91033

Αριθμός τεύχους

240

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

8/10/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έ!"
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Χαρδς σ* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι χ6
  στόμα, προλάίη νό: πβϊ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΣΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ!. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβσθσ ν*η«: ΜΑΝΟΣ Χ ΛΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιωργη 5 χ Τηλ. 280.291
  Χρόνος 5ος—Άρ. Φυλ. 240—Δρχ. 10
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΥΠΝΗΣΕΙ
  Μΐζορεϊ
  να τι
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΤΑΑΛΛΑΥΠΟΓΕΙΑΚΑΙΕΠΙΓΕΙΑΟΠΛΟΣΤΑΪΙΑ
  ΐχ Κρήτπ. στόν άέρα.!··
  ΕΠίΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΉΝ «ΒΟΜΒΑΡΔΙΓΜΕΝΗ ΠΟΛΗ» - ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΕΡΧΟΤΑΝ ΣΤΟ ΗΡΑ¬
  ΚΛΕΙΟ - ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΝΑ ΥΠΟΓΤΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Η ΒΡ ΣΤΗΝ ΑΛΙ-
  ΚΑΡΝΑΣΣΟ ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΙ
  Την περασμενη Δευτέρα 1 την αγανακτη,οη τού Λαού τής κρή.
  Οκτωβρκου η «ΑΛΗΘΕΙΑ» δέν
  ειχε κυκλοφορή]σει κολά —καλά
  <Μ Α ΑΙΙΟΡΙΛ» ■ πΡώτη «Π Η/ΙΠΟΕΙΗ» ■ Πρώτη γεγονότα Πρώτηστήνκυκλοφορία κ αι βρέθηκε στήν δυσά^εστη θέ¬ ση να κυκλοφορήσβΓ καί έκτα*- κτο παράρτημα. Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ηάντα πρώ- τη οτην ενηιμέρωση καϊ στήν κυ κλοφορκτ, πιληροφορήβηΜε π.ρώ τηι την τρογική καταοτροφή της Σοόδας, μέ την έικρηξη τού μώτορσίο «ΠΑΝΟΡΜΙΤΉΣ». Με τα την έκταικτη εκδσσή τ(ς η «ΑΛΗΘΕΙΑ», βρεθηκε στόν τό πό τής καταστροφάς, μέ τοώς ξε οπιτωμένους καϊ τραυ>μ~ί£ς.
  Εκεί βρϊθηικαν καϊ οί Αρχές,
  Γθύ με ένα εφάπαξ ίιπίδομα 10
  ώς 20 χιλιαδες ανά οικογένεια'
  ηροσπαθοώσαν νά κατευνάσουν
  την αγανάκτη,οη τού Λαού τή,ς
  Σούδος.
  Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» συνέΙΝεξε από
  αυτσπτες μάρτυρες τίς παρακά
  τω πλήιροφορίες:
  ΞΑΦΜΙΚΑ στήν &ιρηινιικ.ή «οαί
  ήσυχη κωμαπολη τής ΣούΙδας
  μιο τρομαχτιική έκρηξηι χώρισε
  την σιωπή οτήι μέση.
  Τό Μότορ'σΐο «ΠΑΝΟΡΜΙ-
  ΤΗΣ» «ρορτωμένο μέ φιάλες υ-
  γραιερίου, βενζίνη αεροττλάνων
  ικοί μενάλη πσσότητα' Νιτροτο-
  λουόλης, μέ την φωτία ποΐι πή
  ρε το υγραεριΐ© κόϊ την εικρηξθ
  τής βιέννης, βγήικε από την θό
  Ιλοσσια, ανυψώθη«ε περίιπου 50
  ρετρα κα* οτό ϋψος αιυτό, α«ο
  Αούθησε η· έκρηξη τήις Νιΐτροτο
  λοιδλης.
  ΟΣΟΙ ΧΤΙΖΟΥΝΠΑΝΩΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΟΣΟΙ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ - ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΑΥ¬
  ΤΗΝ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΟΥΝ ΠΟΤΕΠΩΣ
  ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑ-
  ΘΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΗΦΑΙ-
  ΣΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
  ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΛΑΘΟΣ Α-
  ΚΟΜΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΊΊΝΑ-
  ΧΤΟΥΝ ΧΤΙΣΜΑΤΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.
  Τό πλοίο ττιά, ττοό έγινε μιά
  τεράστιαι βάμβα, «ξερράγη σέ ε
  ικατομμύριαι πυρσκτωμόνο κομ-
  ιματκΐ1, ποϋ ί,ιοσφίνδονίΐοτηίοαν
  σί αικττίνα πολλών χιλιόμετρον.
  Τα βΛήιμαιτα αιυτά ίοεσαν βροχήι
  στήν γύρω περιοχιή κι έσττειρ,αν
  τόν όλεθρο καί την κΰταστρο-
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ
  ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
  ΜΟΛΙΣ τό φωταφιο πήρε
  φωτία, τό πλήιρωμο τράιητμβε οχ
  φυγΐή ιοαί γινωρίζοντας τό επι»ΐν
  δυνο φορτιο, πού μετέφερον,
  φώναζαν στον ικόσμο νά απο-
  ιμαικρυνβει.
  Έτσΐ' ο «6σ|ΐος τράπηικε σέ
  φύγη· μέ ουτακΐνητα »ι άλλα μέ
  ισα ιήι κρυφτηικε σε μέρη, πού
  ιμποραύ'σε νά προφυλαχτεϊ.
  Η έκρηξηι ήταν τόσο μιεγα-
  λη, πού ολόκληρες σκεπές όττι-
  τιών έφιυγαν από τίς βέσεις
  τους, τοιχοι κατέρρευσΐΐν, πορ
  τοηαράθυραι εκΐτφενδονϊσθΐΊκαν
  χαί τα ράφια των κατακττηρά-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΕΊ Α
  —-Λ
  ΑΙΙΟΕΚΡΗ3ΗΠΕΤΡΚΛΐΐΟΦΟΡΟΥΠΛΟίΟΥΜΕΥΓΡΑΕΡΙΟΚΛΙΛ'ΐΝ Μ1 ΙΙΛΑ
  ΠΟΥΗΗΡΕΦ»ΤΙΑ,Π.<^ίΧΤΟΝίΑΥ>!ΤΑΘΜΟΧΙΙΜΕΪη ΛΚΥΤ ΕΡΛΊΙΡίίΙ
  ΜΕΓΑΛΗ,
  ΜΕΓΑΛΗ

  Στή δίκη τού Μπαντουβά - Σκουλάδων προχδές στά Δικαστήρια
  ΥΠΟΠΤΟΣ ΕΒΡΑΪΟΙ
  ΕΞΥΒΡΙΣΕ
  ΤΟΜ ΒΟ ΥΛΕ ΥΤΗ ΣΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΤΟΥ
  Οικύοτηκε σέ 4 μηυες ιρυήακή καί 10.000 γιά ίιθική βήάβη
  ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕ ΣΤΗ ΔΙΚΗ
  ΤΟ Μονομελές Πληιμμελειοδι-
  κεΐο Ηρακλείου, (Πρόεδρος ό κ.
  Ζαΐρης) κοπαδίκασε ττροχθές
  Σά66ατο μεσημέρι, καοτά: τή
  διάρκεια αύτοφωρης δισδικο»!-
  σιίας, τόν Έβρσϊο Έλαν Ρόμελ,
  (γνωστό στήν περιοχή Αρχανών
  κυρίως σάν «Ηλίας»), σέ φυλά
  κιση, γιά έξύδριση τού 6ου-
  λευτη κ. Θανάση Σκουλα (3 μή
  ν€ς) κσί της συζύγου τού δικη-
  γόρου κ. Τασίας Σκουλα (3 μή
  νες) καΐ κατά συγχώνευσηι 4
  μήνες, Έπίσης έ/π-εδΐκασε στούς
  έξν€.ρισθέντ£ς άνά 5.000 δρχ.
  λόγω ήθικής 6λά6ης, τα όττοΐα
  τταρεχώρηραν στόν Δΐκηγορικο
  Σύλλογο Ήρακλείίου.
  Ο ΕΒΡΑΙΟΣ αύτάς, τό μεση,μέ
  ρι τής ττροηγουιμένης Παρπ-
  οτκευης, μερά κατά την οποίαν
  έκδικαζόταν ή ύττόθεσηι τής μη-
  νύσεως ΣκουΛάθων κατά /νττταν
  τουδά, έξύδρισε τδ ζεθγος
  Σκουλα, χωρίς νά προηγηθΕΐ τΐ-
  —ότε, στούς βιοδρϋιμουις των
  ΔικσστηρΓων μέ τίς ψράχτεις
  «σκ.. . > πρός τόν βουλευτη κοϊ
  «τα ξέρω δλα γιά σένα καί δέν
  θα. σέ ξεχάσω —οτέ» τηρός την
  κ. Σκουλα.
  ΕΥΘΥΣ άμεσος τό τταρευρισκό-
  μενον αστυνομικό δργανο της
  Ασφαλείας (ό κ. Μανωλιδά-
  κης) έν,η,μέρωσε σχετικά τόν κ.
  Σκουλα γιά τόν Έ6ραΐο κοϊ στή
  συνέχεια τό ζεΰγος Σκουλα υττέ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  μλ 1111Μ
  Ο ΗΟΜΚ ΧΑ1.ΙΠΙ1 ΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΜΜΙ
  ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΠΑ ΤΉ ΣΟΥΔΑ
  ΗΡΘΕ
  Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  κ. ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ
  Ήρθε προχθές στό Ηράκλειο,
  ο Α' ΕηιθεωριΠΓΓής Χωρ·οφυλα-
  'Κής, Υποστράτηνισς κ. Κώστος
  Σμαργιανάΐκης.
  Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ
  ΠΑ ΤΑ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Λόγω ΓΛηιθώριας επ'ηκαιιιριης
  ϊ$ης, η έρβυνά μας γιά τσ
  Τσιμέντο Κρήτης, οναβαλ-
  λετσι· γιά τό επόιμενο φύλ-
  λο.
  Στις 17 Όκτωβρίου
  Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πού καταφθάνουν άιπό δ-
  λες τίς περιοχές της Κρήτης, συγκλίνουν οτό δ¬
  α ή ύποδοχή πού έπιφυλλάσσεται οχΐς 17)10
  79 στόν κ. "Ανδρέα Παπβνδρέου, στό Ήράκλειο
  θά είναι ανώτερη κάθε (προβλέψεως·
  ΟΠΩΣ βχει άναγγελθεϊ (αυτή τή φορά-είναι τε
  λκκό) ό κ. Παπανδρέου θά ,μιλήσει την παραπά
  νω μερά στήν Πλ. Ελευθερίας στϊς 7-30 μ·μ. έ-
  νώ ή ύατοδοχή οτό άεροδρόμιο Ήρακλείου' θά
  γίνει στϊς 5.30 μ·μ·
  Γύρω από τόν Άρχιεπισκοπικό Φόνο
  Ανοιχτή έπιστολή στόν κ. Τιμόθεο
  Τού Διάκου κσί Συντ. Δασκάλου Τψοθέου - ΓεωργΐουΙΒασιλάκη
  ΡΟΤΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ...
  Ώς πότε τό φονΗΐό χίρι τού
  Τιμοθιου Παπουτσοκη θά κρα-
  τά την παιμαντορΜή ρόβδο
  τού Αρχιετησκοπου Κρήτης,
  ρωτούν πολλοί.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ1
  • Ο Αλ. ΜιΊ μαρακης ξεχωρϊζε»
  την ιυβιτνη της υΓβρτιμο-
  τού «ΑΡΙΑΔΝΗ» τόν
  ΠΑΛΙΤΑΚΗ.
  • Το ικριοδΜΐο εΝαυτιλεακή Εί
  ηιθεώρηστμι νιοθετη τίς από-
  ««κ ΜεΥμαράκη, γκι τα δυο ε-
  ΜτομμύθΜ οολλάρια.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
  Μιο
  τής κ. Ευφροσυνηις Γκουκα
  για τό θβμο Πς
  Τμη»ιοτ6ρ»> της
  ος Ηροκλαου, στόν Διαγω-
  νισμο των ό
  Πρός τόν Σεβασμιώτατο
  Αρχιατίσκιοπο Κρήτης
  Κύιριο Τιιμόθεο Οκιατώ κόσμο
  Μιχαήλ Πΰπουτσάκη)
  Ενταύθα
  Σεβοσμιώτατΐ.,
  Στήν πολΐΓτιικθ'ποινωνΜοή ζωή
  των ανθρώπων, ιοτό ηεραισμιενα
  καιλα χρόνω, υπήρξε σάν ίθιμι
  ιΜός «Νοιμος» ηι ευβιξΐα. 'Οταν
  ένα1 στομο, οπό τον Πρωθο
  πουιργό μέχρΐ' τόν τ«λευταιίο ερ-
  γατη, γι-ά ένα οποιοδήτΐοτε λώ-
  νο, έστω «α άν ο λόγος οιυτός
  ιήταν μιά αιπλήΊ υποψίσ, έχανε
  την εμπιιστοσύνη; τού κόσμου,
  πρός τό άττοιμό τού, τό οϊσθη-
  ιμα τής ευβΗξιΌς, τής ντροπήζ.
  η/ταν τόσο δυνατό, ώστε ε¬
  φρόντισε την άλλη αμβσως ημέ
  ρο άν μέν εϊχε μιώ δηιμ6σια θέ¬
  ση νά παραιτηθεΐ απ' αΐυτή,
  άν δέ ήταν έναις κοινόις όνθιριω-
  ποις, ώποιαις σειράς κκ άν ήταν,
  νο εξαφανιστει οιπο τόν τόπο
  τού κοι να ποιεί νά ζήισει μΌϋοριΐά,
  σε μερη ποιύ νά μην τόν γνωρι-
  4ουν γιαιτί είχε την εντύιηωση
  οτρ η κιαιταιδϊκη τού από τόν κώ
  σμο δεν θα τον άιφηνε νά ζήΓ
  σει ήσυχος σ' αιυτά τα μέρτΐ'.
  Στήν Εκκληοιαιστι«ή όμως
  ζωή των ανβρώΐτων ο «θψ*κδς
  αυτός Νώμος έχειι θεοιμοθιετηθβί
  αηό Συνοδηηές θΊΓτοφάσεις καί
  ΐΜανονες ποϋι έχουν κΐι ουτοϊ τό
  ίδ,ιο ττνιεύιμα αλλά ίΐδώι εί·ναι^ ντυ
  μένοι μέ τό ένδυμαι τού ΝΟ-
  ιΜΟΥ, τού ΚΑΝΟΝΑ, ττοϋ ξέρο¬
  με όλοΐι μαις ότι ο» μέν νόμοΐι
  τής Πολιιτείος έχουν όλοιι «η'ί
  τίς εξαι-ρέοιεΐις το·υ<, «νώ οιι Νό ιμοι, καιί ο« Κονόν« τής σίας δέν έχουν καρμκΐ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3 ΕΒΔΟΜ ΑΔΪΑΪΑ) ΔΙΕΡΕ ΥΝΗΣΗ "Ενα νήπιο πέραοε μιά νύχτα στά κρατητήρια Ηρακλείου!!! ΜΙΑ δικαοτικοή δ«ιφορά, μετα* ξύ τού ττατέραι τού, τής πιραγ- ιματικήις «α'μ τής θετής τού μάν- νας, έγινιε - πέραν πάαης *ννο·ϊ- ας νόμου και' 'λογΐικής - αιτίαι νά περάισειι μιά νύχτα' οτά Κρατη- τήρ,ιο ΗραιΚλεΐου έναι νήιπ.ιο (α* γοράκι τριάμισυ ττερίττου χρο- νών) απο τις Ποταμιές Πεδιά¬ δος. Ι.Χ. ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝ! Τα μεσβνυχτα τοθ ττροχθε- σ,νοΰ Σαββάτου IX έτπβοτικό αύτοκίνητο, ερχόμενο ά—ό τή μεριά τού Κόυλε, Εττεσε ττρος τα άριστερά, στήν άρχή τού ένετικοΰ λιμοτνιοΰ λόγω Οττερ- δολικης ταχύτηταις. Ό όδηγός Νικ. Δριμης κα¬ τώρθωσε καΐ βγήκε ολτο μέσα μ όνος τού. Τό αύτοκίνητο άνε- σΰρθη ά—ό τη θαλασσα μέ γε ρανο της ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ηΠΑΓΜΗΤΟΦΟΝΟ Μιλά ό Γραμματέας περιοχής Μόοχας κ. Νικολάου (Νώντας) ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Αποκλειστική συνέντευξη πρός τόν Μανο Χαρή, γιά τό σοβαρά αύτό θέμα Ο Γιώρνος Νικολάου (Νών¬ τας) πού είναι καί ποότης, ίχα γροφίΐ ηοΑΑά τραγοϋδη, |>οσε-
  σικνα στόν οτίχο «Πατρίβα,
  σάν τόν ήλκ> σου, ήλκκ ολλοϋ
  δέν λάμπε».
  Μ. Χ. Ε—ιδή, λόγω τής θϊ-
  ο«ώς σο<, ϊρχιστι σέ επαφή μέ τούς πολιτκτοϋς πρόσφυγες τής Σοβιετικήν Ένωσης κσί ιιδικώ- τιερο τής Μόσχα;, θά ήθελα νά μού πητε πνκ βλίπετε σιις τό πρόβλημα τού ατανοπατρι- ομού; ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι γεγονός άτΓΦ τό ττρόιβΛιηιμα> τού επαναπΌ1-
  τρ,ισμοώ, πού βινοι Βθνι«ό, οι-
  κονομικο, -αλλαΓΐι'κό, όχι μό¬
  νον έχει ωρ·ιμάΌ·ίΐ, αλλά υπειρ-
  ωριμασεΐ' και «τοριιοό καϊ πολι
  τιικά καϊ ονβρωπιιοτΐικό. Αιτκκτχο
  λει νομίζω όλο τόν Ελληνκόι Λα
  ό, όλαι τα τπολιτΐικά Κόμμΰτο,
  ΐγΐιατι εΐνα ι. πραγρατικά ενα> πρό
  βληιμα. αρχών.
  Ο (Βλληνιικός Λοός, πού όληι
  •η Ιστορια τού £ίνα>ι< οιμσΐτοκυλι ισμένη καιί μέ πολλές ατιολοκές, νοιώθδΐ' ότι μιά αττό τίς μεγά- ΐλις οδκκείίς ποι) ίχουν γίνει< από τ κ ειοαιοτοτε ΚίυιβερνήΙσεις τού, *ινο> η ιμή λΐύση τού προβλήμα-
  τος των πολιτιΐικών προσφύγων.
  'Οταν μάλιστα τό δεξιό Κόμ
  ιμο τής «Νέας Δηιμοκρατια<», ,πού βριϊσκετοΐι τώρο στήν εζοι» οίιο, μιλά για λιίσεις εθνι*ών • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Η ΙΙΤΟΡΙΑ τού παιδιού ουτού, γιά τό οποιίο ασκήβηικε απο την Εισαγγελία Ηρακλείου διΐωξιη οτούς φωθ'ΐκούις τοι* γονεϊς για αρπαγή ονηλΐκαυ σέ βαθμό κα» κουργήματος, είνοι> απο τίς πιό
  πρωτΓότυιπες καιί τίς πιό θλΐιβί.-
  ιρές. Την αναιφέρομί ανώνυμα,
  γιό νά μην προσβέσωμε μιά α-
  ικώιμη πληιγιή στή σειρά των θλι
  βερών φάισεων, τού ανθρώπι-·
  νού αιυτού δράμαιτος.
  ΕΝΑΣ σύιζυγος, πού δέν έκανε
  πα>ιδια μ έ τή νομιμη γυναιικα
  τού, τίΐκνοπορησε μέ μίαν άλλη,
  «αί αιργοτ&ριαι υιοθαηκτιε τό πά»
  δι αιυτό. Στή συνέχεια χώρισε
  μέ την ττρώτΓ», πήρε διαζύγιο
  καί παινπ-ρεύτηιΐοε την δεύτερη>
  ιμέ την οποϊα έκανε άλλαι δυό
  παιδία». Βάσεΐ' δικαοτιιιβή(ς απο-
  φάΐσεως, £ΐχε διχαίωμια επικοινω
  νίας μέ το παδίΐ αυτό, ποΰ τό
  «οράτιησε η θετή μάννα, υπό τόν
  όρο νά μην τό βλέπει Γ) φυσι-
  κήι, αυτή πού τό γιέννησε·.
  ΤΗΝ πίιρασμιένη Κυριακή το πή
  ρε καί τό πήγε στίς Ποταμιΐες
  οπου ζεί μέ την δευτέρα γυναί-
  χα ικα<ί φ^υοική μάννο τού παιι- διού. Η θετή, μαζί μέ δυο ξα>-
  δέλφια της, πήγί επί τόπου1 καί
  ιοπό την βπίσκιεψιη αυτή δηιμΊθυρ
  γήΐθηικαν επιειοόδια, αποβολή
  μηνύΐοιεων, ίπέμβαση τού Εικταγ
  γίλέο »αί άλλες νομικές επιπτω-
  σεις, πού καταλήξη νέ στήιν προ
  φιΜάκισα τού ζεύγους, τό ο-
  ,ποίο ωδηιγιίΊθηικιε οτά κρατητή¬
  ρια Ηραικλεϊου, μαζί μέ τό νή-
  ιπιο αγορά,κΐί τους, τό οποϊο η>
  φυσική μαννα, επ' ουδενί δέν
  ήθελίε νά οποχωρκττεί.
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότκ στΚ Ποτα-
  μιές τα δύο άλλα ανήιλιΐικα αδελ
  φάκια> τού, (τό μεγαλύτερο δυό
  μισυ περίιπου χριόνων), έμειναν
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Τέλειωσε τό «σήριαλ» δικών κατά Μπαντουβά
  40 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑ ΤΙΣ 10
  7 μήνες στούς συγκατηγορουμένους τού μόνο
  Καί οί 10 δίκες θά έπαναληφδοϋν
  στή δίκη Γιώργη Σαμαρείτη
  στό Έφετεϊο Χανίων
  Σε υψηλό ι8Πΐτΐί.δο κράτη|σαν
  το ενδιαφέρον τού «οίνου, οί
  Λυΐο τελευταιες δικες τού Μπαν-
  τουΐβομανώΐλη.
  ΣυίγιηΒΚιριιμένα' οί δυό αυτές
  δικες, από τίις δέκα, ηού προ-
  «λή!θη«αν αηό τό οεριιβόητο ρι
  ιβλιΐο τού «Απομνηιμονευιμιαται Κα
  ΓΚτόν Μπαντουβά», αρχισαν
  την περασιμενη Πήμιητη και τέ-
  λειωσαν τίς ηρωΥνές ώρ>ες τού
  προχθεσινού Σοβράτου.
  Μηνυτές ήταν, στήν μια <·. γιατρος ΓίΰργΊθς Κριτσωτάκης για συΐΒοφαντική δυοφήιμηση ικαι στην άλλη, τα παιιδιά τού Αβαναισίου Σκουλα, για προοβο λή μνηιμηί τίθνεωτος. Η αίβουισαι τού Τριιμελούς Πληιμμκλειοδΐικείου Ηρακλείου ή ταν· συνεχύς κβτά4»«ττη κόσ- ιμου. Παρά την παρατετοιμιέντ) ιμάΛιστα διαδικασϋα', τό «οινο ΐΓταιρακολουθούΐσί <με μίγάλη προ σοχή καϊ ηισυχΐα. Τό αικιροατήριο οποτελούν- ταν τό πλείστον οπο τούς ζοι·· • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οτλίδ-
  Γεξο οί ξεΙτΓεσ" βασεΤσ Τπο" τΪν"κρητη
  χαρας
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ορραξουν οιαλ^λοι__
  προλαρη νο ηέι εατ;
  «ικπ'γ.
  1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Ένώ ό Γενικάς Γραμματέας τού Ύπουργείου Δημοσ. Τάξεως
  δέχτηκε προχθές τόν Διευδυντή τής «Αληθείας» οτήν Άθήνα
  Η ΠΡΟΕΧΤΑΣΗ τού Αρχιεπιοκοπικοϋ
  ΦΟΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
  Τόν διευθυντή τής εφημε¬
  ρίδας μας δέχτηκε τό μ>εσημέρι
  τής περ. Παρασκευής ο Γεν.
  ιΓραμματέας τού Υπουργείου
  Δημοσίας Τάξεως κ. Σαψάλης,
  στό γρσφεΐο τού.
  Ο ττρώτος τόν ευχαρίοτησε
  γώ τό υπηρεσιακό ενδιαφέρον
  πού έδειξαν οί παράγοντες τού
  Υπουργείον, οτήν υπόθεση
  των γνωοτών απειλητικών τηλε-
  φωνηιμάτων εναντίον τού, εξ α
  φορμής τού αρχιεπισκοπιΐκού
  φόνουι.
  Ο κ. Σαψάλης καθηούχασε
  τόν διβυθυντή τής «Αληθείας»,
  τονιίζοντάς τού ότι οί αρμόδι-
  ες υπηρ>εσίες έλαβαν ήδη εντο-
  λή καί· ιενεργούν τα δέοντα, διό
  τι — όπως είπε__είναι απαρά
  δεχτες απειλητικές ενέργειες ε-
  νοντίον οποιουδήποτε καί κυ-
  <ρίως Δημοσιογράφου. Παράλληλαι, την περασμένη βδομάδα, πού τό ϊδιο θιέμα των ιεναντίον τού Μάνου Χαρή απει ληΐτικών τηλεφωνημάτων ήρθε στή Βουλή·, ο αρμόδιος εκ μέρους τού Υπουργείου Δημοσί άς Τάξεως απάντησε ότι τό Υ- πουργείο έπραξε τα δέοντσ μό λις καταιγγέλθιηκε η αιΓταράδεχτη αυτή ενέργειαι. Αξίζΐΐ· νά' σημειωθεί ότι σχε- τική αΐλληλογιραιφία1 τού Υπουρ- γείου Δημοσίας Τάξεως σέ συν δυασμό ιμέ τό Υπαυργείο Δικα>ι
  οσύνης, διεξάχθηκε μέ τίς Αρ-
  χές Ασφαλείας «αί την Εισαγγε-
  λία Ηρακλείου.
  Ωστόαο, δέν εκδόθηκε ακό-
  μη η απόφαση οτήν οίτηση
  τού Μάνου Χαρή- γιά απόχτηση
  αδείας οπλοφορϊας, ήιδη όμως
  τό θέμα εξετάζεται.
  Άπό τόν Ειοαγγελέα κ. Ζορμπά
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ
  ΤΟΥ τ. ΝΟΜΙΑΤΡΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ
  Όλη τή βδομάδο παύ πέρα-
  σε, συνεχίστηκαν οί αναικρίσεις
  γιά τις οί: ·βάρσς τού τ. Νομιά-
  τρου Ηρακλείου κ. Εμμ. Κοκο¬
  λάκη, αυτεπάγγελτες εισαγγελι
  ικές διώξεις τού, >σιέ <βαθμό κα- ικουργήματος, γιά τίς οποίες, ώς γνωστόν, είχε προφυλαικι- ιοττεί «αί αποφυλακίστηκ'ε προ- σωρινά μέ εγγύηση. Σύμφωνα μέ συμπληρωματι- «οές πληροφορίας μας, βκτός ό¬ τι© τον κ. Κοκολάκη, οί ανακρί ισεις περιλαμβάνουν την σύζυ- γό τού ΦιαρμοκοποΐΌ ικα·ί γιαι- τρούς τού Βενιζελείου Νοσοκο- μείου. Οί τελευταίοΐ' κατηνο- ρούνται γιά παράνομη χορηγή¬ ση αδειών οτόν κ. Κοκολάκη, ε νώ η ούζυγιός τού γιά περκπτώ- σεις χορηγήσεως ωαρμάκων μέ ανώμαλη διαδιικασία. Εκτός από την υπεξανωγή εγγράφων (ικαιτηγορίο εξ οιτίας Οί δίκες τού Μπαντουβά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1 τπό τόσο χρσνια, οτήν βίθουσα τού Τριμελοθς Πληιμμελειοδικεί- ον στά £δρανα των δικηγόρον, καθήμενοι ό έ"νας στήν μιά πλευ ρσ των έδράνων καί ό άλλος στήν δλλη. ■^· ΟΙ αγορεύσει ς των συνηγό- ρων, αμφοτέρων των πλευρών, ή"ταν δριμεΐες κοι ττρός στιγ¬ μήν άτπειλήθηκε έπεισόδιο με- ταξύ τοθ κ. Πσπσστεφανάκη της Πολιτικής Ά·γατγίς καΐ τού κ. Σπανουδάκη. τής Ύττερα στίίσεως. Συγκίχριμένβ ό κ. Σπανουδά¬ κη ς συνέστησε στόν κ. Ποπτα στεφσνάκη: «τΝά πάττε νά μάθε τε Νομικά». Τό Δικσστήιριο διέ κοψε την Ιννε&ρίασ^ κι άπτεχώ ρησε της αίθούοηις. ιΜετά την έττοχνάληψη τής δισδικασίας ό κ. Σττονουδάκης άρνήθη«<ε δτι εΤττε την ττσροπτισνω φράση, ζή- τηρε συγγνώμηι ά—ό τό Δικα- στήριο καί τό άκροατήριο, δχι δμως κι ά—ό τάν κ. Ποπταστε- φανάχη, ό όττοΐος 1&παΐ., νά γραφεϊ ή φράστ} στά ττρακτι- κά Τθ Μετά άττό μιά μακρά διαδι κασία ή δίκη τέλειοσε την Τρί τη τό 6ράδυ· καϊ τό Δΐκαστήριο έπτέβαλε ττοινη φυλακίσεως 4 ιμηνών στόν Μπαντουβά, τοΰς δέ οννγραφέα Σανουδακη. καϊ έκδστη Χαλκιαδάκη όθώασζ. Η ΔΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ Μετά την δΐκη Πετροκογιώρ γη, άρχισε η συνιεκδίικαση των δ»κων Παπά — Γιάννη Σκαυλά' καί Δραμιτινού, μέ τοΰς ίδιους παντοτε «αιτηγιορούιμενους καιί τό αυτό κατηγορητηριο, δηλαη δή «ττροσβολή μνιήιμης τεθνεώ- τοις». Μιέ την έναρξη τής δί'κης ο Μίταντοιυβάς εδήλωσε ενώπιΐον τού Διικαστηρίου ότι. τα αναιγραι φόμενα εις τό βιιβλίο τού περΐ Δραμιτινού είναι ψευδη «αι τόν αιπσκαθιστά καί τον τιμά. Η σύζυγος όιμως και ο γιυιός τοό Δραμιτινοιύ δέν δέχτηικαν ώς επαρκή την διήλωση καί ζή- τησαν την συνεχίση τής δίικης. Η δίκιη τέλειωσε τίς μιεταμε- σονύικτΐίς ώρες τής Τρίτης καΊ τό Δι.καστήριο αθώωσε τούς «ατηγορουμένους, ώς πρός τό ιοιιοέλος Δραμιτινού. Γιά την υπόθεση Παπά—Πάν νη Σκουλα κήρυξε τόν "νΐπαν- τουιβά ένοχο κατά τό κατηγορη τήιριο καί τού επέβαλε 4 μήνες φυλακή. Τον συγγραφέα Σανου δάικη καί βκοοτγι Χαλκιαδάίοη, κήρυξε αθθουις. Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ Την ΠέιμπΓΓη άρχισε νό εκδι- κά·ζεται η μήνυσις τού Γιώργη- Σιαμαρείτη, η οποίαι διάρκβσε μέ χρ> τα μεσάνυχτα τής Παρακ
  σκευής. Η δϋΊκη αιυτή εθεωρείτο
  ώς η δαοικολοτέραι εξ όλων, πού
  αντιμετώπισε ικαϊ θ' αντιμετωπί
  σει ο Μιπαντουιβά·ς.
  Τό κατηγορη,τήριο ήταν
  «πρασιβολή τής τιμής διά συκο¬
  φαντικάς δυσφημήισεωρ>.
  Μέ την έναρξη τής διαδικασί-
  ας, ο Μιπαντουβάς δήλωσε, πώς
  αποκαθιοτά καί τιμά τόν Σα-
  ιμαρειίτη κα·ί τό Διικαστήριο διέ-
  κοψε, γιά νάι τούς δώΐσει τόν «α*
  ,ρό νά τα «φτιάξουν».
  Μέ την επανάληψιη τής διαοι-
  ικασίας, ο Σαμαρείτίΐς ζήτησε
  την συνεχίση, τής Δίκης.
  Τΐάι κυριώτερα* χαραιχτηριοτι-
  ικά τής δίκης ή|σαν:
  • Ο ΜπαντΓου'βάς μιλώντας γιά
  τό βιβλίο τού ί,ίπιε: «Τού είπα
  (δηλαδή τού Σανσυδάικη), πήδ-
  γοινέ το σέ δυό ανθ,ρώπους μο<υ οτήν Αθηνά, νά τό δούνε πρώ- τα, καί μετά, νά τό δημοοιεύ·- σεις». Σέ ερωτήση τής Πολιτικάς Αγωγής διά τού Προέδρου, ποι-; οί είναι αύτοι, αρνήθιηκε νά τούς αιποκαλύψει. Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ • Κατά την εξετάση μάρτυιρος αιπό τόν συνήγορο τής Πολιτι- κής Αγωγής κ. Γαρεφαλάκη (Σμιπύικο) ο Μηαντουβάς ισηκώ θηκε, απο τό σκαιμνίί τού κατη- γορουμένου, με απειλητιικές δια- θέσεις λεγοντας: —«Δέν π·έθα>-
  να. Ακομα' ^ώ». Έτρεξαν τοτε
  οί άνδρες τής φρουράς καί ανε-
  κάλεσαν τόν Μπαντουβά στό
  σκαμνί, αλλά τίς οπειλές συνέ-
  χιοαν η «άρη καί η σύζυγος τού
  Μπ α ντο υ-βομ αινώλη.
  • Μετά τό ί,ποισόδιο η συνήγο
  ρος τής Πολ. Αγωγής κ. Τασία
  Σκουλα, υπέβαλε ιοίτηση στό Δι
  κα—ήριο, μέ αϊτηιμα γιά σω,μα-
  τική έρευνα1 τού Μπαντουβά.
  Σέ λίγο τό Δΐ'κοοτήριο διέκοψε.
  • Λίαν ενδιαφέρουσα ήιταν, η
  αγόρευσιη τού Ε»αγγίλ6α τής
  Έδρας κ. Ζορμπά, ο οποίος αγό
  ,ρευσε επί μιάιμισυ ώρο περίπου
  κοί πρότεινε την αθώωση απάν¬
  των των κατηγορουμένων, την
  οποία όμως δέν έΐλοβε υπ' όψιν
  τελικά το ΔικαοτήΡ'ΐο.
  • Ο συνήνορος τής Πολιτικής
  Αγωγής κ. Γαρεφαλάκης προλογιϊ
  ζοντας την αγόρίιυσή τού διετύ
  πωσε τό παραπονό τρΐί πρός τό
  Διικαστήριο, διά την μή απαγ¬
  γελίαι κατηγορίας διά την απει^
  ιλή τού υπό τού κατηγορουμέ-
  νου.
  • Η συνήγορος τής Πολ. Αγω¬
  γής κ. Τοσία1 Σκουλα αιγιόρευσε
  επιί μακρόν καί σέ σχετΐΜό παρά
  πονο τής Υπερασπίσεως πρός
  τόν Πρόεδρον εκείνος απάντησε:
  —«Δέν μπορώ, νά περ^ορΐσω
  την αγόρευση Δικονομικό. Εΐμα
  στε υποχρεωιμένοι, νά ικιαθομα·-
  ιοτε μέχρι αύριο εδώ νά την α-
  ικούιμε».
  • Τό Διικαστήριο κήιρυιξε ενό»
  χους άπαντες τούς κασηγοραύ-
  μενους, κατά τό «ατηΊγορητήΓ
  ριο καί εττέβαλε στόν καβένα
  ποινή φυλακΐσεως 7 μηνών. Οιι
  καταδικασθέντες ήσκησαν έφε-
  ση καί αφέθηικαν ελεύθεροι.
  • Σηιμειωτέον οτγ διά τόν Συγ
  ιραφέΌ Σανουδοκη «αί τόν δκδό
  τη Χαλκ·ιαδάικη, είναι> η πρώτη
  δίκη, γιά τα «Απομνημονεύμα-
  τα Μπαντουβά», κατά την οποί
  α δι«άστηικαν.
  Φ Η σύνθεση τούΔΐικαστηρίου
  ήταν: Πρόεδρος, ο Πρόεδρος
  Πρωτοδιικών Ηραικλείου κ. Κα-
  φαράκης καί Σύνεδροι οί Πρω-
  Γτοδίικες κμ. Σίίδερης καϊ Αιυγου
  λέας.
  Σ. Κ. Σ.
  τής οποίας παραπέμπεται· στό
  Καικουργιοδικείο), πού αναφέ-
  ρονται στήν εξαφανίση εγγρά'-
  φων μεταθέσεως τού επί αποδεί
  ξει, ο τ. Νορίατρος κατηγορεί-
  τα* από τόν Εισαγγελέαι κ. Ζορ
  μπά καί γιά απάτη σέ βαρος τού
  Δημοσίου ικ.λ,,π. «ατηγορίες,
  πού προκύψανε έπειΐτα από πα-
  Ιληότερη κάθοδο στό Ηράικλειο,
  δυά ειδικών ιΕπιθεωρητών τού
  Υπουργιείου Κοινωνικών Υπηρε
  σών.
  Ο κ. Κοκολάικης, έκανε τή
  βδομάδα πού πέροσε κα'ε μη
  αυτοπρόσωπιη παράσταση στό
  ιαρμόδιο Συμβούλιο.
  ΟΤΑΝ ...ΗΧΟΥΝ
  ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ
  "Επειτα άπό την διάρ-
  ρηξη «Ριφκρΐ» τοΰ κοσρη-
  ματοπωλείου Νεραντζού-
  λη, την προπιερασμένηι 6δο
  μάδα, οί Ήρακλειώτες κα-
  ταστηιματάρχες, ήρχισαν
  νά λαβαίνουν τα μέτρ,α
  τους.
  νΕτσι πολλά καταοτήμα-
  τα, Ιδίως κοσμηματοπωλεϊα
  &αναν έγκατάοταση ήλεκ
  τρονικοΰ συστήιματος άσφα
  λείας·
  Κατά την έγκατάσταοτι
  τίδιν παραπάνω μηχανι-
  σμών γινόντουσαν οί άπα-
  ραίτητες δοκιμές, γιά τό
  ίίλεγχο τής καΛης λειτουρ
  γείας τους, μέ άποτέλεσΐμα
  νά ακούγονται οί σεΐρήνες
  σέ μεγάλη άποστασηι καί
  νά ξαφνιάζεται ό κόσρος,
  πού δέν £6λεπε άστυνομΐ-
  κά ή πυροσβεστικά όχή-
  ΜΩΣΑΙΚΑ
  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καί την ύπηρεοία
  των οππιών.
  'Αχαιών 11 — Τηλ. 28δ—454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  » + «Γ4 Φ » φ »»»
  Φ »Φ
  ΟΙ ΙΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΠΑ ΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  νει καμμιά αλλανή στήν δική
  σας πολιτικήν θέση;
  ΑΝΑΝΙΕΦ: Ή άλλαγή αυτή,
  δηιλαδή ή τοποθέτηση) της προ
  τομής Στάλιν, δέν ονμβολίζει
  καμμιά δική μας πολιτική άλ¬
  λαγή. "Απλώς μπορεΤ ό Χρου-
  τσώφ δταν κυβερνοϋσε νά έττι-
  κράτησε άπό την αποψή τού κά>
  ποίος ύττοκειμενίΐσμός, σχετικέί
  μέ την έκτίμηση τού ρόλου
  τοθ Στάλιν, Όμως ή θέση
  τού Κομιματος ττανω σ' αύτό τό
  ζή>η·μα είναι γκοστή. Καί τα
  θετικά τού Στάλιν καί τα άρνη-
  τικά τού είναι γνωστά,
  Μ. Χ. Γιά τόν Χρουτσώφ, τί
  γνώμη έχίτε σείς οί σημεριναί
  εκπρόσωποι τής πολιτικής Σο-
  βιετικής ηγεσϊας;
  ΑΝΑΝΙΕΦ: "Οσον άφορά τον
  Χρουτσώφ, δέν μποροΰμε να
  ττοΰμε δτι δλα τα ιεκανε θάλασ-
  σα κ.ι ότι εΐχε μονον άρνη.τικά
  στοιχεία. "ίΕχει κάνει και ιτολ-
  λα ιώφέλιμα πράγμο—α, αλλα
  κι αν ήθειλε νά κάνει κάτι κακά
  δέν προλαβε, γιατί έγκαιρα τό
  Κόμμα τό εΐδε καί έττέβαλλε
  την άλλαγή.
  Μ. Χ. Είναι σωστή λοιπόν η
  άποφη ότι στόν Σοσιαλισμό δέν
  παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο
  τα πρόσωπα, ολλά οί αρχίς τού
  σοσιαλιστικού συστήματος;
  ΑΝΑΝΙΕΦ: Στό σοσισλιστικό
  σύστημα φυσικά, οί ττροσωτπκό
  τητες παίζουν όρισμένο ρόλο.
  "Αλλαι γενικσ; οί μάς υφίσταται
  ή άρχή τής συίλλογικής καθοδή
  γηοης καί ·/'* αύτό δλα δσα
  γί,νονται, γίνονται μέ 6άι—, α¬
  κριβώς, τίς συλλογικές ά-οφά
  σεις ττου παίιρνονται, Ή ττροσω
  τπκοτητα —ού ύτττώρχεΐ σέ μιά
  βέση, Φασικά ά~ό τή θέστ| αυ¬
  τή τταίζει κάττοΐο ρ&ο. 'Ξφ'
  δσον αύτάς ό ρόλος είναι κα-
  λός καϊ ύποδοηθεΐ την έξέλιξη
  τής Κοινωνίας μας πρός τα
  μπρός τό Κόμμα συλλογικά τόν
  βοηθά. 'Αλπο τή στιγμή δμως
  ττού τα άλλα μέλη, τής καθοδή
  γησης, άντιληκ|)θοΰν δτι ττάε·
  πρός τό κακό αυτή ή αραστηρι
  ατη,τα της προσωπΊκοτητας, τό-
  τε τταίρνει μέτρα γιά την ά—ο-
  μόνωση καί την άπτομάκρυνσή
  της <3—ό την ήγετική καί Οπτεύ- θυνη θέση. Έμεΐς δέν ξχαμε μιά τυψλή ύ- πχακοή στήν ττροσ»τΓΐκότητα, άλ λά την θεωρούμε σαν φορέα τής τπστης έφαρμογης των άρχών τοθ Κόμματος, "Ετσι, οί Τδιοι —ού άνάδειξαν κάποιον να ττά- (ΧΛ μιά θέση, άν δοθν δτι την δι- αστρεβλώνει τόν έπαναφέρουν έ- κεΐ πού ττρδπΕΐ. Μ. Χ. Εσείς τί γνώμη έχετε γιά τή θέση τού Καραμανλή νά δέχετοι την δκΐτήρηση τώ» Α- μιρικανικών Βάσεων στήν Ελ- λόδα; ΑΝΑΝΙΕΦ: Τό θέμα αύτό, πού είναι ττάρα ττολύ σοβαρό, θά σάς τό άνατττύξει ό άρμόδιος ά τγο Σοβιετικής τπλει>ράς κ. Κοζ-
  λώφ, ττολιτικός σχολιαστή
  τού «Νόβοστι», πού ό ΐδιος φέ
  ρει καί 6α6μό στρατηγοΰ. Αυ-
  ριο θα μτΓορεϊ νά σάς δεχτεΐ
  καί νά σννομιλήσει μαζί <τας. ΊΕνγώ, ττάντως τελειώνοντας, θέτ λ» νά σάς ει&αριστήσω γιά τή1 καλωσύνη ττού εΤχατε νά έ—ι σκεφθήτε ττώλι τή χώρα μας και γιά τό ενδιαφέρον πού δείχνε- τε γι' αύτην καί νβ σάς διαδε· δαιώσω δτι εΐμαστε προθθμο νά σάς βοηθήσαμε σέ δ,τι μττο ρούμε γιά τή συλλογή ττληροφο- ριών καί στοιχείων ττού τνχσν σάς ένδιοφέρουν. Κάτι πού δέν ξανάγινε μέχρι τώρα στήν Έλλάδα Η Συναυλία 'Δγάττης γιά τό« Ξυλούρη Γιατί δέν μετεϊχε ό κοινάς φίλος Γιάννης Μαρκόπουλος; Την πί.ρασμένη Δευτέρα·, στό γήπεδο τού «ΠαΜαθηνα'Γκού», 'έγινε κάτι πού ξεπέρασε κάθε ΰριο προβλέψεων. Ήταν η «Συ- ναυλία Αγάπης γιΐά' τόν Νί'ικο Ξυ λούρη», <τν(ν οποία — γιάι πρώ τη φορά σέ παρόμοιια' περίπτω- ση — συγκεντρώθηνχαν τόσοι ιπολλοΐ καλλιτέχνες, αλλά, κυρί- ως, τόσο πολύ κοινό. ΟλόκΛηρο τό γή—ί!δ© τής Λε- Ιυφρου Αλεξάνδρας, κιίχε κώ- τακΐλοσθιειί από ένθερμους φί- λους τού ϋυλούρη, σναμεσαι οτούς οποίους ξεχώριζαν αιριθ1- ιητιικά καιί εκδηλωτιικά' οί Κρή¬ τες τής Αττικής. Τόσος πολύις ή,ταν ο κόσμος, πού κάτω από την πκ'εσή τού, ο* οργανωσές α- ναγκάστιηκαν νά αφήρουν νό ιμπούν θεατές — ακιροοτές καιί σα' στόν χλωιροτάπητο τού γιηίτέδου. Αυτό ίισως τό γίΐγονός, να1 δι- κα>ιολογεί κάπως «οαίι τα σοβαρά
  λάθη' τής εκδήλωσης, οπό την
  οποίΌ έλλειιπιε η παρουσίαν ετταγ-
  γελματία οργανωττή, άν κα» κώ^
  ττοιο όνομα, μέ όχι καλές ανα-
  ινήσεις οοό παλιότερη εποχή στό
  Ηράκλειο (Στταντιδάιαις) φίρό-
  ταν σάν οργαινωτικό γραφείο.
  Οιι πιό γνωστοΐ συνβέτες, μου
  σικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές
  καϊ τραγουδίστριΐες, προσήλθον
  αυθόρμιητα χαΐ τραγΌύβιηισαν, έ
  τταιξιαν, συμμετείχαν γενικά,
  στήν παρ·αιπισνω εκδηλώση πού
  σκόρπ>ισΕ— εκτός των άλλων—
  «αί ρίγη συγκινήσεων σέ άσους
  (τοός 30 χιλιάδες καί πλέον) την
  πά ρακολούθησαν.
  Ιδιαίτερο τόνο έδωσε η πά1
  ρουσία 30 περίπου «αλλιτεχνών
  τής κρητίκής μουοΊΜής, (λυρά-
  ,ρηιδων, λαουτιιέρηδων κ.ά.)>
  πού ήρθαν ειδκκά από την ΚρήΓ
  τη καί έκλεισαν την ανεπιανάληι-
  ιπτη αυτή εκδήΛωση μέ μαντινά
  6ες γκί τόν Ξυλούρη καί σ>κο-
  πού>ς από εκείνους πού αυτός
  τραγουδούισιε.
  Από πλευράς εττισήιμων πια>-
  ιραιβ<ρεθιη«αν: ο υπουργός κ. Μ. Κεφαλογιάννης, ο+ τ. υπουρνο!1 κ.ικ. Ι. Κεφαλογιάννης καί Π. Βαρδινογιάννης ικα« >ι Δήμαιρ-
  χοι Αθιηνα'ίων κ. Μπέης, Ανωγιεί
  ών κ. Κλάδος καίΡεθύιμνου κ.
  Αρχοντάκης καθώς ικαί η βου-
  λευίτίνα' τού ΠΑΧΟΚ κ. Μιελίνθ'
  Μερκοώρη, πού μίλησε, συμπλη
  .ρώνοντας τή. διακοπείισα ομιλία
  τού Ξαρχάικου.
  Εντύπωιοη προκαλέση η α-
  πουοίαι μερικών — πού ο συν-
  τονιστής τής εκδήλωσης ΣταύΗ
  ρος Ξαρχάκος καυτηιρΐασιε —
  καί κυρίως τού Γιάννη Μαιρικό-
  πουΛου. Προσπάθιησα νό τόν
  Ιβρώ μετά γιό νά μού δώσιεΐ' έξη
  γήΐσιεις, αλλά δέν τα κατάφερα.
  Ελπίζω, μετά τή, δηιμοσίευση
  αυτή,ο ίδιος νά δώσεΐ' εξηγή-
  σεις γιά την εντυπωισιαική απού
  σία τού.
  Έχω δέ ειδικώτερο
  νά ρωσήσω τόν
  γώ την απουισψαι τού, γιαητΐ» εκεί
  νος, ο Ξυλούρης κι εγώ, είχαμε
  Καΐ πάλι περί τό «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡ ΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΜΑΡΑΚΗ
  Πρός την Εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράικλειο Κρήτης
  Διάβαοα τό δημοσίευμα των
  Μινωΐικών Γ,ραιμρών εις την εφη
  μερίδα· σας, τής 10-9-79, τό ο¬
  ποίον δέν διαφέρεΐ' καί πολύ1 α¬
  πό τό προηγούμενον, μέ συμ¬
  πλήρωσιν μερικών παλαιών με-
  λών τής παλαιάς Διοιικήισεως
  καί πού οί άνθρωποΐι οισιοί πιθα
  νόν νά επλανιήθηοαν από τούς
  μετέπειτα διοιικούντας. Διότι
  εάν εδιάβαζα ν την ίπιοτολή
  μου πρός τόν κύρον Κληρονό¬
  μον, τίς 3-6-79, κοί ειδικώτερον
  την παρόγραφον όπου λέει: Τό
  πόνττα φαιίνονται εις τα βπόοηΐμα
  ιβψλία των πωληντών. Δΐν τούς
  υοοχρέωσε ικανείς νά1 σικεφθούν
  ιοαλά καί νό απαντήσουν τί έ-
  πρεπε νά πράξουν πρώται καά
  μετά νά γρόφουν υπεύθυνα. «αί
  σωστάι Διότΐ' άν κάποιος τούς
  υποχριέωνε νά ικάνουν ουτό,
  βάι διαπιίίστωναν ότι έπρεττε νό
  πούν εις την νέαν Διοΐκηισιν ότι·
  ιεττιιβάλλετο νάι ζητΓήΐσουν από
  την πωλήτρια εταψβαν τού
  «ΑΡΙΑΔΝΗ», την δνΕΝ 3Α-
  ϋΒΝ, νά τούς δηλώσει υπευθύ-
  νως, εν γνώσει· των συνεπειών
  τού Νόμου περί ψευδούς δη-
  Ιλύσεως, οπί από την πωλήση
  τού «ΑΡΙΑΔΝΗ» δέν κατεβλή>
  θησαν εις κανενιο 'ΕλΛηνο ή Ιτα
  λάν χρήματο λόγω επιστροφής
  ιεκ τής υπΐρτιιμολογήσεωί τού
  πωληθέντος πλοίου, διά καμμί¬
  αν απολύτως αιτίαν δίν επε-
  στράφησαν χρήματα εκ των
  ειοττραιχθέντων 11.500.000 (ένν
  δεκα εκατομμμρίων πενταικοσί-
  ων χιλιάοων δολλαρίων ΗΠΑ)
  εες ουδένα απολύιτως ή ότι· ανττί
  βέτως εις ποίον καϊ πόσα. Πρός
  επαλήθευσε νά ζητηθεί τό αυ¬
  τό πιράγμα οπό την οικονομϋκήν
  εφορίαν τού Κότεμπούιρκι Σουη
  δίας, ένθα· η πόλις όποΐί εγένε¬
  το τό συμβόλαιον αγοράς τού
  «ΑΡΙΑΔΝΗ». Οπόταν θά πά-
  ρουν οπάντιηισιη από αυτάς
  τάς δύο πηγάς ικα>ί είνιαΓ όπως
  την επιιθυιμούν, τόαε θά είμαι ο
  ταπεινός σοκοφάνττης. Άν ό¬
  ιμως είναι όπως εγώ κατ' επανά¬
  ληψιν 'ανβφεραι εις τάς 12 επι¬
  στολάς μου πρός τόν Πρόεδρον
  των «ΜινωΊκών» τότε θά είναι·
  οιυτοί απλώς συνεργάααΐ' τής
  όλης κομπιίνας. ΜιέχρΊι τότε ό-
  ΐμως καΐ εν αναμονή θά παρακα
  λέσω όπως ενημερωθούν από
  τό περιεχόμενο των 12 επιοτο-
  λων μου διά νά μην πάθουν ό,
  τι επαθ€ ο Πέρο Μασούιρας.
  Παραικαλώ τό παρόν τηλιε-
  γΐράφημά μου νά δημσθΊευθεί
  εις τό επόρενον φύλλο τής εγ¬
  κρίτου εχριημερίδος σας μετά
  τόν θερμών συγχορητηρίων
  μσυ διά την στάσιν σας επί τού
  ως άνω θβματος.
  Αλβξιανδρος ΜΐεΥμαράκης
  Αθήνα' 165)874430)323)320
  12-9-7Θ
  ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ
  ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
  Αντικείμενο 4 Βκατομμύρια
  δολλόιρια·, γιό ελλλειμματΐικές πό
  ραδόσεις καϊ< μετα^φορές πετοε- λαιίου, έχεί η νέα αγωγήι τούι Δημοσίου κατό τής ετο.ιρείας «Βαρνιίμια» τού Βαρδινογιάννη. Η αγωγή θά ισυήηΐΓηθεί στό Πολυμελές Πρωτοδικ·είο Αθη¬ νών, οτίς 16 Νοεμβριού 1979. ΠΑΓΚΟΣΜιΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ Ο "Ελληνας Βαλκανιονιίικης Μιχ. Κούισης, οέτυχε ιρεκόρ κόισ ιμου σττόν ΓνΤαραθιώνκ>, μέ 2 ώ¬
  ρες 06.52.23 πραχβές στό
  Σπλίτ ·Γιουγικοσλαρίας.
  Είναι μιά νίκη Ελληνικήν πού
  αξίζει θερ,μό χειροκρότηιμο.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  συνεχίζεΐ νά έχει
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  τόσο σέ έλεύθερη
  διά των περιητέρων
  πωλήση, δσο καί
  σέ ΐϊληρωτικές
  συνδρομές
  ΐναδεσμό φιλΗηό καί επαγγελμα
  τικό μέ τούς δίσκοιις «Χρονι-
  κό», καί «Ριφτικα», καί κυρΐως
  μέ την περιΐπίτειά μας γιά τίς
  συναυλίιες πού προσπαθήισαμε
  νά κάνομε στή Διχτατορία καί
  τα γνωστά συνεπαικόλουθα.
  Αλλαι γιά νά επανελθωμί
  στήν ουσία· τής συναυλίας, τής
  μεγαλειώΐδιιιης αυτής εκδήλω-
  ισης πού κράτησε από τις 8.30'
  μέχρΐ' τίς 1.30' μβταμεσονύχτια,
  ιεναι πρέπει νά ειπωθεί, ετούτο:
  ο κύριος χαραιχτήρας της, μέ ό-
  λα τα λάβη καϊ τίς ατέλειές της,
  ιήτον η αγάπη τού Λαού καί τού
  συνολου των συναδελφων τού,
  πρός ένα γνήσιο λα'ι'κό «αλλι'
  τέχνη, πού χτυπήθηκε από τή
  βαρεία αρρώοτίΐα, στό αποκο-
  ρύφωμα τής καλλιτεχνικής τ<χ, καρι&ρας. Οί ουρανομφεις ευχές γ,α «Γτεραστικά» ήταν η έντονη πιροέχταση τής φωνής καί τής προσφοράς τού Ξυλουρη, ποθ εχτιμήθτγκε από τόν Λαό, στΓ|ν καρδιά τού οποίου ο Νκκος, θά με·ίνει, ό,τι κι άν συμβεί, σάν σώμβολο ακατάλυτο. Μ. Χ. Προχθές Σόββατο άπό τό Τριμελές ΠΑ ΜΙΚΡΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ Μ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΙΚΑΠΗΚΕ 22 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΝΥΣΗ ΥΠΟΐϋΗΦΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή οχλίδα 1 νω υπαλλήλου μέ τόν οποίο καί συζητούσβν. θΰ πρέπει νά σημειωθεί ότι λεγεται πώς ο πατέρας τής κ. ΤΊούκοι είναι· επ·ιστήθιος φίλος καί κομματάρχης τού συμπολί- τη μας Υπουργού κ. Εμμ. Κεφα λογιάννη, ο οποίος — όπως λέ γετοιι — έδρασε αποτελεσμο/τι- *ά στό παροσκήνιο. Στό μεταξύ ο κ. Ψαρουλά- κης, (αυτός ©ναι ο Νομαρχιο- κός υπάλληλος) με τόν οποίο ί- πικοινωνήσαμε τηλεφωνΐκά', αρ ντείται τίς καιταιγγελίες των μη νυτών τού καί διατείνετοΐι ότι οτόν διαγωνισμό αυτό δέν εγ νέ τίποτε τό μεμπτό. Πάντως οιι πτυχές τού ό- λου θέματος, τό οποίο από πρώ τη όψη όζει σκάνοναλο, θά φω- τιστούν όπλετα απ·' τούς προ- ιβολείς τής Δκκαισσύινης, στήν θίτοϋα καί πορθίτήμπιετα'ΐι η υπό¬ θεσιν . Μ. Π. Προχθές Σά>ββ·ατο μεσημέρι,
  τό Τριμελές Πλημμελειοδίκείο Η
  ραικλείου, καταδκκασε τόν Οδυ
  σέα· Ξυτΐάκη, κιρεοπώλη, στο
  προάιστειο θέρισσος, γιά απει-
  λή (3 μήνες), οπλοκατοχή (12
  ρήνες), οπΛοφορία (7 μήνες),
  οπλοχρησία (7 μήνες) καί κατά
  συγχώνευοη των 3 πρώτων σέ
  ισυνολιική ποινή 22 μηνών φυλά
  ΚΝ0Τ|ι.
  Ο Ξυπάικης εϊχε ιοαταγγελθ'εϊ
  α<πό την γυναίκα τού, την οποί α «φού χτύπησε, την απείλησε ρίχνοντάς της δυό πυροβολι- σμούς. Τό μιικρό οπλοστάσιο τού Ξυπάκη σποτελείτο από δυό πε ρίστροφα, αρκετά κιλά σφο<- ρες, κάλυκες καί δυναμίτη, πού βρέθηκαν στό κρεοπωλείο τού. Ο συγκατηγορούμενός τού από τή Μεγάλη Βρύση καιί συ- νεταϊρος τού Αποσταλόκης, α- θωώθηκί. Ό άλλος Ίερέας - Δάσκαλος ήταν ό «ποραξηγημένος* ΜΙΑ ΔΙΟΡΟΩΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΤΟΥΠΛΠΑ Τί ύποστηρίζουνοί κύκλοι τοϋΚοπανόκη Από ικύκλους προσκείμενους ιΓτρός τόν Παπά Κοπανάκη, τόν οποίο ξυλοφσρτωισε μέσα στό Αοτυνομικό Τμήμα Σπηλίου Ρε θιύμνου ο υπομοίραοχος Ιωάν. Παπαδάικιης, μάς έγινε ννωστό ότι η πραιγιματικότητα είνα* ότι δέν ήταν ο Κοπανάκης πού πά .ραξηγήι&ηκε η φιλία τού μέ τή γυναίκο τού Υπομοιράρχου, αλ λά ο άλλος, Παπάς Περαντωνά- κης. Ο Κοπανάκης — πού υπο στηρίζει ότι παραιτηθήκε μόνος τού σύμφωνα· μέ έγγραφο πού μάς έστειλε—ιήταν ο Παπάς πού ισυνέΊττηισε οτόν συνάδελφό τού Περαντωνάκη νά π·ροσέχο «μην παρεξηγτγθιεί μέ την α- ιστυνόμαινα» καί κατό τούτο, ευχαρίστως διορθώνομε τό προ η^ούψίενο σχετικό δημοσίευμά μας. "Ο ΚΠΣΤΑΣ ΚΙ Η ΤΑΣΟΥΛΑ,, • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1 γιάννηοων, (τής οποίας μέλος ήταν ο Κίκττας, ο απανωγέας τής Τασούλας). Για νά μην αΊμαΓΤθκυλιιστεϊ τό τεη Κρήχη, όλη η δύναμη τής Χωροφυλακής (Κ-α.ϊ μεγάλο μέρος τού Ελληνικού Στρατού, κινη- τοιποιήθηικαν μέ επιικεφαλής τόν Στραιτηγό Τσαικαλώτο, πού τε¬ λικά μετό από πολλές διΰπραγ- ματεύσεις κατάφερε νά κατεβά- σει τόν Κώστσ κοί την Τασού*- ιλια', από τό απόρθητο αΚρυσφή γετο τού Ψηλορείτη». Ήταν μιά υπσθιεση ρομαντικήν ιμέ πολύ πείισμα, δυναμισμό κοί κατολυτιικές τάσεις τής έννο μης τάξης, πού τό κυριώτερο χσραχτηριι—Ίΐκιό της ήταν ότι ενώ ήταν ιοιωιτΐΜή υπόθεση, κό στιισε πάρα πολλά χρήματα' στό Ελληνικό Δημόσιο. Προχθές, λοιπόν^ ·στήν αί- θοι,σαι τού Τρ·ιμελούς Πλημμε- λειοδιικείσυ Ηρακλείου, υστερσ από ενα τέταρτο α'«ώνος, ξανο συναντήιθιηκαν, μέ αφορμή τή δίικη Πετρακογιώργη — Μπαν¬ τουβά, οί δυό πρωταγωνιοτές τής περίφημης «Απογωγιής». Γιά άλλη μιά φορά «όπως τότε», η Αντισταθή τής Κρή¬ της, έγινε ο μοιρα<ίος σκηνοθέ- της μιάς εντελώς δΜφορετικής «ανθρωπίνης στινμής», πού, γιά την ιστορία., απλώς τή ση- ιμειιώνομε, όοο γίνεταΊ πιό δια- κριτικό·. Μ. Χ. ΜΚΒΕ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗΣ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 224-523 καί 235-739 >,»» -»■> -=*- ·. -—-
  ΔΕΥΤΕΡΑ β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Ή ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  «^■■■■■■■■■--------------Β----! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■
  Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ ΑΙ Ηιΐ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ |
  ΕΥΦΡΟΣΥΙΜΗ ΓΙΟΥΚΑ
  Ό διαγωνισμός Κοινοτικών Γραμματέων
  Γι-
  .ΔΗΛΩΣΙΣ
  Εύφροσύνης συζ. Εύαγγ.
  οάκα, κστοίκου "Ηρακλείου
  ΠΡΟΧ
  Τον κ. Διευθυντήν τής Έψη
  μερίδος «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς τό υπό χρονολογίαν Τη
  '0κτω6ρίου 1979 καί ύττ' αριθ.
  239 φύλλον τής εφημερίδος σας
  δημοσιεύετε άρθρον μέ τίτλον
  «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΜΗΝΥΟΥΝ ΤΜΗ
  ΜΑΤΑΡΧΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ.
  Είς τό συγκεκριμένον φύλλον
  άναφέρεται ότι έδέΊχθην ί—ο-
  δεϋξεις τού έ—ιτηρητοϋ Τμημα-
  τάρχου τής Νομαρχίας Ηρα¬
  κλείου1 κ, Ψαρουλάκη, διογωνιζο
  μένιη. είς τό μάβη,μα τής Πιρα-
  κτικής 'Αριθμητικής, <3—ό τό ο¬ ποίον κρίθηικε τελικά ή έπιτυ- χία καί ή σειρα των 'Υττοψηφί- ων, ώς ούτοι έπικαλοΰνται. Πάντα ταυτα τυγχάνουν άνα καί κακόβουλα καί έκφρά- γός μου καί ουδέποτε είχομεν μετ" αύτοθ συνάντησιν ή συνομι λίαν. Σάς τταραθέτω την βαθμολο γίαν εΐς έκαστον μάθημα καί την σειράν κατατάξεος, ώς αύ¬ τη εχει έτΓΐχοληθεΐ είς τό φθ- λον τής εφημερίδας σας διά νά δυνηθή κάθε καλοπροαίρετος ά ναγνώστης νά έξάγη τα συιμπε ράσματά τού. Συνεχέντρωσα έν συνόλω 58 μονάδας καί ό 2ος 47, 'Εξητάσθημεν είς τρία μαθήματα, ήτοι Πρακτική Αριθ μητικήν, "ΕΞκθεσιν, Δακτυλογρα- φία (Όρθογραφία — Ταχύτης Πρακτ. Αριθ. 1) Εύφροσύνηι Γιούκα 10 2) Κόλια 'Ελένη 03 3) Σαμόλης Έμμαν. 05 4) Μανιαδής Μιχ, ιερεύς 03 Συμφώνως μέ τόν ττερί Τύττου νόμον παρακαλώ διά την δημο¬ σίευσιν της. Εμφάνισις). Κατά σειρά επιτυχίας ή θμολογία εχει ώς εξής: 6α- "Εκθεσις Δακτυλογ. Σύνολ. Όρθογρ. ταχύτης Εμφάνισις 17 13 12 14 .14 16 13 09 17 15 15 12 58 47 45 38 Εύχαριστώ διά την φιλοξενίαν ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΥΑΓ. ΓΙΟΥΚΑ ζ« δημοσία την λύτττην μου διά τούς τρείς συνι— οψηφίους μου έκ των οποίων ό εΐς τυγχάνει "ιερεύς φοιτητής έ—ι πτυχίω Θε- ολογικής Σχολής, οΐτινες καί εδημιούργησαν άδικαιολογήΓτως τοιαύτης εντάσεως θόρυβον. Διά την άττοκατάστασιν τής αληθείας άναφέρω ότι διαγωνι ζομένη, είς τό έν λόγω μάθημα (Πρακτική άριθμ.) καΐ είς τα ύπόλοιπα, ουδεμίαν βοήθειαν έδέχβην υπό ουδενός. "Οσον ώ φορά δέ τόν ύττάλληλον έπτιτη- ρητήν κατά τάς έξετάσεις, οΰτε έγώ γνωρίζω, οΰτε καΐ ό σύζυ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Η Κρήνη στοΰ Καστρινάκη ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟ Κατηφορίζοντας την όδό Καστρινάκη, τό μάτι οί- γουρ,α πέφτει σέ μιά 'Ενε- τική κρήνη, ΐιού ύπάρχει Τοποθετηιμένη δίπλα οτό Ένετικό τεϊχος, ύπο- μένει την άδίστακπτ. φθΰ- ρά, πού τής προοφέρει ό χρόνος· Βλέποντάς την άναρωτή- θηικα: "Α,ρανε κανείς άρ- μόδιος, δέν £χει περάσει άπ' αΰτο ιό δρόμο; Σίγου- ρα θά εχει περάοει, άλλά ιο μάτι τού ουνεχίζει άδι Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΠΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πρός Την Εφ,ηιμερίδα «Η Αλήΐθεια» Ενταύθα Κύριε Δΐί,υθυντά,, Απαντώντος σέ δ,ημοσιευμα τής εφημερίδας σας, μέ τίτλο: «Επιθεωρητής τής Αγροτικάς Τράπεζαι Ηρακλείου συνέστη¬ σε μέ την γυναιϊκαι τού Ανώνυμη Εταιρεία» πού καταιχωρήθηικε στό φύιΜλο τής 30-7-79, σάς κά- νω γνωστά τ' οκώλουθα: Άπό τόν Οργονισμό τής Τρά π^ζας δέν απαγορεύεταΊ στούις ωπαλλή|λουις της νά αποκτούν μετοχάς Αινωνύιμων Εταιΐρειών. Η Α.Ε. «ΩΡΙΩΝ» είναι Ανώ- νυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία ικαί στό Διοιικητικο της Συιμβού λιο δέν μετέχουμε ούτε εγώ ού- τε «αί η σύιζ'υγός μου καί δέν α- οχολούμιαστε μέ την λειτουρνία ή την εκμεταλλευθή τού ξενο¬ δοχείον Καθόσον αφορά την καταγ¬ γελίαι σας γιά την αγορά διαφό¬ ρων κτηράτων, σάς γνωοτοποι ώ ότι η περιουσιαική καπτάστο>
  ση τόσο τής συζύιγου μου, όσιθ
  ικαί η δ«ήι μου εύνιαιι τέτοια, πού
  νά δικαιολογεί άνετα καιί κ,αθο
  ρά τίς αγορές αυτές.
  Εξάΐλλου, τα κτήιμαται αυτά
  είναιι τελείως αναξιοποίητα1 καί
  ιέτσι δέν χρειάζεται ν' ασχολούι-
  ιμαστε σ' αυτά» η> αύζυγσς μου
  ίΐ εγώ.
  Ηράκλειο 3.10.79
  Μέ εκτίμηιση
  Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά η,ραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την
  τπό συιμφέρουσα περίπτωση-
  Στόχος μας: νΟχι ή άπλή μεσιτικη έξυΐτηρέτη-
  οη, άλλά τό ουμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΌΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεοίψορος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  άφορ,ο στή καιηφοριά, (θά-
  ναι καλός όόηγος), χω-
  ρίς νά κοιτάξει καί λιγο
  ττλάι·
  "Ομως αύτη ή Κρήνη εί¬
  ναι μιά άπύ τις λιιγοστές,
  πού ύπάρχουν οτό Ήρά-
  κλειο. Είναι κρίμα λοιπόν
  νά προσφέρεται άνηλεώς
  στήν φθορά τοϋ χρονου·
  "Ο]ΐως, δέν είναι μόνο ό
  χρϋνος, πού (ρβείρει την
  κρήνη· Συμβάλλουν καί
  οί άνθρωποι σ' αύτύ. Γύρω
  άπ,' αύτην ή κανένα τρακα
  ριομένο άιιάξι θά δεϊς ή
  οκουπίδια (νά την οτολί-
  ζουν.
  "Ας ένδιαφερ,θοΰν λοι-
  ΐτύν οί ύπεύθυνοι καί άς
  ιήν προστατέ.ψουν άπό
  ι ήν φθορά. Γιατί είτε τό
  Βέλουν, είτε δχι, είναι 2να
  ίοιορικό πνΐ'ι]ΐεΐο καί είναι
  ύποχρεωμένοΐ/ νά την προ-
  οιαιέψουν- "Ας μίιν ξεχ
  νούν, υο ή κρήνη αύτη
  καΐ ολα τα άλλα μνημεϊα,
  είναι ό κύριος λογος ιοΰ
  μεγάλου άριθιαοΰ τουρι-
  οτών, ΐΒθύ έπιοκέπιονται
  την πολη μας.
  "Οοο γιά ιά ίίξοδα πού
  θά κάνουν, τπατεύω ότι αύ
  τή ή αψυχη κρήνη προσφ-έ
  ρει καί θά προοφέρει πο-
  λύ περισούτειρα, αν τελικά
  διατηρ,ηθεΐ.
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  Μαθιμής Β' Έπαγγελμα-
  τΐκοΰ Λυκείου
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΠΛΗΡΕΧ συγκρόττνμα Καθαρι-
  οτηρϊου, μέ μεγάλη πελατεία,
  εξασφαλισμένη.
  Πλτϊροφορίίζ τηλ. 222-618
  ΜΙΝ-ΙΚΕΣ
  Ι)Γ — Ο)Γ
  Μ1ΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε μ*Ρ·
  Κρ4π| — Παραια
  -—Κρήτε)
  134.104 Μΐ Μ4 »0·
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΑΜΟ1
  Χθές Κυριακιή 7 Οκτωβρίου
  στό χωριό Μελιδοχώρι έγινε ο
  γάιμος των Ι
  ΝΙΙΚΟΥ Ι. ΚΑΡΑιΤΖΗ Ί
  ΙΩΑΝΝΑΣ Χ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΙ
  Καυιμπάιρος ήταν ο κ. Πεώργ, |
  Φιραιγικιαδάκηις.
  θερ,μά ισυγιχα^ητήρια· από
  την οικογένειαι τού κ. ΜΙΧΑΗΛ
  ΒΕΝΕΡΗ. - -
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦♦♦
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  «ΟΙ ιΊΑΝΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΛΚΗΙ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  -ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΓ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΩΝ
  -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  —ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  —ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ — ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  —ΚΥΦΩΣΙΣ — ΛΟΡΔΩΣΙιΣ--
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π-
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  —ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΈΙΑ
  —ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ *
  —ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΜΑΛΑΞΕΙΣ
  —ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  —ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙ'ΝΕΣ
  ΣΜΥΡΝΗΣ 22
  πέζης)
  τού.
  ΕΘΑ Π
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 π,μ. καΐ 4—8 μ·μ.
  (έναντι Κτηματικης Τρα- '
  έκτός άπογεύματος Σαββά ,
  <>♦♦»♦♦♦♦♦«»♦< ουνεχίζει νά έχβι ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ_ τόσο σέ έλεύθερη διά των περιπτέιρων πωλήση, δσο καΐ σέ ΐΐΛΓΐρωτικές συνδρομές Ε8ΡΕΕ85Ο ΰΟΚΙΝΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ Πληροφορίες: Τ8ΑΙΝΙΣ ΤΟϋΚ8 Τηλ. 284.544 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΗ «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ» Στοα Μουρτζή (Έβανς 83) ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Πάντοτε ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ • Σ.ΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 Λέει λοιπών αιυτός ο ΚΑΝΟ- ΝΑΣ όίτι «κιαθοιριείταιι» , όλων των βαβμών τής Ιερωσύν,ης ή τουλάχιστον κηριύΐοχΓεται έικ- 'πτωτος τής θέσεως πού κατέχει ιοαιί εκ.τοπιίζετα» γιά νό ζιή'σεΐ' τόν υπόλοιπο βίο τού απού αποφα σί~ει η Σύνοδος ποώ θά τ6ν δι κάθεΓ εάν ο κλήρος εικιείνος έ- χεΐι χάσει την «έξωθ'εν καιλήν ιμαρτυρίαν». ΔηΙλοδή άν ενός κληρΐιΐοός υποπέσει σέ ένα οποιο δήιποτε παράιπτωμα> καί ίξαιτίας
  αιυτού χόσειι την εμιπψστοσύνη
  καί τόν σεβασμό τού κόσμου',
  τότε α<υ.τομάτως εκιεΐνος ή εκεί¬ νον πού τόν εξέλΐξαν χωρϊς κα^ βυ'στερήΐσΐΐις ή <τκιεπτΐιικιμαμούις θ'έτουν σέ εφορμογή τίς διοδιικα' σίες τού Κανονιικού ΔκκαιϊΌυ (Κανονικόν Δίκαιον εϊνΐα'ΐ, οι> Νό
  μοί τής Εκκλησίαν) περιί ιοαβαΊ»·
  ρέσεως ή εκπιτώσεως.
  Όταν λέμε τώραι ότι· «χάνορε
  την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν»
  εξυπακούιεταΊ ότι τό ζήτηιμα
  δέν θά τό θέσωιμε σέ δηιμοψήφι
  σμα οπωις δέν θσ κ>αλέσει> η Μη-
  τέρα τό οιικιογενειαικιό συμβού>-
  λιο γιά νά βγάΐλει τή μύγα από
  το γάλα αφού είναϋ αρκετή η
  επέιμβασή της διότι άν ρωτού-
  σε ό!λου>ς θά όχε κιαθέναις καί
  διιαφορετική άτιοψιη. Ο όρος
  λοΐιπον «έξωθεν καλή μ-αιρτυρία1»
  δέν είναιιι δηλωτιικός πσσοτη-
  τας άλλό ποιότητος, διότι, κοί
  η ΒκικληισΨα σάν θεσμός δέν εί-
  ναιι αντικείμενον ύλης, αιλλά
  σκοπός καί επο'δίωξχ ΠΜΕΥΜΑ
  ΤΙΚΗ.
  Σύμφωνα τώρα μέ τα παρο
  πάνιω δέν χωρ εί καιμιμιά αμφιβα
  ΙλΪΌ ότι εξ οιτίαις τή·ς ενεργούζ
  συμμιετοχής σου εις τόν φόνο
  τού^ νεορού Τορόκη, γτκ3< την ο- ηοΐΡα τ ό ^αικο.υργιοδΐ'Κΐείον Ρϊ.- θύιμνης σέ κατεδίκασε «Άγΐϋ>
  Κρήτης, κσί έκαμες φ,υλακή 15
  μήνες, μαζί μέ τό μϋαισμια' τού
  φανού πού φέρεις έχιασες καΐ
  την «έξωθεν καλήν μαρτυρίαν».
  'σιποδειχτιικά πού στοιιχιειοθιε-
  τούν ικαί επιιβάλλουν την άρεσο
  εκιπτωιση από τό αξίωιμ'α κα>ί τή
  θέση πού κατέχεις καί την εν
  συνεχεία καθαιΐρώση κοί επαναι-
  φορά στήν τάξη τού Μοναχού.
  Επροσπόΐθηισε η «Σίβαισμΐ'ό-
  τητά» σου αρκιετές φορές οέχρι
  «τήιμερα1 καί μέ διαφόρους τρό
  πους (μέ τίς ειφημεριίδες, μέ ανα
  κοινώσεις ΐί,ρατΐιΐοού ουνεδ,ρίου,
  ιεπιΐστολές κ..λ.,π.) νά διαοικεδά-
  σεις τή φοβερή εντύιπωση τού
  κόσμου, πού σέ διαΐβειβΐαιιώ δέν
  εδο·κί|μιαΐσε ,μιέχρι σήμερα πιιό
  σκλή'Ρΐί αποκαρδίωση, μά δ,υ-
  στυχώς αηέτυχες γιατί τα επι-
  χει,ρή'ματο πού εχρηοιιμοποιιη-
  οες δέν στέκουν μπροστά στ ήν
  πιό απλή λογική.
  ΥιποστήρΙίζει η «Αγιωσύνη»
  σου ότι· βρισκόσουν μακιριά α-
  ιπό τή ακηνή τού φανού καί ό¬
  τι έτρεξες νά τού< χωρίσειις. Ψεύδ&σαι «Άγιε» Κρήτης διότι τα πραχτικά τή,ς δ*η>ς λένε:
  Μάρτυς κιατηγορίαις Εμμ.
  Χριστοδουλάκης εργατικάς ε-
  τών 19 εκ Γαιλατά:
  «... αφού ο παθών πα>ρετήρη
  σε τόν αδελφόν των κατηγο¬
  ρουμένων διότι ώθησε την
  σφαιίραν διά τού ποδός τού, ο
  εκ των κατηγορουμένων Γ. Πα-
  πουτσάκη'ς τού επετέθη κα^ί τού
  'εξεσφενδόνισε λίθον, οποτε έ-
  τρεξε καί ο έτερος κατηιγορού-
  μενος καί τόν ήρπασε από τό
  ιμαλλιά κα« τόν εκττύΓΡα ο έτε¬
  ρος. Ουδεμίαν υβριστικήν φρά¬
  σιν είπεν ο παθών διότι ή¬
  το ήσυχος καί καλός άνθρω-
  π'ος».
  Μάρτυς κατη,γορία< Μ. Α. Τζινάικης, φοιτητής Γεωττ. Σχ. Πατρών ετών 20 ε» Γαλατά: Άμα ο παθών Πιαρετή^ ρηοε τόν μικρότερο α>-
  δελφον των κατηγο¬
  ρουμένων ο 9Κ των κ,ατηγορου
  ιμένων Γ. Παπουτσάικιης τού εί-
  πε ότι θά τού ιπΐιη τό αιίμαι, οπο
  τε από αποστάσεως 2—3 με¬
  τ ρων τού έρριψε λίθον, κατό¬
  πιν τούτου ο παθών ωχρίασε
  «αί έγινε κίτρινος πρός δέ τού
  επετεθησαν αμφότεροι οί κατη
  γορούμενοι καιι τόν ήρπασε ο
  μέν Γ. Παπουτσάκης από τόν
  πώγωνα ο δέ Μιχαήλ από τα
  μαλλιά' κιαιί τόν εκτύπα εξ επα-
  φνής μέ λίθους. Δέν αντελή|φθην
  ο παθών κατά την διάρκειαν
  τής α,νΌ'ΐτίου των επιθέσεως δέν
  εξύβρισε κιανένα^ ούτε καί πριίν.
  Οί κατηγορούμενοι είνα* »α«οήις
  διαγωιγιής, μά'λιστα δέ είχαν απο
  Ιίληθί,ί από τό ποδόσφ>α<ιρον, ^νώ ο παθών ήτο ϋ'ς «« των ιοαλυτέ- ρων. Μάρτυς κατηγορίαν Βαοίλ. Φ. Πουλεδάκης, ετών 19 γεωρ γός: «... εν τώ μεταξώ επετεθη¬ σαν εναντίον τού παθόντος αμ φότεροι οί κατηγοριούμενοι «αί τόν έπληζαν καί εξ ευταφής. Ο παθών ουδεμίαν φράσιν εξυ βριστικήν εξέφερε κατά των και τηνορουμένων διότι ήτο πολύ κιαΐλιό παιδί». Μέ τό ΐδιο πνεύμαι <αιτέθε- σαν καιί οί άλλο» μάρτυρες. Τα ζήτήματα ταιύτα καθ" ών ουδειμίαν παρ' ουοενό,ς εγένε¬ το αντίρρησις, εγγράφως συντε ταιγιμένια1 καιί χρονολογημέναι καί υπό τού Προέδρου υπογεγραιμ- μένα... Ο δέ των ενόρκων προ- Ί'οτάμενος ανέγνω δημοσίαι ικαί ιστάμενος την εξής ετυρηγο ρίαν: «Τιμίως κ>αί ευ'συνειδήΐτως λέ¬
  γω ότι η ετυμηιγορία των ενόρ-
  κων καταρτισθείσα* διά τής νο-
  ιμίιμου πλειοψηιφίαις είναι αύτη:
  ...Ναί, είναι* ένοχος ο κιαιτηγο-
  ρούιμενος Μιχ. Κ. Παπουτσάκης,
  τού ότι ενώ ο έτερος κιατηγο-
  ρούμενος Γ. Κ. Παπουτσάκης
  κατά τόν αιυτόν ώς άνω τόπον
  καιί χρόνον αιπρομελετήτως κακ'
  εν βρασμώ ψυχιικής ορμής απιε-
  φάσισε καιί επροξένήΐτε ειπ·ίτη-
  δες σωματι,κήν βλά-β.ην (τραύ-
  μα) εις τόν Κ. Ι. Τορόκην πλή-
  ξα>ς τούτον διά λίθων καί των
  χειρών τού εις διάφορα τού
  σώματος μ,ερη ήτοι κατά τό ή-
  τταρ, νεφρούς, θώραικα καί ιδίαι
  ικατά τόν σπλήναι εξ ών ερράγη
  ο τελευταίος ούτος καί εξ ών
  τραυμάτων ως ενιεργού αιτίαν
  εστερήθη ο παιθών τής ζωή,ς
  τού1. Ούτοις (ο Μιχαήλ) εν γνώ
  σε» κιαΐί επ'ίτηιδες συνιήρ.νησεν
  εις την ηαράι τού αιυτουργού
  πραιχθείισαν ως άνω1 πράξιν,
  ιπρίν αύτη εκτελεσθεί ενώ ίξε-
  τελείτο καί αφού εξετελέσθη·, συ
  νεβοήθηοε τούητον εις την εκτέ
  λεσιν τής πράξεως δι' οιουδή¬
  ποτε μέσου ή πλαγίου τρόπου,
  ήτοι εκράτει τόν πιαθόνται εκ
  τής κώμη,ς καί τόν έπληττε ο
  αυτού ργός τής πράξεως».
  «Γήν ετυμιηγορίαν ταύτην
  καθ' ής δέν εγένετο αντίρρησις
  τις παρ' ουδενός... καί υπογε¬
  ιμπαινες μέισα1 στήν πόληι μας
  «αί σέ άκουαν όλες οί1 αρχές καί
  οί εξουσίες. Σέ άκουαν οί πανέλ
  ληνες ικιαί όμως οώτε αυτάς ο
  Δήμαρχος τής υβρισθείσας καΐ
  ιοπιλωθείσαις πόλης τού Ηραι-
  κλείου δέν απαχώρηΐσε από τόν
  τόπο τής υιποδοχή,ς, γιατί Ογ
  πλούστατα ούτε αιυτός ούτε οί
  δηιμότες τού βίναι όπως τούς
  χιαρακτήρισε η. «αγιωσύνη»
  σου.
  Καΐ μέ τό πέρασμα τού. και-
  ρού δημιουργήιθηικε τό εξής ο-
  ξύμωρο: Τώρα τελευταίαι ο εκ>
  πρόσωπος, ο εκλεχτός των Η¬
  ρακλειωτών, άρχισε καΐ ενυπό-
  γραφαι σέ δήμοσίευμά τού νά
  σέ υποστηρΐζιειι, ενώ στήν αρχή
  σέ κατηιγόρησε. Μίήπως ο όρος
  «οξύμωρον σχιήμα» εϊναι κ» αυ¬
  τάς τής παλιάς καλής εποχήις
  καί μπαίνεΐΜμέΐσα' σ" ένα άλλο κύ
  κλωμα ιήθών πού χοραΐκτηιρΐ-
  ζουν τα «σημεία' των καΐιρών»;
  Άραιγε τί μάς επιφιυλλάΐσσεί
  νά δουμε η μοίρα μα^ άν δεχ-
  τούμε κείνο τό υπάρχον τού
  Ευΐαγγελίου «μείζω τούτων ό¬
  ψει».
  Σ' εύχαριστώ κ. Διευβυντά
  τής «Αληθείας» γιά τή φιλοξΐε-
  νίο σου καί νάσαΐΓ βέιβαιος ότι
  ιμα'ζί μέ σένιαι εϊμαι κι £.γώ έτοΐτ
  μος νά δεχτώ τούς μύδρους
  των φαρισαίων καί υποκιριτών,
  πού μέ τόν ένα ή τόν άλλον
  τρόπο, ταράσσομε τίς «φησυχα
  ζουσες συνειδήσει των.
  Σέβομαι ικαί σένα. κα» τό χώ
  ιρο σου καΐ σταματώ, μέ τήιν ελ
  πιίδα ότι σύντομαι θά ιεττανέιλθω..
  Μέ εκτίμηση
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ — Γ.ΕΩΡΓ.ΙΟΙ
  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
  Διάκος καί Συντ. Δάσκ-αλος
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  «Οί συνήγοροι των κηρυχ-
  θέντων ενόχων καί ούτοι ητή-
  σαντο τό ελάχιστον τής ποινής
  όριον, τό Διικαΐστήριον των Συ
  νέδρων σκιεφθέν μυοτικώς...
  ικατεδίκαοε τού'ς ώς άνω κυρυχ-
  βέντος εν-άχους τόν μέν... τόν
  δέ ΜιχιαΙήλ Κ. Παπουτσάκην εις
  φυλάκισιν δεκαιπέντε (15) μη-
  νών καιί αφήρεοε τόν χρόνον
  τής προφυ'λακίσεώς των καϊ ώ-
  ριΐσε τό υπόλοιπον τής ποΜής
  ήν έκαΌτος τούτων θέλει εικτί
  >σει εισέτι καί εις τα διΐκοσπικάι έ-
  ξαδα...».
  Αυτή λοιπον η δίικη, όπως υ
  ποστήιρίζετε καί σύ καιί οί π.ε,ρι
  εσέ, ήταν προικατα,σκευα'σμενη
  «Άγιε» ΚρήΓτης; Αυτή η ενεργος
  συΐμμετοχή σου ει< τόν φόνον τού1 αγιαθο·ύ καιί αβώου Τοράκη ήταν ένα απλό «ιπαιιδικό παρά- πτωμα»; Τότε γιατί δέν σέ δί- κασε «Διικαστήριο Ανη'λίικων» αλλά Καικουργιοδικείον; Καί φού η απόφασις τού Δκιοαστή- ρίου ήταν «πεπλαινημένη», ό¬ πως διατείνεσαι «Άγΐί» Κρήτης, γιατ,ί τόσα χρόνια πού πέρασαν «αΐί έίχες απόλυτη οΐΉονομιχή ε.υ χερει.αι δέν έκαιμιες ανιαθεώρήΐση τής δίχήΐς, νά απαλΛάξεις τή ρά χηιοου αιπό τό όνειδος τού φό¬ ν ιά; Ξέρεις άμως πολύ κιαλά ότι αυτό τό πρό μ α, την αναθεώρη ση, δέν μπορούισες νά τό κάμεις γιιατί αιπλούοτατσ, ούτε προκα ταισΜευοσμένο, ούτε πεπλανη- μενο υπήρχε. Υποστηρίζεις ακόμη ότι έ- ίηισες κοί 'εργάΰτήκες καί εκήρυ ξες οτά Χανιά, ανάμεοα στή μ£ γάλη κα'ί δυνατή οικονένεια των Τοράκιηδων, χωρίς νό απο πεΐιραθούν ποτέ, αικολουθούντες τό Χανιώτικο νόμο τής βεντέτ- τας, νά σέ εκδιικηθούν γιάι τό φόνο τοώ ποιδιού των. θές νά πίίς δη'λαδή ότι όλοι οί Χανιώτες έχουν ένοτιχτα κια κούργων ικαιί διψούν νά' πίνουν τό αιίμα των άλλΐων, όπως έλεγε ο αδελφό;ς σου Γεώργιος ότι θά γριεϊ τό αϊμιο τού Τοράικη; Πιιστεύω ακράδαντα ότι οί αληθινά ικακούργοι καί οιμοδι- ψεις είναιΐ λϊιγιοι καί οτά Χανιά, όπως κοί σ' όλο τα άλλα διαμε ιριίισμοτα, καί ότι. η οικογένειο των Τοράκίΐδων .ιοαιί μεγάλη καί δυνατή ήταν καΐ ίίναιι ίσως *αι τώρα. ακόμη,, αΐλλά αυτό δέν σημαίνει ότι απαιραιτήτω,ς επρε- —ε νό εϊναιι ιΐοα<ϊ οι«ογένεια' φονιά δών. Τό ίώιο συμβαιίνει κ αί μ έ τ ό Ηράκλειο Σεβιαοιμιώτατε Αρχι- επϋσκοπε Κρήτης: Μάς αποκάλε- σες «δΐΐκρθαιρμέναυς καί υτια- νάιπτυκτους» τή στιιγρή πού έ- Για νά γράψει ό "Ελλην ΐΐολίιΐμ; 16 παιδί τού σί: Δημοοιο Νηπιαγωγεΐο χρει άζεται: 1· "Ενα καρεκλάκι. 2· Μιά ο·χολική ποδιά μέ ιετραγωνάκια ροζ γιά τα κορίτσια, σΐέλ γιά τα άγό- ρια. 3. 'ϋχολική ιοάνια καΐ καλαθάκι φαγηιοϋ 4. "Ενα φάκελο ντοοιέ διπλο, νά διπλώνει σέ δυό τμυλλα- 5- Βιβλ,ίο «Μαθαίνω υούς ά()ΐθ)ΐούς». 6. 'Άοκησιι ζωγραφΐ- κήι,' |'έ κουκίδες. 7· "Ασκηοη ζωγραφικής μέ ■ · οτίγματα· 8. Χαίρομαι νά ζωγμαφί ζω μέ τετραγωνάκια. 9. "Ενα ιετράδΐο 50 φύλ λων, μιοο μιγω]ΐένο, μΐαύ λευκύ· 10. "Ενα ιετράδΐο 50 φύλ λων λευκό. 11. Ένα μπλύκ, Μαγι- κύ<; ζωγράφος. 12 Κασειίνα ζύλινη, μπο γιές, ξύσιρα» φαλίδι μέ οτρογγυλές μύτες, χάρα- κας, δυό παραμύθαα, ένα κουτάκι πλαστελίνπ πέντε κύλει; πέπκον καΐ δυό πά ραμύθια καιγνιδιοϋ. Αύιά μοΰ ιηλεφώνηοε ΐφονομιοΟΊχος "Ελλην πό λίΐης, ;ιέ ιό προΝ'όΐπο τής «Δωρεάν Παιδείαι;». Δέν ήξερε δμοχ;, πώς αν ]ΐέ ρωτοϋσε, θά ιοΰ ο'υμ- πλήρωνα κι 2να δέκαιο ιρίτο δρο. Δηλαδή, νά ε¬ χει ιο κουράγιο νά κάνει τιαιδΐ, γιατί δέν θέλει σό¬ φια τύ πραγμα- πώς ΰσΐε ρ.α άπό τούς ορουι; αύιούς ιύ παιδί «εν έ'ιει παιδιοΰ», είναι άαγορευμένο· "Οταν στό νήχπο άΐιαι- ιοθνται ιόσα, οκεφτεπε τό Γυμνάθ'ΐο, τύ Λύκειο καΐ ιό Πανεπιστημίου! Είλικρινά άν δέν ειχα παιδία, θά υιοθεΐοΰοα 2να άινΓρύγυνο έν διαστάοει τής ήλΐκίας των τριάνια 2- ως πενήντα ετών. "Ετοι θά γλύτωνα άπό την «δα>
  ρεάν παιδεία»/ τό στοα ι ιω
  ιικό, ιούι; γάρους, ιό δια-
  ζύγιο καΐ τόο*α άλλα, πού
  τα παραλείπω σάν ευκό¬
  λως έννοούμενα.
  "Οσο γιά τούς δώδεκα ο-
  ρσυς ιι νά πώ!!!
  Νά πώ, πώς είναι οί δώ
  δεκα έντολές;
  Νά πώ, πώς είναι τό
  «σύμδολο πισΐεακ;» ιοϋ
  οκοταδιομοϋ;
  Νά πώ, πώς είναι ό δω-
  δεκάλογος τής ντροπής;
  "Οχι, δχι.
  Είναι ό «δωόεκάλογυς
  τ ου Γύφτου»·
  Σ.Κ.Σ.
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "Ανδη Νάρκισος
  Ηράκλειο - Ρόδος
  Ταακΐρη 18-Καμαρόκι
  Ήρόκλειο Κρήτης
  Τηλ. 225903
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ (
  Εΐδική προσφορά: 100 Ίταλικάσέτ ΡΟΖΖΙ έγχρωμα
  5 τεμάχια: λεκάνΐι — μπιντέ — νυττήρας — καζαζανάκΐ — κολώνα συν έντοιχισμένα συν μπάνιο 20.000 δραχμές τό σέ.τ. Γ'Α 10 ΜΕΡΕΣ
  • Έπίοης γιά λίγες μέρες χονδρικώς μπαταρίες Ιταλίας 2-400 δρχ. τό σέτ.
  • Άκόμη πλαστικοΐ σωληνες άποχετεύσεως -υδρεύσεως ΕΛΕΝΙΤ, 100 μέτρα πρΐν στρίφωμε τή Νέα Έθνική Όδό γιά Χανιά.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Γνωρίζουμε στούς ψίλους καί πελάτες μας Οτι
  άναδιοργανώσαμε τδ 5ΕΒΝ/ΙΟΕ οίκιακών συσκευ-
  ών ΑΕΟ γιά όλόκληρη την Κρήτη.
  Έξουσιοδοτημένος.ύπεύθυνος είναι ό είόικευμε-
  νος τεχνικός κ. Γεώργιος Καρτάκης.
  Πά κάθε πρόβλημα σχετικά μέ τίς συσκευάς σας
  ΑΕΟ μπορεΐτε νά τηλεφωνεΐτε άπ* εύθείας, άπδ
  όποιοδήποτε μέρος της Κρήτης, στόν κ. Καρτάκη
  στά Χανιά,όδδς Σμύρνης, 12 τηλέφωνο 27.353.
  Ή ΑΕ6 ύπεύθυνα έγγυδται την τελεία καΐ
  γρήγορη εξυπηρετήση σας.
  Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
  ΑΕΟ ΕΛΛΑΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
  Ε
  3
  3
  η
  , ι
  ΣΈΛίΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ Β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΘΩΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
  Άπ' έ'ξω δεντροψύιευιο. Λουλούδια
  άπ' άκρ,η ο' ακρι> οΑο ψορτωμένο-
  Λές κι είναι κήπος ,μ' δλα ιά καλούδια ,
  στά μύρα, οτούς άνθούς παραδο,μένο.
  Φωτ α ό ηλιος, ψάλλουν άγγελάκια
  ογουρά, στ' άνπλαμπίσματα, ζωθμένο.
  Μ' άντί μελίσοια σι' ανθη, φανταμάκια,
  ιριγύρω γυροφέρνουν σαστημένα·
  Χυτά — χο>ρ,ίς μαλλιά — παλληκαράκια
  πιερίοια άπό την μάνα άγαπημένα,
  ί'ιιπύ γυναίκα πού εχουνε άφήοει
  στό οπίιι. Παίρνοντάς ια βιασμένα-
  Τής μνήιμης ιους ουχνά άνοίγει ή βρύο'η
  καί βγαίνει τό γλυκό ιοθ γυιοΰ τους κλάμο,
  άπό ιήν πρώτη ώρα εχουν χύοει
  ΐιικμών δακρ,ύων αϊμα, καί άνιάμα:
  όυό χρονια ΐώρα οκλάοΌι εχουνε γεράοει
  (θά ξέχααε ύθεύς νά δεί ιο ΐάμα).
  Τύ βλέμμα ιοΰ διαοάιη ώς περάση ι
  ιήν πύλη, καί διαβεΐ μέοα στύ βάθυς,
  θο δεί θεριά έκεΐ νάχουν φωλιάοει:
  Τύ μίσος, την κακία καί τύ πάθος,
  γιά ξένων συιμφερύντων προί-'τασία!
  Νά κτίζουν άσταμάτητα ατά λάθθ(;.
  Μέ αγριες φωνές ή ήγεσία
  γινύταν αΐσθητί) στούς γαιρω δρύμους
  Των £ρμαΐων φαντάρων ή ίκεσία
  φανέρωνε ιούς πλήθειους μαύρους τρόμους,
  πού εκρ.υυε στά 6άβη ή ψυχή τους.
  Λυγοΰοαν στούς 6αρϋάρους τούιους νόμους.
  Βουλοϋσε μοναμιας ή άντοχή τους
  στύ κύοκινο ττού μένανε οί άντρες.
  Λακοΰοην — ιρομαγμένη άπαντοχή τους —
  καί σκϋρπιαγαν στούς θάλαμους σάν χάντρες:
  Παληές καί νέες, δλες οί άξίες
  —Καί μέναν ]ΐές στί(; φόρμες τους γαλιάντρες —
  Αύτύς πού λυγοΰοαν: Άταξίες
  πώς ϊίκανα μεγάλες: λογιζύταν.
  Οί πράί,πς ιους δέν ήιαν «άνταξίες»
  ι ών πρόγονων» καί δέν Λογαριαζοταν
  γιά άντρΣ-ς πού όμάδα άπαρτίζουν,
  τούς λέγαν μά στύ βάθος τους φοβύταν-
  Σάν ζό — τό ήθικύ — τό ςεραχίζουν.
  Μερίδας τό πετοϋν, τροφΐ) στούς σκύλους·
  Τόν λεύτερ,ο οί οκλάβοι τύν προγκίζουν
  ι όν σπρώχνουνε ώς τύν γκρεμνό τοΰ χείλους
  ΐιού ατέκει κατασκύτεινο μπροοιά τού.
  Δέν έχει 'κεΐ ουντρόφους, οΰιε φίλους.
  Τοΰ κάθε ένύς ραγοΰν ια λυγικά τού
  αν εχει, αν δέν εχει τύτε είναι
  πού δλα τα προσόν τα, είναι δικά τού.
  Ό νοΰς φωνάζει: ανθσωπύς τους γίνε. . ·
  Ρεμπιέλα ή καρδιά πετιέται πάνω
  καί λέει οτύ νοϋ: Παψε γλυκέ μου θρήνε.
  —Αύτύ μ' άρέσει πάντοτε νά κάνο)
  έγώ 'δώ ή κύμιοα κΐ' άλήτρα·
  Τύν κάθε διοταγμύ ιοΰ νοϋ γλυκάνω
  λογοϋμαι λεύτεριας γλυκειδς ή μήτρα.
  Καί μές ιίς πρώιες ούγκορμη καί πρώΐη
  πετιοΰμαι· μολώ φωνή μυνήτρα:
  Φοβέρα φοΰερή τοΰ στρατιώται
  π' άπλώνεοαι άπ' άκρα μέχρις άκρα
  στό χάος τουτο, λάμΐα μεθ'* οτή νιότη'
  Γ άδέρφια μας, [ούς γυιούς μας, πκινειςάγρα
  —'Κραυγή τοϋ πειθαρχείου —καταραμένοι:
  αύτοι πού σέ άκοΰν δόλια, μαλάγρα
  Στήν πύλη μπρός, πορτάρηδες ΰαλμένοι
  οί αγιοι ζητοΰν δραχμές να ζοΰνε
  μέ σκόνη άπ' τα τζίπ. κουκουλωμένοι,
  τα δπλα φανερά ύπηρετοΰνε...·
  Μαντρύσκυλα τούς 6άζουν οί «μεγάλοι»
  αύτούς πού ξέραν μύνο ν' άγαποΰνε·
  Περνα ό καιρός ούγκρυο μά καί ζάλη.
  Στύν τάφο τουτο τρέφονται ο'κουλήκυΐ.
  Άγέρι δέν φυσα· μ' άνεμοζάλη
  φουντώνει στίς καρδιές μιά μαύρη ψρίκη.
  Κολλα οτσ' άρνοπροΰιές απάνω ό χμόνοι;
  πού βάζσυν νά πλανοΰν τύν Κόομο οί «λύκοι» ·
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ^
  ΙΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΛ

  ΖΗΤΕΙ
  ΜΟΝΙΜΟΥΣ πωλητάς επί μιοθώ καί ποοοοτά.
  Άπευθυνθεϊτε στήν ύπεύθυνη τοΰ 'Υποκατα-
  στήματος κ· Νικολουδάκη Άγγέλα.
  Ντεντιδάκηδων 8 — Τηλ· 235802
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ

  ♦■»♦♦♦♦♦<* Ταβέρνα τοΰ Απμήτρη Λεωφόρος Κνιοοοϋ ~ Μπεντεβή Άποχωρήοας άπό ιό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ. άοιξα τή νέα μου ταβέρνα. «Ταθέρνα τού Δημήτρπ» λίγο πρΐν άπό τού Μπεντεβη την Καμάρα Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέοκο. Κρασΐ γνήσιο Βαρελίσιο. ΛΤΙΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΗΛ. 233.230 ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Εκυκλοφόρησαν πρό- οφατα τα τελευταία τεύχη των περιοδικών «Ταξίδι» καί «Κρητικά θέμαια», πού έκδίδουν οί άδελτροί Μ· καίΔ Δουλγεράκη. Τα περιοδικά καί κυρίως τύ δεύτερο, περιέχουν πλούοιο καί ενδιαφέρον ύ λικύ (κυρίως φωτογραφι- κο) γιά ι ή ν Κρήιιι. Στύ δεύτερο ύπώρχεΐ καί είδικυ ενθειο άφι&ρω- μα γιά την Άνπ'σταση τής Κρ,ήπις. Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ο ζωγράφος Αριστόδημος Παπαδάικης, συμιμετέχει σέ διε θνή εκθέση στήν Αγγλία (Γκα- λερί ΗΑΜΙίΤΟΝ). Στήν εκθέση παφνουν μέρος κα'λλττέ,χνιες από 68 χώρες. Η έκθίσο άνοιξε στίς 24 Σε¬ πτέμβριον καί θά διαρκέσει μέ- χρι 20 Οκτωβρίου. Επϊσης τόν Απρΐλη τού 1980 θά λάβει μ-έρος σέ εκθέση πού οργανώνεται στή Γενεύη, μέ 30 εργα τού. ΑΓΡΟΤΙΑ Γρόφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΔΑ ΙΔΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3450 Άγαπούλα )ΐου έσύ! Νά ι/έ φιλΐ)θ(ι) κ' άπ' τα δυό μάγουλα, πού λέει ό λό- γος Καί μΐά πού ό λόγος λέει, λέει, λέει (κι ασχε το άν πό τέ δέν γίνεται) γΐ αυιύ κι έγώ οέ φΐλώ καί οέ ί,αναφιλώ άπ' τα τέσοε- ρα, αν εχεις, μάγουλα. Για π', άλήθεια, νούμερό μου ά γαπηιιένο, άξίζεις. Άξίζεις οάν ι όν Αΰγουοιο, μύνο πού δέν εϊσαι «δυό τρορές τύ Χρ,ονο». Τώρα οχι πώς δέν θέλεις νάοαι δυύ φο- ρές ιύ χρύνο, «άγαπημένο μου έσύ «κατά κεφαλήν εΐ- ούόηιια», μέ τα 3.450 δολ- λάμια πού ιιας β,ρήκαν πώ(; (ίγάζουμε ό πάσα ενοις μας άλλά νά? ^τοτ, γΐατί γιά την ώρα δέν ιύ μπορεϊς νδ σαι "Ομυχ; μην άπελπίζεοαι. "Ισως αΰριο ιι μεθαύριο- και μιά πού ιά λύγια συ]ΐ- ψέρουν, ιιπορεϊ κα) μέ τα λύγια πάλι νά κάμουν καί τύ χρόνο «δυό φορές τύ χρόνο» · Κι ϊ·τσι μεγάλη μου μομ φή, γαπημένη μου υπάρ¬ ξη, θά ιρέχεις άπύ κεφαλή σέ κεφαλίι ν' άναγγέλεις παν ι ου καί πάνια ενα κά ποΐο χαρμύο'υνο μήνυμα χαρας κι εύτυχίας στύν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280—689 ΕΚΘΕΣΗ ΑΊ Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-759 ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ "Τ3ΑΙΝΙ3,, ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΌ) ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΚΩΝ) ΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΥΣΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΣΜΥΡ¬ ΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ) 11 ΜΕΡΕΙ ΟΑΑ ΠΑΗΡΩΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α' ΚΑΊΉΓΟΡΙΑΣ ΤΙΜΗ: ΔΡΧ- 9990 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 20ή ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ «ΤδΑΙΝΙδ» ΜΕΪΝΤΑΝΙ —ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 28—45—44 >♦♦♦ ·♦♦♦<··♦■«»► ·<ε> ♦♦ ■·■♦ ·♦··
  ΑΛΟΥΜΙΝ Ο ΚΑΤΑΣ Κ Ε ΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. Έργαοτηρίου: 23.61.16
  Τηλέφ· Οικίας · 28.40.95
  ΊΈΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  :
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα ψρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΛ
  ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  Έπιπλα
  ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Ελληνα. στύν ΐιάοα "Ε
  ληνα.
  Καί σάν αλλη Μοΰοα ε¬
  νός άλλου ανδρα έποχια-
  κοΰ, κι δχι πια τ' "Ομήρου
  νά τραγουδας τό ποίημα
  ιής ίστορίας αου- Φυσικά
  }ΐιά πού ή ίστορία αυτή Ιί-
  τυχε νά σέ φέρει στύ κά-
  ποΐο προσκήνειο ιιΐάς κά-
  ΐιοιας καρέκλας·
  Τώμα θά μέ μωτήοεις,
  νούμερύ μου άγαπημένο,
  ίίν μέ τύν ιρύπο πού ι ά
  λέω ϊοως δέν είοαΐ. Μπά.
  Γι αύιύ μην άμφιβάλλεις.
  Είσαι! Εϊσαι έσύ τύ νούιμε-
  ρο 3-450 δολλάρια τύ «κα-
  τά κεφαλήν είσύδημα» τοΰ
  "Ελληνα-
  Στή μιά κάποΐα διαφορά
  πώς έσύ είσαι αύτό πού λέ
  νέ άλλά εμείς οί άγρύτες
  κυμίΐος δέν εϊμαοτε αύΐοί
  πού μας λένε πώς εϊμασιε
  αύτύ δέν 2χει καμμιά )η
  μασία. Σημασία ίχει τύ
  πώς 6ρισκύ"μαο'ιε ο' αύτύν
  τύν χώρο καί μας μετροΰν
  σάν ατομα. Τι σχέοη ϊ-χουν
  τ' αΛλα.
  Τ' αλλα· κι αλλα κι άλ-
  λα» τα μετραν τα σΓομάχια
  τής κοιλιακής μας χώρας,
  πού καί λόγο «Χόρας» 6γά
  ζουνε ο'κασμύ χομτοσιομι-
  αχΐας, μυαλοΰ καί κοιλιας,
  πνοής καί ζήσης·
  'Ωοιύσο δμΐυς ώ ξένε δια
  αβάτη νά μην ξεχνας. Μην
  ξεχνας πώς μιά κάποια μέ
  ρα των ημερών πού λέγε-
  ται «Ανάστα ό θεύς» δίδε
  ται καϊ σέ οένα τύν άνδρα
  κι άνθρωττο ό λόγος. Τή μέ
  ρα αυτή, φίλε μου καί πά
  λι φίλε μου, ό-ρπ« την νί¬
  κη τής Δικαιοσύνης τοΰ ί-
  σου δικαιουιιένου "Ελλη
  να καί πές καβαρά καί ϊ,^-
  κάθαρα οίον κάθε θεομπαί-
  χτΐ) ιμηφαμ,πάχιη πώς ό
  καιμύς των κύλτιων πέμα
  σε- Πώς κι έσύ, ό άνθρω-
  πος τής Γης γεννήθηκες
  γιά 2να μεγαλουργημένο
  αΰοιο όν μιά παιρίδα χώ¬
  ρας Έλλήνων, ϊσος πρός ί¬
  σον.
  Κι ΰΐαν ιά (ίύλια τής α
  χαρής θεομπαίχπκης ταχτι
  κης τους ποΰνε λύγια πτε-
  ρύεντα/ ού γεοχρερμένε ιΊν
  δρπ πές καί ξαναπές:
  —Νού)ΐερο 3450 μάινε.
  Νύί; ντάινε.
  Κι αν οέ ρωτήσουν για-
  τί, δεΐξε τύν τάφο ποΰνοι-
  ξες ιιές οτήν ντ/υχή σου καί
  πές:
  —«· . .Ιδού ό τάφος δν
  έ'βηκα< αύτύν ούκ έ'σπν ώ- δε»· ΚΩΣΤΑΣ ΛΛΙΔΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 60 τ.μ. στήν οδό 1878 αρ. 17 τηλέφ. 282003 κ. Ιωάν- νη Μιλτιάδου, Δικηγόρο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ περιστροφι- κό, Μερσεντές, 380 άλογα, σέ αρίστη κατάστασις Πληροφ. Τηλ. 284-298 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) Επί τής οδου Καηχάκη 14, Ηράκλειον, βέρας οικοδο- μής 140 τ.μ. 2) Επί τής ιδίας οδου, κατά- στημα 60 τ.μ. Πληροφορίες στά Γροφεία μας. Β ■ ■ Β ■ ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΑΙ Ρουστίκ ΚΑΙ ΙΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΠΗ ΑΕ6 Ι Νέα διεύδυνση: ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ| Ι * ■ * Β 4 ■ Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερινού Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 224.625-235.493 Η9 ♦ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΙΗ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«►♦♦ο- ♦♦♦♦♦•ο·* ■*<><► ·*■ Φ ♦ ΜΟΣΑΙΚΑ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ 20 χρόνια στήν Τέχνη καί την ύπιηρεοη'α των σπιτιών. Άχαιών 11 — Τηλ. 288—454 ■^-Λ*· . ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ►♦♦«>-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦*
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  Η ΜΕΤΑΑΗ ΣΟΒΙΕΙΙΚΗ ΕΤΚ ΠλΟΠ ΑΙΑΗΑ
  Προοφέρει είς τούς νέους συνδρομητάς
  τούς έγγραιρό,μενους άπό 1η — 30ή
  Σεπτεμβρίου
  3 ΤΟΜΟΥΣ ΔΩΡΟ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Ντεντιδάκηδων "8 τηλ· 283913
  α
  ΚΟΥΙ ΚΟΥ* ■ ΙίΟΥΪ ΚΟΥ» · ΚΟΥΧ «ΟΥΪ · ΙΙΟΥβ ΚΟΥΙ .
  • Οί δίκες ιοΰ Μπαντουβομανώλη, κράτηο·α
  καί ιή βδομάδα πού πέραοε ι ό ενδιαφέρον ιοθ
  κοινοΰ μας καί εϊδικοόιερα ιοΰ Άνωγειανοϋ οΐοι
  χείου, μιά πού ή μιά έξ αυτών άφοροΰοε τόν πα-
  ποΰ ιοΰ ΟουλεΐΜή θανάοη Σκουλα·
  Τύοοι πολλοΐ μάλιοτα ήο'αν οί Άνωγεΐϋνυί
  στή δίκη αύιή, τύ 6ράδυ ιής περαομένης Πέμ-
  πτης, ώσα· σέ μιά ο'πγμή κάποΐος ρ,ιίπηοί- ι όν
  Δήμαρχο Ανωγείων κ. Κλάδο:
  —Δέν μοΰ λές κ. Δήμαμχε, οί·, δυό Ανω-
  γειανοΐ πού λείπουνε είναι·.· αρρα,στοΐ;
  Καί πρίν προλάβει νά απαντήσει ό κ. Κλά-
  δος, κάποΐος όλλος Άνωγειανος πειάχτηκε καί
  ειπιε:
  —Νιιί, ή άπουσία κιιη; είναι. . δικαιολογη-
  μένη
  ·*Τ Σιή δίκη ήρθαν κι αύιή ιή φορά γιαιμοι Λν(ΐ)
  γειανοί- τραπεζικοί, εμπσροι, ΐυροκύμοι, ίίοοκοί,
  τΐαπάδες, ώς καί λυράρηδες-
  Κάποιος λοιπύν μώιησε:
  —'Καλά ολοΐ, άλλά οί λυράρηδες Γι γυρ,εύ-
  ουν ιέιοια οΊρα ]ΐάλιοΐα έδώ;
  Καί πήρε ιήν έί,ής άπάνιηση:
  —Χρειαζούμενοι είναι κι οί λυράμηδες κοί
  μάλιι/ΐα περιοσύικοο ά'Πο τούς άλλους. άφοΰ οί
  Άνο>γειανοΐ πρόκεΐΓαι νά . · χο|)έψουν ιόν
  Μπαντουβομανώλη.
  Καί πραγιιατικά ιόν. ■ . χορέψανε οχι μόνο
  • ■ . σιγανύ, άλλά καί · · ■ σοϋστα.
  Δέν πιροχ(ορήσ(ΐνε φυσικά στόν . . πεντο-
  ζάλη, γΐατί τύτε, αίγουρα, θαιπιανε τόν · . . Καπχ
  ιάνΐο ιής στεριας (λόγω Γρουρτσύνας) .
  Ά- Καί πΐά πού μιλήσαμε γιά λυράρηδες, προΓεί-
  νω σΐύν τοίλο μου [όν Βασίλη( νά λέει άόπό δώ
  καί πέρα — άρχίζοντας όπύ τα μεθαυρΐανά ί-
  γκαίνια τίϊς «Ντελίνας»—έτούτη ιήν μανπνάδα.:
  "Ε κακομοίρη Μπανΐουΰα
  τί οουμελε νά πάθεις
  ο'ιά γεραθειά σου γράμματα
  Άνωγειανά νά μάθεις.
  * Ένιυπωσΐακί) ήιαν ή καιάθεση τοΰ μηνυτή
  γιαιροϋ Κριτσωτάκη, πού, άφοϋ καΕακεραυνωσε
  ιον Μπαντουβομανώλη καϊ, άχροΰ άπάντηοε οτίς
  ('ρο)ΐήο'εΐς τοΰ συνηγύρου τού, μύλΐς ήρθε ή ώ-
  ρ,α ά απαντήσει στ κ; ερωτηθείς τής ύπεράσπι-
  οης, εϊπε δτι τοΰ χρεΐάζειαι, λόγω καρδιοπάθει-
  ας, νά 6γεΐ έξω γιά νά πάρει άέρα· Καί τύτε άκρι
  6ώς ιύ Δΐκαοιήρΐο διέκοψε τή ουνεδμίαοη γιά
  την ί'παύριο-
  Ευθύς, λοιπύν, άμέοως άρχιοαν ιά σχετικά
  οχύλια καί καλαμπούρια, μεταζύ των όποίοίν καί
  ό παρακάτω διάλογος:
  "Ενας, άπευθυνύμενος οτόν διπΛανό τού
  καΐ κάνοντας χρήση τοΰ γνωσταί «Εϊδες ή
  ΔΕΗ;», ιοΰ λέει:
  —Εϊδες ύ· . · Γιατρός;
  Καί ό αλλοςτοΰ άπαντα:
  —ΙΙράγμαπ, ιήν τίξε"ρε καλά ιή ■ συν-
  ιαή!
  * Ό αυνήγορυς ιής πσλιτικής άγω.γής σ·τή δίκη
  Κρ,ποωτάκη καιά Μπαντουβά, αναφερόμενον
  στήν είσαγγελΐκή π.ρόταση καί ουγκρίνοντάι;
  την ιιέ την άγόρευοτ) αλλου Εισαγγελέως, τΓ)ΐ;
  προηγουμένης ακριβώς δίκτμ; Σαμαρείτη κατίι
  Μπαντουβά, είπε στί)ν δίκη τού άγύρευση δπ οί
  ΓΪσαγγελικές προτάο'εις «δγήκαν . σέ καρ-
  ΐτπον».
  Καί παρακαθήμενος ουνάδελορύς τού, άκού-
  ο'ιηκε νά λέει:
  Τα ϊδια Ιΐανΐελάκη μου, ιά ιδία· . Ιΐαν-
  ιελίι μου.
  Πά ΰοουι; ι υ χον δέν έννύηοαν την παρα-
  τκ'ινΐι) παροιμία, διευκρινίζω δτι τύ έπίθειο τού
  Ετοαγγελέα τής ^δρας είναι Παντελής
  τ*τ Παρατηρώντας τα τΐολλά μαύρ,α πουκάμΐοα
  καΐτά ίσάριθμα σχεδον μαΰρα κεφαλομάντηλα
  τ»ι-ν Άνωγειανών πού·.· κυκλοφοροΰσαν στίς
  προχθεσΐνές δίκες, κάποισς σκάρωοε ι ά παρακά-
  κυ σπχάκια.
  Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε
  μαύρη οίαν κολιακούδα
  πού ιή φ^οΰνιατ τα θερκι
  κι ό λύκος κι ή άρκούδα-
  Φυοικά ό οπχουμγύς δέν έ'λαβε υπ' όψιν
  καί ι ά... μαυρομάνΐκα μαχαίρια, ν-ιατί δέν ύπημ
  χαν, άψ€ΰ, όπως εινατ γνοοστύ, οί Άνωγειανοί. ·.
  οπανίως «ιά φέρουν μεθ' αυτών», έκΐός καμμιά
  φορά προκειμένου νά.-.κύψουν κανένα «γουλί;
  δι κριάς» {] νά .. καθαρίσουν κανένα . άχλάδι!
  "*■ Σιην παραπάνω ■·. μαυρίλα, πρύστεοΈ κάτι
  καί ιι... ιιαύριι άμφίεση μερικών Παπάδων.
  ύτούς τού άιύλ ίέ
  ι. ιαύριι άμφίεση μερικών Παπάδων
  Γι' αύτούς τούς άςιύλογους ίερωμένους,
  νας τύ εξής
  εί-
  ς
  πε βνας τύ εξής:
  "Εισί καί γίνει κανένας μαλιχουλές έδώ
  ΐιέσα, δέν θά. .. βροΰν αύτοΐ οί παπάδες νά θά-
  ψουνε.
  Έγώ δέν καΐάλαΰα τίποτε. Έσείς;
  * Σέ μιά άλλη δίκη, μέ καιηγορούμενο έναν άλ
  Αοδαπο, ύ Είοϊιγγελέας τής έ"δρας πρ,ότεινε νά
  οιαιηρΐ|ΐθεΐ ή κρατήση τοΰ ξένου μέχρι την μέ-
  ί>α ιής νέας πμοοδισρισθείσης δίκης, άναφέρον-
  ιας οάν λύγο ύποσιήμιξης τής άποψής ιου, δτι ό
  κιπηιγορυύμενος είναι ξένος·
  Ο ουνήγορος πϊς ύπεράσπισης ιοΰ κατη-
  γομυομένου κ. -υμπάκης, άνπκμουυνιας, εϊπε
  οπ αυτύ δέν είναι υωοτό, γιατί οί ξένοι άπολαύ-
  υυν στύν γοιϊο μας ϊσα δικαιώματα ιιέ τούο γη-
  γενεϊς.
  Καί τύτε, κάποιος πέιαξε χαμηλόφιονα, χω-
  ρις νά ακουοτεϊ άπ.ύ τύ Δΐκασΐήμαο.
  -γ ομΐΓ/ιΐένες Πίμιπιώοεΐς, άπολαμυα-
  νουν καϊ. . περισαότερα άπύ τούς' ντύπιους
  * Ο ΔΛμαρχος κ Καρέλλης, μέ τόν προισΐάμε-
  νο τού κ. Τσίρκα (άλήθεια, όκο.μα είναι αύτός έ-
  ο(ι);;;) το?ακώνονται τελευταία δημοσίοις καί ά-
  Ί'υρμή είναι κάιΐ κοπέλλες.
  Φυονκά (μην πάει ό νοΰς οας σΐό πονηρά1
  ΐιρυκεπαι γιά τί(· κοπέλλρς ιοϋ Λυκείου Έλλη-
  λ'1Οί1>^ και 'ό ποΰ πρέΓηει ή 6χι νά χορεόουν·
  Γιά τίς αλλες (δχι κοπέλλες, άλλά περππώ
  7ις) καί των δυό παραπάνω φιλονικούντων δέν
  ασχολοΰμαι, γιατί ύ>πάρΛουν στή ,υέση κάποια
  «λύτρα^ παρανοιιίαι;», τα όποϊα σέβοιιιαι απολύ¬
  τως κι £τσι δέν ιιπορώ νά γράψω- ■ . άκωλύτοχ;·
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ