910

Αριθμός τεύχους

481

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

2/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .ΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  . 4-40
  Τπεύθυνος:
  ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ^
  «,ιιιη»·"
  ,,,,ηιι........ιηιηηιιιι.....·«..........ηιηιιιηκιηπιιηηιη.....ι,ι,ηι.....,,ι.....■■■■■■·■■,,■
  Τα πάντα νιβ τή νίχϋ τής Δημοκρατίας!
  ΌΕΡΙΙ ΚΡΙίΤΙΐ
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΙΙΒΡΙ·--
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 481
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  •■ΙΙΙΙΠΠΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....,........ΙΙΙΙΙΗ,ΜΙ,......'<···■■■··■··............ΙΙ1ΙΙΙ.Ι.....Μ........,.......„„„............ΙΠΙ,Ι,ΙΙ,ΙΙΙΙΙ,ΗΙΙ,ΙΙ..........,,.ιι,ι,,......„,„„„.....„„„.....„„„.....,.........ΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΠΙΙΗΙΙΜΙ.......ΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙ·»"""" ΙΙΑΒΕΒΑΙΟΣΕΙΣ (ΑΙ ΠΡΑΞΕΙ! ^έν άφΐκανε διαβεβαιώση «ώς, σάν έρθει ό Βασιληας θά κυβερνήσει1 αυτή τούλάχι αχο τή Φ°ρά, δημοκρατικά, νιαϊ1 τώ περασμένα παθήμα- ίάΐου τοθ γίνανε μαθήματα. "Ομως δ λαός, καθώς φά- νηκ£ άπό τό δημοψήφισμα, δέν έξαπβτήθηκε, γΐατΐ ξέρει καλά τόσο οί άνθρώ- ϊοι αύτοι τηροθνε την υπό- σχεσή τους. ΚαΙ ήρθε, δπως ή>θε δ βα-
  αιληδςϊκοα ίδοθτά Ιργατους.
  Α': Ό £νας έλληνας νά
  ακοχώνει τόν άλλο δλληνα
  καί τή γυναίκα καί τα παι¬
  δία τοθ Ελληνα, Καί τό σπί·
  τι τοθ Ελληνα, δποιο έμεινε
  δρθιο άπό τό πέρασμα τοθ
  καχακτητή, νά τβ κατίει καί
  νά τό γκρεμΐζει δ όλλος έλ¬
  ληνας.
  Β': Βάλανε χέρι στά έργα-
  τικά Συνδικάτα. Πετάξανε Ε-
  ξω τοίς ψηφισμένους άπό
  ιούς έργάτες συμβούλους
  καΐ διορίσανε «ήμετέρους».
  Γ: Άπλώνουνε τό χέρι
  ΐρός τούς ΔημοσΙους Ύπαλ-
  λήλους μά δχι γιά νά τούς
  προσφέρουνε βοηθεία, άλλά
  νιά νά τούς άρπάξουνε άπό
  ΐά μαλλιά καί νά τούς πετά-
  ξουνε Ιξω στό δρόμο μέ τό
  δικακΛογητικό νά έξυγιάνου
  νέ τδν ύπαλληλικό κλάδο.
  Στήν πραγματικότητα δμως
  νιά νά οΐκονομΐσουνε τούς«ή
  ιιετίρου».
  ΚαΙ άκολουθεΐ μακρά συ¬
  νεσισ. *άπό «δημοκρατίας»
  ϊράζειςτής λεγομένης Έλ-
  νκης Βασιλευομένης Δη¬
  μοκρατίας.
  θά σταματήσω στή νέα ύ·
  ϊό μελέτη άνελεύβερη καί δι-
  «αχορική πράξη γιατί σ.ρέ-
  ΐ>εται ένάντια στή μεγαλύτε-
  ρη μάζα τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ
  την Άγροτιά.
  Ή άνελεύθερη αυτή καί
  άντισυνταγματική πράξη εί¬
  ναι ή έπέκταση τής «έξυγι-
  4νοεως»]στο προσωπικό καΐ
  "Ις αΐρετές διοικήσεις των
  Γεωργικών Συνεταιρισμών.
  θέλουνε δηλαδή νά βόλου
  νέ χέρι -τοθς Γεωργικούς Συ
  'εταιρισμούς. θέλουνε νά βά
  λε χέρι στά οΐκονομικά
  άγρότη, στήν άποθήκη
  τοθ άγρότη, γ-ατί τέτοιος εί¬
  ναι ό συνεταιρισμός τού, ή
  άποθήκη τού καί τό παραδο-
  σάκουλό τού.
  Ή άγροτιά πάνω στό Συν-
  ταγματικό δικαΐωμα «τοθ Συ·
  νεταιρΙζεσθαι> έ'φτιαχνε τούς
  Γεωργικούς Συνεταιρισμούς
  της καί τίς Ένώσεις των Συ¬
  νεταιρισμών της.
  Στά συμβούλια προσπα-
  θοθσε κάθε φορά νά βάζει
  τούς πιό καλούς άπό τούς
  «υνεταίρους πού τούς διάλε
  γε μέ έκλογές.
  Έτσι, σιγά σιγά, ή Άγρο¬
  τιά ξεξυπνοθσε καί εβελτίω-
  νε καί επροστάτευε τα οΐκο-
  νομικά τους συμφέροντα.
  "Ομως αύτό τό ξύπνημα
  τής άγροτιδς δέν άρέσει κα-
  θόλου στούς έχτρούς τοθ
  λαοθ. Δέν τόν θέλουν τό λαό
  νοικοκύρι στό Συνεταιρισμό
  τού. Τόν άγρότη τόν θέλουν
  άπομονωμένο μαραμένο, ά
  παθλιωμένο καί ύποχεΐριο
  στίς όρέξεις τους.
  Π' αύτά χαλκεύουν την
  πράξη πού προβλέπει τάχα
  την €έξυγίανσιν» των Συνε¬
  ταιρισμών άλλά στήν πραγ¬
  ματικότητα σκοπό εχουν νά
  διώξουν άπό τα Συμβούλια
  τούς διαλεγμένους άπό τούς
  συνεταίρους συμβούλους καί
  θά βάλουν στή θέση τους άν-
  νρώπους δικούς τους, δηλαδή
  δργανά τους,άνθρώπους στε-
  ρουμένους τής έμπιστοσύνης
  των συνεταΐρων, άνθρώπους
  άντΐθετους πρός τό πραγμα-
  τικό συμφέρον τοθ συνεταιρι-
  μσένου άγρότη.
  Ή πράξη αυτή έρχεται νά
  δώσει τή χαριστική βολή στό
  συνταγματικό δικαίωμα τοθ
  συνεταιρίζεσθαι.
  Μά ή Άγροτιά δέν θά δε-
  χθεΐ σέ καμιά περίπτωση νά
  διοικοθν τίς Ένώσεις των
  Συνεταιρισμών της οί διορι-
  σμένοι άντιπρόσωποι των
  έμποροβιομηχάνων.
  Θά παλαίψει μ έ κάθε μέσο
  γιά νά προστατέψει τό δΐκιο
  της. Κι' αύτό άς τδχουν ύπ'
  δψη τους δσοι νομίζουν πώς
  μποροΰν νά τα βάλλουν μέ
  τα 60 ο)ο τοϋ Έλλην. Λαοθ.
  ΑΝΤ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
  ΤΟ ΟΙΚΤΡΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
  ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ"
  ΦΡΟΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΚΥΒ)ΣΗ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ
  'Από τη Θέση μα3
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΡΧΙΑΗΜΙΟΙ
  ΟΙ κειτηγορούμενοι πρβσπλββιν
  *,ΐ« κκΐ «ύβάδε,ς «α»......
  **β Έλλην,*. -»« '
  «'«ί«ρ. την «γαν«*τηση
  *«· Α,κασχηρίο, καρά την «ντ θετη
  Ή τίι τταράστκση τή« «βλιτικης "Τ"·™, γ ή φΜν<ι καστήριο άφήρΒ« την δυνκτώτητοι ν« ακουββε. η Φ« Μ«ν«λβνήσβ«, ί, φ«νίι τδν βυμ**»ν· Ό Κρητός λ«*ς 8χ«. την « ί«°η ν γΗληματίβς. τα χιτλεοιχα αυτ« «αί τόαα βύματα ""* ί, μ6νη δίκκιη * ςέ βάνατβ. Άν ,. Δ,κ«στ»,ρ.β 6έν πράξη τί,ν π«λλ«ϊκίι ΈΒ,Τρ·«·υ. ΰν β Ι «ίμβ- βΙνοι« π τβυ ^ ΚΥΠΡΟΣ Εθνική άντιπροσωκεΐα πού -ι ολόκληρο το λαο 'υ πρόκ&ται νά μετα- Λθνδΐνο γιά νά διαδη- ίέν Ικοτ- β« είναι Κοπτικοδ των άγγλ'κών αομ- ΤΑ ό Ρό .-, άζΐωση τοΰ Κυπρια νά ένωθεΐ μέ τόν υπό "■■ ' λαό στό πλευ- .(__,,^ Κύπρου. . άξΐωση άπό τούς Ι^ς τής Ελλάδος νά έκ- πειά τήν τακτική Ηνωμένον Εθνών τό τής Κύπρου. Ο άγγλικός Ιμπεριαλ σμός μέ τ1ς τελευταϊες έκδηλώσεις τού νιΊ την Κύπρο φ νεοώνει τιόσο ίπ τακτικό είναι τό καθήκον της Έλλάδας. Κάθε παρώλε ψη, κά¬ θε άδιαφορία αποτελεί £γκλημα Ιθνικό. ΑΘΗΝΑ 1 (ίδ. τηλ)μα).— "Η έπιχειρηθεΐσα κατ' έντο λή των Άγγλων άπό τόν Βα σιλέα προσπαθεία γιά νά συμπτηχθεΐ πλατύ κυβερνη- τικό άντικομμουνιστικό μέτω- πο τής δεξιθς καί τοθ κέν- τρου κατέληξε σέ οίκτρό ναυάγιο. Στή χθεσινή παρασυναγω γή των ήγετών των κομμά¬ των τής ψευτοβουλής υπό τήν προεδρεία τοθ Βασιλέως. Ό Βασιλεύς έκαμε ί-κκληση στούς άρχηγούς ν/ά συνεργα σθοθν, τονίσας δτι δέν πρό- κειται περΐ ευρυτέρας νομι μωτέρας συνεργασ(ας άλλά περΐ συγκεκριμμένου έπεΐ γοντος προγράμματος. Πρέ πει νά σημειωθεΐ 8τι δ Βασι¬ λεύς άποδέχεται τή θεωρία τοθ Τσαλδάρη περΐ τής πραγ ματικότητος τής 31 Μαρτίου καί δέν δέχεται τήν άπομά· κρυνση τοϋ δόγματος τής πλειοψηφΐας. Τελικά ή παρασυναγωγή έπισημοποΐησε πανηγυρικά την άδυναμΐα των έθνικο- φρόνων κομμάτων νά συγ κροτήσουν κυβερνητικό μέ τωπο. Ό Σοφούλης καθώρισε σα φέστερα τίς γνωστές άιϊό- ψεις τού τονίσας, δτι προκει- μένου νά βγεΐ ή χώρα άπό τό άδιέξοδο έπιβάλλεται ή αναθέση τής πρωθυπουργΐας στόν ΐδιο καί νά έφαρμοσθεΐ πολιτική κατευνασμοθ. Ό Τσαλδάρης επέμενε στίς άρ- χικές άπόψεις τού άρνούμε- νος όπωσδήποτε νά έγκαια ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟ |1.-Ό κ. Σοφιανό- πουλος έδείπνησε χθές μέ τόν κ. Μακ Μίλλαν, πρώην Συντηριτι- κόν ύπουργό. Επηκολούθησε συ ζητήση πάνω στά έλληνικά ζητή ματα. ΛΟΝΔΙΝΟ 2.—Στίς Έκλογές γι ι τήν Συντακτική Συνέλευση τής Σλοβενικης Λαϊκής Δημοκρα τίας τό Έθνικό Μέτωπο συγκέν- τρωσε τα 95,87 ο)ο των ψήφων. ΑΘΗΝΑ 1.—Ή αστυνομία τής Ρώμης ουνέλο^ε 2 δνδρες κοί 1 γυναϊκα ώς ένόχους τής προχθε- σινής έπίθεσης μέ βόμβα κατοτής Άγγλικής πρεσβείας στή Ρωμη πού εΐχε σάν άττοτέλεσμσ τήν καταρεύση τοθ 1ου καί 2ου όρό ψου τής Πρεσβείας. ΑΘΗΝΑ 1. - Ή Γαλ. Άρχαι- ολογική αποστόλη άνακάλυψε κάτω άπό τό Ναό τής Άρτέμιδος στή Πήλο' άποθήκη μέ (ερα άνα- θήματα τής έΐιοχής τού 16ου εί- ώνα π. χ. πού άποδεικνύουν τίς σχέσεις τής λατρεί-ς στή Δήλο μέ τή κρητομινωϊκή θρη. σκεία. ΛΟΝΔΙΝΟ 1. — Ό πρόεδρος τοθ Βρετ. Ίνστιτοθτου Μηχανών άνακοίνωσε 8τι κατασκευαστηκε μηχανή-ήλεκτρονικός έγκαΐφαλος ποθ λειτβυργεΐ όπως τό ήμιαυτό- ματο τμήμσ τοθ ανθρωπίνου έ- γκαιφσλου. Μπορεϊ νϊ λύση προβλήμστα σέ λίγες ώρες. "Αλ λη μηχανή μττίρεί νά παίξει σκάκη- ΑΘΗΝ^ 1. — ΟΙ λεωφορειου- χοι Ά9ηών κήρυξαν 24ωρη άπε ργία σήμερα τό πρωΐ. Τό Διοικ Συμβούλ ο τής όμοσπονδίας ΒΊ διωχθή γιστί £έν εΐδοποΐησε έ- γκαΐρως τίς άρχές. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 'ΕΑΕΥΒ^ΚΡΗΤΗ, Έκπσί δ ε υ σ η καί σχολεΐα στό Νομό "Ηρακλείου. Μιά μεγάλη £ρευνα τής Εφημερίδος μας. λεΐψει τήν έξουσΐα. Τό τρΐο τής ΕΠΕ παρεκάλεσε τόν Τσαλδάρη ν" άποσυρθεΐ τής προεδρεΐας, δεχόμενος νά συμμετάσχουν σέ κυβέρνηση υπό έξωκοΐνοβουλευτική προ- σωπικότητα. Μετά τή διαπι- στωθεΐσα ό Βασιλεύς συνέ¬ στησε νά συναντηθοϋν πάλι οί άρχηγοΐ καϊ νά προσπαθή σπυν νά συμφωνήσουν. Ό Σοφούλης εδήλωσε δτι άρνεΐται νά συμμετάσχει σέ νέα ποοσπάθεια. Ή σύσκε- ψη ή όποία καθωρΐστηκε ι ό άπόγευμα χθές ανεβλήθη γιά σήμεραζστίς 11. Σ" αυτήν θά συμμετάσχουν μόνο τό τρίο τής ΕΠΕ καί ό μισθοφόρος Ζέρβας. Ή ΕΠΕ ύπηγόρευσε άνα βολή καί τήν άναγκη νά προ ηγηθοθν όρισμένες προσυνεν νοήσεις. Πραγματικά τό ά- πόγευμα τό βράδυ έγιναν άλλεπάλληλες συναντήσεις των τριών ΕΠΕ μέ τούς φίλους τους. Τό άποτέλεσμα δμως ήταν άντί συμφωνίας νά προκύψουν διαφωνίες καί μεταξύ τοθ τρ(ο. Ό Βενιζέλος πιέζεται Ιδί¬ ως άπό τούς Κρήτες βουλευ- τές νά άρνηθεΐ νά συμμετά· σχει. Ό Παπανδρέου πιέ¬ ζεται νά συμμετάσχει. Ό Κανελλόπουλος ύποοτηρΐζει τόν Βενιζέλο. Ό Παπανδρέ¬ ου γιά νά δικαιολογήσει την προετοιμαζόμενη ύ.ιαναχώ- ρηση έπιρρίπτει τήν εύθύνη τής άσυμφωνΐας στό Σοφού¬ λη. Ή σύσκεψη τοΰ τρίο καί Ζερβά θά έπαναληςρθεΐ σή¬ μερα τήν δεκάτην. Πάντως οήμερα θά άπο· σαφηνισθεΐ ή κατάσταση τής είσόδου τής ΕΠΕ στήν κυ¬ βέρνηση Τσαλδάρη είτε στή διακοπή συνεννοήσεων όπό- τε 6 Τσαλδάρης θά προχω ρήσει στόν άνασχηματισμό καί τήν άμεσο σύγκληση τής βουλής. ΑΘΗΝΑ 2.—Σήμερα τήν 1η πρωϊνή εξεδόθη ανακοι¬ νωθέν των Βενιζέλου, Πα¬ πανδρέου, Κανελλοπούλου καί Ζερβά, πού άναφέρει δτι οί διαπραγματεύσεις εναυά¬ γησαν γιατί ό κ. Τσαλδάρης έπιμένει στήν άξΐωσή τού νά κρατήαει γιά τό Λαϊκό Κόμ- μα τα ύπουργεΐα των Εξω¬ τερικών, Στρατιωτικών καί ΣυντονισμοΟ κι' Ιτσι αύτά θά άποκλεισθοθν άπό τούς κυριώτερους τομεΐς τής κυ βερνητικής δράσεώς. Ό κ. Τσαλδάρης σέ άνα· κοινώσεις τού σέ δημοσιογρά φους έπιρρίπτει τίς εύθύνες τής άποτυχΐας στήν άντιπβ- λίτευση πού—δπως εΐπε—* βρήκε τό έπιζητούμενο πρό- σχημα γιά νά ματαιώσει τή συμμετοχή της στήν Κυβέρ¬ νηση. Σέ ερωτήση γιά τήν έζέλι- ξη τής Κυβερνητικής κρίσης άρνήθηκε νά απαντήσει. Οί κυβερνητικαί κθκλοι λέγουν δτι οί προτάσεις τοθ κ. Τβίϊλ δάρη δέν εΤχαν τή μορε>ή τε-
  λεσιγραφικής άξΐωσης καΐ έ-
  πομένως διατηροθν μικρά έλ·
  πΐδα γιά έπανάληψη των δια-
  πραγματεύσεων αν έκδοβεϊ
  ανακοινώση πού νά βηλώνει
  την παραχωρήση των υπουρ¬
  γείων των Εξωτερικών καΐ
  Στρατιωτικών στήν Άντ.ι~·—>
  λίτευση.
  Σημειοτέον *τι καθ' βλη τή
  χθεσινή ήμέρα είχον γίνει 3
  συσκέψεις των πολιτικών άβ-
  χηγών στίς 11 π. μ. στίς 7,30
  μ. μ. καί ΙΙ,ΙΟ' μ. μ χωρίς
  τή συμμετβχή τού κ. Σοφού¬
  λη, ό δέ κ. Πιπινέλης εΐχε
  διαβιβάσει τήν σύστασιν τοθ
  Βασιλέως ν,ά κατ.αλήξουν έν-
  τ ' ς τής σήμερον #
  νΐα.
  ΕΝΩ ΑΝΕΒΑΙΙΜΕΙ Ο ΤΙΜΑΡΙΟΜΟΣ
  Οί Δια νομέ5 ΕΙΝΑΙ ΑΩΡΟ ΑΑ^ΡΟ
  ΧΟΡΗΓΟΥΝΤ^Ι ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΑΝΑΚ,ΡΙΒΕΣ
  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΡΟΙ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑ1 ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ __'
  Τ Ι Π Ρ Ε Π Ε Ι ΝΑ Γ Ι Ν £ Ι
  2ο
  Εΐδαμε.χθές πώς τό ποσοστό
  έκείνων πού χαρακτηρίσθηκαν
  σάν ά'ποροι είναι πολύ μικρότε-
  ρο τοϋ πραγματικοΰ. Όμως αύ
  τό δέν είναι ή μόνη ελλειψη
  πού παρουσίασαν οί έπιτοοπές
  πβύ άνάλαβαν την καταγραφή
  τους.Σήμερα άκούγονται πειρά-
  πονα πώς στούς καταλόγους
  των άπόρων ύπάρχουν καί άτο-
  μα πού δέν είναι ά'ποροι καί
  πού παρεισέφρυσαν άπό μερο-
  ληψία των επιτροπών Φυσικά
  τό Κέντρον Κοινωνικής Προ¬
  νοίας φαίνεται πρό,θυμο στό ν'
  άκούσει τα παράπονά των αδι¬
  κουμένων. Ή γραφειοκρατική
  όμως τακτική στή λύση κάθε
  άτόπου, ένστάσεις σέ διάφορες
  έπιτροπές χρονίζουν την έξάλει
  ψη μιάς γενικώτερης άδικίας
  πυύ πιθανόν νά ύ/τάρχει. "Αλ-
  λωστε πρέπει νά έχουμε ύπ' ό¬
  ψει μας ότι τα παράπυνα αύτ«
  δέν δημιουργήθησαν άπό αΐσθη
  μα φθόνου γι* αύτούς πού έ-
  χυυν κάρτες άπορίας μά άπό
  την συναίσθηση τής άδικίας
  πού γίνεται σέ βάρος τους γιατί
  ένώ πραγματικά είναι ά'ποροι
  δέν όιαθέτουν κάρτες άπορίας.
  Ή λύση λοιπόν τοΰ ζητήμα-
  τος βρίσκεται στήν αυξήση τού
  ποσοστού έκείνων πού πρέπει
  νά θεωρηθοΰν σάν ά'ποροι,
  πρ«γμα πού πρέπει νά λυθεΐ
  σύντομα άπό τίς ϊδιες τίς έπι¬
  τροπές των ένοριών μέ τήν
  πρόσληψη στούς καταλόγους
  των άπόρων, όλων έκείνων πού
  ένώρΐναι άποροι δέν συμπεριε-
  λήφθηκαν, καθώς έπίσης και
  μέ την διεύρυνση των επιτρο¬
  πών και την συμμετοχη σ' αύ-
  τές καί άντι-προσώπων των λαϊ
  κων δργανώ·εων. Γισ,τί τοτε
  μόνο θά έξαληφθεΐ α*πά τίς έ-
  πιτροπές των ένοριών τό μειβ-
  νέκτημα που ,εχουν νά πα·ου-
  σιάζονται μονόπλευρες σ,τό λαο
  καί νά τίθεται ^σέ άμφιβρλία ή
  εύθυκρισία τους.
  Ή διαφορά πβύ ύπάοχβι ά-
  νάμεσα σέ κείνο-υς ^ιβΰ Ιχουτ
  κάρτες άπορίας καί '^σέ ί^ίνβυς
  πβύ δέ,ν Ι^υν.εϊν,αι ί^ιλ. περί
  17 " '■' ' Διαφοοα δηλαδή
  π^Λυ μικρη καί που ;■$«','ένόμι-
  ζε κανένας πώς δέν ,δ^αιολο-
  γεΐ τόν όλο θόρυβο πού' γίνε¬
  ται^ γιά τήν αποκτήση της.
  Όμως καί τό γ,εγονός αύτό
  δείχνει σ' όλη της τή' μεγαΧ^-
  πρέπεια τό μέγεθος της άπο(}ί-
  (Συνέχεια αΐή 2η λ(1)
  Η ΒΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ^
  Χ ΡΥΣΟΠΗΓ Η
  ΠΕΙΝΑ, ΕΞΛΘΛΙΩΣΗ ΚΑγ ΚΡΔΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
  ΕΝΟΟΧΕΙΜΩΝΑΣΠΡΟΒΑΑΑΕΙΑΠΕΙΑΗΤΙΚΙΙΣ
  Ή Χρυσοπηγή ή Μεσκινιά εΐχε
  άπασχολήσει, πολλές φορές τώ
  ντόιΐιο τύπο καΐ τούς σ'ομφώ-
  δεις προπαγανδιστές τής παλη-
  άς άριστοκρατικής φιλανθρωτιί-
  ας. Ποσα δέν εΐχαν λεχθεΐ γιά
  ούς «δυστυχεΐς» άνθρώπους,
  .ούς «κσϋμένους», πού κατο-
  κοϋν μέσα στίς «άπαίσιες σπη-
  λιές», οί χριστιανο'... κ-η τόσσ
  αλλα γλυ όλογα καΐ κλάμματαϋ
  Τό άπο έλεσμα ήταν λίγες κα-
  ραμέλες τα Χριστούγεννα καί
  :ή Πρωτοχρονιά, £να συσσίτιο
  :ό Πάσχα καΐ άλλα πολλά 54-
  κρυα.
  "Ετσι βεβαία δέν λΰθηκε ποτέ
  ίό ζήτημα των τρωγλοδυτών τής
  Χρυσοπηγής κι' αύτό θαλεγε κα
  νεΐς,νιά νά μή χσλάσει ή κοινω-
  νική μας άρμονία ή γιά νά μή
  άχρειστευθεΐ Μνο φιλανθρωπικό
  σπόρτ τοθ «καλοΰ κόσμου»!!
  Ή σημερινή δμως κατάσταση
  τής Χρυσοπηγής, μπορεϊ νά σκι-
  αγραφηθεϊ μέ λίγες γραμμές σέ
  μιά πραγματικά φρικιαστική εΐ-
  κόνα.
  Προάστειο μέ π^ντακόσι-ς κα-
  τοικίες πού κατά τό Μνα τέταρ-
  το είναι σπηλιές κοί κρύο λα-
  γούμια. ΟΙ δρόμοι τού εΐνα σέ
  πρωτόνονη κατάσταση πού καμ¬
  μιά φορά περπατώντας, £χεις
  την ένιύπωση πώς κάνεις άνα-
  ρήχηση σέ βουνό. Συνήθως δ-
  ταν δέν τούς ξέρεις. μπορεϊ νά
  βρεθεΐς ξαφνικά πάνω στά δώ¬
  ματα ή στίς αύλές των σπιτ ών.
  Ό μοναδικός ϊσιος δρόμος
  πού ύτάρχει στή Χρυσοπηγή ει-
  να κι' αύτός κατεστραμένος
  σέτέτοιο βαθμό ποθ τα λεω·ο-
  ρεια της συγκοιν^νίας των άνα-
  τολ κων προαστείων δέν δβνρν-
  ταινϊ συμπεριλάβουν κ-^1 την
  Χρυσοπηγή στό δρομολόγιότόυς
  Μ Χρυσοπηγή |χει τελείως 4γ-
  κατ^ληφθεϊ άπό τό Κρ-ττος.'
  Τα σκοοπίδια γέμισαν τούς
  καΐ δηλητηριάζουν μέ τις ανο.
  Ουμι^σεις τους τό γύρω κόσμο.
  Π^____ -ν ...
  κουβαλουσαν στό δρόμο -βπου
  φορτωνοίταν βτά κάρρα γ& πέ-
  ταμα. ^
  (Συνέχεια στή 2η σελίδα)
  Α
  <£ΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΜ» "ΕΑΕΥ8ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ,, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΑΜΑΤΑ Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερον «Ρεββχα» Την Δευτέρα: «Τ« άκρβγιάλι της άγάπης» Προσεχώς: «Λαϊκβί 'Εκδικηταί.» ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑϊ (Χειμερινός Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς «'ΑνϊμββτρβΙυλβς τοΰ χβρβϋ» Αθριο: Ώρα 2 μ. μ «2«ι·ϋν·ς συμμβρίτπς» Ώρα 4—12 μ. μ. «'Ανβμβστρέβυλβς τοϋ Χοροΰ» ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΥΡΙ λΚΗ: 3 Νοεμβριού ΙΟμ.μ «Κοβυτσά» διά μέσου Χανίων ΓΡΙΤΗ: 5 Νοεμβριού 8 π. μ. «Ελένη» δ ά μέσου Χανίων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ» βίασος Παλιιολόγου ν Σύμπραξις Π. ΞυνοΟ—Σ. Μο· Χούση. Πρωταγωκίστρια Ήλί" τρσ Βάχλσ. Σήμεοον ώρσ 10 τό κοινωνι¬ κόν άριστούργημα ή μάστιξ των κοινωνικήν προλήψεων. ΤΌΘΛΝ·ιΣΙΜΟ ΦΙΛΗΜΑ ή κλασσική, ή μεγάλη έτιτυχία τοθ θιάσου. Διανυκτερεθον Φαρμακείον Γ. Γβπΐσάκη (Κέντρον) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Γνωστοτιοιεϊται συμφώνως πρός τό άρθρον 1369 τοθ Άστι- κοθ Κώδ κος δτι ό Μιχαήλ Άνα- στασιάδης τού Προδρόμου καί τής Άναστασίας τό γένος Βασι- λειάδβυ έκ | Παλτϋ Βερροίας Μακεδονίας νυν στρατιώτην καί ή Βασιλεία Μανιαδή τοθ Γεορ- γίου καΐ τής Μαρίας τό γένος Παναγιωτάκη έκ Πόρου "Ηρα¬ κλείου μέλλβυσι νά ϊλθωση είς γέιμον έν Πόρφ "Ηρακλείου. ΤΙ ΣΗΗΑ1Ι ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ Ή οΕκογένεια τοθ "Εμμ. Πυθα- ρουλσκη θεωρεϊ υποχρεωθή της νΛ ευχαριστήση καί διά τ·0 τΰ- που, ολυς δσοι συμμερίσθηκαν τό βαρθ πένθος της συγγι,νεΐς $κοί φΐλους, γ ά την άπώλεια τοθ υί- οθ της Γεωργίου, Ιδιετέρως δέ τους Φίλους τοθ αποθανόντος, καθώς καί τόν Ιατρόν κ· Ευάγγε¬ λος Χατζάκην καί τό ττροσωπικόν τοθ νοσοκομεϊου, διά τό ένδιαφέ- ρον καί τίς προσπάθειες πού κα¬ τέβαλον δηως των σώσουν. Ή βαρυκενθοθσα οίκο>έ^εια.
  Έμμ. Π»9α·ουλάκη
  Ήλέκτρα
  ΣΗΜΕΡΟΝ.
  Παραστάσε ς άπό ώρα 5 μ.'μ.
  ΡΕΒΕΚΚΑ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  "Ενα έξαιρετικό £ργο
  Τ
  Τ
  ΑΚ
  ΣΑ
  ΟΓ ΑΛ
  Α Π Η Σ
  | Μέ την Πατρισίετ Ρόκ
  Την Πέμπτην ΣΟΒ-ΦΙΛΜ
  ΛΑΤΚΟΙ
  ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ
  ι ΒΙίΜ!ΟΠθΛΕΐ(5Ν
  ΒΓΒΑίΑ · ΓΡΑΦΙΗΗ ΥΑΗ
  ΟΔΟΖ 1Θ66 *' ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ* τηλ.3-73
  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ!
  Η ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΤΟΝ ΑΓΟΝΙΣΤΟΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΧΕΣ
  Πάνε σχεδόν δυό μήνες τοό-
  ρα πού κρατοϋνται στό τμήμα
  μεταγωγών τής πόλης μας φυ-
  λακισμένοι σάν τούς χειρότε-
  ρους έγκληματίες οί συναγωνι-
  στές Νικόδ, Κριτσωτάκης καί
  Κωστ. Πετράκης.
  Κατά των άποφάσεων τής
  Έπιτροπής Ασφαλείας πού
  διατάσσ«ι τούς έκτοπισμούς
  των άσκήθηκε προσφύγη στή
  δευτεροβάθμιο έπιτροπή στά
  Χανιά.
  Στό μεταξύ αύτό γίνηκαν μα
  κρές συζητήσεις άπό τό λαό πά
  νω στή σκοπιμότητα καΐ τούς
  λόγους πού προκάλεσαν αύτούς
  τούς έκτοπισμούς.
  Διαπιστώθηκε στίς συζητή-
  σεις αύτές πού πήραν μέρον
  συμπολίτες όλων των πολιτικών
  άποχρώσεων ότι κανένας λόγος,
  καμιά άνάγκη δέν ύπάρχει στό
  νομβ μας πού νά δικαιολογεΐ
  τέτοιες διώξεις. Γιατί στό νομό
  μας Ιπικρατεΐ ήσυχία καί τάξη
  παραδειγματική σέ όλη την
  Έλλάδα. Καί ή άριστερά πα-
  ράταξη είναι έκείνη πού μαζί
  μέ τόν άλλο δημοκρατικό πλη-
  θυσμό τού νομοϋ, διαφυλάττει
  αυτή την τάξη, σέ πεΐσμα των
  Κυβερνητικαί εκπροσωπών.
  Γι' αύτό τό λόγο ακριβώς οί
  ανωτέρω εκτοπισμοί δέν δύναν-
  ται μήτε σάν προληπτΐκό μέτρο
  νά δικαιολογηθοϋν άφοΰ δέν
  ύπάρχει κανένας κίνδυνβς δια¬
  σαλεύσεως τής τάξεως καί άπό
  την πλευρά των πολιτικών πα-
  ρατάξεων.
  "Υστερα ή εν προκειμένω
  δίωξη στρέφεται εναντίον άγω-
  νιστών πού δικαιοϋνται λόγω
  των ύπηρεαιών τους πρός την
  Πατρίδα, νά τύχουν κάθε σε-
  βασμοϋ άπό εκείνους πού ή κα
  κή μοΐρα τνς Ελλάδος τούς
  εφερε στήν εξουσία. Εϊδικώτε-
  ρα μάλιστα τοΰ ενός άπό αύ¬
  τούς τβϋ συναγ. Πετράκη ή
  δράση είναι γνωστη |καί έξ<» άπό τα σύνορα τής χώρας ώστε ή δίωξής τού δλότελα άδικαιο- λόγητη μάλιστα όπως είναι, ν' αποτελεί πράξη αύτόχρημα άν- τεθνική. Οί σοβαροί αύτοι λόγοι μαζί μέ τό ένδιαφέρο τοΰ λαοΰ .τού εκδηλώθηκε ζωηρότατο γιά τούς έκτβπισμούς αύτούς, εδω- σαν την έλπίδα μιας έπιβεβλη- μένης έπανορθώσεως.Οί άρμό- διοι όδηγούμενοι κ«ί άπό τό λαϊκό ενντικτο πού λέει δτι άπό κάτι τέτοιες διώξεις μονά- χα ΚΑΚΟ μπορεϊ νά προέλΦει ΐσως ν' άντιληφθοϋν τό ά'δικο καί ά'σκοπο των εκτοπισμών καί νά θελήσουν νά τό έπανορ- θώσουν. "Ο Νομάρχης μας κ Μιχ. Σγουρός πού σάν ΙΙρόεδρος τής Έπιτροπής °Ασφαλ§ίας πρωτοστάτησε στά μέτρα αύτά φέρει την εύθύνη άπέναντι τού λαοΰ καί όφβίλει ν' άκούσει τή φωνή τού. Γιατί ή φωνί) αύτη τοΰ λαοΰ είναι έκείνη πού έξυ- πηρετεΐ τούτη τή στιγμή την δημοσία τάξη καί άσφάλεια στό νομό μας. Καί δφείλει ώς έκ τούτου ό Νομάρχης νά γί- νει πιστός εφαρμοστής καί διερμηνβύς πρός τούς άρ- μοδίους τοϋ κοινοϋ αύτοϋ παλ· λαϊκοΰ αϊτήματος. "ΣΤΗΗ ΕΑΑΑΑϋ ΚΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΦίϊΙΪΜίϊ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤιΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΥΑΑΑ! ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟ 1 (ϊδ. ύπηρ.)— Ό Έργατικός βουλευτής κ. Ούΐλκις σέ μακρό ά'ρθρο τού στήν έπιθεώρηση «Τριμπιούν» σχετικά μέ την εξωτερική πολι- τική,τοΰ Έργατικοΰ Κόμματος γράφει δτι ή σιωπηλή άποδοχή τοΰ λόγου τοΰ κ. Μπέβιν στή Βουλή των Κοινοτήτων είναι ενδεικτική τής ψυχρότητος τοΰ κόμματος έναντι τής έξωτερι κης πολιτικής πού άκολουθεΐ ται σέ συνεργασία μέ το Συν- τηρητικό κόμμα άπό την Έρ- γατΐκή κυβέρνηση. Σκοπός, γρά φεΐ των Συντηρητικών είναι νά άντιταχθοΰν κατά τής Ρωσί άς μέ ενιαία «γγλική καί ενι- αία άμερΐκανική πολιτική. Ή πολιτική των Συντηρη- ρητικών πού έμφανίζονται σάν θιαοώτες τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας είναι ψευδής καί δχι εντιμη. 'Όσοι θυμοΰνται την βεβαιωση τοΰ κ. Τσ δτι αν ήταν Ιταλός θά φασιστας, ενθυμούνται καί την υποστηρίζη τηρητικωνστίδ Βόριδα τής Βούλγαρι^!? Καρόλου τής Ρουμανία °? -Αλέξανδρον- κ«ί τΤ^ τινοβιτς ^της ΓιουγκοσλιΖ καί τού Μετ«ξά !*«-1^ Συνεχιζοντας ό κ. Οΰ«ν, κατ^νορεΐ την ^«λ^τιχή ΐο0Χς Μπεβιν ως Ιπηρεαζομεν ^ τους Συντηρητικούς Ηα{ «? νηθεΐσα τίς σοσιαλιστικέ τευθύνσεις καί σ- στήν ^Τουρκία, την κα1η^ 'Αί>°βικό "όσμο'. υ
  κ. Ουιλκις τονίζει δ'τι -ήν -τ
  σπανία καί στήν Έ λ λ ά
  δ α κυ ρ ι α ρ χεϊ 5 ]
  ?;τ - ϊ ί «λήΥ
  ζητεί άπο τον κ Μπέριν
  μεταβαλει πολιτική.
  II
  ΝΕ* ΕΒΝΟΣΥΝΕΑΕΥΣΙΤΗι ΒΟΥΛΓΑΡΗ
  ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟΑΔΩΡΟ
  (Συνέχεισ άτό την 1η σελίδ ι)
  άς καί τής άνέχειας πού βυν-
  θλίβουν τα λαΐκά στρώματα
  τής πόλης μας.
  Οί κάρτες άπορίας στή πραγ
  τικόοητα καταντοΰν δώρο ά-
  δωρο γιά τούς απόρους μας.
  Άφοϋ είναι ύποχρεωμένοι
  νά πληρώνουν τα τρόφιμα εις
  την ιδία περίπου τιμή πού τα
  πληρώνουν καί οί μή ά'ποροι.
  Οί τιμές πού ϊ'χουν καθορι¬
  σθή καί γιά τούς απόρους καί
  ιά τούς μή απόρους είναι άπα
  ράδεκτες. Σέ όρισμένες Λερι-
  πτώσεις τα χορηγούμενα ειδή
  πληρώνονται άκριβώτερα άπ'
  5τι κοστίζουν καί σ' αύτό τό έ-
  Ιεύθερο έμπόριβ!
  Όπως λ.χ. ή μπομπότα πού
  μέ τό δελτίο χορηγηγεΐται πρός
  "ιραχμάς 860 κατ' οκά ένώ στό
  λεύθερο έμπόριο κοστίζει μό-
  /ο 700. Ή βρώμη πληρώνεται
  40 δηλαδή δσο καί στό ελεύθε
  ο έμπύριο. Έπίσης καί οί φα
  σολες πληρώνονται στήν ιδία
  ιμή τοΰ έλεύθερου έμπορίου.
  Ωστε λοιπόν καί ή ωφελεία
  πού προκύπτει άπό την φτηνή
  ιμή τού σιταλεύρου καί τής
  ι ζάχαρης σχεδόν έξαναμίζεται
  |άπ' τίς άκριβώτερες τιμές ά'λ
  λων εϊδών "Ετσι όμως οί δια-
  νομές χαταντοΰν στήν πράξη
  δώρο άδωρο καί δέν Ικπληρώ-
  νεςαΐ ό σκοπάς γιά τόν όποΐο
  ' γίνονται. Παρολείπουμε άκόμη
  τό Ιξαιρετικά σοβαρό γεγονβς
  δτι τα χορηγούμενα ειδή είναι
  1 πολύ έλάχιστα συγκρινόμενα μέ
  | τίς άνάγκες τοϋ πληθυσμοΰ σή
  'μερα.
  Αύτη είναι ή κατάσταση σή-
  μερα των διανομών. ΝομΙζου-
  με ότι πρέπει νά ληφθούν σύν-
  τομα ριζικά μέτρα γιά την αν¬
  τιμετωπίση της.
  1ο) Νά πυκνωθοΰν οί δι«-
  νομές καί νά αύξηθοΰν οί χο·
  ρηγούμενες ποσότητες.
  2ο) Ν3 αύξηθεΐ τό ποσοστό
  των άπόρων τόσο στήν πόλη
  δσο καί στά χωρία.
  3ο) Διευρυνθή των επιτρο¬
  πών μέ τή συμμετοχή άντιπρο-
  σώπων άπ° τίς λαίκές όργα-
  νώσεις καί
  4ο) Τα χορηγούμενα ειδή
  νά δίνονται στούς άιόρους δω-
  ρεάν καί γι« τούς υπολοίπους
  σέ χαμηλές τιμές.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 1 (18. ύπηρ.).—
  Τό ΐΡώϋτερ» πληροφορεΐται
  άπό τή Σόφια δτι ή νέα Βουλ
  γαρική Συνέλευση Θά συνέλ-
  θει στίς 7 Ν)βρΙου. Ό Βούλ-
  γαρος Πρωθυπουργός Κΐμων
  Γεωργήεφ εξέφρασε την έλπί
  δα δτι μέ την νέα Έθνοσυνέ
  λευση ή Βουλγαρία θά δυνη-
  θεΐ νά άποκαταστήσει καλλί-
  τερες σχέσεις μέ τα άλλα
  κράτη. Τό κύριο έργο τής ε¬
  θνοσυνελεύσεως, προσέθεσε,
  θά είναι νά έπεξεργασθεΐ τό
  νέο βουλγαρικό Σύντανμα
  πού οΐκύριεςγραμμέςχο^.
  Χούν έγκριθεΐ ήδη άπό ^
  λαό κατά τό δημοψήφ{σμβ
  τής 8ης Σ)βρ[ου στό οποίον
  ή πλειοψηφ(α κηρύχθηκεύπέρ
  τής Δημοκρατίας καί έναντι-
  όν τής Μονσρχ(ας.
  Μεταξύ των μελών τής Έ
  βνοσυνελεύσεως είναι 50 γυ·
  ναΐκες πού άνήκουν οί τιερισ
  σότερες στό Κομμουνιστικό
  Κόμμα.
  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΕΜΟΜΕΜΟΙΚΑΤΕΡΧΟΜΤΑΙ Ι£ ΓΕΙΙΙΚΗ ΑΠ ΕΡΓΙί
  ΙΗΙΙ1ΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΛΚΟΙΗΟΣΗ
  Άναλαμβάνω νά φυτεύσω
  ,έ ελαιόδενδρα, «γρόκτημα, εύ
  ιισκόμενο έντός τής Περιφε-
  ιείας τοϋ Δήμον Ηρακλείου.
  Περισσότερες πληροφορίας
  τα Γραφείβ μας ή άπό τόν κ.
  Ίλευθ. Φρουδάκη.
  ΜΙ Ν Ω,Α
  Σήμερον
  ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "Ενα'θαΰμα χορευτικό πε-
  ρίσΐας ώμορφιάς:
  ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΑΟΣ
  ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
  Μέ την άλησμόνητη πρωτα-
  γωνίστρια των «Γκολντουϊν
  Φολλις»
  ΒΕΡΑ ΖΟΡΙΝΑ
  Έ«1 πλέον Νέον Ζουρνάλ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Άγαπητή «'Ελεύθερη Κρήτη»
  Μέχρι σήμερα άνήκα είς
  την «έθνικόψρονα παράταξη»
  διότι ένόμιζα δτι έκεϊ έξυπη-
  ρετοθσα πραγματικά τα λαΐ¬
  κά καί τα έθνικά μας συμφέ-
  ροντα. "
  Άπό σήμερα δμως καί πέ-
  ρα, υστερα άπό την πείραν
  πού ή τρίχρονη ζωή καί ή
  παράταξη αυτή μοθ έδωσε,
  άντελήφθηκα τούς σκοπούς
  καί τίς έπιδιώξεις αυτής
  καί των ήγετών της πού δέν
  είναι παρά άντιλαϊκοί κατα
  πιεστικοί καί άνελεύθεροικαί
  πού άποβλέπουν μονάχα στή
  δημιουργΐα μιας ύπόδουλης
  καί άγγλοκρατούμενης Έλ-
  λάδας καί ενός δυστυχισμέ·
  νού λαοθ.
  Άντελήφθηκα έπίσης πώς
  ό μόνος δρόμος σωτηρίας καί
  προκοπής τοθ Έθνους μας
  είναι το ΕΑΜ, στό όποΐο ζή
  τώ νά όργανωθώ καί νά προ
  σφέρω τόν έαυτό μου.
  Μ
  ΑΘΗΝΑ 2 (ίδ. τηλ)μα).—
  Υστερα άπό την έμπαικτική
  παρέλκυσι τού ζητήματος
  των δημοσιοϋπαλληλικών μι-
  σθών ο£ ύπάλληλοι άνάγκα-
  σαν την άντιδραστική Α.Δ.
  Ε.Δ.Υ. νά άποφασίσει την κή
  ρυξιν ΠανελλαδικήςΠανυπαλ
  ληλικής άπεργΐας. Ή Συνο
  μοσπονδΐα των ΔημοσΙων 'Υ-
  παλλήλων εκάλεσε την Α.Δ.
  Ε.Δ.Υ. νά συντονίσουν τίς έ-
  νέργειές τους ώστε νά κερδί-
  σουν τό βασικό αΐτημα τής
  τιμσριθμικής άναπροσαρμο-
  γής των μισ·ών. Την ήμέρβ
  καί τή διάρκεια τής άπεργίας
  θά καθορίσει ή έκτελεστική
  έπιτροπή τής Α.Δ.Ε.Α,Υ.
  ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ
  ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤ Ι Σ ΤΕΣ
  ΑΘΗΝΑ 2 (ίδ. τηλ)μα).-
  Άπεφασίσθη νά κηρυχθεΐ Πά
  νελλαδική Παναυτοκινητιστι·
  κή άπεργΕα. Την ήμέρα καί
  την διάρκεια θά καθορίσει
  είδική εκλεγείσα έπιτροπή.
  ΚΗΡΥ2ΣΕΤΑΙΑΥΡΙ9 ΓΕΝΙΚΗ
  ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΗ ΙΐΑΑΑΙΣΤΙΙΙΙ
  ] ΛΟΝΔΙΝΟ 2.— Αθριο θά
  κηρυχθεΐ γενική άπεργΐα ά¬
  πό τούς ΈβραΙους τής Πάλαι
  στίνης γιά την άναστολή τής
  Έβραϊκής μετανάστευσης.
  ΆντΙθετα στό Κάίρο θά γίνει
  ώριαΐα άπεργΐα εναντίον τής
  δηλώσεως Μπάλφουρ γιά
  την ιδρύση έβραϊκοθ κρά-
  τους. Σέ Άγγλους στρατιώ-
  τες άπαγορεύθηκε αΰριο ή
  εΐσοδος στό Κάίρο.
  ΕΑΗΞΕ Ν ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΤΩΝ ΚΡΕΩΠΩΛΩΝ
  Σήμερα εληξε ή άπεργία
  των κρεωπωλών τής πόλης
  μας Οστερα άπό συνεννοήθη
  μέ την άγορανομία.
  Οί τιμές των κρεάτων πού
  Ρ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 31.-Ό άρχη-
  Υός τοθ Κ. Κ. Βουλγαρίας Δή
  μητρώφ δήλωσε 8τι τό κόμ¬
  μα τού ΘΑ συνεργασθεΐ στό
  πατριωτικό Μέτωπο γιά τό
  σχηματισμό κυβερνήσεως άν
  καί έχει πλειοψηφία τέτοια
  πού νά μπορεϊ μόνο τού νά
  κάμει κυβέρνηση θά συνεργσ
  σθεϊ δέ κα! μέ δσα κόμμαΐα
  τής αντιπολιτεύσεως άκολου·
  θοϋν καθαρά βουλγαρική πο¬
  λιτική καί δέν γίνονται 8ργα-
  να ξένων συμφερόντων.
  καθορίσθηκαν είναι: Βοδινό
  Α· δΡΧ 6 χιλιάδες, Βοδινό Β.
  δρχ. 5 χιλ. Άρνιά—Μοσχά-
  ρια δρχ. 7 χιλιάδες. Χοιρινά
  άνω των 20 οκάδων δρχ. 6
  χιλιάδες κάτω των 20 όκάδ.
  δραχ. 7 χιλιάδες. Ζυγούρια
  δρχ. 6 χιλιάδες.
  ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
  ΔΗΜ Κ.'ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ
  Κάτοικος χωρίου Κασσάνων
  Πεδιάδος
  Κασσάνι 31—10—46
  (Συνέχεια άπό τή 1η σελΐδα)
  Ό φωτισμός τοϋ προαστείου
  είναι πολύ άραιός καί τή νύχτα
  αδυνατεί κανεΐς νά περπατήσει
  στούς επικινδύνους καταικόδρο-
  μους. Μέ τίς τελευταϊες βροχές
  οί περισσότερες σπηλιές πλημ-
  μύρισαν καί πολλά σπίτια ίπα
  θαν ζημιές Ό φετεινος χειμώ¬
  νος θ<3ναι γιά τούς κατβίκους τής Χρυσοπηγής ό πιό βαρύς χειμώνος τής ζωής τους. Άφοΰ τώρβ πού είναι περίοδος δου- λειας οί άνεργοι ξεπερνοθν τώ 40 ο)ο, πόσο μαλον τό χειμώναΐ Τό ποσοστό των απόρων ξε· περνα τα 80 ο)ο, άλλά κάρτες άπορίας δέν έχουν οθτε οί μι- σοί. Αύτό φαίνεται άπ' τίς έν- στάνσεις πού ύπεβλήθηκαν στό Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας ττού είναι περίπου 300. ΟΙ κάτοι- κοι είναι 8λοι έργατικοί. Έρ- γάτες γής. Λατόμοι, ψοράδες, φορτοεκφορτωτές, λιμενεργά- τες κλπ. Στήν προσπαθεία πού κιταβάλουν γιο νά βελτιώσουν τή ζωή τους άντιμετωπίζουν την άντίδραση τού κράτους καί την άδιαφορία των ίδρυμάτων καί ύπηρεσιών. Άπ' τή ξυλεία πού σαπίζει στό λιμάνι δέν διατέθηκε οθτε γιά νά σιάξουν θρανία στά σκο¬ λειό τους, πού άναγκάζονται τα πά δάκιο νά κάθοντοι καταγης· Καί δέν είναι λίγοι οί μαβηχές υτΐερβαίνουν τούς 500. Σχολικό συσσίτιο δέν Οπάρχει καί τα παιδία παλεύουν ττεινασαένσ καί γυμνά γιά νά μορφωθοθν. Αυτή είναι σέ λί ή κατάστοση τής νυ ί °:πρέπει 3 οίίέΡ°ν ^0 κρά· τών Κοινωνικήν Κατάσταση πού πρέ λ^κληρώσει δ 6ε.ετειν£ς