90985

Αριθμός τεύχους

231

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

9/7/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού κρΐν μ*
  νώμα, τού φράξουν οί <5λλοι τό στόμσ, προλάβη νά πεϊ Εστω καΐ μιά συλλαβή δική τού. ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ* ι ι ι ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Λΐοσ8σν*Α_: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιωργη 5 - Τηλ. 280.291 Χρονος 5ος—Άρ. Φύλ. 251—Δρχ. 10 Νά, ποΰ τόν «κρατούσαν)) οί Μαοώνοι - Είχαν τή δτκογραφία στή Στοα τους «ΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΗΟΧΟΣ ΦΟΗΟΥ!!! Ο ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ('Απόφαοη τοΰ Κακουργιοδικείου Ρεθύμνης, Αριθ. 44,45)15-2-32) 8)1" ΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΙιΊΚΜΙΚΟΥ ΟΡΟΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΕΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ Ο _» << αι «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» έκ Δημοσιογραφικόν) καί Θρηοκευτικοϋ [Καθήκοντος, πα- ραδίδει οτήν κρίση τού Λαοϋ τόν Πρωταγωνιστή αυτής τής ύπόδεσης καί δσους άλλους (μασώνους καί μή) συνδέθηκαν μέ αύτην την περίπτωση Ή Έτυμηγορία^ των Ένόρκων «Ν α ι εί να ι έινοχος ο κατηγορούμενος Μιχ. Κ. Παπουτσάκης τού ότι ΦΟΝΙΑΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ι Ό Σπϋρο Καραΐζαφέρης άποκαΑύπχει τα οκάνδαΛα τής Ίεραρχίος «Ο αρχιΐρέας, ποϋ δέν ανή- κει στην Ελληνικη Εκκλησϊα καϊ ίχίΐ σήμερα το βαθμο τού αρ- χκηκτκόπου «ν ενεργεια, έγινε δολοφόνο< σϊ ηλικία 20 ιτών, δινλαδή πριν φορεσει ,τά ράσα. Μο,ζί μέ τόν αδελφο τού σκότω οαν ενα συνομιλικό τους, μέ «οβιρά άγριο τρόπο, όπως μαρ τυρ&ί η δικαστική απόφαση. Ο ινας αδελφος ακινητοποίησί τό 6υμα καί ο άλλος τού συνίτρι- V* τό κεφάλι μέ μία πέτρα. Τα δι» αδελφια δικάστηιβαν «αί «ατοδικαστηκαν και ο σημφ* νος Αρχιεπίσκοπον, που τιμω- Ρήβηκι με μικροτερη ποινή, για τί ήταν αυτάς που κραΐτούοί τόθθμα, μετά την αποφυλάκι- σή τού εγινε κληρικός. θά μπορουσε κανείς να γρά- V» τιάρα πολλά για τούς Βύο αυτοϋς ιεράρχες, αλλά νομίζω ότι τα σχόλκι περιττιυαον ο- τον ματωμένα χερια αποκτούν τό δικαιυμα νά μάς ευλογοϋν...» ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ενώ ο έτερος καϊτηγορούμινος Γεώργιος Κ. Παπουτσάκης, κσ- τά τόν αυτόν ώς άνω τόπον καί χρόνον οτφομελίΤΓήτυς καί ιν βροσμώ «|ΐυχ«ΐΗ ορμής ατκ.- φάσκκ κ— ατροξένησε ιεπ'πηδες σωματικήν βλάβην (τραύμα) ει< τόν Κυριακην Ι. Τοράκην πλήξας τούτον διά λϊθου καί των χειρών τού ιις οΊάφορα τού σώματός τού μέρη ήτοι Νατά τό ήπορ, νεφροϋς, θώρα- «α καί ιδία κοτά τόν σπλήνα εξ ών ειρρογει ο τέλη—αϊος ούτος καί εξ ών τραυμάτων ώς ενερ- γού οιτϊας (εστερήθη ο ΐηθών τής ζωής τού, ούτος εν γνώσει καί Λπϊτηοις συνήργηοχν εις την ττορά τού αυτουργού πρα- χθείσαν άνω πράξην πριν αύτη εκτιλχσθή, ενώ ίζετίΛίιτο «αί αφού ίξιτιλέσβη, συνιβοήθη- σεν τούτον εκ την εκτέλεσιν τής πράξεως δι" οιουδήποτε μέ¬ σον ή πλαγϊου τρόπον, ήτοι ε- κράτει τόν παθόντα εκ τής κά¬ μης καί τόν έπλητπ ο αυτουρ- γός τής πράξεως Γεώργιος Κ. Παπουτσάκης. Μοί προκυ—ιι εκ παθών των περίστασιν σαφώς καί μνεν- δοιάστυς ότι ο κατηγορούμε¬ νος Μ ι χ α ή |λ Κ. Π α π ο υ τ ο ά κ η ς κατά την διάπρα- ξιν τής ανωτέρω πράξεως τής συνεργασίαν εις απρομελέτητον θανατηφόρον τραύμα ουχί δέ καί ο έτερος Γεώργιος Κ. Πα- πουτσσχης κοτά την διάπριαξιν τής ανωτέρω πράξεως τού α- προμελετήτου θανατηφόρου τ/ραυματια(μού, ούτος ιδατ,έλίΐ εις καταστασιν αναιτίου συγχί- σεως των οισβήαεων καί τού νού λόγω β λ α κ ε ι α ς ώς ώς « τής νοαράς τκηι Μιχαήλ Κ. ΠαπουΓτσακη ηλικκκ καβ' ήν δέν ήτο μέν εντελώς αποκλεισμέ νη η ενεργεια τού λογικού τού, ήτο όμως εις τοιούτον βαθμόν ουσιωδώς τίταραγμενη καϊ η- λαττωμίνη, ώσττε εξ οιτκις τού της λείπουν τα πρός «φαρμο- γήν τής τελΐίας κοϊ παρά τού νόμου διατεταγμένης ποινής προσοπετουμενα. Εν Ρεθύμνω τή 15 Φεβρουαρϊου 1932. — Ο Προ Γστάμενοί των Ενόρκων Εμμ. Ιωσ. Φραγκιαδάκης. Ενι- χειρίσθη μοί αυθωρεί. — Ο Πρόεδρος Ν. Τζωρτζακάκης — Ο Γραμματιεύς Ι. Νικολακάκης». Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή, θΒλονττας να πληροφορήσει, εκ δηιμασιο- γραφικού καβήικοντος, τό Αναι γνωστιικό Κοινώ, αλλά καί νά προστατέψει εκ θρησκευτικόν καθήικοντος, τή,ν Ορθιόδοξη θρησκεϊα καί τή,ν Χρκττιανική Εκκλησία (ιδιαιϊτερσ τής ΚρήΓ της) αυτό τούς ιεχθρούς τη< (ό¬ πως χαρ·ακτηιρϊιζονται οί Μασώ νοι), φέρνει σήόμερα στή δημο σιότίγτα ένα σοβαροΐταΓΓθ θε- μα, πού τό <ειχε προαναντγ-·εϊλει στο προηιγούιμενο φύλλο της. ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ αυτο θεμα σχετίζεται ιμε την ΐπί,μο'νη άρ- νηρη τού Αρχιεπι|σκοπθ'υ Κρη^ της κ. Τΐιμοθεου, νά προσίλθει, ώς ειχε ηθιικο καβή!κον, καί νά καταθ&σει σάν ιμάρτυρας για τή Μασωνΐβ, στίς γνωστές Πανβλ- λήνια δΐκες .μας γιά τα «ιμασω- νιικα χορτϊα», πράγμ·α που μας υχε υτιοσχεθεί, αλλά που τελι κά δέν έκανε. ΟΠΩΣ είναι γνυοτο, στήν πρώ τη φιεξαγωγή τής δικης (παύ α- ναβλήθηκε) μάς ειχε προβάλλει σόιν αρνηπΊκό λόγο την σταιση πού τού έκανε ο Εισαγ- γελεας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορ- μπας, νά μην ερθει — δήθεν — στή δΐικη», πράγιμο πού τώρα αποδειχνεται ότι ήταν πρόσχη- μα, εξ αφορμής τού οποϊου δη- μιουργιήθηκε η γνωστή λυπηρά όντως ,περιπεττεια με την ενστα ση εξαιριέσεως τού κ. Εισαγγε- λεα από τόν Γιανναικουύακιηι καί την εν συνεχεια αυτοεξαΐρεση τού κ. Ζορμπα. ΣΤΗΝ δεύτερη επα,ναλειψη τής πρωττόιδιικίής ιδίας δίκης οτό Η- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 Ο ΜΙΧΑΗΛ Κ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜεΘαύριο Τεταρτη 11 Ιου¬ λίου, Θ6 πραιγΐματοποιηθει στήν ΕΓΣΗ αγρ,οτική συιγικενττρωση στήν οποια θά πάρουν μέρο< οί εκπρόσωποι των παραγω- γών που ανήκαυν στή δύναμη της Ενώσεως. ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Η. "Υστερα όΛτό μηνυτήρια άνα ψορά τοΰ κ. Κ. Λσΐδη, πρός τόν κ. Είσοτγγελέα Ηρακλείου ο τίλευταΤος διέταξε την διε ξογωγή άνακρίσεων. Ή μηνυτή ρια άναφορα στρέφεται κατά τού Δ.Σ. τής ΕΓΣΗ γιά διάφο- ρες πράξεις καί παραλείψεις ποΰ ζημίωσαν — κοττά τόν ιμη ^υτή __ την "Ενωση Γεωργ·· κ'|ών Συν)σμών Ήΐρακλείου. Καί πάλι οτή Χερσόνησο, στίς 4)7)79 ΑΜΕΡΙΚΟΝΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ βρισαμε Εηηααα και εααηνεσ Τούς άναισθητοηοίησαν στό ξύλο οί Χερσονησώτες Για τριτη φορα, μεσα στη διαρ,κεια τής περασιμένης βδομα δας, διάφοροι /^μερικανοί αλη- τες — μισθοφοροι τής Βασης Γουρνών, εδ·ρασαν πάλι σε βά- ρος των κατοίικων της περιο- χής Χερσονήσου Ηρακλείου καί καθύβρισαν την Ελλαδα καί τους ΈλληνεςΙΙ! Συγχεκριιμένα, τό βρόδυ της 4 Ιουλίου, μιά ομόδα από αυ- τούς, άρχισε στίς 11.30" μ.μ. να γορνα καί νά ενοχλεί κατο·ί- κους τής Χερσονήσου. Τό αποκορύφωιμα τής πειρα χτι*ής ενοχλητΐικής περιοδειας των παραπάνω Αψιεριικανών, σηιμειώθηκε γιυρω ατις 1.30' ο- ταν δηιμιουργηισαν επεισοδιο ε- ξω αττό μιά «Ντισκοτεκ» η ο¬ ποια εγραφε σε εί δική ξενόγλωσ ση ταμπελλα ότί «δίν επιτρεπε ται η εϊσοδος σε άτομα πού δεν συνοδεύουν ντομα». Οί Αμερικανοι θελησαν να μπούν βιαίως, μή σεβομενοι την απαγορευΐτΐ'κη ταμπελλα καί τοτε οί ανθρωποι τής «Ντισκο τεικ» τους εζεδιωξον. Στη φασαρια που δημιουρ γήιθΓ|κε οί Αιμερικανοι έβρισαν με τις φρασεις «γ... την Ελλά- δα και τούς 'Ελληνες, γ... τους ΞΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Στήν περιοχή τού χωρίου Κα πετανιανα (κοντα στον Κοφινα) στήν έκκλησίσ Τΐμιος Σταύρος ξένος άρχαιοκάιπηλος, άσχολού μενος μέ σκάψιμο γιά άνεύρεση άρχαιοτήτων γύρω άττό την έκ κλησίςχ αυτή, προξένησε τό πέ- σιμό της!!! Ή Χωροφυλακή διενεργεϊ ά- νακρίσεις γιά τό ίδιότυττο αύτό γκρέμισμα έκκλησίας. Κρητιικούς», οποτε δικαιολογη- μενα, μιά μαδα νέων τούς άρχι σε οτό ξύλο και τους εδωσε ε¬ να γερό μάθημα, με αποτελεσ- μα να ερθει σε λίγο ένα αστυνο μικο περιπολικο τής Βασης Γουρνων μέ 5 αστυνομΐικούς καϊ ενα νοσοκομειαικο μ« 3 νοσοκο- μους καί νά παραλάβει τους α- ναισθηρτοποιημένους από τό ξύ λο υβριστες μας. Η υποθεση παρασιωπήθηκε, τώρα ομως πού έρχεται στή δη- μοσιοτήτα νομίζομε όττι οί Αμε ρικανοί υρριστές πρέπει νά δι- καστούν κι απο τη Διχαιοσυνη. Προτεινομε στήν Εισανγελι κη Αρχή Ηραικλείου νά λάβει τό παρόν δηιμοσίευμα σαν «μη νυτηρια αναφορα» μας και να ενεργήσει τα δεοντα. Προτεινομε ακόιμη στη νεο- εκλεγείσα Επιτροπή κατα των Ξένων Βασεων νά δραστηριο- ποιηβει σχετκκα μέ τό νέο αμε- ριικανιικό υβριστιικό κρούσμα. Μ. Χ. ό Μιοωήλ Κ. Παπουτσάκης, μαΓι μέ τόν αδελφό τού Γεώργΐο (16 χρόνων ό ΐιρώτος- 17 ό δεύ- τερος) αώ, Γυιμναστήριο τού Γαλατα Χανίων, την 15 Αύγούστου (μερά τής Παναγίας) τοϋ 1981, σκοτω- οαν ά,προ,μελετήτακ; τόν συνομήλικό τους Κυριάκο Ι. Τοράκην, κρατώντας τον ό πρώτος άττέ» τα μαλλιά καί χτυπώντοϊς τον ό αόλλος μέ πέτρα στό κεφάλι καί ο' αλλα μ'έραι τοΰ σώματος. Γιά την τιριάξη' τους τό Κα- κουργιοδικεΐο Ρεθύμνης, ούμφωνα μέ την έτυμηγορία των Ένόρκ<ων, τούς δίκ,ασε σέ 15 μηνες φυλακή τόν ιΐρώτο, γΐα τόν ο,γτοϊο δέχτηκε «λόγους 6λακείας> καί
  οέ πέντκ έτών είρκτή τόν δεύτερο. Τό έφηβικό αύτό.
  εγκΛιιιμια^θέΛ' όητίώδιοε'τύν πρώτο' νά' ^ρει τό χρή-
  σμα τής ίερωούνης και νά φτάσει μέχρι και Άρχΐετιί*
  σκοιπος Κρή,της!.
  Πώς νά τρομοκρατήτε την Κριτική
  Η
  Σφοδρή διαμάχπ καταστηματαρχών Τσούμπα - Ούζούνηδων
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  ΔΙΚΩΝ
  ΑΗΑΧΡΙΙΒΙ ΠΑ ΕΒΡΑΝΤΪ -ΧΜ·10ΐυυΞΙΑ
  Σ,τις 4)7)79, κατέθεσε στήν
  Ασφαλεια Ηρακλείου ο διευθυν
  τής τής αΑλήθειας», επι δυό υ-
  ποθίσεων, ποϋ ^ετά απο ισά-
  ριθμα δ>νμοσιευματα, ο Κ. Ει-
  σογνελε<κ διέταξε σχετικές α- νοκρισεις . Προχειται γιά τή δράσπ των Εβροϊων στήν Κρήτη κα· τή χαρτοπαιξιο (ποσό 1 δίς κσϊ ττεριπτωση Δρακοντίδη), στό Η ρακλειο. Γιά τή δεύτερη υποθεση κα- καί ο *. Μιχ. Βίνέρης. Οί Δικοστικοϊ Ετπμϊιληττς Ζα- Οί αδελφοί Μανόλης και Πά- Ο Δικ. Επιμελητής κ. Σα§ιο- Ένας ανθυπομοϊραρχος καί ο βιολάκης καί Μακρυδάκης, πού νογώτης θυζουνης, που δέν πά λόκης σέ μιά αντιδικία τού μέ Δικ. Επιμελητής Σαβιολάκης, —|γαν νά'ίκτελ£θ»υν την από- ροδέχονταν ότι έπρεπε νά τόν Αθηναισ δικηγόρο Παν. μάταια ζορΐζουν τόν Μανόλη φσχτη. ιξωοτοϋν. Κοναξή. Ουζούνη. ΔΠΟΜΙΔηερϊερνηΕΞΩΣΗΠΟΥΔΕΝΕΓΙΝΕ Η Κοινή ΑγΌρά, μπορεί νά μην αποσχόλησε τόσο ακόμη την περιοχή Ηροικλείου, αλλά η ...«ΑιθηναΥκή Αγορό», την αττα σχόλη,σε καί εντονα μάλιστα, την περα·σμίνη βιδομάδα. Πρόκειται γιό το γνωστό κα- νεωσιρισμοθ, τής οδού 1821, το οποίο αρχι- κά είχαν νοιικιάοει απο τόν υπο- δηιματοποιό Βασιλη Τσούμπα οί αδελφοί Ουζούνη σόν εταιρϊα καί στή συνεχεια ο εξ αυτών Γ Ουζούΐνης. Αικριβώς από αυτή την Αλλαγή, ο κ. Τισουμπας νομι μοποιήθηικε, μετά την λήξη τής τριετούς συμπάσης καΐ έκανε έ* ξωση στούς παραπάνω, κέρδι- σε δέ τις σχετικές δίκες τόσο οτό πρωτόδικο Δικαστήριο, ό- σο και στο Εφετειο, οποτε καί βδωσε δια τού δικηγόρου τού κ. Ν. Κυριακάκη εντολή απιιβο- λής καί εγκαταστάσεως, την ο- ποία πήιγε νά εκτελέσεΐ το πρω« τής 3 Ιουλίου ο Δικαστάς Επι¬ μελητής κ. Εμμ. Σαβιολάκης, με συμπράττοντα τον συναδελφό τού κ. Ευ. Μακριδακη. Τό γεγονός αυτό έγινε αφορ μή νά αρχίσει ένα «σήριαλ περι • ΣΥΝΕΧξΙΑ ατη σελΐδα 4 Ό γνωστάς «άγνωοτος» άνωνυμογράφος, πού μέ διάφορα ψευδώνυιμα καϊ σήμαται πού οτόν δΐ- εθνή τους συμβολισμό οηιμαίνουν τόαχους δΐτου έναποθέτονται συνήιθως τα άνθρώπινα άΐτορρίμ.- ματα, άρθρογράφησε καΐ ίπάλι. Ανέλαβε, λέευ την ύιΐτεράσπιστι, τής ήθικης άρό τα βήιμα της συ- γικάλυφης. Καί ήθικολόγηρε γιά τα δήθεν «κα- ταντήιματα τοΰ Ήρακλειώτικου Τύπου», μέ τό δικό τού κατρακιύλισμα οτό 6υθό τής σκοτεινής ιρομοκραιίας κατά τής κριτικής καί τής έπανα- φορας τής προληΐττικης λογοκρισίας!!! Άχρελή «παιδΐκή πράξη» χαρακτηρίζει τό έγκλημα. Και «δικαστική συγγνώμη» την έπιβο- λή τής ποινής των 15 μηνών φυλάκισης. Τόν δέ φονο ενός άνθρώπου τόν χαρακτηρίζει «ήθικά άδιάφορο συμβάν»!!! "Ετσι είναι. Τώρα> γίναμε κι εμείς «αρχον-
  ιες»Ι! Καί πώς νά τό κάνομε; Δέν πρέΐτει νά
  κρΐνόμαοτε! Άλληλεγγύη λοιπόν πρός 2να αλ-
  λο «ύψηλά ίστά,μενο» πρόσωιηο. Τόν πρακαθήρε-
  νο τής έκκλησίας τής Κρήτης! Αΰριο κι έκεϊνος
  μέ τή σειρά τού θά εύλογήσει καϊ τα δΐκά μας
  γένια.
  "Υοτερα ουΰ λέει ό αλλος. Δημοκρατία άιπό
  τό Λαό. γιά χαρή τοϋ Λαοΰ. Δηιμοσιογραφική ή-
  βική στό σκοπό καί την οπηρεσία τής αληθείας.
  "Οχι κύριε! Κάνετε λάθος! Ή Δημοκρατία
  είναι των ύψηλά ισταμένων. Ήθική είναι ή συ-
  γκάλυψη τοΰ έγκλήιματος. Κριτική είναι έκεΐνη
  μόνο πού άσκεϊται στά πλαίοια τοΰ: «Τό κρά-
  τος ειμαι έγώ».
  Κι ΰστερα αν δέν πείθεοθε ύπάρχουν καί
  οί μηνύοεις. Δέν £χετε παρά νά δοκιμάσετε. Μή-
  νυοη γιατϊ δέν δπρεπε νά γραφείς: «Ό λαός
  ϊτρέιΐκι νά μάθει μέ ποία τρόπο έφυγες έιπΐ χούν
  τας οτό εξωτερικόν. Μήνυση γιατϊ ό λαός δέν
  πρέπει νά μάθη ποτέ(!) ποία είναι ή άληθινή άν
  τίσταση κατά τής καταηίεσης καί πώς ακριβώς
  γίνεται δταν αύτη πραγματικαί γίνεταα κλπ. κλπ.
  Μάς άρκεϊ κύριοι (αύτό νά τό χωνέψετε κ
  λά!) ό τίτλος τοΰ άντιστασιακοΰ. Τόν άπαχτή-
  σαιμε στό τέλος τοΰ 1974 καΐ τόν χρησΐμοποιοΰ-
  με άφειδώς άπό τότε καί δόθε μέχρι πού νά 6α-
  οτάξει ή καλοκαιριά. Τί θά κάνομε άν ξανάρθει
  —χτϋπα ξΰλο! — ή μπόρα; Έ! νομίζω πώς ό
  δρόρος... μας είναι γνωστός.
  Τώρα τί γίνεται δταν εμείς θέλομε νά λα-
  σπολογήσομε ένάντια των άντιπάλων μας; Ή
  μέθοδος είναι άπλούοτατη! Λέιμε σέ κάποιο σοα-
  τσογράφο: —Ζωγράφισέ μας 2ναν ά'νθραχπο κρε
  μασμένο άνάποδα πού νά γρά«>ει μέ τα ποδια κι
  εμείς άπό κάτω θά ύπογράφομε «ό άνάττοδος».
  θέλομε νά έπιτεθοΰμε, νά συ«ο<τ>αντήοουμε
  καί νά άιποπροσανατολίσομε κάποΐα άγρο,τΐκή ά-
  περγία< Γ) κάποιο κοινωνικό άγώνα, ύπογράσροιμε με τό ψευδόνυμο «Παρατηρητής». θέλομε νά έκδηλώσουμε την άντικομμουνιοτική ύστερία μας; Χρησιμοποιοϋιμε 2να άπό τα φηφία τού ά- ποχωρητήριου. Τό ν. Μάλιοτο κύριοι. "Ολα αύ- τά λέγονται δημοσιογραφία! Δέν είναι κατάντη- μα! Άμ' τί νομίσατε; €Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  4*1* _Ελ1ΔΑ ^ΙΐΜηϋ Βϋϋ «Ι ϋ.» Μ ■■■ ■ «■
  ! ΕΞΟ §1 ΞΕϋΕΣ ΒΑΣΕΙ* ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  1
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σϋυο^ν {^____
  ποοπρνμε^χωμα οου" *
  Φροζουν οί αλ'λο όο οεομυ
  προλσΡη νο πέι εοτ,ω κ ηι ι (>ι
  Ουλλορη Ο^κτ/ι'εου
  2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  13»
  Ένας έπίκαιρος κατατοπιστικός κατάλογος
  ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Γράφει ό=ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  Αγαπητοί συν" αναγνώστες
  τήΛ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Καλώς σάς βρήικαι.
  Κάποια προσωπική οικογενιει-
  α«ή μου υιπόθεοη, μ έ ικποχρεω-
  σε ν' απουσιιάσω από την προσ¬
  φιλή πιστεύω γιιά οίας στήλη
  μου γΊό ένα 156ήρερο, πράμμα
  πού κι εμένα λύπηισε. ΓνΤέ λύπη-
  σε ακοιμα τό γεγονός πού δέν
  μ"όρεσα νά επιΐστρέψω μι,ά μέ-
  ρπ πρωτύτερα (χθές δηιλαδή
  20 Ιουν'ίου) γ>ιά νΐά παρακολουθή
  σω την Ιστορική Δίικη στό Ε-
  φετιεϊο Χανίων τού ήρωα Γιαν-
  νακου'δαικηι, τού Διευθυντού
  τής Εφημερίδας μας, ώς και!
  τού ΝίΙκου Ψιιλάικη.
  Ευτχαρΐ'—ώ τόν Μεγαλοδύ-
  νομο πού έστειλε τόν φωτισμόν
  τού στους αξίους εκπροσώπους
  τής επί γής Δικαιοσύνην καί βγά
  λονε μιιά τόο διικαιη απόφαοη,
  Καί έρχαμαι τώραι αγαοητοι
  τυναγωνιοτές και συιμπαιραστά-
  τες οτόν όμορφο αγώνα πού
  κάνει τώρα επί 4 χιρόνια ο Διευ-
  θυντής τής «ΑΛΗΘΕΙ¬
  ΑΣ» κα<ί οί αξιοί σιυνεργάτες τού νιά υλοποιήσω μιά υιπόσχε- ση ιπού σάς έδωσα τώρα καί 20 μέρες. Νά δώοω συνέχεια στήν ίρευνίά μου αποκαλύιπτοντας τα καμώματα τής Χανιώτικης μ?ισων»ρίας πού εξακολουθή ακό,μη νά φορεί την διαφανιέ- (ττα'τηι μασκα το ΡΟΤΑΡΥ. Καί εναρμονιζό,μενος ιμϊ την ψωνιή "ήις συνείδηισης κια τού καθήΓ κοντος — τής ένιδον φωνής— να μην υπακοώσω σέ κάιποια άιλ Λη φωνή «τού βλέπε, όικου, σώ- •ια», πολύ βοΛΐιΚή σ' εκ·είνους ->ού έχουν φτιάξει ένα Χριστια-
  ν,σμό στά ιμιέτρο τους, αλλά νά
  ηκολούθησε τό άλλο τό πιό
  ζωνταινό σύνθηιμα αβλέιπιε, ά-
  κου, μίλα» (βροντοφώνα) την ι
  αλήθεια πρός πάσαν κατεύθυν¬
  σιν.
  Λοκπόν συμπολίτας μου μα-
  σωνοροταριανιόιπουιλα καλώς
  οάς βρήκα. Μσλις σήμερα 21)6
  Γκ·ύ επέστρεψα από τό εξωτερι-
  <ό μαθαίνω π ώς προχώρει τ ε, ογγο δόξα σε δσξα κα'ί από τρο- πσίου εις τροπαιον. Συμπτωιμα πκα μάλιστα σηιμιερο τό βράδυ πόλι πανηγυρική συνεοτίαση γιά ■/ό τιμήροιμε τό νεοεκλεγέν συμ βούλιο — δέν ξΐρω άν θά έχει όπως καί πρίν τό μασώνικο ημί ψηιλο. Ίσως κάμιετε ένο ελιγμό νά βσλετε Ροταρισνούς στό ( αμβούΐλιο. Οψώμεθα καί επα- νίρχάμεθα ανΐάλογα. Όμως «μω- ραϊνει Κύιριος...». Γιατί τό λέω αυτό, Πώς άλλως νιά τό πώ α- φού μαθαίνιω πώς βάιχει την τι- μητική τού οττήν αποψινιή φΐΐ- ττα ο πολύς Μάριος πού ξανα>-
  πήρε τό τεκτονικό(;) βάπτισμα
  τού Προέδρου τού ΡόταρυΌ) -
  Τί στό διάιβολο δέν βρέθηκε έ-
  νος Ροταριανός νά βγή πρόε-
  δρος αλλά ο Σεβάισμιΐος, ο αρχι
  ραββίνος τής στοάις Χανίων;
  θαξιζε νά τόν κια,μάρωναν όλοι
  ο σιυνδαιτηψιόνες φβροντα ε-
  κεινιη την Καραγκιοζίιστι>κιη στο
  λή τού Αρχιιμασώνοιυ Χανίων, ή
  μονο οτή Στοα (Λιθινών 25) κα
  τα τίς Ίεροτελεοτίιες φοριέται
  τ-τή η οτολή μπέ τά> τριγωνα,
  τοώς διοβίτες, καί τ' ώλλα λι-
  λια καθώς καιί τίζ ταινίες των
  Ροδοσταύρωιν (ούτε στρατη-
  γός νασουνα φαιδρέ μας Μο>
  ■ ιό...). Κοί τώραι τα ονόμαΐτα
  των Χανιωτών μασόνω·ν — θύ-
  μοτα τήςττλάνιης των οί πιό πολ
  λοί α'λΐλά καί σεβαιοτώς αριθιμός
  εν επιγινώΐσει. Βκείνοι πού δέν
  βρήκαν στήν Χριστιανικήν πί¬
  στην την δικαιίωσιιιν καί εξαγνι-
  συόν, την ανογένΜηΐσιν, αλλά
  την βρήικα μονάιχα οτά άινπ·ρα
  ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΛΝ ΤΑ ΑΙΦΑΑΙΙΤΙΚΑ
  ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΒΙΒΑΙΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  γρά^φως καί διά τού Τάπου
  τούς οτοχα·σμούς τού, τηρών
  τούς Νόμους τού Κράτουις».
  Περαιτέρω το σκειπτικό α-
  ναφέρεται στήν συνταγιματΐική
  ο.παγρρευση κιυικλοφορίας εντύ
  των εκτός των 4 εξαιρέσεων
  πού ρητώς αναφιερονται (προ-
  σβολή θρησκείας, Προ-εδρου
  Δημοκρατίας, πληροφορίες Ενό
  πλων Δυνάμεων, δημοσία αι-
  δώ), μέσα δέ στό έντυπα περι-
  λαμβόνονταΊ καί τα βιβλία.
  Καί τό σκεπτικό καταλήγει:
  «...αι κατά των υπευθύνων
  προβλεπόιμ£ναι ποινι-καί κυρώ-
  σεις καί αξιώσεις πρός αποζηρί
  ώσιν καί ικανοποίησιν ηθικής
  βλάβης... δύνανται νά επιδιωιχ-
  θούν καί επιτευχθούν δΓ αγω-
  γής εκδικαζαμενιης κατά την τα>
  κτικήν διαδικασίαν καί ουχιί δι
  α διατάξεως α σκαλιστικών μέ-
  τρων, λαμβανομένων πρός ρύ¬
  θμισιν τής δημιουργηθείσης
  καταστάσεως, διότι, προεχόν-
  ■■ως, τούτο, θά απετέλει πλήρη
  ικανοποίησιν τού παρεχομένου
  εις τόν προο'βαλλόιμενον δικαι-
  ώματος, τουθ" όπερ απαγορεύ-
  εται υπό τής παραγρ. 4 τού άρ
  θρου 692 Κ. Πολ. Δι*.».
  Μέ άλλα λάγια, η αίτηση α-
  πορρίπτεται— καί πολύ σωστά
  γιά μάς—λόγω τής συνταγμα-
  τικά κατοχυρωρένης ελευθερίας
  των οτοχασμών καί οί προσ-
  βαλλάμενοι μπορούν καί εχουν
  διΐκα.ίωμα να μηνυσουν τούς υ-
  πεύ&υνου'ς τού Βΐιβλίθιυ στά
  Ποινικά Δικαιστιήρια γιά συ,κο-
  φαντική δυσφήιμιση κ.λ.π.
  πραγμα πού έγινε από πολλούς
  ήδη.
  ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΊ'ΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  των πατεράδων του.ς;
  Μιά οικογενεια τετραμελής
  γιά νά κατεβεί από τόν Πειραια
  στο Ηράκλειο θέλει μονο γιά ει-
  σιτήρια οερί τις 6.000 δρχ.
  Αλλά, θά μού πήτε, πώς θά
  γινόταν οί εφοπλιστές, από
  πλοάσιοι πλουσιώτεροι, άν η
  Κυβέρνηση τής οκονομικής οΑι
  γαρχιας, δέν τούς έκανε τέτοιες
  ενισχυτικ-ές ενέσεις;
  Πολυτέλεια λοιπον πιά τότα-
  ξιδι. Περιορισμός στις ανθρώπι
  νες επικοινωνίες. Φραγμός στά
  παιδία πού θέλουν νά δούν τίς
  ριζες των προγόνων τους. Εμπό
  διο, γενικά, σέ όλους, όσους
  γιά δουλειές ακόιμη, πρέπει νά
  ταξιδέψουν. Ενδομυχη,, τέλος,
  κατάρα, αιπό τους φτωχους κι
  αδύναμους οικονομικά, γιό τό
  ότι η Κρήτη είναι... νηΊσϋ
  Μ. Χ.
  ΤΟ ΑΡ8ΡΟ ΤΟΥ κ. φ. ΔΕΛΦΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  Ορέφεται, η σιύγχρονη ανθρω-
  πότητα, η σύιγχρονιη νεολαία. Ε
  ποχή τής αποθέωσης τή< βλα- κείας. Εποχή ομοιομορφιας κι οπεραντολογιας, πού έχασε τό μετρο. Εποχή τής παραξίαςπού θεωρειται αξία. Βλέπουιμε έργα ανάξια· νά επαι νούνται, καί νά βραβεύονται, κι ούτε λογος γιά τα σπουδαϊα καί τα σοβαρά που περιιμενουν υπομονετικά τόν καιρό τής α¬ θανασίας τους. Καί δέν είναι ένδειξη δύνα- μης νά ανεβαινει κανείς γρήγορα μέ τό έργο τού, πού δέν είναι ανϋτερο, αλλά μιάς μέσης αξι- ας. Κι οσο γρήγορα κι εύκο- λα ανεβαινει κανείς, τόσο γρή- γορη θά είναι η τντώση τού. Αυτό συ,μβαίνει σήιμερα σχεδόν σ' όλες τις εκιδηλώσεις τής ζω- ή<,, καί κυριως τις πνευιματοκαλ λι.τεχνιιικές. Πρσκειται γιά μιά ψιυτολά,μψη, κόποιο. επίχρησμα που στολίζονται τα εργα τής ακατασχετη^ς φλυορ,Ός. Μεσα απ' αυτή την θλιβερή κι απογο- ητευτΐΜή κατσσταση βγαινουν κι οί νεοι πού δέν εχουν δική τους φωνιή, ντυμίνοι κι αύτοι το παρδαλό έντδαμα. Σάν αντι¬ δράση σ' αυτό το κοινωνικοπο λιτικο «αί πνευματικο χαος έρ¬ χεται η οργανωμενη τρ,ομοκιρα- -ια, πού υπόσχεται κι αυιτή τόν τον παράδεισο. Τό αϊμα ρέει στίς πόΛεις. Αιβεβαιότητα. Καννι βαλισμός. Ζωώδης καταοταση. Ανθρωιποι ΐίπάνιθρωπσι. Καί γύ ρω μας φωνιές από νεοφώτι- στους σωτήρες α,πατεώνες! Στήν αναμ,πουιμπούλα χαίρίται· ο λύκος. Είναι η κρίσιμη στιγ- μή, πού, όπως λέει ευστοχα ο Άλκ. Γιαννόπουλος, «ικοί τό αγ χος μας τό είιπαμε «αγάπη»; Υ- ποχριτή αδελφέ μου...». Απέ- ραντη ζούγκιλα κατάντηρί στήν ι-οινυνία ο πολιτισμός. ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΦΗΣ των σκοτεινών Στοών 6που τό πνεύιμα τού σατανά, τό πνευμα -τ>ς πλάνη^:..
  Ορίστε λοιπόν τα ονόιματα
  "αί οί τίτλοι — ειδικότηττες των
  Χανιωτών μασώνων (όχι όλων)
  πΑύ πορουσιάζονττοι μιέ την δια
  υανή μάισκα τού Ροταριαινού
  πλανώντες ή πλανώμενοΊ.
  1) Βαρδάκης Νικόστρατος:
  το 1966 ξιφοφόρος καί τό 1969
  επί Χούντας, αρχΐ'ερέας
  2) Βογιατζάκηις Κων)νος Πα'-
  τρός: Τό 1967 Ξιφοφαρος κα»
  ι ό 1969 ΕλαΐΌνόμος
  3) Βολουδάικης Γεώργιος πρό
  σ0ετο·ς Εϊλ,αιονόμος
  4) Γα'Γτανάΐκη'ς Δημήτριος
  ΒιβλιοφυΙλαξ 1962 καιϊ πρόσθε¬
  τος Γραμματέας τό 1963
  5) Γεωρβαοάικηις Μιιχιαήλ Βι-
  Γίλιοπώλης
  6) Δελάικης Εμμανουήλ οδον^
  τίατρος δήθεν Ροταριανός αιλλά
  σημερινάς Σεβάσμιος Στοάς Χσ-
  Λ ϊων.
  7) Καραβελιάικης Στυλιανός
  Δικηγόρος — πρόσθετος Ρήρ
  τωρ — Αρχειοφύλαξ
  8) Καψωμένος Γεώιργιος τ.
  Λΐ'κΐΐαρχης, επόπτηις. (ΚαυιχΟΓ
  τα: δια την μαισωινιικήν τού ιδιό-
  τ-τα).
  9) ΜαλεφΙάικης Αλεξ. Δΐκηγορος
  Ποοσθετος Ρήτωρ
  Ό) Μιανούΐσας Μανούσος Πολ.
  Μηχανικάς — Αρχιτρίικλιος καί
  Αρχειοφύλαξ
  11) Μανωλικάικηις Κων)νο< Έμπορος — Ελαιον'ό|μος, ταιμϊ1- υς. αρχιτρνικλινος. 12) Μαραθάικηις Κιρίτων Γραμ ματεάς 13) Νιΐικολα'ί'δης ΣουρίΙδων Υπαλ. ΕΤΕ Τελεταρχιη^ 14) Παπαδιακης Γεώργ.: Πρ. Ε',τπορ. Συλλόγου — Δσκιμο στής — Βπόπτης. 15) Πολιτώφ Κων)νος Δικηγό ρος: ΕλαΌναμος — Εποπτης — Ρήτωιρ 16) Πουλεδάικης Βασ. Γυμνα- ίΐαρχιης: Ξιφοφορος — Ση/μαιιο φορος Αρχειοφύλαξ. 17) Σπυριδάκης Βασολ. Φαρ μακοποιος — Αρχιιτρίικλινος — έλεγχος ■·■■■■■■■■■«■■■■■*■■■«■■■■■ ■•■■««■■■■«•■•■■««■■■■■•■■•■■■•■■■Β 18) Σταυρακάικης Ελευθέρι¬ ος: Γιεν. Βπιθεωρητής Μεσης Γραμματεύις — Σεβάσμιος. 19) Τζε'Γράνης Στυΐλιανός: Υ- ιΐάλληλος Ιονικής: Ελαι^ονόμος (Υποψιήιφως Συμβουλάς Περιφε- οειακης Χούντας) 20) Χατζηδάκης Αναστάσιος τειλετάρχηις (τ. Γεν. Ειπότττης Γιροισκάπων Κρήτην) 21) ΧατζηΓιΓωάννου Βαισΐΐλ. τιφοφόρος. 23) ΒαρδινογιόινΜης Εμμ. Ια τρός. 24) Φαξάικιης Γεώργ.: Ιατρός τράς 25) Φραδελάικιης Βαοι. Βπαγ- γελματιίας 26) Σε'ι'μΐν,ης ΓεώΙργ.: Δικη 27) Αρετάικης Ιωάννης: Διικη γορος ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕΙΡΗΝΕΣΜΠΗΤΣ. ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Χθές Κυριακή, στό ξενοδο- χειακό — τουριστικό συγικ,ρότη μα «Σπρήνες Μπήτς», στά Μά1- λια, διοργανώθηικαν κολυιμβηιτι- κοί αγώνες. Ήταν μιά από τίς εκδηλώσεις που διοργανώνει τσχτικά η διιεύθυνση τού συγ- κροτήματος, γιά- χαρή τόσο των διαμενόντων στό παραπά- νω ξενοδοχείο ξένων κυρίως τουριστών, αλλά κοί των ντό- πιων πού πηγαίνουν εχεί γιά νά περάσουν λίγες ευχάριστίς ώ- ρες Στό «Σειρηνες Μπήτς» κά- θε Σάββατο βράδυ, διοργανώ- νοντοι επίοης ίκοικττεηλ μί ατο- μικές ιπροσικλήσεις, ενώ τα απο- γεύματα τής Κυριακάς γίνον- τοι παιδικά παρτυ μέ συμμετο- χή παιδιών τού ξενοδοχιείου καί από τα Μάλλια, τα οποία μα- ΤΡΕΙΣ ΑΓΓΛΙΔΕΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΡΑΚΑΡΑΝ Τρείς αγγλιδες τουριστρΐες οί Μπάρολυ Κίμ, Στρατόν Τού- λιενταμ καί Χήλ Λόλαρ, έκλεψαν την 27)6)79 στά Μάλλια, τό ΗΙ 7614 ημιφορτηγάκι τού Ζαχ. Γραφανάικη, και μέ οδηγο την πρώτη τό τροκάρανε μετά από λίγο σέ μιά στέρνα, μέ απο τελεσμα να τραυματιστούν καί οί τρείς. Σήιμερα τό μεσηιμέρι, θά δικα οτούν από τό Τριμελές Πλημμΐ λειοδιΐκείο Ηρακλείου, ύστερα από την αναβολή πού έγινε προ χθές Σάββατο, γιά λόγους υγεί άς τής πρώΐτης πού νοσηλεύε- ται στόν «Ευαγγελισμό» Ηρα¬ κλείου. ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ Ο Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ο Πολιτευτής τής ΕΔΗΚ κ. Μιχάλης Σταυρακάκης «οαί η δ. Μαρινέλα Μαμαλόκιη (κόιρη τού Μαθιού) παντρεύιτηκαν στίς 6 μ.μ. χθΐές Κυριαική στήν Παναγία Καλυιβια^νιή, Στίς 9 τό βράδυ στούς Βόρ ρους, δόθηκε γαμήλειο δείπνο μέ συμμετοχή πολλών Ηρακλειω των καί κατοίικων τής περιοχής τού παραπάνω χωρίου. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» ΕΠΑΘΕ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΕ ΠΙΣΩ Προχθές Σάββατο πρωΐ, οί άπιβάτες τκ>ύ πετοθσαν
  άπό Άθήνα πρός ΊΗ,ράκλειο
  μέ την πτήοη, των 6.15' π.
  μ. τής «ΌλυιμΐΓπακίίς», εΐ-
  χαν μιά δυσάρεστη &πλη
  ξη· ,
  Λίγο μετά την άπογείω-
  ση ή μιά τουρμπίνα τού άε
  ροπλάνου δπαθε 6λά6η-
  μέ άποτέλεσμα νά γυρί-
  σουν πίσω στό άεροδράμιο
  τοΰ Έλληνικοΰ.
  Τελικά ήρθαν μέ αλλη
  ΐττήση.
  θαίνουν οτά πρώιτα ελληνικούς
  καί κρητικσύς χορούς.
  Τό «Σειρηνες Μπήτς», πού
  διευθύνεται οπό την κ. Ελένη
  Βισβικη,, πρόσφε,ρε κρεββάτια
  καί φώς οτίς παραιοείμενες Παι-
  δ·κές Κατασκιηνίώσεις.
  Πλη,ροφορούιμαστε ακώιμη ό¬
  τι εντός των ημερών τό παρα¬
  πάνω συγκρότημα θά καθιερώ-
  σει καί εκδηιλωσεις, στίς οποίες
  μέ ατομΐικιες προσκλήσιεις, θά
  μπορούν νά παίρνουν μέιρος ά>-
  τομα από την Ηρακλειώτικη
  κοινωνία.
  ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΕ
  Η ΒΙΑΣΘΕΙΣΑ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΤΕΣ
  Ή γνωθτή ύποθεση τοΰ
  βιασμοΰ ξένης τουρίστραας
  (κοιναηΊκής λειτουργοΰ)
  μπ.ροστά στά ,μάτια τοΰ ου
  ζύγου της (!) παύ έγινε «ύ
  πό την απειλήν μαχαίρας»
  άσιό δυό "Ελληνες (κατοί-
  κους περιοχής Ηρακλείου)
  ουμβιβάστηκε τελικά καί
  ή 6ιασθεΐσα· άνακάλεσε τή
  μήνυο'ημ μέ άιποτέλεομα οί
  διαστές τΐις νά γλυτώσουν
  άπό σίγουιρη βαρεία κατα-
  δίκη.
  Έξώόικα κυκλ(κρορεΐ ή
  φήρη ότι ή ΰιπόθεση φτιά-
  χτηκε μέ την καταβολή στή
  βιασθεϊσα τοΰ ποσοΰ των
  400 χιλιάδων δραχιμών.
  Άκριβοπληρωιμένος... 6ι-
  αομος μά την άλήθεια!
  ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΑΝΙΒΑΡ»
  ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
  ΣΤΟΝ θ. ΣΚΟΡΔΑΛΟ
  Την επόμενη Κυριακιή 8 Ιου¬
  λίου στις 8 μ.μ. στό γήρίδο
  «Ηροδότου», στήν Αλιικαρνασ-
  σό η γραμμοφωνική εταιρεία
  «Πάνιβαρ» διο,ργανιώνει μεγάλη
  μουσική εκδηλώση, μέ σαμμετο
  χή 24 καλλιτεχνών.
  Κατά τή διάρκεια τής εκδήλω
  σης αυτής θά δοθεί καιί «χρυ-
  σος δί,σκος» στόν γνωστό λυρό
  οη θανάοη Σκορδαλό.
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΟΙ ΙΔΙΟΧΤΗΤΕΣ
  ΟΔΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
  Από ιδιοχτή(τες τής οδού
  Δαιδαλοκ εγινε μηνυτήρια ανα-
  φορα, μέσω Τροχαιίας, στόν κ.
  Εισαγγελέα Ηραικλείου, γιά πα-
  ράνομη τοποθέτ.ηιση πινακιδων,
  ανέγερΐση εμποδίων κλτ» στόν
  παραιπάνω δρόμο, από τόν Δή
  μο Ηρακλείου.
  Ήδη ο Δήιμος ειδοποιήίθηκε
  σχετικά, άν δέ εντός ευλογου
  χρονου δέν συιμμορφωθεί, θά
  ασκηθειί αυτεπάγγελτη δϊυξη ε¬
  ναντίον τού.
  Η παραπάνω ενεργεια είναι
  αποτόλεσμα των έργων ήού κά
  νει ο Δήμος στήν οδό ΔαΙδάλου
  οί καταστηματάρχες, τής οποί¬
  ας όνττως ταλαιπωρούνται κ&ί
  ζημιώνονται υλικά.
  ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣ ΕΒΑΝΣ
  ΕΙΧΑΜΕ άκούσει ότι £ Διοίκηση Χιοροοριυλακίίς Ήρα
  κλείου, διά τοΰ άρ,μοδίου Τμήματος Τροχαίας, θά <κα- θάριζε» την όδό "Εβανς 4ττό τα παρκαριοιμένα σ* ού την αύτοκίνητα, κάνοντας έ"ναρξη τής κυκλοφοριακης άποσυ.μφόρηοης άπό τόν δρόρο αυτόν, γιά νά έπεχτα- θεϊ μετά στήν Πλατεία Δασκαλογιάννη καΐ την όδό 25ης Αύγούσ·του. ΜΑΘΑΜΕ μάλιστα δτι στήν "Εβανς άπιβληθήικαΓνε καί πολλά πρόστιμα κα! δόβηκαν άρκετές κλήσεις. ΠΑΡΑ όμως τα παραπάνω, στήν όδος "Εβανς συνεχί- ζουν νά είναι παρκαρκίμεναι μέρα'-Λ'ύχται καί άίπό τίς δυό της πλευρές μάλιοτα πάρα ΐτολλά αύτοκίνηται. ΡΩΊΌΥΜΕ λοιπόν, γιατί άφοΰ — όπως άποδεικνύεται — οί άρμόδιες Άοτυνομΐκές Άρχές δέν μΐτοροΰν νά κά¬ νουν τϊποτε, άνακαινώνουν καί λένε «ρεγάλες κου- 6έντες» μέ άποτέλεοτια νά μένουν στή συνέχεια έκτε- θειμένες; ΣΤΟ σηιμεΐο αύτό τόσον ό Δ)τής Διοικήσεως κ. Κου- τούπης, δσο καΐ ό Δ)τής τής Τροχαίας Ηρακλείου- πού είναι κΐ αύτός όπως τόν πρώτο νεοτοποθε ιηβεΐς, εχουν νοιμίζομε χρέος νά ιποΰν γιοτϊ καΐ γΐά ποιούς λόγους, άουνατοϋ,ν νά έκραρμόσουν μιά άπόφαση, πού κρίθηκε άπό τις κυκλοφοριακές άνάγκες τής πόλης έ- πιβεβληιμένη. ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟ ΠΟΛΛΟΙ μας παραιπονέθηκαν γιά την άργοπορία τοΰ Μηχανολογικοΰ Γραφείου Ηρακλείου, στά θέματα τής σχέσεως τού μέ τό Κοινό. Μδς καταγγέλθηκαν μά λιστα περΐπτώσεΐς πού ή καθυστέρΐιση ύποβέσεων σχετιζαμένων μέ την παραπάνω ύιπηρεσία, έφτταναν τό δίμηνο! ΚΑΤΑΝΟΟιΥΜΕ τόν όγικο τής εργασίας καί κυρίως σέ σχέοη μέ τόν μΐκρό άρΐθΐμό των ύπαλληλων. ΕΚΕΙΝΟ δμως πού δέν καταλαβαίνομε είναι ή πρστε- ραιότητα πού δίδεται μερικές φορές, ΰστερα άπό πολι πκές παρεμβάσεις, καθώς καί ή μή έιπαρκής στελέχω- ση τοθ Γρφείου μέ πρόσθετους καί ίκανούς ύιτπαλλή- λους. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, πού φορολογοΰνται (άγρίως μάλιοτα) άπό τό Κράτος, έόχουν απαιτήση άπό αύτό νά έξυπηραι- τοΰνται άπό διαφοράς ύπηρεσίες τού, γρήγορα καί άτα- λαιπώρητα καί πρό παντός νά μην χρειάζονται γιά νομΐ μες έξυπηρετήρεις των Κρατικών 'Υιπηρεσιών, την πα- ρέ,μβαση των πολιτικών παραγόντων. ΤΟ ΜΗΧΑιΝΟΛΟΓΙιΚΟ μάλιο'Γα, πού είναι μιά τόσο σο- βαρή ύπηρεσία, θά πρέιπει, στόν τομέα αυτόν, νά στελε- χωθεϊ κατά τέτοΐο τρόπο ώστε νά έξυπηρετεΐ τό Κοινό, χωρίς τα εί3λογα παράπονα πού ύπάρχουν σέ βάρος τού τώρα. ΟΙ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΑ τής έξαλοσύνης των ντόπιων καί ξένων «όργισμένων νέων» τής περίεργης έποχίίς ,μας. γίνον- ται κατά καΐρούς καί πολλά ήφυχα. ΜΕΤΑΞΥ αυτών (έκτός άιπό τα μνημεϊα, πού τα φβεί ρουν, τίς καρέκλες πού τίς ξυραφίζουν, τα λάστιχα πού τα οκίζουν, τα καλαθάκια άχρήστων πού τα κλω- τσοχτυποΰν κλπ. κλπ.) περιλαμβάνονται καϊ οί προ- τομές τοϋ Ηρακλείου, δπως τοΰ Μηνα Γεωργιάδη καί τοΰ θεοτοκοπούλου, στά άντίστοιχα Πάρκα, πού τούς εχουν σπάσει μϋτες καί αύτιά. ΚΑΝΟΜΕ έκκληση στούς περίεργους αύτούς «έγκλη- ματίες άφύχων» νά περιορίσουν την άνεξήγητη δρά- ση τους καί στίς καταδιωχτικές άρχές γιά τή σύλλη- ψή τους. Καί, ώστόσο, στόν Δή,μο, γιά κάποια έΐηανόρ- θα>ση των ζηιμιών, πού βλέποντάς τις κανείς άγανα-
  χτεϊ, λυπαται, άλλά καϊ άναρωτιέται γιατί δέν έπα-
  νορθώνονται.
  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ
  ΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΕ
  Στό Νοσοκομεΐο ΚΑΤ
  των Αθηνών, μεταφέρθηκε
  εύσπεσμένα την περασμέ
  νη 6δομάδα, ό ύπάλληλος
  τού Δήμου Ηρακλείου Γ.
  Β. πού ό νερός οΐκοδόμος
  Ποταμιανάκης, τόν έκαψε
  μέ νέφτι στή «Λότζια» άφοΰ
  προηγουμένως τόν έ*δειρε,
  γιά τίς γνωστες σεξουαΛΐ-
  κές διαφορές τους.
  Ή κατάσταση τής ύγείας
  τού έξακολουθεϊ νά είναι
  πολύ σοβαρή, παρά τό δτι
  λέγεται πώς, τελικά, θά δι
  αφύγει τόν κίνδυνο.
  Ή έγκληματική αυτή έ
  νέργεΐα πού συιγκλόνισε
  την κοινωνία τοΰ Ήρακλεί
  ου, πηρε πανελλήνΐα δη-
  μοσιότητα, μιά δέ άθηιναϊκή
  έφιημερίδα (ή «Άπογευμα-
  τινή») την έκανε την παρ.
  Τρίτη πρώτο θέ
  ΣΕ ΑΔΕΙΑ
  Ο κ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  Από προχθές 30 Ιουνΐου, ο
  Σύμβουλος τής Νομαρχΐας κ.
  Στρατάκης, έφυγε γιά 20ήμφη
  αδεία.
  ΕΡΧΕΤΑΙ Ο
  ΛΕΩΝ.ΚΥΡΚΟΣ
  Την ερχό,μενη Παρασκευή
  6 Ιουλίου θά έρθει στό Ηρά-
  κ,' ειο ο κοινοβουλευτιικος εκιπρό
  σωποςτού ΚΚΕ (εσ.) κ. Λεωνϊ-'
  δας Κύρκος, ο οποίος καί θά
  παραμείνει μέχρι τίς 8 Ιοι/λίου.
  Στο διάστηιμα αυτο έχει προ
  γοαμματίισει νά επισκεφτεί τα
  χωρία καί κωμοπόλεις: Χερσό¬
  νησος, Μοχός, Ανώγεια, Γέριγε-
  ριη1, Πανασός, Μοίρε,ς, Τυιμπά-
  κ Πόμπια, προκειιμένου νά συ
  ζητήσει μέ τούς κατοίκους
  τους τα προβλήιματά τους κα.ί
  νά τοϋς αναλύισει τή αηιμερινή
  πολιτιικ,ή καί οΐ'κονομική κατά¬
  σταση τού τόπο.υ μας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Η ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ
  ΤΕΩΣ ΝΟΜΙΑΤΡΟΥ
  Κατά τοϋ τ. Νομιάτρου
  Ηρακλείου· κ. ,Ειμμ. Κοκο¬
  λάκη, συνεχίζεται άπό τόν
  'Λνακριτή κ. Δουλγεράκη
  ή κύρια άνάκρ,ιση ΐτού προ
  έκυφε άπό σειρά διοικητι
  κων πορισμάτων σέ βάρος
  τοΰ παραπάνω γΐατροΰ, εύ
  ρύτερα γνωστοΰ ά—ό τίς δι
  αμάχες τού μέ τόν Κεσραλο
  γιάννη καί τίς κατ' επανά¬
  ληψιν μεταθέοεΐς καί άντί-
  στοιχες άκυρώσεις τους.
  ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ
  ΤΕΛΙΚΑ
  ΤΟ «ΙΚΑΡΟΣ»
  Στά 10 ξενοδοχείαι περιοχής
  Ηρακλείου, πού επιβλήβηικε πρό
  οτιμο 200 χιλιάδων δραχμών
  για υπέρ κροτήσεις (Όβερμπού
  κιγκ), είχε συμπεριληφθεί αρχι-
  κά καί τόι «Ίικαρος Βιλάζ», τού
  σποίου τό ονομα περιλαμβανό-
  ταν στο σχετικό τέλεξ, βάσει
  τού οπθιίαυ εμείς γράψαμε τή
  σχετικήι ειδηιση.
  Προχθές Σάββατο όμως η
  αρμοδία τσπική υπηρ&σία τού
  ΕΟΤ μάς γνώρισε ότι η αναγρα
  φή τού «Ίκαρος» στό παραπά¬
  νω τέλεξ έγινε απο λάθος τή< κεντρικής υπηρεσίας τού ΕΟΤ. Ευχαρίστως δημσσιεύομε τή νεώτερη σχετικά είδη,ση, αλλά δεν μπορούιμε νά μή σημειώσο- με ότι ο ΕΟΤ δέν δικαιολογεί- ται νά κάνει τέτοια σοβαρά λά- θη, εκτός καί άν κάτι άλλο συμ¬ βαίνη, πού δέν θέλομε νά τό πιστεύομε. ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Στό ξενοδοχεϊο τής πε¬ ριοχάς Γουβών Ηρακλείου «Κάντια», ό Δικηγορικός Σύλλογος "Ηρακλείου όρ- γάνωοε τα μέοα τής περα- ■σμένης βδομάδας συνεστία οη>, επί τή λήξει τής δικαστι
  κης περιόδου, πρός τιμήν
  ιών Δικαθτικών Άρχώντοΰ
  Ηρακλείου.
  Στήν παρ,απάνω ώραία
  εκδηλώση παραβρέθηκαν
  πολλαί δικηγόροι καϊ δλοι
  σχεδόν οί Δικαστές καί
  Άντεισαγγελεϊς τοΰ Πρωτο
  δΐκείου μας, μέ έιπίκείραλΓίς
  τόν Πρόεδρο κ. Παληοκώ-
  οτα καί τόν Είσαγγελέα κ
  Ζορμπα.
  Κατά την συνεστίαση ό
  Πρόεδρος τοΰ Δικηγορι-
  κοΰ Συλλόγου κ. Άνδρου-
  λακάκης, μίλησε δι" ολίγων
  καΐ εύχήθηκε «καλές δχακο
  έ
  ■:··:»:»::::::::":Π::::::··Η·:;::::·:ί:·:!;;::!·;:::;;;::::::::!::
  'απόψεΐς
  ί::::::::::::::::::::Η!£»!ΗΗΗ::ί::!Η!:!:!Η::Η·Η!»»:»:!!Γ
  Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  ΗΊΌΥΡΙΣΤΙΚΗΆστυνομία Ηρακλείου είναι
  άπό τίς ύπηρεσίες τής Χωροφυλακής, πού αυτόν χΓ
  και,ρό κυρίως προσφέρει σημαντικές ύττηρεοίες ^^
  τόπο, έν όψει τής τουριστικής κίνησης, πού αρχι^,.
  δή καί σέ λίγο θά φαάσει οτό φόριε της. Ί'
  ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ της, άλλά καί οί γυναΐκες (μια ,
  πρόσφατα τοποθετήθηκαν καί Χιοροφυλακίνες οτήν°'
  πηρεσία αύτη)- έργάζονται άκαΓάίταυσια πολλές ώρ^
  προσπαβώντας εύσυνείδητα νά έξυπηρετήσουν χο^
  ζένους μας.
  ΟΤΑΝ μάλιστα ληφθεΐ ύιπ' δψη δτι ή έκταση δραοΐη
  ριάιητας τής Τουριστικής ΆοΤυνομίας ΉρακλείΟι"
  δέν περιορίζεται μόνο μέσα στό Ήράκλεΐο, άλλά
  σέ αλλα τουραστικά κέντρα τοΰ Νοΐιοΰ,
  Μάλλπα κλπ.), τότε αύξάνεται περισσότερο ή
  ρά της παραπάνω υπηρεσίας.
  ΑΞΙΖΟΥΝ λοιπόν συγχαρητήρΐα σέ δλο τό
  τής Τουριστικής Άσιυνσιιίας Ηρακλείου, πού
  συνετή καθοδήγηση τοΰ Διοικητή της κ.
  τού, δουλεόει δηιμΐουργικά καΐ άθόρυβα, σέ ϋνα τ6ο0
  σημαντικό τομέα.
  «ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
  Η 5η ΙΟΥΝΪΟΥ όρίσθηκε, άπό την Γενΐκή Συνέλεο
  ση τοΰ ΟΗΕ, σάν «παγκόσμια ήμέρα περιβαλλοντος,
  "Ετσι, καλύψαμε μέ τούς τύπους αλλη μιά ήμερο.
  μηνία, μά χωρίς κανένα ούσιαστΐκό περιεχόμενο.
  Εμείς συνεχίζομε νά ρυπαίνομε τούς γύρω μας
  χοίρους, μέ την ϊδια ανεση καί «φυσικότητα» πού ου-
  νηθΐσαμε νά ζοΰμε.
  Σκουπίδΐα σιούς δρόμους, γυαλιά καί πετρέλαΐα
  στις άκτές, άναθυμΐάσεις όπό τα έργοστάοΐα καί σχου
  πΐδότοπους καί·. ζήτω ή·.. Παγκάσμια Ήμέρα Περι-
  οάλλοντος!
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑ ΜΙΜΗΣΗ
  Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ τοΰ Δημοτι
  κου Σχολείου Κοκκίνου
  Πύργου κ. Κοτζάκης Δη-
  μήιτρης, μαζί μέ τούς λϊ-
  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΧ.
  Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ
  Τό Μονιαμελές Πλη,μμελειοδι-
  κ,είο Ηρακλείου, καταδίκασε τό
  Σάββοτο τό μεσημέρι, τον Ιρ-
  λανδό αλητοτουριιοτα Μπρέν-
  τεν Μάρτιν, σέ 500 δρχ. πρό-
  στιμο, διότι παρέτεινε την πα-
  παμονή τού ιοτήν Ελλάδα (Μά-
  ταλλα Κρήτηις), αρκετά π^ραν
  τού ορίου τής σχετκκ,ής αδείας
  παραμονής.
  Ο ίδιος είχε παρ.απί,μιφθεί
  καί γιά αλητεία, αλλά τό δικα-
  στήθιθ τόν αθώωσε.
  γους μαθητές τού είναι 6ξΐ
  ος συγχαρηιτηρίων καί πά-
  ράδειγμα γιά μίμηοη. Μετά
  την φετεινή ρύπανση των
  νότΐων άκτών τής Κρήτης
  καθάρισαν 2να μεγάλο μέ·
  ρος τής παραλίας τοΰ Κοκ¬
  κίνου Πύργου 4π)ό τίς πί
  σες.
  Τό μέρος αύτό είναι καί
  το μόνο προσπό
  στούς λουομένους.
  Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
  ΣΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ
  Τό ερχόμενο Σάββατο 7 Ιου
  λιου, στίς 9.30 τό βράδυ, αρχί
  ζει η «Γιορτή Κρασιού Δαφ-
  νών» πού καθιερώθιηκε, ώς γνω
  στόν, τα τελευταία χρόνια καί
  γινεται μΐ «πιτυχία.
  Τό φετεινό πρόγραμμα πε-
  ρ.λαμβάνει εκθέση καί δωρεά
  διαθέση όΐλων των ποιικιλιών
  τού Δαφνιανού κρασιοώ, κρη»
  τικό γλέντι μέ ξακουστούις λυ-
  ραρηδες, εκθιεση γεωργικών ερ-
  γολείων και επιδείξη κρητικού
  αργαλειου καί υφαντών.
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
  'Εγιν'. χθες Κυρια*ή πρωί
  στό θέατρο «Ηλέκτρα» Ιεραπέ¬
  τρας αγροτική σύισκεψη πού δι
  οργάνωσαν οί Αγροτικοί Σύλλο
  γοι Λασιθιού καί Τυιμπακίου καί
  5 Σύλλογος εκτός εποχής κη-
  πευτικών Ιε,ραπιέτρας.
  θέματα ποϋ συζη,τηθιηικ·αν
  ήπαν τα δελτία ανωτατων τι-
  μών οτά εκτός εποχής κηπευτι-
  κα και η ανατιιμηση των εξόδων
  καλλιεργητικών εφοδίων.
  ΕΙΡΗΝΗ
  ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗ
  (ΠΟΜΠΟΔΑΚΗ)
  Μιά ώραία νέα οτήνήλι
  κία των 38 χρονών, ποίι ί|-
  ταν συγχρόνως 2νας λαμ-
  πρός επιστήμονας καί ύπέ
  ροχος όΐνθρωπος, δσδυοε
  ξαφνΐκά γιά νά λυιπήσει δ-
  λους δσους την ννώριοαν
  Άγαπημένη ξαδέοφΐ), Ρη
  νούλα, γΐατί έχρυγες τόοο
  πρόωρα, γιααΐ μ&ς λύΐτη-
  σες έσυ, πού κανένα δέν μ
  κρανες ποτέ; θά σέ θυμό-
  μαστε πάντα.
  "Ας είναι έλαφρύ τό χώ-
  μα τοΰ χωρίου μας, πού οέ
  σκέπασε.
  Σ.Κ.Σ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  συνεχίζει νά δχει
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΚΣ
  τόσο σέ έλεύθερη
  διά των περιπτέρων
  πωλήση, δσο καΐ
  σέ πληρωτιχές
  συνδρομές
  ΜΕΒΕΑ
  ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 224-523 καί 235-739
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΛΗΘΕΙΑ> ΟΉΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Μαθητικοί Παλμοί
  ΠΟΑΥΠΑΟΚΟ ΣΥΣΤΗιΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΠΜ
  Τού μοθητή Μάνου Παρασκευα
  "Υστερα άπό πολλές ς>αμ
  φαρονολογίες τής Κυβερ¬
  νήσεως, γιά την έκπααδευ-
  τικη άλλαγή δοκΐμάσαμε
  πρΐν άπό μέρες τό ιταό δύ-
  σκολο καΐ πολύιπλοκο σύ-
  οτημα έξετάσεων.
  Χύααμε πολύ ίδρώτα πά
  νω στό γρ,αφεΐο διαβάζον-
  τας μέ σκοπό νά έξασφαλί
  σουρε δνα καλύτερο μέλ-
  λον. Ή παλιτική όρος τής
  κυβερνήσεως παρ,έκαμψε
  τό δικό μας τιροβληρα της
  μόρφωσης καΐ τής μελλον-
  τΐκής μας άτκΜ&ατάσταοης.
  Δημιουργηθή»*: τό γνω-
  οπ:ό σκάνδαλο, άκυρώθη-
  καν τα Θέματαμέθυματα85.
  000 μαθητές. Άνώφελος κό
  πος λοιπόν ή μελέτη ή τα
  λαυτιορία καϊ ή άγωνία. Τό
  σφαγιαστικό σύστημα, έ-
  πιλογής θά συνεχι-
  οτεϊ ιτιαρ' δλον πού
  προαπαθεχ νά μας πεί-
  σει ή Κυβέρνηση μέ τίς
  φράσεΐς «άν προοτιαβήσου-
  με» αν... αν.·· χιλιάδες
  αν, θά μποΰρε στά ανωτέ¬
  ρα καί άνώτατα ίδρύιματα
  μέ τό νέο σύστημα, διότι
  μάς παρέχει προσόντα.
  Στήν ΐϊραγμασικότη,τα δ-
  μως ό θεαμός γιά τό ΐτως,
  δνας μαθητακος θα ΐτΐάοει
  μιά θέση στά Έλληνικά
  Χανιά··, συγγνώμην Πανε
  πιστήμια καΐ ΚΑΤΕΕ, πάν
  τα θά ύπάρχει ό ϊδιος ·. ·
  Λυπηρόν λοιπόν νά κα
  τεβάζουιμε σέ τέτοιο ση-
  μεϊο την νοημοσύνη, των
  παιδιών τής Έλλάδας, αύ
  των πού α{5ριο οί ϊδιοι, θά
  τούς καλέσουν γιά νά τούς
  φυλλάξουν άιπ' τούς έχ-
  θρούς δπως λένε.
  Γιά νά τελειώνομε δμως
  άγατΓηιτοί μουι- ένο ϊτρέτπει
  νά σκεφτοΰμιε: γιά την άν
  τιμετώταση αύτΌΰ τοΰ καυ-
  τοΰ τιροβΛιηιμο(τος ή ένερ*-
  γητική αμφισβητηθή άιπ' 6
  λους μας είναι ή λύση. "Ο
  σο γιά τα λεγόμενα τοΰ σε
  βαστοΰ 'Υπουργ. Παιδείας.
  μοναδική λύοη είναι νά ά-
  γωνιστοΰμε στό μέτΓωατοτης
  Παιδείας ένωμένοι γιά
  την άλλαγή· Γιά μιά Παι-
  δεία πού νά μην έξυΐτΒηρε-
  ΐεϊ τα συμφέροντα ξένων
  παραγόντων/ άλλά νά δώ-
  σει σωστούς άνθρώπους καί
  σωοτούς έτηστήμονες.
  ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
  Μαθητής Β' Γ.Α.Η-
  Ι γραμματα] πρός ι Ιαλήθεϊαι
  ■■■■■■■■■■ι
  !■■■!=
  ΚΩΣΤΑΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ
  ΝΑ ΤΙΜ0ΡΗ80ΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
  Πρός την «ΑΛΗθΕΙΑ»
  Κύριε Δΐιευβυντά,
  Διαβάζοντας τό σχετικό ρε-
  ττορτάζ στήν εφημερίδα* οας,
  γύρω οπό την Κατασκοπεία
  πού κατΓαιγγελθηίκε στήν πρό-
  σφατη δνιοη των μασωνικών
  χαρτίων στά Χανιά, ειλικρινά ε-
  παναΌτάτηισα μέσα μου·. Κι αυ¬
  τώ διότι πέραν ώλων των άλ-
  λων, Γτήν εποχιή εκείνη (1974)
  πού εγώ παρουισιαζόμουνα —
  πενηντα χρονών τότε — στόν
  οτρατό σάν εθελοντής, (Τμήιμα
  Καλλιθέας —ΔΐΌΐ<κιη;τήις Πετού¬ σης), είναι ακατανόητο νά υ¬ πήρχαν «Έλληνες» πού νά κά¬ νουν τα όσα κατάγγειλαν οί ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ π ΑΜΤΙΠΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΟ Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Διευθΐυντά, » »^. Μέ άφαρμή τα δημοσιεύ- ματα των εφημερίδων των τελευταίων ημερών περΐ Έθνικιής Άντιστάσεως, πά ραικαλώ νά δημοσιεύσατε την παρακάτω έπιστολή μου· Ή 'Εθνϊκή Άνπ'σταση δέν είναι περιβόλι ενός ά τόμου ή ενός χωρίου, άλ λά άινήικει σ1 όλόκληρο τόν Κρηχικό Λαό, ό οποίος ξε χύθηικε αύθόρμητα άιπ' δ- λα τα χωρία καί τίς πόλεις καί άνοργάνωτος μέ 6έρ- γες καΐ μαχαίρια καί πα- λιά δπλα άπό τίς 21 τοΰ Μάη μέχιρι τίς 30 τοΰ Μάη τοΰ 1941 δγραψε τή λα Ή δραστηριότητα των Βουλευτών μας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ■ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΣΟΚ • Στήν ύπ' άριθμ 618 άπε- ρώτησή τους πρός τόν 'Υ- πουργό Παιδείας- οί 6ου- λευτές Άπ. Κακλαμάνης, Λ. Βερυβάκης, Β. Παΐπα- δοπουλος, Άν. Πεπονης Γ. Κατσΐμπαρδης καί Μαν. Χά τζηνάκης, μεταξύ των αλ- λων άναφέρουν: «Τό νέο σκάνδαλο της τής διαρροής θεμάτων των Πανελληνίαν έξετάσεων της Β' τάξης Λυκείου, ήρ- θε νά προστεθεϊ σέ σειρά άλλων γεγονότων, πού άπο καλύπτουν την κυβερνητι- κή άνεπάρικεια, τό λιγόίτε- ρο, ατόν έκπαιδευτικό το- ιιέα. Στοιχεϊα αυτής της ά- νεπάρκειας, είναι καί τό ού στημα των πανελλήνιων έ¬ ξετάσεων στά Λύκεια καί ό τρόπος πού τό άποφάσιοε, τό όργάνυχΐε καί τό έφαρ- μόζει ή κυβέρνησις αίφνι- διάζοντας καί άναοττατώνον τας τό μαθητΐκό κόομο τούς γονεϊς καί τούς έκΐταιδευ- τιχούς. Άφοΰ σ' όλοκληρη την κρατική μηχανή όργιά ζει ά κομματισμός καί τό ρουσφέτι κι άφοΰ οτπάνια ά ναφέρεται δημόσιος διαγω νισμός (προσλήψεων, " προ μηθειών κ.λ.π.), θεωρούμε- νος άδιάβλητος, ηταν είπο¬ μεν© ή διαφθορά κι ή συν- αλλαγή νά πλήρει καί τίς δεκάδες χίλιάδων μαθητών των Πανελληνίαν έξετά¬ σεων καί των οίκογενειών τους, πού βρίσκονται σέ κατάσταση έντονης άγανά κτησης μετά την άποκάλυ- φη, τοΰ σκανδάλου». • Μέτήν ύπ' άριθμ. 532β έ- ρώτησή τους οί βουλευτές, Μ. Κυιπριωτάκη — Περρά- κη καί Μ. Χατζηνάκης, πρός τόν 'Υΐτου,ργό Κοινω- νικων Ύιπηρ^σιών ερω¬ τούν :Τό άγροτικό Ίατρεϊο τοΰ χωρίου Κριτσά τοΰ Νο μοΰ Λασηθίου στερεϊται ία- τροΰ Έρωταται ό κ. Υ¬ πουρ γός, πότε προτίθεται νά τΐληρώσει την κενή αύ¬ τη θέση. • Άπό την άγορευση στή Βουλή τοΰ Βουλευτή Ήρα κλείου κ. Κ. Άθλάνη. στα- χυολογοΰμε: «Η περίοδος τ ου έμφυλίου πολέμου έ- χει περάσει. Ή άνάγκη τής λαϊκης ένότητας είναι με γάλη. Φαίνεται δμως δτι οθτε αύτό δέν τύ 2χει άντι- ληφθεϊ ή Κυβέρνηση, γι' αΰτό παραμένει στό κλίμα τής μΐσαλλοδοξίας τοΰ διχα σμοΰ< γΐά τό όποΐο θά πρέ- πει δλο τό έ^ος νά έίχει μετανοιώσει»» «Ή δϊκτατο- ρία κ. Π,ρόεδρε ύιπηρζε εύ- γνώμων πρός τα στηρίγμα- τά της. Φρόντιθε καί συν- ταζιοδότησε τούς Γερμανο Γσολιάδες καί τούς βυνερ- γάτες τοΰ κατακτητοΰ μέ την περίφημη μονομερή α¬ ναγνωρίση τής λεγόμενης έθνικής άντίστασης». • Στήν ύπ' άριθμ. 3415 έ- ρώτηθη των βουλευτών, Ι¬ ωσήφ Μιχελογιάννη, Λευτ. Βερυβάκη καί Μαν. Χατζη- νάκη, έρωταται ό Ύ- πουργός τής Παιδείας εάν πρόκειται νά έπανορθώσει τό σύστημα των είσαγωγι- κών έξετάσεων στά ΚΑ ΤΕΕ, δπως έπιτάσσει ή α- σκησίη τής χρηστής διοική¬ σεως, μέ τό γά έφαρμόσει κατ' άναλογία την Νομοθε .σία, πού ΐσχύει γιά τίς λοι- πές είσαγωγικές έξετάσεις στά ανωτέρα καϊ άνώτατα έκιπαιδευτικά ίδρύματα καί νά καθορίσει έκ των προτέ¬ ρων τόν άριθμό των είσα- κτέων στά ΚΑΤΈΕ. ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία, άγορας πωλήσεακ; ή ένοικιάσειος; Έπισκεφθίίτε μας. θά δχετε σύντομα την —ιό συμφέρουσα περίπταχτη. Στόχος μας: "Οχι ή άπλί| μβσιτική εξυπηρετή¬ ση, άλλα τό συμφέιρον τί|ς πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 "Ανθη Νάρκισος ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ τουριστική έχδρομή καϊ δι' Ιατρικές έξετάσεις Τακτικές άναχωρήσεις. 3.000 δρχ. καί 90 δολλάρια. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ άναχώρηας έξ Ηρακλείου 13 "Ιουλίου 4.500 δρχ. καΐ 100 δολλάρια. •Επίσης έκδρομές είς ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥΠΟ- ΛΙΝ — ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ — ΤΗΝΟΝ καί αλ- λα μέρη. Πληροφορίες — Εγγραφαί Πρακτ. «ΙΕΚυδΑΙ,ΕΜ» (Κ. Πατβράκη) Άμισοΰ 4 τηλ. Τί1ρες εργασίας: 283.652 Λοΐπές ίδρβς 285.458 Ηράκλειον Ταβέρνα τοΰ Λημήτρη Λεωφόρος Κνωοοΰ — Μπεντεβί) Άποχωρϋσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ, δνοιξα τή νέα μουι ταβέρνα. «Ταβέρνα τοΰ Δημιίτρη» λίγο πρίν άπό τού Μπεντεβη την Καμάρα Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο. Κραοί γνήσιο Βαρελίσιο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΗΛ. 233.230 μπροτέρη ίστορία των αίώ- νων· Δέν θά λησμονήσω πό τέ τίς μέρ,ες αύτές. "Οσον αφορα την οργανωθή τής Έθνικής Άντίστασης άπό τό 1941 μέχρι τό 1945 καί τίς αλλες λεπτομέρειες θά γράψει ή .Ιστορία γιά τό μεγαιλεϊο της. 'Όμως δλοι δσοι άοχολοΰνται καί γρά- φουν γιά την Έθνΐκή Άν Γίσασΐ}, όφείλουν νά γυρί- σουν τα χωρία τής έτιαρχί χίος Μυλοποτάμου καί δ- λης της Κρήτης καΐ νά δοΰν τα μνημεΐα Ήρώων πού εχουν στηθεϊ στίς πλα τεΐες τοΰ κάθε χωρίου καί πόσοι έίχουνε έκτελεστεΐ ά ππ τα Γερμανΐκά στρατεύ- ματα κατοχης ώς όργανω- μένοι στήν Έθνική Άντί- σταση· Δέν άμφιβάλλουμε γιά τόν ήρωΐομό καί την προ οφορά κανενός άγωνιστή, γιαιτί ό καθένας έπρόσφερε δ/Τΐ μποροϋσε στόν άγώνα κατά τοΰ καταχτητή. "Ο- μως δέν μποροΰμε νά μι- λοΰμε συνέχεΐα γιά τόν έ- τυτό μας κα& νά ΐταραγνωρί ζουμε τόν άγώνα των ό-λ- λων· 'Υπάριχουνί; τα χωρία Ζωνιανά καί Λειβάδια Μυ λοποτάμου. 8που εϊχανε δ¬ λοι οί καιταδιωκόμενοι τα λημέρΐα τους, "Ελληνες- "Αγλοι, Αύστραλοί καί Νέ οζηλανδοί- Μάλιστα οί Αύ οτραΑοί καί οί Νεοζηλαν- δοί σέ αναγνωρίση τής προ σφορας καα τής θυσίας των δύο χωρίων, τούς έΌτειλαν μεγάλες κοσότητες ρουχι σμοΰ τό 1945. Δέν ξέρω °έ βαΐα εάν αύτοι πού έκτε- λεστήικανε άιπό τούς Γε,ρ- μανούς, ή αύτοι πού ζοΰ- νε άικόμη, εχουνε γρά ψει στό ήμερολόγιό τους ποΰ έγινε ή πρώτη συιγκέντριωση γιά την ύπό- θαιλψη.ξένωνικαί δικών μας φυγάδων· Ή συγκεντρώση αυτή έγΐνε στό Σταυρό των Ζωνιανών τόν Ίούλιο τοΰ 1941 καί έπικεφαλής τής τοηακης ομάδος ήσαν οί Πά ναγιώτης Κλίνης καί Δημή τρης Κάβαλος. "Ομως τίς λειπτομέρειες γιά τή σνγ κέντρωση αυτή καί τα όνό μαιτα αυτών πού πηραν μέ ρος θά τα πω μόνο στούς άοτορικούς· •Ο Πετρακογιώργης, δ- ταν παράδωσε στήν όμάδα των Ζωνιανών καί των Λει βαδΐωτών στό Βάρσαιμο στη Νίδα τόν όπλισμό (40 του- φέκια, έΎα, πολυβόλο, τρία αύτόμαίτα, 10 χζ,ιροβομβί- δες, 5 νάρκες καί πολλά φυσίγγια) μδς εΐπε. «Παρα δίδω τα δπλα αύτά στούς έ λεύθερους "Ελληνες». ν Δέν ξέρω αν δλα αύτά τα γράφει στό ήμερολόγιό τού ό Πετροκογιώργης. Άρχηγός τής ομάδος αύ της ή"ταν ό Άναοτάσιος Πά ρασύρης· "Ολοι μαζί έργα- στήκαμε γιά τή λευτεριά μάρτιχρες στή δίκη σας τού Ε- φετε'ιου Χανίων. Παρακαλώ τίς αρμόδΐίς Αρ- χες νά επέρβουν γιά νά ξεκαθα ρισουν την αΓταράδεχτη αυτή ιιτΐόθεση., διότι εϊν<αι αδΐ'ανόη- το εμείς οί απλοί αλλά γνήσιοι 'Ελληνες καϊ τα στρατευμένα παιδία μας νό προσφερομε ο,γτι πιό πολύτιμο διαβέτομε στήν Πατρίδα καΐ την ιδία στιγμή α- κριιβώς να υπάρχουν άλλοι, κα- θε £?δους ισχυροί, Μασώνοι καϊ γενιικά άνθρωποι των Σικοτει- νών Δυν,άμεων, πού νά διενερ- γούν πράξεμς αντεθνικίς οί οποϊ ες καιταλήιγουν καί σέ βάρος τής Χώρας ,μας «αί σέ βάρος τής ζωής των παιδιών μας. Νομ,ίζω ότι οί αρμόδΐίς Ει- σαγγελικιές Αρχές, άν δέν τό έ- ΧΌυν κάνει ήβηι, θά π-ρέπίΐ νά ε- ΐτέμβουν αμέσως. Ηράκλειο 29)6)79 Μετά τιμής ΚΩΣΤΑΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ ιΓλύ,π,της Ηράκλειο ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΑ ΤΟΝ ΝΙΚ ΠΑΚ Τή γνωοτή έπιστολή πρός την «Αλήθειαι», γιά νά (παροχω- ρηθεί στήλη στόν ΝΙΚ — ΠΑΚ συνυπογράφσυν ικαϊ οί πα- ρακατω: Δηιμ. Νάθενας, Γεώργ. Σαράν της, Μιχ. ΤζομπαναΜης, Βασ. Τσαρουχ&κης, Παντ. Χριστο- δουλάικης, Ανττ. Βογιατζάιιοηις, Γ. Γεωργαλής, Φΐλ. Γιούκας, Σπ. Τρΐθύλλης, Γεώργ. Κιαγιάς, Στ. Τερζάκη^, Κώιστ. Βϊνερης, Μίν. Χιριχσόικ,ης, Κίμων Χρυσά- κης, Ανδρ. ΕλευΘεριάδηί, Γεώρ γιος Τσαιμπουρακης, Μαν. Μα¬ νουράς, Φωτ. Μαντζούρης και 30 αΐΜθμη «αλλιτέχνες — μουσι- κοί. τής Πατρίδος μας. άλλά δέν έζητήσαμε οϋτε καιπε τανιες, οΰτε άμοιβές γιατι κατά τή γνώμη μου αύτό εί ναι ζητιανιά. "Οποίος προ- σψέρει στήν Πατρίδα τού τό κάνει άπό καθήκον καί μόνο καί δχι γιά νά άμειφ- θεΐ, γιατί στήν άντίθετη πε ρίπτωση ή προσφαρά τού δέν έχει νόηιμα- Μ έ έκτίμηση ΚΩΣΤΑΣ Μ- ΚΑΒΒΑΛΟΣ Γεννήθηκα στά Ζωνιανά Μυλοποτάμου καί καιτοικώ στό Λουτράκι Μαλεβυζίου. ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΝΕ ΤΟ ΚΛΕΙΑΙΙΤΟ ΚΒΊ Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Άκρίβηνε, λέει, τό αύτο- κίνητο! Δέ βαριέσαι καϋμένε! Ε γώ κάτι τέτοια δέν τάόχω οΰτε γιά χαύτωμα. "Ας είναι καλά ή τσέττη μου Ι "Αμα βροντα πααδί μου ή τσέατη οου, δ,τι θέ- λεΐς τδχεις. Σήμερα πηρα τόν γυιό μου καί κάναμε μιά βόλτα στά μαγαζιά. Άγόρασα δυό αύτοκίνΓ|- τα άπό κάθε μάρκα, 2να μέ μονό άριθμό κι 2να μέ ζυγό. "Εκανα καί παζάρι, έδω κου τα λέμε, μά σάν είδα, ττοσο ζορίστηκε ό π,ω- λητής στίς έκπίτώσεις/ τόν αφησα Γ|συχο τόν άνθρωπο. Τσιγκουνιές θά κάνομε τώ ρα!.. . Έπέμεινα δμως σέ αλλα Γίημεϊα. "Ολα τ' αύτοκίνη- τα, τα ηθελα μέ τό κλειδί στό χέρι. Μεταξύ μας, οί ά πιόψεΐς μου βρήκαν σύμ- φωνο τόν πωλητή, μά έγώ έπέμεινα λιγάκι παραπάνω γιατί πώς άλλοιώς θά εϊ- χα δίκηο σάν πελάτης πού ημουνα! Πηρα τα κλειδιά ένα — έ'νο, τα έΆεγξα, μήπιος εί¬ ναι κανένα έλαττωματικό καί τόν παρακάλεσα/ νά μοϋ τα βάλει σ' 2να πακέτο Μΐί νά κολλήσει αύτοκόλ- λητο στό καθένα, πού νά γράφει, γιά ποιό αύτοκίνη το είναι. "Ολα έγιναν συμ φωνα μέ την έταθυμία μου. Μετρήθηκαν τα αύτοκί- νητα επί τόπου. ΤΗταν 24. Μετρήθηκαν καί τα κλειδιά Ακριβώς 24. Πήραμε μέ τόν γυιό μου τα κλειδιά καί τ' αύτοκίνη τα καί ττηγαμε ο·πίτι. Κουρδίοαμε τ' αύτοκίνη- τα μέ τα κλειδιά καί τ' ά- μολύσαμε στό σαλόνι. Τα εύχαριστηθή.καμε μέ την ψυχή μας! "Αν έξαιρέσεις τή μουρμούρ,α τής γυναί¬ κας, κατά τα αλλα εΐμαι πό λύ ίκανοποιημένος. Είλικρινά φίλοι άνα- γνώοτες, σας συνιστώ νά κάνετε τό ϊδιο. Είναι τό μό¬ νο πού μπορεϊτε νά κάνε¬ τε, γιατί αν περιμένετε, νά όδηιγήοετε κανονικό αύτοκί νηίτο. ·.!!! θά σας έλεγα πό τέ, αΐν δέν ύπηρχε ό.. ·κόκ κινος Μάης. Περιττό νομίζω, νά σας ηώ, πώς τα αύτοκίντα πού άγόρασα, δέν πανε στήν Ε. Ο.Κ.!..· ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΚΑΣΤΕΛΛΟ,, (Σ' ένα πραγματικά δροσε- •ρό καί μαγευτΐ'Κ,ό ττεριβάλλον, απέναιντι στή «βίλα Αριάδνηι» στην Κνυισά, βρίσκεται το νωχ τερινο κέντρο διασιοεδάσεως «Καοττελλο», ποι> διευθύν&ται
  απο τον &πιχειρηματια ί.'Λαζα-
  ρο Μπαρούιση. ^ ■
  Τη διοσκ.έδαση των θαμώ-
  νων τού παριαοάνω «έντρου έ-
  χ>ει αναλάβιει μτά εξαιρετιική ορ-
  χήστρα, με επικιεφαλής τα δύο
  μπουζαύκια τού Λάικη Δηιμάρη
  καί τού Γ. Σπηλιοπουλου.
  Ένα επιτελείο τραγουδι-
  οτών, μέ ένα ποιικίιλο ρεπερτό-
  ριο, ολοκληρώνει τό καλλιτεχνι
  κο προγραμιμα τού «Καοτέλ-
  λο». Πρόιοειτιαι γιά τίςτραγουδϊ
  στρΐ'ες Ματινα Καρά κα*ι Έρρι-
  κα Ελευθερίου κοί τούς τραγου
  διστες Δηιμήτρη Σιπυρόρουλο
  και Βαγγέλη Φίλιιττπαίο.
  Οί παραπάνω κα'λλιτέχνες,
  μπορεί φυισΐ'Κά νά μην είναι α-
  πό τίς γνωστές ψιρμες καί τίς
  βεντέττες τού λα'Γκαύ πεντα-
  γιραμμο-υ, είναι όμως τέσσερις
  . νεοι ανθρωιπθΓ πού τραγουδούν
  πολ6-«μορφια, στεκονσαι στό
  πάλκο μιε αξ«~Λ*πειπ και πρό
  παντός τραγουιδωντας σωστα,
  δείχνιοιιν ότι σεβονται τα αφ-
  τιά τού κοινού πού τούς α-
  κού,εΐ'.
  Συιγχαρητήρια *αϊ οτούς ίδΐ'-
  ούς καί στή δ>ιεύθυνίση τού «Κα
  στέλλο» πού τούς διάλεξε, η
  οποία μΰθα'ίνομε ιΐιώς ήδηι πρό
  σθεσε οτό πρόγραμμα καί τή
  γνωστη τραγουδίστρια Ρένα
  Βιολάνϊτη.
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "ΤοΑΙΝΙδ,,
  "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550
  12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩ,ΜΕΝΑ
  -•-
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ— ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900
  10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  -•-
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  — • —
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «Τ5ΑΙΝΙ5»
  ΤΗΛ.: 284544 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  ((ΧΑΑΒΑΤΖΗ»
  Μάχης Κρήτης 70 (πρώην «ΤΑΛΩΣ») Τηλ. 287.370 καί 288.498
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καί 223.285
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗιΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "Η ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
  • Γερανοφόρα Όχήιματα παντός τύπου.
  • Περονοφόρα Κλάρκ
  • Γενικά Συνεργεία τρακαρισμένων αύτοκινήτων
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ — ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΞΕΙΣ — ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο ΙοςΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  "ΑΚΤΗ
  Κάδε 6ράδυ κοντά μας
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
  Έλάτε κι έσεϊς άπόψε γιά μιά εύχάριστη βραδυά
  ΓΙΜ ΑΙΡ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΕΟ ΡΕδΕΚνΕ 82.12.52
  ΓΕΛίΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ιΗΑΛΗΘΕΙΑ,ΚΡΗΤΗ-
  ΔΕΥΤΈΡΑ »ΙΟΥΛΙΟΥ
  Στήν έπέτειο τής Τουρκικής είσβολής
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Δέν βρίσκονται τπά περΐγιάλια νά χαϊδέψει ό Μσιάτης·
  Κουρσέψαν τό Ζέφυρο κι άγριεύει ή Μεοόγειος.
  Πάνω στή σάπια χλόη ύπάρχει τό χελιδόνι
  μέ τό βέλος στήν καρδιά' τό τραγούδι πού σταμάτησε
  στά χείλη τού αφισε άνεξίτηλα σηιμάδια μελαγχολίας·
  ΦΩΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Λυρικά Τραγούδιε!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  «'Άδσλη» κοΐ «ζεστή καρδίαν καρδιά γεμάτη Άγάπη»
  μέ τή φωνή τής Μούσας σου, μ' Ονόμασες, διαβάζη...
  Είναι 6αθιά ή συγκινηθή, πού μ' £χει ηλημμυρίσει,
  κι ήρθε τό δάκρυ άκάλεοΊο, τα μάτια νβ γεμίοει.
  Ξεχείλισαν ·. · κι όλαζεστο, νάτο πού στάζει τώρα
  ώς ή ψυχή μου γεύεται, τα εύγενΐκά σου δώρα.
  Δώρα καρδίας, άληθινά, πού Σύ μονάχα ξέρεις,
  μέ περισσή λεπτότητα, στούς άλλους νά προοψέρεις.
  Χωριαιτοπούλα ή Μούσα μου. Άρχόντισσαι ή δική σου.
  Γλυκόλαλη, εύγενικιά, τιλατιά σάν τή ψυχή σου.
  Ευχαριστών γιά τή χαρά, πού τώρα δοκιμάιζω,
  καθώς, τ' ώραϊο ποίημά σου, άχόρταγα διαβάζω.
  Ευχαριστών πού περττατώ, τούς δυσκόλους τούς δρό-
  μους,"
  ευχαριστώ γιά τα φτερά πού μοΰβαλες στούς ώμους.
  Εύχαριστώ, οτόν "Ανθρωτπο, αν δίνω προσφορές,
  αν σκύβω στήν Όδύνη τού, σάν άδελφη, σά μάναι,
  ρτό -ρόωπό τού Ην προπαθώ, ν' άνθίσουνε χαρές.
  Εΰχαριστώι, πού μίλησες, 6αθιά μές την ψυχή μου,
  κι είναι μιά τέτοια προσφορά, πιό πάνω άπ.' τή δυκιή μου·
  Ευχαριστών τή Μούσα σου, ποό'ναι άνθρωπΐά γεμάτημ
  Γιά δσα μοϋ τραιγούδησες, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, δια6όπη..
  Ι
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ
  Χανιά
  Ή πιτσαρία «Ν Τ Ι - ΡΩΜΑ»
  Μιά κιαινοιΐιρνιο. σχετικά Πι-
  τσαρία — Καφετέρια, μέ τό 6-
  νομα «Ντί Ρώμα», άρχισε νά
  λειτουιργιεί ιπρ,ίν δυό περί,που μή
  νες στό προάιοτίΐο Άη — Γιάν-
  νιη<, Λεωφ. Κνωσού 145 ΠΙροκειται γΊά ένα πολιτισιμέ- νο μαγαζί, πού είναι πιό ευχάιρι οτο τίς απογιευιματινές καί βρα δυνές ώρίς τώρα τό καλοκαίρι, μιά πού τό πε,ριβάλλον τής ευ» ρύιχυρης αιΛήις τού £Ϊναι πολύ δρασερό. Εΐκεΐνο όμως πού αποτελεί τό ιδιαιτέρα αξιόλογο σηιμείο τής ηαραττάνυ Πιτσαρίας, είναι η ποιοτησ*] τής πίτσας πού προσφέρ«ι κα< η οποία· εί¬ ναι πιραγματκκΌ αυτό οού λέμε «ικάίτι άλλο». ΒκτΓός άμως απο την οπίθα- νη πίτσα, στήν πιτσαρία «Ντί Ρώμα», .μπορεί νά βρεί κα>νιε'ίς ω
  ραίες μακαρονάδες, γλυικιά, «>
  γωιτά, φρούτα κ.λ.π. πού είναι
  άλα ποιοτηιτας καί σϊριβφονται
  καθαρά κακ' πολιτισμένια.
  Τέτοιες ε,πιχΒρήσεις αξίζο>υν
  πραγματικά κάθε υποστή,ριξηις,
  αφού καί το κοινό εξυπιηρε-
  τούν, αλλά καί την επαγγελμα-
  τική τάξη τους τιμούν καί εκ-
  Γτροσωπούιν επάξιο.
  ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ "ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΜΠΗΤΣ..
  Στά πλαίσια τού εορΐτασμού
  τής Ναυτικής Εβδομάδος, έγι¬
  ναν την προπερασμένη Κυ,ρια-
  κήι στό ξενοδοχειοκιό συγκρό
  τηιμα «Σειρήνες Μπιήπς» των
  Μαλλίων, καλυιμβητιχοί αγώνες,
  μέ πρωτοβουΐλία τής διευθύν-
  τ,ριας κ. Ελένης Μαυρολέων —
  ΒκσβΙίικη καί τού συνερ/άτη της
  κ. Γαρουφ-αλίδη.
  Στούς αγώνες αυτούς πή
  ραν μέρος πελάτες τού ξενοδο-
  χείου, πρόσκοττοι καί οδηγοί.
  Νΐ'κηίτές, στούς οποίους απο-
  νεμήβηικαν όπαθλα ήσαν οί εξής:
  Σίτά 50 μ. «λευθέρος νέων:
  1) νθΟΤ, 2) 306ΖΑΚ, 3) ΝΙΟ3
  ΚΟΕ.
  Στά 50 μ. ελευθέρας νεανϊ-
  δων: 1) ΖΙΕίΙΝδΚΙ, 2) ΝΤΟΡΤΕ
  3) ΜΑΙΙΗΙΟΕ.
  Στά 50 μ. ελευθέρας ανδρών:
  1) 3ΟΒΖΑΚ, 2) ννΑΙΒΕί, 3)
  ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ.
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ -ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διευθυντής Όφθαλμολογικής Κλινικής
  Βενιζελείου
  εγκατεστάθη μόνιμα είς Ηράκλειον
  ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό Ιατρείον τού
  Λεωφ. Καλοκαιρινό^ 110 Καμαράκι
  ΤΩραι 8—9.30 π.μ. καί 5—8μ4μ.
  ΤΗΛ.: Ιατρείον 224.484 Οικίας 236.139
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΕΠΑΡΧΙΩΤΩΝ
  ΖΩΓΡΑΦΩΝ
  Μεθαύριο Τρίτη 10 Ιου¬
  λίου έγκαινιάζεται στή Βα
  σιλική τοΰ Άγίου Μάρκου,
  ή μεγάλη έΐκβεση είκαστι-
  κών τεχνών, πού παρουσιά
  ζει τό «ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙ-
  ΔΟΣ» καϊ ή όποία θά διαρ
  κέσει μέχρι τίς 22 τρέχον¬
  τος- Άπό μέρους τοΰ «Α.
  θ.» την εκθέση θά έγκαινι-
  άσει ό κ. Νίκ,ος Ζακόπου-
  λος, Γενικός Γραμμαίτέας
  γοΟ Δ·Σ· Στά έγ<καίνια «2- χουν προσκληθεϊ οί Άρχές τοΰ Ήραικλείου, έκπιρόσω- ποι διαφόρων σωματείων, δνθρωποι των Γραμμάτων καί τής Τέχνης κ.ό:· Ή έΐκθεση περιλαμβάνει 50 ζωγραφικά, χαρακτικά καί γλυιπτΐικά φγα 25 καλλιτέχνην, πού ζοϋν καί έργάζονιαι στήν έλληνική όπαρχία, Τό Ήράκλειο άν τιπροσωπεύεται μέ έργα τεσσάρων ζιογράφων: Άρι στείδη Βλάσση, Εΐρήνης Δο γραμματζάκη — Σιδέρη, Ά ριστόοημου Παπαδάκη Τάκη Σιδέρη· ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Γιά την άνέγερση μνηρεί ου Πεσόντων τής Γερμανι κης Κατοχηςστό χωριό Γοΰ 6ες τοΰ νομοΰ -Ηρακλείου τό ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΡΗ- ΊΉ3Σ ώργάνωοε, σέ συνερ γασίαι μέ την Κοινότητα, παράσταση γιά τα παιδία τό Σάββατο 30 Ίουνίου στήν πλατεία τού χωρίου- Τό &ργο ήτα'ν μιά άνανε ωιμένη έΐτανάληψη τής ιπε- ρυσινίϊς επιτυχίας τής παι δικής σκηνής «ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΙΣΩΠΟΥ» πού κα τώρθωσαν νά πραιγματοποι ήσουν συνολωοά 35 έκτα- κτες παραοτάοεις μέσα στήν περίοδο 1978—79 σέ πόλεις καί πιαιδικές κατα σκηνώοεις τής Κρήτης. ΓΑΜΟΙ Την πρώτη τού Ιούλη/ έγιναν στήν Αθήινα, στό Ναό Γνίεταμορ φώσεως Σωτή,ρος, οί γάιμοι τού κ. Δη-μήτρη Δημήτρίΐσυ, α- ξιωματικού τού Πολεμκκού Ναυ τρκού, μέ τή συντοπίτ.ισσά μας διδα Καλιώπιπη Ζουλϊνου, υπάλ- ληΐλο τού Υουργείου Βιομηχσ- νίας. Κουιμπάροι ή,ταν ο γιατ- ρός κ. Πανπ"ό~ουλος μέ τή γυ- ναίκα τουκ, Φραιγικούιλα. Μετά την τέλεση τού μιυιστη.ρ.ίου έγι·- νε τό καθιιερωμένιο Ελληνικό γλέντι. Τούς ευχόμεθα ευϊτυχία. Β. Γρ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤΣΑΊΝΙ8» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79 ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ- νος ηλεκτρικος, διπλός, β) Ψη- σταριά ηλεκτριιοή γ) Μ<ίξερ (ζυ- μωτήιριο) δ) Ζαμπονομήχανή ο τ ι α; Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ ΤΥΦΛΟΣΥΡΤΕΣ Περπατώντ,ας σ' ένα δρόιμο έχεις τό ευτύιχιηιμαι ότι βλ μπ.ροστά σου ηού πάς. 'Εγοι προσέχεις άν υπ'άρχει λακούβςι να μή(ν π*σΒΐ<. Ακόμη έχεις την ίυνατότητα και να έλέγχεις τό γυρω σου χώρο π αποφ-εύγεις οσα θά σούναι δυσάρίστα νά πάθεις καιί νά δείς. Περπατώντας στό δρόμο τής ζωήζ σου ό,μως φίλε πολλές φο- ρες ουτε βΛέΐτεις ούτε προσέ¬ χεις ούτε ρωτάς τ' είναι τούτο ή κείνο. Συιχνα χαυτόμαοτε σ· αυτο τό δρόμο ό,τι μάς πλασά ρουν«ι ό,τι μάς πετάξει τό Α' ή Β' κατεστηιμιένο. Παιδία άβουλα, όκαικα, χορτα ροθρεμίνα στή Γή των Βλλή,· νων τρώιμε όλα όσα πονηρά ρά καί βρώιμιΐκα, ιηλίθια κι ανοη τα, καικομοιριαομένα1 κι άιμυα>-
  λα μας πετουν τ' αφεντκκα μας
  Αγιογδάρτες. Πολλές φορ-ές μά
  λιοτα τρίΛοι αγρότες φθάνουιμε
  στό σηιμείο νά μην ρωτούιμε
  ΐΌθόλοιι τό τί καί το πώς αλ¬
  λά αφού τάπαν καί τόκαναν τ'
  αφέντια πιστεύομΐ ολόψυχα
  πώς έτσι ικιαί είναΊ. Κι όλο κι όλο
  αυτό τό δουλάπρεπο χαοτάιδιιικο
  τ ό λέμε στή γλώΐσσ'α μας οωστό
  πράιμα, σωστή όποψη, σωστή
  θέση.
  1
  Δέν ξέρω γιατίι, π«^ς καί γιά
  ποιό λόγο τό κάνομε. Δέν ξέ¬
  ρω ακόΊμη αν τό κατάλοιπο τού
  ραγιαδισμο,ύ όφησε τόσο γερές
  ριζες ιμέσα μας πού τ' άθλΐΛ πλα
  σματα τού τόπου εκμεταλλεύον
  τ αι καί ενεργούν έτσι.
  Ξέρω ότι κατά κανονα, ά'βου
  λοι κι υστερικοϊ σέ σκιέψη καί
  πρωτοβουλία τρεχουιμε πίσω
  οπό τόν πιό μεγάλο μα'ι'μουδι-
  σμό πού μάς πλασέρνουν, οί πό
  νηρότεροι, οί καπάτσοι καί τα
  κΓθε εκδους σικαθάρια τής κο-
  Γροσωρευιμένης πνίοματΜβής α-
  νυδρίας των ανθρώπων(;) τού
  τόπου.
  Πΐιστά σκυλιο. στήν πόρται
  τού αφβντη εκμεταλλευπ-ή μας
  παίζουρε τό ρόλο τής άχαρης
  ξωής ιμας, σάν άτομα καϊ σύνο-
  λα, σάν πολίτες καί πολΐΓπσμΐ-
  νοι. Έτσι στήν πράξη καί στά
  έργα, οτό δρόμο μας καιί στή
  ζήση μας τιτφλοσφνόιμαστε απ'
  τούς όιλλους τιΐφλοσύρτες, α-
  Υιροτοπατέρες, μηισναδόρους,
  πονηρούς κοί συλλογικά ανόη-
  τους. Μά θά μού πήίτε, τί ανοη-
  τοι είναι κι αύτοι αφού τυφλο
  σέρνουν άλλους «αί τούς τρώ-
  νε;
  ΝαΙ κύριοι. Ε1να<ι ανκχητο"!- Κι είναι ανόητος κάθε τυφιλοσύρ- τηις γιατί τυφΐλοσέρνοντας άλ¬ λοις, δηιμιουργεί κακούς παρά γοντες, στήν αλυσίδα ζήση τής ζωής μας. Γιατι ασχολοώμενος ο αλλος με τό πώς νά σε φαει, τρώει τόν χρόνο τού χωρίς πα- ραγωγική δουλειά, απελπίζει ε- σενα που αγχΛ»νίζεσαι, κλειδωνί- ζει τό ηιθιιικο σου1, σπά την ενίρ- γητικοτητά σου. Έτσι η πετρα δάκι - πετραδάκι ξεπ·ετραδισμ£- νη κοινωνκκή ολοτητα αρχιζει νά κλωνίζεται, νά φιυτοζωεί σάν κοινωνικό νι εθνιΐκό σύνολο καί η οΐικοδομή ΠΑΤΡΙΔΑ νά ταλαν- τεύετοι. Κι όλα, κι όλα ουτά γίνονταιΐ, γιατί κάτι μάιγκες τού ρουσφετο λογισμού, τής καπατσοσύνης καί τής πνευιματιιοής πιροστυχιάς ήρθαν καιί μπήικαν καιί μιπαίνουν σ' ένα όρο ζωής στάνταρ αν- θρώιπινο: Στή ζωή μας. Τώιρα πώς, ποτε ή. καί γιατι δέν κάνει ξαστεριά, α'ΐττό είναι μιά άλλη ιστορία πού εμειις τα α γαθουλικα έχομε μεσάνυιχτα, από τό τέτοιο φ-ώς απού η χώ ρα, ο τόπος, η Πατρίδα κι ο θυρανός μποροΰν άνίτα νά πούν: Λάμψε Ήλιε νά λάμψω- με. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ Βιβλιοκριτική άπό τόν Σ. Κ. Σπυριδόκη ΑΥΟ ΗΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΤ. ΙΟΦΙΑΝΟΠΟΥΑΟΥ Όλοι γνωρίζουμε γιά τα κά τοπτρα τού Αρχιιμήΐδη ιμέ τα οποία οί Σιυραικούσιοΐι έικαψαν τόν Ρυμα'Γκο οτόλο. Εν τού¬ τοις, τα κατοπτρα αμψίσβητή- θηικαν α πό πολλούς, αλλά τε¬ λευταία αποδίίχθτμων πειρααα· τικά κι έτσι οί αμφισβφϊες α- ποστομΟθΐ>καν.
  Άν τώρα σάς πούν ότι εκ-
  τός των άλλων, ο Αρχιιμήιδης
  εΐχιε εφεύρει καί κανόνι μέ τό ο-
  ποίο βομβάρδιζε τα εχθρι.κά
  πλοία ίσως πείτε: «Μή μου τούς
  κώκΐλους τάραττε».
  Όμως τό κανόνι αυτό είναι
  πραγματικότης., Σάν εκκρηικιτ -
  «ή ύλη χιρηισιμοποιούσε τόν ατ-
  μιό καί ίικσφενιδόνιζε σφαίρα 36
  κιλών σέ απόσταση 1200 μέ-
  τρων.
  Βεβαία σήιμερα μέ τα τρο-
  μα'χτικά πυραυλΐικά «αί βλητικά
  συΐστήιμοτα, πού διαθέτει η αν-
  θρυπότης γιά την ικαΐταστροφή
  τη,ς, τό κανόνι τού Αρχιμήδη
  είναι ένα παιχνιδάκι.
  Για τήνεποχή τού, όμως, ή
  ταν ό,τι ™ό τέλειο μπορούσε,
  νά κατασκευαισει ο άνθρωιπ.ος,
  γιά την καταιστροφή τού.
  θά αναφερθώ σέ κάτι άλλο
  τό οηοίο ισως προ'υ'ποθίττει
  μεγαλυτερη τεχνολογία, απ' ό,
  τι τό ατμοκανονι. Ο Αρχΐιμήδης
  εϊχε κατασκευάσει μιά ανυιψω-
  τιικιή μηχανή καταπληικτΐικής δύ
  ναμης «αί εφαρμογής. Η μηχα-
  νή αυτή τοποθιετηιμενη πανω
  Ε5ΡΚΕ55Ο ΟΟΚΙΝΤΟ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
  ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Πληροορορίες:
  Τ5ΑΙΝΙΣ ΤΟυΚδ
  Τηλ. 284.544
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  στά τείχη των Σωρακουσών κ.αί
  πρός την μεριά τής θαλάσσας,
  όρπαζε μέ μιά <ειδιική λαβΐοα (αρ παγιη) την πλώρη τού εχθιρικού πλσίου. Τό ανύψωνε πανω οπό την θάλασσα, τό περιέστρεφε καί μετά τα άφηνε νά πέσει μέ την 'πρύιμη, όπου καί βούλιαζε. Δε- δομένου ότι τα πλοία των Ρω μαΐων ήταν μέ πένιτε σειρές κου ιπιών σέ ανττίθεση μέ τα Ελληνι κα πού είχαν τρείς σειρές (τριή ρεις), υπολογίίζονται χωρηΓτικό τητος 150 τόννων, τό μηχάνη- μα αυττό αποτελούσε, μηχάνη- μα, συνανωνιζήμ^νο πολλά ση μερινά. Όλα τα παραπάνω καί Γ,λή θος άλλα αξιοθούμαστα όπως π.χ. τό πώς εκαναν τα θο ..ια- τα οί αρχοίοι ιερείς, περια,'βά ννονΐταΊ στήν πραγιματεία τού Σωτηρίου Αριοτοτέλους Σόφια νάπουλου. Η πραγιματεία αυτή εκφωνήβηικε χωρίς χειρόγραφο απότόν Σ.Α.Σ. την 29)1)79 οτό θέατρο Μουχτούρη. 'Εχει τόν τιτλο: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧ ΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑ ΜΈΣΟΥ ΤΗΣ ΙΣ- ΤΟΡΙΑΣ». Εχδόθηικε σέ βιβλίο καιί παρά την καβαρεύουσά τού, τό διάβασα μέ ευχαριστή¬ ση καί μεγάλο ενδιαφέρον. Δέν μάς αφήνει όμως εδώ ο Σοφιανό-ουλος. Ένα δεύ1- τερο βιβλι'ο — πρανμαΓτεία, α- κολουβεί πού ε.ιοφωνήθηκε κι αυπ-ό στό θέοττρο Μουσούρη την 12)3)79. Οτίττλος τού: «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΙνΙΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡιΙΝΗ ΒΠΟΧΗ». Σ' αυίτό βλέπαυμε τεκμηριω μενά την κατάσταση τού Βυζαν τίου, πού μοιαζει πάρα πολύ μέ την σηιμερινή κατάσταση τής Ελλάδος. Ιδού μερΐικές συγτκρίσεις: Τό Βυ'ζάντιο παραμελώντας τίς επαρχίίς τού ανέπτυξε μιά υιδροκιεφαλική, πρωτευουσα την Κωνσταντινούπολη, όπως, κα- λή ώρα, σήμερα η Αθήνα'. Οί ξένοι ε™ Βυζανττίθιυ δέν Γτλήρωναν φόρους, ενώ οί Βυ>-
  ζαντινοί πλήρωναν μέχρι καί
  φορο «ικαμινά!δας». Σήιμ-ερσ οί
  ξένες Ετταιρείες δέν πληρώνουν
  φόρο, οί Έλληνες πληρώνουν
  απίβανους ήμιμεσους καί άμε-
  σους φόρους.
  6πί Βυιζαντίου έφευγαν οί
  Έλληνες πρός τούς βαρβάρους.
  Σήιμερα πού είναι ο Ελληνι-
  σμός;
  Παροκάτω ασχολείται μέ τα
  πετρέλαια τής Ζαικύνθου καί
  τόν πλούτο τής Κρήτης. Λντΐ1-
  γράφω: «Η Μιεγαλόνησός μας
  Κρήτη,, αυτή η λάμψις τού Ελ-
  λήνισμού ανέκαθεν, τό σηιμείον
  εις τό οποίον ο πλούτος τού
  θεού έχει δοθεί μέ την μεγαλυ
  τέραν απλοχεριάν, το σηιμείο
  αιυτό τό στρατηγικον διά τού
  οποίου οί Έλληνες θά μπορέ-
  σουιμε νά έχουιμε μία κυριαρ¬
  χίαν επί των θαλασσών, παρα'-
  μελε'κται εγικληιμα'πκώς».
  Περαίνοντας, ο Σωτήρής Α-
  ριστοτέλους Σοφιανοιπουλος,
  λέει παστριικέις, σταράτες καί αν
  τρίκιες »ουβέντες.
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (Έβανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτι
  ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑ ■ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΝΑΙΜΤΙΑ
  ΚΩΙΜΣΤΑΙΜΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
  ΚΒΘΕ ΒΡΑΟΥ ΠΡΠ 10.30 Μ.Μ.
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 222.283
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΈΙ
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  "Ολα προσεγμένα — *Όλα φρέσκα
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΚΟΥ* ΚΟΥΧ · ΚΟΥ* ΚΟΥ·* · ΚΟΥ» ΚΟΥ* ■ ΚΟΥΙ ΚΟΥΧ
  * Σεμνά καί ώραϊα ξεκίνησε 2νας νέος πολιτι.
  κός (δχι μόνο μηχανικός) την καριέρα τού στήν
  πολιτκκή, γιά νά συνεχίο«ι, πρόσφατα, μέ ηολλή
  όηιδειχτικοιηιο την κοΐνωνκή τού καριέρα, μ£
  ί$να γάρο οτόν άποίο ξοδεύτηκαν πολλά έκαιομ-
  μύρια. "Ετσι τουλάχιστον βγηκε,άπό τό «άνάπο-
  6ο» δη,ιιαρχΐακό σχετικό δηροοίευμα στήν «'Αλ-
  λαγή» όηαυ τονίστηκε μέ κάθε λειτπομέρεΐα καί
  μέ ουγκεικρι,μένουί; άριθμούς τό κάβε εΐδος ποΐι
  καταναλώθηικε άιπό κριέας μέχρι... όδοντογλυφί-
  δες-
  ) Γύριω λουχόν άπο αυτόν τόν πολυέξοδο γά·
  μο, έγιναν ,πολλές συζητήσεις καί (ταό ηολλοΐ
  διάλογοι. "Ενας άΐϊο αύτούς είναι ό παρακάτω:
  Ρωτα κάττοιος, £ναν άνωγειανό δικηγόρο:
  —Μά δέ μοθ λές, έσύ πού εϊσαι καί συγχω-
  ριανός τού γαμπροΰ, ποίος τ&6αλε τα τόοα πολ¬
  λά έ'ξοδα τοθ γάμου;
  —Τα πεθερικά.
  —Καί οί Άνωγειανοϊ τί βάλανε;
  —Εμείς 6άλαμε τίς... τιιοτολιές!. -.
  Άθάνατοΐ Άνωγεΐανοΐ... ΐιολυξοδευτήκατε πά
  λι. ·. ρίχνοντας στόν άέρα.
  * Κι άλλος ίΐνας διάλογος γιά τόν γάμο των 1800
  προοκεκλΐϊμένων:
  —Μά ό γαμπρός ποίας παράταξης είναι;
  —Δημοκρατικός> τής ΕΔΗΚ.
  —Καί ή νύφη;
  —Δέν ξέρω γιά την ϊδια, αλλά τό ουγγενο-
  λόι της είναι σοσιαλιστικων τάσεων.
  —"Ε, καλά είίπώθηκε λοιπόν πώς ό πολυέξο
  δος γάμος τους ήταν γνήσια ·. · σοαιαλδημοκρα-
  τΐκός!
  Αύτό είναι πού λέει κι' ή γνωστή μαντινάδα
  . ■. «λεφ<τά νά δεϊς· · ■ Μιχάλΐ)»! ^ Σέ πρόσφατη έιπίίοκε.ψήι τού στό 'Ηράκλειο, ό όρτάκης τοΰ κ. Μητσοτάκη κ. Παΰλος Βαρδι νογΐάννης, έιμφανίστηικβ μέ κοντομάνικο μιπλου- ζάκι «λακόστ», άπο αύτά πού έχουν σήμα κατα- τεθέν τό κροκοδεΐλάκι. Κάΐτοιος λοιπόν πού τόν ββλεπε νά ίδρώνει καί νά ξεϊδρώνει μέ άποτέλεσμα τό μπλουζάκι (τί μπλαυζάκι δηλαάή·. · μπλουζάρα) νά £χ€ΐ γί νει μούσκεμα, εΐπε: —Αύτό τό. ·. μιπλουζάκι, άν άντΐ νά πληβεϊ * •.βραστεί, θά κάνει μιά·.· κριοκοδειλόσουπα.·· •. · μούρλια, πού θά φτάνει νά φανε δλα τα μέ λη τής «Νέας Δημοκρατίας». Ό άνθρωπος φαίνεται θά εϊχε έπη,ρεαστεϊ ά- πό τό γεγονός δτι σέ παλιότερο Μητσοταιακό γεϋ μα εϊχε προσφερθεϊ μ'έχρι καΐ . · · κροκοδειλάκι ο*χάρας! * Σέ πρόσφατη δίκη τοθ Μικτοΰ Όρκωτοϋ Δι- καστηρίου·, ό συνήγΌρος τοΰ κατηγορουρένου, πού δικαζόταν γιά άιποπλάνηστ) άνηλίκου, απευ θυνόμενος πρός τόν Πρόεδριο κ. Παληοκώστα, εί πε σέ μιά στιγμή δτι «ό Είσαγγελέας είναι δυνα τόν να ιπαραΐχλανήσει μέ την άγόρευσή τού τό Δικαστήριο». Καί ό κ. Ζορμπάς, πού ήταν στήν έδραν άηευ θυνόμενος πρός τόν κ. Προεδρο τού ε&τε: —Σας βεβαιώι 6τι δέν- ·. κινδυνεύετε κ. Πρό εδρε. Όπότε ό την ■. · άποπλάνησιν ύατερασπιζόμε νος, διά την · ·. παραίπλάνηοιν λέγων, ΐταραδέ- χτηκε έν συνεχεία δτι... έπλανήθει ώς πρός την Ζορμπαδειον πρόθεσιν, μέ·. · πλάνην δχι δ- μως· . . οικτράν. Ανθρώπινον, γενικώς, τό... πλανασθαι ··· (δχι ομως καί τό· - - αποπλανόσθαι!) * Κι' <2νας αΛλος διάλογος τώρα: —Τί γνώμη βχεΐς γιά τούς Μασώνους καί τόν Τέλη; —Τούς την κοτάφερε... έν· ·. τέλει! * Μέ ρώτησε κάατοιος νά τοΰ πώ τή γνώμη μου γιά τα μέτρα τοΰ Μητσοτάκη καΐ τοθ Καραμανλί) πού παίρνουν κάθε τόσο τελευταία γΐα νά άντι- μετωπίσουν την ένεργειακή καΐ κάθε άλΛη κρί- οη. Κι έγώ τοϋ άπάντησα: —ιΜετά άπό όλλα αύτά τα μέτρα, σέ λίγο θά μάς πάρουν καί·.. μέτρα για τα φέρετρά μας. "Αν μας... μετρήσουν δηλαδή, γΐατΐ ύπάρχει καΐ βάσΐμη ύποψία νά μδς ξαΐΐοστείΛουν · · · ά- μέτρητους. * Την ιτΐΕρασμένη Πέμπτη βρεθηκα οττό Τριμε- λές Πλημμελειοδικεΐο Ρεθυμνον γιά νά παρα- κολουθήσω την πρώτη δίκη, κατά Μπαντουβομα- νώλη, ό οποίος άπουσίαζε κατά την ωραι τής πρω¬ ϊνής έκφώνησης τής ύπόθεσης καί μέ την εύκαΐ- ρία αυτή τράβηιξα καϊ μερικές φωτογραφ·ίες έν- τός τοΰ Δκκαστη,ρίου. "Οταν σέ λίγο, μετά την άναβολή, βγήικαμε εξω, κάιποΐος μοΰ είπε: —'Σήμερα εϊχαιτε εΎα κοΐνό αηιμεΐο μέ τόν Μπαντουβομανώλη: έσύ... έΆαμψες μέ τα φλάς τής φωτογραφικης μηχανης σοι> κι αύτάς... έ-
  λαμψε διά τής... άπουσίας τού!
  * Σχολιάζοντας κάΐτχϊΐος τό «πλαίοιο» πού δημο
  σιεύτηκε στό φύλλο τής «ΆΛλαγης» της περα-
  ,σμένης Πέιμΐπ,της 5 Ιουλίου ,τό όποϊο υπέγραψε
  ό γνωστάς — α.γνωστος «Παραιτηρητής» γ] ν (κα
  ζανάκι) ή «ανάποδος» ήχ «Δήμαρχος», εΐίπε τό ε¬
  ξής:
  —Τοΰ «Παρατηρΐιτή» τό.. - πα>ρατηρηίΓήραο
  εχυσε πολύ δηλητήριο! .
  Κι έγώ τφοσθέΐτω: δ,τι δχει κανεΐς δίνει ί
  μάλλον. ·. χύνει.
  Λέτε τοΰ «Παρατηρητή> τό · - - παρατηρΓίτή-
  ριο νά τιερνδ την-.. κλιμακτή,ριο;
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.164
  Ί'ΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — * —
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ —ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΧΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΛΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ■■■•«■■■-ΜΗ Μ-Β-ι—ηνΐιι|ι|||ΙΙΙ||!