9101

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ήσαν 42.0
  Γ
  ΥΙ Α:
  ϊνγεθμαπούι
  ^ήμαρχος τοϋ-
  γγλικόν Κομ
  •ΦΥός της ΜΙ
  Γων Τσώρτσιλ
  Όυς δηλώσας
  είπεν: τβ γ»
  ιβάλλονται αί
  π εσυνέχισεν 4
  ος ε(ς τήνΕύ|ί
  5
  .ιαχικαί προΐ|
  ^σον είς την Ι
  είς την Δυσιν
  ούς. Ό ύτκ#
  πόλεμος δι»
  δόν έξέλιπε 1
  ρά δτι είναι οί
  Γ)σις των άρί
  .ων ΔυνσμΜ
  η"ς έπανεκλογ^.
  λτ.
  την έπίδρασΐ'
  νίκη τής Νι»
  ξεως των ν»
  της ΓαλλΙαί
  εως τού Γο*
  χτννΐας.
  ροπορική μ«
  ίνοχον Γερρ·
  ν βομβών, «*
  ίλξβνδ'
  τίΓς άερ
  φέρη την 9
  «Ό Ελληνικάς λαός πρέπει νά έχη απόλυτον εμπι¬
  στοσύνην είς την νέαν δραχμήν, ή όποία έχει κάλυμα
  είς χρυσόν 100 ο)ο. Ή Ελλάς έχει είς τό εξωτερικόν
  42.000.000 λίρας στερλίνας. Ή νέα δραχμή δύναται
  νά άνταλλαγή έλευδέρως'μέ χαρτίνας άγγλικάς λίρας».
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 24
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΡΙΤΗ 14 Νοεμβριού 1^44
  ΜΕ ΤΗ ^ΗΡΤΙΛ ΚΗΤΩ
  'Υπάρχουν άνθρωποι κι* έδώ στό
  Ηράκλειον αυτήν τήν στιγμήν πού
  ύποστηρίζουν μέ καλή πίστη, δπως
  πιστεύομεν, 8τι μιά προσπαθεία πού
  θά έπιβάλλετο καί θάύπεχρέωνε καί
  τάς δύο όργανώσεις ΕΟΚ καί ΕΑΜ
  νά συνενωθοΰν καΐ νά όμονοήσουν,
  θά μποροΰσε νά σώση τήν Έλλάδα
  καί άπό τόν έμφύλιο σπαραγμό, πού
  τήν άπειλεΐ κάθε στιγμή, κι' άπό τίς
  άλλες δυσκολίες τής στιγμής.
  Κατ' αρχήν θά ή"ταν απλώς γιά
  δέσιμο έκεΐνος ό οποίος θά έπροτι-
  μοϋσε τή διχόνοια καί τή διαίρεσι ά¬
  πό τήν ένωσι καί τήν όμόνοια των
  Έλλήνων στήν προσπαθεία νά ά-
  νορθωθή ή-Έλλάς άπό τα ύλικά καί
  ψυχικΑ έρείπια, πού εδημιούργησεν
  ό πόλεμος. "Ωστε ή γνώμη των άν-
  θρώπων, πού άναφέραμβ στήν άρχή,
  δέν έπιδέχεται ουδέ κάν συζήτησιν
  ώς θεωρία. Μόνον ή πρακτική έφαρ-
  μογή της ένδιαφέρει καί μόνον έπ'
  είμεθα πρόθυμοι νά
  95 ο)ο των Έλλήνων τό άναγνωρί-
  ζουν και τό διοκηρύττουν.-Έπειτα
  ή ουσία τού άρχαίου Έλλ- πολιτισμοϋ
  (πουναι ή βάσις τοθ σημερ1νοϋ πολι
  -ισμου) είναι τό πνεθμα τής ελευθε¬
  ρίας της συνειδήσεως. Χωρίς αυτήν
  πρόοδος δέν μπορεΐ νά υπάρξη χά-,
  ρίς αυτήν δέν έπιτυγχάνεται καρά
  ή σκλαβιά καΐ ή άποκτήνωσις. Ακρι¬
  βώς διά τήν απόφασιν της νά θυσιά-
  ση καί αυτήν τήν Οπαρξίν της χάριν
  τής ελευθερίας της άπέναντι τοθ φα-
  σισμοϋ, ή Ελλάς τής σήμερον έγινε
  σύμβολον λατρείας γιά ολόκληρον
  τόν κόσμον. Τό κομμουνισμόν κόμ-
  αα δμως κάνει βάσιν καί θεμέλιόν
  τού τήν βίαν πού άρνείται την ε¬
  λευθερίαν τής γνώμης καί Θέτει στή
  Θέσι της τή δικτατορία τοθ προλετα-
  ριάτου, πού δέν παύει νά είναι τυ-
  ραννία σάν καί τή φασιστική. Καί ό
  Έλλ. λαός δέν άπέσεισε τήν τυραν·
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑ ΗΝ ΗΣ ΜΤΠΖΑΚΗΣ
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπίσημη Εκθέση τοθ 'Υττουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  Υπό Γβΰ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΑΡΔ1ΣΤΙΚΟΥ
  Δυό μίλλια
  καί ένα τέταρτο σύρματα
  Στό τέταρτο στάδιο άρχίζει ή τοπο
  δέτησις των ηλεκτρικήν αυρμάτων.
  Χρειάζωνται δυό μίλλια καί ένα τέταρτο
  ήλεκτρικό σύρμα γιά τήν λειτουργία
  τοϋ ήλεκτρικοϋ μηχανισμού, δπως ή
  συοκευή γιά τό ρΐψιμο των βομβών, γιά
  τα φώτα καΐ σήματα τής πτήσεως, γιά
  τίς ήλεκτρικές συστοιχίες πού παρά·
  γουν ρεϋμα γιά τούς κινητήρες καί τόν
  άσύρματο Σ' αύτό τό στάδιο τοποδε-
  τω
  ικά
  ραν πού μας έδωκε κατά τούς τελευ-
  ταίους αύτούς καιρούς τής μαύρης
  δουλείας παρομοία συμφιλιωτική προ
  σπάθεια. Διότι πρέπει, τώρα πού μπο
  ροθμεν ελευθέρα καί δημοσία νά συ¬
  ζητούμεν, νά γνωσθή είς τύν Ελλη¬
  νικόν λαόν, δτι καί κατά τήν διάρ¬
  κειαν τοθ Γερμανικοΰ ζυγοθ έγιναν
  συζητήσεις μεταξύ των "Οργανωθέν
  πολλές καΐ σοβαρές προσπάθειες
  πρός υπογραφήν συμφωνών συνερ-
  γ»σίας καί γενικώς δλης τής Κρήτης
  καί τοπικών κατά Νομούς. Καί υπε¬
  γράφη επανειλημμένας ή συνεργασία
  αύτη, άλλ' έμεινε πάντοτε μόνο στό
  χαρτί, διότι στήν υπογραφή τής συμ¬
  φωνίας δέν προσήρχοντο καί τα δύο
  μέρη μέ τήν ιδία άπόφασι νά τήν έ-
  φαρμόσουν ειλικρινώς.
  Καί έξηγούμεθα: Μπορεΐ νά άγνο
  οθν πολλοί, πρέπει δμως νά μάθουν
  δλοι, δτι τό ΕΑΜ στήν Έλλάδα Ιδρύ¬
  θη άπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα. Έ¬
  δώ στήν Κρήτην Ιδρύθη άπό διαπρε-
  πή κομμουνιστήν, υπουργόν τής πα¬
  ρούσης Έθνικής Κυβερνήσεως, ό ο¬
  ποίος υπό τ· ψευδώνυμον Κομνηνός
  περιώδευσεν δλην τήν-Νήσον κατάτό
  1942 καί συνέδεσε μεταξύ των τα
  παλαιά στελέχη πούχε τό Κ. Κ. στήν
  Κρήτη, Ιφερε δέ καί άπ' έξω (κατά
  προτίμησιν άπό τή Μακεδονία) καί
  άλλ« πεπειραμένα στελέχη καί «κα-
  θοδηγητές», πού παρουσιάζοντο συ-
  νήθως ώς άντιπρόσωποί τού είς το·
  πικά καί γενικά συνέδρια. Είμεθα έ"-
  τοιμοι νά δώσωμεν δλας τάς λεπτο¬
  μερείς πληροφορίας, πού θά μας έ-
  ζητοθντο τυχόν επί τοθ σημεΐθυ τού¬
  του. Είς τό ΕΑΜ, τό οποίον δέν πα¬
  ρουσιάσθη ώς κομμου ν ιστική οργά¬
  νωσις δπως είναι, άλλά ώς καθαρώς
  πατριωτιχή, ενεγράφησαν πολλοί,
  κάθε άλλο παρά κομμουνισταί καί
  δένδυσκολευόμεθα καθόλου νά πού¬
  μεν, βτιπροσέφερεν σπουδαίας υπη¬
  ρεσίας είς τούς αγώνας τοθ Έλλη-
  <■ νικοΰ λαοΰ πρός έκδίωξι, τοΰ βαρβά ρου κατακτητοΰ. Δυστυχώς τό ΕΑΜ—δσον πολλοί κι' άν είναι οί άληθινο! πατριώται πού ενεγράφησαν είς ούτό καί ήγω- νίσθησαν υπό τάς σημαίας τού—δι- ευθύνεται μόνον άπό τό Κ. Κ. του¬ λάχιστον μέχρι σήμερον. Τό πρδγ- μα Θά ήτο τελείως αδιάφορον, όν τό Κθμμουν. Κόμμα δέν εΤχε συγκρό τησι καί αρχάς άντιθέτους πρός τό πνεΰμα, τάς παραδόσεις καΐ τα συμ- φέροντα τοθ Έλλην. λαοΟ.—Τό συμ¬ φέρον τής Ελλάδος είναι νά είναι φιλή μέ ολους καί ιδιαιτέρως μέ τούς μεγάλους Συμμάχους τοθ παρόντος πολέμου,πρός τούς όποίους δέν μπο¬ ρεΐ παρά νά είναι πάντοτε εύγνώ- μων. Ή θέσις της δμως ή γεωγρα- φική είναι τέτοια ώστε νά μή μπορή νά ευημερήση χωρίς την Ιδιαι¬ τέραν φιλίαν τής Μ. Βρεττανίας. Αύτό μόνον παράφρονες είναι δυνα¬ τόν νά τό άμφισβητοΰν. Εύτυχώς τα , ή κατάργησις . τής Πατρίδος. Άλλ' είμεθα περίερ- γοι ν' άκούσωμε τί θά έκέρδιζεν ό ελληνικάς λαός καί ή Ελλάς άν έ- παυε νά είναι Ελλάς καί συνεχω- νεύετο είς τόν διεθνή κυκεώνα, έν ϊ- ατ μοίρα μέ τή Βουλγαρία π χ. Αί μέθοδοι τάς οποίας εφήρμοσε μέχρι τούδε είς τήν Έλλάδα διά τοΰ Ε Α.Μ., τό οποίον, επαναλαμβάνο¬ μεν, διευθύνει, ό Κομμουνισμός εΐναι απολύτως σύμφωνοι μέ τάς ανωτέ¬ ρω έκτεθείσας αρχάς τού. Είς τό Συ νέδριον τοθ Λιβάνου έπιστσποιήθη ε¬ πισήμως, δτι διά νά έξοντώση εύκο- λώτερα πάντα 'μή συμφωνοΰντα μέ τάς άπόψεις τού δέν έδίσταζε νά τόν χαρακτηρίση φασίσταν ή γκεσταπί- την, κι' άς ήταν ό άγνότερος Έλλην. Ή μισαλλοδοξία αυτή, ή μονοπώλη σις αυτή τής αληθείας είναι άρνη¬ σις τής αληθείας Νά διά ποίον άλογον τό Ε.Α.Μ. καί οταν άκόμη υπέγραψε σύμφωνα συ- νεργασίας μέ τάςΈθνικάς Όργανώ σεις τα κατήγγβλλε τήν επαύριον ή"τά κοτεπάτει χωρίς νά τα καταγγείλη ρητώς. "Αν παύση τό ΕΑΜ. νά διβυθύνβ ται άπό τό Κ.Κ. ή άν παύση τό Κ.Κ. νά έχη ώς αρχάς τού τήν δικτατορία —δηλ. τήν κατάργησι τής ελευθερίας τής συνειδήσεως—καί τή (διεθνοποίη- σι ή όμόνοια των Έλλήνων #ά έχη συντελεσθή αυτομάτως. Διότι ώς πρός τα πρόγραμμα των κοινωνι¬ κήν μεταρρυθμίσεων δέν -είναι τό ΕΑΜ. περισσότερον έπαναστατικόν άπό ήμδς. "Οποίος άμφιβάλλει δέν Ιχει παρά νά ρίξτ] μιά ματιά είς τό πολιτικόν πρόγραμμα τής ΕΟΚ. .,- _____έΤ>Λ. 72.
  ρμ αύτό τό στάδιο τοποδε
  τουγται έπίσης καΐ τα σύρματα χειρ,
  ομού των πτερυγίων καί τού τιμονιοϋ
  Η καμπίνα τού Ούέλινγκτων ά|Γ
  πάζεται τώρα μέ μιά ϋλη πού έξουδε-
  τερώνει τόν δόρυβο
  Στό πέμπτο στάδιο σκεπάζεται μέ τό
  λινό ϊκρασμα όλόκληρος ό άστραφτε·
  ρός σκελετός Τα κομμάτια τού λινού
  κόβουνται μέ τό χέρι έ'να-έ'να επάνω
  σέ είδικά τραπέζια Κάθε ξύλινη τσήτο
  πού κρατά τό λινό έχει 144 ΟΙδες Τίς
  τρύπες τίς έτοιμάζουν άπό πρΐν οί έρ-
  γάτριες Μιά έργάτρια έτοιμάζει 40
  τσήτες τήν ήμέρα Τό σκέπασμα τοϋ
  σκάφους μέ ϋψασμα πρέπει νά γίνη. κα¬
  τά τρόπο ώστε οί ραφές νά συμπίπτουν
  δπου πρέπει καΐ οί δίδες νά μποϋν δ¬
  πως πρέπει Ό,τι λάσος βρΐσκει ό επι·
  δεωρητής τό οημειώνει μέ κιμωλΐα γιά
  νά διορδωδή.
  Τό σκάφος είναι τώρα έτοιμο γιά
  την τοποδέτηση τοϋ έσωτερικοϋ φτε-
  ροϋ—δηλαδή τοϋ μέρους έκεΐνου ποϋ
  δρίσκεται άνάμεσα στό φτερό καί τίς
  μηχανές Αύτό γίνεται στό έκτο στά·
  διο Στό στάδιο τούτο δύο μικροΙ ήλεκ-
  τρικοί γερανοί στέκουνται ό ένας στήν
  μύτη καί ό άλλος στήν ούρά τοϋ σκά¬
  φους μέ τα πυροβολεΤα, πού μοιάζουν
  μέ πελώρια λαμπερά αύγά, κρεμασμέ-
  να άπό άλυσσίδες. ΚαΙ έτσι φδάνουμε
  στό έβδομο στάδιο-μπαίνουν τώρα στό
  σκάφος πού έχει στό μεταξύ συμπλη
  ρωδεΤ, τα μεγάλα φτερά τό ύποκατα
  σκεύασμα, ο! πόρτες γιά τίς 6όμ6ες καί
  ή ούρά Τα φτερά κατασκευάστηκαν σέ
  χωοιστό τμήμα τοΰ έργοστασίου Τό
  τελΐκό ράψιμο τοϋ λινοϋ γίνεται μέ
  καμπυλωτές 6ελόνες-σέ κάδε φτερό
  έργάζονται όκτω έργάτριες καΐ χρειά
  ζονται 30 έργάσιμες ώρες
  (Συνεχίζεται)
  Η ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΐΟΥ ΜΗΝΑ
  'Εξαιρετικώς λαμπρά καί έπιβλη-
  τική υπήρξεν ή έφετεινή ίερά τοθ
  Πολιούχου πανήγυρις, ήτις ήτο ή
  πρώτη μετά τήν προσφάτως μάλιστα
  συντελεσθεΐσαν απελευθέρωσιν. Τής
  θείας λειτουργίας προέστη· ό πά-
  νοσιολ Πρωτοσύγγελλος κ.Εύγένιος
  συμπαραστατούμενος υπό 16 έν 8λω
  κληρικών έκ τε τής πόλεως καί τής ό-
  παίθρου. Πρό τής λειτουργίας έτελέ-
  σθη ή καθιερωμένη άνά τήν πόλιν λι-
  τανεΐατ μετά τοΰ Τιμίου τοΰ Άγίου
  Λειψάνου, καθ1 ήν την ιεράν πομπήν
  συνώδευσεν ενοπλον τμήμα των άν-
  ταρτβν. Τόν πανηγυρικήν τής ήμέ-
  έξεφώνησεν ό παν. Πρωτοσύγ
  κελος, εξάρας τήν συμβολήν των έν-
  τής πίστεως Μαρτύρων.είς τήν
  πνΐ"Ύυ "~' προαγωγήν των με
  ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
  "Αρθρον 2 τοθ καταστατΐκαθ της, ώς εψηφίσθη υπό τής Γεν.
  Συνελεύσεως τής 7-11-1944.
  Σκοπός της είναι ή διαφώτησις τού Κρητικού Λαοΰ άνεξαρ'
  τήτως φύλου καί ήλικίας κα ή καθοδήγησις αυτού πρός τάς όρ-
  δάς καί συμφώνως μέ τα έδνικά συμφέροντα λύσεις των έκκρε'
  μούντων έσωτερικϋν Έθνικών ζητημάτων (κοινωνικοϋ καί πολι"
  τειακοΰ)
  Θεμελειώδεις 6άσεις τού προγράμματος τής "Οργανώσεως
  δα είναι αί εξής
  α) Ή έντός τού πλαισίου των Δημοκρατικών καΐ Λαοκρατι-
  κων Ιδεών εξέλιξις τής Έλληνικής Κοινωνίας πρός την Κοινωνι¬
  κήν δικαιοσύνην μέ Σοσιαλιστ κάς άπόψεις, ομαλώς καί μέ ταχύν
  ρυδμόν
  6>Ή εξασφάλισις τής μεγαλυτέρας άνδρωπΐνως δυνατής έ-
  λευδερίας έντός τής τελειοτέρας άνθρωπίνως δυνατής εννόμου
  τάξεως είς πάντα πολίτην
  γ) Ή καταπολέμησις πάσης προσπαθείας ύποδουλώσεως τού
  Έλληνικοϋ λαοΰ είς οιουδήποτε εϊδους Δικτατορίαν.
  δ) Υποχώρησις κάδε άτομικοΰ συμφέροντας ή φιλοδοξΐας ε¬
  νώπιον- των μεγάλων Έδνικών συμφερόντων διά την προαγωγην
  καΐ τό μεγαλείον τής Έλληνικής Πατρίδος καΐ τοΰ Έλληνικοϋ
  "Εδνους
  συγχαρείς αυτόν 'έπί τή άπελευθερώ-
  προκηρυξισ
  ΑΚΑΑΝΜίΐΚΟΙ ^ΗΙΗΙΙΙϊ ηιΜ|
  Χάρις είς τήν πρωτοραυλίαν ωρι¬
  σμένωνΦοιτητών τής πΟΛε-ος μαςΡέ_
  νΖΡΤ *'Ακαδημ«ίκόςςκμοΐνω.
  νικός Συνδεσμος» τοΰ όποίου ή δοά-
  σις εΤχε διακοπεϊκατά την διάίκϊαν
  τής κατοχής. Ό σκοπόςο0 Χ^"!
  ρω Συνδέσμου εΐναι ήήθικη κί,ν^τέ
  στιανική διαπαιδαγώγησις των νέων
  κσθώς κοΐ ή έγκυκλοπαιδ'.ή μ^!
  σις καί ή ,'άνάπτυξις των ϊνΐϋίϊίί.
  κων ίκανοτήτων αυτών
  Ό Σύνδεσμος τοΰ όποίου σύνθη-
  μα^ναι «άγάπη, &κααοσύνη. ^.
  ΚΑΛΕΐ
  ΣνολνώνζΠθύ«ς Φ°ΙΤητάς <Ανωτάτων Σχολών, Παιδαγω^κής Άκαοημίας, ώς καί άποφοίτους Σχολών Μέσης Εκπαιδευσεως, ο{ οποΐοι άποδέχον ται τάς αρχάς τοθ Συνδέσμου νά έγ- γραφοΰν είς αυτόν καί νάΗ ένώσουν Σον^Τθε(^ των μέ αύτάς των Συνάδελφον τους, διά τήν εύόδωσιν τού σκοποΰ τού. Έπίσης Καλεΐ7 λους τούς δυναμένους νά τόν ένι· σχυσουν πνευματικώς Συμπολίτας μας νά παρέξουν τήν βοήθειαν «ύχα- ρίστως. * Λ Διά νά άποφευχθοθν τυχόν παρε- ξηγήσεις ό Σύνδεσμος δηλοί, δτι ού- δεμίαν σχέσιν έχειμέ πολιτικά ζητή- μ«τα, θά καταβάλτ, δέ κάθε δυνα¬ τήν προσπάθειαν διά την ένοποίησι ή ρθειαν διά τ η καί ομόνοιαν τοθ ΛαοΟ μας, έφ* δ¬ σον άλλωστε ή «άγάπη» αποτελεί έ άπό τα σύμβολά τού. [Έκ Γραψεΐα κάτωθι Νομάρχας ναθ' έκαστην 6— 7.30" μ. μ. τοθ Γραφείου τοΰ Α.Κ. Συνδέσμου) τού, ό Στρ. Διοικητής κ. Α. Νά' θενας, ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Γε ρωνυμάκης, ό Φρούραρχος Ηρακλεί¬ ου χ. Πετρακογιώργης, οί όπλαρχη γοί κ. κ. Πλεύρης καί Παντουβας, ό Δήμαρχος κ. Δ. Χαλκιαδάκης, αί λοι¬ παί αρχαί τής πόλεως, οί άντιπρό¬ σωποί τοΰ Δ. Ε. Σ. καΐ άπειρον πλή θος λαοΰ,' εύγνωμονοΰντος τόν "Αγι¬ ον διά τήν έκ τού τυραννικοΰ ζυγοΰ ΑπολιΊτηι-.ΐΓΓΐν ή άπολύτρωσιν. Μετά τήν λειτουργίαν σ ή ίθέ έ επηκολού¬ ΙεροτβΛεστίαν .._„.,----ΜΜσ εν 0 ρεπιδημών έν τή πόλει άντιπρόϊω- πος τής Γεν. Διοικήσεως χ. Παπαδο- γιάννης δστις διά συντόμου τόν λαόν τοΰ λ ι .λ ---------ι-/'ν*ν ειιηκθΛθυ- θησεν ή είθ,σμένη έν τώ μεγάρω της Ιερας Μητροπόλεως δεξίωσις καθ" ήν ό θεολόγος κ. Ν Ζευγαδάκης προσεφώνησε τόν Πρωτοσύγκελον επί τή ίερδ τοθ Πολιούχου μνήμη, «ν ή έν Ηρακλείω 'Εκκλησία έώρτασεν εφέτος κατά θείαν εύδοκίαν έν τη πο- θητή ελευθερία. Άνεμνήσθη ό όμιλη- τής των κατά τήν ημέραν ταύτην γενομένων κατά τα δύο παρελθόντα ετηδιώξεων τής Έκκλησίας έκ μέρους τού κατακτητοΰ, διηρμήνευσβ δέ τα πρός τό πρόσωπον τοΰ Πανοσιολο- γΐωτάτου αίσθήματα εύγνωμοσύνης τοθ χριστιανικοΰ ποιμνίου δι" δσα υπέρ αύτοΰ κατά την , —•-•ο «ίι| νγΐίΐΛΕν ό Παν "Εξαρχθς τοθ "ΟρουςΣινδ Άρχιμ. κ Ίάκωβος, εύχηθείς υπέρ τοθ έλευθε ρουμένου καί άναγεννωμένσυ Έ θνους. Ακολούθως, απαντών ό πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος ξήρε καί ούτος τό πανευτυχές γεγο- νός τής απελευθερώσεως εύχσριστή- σας πάντας τούς συντρέξαντας κα¬ τά τήν δεινήν τής κατοχί)ς περίοδον τό υπό τήν ' '" -.,. ^./.^υι τής Έκ¬ κλησίας *υντελεσθέν φΐλάνθρωπον έργον, Ιδιαιτέρως δέ τήν οργάνωσιν τοό ΔΕΣ. Μετά τουτο ΐψάλη έ Πο- λυχρονισμός τοθ υπό τοθ κατακτη¬ τοΰ είς Αθήνας έξορισθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Κρήτης κ. Βασιλείου, οΰτινος πάντες οί όμιλήσαντες ευλα¬ βώς άνεμνήσθησαν. Προσεφέρθησαν κατόπιν εζς τούς έπισήμθυς καί λοι- ιτούς προσελθόντας άναψυκτικά, ου- τω δέ έληξεν ή δλη επί τή έορτή τοΰ μεγάλου μας Πολιούχου ίερά πανή¬ γυρις. Σ. Σ. "Εν τφ δφθρφ τοθ κ. Ν. Ζίυγαδά- > ττερ'ι τού Ναού τοθ Αγ. Μηνδ κατά
  γερμ. δουλείαν έκ τυπογραφικής ά-
  βλεψίας ανεγράφη δτι ή εκραγείσα βόμ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Την 29ην Όκτωβρίσυ έΓελβσθη είς
  τό χωρίον Χώνος καΐ έν τή Άγία
  Κυριακ|ϊ μνημόσυνον είς μνήμην των
  έν τώ χ«ωρίω Δαμάστα ύιτό των Γερ-
  μανών έκτελεσθέντων κώττά τήν 21 ην
  Αύγούστου.
  Τούς παρευρεθέντας είς ϊά μνημό¬
  συνον κατοίκους των χωρίων Χώνος,
  Άίμονος, Άλόιδες, "Ασυρότων καί
  Θεοδώρας εύχαριστοθμεν Θερμώς.
  'Επίσης είμεθα ύποχρεωμένο. δπως
  εκφράσωμενν τάς βερμοτέρας ευχα¬
  ριστίας μας πρός τούς εκφωνήσαντας
  λόγους Παππδ Βασίλειον ΒβρτοΟ-
  δον, διδάσκαλον Εμμανουήλ 'ΐωάν,
  Πετουσην, Ιατρόν Εμμανουήλ Α.
  Νικολοωδάκην καΐ > δι&ασκάλισσαν
  Καλλιόπην Έμμ. Κοντογιάννη.
  Δέν παραλείκομεν νά έ-κφράσω-
  μεν τήν ευγνωμοσύνην μας καί είς
  τόν πρόεδρον τοθ χ<ύρίου Χώνος Φί¬ λιππον Πετουσην διά την φΐλοξενίαν καί τάς περιποιήσεις τοο πρός ημάς κατά τάς ημέρας τής παραμονής μας είς τό χωρίον τού. Έξ όνόματος των κατοίκων Δοιμάστας Ευχαριστών ΚΩΝΣΤ. ΒΑΣ. ΣΑΡΡΗΣ Π ΕΝ θ Η ΓΕΩΡ. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ϊλϊ°ΰσαν ΑΚυΡιαι<ήν άπεβίωσε βδοΟ ό άγωνιστής των Κρητικόν Έ- τταναοτάσεων Γβωργ. Α. Βελιγροδής. Τήν κ-ηδείαν τού γενομένη* την έποαέ- ΡηΚθλθύθησΐ σύμπας ό λώ θ αΙς ΤήΤ °?£όν το° Ρεταστάντος κατε- τεθησαν_ΤστέΦανοι έκ μέρους της Κοινό¬ τητος, της Προβκο-κης ομάδος ή νωδευσε τόν νεκρόν έ ί τητος, της Προβκοκης ομάδος ήττς συ- νωδευσε τόν νεκρόν μέχρι καί της τελευ¬ ταίας αύτοθ κατοικίας ώνακρο.',βΐσα πέν- θιμα έμβατήρ,α καΐ τής ΕΟΚ ΆβδοΟ Ωμίλησεν ό έν άτΐοστρατεία Συν)χης Χωρ)κής κ. Φιωράκήζ εξάρας τάς αρείας τού μεταστάντος καί τάς υπηρεσίας «ς προσέψερεν οΰτος κατ* τούς ώπελευθε- ρωτικούς αγώνας τής Κρήτης. Α ης Α. Ε. Τ. κη την γρφη ή εκραγείσα βόμ- βα ίπεσε παρά την ΒΔ. γωνίαν τοθ ναοθ ένφ αθτη έπεσε παρά τήν Μ4· γωνίαν. 'Αφίχδη €{ς Λονδίνον Τό Ραδιόφωνογ τοθ Λονδί- νου ανήγγειλεν σήμερον την άφιξιν τοΟΛόρδσυΛέμαν,. Δι¬ ευθυντού τής υ.Ν.Κ.Κ.Α. -'- Λονδίνον. μα ό- 'ρατο λ των την ερ(·ϋ ΐφΐαν -"•ι «υπο λωσ- τρ·
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
  ΤΝΓΙΪ-ΙΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤρΙτη 14 Ν)βρ(ου 1944
  ΕΛΑΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΣΤΟ ΡΙΜΙΝΙ
  Είμεθα εθτμχεΐς έχοντες έλληνας
  στρατιώτας ώς συναγωνιστάς στή ση-
  μαντική αύτη μάχη.
  «Στρατηγός Λύζ»
  2
  "Οταν οί πρώτοι ανταποκριταί
  μπήκαν στήν πόλι, τα έρεΐπια έκάπ-
  νιζαν άκόμη καίπυκνοί πυροβολισμοί
  άκοΰονταν άπό διάφορες συνοικίες.
  Όϊ "Ελληνες κυνηγοθσαν άκόμη τοΰς
  Γερμανούς ελευθέρους άκροβολιστάς.
  Ό αγών σϋτός ήταν πολύ σκληρός.
  Σέ πολλά σημεϊα ήταν άπαραΐτητο
  νά έκδιωχθοϋν οί Γερμανοί άπό όχυ·
  ρωμένα σπίτια. ΟΙ "Ελληνες άναγ-
  κάσθηκαν νά τοΰς κύνηγήσουν άπό
  δρόμο σέ δρόμο, άπό παράθυρο σέ
  πσράθυρο.
  Άλλά έν τέλει οί Γερμανοί άναγ-
  κάσθηκαν νά όμθλογήσουν την ήττα
  τους άπό τοΰς Έλληνας καί νά όπι-
  σθοχωρήσουν—δσοι πρόφθασαν έν-
  νοεΐται. Καί ένώ άκόμη οί φλόγες
  δέν εΐχαν σβύσει σέ διάφορες συνοι¬
  κίες καί οί πυροβολισμοί άκούονταν
  συχνοΐ, έ"να τμήμα ΈλληνικοΟ Στρα·
  τοΰ έφθασε στό κεντρικό ταχυδρθ-
  μεΐο φέρνοντας μέ πολΰ σεβασμό ένοί
  μεγάλο έπισκέπτη τής πόλεως : -
  Την Έλληνική Σημαία.
  "Ενας φαντάρος μας άνέβηκε γρή·
  γορσ πρός τό κοντάρι τοΰ Ιταλικού
  δημοσίου ίδρύματος καί έκεΐ, μέσα
  στήν άτμόσφαιρα τής συγκινήσεως
  καί τοΟ μπαρουτιοΰ, ή Γαλανόλευκη
  άνθιξε την άγκάλη της γιά να άπλώ-
  ση, τα συμβολικά της φτερά επάνω
  άπό τα παιδία τής Ελλάδος πού εΐ¬
  χαν έλθει έ'ως τίς έπάλξεις τής Γοτ-
  θικής Γραμμής γιά νά διαλαλήσουν
  την άπόφασι τής "Ελλάδος νά μή
  συγχωρήση, ποτέ τό έγκλημα των Γερ-
  μανών κατά τή"ς Πατρίδος των
  Καΐ ένώ ή Γαλανόλευκη κυματίζει
  στό Ρίμινι άς περάσουμε μέσα άπό
  τούς δρόμους τής πόλεως πού άκό¬
  μη δέν έ'χασε την πολεμική της ά-
  ποψι. Ένας τραυματΐας έδώ δένει
  γρήγορα μόνος τού τό τραϋμα τού
  γιά νά μην χάσει καιρό. Στόν νοσο-
  κόμο πού τόν πλησιβζει λέγει:
  (Άκολουθεΐ)
  ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Την προσέχη Κυριακή 19ην Νοεμ¬
  βριού τελεΐται ή μετακομιδή των ό-
  στών των ^πεσόντων κατά τάς μά¬
  χας. Ιον) Την 19ην Ιουλίου 1942 είς
  Παπά πέραμα. 2ον) Την Γ7ην Ιουλί¬
  ου 1942 είς- Χονδράδχχ^ον) Την 15ην
  Αύγοΰστου 1943 είς Τραχίλη, 4ον)
  Τήν24ην Μαρτίου 1944 είς Κουτσου-
  νβρη, καί 5ον) την 14ην Αύγούστου
  1944 είς Μαδαρή.
  Η ύπηρεσία μετακομιδής των ό-
  στών θά περισυλλέξη. ταυτα άπό τα
  διάφορα σημεϊα τοΟ Ψηλορείτη καί
  θά τα συγκεντρώση είς Μονήν Βρον-
  τισίου δπου καί θά' τελεσθή ταφή καί
  έπιμνημόσυνος δέησις. Παρακαλοϋν
  ται οί δυνόμενοι νά παραστοϋν έξ
  δλης τής Κρήτης δεδομένου δτι οί
  ΝεκροΙ αντιπροσωπεύομεν ώς έκ τής
  καταγωγής των τάς διαφόρους "Ε¬
  παρχίας τής Κρήτης.
  Τό Μνημόσυνον τελεΐται παρά τοΟ
  Φρουράρχου Ηρακλείου αποτελεί δέ
  καί μοναδικήν περίπτωσιν πού τβλεΐ-
  ται Μνημόσυνον πεσόντων άνδρώι
  εύρεθέντων επί τριετΐαν είς την πρώ
  την γραμμήν των χαρακωμάτων, κα
  επί των έπάλξεων τού ΊεροΟ Αγώ¬
  νος.
  Ό Φρούραρχος
  Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Τό ΈΚκλησιαστικόν Συμβούλιον τού
  Μητροπολιτικοϋ Ναού 'ΑγΙου Μηνά δέ
  ωρεΤ υποχρέωσιν τού 'ινα καΐ διά τού
  τύπου εκφράση τάς απείρους σύτοϋ
  εΰχαρισπίας πρός τόν κ. Εμμανουήλ
  Μουρτζάκη κάτοικον Στόλων Μονοφα
  τσΐου διά την εύγενή δωρεάν τού υπέρ
  τού Πολιούχου τής Πόλεώς μας Μέγα
  λομάρτυρος 'Αγίου Μηνά μιάς φορβά-
  δος ήλικΐας πέντε έτών.
  (Τό 'Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Άγί
  ου Μηνα).
  Τό μνημόσυνον τής Κυριακής
  Σεμνόν καΐ επιβλητικόν έτελέσθη
  κατά την παρελθοϋσαν Κυριακήν είς
  τόν ενταύθα Μητροπολιτικόν ναόν
  τοϋ Άγίου Μηνα υπό τού Δήμου Η¬
  ρακλείου Άρχιερατικόν μνημόσυνον
  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού υ¬
  πό των Γερμανών έκτελεσθέντος Δη-
  μάρχου Μηνα Γεωργιάδου. Είς τό
  μνημόσυνον παρέστησαν δλαι αί
  Στρ. καί Πολιτικαί αρχαί τής πόλεως
  καί πλήθος κόσμου. Λόγον εξεφώνη¬
  σε ό Δήμαρχος "Ηρακλείου κ. Χαλ¬
  κιαδάκης τόν οποίον ελλείψει χώρου
  θά δημοσιεύσωμεν είς τό αυριανόν
  μας φόλλον.
  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
  ΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΑΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν τής Διοι¬
  κήσεως χωρ]κής αίδιανομαί έ-
  πιταχθέντων ή ίέπιταχθησομέ-
  νων είδών 8ά ένεργώνται επί
  πιστώσει μέσω των Συνεταιρι-
  σμών, Σωματείων, Συλλόγων κ.
  λ. π. Συνεπώς άπαντες οί μή
  εγγεγραμμένοι μέχρι σήμερον
  είς Συνεταιρισμούς, Σωματεΐα
  ή Συλλόγους έπαγγέλματος
  τού κλάδου των όφείλουν νά
  εγγραφώσι τό ταχύτερον.
  Αί χήραι τυφεκισθέντων υπό
  των κατακτητών θά εγγραφώσι
  είς τα Σωματεΐα Θυμάτων Πο¬
  λέμου.
  Αί λοιπαί χήραι ή άπορφανισ
  μέναι οικογένειαι θά έγγραφώ
  σιν είς τα έπαγγελματικά έργα-
  τικά, ή ύπαλλικά Σωματεΐα είς
  ά φυσικώς άνήκε ό άποβιώσας
  προστάτης τής οικογενείας. Τό
  αΰτό ίσχύει «αί διά τάς οικογε¬
  νείας των έξορίστων.
  ΠΡΩ ΙΝ ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Οί κ. κ. Τσώρτσιλ καί Ήντεν είς Παρισίους.
  Άπό την επίσκεψιν των ύψηλών ξένων.
  Κατόπιν τής γενομένης υπό λικήν ειπών δτι ή φιλία, τώγ
  τοϋ στρατηγοϋ Ντέ — Γκώλ
  προσκλήσεως οί κ. κ. Τσώρτσιλ
  καί: "Ηντεν ευρίσκονται είς τό
  Παρίσι άπό ολίγων ημερών.
  Ένθουσιώδης περιγράφεται
  υπό τοΰ Γαλλικον τύπου ή ύ-
  ποδοχή πού έπεφύλλασσεν ό
  Γαλλικός λαός εί:ς τόν Πρωθυ¬
  πουργόν τής Μ. Βρεττανίας.
  Είς τόν κ. Τσώρτσιλ καΐ κ.
  ΤΗντεν παρετέθη υπό τής Γαλ¬
  λικής Κυβερνήσεως επίσημον
  γεΰμα είς τό Καί ντ' Όρσαί
  κατά τό οποίον αντηλλάγησαν
  πατριωτικαί προπόσεις. Ό κ.
  Τσώρτσιλ ωμίλησε είς την Γαλ-
  δύο χωρών θά παραμείνη χθές
  -σήμερον καί είς τό μέλλον άδι-
  άσπαστος καί ή πίστις άκλόνη-
  τος διά την συνέχισιν τού α¬
  γώνος καί έκτός τού Γαλλικοΰ
  έδάφόυς, ώστε τό τέλος τής
  Γερμανίας νά έπισπευθτ)-και ε¬
  συνέχισε- δτιπόόλεμος πιθανόν
  νά λήξη μετά 6 μήνας άπό σή¬
  μερον.
  Όλόκληρος ό Γαλλικός τύ-
  πος εύχαριστεΐ τούς ΰψηλούς
  ξένους έκ μέρους τοΰ Γαλλικοΰ
  λαοΰ. Ή εφημερίς _·& ΡηΙγϊθ
  γράφει: Ή δράσις καί αί άπο-
  φάσεις τοΰ κ. Τσώρτσιλ επαι-
  ξαν τόν πρωτεύοντα ρόλον είς
  την απελευθέρωσιν τής Γαλ-
  λίας. Τό Φιγκαρώ γράφει κύ¬
  ριον άρθρον μέ τόν τίτλον: Τό
  ό'νομά τού θά μείνη άνεξίτη-
  λον άπό την ψυχήν τής Γαλ-
  λίας.
  Ό κ. Τσώρτσιλ ανεκηρύχθη
  έπίτιμος πολίτης Παρισίων.
  Είς γεΰμα παρατεθέν είς την
  οικίαν τοϋ κ. Ντέ—Γκώλ δπου
  είχον συναθροισθη πλήθη κό¬
  σμου, ό κ. Τσώρτσιλ βαθειά
  συγκεκινημένος έχαιρέτα τούς
  Γάλλους μέ τό σήμα τής νίκης
  V
  διά τής βεξιάς χειρός.
  Αρχαιρεσίαι
  Κατά τό παρελθόν Σάββατον γενο
  μένων αρχαιρεσιών των μελών τοΰ
  Συλλόγου- 'Εφέδρων Αξιωματικών
  είς την αίθουσαν τού ΣΤ' ΔημοτικοΟ
  Σχολείου εξελέγησαν οί κάτωθι:
  Πετράκης λαβών 141 ψήφους, Ζα¬
  χαρίου 138, Καρίδης 134, Χαιρέτης
  124, Γαλενιανός 124 Ξυλούρης 130,
  Κριτσωτάκης 117, Κουβίδης Π2 καί
  Μαλαγαρδής 114. Ό άριθμός των
  ψηφισάντων μελών ανήλθεν είς 205.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  γνωστοποιησισ
  Φέρεται είς γνώσι των καταναλωτων
  ήλεκτρικοϋ ρεύματος καΐ των Δημοτών έν
  γένει δτι πρός μεγαλυτέραν ελάττωσιν
  καταναλώσεως καυσίμων καΐ κατόπιν έγ-
  κρίσεως τής Στρατιωτικάς Διοικήσεως ό;
  ρίζονται άπό τής 14ης τρέχοντος αί κάτω
  θι ώραι διακοπής λειτουργίας τοΟ ήλε-
  κτρικοΰ Σταθμοϋ Ηρακλείου.
  1 Καθ" εκάστην άπό τής )0.30 μ. *ι. μέ¬
  χρι 7.3θ π. μ.
  2 Κατά τάς καθημερινώς ημέρας Δευτέ¬
  ραν, Τρίτην, Πέμτην κάί Παρασκευήν μέ¬
  χρι τής 4ης μ. μ.
  3 Τάς Κυριακάς άπό τής 10.30 π. μ. μέ¬
  χρι 4 μ. μ.
  Ό Διευθυντής των Ήλεκτικων Έγκοπα-
  στάσεων
  ΝΙΚ. ΛΗΜΝΙΟΣ
  Λαβών ύπ' όψιν. αναφοράν Έφο-
  ρίας Καπνου Ηρακλείου, έντέλλομαι
  δπως οί Πρόεδροι των Καπνοπαραγω
  γικων Κοινοτήτων Ν. Ηρακλείου καί
  Λασηθίου ζητήσουν παρά των κατϊνο-
  παραγωγών τής Κοινότητος των δη-
  λώσεις παραχθείσης ποσότητος καπ-
  νοΰ καί ϋποβάλλουν άμα τή συγκεντ-
  ρώσει τούτων μετά καταστάσεως είς
  ΈψορΙαν ΚαπνοΟ Ηρακλείου τό τα¬
  χύτερον.
  Ό "Εφορος ΚαπνοΟ θά παρακο¬
  λουθή την υποβολήν των δηλώσεων
  υπό των Προέδρων των Κοινοτήτων.
  Ό Στρατ. Δ)τής Ηρακλείου
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ]χης Πεζ.
  Ή Συμμαχική δράσις
  είς την Ιταλίαν
  Πληροφορίαι έκ τοΰ Ιταλι¬
  κού μετώπου άναφέρουν τα κά
  τωδι.
  —Παρά την έπικρατοΰσαν
  κακοκαιρίαν αί Συμμαχικαί Δυ¬
  νάμεις προελαύνουν πρός την
  Φαέντζα.
  —Δυνάμεις τής 8ης Στρατι-
  άς εδημιούργησαν ττ/ρογεφύρω-
  μα είς την διώρυγαΝουόδο 6ο
  ρείωςτοΰ Φόρλι, τό οποίον κα¬
  τελήφθη ήδη.
  — Δέκα χιλιόμετρα βορείως
  τής Ρα6έννα?κατελήφσηή πό¬
  λις Καμπελάρα.
  —Καΐ έτερον ύψωμα σπου¬
  δαιοτάτης σημαυίας κατελήφθη
  υπό των Συμμαχικον Δυνάμε-
  ων βορειοδυτικώς τής Μοντι-
  λιάνα.
  Δηλώσεις τού κ. Χουελυ
  διά την ελληνικήν δραχμιχν.
  Ούγγαρία, Γιουγκοσλα¬
  υία, ΣοηδίαΤουρκία
  Αί Ρωσσικαί δυνάμεις προελαύ
  νουσαι έν Ούγγαρία εκέρδισαν χθές
  νέον έ'δαψος βορειοδυτικώς καί νο-
  τιοδυτικώς τής Βουδαπέστης. Κατε¬
  λήφθη τό Μεζοκόβετς.
  —Δυνάμεις τοϋ Τΐτο έν Γιουγκοσ
  λαυία κατέλαβον τούς σιδηροδρομι-
  κοΰς κόμβους Μπέλες καί Κουμάνοβο.
  —Ή Σουηδική Κυβέρνησις άπέρρι
  ψε^τήν Γερμανικήν αξίωσιν δπως τ
  Βάλτική Θάλασσα κηρυχθή ώς έμπό-
  λεμος θαλαοσίσ ζο'-νη καί προέβη
  είς έντονωτάτας διαμαρ-υρίας πρός
  την Στρατιωτικήν Γερμανικήν Διοί¬
  κησιν.
  — Ό πρώην Ύπουργός των Εξω¬
  τερικών τής Τουρκίας κ. Μενεμετζό-
  γλου διωρίσθη πρεσβευτής τής Τουρ
  κίας είς την Γαλλίαν.
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Οίατρός Ανδ. Έ. Συμιακάκης έπανελ
  θών δέχεται προσωρινώς είς την οί
  κίαν τού (όπισθεν Βαλδέ τζαμί) καί είς τό
  Φαρμακ. Άρ. Χαλκιαδάκη (όδός πρός Κα
  νούργιαν Πόρτα).
  Αφροδίσια καΐ δεμαρτικά νοσήματα
  Τατρός ΕΜΜ. ΦΙΟΡΑΚΗΣ.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9—12" π. μ καί 4—6
  μ. μ. όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  Τυπογραφείον Έλεύθερης Γνώμης).
  πολυκλινική Ηρακλείου. Στέφανος Σα¬
  ριδάκης μαιευτήρ γυναικολόγος. Ειδι¬
  κώς έκπαιδϊυθείς έν Παρισίοις. Έπισκέ-
  ψεις ίν τή κλινική·
  Τ ό παρά τόν "Αγιον Τίτον
  τρεΐον τοΰ κ. Έμμαν. Άλεξάκη
  νήρχισε τα εργασίας τού.
  όδοντοία-
  έπα-
  Εμμανουήλ Ζ. Κανάκης Ιατρός φυματιο-
  λόγος στηθικά νοσήματα. ΕίδικευθεΊς
  έν Παρισίοις, έγκατασταθεΐς μονίμως έ-
  παναλαμβάνει τάς εργασίας τού είς τό
  έντί^ 6δώ Γιανιτσών άρ. 2 Στοα Σιδερά-
  κη ιατρείον τού.
  ΙΙΛαθήματα Άγγλικής παραδίδει ή κ.
  •VI
  ΜαργαρΙτα Νίβα, όδός Ζωγράψου,
  Πλατεία Δασκαλιγιάννη, έ'ναντι Φρουραρ-
  ε(ου.
  ΤηλεγράφηματοΟ κ. Πά
  πανδρέου πρός Ήντεν
  Αθήναι. Ό Πρωθυπουργός τής Έλ
  λάδος κ. Παπανδρέου, απέστειλε
  πρός τόν κ. ΤΗντεν τηλεγράφημα έκ-
  φράζων τάς ευχαριστείας τού Έλλη
  νικοθ λαοθ διά τό ενδιαφέρον της
  Μεγ. Βρεττανίας πρός τ,ήν Έλλάδα:
  Τό αποσταλέν τηλεγράφημα έχει
  ώς εξής: /
  «Άγωνιζόμεθα διά την άνασυγ-
  κρότησιν τής σκληρώς δοκιμασθείσης
  Ελλάδος καί μέ την βοήθειαν τής
  Μεγάλης μας Συμμάχου Βρεττανίας
  ατενίζομεν
  λον.»
  μέ αισιοδοξίαν τό
  Γ. Παπανδρέου
  μέλ·
  Προέλασις πρός τα οπίσω
  Καθημερινή φράσις τοϋ Γερμανι-
  κοΟ ανακοινωθέντος έκ τοϋ Στρατη-
  γείου τοΟ Φύρερ είνε τώρα καί 8 μή-
  νες ή εξής: Τα Γερμανικά^στρατεύμα-
  τα άποκρούσαντα ισχυράς έπιθέσεις
  τοΰ έχθροΰ άπεθΰρθησαν είς τάς προ
  καθωρισμένας θέσεις των.
  Χθές μόνον αί θέσεις αδται καθω-
  ρίζοντο όνομαστικώς, εΐσαν τό Μέτς
  καί τό Νανσύ.
  Ό άντιπρόσωπος τοΰ Βρετ-
  τανικοΰ Θησαυροφυλακίου κ.
  Χουέλυ όστις ευρίσκεται άπό
  ημερών είς τάς Αθήνας διά
  την επίλυσιν τοΰ νομισματικοϋ
  προβλήματος τής Ελλάδος προ¬
  έβη είς τάς άκολούθους δηλώ¬
  σεις:
  «Ό Έλληνικός
  λαός πρέπει
  νά έχη απόλυτον "εμπιστοσύνην
  είς την νέαν δραχμήν, ή όποία
  έχει κάλυμμα είςχρυσόν 100ο)ο.
  Ή Ελλάς εχει είς τό εξωτερι¬
  κόν 42.000.000 λίρας στερλί-
  νας. Ή νέα δραχμή δύναται ν'
  άνταλλαγη ελευθέρους μέ χαρτί--
  νας άγγλικάς λίρας.
  ΝέοςΔιοικητήςτής
  Τραπέζης Ελλάδος
  Αγγέλεται έξ Αθηνών δτι ό κα-
  θηγητής κ. Τσάτσος διωρίσθη ώς ύ¬
  πουργός τθΰ έπισιτισμοΰ καί ό συν-
  αδελφάς τού κ. Τριανταφυλόπουλος
  ώς Διοικητής τής Έθνικής Τραπέζης.
  Ή Συμμαχική άεροπο-
  ρική δράσις
  Ή Άγγλοαμερικανική άεροπορία
  έπληξε καί πάλιν έχθρικούς στρατιω
  τικούς στόχους είς τό Αμβούργον
  Χερβοϋργον καί Μόναχον.
  Ή πόλις τοΟ Κόμπλετς ένθα έγ-
  καταστάσεις διυληστηρίων συνθετι-
  κοϋ πετρελαίου, εδέχθη έντός 40 λε
  πτών 2400 τόνους βομβών τής' ΡΑΦ
  Κατά τό παρελθόν 24ωρον ή Συμ¬
  μαχική άεροπορία έπληξε τό Ντόρ
  τμουθ, Ρούρ καί Γκαΐζε—Κίρχεν.
  'Απολογισμός
  θαλασσίων άπωλειών
  Τύ "Υπουργείον Ναυτικών των Ή-
  νωμένων Πολιτειών δι* ανακοινωθέν¬
  τος τού αγγέλλει δτι άπό τής 31 Δέ
  κεμβρίου 1941 έβυθίσθησαν υπό τοϋ
  ΆμερικανικοΟ στόλου 75ΟΟ Ίαπωνι-
  καί μονάδες μεταξϋ των οποίων 9 θω
  ρηκτάκαί22 άεροπλανοψόρα.
  Τό αϋτό υπουργείον αγγέλλει δτι
  κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα
  οί Άμερικανοί άπώλεσαν 2Ο7πλοΐα
  Ή θέσις τής Γαλλίας
  ΠΛηροφορίαιίάναφέρουν ότι
  ή Γαλλία λαμβάνει την δέσιν
  της μεταξύ των Μεγάλων Δυ-
  νάμεων έν τώ κόσμφ
  —Κατόπιν κοινής αποφάσε¬
  ως των Ήνωμένων Εθνών ή
  Γαλλία συμμετέχει είς την συμ-
  βουλευτικήν Διασυμμαχικήν Έ
  πιτροπι^ν.
  Είς "Απω Ανατολήν
  Άμερικανικά άεροπλάνα έβύθι-
  σαν δλα τα πλοΐα τής Ίαπωνικής
  νηοπομπής πού απεπειράθη νά άπο-
  βιβάση δυνάμεις είς την νήσον Λέθτε.
  Ή Ίαπωνική νηοποπτή άτΐετελεΐτο
  άπό 4 μεγάλα μεταγωγικά καί 6 άν-
  [ΐκορπιλλικά.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Οί Σύμμαχοι είςτό
  Δυτικόν μέτωπον
  Πληροφορίαι έκ τοΰ ΔυτικοΟ Με¬
  τώπου άγγέλλουν τα κάτωθι:
  Αί Συμμαχικαί Δυνάμεις είς τόν το
  μέα Μέτς—Νανσύ προελσΰνουσαι έ¬
  φθασαν είς Άμπυτάς καί εκέρδισαν
  νέον έδαφος μεταξύ Λουνεβΐλ-Μρο-
  γιέρ.
  Προελαύνουσαι αί Συμμαχικαί δυ¬
  νάμεις πέραν τού Σατώ-Σαλέν κατέ¬
  λαβον τό Βαξί καί συνέλαβον 3600
  Γερμανούς αίχμαλώτους.
  Άμερικανικά χάκς διαβάντα την
  διώρυγα Νιέτ άπέκοψαν την οδόν
  Μέτς—Στασβοΰργου.
  Είς τόν τομέα Μέτς—Νανσύ δπου
  άπό ημερών ήρχισε την επίθεσιν της
  ή υπό τόν στρατηγόν Πατάν 3η Ά-
  μερικανική στρατιά, επί μετώπου 130
  χιλιομέτρων, ο ί Γιρμανοί πιεζόμενοι
  υπό των Άμερικανών άποσΰρονται
  είςνξας θέσεις.
  — Τό Υπουργείον άεροπορί-
  ας των Ήνωμένων Πολιτειών
  αγγέλλει ότι μόνη ή άμερικανι-
  κη άεροπορία έρριψε έντός ε¬
  νός έτους κατά τής Γερμανίας
  600.000 τόννους βομβών.
  Δι1 ετέρου ανακοινωθέντος
  αγγέλλει ότι κατά τό ώς άνω
  χρονικόν διάστημα ή Άμερικα-
  νική άεροποοία κατέρριψε είς
  άερομαχίας υπεράνω των γερ-
  μανικών εδαφών 15.310 γερμα-
  νικά άεροπλάνα.
  —32 βομβαρδιστικά τύπου Λάγκα·
  στερ έβομβάρδισαν τό Γερμ. θωρη-
  κτόν μάχης Τίρπιτς μέ βόμβας 6 τόν
  νων είς τό Φιόρδ Τρόμζο τΛς Νορ·
  βηγίας.
  —Ή 3η Άμερικανική Στρατιά διέ·
  βη τόν Μοζέλα καΐ προελαυνει πρός
  Μέτς.
  —Ν. Α. τής Βουδαπέστης ό Στρα-
  τάρχης Μαλινόφσκυέκέρδισεν μεγά¬
  λην μάχην ώστε τό 1)2 των προασπι
  όντων την Βουδαπέστην δυνάμ"εων
  νά άπηλεΐται μέ κύκλωσιν.
  —Είς Ν. Γιουγκοσλαυίαν δυνά¬
  μεις τοϋ Στρατάρχου Τΐτο τΐλησιά·
  ζουν άπό 3 πλευράς τα Σκόπια, τό
  μόνο μέρος διαφυγής των Γερμανίαν
  άπό την Αλβανίαν,
  '*»