91015

Αριθμός τεύχους

237

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

17/9/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ποο ιιρΐν μέ
  χώμα, τοΰ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμσ, προλάλη νά πβϊ Εστω
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  Ι
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 5ος — 'Αρ>· Φύλ· 237—Δρχ. 10
  Διευθ α ν* Α»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  Όπως δήλωσε, σέ συνέντευξή τού πρός τόν Μάνο Χαρή, στή Μόσχα, ό Ρώσος Στρατηγός ΚΟΖΑΩΦ:
  ΣΕ ΠΕΡΙιΤΓΩΣΗ ΠΟΑΕΜΟΥ ΑΜΕΡ.ΚΗΣ ΚΑΙ
  ΡΟΣΙΑΣ, Η ΚΡΗΤΗ
  ΛΟΓΩ ΤΩΝ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ
  ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
  ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ
  ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗ
  «Είναι ύποχρεωμέ-
  νη ή Ρωσΐα νά έπι-
  ψερει ΐσχυρά χτυ-
  πήματα κατά τής
  Κρήτης, άφοϋ πάνω
  σ' αύτην ύηάρχουν
  οί Αμερικήν ι κες
  Βόσεις». Σ. ΚΟΖΑΩΦ
  ΤΟ ΠΛΗΡΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ
  ΜΙΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑιΝΤΗ αποκλεισθή συνέντευξή
  τοϋ Ρώσου Στρατηιγοΰ καΐ Πολιτΐκοΰ —χολιαοτη τοΰ
  Σοβιετικοΰ Πρακτορείου «ΝΟΒΟΣΤΙ* κ- Σβατοσλάβ
  Κοζλώφ, πρός τόν δΐευθυντή τής εφημερίδος μας Μά¬
  νο Χαρή, ΐταΐρνει σήρερα την πρ,ώτη θεΊση της «Αλη¬
  θείας»·
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ αύτη πήρθΐηικε στϊς 9 Αύγούστου
  1979 στή Μόσχα στά κεντρικά Γραφεΐα τοΰ ΑΠΕΝ,
  μαγνητοφωνήθηκε σέ κασέτες, στενογραφιηβηικε άπό
  την παριοτάιμενη Ρωαίδα ύαιιάλλΐιλο τοΰ νΕλληνικοΰ
  Τμήματος τοΰ ΑιΠΕΝ κ· Λένα Μάΐσοβιτς καΐ τίς έρωτα
  παντήσεις, ττού έγιναν «ζωντανές», (δαιλαδή δέν τέθη-
  καν κρΐν γραιπΐτά τα έρωτηματα, οΰτε δο0ηικαν μετά
  οί άπαντήρεις, άλλά δλα έγιναν σέ μαρφί| συζήτηαης
  συγχρόνως) μετέφρασε ό Έλληνικης καταγωγης δη-
  μοοΐογράφος και λογοτέχνης, κ. Κ- Σαραφείδης; ύ-
  πεύθυνος τοϋ Έλληνΐκοΰ Τμήιματος τοΰ Σοβιετικοΰ
  Πρακτορείου «Νόβοστι», οτη Μόσχα·
  ΤΟ ΘΕΜΑ οτό αποίσ άναφέρεται κυιρίως ή ουνέντευ-
  ξη αύτη, είναι οί έττίοημες θίέσεις των Σοβιετικήν γΐά
  τίς Άρερικάνικες Βάσεις της Κρήτης καΐ οί σχέσεις
  Άμερικανών καϊ Ρώσων, δπως τίς εξέφρασε ό Ρώσος
  Στρ,ατηιγός μιλώντας σάν ύΐτ€ύθυνος, εΐδικός έιτά τοΰ θε
  ματος καΐ φπίσηρος έν προκεΐιμένω έκΐιροσωτΐιος τής
  Σοδιετικής Κυβερνήσεως.
  ΟΠΩΣ θά άντιληφθεΐ κάθε άναγνώστης, μετά τό διά-
  βασμα τής ουνέντευξης αυτής/ πρόκειται γιά £να ίδι-
  αιτέρ,ως μεγάλας σημασίας κείμενο πού ένδιαφέρει 6-
  λόκληρο τόν Έλληνικό Λαό καΐ κυρίως τής Κρήτης-
  ΑΚΡΙΒΩΣ γι' αύτό5 δέν σχολιάζομε π,ερισσοτ.ερο τή
  βαρυσηιμαντη αύτη συνέντευξιν τής οποίας τό περιε-
  χόμενο δημοσιεύομε άπομαγνητοφωνημένο παρακά-
  τω, τονίζοντας μόνον αύτό πού καΐ άπό την άρχη τοΰ
  άντιβασικοΰ μας άγώνα έχομε ύΐτογραιμμίσει, τόν κίν-
  δυνο δηλαδή πού διατρέιχει τό Νησί μας, αυτόν τόν
  ΜΕΓΑ ΚΙιΝΔΥΝΟι πού άποτέλεσε καΐ τόν πρώτο καΐ
  κύιριο λόγο τής £κδοσης αυτής τής εφημερίδας·
  ΑΥΤΟΝ έκφράζει, ρ;ητά καΐ κατηγορηματικάς μέ λύΐτη
  τού ό Ρώσος Στρατηγός Κοζλώφ, παρά τίς γνωοτές
  θέσεις των Σοβιετικήν νά άποφεύγουν κάθε «πολεμι-
  κη κινδυνολογία», λέγοντας δτι «σέ περίπτωση πολέ¬
  μου μεταξύ Άμερικης ~ Ρωσίας, ή Κρή(τη — λόγω
  των πυρηινΐκών κεψαλιΰν πού ύπάρχουν πάινω σ' αυ¬
  τήν — θά. καταστραφεϊ»!!!
  Μ.Χ. Ο σντϊλθγΐος πού νΐνε-
  τοι οπό τούς υπέρμαχσυς τής ύ-
  παρξη< των Αμερικανικόν Βάθ£ υν στήν Ελλάδα καΐ ίΐδ'κώτερα οτήν Κρήτη, Βασϊζετοΐ, μεταξύ αλλων, καΐ οτό ότι δήθεν άν φϋ- γουν οί Αμερικάνικες Βάσεις, α- μίους θά μάς καταλάβουν οί Ρώ σοι, οπότε, ποιό τό όφελος. Ε- οιίς Γτρατιηγέ μου, τί έχετε νά απαντήσετε από Σοβιετικής πλώ ρά(, στόν κτχυρισμό -υτόν; ΚΟΖΛΩΦ: Γιά μενά ή θέση αυ¬ τή είναι αστεία, διότι είναι γν«- οτό σ' δλον τόν κόσμο, δτι ή έξωτερική τΓθλιαική τής Σοβιε¬ τικής Ένωσης δέν προβλέπτει δημιουργία Βάσεων σέ ξένα έ- δόψί). "Απενοεντίας έμεΐς έκεΐ ιτού είχαμε Βάσεις, στή Φιλαν- δία καΐ στήν Κ ίνα, τίς ώποσύ- ρβμε άπό καιρό και αγωνιζομα- στε γιά τή διςίλΐΛτη κάθε ξέ- νης στρατιωτικής Βάσης, δττου κι άν ϋπάρχει. Έμάς ττολλές φορές μτχς ένο- χοατοιήσανε δτι έχομε στρατιο- τικές Βάσεις σέ ξένες χώρες, στήν Άφρική κλατ., άλλά ττοτέ δέν μπορέσανε νά ά—οδείξουνε δτι ύπάρχουνε, γιατι ακριβώς δέν ύττάρχουνε. Μ.Χ. Αυτό πού λέτε σιβαστί μου στρατΓΐΐγέ, εγώ τό έχω γρά- ψει στήν εφημερίδα μου. Υπήρ¬ ξε όμως η περίπτωσΓ) τής εφημε¬ ρίδας «Εκόνομιστ» τού Λονδί- νου η οποία οποκολυιμί «αί εϊττε ότι στή Δυτική πλευρά τής Κρή¬ της, μεταξύ Κυθήρων καϊ Σοϋ- δα< καΐ στήν αντίστοΐιχη ιανατολι κή άκρη της, στή Σητεία, υπάρ- χουν δύο Ρωσικά αγκυροβόλια, πού επέχουν θέση Βάσεων. Τί λε τε σείς γΓ αυτά; ΚΟΖΛΩΦ: λΛττορεΤτε νά μοϋ δώ- σετε ττερισσοτερες ττληροφορίες γιά τό δημοσίευμα αύτό; Μ. Χ. Μάλιστα. Τό Αημοσίΐυ μα, πού συνοδεύεται κι από μιά μεγάλη φωτογραφία, λέε» ότι σι πλοτφόριμες αυτές, πού δημιουρ νούνταί μέ 3 έως 4 πλοία, κοστί- ζουν πολύ ακριβά στή Σοβιετι- κή Ένωση, επειδή καίνε πολύ πετρελσιο, αφού δέν είναι σέ στέρεο έδαφοί καί ότι πάνω σ' αυτές ύπάρχουν πυρηνικοί πύραυλοι, πυρηνκές κεφαλές, πού ϊίναι εστραμμίνες καί έτοι- μες κατά τής Κρήττης, σέ περί- πτωση «άς πυρηνκού πολέ¬ μου, μεταξύ Σοβιετικήν Ενώσε¬ ως καί Αμερικης. ΚΟΖΛΩΦ: "Οσον άφορά αώτά τα Άγκυρο&όλεια, τό ζιγτημα διαφέρει, γιατι αλλο πράγμα: εί ναι Βάσεις στρατιωτικές κι άλ- λο Άγκΐίρο&όλεια. Οί Βάσεις είναι μόνΐιμες, σέ ξένο έ&αψος, ένω τα Άγκι*ρο6ολεια είναι ττροσωρΐΜες, οττως εΐττατε, ττλατ- φάρμες, —ού πραγματικά ύττάρ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Μέ όφορμή την πρόσφατη συναυλία τού ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ ΒΑΥΜΑΠΕ... ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟ ΤΗΣ... ΑΓΑΠΗΣ! Ύβριστική έπιστολή τοΰ κ. Τιμοθέου κατά τοϋ δΐίϋθυντή τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΙΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΛ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΠΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΟΠΩΣ θά θυμούνται οί ανογνύ- λύψαντα τόν φόνο Δημοσιο- ωτέον, είναι σέ έντυττο της Αρ- τό μίσος, η συκοφάντηση, καί Ό μόνος Δήμαρχος πού δέν τόν τϊμησε _κ>υδοιο καλλιτεχνικό γεγο ιστιύΐ, ιΓήπιεδο τού «!Ε:ργοτίλη»
  την περασυένηι Τετάρτη. Ήταν,
  σύγχιρονα, καΐ οττουιδαιϊο. οροσ-
  φορά στό κοινο τού Ηρακλεί¬
  ου, γιοτί συνΐιπιεσε μέ τα 15 χρό
  νια μοιυσικής δημιουργίαν τού
  νος χαραχτηριστηικί η συνου-
  λϊο τού δημοφΐιλούς συμ.πολίτη
  μ<Κ συνθέτη Χρήιστου Λεοντή, ΠΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΠΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝ. ΛΑΤΣΗΣ Σύμφωνα μέ δημοσίευμα τής 'Αθηναϊκής «Έλευθεροτυπτίας» τού ττερ. Σαβδάτου, οί κ.κ. Βαρ δής Βαρδινογιάννης και Ι. Λά- τσης, παρκτττιέμττονται σέ βαβμό κθκουργήΊματος γιά ά—άτες ττολ λών έκ—ομμυρί«ν, άττιστία κ λΛτ. κατηγορίες, σχετιζόμενες ε·έ τίς έταιρεΐες ττετρελαιοει- δών τους, πού ώφεληθηκαν σέ τού Δημοσίου. ουνθέτη. Ο Χρήστος Λεοντής, πού δυο φορές τού αοαγιόιρεψί η Κυ βέρνηση την δηιμΛσιο εχτέλεση ί,ργων τού, έδωσε συναυλϊες κ.α>ί
  στΐς 4 μί,γάλες πόλεις τής Κρή¬
  της, Χανιά, Ρέθυιμνο, Ηρά-
  «λειο »αί 'Αγιο Νικόλαο, παρου
  σίασε τα καλυτέρα κομμάτι.α
  αιπο τα έργο τού, καθώς καί
  πρώτες «τελέσεις.
  Τα τραγούιδια1 αιπόδωσαν οί
  ικαιλλιτέχν&ς: ιΓιώργος Μεράν-
  τζας, Σοφιια Μιχ;αηλίδη, Γιώρ-
  • ΣΥΝΕΧΕ'.Α στή σίλίδα 2
  στες μας, ένας παληόί φίλος
  τού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.
  Τιμοθέου, ο κ. Γρηγόρης Μιχα-
  λάπουλος, μέ ανοιχτή έπιστολή
  τού, πού πρωτοδημοσιεύτηκε
  στήν ιφημερίδα τού «Νέοι "Αν-
  θρωποι», τοϋ εϊχε ζητήσιι νά
  ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ, γιά την υπόθεση
  τού φανού.
  ΣΤΟ τελευταίο φύλλο των «Νέ-
  ων Ανβρώπωντ» Σάββατο 1)9)
  79, δημοσκύτηκε σέ φωτοτυ-
  γράφο». (Δηλαδή τόν Μάνο
  Χαρή).
  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ παρακά-
  τω τό κείμενο τής Αρχιεπκτκο-
  πικής επιστολής η οποϊα, σημιι-
  χιεπισκοπής Κρήτης καί «διόγρα
  φός, γραμμένη δηλαδή μέ τό χέ
  ρι τού Αρχιεπισκόπου.
  ΔΕΝ μά( δημιουργεί *διαίτερη
  κντυπωση ο φθόνος, η κακία,
  οί υβρείς, πού περιέχει αυτή η
  έπιστολή τού Αρχιεπισκόπου
  κ. Τμοθέου σέ βάρος μας, διό¬
  τι αναλογιζόμαστε ότι τό ίδιο
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ό Ρώσος Στρατηγός Κοζλώφ, έκφράζει τίς Σοβιετικές άττόψεις
  γιά τίς Άμερικάνικες Βάσεις 'ιης Κρήτης πρός τόν Μάνο Χαρή»
  στά κεντρικά γραφεΐα τού Πρακτορείου «Νόδοστι», στις 9 Αύ-
  γοόστου 1979, στή Μόσχα.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*
  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
  ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ...Κοτζαμπάσηδες, Πασάδες
  και Σεβάσμιοι Δεσποτάδες
  κυβερνούσανε τή χώρα
  Καλή ώρα...
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
  ΣΕ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
  ΕΚΤΟΣ άπό τόν Στρατηγό ΣΒΑΤΟΣΛΑΒ ΚΟΖΛΩΦ, ττού
  μού παραχώρησε την τιμη,τική συνέντευξα εύχαριστώ θερ
  μά τούς παρακάτ»:
  • Τόν κ, ΒΛΑΝΤΙΜ ΑΝΑΝΙΕΦ, *Υποδΐ£ΐΛυνττι τοΰ Τμή-
  ματος Δυτικής ΕΞύρώατης τοΰ «Νόβοστι» μέσω τοΰ ό-
  ποίου πραγματοποιήι&ακε ή συνέντευξή καΐ ό ό~οΐος
  μοΰ τταραχώρησε καΐ δική τού,
  • Τόν κ. ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΑΦΕΙΔΗ, 'ΥττεΟθυνο τοΰ 'Ελληνι-
  κοΰ Τμήματος, γιά τα χρέη μετβφραστή ττού έκανε.
  • Την κ. ΛΕΞΝΑ ΜΑΣΟΒΙΤΣ, γιά τή 6οή|θΕΐά της και
  την ξενάγησΓϊ της.
  • Τόν κ. ΙΟΥΛΗ ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ 'ΙΞκδοτη της €ΠΡΑ-
  βΑΑ» γιά τή συνέντευξή πού μοΰ παραχώρησε.
  • Τόν κ. ΟΣΤΡΟ ΟΥΧΩΦ, έκττροσωητο τού «Όλυιμτπα-
  κού Χωρίου» γιά την ξενάγηση «αί συνέντευξή τού.
  • Τόν κ. ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΩΝΤΑ), 'Εκ-ρόσωπο
  των 'Ελλήνων Κομμουνιστών στή Μόσχα γιά τή συν-
  δρομή τού καΐ τή συνέντευξή τού.
  • Τόν κ· ΚΛΣΤΑ ΚΟΤΖΙΑ, ΣυγΥΡθφέα. γιά τίς ττληρο-
  ψορ'ιες τού γύρω άτττό τα ττνευιματικά θέματα στή
  Σοβιετική "Ενωση.
  • Τόν κ. Γ. ΒΑΓΙΑ, Μηχανολόγο, γιά τή συνέντευξή τού
  στό θεμα των ττολιτικών ττροσφύγίΛ'.
  • Τόν κ. ΣΙΛΙΝΓΚ, Πρόξενο τής Σοβιετικής Ένωσης
  στήν Έλλάδα, γιά την προθυμία τού νά μού εκδώση
  άμεσα καί ταχθτατα 6ίζα.
  • Τόν κ. ΜΙΡΓΚΟΥΛΩΦ, Διευθυντή τής «'Αεροφλότ»
  στήν Έλλάδα, γιά την εξασφαλίση εΐσιτη,ρίων.
  • Ιδιαιτέρα τέλος εύχαριστώ δλους τούς Σοβιετικοίις
  Άρμοδίοας ττου μέ ττροσκάΑεσαν γιά μιά νέα πολυή-
  μερη έττίσκεψη στή Σοβιετική Ένωση. 'Ελπίζω μέχρι
  τού χρονου νά άνταποκριθώ.
  ΟΙ συντεντεύξεις δλων των παραττάνω βά δημοσιευ-
  τούν κατά σειρά στήν €ΑΛΗΘΕΙΑ»,
  Μ. Χ.
  πία κλισέ η απαντητική έπιστο¬
  λή τού κ. Τιμοβέου πρός τόν
  βκδότη τής παραπόνω εφημερί¬
  δας κ. Μιχαλόττουλο.
  Η ΛΕΖΑΝΤΑ πού βάζει η εφη¬
  μερίδα, κάτνι από την έπιστο¬
  λή τού Αρχιεπισκόπου κ. Τιμο¬
  θέου, έχει ώς εξής:
  «ΥΒΡΙΙΣΤΙΚΗ η έπιστολή
  τού Αρχιεπίσκοπον Κρήτης!
  Μπράβο τού... Ο αντιπρόσνι-
  πος τής αγάπης έδΐΐξε γιά μιά α
  κάμη φορά τό πρόσωπό τού»,
  ΚΑΙ στόν πρόλογό της η εφημε
  ρίδα «Νέοι Άνθρωποι», γράφει
  «ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ καί μιά ε-
  πιστολή τού ιδίου τού Αρχιΐπι-
  σκόπου. Σέ αυτή φαίνεται κα-
  θαρά η ...αγάπη γιά τόν αποκα
  Η ΜΕΤ ΑΦΟΡΑ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»
  Η μεταφορά τού Πρακττο-
  ρείου Επιβατών τής. «Ολυμπιιαι
  χγΚ» στό χιαρο ττού βριοκοταν
  παληά τό ρ*ύ(μιο τής Μΐσκηνι
  καιί οί δυσκολίιες πού αντιμετω-
  πίζουν οί ξένοΐι κα'ί ΈλΛηινΐΐς
  βάτες έχίΐ δοιμιουργήισ&ι αρ«ε·
  ιά παράιπονιαι.
  Στό επόιμενο φϊίλλο της η ι-
  φιημεριίοαι μας θά ασχοληθ&ί μέ
  τό θέμα' αυτό, δηιμοσΐΐύοντας
  τίς αιπόψίΐ'ς τού κ. Μιχέλη Βε·
  ν&ρη.
  Μέπρωταγωνιστή τόν κ. Α. Πασπάτη καί την όμάδα πού έπηρέαζε
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΚΑΤΕΛΗΞΕ
  ΣΕ ΕΝΑ ΡΕΣΙΤΑΛ ΧΑΒΡΑΣ ΚΑΙ Ι.ΤΡΟΠΗΣ..
  • ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ · ΚΑΙ ιΜΕΤΑ ΦΑΝΗΚΕ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΜΙ-
  ΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ · ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΒΡΕΩΝ ·ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ · ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗιΜΑΡ-
  ΧΟΥ ΚΑΡΕΛΛΗ · ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ · ΑΨΟΓΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ·
  ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ
  Ό τοϊχος τού γηπέδου ρίχτηκε πρίν την καΘορισμένη ώρα
  Γιά μιά ώπΌ τις οττάνιες φο¬
  ρές τής καριέρας μου, ό "Αν-
  θρωπος νικησε τόν Δημοσιογρά
  φο. Κυριάρχησε τό συναίσβιημα
  καΐ ό δημοσιογραφικός ττειρα
  σμός νά τρα&ήξω φωτογραφίες,
  κατανικήθηκε άττό την ανθρωπί¬
  νη σχέψη δτι άν τίς έβλεπον
  και οί ΐδιοι οί ττρωταγιονιστές
  της, θά ντρεττόντουσαν.
  Αύτό συνέιοει στή Γενική Συ
  νελευση τοΰ ΟΦΗ στΐς 10)9)
  79, στόν ύττόγειο ^Ατίόλλωνα»
  ή όποία κυριολεχτικά κατάλη-
  ξε σέ «ρεσιτάλ χάδρας και
  ντροπής> δττως τή χαρακτήρισε
  ένας άμόρφωτος άνθρωπος τοΰ
  Λαοΰ.
  Έχω δμως τίς μαγνιττοταινί
  ες, γιά οποίον τυχόν άμφιβάλ-
  λει καΐ μπορεΐ ανετα νά άκού-
  σει έναν σεβάσμιο έστιάτορα νά
  φωνάζει έναν τραπεζικό «κατσι
  κοκλόι}ιτη> και τόν τελευταΐο νά
  άττοκαλεΐ τόν πρώτο «6ρο06α>
  καΐ «κατρουλά».
  Λυπτοΰμαι πού τό λέω, μά άν
  δέν γνώριζα δλους αύτους τούς
  άνθρώπους, τούς εΰυττόλη—τους
  Ήρακλειώτες, ττού τους εΤχα συ-
  νηθίσει στήν κοινωνική τους ζωή
  θά πιστευα ττώς ήταν άγριάν-
  θρωττοι, άτΓθλίτιστοι, γιά νά μή
  δώσω αλλους χαραχτηρισμούς.
  "ΕΞτσι, κατάλαβα τό μέγεθος
  τοΰ άθλητικοΰ, ττοδοσφαιρικοϋ
  ττάθους, πού μετατρέττει τόν κα
  φεττώλη τής Χανισπορτας σέ
  μποξέρ, τόν δικηγόρο σέ οργίλ
  λο τύτΓο, τόν τραπεζικό σέ κοινο
  ϋβριστή, τόν δικαστικό ύττάλ-
  ληλο σέ μανιώδη έττικίνδυνο τα-
  ραξία.
  Δέν θέλω νά έπεκταθώ. Μιά
  εύχή μόνο κάνω σέ δλους, νικη-
  τές καΐ ήττημένους: νά μην ξα
  ναγίνει ποτέ τέτοια Γενική Συ-
  νίλευση!
  Καΐ τώρα λΐγα στοΐχεϊα άττό
  αυτήν:
  •^ "Ακυρο χαρακτηρίστηκε τυ-
  Όμάδα έκπαιδευτικών καταγγέλλει ότι:
  Πρωτοσύγγελος κ. Νεκτάριος
  εΰνοήθηκε σάν καθηγητής
  Τί λένε ή Έπιθεώρποη Μ. Έκπαιδεύσεως καί ό ϊδιος
  πικά τό Ψηφοδέλτιο Δασκαλά-
  κηι, τού όποίοι; έμψοχωτής καΐ
  ττέτρα τοΰ σκανδάλου ήταν ό
  Γραμματέας Πρωτοδικών κ· 'Αλ.
  Πασπάτης, ό οποίος μέ την
  καθυστέρηση τής κατάθεσης τοΰ
  δευτέρου ψηφοδελτίου Ιφερε δλη
  αύτη την άηταράδεχτη κατάστα-
  ση.
  ^ Τό ψηφοδέλτιο Μιχελογιβννά
  κη καΐ μετά την άττοχώρηση
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Έπίκαιρα Άρθρα
  ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  Τού κ. ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗ,Οίκονομολόγου
  ΠΡΟ ημερών, ο Υπουργός Συν-
  τονισμοϋ, σέ σκηνοθετημένη τη
  λεοπτική εκπομπή, επεχείρησε
  νά αιτιολογήσει τα νέα οικονομι
  κά μέτρα μέ δημαγωγικούς διχο
  λαβισμούς (υφώσαμε τα επιτό-
  κκ>, γιά νά προοτατεύσωμε
  τούς μινροκαταθέτεί, οί μέγα
  λοι δέν παθαίνουν τΐποτε από
  τόν πληθωρισμό καΐ άλλα παρό
  μοια).
  Δέν οποκλείεται μάλιοτα καί
  νά πιοτεύει στήν επιτ'υχϊα των
  μέτρων αυτών, γιά τα οποία
  προεξοφλείται από τούδε άχι
  μόνον η παταγώδης αποτυχία,
  αλλά καί ο κίνδυνος εκτροπής
  τής Οκονομίας, εξ α»τκκ των.
  Διότι τό νά προσπαθεί κανεϊς
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλΐδα 3
  Ομάδα έκπαιδευτικών περιο-
  χής Ηρακλείου, πού γιά λόγους
  ευνοήτους κρατά την ανωνυ-
  μία, μάς κατήγγειλε ότι ο Πρω¬
  τοσύγγελος τής Αρχιεπισκοπήί
  Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαδά¬
  κης ευνοήθηκε όσον αφορά την
  πρόσφατη τοποθετηθή τού σάν
  εκπαιδευτικού.
  Συγκεκριμένα λένε ότι ενώ
  διοριστηκε στίς 15 Σεπτιεμ-
  βρίου, μόλις προχθές, τοποθε-
  τήθηκε αμέσως μέσω τού Αρχι
  επισκόπου κ. Τιμοθέου καί κυ-
  βερνητικών παραγόντων οτό
  Ε' Μ «τό Γυμνάσιο Ηρακλείου,
  εντός πόλεως, τή στιγμή πού
  τό σύνηθες είναι οί πρωτοδιορι
  ζάμενοι νά τοπο&ετούνται οτήν
  επαρχία.
  Οί ίδιοι τόν κατηγορούν ό¬
  τι ενώ ώς μοναχός έχει ορκι-
  οτϊί παρθενϊα, ακτημοσύνη καί
  υττακοή, κατέχει τρείς θϊσεκ
  τώρα: Πρωτοσύγγελλος, ΠροΥ
  στάμενος τού Ναού τής Παναγί
  άς των Σταυροφόρων καί καθη
  γητής, πράγμο πού έρχεται σέ
  οντιθΐση μέ τό δεύτερο σκέλος
  τού όρκου τού, την ακτημοσύ-
  νη.
  Η Επιθεώρηση Μέσης Βκπαι
  δεύσεως Ηρακλείου μέ την οποϊ
  α επικοινωνήσαμε τηλεφωνικύς
  τό μεσημέρι τού προχβεσινού
  Σαββάτου, μάς εβεβαίωσε τα
  ττερί τοποθετήσεως τού κ. Νε-
  κταρϊου, αλλά μάς εξήγησε ότι
  αυτό έγινε λόγω σεβασμού πρός
  τό σχήμα τού καί τής σνάγκης
  πού υπόρχει νά συνδράμη τόν
  Αρχκπίσκοπο. Η τοποθετηθή
  εξ άλλου — είπον — δέν είναι
  ΟρΓΟΤΜή.
  Εξ άλλου τό βράδυ τού Σαβ
  βάτου συναντηθήκαμε μέ τόν
  ίδιο τόν κ. Νεκτάριο, ο οποίος
  μός είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπον κ.
  Τιμόθεος τόν ήθελε κοντά τού
  καί ότι ίϊναι πρόθυμος άν βρε-
  θεί άλλος γιά Πρωτοσύγγελος
  νά μετατεθεί εκείνος σέ ένα Ε-
  παρχιακό Γυμνάσιο.
  Μάς διευκρίνησε ακόμη ότι
  θά παραμείνη νά πρωτοσυγγελ-
  λεϋει στήν Αρχιεπκτκοπή, αλλά
  χωρίς μισθό.
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
  'Εγινε χθές, στή θέση Σελϊ,
  περιφερείας τής Κοινότητος Α-
  μιρά Βιάννου, Αρχιεραπκό
  Μνημόσυνο, γιά τούς 360 περί-
  που κατοϊκους τής Επαρχίας Βι¬
  άννου καί των γειτιονικών χω¬
  ρίων τής Επαρχίας Ιεραπέτρας,
  πού εκτελεστικόν, στίς 14 Σε-
  πτέμβρη 1943, από τα Γερμανι-
  κά οτρατεύματο κατοχής.
  Εκτός των άλλων, στέφανο
  κατέθεσε καΐ αντιπροσωπεία δια
  σωθέντων από την εκτελέση.
  Κϋριος ομιλητήί ήταν ο Δ«ηγό
  ρος Αθηνών κ. Μιχ. Παντουβά-
  κης.
  Έν ώ 'όναγγέλθηκε καί τρ'ιτη Έταιρία στήν Κρήτη
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΟΣ ΣΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ
  ΚΑΙ ΤΡ Ι ΤΗ Βιομηρςανία Τσιμέντου άναγγελβηικε δτι έτοΐράζεται στήν
  Κρήτη.
  *Έτσι, μετά την Τσιμεντοβιομηιχανία Κρήτης (Λογιάδης κλ.π.) που
  έξέδωοε ήδη τίς γνίιντές μετοχές, την δεύτερηι *Ζεύς>/. ,χωύ* δέν έξέδωσε
  μέν μετοχές άλλά κάνει σχετικές μελέτες, άναγγέλθηκε δτι ό έκ Χανίων
  κ. Α- Μαράκης, σέ συνεργασία μέ τόν Ίταλικό Οϊκο «Ταλέντο», έτοιμάζει
  έργοστάθΊθ τσιμέντων στά Χανιά·
  Έπειδή τό θέμα είναι πολύ σοβαρό, οτό έπόμενο φύλλο της ή «Άλή-
  θεια> θά προτκιθήσει νά ρίξει ηιερισσοτερο φώς οτήν ύπόθΕθη Λ
  . Κρήτης>. __ ..............._...........
  ί
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΣΕΛΪΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  10 ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Ύγρές αϊδουσες, χωρίς παράδυρα, θέρμανση καί τουαλέττες
  'Δττερίγραπτα χάλια στό «Καττεται/άκειο»
  οττου θά στεγαστοΰν τκντ* Σχολεϊα!!!
  θι ττρόεδροι των Συλλόγων
  Γονέων καί Κηδερονων, κ.κ. Δα
  τσέρης καϊ Προκοπάκης τού Α'
  Λυκείου καί Α' Γυμνασίου Ηρα¬
  κλείου αντιστοί,χως, πού στεγά
  ζονται στό «Καπετανάκειο», σέ
  συνέντευξη Τύπου, ποώ έδω-
  σαν τό περασμένο Σάββατο, με
  ταξύ άλλων τόνισαν τα εξή<ς: ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ Έχουν ηρογραιμιματιισθεί νά συστεγασθούν στό «ιΚαπετανά- κειο», το Α' Γυμνάσιο, τό 7ο Γυμνάσιο, τό Νυικτερινό Γυμνά σιο τό Α' Λιικοο κσί τό Νυ'κτερινό Λώκειο. Έτσι, μέ την συστέγαι ση ηέντε Σχολείων, ο αριθμός των παιδιών, θά είναι πολύ μί- γάλος. ΑΙΘΟΥΣΑΣ Οί αιθαυσες συνοιλικά ανέρ- χοντιαι σέ τριάντα, εκτόςτών υ- ηογείων αιθουσών, στίς οποίες δέν διέχο.νται, νά στεγασθσύιν τα παιδ-ΐά των. ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΧ Τό «Κοηειτανάικειο», ένα από τα ίταλαΐισ.> οικήματτα τού Οργα-
  Στό έπόμενο φύλλο μας
  μην παραλεΐψετε νά διαβόοετε:
  ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΠΑ
  ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
  ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Μιά ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος άποκλειστική συνέν¬
  τευξη πρός τόν Μάνο Χαρή, τού Σοδιετικοΰ Κυβερνητικοϋ
  .Υπευθύνου
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΟΖΛΩΦ
  ίΠολιτικοΰ Σχολιαστή τού Πρακτορείου «ΝΟΒΟΣΤΙ»
  νισμού Σχολιικών Κτιρίων, εκ-
  τός των επιοκευών καί μετο
  σκευών τού χρειάζεται, δέν έ-
  χει τουαλέττες. Τό πρόβιλιημα
  των τουαλεττύν, τώρα μέ τόν
  μεγάλο αριθμό των τταιδιών,
  πού πρόκειται νό> φοιτήσουν
  στο διδακτήρια, είνα,ι οξύ όσο
  ποτέ άλλοτε. Πνετοι δέ οκόμοϊ
  οξύτερο απο τό γεγονός, ότι η
  πρώτηι τάξιη των Πυμνασίνον, α-
  πό φίέτος γινίται μικτή (αγόρια
  —ικορίτσια').
  Η κατάστσση τού διδακτήρι¬
  α·"- είναι γνωστή στήν Κυβι&ρνη
  ση κοί στήν Νο,μαρχία Ηρακλεί¬
  ου, από οπομνήιματα «αί αναφο
  ρες των Συλλόγων.
  Ζητήιθηκε από τό Υπουργίίο,
  η χορηγήση* ποσού 2,5 εκατομ-
  μυρίων δρχ., γιό> κατασκευή'
  τουαλεττών, αλλό δόθηχε αιπό
  την Ναμαρχία τό ττοσό των
  300.000 δρχ. μόνο!
  ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ
  Οί πόρτες καί τα ποράθυρα,
  ιπολύ παληό όπως είναι, πρέπει
  νά επΊσκευασθούν καί νά ανα-
  ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
  Οί Δυτικές υοοιγεΐίς αιθουσες
  βπειδή είναι ημιυ-όγεΐίς, μπο-
  ρούν αφού μετασκευοσθούν,
  νά χρησιμϋπαιηθούν σάν βίβιλι
  οθήικες ή ί,ργαστήρΐια', όχι όιμως
  σάν αίθουσες διδασκαλίας.
  Οί Ανατολικώς αίθοιιισες,
  ιπού είναι ολότελα
  μπορούν νά χρησιμοποιηθούν
  σάν αποθήικες.
  ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Τό κττίριο, δέν έχει «εντρική
  θερμόν—, πού θίωρ*ίταιΐ αιττα-
  ραΐτητη διότι έχει πολύ υγρθΓ
  σία· τόν χειμώνα.
  ΚΥΛΙΚΕΙΟ
  Τό κυλικειο μέχρι σήμερα δί¬
  δεται στήν καθαρΛττρια γιά ν ά
  συμπληρώση τόν εκ 2.000 δρχ
  (Ι) περίπσυ μηνιαπο- μισθό της.
  Έτσι σμως η καθιαιρίστρια ιω
  ραμελεί την καθαιριόπτητα καί α
  σχολωται μέ τό ιουλΐΐκείΌ. Αλλά
  θεωρείται τούτο καί ανθυγιει-
  νο, διά «υνοήτους λόγους.
  Προτείνουν τό κυλιικείο νά-
  εκμισθωθεί σέιδιώττη μέ δημο-
  πρασΐα «αί τα χρήματα νά δια-
  τίθενται, γιό πράσθετίς καθαρί
  στριες. Στήν δέ καθαρίοτρια
  νά δοθεί κανονικάς μισθός.
  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
  βκτός τού Τύιπου·, κλήθηκαν
  νά παρευρεθούν καί όλοι οί
  βουλευτές Ηρακλείου.
  ιΠαραβρεβη-καν οί κ .κ. Ασλά
  νης, Δρεττάκηις, Ξυλούρης καΐ
  εκπρόίσωτΐος τού *. Μπαντου¬
  βά.
  Μ αιπουσία των κυβερνητι¬
  κόν βουλευτών, χαρακτηρίστη
  κε σάν άρνηση ή αδυναμία τής
  Κιυβέρνηιση<, νά λύσει τα πάνω προβλήιμιατα. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ "ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ,.! • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1- τους οτόχους της. Αξιοποιησεΐ οπόλυτα τίς οΐΜθνομίες 6.000 πεΐ ιρίπου μετόχων της, εχτόπιοε τό ιδιωτικό «ραπλιοτικό κεφά- λαιο, μα·ζΐ μέ την πιαράλληλη ε- ταιρίια ΑΝιΕΚ, από τίς γραμμές τής Κρήτης καί έχει σήρερα τό μεγαλύτερο κύρος αινάμ&σα στίς όμσιου τυιπσυ εταορίες κοΐ τερά ιθϊτιες προοππικές ανάπτυξης, κάλυψε δέ α'πόλυτα κάθε ανά- γΐκη μεταφοράς ηροοώπων καιί πραγιμάτων διά θαλάσσης. ΦιυσΊκό ήταν νά κινήσει η εται ιρίο μας την αντιδράση εκείνων των ιδιωτικών συμφερόν- των πού απομυζούσαν όλα τα οφέΑη των μεταφορών αοό την Κρήτη μοί πρός την Κρήτη σέ βάρος τού ευρύτερον λαΥ- κού συμφέροντας. Τους τελευταίους μήνες έχει ίνταθεί η ποιλίΐμιική κατά των εταιριών λα'Γκής βάσης καί ειδι κώτερα κατά τής εταιρίας μαις, από μεγαλοεφαπλιστές ή μέγα* λακεφαλαΊθύιχους καί μέ προ¬ σπαθεία διείσδυσης στίς θολάσ σιες μεταφορές ιδιαιτέρα τού λιιμανισύ τού Ηρακλείου. Εμαστε υπαχρεωμένοι νά θεωρήισωμε ότι μίισα στό πλαί- ισιο αιυτό μπαίνουν κα>ϊ οί ισχυ-
  ιρισμοί τού κ. ΜεΥμαράικη ενός
  μεσίτη πού άν είχε δικαιώματα
  μεσιτιας, τώρα καί πέντε χρο¬
  νίας θά τα επιδίωκε δικαστιικά,
  όπως οροκλιήθηικιε από την εται
  ρί'α να κανει, πού προβϋλλονται
  με τόν παταγώιδη τρόπο από
  τό φύλλο σας πού πρσανα*-
  φέρω.
  Πρίν προβάλλετε όμως αυ-
  τούς τούς ισχυιριομους, πΐιστεύ
  ομε ότι εΐχαΓΤΐ στοιχειώδες δη-
  μοσιογραψΐΜό χ.ρέος νά ερΐυνή
  σετε τα σττοιχεια πού μέ γράμ-
  μα μας πού σας στείλαμε σέ α·-
  ττάντηση όιηιμιασιεύιμαιτος σας μέ
  τόν τίτλον «Ανανωγή στή μο-
  νάδα» σό φύλλο σας 28)5)1979
  πο·υ δημοσιεύθηικΐ και σζ άιλλίς
  εφημερίδες. Στό γραμμαί μας ε-
  κείνο αιναφέρομε ότι ο σχετΊ-
  κός φαικιελλος τής αγοράς τού
  πλοιου (Αριάδνη), πλήιρης τέ-
  θηικε υπι' όιμη των ελεγκτών καί
  κάθε νομφως ίξοιυσιοδατημέ-
  νου κοί ποτέ κανείς δέν έθεσε
  σέ αμιΐβολία τα ιστοιχίίαι ή την
  ακρίβειΐα τού περιεχομένου τού
  ή επ·εσήμ.ανε κάποιο ύττοπτο ση-
  ιμείο. Κα>ί συνεχίσαμε στό γράιμ
  ΐμο εκεϊνοι «ούιτε άλλο στοιχειιο
  ΐξυσιυμβατι,κιό κοϊ αξιοπ·ρόσε-
  ικτο έφθασε στά χέρια μας πού
  νά ιρίχνει σκιά αμφ.ιβολίας στήν
  αικεραιιότιητα εκιείνων πού Π'ρίν
  αιπό τή σημερινή διοίικηιοη δια>-
  χβιριίστηκαν, την εποχή τής α-
  γορός τού Αρισδνη, τό θέμα',
  €κτός αιπό τα παιράιπονα τού κ.
  Με'Γμαιράκη, γιά δήθεν παρό-
  ληψιη τής βτα'ΐρείας, νά τού πλη
  ρώοιει μεσιτιική προμήθεια γιά
  δήβεν μεισιτικές πρσσφορές
  τού στήν αγορά τού Αριόδνη».
  Καιϊ στό γράιμμα εκεϊνο καλούμε
  όσους έχουν τό «ενοχο-
  ποιητικιά στοιχ·εία» σχετΗκά μέ
  τό θέμα νά οπλισθΐούν μέ λίγο
  θάιρρος »α'ί νά προχωρήσουν
  ένα βήιμα, δηλαδή δικαο~ι«ά
  ιηαί νά είναιι βεβαιοί ότι η ενερ¬
  γεια τους θά επΊκιροτηθίιί από
  'Νάθιε εντιιμ© άνβρωπο. Αλλοιώς
  νά σιωπήισουν.
  Τώρα·, ύιστερο από τρείς μή-
  νες, μέ τό προαναφερόμίνο δη-
  μοσί'ευμά σας κα·ΐ μέ την προ-
  βολή των αιβάσιμων ισχιυρι·
  σμών τού κ. Με'φ'μοράικη, δη-
  μιουργιεϋτε ίντυπώσεις ειπιζΐήμιΐ-
  ες γιά τίς ΜινωΊΓκές Γραμμές
  σόν εταιφίο1 Λσ/Γκιής βάισης καί
  δυ|*3τυχώς, όπως ΐιπιστψα^ν^μι
  καί οτήν ορχή τής παιρούΐσης,
  ουσιαστικά υπηρετείτε τούς
  σκσπους £κε.ίνων πού θ·έλουν νά
  βλάψουν την εταιρίαι.
  Πά τούς παραπάνω λόγους
  η ίτοιΐιρίο καί ο υπογράφων προ
  ισωιπΊκά1 σόν εικττρΛσωρός της,
  ειιμαοτε υποχρεωιμένοι νά προ-
  οιφιυιγωιμε στόν ·«. ειοαιγγελέα
  μέ την υιπαβολή μηνύισεως, τό
  σο κατά τού κ. Με'Γμαράικιη όσο
  κ» των υιπίυθύνων τής ιφιημιε-
  ρίδας σας «αί κόθε άλλσυ τρί-
  του «ιάγνωστου» γιά την ώρα',
  πού θά πιροχύψει αοό τή διαον
  καισία, γιά νά ξεκαθαρισθΐί μιά
  καί καλήμ δηιμόΐσια' καί δΐ'καστΊΚά
  τό θιέ,μα.
  Η παιρούσα θά σάς ί,πιδοθεί
  μέ Δΐ'Καστικό Επιμελητή γιά κά
  θε νόμιμη συνέπιεια.
  Ηράκλειο 6 Σεμπτεμβρηι 1979
  Ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. των
  Μινωιικών Γραρμώιν
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΏΝ
  ΠΑΛΗΩΝ ΜΕΛΩΝ
  Η απαντητική επιστολή των
  ιδιωτών πού υπήρξαν μέλη τής
  παληάς διοίκησης (Μαραγκάκης,
  Κουλεντάκης, Ψυλλάκης, Φωτεί
  νόκης, Γαλυφιανάκης, Σταυρα¬
  κάκης, Ξεκαρδάκης), έχει ώς
  £ξήί:
  Πρός
  Την Εφημίρίιδα
  Κύριε
  Στό φύλλο σας μέ αριθ. 235)
  3.9.79 δημοσιεύεται μέ εντυπω-
  σιακού< τίτλους καταγγΐλίο γιά «απάτη δύο εκατομιμυ,ρίων δολ λαρίων» κατά την αγορά τού οχημιαταγωγού «ΑΡΙΑΔΝΗ». Γιά *ντ|μέρυοη των μετόχων των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ κ αί τού ωρύτερου κοινού, δϊδο ιμε μιά' σύντομη απαντήση σ' αιυτά πού ανεξέλεγχτα δημοσι- εώετε. Αποτελεί κανόνα1 πίρίιπου α νεξ·οίρετο, αύτοι πού μέ πάθος προσφειρουν τίς υπηρ<εσΐιες. τους σέ κοινές υποθέσεις νά δέχονται κρίσεις καί επικρίσεις γιά οχράλ ματα, παραλιείψες ή ανεπιΐτυ'χείς ενέργειε'ς στή διαχόρηιση των καπνών. Τέτοίθυ είιδους κριίσει< *αΐ ίλίψχο δεχτήικαιμε καί δεχόμαι- στε ευχαρίστως σάν μέλη τού παλαιού Δ.Σ. των «ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜιΜΩΝ» πού διαπιραγμα- τεύτηκε την αγορά τού «ΑΡΙ¬ ΑΔΝΗ». Αιυτό όμως πού ίίναι αδύινατο νά δεχτούμιε, είναϋ η ταηεινή καϊ κοκοήθης σπιιλωοη τής τιμής κοί τής υπόληψής μας καί πιροπάντων γιά θέματο οι- κονομ«κού περιεχομένου. Τό δημοισίευιμά σας δέν είναι τίιπΌτε άλλο αοό μιά κατασυκο φάντηισηι των προσώπων πού κατονο,μάζονται καιί των προ- /σωττων γενΐικά πού αηοτελούΓ σαν τή διοίικηση των ΜΐΛωικών Γοαμμών κατά τόν χρόνο τή< αγοράς τού πλοίου, ικαθώς καιί τή σημερινή Διοίκηρη τής Εταιΐ ρ·εία<. Γιά τή συκοφαντία1 ακτή θά επιληφθεί ισώντομαι η Διικαιιοσύ- νη. Ο πληροφοριοδότης σας εϊ- νοι ταπεινός συικοφάντης γιατί ικίνητρό τού δέν είναΐι τό ενδια· φέρον τού γιά τα συμφφοντα' των μετόχων, αλλά τό δικό τού ατομιικό οικονομιικώ συμφιέρον. Ο κύριος αυτός δέν μεσολά- βησε σάν μεσίτης στήν αγορά τού «ΑΡΙΑΔΝΗ» ικαΊ έτσΐ' οτε- ■ρήβη,κε την αμοιβή τής μεαιτεϊ άς η οποίαι σύιμφωνο μ έ τούς ό ρους των διαπραγματεώσ'εών ιμας θά κατεβάλετο αιπό τούς πωλητές. Έτσι ζητά τώρα από τίς «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΒ) αμοι¬ βή γιά οηηριεσίες πού δέν προ- σέφερε. Όσον αφορά την τιμή αγοράς όπως λεπτομερώς έχομε εκθέσει στίς Πενικές Συνίλεύσεις των μετόχων η συμφωνίο στό ποσό των 11.500.000 δολλαρί- ων πραγιματοποιήθηκε ύστερα1 από σκληρές διαπιριαγματεύσεις ικαϊ ενώ τό πλοίο επρόκειτο νά δοθεί σέ άλλους αγοραστές. Ό¬ λα τα επίσημα στοιχείια των δι- απραγματεύσεων υπάρχουν στό σχετικό φάκελλο αγοράς, πού1 βρίσκΐταιι στά Γραφεκα· τής Εταιΐρείας καί ίϊναι στή διά θέση κάθε ενδιαφερόμ£νο<υ. Αυτό άλλωστε αναφέρεται κα< σέ παλαώτερη απαντήση τής σημερινής Διοίκησης τής Ε ταιιρείας πρός τόν πληροφοριο δοτην σας, τόν οποίσ μάλιστα· καλοώμε νά υπαβάλλει μηνύσεις εναντίον εκβίνων πού κατηγο- ρούσε. Τις μηνύσεις αυτές περιμΐνα ιμ« μέχρι σήμερα. Ο κ. ΜεΎμαράικης όμως προ- τιμά τη ,μέθοδο τής ταηειινής συκοφαντίας μέ δημοσιεύματα όπως τό παραπάνω, γιάι τα ο- ποία καί θά υποστίΐϊ τίς ο κ. Ανδρουλάκης, δέν μετείχΐ στήν επιτροπή η οποία αγόρα- σε τό «Αριάδνη» στήν Γ,υξίνμένη τιμή καί ώς εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει επί τυχόν υπάρξε¬ ως καί καταμερισμού ευθυνών. Τό όνομαι Ανδρουλάκης ανεμϊχ- θει στά έγγροφα ΜεΊμαρακη— Μουνδρέα, διατί ούτος μετεϊχΐ στήν πρώτη επιτροπή η οποία διαιτραγιματεϋτηκε τό πλοίο στή χαμηλότερη τψή καϊ μαλι- ώς εδήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν ίίχε προτείνει νά αγοραστεί (σάν ερτειρογνώμονας) σάν πρώτο στή σειρά τό «Αρκϊδ- νη», αλλά τό «Σβέα Μπώρ». Τέ λος, αξίξει νά σημειωθεί ότι στή διύτερη επιτροπή πού με¬ τέβη στή Σουηδία καί αγόρασε τό «Αριάδνη» από 10 σέ 11,5 εκατομ. δολλάριο, ο κ. Ανδρου λάκης, δέν μετείχε, διότι, άγνω στο γιά ποιούς λόγους, εϊχε ή¬ δη αντικατασταθεϊ από άλλον εμπειρογνώμονα συνάδίλφό τού. Ο ΓΎΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΠΑΛΙΤΑΚΗ Σημειώνομε ακόμο τή στάση τού γυιού τού ατκ>Θανόντος τ.
  Προέδρου των «Μινυ'Γι^
  Γραμμών» Γιαλιτάκη, ο οποίος
  διαχωρϊζοντας τή Θέση τού α-
  πό τούς υπολοίπους, μά< δηλώ σΐ ότι Θά υποβάλλει μήνυση μό¬ νον κατά τού κ. ΜεΤμαράκη. Η παρού,σα' επΐιστολή υπο- γράφεται οπο ωρισμένα μέλη τού παλαιού Δ.Σ. λόγω απουσί άς των υπολοήπων. Παρακαλούμε μέ βάση τό νόμο περί Τύπου, η επιστολή μας ουτή νά δηιμοσΐίυτεί στό βπόμενο φύλλο σας στήν ιδία θέση κ αί μέ τα ιδία στοιχειίια'. Ηράικλειο 6.7.79 Γ'εώργιος Μαραγκάικης Εμμ. Κουλεντάικης θωιμάς Ψυλλάκης Ευάγγ. Φωττεΐ'νΐάικης Κων) νο ς Γαλυφ ιανά κη ς Εμμ. Σταυρακάκιης Ιωάννης Ξεκαρδά'κης Η ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Διευκρινίζεται από πλευράς Μουνδρϊα «αί ΜιΤμαρακη. ότι - III !■ ■■!■■— II ΙΜΙΙΜΙΙ------------------------------_____—_———.—» '·«, Στήν περιοχή Καμινίων οέ 2 βιοτεχνίες ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ ΠΑ ΟΓΤΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ Σήμερα τό πρωί Θά' εκδικα- στεί> στό Τριιμελές Πληρμελειο-
  δικείο Ηρακλείου μιά δκκη μέ
  κατηγορούμενο τόν Εμμ. Περ-
  βολαράικιη, πού συνελήφθη γιά
  οπλοφορία (είχε έναι πιστόλι
  ιοτό αυτοκίνητό τού).
  Ο Περβολαράκης προσήκθη
  νά δικαοτεί προχθές Σάββατο
  στό αυτόφωρο, αλλά ζήτησε
  προθεσμια, ενώ παρεμεινε προ-
  φυλακισμένος έως σήιμερα, διότι·
  τό δκαστήριο διατήρησε την
  ικ,ράτησή τού, ύστερα από πρό-
  ταση τού Εισανγελεα κ. Βαρΐλ-
  λη, ο οποίος καί τόν είχε παρα¬
  πέμψη.
  Χαρακτηριστικό είναι τό γε-
  γονός, ότι ο Περβολαράκης, λί
  γο πρ'ίν από την προχθεσινή έ-
  ναρξη τής διαδκκασίας τού Τρι-
  μελούς, παραπονιόταν στούς
  διαορόμους ίνώπιον οργάνων
  τής Ασφαλείιας, τού δικηγόρου
  τού καί δημοσιογράφου, /ιατί
  δέν μπόρεσε νά ειττικοινωνήσει
  μέ τόν Κεφαλογιάννη, πού «θά
  τού έφτιαιχνε την υπόβεσή
  τού».
  Ότον δέ ο δικηγόρος τού
  καί τα αστυνομικά όργαίνα1 τού
  πορατήρησαν ότι κανεΐς δϊν
  μπορεϊ νά επΐιμβιεί στό έρνο τής
  Δικαιοσώνης, ο Περβολαράκης
  επέμενε προσθίΓΓοντος: «ο Κε-
  φαλογιόννης ο Βαγγίλης έχει
  φτιάξει δουλειές όχι- μέ οερι-
  πτώσεις πιστολιού ισάν τή δική
  μου, αλλά καί γιά ταχυβολα».
  Μεγάλη πυρκαγιά ζέσπα-
  ο(ε χθές Κυρΐακή πρωΐ
  οτήν έϊύ τής όδοΰ Ραύκου
  (πώροδος Ανωγείων — Κα
  μίνια) βιοτεχνία δερματί-
  νων είδών, ίδιοκτησίας Σα
  Λούστρου, ή όποία προκλή
  θηί άτώ φωτία στήν πα-
  ρακείμενη βιοτεχνία στρω
  μάτων τοΰ κ· Κοντογιάννη-
  πού εΐχε μέσα άρκετές πο-
  σότητες άφρώδους ττλα-
  στικοΰ.
  Ή πυρκαγιά άναοτάτωσε
  ί:::::;::::ί!Ι:!!ί2ίΗ{11!Η:η»5::ΐ::ίκ;ί::!;:::;:::;;::!;:·:!:::::
  Ι'απόψεις
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΑΟΜΩΝ
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ των Οίκοδο-
  μων, τής τόσο οτυιμ—αθοΰς
  καΐ πέρα γιά πέρα πραγμα
  τικά έργατικης αυτής τά-
  ξης, έλπίζουρε νά άστοτέλε-
  σε γιά την Κυβέρνηση μιά
  προειδοποίηση πού πρέπει
  νά λάβει σοβαρά ύπ' 5φιν·
  Οί Οίκοδομοι, προβάόλ-
  λουν δίκαια καί λογΐκά
  (γνωστά ήδη άιπδ τίς δη-
  ιμοσιεύσεΐς στόν καθΐημερι-
  νό Τύπο) αίτήματα, τα δ-
  ποΐα καί πρέατει νά γίνουν
  άιποδεχτά άπΐό τούς άρμοδί
  ούς.
  Αύτό συμφέρει καί τούς
  κωβερ,νητικούς παράγον-
  τες άλλά βρίσκει σύμφωνο
  καί όλόκληρη την κθΐνω
  νία καί τίς έπαγγελματι-
  κές της τάξεις γΐατΐ ο! Ο1-
  κοδόμοι είναι μιά όμάδα
  κοινωνική πού καί προσφο
  ρά μεγάλη κάνει στό σύ
  νολο, άλλά καί παραγκωνΐ
  ομένη άρκετά είναι-
  Ό ξεσηκωμός έξάλλου
  τής τάξης αυτής, μέ τή φυ
  σική καί ήθΊκή ρωμαλαιδ-
  τητα/ δέν πρέπει νά ύποκΐ
  νεϊται άιπό την ϊδΐα την δρ
  νηττική καί περΐφρονητική
  Κυβερνητική στάση έναν
  τι των Οϊκοδόμων, πού σάν
  ξεοηκωθοΰν τραντάζουν·
  Τα θέματα τού ΟΦΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελ«α 1
  σε δι*ό αντιμαχόμίνες παρατά-
  ξεις: Η μιά είνακ οί κάτοικοι τής
  περιοχής γηπίιδου ΟΦΗ, οί οποί
  οί μέ βΠΊκεφαλής τόν παιπιά τής
  Αγίας Βαρβάρας έχουν ξεσηκω-
  θεΐ, μέ την βοηθεία καί μεριικών
  Δημοτικων Συμβούλιον. Ο Γία-
  πάς άμως κατηγορΐίται ότΐ' δέν
  κινεϋταιΐ από ενδιαφέρον πρός
  τό ποίμνιό τού, αλλά διότι α-
  πλοώστατα έχε,ι ο ίδιος αξιόλο
  γη οικοδομή α-έναντι στό γή-
  πεδο.
  Η άλλη ομάδ!α είναι οί φ·ί
  λαθλοι τού ΟΦΗ πού' μέ επικε-
  φαλής τόν Πρόεδρό το>υς κ.
  Δουλουφάκη, αγωνιϊζονται νά
  ισώισουν τό γήπεδό το,υς, την
  περιουσία· τού ΟΦΗ.
  ΑποτέΊλεσμα τής διαιμάχης
  είναι ότι χθές καί προχβές βκτο
  ξευθήκανε εκατέρωθίν σοειλές,
  ανοιχτές κα·ί γνωΐοτοποιηιμένες
  στίς Αρχές, πού έφτασαν μέχρι·
  τού σηιμείου ότι αύριο Τρίτη
  πρωί πού έχει προγραμματιστεί
  τό γικρήμ'ΐσμα τού τοίχου, «Θ6
  χυθεί α·ίμα»ΙΙΙ
  "Ετσι, αύριο, ο ΟΦΗ δίνει
  τόν πιό ενδιαφέροντα· μίχρι
  στιγμής αγώνα τού όχι ττιά μέ
  τούς ποδοσφαιριστές τού μέσα
  στό γήπιεδο, αλλά μέ τούς οπα
  δούς φιλάθλους τού έξω από
  αυτό, έτοιμος νά συγικ,ρουσθΐ,ί
  μέ τόν αντϊιπαλο, την ομάδα
  των Αγιαβιορβαριτών, πού μέ
  αρχιηγό,τόν Παπά τής ενορίας
  «κατεβαίνει» κι αυτή μέ ύγριες
  διαθέσεις.
  Άς ελπίσομε ότι οτό τέλος
  θά ίπιικρατήσει η σύνεσπ,', η λο-
  γική', η ψυ(χραιμιία κι η δικαιο¬
  σύνην
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΕ
  Σήμίρα τό απόγιευμα θά γί¬
  νουν στόν «πόγιειο κιντιματο-
  γράφο «Απόλλων» οί αρίχαιρε-
  σίες γιά τή νέα Διοίκηοη τού
  ΟΦΗ στό ί,ρασιτεχνΝοό σωμα-
  τείο. Τίλικάι κατεβιαίνουν νά δι-
  εκδικήσοιυν τή Διοίκηση δυό ψη
  φοδέλτια: τού Μιχβλογιαννάικη
  τό ένα καί τού Δοσκολάκη τό
  άλλο, πού καιτατέθηικε μέ μιά-
  μιση ώρο καθυστέρηση, προχ¬
  θές Σάβιβιατο, στά Γραφείθ' τού
  ΟΦΗ.
  Στό πρωτο ψηιφοδόλτιο ιμέ
  Πρόεδρο τόν γιατρό Δημ. Γνΐι-
  χελογιαννάικιη, μ'ετέχουν οί:
  Εμμ. Γεωργαλής, χρυσοχόος,
  Ματθ. Δρεττά'κης ιδ. υιπάλλη-
  λος, Τ. Δημητρίου κ,ρ^οπώλης,
  Γ. Καραντινός γιατρός, Β. Κου
  κουριτάιαης ραδιοηλεκτρολόγος,
  Κ. Καργιωτάκης, Μ. Κανάκης έμ
  πο-ρος, Κ. Λαμπράκης επιπλοποι
  ός, Μάρ. Μοικράκης ι<δ. υπάλλη λος, Ν. Μιπούλος καφεπώλης, Εμμ. Νιακάκης ξενοδόχος, Ν. Πεδιαδιτόκης καφεπώλης, Γ. Ρουσάκης δημόσ. υπάλληλος, Κ. Σίπίθάικης εργολά'βος, Αντ. Σκανδαλάκης μηχανικάς αυτ) των, Κ. Σφακιανάκης επιχειρη¬ ματίας, Αντ. Τριτσάρης ράκρτης, Ι. Τσικαλάκης υπάλλιη·λος ΚΤΕΛ, Ν. Χαριτόκης υπάλληλος ΕΓΣΗ. Καί γιό την ΠΑΕ οί εξής: Ν. Αποστολάκης έμπορος, ~μτμ. Βασιλόκιης ή Ψαρός κρεο- πώλης, Δ. Βεργάκης ανιτιπρόσω πος, Αντ. Δρεττάικης έμπορος, Αντ. Τσελεπάκης Δημοτικός υ- πάλληλός. Στό δεύτερο ψηφοδέλτιο μέ υποψήφιο Πρόίδρο τόν Δ)ντή τής Κτηματικής Τράπεζας κ. Βλάισση Δασκαλάκιη^ μετέχουν οί: Α. Αντωνάπουλος μηχανικός, Β. Δραμουντάνης τραπεζικός, Ν. Ιεραπετρίτης υπάλληλος Ο ΤΕ, Καμπιτάκης αιυτοκινητι- στής, Ν. Κογκάκης ηλεκτρολό- γος αυτ)των, Κ. Μανουσάκης κοσμηματοπώλης, Μπ. Μαθιου¬ δάκης έμπορος, Π. Μυριακεφαλ τάκης φοσικοθεραπευτής, Ι. Μυ λωνάκης έμπορος, Αστρ. Νικο- λουδάκης τραπεζικός, Πολ. Πα- χάικης κσσμηματοπώλης, Διον. Περυσινάικης ηλεκτρολόγος ουτ)των, Α. Σκουτέλης έμπο¬ ρος, Δημ. Τσα'Γνης τραπεζικός, Χρ. Μπορμπουδάκης αλουμινο- 'Κιθτασκευαστής. Καί εκπρόσωποι στήν ΠΑΕ οι:·Αλ. Πασπάτης γραμματέας Πρωτοδικών, Γ. Μυγιάκης υπαλ ληλος ΔΕΗ, Στ. Κουκάκης τρα¬ πεζικός, Σπ. Αλεξίου αρχιτέκτο νας, Στ. Αραμπατζόγλσυ κοσμη ΐματοπώλης, Αρ. Σφακιανάκη πράκτορας μεταφορών. Τίς περΐισσοτερες πιθανότη- τες επιτυχίας στίς εκλογές συγ- κεντρώνει τό πρώτο υιπό τόν κ. Μΐ'χελογιαννάκη ψηφοδέλτιο, ό πως υποοτή,ρΐιζαν παράγοντες τού ΟΦΗ, δεδομένου ότι στό δεύτερο, άν καί απαρτίζεταΊ γε νικά από διακεκριμένα πρόσω- πα καΊ καλούς φιλάθλους, μετέ χούν Π'ρωτανωνΐιστικά άτομα πού εϊχαν συνδεθεί μέ την Διοί- κηκτη· το·ύ ΟΦΗ την εποχή τής Δικτατορίας κοί θυμίζουν μέρε κακοδιοίκησης. ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Ο ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Μέ δυό βαρώτατες καταγγε λΐες πού προβΛόπουν καιί προφυ λάικιιοη, ο Εισογγελέιας κ. Βαρέλ λης παρεπ&μψε τόν γνωστό «ξα γωγέ·α κ. Πασχάλη Χατζόπουλο στόν Ανακριτή Ηρακλείου κ. Δουλγεράκη. Τα αδιικήματα αυτά (απι- ιοτία καί απάτη σέ βαθμό κα- κοοργήματος) προέικυψαν από μηνύσεις τού κ. Χασάπη, συνα- δελφσυ καί παλιού συνεργάτη τού κ. Χατζοπουλσυ. Εξ άλλου την ερχόμενη Δευ¬ τέρα 17 Σεπτεμβριου ο κ. Χαι- τζόπουλος θά καθίσει στό σκα- μνί τού κατηγορουμένου στό ΤριμεΛές Ηρακλείου, μαζί μέ τόν γεωπόνο κ. Μαρκάκη γιά την υπόθεση τής δωροδοκίας τού δευτέρου από τόν πρώτο, γνυστή υπόθεοη την οποία α- ποκάλυψε η εφημερίδα μας. ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΕΛΛΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ σπό τή σελϊδα 1 δόν μπορεϊ νά αγνοήσει ο κ. Καρέλλης απέχουν σπ' αυτές, 6 τι πολλοί Δήμαρχοι όπως τής ©ΐσ)νίκης (πού κι ούτον τόν βοήθησε νά βγεί τό ΚΚΕ), δέν πήγαν οτίς «ν/ιορτές», πού έ¬ χουν καθαρά αντΐϊομμουνεστι «ό χαραχτήρα «αί ότι, ο κ. Κα ρέλλης χρηοΐμοποκΙ συκοφαν- τπιούς καί προσβλητικοϋς χα- ρακτηρισμοίκ κατά τού ΚΚΕ. Τό ηίμινο τής τικής απάντησης τού ΚΚΕ πρός τόν Δήμαρχο ΗραχλεκΜΐ, «ού δημοσιεϋτηκε στόν ημερή- ■σιο Τύπο τού προχθεσινού Σοββάτου, έκαμε πολλή αϊσθη- ση στούς δημοκροτικοϋς ανθρώ πους τού Ηρακλείου καί ιδιαϊτε ρα τούς Κομμουνιστάς πού, φυ ΟΊΚά, τώρα μετανοιύινουν, (κι ός μή τό δίϊχνουν) πού «κ των ηραγμότων υποχρεύθηκαν νά βγάλουν (2 φορές μάλιστα) Δή- τόν Κορελλη. τούς κατοίκους τής περιο χίϊς Καμινίων (Λ· 62 Μαρ τύρων) διότι ήταν αρκετά μεγάλην άλλά καί διότι πά ,ραττλεύρως των καιομέ- νων βιοτεχνιών ύπίίρχε καταοτηιμα (όττλου,ργεϊο) πού περιεΐχε έχρηκτικές δλες δεδομένου δτι που- λοϋσε καί εϊδη κυνηιγίου- Ή Πυιροσβεστική Ύπη- ρεσία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ρ τής φωτιάς, γιά τον σθετο έπίσης λόγο 8τιΓ| ρΐπου άπέναντι είναι < Μονοπώλεΐο π10 Μέχρι τίς μεοημερΐ0ν, ΐΐίρες χθές που ΰρχιοε ν] τυπώνεταΐ ή έφημερ{δα μας, ή πυρ.καγιά εΙΧε θ>εΐ σέ περιορισμό, ήνν,'
  δέν είχε σβύσει. ^*
  Τα Κρητικά Κέντρα
  ΑΥΤΟΝ εϊδικά τόν κοιρό τής τουριστικης κινήση^
  τα Κρητικά Κέντρα πού λειτουργοΰν στήν ττεριογή'
  μας, προσφέροκν μιά πραγματικά έθνική ύπηρεσ(α
  γιατί μέ τή μουσική καί τούς χορούς τής Κρήτης^
  προβάλλουν στά μάτια των ξένων τα άνεπανάλη·ρ~β
  έθιμά μας καί τίς ίστορικές μας ρίζες.
  ΠΟΣΟ έίδικο είναι δμως τα κέντρα αύτά τΐού ζΗ.
  ντανεύουν την Κρήτη, νά είναι στήν ϊδια μοίρα άπό
  πλευράς φορολογίας, μέ τα άλλα τα ττολλά, καί κμ.
  ρίςος τα κατασκότεινα καταγώγια καί τις φθοροττοι·
  ές ντισκοτέκ, οττου σιγά — σιγά, άλλά δυστυχώς ά·
  ποτελεσματικά Φθείρονται τα Κρητικά Νειάτα.
  ΑΝ οί άρμόδιοι τού Κράτους τού Δήμου μποροΰσον
  νά κατανοήσοι/ν τή μεγάλη προσφορά των Κρητική,
  κέντρον, θα τα άττάλασο-ε άττό κάθε φορολογία.
  Μ.Χ.
  Στό έπόμενο:
  ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝ0
  ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ
  10 ΕΡΓΟΠΑΣΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κη, αλλά τελικά γιά λόγους πού
  δέν ήρθαν στήν δημοσιότητα,
  η «δουλειά χάλασε» τότΐ.
  Κ ΤΡΑΠΕΖΑ μάς είπΐ επϊσης ό¬
  τι πρότεινε σε Ηρακλειώτες επι
  χειρηματίες τυπογράφους την
  αγορά τού (Καζανάκη, Χαλκια¬
  δάκη κ. ά.), αλλά την αρνήθη-
  καν, ο ίδεος δέ εκπρόσωπός της
  εξέφρασε τή λύπη τού πού τό
  εργοστάσιο πέφτει σέ χέρια ξέ¬
  νων, αλλό γιά την ΕΤΒΑ δέν υ-
  ητ^ρχι άλλη ευκαιρϊα νά βγεϊ α¬
  πό τόν πονοκέφαλο αυτόν.
  ΣΤΗ σύντομη συζητήση μας
  μέ τόν εκπρόσωπο τού κ. Ζουρ
  νατζή, όταν τού θέσαμε υπ' ό¬
  φιν τό παραπάνω σημείο, μάς
  εϊπε ότι ελπίζουν σιγά — σιγά
  νά πάρουν την πλειοψηφία από
  τούς ξένους.
  ΠΕΡΑ από την παραπάνω περι-
  γραφή των πραγματικήν στοι-
  χείων τού θέματος αυτού υπάρ
  χούν φυσικά καΐ οί επιπτώσεις
  καθώς καί τα θλιβερά συμπερά
  σματα αυτής τής ιστορίας, πού
  σύντομα ελπίζομε ότι θά έλ¬
  θουν οτήν (πιφάνεια, άν καί νο
  μίζουμΐ ότι είναι ήδη αργά.
  ΑΝ καί τό αναγνωστικό κοινό
  καταλαβαίνει ελπίζομε πολλό,
  εν τούτοις δέν μπορούμε νά μή 2
  σημειώσουμε, περιληπτικά, τά|
  εξής σημεία, υπό
  τηματων:
  • 1.— Πώς τοσα χρονκι πο«
  χρωοτούσε ο εικργετηθείς οΜ
  τή Χούντα κοί κρδιομίνο' ο«
  μη καί σήμερο Γραμματκηιικ
  στήν ΕΤΒΑ τα τόσα ικατομμ).
  ρια τού δανείου, δεν —(—
  τίς συνέπειες πού υφίσταντο
  άλλοι πού χρωστοΰν πολϋ λινν
  τερα;
  • 2.— Γιατί η Τραπέζα, ποιι «
  νοι στούς σκοπούς της η —
  μετοχή σέ επιχορήσεις, δ« πή.
  ρε η ιδία τό εργοστάσ», αΑλά
  τό σφησε νά πέσει σέ χέρια >ι·
  νυν, σήμερα, πού δέν εχομί Αι
  χτατορία;
  • 3.— Τί σκέπτονται νά ώ
  νούν τα τοπικά Επιμελητηριο,
  καί οί άλλες επαγγελματικΐ( ο(>
  γανώσεις, τα μελη τωγ οπαυι
  θίγοντα ι καί πώς θά οντιδρο
  σουν γιά νά προλόβουν την «
  κονομική ζημιό πού επφχΕτα
  σέ βάρος σήμερα των ασχολο»
  μένων μέ την Τυπογραφία, αν-
  ριο, μεθαύριο μέ άλλοις κλα-
  δους;
  • 4.— Τέλος, ποισί κρατιηι
  ή άλλοι αρμόδεοι θά μάς πληρο·
  φορήσουν γιά την περψοητΐ)
  Α. Ε. «Γραφικαί Τέχναι Κρή¬
  της», γιά την οποία πολλά ι-
  χούν ακουστεί, μέχρι καί τού
  ότι δέν είχε ποτέ συνεδριάη
  τό Διοικητικό της Συυβούλ»;
  Ή δική μας απαντήση
  στίς 'Μινωικές,, όπειλές
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  σετε δσα (καί δέν είναι λίγα)
  κολά έχομε γράψει καττά και-
  ρούς στήν ε>ημερ!6α αυτή γιά
  την προσττάθειά σσς (τα γρα
  φτά εύτυχώς μένουν) ή μή-ως
  γιά να δημιουργήσετε έντυπτώ-
  σεις;
  ογΤΈ τό ενο, οΰτε τό άλλο δι-
  καιολογοΰν αυτή τή θέση σας
  γιά την όποία κα! σάς ξαναϋττο
  γιραμμίζομε δτι:
  ΟΥΔΕΠΟΤΕ σάς θίξσμε, σάς
  κ— ηγορήσσμε ή σάς συκοφαντή
  σαμε.
  ΟΥΔΕΠΟΤΕ ττιστέψαμε τίς κα
  ταγγελίες ~ού α—ό τόσον και-
  ρό σάς κάνει εύθέως ό Μεϊμαρά
  κης καί σάς εΤχαν κάνει καί αλ
  λοι πολιότερα.
  ΑΠΛΩΣ σάς ξεσηκώσαμε μέ
  τό πέρα γιά πέρα στήν ούσία
  τού άληθινό δημοσίευμα
  μος, γιά νά προστατέψετε τό
  κΰρος σας πού μέ τίς τόσες έττι
  στολές τοϋ κατηγόρου σας θι-
  γοταν. Καί ή ούσία τού δημοσι
  !εύματός μας ήταν δτι ό δνθρω
  ττος αύτός σάς κατηγοροΰσε εύ
  θέως γιράφοντάς σας μέ κεφα-
  λαΐα γράΐμματα €ΑΐΠΑΤΑΙΩ-
  ΝΕΣ».
  - ΑΥΤΟΝ λοιπόν μηνύσεις ναί,
  σέ μάς δμως, γιατΐ καλοί καί
  είντιμοι ανθρωττοι των «Μιντοι-
  κων Γραμμών»;
  ΔΙΟΤΙ — μάς ετ-αν έκ μέρους
  σας — ο! κ.κ. Χριστοφοράκης
  καί λτναραγκάκης — δάλαμε λέ-
  ει μεγάλους τίτλους στό δη,μο
  σίωμα. Μά άξιαγά-ητοι Φίλοι
  μας, τό μέγεθος τοΰ τίτλουμτταί
  νει κατά την κ,ρίση τοΰ δημο
  σιογράφου καί άνάλογα μέ την
  έντύ-οοση -ού τοΰ δημιουργεΓ
  τό θέμα. Δέν είναι δμτος έκεϊνο
  ύ ίνδΐαφέρίΙ, -ο μ^γ,βος δή-
  /λαδή των γιραμμάτυν τοθ τί-
  τλου, άλλά τό τι λένε, τί ττερι
  εχόμενο εχοιιν, αύτά τα γράμ-
  ματα. Ξαναδιαδάστε τα λοιττόν
  καϊ θά δήτε δτι ό τίτλος ούτος
  οΰτε σάς σι/κοφαντει οΰτε Λ
  θίγει. "Απλώς είναι μεγάλον
  δσο μεγάλη καί ή καταγγελίί
  τού Μεϊμαράκη, στήν όποίσ 4"
  ναφέρεται,
  ΤΕΞΛΟΣ, σάς ρωτοθμε άκόμΐ
  χσί τούτο: Μάς ξέρετε νά Φ
  βόμαστε ή νά μην άναλαμβώ*·
  'με τίς εθθύνες μας; "Αν εμείς
  ττιστεύαμε δτι εΤστε άττατεώ^ίι
  θά είχαμε χρεία τού Μεϊμαρά·
  ράκη καί δέν θά σάς τό λέγσ·
  με εύθέως;
  ΣΑΣ παρακαλοΰμε λοιπόν νά 4"
  ναθεωρήσετε την άπόφασή &$>
  καΐ νά μην προβήτε σέ μιά $'
  κη σέ βάρος μας ενεργεια, ττρά-
  γμα ττού δέν θά τό θέλουν ΐ"'
  στεύομε οΰτε καΐ έκείνοι έξ *
  μών, πού γιά άλλους λοΥ01^
  καί από άλλες περιτττώσεις (&
  άβαζε «κάσες> πού μάς Η^'
  δέν μάς σνμτταθοΰν. (Μην &
  νάτχ; ττ.χ. κύριε Πρόεδρε «*
  «Μινωικών Γραμμών» «^^
  μας εύθεΐα καταγγελίβ» 1Γ°υ
  σάς κόστισε καί τό ρίξψδ οΛ
  ά—ό την πρώτη θέση τοθ ΠΑ
  ΣΟΚ, γιά κάποια σχεση σας Ι*
  πολυεθνική έταιρία κατβ τή "
  κτατορία κλττ.).
  ΚΑΤΑ τα άλλα, τταντα τΡ^
  μοί καΐ στή διαθέση σας ^
  μιά ύττενθύμιση: δταν (ί ^ Ϋ
  νοιτο) σάς βρούμε κάττο" έΛ*
  χους, χωρϊς τταρεμβάσΐι1; ^,1
  ουδήστοτε Μεϊμαράκη, ®^?Ζ
  κατηγορήσωμε, πραγμα κ**1 ™
  έχομε κάνει μέχρι τώρα, **
  κυρίτος μέ τό προχθεσινό δή!"*
  ευμά μας.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒ ΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 8
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β. ■■■■^■■^■■■■■■■■■■■■■■■■'|
  | ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΡΟΠΙ | ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■---!- -■■■■■■■εΐ-ΙΙεΐΒΐεΐ--Ηε|---Βΐϊ
  Στεφανιδάκης-Προεστάκης-Τσεπέτης-Χατίηδάκης
  4 ΧΑΝΙΠΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΙΜ08Ε0Υ
  Αγαπητέ κ. Χαριτακη, γΐ,ιά
  σου,
  «Φίλος μέν Πλάτων (ριλτάτη
  δέ Αλήθειαι»
  (ΑρΝστοτέλης)
  Γιά τίις δημοσιεύσεις σχετι-
  τ«ά μέ χον Αρχ^επ1^ισκοτ^ο Κρή¬
  τας έχομε νά παρατηρήσωμιε τα
  ϊξής: Φαϊνεσθε νάστε αντιμα-
  σώνος. όπως «αί ,μείς. Ο τρόπος
  όμως πού γράφετε ιοατά τού
  Τι-μοβέοα είναι τραχύς, κοί δίνει
  τΓ»ν εντύπυση επίθεοης κατά
  τού Χριστιανισμόν στό πρόσω-
  πο τού Αρχιεπίσκοπον εμπάθει
  άς ηροσωπικής κα! σχανδαλισ-
  μοι>, χά ι όχι Χριστιανικού ενδι-
  σφέροντος, ώς νρόφ^τε. Καί
  τούτο γιατί: σ) άν ερχόταν
  —ήν γνωστή δίικη δέν θά γρά-
  φοτε οσφαλώς ουτά, άρα δέν
  ίσχυαν γιά την «Αλήιθεια» όσα
  γραφετε τώρα; β) Ο φόνος έγι¬
  νεν ηλικία 16 ετών («εκ βλα-
  κείος») άχι·εκ προμελέτης, υττά>ρ
  χεί ατομένως τό οτοιχείο τής ε¬
  πιεικίας σάν ανιήΛι«ου. γ) Πολ-
  λοί μεγάλοι άγιοι τις Εκκλησίας
  μας υπήρξαν καί μεγάλοι· αιμαρ-
  τιαλοί. (ΔαυΤδ, Αυνουιστίνος,
  Παΐιλος, Μω'υ'σής κ.λ.ρ.). δ) Ε»
  νοΊ γνωστό από αυτόατες μάρ-
  τυρες (πούχουν χρηματοδοτή-
  ■σει καί τόν ανώνα σου — Χωρο
  φυλακάς τότε —) ότΐ' διά προ-
  σιυχής «αί νηοτεϊας εξηνάγκασε
  δαιμόνιο νά ενΐΗαταλείψεΐ' γυναί
  «ο, οτόν 'Αγιο Ιωάννιη Χανίων,
  γνωστό γίγονός στό ευρώ και-
  νό οπό τόν σχετιικό δημοσιογραι
  φι*ώθόρυ>βο μέ τόν μασώνο νευ
  ρολόγο Χατζηλία. (Εσημάδευ-
  σετήν φύγη τού μέ προαγγελία
  σττοσϊιμοτος των τζαμιών τής
  βιβλιοθήικιης τού). Πράγμα πού
  έγινί άν καί ήτο κλειστά τώ πορ
  τοπαράθυρο). ί) Λίΐτε ότι· δέν
  ανέχεσθε νά σάς ευλαγαύν χέ-
  ρκΐι φονιά. Άν ερχοταν οτήν
  ιδίικη των μασ)ικών χαρτίων, Θά'
  ανεχάσαισθε νά σάς ευλογούν
  ■αυτά τό χέρια;
  στ) Σεϊς εκθει·άζετε τόν Κοζαν
  τζ6κιη πού η ζωή τού (βάσει
  των πάιρο πολλών στοιχ<είων ττο ώ υπήοχουν) ήταν παλιρρο'Γ κή (ιπαρό τό λογοτεχντΐικό τού τολέντο) καταφερθηκε πολλές φορές μέ σκαιόττήτα κατσ τής πατρίδος κ·αϊ θρησκειας. ζ) Επιχαλεί,σθε τούις Κανόνίς κσί πολύ σωστά. Αλλα άν ο Τι-- ιμόθεος βάσει· των Κανόνων εί¬ ναι ικαθα.ιρεταιίος, εμείς πρό πολ- λού εψ'αισθε αφορεσμένοι, γιατί ασφαλώς δέν τούς τηρούμε. Π. χ. ττε,ρ·ϊ νηισ-εία<ς, συνεχούς εκ- κληισιασμού, ουνεχούις θΐ,ί- >ας μεταλήψεως. Δέν οτέκει· λοι-
  πόνπαρα·βάτες των Κανόνων νά
  επιιοαλούνταΐι τούς κανόνες.
  Καιυ/χάσθί; ότι· λέτε την ΑΛΗ-
  ΘΕΙΑ στ-ήν «Αλήβεια», έξω α¬
  πό τόν Χριοτιανισμό «ατά την
  γνώιμη μος, ικιαί νκ πα(ρ<ιιδοσεως «αι! εξ δμττειρίας κ·αΤ επιστήΓ <, δέν υπύρχο αλή)θειο. Άν θέλετε λοιοόν νάοτε τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ ο.ριέ—εί νά την «γνω- ρΐσετε» «αί τότε η «Αλήθειαι ε- λευθερώσει υμάς». Ειδ' άλλως Πιθ'ρά τα θβτικό σα·ς στοιχΐ,ίαι κοι νωνικής προσφοράς, την πρόθε σή σας ο θεός την ξΐέρει·, Ού κά νετε ένα έργο διαφηιμιστικό. Άν έχετε τό θάρρος, όπως φαίνιεσθε, δημοσιεύσατε την (τ πιισταλιή καί σπαντήσετε σέ κά^ Θε παιρατήρηση. θσ ιικανοποιήσΐ τε πολλούς αναγνώστες πού ίσως δέν φαντάζβοβε. Η επιιστολή ίίνοι φιλική δέν πρέηει νά ληφθεϊ σάν ενέρ¬ γειαι οποιουδήττοτε κατιεστηιμέ- νου, παρά ιμόνο «αλής διάβεση<. Χανιά 1)8)79 Φιλικά 1) Μιχ. Προειοτάικης 2) Γεώργ. Τσεπέτ/ΐς 3) Ιωάννης Στεφανάκης 4) Αντ. Χατζιηδάικηις ΣΗΜ. «Α»: Πρίν αοό κάθ« απάντηιση υπογραμμίζοιμ'ε ότι δέν καταλαβαίνομε καθόλου την περίιπτωση τού Χω,ροφύλακια. ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΕΗΕΡίΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΛΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η Κυβέρνηση τής Ν.Δ. γιά νά αντιιμετωπίσιει την ενεργεια- κή ικρίσηι, προωβεί μιά θΐΐρά από μέτρ-αι πού κύρια δέν σποι- σκοπούν ιστήν λύΐση τού £νερ- γυαικού Πιροβλήιματος, αλλά στό νά ιπληιγούν αικιόμα πιό βια- θεισ τό πλιατειώ λο'Γκά στρώ- ματα κόϊ νά πληιρώοθ'υν αυτές τί< αποτυχίες τής Κυιβιέρνηισης αικομο σέ έν» τομιέα, τόν γΐΐακό. Εξετόζοντας χύριο τό οκό προβληιμσ στή, βάιση τού, πού ιμαιστίζει όλο τόν καπιταλιστΐ' κό κόσιμο σήμερα καί πού πα- ρουισιάζεται βοϊ στήν χωρία μας, ωφείλεταιιιοτήν εξάρτησή της, από τα μονοπώλια καί την ι,μπεριαλιστικ.ή1 εξάρτησηι. Και εδω θά (ττρέπει νά εντοπί σο>υιμ« τίς ευβύνες τής ΚυΊΜ.ρνη
  σης, γιατΐ δέν ιανέλαιβε την κα-
  Οολική εκμετάιλλευση των κοιΐ-
  ταισιμάτων λυγνίίτου, την αξιο-
  πο'ίηιση των πετρελαϊων τής θά
  σου, των υδατοπτώσεων... Κα'ί
  από την άλλη πλευρά μπορού-
  σε μιά «αί η Σοβιετιική 'Ενωση
  «αι από την άλλη η. Βόρεια Α-
  φ.ρι,κή θό ιμπο,ρούσιε νά προμη-
  θεύσει φυσΐικό φωταέριο κατό¬
  πιν διαικρατικών συνεργασιών,
  μεγάλης διάρκειαν
  Αλλά μέ την πά ρούσα (Μεο-
  δημοιςρατι«ή κυβέρνηση) «αί ό-
  σο η Ελλάδα' θά ιεξαρτάταΐ' ο-
  πο τό μονοπώλια1 καί τόν διεθ-
  νή ιμπεριαλιισμό, τόσο τα χρό-
  νεια προβλήιματα1 πού μαοτϊ-
  ζουν την χωρ α μος θά περιπλέ-
  <ονται περισσότερο κόϊ αντό βγαίνει από την Πιαλιότερη διήΓ ιμδρη σώσικεψη τού Κ. Καραιμαν λή «αί των αρμοδίων υπουρ- γών τού, γιά τό ενεργειακό. Ο κ. Καραμανλή< μεταξύ αυτών πού συζήτηισαν άην. «ότι εμείς μπορούιμε νά συιμβαιλλουιμε γιά την λύση τού ενεργειαικού μόνο μέ ιδέες. Άλλοι πιρέπει νά τώ^ ρουν την πιρωτοβουλία γιά την λύΐαη τού ενεργειακού προβλή- ματτος». Καί εδώ φαίνεται σέ όλο τό μήικος »αί πλάτος η αποτε¬ λεί τής »υιβέρνησης στό νά αν τιμετωπίισει τα διάφορα προβλή ματα πού είναι δημιούργημα τή,ς Δεξιάν «οί τής «ξάρτηισής τη·ς από τα μονσπώλω καί τόν διεθνή ΐιμπεριαλιιομό. Μιετά τιμής ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ Πετλέμπουρη 92 Ηράικλειο — Κρήτηις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙ Α ΚΑθΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280-689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 'Ηράκλειο Τηλ. 284-75Θ ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο Τηλ. 289—1Θ0 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ομόλογα
  ΕΤΒΔ
  δίνουν τό
  μεγαλύτερο τοκο
  αττό 1 * Σεπτεμβρΐρυ 1979.
  (αφορολόγητο)
  όμόλογα
  ν> |εΜ ΛΜ. κοι.τά£τε τό συμφέρον σαε
  Α Α Λ0ΛΛ καΐ ιή οιγουριά οας
  Μετά τό τελευταϊο μας δημοσίευμα
  ΠΡΟ! ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ! ΟΙ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  Πλ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΠΡΗΤΗ ΑΤΕ
  μετά τό δημοσιευμά
  μας, γύρω από τίς εξωτραπεζι-
  τιχές επιχειρηματικές δραιστηρι
  οτη,τες τού Επιθεωρητή τής
  ΑΤΕ Ηρακλείου α. Γιαννικάκης
  δυο Ελεγκτέί, ανώτεροι υπάλ-
  ληλοι τού αρμοδίου Υπουιργεί-
  ου καί τής Τράπεζας άρχισαν
  ΟιθΊκητιικεςι ανακριισεΐις, γιύρω
  από τό θειμα.
  Ήδη οί ανακρισεις β,ρισικον-
  ται πρός τό τέλος τους καΐ θά
  υποβληθεί από τούς παραπάνω
  τ ό σχετικό πόρισμα.
  Οί παραπάνω διοιικητικοί α^
  νακριτές αναζήτησαν γιά νά κα
  ταθεσει τον διευθυντή τής εφη
  μερίδας μ άς, αλλά τελικά τούτο
  δεν κατέστη δυνατόν λόγω α-
  πουσια^ τού τελευταίου καθ" ό
  λο τόν Αύγουστο οτο εξωτε-
  ρικό.
  Υπενθυμιζομε ότι η εξωτρα
  πεζιική δραοτηριότητα τού «.
  Γιαννικάκη ήταν ιδιαιτέρα μέγα
  λη, δεδομένου ότι ειχε δημιουρ
  γήισει ανώνυμη τουριστική ε-
  ταιρία «αί είχε ικάνει περί τα
  20 συμβόλαια αγορών οιικοπέ-
  δων, τούς αριθμούς «αί τίς ημε
  ρομηνίες των οποίων λεπτομε¬
  ρώς αναγράψαμε στό σχετικό
  φύΛλο μας.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΛΟΥΚΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιΑίδα 1
  νά ικριορίσει τίς διοστάσεις
  τού προβλήματος τού πληθω·
  ρισμού, χωρίς νά λύει τό πρό
  βλημα, δέν διαφίρει από εκεί¬
  νον πού αφαιρεί τόν κώδωνα
  τού οξυγόνου από τόν άρρω-
  στο πρίν αποκατασταθοϋν οί
  αναπνευστικές τού λειτουργίες.
  Δηλαδή τόν αποτελειώνειΐ Γιατί
  εκείνο πού λείπει σήμερα από
  την Οικονομία, είναι η ανα-
  πνοή, οί ευκαιρϊες δηλαδή κίρ-
  δου< κρινομένου αρκετού γιά νέες επενδύσεις. Διότι, παρά τα ονομαστικά κέρδη πού αυξάνουν με γρήγο- ρο ρυθμό, αυτά πού δηλώνουν οί επιχειρήσεις είναι κατωτέρα σέ σταθίρέί δραχμές από τα κέρδη τού 1974. Έτσι, οί επιχιι ρήσεις χάνουν από τόν πληθω ρισμό πού επεθύμισαν οί ϊδιες, γιά ν' ανανεώσουν τα ενεργητι- κά των. Γι αυτό η ελαττωθή των επεν δύσεων καί τής δημιουργίας νέ ών επιχειρήσεων αντιπροσω- πεύει τή συμπεριφορά εχεϊνων πού αποφασίζουν γιά τό μίλλον τού μηχανισμού τής παραγω- γής. Μέ άλλα λόγια, αρνούνται νά παράγουν, επειδή τα κέρδη των θά είναι μητρότεραΙ Άν εξαιρεθούν δέ οί επιχει¬ ρήσας πού ελέγχουν τ'κ πτιμές καί τή χρέωση των, πού είναι ι- κανές ν' αποφεύγουν τή φορο- λογία καί πού μπορούν νά ξεπερ νούν τίς διάφορες δυσκολίες, χά ρι< στόν τεχνητό αέρα τού πλη θωρισμού, η υπόλοιπη θικονο μία ασφυκτιά. Ιδού η εικονα: Λιγώτερες ε- πενδύσεις, καμμιά καινοτομία, καμμιά νέα θέση εργασίας, καμ μιά νέα επιχείρηση. Ο πληθωρισμός λοιπόν στό επίπεδο πού έχει φθάσει σήμερα έπαιμε ν' αποτελεί λύση καί μπή κε στόν κατάλογο των προβλη μάτων, Ο μόνος δέ τρόπος ποϋ νομΐζουν ότι είναι ικανός γιά τή καταπολέμτΐσή τού, είναι ν' οπο κατασταθεί η παλαιά απόδοση τού κεφαλαίου, φρενάροντας τα άμεσα ή έμμισα εισοδήματα των μισθωτών, πού όμως ισοδυ ναμεϊ μέ μιά ανάποδη ανακατα- νομή τής παραγομενης οξίας. Από μιά οπτική γωνία η πολι τική αυτή μπορεί νά φαίνεται ο- ποτελεσματική: θά ελαττωθεί τό κόοτος παραγωγήν, θ' αποκα τασταθούν τα κέρδη καί η αν- ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικϊα 60 τ.μ. στήν οδό 1878 αρ. 17 ταλέφ. 282003 κ. Ιωάν- νη Μιλτιάδου, Δικηγόρο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ περιστροφι- κό, Μερσεντέί, 380 άλογα, σέ αρίστη κατάσταση. Πληροφ. Τηλ. 284-298 ταγωνιστικότης καί θά ξανα- βρούν τό δρόμο τής αναπτύξε- ως οί επενδύσεις, η παραγω- γή, η απασχόληση καί η αγορα- στική δύναμη. Αλλά τό σχημα αυτό είναι τε λείως άσχετο μέ τή σημερινή πραγματιχότητα. 1) Γιατί η επέ κταση των επενδύσεων, τόν καιρό πού τα κέρδη ήσαν πολύ υψηλά, εδημιούργησε ανάλογο πλεάνασμα δυναμικότητος καί η ελαττώση τής εσωτερικής ζη- τήσεως τώρα θά προκαλέσει νέ ε< αύξησις τιμών γιά νά διατη ρηθούν τα κέρδη καί νά ελαττω θούν τα χρέη. 2) Επειδή η ισορ ροπία δυνάμεων έχει ολλάξει. Οί μκτθωτοί περισσότεροι καί καλυτέρα οργανωμενοι δυσκό- λως θά δεχθούν εισόδημα κατώ τιρο τής αναλογϊας των στόν ε- νεργό πληθυσμό. "Ετσι, η προσπαθεία κατα¬ πολεμήσεως τού πληθωρισμού μέ πολιτΐΗή ελαττώσεως τής ζη- τήσεως των κατόχων σταθερών εισοδημάτων (μονόπλευρη λι- τότης), ισοδυνάμει μέ αυτοκτο νία. Γιατί η λιγώτερη ζητήση φέρνει λιγώτερη αναπτύξη καϊ τα μικρότερα κέρδη περισοότε- ρο πληθωρισμό καί αυτά θά 'πρεπε νά τα γνωρίζουν οί φω- στήρες πού διευθύνουν τα οι¬ κονομ ικά. Κάθε Υπουργός Συντονκτμοϋ οφείλει νά έχει τίς απαιτούμενες θιωρητικές καί πρό πάντων πρακτικές οικονομικές γνώσεις καί την ευθύτητα νά ομολογεί, ότι ο πληθωρκτμός γιά τό σύ- στημα είναι πολύ πιό ανεκτός οπό τίς αντιφάσεις πού υποθάλ πει. Τό ν' ασχολείται όμω< μέ τίς αντιφάσεις αυτές, χωρίς νά τίς εκτοπίζει, επιδεινώνει απλώς την κρίοη, κάνει αδύνατη τή χρηματοδότηση ιτών επενδύσε ών, πού εξασφαλίζει καί οξύνει τίς αντιθέσεκ πού προκαλεί. Γιά τή δική μας περίπτωση, σταθερότης τιμών είναι αδυνα τη χωρίς ριζική φορολογική με ταρρύθμιση καί χωρίς τή δια- φάνεια όλων των λογαριασμών πού θά εγγυώνται στούς κατό- χους σταθερών εισοδημάτων ό¬ τι θ' αντανακλάται δίκαια στή διανομή τής προστιθεμένης αξί άς, η συμβολή των στήν παρα γωγική διαδικοσία. Πέραν συνεπώς από τα τεχνικά αυτά προβλήματα, η εκ λογή είναι ξεκάθαρη: Ή ν' ανα βάλλονται δηλαδή οί κρϊσιμες α ποφάσεις στήν τεχνητή ατμόσ- φαιρα τού πληθωρισμού, ή νά δοθεί νέο νόημα γιά τό μέλλον, ήτοι άλλα κίνητρα σ' αυτούς πού επενδύουν, εκτός από την ελπίδα ότι θά πλουτίσουν. ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΝΟΙΚΚΧ ΓΡΑΗΜΙΖ ■)Γ - Ο>Γ
  μινωχ:
  ΑΡΙΑΛΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κα«ι μερά
  Τη·. ΠραπΤ·ριΙ·Μ
  Μ4.ΜΜ ηαΙ 114.101
  Ε8ΡΚΕ55Ο ΟΟΚΙΝΤΟ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
  ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Πληροφορίες.
  ΤδΑΐΝΐΣ τουκδ
  Τηλ. 284.544
  , .. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΕΙΔΕΣ ΤΟΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟ;
  Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  'Ακοιυσο κάποτε δυό χωρο-
  φυιλαικες νά σινανομιλαύν γιά κά
  ποίον «λέφτη. Η συζητήση ή¬
  ταν γύρω από την «ανάικριοη».
  θι>τε λίγο ούτε πολύ, μέ την
  δεύτερη καίτραιπαικιιά ο καιημε-
  νούλης ο ιολέφτη< τα «ξέρασε» όλα. Με λιιγο χιούμορι τούς 6ίπα (αιπρόοικληΓΓα) πώς ήθελα νά μού επιιτρβψουν, νά τούς πώ, ότι δέν ήιμουν συιμφωνος μέ την συμπερ.ιφορά τους. Οί κλέφ-τες κύριοι, τούς έλβ- γα, είναιι οι· πιελάτες σας. Ο πίλά της εχει «αθιερωθιεί πιά, νά έχει παιντα δϋ*ιο. Έπειτα> το σικεφτή
  κατε άν τού< «πδΐσετε» όλους να ομολογήισΌυν καί τούς φυ- λακώσετε, τότε κώριοι ποίος θα κλξβιει; Κι άν δέν υιπιάρχουν κύιρι οί κΛεφτες, τότε εσείς τί μάς χρειάζεστε; Νά παίιρνεπτε τόν μι- σθό; Όχι· κύριοι, η υπάρξη σαις είναι άιμεσο συνδεμένη μέ την υπάρξη την δΐική τους. Πι αυτό ισάς προτείνΐω όταν ουλλαρβά- νετε κιλεπτην τινά, νά τού συμ- περιφέριεσθε άψογαι, νά τόν κερ νάτε καψεδάικι, τσιγιαράκι, νά τού προσφ-έρετε ικάθιισιμο καί νά τού μιλάτΐ κάπως έτοΊ: — Κύριε κλέπται, κιαλώς ορίοχϊτε ιστό κατάστηιμα' τού Αστυνομι- κού μος Τμήιματος. Εδώ πού ήλ- θατε, πρόπ-ει νά ειίσβε σι'νουρος, πώς θά βιριήτε πλήρη κατανοή¬ ση και αμέριστον συμπαιράΐοτα- σιν. Καί τώρα ϊιγτϊ τού θέματος. —Ειμ&ίς γνωρίζομί (αυτά νά' λέ- γινται στόαιυιτί), πώς έχετε δια>-
  πράξιει τρείς «λοπές, μά σάς πά
  ραικαλουμΐ, νά δήλώσετε μόν©
  την μία καί μετά από μερικές ηι-
  μέρες μπορείτε, νά δήλώσετε
  λαι τις άλλες.
  Οί χωροφιύλοκιες γόλασαν με
  Ι
  την ιμυ(χή τους, οιυμφωνηοΌν
  ομως, πώς θά [μπορούισε νά' γινό
  ταν έτ—ι ή κάπως έτοΊ καί Θο·τ6
  λαιβα'ΐναν σοβαρά ιιποψη τους.
  Αυτά θυμήθηκα σήμ&ρα πού
  ιψαχναι νά βρώ θφα νά γράφω.
  Ο κ. Μητοοτάικτις μός έχει· ολ
  λάξει τα π·ετρέλαΐΐ0 μέ την λιτό-
  τηται, ο ίδιος όμως κα,τεβ,αιίνει
  οιπό τό ίλ«κοτττ ερο, μο-
  νο όταν θέλει, ν' αγορά'σεΐ' πού
  ρο.
  Ο κ. Καιραιμανλήιςαπό την μιά
  ίλαττώνει τίς ώρες λειτουιργϊος
  τής Τηλεόρααη·ς ίοι αηό την άλτ
  ιλη κιανει συιμφωνίαι μέ τούς Γάλ
  λους, νά μάς βάλουν έγχρωμη^
  Ο κ. Αβιερωφ οπο τψ μιά ε-
  λαττώνει την στρατιωτιική θη-
  τεία «ι από την άλλη κάνει μερΐι
  κή επιιστράτευση.
  Αυτούς καϋ άλλου»; θυμηθή*»
  κ οί μέ αναικο,ύφιιση ε-ίδα- πώς θε
  ΐματα 'απαρχουνε ά^ρθοναι,, χώ-
  ρος νό γραφούν, δέν υπάρχη.
  Πιοτεψετέ μ ε, ένοιωσθ1 απ«ναντ)
  τους πολύ φιλιικά καιϊ ευχαρί'
  οτως θά τους κερνούσα1 καιφεοά
  κι, τσιγαράικι καί καρέΐκιλο θά
  τους πρόσφερα, άν δ,ηιλαοή μούι
  έαναν την τιμή, νά μέ εηιισκεφ-
  6αύν στό γραφείο μου. Ίοως
  να εκανο καί κάτι παραπάνω
  ικαι» γιά νά μήιν παρειξηνηβώ, θά1
  τους ρωτούΐσα: —Μή,πως είδατε
  τόντιμάριθιμο;
  Αλλιή παραιχώρησιηι πού θά
  μΐιορουισα νά τού'ς κάνω, Θά1 ή>-
  ταν νά τοιυς κίιράρω καί δεύτί-
  ρο ικαφεδσκ!) κοί νά τούς δισβε
  βαιώσω πώς μού είναι· πολύ συμ
  παθεις, γιά τα θιέματα πού μού
  προσφ&ρουν.
  'Ενα όμως, δέν θά μπορούμαι
  να τους δίαιβεβαιιώσω. Πώς ό¬
  ταν γίνουν ε'χλογες θά τούς ψτι
  φίσω...
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  «ΜΗΑΑΙΙΣΟΒΕΙΐηΐΕπΥΙΙΑΜΑΙΑΒΑ
  Προοφέρει είς τούς νέους συνδρομηιτάς
  τούς έγγραφόμενους άπό 1η — 30ή
  ΣεΐΓτειμβρίου
  3 ΤΟΜΟΥΣ ΔΩΡΟ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Ντεντιοάκηδων 8 τηλ- 283913
  «►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ΦΟ «*♦♦♦♦♦♦«>'
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. Έργαστηρίου: 23-61.16
  Τηλέφ. Οίκίας · 2340.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΠΛΗΡΕΙ συγκρότΐ,μα Καθαρι-
  στηρίου, μέ μεγάλη πελοτεϊα,
  εξασφαλισμένη.
  Πληροφορίες τηλ. 222-618
  ΛΥΚΕΙΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ Ε.Ν.
  Έν Ηρακλείω Κρήτηζ-Τηλ. (081) 23-22-27
  Λειτουργοϋν φέτος είς τό Ηράκλειον, Λύκειον Πλοιαρχων καΐ 'Ε-
  ΐχαγγελματΐκή Σχολή Μηιχανικών Ε Ν- Έξασφαλίζουν σίγουρα λαμπρόν
  μέλλον, διότι τό απολυτήριον των είναι ισότιμον των αΛλων Λυκείων,
  ΐσχύει διά είσαγωγή στά Πανεπιστήμια καΐ στάς άλλας Σχολάς ή διά δι¬
  ορισμόν είς Τράΐχεζες καΐ είς δλας τάς θέσεις τής ξηρας- καΐ έιπΐ πλέον
  ίσχύει ώς Απολυτήριον Σχολής Έμποροΐτλοιάρχων ή Μηχανικόν δι' 6-
  σους έαταθυιμοϋν νά γίνουν 'Αξιωρατΐκοϊ ΊΕιμπορχκοΰ Ναυτικοΰ $ ώς Ά-
  ξιωματικοΐ είς Λιμεναρχεΐα. *
  Έγγράφονται μαθηταί καΐ μαθήτριαι δσοι είοήχθησαν καΐ δσοι δέν
  είσήιχβηααν είς τα Λύκεια ώς καΐ άπόφοιτοι Έπαγγελματικών καΐ Τεχνι
  κων Σχολών.
  Έκ μέρους τοΰ 'Υτιουργείου Έρπορικής Ναυ<τιλίας διά τό Λύκειον Πλοι άρχων θά γίνουν χωριοτές είοαγωγΐκές έξετάσεις άιπό τα δλλα Λύκεια, οτις 26 έως 29 Σεπτεμ βρίου. Τα δικαιολογητικά ηρόπει νά κατατεθοθν είς τό Κεντρικόν Λιμε ναρχεϊον Ηρακλείου· Είς τό Λύκειον Πλοιαρχων έγγράφονται χωρίς έξετάσεις μαθηταί χαΐ μαθήτριαι Α' Τάξεως Τεχνικώς Λυκείων. Είς την Έπαγγελματΐκή Σχολή *γγράφονται χωρίς έξετάσεις βσοι «Ιτ σήχθηοιαν καΐ δσοι δέν εισήχθησαν είς τα Λύκεια. Πρίν έγ.γραφεϊτε σέ άόλλη Σχολή είναι συμφέρον σας νά ζηιτήοβτβ περισσότερες πληροφορίες άπό τό προσωρινό Γραφείον των ΣχολΦν, Λεωφόρος Κνωσού 9 ΜπετεΒίί Ηρακλείου· Κρήτης, Τηλ. 232227.
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΜΙΑ ΑΓΤΛΟΦΩΝΒ>ΕΚΔΟΣΗ
  Την ιοέα τού Γιώργη Ασσα-
  ιριωτάικη κοί τού διευθυντήι τής
  «Αληθείας» Μάνου Χάιρη, έκιο>
  ναν πράξη οί αοελφαι Μανόλης
  «αι Μιχάλης Δουλγ>εράκη.ς, μέ
  τή βοηθεία τής Μονάς Μοφατ,
  εκοίοοντας προσφατα τό πρώ-
  το τεύχος τής αγνλόφωνης έ*-
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
  (Σάν τό πουλιό)
  Τοΰ Διοικητή — τοΰ πρώτον — ή κατοικιά
  άΐπό κορφόϊς στά δέντρα βουλιαγμένη
  ΐμεγάλη άπλώνει έκείνχη, άδικιά·. ·
  τί> (ρανταρακι βλόπει, μά σωπαίνει.
  Τα χελιδόνια άθώα, σιγαλά
  κάναν 'κεΐ χάμω Γ| ψηλά την βόλτα
  ■χυττάζαν τούς διαβάαες "πό ψηλά
  νά μπαινοβγαίνουν την μεγάλη πορτα.
  Κουτέλωναν στήν εϊσοδο σκυφτοΐ
  λιποταχτοι, μαοτούραα, χασικλήδες
  λαδώνανε τόν δόλιο ΔιοικηΓΓή
  ■αύτοϊ πού καμωνόταν τούς νταήδες.
  Κυττοΰσαν τούς φαντάρους νά όρμοϋν
  —'προβληματίζονταν μ' αύτούς τούς τρόπους—
  Άρχίνα/γαν γλυκά νά τραγουδοΰν:
  Στό θειό πού δέν τα δκανε άνθρώπους.
  Χωρΐς πατρίβα ζσύσανε αύτά
  γυρνοΰσαν σ' άσπαρΐτα καϊ σέ σπαρμένα
  6έν εΐχαν δπλαι οθτε καϊ λεφτά
  κακό δέν είχαν κάνει σέ κανένα·
  Σάν οτκ>ύσανε τ' αύγά κάθε χρονιά
  καΐ βγαίναν άιπό μέσα τα παιδία τους
  τούς δείχνανε ποία είναι ή άπονιά
  πού κρύβαν οί άνθρώποι στήν καρδιά τους·
  —«Προσέχτε νά μην μοιάσετε σ' αύτούς...»
  Λέγανε οί γονεΐς στά πιτσιρίκια:
  —«ΊΊαιράδειγιμα στούς ϊδιους σας εαυτούς:
  τούς άΎτρες πού δέν φέρνονται άντρίκεια»·
  Έρχόταν τόν Όχτώβρη οί γερανοΐ
  τα παίρναν καΐ τα σήκωναν οτά ίίψη.
  Μαθαίναν άίπό τοΰτα οί ούρανοί:
  —τή γιη, την Λευτεριά, την τρών οί γύφοι.
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  Έπιπλα
  ΛΥΓΕΡΟΣ
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  δσσης «ΟΒΕΤΕ».
  Τό έντυτιο ουτό, πού κιυκλο-
  φορησε <τυτές τίς μφες (Αύγου στο·ς 79), είναι τυπωμένο σέ όφψσετ, πολύχρωιμο καιί περιέ- χει πΛηροφο,ρίες τουριοτΐΜού1 τε ριεχομένου κα·ί σχετπικές διαφη μιιοτι*ές καταχωρήσεις. Στίς 16 σελίδες τού, μεσαί- ου σχήμοτος, ο ξένος αναγνώ- στης μπορει νά βρεΐ πληροφορί ες νύ,ρω αίώ τα τουριστΐικά οη- μείο τής Κρή^Πί· Ελπίζομε τό νέο αυτό έντυ* πό νά έχει καλή συνΐχεΐια γιαιτί χρειάζεται. Άρδρα Συνεργατών ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΗΔΕΞΙΑ στήν Έλλάδα £χει την πιό πονηρή, άλ- λά καΐ την πιό δξυτχνη ή- γεσία στόν κόσμο τής Δύ σης. "Ομως ό Λαός της — πού την άιπαρτίζει — δέν διακρίνετο! καβόλου οΟτε γιά τή πολιτικότητα, άλ¬ λά οί5τε καΐ γΐά την έξυπ- νόδα τού· θαλεγα — χω- ρίς φο6Ό — πώς ό Λαός της μάλλον διακράνεται γιά την άγραιμματοσύνη τού καϊ την άμάθειά τού, παρά γιά την μορφώση καϊ την ΐτνευιματική τού καλλιέρ- γεια· "Ισως αύτό νά συμ βαίνεΐ καϊ άΐπύ τό λόγο πώς ουδέποτε αύτά τα στοι χεία χρειάστηικαν ή ζητή- θιηκαν σάν προσόντα άπ' Άγροτικοί Στίχοι ΣΤΑΦΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΑ 'Αριχίζουν οί παραγωγοΐ νά ορέρνουν τσοί σταφίδες στή Χώρα, στή συγκεντρώση, χωρΐς νάχουν έλιπίδες. Άνέ τούς δώσει τίποτα γή μήπως τσοί χρεώσει απάνω στήν καρ,τέλα ντος κσΐ ποίος θά τσοί λυτρώσει. Γΐατΐ δέν ξέρει ό καθαεΐς τί πρόκειται νά γίνει θωρεί την ξένη άγορά καϊ ταραχη τοΰ δίνει. Άπόξω τό Έμπόριο 'κρυβώτερο πληιρώνει ώο'τόσο ή Κυβέρνηση μδς τυρανά άκόμη· Τα νούιμ«ραι τσή δίνουνε καϊ κεΐνα λανθασμένα, δέν ξέρουν δτι βχουν 6γεϊ έκείνα μέ τό αΐμα· Καϊ σάν την φετεινή χ,ρονιά δσοι 'χουνε κερδίσει, τ' άιπύραα καϊ τα φάρμακα τσοί 'χουνε ξεκηπίσει· Κι αν είν' κιανεΐς καϊ δέν χρωοτεΐ καϊ έίχει παραδώσει στήν Τραπέζα μπειρδεύεται, θέναι νά τος τα δώσει. Λέντου άν θέλει σύντομα χωρΐς ταλαιπωρία- νά πάρει βιβλιάρΐο, νά νοΐώσει εύτυιχΐα. Δέ θέλω βιλιάριο, μή μέ ταλαιπω,ρεϊτε καϊ δόσετέ μου τα λεφτά, γιατΐ θά ντριοπιαστΓίτ:ε. Λ. ΧΑΡίΙΝΙΤΗΣ αυτή γώ τούς άνθρώπους της. Τα καλυτέρα π,ροοόντα γΓ αυτή είναι ή δουλική άπ' τούς άνθ0ό»ιιους της ύ ποταιγή καϊ ή τυφλή ύσια- κοή στή δομή της· Μ' άλλλα λόγια στό ούστηρα πού ό- λόκληιρο είναι γέννημα καϊ σκέ.φη, των επιτηδείων άπό την α.ρχουσαι τάξη της καϊ πού λειτουργεϊ γιά λο γα-ρΐασμό τους καϊ ποτέ γιά λογαριασιμό τοΰ άπλοϊκοΰ Λαοΰ της, ό οποίος άταξι- κά καΐ άκατανόητα είναι τοποθετημένος σ' αυτή χαΐ μέ μανία ύπερ,αθπίζει τα συμφέροντά της. Τό άντίθετο δμως συμ- 6αίνει στίς πιό πάνω άπ' αυτή δηιμοκρατικές — προ οδευτικές πολιτικές παρα τάζεις. Αύτές ά—.αρτίζον- ται άσΐό πανέξυατνο κσΐ πε- ρήφανο Λαό πνευματικά ά νώτερο, φιλομαθΐί κα1 καλ λιεργημένο· "Ομιος τό δυ- στύχημα αύτοθ τοΰ ΛαοΟ εί ναι πού ή ήγεσία τού π»- τέ δέν φάνηκε τόσο έζυπ- νηι αλλά καί τόσο θαραλλέ αι — δπως τής Δεξιάς — γιά νά τόν όδηγήσει στήν έξουσία1· Οί λόγοΐ; Ποτέ δέν τόλ μηρε την άνάταση δταν τής δόβηκε καϊ ό χρόνος, άλλά καί ό κα,ΐ'ρύς. Κι ήν την τόλμησε- δέν τή συνέ χισε· Κι έδώ είναι τό μεγάλο λάθος!! Κι' έτσι ή Δεξιά συνεχί- ζει τό «έΐξυιπνο» παιγνίδι της καϊ δταν άιντιλαμβάνε- ταιΐ πώς χάνεται τό έ'δα- ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1 γος Μπαγιώκη^ καιί Γίάν. θωιμό- πουλος. Την αρχήιστρα επλαισίωσαν οχτώ διαλεχτοί καλλΐιτέχντες. Η Συναιυλίο ειχε πλήρη εηΐιτυ- χια καί τό κοινό «αταχειροκρο- τησε τούς εχτελεστές. Ξεχωρί- σαιμε από τα όργανα την φυσαρ μονικο — φλογιέρα, τού Μάνου Αβαρα*ακη πού χίΐρακροτήθη- κε ιδιαιτέρα, κι από τούς τρα1- γουδΐιστές την Σοφ»α· Μιχαηλί- δη, τής οποίας η φωνή είιναι φαι νομενο, καϊ τόν Γιάννη θωμό- πουλο, μιά ννήισια λα'ιι'κή φω- νή. Τή συναυλία' τού Ηροικλείου παραικολούθηισί και ο Αντιπρό- εδρος τής Ουγικρίκής κυιβέρνη- οης κ. Αξίλ, ο οποίος συνοδδυό ταν από πολλά μίλη τής τοπι- κής ηγιεσίας τού ΚΚΕ. Στόν Άγιο Νιικόλοο βπίσης την επαύριο Πεμπτη η Συναυλια πού εγινε υπό την οιγιδια τού Δημου, σηιμειωισε επιταχία. Πά ρ ακολουθήσαν ε Κ|' εκεί την εικδή λωση καί μέ πολύ χαρά' μας εί- δαμε τή θετική και αυθόρμητη αυ'μπαιρά,αταιση τού Δημάρχου κ. Ρούισου Καπετα/άικη, «αί τού Νομάρχη Λαβιθιου κ. Λα>μ
  πρινάκου. Είναι καί οί δι/ό αξιοί
  συγχαρητηρίων γιά την τψητι-
  κή συμπαροστιαιση πού πρόσφε
  ραν οτον Λεοντή,, τόν οποίο μα
  ζι με όλο τού τό συγικ,ρότήμ.α
  δεξιώθηικαν στό κέντρο «Τρά-
  το», μετα τή Συνα^λίια.
  ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
  ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ
  Ρωτήσαμε τόν Χρήιστο Λεον¬
  τή γιό τίς συναυλίίς τού οτΐζ
  άλλες πόλεις Χανιά καί Ρέβημνο
  (τίς οποίες δέν ποραικολουθήισα·
  με) κοί μάς είιπε ότι £ίχαν την ί-
  δια επιτυχία' (πιό πολύ σττό Ρί-
  θυμνο) καί ότι συιμιμετείχαν «αί
  τον τψησαν οί τοπκκές Αρχές.
  "Οτον δέ τόν ρωτήσομε γκττί τό
  Ηράικλειο, πού είναι καί η ιδιαί-
  τερη πατρίδα τού σποτέλεσε ε-
  ξαίρεσιη στό θίιμα αυτό τής συμ
  μετοχής των Αρχιών, απά(ντη-
  σε:
  — «Εγώ κάλεσα τόν Δήιμαρχο
  κ. Καρέλλη. Δυστυχίας δέν ήρθε
  κι αυτό γίνεταΐ1 γιά δεύτερη φο-
  ρά, γιατί καί οτήν προηγοικμενί)
  συναυλία μου «δώ στήν πολη
  ιπού γεννήθιήικα κα.ϊ μεγάλωσα, ο
  Δήιμαρχος κ. Καρέλλης κια'ί τό-
  τε δέν ιμέ τψηισε μέ την παιρου-
  σία τού».
  Τό γεγονος αυτο που δημι-
  ούρ-γιηοε τό συγκρατηρένο αιλ-
  λά ηέρα γιά πέρα· διικαιολογημέ-
  ιζ παράπονο τού Χρ,ή,στου Λε¬
  οντή, έκαμε εντύπωιση, και σω-
  ζιήΓτήΊθηκε ευρύτατα, εκφραστή-
  κιανε δέ διάφορες απόψεκ;, μετα
  ξύ των οποίων καί ότι λόγω τής
  γνωκττής επιίκαιρης διαμάχης
  τού κ. Κα,ρ€λλη μέ τό ΚιΚΕ πού
  συιμμετείιχε στήν εκδηλώση ίν-
  τυιπωσιακά, δεν ήσαν δυνατή η
  παρουσία τού κ. Δημάρχου.
  Επειδή νομίζομε ότι μόνον
  ο κ. Καρέλλης είναι ο πιό αρμό
  διός νά απαντήσει, πίριμέναμε
  τίς σχετΐικές απόψίΐς τού.
  Πάντως τό ότι η κ. ΠΙλουμί-
  δου, Δήμαρχος Αρχανών, μ·ετέ-
  φερε ανεπΐ'σημσ τή διικαιολογία1
  ότι ο κ. Κορέλλής είχε υποστεί
  θλσσή ιννών, δεν αποτελεί δι-
  καιολογίια, διότι άν όντως κάτι>
  τέτοιο συνέβαινε ο κ. Καρέλληις
  ©ά μπορούισί νά σττείλει κάποί¬
  ον Δημ. Σύιμβουλο νά τόν οντι·
  Κ'αταιστήισει ή έστω νά οτείλει
  μιόι ανθοδίσμη ρί την κάρτα
  τού κοί τόν διικαιολογίνπκο λό-
  γο.
  Υπογραμμίζοντας την παρά
  λείψη αυτή, τού κ. Δηιμά.ρχου,
  πού είναι καί φίλος των Τεχνών
  κοί των ανθρώπων πού τίς υπη
  ρετούν, όχι μόνον βρίσικομε α^
  πόλυτα δικαιολονημένο τό πα-
  ιραιΓτονο τού Λεοντή καί των φί
  λων τού, αλλά υπερ&εματίζον»
  ταζ, αποδίδομε στόν κ. Καρέλ
  λη ,μομφή γιά την παράλειψη
  γιά την οποΙ<3, «ν πάση περι¬ πτώσει· έχει χρέο^ νά απολογη- θεί. Τό Ηρόκλίΐο «ϊναΐί υπερήφα- νο γι,α τόν Χρήστο Λεοντή πού γιόρταιζε μέ τί< Συναωλίίς τού αατές τα 15 χρόνια μιάς δήιμι- ουργπκής προσφοράς. Καί ο Δή μαρχός τού είχε χρέος να τόν τΐιμήρει τιμώμενος. Αναμένοντας όμως τίς θεσεις τοΰ κ. Κθιρέλλη, στθ'ματσύμε πρός τό πορόν, τονίζοντας πάν τως ότι σέ πολλές περίπτωσις, όπως την π.ροχΡϊσινή, ό,τι δέν πράττει ο Δήιμαρχος, τό κά¬ νουν ά,μεσα οί ίδιοι οί Δημότες. Κι αυττό, ΐσως, είναι πιό αιυθόρ- μητο και πιό τιμητικό. Μ. Χ. «ΤΗ ΙΟ ΒΕΚΤΙΝΙ» Μιά άκόμη μεγάλη Εύρωπαϊκή Άτραζιόν μαζύ μέ τό ύπόλοιπο πρόγραμμα ΚΕδΕΚνΑΤΙΟΝ 220257 - 821252 ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ3ΑΙΝΙ3,, "ΠΡΟΣΦΟΡΑΊ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΡΧ. 5.550 12 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ -•- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΡΧ.: 7.900 10 ΜΕΡΕΣ ΟΛΑ ΠΛΗΡΛΜΕΝΑ -•- ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤδΑΙΝΙδ» ΤΗΛ.: 284544 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289-021 "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕ2ιΚΑ ψΑΡΙΑ ΚΕΙΜΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ςχ>ς κάπ:ω άίπό τα πόδια της
  ζητάει καί φέρνει — μέ
  τούς δκιολικούς της τρό-
  πους — τόν ΣτραπΌκράτη—
  Δικτάτορα·
  Ό Σπρατοκράτης — Δι-
  κτάτορας δταν έρχεται
  στήν έξουσία έπισφατεύει
  τό 90ο)ο σάιπΐο μέρος τής
  Δεξιας καί συνεργάζεται ιι'
  αύτό γιά νά όπαβιώσει πολι
  τικά καί γιά νά μπορέσει-μέ
  τούς 6άιρβαιρους τρόπους
  τού — νά κατ£βάσει τό (5-
  ψος τοΰ δηροκιρατικοΰ φρο
  νήιματος τοΰ Λαοΰ·
  Τό άλλο 10ο)ο — άφρό-
  ικρειμα τής Δεξιδς — τό άτ
  φήνει έπίτηδες σέ άντιστα
  σιακή θέσε, ίδστε: "Οααν
  ούτος σαιπίσει — καί ξέρει
  πώς θά σαιπίσει — νά έίρθει
  σάν διάδοχη κατάσταιση ο-
  χι ή άντιπολίτευση, μά πά
  λι ή Δεξιά άλλά μέ πρόσω
  πείο άντιστασιακό καί «έ
  παλλαϊκή αναγνωρίση· Δή
  λαδή μέ σκοπό νά φανοΰν
  στό λαό οί υπέρ τής Δι-
  κτατορίας, κατά της Δΐκτα-
  τορίας. Καί ή έξυπνάδα της
  ήγεσίας τί)ς Δ€ξΐας είναι
  πού καιταφέρνει νά παγι-
  δεύει — μέ τούς καραπάνω
  πολιτΐκούς της έλιγρούς —
  8χι μόνο τούς πολιτικούς
  τής άντιπολίτευσης, άλλά
  κι' αυτόν άκόμα τό γΐγαν-
  τα Λαό της. Αυτόν πού
  γρήγο,ρα ξεχνά καί τούς ά
  γώνες τού, άλλά καΐ τούς
  ήγέτες τού μττροστά στό
  μεγάλο ςρόβο έπαΎαφορας
  τής Δΐκτατορίας.
  Δηλαδή μ' όλλα λόγια ή
  Δεξιά φέρνει στόν Έλλη-
  ναικό Λαό τό χειρότερο κα-
  κό, γιά νά ζηΓτήσει ό 'Ελ-
  ληνικός Λαός τό λιγότερο
  χειρότερο, γιά τό όποϊο
  χρόνια άιγίωνίστηικε νά τό
  διώξει, άλλά τό ξαναδέχε-
  τααι άίπό άνάιγκη καί θά τολ-
  μοθσα νά πω τό περισσότε-
  ρο άπό έΆλειψη καλης
  πλιηροσ>όρηοής τού άατό
  την ήγεσία τού-
  "Η μήπως δέν είναι
  τοΐ;
  Άίπό τή γίη τής Μακεδονίας
  ΔΑΒΙΒ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ
  Κοζάνη
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Την ερχόειενη Κυριακή 23 Σΐ-
  πτεμβρίου καί ώρα 8.30* π.μ.
  στόν Ιερό Ναό τής Αγίας Τριά-
  δος Εμπάρου Πεδιάδος, τελοΐι-
  με 40θήμερον μνηιΐότυνο, υπέρ
  αναπαύσεως τής ψυχής της προ
  σφιλούς μας συζύγου, μητΐρας
  «αί θείας
  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
  «οί ποροκαλοΰμε όοους τιμοϋν
  τή μνήμη της, νά παραστοϋν
  καί νά ενώσουν μαζί μας τίς
  πρός τόν Ύψιστον δεήσ«ΐ( των,
  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής
  της.
  Έμπαρος Πεδιάδος
  Ο Σύζυγος
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ
  Τα τέκνα
  ΜΑΡΙΚΑ — ΕΥΤΕΡΠΗ
  Οί Αδελφοϊ, Ανηψιοί
  καί λοιποί συγγίνίίς
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  θεωρουιμε υποχρέωσή μα·ς,
  όπως καί δηΐμοσιως ευχ|αιρΊστή-
  συμε τούς Ιατρούς κ.ικ. Κ. Κον-
  ταξάικιη χειρουρνό, «αΡ Ι. Φουκα'
  ράκη παθολονο, οί οποίοι· τόσο
  πράβυμα έδωκχιν τίς ηρώτες βο-
  ήθειες στήν υπσστάοα καιρδιαική
  ψβολή σύζυιγο καί μητέρα μας
  |Γ·εωργ|α Φουκαράκη;, στό χω¬
  ρία 'Ειμπαρος Πεδιάδος.
  θερμά ευχαριιστοώμε ακόμη
  τόν γιαιτρό 'καρδκχλογο κ. Νικ.
  Χαριτάικιη, ο οποίος τόσο προ-
  θυμα κο'ϊ ανιιδιοτελώς έσπευσε
  νά ερθει επί τοπσυ καΐ νά παρΰ
  κολουθήσει εν συνεχεϊα από κον
  τα την άιριρωοτη σύ^υγο κσί
  μητέρα μας μέχρι κα<ί κατό την μεταφορά της οτήν Κ'λινική «Ιτπτσκράτειο». Τέλος ευχ'ορΐιστούιμε τούς γιο τρούς κ.κ. Εμμ. Μολλιαράκη καρδ.ολόγο και Κων. Γαροφα- λοιοη πσθολόγο —χειρουργό, γισ τις ευκτυνειδητες προσπά- θειες πού άκαναν και τΐζ επι™·η- μονιικες υπηρεσίίς πού ηροσφε ■ραν στήν άιρρωστή μας. Τετοιοι επιστήμονας τιμούν πραγματικά τόν τόπο μας καΐ αξίζουν, πέραν των ευχορΐιστι- ών «οί τόν δημόσιον βπα'ΐνο. Η Οιχογένεια ΓΕΩΡΠΟΥ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΣΤΗ «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ» Στοα Μουρτζή (Έβανς 88) ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Πάντοτι ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ ■ ΚΟΥΧ ΚΟΥ! - ΚΟΥ* ΚΟΥ! . ΚΟΥ* ΚΟΥ! * Γνωστάς ζαχαροπλάστης των Τριών Καμάρων καιΐ καλός μουι φίλος, μέ συνήντησε προχθές οτ6 δρόρο καί μοϋ ζήτηοε νά παμε μαζί πρός τήν κατευθυνθή πού πήγαινε. Έγώ τοϋ άρνήθηκα, λέΐγοντάς τού δτι πηγαι να οέ άντίθετη κατεύ- θυνοη καί συγκεκρι,μένα πρός τή ν μεριά τοθ Άγίου Μηνα. Καΐ ό άβεοφοβος, γιά νά μέ ττειράξει, μο5 εϊπ£ άμέοιοκ;: —"Ε, άφοΰ πάς πιάλι. · · γΐα καφέ στύν Άρ χιεπίσκοπθ/ πάω κι έγώ στό ζαιχαροπλαοτεϊο νά οας στείλω. ■. βουτήματα. Τί προτΐμας κουλουράκια' ί) ψιαμακιο; Κι έγώ τοΰ ανταπαντησισ: —ΛΑφιοΰ έ'χεις τήν εύγενή καλωσύνη, στΕϊ λε τότε. · · άρτίδια, πού ·. · τέτοιο δέν ύπάρ- χουν, . · ·δντα>ς, έκεϊ μέσα!
  Καί ό Βαοίλης πού.·. τάτπααε (τα νοήμα.
  τα), αφηισε νά άτιλωθεϊ διάπλατα τό πλατύ χά.
  μογελό τού...
  * Τό τί κάνανε στήν πρόσφαιτη γενΐχή ουνέ-
  λευση, τοΰ ΟΦΗ , οί άντίπαλοί τού, στόν έμψυ
  χωτή τοΰ δευτέρου ψηφοδ'ελτίου, οί5τε λέγε-
  ται, οϋτε Γτεριγράφεται-
  Σχετικός είναι ό παρακάτω διάλογος:
  —Μά τί τού κάνανε τοΰ καϋμένου' τοΰ Άλέ-
  κου;
  —ΤΙ δέν τοΰ κάνανε νά μέ ραπάς... Μόνο
  πού δέν τόν. · · Παοτταιτεφανε!...
  * Ό ιυΐιχανικός τοΰ «Άπόλλωνα» σπου> ένινε ή
  έπεισοδιακή γενική συνέλευση τοθ ΟΦΗ, 6
  φ^ιλος μου ό Τάσος, έδωσε τόν καλύτερο χαρα-
  κτηιρισμό.
  "Ετσϊ, οταν τόν ρώτηοα τί γνώμη έχει γιά
  τα οσα διαδραιιιατίστηκανν μοΰ εΐπε:
  —"Εχεις άκούσεΐ πού λένε «χάβρα των Ίου-
  δαίων»; Αυτή είναι 1. · .
  * Άπο δ,τι γράψτηικε οτόν ήμερήθΐο Τύιπο,
  φαίνεται,πώς ή έκδήλοχΐΓΐ στίς 'Αρχάνες μέ τήν
  εύικαΐρία τής έδω όφιξης τοΰ Λίι&υου1 ύπουργοϋ
  δέν ήταν πρός τιμήν τοΰ ξένου έπισκέαττη, άλ¬
  λά κατέληξε νά έχουν πρωτατγωνιστικό ρόλο
  α' αυτήν ό Μητσοτάκης κι ό Βαρδΐνογιάννης.
  Κι αύτό γιαπΐ οί περισσότεροι παραβρισκό-
  μενοΐ κατέληξαν νά γίνουν ■ · . παρατρεχάιιε-
  νοΐ των κυβερνητικών άτιπριοσώπων κσΐ-.. 6ΐ-
  ακεκριμένων Κρητικαρχών!
  Στήν ϊδια έκδήλωοηι τοΰ €Μυραόφυτου», δ-
  που'·. ■ έφύοηοην άρικετα..· «λουλούδια» έκεί-
  νη τή μερά, στό περιβόητο γλέντι δτιουι·.. συ-
  νεβ,ρέθησαν έατΐ τώ αυτώ καί συνδιαοκέδαοαν
  ΜητσοτακικοΙ Σοσιαλιστές, Άντισταοιακοί, Κεν
  τρώοι, Χουντικοΐ καιί Κομμουνίζοντες, ή Δημαρ
  χίναι των Άρχαλ'ών, ή Μαρία μας, χόθιεφε, λέ·
  εί, σοΰστα μέ κυβερνητικό 6ου·λευτή μέ τόν ό-
  ποΐο ουναγωνίοτηκαν στά τσακίσματα καί στό. λι
  κνίσματα·.
  Δΐκαίωμιαι τής γυναίκας νά χορεύει μέ δποι-
  ον θέλει, ανεξαρτήτως χρώματος/ ςχύλου ή κομ·
  μπτικί)ς άατοχρώσεως·
  Δωκαίωμα δρως καΐ κάποιου·, ό οποίος παρα-
  τήρησε:
  —Νά καλωσορίζει- σάν Δήιμιαρχος κυβερνητι-
  κούς άντιπμοσώπους μπορεϊ νά έχει 6έβαΐα ύ-
  ποχρέωση, άλλά καί νά χορεύει μαζί τους, αύτό
  νομίζω δέν τό λέει που,θενά ό . Κώδΐκας Δή-
  μων κοΐ Κοινοτήτων!. . -
  Πάντως έγώ νομίζω δτι ή Μαρία σάν καλίι
  •. .συντρόφισσαί, ·. · συντρόφεψε απλώς στό χο-
  ρό έ'ναν άπό κεινους πού έ*χουν. · · χορ,έψει στό
  ταφί, τούς πραγματικούς συντρόφουκ;!
  κάτι άκόρτι σχετικό: Λόγω τής άνομοιογέ-
  νεΐας πού παρουσίαζε ή ποραπάνω ΐκφέα τοΰ
  «Μυριόφυτου», δσο κι δν όπαιρτιζόταν άατό έατίλε
  κτα μέλη, δέν μποροΰμε νά την ποΰμε · ·. σίτινη
  άλλά μάλλον ·.. μιγαδερή!
  * Άκόμη 2νας διάλογος άπό τή γενικΛ συνέλευ
  ση τοΰ ΟΦΗ:
  —Μά τί εκανε ό Πεπονάκης τοΰ Πασπάτη;
  — Ο · ·. Πεττύνακ τόν· .. βσκασε κάτω σάν-
  καρ,πούζι!
  * «Μπαιμπιούλα» μέ άνεβάζουν, «μπαμπούλα» μέ
  κατεβάζουν, τόσο πού δσοι δέν μέ γνωρίζουν νά
  με φαιντάζονται σά κάτι πολύ δΐαφορετΐκό άπό
  τα άνθρ,ωτυνα 8ντα·
  "Εται, πρό ημερών μιά κυρία πού μέ εΐδε
  γιά πρώτη φορά μοΰ εΐπε:
  —Ξέρετε, σάς φανταζόμουνα σάν £να δνθρα)
  πό πολύ ψηλό, άδύνατο καί μέ οουβλερή μύτη!
  Κι άμως οΰτε πολύ φηλός εϊμαα, ο(5τε άδόνα-
  τος, (μάλλον χοντρύς) καί ή μύτη μου κάθε άλ-
  λο παρά... σουβιλερή είναι, έστω κι άν·., χώ-
  νεται παντοΰΐ...
  * Σ«ετικο είναι κι αύτό πού μοϋ εΐπε μίά αλλη
  κιυρία: ^
  χ^7° θεός νά σδς δχει καλα· Μοϋ λύσατε τό
  προθλημα τοΰ Γΐωργάκι μου.
  —Δηλαδή; την ρώτησα.
  —Νά, — μοΰ λέει—, κάΐθε ςκ>ρά» πού ό γθ-
  ός μου δέν τρ,ώει τό φαί τού, τοΰ λέω δτι «θά
  φωνάξω τόν Μάνο Χαρή» καί ό Γΐωριγάκης τό
  * ·. καταβρσχθίζει άμέοχος...
  "Ας τό λάβουν, τουλάχιστον αύτό, ύπ' όφιν
  τοιχ; οί έπΐκριτές μουι πού λένε δτι δέν- προ-
  σφέρω καμμιά θετικί)... ύη-.ρεσία!.. ·
  * Ή πρώτη 5ίκηι τοΰ Μπαντουβομανώλη οτά Ή
  ρακλειο, συγκέντρωσε άρκετό κόσμο. Είδωσίΐτε-
  ρα τα δικΐγγορικά έ'δρανα, στά όποϊα έίχουν δικοι
  ωμα νά κάβονται καί οί δημοοιογράφοι, ήταν Μ-
  τάιμεστα·
  Σέ κάποιαι στιγμή λοιπόν, πού δνας άρμόδι-
  ος τής τηρήσεως τής τάξεως μιλοΰσε σχετιχα οί
  κάΐτοιον άλλον, άκούστηικε ό εξής διάλογος:
  Αύτοΐ έκεί άπέναντι είναι δικηΐγόροι, τούς
  ξέρω· Αύτοΐ οί δυο ηαραπάνω είναι δημοσισγρα.-
  φοι- Αύτός μέ τα μουστάκια πού κάθεται στήν
  πρώτη σειρά τί είναι;
  Αδελφάς ύπουργοϋ·..
  Νά λοιπόν Ενός... «τίτλος» πού κα έδω ά'
  κομη ^χει... περάση,!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  !■■■■■■■■■■■■■—■■■■■■■■■-Β-ΜΒΒΐΐι
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο -