91000

Αριθμός τεύχους

234

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

30/7/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι Χαρδς σ' αυτόν, πού πρίν μ« Ι
  | χώμα, τοθ φράζουν οί άλλοι τό |
  ■ στόμα, ηρολάΐη νά πεϊ Ιστω
  ΕΞΟ ΟΙ ΣΕΝΕΓ ΒΑΣΕΙ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ
  καί μιά συλλα·ή δική τού.
  ■- ΚΑΖΑΗΤΖΑΙΙΙΙΙ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ~θιΐν«Αβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 210.291
  Χρόνος 5ος — 'Αρ. Φύλ. 234 — Δρχ. 10
  Ή ήδική μας δικαιώση στήν «Κομπίνα τού Πολεοδομικοΰ»:
  7 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΒΙΩΞΕ1Σ ΚΑΤΑ
  Ύπαλλήλων
  Μηχανικών
  και Ίδιωτών
  ΟΑΕΣ
  ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ!..
  Άπό σήμερα άρχίζει τακτική άνάκριση άπο τόν κ. Άνακριτή Ηρακλείου
  ΜΕΤΑ άπό ένο τιτάνειο προανακριτικό,
  εργο, ό Είσαγγελέας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορ-
  μπάς, παράδωσε, (όπως είχε ύττοτχεθεί),
  πρίν φύγει, ττροχθές Σάββοττο γιά την βερι-
  νή τού αδεία, στόν κ. Άνακριτή Ηρακλείου
  70 (!) δικογραφίες, σχετικές μέ τή γνωστή
  «Κομπίνα τού Πολεοδομικοϋ»"
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς ττληροφορίες μας, στίς
  70 αύτές δικογραφίες, συμττεριλαμβάνονται
  ττερί τα 100 άτομα, ('Υπάλληλοι τού Πολεο
  δομικου — Μηχανικοί — Ίδιώτες) εναντίον
  των οποίων προανακριτικά προκύψανε στοι-
  χεία ένοχής.
  ΠΑ ολους τούς τταραπάνω (μεταξύ των
  οποίων συμττεριλαμβάνονται αρκεταί «εύυο-
  ττόλητττοι» Ήραχλειώτες) καί κατά παντός
  ΰπευθύνου ό κ. Εΐσαγγελέας ασκησε ποινι-
  κή δίωξη σέ βαθμό κακουργήματος (!!!!)
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ασκησε δίωξη γιά τίς
  εξής περιτττώσεις:
  # 1 ) Γιά ψευδεΐς δεβαιώ-
  σεις (νοθεύσεις καί ύττεξαγω
  γές κατά συρροή) καί γιά
  ήθική αύτουργία σέ βαθμό
  κακουργήματος.
  # 2) Γιά ττλαστογραφία με
  τα χρήσεως σέ βαθμό κακουρ
  γηματος.
  # 3) Γιά δωροληψία.
  # 4) Γιά παράβαο-η κ ανή¬
  κοντος κατ' εξακολουθήση.
  ■ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ττερίτττωση, —ού δικαιώ-
  νει ήθικά έναν κοινωνικό άγώνα τής «,Αλή-
  θειας», περίτττωση γιά την ό—οία οί αλλες
  τοπικές καθημερινώς κυρίως εφημερίδας
  σιώττησαν καί αλλες όπως ή δημαρχική
  «Άλλαγή» εσττευσε νά ττροαναγγείλει ότι
  ένας (!!!) μόνον ήταν ό ύττεύβυνος, παρου-
  σιάζει τώρα καί ενα αλλο ενδιαφέρον ση-
  μεΐο: τό σηιιείο των ύττευθύνων, τα όνόμα-
  τα των όττοίων δέν δόθηκαν στή δημοσιό-
  τητα. Αύτό βεβαία είναι τυττικά σωστό,
  πλήν όμως έχομε στό παρελθόν παρόμοιες
  ττί ριπτώχτεις ττού οί θ£ωρούμεοι σάν έ'νο-
  χοι, άπλοί βεβαία καί άσήμαντοι άνθρω-
  ποι δίδονται καί στό στάδιο αύτό στή δη-
  μοσιοτητα. Πάντως, όττωσδήττοτε σύντο-μα
  θά φανού ν οί παραπεμπόμενοι καί τότε —
  τό λέμε πάλι — θά γίνει σεισμός, γιατί
  άνάμεσά τους είναι τιτλούχοι ταγοί κα[
  αρχοντες, μετά των συγγενών καί στενών
  αυτών φίλων!
  ΟΣΟΝ άφορά τώρα τόν διοικητικό τομέα,
  διει/κρινίζεται ότι ό μέν κ. Πλεύρης δέν
  μρτατέθηκε, όπως άρχικά είχε δοΦεϊ στή
  δημοσιότητα, άφοθ ό κ. Σπανάκης μετοττέ-
  θηκε ήδη στήν Ροδόττη. Έττίσης οί αρχι-
  τεκτονες μετατέβηκαν στή Μακεδονία ("Αμ
  φισσα κλπ.) έξ αυτών δέ ό κ. Κουτάντος
  ύπέβαλλε παραιτήση. Κυχλοφόρησε τέλος
  ή Φημη ότι ο Νομάρχης Ηρακλείου εχει
  «στό συρτάρι τού» τίς μεταθέσεως καί των
  ιίλλων ύπαλλήλων τού Πολεοοομικοΰ, άλλά
  — αγνωστο γιατί — δέν τίς κοινο—οιεί
  άκομη.
  Έλεύδερες Άπόψεις
  ΤΟ ΞΕΡΡΙΖΩΜΑ
  ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ
  ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
  Γρόφει ό ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  Όοι μας αυνηθίζομε δταν
  βλέπομε νά μή ΠΓΐγαίνουν καλά
  τα πολ,ιπκά πράγμπτα τοθ τό-
  που μας. νά ΐοχυριί',όμαατε πώς
  ή αίτία είναι τό κατεστημένο,
  τό όποϊο ύπάρχει καί δ|>α μέοα
  σέ δλα τα πολιηκά κόμματα,
  πού ύπάρχουν οτήν 'Ελλάόα.
  Πρανματικά ή αίτία γιά την
  κακοδαιμονία. πού μαστίζει τόν
  τόπο μας, είναι τό κατεοτημένο.
  Πά ά ιιηορέοωμβ ομ«ς νά κπ-
  τπΐΐοΧεμήσομε καί εί δονατον
  νά έί,αψανίοομε αυτή τή οοβα-
  ρή άσθένεια πού λέγεται κατε¬
  στημένο καί πού επί άρκετές
  δεκαετηρίδες καταδυναοτεύει
  καί κατατααιπωμεϊ τόν τόπο
  μας. 0ά π;>έπει νά έί,ετάοομΒ
  πριότα, άπό ποθ ί,εκινά κυί
  ποιοί τό άποτελοΰνε.
  Κατά τή δική μοι> ν'νώμη τό
  κατεοτημένο £χει την παρακά-
  τ(ιι καταγωγή καί άποτελρΐτοι
  άιιό τίς άκόλουθες κατηγορίεπ
  α ) Τα πολιττκά τί',άκια κοί την
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3
  Μιά ιστορία πολλών έκατομμυρίων γιά Άγρότες και μή:
  Επιθεωρητής τής Δγροτικής Τράπεζας Ηρακλείου
  σϋΐ/εστησε μέ την γυναίκα τού Δνώνυμη Εταιρία!
  Μέ ένα οίκόπεδο 3 στρεμμάτων πιϊρε 39 έκατομμύρια άπό την ΕΤΒΑ
  Έχει κάνει 20 άγορές οέ 10 χρόνια έκ των οποίων τίς 16 επί Χούντας
  ΣΗΜΕΡΑ θά οάς πώ μιά
  ϊστθ|)ΐα μέ πολλά — πολλά
  ί'κατομμύρια, μιά καί λόω λι
  τότητας. οικονομικάς κρισεως
  κπί σφυςίματος τοΰ (,ωναριοϋ.
  τα Οί,ιια έίχει ίδιαίτερη έπικαι-
  ρότητα.
  ΤΗΝ, »πτβ?ιίο αυτή — άη»
  θινή πι'ρα ί ά τί·μα — την
  άφιερώνω σέ δλους. Άγρό-
  τες κπί μή. είδικώτερα διιιπς
  στούς ποώτους. δχι γιά τίπο-
  τπ ΛΛλο. άλλά γιά νά μάθουν
  πώς νίνονται τα λεφτά κι ?τοι,
  νά μποοΐΌοΐ'ν κι αύτοι κάπο-
  τκ νά τα άποχτήαουν. καί νά
  πάψοην νά διαμαρτύρονται (ότι
  <>έν· ί«η>ν. για-τί —
  — τούς... βπρέθηκα νά γκρ>-
  νιάζουν.
  ΕΞ αλοι·, δικαιοϋνται οί
  'λγρότες την είδική αύτη άφιέ
  ρωση καί γιά ?ναν πρόοθετο
  λό·ο. διότι ό πρωταγωνιστής
  τής ίστοοίπς αυτής, εΐνίΐι ΰπαλ
  ληλος, Έΐπθεωρητής μάλιστα.
  τής Τοάπεζας των Άγροτών
  ΑΤΕ.
  ΑΚΟΥΣΤΕ λοιπόν
  ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  ΤΟΝ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ
  υεοι
  ηυορυιποι
  Μ4·ΜΑ_ΙΑΙΛ ΑΜΒΛΡΤΙΙΤΜ ■•ΑΠΊΚΜ ΙΑΙ ·»·Μ»ΜΙΚΗ ΒΦΗΗΒΡΙ1
  Κ*ΟΓΊΙ Γι*Α«ι Παπαν—ίΑααΗ « ΔΙΙΓβίΛΤΐα Γ*Μΐγ·#ηκ Α Η-«Λ«—Μλ«κ ί·Χ ΚΓΙ1 ■
  ΒΟθΕ
  ΣηΒΒΑΤΘ
  Κ ΣΕΑΙΔΕΣ
  Μέ^πόφασι τοθ ΚακουρνοδικεΙου Ρεθύμνης την 15-2-1932
  ΕΝ*ΟΧΟ Σ
  ΦΟΝΟ Υ
  Ό 'Αρχιεπίσκοπος
  ΚΡΗΤΗΣ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  Λ"^ΛΤϊϊ^!~,?ί ..?■·.",·κνΛ',/ΑωώΕ- :.«*"ίΒν.ν.ν;ν:·. ΐ·?'.
  Ι«·'Λ1 «»^»»<Γ^ — — ». , , ν . , 1».».. ..ν. υ. ·ι>μ <·υ>ν.ε,··Ι·ιι 1···>>>< υ Λρχικπιιχοηοι «τώΗτντ ίί«^Γϊ-5=5: ϋ.*«Γ-·?Λ!." ϊ·?νϊ.ΓΛ?. «««,*- , — ΤΩΡΑ, άμέοως Μακαριώτατε ι·> ΑντΙ·«τ·ι
  μ·Ι πΛτει ΤΛν ΦληβινΛ
  τ*.4Μβ*μ*-* «ν ~Λ
  ~^ Έν»4λίΐι· η·» «··—τ« ·λΑ· *·Ι η#Φ< »· ΑΤΠΜ τμ. >«ε·ν —!*ν» #τφ τφν Κ*πτιν* Λ·4 π·* ·#η·κεη-κ* ·ν
  «ΗΝΙΜν* νκ** *Μ.4«νΠ ΑηΗεΜί- τ«Φ«ΜΤΜΒ«Τ« *Μ·ΤΦ«ν _~—■ «ε>
  •ΜΗε] ν*« τ« φ—4» Μνιι ΜρΜ#ι·ν*
  ΕλΑσΑεκ *ι«Φ*^-μ*, ««· υΐνιι ι
  ΦπΦβυοΜτε: Κτφ Ηον·φ—νη
  ΗΛ λ*«ι« πό* Μ «·χη μι Ί_4«
  ΤΟ θί·μα τού Άρχίεπισκόπου
  Κρήτης κ. Τιμοθέου, δρχισε νά
  βγαίνει ίίδΐ; ίϋΓ,ω άπό τα δρια
  τής Κοήτιΐς· Αΰτό φαίνεται καί
  άιιό τό ότι ή ννωστή πανελλπ-
  νίοιι κυκλοφορίας εφημερίδα
  «Νέοι "Ανθ.οωποι», άφιέρωσε
  όόκιιρη την πρώτη σελίδα της
  στήν περίτιτωοη τοΰ «Άρχιεπι-
  οκοπικοϋ φόνου». δπως δείχνει
  καί τό κισέ πού άναδημοσιεύο-
  με.
  ΣΤΟ ϊδιο οΰτό ωύΛλο (άρ.
  179 της 21)7)79 ό ί-κδότης τής
  εφημερίδας, πού όπως ό ϊδιος
  τονίζει. έ'χει παληούς φιλικούς
  δεσμοΰς μέ τόν κ. Τιμόθεο. δη-
  μοοιεύει άρθρο μέ τό όποϊο κα-
  λεϊ τόν Άρχιεπίσκοπο νά πα-
  ραιτηθεϊ. Τό αοθρο αύτό άναδη
  μοοιεύομε αϋτούσιο άπό φωτο-
  τυπία — κλιοέ.
  ΕΙΙΕΙΔΗ δπως οί ϋψιμοι υποστή
  ριχτί·ς τού κ. Τιμοθί'οιι ϊσως ί-
  σχιιριστοϋν ο.τι καί πααιότερα
  £χοον πεϊ δτι δηλ. ό κ. Μιχαλό-
  ποπλος (ικδότης τής παρππάνω
  έψημερίυας), είναι δεί;ιός, οκάν
  δαλοθήρας κ.λ.ΐι. ΐιροα6οίνομε
  τόν άωομονράφο τής «Ά\α-
  ΊΪς». δημοσιεύοντοί; καί ίνα πρό
  οφατο κείμενο τοΰ κ. Μιχαλόπου
  λου, μέ τίτλο «Νά έλθη ό Κομ-
  μουνισμός» (φύλλο «Νέων Άν-
  θρώποΐν» 178 τής 14-7-79) τό
  όποΐο δέν θά τό ίίγραφε ί) θά τό
  υπέγραψε ποτέ ό «Σοσιαλιστής
  ΝΑ ΕΛΘΗ Ο
  μας Δήμορχος». άφοΰ — ίν καί
  μή δεξιός. σκανδαλοθήρας κλπ.
  — έίχει άποκτιρύξει έ σ α ε 1
  τόν Κομμουνισμό.
  ΤΟ κείμενο αύτό £χει ώς
  εξής:
  ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ττο\οί γιά την δηιιοοίε-ιισι στό προηγούμενο
  φύλλο μπς τής φιπτογραφίας τθϋ Άρχιμανδρίττι μέ τόν νεαρό στό
  κρεββάτι. Καί άκούσαμε:
  — Δίνετε δπα οτόν Κομιΐουνισμό.
  — Βλάπτεται τό κϋρος τής Έκκησίας.
  — Οί άοιστεοοί θά την εκμεταλλευθούν.
  Άπαντδ)ΐε:
  Τό κϋροΐ} τής Έκκλησίας 6άπτεται δταν κρατατι στούς κόλ-
  πους της κίναιδους καί ΐ·ρ(ϋτο|ΐα·εΐς.
  "Οσο γιά τόν Κομμουνιομό άπανταμε:
  "Εάν μέ τόν Κομμουνισμό γίνη καί
  κάθαροις. άς Ελθει!
  'Εκεϊ τρθάσαμε..
  Άλλά άς μή γελιώμαστε: Ό Άστικός
  κόσμος τής χώρας άρχίί,ι-ι ά σατιίζη έπιχίνουνα. Τσάτοηδες. κα-
  παδες. βιομήχανοι, νεοαντισταοιακοί άνππηοοωπεύουν. δοοτυχώς.
  τόν Άστχκό Κόθμο. Άντιΐιροσω·πεύοΐ'ν τόν κόομο πού κυβερνά
  τόν τόπο άπό την Άνεί,πρτησια τοιι μίχρι οήμερα.·.
  "Ας συνέλθουμε λοιπόν.. Μέ σταυρούς καί κεριά δέν ύπάο-
  χει πιά σωτηρία. Χρειάζεται νυστέρι. Καί μάλι¬
  στα άμέσως.
  ΑΣ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ.
  ΓΡΗΓΟΡΙΙΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
  («Νέοι "Ανθρωπον Φ. 178)14-7-79).
  ΤΟ άρθρο γιά τόν Άρχιεπίσκοπο τοΰ κ. Μιχσλόττου
  λου, είναι τό εξής:
  ΤΩΡΑ, άμέοως Μακαριώτατε
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ των «Νέων Άνβρώ-
  πων» κ. Γρηγ. Μιχαλόπουλος τιματα»
  μέ προσωπικη φΐλία άπό τόν σηΜερινό
  ΆρχιεπΙσκοπο Κρήτης κ. Τιμόθεο.
  Γνωρίζει 6 Διευθυντήν αύτΛς τΛς έ-
  θημερΐδος - άπό τότε ποΰ ό σημερι¬
  νάς 'Αρχιεπίσκοπος τίτον ΜητροπολΙ-
  της Γόρτυνος - τό πλατυ κοινωνικό
  Ιργο τού, τοΰς άγωνες τού γιά τό
  ποιβί, την άπέραντη φΐλανθρωπία τού.
  Καί γΓ αύτό τό εργο, £χει πολλες ·>ο-
  ρες, καί άπό αύτες τίς στηλες γρά-
  Φει.
  ΜΕ ΛΥΠΗ τού, λοιπόν. φτάνει στό
  σημερινό πικρό βημοσίευμα. Δημοσί-
  ευμο γιά τό όποΐο λέγει:
  ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ,
  Δώστε άμέσως άπάντησι. Βρήτε
  την άληθεια ποΰ Σ&ς διακρίνει στίς
  κινΑσεις σας καί πΛτε: Την άληθινη
  άλήθεια.
  "Η Δ1ΑΨΕΥΔΕΤΕ Λ ΠΑΡΑΙΤΕΙ-
  ΣΘΕ. Αλλη όδός δέν ύπάρχει.
  Πρέπει νά κλείση τό θέμα άμέσως.
  Λέγονται πολλά. 'ΥπονοοΟνται δέ πε-
  ρισσότερα. Ή 'Εκκληοία σημερα δέν
  άντέχει άλλο σέ δοκιμασίες.
  Τό καθήκον Σας καί πρός τό "Αγ.ο
  'Εγκόλπιο πού φορδτε, άλλά καί πρός
  τόν Κρητικό Λαό πού θρησκευτικά άν-
  τιπροσωπεύετε, άπαιτοθν αμεσο ξε-
  καθάρισμα.
  ΓνωρΙζετε δτι στήν δλη ύπόθεσι έ-
  χουν έ μ π λ α κ ε ί Έτοές, Μαοσο-
  νίες, Κύκλοι, ΆντΙθ^τοι πρός τό ερ¬
  γο Σας.
  ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ,
  ΟΙ «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΟΠΟΙ» θά ηεριμέ-
  νουν άπάντηαί Σας. Καί σ&ς ύπόσχον-
  ται, ενώπιον θεοϋ καί άνθρώηων, δτι
  εάν άποδειχθοθν οί καταγγελίες
  φ ε υ δ ε ί ς θά άναλάβουν, πανελ-
  ληνίως, σταυροφορία γΐά νά γνωστή η
  τυχόν συκοφοντία σέ κάθε γωνιά ττίς
  Ελλάδος. Διαφορετικά, οσο είναι νω-
  ρίς, άποσυρθητε. Στό Ηοναστηρι.
  Νιά λύσις πού θά σώση καί 'Εσάς
  καί την Κρητική 'Εκκλησία.
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
  χτικά κηί σης παρακαλώ μή__
  φρίζετε:
  Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ τής
  ΑΤΕ Ηρακλείου κ. Στυλια¬
  νός Γιαννικάκης, (ίτοι λέγε-
  ται ό ττίχϋτσγωνιστής τής ίοτο-
  ρίας μας ι οονί·«τηοε μέ την
  ούζιιγό τού κ. Εΰαγγελία (τό
  γένος Σφακιανάκη), καθηγή-
  τρια. )ΐιά άνώνΐ'μη ρταιρία. μέ
  την ί'πωνιηιία «ΩΡΙΠΝ ΞΕΧΟ
  ΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠ ΙΧΕΙ ΡΗ¬
  ΣΕΙΣ», βάοει τοϋ 1743)1-11-
  77 οιιμβολαίου τοΰ συμβολαιο-
  γράφου Σπηλίου Ρεθύμνου Π.
  Ζωγραφάκη.
  ΤΟ σύντομο Ιστορΐκό αΰτίίς
  τής Α.Ε. ίχει ώς έ'Ρ,ής:
  Η ΚΥΡ1Α ΓιανικάκΓ) άό-
  ρπσε; με'· τό 24879 11968 καί μέ
  τό 28617 Ί97] οηιθό.λαια τοθ
  συμδολαιογράφου Ρκθύμνου
  Σπ. Άνδροΐ'λιδάκη οίκύπεδο
  •5.180 τ.μ. πτό "Αδεε Ρεθύ-
  μνου. Τό οίκόΐιεδο (ΐύτό πον
  5 στΓνμματων τό ότΐοιο ε·κπ-
  μήθηκρ αί· 10 ίκατομ. ΐιερίποΐ'
  δραχμκς. σιηεισέφερε. ύ δέ
  σύζυγός της κατέβαλε 1.800.
  000 δρχ. καί πτϊρί· 1.800 ιιετο-
  χές της ΑΕ «ΩΡΙΩΝ». ί'ΐτί ου-
  νόλου 12.000. (Ή ?δρα της
  ΑΕ είναι στό Ρέθυμνο καί ή
  διάρκειά της βΐναι γιά 60 χρό-
  νιο ι.
  ΜΕ τό οϊκόπεδο αΰτό δπως
  δείχνουν οί τρείς ϋττοθηκες,
  υπέρ τής ΕΤΒΑ πή παν τρία
  δάνρια.
  φ 21 ρκατουυύρια (δανειστι-
  κό οπμβόλαιο Μ. Έλιώτη. αριθ
  16774)77), μέ όφΓ.ιλέπδα την
  κιιρία Γιαν'νΐκακη·
  φ β έκατομμύρια 200 χιλιά-
  δες (δανπστΐκό οτμβόλαιο Μ.
  Έλιώτη άο. 19978)78). μέ ό-
  Φειλέτιδα την Α.Ε.
  βχει χαραχ.τηρισθεΐ «ΐιροστα-
  τευόμενο» άιιό τό Κράτος ί-
  κεϊνος τό έκχωματώνει συνέ-
  χεια. μέ άτΐοτέλεσμα νά ίει
  6η]ΐιοπρνήσει τίράοτιοΐ'ς τΛ-
  φροικ; καί Χάκκοικ;. τή οττνμή
  πού κανείς άλλος ϊδιοχτήτης
  δέν ίίχει όικαίωμα νά άγγίς'ει
  οϋτε γιά Βνα αύτοκίνητο μπά-
  ζα τό χωράφΐ τού.
  Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ δμως τϊίς
  μέρας αϋτήο δέν ήταν γιά ττίν
  παραπόω ΐιρριππυσ;;. τΠταν
  αλη. οπ δηλασή ό κ. Μττη-
  ί,ας μέ' μιά ιιποιΛτόΓ.α χθλοΰ-
  οε τόν δρόμο ιιοΰ 5,εκιο0θΓ
  ακριβώς άττένανη άπό την τα-
  βέρνα ίΚαμπούρι» καί καταλή
  γει στό «'Ίκαρος» καί στήν πά
  ρακρίμενη παραλία.
  ΕΥΤΥΧΩΣ πού 6ρέθιικε ό
  Ήρακλειώτης δικηγόρος κ.
  Καλλέργης. ποό είδοποίησε
  την Κοινότπ.τα καί τόν Άστπ-
  νόμο Ια\ίω κπί οταμάτη-
  οαν. οτά ιιιοά π'ιν ίσοπέδηιση
  τού δοόμοΐ' πού ΐτίϊγε νά προ-
  σθέσει ό ΧΙεταξ&ς στίς κολοσ-
  οιοϊες πρριουσίρ,ς τού.
  ΗΔΗ τοΰ Εγιναν ιιιά σειοά
  άπό νοιιικές ένέργειες (άσφα
  λκττικά ιιέτρα κλπ.) μέ τα ό-
  ποΐα όλπίζεται ά σωθρϊ ό δρό
  μος ποΰ όδηγεϊ (κι είναι ό πό
  ναδικός) άπό τιίν περιοχή ού-
  τή, στή θάλασσα. τή γύρω δη-
  λαόή πα!Χϊλία τοΐί "Ικαρος».
  Κ-Μ λε-με τέλπίζετα)» νά
  αωθϊϊ, ΛΊατί δ,τι σιινδέεται μέ
  άπαιτήσΕΊς τοΰ Μεταί;α σχεη-
  κά μέ τή γή. τα υπέρ καί τα
  ϋττό αυτήν, δύσκολα γλυτώ-
  νοΐ'ν άπό τα χέρια τού. Τ6 χω
  μα της γϋ,ς. τόν τραβδ ίδιαί-
  χερα τόν «'Ωνάπη ττ)ς Κρήττ)ς»
  Κι ό Γταροπάνω δρομίσκος ήταν
  κι αύτός άπό χώμα. Χώμα δχι
  «δικό τού καί δικό μας» άλλά
  μόνον δικό τού!
  Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
  ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Έτπτυχία σημιίωο-ι ή
  περιοδΐία τοΰ Νικήτο Βενι¬
  ζέλου, ό οποίος συνοδευόμ ε¬
  νός άττό τόν Κώστσ Μπα-
  ντουδά, περιόδευσε την 6δο-
  μάδα ττοϋ ττέρασε στόν Ν.
  Ηρακλείου.
  Σύμφωνα μέ τταρβγοντες
  τής Ε— ΗΚ ποΰ συμμετείχον
  στήν ττεριοδεία, «ό Βενιζί-
  λισμός δέν εσδησε στήν Κρή
  τη».
  Πάμε γιά διακοπές
  (ττό... Αύγουστιάτικο
  ΦΕΓΓΑΡΙ
  ΟΙ δυσκολες συνβήκί,ς ίέκδο<—ς οώτής τής εφημερίδας, οί γνωοτές δίκες, οί φυλοβκέ,ς κοί οί αλλες, γνωοτές και οτγ- ν&κττες, περιπέτειες, μας δημιούργησαν ψυχική καί σομοττι κή κούραση. Έτσι, γιά νά ξεκουραστούμε, πνευματικά κυ¬ ρίως, ολοι οσο ι, μέ όττοιονδήττστε τρόττο, δουλεύοψιε γιά την έκδοση τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», <χποφοτσίσαμε νά πάμε γιά δισ- κοττές στό ...Αϋγουστιάτικο Φεγγάρι. 'Ένας μήνας λοιπόν χωρίς «ΑΛΗΘΕΙΑ» γιά νά ξεκουραοτούμε κι εμείς καί νά ..... ήσυχάσοι/ν καί μερικοί — μερικοί! Καλό Κοελοκοίρι λοιττόν σέ ολους —— συδρομητές, άνα- ν,ώστες, (έχθρούς καί φίλους) — καί ραντεβοΰ στίς 3 τού ΣΕΜΤΕΜΒΡΗ, οτγοτε, άνανεωμένοι καί ξεκούραστοι, Οά ξα- ναεκδόσωμε τό έπομενο φύλλο μας. Ώς τότε, στό μήνα δηλαδή ττού δέν θαχωμε έτταφή, σάς παρακαλοϋμε νά μην ξεχνάτε ότι οί Άμερικάνικες Βάσεις πρέττί ι νά ψΰγοον άττό την Κρήτη, ότι οί πράκτορες τοΰ Δι- ε&νούς Ίμπεριαλισμοϋ καί ΣιωΜσμού έχον ν βάλει στό μάτι τό Νησί μας καί ότι ή Κυδέρνηση τής Δεξιάς, μάς έχει φέ- ρει τό χάος καί 6αρά συνεχώς την κονδούνα τής Διάλυσης. Γιά όλα αύτά καί μερικά άλλα, έχομε μττροστά μας πολλους καινοΰργιους άγώνες, -ττού χρειάζονται δύναμη. "Ας έλπίσω- με ότι θά μάς τή δώσει τό Αύγουοτιάτικο Φεγγάρι κι ότι ό Σετττέμβρης — όπως ττάντα. — θδτναι ή άρχή ενός νέοΐι δυ- ναμικώτερου ξεκινήμοπος. Μ.Χ, υ· χ
  0 ε» Μ ΣΈΛΐΔΑ 4η Μ ϋΙ Μ Μ Μ ΒΜ ΟΙ βΜΒ Β ϋββ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρσς οϋυοΒν (_____
  πουπρνμε/χςομσ οου '*
  Φραξουν οιαλ'λοι τ;ο
  προλαΡπ να πέι εοοω κ
  ουλλαΡπ Οικη'οου
  Ι £«ΛΙΗΚ
  23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  !■■■■■■■■■■■■■■■ *ΜΒ1 Η ΒΒ ΒΒ ΒΒΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ ΒΒ#
  Τέλειωσαν οί άνακρίσεις - Παραπέμπονται (μάλλον) πολλοί
  ΤΑ ΠηΑΣΤΑ ΔΙΠΑΟΜΑΤΑ ΡΕΘΥιΜΝΟΥ
  Ό Είσαγγελέας Ρεθύμ-
  νου κ. Σάμιτας, πρόκεται
  νά όλοκλη·ρώσει αύτές τίς
  μέρες τή δικογραφία, τή
  σχετική μέ τα πλαστά δι-
  ΐτλώιματα όδηγήσεως Ρεθυ
  ]ΐνου, παραπέμποντας, μδλ
  λον, δσους ένέχονται στό
  άικροατήριο.
  "Οπως είναι γνωστό,
  πρακεπαι γιά την μεγάλης
  εκτάσεως κομτιίνα πού πά
  ρουσίασε ή εφημερίδα μας
  σέ παλαιότερο φύλλο της
  καί ή άποία ουνίστατο στό
  δτι μιά απεΐρα ύπαλλήλων
  τοΰ Μηχανολογικοΰ, σέ
  συνεργασία μέ δασκάλους
  όδηγήσεως/ έξέδιδαν πλα
  στά διπλώματα έναντι 20
  χιλιάδων δραχρών έκα¬
  στον, υπό την έ'ννοια δτι
  αύτοι πού έγιναν τα λεφτά
  βπαιρναν διπλώματα χω
  ρίς νά δώσουν έξετάοεις!!!
  Οί ττερισσοτεροι «ίδιώνυ-
  μοι διπλωματοΰχοι» όδηγοΐ
  είναι άστό τό Ήράκλειο —
  όπως γράψαμε — καί είδι-
  κώτερα άπό την περιοχή
  Μεσσαράς. Οί ά.νθρωποι αύ
  τοί (κυρίως άγ,ρότες) κο-
  βόντουσαν έιπανειλημμένα
  οτΐς έδώ έξετάσεις (σήιμα-
  τα κλπ..) καί δταν δβλεπαν
  κι άποβλεπαν δτι δέν γίνε-
  ται τίποτε, παίρναν τόν δρό-
  μο τοΰ Ρεθύμνου, άπό δ-
  που καταθέτωντας τό είκο-
  οάρ,ικο έίΐαιρναν αυθημε¬
  ρόν (!) τό δίπλωμα.
  Τώρα, έκτός άπό τούς
  «έικδύτες» των διΐτλωμάτων
  θα παραπεμφθοΰν καί αύ¬
  τοι πού τα πηραν, δεδομέ-
  νοι> δτι γιά νά έ'χουν τύ
  όικαίωμα νά πάρουν δίτχλω
  μα άπό αλλη Νομαρχιακή
  ΟΙ ΑΠΕΙΠΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  της Α.Ε., Βιομηχ. Περιοχή, την
  11-7-79, ώρα 09.00"
  • 286705 Τζίνη Μαρία, αικία,
  Λυκάστου 7, την 12-7-79, ώρα
  12.30"
  α) 285946 Συνεργατική Φορτη
  γών Αυτοκίνητον, θφίσσου 1,
  την 12-7-79, ώρα 21.15"
  • 220904 Τριανταφυλλάκης Αν
  τύνιος, οικκι, Ισμήνης 13, την
  15-7-79, ώρα 21.40"
  • 289497 Μπινιχάκης Κων)νος,
  θικία, Ολύμπου 112 (νυν Πλά-
  τωνος 9), την 16-7-79, ώρα
  10.30"
  • 284845 Πετρολιϊς Ιωάννης,
  Κατάστημα, Ντεντιδάκηδων 29,
  την 16-7-79, ώρα 15.55"
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ σημειώνομε ότι
  τό μηχάνημα τού ΟΤΕ συνέλα-
  βε και δυό τηλέφωνα 289174
  καί 282244 (ντούμπλεξ) πού
  ανήκουν στον δικηγόρο μας κ.
  Γ. Στρατάκη, ο οποίος, ώς γνω
  ατόν, συστεγάζεται στήν οδό
  Δαιδάλου 31 μέ τόν Δικ. Εττιμε-
  Λητή κ. Ι. Αγγελάκη. Γιά την
  ττερίπτωση αυτή γίνεται ιδιαϊ-
  τερη έρευνα γιά νά διολευκαν-
  θεί πώς καί ποίος χρησιμοττοίη-
  σε τό τηλέφωνο τή μιά φορά
  12.55" καϊ την άλλη 20.50", κα-
  τά την 14-7-79 καί 17-7-79, αν-
  τιστοίχως, αφού, φυσικά, στήν
  μαγνητοταινία ούτε η φωνή
  τού κ. Στρατάκη, ούτε τού κ.
  Αγγελάκη, ή άλλου συνεργάτη
  τους, υπάρχει.
  ΟΣΟΝ αφορά τώρα τό ηεριε-
  χάμενο των τηλεφωνημάτων
  πού έγιναν προσωπικά πρός τόν
  διευθυντή τής «Αληθείας» Μά-
  νο Χαρή, είχον όλα σάν αιτϊα
  τόν Αρχιεπίσκοπο κ. Τιμόθεο,
  τόν οποίον οί συνομιλητές μας
  δήλωναν ότι υπερασπίζουν καί
  τα μέν ατκιλητικά είχον ευθείς
  φρόσεκ γιά σκοτωμό τού Μά-
  νου Χαρή, τα δέ υβρεστικά εί¬
  χον περ»εχόμενο πού δέν γράφε
  -αι εδώ, γιατί εμπίτττει στό νό-
  μο περι' Τύττου, θά ακουστούν
  όμως στό Δικαστήριο όταν γί¬
  νουν οί σχετικές δίκες, δεδομέ-
  νου ότι ο απειληθείς θρασύτα-
  τα καί εξυβρισθείς σκοιότατα
  υπέβαλε σχετικές μηνύσεις, κα-
  τά των 8 ιδκ>χτηντών των τηλε
  φωνικών συσκευών καί παντός
  αγνώστου συνυπευθύνου.
  Ο ΙΔΙΟΣ δήλωσε οτίς Αρχές ότι
  ζητά την προστασία τους κοϊ
  καθιστά αυτές υπεύθυνες γ*ά
  τή ζωή αυτού καί κάθε μέλους
  τής οικογενείας τού, αφού, εκ-
  τός των άλλων, τού έχουν αρ-
  νηθεί καί αδεία αττλοφορία<. ΕΠΕΣΤΗΣΕ ακόμη την πιθανή ευθύνη ηθκής αυτουργίας κατά παντός καί ειδικώτερα των ειτω νύμως εκφρασθέντων εναντίον τού, ιδίως όσων έκαναν ανοι- χτή ψυχολογική βϊα, καθώς καί τού ίδιου τού Αρχκπισκόττου κ. Τιμοθέου, πρός χάριν τού οττοί ου έγιναν τα απειλητικά καί ε- ξυρριστικά τηλεφωνήματα καί τόν οποίον καλεί ήδη νά διαχυ ρίσει την θέση τού. ΤΙ άλλο νά πούμε; Νά ασχολη θούμε περισσότερο μέ την θλι- βερή αυτή περίπτωση;Απλώς την αφήνομε στήν κρίση τού Λαού, πρός τόν οποίο καί (μαζί μέ τίς Αρχές) καταγγελλομε τα παρα- πάνω, γιά νά κρίνει τούς δυνα- μικούς καϊ άλλους προοτάτες τού Αρχιεπεσκόπου κ. Τιμοθέ¬ ου, πού προσπαθούν μέ κάθε α νέντιμο μέσον νά φράξουν τό στόμα ενός δημοσιογράφου, πού τόλμησε νά οντιγράψε» μιά δ ι καστ κκή απόφαση Ι 'Αντίβαρο στούς «βαρύγδουπους» ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Αγαιπητέ φίλε Μονο, Μέ βα&ιά συγικίνιηρη διαβά- ζω την εφημερίδα σου «άθε φο¬ ρά καί μένω (Μτάιπλιηκτος. Ό¬ ταν κόιποιος δκτβάσεΐι την «Αλή θεια>» αισθάνεται υπερηφάνου
  ιπού υπόρχουν ακόμα άνθρω-
  ποι α'δελέαστοι.
  Μάνο, θυιμάιμα» σέ τταλαιότε
  ΟΙ "ΝΤΑΗΔΕΣ,. ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ
  ΚΑΙΠΩΣ ΥΠΟΚΛΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ
  ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ "ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ,,
  Τό Έκ,κλησιαστικό Συμβούλιο Κάτω Βάθει-
  ας μέ ψήφισμα τού, πού δημοσιεύτηκε στήν «Άλ
  λαγή» τής 18)7)79, κοταδικάζει τόν διευβυντή
  τής «Αληθείας» Μάνο Χαρή καί .·· καλεΐ (ά-
  κοϋστε πράμματα) τόν Ήρακλειώτικο Λαό νά
  τόν πε,ρκρρονήσει!!!
  Δέν έφτανε δμως ή προτροσιή γιά περαφρό-
  νηση, άλλά παραικάτω γίνεται καί επιδείξη
  «νταηλικίου»/ άκρου οί «εντιμοι κανδηλάπται» κά
  νούν καί άιπειλητικάς προειδοπχ3ΐήοεις!!!
  Δέν έβαλον — δυστυχάκ; — τα όνοματεπώ-
  νυμά ιους οί κύριοι αύτοΐ «προστάται τίίς Άγίας
  ημών Έκκληοίας» γΐά νά μάθωμε καί νά δοΰμε,
  αν άνήκουν στόν κύκλο των άλλων «νταήδων»
  πού μας άιπειλήσανε εύθέως καί των ύβριστώιν,
  πού ένεργοΰν πρός χάριν τοΰ Άρχιεπισκόιπου!
  Έντύπωοη δμως μας έκαμε καί νομίζομε δτι
  θά κάνει καί στούς άναγνώοτες μας, δτι τό ϊδιο
  πρωί τής δημοσίευσις τοΰ παραπάνω φηφίομα-
  τος- ?ίρθε στά Γραφεία μας ό κ. Στυλ. Πραΐτσινά-
  κης, μέλος τοΰ Έκκλησιαστικοϋ Συμβουλίου Κά
  τω Βάβειας καί διαμαρτυρήθηκε γιά τό ψήφισμα
  τοΰ όποίου δέν ειχε Ιδέαν, θν καί είναι μέλος
  τοΰ Συμβουλΐου πού τό ύπογράφει!!!
  Διαΰάστε τή σχετική ένυατόγραφη επι- < στολή τοΰ κ. Πρατσινάκη: Πρός τόν κ. ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ Λ)ντήν «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Ενταύθα, Όνομάζομαι Πρατσινάκης Στυλιανός τοϋ Νικολάου καί τής Είρήνης κάτοικος Κάτω Βά θείας καί τυγχάνω μέλος τοϋ Έκκλησιαστικοϋ Συμβουλίου τοΰ ανω χωρίου. Ή δημοσιευθείσα σιήν «ΑΛΛΑΓΗ» τής σή μερον 18)7)79 καταδίκη σας γιά τό θέ<μα τοΰ Άρχιεπισκόπου δέν μέ βρίσκει σύμφωνο καϊ ά- πορω πώς συμττ£ριλήφθηκε συλλήβδην τό Έκ- κλησιαστικό Συμβούλιο τοΰ όποίου μετέχω στό ψήφιοιια αύτό. Ήράκλειο 18)7)79 Ό ΔηΛών ΣΤΥΛ. ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ Άπό τή χαραχτηριστική αυτή περίτττωση έ ζαπάτησης τής Κοινής Γνώμης, τό άναγνωοτι- κό Κοινό, θά καταλάβει ασφαλώς πολλά (θν καί τα γνωρίζει) γιά τό πώς έφαρμόζεται τό «κόλΐχο των ύπογραφών». ρ*1 συνάντηση μα<ς σού νει μεριικες ερωτήσεις. θυμά- μαιι με ποΐση καλιασύΜη κακ' ανά πή μιλούισες σέ όλους τότε στήν παίρέα. Οί ερωτηθείς εί¬ χον χαρακτήρο κρ>ιτι*ής 6πως
  λ.χ. ότι εΐσαΐι άνθρωπος τή^ Σ.
  Ι.Α. κ.λ.,π.
  "Εχουν περάισει μερικά χρόνια
  οπο τότε. Μέ προσοχή διαβά-
  ζω κάθε φορα αυτά πού γρα¬
  φείς και καταλήιγω <ηθ συμπέ- ρασμα ότι μόνο ένας ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ έχει τό θό,ρρος κοϊ τό αναστη,μα νά ξεσκεπά'ζει. θυμά μαι την απαντήση πού έδωσες στίς ερωτήσεΐις μα>ς. Ήταν α¬
  παντήση πού επαληθεύίΐ τούς
  αγώνες σο·υ. "Εχεις, μάς είπίς,
  φιλοσοφήσει τό &άνοτο ή μάλ
  λον ξέρεις την φιλοσοφία τού
  θανάτου.
  Μανο, γραφείς γιά ωρΐισμέ
  νους σοσιαλιστές. Νά τό πιιοτέ-
  ψομε πώς ο όρος «Χαυντοσοσι
  ολισμός» τούς πάεΐι; Μάνο φίλε,
  νά μή φτάνομε στό σημειο νά
  χαλό'με αυτή τή λεξη, πού μέ
  τόΐσο α»μα στίς ριζες της, μ·έ τό
  οους σγνούς αγκόνες, έχει ποτι-
  στει. Δέν θα ήταν καλυτέρα νά
  τους λέ,με σκετα ΧουντΗΚούτ;;
  Αλλά μή ξεχνάς Μάνο, στή
  μαχη ποιοί την πληρώνουν κα.ί
  Γιοιοι τή δοξάζοιιν. Αυτά Μάνο
  φίλε, με το πλατύ χα,μόγελο κα>ι
  μ- την καλοσιυνάτη σου κα^
  διά: «Χαράς σέ αυτόν πού πρίν
  μέ τό χ,ώμα τού φράξουν οί άλ¬
  λαι το στομα προλάβει νά πει
  έστω καί μια συλλαιβή δ«ή
  τού».
  Μάνο, εαύ έχεις πεί «αί πολ
  λες διικες σου κουβέντες. Άς
  ψαξουν αλλο+ κάτι νά βρο-ύν.
  ΕΛπΐιζω Μανο, ειδΐικά εγώ,
  να μή παρεξηγηιθώ ατΐό τό γράμ
  μα μου. "Ας μου κανο·υν κριιτΐική
  αύτοι που στ.ις δυΐσκολες στιγ-
  μές ήξεραν ποίος ήιμουν εγΰ
  καιί η ο,ικοιγένίΐα μου. Τόλεω ου
  τό Μάνο μέ υπερηφάνεια, γιατι
  υιπηρετώ το οτρατοπεδο τού
  σοσιαλισ,μου από τότε πού γίν-
  νήθιηικα. Γεννήθηκα καϊ ο πατέ-
  ρας μου ήταν φυγόδιικος. Γετ*ι
  Θηικα μβσα σέ ενα άγχος, μέίσ/α
  σε μιο μερά που η μανα μου
  φώναζε γ*ά να μι γίνγή]σει και
  δεν ηξερε άν ο πόνος ηταν τήις
  γιεννας ή άν ειχαν βρί,ί τον πα-
  τερα μου καί τον ειχαν σκοτώ-
  σει οί ταγματασφαλίτε-ς.
  Δέν αναφερω οναματα, μή-
  πως καιι τους θιξω, ξφουν αύ¬
  τοι ποιοί είναι. Σήμεραι βεβαιο
  ί-χουμί καί τους «οοσιαλιοτί,ς
  πολυτίλεία^··· Τί νά κάνομί,
  αυτά έχει η ζωή.
  Με αγιωνιιοτιικούτ; χαιρίτισμούς
  ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
  Λεωφ. 62 Μαρτύρων 93
  Ηρόκλίΐο Κρήτης
  περιοχή ύττέγραφαν ύ-
  τΐεύθυνη δήλα>σηι τοΰ
  νόμου 105 γι ά τόν
  τόατο γεννήσεως τους
  (εβαζαν £να χωριύ τοΰ Ρε
  θύιμνου), ή 6ποία άντικατα
  στοΰσε τό άιπχπτούμενο γιά
  Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  την άΊδεια πιστοποιητικό.
  Καί δπως είναι γνωστό ή
  παρά6ασΐι αυτής της δηλώ
  σης, δταν είναι δηλαδή
  ψευδής, τιρωρεΐται μέ φυ¬
  λακίση τουλάχιστον ενός
  χρόνου, άνευ έζαγορας!
  , "Οσο γιά τούς ύπαλλή-
  λους τοΰ Μηχανολογικοΰ
  Ρεθΐύμνου (όχτώ περίπου)
  αυτών ή θέση είναι άκόρη
  σοβαρότερηι, γιατΐ ή πράξη
  τους παραπίμΓΓεται σέ 6α
  θμό κακουργήματος καί ό-
  κολουθεϊ άΐίόλυοΐι.
  Τέλος, σημειώνομε ότι
  οί κατηιγορθύμενοι, γΐά
  τούς όποίους άσχολήβηκε ή
  Εΐσαγγελία Ηρακλείου
  καί έΌτειλε την ύποθεση
  στήν Είσαγγελία Ρεθύμ¬
  νου, είναι πολλοι, ίίγνωστο
  δμως πόσοι άπό αύτούς θά
  παραπεμφοΰν τελΐκά.
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
  1ΥΝ.ΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Καλούντοι όλα1 τάι μέλη τού
  Συνδέσιμου οί Γ. Συνέλευση,
  την Τετάρτη 27 Ιουλίου κοί ώ¬
  ρα 7 μ.ιμ. ιστά γραφείο τής Ο.Ε.
  Β.Ν.Η. Καζαιντζάικη 2, γΐΌ νά συ
  <ητηθού·ν τα εξής θοματα: 1. Αποφάσεις Συνεδρίιου, 2. Προτάσεις - Απςχρόσεις Ο Πρόεδρον ΕΜΜ. ΠΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ο Γεν. Γραμματεύς ΧΡΥΣ. ΜΠΕΣΔΕΜΙΩΤΗΣ Γιά πρώτη φορά στό Ήράκλειο έφορμόοτπκε ό νόμος τοϋ ίδιώνυμου ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΖΩΟΚΛΕΠΤΩΝ ΛΙΚΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΤ ΑΤΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Τό Τριρελές Πλημμελει- οδΐκείου Ήραχλείουι καταδί κασε την περασμένη , 6δο- μάδα 7 άιπό τούς 10 κατη- γορουμένους/ γΐά ζοχ)κλο- πή καί σύοταοη συμμορίίας πρός τόν σκοπό αυτόν/ οί οποϊοι κατά τό διάστημα 1978—79 έίκλεψαν περΐ τα 180 άρνιά, πρόβατα κλπ. ά¬ πό τίς μάντρες δέκα ιπερί- που βοσκών- Οί κατηγορούμενοι πού δικάστηικαν ήσαν: Μιχ. Ι. Τριανταψυλλά- κης, Έμμ· θ- Τριανταφυλ λάικης, "Εμμ. Ι. Ίατράκης Ι. Μ· Τριανταφυ·λλάκιης, Γ. Ι. Σταμπακάκης, 'Ερμ. Ι. Σταυρακάκης (δλοι ά- πύ τίς Κάτω Άσίτες) καί ό Συμεών Ι. Γαλανός (άίΐό τό Τσιφούτ Καστέλλι). Ό Μιχ· καί Γ. Τριαντα- φυλλάκης κατηγορήθηκαν σάν κλείΠΓταποδόχοι καί σάν μέλη πάντα τής συμμορίας. Οί ποινές πού τούς έπι- θληιθΐ']ΐκϋνε ήσαν: 4,5 χρό¬ νια φυλακή στόν καθένα 1,5 χρόνια έξορία στήν "Ε δεσα, 10.000 δρχ. αποζη¬ μιωθή στόν καθένα παθόν- τά πολιτικώς ένάγοντα καί 5 χρ/όνια στερήση των πό λιτικών τους δικαΐωμάαων. Άξίζει νά σημειωθεΐ δτι στήν περίΐττωση αυτή, προ- σάν μέλη συσταθείσης συμ χθές μόνο γιά ΐιρώτη, φο- μορίας. ^ Η -—■»' -Ρ5 Δικαστήριο δέν δδω- ρά στήν περιοχή Ήρακλεί ου, ές>αρμοστηκε ό νόμος σε
  τοΰ ιδιώνυμού, μέ τόν όποΐ
  ο δικάστηκαν οί παραπάνω
  ήρ
  άνασταλτΐκή δύναμη
  στήν 1{<ρεση κι £τσι δλοι ο>
  δηγηθήκανε στίς φυλακές.
  Καρίλλης - ΚΚΕ καί Χού»/τα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλΐδο 1
  κλείοο.
  Ο κ. ΚΑΡΕΞΛΛΗΣ, άν καί κατά-
  γεται άτττό ττσληά οίκογένεια 6ε
  ξιών, (Λαϊκούς τούς λέγαν τό¬
  τε), ό Τδιος άνήκει στόν ττροο
  δευτικό χώρο, συνεργάστηκε δέ
  στενα μέ τόν Γέρο — Παπαν¬
  δρέου, μέ τόν Μητσοτάκη, τόν
  Μαρή (επί Ενώσεως Κέντρου)
  ήρθε σέ βεθειά ρίξη μέ τόν Άν
  δρέα Ποπτανδρέου, (τότε) γιά
  νά καταλήξει νά ττολιτεύετσι
  στόν χώρο τοθ ΠΑΣΟΚ, μέ με-
  ρικά ομως μέλη τοθ οποίον ε-
  χει ερθει, γιά λόγους κομματι-
  κής συνέττειας, σέ άνοιχτη ρή
  ξη, κσί ηδη ύπάρχουν κσί έκ-
  κρεμοάν σέ βάρος τού άναφορές
  στό Κεντρικό τού Κινήματος.
  ΟΛΑ σύτά τα προείπαμε γιά να
  δείξωμε ότι ό κ. Καρέλλης εΤ-
  ναι £να πολιτικό πρόσωττο μέ
  πολυκύμαντη πολιτική ζο»ή, ά-
  ναμφισ6ή.τητα χρεωμένος δμως
  στόν προοδευτικό χώρο καϊ μέ
  δλόκληρο σοσιάλιστικό σύστημα
  κα! άπό την άλλη μ-εριά νά συ
  νεργάζεσαι μαζί τού καί νά δέ
  χεσαι μέ την «τσόντα» των ψή-
  φων τού νά βγαίνεις Δήμαρχος;
  ΜΗΠΩΣ σημαίνει δτι εΤσαι
  τής άρχης, ότι προκειμένου νά
  πετύχεις συμμαχεϊς καί μέ τό
  Τ0 <Χ0ΥΝΤΙΚ0 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ* «Ο ΑΝΑΠΟΔΟΣ» "Εχασε την ψυχραιμία τού, ό «γνωστάς» Καρέλλης, Δήμαρ- λος σττμερα της Πόλης χαρή στά ΠΑΣΟΚ καί τα ΚΚΕ. Διότι βεβαία μόνο Δήμαρ¬ χος δέν θά μτΓοροΟσε νά έκλε- γεΤ δίχως την ύττοστήριξη των δυο αυτών Κομμάτων. Πολύ άκφιβάλλω δέ, εάν θά μποροΰσε νά διεκδικήσει την Προεδρίσ μιάς ό-οιαδή-οτε μι κρής ΚοΗΤότητας σήμερα, εϊτε' σάν Καρέλλης είτε σάν «Παρα- τηρητής> «'Ανά~οδος» «ν/» ή
  δέν ξέρω μέ ποιό άλλο ψευδω-
  νυμο, εάν τα προαναφερθέντα
  Κομμοαα δέν ττάρουν θέση.
  Αϋτό 6έ6αια δέν τό συναι¬
  σθάνεται. Και άττό τα «ΰψος»
  πού μόνος τοπτοθέτησε τον έαυτό
  τού, όχετολογεΐ (κάττως
  ετσι θά ττρέττει νά όνομά—ουμε
  τα δημοσιεύματα τον «'Ανα— ο-
  δαυ») άττό τις στηλες τής *&-
  ΐιερίδας τού, τΓΐστεύοντας ότι
  μ' αυτόν τόν τρόττο Θά κλείσει
  τα οτάματα των ττολιτών. 'Α-
  ■ηάντηση σϊήν Ντοκονμενταρι-
  σμένη μέ άδιάψενστα στοιχεΐα έ
  ΤΓΐοττολή τού Γιάννη Ξυλούρη
  γιά ττ>ν σΛΚχχώρησή τον στό ί-
  ξωτερίκό Την ττερΐοδο της χού·/-
  τας, καμιίιά. Τσιμουδιά γιά
  την «ταμιτοοκέρα» λοιπόν. Τέ-
  το*α πράγ>ματα δέν ένοχλοϋν ..!!!
  ΆντΙΘετα, μιά ά γ γ ε λ ί α
  τόν θίγει...
  Καί τότε, τΓροστΓαθεϊ νά ?.ντο-
  ττίσει «στταισμένους
  (δουλειά τον σάν Δήμαρχος)
  όταν γύρω τού ή μπόχα των ν-
  πονόμων των βόθρων και των
  όχετών τού «σπάζουν» την μν-
  τη.
  "Εχει σννηθίσει; Ποίος ξέ-
  ρει; Πάντως είναι κι' αύτό μιά
  εξηγήση. Δέν τελειώνουμε δ¬
  μως έδώ. Τα σοβαρά άργότι;-
  ρα. . .
  ΑΡ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  ΦΙΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
  θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίδα 1
  ραιτλείου λόγω αιρμοδιΐκτητας.
  Όπως θά θυμούνται οί ανα-
  γνώστες μας, πρ·όικειται γιά από
  βλητα καί άλλες αικαθαρσίες,
  ιπού χύνονται στή θάλασσαι καί
  τή μολύνουν, ενώ συγχρόνως
  δη,μιουργούν επιικίνδυνες κατα-
  στάσεις γιά τή δημόσιο υγεία>.
  Εν τώ μεταξύ, όπως μάς γνώ
  ρισε η διεύθυνση τού ξενοδο¬
  χείον «Αρίνα» τού κ. Μαμιδά-
  κ,γ>, τό έλος πού υπάρχει πλάι
  στό ξενοδοχείο δέν ανήκει στόν
  κ. Μαμιδάκη,, αλλά στόν επιίσης
  Χανιώττη ειπρχειρηιματίται κ. Στυ¬
  λιανάκη καί κοτό τούτο διορθώ
  νομε τό προχι&εσινό δηιμοσίευ-
  μα.
  Περιττό νά τονιστεί ότΐ' η ά-
  μεση ενεργεια τής Εισαγγελεύς
  Αρχής, οτίς περιπτώσει^ αυτές
  πού συνδεονταιΐ μέ υψηλά ιιστά
  μενά πολιτικά πρόκτωοα, είναι
  επαινετή καί εκτιιμητέ'α από τα
  τλατειό λαΊΊκά
  Τό άρδρο τού κ. Μαν. Λουκάκπ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1
  ηυξηιμένης καταναλώσεως πού
  παρατηρείταΐι τελευταία. Από-
  δίΐξη ότι σέ πολλές περιπτώ-
  σεις εκχειλίζει αφ" εαυτού από
  τούς ΐτυθμενες των θαλασσώ»-
  καί από την επκράνεια τής ξη-
  ράς λόγω τής πιίισεως συνε¬
  πεία υπερκορεσ,μού των κο-ιτασ
  μάτων.
  Εντεύθεν ανακώπτει αυτομά¬
  τως τό ερώτΓΐμα: Πού οφειλε-
  ται τότε η συνεχής άνοδος τΐ\ς
  τιμής των υγρών καυισίρων; ΛΙ
  άνοδος τής τψής όχι μόνο τών
  πετρελαιοει·δών, αλλά καί
  των πρώτων υλων πού
  λογούντα» σέ δολλάρια, ■οφ*ίλ?
  ται αηοκλειστκά στήν αστ?^
  θεια τού νομίισματος τοι/Του
  καί έν τινι μέτρω στή* ος,λη-
  στία των εταιριών πού, δία«ι-
  νούν αυτά τα είδη^ ΑνοΑυτικώ-
  τερα: Όπως άνα* γνωστόι, τό
  δολλάρ-ιο — δυννιμει τι*κ συιμ
  φωνίας τού Μπ,ρ/.ττο^ Γο·ύντς
  — καθιερθθη ώς νόι^αμο βάσε
  ως τού Δυτικού κιό'σμου μετά
  τόν πόΑψο ^1945'; υιπό την αί-
  ρεαο; Οτι οί ΗΠΑ είναι υποχρεω
  μένες νά μεταπ/ρέπουν σέ χρυ-
  σο, εφοσον -~ούς ζητηβεί, όλα
  τα εις χειρός τριτων ευρισκόμε
  να χαρτονομίσματά των πρός
  35 δολ, Γΐΐ,ν ουγγιά. Τό 1971 ό-
  μως, υι Κνωμένες Πολιτεΐες ο-
  θετοΓ>ν την υπογραφή των
  καί -συγχρόνως διακηιρύισσουν
  σ" όλο τον κοσμο, ότι τό δολ-
  λάριο τού λοιπού θα ποραμε-
  νει «απολύτως μή μετατρεψψσ
  νομισμα»! ·Από τότε αρχισε μκι
  «αθετη πτίϋΐση τής αγοραοτικής
  αζιας τού· νοΐώσματος τούτου,
  η οποισ επιτοχύνεται ιμέ την πά
  ροδο τού χρόνου, σέ σημείο
  που ελάχιστα οπιεχει δνός και-
  νοώργιου ΚΓ^άχ.
  Σ' αυτο βεβαίως συνετελεσε
  *αί η. τακτΐική των Αμερικανών,
  οί οποιοι δεν αρκ&στηκαν στό
  νά κταβροχβισουν μονο τα εως
  τότε κ'^κλοφορούνται ευρωδολ-
  λαρια,# αλλά ήνοιξαν τό
  ροφ<^κιό των μέ τούς νού < τού .εστρομμένου<ς πρ<4ς τό ίξωτερικό. Ήρχισαν λοιπσν νΛ ιοόνουν επενδϋσεις εκτός των ΗΠΑ |3έ αικάλυπτα δολλά ρια, νά κάνουν δωρεές σί τρπ τες χώρες, νά εξογοράζουν συ- νειδήσεις ενίοτε δέ καί ολόκλη ρες κυ>βιερνήισεις, νά πσρέχουν
  όανειθ' σέ άλλες «αί λοιπά
  χωρίς καμμιά ζημία-.
  Επί πλέον με την εικροή των
  δολλαρίων αυτών εξόγουν καΐ
  τόν πληθωρισμό των. Γι αυτό
  καί ο πληθωριομός οτίς ΗΠΑ,
  παρά τα εμπαρικά και' δηιμοσιο-
  νομ<«ά των ελλεψματα, ευρί- σκιτο σέ ετήσια βάση μέχρα τό 1976 εις δείκτην 6,6ο)ο. Αιπο τό 1978 όμως αρχίζει η οντίστροφιη μέτρηιση <μέ τόν ε- παναπστρισιμό μιάς ποσότητος ΟΓτοδήμων δολλαρίων γιά την α γορά τεχνολογίοις κιυρϊως καί ορισμένων βιονιηχανιΐΜύν προ'ι' εντων, των οποίων μολονότι 6έν προσφέρεται η αγορά, από απόψεως κόστοος καί ποιότη¬ τος, είναι προτιμύτ£ρ<] οπό την κατσχή δολλαρίων. 'Ετσι ο πλη θωριομός οτίς ΗΠΑ άρχισε νά διαμορφώνεται από τό 1978-79 εις δείικτην 10,2ο)ο κατά τόν Ο.Ο.Σ.Α. Όχι δέ μόνο οτίς ΗΠΑ ολ- λά κσί σέ όλα τα Δυτικά κράτη διότι επεδιώχθη από το σύοτη- μα. Γιά νά γίνω περισσόίτερο κατανοητός, ο πιληθωρ«τμός γιά τίς Δυτικές οικονομίες δεν αποτελεί πρόβληιμα, αλλά λύση γιά τίς ανοπνελΚΓΓηκές δυσκολϊες των, δηλαιδή οξυγόνο. Γιατί ε- κείνο πού τούς λείπει οιϊμερα ν ναι η αναπνοή. Ήτοι οί ευκοι- ριες κέρδουις κριναμένου αρκε- του γιιά νεες επενδύοεις. Άν και το επίπεδο αποδόσεως επάνω •οπο τό οποίο οί &κ>μηο(ονίε·ς
  ■καί οί βπιχειρήΐσεις ποροχήις υ-
  πηρεσιών, δέχονταΐι νά επενδύ-
  ουν είναι αικόμα υψηλό. Αλλά
  πρεπει να ξέρομε ότι τό επίπε-
  <5ο αυτο δεν είναι μια οι«ονο- μική σταθερα, αλλα μια πολιτι κη μετοβλητή πού αντιπροσω- πιύει τό μερίδιο τού εθνικοϋ ιισοδήιματος πού οπαιτούν οί επιχορη'μοτιες. "Οταν δεν &ηι- τυγχάνίται το επιπεο© αυτό σϊ τν>αγμοτι«ή οξΐο μέ την παρα
  γ<4>γι«ό.τητα «οί την επφιτοση
  των αγορών, τδτε εμφονίζίται
  ο πληθωριομός σόν υποκατά-
  στατο. ΑυξάνεΓ βραχυχρόνια
  τα «ΐράπ. «οί ονεράζςι την απί>-
  δοοτΐ', ελαττώνοντα< τό μερί- διο τής εργασίας καί τό ικόοτος -■•ού δανειισμού. "Αν δεν επΐίτευχ θεί αυτό οί επενδύισεις ολιγο- στεύαυν ή οταματούν τελείως. Αυτό ακριβώς συμβαίνη σήιμε- ρα. Γιατί ο πληθωρΐισιμός στό <πίπεδο πού έχει φθάσει ήδη δέν αποτελεί πλέον λύση, αλλά πρόβληιμα. Διότι παρα τα ονο- μαστικά κέρδη πού αυξάνουν ■μέ γρήιγορο ρυβιμό, οί επιχειρή- οεις κινδυνεύουν από τό οξυγό- νο πού θέλησαν οί ίδιες. Τό πό λύ οξυγόνο θά οκοτώθ'ει τόν άρ,ρωστο. Τό νά τιθοσευθεί δέ ο πληβωρισμός υιπό τίς παρού- αες συνθήικες, δέν είναι στό χέ- ρι μήτε τής φιλελευθέρας οι«ο- νομΏ·ζ, ούτε των «υβερνήΊσε- ων πού την εφαρμόζουν. Γιά νά «τυιμβεί κάτι τέτοιο, θά πρέ- πει νά επαναπατρισθθύν όλα τα εις τό εξωτερικό κυικλοφο- ρούντα δολλάριαι καί συγχρό¬ νως νά μετατρ-απούν σέ χρυ- σό καί νά κλεκσθούν οτά χρηιμα τοκιιβώτια από τα οποία εβγή- καν. Πράιγιμα' δηλαδή περίπου αδύνατο. Γι αυτό η τττώση τήις ανταλλακτικής αξίας τού δολλα ρίου &ά συνεχίζεται μέχρι τό μπούιμ. Μ^χρΐις ότου δηλαδή η υποτιμήση τού νομίισματος των ΗΠΑ θ" αιποτελεσεΓ «σεισάχθεια» γιά τίς υποχρεώσεως τής Αιμερι- κή,ς πρός τις χώρες τού ΟΠΒΚ, την Ευρώπη κακ" την Ιαπωνία. Αυτή είναι η έννοια' κ αί ο σκο- πός της Γττώσεως τού δολλα- ρίου πού γίνεται μέ τίς ευχΐές των αρμοδίων τής χώρας αυ¬ τής. Βπειδή δέ οκ αγορές τού πε- τρελαίου γινονται σέ δολλάριο η τψή τού θ' ανέρχί.ται συνε- χώς όχι βεβαΐια από έλλειψη τού εί'δους — όπως θελουν να γινει πιστευτό — αλλα από τή συνε χιζαμενη μειωση τής αγορα—ι κης δυνάμεως τού δολλαρίου. Γεατί είνοι φυσ,Μοό οί χώρες •ΓΊου το ποράΛ/ουν ν' αηοιτουν κόΰε τόσο την αναπροσαρμο- γή τής τψής τού, γιά νά ισο- φορίζουν οπό την τττθκτη τής αξίας τού νομίισματος τούτου καί γενΐικά από τόν δηιμιοιυργού μενο πληθωριθιμό καί άς μην Φωτοτυιπΐες των δυό έγράφων πού δείχνουν όλοφάνε- ρα, δτι ή Χούντα όνοιζε γιά 48 ώρες τα σύνορα στόν κ. Μανόλη Καρέλλη καί μετά τα ξανάικλεΐσε μόλΐς — κατά σύιμπτωση — έ^ρυγε γΐά τό έξωτερικό, στό όλιγώ ωρρ αύτό διάστημα. Αυτή είναι ή περί^ττωσηι τοΰ «χουντΐικοΰ διαθατηρίου» πού θίχτηκε γιά ,μΐά άκόμη ιρορά προχβές μέ την έπαστολή τοϋ Γ. Ξυλούρη/ (πε- ρασμένο μας φύλλο) χΐωρίς νά απαντήσει ό &ιεοα έν διαφερόμενος κ. Καρέλλης. Τώρα πού δηροθΊεύονται αύτούοια τα έγγραφα ϊσως τό κάνει, γιατί τό νά σοθ άπαγορεύεται ή έ;ξοδος 24 Νοειμβρίου 1969, νά σοΰ αϊ ρεται γιά 48 ώρες νά σοΰ ξανααπαγορεύεται στίς 26 Νοειμβρίου 1969 καί νά φεύγεις στό 48ωρο αύτό διά- στηιμα, είναι μιά «διαβολΐκιή ούμπτωση» τιού λόγω έ- ποχής Παττακοΰ ή"ταν όντως σάΐάνιες τέττοιες συμπΐτώ- σεις. αγωνιστικές περγαμηνές. διάβολο; ΓΙ ΑΥΤΟ ακριβώς μάς κάνει ΜΗΠΩΣ σημαίνει δτι δέν εΤσαι πολύ έντύττωση ή δημοσιευόμενη καμμιάς άρχής; σήιερα δήλωσή τού πρός τό ~Η ΜΗΠΩΣ ή ίδιόγραφη περιώ Δ,χτατορικό καθεστώς τοθ 1968 ^^ δήλωση α|>τή( ή οποίσ γΛ
  στήν όποία δχι απλώς άττοκηρύ- πρώτη ^^ 6γα!νε| ^ δημο
  σε. τό ΚΚΕ, άλλά τονίζε. δτ, σιοτητα/ δπως καί το δημοσιευ_
  «οΰτε θά ύπάρξε. ττοτέ» καί δι όμενο σήμερα «χουντ.κό δ.αβα
  κα.ολογεΐ την α Ι ώ ν ι α ά π ο- τήρώ> σας κ Καρέλλη, είναι
  κήρυξήτου μέτήν 6αρύ ολα ηλασΎΟί.
  τατη κατηγορία δτι είναι ά-ν-ε
  λεύθερον τό Κομμουνιστικό
  —δπως τό χαρακτηρίζει __σύ¬
  στημα!
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ τού 'ίσως τού κ. Κα¬
  ρέλλη νά γίνει καί «δ η λ ω σ ί-
  αςχ. (έξ αλλου δέν ξέρομε κά- 6γάλανε
  τω αττό ττοιές συνθηκες Οπόγρα-
  ψε αύτη την ύπερδολική δή- .^^^^^
  λωση) καί δικαίωμά τού νά μην
  είναι Κομμουνιστής. Γιατί δ¬
  μως νά ύπογραμμίσει τόσο εν-
  τονα δτι δέν θά γίνει π ο τ έ
  Κομμουνιστής καί να γίνεται
  έτσι προφήτης τοΰ μέλλοντος
  τό οποίο είναι αγνωστο γιά τον
  καθένα;
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ, γιατϊ νά χαρακτη¬
  ρίζει τό σύστημα πλέον σάν ά
  νελεύθερο, πράγμα πού, τόσο
  έντονα, μόνον οί άκροδεξιοί καί
  οι βαμμένοι, το εχουν χαραικτηρί
  σει;
  ΚΑΙ, τέλος, πώς είναι δυνατόν
  νά έίχεις αύτές τίς δαθειές άν-
  τιθεσεις μέ £να κόμμα, μέ ενα
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ δραγε νά τα ττρο-
  σδάλετε γιά πλαστότητα;
  ΠΑΝΤΩΣ μιά απαντήση οπω-
  σδήποτε χρωστάς κ. Καρέλλη,
  άν όχι σέ κανένα, τουλάχιστον
  στούς Κομμουνιστές ττού σέ
  Δήμαρχο Ηρακλείου
  Μ. Χ.
  τσ βιβλιο
  ΤΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
  ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  Προχβες κυικλοφορησε από
  τίς εκδόσεις «Δωρικός» το ενδι¬
  αφέρον βιβλιο τού συντ. Δικη-
  γάρου καί αγωνιστή τής Αντ,-
  στασηις κ. Νικόδηιμου Κριτσω¬
  τάκη μέ τόν τιτλο «Σηιμσδιακα
  Χρόνια».
  Γιά το βΐιβλιο αυτό θά ασχο-
  ληθουιμε ειδικώτερα στο επόιμ£-
  νο.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ
  «ΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ
  ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ»
  Αρθρο τοϋ κ. ΑΝΤΩΝΗ
  ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
  • Έρευνα γκι τό ανελεύθιρο
  μέτρο τού κλε>σ·ματος των κέν¬
  τρω ν στίς 2 μ. μ.
  • Επεστολή τής Βικελαίας γιό
  τό φύλλο τής «Αλλαγής» μέ τό
  «Χωρκτπκο».
  ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ρες φήιμες τελευταία ότι· δήθίν
  ο εκ Χανίων κ. Μπικογιαννάκης,
  Γ.ηρε αδεία σκοπΐιμότητας μόνο
  γιά εμφιάλωιση υγιραεριου /σέ
  μικρες φιαλες) και πρσεξεΐτεινε,
  πριν ακομη αρχισει την επιχει-
  ρηματική τού δράση στά ταξι,
  λόγω στενου δ&σμού τού μέ
  τόν κ. Μητσοτάκη,.
  Ο ΙΔΙΟΣ, φυσικά, τό αρνείται
  καί είναι βεβαιος ότι θά συνεχί-
  σει χωρις κομμια συνέπίΐα.
  ΕΜΕΙΣ πάντως, φερνομε στή
  δημοσιοτητα την περίπτωση
  και οί Αρχές άς αποφαισίσουνΙ
  Μ. Χ.
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  !■■■■—
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ "ΜΑΧΗΤΗ^
  Ό «Μαχητής» δέν θά κυκλοφορήση ο
  ρα Δευτέραν 23ην Ιουλίου λόγω πλήρους ά-
  νακαινήσεως των τυιπογραφικών τού- έγκαταστά-
  οι;ων. Είναι ή μοναδκκίι Δευτέρα πού δέν έκδί-
  δεται είς τα 22 χρόνια τής έκδοτικης τού ζωής-
  Οά κυκλοφορήση .κανονικώς άνανεωμένος την
  προσεχίί Δευτέραν 30ην Ιουλίου καΐ κατά του¬
  το ζητούμεν συγγνώμην άπό τό αναγνωστικόν
  μας κοινόν.
  _ Έν τής Διευθύνσεως)
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|ε|ε|ΒΒΪ
  Ό
  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑ-ΛΐίΚ) «Η ΛλΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  αγροτΐ
  Γρόφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΐΔΗΣ
  Η ΒΙΚΕΛΑΙΛ ΠΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟΪΐ
  ΤΗΣ ΑΛΛΛίΗΣ.. ΜΕ ΤΟ ΧΠΡΙΠΙΚΟ,
  Οί παρά 'μία τεσσαράκοντες
  ■■■
  Μέσα στούς έχθροΰς καί
  φίλους πουχω, έ'χω καί δυό
  ττοΰ κάποτε μοϋποτνε γιά
  τόν ττιό πάνω άριθμό πού
  6άζ« καί ιίτλο.
  Ό ενας τπχνέξυτΓνο,ς, δυ-
  νατός στό νοΰ, στήν κρίση,
  στίς ένέργειες καί τίς ττρά-
  ξεις τού ί τό τταιδι τζι
  ό
  γες ς ρ
  είναι τό τταιδι τζι-
  ξς
  μάνι, ό άνδρας κιπταρίσι,
  ή δύνσμη και τό φώς μιάς
  αληθινής ζωής. Μοϊρα κακή
  ϊσως τόν εφερε στ" άγροτι-
  κά προβλήματα, άγό—τησε
  τή Γή καί τούς γηοψερμέ-
  νους συνανθρώττους τού,
  ■πλήν ομως δρέθηκε καί στίς
  39. Τύχη βλέπετε ή ρημάδα.
  Τύχη φίλε μου. Νάσαι άν¬
  δρας ώς έκεΐ πάνω, ν' άγα-
  ιτάς καί ν' άγαττιέσει ά—' ο-
  λους, άλλαι ναρθει ετσι —ου
  ττρέπει νάσσι σ' ένα χώρο
  ζωής αχαρο κι' άνούσιο,
  προβληματικό καί ϋττουλο
  Κι' δμως έσύ νά ζεΐς. Νά
  ζεΐς και ν' ότγωνίζεσαι, νά
  τρώς και νά τρώγεσαι άττό
  την πνευματική άνυδρία των
  συναδέλφων καί συναγρο
  των σου, πάει ττολϋ, πάρα
  πολύ.
  Κι' ώσττου τό πράγμα
  πάει έκεΐ ή τουλάχιστον ώς
  έκεϊ πού οί γύρω σου σέ κρί-
  νουν άντικειμενικά, κομμά¬
  θια νά πάει. Τί γίνεται δ¬
  μως, τί, δταν βρισκόμενος
  στό μπλόκο των 39 σύ ό 'ι¬
  να, οί δύο, οί τρείς καί ττισ-
  σμένοι άττ' την κερκίδα τής
  αληθείας τρώς άλύττητο χτύ-
  ττημα τής άλμύρας των 39;
  Π ου καί πώς μωρέ άνδρα
  καί "Ελληνα, θά βρεϊς λι-
  μάνι ν' όράξεις γιά νά ζή-
  σεις καί νά μην εΐσαι ζω-
  ♦♦♦·♦♦♦
  ντανός νεκρός, και νά με'ι-
  νεις ορθιο κυπαρίσι, ΐσιο
  καί δίκαιο πλάσμα, άληθι-
  νή ριζιμιά βραχόττετρα τής
  μητέρας Γής;
  Ώς πότε καί γιατι οί πα¬
  ρά μ ία τεσσαράκοντες (ττέ-
  στο κι' ετσι: Γιάννηδες) θά
  κάνουν κούνια — μ—έλα τό
  ρυθμό τής ζωής και τής ζή-
  σης σου, τόν ίί—νο σου, την
  ησυχία σου, τόν κυπαρισέ-
  νιο έαυτό σου;
  ΚΓ άκόμα γιατί; Γιατί
  τα ττιόνια μιάς κακόβουλης,
  ύστερόβουλης, άχαρης καί
  τρισαθλιομένης ζωής, νά
  σαλεύοι/ν τα νερά τής ζωής
  σου καί νά ρημάζουν καί νά
  τρών τό διός σου;
  Σήμερα θΰμα, αυριο, με-
  θαύριο τό ϊδιο, την αλλη την
  ξανάλλη μπορεΐ καί πάλι
  νά σέ πιάσει τό κόσκινο
  μιάς κοπτοιας έκμετάλλευ-
  σης. Σάματις πέρασε καί
  ττστέ μερά ή νύχτα νά μην
  μάς κοσκινίσουν κάποιος
  ή κάττοιοι; "Ολο και καίτοι
  οί βρίσκονται, δλο καί κά
  ποίος τρώει τόν κόττο μας
  ζεϊ άττό τόν κόττο μας. .
  Τα πλούτη και τ' άγαθά
  μας κινοΰνται στόν κυκεώνα
  τού σάπιου Κοινωνικοΰ μας
  συστήματος, σάν τα πιό κα-
  ταναλώσιμα άρνιά.
  "Ετσι μάς νομίζουν κι'
  ετσι μάς άντιμετωπίζουν
  δλοι κι' δλοι οί έ'μποροι ψυ-
  χών καί σωμάτων. Βεβαιοί
  γιά τό άκακο πνεΰμα μας,
  άλλά σκανδαλεμένοι άπ' τή
  βρωμιά τής ψυχής τους,
  τρών τόν ϊδρο μας γιατί ττί-
  στεψαν καί πιστεύουν πώς
  άνήκουμε στους δύο είδών
  »<»■«>♦♦♦«»♦«»♦■·>♦♦♦
  39: Στους 39 Γιάννηδες η
  στους 39 στραβους ποίι γεν-
  νιοΰνται δταν πεθαίνει ενας
  ξύττνιος.
  "Ομως γελάστηικαν. Πά-
  ντα ΰπάρχει καί θά ΰττάρχει
  τό Φώς. Πάντα ή άληθινή
  δψη τού νομίσματος θά δί-
  νει νά καταλάβομε πώς κά-
  τι τό σάπιο κι' άχρηστο πα-
  ρέρχεται άπ' τή ζωή καί την
  κινήση κΓ δλο καί τό άληθι-
  νό φώς τής μητέρας ζωής
  στέλνει μιά άχτίνα γιά νά
  μην εΐμαστε έσαεΐ οί 39.
  Κ. ΑΑ ΙΔΗΣ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Αριθ. Ειδ. Πρωτ. 151)18)7)79
  ΠΡΟΣ: Τόν κ. Δ)ντή τής
  Εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Σχετικά μέ την αγγελίο πού
  δημο,σιεύτηικε στήν Εφημερίδα
  ισας τής 16)7)1979, κα>ΐ στήν ο-
  ποία αναφέρετα<ι ότι τό φύλλο τής Εφημερίδας «ΑΛΛΑΓΉ» τής 4)2)1962 δέν υπόρχεΐ' στή Βι- Ρ»λιο!θήκη, σάς πληροψορού'με ότι τό σχετικό φύλλο βρίσκε- ται από κοιρό οτό σώμα τής Εφημερίδας τού 1962. Τό φύλλο θιυίτό πού1 δέν υτιήρ χε στό βιβλιοδετημένο τόμο τής Εφήιμερίδας, ζητήθηκε αττό τό Αρχείο τής «ΑΛΛΑΓΗΣ», με τα την διαπιστωθη, ότι έλλειπε. Φωτοαντίγραψο τού φύλ- λου μπορεί νά οάρει αιπό τή Βι βλιοθή,κη οποίος ετηθυμεί. Η Προ'Γσταμένη τής Βι- βλιοθήκης ΣΗΜ. «Α»: Εκείνο πού δέν μάς λέει η παραπάνω απαντήση είναι γιατί έλλειπε τόσον καιρό τό φύλλο αυτό «αί πότε ακρι¬ βώς επανατοποθετήβηικε: Πρίν ή μετά τα πρώτα οημοσιεύιμα- τα μας. Εξ αφορμής τής «Μεγάλης - οχι μικρής - αγγελίαι», τού κ. Αρ. Γιανναικουδά'κη, πού δημο- σΐΐύτηικιε στό προηιγΌύιμενο φύλ λο μας, πήραμε την παρακάτω απαντήση: Τό αρθρο τού κ. Σκουλικάρη ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ Κ.Ν.Ε. Άναγγέλθηκε ή διοργα¬ νώση τοϋ γνωοτοΰ καί κα θιερω,μένου Φεστιβάλ τής Κομμουνιστικήν Νεολαί- ας Ελλάδος, τό όποίο θά πραγματοποιηθεϊ στό Ήρά κλεισ 3, 4 καί 5 Αύγού- στου, στό Πάρκο Γεωργιά- δη. ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΑ ΟΧΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Τό περασμένσ Σάββατο Ιουλίου είχαν κληθεί νά καταθέ σουν στόν αρμόδιο προαναικρι- τικό ιιιπάΐλληλο Ηρακλείου, πολ λοί κάτοικοι τού χωρίου Πρω- τόρια. Η υπόθεση αναφέρεται στό γνωοτό θέιμα πού δημοσίευσε πρό χρόνου «αί πλέον η «Αλή· θεια», γιά τα 8 εκατομμύρια δραχμές πού κατά δήλωση τού κ. Εμμ. Κεφαλογιάννηι εγκριθή καν γιά τό χωριό, αλλά τελι κά... «χάθηκαν»! > ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σΐλίδα 1
  οίκογενειοκρατία. ΊΙ κατηγορία
  αύτη τοϋ κατεατημένου πρίν
  άποσυρθή* άπό την πολιτική ζωή
  τοϋ τόπου ένα μέλος της, φρο-
  ντίζει νά έίχει προετοιμάσει, £να
  άλλο, γιά νά τόν διαδέχεται καί
  νά συνεχίζει, δπως οί ίδιοι ίσχυ
  ρίζονται, την παράδοσι) της οι¬
  κογενείας τους. Έπιμένουν
  έκείνοι πού άνήκουν στήν κα-
  τηγορία αύτη τοΰ κατεστημένου
  «ιί δυοτυχώς μέχρι σήμερον τό
  ■χούν κατορθώσεΐ, νά μας κά¬
  μουν νά πιστεύουμε, πώς έΐτει-
  ή ή οίκογένειά τους γέννησε
  να μεγάλο πολιτικό, είτε αύ¬
  τάς ήτανε Άρχηγός ενός κόμ-
  ματος, είτε 'Υπουργός ή Βου-
  λευτής, ύποχρεωτικά δλοι που
  κατάγονται άπό την ϊ'δια οίκογέ-
  νεια, έίχουν τίς ϊδιες μέ εκείνον
  κανότιιτες. Έπιμένουν έπίσης
  οί ανθ^αχποι αυτής τής κατηγο-
  ρίας τοΰ κατεστημένου καί δυ¬
  στυχίας καί αύτό μέχρι σημερον
  τό έίχουν κατορθώσει μαζί μέ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγιΐατική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την
  —ιό συμφέρουσα περίπτωοη.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τίίς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΒΙΑΚΑΚΗ
  Λεαχρόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ!
  "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550
  12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  -*-
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ— ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900
  10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  — •-
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «Τ5ΑΙΝΙ8>
  ΤΗΛ.: 284544 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  την όποιαδήποτε κληρονοιμιά,
  πού παίρνουν άπό τόν άποσυρό-
  μενο άπό την πολιτική η1 άπό-
  θνήακοντα συγγενη τους, νά
  κληρονομοΰν καί τή θέση, πού
  αύτάς κατεϊχε είς την πολιτική
  ζιπή τοΰ τόπου μας. "Ομως άνα
  ρίθμητες είναι οί περιπτώσεις
  πολιτική μας ίστορία πού
  ρ'ίδαμε καί βλέπομε μεγάλους
  πολιτικούς, νά τούρ δΐαδέχονται
  τίς την πολιτική άνάζιοι υΐοί,
  άδεΛφοί, έγγονοί, καί κάθε αλ-
  λοι; βαθμοΰ ουγγενεΐς τους.
  6) Μία άλλη κατηγορία κατε
  στημένο καί κατά τή γνώμη μου
  ή πιό έπικίνδυνη, είναι τό κεφά
  λαιο. Καί "είναι τό κεφάλαιο ή
  πιό έπικίνδυνη κατηγορία τοΰ
  κατεοτημένου, γιατί Πατρίδα.
  θρησκεία καί Οΐκογένεια δχει
  ό χοήμα. Δέν δχουνε ίδανικά,
  λλά οϋτε συνείδηοτι, αύτοί
  ού άνήκουν στήν κατηγορία
  ύτή τοΰ κατεστημένου, καί προ
  ίδουν τα πάντα, άρκεϊ ή προ-
  >οοία τους νά τούς άποφέρει
  ά όποιαδήποτε οίκονομικά όφέ-
  νη.
  Είναι δμως ή κατιινορία αΰ-
  ή τοΰ κατεστημένου ή πιό έπι-
  <ίνδυνη καί γιά δνα πρόσθετο λόγο: Γιατί ό παράνομος καί δ είς 6άρος τοΰ τόπου καί τοΰ Λαρΰ ΐχλουτισμός τού, τοΰ δίνει την ύκαιρία, νά έΓ,αγοράζει συνει- ιήσεις, νά διαφθείρη πολιτικούς αί πολλές φορές νά κατασυκο φαντεΐ τιμίους ΐδεολόγους καί άγωνιστές τής Δημοκρατίας, για τί τούς θεωρεϊ έμπόδιο στά κα- αστροφικά γιά τόν τόπο καί τόν Λ,αό σχέδΐα τού. Άποτελοΰν αύτοί πού άνή- ίουν στήν κατηγορία αύτη τοΰ κατεστημένου τίς σύγχρονες πόρνες Ήρωδιάδες, πού μένο- νται και ταράσσονται, μέχρι νά κατορθώσουν, νά άποκεφαλίσουν καί νά διώξουν άπό τό πολιτικό περιβάλλον πού κατά καιρούς καί άνάλογα μέ τα συμφέροντά τους τοποθετοΰνται, κάθε τίμιο ήνθρωπο. Δέν έίχουνε δμως αύ¬ τοί, που άνήκουνε σ' αυτή την κατηγορία τοΰ κατεστημένου, οϋτε ϊδεολογική τοποθετηθή. Καί δέν έ"χουν ϊδεολογική το ποθέτηση, γιατί τα παράνομα συμφέροντά τους έξαρτοΰνται άπό τους κατά καιρούς κυβερ- νητες. Γι' αϋτό ακριβώς τό λόγο τούς βλέπομε νά ύποδέχονται, νά χεΐροκροτοΰν, καί νά τραπεζώ- νουν συνεχώς, Κυβερνήτες 'Υ- πουργούς, καί γενικά Κυδερνη- τικούς παράγοντες, χωρίς νά τούς ένδιαφέρει δν αύτοί είναι νόμιμοι ϊ παράνομοι. Άλλά καί νά τούς προδίδουν μόλις φεύγουν άπό την έξουσία, γιά όν άπλούστατο λόγο, διότι ποέ εί νά τοποθετηθοΰν μέ έκεί- 'ους, πού διαδέχονται είς την ξουσίαν τούς άπερχόμενους. Προβάλεται τώρα σέ δλους ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΑ Ή Έλληνική Λέσχη Αύτοκινήτου καΐ Περι ηγήσεων (ΕΛΠΑ) ζητεί νά προσλάβεχ Διευθυν τή μέ μόνιμη άΐτασχόληση γώ τό Γραφειο Η- ρακλειου. Ήλιχία μέχρι 40 έτών, απταιστη γνωση ρι- _ άς ξένης γλώσσας- κατά προτίμηση! ΑγγΛικης, πείρα Διοικήσεως γραφείου ■ >
  Παραλάβη ένιύιπων αιτήσεων θα γίνεται
  στό γραφεϊο ΕΛΠΑ Ηρακλείου καθημερινώς α-
  τκ>8.0ϋ-1300. ν
  Οί ένδιαφερρμενοι θά πρέπει να γνωριζουν
  δπ θά κληθοϋν την Τρίτη 7 Αύγουστον 1^9 Υ«
  προσω.™κή συνάντηση μέ έκπροσωπο της ΕΛΠΑ
  Αθηνών.
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ εΤΣΑΎΝΙβ»
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79
  ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  μας τό έ|χί)τημα: τί πρέπει νά
  γίνει καί πώς έπιβάλλεται νά
  άντιδράοωμε, γιά νά άπαλλα-
  γοΰμε εμείς καί ό τόπος μας
  άπό δλες τίς κατηγορίες τοΰ «ι
  τεοτημένου;
  Κατά την δική μου ταπεινή
  γνώμη, έπειδή τό κατεστημένο
  ώς προανέφερα τό άποτελοΰνε
  τα πολιτικά τζάκια καί τό κεφά
  ,αιο, γιά νά καταπολεμηθεΐ, πρέ
  πει νά δραστηριοποιηθοΰν καί
  ά δράσουν οί άνθρωποι έκεϊνοι,
  πού άνήκουν στίς τάξεις. πού ι,ό
  κάθε λογής κατεστημένο μιοεϊ
  καί καταπολεμά. Καί οί τάξεις
  αΰτές είναι:
  Οί έργατοϋπάλληλοι, οί άγρό
  τες, οί έπαγγελματοβιοτέχνες,
  καθώς έπίσης καί έπιστημονες,
  ροερχόμενοι άπό τίς τάξεις
  αύτές.
  θά πρέπει δηλαδή, δσοι άνή¬
  κουνε στίς προαναφερόμενες
  τάξεις αέ προσεχείς έκλογές, νά
  άπαιτήσουν άπό την πολιτική
  παράταξη πού άνήκουν, νά συμ
  περιλάβει οτούς συνδυασμούς
  της άνθρώπους των τάξεών των,
  τούς όποίους δμως καί νά υπέρ
  ψηφίσουν μέ φανατισμό, γιά νά
  τούς στείλουν στή Βουλή, τούς
  δέ άποτελοΰντας τό κατεστημέ-
  νον, νά στείλουν στά σπίτια
  τους.
  Μόνο μέ τόν τρόπο αύτό θά
  έξαφανιστεΐ καί θά ξεριζωθεϊ τό
  κατεστημένο άπό τόν τόπο μας
  καί θά ξαναλειτουργήσει ή Δη-
  μοκρατία στόν τόπο πού γεννή-
  θηκε!
  ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  Ι
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  διαθέτομεν καί διερμηνεΐς δι' ίατρούς, ψώνια κ.λ.ττ.
  Βουλγαρία-Ρουμανία
  ΠΡΑΚΤ.
  (Κ. Πατεράκη)
  ΑΜΙΣΟΥ 4
  ΤΗΛ. 283.652, 285.458
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΕδΡΚΕδδΟ ΟΟΚΙΝΤΟ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
  ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Πληροφορίες:
  Τ5ΑΙΝΙΣ ΤΟυΚδ
  Τηλ. 284.544
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΙνΙΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (Έβανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ · ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτε
  ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  ΓΕΡΑΝΟΙ 1ΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  «ΧΑΛΒΑΤΖΗ»
  ΜάχηςΚρήτηςΤΟ (πρώην ;ΤΑΛΩΣ>) Τηλ
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 και
  288.498"
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "Ή ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΤΜΕΝΟΥ ΣΕΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
  • Γερανοφόρα Όχήιματα παντός τύπου.
  • Περονοφόρα Κλάρκ
  ^ίΓ -1ΤΟΠθ3^^ ΚΑΘΕΛΚΥΖΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝ1ΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΊΏΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο Ιοο ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 222.283
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  "Ολα τιροσεγμένα — *Όλα φρέσκα
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  Πολιτικές άπόψεις
  Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
  "ΑρΘροτοϋΣΤΕΑΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  νά πιρωθυττουργέψει· 6 «(κανμί-
  ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
  ΤΟΥ Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Οι Αβηνα'Γκέ'ς ιεφημιρϊδίς
  τού προχβεσινού Σάββατον, έ-
  γράφον ότι την υπόθεση λαθρε
  μπορκκ συναλλάγματος τού
  μουσικοσυνθέτη Μάνου Χατζη
  δάκη (διευθυντή Γ' Προγράμμα-
  το< ΕΡΤ) προσπαθούν νά συγ- καλύψουν υψηλά ιοτάμενα πρό σιοπα. Αδύνατον... Οί Κυνηγοΐ Τό Συμβούλιο Επικρατειας μέ την υτΐ' οριθμ. 2235)79 από φασή τού, έκρινε αντΐισυνταγ- ιματ«ή την διατάξη τού Δαοΐ- κού Κώδιικια, πού εξαρτά τή χο ρήιγΐηοη αδείας κυνηιγίου, από την ένταξη τού αιτούντος, στόν κυνηΐγετικό σύλλογο τής περιφερείας τής μονίμου κατοι- κϊας τού. Αιτιολογΐικό: ότι αυτό αντιτιθ'ε- τοι στήν ελευθερία τού ατό- μου. Συνηθίζομε νά λέμε εμείς οί ά πλοΐ κσί άσήμαντοι άνβρωποι, γιά την τσΐπα τοΰ πρόσωπον μας: Νά μην σπάσει. "Αμα σττά σει, έκτοτε δλα είναι δυνατά καί άναμενόμενα. Ό κ. Μητσοτάκης φαίνεται, πώς αύτό τό έχει πάθει προ ά- μνημονεύτων έτών. Στήν προσφατη έπίσκεψή τού στό Ήραχλειο ούτε λίγο οΰτε πολύ, δήλοοσε, πώς ή «Νέα Δή μοκρατΐα» είναι τό Κόμμα τοθ 'Ελευθερίοι» Βενιζέλου, τό Κόμ μα των Φιλελεύθερον. Τόν βολεύει έτσι, τόν μόνιμο Άποστάτη, γιά νά καταλάβει την πομπή τού Μά μέ αυτή την λογική τού κ. Μητσοτάκη θά μπορέσουν δλοι πού ττρόδωσαν αυτόν τόν Λαό καί τόν τόττο, νά ίσχυριστοΰν κάτι παρόμοιο. Πώς δηλαδή; Άπλούστατα οί συνερ γάτες κα! γκεσταμπίτες των Γε ρμανών, θά μποροΰν κάλλιστο: νά μάς ποθν πώς οί Γερμσνο: πρόδωσαν την Γερμανϊα κι έγ ναν Φιλέλληνες. Τό Τ&ο θά μπο ροΰσε νά κάνει άκόμα και ό.. Έφιάλτης, άν ήταν δυνατόν νά μιλήσει. Θά μάς ελεγε δηλαδή, πώς αύτός ήτοτν καλός καί τϊμι ος "Ελληνας, άλλά οί Πέρσες πρόδωσαν την Περσία καί ττή- γαν μαζϊ τού. "Οχι κύριε Μητσοτάκη. Τα σθ κα είναι ττάντα σθκα, κοι ή σκά φη, σκάφη. Ό κ. Μητσοτάκης είναι τό θλι6ερό φαινόμενο τής πολιτι- κής ζωής τής χώρας τα τελειπ-χΐ α χρόνια. Κάτι άνάλογο ίπτηρ ξε μόνο ό Ιωσήφ Φουσέ στήν Γαλλία, πού ήταν μόνιμος ύττουο γός τής Άστυνομίας άλληλοδια δαχως, μέ δλες τις κυβερνήσεις βασιλικές καί δημοκρατικές. Ό κ. Μητσοτάκης οϋτε λίγο οϋτε πολύ, μάς λέει, πώς 6 κ. Καραμανλής προσχώρησε ογτο Νεοφιλελεύθερο Κόμμα τού γιά Ό κ. Μητσοτάκης ΐ πολθ άφε λής είναι η πολθ άφελεΐς μδ; περνά. Θά ήταυ άντρίκειο και θά τόν καταλαβαΐναμε έστω, αν το Καταδΐκη Γ ε ρμανών λεγε καθαρά-καθαρά: «Άμάρτη σα γιά τό παιδΐ μοί». (Καί Ιν προκειμένω γιά τό Ύπουργεΐο Συντονισμοΰ). Σΐγουρα θά εΤχε περισσότε- ρες συμπάθειες άν τόλεγε έττσι. Μϊλησε καί γιά Συγκρητισμό ό κ. Μητσοτάκης, φυσικά δλα κομ μενά κσϊ οαμμένα στά μέτρα τού. Τόν διαδεβαιοθμε τόν κ. Μη τσοτάκη πώς δ Συγκρητισμός θά γίνει, μά ό "διός θά είναι Ε ξω. Και γιά τό σαφέστερον, θά είναι ό Συγκρητισμός όπτό την μιά κι αύτός άπό την άλλη. Ι "'Εδωσε έ,ττίσης ττολλές συμ .βουλές ό κ. Μητσοτάκης. "Αν εΤχε την καλωσύνη ν' άκούσει καί μιά δική μας, θά τού λέγα με ν' άνοϊγει τό στόμα τοι> σπα
  νϊως. Ή σιωπή ΕΙΝΑΙ ΧΡΥ-
  ΣΟΣ, τό τονιζω αύτό Ιδιαιτέρα
  στόν κ. Μητσοτάκη, μέ την έλ
  ■ττΐδα πώς θά την άκολουθήσει
  την συμβουλή. Πολλά θά έχει
  νά ώφεληθεΐ...
  Σ.Κ.Σ.
  Από τό Αυτόφορο Τριμελές
  Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου
  εκδιχάστηκαν την περ. βδο-
  μιάύα δυό γερμανικόν Χιτλερι-
  κοί, ο υΝΕ ΜΙΟΗΑΟί ΕΙ8ΟΗ,
  19 χρόνων, σέ (8 μήνες) καί ο
  ννΕΒΕΒ ΡΗΑΝΖ ΟΕΝΝΙί 22
  χρονων, σέ (9 μηνες) γιά κλο-
  πή 3 γερμανικήν ξιφών από το-
  πικο Παλαιοπωλείο.
  Το δικαστήριο δεν τους ε-
  δωσε εφιέσιιμη ποινή κοά οδηγή-
  θηκαν στίς φυΛακές. Ο δεύτε-
  ρος δικάστηικε καί μέ 30.000
  δρχ. χρηιματική ποινή.
  Αξ,ίζει νά σημειωθεί ότι οι πά
  ραπάνω αλητοτου,ρίοτες, πού
  έκαναν καί απαράδεχτες χιτλερι
  κές «επιδείξεις» στό Δΐικαστή-
  ριο, είχαν περάσει προηγούιμε-
  να απο τό Ηράκλειο καί παρά
  Λίγο νά «μιπλέξουν» ευυιπόλη-
  πτους Ηροκλειώτες
  τάρχες τουριστικών ειδών.
  Εύχαριστήριο
  θεωρίϋ υποχρεωθή μου νά
  εύχαριστήσω καί διά τοΰ Τύπου,
  δλους έκείνους, πού καθ" οιον¬
  δήποτε τρόπο μέ ουνέτρεξαν
  στό τΐρόσφατο άτύχημά μου.
  Ίδιειίτ^ρα τόν κ. Μιχάλη Περά
  κη, πού μέ μετάφερε στίς πρω-
  τες βοήθειες καί τούς γιατρούς
  τοθ θεικιπευτηρίου «Γαληνός»,
  κ.κ. Γ. Καραντινό, Γ. Νεοψώ-
  τιστο, Ίακ. Σπυριδακη, Ί Γω-
  νιανάκη καί την προϊσταμένη
  ώς καί όλόκληρο τό βοηθητικό
  προσωπικό, 6ιά τό ενδιαφέρον
  πού επέδειξαν στήν περίπτωοη
  μου.
  Γιάννης Πιτυκάκης.
  ΜΙΝΟΙΚΙΣ
  ΓΡΑΙΙΗΙΙ
  εΤ)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε μίρα
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρή-1
  Τηλ. ΠραπνρεΐΜΐ
  Αγρότες
  στό Νομάρχη
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  «ΠΙΝΟΚΙΟ»
  ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
  Μπεντεβίί 159
  (πίσω άπό τό Ζαχαροπλαστβϊο Στάνη)
  Τηλέφωνο: 236070
  Οί έγγραφές ήρχισαν άπό 7 Μαρτίου
  "Εναρξη άπό 15 Μαρτίου
  'Έχΐιχζλα
  ΔΥΓ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ —ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διευθυντής ΌφθαλμολογιΚΓίς Κλινικής
  Βενιζελείου
  έγκατεσΓάθΐ] μόνιμα είς Ηράκλειον
  ΔΕΧΕΤΑΙ είς τό Ιατρείον τού
  Λεωφ. Καλοκαιρινοΰ 110 Καμαράκΐ
  ΤΩραι 8—9.30 π.μ. καΐ 5—8μ,μ.
  ΤΗΛ-: Ιατρείον 224.484 Οΐκίας 23Θ.139
  Την περαομένη Τετάρτην
  18-7-79, άνω των 100 αγρο-
  τών, πού καλλιεργούν αγγουρά
  κι γιά τουρσί καί πού εξάγετα*
  στό εξωτερικο, ήρθαν καί πα-
  ρουοιάσθηικαν στό Νομάρχη Η
  ρακλειαυ από τόν οποίο ζήτη-
  σαν νά φροντίισει νά αιμοιφθούν
  ο» αγρότες, διότι καταιστρέφε-
  ται η παραγωγή τους.
  Αιτίαι τής κατ.αιστροφής είναιΐ οι
  δύο έμποροι Μάντζαρής — Νε-
  αμονιτης πού αφενός αχύρω-
  σαν την συμφωνίαι τής τιιμής
  πού τό αίγιόραισαν καί τό αγορα
  ζαν φτιηνοτερο «ι αφ' ετέρου
  πότε έπαι,ρναν καί πότε δέν έ-
  παιρνον τό προ'ι'όν τούτο, μέ
  αποτέλεσμα νά καταστρέφεται
  σάν ακατάλλήλο γιά εμπορια.
  Ο κ. Νομάρχας έατειλε επ·ί
  τόπου αρμόόΐγ γεωπόνο πού
  ετόλμησε το μέγεθος τής κατα1
  στροφής, καί οί παραιγωγοί υ-
  πέβαλαν μήνυση αποζημιώσί-
  ως οτού'ς εξαγωγείς πού αθέτη
  σαν τα συμβαλλόμενα. Οί ίδι-
  αι, ευχαιρίστησαν θερμά τό Σώ
  μα τής Χωροφυλσκής πού
  τούς κατατόπισε καί τούς ενη-
  ρέρωσε απόλυτα γιά τα έννο,μα
  διικαιώματά τους κα>ϊ στή συνέ
  χεια γύρισαν στά χωρία τους.
  Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιον θά
  κατανοήσο^ν τό θέιμα1 αιυτό καί
  0ά βθήθήισουν ώστε νά μην κα*
  ταιστραφεί τό συναλλαγματοφο
  ρο τούτο προ'Γόν.
  "Ανδη Νάρκισος
  Ηράκλειο - Ρόδος
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  (Σάν καί τόν γιατρό)
  πρέπει νάναι δικός σου
  • Γιά ήλεκτρ,ικές έγκαταοτάσεις
  • Γιά πάσης φύσεως έπισκευές
  • Γιά περιελίξεις κινητήριον
  ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΤΕ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
  ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
  ΚΩΣΤΑ ΧΑΜΑΛΑΚΗ
  Λεωφ. ΚνωσοΟ 149 — Τηλ. 232517
  ■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΗΒΗ--------Β>_||||
  _ΗΧΗ<Εϊ —3 ΐθ (Μκ*τ>Χ
  _ονο
  ΟΚΟΝ ΟΧ 3Ν νΝϋφΙΛΐλ- -ΟΝΑΘΑ3ΠΑ
  Η1ΝΑΘΑ3ΐν— ΧΗΧΟνΙ13 ~_ΗΧΗΧΧΟΐνΐ
  163 083 0Νυφ3-ΗΧ
  »ΓΘΧ :ΗΣΝΑΘΑ3ΐν Η3ΙΙΝΟ<ΐνΑΧνχ 5 ΐο<ΐυυοίνΝ ΟΙΉ~ΐν<ΙΗ : Η» οιοΙιαΛ ρ Ά1115953ΤΙ ΐ)τγηπθ£τ Λΐμ 1}93ΐΛ3ΗΐΛΐ οοι οιιγ; λι,οΊι ηοι Ι1! η ■·1»5Ο>|
  — )ηοΜ'" ΑηοΧορυη ρβ Λ3ο, ηοώρ 'κΐιοϊΐογοιι οχ ργοχ
  ·οόηολμ> ιοΑοβ ΐοο ρυ :1ηο— οχο ρχιχοηπ" ιχρχ «υ ϊαο
  'η>οσηιι >?σο* %<—ιι ηου '5|3Ο3 ι>όηχ 3Χ3Λη*:Σ
  'βιαιοιι
  «γα ογο» 'ϊηοΥ!* «ι» >ηοόθΧ? ?ο ΊοηΌΧη3 — ιό?Χ οί
  ουρ οαα|ιι Αϋι ϊοχλολΙιφρ ιοιι οαηχ ριλ Αουιογ ρχην
  ■ϊοαογρ ϋγϋχο·· ρχιχιπγοιοΌΝ '3γΙοιγ3 ηου Ιηοχ
  /α *>ηθΛ3ΐ1ηΐΗΐ >ηοχ ηΛριι *>?αοώ 1?γγου ργγρ 'ΐοχογρ··· ιοχ
  ρΑ ραοιιτΐ ηοιι 'ϋγϋ_> Ιαχ 1993 ϋχηοχ; οαρ >ηιόηιι
  |ΟΙ»ΟΙΤ} ΟΧΐρ ΑΠθχΧθγγΐΗΐρ— ΡΑ ΙΐΝλρΛρ— ΑΠθΧΐ '*»0ΧΛθη3θ
  .«οιοηο)· "ΊΓΐοΑραΑ )ηο{θΐιο >ηοχ ριλ ιοχηο ιχρ ρχο ιθΛπώ
  •Ηηο ΐχοιι ρβ '3χ:3ΑηώΗηο Α3§ ρχηο ρ Λρ ιομ ργγν.
  ΟΟΟΤΚΗΠΐ ϋΑΐγ >Ι3Γ13 ΙΚ 3ΧΟΙΗ|ηοΐΟ)ΙΙΟ 1X0 3Χ3*;ΐΓΐθΛ Λ37
  'οχοηολην αοχ 33υο>ιοιο, ριλ ορυ. «οΐ3θΙιγν.»
  ■)[Χ}κΙ>Γΐϋώ3 Μιχ Ιιο3β Ογγο Ρ"Ρ !Ρ" ^χϋο ρβ 5ηιιο.·
  μιΐ'" οιιη ηώραλοιιη-' οα πλίπώοιιρ ρθ ιοΐ3.
  "■ο*2—υαΌ-··· οχοιγρτΙ γομ οσ"3Λ
  η*2Ρ£| ΡΑ ποχ ηΝθΐηο ρχ- :ιχρχ ηυ ηοχ ρλ
  '>ηΓΐρ χοζνΐΐ "θχ θιοαη λοχ ϋαχϋΓΐϋν λοχ ρυ
  ♦♦»»»♦♦♦»♦»
  20ΘΑΗ3Χ3 Ο
  *η Ααεηΐ αοχ ΜιχοιΧο^μΙον >1>α «ο* Ιονι^ ιο) «ιώσοι»
  ηο"1 *?2 ΧΗ73 *1μ ρχηον αοχ Λ3γΙ ριΛ Γϋ»
  "οηΊΛργχ··· ριλ ιοαι3
  9011 οχηο οιιρ Ί~3β!-—ρ 'ργγρ '5ογ3λ α?2 *>ηγυο ιΧρ ηου
  ουο αχοιγρτΙ ιοχ οχοο,ΧΜρ ογγρ·· ιολπ ρχηο μοί Α
  >ΙΧ Οΐλ ΑΟΑ3γ3 ρΛ ΓΊΠ3ΧΟΙ11
  ΌΧθθ,Μ3Αρ ΐΗΐγ 10»
  ΚχοΗτίρο'λοαχι ηοχ οτΙϋχρηΌχο ρχ ρ.ι
  :0ΑθΐιροΌα οιοιιρχ 3Η 3ΐΐΐ3 ηοΗ οχοιγρπ1 Ιοχγλοιι ο.
  ")ΙΗ73 *>ΙΜ (ηοιγ3λλοη3 ηοχ ιΧρ) ϊρχηον ο αοχ'ιι ίογγρ ρ
  ε» ΜΟΖνυ 9<— ν>ιοόιη ρ ΙυόχϋηΊι- ρ αοχΙι 5οα3 ο.
  ■<(·»ηοΛ3Γΐηο5)3θθ3θ Ιηοχ οειι> 'ηοΗ ιογιώ ιογοΜ ρη$ ΌομΧθΛθο
  «τοχιΗ ζ *[Α Αοσ3ΐι 'Μιχοιαηχ *>ΙΐΛ3ΐ1οΐ}(ΐ3υοοΊι Μιχ ηο.ρα(|
  ΑθΑΐφοοιι «>η3- ηχκν » οαχιοχ 0Λΐό3χΧηΛ οχ- φ
  ίοαχ
  ■*ιοοι Αϋχο ηοιίοιαηλ ηοχ ϋΗΑιχο ϋ ϋχο3ΐΐ3 5ηχιΙΐ|ΛΙ
  ■«■■•ρχηο αολο|μ>'" Μ λολοΗ ρχην "'καοα
  ηχι3ΧοΊ σρλ ηο» :ρχΙια ρχο ιοχΑθ^ιτιοΑηο ηοχι' ηοχ
  1μ >οχαολΧι38 Ίοχ3θΐχιιΐ3 *>ηΗρ οχηοχ εκΐου
  'ηοχ οςιώοαλ'" λΙιχ Λρο ΌιαϋχΙιγϋδ'" ριυ. ι3λπΧ"' Λ3<2 ηοχ ΟοΧ{θηγλ Ι/ ιοχ ιχρςολ οχιφλ ρχ 3χϋχοριχλθ23Ξ — :οχηοχ ?ο ΑθθίΐΑΓεώηΌο 'ηοχ 5ίισ)τ>αλ *>ϋ·>- οχοηΆ;3θ.
  91 (Οί *>η3έ>ρ ηοχ οχοι1λΙι$"' ρχ λο5;3 ^ηΛο ιοοο.
  'ΛΓ)03ήΙΐ ΟθΊΐ
  ηθΗ ΙΟΧ 3^3ΧΑΟ Αίς «Αηγθ*3ΧΟΟ«Λ ΑΠ1 1Ο5ΙΟ3Η
  4ια| ΜΐΑ3Γΐρ3ΐ9Χ3θΑηοοιΐΒ 5ϋχ «ΐΛθϋθΐγ» οχοπαΛ ρχ φ
  - ρχ ραρ θΓΐηγιιιο ρχ 53θ"ϋιι ιχρ 3π*ηοα ηοο ολ
  ιΗηοαουεΙ αϊο οα»β3 ιχρ ιοαι3 οαρμ ?α ρχηχ ρχ οχ —
  :3χιΐ3 ηοΗ 5οΑογρΗιοχ3 Αριιιογ ίοιουρχ
  οιαογΙιχοοοιι ριπ" ολοη >ϋγρυ >1ιχ ο;3χογυ ΰΜΐό'χΑ3χ ριΗ 30
  (Οί ηογιάι >οα? οχΙΐΑ;χοχηο Ρχ *>3θΧοοΊι οοηολϋςο. φ
  •·|1ηοχ οιοηΧθΑ3χο-' ϋχ ρυρ οιο{{3{) ιΧρ
  "ρηο. Κ) ιοχ Αηοοϋχοηο'ρ ρΑ :ΙωηχΐΗΰ3ΐι οιοχ3χ'" ?ο Ιχοηγ
  ΐΜοόςι ριΗ *>ηΗρ ηΧσριΐΑ. 'Ιχοΐθ ϋγοκοηο ?ο Αηοβ3α(1 ρβ
  ηοχ) ο(|ογρχο)| —
  ΊΑ9*3ΧΟ"· Ι3Ο3Θ0Χ0Χ <>ΟΟ
  ΟΑ αποιι ηοχ >ποι ηοιι 'ϋχιγοα ογρλ3Γ) αοα3 ικ ηγγρΑ'" ?ο
  9* Ληοει ηοχ >ηο; ηου ρικηι ογρλ3Η οα3 :5ηοιιηοθΛρ ρης
  0Ο0 '0λ|θ3 ΟΟΟΧ ΙθΗθΧ<Ι>3Χθ Λ39 03?Υ ΟθΗ) 'ΡΝ —
  'οοΟχαοιιο ηοχ ίηχρχ - ηχρχ ρχο 3αιΑ? μ ;οχ '3. —
  ■3ΐη3
  ■9Π '0ΧΚ>ΑΛ3λ ΙΐΗ Ο *>Ι3ΛΡΘ3ΧΙ ρΑ ΟΑρΐΛΙ 30 ηθΑΜΖ ----
  :53θΧοοΊι ογ
  1* ΑΟΑ3 Λ 3ΐ1θλρχ ηοιι ολογρΐ2 οαι οαηχ 3χορ{]οι7 #)
  — οχ αοο ιοο'Ίχορ· ■ ΑηοΛΐολ(1
  ογγρ χ «οΐΑρΗι^χ» ρχ βγρ ιιι
  ;ο ρης ιο ιχ >ρ_
  ϊογγρ. πΧάριιη α?2 —
  ϊηΑθ Ι0Α|3 3γθΛΐώ ΟΙ
  'ΟΟθυ'" ΑΟΧ Ι3ώ30"ΧΟΙ113
  ροοΧ ^ιχοιο'ηΧ |Η ιοχ
  ηου «Ιργυ,τ,» Ρ
  χ ρχηο [ο»
  οο'ηολιο
  ϋχοχοοχϋΐΜ ρχ ριλ ΑηοΑρχ
  >ηοι ρη8 ιο !οχ
  ιχρ
  *♦«
  Μχροηολιχΐχ
  ρχ 3γΐ3χο3 ηοΗ Ό γρ Α ρχ ριΑ ηοη* *>ρχοΗη3ΐοθΓίΙι$
  Μϋ )ϋ ϋ
  ηοΑΐθ3θΧοου ηοχ
  3ΟΠ3ΛΟ3Α3 '
  *>ηοχ ιοχ
  αοχ )Η Ιοιρχοοχϋνι
  **>¥!*
  17 >οιουΌ ρ 'Μιγϋχο >ϋχ ϋχο
  ηοχ *»3μοΗγ3ΑΑΐϊΐΐ3 ϊηθΑΐθ3Ηϋο)
  οϋγου) ϋγολθΓΐθ{|ηοχΑθυ|Μ
  ϋο?Χο ΙιχοηΑλ ϋγγρ ρΐ|ΛΙ ·
  —ΐϊχοηΊΐ3Α |οχ οχ 3χο?υ
  ΐϋκρχοοχΙΐΝ ηοχ
  Λ|3 ηοώφ 'ιίιοχ αγιχ ϋοηχιηΛιι αΙιχ ?γΙ οχ Ι3*ιρχ α?
  ιο*!» 'ηοιό^οοΆη >3θιχιιοΑρ··· ργγρ »3γριιηοιιΗ ιΧρ ηϊ&Κ
  ΟΑ ριΑ 3Χ|3 οα ΟΙ32Ρ 1"Υ"° !ο>ι >-Ρΐ<2 'ηο·1 Ρ|3Υη°8 ^ °ΥΟ11 ίοαηΰοκο ο ιχρ η^ιοΊιχοοιιη ριςιοο ?ο" ηλ^. — ":οΐ3βρ Ιικ'^Χο 'Χο Μ «Χ? ·Όΐο"ηχ ΠΑοαοάοα 'ηοχ >ηο*γ35θΑηο ?γΙ 3οηοχϋ5ηο Ασχρ ΌιΗρο'8θθ'3ρ
  3ΐιπ !Χ Αριιιογ 3χχ>ηο>ιν.
  ΑΓΐγγοα οα3Ηι3)ιιχαρ 'ίοΛ ρη"η3ΐοοτ1
  •Οχ 0Α3ΚθΟ03ϋ ΟΧ ϋΓΐθΌΛΐϊ ?ίΙ '3Α|Α3 'βθΧ ΟΧ θΐσ3ΟΟΑη 3Γΐ
  βίιΐτΐλ ρα 3θΐΧάρ οηγχρο^. οχο ;3θβχοοχο)ιΑ3 ργοΜ — ογ
  ■«Μ αιοιι ηοα >ομοΗϋσΐ3Χιω3 >ϋχη«Αθχ >0Αΐιη·β ο. ·
  •·|«>ι3οηγϋν·" ιοχΑθθορχΑηι» :ΐ3ώροΆ ρθ
  ηοιι ΌγγηιΗοχ ϋχιχ3Χο Ιι ιοχ βχοιγρΗ 3ΝϋθΥ3λλΓ>αου
  ■ογϋγγρυη
  ο»8ρ 3Η ο;3ώοαλ ρχιςη ογΙοχαπο |3Θ«χ3Θοιιοχ Ρθ ηοΧαρΗ
  4- ■» ηοχ ο;3*οαΑ ρχ ριιο ο5? :>.? οιιύθΙιοΌ*ο<1ϋγυ φ ΙΠ3_0"■ «!~ !0« 9ΥΥ9 '«3Θ *?*■ Αθχιιογ Ό5ρν •οχοιΛΐΑΡνώΒγϋιΧ ρ)ιΐχϋγΧθΛ3- ρ^· ριιρ οοοΧηοϋ '>ΐ3θ"{)-:ι
  )Μ 3|γΐ3ΐιρ ιο 3Αθχύθη35οχχ? ο;ουο οχ ριιρ ΑΜΑΡΐώΐγ
  >3χϋχΧοΐ2! >ηο^ 31Ο 0°* ο«θΙεθί ***■ ?Ί «">««>
  ηοιι ρχ3Η Ίχο ιοα;3 ηύι} ηου Ιπχαοιι οαι3Μ3.
  ■ηοιι
  •Ια
  / ηοχ «ΑΓαΧιαϋχοουη λπχιΗοαο2»
  *·ΐγπυο >μ ριιρ ηληώ3*] ρθ ρΝΐγτχ Αρ ηά3ϊ Λ?ν φ
  *Α0» ΙΑΟΝ · »ΑΟ)Ι ίΑΟ» · ίΑΟΜ ΙΑΟΜ · ΧΑ01Ι ΧΑΟϋ
  Ο.ΙΧΝ33
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  |ΐθ3ΐΛ3ΐίτ
  υ«5χιΐΐϊπγ
  ΛΟΧ
  ΝΗΧΖ ΥΙ3Π3ΝΑ2
  ΝΗ12 ΥΧΗΧΟΙ3ν3Χ
  36 Οί" 83 :
  ΪΗν31Ν Τ/Η ΜΪΠ
  Ι3Λ3)Ιΐνΐν)ΙΟΝΙΙΜλθνν
  ΙΒΒ'ΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ρηοιορχ ηοι α)ΐρ>ι
  .ολοοχ λοι ογοι#
  «ΖΗα1-Ν_9 Χ
  ΝΟΙΖνΧΟ»
  Λωυιογουη
  ηοιωόυ ηοι ϊοιυιοιου 5υ± οιοιηουϋυ ΟΝΟάΧ Ν01 ΟίΟ
  31130ο. ολ 3ΐΐ3όουή ρο ηουο 'οήόιώ ωλφυοόου αιιι 3γ1 (νχΐννάνώ)
  £Ζ Α0ά31άν)Ι 999 Λ"-- -ογ/ ρήυιοφιο» ΟάΒΙλΒν 9^ 3ηΌλΐ0Λρ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< V Φ •ηοι υ λοχ 3Γί ηουπόθΛΡ ηοΐΓΐοοχΑου 5η 3πγγρ ϋ ίπιιηο "ΐ ηου οάοαΊρ 5όγΙ' σγγρ ΟΛ3 .ο 3 γΙιπιοχ» Ιι χλ ο υΐϋ .λ 3ΓΐηοοΙΐθΐουο -οάυ ρθ οΗιϋ'ΐηί)3 ρι οιησ — Χ)Χ3τ1 ιολιοιιι. χ>χ ι»»
  χ)0 η
  Ληοχ>χ>ϋχ> λΙιπ 'ϊοοχ ηόχηοτ!
  »Χ
  ΛΠ0Χ3 ΠΟΙί 'ΛΠθΧ— λ
  3λ7Χ.Ά3ίΒ ΟΛ ρΐλ ΏΗ
  ηοι ρΛ ριΛ 5ηο
  5ηοιΐ ποηγηοςουιη
  -ϋ ηοω '51ιΐ4ϋ·χ)ΐ€χο ^γ
  ιιΙ»χ)ΐιοχοοι 5αΛΐο» 5ολ3 Ιι
  5ηοχ 3ηογο ίοχρο1» οιηΌ
  ΟΛ3 Ω Ι3ΟΠΛ3 ΟΛ |0Χ 133
  -ργγ©ΐ9Λη.ο ρΛ 3γ30|1ι ηου 'ηοίΐώ
  -ο» 3χρχ ηοι ηογρ ίϋχιγου '5ύι
  * 5ιολϊ ιΐιθΓΐΛρύυ λοι
  -ίι 5θ'ϋ9Λθ5?γν ο :οΓΐ.υγξ)οοΙυ οή
  -ογυιηγου οχ ηοςι .ΥΛν "51ιαρο'9
  ηοχ
  οί
  19 1»θ°ρη3)(β3όουοιο'υ ιο» λοιο
  άχ λοι ριρ 3ρ9° Ι·
  ορϋπιϋ'θθ α'Ιιχ
  οιηοι ό
  Λθΐουο οί '
  ϋιγυιο Α^ά^υιη 'ίϋιοα
  ύ 5οΰΙίγ>ιογο Λ3ΏΐύΜ9αυ
  ιόϊι 1»0Π<ι)ιηϋοΜ3 Λσιουο λΙιχ 5ι3 3·1ιι οιόΌ^ύ^οτίύο^ μ ΛΓ11 ΛΠγρ θΜϋΐ1 ΛΟΛΙΟ* ΛΠΟΓΤΧ ΛΠ1 ΛΠγρ ΠΟΠΌ Ίΐιγου ηοι ρβοΛϋ ρι 3£>1ιιο
  Λο>:ουο ρι 'ηοΗοο)ΐ ηοι
  Λπιιγου ϊοιρσοι 5ΐ3 ηοι
  ρι ϋ
  ϋχ 5-ΙιπΊγρχ ρΐ3Γΐι |
  ΛϋΙΟΛΛΪ
  ηο 'Ληυϋιο»ΐΛ93
  3Λιΐύΐ3ΛΠϋ
  ηοιηΌοχΐλιου ίΙιΐΛίιώϋοΗ λΙιι
  •31ΛΪ Λ3γθξ)·313Γΐ
  ρ 5ιιοιρ 'Λη
  ΛΠ1 ΐςΙΧ3Γΐ 3Ο0'θώΐ3 10)1
  ΛΐΐΙ ΪΙΐΐΙΐΧΙΛ 3Γ> Λ30ιΐΧθ3Ι§ 'ΛΠ
  ηοώο 5ιιορ '5ο·ό9Λο53γν ο···»
  ΙϋΙΘ ° ΟΓΐΟΜΟ Ι33γ |Χ 3Γ1ΙΠΟ91
  ιο 3Ο9ΡΥΥ3 51ϋ
  Λρυιογ ιοΗθΛοο'Ίιγ»
  ηοι Αθ(Χηΐίτα 5οαΊι
  λΙιι
  ηοχ ριρ
  λγ>χ ίυΛογγοΊφΛηο 5ϋι
  λΙιι 'ηοι Ω3ο* ούοο·*λιαιι λΙ;·.
  θΧ3§ΌΛ0 ΛθΧ|3 53ΛΙ1ΙΟ
  χ ιο ο·» 3οιϋοιΛη2 ϋ·)ΐ
  ΛϋαΙι ιχο 5θ!3ΛΌΛΙ·ά3υιη .03η1
  5ο» :ΐΗΙ9 ο ηοι ϋλ
  ΐ3ώρόΑ μ ηοο|
  οί ΛθΛηϊθΛοόύγχ 5οοχ 53Λ
  υΥΥ3. ιο ΌπΥηΛϋ
  γϊ οί αα>
  |ΟΥ01| ΙΟ 'ΛΠΛΐΐγΐν- ΛΠΧ ΟΙ3Χ3Λ
  -ηο ϋ»ιΑο'ηοι·ΓΐΙΙΐ9 ϋ ιι
  λΙ»χ
  Ο1ΠΧ5
  Ιιλ
  >οηΌΌφ3 ΙιόΙιγιι 13Ο<9 Ο0 0x09 «3Λρ οχοιχχιηλ;γ οχ 3χοχ Ί3Λ ιλ Λ|9 λο ιχοιΛ •οοηγ-γ-, Ίιγιι ρόο •«Ϊ31Ο9 ιο οχ «530ΐιχ».ο» ιοιςι. ιο λπολ ΛΐσΊι Ιι 5οχχ}λ»0 ρ ^^ηγ !>ηοχ λιόυ. '53ΐο§οόϋ ιο
  ηοληφ Λΐθ'ϋ. ΊουοτιΙιχι^ »χ
  «ΙΗ.3Ν39 >Ι
  ΝΟΙΖνΜΟ»
  91 <Ο)Ι 5310ΠΟ ΙΟΛ13 Ια χ£>οΛσ3 ηοι9ΐ,
  ηοχ 539)χ>ηγο 3τΙ 5ολ3π"39 ιολ
  13 ηοιι Όγ3χ>ιοοφ λολ3 ^ω οχιχ
  -1*Η(ί3 139Ο13Υ» 13X3 ()Οίί 'ΟΙΛ
  -0900Ί1 Ι
  -10311 ΛΐΐΧ 1ΟΧ ΛΦ9Χ»τ(001Ο)ΙΙ9
  ϋόοφηυθΜ
  λ«χ
  '1ιγ_ο9·θθόχι Ιι»
  1Λ03 ΛΐΐΧ ΛΠ0ΏΟ113ΜΧ» ΟΛ ----- ΟΧ
  -ΓΙΟ Ιλ ΙΟΧΑΟΛΐΛ ί)Ο ΙΜ ---- ΑΠΟΟ'
  -οιιτΙ α|9 5οοΉο ρχηο ον.0,,
  ·οιχοο">ιοΐ1υγ •■••λΙιχ
  ΟΐΛ Όγ-3λθΤ1θΧ ΟΧ1ΧΓΙ3Φ ΙΟΧ
  5ΐ3Λθΐιοόιι Χ ΌόΙ
  ·ί)13ΟΜΙ§39 Ι
  53ΧΟΟΟ11 '
  όοΊι.
  | λΙιχχ>
  λ3 51ιι ηΐΔθο λ Ιιι ιοχ οχιηχ
  θί ΛΟΔ01900011 ηοιι ΌόηΧ
  ΙΙΛ93ΙΤ7 ΑΟΧ 01130
  ιο Λπ
  Ιΐ »
  100
  χ>λ 'χα
  ^ Λ(Ο)Ι
  19 λγοι βιύητΐιχ λΙιχ »τ1λΐ3ς
  οσοχι 3ΐ/γ 5Ί
  »λ
  οθΊι ;ο Άη
  ποχ
  ΛΜΧ
  οιιο 5θΛ3τΐ3Λθΐι 'ηοχ
  -τίηο ϊηο(3ηΧ£>; 5ηοι οιυρ ί>θΛ
  Ο,
  Ιιχ>ιό>ι
  η0Υ.?>ι
  ηοι ί>
  ΟΛ 3113Ο113 'ίΐΧ>ίΐΛ039η»
  5
  ολο
  -ιοηγ,ο
  ηογ3χκοφ ηοχ ί>39
  ολ ΐ3σου.τ< ΑΙ»Χ 3τ1 *()θχοτ1οο'9 η 013X3113 ηοχ Ό13Χ3113 -ΐγ.0 ΟΙ τί ί)30"3Γΐ 5ΐΧ 53Χ0Ο 3Τί -ηχ>οχοΌιΛ — ιοχ3λ;οφ 5
  χ>όχλη.οοΐ9! ολργ. —
  'Ζ961 91 ηοχ ΛΜλΙαχοο'χΛ λμχ
  οχχί,ι λΙιχ οχ3τί 'ηοχ ΙιοΙιχχιολ
  ολ.ο λΙιχ ιοχ 5«Λος)ΧΛη£> 5
  ολΧι3ο, 'ηοχ 5ηοΛ*αχοό'χ£>
  λ
  •οω ογγο ιχοχ ιοχ οχηο ΐν
  ;ς>ολΙιυοαχ- ΐ3Λΐλ ο© ΐ
  -Μ00ΛΟ ^010900111) ηγοιι ΐ3Λ
  -ιΑ »0 ΪΟΧ00311Λ, ϊ»Χο53/,—
  :οη*.οοΐ£ηο0
  -Λ3 (τ1 3Χ>ΙΙΛΜφ»Λ» ΐςΐθΐΐ ΟΧ
  391,3 5ιγ.9τΙ 5|ιχαλυ0ο>| ο,
  ·ηοιτ11ιυοιιΐ3Λθυ
  ηοχ ΙιχίιΑϋ9θχ ηοιοιυοχ ορόχ
  -Ο |, ΟίΩ 35Ϊ»Υ.3ΧΟΧ 19ΙΟΙΙ Οί
  ηοιιοοο 'Λογγο κα ι Υ»—
  IX
  ΟΟΧΟΐΛ Λθγγθ (Ώ
  -Ω3 5ηοί 3ςρ οχ ηοιι
  09 'οΰχοιΛ 9— αό^Ιιιι οί. ιομ
  ΑθοιΧηοΙΐΛθ ηοχ 5ΐ3Λθλ ιο
  •ΜΠΙ11. ΟΧ ί>θάΐ1 3Λ
  ιοΑΙιιι 'ίιοσιιτΐ οχ ςιράιι ΐ3Λΐολ
  -ΙίΙΙ ΟΑ 1ΧΛΟ ΟΠ" '3Χ)ΙΐΧΟ1ΐΟ)311.
  ' 13.011X011.0311 ολ 00191011 ηοι
  Χ30Μ
  V
  300^ Α»1^ '8961 91
  ■011!
  -ηλι,γ λΙιχλ ιχ»91)0-
  -Ιΐ0|ΐΑΛ3λ "ηοχιιηλιγ —
  -Χ) |( θ5θΧ3Γΐ Α00<ί3 ΤΗΛ 1§? ΛΜΧ 0Τ13Υ.Ο11 ΛΟΧ 3ΓΪ /Ο-61 91 ΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ■■■■■■■ϋΒΙΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ — 58 '>ΙΐΛα'(ΐτΙ'— 999 λΙιιο ηοι οι3ώ^ο'^ ςι
  -3γΙ 'ίσΙΐπρΛΐθΗοαγ ί>Ιΐγ9ΛΤ;)Ρ[ χ 'σοο'οΑιηιτν Ο,
  ηορώοό] ηοχιόολυχιγ
  0000013$
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  - 2ΗΝΛΙ0ΐν>ΙΐνΖ0-0Φϋ~ν
  •Αθτΐτί-,
  ιο
  ■ΟΧΛ9000Ί1 οχιΐιηχ οχ ΛηοΧ3
  ηοιι 5ηοφγ39»Λη£> 5ηοχ *>ηογο
  ί)ύι Ιιγ_3τΙ οχ> 5ηΐ33τ1ο ΐ3φρόΆ
  ΟΛ ΙΟΧ 5ΐίΧ>(")Λ3ο 51}Χ Λ«γ
  -3τί λοοχ 51ιλογιιι.| οιοιχιαχ
  οχιχιγοιι ρχ ΐ3Χ>Ιιφρ ολ ν/3
  ΗΣ3 ^Ιί1· Ζ'ν 9Χ 9^9 3ΐ1ηοχ
  -ΐ)θΐιη ιοχ 5οτΙ *)ηοφγ39θΛηχ>
  5ηοΛ3ΓΐΛΐ3γ>·οιιο 5ηοχ 5οόιι
  ΙΐΑθχι>ρόοιΐΓΐηΑ Ιι^ -ζ
  'ΟΧΙΧΟΧΧΙΟΧΟΧ ΟΧ. 13Χ
  -ιοιιρ ηοιι »ΐΛθΐχ>όιι ρχ>ιιι
  ηΐ ΟΧ Ληθ130Ο!9 ΙΟΧ ΛΟ Ο13Χ
  -οτΐηΐ) ί>ηοι 0x19»γ» οχ οιιρ
  ΟΧΙΦλΝ
  ΖΥΖ ΝϋΙΛΐνϋ Νϋΐ
  νΐΦΥ^ϋΟΙϋΦ ΗνΎΉ νΐΙΛΙ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ζοχηχοιοπ ννυΐυ3
  09ΐ—685
  ΗΠϋ)Ι Ι0ΐν31Ι 9
  οιοοοοϋυ Ιιμιαβι
  ιν» νΐΒΐιν
  τρχ ιόαι3 ιογσχι ιο ρ
  λ ραουιπ1 Λ3ο 5Ι3ΛΟ»
  <<3οΗο 000 -3ι|ΛΙ ο ΌΞ'ΗΙ -ΠΧΏΙΛ3 .ΐχ ·ς»ΙΙΙΛΙΧ·ΟιγθΛΐΐγγ3 130 Ρ0ΟΙ9 Ρ» Ρ9» ΠΧ3 ΙΧ'Ο βθ 3)|ιΙΐθ -η.ού·93 ϋιηο ηοΗ ϋιΓΐΐτρΛΛ μ Όύ -ηοιγηο)» Ιιιχ.ι ογΙιποΌλϋγ/3 λΙιιο ΙιχΐΛύγγι 5ύι ρΐϋ ϋΐΛρυ νλ31Ίΐυ Α09Ι0Φ Ο ζονα ζιυυάΘΝν ·93ΠΛ(Ι)ΛΤΟΜ ΙΧΐ ρτλ τχΐ^ιχ 0Λ03 91 -«Ζ ΙΟ ΙΐΛοτόηη Λΐρ. ριΑ Ι31ί Ιΐΐ -ίΌ 9Λ υΐϋΐοχη3 Ι1Λ1Λ9Α 9ΥΥ9 ΟΛ9Λ ΙΧΟ Τ 91£>
  ο 9°
  ()αθΧ
  λΙιχ
  Ϊ>ίΐ1 ί>Ι3Λ0Λ ΙΟΧ3ΧΟΊ1 '
  ΤΟΛρΐΧΒΟΌΙΧ ΛΐχΧΟ 2
  Λίο
  91 9ΠΙ?
  09
  ηοι ΙΐοτηΛΐΐΗουχηΜ λΙιι
  Οθιι Λθΐχο^^ Λαΐ5ΐΐ9τυιΐ Λαιχηυ

  V1
  689-082
  > 'γΐχ
  3Ζ(Ι0Φ <Ι3Φ 3ΘΥ2Γ VI ΝΙ (1X2 · £3Ι<ΐνΖ3Ι_ΐν<ΙΧ 1ΟΙ-ΟΘλ3ν3 '♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΛΜ90Χ39 9Τ'-Ο'3Υ.>Κ>11-1?
  ΟΧ301Ο0ΟΟ 9Χ 9'λ Υ3ΗΙ3
  ίιΐΐχ '^'γ οχ 5οοΊι 5οτ1 οιό
  -ηχόοτ1οΐ9 1
  0Λ3τΙΐ3χ ηχρχοοΌχι οχ 3Η
  οοφιοόΛοιι.η ηοιι οοι^γχΏΟΊ-ΐ,
  ηοι ιοφρόΆοιοοτϊ'119 ;0
  ΩΙΟΠΙΟΩήΩΙΩ
  υχΐώΩΟλοΐΩθήυγ
  5»τ)
  -ΙΛ03, ^ΙΐΧ Ο1ΑΟΧ130011 Ιΐ ΙΟΧ
  Μ 03 λΙιιχ> ί)»Η Ιι5»ιλ3 λ Ιιι ρχ
  3τ1 5ιιιΙιόχ ίϊϋχ 'υ^ηχχιρΛρ μ,»
  :ιολ]3 ηογλο5οτ1ις»3 υ χ ο ·3§
  -Οχιιολο Ο0 ηοιι οτϊ30 ρΐ
  ιοχ Ιιχϋλ1ΐ0θ>| λοχ ΙιχΙιγ,
  -ιτΐο 3τί Ίι§3γοΐ9 ηοχ 000091.0
  λΙιχχ> 13λμλοΛο(οι9 'ηοΐ3γχ
  -οοη, 0ΐόΙιχΙιγ3Ηιιΐ3( οχιλοΧ
  ΙιτΙοις ιοχ οχισοιιτί3( οί. Ό τί
  -03λ011Ο ΟΧ 9 0ίΙ
  ηοι
  υλΐό3Γΐυο
  ·ϋ0ΛΟ (Χ 1ΟΧΛ0Λ30Ότ) ΟΛ '513Λ^Ο'0 ΛΟΧΟ
  IX
  Ο103ΧΧ>ρ (ί 3ΛΟ0γ3λ ΟΛ ΊθΧ)3θΊθΧ ΛΟ10ν,
  3X011 1ΟΧ)3ΛΐΛ ΙΐΙΛΙ
  'ΐοτοΐί
  ηχ
  •ΛΓΓ11ΙΟΜΌΤ9 ΛΟΟ
  γρ ΰτΙτ1ΐκΙΛ9θΊΐ οχοτο"τ)Χ(ΐ3
  3 ΛηοΛσκΗιγιΐτΙηρ '^ηοχ οτλ
  -ριχτΐ 9Λΐο·3τΙΙΐθθχ 91 ]Ο>1 ^^τΐοόρ
  -Μ3 }0 Όγΐΐγγρόθΐΐ Π1Λ3 'ΛΠ)3ΟΙΤ)Υ
  ρ ,0 00£> ΙΐΧ1ί300ΟΧ ΛΟΧ ΙΟΧ
  ιοχ)3Λΐόχοχιο ρ0 ϊοογγο ^οοχο ιοχ ιχοιΛ
  ΙΟΔ3ΛΟ0ΔΙΟ ΟΧ 39 0011 ΙΧΟΧ 5Ι3ΛΟΧ λΙΙ^
  * ♦ *
  ηοιι
  ΙΧΟΐΛ
  οί
  ηοχ>
  ΙΐγφΑΒΤΐ ΤρΐτΙ Ι5ΟΑΛΟΛ
  ΐηχ οΐΑ9γοιτοΐ9 οχο
  -Ιΰρ Ι)Λ3 311 ΌΛ3Γΐ95Τΐσθ ιΛ(η()3ΤΐΙΐ
  ηθ1ΤΚ)31Ι 03 'ΟΟΟΚ'ΒΙΙ ΙΐΧΙΙίΤΙΛΐΙΜΟ
  'ΛΠ1Λ90'Χ βΧ ---- §
  ♦ ♦ ♦
  ΟΟβ 11ΛΟΛ311Ο
  οχοτ<ιχ>ό3φ ί>οοι ρτΙϋΧυη χ ριλ
  ιογγο {ο 3Λΐοχφ ^
  ΌΐγΙί ΛΟ1Λ
  ♦ » *
  ΊΟΧΛΟΛ31.ΟΟΛΡ
  IX
  3ΛΟΟΛ1Ο0311
  ΛΟΙΟ ^^
  9ΛΟ09 910
  μο
  9119 9ι1' }Ό31
  Ληολ<3ηοχΐ3γ -ΙΟ1Ι -Ληο ΟΤΊ.0Ι030 ΟΧΧ> ΟθΧρΧΧ) ΟΧ
  ♦ ♦ ♦
  3ΐι·ρ Λ^νΝ -'είΐϊΧο
  ιοιιο» ;ο 3Ληο0ηιοχΐ9
  91
  Ιιχο
  ηοτΐ
  909 001 οσ"χ3τΐ9τγτχ 90δ Ο1.1
  νΐνΐΛΙλΙΜΗΙΛΙ
  9 3Ο Τ3γΐ3λ
  3τΙοχρ ηΐοιΐο λΙιι '^3ΘΧ
  ητχϋτ)ΐΐ3, Λίιχο ίΐοαιγ
  ΙίΛ
  Ιι 3Χ110Φ3ΧΟ οιχαχτιΐ3 3]^
  ΟΛΛΟ/0 ίΐΐθ}
  υοωγυο»3
  (6Ζ61 Ο
  -0*9 0139009 οιγΙποχΛοιι γ)
  —ΟΥΝΐα ΟνΝΐα οχοιλοιιι αοχ
  3γΙ ηθΛΟΙΙΙ γθΧ1Χ>30 '«ί)ΙΐΜρ5Χ
  -λο^ο» ν» οοΊα30θΐιΙιχ οχο
  •τί·τί οί οο^οο οουοηοΛογ (α[
  Ιιχόρχ3_|_ λΙλχ ι3λ«λ»Λο9 ηο
  5
  ργ
  -ιι_οιχιγου ϊολογγη- ο,
  ηολοιυ
  υωζ υχΐΩΐϋυ υχιοοήο Λοχχοο,ιό3υ οιοόω 0Λ3
  ιο
  λΟΙΥλΟΙ θε ν«131Α3ν