91025

Αριθμός τεύχους

239

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1979

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ* αυτόν, ποΰ κρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό |
  στόμα, προλάβη να ηβΐ Εστω ■
  καΐ μιά συλλαίή δική τού. "
  ■. ΜΖΛΝΤΖΑΚΚ _
  ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  ΕΣΙ_ ΟΙ ΕΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ" ΑΠΟ ΤΗΛ! ΚΡΒΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐβθθσνίη*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔνΊΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197θ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280291
  Χρόνος 5ος-ΆρΦύλ. 239Β'-Δρχ. 30
  ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΥΠΛΟΙΟΥΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΑΙΔΥΝΑΜΙΤΙΔΑ
  ΠΟ Υ ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ, ΠΛΑΤ ΣΤΟ ΝΑ ΥΣΤ ΑΘΜΟ ΣΗΜΕΡ Α ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΙΟΡ Α 9
  ΜΕΓ ΑΛΗ
  Ο ΜΟΜΟΣ ΧΑΒΙΙΠΗ ΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΛΤΛΣΤΛΣΗ Α1ΜΑΓΚΗΣ
  ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ Κ ΑΙ ΥΛΙΚΕΣ
  ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ!»
  ΐοο—5ΟΟ κτ>ΐτηρ.ένοι
  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Γευική κιι/ητοποίη6π γιά νά μην πάρουν φωτία τα οπΛα
  τοϋ ΙΙαυύτά8μου καί των Άμερικαυικών ,Βά6εων
  ΤΑ ΧΑΝΙΑ δέν εΐχαν ηρολάβει καλά — καλά νά άρ
  χίσουν τόν Δευτεριάτικο καθημερινό ρυθμό τους, δ-
  ταν δλοι οίκ άτοικοι καί δσοι γενικά βρισχόταν στήν
  πόλη, γύρ,ω σής 9 μέ 9·15' σήμερα τό πρα>1, ξαφνιά-
  στηκαν άιπο μιά τρομερά έκκωφαντική έκρηξη, πού
  την ακολουθήσαν κΐ αλλες, ένώ τα τζάμΐα σποΰσαν
  τα παράθυρα έπεφταν, τα πράγματα των καταστημά-
  των κυλοΰσαν άπό τα ράφια στό πάτωμα.
  ΗΠΡΩΊΌΜΟΝΙΑ τού Όχτώβρη, ήταν γιά τό Νομό
  Χανίων καί τό λιμάνι της Σούδας είδικώτερα πάρα
  πολύ κακή μερά, όχροΰ ένώ δέν εΐχε προλάβει νά ξε-
  κινήσει έΎραψε στό ήμερολόγΐο τής ίστορίας δυό λέ-
  ξεις: «Μεγάλη Καταστροφή».
  ΔΕΚΑ λεπτά μετά τό κακό, 2νο τηλέφωνο άπό την
  Άθήνα εΐπε: «Μάβε τί εγΐνε σιά Χανιά, γΐατΐ ό Νο-
  μός κηρ,ύσσεται σέ λίγο σέ κατάσιαση έκτάκτου άνά-
  γκης>·
  ΕΠΕΙΤΑ άπό τίς έπικοινωνίες μέ τίς τοτοκές Άρχές
  πού δέν ήξεραν μέχρι τίς 11 τΐποτε, ουνδεθήκαμε μέ
  δσες μπορέσαμε ΐτηγές πληροφοριών στά Χανιά
  καί μαθαμε, άνεπίσημα φυοχκά, τα παρακάτα)/ πού δί-
  νομε στή δηιμοσιότητα τό μεσημέρι τής σήμερον Δευ-
  7 μήνες καΐ στούς τρείς προχθές - Την προσέχη Πέμπτη ο/' 2 τελευταϊες
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ «Μ™ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ»
  ΣΐΛ*χίστη>καν καί την ιτερα
  σμένη βδομάδα οί δίκες των
  4'ΑτΓομνημουευμάτωιο Μτταντου
  βοΧ στό Τριμβλές Πλημμελειο-
  δικίϊο ^Ηρακλείου.
  Συγκεκρΐιμένα την ττερασμέ-
  νη Δίΐ—έρα έκδικάστηκον οί
  μηνύσεις τώι» άττογάνων, Πε¬
  τρακογιώργη, Παπά —Γιάννη
  Σκουλα καί ΔραμιτινοΟ.
  Έξ αυτών ή δίκ»> Πετρακο-
  γιώργη έκδικάχττηκε μόνη, στΐς
  δέ δλλες δυό £γινε σννεκδίκα—η.
  ΟΙ δίκες τταροιχτίαπαν μέγα
  λο ενδιαφέρον γιά τό Ήρσκλει-
  ώτικο Κοιυό καί ή ατΒουσα τοΰ
  Δ«βο-π>ρίοι; ήταν κοττάμεστη)
  •ςόσμου.
  Τα κυριώτερο χαρακτηριστι
  «α τής δίκικ Πετρακογιώργη
  ήσαν τα εξής:
  ■£ Ό μάρτυρας ύττεραστΐιίσεως
  κ. ©εοχάρης Σαριδτίκης δήλω-
  σε έτοΰτο: «'Αγαττώ, έκτιμώ
  καί θαη>μάζω τόν Καιττετάν Μηταν
  τουβά τής Γερμανικης κατο-
  χής>. Σέ Ιρώτηση των συινηγο-
  ρ&Λ» Πολιτικής 'Αγαγτΐς δν
  τούτο σνμβαίνει γιά; τ6ν μετά
  την κατσχή Μπαντουβά, έπανέ
  λαβε την Τδια δήλωση,
  Ά- Σέ ίνα άλλο στιγμιότυττο ό
  Μτταντουβάς σητοκάλεσε ονλλήβ
  δην τούς άγονιστές τής Καττο-
  χης «Ντσηδες».
  Ά- Μεταξύ των μαρτύρων κατη
  γορίας τττσν καί ή κόρηι τού
  Πετρακογιώργη, Τασονλα.
  ·£ Μετά άπό μιά μακρά διαδι
  κατσίο ή δ(κτ> τίλειοσι την Τρ(
  τη τό βραδυ καί τό Δικαστήριο
  άπιέβαλε ττοινιή φνλακίσεως 4
  ιμηνών στόν ΜιτΓθντουβά, τούς
  θε συγγραφέα Σανουδάκη καί
  έκδοτη Χαλκιαδάκη άβώως—.
  Η ΔΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ
  ΚΑΙ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ
  Μετά την δΐικη Πίτρβκογιώρ
  γιη, άιρχιοε η συνΒκδϊ,κοση των
  δ «κων Παπά — Γιάννη Σκουλα
  καί Δρομιτινού, με τούς ίδιους
  πόντοτε κατηγορούιμενους καί
  τό αυσό «ατηνοοητή,ριο, 6ηλα>-
  δή «Γττροσβολι'ί μνΓΐιμης τίθνίώ-
  τος>>·
  Με την εναρξη της δικης ο
  Μποντοιυβας βδήλωσΐ Ενϋηιον
  τού Δικαστηριΐου ότι τα ονογρο
  φομενο ίΐς τό βιβλίο τοα πφί
  ΔρομιτινοΊ/ ίίναιΐ ψευδη «αί τόν
  απθτχοθιστά καί τόν τιμά.
  Η σύιζυνος άμως καί ο γιυιός
  τού Δραμιτινού δέν δέχτηκαν
  ώς εηορκιή τή ν δήλωοη καί ζή-
  τηοαν την συνεχίση τής
  Η δΙκη τίΑειυσε τίς
  οονύκτιις ώρες τής Τρίτης καί
  τό Δκαοτήριο οθώυσί τούς
  «ατηγορουμίνους, ώς πρός τό
  ισκίΛος Δρομιτινου.
  Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ
  ΓΙΏΡΓΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ
  • Τό Δ»κοστήριο «ήιρωίξε ενο-
  χους φπαντίς τούς κατηγορού-
  μενους, >κβτα τό «οτηγορητή-
  ριο ιοι ΒΠίΐβιαλε στον «Μθενα
  ποινη φυλο*ΐισεωζ 7 μηνών. Οί
  καταδικοσθεντες ησκησαν έα>ε-
  οη «αί θφέ&ηκαν
  τέρα 1)10)79, μέ τό εκτακτο αύτό ΐταράρτημα τής
  ♦Αληθείας».
  ΒΚΡΗΞΗ ΣΕ ΠΛΟΙΟ
  ΜΕ ΘΕΙΑΦΙ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ
  ΚΑΙ ΔΥιΝΑΜΙΤΙΔΑ
  ΊΌ ΚΑιΚΟ προήλθε άπό &ρηξη πετρελαιοορόρου πλοί
  ου πού λέγεται μάλλον «Πανορμίτης» καϊ τό όποϊο ?)-
  τ αν ωορτωμένο μέθειάφι, ύγραέρΐο καΐ δυναμίτιδα καί
  ήταν δεμένο στήν προβλήτα τοΰ λιμανιοΰ
  τής Σούδας-
  Α'ΠΟ την ίσχυρότατη &ρηξη τής οποίας προηγήθη-
  κε φωτία στό πλοϊο, δλη' ή περιοχη τής Σούδας υπέ¬
  στη μεγάλη καταστροσρή: Σπίτια καϊ μαγαζιά έίπεοναν
  αύτοκίνητα καΐ παρακείμενα σκάφη έπαθαν ζημιές
  καί κυρίως £ναςμεγάλος άριθμός άνθρ,ώπων χτυπίήθη-
  κε, ώστε μέχρι τίς 12·30' σήιιερα Δευτέρα 1)10)79
  τό μεσημέρι, πού ΰροασε νά τυπώνεταΐ αύτό τό παράρ
  τημα, νά μην ξέρει κανεΐς άν οί τραυματίες ή σκοτω-
  μένοι (;) είναι 100 ή 500!!!
  ΚΙ ΑΥΤΟ οφείλεται κυρίως στό δτΐ λόγω τής κατα-
  στροφής, οί τηλεφωνικές έπικοινωνίες μέ τή Σούδα
  διακόπηκαν καί οί Άρχές (πού &αναν γενική κινητο
  ποίηση) διάκοψαν την συγκοινιανιακή έτηκοινωνία
  μέ τή Σούδα καΐ άπό τα Χανιά καί άπό τή μεριά τοΰ
  Ρεθύμνου.
  ΩΣΤΟΣΟ στήν πόλη των Χανίων πού άναοτατώθηκε
  σέ έντονώτατο 6αθμό τα νοσοκομειακά, τα στρατιωτι-
  κά, τα -εριπολικά καί ΰλλα αύτοκίνηιτα τής Χωροφυ-
  λοκης, έντείνουν τό κλίμα τής άναταραχής άπό τούς
  δαΐμονιώδεΐς κα1 συνεχεϊς ίίχους των οειρήνων.
  ΟΛΕΣ οί κλινικές μέχρι καΐ οί γυναικολογικές καϊ τό
  κραπκό νοσοκομεϊο των Χανίων- είναι γεμάτες άπδ
  τούς τραυματίες ένώ γιά νεκρούς δέν £χει άνακοινω
  θεϊ μέχρι στιγμής (ώρα 1230') κανεις ουνκεκριμέ-
  νος άριθμός
  Η ΤΡΑΓΙΚΗ εϊδηση μεταδόθηκε άπό τούς οαδιοφω-
  νικούς Σταθμούς, λακιυνικα στό σημερινό μεσημ6ρι
  νό δελτίο εΐδήοεων-
  "_ΔΕΝ έχει έξαχριβωθεϊ Α,κ,ίϊμη ϋν,ΟΛαραχείμενος Ναύ
  σταθμος πού υπέστη ζημιές, έγινε, λόγω των πυρομα
  χικών τού πρόοθετη αίτία τής καταοτροφης.
  ΠΑΝΤΩ/Σ ή προοπάθηκε των κρατικών όργάναΐν (Χω
  ροφυλακής, Στρατοΰ, Πυροσ6εθτικής, Ναυτικοΰ κ.
  ά) κατατείνει στήν εξουδετερώση αύτοϋ τοθ κινδύ-
  νου καί τοΰ άκόμηι μεγαλυτέρου, νά μην έττεχταθεϊ
  δηλαδή τό κακό στίς γειτονικές Άμερικάνικες Βά-
  σεις, όπότε καθένας άντιλαμβανεται τί μας περιμένει
  άπο τα γνωστά άκραος έπικίνδυνα Άμερικάνικα οπλα-
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝΤΑΣ αύτό τό παράρτημα καί φεύγον
  τας στή συνέχεια γιά τόν τόπο τής άναπάντεχης κα¬
  ταστροφάς, μιά εύχή βγαίνει αύθόρμητα άπό μεσα
  μας καϊ φτάνει στήν ακρΐ) τής δημοσιογραφικής πέν¬
  νας:
  —Τό «άπό φλόγες ή Σούδα ζωσμένη», νά μην
  καταλήξει — ποτέ — νά γίνει «άπό φλόγες — τέτοιες
  φλόγες — ί; Κρήτη ζωσμένη».
  Μ. Χ.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΑΑΟ ΜΑΣ
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΗΝ» ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΠΣΗΣ
  Τό σοβαρό αύτό Οέμα πού θά άπασχολήσει»
  όπωσδήποτε, τόν Καραμανλή στή Μόσχα, άνα-
  πτύσσεται άπό τόν 'Υπεύθυνο των Έλλήνων
  Κομμουνιστών στή Σοβιετική Πρωτεύουσα
  ΓΙΟΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΠΝΤΑ)
  σε άποκλειστική έπίκαιρη συνέντευξη πρός ιόν
  Μάνο Χαρή.
  Γεξο ΪΓξεΪεσ βασεισ "απο
  &.....ι____
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρσς
  ΦραξουνοιαΛΜο_____
  ηρολαρπ να ηέι Εοεω ,Γο, Μ,α
  συΑλοΡπ σικΓ)Όου
  ΜίίΙϋΙ/ίιιΙΙΙ
  Ι
  Ι
  ι
  24 ΣΒΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Στό κέντρο τού Ηρακλείου
  ϊ> λ!«Ρ ΙΦΙΦΙ»
  "Οταν ηρΐν άπό δυό οε-
  ρίπου χρόνια γράψαμε δτι
  οτό Ήριάκλεΐο ύπάρχει
  «όργανωμένο έίγκλημα»»
  οί τότε έκπρόσωποι των
  τοπικών Άρχών, πηγανε
  νά μδς διαψεύσουν, δια-
  μαρτυρόμενοι μάλιστα μέ
  κάθε έντυπωοϊακό τρόπο.
  Ή προχθεσινή διάρρη-
  ξη, σέ στυλ «Ριφιφί», ήταν
  ό άιπόηχος έκείνης τής περι
  πιτώσεως·
  Πρόκειται γιά την ύπό¬
  θεση τής διάρρηξης τοϋ κο
  σηιματοπωλείου Νεραντζού
  λη (πρώην Γιαννίκου) στό
  κέντρο τής πόλης (Λ· Κα
  λοκαιρ,ινοϋ — πλάι σέ δυό
  Άστυνομΐκά Τμήματα)
  πού £γινε τή νύχτα τής
  προχθεσινής ΐΐέμπτης πρός
  Παρασκευή.
  Οί διαρρηχτες μπήκαν
  1**—~"~
  άίΐό την όροφή καΐ πήραν
  22.000 μετρητά καΐ τιμα-
  λφή, συνολικής άξίας πε-
  ρίπου 1,5 έκατομμ· δρα-
  Χιμών.
  Μέχρι προχθές Σάββατο
  βράδυ, πού «έΉλεισε» ή ΰ
  λη τής εφημερίδας μας,
  δέν εΐχε ανακοινωθεν καμ¬
  μιά εϊδηοτ) γιά τόν έντοτπ-
  σμό των δραστών·
  Δέν νομίζομε άκομη τώ
  ρ,α οί άρμόδιες καταδιωχτι
  κές Άρχές νά άμφιβά-
  λουν γιά όργανωμένο £γ
  κλημα, όπότε πρέπει νά εί-
  σηγηθοΰν καί νά πάρουν
  προληπτικά μέτρα, γιατ· δι
  αφορετικά θά έχομε σέ λί-
  γο στό Ήράκλεΐο καϊ
  ληστεΐες μετά φόνου/ αν
  καΐ ήδη £χει γίνει περΐ-
  ΐτου ό σχετικός «πρόλογός»
  τους.
  Γιά το «Παράπονο τού Αεοντή»
  ΙΣΧΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Από τόν Δήμαρχο Ηρακλείου
  κ. Μανόλη Καρέλλη, πήραμε
  την παρακάτω απαντήση οτό
  δημοσίευμα τού προηγουμένου
  μας φύλλου μέ τίτλο «Τό ττορά-
  πονο τού Αεοντή κατά τού Μα¬
  νόλη Καρέλλη».
  Καταχωροϋμε την απαντή¬
  ση τού κ. Δημάρχου. μέ την
  παρατήρηση ότι αφού ήταν άρ
  ρωστος (τόν πιστεύομε) θά έ-
  πρεπε νά είχι στείλει κάποιον
  άλλον εκπρόσωπο τού Δήμου,
  αφού ο Λεοντής, πού τΐμήθηκί
  από όλους τούς άλλους Δημάρ-
  χους τής Κρήτης, γιόρταζε τα
  15 χρόνια μουσικήν προσφοραί
  τού.
  Όσο γιά την υττ' αριθ. 2 πά
  ρατήρηση τού επιστολογράφου
  μας γιά την πρόσκληση δηλ.
  τού Λεοντή από τόν Δημο πα·
  λιότερα, σ' αυτό ' προτιμοϋμε
  νά τού απαντήσει ο ίδιος ο Χρή
  στος Λεοντής.
  Η απαντήση τού κ. Καρέλλη,
  έχει ώς εξής:
  ΕΛΛΒΜ1ΚΗ ΔΗΜΟιΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Αρ,ιθιμ. Πρωτ. 13034)8469)
  21-9-79
  Πρός
  Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντάς
  Απαντώντος στό διημοοϊευ-
  μά σας τής 17-9-1979 μέ τίτλο
  «Τό παραπονο τού Λεοντή- κατά
  τού Μανόλη Καρέιλλη», έχω ντά
  ■σιά-ς γνωρίσω τα παρακάντω:
  1. Πραγματικιά δέν πηγά* στό
  ιρεσιτάλ τού φϊλου Χρήσου Λε¬
  οντή, γιατί ήιμουνα άρρωστος
  τή μερά εκείνην
  2. Ο Χρήιστος Λεοντής, στήν
  πρώτή τού μετά την αοελευθέ-
  ρωοη από τή Χούντα' εμφάνιση
  στό Ηράκλειο ήλθε προοτκαλεσμέ
  νος από τό Δήμο· μας— «αί μιε-
  τά από εισηγηθή μου.
  3. θά μποροόσο να αντιστρε
  ψω τό ερώτη,μα — παράπονο
  τού Χρήιοττου Λεοντήι. ΓιαΓΓί, ερ
  χαμενος ο ίδιος στό Ηράκλειο,
  δεν επισκέφ-θηικε τό Δήιμαρχο;
  4. θά μού επιΐτρέφετε μιά γε-
  νική παριατήρηση σχετικά μέ
  τίς εκδηλώσει πού γίνΌνται α>-
  πό εκλεκττούς πραγματιικά μαυσι
  κοσυνθετες ατά ποδοσφαιρικιά
  γήπεδα.
  Το μόνθ' πού δεν απολαμβά
  νομε, όσο ι 'Πιηναιίναμί εκει, είναι
  η μουσκκιή. Αικούιμε τριγιμούς
  των μεγαφωνιικών εγικατασΐτάισε
  ών, κ.ο.κ.
  Αυτό τουλάχιστον βγαινει α¬
  πό την προσωπική μοω πεΐρα,
  ιπού την αποκόμισια πιηγαίνον-
  τας στή συναιυλία Ξαρχάκου.
  Τα ποδοσφοιριικιά γήπίδα1 προ
  σφιέρονται πε,ρισσότερο· — μάλ
  λον αποκλειοτικά — γιό πο&ο-
  ισφια·ιρι*<θιύς ογώνες καί ποδο- οχραιρικά επινϊκεια, πού είναι, βέ βαια', κατά τήιν γνώμη μου του¬ λάχιστον, άλλο πράγιμα από τή μσυσική. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ Ένώ διαμαρτύρονται οί Δημοκρατικάς Γυναϊκεζ ΤΑ "ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ,, ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣυνεχίζιεταΊ η οργάνωση των καλλισττείων γ'ά την α- νόδειξη τής «ΜΙΣ ΚΡΗΤΗ 1979». Στό διαγων.ιισμό έχουν δηλώ- σει ήδη συμ μετ ο χή ποιλλές κσπέ λες από όλα τα διαμερίσματα- τής Κρήιτης. Πολλες επΐίχειριήίαεις τού Η- 'ρα'Κλείοο έχουν προσφέρει αξιό λογα δώρα, ενώ οπό τίς ειοτπρά ξεις τής βραδυάς θά καλυφθούν τα εξοδο τή»; πρώσης ν«ήτριας γιά την συμμετοχή τη-ς στόν Παινελλήνιο διαγωνισμό γιά την ονάδειξη τής «ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ», ιπού θά γίνει τόν προοεχή Μά- ΊΌ στήν Αθηνά-. Στήν ελιανόδΐιΚιθ· επιΐιτροηή, συμμετεχουν οί: Ρίικια Διαλυνα, Νάνισιη Καοετανιάκη, η αισθηιτι- κός κ. Βετα Δα·νιηλίδου — Δα- σκαλαικηι, η α·ισβητι*ος Μαρίαι Χουλάικη, ο υαεύθιυνος των Καλ λιστείων τής «Απογευματινάς» Γεώργ. Πρεβιελάικιης κ. ό. Τίς υιπσιμήφιες θώ πιαροο- σιάσει ο γνωστάς από την Τη- λεόιραση (Λούνα( — Πάρικ) κο<ϊ τόν κινηματογρόφο, ηθοποιός ΒαγιγιέΛιης Βουλγαοίδης, ενώ η όλη εκδήιλωιοιη, θά ηλαισιωθβί α- ιπό ένια .μιεγαλο καλλιτεχνικό πρσγιραιμιμια. Ποσόν 20.000 δρχ. από τίς είσπραξις τής ^,ραδυάς, θά δο- θΰί στό Ίδριυιμα Απροσαρμό- στων πα·ιδιών «Ο 'Αιγ. Σπυρί¬ δων» τής ιπιόληις μας, σέ ειδική ψυχαγωγιική τελίτή, γιά τα πο·ι- 'διΐά τού Ιήρ.ύμαπ"ος. Ωστόσο, στί^ ΑθηνάΊ'κις £- φη;μερίδε< («Νιέα» πρώτη σίλί δα>) τής περασμίνής Τετάρτης,
  δηιμοσ.ιεύίτηιΚιε διαιμαρτυριο τού
  Συλλογου Δημοκρατικών Γυναι-
  ικών κιατά τής &κοηλώ|σΐωις, την
  οποία οργανώνσυν ο κ. Γ. Ασ-
  σαριωτάκης καιί ο κ. Αλ. Μυκω
  νιάτης, εκδότης τής εφημε,ρίδας
  «Πατρίς».
  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
  Ελλάς - Αϊγυπτος - Κύπρος
  Μέ τό πολυτελές πλοίον «ΕΡίΙΣ»
  Μόνον μέ 9 900 δρχ· δλα (πληρωμένα·
  -•-
  Τουριστικές έκδρομές στήν
  Βουλγαρία
  έκδρομές καΐ δι' ίατρικές έξετάσεις
  Πρακτ. «ΙΕΚυδΑυϊΜ» (Κ. Πατεράκη)
  ΆμιουΟ 4 Ηράκλειον τηλ. 283652 κα1 285·453
  Γιά την ύπόθεση τού Μουσείου
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ Ο ΔΗΜ. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
  Από τό Μονομελές Πρωτοδι·
  «εισ Ηρακλείου (Πρωτοδίκης κ.
  Δουΐλγειράικη-ς), αθωώθη»κιε την
  περ. Τρίττη ο «. ΧαΙλβατζής, πού
  •οατηγορ'είτο γιά ηαρακώλυση
  σιιιγικοινωνΐι'αΐ, ανυιπαικοή στήν
  Αρχίή κ.λ.Πι. εξ αφορμήν τού ό¬
  τι στά γνωστά γεγονότα τού
  Μουσιείου, ίίχ£ φέρίΐ τούς γε-
  ρανοώς τού «οί τούς τοποθετή
  σε γιάπροοταΐσίια των αρχοιοτή
  των ια<ζ. Μάρτυρες υ,περάισιπΐιοιής τού ιπρότεινε τόν Δήιμαρχο Ηρα¬ κλείου κ. Κιαρέλλη; την Δήιμαρ¬ χο Αρχανών κ.Παιπαδάκιη, τόν ΒουΙλευτή κ. Ασλάνη, τόν Βοιι- λκυτή κ. Σκουλα, τόν κ. Γ. Γολε νιονό καΐ τόν Μάνο Χαρή. ΤεΙλιχά εξετάϋβηικ'αν μόνον οί τρείς πρώτοι κιαί τό οκροαΓτή- ριο δέχτηκε μέ χειροκροτήιματα· την αποφαιση τούΔΐικαστήρίου. Μέ τήν«άκύρωση» των Αρχαιρεσιών στό Έρασιτεχνικό καί τή μή διεζαγωγή έκλογών γιά την άνάδειξη Δ.Σ. στήν ΠΑΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ,ΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Φ.Η. Καλείται>ά δώσει δημόσιες έΕηγήσεις ό κ. Δουλσυφάκης
  ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ επιΐικρατεί στούς
  ιπαράγονπ-ε·ς, αλλό καί στοώς
  φιλάθλους τού ΟΦΗ, λόιγω των
  αναταιραχών πού έχουν προ¬
  κύψει πρόσφατα, γύρω ©πό τίς
  ΔιοΐΜήσεις, τόσον τού Ερασιτε
  χνιικοιί, όσον καΐ τού Επαγγελυο
  τι«ού τομέα (ΠΑιΕ).
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΙνΐεΝΑ οτό Ερασιτεχ
  νιικό, μ·ετά την εκλονή τής νέας
  υπό τόν κ· Μιχίλογιαννάικιη Δι-
  οικήκτεως, υΐποβλήιθηΛοε αίτηση
  τής ομάδος Δαοκαλάικη στό Ει-
  ρηνο&ιικιείο Ηραικλείου, μέ αιποτέ
  λεσμα· (ισέ συνουασμό καϊ άλ-
  λων νομιικών εν&ργιειών) εν ό¬
  ψει ακυρώσεως των ηροσφά-
  των αρχαιιρεσιών, νά διορίζ·ετα.ι·
  σήιμερα1 αιπό τ ό Δικαιστήριο Νέα
  Διοΐ'Κούσα Επιΐτροπή, μέ!η τής
  οποίας θά είναι πρόσω!» καί α¬
  πό τίς δυό παροτόξιεις.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ αυτό έφερε ανα>-
  ταραχή «αί δηιμιούργιησϊ. κλον-ι-
  σμό μεταξύ των φιλάθλων, δε-
  δομένου ότι βΐλέπουν πώς σέ πά
  ρσμονές τής νέας σαιζόν, ο
  ΟΦΗ μένίΐ' ουοΐιαοτικάι οκέφα-
  λος.
  ΣΤΟ Επαγγελιματΐίκο εξ άλλου
  Περισσότερο φώς στά Τσιμέντα Κρήτης
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σβλίδα 1
  γράφο Ηρακλείου κ. Μιχάλη
  Χστζάκη καί ύττεγρσφη οτό Τε-
  χνικό ΈτΓΐιμεληγτήριθ, τοθ ό-
  ποίου· την αϊθοοσα ευγενώς ττρο
  σψερρμενον μσς διέΒεσε τό Τ. Ε.
  τής πόλεώς μας. Τό καταστατι
  κό ύτηεγράφη ά—ό 31 Ιδρυτικά
  μέλη, ττού προέρχονται άπό δ-
  λους τούς Νομούς της Κρτντης,
  μάλιστα κατ' άναλογία, πολιτι-
  κή άναλογία (δουλευτικές £-
  δρες δς ποθιμε). 'Αττά τό Ήρά
  κλειο εϊ.μαστε κάπου- 14. 'Απο
  τα Χανιά είναι όκτώ. 'Απο τό
  Ρέθθιμνο είναι 5. 'Αττο τό Λσσί-
  θι είναι 5. 31 ττερίπτου δλοι —
  δλοι. Έχει τόν άριθμό 40920
  και ενεκρίθη την 18ην Ιουλίου
  άιτΓΟ την Διεύθυνση Έμπορίοο
  τού ΎτΓουργείου Εμπόριον· έδώ
  πέρο ,τής Νομαιρχίας Ήοακλεί
  ου, μέ τόν άριθμό 3.300)18—
  7—79. Απεστάλη στό 'Εθνικό
  Τι—ογραψεΐο καί —ήρε τόν άρι¬
  θμό 2.980 τής 2β Αύγούοτου
  στιήν 'Εφηιμερίδα τής Κυ6ερνήσε
  ως.
  'Απο έκείΜηι την ήμέρσ ή Έ-
  ταιρεία £—άρχει νομι.μότατα.
  Και έπειδή είναι 'Εταιρεία λαϊ-
  κής Βάσεως, άνατττυξιακή, υΐπα
  γεται σ' δλους τοΰς άνατττυξιο
  κ(χ;ς νοιμους 849', 879, 159,
  4171 δλους αύτούς τούς νό-
  μους πορΐ 'Ανωνύιμων Έταιρει-
  ών και βασικά στόν 2190. Με¬
  τά άπό την δηιμοσίευση ττήρα-
  με τίς σχετικές <5δεΐ£ς άητό τό Κράτος, ά—ό την 'Επΐτροπή Κε φαλαιοαγορδς καί προέβη,μεν στήν έίκδοση των μετοχών, 500. 0Ο0 μετοχές. Ουδείς έχει ττρο- νάμιο άπό τα ίδρυτικά μέλη» νά πιάρει ττ'αραπάνω μετοχές ή νά έίχει κάποιο άλλο ττρονό,μιο. Ό λοι μας εϊμαστε Τσοί καί Ιδρυ¬ τικά μέλη καί Λαός. ΟΙ μετοχές είναι μέχρι χίλιες. Τό καταοτα τικ.0 προβλέτττει κατ' αρχάς £- δρα τό ιΗρακλειο καί εΐχσν δ¬ λοι συμφωνήσει άττό την άρχή δλοι (τόν Διεκειμβριο τόν ττερσ ισμένο). Προιβλέπονται σάν σκο ποί τή,ς Εταιρεϊαςμεταφορϊς των τσιμέντων καί διάφορες άλλεςπα Ο "ΗΝΙΟΧΟΙ. ΠΑ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1 φαίοι τού πνεύματος, αλλά καί τού ήθους εστάθηκαν οδηγοί, ανοίγοντες οδούς, κρατύνοντες καί εμψυχοϋντίί. Καί είναι αυ- τονόητος η υΐκρηφάνοα των Κοητών, διά την Εκκλησίαν των. Ό,τι, κυρίως, ευρίσκεται εκ τόν πυρήνα της είναι η Α- ρετή των εκάστοτε ηνετών της. Αρετή ε^ την υψηλήν καί ευ¬ θείαν έννοιαν τού όρου. Αρε¬ τήν, πού, πρωτϊστως, διέπεται από την ηθικήν γενναιοτητα καί την ευαισθησίαν τόσο ενηρμο- νισμένην μέ την παράδοσιν. Τα εκπληκτίκόν ήθος τής Κρήτης ευρίσκει εις την Εκκλησίαν της υπέροχον κατοπτρισμόν. Εκ- φράζεται δι' αυτής κατά τόν πληρεστέραν τρόπον. Καί μενει ώς αλυτος συνεχοα Ιδίας, ηού παραδίδΐται από γενεάς εκ γενε άν, διά νά ανεβάζη τό νόημα τής Κρήτης εκ μοναδικήν ττεριω πήν. Φοβείται, τώρα, κανείς, ό¬ τι μϊ την περίπτωσιν τού σημε ρινού προκαθημένου της, προ- καλείται τομή, εις την μακραίω- να παράδοσιν. Καί δέν είναι τό θέμα καθ" εαυτό, πού προέχει. Είναι, κυρίως, η διαχείρισκ, τής οποίας τυγχάνει. Μελαγχολεί βαθΰτατα τό γεγονός, ότι ο Αρ χιεπϊσκοπος Κρήτης εμφανίζε- ται λησμονύν την ευθύνην τού ακόμη καί έναντι τού αξώμα- τος, τό οποίον ενσαρκώνει. Καί τό γεγονός προκολίϊ θλίψιν βα θυτάτην. Πλανάται ο Αρχιατί- σκοπος, εάν νομϊζει, ότι οί Κρή τες δέν αντιλαμβάνονται. Επι- σημαίνουν την διακοπήν τής πά ραδόσεως. Καί είναι, δΓ αυτούς π βαρυτέρα ανωμαλία, πού η- μπορούσε νά γίνη... Άνωγειανοί κατά Μπαντουβομανώλη • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ρίου κ. Σπυριδάκη έπίττλιηξη ττού έπιέβαλλε στόν δικηγόρο ττο λιτΐικής άγωγής κ. Β. Σκουλα, τόν όποίο θεώρησε ύττευθυνο τοοιν έπεισοδίων. ΑΠΟ τοϋ σημείου αύτοΰ καί πέρα ή δίκη προχώρησε μέ ϋ- κροαντεγικλήισεις, γιά νά τελει- ώσει στΐς 2.30' μεταμεσονύ- χτιο, μέ καταδ'ίκη τοθ Μηταν- τουδθιμανώλη (κατά συγχώνευ- ση 5 μήνες) καί άθώωση των συ γκατηγορονμένων τού (Δικηγό- ροι τοϋ ΜΓΓΓαντοι<6ομανώλη ό κ. Κ. Κυριακάκης καί των Σανου- δάκη — Χαλκιαδάκη οί κ.κ. 3. Σττανουδάχης κσΐ Ν. Τζερμιαδια νός). ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ήταν τό σηιμεϊο τής δίκης δποι* ό ΑΛττταν τουβομανόλης έρωτά>ντας τόν
  μάρτυρα κατηγορίας «Κακτετάν
  Χαραλάμπη Γιανναδάκη, «σι/μ-
  φωνήσανε» έττί των γεγονότων
  μιας μάχης καί... άνταλλάξανε
  δημοσία χειραψία!
  ΤΟ πιό χαραχτηριστικό δ,μως
  ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΠΩΤΑΧΗΔΩΝ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Καλούνται όλοι οί Πιωταχή-
  δες το·ύ Νομού Ηρακλείου, πού
  νομίζουν ότι πλήττον—αι τα
  συμφέροντά Γους μέ τούς πε-
  ριορισμοάς (μονά — ζυγά) καΐ
  γενικάι μέ τα μέτρο τής Κυβϊρ-
  νήσεως επί τού. αυτοκίνητον
  ινα. εγγραφούν στόν υ·πό ϊιδρυ-
  ση Σύιλλογο Πιροστασίας Γιωτα
  χ,ήδων Νσμού ΚρακΑείοι;. Πλη-
  ροφορϋες στό τηιλϊφωνο 220-
  996.
  Η Προοωρινή ΤΞπιτροπίϊ . ·
  Γιάννης Γ. Παναγιωτάκης
  Μικόλαος Σ. Μα'λλιαράκης
  Δημήτριος Α. Δαφνομήλης
  Μάριος Ν. Μακράκης
  Ζτεΐλιος Κ. £πο·ριδάΐοΓΐς
  τής 8ίκης γιά μάς, ήταν
  έκεΐνο κατά τό ογττοϊο ό ΐδιος
  μάρτυρας Γιανναδάκης, εΐπε δτι
  «έκείνη την έποχή δέν κάναμε
  κουιμάντο εμείς, άλλό: οί 'Εγ-
  γλεζοι»!
  ΒΠΙΣΗΣ άλλο χαρακτη,ριστι-
  κό ση.μεΐο τής δίκης ήταν δταν
  ό Μτραντουβομανώλης άττολο-
  γούμενος εΐτ-, «έγώ ίίθελα νά
  6γοΰνε μετά θάνατό μου, άλλά
  έΐδά θά 6γάλω καί τ' αλλα, τα
  ■πιό σοβαρά».
  ΣΗΜΕΡΑ τέλος στό ίδιο δι
  καστήριο ό Μ~αντου6ομανώλης
  καϊ οί σνγκατηγορούμενοί τού
  θά καθίσουν ττάλι γιά νέες δ!(
  κες, δττως τό Τδιο θά συμβεϊ
  στίς 27 τρέχοντος καί στΐς 4
  Όκτοο6ρίου.
  ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
  ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
  Ο· γιατροί τού ΙΚΑ ΗραιΚλεί
  ου (χειρούργοι, παθοΛόγοι, ορ¬
  θοπεδικον, πού η ΔιοίκιΓτση τού
  ΙιΚιΑ διέθϊΐσί γιά την επάνδρωση
  «αί τού ΣΑΒ, αποφασίσανιε κα¬
  τά την οκτακτη συνεο·ρίασή
  τους τής 17)9)79, νό εξιεττάζουν
  «αθηιμιερινά ατκ> 7.30 π.ιμ. έως
  7.30' μ.μ., ικοθένας στό ωράριό
  τού, τόν προβλεπόμενα υπο
  τού νόμου αριθμό αισθενών.
  Σημ£.ιωτ6ον ότι ο νόμος π,ρο
  βλέπ'ει 18—24 ασθενιείς ατό ω-
  ,ράριο, ενώ μέχρι τώρα· ιξ&το-
  ζαν περί τούς 70!
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
  Αΰριο Τρίτη 25 τρέχον¬
  τος ή ΔΒΗ καί ό Φυοιολα
  τρικός Σύλλογος Προσω¬
  πικών ΔΕΗι έγκαινιάζουν
  στόν "Αγιο Μάρκο δκθεση
  ΞυλογλυπΓηκής — Ζωγρα-
  φικης, τί&ν συναδέλφων
  τους κ.κ. Όρέστη Βρέν-
  τζου καί Γχάνντι Μετζάκχι.
  ρειμφερεΐς έπιχειρήσεις αυτής
  της δουλειάς. Θά όρίιζαμε καί
  τταραιτάνω, άττό τα 500 έκατομ
  μυρια μετοχικό κεφάλαιο, άλλά
  ήθελε ό Δικηγορικός Σύλλογος,
  μάλλον ή Δικηγορική άμοιδή
  ήταν 5ο)οοο, δηλαδή στά 500
  έκατ. θέλαιμε 2,5 έκατ. δραχιμές
  άμοιβή δικηγόρον καί τό μισό
  θ&τταιρνε ό Δικηγορικός Σύλλο
  γος, Πράγιματι δώσαμε 1 .
  250.00Ο δρχ. στόν Δικηγορικό
  Σύλλογο Ηρακλείου, ό όττοΐος
  τό είσέττραξε γιά νά μάς δώ
  σει τό δικαίωιμα νά ύπογράψου-
  με τό καταοτατικό. Τό κατα-
  στατικό τό ύτπέγραψε έκ μέρους
  τοϋ ΔικηγορικοΟ Συλλογου ό
  Δικηγόρος μας καί Νομικός Συμ
  βουλος τής ■'Εταιρείας 6 κ, Μα-
  νώλης Χατζηδάκης εντελώς δω-
  ρεάν. Αύτό άττοοεικνύεται κα!
  άπτό τα χαρτιά ιμας, ττού δέν
  ττληιρώσαμε κι άττό τα χαρτιά
  τού καϊ τόν εύχαριστοθιμε σ'
  αύτό τό σημείο διότι και αύτός
  τό εΤκανε τό καταστατικό καί
  αύτός τό ύττόγραψε.
  Έν συνεχείοτ έκδόσαμε 500.
  000 μετοχές των 1000 δραχ-
  μών εκάστη καί γιά νά δοηφή-
  σωμε τόν κόσιμο νά τίς άγορά-
  σει τίς κάναμε 4 δοσεις. Τό
  χιλιάρικο δηλαδή ττληρώνεται
  σέ 4 διαδοχικές δοσεις κάθ£
  6 μήνες, Ή πρώτη δόση τώρα
  άττό 250 δρχ. ή μετοχή μετά 6
  μήνες τόν 'Απρίλιο τοθ 80 τόν
  Όκτώβριο τοΰ 80 καί τάν 'Αττρί
  λιο τοϋ 8Ί συιμττληρώνεται τό
  κεφάλαιο των 5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ έ'τσι
  όλοκλη,ρώνεται ή ^Εταιρεία.
  Ή έταιρεία βασικά έχει με-
  τόχους άττ' δλη την Κρή,τη. Οί
  μετοχές διατέθησαν ττερίττου
  γύρω στΐς 2ΟΟ.ΟΟΟ στό Ήρά-
  κλειο, 1 30.000 στά Χανιά, 66.
  000 στό Ρέθυμνο καί 5Ο.ΟΟΟ
  στό Λασίθι κα] μόνο 7.ΟΟΟ
  στήν Άθήνα διότι δέν έττερίσε-
  ψαν αλλες.
  Τα ίδρυτικά μέλη πήραμε κι
  4μεΐς τό μερίδιο των μετοχών
  πού μπορούσαμε, νά πληρώσο-
  με 1 000 μετοχες τό μέγιστον.
  Άλλοι ττη,ρανε 500, άλλοι 300,
  άλλοι πήρανε 1000. εΥπαρχου-
  νε καί ττολλοΐ ττού πτίρανε καί
  2 καί 3 χιλιάδες δηλαδή στά
  τταιδιά τους, στή γυναίκα τους,
  καί μέ αύτό τόν τρόττο μττορέ-
  σαιμε καί όλοκλη ρώσαμε την
  Έταιρεία, διότι ττ.ραγιματικά
  τό μετοχικιό κεφάλαιο συγκεν-
  τρώθηκε σέ 8 ιμόλις ιμέρες, την
  ώρα ττού στά χρηιμα,τιστή,ριο Ά
  θηνών δέν κινεΤται φυλλαράκι.
  ΕΤναι πραγματικά ένα μεγάλο
  ρεκόρ. Καί είναι διττλό τό ρεκόρ
  στήν Έταιρεία αυτή την Παγ
  κρήτια διότι πρώτα — ττρώαα
  ττετύχαιμε τόν Συγκρητισμό. 'Α-
  ττοδείξαμε δτι ύπάρχει Συγκρη
  τισμός άττό τή 6άση καί δεύ-
  τερο δτι ύπάρχει ή δυνατότητα
  τοθ Κρητικού Λαοΰ νά συιμμε-
  τέΊχει σέ μεγάλες ΈταιρεΤες, οί
  όστοΐες νά τοΰ άνήκουν καί '«
  ονμμετέχει καί στά κεφάλαια.
  'Ατηό αύτη την ττλευρσ; εΤμαστε
  πλήρωο έντάξει, όλοκληιρωιμένη
  Έταιρεία καί αύτες τίς μέρες
  έτοΐιμοζόμαοτε, νά άναγγείλο-με
  οτό Ύπουργεΐο Έμπορίοι/ δτι
  συΐγκεντρώθηκε τό μετοχικό κε¬
  φάλαιο των 500 έκατ. καί νώρ
  θη νά μάς κάνει έλεγχο. ΛΑετά
  τόν ελεγχο αυτόν ή ΊΕταιρείσ
  πλέει πλησίστιος.
  Μ. Χ. Έχει εγκσταοταβιί σέ
  Γραφεία η Εταιρίία σας;
  ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Νοικιάστηκε
  προσωρινώς ένα γραφεΐο στό
  κέντρο τής Πόληις στήν Πλ.
  Κορνάρου 31, οτό ιμέγαρο Μα
  μουλάκη, στόν Α' δροφο. Ό Ο
  ΤΕ μάς προσέιφερε 6να τηλέφω-
  νο άμέσως κι έ,τσι έχομε κα!
  τηιλέφωνο καί κάνομε συνεδριά-
  σεις κάθε βδομάδα τό Διοικη
  τικό Συιμδούλιο. Τό Δ.Σ, επή¬
  ρε άπόφαση νά έργάζεται άΐμ'
  σθί. Δωρεάν κάνομε συνεδριά-
  σεις, άτπό δώ κι άττό δλη την
  Κρήτη, 21 μέλη, Τό Δ.Σ. ττα-
  ρέλειψα νά σάς πώ όπτοτελεΐται
  άπτιό 211 μέλη έκ των ο—σίων 9
  Ήρακλειώτες, 6 Χανιώτες, 3
  Ρεθύμνιοι καί 3 Λασιθιώτες.
  • ΣΥΝΟΕΧΙΖΕΤΑΙ
  (ΠΑΕ) δέν προχώρει καμμιά διο ·
  οΐΒασία' γιό εκλογές καί ανάίίΐ-
  ξη Δ.Σ. Εοώ τα Πιράγρατα ·8ΐναι
  πιο σο-βαιρά γιάι τούς εξής λό-
  γους:
  1) Αιφού οέν έγιναν εκλογες
  ΐντός τού Σεπτέμβριον η πρό
  ταιση Κουικοιΐ'ριτάικηι, πού ανη-
  λάιμβΐανε νά οωσει έν© σεβαοτό
  αρι€|μο εκατομμυρΐων, δέν μπο
  ρεί νά ,συζητιέΐται πλέον. Ο τρό
  βος δέ πού εκφριάιζετα'ΐ' από πολ
  Ιλοώς είνχϊΐ ότπ μέ την βπ.ΐιμονή
  τού "κ. Δουλουφάικη νάί ενε,ρνή-
  σει αρχσιρεσίίς τόν Δεκ'εμΡριο,
  Λέν θά βρεθεί τότε στά μέσα
  τής περιάδου κανείς «κουζου-
  λός» νά σναλάιβΐιΐ τή διοίκησή,
  .αφού είνταΊ ©ά1 νά παίρνει μιά ε-
  πιχεΐιρηση (χιρίωμένη ,μσλιστα.
  υιποστήρίζουν μερικοί) όχι αττό
  την αρχή της.
  2) Δέν δοβηικε αικόμη οτή δί>
  μοσιάιτηιτσ, ό-πως υποσχιέθηκε ο
  κ. Δουλουφάκης, ο αναλυτικός
  α'ΠθλογιιθΊμός Ταμείον (τόν ο-
  ιποίο δέν έκανε στή συνέλευοη
  ο Τα'μίας κ. Κιαγιοδάικης, αλλά
  ο κ. Π&ρδι·»άκης), γιά νά ξεκαβα
  ριστούν κάτι μεγάλα κονδιύλια,
  παληίς υποχρεώσεις κ.λ.π.
  3) Δέν δάθη*ε ανια'λυτικός λο
  γαριαισμος των <οκρ·ΐισί(μων σα- ράντα ημερών». 4) Τέλος, οτή συνέλευοη ο κ. Δουλουφσκης ανθΝθ4νυ>~
  την παοοιΧ^Ρ^τθτ)1 ^πά τού «.
  Νομάρχου Ηρακλείου στάν Ο.
  Φ.Η. εκτάσεως 25 οτρεμμάτΓυν
  γιά προσθετες εγκατοοτάσιις,
  γιό την οποίια τόσο πολύ χο
  ροκρθ'Τή(θηκ«. Μίχρι οτιγιμής ώ
  μως δέν δοβηικε ο αριθΐμάς τής
  Νομαρ-χιαικής θ'ΠοφαΚκως, ηρόγ
  μ α πού ινφαλε μΐρι,κούς σέ υ-
  πονοΐίς.
  ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότΐ' ο κ. Δουλου-
  φάκης έχει χρέος νά ενημιρύσει
  υπεύβυνα' τό φ>ίλσβλο κοινό, τό
  οποίο βλέπει τή φετεινή σαι-
  ζίόν, αρ*ετά δύσκολη (λάγω μοίΙ
  ιανυπαρξίαις γηιπίοου) μιά πού η
  έναρξη τής ΠΑιΕ γιά πρώτη, φο
  ιρά έχει πολλές καί μεγάΛες δοσ-
  ικολιες καί θέλει ανθρώπους ε-
  παγγελματίΐς, τουλάχιστον δέ
  έν<α χαλό νομι*ό κομ' άλλον ένο οΐ'κονομΐίοό Σύμβουλο. ΣΤΗΝ αναμενομενη· από ΐτον κ. Δουλοικρ-άκη δημοισιο ονάλυ- ση, πρέπ.ει νά προοτεθ*! «οσϊ το πώς πήρε οττιό τίς Τιράΐπιζίς (μιάιτού τό αρνήβηκΐ) τα μί,το χικό κεφάλαιο τής ΠΑΕ καΐ βα σεΐ' ποκις εξουσιοδοτήισίως· ΠΡΕΠΕΙ νά γίνουν όλα αυτά σύντομα', γιατ ι ο χρονος κυλά σέ βάρος τού ΟΦΗ. ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΝ" ΔΕΡΝΕΙ ΠΑΠΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τόν Αρχιερατΐ'κο Επιτρο'πο Πα^- ττά — Κοπονάικιη, γιά τίς οποίες ο συνάδ'ελφός τού Παπάς καιϊ Δάσκαιλος, πού υτΐηιριετούσε κι αυτάς στό Σπήλι, ονόματι Πε- ραντωνάικης, τόν ηροειοοποίΐη- σε «νά προκτέξει μην παρεξιηγη^ θεί» καί αοό αιυτή την ανάιμιξη τού δεύτβρου Παπά, μπήικαν «οί ψίλοι οττ' αιιτιά» τού Αοττυ- νόμου, πού θιγεΐς κάΐλεσε τόν Παπά Κοττανάκη οτό Τμή'μα- ικογ τόν αγιριοξυλοφοριτωισε, ό¬ πως πιεριγράφιήκε παραπάνω. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Οί πρωταγωνιστές καά δευ- Γεριαγωνΐισττές τής παραπόνω ι- οτορ'ίιας είχιαν φυσιικά και συνέ- πϊΐίς. ΣυγΚΒκριμένα ευθύς μετά πού πληροφορή8ηκ« τα γεγονο- το ο Μπ/Γροπολίτης κ. θεόδω- ρος αττάλλαξε των καθηικόντων τού τόν Πενΐικώ Αρχιερατιικό Επιί τροπο τής Μ>η(τροιπόλεώς τού,
  Παπά — Κοπιανάκη, «επί ελλεϊ
  ψιει τήις απαιτουιμένης συνΐέσε-
  ως», ενώ τόν δεύτερο Παπά —
  Περοντωνά<κη, μβτέθεσε στό χωρία τού Ατσιπάδες. Απάτής πλευράςτού Υπομοι ρόριχου ΔιθΜοητή, η υπόθεοτι έ φτασε στήν Ανωτερα' Διοίκηση Χωιρ)«οής Κρήτης, επιλήφθιηικ'ε μάλιστα πιροσωπικά ο Ανώτε- ,ρος κ. Τζιρίτας. Τό αιποτέλεσμο Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΡΠΣΟΙ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 δα λέει περίπου, ότι όταν η Κύ¬ προς ήρθε στήν κρίσιμη ώρα καί ο Μακάριος ζήτησε τή βοη¬ θεία τής Ρωσίας, πού την υπο¬ σχεθή της είχε αποοπάσα προ- ηγοϋμενα, οί Ρώσοι σϋμφωνα μί μιά μεγάλη μυστική συμφω- νία πού έχει κάνει μέ την Αμερι- κή η ΣοβκετΗΐή Ένωση, αθέτη- σαν αυτή την υπάσχιση πρός Μακάριο, καί έτσι άφησαν ελεύ θερους τούς Αμερικανούς νά α- φήσουν εν συνεχεία ελευθέρους τούς Τούρκους νά καταλάβουν τό νησί καί νά τό αιματοβά- φουν. ΚΟΖΛΩΦ: ΟΙ Άμερικανοι μποροΰν νά ποΰν δ,τι θέλουν, άλλά τέτοια τηερί/πτο)ση δεν υ¬ πήρξε, Αύτό ττού ύτρήρχε την παραμονή των τραγικών γεγο νότων της Κύπρου, είναι δτι ου νέχεια γίνονταν αύτές οί διακοι- νοτικές συνομιλίες μεταξυ Τούρ κων καί Έλλήνων, άλλά ή θέση τής Σοβιετικής "Ενωσης είναι γνωστή, άφοϋ ύτπΌστήριζε κα! στόν ΟΗΕ καί παντοΰ, γιά μιά άνεξάρτητηι καί άκέιραιη Κυττρο. Άρα αΰτές είναι έτπνοήσεις. Μ. Χ. Στήν Ελλάδα έχίΐ γίνΐι γνωστή η «θεωρία Δεβλέτογ- λου», πού υποστηρίζει ότι υ- πόρχει μιά συμφωνία μεταξυ ΣοβΐΓΓΐκής Ενώσεως καί ΗΠΑ, η λεγόμΐνη «Συμφωνία τού Βλα διβοοτόκ», η οποία έχει αντικα- ταστήσει τή «Συμφωνία τής Γιάλτας», καί βάσει τής οποίας έχει χωριστεί ο κόσμος σέ σφαί ρες επιρροής καί έτσι οί δύο μεγάλες δυνάμίΐς, Ρωσία — Α- μερική, οί δυό «υπΐρδυνάμεις», κανονίζουν ανάλογα μέ τα συμ φέροντά τους τίς τύχες των μι- κρών λαών, ρίχνοντας στάχτη στά μάτια, ότι δή θε ν ενδιαφί- ροντοι γι' αυτούς. Πώς μπορού με νά αντικρουσωμε καί νά δια ιμεύσωμε κατηγορηματικά αυτή τή «θεωρία Δεβλέτογλου»; ΚΟΖΛΩΦ: Αυτή ή «θεωρία» Είναι κακόβοινλη καί άνόητη θε¬ ωρία, την όττοία έττηνοησαν οί Ίμπεριαλιστές καί τελευταία οί Κινέζοι, μέ σκοττό νά ά—οσττά- σουν τίς χώρες τοΰ Τρίτον Κό- σ,μου δπ«ς λέγονται, τίς όιπΌΐες ή Σοβιετική "Ενωση τίς βοηθά χωρίς νά άναιμιγνύεται στΐς έ- σωτερικές τους ύποθέσεις, άλ¬ λά μόνο στούς τομεΤς της Άνε- ξαρτησίας καί τής Λαϊκής Κυ ριαιρχίας τους, Παραδείγματα έχομε πολλά: την 'Αγκόλα, την Μονζαβίκη, τό Λάος κ.&. Όλη, ή πολιτική ή δική ,μας, είναι δια- μετρικά άντίθετη; άπό την πο- λιτική της άντίδρασης, των *Α- μερικανών κ.ά. πού προστταθοΰν ι έ κάθε τρόττο νά λύσουν τα ζή- τήιματα πρός όφελός τους. Δέν ύτττάρχει περίτττο»η νά έχομε κάνει έπίβειξη δυνάμεων μέ άε- ροττλανοφορα κλττ. γιά νά έκφο- βίσωμε τούς λαούς. Έμάς δλη, ή πολιτική μας είναι Είρηνική ττολιτική βάσει τής οποίας πολ λές φορές διοκυνδυινεύσοομε γιά νά ύποστηρίξω,με συμφέροντα μικρών λαών. Έπομένως αύτη ή «θεωρία» έ—αναλαιμδάνω δτι είναι κακόοουλη. "Ισα — Τσα εμείς μέ τούς Αμερικανούς συγ κρουόμαστε ακριβώς γώ τταρο- μοιες περιπτώσει ς_ Αύτοι μόΐς κατη,γοροΰν π,χ. δτι εμείς ύπο- στη,ρίζοιμε την 'Αγκόλα, τό Β ι ετνάμ κλττ. "Αν λοιττόν ήταν σ« στή αύτη ή έτπνόηση, πώς θά εϊχαμε αύτές τίς άντιθέσεις; Καί τώρα άκόμηι πού γίνε- ται οτό 'Αμερικάνικο Κογκρότ- σο ή συζητήση γιά την έττικυρω ση τής συμφωνίας τοθ ΣΑΑΤ 2, ύτιάρχουν δυνάμεις ττού άντι- δροΰν γιά την έττικύρωση. Έπο μένως, άν ύπήρχε ,μιά τέ,τοια συμφωνία, θά ύττηρχε μιό: τέ¬ τοια αντιδράση οτό Κογκρέσο; Μ.Χ. Όλα τα ραντάρ καί τα άλλα μηχανήματα πού εμείς από μακρυά βλέπομε στίς βουνοκορ- φές τής Κρήτης, καί τα ηλεχτρο νικά μηχανήματα τής Βάσης Γουρνύν, στό Ηροκλίΐο, τι σκο πό ιξυπηρίτούν; ΚΟΖΛΩΦ: Αύτά, έ-ειοή 6λέ- μόνον κατ' ευθείαν, δχι καμπύλα, τα άνεβάζουν γι' αύ¬ τό δσο ττιό ψηλά μποροΰν, στΐς κορφές. Άλλά έπειδή, δπως εΤ- ναι γνωστό, ή Γή είναι σφαιρι- κή, ττάλι ά/πό Ενα σηιμεϊο καί ττέρα (δυό εκατοντάδας ττερί- ττου χιλιό,μετρα) δέν μποροθν νά βλέττουν. Γι' αύτό ύπάρχουν οί δορυφόροι, πού έχουν μέγα λύτερη άχτίνα δράσεώς καί £- τσι άπτό δθιρυφόρο σέ δορυφόρο μεταδίδονται τα στοιχεΐα πού ττεριλαμβάνουν καί αύτά τελικά τα δέχονται τα ραντάρ τής Κρή της. Μόνα τους δηλαδιή, δέν ί- χονν μεγάλη ση·μοχτία, άν δέν συνδυαστοϋν μέ δορυφόρους, Άλλά αύτό ίσχύει καί ό—ό τή δική μας την πλευρά. "Εχο¬ με κι εμείς τούς δικούς μας «σπούτνικ» τα δικά μας ραν¬ τάρ, τα δικά (μας μέσα ττού μέ αύτά παρακολουθοΰιμε τί γίνε- ται οτό οτρατότπεδο τού έχ θροθ. Άφοΰ έξάλλου δεν έχομε Βάσεις εμείς ττ.ρ£~ει νά έχομε δορυφόρους. "Οσον άφορά άττό τεχνικής απόψεως δλα αύτά τα ψιέ-α καί ό λοιττός έξοπλισμός μας, δέν ύστερεΐ σέ τίττοτα τής 'Αμερικής, δρίσκονται μττοροϋ- με νά πούμε οτό ΐ&ο έ-ίπεδο, μόνο που εμείς χυ
  ρό;
  ΚΟΖΛΩΦ: "Ακριβώς, γι· οώ
  τό κάνουν την ττολεμική ούτή ρε
  κλάιμα. Στήν -ραγματικότητα
  διμως έμβϊς οί Σοβιετικοί
  ιείναΊ ότι ο Υπομοίρσρχος κ. Πό
  ιπαοά*ης μεττατέβηκε πρά εξοη>
  μερου στή Χίο, αντιιιοπ·οοτα-
  βείς αιπό τόν ανθυποσπιοτή κ.
  Γενττεκάικΐή, πού ήιρβε στό Σπήλί
  σιπό την Πτολεμαι'ί'δια.
  Η ΓΜΏΜΗ ΜΑΣ
  Δέν μάς ·ενοια<ρφει τό οκέ- λος τής υηοθβσεωις πού ανχκρέ- ρεται στήν οποιαδήποτε προέχ ταση' τής «νυναικοδουλιειάις», πού ήταν «η αικτίο τού εοεισο- άίου. Μ·άς ενδιοφφει όμως τό γ« γονός ότι ένας άνθρωιπος, ο Πό πάς ΚβπανάΊΚιης, ξυλοφορτώθη- κε άγιρια από ένσι Αοτιΐ'νομικό, τόν Διοι«ηπ"ή τού Τμήματος ΣπηλίΙου ΥπομοϊΙριαρχο Γιάννη Παπαδάικ.η, ιοα-ί μάλιστθ' μιέσο στό Ακττυνομΐ'κά Κατάοτημια', ά που ο πολίτης πηναιίνΐει συνήθυς γιά προοταισίο! Φυσικά βέν δικαιολογούμί /τόν Παπά γιά ό,τι έκαινε, όν ίκο νέ, βεβαία1, γιοτί κυρΐως είνοΐ' Ιΐ-ΡΜμ^νΌς, δηλαδή άνθρωπος μέ επη,υξΐτμΕνες 'ευθύνειζ, Αλλά ικυρίιως δέν δικαιολογούιμε τόν Υπομοίραρχο τής Χωροφυλο ιιοής, ο οποίος, έστω καί γιά λά- γους ιπροσωπκκής ευθιξιας, δέν ειχε κονένα· δικαίωιμα νό ξυλο- φορτώνει μϋσο οτό ΑιοτΓυνομι- κό ιΚατάοτημα. νά τροβά υπηρ« σιαικό περίιοτροφο <καΑ νά λύνεί τίς οίκογίνειαικές τού διαφορϊς μέσο σ' αυτό, πού οπωισδήποτε δέν είναι στπιίτι τού. Επ' αυτού νομίζομε ότι θά πρέπει νά επιληφθή τό Υπουρ- γείο Δημοσίας Τάξεως «οί νά γί νέ ι κ οί μιιά υττεύβυνη ανοκοίνυ ση από την αρμοδία, οπηρίσίσ τού. Διότι άν ήττον οποιοοοή- ποτε πολίτης πρωτονυνιοττΓΚ τέτοιου σοβα·ρού επεισοδίον καί μΐικρότερου φνσιΐκά, η Χωρο φυλα'κιή, ώς, έχκι χρέος, θά έ- βγαιζε σχετιήικ,ή αναχοίνωση ν» ά τον ΤΙύπο. Τώρα γιατί δέν τό έκανε; Ρωτούμε «.αί περΊμένο- με απαντήση/ γκκτΐ δέν θιέλομε νά ιποοτέψωιμε ότι η υπόθίιοη. οήγιε νά «θαφτεί» επίΐδή επρό¬ κειτο γιά Αξιωματπκό Χωρι)«ήις κοί γιά Ιερωμένο. Όλοι τύροι πρεττεί νά αντ^ μετωπιζιάμαοτε όμοια, Χωρο- φύλακες καί Παπάοες, Ανώτερο» ■αζιωιμστικοί και Δεσποτόδϊς, ό>
  ταν μπλεκάμαοτε σέ ποράνο-
  μους καιϊ αντικοινωνικούς μηελά
  δες.
  Μ.Χ.
  ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
  ΜΕΙΜΑΡΑΚΗ
  Επειδή οί «Μινωικές Γοου-
  μές», δεν μάς έδωσαν απαντή¬
  ση τού αποσταλέντος σέ μάς ττ
  λευταίου τηλεγραφήματος τού
  κ. Αλ. Με'ιμαράκτι, ανοβάλλο-
  με τή δημοσίιυσή τού γιά σή-
  μερα. θά περιμένομι κι αυτή
  τή βδομάδα τίς «Μινωκές
  Γραμμές», διαφορετικά θά τό
  δημοσιεύσωμί, έστω κοί χωρΐς
  την δική τους απαντήση, στό
  ιπόμενο φϋλλο μας.
  ΗΡΘΑΝ ΧΘΕΣ
  ΕΚΑΤΟ ΓΕΩΛΟΓΟΙ
  Μέσω Χανίων &ρτασαν
  χθές στό Ήρώκλειο 100 Γε
  ωιλόγοι, άπό δλον τόν κό-
  0ιο, μέλη τοΰ Συνεδρίου
  πού έΎινε πρόσφατα οτήν
  Άθήνα.
  Οί παραπάνω έ^στήμο-
  νες μέ τούς συνοδούς τους
  θά περιοδεύσουν χαΐ την
  ύπόλοΐπη Κρήτη, θά παρα
  μείνουν δέ έδώ μέχρι καί
  την Πέ