90990

Αριθμός τεύχους

232

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

16/7/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, πού κρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί βλλοι Τό
  οτόμα, προλά·η νά ηβϊ Εστω
  καΐ μια συλλαΐή δική τού.
  ■. ΚΑΖΛεΤΤΖΑΚΝΙ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΧΕίχ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  *■■
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΐβθθννΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 - Τηλ, 280.291
  Χρόνος 5ος—Άρ.Φύλ. 232—Δρχ. 10
  Ή απαντήση μας οέ δσους προσπαθοϋν - μάταια - νά διαστρεβλώσουν την Άλήθεια:
  ΑΝ ΠΑΤΕ ΤΕΛΙΚΑ
  ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
  ΜΑΥΡΟ
  ΕΝΑΣ ο—ό τούς πρώτους κοι-
  νωνκούς νόμους, ττοϋ —ριβλή-
  βο« μόλκττα καί μανδύα θε'Γ-
  κής αποκάλυψις, είναι τό: «Ού
  φονευθείς». Οί «εκ-ρόσωποι»
  ομως τού «θεΤκού» αυτού Νό¬
  μον, ορθούνται σήμαρα τόν
  σκοπό κοϊ την σΎογκαητητα
  τής ηθικής διακήρυξης.
  ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ μέ —όλληλες α-
  νακοινώαεις τους: «Δόν ήταν
  φόνος η αφαιρέση, μετά από
  θανατηφόρο τραυματιοΊμό, τής
  ζωής τού Κιιριάκου Τοράκη».
  Δεν ήτο ένοχος ο Μιχαήλ Πα-
  πσυτσάκτκ (Αρχιεπ'ισκοπος)
  τής πράξης πού εκδικάστηκε α-
  πό τό Κακουργιοδκε,ίο Ρεθύ¬
  μνης. Απλώς η σ-όφαση τού
  ΚακουργιοδΐΝείου (μετά οττό
  σύμφωνο ττορο-ιμπτικό Βού-
  Αίυμβ τού Συμβουλιον Πλημ»
  μελειοδικών Χανίων εηί ίτροτο-
  οη τού Εκταγγίλέα τής έβρα<) ήτο απόφαοη «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗ· ΤΟΣ» ΚΑΙ «ΟΧΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ». «ΕΘΕΑΟΚΑΚΟΥΡΓΟΣ» ήτο Ο αρχιμονδρϊτης Νικηφόρον Συ- τζανόκης, πού υπέβαλε την έν- στοση κατά τής εκλαγή< τού Μιχαήλ Ποηοοτοάκη οτόν επι- σκοπικό βρόνο καί άχι ο τελευ- ταίος ο οποίος «ΕΝ ΓΝΩ¬ ΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΉΔΕΣ ι- «ρατει τόν τιοβοντα εκ τής κάμης καί τον έπληττί ο αυτουρνός τής πράξεως Γ. Πα- πουτσοκτκ, πλήξας τούτον ΔΙΑ ΛΙΘΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΠΑΡ, ΝΕΦΡΟΥΧ, ΘΏΡΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΠΛΗΝΑ». «ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΜΕΝΟ» τάχα μου ηαρουοίασε η «Αλήβεια» τό πφιοτατκό, δημοσκύον- τα< την υπ' αριθμ. 44, 45) 15- 2-1932 απόφαση τού Καχουρ- Υθδικεϊου Ρεθύμνης ηοϊ δίν διαοτ,ρευλώνουν αύτοι τα γΐγο- νότα ότον ιοχυ|Μζονται ότι ο Μιχαήλ Παπουτσάκης δίν συμ- μετεϊχβ στό έγκλημα, αλλά α¬ πλώς «παρευρέθη». Όταν ι- σχυρίζονται ότι ο θανατηφό- ρος Τιραυιμο-κψός τού Κυρια¬ κού Τοράκη ϊγινε «εν ώρο παιγ- νιδίου νς τό γήπεδον τού Γα- λατά», καί αποκρύπτουν ότι τα δυό αβέλφια έβαλον κάτω (έξω αηό τό γήπεδο) τόν δυ- οτυχκφένο Τοράκη καί ο μέν έ- νας τόν κρατούσιε από τα μαλ- λιά, ενώ ο άλλος, μέ μιά πέτρα, τόν χτυιτούσε (μέ την ώρα... φυσικά) στό συκώτι, τούς νι- φρού<, τόν θώρακα καί κυρϊως στόν στιλήναΙΙ! ΕΤΣΙ είναι:: Δέν πρέπχι νά απο- καλύπτεις τίς κοινωνικές πλη¬ γάς!!! Αντίθετα, πρεπει νά τίς σκεπάζειςΙΙΙ «Μην κρίνετΐ ίνα μή κριβήσεσθΐ!!!». Τώρα άν τό κοι- νωνικό καζάνι βράζιι, από χρή- ση καί εμπορία ναρκωτικών, από χαρτοπαιξίες καί απάτες, από κομπίνες τύπου «Πολΐοδομικό», αττό ραδιουργίες καί παρακρα- τικές εξουσίες, πού κρίνουν την τύχη όλαν μας καί οάν Κοινω¬ νίαν καί σάν 'Εθνους, κάτω από την αρχή: η υ~βρτάτη εξουσία είναι ο Εβραιαμασωνικός καί πμ Εβραιοκίνητος ΜΑΤΣ, άν τα χέ- ρια τού επί κεφαλής τής Εκκλη- σίος στάζουν ακόμη τό αθώο αίμα τού Κυριακού Τοράκη, αυτές είναι λεπτομερείς... πού δέν πρέπει νά τίς θίγομϊ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ υπάρχουν πολ- λοί τρόποι νά σάς εξολοθρεύ- σουμε. 'Εχουμε τόν τρόπο μας άλλωστε. Οί υττόλοιττες εφημε- ρίδες, πρώτο απ' όλα, θά ανα- λάβουν την υπεράσπκιή μας. Άλλες λογοκριτικά καί προλη- πτικάΙ Άλλες επκπ-ρατευμένες μέ την δικαισλογϊα κάποιας «πΛηρωμένης» ανακοίνωσηςΐ Κατά δεύτερο λόγο διαδϊδο- μΐ τεχνιέντως: Ξέρεις, αυτά τα γράφει οημερα, γιατί ο Αρχιεπί σκοτ'ος έπαυσε νά τόν χρηματο δοτίί κ.λ.π. κ.λ.π. Η ΑΛΗΘΕΙΑ όμω< ούτε συγκα- λύπτεται ούτε τρομοκρατεί- ταιΙΙΙ Η Αλήθεια βασίζβται στήν ανάλυοη καί νενΐκευση των συγκεκριμΐνων ιστορικών (ατομικών ή κοινωνικήν) συνθη- κών, μέσα οτίς οποίες γεννιέται ένα γεγονόί. Αυτή την Αλήθεια υττηρετούμε καί αυτήν θά συνε χίσομε νά δηκονούμε. ΑΦΗΝΟΜΕ στούς άλλους τόν θλιβερό ρόλο τού: «Εδω πα- πάς, εκεί παπάς, πού είναι ο πα¬ πά;». «ΤΕΤΟΙΑ υπηρίσκι» στή Δημοσιογραφίαν ούτε προσφέ- ραμε, ούτε θά δεχθούμι νά υ- ΠΓ»ρετήσομιΙ.. Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ένώ ήδη οί άρμόδιοι ψάχνουν νά βροϋν κτίριο ΕΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΑΑ Μ. Α. Τ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μπορεϊ{κάποιος άρμόδιος νά μάς πεϊ ά ν είναι άλήθεια ή όχΐ; Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» μεταδιδει σή- μερα μιά άκρως ενδιαφΐραυσα πληροφορία καί ρωτά κάθε ρ μοδιο κ'ρίυς Κλιβερνητικό, να απαντήσει, άν είναι αλήθεια ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά την εγκατα¬ στήση ειδικής μονάδας ΜΑΤ στό Ηάικλειο, η οποία, φυσι- κα θά ελέγχει καί όλη την υπό- λοιττπ Κρήτή. Όπως είναι γνω-, στό τα ΜΑΤ (πού είχαν πατα- γώδη ένσρξη γνωρψίας τους μέ τίιν Κρήτη. στά γίγονότα τούΜουσειαυ Ηρακλείου), είναι οί Μονάδες Αιπ©καταστάσεως Τάξεως, πού η δυναμΐική τους δράση είναι ννωθτή Πανελλή- νιο. ΗΔΗ οί αρμόδιοι ψάχνουν γιά εξεύρεση κατάλληλου οικιστι- «οϋ χώρου, όπου θά στεγα- οτούν τα ΜΑΤ (Κρήτης) στό Ηράκλειο. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των ΜΑΤ ■■■■■■■■■■■■ΒΙΒΒΒ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ στό Ηράικλειο, ίσως γίνει· πολύ σύντομα, γιά τόν λόγο ότι η Καβέρνίΐιση φσβάται καί θέλει νά προλάβει γεγονότα πού εί¬ ναι σχεδόν {3»(1αΐΓ| ότι· θά δη- μιουργιηθούν μέσα στόν Αΰγου στο, μέ αφορμή την εξαγγελία τής τιιμής συγικέντρωσης ΤΓ>ς
  σταφίόαζ, τιού καί κατά τό πά
  ρελθόν έχει δημιου,ργήσει σοβα
  ρή καί επικίνάυνη γιά την Κυβέ
  ρνηιση κατάσταση.
  ΑΛΛΗ ιπληροφορία μας σχετι-
  κή είναι ότι <τέ περίιπτωση ϋπει σοδίων από τούς πα,ραγωγούς, μέ τίς απεργίαν κινιη,τοποιή- σεις τους, η Κοβέρνηιση είναι α ποφοσισμΐνη νά αντιδράσει δυναμΝΐά, περισσότερο από χά θε άλλη φορά, δεδομένου ότι δέν βελει νά επιτρέψει (μετα το Μουσείο) δεύτερη παρομοια εττανάλειψη καί νίικη τού Λαού. ΑΚΡΙΒΩΣ νιά τόν λόνο αυτόν οί προετοψασάς γιά την εγκα¬ ταστήση των ΜΑΤ στό Ηρά¬ κλειο, πού γίνονται μέ άκρα μυ- οτικότητα, βρίισκονται ήδη στ6 φόρτε τους. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τό περασιμενο φύΛλο τής «Αληθείας», ποθ έφερι σέ πλα- τειά δηιμοισΐιότηΓτα τό σοβαρό- τατο θεμα τής διάπραξης φό- νου αιπό τόν Πρακαβήιμενο τήΓ Κρ.η-πικής Βκικληισίας, δη<μιούρ· γηισε σάλο στά μέλη της, Κλη- ρικούς, αλλά— κυιρίως — ΛαΎ- κούς. «ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ» ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ ΕΝΩ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΟΙ "ιΊΡΩΤΟΙ,, ΤΟΥ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΩΠΛ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙΠΑΡΔΝΟΜΕΣ ΔΔΕΙΕΣ! Μετατέθιηκαν οί πρώτοι τού Πολεοδομΐικού κα·ί ετοιμάζονται καί οί υιπόλοιποι. Ηδη ανακοινώθηικαν τα ονό ματα τού ορο'Γσταμένου των Τεχνΐ'Κών Υπηρ-εσιών Ηρακλεϊ- ου, Νομομηχανικού «. Γ. Βέρ- ροιου, τού διευθυντή τού Πο- λεοδομΐικούι ίρ-αιφείου Ηρακλεί ου κ. Δημ. Πλεύρη «αί των αρ χιτεκτόνων Δηιμ. Κουτάντου, Ριτας Κυιβερνητάκη, καί Καλλι- θεας Βλασσά.κη. Περιττό νά τονιστεί ότι οί μετταθβσεις των ανωτέρω είναι δυισμενάττοτες . Σε αρμοδία κρατΐικό παρά- γοντα, στόν οποίο θέσομε τό θεμα τής ουστιηρώτη.τας ποά επιδεί,χτηικε πρός τούς ανωτέ¬ ρω, αλλά καί των ικπολοίπων πού θά ακολουθήισουν τόν δρώ μο τής μεταθέσεως, μάς απάν- τηισε ώς βξής: — «Τί θέλατε νά γίνει όταν οτήν υπηρεσία αυ(τή δέν υπζιρ- χε τΐποτα όρθιο. Ούτε κλειδιά, ούτε κλειδαριές. Νά σκεφτήτε ■ ■■■■■■■■■■■■■■■Ι Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ Γιά τήιν αιέτοο τής Κυπρκι- κής Τραγωδίαί, δυό λόγια μο- νο, ουσηατικά, καιτά τή δική μα< ννώμη: ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ Ο ΦΑΚΕΑΛΟΣ ΚΎΠΡΟΥ ^■■■■■■■■■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Γιά τόν κ. Είσαγγελέα Παρανομίίζ συγγενων και φίλων υπουργόν Ζ ΑΠΟ ΤΗ θέοΐι αύτη καταγγέλΛο,με στόν Εϊοαγγελέα ^ Ζορμπα, τίς εξής κεριπτώαεις, οί οποίες σχετίζονται όιμεσα μ ύγεία καί είδικώτερα την ύγεία τού Ήραικλειώτικου Λαου: 1- ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ: Λόγω τοϋ παραπάνω έργοστασιου (Υΐά τό όποϊο είχαμε γράψει, καί πρό καιροϋ) ή κατάσταση στήν γυρω πκρι °χή είναι όφορητη άπό την αίθάλη καί τή δυοοσμία. Εϊμαοτε περισοότερο άΐκ, βεβαιοί δτι ή στενή ουγγένεια_ τοΰ Κονιορ- δου μέ τόν ύΐτουργύ κ. Ζαρντινίδίΐ (ότου είναι γαμπρός τού ΐτρωτου), οεν Θ6 έπηρεάσει καθόλου την έπιβολή κυρώσεων. 2- ΠΕΡΙΙΠΤΩΣΗ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ»: Στίς Γοθβες καΐ πρός τη μερια τής παραλίας ύπάρχει τό ξενοδοχείο «Άψροδίτη» τα λύμματα τού άποιου μολύνουν τή θάλαοσα καί ή δυσοσμία ένοχλεϊ τούς γύρους κατοίκους. Καί πάλι εϊμαστε βεβαιοί γιά τό δτι ή παληά συνεργασία καΐ φιλία τού ίοιοκτή τη κ. Πλεύρη μέ τόν ύίτηουργό κ. Κεφαλογιάννΐ], δέν θά έπηρεάσει οτήν "οινική δίίαξη. 3.— ΠΕΡΙΠΤίΙΣΗ ΚΟΥΦΑΚΗ: Στόν Τοιμπρούκ, ύπάρχει τό γνωσΐό ξενοδοχείο Κουτράκη, πού λέγεται δτι τό έκμετσΑλεύονται ξένοι. Τό παρα- ηάνω συγκρότημα έχει 2να μεγάλο καί χοντρό σωλήνα επί τής ώτκρανειας τής αμμου, πού ξεκινδ άπό τό ξενοδοχείο καί καταλήγει στήν θάλασσα. Τό τί βγάζει ό σωλήνος αύτάς καί τί κακό κάνει στούς λουομένους, πρέατει νά Υνωρίζει ή'δη ό κ. Εΐσαγγελέας- 4.— Περίπτοχτη «ΑΡΙΝΑ»: Λίγο πρΐν τοθ Κοκκίνη τό Χάνι ύίπώρχει τό ξενοδοχείο «Άρίνα», τοϋ Μαμ-άκη- Κι έδώ είναι μιά έστία μόλυναης απ6 τή χαβούζα που έχει δημιουργτιθεϊ, μί; άποτάλεσμα ή περιοχίί, νά εί¬ ναι γεμάτη από κουνούπια. Καΐ έδώ συμβαίνει τό ϊδιο πού προείπαμε: *ίΗ) γνωοτή σχέση τοΰ ϊδιο- χτήτη Μαμιδάκη, πού είναι κουρπάρος τοϋ ύΐτουργοϋ κ. Μητσοτάκη, δέν θά έμποδίσει καθόλου την άνεπηρέαστη Είσαγγελική δίωξη. Μ Χ. - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■! ότι καθένας είχε κλειδι καί έμ- παινε μέσα καί σέ ώρες μή ερ- γόσιμες γιά την υπηρεσία καί μόνο οί ανοκρίσεις θά μάς δεί- ξουν τί έκαναν εικεί μέσα». Αξί^ει νά σηρειω&εί επιίσης ότι προχωρούν εντατιχά καί εί ναι πρός τό τέλος τους οί ανα- κρίσεις ποι> κάνει ο κ. Εισαγγε-
  λέας.
  Υπογραμμί^ομε ακόιμη ότι
  στις παρανομες προχρονολογη
  μένες ά'δειες υπάρχουν «άδειε·ς»
  πού δ,όθηικαν σέ «,υψηλά πρόσω
  πά» τού Ηρακλείου, αρχοντες
  κυριολεκτικά, τα οποία μάταια
  αγωνίζονται νά αποκρύψουν τό
  θλιβερό γεγονός. Καί λέμε μα-
  ταια, διότι σέ λίγο η ίδιο αυτή
  εφημερίδα θά δώσει στή δηιμο
  σιότήτα όλα τα ονό,μοτα τα
  οποία ήδη κατέχει, ολλά περιιμέ
  νει την επιισηιμοποίηση τής πα·
  ραπομπής ταυς από τόν κ. Εί
  σαγγελέα στό ακροατήριο.
  Ένα μόνο γνωρίζομε στο α-
  ναγνωστικο μας κοινο: ότι θα
  τριβει τα μάτια
  Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
  Η ΕΠΙΣΤΡΑΊΈΥΣΗ των Τραπεζικήν ήταν μιά
  ΰαρειά ήττα τής Κυβέρνησης Καραμανλή, πού
  2δειξε γιά μιά άκόμη σρορά ~ καταφάνερα τώ-
  ρα —δτι έχει χάσει πλέον τόν ελεγχο των πρά
  ξεών της.
  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ αύτη, πέρα γιά πέρα άντιδημο-
  κρατική, ύπογράμμισε τό χάος, στό όποϊο ή ά-
  ποτυχεμένη Κυβέρνηση τής Δεξιας έχει φέρει
  τόν τόπο.
  Τό φύλλο έγινε ΐΜυριολεχ,τ,-
  κά ανάρπαστο, μέ αποτέλεσμα
  την ιδία κιόλας μερά (Δευτϊρα
  9-7-79) νά κυικλοφορήσει η «Α-
  λήβεια» σέ δεύτερη έκτακτη έκ-
  δαση!
  ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
  Οί αντιδράσεις πού δηιμιουρ
  γήθηικαν ήσαν έντονες. Την αρ¬
  χή ο κόσμος πάγωσε, χαραχτή-
  ρισε την είδη,ση σάν βόιμβα ικαί
  δέν πίιστευε στά μάτια τού. Οί
  αντρες «ουνούσαν τό κεφάλι
  'τοϋς. Οί γιυνοίκες σταυροκο-
  πόντουσαν. Τό τήλέφωνο μας
  ντυπούισε συνιεχεια. Όλοι ρω-
  τούισαν: —^Μά είναι αλήθεια;
  Η απάφαση — δυστυχώς— ή¬
  ταν καί είναι αδΊάψευστη.
  ΤΡΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ
  Τρείς γιατροι ετιισκεφθήκα-
  νε αμέσως τόν Αρχιεπίισκοπο,
  μη,πως χρεωστούν γιά τό σό«,
  αν «αί μέ την προαγγελία πού
  τού είχαμε κάνει, δέν τού ήρ&ε
  οπστομα. Πάντως έκλοιγε καί ε-
  πανελάμβονε συνεχώς: — Δΐέν
  μέ νοιάζει, μόνο πώς θά τό μά-
  θουν τα παιδία μου στήν Κα-
  λυιβιανιή.
  Η ΣΥΝΟΔΟΣ
  Την ιδία μερά, ο Αρχΐίττίσκο
  πος Τιμόθεος συΐγικάλεσε τή Σύ
  νοδο τής Εκκλησίας Κρήτης
  καί έθεσε στού< 6 Μιητροπολίτες το θέμα (ο 7ος ατιοασίοζε στήν Αμερΐική). Τούς ζήτηισε νά πά- ρουν αιπόφαιση καί νά προβούν σε σχετική ανακοινώση. Οί Συ- ναδι·κοί όμως αρνήθηκαν. Έ- νας μαλιστα τού είπε: —Κύτα- ξε μόνος σου τί θά κάμεις, σέ είχαμε προειδοποιήσει ότι καί 20χρόνια νά ιπερόσουν αικόμη, θά σέ συνοδεύει η καταδικα- στιική αυτή απόιφιαση. ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ Μετά την αηοτυχία αυτή, ο ενδιαφί,ρόιμενιος Αρ.χι(ειπϊισ«απος, σάν μόνος υπεύθυνος καί αρμό- διος, έδωσε στή δήΐμοσιότίντα • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ατή σελίδα 4 ΑΥΡΙΟ, κατά τό κοθαρωμέ- νο χρόνκι τώρα έθιμο, ο Αρχι- ιπίσκοπος Κρήτης πηγαίνζι καί προεξάρχει τής λειτουργίας, στή μεγαλύτερη πανήγυρη τής Κρήτης, στήν Αγία Μαρίνα τής Βόννης. ΜΕΤΑ τόν πρόσφατο «σκαν δαλισμό» τού Χριστετΐωνύμου πληρώματος, δέν ξέρω... "Αγ« Δέσποτα κ. Μιχαήλ Κ. Παπου- τσόκη ( ή Τιμόθεε), συνεργέ με¬ τά τού αδελφού σου Γεωργίου, στόν φόνο τού Κυριακού Τορα κη, άν θά αποφασίσ^τε τελικα νά πάτε. ΑΝ όμως κάτι τέτοκ> συμ-
  βεί, (τό ...θράσος δέν έχει ό-
  ρια), τότί σάς παρακαλώ, μέ¬
  σα στϊς άλλες δεήσκις πού θά
  κάνετί, νά κάνετε καί μιά ειδι-
  κή δέηση, υπέρ αναπαύοτως
  τής ψυχής τού... Κυριακού Το¬
  ράκη, τόν οποίο μετά τού α¬
  δελφού σας, δολοφονήσατε
  στόν Γαλατά Χανίων, σϋμφω-
  να μέ την υπ' αρ. 44, 45)15
  2-32 απόφαση τού Κακουργιο
  δικεκ>υ Ρεθύμνου.
  ΧΡΗΜΑΤΑ δέ νομίζω ότι
  χρειάζονται γιοτί εσιϊς, αφ'
  ενός είναι γνωοτό ότι δέν παίρ
  νετΐ γιά τα μυστήρκι γενικά πού
  κάνετε καί αφ' ετέρου — κι άν
  παίρνατε ακόμη — οτήν προ-
  κειμένη πίρίπτωση θά κάνατε
  εξαίρεση, μιά ποθ γιά τή δέηση
  αυτή σεϊς είοτα η γεννισιουργός
  αιτϊα. Μ. Χ.
  Μερικά έρωτήματα
  στόν Άρχιεπίσκοπο
  καί τούς προστάτες τού
  1— Γιαΐι δέν πηρε θέση ουγκάλυψης τοΰ θέρα-
  ιος ή Οιημερινή Σύνοδος τής Έϋ<κλησίας τής Κρήτης, αλλά έΐαοτρατεύθηκαν οί Παπάδες άπό τόν αμεσα έν διαφερόμενο ττροϊστάμενο τους Αρχιεπίσκοπο; 2.— Γιατί χρηοιμοποιήθηκε σχετικό ^γγρ,αφο τής Συνύδου ιοΰ 1956 καϊ δέν δόθηκε στή δημοσιότηιτα συγχρόνως και ή ένσταση τοΰ Νικηφόρου Συντζανά- κη; 3.—Είναι ί) δχι τό χρησιμοποιηθέν «Γραφείον τής Ίερδς Συνόδου» άνύπαρκτη ούοιαστικά υπηρεσία καΐ έκιπροσωπεΐ μόνον τόν ϊδιον τόν Αρχιεπίσκοπον, αρα «Γιάννης κερνα καί Γιάννης πίνει»; 4.— Γιατί ό Άρχιεπίοκοπος δέν φρόντιοε τόοα χρόνια, αν δσα ύστοστηρίζει ήσαν σωστά, νά έξαφανί σει ή έν πάση περωττώει νά προσβάλλει νομικά, την άδιάψευστη καταδικαστική απόφαση 44,45)15-2-32; 5.— Γιατί ό Άρχιεπίοκοπος δέν δικάζει τόσον καί ρρ τώρα την ύ<πόθεση τοΰ Νεόφυτου Παπαδάκη, κλη- ρικοϋ πού σκότοχϊε σέ τροχαΐο άτύχημα, άκούσια καΐ άπρομελέτητα καί έξ άμελείας δυό άνθρώπους; Μή ΐτως γΐατϊ φοβαται τό «μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα». Δέν μπορεϊ δηλαδή νά μην τόν καταδικάσει σύμφωνα μέ τούς Ίερούς Κανόνες, άλλά τότε καί ό ίδιος τί θά άπογίνεΐ; Ό φονιας μπορεϊ νά δικάσει αόλλον φονιά; Έξαφαν'ιστηκαν σχεδόν όλα άπό τούς «τζαμπόσηδες» ΑΑΟΓΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΑ ...ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ!.. ΟΙ κάτοικοι τής άλλης Ελ¬ λάδος, θάχαυν τώρα περισσό¬ τερο από κάΘε άλλη φορά δι- Μιά έπιστολή τοϋ πρώτου ΞΥΛΟΥΡΗΣ-ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ Όφείλει νά απαντήσει ό δεύτερος Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Διευθνλντό, ΕΤχα ύποσχεθεΐ νά μην ξανα σχοληθώ μέ τό άτομο τοΰ Μ. Καρέλλη. Έχω πολύ σοβαρότε ρα πράγματο νά κάνο, καί έξ ώλλου και τό γελοΐο ώκόμα έ χ«ι τα δριά ττκ», Βββαια κατανοώ, την χαριτω μένη άγωνια τοΰ Μ. Καρελλη, νά τόν ποϋν άντιστασιακό, καί λυτττάμαι, άληθινά, πού δέν μττο ρεΐ νά κερδΐσει τίποτε περισσό τερο άττό την συμπάθειά μου. Καί τουτο, γιατ! στό έξωτερικό τόν εβγαλε ή Χούντο, δττως χά ρακτηριστικά λέει καί τό τταρα κάτο» εγγρκτφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 16283Φ6)5 Έν Ά&ήνοις τη 24 - 11 - 1969 Πρός Άπαντας έλέγχους Διαβοτη ρων. 'Ακιιροΰντες την ύπ' αριθμόν 4966Φά)5 άττό 19—5__85 6- ^οΐαν μος, παρακαλούμεν έπι- τρέψατε την άναιχώρησιν είς τό εξωτερικόν τοΰ ΚΑΡΕΛΗ 'Εμ- ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Νεώτερα από την καμπίνα των αδειών οδηγήσεως πού δινόντουσον σε Ηρακλειώτες στό Ρέθυμνο, χωρίς νά δώ- σουν εξιτάσεις, αντί 20 χιλιά¬ δων δραχμώνΙ μανουήλ τοϋ Νικόλαον, γεν. 1932, έφ' όσον δέν υφίσταται τταρ' υμίν έτέ,ρα είς 6άρος τού απαγόρευσις άποοημίας. Ε.Υ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΕ Κ. ΠΑΝιΝΟΥΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝ- ιΗΣ Β' Δυό μέρες άργότερα, στίς 2& )ιΜ)1969< έκδΐδεται τό έιτόμε νο: ΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Άριθμός Βιδλϊου έξερχομένων σημάτων Α)1200 Αθήναι τή 26 - Μ - 69 Πρός Άπαντας ελέγχους Διαβατη- θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή αΐλίδα 4 κηο, νά λένε γιά μάς τούς Κρη- τικούς, ότι είιμαστε ττερίεργος λαός, αφού φοράμε μπόττίς, ε¬ νώ δέν έχομε νά κα'βαλήρωμε άλογαΙ.. ΓΤαληώτερα φυσι«ά υπήρχαν αλογα στήν Κρήτηι καί μάλιστα τέτοτα πού δέν υπήρχαν σέ άλ λα μέρη, γιατί είχε γίνει εδώ μιά επιιμιξί·α τού οροβικού αλό- γου, κι είχε οηιμιουργηθεί μιά ράτσαι πού είχε γυιμναιοτεί στον ιδιοτυπο ταχύ βηιματισ- μό, αυτόν πού λέιμε οτήν Κρητι κή διάλεκτο «γιοργά». Σιγά — σιγά λοιπόν όχι μό¬ νον τα άλογα εξαφανίοτηικαν, αλλά καί τα ωραία Κρητικά μουλάρια κι έτσι τώρα τα ζώα α.υτά γιά την Κρήτη είναι όχι σπάνιο, αλλά σπανιώτατο ει- δος. Πού πήιγαν όρως; Απλού,- στατα, μέ τό πρό,σχιηιμα ότι με • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4 ♦♦· «►♦♦♦■ ΜΕΓΑΛΗ (όχι... Μικρή) ΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΤΩ νά προμηθευτώ τό φύλλο τής εφημερί¬ δας «ΑΛΛΑΓΉ*, τής Κυριακής 4 Φεβρουαρίου 1962, απού είναι καταχωρημένο άρθρο μέ τΐτλο «Ή πολιτική σημασία τής Κρήτης» (σχετικά μέ τό «Χωρισπκό Κίνημα») καθότι δέν μπορώ νά 6ρώ τουτο ουτε στό Άρχεϊο τής έφηιμερίδας, άλ¬ λά οΰτε στήν Βικελαία ή αλλη βιβλιοθήκη. Προ σφέρω δραχμές δύο χιλιάδες (2000). Γράψατε: Άριστοτέλην Γιαννακουδάκην, Άκαδημίας 109 'Ήράκλειο Κρήτης. ■♦ ■«
  2ΕΛΪΔΑ 4η
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χαρας σϋυο^ν |_____
  πουπρινμε^χωμα υου *
  οοραξουν οί αλ'λο πό οοομα
  προλαβη να πέι εσεω κ πι»ι.
  ουλλοΡπ ΟικπΌθυ χ
  ι;ι«η!
  9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΑΛΐΤΘΕΙΑ
  ^■-■■■■■■■■■■■Ν1Β-Ι—Ι--
  Άν ύπάρχει Κράτος, κάποιος πρέπει νά απαντήσει
  ΙΜέες παρανομίες οτό
  άμαρτωλόΠολεοδομικό
  Μετά τα τελευταία θλιβερά
  γεγονότα, γύρω από τίς προ-
  χρονολογηιμένες άδειες τού Πο-
  λεοδομνκού Γραφείου Ηραικλεί-
  ου, σχετΐικά μέ τούς συντελε-
  στές δόιμησης, άρχισαν νά ξε-
  φυττρώνουν σαν ραπανάκια, διά
  φορες μεμονωμένες περιπτώ-
  σεις παρανομιών, πού συνδέον-
  ται μέ την αμαρτωλή αυτή Κρα
  τική Υπηρεσία.
  Ο μικράς χώρος ποο διαθέ-
  τομε, δέν μάς φτάνει νά ανα-
  Γττύξομε διεξοδικά τίς περιπτώ-
  σεις αυτές, γΓ αυτό τίς αναφέ-
  ρομε περιληττπκά, ρωτώντας
  κάθε αρμόδιο νά μάς απαντήσει
  στά σχετικά ερωτήματα πού
  θέτομε.
  Μερικές α'πό αυτές τίς περι-
  πτώισεις ίίναι:
  1.— Η αδεία 865)79 βάσει
  τής οποίας ανεγέρθηικε οικοδο-
  μή διάροφ-η σέ χώρο 100 τ.μ.
  ιστό προάστειο Άη —«Γιάννης
  Ηρακλείου, ενώ γιά νά δοθεί α¬
  δεία οτήν παραπάνω ηεριοχή
  χρειάζεται οΐ'ΚΟΓτεδοκός χώρος 4
  χιλιάδων τ.ιμ.ΙΙ
  Πώς δόθη·κ.ε λοιπόν αυτή η
  αδεία; Μή σπευσουν οί αρμό»
  διοι καί μάς πούν γιά «αστική
  σποκατάσταση», διότι οί ενδια
  φεράμενοι έκαναν ειδική έρευ-
  να «οί δέν πράκειτα'. για τέτοια
  εξαιρεση.
  2.— Η αδεία 580)78, πού ει«ε
  πάρει η Μαρία Στυλιαρά, μέ
  έγγραφο τής Πολεοδσμίας πού
  κοινοποιήθηκε μάλιστα και στήν
  Χριστίνα Βουμβουλάκη (αρι-
  θμός εγγράφου 19993)8-1-79)
  διοκόπηικε (οί εργασίες δηλαδή
  τής οικοδομής αυτής) γιά υπέρ-
  βαση.
  Καί όμως παρά την απαγό-
  ρευση καί την διακοπή των οΐ'κο
  δομικών εργασιών η οικοδομή
  τέλειωσε, κατοικείται κι έχει πά
  ρει μάλιστα καί ηλεκιτρικό ρεύ-
  μαΙ
  Πώς δέν αντιληφθηΐκανε την
  καραμπινάτη παρ,άβαση τα α-
  στυνομικά καί άλλα αρμοδία όρ
  γανα' καί πώς επέτρεψε την πα-
  ραβίαση τής αδείας ο επιβλέ-
  πων μηχανικάς τής κ. Στυλιαρά;
  3.— Η αδεία 1367)77 σχετί-
  ζεται μέ τόν Κυπριωτά<κη Χαρ. καί τόν Ραπτάκη Δηιμ. πού έ- χουν κάνει συνενώση, στή Με¬ λετίου Πηγά (εργοστάσιο Γερ- μανού) χωρίς άμως νά τηρηθει γ; οικοδομική γραμμή καί —αντί θετα — νά πάει τό σχέδιο πό¬ λεως περί τό 1,5 μ. έζω τού κα¬ θορισμένον καί νά ζημιωθούν οί έναντι κατοικούντες Γ. Σπυ¬ ριδάκης, Βεν. Βάβαϋλας, Ν. Μιπουρδαιμής, Ν. Γαλατιανός, συνταξιούχοι, εργάτες καί οικο δόμοι. Γι αυτήν δόθηκε Νομαρχια- κή εντολή, μέ τπννυ,π' αριθμ. 12 105)10-3-70 (ενώ είχε δοθεϊ καί σχετ'κή προηγούιμενη 12652)3- 11-77) καί παρά ταύτα οί σχετι ικές εργασίες συνεχιίστηικαν από τούς Κυπριωτάκη κοί Ραπτάκη (ο πρώτος είναι αδελφάς τού Μητροπολίτη κ. Κυρίλλου), μό λις δέ πρόσφαιτα οί Μπουρδα- μής, Βάβουλας, Σπυριδάκης καί Γαλατιανός, μέ παιραστάσεις τους στήν Εισαγγελία καί τόν Δήμο (πού ενώ ζημιωνόταν δέν είχε κάνει παρέμβαση) κατάφε- ρον νά οταματήσουν τίς εργασί ες, ενώ στίς προηγαύμενες Οιτή σεις καί ενέργειές τους κανείς δέν μπορούσε νά βοηθησει θε- τιικά την παραβίαοη τής οικοδο ιμικής γραμμής, πού είχε διαπι- οτωθεί από τόν κ. Τριχά (τοπο γραφο) καί δ. Αρχαύλη (υπάλ- ληλο τού Πολεοδομικούι). Ποίος εγγιυάτοι ότι σέ λίγο δέν θά συνεχιστεί η παρανομιία; Καί τώρα παρακαλούμε τούς αρμόδιους νά απαντήσσυν σέ μερικά άλλα ερωτήματα: 1.— Είναι αλήθεια ή άχι ότι ολόικληρο ξενοδοχείο έχει χτπ- στεί χωρίς αδεία, στήν ανατο- λι«ή παραλία τής Κρήτης; 2.— Είναι αιλήθεια ή 6χι ότι οικόπεδα χωρικών στή Σταλίδα πού δεν μπορούσαν νά χτίσουν (έτσι τούς έλεγαν), μόλις τα πού λησαν σέ κάπαια κυ'ρία· πού α- σχολείται μέ ανεγέρσεις, τα πάν- τα ταχτοποιή&ηκαν καί ήδη κττί στηικε ξενοδοχείο, στοΰς χώ- ρους πού οί χωριάτες δέν μπο- ρούσαν νά χτίσουν λόγω ...α- 3.— Είναι αλήβεια ή οχΐ· 6τι γνωστάς λυράρης πού αδικήθη κε, από συνοράτορά τού, δημό σιο υπάλληλο, αγανάχ>τησε τό
  σο από τή στάση τού Πολεοδο
  μιχού σέ βάρος τού, ώστε μετά
  τίς μηνύίσεις, μίλησε έντονα' (ξε
  χειλισμένος από τή,ν αδιικία)
  οτήν Εισαγγελία γιά τούς υιπαλ
  λήλους τού Πολεοδοιμικού καί
  εντονώτερα στόν υιτκ>υργό κ.
  Μάνο;
  4.— Είναι αλήθεια ή άχι ότι·
  αιπό τό πολεοδομικό έχουν χά-
  ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΦΟΝΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ροκλειο, ο ίδιος πάλι, ο κ. Τιμό
  θεος, βρήικε δεύτερο πρόσχη-
  μα^ (τίς Άγιες Μέρες) καί έστει
  λε τοισο σ" εμάς όσο καί στόν
  κ. Προεδρο τού Δικαστηρΐου,
  το εξής «π' αριθμόν 5531)12-4-
  79 τηλεγρόφημα: «Ένεικα απα-
  σχολήισεων Αγίων Η/μιερών, α-
  δυνατώ παραστώ δϊαοην — Αρ-
  χιεπίσκοπος Κρήτης Τιμοθεος».
  ΙΤΗΝ παραπάνω ακριβώς δ'κκιηι
  ο βασικάς κατηγορούμενος Τί-
  λης Γιαννακουδάκης, είχε αναφ£
  ρθεί οτό σηιμίρινο θήμα, λέγον-
  τας σέ κάποια στιγιμή τής δια-
  δικασϊσ<ς ότι: «στή Στοα Αριά- δνη κ. Πράεδρε είχαν τέτοιου είδους χαρτιά» (καί επέδειξε έ- να φάκελλο, τόν οποίο τελι«ά δέν κατέθεσε, γιατι, όπως είναι γνωστΓό, στή δίικη εκείνη ούτε «άν απολογήβηικε. Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ αυτάς δέν ήταν άλλος απο τή διχογραφία τής δηκης τού Κακουργιοδικείου Ρε θΰιμνου τό οποίο είχε καταδι¬ κάση τόν σέ ηλΐ'Κία 16 χρονών τότε Μιχαήλ Κ Παπουτσάκη καί τόν αδελφό τού Γεώργιο, γιά τόν φάνο τού περΐιπου συ- νομίλΐιΐοου τους Τορά'κη καί μέ την οποία δικογραψία «κραιτού σαν» οί Μασώνοι προφανώς τό σηιμερινό ΑρχιεπϊσκΌπο Κρή¬ της Τιμοθεο, πού συιμπίπτει νά είναι τό ίδιο καί το αυτό πρό- σωπο μέ τόν καταδικασθέντα σέ φυλακίση δεκαπέντε μηνών Μιχαήλ Κ. Πθ'ΠουτσάΚίη, (στόν οποίο ειχε επιβληθεί μικρότερη ποινή «λόγω βλακείας» όπως γραφει η απάφαση 44,45)32 τού Κακουργιοδικείου Ρεθύμ- νης)ΠΙ ΣΕ ΑΛΛΗ θιέση δηιμοσΐιεύομε τα όσα ο γνωοτος δημοσιογράφος κ. Σπύρος ΚαραΓτζαφέρης, οτό βιβλίο τού «Ο Φά«ελλος Εκκλη- σιαι— Βίοι Αγίων» (Εκδόσεις «Κάκτος» — 1979), στή σελίδα ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ! ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ «ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ» Τό μίσηιμέρι τής περ. Παρα- σκευής πήραμε από τίς «Μινω'Γ κες Γραμμες» μιά απαντήση οτό δημοσί&υμά μας γιά την αυξήση κατά 30ο)ο των ακτο- πλο'Γκών εισιτηιρΐων. Λυπούμα ότε πού λόγω καθυστερημένης αφ· ενός α'ποστολής γιά μάς καί έλλέιψης χωρ ο υ την ώραι εκείνη, δέν μπορούμε νά τή δημοσιεύ σουιμε στο φύλλο αυτό. θά δη- μοσιεύσωμε όμως οτό επόμενο την ενδιαφέρουσα αυτή απαν¬ τήση των «Μινωικών Γραμμών». πού τοποθετεί τα πράγματα, πολύ αναλυτικά, γύρω από τό ενδιαφέρον αυτό θέψια. ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΑΣ ■ ε) ·) ΚΑΝΩΝ Ε Τού Αγίου Γρηιγορίου Νιύσσης Ερμηνεία (Απο τίς παρσδάσεις Εκκλη·- σιαστΐικοϋ Δικαίου τού Καθη¬ γητού Γ. Αναοτασιάδου) «Ο δέ οκουσίως φονεύσας συιγνωστός μέν είναι, αλλ' ου¬ χί καιϊ επαινιετός. Απόβλιητος άμως ο τοιούτος καί από την ιερωσύνην εστΐ. (Ήτοι: όποι- οςφονεύσο κάν στανικώς καί ακουσίως, λα'Γκός μέν ών, ού γϊνετοι ιερεύς, ιερειύς δέ ών, καθαιρείται)». ΠΗΔΑΛΙΟΝ ('Εκδοση «Αστέ ρος» 1957) σελ. 657 καί 658. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΠ 223, κάτω από τάν τιτλο «ΦΟ¬ Ν Ι ΑΣ», αναφέρει. ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΈακομη σέ φω- τοτυπίες κιύρια οηιμεία τής κα- ταίδικαστικής αττόφασης τού Καικουργιοδικείου Ρεθυμνον και μερΐικά επίσης στοιχόα αιπό τή δικογραφία, δεδοιμένοιυ ότι με- τα την γνωστοποίησή της από τόν Γιανναικουδόκη, φροντίσα- με καί βρήκαρε καί ειπίσηιμο αν- τίγραφο της. ΑΠΟΦΕΥΓΟΜΈ νά σχολιάσωμε την περίιπτωση, πρός κάθ« κα- τεύθυνση καϊ προέκταισή της, γιατί πρώτο/ δέν είναι στόιχος μας η οποιαδήπο/τε επικιριση (ουτό τό κάνανε άλλοι καί μάλι στα τιτλούχοι χαροχτηρίζον- τας ένα φονο σάν ϊπαιόική α- μαρτία»!!!) κοί δεύτερον γιαΓΓΪ πκστεύομε στήν κρίση τού Κοι νού, πρός τό οττοίο παιραδίδο- με τόσο την υπόθίση, όσο καί τόν πρωτταγυνιστή της, αλλά καί τούς υτιοοτριχτές τού, α¬ πό τούς παληούς εκ Χανίων «Συντονιστές» μέχρι καί τούςόψι μους εξ Ηρακλείου «Παρατηρη- τές», οί οποίοι ^οι τελεωταϊοι), μόλις ανέλαβε καθιήΊκοντα Αρχιε πισκόπου ζητούσαν από την ι¬ δία εφημερίδα «Αλλαγή» την κεφαλή τού Τιμόθεου επί πίνα- κι. 'Ενα μόνο διευκρινίζομε: ό¬ τι μέχρι στιγμής όλοι αύτοι οί απροστάτες», παληοί καί όψι- μοί, δέν φρόντισαν επώνυιμα καί φανερά νά πάρουν θέση, αλ λά έδρασαν — σάν τούς Μα- σώνους — ανώνιυμα καί σκότει νά, πράγιμαι γιά τό οποϊο εμείς δέν συμφωνούμε. ΤΩΡΑ λοΐιπόν, πού τό θίμα πή ρε πλέον δημοσιόιτηϊΓα, αφού οί «ιπαραικλήσεις», οί «ιπροειδο- ποιήσεις» καί οί «ιπροληπτικές λογοκρισίες» μέ τούς κάθε εί¬ δους «ψυχολαγικούς εκιβιασ- μούς» δέν πέρασαν σέ μάς, άς πάρουν επώνυμη κοί επίσημη θέση, άσοι θέλουν καί τολμούν. ΕΜΕΙΣ παίξαμε μέ ανοιχτά χαρ τιά, αναλαμβάνοντας κάθΐ συνέ πειο. ΤΟ ΙΔΙΟ περιμενομε καί από τούς ιδιότυπους «νονούς» καί (νπροστατες» τού Μιχαήλ Κ. Παπουτσάκιη,, ή τους «πιοτούρ>
  τού έστω, μιά πού συμπίπτει
  νά είναι σήμερα Αρχΐιεοίσκοπος
  Κρήτης! 11
  ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ, λοιπόν Δέσττοτα,
  Μιχαήλ Παοοιυτσάικιη, αλλά άχι
  μέτά χίρι^α πού πιάσανε από τα
  μαλλιά τόν Κυριάκο Τοράκη
  καί τόν ωδήγησαν στόν αιπρο-
  μελέτητο μέν (όπως λέει η από-
  φαση), αλλά βίαιο θάνατο. Ό¬
  σο κι άν τα πλύνατε καί τα ξε
  πλύναίτε, τόσα χρόνια, μέ αγιά-
  σματα, δέν παύουν νά είναι τα
  ματωμένα χέρια ενός «φονιά»
  (όπως ούς αποκαλεί ο Κα.ρα-
  τζαφέρης), τα οποία άχι μόνο
  «ηθική απαξία» φανερώνουν,
  αλλά καιί εγκληματι«ή ψυχιική δι-
  αστροφή,, πρόγματα πού δέν
  συγικαλύπτοντται μέ τα ράσα
  τής αγιοσύνηςΙ...
  Μ. Χ.
  Η ΣΥΣΚΕΨΗ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Πραγμοπ-οατοιήθηκε τό δράδυ
  τής προχθεσινάς Παρασκευής
  ή συγκεντρώση τής Έτπτρο-ής
  κοτά των Βάσεων Ν. Ηρακλεί¬
  ου κατά τή διάρκεΐα τής οποί¬
  ας έκλέχτηκε ή νέα *Εττ ιτροττή.
  Κώριο χαραχτηριστικό τής
  συγκεντρώση ς ήταν δτι ό Προε-
  δρος τής τταληα,ς Έ<πιτροππς, Δήμαρχος κ. Καρέλλης, παρα- δίχτηκε δτι άθράνησε γιά έγ γενεϊς λόγους. Στή νέα ΈτΓΐτροττή ά~οφοσί- στηκε νά μποθν δνας έκ-ρόσω- ττος τής 'ΕΞΘν. *Αντίστ<χσης κοί ενας σητό τούς δημοσιογράψους τού Ηρακλείου πού θά έκλέ- ξουν μεταξυ τους οί το—ικοί έκ- προσωποι τού Τύπον. θεί ολ6κλη.ροι φάκελλοι(Ι) αδει- ών καί δέν βρίσκονται πουθενά. 5.— Τέλος ρωτούμε, ποίος, τέλος πάντων, είναι υπεύθυνος γιά την πιστή εφαρμογή τού οχεδίσυ πόλεως, καί μέ ποιούς τρόπους την τηρει; Μ. Χ. Ι ::;::;::ί1::!»!:ί::«Ι:ί;;!ίΠ:ί:!::ηΗί:!ί::!:Ι:!:Γ:::!:;ί!·!:1! 'απόψεις τα αστικα λεωφορεια ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ λεωφορεια περνοΰν μέ μεγάλη καθυ- στέρηση άπιδ τίς οτάσεΐς. Ίδιαίτερα στίς γραρμές Μα σταμπα καί θερίσσου, περνοϋν οέ τιολύ άραιά διαστή ματα, πού πολλές φορές ύπερβαίνουν την ώρα. Έξ αλλου' καταργήθϊ)κε ή στάθη τοΰ Λίντο, πού τώρα καί χρόνια γνεται, γιά νά έζυιπηρετεϊ κυρίως τα λαϊκά στρώματα των λουομένων. Άντΐθε,τα ή στάοτ) γίνεται στά Λινοπεράματα. Δέν νορίζει τό ΚΤΕΛ πώς πρέατει νά πυκνώσει τα δρομολόγΐα κα3 νά έαταναφέ- ρει τή στάοη. οτό Λίνιο; "Ας τό πράξει άν δέν παστεύ εί δτι μεταφέρει· · · ζώα. «ΟΑΣΙΣ» ΚΑΙ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ καί φίλος κ. Λυγερός Σταΰρος μδς παρακάλεσε νά κανομε ένα έρώτημαι στόν κ. Δή- μαρχο Ηρακλείου: —«Πολύ σωστά ό Δηιμος, ετίμησε τόν Νίκο Κα¬ ζαντζάκη δίδοντας τό δνορά τού στό όμώνυμο κηιποθέ αθρο. Δέν νομίζει δμως ό κ. Δήμαρχος π,ώς θά έητρε- πε νά έιπιβάλει, σέ δσους τό διαφημίιζσυν ή διαφημί- ζονται μέοα στό χώρο τού, νά τό όνομάζουν {κηιποθέ ααρο Νίκου Καζαντζακη) καί δχι ΟΑΣΙΣ;>.
  Έπικροτοΰιμε την άπορία τοΰ κ. Λυγεροΰ καί πε-
  ριμένομε δχι άτκιντηοη, άλλά δματραχτη όϊτύδειξη της
  άδικαιολόγητης παράλεΐψης. ^
  Άπό Δικαιοσύνης 51-Έναντι Εΐσαγγελΐας-Πήρανε 200.000
  ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  Διαρρηχτήκανε όλα τα Γραφεϊα τής προσόψεως
  Ομαδιική διάρρηξη 4 ορόφων
  τής πολυκατοικίας πού βρίσκε-
  ται έναντι ακριβώς τής Εισαγ-
  γελίας, επί τής Λ. Δικαιοσύνης
  51, έγινε τα μέσα τής ιΐερασμέ
  νης βδομάδας, μέ αποτέλεσμα
  οί όγνωστοι μέιχρι στιγμής δρά
  στες νά πάρουν ένα ποσό γυρω
  στίς 200 χιλ. δραχμές.
  ΣωγκΒκριιμένα διαρρήχτηκαν
  τα μπάρ τής πολυικατοικίας
  στόν ημιόροφο, τό ραφ£ίο τού
  κ. Σγουράκη καί τό τουριστι-
  κό γραφείο «Παντέρ» στόν πρώ
  το οροφο, τό γραφιείο τής Ασ-
  φαλιστιική·ς Εταιρείας «ιΕλληινι-
  κή» (Γ. Ασσαριώτης) στό δεύ¬
  τερο, τό γραφείο Μαντωνανά-
  κη στόν τρίτο καί τό τουριστι
  κό γραφείο Κωνσταντινιδη
  στόν τέταρτο όροφο.
  Τό μεγαλύτερο ποσόν (135.
  000) οί διαρρήικτες πήραν από
  την ασφαλιστιική εταιρία «Ελ-
  ληνική» καϊ οπ' τα όλλα /ροφείαι
  τα υιπάλοιπα σέ ιμικροποσά όπως
  Μαντωνανάικη 9 χιλ., Σγουρά-
  ικη 13 χιλ., Κωνσταντινιδη 4
  χιλ., «Παντέρ» 12 χιλ.
  Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΕΞΩΣΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  πετειών», οτις οποίες εμπλέχτη-
  καν ο Τσοθμπας, οί Ουζούνη-
  δες, οί Δικαστικοί Επιμελητές,
  τα Αστυνομικά όργανα, οί Δι-
  κηιγόροι καί πολλοί μάρτυρες,
  ενώ αρκετοί Ηραικλειώτες περί-
  εργοι απολαώσανε ένα πρωτο¬
  φανές θέαμα από την άρνηση
  μικό θβμα τούπότε δηλ. συντε-
  λειται η αποβολή καί άν είχε γιί-
  νει, όπως υποστηρίζει η πιλευρά
  Τσούμπα, τό πρωι τής 3)7 ή ά¬
  χι, όπως υποστηρίζει η πλευρά
  Ουιζούνη.
  Τέλος μετά από μιά τκρκρνη
  «αί πρωτοφανή ταλαιπωρία καί
  καθυστέρηοτ), στίς 9.30" τό
  Τα ιμπορευματα πού βγήκαν
  των ενοικιαστών νά εξωστούν
  καί την άκαρπη προσπαθεία
  των Επιμελήιτών καί των Αστυ>
  νομικών, νά τούς εξώσουν.
  Γιά την υιπόθ&ση κατεβηκε ει-
  δικά από την Αθηνά ο Αθηναί-
  ος δικηγόρος κ. Παν. Κοναζής,
  ο οποίος εδωσε μιά εντονη μά-
  χη και στο πρώτο μέρος την
  κερδισε, εφΐτασε δέ τελικά νά
  μηνύσει καί τούς Δικαστ. Ετιιμε
  λητές γιά παραβαση καθήκον-
  τος, πλαστότητα τής εκθεσής
  τους και αλλες παρανομες ενέρ
  γεΐίς, που έκαναν κατ' ούτον.
  Η όλη «μάχη» δόβήικε καί
  στήρί/χτηικε σέ ένα χαρτί τού Α-
  ρείου Πάγου, πού άν είχαν οί
  Οιιζούνηδες έγχαφα θά από-
  κρουαν την έξωση αμεσως (λό¬
  γω τού ότι είιχαν κάνει αίτηση
  αναιρέσεως τής εφετειακής από-
  φασης).
  Αυτό τό χαρτί έδειχνε ακρι
  βώς ο Αθηναίος δικηιγόρος καί
  μ' ουτό ασχολήβηικαν δι«ηγό-
  ροι καί δικαστηριακοί παράγον
  τες, γιά νό δούν τό δύσκολο νσ
  καί... ξσναμπΓ>καν
  βράδυ ο ίδιος ο Δ)τής τού Α'
  Τμήιματος κ. Πατεράκης έδωσε
  τή λύση, τοποθετώντας φρου
  ρα έξω από τό κατάστημα πού
  έκλεισε μέ εντο'λή τού, αφού
  συνέλαβε τάν κλητήρα κ. Σα-
  βιολάκη, τόν οποίο άφησε μετά
  από τό Τιμήμα ελεύβερο, όπου
  τού υποβλήθηκε η μήνυοη από
  πλευράς Ουζούνη».
  Την επαυριο η πλευρά Τσού¬
  μπα, πού δέν μπόρεσε τελικά
  νά πετυχει την έιξωση, έκανϊ ασ
  φαλιστικά μέτρα, αλλά ο αρμό-
  διος Ειρηνοδίκης επιφιυλλάχτη-
  κε νά εκδόσει απόφαοη, καβώς
  καί μήνιυση, στή συνέχεια, γιά
  διαταράξη οικιακής ειρήνης, ι>
  ποοτηρίζοντα'ς ότι έσπασαν
  την πόρτα οί Ουζούνηδίς, ενώ
  ειχε εκείνος (ο Τσούιμπας) τα
  «λειδιά.
  Η μήνυση αυτή οδήιγΐήσε
  στή σύλλη,ψη τούς αδίλφού^ Γ.
  καί Π. θυζούνη ( ο Μανόλης δι
  έφυγε) καί προχθές Σάββατο
  οδηγήθηκαν στό Μονομελές, αλ
  ■,ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ
  "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ,,
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 10 ,μ.μ.
  Ο ΔΗΜΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ Υ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
  ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΝ
  ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΡΓΑ:
  ;, ΟΕυθΚ, ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ, ΗΑΙ_)Ν,
  5ΑΙΛΕΚΙ, ΜΟΖΑΚΤ.
  Διευθυντής Όρχήοτρας; ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
  Τιμή είσιτηρίου 120 δραχμές,
  _ φοιτητικό, οη,ουδαστικο 60 δρχ.
  ■ ■■■■■■ΗΙΙΙΜΙΙΙΗΒΙΒΙΙΙεΙΙΙΙΙΙΒΙΒΒΪ
  λά η υπόθίση αυτή θά εκδικα-
  στεί σήμερα Δευτέρα, επίΐδή ο
  ένας των κατηγορουμένων ξή-
  τηισε αναβολή.
  Σήμερα, ίσως, εκδοθεί καΐ
  η απόφαση στήν αιίτηση ασφα-
  λΐιστικών μέτρων.
  Γενΐικά η τόσο περιπετειώ
  δης αυττή υϊτόθεοη μέ τίς πολύ-
  πλευρες νομι«ές διακλαόΊώσεις
  δέν ξΐέρει κανείς άν «αί πόττε θά
  λήιξει, αφού «στρό.βωσε» από
  την αρχή, αιπό τή οττινιμή δηλα
  δή πού τό Κρότος ^Επψελητές
  καί Αστυνομικον) δέν μιπόρε-
  σαν νά εκτελέσουν στήν ουσία
  της μιά δΜταοτπκή απόφαοη.
  Κι από ουτό γγο ίοιο τό Κράτος
  πού μέ τούς νόμους τού, έχει
  φίρει σέ μεγάλες αντιθέσει^ πολ
  λούς πολίτες (ενοικιο.στές καί ι-
  διοχτήσες), προΗκυιψε μιά πε
  ριιπέτειο1 καί μιά διαμάχη μενά
  λων διαοτάσεων. Τό οξύμωρο
  μάλιστα είναι ότι .καί ο ίδιος ο
  κ. Τσού,μπας, πού εχει απεναν-
  τι υποδηματοποιείο, πήρε την
  ιδία μερά έζωση από τόν δικό
  τού ιδιοχτήττηιΙ
  Χωρίς διόθεση, καμμιάς κρι
  τικής, ένα ερώτηιμα μόνο κάνο-
  με «αί ρωτούμε Βυβεως καί μό¬
  νον τούς Διικαστικούς Κλητή
  ρες: Μήπως, άβελό τους, δεν έ¬
  καναν σωστΓά τή δουλειά τους,
  μέ αποτέλεσμα νά φέρουν ικοτά
  μαχαίρια» τίς δυό έντονα αντί
  μαχες ήιδη πλευρές Τσούμπα καί
  θυζούνη;
  ΠΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΚΤΟ-
  ΠΛΟ'ΓΚΩΝ ΕΙΣΙΤΉΡΚ2Ν
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
  Κ. ΑΣΛΑΝΗΣ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
  Μί τηλεγράφη,μά τού πρός
  τόν υ/πουιργιό ΝαυιτΛία^, ο βου
  λευτής τού ΠΑΣΟιΚ *. Ασλάνης
  διαμαρτύρεται γιά την κατά
  30ο)ο αυξήση των άκτοττλοϊ-
  κών εισιτηρίων την οποία θεω-
  ρεί απαράδεκτη ικαί επιβαρύνη
  κή νιά τα λα'Γκά στρώματα.
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΤ,Ο
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
  Σέ οτενο οίκογϊνειοχά κύ-
  κλο τελέστηκε την περ. Τετάρ
  ιη στό Χωρία Ξενισκο Πεδιά¬
  δος, μνημόσυνο στόν τάφο τού
  ΉραχΛή Χαριτακη, -οττέρο
  τού εκδότη της «Αληθείας», γιά
  τα δυό χρόνια ά~ό τί»τε -ού
  4ττέβανε ό νάξέΐχαστος
  κλής»
  ΕΤΗΣΙΟ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Τι,ν Κυριοκή 15 Ιουλίου καί
  ώρα 8.30 π.μ. οΐτήν Εκκλησκι
  τής Αγίας Τριάβας, Εμπόρου
  Πεδβδος τϊλοϋμε «τήσιο μνη-
  μόσυνο τού ογαπι,μίνου μας
  νυιού, αδελφοϋ. Ενγονοώ. και
  ανηψιού
  ΜΑΝΟΛΗ ΛΥΠΑΚΗ
  Γεωπόνου, ετύν 27
  καί παρακαλούμε όσους τψσύν
  την μνήμη τού νά παραυρεθούν
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
  Γκάργος - Τούλα Λυπύ«η
  ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
  Δαναΐί - Χρήστος
  Ο ΠΑΠΠΟΥΣ - Η ΠΑΠΑ
  Εμμανουήλ - Κυρκκή
  ΟΙ ΘΕΙΟΙ - ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ
  «αί λοιποί ουνγενΐίς
  Πόλι τό βιβλΐο Μπαντουβά
  ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ
  Η ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ
  ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Μεταδίόομε. κ,ατ' άιποκΐλειστικΐότητα, αήν παρακά-
  τω εϊδηση — βόμβα, πού σχετίζεται μέ τό βιβλίο τοΰ
  Μτκιντουβομανόλη γιά την Άντίσταο'η: Ή ιπαραπάνω
  φωτογραφία, πού περιέχεται στό βιβλίο αύτό σάν φο>
  τογραφΊκύ ίστορικό ντοκουμέντο καί εΐκονίζει τόν
  Μιπαντου6ομανόλη μέ τόν Γερμανό άζιωματικό ό απόϊ
  ος «τοΰ παρέδωσε τό Ήράκλεΐο τό 1944», στάλθηκε
  ή)δη στήν 'Εγκληιματολογΐκί) 'Υπηρεοία άπό παρά/γον-
  τες τής* Αντίστασης, γιά νά διακριβωθεϊ ή γνησιοτη-
  τά της ή μή, δεδομένου δτι ά.νθρωστος ασχοληθείς ουγ
  γραφικά μέ την Άντίσταση τής Κρήτης ύποστηρίιζει
  ότι είναι πλαστή. Τό πρόοωπο δηλαδή τοΰ Μιπαντου-
  βομανόλη (δεξιά) ίίχει συγκολληθεΐ μέ φωτομοντάζ
  πλάι στόν Γερμανό άξκυματικό!
  Πριάγματι, έκ πρώτης δφεως φαίνεται δτι στό ση
  μεΐο πού είναι πλάι — πλάι ό Μπαντουβομανόλης μβ
  τόν Γερμανό, ύιπιάρχει κάιποια έπέΊμβαση, άλλά δέν
  μποροΰμε νά έξακριβώσωμε αν είναι συγκόλληση μέ
  φωτομοντάζ ήν ρετουσάριθ]ΐα. Αύτό θά τό ποΰν οί άρ-
  μόδιοι πού θά έξετάσουν την φωτογραφία
  "Εμείς, ,πού εϊδαμε καλά τό άρνη,τικό άΐτό τό ό·
  ποϊο άνηγράιφηκε ή πραντότυπηι φωτογραφίΐαι, ύηο-
  γραμμίζσμε ίδιαίτερα 2να σηραντΐκό στοιχείο, ποί)
  αύξάνει τίς ύπόνοΐες τοϋ φωτομοντάζ: στά πόδια
  τοϋ Μιποντουβομαναΐλη,, δέν προεχτείνεται ή οχιά
  των ποδιών τοΰ παρΐστομμένου τοΰ Γερμανοΰ άξιωμα-
  τΐκοΰ, 8ποχ; θαπιρεπε, άν ήταν ένιαία ή φωτογραφία
  των προσώπωνϋΙ
  Μ. Χ.
  Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΗ
  κη, γιά την οποίαι τό βιβλιο
  γράφει ότι είχε «ιοΊοιίτίρες σχέ¬
  σει ς» μέ κάποιον εγγλέζο καί η
  κόρη της γιά προσβολή τή^ μνή
  μης τού πατερα τη< οτρατηγού Παπαδάκη. Ο Μπαντουβομανόλης πού δέν ήταν πορών στήν μεοημε- ριανή εκφώνηση τής υπόθίστκ, παρουσιάστη«ε τελικά ιοοτό την αιπογευιματινή, μέ συνή/νθ- ρο τόν κ. Κώοτα ΚυρΐοΜθκη καί λέγεταΊ ότι είχε έτοιμηι κ» μιά δήλωση συγνώμης. Αναβλήβηικε η πρώτη διικπ «ατά Μπαντουιβομανόλη, Σα- νουοάκη, Χαλκιαδόικη', πού ήτ ταν νά διεξαχθεί στό Τριμίλές Πλημμελειοδΐικιείο Ρεθύ,μναυ την 5)7)79 καί ορίιοτηικε γιά τίς 13) 7)79. Η αναβολή προκλήθηκε από αιυτοεξαιίιρεση τού Εισαγγελεα έδρας κ. Ντα'Γλιάνη, ο οποίος δήλωσΐ κώλυμμα γιά τόν Σα- νοι*δάιΐοη. Μηνύτρια ήταν η κ. Παπαδά ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ "ΕΡΓΟΤΕΑϋ Μεβαύριο Τετάρΐτη 6 μ.ιμ. θά γίνιει στο Εργατικό Κέντρο Η¬ ρακλείου η Γεν. Συνιέλευση τού «Εργοτέλη» κα* οί εκλογές γιό την ανάδειξη νέας διοίκησης. Μ^χρι τό μεσηιμέρι τού ηροχ- θ·εσινού Σα'Ρβσττου οί πληροφο- ρίες ήταν ότι θα κατέβουν τελι κά δυώ ψηιφοόέΑτια, τής ήδη. δι- οικηισης με πρόιεδρο τόν .κ. Πάν νιη Αγγλειδάκη καί τής «Νέας Κι,νησης». Στά δεύττερο αυτό ψηφοδελ τιο μίτέχουν οί εξής: 1. Γιά τό Διον-τκο Συμβούλιο Χατζηιοάκης Σταύρος — Τρα πεζιτικός, Τουτουδάκης Κων) νος — Ιατρός - Ορθοπίδικός, Καταλαγαριανός Ιωάν. — Φαρ μαικοποιός, Βασιλειόδης Γεώργ. — Αρχιτέκτων, βενΐέρης Κων. — 'Εμπορος, Φαρσάρης Εμμ. — Δικηιγορος, Γουιμενάκης ΣΕ ΔΙΚΗ Ο ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΠΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Γιά τίς 17 Σεπτέμβριον πα- ραπίμπεται νά δικαοτεί οτό Τρι μελές Ηροκλείου ο κ. Δημ. Χαλ- βατζής, πού έβαλε τούς γερα- νούς τού έξυ από τό Μ©υ.σείο, σττά γνωσιτά γεγονότα, γιά νά εμττοδίσει τα ΜΑΤ. Παρατιβμττεται γ<ά παρακώ- "λυση κυκλ"οφορίας(Ι), «αί άρνη ση εντολής ελευθερώσεως δρό- μων. Περιττό νά τονίσωμε ότι ο άνθρωπος ακτάς πού διακινδύ- νευσε σέ ένα εθνικό ξεοηκω.μό την περιοιυοία τού, προσφϊρον τας σί μιά κρίσιμη οτιγμή πολ- λά, θά πρίπει νά τύνχει καθολι- «ής ονμπαραατασιης,, Ιωάν. — Υπάλληλος ΟΤΕ, Ζΐρ- βος Γεώργ. — Υπάλληλος ΥΕΒ, Βλαστός Νικ. — Δημοτικάς Υ¬ πάλληλος, Παπαδάκης Κων. — Ιδιωτιικός Υπάλληλος, Μοναχός Γεώργ, 'ξμπορος. 2) Γιά την Εξ«λεγκτΝή Επιτροπή Νΐικηφορακης Γεώργ. — 'Ε|ι πορος, Μουμουλίιδης Κων. — 'Εμπορος. Στο παραπόνω ψηφοδίλτιο θά μετειχε καί ο κ. ΜΓτατζώρης, ο οποίος ομως μέ δήλωσΐτ τού είττε ότι δέν κατέρχεται αΛΑο υποστηρίζει τη «Νεα Κινήση». Σώμφωνα μέ υπογραφές πού μας εθεσαν υπ" οψη παράγον- τες τής παραπάνω κινηιοης, την υποστη<ριζουν 10 γιατροί, 2 αρ χιτέκτονες, 10 δηιμοσιοι «παλ- ληλοι, 18 έμποροι, 2 δΐικηνάροι, 40 επαγγελματίες καί 25 *δω- τικοι υπάλληλοι. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ή μεγάλης εκτάσεως Ιεροον- λίςχ ποΰ εγινε στϊς 4 έκκλησΐες τοΰ Κοστελλίου Κισάμου Χον'" ών, (γιά την άποία γράψο;»*4 στό προηγούμενο), κοντίυΐΐ ** διοτλευκανθεΐ ά~ό τίς άρχ&ς*»· ,3οφυλακής. Σύμφωνα μέ πληροφορίες μοί οί ίερόσυλοι είναι μάλλον Ίτ0 λοΐ τουρίστες, οί όττοίοι την "* ίχκτμένη βδομάβα ΟΛ€ζητούντ° στήν περιοχή Ηρακλείου. *Η κ—αδίωξή τους εγινε V1 6άση τα άποτυττώματα έ>6?.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979

  «II
  ΑΛΗΘΡΛΛ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ^■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■§
  | ΓΡ ΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΟΣ ΤΗΠ | ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■-
  11=
  «ΜΙΝΩΙ ΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» Α.Ν.Ε.
  Γύρω άπό την αυξήση τον εισιτήριον
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΑ
  Α.Π. 1703
  Ηράκλειο 6-7-79
  Πρός την Εφημίρίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύρΐί Διεθυντά,
  Εις τό φύλλο τής εφηιμΐρί-
  δας σας τής 2-7-79 υπό τόν τί¬
  τλον «Ενώ δέν έγινε αυξήση
  στό προσωπικό αυξήΙΘ-καν κσ-
  τά 30ο)ο τα ακτοπλοΥκά εισι-
  τήρια» υπογραμμίζετε μεταξύ άλ
  λωνοέ σύντομη ανάλυση, ότι τό
  ττιροσωπικό των πλοίων τής ακτ-
  ταπλο'ί'ας πήρε κάτι «ιμυχία»
  στήν πρόσφοτη απε,ργιακή τού
  κινητοποιήση- γιά νά μην αυζη-
  θεί η τιμή των εισιτηρίων. αλ-
  λά ο κυβίρνηση τής Οικονομι¬
  κάς ολιγαρχίας γιά νά κάμει
  τούς ,πλούσιους εφοΓτλιστές
  πλουσιώτερους ηύξησε τα ακτο
  πλο'ι'κά εισιτήρια κατά 30ο)ο
  Παρακαλούμε νά γράψετε
  στό επόμενο φύλλο σας τα πα-
  ραικάτω γιά νά γνωρίσουν οί α-
  ναγνώστες σας όλη· την αλή-
  θεια:
  — Πράγματι διά τής οπό 22.6.
  79 υτϊ αρ. 95356)5 απόφ. τού
  Υ..Ε.Ν. έγινε αυξήση αιπό τής
  26.6.79 τής τιιμής των εκπτη-
  ρίων γιά ρέν τ,ούς επιιβότες καί
  τα αυτοκίνηΓτα ι.χ. κατά 30ο)ο,
  γιά δέ τα φορτηιγά αυτοκίνηται
  καί τα λεωφορεία μόνο κατά
  10ο)ο. Εισιτήρισ οού είχαν εκ>
  δοθε^ ώς την ηιμέρα εκείνη, γιά
  ανσχωρήσεις Ιουλίου — Αυγού
  ότου δέν επιβαρύνονταΐ' ιμέ την
  αύξηιση.
  Η ναιυτιλιακή. επιχείρηση
  —ήν δική μας τή θ&τη ώς καλά
  γνωρΐζετε, «ττηιρϊζεται· σ' αυτά
  τα δυό πόδΊ,α, δηΐλσδή την επι-
  βατική καιΐ την φορτηιγική μιε-
  ταφορά. Τό φαρτηγό αυτοκί-
  νιητο ίίναι τό δεξί μας πόδι. Ε-
  κεί η αυξήση υπήρξε μηδαιμινή.
  — Εξ άλλου, διά τής από 19-5-
  79 υπ-· αρ. 70114)31096 αποφ.
  τού Υ.Έ.Ν. αυξήθηικαν οί μισθοί
  των πληρυμάτων (καί αναμένε-
  ται αυξήση· κοί τού προσωπι¬
  κού ξηράς) κατά 18ο)ο. Στήν
  4 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΤΟ ΊΥΧΑΡΙΣΤΙΙ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗ
  Αγαπητέ φιίλε Μάνο,
  'Ήρθα τρείς φορές στό γιρα
  φι'η σοι> γιά νά σέ δω κα·ί δίν
  σέ βρήκα. θά ήτταν όμως μεγά¬
  λην πα,ράλειψη νά μή σ' ευχαρι¬
  στούσα πού μέ τό άρθιρο σας:
  «Στοι>ζ 18 Νομαρχιακούς συμ-
  βούλους δύο μόνο 2(!) είναι α¬
  γρότας—Κι όμως θά ψηφιστούν
  από ...Αγρότες», παρουσίασιες
  τό πρόβλη,μα στήν οραγματική
  ττχι διάστασιν
  Όλα αιυτά στάθηικαν αφορ-
  μή νά προηιγηιθεί ένας «αγροτι¬
  κάς συναγεριμός» μέ συνεπεία
  νά εκλεγώ σάν αγροτικάς -ΐπο-
  ψήφιος μέ συντρΐιΠΓΓΐκιή πλειοψη
  φισ. Γι ουτό τό μεγαλείο τής
  ψυχής σου στάθηικιε ο πρώτας
  σηιμαιοφόρος τής αγιροτιάς καί
  η μόνη ίφηρερΐδα στό Ηράικλίΐο
  πού πρώτη κάνει τόπο οτόν α-
  γρότηι. Γ Γ α>υτά θ*ά σάς ευχαρι-
  στή'σω εσάς καϊ τούς συνί,ργά-
  τες σας καί αικόμη άλλη μιά φορά
  τί< αγ,ρότισσες καί τούς αγρόπ τες πού μαζί τού* πήραμΐ τόν αγιιοοθωτό δρόμο τής μετανα- στεύσιεως, καί τίς έντεκα κοινό τητες τής επαρχίας μου γιά τόν ενθαυισιασμό καί τίς θερμές εκ¬ δηλώσει ς γιά ιμένσ, καί όπως υ- ποσχέθηκα σέ όλους ήτοι καί θά πράξω, θά συνε,ργαστώ καί μέ τα έντεκα κοινοτικά συμ^ού- λια τής επαρχίας Πυργιωτίσ¬ σης, θα συνεργαστώ ,μ' όλες τίς αρμοδίας υητη,ρεσίίς καί μ' όλους τούς νομαρχιοκούς συμβούλους γιά τό κιολό τού τόηου. ΚΩΝ),ΝΟΣ Γ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Νομαρχιακός Σώμβουλος Γεώργιος Κουμαντάκης ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟ ΜΑΣ Πρός Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Αγαπητέ κ. Διευθυντά, Διάβασα εις την εφημερίδα σας 2)7)79 επιστολήν αναγνώ¬ στου σας αναφερόμενον στήν Ιδρύση τού Κινηιματος μου εκ.- φράζοντας ωρισμένες αποριες ώς πρός την ίδρυσιν καί την πό ρείαν τού Κινήματος καί &ά πά ■ρα«αλουσα θερμώς όπως διά μεσου τής αγαπητής «Αλήθειαι» δηιμοσΐίύσετε εις την αυτ-.ν στήλην την απαντήση διά τα/ κ. Στρατή Μιχαλάκη πρός ενη- μερωσή τού. Κατ' αρχάς θέλω νά ειιχαρι- στήισω τόν «. ΜιχαλάΗή διά τα υροία τού λόγια ώς πρός τό πρόσωπό μου καί νά τού πώ ότι σέ πολλά σημεία εχει αοό- λυτα δίικιο. Αλλά τού δίνω δίν,ιο ώς πρός τό παρελθόν καί διά τα πρόσω πά που υπαινίσεται πού γεγονος είναι ότι πολλάκις εικμεταλλεώ- θησαν, εκαττηλεύθησαν καί ε- πρόδωσαν αυτό τό ωραίο καί Ιστορι,κό Κόμμα, αλλα άς μην ξεχνά ο αγαοητός κ. Μιχαλάκης ότι η προδοσία, η καπηλειό καί η εκμεταλλευθή καταδικάσθη- καν από τόν Ελληνικόν Λαόν καί η καταδιικη είναι αμίτάκλη- τη γιά όλους αυτούς τούς κυρι'- ους. θά ήθελα όμως νά μην α- νοφερθϋ περισσότειρο στό πα¬ ρελθόν, θέλω νά μην κοιτάξω ποτέ πρός τα πίσω μέ ενδι φέρει μόνο τό πα.ρόν καί τό μϊλλον, ελπίζοντας καί πι- στεύοντας, ότι ίσως ο λαός κα- ταλάβίΐ τό χβές, δεί τό σήμερα, «αί φτιάξει τό αύριο σέ σωστές καί γερίς βάσει'ζ πού νά μην ε- πιδέχονται κιληδωνισμούς καί ταλαντεύσεις. Αυτός είναι μό¬ νο ο αντΓκειμενικός μοι> σκοπός
  καί βασκκή 'επιδίωξή μου νά
  μπορέσω νά ηροσφέρωό,τι πε-
  ρισσότερο καί καλλίτερο μπο-
  ρώ γι' αυτόν τόν τάπο. Εΐμαι
  νέος καί δέν επιτρέπονται ούτε
  σφάλματα ούτε επΜΐολαιότητες,
  θέλω νά προχυρήσω μπροστά
  χωρίς νά κοιτάζω πίισω, θέλω
  νά μην λέω λόγιο αλλά νά ομι-
  λούν τα έργα ιμου πού μέχρι σή
  μερά πιστεύω ότι έχω κάνει
  αρκετά.
  Τέλος θιέλω νά πκττεύω ό¬
  τι ο λαός &ά κρίνει την πολιτι¬
  κήν ενός εκάστου των πολιτι¬
  κών ανδρών καί αυτός θά απο-
  φασίισει τελΐικώς διά την ατεραι
  τέρω πορεία. Άς περιμένομεν
  λοιπον καί ο χρόνος θά δείξει
  εάν υιπάρξουν οπαδοί καί εάν
  εγικρίνοΰν την πολιτικήν μου.
  Υπομονή λοΐιπόν αγαπητέ κ.
  ΜιχαλάιΚήι.
  Φιλιικώτατα
  Ο Αρχιη,γος
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑιΝΤΑΚΉΣ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φούρ-
  νος ηλεκτριιο6ς, διπλος, β) Η*η-
  σταιριά ηλεκτρκή γ) Μιίξφ (ζ«-
  δ) Ζαμπονομηχανή
  πιράξη, η αυξήση αυτή είναι· με
  γαλύτερη, φθάνει γιά ορΗ7μέ-
  νους, ώς τό 22ο)ο. Υπογραμμ·ί
  ζεται ότι η αυξήση: τού μισθού
  των πλ,ηρωμάτων δέν αρχίζει
  αιπό τίς 26-6-79, πού έχομε αλ-
  λαγή στίςτιμές των εισιτηρίων,
  αλλά αναδιρομιικώς αιπό "ΐς Ια-
  νουαρίου. Ξέρετε τί οηιμαίνει
  αιιτόΙ Υιπογραμμίζεται, εηίισης,
  ότΐι δέν προηγ,ήθηκε τής αυξή¬
  σεως η απεργία των πληρωμά-
  των καί σάν αποτέλεσμα τού
  αγώνος των νά δοθούν αυτά
  τα «ψνυχίια». Αλήθεια πού αλλού
  είδατε τΐτοια' «ψυχία» από 18 -
  22ο)ο σ' αυτή τουλάχιστο την
  περιοδο. Η αηεργία εξ άΐλλου α-
  φορούσε μόνο τούς μηχανΐΓ
  κούς πού αποτελούν τό 5ο)ο
  τού συνόλου τής δυνάμεως
  των πλη,ρωμάτων μας, έλαβε
  χώρα μετά την εξαγγίλία των
  αιιξήισεων καί είχε ώς αίτια ειδι
  κές κυρίως δι.εκδιικ/κσεις.
  Στήν δική μας την Εταιρία,
  στό σύνολο των μηχανΐικών
  μας, ανεριχομενον περίπου σέ
  20, απήργησε μόνο τό 1)4, α·-
  νή!καν δέ στό κατώτερο πρόσω
  πΐικό όλοι οί απεργοί.
  — Σκώπιιμον είναι, νά γνωρίσε-
  τε, γιά νά κρίνετε σωστά τίς ε-
  πιπτώσεις στήν τιμή των εισι-
  τηρϊων καί τίς μεταβολάς στίς
  ιμές των καυσίμων από 1ης Ια-
  νουαρίσυ 1979, ως χθές. Τό
  ντήζελ ηυξήθη κατά 169ο)ο.
  Τό μαζούτ 600" κατά 108ο)ο
  Τό μαζούτ 1500" κατά 99ο)ο.
  Καί των λΐιπαντικών η αυξήση
  είναι σημαντική.
  Πρέττει αιιίάίμηι νά γνωρίσε-
  τε άτι στήν περιαχή μας, δη-
  λαδή στή ΛαΥική Ναυτιλιακή
  Εταιρεία· Μινωικές Πραμμΐς, ου-
  δαμού ευρίσκεται ο ένας, ο
  πλούσιος εφοπλιστής, πού γ,ίνε-
  ται μέ τίς «δυναμωτΐικές ενέ-
  σεις» πλουισιώτερος. Τή θέση
  τού ενός, έχουν πάρει τώρα χι
  λιάδες μέτοχοι συμπολίτες μας
  καί άλλοι Κρήτες πού μέ τό ο-
  στέριηιμά των καί την αγάιπη
  στήν γενέτειρα· κατάψεραν και
  δηιμιούργησαν τίς ωρα·:ες σηιμε
  ρινές μεταφοριικές συνθήκες γιά
  τόν τόπο μας. Πά τα τεράΐστι.α
  κεφάλαια πού διέθεσαν οί θαρ-
  ραλέοι καί ενθουσιώδεις συμπο
  λίτίς μας από τό 1972 έως τό
  1979 δέν πήραν δραχιμή, σάν
  μέρισμα. Μόνο στήν τελευταία
  χρηΊση υπήρξε η δυνατάτης γιά
  μιά ·κάπΌΐα .ιικανοποίηιση.
  •Τέλος, σάς εοχαρ·ιστού|με
  πού δόθηικε έτσι μιά αφο0μή·
  γιά ευρύτερη σωΐστή ενηιμέρω-
  ση, γιατί δέν ξέρεις, οί εφοττλΐ-
  στές ξανάρχονται, επωφελούιμε-
  νοι τής φθοράς πού προκα-
  λούν χίλιοι λογοι, καί ιδίως τα
  λάθη,, η, άγνοια καί η συγχύση.
  Μετά τΐιμή,ς
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΕ
  Μάνος Παρασκευάς
  ΤΟ ΣΠΗΑΑΙΟ ΣΑΡΧΟΥ
  ΛΛεγάλος είναι ο αγώνας καί
  η προσπαθεία πού καταβάλει ο
  πρόεδρος τής Κοινότητος Σόρ-
  χου κ. Ι. Παραισκευιάς γιά νά ξε-
  καθαρίισει τό χιώρο πού βρίσκε
  τα·ι τό ομωνυμο σπήλαιο. Τό
  σπή'λαιο Σάρχου έχει χρηισιμο-
  ποι,ηθεί κ,αί χρηισιμοποιείταΦ κα¬
  τά τούς χεμερινούς μήνες σάν
  μάντρα από τούς κτηνοτρό-
  φους τής περιοχής τού Κρου-
  σώνα, μέ αποτέλεσιμα νά αλ-
  λοιώνεταΊ τό τοττίο «αί νά φθεί
  ρετα·ι η· είσοδός τού, την στιγ
  μή πού η Ιστορι·κή «αί Γεωλο-
  γ.ιική αξία τού είναι αρκετά με-
  γάλες. (Επί τουρκσκρατίας οί
  ΣαρχιανΌΪ εκεί μέσα· κρύφτη-
  καν γιά νά σωθούν, μά οι· Τούρ
  κοι έβαλον φωτία στήν είσοδο
  γιά νά τούς κρούιψουν, φυσού
  σ£ όμως οιέρας αττό μέσα καί έ¬
  τσι σώθηικαν).
  Μήπως ο κύριος Νιάνιας θά
  'πρεπε νά ρίξει καμμιά ματιά σ'
  αιυτό τό σπήλαιο; Μιά αξιοποί-
  ησή τού δέν θά κάνει κσκό.
  Πιστεύομε ότι η Κοινότητα μέ
  τίς 30.000 ,ρίιζες εληές καί μέ τα
  10.000 οτρέιμ,μαιτα1 α'μπέλια, δί¬
  δει αρκετά στό κράτος μας.
  Άς δώσει καί αυτό κάτι λίγα
  ψίχουλα.
  Από τίς αρμόδιες Αρχές τού
  Κρουσώνα νά απαγορευθεί τό
  •κάψιμο των απορριμμότων
  στήνπεριοχή τού σπηλαίου καί
  νά βρούν άλλο τόπο γιά αυτό,
  γιατί, όπως ξέρουμε, πριν α¬
  πό 4 χρόνια πήραν φωτία όλα
  εκεί γύρω καί ευτυχώς πού ή-
  ταν μερά. Αλλοιώς θά καιγόμα-
  στε σάν τα ποντίικια.
  ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣιΚΕΥΑΣ
  Σάρχος Μαλεβυζίαυ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΙΗΣ
  ΘΕΛΗ ΦΕΥΤΡλ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  Πρός
  Τόν φίλο Στέλιο Κωοτή
  Ζητώ νά μοΰ στείλετε
  μιά φεύτρο τηλεόραση.
  Ετό φύλλο 227 τής 11 Ί-
  ούνη, της «Αληθείας» διά-
  6ασα (πώς πουλεϊτε, φεΰ-
  τρες τηλεοράθ£ΐς· Έπειδή
  λοιπον θέλω νά λέει μόνο
  φέρματα — παρ' δλο που
  κι έγώ έχω τηλεόραοη —
  μά καμμιά φορά λ^ει καϊ
  κανένα τραγουδάκΐ/ γΐ' αυ¬
  τό θέλω νά μοΰ στείλετε
  μιά μέ την εξής τΐροϋπσθε-
  ση: νά λέει μθνο
  ψέμματα, νά ιμΐτορέου
  νά τα τηστέψω δ-
  λα δσα θά λέει, έχοντος
  ύπ' δψη μουι δτΐ: ό ύπουιρ-
  γός ΐτροιπαγάνδας τοΰ Χί-
  τλερ Γκαίμιπιελς ^λεγε: δ-
  οα ΐυεριοχϊότε,ρα ψέιμμο.τα
  λές στό λαό, τόσο εύκολώ-
  τερα τα ΐαστέβει.
  θά περιμένη λοιπόν φΐ
  λε κ· Σίπυριδάΐκη την ψεύ-
  τρα τηλεόραση μέ τήν^ ύ-
  ΐϊόσίχεστι δτι θά σάς δώσω
  εΐώ πλέον ώς ,μπουριμπουάρ
  πέντε χίλιάδες δρχ· εάν
  ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΕΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  «ΧΑΛΒΑΤΖΗ»
  Μάχης Κρήτης 70 (ηρώην «ΤΑΛΩΣ>) Τηλ. 2Β7 370^και 288.498
  Μηςμ Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καϊ 223.285
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
  ΛΝΤΙΙ.^
  Γερανοφόρα Όχήιματα παντός τύπου
  Περονοφόρα Κλάρκ
  ί^^^^β^1^ί^& - ΚΑθΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΑΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤίΙΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο ΙοοΤΗΛΕΓΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  θά λέει μόνον ψέμματα, αλ
  λως θά μοΰ δώσετε έσεϊς
  πέντε χίλιάδες άν την τσα
  κώσω νά ττεϊ καρμΐά άλή-
  θεια καί φυσΐκά θά την έττι
  στρέφω.
  Εύχαριστώ
  ΑΡΙΣΤ. Ε. ΑΛΕΞΗΣ
  Κριτσά Μιραμιπέλλου
  Κρήτης
  ΤΟ
  Επίκαιρα Πολιτικά Άρθρα
  , ΑΙΜ040ΤΗΙ ΤΗ! ΑΕ3ΑΣ
  Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μαρογιώργη 5
  Ηράκλειο Κρήτης
  Αγαπηιτή «ΑΛΗΘΕΙΑ»,
  Επειδή γνωρίζω τίς οιικονο-
  μικες σου αδυναμίες — εξ αιτί-
  ας των κάθε τόσο καί λίγο κατα
  διώξεών σου —σού στέλνω 1.
  000 δρχ. από τίς οιικονομίες
  μου, σάν συμβολΐικό ποσό ηθι-
  κής βοηθείας στό βαρύ καί δύσ-
  κολο έργο σου, μαζί καί μιά ερ.
  γασία μου, πού άν την βρείς κα
  τάλληλη γιά δημοσιευθή, τή
  φιλοξενείς στίς οτήλες σου.
  Μέ πολλή συμπόνια κι ευχαρι
  στίίς από τή γή τής Μακεδονίας
  Δ. ΧΑΤ2ΗΔΑΒΙΔ
  Κοζάνη
  Άν κάποιος θελήσει νά ε-
  ρευνήσει μέ μεθοδικότητα, υπο
  μονή καί φιλομάθεια ιστορική
  τίς προηγοώμενες, κατοπινές,
  πράσφατες καί τωρινές σελίδες
  τής Ιστορίας μας... «ποίος ήταν
  καί είναι ο ρόλος τού Φιλελεύ-
  θερου — Δημοκρατικού Κόμμα
  τος οτόν πολιτικό μας χώρο...»
  θά διαπιστώισει — χωρίς καμ¬
  μιά προκατόληψη καί θεληματι
  κή κρίση — πώς μονάχ,α η πο-
  λιτική νοοτροπία των π·ρασώ-
  πων τού καί ουδέποτε η ιδίολο
  γι·κή τού πολιτική τοποθετηθή,
  έπαιξαν καί παΐζουν σ' αιυτό κα
  θοδηιγητι.κό ρόλσχ καί ότι μέ
  τόν ρόλο, πού έπαιξε καί συνί-
  χίζει νά παίιζει καί σήμερα οτά
  πολιτικά πράγιματα τής χώρας
  μας, βοήθησε καί βοηθάει μάλ¬
  λον περιοσότερο τή Δεξιά, πα-
  ρά τόν ·εαυτό της καί τα πλέον
  απ' αυτό φιλοπροοδευτικοτερα
  κόμματα.
  Κι έτσι τό Φιλελεάθερο —
  Δημοκρατικό Κόμμα — πού
  κοσμείται πάντοτε από δήθεν
  μεγάλες προσωπΐικότητες καί
  ποιότηΓτα λαού — αντί νά ε-
  ξουσιάζει αυτό τόν τόπο καί
  νά προάγει. την πολιτική, στό
  ύψος πού τού πρ&πει, αντίθετα
  την ταπεινώνει μέ τό νά ταπει-
  τώνεται τό ίδιο στά θελήματα
  τής Δεξιάς καί ουδέΊποτε στά
  θελήματα τού λαού ταυ καί των
  ιδεολογικών πολιτικών τού θέ-
  σεων.
  Δηλαδή μ' άλλα λόγια, αντί
  νά παίζει ρόΛο πρωταγωνιστή
  στά πολιτι,κά ηράγιμΐΐτα τής χώ
  ρας μας, παίζει πάντοτε ρόλο
  κομπάρσσυ στό έργο καί τίς
  επιδιώξεις τής Δεξιάς καθώς
  κσϊ στηρικτή τού αμορφώτου
  θάλεγα, αλλά πανίσχυρου κα-
  τεστηιμένου της, πού αντί νά
  τό ξηλώσει, τό συντήρηισε καί
  τό διατήρησε, με τούς κατά
  καιρούς λαθεμένους πολιτικούς
  κλυδωνισμούς τού.
  Καί συμβαίνουν όλα αυτά,
  γιατί ουδέποτε κινήθηκε οτά
  ♦♦♦♦♦
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥΣ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Η πληθώρα των επιστολων
  που παιρνομε, δημισυργεί ανα-
  πάφειακτα μιά καθυστέρηιση δη-
  μοσιεύσεώς τους. Ενημερώνο-
  με λοιπον τούς επιστολογρά-
  φους μας καί τούς διαβεβαιώνο-
  με ότι ΟΛΕΣ οί επιστολές τους
  θά δηιμοσιειιτούν. Από τίς πρώ
  τ&ς πού έχουν σειρά δημοσιεύ-
  σεως είναι των κ.κ. Πιτσιγαυδά-
  κιη, Ευαγγελινου, Μιχαλάκη,
  Ρουμελιώτη.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσειος ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Θά έ"χετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τί)ς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  •χ».
  Ταβέρνα τοΰ
  Δπμήτρπ
  Λεωφόρος Κνωσού — Μπεντεβίί
  Άποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ,
  άνοιξα τή νέα μου< ταβέρνα. «Ταβέρνα τού Δημήτρη» λίγο πρίν άπό τοθ Μπεντεβίί την Καμάρα Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο. Κραοΐ γνήσιο Βαρελίσιο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚ,ΗΣ ? * · ΤΗΛ. 233.230 Τού κ. ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ πλαίσια των •σΜμφερόντων τού λαού — πού αντεπροσώπευε καΊ' αντιπροσωιπεύει·—, αλλά πάντοτε στά πλαίσια των προ¬ σωπικών" συμφίρόντων καί φι- λοδοξιών αυτών, πού κινούσαν αυτο ή τό διαφέντευαν. Αυτό άλλωστε αποδεικνύε- ται άχι μόνο από τό παρελθόν, αλλά καί από τα πρόσφατα γε- γονότα, πού παρομένουν νωπά ακομα στή οτκέψη κάθε έντιμου πολίτη τής χώρας αυτής. Καί σέ καιρούς πού έπρεπε νά σηικώσει τό ανάιστημα τής ύ- παρξής τού, προτίμησε τό κα- τέβασμα τού αυχένα τού καί την ταπεινώση τού — γιά μιά ακόμα φορά — ιμπροστά στίς απαιτήισεις τής Δεξιάς κι έτσι α- πάδειξε έιμπραχτα πλέον πώς ή¬ ταν καί είναι αιμοδότρια δύνα- μη τής Δεξιάς καί θά τολμού- οα νά πώ στήριγιμά της καί εν- αλλακτΐική — συναλλακτική λύ¬ ση σέ καιρούς πιό δυσκόλους γιά τή Δεξιά καί τό ικατεστημέ- νο της. Ή μήπως κάνω λάθος; Από τή γή τής Μακεδονίας ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ ΚΟΖΑΝΗ Κ0ΜΜ0ΥΝΙΣΤΙΚ0 ΚΟΜΜΑ ΕΛΑΑΔΑΣ (Μ-Α) ΛΙΓΟ ΜΕΓΑ ΤΗΝ ΕΝΤΒ ΣΤΗΝ ΕΟΚ Λίγο καιρό μετά τή συμφω- νία τής ένταξης τής χώρας μας ιστήν ΕΟΚ η κατάσταση γιά τούς εργαζόμενους καί τή μέγα λη πλειοψηφία τού λαού μας ε- πιδεινώνεται μέ γοργό ρυθμό. Ο λαός βλέπει καθημερινά νά χτυπιέται τό βιοτιικό τού ε- πίπεδο, νά εξανεμΐζεται ο μιοθός τού από τίς συνεχείς, ασταμά- τητες αυξήσεις καί μιά αβεβα·ιό τητα τόν διακατέχει γιά τό πα- ρόν καί πολύ περισσότερο τό μέλλον τού. Η άρχουσα τάξη των καπΐΓ ταλιστών τού ξένου καί ντό- πιου κεφαλαίου μέ τό φερέ- φωνό της την Κυιβέρνηκτη βγά- ζουν πύρινου·ς λόγους καί ξορικ» <ουν τόν πληθωρισμό πού ω- στόσο οί ίδιοι δηιμιουργούν μέ τίς συνεχείς αυξήσεις των βιομη χανιικών ειοών σέ τιμές πού ν' αυξάνουν υπέρογκα τό καθαρό κέρδος τους. Η Κωβέρνιηση καί τό κεφά- λαιο κάθε φορά πού εξαγγέ- λουν νέες αυξήσεις προφασίζον ται την αυξήση τής τιμής τού πετρελαίου από τίς χώρες τού ΟΠΕΚ. Ωστόσο ενώ η αυξήση πού γίνεται στό βαρέλΐι αντι- στοιχεί σέ μιά σχετικά μικρή αύξιηιση κατά λίτρο, οί ντόπιοι άρπαγες βρίισκουν αικαφία νά κάνουν τίς αυξήσεις πού αύτοι θέλουν γιά νά θησαυρίσουν. Έ¬ τσι ενώ η συμφωνία γιά αγορά πετρελαίου υποτίθεται ότι κλεί στηικε τότε πού πήγε ο Καρα- μανλής οτή Σαουδική Αραβία καί φιυσπκά καί η τιμή, οί Βαρδι νογιάννιηδες κι οί οί Λάτσηδες πουλάνε ή οτοκάρουνε καύσι- μα στίς επαυξηιμένες τιμές βγά- ζοντας υιπερκιέρδη. Τα διάφορα μέτρα πού παίρνονται δέν αο- σκοπούν ικαθόλου στήν οικονο- μία γιατί η σπατάλη γίνεται α¬ πό τό ίδιο τό δημόσιο καί το κράτος. (Λεφτά δέν έχουμε κι αγοράιζοντα·ι καινούργιες Μερ- σεντές γιά υιπουργούς κλπ). Ακόμο τ ό αναξιόπιστο Κρά¬ τος, πού άν έτρεφε την ελαχί¬ στη εχτίμηση γιά τό λαό ώφειλε σττήν περίιπτωιση των σεισμών τής θεσσαλονίικης νά βοηθήσει άμεσα τούς σειαμόπληκτους·,·, ει·σπράττει εδώ καί καιρό απ' όλους τούς τομείς, σάν φόρο έ- ν·α ποσό γιά την βοηθεία των σεισμοπαθών, γιά νά κερ- δοσκοιπούν μιά μερίιδα αν- θρωποι τού μηχανισμού τού που βρισκονται μέσα οπό συγκε κριμένο κύκλωιμα. Τί νά πρωτο- θυμηθει κανείς' Την περίπτωση τού Ράμμου; Πού ενώ τό ε,κπαι- δευττιικο κατεστημιένο ταλαιπω- ρεί αφάνταστα τούς νέους μέ σπουδές πού δέν τούς εξασφα- λιζουν ούτε την επιιβίωση, (υ- πάρχουν και περιπτώισεις υπ·>ψη
  φίων που αυτοικτόνηισαν επε.ιδη
  μιά ή δυό φορές δέν πήγαν κα¬
  λά στίς εξετάσεις) από την άλλη
  υποκριτι,κά διακηρύσσει πώς οί
  σπουδές είναι προνόμιο εκείνων
  πού αξιίζουν καί την α\<ι> αυτή
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ εΤΣΑ ΓΝΙ8»
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ '79
  ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ε5ΡΚΕ35Ο ΟΟΒΙΝΤΟ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
  ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Πληροφορίες:
  τδΑΐΝΐΣ τουκδ
  Τηλ. 284.544
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  είδιαμε ολοι πώς την εννοούν
  μέ τό οκάνδαλο διαρροής των
  θεμάτων.
  Ο βίος καί η πολιτεία τής Κυ¬
  βερνώσης καί τού κράτους τής
  Δεξιάς είναι μιά ατέλειωτη σει¬
  ρά από σκάνδαλα, αρπαγές, κ&ρ
  δοσικοπίες, καταληιστεύισεις, ρου
  σφέτια, εξαγορές συνειδήαεων,
  εκβιασμούς, απάτες ικ.λ.π.
  Ο λαός μας βλέπει τή χώρα
  τού νά γίνεται ξέφραγο αμπέλι
  νά πουλϋέται καθημερινά στούς
  ξένους (τελευταία ανεβηαν πο¬
  λύ οί μετοχές των Ευρωπαίων
  μέ την ένταξη στήν ΕΟΚ). Βλέ¬
  πει ακόμα κάθε ανθρωπίνη αξία
  νά καταρρακώνεται οττό βωμό
  τού κέρδους κιαί τής απάτης μΐη
  άς μειοψηφίας αετονύχηιδων
  πού άν τό καλοεξετάσει κανεϊς
  είναι στενόμιυαλοι κι οδηγούν
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (Έβανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΠΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτε
  ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  με την ταχτική τους στήν κατα-
  στροφή.
  Η Κοινοβουλευτική ααντιπο
  λιτευση» πού «εκπροσωπεί» ένα
  αρκετά μεγάλο μέρος τού λαού
  καί τό προοδευτικό τού κομμά
  τι φαίνεται νά παριστάνει τό
  θεατή των όσων γίνονται καί
  ασκει μιά εκλεπτυισμένη κριτι-
  κή στήν κυ·βερνηση. Ο λαός
  μας έχει τό ιστορικό καθήκον
  απέναντι ,στόν εαυτό τού ν' αν
  τιταχθεί α·γωνιστΐικά σ' αυτούς
  πού τόν οδηιγούν σέ μιά τέτοια
  επικίνδυνη πορεία καί ν' αναλά
  βει ο ίδιος τίς τύχες τού οτά
  χέρια τού.
  — ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗ ΦΕΡΝΕΙ Ο Α¬
  ΓΩΝΑΣ
  — ΨΩ.ΜΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
  ΚΚΕ (μ-λ)
  Συγκρίσειβ
  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΒΑΦΕΙΩΝ
  Στό κέντρο Βατσινά στή Φοινικιά
  Ο Συλλογος Ιδιοχτητών Κα-
  &αρΐιστηρίων — Βαφείων Νο-
  μού Ηρακλείου, πού εδρεύει
  στήν πόλη μας, έκανε τό βρα-
  δυ τής περ. Τεταρτης, μιά ω-
  ραία συνεστίαση των μελών
  τού, στό νέο κέντρο των αδελ-
  φών Βατσινα, οτή Φοινικιά.
  Στή συνεστίαση αυτή, πού
  ηταν προσφο·ρά τής Γ. Σ.
  τού Συλλόγου πρός τα μέλη
  τού, προσκλήθηικαν καί παρα-
  βρέθηκαν καί οί εκπρόσωποι —
  μέλη τού Επαγγελματοβιοτεχ-
  νικού Ετημελιη[τηιρίου Ηρακλεί¬
  ου κ.κ. Γ. Γαρεφαλάκης, Γ. Δα-
  φερμάικης καί ο διευθυιντής κ.
  Χατζηγιάννης.
  Η παραπάνω εκδηλώση, α-
  συνήθιστη δυστυιχώς γιά τα ε-
  παγγελματΐικά σωματεία τού Η¬
  ρακλείου, ήταν μιά εκδηλώση
  δηιμοσίων κα] ανθρωπίνω^ κυ¬
  ρίως σχέσεων, τού Δ.Σ. τού
  Συΐλλόγου Καθαριιστηιρίων —
  Βαφείων Ηραικλείου, πού είχε
  στόχο την αλληλογνωριμϊα των
  μελών τού καί τή συσφίξη των
  μεταξύ τους σχέσεων.
  Από τίς προπάσεις πού έγι¬
  ναν ξεχωρίζομε την πιό πρωτό
  τυπη, πού ήταν τού κ. Γ. Γαρε
  φαλαχή, ο οποίος τελειώνοντας
  είπε: «πίνω στήν υγειά σας καί
  σάς εύιχομαι κάθε ευτυχία, μα-
  κρυά αιπό την Κοινή Αγορά,
  τόν Φόρο Κύκλου Εργασιών
  καί κυρίως την Εφορία».
  Στόν Πρόέδρο τού Συλλό¬
  γου κ. Στέλιο Κ. Σπυριδάκη καί
  τα υπόλοιπα μέλη τού Δ.Σ. αξί
  ζουν θερμά συγχαρητήρια, γιά
  την πρωτοβουλία πού είχαν νά
  οργανώσουν την παραπάνω συ
  νεστίαση, πού πέτυχε τόν σκο-
  πό της.
  Χ.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Τουριοτική έκδρομή καί δΓ
  ίατρικές έξετάσεις
  ΠΡΑΚΤ. ϋΕΚυδΑίΕΜ
  (Κ. Πατεράκη)
  ΑΜΙΣΟΥ 4
  ΤΗΛ. 283.652, 285.453
  ΗίΡΑΚΛΕΙΟ
  "Ανδη Νάρκισος
  Ηράκλειο - Ρόδος
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ '
  "ΠΡΟΣ
  III
  Α"
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ- 5.550
  12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  -•-
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ— ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900
  10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  ——. ^ ——
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤδΑΙΝΙ3>
  ΤΗΛ.: 284544 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  ΣΕΛ1ΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
  Νέοι Κρήτες Ποιητές
  ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
  ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
  Τού ΐνΐανόλη Αποστολάκη
  Στήν σκέψη τ' άρχιτέκτονα
  και τού τταπά συνάμα
  γεννήθηκα· ώ θάμα!
  Μεγάλο καί τρανό πολύ
  πού ττήρε νά ψηλώνει
  καΐ μές τόν νοΰ ν' όπτλώνει.
  Μήνες μέ γυροφέρνανε
  σούς γΰρους τού έγκεφάλου
  ποτε τοΰ ενός ή τ' άλλου.
  Μέχρι τΓθΰ έδωσε ό Θεός
  κα! γίναν οί έράνοι
  —νά ζήσεις παπά — Γιάννη-
  Χρήματα δώσανε οί πιστοι
  κα! πάρθηκε ή πυξίδα
  χαράς μεγάλη έλπίδα.
  Βρέθηκε ή Ανατολή
  και μπήκαν οί πασάλοι
  γιορτή πολύ μεγάλη.
  Σφάξανε κι' ένσ κόκορα
  ποΰ βρέθηκε μττροστά τους
  κατά τα εθιμά τους.
  "ΕΞτσι γεννήθηκα πρωί
  πολύ χαρητωμένη.
  Ή πρώτη πέτ,ρα μπαίνει.
  Όταν μέ θεμελιώνανε
  πή,ραν νά μέ 6αφτ!ζουν
  νά ξέρουν ττοιό θά βρίζουν.
  Χριστό μ' όνοματίσανε
  κι άτπ-ό την πρώτη ώρα
  μέ πνίξανε στά δωρα.
  Δώρα μαζί και βρίσιμο
  ρουσφέτια καταφθάνουν
  χρυσές δουλειές μοί) κάνουν.
  ©ρεψόμουν μέ ταξίματα.
  Ό μάστορας μεγάλα
  μοά'κανε τα ρεγάλκ.
  Πολύ συχνά τόν πσραγιό
  δρίζοντας σκαμπιλίζει
  γιατι στραβά τού κτίζει.
  Μα ψήλωνα άμέριμνη. . .
  Κάτω άττ' τις δρισιές τους. ..
  Μέ θρέφαν οί ψευτιές τους.
  "Ετσι μέ γαλουχίσανε
  οί πρώτοι μου δασκάλοι
  —πάρα πολύ μεγάλοι—
  Φαρδειά — πλατειά άητλώνου-
  (μουν
  σ"ιπς Υήζ την φλούδα ττάνω
  γρήγορα τοττο πιανω.
  Έτσι πού βγήκε ένα ττρωί
  ό ήλιος κι' έξιπάστει
  κι' αττ' τό δουνό έτπάστεΐ.
  Είδάλλως θά 'ττευτε στή γή
  σίγουρα ντροπιασμένος
  καί κατατυφλωμένος.
  Γιατι μπροστά στήν λάμψη μου
  τό φώς τού ΰστε,ροΰσε
  κοοθένας τό θωρρούσε.
  Τα τζάμΐα μου πολύχρωμα
  καί τα καμπαναριά μου
  θέρΐευαν την θωριά μου.
  Άρχιπαπάδες, πρόκριτοι,
  έττίσημοι, δασκάλοι,
  —Κάθε τρανο κεφάλι —
  Γεμίσανε τα σπλάχνα μου:
  πιστούς, κεριά, λιβάνια,
  γρα66άτες και φουστάνια.
  Και άτττά τότε άδιάκοττα
  εχω γιά πελατεία
  δλη την πολΐτεία.
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ^ ΜΑΝΟΛΗΕ
  Βοΰτες Μαλεβυζίου
  Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
  ΣΤΟ ΤΕΞΑΣ
  Ήρθε την περοσμενη βδο-
  μάδα, γιά δυό μέρες, οτό Η-
  ρό'κλειο, ο συμ πολίτης ζωγιρά-
  φος Μιπότης θαλασσινός, ο ο¬
  ποίος αναχώρησε ήδη, γιά τό
  Χιούστον τού Τέξας, όιπου καί
  θά πραγιματοποιήΐσει εκε,ΐ καί σ'
  άλλο μέρη τής Αψίρικής, εκθέ-
  σεις έργων τού.
  Τα έργιο πού θά εκθέσει εί¬
  ναι τοπία, ελληνικά καί βραζι-
  λιάνικα καί πορτραίτα.
  Ο θαλασσινός θά ειττ·,στρέψει
  στήν Ελλάδα τα μέσα Αυγου¬
  στον, οπότε καί θά κατεβεί
  στήν Κρήτη γιά ίιακοπές.
  ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ Ε.θ Ε.Κ.
  Άπό 19 δως 34 Ιουλίου
  θά πραγματοποιηθοΰν οτό
  κηιποθέατρο «Ν. Καζαντζά
  κη» (παρά τό ότι οί όργα-
  νωτές και ό Δήμος κακώς
  έπΐμένουν νά τό λένε «νΟ
  ασις») οί τπαραστάσεις τοΰ
  θιάσου τής Ε.ΘΕ.Κ. μέ την
  κωμωδία τοΰ Μάρκου Άν-
  τιονίου Φώσκολου «Φορ-
  τουνάτος».
  ΚΚάθε βράδυ θά δίδεται
  μιά παράσταση μέ ώρα 8-
  ναρξης την 10η μ.μ.
  'Υπενθυιμίζομε ότι τό ϊ-
  διο £ργο έχει άνε6αοτεϊ πά
  λιότερα άπό τόν θίαοο Σπύ
  ρου Εύαγγελάτου μέ όρνα
  τή τόν σημερινό διεθυντή
  τής «Αληθείας».
  ΛΥΓΕΡΟΣ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 222.283
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  "Ολα ποοσεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  • Πραγιματοποιήθηικε, την περ.
  Τετάρτη, ιστό γήπεδο «Εργοτέ-
  λη» η συναυλία τής Φαραντού
  ρη καΐ τού Πανδή.
  • Γιά την 1η Αυιγούστου, οτό
  ίδιο γήιπεδο, εξαγγέλθη'κε η συ-
  ναιυλία τής Μαρίας ΔημηΓτριό-
  δη καί άλλων καλλιτεχνών.
  • Δόβηικε, την περ. Δευτέρα,
  οτό κηιποθέατρο «Ν. Καζαντζά
  κης», η συναυλία τής Φιλικής
  Εταιρείας Ελλλήνων Επιοτημό-
  νων,υιπό την διεύβυνοη τού δ^
  κηγόρου κ. Κουρή.
  • Η συναυλία τής «Πάνιβαρ»,
  στο γήπεδο Ηροδότου, την
  προπερασμένη Κυριαική, 8 Ιου
  λίου, ήταν ένα οηιμαντικιό καλ-
  λΐΓτεχνιικό γεγονός, τό οποίο πά
  ραικολούθηισε πάρα πολύς κό-
  σμος.
  Κατά τή διάρκεια ίνός πολύ
  μεγάλου προγράμματος μέ 24
  καλλι,τέχνες, δόθήκε καί ο «χρυ
  σός δίσκος», στόν πασίγνωστο
  λυράρη θανόση Σκορδαλό.
  Αξίζει νά σηΐμ>ειω©ει ότι η
  «Πάνιβαρ» είναι καθαρά κρητι¬
  κή μουσική εταιρείαι την οποία
  δι,ευθύνει ο κ. Βαρδαυλάκίνς.
  ΜΊΝ-ΙΚ1Χ
  ΓΡΑΜΜΙΖ
  Β)Γ - 0>Γ
  ΜΙΝΩ_
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜι μερά
  Κρήττι — Πειραια
  —Κρήτΐ)
  Τηλ. ΠραΐτβρεΙου
  194.104 καΐ 124.101
  αγροτι
  Γράφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΊΔΗΣ
  ΣΤΟΝ «ΟΞΟ ΑΠΟ' ΛΟ»
  Στόν «όξω από 'δώ», λέ&ι, υ-
  .πάρχει ένας τόπος, χώρος καί
  γής ανθρώπων, πού όπου κι άν
  περπατήσεΐ'ς, λέει, είναι, λέει,
  γεμάτο, λέει, αγαθά, λέει, λε-
  φτά, Λέει.
  Μάλιστα· λένε πώς τα λεφτά
  τρέιχουνε στούς δράμους έτσι ό¬
  πως τα φυσα ο άνεμος κι όσοιΐ
  είναι καλοί κ|υνηγοί τρέχουνε
  καί πιάνουνε πιό πολλά λεφτάΜΙ
  Μιά κα'ϊ δυό πού λέτε πήρανε
  χαμπάρι κα>ϊ τα έξυπνα αφεντού
  λια μας καί πήγανε νά δούνε καί
  νά κυνηγήσουνϊ κι αύτοι λεφτά.
  Ξέχασα νά σάς ττώ φίλοι μο·υ
  ιπώς ο τόπος, ο χώρος, η Γή αυ¬
  τή πού γεννά λεφτά λέ,γεται
  Ευρώπα - ώπο - ώπα. Αυτάς
  δηλαδή είναι ο τόπος τού «όξω
  από 'δώ».
  Δεν ξερω όμως πώς τόικαιμαν
  εκει πού βρ'έθηικαν τάαφεντιικού
  λια μας καί φαινετα» γιά νά μην
  καυραστούν νά τρέχο·υν καί νά
  πιανσυν τα λεφτά πού τρέχον
  κι ουτά, αιποφάσισαν νά στεί-
  λουν εμάς τα αγρότισ στήν Ευ-
  ρώιπο - ώπα - ώπα.
  Μάλιιοτα γιά νά μάς καλοπιά-
  σουν νά πάμε στόν «όξω από
  'δώ», μάς έφερον μέσα οτό κου
  τι τής Τν καί τού Ραδιόφωνου
  τούς αριθμούς των χρηιμάτων
  πού θσ πάρωιμε από την Βυρώ-
  πα- ώττα - ώπαΙΙΙ Κι επειδή μέ
  την βοηθεία τού θεού οΐι οριθ-
  μοί οί τέτοιοι πού μάς έφερον
  είναι τόσο μεγάλοι πού φτάνουν
  νά πάρο·υν ολα τα «εντός, εικτός
  καί επί τα αυτά μέρη» παρακα
  θήιμενα αγρότια, συν τούς πατέ
  ρες, παιττπούδες, προπΌπιούδες
  μας κ.τ.λ. γιά νά μην είμαστε,
  λέει, αφιλότΐιμοι, λέεκ νά τούς
  οτέλνουμε, λέει, κι ψεϊς, λέει,
  κατιτίς, λέει.
  Μιά όιμως πού εμείς δέν έχο¬
  με εδώ λεφτά μάς είπαν τα αφεν
  τια νά κάνομε λίγο κόπο νά πα-
  ραγωμε λίγα προ'Γόντα αγρο
  τικά νά τούς τα οτέλνωιμε εκεί
  στον «όξω από 'δώ», έτσι γιά
  αντιιοτάθιμισιμα τής καλοσύνης
  ΑΣ£5ΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΛΑ ΤΟΥ... ΓΚΙΣΕ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Ημιανάιπαυσις. Προσοχή.
  Παρουσιάστε, άρμ.
  Αυτά τα παραγγιέλ,ματα ά-
  ικοοσα προχθές σέ μιά Τραπέ¬
  ζα, πού πηγά, νάπλήρώσω ένα
  γραμμάτιο.
  Πλησίασα ένα ΌτρατιώτΓ|
  τής Τράπεζας. Μού πρότεινε
  το όπλο τού, πού ήταν «εφ' ο-
  πλου λόγχη», καί μού είπε:
  — Άλτ. Τίς εί; Σύνθηιμα. Παρα-
  σύνθημα.
  — Εγιώ. Γραμμάτιο. Λεφτά.
  Πληρώσω.
  — Προχώρησε τρία βήιματα
  καί ψηλά τα χέρι,α.
  Προχώρηισα τρΊα βήιματα,
  μιε τα χέρια ψηλά. Φθάνω στό
  γικισέ καί αχούω πάλι την σκλη
  ρή φωνή τού στρατιώτη:
  — Άλτ. Αρχιφύιλαξ αναγνώρι-
  σον.
  Έρχεται ο Αρχιφύλαξ καί
  μού κάνει αναγνωρίση. Τού
  δείχνω την ίΐδσπσίησή τού
  γραμματϊου, την εξετάζει λε¬
  πτομερώς καί διατάζει:
  — Τρίτο φυιλάκειο δεξιό. Συν
  θη'μα: Γραιμματιο Παρασύνθη-
  μα: Λεφτά. Αναγνωρίση: Πληι-
  ρώνω
  —Προχώρηισα στό τρίτο φυ
  λάκεΐ/θ, περνώντας άπό τό δεύ-
  τερο, όπως είναι φυσιολογικό,
  καί μέτίς ανάλογες διατυπώσεις
  —Ο Αρχιφύλαξ τού τρίτου
  φυλακείου, μετά την αναγνώ-
  ρισηι, μέ παρέπεμψε στόν Λοχα
  γό. Ο Λοχαγός στόν Ταγματάρ
  χη «ι εκείνος μέ την σει,ρά τού
  στόν Διοικητή— Στρατοπεδάρ
  χή. Μού λύθηικαν τα γόνατα!
  'ΕΞτρ&μαν, τόσο όσο καί πρίν
  την πτώσή τού Σικάυ Λάμπ. 0-
  λάκληρος Στρατιωτικάς Διοι-
  κ,ητής — Στρατοπεδάρχης, ή¬
  ταν αυτάς!
  Χαιρέτησα οτρατιωτικά. Τό
  μυαλό μου πήγί στόν κανονι-
  σιμιό, περί στρατιωτικού χαιρε
  τισμού: «Ο δείχτης τής δεξιά·ς
  χειρός μόλι,ς ν' ακουιμπάει στό
  γείσο τού πηλΐικϊου».
  Ατυχώς δέν φορούσα πηλί-
  κιο καί ψάχνοντας νά βρώ τό
  γείσο, βρήικα την μύττη ^ου. Α-
  κούιμπιηισα τόν αντίχίΐρα στήν
  μύτη καί κούνησα τα άλλα δά-
  χτυλα σέ χαιρετισμόν
  Ο Διοικητής δέν μέ χαφέτη-
  ΑΡΙΑΔΙΜΗ
  ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΝΑΝΤΙΑ
  ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ0Π0ΥΛ0Υ
  ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
  ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
  ΚΠΘΕ ΒΡΑΟΥ ΩΡΑ 10.30 Μ.Μ.
  σε, όπως περίμενα, μά κοκικίνη
  σε, φσϋισκωισε, ξεφούκτκωσ'ε,
  καί.,.μέ τιμώρησε, σέ δέικα μέ¬
  ρες .υτΐερημερΐας συν τα διαμαρ
  τυριχό. Φώναξε ένα στρατιώ¬
  τη, πού μέ οδήγησε στά κάγκε-
  λα... τού γικισέ.
  Πλήρωσα καί «οφέθιην ελευ¬
  θέρας.
  Σ. Κ. Σ.
  πού μάς κάνει η Βυιρώπα-
  ώπα.
  Σίτό κάτω - ικάτω βρέ αδελ-
  ψέ ανθρώπινο είναι. Τώρα> πώς
  &ά δουλεύουμε από 2—3—6 ώ¬
  ρες περίσιες από ό,τι δουλεύα-
  με μί.χρι τώρα, τί έγινε δηλαδή;
  «Ο ικόσμος χάλασε» πού λέει ο
  λαός; Δουλειά είναι, υγεία είναι.
  Έτσι δέν είναι; Τί 10—12 ώρ£ξ
  δουλειά το εικοσιτετράωρο τί
  16—18. Δέν εμμαοτε κι άνθρω-
  ποι, αγρότες είμαστε. Άλλωιοτε
  τό λέεΐ'Κιΐ η σύνταξη πού πέρνου
  με. ΜπαΥράκι θά σηκώσουμε
  τώρα σάν τούς Τραπεζιτΐικούς,
  επειδή χάριν τού «όξω από
  'δώ», θα δοιολεψουμε 2—3—4
  ώρες παραπάνω την μερά1; Την
  υγει.ά μας νάχωμε, κι άς δουλέ-
  ψουμε κι 20 ώρες τό 24ωρσ. Κι
  24 ώρες άν χρειοστεί νά δουλέ-
  ψουιμε. Γιατί όχι ικύριοι; Γιά τό
  «όξω αιπό 'δώ» δέν δουλεύου-
  με; Γιατί νά «άτσωμε καί καθ6
  λου στό κάτω— κάτω τής
  γιραφής; Μην ξεχνάμε αδελφού-
  λια· μας αγρότια, πώς εμείς όσο
  πιό πολύ δουλεύουιμε κΐ' άσο
  πιό πολλά προ'Γόντσ βγάζου-
  με, τόσο πιό μεγάλο «υχαρι-
  στώ θά μάς πούν μέ λόγ3·α· καί
  τα εντός κι εκτός αφεντούλια
  μας. Κι. ακόμη κι η καλοσύνη
  αιμοίβεται από τόν Άγιο Πέτρο
  τού Παραδείσου. Εκεί, λέει, ε¬
  πειδή στή ζωή εργάιστηικες, λέ¬
  ει, γιά τόν «όξω από 'δώ». Αυ¬
  τάς γιά αμοιβή μας σάν βλάχες
  τής ζωής τής παρούσης μάς
  στέλνει κα« στόν «όξω από 'δώ»
  καί στόν μίταθάνατο κόσμο.
  Γκέγκε αγαπούλα μου;
  Πά —ψά Μπράβο καλόπαι
  δι. Σερσέ ...λαφάιμΙΙΙ
  ΚΩΣΓΓΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ —ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διευθυντής Όφθαλμολογικης Κλινικής
  Βενιζελείου
  εγκατεστάθη μόνιμα είς Ηράκλειον
  ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό Ιατρείον τού
  Λεωφ. Καλοκαιρινό^ 110 Καμαράκι
  ΤΩραι 8—9.30 π.,μ. καΐ 5—8μ-μ.
  ΤΗΛ.: Ιατρείον 224.484 Οίκίας 23Θ.139
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  * ■*-
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  (Σάν κοί τόν γιατρό)
  πρέπει νάναι δικός σου
  • Γιά ήλεκτρ,ικές έγκαταστάσεις
  • Γιά πάσης φύσεως έτπσκευές
  • Γιά περιελίξεΐς κινητήριον
  ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΤΕ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
  ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
  ΚΩΣΤΑ ΧΑΜΑΛΑΚΗ
  Λειοφ. Κνα>σοϋ 149 — Τηλ. 232517
  κουχ κουι · κουε «ονχ - κονκ «ουε . κουι κ·τι
  * Ή δηιμοσίευοη μέρους τής αποφάσεως 44,45)
  15—2—32 τοΰ Κακουργιο&ικείου Ρεθυμνου, ηού
  φιλοζένησε ή «Άλήθπα» ο.ό ΐΐε()αθ]ΐένο της
  φύλλο, χαραχτηρίστηκε άπό πολλούς «δηιμοσιο-
  γραφική 6όμ6α», ένώ μιά χανιωτΐκη εφημερίδα
  έγραψε — καί πολύ σωοτά — ότι δημιούργησε
  «οάλλο» στήν Κρήιη.
  Έκεΐνο ο)ΐως (πραγματικά εςυστνο) που κυ
  κλοφόρησε πολύ, ήταν έτοϋτο:
  —Ό Σκάϋλαμπ εΐτεσε, πρίν την ώρα τού,
  στήν ■ ·. Άρχΐεπισκοιπίη Κρήτης! · ·
  * "Ενας άναγνώστης μου πρότεινε έποΰτο:
  —Τώρα πρέπει νά άλλάζει ή άρχιεπιοκοπι-
  κή φτρη πού λέει: «Τόν Δεσπότην καί Άρχι-
  ερέα ημών· ■.» καί νά λέει: «Τόν Δεσπότην καί
  ... Άρχκρονέα ήρών.·>.
  Άκοΰτε πράμματα · ·.
  * Κάποιος βλλος άκούοτηκε νά λέει:
  —"Αν ύιπήρχε κανένα μισόκιλο εύθιξίας, θά
  εϊχαμε κάποΐα ύ'ποβολή παραιτήσεακ;.
  Κι έγώ τοΰ άοταντώ:
  —Καί τί είναι κύριε ή εύθιξία.· φέτα νά
  την πουλάνε στά μπακάλικα ή · ■ · δρτος νά μοι-
  ράζεται στά πανηγύρια;
  * Ό φίλος μου ό Γιάννης 'άιπό τή Χανιόπορτα
  μοί) εϊπε:
  —'Κακομοίρη ιμου όταν πεθάνεις, θά σέ περι
  μένουνε·-. «δυό» στήν πόρ,τα γιά νά σέ... ου-
  στήσουνε στόν "Αγιο Πέτρο καί καταλαβαίνεις
  τί έχεις νά πάθεις··.
  Κι έγώ τοΰ άιπάντησα:
  —^Σωστά σκέφτεσαι 6ρέ Γιάννη, άλλά... κο-
  ρόιδο εΐμαι έγώ νά·. ■ ιτηεθάνω;
  Τώρα θά μοΰ πητε κάποτε θά τό·.. πάθω κι
  αύτό, άλλά μέχρι τότε, μπορεΐ νά βχει έπισυ]ΐ-
  βεϊ ή Δευτέρα Παρουσία, όπότε μπορεΐ νά εϊμα
  στε εμείς, φίλε Γιάννη, στήν έκκληοιαστΐκή έ-
  ξουσία! ·.·
  * "Αλλο £να άπό τα σχετικά στιγμιότυπα ποΰ
  κυ,κλοφόρησαν ήταν καί τό εξής, πού είπε κά
  ποίος ο' έ"να ξενυχτάδικο τής Πλατείας Έλευθε
  ρίας:
  —Ρέ παιδία γιά οταβητε: ό Χαρής δέν ηήει
  γιά Βουλευτής, δέν πάει γιά Δήμαρχος, δέν τώ-
  εί γιά τίποτε-.. Μήπως πάεΐ γιά... Άρχιεΐτίσκο
  πος;
  Πραγματυχά μπορεΐ··· «νά πάω» κα! γι' αύ
  τό, γιατί καταλαβαίνετε τί ύλικό γιά την «Άλή
  θεια» θά 2χα> άιπό τα «ακρως άιπόρρητα» των άρ,
  χΐεπισκοπικών ηαρασκηνίων νά πάρω, γιά νά τό
  βγάλω, έν συΛ'εχεία, στά φόρα! ■ ·
  * Ό γνωστάς ποιητής Φώτης Άγγουλές, ^ έχει
  γράψει £να ώραίο πσίημα πού άρχίζει ώς εξής:
  —Ξανθέ φονιά, ποίος σ' έφερε σέ τούτη
  έδώ τή χώρα- ■ ·
  Κι 2νας άναγνώστης τό παράφρασε ώς έξίίς:
  — ..-Μαΰρε φονιά, ποίος σ' έφερε σέ τού¬
  τη έδω την πόλη·.·
  Την συνέχεια δέν τή δημοσιεύω, γιά νά μή
  ■ ·. στεναχωρήισω έίλλο μερικές·. · εύαίοθητες
  ψυχές, πού άιπό την· ■■ «παιδική» τους ήλικία
  δείξανε τα.·· φονικά (συγγνώμη τα · ■ · άνθρω-
  ,πιοτικά) τους αίσθήιματα.
  * Κι έ"νας κρητικός· · · κρΑτικός διάλογος:
  —^Μά πόσο χρονω ήτονε ό λεγάμενος όντε-
  νήκαμε τό φονκό;
  —ΚοηιέΛι μπρέ ί)τονε δεκάξε χρονώ·
  —Μαχιαλά... κοπέλι νά σοΰ πετύχει!. ·.
  * θαυμϋστε ταυτότηχα άπόψεων:
  «Παιδικίι πράξη» χαραχτήρισε τό φόνο ή σο
  σιαλιστική «Άλλαγή».
  «ΙΙαιδικό πταϊσμα», χαραχτήρισε τόν ϊδΐο ορό
  νο ή χουντικη «Μεσόγεισς».
  Νά αλλη μιά φορά πού έπανειμφανίζεται
  στήν πράξη ό νέος δρος πού καί παλιότερα έ*χω
  άνα(ρέρεΐ: «χουντοοοσιαλισμός»!
  "Οσο γιά τό Κακουργοδικεϊο, πού ^χει χα-
  ραχτηρίσει τό έφηβικό έγκλη,μα φόνο, τί σημα
  σία έίχεΐ; Τα Δικαστήρια θά άκοΰμε τώρα καί τίς
  άποφάσεις τους ήν τούς χουντοσοσιαλιστικούς· .·
  «Τάϊμς» τοΰ Ηρακλείου,;
  * 'Άλλος ένας διάλογος πάλΐ:
  —Μά γιάντα ύιποστηρίζουνε τοσονά πολύ οί
  Χανιώτες τόν Παπουτσάκη;
  —"Ε, δέν 8χεις άκουστά απού λένε··· πα-
  πουτσάκι άιπό τόν τόπο σου κι άς εΐν' καΐ···
  μπαλωιμένο; (η μάλλον · · · δικασμένο).
  (V
  Διαβάστε τώρα μιά ρήση, πού πρέχιει νά διδά
  σκεται σέ δλα τα Κατηχητικά τής Άρχιεπιοκο-
  πής Κρήτης, άπό τούς Κατηχη,τές καί δή τούς Ί
  ερωμένους:
  —Άκοΰστε παιδία μου, αν θέλετε νά φτάσε
  τε στήν κορφή τής Ίεροσύνης, διαπράξετε ένα
  «παιδΐκό πταΐσιμα» ή φόνο (δπως τόν λένε οί···
  άμαρτωλοΐ Δΐκαστές) καΐ νά εϊστε βεβαιοί δτιθί.
  πετύχετε.
  * Τόν Τέλη Γιαννακουδάκη (πού πίίρε μαζί
  μέ τ' α.λλα χαρτιά καΐ την άπόφαοτι το" Κακουρ
  γοδικείου άπό την Σΐιοά των Μασώνων) συνάν-
  τησε προχθές τό μεσηρέρι στήν Πλατεία Δαοκα
  λογιάννη ένας Παιπΰς τοϋ Ηρακλείου καί άφοΰ
  τόν άγκάλιασε, τόν φίλησε σταυραντά.
  "'Οαοι είδαν την παραπάνω σκηνή καΐ δώ-
  ΰαααν μετά καί την ανακοινώση τοΰ Κλήρου, δι
  απόρηοαν, δικαιολογημένα, γιά την έ'στω μεμο-
  νωμένη αύτη άντίθεση, ή όποία έμβάλλει σέ κά-
  ποιες άπορίες, μιά άιπό τίς οποίες είναι καΐ ή έ-
  ξ
  —Μήΐπως ύπίίρςαν καί Κληρικοί πού δέν ύ-
  πογράψανε;
  Άλλά αΰτό είναι άπό τα θέματα πού.. · «έ-
  πονται», δπιος καί οί ύπογραφές!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΛΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  ΙΔΙΟΚΤΉΤΑΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗί
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙίΙΡΓΉ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ