90995

Αριθμός τεύχους

233

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ' αυτόν, ποϋ κρΐν μέ
  χώμα. τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλά·η νά πεϊ ίστω
  καί μιά συλλα§ή δική τού.
  „ Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!

  Ι
  ΕΞΟ ΟΙ £ΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβσθσνΐΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  -ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ,' ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  Ι ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνοςδος—Άρ. Φύλ. 233—Δρχ. 10
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Άπό «δυναμικούς ύποστηριχτές» τοϋ Άρχιεπισκόπου Κρήτης κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ
  ίΥΑΑΗΠΤΙΚΟ
  ίί
  ΤΟΥ ΟΤΕ.
  ΕΠ ΙΑΣΕ „ Α ΠΗ Λ ΗΤΙΚΑ Κ ΑΙ ΥΒ ΡΙΣ Π Κ Α
  ΠιΠΕΦΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΜΑΗΟΥ ΧΑΡΗ
  Κατανράφπκαν δΛα μέ "βεντούζα» εέ μαννητοταιυίες! - ΈπιΛήφβηκε ό κ. ΕΪ6αγνεΛέας
  ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤ ΑΙ 3ιΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗ¬
  ΡΙΧΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Μ ΑΣ ΕΚ-
  ΔΗΛΩΘΕΝ ΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΙΑΝ ΗΘΙΚΟΙ
  ΑΥΤΟΥΡΓΌΙ ΤΈΤΟΙΩΝ ΑΠΑΡΑΔΕΙΚΤΩΝ ΕΝΕΡΠΕΙΩΝ,
  ΔΕΝ ΐιχε προλαβα νά κυκλοφο-
  ρησΐ.ι καλα — καλα το προιτε-
  ροσμινο φυλλο τής «Αληθείας)·
  γ» την ινοχη σε φονο τού Αρ-
  χκπιοκοπου κ. Τιμοθεου, καϊ δέ
  χτηκαμι νυχτιρινο τηλε-
  »υνημα απο καποιον «Σαρτζέ-
  τη» πού μάς εδωσε, μετάξια 6λ-
  λων, και προβεσμϊα ζωής «μέχ-
  ρι τό Σα0βάτο».
  ΕΠΕΙΔΗ το όνομα τού αγνώ¬
  στου ουνομιληΓτη μ<κ, σχίτΐζΐ- ται με διαττροξη εγκλημάτων {είναι η γνωοττ-ή οικογέναο φιλα προσκεψενη πρός τόν κ. Μητσοτάκη), ιιοοττοιήααμε α- μεσως το Τμημα Ασφαλείας. ΑΥΤΟ συνέβει τή νύχτα Κυρια- κήί 9 πρός Δευτέρα 10 Ιουλίου Την ετταύρκ) Διυτιρα ΐτρωι, με- τά την ϊνημερωση των αρμοδί¬ ων κρατικών υπηρεσίαν καί με ειδικη εγκριση τού Συγκροτημα ταρχη Ανατ. Κρήτης κ. Μαρ. Φερετζακη, η τεχνικη υπηρεσια τού ΟΤΕ μέ το υπ' αριθμόν 361955)9-7-79 έγγραφο, τοπο- θετησε στο τηλεφωνο της «Α- Αηθΐκκ» 280—291, ειδκη συλ- ληπτϋκή συσκευη, ενύ συγχρό¬ νως στο τηλεφωνο μας τοττοθε τηθηκε «βεντουζο» με μαγνητό φωνο, για καταγραφή των τη- λεφωνηματων. * ! ΑΠΟ αυτή τη στιγμη καϊ χωρ)< φυσικα κανεις να ξερει τιποτι, οί «δυναμικοι προστάτες» τού Αρχιεπισκόπου κ. Τιμοθίου ή¬ σαν ετοιμοι νά πέσουν στην στημενη παγίδο, όπως καί έπε- σον! ΕΤΣ,Ι, βάσει τού υπ' αριθ. 332. 5)3987)18-7-79, επισήμου εγ- γραφου τού ΟΤΕ Ηρακλείου, πού υπογράφει ο ΠροΥστάμε νο< κ. Εμμ. Γρηγορακης, ο» α- ριθμοϊ τηλεφωνων που μάς ε- καναν αταιληΓΤΗίά ικαι υβριστΐι- κά τηλεφωνημστα, είναι οί ε¬ ξής, με τους αντκττοιχους ιδιο- χτήτες τους, μέ τούς οττοίους φυσικα θά ασχολητΗι πλέον ο Εισαγγιλΐας κ. Γ. Ζορμπάς. • 283481 Αλεξόκη Αφο), Οικοδ. Υλικά, Λ. 62 Μαρτύρων 17, την 9—7—79 ώρα 20.15" • 285751 Κατσφντάκη Μαρία, Γραφειο, Κορυτσάς 9, την 10- 7-79, ώρα 13.00" • 287906 Γραφικαί Τεχναι Κρή • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλΐδα 4 ΟΧΙ στό ΚΚΕ - ΝΑΙ στούς ψήφους τού ΕΧΕΙ 55 ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙ ΤΟ Κ.Κ.Ε. Ο αΗΜΠΡΧΟΖ ΜΒΝ. ΚΑΡΕΠΠΗΣ Μέ δήλωσή τού πρός τή Χούντα Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΠΣΙΣ,, «Ό υπογεγραμμένος Εμμανουήλ Νικ. Καρέλλης, δημοσιογρώφος, έτων 36, έγγαμο£ κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, προσωρινώς διαμένων εις Α¬ θήνας, επί τής όδοΰ 'Ατλαντίδος 12, δηλώ ΰ,πευθόνως καί έν γνώσει των συνε «ειών τοϋ νόμου περΐ ψευδοϋς δηλώσεως, δτι ουδέποτε ύπηρξα Κομμουνΐ- οτής, ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΩ, ποτέ, ώς πιστεύων είς τάς αρχάς τής ελευθερίας, δ^άιπαρνήται τόώς ανω σύστημα. · ». ΟΠΩΣ είναι εύρύτερα γνωστό, « Μανολης Καρέλλης, ίκλέ- ηκε έττί δυό συνεχεΐς φορές μαρχος Ηρακλείου μέ τή συ «ΡΥασια ΠΑΣΟΚ καϊ ΚΚΕ, πρό ττού σημαίνει δτι δν δέν ή- ταν τό ΚΚΕ, Δήμαρχος δέν θά εβγαινε! ΑΠΟ την άλλη πλευρά ό κ Κα ρέλλης, μέ διάφορες γενικώτε- ρες εκδηλώσει ς τού, ένώ άνή- κει σέ προοδειοτικό χώρο ττού Έπίκαιρα 'Άρθρα ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Κ Ρ Ι Σ Η κ. ΕΜΜ. Λ0ΥΚΑΚΗ, Οίκονομολόγου α εγχει.ριδια της θΐικιονο^ι- Επιοτηιμιηις διδασκουν οτκ, £να, προ',-ον ζ ρ οπο οσο Τα' η· τιμη τού θ ανεβει. Και ΓΙ>3>ιι ν' ανεβει γισ νσ ^ην εκΑβι
  Ί"! τελείως οπο την αγορα. Πρε
  πί! επισης ν ανεβει για νο εξω-
  ^Ι011 τις παρογωγΐΊ»ς δυνάμεις
  σ[ μεγαλυτερη δημιουργιο τού
  1"- κινητρο τό κερδος φυσικα
  ^εφαινουν οιμως ουτα μι τό
  ηετί>£λαιο, Μ-εχρι στιγιμΓΚ εχουν
  "λ ποταιμοι μελανης για
  τους λαου·ς της γής
  **' Ο πετρίλο ι «η κριση οχι μο
  ν° ΐιναι γεγονος αναμφ σβητη
  Τς ολλα ότι και στπ δινη της
  ^ ηιβανΰ νά συμπαραουρ..
  ηον το πρόστιμον. &πομί.ντ*><, στή χρήση των υγρων μί βαοη την ανοδο ΤγΚ τψης των! ρ,—, — μας λε- νι — οί πηγ*.ς τού Ιραν, τού η£Γ»ι«ου Κολποο, της Λιιβυης ^. 8ενίζου«λας νο, λοιικς το πολυ — πολυ να διαρκιΰσουν με χρι το 2 000. Γι αυτο παρατη- ρειτσι και η φειιδω περι την αν τληση αργου πετρελαιου α αυτες τις χωρες. Στην ελλειμματΐ'κη επομένας προσφορα τού ειδαυς αυτού οφειλεται και η ανοδος της τι μης τού Αυτα λενε οί «ειδιιιοοι» Αλλα αυτα είναι ψευ'δη και μα- λιστσ καικοηθΒστατα. Δκοτι ου· δαμου ενεφανίσθη έστω «αι ο πλη ενδειξη υποχωρηΐσεως των ηετρειλαιοπηγων Αντιθέ¬ τως καθε τόσο ανα'καλυπτον- τα·ι κοι νεες π.ηγες, πετρελα ου (Βορειος θαλασσα, Νορβηγια, Αλαακα κ.τ.λ.) «αι θ' ανακαλυ- γπ-ονται και στο μάλλον, εφο σον θα υπορχει κα·υσΓ| στό κ*.ν τρο τή,< νή< και αυτό τό βεβαιώ νούν τα εν ενεργεια ικραιστεια Συγχρόνως θ(τι η ποσότης που παραγεται στα εγκοτα τής >/ή< εινο» απείρως μεγαλυτερα της θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 συνδέεται μέ τόν Μορξιομό, έχει κάνει κατά καιρούς έκδη- λώσεις, πού δημιουργοΰσαν '.ήν έντώπωση δτι ό ϊδιος είναι άν τικομμουνιστής, ττρανμσ, πού φυσικα, τό άρνήθηκε. ΕΞ άλλου, κατά καιρούς, μέ δή μοσιογραφικά τού κείμενσ, έ,ρρι χνε διάφορες άντικομμουνιστι- >,ές αίχμές, άλλά την ιδία στι
  γμη συνεργοίόταν μέ τό ΚΚΕ
  δεχόταν τή σι»νεργασ!σ τού και
  τηροΰσε τίς συμφωνίες ττού ί-
  κανε μαζί τού.
  ΩΣΤΟΣΟ στΐς τελευτοΤες έκλο-
  γές, μιά μερίδα Κομμουνιστών,
  <4ν-τιτάχβη·κ€ στή συνεργασία μέ τόν Καρελλη γιά τόν λόγο ότι εΤχε «μυριστεΐ» πώς ήταν στό δάθος, παρά τα έξωτερικά φαινόμενα, άντικομμουνιστής Πλήν δμως ή θέση τους δέν πέ ρασε καΐ τελικά ττάλι τό ΚΚΕ συνεργάστηκε καϊ έγδαλε (μαζ' πάντα μέ τό ΠΑΣΟΚ 6έ6αισ) τόν κ Καρελλη Δήμαρχο Ήρα- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σιλίδα 4 Κυκλοφορούν πρίν άπό ένα μήνα, χωρίς αδεία ΤΑΞΙ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!... Ή έταιρία πού τα τοποθετεϊ δέν έχει αδεία Λειτουρνιας! Μετά την έπιτόπια έρευνά μας κινήδηκε ό κ.Είσαγγελέας ΟΣΟ κι αν φαινεται παραξενο η απιστευτο, είναι πίρα ^ια πε- ρα αληθινο· Στό Ηρακλειο απο ενα μηνα τωρα κυκλοφορούν ταξι με υγραεριο, χωρΐις — ως γνωστόν νο επιτρεπεται — και χωρις να εχουν παρει απο την θρμοδια Υττηρεσια Σλ]γκου/ω.νι- ων καμμιά προσωρινη αδεία. ΤΑ ταξι αυτα, που υπερβαι- νουν τα 30, τοποθετουν το σχε τικό συστημα ιταλινκη·ς κατα- σκευηςσε μια μαντ,ρα τής ττεριο χης Ξεροπόταμος (λιγο μετα '-ον Γιοφυρο), οπου πρακειται να εγκατασταθει (εχει αρχισει ηδη) η ετα.ιρια «Γ. Μπικογιον- ναικης και Σία» ΕΕΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ προχθες Σαββατο μεσημερι την περιοχη και βρηικαιμε τρια ταξι Ηρα- κλειωτικα και ενα αγοραιο, που ταποθ^ουσαν τό συιστηιμα τού υνραεριου. Τα ταξι ειχαν τους αριθμους ΗΙ 2015, ΗΙ 6023, ΗΙ 2718 και το αγοραιο (Γεργερης) ΗΙ 2662. ΡΩΤΗΣΑΜΕ τον κ Μπικο- γιαννα'κη αν εχει αδεία και μας ειιπε ότι εχει κι ότι εγικαθιστα το καθε σύστηιμα αντι 20. 000 δρχ., ότι ειναιΐ αικινδυνο, κι ότι οί ταξιτζηιδες γλυτώνουν Ετσι τα μισα λεφτά για καοσι- μα. ΠΗΓΑΜΕ μ^τά στην Υπηρε- σια Βιομηχανιιας, όπου μας δι- αβεβαιωσε ο Δ)ντής κ. Γοβρι- νιωτης ότι ο κ. ^Μιπιικογιαννα- κης δεν εχει αιδεια λεΠΌυργιας αλλα απλώς τού εχουν παρα<χω- ρησει, μέσω Νομαρχίαν, αδεία εγικαταοτοσεως για ειμφιαλωση υγραεριου σε φιυλες κακ άχι σε ταξι. ΑΞΙΖΕΙ να σημειωθει ότι υ- παρχει κα·ι μεγαλη δεξαμενη υ- γΐραίριου (χωρις το προβλεπο- μενο αμως προοτατεοτικο τει- χος) απο 6που με ειδικ>ό μετρηρ
  τη γεμιζουν αεριο οί ταξιτζη-
  δες αντι 1200 δρχ. πΐ.ρΐιπου την
  80κιλη φιαλη.
  ΜΕΤΑ την ερίυνα της «Αλη¬
  θείας» και την επικοινωνίαν τη< με τις υπηρεσιες, ενη,μερωθηκε ο Εισαγγελ&ας κ. Ζορμπας, ο ο- Γθΐος διεταξε το Γ' Αστυνομι- κ,ό Τιμη,μα να ετιιληφθει παραυ- τα. ΜΕ την ιδιστυπη αυτή π&ριτττω ση ειχαν κυκλοφορησει διαφο- + ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΑΑ 4 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι £■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! Πέραν τής ήθικής ύπάρχει και Η ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Γιά τό Θέμα τοϋ Αρχιεπισκόπου ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ τό ήθικό έκκλησιαοτικό θρηοκευτικο μέρος, γύρω άπό την περίΐττωοη τοΰ Άρχιεπισκόπου κ Τιμοθέου, άσχολούμαστε σήμερα μέ τό καθαρα νομικό ύΐτηρεσιακό τυ,πΛκύ μέρος τού, ύιπό την εξής άΐτΑί) σύντομη καΐ σαφ-ή ίϊννοια. ΟΠΩΣ είναι γναιστό, ,για νά διοριοτεϊ χανεις οέ σποιαδήιτιοτε κρατική, δη- μοτική, έκκλησιαστική η αλλη θέση ύιπηρεοίας, όργανισμοΰ ή νομικοΰ ΐχρο- σώπου, άπό κληιτήρας καϊ όδοκαθαριστής μέχρι τα ανωτέρα πόστα, άπαι- τεϊται — έκτός των αλλων — και λευκό ποινικό μητρώο. ΡίΙΤΟΥΜΕ λοκπόν τώρ,α: Πα>ς ό περί ου ό λόγος κατέλαβε την θέση πού
  κατέχει, άιμειβαμενος μάλιοτα υέ υισθό Πρωθυιπιουργοΰ καϊ πλέον, άφοΰ
  δέν ειχε λευκό ποινικό μη,τρ,ωο; "Η μήπως εΐχε; Άλλά οέ τέτοια περίχπω
  ση ρωτοΰμε πάλι. Ποίος τοΰ τό εδωσε;
  ΔΕΝ πιοτεύομε νά φρόντισε καϊ γι αύτό ή Σύνοδος τοΰ 1956, πού διαστρεύ-
  λωσε, άλλοίωσε χαί παραΓΐοίηοε την άδιΐάθίΐστη άποφαση 44^45) 15-^2ί—θ2
  τοΰ Κακουργοδικείου Ρεθύιμνου.
  ΜΗΠΩΣ λοωΐόν γιά τό παραπάνω θέμα, ύίΐάρχουν εύθΰνες καϊ ποίων, δι¬
  ότι ό Νόμος είναι σαφής και τό Σύνταγμα λέει δτι εϊμαστε δλοι ϊσοι άπέ-
  ναντιτού!
  Μ. Χ.
  ■ ■■■■■■■■■ΗΙΙΒΒΙΒΙΙΙΒΜΙΒΙΐεΐ-Η---------
  ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ
  Η ΓΕΝΙΚΗ είκόνα πού παρουσιάζει ό τόπος μας αυ¬
  τόν τόν καιρό, μτχορεΐ νά συνδεθεί ανετα μέ τό Χάος
  καα τή Διαλύση.
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ, φυσικα, είναι ή Κυβερνήτη τής Δεξιάς
  και ό έπικεφαλΐης της Κων. Καραμανλής, ό οποίος, πέ
  ραν δλων των αλλων βαρύνεται καϊ μέ μιά πρόσθετη
  εύθύνη: δτι εξέλεξε σαν «οίκονομΐκό έγκέφαλο» καϊ
  «σωτήρα» τόν Κων. Μητσοτάκη^ πού είναι ό οπουδαι
  ότερος συντελεστής τής Διάλυσης καϊ τοΰ Χάους, στ6
  όποϊο ήδη βρισκόμαστε.
  ΓΗΜΑΤΑ
  ΤΊνίνεται μέ τό
  ΠΟΛΛΟΙ Ήρακλειώτες άναρωτιώνται γΐατΐ δέν έρ¬
  χεται στό Ήράκλειο τυιποποιημένο γάλα τύίπου ΕΒΓΑ
  ΑΣΤΥ, ΔΕΛΤΑ καϊ λριπών έταιρειών, Οπως έρχεται
  στά Χανιά.
  ΕΝΑΣ άσχαντηιτικός λόγος πού οί ίδιοι δίνουν είναι
  δτι οί έδώ παραγωγοΐ καϊ διαθέτες γάλακτος, όπως οί
  Χανιώτες Κριαράδες, εχουν άναλάιβει την καλύψη
  τής Ήρακλειώτικης Άγορας, πλήν δμως δέν τα κατα
  φέρνουν, γιατΐ — λένε — τό γάλα τους δέν έΐταρκεΐ
  νά καλύφει τίς άνάγκες καϊ συγχρόνως τό δίνουν άκρι
  Βώτερα.
  ΕΠΕΙΔΗ τό θέμα είναι σοβαρό καϊ έπειδή τυχαίνει
  οί Κριαράδες νά έ'χουν στενό δεσμό μέ τόν Μητσοτά¬
  κη, καλό θά είναι οί άρμόδιες τοπικές ύπηρεσίες νά
  ένημερώσουν τόν κόσμο γύρω άιπό τό τί άίκριβώς συρ
  βαίνεΐ μέ την περίίπωση αυτή τοΰ γάλακτος καϊ αν
  δναακ; τό ντόϊταο είναι άικριβώτερο άιπΐό τό τυατοποιημέ-
  νο των έταιρειών
  Μετάτό προηγούμενο δημοσΐευμά μας
  ΕΠΙΛΗΦΘΗΚΕ Ο Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  ΠΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΦΙΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΜΕΤΑ οιπο το δηιμοσιευμα μας
  στο προηγουμενο, σχετΐ'κα μ£
  τις παρανομιες συιγγενων και φι
  Την Παρασκευή 27 Ιουλίου
  Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΤΗΐΝ έρχόμενη, Παρασκευή, 27 Ιουλίου, έ-
  ξαγγέλβηκε δτι θά πραγματοΐτοιηθεϊ στό Ήρά¬
  κλειο 24ωρη έργατική άπεργία διαμαρτυρίας,
  γιά τα σοβαρά πιροβλήιματα ΐκ>ύ άιπασχολοϋν τό
  Ήράκλειο και την ύργατική τού τάξη.
  ΓΤΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά άζιέ-αινη πρωτοβουλία τοΰ
  ΕΚΗ, πού έλπίζθιμε νά όργανώσει σωοτά αυτή
  την εκδηλώση καϊ νά έπκμείνει στήν τελική ττρα
  γματοποίηοή της, με δσο τό δυνατόν περισσότε-
  ρη έπιτυχία.
  Λων υπουργων, ο κ. Εκταιγγελε-
  σς Ηρακλείου διεταξε αναικρι-
  σεις, κληιθηικαν δέ να δωΐσουν ε-
  ξηιγΓ1.σεις οί υπευθυνοι των ξε-
  νοδοχειων Κουφάκη οτον Καρ-
  τερο, «Αρινα» ότου Κοκκινη Χά
  νι και «Αφροδιτη» στις Γουιβες,
  κοθως και τού εργοστασιου Κο
  νιορδου.
  Σχετικα επιληφθηικαν και οί
  υπη,ρεσιες τού Λιμεναρχειου Η-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
  Με αφορμη το «ΚΑΛΟΣ —
  ΚΑΛΟΣ Ο ΧΟΙΡΟΣ ΜΑΣ
  ΜΑ ΒΓΗΚΕ ΧΑΛΑΖΑΡΗΣ»
  Αθηνάικη εφημερίδα ανα-
  κηρυξε τον Μανο Χαρή
  τον «πιο πολυδικασυενο
  κοϊ πιο πολυαθωωθίντα
  ίλλη/να δημοσιογραφοο».
  Ο "ΜΙΚΡΟΙ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΝΟΣ "ΜΕΓΑΛΟΥ,, ΕΡΓΟΥ
  ειχε δηλώσει, σέ συνέντευξή τού πρός τους δηιμοοιογραφους, ο Δή
  μαρχος Ηρακλείου κ. Κα ρέλλης, ό έργολάβος τοΰ έ'ργου διαμορφώσεως
  της Κρήνης Μοροζίνη,, εϊχε συμβατικη υποχρεωθή ν ά παραδώσει τό έργο στό
  τόλος τοΰ ιΠιροηίγούίμενου μηνα. Τώρα 6ρισκόμαστε οτό τέλος τοΰ αλλου· μη
  να, άλλά τό έργο συνεχίζεται, χωρις νά τελειώνει. Δικαιολογημένα δ,μως,
  γιατι δπως δείχνουν οί παραπάνω φωτογραφίες, ό.·(5ασικώτερος έργάτης εί¬
  ναι τό όχτάχρονο αύτό παιδΐ, πού επί μέρες δούλεψε εύσυνείδητα οέ δλες
  τίς φάσεις τοΰ έργου. Δέν ξέρομε γΐατ! ό έργολάβοος καϊ ό Δήμαρχος έιπέ-
  λεξαν τόν μικρό αυτόν έργάτη στό τόσο μεγάλο καϊ σοβαρό £ργο τους. "Ισως
  τόν χρησιμαποίησαν · συιμβολιχά/ μιά κοώ — ώς γνωστόν — εφέτος έορ-
  τάζεται τ6 «νΕτος τού Ποώιοϋ>·
  !*ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠθ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  --*,
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ορραξουν οιαλ^λοι γ.ο στ~^
  προλαΠπ νρ π^ι εοοω κ αι
  16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ή Ύπηρεοία πού διευδύνεται άπό ένα... άνδρόγυνο
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟ
  Ταλαιπωρεϊ|τό Κοινό-Έπιστολή [τού Σωματείου |Έκπαιδευτών
  ΓΙΑ τό Μηχανολογικό Γραφεΐο Ηρακλείου έχομε ξα γράφει γιά την ύπηρεσία αυτή πού τόσο έπίπονα τα-
  ναοχοληθεϊ, αλλά έπανερχόμαστε, μέ άφορμή την α> λαϊπα>ρεϊτό Κοινό, αν λάβει κανεΐς ύπ' δψη, ένα μό-
  περγία των Έκπαιδευτών Ύποψηφίων Όδηγών Νο- νο: δτι γιά νά πάρεις δίπλωμα όδήιγηιοης μετά από τίς
  μοΰ Ηρακλείου, καΐ μΐά σχετΐκή όπΐιστολή τοΰ Σωμα- έπιτυχεϊς έξετάσεΐς χρειάζονται νά περάσουν άπο 3
  τείου τους, πού έπΐβεβαιώνει δσα κατά καιρούς £χομε έ"ως καΐ 5 μήνεςΐ Άλλά διαβάστε τηαρακάτω:
  Επιιοτεγασμα τής αληθείας
  τής προηγουμένης επιστολάς
  >μας είναι η αδιαφορία των αρ¬
  μοδίων. ΓνΚέ το μόνο πού ησχο-
  λήθη γ> διεύθυνση τής Υπηρε¬
  σίας Συγκοινωνίαν ήταν νά
  προσπαθήσει μέ οποιοδήποτε
  μέσον νά πείσει τούς εκπαιδευ-
  τές νά σπάσουν την απεργία,
  λές καί γΓ αυτή τή δουλεια εί¬
  ναι εντεταλμένη από τό Κρά-
  τος. Τό μονο όμως πού επέτυ-
  χαν είναι νά πεισουν ένα μόνο
  υέλος τού Σωματείου μας νά
  δώσει εξετάσεις.
  Εμείς μέ απόψαση τού Διοι¬
  κητικόν Συμβθιυλίου τού Σωμα
  τείου μας τής 12-7-1Θ79 διαγρά
  φομε τόν κ. Παπαδημηϊτρόπου
  λον Δήμον εκ τού Σωματείου
  μας (ο κ. Εμμανουήλ Παπαδη-
  μηΐτροπουλος δεν έχει ουδίμία
  επαγγελματικήν σχέση μέ τό ώς
  άνω διαγραφόμενο μέλος) καί
  τόν αφήνουμε στήν κριοη των
  αξιοτιμων μαθητών γιά την α¬
  ποφύγη τής ταλαιπωρίας των
  οποίων «αί την επαγγελματικήν
  αποκατασταθή την δι«ή μας α-
  γωνιζόμοοτε.
  Η μοίρα των Δηιμόσίων Υπη
  ρεσιών αυτού τού τόπου είναι
  η στραβή λειτουργία τους. Η
  μοίρα αμως τής Υπηρεσίας Συγ
  ικοινωνιών Ηρακλείου ειχει ένα
  ακαμιη καικό: νά διοικείται από
  ένα άνδρόγυνο. Καί ερωτούμε
  τόν κ. Νομάρχην καί τόν κ. Υ¬
  πουργόν Συγκοινωνιών: Ποίος
  θά φέρει αντίρρηιση σέ λαν&α-
  σμένη απόψαση, η σώζυγος
  στό σύζυγο, ή ο σώζυγος στήν
  σι>ζυγο καί ποίος θά κρίνει
  ποίον;
  Από τής ιδρύεσως τής Υπη
  ρεσιας Συιγκ)νιών Ηραικλείου έ-
  χουν αλλάξει πλείστοι όσοι διευ
  θυνταί αλλά μέ την τελευτταία
  διεύθυνοη ή υποδιεύθυνση έ-
  χουν αλλάξει τα πάντα καί τό
  μόνο πού ισχύει είναι οί δικτα
  τορικες αποφάσεις καί λύσεις
  όλων των θεμάτων. θά επιικα-
  λεσθούν τόν πολλαπλασιασμό
  των εργασιών, θυδεμία αντίρ-
  ρηοη. Εκεί πού εχουμε αντίρ-
  ρηΐση είναι γιατι έσπευσε η δι-
  εύθυ'νσιη νά διώξει τούς μετατε
  θέντες υιπαλλήλους σέ χρόνο
  πού εγένοντο ενέργειες. (Νόμι-
  μες πάντα παραστάσεις σέ Υ-
  πουργούς κ.λ.π.) ιτταραμονής
  των πράμμα πού έγινε στίς πε-
  ριοσότερες Υηηρεσίες Συγκοι-
  νωνιών τής Ελλάδος.
  Αυτό όμως πού δέν καταλα-
  βαίνουμε είναι πώς δεν είναι δυ
  νατόν καί δέν τό τταραδεχόμα-
  οτε όση καλή διαθέση κι άν
  Θέλουιμε νά δειξουμε, ττώς μετά
  την μετάθεση ορισμένων υπαλ
  λήλων από μιά Υπηρεσί,α, η Υ-
  πηρεσία αυτή νά χαλαρώσει τό¬
  σο πού νά έχει την εικόνα πρό-
  χειρου καταστήματος πού επι-
  κρατεί τό χάος. Αναφέρουμε
  τόν χρόνο πού χρειάζεται νά
  περαιωθούν ορισμένες υποθε-
  σεις ιδιωτών εις την ώς άνω Υ-
  πηρεσία.
  1) Γιά νά βγάλει ένας υποψή
  φιος μαθητής αδεία αδηγήσεως
  αυτ)του χρειάζονται περίπου
  πέντε (5) μήνες.
  2) Γιό την αναθεώρηση α¬
  δείας οδην,ήσεως αυτοκινήπ-ου ή
  δικιχκλου χρειάζονται 70 ημέ-
  ρες.
  3) Γιά νά ταζινομηθεί καί
  νά πάρει αδεία κυκλοφορίας έ¬
  να αυτοκίνητο ή οποιοδηποτε
  άχημα χρειάζεται ένας (1) μή*
  νας.
  Νομίζαυμε πώς δέν χρειάζε¬
  ται μετά τα ανωτέρω χαρακτηΓ
  ριστιικά νούμερα νά εξηιγηθεί ττε
  ραιτέρω γιατί αποφασίσαμε
  την συνεχιζομένη απεργΐα μας,
  την οποία είιμαστε αποφασισμέ
  νοι νά συνεχίσουμε καί είναι
  πιτεύω μας, πώς άν οί αρμόδιοι
  τής Υπηρεσίας Συγκοινωνίαν
  αντι νά καταναλώνουν τόν χρό
  νο τους μέ τηλέφωνα κ.λ.π. νά
  μάς διασπάσουν, νά τόν κατανα
  λώσουν γιά κάποια εργασία τής
  Υπηρεσίας καί κάτι ικαλόθά βγεί.
  ΣΉΜ.: Αίτημα των απεργούν
  των εκπαιδευτών είναι η απα-
  σχόλησις δύο μόνον υπαλλή-
  λων τής Υπηρεσίας Συγκ)νιών
  διά τίς εξετάσεις των υποψηφ'ί
  ών οδηγών.
  Ο Πρόεδρος
  Μ. ΤΑΚΑΚΗΣ
  Ο Γεν. Γραμματέας
  ΕΛ. ΜΟΝΙΑΚΗΣ
  Γύρω άπό την έξωση τού Στ. Τσούμπα
  ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ
  ΣΕ ΔΥΟ ΟΥΖΟΥΝΗΔΕΣ
  Ή γνωστή Οττόθεση γιά την
  ■όιτΓθΊα γράψαμε στα ιιτροηγοΰ-
  μενο ψύλλο μας, τής εξώσεως
  τής «Άθηναΐκής 'Αγοράς» των
  αδελψών Οΰζούνη, εΤχε οννέχεισ
  Ο! άδελφοί Ούζούνη, Γεώργιος
  κοί Παναιγιώτης συλληφθήκανε
  μέ μήνυση τοθ Στυλ. Τσοΰμπα
  τταροπτεμφθήκανε καί καταδικα
  σθήκανε σέ φυλακίση δύο μηνών
  άτττό τό Μονομελές Πλημμελειο-
  δικεΤο ΉροκλεΤοι/ γιά παράνο-
  μη παραμονή τους στό κατά-
  στημα τού Στυλ, Τσούμίπσ.
  Ύπενθυμίζομε δτι την ήμέρο
  τής εξώσεως (3 - 7 - 79) και
  ένώ εΐχαν μεταφερθεί δύο φορτη
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠΥΛΩΡ1ΔΗΣ
  Πέθανε καϊ κηδεύτηκε την
  πςρααμένη β&ομάβα στό Ηρά-
  κλειο, ένας σεμνός όνθρωπος.
  άρκττος οικογενειάρχης κοί α-
  κοθραστος ιεπαγγελματής (ρά-
  φτης), ο Γεώργιος Πυλωρϊδης.
  Ο άνθρυπος αατός, ήσυχος
  «αί πράος χαραχτήρας, καταγό
  μενος από τόν Ελληνισμό τής
  Κωνοταντινοϋπολης, ήρθε καϊ
  ίγκοταστάθηω από μκρός στό
  Ηράκλειο, όπου επί τόσο χρό-
  νια, δούλίψε τό ΐπάγγ£λμα τού
  ράφτη μέ ιδιαίτερη αποοοτααϊ-
  τγ>το.
  Τό κύριο χαροχτΓνρκττυοό
  τού ήταν η αγάττη πρός τή δου
  λειά, οξίζΐΐ δέ νά σημεινιθκΙ ό¬
  τι ο ανθρωπος αυτάς δέν πρό-
  λαβε καλά καλά νά μπκι στήν
  κατηγορ'κι των ίσυνταξιούχων,
  αφού μόλις πρϊν δυό χρόνια
  δούλευε ακόμη.
  Την οικαγΐνεια τού Γιωργί-
  συ Πυλυρίδη, τού απλοϋ αν·
  βρώπου τού λαού, ποϋ κέρδι-
  σι επαξία τόν τϊτλο τού «ακού-
  ραστου ιργάτη» καί ιδκιίτερα
  τούς γυιούς τού φίλους Χορά-
  λαμττο καί Κώστα (οπϊσης ρά-
  φτες), συλλυπούμαστε θερμά.
  Χ.
  ΞΥΛΟΥΡΗΣ - ΚΑΡΕΛΗΣ
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ρΐων
  "Ατταντα Κέντρα 'Αλλοδαπών
  'Απταγθιρεύσοττε άττοδημήση ό
  ^ΑΡΕΛΛΗΣ Εμμανουήλ τοΰ
  Νικολάου καί τής Εύοτγγελίας
  γεν. 1932 Ηράκλειον —Κρή¬
  της, δη,μοσιογρά'ΐίος, κάτοικος
  Αθηνών, Άτλαντίδος 12, κατό
  ττιν ΰτΓ' αριθ. 2)1728)262428
  )26 - 11 - 69 σήματος Γ.Δ.Ε.
  Α.
  'Αναφέρατε λήψιν τσχυδρομι-
  κώς,
  Ε.Υ.
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  Κ. ΠΑΝΝΟΥΛΗίΣ
  ΑΣΤΎΜΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝ-
  ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
  ΤΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
  Σήιμερο, παραμονή τής Αγίας
  Μαρίνας, καί αύριο θά συγκεν-
  τρω&ούν—όπως χάθε. χρόνο—
  στή Βόννη Πεδιαδας, χιλιάδες
  λαού ογτ' όλη την Κρήτη, όπου
  θά πραγματοποιηθή τό μεγα-
  λύτερο πανηγύρι πού γίνεται
  οέόληιτήν Κρήτη.
  Η Κοινότητα καί τό Εκκλη-
  σιαοτικό Συιμβούλιο, μέ τή βο
  ήθεια τής Χωροφυλα·κής, έχουν
  πάρει ολα τα απαιτούμενα μέ-
  τρα γιά την τάξη καί κυρίως
  την κυκλοφοριακή, ποϋ κάθε
  χρόνο είναι τό μόνιμο μεγάλο
  πρόβλημα τής θρηισκευτικής, αλ
  λά καΐ εμπορικής αυτής πανή-
  ΓΗΣ Β'
  Μετά άττ' δλα αύτά ρωτώ, δχι
  τόν κστά τόν Μ. Κορέλλη, άψε
  λή Λαό, γιατί έγώ τουλάχιστον
  τόν σέδουμαι, αλλά τόν κοιυό
  νού: ποίος καΐ γιατί ανοιξε τα
  σύνορα τής χώρας, γιά δυό μέ
  ρες, γιά τόν «γν&κττό άντιστασι
  ακό» δταν άπαγθιρευόταν ή άιτο
  δημΐα άκόμα καΐ σέ παιδία καΐ
  άρρωστους πού ήθελον νά φύ-
  γουν γιά λόγους υγείας, καΐ τό
  μόνο τους άμάρτημα ήταν ή άν
  ΐίθεσή τους πρός τή Χούντα.
  Μά κ αί πέρα άπτ' αύτό, πώς
  ήξερε ό Μ. Καρέλλης, την Οπαρ
  ξη τού πρώτου είδικά έγγραφον
  γιά νά φυγει την συγκεκριμένη
  μερά πού ανοιξαν γι' αυτόν τα
  σύνορα, δταν τό 6γγραφο ήταν
  ΑΠΟΡΡΗΤΟ. ν
  Τρίτο, πώς ηξερε ό Μ. Καρίλ
  λης δτι επρόκειτο νά έκοοθεΐ δ.
  αταγή ποΰ θά τού άνοιγε τα σύ
  νορα φστε νά έτοιμάσει τό διο
  δατήριο αυτού καί της οΐκογένϊι
  άς τού αττό πιό μπροστά, μιά
  καϊ χρειάζονταν £να σωρό διατν
  πώσεις, όπως φορολογική ένη-
  μερότητα, θεωρήσεις, βΐζες κλπ
  Σ' αύτά τα έρωτήματα κ. Αι
  ευθυντά, άς δώσει άτΓάντηση ό
  Μ. Καρέλλης, δχι σέ μενά ττιά
  μά σ' αύτό τόν ύττερήφανο Ααό,
  πού δέν είναι κσθόλου άφελής.
  Αύτός έκανε Άιίτίσταση, καί
  αύτάς άς δικάσει καί τούς δ
  μας.
  Μέ φιλικούς χαιρετισμοθς
  ΓνΙΙΑΝΝΗΧ ΓτΆΟΥΡ)ΗΣ
  γά αύτοκίνηΓται πράγματα της
  έταιρείας Ούζούνη καΐ δλλα
  τιολλά ήσαν έκτός τού καταστή
  μα?Λ>ς ά οττοΤα περίμεναν νά
  μεταφερθοΰν, ό παριστάμενος
  Έμμ. Ούζούνης έσταμάτησε τή
  μεταφορά ένώ στή συνέχεια έβη
  μιουργήθηκαν τα γνωστά έττεισό
  δεια, γιά τα όποΤα γράψαμε
  ςττό προηγούμενο φύλλο της έ
  ψημερΐδας μας.
  Τό Τδιο 6ράδυ δμως ή Άστυ
  κομΐοτ τούς σ-έβαλε δλους έκ
  τού καταστήματος καί οί Δικα
  στικοί ΈτΓΐμελητές μέ τόν Στυλ
  Τσούμπα κλείδωσαν τό καταστή
  μα καί πηραν τα κλειδιά τού.
  Την έτττόμενη (4-7-79) τό
  ττρωΐ οί Ούζούνηδες εσπασαν τό
  κρυσταλλο τοθ καταστήματος
  καί μπηκαν μέσα καΐ έκτοτε
  βρίσκονται σ' αύτό παρανόμως
  δπως ίσχυρίζεται ό Στυλ Τσού
  μττας κα! δττως δέχθηκε ή προα
  ναφερθεΐσα άττόφαση
  Αΐτηση άναστολής των Ού-
  ζούνηδων δικάζεται στόν Άρειο
  Πάγο την 26 - 7 - 1979 καΐ €
  τσι έλπίζεται δτι θά λυθή ά—ό
  τό 'Ανώτατο Δικαοτήριο ή δια
  φορά των παραττάνω άντιδίκο3ν,
  ή ότττοία συγκέντρωσε τό γενικώ
  τερο ενδιαφέρον τής Ηρακλειω
  τικης Κοινωνίας, μέ τή μεγάλη
  καΐ έντυττωσιακή σειρά διαδικα
  σιών πού δημιούργησε.
  Μέ όπόφαση τής προχθεσινάς
  Συνέλευσης
  55 ΔΡΧ. ΤΟ Νο 4
  ΖΗΤΗΣΕ Η Ε.Γ.Σ.Η.
  ΠΑ ΤΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
  Την περαοιμένη Τετάρ-
  ιη 11 Ιουλίου στά γραψεϊ-
  α τής Ένίοοης Γεωργικών
  Συνεταιρισμών Ήρακλςί-
  ου, έγινε &αακττ| Γενιχή
  Συινέλευση των μελών της
  Τό κυριώτερο θέμα πού
  άιπασχόληοε τή Γενΐκή Συ
  νέλευση, ήταν τό σταφιδι-
  κό. Ό πρόεδρος τής "Εγω
  αης κ. Γαβαλάς τιροτεινε
  στήν Γ.Σ. νά ζητήοουν . ά¬
  πό την Κυθέρνηοη νάόρί-
  σει τΐμή ασφαλείας της
  σταφίδος 55 δρχ. τό νούμε
  ρο 4.
  Ό έκπρόσωιπος τής "Ε-
  νωσης παρά την ΚΣΟΣ. κ.
  Τσακίρης, δήλωσε πώς
  οτήν φετεινή ούσκεφκ των
  σταφαδοπαραγωγών χω-
  ρών, πού έγινε στήν Άγ-
  γλία λήφθΐηκε ή άτϋόφαση
  νά μην πουλήσουν σταφ·ί-
  δα κάτω άπό τα 1600 δολ
  λάριαΙ
  Μίλησαιν περΐ τούς εΐκο
  οί όμιλητές οί όηοϊοι πρ/6
  τειναν τΐμές ασφαλείας.
  Άρκετοΐ πρότειναν τΐϊΐές
  μεγαλυτερες άπό ότι ό κ.
  Γαβαλδς δπιος ό Πρόεδρος
  τής 'Ομοοιπονδίας Άγροτι-
  κών Συλλόγων (60 δρχ.) ·
  Τελικά έγινε ψηςχχρορία
  επί τής προτάσεως τοθ κ.
  Γαβαλά ή όποία φηφίστη-
  κε μέ 88 ψήφους υπέρ καΐ
  41 κατά.
  Ό έκπροσωπος τοΰ Συ-
  νεταιρισμοΰ Κορορων ,κ-
  Καλλέργης έπέκρινε την
  ΡΓΣΉ διότι εΐχε προαπο-
  φασίσει στήν Παγχρήτια
  Συνέλευση των Ένώσεων,
  (έν προκειμένω οί Ένώ-
  σεΐς Χανίων/ Πεζών, Μεσ¬
  σαράς καΐ Ηρακλείου)
  Λ των 55 δρχ. υέ ά
  ποτέλεσμα να βρίσκεται ή
  Γ.Σ. πρό τετελεσμένον γε-
  γονότων.
  Κα,τόπΐν τούτου ό κ. Γα·
  βαλάς έΰωσε έξηγιήσεΐς δ-
  που είπε, ότι στήν Παγκρή
  τΐα Συνέλευση εΐχε δΐαφθ
  ρά δέκα (10) δραχμών ιιέ
  μία άΐπο τίς παραπάνω ένώ
  σεις χωρίς νά κατανσιιά-
  σει ποία.
  ^ Χαρακτηριστικί| ί5ταν ή
  όμιλία τοΰ ΓενικοΟ Γραιι
  ματέα τής Όμοσπονδίας
  Άγροτικών Συλλόγων κ.
  Δρύιμη, ό οποίος εΐΐτε, πώς
  ό μόνος τρόπος γιά νά δι-
  καιώσει ή Κυβέρνηθη τα
  αίτήματα των ιπαραγωγών
  είναι νά χρησΐιμοστοιηθεϊ τό
  παράδειγμα τοθ Μουοείου.
  τα κρητικα
  ΑΛΟΓΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1
  ταφέροντον σέ πόλεις τής άλ-
  λης Ελλάδος (Δράιμο, Κοζάνη
  κ.λ.π.) οί £ΐδικοί έιμποροι «τζα-
  μπάζηιδες» πού τα έτταιρναν τα
  έστελναν στήν Ιταλία γιά σφα-
  γή καί εν συνεχεία γιά... χονσερ
  βοποίιηιοη.
  Η οπαράδεχτη αυτή ενερ¬
  γεια, γίνεται οικομο καί τώρα,
  γιά νά εξαφανιστούν τελείως
  τα ωραία καί συμπαβή αυτά
  ζώα από την Κρήτηι, σέ εποχή,
  πού λόγω τού ενεργειαικού προ
  βλήιματος, θό μας ήΐταν καί πά
  ρα πολύ χρήοιμα.
  ■'Βστω λοιπόν ικαί την ύκττα-
  τη αυτή οτιγμή, οί αρμόδιες
  Αρχές θό πρέπει νά κάνουν κά
  τι «αί νά βάλουν φραγιμιό ώοτε
  κάτι νά προλάβωμε καί ίσως μ'
  αυτό, νά δημιουργήσωσι ε ξανά
  τα κρητικά αλογοκια καί μουλα
  ράικια.
  Μ. Χ.
  -♦♦♦♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Έπιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΕΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280—889
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-759
  ΕΚΘίΕΣΗ Β': Πλ. Άρχαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  'ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ·»!»»»·»^»»»» »♦»»»«>
  Στό Τριμελές Ρεθύμνου γιά την ύπόβεσπ Παπαδάκπ
  ΕΣΠΑΣΕ.. Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΚΙΟΛΑΣ ΔΙΚΗ
  Ύπόγραψε δήλωση μετανοιας μαζΐ μέ τούς Σανουδόκη
  „·»—____—,,η νής, ίίτί πμύνατο».
  Ερμηνεία:
  -Οπομχ «τΐππήαει μέ καί¬
  ριον καί θανοτηφόρον κτύπη-
  μα Μοί εκ τού κτυηήματος απέ¬
  θανεν ο κτυπηββίς, ΦΟΝΕΥΣ ΕΙ
  Ν ΑΙ, κι άν αυτός έκαμε την αρ¬
  χήν καί τόν ικτϋπι<χ, η αν τον ικτϋ—σε εωίνος προηρον κα, αυτός διά νά κάμει ΐΜδπησν/ τόν οΎταιτυ—β*ν. Όρο τον ξς' Αποοτολκόν. ΠΗΔΑΛΙΟΝ Σελ. β15 ■Ενώ φυλακίστηκαν γύρω στούς 10 ΟΙ "ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ,, ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ... ΔΙΑΒΟΛΟ ΤΟΥΣ! Από όμάδα Λατκών Η ΠΡΟΣ... ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Μετά την άιποτυχία τοΰ κ. Μιχαήλ Κ. Παιπουιτσά- κη γ] Τιμοθέου, νά οδηγήσει την Ίερά Σύνοδο της Έκ κλησίας τής Κρήτης (την όποία συνεκάλεσε την π. Δευτέρα έκτάκτως), σέ κάποΐα «καλύψη» τού, ό ϊδιος προκάλεσε τή γνωστή άνακοίνιοση τοΰ υπό τίς διατα- γές τού (καϊ μάλιστα αύστηρές) Κλήρου τοΰ Ν. Ήρα κλείου, ή όποία δηροσιεύτηκε — χωρίς καμμιά θετι- κή συνεπεία—στόν Τοπΐΐκό Τύπο, υπό μορφη πληρω- τικής άνακοίνωσης. Μιά δεύτερη γ| τρίτηι συΛ'έχεΐα είναι ή έπιστσλή Ααϊκών, πού δηροσιεύομε παρακάτω, μερΐκά άιττό τα όνάματα πού την ύπογράφουν, είλικρινά μδς δημιουρ γοΰν έκπληξη. Χ> άναγνώστης, άπο τό «ουδέτερο» καΐ «άσύνδε-
  ιο», «τηλεγραφικό» κείρενο τής επιστολής. θά κατα-
  λαβει τίς δυσκολίες πού έφερε στούς συντάκτες γ]
  μάλλον στόν «συντάκτην τού, καΐ θά διαΐπαστώσει δτι
  μέ τό «όλλα λάγΐα ν' άγαιπιόιμαστε», δέν διορθώνονται
  τα γεγονότα οΰτε πλαστογραφοϋνται οί δικαστικές ά-
  ποφάσεις.
  Έν πάση περιπτώσει, εμείς δημοσιευομε την έπι-
  στολή, δπακ; θά δημοσιεύσωρε καΐ τυχόν αΛλη, πλήν
  8μως προειδοποιοΰιμε δσους πραγματικά ένδιαφ-έρόν-
  ται γιά την Έκκλησία μας — δπως λένε — νά σταμα
  τησυν τό «κόλπο των ύιπογραφων», γιατί άπλούστατα
  θχι μόνον δέν ώφελεϊ, αλλά καΐ αν συνεχιστεϊ βά
  πρσκαλέσει ψυοιολογικές άντιδράσεις, πού δέν θά γί¬
  νουν μέ τόν ϊδιο τρόπο, άδόκΐμο γιά μας, άλλά μέ την
  δημοσίευσηι δλλων ρειπορτάζ καΐ στοΐχείων, πού θά
  ^?Τ ^°*ύς τίτλουί:: <Πώ<; ΕΥ^ε, ένώ τάχα μου δέν ίΐβελε, Αρχιεπιοχοτιος», «Ποιοΐ είναι οί ξένόι χρη,ια- Γοδότες μιάς Πολιτείας» ή Κα1 άκόμη τοό βαθειά «Οί Παρθένες τής Καλυβιανής»! Κατά τα αλλα άγαπητοΐ άναγνώοτες τής «Αλη¬ θείας», διαβαστε την έπιστολή ή όποία, θά μπορουσε να εϊχε τό έπιδΐωκόμενο άΐποτέλεσμα ΰν ή"ταν έπισεο- λή πρός^·. Κορινθίους, άλλά - ατυχώς γιά τούς έπι- στοΛογράφους καΐ τόν προστατευόμενό τους — είναι ■πρός ... Ήρακλειώτες: Πρός την "Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» την τιμήν νά σάς πά ^ νά θημοσιεύσετε στήν εγκριτη εφημερίδα σας τό παρκκάτω κείμενο: Σχετικά μέ τα δημοσιευόμε- να στήν εφημερίδα «ΑΛΒΘΕΙ- Λ» τής 9.7.79 γιά τόν Άρχιεττί σκοττο κ. Τιμόθεο, έχομε νά πά ροττηρήσουμε τα εξής: Δέν ύπηρετεΐται πραγματι ή άλήθεια, γιά την όποία ό έκδο της ϊπτοστηρΐζει δτι άγωνιζεται Πιροβάλλεται σάν ά—οκάλυψη έ να γνωστό περιστατικό πού ά- ναφερεταΐ στήν πρώτη έφηβική ήλικία τού Άρχιεπισκόπου, γιά τό οποΐο ό "διός £χεΐ τή συνεί δηση δτι εΤναι άθώος, μέ τροττο ττού νά δημιουρργήσει έντυπώ- σεις στό Λαό τής Κρήτης καϊ νά γκρεμίσει μέσα τού την εί- κόνα πού ειχε σχηματίση για την προσοϊττικότητά τού. Δέν άφιερώνεται οθτε μιά γραμμη γιά την μετέπειτα δρα Ότηριότητά τοι/ σάν κληρικοΰ καί κυρίοχ; γιά τό εργο τού σόν ττού εΤναι φοτεινό καΐ ττολι—λενρο, —«υματικό, φι λανβρχ—ικό, Συγγραφικό. Πιστεΰομε δτι τα δημοσιεύ- ματα τής «ΑΛΙΗΘΕΙΑΣ> δέν 61
  δουν τ^ν -ραγ'ματιεή εικονβ γιά
  την προσωτπκότητα τοθ Άρχιε
  πισκόπτου κ. Τιμοθέου. Δέν εϊμα
  στε τής άρχής δτι τα κακώς κεΐ
  μενά στήν Έχκλησία πρέπει νά
  άτΓοσΊωποΟνται.
  Τα αναφερόμενο δμως δημο-
  σίευμα, έχομε την γνώμη δτι
  δέν £γινε γιά νά άσκήσει καλό
  πιστη κριτική, άλλά γιά νά
  ο-ττιλώσει την προσο*πικότητα
  τοΰ Άρχιεπισκόττου καϊ προξε-
  νεΐ ζημίαι στήν 'Εκκλησία της
  Κρήτης.
  Θεωροϋμε δτι δ 'Αρχιεττίσκο-
  ττος Τιμόθεος είναι Μεράιρχης ο
  ψηλοθ ή-θους μέ -ολυ—λεαρο
  θί(ηο·κευτικά καί
  Οί «Διόβολοι τής Ασφάλ-
  του», τα γνωστά «Καμικάζι» ή
  «Καιβασάικια» ^όπως τα ονόμα-
  ζε σέ παλιότερ-η έρευνα τής «Α
  λήθειας» ο συνερνάτης μας Ν.
  Περάκης), βρήικαν προχθές τόν
  ...διά'βολό τους, ίτού δέν ήταν
  άλλος από τόν Εισαγγελιέα Ηρα
  κλείου κ. Γ. Ζορμιίτά.
  Ο κ. Εισανγελέας, μέ ειδική
  εντολή τού ττρός την Χωιροφυ-
  λοική, διΐταξε έφοδο μέ αποτέ
  λεσμα νά συλληφθούν περί τα
  30 άτομα, αιπό τα οποία τελι¬
  κά παραπβμφθηικαν στό Μονο¬
  μελές 10 νεαιροί «Διά'βολό! τής
  Ασφάλτου», πού δΐικάιοτοικαν
  από τόν Προεδρεύοντα κ. Κουν¬
  τουλακη, μετά από πρό-
  ταση τού Εισαγγελέα έ-
  δρας κ. Παντελτι. σΐ φυλακίσεις
  από 10 έως 35 ημερών.
  Στίς οερισοότΐρες πΐρι—τώ
  σεις ηι ποινή ήταν άνευ μετα-
  τροπής καί άνευ ανασταλτικού
  αποτελέισματος ή έφεση, μΐ α-
  ποτέλβσμα οί νΐαροί Ηρακλειω
  τες πού όργωναν τούς κεντρι-
  κους δρόιμους ιμέ τα «μηχανά-
  κια» τους, δηιμιουργώντας εκ*ω
  φαντιικούς θορύρους, νό... παρ
  κάρουν τελικά στό κρατητήρια
  καί να... τεριματίϋουν στή συ-
  νέχεια στίς φυλοκές.
  Παρά τό λυπηρό τού γεγονό
  τος, λόγω κιιρίως τής νεαοής
  ηλικιΐας των καταδ^ασθιέντων,
  η απόφαιση έγινε βυιμενώς δεχ¬
  τή από τό κοινό πού ελπίζει ό¬
  τι έτσι θά γλυττωσει από τούς
  θορώβους των εξατμήσεων των
  νεαρών «καβασόικηδων» οί ο-
  ποίοι— δυατυχώς — δέν άικου
  σαν τίς προειδοποιήισίΐς μας.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Όλοιυς όσους συμμετείχον
  μέ οιποιονδήποτε τρόπο, στό
  βαρύ ττένθος μας, οπό τόν θα-
  νατο τού ιπροοχριλοθις μας συζύ
  γου, πατέρα, αδίλφού, θεϊου
  κ.α ι παοποΰ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΥΛΩΡΙΔΗ
  Συνταξιούχου Ραπτη
  τούς ευιχαρι<Γτοι>με βερμότατα.
  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΥΛΩΡΙΔΗ
  Τδιακοπη ηλεκτρικου ρευματοσ
  Μανθ»χο.κό
  έργο καί τιμά τήν 'Εκκλησία
  τής Κρήτης
  Γ. Μαραγκάκης, Μαν/. Κουρμον
  λΠζ, Γρηγ. Ζηδιανάκης, Γιάννης
  Κληρονόμον Έμμ. Κουλεντά-
  «^ης, Γ. Σαατσάχης, Ν. Κο-ιδα-
  κης, Μανώλης Κοπιδάκης
  Λουκάς Κουναλάκης, Γιάννης ©ε
  οδωράκης, Γ. Βαισιλάικης, Κ. Βο
  γιατζακης, Γ. Λεμπιδάκης, Εύ-
  Δαριβάκης, Κ. Πατμανίδης, Δ.
  Σαρρής, Ματθ. Κ. Μαμαλάκης,
  ΐΗ^αχίλΓίς Γ. Πετρσχογτώργης,
  Στυλ. Κεφαλογιάννης, θεοδ. Ζα
  •φειραττουλος, Μ'Χ· Νικολοόδης,
  ,Βσγγέλης Σταματάκης Βαγγέ
  λης Μαμαλάκης
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω εκπλέ-
  σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη-
  θεΙ διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ως κάτωθι:
  ΤΡΙΤΗ 17.7.79
  1 . Άπό 07.30 μέχρι 10.00 στις όδούς Μουσών, Λα¬
  γκαδά και περιοχή Νταμάρια συνοικισμοΰ ΔΗΜΗ¬
  ΤΡ Ι ΟΥ.
  2. Άπό 07.30 μέχρι 13.00 στό άνατολικό τμήμα ττρο-
  αστείου ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ.
  3. Άπό 08.00 μέχρι 1 3.00 στίς όδούς Σητείας, Σκορδυ-
  λών
  4. Άητό 12.00 μέχρι 15.00 σέ δλα τα χωρία, ΤΌΕβ,
  άρδευτικά, ύδρευτικά, πτηνοτροφεΐα, βουστάσια, χοι
  ροστάσια, έλαιου,ργεία α~6 Βοριανό Χάνι μέχρι Ξη-
  ρακαμπο. Έπίσης στό Άερκ>δρόμιο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.
  ΠΕΜΠΤΗ 19.7.79
  1 . Άττό 07.30 μέχρι 1,1.00 στήν όδό Πετλέ,μττουρυ καί
  στήν όδό Μάχης Κρήτης όπτό ό&ό Μίνωος μέχρι όδό
  Κυταίου.
  2. Άπό 07.30 μέχρι 15.00 στήν Λ. Άκαδημίας α—ό
  | Κορώνι Μαγαρά μέχρι Πλατεία Νικαίας καΐ στίς ύ-
  δούς Φοίνικος, Μαγνησίας, Πανζαλίου, Μυστρα, Ί-
  κτίνου, Άντιοχείας, Μαιάνδρου, Κ. Πολυχρονάκη,
  Άτλαντίδος.
  3. Άπό 08.00 μέχρι 12.ΟΟ στις όδούς Κυταίου, Βοίβης
  και Λ. 62 Μαρτύρων άτττό όδό Φορτουνάτοι; μέχρι
  όδό Ήφαίστου.
  4. Άπό 10.00 μέχρι 14ι.0Ο στίς όδούς 'Απολλωνίας,
  Βοίβης στήν όδό Μίνωος ά—ό 62 Μαρτύρων μέχρι όδό
  Γορτύνης καί στήν Λ. 62ι Μαρτύριον ώττό όδό Ραύκου
  μέχρι όδό Ίνάτου.
  5. Άπό 11.00 μέχρι 14.00 στίς οδοθς Μονής Πρεβέλης
  ( Λεωνίδου, Έττικούρου στήν όδο 'Εθνικής Άντιστάσε-
  , ως άτττό όδό Γερωννμάκη μέιχρι όδό "Ιμβρου καί στήν/
  όδό Γερωνυμάκη άπό όδό 'Εθνικής 'Αντιστάσεως μέ¬
  χρι όδό Μονής Γουβε,ρνέτου.
  *6. Άπό 11.00 μέχρι 15.00 στίς όδούς Γορτύνης, 'Εργά
  νης, Άμαζόνων, Παρνασοΰ, Βουτιερίδη και Ίσαύρου
  άττό Σμυρλίου μέχρι Κόντου. Έττίσης στήν όδό Έ¬
  ν λενθέρνης μετά πάροδον.
  ' ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.7.79
  Άπό 07.30 μέχρι 15.00 στή Λ. Άκαδημίας άτττδ ττλα.-εί-
  . α Νικαίας μέχρι Βάρνης στίς όδούς Άντιοχείας, Κ. Πο¬
  λυχρονάκη, Μαιάνδρου, Μαγνησίας, Μκτίνου, Μυστρά καΐ
  πε,ριοχή ΚΟΡΩΝΙ ΜΑΓΑΡΑ.
  ΣΑΒΒΑΤΟ 21.7.79>
  Άπό 07.30 μόχρ. 15.00 στή Λ. Άκαδημίας <5~ό ·Αντιο χειας μέχρι Λ. ©ερίσσου στή Λεωφ. ©ερΐσσου ά~ό κέν τρο Ριζίτ,κα μέχρι κινηματογράφο ΑΤγλη στίς όδούς Πά λαιοκάπα, Βάρνης, Μυστρα καί ΑΚΕΚ ©ερίσσου. Ή επονατροφοδότηση θά γΐνει χωρίς προειβοπε4η- σπ πιθανόν καΐ πρϊν άπό την άναγραφομινη ώρα καΙ ώς έκ τούτου οί ίγκαταοτάσεις καΐ τα δΤκτυα πρίτκι νό θε>
  ωρούνται ότ ίβρΐσκονται σύνιχως υπο τάοη.
  Γιά λογους ασφαλείας άπαγορΐύίται ή προσίνγιοη οτνϋς
  άνωγοθς ή τα άλλα οτοιχεΐα τού δικτύου Ιχττω κα| αν
  βρίσκονται επί τού εδάφους.
  ΑΝΜ-ΠΙΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΙΙΟΥ
  Ο*_1Ν3>Ι
  ογχ)Λ — ολ^τϊΑβοοοΊι
  Υ3Ν ΟΙΙΛ
  Ι3_<ΐΛ01Ι3ν Χ. Ι3ΖΙΧ3ΝΑ- ΝΟΙΖ « Χ ΑΟ-ΠΜΟΙ» Ο.Ι1Ν32 αοι νζννζζλ°ϊ3ο">ι. · ντα
  'ΤΐΓ-θεβ—β *
  ΟΤΙ ΟθΛτστοχογό
  ί ΐνΐ3Χ3
  V
  ί
  *5ΐηΐΤΛΐγ-
  '. 1Η.Ι311Ι(ΐν

  ο ϋΧΙηχ
  51χΐ.
  Χ? ολ υοι
  ΛΟΧ ΡΥΥΟ θΛΩΌλ
  ΛΟΧ Ι3ΏΓ)Ο ΡΛ ΙτΛΐφΧ
  ο !0)ΐ ιχρ 5Ί3Ο ηοΓ). ρθ
  -ΛΟ 5ΠΟ5ι!3 ΠΟΊΟΧ3Χ 3
  -ο ρχ ΊιΐΛπσηγρϊΐ ιομ ριιυοσ'9Λ0
  ΐ3Χορυίΐ Λϋ3 ιχο
  ΥΡ 3Χ0·υΐΧ 33Κΐΐ£)ξ| Λ37 '
  ' λοχ 5πο^οο·ώοαιϋγυι ολ οχηπ
  ?χϋικ)Λν
  •ϋβιϋΛ^ Ι;»
  ποηο ΡΛ 5(Υ)Γΐ
  -ρ ,οοΒύιριιΗ Α3- ■οΗη3!ίϋ}
  ρχηο .ιΑ ρ^ιχιϋιΑογοιοχιιρ οιοιι
  ρΛ 'ηοΗ ργοπΓΐ ρχ
  Ι"·1- υΥΦ |
  ΡΛ ΓΚίθυΓΐ Λ37
  ·3·Γΐιη 0Λ03Ι
  303003 Λ39 ηου ϋχοΗΑρο'υ
  -3ηϊϋιγ3θ|ϋ ϋ ϋΥ39Ρ 3Μιο5
  ϋΐΛ3Γΐιϋιθ'Γ)ΧθθΊΐ 3Ώ
  •0ΓΜ1 !■» τ«*·»«
  ΙΟΙϋΝΧ
  3ΟΝΙΝ
  .1(0 - .1(1
  ΖΙΧΙ8ΝΊΙΙ
  -Π3 Ο |3ΘΟΟ ΡΛ ρΐλ Ί3Λ!λ Ρ0 Λ10
  '3ϋχροιγ3λΛν "51 ο 3θογΐϋο
  -Ο 'ρ»ΐγ3Χ ργγθ ιϋθΟΧΟΛ3
  ρΛ ΙιγΙολΛ ϋ ρχιιΧαΌ 35ϋϋυ'λ
  •ΛοοιώιΙιιτι ηοω &/ 5ηοχ ρυιο ρχ
  3ΛΟΙθυ3 Ρθ '5'ϋΧ ϋλθνΧΪ ΛΐΧ 135
  ιύϋχοουιη πλ 3Λ3ΐΐ3 Λρ 1091 ργγσ
  '3ϋχ κνιο λοοΙι ιογρ ολ
  ^ρτί ιΧο ιχρ ΐ3?γ 1*χιρ^ιγ3λΑν ρο1
  -Π3νυ ϋ ~Λ3 'ογγρ ΛπθΛβπΌσου
  ρΛ ΛοοιηοσουΐΓΐ Α3Ο ιοιουο ιο
  '5·ϋχ ιοοουο ρχ μιΆι 5ηοχηο
  ο οοβγΙ ιχρ 3}·ιο'1ιχοουιη '*™"
  03'Ν» ϋ 'ΛαοϋσοΧουο ιχρ
  ησυ> 8β 5ηοχ
  3·ΓΐηοΧ3 ηοχ
  Λθχηγ .ο ΐϋϋΐλ Λρχηο ..ιΑ οχΛρυ
  ρχ 31100035 '5Ο3ΘΡΛ1 Ο Ι0Λ|3
  IX
  ^ "-«ΑηοοΛθΐαοισχ ϋ 1*γρ
  ύχϋαχ Ιι Όΐ3γτ«ρϋΗ ο±
  115002
  3Χ>ϋχΧ3γΜ3 Λ3ρ
  5ορυο ο
  «5ϋοΐϋΑ!χ 5θ3Ν» 3ϋχ
  Λθγ3Γ» ΛΟΧ 513 ηθΐ ϋβΟΧΟ ί] 3Ο'
  3γρχοοΊι 'ϋοουιηχΛ3 ϋχαιχιρχ
  ·ϋχρ5χΛηοχηοι
  •χ ·χ ρσ'χοιλ Λρχ θ3χοηΊ1οα^
  •Λ31 |·03* Ιΐθ'3ιΛ39 'Χ 'Χ ΟθΌθ
  -ΓΓ3 ΛΟΧ ΟΰφθΟυΐΧΛΟ 'ϋθθθύθφ
  •ΛυνΜ ·» οσρΛϋιχιΐ- λοχ οσο3οαυ
  3ΓΙ ούηο 3Ο Λοχιϋθϋχοσ'χΑηο
  '<(.ιϋθϋ'Λ!Χ 5θ3Ι|ψ> Μιχ 53ΧΛ3Λ3γΧ3
  ιο Γορτΐοοί) [ωβύηοόΐ
  ■ολογγηο
  ΡΙΓΜ_»5 ΌΟ^υθθΌυ Ι3ΛΙιλ ΙΐΓ) φΛ
  ρχ ηοχ 33χϋχρΛοχι 5α 135139
  ΡΛ οιγιηο{|πΊηο 03Λ ρχο
  ΠΟΧ 03ΒΠ 0Λ3 '«51»ΟΙΙΐ'Λ!>| 5θ3||»
  5ϋχ 03ΐ
  ΛΓ1Χ
  ΙιοΊιο'ηίΧουιο λΙ^χ ρχ3ί1
  ιό>ι υπΌχρ
  -3·γ1
  ηοχη>ο ηοχιΐχϋγθο ηοχ
  Λΐίχ οσ·3Γΐιϋο όΥ3Λ ίΧη ηου 'Ιι»
  ϋ 3αϋυ
  ηοχ ϋοΙη»!θΐο ϋχ ^ϋχυφυ 31
  33Λΐοσυ 53χούιι 3ιχ ιοΧ3γΙ
  5ϋχ τ)
  τί 5 5|χ ρυο 3θΙιχροΊ)ΐ' ηου1'
  3ΛΠ~
  V
  ϋχΐ9θ{|η'ύθθ ρΐΓί ρυο ρ
  «ι
  ΜΜ ΝΟ1Ι ΗΙΗΝΙΜ ν%, Η
  ΉΦΟ
  Ι3ΜΙΟΙ9 ΤΜ 1301X3^(10
  ΐ?9 ρχ οΐουο οί 3τί Άίργ
  3Γΐ Λ0Ί3Λ ^ ΙΐΑθγΜΏ Ιΐ 3Λ1Α3
  ^^τ)3^'^1τ^^'α^1ί οιλογ 'Λγ
  ΛθΐχτιθΓΐΓηόΙΐγιΐΓΐαο ΙΐΑογχ3
  ΓΙΐΑ 3ΛΐΑ3 αθΐί 'Ιΐθγ
  -αο ΙιιαΌ Ιτ.Λΐθ3θχοάιΐ λΙιι—
  ΐ Ι

  -91Ϊ0 ΙΐοΙηΐ]οΐ— (ι
  'οΥΥ·ρ ψγγου ρχ ρ
  Ιι- — ΙτχρόυΓΐΌγ ί>ποχΐχ
  ; ^ηοι 3ΐ1 'ηοΐγ
  9 αοι ΙτοίοοΙΐγΐίΐΐάο
  Ιΐι οιΑ '(Ιιοοτχτολ3 ιχο
  ηοσ3-ΙΐΛ ϋώ)
  -Ιιυριοόίηγχ Λρι τ>ΐΑ
  -ΙιΑ αοι Λ<ηΐοοΛσ3 λγοι ίΐο -Ικί3ΐοαθηχ λΙιι τ-ι'τΑ 'αοχυ ΐιιτΐαγο, ρχ ΟνΐΙ Λ*Τ}Λΐτ>Ατ)
  Λίτ»ι ϋτΐθ^ ρι τ>ΐΑ Ίΐχοώάογ
  αογ ·χ Λρ1 9"^} ίιοτγαο9ΐ%ιο
  ο.ολϊΟ3γΙΙιο αοι τιιυχ 53
  -ΐγ3ΑΑΌ1ΌΧ ΛϋΜΑ3 ("ΙΓ-γ
  •χ Ιιχγ>0ιιιι|— ΊΐχΐρΛοΐν) 5ίΐο
  ^Ι ί 5
  •αοι
  οσιι
  λΙιι
  -τοΊΐιχΌόοχ ΗΦΟ 0Ο1
  -α3γ3Λαο το Λθ(3γ3σηιΐ οιο
  ρτηΑ 'ρχΐιοτΐΐιϊΐίηαφ 5οογ
  γου 3Ο 3θΙΐΑ"ίΙ
  Ι θΛ3ΤΐθΛΠ>ώ ρχ
  -ιηόΙΐγΐΒΓΐΙαο ΙττΛ οιλργ
  Λ3Ο, ί3Ο99ΙΓ*ΟΟ9
  -οόιι 51ΐι Ιΐΐφόιΐ Ιι ΐιρ αοΛ
  -3ΤΙ0939 "θΙΐγθΟ,ΟΛΌ ^3 ΌΧ
  οΐ3Ασιΐια λοιο '
  (91 ·3θ03ΐα3ν ^Ιί— ΗΦΟ
  αοι Ιΐοα3γ3Λαο Ιι
  Ι
  ηιΐ
  ιΗΦΟλΟΙΗΙλΜΝΑΙΗ
  λΙιχ ρυο 3χου
  33οριγιΧ
  ΓΜΙ ΡΓΙ ηΟΓΐ ρΐ3Λ?λθ)ΙΙΙ0· υ Μ)»1 Μλ3
  3γ(ώ ϊχϋ'υολΐ) ΌΜΐχοΓΐΙλιοόυ
  ηοΉιοο» ηοχ όιλοχλ3ώ ρχ ογο
  ιο ς>κη3γ οιυι ιο,* οχϋχοιου 30
  ΗΙϋιώιΐοΙΐιΐ οχ οχηυ .ο οφοοάα
  -ο ϋΐουρχ ριιο ογ30Ρ 3λίΛβ ηουι
  θΛργ3{1 5ύχ ϋχηΜ Λϋχ
  "ϋαοΐΊΓΐ ρΐΓΐ' ολογ) 539Ο "ηοχ
  ϋΑπΙργ ΐΒΐΐηιγρχϋ)» υπΊΐ<)>ι03υ
  539ΙΙ3 Λ3§ |0>» Όγρλ 9Χ Λρθ
  ΙΛ0ΧΛ3Ο <χ)α£»ρ ΌΗΐυιώιόαυ ολ3 3ογ1 ιογο. "ρχιΐχοηιΐ1 ολιο» ιολι3 •οίΑοιπολιοιι <ο* 3χηο ϋιτιηγριιου -ο κ>Λ!3 Λ39 ριχηο
  -II
  5ϋυϋόχ ηουρκοιιυ^ιΧο'ν
  ηοιλν ηοχ Λθ^ΜΙηο ο»
  οιουοχ ριλ 5ηογχα 5ηον
  ρ ?π οοο^ΐρΐ9 ηοο
  -3 3ϋχ ογγχιώ οωχη3γ3Χ
  ΌΙ0ΧΙΪΧ 30
  ϋΛΠΟ 513X3 5ρ·Γ) Λ3ι9 ΠΟ 10» '.ΟΙ30
  ϋγο λΙιχ οΐ9Ί λΙιχ ΐ3ΛΓ>»οσ()οχο>ι
  ΡΥΥΟ Ό'ΟΡΧ Ι3Λ0Ιϋ Λ?9 ΟΛρίΙ
  ΌκίΙιχογϊ ριου 3Γί ϋ ρυο)ΐο ριιι
  ριΑ ηα35 Λ3Ο ιοχ3ώρσλ
  -ο ϋ ϋχηθ' λοχο ρι/| ·οιγ3ΑΙΑοπ3
  0Χ 019! ΟΧ Ι0ΛΙ3 'Λθλθί Λ0ΧΏ301
  θ9ρυ !0Χ Οί)ρώ 5ιΟ
  λΙιχ
  ΛΟΧ
  3ΠΟΊΟΧ3Χ Ου
  ιγ) 5ουρχ
  Ο ΙΐΓΚ)ΧΟ ΙΟΧ3.ΧΙ3Χ0 ΑΟ ΙΧϋ'υ "3Λ
  5ηοχ ΊοχΛΟΧδχοιοοΌυη1
  οο 5ηοχ '3Ληοιη3χοχοο()υ 5>ηοχ
  5ηοχ 5ηοχην/
  3ηοΛ3Α ηοχ ρχ,5ϋχηο 3ηογ
  5ηογρχοουν '330'ηχ
  5ηοιοχ3χ ριλ ϋΛοΛϋα^υη
  ιολι3ι ·ϋΛηοοΛθ.ιχοισχ ϋ ρχ ργ
  ►Γ* ϋΐΛ3ΗΙηοχιιο μ !οΑύ3.
  ιαχ οορχ ϊγΙ '<ϋΧύιρο3| ρχ ουοα'θΛρα'3υΐΑ λοχ λοχπο ,ο ·ΧΟ3 5ύχ ω» 01ΥΝ η ΧΟ 33ΧΟΡΛΟΧ3Γ) 3ΓίηθΛ!Α ρΛ ΛΠθαρΐχΑΐΟ'ΛΟ 50'ΓΟ' ιοχ 5ηοΛ35 5ηοχθ' ο^ΡΥΥ3 ϋιγρ ργγϋ 'ΙιχΙιαχ Λύχ ολογ) ιΧο Ληοθϋγηου ρΛ Ληογ3θ ηου ησ σ οιχΛρΛ3 ω ΡΧΟ 0ΙΧΛΡΛ3 5ΐ3,η3ΙΟϋ> ρ
  σχ ·ηουρχ ηοχ ηοχηο Ιιυοχοϋυ
  Λϋχ ριλ 3ΐ3η3γου ιο» 53Π3γρυ ϋχ
  -ηρ .γΙ ι^γ) !Χ©ιλ '3θ9]θ'3η'υ<)) -3 5·ϋχ 3ϋχηο οό'Γβγο -ρχο ρ» 5ϋ'χΙίπΌθ9Ληο 3ρ»ιιχ>ιοχ
  ηοο 5σοΐ!θ'3·ΓΐΙϋώ3 3ύχ
  31»χ οό3ΐΗϋ λΙιχ
  Ι03Θ0ΗΙΙΟ »(ΗΙ ΙΟΜΝΟΝ
  ^υ1Γ^)ιγ3^^ηο^^ ^^1οφ>|
  5ϋχ'ϋΐ)χ
  ηοηΊροιοιχ
  3οΧ(λπ~
  •3ΟΟ ΌψάιήΜι λΙιχο
  πογι ηοΛ3Γΐιΐ30ΐι ηοχ
  λΙιχ ρ«9 ηγου Γ7
  Ί3ΐ*ιρΰΑ πΧ3 ρχ
  -ρ ηοΗ ρΛ3Γί'{3Μ ρχ !3
  ο»λ ηγβθ θν
  ΛΐΐΧ
  ιχοιΑ ΐ3θΐ|Χηχοηο ηβ Ιιλ 1> ηου
  •πχρ»
  ρχ
  ρχ ρθ
  3πγγν/. ·
  •«οΛΛκ)χ2 -μ λοχ 3ουι<Ηΐ οαιχμι Λ39 ««ίΐιΐίημμ2 ?-<■ ΡΥΥν ΛΟ -ιΟοΑΙιχιμι οάηχάρΓΐ ογΙιλογΙ 13X3 αοχ ηου ηοχ ΜοααΙιιιη Ο κ»ι 5ηα -ηχσρΗ ο ιε»ι !3θυιουοΑθχι ρΛ ριλ ΟΑ3Μηθ0Ό·λΙΐΧΟ9Ι ΑΟΧ 3Χθρ»ΙΟ;ϋΧ ΟΜ 1ΙΟΧ3Φ3 ιοι^οχ ΌοΌχσρΗ αοι 3χΐ3θ(ιωηγ ρλ οαϊσυ ιχρ ρχ 5μ •«>ϊΧο'ρΓίθΛ ροΌ* ρΐΓΐ
  §1ι5χοηογηο)ΐ >3<ΙΙιχϋγ)ΐ οαολοχ ρχθΝ οικίιοχ ■χ ηοχ Οθ2?ϋ1ϋ3 ΚΜ1ΠΟ9ΑΡ ϋ ϊχϋχοοϋΐδοχοχ '.τ»ύ -ϊγ3χοι» ρχ αοχΙι ριου " 'ϋσοχ -χ ηοχ λοιχλολ3 *>ογΙ ϊοαιοΧ ο
  :3ΛοσΆ3 οιοιιο αοχ ριλ α»
  -σιοχ -ν ηοΐ3γ)ΐτχ(Η ϋΧα'ρΗοΑ λοχ
  3γ1 ρχιχ3Χο οΛιυμοοΛΧι^ εηΛ ιοχ
  οο;3γκοοΉ ηοχ οποηο^ ρχο ορ
  0013» ρχοίΛΛλ ρχ ριλ Λθχϋ 5ηχ
  -λριι *>3ΐοχη3γ3χ 5μ ρυο ρΐ|Λ| *οιγ
  ΡΧΟ *)θΑ3Τ(ηθθΌΛΙΐΧΟ9Ι ΙΙ3ιΰ
  13X3 >30θώ >3ΟΟ11 13032 Α?5
  >οΐ9! ο οί 3χηο 11X09x3 εμγΙ ρχοχ
  0Λϋγν3 >οχλ?θ
  ριιι ;ι»ι ηοΛΐη1οε»ιο,
  -ηγοιι ριιι» ηοχ ογχιχ αοχ Ικ)ρχ
  ύ
  ■οΛΛιοχζ ·κ 5υ
  >οιοΌΑϋχ
  ΟΝ οσηχορΗ αοι ρχπα ΙϋλρΗον)·
  -0)1 ·ν ·» ίϋχίτϊγηο^ ηοΛ3Γΐηοαολ
  -Ιιχομ ηοχ *κκ1ολϋΑπο ο "*ηο;3χ
  3*3 θοχ Αριηογ Ιηης λΙιχ
  ηοχ ϋοιώ? ριιο ΐκΗχοη 013x3*3
  ΟΧΟ ΙΟΜ 30ΟΧ*3 ργγθ |1ΘΠΓΟ0Ο 3Χ
  -)3 >1κ1ρχ ·η ο ίηχιοοχησΊι ιχρ
  ο *>Ιΐ)ΐιχηΐ3γ)ΐο<Ηι >ύχ
  ιομ οσ>ραΑοιοοπύ2
  ηΗΐΑθΐιο «ιχιΐΝΟίΙ» ?χ οαοϊο
  -3 ΙηιχιαοοοΊι ριιο να3χ2λ
  ΖΗανζνννΧ 3>ίΗϋ8
  IV)1
  ΖνΐΜ 2ΟαΙ0Χ Ο
  :>ϋ53 ρχ
  3ϋχ ογγηώ ρχο '«Ιχ·|χΝθυ 01»
  γ 3-.ιλ
  λΙιχοι
  αά&ιοι αΙιχ
  ίομ3 ϋ ογχμ οΛραούου λοχ 3^
  ϊοώρόλοιοοιΐυς ϊΟΛΒήοοχιρηγου οιυ ο
  ηυο ινί
  ΐθαΐοχ ο ιονν)ΐ - ιον/χ
  6Ζ(Ζ(9
  οί ουγ,
  ριλ υ^οχΛηο ριΗ 3ηο3ηΌ λπολ
  -ΙιΛΙιοΌΧ 3ΟΓ11 ρΛ ιομ 3ηοχ .ιοώ
  ρχο ιχργο ΛηογρίΙ 3ρ Ληογ3β Λρ
  γοχ "0(0001. 'ηοΓΐώρχ ηοχιχοόλ
  -V
  ηοχ ογοιΛΓΐΌΐ ρχ ΐ3Α»γ ρχ ηου
  ΓΤώ'ΡθΆ ΓΤιλ3 ιϋθ
  ιο 5ηοχ ΛΐΗιρυιη ΛρυΝογ
  3ν. ·θΛΐ?υ Λϋχ
  ρ© ργγσ '3πΊοοηοΛΐ3υ ρθ ολογΙ
  ιΧο Όχθξ)ιρςΙ'υ όλ3 ρυο σγρΑ ιοΙ
  ύΧΟϋ ϋΛ3 |Γ>» 'ΟΧΧΟΧ ■ΟΙ'ΓΪ Ο11ΙΟ θλ
  ΠΟ 0Λ3Λ0Μ 3Γΐ(θΧΐ3 Λ39 Λρ3 '3Γΐθ5
  -ΐυιηχϊπΊιχΛυ (χ ϊγΙο^ιόΙπλΑ 5|31
  -3 ΛθΛρτί ργγσ '33χροΆο· 5ηοχο
  ρ©σΑο οορχ λοογκ>3 3ου ου
  -ηι λοχο Ληοη3ΐ0θπΊΐ9 ρΛ Ληο^
  ?5 ολριλι :3·3ΧΛθΛα3ί)ηΜ. ιοιόηχ ιο
  ρχηο 3χου Λ·ο>*ϋΐ9Λ?^~ "θ(ος/.
  -09 Γ3λ·{) Ι3'Χ3 οχοΓίΐλοϋο σχο^υ1
  ρχο 5οη1θΐ'σ'ρπΊιχ ο Ό(Ο53 ρχ
  Λ3ΟΠΟ3 ηου 3χρχ ρυ.ο ΐ35!χοοΊ
  λοχ ηου Β|»ιοο Λϋχ Λϋχηο ρυ ι
  οο'3χαη |0» 5οΗορ» 3ρ«ιΐχοκΜο ο
  Ιΐθθ.ργ3Α353 ηοιι αάοά) οιοχΓ>3γ3χ
  ϋ λοχΙ» 3Γ>υ ιΐ3^γοχιο« ρΛ 3ηήρ
  ·ηοΗοροι ηοχιΐχούλο ηοχ
  Λϋχ Πιορυοοωο ρΛ ω» ϋΐχ
  ρΗ ΡΧΟ ΙΐιχΧΐΓ>Χ£)' Ι35>!0 3ρΗ ΟΛ ριλ
  0(092 ΌΛ3 Λ30ΐΑϋθΌΧ 3ρΗ ΛΓ>Αθ'
  -Χ3 ΛΓ1Ι!ΟΧ>π3ιγ3Χ ΛΠΧ 3ρΛθΗθ<)θυ 5ρχ 51ιγΛθπΌαοχ -χ ο Λϋχρ ολ -ρη1 ΙιηΊΐϊ ΐ3Λΐλ ολ ν/ϋθ ΛΡ-1- 5|3 ·υ·γχ υ~ι '3α3ΐ 'νχι λοχ ϋλθίΐϋοοοαυ 3ΛΐΑθ ^ΟΠΌιΙΛ&λθΟ 5ΠΟΧ' -ιχοιιγϋώοο 5ηοχ 3ηογρ 5-ι— !0ΙΛ90Χ 59 ΡΧ Ι30Ο0 -υγυιηΊηο 13X3 λ?9 Λοχρ 009 λγίχ Η3 ί'Λ3 ΛρΧ 513 ΟΛΐΐΠ" ΛΟΧ 6Ζ61·(Ζ(01 λΙιχο ιμ. ΐ3ΐίιρόΑ ρ© Λ39 "!ύ3πΊϋΛ3 0191 ϋγοχοιυ3 ογΐ3χΐ>3.
  |χ 3οχΛθ£ριαΊυχηοχ
  ιοχ Λθχο^οσΌο λοχ οώΧιοχο
  ρχ ϋόίιγυ 5οχΛθιώρόΑ Όγρ(ί
  Ι35|ου ολ |3θΙουηΊ 5ουιη± ο ολογ!
  οχησχ 3Ο ωιι ^Αη3ώουο 5<ηοχ ΟΛ |Ο0» ΟΙΛΟΛΙΟΧ ϋ' Ι35ΊυΌΧΛ3 >ΠΟΧ ρΛ ΙϋΛΙΪ ΟΓΐ!θ3γ3Χθυθ ΟΟ
  -3χηγι>Η ΐ3οΊ»σ> ρθ ηουι ολ|3Χ9
  ■539ιρΐγΊΧ 339ΡΧ3Ο
  5ϊχιο'3Γί 3ΛΠΟΟΠ9 Ρθ υ*0 λΙιχο,
  ΟΛ3 '5?9'9ΙΥΙΧ 339'ΡΧΛΟΧ0Χ3' 33Χ
  ι?γγι? 'Ιΐο
  ::>τ>τ1
  γ
  Ιρπιΐοϊτΐ ιΐγιπ) Ιι
  •ΙιθιΏΐιΐτόβιΐ
  9
  |;χιιθΓΐΑοόιΐ χητι 3ΐ3χαιηΐι?
  ΟΛΟΓ191Ι3 '5Ο9ΡΙ» 3Γΐ Πθυ· 3Π0Λ
  Η3ΧΙ3 'Ι3σΌυίι 50^0 ρτΙ'ΙΧ ΟΛ |ΟΧ
  οορ —
  ϋχοιιΧργ3 Λϋχ
  3Ί3ΟΡΧΟ0Χ0Χ
  -ολ3Α ΛογγϊΗ ρχ ριΑ ρχιιχοιόοβ
  ιΙ>Χ Ι&Χ· 0ΛΟΧΛ3 ρΛΙΟ^πΊΐΟ ρχ
  3τί 0|3χιγου ρΐΓΐ' 30 Ι3Χ3Χ3Π1 ηου
  ριλ ^οΗρ ιϋιΑΐ3γ
  -ριοΌυ ϋχϋόοΧΑΐηοο Λϋχϋ
  •50η1 3ηογρ ρχιΐχο}
  -3σ>ι>ιθ;Λ3 ηοιι οχοΜιλρο'υ
  3ουρ
  ΟΟΡ 3ΓΐΐηθΧθρΧ3Γΐ ρΛ |ϋΧ 3Π1
  ηοοιΙΐ0ηογοχοοΌΗ ρΛ ριλ ολοοΧ
  ολιγ ΛηθΛϋώο 3ρη" ΌιΜΐοαχο
  -ολ
  Λϋχ ρυο 5οΧΛρ ρχ
  ♦♦♦♦♦♦♦
  -Π0ΟΧ λΙ/χ οιΛ 3ΐ3οΐϊοΌΧλΐηο 3<1< ηοο |οχ ηοο 53Λπλο 3ηοχρκΐΒΑ 3ιηοχ ριλ 'ϋαρχ ολρι^ 3γ|ώ ηοπ1 3χϋυο>λο ? ρ
  Λ 5|Χ 33ΧΠ.Ο 3|/|
  ■ ·53Χ3|λιΙι
  5ϋλογ 5ϋλογ 5ηοχ
  330Ο*
  -γου ι·3Λΐο{)4ΐιηο ηου
  -ουο ρχιιλτλλιοχ ρχ ρυο 5οι.ΛηΛ
  -ιοχ 5ϋχ ϋοοΛ^οχουο Λϋχ
  . οχοσο ωχ
  ϋΧιΙΛΠΛΙΟΧ Λϋχ ϋΐλ ΟΛΠΑθ ΛΟΧ
  5ηοχ 5ϋο5 3ϋχ ρυοχο λγκμ
  οχ ωχ ιοχλοΧογ)1 οχοούίΐοχο ωχ
  νΐ<ΐν_νΑΟ9 13X3 5ουρ '3ϋο5 5ϋχ Ί Ρ1 'ϋο'ρχ ολρι^ ηο«1 ΥΙάΗΙΗάνΧΜΙ ■■■■■■■■■■ ί>ΙΐΛθ'ιη.Γΐ|— 099
  5ηοχ
  [ο*
  Ληοχώηγοχουιθ ολ ηουοο
  ιχρΐ9 '«ιοιοΊηχ» ιο
  3ϋχ
  ρχο 33γγιΐ.υ(^οχ
  -ούη Ι0Λ|3 ιηουι 5ηοχηο
  λοχ ΛηοΑιθ'ηοιΐΓΐιϋο ηου
  ηοιχΐΛϋινγ3 ηοχ ορλη λΙιχ
  ιοχΛοη3αουιΐΐ3 Λουι ^ηοχηγ
  ■ϋχιΧ
  οΌ ρχ θΛρτί ιΧρ !ον 3ηοχ οΓΐάιιΛ
  Λϋχ ωχ Ιιοοχοηθ1 Λϋχ ϋιαϋγυ
  -ηΊϋγυ ηοχ 53«3υ5ΐΛηο 3|χ ρυγ
  •οχοπΊηθ οιώΙίΑοοη ρχ ΛηοΑθ3ώ
  -ουο 3 ηοχ ολ
  -θΓΐιϋ9 3ηοχ 3ηοχηθι
  ολ Ρ9ϋθξ) 5γη1 ρΛ ουίΐι λοχ 3γΙ
  5ηοχ 5ρσΊι
  -ρθ3λ 5ιθ!χ·άοτίϋ. 3|ογγθ'υ.ι Λ3» ωΛ
  -|3 ρΛ 5πο< ρΜ Ίοχηο ιοχιγϋΛθ ?ν •«3ηουηχ» 3ηοιοχ3Χ η πολιοχ ηοχιιχ ηοχ ο9ΡλοΗ λο^ •οχοΜΜρσλ ρι -ΐΧθΌ 3Γ( ■Ι0ΧΛΟ0'3ΐσ>0Λ0 ΛΟΧΛ3Θ0
  οχιι^οχοχ' λπχ οχοπΌλο ρι ·53
  Η3Θ0Λ ρΐλ ίΟΛθΧΙΐΐΗθΙξ) 3ΟΛ3 ]ϋΧ
  ριλ 3ϋγουο3ο'χ 3σΛ3
  !3ιχΐ|ΟΟΙ3γ3Τΐ»1ϋγυ 33γ3Γ)
  ρχο ^
  9|3 Λϋχ
  ϋχοιΧόου^ ριΜ 3^
  •ηοΗ ϋγ
  -οί οιίι3 οχρχοσΌυι λΙιχ 3οο· σοιΰ
  ΛΐΐΧΟ 3Χ30ΓΙ3ΙΟΟΓ1
  ρλ 3Χ3Υ3Θ Λρ 'ογοχοασυ
  3ΐόιηχ
  5ου ρ
  ϊ . θϋχ ΟΧ ΙΟΧ3υί3θ'ΧΛΪ Λ3/7
  !Ι3Λ
  -Ρ03υ ρΛ ηουοο 3Χΐϋ©ΙΐΛΛ3λ λοχ
  ρ ρυισ 3χΐϋθορλς)3 λ?9 οχιιολπΑ ϋ
  1^31101X0x0109 ϋ 3ουιϋΓΐ ϋ Οί)ο
  -Λρ λοχ ρυο θ'ΧίθΛΐλ Λϋ^-0 ρχο
  ίιοΌΧ ]οχ ιολΙιγΙ λοχ ·γιΧ 000'5
  ΛθχοιΧργηοχ Λϋ·χρύλν λοχο λι^
  -σχΛηο λοιγΙι λποοο^ ολ ρχ 'ρΑ
  <)ο ηγου ιολο Λ^υ '5οο3ΐτΙο ού -ΟΧ ω» 53ΧΛΟΛ(ΐ3{1ιηΧι 10 ΛΠΟ0 ρχ ρθ ϋι 5οΧη·χοιη- λοχ ισ'Χ3η' 53ΧΛρυ ιο ιοΐΛοώ ^ΧΟ ΡΛ ρΐΛ3ΐ3γριυ 3|Χ0ι ηου ρ9ϋΑο ρχ ρχίΐϋ ϋγρ -Οϋ ΟΛ ρΐΑ ΟΟΘΙ'Ο^Ο Λϋχθ ι|3Λ|3Γΐ Ρθ 3θ|θυ 3οΗρ 5ογ3χ ρχ 5ι— •ϋΧηχ ϋά3χηγοχ ηγου Ρ'ιγΙ ΐ3Λ3Ηιι<)3υ 3ηοχ 3χουιϋ9θθυ -ο 5ου 5ιΟΧιΛΟ'/!γΙολ ΛηοΑη3ώ ολ ιοχ 5ηοχ αιχρηΊ ρχ ΛηοΛ|3γχ ολ ρχ ού0ΐθϋη Λΐίχ 53ΧΛρ'υ ιο Ληου πγσχοχΑϊ ρΛ ΛϋΓΐαοΛο Λϋχ Π9? ογρ ρχηο εοχ 3ηοχ λοχ ρυο ογη35 λϋχ ΛργοΑφ «ο·» Λο»ϋχο»Λυοώο 0Ι9Ρ91 ριΑ λο5 ιγΙολ ηου 5ηοχηο 5ου ιοιόΊπχ ιο ρχηο Ληοξΐργοχοχ' ρΛ Ι3υ3άχι ργ -γρ ρν ■(«οΐ9Ρί) ρχ ϋχορ» 5ϋχ Λολ3γ) οαΛριι ρχ ΛηοΛθΗοϋγ ρχ -3Μ ΐ'οχ ρλοΊηουίΐ ρχ 3δχη3γηθί| ΛΠΟΛΐλ ΡΛ !ΟΜ( 30Π1 ΛΟ'ώίΐΙΓΐ Λϋχ Ληοοουοουο ολ ριΑ -3υ 3ΐ1 3ηολογ ιοχ 3ηοχρα'>* ηοχ ϋιγϋχο ϋχ;γ
  -ηοΛθΐιο ϋ ιολι3 5ϋχραλο ο 5ουι
  ιο 5ου η5
  5ιηοχ ριλ |Χηο ρχ^ οτ1
  οχιρ 0Λ3 ρχ ριλ Λθϋ3Γ|ΐϋ οε λοχ
  ριΛ 3κηο ΐ3Λρχώ Λ3§ ηου
  ΌΐΛ
  λοχ 5ρΛοηΌσΌυ 5ρχ ρχοχ Λϋχ
  -Ο ΙΓ>ΧΛθυΐ3άΧΛ3 ρΛ 5Ο03Χ
  -ΙΟΙ9» Ι3υ3<ίυ ρχ λοπΌοχ ρ»ιχοϋ -Αν/ Λρχο ΛηοΛρχι ηου λογ1οιλΟ/Ι λοόου λοχ ριλ ιοχΛου»σχΛ3 ο 59 ρχΐ3θθ«Λϋ(γυιΐηο λποΧ3 ΟΠ9 10 ρχ ΑΡ'3· 'Χύθ 0051 ϋ Ι3Π· -οοΊϋιγυπΊηο 13X3 ρχ Λ39 5ογγρ ο ρχ οιλοο'Χ 59 οί. ΐ3θοσ'ϋγιυΊΐηο ΐ3ιΧ3 5ολϊ ο Λσχρ -Χσ^ 0521. ρυ -ο ΌΆ3 λοχ ρΐ9 'Χσο> ΟΟΟ'Ι- Ρυ'θ
  3οχροΊχ ρχ ΏλϋιύοΧ 5ρι1 ηου ϋ£
  -ϋΧΛηο μ 'ηοιΗ 3θ|χιγϋ' 5ϋχ 5οχ3>
  ΛΟ69 Ρ-ΐ- ολρΐ9 ιοχ νϋθ ηο-·- 5οΧ
  ολ3 ιαχ, ΟΛρΧΑηι
  :ΐθοχρχι ρχ 5οο
  5ϋχ Λογϋιο λοχ
  5η3 3Χ3οιϋοΌΧθ'Χθχ ϋληο
  -Ογσ» ΙΙΛ3ΑΠ3 Λϋχ 3X3X3 ΛΟ3
  ^ϋιχϋύχ ηο
  πγχούμ «οΐ3θ11ιγγ» 3ιοοι!ϋ3ηΊϋιώ?
  5ϋχ ϋΧΛΠΘΠ3ι|—' -Χ
  ηομώοό] ηοχιόολυχιγ
  χ η

  | «3X0
  3ΧΟ1Ι) 3Γρ ϋΧ
  ·003<))ι3Λθοαυ ηου οΓΐθΊχιθίΙΙϋγίΙοϋυ Λρχ λοχ -ησ Ληοχ3©Ληο ογρ 39 ρχη.γ •«ΐγϋυνν)» ηοΜο'ρ ηοχ 5"ϋΛον -γοχ 5ϋ»οιηώ 5ριΗ' 5ϋώοόχοΐοχοχ 330ΐ3Χρχηο 3πΌ5άρυιη ρθ Ι03ώ 3Χθυθ '53ρϋΧΟΟΛηΐΟΟ 53ΙΛ3ΛΟΧ -3υΐΓί 53χίιβοργοχο ρχ 53(*)ΐαοΗρ 3ΰ ΐ39ϋγ{)οχ3Γΐ ρΛ οΛβθ οραο. 0Χ ΡΧΠΤ> ΟιΙΛΟ^Χ θΑ|Υ 3Ο ΟΓΐιΟ
  -3γ3χουιο 3Γί ηοηΊοιιχιιο οιθ3Κο Ι3Χ
  Λ39 ιχοίΑ ϋχοοΓΐοροοσιιο
  οΗ<1ρ λοχ ρυο ού ηλ ''ϋοιΙ»Γΐρ9 Η ■ολογΙι3Χ λοχ 3ΧϋχΟΟΧΛθ4> ΊθΊΟΧθγϋΧ ΟΧ 00
  Γ1Χ 5θΧΟ{)θη9 '53!γθί1θΛΟ ρχ 53^
  ηοχιχογ ρυισ 5οχριΐ3Α '5ογ1οο'οοχ
  ϋοοχορχοχ
  ΥΪ3ΘΗΫ γ]
  ■■■■■■■■■■■■ΜΒ1Β
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■
  -■!
  ρχ
  Ο
  30 Ι0Χ3.ΧΌ|]αί) Ο3»ΙΛΘ3 ΛΟΧ 3|1 «ΐγ
  ίΐου 5οΗρΐ!9
  3οΗρ <οχ ΛΟΐυΟΧΛ λοχ ΙΐΛθΓΐιοαου Λϋχ ϋα'3χρχ3Λο ΛηοοίιΙλοΙηοΐΓΐιϋς ρλ ριΑ Λίΐοσου»1 <χ'ρ λπολρχ ·5θΓί ηουρχ ηοχ ϋυοχοοΊΐΛϋχ ριΑ ιοχ λο^ιλοΑο ρχ Ληοη3γο>υ' 'ι
  -ρΰηοχ 'λποιλοΑο 'λγι
  ·5ηοχ 33χϋχχοΐ9'ΐ ιο ρχ ιοχιχολ
  -Ο)} ΊΟΛ35ΡΥΙ<Ι> 'ΙΟΓΐΙΙχργΐώ 'ΙΟΧΟ
  1009000" Ό'ΧθΗθΛΟ ρχ 3Χ3Ο3γξ)
  ργγο 'ιωγηοϋο;)
  οχογΙολο ρχ 3γΙ
  ΟΒΧ090Λ35 ρχ οοοογρο Λϋχΰ
  ιοχΛθ^χυΒΰ'θθ'Χ1 ρχ 5ηοχ ρτΐϋχθ'
  -ρΛΟ ρχ θΛθώϋο^υ ΛθθΛθΛη
  ϋοϋπΐρο ϋύ3ΧΌΐοόο ϊο οαϊυ ριυ
  ■ρΛΙΟΟθγθθ ΡΧ ΙΟΟίΤΙ ΟΧΏ3θ'<}) ηοχ θ!ίΧοοοΛ35 ρχιΐχϋοουιΜιηο ρχ 3Γί ιχρθ/ηοιοΌΧ ρχυώούλ ρχ Ληοοιϋχο9θΛοο'χ ρΛ ριλ λποοιλ 3Γΐαο ρΛ ρΛΐααΓϋϋφοχ. οτ1ιΐοχ3ι ιολ η3 5ηοχ 53α.ϋιχχοΐ9Ί '5ηοΓΐΊχογιώ ρο* 5ηοχιχοΑύ3 5ηοχ 3*1 ϋώαοΓΐ .ρ ρ<)χιιγΙ ΛΟΧΟ 0Ο31Λ( ρχ ρυο οσχϊΓΪριγιΧ -ΛΟθΌθ '5ϋΐΛΓΐΙΐ>θϊ^
  Λϋχο ιοιΧ3χο!ο^ ρχ «ιγοΐ4Ν» ιοχ
  -3Λϊγ ηου οιιχρχιυο ωυχοιοίΐΛ
  ρχιοιοοο/οοΌυ ρχ ?γΙ οτΐο'ρ λοχ
  λοχπιο '3ϋοησ) 5ϋχ οτΐΐιΐλο'ηοχοια
  Ο 0Χ θχηιϋ 53ιΓΐΐΓ)ιΙ>σλ 53λ|Υ 3Ο ΠΟ
  -310X3 ΡΛ οχυαροΌυο ολιολ ηο<) οΧ ολργ 5οηΊρ 'ϊοιϊ ποιοΙιλ ηοχ ο·ΐ5ι> ϋγυογγου' Λϋχ Ληοοροου
  -ο ρΛ ρχ Ληαοιρο'ώχ3 ολ ριΑ ού
  ϋγχργο ο\Μ λοοιποχοΌ ρ@ Λ3ν
  ■5ρύοώοούυ 5ϋχυί1ΐ!χχ3Λ0' 5ιϋχ
  5ϋχηο ϋοηογρυο Λϋχ ριΑ ΌΑ
  -3γ? ρθ 5οιΑοΊηοχ3γ3χ 5ϋχ 5ϋχ
  «ο τοΗηισίιγχογο ρχ ΛποοοοΊϋιν-υ
  -Ηιηο ρΛ ριιλ ρΛΐό3ηΊϋθοχ ιοχλοο1
  -ϊώοούυι οιγρλ3Γΐ ρχι ρύχιιΗ 'λο
  -ιοΌΛϋχοχ
  -35 01X00031 ·5
  -ηουιο ηοχ 5ραοώοοαυι 31ιχ οό
  -Ο9 οχηοχ θ!3© ρχ Ληοχη3Α ολ
  ρΐΛ 3ΐ3θρΧΟΟϋΙ> 53ΙΧ0ΟΟ'3Χ ΑΠΟ
  ΙΓΛ019 ηου '3ιθΊΐ Λοχυτχοιιΐδ λολ
  -3^ λοχ θιοοοοο'υ ρχο 'ϋο
  λΙιχ ρχ ργΙώογΙ
  λοχ Ληογο^θΛΐχϋθ 3ϋοη*
  3ϋχ 53Λθγγοχ 5ιχ 3^
  ογΙ 53ιΧ,ιώοολ ιο 33χην
  ΓΟΛ35 !ϋχι ιοηιιρχΛ '5ογΙ' ηοιοϋΛ
  ΟΟΧ 53Χ1ΟΧΙ3ΙΙ113 (Ο Ηθγρ ρ)>ΙΛ3λ
  ΙΟΧΛΟν5!ΛΟ·σ>Γ*3 IΟΛΪΓIιη3X1^Ο^
  ·5ϋχϋσχ 5ϋχ 33ΐ<1)αο(1ο 3ΐ1«ιογ ΰχουο οχϋχϋ^οιιΙχΙθΛθ ηοιι ΟΛ3Ι ρΛΐοώρχρχηρ Ληοχ39θΛϋιχο ρχ ΛηοΑύιηοιΐΙΙϋο ρΓΐοο·η9Ληο οω^ ιοηΌ ?ο ιθιχ ηοΛΐο» ρυο ορυο ρχ '5οοοΧοοΛ3 ρχ Λοχχσ Λΐρκοιγ -σοου ΟΛουρ λΙιχ ραο ηοχ ΙιΗ -09 Ι3Λ3Α Λ3 Λϋχ ρ -3|λι Λϋχο 5·Ιί03θ ηοχ οχ 5ιϋχ 5ρχχ3 -^οά ηοιοιϋΛ ηοχ οούϋγχργο ϋοοχχΒ 3£> οιγΙϊοΌλΑ
  οίγΙ ροο !3χυΙηχοοΊι ηου 5ρπΌιχ
  Ο ΙΙΟΛΙ3
  υιφχ υγρχΐ|ΛΙ *>- π
  :>υ±υό>| ^υι οφιώόοιΐο
  Η» ΟΙ3~Πί*Η
  ΑΟΙΥΑΟΙ
  ΣΈΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕίΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ> ΚίΉΤΗΣ
  ΔΕΥΤΈΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "ΑΡΜΑΤΟΣ ΘΕΣΠΙΔΟΣ,,
  Μουοική
  Ό' γνωστάς ζωγράφος
  Άριστόδημος Παπαδάκης
  άπέσυρ,ε τα έργα πού εΐχε
  δοσεΐ γιά εκθέση, στόν Κρα
  τΐκό Όργανισμό Πολιτιστι-
  κών Έκδηλώσεων «"Αρμα
  θέστπδος». Τούς λόγους
  πού τόν άνάγκασαν νά προ
  βεϊ στήν πράξη τοι> αυτή ό
  καλλπέχνηςν τούς άναγρά
  φεΐ σέ έπιστολή πού μδς £■
  οτειλε καί είναι οί εξής:
  1) Ό τρόπος άνάρτισης
  των έργων δείχνει μΐά πλή
  ρη προχειρότητα κσΐ άναρ-
  μοδιότητα.
  2) Ή προχειρότητα καί ή
  «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ»
  ΜΕ ΧΑΤΖΙΣΚΟ ΚΑΙ
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
  Στϊς 3/ 4 καί 5 Αύγού-
  στοι>, θά έμφανισθεΐ τελικά
  ό θίασος τοΰ Νίκου Χατζί-
  σκου στό Δημοτικό Κηπο-
  θέατρο «Ν. Καζαντζάκη»
  μέ την κιομωδία τοΰ Ά-
  ρισχοφάνη «ΛΥΣΙΣΤΡΑ¬
  ΤΗ*.
  ΣΧΟΛΙΚΕΣ
  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Τή θεατρικη έπιθεώρηση
  «Μιά μερά στό Γυμνάσιο»,
  της Μεγάλης 'Ελληνίδας
  συγραγφέως "Ελλης Άλε-
  ξίου, ανέβασε τό «'ΕΛληνΐ
  κό Εκπαιδευτήριον τοΰ Ι ·
  Παναγΐαπόπουλου καί Δ.
  Έλευθεριάδουι καΐ βδωσε έ
  πιτυχεΐς σχολικές παρα-
  στάσεις μέ τή λήξη τοΰ σχο
  ?>ικοΰ βτους.
  Ή όπιτυχία όφείλεται
  στήν ποιότηΓτα τοΰ βργου,
  στΐς προσπάθειες των μα-
  θητών καί Ιδιαιτέρα στή γε
  νίκη φροντίδα τής έκλε-
  κτής ταυς δασκάλας κ. Σο
  φΐας Γιαλουράκη.
  άναρμοδιότητα αύτη άντα-
  νακλα άικόμα καί στήν επι
  λογή των έργων.
  3) Στό χώρο τής έ'κθε-
  σης δέν παρευρίσκετο! κα
  νείς ύπεύθυνος.
  4) "Εγιναν έκ των ύστέ-
  ρων προσθηνκες έργων καϊ
  μάλιστα έκτός καταλόγου.
  5) Τέτοιας ποιότητος έκ
  θέσεΐς δέν συμβάλουν κα
  βόλου στί|ν άνύψωση τοΰ
  καλλιτεχνικον έοτιπέδου
  τής επαρχίας.
  6) Ή κακη παρουσιάση
  ά6ικεΐ την καλλιτεχνΐκί| δή
  μιουργία σοβαρών άνθρώ-
  ηων πού έ,ργάζονται δσο
  μποροΰν πιό σωστά και υ
  πεύθυνα στήν έιπαρχία
  Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΤΟΥ ΞΑΡΧΑΚΟΥ
  Μεθαύριο Τίτάρτη 25)7
  στίς 9 μ.μ. θά δοθεί στό γήπε-
  δο «Εργοτϊλη», λαΤκή συναυ-
  λία τού Σταΰρου Ξαρχάκου.
  Τρογουδούν οί: Μαν. Μητσιάς,
  Δήμητρα Γαλάνη, Νικ. Δημη-
  τράτος καί Σωτηρία Μπχλλου.
  Τό πρώτο βιβλίο τού Γιώργη Θεοδοσάκη
  «Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  "Ενας νέος λογοτέχνης πού πρωτάρχισε άπό την «Αλήθειαν
  Μί ιδΊαίτερη χορά, η
  ρίΰο μας παραυσιάζει τό πρώ¬
  το βιβλίο ενός συνεργάτη της,
  τού Γιώργη Ν. θεοδοσάκη, μέ
  τόν τίτλο «Παλμός τής Κρή¬
  της».
  Ο Γ'ΐώργης θεοδοσάκης είναι
  ίν<κ καινούργΊος λογοτιέχνης, πού ξεκίνησε τα πρώΐτα τού λο- γοτεχνιικά βή,ματα οπό την «Α- λήθεια», «άτω δέ από τό γενι- κό τίτλο (μέ τόν οποίο «οί βά- φτισί τό βΐιβλίο τού) δηιμοσϊευ οε στήν εφημερίδα αυτή πολλά διηγήιματσ, ιστορίες, νάχλια τής Κρήτης καϊ £ΐδικώτερα τής περιοχής Βιάννου καί κυρίων τού χωρίου πού γεννήθηκε, τό Χόντρο. Τό πρώτο αυτό βιιβλίο τού θεοδοσάκη, μέ τόν υποΐτιτλο «Γή καί άνθρωποι» περιλαμβά- νει περίπου 40 από τα γειμάτα Κρήτη διηγήιματά τού, πολλά Ο ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΦΗΣ ΣΤΑ ΒΕΛΓΙΚΑ Τα ποιήματα τοθ Φοίβου Δέλφη μεταφράστηικαν πρό σφατα καί στήν Βελγΐκή γΐλώσσα. "Ετσι συμπληρώ- θηκαν 20 ξένες γλώοσες πού είναι μεταφρασμένα τα ποιήματα τού. ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΗΑΓΙΑΜΑΡΙΝΑΙ..ΔΕΝΤΡΩΕΙ Γρόφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΙΤΖΑΊΝΙ3» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79 ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ε5ΡΚΕ55Ο ΟΟΚΙΝΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ Πληρος>ορίες:
  Τ5ΑΙΝΙΣ ΤΟυΚδ
  Τηλ. 284.544
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΤΗΣ ΕΛΠΑ
  Ή Έλληνική Λέσχη Αύτοκινήτου καϊ Περι
  ηγήσεων (ΕΛΠΑ) ζητεί νά προσλάβει Διευθυν
  τή μέ μόνΐιμη άπασχόληση γΐά τό Γραφεϊο Η¬
  ρακλείου.
  Ήλικία μέχρι 40 έτων, αΊπταιστη γνώση μι-
  δς ξένης γλώοσας, κατά προτίμησηι Άγγλικης,
  πείρα Διοικήσεως γραφείου·
  Παραλάβη έντύπων αιτήσεων θά γίνεται
  στό γραφείο ΕΛΠΑ Ηρακλείου καθημερινώς ά¬
  πό 8.00— 13.00.
  Οί ένδιαφεριόρενοι θά πρέπει νά γνωρίζουν
  δτι θά κληθοΰν την Τρίτη 7 Αύγούστου 1979 γιά
  προσωτακή ουνάντηση μέ έκπρόσωατο τής ΕΛΠΑ
  Αθηνών.
  Μεγαλη η Χαρή τής Αιγίας
  ΜαρίναςΙ Όποιαν χρονια μού εί
  ναι βολικα, ιπάω στή Χαρή τη-ς
  κι ανά,βω το κερι μ ου.
  Φϊτος, πές ήρθε βολΐικά, πές
  μέ παρεκάλεσε (διάβαζε διάτα-
  ξε) η γυνοίκαι μου, πέ,ς πώς έτρε
  χαν κι άλλαι δυό χΐλιάδες λογοι,
  πηγά στή Χαρή της κι άναψα
  τό κεράικΐι μου, όπως όλοι οί
  χριιστιαναί.
  Γιά νά εξηγθ'ύμαστε, βρησκό
  ληπτος δέν ειιμα>ι. 'Βτισι μην πε
  ριμένετε νά σάς πώ, πώς είχα
  τάξιμο. "Βπειιται, μιά κοί τό 'φι-
  ρε η κουβέντσ, δέν πιοτεύω
  πθς γιά νά σέ κάνει καλά η Χα¬
  ρή τη£, πρέιπει νό την πλερώ-
  σεις. Καί αικφα άν ήθελί νά
  την πλερώσεις, πού θά την εύρι
  σχες; Γιατί δέν μπορούμε νά
  ποόμε δα, πώς η Αγίο Μαρίνα
  είναι τό κτίριο τής Εκκληΐσίας,
  ή η εΐικόνα της. Εγώ νομίζω,
  πώς άν δέν τιμού(με την μνήμη
  της, τότε τό ελόχιστο πού μπο
  ρούμε νά πιστέψουιμί, είναι
  πώς είναι ένα πνεύιμα, πού δέν
  ϊχει χρεία τα λεφτά μα,ς ή τα
  τηξίιματά μας. Γιατί δέν μπορού
  με νό πούμε, πώις τα πνεύίματα
  τρών« φανητό κι έχοιυν ανΌγικιη
  α.πό όλα αυτά τα χρειώδη, πού
  συνθέτουν την δική μας χαθηιμε
  ρινή ζωή. θά μού πήϊτε βέιβαια,
  πώς η Αγιία Μαρίνα δέν τρώει,
  μά είναι άλλοι οού τρώνε, όπως
  π.χ. ή μάλλον, άς μην πούμε
  παράδειγμα, νά μην ιπαιρεξιηγιη·
  θούμε κιολας.
  Πηγά λοιπον. Τώρα πώς πή
  γα, καλυτέρα νά τό σφιήισομε ή
  μάλλον θά ,πώ τούτο: Πορά
  την ταλαιιπωρία μοω, λϋπήθηικα
  α>πό καρδιάΐς τοώζ Τροχονο-
  μους, για την δ«κή τουις ταλαι-
  πωρία καί κούραση'.
  Ο δρό,μος οπό τό χωριό ώς
  την εκκλιησία, ήταν καλυιμμένος
  οπό πιστούς κοί φαινότανε σάν
  ενα ποτάμ» πού κυλάει ήρεμα.
  Δέν μπορούισες, όμως νά προσ-
  διορίσει,ς την >ροή τού, γιατί
  πότε πήγαινε μπρός καί ποτε πί
  σω.
  Ποδοπάτιηισα μέ την ψυχή
  μσαΙ Όσο γιά μενά μην τα ρω
  ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  ((ΧΑΑΒΑΤΖΗ»
  Μάχης Κρήτης 70 (πρώην «ΤΑΛΩΣ>) Τηλ. 287.370 καί 288.498
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καί 223.285
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "Η ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΏΡΟ
  ► Γερανοφόρα Όχήματα παντός τύπου.
  ► Περονοφόρα Κλάρκ
  ' Γενικά Συνεργεϊα τρακαρισμένων αύτοκινήτων
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΞΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο 1ος ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ~Βε1Ι
  τάτε. Λές «αί όΛοΐι ήξεραν <πώς εχω «άλαυς κ ι έσπευσαν να... τούς εκδικηθούν, πσδοπατών- ταις τους. Διαδρομή πέντε λεπτών την καλύπτω σε μιά ώρα καί κάτι-. Άσε πού χαθήικσμε μέ την πα- ρέα· μου κ ι όταν βρεθήκαμε «αγ καλισστήικαμ-ε» χριστιανικότα- τα: — Εμείς δέν φταίμε. Βσείς χα>-
  θήικατε.
  — Όχ». Ε,σείς φταΐτε. 6σεί< χα· Οήικατε. Πήιγαμε τελιικό στήν πώ>ρτα
  τής εκκλησίαν Εκεί νά δείτε
  τρόπους καί συρπ&ριφοράΙ
  Σιπρώξι,μο καιί καικό πού δέν λέ-
  γεταϋ. Τροχονόμοι ή μάλλον πό
  δονόμοι στίς πόρτες τής εικικληι
  οίας τιηρούσαν μονοδρόμαυςϋΙ
  ΣΥά παγικάρια, δυό — δυό οί
  ετιτροποι μάζευαν τα λεφτά. Ο έ
  νας από τή Βόνη, ο άλλος από
  τό θραψανό. Ο λόγος; Τα «χέρ-
  δη» τής «επιχείιρηρης Αγί,α· Μα-
  ρίνα», ανήκουν στά χωρία,
  θραψανό καί Βόνη.
  Οί 'Αγιοι δέν τρώνε. Εμείς
  όμως ξεκοιλιδονόμαιστε. Αυτή
  είναι η ερμηνείαι, γιατί δέν μπο·
  ρώ νά δεχτώ, πώς η μισή Αγ ι α
  Μαρίνα δέν έχει εμπ'ΐστοσύνη
  στήν άλλη μισήι.
  Δυό οί επίτροποι στίς ντίνες
  τού λαδιούΙ Δυό καί στίς ντίνες
  τού κρασιαύ! Διιπλοί «αί τρίδι
  πλοι στά κεριάΙ
  Στόν άρτο (τόν επιού-
  σιο) — έμ ένα μού λέις; — ίισαμε
  οχτώ οί επίτροποιΙΙ
  Η παρέα μου, είχε μιά λίαν
  εξαιρετιική καί πρωτότιυπή τι-
  μή: Καθυστέρησε τόν εσιπερι-
  νό τρίο τέταρτα περίιπου τής ώ¬
  ρας. Όχι πώς μάς περίιμίναν νά
  πάμε, γιά νά αρχίσοιυν, μάι νά
  ύγουιμε, γιά ν' αρχίσουνϋ!
  Τα π·ανηγύρ·ΐΌ είνοι ό,τι πο-
  λυτιμότερο, μάς έχει μείνει, α¬
  πό την εισβολή των ξένυν κατα
  λυτιικών «πολιτισιμών». Ανάγκη
  Γάσα νά τα διατηρ-ήσομε, γιό
  νά κρατήσομε έτσι, ό,τι μπο¬
  ρούμε από την Ελληνιικότητά
  μας. Προσοχή όμως, μην χάσω
  με την ανβρωπιά μα^, γιάι τόν
  άρτον ημών τόν «επιούσιον».
  Είναι ανεπίτρεπτο νά χτίζονται
  σέ τετράμετρο τοίχο οί αρτοι
  καί να φυλάζονται από κα'χμπο
  πτους αλληλο'υ'ποβλέιποντες
  φρουρούς. Στό κάτω — κάτω,
  ψωιμί ί,ίναι ο άρτος ικοί' Γερμανι
  κή κατοχή δέν έχομε τώρο,
  Ξέχασσ την αιστεία πλευρά!
  Τί έπαθαΙΙ!
  Αγαπητοί αναγνΐιΙΚΓτες, άν
  δεν κλάψετε, τότε γελάιστε πα-
  ροκαλώ.
  Σ. Κ. Σ.
  ■■■■■■■■■■■■■εΙΙ
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (ΈΒανί 83)
  ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτε '
  ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■εΙΒ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλ α'ποιότη τος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα1821 'Ηράκλειο
  Τηλ. 284-759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ --ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙίΙΡΓΉ 5—Τ.Θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦»
  από τα οποία είναι δηιμοσιευμέ
  να στήν «Αλήθεισ».
  Ο θεοδοσάΐκης, πού πρός τι
  μην τού γράφει ανόμεσα στά
  διολλείιμματσ πού τού οφήνει η
  επογγϊλματιική ενασχόλησή τού
  (είναι· υιπάλληιλος τού ΟΤΕ στή
  Μακεδονία), είναι έναΐς νέος συγ
  γραφέας πολυγραφότατος, μέ
  λυρικιή ποιητιική διαθέση (γρά¬
  φει εξ άλλου κοί ποιήιμοτα), σλ
  λά κυ.ρίως μέ έντονη τάοη πρός
  τή λαογραφια τού τόπου τού,
  μέ τόν οποίο τόσο είναι συνδε-
  μένος.
  Πιστεύομε ότι ο Γιώργη< θε- σδοσάικη^, μέ τό πρώτο τού αυ τό βιβλίο, κάνει μιά προσφορά στά Κρηΐτιικά Γράμματα' κα>ί
  στή Λαογραφίο τής περιοχής
  τιού κατάγεται κι ότι σίγουρα
  θά συνεχίισει τή λογοτεχνική
  δράση τού, γόνιιμα καί αποδο-
  τηκο.
  Η «Αλήθεια» αισθάνεται υπε
  ρήφανη πού βοήθησΐ νά πα-
  ρουσιαστεί ενός ακόμη (ο τρί-
  τος κααά σειρά) νέος λογοτέχ-
  νηις στά Κρητικά καί γενιικώτε-
  ρα τα ΕλληνιιΚά Γραμματα. Τό
  βιβλίο τού «Παλμός τής Κρή¬
  της» είναι ένα εισιτήριο στή
  Λογοτεχνία τού τόπου μας.
  Μ. Χ-
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
  Προχθές Σά66ατο 21 Ι¬
  ουλίου έ^γιναΎ τα έγκαίνια
  τής 10ης Παγκρητίου "Εκ¬
  θέσεως τοΰ Όρ,γανισμοΰ
  Μικρομεσαίων — Μεταποι
  ηΐτικίδν 'Επιχειρήσεων καί
  Χειροτεχνίας, στό Δηματι-
  κά Γήπεδο τής Πλατείας
  4 Μαρτύρων στό Ρέθυμνο
  Κρήτης.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Τουριστική έκδρομή καί δι'
  ίατρικές έξετάσεις
  ΠΡΑΚΤ. ϋΕΚϋδΑίΕΜ
  (Κ. Πατεράκπ)
  ΑΜΙΣΟΥ 4
  ΤΗΛ. 283.652, 285.453
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ταβέρνα τοΰ
  Λημήτρπ
  Λεωφόρος Κνακκ>0 ~ Μπεντεβί]
  Άποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ.
  άνοιξα τή νέα μου ταβέρνα.
  «Ταβέρνα τοΰ Δημήτρη»
  λίγο πρΐν άπύ τοθ Μπεντεβή την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο.
  Κρασΐ γνήσιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  (Σαν καϊ τόν γιατρό)
  πρέπεΐγάναι δικός σου
  • Γιά ήλεκτρ,ικές έγχαταστάσεις
  • Γιά πάσης φύσεως έτηοκευές
  • Γιά περΐελίξεΐς κινητήρων
  ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΤΕ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
  ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
  ΚΩΣΤΑ ΧΑΜΑΛΑΚΗ
  Λεακρ. Κνωσού 149 — Τηλ. 232517
  ΚΟΥΕ ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ» «ΟΥΪ · ΚΟΥΙ ΚΟΥ* ,
  * ΟΙ διάλογαι καί οί συζητήσεις γύ,ρω άπό ΐ0
  «γνωστό θέΐμα» (Π μάλλον. ■. άνάθεμα), συνεχί
  ζουν νά δίνουν καί νά παίρνουν.
  Άκοΰστε πώς κατέληξε μιά τέτοια συζητήθη
  στά Καμίνια:
  —Μωρέ αύ-τοΐ δέν θέλουνε βρεγμένη οανί-
  δα, άλλά θέλοίυνε νά τούς βρέχεις πρώτα καί με
  τα νά τούς βαρας μέ··■ στεγνή σανίδα.
  Πρός άρσιν κάθε παρεξήγησης, διευκρινίζω
  δτι ό παροπάνω έιπαγγελματίας, πού είπε αύτά,
  δχι μόνο υπέρ τής βίας δέν είναι, άιλλά άντίθετα
  εχει δοκιμάσει άιπό παλιότερα άιπό τό ϊδΐο κατε-
  στημένο τή γλύκα τής βρεγμένης σανίδας.
  'Εκεΐνο πάντως πού δέν κατάλαβα είναι τό
  ποιούς έννοοΰσε δτι χρειάζονται·· · αβρεχτη π€
  ριποίηση, τούς ϊδιους τούς «πρωταγωνΐστές» ί
  τούς «ύιποστηριχτές» τους;
  Μή μοΰ ΐιητε καί τούς δυό, γιατί πάει πολύ.
  ιΚι έ1π£ΐτα με,ρκκοΐ άπό αύτούς είναι· ■· εύρύτερα
  γνωστό δτι ίίχουν·.· εύαίσθητα όπίσθΐα.
  * Σαράντα λεπτά ακριβώς καθυστέρησε νά άρχί
  σει εφέτος ό εσπερινάς στήν Άγιά Μαρίνα τής
  Βόννης.
  Άφορ)ΐή ηλμουν έγώ καί ζηιτώ συγγνώμη γι'
  αύτό, διότι ή έκεϊ παρουσία μου έμποοιζε λέει,
  τύν «προεξάρχοντα» νά ογεΐ άπό τό ήγουμενικό
  κελλί καί νά μπεϊ στήν έκκλησία.
  Καί νά σκεφτήτε δτι κρατοΰσα οτά χέρΐα μου
  μιά φωτογραφικη μηχανή, οχι καμμιά · · · πέτρα
  η κανένα άλλο. · ■ φονΐκό δπλο! ■
  * Μέ ρώτησαν μερικοΐ, τή βδομάδα πού πέρασε
  άν θά κάνω μηνυση γιά δνα σέ βάρος μου δηιμο-
  σΐευμα. Κι' έγώ τούς άιπάντησα:
  —Έγώ προτιμώ τίς καααγγελίες ενώπιον
  τοΰ Δικαστηρίου τοΰ Λαοΰ, κάθε Δευτέρα. "Ε-
  πειτα τούς · ■ ■ «παρα/τ,ήρησα»» τί μήνυοη, νά κά-
  νεις σέ άνωνυμογρά«κ> πού κρύβεται πίοω άπό
  τα. · · φουστάινΐα τής άνεύβυνης, ούσιαστιχά, γυ
  ναίκας τού!- · ·
  υΝΙ — 5ΕΧ!.. (πού λένε)·
  * "Ενας άναγνώστης, μοΰ βστειλε μιά σειρά πε-
  ρισιετειωδών άϊναγνωσμάτων, τύπου «κόμικ», ηού
  £κτιλίσσονται κάπου στόν Καναδά κι εχουν γιά
  ΐ'ίρωές τους δυό πρόσωΐππ, τόν Κάρλο καί τόν
  Ρέλλη.
  Δυσιυχώς, γιά τώρα, δέν έίχω χώρο· "Ισως
  λίγο άρ,γότερα, χωρίς νά θεωρηβεΐ κι αύτό··..
  έκβιασμός!
  * Παραιπονιέται γιά πολλά σέ βάρος μου, καίτοι
  ος «Παρατηρητής>.
  'Εγώ εχω νά τοΰ πώ σχετικά έτοΰτο καΐ μό¬
  νο:
  —Γιατί δέν κάνει τα παράιπονά τού στόν .·
  Δήμαρχο;
  "ιΗ μήιπως κι αύτός ό ϊδιος τόν ■ · · άγνοεΐ! · ·.
  Δέν άΐποκλείεται νά συντάχθηκε κι αύτός.·.
  μέ τούς πολλούςΙ · · ■
  * "Ενας ύπάλληλος τής Έθνικης Τράπεζας με-
  τέτρεψε την περασμένη βδομάδθ' την άθληΐτική
  «Κρήτη τοΰ Βενιζέλου» σέ·. θρησκευτική «Κρή
  τη τοΰ ■ · · Τιμοθέου».
  Συιμπαθέστατη ή προσπαθεία, άλλά κάιπαχ;
  παρεξηγήσΐ/μη, διότι τόν Τραπεζικό — «Δηιμοσιο
  γράφο» τόν βλέστομε στό γκισέ τής Έθνικίίς νά
  * · - είοπράττει σάν Ταμίας πού είναι καί μοιραί
  ως άναρωτιόμαστε δλοΐ:
  —Γράφει είσπράτσντας ή ■ · · είοπράττει γρά
  φοντας;
  Κατά τα αλλα τόν συμπαθώ (λόγω Γιωργιοΰ)
  τόσο τόν Σωτήριον, ώστε—ιμετά τόν "Αγιον—ίτ
  φώνω υπέρ τής ύγείας τού τό ποτήριον.
  Δέν μπορώ δμως νά μην άναρωτηθώ για τόν
  Τραπεζικό Πετράκη πού μουριξε άΐπηλά — άπα-
  λά ένα... πετρα(δά)κΐ:
  —ΤΗταν μεταξύ αυτών πού προσήλθον στήν
  υπηρεσίαν μετά τό λύσιμο τής άιπεργίας ή μήπως
  ήταν · · · έπιστρατευμένος;
  Νά περαμένω απαντήση άπό τόν Διευθυντή
  ιου, άιπίθανο, γιατί—ώς γνωστόν—ό κ. Καλουτάς
  είναι . · · Μασώνος καί έπομένως δέν λέει ού*τε
  τής Έιθνικης τα·· ■ μυστικά, αν καί τό δπ δέν
  δικαιοΰνται νά γράφουν οί Τραπεζικοΐ ανευ α¬
  δείας είναι κοινό-.. μυστΐκό.
  "Αρ,α άγαπητέ (.λόγω Γιωργιοΰ) Σωτήρη,
  αλλους προσπάθηοες νά.· · · σώσεις (άλλά ούκ
  βσωσας) νά δοΰιμε σέ λίιγσ: εαυτόν σου δύνασαι
  . ·. σώσαΐ;
  Ό... Ίεράρχης (συγγνώμη, ό Προσαιπάρ-
  χης τής Έθνικης ηθελα νά πώ) έχει τόν λόγον
  ή μάλλον τόν · ·. άντίλογον.
  * Κι ε*νας διάλογος:
  Πως σοΰ φαίν·εται ή κίνησηι των «ύπογρα
  φών» πού δίνονται στή δημοσιότητα άπό ώρι-
  σιιένους «ιπροστάτες»;
  —Μοΰ θυμίζει ποντικούς πού μυρίστηκαν.·-
  κασέρι!...
  * Την έκπομίπή τού άΐπο τό Ραδιόφωνο τίίς Υ·
  ΕΝ.Ε.Δ. τής περασμένης Τετάρτης, «Έκκλησία
  καί στρατευμένα νειατα», δπου' ό Άρχιετπσκο-
  'πος κ Τιμόθεος μίλησε γιά τόν φθόνο, την έκλει τ
  σε λέγοντας δτι: «τό καλύτερο φάριμακο γιά τόν Ι
  φθόνο είναι ή Άγάιπη^ ή περΐ ής Χριοτός άοτέθα
  νέ».
  Καί κάποιος πού την ακουσε εΐπε:
  —Σικέφου νά τοϋ ξέφευγε καϊ νά έλεγε: ^
  περΐ ής... Τοράκης άΐπιέθανε»!...
  * Ακριβώς μετά την άρχιεπισκοπΐκή όμιλία- ν
  στόν ϊδιο Ραδιοφωνικό σταθμό, άικολσύθηισε ή έκ ♦
  πομπή «Λαϊκές Έπιτυιχίες» καΐ τό -ρώτο τραγού Τ
  δι πού εΐπε ό Άντώνης Ρεπάνης, είχε τόν τίτλο
  /Εγώ δέν είμαι 2να ψέμμα»·
  Κάποιος λοωτόν άττοφάνθηκε:
  —Αυτόν τόν δίσκο έΊπρεπε νά βάλλουν ·.
  πρίν την όμιλία γιά γά γίνουν πιστευτά δσα -
  ανευ ... φ(θ)όνου — μας εΐπε ό όμιλητης!·.·
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ■♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. Έργαοτηρίου: 23-61.16
  Τηλέφ. Οικίας ·. 28.40.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  >Φ><>*1··θ»»»»ε)»>φφε)»εΗ
  ι
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ι