91020

Αριθμός τεύχους

238

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

24/9/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  §
  Χαράς σ* αυτόν, κου κρΐν μ*
  χώμα, τοθ Φράξουν οί βλλοι τό
  στόμα, προλά·η νά π·ϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαΐή δική τού.
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ £ΕΝΕ£ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΐβθΟονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ~ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χβόνος 5ος—Άρ. Φύλ- 238—Δρχ. 10
  Τή νύχτα τής Παρασκευής 21)9)79 - Στήν αϊθουσα τοϋ3μελοϋς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου
  ΟΔΙΑ
  Πού - εότυχώς - χάρις στήν έπέμβαση
  ψύχραιμων 'Ανωγειανών και Προέ-
  δρου κ. Κατσούλη, δέν προεκτάθηκαν.
  ΣΤΗΙΔΙΚΗ ΜΠΑΝΤΟΥΒΟΜΑΗΟΑΗ
  Καί μιά ένορκη άποκάλυψη: Εκείνπ την έποχή κάνανε κουμάντο οί Έγγλέζοι!!!
  ΧΑΡΙΕ στήν ψυχραιμία μερικών Άνωγειανών καΐ
  κυρίως χάρις στήν δΐψογη, άποφασιο*τική καΐ δυναμι-
  κή στάση τοΰ Προε&ρεύοντος Πρωτοδίκηι κ. Κατσού¬
  λη (σύνεδροι οί κ·κ. Δουλγεράκης καΐ Αύγουλέας),
  τα έιπεισοδια πρύ αρχισαν οτήν προχθεσινή δίκη
  Μπαντουβά (Παρασκευή 21)9)79) στό Τρί,μελές
  Πλημμελειοδικεΐο "Ηρακλείου δέν &ρα:ασαν στα ό.-
  κρα, πράγμα πού θά εΐχε σοβαρές συνέπειες, αν ληφ-
  θεΐ ύπ' όφιν ότι ,μέσα στήν αΐθουσα τοΰ Δικαστηρίου
  ήσαν τουλάχιστον 100 μαυροπουκαίμισάδες Άνωγεια-
  ανοί, πού είχαν ερθει είδικά γιά τή δίκη άπιο τα Άνώ
  γεια, έκτός έκείνων πού κατοικοΰν έδω στό Ήράκλειο·
  Ό Δικηιγόρος Βαγγ· Σκου¬
  λάς πού τα εΐπε «έξω όπύ
  χά δόνπα — γΐα λογαρια-
  σμό των Άνωγειανών —
  οίον Μΐταντουβομανώλη.
  ΣΤΗΝ έττεισοδιακή αυτή δίικη,
  μηνύτριες ήσαν δυο γυναΐκες: ή
  άβελιφή τοΰ Χριστομιχά-λη, (Κα
  ττετάν Μιχαήλ Ξυλούρη) καΐ Α
  Δραμουντάνενχχ (σύζυγος τοθ
  ττρώτου 'ΑρχηγοΟ τής Όμάδας
  Ανωγείων Δραμουντάνη), οί 6-
  ττοΐες —αρίστσντο γιά; μνήμτ)
  τεθνεώτος, κατά των Μηταντου-
  βαμανώλη — Σβνουδακη — Χαλ
  κιαδάκη, μέσω των γνωστόν «Ά
  τπομνηιμονενμάτων». Ή πρώτη
  παρίστατο γιά τόν άδελΦό της
  κα} ή δεύτερηι γιά; τόν αντρα
  της, πού ώς γνωστόν ό ττρώτος
  ττέθανε καΐ ό δούτερος τουφεκί-
  στηκε άτπό τοΰς Γερμανούς.
  ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ άρχισαν δταν
  οττήν άρχιή τής διαδικασίας ό έκ
  των συνητγιόρων ΠοΛιτικής Ά-
  γωγής κ. Βαγγΐέλης Σκουλάς (ό
  αλλος ήταν ό κ. Δ. Ξυριτάκης)
  έξέταζε τή μητέρα τού, σύζυ
  γο τού Π<—«γιάννη καΐ όδελφή τού προσβληθέντος Χρισ-τομιχα· λη. Σι/γκιεκριμένα μετά .Γήν άρνητική άπταντηση της μάρτυ· ρος δτι δέιν υπήρχαν δοσίλο* γοι στήιυ Όμάδα "Ανωγείων, ό συνηγορος κ. Β. Σκουλάς, εΤ- πε «άντίθετα ό κ. Μπαντουβάς άναιμίΐχθηκε μέ δοσίλογοι/ς καΐ ΛτΓθκατάσιτησε ιμσ&ιστα μέ τό 6ι6λίο τού1 τόν Πολιουδάκη, ΚοΟ 6ο καΐ λοιπούς». ΤΟΤΕ ό Μτταντουβομανώλης πε τάχτηκε πάνω καΐ κινούμενος πρός τή μεριά τοθ Δικηγόρου, άρχισε νά διαμαρτύρεται, σέ ϋψηλό τόνο. Ό κ. Σκουλάς κα- τέβηκε άττό τό δβρανό τού1 καί ττροχώρησε, έττΐσιης φωνάζοντας, ττρός τόν Μ~αντου6ομαυώλη, έ- νώ συγχρόνως, στό άκροατή- ριο, πού δττως εΐπαμε ατταρτι- ζόταν κυρίως άπό 'Ανωγεια- νούς, άρχισαν φωνές καί κίνη¬ σις, μέ άποτέλεσμα, επί μερι κά λετττά νά χτι/πά τό κουδού νΐ καί την 88ρα καί νά φω- νάζεΐι 6 κ. Πρόεδρος έ~ϊ μα¬ ταίω. ΜΕ την έττέμβαση μερικών ψυ- χραίμων Άνωγεισν<ών καΐ μέ τήί έττιμονή τού Προέδρου κ. Κατσούλη νά επιβάλλει την τά- ξη, ή ήρεμΐα επανήλθε άφοθ ό τελει/ταΐος δήλωσε σέ έντο- ,νο ύφος: «Δέν θά μέ καταρ γησετε σείς έμένα, θά σάς κα- ταργ.ήσω έγώ» καΐ άναφέρθηκε σττήν επί πενταετίια ύττηρεσία τού στό Πρωτοδικεΐο Ήρακλεί ου, δποο ποτέ δέν εΐδε παρό- μοια έπεισοδιακή σκηνή. ΕΥΘΥΣ άμέσως ύτταγόρευσε στόν Γραμματέα τοΰ Δικαστη- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4 Γιά «γυναικοδουλειό»πού ύποκίνησε άλλος Παπάς ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΦΟΡΤΩΣΕ ΠΑΠΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δέν δόθπκε στή δημοοιότητα ή ύπόθεση τώρα κι ένα μήνα! Ένο θλφερό περιοτατικό Ιϊρνιι στό φώς τής δημοσιότη ™< μιτά ίνβ μήνα από τότε πού συνέβη (23 Αυγούστου 7') οτήν περιοχή Ρΐθϋμνου (Σπηλ»), η ιφημφίδα μας. Γώ την υττόθεση αυτή, μέ την οποΐο ασχολήθηκαν οί Α- 7τννομΗΚ( «αί Εκκλησιοστ ικές *ΡΧί(, οεν έγραφε τίττοτα καμ μιά (φημφίδα, άννυατο φυσι- κά γ+οτί, ολλά και... δι' ευνοή- τους λόγου<. Επειδή ακριβώς τό γεγονός αυτό «βάφτΓ,κι» καί ατιιδή η εφημερίδα μας εϊνα> αντϊθετη
  πρός την κοθκρωμένη, δυστυ-
  χώς, γραμμή νά αποσιωπούνται
  τέτοια σοβαρά νεγονότα, τό
  φίρνε», έστω καί κάττυ< καθυ- στερημίνα, στό φώί, γιατί π»- οτεύε» ότι ο Λαός, πρίπϊΐ νά τα μαθαϊνει ΟΛΑ. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΠΑ Η μΐικ,ριη ικοινιωνία' της κωμοπο λη^ς Σπ,ήλι Ρϊθυρνου, πό ι» εδρε,ύ ου ν οί εκορουιωιπιοι των Αριχιών, μεταιξύ των οποίων και ο Μη» τ,ραπολιτης Λόιμπης «αιί Σφακι¬ ων κ. θεοόωροί· οναοπαιτώθη- ικε την 23ιη Αυγούστου 1979 απ πό τό πα'ραικατω γεγονος: Ο Αστυνομος τού Τρήιμοτος Σιπηλιου 'υιπομσφιαιρχος κ. Ιωάν. Παιπαοσκηις. φώνοζε στό Αοττυ»- νομιικό Τμήιμα τόν ΑρχιιεραπΊκ,ό Επιίτροπο τής τοπικήις Μιηϊτρο- ποιλτνς Παπά—^ΚοπίανάιΚιη »αι ιστήν κυιριολεξίια) τόν... ΙΛεγάλη Έπίκαφη Έρευνα Γενικου Ενδιαφέρον τος Περισσότερο φώς στά ΤσιμένταΚρήτης Σήμερα άπαντα στά έρωτήματά μας ό κ. ΜΑΝ. ΛΟΠΑΔΗΣ ΟΠΩΣ εϊχαμε άναγγείλλει στό προηιγούμενο φύλλο άρχίζαμε άστό οήιμερ,α μιά μεγάληι έπίκαιρη έρευ- .έ τίτλο «Περισσότερο φώς στά Τσιμέντα Κρήτης». « έρευνα θά άρχίσει μέ συνεντεύξει δλων των παρα νοντων πού σχετίζονται μέ τό σοβαρά αύτό θέμα· Ξεκι- μέ την έταιρία πού συστήβηκε πρώτη καΐ κυ- 'ε ή»δη μετοχές. θά συνεχίσωμε μέ τίς άπό- τής άλλης έταιρίας υπό ϊδρυση «Ζεύς» καΐ δλων γενικά ΐκ>ύ έχουν ήδη εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέ¬
  ρον· Στό τέλος θά άκολουθήσουν τα γενικά συιμπερά-
  σματα- 'Ωστόσο θά δημοσΐεύομε σχετικές πληροφορίες
  άπόψεις καΐ έστιστολές ΟΛίΙΝ δσων θέλουν νά έκφρά
  σουν ύπεύθυνα όποιαδήτΓοτε γνώμηι τους. Σήμερα φΐ
  λοΕενοΰμε την .πρώτη ουνέντευξη τοΰ Προέδρου' τοθ
  Δ.Σ. τής Α·Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙιΑ ΚΡΗ-
  ΤΗΙΣ κ. Μανλη Λογιάδη, ΐτρός τόν διευθυντή τής «Ά'
  λνιθειας», ή όΐχοία έχει ώς εξής:
  βλέπουν τό Θέμα τού Φόνου
  ΤΟ ΠΕΡΙΟΑΙΚΟ «ΗΝΙΟΧΟΣ»
  ΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
  ΜΕ τόν τίτλο «Η Βκκλησϊο
  "•■ή1. Κρήτης» τό πανελλήνιον
  ««λοφοριας λογοτεχνικό π«ριο
  δ*° «Ηνίοχος», —ό τΒλευπ-αιο
  τί τού· υττ1 αοιθιμ. 31—32
  — Αυγούιστου 1979, ε-
  ε τό παρακατω άρ-
  θί» —ήν πρώτη σελιδα' τού:
  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΕ
  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ τής Κρήτης ίχει
  ιστορίαν μεγάλην. Υπήρξεν κέν¬
  τρον οιπτνοβολίας καί εις φά·
  σεις κρισίμους, διά τό 'Εθνος,
  ενεσάρκωσε τα υφηλότΐρα ιδα-
  νκά τού, εκ τα οποϊα έδωσε
  ττολμώδες περκχόμενον. Εις τόν
  θρόνον τη< «λαμπρύνθη από η- γιετκάς εηιΛησιαοτ*κάς φυσιο- γνωμίας διαμετρήματος. Κορυ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4 Μ. Χ. Ποίος είναι ο βασικάς οικαπός τής ιταιρ«ία< σας καί ο οττώτιρος οτόχος της; ΛΟΠΑΔΗΕ: Ό στάχος τής Τσι ,μεντοβιομηχανίας Κρήτης δττως γ,ράφει καΐ ή έτπκεφαλΐδα της, είναι να δώσωμε στήν Κρήτη τα —ΐιμέντα ττου Ιχει άναγκτ) γιά την άνοικοδόμηση της, καί διά των τσΐιμέντων, νά δώσωμε καΐ τα ττετρέλαιαι ττού εχει άνάγκη, διά των άνταλλαγών. Καΐ άκό- μηι, νά έ—ιτύχωμε νά κάμομε μία Έταιρεία ττου νά —ηρίζε- τ«ι επί λαϊκής βάσεως, μέ σκο- ττό νά σννενινωθεΐ 6 Κρητικός Λαός σέ ,μιά λαϊκή προσπαθεία καΐ νά μετέχει ούτος 6 Λαός καΐ στά κεφάλαια καΐ στά κέρ- Ο ΑΛΗΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗΣ Ταξίαρχος ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗιΣΕ ή φήμη δτι ό άλήστου μνήμης ταξίαρχος έά· Άατ. Τζου- βελέκης, μέλος τής Μαοωνικης Στοας «Άριαδνη» καΐ πρώτος στρατιωτι- κός διοικηίΐής πού έχιέβαλε την Παπαοοπουλικη Δικτατορία στό Νομό Η¬ ρακλείου, ίρθε την πιερ,ασμένη βδομάδα οτό Ήράκλειο, «ίνγκόγνιτο» φυ- σΐκά. ΗΡΘΕ, λέει, νά διεκδικήσει καταπατη$έντα δικαιώματά τουν στή 6ίλλα πού άπέχτησε δταν ή"ταν έδώ, στήν περιοχή Σταλίδας. ΔΥΣΤΥΧΛΣ δέν κατωρθώσαμε νά βροϋμε τόν κ· Άπόστολο γιά νά τοΰ πάρωμε μιά συνέντευξη γύρω άατό τα..· παράπονά τού καΐ τίς καταπατή*- σεις των δικαιωμάτων τού στήν βίλλα τού· Μέ την εύκαιρία θά τοθ θύμι· ζα καΐ την πε.ρίπτοχ)η της άνάκρισης πού μοθ έκανε τότε πού ή*ταν παντο- δύναμος καΐ την έπίμονη ερωτήση πού μοϋ· υπέβαλε συνεχώς: «Ποία κομ μούνια σέ στείλανε έδω», δταν ήρθα νά κάνω οτόν Τάφο Μαρτινέγκο, τό Μνημόσυνο Καζαντζάκη, ποί-, βεβαία, δέν μοΰ επέτρεψε. Μ. Χ. Φ-Φ δή τα μεγάλα της *Εταιρείας αυτής. Καίί, κυρίως, νά έπτεν- δύσιει τίς μικ,ρές ά—οταμιεύ- σεις τού καί νά είχαμε καΐ μία αυξήση μεγχχλη τής άξίας των μετοχών τού, ώστε νά έχει δι- •πΐλα κέρδη: Αυξήση άξίας των μετοχών και μερΐσματα καί νδ- ναι και περήιΐΐχΐνος αύτός ό Λα¬ ός δτι είναι δική τού ή Έται¬ ρεία. Μ. Χ. Η Εταιρεϊα αυτή τή στιγμή από νομικής πλευράς τί μορφή έχει; Έχει εγκριβεί δηλα δή τό κοταστατικό καί έχουν γϊνΐ» όλες οί οπαιτούμενες δια τυπώσΐΐς; ΛΟΠΑΔΗΣ: Την 18η Ίουνϊ- ου υπεγράφη τό καταστατικό τής Έταιρείας στό Ήράκλειο Συνετάχθη ά—ό τό Συμδολαιο- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΪΔΑ 4 ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ τΗρθε πιροχθές καΐ άρ¬ χισε νά παραλαμβανει ά¬ πό τόν προκάτοχό τού κ. Παληοκώστα, ό νέος Πρό εδρος Πρωτοδικών Ηρα¬ κλείου κ· Κων- Καφαρά- κης· Ό κ. Καφαράκης ίρθε σΐό Ήράκλειο κατά προα- γωγή, άπό τό Πρωτοδικεΐο Αθηνών. Ό μέχρι τώρα Πρόεδρος κ· Παληοκώστας, μετατίθε ται, γιά οίκογενειακούς λό γους, οτό Πρωτοδικεΐο Α¬ θηνών, πρόκειται δέ νά φύ γει την έρχόμενη Τετάρτη νησε άιγΐ{*Τό. Μετά τό βαρύ ξυλο φο,ρτι^μια τού Παπά ιαπο τόν Α- στυνόιμο, μεσα στό Ασττυνουι- κο ιΚΙαΓτάστηιμα, ο τελευΓταίος ζ- τραιβιηξε το υηηρεσιαικό τού τΐΐ ρίοττροφο ιοαί οττράφιηκε κατά τού ΑρχιεραπΊικου Β™σρόπ·ου, ο οποίος ομως πρόιλαιβε, προκβι μένου νιά σώσει τή ζωή τοιι, κοιί βγή'κε εξω «ατρακυλώντας από τή ρκ,άλα τού Τμήιμαιτος. Ο Υπο μοίραρχος τό ν κιυνήνησε, κιαί ο Ιερωμένος ση'κώθηιιβε νά τρέ- ξει, αλλά οπάθηκε τυχερ6ς — άΐτυχο·ς: Τυχφός γιατί εθωσε τή ζωΐή' τού αττό τον εξαγριωμένο διώχτη τού ΑσΓτυνάμο κα·ί άτυ- χος γτατί έπεαε ηάνω σ' ένα δι- ερχόμενο γάΊ'δβ·ριο καί από τό τρακαρψσμα αυτό (πού εμπάδι- αε τόν Αστυνόμο νά συνίχϊσει τή δίωξη) ολοκλήιρωσε τούς 'δίχε από τό ξυ'λοφόρτωμα. ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΗ... ΓΥΝΑΙΚΑ Ή ...«ΣΕΡΣΑΙ ΛΑ ΦΑΜ» Αιπτια τού ποραιπονω θλιβε- ιρού γιε,Όνότος, συιμφωνο μέ τις ιπληροφοριίιες μας, ηίταν η γιυ- νιαίικια το·υ Αστυνομου, πό υ ειχιε κοινωνιικες συναινιαιστροφέζ μέ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4 Γιά ύπεξαγωγή εγγράφων καΐ άλλα άδικήματα ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΙΑΤΡΟ,Σ Βγήκε προχθές μέ ηροσωρινή απολύση ΜΙΑ παληό υποθεση, γύρω α¬ ττό την Υγειονομική Υπηρεσία Ηρακλείου, ν>ά την οποία είχε
  ασχοληθει κατά χοίρους η εφη
  μερίδο μας, κατέληξε την περα-
  σμένη βδομάδα σέ ποοφυλάκι-
  ση τού μέχρι πρό τινος Νομιά-
  τρου Ηρακλείου κ. Εμμ. Κοκο¬
  λάκη.
  Ο ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ κατηγορήθηκε
  από την Εισαγγελική Αρχή γιά
  ύπεξαγωγή εγγράφων σέ βαθμό
  κακουργήιματος, καβώς καί γιά
  άλλα άδικήματα, μεταξύ των
  οποίων συμπεριλαμβάνεται καί
  η παράβαση καβήκοντος.
  Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ κ. Κο¬
  κολάκης κλε'κπηιιε μ*τά τή σΰλ
  ληφή τού στϊς Φυλακές Νεαπό¬
  λεως, μέσο από τίς οποίΐς έκα¬
  νε αϊτηση αποφυλαχίσίώς τού
  ΐπί προσωρινή απολυσει, με εγ
  γύηση, η οποία εγινε αποδχχτή.
  ΕΤΣΙ ο κ. Κοκολάκης βγήκε από
  τίς Φυλακές, πλήν όμως η προ-
  φυλάκισή τού ισχύει, μέχρι τής
  πραγματοποιήσεως τής σχετι-
  κήςδίκης.
  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕ ότι ο κ. Κο¬
  κολάκης είχε μακρόν αγώνα μέ
  τόν τοπικο κυβερνητικό Βου-
  λευτή καί Υπουργό Νίΐυτιλίας κ.
  Εμμ. Κεφαλογιάννη, ο οποίος
  επεδίωκε νά τόν μεταθέσει καί
  νά διορϊσει δικό τού άνθρωπο
  στή θέση τού Νομτάτρου.
  ΠΟΛΛΟΙ πιστεύουν ότι στή σχε
  τική δίκη θά ακουσθούν πολλά
  καί ενδιαφέροντα.
  ΩΣΤΟΣΟ χρ>έη Νομιάτρου ασ-
  κεί προσωρινά στήν Υγειονομι-
  κή Υπηρεσία Ηρακλείου, ο κ.
  Τσϋκϊρης.
  Ό μοναδικός Άνωγειανός
  (ό Σουλτάτος) πού συμπα-
  ρίσταται οτόν Μπαντουβο-
  μανώλη., λόγω συμπεθερι-
  οΰ (ό γυιός του> έχει πά-
  ρει γυναίκα την κόρη τοΰ
  Μπαντουβά )■
  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
  ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ...Οι μέρες είναι πονηρες
  δέν έχει ο κόσμος πιό χαρες
  καί μή ρωτάς γιατί.
  Πιάσε στό χέρι γιαταγάνι
  δέν είναι η Ελλάδα χάνι
  ξεκίνα, ξεκίνα απ' την αρχή.
  Ένώ ό κ. Είσαγγελέας πρότεινε την ένοχή τους
  ΑΠΑΛΛΑΧΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΜΦΙΒΟΛΟΝ
  ΟΙ Κ.Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ& ΧΔΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
  Δέν άηοδείχτηκε π σχέση τοϋΐδώρου μέ αντιπαροχη
  Τό Τριμελές Πλημμελειοδι-
  «ΐίο ΗριαικΛείο·υ, προίορευόμε-
  νο απο τον Π,ρωτοδίικη κ. Σα§-
  βοπουλο, αθώωσε την πε,ρ. βδο
  μάδα τον εξιαγωγέα κ. Χατζό-
  πουιλο κια ι τον γεωπόνο κ. Μαρ
  κά'κη, νιά τή γνωστή ικπό&εση·
  τής δωροδοικιίιας τού δευτέρου
  αιπό τόν πρώσο.
  Η απαλλαγή των κατηγορου¬
  μένων, πού ίΐγινε όπως είπε
  ιστήν αποφαιση τού Διικαστηρι-
  ου ο κ. ΠρόεΛρος λόγω ελοχί-
  στων ομφ-κβολιών, στηρίχτηκε
  οτό 6τι απεδέχθησαν μέν κατά
  την διαδικασίία τα δυό σκΐλη
  τήις δωροδοκια^, οηλαόή η δω
  ,ρεά τού Χατζόπουλθιυι πρός τον
  Μ'α'ρκιάΐΚΓ>, ενός ηλιυντηιρίου π«ά-
  των (ομολογτήιθιηιιοε κι από τούς
  δυό — ίϋχί μαγνηΐΓοφωνηθει εξ
  άΐλλου κι από εμάς όταν πρωτο
  ζεκιίνηοε η υπο&εση) κοί η πλη
  ρωιμή ποσού 134 χιλ. δ,ραιχμών
  απά τόν ταμίαι τής «θλυμπια-
  δος» μ έ εντολή τού Χατζόπου-
  λου, πλήν όμως δέν .αποδϊίΐχτη-
  κιε η συγκεκιριμένϊη, αντιπαροχη
  τού Μορκάικιη σαν υιπιουθυνου
  ποιοτικού ελέγχου, πρός τόν ε
  ξαγωγβα Χατζόπουλο.
  Αζιζει να σηιμΐ.ιω0εί ότι ο μο-
  ναδικος μάρτυρας πού ίίχε α-
  ναφερθιεί οτή διοι»ητι«ή ανόκρι
  αη σπτο θέμαι αυτό, ο «. Εμμ. Γα
  Πρόϊδρος τής ΕΓΣΗ, α-
  α>πο τό Δικαστηριο,
  λιόγω ασθενείας όπως δηλώθη-
  κε.
  Αντ' αυτού ήρθε, μάρτυρας
  τού Μαρκιάιοη, ο Δ)ντή< τής ΕΓ ΣΗ κ. θικοονομου, ο οποίος μάλ ιον τόν υποστή'ριξε. Υπενθυμίζομε καί δι>ευκ,ρινί-
  ζουμε ότι στήν υποβεση αυτή
  ο δΐ'ευβυντήις τής εφημερίδας
  'μας δέν ήιταν μηινυτής. Απλώς
  εφΐ,ρε στήν δηιμοσιόιτητα την υ
  ιποθεσηι, απιευθιυν<οιμιενο·ς πρός τον κ. Ειισαγγε'λέα, ο οποιίος με τα απο ηρο»αταρκτι<κ.ή εξέται- ιση, «αί ιν συνεχρα κύριΐα1 ανά- ικ,ριση, παρέπεμψε τήιν υποθί- ση αιυτεπιάγγελιτα στό αικροαΓτή- ριο. Τό Β' μέρος τής βαρυσήμαντης συνέντευξης τού Ρώσου Στρατηγοϋ ΚΟΖΑΩΦ ΛΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ Τό ραντόρ των Κρητικών βουνοκορφών δίδουν στοιχεϊα μέσω δορυφόρων Ό Στρατηγός Κοζλώφ Μ.Χ. Άν πάρυμε σάν ενδε.χόμε νο, όπως έχομε γράφει παλιότε- ρα, ότι η τϋχη τής Κύπρου πε- ριμένίΐ καί την Κρήτη μελλον- τικά, σέ τί θά μποροϋσε νά βο- ηθήσει η Σοβιετική 'Ενωση, ώ- σηε νά προληφθεί ένα δεύτερο δρόμα, όπως αυτό πού δημιούρ γησαν οί Αμερικανοϊ στόν Κυ- πριακό χύρο; ΚΟΖΛΩΦ: Τό ζήτηιμα ττοθ θε —τε μ* αυτή την ερωτήση δέν είναι ττολύ σσψές, γιατί ή Κρή¬ τη μέ την Κύττρο 'έχοον διαφορά στό δτι ή Κύττρος είναι χωρι- στό κράτος, ένώ ή Κρήτη ίνα μέρος τής Έλιλάδας. Γι αύτό εΤ ναι θέμα τό ττώς θά τό χειριστεϊ ή 'Ελληνική Κυβέρνηση. Μ.Χ. Πολϋ σωστά, αλλά επϋ- δή πιστεύω ότι οί Αμερικανοϊ ινδιαφέρονται περισσότερο γιά την Κρητη, παρά για τόν υπό- λοπτο Ελλαδικό χώρο, γι' αυτό ρωτώ ε>δ·κά γιά το νησί μας.
  ΚΟΖΛΩΦ: 'Επαναλαιμδάνω δ¬
  τι θά έξαρτηθεΐ άπτό την ιδία
  την 'Ελληνική Κυ64ρνηση, άν
  δηλαδή θά άττοταθεΤ στή Σο6ι-
  ετική "Ενωσηι, σέ ιμάς. Πρός τό
  τταρόν δμως εμείς μόνο μέ την
  γενική πολιτική μας βοηθάμε, ά-
  φοθ σέ δλα τα «φόρουμ», εμείς
  ίπτοστηρίζουμε νά άττοφευχθο&ν
  τέτοιοι κίνδυνοι Στόν 0ΗΕ εί¬
  ναι γνωστή ή θέση μας, Άχό-
  μη ττρόσφατα οί χώρες τού
  τής Βαρσο€!ας εχουν
  ύττοδάλλει σχέιδιο ττού ύττοστΓ)
  ρίζει νά διαλυθοϋν ο! Βοισεις
  καί φν/σικά καί οί Βάσεις τής
  Κρήτης καΐ νά άνακηρυχθεΐ δλη
  ή Μεσόγειος «Ζώιη Εί,ρήνης».
  "Ετσι μέ δλα τα είρηνικά αύτά
  μετρα, προσπαθοΰμε νά προ-
  λάβωμε γενικώτερο μελλοντι-
  κό κακό. Στή συγκεκρΐιμένη δ¬
  μως περίΐΓττωση, έπαναλαμβάνω
  δτι είναι θέμα ττού θά άντιμετω
  πιστεΤ, άνάλογα μέ τό χειρισμό
  πού θά τού κάνει ή 'Ελληνΐκή
  Κΐίδέιρνησ-η.
  Μ. Χ. Σωστά, αλλά την ερώ
  τηση την έκανα διότι η Αμερι-
  κάνικη προπαγάνδα στήν Ελλά-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
  ΤΗΣ Κ. Ν. Ε.
  ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡ!
  Εντυπώσεις τού
  V.
  ΜΙΧ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΣΤΟΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ιΜΑΣ:
  ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ
  ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
  Άποκλειοτική ένδιαφέρουσα
  συνένχευζη πρός τόν ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ τοΰ
  ΒΛΑΙΜΤΙΜΙΡ ΑΝΑΝΙΕΦ
  'Υποδιευθυνχή τού Τμήματος Δυιικής Εύρώπης
  τοΰ Σοβιετικοϋ Πρακτορείου «ΝΟΒΟΣΤΙ».
  ■■■!■■■■■■■■■£
  ! ΕΞΙ
  ΣΕΛΪΔΑ 4η
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρος οϋυε&ν |____
  ποοηρν με^χωμο τ,ου "*
  Φραξουν οισλ'λοι τ;ο ΟΕ,ομα
  ηρολαρη ναπέιεοοωκοι κια
  συλλαΡη &κη'τ;ου
  κ ιι;ιμ;ιιμι
  ι
  ι
  ι
  ι
  17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Άπό την Ε.Π.Ε. «Χερσαΐαι καί Θαλόσσιαι Μεταφοραΐ Κρήτης»
  Απαντήση στίς «Μιι/ωικές Γραμμές»
  Διευβυντά,
  ΓΤαραικαλούμε νά δημοσιιεύ-
  σετε στήν έγικ-ρΐ-τη εφηιμερί&ο
  ισας την οπάντΓηιοη τής ίταιρεί-
  ας «ΧΕΡΣΑΙΑΙ ΚΑΙ θΑΛΑΣΣΙΑιΙ
  ΜΈΤΑΦΟΡΑΙ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Π.Ε.»,
  πρός τίς «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜ¬
  ΜΕΣ».
  Κύριοι, ι
  Σέ απάντησιν β—ΐ'θττολής σας
  τής 8)9)1979 σάς απαντούμε ττό
  κάτωθι:
  ιΓνωρίζομε καλιά, καΐ οποδεΐ'-
  κνύεται καϊ από την ειοηγηπΊκή,
  εκθέση τού Προέδ,ρου σας κατά
  τήιν συνέλευιση των μελών σα>ς,
  την λυσσώο,η καϋ δαπανηρά, ό¬
  πως γράφετε, αντιδράση σας,
  γιά νά μην μάς χορίΐγηβεί αδεία
  δρομολογήσίως τού πλαίου
  μας κα.ί τάς ευχαριστίας σος
  στόν αρμόδιον Υπουργόν.
  Στήν ερώπησή σας εάν μέ-
  νσυν αυτοκϊνητο έξω ίΐς βάρος
  τής Εθνιικής Οικονομ ίας «οσΐ των
  αυτοκινητιστών, σάς πληροφο-
  ρσύμε ότι μένουν έξω καΐ υπάο
  χει δήλωση ενυποιγιραφσς, τού
  Προέδρου τού Δ.Σ. των «Μΐι-
  νωικών Γραμμών» Κ. Κληρονο-
  μσυ· στίς εφημ«ρ·ίδε< τού Ηρα¬ κλείου, πού παραοέχεται> ότι
  την 10)2)1979 πα>ρ<έμειναν έξω αιπό τό ττλσίο 75 έμφορτα φορ- καί ότι την 11)2)79 πορέ- μειναν 35. Αλλά ο κ. Πρόεορος σας φ»αιϊνεΓΤιαι ότι* ξέχασε τίς δή» λώσεις τού καί γΓ αυτό μοί ε- ρωτά. Άς ερωτήσει 6μως τό Κεν- τρΐικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, τό οποίον έχιει πρός τούτο εν- τολή νά αναφίιρει καθημερινώς πόσα> αμάξιια μΐΐνουν. Καιί αφού
  τα πλοΐα1 είναι αρκετά γιατιί οί
  Μ. Γ. αγόρασαν καί άλλσ καί υ-
  οέβΐαιλαν αίτηοη δρομολογήΐσε-
  ως £ΐ>ς την γραμμήν Ηρακλείου
  —Πειραιώς.
  Τώρο στά άλλιαι ερωτήιμαται
  «αί πώς αγοιρά'σαμε τό πλοίο
  ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ α πό τή σελίδα 1
  χούν, διότι ό Σοβιετικάς Στό-
  λος έχει έίξοδο στή Μεσόγειο
  (αύτό εμείς δέν τό κρύθομε) δι¬
  ότι ακριβώς ύττάρχει έκεΐ καί
  ό 6ος 'Αμερικάνικος Στόλος.
  "Αν δέν ύτπήρχε αύτάς, δέν θά
  υπήρχαν καϊ τα δικά μας κα-
  ράβισ. Κι αν δέν υπήρχαν τα
  δικά μας καράδια, ασφαλώς θά
  υπήρχαν αλλες συνέπειες μέχρι
  τώρα. 'ΑφοΟ λοιττόν έχομε Στό-
  λο έκεΐ, έχομε καί τα Άγκυρο-
  βόλεια τα όποΤα δμως δέν 6λά
  φτουν τα συμφέραντα καμμιάς
  χώρας άφοΰ βρίσκονται στά διε-
  θνή χωρικά Οδατα.
  Έδώ δμως ηθελα να έττανέλ
  θ» στήν πρώτη σας ερωτήση,
  δτι δηλαδή άν φύγουν οί 'Αμε-
  ρ,ΐκάνοι ά—ό την Κρήττη; θά έλ¬
  θουν οί Ρώσα(:
  Βρέστε ίνα παράδειγμα ττού
  νά εχουν έγκαταλείψει οί Ίμττε-
  ριαλιστές τίς Βάσεις πού κα-
  τεΤχαν καί νο ττήγαν οί Ρώσοι
  νά τίς καταλάβουν.
  Μ. Χ. Στρατηγέ μου, κάτι λέ-
  γίται γιά την περΐπτωση τού
  Βιετναμ.
  ΚΟΖΛΩΦ: Ναί, λένε πράγματι
  ότι τις Βάσεις πού έγκατέλει-
  ψαν οί 'Αμερικανοΐ, πάμε τώρα
  εμείς να τις πάρωμε. Αυτή εΤ-
  ναι ή ίδια σι/κοφαντία στττος έ-
  κεΐνες δταν έλεγον δτι πάμε
  στήν Άγκόλα, στήν Ύεμένη κ.
  λ.ττ. πού είναι δλα ψέμματα.
  Σκεφθήτε έξ άλλον μονος σας,
  δτι εμείς μιλάμε συνέχεια γιά
  τή διαλύση των ξένων Βάσεων,
  γιά την "Υφεση, την ΕΙρήνη κ.
  λ.ττ. Θά μπορούσαμε μετά άττό
  δλα αύτά νά δημιουργησωμε
  Βασεις καί νά δώσωμε τό δι-
  καΓωμα νά πέσει τό κΰρος της
  Σοδιετικης "Ενώσεως; Θά Βά¬
  λωμε μόνοι μας τορττίλη στήν
  πολιτική μας; Δέν ύττάρχει νο-
  ιμίζω λοιΤΓΟν λογική.
  Μ.Χ. Τώρα στρατηγέ μου, ιτήτχ
  μου τή γνώμη σας γιά τίς Βά-
  σεκ τής Κρήτης.
  ΚΟΖΛΩΦ: Τό δτι ύττάρχουν Βά
  σεΐς στήν Κρήττη, αύτό είναι πά
  ρα πολύ κακό ττράΐγμα καΐ ιδι¬
  αιτέρα γιά τή Μεγαλόνησο.
  "Οταν ή 'Ελλάδα άντϊγγειλε δ¬
  τι φεύγει ά~ό τό ΝΑΤΌ, δλοι
  οί ττροοδευτικοί άνθρωττοι τού
  Κόσμον τό χαΐιρετήσανε, άλλά
  δυστυχώς αύτό ή"ταν κάτι μόνο
  τυττικό, £να ττνροτέχνημα, διότι
  στήν οΰσία οί Βάσεις τταραμέ-
  νουν.
  Κι άν ξαφνικά, δ μή γένοιτο,
  γίνει πόλεμος, σύρραξη, μεταξύ
  Σοβιετικής Ενώσεως καί Άμερι
  κης, ή Κρήτη θά ύποφέρει τρο¬
  μερά και φυσικά θά καταστρα-
  φεΐ. "Οχι γιατι ή Ρωσία θά
  την καταλάβει, άλλά γιατϊ εί¬
  ναι ύττοχρεωμένιη ή Ρωσία νά έ-
  πιφέρει ίσχυρά χ~~τίματα κα-
  τά τής Κρήτης, άφοΰ ττάνω σ'
  αυτήν ύττάρχουν οί 'Αμερικάνι-
  κες Βάσεις.
  Γι' αύτό καθήκον μας είναι
  νά διαλυθοΰν, νά φύγουν αύτές
  οί Βάσεις. 'Εξάλλου δσο λιγώ-
  τερες Βάσεις έχει ό Ίμ—ερια-
  λισμός, τόσο δυσκολώτερα · θά
  οτκεφτεΐ ν' άρχίσει καί νά ριψο
  κινδι/νεύσει £ναν πόλεμο.
  Μ.Χ. Οί Αμερκάνοι, αλλά
  καί ορισμένοι υπεύθυνοι Έλλη-
  νε< σέ όλα αυτά πσύ τούς γρά- ψομι, υπσοτηρίζουν ότι, δή- θεν, οί Αμερικάνκες Βάσΐις τϊ- λοϋν υπό Ελληνικό έλεγχο καΐ ό τι μέσα σ' αυτές δίν υπάρχουν πυρηνικσ όπλα. Μποροϋν νά γίνουν αυτά πιστευτά από την πλευρά τής Σοβκτικής Ενώσεως; ΚΟΖΛΩΦ: Ή γνώ,μη τής Σοβιε- τικής "Ενωσης πάνω στό πρώ- το σκέλος τής έρώτηισής σας, δ τι δηλαδή οί Άμερικάνικες Βά¬ σεις έλέγχονται άττό 'Ελληνες, είναι δτι αύτά δέν εύσταθεΐ άττό τό γεγονός καί μόνο δτι πουθε- νά ή πεϊρα δέν έχει δείξει δτι ό Άμερικάνικος Ίμπεριαλι- σμός ύττολογιίίέι τα συιμφέροντα των μικρών τού σι/μμάχων. Όπότε θέλουν οί 'Αμερικάνοι καταττατοΰν τα ττάντα καί ύττα- γορεύουν τή θελήση τους στούς μικρούς. Παραδέίγματα Εχομε ττολλά.Πάρτε την ττροσψατη στά ση τοθ Κάρτερ στήν περίπτωση τής Ιταλίας, πού δήλωσε ξε- κάθαρα τή δυσμένειά τού, έ/πει δή δέν τού άρεσαν οί έξελίξεις. "Οσον άφορά τώρα τό δεύτε- ρο σκέλος, άν ύ—άρχουν στίς Βάσεις πυρηνικά δττλα, ή γνώ μη μας είναι δτι ύπάρχουν, >ι
  ατί έκεΐ δ~οι/ ύπάρχουν στρα-
  τιωτικές Βάσεις, ύπάρχουν καΐ
  ττυρηνικά δττλα.
  Άλλωστε μπορεϊ νά τό έλέγ-
  ξοι/ν αύτό αί Κρήτες; "Οχι.
  Οί Άμερικάνοι κατά καιρούς
  πέρνουν καί φέρνουν δπλα γιά
  νά μττερδεύουν τα τΓράγματα.
  Σάς θυμίζω αύτό ποΰ έγ>νε
  στήν Ίοητωνία. Λέγανε δτι
  δέν εϊχανε πυρηνικά δττλα. Κι
  δταν τελικά πήρανε άττό έκεΐ
  τίς Βάσεις τους αποκαλύφθηκαν
  ϊχνη ττνρηνικών δτηλων.
  Εμείς ξέρομε δτι στήν Εύ-
  ρώττη, αύτη τή στιγιμή ύττάρ¬
  χουν 7.χιλιάδες πυρηνικές κε
  φαλές, πού άλλάζουν θέσεις,
  άλλά ό άριθμός πάντα παρα-
  μένει.
  Πολύ περισσστερο τώρα πού
  μέ την δξυνση της κατάστασης
  στη Μέση Ανατολή, ττετρέλαια
  κλπ. οί 'Αμερικάνοι έχουν δρα
  στηιριοποιηθεΐ καΐ εχουν δημι-
  ουργήσει ίνα σώμα, γιά νά επι
  δάλλει την «τάξη πραγιμάτων»
  δτπως τήιν θέλουν οί 'Αμερικά¬
  νοι. Γι αύτό εΐμαστε τώρα πε-
  ρισσότερο βεβαιοί δτι συγκεν-
  τρώνουν μεταξύ των άλλων και
  ττυιρηνικά δπλα.
  Έπ-ίσης, έκτός των άλλων, δ-
  ττως ξέρετε, την Αγγλία καί
  τή/ Γαλλία, έχει πυρηινικά δ¬
  πλα καί τό Ίσραήλ. Κι δταν
  έχει τό Ίσραήλ, αύτό σηιμαίνει
  δτι καί δλη ή γύρω περιοχή £-
  χει πνρηνικά δττλα, γιατΐ άττό
  Ίσραήλ μέχρι Κύττρο, που ύ¬
  πάρχουν Βάσεις, δλη αυτή ή πε¬
  ριοχή άττοτελεΤ ένα πλέγμα.
  Μ. Χ. Ποία είναι η ννύμη
  «τας σαν Στρατηιγού, γιά τή
  στρατηγική θέση τής Κρήτης;
  ΚΟΖΛΩΦ: Κατ' αρχήν θέλω
  νά σάς πώ δτι εμείς οί Σοβιετι
  κοί δέν μιλοΰμε ττοτέ γιά ίνα
  έ—ικείμενο ττόλεμο, γιατί δέν
  θέλομε νά δημιουργήσαμε ϋά
  ττολεμική ψυχωση. Έξ άλλου
  καί στό Σοβιετικο ΣΟνταγμα
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ;
  ΟοΙυηιοιβ
  μεγαλυτερη στόν κόσμο
  πρώτη στήν Έλλάδα
  άσυναγώνιστη στήν Κρήτη
  ύπάρχει άρθρο πού θεωρεϊ την
  ττροπαγάνδα τοΰ πολέμου σάν
  έγκλημα. 'Αντίθετα στή Λύση
  μιλοΰν καΐ γράφουν γιά την
  «κινδυνολογία τού πολέμου» δ-
  ττως ό Άγγλικός Τύΐτος κλττ.
  Εμείς έτΓθμένως δέν σκετττό-
  μαστε ούτε τί θά γίνει μέ την
  Κρήτη, ούτε άσχολούιμαστε γε-
  νικά, Άλλά άφοΰ μέ ρωτάτε,
  σάς άπαντώ δτι ή θέση τής Κρή
  της ά—ο στρατη,γικής ττλευράς
  έχει μεγάλη σημασία, γιατί εί¬
  ναι θέση — κλειδΐ, άφοθ συγκι
  νωνεϊ καί μέ τή Μαύρη ©άλασ-
  σα καΐ μέ τή Δυτική ΛΑεσόγειο
  καί μέ τό Σονέζ. "Αρα σέ ένα
  έτηκείμενο ττόλεμο μττορεΐ νά
  χρησιμοποιηθεΐ κ<«1 Υ'ά ττυραύ- λους καί γιά άντιαεροπορική δράση μεγάλης άκτίνας καί γιά πολλά άλλα. Γι' αυτή α¬ κριβώς τή μεγάλη στρατηγική στ\ιασία της την κρατάνε την Κρή,τη οί 'Αμερικανοΐ. ΣΤΟ «ΠΤΟΜΕΝΟ: Τό Β' μέρος • Η τύχη τής Κύπρου τκριρένει την Κρήτη · Οί Αμερικάνοι εν δκιφερονται πιό πολύ γιά την Κρήτη, τταρά γιά τόν υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. • Οί Ρώσοι, ο Μακάριος καί τό Κυπριακό δράμα. · Δέν υ- πάρχει συμφωνία Βλαδιβοστόκ ούτε σφαϊρες επιρροής κ.ά. καιί πού βρήιιοαιμε τα λεφΐτά άπαν τούιμε. Βίμαστε πδιοκπ-ήτες 400 φορ τηγων αυτοκινήτων καϊ η οικο- νομική ίπιφάνΐειά μας αξίζίΐ πο¬ λύ Γκριοσότερα από ό,τι τα ΚεφάΙλαιο των δύοι Ετιαιρίΐών ικαί μάλιστα' δί>χιας νά> πουλάμϊ
  υΓτερτιΐιμημένες μετοχές καΐ δι1·
  χως δανεικά.
  Αντίβεται τό Δ. Σ. των «Μ»
  νωιικών Γραιμμών» οφείλει νά
  εξηγήισει στού>ς μετόχους καΐ
  ^σπό Κοινό πώς αφού ο ισολογι¬
  σμόν παρ.ουσιάζεΐ1 περιουσίαι
  στοιχείια 900.000.000 δρχ. μέ
  600.000 μετοχές, πώς ττωλοΐιν-
  τοι ή τουλάχιστον διαφημίζουν
  εντέχνως τ>ΐ' φίλσι των 5.000
  έως 7.ΟΟΌ δρχ. την μϋα. Εάν
  οοοιοοιδήιποτί ικάνει
  θό βρβΐ ότι η μετοχή' δέν αξίζει
  ττάνω από 1.500 δρχ.
  Στό δημοσίευμα όμως οί «Μι
  νω«ς Γραμμές» μιλούν καί
  γιά οκτώ πλοία. Γνίίιχ,ριι τώρα ε-
  με^ς ξέραιμε τό «ίν1ίνωρ>, τό
  «Κνωσσός», τό «Αριάδνη» καΐ
  τό 50ο) ο τού «Ζάκιρος», δηλα¬
  δή 3,5 πΛοίΐα. Μπορούν νά ρύς
  πούν πού είναι τα υιπολοιπα 4,5
  πλοίσ, μι£ΐχ·ρ·ι τόν οριθμό 8;
  Εμείς, όπως βλέπετιε, Κύριοΐι,
  απαντήνσαιμιε στά ερωτήματά
  σα<. Καλά θά είναι όμως νά α>-
  τταντόσετί καΐ εκτείς στά ερωτή
  ματα τού κ. Με'Γμαιράκη, διά
  τό ίάν υιπήρξιαν ή όχι εηιλήψι-
  μες ενήργιειιες στήιν διαχεϊριΐση
  των εταιιρΐικών υποθίΐσβων.
  Σαικλαιμπάνης Μιχ.
  Μαθιουδάκης Ευαγ.
  Καιρικσνάκης Νικ.
  Κιαμπιτόικης Εμμ.
  Βασιλάκης Γεώργ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
  Την νεοδιορισθιείσαι στό Νο-
  μό Ηρακλείου ΚαβηιγήΤ'ρΐ'αι δ.
  Νέλλη Ρυ^ακιωτάικη, συγχαφο-
  μ« θειρμά.
  Κ. —Μ.
  Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδο 1
  αυτό χέρι έχει κάνει κι άλλες πό
  λύ πιό χειρότερες πράξεις καί
  κυρϊως φόνοΙΙΙ
  Δαβαοτε τό κείμινο τής «ίκπό-
  λή< τού ΦΟΝΗΑ — ΑΡΧΙΕΠΙ- ΣΚΟΠΟΥ, όπως αποκαλούν πλέ όν τόν ΤΙΜΟΘΕΟ ο Καρατζα- φέρης, ο Μιχαλόπουλος καί άλ λοι Δημοοιογράφοι: «ΑΓΑΠΗΤΕ, κ· Μιχαλότΐουλε, ΛΥΠΟΥΜΑΙ ™>ύ έσπεύσατε νά υίοθετήσετε
  λι6ελογράΐφ«ηρια ρυπαροΰ έντύιπου σκαινδαΑοθη-
  ρίας, πού διαοτρέφ€ΐ την άλήθεια καί έκ,μετλλεύ
  εταιΐ οκογενειαϊκόν άτύχημα διά σκοτεινούς σκο-
  πούς σκοτεινών άνθρώπων.
  Λέτε δτι έκτιραται τό πριί^ωπιον μου καΐ δέν
  ρωτήσατε μέ &να τηλέφωνο τί συρβαίνει· Δέν
  ρωτήσατε τόν τόπον πού μεγαλώσαρε, τίς συν-
  θηκες τοΰ άτυχήρατος, την οίκογένεΐαν των πα-
  θόντων καϊ δλαι τα σχετικά, ώσχε νά 6ε6ααωθί|-
  τε δτι προσωταΐκά δέν μέ βαρύνει καρμίαι εύθύνη-
  Δέν έξυαχηρετεϊται μέ τόν τρόπον α/ύτόν οϋ-
  τε ή Άλήιθεια οί3τε ή Έκκλησία· Συμμαχεϊτε μέ
  την κακότη,τα τόν φθόνον, τίς σκοτεΐνές δυνά¬
  μεις πού σεϊς πολεματε.
  "Επρεπε νά έραίτήσετε τόν τύπον της Κρή¬
  της καΐ τόν λαόν της, πού τώρα
  καΐ πενήντα χρόνια γνωρίζουν την α¬
  λήθειαν, προσωπα καΐ γεγονότα, γιά νά μή
  μέ άδικεϊτε καΐ σεϊς σάν τόν άδΐοτακτο κατήγο-
  ρό μου καΐ τούς τόσω τού κρυαττορένους·
  θά ένηρ&ρωθητε άλλά λυποΰρχω. θά ί|ταν
  αλλη ή στάοη σας.
  Μετά τΐμης
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ»
  Η ΣΥΝΕΑΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Φ.Η.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίοα 1
  «των άλλων» φάνηκε ττώς εΐχε
  τήιν ούσιαστική ύπεροχήι.
  ■£ Ζητήβηκε ή διαγραφή τού Δή
  Ιΐά,ρχου κ. Καρέλλη, (ττρόταση
  Λυγεροΰ που χειροκροττ|θηκε άρ
  κετά) γιά τό θέμα τού τοίχου
  τοΰ γη,πέδουι.
  ■£ Άκούστηκαν δτι ύπάρχουν
  κενά στήν λογοδοσία Δουλου-
  φάκη. Δέν ξεκαθαρίστηκαν κάτι
  έκατομμύρια καΐ 6 κ. Δουλου-
  φάκης, ύποσχέθηκε δημοσία ά-
  νάλυση. Την περιμένωμε.
  + Μίλησε ό Έττίτιμος Πρόε-
  δρος κ. Μύρ. Μαθιουδάκης, που
  κράτησε άψογη. στάση.
  ■^ Μίλησε ό Προεδρος Φίλων
  ΟΦΗ κ. Λέκκας, άλλά δέν ίκα-
  νοττοίησε την πλειοψηψία ή σύ-
  σταση γιά ένστητα, έττειδή τόν
  είχον «χρεώσει» (ΐσως καΐ λό¬
  γω Άπολλόδωρου), στούς άλ-
  λους.
  + Τέλος μιά ρεαλιστική προ-
  ταση έκανε δ κ. Γιάν. Κουκου
  ριτάκης, ττού δεσμεύτηκε, υττδ
  δρους, νά διαθέσει 12 έκατομ¬
  μύρια γιά την ΠΔΕ ΟΦΗ, μέ
  κυριώτερο δτι πρέπτει νά γίνουν
  ττολύ σύντομαεκλογές δπου θά
  έπιδιώξει νά πάρει την Προε-
  δρία. Μετά τό χρόνο αύτό δέν
  δέχεται. "Ετσι 6>ερε σέ δίλημ-
  μα τόν κ. Δουλουφάκη, ττού «τό
  σκέψτεται τώρα τό πράμμα».
  Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ
  ΓΗΠΕΞΔΟΥ
  Ένώ οί Φίλαθλοι τοΰ ΟΦΗ
  εΤχαν εΐδσττοιηθεΐ — σύμφωνα
  ιμέ εγγραφο τής αρμοδίας 'Αρ-
  χής πρός τή Διοίκηση — δτι
  δ τοϊχος θά εττεφτε στϊς 9 καϊ
  νά μαζευτούν δλοι στό γιήτΓεδο,
  τα συνεργεΐα τοΰ Δή μου πηγαν
  «άξημέρωτο καί τόν ρίξανε.
  Στόν χωρο εΤχε μαζευτεΐ δλη. Λ
  δύναμη. σχεδον τής Χωροφυλα-
  κής Ηρακλείου, μέ έπικεφαλής
  τόν Δ)τή κ. Κουτούπη. Πρό τοΰ
  κινδύνου αΐματηρών έττεισοδί-
  «ν που είχον άττειλήσει οί
  θερμόαιμοι ΟΦΗτζήδες, δ Δή-
  μος «χί οί αλλες 'Αρχές προτί-
  μησαν νά παρασττονδίσουν ώς
  πρός την δρα. Καΐ πάλι έγιναν
  μικροεικισάδεια, Μ. Χ.
  Μέ έπιστολή τού Προέδρου τού κ. Άρ. Όρφανοΰ
  ΣΥΜΦΟΝΕΙ ΜΛΖΙ ΜΔΣ &%^τΰκί_«
  ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΔΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
  ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τό θέμα τής εξαγο
  ράς από ξένους (Ελβετοϋς) τού
  ιργοστοσϊου Γραφικών Τεχνύν
  Κρήτης, τού κ. Γραμματικάκη,
  πού φέραμε στή δημοσιότητα
  στό προηγούμενο φύλλο μας, ο
  Πρόεδρο< τού Επαγγελματοβιο- τεχνικού Επίμελητηρϊου Ηρα¬ κλείου κ. Αρ. Ορφανός, μάς έ- στειλε την παρακάτυ έπιστολή: Πρός Την Εφημβρίδια «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταιύθα Κύριε Διευθυντά, Ύιστερα αιπό τό αημερινό σας διημοισίευμα' ιμέ τίτλο: «Η 1η καθολιική Οικονομικιή διιείσδυση Γιά τίς «Μινωικές Γραμμές» "Ευα τπλενράφημα τοϋ κ. ΑΛ.ΜεΊμαράκπ ΠΗΡΑΜΕ ένα τηλεγράφημα; άνταπάντηοτι τοθ κ. 'Αλ. Μεϋμαράκη, πρός την τελευταία απαντήση των «Μινωι¬ κων Γραμρών» στίς καταγγελίες τού γιά την ύπερτιμο- λόγησηι τοΰ «Άριάδνη» καΐ τα 2 έκατομμύρια δολλάρια. Τό τηλεγράφιημα αύτό θά δημοσιεύσατε στό έπόμε- νο/ άκρου τό θέσωρε ύπ' δφιν των «Μινωικων Γραμρων» γιά νά έ'χαίμε σύγχρονη άΐτάντησή τους, άν φυσικά γο θελήσουν· Γιά τα «Άπομνημονεύματό» τού Κ ΑΤ ΑΔΙΚ ΑΣΤΗΚΕ Ο Μπαντουβομανώλης Α80.ΩΟΗΚΑΝ ΟΙ: ΣΑΝΟΥΑΑΚΗΙ- ΧΑΛΚΙΑΑΟΚΗΣ Το Τριμελές Πλημμελειοδι- κείσ Ηροικλεϊ'ου καταύιικασε την πειραισμΈνη βδομάδα' τόν Μιπαν τουβομανώλη γιά τή ιμνήιμη τε- θνεώτων, τού Γιάννη «αί Γιώρ¬ γη Κατσιά, Σφαικιανών, Οοτε- ρα από ρηνύοεις πούι ίϊχαν υ- ποβάλλει οί αοόγονοιϊ τους καί συγκιεικ'ριμέναι οί γυιοί τους. Οί κατηγαρίίς πού περιεχό- ταν ,σπό βιιβλίο τού Ινΐιπαντουβο μανώλη γιά τούς πεθαιμένουις ττατριώτες «αί αγωνιστές τής Αντίσταισης, αιποδειχτήιΚ'ανε α- σώστολες, ο δέ κατηνοιρούιμί- νος απολογούιμενος, ειττε ότι τίς πληροφορίες τοιύ τίς έόωοαν άλ λοι, οί αποίοιι όμΐι>ς τώρα' είναιΐ
  κι αύτοι ...ρεθ-αιμένοΐ'.
  Οί συγκατηγορούρενοί τού
  κ.ικ. Σανουδάικης καΐ Χαλιοιαόα-
  ικης, αθωώθιηχαν διόιτι τό Διικα
  στήιριο δέ>~η«ε ότι δέν τελού-
  σαν εν γνώσει τής αναληθείας.
  Η ατΐόφαισηΊ αυτή των «.κ.
  Πλη<μμελειοδικών προκάλεσε αί- σβηιση καιί χαιρακτηιρίστηικε α* πό νομικο-ύς ικύικλου'ς τού Ηρα¬ κλείου σάν1 πρωτοπόρο καιί ■πλήιρω^ εναιριμονισμένη μέ τί ιττειριϊ δικαιου αΐσθημα τού Λια· ού. Εντύπωση προκιάλεσαν οί αγορ&ώσεις τώνι δικηιγ>όρων πο-
  λιτικιής αγυνής κ·κ. Σκουλα
  Βαγγέληκαΐ 3υρ πτάικη Δ. καϊ ηυ
  ρίως τού τϊρώττουι, ο οποίος κα
  ταικΕΐρα'ύνωσε κυιριΐολεκτικό τίς
  ΐνέργεΐ'ες τού Μπαντουβομανώ-
  λη, ο οποίος πολλές φρέ>ς μέ τα
  ηχηρα λ&κτικά ραπισματα το·ύ
  συνηγιθιρου, αναπηδούισε στό
  σκαιμνϊ τού κατηγορουμένου.
  Από πλευράς υιπεράισττιοτις
  τόν ΜιτταντουβομανώΛη υττερα>-
  σπιστηκε ο πεπεΐιραμένος συνή-
  γορος κ·. Κ. Κυιριαιιοόκηζ καί
  τούς Σιανουοακη «αί Χαλκιαδά¬
  κη οί συνήνιοροι κ.κ. Ν. Τζΐ.ρμ
  αδιανός καϊ Β. Σπανουδάκης.
  Η αγόρευση τού τελευταίου
  καί η· αναπτύξη των νομικών
  τού επιχειρημάτων έκανε ιδιαί-
  τερη αΊισθιησηι. Ώς γνωστόν,
  πρακειται γιά τόν μέχρι πρό τι¬
  νος Πιρωττοδικη, πού υπέβαλλε
  παιραίττηση κσί ήδη ασκεί τή
  δικηγιορία
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ
  ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΕΣ
  Σήμερο ο Μιπανΐτουβομανιώ
  λης μέ τούς άλλους δυο συγικα^
  τηγΌρουμένους τού θά ξανακα-
  θίσουν, μέ την αιυτή Βατηγο-
  ρ.ία στό σκαμνί σέ δυό νέες δί-
  κ,ες, πού προκύιψανε ύστίιραι α¬
  πό μηνύσεις των απογόνων Α-
  θανιασιου Σικουλά.
  Τέλος, άλλΐς 6 δϊκΐς θά αντι
  μετωπίσουν οττίς δυό επόρενες
  από σήμερια συνεδριάισιεις τού
  Τριμελούς Ηρακλιείου οι> «.η.
  Μοαντουιβομανώλιη'ς, Σανουδό
  κης κα! Χαλκιαδάκης.
  Στό Τριμελές Ηρακλείου
  ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΚΑΚΗ
  Σήιμερα δχει προσδιορι-
  στεΐ νά έκδικαστεϊ στό Τρι
  μελές Ηρακλείου ή δϋκη
  μέ κτηγορούμενους τόν έ-
  ξαγωγέα κ. Πσχάλη Χατ
  ζότΐουλο καΐ τόν Γεωπόνο
  κ. Μαρκάκης γιά δωροδο-
  κία τοΰ δευτέρου άττό τόν
  πρώτο·
  Πρόκειται γιά τή γνω-
  στή ύπόθεση τοΰ αύτοκινή-
  του, πλυντηρίου ΐπάτων
  κλπ., ηού έΐτΐ δυό χρόνια
  άιπασχόλησε την Έλληνί¬
  κη Δΐκαιοσύνη, μιέχρι νά
  φτάσει ή σηιμερινή μερά
  παραπομπης τιΐιν κατηγο¬
  ρουμένων στό Δικαστήιριο·
  Την ύπόθεση αυτή ώς
  γνωστόν έφ-ερ,ε στή δημο¬
  σιότητα ή εφημερίδα μας
  καΐ άκολούβησε μετά ή αύ
  τεπάγγελτη άΐπο τόν κ. Εί-
  σαγγελέα Ηρακλείου, δί-
  ωξΐϊ των κ·κ· Χατζόπουλου
  —Μαρκάκη.
  Στό Μονομελές μέ πολλάς κατηγορίες
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ Ο ΚΑΑΒΑΤΖΗΣ
  ΠΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  Αύρ» Τρΐτη 18)9)79 στό Μο
  νομελές Πλίΐμμελειοδκεΐο Ηρα-
  κλΐϊου πρόκεπ·αι νά εκοικαστεί
  η υπόθεση μέ κατηγορούμενο
  τόν κ. Δημ. Χαλβατζή, γιά τα
  γεγονότα τού Μουσείου.
  Ώς γνωστόν ο Χαλβατζής εϊ-
  χε φέρει στόν χώρο τού Μου-
  σεΐου γιά την προοτασία
  αρχαιοτήτυν τούς γερανούς
  «αί τα άλλα ογκώδη μηχανήμα
  τα τού, ιδιαιτέρα μεγάλης αξι¬
  οί-
  Στήν αυριανή δίκη, μέ μη-
  νυτήτόν χωροφύλακα τής Τρο-
  χσίας κ. Β. Μαργαρίτη, ο Χαλβα
  τζής θά δικαοτεί γιά παρεμττόδι
  ση τής κυκλοφορίας, άρνηση
  πρός τίς Αρχίς απομάκρυνσπ< των γερανοφόρων μηχανημά- των τού, και ανυποκοή σέ α- στυνομκό όργανο, πρός τό ο- ποίο φίρεται ότι ίίπε εαναλαμ- βάνω τίς ευθύνες μου». Νομίζομε ότι ο συρηνός κα- τηγορούμενος δικαιοϋται τής συμπαράστασης τού τικου Κοινού, γιατί βοήθησε α ποτελίσματικά στό νά μή φύ¬ γουν οί Αρχαιότητες. Μεταξύ των μαρτύρων υπε ράσττισής τού συμπεριλαμβάνχ- ται καί ο δΐΐυθυντής τής εφη¬ μερίδας μας. ξενων επιχειρηματιών οτο Ηρό κλίιΐο»..., αναφοριικά μέ την — σύμφωνα ιμέ τό δη>μοσίευμά σας
  ουτο — αγορά απο Ελβετούς ε-
  πιχειρημαΓτίες κοΓ τού κ. Χ. Ζου^ρ
  νατζή τού Εργοοτα'σίσυ Γραφι¬
  κών Τεχνών τού κ. Γραμματικά-
  «η καί, εηειδή μεταξύ των άλ¬
  λων ερωτημάτων σας ερωτάπχ
  γγϊ σκέπτονται νά κάνουν €π' α/υ
  τού τα τοπικά Επι μεληθή ρ.ι*α,
  αάς γνυστοποιούιμε ότι, η γνώ-
  μη μας επί τού προκιειμένου συμ
  πίπτει με τή δική σας. Ότι· δηλα1
  δή ΐίναι απαράδεκτο νά ττεριέλ-
  Θ8ΐ, μιά τόσο σοβαρή επιχ&ίρη-
  ση σέ ξενια' χέρ·ια κσί σέ συγγενή
  τού χουντικού «Υφυπουργού»
  Ζουρναΐτζή. Βεβαίως, ο κ. Γραμ
  ματι>κά'ΐοης, έχιει δικαίωμα νά δια
  6έσει όπως θέλει την Επιχεΐρπ'σή
  τού. Είναι όμως προφανές ότι
  θίγοντα ι έτσϊι άμιεσα τα συιμφέ¬
  ροντα των ταπΊΐκών ομοειδών Ε
  πιχεΐιρήισεων «οαί, οπωσδήποτε,
  θά ήταν προτιμότερο καΊ ηθι«ά
  επΐιβιεβλιημένο νά ιτερΐ'ελθει η «.
  ττοιουμένη επΊχείρη>ση σέ ντσο.
  ους επιχειρηιματΐίς κοί, συγκ~ρι
  μ ίνο, στους βιοτέχνες Τυπογρ*:
  φους τού Ηρακλείου. ΌΑες δη¬
  λαδή οί τοπικές τυπογραφκα;ς
  βιστεχνιΐες μπορουσαν νό συμπή
  ξουν μιά ΑΕ «οί νά ανόραζαν· α¬
  πό κοινού την εν λόγω Επ>ιχείρη-
  οη καΐ, παιράλληλο, νά δκπηρού
  σαν »αί την προσωοική τους μορ
  φή σάν μφονωμένίς δηλαδή Ε-
  πιχειρήσεις.
  Ήδη όμως κ. Διευθυντά ·— ό
  πως τουλάχιστον εμφανϊζεταψ τό
  θέμα στό σχετικό σας δημοσϊω
  μα — Π'ρόκειταΐ' ττερί Γτεηελβθ'μί-
  νου γεγονότος καιί σποιοδήποτε
  (.νέργειά μας εηί τού ηροιοειμίνοι>
  θά έχει εντελώς θεωρητικό
  κτήρα.
  Ηράκλειο 10)9)79
  Μέ ■εκτϊμηοη
  Ο Προεδρος
  ΑΡ. ΟΡΦΑΝΟΪ
  Ι'απόψεις
  ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖμλμμλβμλλλμμλλ»·*··*··***··**·»*·^
  ΟΙ ΓΓΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ
  Ο ΣΤΑΘΜΟΣ Α' Βοηθειών, κα» τος».
  τα την διάοκεια τής ημέρας καί
  επί 12ωιρον, έχεΐι επανδρωθεί α-
  πό γιαίτρσύις τού ΙΚΑ, χωρίς ι-
  διαϋτερη αμοιβή.
  Οί παραπάνω γιατροί (τέσσε-
  ρις χειρούργο' •«αί τρ-είς ορθο-
  πεδιικοί) κατά τόν αυτόν χρόνο
  εξετάζουν καί ασθενείς τού ΙΚΑ
  οττά Ιατρεία τού ΣΑΒ. 'Ετσι τό
  ΙΚΑ σέ βάρος των Ιατρών τού
  καί αισφαλισμ'ένων τού, οιιτυγ-
  χάνιει τό κοινώς λεγόμιενο αη πίτ
  ται ολόκληρη »ι ο σκύλος χορτά
  ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΓΑ
  ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, των Επιτροπών ματά τους δέν έχει
  Συνταξιοδοτήισεως τού ΟΓΑ,
  ισυνεχιζουν την απεργϊα τους,
  γιατΐ κανένια από τα προβλή-
  ΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Λογιστών καί Βοη μακα από 6 έως 16ο)ο.
  θών Λογιστών Νομού Ηρακλείου
  μέ έγγραφό τού, πού απευθύνε-
  ται, στόν Υπουργό Συντονισμού,
  στούς Βουλχυτές Νομού Ηρακλεί
  υο καί στόν Τύπο διαμαρτύρε-
  ται γιάτίς αυξήσεκ, πού έδωσε
  στόν Κλάδο η Κυβέρνηση.
  Συγκεκριμένα, οί αυξήσεκ
  πού πήρε ο κλάδος κυμαίνονται
  αναλόγως την μισθολογική κλί
  Οί γατιροΐ όμως δέν
  διατε©ειμ«νοι νά ουνεχϊσουν νό
  εργάζονται χωρίς σμοιβή καί δΓ
  αμαιρτιύρονταΐ' μέ έγγραφό τους
  στ όν Ιατριικό ΣύΛλογο Ηρα¬
  κλείου, στήν Κεντρική Διοίκη-
  ση ΙΚΑ καί στόν Σύλλογο Ε-
  πιιστημονικού Υγειονομιικού
  Προσωπικού ΙΚΑ.
  Ερωτάται, λοιπάν, τί θά γΐ
  νει μέ την σπαράδεχτη αυτή
  περϊπτωση;
  ικανοτοιη-
  θί.ΐ. Οί ενδιαφερόιμενοι αγρότες
  ζητούν, νά πληροφορίΐθούν,
  πότε θά επαναλειτσυργήσσυν ο»
  Επιτροπές;
  Μέ τό έγγραφό τους ζητούν
  αυξήση όσο καΐ ο ττμάριθμος,
  δηλαδή 2Οο)ο συν τό ποσοστό
  τοϋ Εθνικού Ετσοδήματος, πού
  είναι 4ο)ο.
  Νομίζομε πώς τό απημά
  τους καί ορθό κοί δίκαιο εΜ»,
  εκτός καί διά Νόμου, δέν ττρέ·
  πει, νά μετέχουν στό Εθνικό Ε*·
  σόδημα οί Λογιστές...
  Στήν Ιεραπέτρα συνεχίζεται
  Μιά ευτουπ διαυάχπ
  Οπμάρχου - Μητροποίίίτπ
  Συνεχιίζεται στήν Ιεραπέτρα,
  μέ αντα'λλαγή επιστολών κυρί-
  ως από τόν Μιητροπολίτη Ιερα
  πύτνης καί Σητείας κ. Φιλόθεο,
  η διαμάχη πού ξέσποσε μεταξύ
  αυτού «αί τού Δημάρχου κ. Μιυ
  γιάκη.
  Ώς γνωστόν, σέ οροσφατο
  κήρυγιμά τού, ο κ. Φιλόθεος,
  άρχιισε την αντικομμοιυ.νιοτική
  προπαγάνδα ρόσα στήν εκχλη-
  σία καί ο παριΐοτάμενος Δήμαρ
  χος κ. Μυγιάκης αττεχώρησί είτι»
  δεικτικά.
  Η διαμάχη έχει ξεσηικώσίΐ τό
  λαό τής Ιεραπέτρας, ο οποίος,
  όπως είναι φυσΐικό, έχε* πάρίΐ
  τό μέρος τού Δημάρχου και έ¬
  χει στραφεί κατά τού Μητροπο
  λίτη κ. Φιλοθέου Βουζουνερα-
  κη, πού μ·έ τή στάση τού αυτή
  ανιαδΐίχτηκε στό κρητικό στε-
  ρέωμα σάν νέο διαικεκριμένο α-
  στέρι τού αντικομμουνιστικοθ
  μένους.
  Έκυκλοφόρησε πρόσφατα
  ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΒΟιΙΑ
  ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  Βκυικλοφόρηισιε πιρόΐσφαται τό
  νέο βΐιβιλιΐιο — βόμβαι τού γνω-
  οτού διεθνώς καϊ πιό πολυδια-
  βασμένου στήν Ελλάοα1 τα τε¬
  λευταίαι χρόνια συγγραφέα Κυ^
  ριάικου Διαικιογιάννιη, μέ τόν τΓ-
  τλο: «Οί Σαρκοφόγοι τού Ελλη
  νκσμού».
  Πρόκεΐτα.Γ γιά ένα ογικωβες βι^
  βλίο πού η κιάθε σελίδα τού παι
  ιρουσιάζει καί ξεχωρικττό ενδια¬
  φέρον, ενώ στό σύνολό τού εί¬
  ναι ένο πολύ δυνατό χτύιπιημα
  τού Δηεθνΐούς Σιωνισμού καί
  των Σκοτιεινών Δυνάμεων.
  Οί οποκαλύιιμεΐις ποώ «ςάνει ο
  Διακογιάννης έρχοντσΊ στό φώς
  γιά πρώτη φορ ά κοί εχουν ήδη
  συγκλονίσει τούς πρωτους αιψα~
  γνώοτΓες τού.
  Δέν συνιοτούιμε απλώς τό
  βιιβλίο αυτό, αλλά τονίζομε πώς
  έχεΐι χρέος κάθε Έλλτινας νά τό
  διαβάσει γιά νά δεί ικαί νά μάβει
  ποιοί είναι» κ>αΐ τί έχουν κάνιει ο»
  «Σαρκοφάγοι τού Βλληνισνού».
  Αυτόν τό μήνα στό Ήρόκλειο
  ΚΡΗΤΙΚϋ ΚΟΩΩΙΣΤΕΙί.
  Τά καλλιιστεία', για την «ΜΙΣ
  ΚΡΗΤΗ 1979», παρουσιάζουν
  μ'εγάλο ενδιαφέρον, αιπό τίς Κρη
  τικές καλλονές, τούς ρβκττες τής
  ομορφιάς, μά καί μεγώλης με>ρ.ί-
  δας τής Κρητικής Κοινής Γνώ-
  μης, γιατί η Κρήτηι έχεΐι πα^ράδο
  οη στόν τομβ αυτό. Η Κρήτη
  έχει βγάιλιει 9 «ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ» α-
  πό τό 1952.
  Τό ενδιαφέϊρον αυτό έχο αβη
  λωθεί, ιμέ τήιν αθρόα προσφθιρά
  δώρων από χαταοτηματάρχες
  .γιά τίς νικήτιρι^ τή μεγάλο συμ.
  μ·ετοχή καλλιγράμμων κορασί¬
  δων, όλων των ηλικιών καί την
  μεγάλη ζήτηΐση προσκλήισεων α¬
  πό τό κοινό, πού θλει, νά παρα-
  κολουθήισει την εκδήλωοη.
  Ο προφΐματΐικός διαγωνιισ-
  μός θά γίνει στίς 27 Σεπτεμβρί-
  ου 5 μ.μ., όπιου η Επιτροπή θά
  εκλέξει τίς οκττώ ομοοφόΓτερες,
  οί οποίες αιπό την επομένη θά
  είναι- υπο)βριεωμένιες, νά οκολου^
  θούν τό Πιρόγραμμα τού τελι.-
  κού, πού θά γΡντει —τίς 30 Σε-
  ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΣΤΟ «ΙΚΑΡΟΣ»
  Σιτό ξενοδοχιειακιό τονριστ»·
  κό συγκρότημα «Ίικαιρος Β*·
  λάζ», οργανωθη«ε την πειραισμε
  ν>η Τρίτη μιά πρωτότυπη καί ω
  ραια εκδηλώση, μέ πρωτοβου-
  λία τή·ς διευθύνσεως καιί μέ βοήΓ
  θεια και συμμετοχή των πελθ
  τών, κυ,ρίως Γειρμανών καί Αυ-
  στριαικών.
  Η εκδηλώση εϊχε τό χαρο-
  κτή,ρα λα'Γκού Χούι^α — πάριι
  με διάφορα παιιχνίοια, στά οοοί
  ο συμμετβίχαν οί παιρευρεθίν-
  τες μέ μάρκες των 20 δραιχμών
  καί όσο ι πετύχαιναν κέρδιζαν
  διάφοραι δώρα.
  Τό ποσόν πού προέχυΐ}>ε οπο
  την εκδήλωσιηι αυτή, 23.350
  δρχ., παραοόθηκεστόν παρευρί
  σκόιμενο διευθυντή τής «Αλη¬
  θείας» γιά νά τό δωσει στή συ¬
  νέχεια στό Ίδρυμα Απροσαρμθ
  στων Παιδιών «Άγιος Σηνρί-
  δών».
  'Ολοι άσοι συμμετβίχαν στήν
  εκδηλώση καί κυρίως όσοι βοη
  θησαν στήν οργάνωσή της, μέ
  έπικεφαλής τόν διιευθυντή «·
  Χαραλάμπους, αξίζουν ηθλλα
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Ή δραστηριότητα των Βουλευτών μας
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  Κ Κ Ε
  • Οί Βουλευτάς Μ. Δαμιανάκη,
  Κ. Λουλές, Κ. Βασάλος καιί Λ.
  Κολλέριγτκ κατέθΐσαν στόν Υ¬
  πουργό Γεωργίας, αναφορά
  τού Αγροτικου Σύλλογον Αλαγ-
  νίου Ηρακλείου, μέ την οποία
  ζητούν: Την άμεση αποστοΐλή
  γκωπόνων, για την εκτίμηση>
  των ζημιών σντϊς καλλιέργειιες
  καί την κατα'βολή των αποζη-
  μιώσεων, στούς παρανωγούς.
  ΠΑΧΟΚ
  • Οί Βουλευτές Α. Κακλαμάνης
  ικαί Μ. Χαττζηνάκης, με ερωτή¬
  ση τους, στόν Υπουργό Παιιδεί-
  ας ερωτούν: Γιατί ενώ μέ τό
  υττ' αριθ,μ. 6260)26-6-78 έγιγρο
  φό τού διαβεβαιώση την Εθνι-
  «ή Αντιπροσωπείια, ότι θά κα¬
  ταρτίζει Σχρδιο Νόμου, γιά
  την οργανωθή και λειτουργίθ
  των Φιροντιστηρίων γενικα, ώ-
  ατε ν' αντιμετωπιΐοτεί τό μεγά-
  λο θέμα τής Παραπαιδείας, έ-
  χεΓ παρέΛθει έτος χαί ακόμη δ£ν
  έχει φέρει τούΐτο στή Βσυλή,
  γιά ψήφιση.
  • Οί Βο-υλευτες Ν. Βγενόπου-
  λος, Μ. Χατζηνάκης καί Γ. Κα-
  τσιμπαρδής, μέ την 436 ερώτη
  σή τους, ερωτούν τον Υπουρ-
  γό Παιδείας, γιατί δέν αώρω-
  σ£ α·κοιμα τις εισαγωγικες εξετά
  σεις στά Προτυιπα Γυμνάσια, α
  φού τό θίμα πού δόθηκί στήν
  Αριθμητικιή, ήταν αδιδακτο α-
  πο τα ΚραοΊκα Σχολειό.
  • Μ ε την υπ'" αρ θ,μ. 165) 27-
  7-79 επΐρώτηισή τους οί Βου-
  λευτές Γ. Παπασπυρου καί Μ.
  Χατζηνόκης, πρός τον Υπουρ¬
  γό Συντονισμού, αναφερουν ό¬
  τι ο κ. Υπουργός Συντονϋσμού,
  υποτΐ'μά την νοη,μοσύνη τού
  Ελληνικού Λαού, σχετκκά μέ
  την ιαναθεώρηιση τής Σύμβασης
  τής «Α.Ε.Ε. ΧΑΛΥΒΟΣ» θεσ)
  νίκης ΤΟΜ ΠΑΠΑΣ μετα τού
  Ελληνικού Δημοσίου. Στην
  πραγιματικόΓΓιητα πρόκεκται γιο
  την αποδοχή τής από 29-5-75
  αιτήρεως τού ΤΟΜ ΠΑΠΑΣ, πε-
  ρί οπαλλαγής τού από την αρχι*
  «ή συμβατικιή τού υποχρεωθή,
  νά Ματασκευάοιει κάθετη Χΐαλυ-
  βουργιική μονάδα, δηλαδή την
  2ιη Υιρικόμινο τής Ελλάδος.
  • Οί Βουλευτάς Ειρήνη Λαμ-
  ιπραικιη, Μανώλης Χατζηνάκης
  ικαϊ θανάση,ς Σκουλάς, στήν
  814 ερωτήση τουζ, αναφβρον-
  ται στίς απιαγορευσεις εμφανί-
  οεων τού Συνθέτη Χρήστου Λε
  οντή καί ερωτούν τόν Υπουρνό
  Δημοσίας Τάξιης: Γιατί μέ τις συ
  νεχείς κσ·ί απαράδεϊοτες α·υτές
  μεθοδεύσεις εμιπσδίζβταιΐ' η καλ-
  λιτεχνική' δημιουργή καί η ί-
  λεύθΐρη διακϊνηιση των ισίών,
  πθιύ προοτατεύονται από τό
  ΣύΜταγιμα.
  • Με την 980 ερωτήση τους
  οί Βουλευτές Μ. Χατζηνάκης
  ικαι' Κ. Αισλάνης, ερωτούν τόν
  Υπουργό Γεωργίας, άν πρόκίΐ-
  ται, νά αναβεωρηθεί η τιμή
  «ασφαλείας» τής σταφίδος κοί
  ιποιά μετρα πρόκειται, νά πά-
  ρ·ει, γιά νά ενισχυθεί τό εισόδη
  ιμα των στταφιδοπιαραγωνών.
  • Οί Βουλευτάς Α. Κακλομά-
  νιΐτς, Μ. Χατζηνόκης κοί Σ. Τζου
  μάικας, ερωτούν τόν Υπουργό
  Συγκοινωνιών, εάν και' ποία από
  φαση π ήρε οττό θ έμ αι τής εξΐσω
  σης τού μαθηΐτικού με το φοι-
  τητΐικό εισΛτήριο, στά δι,άφορα
  συγικοινωνιακά μίέσα.
  #) Οί Βσυλευτες Μ. Δρεττακης,
  Μ. Χατζηνάικιης, καί Κ. ΣπηνΧιό-
  πουλος στήν 480 ερωτήση
  τους ερωτούν τόν Υπουργό Παι
  δείας: Τί συγκ,εκιριμένα μέτρα
  πρόκιειται, νά πάρει, γιά νά
  'Πλιηρωθούν οί κενές θέΐσεις κα-
  βηγη,τών Τεχνΐικών κια ι Μουισι-
  κών μαθη,μάτων στά Δη,μόσια
  Γυμνάσια «αί Λύικειο τής χώρας.
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  Γράφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΑΑΤΔΗΣ
  ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
  ■ ■■■■■■■■■■-■------■-εί--- ■■■■■■■■■■■■■■ϋΒΗΗΗΗΙΗΙΙΙΑ
  | ΓΡ ΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΟΣ 1! ΑΛΗΘΕΙΑ |
  ΒΐΒΒΒΒΙΒΒεΙ
  ιΒΒ
  ιββι:
  Σήμερα φίλοι· μου·, ανανδ,ριεί-
  αςτό<α¥άγνωσμα. Κι όισο η συ^· ζήιτηΐσή μας Γτροχωρέσει, τόσο 'κα,ι ιΠιΐό «αλά' ΘΙά μιπεί οΐτό νόη- μα1 ο πάΐσαι ένας. Ή ΐτουΐλιάχι- στον ο 00100 έναις, γιιοιτΐ οί πολ λοί τού καιρού μας «ουικ είίδασι>
  ττϊ ποιούσι». Π αιυτούις κα<ϊ γιά όλους όΰους λένε καί πώς δέν μάς καταΑαβιαίνουν, μπορούν νά πΐ'όσουν καιί τ ό ΐλεξιΐκό τήζ ζω ής νά μάς δούν. Νά δούν καιί νά μάθουν δηλαδή ότι· ο^ άν- δρες οί αληβινοϊ ε'ινιαι ακόιμιη καί καψωκολύιβες. Τό ώψος τήις ζω- ής, τής ζήσης «αί τής αξίας δέν τούς επιτ,ρί,πίΐ νά παιροιμιυ- θε,ύουν, μάι ούίτε καί νά κάνο·υν τούς έξυιπνους. Κι όπως όλοι όσοι· κάνουν τούς εξυιπνους δίναΊ συνήθως α>-
  πατίώνες ή καλά — καλά βλα-
  κες, γιατϊ άλλοτε ρίχνουν τούς
  άλλους κι όλιλοτε πέφπ-ουν οί
  ίδιοι στ6 λάικο οού σκιάβουν, γι
  αυτό τόσο καιί ο όρος αληθινός
  άνδρας «ι όχι ανδρακελωμένος,
  νίνε,ται τιιό πολύτιιμος, πιό κ¬
  ρός, πό ζωντανώς.
  Ο τόπος, ο χώρος, η Γή πού
  παπΌύιμιε καί ηεριπατούιμε, τα
  χΜμοπτα πού μαλαισουμϊ εμείς
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ5ΑΙΝΙ3,,
  Ε1Δ1ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΠΟ ΗΡΑιΚΛΕΙΟ)
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΚΩΝ)
  ΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΥΣΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΣΜΥΡ¬
  ΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΤΣΑΝΑιΚΚΑΛΕ)
  11 ΜΕΡΕΣ ΟΑΑ ΠΑΗΡΩΜΕΝΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΤΙΜΗ: ΔΡΧ 9990
  ΑΝΑΧΠΡΗΣΗ: 20ή ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕίΣ — ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤδΑΙ'ΝΙ,δ»
  ΜΕΪΝΤΑΝΙ —ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 28—45-44
  «■♦♦ΦΦΦΟΦ*
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. 'Εργαστηρίου: 2861.16
  Τηλέφ. Οικίας · 2840.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ♦♦♦♦♦♦Φ..........
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΗΜΕΤΑΛΗ ΙβαΕΠΚΗ ΕηΤΚΜΗΙΑΙΑΒΑ
  Προσ(ρ£0ει είς τούς νέους συνδρομητάς
  τούς έγΎραφου.ενους άπό 1η — 30ή
  Σεπτέμβριον
  3 ΤΟΜΟΥΣ ΔΩΡΟ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Ντεντιδακηδων 8 τΐιλ· 283-913
  τα αγροτοηαίδια, έχουν ανάγκη
  από παιδία ΕλΛήνων «ανδρών
  επιφανιών...» κοί ττοτέ από αν-
  δρί,ίικελα. Κι οι· δύναται άνδρες
  δέν ιμεμψιιμοιρούν σέ τιίποτα,
  γιά τίποτο κοι μέ το τιιποτα.
  Τα σκληιραγωγηιμένα' παλληικά-
  ρια τής μητέρας Γής τή-ς Ελλά-
  δα·ς φίλοι μου, πίνουν τό νερό
  τής ζωής καιί τής ζήσης όχι γιαι-
  τί βρέθηκαν κοί ζούν γιό νά
  τρώνε, αιλλά' τρώνε γιά νά ζούν.
  ιΚαιϊ τρώνε εΓτειδή βιολογικά
  είναι αναιγικασμιενοΐ' νά τ,ρώνέ.
  Κιαί τρώνε κα>ί τόσο όσο κρ 6σα
  ο οργανιαμός έχιει ανάγ,κιη νά εί
  ναι υγιή,ς, σωστός, «υθυτενήις
  κι ακέρα-ιος. Δόν* τιρώντε γιά νά
  ξεντερίζονται. Δέν ίχμΐταλλίύ
  ονται τόν σιινάνθιρωπο «αί συ-
  νοδοιπόρο τουις, ούπτε σέ υλικά,
  ούτε σί πνευιματικά αγαθάι. Ίσι
  οί· οτή θέση, δίικαιοι στίς πρά-
  ξει<, ει,ρηνικοί καί μειλίχιοΐ1 οη- κώνουν τό βάρος τής ζήση>ς,
  αύιμιφωνιαι μέ τό «ό σύ μισείις, ε¬
  τέρω μή πόλεις».
  ΓνώΙστες τήις ,κοινωνΐική^ς αλλη
  λεγτγιύιης καί καπ-ανόηισηί, υπο-
  στηρικτές τού δί«αιου, τού τί-
  μιου, τού ιερο-ύ κα,ί όσιου αγώ-
  να τού οποιουδήποτε διττΐλανού
  τους, ορθώνουν τό ανάστη'μά
  τους σέ κάθε τί πού εναντπώνε
  τοί στήν «Κοινωνιική Δικαιοσύ-
  νιη» καί κιαταπνίγει την ΑΙλή-
  θεια.
  Κι όσο η Αλήθειαι βοό, τόσο
  αύτοι σηκώνσυν τα βλέμρσ πιό
  ψιη'λά, ώς εικιεϋ1 πού ο ΔΙίικαιος
  Πλάστη< μας έχ^ι τόν θρόνο τού. Ακόμη, οί τέτθ'ΐοι άντ&ρ^ς •δεν θιρον,ιάζοντιαι στήν Α ή Β θε ση οάν παραιστατικά, παρασ.ΐΓτι- κά ή, ικιαί μα'Γιμουνόφερτα όντΓα κάιπου πού βρέθηκαν ή τούς έ- φεραν άλλαι. Κι αυτό γιατϊ ξέ- ρουν καλά πώς η στα»ιμότης στήν παραγωγιικόΓΓητα' τής υλι- κής καί πνευιμαΓτιικήις ζωής ση- ιμαιίνει ΘΑΝΑΤ0Σ. Καί τό κακό φίλοι ,μου είναι πώς ο θάνατον δέν επαναφβρει. Αυτάς πού μένει στάσιμος, κοιλιόδουλος, άδικος, αιοχρός, πόρνος στήιν ψυχή καϊ στό σώ- μα είναι· καί παραιμένει α·νδρ>ει-
  κελωμένη κούφιο ιδνική καρύ-
  δα.
  Ωστόσο ο άνδρας κι ο ανθρω
  πας γεννήΐθιηικί γιά να υιπάρχ€ΐ
  κιαί νά ζιήισει καί ποτέ γιά νά αν¬
  δρ ε ιικ€λοποιηβΐεί.
  Δέν μπο,ρείς νά τρώς μέχρι
  κόκχαλο τόνι ιδρώΐτα τού άλ-
  λου, τόν αγώνα τού, τόν κόπο
  τού, την αξία τού, την τψή
  τού, τα ι ειρ ά κια ι όσια. πνευματι-
  ικά, παιτριωτικά κα'ί πολιτιοτι-
  κά τού ιδανιικά, καί νά πιοτώεις
  αηό πάινω καιί πιώς είσα* καί κά-
  τι, έστω άνδρας, άνθρωρος.
  Δέν μποιρ·είς νά εξυπαικιθύιε-
  σα.ι ο Τάδε. Ή ΐίσοι ο1 Τάδε στή
  α>υΐση καί θέση1 Τάδε, ικαί εκτελείς
  ευσυνείοητσ τό ^ργο· οχ>υ, ή
  ιείοαι τό μαΤμούνι τής ζωής
  ποώ σάν ανδρεικ'ελωμένος πού
  γίνΐεσαιΐ, σού πα'ί>ζουν άλλοι τό
  ντέφι καί1 οιύ χωρεώεΐζ γιου-
  σουρούμ.
  Κι ιείναι γνωστό πώς «τάς
  των φαύιλων συνηθείας ολίγος
  χρόνος διέλυσε...». Κι είναι1 γνω
  σττά αικόμη πώς οί τέτοιοι αν-
  δρίΐκίλωμένοι τύιπιοΐ' πα,ίζουν
  πάντα τόν ρόλο μιάς ιοάποΐιας
  πονη,ρής αλεπούις πού συνεταιρι
  σμένη κάποτε λέει, μέ τόν αγα^
  θούλη λύκο, έπαιιρνετή μιά χρο·
  νιιά1 οττή φιυτιείαι τού ριζιού' από
  τή μέση κ» απάνω καί την άλλη
  χρονιά στή φυτεία τής πατά-
  τας (άκοθσον, ά'κσυσον), από
  τή μέση καί κάτω, γιατί δέν ή¬
  ταν, λέει, σωοτό νό*
  ϊδιο.
  Αιγιροτες, ερ,γάτες, άνδρες κι
  άνθρωποι, κυρίίς καί κύριοι
  ανδρΐικές θέσεις ναι, αλλά αν-
  δριειικελωμένος ποτέ. Ο όρος νά
  υπάρχίΐς βρέθηιιοε καί σέ σένα,
  Είναι καί γιά σενα, αξίζει καί
  γιιά σένα. Όμως νά ζεις κιοί νά
  μικροφέρν,εις σάν άδικος καί
  βρώμος, είναι κάιτι πού η Γή
  ξερνά, η ζωή· αποπιέιμπει και η
  θείια κι έννομη Δικαιοσύνη κα-
  ταδικάζίΐ.
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ
  ΠΑ ΜΙΑΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
  Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΒΟΥ ΤΗΣ "ΟΑΥΗΠΙΑΚΗΙ,
  Φίλε ,
  Ή τεχνολογική ττροοδος μέ
  την έκμηδένιση τής άπόστασης
  μέ εχει κάνει ταικτικό πελςχτη
  τής «Όλυμπιακής Άεροπορί-
  ας». Εάν ύττάρχει διοφοροτ με-
  ταξύ Ώνάση καΐ ΚρατικοΟ Φο-
  ρέα πού είναι σήμερα, |χο την
  γνώμη νά τό άφήσουμε άκου-
  δέντιαστο.
  Πάντως δττως κι άν 6χει •'ό
  πραγμα, γεγονός είναι ίνα: δτι
  έκεΤ πού ττετάς στά σύννεφα, σέ
  λίγη &ςχχ πατάς τα κοατουλια
  τής γής.
  "Οχι καί λίιγες φορές, εύγ-
  νωμονοΰμε &εούς καί άνθρώπους
  γιά τό μεγάλο κατόρθωιμο; τού
  άνθρώπου. Δυστυχώς δμως πολ-
  λές φορες αύτό τό πεσκέσι τής
  έητιστήμης, ή σκενοκεφαλιά των
  αρμοδίων τό κάνουν σ6χττή Ό-
  δύσεια.
  Στΐς 13.9.79 καΐ ώρα 7μ.μ.
  (μέ καθυστέρηση μισής ώρας),
  εφθασα μέ την πτήση 514 στό
  Ήράκλειο. Λόγω τής άττεργίας
  των ταξί, μοναδική λύση ήτα-
  νε τό πούλμαν τής Όλυμπιακής.
  Μπαγκάζια καί άνθρωποι χου-
  ζοιιρειττήκαιμε καϊ μέ τό χαρ-
  τάκι των εΤκοσι δραχμών στό
  χέρι φθάσαμε__δχι στήν πλα-
  τεΐα Ελευθερίας — άλλά σέ
  μιά χωματερή πλατεϊα της όθοθ
  'ΕΞΘνικής Άντιστάσεως __ στήν
  ττεριοχή Λιανά ή Χρυσοττηγής
  στά νέα γραφεΐα έμπορευ-
  μάτων και έπιδατών τής Όλυ
  μπιακής Άεροπορίας.
  Λόγω σννθηκών- ζη,τήσαμε νά
  Ι άς μεταφέρου·νε στό κεντρο.
  Παρά τίς παρακληθείς στάθη-
  κε άδύνατο νά βρεθεΐ κάποιος
  άρμόδιος μέ λίγη κατανοήση,.
  Φαίνεται πώς στά συγκοινωνια-
  κά μέσα δτον Ιχουν μονο-
  πωλιοχή μορφή δέν ύπάρχει
  προτίιμησιι τοθ ττελάτη, άλλά
  αν. . . σ' άρέσει. . , Μήττως δ¬
  μως καϊ έγώ σάν έτπ-ιβάτης στόν
  κρατικά φορέα τής Όλυμπιοχής
  έ'χω κανένα δικαίωμα νά ρωτή-
  σω καί νά έλπί·ζω απαντήση; Βέ
  6αια θά μοΰ ττιη ό δικη,γόρος
  μου. Καί άν, οί κύριοι έχουν
  κατά νού τό γνωμιικό «ή σιω-
  πή είναι χρυσάψι»; Τότες τί,
  νά σοθ πώ κύριε παραπονιάρη
  σημείωσε, (μέ έπιφύλαξη ποιν-
  τός νομίμου δικαώιματός σου)
  έντάξει λοιττόν κ. Δικηγόρε μου
  σοΰ κάνω τό χατήρι, μιά ττοΰ
  νομίζω καί έγώ ό λίγο — δι?-.
  βασμένος ότι ό κάθε ττολίτης
  δέν εχει μόνο ΰποχρεώσεις στήν
  Πολιτεία, άλλά κα· αυτή σ' αύ
  τόν καί .μάλιστα δταν αύτός εΤ-
  ναι πελάτης πού μπορεΐ νά έλεγ
  ξει τό έμπόρευμα ή τό μέσο
  ττού τόν έξυττηρετε?. 'Εσύ τί
  λές κ. Μάνο; "Εχεις δίκιο μοθ
  εΐπες; "Ε, τότες σέ τταρακαλώ
  φίιλεψε την σιτμερΐνή έττιστολή
  μου μέ τα παρακάτω έρωτή-
  ματα:
  1) Τό άκίνητο επί τής 'Εθνι-
  κής Άντιστάσεως τΐνος Ιδιο-
  κτησία εΤν<χι; 2) 'Εγινε ή κανονική διαδι- κασία προσφοράς ή δημοττρασί «ς; 3) ΤΙ μίσθωμα εΐχε τό άρχι κό άκίνητο πλατ. Ελευθερίας καί τί μιο θωμά έχει τό νέο; 4) "Εάν δλα καλύπτουν την τυπΐκιή καί νομική διαδικασία οί άρμόδιοι γιατί α) δέν έξασφα λίσανε έγκριση τής Νομαρχίας μιάς νέας πιάτσας ΤΑΞΙ, καί έν συνεχεία άπό τόν ΟΤΕ ττροσθή ητ τηλεφωνικοθ θαλάμου καί 6) εάν οί λόγοι ήτανε λόγοι οίκονο μίας (έτος λιτότητας) οί έγκέ- φαλοι τού λογιστηρίου δέν βρή κανε την σπατάλη πού θά κάνει τό καταναλωτικό έττιβατικό κοι κό σέ χρή,μα ή σέ καύσιμα πού θά πρέττει νά φθάσει στό κέντρο τού Ηρακλείου; 5) Μέ ποία σπτόφαση τής Νο μαρχίας κοστολογίθηκε τό είσι- τήριο τοθ πούλμαν 20 δραχμές όταν γιά τα άστικά Αεωφορεΐα νομίζω δτι τό είσιτήριο είναι 10 δραχμές; Καί μέ την εύκαιρία, μιά οϋσι αστική άττορίβ : "Εάν π.χ. ό έτηβάτης στήν τάδε τττηση δέν φθάνει έγκοί ρως στό άεροδρόμιο ί) άλλάξει τττήση αϋξάνεται κατά 15ο) ο ή άγοραστική άξία τοθ εΐσιτη,ρί- ου. Σωστό άττό την πλευρά τής συνεπείας καί άττό τό γεγονός δ,τι κάποτε πρέττει νά φθάσου- με στά ΕΞύροχτταϊκά έπίττεδσ.. καί μάλιστα τώρα πού πήραμε τό είσιτήριο γιά την ΕΟΚ. 'Εμένο: δμως ποίος θά μέ άττοζημιώσει δταν ή ■ιιτήρι> κα-
  θυστερησει — δχι λόγω καιρι-
  κών συνθηκών — άίλλά διότι
  δέν ή,ρθε εγκαίρως τό άεροσκά
  φός άττό την Θεσσαλονίκη,;
  Αύτό 6έ6αια δεν εΤναι σχή-
  μα λόγου, άλλά άττό τό γεγο¬
  νός ττού συνέ6ει λ.χ. στίς 13
  —9—79 στό ΕΛΛΗΝΙΚΟ στήν
  πττ(ση 512 πού τελικά άναχώ-
  ρηΐσε ιμέ καθυστέρηση μιάς
  Ρ«ς! · . .
  Τίττοτα άλλο.
  Σέ εύχαριστώ
  ΜΙΧ. Ι. ΒΕΝΕΡΗΣ
  Μ, Μουσούροι· 22
  Ήράκλειο 15—9—79
  ώ-
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
  ΚΑΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Αγαπητε φίλε Μόν©,
  ιΓνωρίζω ότι1 ιείιστ£ ενας
  ρέτης τής ΑλήΙθειαις, άσο Γρκκρά
  κ ι άν είνα.Γ.
  θώβελα· καί εγώ νά πώ οκό-
  μη μιά Α1λή0ειαι:
  Εδώ καί πολΐλά χιρονισ, ογ
  κοιιιμιε μιά λέξη πού την λένε
  «Διηιμακ)ροιτηΊα». Ο νονός, οποιο-
  σδήιποτε ήταν, «αλός. Αλλαι κο
  θιώς &μιεγάλωνΐ, η καιημένη· η Δή
  μοκιρατίΐα, έτταιΐρνιε δκόφορες
  μορφές. Δεν ώχαν ό,μως την τύ
  χιη οί προπάιτορές μας νά την
  γνωρίσουν. Τώρα πού μεγάλω-
  σε και εγινε νεαι όμορφη, σάν
  μια κιαλή μητέρα1 πού «υττάζεΐ'
  τα παιδία της, δέν αφήνιει κανέ
  νιο πιαιραπονιάριικο.
  Μέ λίγ,α λόιγιαι, δέν αφήνεΐ'
  «ανένα απόοτρατο, αδΐικηιμ'ένΌ,
  ούτε στρατιωτιικό, ούτε καί άλ¬
  λο μεγάλο υπάλληλο.
  Γιά' τα παιιδιά πού τελειώ-
  νουν διάφορες σχολές, έχει ο
  θεός. Τί νό σού κάνει καΐ αυτή;
  Μιά είναι. Πού νά προλάβιει τό¬
  σο κόοιμο...
  Εάν εγώ είίχα· τό θιάρρος νά
  τής μιλήισω, θά> τής έλεγιαι άν
  ΕΦΗ ΚΑΣΜΙΡΗ
  ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ή «Αληθιεια»,
  Οί ελλείψεις, οί ατέλειες καί
  τα προιβλήιματα τής πόλης μας
  ποΑλά όσο κΐι άν προσπα-
  νά1 τα κ,ρύιψουμε.
  όμως από τα οπουδαιιο-
  τερα είναι η ατταράδειιοτη κατά
  σταιση πού επιικρατεί στά Ηραι-
  κλειώτιικα νοοΌκοιμεία' καϊι κλινι^
  κές. Δέν υπορχεΐι υπευθυνότη-
  τα. Τα «Γίρ*αι καί ο εξοπλιοι-
  μός τους, τα θεραπευτικά μέσο
  είναι πρωτόγονα. Δέν υπάρχοιιν
  «οαιλσί γιατροί ούττε σάν επιστή-
  μονες αλλά ούτε κοί σάν άνθρω
  ποιΙ (οΐ' εξαιρέοιεις ιείναι λίγες).
  Πολλές φο^ρές ουτά τα κτί,ριο·
  πού κατά' λάθος λέγονται κλινι-
  κές δέν δ<αθέτσυν ούτε τό ρα·- σικό οτοιχείο πού λέγεται· κα- θαρΐ'ότητα! Εκει ττηγαιΐνεΐ' ο κόσ ιμος τού Ηραιολείου1 γιά θεραπεϊΌ' και το μόνο ττού κατορθώνει· εί¬ ναι νά φιύιγει πιό άρρωστος καί πιό αηδιασμένος α>πό πρίν.
  Καϊ τό ωραιότερο είναι πώς
  δέν αναιλαιμβάνουν «αιμμία ευ-
  θύνη', αλλά σέ στέλνουν αμε-
  σως στήν Αΐθήνσ. Καί αν τούς
  ζητήισεις εξηγή(σεις σέ κοιτάζου'ν
  μέ ένα οδιάφορο βλέιμμα και
  ααύ λένα1 «αυτά συιμβαίνουν».
  Ναί, τό μόνο πού δέν συμβάσει
  είναι νά πάς άρρωστος καί νά
  βνείς γερός.
  Μά «ι άν γλυτώσεις οπο τούς
  γιατρούς δέν την γλυτώνει απο
  τις νοσοκόμες. Ή λάθος έν^ση
  θά σού περόσσυν ή λάθος θερα-
  πεϊα θό σού εφαρ,μόσουν. Πάν¬
  τως πρέπεινά' είσα» πολύ τυχε-
  ρός γκά νά τή βγάλεις καβαρή.
  'ΝΛε λίιγα λογια η κατασταοη εί¬
  ναι απελπιστΐική.
  Αλήιθεια μήιπως όταν ακομα>
  πρίν λίγο καιρό γιορτάζαμε
  την ένταξή μας οτήν περιβόητη
  ΕΟΚ και διαικηρυσαμε πώς τώ
  ρα θά είιμαιστε σωΐοτοί Ευρωτται-
  οι θιά ίΓ^ρεπε νό σικοφτουμε τί
  ση,μοίνΐΐ ουτό; Τή στινμή πού
  ειμείς δεν είμακττε ιικανοί ούτε γιά
  μια σωστή ιατρική περιθαλψη,
  σέ αντίθεΐση μέ αυτοώς πού μπο-
  ρει νά στερούντα'ΐ οτιδήποτε άλ
  λο εκτος απο σύ,γχρονες κλινικες
  και νοσοκομεια1 μέ άριιστο κα·ί υ
  πευθιυνο ιατρικό προσωπικού
  ΕΦΗ ΚΑΣΜΙΡΗ
  είναι τρόπος νά ενισχύσωρε λί
  γο αιυτούς τούς κΑιητήιρίς τού
  ΟΓΑ. ιΓιαιτί είναι ντροπή νά
  παίρνουν μόνο... 60.000 το μη-
  να... Εάν τα εκανε 150, κόπως
  θά ήταν πιο λογκκό... Πάντως
  νά μας ζήΐσεις, ικαιί να σε χαρου»-
  ,με.
  Πιο όμορφο είναι άπαν θά
  'μπίί καν,είς οέ Γραφείο Νομαρ
  χ)ίας, Δήιμου καϊ' άλλα Δημοσία1
  Γραφεία νά δεί ένια γιέρο συντα1
  ξιούιχο. 'Εχιε.ΐ' πείρα »αί ίιργαζε-
  ταιι. Είναι χαΑάλι τα δυό μηνιά-
  ΤΙΦΜ.
  Αυτή είΐναιΐ' ηι δηιμοκ,ρατίαι
  ικα.ί όσοι από ί.σάς δέν την /νω^
  ρίιζιετε είσπε άτυχοι. Απλούιοτα1
  τα δέν την ξέρετε. Μην έχ£.τ.ε
  κ αί απαιτήσεις νά σάς κάνβΐ'
  ρουσφέτια.
  Προσπαθείοτε λοιπόν καί
  ίισείς νά βρήτε, τρόπο να ζήτιε.
  Όπως έλεγον οί παλιοί, δέν εί¬
  ναι τα δά'χτυλο όλα' ϋσαι. Έτσι
  '&ιναι. Αυτή λοιπόν είναι η Δή
  μοκρατια. Πάντως απομενιει α-
  κόμη μιά ελπίδα: Έχομί ακου-
  σει τον Κάρτερ, τόν Προεδρο
  των ΗΠΑ, να λεει για δικα ωματα
  τού Ανθρωπον καί άν μάς πια·-
  σει αυτό τό δΝκαιωμα1 σωβή/κα-
  με...
  Δεν ντρεποραστε, λεω εγώ,
  λιγαικι... Εϊν.αι κοιιρός να κασαλά
  βουν ότι δέν «ίραστε ζώα·. Είιμα
  ότε από τ ό ί&ο πλάσμα, μονο
  πού αιλλάζομε στήν συνείδηση.
  Μί,τάι τιμής
  ΣΤΡΑΤιΗΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Βόινη Πεδιάδος
  Νίκος Μαυρογένης
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΗΡίΙΔΗΣΚΑΙ ΠΙΛΛΤΟΣ
  Κιύιρκε Μάνο Χαρή,
  Είιμαι οτήν εφημειρϊδα σας
  σιινδιρομΓίτής από την αρχή τής
  εκδόσεως της. Την παρακολου^
  θούισα μέ πάθος γιαπτιι μού αρέ-
  σει ο έλεγχος τής αληθείας.
  Η αναμόχλευση όμως που
  κάνατε στό ιοτοριικό τήις υποθέ
  σεως τού Αρχιεπιισκόΐπου κ. Τι-
  μοθεου, δέν μέ β,ρίσκει ικανο-
  ποιηιμένο. Λέτε ότι τόν ειίχαν δέ
  σμεύισιει οί Μαοόνοι μέ αντί¬
  γραφον τής δικαοτιικής αποφά¬
  σεως πού καταδίκαζε τόν σεβα-
  οιμιώτατον ώς ένοχον φόνου.
  Στήν θέση των Μασόνων όμως
  μπορούισε νά' είνΌΊ' καί ένας ο-
  ποιοσδήιποτε εκβιαιστής, ανεξαρ
  τή,του φιιΧλής καί θρηισκεύμα-
  τος κιαί νά εικιμίταλλευόταν την
  απόφαση τού Δικαστηρίου κοί
  νά α*χμαΐλώτιζε τόν κ. Τιμόθεον
  είτε μέσα' στό γραφείο τού, Εί¬
  τε στούς δρόμους πού συχνά
  βρΓσκί.ται καΊ θά απαιτούσε α¬
  πό αυτόν ένα κάποιο ρουσφέτι.
  Άν όμως ο κ. Τιιμόθιεος αντι-
  δρούσε θπ τόν αοειλούσε νά δή
  μοσιεύσει αυτά πού δηιμοσΐΐυιε-
  τε εσείς.
  Νά< ευστ ε βεβαία ς ότι οποίος τα βαζει μέ τό ράσο, τό τέλος τού είναι όπως τού Ηρώδη καί τού Πιλάπτου. Ευιχ|αριστώ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Ανόπηρος Πολέμου 1940 — 1941 ΛΥΚΕΙΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ Ε.Ν. Έν Ηρακλείω Κρήτης-Τηλ. (081) 23-22-27 Λειτουργοϋν φέτος είς τό Ηράκλειον, Λύκειον Πλοιάρχων καΐ Έ- παγγελματική Σχολή Μηιχανικών ΕΝ- Έξασφαλίζουν σίγουρα λαμπρόν μέλλον, διότι τό απολυτήριον των είναι ισότιμον των αλλων Λυκείων, ϊσχ,ύει διά είσαγωγή στά Πανεταστήμια καΐ οτάς ίίλλας Σχολάς ήν διά δι¬ ορισμόν είς Τράΐτεζες καΐ είς δλας τάς θέσεις τής ξηράς. καΐ επί πλέον ΐσχύει ώς Απολυτήριον Σχολής Έμποροπλοιάρχων ή Μηχανικών δι' δ- σους έπιθυμοϋν νά γίνουν Άξιωρατικοΐ Έ,μπορικοΰ Ναυτικοΰ ή ώς Ά- ξιωμαπκοΐ είς Λιμεναρχεία. Έγγραφονται μαθηΐταΐ καΐ μαθήτριαι δσοι εισήχθησαν καΐ δσοι δέν είσήιχΐθΐησαν είς τα Λύκεια ώς καΐ άπόφοιτοι Έπαγγελματικών καΐ Τεχνι κων Σχολών. Έκ μέρους τοϋ Ύπουργείου Έμπορικης Ναυτιλίας διά τό Λύκειον Πλοι άρχων θα γίνουν χωριοτές εΐσαγωγΐκές έζετάοεις άπό τα αλλα Λύκεια, στίς 26 δως 29 Σεπτεμ βρίου. Τα δικαιολογητικά πρέιπει νά κατατεθοΰν είς τό Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ηρακλείου· Είς τό Λύκειον Πλοιάρχων έγγραφονται χωρΐς έξετάσεις μαθηταί καΐ μαθήίτριαι Α' Τάξεως Τεχνικώιν Λυκείων. Είς την Έπαγγελματική Σχολή *γγράφονται χωρΐς έξετάσεις δσοι εί- σήιχθησαν καΐ δσοι δέν εισήχθησαν είς τα Λύκεια. Πρίν έγγραφείτε σέ αλλη, Σχολή είναι συμφέρον οας νά ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες άπό τό προσωρινό Γρασρεΐον των Σχολών, Λεωφόρος Κνωσού 9 Μϊτετεβίί Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. 232227. Τσακ'φη 18-Κομαράκι Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 225903 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ( Εΐδική προσφορά: 100 Ίταλικάσέτ ΡΟΖΖΙ έγχρωμα 5 τεμάχια: λεκάνη —· μπιντέ —■ νιπτίίρας — καζαζανάκΐ — κολώνα σδν έντοιχισμένα συν μπάνιο 20.000 δραχμές τό σέτ. ΠΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ. Ά" "Επίσης γιά λίγες μέρες χονδρικώς μπαταρίες Ιταλίας 2400 δρχ- τό σέτ. * Άκόμη πλαστικοΐ σωλήνες άποχετευσεως —υδρεύσεως ΕΛΕΝΙΤ, 100 μέτρα πρίν στρίφιυμε τή Νέα Έθνικη Όδό γιά Χανιά.
  5ΕΛ1ΔΑ 2
  ΜΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙογ
  ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΒΑΙΟ ΤΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΗΟΥ
  Κυκλοφόρηοϊ; πρόσφατα
  άιπό τίς έκδόσεις «Κνωσός»
  τό πρώτο ποιητικό 6ι6λίο
  τοΰ Λογοτέχνη - Δικηγό-
  ρου κ· Νίκου Τζερμΐαοια-
  νοϋ, μέ τίτλο «Ό άνθρωπος
  μέ τό άνθισμένο στάχυ»·
  Τό 6ι6λίο, πού άττοτελεϊ-
  ται άηό μΐά είσαγωγή μέ τί
  τλο «Ή πανανβρώπΐνη φω
  νή τής Τέχνης» (δη/μοσιεύ
  τηκε παλιότερα οτήν «Ά-
  λήθεια»), περιλα,μβάνει όχ
  τώ μεγάλα ποιήιματα: Με-
  γάλο Κάστρο, Ό άνθρω-
  πος μέ τ' άνθισμένο στάχυ
  (πού 6ρα6εύτηικε άΐτό την
  "Ενωση Νέων Έλλήνων
  Λογοτεχνών), Ταξίδι στό
  Άρχιΐτέλαγος των όνείρων,
  ό Πόλεμος, Δικαιολογηιμέ-
  μένοι άπαντες, Κραυγή
  οτά Πέρατα, Ή Νύχτα καΐ
  τα Καλοκαίρια μέ τίς έχθρι
  κές φορεσιές·
  ΣΧΟΛΗΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  9ΕΡΙΙ0Υ 1 ΤΗΛ 234-7201286 512
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΕΩΣ
  30 ΣΕΓΠΈΜΒΡΙΟΥ
  ΣΤΗ
  «ΓΏΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  (Έβανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ -ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτι
  ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  "* Τό 6ι6λίο τοΰ Τζε,ρμιαδι
  ανοΰ (μέ 90 ελίδες) προ-
  λογίζει ό λογοτέχνης κ·
  Μανολης Γιαλουράκης.
  Τή χαραχτη,ριοπκή καΐ
  ώραία είκονογράοριησΓ| τοΰ
  βιβλίου καΐ τό έξώφυλλο
  £χει φιλοτεχνήσει ό ϊδιος ό
  ποιητής.
  Πά τό 6ι6λίο αύτό τοΰ
  Τζερμιαδιανοΰ, θά άσχολη-
  θοΰμε άναλυπκώτερα στό
  αμεοο μέλλον.
  Μέχιρι τότε, διαλέγαμε
  Η ΣΧΟΛΗ
  «ΕΡΓΑΝΗ»
  Η Βπαγνελματική κ<μ Οικοκυ ρΐικη Σχολη Ηρακλείου «ΕΡΓΑ¬ ΝΗ» λεΐΓθυιριγει κοί ώς Σχολιη νε,ου τυποιυ καί εγγραφει χωρις «ξεταισεις, αιττόφοιτίς Γυμνασΐ- ου καθ Τεχνικών Σχολών. Βπισης εγγράφονται ατιοφΌΐ τες Δημοτικού Σχολείον καϊ μα- θή^τριες Γυιμινιαισιυ, στή Σχολή παΛιαιου τυπου. ΠΙληραφορίίς στα τηλ. 285 — 697 κα ι 284 — 764. μιά φραση άιπό τόν πρόλο γο τοΰ Γιαλουράκη, ττ.ού λέει; «. . Ή πρώτη ποΐη- ιΐκή συλλογή τοΰ Ν· Τζερ μιαδιανοΰ μδς γνωρίζει ευ¬ θύς μ' ένα ποιητή, πού έ- χει κΐόλας τυραννικά προ- θληματιστεΐ, πρστοΰ άπο- φασίσει νά δώσει τα ποι- ήιματά τού στή δημοσιότη- τα»· ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Την αρχομένη Δευτέρα 1η Οχττωΐβιριη στις 8 τό βραδυ, η Γικιαλερι Κ. Σταιυρακακη, ε,γικαι- νιάζει την Εκθέση το·υ ζωγρά¬ φος Βασιλει Σολιδαικη. Ο ζωγράφος εχει στό εν&ργη τιικο τού, τητν Α' ατοριική τού εκ θέση, τον Μάρτη 1978, σττήν ΑΙιθουοια «Συλλογή» (Αθηνά1). Έχιει λάΐβει μέΐρος >σ£ πολλές
  ομαδι«ες «θέαεις, σέ ολη την
  Ελιλ,οδα καιϊ Ηργα τού βιρισκον-
  τοι, σέ πολλές ιδιωττ«Κ'εις συλλο-
  γΐές, στήν Ευρώπη ιοαι την Αμε-
  ρικη.
  ΚΛΡΥΔΗ5
  «ΤΓΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  Επιπλα
  ΤΟ ΝΟΗΜΑ
  ■ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΐ
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  ! ΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ι
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ
  ! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ■
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
  ■ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ■
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
  Ε ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ !
  Ο ΙΔΙΟΣ Ο
  ■ ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 ι
  ΑΓΩΝΑΣ
  ■ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ■
  ■ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291 ■
  2 __ ^_ 2
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ■ ΙΔΙΟΚΤΗΊΉΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ■
  ■ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ■
  +—Λ^β-^
  ■ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ {
  Πτΐ
  ■ (Μάνος Χαρής) ■
  ■η
  ■ ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙίΙΡΓΉ 5—Τ.θ. 164 ■
  2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ■
  υ*
  συνεχίζει νά 6χβι
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  τόσο σέ έλεύθερη
  ΤΗΛ. 289-021
  διά των περιπτέιρων
  πωλήση, δσο καί
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα
  σέ πληρωτΐκές
  V
  Α Τ /" Α #*"Λ Τ*/"! Τ Τ 4#Λΐντ Α
  συνδρομές
  καϊ υΛυ ι υ λειμιιγμα
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  . ΗΤΟΛΜΗ,
  Η ΜΑΧΗ,
  ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ,
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΕΙΝΑΙ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
  ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  «ΧΑΛΒΑΤΖΗ»
  ΜάχηςΚρήτης 70 (πρώην €ΤΑΛΩΣ») Τπλ. 287.370 καϊ 288.498
  Νυκτερινά Τηλέφωνα 281.497 καϊ 223.285
  ΛΥΝΟΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "Η ΑΛΛΟΥ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
  • Γερανοφόρα Όχήιματα παντός τύπου.
  • Περονοφόρα Κλάρκ
  • Γενικά Συνεργεϊα τρακαρισμένων αύτοκινήτων
  ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΞΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΟ:
  Ο ΙοςΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ
  100 ΤΟΝΝΩΝΙΙΙ
  Ένα σημαντικό ίστορικό βιβλίο
  «ΣΗΜΔΔΙΔΚΔ ΧΡΟΝΙΑ»
  Ο «Ι04ΗΗΟΣ ΙΡΜΙίΗΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΚΓΚΗ ΑΗΜΑΙΗΒ
  Όττως εΤχε άναγγελθεΐ καϊ
  άττό τίς στήλες μας, πρΐν λίγον
  καιρό κυκλοφάρησε τό έξαιρε
  τικοθ ένδιαχρέροντας βιβλίο τοθ
  Κ. Νικο&ημου Κριτσωτάκη, μέ
  τίτλο «Σηιμαδκχκά Χρόνιο», ά-
  πό τ!ς έκδώσεις €Δωρικός».
  Μέσα στίς 376 σελίδες τοΰ
  6ι6λ!οι/ σντοϋ ό συνταξιοϋχος
  τώρα δικηγόρος καϊ γνωστάς
  γιά τή σι/μετοχή τού στήν 'Αν-
  τίσταση, περιγρόφει μέ γλα<ρυ* ρο τρσπο τίς κοιταστασεις κοϊ τα; γεγονότα, δασισμένα στις προσοοιτικές γντόσεις, έμπειρίες καϊ άναμνήσεις τού. ΟΙ πσραμονές τοΰ Ίτ<χλο— Έλληνικοΰ πολέμου εΤναι ή ά- ψετηρίβ τοΰ βιβλίου κοί τα χούν τικά χρόνια τό τέλος τού. Άνά μεσα στή χρονική καί «σημαδι- αχή» ούτή χρονική ττερίοδο ό Νικό&ηιμος Κρντσωτάχης περι- γράφει τό Μέτωτπο, την εγκατά¬ λειψη τού, την 'Αβήνα κάτω ά- ττό τή γερμανική κατοχή, την Κρήτπ» Υ·σ: νά τπεράσει μετά στήν όργανωση τού ΕΑΜ, στή σόλληψή τον καί τή δίκη τού κα! τό όνέβασμά τού στό 6ου νό. Ή δράση τοΰ 'ΕΞφεδρικοΰ Ε- ΛΑΣ οί μαχες τοι> (κυρίως στήν
  Κάτω Σύμη Βιάννου), ή έπίθεση
  Μπαντουβά, καΐ πολλο; άλλα, ά-
  ποτελοΰν ένδιοκρέροντα κεψά-
  λαια τού 6ι6λίοι>, πού έμττλουτί
  ζεται άκόμη μέ τή Μεταδεκεμ-
  βρισνή κστάσταση, στήν Κρήτη.
  "Ολα τα κεφάλσιβ τοθ 6ι6λί
  ου τοΰ Νικόδημου Κριτσωτάκη
  είναι γε-μάτα ίστορικό ενδια¬
  φέρον καί κερ&ίζουν τόν άνα-
  γ·νώστη, μέ τίς ζωντανές περι-
  γραφές των γεγονότων που τό¬
  σο πολΰ έπηρέασαν την ίστο-
  ρική πορεία τής πατρίδας μας.
  Τό 6ι6λίο, μετά άττό την πε-
  ριγραφη των χοιητικών χρό-
  νων, κλείνει μέ μιά «έττιβεδλημέ
  νη άντίκρουση» στά γραφόμε¬
  να τού κ. Άσκλιηατιοϋ Θεοδωρά
  κη «α! στόν Δ' τόμο τής «'Εθ-
  νικής Άντίστασης Κρήτης».
  Συνιστοΰμε άνεττιφύλαχτα) τό
  διάβασμα τοΰ τταραττάνω 6ι6λί
  ου γιά τό οττοΐο, ό Νικόδημος
  Κριτσωτάκης, αύτός ό άγ.νός ά-
  γωνιστής μέ την παραδειγματι-
  κή σεμνότητα, πρεητει νά νοιώ-
  θει ιδιαιτέρα ύττερήφανος, αφοΰ
  μέ τό έ—ιστέγασμα αύτό τής
  κοινωνικής πολιτιικής καί κυρί¬
  ως άγωνισιτκής ττροσφοράς τού,
  όλοκλήρωσε, σάν λίγους συναν-
  θρώπους τού, την παρουσία τού
  στή ζωή, ένω έίχει άκόμη άρκε-
  τά περιθώρια.
  Εύχσ,ριστώ διπλα τόν συγγρα
  φέα τού 6ι6λίου «Σημαδιακά
  Χρόνια», Πρώτα γιατ! σάν άνα
  γνωστης έμαθα κα! ο^φελή&ηκα
  άρκετά, βάσει των όπτοίων, δ-
  ττως κα! αλλοι, θά μπορέσω νά
  άξιοποιήσω μελλοντικά τα τό¬
  σο πολύτιμα στοιχεϊα πού μας
  δίδει. Κα! δεύτερο γιά την άφιέ
  ρωσή τού, πού λέει: «Στόν άγα
  πητό μου Μάνο Χαρή, γιά νά
  μέ θυμάται. ΟΙ αγώνες σου γιά
  άλλαγή, δείχνουν τό δρομο σέ
  πολλούς ττού εχουν έλεύθερη
  σκέψη, νά σέ <μιμηθοΰν. Ή άνά- μνηση τού Πατέρα σον (Εζησαν συστεγασμένοι ττολλά χρόνια στό ϊδιο δικηγορικό γραφείο) στά σημαδιακά χρόνια, ττού θά διαδάσεις, μέ άττασχόλησε, για- τ! ήταν ένας άκέραιος ανθρωττος κα! κ:α^ός ψίλος». "Οταν αύτά τα λόγια βγαί- νουν άττό την ττέννα τού Νικό¬ δημου Κριτσωτάκη, δέν μπο- ρεϊς, νά μή νοιώθεις κα! μιά ώπερηφάνεια, άλλά κι/ρίως ίνα αΐσθημα μεγαλύτερης ευθυνής καϊ διάθεσης γιά προέχταση τοθ μικροθ σου άγώνα. Πιστεύω, τέλος, δτι τα «Σ,η μαδιακά Χρόνια» τού Νικόδη- μον Κριτσωτάκη, πέραν τής ά- ξ!ας τους σάν ίστορικοΰ βιβλί ου πού θά βοηθήσει ττολύ τόν Ιστορικό τοΰ μέλλοντος γιά την 'Ανιτίσταση στήν Κρήτη, είναι καί μιά ά—οκατάσταση, δί- καιη καΐ άντικειμενική, έκείν&>ν
  των όνβρώπων, ττοΰ σκόττιμα
  κα! δόλια παρά τό δτι άγνοή-
  θηκαν ά—ό τούς προηγούμενους
  συγγραφεΤς, ττροσφεραν στόν
  Μεγάλο Άγώνα, ττάρα ττολλά.
  Ό συγγραφέας πού επί χρο-
  νια ύπηρέτησε σάν δικηγόρος
  τή Δικαιοσύνιη, δέν μποροθσε
  νά μή δικαιώσει δλους αύτους
  τούς άδικημένοιις Μΐπράβο τού
  κα! γι' αύτό.
  Μ. Χ.
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  α ΑΝΙΜ ΑΤΕΡ »
  Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Άνιματέρ λοιπόν! Μιά
  καινούργια λέξη σάν τίς
  τόσες όΐλλες, πού μττΐηκαν
  ο την Έλληνική καθομΐλου
  μένη γλώσσα.
  "Οταν την πιρωτάκουσα/
  μοϋ θυμηοε τούς αμανίτες
  (ΐμανιτάρια τούς θέλουν οί
  ύπερμοντερνιστές) καί
  σκέφτηκα, πώς μιά καί φυ-
  τρωσε σάν άμανίτης, μπο-
  ρεί. νά είναι κι άμανίτης·
  "Οχι, μοΰ είπαν-
  "Ε6αλα, τότε τα άγγλι-
  κά μου μπριθοτά καί πΐάστη
  κα άπό την λέξη «άνιμαλ»,
  πού θά πεΐ: ζ(όο· Πρόσθε-
  σα μετά την καταλήξη
  «έρ» προσπιαθησα νά τό
  έρμηνέφω. ΕΙπια μερΐκές
  πιθανές έρμηνεϊες, γύρω
  άπό τα ζώα, μά ό συνομΐλη
  τί>ς μου, γέλασε εύγενικά.
  Ζήτησα, νά μοΰ έξργή-
  οουν την λέξη στά Έλλη-
  νικά, μά δέν έχει, λέει, ή
  γλώσσα μας άντίστοιχη τής
  λέξης «άνιματέρ»·
  Ρώτησ«π, άν τρώγεται· —
  νΟχι· Ρώτησα, αν πΐνεται.
  —"Οχι.
  Ρώτησα, τουλάχιστον! ά¬
  πό ποΰ είναι αυτή ή ξενο-
  μπασάρικη λέξη καί μοΰ
  είπαν: «Άπό την Γαλλία».
  Άπό,ρησα καί δέν τδκρυ-
  ψα ά<πό τόν ουνομΐληίτή μου: Πώς είναι δυνατόν, οί πάμπτωχοι γλωσσικά Άγγλογάλλοι, νδχουν μιά λέξη, πού νά μην την έχο¬ με εμείς, οί Κροΐσσοι των λέξεων! Ό φΐλος ουνομΐλητής, μοΰ έ'κανε διάλεξη· —«Ό Άνιματέρ, είναι 8- νας άνδρας, πού έργάζε- ται σέ τουρ,ιστικό ξενοδο- χείο, χω,ρΐς ώράριο καί χω- ρΐς συγκεκριμένη έργα- σία· Ή «έργασία» του> εί¬
  ναι, νά άσχοληεϊται μέ την
  φυχαγωγία των πελατών,
  νά δηιμιουργεϊ κοινωνικές
  σχέσεΐς μεταξύ των πελα-
  των, νά δημΐουργεϊ -ολιτι-
  στικές δηιμιουργίες διά των
  πελατών καί νά καλύβει
  γενικά τα κενά τιΰν άπο-
  ♦♦♦♦«
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙ Α ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών < >
  Τηλ. 280-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-75Θ
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289—1Θ0
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ·♦♦♦♦♦
  Ταβέρνα τοΰ
  Δπμήτρπ
  Λεω<ρόρος Κνωοοΰ — ΜπεντεβΙί 'Αΐτοχωρϋσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ. άνοιξα τή νέα μου ταβέρνα. «Ταβέρνα τού Δημιίτρη» λίγο πρΐν άπό τοθ Μπεντεβί| την Καμάρα Ποιιαλία μεζέδατν, ψάρι φρέσχο. Κρασΐ γνήοιο Βαρελίσιο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΗΛ. 233.230 λαύσεων, πού προσφ-έρει τό ξενοσαχεϊο, στούς πελά- τες· Άλλά γιά νά σχίηματίο·ε- τε μιά πληρέστερη γνώ- μη, ύπομονή καί θά τούς δεΐτε· Τό ξενοδοχεϊο μας διαθέτει τρείς»· Δέν πέρασε πολύ ώρα καί οί Άνιματέρ, βκαναν την έμφάνισή τους. Φοροΰσαν Άράπικες κε λεμπίες καί σαγιονάρες. Πήιγαιναν άπό τρακέζι οέ τραπέζι καί πείραζαν τούς πελάτες- "Ενας &τκισε τό μικρόψωνο καί έχαλΐκούτι- ζε κι οί πελάΐτες γελοΰ- σαν, μέ τα χαλικουτίσματα καί τα κα/μώματά τού. "Ο¬ πως έχαλικούτιζε, τραβοθ- σε πού καί άιγριοφωνά- ρ,α, έπαιζε καί κανένα σάλτο επί τόπου, γελοθ σε καί μόνος του^ χόρευε μέ τϊς κυρίες στήν πίστα· Πήγαιναν, δπου' τούς φώναζαν, τρεχάτοι καί πρό θυ,μοι ·. · σάν σκυλάκια... Χειροκρ,οτοΰσαν δλες τίς κουταμάρες τοϊν πελα των/ ί)ταν πανταχοθ πα- ρόντες καί δέν προφταινα, νά τούς παρακολουθή- "Αλλωστε, δέν χρεΐαζό- τανε νά τούς παρακολου- θήσω άλλο. Τα συμτκρά- σματα εϊχαν βγεϊ. Ή είχό- να ήταν πλήιρης, δέν άιπέ μενε παρά ή περιγραφή της. νΑνοιξα τό σημεΐωμα τάριό μουι κι εσημείωσε: «Άνιματέρ, είναι ή οί5για τοΰ κουστουιμΐοΰ, πού μδς έρραψαν οί συνεταϊροι μας Ευρίϋπαϊοι καί μας κάνουν πρόβα- "Οχΐ γιά ναρθει γο κουστούμι στά μέτρα μας, γιατΐ είναι ραμμένο, μά τα μέτρα μας ϊσΐα μέ τ6 κου- στσύμΐ». , , Έσεϊς τί λότε|.........·»»»»φ»»»»»»»*'