91005

Αριθμός τεύχους

235

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

3/9/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, ποϋ ηρΐν μ* Ι
  χώμα, τοΰ φράξουν οί βλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω ■
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ι
  ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΑΛ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβσΟννίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  -ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 280.291
  Χρόνος 5ος—Άρ. Φύλ. 235—Δρχ. 10
  Μεσίτης πλοίων (ό κ. Αλεξ. Μετμαράκης) γιά την ύπερτιμολόγηση τού « Αριάδνη»
  ΚΑΤΑΓΓΕΑΕΙ ΤΙΣ "ΜΙΝΟΐΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
  ΠΑ "ΑΠΑΤΗ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜ. ΔΟΑΑΑΡΙΟΝ,,
  Αναφέρεται στήν προηγούμενη Διοίκηση γιά την "άπάτη,, και στήν τωρινή γιά την "συγκάλυψη,
  Πρόσθετη ταλαιπωρΐα άρρώστων
  ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ
  ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ!
  ΤΟ «δροψια τού νερού» πού καί κυριως εχΐ,ινη των νοσοκό-
  παίχτηκε από τό Ηρακλειώπκο
  Κοινό, όλο τό φετεινό καλακαΐ
  ρι, σέ «σενάριο» τού Δηιμώρχου
  κ. Καρέλλη, «χτώπησε» κιαί τού·ς
  αρ,ρώστούς τού Βενιζελείου Νο
  σοχαμείου.
  ΕΤΙΙ, μ$τά τις 5 το οπογευμα
  τό μοναδικό κρατικο νοσηλίυτι
  «ό ίδρυιμα τής περιοχής μας,
  παραμένει χωρίς νερο είναι δέ
  θιλιβερες καί κωμΐικοτραγικές οί
  σκηνέςπού διαδραματίζονται λϊ
  γο πριν τή διακοπή των 5 μ.ιμ.
  μων καί τραπεζοκόμων, πού
  γιυρνώντας τούς διαβρόμους
  κοι τούς θαλάιμους, φωνά'ζουν
  σαν τούς παληούς γραφιικούς
  νερσυλαδες τού 1910 «νερό, νέ
  ρ·ό, τρέξτε γιά νερό., υιόγπ σέ λΐ
  γο θά κοπει».
  ΔΕΝ νομίζαμε ότι χρειάζεται ει-
  δικώτερος σχολιασμός τού θέ-
  μοτος. Τα υπόλοιπα τα αφήνο-
  με στήν κρίση τού νοήμονος
  Κοινου και στή διαθέση τού
  Δη,μάρχου κ. Καρελλη.
  Μέ μιά σειρά πολλών συστη
  μένων επιστολών καί τηλεγρα-
  φημάτων, καί αποστόλη φωτο-
  αντίγραφων, τέλεξ, μυνύσε-
  ιον καϊ πολλών άλλων εγγρά¬
  φων, ο κ. Αλέξανδρος ΜεΎμα-
  ράκης, μεσίτης αγοραττωλησι-
  ών πλοίων, (Πραξιτέλους 33, Ρ.
  0.= ΒΟΧ 1157, Αθήναι 121),
  καταγγέλλει τίς «ΜινιοΥκές
  Γραμμές» γιά μιά διαπροχθείσα
  απάτη σέ βάρος των μετόχων
  τής παραπάνω εταιρείαι*, από
  την αγορά τού φέρυ — μπώτ
  «Αριάδνη», ύψους 2 εκατομμυ-
  ρίων δολλαρϊωνΙΙΙ
  Ο κ. Με'Γμαράκης, μάς Αέει,
  μεταξύ άλλων στϊς επιστολάς
  τού, ότι την σοβαρότατη αυ¬
  τή καταγγελία τού έχει κάνει μέ
  δεκα καί πλέον επιοτολές πρός
  τό Δ. Σ. των «ΜινωΎκών Γρομ
  μών», τό οποίο όμως σιωπά καί
  ότι έχει στεϊλει σχετικάς επιστο¬
  λές σέ τοπικές εφημερϊδες, αλλά
  καμμιά μέχρ-ι σήμερα δέν δημο-
  σίευσε τίποτε.
  Επειδή ο κ. ΜεΤμαροκης ευ
  θέως καί σαφώς καταγγέλλει συ
  γκεκριμμενα πρόσωπα τής παλη
  άς διοίκησης των «Μινω'ι'κών
  Γραμμών» γιά την υπό αυτού
  υποστηριζόμενη ότι διαπράχθη
  κε απάτη καί ρίχνει παράλληλα
  καί ευθύνες πρός τή σημερινή υ
  πό τόν κ. Κληρονόμο διοίκηση
  Εϊχαν είδοποιπδεϊ δυό Γραφεϊα ΤεΛετώυ
  ΤΗ-ΑΛΛΑΞΑΙΜ ΤΑΦΕΡΕΤΡΑ
  Κωμιχοτραγικό εΓτεισοδιο,
  «πρωτοφανές γιά τό Ηράκλειο
  τουλάιχιστον, συνι&βη τίς πρώ-
  τες απογευιματινές ώρες τού
  ιπροχθεσινού Σαββάταυ στό συ-
  νοιικισμό Δειλινά.
  Πιεθονε η Καλλιόπη Καλαί -
  τζάκη ικαί φυσιικό ήταν νά κλη-
  θεί ικάποιο Γραφείο Τελετών, γι
  ά νά «ανονίσει τα τής κηδείας
  της.
  Στίς 4.15' ιμετά αηιό ένα τη-
  λεφώνημα, το Γραφειο Μάρκου
  λακη πήγε ικαα τακτθ'ποίήσε τή
  νεκρή μέσα σ' ένα φέρίτρο.
  Μετά από λίγο αλλο Γρ«-
  φείο Τελετών τού Τρυπάκιη, πή
  γε μρτά από συννενόηοη πού εί
  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΙΕΙΣ ΣΤΗ ΗΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΓΥΡΙΣΕ ΠΙΣΠ ΚΑΙ...
  ' Αργοσβύ νει στό ΠόρτοΡάφτη
  ό τραγουδιστής Ν. Ξυλούρης
  Ο ΚΡΗΤΙΚΟΙΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΥΖΑΝΙΙΗΗ ΦΩΝΗ ΛΕΗ θλ ΞΑΝΑΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΙ'
  χε κανει με αυτό η κόρη τής νε-
  κρής.
  Ειπειδή το Γραφειο Μάρκου
  λάικη — όπως μας είπε ο υπεύθυ
  νος το·υ — είχε ζητήσει 9.500
  δρχ. και τό Γραφείο Τρυπάικη
  ζητοώσε 7.500 δρχ., οί οικίίοι
  προτϊμησαν τελικά τό δεύτερο
  Γραφείο, μέ αποτέλεσμα1 η νε¬
  κρή νά μετακρερθει από το φέρε
  τρο Μαρκουλά'κη πού ήταν το-
  ποθετη.μένη, στό φιέρετρο Τρυ
  παικη.
  Γεννήθήΐκε ομως θεμα, πέ¬
  ραν όλων των άλλων διαφόρων
  ιπού προικύψανε, γιά τό τι. θά γί
  νει τό πρώτο φέρετρο τό οποίο
  ο Ινΐαρκουλάκης αρνιόταν νά
  πάρει, αφού ήδη ειχε «χρησιμο-
  ποιηθεί».
  Ιτην αρχή τό βγάλανε στήν
  αυλή και στή συνέχεια (επειδή
  δυό φερετρα οτό σπίτι ήταν
  και οπ·ο πλευρας ρρολήψεων α-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  γιά συγκάλυψη τού σκανδάλου,
  νομίζομε ότι τό θέμα δέν πρέ-
  πει νά μείνει στήν μέχρι σήμε¬
  ρα θέση τού, αλλά πρέττει νά ξε
  καθαριστεί.
  Καί ο μόνος δρόμος ξεκαθά-
  ρισής τού, είναι ο δρόμος τής
  Δικαιοσϋνης. Αφού λοιττόν υ-
  πάρχουν έγγραφες ενυπογραφες
  κσταγγελίες, θά πρό—ι νά υπο
  βληθούν μηνύσεις γιά συκοφαν
  τία, από τα πρόσωπα πού καταγ
  γέλλει ο κ. ΜεΤμαράκης καί τα
  οποία θέτει υπο τή βαρύτατη
  κατηγορία ότι οικειοποιήθηκαν
  ενα τόσο μεγάλο ποσόν, των
  δυό εκοτομμυρϊων δολλαρίων.
  Μέ τίς τυπικές επΊστολές πού
  έχουν δεί μέχρι σήμερα τό φώς
  της δημοσιοτητας από την εφη
  μερίδα μας δέν βγαίνει τίποτε.
  Προτείνομε λοιπόν στούς θιγό
  μενους από τίς έγγραφες καταγ-
  γελίες τού κ. Αλ. Με ι μαράκα
  νά τόν μηνύσουν, διότι άν ο
  άνθρωπον αυτός δέν έχει στοι-
  χεία τής ενοχής τους (την ο-
  ποίααδυνατούμε νά πιστέψωμε)
  πρεπει νά τιμωρηθή ώς κοινάς
  συικοφάντης. Η προκλητΐΜότη-
  τα καί οί ανοιχτές κατηγορίες
  κάτω από τίς οποίες θέτει τόσο
  την προηγούμενη κυρίως, όσο
  καί τή σημερινή (πού είναι συ¬
  νέχεια) διοϊκηση των «ΜινωΥ
  κων Γραμμών», δέν πρέπει νά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Σέ λιγο στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΠΑ
  ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
  ΒΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Μιά ιδιαίτερον ένδιαφέροντος άπτοκλειστική οτυνέν-
  τευξη ττρός τόν Μάνο Χαρή, τού Σοδιετικοΰ Κυβερνητικοΰ
  .Υπευθύνου
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΟΖΛΩΦ
  Πολιτικοΰ Σχολιτχστή τοΰ Πρακτορείου «ΝΟβΟΣΤΙ»
  Σ' έκα φιλικό σπίπι, μιά ττα-
  ραθολάσσια δίιλλα στδ Πόρτο
  Ράψτη, άργοπεθαίνει ό Νίκος
  Ξυλούρης!!!
  Αυτή είναι ή τραγική πραγ-
  μοπικοτητα, πού «ή σκλη,ρη κ ι
  άναττόφευκτη δημοσιογραφΐκή
  τπέννα> φέρνει στή δημοσιότητα.
  Μέ Ιδιαιτέρα εντονα τα: σττ
  μάδια σ' δλο τα σώμα (δσο ί
  Χ«ι ά—ομείνει) άττό τις έττεμβά-
  σεις στό «Μεμόρ'βλ Χοσπιταλί
  της Ν. "Υόρκης, δττου εΤχε ττάει
  ττρό ττενταμτίνου ό μεγάλος κρη
  τικός τραγουδιστής καί λυρά-
  ρης, δίνει την τέλει—αία μάχη
  μέ τόν άνίκητο έχθρδ, τόν καρ
  κίνο, πού μετά τόν πνεύμονα ί
  κό τταλληκάρι μέ τή βυζαντινή
  φωνή, δέν θα ξανατραγουδήσει
  ττιά κι ΐσ«ς αύτό (πού τό ξέρει
  κι 6 ΐδιος) νά είναι ό μεγαλύτε
  ρος πόνος τού άνθρώπου αύτοΰ
  πού τόσο πολύ άτγάπτησε τή φι-
  λική, οίκογενειακή και' κοινωνι-
  κή συντροφιά.
  ΟΙ προσττάθειες των 'Ελλή-
  νων και Άμερικανών έτπστημό
  ττού σιγά—σιγά, μά—δυστυχώς νων, οί άττανωτές έγχειρήσεις ττού
  —σταθερά, άπτοχαιρετά τόσο νέ τού έγιναν στό μεγάλο διαγνω
  κανε διπλή μετάσταση στόν έ-
  γκέφαΐλο.
  Ό Νίκος Ξυλούρης, τό κρητι-
  ος τΐ>ν κόσμο αυτόν, τή μαται-
  ότητα τού όττοίοι» τραγούδησε
  σέ άνεπανάλη~τηι ά— όδοσηι, στά
  ριζίτικα τραγούδια καί είδικά
  στό γνωστό «κοαμε χρυσέ, κό
  σμε άργυρέ, ψεύτη κόσμο!
  Ή γυναίκα τού, (ή τραγική
  Ούρανία), τα τταιδιά τού, τ' ά-
  δέρφΐα τού, μερικοΐ άκομη στε
  νοί συγγενεΤς καϊ φίλοι, είναι ή
  τελευταία «πταρέα» τού Νίκου,
  Παρά τίς προσπόθειες Καρέλλη καί Παπά ιωάννου
  Το Δημοτικο Συμβούλιο Ηρακλείου
  καταδίκασε (οΰοιοοτικά)τόυ κ. Τιμόθεο
  Δέν μπόρεσαν νά περάσουν «ψήφισμα συμπαράστασης»
  μως ή προταστί τους κατΓαδικά-
  οτηκε άττό την συντρηττική
  ττλειοψηφία κι ά<ροΰ τό συνέδε- σαν €τσι, κατά συνέττεια μαζί καί ό ΆρχιετΓΐσκοΓΤτος κ. Τιμό- 01 ύποστηριχτές τού 'Αρχιεττι σκοπου Κρήτης κ. Τιμοθέου ττρο οτ'αθησαν νά περάσουν ψήφι- σμα τού Δημοτικόν Συμδουλΐου ^Ηρακλείου, μέ τό δττοΐο νά τοθ δίδουν αψεση άμαρτιών καί « καταδικάζουν την «ΑΑΗ- ΘΕΙΑ» "Οταν δμως χρειάστηκε νά γ! νέ ι ψηψοφορία γιά νά άττοφα- σιστεΐ άν πρέτττει νά συζητηθεΐ ή δχι £να τέτοιο θέμα, άντέδρα σαν μέ τό αΐτιολογικό, δτι άν καταψηφΐστεΤ ή προταση, τότε τό Δ.Σ. ήδη θά εχει λάβει θέση. Παρά την αντιδράση τους δ- ΜέΘοδος... μετά διδασκάλου γιά τούς πραξικοπηματίες τής 214.67 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοΰ δημοσιογρόφου ΒΑΓΓΕΑΗ ΧΑΤΖΑΚΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ τής έξουσΐας άπό στρατΐωτικούς, εί¬ ναι ουνηφισμένη έικδήλωση σ* δλον τόν Μόσμο. Είναι Υ©γονός ότι ή χώρα μας από την άστελευθέρωσή της, πολλές φορές δακιμάσΐηκε άπο έίπ,εμβάοεις όμάδων αξιωματικών οτήν πολιτική της ζΐΰή, δπως είναι γε- Υονός πώς οτις περιπτώσεις αΰτές πολύ λίγο ή καθό- λου, άιντέδρασε τό σύνολο των Έλλήνων αξιωματικών Ή έρευνα ότου άκολουθεΐ £χει στόχο νά άναλυοει τίς κοινωνικές έπιδράσεις καί τούς αλλους λόγους πού ύ- πακινοϋν μιά όμάδα αξιωματικών νά πραγρατοποϊήσει Β- να ΐιραξικάπημα· Δέν έχουμε την ψευδαίσθηση δτι έξαντλοϋρε τό θέμα- Αύτό δεν θά μάς τό έπέτρεπε, έκτός άπό αόλλους ούσιαστικούς λόγους, οί5τε καΐ ό χωρος. ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΟΜΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Πορουσιαίει ιξςιρετικό εν- διοφίρον η μίλέτη των Ελλή- νων οξιοματκων, σαν ιδιαιτε- ΡΊ4 τοξης κομ θα ήταν πολύ υπάρξη μιάς ενη^ε- ρωμένής βιβλιογραφίος, πάνω ο' αυτό το θέμα... Η παρουσία τους οτήν πολι- τική ζωή τής Ελλάδος δέν έγινχ ποτέ αισθητή, παρά μόνον ό- ταν τταρουχτκιστηκαν σαν ιδιοι τερή κοινωνκκ,ή ομάδα. Ιστορι- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3 θεος. Άξί^ει νά σημειωθεΐ δτι αύ- τοΐ ττού ήθελον νά περάσει ή προταση υπέρ τού Άρχιετπσκό ττου ήσαν ό κ. Καρέλλης καί ό κ, Παττΐωάννου μέ την όμάδ τού. Δέν τα κατάφεραν δμως στήν ττρώτη αυτή κοΐνή τους προσπαθεία. στικό όγκολογικό κέντρο τής Νέας Υόρκης, οί άκτινο6ολίες καί δλες οί αλλες προστΓΟΘειες __ ταλαιπωρίες, γιά νά στοθεΐ ό μόλις -4Ί χρόνον Νΐκος Ξυ¬ λούρης, εΤχαν τό τραγικό άττο· τέΐλεσμο, μετά άττό 5 μηνών χρονικό διάστημα, νά βάλουν στό στόμα των γιατρων τή σκλη,ρή φράση: «Μέχρις έδώ ήταν ή δική μας προσττάθεια. Κάναμε δ,τι ήταν έπιστημονικά καί άνθρώττινα δυνατό. Τώρα, μόνο ένα θαΰμα θά τόν σώσει..» Γίνονται δμως στήν έποχή μας θαύματα; Παρά τό δτι δέν τό πιστεύομε τό εύχόμαστε όλο ψυχα, γιατί ό ΝίΙκος Ξυλούρης, πέραν δλ«ν των αλλων, ήταν δνας Ιδιαιτέρα συνδεμένος μα¬ ζί μας Φίλος κα] συνεργάτης, ά—ό τα τΓρότα — ττρ&τα καλ· λιτεχνικά τού βήματα Μ. Χ. —————————————————————————————————————————————————ρ————————————————————————————————---------------------------------------------------------------------------------------.......---------- Ό Θσνοτος τού ΝΙΚΟΥ ΠΕΡΑΚΗ στή] Μόσχα ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΧΑΣΕ μιά Προοωπικότητα! Η 3η ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Μέτήν ευκαιρία τής σημερι¬ νήν πέμπτης επετείου τής 3ης τού Σετττέμβρη, εύχόμαστε στό ΠΑΣΟΚ καί τάν δημιουργό τού κ. Ανδρέα Παπανδρέου κάθε πολιτική πρόοδο. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Ιουλίου, ό- ταν πιά είχε εκδοθεί η εφημερί¬ δα μας, ήρθε από τή Ρωσϊα π θλιβερή είδηση: ο Νίκος Περά κης, η ισχυρή αυτή προσωττικό τητα τού Ηρακλείου, είχε πεθά- νει εκεί την προηγούμενη (Κυ- ριακή 29 Ιουλίου), στό Ογκολο γικό Κέντρο τής Μόσχας, ό- που νοσηλευόταν από την επά- ρατη νόσο. Η ΕΙΔΗΣΗ μεταδόθηκε, στόμα μέ στόμα, αστραπιαία, μεταφί- ροντας, όπου μαθαινόταν, κι έ¬ να βαρύ κλΐμα άφατης θλίψης. Γιατί ο Νίκος Περάκης, ο Μέγα λος αυτός Φίλος, δέν ήταν μό¬ νο ένα< από τούς πιό επίλεκτου< Ηρακλειώτες, ήταν ένα ολάκλη- ρο κομμάτι τού Μεγάλου Κά- στρου. ΝΤΕΚΟΡΑΤΕΡ, Αρχιτέκτονας ε- σωτερικών χωρίον, ΓροφΊστας, Δημοσιογράφοί, Ποιητής, ά- φθαστος Κωζέρ, Φίλαθλος, καϊ παρόλληλα, κυρίως τέλεκι πολι τικοποιημένο προσωπο, Αγωνι- στης καί επίλεκτο μέλος τού ΚΚΕ, διαφωτιστης τή< ΕΠΟΝ, μέ πολλές περιπέτειες στούς τό πους μαρτύρων, ακλόνητον κι αλυ)|Ιιοτος μαχητή^ οίον δημ(ρ- κρατικών σοσιαλιστικών ιδεών πού επίστευε καί υπηρέτησε πο¬ λύ αποδοτικά. ΑΝΘΡΩΠΟΣ μέ ευρυτητα γνώ- σεων, πλούτον αισθημάτων καί αγάττη πρός τα κοινά, χωρίς α¬ ξιώσεις προβολής καί χωρίς φι- λόδοξες διαβέσεις καταλήφεως «πόοτωνι·, γιοτϊ ακριβώς ήταν μιά Προσωπικότητα πού δέν χρειαζόταν τίτλους καί Θέσεις, καθιερωμένη αυτοδύναμα στήν Κοινων'κι. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ τού Νίκου Περά¬ κη στά Ηράκλειο, υπήρξε πραγ- ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευθύς μετα την επι,στροφή τού απο τή Μόσχα, ο διευθυν- της τής «Αληθείας» Μάνος Χα¬ ρής ταξιδεψε γιά ένα 15νθήμί.ρο σέ ΕυρωπαΥκές χώρες (Ιταλία, Γαλλια, Ελβετία, Γιουγκοσλα¬ υία). Τις πιο χαιραχτηριοτικές £ντυ ιπώσεις τού απο τό ταξίδι αυτο, θά δώσει στα επομενα φύλλα α πά την «Αλήιθεια» σε ουτοτελή δηιμοσιευιματα. ματικά μενάλη: Στή διαμορφώ¬ ση των εξωτερικών τού χώρων, στήν καλα'ισθητη διακόσμηση πολλών κτιρίων τού, στή Δημο- σιογραφία, στόν Αθλητισμό, στ'κ Πολιτιστχκς Εκδηλώσει^, στη διαμορφώση ακόμη χαρα- χτήρων καί στήν προώθηση νέ- ων ανθρώπων, πρός τούς οποϊ ούς έδινε πάντα απλάχερα τα φώτα τού. ΗΤΑΝ ένας πολύπλευρος ταλαν- τούχος καί προικισμένο< άνθρω πας, απο αυτούς πού ξεχωρί- ζουν στήν Κοινωνία καί συγχρό νως ένας άξιος Αγωνιστής των δημοκρατικών ιδεών καί πρωτο Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ πόρος θεωρητΜός των σοσιαλι¬ στικών αρχών. ΗΤΑΝ, γενικά, ένας άνθρωπος πού μέ την κτχυρή προσωπικό- τητά τού διείσδυε στϊς νυχϊς των συνανθρώπων τού, μέ την πραότητα τού τούς κατεύναζε, μέ την γνώση τού τούς φώτιζε, μέ την καλοσύνη τού τούς κέρδι • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Νέα κατηγορία κατά τού γνωστοϋ έξαγωγέα Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΑΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΚΤΑΙ ΠΑ ΑΠΑΤΗ Π ΒΑΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΜΡΗαΗ ΠΡΙΜ ΠΑ3ΑΦ1ΛΙΑΠΝΣ ΑΓΓΛΙΑ ΙΑΙ1Α ιΜΙΗΑΙΙ ΠΗ ΓΕΡΗΑΗ* ΗΕισαγγ&λια· Ηρακλείου, δέν είχε καλά — καλά αποπερατώ σει τή/ σχετι*ή διεργοσϊα μιάς σοβα ρότατης υηόΰεσης (<ιπ:- στία και α«πάτη σέ βαβμό κα- κουργήματος) μϊ κατηγορούιμε νο τον γνω.στο εξανωγιεα κ. Πά σχαλη Χαττζοτΐουλο, οταν προσ φατα μιά νβα υιποθεση ρί πρω- ταγυνιστπ, τον ιοιο παραπάνω κύριο, άρχισε να την απασχο λεί. ΠρόιΚίΐται γιά μιά νέα υπόθε ση οτήν οποίο ο κ. Πασχάλης Χατζοπουλος κατηγορείται ότι εζηιμιωσε το Ελληνιικό Δημόσιο και τρίτους, εκμεταλλευόμενος τό ηρονόμιο των επιδοτήσεων στ κ εξαγωγές ογιγουρ·ιών και σταφολιών. έ βφϊ τίς αρμόδιες Αρχές ότι προωθε.ί τα εξαγώιμενα υπ' αυτού αγγούρι-α καί σταφύλια, κυριως από την Κρήτη, οτήν Αγγλία, (γιά την οποία δίδεται τό μεγαλύττερο πρίμ), £νώ οτήν ποαγματΐικότη- τα τα πήγαινε στή Γεριμανία, ό που τοσχετικό πρίμ πού δίνει η Κυβιειρνηση ιμα·ς είναι κατα 2,5 δρχ. μικρότερο (1,5 δρχ. το κιλο στή Γερμανία — 4 δρχ. τό κιλο οτήν Αγγλία). Την «κομπινα» αυτή γιά την οποια ικατηγορε«ται ο κ. Χατζό τταυλος έκανε — κατά την ϊιγικλη ση — τα στη 1977 κοί 1978, υ- πολογίζεται δι ότι από αυτήν ζημιώθηικε τό Ελληνιικό Δημό¬ σιο αρκετα εκατθιμιμύρια δοαχ- ,μές τίς οποίες ωφελήθηικε ο κα¬ θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελιοα 4 Ένας αγώνας μας δικαιώθηκε ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑ ΔΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Τό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρα κλείου στήν συνεδρίασή τού στίς 28 Αυγούοτου, συζήτησε τό θέμα της πλατεΐας Ελευθερί¬ ου Βενιζέλου καί των οδών Δσιδάλου «αί Βυζαντϊου (ή Κο ραμπίνηδων), χετικά μέ την ε- νοικίασή τους γιά τοποθέτηση τραπεζιών καταστημάτων. Καί γιά μέν την Πλατεία Ελ. Βενιζέλου αποφάσισε νά επιτρέ φεΐ την τοποθέτηση δυό σειρών τραπεζιών στά καφεστιατόρια τής πλατείας μέ ετήσιο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο 5.ΟΟΟ δρχ., ενώ γιά τίς οδούς Ααιδά- λου καί Βυζαντίου αποφάσισε νά μην επιτραπεί η τοποθέτηση τραπεζιών καί νά δοθούν εξ ο¬ λοκλήρου στούς πεζούς. Έτσι δικαιώνεται η «ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑ» πού πρώτη άρχισε τόν αγώνα ενάντια στήν καταπάτη ση των Δημοτικών χώρων καί την στερήση τους από τό κοινό τού Ηρακλείου. ■■■■■■■Ι !■■■■■■»■ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κοί οί οννεργάτες της «Αλη¬ θείας» εύχαριστοθν θερμά τό άναγνωοτικό κοινό καί ιδιαιτέρα τούς συνδρομητές, γιά την κατανο¬ ήση τους νά στερηθοΰν οΛόκληιρο τόν μηνα Α(3- γουστο την εφημερίδα αυτή, ττροκεΐμένου οί δν- Οραχποι ττού έργάζονται γιά την έκδοσή της νά κάνουν (γιά πρώτη φορά στά 5 χρόνια βκδοσης) όλοκληρωιμένες διακοπές. ο ω
  ΣΕΛΙΛΑ 4η
  Η ΑΛΗΘΕΪΑ
  χορος ηαυ&αν |__
  πουπριν με^χωι ια τού %
  ιθοοι,ουν οίαλ^λο γοογ,γι) π
  ηρσ ',αΡπ νρ π ε!, ι (■ ογ ω χ < Ουλλοβπ όχΓ^ϋθο Κ «Ι/Μ' '»«Ι!| 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ϊ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ι ι ι ι θίγει καίρια πολλές έπαγγελματικές τάξεις Τό άνελεύθερο μάρο τού κλεισίματος στίς δύο μετά άπό τα μεσάνυχτα!... ΤΟ άνελεύθερο μέτρο τού κλεισίματος των πάντων, στΐς 2 μετά μεσονύχτιο, δη- μιθύργησε κοιί στό Ήρα- κλειο πολλές δυσάρεστες έπιπτώσιις, γιά τίς οποίες οί οτμεσα θιγόμενοι, έκφρά- ζουνε φριχτά ττσράττονα. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τούς άνθρώττους τής νύχτσς, αύ- τούς δηλαδή ποΰ εϊχαν συν- δέσει την έτταγγελμστική τους ένασχόληση μέ τίς νυχτερινές — πρωινές ώρες. Καΐ δέν είναι λίγοι: Ίδι- οχτήτες νυχτερινών κέντρων, μπάρ, έστιατορίων, ξενυ- χτάδικων, γκαρσόνια καί λοιπό προσωπικό, μουσι- κοί καί καλλιτέχες των κέντρων, ταξιτζήδες καί αλ- λοι. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ ΚΟΙ «έγ κέφαλοι» ττοϋ πήραν κι' αύ- τό τό μέτρο, πέρα γιά πέρα άνελεύθερο, γιά νά δικαιο- λογήσουν την περίπτωση, άρχισαν ν' άφήνουν αίχμές, λέγοντας: «μ' αϋτό ίσχύει καΐ στΐς άνατολικές χώρες». Ναί, άλλά έκ εί ΐσχύουν καί κάτι αλλα μέτρα, τα όποία, βεβαία, επιμελώς φροντί- ζει νά άγνοεΐ ή κυβερνητι- κή μας έκπροαώπηση. ΚΑΘΕ μέτρο περιοριστι- κό, πού θίγει καταστάσεις καί συμφέροντα έτταγγελμα τικών τάξεων, δέν γίνεται ά ττό τή μιά στιγμή στήν άλ- λη μέ «'να «αποφασίζομεν», άλλά μέ μιά προετοιμασίσ. καί πρό παντός μέ μιά α¬ ντιμετωπίση των πολιτών ττοΰ θίγονται αμεσα καί οί όττοΐοι ξαφνικά μένουν αϊο- λοι καί ξεκρέμαστοι. ΔΥΣΤΎΧΩΣ ό Λαός μας δέχεται άγόγγυστα τα μέ- τρα τής Κυβέρνησης, ττράγ- μα ποϋ ύποδηλώνει δύο τι¬ νά : ή που τόν εχουν έμ 6ο- λιάσει μέ είδικά νσρκωτικά ή πού σιγοβράζει τό καζά- νι καί πού σέ κ,άποια στιγ¬ μή θά έκραγεί. ΟΣΟ γιά τό πρώτο, δέν άποκλείεται, μιά καί γίνε- τσι τόσο εύρύτατη χρήση τής «Κόκα Κόλας» καί των παρομοίαν πλατειάς κατα- νάλωσης «άναψυκτικών». ΚΑΙ τό δεύτρρο δμως αν συμβεΐ, ποΰ δέν είναι φυσι- κά άπίθανο, δταν αρχισαν νά ξυπνοΰν καί οί άσιάτες καί οί μαϋροι τής Νικαρά- γουας, δέν νομίζομε ότι θά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ΈΧιώτη αρ. 21'3ι)2 )79 ), μέ ό- φειλέτιυα ιιάλι την Α.Ε. «ΠΡ1 ί1». ΣΥΝΟΛΙλΑ δΐιλοδή ιιάρθη- κε μέ 6άση τα 3 οτρί,μματα δά- νειο δραχμών Μ έκατομμυρίιυν 100 χιλιάδων δμαχμών. ΑΞΙΖΚΙ νά οημειωθεΐ ότι ό κ. Γιιι νικάκης 6ανκίοτΐ)κκ οάν ιόιωτικός ύπάλληλος (ϊοιυς γιατί είναι γεωπόνος τής ΑΊΈ ) καί μ' αυτή την ίδιότητα φαί- νεται οέ δλες τίς ουναλλανές τού. ΤΟ παραπάνω ζευνάμι τοΰ γεωπόνοο κηί τής καθηγητρίας οέ διάπτημα 10 χρόνων (1965 — 1975) ί'ει κάνει 20 άγορύς έκ των οποίων τίς 16 κατά τή Διχτατορία. 3 πρό αυτής καί 1 μετά τή μετατιολίτευση. ΟΙ άριθμοί τιΰν ουμβοΧαίων τίβν άνορών αυτών, οίκόπεύο τύ περιοσότρρα στό Φόδελε, είνπΐ οί ί'-ί,ήι,·. 11487)11-12-6"). 23502)8-4-66. 11760) 16-5-66, 3057)15-11-71. 3059)16-11-71. 3071) 24-11 -71. 3098 ) 8-12-71. 3102)13-12-71, 3140)17-1-72. 27251 131-1-72. 27252)31-1- 72. 3531)19-10-72. 3660)20- 1-73, 3661)29-1-73. 3711)20- 2-73. 3812)19-4-73. 3813)19- 4-73, 4139)31-1-74. 4181)15- 2-74. 4819)8-10-75. ΑΝ θε-λετε νά βγάλετε εΐδι- κιίΐτερα ορμπεράσματπ. προσε¬ ξετε καλά τίς ήμερομηνίες άγοριΐιν ιά νά δήτε ρυθμό καί συχνότητα! ΠΡΕΠΕΙ νά σηιιειωθεϊ ότι ^■■■■■■■■■■■■■■■Η υι_ οχς τις καραπάνου αγυμές οικοιιί,οων 6 κ. Γιαννικάκης μετέχει κατά 50ο) ο καί τα αλ¬ λα 500)0 έ'χει ι) καθηγητμια ουζυγος τού κυρία 1 ιαννικάκη ΕυαγγεΛία οί μερικα δέ μετε- χεχ καί υ καθηγητάς κ. Χρηοτος Άπ. Φαμυαμΐ)ς, καθώς καΐ κα ιιοιος κ. λρηοτος Μι. Γιαν¬ νικάκης (ϊ,άθί,μψυς ιοωι, γιατί ό κ. Στυλ. Γιαννικάκης είναι τού Εύαγγέλου). ΕΝΑ πρόοθετο οχετικό οται χεϊο είναι δτι οί ουνολικές άγο μές άνέμχονται ο*. 70 ΐιεμίπου οτμι'μματα, δοθηκαν δέ ιιερί τα δοό έκατομμύμια όμαχμές γιά την άγορά τυυς. ένώ άπό την πωλήση ένός' οΐκοπέδου 9 οτρεμμάτων οτόν Φτεμιά Άχλάδας. πού πούλησαν οί Άθηναίους έπιχειμηματίΓς τό 1974 (τρια χμόνκι μετά πού τό άόρασαν) ειοπ.οάί,ανε 3 έκα¬ τομμύμια. ΘΑ μποροϋσα νά οάς έλενα και πολλα άΛα ίνδιαψέμοντα πράγματα, γύρω άπό αυτήν την κΐτο()ΐα των έκατομμυμίων, άλά ϊοως. (οί Άγρότες κυ- ρίω<)) νά ...... λιγουρευτίϊτε πε|)ΐοοότε(:>ο.
  ΣΤΑΜΑΤίϊ Λοιπόν ι{· ίνα
  μυο ('μιότιηια: ποϋ βρίοκουν,
  δχι τα λεφτά ντά τόοες άγορί'ς
  άλά τόν χΐ)όνο. νά άοχολοθ-
  νται μέ τόσες ίδκϋτικές μπίζ-
  νρι; μιά καΟΐ|>ήτοια καί Ρνας
  Έιιιθρΐι)|)ητήι; ΤουιιίΓ.ης.
  II
  ΑΤΕ ϊοως θά μπορέοει
  νά μδς δώσει την άπάντηοη.
  Μ.Χ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  79
  10. 11, 12 Αύγούστου
  στό πόρκο Γεωργιόδη
  Ήρόκλειο
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■------------.,^-,;
  αποτελεί τίτλο ίστορικής
  τιμής γιά τοΰς κυβερνώ¬
  ντες. Τούς ανευθύνους αύ-
  τοΰς άνθρώττους, ποΰ λησμο-
  νοϋν ότι όδηγοΰν τό Λαό
  στήν Πεΐνα, δπως καί ότι
  συχνά οί 'Επαναστάσεις
  δέν γίνονται μόνο μ έ τα 8-
  πλα, άλλά καί μέ τα... πη-
  ρούνια!
  Μ.Χ.
  έλεγχος
  Ή Ντία οτόχος
  Άμερικανών
  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΝΕΡΟ
  "Εντονο ενδιαφέρον γιά
  τή νήσο Ντία, έκδηλώθηκε
  ττρόσφατα άπά τοΰς «συμ-
  μάχους» Άμερικανούς, μέ
  σκοπό τίς έρευνες γιά ύπό-
  γεια νερά, μιά καί πρίν λί-
  γον καιρό τό Δασαρχεϊο Η¬
  ρακλείου, στήν προσπαθεία
  τού νά έκμεταλλευτεϊ δλες
  τίς πιθανές περιπτώσεις
  γιά νερό, εκανε μια άντληση
  άπό βάθος 60 μέτρων ττερί-
  που καί άττοδείχτηκε ότι,
  τό φυσΊκό πηγάδι δυτικά
  άπό τό φυλάκιο, έ'κρυβε νε¬
  ρό άνεξάντλητο καί καλής
  ποιότητας.
  "Υστερα άττό αύτό οί
  «σύμμαχοι», πρόθυμοι δπως
  ττάντα α μας βοηθήσουι/ε
  θέλουν νά κάνουν ερευνες,
  νά κατέδουν μέσα στό πη¬
  γάδι, (ύπόθεση τής 'Αρχαιο
  λογικής Υπηρεσίας) καί νά
  κάνουν έπίσης στό Ν.Α. μέ-
  ρος τού νησιού καταδύσΓΐς
  γιά όλλες ττηγές... γιατί,
  δπως ύποστηρίζουν, εχουν
  έλπίδες δτι εχει ττολλά νε¬
  ρά... στήν Ντία.
  Θά μοΰ πήτε, γιατί τό¬
  σο ενδιαφέρον άπό τούς
  «συμμάχους» γιά τα νερά
  μας, καί τα ΰττόγεια κυρίως
  τοΰ νησιοΰ;
  Έγώ δέν ξέρω ακριβώς
  τί θά μποροΰσε νά όδηγήσει
  σΰτούς, τό μόνο ττού ξέρω
  είναι ότι οί «σύμμαχοι» αρ¬
  χισαν νά χάνουνε —αντοΰ,
  δπου καί αν βρίσκονται, γι'
  αύτό άναζητοϋνε 'ίσως στέ-
  γη σέ περίπτωση πού ένας
  "Ελληνας Φιντέλ Κάστρο
  τούς τα δώση μιά μερά τα
  παπούτσια στό χέρι. — Ό
  Φιντέλ Κάστρο τούς εδιωξε
  άπό την Κούβα άλλά άπό τό
  Κουβανέζικο εδαφος οχι. ΟΙ
  σύμμαχοι εχουν άκόμη καί
  σήμερα στήν Κούβα τού Κά
  στρο, Βάση σέ κάποιο νησί
  δπως ή Ντία. Λέτρ νά φύ-
  γουν άπό έδώ καί νά πάνε
  άττέναντι σάν άψεντικά, καί
  οϋτε γάτα οϋτε ζημιά;
  Δέν ξέρτο 'ίσως κάττως πό
  νηρά νά σκευτήκα, γιατί οί
  «σύμμαχοι» μάς προσφέ-
  ρου!... (Ρωτήστε τούς κα-
  τοίκους Λ. Χερσονήσου).
  Θά θέλουν νά μάς έξασφα
  λίσουν νερό γιά τό μέλλοντι
  κό Καζίνο τοΰ ύφυττουργοθ
  Τριανταφύλλου.
  Καί μιά πρόδλεψη πού
  κάνω. Σέ λίγον καιρό βα
  βρεθεΐ ό πραγματικάς ίδιο-
  κτητής τής Νήσου Ντίας,
  γιατί δπως είναι σήμερα
  δέν μεταβιβάζεται!...
  ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ
  Διόρδωση
  Στό 231 φύλλο μας, στήν ογ-
  Μδα 4 καί κάτω άπό τόν τίτλο
  «Χε'ες παοανομίες οτό όμαρτυ-
  λό πολεοοομικό», περίπτωοη 1
  δπου γ:>άφεται «άνεγέρθηκε»,
  τό οωστό είναι, «ήθελε άνεγερ
  θεΐ».
  ΕΡ92ΤΗΜΑΤΑ
  Τ01ΗΙΙ0Π0ΥΕΠΕ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ... ΜΑΓΑΖΙ!!!
  ΑΥΤΟ τό μνημεΐο, γιά νά ιιείνεΐ στή ρέση ιής Πλα-
  ιείας Κορνάρου, ξοδεύιηκαν 800 χιλιάδες δραχ-
  μκς (οίαν ήταν άκομΐι άξίας), οί όπ,οΪΓς χρειάοτηκαν
  νά δοθοθν οΐούτ; ίδιοχτήτες τού, οίαν έΎινε ή οχετική
  άπαλλοιρίακΐη.
  ΣΗΜΕΡΑ ΐο μνημεΐο αύτό έ'χει μετατραπεΐ οέ 2να
  κοινό Τοιφιαιομάγαί,ο.
  ΚΑΙ έμωιάιαΐ: 1) "Αξιζε νά γίνει αυτή ή απαλλοτρί
  ιοοη γιά νά δημιουργηθεϊ κοντά στά τύσα αλλο ένα
  μαγαζι τουριοτικών Ηδίΰν; 2) Ποίος έκμεταλλεύειαι
  αιπό^ τόν χώρο; 3) Πόοο ένοίκιο δίνει καΐ 4) Τί γνώ
  μη Ι'χε,ι ό κ. Δήμαρχος Ηρακλείου καί οί αλλοι άρμό
  διοι τοΰ τόπου μας, γΓ αυτήν την όιπίθανη περίπτωση;
  Ή Πανεργατική
  άπεργία πέτυχε
  Μπράβο στήν Ήρακλειώτικη Έργατιά
  ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΓΙΑΤΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ
  ΙΕ ΒΑΡΟΙ ΜΑΣ
  Ό Είσαγγελέας Ηρα¬
  κλείου κ. Γ. Ζορμττάς, διέ-
  ταξε έπείγουσα διεξαγωγή
  άνακρίσεων γύρω άττό τό
  θέμα των άπειλητικών καΐ
  ύβριστικών τηλεφωνημά-
  των πού έγιναν κατά τής
  ζωής καί τής ύπόληψης τού
  διτυθυντή τής «Αληθείας»
  Μάνου Χαρή, άπό «δυναμι-
  κούς υτΓοστηριχτές» τοΰ Άρ
  χιεπισκόπου Κρήτης.
  Παράλληλα, ά διευθυντής
  τής εφημερίδας μας ττήγε
  την περασμένη βδομάδα
  στήν 'Αθήνα καί διαμαρτυ-
  ρήθηκε σέ κυβερνητικοΰς
  ύττευθύνους (ύττουργείο Δι-
  καιοσύνης. Δημοσίας Τάξε¬
  ως καΐ Προεδρίας), σέ πο-
  λιτικούς παράγοντες καί
  έλληνικές καί διεθνεΐς δη-
  μοσιογραφικές όργανωσεις
  (' Ι ν στ ι τουτο Τΰπου, ' Εττ ι -
  τροπή Άνθρωπίνων Δικαίω-
  μάτων κ.λ.π.).
  Κατά των ίδιοχτητών των
  τηλεφώνων τα όποϊα συνέλα-
  6ΐ' τό είδικό μηχάνημα τού
  ΟΤΕ εγινε μήνυση, ένώ γιά
  τό σκέλος τής άττειλής ή Εί-
  σαγγελ'ια κάνει αύτεπάγ-
  γελτη δίωξη.
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες
  μας κάττοιος άττό τούς 'Αλε-
  ξάκηδες είναι 'Επίτροττος
  στήν έκκλησία Μιχαήλ 'Αρ-
  χάγγελος. 'Επίσης, γιά τό
  τηλέφωνο τής Α.Ε. Γραφι-
  κές Τέχνες Κρήτης, μηνύθη.-
  κε ό διευθυντής της κ. Κώ-
  στας Γραμματικάκης (γνω¬
  στάς μασώνος) καί γιά την
  Συνεργατική Φορτηγών Αύ-
  τοκινήτων μηνυθηκαν ό ττρό-
  εδρος καί οί λοιποί ΰπεύθυ-
  νοι.
  Πιάστηκε στό Ήρόκλειο άπό την Τροχαΐα
  Παπάς αλλαξε τόν
  ΟΠ Γ βΗΒ'
  άριθμο αυτ)νητοί)
  άπο μονο σέ ζυγό!
  «ΤΙοιος ε·Τδρ. ποίος άντάμιοσε
  Πππή νά κν·βει... βίδα
  κοί πάνω οτ' αύτοκίνπτο
  ν' άλλάΓ.ει... πινακίδα».
  Την Κυριακή 22-7-79,
  στίές 4 μ.μ. συνελήψθει άπό
  άστυνομικά δργανα, στήν
  Λεωφ. 62 Μαρτύρων ό Παπά
  Ξενοφών Κλινάκης διότι εΐ-
  χε μετατρέψει τόν μονό ά-
  ριθμό (1525) τού αύτοκι-
  νήτου πού όδηγοϋσε, σέ ζυ¬
  γό (1526).
  Τή μετατροττή την είχε
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΡΚΑΚΗ
  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
  Τή Δευτέρα 17 Σετττεμ-
  βρίου όρίστηκε καί ττρόκει-
  ται νά έκδικαστεΐ στό Τρι-
  μελές Πλημμελειοδικεΐο Η¬
  ρακλείου, ή υττόθεση τού
  χρηματισμοΰ τού Γεωπόνου
  — υτταλλήλου τής Νομαρ-
  χίας Μαρκάκη, άττό τόν έ-
  ξσ,γα-γζα Πασχάλη Χατζό-
  πουλο.
  Στήν υ—όθεση αυτή ττού
  άποκάλυψε ή «Άλήθεια»
  ττρίν δυό περίττου χρόνια
  κλήθηκε νά καταθέσει, μετα
  ξυ των άλλων, μάρτυρας καί
  ό διευθυντή- μας.
  κάνει μέ... μαρκαδόρο, 'ίσως
  διότι ό ϊδιος είναι άγιογρά-
  φος, δρα καί... ζωγράφος!
  Τό αύτοκίνητο μέ τόν άλ-
  λαγμένο άριθμο άνήκε στήν
  Ο.Ε. «Χαλκιαδάκη - Δοξα-
  στάκη», ήδη δέ ό κ. Είσαγ-
  γΓλέας διέταξε άνακρίσεις
  γιά νά διαλευκανθεΐ καί τυ¬
  χόν εΰθυνη άλλων πλήν τοΰ
  παττά, γιά τόν όττοίο γεννή.
  θηκε άρχικά θέμα κράτησης
  τού, άλλά λόγω σχήματ0Γ
  βρέθηκε κάποια νομική ψ^[
  μουλα καΐ την γλύτωσε χω.
  ρίς φυσικά αύτό νά σημα;.
  νει δτι γλύτωσε καί ά—ό τίς
  βαρειές συνέπειες τού αντ.
  τικοΰ νόμου 614)7 ττερΙ
  Κ.ΟΚ.
  Άττοφεύγουμε νά σχολιά.
  σομ<· την περίπτωση γιο λό- γους εΰνοήτους καί παρακα· λοΰμε νά μή θεωρηθεϊ σχό- λιο καΐ ή παραφρασμένη μα ντινάδα ποΰ προτάξαμε τής είδήσεως. Γιά τόν κ. Κ. Κσραμανλή ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ' ΜΕ την εύκαιρία τοΰ προχθεσινοΰ έορτασμοΰ, γιά { τα 5 χρόνια τής μεταπολίτευσης, ό Πρωθυπουργός κ. Κ. 11 Καραμανλής δήλωσε δτι: «τό μέλλον τής χώρας είναι ι' στά χέρια τού Λαοΰ μας». ΠΟΛΥ σωστά κ. Καραμαν)ή. Άλλά τό δυστύχημα είναι ότι τό παρόν τής χώρας, είναι στά χέρια τα δι- (' κά σας καί τής έττικίνδυνης παρέας σας. Καί τό παρόν — δυατυχώς — καθορίζει, σ' ενα μεγάλο βαθμό, τό μέλλον. Μ.Χ. <►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  'απόψεις
  ΟΔΟΙ ...
  ι ε ε ι
  Άπέναντί ακριβώς άπό την πόρτα των Δικαστηρίιον "Ηρακλείου,
  υπάρχη ό Γίκονιζόμενος δρόμος (πεζόδρομος ?γινε πρόοφατα). ό
  όΐιοίος οιινοίτι τή Λεωφ. Δικαιοοόνηι, μέ την ΐ'κϊό ΔαιδάΛοΐ'.
  Στόν δμομάκο αυτόν ύπάμχει (άΐτεΐναντι άπό την πό|ντα τοϋ ύπό-
  γειοι) κινηματογράψοι» «Άπό\ωνα». ή ταβίρνα των Καραμπί-
  νηόων. γνιυοτ(ον κοί οτενών φίλων των Κεφαλογιάννηδων καί
  κυρίως τοϋ άόελφοθ τοϋ Ύπουργοό καί διευθυντή τού πολιτικοϋ
  τόπ Γ(κκρείυΐ) κ. Βαγέΐ) Κεψαλογιάννΐ).
  Στύν δρύμο λοιπόν αύτό άπλώνουν διπλή σειρά τραπε<ιων οί παραπάνω ταβεμνιάρηδες, οί ύποϊοτ λέγεται ένίοτε όψήνοιιν Γκεί καί τα αϋτοκινητά τοικ;, μέ άποτέεομα καί μέ αϋτά (ιτγ- ριιΐϋότερο) καί χωρις αύτά. νά οτενεύει τόοο ύ δ()όμο(; ώστε οί διερνόμενοι νά μή μποροΰν νά περάοουν. Σημειιονομε δπ π|)Οχθές ήσαν παρκαμιομένα έκεϊ τα ύπ' αριθ. 11Μ 4389 καΐ Πλΐ 3644 αύτοκίνητα, τα όποϊα αλλοι. φυσικά. Οά όιαπιστώσουν ποιανών ίδιοχτητών είναι. 'Εκεϊνο πού θέλομε εμείς νά ρωτήοωμε τύν κ. Δήμαρχο καί δποιον άλλον άρμόδιο. είναι ιτοϋτο. λΐε ποιό δικαίωμιι οί Καμα- μπινηδες καταλαβανε αυτόν τόν δρόμο καΐ άν τούς τόν νοίκιαοε ό Δημος. μ κ ποιύ όικιιιωμα ό τελευταϊος οτερεϊ ίνα τόοο ζωτικθ πε',ύοικιμιυ άιιό τούς δημότεί,, Ί1 ομόι] των ιΐ,,ωιων μέ τόν Κεψαλυγιάννη δέν νομιμοποιεϊ οϋτε τούς πμώτους άλά οθτε καί τόν κ. Δημαμχο νιά μιά τέτυια απαμαδεχτη καταοταοιι. "Αν πάντως ύ κ. Δήμαμχος άνεχθεϊ περιοοότερο την κατάοτα- ση αυτή, τότε τοϋ πμοτεινομε νά ...... μετονομάοει τόν παραπά¬ νω δρόμο οέ .... Όδό ...... Καμαμΐτίνηοων! ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΙ ΜΙΑ κακη στιγμή, στάθηκε άψορμή νά μττεί στή φυλακή στα 18 χρόνια τού, ο Ήρακλειώτης Αντρεας 'Αντωνιάδπς Αυτο συνεοη πρίν 32 χρόνια. Φυλακίστηκε τοτε μέ ποινή ί χρονων κ, αττο τότε — πρίν 32 χρόν,α — δέν ξαναβγήκε ώπο τις Φυλακες. ΣΗΜγϊΡΑ είναι 50 χρόνων καί άργοπεθαίνει στίς φυλα¬ κες Κερκύρας η καλυτέρα είναι ενας νεκρός. Άπό συγγενικα τού προσωττα μάθαμ. την κατάστασή τού, δπως περ.γράφε- ΤβΙκ.«_Τ^?Γσ' π°ύ 6γήκαν λαθραια αΤΓΟ ΤΠ Φ^λακη ΝΟΜΙΖΟΜΕ ότι γ.α τον σχεδον νεκρο αυτόν άνθρωπο που εκανε με τή βοηθεία τού .... Σωφρον,στ,κοΰ συστηαατος τις Φυλακες σπιτι τού, κάπο.ος θά πρέπει νά ένδιαφερθει γιατι άν και Φυλακισμένος, δέν παυει νά είναι άνθρωπος' που εχει άνάγκη μιάς περιθαλψης. Κάποιος ττρεπει νά πάεί άμεσως τόν Άντων.άδη άπο τό κάτεργο της Κέρκυρας σ' ενα Νοσοκομείο. Συγκρίσεΐδ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΑ... ΜΕΓΑΛΟΥΣ τν ♦ Ή θλιβερή Καρελλειος όπολογία ΠΡΟΣΠΑ0ΩΝΤΑΣ νά διορθώσει τα άδιόρθοτα ό Δήμαρχος κ. Μ. Καρέλλης, σέ μακροσκελέστατη έττι- στολή — απολογία τού, γιά τή δήλωση, την ίδιόγρα- φη παρακαλώ, μέ την όττοία άττοκήρυτε αιωνίως τον Κομμουνισμό, σάν «άνελεύθερο σύστημα», λέει ττολλα καΐ διάφορα, άττοφ£·ύγοντας δμως την ούσία. ΜΕ την άττολογητική λοιττόν αύτη έττιστολή τού ό κ. Καρέλλης, —ού είναι γνωστάς γιά τό άντικομμουνιστι- κό τού μένος άπό πολλά παλιοτερα δημοσιεύματά τού, είττε άρκετά ττεριττά χωρΐς νά ττεϊ τίττοτε γιά την ούσία. γιά τό ττώς δηλ. έφυγε μέσα σέ 48 ώρες κσί γιατΐ δέν ττεριορίστηκε στήν δήλω<7ή τού νά ττεΐ ότι δέν είναι Κομμουνιστής, δπως τού ζήτησε ή Χούντα (έτσι λέη ό ϊδιος), άλλά εγινε... βασιλικώτερος αυ¬ τής και άττοχήρυξε τόν Κομμουισμό στόν αϊώνα τόν άπαντα, δχι δμως καί τίς ψήφους των Κομμουνιστήν, χωρΐς τίς οποίες δέν θαβγαινε οίίτε την πρώτη, οϋτε τή δεύτερη φορά Δήμαρχος. ΟΣΟ γιά τα άκαταλαβίστικα πού γράφει περΐ τού «χουντικού διαβατηρίου» τού, ενα έχομε νά τού ποϋμε: Θά τα δεχόμαστε δλα, άν έ'βαζε τίτλο στά γραφόμε¬ να τού... «τταραμύθια γιά... μργάλους»1 γιατί γιά... μικρούς δέν είναι. ΤΑ θέματα λοιπόν πού παραμένουν άνοιχτο καΐ τα όποία θά άπασχολήσουν σύντομα την κομματική όρ- γάνωση στήν όποία τυπικά άνήκει ό κ. Καρέλλης (ϊ· σως συζητηθούν μέ τίς σέ βάρος τού ήδη γενόμενες ό- ναφορές στό Κεντρικό τού ΠΑΣΟΚ), είναι τα εξής: 1. Πώς έφυγε μέσα σέ 48 ώρες μέ τή βοηθεία τού «άνώνυμου» (φαντομά) όξιωματικού Χωροφυλακής, πού ένω ήταν, δπως λέει, άπο τούς λίγους Δημοκράτες τότε καί τού εκανε καί τόσο μεγάλο καλό, έν τούτοις ό κ. Καρέλλης, δέν τόν.. θυμάται! 2. Γιατΐ άποκήρυξε μέ τόσο μένος αιωνίως τόν Κομμουνισμό καί γιατί τού έδωσε τέτοιους βα¬ ρείς χαραχτηρισμούς, άλλά, — έστω, — μετά άπό δλα αϋτά, γιατΐ μεταχουντικά (δταν επαιρνε τίς ψή- φους τού ΚΚΕ — ώ χαρώ τες) δέν έδωσε μιά εξηγήση γιά τή δήλωση (την ίδιόγραφη έπαναλαμβάνομε); # ΠΑ τα έρωτήματά τού, στό ποϋ βρήκαμε άπόρρη- τα έγγραφα καί τίς «διαρροές» πού ύπαινίσεται, τού απαντουμε, εύθέως: "Οταν σάς τα φέραμε προσφατα στο γραφεΐο σας στόν Δημ ο, μετά τή δίκη Ξυλούρη στά Χανιά, καί σάς παραδώσαμε μάλιστα φωτοαντί- γραφα δέν σάς είπαμε δτι μάς τα έδωσε ό βουλιυτής Ξυλούρης, ό οποίος σάς τα έπίσειε στούς διαδρομους τού 'Εφετείου, μαζί μέ τίς βαρειές κουβέντες ποΰ σάς ιτε, δτι δηλ. «δταν σύτός ήταν στΐς έξορίες, σεΐς κ. Καρέλλη, αρμενιςατε μέ τον Παττακο»; ΑΦΗΣΤιϊ λοιπόν τα «κομπογιανίτικα» καΐ προσπα- θεισται, άφού ήρεμήσετε, νά δώσετε ξεκάθαρες έξηγό- σεις σάν ύπεύθυνος πολιτικάς άνδρας, ποΰ ύποτίθεται ότι είστε. Μ.Χ. ϊνΐΕΒΙΕΑ ΚΥΔΠΝΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 224-523 καί 235-739
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» 1_»ΗΤΙ_:
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Γρόφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΔΑ ΙΔΗΣ
  «ΕΓΟ ΕΙΜΑΙΕΓΟ...»
  Τί τής ειχε έρθει κι αυτής
  ΤΓ>ς τραγουδίισττρκκ νά τρο-
  γουΰήσει αυτο τό περίφηιμο «ε-
  γώ ειμαι εγώ», δέν ζερω. Εκεϊνο
  όμως πού ζ£ρω είναι πώς αυτή
  τή στιγιμή είναι ένας θουμάσίος
  πορολληλισμός μέ τόν αιγ,ρό-
  τη. Μέ τόν ίδιο τρόπο δηλαδή
  πού >η μάγκισα αυτή έλεγε τό
  «ενώ είμοιι εγώ, κι άλλη βέν εί>-
  νοι, πέρασε α πό &ώ κ ι ύιστερια
  κριίνε...»» μιτορεϊ θαυμασία1 ου
  τό τό ίδιο νά τό πή χι ο ογρό
  της.
  Καί ηραγματικα. Ο αγρότης
  ίνος τύπος ανβρώπου μέ πολύ
  μπρίο καί την πρώτην ανάγκης
  ιΓναραγυγή οτόν κοσμο, είναι
  «αί βά είναι πάνττα1 στή θέση
  νά διαλαλεί τό «εγώ είμαι ε-
  γώ...».
  'Ακακος, αγαθός, υοάκουος,
  στούς νόμους τοι> θεού καί
  των ανθρώπων σηικώνει υπερή-
  φανα τό ιβάρος τής ζωής τού
  κου των άλλων, πότε πεινασμέ-
  νος καί ραικένδυτος, πότε κο·υ-
  ρααμένος ικαί κακόιμοιρος. Ανί-
  δεος στήν ανάμιξ,η τής κοινωνι
  κης κσπράς τού Αυγείου παλεύει
  σάν άλλος Ηρακλή·ς νά παράγει
  αγαθά γιά νά θρέψει καί νά θρα
  φεΐ, νά ζήσει ικαί νά ζήσουν άλ-
  λοι, νά φάει καί νά φαωθεί.
  Καί γιά ιόλο τού* αυτό τό κύ
  κλωμα ζωής κοΐ ζήοης εισπράτ
  τει οτά γερατειά τού ένα μέγα
  λο — μεγάλο ευχαριοτώ: Συν
  ταξη δρχ. 1.00Ό.
  Φυσιικά ·εδω .σ' ·αυπ"ό τό ση-
  μείο, δέν μπορεί πιά νά πεί τό
  «εγώ είμαι 'γώ» γιατί θά 'ταν
  κορο'ΓδίΌ «αί τόν θεωρούσαν
  ηλίθιο, αλλά υττομονετικό, άκα-
  κος κι άδολος όπως είναι κυκλο
  φορά σάν τό αιπολλαγΐμένο·
  «βλακείας ένεκεν» απαμαχο παλ
  ληκάρι τής φακής.
  Κι υιπερήιφανος κι 'ίσως —ί-
  αως ψωροφαντασ,μένος, γονα-
  τισιμενοςικαί χωσμένος στή σκιά
  μιάς κάποιας πολιτικήν φαπ"ρί-
  ας, σερνει οτό λαιμό τού δε-
  μένο τό σκοινί τής Κοινωνικήν
  καί ταξιική< «οικίας, μόνο καί μό νο γιατί τού τό πλάασαραν τα «καλά τκ]ΐδ.ιά(;)» τής τσιλασμί- νης κοινωνίας. 'Ετσι φίλοι ιμου οτό διάβα τού τύιπου ιμας αυτού πού'ναι καί ντροπή τού καί ντροπή μας νά τόν 'βλέπουιμε ανάιμεσά μας, γράιφει αυτάς ο άτυιχος τύπος την ιστορία τού, την ιοτορίο μας, την ιοτορϊα όλων μας, άν θΐλετε, σάν ΔΗΘΕΝ ιανθρώπων. 'Ετσι φίλοι μου καί πάλι φί- λοι ιμου, ιπεροσμένος απ' τό ι- δεολογικό κόσκινο γενιάς ανθρώ πων θεωρείται σίγου<ρα καί βλάικας. Ποίος, ούτος πού κρα» τα ικθ'μπολόι στά χέιριο τού τό άν ζήοωιμε εμείς ή άχι. Καί γιά σμοιβή αττό την π·α- χοδερμική ταχτική τής μοντερ- νΐιστικής ιμας ζωής «πράττει, έ ναν μποϋλο, των πέντε ίσως α- νέμων. Αυτάς περίιπου χυ<ρ-ϊες καί κύ ριοι είναι σήιμερα σ υιπί,ρήφανος τραγουδΓθτής μα< τού «εγώ ί ιμαι 'γώ». Αυτός περ.ί·που είναι ο άνδρας καί άνθρωπος πού βου τηιμένος ατήν αλμύρα καιϊ την α χαριστία των άλλων, τα δέχε- τσι όλαι τα όσα καί τόσο τού ττλοσσάρει η κοινωνική μοισνα δορία. «Καί όμως κινεϊται» είπε κά- ποιος ικάπου κάποτε. Καί τό κα- κό είναι πού τρώει γιά νά τρώε ται καίι ζ&ί γιά κατάληψη χώρου. Γιατί; ιΓιατί κθριοι; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ Ο ΚΑΡΤΕΡ ΚΑΙ Η ΒΛΑΣΟΒΑ Γρόφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Σί ίξαρση βρίσκοντοι ταίο τα ανθρωπιιστικά αισθή- ματα1 τού κ. Κάρτίρ. Νά σκε- φτείτε πώς ο Ρώσος χορευτής Αλεξάντερ Γκοντούνωφ τού ζήτησε ένα πολιτικό ά-συλο κι ο κ. Κάρτερ τού έδωοε δυό. Επειδή όμως αιυτό τό έρμο τό πολιτικό άσυλο έχει την ιδι ότητα νά μην μπορεί νά πάρει κανείς πάνω από ένα, επρεπε νά βρεθεί κάποιος άιλλος γιά τό πά ραπανίσιοΙ Ποίον νά βροιϊμε; Ποίον νά βρού,με; Νά βρούιμε, νά βρούμε... την γυναίκο τού Γκοντούνωφ, την Λουντμίλλο Βλάσςνβα! Φωναξαν λοιττόν την χορεύ τρια Βλάσοβα, πού ήταν οτήν πίιστα τού αεροδρόμιον, νά τής τό όώσουν. 'Ελα άμως πού ΐτυχε νά είναι ψιηλομύττα1 κι ορ χοντομαθη,μ'ένη χα,ί δώρα σπό φυιστικάδες, λαιθρόμπορους ό- πλων κοί συνειιδήσεων δέν δεχό τανε, καΐ τόν πρόσβαλε τόν κά τακαημένο τόν κ. Κάρτερ. Τό π ήρε κατάκαρδα ο κ. Κάρτερ καί μή θέλοντας νά παραδεχτεί πώς πήρε «μπουκάλαι», γύρισε αλλοιώς την πλάκα. —-«Η Βλάοοβα τό θέλει, μα δέν την αφήνουν νά τό πάρει». Τιής έβγαΑε «αί μιά μαντι νάδα ιθτόάψε— σβύσε καί την ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σΐλϊδα 1 «ά την ορχή ουτή τής ομαδο- ποίησης την βρίσκομε στά χρό- νια τού εθνικοαιπελευθερωτικού αγώνσ· τού 1821. Στόν ογώνα τού Ελληνικού Λαού παραΓτη- ρούμε ότι στρατιωτικόν αρχ" γοί καί ικαπετάνιοι ενώ υποστη- ρίζουν διάφορες πολιτιικές πά- ρατάξεις, βρίσκονται ενωμένοι καί αλληλέγγυοι μπροστά οττήν πολιτική εξουσία. Μετά την ί- πανάσταιση ο δεσμός τους ισχυ ροποιείται καί καταλήγει τό 1843 στ ήν πρώτη επΐμβαση πού· την ικάνουν στρατιωτικόν εν ίνεργεία1 καί απόοτρατοι καϊ εΓΜΐβάλλουν τό Σ,ύνταγμα στόν Όθωνα. Από τότε η ανάμιξή τους οτήν πολιτική ζωή τής Χώρας νομιιμοποιείται. Απο- κτούν συνείδηιση ομάδος με κοι νά γνωρίσματα καί συμφιέρον- το. Δρούν ενιαία. Ακόμη όμως κοί όταιν βρπσκονται σέ αντίιπα λα πολιτΐικά στρατόπε'δα η συμ πίριφορά τους αηέναντι οτούς πολιτικούς ποράγοντες παρου- σιάζει ομοιομορφία. Στό χρονικό διάστημα πού είναι η Έλλάδα ανεξάρτητο κρά τος οί στρατιωτπκοι έχουν επίμ βει, περισσότερες από 10 φορες οτήν πολιτική ζωή τού τόπου, πάντοτε δέ εξασφαλίζουν την ατιμωρησία τους καί πάντοτί δηΊμιουργούν ιπρο'υ'ποβέισεις γιά την είσοδό τους οτήν πολι¬ τική; ζωή τής χώρας σάν ορχη- γοϊ ή σάν οτελέχη διαφόρων πό λιτκτών κινήσεων. Τα κοινά στοιχεΐα ποθ παρου σκιζονται σττούς ■Ελληνες στρα τιωτικούς κττήν ττερίοδο τού «μφυλίου πολέμου τού 1944 — 1949 καί τούς εδιναν τό χαρα·- κτήρσ ιδιαίτερης τάξης, (γταν η πίοτη τους ότι αιποτελούν τό θεμέλιο* τού αστικού καθεστώ- τος πού ■εκφράζονταν μέ τό ιδε- ολογιχό τρίπτυχο: «Πατρίδα — θρησκείαν— Οικογένεια», η προ σήλωσή τους στήν ιδέα τής πραιγιματοποίησης τού «ονείρου τής φυλής», στήν απελε·υθέρω- ση δηλαδή των υποδουλωιμέ- νων αδελφών (Μεγάλη Ιδέαι) καί τό αίσθημα υπεροχής πού τούς έδινε η βεβαιότητα τους ότι τό μορφωτικό τους επίιπεδο ήταν ανώτερο από τό μέσο αστικό και κασά πολύ ανώτερο από τό μέσο επίιπεδο τού Ελληνικοΰ Λα ού, αφού την εποχή εκείνη οί μ ι σοί τουλάχιστον 'Ελληνίς δέν γνώριζαν «γράφη καί αναγνώ¬ ση». Γενικα διαικατεχονταν απο την ιδέα ότι αποτελούν μία προ νομιούχο τάξη που είνα'ΐ ταγμέ νη νά παίξει ενα ιστορΐικό ρόλο στή διαιμόρφωιση τού μέλλον- τος τού Ελλήνιικού Λαού|... Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ Μετά τόν εμφύλιο πόλεμο καί μέ την ένταξη τής Ελλάδα^ στή συ,μμαχια τού ΝΑΤΟ, η τα ξικήΐδομή των στρατιωτικών αλ λάζει. Σ' αυτό συντελούν πολ- λοϊ παράγοντες. Η νέα εκποίδευ ση πού παίρνουν οττίς Στρατιιο- τικέ< Σχολές, η· αναπτύξη τής τεχνολογ<ας καί η πλατειά αστι- ικοποίήση. πού συντ-ελέστηκε στά χρόνια 1950 — 1967. Η εκηαίιδευση πού δίνεται στίς Στρατιωτι,κέ^ Σχολές δέν στηρί- ζει ττιά τό ιδεολογικό πίριεχόμε- νό της στόν θρύλο τής «Μεγά¬ λην Ιδέας», πού θεωρίίτοι ιστεί- ρα καί απραγΐματσποίιητη καί προπαντός αντϊθετη· μέ τα συμ φέροντα· καί τή συνσ^ή τής Ιο- τιανατολκκής πτέρυγας τού ΝΑΤΟ... Τή θέση τής «Μεγάλης Ιδέ¬ ας» παίρνουν νέοι (δεολογικο- πολιτικοί προσανατολισιμοί, πού εμφανίστηκαν μετά τή Γιάλ τα, πού χώρισε τόν κόσμο σέ δυό στρατόπεδα. Ο οτραΐτός πιά, δέν είναι ο φρουρός μόνο τής χώρας καί ο ενσαρικωτής των ονείρων τού Ελλήνιικού Λα ού, αλλά ο προασπιιστής τού Δυτικού Κόσμου οτό σύνολό τού. Μόσα σ' αυτά τα πλαίσια ή¬ ταν φυσΐικό νά ικαλλιεργηθεί κι ένας στείρος αντιικομμουνισμάς. Γιατί ο κουμιμουνιομός δέν θεω- ρεϊται πιά μόνο υπονομευτής τού αστιικού ικαβεστώτος, αλλά καί διαβρωτής τού μεγάλου με- τώπου1 τού Δυτικού Κόσμου. Η ιδεολογική αιυτή ιβάση μοιζί μέ μία εκπαίδευοη αντιμετωπίση^ εσωτερικήν ταραχών καί τόν εκ συγχρονισμό των όπλων, σύμ- φωνα ιμέ ΓΓήν ταχεία τεχνολογι- κή εξέλιξιή πού ο Στρατιωτικάς τομέας προηγείται από τόν βιο ιμηχανικό κατά δυό χρόνιαι τού λά'χιστον, δηιμιουργούν ένα> ψυ-
  χολογικό ολέιγιμα οπεροχής πού
  δημιουργεί την ενττύπωσηι σέ ο-
  ρισιμένους αξιωματικόν ότι εί¬
  ναι πάνω από τό Λαό, όπως
  μέ αυθάδεια δήιλωσε νεα>ρός υπο
  λοχαγός, μάρτυρας υπερασπίσε
  ως στό Στρατοδικείο:
  Πρόεδρος: Διαβάσατε τό Συν
  ταγ,μα;
  Μάρτυς: Δίέν θά διαιβάσω το
  Σιύνταγμα γιατί έχω άλλες ασχο
  λίες. Είμαι αζιωματιικοζΙ...
  «ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ·
  Αυτό τό «είραι αξιωματΐικος»,
  ΠΑΡΑΘΑΛΑ-ΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 222-283
  ΣΥΝΕΧΙΖΕ1
  ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΙΈ!
  ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  Όλα προσεγϊ~να — "Ολα φρέακα
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  όπως πα'ρατηρεί σωστά ο Π. Πά
  λαιολόγος (Βήμα 7.8.76) συνο-
  ψίζ,ει Γτό ύφος (μιάς εποχής: Πρώ
  ται ο αξιω,ματΐικός καί ύστερα ο
  Λαός από τόν οποίον ατΐορέει.
  Συνοψίζει τό «πνεύμα» πού οδή
  Υιησε τή Χούντα νά καταλάβει
  την εξουσία κα·ί τή μεγάλη πλει
  οψηιφίο των Ελλήνων αξιωματι¬
  κών νά δεχτούν τό γ&γονός πα-
  θητικά.
  Αυτή την ενεργεια τή στήρι-
  ξε ικαί μία σειρά αιπό «φιλοσοφι-
  κές» θέσεις πού διδάισκονται
  οτίς Στρατιωτικές Σχολές, συμ
  φωνα μέ τίς οποίας, τα καθήκον
  τα είναι οπουδαιότερα' από τα
  δικαιώματα'. Δέν μπορείς ν' αλ
  λάξεις την ανθρωπίνη φύοη. Ο
  κόσμος είναι πολύπλοκος γιά νά
  αντιληφθεί ο καθένας, εκττός α¬
  πό τούς ειδικούς.
  Έκτός όμως από την ειδκκή
  εκπαιδευση πού αναμφισβήτητα
  διαμορφώνεί "τίς ιπρου'πόθεσεις
  γιά δημιουργΐια «ταξικής συνεί-
  δησης» στούς αξιωματικούς κι
  άλλοι δευΐτερεύοντες ίσως, αλλά
  οχι λιγότερο οηουδαίοι παρά¬
  γοντες συντρέχουν γιά την ολο
  ικλήιρωση τή< ταξικής τού φυσι ογνωμίσς. Τέτοιοι είναι: η στο- λή, η ζωή τους στά στρατόπε¬ δα, ή υποχρεωθή τους νά συχ νάζουν μόνο σέ κ,εντρα ορισμέ- νης κατηγορίας, η δυνατότητά τους νά ελέγιχουν μεγάλες ομά- δες ατόμων (οτραΐτΊώτες καί πό λίτες πού εργάζονται σέ στρατι- ωτιικές 'υιπηρεσίες), η παλαιά υ- ποχρέωση τής προίκας καί προ- παντός η επιλογή τους μέ αυ στ·η;ρά κριτήρια, πού δέν αντα ποκρίνονται στό σύνολο των πολιτικών πεποιθήσεων τού λα¬ ού καί τούς βΐιοφοροποιούν από τό εθνικό κινωνίκό σύνολο. Αλλά «αί η μετέπιειτα' ζωή τους ενισχύει αυπ-ή τή διαφορο ποίιηση: Ιδιαίτερος συνεταιρισ- ιμός, κατασκηνώσεις, θέρετρα, ιδιοίτεροι οικισμοί, δυνασότη- τες εκπαιδεύσεως σέ ανώτερες σχολές, δάνεια, εφ' άπαξ κλπ., συμπληρώνουν την ιδιαιτέρα φυσιογνωμία τού στρατιωτι- κού. Ο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ» θά πρέπίΐ πρίν προχωρήσου- με, νά κάνου,με μία αιντιδιαστο- λή ανάιμεσα στούς αζιωματι- κούς πού προέρχονται από Στρατιωτικές Σχολές κι εκείνους πού εντάχθηικαν στό σώμα των αξιωματιικών ύστερα από μίαι ε: δι,κή εκπαίδευοη σέ άλλες Σχο¬ λές (ιπ.χ. γιατροί, δικηγόροι κ. λπ.). Υπάρχει ανάμεσά τους φα νερή διαφορά. Γιά τούς αξιωμα- τικούς πού αρχίζουν την καρριέ ρα τους από .μία Στρατιωτική Σχολή, η εκπαίβ·ευση τούς δήΐμι ουργεί την πεποίβηση («ι είναι σωστό) πώς η επαγγελματική τους άνοδος είναι εξαρτημένη α πό την πίστη τους στήν εργο- δοσίαι τους, μέ αποτέλεσμα νά νοιώθουν απόλυτα' εξαρτημένοι από την στρατιωτική τους ορ- γάνωσή. Ζώντας μέσα σ' ένα περιβάλλον αιυστηρά ελεγχόμε νο από τή στρατιωτική οργάνω ση, μέ βάση. την τυφλή πειθαρ χίο, τόν θεσμό τής ιεραρχίας καί θεμελιωμένο στήν αρχαιότη τα των μελών τής οργάνωσης, χωρίς νά δέχεται άλλους πολιτι κούς ή κοινωνικούς ερεθισμούς, αποκτά μιά «πλήρη επαγγελματι κότητα» με αποτέλεσμα νά σκί πτεται καί νά ενεργεί πάντοτε μεσα στό πνεύμα καί στό πλα·ί σία των σκοπών πού εξυπηρε- τεί η υποστασή της. Τό πνεύμα μάλιστα αυτό, τής μηιχανικής λειτου,ργίας και ομοιο μορφης σκέψης, τής αυτό,ματης ενεργείας πού χαραχτηρίζει τόν επαιγγελματία αζιωματικό, τόν φέρνει κάθε φορά πού βρίσκεται στήν εξουσία 'σε α'ντιθεση |ιέ τό γραφειοκρατιικά σκεπτόιμενο καί ανομοιάμορφο σύστημα τής ιΐΐοινωνιιικής οργάΐνωσης «αί κα- ταβαλλει προσπαθεία νά τό δια γράψει. Αντιθετα, οί άλλοι αξιω- ματΐικοί, οσοι περνούν μιά ελ£ύ θερη εκπαιδευση καί εισάγονται ιμϋσα στό σώιμα αξιωματικών, απο κτ ού ν ώς ίνα βαθμό την ε- παγγελματιική νοοτροπία των πρώτων, αλλά πάντοτε σέ χαμη λότερο βαθμό, καί δίέν μπορούν νά αποκτήσουν, σχεδόν ποτέ, μιά ιδιαίτερη ταξική συνείδήση. Γενικά χαρακτηρίζονται από μία «σχετική επαγΐγεΛματΐΐκότητα». • ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό τέλος ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ Αγαπητοί φίλοι, Σάς γνωρίιζομεν ότι στήν ΝΕ¬ ΑΝ ΜΑΣ Επίσκεψιη θά έχετε την ευκαιρία νά δοκιμάσετε τό Νέο ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ Ακουστικό 55 οπό την ΕΛΒΕΤΙΑ μέ την ε- ξαιρετική διαύγεια ήχου, μέ Σύ¬ στημα περιορισμού των θορύ- βων, μέ τόννους φωνής καί μέ ακουστικήν ενίσχυσιν 74 στούς 1000 ΗΟ. Κατασκευάζε- ται από την ΒΕΗΝΑΡΗΟΝΙ Επίσης Νέα Ακουστικά Γυα- λιά ΟΣΤΟΥ σέ 4 τύπους. Νέα Ακουστικά Γυαλιά μέ 2 μικρό- φωνα γιά ξεκαθάρισμα των ή- χων. ΝΕΕΣ Ενισχυμένες μπατα ρίες ΒΑΥ—Ο—νΑΟ Αιμερικής σέ μαύιρο Κουτϊ ΚΡ675. Τό ** κροσκοπικο «αυτουλάκι» τής ΒΟ5ΟΗ — ΜΙ0ΒΟ5ΟΝ Διάρκεια επι σκέψεως μας Παρασκευήν 7, Σάββατον 8 καί Κυριακήν 9 Σεπτεμιβρίου Ξενοδοχείον ΔΟΜΕΝΙΚΟ ΓΕΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ — ΝΙΚ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ο)Ε. ΑΘΗΝΑΙ: Ακαδημίας 87 τηλ. 3631705 ΘΕΣ)ΝΙΚιΗ: Τσιμισκή 32 τηλ. 237755 τραγουδούσε χορεύοντας καρ- σιλαμά: Ιδού η μαντι νάδα: — Μέσα1 στα ιμαϋρα> μάτια σου
  τό διάιβασα τό είδα.
  Πώς ήθελες τό ασυλο αγα-
  πητή Λουντμίλλα.
  Αλλοί κοί τρίς αλλοί όμως,
  η ό,πονη καί η σκληρή, δέν τό
  λυπήθη τό παιδί. 'Εφιυγε καί
  τ' άφησε, νά ωρύεται στήν πί
  στα, σάν Πέρ.σης Δερβίσης οτό
  Κουρδιστάν.
  Καί μιά·ς καϊ τού περίσσευαν
  τα ανθρωπιστικά τού αισθήμα-
  τα τα φόρτωσε στά καράβια
  να τα πάνε στήν Περσία. Έ-
  γραψαν λοιπόν οί γραιμματικοί
  τού πώς αποφάσΊσε νά στείλει
  στήν Περσία φωτιστική κήροζί
  νη καί ανταλλαικτικά γιά νά βοη
  θήσει την ανθρωπιοτική πολι¬
  τική των Αγιατολλάχ έναντι
  των Κούρδων. Βεβαία μερικοί
  «αρνητές» είπανε ττώς η κηροζϊ
  νη είναι γιά τα αεροπλάνα καί
  πώς τα ανταλλαιΚΓπκά είνα.ι βόμ
  βες, ρουικέττες κι ένα1 σωρό άλ
  λα τέτοια δώρα πού συνήθως
  ρίπτονται εξ ουρανού σ' όσους
  δέν τούς αρέσει νά βλέπουν κά
  τω τή Γής καί σηκώνουν τό κε-
  φάλι καί βλέπουν ουρανό, μά
  αύτοι είναι «αρνητές» είπαμε!
  Καί να το λεμε μεχρι νά τό
  βρούμε, καλά κάνει ο κ. Κάρτερ
  γιατί τό σκεφτεοτε, λέει, νά ση
  κωθούν οί Κούρδοι τής Περσί
  ος, μετά τής Τουρκιας, καί νά
  κάμουν Κράτος; Σίγουρα θά εί
  ναι καταστροφιη γιά τόν κ. Κάρ
  τερ, γιατί θά βρεθεί σέ δυοκολί
  α ικα η Τουρκια, οπότε θά
  βρούν ευκαιρία καί οί Κύπριοι,
  νά ικυνηιγήσουν τόν Αττίλα από
  την Κύπρο, οπότε τί στό διάβο
  λο σκιζόμαστε γιά τα ανθρώπι-
  να δικαιώιματαΙΙ! Κι αφού δέν
  μπόρεσε νά επιβάλει τα «ανθρώ
  πινα δικαΊώματα» ιοτήν Ρωισίδα
  χορεύτρια, τουλάιχιστον νά τα
  επιβάλλει στούς Καύρδους,
  οτούς Κύπριους, στούς Παλαιι-
  στίνιους και δποι* δεί.
  Εμείς πού τόν εχουμε σύμμα
  χο κι ανήικαμε καί στή Δύση,
  πρεπει νά ΐτον βοηθήσομε. Γι
  αυτό ανάγκη πάσα νά ξανα·-
  μπούμε στό ΝΑΤΟ τώρα, πού
  μάς θέλει καί η Τουρικία!| Σκε-
  φτειτε πώς πρίν επρόβαλλε βε-
  το. Έ, ρέ ζουρλομανδύα πού
  χρειάζονται μερικοί — μερικοί,
  πού τολμούν νά μάς κορο'Γδεύ-
  ουν τόσο χοντροκαμμένα|]
  Σ. Κ. Σ.
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ8ΑΙΝΙ3,,
  "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550
  12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΛΜΕΝΑ
  _ -Α- ι
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900
  10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  -•-
  ΑΝΑΧΛΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  — *-
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «Τ5ΑΙΝΙ5>
  ΤΗΛ.: 284544 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Μέ λίγες γραμμές στά πεταχτά
  Τα σπουδαιότερα γεγονότα
  τού μήνα Λυγοΰστου
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ παρακάτιο πο¬
  λύ περιληπτικά, μΐρικά από
  τα πιό χαρακτηριστικά καί
  σημαντικά γεγονότα πού έ¬
  γιναν στό Ηράκλειο, κατά
  τόν περασμένο Αϋγουστο,
  κατά τόν οποίο, λόγω διακο
  ττών, δέν εκδόθι>κε η εφημε¬
  ρίδα μας
  • ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ των σταφι
  δοσταραγωγών έγινε στήν —λα-
  τεΐα Ελευθερίου Βενιζέλου γιά
  την τιμή ασφαλείας τής σταφί
  δας. Τό ψήφΐσμα τής συγκέν-
  τρωσης έπιδοθηκε στόν Νομάρ
  χ— Ηρακλείου κ. Τσίρκα, ττα-
  ρουσία των Βουλευτών Ήρακλε!
  ου Σκουλα, Δαριβιανακη, Άσλά
  νη καί Δρεττάκΐ).
  Κατά την έπτϊδοση παρευρί¬
  σκετο μεταξύ άλλων και ό προ-
  εδρος τής Όμοσττονδίας Άγρο
  τικών Συιλλογων ΝομοΟ Ήρα
  κλείου, ό όττοΐος ζήτησε άττό
  τόν κ. Νομάρχη απαντήση έγ
  γράφου τού, μέ τό όττοΐο ζη-
  τούσε νά κυκλοφορούν δλα τα
  άγροτικά αύτοκίνητο τίς Κυ
  ριακές κατά την περίοδο τού
  τρυγητοΰ. Ό κ. Νομάρχτ|ς ά-
  πάντησε, δτι δέν μπορεί νά έκ-
  δάσει τέτοια διαταγή, εδωσε δ
  μως έντολή στά άστυνομικά δρ
  γανα, νά έτπτρέττουν την χυ-
  κλοφορία των παραττάνω αΰτο-
  κινή,των σΐωπτηρώς.
  • ΕΞΑΠΓΕΑΘΗΚΑΝ τα κυβερ-
  νητικά μέτρα γιά τα έτπτραττέ-
  ζια σταφύλια, Μ δρχ. γιά τό
  ροζακϊ καί 12 δρχ. ή σουλτανί
  να.
  • ΕΠΙΤΥΧΙΑ εσημείωσαν τα
  Φεστιδάλ των Νεολαιών των
  Κομμάτων ΚΚΐΕ, ΠΑΣΟΚ και
  ΕΔΗΚ, στό Πάρκο Γεωργ ιάδη.
  • ΣΥΝΗΛΘΕ ή Έπιτροπή Ά-
  γώνα κατά των ξένων Βασεων
  Νομοϋ Ηρακλείου, γιά την —α-
  ραττέρα
  να.
  μεθόδευση, τοΰ άγ&-
  • ΟΡΙΣΤΙΚΑ ττλιέον καθωρίστη-
  κε η τιμή ασφαλείας τής στα-
  ψίδας, 4β δρχ. γιά την Σουλ-
  τανίνα και 44 δρχ. γιά την Κο-
  ρινθιακη.
  • ΔΥΟ Έταιρεΐες Τσιμέντων
  Λαΐκης Βάσεως άνήγγειλαν την
  &παρξή τους καί συναγωνίζον^-
  ται ποία θά ττάρει την έμττιστο
  σύνη καί τό χρήμα τοΰ Κρητικού
  Λαοΰ.
  • ΣΤΙΣ 22 Αύγούστου καί ώρα
  0055 πρωινη ό Ύττουργός Ε-
  μττορικί>ς Ναυτιλίας κ. Έμμ.
  Κεφαλογιάννης, όδηγώντας ιό'
  αΰτοκίνη,τό τού στήν όδο Βου
  λιαγμένης, έ—έητεσε πάν» σέ
  κολώνα τής ΔΕΗ μέ αποτέλε¬
  σμα τόν έλαφρό τραυ>ματισμό
  τού.
  • Ο ©ΕΑΤΡΙΚΟΣ Όργανισμός
  Κύπρου έίδωσε δυό θεατρικές τα
  ραστάσεις στό ΚηΓΓτοθέατρο «Ν.
  Καζαντζάκη».
  • ΤΗΝ ΠιΕΜΠΤΗ 30 Αύγού¬
  στου, μέ την όμιλία τού κ. Σ6ο
  ρώνου στήν Βασιλική τού Άγί
  ου Μάρκου, εκλεισε ό κύκλος
  των διαλέξεων, που εΤχε όργα
  νώσει ό Δήμος ΊΗρίακλείου. Θά
  μπορούσαμε νάττοΰμε δτι €έστέ
  φθηκαν άττό επιτυχίαν αν στήν
  τελευταία εΐδικά διάλεξη δέν
  ήταν παρά μόνον. . . έξηντα
  άκτώ (68) άκροατές!
  • "Εγιναν καΐ στό 'Ηράκλειο
  (ττού καθιερώθηκαν άπό την
  Χούντα) οί γιορτές των 'Ενό-
  ττλων Δυνάμεων, στις οποίες
  παραθρέθΐΓΐκαν έκπροσοττοι των
  τοπικών Άρχών (μεταξύ των δ
  ττοίων και ό Διήμαρχος κ. Κα·
  Ρελλης), Στίς παραπάνω γιορ
  τές (παράφραστ) των γΐορτών
  μίσους) δέν πσ,ραβρέθηκε λα¬
  ός άλλά μόνον μερικοί ττερίερ-
  γοι ξένοι τουρίστες.
  • ΣΥΣΚΕΨΗ Συνεταιριστικών
  όργανωσεων, Έξαγωγέωυ καί
  Υττηρεσιακών παραγόντων Ζγι
  νέ στήν Νομαρχία Ηρακλείου
  την Τετάρτη 29 Αύγούστου γιά
  τα έξαγώγιμα έπιτραπέζια
  σταφύλια των οποίων την έξα-
  γωγή υπό τούς Ισχυοντας δρους
  θεωροΰν ύ— ό ά~αγόρευσηι οί έν
  διαφερόμενοι.
  ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
  Πάρα πολλές έπιστολές βρή
  καμε νά μάς περιμένουν μόλις
  γυρίσαμε άττό τίς διακοττές, ή
  δημοσίευση των οποίων θά άρ-
  χίσει κανονικά από τό έπόμενο·
  Πρός ένημέρωση των έ~ιστο-
  λογράφων μας, σημειώνομε τα
  όνοματεπώνυιμά τους, ώστε νά
  γνωρίζουν ττερΐ τής λήψεως της
  έττιστολής καθενός άττό έμάς.
  Λάβαμε λοιττόν έττιστολές'
  των: Νικ. Πασχαλάκη, Σωτ. Πε
  τράκη, Χέντδιγκ Κοντολαιμάκη,
  Στρ. Μιχαλάκη, Σ. Ζαραφωνίτη.
  Π. Πεπονάκη, Μιχ. Πανταγά-
  κη, Β. Κυρίτση, Ι. Στεφανιδάκτ},
  Μιχ. Προεστάκη, Γ. Τσε~£—(,
  "Αντ. Χατζηδάκη (ύπογράφουν
  καί οί τέσσερις), 'ΕΞίπαμ. Πε¬
  τράκη, Π. Ξηρουχάκη, Λ. Χαρω
  νίτη, καί άρκετές άνώννμες, οί
  όττοϊες φυσικά δέν πρόκειται νά
  δι>μοσιευτοΰν, είτε έτταινετικό
  εϊτε καταφρονητικό είναι τό πε
  ριεχόμενό τους.
  ΜΙΝ-ΙΚΚΖ
  ■)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Καθι μερά
  Κρε)ΐΒ, — Πειραια
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  Τε)λ. Πραε-ορεΙ·»
  ϋ4.Μ4 ιαΙ ΙΜ.3Μ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλοποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών < ΕΚΘΕΣΗ Τηλ. 280—889 Α': Τέρμα 1821 ιΗράκλειο Τηλ. 284-759 ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ηράκλειο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ >♦♦♦♦♦♦♦♦
  "Ανδη Νάρκισος
  Ηράκλειο - Ρόδος
  ΚΛΡΥΔΗ5
  ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  !■■■■■■■■■■!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  «ΟΚΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  Σέ λίγες μέρες
  όνοίγομε τό ΔΕΥΤΕΡΟ κατάστημά μας στήν όδό ΚΑΡΤΕΡΟΥ 23
  (ΨΑΡΑΔΙΚΑ) μέ την παραπάνω φ'ιρμα, όπου θά μπορεϊτε νά βρεϊτε
  ΟΑΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Παπουτοια τής ποιότητος τού πρώτου καταστήματός
  μας [Α. Δικαιοσύνης 53),
  Σέ τιμές ύπολοίπων
  «ΟΚΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  Όλο τόν χρόνο; Τιμές κάτω τού κόστους!
  π
  ΣΈΛίΔΑ 2
  ΗΡΑ&ΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΤΗΤΉΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  Η ΣΥΝΛΥΛΙΔ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ
  Ο δηιμοφιλής συμπολιτης
  μας, συνθοης Χρήστος Λεον-
  τής, πού δυο φορές 6έχτηικε τίς
  απαγορεύ'σεις τής Κυβειρνησης
  γιά την δημοσία εχτέλεση έρ¬
  γων τού, έρχεται στήν Κρήτη,
  όπου θά δόσει τέσσερις συναυ
  λϊες, στις 4 μεγάλες πόλεις.
  Ο ερχομος τού Χρήστου Λε-
  οντή αποτελεί σποιιδαΐαι ηροσ
  φορά πρός τό Ηράκλεια γιοιτί
  συμπίπτει μέ τα 15 χρόνια μου
  σιικής τού δημιουργίας.
  Στή σ.υναιυλία τής μεθαιυρια-
  νήί Τετάρτης 5)9)79 ο Λεοντής
  θά παρουσιάσει τα καλυττερα
  κομμάτια από τα έργα τού, κα
  θώς κσι πρώτες εχτελέσεις. Η δι
  Νέοι Ποιητές
  Ο ΖΗΤΟΥΛΑΣ
  Την πόλη μέ τα μάτια όλάνοιχτα
  Τριγύρναγα πρωί Γ) μεσάινυιχτα
  Στούς μόλους στά μεγάλα όνείρατα
  Μετροΰσα τ' άστρα σάν τα εύρήματα·
  Ό νοϋς μου θηλυκός κι' άράθυιμος
  Σικεπτ6ταν νησπκός, μά δχι άτΐμος
  Μά δλα τοΰτα είναι δυσαρεστα
  Ό τρόπος μου νά ζβ: οτ' άχάριοτα-
  Δουλειά καμιά κι άν εΐχα έλέρωνε
  Μ' άιπάτη ό άφέντης πλέρωνε
  Κι έσκέφτηκα. · · Τα πάντα έοαρωοα
  Μ έ μιά μου σκέψη δταν έσχάριωσα:
  Τ' άφέντη μου νά πάρω άρέρωτα...
  Αύτά πού μοΰχε άφιήισει άτιλέρωτα.
  Στήν σκέψη αυτή όλος λαμπάδιαοα.
  Τα μάτια τα γεματα μου αδειασα
  Στά ψεύτικα κενά τα άφηκα
  Χωρίς μέ τούς τυφλούς νά έθάφτηκα.
  Καί μ' αδεία μάτια σέρνιο όλόχαρα
  Τής ζήοης μου τό άρμα πρόσχαρα.
  Τυφλό μέ λένε δσυι άπέχουνε
  Μακρά άττ' τό φώς οπου δέν βχουνε·
  Στοΰ δρόμουι την γωνία έστήθη/κα
  Συιμφέρουσα δουλειάι μου άισκήθηκα.
  Άντάμα τοϋ όργάνου άκούονταν
  Οί γ)χοι των λεΐττών πού έκρούονταν.
  Σκυφτοί άφέντες ρίχνουν τα δβολα
  Κι' άμέσως τα μαζεύω πρόβολα·
  Μοΰ δίνουν οί πτωχοί τ' άαιαθεμα
  Τούς παίρ,νει καί αύτούς τό νόθεμα.
  Άρχίζω στήν σειρά μου εύρύχωρα
  Νά ζώ άπό χώρες καί ττερίχωρα·
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  Η ΜΒΑΑΗ ΒΗΗΕΠΗΙΒΚΥΚΛΟΙΙΑΙΑΒ*
  Προσφέρει είς τούς νέους συνδρομητάς
  τούς έγγραφόμενου<; άπό 1η, — 30ή Σεπτέμβριον 3 ΤΟΜΟΥΣ ΔΩΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Ντεντιδάκηδων 8 τηλ· 283918 .♦♦♦♦< ♦♦♦♦ ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική ευκαιρίαν άγσρδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά έ'χετε ούντομα την πιό συμφέρουσα περίπτωση. Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συμφέρον τί|ς πβλατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος Καλοκαιρινοϋ 188 ΤΉΛΕΦΩΝΟ 28Ο—θ41 ♦♦♦♦♦»♦♦♦ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ Τηλέφ. Έργαστηρίου: 23.61.16 Τηλέφ. Οικίας : 23.40.95 ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ άρκεια τής συναυλίας θά ξεπερά σει τίς δυαμιση ώρες. Τα τρα γούδια θά αιποδόσουν οί καιλλι- τέχνες: Γιώργος Μεράνττζας, Σο φία Μιχαηλίδη, Γιώργος γώκης «αί Κ. Θωιμόπουλος. Η ορχήστρα θ' αποτελείται αιττό οχτώ 'καλλιτειχνες. Εισιτήρια προπωλούνται Ο¬ πως είναι γνωοτο, στά καταστή ματα δίοκων Αερόκη καΐ Πολυ¬ χρονάκη, καί φυσι«ά έξω από τό νήιπεδο «Εργοτέλη» την με¬ ρά τής συναυλίας. Η Συναυλία τέλει υπο την αι γιδα τού Διδασκαλιικού Συλλό- γου Ηρακλείου. ΩΡΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΙΤΕΣ Την ημέρα τ' 'Αη— Γιαννιού .τού Ριγολόγου έγινε μιά σπου- δαία καί άψογη πολιτιστιική εκ¬ δηλώση στίς Άνω Άαίτες. Η Επιτροπή Κοινοτιικής Αναπτύζε ως Άνω Ασιτών αποτελούμενη αττό τούς: Σταύρο Καπιδάκη Πρόεδρο τής Κοινότητος, Ιω- άννη Φανουράικη, Ιωάννη Ματ θαιακη, Παπά — Γιάννη Καλια- κουδάικη καί άλλους, είναι άξια συγχαρητηρίων. Εδηιμιούργη σαν ένα γνήσιο Κρητικό γλέντι βασισμενο πάνω στήν Κρητική παράδοση πού άχι μόνο εψυχα γώγησε τούς ικαταίκοιις τού χω¬ ρίου καί τούς επισκέπτες των, μά καιί τούς επέφερε καί κέρδος 150.000 δρχ. περίπου. Τα χρή ματα αυτά προτίθενται νά δια- θέσουν γιά την τσιμεντόστρω ιοη κάποιου δρόμον «αί τόν εξω ραΥσμό τού χωρίου. Μιλήσαιμε μέ τα δραστήρια μέλη τής παραπάνω επιτροιπής «αί μάς εξέθεσαν τα προβλήμα- τα τού χωρίου ταυς, γιά τα ο ποία θα αοχοληθούιμε εκτενέστε ρα> αργιότερα.
  θά ήταν τταράλειψη άν δέν
  αναφέραμε την πρωτοφανή
  προσφορα δώρων αιπό τα διά-
  φορα ικαταιστήιματα τού Ηρα-
  κλείθιυ και τα οποίαι κληρώθη-
  «αν μέ λαχνούς πού είιχε εικδόσει
  η Επιαροπή.
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΚΡΗΤΙΚΗ!
  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  Κυκλοφόρησε πρόσφα-
  τα από τόν Σύλλογο των
  έζ Ηρακλείου Κρητών
  στήν Άθήνα «Κνωσός» σέ
  έπιμελημένη έκδοσηι ή διά
  λεξη τοΰ συνταξιούχου δι-
  κηγόρου κ. Γ· Καρούζου
  «Σελίδες Κρητικίίς Ίοτο
  ρίος».
  Ή διάλεξη, αύτη εΐχε δσ
  θεϊ στΐς 11—12—78 στήν
  Άρχαιολογωαή 'Εταιρεία
  Αθηνών, γιά τα 80 χρό¬
  νια άπό την Άττελευθέρω-
  ση τής Κρήτης καί εΐχε έ-
  παναληφθεϊ οτό Ήράκλειο
  καί στά Χανιά.
  ΚΡΗΤΙΚΗ
  ΒΡΑΔΥΑ
  Μεθαύριο 6ράδυ (Τετάρ
  τη. 5)9)79) θά όργανωθεϊ
  οτό κηιττοθέατρο <Ν· Καζαν τζάκης», κρητική β,ραδυά, οί είσπράζεις τής οποίας θά διατεθοΰν γιά τή φΐλο- τέχνηση τοΰ γλυπτικοΰ £ρ γοι> «Έρωτόκριτος καί Ά
  ρετοΰσα».
  θά λάβουν μέρος τα συγ
  κροτήματα: Νίκου Σκευά¬
  κη, Βασίλη Σκουλα, καί
  θανάση Σκορδαλοΰ·
  Έπίσης θά χορέφουν
  δυό χορευιτΐκά συγκροτή-
  ιματα·
  Ή τιμή είσιτηρίου^ όρί-
  οτηκε σέ 170 δραχμές καϊ
  ψοιτητικό — μαθηπτικό σέ
  70 δραχές.
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
  ΤΩΝ ΝΕΩΝ
  Μΐ πολλή εττιτυχία «αί συμμε-
  τοχή ιπενταικοσίων παιιδιών δο-
  θηκε στή Νεάπολη Λασιθιού κι
  αλλη παιδική παράσταση τού
  «ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
  την Κυριοική 26 Αυγοώστου.
  Μέ την ποράσταση αυτή, ό¬
  πως καί >μ' εκείνη τής 22ας Αυ-
  γοώστου στο Καστέλλι Κισσά-
  μου σομπληρώνονται πενήντα
  πέντε έκτακτες ηαραστάσεις τής
  Παιδικής Σκηνής (τού Θ.Ν. πού
  εδρεύει οτό Ηράκλειο Κρήτης.
  Άγώνες Λύρας-Μαντινάδας - Χοροϋ
  ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΟΓΕΙΠΝ
  Καί τό Συνέδριο νιά την σημασια τής Παράδοσης
  Γιά τρίτη συνεχή χρονιό εγι
  ναν φέτος οί αγώνες Κρητιχής
  Λύιρας, Μαντινάδας καί Χορού
  στά Ανώγεια Μυλοποτάμου. Τό
  πολιτιοτικό αωτό γεγονός ουν-
  δέθήκε μΐ την επέτειο τού Ολο-
  ■καιυτώματος των Ανωγείων.
  Γιά τρείς μέρες οί προσκεκλη
  μένοι τού συνεδρίου, ο·ι επισχέ-
  πτες, μά «αιί οί Ανωγειανοί εζή
  σαν έντονες στιγιμές ννή'σιας
  Κρητικής γιορτής, μά καί συγκι
  νητπκές στιγιμές επίοης, από τή
  θυιμιση τής 'καταστροφής των
  Ανωγείων στίς 14 Αυγούστου
  1944 από τόν Γερμανικόν., πο-
  λιτιισιμοι Οί Γερμανοί εβαλαν κι
  αύτοι την σφραγΜδα τους στόν
  Ύμνο τής Κρήτης.... «Από φλό
  γες η Κρήτη ζωσμενη......
  Μιά καιί οί καλλιτεχνικες εκδη
  λώσεις είναι πιά καθιερω,μένες,
  τό συνεδρο ήίταν τό ιδιαίτερο
  των ολων εκδήιλώσεων.
  Το σονεδριο για «τή σημα-
  σία μιάς παράδοσης στόν και-
  ρό ιμας» η διοργανώση τού ο-
  ποίου έγινε δεκτή ιμέ ενθουσια
  σμό απο τόν Δήιμο ιμετά από
  πρόταση τού τρϊτου προγράμ
  μαΓτος τής ΕΡΤ, σέ σιυνεργασία
  μ« τή Μουσική Ακαιδηιμίσ Κρή
  της, μεταώόθηικε αιπ' ευθείαν α¬
  πό τό ραδιόφωνο.
  Τα Ανώγεια επισκέφτηκαν
  οί κ.κ. Μητσοτσκης κα<ί Βαρδι- νογιάννης μέ €λι.κιόπτερο κι ό¬ πως είπε ένας θυιμάσοφος Ανω- γειανός «ήταν η μόνη παραφω- νία» στήν όλη εκδηλώση. Ο διαγωνισ,μός σττή λόρα. βρή κε μεγάλη ανταποκριθή από ό- λους τούς λυράρηδες τής Κρή της σέ σημείο πού στή γιορτή τής Παναγίας όσα χωρία είχαν πανηγύρι νά έχουν λυράρηδες ηεμτττης καί έκτης διαλογής. ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΡΑΣ Την απόφαση τής Κρ,ιτικής Ε πιτραπής αναικοίνωσε ο Μόνος Χατζηδάκης. Β,ραιβεύτηικαν οί ε¬ ξής: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Μέ τό ειδΝΚό βραιβείο τού Τρίτου προγρ-άμματος ο Αντώ νης Ξυλούρης (Ψαραντώνης). 1ο βροβίίο γιά τό πα'Νξιμο Κρητικής λύρας, ο Δημ. Πασπα ράκης. 2ο Βραβε/ίο εξίσου οί Γ. Κα λο,μοίρης καί Ν. Σταυιρακόκης. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ 1ο Βραβείο ο Βαγγέλης Μαρ ικαντωνάικης 2ο Βραιβειο ο Αν. Φασουλάς 'Επαινός: οί Κ. Βερδικάκης καί Εμμ. Ξυλούρης εξίσου. ΡΙΖΙΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 1ο Βραιβείο η Έλλη Κουρμού λη πολιτική πρόσφυγας στην Ουγγαρία, πού πρόσφατα επα·- ναιπατριστηικε. 2ο Βραβείο εξίσου οί: Γ. Χά τξάιΐοης ικαί Α. Κουτουλάικης. ΟΙ ΔΗΜ0Π0ΓΡΑΦ0Ι Ένα έικτακτο ειδικό βραβείο έδωσαν οί δηιμοσιογράφοι τού ΑθηναΊΊκού Τύιπου, πού παρευ- ρίσκονταν οττην εκδηλώση, στήν καλύτερη· «Ανωγειανή Πα'- ρέα». ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Την ημέρα τής Παναγίας τό πρωί έγιναν οί αγώνες γιά την επέτειο τής «αταστροφής των Ανωγείων από τους Γερμανούς. Στό δρόμο της θυοία^ πρώτευί- σε ο Γ. Αντωνακάκης κοΐ στήν αρνοδρο,μίαι ο Μύρων Σκουλάς. Την ίΐδια ιμερα τό βραδυ έκλει σαν οί εκδήλώσεις μί συναυλία τού θάνου Μικ,ρούτσΐ'κοιι αί υ- ποιθριο χώρο πού είχε διαιμορ- φωθει κατάλληλα. Παραιτήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου ΑΠΟ ΤΟΝ Ι0ΥΛΙ0 ΤΟΥ 1978 ΕΧ0ΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΘ0ΥΝ ΟΙ Π ΑΤΡΟΙΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΓ Α Οι γιατροί πού λαιμβάνουν μέρος στις επιτροπές τού ΟΓΑ Νομού Ηρακλείου γιά την συν- ταξιοδότηση των αγροτών, έ- χουν νά πληρωθούν από τόν Ιούλιο τού 1978 μΐχρι· σήιμερα, δηλαδή δεκατέσοερις μήνες. 'Ετσι, ιμετά από ομόφωνη α- πόφασή τους σταιμάιτησαν νά μετέχουν στίς παραιπάνω Επι- τροηές, από την 1η Σεπτεμ<>ρί-
  ου 1979.
  Την απόφασή τους αυτή ε
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
  ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡ-
  ΝΙΩΤΗΣ
  ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤ. ΣΚΟΥΛΙΔΑ
  Αρραβωνιάστηικαν.
  θερμά συγχαρητήρια.
  -•-
  Ο Γιώργης Δασκαλάκης ειπιχει
  ρηματίας καιί η δ. Βάσω Στα¬
  ματάκη έδωΐσαν αμοιβαίια υπό-
  σχεσιη γάμου.
  θερμα συγχαρητήρια
  -•-
  ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ
  ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ
  Έδωσαν αμοιβαία υποσχεθή
  γάμου. θερμά συγχαρητήρια.
  Σ. Κ. Σ.
  «■■■■■■■■εΙΙΙΗΗΒΙΒ
  ΓΑΜΟΙ
  Παντρεύτηκαν την Κυρι
  ακή 26 Αυγούστου 1979
  στό ναό τής Εύαγγελίοτρι
  άς, στά Μάλλια, ό Νίκος
  Μουντράκης καί ή Λίντα
  Τσαίνη.
  Θερμά συ(ν/·χαρητήρια·
  Χ.
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ εΤΣΑ ΓΝΙ3»
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 79
  ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ · ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΤΗΛ.: 284-844 — 284-564
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ε5ΡΚΕ88Ο ΟΟΚΙΝΤΟ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΊΉ
  ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Πληροσρορίες:
  Τ5ΑΙΝΙΣ ΤθυΚδ
  Τηλ. 284-544
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  γνώρισαν στήν Διοίκηση τού
  ΟΓΑ στήν ΑΒήινΐα, μιέ έγγραφό
  τους τό οποίο συνυίτέγραψαν.
  Μέ τό «γγραφό τους αυτό ζή
  τούν αιπό τόν ΟΓΑ:
  1) Άμεσο πληρωμή των κα-
  θυοτερημενων ομοΐιβών.
  2) Αναπροσαρμογιή τής α-
  μοιβής τους «ασά περιπτώσει,
  η οποία σημειωτέον παραιμένει
  η ιδία από ΙΟετ'ιας περίιπου, δή
  λαδή σέ κάθε επιτροπή ο κάθε
  γιατρός πού μετέχει πληρώνε-
  ται 60 δρχ. καιί πρέπει νά εξετά
  σει τόν κάθε υποψήφιο συντα·-
  ξιούχο, δυό φορές.
  3) Εις τό εξής οί α'μοψές νά
  καταβάλλονται οτό τέλος κάθε
  μηνός.
  Οί Επιτροπές θά επανασυ-
  σταβούν όταν ιικανοποιηθούν
  τα αιτήματα των γιατρών καί
  θά ειδοποιήισοιιν μέ αίτοιμικές
  προσκληθείς τούς ενδιαφερομέ¬
  νους αγρότες.
  Ταβέρνα τοΰ
  Δπμήτρπ
  Λεωφόρος ΚνακχΛ — Μπβντεβίί
  'Αποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΧ
  ίίνοιξα τή νέα μου ταβέρνα.
  «Ταβέρνα τού Δημιίτρη»
  λίγο πρΐν άπό τοθ Μπεντεβίί την Καμάρα
  Ποικιλία μεζεδων, φάρι φρέσκο.
  Κρασΐ γνήσιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Ι1ΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — • -
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■----
  ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  «ΧΑΛΒΑΤΖΗ))
  Μάχης Κρήτης 70 (ΐτ,ρώην «ΤΑΛΩΣ») Τηλ. 287.370 καΐ 288.498
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καΐ 223.285
  ΛΥΙΜΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "Η ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
  • Γερανοφόρα Όχήματα παντός τύπου.
  • Περονοφόρα Κλάρκ
  • Γενΐκά Συνεργεϊα τρακαρισμένων αύτοιανήτιαν
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ·
  Ο ΙοςΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝ!!!
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ! · ΚΟΥΧ ΚΟΥΖ - ΚΟΥ! ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ
  • "Ενας μήνας διαχοπών πέιραοε κιόλας καί ή
  στήλη! αυτή, μαζΐ μέ την ύπόλοιπη «Άλήθεια>)
  ζαναφωνάζει: «παροΰσα».
  Όλόκληρο τόν Αϋγουοτο — δπως είχε προ-
  αγγελθεϊ — ή εφημερίδα μας δέν έκδοβηκε κοΐ
  συνειπαικόλουθο ήταν μερικοΐ — μερικοΐ νά...
  γλυτώσουν άιπο τα «κούς — κούς» της.
  "Ενας μάλιστα άπό έκείνους πού · ·. «παραλαρ
  6άνει» ταχτικά ή στήλη αυτή, άκούστηκε νά λέεΐ;
  — Αΰγουστε, καλέ μου μηνα, νάσουν δυ«6 φο¬
  ρές τό χρόνο.·■
  • Άιπό τό έξωτερικό πού ταξίδεψα τόν μίίνα αύ
  τόν, &>τειλα μερικές κάρτες· Μιά άπό αύτές ηοο
  εστειλα στόν Διοικητή Ασφαλείας κ· Μανιατά-
  κη άιπό τή Μόσχα- δέν έ*φτασε τελΐχά στά χέ- [
  ρ,ια τού γι' αύτό καί άντιγράφω έοω τί τοΰ έγρα
  φα στήν κάιρτα μέ τό σφυροδρέιπανο:
  «Άγαπητέ κ. Διοικητά, έδώ νά ύπηρετοόσατε
  νά 6λέιπατε τί. · .φορπΌ εργασίας θά εϊχατε: Δέν
  θά..· ξεκουραζόσαστε καθόλου, γιατί οί··, κομμουί
  νιστές βρίσκονται. ■ έν άφθονία»·
  • ΙΤηίγαίνοντας πρός την Ελβετία/ ιπέραοα κοΐ
  άπο τό περιβοη,το παραθεριστικό κέντρο, τό Σαίν
  Τροπέζ·
  ΤΙ νά σδς πώ γι' αύτό. Οί ξεστήθωτες πού κυ¬
  κλοφορούν δέν·.· μετριοΰνται· Τό «τόπλες» έδώ
  βρίσκεται στό άιπακορύφωμά τού. Τόσο πολύ πού
  νομίζω πώς άντί Σαίν Τροπέζ πού λέγεται, πρέ
  πει νά μετονομαστεϊ σέ Σαίν · ·. Ντροπές!
  • "Οταν Θπισκέφτηκα στή Μόσχα έναν άπό
  τούς ττέντε έκδότες τής έφηΐμερίδας «Πράβδα», ό
  άΎθρωττος είχε την καλοσύνη νά μοΰ καρφιτσώ-
  οει στό πέτο μου τό ειδικό σήμα τής εφημερίδας,
  πού δίνουν στούς φΐλους πού τούς έιπασκέΐΓτον-
  νται·
  Τό σημα λοιαΐόν αύτό δμεινε έκεϊ καρφιτσω-
  μένο κι δταν κατέβηκα στό άεροδρόμιο τοϋ Έλ-
  ληνικοΰ καί περνοΰσα άπό τόν τελωνειακό έ"λεγ
  χο, ό ύπάλληλος μοΰ είπε:
  —Έσας δέν πρέπει νά σας έρευνήσωμε, άλλά
  νά πειστοΰμε σέ δ,τι μδς δηλώνετε, μιά καί έχε-
  τε στό στήβος σας την άλήθεια.
  Γιά δσους δέν τό ξέρουν σηιμειώνω πώς ή Ά¬
  λήθεια στά ροχΜκα λέγεται Πράβδα.
  • Καί ττρΐν 15 χιριόνια πού εϊχα μείνει γιά δνα με
  γάλο διάστημα στή Ρακΐία άλλά καί τώρα πρόσφα
  τα πού ξαναττηγα, οιοπίοτακκι αύτό πού η^ερα: ότι
  δηλαδή τα μέλη τοΰ Κομμουνιστΐκοΰ Κθμματος
  δέν έ'χουν καμμιά σχέση μέ τή θρησκεία καϊ φυ-
  σΐκα την Έκκλησία καί τούς παράγοντές της.
  Καί δμως ή Ήρακλειώτισσα ή Άγγέλα ή···
  θεοΰοα, έπιμένει νά λέει δτι είναι κσμμουνί-
  στρια.
  "Αν ίϊτσι £χουν τα πράγματα τής προτείνω
  νά φροντίσει γιά την έγγραφή τοΰ. ·. Τωιόθευυ
  στήν.. ΚΝΕ!
  • "Οσο γιά την όλλη φίλη μου την Μαρία, 8χι
  των άστρων (καί κυιρίως των·.· κόκκινων) άλλά
  των- ·. Αρχανών, μέ τό νά.·· συνυιπογριάψει, δέν
  δκανε τίποτε α.λλο, παρά νά ξεκαθαρίσει την θε
  ση της, μιά καί εϊχε. ■ · παρεξηγηθεΐ σάν.·· παρα
  πιέουσα πρός τό ,κομμουνιστικό · ·. δόγμα, ένω
  τώρα υπέδειξε δτι είναι . ·. όρβόδοζη δχι κομ-
  μουνίστρια, άλλά Χριστιανή·
  Αύτό λέει έξ άλλου καί ή άοτυνομική της ταυ·
  τότη,τα, πού δγινε πλέον πιό·. · γνυσστή.
  "Αχ Μαρία, 6ρέ Μαρία
  δχω μία άπορία:
  ΤΙ ήθελες καΐ μπλέχτηκες
  σέ τέτοια ίστορία;
  Δέν τδξερες προτήτερα
  οί κοτες μέ τα πίτερα
  ιπώς φέρνουνε ματελάδες
  γιατί λοωτόν μπερδεύτηκες
  μέ γένια καί παιπάδες;
  Τώρα βεβαίως ϊοχος πεϊς
  χωρίς καθόλου νά ντραπεϊς:
  —Μπερδευτηχα λιγάκι
  γιατί κι έμένα, ώς γνωστόν/
  μέ λένε. .. Παπάι—δαικη!
  • Τό μεταφέρω δτιως μοΰ τό διηγηβήκανε:
  Στίς γιορτές των "Ανωγείων, σέ κάΊποια στιγ-
  μή μιδς συζήτησις μουσικοσυνθετών καί ΰλλων,
  ό Μάνος Χατζηδάκης, δέν απήντησε σέ παρατή-
  ρηση τοϋ Κουρουτιοΰ, γιατί είχε.·. άφαιρεθεί
  κυττάζοντας 2να όΐσχετο μέ τή συζητήση εύσΐθ'
  λή νέο Άνωγειανό·
  Καί κάποιος, λέει, πέταξε τό σχετικό καρφί:
  —Ό Χατζηδάκης ευρισκόμενος πρό Άνωγεια-
  νοΰ άιρρενωττοϋ, δέν δίνει σημασία οΰτε τοΰ Κου
  ρουιποΰ!
  • Άκούστηικε δτι 2να άπό τα τηλέφωνα άιπό τα
  αποϊα έγιναν τα σέ βάρος μου άπειλίηιτιιοά τηλε-
  φωνήματα, άινήκε σέ σωφέρ τοΰ Άρχιεπισκοπου.
  Πολύ ·.. φυσικό, λόγω συναδελφικίίς αλλη¬
  λεγγύης, ό κρατών τό. ·. τιμόνι, νά·.. καθαρίζει
  γιά λογαριασμό τοϋ κρατούντος τό · · · πηδάλιο
  τής Έκκλησίας·
  • Καί ένα σχετικό μέ τό γνωοτό θέμα, δχι δικό
  μου, άλλά παρμένο ά,πό παρομοια εύθυμογραφι-
  κή στήλη άθηναιΙκΓΪς εφημερίδας:
  «ΩΡΑΙΑ δικαιολογίαν. Ό Άρχιεπίσκοπος
  Κρήτης κ- Τιμόθεος γιά την κατηγορία τοΰ φα¬
  νού δικαΐολογεϊται: "Ημουν ΐταιδί ... "Αλλω-
  στε τό παιδί πού χτυπήοαμε δέν -έθανε άμέσως
  άλλά μετά άιπό τρείς ήμέρες!
  'Ωραϊα καί καλογερΐκή δικαΐολογία.
  Μόνο πού οί £νορκοι καί τό Δικαστήριο ΤΟ-
  ΤΕ εϊχαν διαφορετικ-ή άντίληψι καΐ γιά τό παιδί
  καί για «ό πότε ό φόνος είναι φόνος!
  Αύτά γιά σή"μερα.»
  • Συνέβει στό χωριο 'Ασίτες/ δταν σέ μιά δηρο
  σία εκδηλώση, γνωστάς Ήρακλειώτης έμπορος,
  αμεσα συνδεμένος μέ τή Χανιόπορτα. κέρασε δ·
  Λους τους ουνδετημόνες.
  Ό έ*χων τό πρόσταγιμα της γιορτής φώναξε
  τα μεγάφωνα: ό κύριος Μ. νά 2λθεΐ στό κέν
  ν^ί1 πλατείας Υ1α να τοϋ ποΰμε «είς ύγεία»
  •Καί κάποιος παραβρισκόμενος, γιά νά πείραν
  προφανώς τόν συμπαθέστατο Γιάννη, είπε:
  -ιΜά ήδη είναι στό... Κέντρο (έννοώντας τόν
  πολιτικό χώρο).
  —Αύτό τό· . · Κέντρο δμως (συμπλήριοσε κά
  ποίος αλλος) δέν συνδέεται πιά μέ .. πλατείες
  άλλά μέ... οτενά καΐ μάλιστα κακά
  Πάντως ό Γιάννης, πού άνταποκρίθΐιχα αώ
  εομα, άπόδειξε, &τω καί μόνος τ(^ ^ 6ρί
  .. έπίκεντρο τής... πελατείαν
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ