91028

Αριθμός τεύχους

239

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρ&ς σ* αυτόν, κου -ρΐν μ< χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό στόμα, προλάΐη νά πβϊ Εστω καί μιά συλλαβή δική τού. ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ * I Ι Ι ι ΕΖβ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ -αεοθονΐήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ι ι ι ι ι ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΊΏΒΡΙΟΥ 1979 ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μοφογιώργη 5 - Τηλ. 280291 Χρόνος 5ος — Άρ. Φύλ. 239-Δρχ. 10 Ένώ αναχωρεί σήμερα στή Μόσχα-γιά πρώτη φορά - Έλληνας Πρωδυπουργός ΙΜΙΣ Β/ΙΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΤΟ ΤΑΞΙΝ ΚΑΡΑΜΑΝΑΗ ΠΗ ΡΟΣΙΑ Ο _>
  Αποκλειστική συνέντευξη
  στόν Μάνο Χαρή, τού Ρώσου ΎπεύΘυνου ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΑΝΑΝΙΕΦ
  ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ Λ //,
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΟΝΟ
  ΔΗΜΟΣΙΈΥΟΜΕ σήμερα μΐά ένδΐαφέρουσα ουνέν-
  τευξη, ενός αλλου Σοβιετικοΰ ύπευθύνου ανθρώπου,
  τού 'Υποδιευθυντη Τμήματος Δυτικης Εύρώπης χοΰ
  Πρακτορείου «Νόβοστι» κ· Βλαντιμίρ 'Ανάνιεφ, ή ό-
  ποία ίχει άπόλυτη έτπκαιρότητα λόγω τοΰ δτι £να με-
  γαλο καί σημαντΐκό μέρος της, άναφέρεται στό τα-
  ξίδι τοΰ "Ελληνα Πρωθυπουργοΰ κ. Καραμανλή, ό
  οποίος αναχωρεί σήμερα γιά τή Μόσχα·
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ δοθηκε σής 8 τοϋ π£ρασμένου> Αύ
  γούστου πρός τόν διευθυντή τής «Αληθείας» Μάνο
  Χαρή, ό οποίος βρέθηκε τ'ς πρώτες μέρες τοΰ μηνα
  αΰτοΰ στή Σοβιετΐκή πιρωτεύουσα, μαγνητοφωνήθίηκε»
  στενογραφήθηκε καί μεταφράστηκε άπό τόν "Ελλΐ>
  να κ· Κ. Σαραφείδη, λογοτέχνη καί δημοσιογράφο, ύ-
  πευθυνο τοΰ Έλληνικοΰ Τμήματος, τοΰ Σοβιετικοΰ
  Πρακτορείου Εϊδήσεων.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ευθύς άμέοΐας, πώς βλέπουν οί Σοβιετι-
  κοΐ τό ταξΐδι Καραμανλή στή Ρωσία, γιά τό όποϊο —
  ώς γνωστόν — τόσες Άμερικανικές άντιδράσεις έκ-
  δηλωθήκανε καί μαζΐ άκοΰστε τίς απόψεις ενός οημε-
  ρινοΰ Σοβιετικοΰ ύπευθύνου γιά τούς Στάλιν καί
  Χρουτσώψ.
  Ό κ. Βλαντιμίρ 'Ανάνιεφ σέ μΐά θερμή φιλική χειρα-
  φία μέ τόν διευθυντή τής «Αληθείας», μετά τή ουνέν-
  τευξη. Δίπλο, ό μεταφραστής κ. Κώστας Σαραφείδης·
  Στό Δικαστήριο Ηρακλείου
  ((Κώστας καί ΤασούΑα>ι
  {ανασυυαυτηθΑκαυε
  μετά ευα τέταρτο αΐώυος
  «Ποίος τ ο περιμένη (όπως
  λ&ει κοι ενα τραιγούισΊ) ποΐ'ός τό
  φανταστηκε» οχιι «τετοια αγά-
  πα να σβυσει», αλλά ο ενός τόν
  άλλον να ξανασυναντήσεΐ'...
  Προχειτται για τόν «ΚώΌτο
  «<μ την Ταοούλα», τό θρυλιικό ζευγαρΊι, πού με την περίκρηιμη «απαγωγή» έγιν£ θρύιλλος, έγινε ανύγνωσμα σέ φυλλαδκι, έγινε γιά αρκετόν καιρό, πρώτο θόμα των Ελληνικήν «αί ξένων εφη¬ μερίδων, π.ροτάθηικε νά' γϊνει κινηιμστογραφιική ταινϊα, καί τέ λος, ε,γινε αφορμη, λόγω καί τού κλιμαΐτος τής εποχάς ειιαϊ- ν^Κ, νοι χωριστει η τοτε δυναμιν κή Αντί—αση Κρήτης σέ δυό μ·ερΐ£ς, τή μερώ Πετραικογιώρ- ΥΠ (τού οποιοιι ηιταν κόρη η Τασούλα) καί τή μεριά Κεφαλο- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Ο απαγωγέαί τής Τασούλος Κώστας Κεφαλαγιόννηί, στά ί- δρανα τού Δικάστιτρίου, όπου κατέθεσε σάν μάρτυρας κατη¬ γορίαν «αί σάν παράγοντος τής Κρητική* Αντίστασηί. Στό απϊ- ναντι ακριβώς έδρανο καθόταν η Τασούλο: μ μ ανάμνηση ε¬ νός τϊταρτου αιώνος. Μ.Χ. Εμείς οτήν Ελλάοα, τουλάχιστον οπωσδήποτε εγώ, πιοτεύομε ότι ο Καραμανλής εί να» εκπρόσωπος τού Δυτικού συστήματος. Εξ άλλου ο ίδιος κάβε μερά τό δηλώ νέ ι μέ τό γνωστόν «Ανήκομεν εις την Δύ¬ σιν». Γνωρίζομε ακόμη ότι οί Αμερικάνοι, δέν επιθυμοϋν νά γϊνει τό ταξίδι τού Καραμανλή στή Σοβιετική 'Ενωση, πού έ- χει προγραμματκΓκί τόν ιτροσε χή θκτώβριο καί μέ οποιονδή- ποτε τρόπο θέλουν νά τό εμπο δίσουν. Άν όμως τελιιαι γίνει τό ταξίδι αυτο, τί ρπορεϊ νά προσφίρει στοϋς Έλλιγνες εοαϊ τί στούς Ρώσους; ΑΝΑΝΙΕΦ: Τό ότι ή Όνλάδα άνήκει στήν Δύση, αύτό οέν έ- μττοδιίζει τη Σο6ιετική "Ενωση νά έχει μαζι της σχέσεις καί έ- τταφές, σέ έττίττιεδο ΠροΑ—ουρ- γών. Καϊ ή Γορμανΐα άνήκει στό Δυτικό μττλόκ, άλλά αύτό δέν μάς έμποδίζει νά Ιχομε σχέ¬ σεις. Γενικά, ή ττολιτικτι τής Σοβιε τικής "Ενωσηις κατευθυνεται στό νά έχει σχέσεις καλής γει- τονίας μέ δλες τις χώρες, ανε- ξάρτητα πολιτικοθ συστήιμοττος. Τό ταξίδι τοθ Καρσμοτνλη στή Σοδιετική Ένωση όπ&χτδή-οτε θά βοηθήσει νά βελτιοοθοΰν ά- κόμτι ττερισσότερο οί σχέσεις αύτές. Πιστεύομε δτι τό ταξίδι τού "ΕαλληΜα Πρωθί—ουργοθ θά- χει άντανάκλσση στις έμιτορι- κές σχέσεις μας, οί οποίες θά βελτιωθοθν, καθώς καί στ 1ς πο- λιτιστικές σχέσεις. Κι δταν αύ¬ τές οί σχέσεις πη,γαίυουν κα- λά, τάτε ΰττάρχουν πιθανότητες να δημιοοργηθεΐ κι Ινα καλύτε- ρο πολιτικό κλ'ίΐμα μεταξύ των δθο χωρών. Μ.Χ. Τώρα νά σώς ρωτήσω κάτι άλλο: Πρίν 15 χρόνια πού είχα έρθει ξανά στή Ρωσϊα δέν υττήρχε πίσω στό Μαυσωλείο όπου οί τάφοι καί οί προτομές των επιφανών Ρώσων, η προτο μή τού Στάλιν, ενώ τώρα, χθίς, είδο ότι υπάρχα. Αυτό σημαί- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4 Αγοράατηκε άπό τό Λονδΐνο κι έκτελωνΐστηκε στ όνομά τού Ο ΜΗΠΟΤΑΚΗΣ ΒΚΑΒ1ΣΤΑ ΠΑ ΧΑΝΙΑ ΤΟ ΠΗ ΣΥΤΧΡΟΝΟ ΠΕΣΤΗΠΟ ΣΤΉΝ ΚΡΗΤΗ Στοχεύει νά έκδόσει Παγκρήτια Εφημερίδα λόγω... λιτότητας Τό πρώΐο σύγχρονο αύτόματο «ντοϋμττλες>
  πιεοτήριο στήν Κρήτη, βφταθε τις τελευταϊες μέ
  ρες στά Χανιά καί άπιό ςίήμερα. Δευα:έρα άρχίζει
  ή έγκατάστασή τού, άτχό όμάδα είδικών τεχνικών
  ξένης ύπηκοότητας.
  Πρόκειται γιά δνα ώρ,αιότατο τυπογραφικό
  μηχάνημα πού έχει τή δυνατότητα νά παίρ
  νει διπλό ρόλο χαρ,τί (δπως τα -(ΐε-
  στήρια των άβηναϊκών εφημερίδων, μόνο
  πού αύτά είναι μεγαλύτερα) νά τυπώνει συγ¬
  χρόνως 8 σελίδες καί πολλαπλάθιό τους καθώς
  κα' βσέλιδο μέ δυνατότητα αύτόματης κολλήσε
  ως τοϋ μεσοφύλλου. Μπαίνει δηιλαδή άτιό τή μιά
  ρολό τό χαρτΐ καί άπό την αλλη βγαίνουν τυ-
  ττωμένες καιδιπλωμένες/ μετρημένες κατά 50
  δέσμες οί έφημερίδες.
  Τό πΐεστήρΐο αύτό, πού ε^οει τή δυνατότητα
  καί ούγχρονης έκτύπωσης σέ χρώμα, άγοράστηκε
  άπό την Αγγλία έκτελωνίστηκε στόν Πειραια
  καί εφταοε στά Χανιά έπ' ονόματι Κωνοταντίνου
  Μητσοτάκη, πού, φυσικά δέν είναι αλλος άπό
  τόν ύπουργό Συντονιομοΰ τής Κυβέρνησις Κα¬
  ραμανλή·
  Σύμφωνα μέ φιημες πού κυκλοφόρΐιοϊιν
  οχετικά μέ τό τέλειο αύτό μηχάνημα, ό κ. Μη¬
  τσοτάκης οτοχευει στήν έκδοση Παγκρήτιας κα-
  θημερινής εφημερίδας έκτός τοΰ ήδη γνωστοΰ
  έντύπου του> «Κηρυξ», μέ διευθυντή τόν γαμπρό
  τού, γνωο·τό δημοσιογράφο κ· Μπακογιάννη καΐ
  άρχισυντάχτη έιπίσης γνωστό κρητικής καταγω-
  γής δημο,σιογράφο.
  Ή ενεργεια αύτη ιοΰ κ. Μητσοτάκηί πήντα
  κατά τίς φιήμες, £χει άπώτερο σκοπό νά πρ,ολά-
  βει τίς έπερχόμενες έκλογές, διότι πΐστεύει δτι
  μέ μιά σύγχρονη εφημερίδα, θά έπηρεάσει τό κοι
  νό μας σέ παγκρήτια βάση, πράγμα πού φυσικά,
  τόν άπασχολεϊ ιδιαιτέρα.
  "Οοο γιά τα εξοδα δέν ξέρομε φυσικά είδι-
  κές λεπτομερείς, πάντως δέν πρέπει νά εϊναί
  καί τόσο μεγάλα (Ι) Υ*α 2ναν Μητσοτάκη πού δι
  αλαλεϊ καθημερινά την..- λιτότητα (γιά τούς
  αλλους φυσικά/ δχι γιά τόν εαυτόν τού).
  Καΐ μιά μακρή λεππομέρεΐα: τό ποσόν τοΰ
  πιεστηρίου, καθόλου εύκαταφρόνητθ/ πληρώ-
  θηκε τοίς μετρητοϊς!
  Εύχόμαστε τα «καλωοορίσματα» στόν κ· ύ-
  πουργό τής λιτότητας, καϊ άνυπομονοΰμε δν θά
  τόν δοϋμε νά.··κοκκινίζει σέ καμμιά φωτογραφία
  ιοΰ νέου έντύπου τού, μιά πού καί τό καινούργιο
  τού πιεατήριο &τι ^χει τή δυνατότητα, έκτός τοΰ
  ·. μαύρου νά έκτυ'πώνει καϊ ·.. κόκκινο χρ,«-
  μαΙ
  Μ.Χ.
  ■»«»♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 Τό δεύτερο μέρος τής Ερεύνας γιά τα Τσιμέντα καί μιά ανακοι¬ νώση τής Τσιμεντοριομη- χανίας Κρήτης Α. Ε. »♦»♦♦♦♦♦♦ ΠΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΩΣ είναι μασωνικίι γνωστό, πρό διετίας, δταν μετά τίς τα τοϋ Πρακοσύγγελου Μαρινάκη υό δί ΰ τίς Κρήτης, υπό' την προεδρία τοΰ τότε Αρχιεπίσκοπον; Εύγενίου, καταδίκασε γιά πρώτη φορά τή Μαοωνία, πηρε ουγχρόνως καί γπ· Εξουσιοδοτηθή τούς Μηιροπολιτες Λάρπης κ· »ε- .υοωνιας κ" Είρηναϊο, νά συντάξουν μέ τή ^νεργασία δυό. κα- -.„.,_, ~ϋ Πανεπιστημίου μιά έμπεριστατωμένη Έγκυκλιο ή οποια θα άποτελοθσε τό έπίσημο κείμενο της καταδίκης τοΰ Τεκτονχσμου άπό την Κρητική Ίεραρχία· , , _ , λΛ~ ΓΝίϊΡΙΖΟΥΜΕ δτι οί δυό Μη,τροπολίτες, μετα διμηνο άπό της έντολης, ουντάξανε όντως τό κείμενο της_ Έγκυκλίου τό όποϊο θρίσκεταΐ άπό τότε ών Ίεραρχων της Κρήτης· διάοτηιμα, μεοολάβησαν δυό σοβαρά γεγονότα: # «*«, «,„„ τόν κρατούσαν, οί Μασώνο.- στό θέμα τοϋ «νού, πού ώρισμένοι τό παρεξηγησαν καΐ τό θεώρησαν σά «συμφωνο μη έπιθέσεως». ■ ΤΟΡΑ ™λ ,,ηήνη,,ρ άπό στίυερα. στόν μηινα 'Οκτωβρΐο, ξέρομε δτι συμ- ' :ό ΧΡΕΟΣ των Ίεραρ- χών υαο νΤά^"παράπάνα> σοβαρή περίπτωση.
  ΒΕΒΑΙΑ^ ννωρίζϊμε δτι τόσο την άομοδώτητα γιά τή σύγκληοη, δσο καί
  Χ καταρταΓό τήϊ ήμερηοΐας διάταξης, την £χει ό Πρόεδρος της Συνό-
  οου, δηλ όΤτιμόθεος καί ϊσως ό ϊδ1Ος νά μην άναλάβει, γιά όποιονδήϊπο-
  τε λόγο, πρωτο6ουλίες καί εύθΰνες·
  ΤΟΝΙΖΟΜΕ δμως «τι σέ τέτοια περίπιωση, ή εύθύνη μεταφέρεται στους
  ώμους των ύπολοίπων Ίεραρχών μας πρός τούς οποιους καί άπ^θυνόμα-
  τουσ εύθέως- Τί θά γίνει, έπιτέλους "Αγιοι Ιεράρχες, μέ
  την 'ΗθΙκή' υποχρεωθή καί "τή δέσμευση πού έ'χετε άναλάβει, γιά την κα-
  ταδίκη τής Μασωνίας;
  ΜΗΠίΙΣ τυχόν μετανοιώσατε; "Άν δχι - πού τό τπστευομε γιά τους πε-
  ^τερου^'- τολμήοατε' Ό Όκτώβρης πού χ,παίνει σήμερα, σας δινει τό
  όίκαίωμα! άοε! τοθ Καταοτατ^ού Χάρτη νά ουνεδρώοετε καί νά προχω-
  ρήσετε Χριστιανικά καί θαρραλέα.
  7 μήνες καί στούς τρείς προχθές
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Την προσέχη Πέμπτη οί 2 τελευταϊες
  ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ»
  Συνεχίστηικαν καί την» ττερα
  σμένη, βδομάδα οί δΓκες των
  «'Αττομνημονευμάτοϊν» Μτταντου
  6ά, στό Τριμβλες Πληιμμελειο-
  δικεΐο Ηρακλείου.
  Συγκεκριιμένσ; την πειρασμέ-
  ντ Δευτέρα έκδικάστηκαν οί
  μηνύσεις τό>ν άττογόνων, Πε-
  τρακογιώργη. Παπά —Γιάννη
  Σκουλα καΐ Δραμιτινοΰ.
  Έξ αυτών ή δίκιη, Πετρακο-
  γιώργηι έκδικάστηκε μόνη, στίς
  δέ άλλες δι» ιεγινε συνεκδίκαση.
  ΟΙ δίκες παρουσίοκταν μέγα
  λο ενδιαφέρον γιά τό Ήρακλει-
  ώτικο Κοινό και ή αϊθουσα τού
  Δικαστηρίοι; ήταν κατάμεστη.
  κόσμον.
  Τα κΐΛριώτερα χαρακτηριστι
  κά της δίκης Πετρακογιώργη
  ήσαν τα εξής:
  1ϊ Ό μάρτυρας υτΓερασττίσεως
  κ. ©εοχάρης Σαριδάκης δήλω-
  σε έτοΰτο: «ΆγθΓΤΓ», εκτιμώ
  καί θαυμάζω τόν Καπετάν Μπταν
  του6ά τής Γερμανικής κατο-
  χής». Σέ ερωτήση των συινηγό-
  ρων Πολιτικής Άγωγής δν
  τούτο σνμβαίνει γιά τόν μετά
  την κατοχή Μπαντουβά, έττανέ
  λαβε την ιδία δηΛωση.
  ■^· Σέ Ενα άλλο στιγμιότι—ο ό
  Μ—αντουβάς ατττοκάλεσε συλλήβ
  δην τους άγωνιστές της Κατο-
  χής «Νταήδες».
  ·£ Μεταξύ των μαρτύρων κατη
  γορίας ήταν καί ή κόρηι τού
  Πετρακογιώργη, Τασούλα.
  Μιά μικρή τταρένβεση γιά
  χαρή των άναγινωστών, πού Τ-
  σως δέν θυμοΰνται:
  Ή Τασούλα Πετρακογιώρ¬
  γη εΐχε ά—αχθεΐ στίς άρχές
  της δεκαετίσς τού '50 άιπό τόν
  Κώστοτ Κεφαλογιάννη καί απτει
  λήβηκε τότε, αίματοκύλισμα
  τής Κΐρήτης, Ό Κώστας καί ή
  Τασούλα, χώρισαν μετά άττό
  μιά βραχύβια συιμβίωση καί τώ
  ρα εχουν δημιουργήσει χωρι-
  στές οϊκογένειες. Μέ την &ίκη
  δμως Πετρακογιώργη — Μπαν
  τουδά, συναντήθηκαν μετά ά-
  ■^ Συνέχεια στή σελίδα 4
  Ο Γιώργης Σαμαρείτης, πού
  δϊκασε 7 μήνες φυλακή τόν συν
  τεκνό τού Μπαντουβομανώλη
  καί — γιά πρώτη φορά στή σει-
  ρά των δικών — τούς Σανου-
  δάκη καί Χαλκιαδάκη, μέ την ι¬
  δία ποινη. Ένας ακόμη αγωνι-
  στής, πού δικαιώβηκε...
  ......
  Γνωοτά μέλη τής οικογενείας Πετρακογιώργη, πού σάν από-
  γονοϊ τού, κοταδικάσανΐ κι αύτοι τόν Μπαντουβομανώλη γιά
  προσβολή μνήμης τεθνεώτος.
  Μετά άπό Είσαγγελική Έφεση
  γίνει έκ νέοϋστό Έφετεΐο
  ή δίκη Μαρκάκη-Χατζόπουλου
  ΕΙΣΛΓΓΕΛΕΛΣ ΕΠΝΕ ΑΩΡΟΑΟΚΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΘ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ
  Ο Προ'Γοτάμενος τής Ει¬
  σαγγελίαν Ηροκλε'εου κ. Γ. Ζορ
  μπάς, αφού μελέτησε τή σχιτι
  «ή δικογραφϊα μέ τα πρακτικά
  τής γνωστής δίκης δωροδοκίας
  τού Γεωπόνου Μαρκάκη από
  Υποστηρίζοντας ότι διευκόλυνε έπιτυχούσα σέ διαγωνισμο
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
  ΜΗΝΥΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  Κάνουν ένσταση καί όναμιγνύουν τόν κ. Κεφαλογιάννη
  Πληροφορούιμαστε ότι τρί,ίς
  Ηραικλειώτες, πού πήραν μερος
  αί διαγωνισιμό γιά μκέκ θίση
  γραμματέα στήν κοιντοτητα τού
  Γαζι, κατοθετουν σήμερο το
  τιρωι μηνυτήρια ανοφορά οτόν
  αρμόδιο Εισαγγίλόα Πληρμ>ελει
  οδικών Ηρακλείου, ενώ παράλ
  ληλα υποβάλλουν καΐ ένοταοη
  κατά τού «.υρους τού παραπα-
  νω διογωνισμού, τον οποίο χο
  ρακτηρΐζουν νοθο καΐ διαβλη-
  τό.
  ι, οί τρείς αύ¬
  τοι Ηρακλειώτες, τα ονοιματα
  των οποίων βετομε στή διαθέ¬
  ση καβε ενδιαφερομενου, κα-
  ταγγελλουν ότι, κατό τή διάρ-
  ικεια τού — ίμαχου αυτού διαγω
  νισμού, ο οποίος έγινε στίς 23
  Σίιπτεμβρίου 1979 στό Νομα.ρχι
  ακ·ο ιοατάοτημα, ο τμηιματαρχης
  της Νομαρχίαν Ηρακλείου της
  εξεταστικής Επιΐτροπης πλησια-
  σε τουλόχιιστον τρεΐς^^^ρές
  τή διαγωνιζόμενη ϋαΤ μετέπίΐτα"
  επιτυχούσα Ευφροσύνη Ευαγ.
  ιΓιούκα καί τίς έκανε υποδειζεις
  στά μαθηματιικα, από τα οποία
  και κριθιηκΐ τελκκα η σειρα επι¬
  τυχίας των υποψήιφιων.
  Καταγγελιεται ακόμη ότι με¬
  τά τό πέρας τού διαγωνισμόν
  ,κΌί ύοτερα από αιφνιδιαστικό
  ιΑεγχο διαπιοττώθιηικε ότι π κ.
  Γκχχκα και ο σύζυγος της ηταν
  μέσα στό γραφΰίο τού παραπό
  *^-ΤχΤΜΙΟΒΒΤ^σττϊσϊλΐ» €
  τόν Εξαγωγέα Χατζοπουλο, κα
  τα την οποία πρόσφατα τό Τρι
  μελές Πλημμελειοδικεϊο τούς εί
  χε απαλλόξει λόγω ελαχίστων
  αμφιβολών, άσκησε έφεση κα¬
  τά τής σπόφασης. Έτσι τώρα
  η δίκη θά διεξσχθεϊ εκ νέου στό
  Εφετεΐο Κρήτης (Χανιά) από
  την αρχή καϊ εξ ολοκλήρου.
  Σϋμφωνα μέ πληροφορϊες
  μας στήν πρωτόδικη απόφαση
  αναγράφηται ότι ετελέσβη δω-
  ροδοκϊα (πλυντήριο πιάτων καί
  έξοδα εκτελωνισμού αυτοκινή-
  του Μαρκάκη), πλήν όμως δέν
  αποδείχτηκε, κατά τό Δικαστή¬
  ριο, η συγκεκριμένη αντοπόδο-
  ση υπηρεσίας τού Μαρκάκη
  πρός τόν Χατζοπουλο. Ο κ. Ει-
  σαγγελέας όμως έχει αντϊθετΓΐ
  γνώμη, ψ" αυτό καί παρόπεμφε
  την σοβαρή αυτή υπόθεση στό
  ανώτερο Δικαστήριο, δηλ. τό
  Εφετεϊο Χανίων.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΑΑΟ ΜΑΣ
  ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  ΤΉΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΠΣΗΣ
  Τό σοδαρό αύτό θέμα πού θά άπασχολήσει,
  όπωοδήποτε, τόν Καραμανλή στή Μόσχα, άνα-
  πτύσσεται άπό τόν 'Υπεύθυνο των Έλλήνων
  Κομμουνιοττών στή Σοβιετική Πρωτευουϋα
  ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΠΝΤΑ)
  σε άποκλειστΐκίι έπίκαιρη συνέντευξιν πρός τόν
  Μάνο δΧά
  ΣΈΛ1ΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΙΡΑ 1 ΟΚΤΠΒΡΙΟΥ 1979
  2ο
  Μ. Χ. Ένας απλός άνθρωπον
  μέ αυτά ποΰ μού είπατε μίχρι
  τώρα, μπορεί νά κάνει την εξής
  ερωτήση, μιά πού καλυφθήκανε ϊν
  σέ τόσο ρεκόρ οιμετοχές: ΤΊ ή-
  τανε «κείνο στό οποιο πιστϊψα-
  νε οί άνβρωποι που δωσανε τα
  χρήματά τους καί κυρϊως αύτοι
  ποϋ είναι μικρομέτοχοι, των
  50 καί των 100 χιλιάδων δραχ-
  μών, είτε υπόλληλοι ιδιωτικοί
  ή δημόσιοι, ώστε σέ μιά εταιρεί ττολϋ καλά κέρδη, διότι ό μέτο-
  α τό πρώτον ιδρυομένη καί χω-:
  ρίς ακόμα νά έχει καμμιά δρα-
  στηιριότητα, νά μαζεψει τα λ«-
  φτά τους μέ τόση εμπιοτοσύ-
  νη; Βασιστήκανε δηλαδή στά
  άτομα τα δικά σας ή υπάρχει
  καί καμμιά δικλεϊδα ασφαλείας! δάζει κα! άνδροθται καΐ άξι-
  τών χρηματων τους; Ι] ο-οιείται κι έχε. καΐ τα μ«ρί-
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Π.στεύω βπ βα']
  «V™
  Ν. β*^ « ίη
  σίστηκαν σέ 3 σοβαρά γεγονόΐ * ΑΝΕΚ *«™ στ« Χονιά *
  τα. Πρώτα — πρώτα στό δτι^
  είναι γνωστο στό Λαά, δτι οί
  Τσΐ'μεντοβιαμηχανιίες είναι πά
  ραγωγικότατες έπενδυσεις καΐ
  άττοφέρουν πάρα πολλά κέρδη
  και ήταν καΐ μιά άνάγκη στάν
  τόπο μας ν' αποκτήση Τσιμέν-
  Μεγάλη Επίκαιρη Έρευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  ίΪΣρισσότερο φώς στά ΤσΙμΊΕνταΚρήτηζ
  Σήμερα άπαντα στά έρωτήματά μας ό κ. ΜΑΝ. ΛΟΠΑΔΗΣ
  ή 100 μετοχές καί άττοκομίζουν
  χος μ ι άς καλής 'Εταιρείιας, ύ-
  γειοΰς Έτσιρείας, εχει δυό λο
  γιών κέρδη. "Εχει την αυξήση,
  των μετοχών τής Έταιρείος δ-
  ταν είναι άναγενομένη, δπως τό
  παιδί που ιμεγαλώνει καί σπου
  το.
  Δηλαδή ήταν καί μιά αύθόρ-
  μηιτη προσφορά τού κόσμου,
  μιά άθρόα κσί αί#άρμηττι προ¬
  σφορά, στήιν όποία δμως επαι-
  .ξε ρόλο καΐ ό πληθωρισμός, 6
  οποίος συνόχεια σύξάνετσι καί
  ό καθένας θέλει νά επενδύσει
  κάπως τα χρήματά τού. Άντ!
  γιά νά τα 6άλει σέ μ,ήπαραγωγι
  κά έίργα δπτως είναι ή οΐκοδαμή
  •πάει νά τα κάνει μετοχές μιάς
  καλής έταιρείας. Προπαντός δ-
  ταν γεννιέται καΐ είναι οί λεγό
  μενες Ιδρυτικές μετοχές, οί
  οποίες πα'ιζουνε ττάρα πολύ,
  σττουδαϊο ρόλο, διότι μελλοντι-
  κώς οί μέτοχοι οί παλιηοΐ πρκ>τι-
  μοϋνται στήν εκδοση νέων με-
  τοχών.
  Στό έξωτερικό μιάλιστα αύ
  τή τή στιγ(μή ύπάρχουν ττάρα
  ΤΓθλλοι άνθρωποι στ' άνατττυγμέ
  να κοάτη πού άποζοΰν πλουσι-
  οττάροχα Βχι άττο την δουλει<4 τςχος, πού είναι γιά νά ττερνά ή ώρα τους, άλλά άττό την συμμε τοχή τους σέ δυό τρείς μεγά- λες 'Εταιρεϊες, πού εχουν 50 ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 28&-021 "Ολα προσεγμένα — *Ολα «ρρέακα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΕΠΙΠΩΑ ΚΟΥΖΙΗΟΣ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6 σψέρουν, οΰτε άγράμ- μστοι πού δέν θά μποροΰν νά άποδώσουν, οϋτε καί πολύ ίπι κίνδυνοι σέ μεγάλο ϋψος κεφα- λαίου. Είναι μέτριοι. Μιάς μέ- σης στάθμη/ς άνθρωττοι, έπιστή ΐονες, κυρίως μηχανικοΐ, χημι- κοί μηχανικοί, Τεχνικοί, £μπο- ροι, άνβρωποι τοΰ κόσμου, τοΰ Λαού, πού εχουν κάπως έπιτύ- χει στήν ζωή τους. Όλοι τους εχουν ηθική ϋποδομή άκεραία, εΤναι άνθρωποι συνεργάσιμοι ).ΟΟΟ φορολόγητα! Δεύτερο πού ξε ράλο είναι δτι οί μετοχές πού θά ήγοράζοντο όπτό την Έται¬ ρεία κοί^ την άνοκοίνωσή μας, είναι άφορολόγητες. Μεταβιβά- ζονται, τις πουλάς, τίς άγορά ζεις χωρΐς νά πληρώνεις Έφο- ,ρία μέ μιά δτίλωση στήν 'Εται ρεία καΐ είναι καΐ έξασφαλισμέ νες αν χασεις τό χαρτάκι πού πιλήρτοσες τίς μετοχές σου κι αν τις χασεις δλες, τίς πετάξεις *1 καοΰνε, διότι αύτές είναι γραμ μένες έμάς στά χαρτιά μας. Δέν μπορεΐ νά μάς φέρει Ενας μετοχές και νά πεΐ είναι δικές μου, γιατΐ είναι γραμμένες δτι είναι τοΰ αλλου. ΕΤναι έπώνυ- μες. Καί είναι άφορολόγη.τες ά¬ πό κάθε πλευράς κι έτσι είναι μιά μεγάλη άσφάλεια γιά 2- να κάτοχο μετοχών. Ό τρίτος δασικός λόγος εΤ- ναι τα άτομα τα όποΐα ενεφα¬ νίσθησαν καΐ πού άποτέλεσαν την Έταιρεία καΐ τα όποΐα ό κάσμος περίπου ήξερε. Δηλαδή ηξερε άνθρώπους σοβαρούς, σω στούς καί οί όποΐοι μάλιστα εΐ- νσι άττ' δλα τα λαϊκά στρωμα- τα καί είναι ο&τε πολύ πλού- σιοι, οθτε φτωχοί άνθρωποι πού νά μην ιμποροΰν νά άπρο Νέα διεύθυνση: ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚαΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χΐιμερινού Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 224.625 - 235.493 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ »♦»♦♦»»♦»♦ ♦♦♦♦♦♦»φφ ένετΓΐστέιφτηκε. Σοΰ λέει αύτοι οί άνθρωποι, τα 31 Ιδρυτι κά μέλη (21 ΔΣ καΐ 10 άνα- πληρωματικοί) είναι σοβαροΐ άν θρωποι, άφοΰ αύτοι στή ζωή τους εχουν έ—ιφέρει κάποιο έρ γο, έχουν έκτελεσει κάποιο έρ γο, άναμφ·ισβήτη(τα κι αύτό τό έργο θά τα πάνε μπροστά. Αύ τα λοιπόν έπταιξαν σπουδαΐο ρό λο. Μ. Χ. Εοϋς τώρα οί 31 πού πήρατε στούς ώμους σας αυτό τό βαρυ όντως έργο, έχ«τε ανα λογιστεί καί τίς ευθύνες πού εί ναι παρόλλινλίί μέ τή δόξα πού θά σά< αφήσιι η Ετοιριία οταν πττνχε»; ΛΟΓΙΑΔΗιΣ: Κύριε Χαρή. δέν είναι θέμα δόξας. ΕΤναι θέμα νά πετύχομε νά δώσο,με στήν Κρήτη τα Κιρητικά Τσιμέντα της, διότι ή Κύττιρος αυτή -ή στιγμή, ή άδίελφτι Κύπρος, 6χει δυό τσιμίντάδικα τώρα καΐ 20 χρόνια. Άπό την Κρήτη παίρ νουνε δλα τα τσιμεντάδικα της Ελλάδος γύψο καΐ πάνε καΐ τόν άλιέθουν κα! μάς την κάνουν τσιμέντο καΐ μάς την φέρνουν κάτω σάν άλεύρι, στήν τιμή μά λιστα τοΰ άλευριοΰ. Δέν είναι θέμα δόξας. ΕΤναι δέβαια θέ¬ μα, κυρίιως εύθυινων κα) τίς ο¬ ποίες Εχομε άναλογισθεΐ. Γιά νά κατοχνρώσουμε τούς μετό χους μας, δλα τα λεφτά των 500 έκατομ, αυθημερόν έτοπο θετήθησαν στίς Τράπεζες υέ δεσμευμένη καταθέση 6 μηνών πρός 15,5ο)ο τόκο, ώστε είς τήιν χειροτέρα τόον περιπτώσεων, πού θά γίνει μιά επανάσταση, πού θά χαλάσει ό κόσμος, (δ¬ πως εΤν' ή ζωή είναι κι ό θάνα- τος, ναί ή δχι;) καΐ δέν γίνει τΐποτε, ονγκαλοΰμε μιά Γενική Συνέλευση καΐ λέμε: Κύριοι γι- αύτό τό σπουδαΐο γεγονός δέν μπορεΐ νά γίνει πρδιμμα. Πη- γαίνετε νά ττάρετε τα λεφτά σας μέ 15,5ο) ο τόκο. Δηλαδή είτε στό δναμά τού τάχει ένας ιμέτοχος, είτε στήν 'Εταιρεία τάχει, —άλι δικά τού είναι δέν τούς αγγίζει άνθροϊττος. Αύτό τό έχομε δηλώσει. Παίρνει τόν ίδιο τόκο πού θαπταιρνε αν ίί- τανε καΐ στ* δνομά τού. Μ. Χ. Εάν όμως (ττράγμα πού τό παίρνομε τώρα σάν υποθε- τικό), φτάσομε σέ τέτοβ ττίρϊ- πτωση, υπύρχει πιθανότης εκεί νη την ώρα πού θά τού αποδύ σετε τό λογαριασμό νά τχήτι στούς μετόχους ότι στό τρίμη- νο αυτό ή στό εξάμηνο ίδη- μκ>υργήσαμΐ έξοδα τόσα, ώ-
  στΐ, αττό τα έξοδα αυτά, νά χά
  σιι, αττό τό κεφάλαιο πού έβαλε
  ο κάθε μέτοχος;
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Όχι. Έττ' ου¬
  δέν! λόγω, διότι: Πρώτα ττρώ
  τα, τα έλάχιστα έξοδα ττού έχο¬
  με δηιμιουργήσει είναι τόσο έ¬
  λάχιστα καΐ είναι μη|Βαιμινώ. Δή
  λάβη άντ! νά ττάρει 15,5ο)ο,
  θα χάσει 0,5ο) ο τόκο, ττοθναι
  τα έλάχιστα £ξοδα 1,5 έκατ.
  διότι έχομε αυτή τή στιγ,μή 125
  έκ. τα όττοΐα σέ 6 μήνες έχουν
  10 έκ. τόκο, δηλαδη έμδς τα ί-
  ξοδά μας αυτή τή στιγμή είναι
  1,5 έκ. δλσ— δλα, διότι προ-
  σφερομε τούς εαυτούς μας δ-
  λοι δωρεάν. Έγώ τρέχω τώρα
  8 ιμήνες και γυρεύομε θέσεις
  κα! γυρεύομε καΐ κάναμε άνα-
  λύσεις και κάνομε —κάνομε δ¬
  λα δωρεάν. Εάν φυσικά αύτές
  οί προσττάθειες, γινότανε ά~ό
  Ιδιώτες θά εΐχανε φύγει 10 ί-
  ως 20 έκατομ. ήδη, 'Ενω έμάς
  δέν μάς 6χει φύγει τΐ-οτε.
  Μ. Χ. Άν στό μυολό ενός πό
  ντ)ρού ανβρύπου πάει η εξής *■
  δέα: ότι δηλαδή εντάξει οί 31,
  καλο! καί αξιοί, αλλά μπορεΐ νά
  βρεθεί ένας απ' αυτούς καί νά
  δινμκ>υργΓ>σιι κάτι πονιγρό, τό-
  τϊ σ' αυτήν την περΐπτωση ο
  μιγαλύτερος διασφαλιοτής των
  χρηματων τού Λαού είναι ότι
  ισεΐς τάχετε δεσμεύσει όντως
  στίς Τράπεζΐς;
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Να!, δλα μέ 6-
  μόλογα.
  Μ. Χ. 'Αρα καί ευθύνη των
  Τραπεζών μπαίνει στή μέση καί
  καλΰπτει τέτοιο περίπτωοη;
  ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Βέ&αια. Δέν
  ιμπορεΐ νά τα σηκώσει κανείς,
  οδτε κι δμεϊς, διότι έχομε ττα-
  ρει την ά~οφαση> αύτή^
  ♦♦♦♦< ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ Έπιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑ2ΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου -^Μοιρών Τηλ. 280-689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-758 ΕΚΘΕΣΗ Β': ΠΑ. 'Αρκαοίου Ήράκλειο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ♦♦ε)»»»»»»»» Σ Τ Ο Π — · θέλετε νά έτπτύκετε μιά πραγρατικη εύκαιρΐα, άγορας ττωλήσεως ί| ενοικιάσεως; ΈπιοκεφθΙητε μας. θά έχετε σύντομα την πιό ουιμφέρουσα περίπτωση· Στοχος μας: "Οχι ή άπλή μεσπικί| έξυίπτιρέτη- ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩγΤΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος Καλοκαιρινοϋ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 »«»♦♦♦♦♦«»♦■ Η ΜΕΓΛΛΗ ΣΟΒΙΕΠΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΰΑ ΖΗΤΕΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ,πωΛητάς έΐύ μΐσθώ καΐ ποσοοτά. Άπευθυνθεϊΐε στήν ύπεύθυνη τοΰ Ύποκατα- σττίματος κ- Νιχολσυδάκηι 'Αγγέλα. Ντεντιδάκηδων 8 — Τηλ· 235-802 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ ^♦♦♦♦»φ»ε)»»»»»»»»»φε)φ»»»·φ τα καί Δεύτερον διότι δέν τα χρειαζόμαστε.Τρ{τον διότι οΐπρο αγορές πού κάνομε ή"δτι στίς έτπ σημάνσεις των διαφόρων μερών ττού έχρμε, είναι τέτοιες τ—υ εΤναι έλάχιστες. Κάνομε ττροα- γορά καΐ το—οβετούμε 500.000 δρχ. υττ' εύθύνη μας. "Εάν αθ ριο μεθαύριο δέν γίνει τίποτε, θαναι δικό μας τό κτήίμα. Των Ιδρντικών μελων άς τό ττοΰμε. Δέν διοχινδΜΜύει κανεΐς τ>πο-
  τα. 'Αφ' ής στιγιμής διμως έξα
  σφαλίσωμε δλες τίς ττιροϋτΓθθέ-
  σεις δηλαδή βροθμε τόν τόττο καΐ
  τόν άγοράσαμε, ττού ήδη έχομε
  ίΛτιλέξει 4 θέσεις, ώραΐες στό
  *Ηράκλειο, στά Ρεβεμνιώτικα
  καΐ στά Λασιθιώτικα καΐ έξα-
  σφαλίσομε άττό την άλλη μεριά
  τόν δανεισιμό των Τραττζων των
  'Ελληνικών, τοτε θά χρησιμο-
  πονηθοΰν τα κεφάλαια τοθ Λα¬
  ού. "·Ηδη ώς πρός τίς τρατπεζες
  ή ΕΤΒΑ μάς εκάλεσε καΐ μας
  εΐττε: Φέρτε μας τίς αΐτήσίΐς
  σας να ιτροχωρήσομε τα θόμα-
  τα. Κα! ή 'Εθνική ένδιαφέρεται
  καΐ ή ΕΤΕΒΑ ένδιαφέρεται.
  Μόλις λοιπόν έξασφαλιστοΰν
  οί δανειοδοτήσεις, καΐ ή συμ—α
  ράσταση τού Κράτους ττού εί¬
  ναι κιαυτή -ροεξασφαλισμένη
  (μάς ττ>ν εχουν ινττοσχεθεΐ) ά-
  μέσως τότε β* όφχίσομε νά χρη
  σιιμοποιοΰμε κα) τα κεοάλαια
  τού Λαοΰ, άλλά τότε μέ τό δα
  νειο των 3 δισεκατομ μυρίων ττού
  ύ-ολογίζομε δτι θά ττάρωμε,
  οί μετοχές θαχουνε πάει 10.000
  ή μιά. Καΐ θά εχει δεκοπτν—ια-
  σθεΐ τό έταιρικόν κεφάλαιον δτ|
  λαδη ή ττεριουσία τής ΈταιρεΙ
  άς, θαναι δίκα—λαςτιασιμίνη.
  •Οταν ττάρομε 3 δϊς βάνειο κι 6
  χομε καΐ 500, 3^ καϋ κάνομε
  δι—λασιασιμό τοϋ χαόνου κα!
  πάει 4,5 δΐς ή μβτοχική περιου-
  σία, οί μετοχές θά ττανε 6, 7,
  8, 10 χιλνάδες ή μιά, όπότε ά-
  ξίζει νά βάλεις τότε κσί τα λε¬
  φτά τού ΛαοΟ.
  Μ. Χ. Αυτό ποϋ είπατί προη
  γουμένως, τα 3 βί< καί τό είπα¬ τε έτσ» μέ μιά τκητικότίντα, ί- χετε έχέγγεια ότι βά σας τα δώ- σουνε αττό την Τράπτζα; ΛΟΠΑΔΗΣ: Ναί. Ναί, καί ή ΕΤΒΑ στήν όιττοία ήδη. έτοιμά- ζομε αΐτηση, μάς έχει δώσει τίς ά-αραίττϊτες όδη.γί€ς, τό τί ιτρέ ττχι νά κάνομε καί ή 'ΕθνΜκή μας συιμτηαρίο-ταται μέ τόν Δι ευθοντή της τόν κ. ΚαΑοντα 6 οποίος, είναι έχλεκτός άνβρωπος καί ή ΕΤΕΒΑ άττό ττώνω καΐ δλες οί Τρά-εζες μ&ς Ιχουν δό- σει διότι σέ δλες τίς Τράττεζες τττιγαμε μετοχέις, βύδεμιβς έ£αι- ρουμένης. ΚαΊ σέ δποια Τράπε ζα τίήγιαιμε τίς μετοχές έκεΐ Εμει νόν τα λεφτά. "Ετσι τό θέμα αύ τό δέν μάς πολνφοδίζει, αν καΐ λεφτά ό—ό τό ίξωτερικό βρί- σκομε πόλώ τηό εθκολα καΐ τκ>-
  λύ ττιό φτη,νά. ΟΙ Γερμανοί μάς
  ττροτείνουνε μέ 1,5ο) ο μάρκα,
  άλλά τα ιμάρκα είναι έ—ικίνδυ-
  να. ΟΙ 'ΑμερικανοΙ ιμάς πτροτεί-
  νουνε μέ 6 κοτί 7ο)ο ένας κ.
  Φΐλιπ Λίντς, Τραττεζίτης μεγά-
  λος άιτό την 'Οκλαχύμα, μού
  έδήΛωσε έδώ πφα ττρό μηινός
  (είναι φΐλος μου προσωπικάς) δ
  τι δίνει δσα έκατομμύρια δολλά
  ρια θέλομε, μέ 5 χρόνια χαρι-
  στική περίοδο κι άττό κεΐ καί
  ττέρα μέ οο)ο. Άλλά έμεΐς ττρο-
  τιμάμε τα 'Ελληνικά λεφτά, δι¬
  ότι δέν θέλομε νά δεσμευτοΰμε
  μέ ξένους έττειδή μπορεΤ άργό-
  τερα ναχομε αλλες έ7ττιιπτώσεις.
  Ναχομε υ—οτιμήσεις, άνατιμή-
  σεις καΐ τέτοια -τψάγματα κα!
  προτιμοθμε νά άντιμετωτΓίσου-
  με τα ττράγματα άν καί οί οΤ-
  κοι τοΰ έξωτερικοΰ πού έχουε
  δρθει σ' έπταφή μάς λένε κι αύ-
  τοΐ μας κάνουνε μεγάλες ττιστώ
  σεις μ£χρι ΙΟετοϋς διαρκείας.
  Σ' αύτούς περιλαμβάνοντχχι Για
  ττωνέζοι, Γερμανοί, Τσεχοσλσδά-
  κοι, (σάς έοειξα ήδη καΐ την έ-
  ττιστολιή των Τσεχοσλοβάκων)
  κα! ίμάς κάνουν κι αύτοΐ —ιοτώ
  σεις μεγάλες κα! άναλαιμδάνου-
  νε καΐ την έμπορία των τσι-
  μέντων μας, "Ηδη ήρθαμε μέ¬
  σω τής ΕΤΒΑ δυό φορές μέ
  Ίσττανους ]ΐ£γαλοετΓΐχεΠρτ)ιματ!-
  ες σέ έπαφή μέ τόν κ. Νογκου
  έρα άττό την Βαρκελώνη καΐ ά-
  ναλαμβάνονν οί Ίοττανοΐ νά μάς
  φτιάξουν τό έργοστάσιο καΐ νά
  άναλάοουν κβΐ την πωλήση των
  τσιμέντων γιά δσα χρόνια θέ¬
  λομε, μέ άντιπαροχή, (ίνα εΤδος
  μεσητείας), μέ άμοιβή δηλαδή
  έττϊ τοίς έκατό, «ΐοσοστιαΐα ά-
  μοιδή!
  (Σ,ΥΝΕΧΙΖΕΠΑιί)
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ8ΑΙΝΙ8,,
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  (ΑΘΗΝΑ . ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΚΆΒΑΛΑ - ΚΩΝ)
  ΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΥΣΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΣΜΥΡ¬
  ΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)
  // ΜΕΡΕΣ ΟΑΑ ΠΑΗΡΩΜΕΝΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΤΙΜΗ: ΔΡΧ. 9990
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 20ή ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕιΣ — ΕΓΤΡΑΦΕΣ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ <Τ8ΑΙΝΙ8>
  ΜΕΪΝΤΑΝΙ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 28-45—44
  "Ανδη Νάρκιοος
  έ ^Ηράκλειο - Ρόδος
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  1 ν** ' 1 <-ΐ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΖ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τσακΐρη 18-Καμαράκι Ήράκλειο Κρήτης Τηλ. 225903 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ( Εΐδική προσφορά: 100 Ίταλικάσέτ ΡΟΖΖΙ έγχρωμα 5 τεμάχια: λεκάνη — μπιντέ — νιπτηρας — καζαζανάκι — κολώνα συν έντοιχισμένα συν μπάνιο 20.000 δραχμές τα σέτ. ΓΙΑ 20 ΜΕΡΕΣ. * 'Επίσης γιά λίγες μέρες χονδρικίδς μπαταρίες Ιταλίας 2-400 δρχ. τό σέπ. * Άκόμη πλαστικοΐ σωλίίνες άποχετεύσεως —ύδρεύσεακ: ΕΛΕΝΙΤ, 100 μέτρα πρΐν στρίφωμε τή Νέα 'Εβνική Όδό γιά Χανιά. : ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΙΗΠΣΉ ΤΉΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Κύριε Διευθυντά, 'Εττειδή τούτες τίς μέρες γί- νεται πολύς θορυβος που σκό- πΐιμα συμπίτττει μέ τίς έγγρα- φές των μετόχων της έταιρείας μος, εΐμαστε Οποχρεωμένοι νά άνακοινώσωμε γιά ττολλοστή φορά τα παρακάτω. *Η μόνη ούσιαστικά καί τυ- πικά έταιρεία τσΐιμέντων λαϊ- κής βάσΓτς ττού ί—άρχει, είναι ή έ,ταιρεία μας μέ τόν τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» Τό καταστατικό της που έγκρίθηκε απτό την Διεύθυνση 'Ειμ-ορίου της Νομαρχίας *Η- ρακλείου δημοσιεύ&ηκε ήδη στό 29β3 Φ.Ε.Κ. (τεϋχος Α.Ε. καΐ ΕΠΙΕ), τής 28ης Αύγούστου 1979. Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής έταιρείας ά—ετέλουν εΐκοσι- ένα άτπό τα Ιδρυτικά μέλη, πού κανένα ττρονοιμιο πλέον τού άττλοΰ μετόχου δέν εχουν. Ή προσπαθεία μας αυτή γεννήθηκε τόν Ίούνιο τού 1978 ϋΐΐΧτα σ' ίνα κλΤμα σοδαρής έΐλ- λειψης τσιμβντου, άρχικά μέ την μορφή συζητήσεων μιάς μι- κρής όμάδας, πού στή συνέχεια πρσχώρησε καΐ δρήκε όμοϊδΕά- τες σέ παγκρήτια δάση. Καταλήξαμε μιά όμάδα 30 μελων άττό δλα τα διαμερίσμα- τα τού νησιοΰ μας, πού κάναμε την πρώτη μας έπίσηιμηι κατά κάποιο τρόπο συνάντηση ρτό Ήράκλειο τόν Δεκέμβρη τού 1978. Στήν όμάδα καΐ την συ- νάνττιση αύτί| έλαβον μέρος, κ α! κείνοι πού ποωτοστατοΰν σηιμερα στήν πολειμική εναντίον μας, μέ την προβολή μιάς άνύ- παρκτη.ς έταιρείας πού τή ν έμ- φανίζουν σάν δίδυμη. "ΐΕλαβαν έττίσης μέρος σέ τρείς άκόμη. συναντήσεις δπου όμόφωνα πάρθηκε άποφαση. γιά την Λμεση σΰνταξη καΐ υπογρα¬ φή κατοοστατικοθ. Σχετικά πρα- κτικά πού τη,ρήθηκαν ύττάρχουν ένι—όγραψα. Αίψνίδια καΐ προδάλλοντας λόγους τακτιιοης, υπαναχώρητ σαν άπό τα μέχρι τότε άποφα- σισθέντα καΐ δηιμιούργησαν θε μα ήθικής τάξεως μέ επιστολή τους, θέτοντας εαυτούς £ξω ά¬ πό την κίνησήι μας γιά την Ιδού ση; της έταιρείας, ΟΙ ύπάλοι—οί προχωρήσαμε άπερίσπαστοι, συιμπληρώσαμε την άμάδα μέ άντίστοιχα πρό- σωπα, όλοκληρώσαομε δλες τίς διαδικαο-ίες καΐ Ιδρύσαμε την Τσιμεντ(36ιομτ}χανία Κρήτης Α. Ε. Παράλλτιλα έργαζομαστε μέ δλη τή συνεπεία καί σοβα- ρότητα πού άπαιτεΐ τό μέγε- θος καΐ τό 6άρος τού Εργου, γιά την έπίτευξη δλων των προ ϋποθεσεων πού όδητγοθν στήν έητιΤΜχία τοΰ τελικοθ σκοποθ. Κάναμε τή, συνοτττική αυτή άναδρομίι, γιά νά διαλυθεΤ κάθε συγχύση πού εντεχνα προσπα- θοΰν νά δημιουργήσουν οί αλε- ττάλληλες άνακοινώσεις καΐ αΐ- χμές σέ βάρος τής εταιρείας μας, άνβρωπων πού μιλοθν γιά μελλοντικί| καΐ άβέβαιη έταιρεία Τό αΐσθητήριο τού λαοΰ θά συλλάοει τούς σκοπους τους, καί τό προσεχές μέλλον θά ά- πο&&ίξει την πραγμστικότητα. Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής έταιρείας μας, πού διαχειρισ¬ ταί τα σιψφέροντα των μετό· χων της άπαρτίζεται άπό τούς παρακάτω: ί. Λογιάδης Εμμανουήλ, Πό λιτικός Μηχανικός, (Πρόεδρος Δ.Σ.) (Ήράκλειο). 2. Μηλιαράκης Ιωσήφ, βιο- μήχανος (Α' Άντιπρόεδρος) (Ήράκλειο). 3. Μασσάρος Ιωάννης, Πο- λιτικός Μηχανικάς (Β' 'Αντ!. πρόεδρος ) (Λασίθι). 4. Δανέλλης Κων)νος, 'Εμ- μπορικός Άντιπρόσωπος (Ή¬ ράκλειο) . 5. Κριτζής Εμμανουήλ, Έρ- γολάβος Δημοσίων "Εργον (Ή ράκλειο). 6. Καλοχριστιανάκης Νιίκος, Πολιτικός Μηχανικός (Ήρά¬ κλειο) 7. Μελισσείδης 'Αλέξανδρος, "Εξαγωγέας, Πρόεδρος 'Εμπο- ρικοΰ και Βιομηχανικοϋ Επι- μελη—ιρίου (Ήράκλειο). 8. Παστταλάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Όμοσπονδίας 'Βΐταγ γελματιών — Βιοτεχνών (Ήρά¬ κλειο). 9. Πετράκης Μιχαήλ, "Εμπο ρος (Ήράκλειο) # 1 0. Χατζηδάκης Εμμανουήλ, Δικηγόρος (Ήράκλειο) 11. Παγωνάκης Κων)νος Μη χανολσγος — Μηχανικάς (Λα σίθι). 12. Φουκαράκης Χρήστος, ΟΙ κονομολόγος (Λασίθι). 13. Κανδηλάκης Νίκος, Πο¬ λιτικάς Μηχανικάς (Ρέθυμνο) 14. Βουλγαράκης Κων)νος, Ίατρός (Ρέθυμνο) 15. Αλεξάκης Στυλιανός Χ») μικός Μηχανικάς (Ρέβυμνο) 16. Βουτετάκης Εμμανουήλ Άρχιτέκτων Μηχανικάς, (Χα¬ νιά). 17. Γιαννούλης Ιωάννης, Βι ομήχανος, (Χανιά) 18. Στεφανουδάκης Αντώνι¬ ος, "Εμπορος (Χανιά) 19. Παπαδάκης Αντώνιος, "Έμπορος (Χανιά) 20. Χελιουδάκης Αντώνιος Οίκο.νομολόγος (Χανιά) 21. Μαλεφάκης Ίτοάννης Γε ωλάγος — Χημικάς (Χανιά) Ή Διευθύνουσα 'Επιτροττή άτΓοτελεϊτα ι άπό: 1. Ν. Καλοχριστιανάκη, Ή¬ ράκλειο 2. Κ. Δανέλη> Ήράκλειο.
  3. Ρ. Βοι/τετάκη Χανιά
  4. Στ. Άλεξάκη Ρέθυμνον
  5. Ι. Μασσάρο Λασίθι
  Γιά την
  ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. *
  Ό Πρόεδρος τού ΔΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΛΟΠΑΔΗΣ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  1) Επί τής οδοιι Κατεχάκη
  14, Ηράκλειον, αέρας οικοδο-
  μής 140 τ.μ.
  2) Επ! τής ιδίας οδού, κατά-
  στημα 60 τ.μ.
  Πληροφορϊες οτό Γραφεία
  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
  Ελλάς - Αϊγυπτος - Κύπρος
  Μέ τό πολυτελές πλοϊον εΕΡΩΣ»
  Μόνον μέ 9-900 δρχ- δλα πληρωμένα·
  — • —
  Τουριοτικές έκδρομές στήν
  Βουλγαρία
  έκδρομές καΐ δι' ίατρικές έζετάσεις
  Πρακτ. «Ι_ΚυδΑΙ_5Μ> (Κ. Πατεράκη)
  Άμισοϋ 4 Ηράκλειον τηλ. 283652 καΐ 285453
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Γνωρΐζουμε στούς ψίλους καΐ π€άτες μας δτι
  άναδιοργανώσαμε τδ δΕΒΝ/ΙΟΕ οΐκιακών συσκευ-
  ών ΑΕΟ για όλόκληρη την Κρήτη.
  Εξουσιοδοτημένος ύπεύθυνος «Τναι ό εΐδικευμε-
  νος τεχνικάς κ. Γ€ώργιος Καρτάκης.
  Γιάκάθε πρόβλημα σχετικά μέ τίς συσκευάς σας
  ΑΕ(3 μπορεϊτε νά τηλεφωνεΤτ€ άπ' εύθεΓας, άπδ
  όποΐοδήποτε μέρος τής Κρήτης, στόν κ. ΚαρτάΚΓ)
  στάΧανιά.όδός Σμύρνης. 12 τηλέφωνο 27.353.
  Ή ΑΕΟ ύπεύθυνα εγγυαται την τελεία
  ΥΡήγορτ εξυπηρετήση σας.
  ΜΙ φιλΐκούς χαιρετισμοϋς
  καΐ
  ΑΕΟ ΕΛΛΑΧ
  ΒΙ0ΜΗΧΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ Κ^ΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε-
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 9
  2ο
  Μ. Χ. Ένας απλό< άνθρωπον, μί ουτά που μου ειπατε μεχρι τύρο. μπορεί νά κάνει την εξής (ρύτηση, μιά πού καλυφθήκαντ οί τόσο ρεκόρ οιμετοχες: Τί ή- τονχ ικίίνο στό οποίο πιστέψα- νΐ οί όνθρωποι πού δώσανε τα χρήμοτά τους καϊ κυρίως αύτοι ποΰ είναι μικρομΐτοχοι, των 50 καί των 100 χιλιάδων δραχ¬ μήν, είτε υπόλληλοι ιδιωτικοϊ ή δημόσιοι, ώστε σέ μιά εταιρεί α τό πρώτον ►δρυομένη και χω- ρς ακόμα νά εχει καμμιά δρα- στΓΓριότητο, νά μαζέψε» τα λι- φτά τους μέ τόση εμπιστοσύ- νη; Βασιοτηκανε δηλαδή στά άτομα τα δικα σας η υπάρχει καί καμμιά δικλείδα ασφαλείας των χοημάτων τοικ; ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Π ιστεύω δτι 6α σίστηκαν σε 3 σοβαρά γεγονό τα. Προτα — ττρώτα στό ότι είναι γνωστό στό Λαό, δτι οί Τσιμεντο6ισμηχαν.ίες είναι πά ραγωγικότατες έπενδύσεις καί άποφέ,ρουν πάροο πολλά κέρδη καί ήταν καί μιά άνάγκη στόν τάπο μας ν" αποκτήση Τσιμέν- το. Δηλαδή ήταν καϊ μιά αύθόρ- ,μητη προσφορά τού κόσμου, μιά άθρόα καί αύβόρμητη ττρο- σψορά, στή<ν 6ττοία δμως έτται- ξε ρόλο καΐ ό πλι^θωρισμός, ό οποίος σΐΛΐέΐχεια αύξάνεται και ό καθένας θέλει νά έττενδύσει κάττως τα χρήΐματά τού. Άντΐ γιά νά τα δάλει σέ μήτταραγωγι κά εογα όπως είναι ή οΐκοδομή ττάει νά τα κάνει μετοχές μιάς καλής έταιρείας. Προτταντός 6- τοΐν γεννιέται καί είναι οί λεγά μενες Ίδρυτικές μετοχές, οί όττοϊες παίζουνε ττάρα ττολύ, σπουδαΐο ρόλο, διότι μελλοντι- κώς οί μέτοχοι οί παληοί προτι- μούνται στήν έκδοση νέων με¬ τοχήν. Σ.τό εξωτερικώ μάλιστα αύ τή τή στιγμή ύττάρχουν πάρα ττολλοΐ άνθρωποι στ' άνατττυγμέ να κράτη πού άττοζοθν πλουσι- οττάροχα δχι άττό την δουλειά τους, πού είναι γιά νά ττερνά ή ώρα τους, άλλά άττό την συ>μμε
  τοχή τους σέ δυό τρείς μεγά-
  λες ιΕταιρεΐες, πού έχουν 50
  Μεγάλη Έπίκαφη Έρευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  ΠερισσότεροφώςστάΤσιμένταΚρήτης
  Σήμερα άπαντα στά έρωτήματά μας ό κ. ΜΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
  ή 1 00 μετοχές καΐ άττοκομίζουν
  ττολύ καλά κέρδη, διότι ό μέχο-
  χος μιάς καλιής 'Εταιρείας, ύ-
  γειοϋς Έταιρείας, εχει δυό λο
  γιών κέρδη. "Εχει την αυξήση,
  των μετοχών τής Έταιρείας δ-
  ταν είναι άναγενομένη, δττως τό
  τταιδΐ πού μεγαλώνΕΐ και σττου
  δάζει καϊ άνδ(ρούται καί άξι-
  οποιεΐται κι εχει καί τα μερί-
  σματα. Νά ση.μειώσετε δέ δτι
  ή ΑΝΕΚ ττερισν στά Χανιά ε-
  δωσε 43ο)ο έ~ί τού χιλιάρικου
  τού παληού. Δηλαδή ό έχον 1 ·
  Ο00 μετοχές πή,ρε 430.000 ά-
  φορολόγητα! Δεύτερο πού ετται-
  ξε ρόλο είναι ότι οί ,μετοχές —ού
  θά ήγοράζοντο άτττό την 'Έται-
  ρεκα κατά την ανακοινώση μας,
  είναι άφορολογητες. Μετα6ι6ά-
  ζονται, τίς πουλάς, τις άγορά
  ζεις χωρίς νά ττληιρώνεις 'Εφο-
  ρία μέ μιά δήΊλωση στήν Έται
  ρεία και είναι καί έξασφαλισμέ
  νες άν χάσεις τό χαρτάκι πού
  ττλήρωσες τίς μετοχές σον κι άν
  τίς χάσεις δλες, τίς ττετάξεις ή
  καοΰνε, διότι αύτές είναι γραμ
  μένες έμάς στά χαρτιά μας.
  Δέν μττορεΐ νά μάς φέρει Ενας
  μετοχές καί νά πεΤ είναι δικές
  μοί;, γιατί είναι γραμμένες δτι
  είναι τού άλλου. Είναι έττώνυ-
  μες. Καί είναι άφορολογητες ά-
  πό κάθε πλευράς κι ετσι είναι
  μιά μεγάλη άσφάλεια γιά έ-
  να κάτοχο μετοχών.
  Ό τρία-ος βασικάς λόγος εί¬
  ναι τα άτομα τα όττοΐα ενεφα¬
  νίσθησαν καί πού άττοτελεσαν
  την Έταιρεία καί τα όττοΐα ό
  κάσμος ττερίποο ήξερε. Δηλαδή
  ήξερε άνθρώττους σοβαρούς, σω
  στούς καί οί όττοΐοι μάλιστα εί¬
  ναι άπ' δλα τα λαίκά στρώμα-
  τα καί είναι οΰτε πολύ πλού-
  σιοι, όντε φτωχοί άνθρωτΓθΐ πού
  νά μην ιμποροΰν νά άττρο
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα τφοσεγμένα — "Ολα φρέοκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ))

  ΕΠΙΠΠΡ ΚΟΥΖΙΝΟΣ
  Ρουοτίκ
  ΚΑΙΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ
  ΙΥΣΚΕΥΟΝ ΑΕ6
  Νέα διεύδυνση:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΑΜΠίΙΚΗΣ
  ΠεδκΛος 1 (έναντι χϋμφΐνου Κιν)γραφου «ΗΛΕΚΤΡΑ») |
  ΤΗΛ. 224.625-235.493 |
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟίΗ
  σψέρουν, οϋτε άγράμ-
  μστοι πού δέν θά μττοροθν νά
  άττοδώσουν, ο&τε καί πολύ επι
  κίνδυνοι σέ μβγάλο ϋψος κεφα-
  λαίοι/. Είναι μέτιριοι. Μιάς μέ-
  σης· στάθμης άνθρώττοι, έπτιστή
  (ονες, κυρίως μηχανικοι, χηιμι-
  κοί μηχανικοί, Τεχνικοί, έίμττο-
  ροι, άνθρωΐποι τοϋ κόσμου, τού
  ΛαοΟ, πού εχουν κάττως έπιτύ-
  χεε στήν ζωή τους. Όλοι τους
  έχουν ήθικ,ή ύττοδαμή άκεραία,
  είναι άνθρω?ττοι συνεργάσιμοι
  καί σοβαροΐ κ ι ετσι ό κόσμος
  τούς ένεττΜστέφτηκε. Σοΰ λέει
  αύτοι οί άνθρω—οί, τα 31 Ιδρυτι
  κά μέλη (21 ΔΣ καΐ 10 άνα-
  ττληιρω,ματικοί) είναι σοδαροί άν
  θρωτποι, άφοθ αύτοι στή ζωή
  τους έχουν έπιφέρει κάποιο ίρ
  γο, ιεχουν έκτελέσει κάττοιο ερ
  γο, άναμφισβή,τη,τα κι αύτό τό
  εργο θά τό ττάνε μπροστά. Αύ
  τα λοιπόν έίπαιξαν σπουδαΐο ρό
  λο.
  Μ. Χ. Βσιις τώρα οί 31 πού
  πήροπ στούς ώμους σας αυτό
  τό βαρϋ όντως έργο, έχετε ανα
  λογιστεί καί τίς ευθύνις πού εί
  ναι παράλληλες μέ τή δοξα πού
  θά σάς αφήσει η Ετοιριία όταν
  ττετύχει;
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Κώριε Χαρή, δέν
  είναι θέμα δόξας. Είναι θόμα
  νά ττετύχομε νά δώσομε στήν
  Κρήτη τα Κιρητικά Τσΐιμέντα
  της, διότι ή ΚΟττρος αύτη -ή
  στιγμή, ή άδελφή Κύπρος, εχει
  δυό τσιμ€ντάδικα τώρα καί 20
  χρόνια. Άπό την Κρήτη παίρ
  νουνε δλα τα τσΐιμεντάδικ« τής
  Ελλάδος γύψο καί πάνε και
  τόν άλιέθουν καΐ μάς τήιν κάνουν
  τσιμέντο καί μάς την φέρνουν
  κάτω σάν άλεύρι, στήν τΐιμή μά
  λιστα τού άλευριοΰ. Δέν είναι
  θειμα δόξας. Είναι 6έ6αια θέ¬
  μα, κυρίως εύθΜνών καΐ τίς ό-
  ποΤες έχομε άναλογισθεΤ. Γιά
  νά κατοχυρώσοαμε τούς μετό
  χους μας, δλα τα λεφτά των
  500 έκστομ, αύβη(μερόν έτοττθ
  θετήθησαν στΐς Τράττεζες υέ
  δεσμευ,μέΜη καταθέση 6 μηνών
  ττρός 1 5,5ο) ο τόκο, ώστε είς
  τήιν χειροτέρα των περιτττώσεων,
  ττού θά γίνει μιά έπτανάσταση,
  πού θά χαλάσει ό κάσμος, (δ¬
  πως είν' ή ζωή είναι κι ό θάνα-
  τος, ναί ή δχι;) καί δέν γίνει
  τίττοτε, συγκαλοΰιμε μιά Γενική
  Σι/νβλευση καί λέμε: Κύριοι γι-
  αΰτό τό σττουδαΐο γεγονός δέν
  μπορεΐ νά γί,νει πράμμα. Πη¬
  γά! νετε νά —άρετε τα λιεφτά
  σας μέ 15,5ο)ο τόκο. Δηλαδή
  είτε στό δνοιμά τού τάχει ενας
  μέτοχος, είτε στήν Έταιρεία
  τάχει, ττάλι δικά τού είναι δέν
  τούς άγγίζει άνθρωττος, Αύτό
  τό έχομε δηιλώσει. Πα!ρ*«ι τόν
  Τδιο τοκο πού θάτταιρνε άν ή-
  τανε καί στ' δνομά τού.
  Μ. Χ. Εάν όυως (πράγμα πού
  τό παϊρνομε τώρα σάν υποθί-
  τικό), φτάσομε αί τέτοια περί-
  τττιοση, υπάρχη πιθονότη< εκεϊ νη την ϋρα πού θά τού σποδώ σετε τό λογοριασμο νά πήτε στούί μετόχους ότι στό τρίμπ- νο αυτό ή στό εξάμηνο εδη- μεουργήσαμε ίξοδα τόσο, ώ¬ στε, αηό τα έζοδα αυτά, νά χά σιι, αττό τό κεφάλοιο πού ίβαλε ε κάθε μέτοχος; ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Όχι. Έττ' ρύ- δενί λόγω, διότι: Πρώτα ποώ τα, τα έλάχιστα έ'ξοδα πού έχο¬ με δηιμιουργήσει είναι τόσο έ- λάχιστα καΐ είναι μηδαμινά. Δή λαδή άντί νά ττάρει 15,5ο)ο, θά χάσει 0;5ο)ο τόκο, ποϋναι τα έλάχισ!τα έξοδα 1,5 έκατ διότι έχομε αυτή τή στιγμή 125 έκ. τα όποΤα σέ 6 μήνες έχουν 10 έκ. τοκο, δηιλαδή ομάς τα έ- ξοδά μας αύτη τή στιγμή είναι 1,5 έκ. δλα— δλα, διότι προ- σψέρομε τούς εαυτούς μας δ- λοι δωρεάν. Έγώ τρέχω τώρα 8 μηνες καί γυρεύομε θέσεις καί γυρεύομε καΐ κάνομε άνα- λύσεις καί κάνομε —κάνομε δ¬ λα δωρεάν. Εάν φυσικά αύτές οί προσττάθειες, γινότανε άττό Ιδιώτες θά εΤχανε φύγει 1 Ο ε- ως 20 έκατομ. ήδη. Ένώ έμάς δέν μάς εχει φύγει τίττοτε. Μ. Χ. Άν στό μναλό <νός πό νινρού ονβρώπου πάει η εξής ι- δέα: ότι οηλα&ή εντόξει οί 31, καλοί καί αξιοί, αλλά μπορεί νά βρεθεί ένας αττ' αυτούς καί νά δημκ>υργτ>σει κάτι πονηρά, τό-
  τε σ' αυτήν την περίπτωση ο
  μεγαλύτερον διασφαλιστής των
  χρημότων τού Λαού είναι ότι
  εσείς τάχετε δεσμεύσει όντως
  στίς Τροπεζϊ<; ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ναί, δλα μέ ό- μόλογα. Μ. Χ. Αρο καί ευθύνη των Τραπεζών μτταίνει στή μέση καί καλύπτει τέτοια περίπτωση; ΛΟΓΙΑΛΗΣ: Βεβαία. Δέν .μπορεΐ νά τα σηκώσει κ«νείς, ούτε κι εμείς, διότι έχομε πά- ρει την άττόφασηι αυτή, πρώ¬ τα καΐ Δεύτερον διότι δέν τα χρειαζόμαστε.Τ.ρίτον διότι οΐίττρο αγορές ττού κάναμε ήδη στΐς επι σηιμάνσεις των διαφόρων μερών ττού έχομε, είναι τέτοιες πού είναι έλάχιστες. Κάναμε προα- γορά καί τοποθετούμε 500.000 δρχ. ϋττ' εύθύΜη μας. Εάν αϋ ριο μεθαύριο δέν γίνει τίττοτε, θάναι δικό μας τό κτήμα. Των Ιδριιτικών μελών άς τό ττοΰμε. Δεν διακινδυινεύει κανείς τίττο- τα. Άφ' ής στιγιμής ομως έξα σφαλίσωμε δλες τις ττροοποθέ- σεις δηλαδή δροϋμε τόν τόπο κα) τάν άγοράσαμε, ττού ήδη έχομε έτττιλέξει 4 θέσεις, ώραΐες στό Ήράκλειο, στά Ρεθεμνιώτικα καί στά Λασιθιώτικα καΐ έξα- σφαλίσομε άττό την άλλη μεριά τόν δανεισιμό των Τροπτζών των Έλληνικών, τότε θό χρησιμο- ποιηθοΰν τα κεφάλαια τού Λα- οΰ. "Ηδη ώς ττρός τίς τράττεζες ή ΕΤΒΑ μάς εκάλεσε καϊ μάς εΐπε: Φέρτε μας τίς αίτήσεις σας νσ ττροχωρήσαμε τα θέμα- τα. Κια! ή Έθνική ένδιαφέρεται καί ή ΕΤΕΒΑ ένδιαφέρεται, Μόλις λοιττόν έξασφαλιστοΰν οί δανειοδοτήοεις, καΐ ή συιμττα ράσταση τοϋ Κράτους πού εί¬ ναι κιαυτη ττροεξιασφαλισμένη (μάς την έχουν ύποσχεθεΐ) ά- μέσως τότε θ' άρχίσομε νά χρη σιμοποιοΰιμε καΐ τα κεφάλαια τού Λαοΰ, άλλά τότε ιμέ τό δα νειο των 3 δισεκατομμι/ρίων πού ύτττολογίζοιμε δτι θά ττάρωμε, οί μετοχές θαχουνε πάει 1 0.00Ο ή μιά. Καϊ θά εχει δεκαππλασια- σθεΐ τό έταιρικόν κεφάλαιον δή λαδή ή περιουσία τής Έταιρεί άς, θάναι δβκαπλασιασμέινη. Όταν πάρομε 3 δΐς δάνειο κι έ χομε καί 500, 3,5 καί κάνομε δι.πλασιασ,μό τού χρόνου καί πάει 4,5 δΐς ή μετοχική περιου- σίσ, οί μετοχές θά ττάνε 6, 7, 8, 10 χιλιάδες ή μιά, όττότε ά- ξ'ιζει νά βάλεις τότε καί τα λε¬ φτά τού ΛαοΟ. Μ. Χ. Αυτό πού είττατε προη γουμίνως, τα 3 δΐς καί τό είπα- τε έτσι μέ μιά πεκτπκότητα, έ- »♦♦♦♦♦♦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΌΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280—689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-75Θ ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαβίου Ήράκλειο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ χϊτε έχέγγιια ότι θά σάς τα δω- σουνε αττό την Τραπέζα; ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ν«ί. Ναί, καί ή ΕΤΒΑ στήν όπτο'ια ήδη έτοιμά- ζομε αΐττ>—|, μάς εχει δώσει τίς
  ά—αραίτητες όδηγίες, τό τι πρέ
  πει νά κάνομε καί ή Έθνική
  μάς συμτπαρίσταται μέ τόν Δι
  ευθυντή της τόν κ, Καλουτά δ
  οποίος είναι έκλεκτός άνθρωπος
  καΐ ή ΕΤΕΒΑ άττό ττόνω καί
  δλες οί Τράττεζες μδς έχουν δο-
  σει διότι σέ δλες τίς Τράττεζες
  ττ»γαμε μετοχές, ούδβμιδς 4ξαι.
  ρουιμένης. Καί σέ δττοια Τράττε
  ζα τρήγ.αιμε τίς μετοχές έκεΐ εμει
  ναν τα λεφτά. "ίΕτσι τό θέιμα αύ
  τό δέν μάς ττολυφοβίζει, δν και
  λεφτά αττό τό ίΐξωτερικό 6ρί-
  σκομε —>λύ τπό εθκολα καΐ πο¬
  λύ πιό φτηνά. Οί Γερμανοί μάς
  προτείνοι/νε μέ ι1,5ο)ο ιμάρκα,
  άλλά τα ιμάρκια είναι έπικίνδυ-
  να. Οϊ Άμερικανοΐ μάς ιττροτεί-
  νουνε μέ 6 καΐ 7ο)ο ένας κ.
  Φΐλιπ Λίιντς, Τρατοεζίτης μεγά-
  λος αττό την Όκλαχόιμα, μοΰ
  έδήιλωσε έδω ττάρα πρό μηνός
  (είναι φΐλος μου προσωπτικός) δ
  τι δίνει δσα έκατομμύρια δολλά
  ρια θέλομε, μέ 5 χρόνια χαρι-
  στική ττεοίοδο κι άττό κεί καΐ
  πέ,ρα με 6ο) ο. Άλλά εμείς ττρο-
  τιμάμε τα Έλληνΐικά λεφτά, δι¬
  ότι δέν θέλομε νά δεσμευτοΰαε
  μέ ξένους έπαδή μπορεΐ άργό-
  τερα ναιχομε άλλες έττιιπτώσεις.
  Ναχομε ϋποτιμήρεις, ανατιμή-
  σεις καί τέτοια ■πΐράγματα καί
  προτιμοΰμε νά άντιμετωττίσου-
  με τα πράγματα άν καί οί οΐ-
  κοι τού έξωτερικού πού έχοαε
  έρθει σ' έτταφή μάς λένε κι. αύ¬
  τοι μάς κάνουνε ιμεγάλες πιστώ
  σεις μεχρι 1 Οετούς διαρκείας
  Σ' αύτούς ττεριλαμβάνονται Για
  πωνεζοι, Γερμανοΐ, Τσεχοσλσδά-
  κοι, (σάς έδειξα ήδη καί την έ-
  πιστολιή των Τσεχοσλοδάκων)
  καί μάς κάνουν κι αύτοι πιστώ
  σεις μεγάλες καΐ άναλαιμβάνου1-
  νε καί την έμπορία των τσι-
  μέντων μας. "Ηδη ήρθαμε μέ¬
  σω τής ΕΤΒΑ δυό φορές μέ
  Ίσπανούς μεγαλοεπιχειρηιματί-
  ες σέ έτηαφή μέ τόν κ. Νογκου
  έρα άττό την Βαρκελώνη καί ά-
  ναλαμβάνουν οί Ίοττανοΐ νά 'μάς
  φτιάξουν τό έργοστάσιο καΐ νά
  άναλάοουν κια! την πωλήση των
  τσΐιμέντων γιά δσα χρόνια θέ¬
  λομε, μέ άντιτταροχή, (ε,να είδος
  μεσητείας), μέ άμοιδή δηλιαδή
  έττΐ τοίς έκατό, ττΌσοστιαία ά-
  μοιβή!
  (ΣΥΜΕΧΙΖΕΤΑΙ)
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΑΗ - ΑΝΑΚΟΙΚΠΙΗ
  ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ8ΑΙΝΙ8,,
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΚΩΝ)
  ΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΥΣΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΣΜΥΡ¬
  ΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)
  77 ΜΕΡΕΣ ΟΑΑ ΠΑΗΡΩΜΕΝΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΤΙΜΗ: ΔΡΧ- 9990
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 20ή ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ «Τ8ΑΙΝ18»
  ΜΕΪΝΤΑΝΙ —ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 28—45—44
  ΣΤΟΠ
  θέλειε νά έτπτύχετε μιά ηραγματική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  ΈπκΛίεφθήτε μας. θά 2χετε ούντομα την
  πιό συίμφέρουσα περίπτΐϋθη·
  Στόχος μας: νΟχι ή ά,πλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά ιό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦίλΝΟ 280-841
  <»♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΗΜΕΓΑΛΗΣΟΒΙΕΤΙΚΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΖΗΤΕΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ πωληπ:ας επί μΐσθώ καΐ ποσοστά. Άπευθυνθεϊτε στήν ύπευθυνη τοΰ 'Υποκατα- στήματος κ- Νικολουδάκη Άγγέλα. Νιενπδάκιιιδων 8 - Τηλ- 235-802 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ "Ανδη Νάρκισος Ήράκλειο - Ρόδος ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ♦ »♦ Λ λεωφορος δικαιοσυνηζ- ηρακλειο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ( ΤσακΊρη 18-Καμοράκι Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 225903 Ειδική προσφοραι Ί00 Ίταλικάσέτ ΡΟΖΖΙ έγχρωμα <- 'χκι λυκάνΐ* — μπινιέ — νιπιήρας — καζα<ανάκΐ - κολώνο υΰν ένΓθΐλΐυμάνϋ υΰν μπάνΐυ 20.000 όμαχμέις ιο αέτ. ΠΑ 20 ΜΕΡΕΙ. • Επίσης για λιγες μέρες χονδρικώς μπαταρίες Ιταλίας 2-400 δρχ. το σ*τ. Άκύμπ πλαοπκοΐ οωλήνες άποχετεύσεως -υδρεύσεως ΕΛΕΝΙΤ, 100 μέτρα πρΐν στρίψωμε τή Νέα Έθνική Όδ6 γΐά Χονια.^ _^^_^ Κύριε Δκυθυντά, 'Εττειδή τούτες τίς μέρες γί- νεται πολύς θόρυβος ττού σκό- πΐιμα συμπίτ—ει μέ τίς έγγρα- φές των μετόχων τής έταιρείας μας, εΐιμαστε ύττοχρεωμένοι νά άνακοινώσωμε γιά πολλοστή ψορά τα παροκάτω. Ή μόνη ούσιαστικά καΐ τυ- πικά έταιρεία τσιμέντων λαι'- κής 6άσης ττου ύττάρχει, είναι ή έταιρεία μας μέ τόν τίτλο · «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Ε.» Τό καταστατικό της ττού έγκρίθηκε άτττό την Διεύθυνση 'Ειμπορίου τής Νομαρχίας Η¬ ρακλείου δημοσιεύθηικε ήδη στό 2983 ΦΕΚ. (τεύχος Α. Ε. καΐ ΕΠ Ε), τής 28ης Αύγούστου 1979. Τό Διοικητικό Συμδούλιο τής έιαιρείας άπτοτελούν είκοσι- ένα άττό τα Ίδρυτικά μέλη, πού κανένα ττρονόμιο πλέον τού άπλοϋ μετόχου δέν έχουν. Ή προσπαθεία μας αύτη γεννήθηκε τόν Ίούνιο τού 19'78 μέσα σ' ένα κλΐμα σοδαρής ιέλ- λειψης τσιμέντου, άρχικά ιιέ την μορφη συζητήσεων μιάς μΐ- κρής όμάδας, ττού στή συνέχεια προχώρησε καί βρήκε όμοιδεά- τες σέ παγκ,ρήτΐια βάση, Καταλήξαμε μιά ό-μάδα 30 μελών άΐτό δλα τα διαμερίσμα- τα τοΰ νησιοϋ μας, πού κάναμε την πρώτη μας έητίσηιμηι κατά κάττοιο τροττο συ·νάντηση στό Ήράκλειο τόν Δεκέμδρη τού 1978. Στήν όμάδα καί την συ- νάντηση αυτή έλαδαν μέρος, καΐ κείνοι ττού πρωτοστατοΰν σήιμερα στήν ττολειμική εναντίον μας, μέ την ττροδολή μιάς άνύ- παρκτης έταιρείας ττού την έμ- φανίζουν σάν δίδι/μη. "Ελαβαν έττΐσης μέρος σέ τρείς άκόμη σΐίναντήσεις δττου όμόφωνα πάρθηκε άπόφαση γιά την άμεση σύνταξη καΐ ϋπτογρα- φή καταστατιικοϋ Σχετικά πρα- κτικά πού τηρήθηκαν ύττάρχουν ένυττόγραφα. Αΐφνίδια καί ττροθάλλοντας λόγοος τακτΗοής, ύτΓαναχώρη- σαν άπτό τα μέχρι τότε άττοφα- σισθέντα καϊ δηιμιούργησαν θε μα ήθικής τάξεως μέ έττιστολή τους, θέτοντας εαυτούς έξω ά^ πό την κίνησήι μας γιά την Τδρυ ση τής έταιρείας. ΟΊ υττόλοΐΓΤΓθΐ προχωρήσαμε άττερίιστΓαστοι, συμττληρώσαμε την όμάδα μέ άντίστοιχα πρό- σωητα, όλοκληρώσαμε δλες τίς διαδικασίες καΐ Ίδρύσαμε την Τσιμεντοβιομηχαυία Κρήτης Α Ε. Παράλλη,λα έργαζόμαστε μέ δλη τή συνέπτεια καϊ σο€α- ρότητα πού άτταιτεΐ τό ιμέγε- θος κα! τό βάρος τού έργου, γιά την έτπτευξη δλων των ττρο υτΓθθέσεων πού όδηγοΰν στήν έττπτυχία τοΰ τελικοϋ σκοποθ, Κάνα,με τή συνοτΓτική αυτή άναδρομή, γιά νά διαλυθεΐ κάθε συγχύση πού ε'ντεχνα προσπα- θοΰν νά δημιουργήσουν οί άλε- ττάλληλες άναικοινώσεις καΐ αϊ- χμές σέ 6άρος τής έταιρείας μας, άνθρώπων ττού μιλοΰν γιά μελλοντική καΐ ά€έ6αιη έταιρεία Τό αϊσθητήριο τού λαοΰ θά συλλάδει τούς σκοττούς τους, καΐ τό προσεχές μέλλον θά α¬ ποδείξει την ττραγματικότητα. Τό Διοικητικό Συμδούλιο της έταιρείας μας, πού διαχειρ'ιζε- ται τα σι»μφέροντα των μετό¬ χων της άπαρτίζεται άπτό τούς παρακάτω: 1. Λογιάδης "Εμμανουήλ, Πό λιτικός Μηχανιικός, (Πρόεδρος Δ.Σ.) (Ήράκλειο). 2. Μηιλιαράκης Ιωσήφ, 6ιο- μήχανος (Λ' Άντιπρόεδρος) (Ήράκλε,ιο). 3. Μασσάρος "Ιωάννης, Πο¬ λιτικάς Μηχανικάς (Β' Άντι¬ πρόεδρος ) (Λασίθι). 4. Δανέλλης Κων)νος, 'Ε,μ- μπορικός Άντιπρόσωπος (Ή¬ ράκλειο) . 5 Κριτζής 'Εΐμμανοοήλ, Έρ- γολάβος Δημοσίων "Εργων (Ή ράκλειο). 6. Καλοχριστιανάκης Νίκος, Πολιτικάς Μηχανικάς (Ήρά¬ κλειο) 7. Μελισσείδης Άλέξανδρος, 'Εξαγωγέας, Πρόεδρος 'Ειμπο- ρικοΰ καί Βιομηιχανικοΰ 'Εΐττι- μελητηρίου (Ήράκλειο). 8. Παστταλάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Όμοσπονδίας 'Εττταγ γελματιών — Βιοτεχνών (Ήρά¬ κλειο). 9. Πετράκης Μιχαήλ, "Έμπο ρος (Ήράκλειο). 10. Χατζηδάκης "Εμμανουήλ, Δικηγόρος (Ήράκλειο) 11. Παγωνάκης Κων)νος Μη χανολόγος — Μηχανικάς (Λα σίθι). 12. Φουικαράκης Χρήστος, Οί κονομολόγος (Λασίθι). 13. Κανδηλάκης Νίκος, Πο¬ λιτικάς Μηχανικάς (Ρέθυμνο) 14. Βοΐίλγαράκης Κων)νος, Ίατρός (Ρέθυμνο) 15 Αλεξάκης Στυλιανός Χηι μικός Μηχανικάς (Ρέθυιμνο) 16. Βοντετάκης Εμμανουήλ Άρχιτέκτων Μηχανικάς, (Χα¬ νιά). 17. Γιαννούλης Ίωάννηις, Βι ομήχανος, (Χανιά) 18. Στεφανουδάκης "Αντώνι¬ ος, "Εμττορος (Χανιά) 19. Παπαδάκης "Αντώνιος, "Εμπορος (Χανιά) 20. Χελιουδάκης "Αντώνιος ΟΙκονομολόγος (Χανιά) 21. Μαλεφάκης "Ιωάννης Γε ωλάγος — Χημικός (Χανιά) Ή Διευθύνουισα "ΕτητροτΓή άττοτελεΐται άπτό: 1. Ν. Καλοχριστιανάκη, Ή- ρσκλειο 2. Κ. Δανελη^ Ήράκλειο. 3. Ρ. Βουτετάκη Χανιά 4. Στ. Άλεξάκη Ρέθυμνον 5. Ι. Μασσάρο Λασίθι Γιά την ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Α ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ό Πρόεδρος τοΰ ΔΣ3 ΕΜΜ. Γ. ΛΟΠΑΔΗΕ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) Επί τής οδού Κατεχάκη 14, Ηράκλειον, αέρας οικοδο- μής 140 τ.μ. 2) Επί τής ιδίας οδού, κατά- στηιμα 60 τ.μ. Πληροφορίες στά Γραφεία μας. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΈΑΑσς - Αιγυπτος - Κύπρος Μέ τό πολυτελές πλοϊον «ΕΡί1Σ>
  Μόνον μέ 9 900 δρχ· δλα πληρωμένα·
  -•-
  Τουριστικές έκδρομές στήν
  Βουλγαρία
  έκδρομές καΐ δι' ίατρικές έξετάσεις
  Πρακτ. «ΐΕΚυδΑΙ,ΕΜ» (Κ. Πατεράκη)
  Άμισοΰ 4 Ηράκλειον τηλ- 283 652 καί 285-453
  ΑΕΟ
  ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Γνωρίζουμε στούς φίλους καΐ πελάτες μας δτι
  άναδιοργανώσαμε τό δΕΗνΊΟΕ οίκιακών συσκευ-
  ών ΑΕΰ γιά όλόκληρη την Κρήτη.
  ' Εξουσιοδοτημένος ύπεύθυνος είναι ό είδικευμε-
  νος τεχνικάς κ. Γεώργιος Καρτάκης.
  Για κάθε ττρόβλημα σχετικά μέ τίς συσκευάς σας
  ΑΕΟ μπορεΤτε νά τηλεφωνεΤτε άπ' εύθείας, άπό
  δποιοόήποτε μέρος τής Κρήτης, στδν κ. Καρτάκη
  στά Χανιά,όδδς Σμύρνης 12 τηλέφωνο 27.353.
  Ή ΑΕ— ύπεύθυνα έγγυαται την τελεία καΐ
  γρήγορη εξυπηρετήση σας.
  Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
  ΑΕΟ ΕΛΛΑΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΚΑ1ΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
  5
  3
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 197,
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΕΕΕΣ!..
  Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Μεγάλη ΰιττόθεσ/η τό μεροκά-
  ιματο. "Ετηειτα κι άτττό μεροκά-
  ματο σέ μερσκάματο, ύττάρχει
  τεραστία διαψορά. Δέ λέω, ύ-
  ττάρχουνε τα μεροκάματα τού
  τρόμου, μά ΰπάρχθ'Λ'ε καΐ
  κάτι όλλα ιμεροκάματα, πού
  παρατι δέν έχουν τούς
  κινδύνου-ς τής σωματικής
  άκεραιότηιτας, εχουν δμ»ς άλ-
  λους κινδύνους, μέ περίεργα έ-
  ττακόλουθο:.
  Ό Φίλιττπτος κια! τό μεροκά-
  ματό τού, άνήΊκουν στήν κατηγο-
  ρίσ μέ τα περίεργα έπακόλου
  θα. Έχει 6έ6αια καΐ πλεονε-
  κτήματα ή δουλειά τού. Τό με-
  γάλο της άτοϋ είναι, ττώς δεν
  οχ·ει άψεντικό, Δουλεώει γιά λο-
  γαριασμό τού. Πουλά έφημερί-
  οες.
  Τα ψεγάδια τής δουλειάς εΤ-
  νη κάμττοσα: Άν τύχει και οί
  Πολιτικοί, υά μην εκαναν καμ¬
  μιά γκάψα, οί κλέψτες να έχουν
  ρεττώ, ο'ι ψο,νιάδες νάχουν στο-
  μώσει τα ιμαχαί,ρια τους, τότε,
  οί Έφημερίδες μένουν άττοθλη-
  Τ£ζ.
  Και δέν θά τα βάψει βεβαία
  μαΰρα ό Φίλπτπτος, γιά τις 'Εφη
  μερίδες. Στό κάτω — κάτω δέν
  εΤναι δικές τού. Τόν νοιάζει 6-
  μως γιά τα κουπσούβελά τού,
  ττού τάχει κακομάθΕΐ και τρώνε
  κάθε μερά!
  Κι αύτές οί δρμες οί έφη,με-
  ρίδες, τού1 άφίνουν ποσοστά μό
  νο δσες ττουληθοΰνε. Οί άλλες,
  6άρος μόνο τοθ δίνουνε!
  "Ετσι, ό καί)μέ*ος ό Φίλιπ¬
  πος, τρέχει κι δλο τρέχει καΐ
  διαλαλεΤ τό μττ'ίξηλο έμτπόρευ-
  μσ:
  — Έφημερίΐδεεεες, Έψη,μερί-
  δεεεες.
  Κι δλο τρέχει κι δλο φωνά-
  ζει: —'ΕΞφηιμερίβεεες.
  "Όταν ζορίζεται «ή ύτηόθεση»
  τπετάϊΐ ποϋ καΐ: — Παράρτη-
  μαααα.
  Μιά ζωή διαλοτλεΐ σέ δρόμους
  σέ πλατεΤες, μέ κρύο καΐ μέ
  ζέστη: — Έφηιμερίδεεεες.
  ΚεΤνο τό βράδυ, άψοθ εΐχε
  όργώσει ότμέτρητες φορές τό
  κέντρο τής πόλεως, εΐχε ξεττου
  ΜΙΝΩΣ
  ΛΡΪΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κο·ε μερ«
  Μ4.9Φ4 ««Ι Χ14.*0β
  λήσει τίς εφημερίδας τουι καί κί
  νησε πρός τή στάση, γιά νά
  ττάρει τό λεωψορεϊο, γιά τό σττί
  τι τού.
  Δέν εΐχε φτάσει δμως άκό-
  μα στή στάση καΐ τό λεωφορεΐο
  έτοιμαζότανε, νά ψύγει, Γιά
  νά μην τό χασει, πού ήταν τό
  τλειτταΐο, δάλθηικε νά τρέχει, μή
  ττως και τό ττροφτάσει. Ό όδη
  γός πού τόν εΤδε, σταμάτησε
  καΐ τόν ττερίμενε κι αψησε την
  πιίσω πόρτα άνοιχτή.
  Οί έττιβάτες άνι/ττομονοϋσαν,
  γιά την καθοστέρηση καΐ κύτ
  τσζαν πρός τα π!σω, γιά νά
  δοΰν τουλάχιστον ττοιόν ττερίμε
  ναν.
  Ό Φίλιττπτος, ποϋ έ'νοιωσε τα
  μστια τόσου κόσμου επάνω
  τού, μά καΐ την άδηιμον-ία των
  έητιβατών, θέλαντας νά μην έττε
  κτείνει την καθυστόρηση, μό-
  λις τηάτησε τό ττοδι τού στό λε
  ωφορεΐο, θέλησε, νά δώσει σή-
  μα στόν όδηγό, νά άναχωρήσει.
  Τό φυσικό ήταν νά τπεΐ: Φ0-
  γε. Ή ερμη δμως ή συνηθεια,
  δέν τόν άφησε. "Ανοιξε τό στό-
  μα τού, γιά νά ττεΤ, τό «φΰγε»
  καΐ χωρΐς μά τό καταλάβει 6ρον
  τοφώνησε: — 'Εφημερίδεεες.
  Οί έτπβάτες χαχάνισαν στό
  γιέλιο κι ό δυστυχής ό Φίλιτππος
  ττού κατάλαδε την γκάφα τού,
  πρΐν καλά — καλά την έκσψεν-
  δουίσει, έσπευσε νά διορθώσει.
  Δέν ε'σττευσε δμως βραδέως κι
  ετσι ξαναψώναξε: — Παράρ-
  τημαααο..
  Ό δυστυχής άναγκάστηκε,
  νά κατέδει άτττό τό λεωφορεΐο,
  ττου τόχασε καΐ τπηιγε σττίτι τού
  μέ τα ττόδια.
  Κ ι ό ΦίλιτΛτος, έ"νας φτωχός
  διοτταλαιστής, την άλλη μερά
  τό εΐδε φΐλοσοφικά καΐ διη,γότα-
  νε τό πάθημά τού, δττου εύρισκε
  παρέα πρόθθ'μη, νά τόν άκού-
  σει.
  'Αναλογιστήικατε δμως τί
  θά γινότανε, αν πάθαινε κάτι
  παραμοιο, ό κ. Καραμανλής στό
  ταξίδι, ποϋ προκειται, νά κάνει
  αύτές τίς μέρες στή Μόσχα!
  Δηλαδή, άν τούς βλεγε μόλις
  κατέβαινε άπό τό άΕροττλάνο:
  «Εΐμαι άηΐδιασμέινος» ή «Άνήκο
  μέν είς την Δύσιν»!!!
  Βεβαία, τα ττράγματα θά
  μποροΰσαν, να είναι καΐ χειρό-
  τερα. Θά μττοροΰσε δηλαδή, νά
  διατάξει την συνοδεία τού, νά
  φακελώσει δλους τούς κουμμου
  νιστέςϋ!
  Πολύ μέ όπτασχολεΐ αύτό τό
  θέμα καΐ λέω, μήτπως θόπτρεττε
  ό κ. Καραιμανλής, νά βάλει στήν
  τσέίττιι τού μιά τππτεριέρα! Νά,
  έτσι γιά αύτασφάλβια.
  Ή συνηθεια, βλέ-ττεις, μιάς
  ζωής, δέν άλλάζει άττό την μιά
  στιγ.μή στήν όίλλη.
  ΝΕΟ Δ.Σ.
  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
  ΤΕΧΝΗ»
  Την περαομένη Τετάρτη έγι¬
  ναν αρχιαιρεσίες στόν Πνιευιμιατι-
  κό Σύλλογο Ηρακλείου «Λόιγος
  ικαί Τέ,χνη», γιά την ανόΛειςΥ|' νέ-
  ου Διοικητιικού Σιυιμβουλίου.
  Εξελέγησαν οί: Βαγγιέλης
  Γρατσεας, Κώστος Στουιμΐτί-
  δης, Αφιροδ,ίτη Δασκαλάικη, Ρέ¬
  να Βρέντζου καί Μαρία Σταμα¬
  τάκη.
  Τό νεοεκλεγιέν Διοικητικό Συμ
  Ρούιλιο δέν συνήλθε ακόιμα για
  νό ικ αΐτ·α·ρτ ιοβίβϊ σέ σώ,μα.
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ε8ΡΚΕ55Ο ΟΟΚΙΝΤΟ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
  ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Πληροφορίες:
  ΤδΑΙΝΙΣ ΤΟϋΗδ
  Τηλ. 284.544
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΤΗ
  «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ
  ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ»
  Στοα Μουρτζή
  ('ΕΒανς 83)
  ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Πάντοτε
  ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ
  Έκεϊ πού σφυριλατεϊται π Νέα Γενηά
  ΤΟ 5° ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΜΕ
  Έντυπώσεις τού κ. ΜΙΧ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
  Πιάνε τώρο κα* πένΓτε χρόνια,
  ιπού άρχιοε η ΚΝ€ νά οργανώ-
  νει Φί.οτΐ'βάλ. Κάθε χρόνο καί
  >κ<αλιύτ£ρο. Έτσι καί ιρέτος, ωρ- γιάνωσε τ ό 5ο Φεστιβάλ της, μ έ σα στό Άλσος Π&ριοτερίου, 'στ6ν κατάφιυτο χιώρο οπό ττανύ ψηλους ευχάιλυτττους. Ο χώρος ιτιταν κατάλληΛα διαμορφωμέ- νος σέ διάφορα περίιπτε,ρα καί τόπσυ< συγικεντρώσεων κοί α>-
  ναψυτχής.
  Μπαίνοντας μέσα· τόν πρώτο
  χώρο πού· συναντιάς, είναι τό
  Περίπτερο τού δβύιτεροιι συνί-
  δ,ρίου τής ΚΝΙΕ. Ο δίώτερος χώ
  ρος είναι αμφιθέατρο κλασσι-
  κ,ής μουσκκής καί χώρος γιά α-
  γώνες σκαικιού καί πίγκ—πόγικ.
  Τό τρίτο είναι· ττερίπτερο γιά
  τόιπαΊδϊ, τότέταρΓΓο είνοι η κεν
  τρι«ή εξιεβρα· πού παρουσιαι-
  ζουν καλλιτεχν«ό προγ.ραμμα
  κοί ομιλίες, τό πί,μπτο είναι
  παι'δόιτοπος, πού π·αίζαυν τα
  παιδία, τό έικτο είναι τό θίατρο
  πού παίζουνε διάφορες παρα-
  ιστάσεις καί σκέτς, τό εβδομο εί
  ναιΐ η δι>εθνούπολις. Μέίσα στή
  διεθνούιπολη βλιέπεις απ' όλο
  τόν κόσμο φωτογιραφίιες. Στά
  σοσιαλΐ'στικα κράτη βλέηΐΐς ο-
  λοφάνίιρα την πρόοδο κοί την
  ίυημερϊια των λαών καί στά χρά
  τη ποιύ είναι φιασιισμό·ς, όπως ηι
  Χιλή καί άιλλα αφρικανικά κρό-
  αη κα·ί τονΊαιμεριικάνικο πού Εί¬
  ναι στυγνές δικτατορίες, βλειπίΐς
  ολοζώντανα τή φ-ρίκη πού π·ερ
  νάνε αυτοιί οί λαοί.
  £τό όγδοο είναε ο κινηιματο-
  γ,ραφος πού τταρουσιόζουν διά-
  .φορες προοδευτΐικες ταινίες «αί
  τέλος στον τελευΓταίο, ενναιτο,
  Ταβέρνα τού
  Δημήτρπ
  Λεωφόρος ΚνωοοΟ ~ Μπβντε6ί|
  Άποχωρ-ήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ,
  ύνοιξα τή νέα μου ταβέρνα.
  «Ταβέρνα τοϋ ΔημιΊτρπ»
  λίγο πρΐν ίϋΐό τοθ Μπεντεβη" την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο.
  Κραοΐ γνήσιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  ΟΟ-υΜΒΙΑ
  ΣΓΗΝ
  ΚΡΗΤΗ
  Ή ΟΟίϋΜΒΙΑ, ή έταιρεία πού άγάπησε καί διέδωσε
  την Έλληνική καί ίδιαίτερα την Κρητική μουσική
  σέ όλο τόν κόσμο, γιορτάζει τα πεντάχρονά της στήν Κρήτη.
  Ή Κρήτη τίμησε την €ΟίυΜΒΙΑ καί μεϊς μέ τή σειρά μας
  πμάμε την Κρήτη.
  Άπό 1-30 Όκτωβρίου σέ όλα τα καταστήματα
  ΟΟίϋΜΒΙΑ-ΑΕΡΑΚΗΣ στήν Κρήτη 8ά Βρήτε
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ,
  καί ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΛΩΡΑ.
  ΧΑΝΙΑ: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4 (ΠΛ. ΑΓΟΡΑΣ)
  ΡΕΘΥΜΝΟ: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 221
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ: α) Λ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 13
  Β) ΠΛ. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΕΟΝΤΑΡΙΑ)
  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΠΛ. ΛΙΜΕΝΟΣ
  καλύΓττουμε μουσικά ολόκληρη την Κρήτη
  ΕΜΙ
  τό γή,ηεδο Ιεροθέου πού
  γονται διάφοραι αθλητικοί ανύ-
  νες.
  Υπάρχουν α*όμα καί 2 ιο
  τρεία γιά κάβε ενδεχό,μιενο, υ-
  πάρχΒΐ κατάλληΐλος χώρος γιά
  χαμιέινα παιδία καί αντηκείμίνα·
  ιπού τάι συγκεντρώνο-υν εκεί καί
  τα παραλαιβακ'νουν αύτοι πού
  τα χάσανε.
  Μ' αυτόν τόν τρόπο είναι δια
  ιμορφωμίνος όλος ο χώρος πού
  δύλεψαν πολλές εκαιτοντάδες Νί
  λα·ίων κ«αί από τα δύο φύΛα· γιά
  ν,σ παρουσιάσουν αυτό τό ω-
  ραιίο θ'έαιμα, πού'Τΐάνω από δύο
  εκαταμμυιρια ανθρώπων, πέρα¬
  σαν από κεί μέσα, ϋσζς μέρες
  ιβάσταξε τό ΦεοτιβαΛ.
  Μόνο την τελευταία βραδυά,
  πού μίληρε ο Φλωράκης, ήταν
  500.000 άνθρωποι, γιά νά α>κού
  σουν τόν βαρυσήιμα#το λόγο
  παύ εκφώνηοε. Άς πούμ·ε τώρα
  καί Κιγα λόγια· γιά τό κυριώτε¬
  ρα πού μού κάνανε εντύπωθη
  «αί από τα λίγα πού μού δσθηικε
  η ευκαιρία καί παιροκολούθηισα.
  Πρώτο ήταν, την Κυριοκή
  οτίς 11 η ώρα, πού έγινε ένα
  «Φόρουιμ», δηλαδή μιά συιγικέν
  τρωιση;, για νά γυρίσουιν οί πό
  λιτΐ'κοί πρόσφιυγες. Υπήρχε έ-
  να προ€δρ·είο, αοιοτελούμ'ενο πά
  νω από 40 ανθρώπους, ξένους
  κοί ντόπιους, που είπαν όττι- εθ-
  νι»ή· ανάγκη επιβάιλλίΐ νά γυρί-
  σουν οί πολιτικοί πρόσφυγί^.
  ΜΙιληισαν: τούρκος. εβρα!ος,
  γάΜος, ισπανός, καί ένα σωρο
  αλλοι ξένοι. Απο τούς ξένου·ς,
  αύτοι πού μού έκαμαν εντύσιω-
  ιση μεγάλη, ήταν μια π-ορτογαλί
  δα· περίιπου 25 χρονών, γνήσιο
  Φπιαναιστ·ράαΊ0Όα·, στά χνάρια
  τού· Λενιν, ολο ζωντόνια «αί
  ιπού μέ την βρονττ&ρή της φωνή
  ίίπε: «Στήν πατρίδα μου ήσαν
  πενήντα χρόνια διικτα-
  τορία τού ΣιαΛαζάρ και
  όλοι οί αντιφρονούντες ίί-
  χανε φύιγ·ει ιοτήν ξενιηιτειά. Αλλά
  ιμιόλις επεσε η δ*τατορία δόθη-
  κε γενιχή αμνηιστεία καί γιυρΌα-
  με όιλιοι στήν Πατιρίδα. Τό ίδιο
  τόνισε καί μιά σπανιόλθ' μαυρο-
  ,μάτα: Μόλις έφυγιε ο Φραιγχο α-
  ιπό τή μέση όλοι οί ισπανοί γύ-
  ρισιαν στήν πατρίδα. Τό ίδιο ε-
  >πιρά·λιλεται τώρα και στήν Ελλα
  δα: νά δοθεί γιενιχή αιμνηοτεία
  ■κα'ί νά γιυρίσουν χωρίς φόβους,
  π'σω οί πολιτιικοί πρόσφιυγίς.
  Αιπό τούς 'Βλληνες μ,ίλιηισε ο
  Σπύρος Κωτσάκης ή Καπίτάν
  Νέστορας, παλιός μου φιίλος α¬
  πό την Ακρονα<υ'Πλία' κιαί τόνιισε καί αυτός την ανάγκη τής επι- οτροφή·ς των πολιτικών προ- σφιύγων. Αλλά μεγάλη εντώπω- ση έκαμε στόν κόσμο καί κατα χειροκροτήθηικε, ο ιτρόεδρος των συγιγίνών των πολιτικών Πιροσφώγων (δίν γνωρ'ιζ/ω τό ό- νομά τουι). Μιεταξύ' των ποιλΛών πού είπε ήταν καί τό εξής: Πώς βέλει·ς «ώρΐιε Καραμανλή νά ιψωνιάίουιμε γιά νά γυρί- σουν στά σιπί/τια· τους οί Κυττρι- ο·, αφού ε'σύ δέν αφήνεις τούς 'ΕΞλληνιες ιπατριώτες σαυ νά γυ- ρίσουν σπιίτια τους; ιΜιεττά τό απόγευίμα, γίνηκε μιά αΐλλη συγκεντρώση γιά τή,ν Ανττίστασιη. Εκεί ε,ίχαν ελθ·ει δια φοροι β€τεράνΌΐ τού ΕΛΑΣ γιά νά' παιρακολοι/Οιήισουν τί·ς ο- μιλίες. Είιχε έλβει και ένας αντάρ της. φορώνττας τό ηρω'Γκό κα- Γτέλλο τής τότε εποχή,ς μέ τα δι ακριτιικά ΕΛΑΣ κα'ί τό σφυρο- δρέπανο καί σέ λίγο άρχιοε η •ομιλία. Πρώτη μίληοΐ η Έλλη Αλλεξίου καί μετά ένας καθηνιη- -, ής, μού διαφεύγΐΐ τό όνομ,ά τού. Μίλησαν γιά' τό ,ρόλο τής Αντίισταοιης καιί αιπαγγειλαν δια- φορα ποιήματα. Εν τώ μεταξύ άρχιξε νιά συγ- κίνττρώνεται ο κόσμος κοντά στήν κεντρική, ^ξΐδρο όπου θά μιλοώσε ο Φίλωράκης μέ τό επι- τελείο τού. Μεγαλη εντύπωση έκαναν στόν κόσμο οί ωργανωιμένες φάλαγ- γες πού ερχότανε κατά χιλιάδας. Άνβρωποι μέ πολλές κόκχΐνες ισηραίες εμπαιναν μΒσα· στό Άλ ισος κάτω από πα·ραΓΓεταιμΐνα χειρσκροτήιματα υιποδοχή,ς. Κα«' εφταξε, επί τίΐλους, η> μιεγάλη
  οτιγιμή καί άρχισε η εκδηλώση,
  ιπού την άνοιξαν π'θνΐ'έριδες, δή
  λαδή μ κρά παοδιά, μέ τραγούι-
  ιδκι, μέ σκβτς κια ι ένια· σν>ρό *α-
  λαμποόρια·. Τή συγκεντρώση τή
  χαιρέτισαν πολλοί, μεταζύ αυ¬
  τών: τό ΠΑΣΟΚ καί ο ΡΗΓΑΕ
  ΦΕΡΑΙΟΣ. Μετά πήρε τόν λόγο
  ο Γραμμαντεας τήκ ΚΝΕ σύντρο
  φός Χαλβατζιής πού ετόνισε ότι
  πρόπΐΐ η Νίολαία νό οργανωθεί
  καί νά γίνει τόπι γιά νό πα'λαί-
  ψ-ει τόν Καπιταλισμό. Μιετά
  απόγγειλε ο Ρίτσος ένα ποίημα
  ιπού τόχί γιρόψει Π'ερίπου πρίν
  από 25 χρόνια, τόν καιρό πού
  γεννήθηκε η κόρη τοο καί σέ α·υ
  τή τό αφι·ερωνε.
  ΤιελειώνονΓτας ο Ρί,τσος, έβαλε
  ορχή νά μιλά« ο σύντροφος
  Φωράκιης, κάτω από ουρανομή
  κεις ζητωκραυγές κα>ί παρατί-
  ταμένα χειροκροτήιματα, από
  τίς 500.000 περκπου κόσμο·,
  κόσμο, πού ήταν συγτκεντρ'ωμ'έ-
  νος μεοα στό Άλσος καί στούς
  δρόμους τού Περιστεριού, για-
  τί είχαν μεγόφωνα μίοα στού^
  δρό,μους απ' ότκχι παρακολουθού
  σε ο πολύς κόσμος την οιμιλία.
  Ειπε πολλά, πάρα ποΛΑσ, αλλά
  ουπ-ό πού ΐίχε τή μεγάλη σήΐμα
  σία γιιά τόν κόσμο, ήτανε ε-
  τούτο: «χωρίς τό Κ,ΚΕ μ·εσα·
  ιστίς δηιμοκρατικες δυνάμεις, καί
  ισχυιρό ΚΚΕ, δέν μπορεί να φύ-
  γει η Δεξιά από τή μίΐση».
  Καί κάτι άλλο τώρα:
  Εκεί λοιπόν στό Άλσος τού
  Περιστεριού, μέ την ευκαιρίο
  τού Φειστιιβάλι, ισυνάνπ"ησα παλι-
  ούς βετεράνους τού ΚΚΕ καί
  τού ΕΛΑΣ, απ' όλη την Ελλάδα·
  ικαί είχαμε διάφορες συζητήίσί
  Μεταξύ των άλλων συνάντη-
  σα καί μιά ομάδα θεοισαΐλονι-
  κιούις. ϊίττ συζήΐτηιση επάνω
  ιμού είπαν ότι ο Σούρπερτ, μαζί
  με τα καθαρματα πού τραβού-
  σε παρέια· τού, έκαμε παρα πολ
  λα βγικλή'ματα πέριξ τής θεσσα¬
  λονίκης κα·ί συγικεκρΐιμένα ο' ενα
  χωριο έξω από τή θεσσαλονί-
  ικη πο·υ ονομά'ζεται Χορτιάτης έ
  <κοψ<ε μβσα στό φοιίρνο 145 ά- τομα, μικ'ρούς μεγάλους. Μετά από Κ'όμπαισο χρόνια· φαίνεται πώις ειχε κρύψει τίποτα χρυσα1· φικά καί πήγε στή θεσσαλονίκη γ,ιά νά τά> πάρίΐ, αλλά τόν γνώ-
  ριισαν δυό εβραϊοι καί φωνάξα-
  νε την Αστυνομια, τόν συλλαβια
  νέ, δικάιστήΐκιε κα,ί εκτελέστ-ηικε.
  Δέν γνω,ρίζω ούτος ο Σούρπ·ερτ
  άν είναι, αυτός πού είχαμε
  εδώ στήν Κρήιτη ή άιλλο κάθαρ
  μα καί πρόικειται περί συνωνυ-
  μίος.
  ΜΙΧ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Οίκϊα 60 τ.μ. στήν οδό 1878
  αρ. 17 τηλέφ. 282003 κ. Ιωάν-
  νη Μιλτιάδου, Δικηγόρο.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ περιοτροφι-
  κό, Μερσεντές, 380 άλογα, σέ
  αρίστη κατάστασις.
  Πληροφ. Τηλ. 284-298
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΠΛΗΡΕΣ συγκρότημα Καθαρι-
  στηρϊου, μέ μεγάλη ττελατεία,
  εζασφαλισμένη.
  Πληροφορίες τηλ. 222-618
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΗΗ£Γ«ΛΗΣ&Β1ΕΠΚΗεΤΚΥΚΑ0ΠΜΑ£1Α
  Προοφέρει είς τούς νέους συνδρομητάς
  τούς ένγραφομενους άπό 1η — 30η
  —επτ&μθρίου
  3 ΤΟΜΟΥΣ ΔΩΡΟ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Ντεντιδάκηδων 8 τηλ- 283-913
  ΚΟΥ- ΚΟΥΚ ■ ΚΟΥ» ΚΟΥ* -
  ΚΟΥ* ■ ΚΟΥ» Κ0ΥΙ
  * Μιά γυναικεία φωνή μοϋ είπε στό τηλέφωνο:
  -—Ό Δήμαρχος ήρθε καί εϊπε οτή γειτόνισ-
  ο>α νά τοΰ κάνωμε, λέει, ε"να εΰχαριστήριο, για
  τόν δρύιιο τνον μδς έ'φτιαξε- Έσύ τί λές, νά τού
  τό κάνομε;
  "Αν σας πώ τώρα δτι [ής άπάντηοα καταφα-
  κά, θά μέ πιοτέψετε; ν
  "Οχι βεβαία, γιαυτο κι έγω· .. δέν σας τό
  λέω!·..
  * Παίρνοντας άφορμή κάποιος, άπό την άργο-
  πορία πού παρατηρεϊται οτό έ'ργο τής άναστήλω-
  σης τής Κρήνης Μοροζίνη, πού είναι περισσότε-
  ρο γνωστή σάν Λιοντάρια, ά,ποφάνθηκε:
  —Τα Λιοντάρια τα φτιάχνουν, φαίνεται,...
  χελώνες! · ■ ·
  Καΐ μιά καί άναφέρθηκα στό · .. ζωικό 6α-
  σίλειο, πρέπει νά συμπληρώση δτι έκείνοι ηού
  περιμένουν νά τελειώοΐΐ τό εργο, οί Δημότες
  Ηρακλείου δηλαδή, έ-χουν ύπομονί).. · γαϊδά-
  ρου!· . .
  "Οσο γιά «κάποιον άλλον» ίσχύει πάντα ιό
  δτι διαθέτει.·· μουλαρίσΐο πείσμα!·..
  "Αν θέλετε νά τόν βρήτε, ψάξετε δχι —όν
  «Χρυσό Όδηγό», άλλά 0:όν·.. «Τενεκεδένιο».
  * "Ενα άπό τα παιδία πού άσχολοϋνται μέ τό
  τοπικό παΐγνίδι τής ΕΔΗΚ, ά«ούει στό δνομα
  Τάσος·
  Κάποιο άλλο πΐαιδί, πού λέγεται Γιάννης κι
  £παιζε κι αύτάς τό ϊδιο παιγνίδι άλλά ·.· τοΰ
  τό πήραν, άκούστηικε πρόσφοτα νά λέεΐ:
  —Τόσο, θά σέ καταραστώ-. .
  Περιμένω νά άικσύσω πρώτα τίς κατάρες
  καΐ μετά νά δώ 9ν θά. · . πιάο'ουν.
  Πάντως ή δλη ύπόθεση είναι. · · δραματική
  άνάλογη δηλαδή μέ τύ . · δράμα τοϋ Περεσιά-
  δη «Γκύλφω», πρωταγωνιστικό πρόσωπο τοϋ 6-
  ποίου, ώς γνωστόν, είναι ό Τάσος-
  Πρέπει πάντως νά βημειώσω δτι ό Τάσος
  (οχι τής Γκόλφως), άλλά τής ΕΔΗΚ, δέν...
  σκιάζεται και τόσο τπολύ τίς άπειλές τοϋ Γιάννη,
  γιατΐ 8χει καλό φίλο (δχι «άδελφο») τύν μασω-
  νο Άγησίλαο, πού αν χρειαστεϊ δέν θά δώσει βε¬
  βαία.·, φαρμάκι, άλλά όπωοδήποτε τό κατάλλη-
  λο · · · φάρμακο, γιά νά θεραπεύσει πασάν νόσον
  καΐ πάσαν..· διαφωνίανΐ
  (Σδς την · ·. εσκασα, γΐατί, ασφαλώς θά νο-
  μίζατε πώς θάγραφα την. · . άλλη λέξη, πού συν
  τάσσεται συνήιθως μέ την νόσον καί σχετίζεται
  μέ. · · παιδική συνήβεια, γενικά, δχι μόνον των
  . . παιδιών τής ΕΔΗΚ)·
  * Κι 2νας άλλος, σχετικός μέ τόν ΟΦΗ πάλι
  διάλογος, όσον άφορα τόν κ. Κουκουριτάκη, ό
  οποίος άσχολεΐται, ώς γνωστόν μέ τα τσΐμέντα
  και ό οποίος, λόγω έκπνεύσεως τής προθεσμίας
  πού εΐχε θέσει γιά προκύρηξη έκλογών, μάλλον
  τώρα πΐά, δέν ένδιαφέρεται:
  —ΤΙ λές νά πεΐ τώρα ό Κουκοορττάκης γιά
  τό θέμα τής διοίκηο'ης τοΰ ΟΦΗ;
  —Άπλούστατα ■ . . τσιμέντο νά γίνει!. ·.
  Πάλι καλά, νά μην πεΐ καΐ. ■ · μπετόν άρμέ,
  * Πρόβλημα άντΐμετωπίζουν οί ΠΑΣΟΚατζήδες
  τοΰ "Ηρακλείου, γιατί δέν βρίσκουν, μετά την
  κατεδάφΐση τοΰ «Ντορέ», μπαλκόνι ϊ| έξώστη, ά-
  πό τύν όπ.οϊ.0 θά μΐλήσει ό Άντρέας·
  Νομίζω δτι τό πρόβλημα μπορεϊ νά λυθεϊ
  μέ τό στήσΐμο, μπροστά στό «Ντορέ», μιδς έξέ-
  δρας, ή όποίο μάλισια άν συνδυαστεϊ καΐ μέ την
  κατασκευή μιδς αψίδας, τότε θά καθΐερωθεΐ —κα
  τα τό γνωστό «ή άψιδα τοϋ θριάμβου» — ό νέος
  δρ,ος πού θά λέει: «ή έξέδρα τοϋ θριάμβου» · ·.
  Καΐ κάτι άκόμη σχετικό:
  Άπό τό καλό... στήσιμο αυτής τής έξεδρας
  θά κριθεϊ κα' ή τύχη μιδς άκόμη βουλευτικής· · ·
  £δρας!
  * Μιά μαντινάδα τώρα γιά τόν ατυχο Παπά Κο
  πανάκη, πού τόν . · ■ κοπάνησε άγρια ό άζιωματι
  κύς τής Χϋ>ροφυλακιης Παπαδάκης καΐ προσπα-
  θώντας νά ξεφύγει τρέχοντας■·. περιπλέχτηκε
  ΐι' £να διερχόμενο. . . γάιδαρο:
  Ποίος είδε ποίος άντάμωσε
  Παπά νά τονε δέρνουν,
  Μοιράρχοι νά τόν κυνηγοΰν
  Γα'δάροι νά τόν σέρνουν.
  Αύτό είναι πού λένε: άπ' τό... κακό, στό
  χειρύτερο! ·
  ■ΑΓ Κάποιος αύτόκλητος μάρτυρας, γιά τή δίκη
  ΐτού προκειται νά γίνει, γύρω άπό τίς «Μινωικές
  Γραμμές», μοϋ έ'φερε άρκετά πράγματα, μεταξύ
  ιών οποίων: Φωτογραφίες παραγόντων τής οί)
  μερινής Διοίκησης άπύ την έποχή Γεωργαλδ καΐ
  Σία, όμιλες τής··· έποχής, ώς καί ... Έλευθε-
  ριάζουσες θέσεΐς κάποιου πού νέμεται τίτλον αλ-
  λου> Διοικη,τικοΰ Συμβουλίου ·.. Κληρονομικώ
  δικαιώματι.
  Ό ανθρωπος φαίνεται πίστεψε δτι έγώ έ'χω
  καμμιά άντιδικία μέ τούς «Μινωικούς» καΐ μούρ¬
  θε μέ τα παρ,απάνω «ο"τοΐχεϊα» τού.
  Τοΰ εϊπα δτι έ'κανε λάθος πόρτα καί τόν
  παρέπεμψα στύν κ Άλέξανδρο Μεϊμαράκη.
  Άπύ έκεϊ καί πέρα. . γαΐα πυρί μΐχθήτω
  καϊ. . · άς τα πάρη ή ... μαύμη Οάλασσα, γώ
  νά κάνει ■ . . μπουινάτσα καί νά ταξιδεύουν καλύ
  τερα δλα τα καράβια καΐ κυρίως τό <Άρΐάδνη>,
  πού- .ταρακουνήΐθηκε χτρόοφατα άπό τα ·. μελ
  τέμΐα τοΰ Αλεξάνδρου.
  * "Ενα άπό τα πιό μεγάλα ·. . καρφιά πού πέ-
  ταξε 2νας, στούς διαδρόμους των Δικαστηρίων,
  σχετικά μέ τίς δίκες των «Άπομνημονευμάτων»-
  είναι τό εξής:
  'Πιό πολλές... δικαατηριακές μάχες θο
  δώσει ό Μπαντουβομανώλης παρά τίς ... πραγ-
  ματικές πού λέει στό βιβλίο τού δτι ϋδωοεΐ
  Διευκρινίζω δτι ό παραπάνω, πού πέταξε
  την... καρφάρα αύτη, ήν μάλλον την ·.. ταυλόμ
  πρακα, δέν ήταν. . . Άνωγειανός-
  *^ "Οταν ό σπήκερ τί|ς έκδήλωσης πού έ'γινε ο?°
  γήπεδο τοΰ Παναθηναϊκοϋ γιά τόν Νίκο Ξυλθύ-
  ρη, άνάγγειλε δτι «μεταξύ μας βρίσκεται ό υπουρ
  γός κ Κεφαλογιάννης», κανένα χειροκρότημο
  όέν άκούστηκε. "Οταν συνέχισε άναφέροντας
  τόν βουλευτή κ. Βαρδινοδιάννη., πάλι ή ϊδια· - ·
  ήσυχία· "Οταν δμως άναφέρ,θηκε στήν παρουσία
  τοΰ Δημάρχου Άθηναίων κ. Μπέη, τα χειροκρο
  ' ιήμαια επεσαν «σύννεφο», πού λένε·
  ΤΙ νά ύποθέσει τώρα κανείς; "Οτι οί :
  δες των Κρητικών πού είχον την ύπεροχή
  κερκίδες τοΰ γηπέδου τό έκαναν άπό φΐλοφρο-
  νηση στόν μή Κρητικό κ· Μπέη, γ) δτι στή συνεί
  δησή τους επαψαν πιά οί κάθε εϊδους Κεφαλογι-
  άννηδες καί Βαρδινογιάννηδες νά είναι ■. · Μτΐέ-
  , Νά £να έρωτημα πού (Ιητα την απαντήση
  τού... ' -· ι ι
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ι