξικομανια),
  ίκφυλισμένιη παλαβομουσ.κή,
  Γτοδοσφαιρο, καί κ'λαμιπ.
  Ιδού μερ«α οπο τα ιδαν«κά
  τού συγχρόνου ανθρώπου —
  πιθηικου. Μ' αυττα τα ανουσια
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Μί το υπ' αριθμ. 160)6-6-79
  Βούλευμα των εν Ηρακλείω
  Πλημμελειοδικών ^Χρ. Παληο-
  κώοτας — Ν. Ζα'ί'ρης — Α.
  Δουλγερακης) και εισηγηΓτή τόν
  Αντεισαγγελέα κ. Ευστ. Σ,ου-
  οουνη, απαλλαχτηκαν πάσης
  κατηιγοριας οί γνωσταί παρα-
  γονττες τού ΟΦΗ κ.*.. Μύρων
  Μαθιουδάκης, (&ΓΐΐΓΓΐιμος Προε-
  δρος), Γ. Δρετταικης και Κ. Λαμ
  πρακιης.
  Όπως είναι γνωστό οί παρα
  πανω κατηγορηιθηικαν, υστερα
  απο μηνυση τού κ. Δηιμ. Χαλ-
  βατζή, για θ'κονομ κες ατασθα
  λιες, κατα την περιοδο που
  ηισαν μελη ττ.ήις διοΐικήσεως τού
  ΟΦΗ.
  Αξίιζει νά σηρειωθεί ότι μάρ
  τυρες κατηγορίας των ανωτέ¬
  ρω, ήσαν οί κ.χ. Βλ. Δασκαλά¬
  κης, Κ. Πατεράκης, Ν. Δουλου-
  φοκης (σηιμερινος Πρόεδρος),
  και Βυρ. Ανδρεαδαικης.
  Η απαλλαγή των κατηιγορου-
  Η ΝΑΥΤΙΚΗ
  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  Άπό χθές Κυριακη, ΰρ
  χΐσε καιί στό Ήράκλειο ό
  έορτασμός τής Ναυτικης
  Εβδομάδος, μέ μιά σεΐρά
  έΐνδιαφερουσών καλλιτεχνι
  κων καί αλλων έκδηλώσε-
  ων.
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙ-
  Την Παρασκευη 6 Ιουλίου,
  στίςδ.30' μ.μ. η Νομαρχι·ακή Ε-
  πιτροπη Ηρακλείου καιτά των
  ίενων Βάσιεων, κάλεσε σέ ευ-
  ρεια σύσικεψη εκιπροσώπους της
  τοπικάς Αυ.τοοιο.ικησηζ, Σ,υ'λλο
  γων, Σωμματειων κ.λ.π., μί
  σκοπό νά κάμει αποΑογισμό
  τού έργΌυ της καί να πραγιμοτο
  ποΐ'ήθει εκλογιη νεων μελών της
  Επιτροπής, που θά μεθοδΐύ-
  οουν τον αγώνα.
  μιενων, στηρίχτηκε κυριως στον
  εξονυιχιστΐΛο έλεγχο που εκανε
  η επιτροπιη Εμπεφογνωμονων,
  η οποιία κατελιηξε στο συμπέρα-
  σμα ότι δεν υπήρξε δαλος για
  ατασθαλιες, αλλα ότι απλώς υ-
  πήρχε μια συνιηθισμίνιη στά Σω
  ματεια ακαταιστασια.
  Ειδΐ'κά γιά τον Επιτιμο Προε
  δρο τού ΟΦΗ κ. Μυρ. Μαθιου-
  δακη, το απαλλαχπ-ικο ΒουΑευ-
  μα, γράφει τα εξήις:
  «...Ού μόνον ουδέν ποσόν
  πρακύπτει ότι κατεβλήθη εις
  τον κατηγορουμενον Μυρ. Μα
  θιουδάκη εκ τοϊί Ταιμειου τού
  Σωματτειθ'υ, αλλα τουναντίον
  φέρεται χρεωπιστωτής τού
  Σωματειου, συν&πεία γενομέ¬
  νων υπ" αυτού προσφορών».
  'Ετσι, μιά υπσθεση πού κράτη
  σε επι αρκετούς μήνες σέ αγω-
  ν;α παράγοντες καί φίλαθλο
  κοινό, κατέληξε σέ ένα ευχάρι-
  πτο αποτελεσμα για το οποιο
  οί απαλλαγεντες που πρεπιει να
  το θεωρούν τίτλο τιμής αξίζουν
  συγχαρητηρίων.
  κε επ' αρκετόν ενώ οί αλλοι α-
  ναμένουν εναγωνίως την σειρά
  τους.
  ΑΓΏΝΙΟΥΝ ακομη καί αρκετοί
  Μηχανικοί, οί οποίοι έβγαλαν
  τίς προχρονολογημένες άδειες,
  πού, όπως είναι ήδη γνωστό,
  ανερχονται περιπου στίς 100.
  ΩΣΤΟΣΟ ολοι οί υπολληλοι
  τού Πολεοδομικου (όπως είχα¬
  με προαναγγείλλει) τέθηκαν σέ
  υποχρεωτική 15θήμερη αδεία
  καί η παροπόνω αμαρτωλή υ-
  πηρεσία έκλεισε, γί,γονός που
  γίνεται γιά πρώτη φορά ίσως
  στά χρονικά τού τόπου μα<. ΑΡΜΟΔΙΑ δικαστική πηγή δή- λωσεστήν εφημερίδα μας ότι «η υπόθεσις θα εξετασθεί πρός πάσαν κατεύθυνσιν διά την α¬ ναζήτησιν ευθυνών εναντίον οιουδήποτε προσώπου». ΣΥΜΦΩΝΑ μέ πληροφορίες μας, από τή μέχρι σήμερα έριυ να απεδείχθησαν στοιχεία ενο- χης τόσον κατά ιδιωτύν, οσο καί κατά υηαΛλήλων τού Πολε οδομικού Γαφείου Ηρακλείου. ΕΠΙΣΗΣ, πάντα κατά εξώδικες πληροφορίες μας ο Εισαγγελέας κ. Γ. Ζορμπάς, που ενεργει προ σωπικά την προανάκριση, πρό κείται νά παραπέμψει την ογκο- δέσταση δικογραφία στόν Ανα κριτή κ. ΔουλγεράκΓ) εντός τού Ιουλίου καί (ν πάση περιπτώ¬ σει, πρίν φύγει γιά την καλο- καιρινη τού αδεία, την οποία ί¬ σως παρατείνει γιά λίγες μέ¬ ρες, ακριβώς για τόν λόγον αυ- τό, γιά νά ολοκληρώσει δηλα- δή όλη την προανάκριση. Κάτοικοι των Καμινίων φωνάζουν: "ΔΙΨΑΜΕ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ,, —ΔΙΨΑΜΕ κύρΐε Δήμαρχε, νερό νερό»! ΑΥΤΗ την άιπεγνωιοΐμ'ένη φωνή βγάζουν οί κα- τοικοΐ τής πριοχής Καμινίων. Αυτήν ^δς είπαν κι αύ¬ την — όπως ,μας την είπαν — την μεταφέρομε οτ:όν ΔήμαρΛο Ηρακλείου κ. Καρέλλη. ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ κι ίίλλες γειτονιές καί προάστεια, ήρ¬ χισαν μέ την συνεχώς αυξανομένη ένταση τοΰ Κα- λοκααριοΰ νά ύποφ'έρουν άπό την έ'λλειψη νεροΰ/ κά- νομε έκκληση στόν κ. Δήμαρχο νά κάνει δ,τι μ—ορεϊ. Ένώ δέν έγινε αυξήση στό προσωπικό ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 30ο)ο ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Αυξηθήικανε κατά 30ο)ο τα ακτοπλο'Γκά εισιτήρια, πράγ- μα που σηίμαιινει όΐτι η τουοιστ' κή θέση τής γραμμήν Ηράκλειο —Πειραια, εχει τώρα 700 δρχ.! Ωστοσο, καμμιά αυξήση δΐ.ν έγινε στο προσωπΐικό των πλοί- ων τής ΑκταπλοΥας μας, το οποίο — ώς γνωιοτον — ατήν προσφατη αοίργιακή τού κινη τοποίηση, πήρε κάτι «ψοχία», με την προβολή τού λσγου α¬ πο τούς εργΌδόπ-ες — ίφοιπΑι- στές, ότι δέν μπρρουσε νά τούς δοθεί η ζησηθεϊσα αυξήση, α¬ κριβώς για νά μην αναγικαστούν να επιβαρυνουν τό κοινό. Φυσικά το μετρο αυτό δεν 6α πειραζε, αν την ιδία στιγμη Π Κυβερνήτη, υηεγραφε αντι- στοιχη αυξήση των μισθών ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Λόγω πληθώρας ύλης, τα ερωτήματα γιά τίς νέες πα- ρανομίες τού Πολΐοδομι- κου Γραφείου Ηρακλείου, θά δημοσιευτούν στά οτό- μινο φύλλο μας. των εργατου'ηαλλήιλων. Τώρα μ'ε την αυξήση αυτή,, πώς θα κινηθει ο φτωχιος κόσ- μος καί κυριως τώρα το καιλο- καίρι; Είδικά δέ γιά τήιν γραιμ- μή τής Κρήττης, πώς θά μπορε- σουν νά ταξιδεψουν τα κρητι- κοπουλα των μεσαίων τάξεων πού κατοικούν στήν άλλη Ελλά δα; Πώς θα μπορέσουν νά κατέ βουν και να δούν, νά α«ούσουν καϊ νά ζήσαυν ολα αυττά πού βλϋπουν οτα αψυχα χαρτιά ή πού μαθαινουν από δηγήσ: - • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδο ι II. Ι
  ΣΈΛίΔΑ 4η
  Ι
  ι
  ΕΞΗ Ο! ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  ,Ι__,
  χαρας,
  πουπριν με^χώμα
  ερραξουν οιαλννοι όο οεο( ,α
  προλαΡπ νο πέι ε;ατ;ω κ οί ι ικ
  συλλαρη οικηΈου .
  25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ~ ΗΒ «Β·! ■«■■ εεν ■■■ ««Π ΗΜ ■■ ΗΒΙ ΠΠΙ ΗεΠ εεπ ■■ ■■— εί·» ε^εΐ ·■« ε>Β ^— ι^Β ι^β ^— ^Μ ιι~ ιιιβ ι^ιι
  0/ όμιλίες Βάαως Παπανδρέου καί Κοτζιά
  ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΠΑ ΤΗΝ{Ε.0.Κ.
  Τού Μ.Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
  Την Τετάρτη τό βράδυ
  13.6.79 κατόπιν προσκλήσε
  ως τής Νομαρχιακής Έπι-
  τροηής τοΰ ΠΑΣΟΚ, μαζεύ
  τηκε άρκετός κόσμος άπό 8
  λες τίς δημοκρατίας παρα
  τάξεις στή Βασιλική τοΰ Ά
  γΐου Μάρκου στά «Λιοντά-
  ρια», γιά νά άκούσει τή Βα
  οω Παπανδρέου, πού θά μι
  λοϋοε γιά τίς έπιπτώσεις
  καί τίς ζημιές πού θά πάθει
  ό ελληνικάς λαός άπό την
  ένταξή μας στήν ΕΟΚ.
  "Αρχισε λοΐπόν καί μΐλοΰ
  σε καί τα άνάπτυξε τόσο ώ
  ραία καί άπλά, πού πρέπει
  νά τα κατάλαβε καί ό -ιό ά
  πλός ανθρωπος δπου καί πή
  ρε γιαυτό πολλά χειροκρο
  τήιματα.
  Τό ίδιο συνέβη καί μέ τό
  ΚΚΕ στήν «Ήλέκτρα» την
  Κυριακή τό βράδυ οτίς 17.6
  79 δΐτου ή"ρθε καί μίλησε μέ
  λος τής Κεντρικής Έπιτ,ρο
  πής τοϋ ΚΚΕ, ό σύντροφος
  Κοτζΐας ό οποίος τα ανέπ¬
  τυξε καί αύτός πολύ ώραϊθ
  καί άναλυτικά, κάτωάπό ού
  ρανομήικεΐς ζητοκραυγές
  καί παρατεταμένα χειροκρο
  τήματα άπό τό πολυπληθές
  άκροατήρΐο πού ήτανε μέσα
  καί £ξω στήν αϊθουσα τής
  «Ήλέκτρας».
  Άλλά ή ούσία είναι μιά:
  καί οί δυό όμιλητές καλά
  καί ώραΐα τα ταποθέτησαν,
  έγκειται τώρα στήν κρίση
  των δημοκρατικήν δυνάμε
  ών νά ένωθοΰν καί ένωμέ-
  νες νά προχωρήοουν καί νά
  ρίξουν την Δεξιά. Καί δταν
  πάρουν τή διακυβέρνηση
  στά χέρια τους οίδημοκρατι
  κές δυνάμεις, θά ένημερώ-
  σουν τόν Λαό γιά τα καλά
  καί τα κακά πού θά προκύ-
  ψουν άπό την ένταξη στήν
  ΕΟΚ καί μέ Δηιμοψ-ήφισμα
  τότε θά γίνει δ,τΐ άποφασί
  σει ό κυ,ρίαρχος Λαός.
  Μ.Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Η ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΈΡΓΟΤΕΛΗ,.
  Στό ιστορι.κό ποδοσφ-α+ρικό
  σωματείο «Βργοτεληις», πού τό
  όναμά τοο έχει συνδυοστεί κακ'
  μέ Μραΐουζ, παρά τούς αθλητι-
  κούς στόχαυς τοο, δηιμοκρατι-
  κούς αγύνες, γίνίταιΐ φιέτος μιά
  αναικατάταξιη στόν χώρο τής
  Διοίικησής τού, την οπαία θά
  διεκδιικήισει ένα νέο ψηφοδελ-
  τιο (πλήν τού ικαθιερωμ'ένου μέ-
  ;-ρι οήιμΒρα. τού κ. Γιάννη Αγγε¬
  λιδάκη) γιά τό οποίο ήιδη άρχι-
  σε νά γίνεται πολύις λόνος.
  Τή Νέα αυτή Κινήση στόν
  «Εργοτέλφ», υποστηιρίζοιυν, με-
  ταξύ άλλων, οί εξής έγκριτοιΐι Η-
  ρακλειωτες, πού ανήικουιν σέ ό-
  ες τίς πολιτικάς αποχρώισεις
  καί δίνουν ακριβώς έτσι, υπερ-
  κοιμματικό χαραιχτήιρα σ' αυ¬
  τήν:
  Βενιέρης Κων. έμπορον, Μεσ
  σαριτάκής Μιχ. έιμπορος, Βασι¬
  λειάδης Γεώργ. Αρχιτέικτων, Χο
  τζηιδαικης Σταύρος υπιάλληλος
  ΑΤΕ, Τουτουντζάκης Κων. ορ-
  θοπεδικός, Μποτζώρης Γεώργ,
  οδοντίατρσς, Βλαστός Νικ. Δή
  , οτ. Υπόλληλος, Καταλαγαρια-
  νός Ιωάν. φαρμαικοποιός, Ρου-
  μίλιώτης Κων. έμπορος, Φαρσά
  ρης Εμμ. Δικηγόρον, Ορφανιΐ-
  5ης Ιωάν. ιδιωτ. Υιπάλληλος, Νι-
  κιηιφοράκης Γεώργ. εμπορος,
  Κουτζούικος Ανδρ. επαγγελματι¬
  αι ΗγΌωμενάικης Ιωάν. υπάλλ,η-
  λος ΟΤΕ, Χατζηγεωιργίου Μιχ.
  δηιμόσιος υιπΰλληλος, Σταθό-
  τουλος Ιωάν. £π·αγγελμ αιτ ϊια·ς,
  Ζερβός Γίώργ. υπάιλληλας ΥΕΒ,
  Πιρατσιίνης Άγγελος εμπορος,
  Παπα'δάκη'ς Κων. ι<διωτ. υιπάλ- ληιλος, Τσαρθ'υιχάιΚ'η'ς Βασίλ. ε- πογγελματιας, Μοναχιας Γεώργ. Γμιποιρος, Βογιάικης Εμμ. βμπο- (?οζ, Χατζηδάκης Ευάνγ- ιδιωτ. υτιά'λληλος, Τζανοδαοκαλάικηις Εμμ. επαγγελματίας, Αποστολά κης Ευάγγ. έμπορον, Μουμοιυλϊ δη< Κων. επαγγελματιαι, Λιοδά κης Αριστ. τεχνΊ'κύς, Χατζηγιαν νάκης Μιχ. ιδιωτ. υιπόλληλθις, Μαρκάικης Γεώργ, έμπορος, Πο^ λυδω,ρόπουλος Ιωάν. έμπορον, Λιαιπόκης Ειμμ. Δικηγόροζ. Η εφημερίδα μας εύχεται κό θε επιτυχ*α στή νέαι κίνηιση, πρώτα γΐιατί εΐνσι νϊα κα<ϊ δεύ>-
  τερο γιατί πιστεύει ότι επιδ>ικ>-
  κει τό καλό τοθ' σωματείου, μα
  κρυά από πολιτΐ'κοττοιιηιμένες κα
  ταοτ άισεις.
  Γύρω άπό τή γνωστή διαμάκη
  ΕΠΙΣΤΟΑΕΣ ΜΛΝΟΑΗ ΚΑΡΕΑΑΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΞΥΑΟΥΡΗ
  Γ-ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Αρ. Γίρωτ. 8265)5340)23-6-79
  Πρός
  Την Εφηιμβρίιδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  Κύιριε Δΐΐ,υβυντά
  Σέ δίτμοσίίιυιμά σο< τής 15) 6)79 .μέ τόν τίτΛο «σοτβα«ρό επεισόδκ> μεταζιτ βοιυλευτή Μ.
  Ξυιλούιρη καϊ Δημάιρχου· Μ. Κα-
  ρέλλτί» ζητάτε απο βμένα μέν
  νά δηιμοσιιείισω τή δήλωση τού
  (υιού) κ. Ξυλούιριη οπό δέ τόν
  κ. Μ. Ξυιλοάρη νά τταιραιτηθ»!
  (τής βουλευτΐιΚιής ασυλία<). Καϊ όσον οφορά τή δήιλωση τού (ΐΜθύ) κ. Ξυλούρη, παρ' 6- λο πού κι εσεϊς ο ίΐδιος, συΐγΐκα- τηγορού-μενος άλλωιστε τυπικά, άν καί είχε δηλωθεί σπο πλευ- ράς πολιτιοοής αγωγήις ότι δέν πορίιστατα·ι κα,τάι των δημοσι- ο/ροφων, την σκούισατε νά διο 'ϊάζεται, σάς συνάπτω ένα φω¬ τ οτυιπηιμίνο αντίγιροιφο. Γιά την παιραίπ·ηιση, τώρ·α, τού κ. Μ. Ξωιλούρη από τή βου λευτΐιΚΐή αουλία, η γνώμη μου είναι πώς .Γηρώκειτσι γιό ένα εκ τού ασφαλούς λεοντορισιμά. Καί γιά ντά1 μήι φανω υπερβολι κός ή «αναπώδειικτος»: θυμάσθε εσείς ποτέ η Βουλή, από την ο- ποία ζητάτταιΐ η ά|ρσηι τής οσυ- λίας κατηγορουμένων βοιιλϊ.υ- τών, νά ψήφισε υιπΐρ ουτής; Ε- γώ, πάντως, επαγγελματιαι καί μάλλον προσεκτικος ανογντώ- η αποκαπγπτικΗ δικη της μασπνιασ στα χανιά • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 »—Γ3ρ·—ίτ»- κός, τοϋ Πανεπιστημίου τής Σορβώνης. ΤΟ ΕΦΕΊΈΙΟ, μέ Προεδρεύοντα τόν Έφέτη κ. Άλι φιέρη καί συνέδρους τόν Έφέτη κ. Σ-πυρόπουλο καί τόν Πρόεδρο Πρωτοδικών Χανίων καί θτήν Είσαγγε- λική 2δρα τόν Έφέτη κ. Βαβαρέζο, άθώακίε παμψηφεί τους κατηγορούμενους Μάνο Χαρή καΐ Νίκο Ψιλάκη, καί δίκασε μόνο τόν 'Αριοτοτέλη Γιαννακουδάκη 2 μή νες φυλακή μέ τό έλάχιστο ποσό μετατρεφιμότητας (200 δρχ.), άναγνωρίζοντάς τού τό σοβαρό έλαφρ,υντι κο «των μή ταπεινών έλατηρίων» στήν πρήξη πού έκα νέ νά πάρει τα χαρτιά των Μασώνων. ΑΞΙΖΕΙ νά ύπογραμμιστεΐ δτι τό Πρωτόδΐχο Δΐκαστή- ρΐο (Τριμελές ΠΛίτ,μμελειοδικεϊο ΉρακΙλείΙου) εϊχε καταδικάσει καί τους 3 κατηγορούμενους σέ 24 μηνες φυλακή, συνολικά!!! ΑΠΟ πλευρας μαρτύρων κατηγορίας καταθέσανε μέ πολύ πάθος. οί Μασώνοι Ηρακλείου Πουλιανάκης Βα¬ σίλειος, γιατρ,ός, Γαροφαλάκης Κώστας γιατρός, Μάρ¬ κος Καψινάκης καί Άλέκος Παπαδάκης, έ^ΐίτοροι. Οί ϊδιοι, ώς γνωστόν, εΐχαν προοίπαθήσει νά παρασταθοΰν καί σάν πολιτικοί ένάγοντες στήν πρωτόδικη δίκη, άλ λά εϊχανε κριθεΐ άποβλητέοι άπό τό Δικαστήριο, τούς χρησΐμοποίησε δμως μάρτυρες ό κ. Εΐσαγγελέας, πού είχε άσκήθει, παράλληλη, αύτεπάγγελτη δίωξη. Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ όμολόγησε (τό είχε κάνει ά¬ πό την άρχή) δτι αύτός πηρε τα μασωνικά χαρτιά καί έζήγησε, δτι τόκανε, ΰστερα άπό σσβαρές ενδείξεις καί πληροφορίες πού εϊχε, γιά τό δτι στόν δήθεν «Μορφω τικό Σύλλογο Άριάδνη» στεγαζόταν ή Έλληνική Στο¬ α «Άριάδνη» καί ή Άμερικάνικη Στοα ^νωονός»' πρά- γμα πού άπέδειξε μέ τα χαρτιά πού πήρε καί δσα εΐδε μπαίνοντας στό αντρο αύτό πού χαραχτηρίστηκε μέ τα δαρύτερα των έπιθέτων. Ό ϊδΐος ίίταν άρκετά άπο- καλυπτικός, δταν έζιστόρησε τόν έκβιασμό πού τοϋ £- καναν, 6γάζοντάς τον νύχτα (!!!) άπό τή Φυλακή Νεα πόλεως, δυό άξΐωματκκοί, τής περιοχής Ηρακλείου (!!!) οί κ.κ. Φουκαρ,άκης καί Στρίκας, γιά νά γράψει τα π,εριβόητα «ύΐτομνήματα». ΜΕΓΑΛΟΣ άρΐθμός Χανιωτών καί Κληρικών, μέ έπι- κεφαλής τόν Μητροπολίτη Χανίων κ. Είρηναϊο, παρα- κολούθησε τή δίκη, συμπαρα^τάθηκε, γιουχάισε τούς Μασώνους, καταχειροκρότησε τούς άίΐχοκαλυπτικούς μάρτυρες ύιπεράσπισης καί έ'δειξε πόσο ήταν έναρμο- νιομένη μέ τό λα'ίκό φρόνημα, ή άπόφαθη — θρίαμβος τοΰ Έφετείου Κρήτης. Η ΕΚΒΑΣΗ τής ύατόθεσης αυτής, πού είχε τόσο δρα- ματική προ'ίστορία καί πού ταλαιπώρησε άρκετά τούς κατηγορούμενους καί κυρίως τόν Γιαννακουδάκη, δι- καίωσε δλους, μαζί καί την, εφημερίδα αύτη, ιπού άπό την πρώτη στιγμή τής βκδοσής της, (9 Ίουνίου 1975) έπεο'ήμανε τόν Μασωνΐκό — Σιωνιστικό κίνδυνο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ δσους συμ6άλανε θετΐκά καί δ¬ λους πού μας συμπαραστάθηκαν, άπό την Κρήτη καί την άλλη Έλλάδα, είδικώτερα τούς Μάρτυρες ύπερά σπισής μας πού κατέβηκαν εΐδιικά άπό την Άθήνα, τούς ήρωΐκούς Χανιώχες, τούς Παπάδες καί τόν Μητρ'οπολί τη κ. Εϊρηναϊο, τόν μόνο άιπό την Έκκλησία τής Κρή της (ή όποία πρώτη ώφελήθηκε μέ την άνακάλυφη της μασωνικίϊς ίδιότητας τοΰ τότε Άρχιμανδρίτη θ. Μαρί νάκη) πού μας συμπαραστάθηικε. Κι έδώ εϊμαστε δυ- στυχώς ύποχρεωμένοι νά καταγγείλομε δχι μόνο την άδιαφορία, παρά τίς διαβεβαιώσεις τού περΐ τοΰ άν- τιθέτου, άλλά καί την κοροίδία πού μας έκανε μέχρι την παραμονή τής δίκης, ό Άρχιεπίσκσπος κ. Τΐμόθε- ος, ό οποίος οΰτε μετά την καλή έκβασή της δέν μας πήρε (δπως τόσοι καί τόσο;) οΰτε ένα τηλέφωνο νά μας συγχαρεϊ. Φαίνεται δτι καί σ' αύτό άκόμη φοβδ- ται τούς Μαοώνους, μέ τούς άποίους παληότερα καί ε¬ πί διχτατορίας τόσο στενά συνεργάστηκε, οί όποΐοι, δ¬ πως γνωρίζουν λίγοι μεταζύ των οποίων κι εμείς «τόν κρ,ατάνε άπό κάπου» πού σέ λίγο άπό «τούμπανο» θά τό κάνωμε «κρυφό καμάρι». ΣΥΓΚΓΝΗΤΙΚΗ ήταν ή παρουσία νέων άνθρώπων καί μάθη των στό άκροατήριο, οί όποΐοι μάλιστα μας έφερον καί ίνα μαθητικό 6ι6λίο Αυκεάου, τοϋ Όργα- νΐϋμοΰ Σχολικών Έκδόσεων πού τό καταθέσαμε, καϊ πού έ'γραφε κατά τής Μασωνίας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ άκόμη τούς Δικ)ηγάρους Χανίων κ.κ. Στρατή Παπαρανουοάκη καί Γιάννη Ντερμανάκη καί τόν Δικηγόρο μας κ· Γιώργη Στρατάκη γιά την ύπεραοτπιστχκη τους συμπαράσταση. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο ΝΙ ΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Πρώτος μάρτυρας υπεράσπι της κατέθεσε ο γνωστάς ανωνι- στής καϊ συγγραφίας κ. Νϊκος Ψαροαδάικιης, τού οποίου η κα1- τάιθεση, η πιό μα«ροσκελής κα.ϊ αναλυτιική, προκάλεσε τα χειρο κροτή,ματα τού ακροατηιρίου Λόγω μάλιστα καί τής Δικηγορι κις ιδιότητος τού, έκανε εντύ- πώση τό γεγονός ότι ξε ότι οί κατηγοροόμενοι βπρεπε ν α τιμηβσύν ηθικά απο την Πο- >τεία γιό την πρόίξη τους, κι
  όχι νό διωχθούν. Ο Πανναικου
  δάκης — είπε — πού πήιρε τα
  χαρτώ ίτρέηΐΐ νο κηρυχτεΐ α-
  ?ώος, γιατί βάσει τού αικροτε-
  λεύτιου άρ&ρου τού Συνταγ-
  ματος, είχε υποχρεωθή ν* ν;ρη
  οψοποιήσει κάθε. μέσο (δίν λέ-
  ·,ι τό Σύνταγ,μα νόίμιμο), αφού η
  Μασωνία είναι εχθράς τού Κρά
  τους μα·ς κ αί οί Μασώνοι προ-
  'ότες τής Πατρίιδας μας, αρνη-
  τές τής θρηρκείας μας, πο-λέμι-
  οι τής Εκκλησιας μαςκαιί διαβιρω
  τές τής Κοινυνίας μας. Την κα1-
  τάθεσή τού ο κ. Ψαρσυδάικης
  συνιώδεψε μέ την πορουιθία μα-
  σωνικών ντοκουιμέντων.
  Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Εντυιπωσια'Μή «αί αποικαλυιπτι
  κή ήταν καί η καταθέση τού
  αυγγρα·φ'έα — δηιμοσιογράιφου
  κ. Κυιριάικου Διαικογιάννιη, πού
  μέ δωρικό ύιφος (ιμόρτυρας —
  »αταιπέΛτης αποκλήβηικε α>πό έ-
  *ρας) σοφήνεια καί θετικότη-
  'α, επιβεβαίωσε ίΰιες γνώσεις
  ιου γιά τόν «μεγάλο κίνιδυνο
  πού λέγεται Μασωνία1» καί την
  «ολέθρια· γιό τόν Ελληνισιμό,
  τχέση τού ,μέ τόν Διεθνιή Σιω-
  νσμό». 'Εκαιμε μάλιστα ειβική
  σναφορά γιά την όμεση σχέση
  Σιωνισμού — Μαισωνιίας — ΣΙΑ
  καί εβεβαίωσε τό μεγάλο ρό-
  λο των Μασώνων στήν εγκαθί-
  ?ρυιση τής Χούντας τόνΑπρίλη
  τού 1967. Από τό ανεπανάλήπ
  ήτο όρ&ρο τοώ κ. Διαικογΐιάννη,
  πού δηιμοσιεύ-ομε σέ όλλη θέση,
  μπορεί ο αναγνώ,στης νιά κατα
  λάβει πολλά·.
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  Μετά τόν Κυιριάικο Διακο-
  γίάννιη', κλήθιηικε νά καταθέση
  ο δηιμοσιογρόφος— συγγραφέ-
  ας κ. Γιάννης Φοιυράικης, γνω¬
  στάς από τό βΐ'βλίο τού «Σιωνι
  στικές Συνομωισ.ίες στήν Ελλάι-
  δα», τού οποίαυ η μαγνητοφω-
  νηιμένη καταθέση έχει ώς εξής:
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τί γνω,ρίζετε κ.
  Μάρτυς γιό την διικαιζομιένη υ-
  τιόθεση;
  ΦΟΥΡΑΚΗΣ: Γιά την κατη-
  γορία πού βαραϊνει τούς κατη-
  γορουμένοικς Μ'ανο Χαριτακη
  κ αί Νίικο ΨΊλά'Κιη, γνωρίζω ότι
  δέν έχουν καμμιά σχϊέοη μ1" αυ¬
  τήν. Ούτε γνώριζαν, ούτε φυισι
  κά έλαιβαν μέρος στήν αφαίρί-
  ^η, απ' τόν Γιαννακουιδάκη,
  των χαιρτίων τής Μασωνικής
  Γτοάς. Εκείνος πού αφήρεσε
  7ά χαρτία είναι ο ΓιαννακΌΐυιδΙά
  κης.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποία ήταν τα
  κινιητρα τού Γιανναικοιυιδάκη,
  πού τόν οδήνηοαν στήν πράξη
  πυτή;
  ΦΟΥΡΑΚΗΣ: Κύιριε Πρόε-
  δρε, επειδή εΐμαι καϊ νοιώθω η-
  θιικός αυτουργός τής πράξης
  γιά την αποία κατηγοιρείτσι ο
  Γιαννακουδάικης, θά ήθελα ντά
  σας τονίισω ότι όχι μόνο επικρο
  τώ την πράξϊΐ' τού, αλλό καί ό¬
  τι τον ζηλεύω. Γιατι; Διότι η
  πράζη γιά την οιποία δικάζεταιι
  είναι μιά τεράιστια' καί ανυπολό
  νκττη υπηρεσία στό 'Εθνος,
  την Πατριδα μας καϊ την Ορθο-
  δοξία.
  Κύιριε Πρόεδ,ρε, αυτό πού έ¬
  κανε ο Γιαννακουΐδάικης, ήταν
  νά τό κάνω ενώ. Πράγματι, τα
  Χρισταύγεννα τού 1976 κατέ-
  βηικα στό Ηράικλειο ρέ σκοπό νά
  αφαΐιρέσω εγω από τή Μασωνι
  κή Στοα «Λριάΰνη», τα έγγρα-
  φα αυτής καί τής «φιλοξενουιμέ
  /ιης» ή σωστότερα τήςστεγαζο-
  μένη·ς σ' αυτήν Μασωνικής επι-
  σης Στοάς «Κνωσός», τής οοοί
  άς τα μέλη ήισαν καί είναι αιπο^
  κλειστικά, Αμ&ρικανοί στρατιω
  τικοί καί Εβραϊοι, πού ζαύσαν
  κσί ζούν στό Ηράικλειο.
  Τό βασι«ό κίνητρο πού μέ έ¬
  κανε νά επιδϊώξω την αφαιρέση
  των χορτίων των δυό αυτών
  Στοών ήταν ότι γνώ,ριζα, α¬
  πό αλλα ένγροφο πού είχα ήθη
  τκοπεία σιέ βάιρος τής εθνΐικής
  μας άχεραιότητας καί των Ενό-
  πλων μας Δυνάιμεων.
  Όταν κατέβηικα στό Ηράι¬
  κλειο μέ τόν παραπάνω σκοπό,
  συνάντησα τον Γιαννακοιυδά^
  κη κοί τού τό εί,πο. Τού είπαι
  ακόμη ότι εψαι σέ θέση νά1
  γνω,ριί^ω ότι: Η Μεγάλη Μαισω-
  /'κή Στοα τής ΕΛΛάίδας, στίς
  14 Ιουλίου 1974, έστειλε στίς
  Στοές Ηρακλείου καί Χανίων,
  κρυπτογραφηιμένο -σήιμα καπ τίς
  δ'έταΐσσε νά παρακολουβούν τίς
  κ'νήσεις όλων των Ενάπλων
  ιας Δυνάιμεων κσΐ νά αναφέ-
  ρουν «ε—ιγόντως» τίς κινιή--
  σεις αυτών.
  Ακόμη, τού είπα> ότι: εξ αιτί-
  ος τής «ατασκοπευτιικής αυτής
  δράσεώς των Μαοωνικών Στο¬
  ών αυτών, σκοτωθηκαν στήν
  Κώπρο δεκάιδες στρατιώτες μας,
  πού έφυγαν ατκ> τα Χανιά, γιά
  νά πάνε αεροπορικώς στήν Κύ>·
  προ.
  Όταν ανέφερα όλα α·υτά
  στόν Γιαννακουιδόκη αυτός
  μού είπε: εσύ δέν εισ» Ηρα-
  κλειώτής καί δέν γνωρίιζεις πρό
  σωπα καί πράινιματα στήν πόιλη
  μας. Σ' εράς τούς Ηρακλειώτεζ
  ανήκει τό χρέος νίά αποκαλύψω
  μ? την οντεθνΐική κα« αντιχρι-
  στιανική δράιοη των Μασώνων.
  Πά τόν λόγο αυτό εσύ θάι φύ<- γεις κι εγώ θάι βρώ τρόπο νό ράιρω τα χαρτιά τους. Γι αυτό ακριβώς κ. Πρόε- δρε άχι μόνο επιικροτώ την ε¬ νεργεια τού Πανναικουόακη,, αλ λά «αί τόν συγχαίρω γιά την τεραστία προσφορά τού στήιι Πατρίδα καιί στήν Ορθοδοξία. Στή συνέχεια ο κ. Φουράκης "ναφέρθη,κε, σέ συντομία', σέ πολλά ιοτορΐιΚιάι οτοιχεία πού διίχνουν πώς ή Μασωνία, συν- εργαζάμενιη μέ τίς εκάστοτε αν- θελληνικές δυνώμεις, εχει προκα. >εσει πολλσ απο τα εθνικα μας
  δράιματα, όπως π.χ. την εθνι-
  κή καταστροφ·ή' τού 1897, τόν
  :θνΐικό μας διχασμό τού 1915 -
  17, την Μιικρασιατική κατα-
  στροφή τού 1922 καί .πώς ακό
  μα; η Μασωνία σέ στενή συνερ-
  /ασια μέ τόν Διεθνιή Σιωνισμό
  και την Αμερικανικήι ΣΙΑ ωργά-
  νωσαν τό ανθελλη,νικό πραξικό
  πηιμα τού 1967 καί την κατα>-
  στροφή τής Κύπρου τού 1974.
  Ο ΠΑΥΛΟΣ
  ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ
  Στή συνέχεια κατέθεσε ό κ.
  Παΰλος Γοντικάκης, Ίστορικός,
  μέ σττουδές στή Σορδώνη καί
  τού ποίοιι ή έπίσης μαγνητοφω
  νημένη καταθέση είχει ώς εξής:
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς κρίνετε
  την πράξη των κατηγορουμένων
  κ. Μάρτυς;
  ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ: Οί παράγον
  τες πού συνθέτοον την Ίστορία
  καταξιώνουν την συγκεκριμένη
  πράξη, πού στήν παραμεθώριο
  ■π-εριοχή τής Κρήττη,ς τή διαμορ
  φώνουν σέ καθήκον.
  ΠΡΟΕΞΔΡΟΣ: Τί γνορίζετε
  περΐ Μοοσωνίσχ;;
  ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ: Ό Νεοτεκτο
  >Ίσμός πηγάζει άπτό τους *£-
  βραίους τής Διασ,πορ>άς τού Με
  σαίωνα — πού μετά τίς ττρωτε-
  σταντικές καί άντιφεουδαρχικές
  έξεγέρσεις — εγκαθίσταται
  στό Λονδίνο μέ τή σύγκληση
  τεσσάρων Μασωνικών Στοών, τό
  1717. 'Ατττό τό 1723 ττοθ ό Πά
  στορας "Αντερσον συνέταξε τό
  ττριϊιτο· τεκτονικό καταστατικό,
  ό Τεκτονισμός τταρουσιάζεται
  σάν συκδετικός κρίκος των άνο-
  μοιογενών στοιχείων Άγγλοσα-
  ξονικοθ — ΈβραϊκοΟ, που διει-
  σδύει στήν Παγκόσμια Κοινω-
  νία καί διαβρώνοντας δημιουρ-
  γεΐ τα προ€λή.ματα ττού σνχνά
  καθορίζουν τα ίστορικά γεγονό
  τα.
  Μασωνική παρέμ6αση ένυ-
  πάρχει τόσο στή νεώτερη, δσο
  και στή σύγχρονη Ίστορία τού
  'Ελληνικοί/ Έθνους.
  Ό παραττάνω μάρτυρας έδωσε
  στόν Γιαννακουδάκη συγκεκριμέ-
  νες ττροσευχές Μασώνων, πού
  δέν λέγονται προσευχές άλ
  λα «έπικλήσεις», ττάνο στό
  θέμα τού γάμου, 6αφτ{-
  σεων κλπ. κι έτσι ό κατηνορού-
  μενος μττόρεσε στήν ά—ολογία
  τού πού τίς διάβασε νά άττοδεί-
  ξη γιά τή Μασωνία δτι ττρακει-
  ται περί ©ρησκείας μέ συγκεκρι
  μένες τελετουργίες.
  στΓ>ς εφημερίδων, οέν έτυχε να
  δώ ποτέ μιά τέτοια είώη,σιη.
  Άν πάντως ο κ. Μ. Ξυλού¬
  ρης επιθυιμεί οπωσόήποτε νάι
  κάιμει την παιροιυσιία τού σέ δι-
  καστιικούς χώρους, άς υποβά>-
  λει μιό μήνυση εναντίον εκείνου
  πού τόν αποκαΑεσε, άθλιο ή
  α,ισχρό, 6εν θυμάιμαι ακριβώς,
  ψευτη. Τό αδίκ,ημα τοιυλάχι-
  ~τον τής εξύιβρισηις στοιχειοθε-
  τείται στό σίΐγαυρα.
  Μέ εκ τιμήση
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Δήιμαρχος Ηρακλείου
  Συνημμένα:
  ΜιΌ' φωτοτυιπί'α τής δήλωσης
  τού κ. Ι. Ξυλούρη.
  Η ΔΗΛΩΣΗ
  Σκοπός τής επιΐκττολής δέν
  ήτο ή δυσφήμηισις τού μηνυ-
  τοιύ, αΑλά ο έλεγχος «αιί η κιριτι
  κή «ακ κυριως η άιμυνά μας ύστε
  ρα από την προσδοθείισαν εκα¬
  τέρωθεν κατά τόν πιροεκλογικό
  αγώνα·. Η επιστολή μου ουδένα
  υπαινιγμόν περιείχε πφί συ-
  νερναισιας τού μί την Χούντα,
  πιστευω δέ ότι υπήρξε πολέμι-
  ος τής Χούντσς όπως καιί εγώ.
  ΣιΗΜ. «Α»: Η ασυνταξια τού
  κειμένου τ όοποίο σχβαστήΐκαιμε
  οπόλυτα, οφείλεται στό ότι πά-
  νυ αιπο τις δοχτυΛογιροφηε>ένες
  λεξεις υπάρχουν χειρόνρθφες
  προσθήΊκες 'κσί διαγραιφές.
  ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ΠΑΝ. ΞΥΛΟΥΡΗ
  κ. Διειιθυντά,
  Άφιηισα νκ» ίτερόσουν μβρικές
  υέρες, ελπιζοντας μάτα·ια μέχιρι
  καί σιήμερα, ότι1 ο Μ. Καρελλης
  Πά φιλοτιμούνταν,, όχ^ πιά' νά
  δηΐμασιεϋσει την εξώΐδιικιη πρόσ-
  κλησή μου πού τού έστειλα τό
  Σάββατο 16 Ιούνη, μά ταυλά>-
  χιστον νιά ανοοκευάισει μόνος
  τού τα όσα κα*όβουλα καί ψεύ^
  τ'κα δημοσιίευισε γιά μενά·.
  Έτσι, μετά απ' ολ' αυτά θεώ
  ρώ καθή*ον μου νά πληιροφορή
  σω την κοινή γνώμη, ότι ο δή>-
  θεν «σιυμ'βΐιβικσιμός» μουι, στή
  μεταξύ εμένα καιί τού Μ. Κα*
  πρόοφατη δΐικη, εγινε
  τόπιν φορτικοτατης παρακλη-
  οιτχ. τσοον των δι«ηγΛιρων τού
  όσον κοί' των συιγγενιων τού, καί
  ^υτών οκάμα των δικαστών,
  -ιράιγιμα που καί σεις θυμάστε,
  <α σε κσμιά περι—τωοη δεν α- νακσΑεσα τα όσα έγροφο στήν επιδκκη επιστολή μου. Συιγκεκρι μενά στήν εξώδϋκ,η πρόσκληση πού τοώ έστειλα και πού δέν την δηιμοσ'ίϊιυοε, τα επανα- Αομβανα, και τόν προκαλούσο να μου υποβαιλει μήνυση γιά ου- κοφοντική δυαφήμηισιη. Δεν πρόκειται νά ασχολη» θώ περισσότερο μέ τό ΰτομο τού Μ. Καρέλλη,. Γιά την αλή- θεια όλων των παιραπάνω επικο λούμαι την μαρ·τυρία τόσον τού Δΐικηγόρου Νίκοα Κυριακά κη, γαμβρό^ τού Μ. Καρέλλι>,
  όσον καί τού βουλευτή Κώ-
  στα Ασλάνη.
  Μ*, φ^λιχους χοφετισμους
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  Τό άρθρο τοΰ Κυρ. Διακογιάννη
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  Κρήτης. Είναι συνεττώς γνωστή
  σέ όλη της την έχταση. Κι εμέ¬
  να γνά γνωστές υποθέσ&ις, δέν
  μ' αρέσιι μήτε νά κουΡίντιάζω,
  μήτε νά γραφιο. Προτιμώ νά
  λέω στόν κόσμο ίκείνα πού
  δέν ξέρει ή εκείνα πού εγύ νο·
  μίζω πώς δέν ξέρει. Έτσι, θά
  αναφερθώ μέ λίγο λόγκα, στίς
  άγνωστες τττυχές καί στίς ανεξε
  ρεύνητες, ακόμα, δ>αστάσεις
  τής υπόθεσης αυτής, θά μπώ
  νατ' ευθείαν στό ιμαχνό, χωρίς
  προλογους και ηκριστροφές.
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ— ΝΑΤΟ Ι -
  ΚΕΣ Βάσεΐκ στήν Κρήτη, μό¬
  νον Αμφκανικές καί μόνον Να
  το'Γκές δέν είναι. Όσοι υπο-
  στηρίζουν κάτι τέτοιο, υποτι-
  μοΰν τή νοημοσύνη μας καί α-
  ποττλανοϋν τόν Ελληνικό Λαό.
  Οί Αμερητανικές Βάσεις στήν
  Κρήτη μόνο γιά την άμυνα τής
  Δυσης, ενάντια στή Σοβιετική
  'Ενωση, δέν είναι. Όσοι ισχυρί
  ζονται κάτι τέτοιο, μός θεώ·
  ροϋν ηλίθιους καί εξαπατούν τόν
  ίτλληνικό Λαό. Οί Αμερικανικές
  Βάσεις στήν Κρήτη, είναι οχυ-
  ρά τού ΙσραήλΙ Η Κρήτη, είναι
  ισροηλινό στεργιανό αεροπλα-
  νοφόροΙ Οί Βάσεις στήν Κρή¬
  τη, είναι ελληνικά εδάφη, κατα
  χτημένα από ισραηλινά στρα-
  τεύματα, όπως η Παλαιστίνη,
  τό Σινά καί ο Λιβανος.
  Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ όμως κατά-
  χτηση, οποιουδήποτε τόπου,
  γιά νά εδραιωθΐί, νά μονιμοποι
  ηθεί καί νά διαιωνισθεί, γιά νά
  γίνει μιά μερά έδαφος εθνικό
  τού στρατού πού τό κατέχτη-
  σε, οπαιτείται πολιτική υποδομή.
  Απαιτούνται, ελάχιστα έστω,
  κοινωνικά, άν μή λα'Γκά, ιρεί-
  σμοτα. Η κατόχτηση κάποτε γί
  νεται υπόθεση πολύ οπλή. Η α-
  φομοίωση ενός τόπου προ'υ'πο
  θέτει διεργασϊες πολύχρονες, πσ
  λυσχιδΐίς, επίπονες, επίμονες,
  περίπλοκες, συνχχείς καί πολυμή
  χανες. Μπαίνουν σέ ενεργεια μη
  χανιαμοί διαβρωτικοί τεραστί¬
  ας διχτίωσης, πού λειτουρ-
  γούν πάντοτε συνωμοτικά, πάν
  τοτε μυστικά, πάντοτε στό
  σκοτάδι καί επανδρώνονται α¬
  πό άτομα γυμνασμένα, πού πα-
  ρασύρουν αφελείς, ΐξαγορό-
  ζουν ασυνεϊδητους, εξαπατούν
  επιπόλαιους. Επανδρώνονται
  καί σάν τό σκουλίκι στό μήλο
  καί στό ξύλο, φτάνουν κάπο-
  τε ή νά φαρμακώσουν τόν νοι-
  κοκύρη, είτε νά τού γκρεμίσουν
  τή σκεπή τού σττιτεθύ στό κεφά
  λι, την εϋκολη ώρα τού ύπνου.
  ΑΠΟΡΩ δέ καϊ εξίοταμαι, γιά
  τό πώς καί τό γιατϊ ο» Μασώνοι
  τής Κρήτης δέν μυρίστηκαν α¬
  κόμη τίς παγίδες, τίς φάχες, τίς
  πλεκτάνες καί τούς λόκκους μέ
  τα φίδια, μέσα στούς οποίους
  αγάλι — αγάλι τούς σπρώχνουν
  οί Σιωνκττές — καταχτητές
  τής πατρίδος τους. Είναι τόσο
  αφελείς; Είναι τόσο ΐπιπόλακ»
  οί Μασώνοι τής Κρήτης; Τούς
  είδα καί οτίς δυό δίκες, στό Η-
  ράκλειο καί στά Χανιά, από
  κοντά: 'Ανθρωποι σοβαροί. Αν
  θρωποι πολιτκτμένοι. Καθω-
  σπρεπάτοι. Πώς μπλέκουν στόν
  βαθμό καί στό σημείο πού μπλέ
  κουν, μέ τούς Σιωνιστές, αυτό,
  μά τόν θεό καί μά τής κούτρας
  μου την κόψη, δέν τό κατάλα-
  βα. Χίλιες φορές, άνθρωποι τού
  θεού, Μοσώνοι νά είσαοτε καί
  μία παραπάνΐΛΐ. Τα σοθρα όμως
  των Ραββίνων, τί τα θέλετε
  στό επκσημο έντυπό σας; Οί σχέ
  σεις μέ τούς Σωνκττές σέ τί
  οάς ωφελούν; Δέν μάθατε πο¬
  τέ, πόσο ο» Σιιονκττές έβλοψαν
  την πατρίδα σας; Δέν θυμά¬
  στε κανένα παράδειγμα Ελλή
  νυν Μασώνων πού, στό παρελ¬
  θόν, πέταξαν τόν σιωνιστικό
  βροχνά κι αγωνιστηκαν γιά την
  πατρίδα τους; Τέτοιο πάροδον
  μα, δέν έρχεται κανένα στή μνή
  μη σας;
  ΗΡΘΑ, λοιπόν, στήν Κρήτη νά
  υπερασπιοτώ ταία παλληκά-
  ρια. Στό χωρή μου, ένα γερα-
  κοχώρι τής ορεινής Μάνης, μιά
  παροιμ'ια λέιι: «'Αμα ο αδερφός
  σου κινδυνευει, τρέξί μέ τόν Χά
  ρο νό παλαίψεις. 'Αμα ο αδερ¬
  φός σου γελάει, τράβα ολάρνα
  νά χορέιμεις».
  ΞΕΡΩ πόσο επκίνδυνο «ναι νά
  τα Βάζεις μέ τούς Μασώνους,
  κυρίως οταν οί Στοές τους διίρ
  χονται κάποια φάση απόλυτης
  εξάρτησης, από τό Σιωνιστικό
  κατεστημένο. Όμως, ό,τι καί νά
  συμβεί, η περηφάνεη πού ένο»
  ωσα εκει'νιες τίς λιγες ώρες, προ
  χθές στά Χανιά, αξίζουν «πά.
  σαν συνέπειαν».
  ΟΜΟΡΦΗ κ> αθάνατη ΚρήτηΙ
  ί> έν μττορώ νά μην αστ—στύ,
  έστω καί νοιρά, τό χέρι ενός
  Μεγάλου Ιεράρχη, τού Μητρο
  πολίτη Χανίων Ειρηνοίου. Εί-
  σαι μεγάλη μορφτ{ ΔέσποτοΙ
  Στό λέω από τα βάθη τής φυ-
  χής μου: Τιμάς τό Ράσο καϊ τόν
  Ελληνικό Κλήρο.
  ΔΕΝ μπορώ νά μή σφίξω τό χέ
  ρι των Εφετών, κσί ειδικά τού
  Προέδρου. Κύριε Πρόεδρε, 0-
  λύμπιε Αλιφιέρη, πλήρωσες θυ¬
  σίας καί έδωσες ακριβές πζρκχά
  μενσ, στό νόημα τής Δικαιοσύ·
  νης!
  Δέν μπορώ νά μην φουρκιοτύ
  μέ τούς Κρητικούς, πού μέ κα-
  τεβασανε ξανά στήν Πατρίδα
  των Ελλήνων, κι σνέβηκε πάλι
  ξανό ό αίμα στό κεφάλι.
  ΜΑ, τί λέω ο χαζός τόσην ώ¬
  ρα .. Η Κρήτη είναι ο μόνος τό
  πος, πού όταν κατιβοίνεις κον¬
  τά τού, ανυψώνεσαιΙ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ώξεις. Έΐτειδή δμως παρά
  τίς άθωώσεις μου οί ήθϊκές
  καί υλικές ζηρίες παραμέ-
  νουν άτιό τίς παραηάνω δι
  καστηριακές περπτέτειες νο
  μίζω δτι έχω δΐκαΐωμα νά
  ζητήσω συμπαράσταση σας
  γιά μείωση εντάσεως διώξε
  ών μου οποίες μπορεϊ νά μή
  οτοχεύουν πλήν δμως 6οη-
  θοΰν στήν έξουθένωση άν-
  θρώπων τοϋ Τύπου καί την
  όπακόλουθη φίμωση αύτοΰ
  Εύχαρΐοτώ έκ των -ροτέ-
  ρ,ων καί εΰχοραι δσα θέτικά
  ελέχθησαν στήν διεθνή αύ
  τή συνδιάσκεψή σας νά άιτο
  τελέσουν γόνιμα μαθηυ.ατα
  γιά "Ελληνες άρμοδίους δ-
  ποία θέση κι αν κατέχουν
  αύτοι ψστε ή ελευθερία τού
  Τύπου νά γίνει καί γιά την
  Έλλάδα άληβινή πραγματι
  κάτητα. Άχολουθεϊ άναλυτι
  κή άναχρορά. Εύχαριστώ τέ
  λος νίά παλαΐότερσ ένδια
  Σχέδια^τών Μασώνων εναντίον μας
  φέρσν
  Ίνοτΐτούτου
  πρός τό άτομο μου.
  Μέ τιμή
  Μάνος Χαρής
  Έκδότης εφημερίδας
  σας
  «Η
  ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κρήτης
  Ηρακλείου
  ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ
  ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Λόγω πληθώρας ειήκαιρης ύ-
  λης αναβόλετοι γιά τό επόμενο
  τό άρθρο τού Κώστα Χανιώτη
  «Οί Μασώνοι των Χανίων».
  ότι ουτές διεζήγαγαν κατα
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Διαβάστε τώρα £να κείμενο
  άπό τό όποΤο φαίνονται οί διαθέ
  σεις των Μασώνων γιά την εφη¬
  μερίδα μας.
  Στό έττίσημο δργανο τής
  Μασωνίας, τό περιοδικό «Πυθα-
  γόρας», τεΰχος Ιουλίου __ Σε
  τΓτεμβρίου 1 976 ύπτ' αριθμόν 3,
  άναφέρονται τα εξής:
  «. . .Όσάκις σημειοΰται κά-
  που είς την 'ΕΞλλάδα μιά εκδη¬
  λώση, άντιτεκτονική, νά γνωστο.
  ποιείται δι' άναφοράς είς την
  προϊσταμένην Αρχήν, άν καΐ
  αυτή, τόσον καλώς είναι ένημερω
  μένη, ώστε είναι είς θέσιν νά
  γνωρίζει έκ των προτέρων τί
  καί παύ'Παραοκευάζεται. Οί άιδελ
  φο! τής Κρήτης είναι μάρτυρες
  τής τοιαύτης ένημερώσεως τής
  ήγεσίας τής Μεγάλης Στοάς.
  Δέν πρέττει νά άναλαμδάνετε
  καμμίαν ττρωτοβουλίαν, διότι
  αυτή,- Ισως, ττεριέχει κίνδυνον
  παγιδεύσεως είς τα σχέδια των
  τιολεμίων.
  "Εχομεν την δύναμιν νά ά—αν
  τήσωμεν και νά άτταντήσωμεν
  συντριπτικώς. Θά τό πράξομεν
  εάν καϊ δταν κρίνομεν σκότημον.
  Οττάρχουν" τ
  ρια τής μηδαμινής «3—ηχήσεως
  αυτής τής βρωμεράς έκστρατεί
  άς (τής «"Αληθείας 8ήλ.) είς τόν
  μορφωμένον κοσμονχ
  Έξ άλλου στήν «'6φημερίδα
  τοΰ Τάγματος των 'Ελλήνων Έ
  λευθέ,ρων Τεκτόνων», έττίσημο
  δργανο τής Μεγάιλης Στοάς τής
  ■Ελλάδος τεθχος 20>3)1977 α¬
  ριθ. 8., περιέχεται ή ττροσφώνην
  ση τού Μεγάλου· Διδασκάλου
  Γ. Σεργόττουλου ττού λέει ιμετα
  ξύ άλλων πρός τή Γεν. Συνέλευ-
  ση τα εξής:
  «.. .Ή εναντίον τοθ Τεκτονι-
  σμοΰ πολεμική — έκεΐνη, ή ό-
  ττοία έκδηλώνεται άττό μεμονω.
  μενά άτομα ή όμίλους τυψλωμέ-
  νους άττό την άμάθεια καϊ τό ττά
  θος — έφθασε είς α Ι χ μ ή ν, μέ
  τα συμ6άντα είς τό Ηράκλειον
  Κρήτης.
  ΆφοΟ έιτϊ μήνες έν έδδομαδι
  αΐον έντυπον έξαττέλυσε κατά
  τοΰ Τεκτονισμοϋ έ~ίθβ~ν, όλοτέ
  λως συκοφαντικήν, μέ «ηνρομα
  χικά» είλημένα έκ τού όπλοστα-
  σίου τοΰ Τσαρισιμοΰ, τού Φασι
  σμοΰ καϊ τοΰ Χιτλεριίσμοϋ, διε
  ττράχθει διάρηξις είς τό κτίριον
  τής ΣίΐΓτής Στοδς «'Αριάδνης»
  γγΓο^« Ϊ5^'1"83της·~
  καϊ τινά τής φιλοξενουμένης Ά
  μερικανικής Στρατιωτικής Στο¬
  άς «Κνωσός», χρησιμοποιηθέντα
  έν συνεχεία, πρός έντασιν τής
  σι/κοφαντικής εκστρατείας, εγέ¬
  νετο δέ καί διά: 6άμ6ας επίθεσις
  είς γραφείον άδελφοθ μας. Ή Δι
  κα,οσύνη έπελή«φθιη άιμέισως
  καΐ εμείς άπτό τής τπλευράς μας
  έτιράξσμεν ιπάν τό δυνατόν, έν-
  τός των όρίων άρμοδιότητος τοϋ
  Τάγματος, ττρός ίπτοδοήθησιν
  αυτής είς τό ςργον της, ώς καί
  πρός ηθικήν ενίσχυσιν των τα-
  λαιττωρηθέντων άδελφών μας».
  ΕΧΟΥΝ «ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ»
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΙ!
  Προσεξετε τώρα τό τταρακά-
  τω κείμενο τ,ών Μασώνων,. ττού ίί
  ναι άρκετά χαοαχτηριστΐκό καϊ
  είίγΛ6τ~ο.
  Στό τβΰκος Όκτωβρίοα—Δε¬
  κεμβριού 1 976 ύττ' αριθ. 4, τού
  επισήμου. Μασωνικοΰ δημο.
  σιογραφικοθ όργάνου . . «Πυ-
  θαγόρας», άναγράφονται τα
  εξής κ αταττληκτικά υπό
  τόν τίτλο «Ό Τβκτονΐσμός
  στήν Τουρκία».
  «Ό αδελφάς Γεώργιος Βακα
  λόττςνλος, Μέγας Άντπτρόσωπτος
  δος, παρά τή Μεγάλη Στοα: τής
  Τουρκίας, (!) μεταδίδει πολλά
  καΐ διάφορα μεταξύ των οποίων
  άύξάνονται, οί άδελφοί είς Τουρ
  κίαν». (και άναφέρονται άρι-
  θμοί κατά πόλεις).
  Μποροΰμε άραγε νά ρωτήΓ
  οωμε, μέ ποιό δικαίωμα οί Μα
  σώνοι έχουν τούς δικούς τους,
  "ΕΞλληνες ύποτίθεται «πρεσβευ-
  τές» στήν Τουρκία καϊ ττοιές
  σχέσεις έχουν ο! άνεπίσημοι δια
  ττεπιστει/μένοι σέ ξένη χώρα, μέ
  τϊς σκοτεινές δυνάμεις τής Τουρ
  κίας, άλλά, κυρίως, ποίος είναι
  ό άττώτερος λόγος ύττάρξεώς
  τους, άφοΰ τό Κράτο μας, έχει
  τους έπισήμους διαπε,ττιστευμέ-
  νους άντιτΓροσώττους τού;;;
  Νά μιά ερωτήση στήν δ-οία
  θά μποροΰσε νά άίΤΓαντήσει ή
  έττίσημη "Έλληνική Κκβέρνηση,
  πρίν άκόμη — ίσως __ είναι
  άργά, μέ μιά νέα «δυναμική ένέρ
  >εια» όττως έκείνη τοΰ 1967, ή
  όποία, δπως καταγγέλθηκε στήν
  προχθεσινή δίκη, ήταν έργο των
  Μασώνων, σέ συνεργασίαν μέ τόν
  Διεθνη Σιωνισμό 4χαϊ την 'Αμερι
  κάνικη ΣΙΑ. Ύπενθυμίζομε δτι
  42 άττό τούς «διακεχριμένους» έ-
  ττικεφαλής της Χούντας αυτής ή-
  ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
  ΛΠΟΦΑΣΗ
  ΠΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
  ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Ενώ πέρασε κσί η τέτορτη
  ^βδομάδα, δέν εκδόθηκε από
  τόν Προεδρο Πρωτοδικών Η-
  ροκλεΐοιι κ. Χρ. Παληοκώστο,
  η απόφαιση γιά τα ασφαλιστικά
  μέτραι τού βίβλίου <(Απομνημο- νεύιματα Κοπετάν Μοαντουι- βά». Εν τώ ιμεταξιϊ -συνίχίζονταιι οί ένορκες εξετασεις τωνΛμα'ρτυ ρων πού έχουν προταθεί ογο τούς πολλούς μηνυτές κατά των κ.κ. Μσν. Μπαντουιβά, Σα- νουδάκη καί Χαλκιαδακη, ενώ σόμφωνα μί τελειυταίες πληρο¬ φορίες καί άλλοι αγωνιστές τής Αντίστασης, Κρήτες πού διαμενουν στήν Αθηνά1, υποβά- λανε ντεες μηνοσεις. ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ Τό Ηράικλειο άποχαιρέτη σε γιά πάντα προχθές Παρα σκευή, μέ πολύ θλίψη, μιά άξέχαστη Ήρακλειώτισσα την Έλπίδα Αγγελιδάκη. Ή συμμετοχή τοΰ κοσμου άπό δλα τα στρώματα, τίς Γάξεις καί τίς ήλικίες καί τα πολλά στεφάνια, ήταν δ να δεϊγιμα τής έχτίμηστις πού εϊχε ή μεταστάσα, ίδιαΐ τερα γνωστή γιά την καλω¬ σύνη της καί την φιλανθρω πΐκή της δράοη. Στούς ουγγενεϊς, τα παι¬ δία της καί Ιδιαιτέρα στόν γυιό της, γνωστό έπιχεΐ|ίτ|- ματία κ. Γιάννη Άγγελώά κη, εύχομασχε καλή παρη- γοριά. -------------- - Μ Χ
  4ΕΥΤΕΡΑ
  2 ΙΟΥΛΙΟΥ 19Ϊ9
  «ΙΙΆΙ-ΛΙΪΚ» «ϋ ΛΛΗΟΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ,,■■■■■■■■■■
  «■■
  ηβΒΒΒΟίΒΒΒΒΒΒΗΒηθΐαΒΒΒΒΒΒΙΙι
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΟΣ ΤΠΙ11ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ=
  Ι||Μ>ε.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒ1-
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
  Γιά τόν άρχηγό τοΰ ΦΙ.ΑΗ.Κ.
  Πρός την Εφημερίδα
  ,αληθεια»
  Διαθαοα την ιδρύση τοΰ
  ^ατος ΦΙ.ΔΗ.Κ. καί θε
  Ιω νά συγχαρώ τόν Άρχη-
  κ. Κουμαντάκη, πού 0-
  άπό τόσα χρόνια θυ-
  ε τούς νεκρούς πού
  κοψοΰνται στό Άκρωτήρι.
  Είναι καλό τό έμ6λημα τοΰ
  ς πού διάλεξε καί
  ιο τιμοϋιμε δλοι, προπαν-
  ς ή Κρήτη.
  'Εδώ δμως τίθεται τό έ-
  ρώΐημα, ποΰ θά βρεθοΰν οί
  ίπαδοί γΐά νά τΐμήσουν
  ΐοίις νεκρούς. πού καί οί
  ιαιντανοΐ £χουν νεκρωθεϊ
  πρίν όπό έσδς κ. Άρχηγέ.
  [ιαλλοι έκμεταλλεύθηκαν
  ιέτοιου εϊδους έμβλήματα,
  άλλά απως φαίνεται οί
  (ωντανοί ήταν περιοσότερο
  νεκροΐ.
  Πάντως μην άπογοητευ
  ίΐίτε, δέν ξέρεις κάλπη εΐ-
  αι, ζοΰν άκόμα ότταδοΐ τοΰ
  Βενιζέλου καί πρός τιμή
  τού τόν ψήφο τόν δχετε.
  Πρός θεοϋ, δέν θέλω νά
  9ίξω την προσωτπκότηιτά
  οας οΰτε έσδς οΰτε καί κα-
  νενός Άρχηγοΰ, γιατΐ κα-
  Οένας άπό έσάς προαπαθεΐ
  νά φτιάξει την πολιτική
  τού καρ,ιέρα. Εμείς οί κοι-
  ριομένοι πώς θά σάξομε την
  όκή μας ζωή« πού εϊμαστε
  άγράμματοι καί δέν ξέρο¬
  με κοσμοθεωρίες καί δικαί¬
  ας πάσχομε; Ή άλήθεια εί
  αι δσο καί αν εϊμαστε ά-
  Ίράμματοι τις έλπίδες τίς
  ίχομε χάσει άπό δλους
  ΐοίις πολιτικούς. Παιράδειγ
  μα ό κ. Καραμανλής μάς
  έει ότι άνοίγουν οί πΰλες
  ιοΰ παραδείσου μέ την έ*ν
  ΐαζη στήν ΕΟΚ, ό Παιπαν-
  ορέου εάν ένταχθοΰμε κα-
  (καμε. Ό £νας μέσα, ό αόλ
  •■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒ
  λος έξω. 'Έτσι έσεϊς, οί πό
  λιτΐκοί μας λαλεΐτε σάν α-
  βουλα πλάοματα καί άιπω-
  λωλά πρόβατα. Έοεϊς περι
  μένετε τίς έκλογές νά ίίρ-1
  θουν, νά κατηγορεϊτε ό £-
  νας τόν αλλο, μά την νύφη
  μου». Τις περασμένες έκ-
  λογές κάποιος άρχηγος £-
  λεγε στήν προεκλογΐκή
  τού κίνηοη οί ι, θά βγοΰμε
  άπό τό άδιέζοδο καί εϊχε
  δίκιο.
  Μας έΌαλε στ ά εξοδα άλ
  την πλερώνομε εμείς, για-1 λά ποϋ νά καταλάβομε έ-
  τί έσεϊς έφαρμόζετε τό ρη- μεϊς όπως λέω καί παραπά
  τό: «Ό θάνατός σου ή ζωή νω «διέξοδος» καί «άδιέξο-
  δος», άκρου βεβαία τό νήιμα
  μπαίνει σάν τοΰ γα'δάρρυ,
  τό καταλαβαίνομε.
  Άλλά π,οϋ θά πεϊς τόν
  πόνο οου, πού κανείς δέν
  οέ λυπαται.
  Αυτή είναι ή ΑΛΗΘΕΙΑ.
  Μετά τιμής
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
  Βόνη Πεδιάδος
  Έλληνικά Ταχυδρομεΐα
  Στρατιωτικό Διή/ημα
  «Σταμάτα προσοχή 6ρέ Γαΐδούρι»...
  Τού ΜΑΝΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΪΑ
  ΓΤΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  Αριθ. Πρωτ. 56799)090.50)
  18-6-1979
  Πρός τή Διεύθυνση τής
  Εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ήράκλεΐο Κρήτης
  Κύριε Διευθυνταί,
  "Απαντώντας σέ σχόλιο
  άναγνώστη σας, πού δημο-
  οιεύτηικε στήν εφημερίδα
  σας (φύλλο 235)28-5-79)
  μέ τίτλο «ΜΙΑ ΕΠ Ι ΤΑΓΗ
  —ΧΕΛΩΝΑ» καί πού άνα-
  φέρεται στή μή αφιξη στό
  Ήράκλεΐο μέ'χρι 24)5)79
  μιας τηλ)κής έιπιταγής ή
  όποία έκοόθηκε οτίς 5)5)
  79 στήν Πόμπια, σας πλη-
  ροφοροΰμε, υστερα άπό έ-
  ξέταση τοΰ θέματος αύτοΰ/
  τα εξής:
  Ή έπιταγή τοΰ άναγνώστη
  σας (άριθμ. 487)5-5-79, πό
  σοΰ δρχ. 5442) έφθασε στό
  Ταχ)μεϊο "Ηρακλείου την
  ιδία μερά πρό έκδόθηκε καί
  άμέσως ταποθετήθηκε είδο-
  ποιητήρίο στή γραμματοθυ-
  ρίδα πού ό τταραλήιπτης ε-
  χει μΐσθώσει στό Ταχ)μεΐο
  αύτό.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΜ»
  α
  Ή έξόφληση τής έπιτα-
  γής έ"γινε τρείς μέρες μετά
  άπό την βκδοσή της, δηλα"
  δή στίς 8)5)79, (6-5-79 Κυ
  ρΐακή άργία) δταν ό παρα-
  λήκττης έμφανίστηκε στή
  θυρίδα έπιταγών τοΰ άνω-
  ιέρω Ταχυδρομείου.
  Άπό τα παραπάνω προκύ
  π ι εί δτι δέν εγινε καμμιά
  καθυστέρηση στήν έξόφλη¬
  ση τής έτπταγής άηό την
  ΐΐλευρά τής Υπηρεσίας
  Μετά τιμής
  Ό Γενικάς Διευθυντής
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΡΙΖΟΣ
  Αγροτικός Σύλλογος Κρουσώνα
  ΞΕΣΠΙΤΠΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΟΚ;
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  "Άρχισε πρόσφατα νά λειτουργεί στά Ή-
  ρα,κλειο, στήν όδό Ντεντιδάκηδων 8, στό Καμαρά-
  κι, τό ύποκατάστηιμα τής έκδοτικής έταιρίας
  «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.>.
  Στό ύΐτοκατάστημα θά βρήτε τό ώραιότερο
  πνευματΐκό έργο τής εποχτ]ς μας, τή Μεγάλη
  Σοβιετΐκή 'Εγκυκλοπαίδεια.
  Εάν θελήσετε νά γίνετε συνδρομητές ή ύπάλ
  ληλοι επί μισθώ καί ποσοοτά, άττευθυνθήτε στόν
  διευθυντή τοΰ ύιποκαταστήματος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
  ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
  Είναι αίσχος άπαρ,άδεκτο
  νά ζηταμε νά μποΰμε στήν
  ΕΟΚ καί νά γίνουμε Εύρω
  παϊοι την στιγμή την όιποί-
  αν οί μισοί άγρότες δέν έτ
  χουν έΎα σπίτι νά κοιμη-
  θοΰν, καί εάν έχουν κανέ-
  να είναι ύποχρεωμένοι νά
  κοιμοΰνυαι στύ ίδΐο μέ την
  κατσίκα τους ί μέ αλλα ά-
  κατοναμαστα ζώα. Καί πού
  είναι μέ χώμα σκεπασμένα
  καί τόν χεΐμώνα δέν θά
  βρεθεϊ, οΰτε μΐά γωνιά πού
  νά μην στάζει.
  'Υιπήρχε δμως μιά έλπί-
  δα γιά αυτόν τόν δυστυχι-
  σμένο άγρότη νά φτιάξει
  αύτό τό παλιόστπτο καί νά
  άπαλαχθεΐ άπό τίς ιιυρωδι
  ές των ζώων καί τα νερά
  τοΰ χειμώνα.
  Άλλά ή Κυβέρνηση έλα¬
  βε τα μέτρα της γιά την λι
  τότηια καί άνάστηλε τα δα
  νεια έπ' άόριστον γιά νά
  στεγαστεϊ καί νά καλλιερ-
  γήσει τα χωράφια τού, ο ά-
  γρότης.
  'Όχι δμως καί τα δάνεια
  ιών προνομιούχων των θα-
  λασσίων περιοχών των 100
  έκατομμυρίων δραχιΐιών. Έ
  κεϊ γιά την Κυβέρνηση δέν
  ύιπάρχει λιτότητα.
  'Έ! δχι λοιπόν. Ό άγρό-
  της είναι άνώτερος δλων
  τής Χώρας καί γιά νά έπΐ-
  βιώαει θά προστατευθεϊ καΐ
  θά προθτατευθεΐ, ήν έ'τσι ήν
  άλλοιώς.
  'Άς τό λάβουν οί ύπεύθυ
  νοι ύιπ' δψη τους.
  Αγροτικάς Σύλλογος
  Κρουσσώνος
  Ό Πρόεδρος
  ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΪΣ ΔΗΜ.
  ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒ
  Ταβέρνα τοΰ
  Λημήτρπ
  Λεωφόρος Κνωοοΰ — Μπεντεβή"
  Άποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ,
  άνοίγω την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΊ 'ΟΥ τή νέα μου
  ταβέρνα,
  «Ταβέρνα τού Δπμήτρπ»
  λίγο πρίν άπό τοΰ Μπεντεβη την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, ψάρι φρέσκο.
  Κρασί γνήσιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ τουρισπκή έκδρομή
  καί δΓ ίατριχές έξετάσεις
  Τακτικές άναχωρήσεις.
  3.000 δρχ. καί 90 δολλάρια.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ άναχώρησις
  έξ "Ηρακλείου 13 "Ιουλίου
  4.500 δρχ. καί 100 δολλάρια.
  Έπίσης έκδρομές είς ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥΠΟ-
  ΛΙΝ — ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ — ΤΗΝΟΝ καί αλ¬
  λα μέρη.
  Πληροφορίες — Έγγραφές
  Πρακτ. «ΤΕΚυδΑΙ,ΕΜ> (Κ. Πατεράκη)
  Άμισοΰ 4 τηλ. ΤΩρες εργασίας:
  283.652 Λοιπές ώρες 285.453
  Ηράκλειον
  Στ,ρατιωπΜΐκός θάΐλαμος, στρα
  τιωτι*ό ηεριβάΐλλον, στρατιωτι
  κές προσφωνήσεις: — Ρέ μαλά-
  κα η σόμηα χάνει αοό τό μπου-
  ρί, θά σχάσουμε σάν αρκάλοι α¬
  ι,ο τούς καπνούς. — Άστη νά
  χάνει μωρέ... Έν.α μήνο είναι
  τώρα έτσι τώρα θά την φτιά-
  ξοιιμε; Έξω φυσοώσε δρολάπι
  σόρωνε τα κτίρια, τα δέττρα
  καϊ τούς σκοπούις κάτω απ' τίς
  κόπες τους δυό μερίς τώρα.
  Καί μέσα στόν θάιλαμο έκαιγε η
  οαμπα καί βούιζε σάν ατμομη-
  χανή από τίς σαγιονάρες πού
  τής έριχναν οί φαντάροι αντί·ς
  νιά ξύλα νά ζεσταβούν.
  Κάβθ'νταν π·4"τε —έξη φαν-
  τάιροι γύ,ρω της καί ζεοταινο-
  ταν' ο ένας έτρι,βε τα μάτια τού
  Γ·ού είχαν πρηιοτεί απ' τούς κα-
  καπνούς. ο άλλος ειχε βάλει τό
  τςόκε"υ' μπροστά στά μάτια
  τού γιά νά μην βΐλέπει τό π&ρι-
  βάλλον καί Ααγοκοιμόταν πάνω
  σ' ένα κούτσουρο, καί οί υπό-
  λοιποι ψιλοτσακονόταν. Ο θά-
  λαμος ή,ταν τ£ΐλείως ανθυγΐίΐνός'
  στενάμ·αικρο< μέ δυό παιράθυρα στίς μεριές τού πλάταυς πού άν άνοιγαν ειδικά τό ένα, ήταν ΤΓΟ πάνω τού ο σωλήν,ας πού έβγαινε ο καπνός, τόν έπαιρνε ο αέρας κα.ί τόν έιβ-αζε όλο μέ- αο άν τυχόν έκανες τό λά<θος νά !"' αφήσεις ανοιχτό γιά ι^ά βγά- λεις τόν μέίσα έξω ιοαί ν' αερι- στεί ο θάιλαμος. Δυό τρείς οτρατιώτες ιγταν σκεποσμένοι από κο-ρφής στήν ακριη τού θαλάιμου καΓ προσπα- θούσαν νά κοι-μηθούν. Ένας δεκανέας π&ριΐφερό- ταν μέ νευριικιότηπ'α, κάιτι έψαχ- νε, μιέ τό θολωιμένο τού τό μά- τι αρκετή ώρα τώρα, καί νά... —ιχταν εννέα παρά ,πΐντε — ο αρχιφύλακος πού μσλις πρό λί γου είχε αδειάισει· ένα κιβώτιο πυ ρομαχικών είχε φοιρτωθεί τό υ- λικό τού τίς ντελαιμόνες στόν ωμο, καί μιέ μιά φούχτα χαρίτά- κια συνβηρατικάι στό χέρι άνοι- ξ? τταταγωδώς την πόρτα, τρύ- Γ·ΐΛ>σε μέσα ξεπαγιοσμένος, καί
  τρέχοντας νά επενδύσει όσο- πιό
  ν.ρήγορα γινοταν τα λίγα λεπτά
  πού τού έμεναν μέ την ζεστασιά
  τής σόιμπας — γιαίτΊ' στίς εννέα
  θα μοίραζε την πραμμάτια' τού
  στοώς σκ;οπούς — πέταξε τίς
  . ι ελαΐιόνες μέ Υίις σφαίρες πάνω
  σ' ένα κρεββάτι καί βάλθη,κ,ε νά
  ζίστάνει τό κοκαΐλάικκι τού.
  Ο δεκανέας μόλις είδε την
  ντελαμόνα παράμερα πεταιμένη
  Γνσύχασε Σάν νό 'ταν σαστικιά
  την πλη.σίασε μέ πάθος καί την
  φούχτωσε μέ τράπο παθιασμέ-
  νο' σάν νά'πιανε τό χέρι αγαπη
  μένης στά κλεφτάτα. Ξεθΐόλωσε
  τ ό μάτι τού γιά λίγο. Είχε βρεί
  αυτό πού ζητούσε, καί ησυχα-
  αμένος πιά τροβούσε σιγά ->σιγά
  μιά σφαίρα μέσα από μιό δεσμί
  δα. Άφηισε την ντελαμόνα' πά¬
  νω στό κρεββάτι μέ 47 σφαίρες.
  Σηκώθηικε καί προχώρησε πρός
  την σόμπα. Είδε στό παραθύιρι
  ένα οπουργϊτι ξεπαγιασμένο,
  κολληιμένο στό τζαμι νά προσ-
  ια&εϊ νά ζεσταθεί, καί βυιμήθη-
  κε τόν εαυτό τού τόν ευτελή έ¬
  ναντι των ανωτέρων τού, τόν
  χατατρεγιμένο ατΓ τόν χιονιά
  τής μοίρας καί τής κοινωνίας.
  Ο αρχιφύλα«ας εν τώ μιετα-
  ξύ είχε μαζέψει τα σύνεργα καί
  ειχε τραβήιξει νά τα μοιράσει
  στίς σκοπιές πολύ στενοχω,ρημέ-
  νος πού αποχω,ρίζονταν την
  σόμπα.
  Ο δεκανιέ€ς επαψε νά κυττά
  τό σπουργίτι, ε,κανε ενα βιήιμα
  καί βρέθηκε δΐπλα στον οπλομσ
  ττό. Άρπαξε ένα Μ.1 τράβηξε τό
  κλείστρο καί έβα'λε μέσα την
  υφαιρα, όπλιοε.
  —^Ακίνητοι.. ούρλιαξε και ε-
  οτρεψε τό όπλο στούς συναδίλ
  φους τού. —Βγεϊτε έξω' τούς
  πρόσταξε μέ τό χέρι στήν σκαν
  όάλη καί τούς μάζεψε στόν προ
  θάλαμο.
  - -4>έρτε μου τον ταγιματάρχη,
  φιρτε μου τόν ταιγιματάρχη
  φώναζε και ξαναφώναζε. Πήιγε
  ο αξιωματικός υρηρεο'ίας, μα-
  ϊεύτηκαν όλοι οί αξιωματικόν
  πού έτυχε νά 'νιαι μέςτό τάιγιμα
  γιά νά τόν προτρέψουν καί νά
  τόν κατατι>ρα'ύ''νουν, αλλά αυ¬
  τάς τίιποτα.
  —Φέρτε μου τόν ταγματά,ρχτ|,
  τόν ταγματά.ρχη «αί τόν ανθιυ-
  πολοχαγό. Χτυιπιόταν καί ορυ6
  ταν συνεχώς. Δέν ήταν όμως
  »αλά καλυμένος στόν ηροβάλα
  μο καί φαβήθηκε μην τόν πλη-
  σΊάσει κανείς από πΐίσω καί τού
  αάιρει τό όπλο, νι' αυτό κρα-
  τώντας τους όλου·ς σέ αττάστα
  ση πήιγε καί κλειστην μίσα
  στό αναρρωΐτήιριο.
  Δβν' άφιηνε κανένα νά τ6ν
  πλησιάσει λιγώτερο από δέκα
  πέντε μέτρα. Οί. πειρισσότεροι
  αξιωματι«οί> κρύβαν κάτω από
  τίς καπαρτίνες του< περίστρο- φα καί περιμένανιε, άν άιρχι·ζε νά πυιροβολεί κόσμο νά τόν σχοτώ σουν. —'Ελα παιδί μου άίρησε τό ό¬ πλο, δέν είναι σωοτά πράγιματα αυτά, ει'σαι νέο τταιδϊ, σκέψου λογικά' τού είΐΓτε ο λοχαγός τού λόχου τού κοί έκανί νά τόν πλη σιασ€·ι. — Ακίνιητος, τού φώναξε ο δεκανιέας. Μιήν πιροχωρήισεις γι- ατί θά σέ σκοτώσω, καί δέν θε λω νά σέ σκΌτώσω, γιατί εσύ 'σαι καλάς όνθρωπος. Τρομοκρατημένος ο λοχα- γός από την αηοφασΐιστιχότη- τά τού πισωδρόρησε. — Φέ,ρτε μου τόν ταγιματάρ χη φώναξε τρέμονττας μοί τόν ανθυιπολοχαγό,. Αλλά ο ταγμα- τάιρχης καί ο ανβυιπολοχαγός είχαν κρυφτεί στό διοΐικιητήρ,ιο καί δέν σκούισαν μύτη έξω για- τί καίταλοβαίναν την τύχη τους. Όλη την ώρα πού τους μι- λούσε τό σώμα τού έτρεμε, μά τώρα πιά φχκτε νά χειροτε- ρεύει γιατί αυτή η λάιμΐια' η τρεμούλα, όλο καί εττιοεινωνό- ταν. Σάν είδε καί απόειδεε ο δέ κοανιέας πώς δέν ερχόταν αύτοι πού ζήπ-αγε πήρε την τελευταία οπόφαση τής ζωής τού: Νά ου* τοκτονιήσει. Στρά,φιηικε στούς οτραιτιώτες πού τόν «οοιτούισαν παγωιμένοι μϊισα από την ανε;μο θύελα καί τούς είπε τα τελευ¬ ταία τού λόγια. —Παιόιά καλά τό ξέρετε ότι η μοννάδα μας εί¬ ναι χάιλια. Σικέφτηχα νά σκοτώ- οω ένα θ'Πό τα δοάκαθάρματα πού φώνα^α, αλλά αικτοί ώς σκουλίκια πού είναι κιριυφτήκαν καί δέν ήρθαν. Εμένα μ' έχει χτυπήισει η μοίρα καί δέν μούχει μείνει ούτε μάνα, ούτε γιυναίικα ούτε παιδί. Ο στρατόςμέ χτύπη σε σάν χταπόδι, μού φέ,ρθηικε ατιμα' δέν την Θέλω άλλο την ζωή, θ' αυτοκτονήση γιά νά περάσετε εσ·είς καλυτέρα. Στα- μάτησε νά μιλά. Ένας συνάδελ φός τού πού οτεκύταν πλά'ι' τού οττά 2 μιέτρα καί πού δέν είχε βιρεί ευκαιρία νά τ' αρπά- Γει τό όπλο απο τα χέρια... ο- πισθοδρόμησε στήν κινήση τού, κόβοντας σύγ*ιρυο την πλάιτη τού. Στερέωσε τό κον^ τάκι τού όπλου στήν ποδιά τού παραθύρου καί έβα'λε την κάνη τού στόν κροταφο. Τράβηξε την σκανδάιλη καί... αυτό ήταν. Τέλειωσε άχι. ιμονάχα την θη- τ?ία τού πού τόσο τόν βάραινε αλλα και την ζωή τού. Ο συνάδελφός τού επαβε νευρικό κλονιαμό. Μόλις είδε τί είχε συμβεί έπεσε λυιπόθυμος στό μωσα'ι'χό. Στά παιδία τού είχε κυιλίσει τό πανοκαάκι τού σκοτυμένου γεμάτο μυαλό αι- ματωμένο. περΐΓτυλιιγιμένο μέ την μεμβρανη τού, αχνίζον- τας. Μιά φλογα γκιρι·ζοπράσινη βγήκε μέσα από τό απομίΐνάρι- κο κεφάλι καί σκόρπ>ι<τε στήιν ο- ξυμένη ατμόοφαιρα. Ο απί- ναντι τοίχος σπάρβηικ'ε από αχ- νιστά μυαλά ανακατεμένα μέ τρίχες, τό όπλο έπεσε κάτω καί ο νεκρός σωριάοτη.κιε μαζί τού. στό πάτωιμα μέ ολάνοιχτα τα μάτια κυττάζοντας τό τίποτα. Όλα είχαν τελειώσει. Μετέφερον τόν νεκρό στό νο σοκομείο. Ο ταγματάρχης μέ τόν ανθυιπολοχαγό ξεκιρύφτηΓ κανκοί άρχισαν κιι» αύτοι μέ θ,ρά οος νά οιχολιάιζθ'υν τό περιστα- ιΙΚΟ. Ο δ,ρόλαπας συνέχιζε νά σα ρώνει έμψιυχα καί άιψυχα. Τού σκοπού τα πόδια είχαν παγώ- σει, τα χέρια τού είχαν κρου- οταλιόσει, κα<ί τα δάικριυα πού έχυνε γιά τόν φίλο τού παγώ- νανε μόλις βγαίναν απΓ τα μάτια καιι »υ(λούισαν σάν βόλια απ' τα μάγουλα, κατέβαιναν από την μηέρτα καί πβφταν μέσα στήν κάνη βολαράικ'ΐα λές από εκδί- κηση γιά νό την σικουριάναυν όταν θά λϋώναν. Οί στρατιώ·· τες είχον ση'κώσει επανάσταοη. Φώνα-ζαν τούς αξιωματι- κούς φονιόδες, φα'θΜιστες, προ δότες καί ιστήΐνιη. Συιγικεντρώθη- καν άλοι καί αιποπειράθηκαν νά ιπ.οταικτήσουν οιμαδιικά'. Όμως οί αξιωματικόν μέ μερικούς οτρατιώτες τού φεσιού τους τούς παρεμπόδισαν νά τό κά^ νούν υπό την αττειλή των ό- πλων καί γιά περαιιτέρω ποιν*ή όίωξη όπως ορίζ,ουν τα τεφτέ- ρια τους μέ τα κατάστΐιχά τους. Γυρίοαν τρεμουΐλΐ'ασμένοι, ξεπα γιασμένοι στόν θάλαμο γιά· νά ζεσταβούν. Όμως η σόμπα εί¬ χε σβύοει. Καί ειχαν τελειώ,σει καί τα κάμελ, «αί ο» σαγιονά- ρες, καί τώρα πώς θά την άνα- βαν; Η ώ(ρα ήταν περασμένηι. Τρυιπώσαν κάτω από τίς δυό κουβέρτες τους αναζητώντας λϊγη ζεοταοίΐά., μαζεύτηικαν καί έγιναν ένα κουιβάρι. Προσπαθούσαν να κοιμη- θούν όιμως ο κ,αθένας κάτω α¬ πό τίς δικιες τού τίς κουιβέρτες σκεπτόταν τόν αδικοχαμένο: Ή ταν τό καλύτερο παιδιί. Υπηρε τοίκσε την πατρίδα τού πού τού 'φαγε 22 μήνες. Τούς 10 απ' αυτούς τούς είχί κάνει στήν Κύπρο. Έϊιχε παντρευτεί Κύιπρια' ό- υως στήν γέννα πέβανε η γυναί κα τού. Το παΛί έζησε ιμ·εχρι ενάμισυ χρονο καί μετά πειθα- νε κι αοτό. Η μητέρα τού σκο- τώθηκχ σέ αυτοκινητΐ'κό δυιοττύ χημα καί βάσει αυτού τού πε- ριοτατικούο π·ατέρας τού ειχ£ τρελλαθεί καί βρισκόταν στό τρελλοκομείο. Έπαιρνε καί τρείς δραχμές την μ*ρα σημειω¬ τέον, επειδήι θιήτευε καί γιά νά· διατη,ρεί την ακριβή της εννοια η λέξιη γραμματΐ'Κώς «επειδή οί στρατιωτικοί πηιγαίνουν κατά γράμμα» έπαιρνε αυ/τό τό πενι- χρό ποσό. Αυτά τα πάιθιη το<υ σκεφτόταν ο δεκανιέας μιά μερά α'κουμιπισμένος σ' ένα ικ,ρεβ<βάτ» στόν θάλαμο πού είχε μπεί ο ταγματάρχης μέσα καί είχε ακο λσυθήσει η εξής σκιηνιή: — Σταμάτα προσοχή βρέ γα'ί δούρι, κακομαθήΐμένε, καί είσαι καί δεκανιέας. —Διέν οώς πρόσε- ξα κ. Ταγματάρχα, ακ'εφτόμουν κάτι δικό μου πολύ σοβαρό. — Σκάσε ρέεε... καί βάΐλε τους όλους νά κάτσουν πιροσοχήμ Καί αυνεχίζοντας: —^Επειδή αρ γείς 4 μέρες φιυλακή αντί γιά την άύεια πού έχ<εις ζητήσίΓ είπε καί έφυγε χωρις καμιά τύψη γιά τό έιγικλημα πού είχί δια- πρά'ξει. Όμως τόν δεκανέα τόν είχε πιάσει νευρ·ΐικός κλονιισιμός. Τόν πήραν και τόν πηγά ν στό αναρ ρωτήριο. Δέν αντεξε άμως πο¬ λύ κλει,σμένος εκεί μβσα χωρίς καμμιά φροντίδα καί στίς 4 μιέ ρες απάνω προοποιούιμενος ότι κάτι ήιθελε νά πάρει από τόν θάλαμο βγήικε «αί... Την συνέ- χεια δέν ήταν ανάγκιη νά την Γκεφτούν οί κουιοουΐλωιμένοι στρατιώτες, την είχαν ζήισει πρόσιφατα. Κα·ί ετσι μέ βάσανα Γΐροοπα&ούισαν νά κοιμηβούν, γιατί την εη' αύρ>ιο θά είχον
  ταύς αξιωματΐίΚθύς πάνω από
  τα ικεφά'λια τους νά τούς μιλούν
  γιά την πατρίδα, καί έιπρεττε νά
  είναι ξεκσύρασίτοι γιά νά μπο-
  ρούν νά υιπομένου<ν. Πολλαί σκβφτηικαν ότι τό εκανε καλά ν' αυτοκτονήισει γιιά νά γλοτώσει, πολλοί ότι τό έκανε κακά γιατί κατ' αυτόν τόν τρό ;ιο δήλωνε δειλϊα· πρός την ζωή. Μά όπως καί νά 'ναι τα ηράγ- ματα σωστό δέν ήταν ν' αυτο¬ κτονήισει, αλλά ούτε καί νά ζήΓ σει σέ τέτοιο περιιβάλλον συζευ μένος μέ την υιποτέλεια, την μι- ζέρια καί τόν άμεσο καθηιμερι- νό συιμβΐιβασιμό. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Δεκβμβριος 1978 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ —ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Διευθυντής Όφθαλμολογικής Κλινικτίς Βενιζελείου εγκατεστάθη μόνιμα είς Ηράκλειον ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό Ιατρείον τού Λεακρ. Καλοκαιρινό^ 110 Καμαράκι ΤΩραι 8—9.30 π.μ. καΐ 5—8μ.μ. ΤΗΛ.: Ιατρείον 224.484 Οίκίας 236.139 ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ΛΕΩΊ>ΟΡΟΙ ΔΙΚΑ1ΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΖ
  Κάθε 6ράδυ κοντά μας
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
  Έλοτε κ! έσεϊς άηόψε γιά μιά εύχάριστη βραδυά
  ΠΗ! ΑΙΡ! 00Ν0ΙΤ10ΝΕ0 ΚΕδΕΚνΕ 82.12.52
  5ΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΐΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  Ο «ΜΟΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΗΟΥΣΑΚΗ
  Τό προπερασιμένο Σαββατο-
  «ύριΐακο· ο θίασος τής Βλένης Α-
  νουσάκη παρου,σίασε οτό κη-
  Γθθέατρο «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝ¬
  ΤΖΑΚΗΣ», την κωμω-
  δία τού ΑουΤ Βερνέιγ «Η ΔΕΣ-
  Κρήτες Ποιητές
  ΚΑΛΕΣΜΑ
  Φίλί Μάνο
  Γειά σου
  Σου στέλνυ αυτό τό ποίινμα
  μέ την ελπίδα νά δεί τό φώς
  τής δίγμοσιότητας στήν αναπη-
  τή μου «ΑΛΗΘΕΙΑ». Τό ποϊημα
  ουτό είναι μιά θαρραλέα απαν¬
  τήση στά ύπουλα σχέδια τής
  ΟΑ καί των χαφιέδων της σέ
  βάρος τής Κρήτης.
  Αθηνά — Ιούνιος 1979
  Μέ φιλική αγάπη
  ΔΑΝΑΟΣ
  θερχό 'ναι ή Κρήτη άδέλφια μου
  οτ.ήν θάλασσα βρυχαται
  κι άντροκαλιέται τούς έχθρούς
  τούς Τούρκους μπεγλερίζει.
  Γλυκύ κραοί 'ναι άδέλφια μου
  ή Ελευθερία θέλ£ΐ χοντρά μεθύσια
  τού Κουζουλούς τούς άγαπά
  τούς γνωκττικούς σεβιέται,
  μά αν είναι ή Κρήτη λεύτερη
  σταύς Κουζουλούς τ' όφείλεΐι
  πού πίνουν τό γλυκό κρασΐ
  μέ τίς χοντρές τίς κοϋπες»
  πού βράζει μέσ' στό αΐμα τους
  καί βγαίνει στό κεφάλι
  καΐ ρίχνονται στόν κίνδυνο
  τόν χάρο πε,ργελοϋνε.
  Κι αν εΐθαι αντρας Χάροντα
  κι αν εΐσαι παλληκάρι
  έλα ταχυά τό πρωΐνό
  στά μαρμαρένια άλώνια, '
  σάν ανδρες νά παλέψουμε»...
  Σέρ,νει φωνή άπ' τα ζερβά
  σέρνει φωνή άπ' την μέοη
  δίδει κραυγή πρός τα δεξιά
  τούς κουζουλούς μαζεύεΐ:
  Παιδία μου έδώ πού βρίσκομαι
  στή μέση των ττ,ελάγων
  καί λούζουνε τα πόδια μου
  τα κύιματ' άφρισμένα
  άναμεσός σέ τρείς στεριές
  σέ τρείς μεγάλους κόσμους,
  όρέγονται τα κάλλη μου
  τής γής οί κολααμένοι
  τα νύχια τους άρπακτικά
  στό στήθος μου όκουμπανε
  καΐ άπ' την Έλλάδα — Μάνα μου
  θέλουνε νά μ' άρπάξουν,
  καί ακλάβα νά μέ σείρουνε
  χσΐ νά μέ διαιπομπεύσουν.
  Κρήτη! άπόφαση τρανή παίρνομε τα παιδία σου,
  γιά την τιμή κι Ελευθερία θά χύσωμε τό αΐμα.
  Μάνα τοΰ κόσμου οί κακοί, τής γής οί κολασμένοι,
  κιαν ρέγονται τα κάλλη σου, ποτέ δέν θά μπορέοουν
  μιά τρίχα νά σοΰ πάρουνε άπ' τό σγουρόκεφάλι.
  —"Ορκο μεγάλο δίδομε γονατιστοϊ σέ Σένα.
  ■ #4
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ8ΑΙΝΙ3,,
  "ΠΡΟΣ
  11 Ι
  Α"
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550
  12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  —— ^ ——.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ— ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900
  10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «Τ5ΑΙΝΙ5»
  ΤΗΛ.: 284544 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έόόχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΙ
  Λεαχρορος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΠΟΙΝΙΣ... ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ».
  Η Ελένη Ανουσαικη, μιε τούς
  Γκλεκτούς συνεργάτες της Σπύ-
  ρο Φωκά, Γιώργο Λου<κάκη(, Τα κη Χριστοφάκη, Γιώργο Ζα'ι'- φιδη, κόι Ουρανια Μπασλή, πα- ρουσίασε έργο ποιότητος. Υπάρχει μιά φήιμη πού λέει, πώς μεγάλες φ'φμις τού θεά^ τρου εξαπολύονται τα καλοικαί- ρια στήν επα,ρχία καί παρουσΐ'ά- ζουν έργα κατά τό κοιΐνώς λεγό μενον «μπούρδες». Η Ελένη ΑνουσάιΚ/η» μιά καλ- λιτέχνις μέ αίσθημ-α ευθυνής έ¬ ναντι τού κοινού της καιί οί εκ- λεκτοί συνεργάτες τηις πα,ρου- σίασαν έργο ποιότητος, από την εκτελέση καί τα σκηνικα, ώς γ ό κ,οστούιμια. Τό κοινό έμεινε ευχαριστηιμέ- νο αν κ,ρίνομε αιπό τα γιελια καί τα χε'ιροκροτήιματα. Συναντήσαιμε τούς εκλεκταύς καιλλιτέχνες καί πρίν κ αί μιετά ι ό εργο. Την επτυχια τους την αποδίδουν στήν μεγάλη προε- τοιμασΐα καί προσθετο·με κι ε¬ μείς καί σ' αυτούς τοΰς ιΊδΐου-ς. Ο ΘΙΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΠΑΤΖΗ Τέσσερις επιτυχείς πα,ραστά- σεις έδωσε ο θίασος των Γιάννη Βογιατζή, Νέλης Γκίνη, Νίικου Τσούικα Κιαί Μαίρη»ς Χαλκιά στό θέατρο «Ν. Καζαντζάκη», μέ την κω,μωδία τού Κώστα Πα- ηαπετρου, «Οί Ζηλιαρόγατοι». Η Πιρεψίΐίρα δόθηκε την περα- σρένη Πέμπτη τό βράδυ καί η τελευταία Γταράσταση χθές Κυ- ριακή. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Ο Δήμας Νεάπολης Λασηθίου καί η Μαθητΐ'Κή Πολιτιστική Ο μάδα Ν. Ηρακλείου, οργάνωσαν Εκθέση Ζωγράφος μέ έργαι μ;:θητών Γυιμνασίων καί Αυιοεΐ- ων τού Ν. Ηρακλείου. Τα εγκαίνια έγιναν στή Νεα- πολη την Πεμπτην 28 Ιο-υνίου στίς στίς 8.30 μ.μ. Η εκθέση θα δισρικέσει μέχρι τίς 8 Ιουλίου. ΠΟΛΙΤΙΣΤΪΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ Μεγάλη ττολιτιοτι«ή εκδηλώ¬ ση προγιραμματιζεται στήν Βίαν νο γιά τίς 29 Ισυ'λίου. Οί Κοινοτητες τής Επαρχίας Βιάννου σέ συνεργασία μέ τα ισχολιεά, τούς εφηιμέριους, τού συνεταιρισμόν καί τούς Βιαν- νιτικους Συλλόγους, οργανιώ- νουν Εκθέση Ειδών Λα'ι'κής Τέ χνης. Τις βρα&υν£ς ώρες θά αικολου θήισει Γτλούσιο καιλλιτεχνικο πρό γραμμα κι ανάιμεσα στ" άλλα θά λαβει μέρος τό Χορευτΐικό Συγ- κροτημα τού ΣυΙλλόιγΌυ Βιαννι των τή-ς Αθήνας μέ τό Μανιόλη Αναστασσκη. Γιώργος Μάρκογλου ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νά γίνεται 2νας καλλιτε- χνικός διαγωνισμός καί νά παίρνεις «βπαινο», αύτό εί¬ ναι έπιτυχία. Νά γΐνονται μέσα σέ ^ξι μήνες, έ'ξι δια- γωνισμοί καί νά παίρνεις όκτώ Διεθνή 6ρα6εΐα, αύτό είναι πάνω άπό θρίαμβος. Αύτάς είναι ό αυμπολί- της καλλπέχνης φακογρά- φος Γιώργος Μάρκογλου. Μόσα οτύ 1979 πήρε τα πα- ρακάτω Διεθνή βραβεΐα: 1) Χρυσό μετάλλΐο τής Παγκόσμΐας Όμοσπονδΐας Φωτογραφικών Συλλόγων στήν εκθέση πού έγΐνε στήν Όρλεάνη τής Γαλλί- ας. 2) Χρυσό μετάλλΐο τής Παγκάσ]ΐιας Όμοσπονδΐας Φωτογραφικών Συλλόγων στήν Εκθέση Μούσκρων γοΟ Βελγίου. 3) Γκράν Πρί (Μέ,γα π-ρ,ωτο βραβεϊο). Ανεδεί¬ χθη ό καλλίτερος έκ,θέ,της στήν Γαλλΐκή Πρωτεύουσα στήν Εκθέση των Παρισίων. 4) Χρυσό μετάλλιο καί ιΐμητικό δίπλωμα στήν εκ¬ θέση ΔΕΛΤΑ —79 τοΰ Βελ γίου. 5) Γκράν Πρί, μέέτΐαθλο μιά φωτογραφική" μη,χανή τής άξίας των 25.000 δρχ. καί τό Δεύτερο Βραβείο καί Τιμητικό Δϊπλωμα τής Γαλλικής ΌμοΟ/ΐονδιας Φω τογραφΐκών Συλλόγων, δή λαδή τρείς νίκες στήν £κ- θεση τοϋ Άγίου Γερασίμου τής Γαλλιας. 6) Αργυρούν Μετάλλιο στήν Εκθέση τής Νοτίου Ά φρικής. 'Επισκεφτήκαμε τόν Γι¬ ώργο Μάρκογλου στό έργα οτήρ,ι τού καί είχαμε μιά πολύ εύχάριοΤη συζητήση μαζί τού. Μέχρι σήμερα έ'- χει ττάρει πάνω άπό διακόσες πενήντα Διεθ νεϊς διακρίσεις. δηλα- δή πρώτα/ δευτέρα καί τρίτα βραβεϊα. Σ' δλες τίς έκθέσεις πού παίρνει μέρος γράφει μαζί μέ τ' δνομά τού τίς λέξεις: ΚΡΗΤΗ — ΕΛΛΑΣ. Γιά νά γίνει άντι ληιπτύ πόσο σπουδαϊες εί¬ ναι οί νίκες τοΰ Γ.Μ. άνα- φέρομε δτι, σέ κάθε εκθέ¬ ση ,πσίρνουν μέρος άπό δυό £ως δέκα χιλιάδες φωτο- γραφίες- Ό Γιώργος Μάρκογλου είναι ένας Διεθνίδς άνεγνω ρισμένος Καλλιτέχνης Φω τογράφχχ; πού τιιμα τα Έλ- ληνΐκά χρώματα καί την ίδι αίτερη πατρίδα τού την Κρήτη. Τελειώνοντας θέ- λω νά κλείσω μέ την άκό- λουθη φράση: Εύγε Γιώργη Μάρκο¬ γλου καί πάντα νίκες! Σ. Σ. ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΣΚΥΛΟΛΟΠΑ Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Η σκυλολογία είναι ο μεγαλύ* ρος κλαύος τήις ιστορίας. Τό σικυΐλί παρουσιόιζει τόσο πολλά ενβΐιαφίέροντα πού εμείς οί άνθρωποι άΐλλοτε προσπο- &ούιμε νά τού μοιάσομε, κι άλ¬ λοτε προσπαθούιμε νιά βάλου- μΐ άλλους νάι τού μο·ιάζει. Π αυ τό »ι η ιιστορία Κ'αταττιάνεται περισσοτ&ρο με. τούς ανθρω- πους πού έμοιαζαν στά σκυλιά. 'Ετσι βλ&πομε πώς ένα καλό σκυ'λϊ έχει μεγαλύιτεριο ενδίαφέ- ρον οττό έναν άνθρωττο. Μά άς δουιμε ποιές Κ:ατηγορ·ϊε·ς ακυΑιών έχομε. Έχομε λοιπόν σκυΐλιά· λαγω- νικα, φύΑα«ες, αστροναύτες (ιδε ΛαΥκια), κανις (ϋδε σχετικό τραγοοόΐι), αλή&εια τί έγινε, τό ϋρήκε κανεκ τό κανίς; Σκυλιά οάτσας, αυτά είναι φαίνεται γα λαζοαίματα, θά σιυγγενεύουν μέ την Φιρε»δερίικιη! Σικυιλιά τού Α¬ γ,ου Βερνάρδου, ίσως τα μόνα που δεν μοιοζουν μέ τόν άν- θρωπο, γι συτό καίτόν σώζουν οπο τά· χιόνια. Βεβαία υιπάρχουν κατηγορι- ζς σκιυλιών, ηοό κάνουν τίς ομο σπονδίες, συνομοαπονβδίς, ου- νομοταξίες, καί πάει λέγοντας. Εμείς εδώ τα λβμε λιγάικι αννακα τεμένια, ϊισως από αώυναμία αξι- οποιήσεως. Λόγου χαρή γνω- ριζομε πώς υπή)ριξε μιά κατηιγο- ρία σκιυλιών, των σκυλιών τής ΙζΣΑ, μα ικσί ο σχύλος τής ΕΣΑ, πού οί όμοιοί τού τόν έλεγον ΙωαννΊιδη. Είναι δυσκολο οιμως να τούς βαλεις σε τάζη ή οιμοσιπονώία κ.τΛ. Τό κοινό του^ χαρακτηρ^σπ-ι κό των τελευταίον είναι, πώς είναι ανίατα λυσσασμενα. Ίσως θά μπορούισαμί λοιπόν νά τα Λεμε: λυοασμίνα σκυλιά. Γεν»κά τα σκυλιά διαιρούνται σέ δυό μεγάλες «ατηγορίες. Βα σίζονται στό γενεαλογικβό δεν- τρο καί τή διασταύρωση. 'Ετσι έχαμί την κατηγορία ιών σκυλιών πού έχουν γεννη- θεί, από πατέρα και μητέρα σκυ >ους καί την κατηγορία που -ιρο
  έρχεται από την διασταύρω¬
  ση σκύλου καί ανθΐρώιπου' Συ-
  νήθως από πατερα σκύλο καί
  από μάνα άνθρωιπο>. Τώρα άν
  λέμε τή φράση «σκύλας γιιέ», αυ
  τό είναι αλληι ιστο,ρία.
  Η δεύτερη, από τίς δυό πα-
  ροπανω κατΓΐγοριίες, είναι πολύ
  επιιτϊνδυνη σέ ανιτίθεσιη μί την
  πρώτη πού αιποτελεί τόν πιοτό
  τερο φ.ίλο τ' ανθρώπου1, λόγω
  συιγγενείας φαίνεται.
  Άλλη μεγάλη κατηιγορία είναι
  τα σκυλιό πού υπαικούουν <οστή φωνή τού κυρίου τους», καί σ.τέ κουν σού-ζα. Καμμιά φορά πα- ρουσιάζεται κανένα πού επανα- στατεί, δαγκώνει τόν «χύριό ταυ», μά δηΛητηριάζεται από τό δόγκωιμα καί σχοΐλνόι. Είναι ό,μως καί τ' άΐλλα τα υ- πόκουα πού γλύφοιυν τόν «κύ- ριό τους» καί καμμιά φορά καί την «κυρίο τους» καί αποτε- λούν ιδιοκτηοια άνθρωπον ή σκύλου. Όλα αυτά είναι σκυλιά περι- υπής, μέ τα οποια καταπιάντε- ται έναις μ«γάλος κλάδος τής ι- στορίας, ή σκυιλαλογία. Υπάρχει όμως καί μια α'λλη κατηΓγορία σΐκυλιών πού δέν τα πιΐάνει ιωθιόλο>υ η ιστορία, μά
  κοί κανένας αρμόδιος.
  Είναι τό αδέοποτα σκυλιά,
  πού γυρνούν κατά αγΐέλες στήν
  πόλή, μερά καί νύκτα κι αλυ-
  χτούν «αί δέν μάς αφιήνουν, νά
  •κλεί'σσμε μάτι, είτε μεσηιμέρι εί¬
  ναι*, είτε μεσάνυχτα.
  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  •^ Αύιριο Τρκτη 3 Ιουλίου, στϊς
  8.15' μ.μ. θά συνεδριάσει τό
  Δημοτιικό Συμβούλιο Ηρα¬
  κλείου
  ■£ Κατά την πρώσφατη μίτά-
  βασή τού στήν Αθήνσ ο Δήμαρ
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ παρά των κατα-
  στημάτων «Υιύν Νικηφ. Πίτρά
  κη Ο.Ε.», δεσποινίδες διά ΠΩ¬
  ΛΗΤΡΙΕΣ. Προτ»μούντοι πεικι-
  ραμένες ή τού Γυμνασϊου.
  Τηλέφ. 282.395.
  χος κ. Καρέλλης έκ-ανε συνεννο
  ήρίΐς μέ αρμόδιους τής ΕΤΒΑ
  γιά αποχτηση χώρου τής νέας
  Λοχαναγοράς. Ο χώρος τής ση
  μερινής θά χιρηοιμοποιηθεί για
  χειψιερινό θέοτρο.
  * Απο την οερασμένη βδομά-
  δα ορχισε νά λειτουργεί νέα
  γεώτρηισιη τού Δήμου, οττήν πε
  ριοχιή τού αντλιοστασίου Μαλ-
  λίων, μέ δυνατότητα αποδο'σε
  ως 2.000 κ.μ. νερού ανα 24ω-
  ρό.
  + ΚαλλιτεχνΐΊοές εκδηλώσεως
  πσύ θά γίνουν στό Δηιμοτΐικό Κη
  ποθεατρο «Ν. Καζαντζάκιης»,
  ΜΙΝΟΙΚΚΣ
  ΓΡΑΜΜΙΖ
  ■)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩ1*
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Καβε μερά
  Κρήτη — Πειρακ»
  Τηλ. Πρακτορείον
  «4.104 «αί
  .-■■■■■■■■■----■■-■-■■■-■■■■■■■■-
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΠΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 1Θ4
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — • -
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ —■ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΠΙ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤ1ΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  «ΧΑΛΒΑΤΖΗ»
  Μάχης Κρήτης 70 (πρώην «ΤΑΛΩΣ») Τπλ. 287.370 καί 288.498
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καί 223.285
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "Η ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
  • Γερανοφόρα Όχήιματα παντός τύπου.
  • Περονοφόρα Κλαρκ
  • Γενΐκά Συνεργεϊα τρακαρισμένων αύτοκινήτων
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ — ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ — ΕΛΞΕΙΣ — ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΐ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο 1ος ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  ■»»■■■■»«-■■■■■■■■■
  ΐεΐει
  <»■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< "Ανδη Νάρκισος ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 222.283 ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ "Ολα προσεγμένα —· "Ολα φρέοκα ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ τόν Ιοόλιο καί Αώγουιστο, είναι οί εξής: —Συνοιυλία Ορχήστραν Ελλη- νων Επιστηιμόνων ΑθηΜών (9 Ιουλίου). — θίασος Ν. Χαίτζίσκου μέ τή «Λυσιστ,ράτηι» (14—15 Ιου¬ λίου). — Χορωδία Λαρίσης (18 Ιου¬ λίου). — «Φορτουνάτος», θεατρικές παραστόσεις τή·ς ΕΘΕΚ (19 — 24 Ιουλίου). — Ρεσιτάλ π·ιόνου Ντίιμο$ Ιου'λίσυ). — Τσέχιικο ΜουσΊΐκό Σιυγκρότη μα (10—11 Αυγοώστου). — θεατρ»ός Οργανισμόν Κύ¬ πρου, «Ιικιέτιδες» /22—23 Αυ- γούιστου). ■)»; Εγκαινιάζεται επίσηιμα μεθαύ ριο Τετόρτη 4 Ιουλίου, στίς 9 μ.μ., τό νεο αναψυικτιήιρ.ιο, έξω από τό θέατρο «Ν. Καζαντζά¬ κης». Ο κ. Δήιμαρχος στίς προσ- κλήσει·ς πού έστειλε, αναικοινώ- νει μΐικρή δεξίωση από 9 έως 10 μ.μ. Ε5ΡΚΕ58Ο ΟΟΚΙΝΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ Πληροφορίες: Τ5ΑΙΝΙΣ ΤΟϋΚδ Τηλ. 284.544 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΗ «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ» Στοα Μουρτζή (Έβανς 83) ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Πάντοτε ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤΣΑΤΝΙ8» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ '79 ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛ-: 284-544 — 284-564 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ- νος ηλεκτρικόν, διπλός, β) Ψη- στοριο ηλεκτρι«ή γ) Μϋξερ (ζυ- μωτήριο) δ) Ζαμπονομηχανή ΚΟΥΖ ΚΟΥ* ■ ΚΟΥ* ΚΟΥ* - «ΟΤΕ «ΟΥ* Υ * "Ενός έπίκαιρ,ος ιηλετρωνικός διάλογος έγινε (ήν περαομένη βδοιιάδα. Σας τόν μειαφέρω, δ- πως μοί; τόν μεταφέρανε κΐ' έιμένα: —Γούτς. —Γούτς — γούτς. —ΤΗρθε; —Ναί, ίτ,,ρθε καί ανέλαβε τα καβήκσντά τού. —"Ε, άς εΐναα, θά γελάοιυμε πάλι. —Ναί, άπωσδήιποτε. —Τότε λοιπόν: Γούτς. —Ακριβώς: Γούτς—γούτς! * Κι' ΰλλος ένας διάλογος, σχετικός μέ τό £ργο Γΐού γίνεται στήν Κρήνη Μοροζίνη. —Γιατί ό έργολάβος τοϋ £ργου προτίμησε γιά διακοσμητικό σπτοιχείο άπό τα άλλα δέντρα [όν πλάτανο; —"Ισως γιά συιιβολιικό λογΐο. "Αν τοΰ ποΰν δηλαδή, άπό πλευρας ποραδοσεως τοΰ έργου,... «χαιρέτα μας τόν πλάτανο», νά Εχει ποΰ νά δώ- σει τα... χαΐρετίσματα. * Την παρακάτω «καρφωτή» γιά τούς Δηιμοπ- κούς "Αρχοντες πού θέλουν νά δώσουν νερό στήν Βιομηχανική Περιοχή, έκανε πρό ημερών 2νας Ήρακλειώτης άρχιτέκτονας: —Την Κρήνη τοϋ Μοροζίνη, πρ&ιει νά την ,μεταφέρουν στή Βιο]ΐηχανική Περΐοχή, γιατί έ- κεϊ μόνο ύιπάρχει περίπτωση νά... δοϋν νερό τα λιοντάρΐα. Έδώ, ιιέσα στήν πόλη καί μετά τή δι- αμόρςχοοη, τής πλατείας θά τα., φάει ή ζεραΐλα. Περιατό νά σηιμειώσω δτι ό... καρφώσας εί¬ ναι άπό τούς πολέιιιους τής ίδέας νά δσβεϊ άπό τύν Δήιμο νερό ο'τήν Βιομηχανική Περιοχή καΐ ά,ρσ ή ύπερβολή περΐ λιονταρΐών είναι κάττακ;.... δικαιολογημένη. Έγώ πιστευω πώς θά ξεδιψάσουν τελικά τα λιοντάρΐα, μόνο πού θα πίνουν... άπύ τα ϊδια, δε- δομένου δτι τύ νερό δέν θά είναι συνεχοΰς ροής άλλα έπαναλαμδανοιμένης, άφοϋ μέ £να μοτερά κι τό νερό θά χύνεται καί θά άναρροφαται πάλι, γιά νά ξαναχύνεται τό ϊδιο. Στό σημεΐο δηλαδή αύτό, θά γίνεται κάτι (πού δέν σκέφτηκε νά τό... καρφώσει ό Άρχιτέκ¬ τονας) άνάλογο μέ δ,τι γίνεται στή Βιομηχανική Περιοχη ήδη: παυλάει οίκόπεδα. ή ΕΤΒΑ καί δίνει ή ϊδια δάνεια στούς ενδιαφερομένους νά τα άγοράσουν, οί τελευταίοι πέρνουν τα δάνεια, πέρ,νουν τα οίκαπεδα καί μέ τα ϊδια λεφτά πού ξαναιγυρίζουν πάλι στήν ΕΤΒΑ, βολεύονται πολ- λοί. Βεβαία γΓ αύτην έδώ την... έπαναλα,μβανό- μενη ροή, δχι νεροϋ, άλλα χρημάτων, δέν χρηρι- μοιποιεΐται μοτε,ράκι, άλλά μεγάλης ίσχυος.... μη χανάκι, πού δουλευει ]ΐάλιστα μέ.... βιομηιχανικό ρεϋμα. * Άφοϋ... βαφτίστηκε καί.. μυρώθηκε/ τελικά έπικηιρώθηκε, προχθές ά/πό τή Βουλή καί μάλι- στα μέ πλειοψηφία πολύ. "Οπως θά καταλάβατε, έννοώ τή σύμβαοη γιά την ένταζή μας στήν ΕΟΚ, γιά την όιποία ά- ποχώρηοαν ΚΚΕ καί ΠΑΣΟΚ. "Ετσι λοιπόν, δέν μένει τίποτε αλλο παρά νά μας άνακοινώσει ή Κυβέρνηση πότε άκριβάκ; άρχίζει ή διανομή των... χρυσών κουταλιών, δε- δομένου δτι μέ την £νταξή μας στήν ΕΟΚ σΐαμα τοϋνε τα.... μαΰρα μας χάλια κΐ άρχίζομε νά τρώ με μέ ·. · χρυοά κουτάλια "Αν τυχόν μερικοϊ ζητήόσουν καΐ χρυσά··. πηρούνια, τούς λέω άπό τώρα πώς αύτά είναι ά- χρείασταν δεδομένου δτι θά τ,ρωμε μόνο ·. · σοΰ- πες. Τό ϊδιο ακριβώς ίοχύει καί γιά δσους ζητή- οΰυν χρυσά· ·. μαχαίρια, διότι αν τυχόν, άρά «αί ποΰ, βρεθεϊ καμμιά. . · σκληρή τ,ροφιή, θά την κό- 6ομε μέ τα χέρια. "Ισοχ; μερικοϊ νά παρατηρήσουν δτι μέ τόν τρόπο αυτόν θά ■ · . λερωθοΰμε. Δέ νομίζω δμως πώς πρ,έπει νά μας άιπασχολεΐ κάτι τέτσαο, γιατϊ ΐίδη ]ΐέ τό θέιμα τής ΕΟΚ γενΐκά, · . ■ λερωθήκαμε καί μάλιστα ■ .. πατόκορφα. * Δέν έΎινε γνωστό αν στίς έκδηλώσεις τής Ναυ τικής Εβδομάδος θά παραστεϊ ό κ. Ύΐτουργός Ναυιτιλίας. Είναι βέβαιο δμως δτι σ' αύτές θα πά ρει μέρος ό... Κεντρ,ικός Λιμενάρχης... Νίβας. Γιά δσους παραξενευτοΰν, τούς θυμίζω δτι μειά την άδελφΐκή ύπουργσποίηση, τα αρμοδία .... «Φρουραρχεϊα» άντικατασταθήκανε, μέ··. <Λι μεναρχεϊα». Καΐ ή. ■ · Νίδα έ'χει πάντα τή μερίδα της καϊ μάλιστα τή μερίδα τοΰ · · · λέοντος. * Οί ταξιδιώτες τοΰ «Άριάδνη», πού ταξίδευαν τό βράδυ τής περ,ασμένης Πέμπτης άιπό τόν Πει ραιά π,ρύς τύ Ήράκλειο, εΐχαν (δσοι βρίσκονταν σιύ σαλύνι τής ,πρώτης θέσης) την εύικααρία νά ά πολαμβάνουν ιά καμώματα ενός έΐξυπνου παπα- γάλου. Την ωρα λοιπόν πού ή Τηλεόραση μετέδιδε τα στιγμΐύτυπα άπό την τελευταία ουνεδρίαοη της Βουλής γιά την ΕΟΚ, ό παιπαγάλος άρχιοε νά. · · σφυρίζει άσταμάτητα. Καί κάποΐσς ταξιοιώτης εΐπε: —'Νά, καί ό παπαγάλος άκομχι είναι άντίθε- ιυς μέ την έ'νταξη!. . Όΐπότε, ένσ,ς αλλος αυμπλήρωσε: —Δέν μποροϋσε νά κάνει άλλοιώς, άχροΰ εί¬ ναι τοΰ ΠΑΣΟιΚ, δέν τόν βλόπεις 9τι είναι·, καταπράοινος; Κι δνας ιιέτοχος των «Μινωικών Γραμμών», πού συνταξίδευε, άρκετά εύκατάοτατος, περΐορί- οτηκε, μή μπορώντας νά πεΐ τίποτε, νά γίνει · - κατακόκινος, χωρίς, φυοΐκά, νά είναι τοΰ . .ΚΚΕ Στήν περίπτωοη, τού τό · ■. χριΰμα, δέν εϊχε κα»μμιά σχέση μέ τό· . . Κόμμα, δεδομένου δτι ό ανθρωπος, λόγω ταξικοοΐκονομΐκής θέοεως είναι οχι απλώς . . μαϋρος, άλλά . κατάμαυροι;. * Μιά Ήρακλειώτι,κΐι παρέα, πού την άποτελοΰ- σαν π,αληοΐ ρέκτες καί μερακλήδες, τίίπινε κανο νΐικά σ' δνα γνωστό τσικουδάδικο. Κάποια, οτιγμή πέρασε ένας φίλος τόν όποίο προοναλέσαινε νά πιεϊ Κι αύτός μία. —Ρέ παιδία, έσεϊς 6λέπω δπ τινάξαπ:ε στόν αέρα τή ... Μητσοτακική λιτότητα. Καί κάποιος άπό την παρέα τοϋ άπάντησε: —'Νά σοϋ πώ, ή ρακή πού πίνομε είναι τό μό¬ νο άιπό τα ■·. καύσΐμα πού δέν αΰξησε ό Μητσο¬ τάκης! ·.. Πραγματΐκά ή τσικουδιά δέν χρειάζεται πολ- λά έ'ξοδα καί δταν πιεϊς καί καρμιά παραιπάνω, σέ βγάζει άηιό πολλά ·.. άδιέξοδα! Καί νά σας πω καΐ κάτι; "Ισως γι* αυτόν τόν τελευταϊο λόγο νά μην την έχει αύξήσει άκόμη ό Μηιΐοοτάκης. Γιατί μόνο δταν πιεϊς πολλή τσι¬ κουδιά καί «κάνεις κεφάλι» υπάρχει περίπτωσΓ, μέσα στή ζαλάδα σου, νάπεϊς... κοΐ μιά κουβέντα παρουπάνω καί ϊσως πετάξεις καί καμμιά εύχή. δ- πως έτύ παραδείγματι... «Μπράβο Ψηλέ καί στήν ύγειά σου»! Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ