91010

Αριθμός τεύχους

236

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

10/9/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι Χαρας σ* αυτόν, πού ηρΐν μέ Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, ιτρολάβη νά ιχεΐ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  £Ξ£ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΧεΐΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐοοθον**·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 3 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 5ος—Άρ. Φύλ· 23&-Δρχ 10
  Μέ την άγορά, άπό ΈΛβετούς, τοϋ έργοβταβίου Γραφικών Τεχνών Γραμματικάκη
  Η 1η Κ Α ΘΟ ΛΙΚΗ ΟΙ Κ Ο Ν ΟΜΙΚ Η &ΙΕ-ΙΥΣΗ
  ΞΕΝΟΝ ΟΠΧΒΡΗΜΑΤΜΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΑΕΗ)
  Τό 8Οο)ο παίρνουυ οί ξέυοι καί τό 2Οο)ο έξάδεΛφος χουντικοϋ ύπουργοϋ
  - Ό Γραμματικάκης τό
  δάνειο 16 έκατομ. όπό
  • Είχε δώσει μόνον
  είχε ηαρει με
  τή Δικτατορία
  3 εκατομμύρια
  - Τό άκμεταλλεύτηκε μάχρι σήμερα καί
  πήρε τώρα και 3 εκατομμύρια δραχμάς
  • Σοβαράς άπιπτώσεις στούς μικρομε-
  σαίους άπιχειρηματίες όλης τής Κρήτης.
  Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ καθολική διείσδυση ξένου
  κεφαλαίου στήν Κρήτη καΐ συγκεκριμένα στό Ήρά-
  κλειθ/ πραγματοιποιήθηικε πρό 20 ημερών μέ την άγο
  ραπωληοία τοΰ έργοστασίου γραφικών τεχνών Γραμ-
  ματικάκη, πού βρίσκεται στήν Βιομηχανική Περιο-
  χή.
  ΣΥΓΤΚΕιΚΡΙιΜίΕΝΑ τό παραιπάνω έργοστάσιο παραγω-
  γης καί όκτυπώσεως διά τοΰ συστήματος "Οφφσετ,
  πουλήθηκε άπό την Α·Ε· «Γραφικαϊ Τέχναι Κρήτης»,
  (πρόεδρος της ό υίός Γραμματικάκηι, Κων)νος, σέ
  Έλβετούς έπΐχειρηματίες οί οποίες έχουν συρτπηξει
  εταιρίαι μέ τόν "Ελληνα φαρμακοβιομήχανο κ. Χρή-
  στο Ζουρνατζή, έξάδελφο τοΰ έπ4 δΐκτατορίας Ίωαν-
  νίδιη, γνιοστοΰ άιΐΐό την τΐερίπτωση Πολυίΐεχνείου Ύ-
  σρυΐϊουργοΰ Τύπου τής έοτοχης·
  ΟΙ ΕΛΒΕΓΓΟΙ έπιχειρηματίες £χουν τό 80ο)ο των
  μετοχών καΐ ό κ. Χρηοτος Ζουρνατζής τό 20ο)ο πρδ-
  Υμα πού σημαίνει δτι τό παραπάνω έργοστάοπο, μονα-
  διχό στήν Κρήίτη ατό είδος τού κι δνα άπιό τα καλυτέ¬
  ρα τής χώρας ή"ρθε στά χέρια τοΰ ξένοι> διεθνοθς κε-
  (ραλαίου.
  Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
  ΚΑΙ Ο ΚΑΝΤΑΦΙ
  ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ
  ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  "Οπως άνακοινώθηκε
  ττροχθές, ό Καντάψι κάλε-
  σβ τόν Καραμανλή νά επί
  οκεφθεΐ έπίσηίμα την Λι-
  Ούηι καϊ ό τελευταϊος άπο
  δέχτηκε την πρόσκληση-
  Στΐς ενδιαφερούσης συ-
  νομιλίες τους θά συζητή-
  σουν καϊ γιά την Κρήίτη εί-
  δικώτερα (Βάσεις, έπενδυ-
  σεις κ.ίί·)·
  ΑΖΙΖΕΙ νά σημειωβεΐ ότι τό ερ-
  γοστάσιο αυτό ήταν μιά προ-
  σφορά τής Χούντταις Πατταδό-
  πουλου στόν Αριοτοτέλη Γραμ
  ματικάκη, γιά τίς υπηρβσϊες
  πού πρόσφερε ο τελευταϊος μέ
  σω τής εφημερίδας τού «Μεσό
  γειος» οτή Δικτατορία.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ αιιτό είχε δή
  μιουργηθεϊ μέ χρήματα τής ΕΤ
  ΒΑ μέ ένα δάνειο τοϋ 1973 τό
  οποϊο ανήρχετο, γύ,ρω στά 16
  ίκατομμύρια δραχμές, ποσόν
  -ού μέ τούς τόκους κ.λπ. ιϊχε
  ψτάσει ήδη στά 23 εκατομμύ-
  ρια δραχμές, πού χρωοτούσε η
  εταιρεία Γραμματικάκη (Γραφι-
  κέ< Τέχνες Κρήτης) στήν ΕΤΒΑ. ΑΠΟ τό ποσόν αυ,τό οί Γραμμα τικάκηδες εΐχαν δώσει μόνο πε- ρίπου 3 εκατομμύρκι(Ι) τσι τό υπόλοιπο τού χρέους τους 20 περίπου εκατομμύρια δραχ¬ μές ανέλαβον νά καταβάλουν στήν ΕΤΒΑ οί νέοι αγοραστάς, οί οποίον πέραν αυτών έδωσαν «αί στούς πωλητές Γραμματικά- κηδες 3 εκατομμύρια δραχμϊςΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ υπογραφή» πρό 20ημέρου, αναμένεται δέ νά δή μοσιευθιί εντός των ημερών στήν εφημερίδα τής Κυβερνή¬ σεως. ΗΔΗ στό έργοστάσιο έχουν εγ κατασταθεϊ ένας Ελβετός τεχνι κός πού ενημερώνεται γύρω α πό τα μηχανήμστα καϊ τό τεχνι κό προσωπικό τής εταιρείαι Γραμματικάκη καϊ ενός Έλλη¬ νας, εκπράσωπος τού κ. Ζουρ- νατζή, ο οποίος έχει αναλάβει τό διοικητικό μέρος. ΣΥΜΦΩΜΑ μέ όσα μάς «ϊπε ο τε λευταϊος, τό έργοστάσιο θά χρησιμοποιηθεϊ γιά την εκτϋπνι ση των εντυττων τής Φαρμα- κευτιχήί Εταιρείαι τού Κ. Ζουρ νατζή οτήν οποϊα μετεχουν και ο. ξ«νο., αλλά βά ετιεκταβε, ν* "ά*" καί άλλες τυπογραφικέί εργασίες τρίτων πελατών. ΑΥΤΟ σημαίνει ότι μέ τίς δυνο- τότιντες πού έχει τό έργοστά¬ σιο, οί οποίες φυσικά θά αυξη- θούν μέ τή διΐϊσδυση των ξέ νυν, όλες οί τυπογραφικές δου λειές τής Κρήτης είναΊ δυνατόν νά μονοπωληθούν από τό πά- ών τού νησιού μας. στημα δυό περίπου μηνών προ ραττάνω έργοστάσιο, πράγμα ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕ ότι τό παρα κειμένου νά τό αγοράσει, ο ό- φυσικά πού θά αττοβεί σέ βά- πάνω έργοστάσιο, πάλι μέσω μιλος Βαρδινογιάννη, μέ θεμα- ρος των ομοειδών μικρομεσαί- τής ΕΤΒΑ, τό είχε στά χέρια τοφυλακα τόν κ. Εμμ. Δουλγερά ών τυπογραφικήν εττιχειρήσι- τού δοιαμαστικάί, επί ένα δή · ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4 Ο Ο.Φ.Η. ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ - ΚΥΡΙΑΙ - ΤΟΥ ΓΗΠΕΑΟΥ Αίματηρά έπεισόδια άπειλουνται στο αόρια νό γκρέμισμα τού τοί χου ΔΥΟ ΦΗΦΟΑΕΛΤΙΛ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΈΧΝΙΚΟΥ Ο Ο.Φ.Η. βιρίισκ€.ται αυτές τίς μέιρες ιστό επ«κενττιρο των δη- ιμοσίων συήητήισεων πού γίνον τα ι στήν περιοχή Ηρακλείου. ΔΥΟ βασικά γεγονότα «ίναΊ οί αφορμές των συζητήοεων: Πρώττο· ηι διαμάιχη τού ΟΦΗ μέ τόν Δήιμο «οαΐ δεύΐτερο οί σημε- ρινές αρχαιιρεσίίς γιό την ανά- δειξη νέας διοί,κησης στο Ερα- σιτεχνικό, από τ,ήν οττοία 5 σύιμ βοωλοι θά πάνε σάν εκιπρόσω- ποί τού <ττό επαγγελμοτικό σω ιΐτατείο, την ΠΑΕ. ΤΟ πρώτο γιεγονός, η διοιμάχη μ€ τάν Δήμο Ηρακλείου, σε απο τό ότι ο τελευταϊοςαπο φαΐσισε πρόσφατο τό γκρφι- ισμα τού γνωοτού τοιχου τού γηΐΓτεδου, προκειιμενου νά^ κατα- ιθτούν δυνατέ< οί εργασίες απο- χέτευιοης των γύιρω οπιτιών. Τό θιειμο αυτο, ευρύτατα στό από τίς δηιμοσΐιεύσεις £ιπί>-
  στολιών στόν κοθημεριΐνό Τύπο,
  έχει χωρισει αυτή τή στιγμή μιά
  ρεγάλη μεριδα τού Ηρακλείου
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Μέ ανταπαντήση των Κομμουνιστών οτόν Δήμαρχο:
  ΑΠ0Κ0ΡΥΦΟΘΗΚΕ Η ΡΗΞΗ
  ΜΕΤΑΞΥ Κ.Κ.Ε. -ΚΑΡΕΛΛΗ
  Μέ ανταπαντήση τού ΚΚΕ
  Ηρακλείου, πρός τόν Δήμαρχο
  κ. Καρέλλη, ο οποίος είχε απαν¬
  τήσει στίς κατηγορίες των Κομ
  μουνιστών ότι συμμετείχε στίς
  «γιορτές τού μίσους» πού κα-
  θιέρωσε η Χούντα, οποκορυφώ
  θηκε η ρήξη μεταξύ ΚΚΕ καϊ
  Καρέλλη.
  Τό γεγονός είναι ιδιαίτερης
  σημασίαν, πρώτον διότι ο Κα-
  ρέλλης βγήκε Δήμορχος Ηρα¬
  κλείου γιά δεύτιρη φορά μέ τή
  Μέθοδος... μετά διδασκάλου
  γιά τούς πραξικοπηματΐες τής 21.4.67
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙΠΟΠΙΤΙΚΗ
  Γού δημοσιογράφου ΒΑΓΓΕΑΗ ΧΑΤΖΑΚΗ
  2ο (Τελευταϊο)
  Στενά συνδεώεμίνος μέ τόν
  «ετταιγγελματισμό» είναι κοί ο
  συντηρητιομός πού διακρίνει
  τους αξιωματικους.
  Τό ΣΕΑ εμφανϊζεται πάντο-
  τε σάν στήιριγιμα και στοιχεϊο
  τού κατεστηιμενου. Με εξαιρε-
  ση την επανάιστασ'η τού 21,
  ηοώ η οτρατιωτική ηγεσΐα η-
  ταν στό μίγαλύτ&ρο μέρος της
  στενά δ&μένη μέ τό Λαό καί με
  χρι τό 1909 ττοι} δέν διαλύθη-
  καν ολότελα αύτοι οί δεσμοϊ.
  Στόν τομία αυτόν τής κοινωνι
  κο — πολιτικήν τοΓτοθετΐιηοης
  των Ελλήνων αξιωματικών, υ-
  πάρχουν τρείς ηιμερομηνίες —
  ύροσημα:
  ΤΛ 1821. το 1909, τό 1943.
  Το 1821 η ΣΕΑ σχηματισθή
  κε οπό λαΥκυς αγωνιοτες καί
  ϋχε χαροττή,ρα ΐτροοδευτιικό.
  Αυτο έγινε γιατί οί ογωνιστές
  δεν ττροερχονταν οπό τούς αρι
  στο«ράτες τού Φαναριού ή τίς
  θΗκονένειες των Κοτζαμπάση-
  δων, ολλά α·πο τούς κολλίγους
  τούς φτωχους καί τούς κυνηγη
  μένΌυς, από τούς κλεφτες καί
  τούς αοματωλοιϊς.
  Σάν μίρος λοιαόν τού Λαού
  τό Σ.ΕΑ εκφράζει την επιθυμία·
  τού γιά ίλ&υθφΐο, γιά κοινωνι-
  «ή ιοοτητα. γιο οιικονομική δι
  κακοσυνη. Αυτός ήταν και ο λο
  γο< πού οί στρατιωτικόν τής ε- ποχης εκεινης ήρθονί σέ αντίθε οη μέ την ηολ.τι«ή πΥ^σιο πού ιέκφραζε τό πνίύιμα τού κατε- στηΐμένου και πού συνέχί α έστηνε άπειρες παγίδες γιά νά α (ποπροσανατολΐισει τό Λαό από τϊ< βαισικές τού επιδιώζεις. Τό 1909 τό ΣΕΑ βοηθά στήν εγκαθιδρύθη τής αοτιικής δημο κραΓτιας και γιίνεται καί εξόρτη- μο της. Στήν Κατοχή,, στή διάΌκεια τής Αντιοτασιης, γινίται μιά πιροσπάθεια δηιμιουργίας Σχο λής Αξιωματικών τού ΕΛΑΖ μέ έντονη λαΊ'ικο — πολιτική εκ- παϊδευση. Οί αξιωματικοϊ εκεϊ- νοι δεν εχουν ιδιαϊτερη ταξικη δο·μή, αλλά αποτελούν μέρος τού Λοού καιΐ αγωνΐιζονται μαζί τού για τα συιμφιεροντά ταυ. Με το τελοςτού πολέμου η προ σπα&εια ουτή ϊισβησε. Τό στοιχ·είο τού συντηρητι- κσιμού είνοι κοινό γνώρισμα ο- λων των «ΕττανγεΛματικών» στρατύν. Κάνουμί αντιδιαστο λή απο τούς «επαναστατικούς» στρατούς ποά δημιουργοϋνται στήν πορεία μιάς &πανάιστασης ή συγκροτοιύνται μετεπαναστα τιικά. Αύτοι βοηθούν αρχικά στήν πρόοδο, αΛΑά μέ την πάροδο τού χρόνου πούουν νά ποϊ- ζουν επανσοτοτικο ρόλο, συν- ταυτίζονται μϊ τό σώμ<* των αζιωματιικών, συντα'υτϊζονται με το νίοδημιούιργητο <α- τ&οτημένοι. 'Εχε·» συμ- βει όμως πολλές φορές, Στρα- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελΙΒα * βοηθεία των Κομμουνιστών καί δεύτερον διότι η διαμάχη αυτή άρχισε ήδη νά μεταφέρε- ται καί μέσα στό Δημοτικό Συμ 'βούλιο, ο Πρόίδρος τού οποϊ- ου, καϊ ικανός αριθμός Συμ¬ βούλιον ανήκουν οτό ΚΚΕ. Γιά άλλη μιά φορά φάνηκαν έτσι πάλι οί αντικομμουνιστικές θέσεις τού κ. Καρέλλη, ο οποί¬ ος μέ τή συμμεττοχή τού στίς γιορτές τού μίσους πού καθιέ- ρωσε η Χούντα, ήρθε σέ ρήξη «αί μέ τίς θέσεις τού ΠΑΣΟΚ, <στό οποίο υποτίθεται ότι ανή- κει. ' Ο κ. Καρέλλης μάς έστειλε ττροχθές ιπιστολή μέ συνημμε- νη την απαντήση τού στό ΚΚΕ καί μάς παρακαλεί γιά τή δημο σίευσή της. Δέν μπορούμε ό- μως δεοντολογικά νά τή δημο- οιεύσωμε, αφού δέν δημοσιεύ- σαμε, αλλά απλώς πληροφορια κά σημειώσαμε, την επιστολή ΚΚΕ κατά Καρέλλη. Στήν αντα- παντητική τού επιστολή ο κ. Καρέλλης υποστηρίζει ότι η γι ορτή πού πηγε ήταν αφκρωμέ- νη στίς Ένοπλες Δυνάμεις καϊ συνιστά στο ΚΚΕ νά οταματή- σει νά χαρακτηρίζει οποίον δέν ανήκει στίς τάξεις τού σάν «φα νατικό αντικομμιουνιστή», «αν τιδημοκράτη», ή καί «φασϊ- οτα». Στήν προχθεσινή απαντήση τού τό ΚΚΕ επιμένει ότι οί «γι¬ ορτές» σκοποϋν οτήν αναζοπύ ρωση τής ττολιτικής μισαλλοδο- ξίας πού καλλιεργεί η Κυβέ,ρνη- οη, ότι άχι μόνο τό ΚΚΕ αλλά κι άλλες πολιτικίς δυνάμεις πού • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4 'Από τίς πρόσφατες καταγγελίες τού κ. Άλ. ΜεΊ'μαράκη Σάλλος στίς «ΜινωΊ'κές Γραμμές» Επιστολή τής τωρινής και άλλη μελών τής παληάς Διοίκησης Άπειλοΰν άδικα την' ΑΛΗΘΕΙΑ, μέ μηνύσεις ΣΑΛΛΟ δτιμιούργησε μεταξυ των άνθρώπων τής παληάς και τής νέας Διοίκησης των «Μινωι- κών Γραμμών», τό ττερασμένο μας δημοσίευμα, πού άναφερό- ταν στίς κατίχγελίες Μεϊμαρά- κη, γιά την ΰττ' αύτοθ ύποστηρι ζομέ,νη, μέ έττιστολές καί άλλσ εγγραφα, «ώττάτη» ΰψους 2 έ κατομμυρίων δολλαρίων άπτό την Οπε,ρτιμολογηση' κατα την άγορα τοί) «Άριάδνη», ΑΥΤΟ φαίνεται άπτό τίς δυο έττι στολές, τής σημερινής Διοίκη¬ σης καϊ μερικών συμβούλων της παληάς. Ή πρώτη μάλιστα μάς στάλθηκε δυό φορές. Πρώτα μέ έΐττιστολή των «Μινωικών Γ,ραμ- μών» καί την έττταύριο μέ Δικα- στικό Κλητήραϋ! ("Ετσι εΐπε άρ μόδιος τής έταιρίας, τούς συ>μ-
  βούλεψε ό νομικός σύμβουλος
  κ. Β. Χριστοφοράκης).
  ΤΙΣ έπιστολές δημοσιεύομε ττα
  ρκίκάτω, ευχαρίστως και ττροθύ
  μ»ς, γιατί, έξάλλου, είναι γντο-
  στή ή άρχή μας νά δημοσιεύ¬
  ομε ό~οιεσδητπΌτε ένυττογρα-
  φες έτπστολές καϊ έκεΐνες πού
  στρέφονται εναντίον μας,
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΩΝ ΜΙΝΩ Ι ΚΩΝ
  Η απαντητική επιστολή των
  «Μ*νωΊ'κών Γραμμών», έχο ώς
  εξής:
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Πρός την Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ενταύθα
  Παρακαλούμεν όπως δυινάμο
  ιού περϊ Τύττου Νιόμου καί εις
  τό αμΐΐσως επόμενο φύιλλο σας
  «οί στήν αυτήν θέση καί μέ τα
  ουτά στοιχεΐα δηιμοσιεύοετε την
  πα'ρουοα απάντηιθΐη τής Α.Ν.Ε.
  «ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ» οτό δη¬
  μ οσιωμα σαις οττό φύλλο σας υ π
  αριιθ,μ. 325 καιϊ ηιμκρομηίΑΐ' 3-9-
  1979 υπό τόν τίτλον «Μεσιτης
  πλοϊων (ο κ. Α. Με'ι'μαιράικης)
  γιά υπερτιιμολονηοιη τού Αριά-
  δνη» κ>αΐί σε ουνιέοοεια μ έ μεγάλο
  τϊτλο μέ κεφαλα'ίο γράμματα
  «ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΙΣ ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜιΕΣ ΠΑ ΑΠΑΤΗ ΔΥΟ Ε-
  ΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ»
  χά* μί. υπότιτλο «Αναφέριεταιι
  στήν προηιγούμενη Διοϊκηση
  γιά την «οπάτη» καίι οτήν τωρι·
  νή νιιά τη «συιγικάλυψη».
  Μέ τό παιραπάινω δημοσιευ-
  μά σα^ κα·ί μϊ τόν τ&ράοττιο τί-
  τλο στίν ιπ-ρομετωιπιίΰαι τής εφη
  μ·εριδίας σας, πού προαναφέρο-
  με, ουοιαστιικά υπιηρετειτε τούς
  σκοιπούς εκιείνωιν πού επΊζητοών
  τή δυσφήιμηοηι καιί τή βλάβη
  των ΜινωΊ'κών Γραμμών.
  Πιστείίομί νά ξέρετε ότι οί
  Μΐ'νωιικιες Γιραρμίς, σάν εταψείο
  Λα'ΐιΊκιής Βάσης, πέτυχε αηόλυτο
  ■^ Συνέχεια στή σελίδα 4
  Λιαστημικός Επιστήμονας
  τής ΝΑΣΑ στίς Άρχάνες
  "Ενας μεγαλος διααηημι
  κός επιστήμονας, βασικάς
  ουνεργάτης τής ΝΑΣΑ,
  τόν όττοΐο θεωροΰν άΐώ
  τούς πιό καλούς συνερ,γά
  τες τους οί Άμερικανοΐ,
  Κρήτη καί -έρασε τίς δια-
  κοπές τού στϊς Άρχάνες-
  Προκειται γιά τόν κ·
  Λούη ΔουνδουΑάκη, πού
  μαζί μέ τόν έπίσης διακε
  ήρθε αύτές τίς μέρες στήν κριμένο έπιστή,μονα άδελφό
  τού, &ουν άιποχτήσει διεθ
  νη προβολή.
  Άξίζει νά οτιμειωθεϊ δτι
  ό κ· Δουνδουλάικης είναι
  ό κατασκευαοτής τοΰ μέγα
  λυτέρου τηλεσκοπίου οτόν
  κόσμο·
  Ή απαντήση μας στίς άδικες απειλάς
  ΓΙΑΤΙ, ΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;
  Άπό 13 έως 27 Σεπτεμβρίου στό Τριμελές Ηρακλείου
  10 ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
  ΤΟΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΟΜΑΝΩΛΗ
  Συγκατηγορούμενοι οί: Σανουδάκης - Χαλκιαδάκης
  Απο τις 13 έιως καί τίς 27 Σε
  πτειμβριου, προσδιοριοτηκαν
  νά εκδΐικα1στούν στο Τριμελές
  Πληιμμελειοδικείο Ηρακλείου,
  10 δίικες σχετιικές μέ τα περιλάλ
  λητα «Αιπομνη'μονεύιματα· Καπί
  τάν Μηαντοαβα».
  Κατηγορούιμενοι στϊς δίκες
  αυτες είναι ο Μ-αντουβοιμανώ-
  λης, ο συγγραφέας Σανουιδά-
  κης καί ο εκδότης Χαλκιαδάκης.
  Σΐυγκεκριμέινα' οτίς 13 Σεπτεμ
  βρίου θά εκδικαιστοΰν δυό δι-
  κες, των απογόνων Κατσιά.
  —τίς 17 Σεπτ&μβ,ριίου μιά δί-
  κη, τοά Ελευθ. Σ,κουλα.
  Στϊς 20 Σεπτεμβρίου τρείς
  δί«ες, των Δραιμουντάνΐή — Κρι
  τσυτοκη — Κολλιόπης Σκου¬
  λα.
  Στίς 24 Σεπτεμβρίου τρείς δι
  κες, των Πετρακογιώργη —
  Σκουλα — Δραμουντάνη.
  Καϊ οτίς 27 Σεπτεμβρίου μιά
  δίκη, τού Γ. Σαμαρείτη.
  Στις δικες αυτές ο* τρείς κα-
  τηγορούιμεναι καλούνται νά
  αιποσείσουν τις κατηγορίες τή< συκοφαντικής δια^ τού Τύπου δυσφυήιμϊισίως, τής εζυβριθεως καί τής προσβο·λής μνήμης τε- Θνεώτος. Στίς παραπάνω δικες, πού παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέ¬ ρον 6α καταθβσουν' πά- ρα πολλαί μάρτυρες κα- τηγορίας *υρίως, αλλά, φυσι- κά, καί υπερασπισεως. Οί 3 κατηγορούμενοι οτήν πρώτη όίκη σχο ΡέΛ>μνο|
  ΑΠΟ την αναγνώση των
  έτΓΐστολών καί κυρίως τής πρώ-
  της των «Μινωικών Γραμμών»
  τΓθύ λέεΐ εύθέως δτι θά μός ύητο
  βάλλουν μηνύσΐΐς, άντιλαμδανό
  μαστε τουτο: καλά νά: μήνννωρί
  ζουν οί δνθρωτττοι γράφη (αύτό
  είναι δικοιολογημένο), αλλά νά
  μην γνωρίζουν καί αναγνώση,
  αύτό δεν τό περιμένομε.
  ΕΠ ΕΙ ΔΗ λοιττόν θέλομε νά τους
  δοηθήσομε, τούς ξαναλέμε πρίν
  προβούν σέ τέτοιες άδικαιολόγη
  τες κατά της εφημερίδας μας
  ένέργειες, νά ξοναδιαβάσουν δ-
  σα γράψαμε γιά νά δοΰν δτι
  πουθενά δέν τούς κατπγγοροΰμε
  εμείς. Απλώς άναφερόμοβτε σέ
  άδιάψευστα γεγονότα: δτι δηλ.
  τούς κατηγορεΐ άτττώ κοιρό τώρα
  εύθέως κάτττοιος κύριος "Αλεξ.
  Μεϊμαράκης.
  ΕΜΕΙΣ άντίθετα, γράφομε δισ>
  πλατα δτι δέν πιστεύομε τίς κα
  ταγγελίες, δεχόμαστε δλα τα
  οτιθμα σάν εύυπόληιπτα και τούς
  συνιστο&με νά μηνυσουν τόν κ.
  ΜεΊ'μαράκη σάν συκοφάντη,
  ΓΙΑΤΙ λοιπόν καλοί μος άνθρω
  ττοι των «Μινωικών Γτκχμμών»
  θά μάς μηνύσετε; Γιά έντυττώ-
  σεις ή άχολουθώντας τή «μόδο»
  των διώξεων κατά Μάνου Χαρή,
  ττου εΤχε άρχίσει τελευταία νά
  μή «φοριέται»;
  ΦΥΣΙΚΑ (τ6 ξέρετε έξάλλου κι
  έσεΐς ττολΰ καλά) δέν φοβόμα-
  στε τίς συνέΓττειες τής μηνύσε-
  ως, γιατί πουθενά δέν στοιχει
  οθετεΐται σέ βάρος μας άδίκη-
  μα, αλλά γιστί καλοί κσΐ εντι-
  μοι άνθρωτπΌΐ των «Μινωικών
  Γραμμών» νά μάς βάζετε σέ νέ-
  ες δικαστη,ριακές ττεριπέτειες;
  ΜΙΗΠΩΣ γιά νά μάς άνταττοδώ
  •^ Συνέχεια στή σιλιδα 4
  Μέ μιά μετοχή
  "ϊί ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΜΕΤΟΧΟΣ
  ΤΗΝ'ΜΙΝηΊΚΠΝΓΡΑΜΜΠΝ..
  Άιπό τό προχβεσινό Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου
  1979, ή εφημερίδα μας έγινε μέτοχος της Άνώ-
  νυμης Ναυτιλιακης Έταιρείας «Μινωικαΐ Γραμ¬
  μαί», άποκτώντας μιά (1) μετοχή!
  ΛΑΙΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ύπ' δψΐν τοϋ χαραχτήρα
  τής έταιρίας, πού είναι — ώς γνωστόν — λαϊκης
  ■βάσεως καί τοΰ γεγονότος δτι καϊ ό μέτοχος της
  μιδς μετοχης (δπως έρεϊς) έχει τα βαοτκά δικαι
  ώματα καΐ τοΰ μετόχου1 των τΐθλλών μετοχών, πΐ-
  στεύομε άηολυτα δτι άιποχτήσαμε ήδη τό τυιπι-
  κό δικαίωμα νά άιποχτήσωμε ατενώτερη έπαφή
  μέ την παραπάνιο έτταιρίο,' νά γνωρίσιομε άιπό
  πιό κοντά τή δράση. της καί νά προβάλλωμε κα¬
  λυτέρα τα έτατεύγιματά της, άλλά καί «παν αλ-
  λο> πού τυχόν συμβαίνει στά έσωτερικά της.
  ΚΑΙ μιά γκ>0 οί ύπεύθυνοι τής έταιρίας δέν οτρό-
  λαβον νά μάς καλοσωρίσουν, τούς λέμε εμείς
  πρώτοι τό «καλώς σάς βρήκαμε>·
  Μ· Χ.
  « Μ 2ΕΛ1ΔΑ 4η Μ ΝΗ Ιϋ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χαρας
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ι
  ι
  ι
  ι
  3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ■
  α>ραξουν οιαλ'λοι____
  προλαρη να πέι εοεω κ πι ι
  ουλλαΡπ
  Μιά νέα έπιτυχής αρχαιολογικη ανασκαφή
  ΤΟ ΖΕΥΓΟΣΓιάυυπς-"ΕφπΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
  ΒΡΗΚΕ ΜΙΝΐιΤΚΟ ΙΕΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ
  Άνατρέπονται πολλό κρατούντα μέχρι σήμερα
  Νότια τού Ηρακλείου Κρή¬
  της είναι τό βουνό Γιούιχτας.
  Ο Γιούχτας όπως φαίνεται αοό
  τό Ηράκλειο, μοιάζει μ έ ένα πε
  λώριο κεφάλι ανδρός, ξοπλωμε
  νού ανάσκελα. Τό «εφάλι αυτό
  όλοι οί Κρητικοί τό ξέρουν σάν
  τό .κεφάλι τού Δία.
  Τό κεφάλι τού Δίο βρίσκεται
  στήν αγροτική (περιφέρειο1 τής
  Κωμσπολης Αρχανών Ηρακλείου
  Στίς Αρχάνες, τώρα καί 15
  χρόνισ, ο αρχαιολόγος Γιάννης
  Σακελαράκης χαιί η γυναίικα τού
  'Εφη έχουν κάνει σημαντικάς σ
  νασκαφές, μέ πολλά «αί σπου-
  δαϊα ευρήματα.
  Τούτο τό «αλοκαιρι ο Γιόν-
  Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑ
  ΤΙΙ "ΜΙΝΟΊΚΕΙ ΓΡΑΜΜΕΣ,
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  αφή-σουν τούς άμεσα θινόμε-
  νους «εν ηρεμία».
  Τα ονόματα στά οποία συγ
  κεκριμένα αφήνει τις κατηγορί-
  ες τού γιά την «κομπίνα» ο κ.
  ΜεΎμαράκης, είναι μεταξύ άλ-
  λων τα εξής:
  Γ. Γιαλυτόκης, Κ. Γαλυφιανά
  κης, Γ. Μαραγκάκης, Δ. Χαλκια
  δακης, Ι. Ανδρουλάκης, Φωτεί
  νάκης, Ερμογένης, Δρούζας,
  Παπάζογλου, Μογκλιβέρας,
  Δρακοντϊδης, τό ττροη|ούμενο
  Δ.Σ. των ΜινωΊ'κών Γραμμών
  και' ο κ. Κ. Κληρονόμον στόν ο
  ποίο ο κ. ΜεΎμαράκης τονίζει,
  ότι δέν έχει δικαίωμα νά συγκα
  λείψει την εκ τής υπερτιμολογή
  σεω< προκύφασα αυτή οπάτη, γιά την οποία (λόγω απραξίας τού δικηγόρου τού κ. Αλ. Παπά δάκη) λέει ότι θά καταφύγει προσωπικόν ο υιός στόν κ. Εί σαγγελέα Ηρακλείου. Εμείς ήδη ενημερώσαμε τίς «ΜινωΤκές Γραμμές» γιά τίς κα ταγγελίες ΜεΓμαράκη στίς οποί ες τονίσαμε καί τό υπ' αυτού υ ποστηριζόμενο παράπονο — ι- ρώτημα: γιατί δέν τού ατταν- τούν ευθέως καί ήδη φΐρνοντας τό θέμα στό φώς τής δημοσιό- τητας, αποσκοπούμε από τής πλευράς μας στό ξεκαθάρισμά τού, γιατί είναι ατταράδεχτο νά σπηλώνονται πρόσωπα πού δια χειρίοτηκαν λεφτά μης εταφί- ας λαΤκής βόσης καί νά μένουν όχι μόνον ατιμώρητοι, αλλά ού- τε κάν νά μηνύονται, αύτοι πού τοϋς εκτοξΐύουν τόσο βαθύτα¬ τες κατηγορϊες. Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τηγορούμενος. Σχετικό μέ την παραπάνω δι- κογραφία είναι καί τό υπ' αρ. 207)27.7.79 έγγραφο τού Ελλη- νιικου Προξενείον τού Μονάχρυ, οπό τό ποιο αποδεικνύεται ότι τό Πρεξενείο αυτό απέστειλε μέ τό υπ' αριθ. 115)7.5.79 εγγρα- φό τού, φακελλο στό Υπουργείο Γεωργίας, «σχετικά μέ φορτία σταφυλιών, με φορτωτή Α)φοί Χατζοπουλοΐ, περιόδου 1978, πού ενώ είχαν α.ρχικό προορκτ- μό την Αγγλία, διετέθησαν τε- λικά στίς αγορές τής Διυτικής Ευ ρώιπης». Συγκατηγοροώμενος στην πά ρ-α.πάνω υπαθεση τού κ. Πασχα λη Χατζαπουλου, είναι ο αδελ- φός τού Δρόσος. Σημειώναμε ότι τό ίδιο πρό- σωπο, (ο κ. Πασχάλης Χατζό- πουλος), είναι κατηγορούιμενος σέ δικη πού θά διεξαχθΐΐ στίς 17 Σεπτεμρρϊου στό Ηρόκλειο, γιά δωροδοκϊα τού γεωπόνου κ·. Μαρκάκη, τή γνωιστή υττόθΐση πού αποικάλυψε πρό δύο χρό- νων η εφημερίδα μας. Ωστόσο, εντός τής εβδομά¬ δος αναμένετοι από τόν αακούν τα χρέη προ'Γστομϊνου τής Ει- σαγγελιας Ηραικλείου κ. Βα.ρέλ- λη, ο χαραχτηρισμός σέ βαθμό κακουργήιμαιτος, «αί ( παραπομ πή οτόν Αναικριτή τής άλλης υ- πόθεσης πού αναφέραμε αρχι- κα, (απιστιας καί απάτης εκα^ τομμυριων), γιά την οποία υ- πάρχει και' πφϊιπτωση προψυλά ικισης τού *. Χατζόπουλου. ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΥΠΟΔΙ ΕΥΘΥΝίΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή 'Ελληνική Τράττεζοι Βιομηχανικής ΆνατΓτύξεως Α.Ε. Διακηρύττει δτι: 'Εκτίθεται σέ Δημόσιο 'Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέ σφραγισμένες ττροσφορές μέ τό σύστημτχ των επί μέροι/ς ποσοστών έκτΓτώσεως, σνμφωνα μέ τό άρθρο 10 τού Π.Δ, 475)76, ή εκτελέση τοθ εργου «Κα- τασκευή Κτιρίων Γραφείων και 'Εκθετηρίου1 στό Κέντρο Εξυπηρετήσεως ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑ¬ ΚΛΕΙΟΥ» προϋττολογισμοθ μελέτης 30.000.000 δρχ. Στό διαγωνισμό θά γίνουν δεκτές ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Έργολητΐττών Δημοσίων "Εργ&>ν γιά έργσ οίκοδομικά Β'
  τάξεως καί &νω μετ" 'Εργολτρττώιν Δ.Ε. γιά έργο ήλεκτρο
  μηχανολογικά Β' τάξεως καί δνω σύμφωνα μέ τίς διατά
  ξεις τού Ν.Δ. 271)76, τοΰ Ν. 689)77, τού Π.Δ. 901)
  78 καϊ της 'Λττοφάσεως Ε.Δ. 2α)01)2Π) Φ.Ν.)252)29.
  11 .78 τού κ. Ύττουιργού Δημοσίων "Έργ»ν, καθώς κσΐ
  ΊΕταιρεΐες Ε' ΤΑΞΕΩΣ γιά ίργα άνοκτι^κροτήσεως.
  Ό διαγωνισμός θα διεξαχθεϊ συγχρόνως στήν Αθηνά
  και στό Ήράκλειο την Μη Σεπτεμδρίοι» 19^79 ήμέρα Τρί-
  τη και ώρα 10η π.μ. (ώραι λήξεως έπτιδόσεως προσφο-
  ρών) στήν Άβήνσ στά επί τής όδοΰ 'Αμερικης 6 Γρα-
  φεΐα τής ΔιευΐΕ^νσεως Βιομτιχανικών Περιοχών τής «Ε.Τ.
  Β.Α.» Α.Ε. 6ος δροφος) καΐ στό Ήράχλειο στό 'Υττο-
  κατάστημα τής «Ε.Τ.Β.Α.» Α. Ε_ όδός Δικαιοσύνης άρ.
  55.
  Γιά νά γίνει δεκτή ή προσφορά κάθΕ διαγωνιζομένης
  λ Κοινοττραξίας η Εταιρείος πρέττει να ύττοβληθεΐ, έπτΐ ποι-
  νή άποκλεισμοθ, σύμφωνα μέ τα άναφερόμενα στό 5ρ-
  θρο 9 τής Διακηρύξεως.
  Ή έγγύηση συμμετοχής στό διαγωνισμό όρίζεται σέ
  μ δρχ. 6ΟΟ.ΟΟΟ.
  Γιό κάθε φύσεως πληροφορίαι, χορηγήση έντυττου
  ττροσφοράς καί τευχών δημοττρατήσεως οί ένδιαφερόμε-
  νοι πρέπει νά άπεκθύνονται αυτοπροσώπως ή μέ έξουσιο-
  δοτημένο ττρόσω,πο στήν Διεύθυνση Βιομηχανικων Περιο-
  χών — ΎτΓοδιεύθυνση "Εργων τής «Ε.Τ.Β.Α.> Α.Ε.
  Άμερικης 6 (5ος δροφος) τηλ. 3230.771 και 3237,381
  έσ. 523 στήν Άθήνα καί στό Ύποκατοχττημα ΗΡΑΚΛΕΙ¬
  ΟΥ τής «Ε.Τ.Β.Α.» Α.Ε. τηλ. 221.923 κσΒ' δλε,ς τις
  έργάσιμες ήμέρες καί ώρες.
  Διεικρινίζεται δτι τεύχη χορηγηθέντα γιά τόν ά—ο-
  τυχόντα διαγωνισμό τής 21)8)79 Ισχθουν καί γιά τόν
  παρόντα.
  ΑΘΗΝΑ, 27 Αύγούσιγοι; 1979
  ΑΠΟ ΤΗΝ
  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΟΣ Α.Ε.
  νης Σαικελαρακης «αι οί συνερ-
  γατες τού, έκαιναν ·ίσως την ση
  μαντικότερη αναικάλυψη, που
  εχει γίνει μεχρι σηιμερα. Ανακά
  λυψαν στο Γιούχτα, στήν θέση
  Ανεμοαπηλια Μ.νιωικό Ιερό χρο
  νολογιικής τοιποθέτησης 1700—
  1600 π.Χ. οπου γινονταν αν
  θρωποθυσιες. Τούτο συμπεραί-
  νεται από την ανευ,ρεση τεσσά-
  ρων ανθρωπινων σκελετών εκ
  των οποίων ο ίνας πανω στο
  βωμό ικαϋ' με ιένα χάλκινο μαχαι
  ρι στό οτήβοςιμήικαυς 40 εκατο
  στών. Επίσης εκ τού γεγονότος
  ότι τό κτί,ριο ήταν ασύλλητο
  «οί η ανεύρεση κάτω από τα ε-
  ρείπιά τοω πολύ μεγάλου αρι-
  θμού (ιπάνω από 450) πύθων,
  χαλχίνων αντικεΐιμένΐων, ανγεί-
  ων, μιας σπάνιας σφιραγίδας αι-
  πό Αχάτη «αι ενός σιδερϊνιου
  δακτυλιδιού πιθανάττατα σφρα-
  γιστικού. Τα ευρήματα στόν
  χώρο αυτό ήταν όλα στήν θε
  ση τής καθημερινήν τσυς χρή-
  σης διότι η ικαταοτροφή τού
  κτιρίου συνετελέσθιη ακαριαία
  κατά πασά πιθανότητα1 από έ¬
  να σεισιμό πολύ μεγάλην ισχύος.
  Η πάρα πολύ μεγάλη σημα-
  σια τής ανακαλύψεως τού κ. Σα
  κελαρά*η ιέγικειται στό όιτι η
  ανεύρεση θυσιαστηριίου ανθρώ
  πων, ανατρέπίΐ πόρα πολλά α¬
  πό τα ήδη γνωσττά στόν αρ-
  χαιολογΐ'κό χώρο.
  Γιά τίς «νιορτές τού μίσους»
  ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΑΡ€ΛΛΗ
  Μέ ανακοινώση τού, τής 30)
  8)79, τό Γραφείο τής Επιτροτ
  πής Πόλης Ηρακλείου τού ΚΚΕ
  χαιραχτηρϊιζει σάν αισυρβφαοτη
  ιμϊ τίς δημοκρατίας παραοόσεις
  τού τάπου «αί τή δηιμοκρατική
  εντολή τού Ηρα'κλειώτκου Λα-
  ού, την παρουοία κα>ί καταθέση
  στεφάνου από τόν Δήμαρχο κ.
  Καρέλλη, στίς «γιορτές μίσουο»
  πού καθΐιέρωσί, ώς γνωστόν, η
  Χούντα.
  ΤΗΣ ΑΑΑΑΞΑΝ
  ΤΑ ΦΕΡΕΤΡΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  παράδεχτα), πετάχίτη.κε στό δρό
  μο. 'Ετσι, η υπόβεση πήρε έχτα
  ση ικαί η περιΐτττιωση άρχισε νά
  γιίνεται αντικειμενο συζητήσεων
  εκ μΐ,ρους των περιοίικων, από
  τούς οποιους καί την πΛηροφο-
  ρηθήικαμε.
  βασΐικός μάρτυρα< στήν εξέ λιξη τής παραπάνω περίπτωθης, θά είναι ο κ. Γαλανός, από τό ιμπα«άλι.κο τού οποίου έγινε τό τηλεφώνημα στό Γραφείο Μαρ κουλόικη. Άς ελπίσωμε ότι η υποθεση δέν θά φτάσει στό Δικαστήριο, γιατί οί Διχαοτές θό... δοσκο- λευτούν αντιμετωιπίζοντας πε- ρί,πτωση άχι «πλάνης περί την τουτόΐτητα τού προσώπου», αλ λά «περί την ταιυτότητο τού ...Γραφείου Κηδειών». ΠΕιΛΙΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Πέθανε στίς 16 Αύγούστου ^στό ΉράκΙλειο ή σεμνή καΐ ένά ρετηι οίκοδέσττοινα Γεωργία Φού καράκη· (τό γένος Χαριτακη) σί ήλικία 74 χρόνων. Ή Γεωργία Φουκαράκη,, -ου γεννήθηκε στό Ξενιάκο Πεδιά¬ δος, κατοικοΰσε στήν "Εμπαρο, δττου εΐχε τταντρευτεΐ τόν ταχυ- δρομικό ύπάλληλο κ. Γεώργιο Φουκαράκη. Σ' δλο τό διαστημα της ζω¬ ής της ή άξέχαστη Γεωργία (ττρώτη θεία τού διευθυντη τής εφημερίδας μας), στάθηκε μιά ό:ξια σύζυγος καΐ μάννα, πράος δέ χαρακτήρος καί καλός δττως ήταν, άγο—ηθηικε καΐ έκτιμήρ θηκε άπό δλους τούς κατοίκους τής περιοχής Έμπάρου. Κατά την κηδεία της στήν "Ε μτταρο, ή κοινωνία τής ττεριοχής <μέ την άβιρόα συμμετοχή της και τίς έκδηλώσεις λύττης γιά τό χαμό της, ο—έδειξε την άγά ■πή. καί την έχτίμηση πού έτρε- φε πρός τή Γεωργία Φουκαράκη, τή γυναίκα πού μέ τό μόνιμο χά μόγελο της καΐ την καλωσύνη τής δδολης ψυχής της εΤχε κερ δίσει τή συμττάθεια καΐ τά αΙ- σθή,ματα των συγγενών των ψίλων και γενικά δλων των κα- τοίκων τής περιοχής Έμ—άρου. Στόν άπαρηΐΥΟρηπΌ σύντρο- <ρο τής ζωής της Γεώργιο Φού καράκη καΐ στϊς κόρες της Μα¬ ρίκα καΐ Έφη, οί σι/γγενεΐς, Ο1 φίλοι καί οί συνεργάτες της «Αληθείας» εύχόμαστε καλή ύ- ττομονή στόν ττόνο ττού τΓροκάλε;- σε ό χαμός τής άείιμνηστης θεί¬ ας Γεωργίας. ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ Κηδεύτηκε στίς 31 Αύγού¬ στου στό Ήράκλειο, δττον κα? ττέθανε την προηγούμενη ό συν- ταξιοΰχος τροπτεζικός Κωστας Κοτπδάκης, τού όττοίοι; άττό και ρό εΤχε -ροσδληθεΐ άνετΓανάρθω- τα ή ύγεία, Ό Κωστας Κοττιδάκης, γνω στός καί βαθειά έχτιμούμενος τταίλτιιός καΐ γνήσιος Ήρακλειώ- της, εΤχε ύ-η,ρετήσει την Ήρα κλειώτικη κοινωνία ά—ό τό ττό- ,στο τού στήν Τ,ράττεζα, ένώ ΤΓαράλληλα εΤχε ττροσφέρει άρ- κετά στό κοινωνικό σύνολο καί ^κυρίως στόν άθληιτικό τομέα. 'Υττήρξε, ώς γνωστόν, ενας ά- ττό τούς πιό ένθερμους καΐ αγ νούς φιλάθλους καΐ δξιος πα- ράγοντας τοΰ ΟΦΗ. 'Αξίζει νά σημειωθεΤ δτι 6 ά- λησμόνηα-ος Κοπιδάκης, ί|ταν γνωστός άκόμη καί γιά τα δτι ττολύ ταχτικά σέ νεκρώσιμες ά- κολουθίες, ά-οχαιρετοθσϊ: μέ ώ ραίους έττικήιδειους λόγους, πολλούς Ήρακλειώτες καί δτι —δυστυχώς— εκείνον ττροχθές, δέν βρέθηκε κανείς νά: τοϋ ττεΐ τό δικό τού έ—ικηβειο! Άνΐξάρτητα δμως ά—ο αύτόΙ ό Κωστας Κοττιδάκης δημιούργη- σε σέ μεγάλη μερίδβ της κοι νωνίας μας βαθειά λύτπϊ μέ τόν θάνατό τού, γιατι >ιέτήν προσφο
  ρά τού πρός αι',ττήν έττ1 τόσα
  χρόνια, εΤχε έχτιμηθεΐ καΐ άγα-
  ττηθεΐ σέ μεγσλο βαθμό.
  Στούς οίκείους καΐ συγγενεΐς
  τού. εύχόμαστε καλή παρηγο-
  ριά.
  Χ.
  Γύρωάπό τόν «Αρχιεπισκοπικό Φόνο»
  ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
  ΕΔΟΣΑΝ ΠΡΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Ένα άπόΙτά[τηλεφωναΙάνήκεΙσέ [σωφέρ τού κ. Τιμοθεου
  ΟΙ άνακρίσεις ττού &ρχισαν
  μέ ΕΙσαγγελική παραγγελία ά-
  άπτό τό τέλος τοθ ττερασμένου
  Ιουλίου, γύρω άπτό τα άττειλητι
  κά ττιλεφωνήιματα ττοϋ έγιναν
  γιά τό θέμα τοθ 'Αρχιετπσκό-
  που, σέ βάρος τοθ διευθυντη
  τής «Αληθείας», συνεχίζονται,
  ί{οη δμως £χουν προχωρησει άρ
  ^κετά.
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας
  τό βασικώτερο μέχρι στιγμής
  τΓρόσωτΓο πού συνδέεται αμεσα
  μέ τόν Άρχιεττίσκοπο κ. Τιμό-
  θεο ,αί ττά τό τηλέφωνο τοϋ
  όιττοίου έκτοξευθηκαν οί ά—εί
  λές, εΤναι Ενας ττρώην σωφέρ
  τού, άττό την έποχή ττού ή"ταν
  Μητρο—ολίτης Άρκαδίας, στήν
  Καλυδιανή.
  'Εττειδή δέν επιθυμοΰμε νά
  έπηρεάσωμε τό άνακριτικά £ρ
  γο, έττιφυλασσόμαστε γιά λε-
  πτομέρειες σέ εύθετώτερο χρό
  νο,
  'Ωστοσο, τόσο τό 'Υ-ουργείο
  Δημοσίας Τάξεως, δσο καΐ τό
  'Υπουργεΐο Δικαιοσύνης, ε*δω~
  σαν σχετικές έντολές στίς το-
  ττικές 'Αρχές Χωροφυλακής καί
  Είσαγγελίας, γιά την σέ 6ά-
  θος εξετάση της ττερηττώσεως
  των απειλών κατά τοθ Μάνου
  Χαρή, γιά τίς οποίες έντ)μερώ-
  θτκαν τταράλληλα έλληνικές καΐ
  ξένες δημοσιογραφικές Ένώ-
  σεις.
  'Εττίσης οί άρμόδιες 'Αρχές
  αϋτές ακριβώς τις μέρες έξετά
  ζουν καΐ ττρόκειται νά άποφαν-
  θοθν έττΐ τής αίτήσεως τοθ δι¬
  ευθυντη της «Αληθείας» γιά
  αποκτήση αδείας όπλοφορίας.
  Έν τώ μεταξύ συνεχίστηκαν
  οί δημοσιεύσεις «επιστολήν συ-
  μτταράστασης» ττρός τόν κ. Τι
  μόθεο σέ τοττικές εφημερίδας,
  Δυό κομμουνίστριες
  ■υπέρ τοΰ κ. Τιμοθεου
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ αΐσ&ησΐτ ττροκάλε-
  σε στό προοδευτικό κοινό, η
  θέση πού ττήραν ένυτΓΟγραφα
  δυό γυναίκες— κομμσυνίοτιριες
  —ίπτΐρ τοθ 'ΑρχιετΓΐσκόττου
  Κρήίτης κ. Τιμοθέου;, μέ άφορ-
  μή τό γνωστό θέμα τοϋ φόνοα.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά την δημοτικό
  Σύμδουλο ΊΗρακλείου καί μέλος
  τοθ ΚΚΕ δ. Άγγέλα Σμυρνάκη
  καί γιά την Δημαρχο Αρχανών
  κ. Μαρία Πλονμίδου __ ΠατΓατ
  δάκη.
  ΕΠΕΙΔΗ έχτιμούμαι τόν πολι-
  τικό χώρο ττού λένε ότι άνή-
  κουν, δέν ίητεχτεινόμαστε γιά
  την ενεργεια τους αύτη, ή ό-
  ποία είναι, όττωσδτιττοτε, άσυμ
  6ί€αστη μέ την κομματική τους
  τοποθέτηση, άλλά άττλώς την
  ύττογραμμιζομε γιά νά καταλά-
  6ει ό κόσμος ποίος (ή μάλλον
  . ..ττοιές) κοροϊδεύει ποίον!...
  Μ. Χ.
  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΠΕΡΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ζί, μέ τό παράδειγμά τού τούς
  καβοδηγούσε, μέ τούς αγωνες
  τού τούς παοαδειγμάτιζι.
  Γι ΑΥΤΟ καί εΐχε τόσο πολλούς
  φιλους, σέ όλα τα κοινωνικά
  στρώματα, σέ όλους τοϋς πολι
  τικούς χύρους, παρά τό ότι ή¬
  ταν ξεκσθαρσ τοποθετημίνος
  στά λα'Γκά στρώματα (στήν ψυ
  χή τού εΐχε ττάντα την Ξύλινη
  Τάμπια τή γειτονιά τού) καί στό
  Κόμμα τού Λαού.
  Ο ΝΙΚΟΣ Περάκης όμως δέν «χω
  ρά» σέ ένα δι>μοσιογραφικό ρε-
  πορτάζ ή σέ μιά σύντομη νεκρο
  λογία. θέλει ένα ειδικό αφιέρω-
  μα πού ελπίζομε νά τού κάνομε.
  ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ τό σινμείωμα αυ¬
  τό, ένα μόνο θίλω νά συμπλη-
  ρώσω: ο Νΐκος Περάκης, (πού
  είχα την τιμή καί την τύχη νά
  μού διορθώσει τό πρώτο μου
  δημοσιογραφικό χειρόγρσφο
  στή μαθητική μου ηλικία) θά μεί
  νει σίγουρα στίς μνήμες όλων
  μας σάν ένα φωτεινό παρόδειγμα
  ενός ολοκληρωμ<νου ανθρώπου, πού τό σύντομο έστω πίρασμά τού από τή ζωή, άφησε έντονη τή σφραγίδα τής αδιαμφισβήτη τα έντονης, ισχυρής καί πολυ- σχιδούς προσωπικότητάς τού. Άρα, είναι περιττό νά ποϋμε τό τυπικό «αιωνία η ιινήμη τού», γιατί οπωσδήποτε θά είναι Ι Μ. Χ. Μέσα στό μήνα πού πέρασε ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στό μήνα πού πέοασε (Αύ* γουοτο) «ατατεθήικανε στήν Εισανγελια Ηραικλείου πάνω από δυό χιλιάδες μηνύσειςΙ Ο αριθμός ιαυτός, πού ξεπέ- ρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, έχει, διικαιολογημιενα, θορυβή- σει τούς αρμοδιου.ς υπαλλήλους οί οποιοι βλόπουν, γυρίζοντας 'Κάθε χρόνο από τις διακοπές τους, να αιυξάνουν οί σπρ*ες των μηνύσεων, χωρίς όιμως νά αιιξάνονται καί οί υττάλληλοι πού είναι £.πκρορτισμ·ενοι με τή/ διεκπερακ'ωσή τους. Τό παραπάνω γεγονοις, οπο δεικνύει αυτό πού καί άλλοτε έχομε πεί, ότι δηλαδή η περιοχή Ηρακλείου είνα*ι ίξαιρετικά «δι «ομανής». Στόν ίΐαραπάνιω αριθιμό δέν περιλαμβόνοντάι οί περιπτώσεις των αυτί,παγγιέλτων υπό τού κ. Εισαγγιελέως διώξεων. !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ —ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΕ Δ)ΝΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Γννρίζομε ευχαρίστως στούς κ.κ. Μετοχους μας, πράκτορες καί τούς συναλλασσό,μενους γενικά μέ την *Ε- ταιρεία μας ότι μεταφερθήκαμε στά νέα Ιδιόκτητα γρα- φεϊα μας. Ή Διεύθυνση των νέων γρφείων είναι στήν ττρο- έκταση τής όδοΰ Άρετούσης (ττίσω άττό τό ξενοδοχεΐο ΕΣΠΕΡΙΑ). Προσωρινά θά λειτουργοϋν τα τηλέφωΜα: 224—-301 καί 224—940. Μετά την άποκατάσταση των τηλεφωνι- κων συνδέσ£»ν θά άνακοινώσωμε τίς νεες τηλεψωνικές γραμμί<;. ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ Άπό τόν Μάνο Χαρή ΤΟ 'ΤΕΑΕΥΤΑΙΟ ιΊΝΤΙΟ, Καί ένα ποίηματοϋ Γ.Νικολάου(Νώντα) 'Αξέχαοτε Σύντ,ροφε των πραγρατΐκών Κομμου- νιστών, Γ ν ή σ ιε Συναγωνιστή τό>ν προοδευτικων άν
  θρώπων, καΐ Σπύνιε Φίλε, Νίκο Περάκις
  Έγώ/ δ,τι εϊχα νά σοΰ ηω άποχαιρβτώντας σε, σοθ
  τότχα μέ λίγα λόγια, στίς 6 Αύγουστον 1979, στό Κρε-
  ματόριο τής Μόσχας- δπου παραβρέΐθηκα στήν τελετή
  της κηδείας Σου, καΐ τής άποτέψρωσης της σωροΰ
  σου, μετά από έντολή τής γυναίκας Σου καΐ μερικών
  Φίλων άπέ» τό Ήράκλειο, έκτελώντας έτσι μιά δύ-
  σκολη, θλιβερή, μά τόσο τιιμητικη γιά μενά, αποστόλη·
  "Αν σήμερα, στήν τελετή τοΰ ένταφιασιμοΰ τής
  ιέψρας Σου, έδώ στό άιγαπΐΓΐρένο Σου Ήράκλειο, ξα-
  νατιαίιρ,νω τόν λόγθ/ τό κάνιο πρώτα γιατί εΐμαι έξου-
  σιοδοτημένος νά διαβάσω ένα ποίηρα πού σοΰγραψε ό
  Γιώργος Νικολάου· ήν Νώντας, μέλος τής Κ.Ε. των Έλ
  λήνων Κομμουνιστών τής Σοβιετικής "Ενωσης καΐ
  δεύτερο γιά νά σοΰ τιω τό δικό μου «τελευΐταΐο άντίο>
  μέ δυό — μόνον δυό — ποιητικες στροφές, μιά πού μέ
  σα στ' αλλα σου χαρίομα-τα, εΐχες καΐ τό χάριοιμα τοθ
  Ποιητή.
  Νά λοιττόν τί οσύγραψε ό Νώντας Νικολάου, πού
  παραβριέθηκε κι αύτός σάν έκπρόθωπος των Καμμου-
  νιστών τής Σοβιετικής "Ενοχΐης, στήν τελετή τής κγ|-
  δείας σου στή Μόσχα:
  Άπό μικράς ξεχίνησες μέσα στί| βιοπάλη,
  μέ τίμιο Ιδρώτα γέμισες τοθ μοχθου τό σταμνΐ,
  στά γόνατα δέν κάθησες μέσ' τή σκλη,ρή την τή&λτ),
  όχούραστος παλεύοντας μέσ' την άνεμοζάλη.
  σίγουρα έσύ καθόσουνα στής ττίστης τό σκαμνί.
  Μέσα στίς στράτες της ζωής μέ ροζιασμένσ χέρια,
  διάβαινες όρθο—άτητος στής Κρήτης την άκτη,
  στείνοντας μέ τα χέρια σου τοθ αθριου τα μαδέρια
  γιά νά φωλιάσουν μέσα τους χαρά καΐ ττεριστέρια
  κι ή νιά <ωη στά έρείτπα τοΰ σκότους νά χτιστεϊ. Στό ττεριδόλι τής ζωής εριξες αθριου σττόρο κα! έγινες στήν άδικιά κατη,γορώ φωνή, μίσησες τού άχόρταγου τό βλέμμα τό αΐμοβόρο, σηκώνοντας τό λάβαρο ψηλά τό νικηφορο, νά σώσεις έσύ πάλεψες τόν κόσμο πού ττονεΐ. Μά σ' &ρ-αξε άττ' τή ζωή ό θάνατος μακριά μας, κι' δμως θά μείνεις δί~λα μας άθάνατος, όρθός μέσ' τούς δικούς μας στοχασμούς καΐ στή σεμνή καρδιά μας θε νάσαι ττάντα ζωντανός μέσα στήν αγκαλιά μας, στό μετερίζι τής ζωής άμάραντος άνθός. Γι αύτό σέ κλαΐμε σήμερα εμείς γονατιστοΐ —δπεσες Νίκο άδερφέ στόν άνισο άγώνα — μά τίς γροθιές μας σφίτ/γουμε άλυγιστοι, πιστοί, διαβαίνοντας στό δρόμο σου ττερήφανοι, όρθοί, δίνοντας ετσι τό τταρών στή μάχη τοθ αΐώνα. Καΐ τώρα τό δικό μου τελευταΐο άντίο» οί δυό ποι- η,τικές στροφές πού έγραψα μέσα στό άεροπλάνο τού γυρισμοθ, φέρνοντας έδω την τέφρΛΐ σου> μέ την ό-
  ποία έκανα συντροφιά έτύ 7 νύχτες στή Μόσχα:
  —Άτενίζοντας τούς πύργους τοθ Κρεμλίνου
  πού τά κόκκινα άστέρια τους
  δλο κι άνέβαιναν στό Αύγουστιάτικο Φεγγάρι,
  «εζησα» __ τ] όξύμωρο σχήμα__
  τίς Νύχτες τής Μόσχας
  μέ Σένα, άξέχαστε, σττάνιε Φίλε.
  —Κι αύτές τίς 7 νύχτες
  ττοϋ ζήσαμε — τί όξύμωρο σχήμα — μαζϊ,
  έσύ Νίκο νεκρός — ζωντανάς
  κ ι έγώ ζωντανός — πεθαμένος.
  κατάλαβα δ,τι δέν εΤχα νοιώσει στήν —ράξη:
  Πώς δυό θεμέλια τού ΣοσιαλισμοΟ
  —πού τόσο πιστά ύττηρέτησες —
  είναι ή Άνθρωττιά κι ή Φιλία.
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Ευθύς μετά τή"ν αναγγελία
  τοΰ βανάτου τοΰ Ν (κου Περάκη
  σττ) Μόσχα, καΐ μετά άττό έξου
  σιοδότηση τής συζύγου1 τού Ά-
  λίκης καί την σιίμφωνη γνώμη
  των στενών φιλων τού, ό διευ-
  θΐ'ντήζ τής «Άλήθειας> άττοφα-
  σίστηκε νά πάει στή Ρωσία γιά
  την τακτοποΐηση των έκεΐ δια-
  τυητώσεων καί νά μεταφέρει έ¬
  δώ την τέφρα τού.
  Πράγματι στίς 4 Αύγούστο1'
  ό Μάνος Χαρής πέταξε μέ την
  «'Αεροφλότ» στή Μόσχα μέ £ξο
  δα μιάς καλ',ς φΊλης τοΰ Νΐκου
  Περάκη.
  Συναντήθηκε μέ τόν έκττρό-
  σω— ο των 'Ελλήνων Κομμουνι¬
  στών τής Μόσχας κ. Γ. Νικολά
  ου (Νώντα) καΐ στίς 6 Αυγου¬
  στον στό Κρεματόριο της Μό¬
  σχας εγινε ή τελετή τής κηδεϊ
  άς τοΰ Περάκη καί ή όπτοτεφρω
  σηι της σοροΰ τού.
  Τόν νεκρο ά~οχαιρέτησε * δ
  κ. Νικολάου έκ μέρους των Κομ
  μουνιστών καί ό Μάνος Χαρής
  έκ μέρους των φίλων τού άπό
  τό Ήράκλειο, καταθέτοντας τού
  στέφανο ά—ό κρητική δάφνη μέ
  τά Έλληνικά χρώματα.
  δλ«ς δέ εχουν τό ΐδιο βασικό
  γνώρ,σμα: δτι άναφέροντα,
  στό £ργο τού στήν Καλυβιανη
  (λές κ ι εμείς τό άμφ,σβητησο.
  με) καί δτι κανείς άπό τούς £
  τπστολογράφους δέν αναΦέρ»..
  ται στό βασικό (ΒΑΣΙΚΟΤΑ-
  ΤΟ) σημείο ττού θίξαμε στ0
  πρώτο σχετικό δημοσίεαμά μος
  ττού άρχιζε μέτόν έττίτιτλο: <Μ& ποΰ τόν κρατούσαν οί Μο-&. νοι» στήν Στοα των οποίων ώς γνωστόν — βρέβηκε ή δν κογραφία τού «'Α κου Φόνου»! Έξ ανλλου ή άθηναϊκη έψη^. ρίδα «Νέοι Άνθρω-οι» την 6- ττοία έκδίδει τταλτίός φίλος ■„$ Τιμοθεου, ασχολήθηκε έ-ανειλη μενά γιά τό θέμα στό τελβ/ταίο δέ φύλλο της (25 Αύγουστον 1979) γράφει στήν κορφή ,ή,. ττρώτης σελίδας τό εξής σΐμιι| ωμα^ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΝΑΣ Ιεράρχης, ο Αρχκπίσ,,ο. πος Κρήτης, ίχει εγιϊρι, σαλον. Ευρίσκεται εις τό επίκεντρό» τού. Επαναλαμβάνομεν ότι δίν συζητούμεν αή τής θυσίας, θά έλθει η ώρα και* δι" αυτήν! Συζητούμεν επί τού θίμοτος ιο βιξίας. Κοί είναι, πιστεύομεν, ου σιαστιιιύτερον καί οττό τά ου- σιαστικά, προκειμένου, μο- λιστα, διά πνευματικόν ηνετη,ν, ο οποίος κατό τεκμήριον πρό™ νά φέρει την ευθύνην τής ιυοι. σθησίας καί τοϋ παραδείγμο.- το<. Κοί, επ" αυτού, ο Αρχισή σκοπος Κρήτης εωράται ακολου θών την γνωστήν μέθοδον, πού είναι αποράδκτοί καί διά τόν έσχατον κοσμικόν: Την μέδοδον τής σιωπής! Είναι σφάλμα βαρύ τατον, ότι καταφευγει εις αυ¬ τήν. Καΐ ότι ελττίζει από αυτήν. Τόν ειδοποιούμεν, μέ πνιύμα προστασίαν τού γοήτρου τού. θά αναμείνωμεν, επ' ολίγον, μή. πως καί ο Αρχιεπίσκοπον εύρη την Αλήθειαν. Κοί θά επανέλθω μέν. Στή συνβχεια ό διενθυντής τής «'Αλήι&ειας» έφερε την τέ¬ φρα τοθ Περάκηι σέ λύκηθο άπό τή Μόσχα στό Ήράκλειο, δττου στό νεκροταφεΐο, τού Άγίου Κωνσταντίνου έγινε ή νεκρώσι- μη άκολουθία (Τ,ρισάγιο) καΐ 6 ένταφιασμός της, την 14 Αύγού' στου. 'Επικήιδειους τού έίβγαλαν Ι έκ μέρους τοΰ ΚΚΕ ό κ. Κ. Σα-' μαρείτης, έκ μέρους τής 'Ετπ- τρο—ής γιά τή συνενώση των Άριστερών ό καθηγητής κ. Ξα γοράρης, έκπρόσωΊΓος τής *Ε- θνικής 'Αντιστάσεως καΐ ό Μά¬ νος Χαρής. ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Χθές τό πρωι στόν Άγιιο Κων οταντίνο έγινε τό 4Ονθήμερο μνημοσυνο τού Περάκη, με συμ μετοχή πλήθους κόσμου. ΗΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΞΙ Στις 25 Σεπτέμβριον Θά αδι καστει στό Μονομελές Πλημμε- λειοδικειο Ηρακλείου η δί«τ| γιά την περιπτωση τής μίτατρο- 'πής κινήσεως ταξι' από βενζίνη μέ υγ,ραί,ριο. Για την υ-πόθειση αυτή, ώς γνωστόν, ειχε γραψει η εφημε¬ ρίδα μας προσφοτα. ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ .Οπως μας γνώρισε μέ επι- στολή τού ο κ. Μιχ. Στυλιανό- κης οπό τά Χανιά, η παραπλεύ¬ ρως τού ξενοδοχείου «ΑρΊ'νο» έκταση, πού αναφέρθηκε στό δημοσίευμό μας τής 23)7)79 μέ τίτλο «Επιλήκρθηκε ο κ. Εκταγ- γελέας γισ παρανομιες φίλων ι>
  πουργών», δέν εινοι δι«ή τού,
  αλλά τού κ. Ιωάν. θεοδωρό«η.
  Υπενθυμιζομε ότι αιρχι«ά είχί
  δηιμοσιευτεί η πληροφορί'ο ότι
  είναι τού κ. Μαμιδακη. Οί άν-
  θρω,ποι ό.μως τού τελευτοίου
  μάς ειιπαν ότι είναι τού κ. Στυ¬
  λιανάκη, καί ο κ. Στυλιανάκη;
  τώρα (άποψη πιό υπεύθυνη·)
  τού κ. θεοδωράικη.
  Άς ίλπίσωιμε νά μην έχει με
  ταβιβαστεϊ καί από τόν τελευ-
  ταιο σέ άλλον.
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμενο «>ινό ότι λόγω ιιτπλί-
  σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη-
  θεί διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ως κάτωθι:
  ΤΡΙΤΗ 4.9.79
  Άττό Ο9.ΟΟ μέχρι 17.00 περιοχές Κοκκίνη Χάνι — ΠΙΚ
  ΠΑ — Γοΰρνες — Κακό Όρος ττού περιλαμοανουν τά
  =ενοδοχεία ΑΡΙΝΑ — ΚΜΩΣΣΟΣ ΜΠΗΤΣ _ ΤΑΟΑΝ
  ΦΙΑΝΟΜΠΕΛ καί λατομείο Ριτσόττουλθυ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 5.9.79
  1. Άττό 08.00 μέιχρι Οθ.3Ο καΐ 12.00 μέχρι 12.30 ύ~ε
  ιραστική γραμμή 15.ΟΟΟ 6όλτ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΒΙΑΝ
  » ΝΟΥ μέχρι Βαχό, ΜΕΛΕΣΣΩΝ __ ΧΑΡΑΚΑ — μεχρ·
  Πλακιώτισσα, ΠΕΖΩΝ _ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ πού ττερι-
  λαμδάνει όλα τά χωρία καί καταναλωτάς τής Περιο-
  χης.
  2. Άπό Ο8.ΟΟ μέχρι 15.00 περιοχή Πηγών Μηλιαρά,
  ττεριλαμβάνονται Άντλΐοστάσια Δήμ0υ Ή,ρακλείου
  Νέας Άλικαρνασσοΰ καί άρδευτικά.
  3.' 'Αττό 09.00 μέχρι 09.30 καΐ 14.30 μέχρι 15 00 ττε-
  ριοχές ΤΟΜΠΡΟΥΚ — ΑΜΝΙΣΟΥ, χωρ,ά πρός 4-
  ξονα 'Επισκοπής — Άγκαράθου — Σμάρι ττεριλαμ-
  βανονται 126 Σ.Μ., ΟΤΕ Άμνισσοΰ, καύσ.μα άερο-
  δρομίου ΒΡ,_ΜΟΒΙί ΟΙ ι, ξενοδοχεία ΜΙΝΩΑ _ ΑΜ
  ΝΙΣΣΟΣ — =ΕΝ|Α Καρτεροΰ καΐ δεύτερη τταροχή άε-
  δρομίθι;.
  4. Άπό 09.00 μέχρι 15.00 περιοχές Καρτεροΰ — Μέ-
  , σα Καρτεροΰ _ Πρασσάς μέχρι καί χοιροστάσιο
  Τρουλτί.
  Ή έπονατροφοδότηση θά γΐνει χωρίς προειδοποΐη-
  ση πιθανόν καΐ Πρ1ν άπό την άναγραφώμενη ύρα καΐ ώς
  έκ τούτου οί εγκατάστασις καί τά δίκτϋα πρίπο νο θι-
  ωρούνται ότ ιβρΐσκονται συνεχώς υπο τάση.
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύιται ή προσίγγκ-, στού< άγωγους ή τά άλλα οτοιχεΐα τού δικτθου έστω εαΙ όν βρΐσκονται επί τού έδόφους. — ΠΙΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΙΙΟΥ
  10ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ εΗ ΛΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ
  ρ ο τ ι α
  Γρόφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΊΔΗΣ
  ΕΞΟ ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΑ
  προσφοτο φύλλο τής εφη-
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ;» διο.β.ά'σα
  μ πυς Επιβεωρητής τής ΑΤΕ
  ΙΜ' τ'
  Έκαμε αναρε< μά>α> σέ 10
  χρονιο βασίλειος τού τόσες, ό-
  ,ί( δεν ψαντάζεσθε. Χτίζει ξε-
  νοόοχειο καί παί'ρνει 40 τόσα
  ίκατοιμμώρια δρχ. από την
  ΕΤΒΑ.
  'Ομως κεινο πού ξΐκ,ασε νά
  φϋ ο καλος μ·ας ο άνβρωπος,
  ρΤΌν πού δεν λογάρκισε πώς ι>
  ιιι ο ελεγ,κτής λαός κι ο
  αγροτης κι ο ελεγικτής
  Τκττος.
  Κι οί τέτοιο» ελίγχτές έρ.χον
  ταισιρρα σαν τα. μόνα παιδία
  ποα δκακκιντοΊ νά τού πούν
  πυς ο κοιρος των ύσως κόλιπων
  πΐρασε.
  Καθενας χωριιστα κι όλοι μο
  (ι θά ζη,τάμε εφεξής από κάθε
  [ώους ΕΞπιθεωρητες είτε τό &ε-
  λουν είτε άχι τό τί κάνουν καί
  5βν κάνουν όταν βρΐσικονται αί
  ογροτική υπηρεσϊα. Κγ αιυτό
  γιατι κύριε Επιθεΐϋρηιτά ο και¬
  ρόν που «έδεναν τούς σχύλους
  IX
  τα λου«ονιικο» Γκ,ρασε. Καϊ
  μαλκττα περάση μιά κι όξω, ο-
  μ, μιά χι όξω κι εκτεϊ'ς νά ηάρε
  τί τα παττούτσΜ σας «αι νά φύ
  γίτε.
  Κοι να φύγετε οχι γκιτί ισυς
  βοηθουιμενος αηό κάποιον άν-
  θρωπο ή διόβολο (άν ναί αΐτ'
  τον τελευταίο, βοηθεία αίς)
  μαζ κλεψετε πιθανόν με κάποιο
  χόΛιπο, αλλά νά φ,ΰγετε διότι ομ
  φιβάλωμε χϊλιο τα ίκατό πώς
  ιμας κλέβατί τό χρόνο εργασίας
  σα<, σάν υπαιλλήλου. 'Ετσι, εν ονόματι τού θεού ΐΓτου μάς ακούει, των νομων τού Κράτους πού μάΐ διέπουν κ<αί πού μάς δινουν όλο το δικαιω- ιμα νά ΑΜΦΙ ΒΑΛΩΜΕ πώς είστε πί,ρια γιά πέρο άξιος υ,πάλληλόις μας, σάς ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ. ΕΞΩ, διότι αιμφιβαλω, αιμφι- ιβ,άλεις, αμφιιβάλει ίσον καί ομφι ΕΞΩ από τή ζωή χαί τή ζήση μας, εξω από καθε μας ουναλλα γή με τήιν ΑΤΕ. ΕΞΩ γιιαιτί στήνι φυισική πιά συνεννΌήισι,μη κ>αιί
  ισιυνολλαχτιική θέση σας, δέν
  μα> υπάρχει καΐ πού σ' αυτό καί
  μόνο στεγάζεται η ,μητέρα^ ζωή;
  Τό οικοδόμημα τού: «ΔΙΚΑΙΟ¬
  ΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΟΙ ΕΝΟΙ-
  ΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ. ΤΉΣ».
  Όλαι τ' άλα είναι κενά, σα-
  ιπια, άχρηιστα, ελεεινά καιί τρισα
  θλια, 1>ρώ(μ*κα καί ρηιμαδόπλη-
  κτα.
  ΦΥΓΕΤΕ οκάμη γιατί ϊισως ού
  ριο ή ,μεθαύριο οί νόμοι μπορεΐ
  νά οάς βρούν «ι ενοχο κα'ί σάς
  ρίξουν οτόν Ωκεανο, όχΐι γιά τί
  ποται άλλο, αλλά νά έτσι, γιά
  ν ά ακουιστεί κάιποιο «.μιπΛούμ».
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  ΕΞΩ, γιατί δεν ήταν ο νούς
  νά μά< £ξυηη>ρετή(σετε βοη
  θουμενος απο την πρός ε,μάς
  αρρωγιή τού ικράτους, αλλά ο
  νούς σα< ήταν νά βοηθηθείτε πιβανόν από κά'ποιον θεόν ή διάβολον ίισως. (Μήρως ξέρω;). ΦΥΓΕΤΕ. Φύγετε μόνος σας. Φύγετε πρίν εί η έρευνα ϊισως δείζει, «αί την ελαιχιίιστη νομική σας ινοχή. Φύγετε, φύγετε, φύι γετε. Φύγετε άν τό ενδόμυχο ψυχικό σας «είναι» έχει μέσα τού τή σχφση: θεός — Πατρίς — ■Ανβρωπος. ΦΥΠΕΤΕ γιατί στήι σχιβση; θεός — Πατρίς — Άνθρωπον, ένα καιί .μόνο αληβινό οιικοδόμη ΕΚΔΡΟΗΕΣ εΤΧΑΊΝΙ3» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ "79 ΠΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛ.: 284-544 — 284-564 ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΕδΡΚΕδδΟ ΟΟΚΙΝΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ Πληροφορίες: Τ5ΑΙΝΙΣ ΤΟϋΚδ Τηλ. 284.544 ΗΡΑΧΛΕΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ - ΚΛΕΙΝΑΚΗ Σιυνεχι'ίονται οί συμπληρωμα τικές ανακρίσεις γώρω από την υπόθεση πού είχαμε αναγ,ράψει στό πρόσφατό μος φύλλο, πού αφορούσε την αΛλαγή αριθμού αυτοκινήτου, απο μονό σέ ζυ- γό, η οποια διαπραχτηικε από τον εξ απορρήτων τού Αρχιεπι σκοπου Παπά Ξενοφώντα Κλει- νάκη. Σηιμειώνομε ότι ο παραιπάνω ιερωμ·ενος, πού είναι καιί εξαίρε τος αγιογράφος, συνελήφθη α πό την Τροχαία Ηρακλείου αρ- χικά δέ γεννήθηικε καί θέμα προ ψυλακίισεώςπΌυ, ιπού τελικά απο φευχθηικε μέ καποιο νομικό συν δυασμό. ΜΙΝΟΙΚΙΧ ■)Γ - Ο,Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Καθ* —Κρήτ», Τε)λ· Μ4.Μ4 ιαΙ 114.101 ΣΤΗ «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ» Στοα Μουρτζή (Έβανς 83) ΦΡΟΥΤΑ · ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Πάντοτ» ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΉΝΑ ! ΓΡ ΑΜΜ ΑΤΑΙ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΕ^Ι ΙΑΛΗΘΕΙΑ | ■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■ι" Νίκος Πασχαλάκης Ο ιΊΜΟΟΕΟΙ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΧΤ1ΑΝΟΣΥΝΗΣ ·♦ Αξιότιμον κ. Μάνο Χαρή Εφημερίδα «Αλήθειαι "Ηράκλειο Παρσκολουθησα τα δσα έχουν δημοσιευθεΐ είς την εγκριτον έφη μερίδα σας «Άλήθειο» κσι διε- ρωτώμαι ποίος ό έπιδιωκόμε- νος σκοπός αυτής τής δηιμοσιο- γραφίας. "Εγινε γιά νά σ—ιτλώ- ση την άττεριόριοττον εκτίμησιν πού σίσθάνεται κάθε σώψρον <5ν θιρωπτος καί Χριστιανός γιά τσν άίξιοσέδαστον Ίερομένον κ. Τι- μόθεον πού έχομεν γνωρίστ) στόν αίώνα μας. Άλλά σύτό δέν νομίζω ότι θο κατορθωθή. Εί¬ ναι γ·νωστά ποτνελληνίως καί €- ξω τής 'Ελλιάδας τα φιλάνθρο- ττα εργα χου καί τα όττοία απταν τοΰν, Σάς γνωριζω δτΐ γενικήν κριτικήν των δσων έΤιαδαν γνώ σιν της δημοσιογραφίας αυτής έπράξατε πολύ κακώς να ψέρετε σέ δημοσιάτητα £να ττεριστατι- κόν, συμπτωματικόν καί αθελή- ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ3ΑΙΝΙ8,, "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550 12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ —— ^ ——. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ— ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900 10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ —— ^ —— ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ -•- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «Τ5ΑΙΝΙ5» ΤΗΛ.: 284544 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α»>Αί:ΤΜΙ»ΙΟΎΜ«: ΤΗΧ
  '.ι*ί
  13,")
  Ε.Τ-Β Λ
  ,1/1
  1978 1379
  Λ.-
  « (Γ Κίί» Ι Μ β ι *
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΒΑ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΠΟΥ Ν. ΣΠΑΝΤΣΑ
  ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21.6,1979
  • 'Ικανοποιηιτικά ύπίηρξαν τό 1978 τα έιπιτεύιγματα τίΐς ΕΤΒΑ στόν
  τομέα των δανειοοοτησεων· Οί έγκρίσεις νέων δανείων έφθασαν τα 8 972
  έκατ. δρχ. έναντι 4809 έκατ. δρχ. τοΰ 1977, δηλ· σημιειώβηκε αϋξηκ*η κατά
  87ο)ο· Οί συνάψεις δανείων σημείωσαν άκφα μεγαλύτερη αΰξηρη, άιπό
  2780 έκατ. δρχ. τό 1977 σέ 6.107 έκατ. δρχ· τα1 1978' δηλ. κατά ποσοοτο
  119 ο)ο- Κατά τό 1978 ή ΕΤΒΑ μέ τίς δανειοδοτήσεις εύνόησε πρωτοβουΛί
  ες πού συμβάλλουν στήν ίσόρρσπη αναπτύξη δλων των περιοχήν της χώ¬
  ρας καί στήν αποκέντρωσιν τοΰ παραγωγικοΰ δυναμικοϋ τηό βιομη,χανιος·
  • Κατά τό 1978 στόν άναΐττυξιακό τομέα οί προσπάθειες τής ΕΤΒΑ συγ-
  κεντρώθηκαν στήν προώθηση της εκτελέσεως των μεγάλων αναπτυξια-
  κών ^ργων πού τής άνατέβηκαν άιπό την Κυβέρνηση ή στηρίχβτΐκαν σέ
  δικές τηο μελέτες, στήν έαδπόνηση σειράς μελετών φστε νά υποοοηθηθει ή
  άνάληψή'έπενδυτικών πρωτοοουλών άπό τούς έπιχειρηματϊες και, τέλος,
  οέ συμμετοχική δραστηριότητα πού έκδηλώθηκε είδικότερα μέ ουμμετοχές
  οέ Έταιρεϊες - φορεϊς συγκεκρ,ιμένων ειδικήν άναπτυξιοκων προγραμμά-
  των.
  • Στόν τομέα τής ύποδομης, δπου ή Τραπέζα είναι τωρα ό άσχοκλειοτι-
  κός φοοέας Ιδρύσεως βιομηχανικών περιοχήν σέ 29 πόλεις, άντι των Εξη
  πού άρχϊκά είχον προβλεφθεϊ, τό Κργο της <^^°^ε/ν™^°τα· °. μέοοςδρος των δαπανων τής διε,ίας 1977-78 *Ψ™>*^ β» όκατ. δρχ.
  ποοό έξαπλάσ1Ο άπό τόν μέσο δρο τής περίοδον 1968-76 (100 έκατ. δρχ.).
  Χαρακτηρίση^ εϊναν δτ! στό ούνολο των δαπανών γιά την οργανωθή
  των βιομηχανικήν περιοχήν, πού &ρτασε στή δεκαετία ΐ«ο» ό,
  _____ - —^—^—^^^—
  δρχ·, στή διετία 1977—78 άντιστοιχεϊποσο 1196 έκατ. δρχ., δηλαδή τό 56
  ο)ο τοΰ ουνλου τής δλης περιόδου·
  Ό άριθΐμός των βιομηχανιων ιπού έχουν έγκατασταθεί στΐς πκ,ριοχές*
  άπό 42 πού ήταν τό 1976, έφθασε οέ 148 οτό τέλος τοϋ 1978, ό δέ ιμέσος
  ρυθμός διαθέσεως γηιπέδων τετιραπλαοιάστηκε κατά την κερΐοδο 1977—^78
  έναντι τής περιόδου 1969—76.
  • Κατά την τελευταία διετία τέθηκαν οί βάσεις τής συνεργαχΑας μέ με-
  γάλα τραπεζικά ίδρύμαπα τής άλλοδαπης γιά τόν πορισμό κεσραλαίων μέ
  ίκανοποιητικούς διεθνίΰς δρους-
  ΣυγκεκρΑμένα, άπό διάφορες πηγές τοΰ έξωτερικοΰ τό 1977 εΐχαν έξα
  σφαλισθεϊ κεφάλαια 12 εκατ· δολλ. Κατά τό 1978 καί μέχρι σδμερα έξα-
  σφαλίσβηκαν δάνεια Οψους 68 έκατ. δολλαρίων.
  'Εζ άλλου, μέσα στό 1978 όλοκληρώθηκαν οί διαδικασίες γιά τή χρημα-
  τοδότησή μας άπό την ΕύρϋΗταϊκη Τράπιεζα Έτιενδύσεων καί την έπομένη
  τής ύπογιραορίίς τής ΐστορικίίς ουρψωνίας γιά την έ*νταξη τής χώρας στήν Ε.
  Ο·Κ· υπεγράφη ή συναφής σύμβαοη χρηματοδοτήσεως γιά 20 έκατ· δολλ.
  περίπου·
  • Γιά τό 1979 τονίζεται ή σημασία τής αύξήΐσεως τού μετοχικοΰ κεφα-
  λαίου τής Τραπέζης κατά δρχ. 5 δισεκ. Ή έίγκριση τής Νομισματικτίς 'Επι-
  τροπτίς γι' αυτή την αυξήση άποδεΐκνύ'ει την έ^τβΛοσύνη τής Κυβερνήσε¬
  ως πρός την ΕΤΒΑ καί αποτελεί σταθιμό γώ την ίστορία τοΰ Ίδρύιματος ά
  φοΰ γιά πρώτη φορά τό Κράτος άποφασίζει νά ένισχύσει τό μετοχικό κεφά
  λαιο τής Τραπέζης μ χρήμα άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό γιά νά διευρύ
  νει περισσότερο τό άναπτυιξιακό της έίργο·
  ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑΙ 135 - ΤΗΛ· 32.37.981, 3237381
  ΤΕΛΕ3: 215203 ΡΙΒΑ ΟΚ. ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ.: ΒΙΑΝΑΒΑΝΚ
  ΓΠΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
  Η ΕΤΒΑ 1ΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
  τως Τσως, γιά υά ί—ισκιάση τό-
  σα μεγάλα προηοφανεΐ στόν α:
  ώνα μας, ψιλανθρτοττικά και κοι-
  νωνικά έργα.
  'Εχω τή,ν πεποίθησιν δτι ό
  Προκαθή,μενος τής 'Εκκλησίας
  τής Κρήτης Ίεράρχης κ. Τιμό-
  θεος είναι καύχημα τής Χριστια
  νοσύνης κσΐ είδικά τής Κρήτης.
  Κσΐ εάν πράγματι τταιδιώθεν ή-
  θελημένα ή αθελα ύττέττεσε σ§
  κάποιο σφάλμβ, μή λησμονάτε
  δχι ό ΧΡΙΣΤΟΣ έν τώ σταυρώ
  εΐττε στό λιηστή: «Σήμερον εί
  μετ" έμοΰ έ,ν τώ Παραδείσω..>
  Σηττεία 27)7)79'
  ΑΑεθ" υπολήψεως
  "Ενας άναγνώοτης σας
  ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ
  Β. Κορνάρου 154
  Υ. Γ. "Αν θελήσετε, μπορεΐτε νά
  δημοοπεύσητε την παρούσαν δι-
  ορθώνοντας τα όρθογραψικά λά-
  Θγ> της. 'Εκτιμώ τή,ν τακτικήν
  σας νάδημοσιβύετε και τάς υπέρ
  τού κ. Τιμοθέου αναφερομένας ε¬
  πιστολάς των αναγνωστών σας.
  Ν. Π.
  Ι. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ 'ΑΑΗΘΕΙΙ
  ΜΛΝΟΝ ΧΑΡΗιΝ
  «ΑΛΗθΕΐΑ»
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  Πρό ήμίρών έττεσε οτά χέρια
  μου ίνα φύλλο τής εφημερίδας
  σας «Η ΑΛ1ΗΟΕΙΑ» ττοθ αναφέ
  ρεσθε στήν δραστηριότη,τα των
  Μοχτώνων και των Σιωνΐστών.
  "Έξεπλάγην διά τα τόσο καλά'
  τεκμηριομένα γεγονότα, καί έ-
  χάρηκα πάρα πολύ, διότι ύπάρ
  χούν άκόμα "Άνθρω~οι, μέ αύ-
  τα-άρνηστ>, μέ Άνδρισμό καί λέ
  νέ την Άλήθεια, άντΐ οίουδήπτο-
  τε τιμήματος. Σι<νχαρητήρια. Και εθχομαι δπως ό Πανάγαθος ©εός, σάς προστατεύη, διά νά συνεχίσετε, τό τόσο ©εάρεστον έργον σας. Καϊ πάλι συγχαρη- τήρια. Και τώρα σάς τταρακαλ» 6- ττως μοΰ στείλετε δλλα τα φύλ λα της εφημερίδος σας. 'Από τό ττρώτον μέχρι σή,μερα, είς τρι- ττλοθν και δτιδφτοτε αλλο ύλι- κό έχετε, γιαυτούς τούς άνθρώ- ττους οί άττοϊοι είναι άνθέλλη- νες καί Χριστιανομάχοι. Στό έπτόμενο γραμμα μου θά σάς δωσω κι έγώ λίγο ΰλικό γι αύτούς, αλλά, πολύ σττου- δαΤο. Τα χρή,ματα, δσα κι άν είναι θά σάς τα έμδάσω ταχυδρομι- κώς. Σάς εύχαριστώ καί ττεριμένω Μ* έκτίμηση Σ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ Σττάρτη 19)7)79 ΒΑΣ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ «ΟΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ Εφημερίς «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον Κρήτης "Επίθεσις κατά τού έκλεκτοθ Άρχιεπισκάπου Κρήτης αδικος άστοχος, Άρχιεττίσκοπος Τιμόθεος χι μά επαξίως την εκκλησίαν. ΑΙ άρεταί τοι> άκτινοδολοϋν πανελ
  ληνίως_ Γιά σάς ύττάρχει τερά
  στιον πεδίον νά άγωνισθητε σέ
  καυτά κοινωνικά προδλήματα.
  ΚΥΡΙΤ3ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  Αίόλου 102—"Αθηναι
  1 3—8—79
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΗΝΒΑΑΗ ΣΟΒΗΤΚΗ ΕΚΥΚΛΟΠΑΙηΗλ
  Προσφέρει είς τούς νέους συνδρομηιτάς
  τούς έγγραφό,μενους άιπό 1η — 30ή
  Σεπτειμβρίου
  3 ΤΟΜΟΥΣ ΔΩΡΟ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Ντεντιδάκηδων 8 τηλ· 283·913
  Φ»»Φ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έτατύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορδς πιολήσεως ή ενοικιάσεως;
  Έπισκεφθί|τε μας. θά έχετβ σύντομα την
  Γπό συμφέρουσα περίπτοχΐη.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτικη εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΙ*
  Αεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΉΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ε>φφφφΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ«
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. 'Εργαστηρίου: 23.61.16
  Τηλέφ. Οίχίας · 23.40.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥιΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΣΈΛίΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΐΗ ΑΛΗΘΕίΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  Ο κ. Τ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑ ΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
  Δημοσιεύομε παρακάτω μερι-
  κές σκέψεις τοΰ ζωγράφου Τάκη
  Σιδέρη γιά τα διάφορα φεστι-
  6άλ — γιορτές Νίολσίας, που
  έγιναν στό Ήράκλειο.
  1) ©ά πρέπει νά εξευρεθή
  κατάλληλος χώρος μέσα στό
  πάρκο σάν πρώτη δασική μέριμ
  να γιά νά ξεκινήσει κοτνείς σ«
  στό.
  2) Δημιουργιία μέ «πανώ»
  ενός εσωτερικόν γιά νά δεχθή
  τα έ'ργα ζωγραφικής και κά
  λυψις τού χώρου αυτού μέ σκέ-
  τταστρα γιά την προστασία των
  έργων άπό τόν ήλιο, 6ροχή κλπ
  3) Ή άνάρτηση κ α! οί μετα-
  ξύ των έργων άττοστάσεις νά εί
  ναι τέτοιες ώστε νά προβάλλουν
  και νά άναδεικνύουν τα έκτειθέ
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΘΕΡΙΣΟΥ 1 ΤΗΛ 234-720 4286-512
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΡΗΤΗΙ
  ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΕΩΣ
  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  μενά εργα.
  4) 'Επίβλεψη άπτό είδικό άν-
  θρωστο γιά δλη αυτή τή δΐαδικσ
  σία τής άνάρτησης.
  5) Γενικά δλη αύτη ή εκθέ¬
  ση δέν πρόπει νά γίνεται στό
  «γάνοττο» ή μέ τή νοοτροττία τοΰ
  άντε νά κάνουμε δπτως __δπως
  την εκθέση των είκαστικών, γι-
  ατι ετσι είναι φυσικό κοντά στ'
  άλλα νά μή διαθέσουμε τα έξο-
  δα έκεΤνα τα δσα χρειάζονται
  γιά πανώ, φωτισμό, διαρρθθμι-
  ση χώρον.
  6) "Εάν δέν γίνουν λοιπόν
  δλ' αύτο δέν θά είναι δυνατόν
  τα έκτειθέμενα έργα νά λειτουρ
  γήσουν σωστσ και ή ά—ήχηση
  πού θά έχουν στόν κοσμο δέν
  θά είναι δτνμιουργική άλλά στεγ-
  νή ή και άρνητική άκόμα. 'Ακό-
  μα — κι έττσι θά τγρέ— εί κοττά
  τή γνώμη μου — οί έκθέτες,
  έφ' όσον δέν τηρηθοΰν οί τπό
  ττάνω προϋποθέσεις νά μή δί-
  νουν τα εργα τους σ' αύτές τίς
  έκδηλώσεις άφοθ και τα έργο
  τους διακινδυνεύουν νά πάθουν
  τίΐπΌτα κακό, άλλά και ή πρό
  θέση ή ό στόχος πού τούς κά-
  νει νά δισθέτουν τα εργα τους
  στις λίγες αύτές ήμέρες τής γι
  ορτής ή τοθ φεστιβάλ καταντά
  τταρσ—λανητικός ή άμφίβολος.
  7) "Αλλωστε δλη αυτή ή έτπ-
  πολαιότητα σχετικά μέ την όρ-
  γάση ενός φεστιβάλ — γιορτης
  (στό τομέα των εΐκαστικών έκ-
  θέσεων) ένώ μπορεΐ ν' άψήνει
  στούς όργανωτές τους μιά σΐσθη
  ση ήσυιχης συνείβησης άψοΰ ύπο-
  τίθεται ότι κάνουν τό χρέος
  τους γιά έκπολιτισμό καΐ
  καλλιέργειο τοΰ λαοθ, τε-
  λικά λόγω άγνοιας ή
  «δέ βαριέσαι καλά είναι κι ί-
  τσι,..» καταλήγη νά φέρνει
  άντίθετα άττοτελέσματα καΐ είς
  βάρος άκόμα τής καλώς ένοού-
  μενης κομματικήν τους ύττόστα-
  σης.
  Ήράκλιειο Ι Ι —8—1979
  ΤΑΚΉΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
  Ζωγράφος
  ΡΕΣΙΤΑΛ
  ΤΣΕΜΠΑΛΟΥ
  Τ,ήν Τετάιρτη, 12 τού Σε-
  πτέμβρη, ώρα 9 τό βράδυ, η
  κθ'λλιτέχνις Διώνη Δαιβάρα, θά
  δώσει Ρεσιτάλ Τσέμπαλου στήν
  ιισογεΐια οίθουσα* τού Κούλιε Η¬
  ρακλείου.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ
  Σήμερα. Δευτέρα βράδυ θά
  δοθει στο «ηπαθΐεατρο τού Η¬
  ρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», η
  αναβληθΐειισα Κρητική Βρα&υά
  (ήταν νά γΐνε,ι την περ. Τετάρ-
  τη) μέ συμμ>ετσχή εκλεκτών συν
  κροτημάτων Κρητικής μουσι¬
  κήν
  Βιβλιοκριτική άπό τόν Στέλιο Κ. Σπυριδόκη
  ΦΟΙΒΟΥ ΟΕίΙΦΗ: «Αθηνά σκεπτομέυπ»
  ΪΙΕΠΗΣΠΩΠΰΝΩΙΙΙΙΩΚΗ: «Τό ξάγυαυτοιι
  Στό νέο τού ιβι.βλίο «Αθηνά
  Σικεπτομένη», ο Φοίβος Δέλφης
  μάς προσφιέρει ανανεωμίνη τή
  δρσσιά τής Αρχαιότητάς. Τα
  ιποιήιματά τού, πηγαΐοι κ αί βα*
  θυστόχαιστα μέ τόν ρεαλιστικσ
  λυρισμό πού τα διαικρϊνει, μάς
  ποραλληιλίζουν ή αντιπαραβάλ-
  λουν τα κλασιικά προβλήματα,
  μιέ τα σημερινά καιί κάνουν νύ-
  ξη στά μέλλοντα, στά αιΐώνια.
  Στό πρώτο πθίημα, τού ο-
  ποϊου ο τίτλος είναι ομμνυμος
  μέ τού βιιβλίου, μας δινει την αιϊ
  σθηιση τής διάχυσης των ιδεών
  ιμέσα στό χρόνο μέ την αιωνιό-
  τητα τής θεάς Αθήνας.
  «Κάμβος αοό άλυτο προ-
  Πιό πολύ βσραιίνει το κρά-
  νος».
  Αυτό τό κρόνος, η αιΐώνΐΌ
  κατάρα, βαραίνει τό κεφάλι τ'
  ανθρώπου, τούς ώιμοιυς, τα πό
  δια. Που δυναιμη κσί κοιυραγιο
  γιά ένα βήμο μπροστά; Στάαι-
  ιμος ο άνθρωπος σηκώνει «ράνη
  «αί στη·ριίζί.τοι σε λόγτχες.
  Τα ττερ^ΐ'σσότερα1 αιπό τα πό ι
  ηματα πού αικολουθούν ειίνα.ι
  > υριικοϊ στοχασμοί, μεοτοΐ πε-
  ριεχοιμένου, μό σύγχ'ρονια εύιλη-
  πτοι, σάν τό δροσερώ νερό γάρ
  γαρης πιηγής.
  Ο Φ.Δ. σού δίνει την εντύπω
  ση ής ουνέχειας τού χρόνου
  ιμ' ένα διικό τού τροπο. Λές κ>ι
  είναι τό αιπώσερο οαιρίλθόν,
  πού ξεττέραισε τό πορόν *&αιϊ βρί
  ισκΐται στά 'μΰ|λλιον, ιρί(χνΌντας
  ολούθε
  Ο Φ.Δ. ικατέχει μιά εξέ-
  χοιυισα θέση στά Ελληνικά Γράμ
  'ματα, θΐισιη πού πέτυχε οττό μιά
  ιμεγάλη παρογιωγή ΐΜμηλής ποιό
  τηχαις. Δέν είναι δυνατόν νά κο
  λυφθ&ί τό έργο τού οπό έναι
  μιικρό σηιμείωμα όπως ετούτο.
  ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗ
  Τή Μέλλη Παπαγΐΐΐννάκη ννώ
  ριισο μέ τό βκβλίο της «Τό ξά-
  γναντο», διηγήΐματα.
  Η ιδία έχει γιρά'ψει και δυό
  'ποιητιικιές συλλογές μέ τούς τί-
  τλους «Απόηχοι» κοη «Στιγμές».
  ι«ΓΠό) ξάιγναντο» ο&ρΐιέχει εν-
  νεια διηνήιματα, παιρμένο μέσα
  οπό τή ζωήι, μέ ήιρωες οπλού< ονθρώπου·ς τού ικαθημερινού μόχθου, μέ τα βά·σαν<3', τις α- ναποδιές, κοί τα χτυιπήιμαται τής ζωής, πού τούς δέρναυν. Οί περΐιθΐσοτειροι ήρωες ζουν «ινούνται, δρούν στήν «αικοτρά 'χαλη Κρ·ήιΤΓ>, μέ τα ιδιοίΓερο. ή
  6η ·καί έθιιμα, ιμέ την διπά της
  νοοτραπία1 κοί λεβεντοκουζου-
  λάδα.
  Οί περιγραφές τής Ν.Π., δυ
  ναττές κοϊ πρωτότυττες, σέ μετο
  φέρουν στά Κρητικά τοττίο, μέ
  την ιδιαίτερη μυ.ρωδιά κι- ομορ
  φάδα. Σού αφήνει· π*ριθι1>ρια
  νά φτιάξεις τό τοοίο στήν φαν
  τασία σου, όπως θά τό ήθελες,
  εσύ: «Η βοκλησΐσ δέν ήτονε δυ-
  μάρτυιρη».
  Αλλού πόλι παιίζει μέ τϊ< α,ι- σθήισεις οχχι μέ τρόπο γοητευτι ««6: «...ο πλάτανος μύριιζε ρίοσι καϊ τού άρεσε.». Χρησιμοποιει φρασεις θυμο- σοφΐ'Κές όπως: «Έχομε άντρο (στό αττκτΐ', θυγατβρα, έλεγΐε η γριά». Τα διηγήιματα τής Ν.,Π. μι- λούν όλα γιά πΛατάνια'. Μιλεϊ στό «Η καπετάνιοσα» γιά κα- ποιο ΠλαΓτανοχώρι. Ανθρωπίνη αδυναμίαι νά μιλάιμε γιά ό,τι θαιυμάζομε κι αγαπούιμε. Η Συγ γραφέας στά σιγουρα έζησε κά- τω από πλαττάνια1, κύΐτταξε μέ δϊος τίς ψηλές κορφές τους, έ- νοωσε τή δροσιά τού παχυ τους ίοκιου, άκο-υισε τ' σπαιλό &ρο:Υσμαι των φύλλων το-υζ, τα θαυμάση, τ' σνάπιηίτε κι έτσι κοσμεί μέ την επιβλητικότητά τους, τό έργο της. Τό «Η Καπετάνΐ'σσα», είναι έ¬ να σύντομο διήγ,ηιμα' μέ τρειίς ιπρωταγωνιστές. Και οί τρείς έ¬ χουν την ιδία ακέψηι, την ιδία επιθυμία. Τό ασφαλώς φτάσιιμο στό λιιμάνι. Εδώ σιγουρα μοί δίνει έναι κομμάτι από τή ζωή της. Δέν δυσκολεύιεται ο ανα^ γνώ— ής νά μαντέψει, πώς η κα πετάνιοχχτ είναι η «δια η μάνα· της, πού όσο ζούσε έλΐγε καιί ξανάλεγε οτόν καπετόνιο γιό της: *Κολοτάξι6ος νάοαι, οαιδΐ μου...» καιί πού τώρα λέει «αί γρόφει η συγγραιφέας, σά μάνα>,
  σάν αδερφή, ,μέ τόν πλού(σιο συ
  νοισθη·μαΓΓΐσιμό της γιά τόν κα-
  πετάνιο αδ&ριφό της.
  Η Ν. Π. —άς μού επιτραπεί
  σάν ναυπΊικός— έχει καλοτάξιδη
  πέννα.
  Σ. Κ. Σ.
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  Ο ΕΜΠΟΡΑΣ
  Φτωχός σ' αύτό τόν κόσμο γεννήΐθηκα
  Μά ποία ή χρεία νά δουλεύω;
  Τόν γείτονα, τόν 8μπορα μΐμήθηί«ι:
  Άρχίνησα κι' έγώ νά κλέβω-
  Γλυκειά ζαχή, γιαμάτη καλοττέραση'.
  Άνοίχτει διάϊτλατα μπροστά μου:
  Άντίο φτώχεια, γειά σου< Κακοπέραση · Παρά/ πληθήναν τ' άγαθά μου. Μεγάλη τέχνη ξέ.ρω: 2>ωή
  Λεφτά ξεκσύραοτα τοκίζω.
  Έσύ καημένε... τίμιε. .. χάνε τη,
  μά 'γώ τα δάντια μου τροχίζω.
  Ή ύπόληψη ή δικιά μου φαίνεται,
  ένώ έσένα ειν' θαμΐένηι,
  και δλο αύτό έκτΐμώ· πού παίρνεται.
  Ή κάβε λέξη πληρωιμένη ■ . ·!
  Άμέσως τούς γνωοτούς καϊ φίλους ττθύληοα
  καϊ δσο — δσο .. Νά, κερδίζω. ·.
  Γιά νά τα βροΰμε ομακ;, δέν κακούργησα,
  έγώ γιά τό καλό φροντίζω.
  Χωρΐς ντροπή τα πάντα καπηλεύομαι:
  Τιμές κι αξίες. ·. ΤΙ νά κάνω;
  Ή τέχνη ,μου είναι νά έμπχ>ρεύομαι
  Λεφτά οΐτως μπορώ νά βγάνω.
  —οχττό είναι άπό την αλλη σίγουρα·
  Γιατΐ την τάξη δλου τοΰ κόσμου
  στά χέρια μου κρατώ, 6άζοντας σύνορα.
  «Τό αΐμα σου — νά ζήσω — δόσμουι»·
  Κι' άν πάλι χρειαστεϊ έγώ έΌαφα
  χρονιές ■ . · σάν έ-μπορας ψηρένος»
  σκοτώνω άρ,άδα... "Ολους τούς ξέχασα
  στήν τέχνη μου άφοσΐο>μένος.
  Περνώντας δλα τοΰτα/ μόλις μπόρεσα·
  Γΐρές βάσεις νά ο·χηματίσω.
  Στΐς 6άσεις πάνω στίβαξα καϊ χώρεσα
  άρχές τρανές: Νά κυ6ερνήσω·
  Σάν άρχοντος, είναι στό χέρι μου-
  Περνώ θηλειές, σφίγγω ζωνάρια.
  Ό δίκιος νόμος εϊν' τό μαχαίρι μου.
  Πουλώ άνβρώπους στά παζάρια!
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΐΣ
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σεΜδα 1
  τος αφοσιωμιένος στο κατίστη-
  ιμένο, στή διάρκεια μιάς επ'ανά
  σταισης νά μίταβάλει πεποιθή-
  σεις καί. νά περόσει μέ τό μέρος
  της.
  Απο πού πηγάζει όμως ο
  συντηρητισμός των αξιωματι¬
  κών; .Ενα σημείο είναι η στενή
  τού σχέση μέ βιομηχάνους κοϊ
  επιστήιμονες. Οί ανάγκες ενός
  συγχρόνου Στρατού καί η προ-
  τεραιότητα πού δϊνεται στήν
  ικανοποιηισή τους, φιέρνουν
  σέ μία άιμεοη επαφή τούς στρα
  τιωτικούς μέ επιστήμονας, ε-
  ρευνητές καί βιομηχάνους, μέ
  αττο-τέλεισμα νά δέχονται πολι-
  τικο — ιδΐολογΐικά ερεθισματα
  από άτομα μέ ψηλό βιοτικό -
  πίπεδο χαι μέ μεγάλα οικονομι-
  κά συμφΐέροντα. Είναι φυσικό
  όχι μόνο νά επηρεάζονται λοι-
  πον οπό τό συντηρητισμό
  τους, αλλά νά συνταυτίζονται
  μ' αυτούς «αί νά μεταβολλον-
  ται φύλακες συμφε.ρόντων
  τους. Από τίς σχόσεις αυτές δή
  μιαυργήθηκε καί τό οτρατ:ωτι
  κοπολιτΐικό πλέγιμα, φρουρός
  ικαί ελπίδα τού κατεστημένοι;
  κάΘε Έθνους.
  ΟΡΟΣΗΜΑ
  Στήν χώρ·α μας έγινε αυτό
  φανερό στήν επταετία τής
  Χούντας, όταν οί πρώτες καί
  μόνες κοινωνικές ομάδες πού συ
  ντάχθηικαν μαζί της ήταν ο ε-
  φοπλιοτές, οί βιομήιχανοι, οί
  τραπεζίτες, οί μεγαλέμποροι
  καί πού στή συνήχεια αποτελε-
  σματιικά ευεργετήθηικαν μέ χα-
  ριοτιικά μ^έτρα αιπό τή Χούντα.
  'Αλλο σημείο πού συντελεί στο
  συντηρητισμό τους είναι η δ'α
  μορφώση διιπλής προσωπικότη
  τος. Πραγματιικά ο στρατιω-
  τικος βχει μιά πιρο-
  σωπιικότητα μέ την οποία κινεί-
  ται μεσα στό στρατόπεδο κοΐ
  στήν υ·πηιρεσία τού. Μία ρρο-
  σω,πιχότητα ενταγμένη σ' ένα
  σύστημα πκ>ύ υιπαικοώει καΐ> την
  υπαικούιουν μέ απόλυτο σεβασ-
  μό, χωρίς συζητήση, χωρις σχο
  λιασμό.
  'Καί μιά άλλη, τής ελεύθ:ρης
  κοινωνικής ζωής, πού κάθε πρό
  ξη τού πρβπει νά τή δικαιολς-
  γεί, νά πείΐθει, νά την υπ οασπί
  ζεται. Στόν στρατώνα κινε; γ-
  μάδσ στρατιωτών μέ μια λίξη.
  Στό σπίτι τού, πρέπει νά ουζη-
  τεί μιά ώρα γιά νά πείσει π.χ.
  τό παιδί τού νά μην πάοιι πσ-
  γωτό πρίν τό φαγητό τού.
  Στόν δικό μας μάλιστα Στμα
  τό, πού οί διοταγές διατηρούν
  την αυστηρότητα των κανονι-
  σμών «αί επιβάλλουν τό νόμο
  τής απόλυτης υπαικοής, δημι-
  ουργούν ένσ ψ<υχολσγι<κό περϊ- γραμμα στούς στρατιωτιικούς, πού δέν μπορεί νά ανεχθεί καμ μιά απείθεια, καμμιά ανυπακοή, καμμιά αμφισβητήση στο πολι τικο — κοινωνιικό κατεστηιμενο. Η έλξη στήν πειθιαρχία τούς συντάσσει πάντοτε μέ τή συν- τήρηση καί όχι ,μέ την πρόοδο. Η συνταύτισή τους, εξ άλ- λου, μέ τή συντήρηση, αποδει ικνώεται καί από την παγικόσμια ιστορία. Οί στρατιωτικαι μό- νοι τους όχι μόνο δέν συντελέ σανε σέ καμμιά σημαντιική κοι- νωνιική αΐλλαγή,, αλλά καί σέ πε- ριόδους μεγάλων κοινωνιικών συγικρούσεων βρέθηικαν πάντο¬ τε αντίθετοι μέ τόν αγωνιζομε- νο Λαό. Αικόμη στή Γαλλική αλλά καί προσφατα στή Ρωσι- κή Επανάσταιση, μι«ρό μέρος ε- παγγελματιών στρατιωτικών συντάχθηικαν μέ τό μέρος τού επαναοτατημένου Λαού. Τό με γάλο μέρος ακολούθιησε τούς «Λευκούς». ΕπιίΙσης καί στόν έμ φύλιο μας πόλεμο τού 1944— 49, μιικρό μέρος πολέμησε στό πλευρό τού ΔΣΕ από τό σύνολο των Ελλήνων αξιω¬ ματικών. Όσες φορές — πολύ λίγες— οί στρατιωτικοί κινήθη "χον γιά νό πραγ,ματοποΐιήΐσουν κοινωνικάς — πολιτιικές μετα>βο
  'λές, τό πέτυχαν μόνο στίς ηερι
  πτώσεις πού αφού ανέττρεψαν
  τό (οκαθεστώρ), ποράδωσαν
  την εξου<σία στή λα'Ί'κή ηγεσία. Οί δεσμοί, ιδεολογικοί πολι¬ τικαί ψιυχολογικοί, τής ομάδας των πραξικοπηιματιών τού Πα- πΰδάπουΑου κα» τής ομάδας των στρατηγών πού εταίμαζαν παράλληλα δικό τους πραξικό- πημα·, υπήιρξαν ικοινοΐ. Μόνο οι πρακτικές ανάγκες τής στιγ ιμής τούς χώρισαν, μέ αποτέλ·ε- σμο νά κρατήσει η ομάδα των συνταγματάρχην. Στή δίκη φο ν^ρώθηκε ακόιμα πώς πολλοϊ Λ ΥΚΕΙΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ Ε.Ν. Έν Ηρακλείω Κρήτης-Τηλ. (081) 23-22-27 Λειτουργοΰν φέτος είς τό Ηράκλειον, Λύκειον Πλοιάρχων καί Έ- παγγελματική Σχολή Μηχανικίΰν ΕΝ· Έξασα>αλίζουν σίγουρα λαμπρόν
  μέλλον, διότι τό απολυτήριον των είναι ισότιμον των άλλων Λυκείων,
  ΐσχυει διά είσαγωγή στά Πανεπιστήμια καί στάς άλλας Σχολάς Γ) διά δι¬
  ορισμόν είς Τράπ£ζες καί είς δλας τάς βέσεις τής ξηρας, καί έΊπ} πλέον
  ΐσχυει ώς Απολυτήριον Σχολής Έμποροπλοιάρχων ή Μηχανικών δι' &■
  σους έπιθυμοϋν νά γίνουν Άξιαρατΐκοϊ 'Έμπορικοΰ Ναυτικοΰ ήν ώς 'Α-
  ξιωματΐκοι είς Λιμεναρχεΐα.
  Έγγράφονται μαθη,ταΐ καί μαθήτριαι δοχ>ι εισήχθησαν καί δσοι διέν
  είσίίχθησαν είς τα Λύκεια ώς καί άπόφοιτοι Έπαγγελματικών καί Τεχνι
  κων Σχολών.
  Έκ μέρους τοΰ Ύττουργείου Έρπορικης Ναυτιλίας διά τό Λύκειον Πλοι
  άρχων θά γίνουν χωριστές είσαγωγικές έξετάσεις άΐπό τα όΐλλα Λύκεια,
  στίς 26 δως 29 Σεπττεμβρίου- Τα δικαΐολογιητικά πρέατει μέχρι τής 10 Σε-
  πτεμβρίου νά κατατεθοΰν είς τό Κεντρικό Λιμεναρχείον Ηρακλείου.
  Είς τό Λύκειον Πλοιάρχων έγγράφονται χωρις έξετάσεις μαθηταί καί
  μαθήτριαι Α' Τάξεως Τεχνικών Λυκείων.
  Είς την Έπαγγελματική Σχολή έγγράφονται χωρΐς έξετάσεις όσοι εί-
  σήχβησαν καί δσοι δέν εισήχθησαν είς τα Λύκεια.
  Πρίν έγγραφΕϊτε σέ ΰλλη Σχολή είναι συμφέρον σας νά ζηιτήοετε
  περισσότερες πληροφορίες άιπό τό προσωρινό Γραφεχον των Σχολών,
  Λεωφόρος Κνωσού 9 Μπ'ετεοη Ήράκλείουι Κρήτης, Τηλ. 232-227.
  Ταβέρνα τού
  Δπμήτρη
  Λεωφόρος ΚνωοοΟ — Μπεντε6ί|
  Άποχωρϋσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΧ
  άΎοιξα τή νέα μου ταβέρνα.
  «Ταβέρνα τού ΔημιΊτρη»
  λίγο πρίν άπό τοθ Μπεντεβή την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο.
  Κρασΐ γνήθΊο Βαρελίοιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  "Ανθη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280—689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-759 ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ττραξι-κοπηιματί'ες έπαιξαν καί στά δυό τα,μπλύ καί ορισυένο. έπαιξαν καί ένα ίίδος συντονι- οταύ μεταξύ τους (Σοαντιδά- κης: άς τα, είναι δικά μας παι¬ δία). Ιιδεολογΐικά είναι τοποθετη- μένοι στό χώρο τής άρνηισης. Αρνούντοι κάβε τί, κάθε μετα- βοΐλή ναί κάθε πολιτικό καϊ κοι- νωνικό γεγΌνσς πού δέν ταιριά ζ·ει οττόν αικραίο συντηρητισμό τους. Είναι αντικομμουνιστες, αντβσοοιαλιστές, αντιαριστιεροί αντισυνοδοιπόροΊ, κ.λ.π. Αρ- νούνται τα πάντα καί θίλθ'υν να τα λαταστρέψουν, χωρίς νά έχουν τή δυνατοτητα νά καλύ- λύψουν τό ιδεολογιιοό ιοενό πού δημιουργει η ενεργεια τους α υ τή. Προκεΐιμένου νό δηιμισυιργή- ισουνμιά κατάοταση, οί ερ·εθισ- μοί γιά την ίνιέργειά τους δεν ξε κινούν από μιά δημιουργική ιδε α, αλλά από μιά ανάγκη προ- στασίας των καθιερωμένων αξι ών από την εισβολή των νέων, των προοδευτικήν αντιλήψε¬ ων. Μέ τό πνεύμα. αυτό, οί κοι- νωνίες πού δημιοιυργούν όταν γί νονται εξουσιία είναι «κοινωνί- ες αμυντπκές». Αυτή ήταν η πεμπτουσίο των αρχών τής ο¬ μάδας Παπαδόποιιλσυ, μετά την επΊίτυχϊα τού πραξικοπήμα τος τής 21—4—67. θέλει νά «πιροασπίσει» την Ελλάδα από τίς Κοινωνιχές αλλαγΐές πού συγ κλονίζουν τόν Κόσμο. (Ο ϊδιος κα>υχιέται συχνά γι αιυτό). Νά
  την προστατεύσεΐι από τή φθο-
  ροποιό δράση των αριστερών..
  Νά σωσει τό ικατεστημένο ο ικο
  νομιικόι — πολιτικό πλέγμα...
  Από τό Ιδιο πνεύμα τής «ά-
  μυνας» προήλθε κα·ί τό βασικο
  «οΛόγκαν» τής 21ης Απριλίου,
  πού περιιόχει· όλες τις παραδο-
  σιακές αξιίες γιά τίς οποίες υπε-
  ραιμύνεται: «Ελλάς Ελλήνων
  Χριστιανών».
  Με τό ίδιο πνεύμαι επιχί,ΐιρει-
  ται ο αεριορισμός τής πολπ>
  στιικιής εικπαίιδευσης κισί καλλι-
  τεχνιικιής ζωής, μέσα στά στενά-
  χωρα πλαίσια τού «Ειλληνοχρΐι
  σπανιικθιύι Πολιτισμού».
  Στήν προσπαθεία τους νά
  εδραιώσουν μια ιδεολογικη βα-
  ση, πού νά καΑύιπτει τον καθα-
  ρό αρνητικο χαραικτήρα των ε-
  νεργειών τους, επιστρατεύουν
  μιά παλιά ξεπερασμένη συνθη-
  ματολογία την ενόητα τού 'ΕΘ
  νους απέναντι. σ' ουτούς που
  απεργόζονταΐι τή διαΐρεσή τού:
  Τα Πολιτικά Κομματα δηλαδή.
  Προωθούν την έννοια «'Εθνος»
  αιΓτεναντι στήν έννοια «Λαός».
  Και. μια χαι το εθνιικό — αντε-
  θνικό, είναι· κάτι πιό αφηρημέ-
  νο καιϊ γγιο εύπλαστο απώ την
  «ννοια λαΊ'κό — αντιΙλαΓΓκό,
  φτάνει η στιγμή νά ερμηνεύουν
  σάν «Εθνικό» ό,τι τούς συμφέ
  ρεΐι κοί «Αντεθνιικιό» ό,τι οτέκ'ε-
  ται ε,μπόδιο οτί.ς ίπιδιώζεις
  τους.
  Η έλλειψη ψυχικού δεσμού
  μέ τίς άλλες «οινωνικές ομάδες
  κοί η φασιστκκή τους νοοτρο-
  πία, μεταιβάλλει σέ ψυχική τα-
  λαιπωρία την ανάγικη νά μιλούν
  έστω καϊ υποκ.ριτιιΚ'ά γιά «αλη
  θινή ΔημοκραπΜθ», ενώ όπως δια
  «ήρυξε ο ΠαπαδόπουΙλοις «οι ένο
  πλες δυνάμεις αποτελούν την
  σπονδυλική οτήλιη τού Έθ¬
  νους».
  Ο.Χ.
  νουχ κου* · κονι: κουχ - κου* κον* · κου* κου*
  * Στό χωριό Πλάτανος τής Μεσσαράς πηγε
  ι ήν πρσϊΐερασπένη Κυριακή ό Δήμαρχος Ηρα¬
  κλείου κ. Καρέλλης, γιά νά συιμμετάσχει σέ
  κάιποια εκδηλώση.
  Κάποΐος λοιπόν χωρικόί,- πού παρ·εξηγησε
  την έπίσκεψή τού, νοιμίζοντας ότι αρχισε άπό
  τώρα σιγά — σιγά την προεκλογική ψηφοθηρία
  εΐκε χαριτολογώντας:
  —"Αν ήρθες Μανολάκη γιά ψήφους στόν
  Πλάιανο, τότε·-. χαιρέτα μου τόν··. πλάτανοΙ
  ^- Όϊ «άνάιποδος» Δήιμαρχός μας, πού άσχολεϊ-
  ταΐ παύ πολύ μέ τα «άνάττοοά» τού, παρά μέ τα
  .. · στραθά τής ΔηιμΙαρχιακής τού άποστολής, £■
  γραψε την περασιαένη Τρίτη στήν εφημερίδα
  τού, δτι,· τάχα μου, πρίν 15 χρόνια πού έπισκέ-
  φτηικα γιά πρώτη φορά τή Μόσχα/ έγραψα "~
  λέει — οτήν έφηιμ«ρίδα «Άκρό|πολη> (!) δτι
  •Όϊ Ρώσοι πειν&νε (!!) ■
  'Λμ'έθϋκ; τοϋ έΌτειλα την παρακάτω τηλε-
  γραφιική απαντήση:
  Κύριον Καρέλλην
  (ΑΝΑΠΟΔΟΝ)
  Έφηιμερίδα «ΑΛΛΑΓΗ»
  'Ενταϋθα
  Δέν μοΰ δη/μιούργησε δκπληιξη οημερανή
  δαιμοσίειυση έπιστολής δήβεν άναγνώστη σας 6
  πό στοιχΒΐ'α Δ.Μ. άλλά μόνον άηδία· Χωρίς νά
  άοχοληθώ ίδιαίτερα μέ ούσία δημοσιεύματος έ-
  ^ιειδή γνωρΐζω άνευβυνότητα γραφομένων σας
  Λέω και πρός έσας καί πρός τόν άιπροσδιόριστον
  έπιστολογράφον σας τόν οποίον πολύ θά η*θελα
  νά μάβω τουτο καί μόνον: "Αν 6ρεθίί εφημερί¬
  δα «Άκρόπολις» είς οποίαν έγώ έγραψα δτι οί
  Ρωσοι πεινδνε όπως τόθΌ άνέντΐμα ύποστηρί-
  ζετε, δέχομαι νά μέ ιρτύσετε· Δέχεστε νά σας
  κάνω κι έγώ τό ϊδιο αν δέν βρήτε αυτήν την ε¬
  φημερίδα ;;; Έπιειδή εΐμαι βέβαΐος ότι ύπάρ-
  χει κίνδυνος νά άλλάζετε πεζοδρόμιο δταν μέ
  συναντ&τε, γιά νά μην υποστήτε την παραπά-
  νω ποινήν σας καλώ καί σάς συνιστώ νά διαψευ
  σετε ταχιύτατα.
  ΜΑΝΟΛΗΕ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  νΗ ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Περιττό βεβαία νά σας πώ δτι ό Μανωλά-
  κης μας, τό καμάρι μας, δχι μόνο δέν δημοσΐευ-
  σε την άατάντησή μου> (διαψβύδωντας έτσι δτι
  οτή στήλη του' βάζει τίς άπαντήοεις πού τού
  στέλνουν) άλλά οΰτε μιλιά δέν έ^γαλε·
  "Οσο γιά τή ·. · ςοαντασίωσή τουι δτι οί Ρω-
  σοι πεινδνε, τί νά τοϋ ηώ; Γνωρίζοντας τό άν-
  (πκομμουνιστικό μένος τοΰ Δημάρχου μας καί
  κατά τό παροιμειίϋδες: «Ό πεινασμένος βλέπει
  καρβέλΐα στό δνειρό τού», τοθ λέω έτοΰτο: «Ό
  ■. · λυοσασμένος άντικομμουνιστής βλέπει..· πει-
  νασμένόυς Ρώσους στόν ΰπνο τού».
  ■*: Πρωαότυιπτι διαμαρτυρία τοΰ συμπαθέστατου
  Μανόλη Κρασάκη γιά τή λεΐψυδρία τοΰ Ηρα¬
  κλείου1:
  Περνώντας κάθε μερά έξω άπό τό Δηραρ-
  χεϊο (κάθεται πορακάτω άιπό τόν "Αγΐο Τίτο),
  «ρωνάζει μόλις φιάνει στό ΰψος τοΰ παράθυρου
  τοΰ δηιμαρχιακοΰ γραφείον:
  —Δημοκρατία έχομε κύριε Καρέλλη, νερό
  δέν έ'χομε ·..
  Ή .·. Δημοκρατία δμως εχει καί μερικά·.·
  αταγονίδια, άλλά οί ■·· υΊρΰσες οθτε·.· σταγόνα!
  •Μ Άναρωτιοΰνται μερικοϊ Λασιθιώτες τί έ'χει πά-
  θει ό Μητροπολίτης Ιερ.απύτνης κ· Φιλόθεος
  καί γράφ€ΐ άσταμάτηϊτα, τή μιά έπαστολή κατό¬
  πιν τής άλλης, εναντίον τοΰ Δηιμάρχου "Ιεραπέ¬
  τρας κ. Μυγιάκη.
  Κατά τή γνώμη μουι τό πράγρα είναι άπλού-
  στατο: τύν άνθρωπο (ή μάλλον τόν •.•α.γκ)) τόν
  τσίμπηοε ή·.· μύγα τοΰ·.· Μυγιάκ- καί.·. μυΓ
  γιάστηκε.
  Κι δταν... μυγααστεϊ κανεΐς, έστω καί... 61-
  γιος, φυσικό είναι νά ·. · τσινα κΐόλας.
  "Ας προσέξει μάλιστα ό Δήμαρχος Ιεραπέ¬
  τρας καί τα ένδεχόμενα λαχτίσματα,. · . γιατΐ εί¬
  ναι γνωστό ότι ό Μη/τροστολίτης κ. Φιλόβεος, στό
  νεανικό τού βίο, σάν Βουζουνεράικης ποδοσφαιρΐ
  στής,.· κλωτσοΰσε άρκετά καλά την μπάλλα!·..
  * Ό σάλλος πού δημΐουργήθηκε μετά τό δημο
  σίευμα τής εφημερίδας μας, στό προηγσύμενο
  φύλλο, γύρω άπό τα καταγγελλόμενα υπό τοΰ
  κ· Μείίμαράκη, στίς «Μινωΐκές Γραμιμές»/ ένέπ-
  νευσε φίλο τής στήλης, ό οποίος μας ϋστειλε τόν
  εξής διαλογο:
  —ιΜά τί ειγινε στή ναυΐτιλιακή μας έταιρεία;
  —^Μεγάλη φουρτούνα, ξέοπασε καί μάλιστα
  πολλών. ·. μποφώρ.
  Δέν βαρυέοτε... Τούς καλούς ναυτικούς
  καί τα. · · άκριβά βαπόρια, δέν τα φοβίζουν τα
  μττοφώρια.
  * Κι όιλλο £να σχετικό λογοΐταίγνιο σέ μορφή
  διαλόγου:
  —Καί τί θά γίνει τώρα;
  —Άπλούστατα, θά άρχίσει νά . · ■ ξετυλίγε-
  ται ό·. . μίτος τής «Άριάδνης»·
  Ό οποίος — προσθέτω έγώ — δέν άιποκλεί-
  εται νά φτάσει μέχρι τό ... Κότεμπουρ,γκ της
  Σουηδίας, δπου ώς γνωστόν, έ'γινε ή άγοραπω-
  λησία τοΰ όχηματαγωιγοΰ «Άριάδνη>.
  "Ας έλπίσουμε ]ΐόνον δτι — λόγω όνοματος
  —δέν θά παρουσιάο«ει ή δλη ύπόβεση είκόνα..·
  λαβυρίνθου.
  * Καί ένα παραφρασμένο τραγουδάκΐ παληας έ-
  πιθεώρησης, γύρω άιπό τό θέμα των «Μινωικών
  Γρ,αμμών», στίς οποίες προεδρεύει ό δικηγόρος
  κ· Κληρονόμος:
  "Αν σας ρωτήσουν βρέ παιδία
  οί Μετόχοΐ: τί χαμπάρια;
  Πέστε τους μέ βαριά καρδιά:
  ό Μείμάρης τακανε δλα μαλλιά —κουβάρια-
  Κι άν σΰς ρωτήσουνε ξανά:
  τί θά γινοΰμε τώρα;1
  Πέστε τους πώς καί στή στεριά
  πάντα περνα ή μπόρα.
  Κι άν ποΰν: μέ τίς εύθίόνες μας
  τί θ* άπογίνει δμως;
  Πέστε τους τότε πώς γι' αύτές
  ύπάρχει ό·.. Κλη,ρο—Νόμος!
  * Ό συιμπαθέστατος άντιστασιακός καλλιτέχνης
  Νίκ — Πάκ, κυκλοφόρη,σε προσφατα φέιγ — 6ο
  λάν μέ τή φωτογραφία τού καί άιπό κάτω τό συν
  Οη,μα: «Φίρ,μα οτό Ζάππειο, γιατί δχι καί στό Ή¬
  ράκλειο»·
  Έπειδή κάτιοιος άλλος άντισταοΐακός ψάχ-
  νει , λόγω έκλογών, γιά συνθήματα, τοϋ συνιστώ
  νά ζητήσει την αδεία τοΰ Νίκ καί νά κυκλοφο-
  ρήσει κι αύτός τα ϊδια σχεδόν φέ'γ —- βολάν ^έ
  τή λεζάντα: «Φίρρα οτό εξωτερικώ, γιατι δχι
  καί στό Ήράκλειο».
  νΑν δέν καταλάβατε τό πρόσωπο πού σχετί-
  ζω μέ τόν Ν£κο, λυητοΰμαι είλικρινά, άλλά ώς
  γνωστόν... «τα έν.. Νίκω μή έν... Δήμω»!
  Ο ΕΧΒΜΥΘΟΣ
  ■■■■■■■ΓέΙΙΙΪ