91038

Αριθμός τεύχους

241

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

15/10/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ* αυτόν, ποΰ κρΐν μέν
  χΰμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλά·η νά πεϊ Εστω
  καί μιά συλλαΐή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΗΤΖΑΚΜΧ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιβοβ-ν*Λ«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρόνος 5ος—Άρ. Φύλ· 241—Δρχ. 10
  Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ...
  (Σκίτσο: ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ)
  ΣΥΣΣΩΜΟ ο*χεδόν τό Ήράκλειο καί μεγάλος — κα¬
  τά τίς Γφοβλέψεΐς — άριθμός κατοίκων άπό τούς ιϋλ-
  λους Νομούς της Κρήτης, έτοιμάζονται νά ύποδεχ-
  τοΰν μεθαύριο Τετάρτη τόν Πρόεδρο τοΰ ΠΑΣΟΚ
  κ. Ανδρέα Παπανδρέου καϊ ν' άκούσουν τόν πολιτι-
  κό λόγο τού στην Πλατεία τής Ελευθερίας·
  Ο ΛΟΓΟΣ τοΰ κ. Παπανδρέου όναμένεται νά £χει
  ίδιαίτερο ενδιαφέρον, διατί, έκτός των αΛλων, πρα-
  γματοποιεϊται σε ,μΐά δύσκολη γιά τόν τόπο μας έπο-
  χή καΐ οέ σπγμές κατά τίς οποίες ό Λαός διέρχεται
  μεγάλη καί πολύπλευρη κρίση.
  Η ΘΕΣΗ, έξ αλλου, τοΰ κ. Παπανδρέου, σάν
  γοΰ τής Άξΐωματικης Άντιπολίτευσης, έπαυξάνει τή
  σοβαρότητα καί την άξία τοθ μεθαυριανοθ λόγου/ ά¬
  πό τόν όποϊο ό Λαός, πολλά περιμένει, άκρου ό ομιλή
  τής — αν μάλιοτα ό κ. Καραμανλης περάσει στήν Προ-
  εδρία τής Δημοκρατίας — θά είναι ό βέβαιος Πριοθυ
  πουργός τής Χώρας μας·
  Η ΓΕΝΙΚΗ διαμορφώση τής πολιτικής καί έθνικης
  μας κατάστασης, όπως έχει καταλήξει αυτόν τόν και-
  ρό, είναι άκόμη £να πρόσθετο στοιχεϊο. έξ αφορμης
  τού όποίου ή όμιλία τοΰ κ. Παπανδρέου στό 'Ηρά-
  κλειο παρουσιάζει δχι μόνον Πανελλήνιο, άλλά καϊ
  διεθνές ίσως ενδιαφέρον.
  'Αποκαλύπτομε-ύστεραάπόΊβ μήνες-μιά άπίστευτη περίπτωση
  Χαρτοπαίχτης Χωροφύλακας ποΰ τραυματίστηκε
  πηδώντας άπό λέσχη. κρίΒηκε «παθών έν ϋπηρεσία»
  «Ουδέν κρυτΓτσν ύ~6 τόν τΐλι-
  ον», λέει τό γνωστό ρητό. Άλ¬
  λά καί... «υπό την σελιήνην»,
  Ίτροσθέτομε εμείς, μιά καί τό
  περιστατικό ττου φέρνομε στή
  δημοσιόττ)τσ^ εγινε... νύχτα
  καί μάλιστα ττρΐν 18 ττε,ρίπου
  μηνες!
  Διαδαστε δμως παρακάτω
  καί θά καταλάβαιτε.
  ΜΙΑ νύχτα στή Βιάννο, ένας χω
  ροφύλακας Γαρεφαλάκης Ιω¬
  άννης, επαιζε — λέει — σ' έ"να
  σττίτι χαρτιά.
  ΣΕ λίγη ώρσ, γιότ κακή τού τύ-
  χη, ττέρασε άπό κάτω ά— ό τό
  σττίτι, ττου ήταν διώροφο, ένας
  συνάδελφός τού ό οποίος εμοΐαζε
  μέ τόν Διοικητή (σύτός λεγό-
  ταν Γαλανάκης Αδαμ).
  ΚΑΠΟΙΟΣ, (ΐσως «τσιλιαδο-
  ρος») φώναξε: «Κακομοίρηδες,
  έρχεται ό Διοικητής.. .» καί ό
  δυστυχής χωροφύλαξ — χαρτο-
  παίκτης Γαρεφαλάκης, ττήδησε
  ά~ό τό -αράθυρο.
  ΚΑΘΩΣ δμως ό ανθρω—ος ήτσν
  χωροφύλακας, (οϋτε άλεξιτττωτι-
  στής, οϋτε λοκαντζής) επεσε ά-
  νώμαλα κι εσττασχ τα 6υό τού
  ττόδια.
  ΦΥΣΙΚΑ μεταψέρθηκε σέ κλι-
  νική καί τοΰ δόθηκε καί μα¬
  κράς διαρκείσς άναρρωτικη α¬
  δεία.
  ΜΕΧΡΙΣ έδω, καλά καί... δ-
  για, 'Αλλό: γενυοΰνται μερικά 3
  έρωτήματσ^ τα εξής:
  1 . "Εγιναν άνακρίσεις, και άν
  να) ποιές κυρώσεις έπιβλή
  θηκαν; 4
  2. "Αν είναι άλήθεια τό γεγο-
  νός, γι—ι δέν έγινε σχετι-
  κή άνακοίνωσηι ή μήττως ά>-
  ληθεύει καί τό δτι γιά: την
  άττοσιώπησή τού μ—ηκε
  στή μέση κ,ρητικής κατα
  γωγής £-ουργ6ς;
  "Οπως άποκάλυψε ή εφημερίδα «Κρητικό Φώς»
  ραλμενλ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΗΣ
  Περιορίζομε τή δημοσΐότητα λόγω τού ότι έπιλήφθηκαν οί 'Αρχάς £
  Ο ΕΒΡΑΪΟΙ
  Τ6 θφα τού ύιηοτττου Ββ,ραι-
  ου Ελάν Βάμελ, μετά τό δομο-
  σβυμα τή* περαοιμΒννκ «Αλη¬
  θείας», (Δευτέρα 7)10)79), ε«χε
  συνΐοοεια την αμέσως επορενη
  Τίταρτη,, από την εφ,ηιμερίΐδα
  τού κ. Σίοου/Μά «Κρηΐτΐ'κό Φώς»,
  η οποίαι βάσει ωρισμένων πλη¬
  ροφοριών Μοί σοβαιρώιν ενδεϊ-
  ξεωτ/ χιαρ.αχτήιρΐ'σε τόν Ράμυελ
  σαν «Αυτονομιιιστήι)).
  'Εάπίΐτο αιπό τα παραηάνω η
  υπόθεση απασχ,οληισε τΐζ Αρχές
  (Εισαγγελεα·, ΥΠΕΑ, ΚΥΠ, Αλτ
  λοδατΐώιν) «αί αηό την πιροσθε
  τϊ> ενέργειαι τής σχετικήν εττίσκε
  ψης τού Βουλευτή κ. θ. Σκου¬
  λα στόν Εΐισαγγελέα' Ηραιαλιειου
  κ. Ζορρπΐα.
  Λόγω τής σοβΰροτηφτχ τού
  θθμαιτος, δεν φϊινομε σιοοπιμο
  ινα τού δώσωμε μεγαλϊκτερη έκ-
  ταοη, αφού ετσι ττκστ&ύομε ό¬
  τι βά μηορέσουν νά κάνουιν και
  λώτερα τό φγο τους ο^ αρμόδι
  ευ,μα μας, ο έτερος κοπιαδοκιης,
  ο σχετιζοιμενος ιμε τήιν υποθεσπ
  το^ύ Ειβραϊου Διιηαστ<ΐικ6ς Κλητή ρας κ. Γ. Μαρ«ομιχελιάικιη·ς, μάς έστειλε ουβηιμερόν^Ι) εξώδικο πρόσκληιση ιοαϊ δήιλωσηι, μέ την οπαιΐα, αφού αρνεϊται αναιιδως οσα μάς ίηζ, μάς απειλεί μέ μη- νύισεκς, γιά συ'κοφαντίο κα< ψευ- <5ορ·κίια III Όχι μονον τον παρα*αιλού- ,με, αλλά κα.ϊ τόν π,ροκ.αλούιμιε νά μάς κάνει μήινυση, γιό νά τού... ταιρακιουνήσωιμε «όπως τήιν (η- θελημϊινα ή αθέλ(η[Τια;), ταλαιπω- ρηρέίνΐη' μνήρη τού. • Γιά τις οποδειγμένες ΰηειλες καί ύιβιριεκ τού κ. Μηλλιαράκη εναιντίον τού ΜΙάνου Χ6οη, ότε «ο Έ6ραϊος Έλάν Ράμελ, δεξιά, (μέ μισόκλειστα ιά λευταϊος τού κα,ταθϋτει, όπως ματια) καΐ ό ύπερασπιστής τού αύτοκλητος μάρτυρας καϊ στό πειρασμιενο, Γιώργης Μαρκομιχελάκης, Κλητήρας, λΐγο τιρΐν τή δ1κη Σκουλα, τό προπεραομένο Σά6βατο· Ό πρώτος, 5 Έβραίος, ύπαγορεύει καΐ ό δεύτερος, ό "Ελληνας, γράφει. ΤΙ δμως;;; "Ιδωμεν..· γψ (<ήνυστ> κα» αναφορά οττόνι
  γο,ρικό ΣύΛλογο, διότι πιοτεύίΐ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήοελίδα 4
  ΕΤναι άλήβεια ή δχι ότι ό
  χαρτοτταίκτης χοροφύλαξ,
  βεωρήθηκε ώς,.. παθών έν
  ύττηρεσία;
  4. Ποίος ττλήρωσε δλα τα ϊ-
  ξοδα άποθερατπείας τού καί
  την άδειά τοι/;
  'Επειδή πιστεύομε πώς μάλ
  λον τα πλήιρωσε (δπως δλα) 6
  Λαός, προτείνομε δτι ττρέττει
  να πληροφορητε ύτττεύθυνα, γιά
  νά ξέρει τουλάχιστον —οΐους
  και γιατί τούς ττληρώνει.
  ΜΙΑ σχετική ανακοίνωση της
  Διοίκησης Χωροφυλαχής Ηρα¬
  κλείου ή καί της "Ανωτέρας, Βέν
  θά ί|ταν ττεριτττί γιά νά δοθ-
  με δηλσδή κι έμεϊς αν είναι σω
  στές οί ττληιροφορίες μας.
  ΚΑΙ κάτι άκόμη: Τό Σωμα της
  Χωροψυλοκής £χει τόσους έντι-
  μτΚ}ς άξιωματικούς, ϋπαξιωμα-
  τικούς καί__ κυρίως — χωρο-
  ψύλακες, πού δέν πρόκειται να
  θιγεΐ σύσσωμο, δν καταγγέλ-
  λονται «οί σάττιες ρόγες» πού υ-
  ττάρχουν μοιραΐα μέσα τού. Άν
  τίθετα—δπως ύποστηρίζομε __
  δέν θά... σαττίσουν κα) οί γε-
  Μ. Χ.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ
  ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ
  ΤΟΥ κ. Μ. ΛΟΓΙΑΔΗ
  ΠΑ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ εΖΕΥΣ»
  Ο κ. Ν. ΧΟΥΡΔΑΚΗ!
  μονι> σχετιικά στοι-
  χρΐο αναφερομε, πού' «νώ δέν
  &λάπτουν, ηρέπιειι νά αιναφερ-
  θούν:
  • Μί,τά πού γράψαμε ότι θά £-
  νερνΌποΐ'ηθούιμε, γιά τις εναιντί
  όν μας υπό τού δικηΐγΌροο κ.
  Δ. Μαλλιοριάχιη εκτοξ!Βυθί.ίσ« α-
  Πίΐλες κ>αΐ Οβιρεις (μήνιυ'ση, ονα-
  φορά κ.λ.π.), ο τελευταίας μας
  υτκβαλε μήΐνΐυ·οη θέλοντας προ-
  φανώς νά δηιιιουργήσει εντυιπώ
  αντιοερΐιστ»αισμό ιοαιί νά
  κι αιπό πάνω. Γιά τιήιν υπό-
  αυτή ο κ. Εισαγτνίλ&ας διέ
  ταξε «ατιεπίΐίγουισο προκαΓταρ-
  «τκαΐ ίξέτσοτ»(Ι) κιαί ήώη' δια
  τής υο· αιριθ|μ. 444)12-10-79
  κλησεως, «λιΡτιΚΧ νά αιπολονη-
  θε,ί στΐς 16-12-79, ο δι·ευθυντής
  τη< «Αλήβειας», γιά δήβεν «ξύ- βρισητουμηνυτήιΙΙΙ • Μετά επΐοιης οπο τό δημοσΐ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ. ΛΣΤΥΦΥΛΛΚΔΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΧΩΡΟΦΥΛΔΚΔ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ,ΕΙΧΕ «ΚΛΡΦΩΣΕΙ» ΣΕ ΕΡΕΥΝΔ Τού ψάΕανε τό αύτοκίνητο γιά κλοπέςΐκαι ναρκωτικά Τή νύχτα τής προχθεσι- νής Παρασκευής 12)10) 79 καί ώρα 11 μ·μ.. ό Άστυ φυλακάς Γεώργ. Ίερωνυ- μάκης τοΰ 'ιΕμμανουήλ, 37 χρόνων, πυροβόληοϊ καΐ τραυμάτισε τόν Χωροφύλα κα Γιάννη Παπαδάκη τοθ Γεωργίου, 32 χρόνωνι στό χωριό Παντάνασσα, νο- μοΰ Ρεθύμνης. Άφορμή τοθ χιΐυροβολι- σμοΰ πού έγΐνε, μετά άπό ένέδρα πού έοτηοε ό 'Α- οτυφύλακας στόν Χωροφύ- λακα, 6ξω άπό κεντρικό καφενεϊο τοΰ χωρίου, ή- ταν ή ύποψία τοΰ πρ,ώτου δτι ό δεύτερος τόν εΐχε «καρς>ώσεΐϊ> μέ άποτέλεσμα
  νά κάνουν στό αύτοκίνητο
  ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ
  ΣΤΟ ΜΑΓΜΗΤΟΦΟΙΜΚ ^
  Μιλά ό Γραμματέας περιοχής
  Γνΐόοχας κ. Νικολάου (Νώντας)
  ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΣΙΑΣ
  ΑποκΑειστ«ή σι/νέντευί#ι πρός τόν Μάνο Χαρή. γιά τό σοβαρά αύτό θέμα
  2ο
  Μ. Χ. Μφκκ οι αρνικηκ ου
  τις της ΕΑληνΝοής Κυβιρνήσίως,
  βα μπορουν νά Οεωρηβούν σάν
  εΛροφάοεις εν αμαρτίαις»;
  ΝίΚΟΛΑΟΥ. ΛογιΐΜ σκίίττό
  μενοι δεν μοοροομ'ε να τό αηο-
  6ωσουμε ττουθίνά αιλλού. Πάν-
  τι*>ς η άρνηιση τού επανΌπατρι-
  σμού μος ώνα* »άτι τό οηανθρω
  πρ,. τό ανομο. τό αντεθν«οό, άν
  θελετε, κάτ» τό άΰικο. Δεν μπο
  ■ρεϊ καμμιά δικτατορίαν κ·α<ι πρό παντός καμμιά δημοιρραιτίο νάι σβύισει τό βπος τής Εθνικής Αν- -πστασης. Κι όμως είναι» η Ελλ6 δα η μόνη χώρο πούι δΊεν τήιν ο- ναιγνώρισε 'μέχρι στιγμής, όταν μαλιιοται αντιπρόεδρος τού «ΦΙΡ», τήις Δι*θνούς Αντιστα- ισιαικής Εηιτροπής, ©ϊνα« Έλλη¬ νος. Σίτμειώστε ακαμη ότι η· λια, η ιμάνναι τού ΦαοΊομοϋ', η Ι σπανϊια τού Φράνγκο, αναγνώρι σαν την Εθνική τους ΑντίοταΗ ση. Μ. Χ. Τί έχβτ* νά ηήτ« γ« το θεμα τού ιμφυλίου πολέμου; ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ηταν κατι που το δημιουργήισα.ν€, τό οπτρώξα)- νιε, τό αιναγκάιοχινε κα» 6νινε. Εί¬ ναι ενα- γεγονός. Ο αΐιμοστα>-
  ιγής Φράνκο καϊ δεδηλωμίνος
  φα'σίοταις όταν αικύρα ζούσε
  κοϊ δέν βίχαν περάσει 30 χρο-
  νκιι από τόν εμφθλιο |>σπ>ανικο
  τταλεμο, αναγνάρισε καί κα^
  βιερωσε την γ>ενι«Τ|
  αιμνηιστίιΐισ. Ήταν μια εκρ·υθμΓ|
  «■ατοσταση, ποϋ ττεραοε. Κι ο-
  μος βλέπομε σήμερα1 τή Δεξια
  νά μή θέλει νά σταιμαΓΓήσειι τό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οτλίδα 4
  τού έρευνα δργανα της
  Χωροφυλακης, γιά έξευρε
  ση κλαπέντων αίγοπροβά
  των καί ναρκωτικών.
  1 Μετά ϊόν !ΓϋυρΙϊ6ολισμό
  πού έστειλε τόν Χωροφύ
  λακα Παπαδάκη στό Νο-
  σοκομεΐο, ό δράστης 'Αστυ
  φυλακάς Ίερωνυμάκης
  ξαφχινΐοττηκε, μαθ μέ τό
  αύτοκίνητο τού.
  Ευθύς μετά την έγκλη
  ματική πράξη τού οί καταδ
  ωκτικές άρχές Κρήτης όρ
  χισαν έντατικές έρευ
  γιά τή συλληφη τοΰ δρά
  οτ.η Άστυφύλακα καΐ τή
  παραπομπή τού στόν Εί-
  σαγγελέα·
  Μέχρις άργά τή νύχτα
  τοΰ προχθεσινοΰ Σαββά-
  του οί τοπικές Είσαγγελι-
  κές καί Άστυνομΐκές 'Αρ
  χές δέν εΐχαν άνακοινώ-
  σει τίποτε σχετΐκό·_____
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  'ιΕνο |ετηκοιρο
  ινδκκρερον άρβρο
  ΤΟ ΕΑίνΙ
  Γραμμίνο από τόν συνιργά-
  τη μας κ. ΜΑΝΟΛΗ ΚΟΜΗ.
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟΚΤΑ
  ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ
  ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
  Ο ΛΑΟΣ μαςι ό πσλυβασανισμένος καί χιλΐοπροδομέ-
  νος» άνεξάρτητα πολιτικής μέχρι σήμερα τοποθέτησής
  τού, πολλά περίμένει άπό τόν κ. Ανδρέα Παπανδρέ¬
  ου, ή παρουσία τοΰ όποίου οτά πολιτικά πράγματα τής
  Χώρας μας, είναι μιά έλπίδα καΐ ίνα σύμβολο πολιτι
  κοκοινωνικη,ς άλλαγής-
  ΦΥΣΙΚΑ, ό κ- Παπανδρέου, σάν ύπεύθυνος πολιτι¬
  κάς άνδρας καί σάν γνώστης των κρισίμων καταστά-
  σεων πού διέρχεται ό τόπος( γνωρίζει καϊ έχει άποφα
  σίσει τί θά πεϊ, χωρϊς νά πιεριμένει άπό κανένα μαθή-
  ματα καί ύποδείξεις.
  ΕΠΕΙΔΗ δμως συγχρόνίυς κάθε πολίτης £χει δικαί-
  ιομα νά περιμένει νά άκούοει άπό τα ύπεύθυνα χεί-
  λη τοϋ Άρχηγοΰ τής Άξιωματικης Άντιπολίτευσης.
  αύτά πού τόν άπασχολοΰν κι αύτά πού έκεϊνος άναμέ
  νει καί μιά καΐ στό έπίσημο πρόγραμμα πού άνακοι-
  νώθηκε δέν άναφέρεται συνέντευξη Τύπου, συνάντηΓ
  ση δηλαδή μέ Δημοσιογρ<άφους. κρίνομε σκόπαμο άπό τής δικής μας πλευράς νά ποΰμε, περιληπτικά, τί πε- ριμένομε ν' άκουσωμε άπό τόν κ. Παπανδρέου. 1. Περΐμένομε ν' άκουσωμε, 8σο πΐό ^ντονα |ΐά λιοτα γίνεται, αυτήν τή φορά, την ύπογράμμιση τής άνάγκης γιά τό διώξιμο των Άμερικάνικων Βάσεων άπό την Κρήτη καί την Έλλάδα γενικώτερα καΐ τίς προτάσεις τού γιά μεθόδευση ΐοθ .άιγώνα· 2. Περιμένομε ν' άκουσωμε, την καταδίκη τοθ Σιωνισμοΰ, πού αποτελεί την αίχμή τοΰ δόρατος τοθ Ίμπεριαλισμοΰ καί την άποκήρυξη δλων των όργά- νων πού τόν ύπηρετοΰν. 3. Περιμένομε ν' άκουσωμε, γιά τή θέση τοΰ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Από τόν φιλο τού «Φονιά-Άρχιεπισκόπου» Μιχαλόπουλο ι Ζητεΐται και πάλι ή παραιτήση τοΰ «Άγίου» Κρήτης Τιμοδέου ΠΩΣ ΕΙΔΕ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΝΗΑ -ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Μ' αύτό τό χαραχτηρισηκό καί πετυχεμένο σκίτσο, έ*- νας Ήρακλειώτιις 17χρονος μαθητής (δσο ήταν άκρι- 6<&ς κι ό σημερινάς Άρ-χιεπίσκοπος δταν διέπραξε τό -..«παιδικύν άμάρτημα») έδιικϊει μέ τό δικό τού τρό- πο καΐ μέ τίτλο «Τα ματωμένα χέρια», τό θέμα τοΰ Άρχιεπισκοπικοΰ Φόνου, πού διέπραξαν σέ συνεργα- σία ό Μιχαήλ Παπουτσάκης (νυν Τιμόθεος) μέ τόν άΙ&ελφό τού, έΎκλημα γιά τό όποίο καΐ καταδικάοτη- καν άπό τό Κακουργοδΐκεΐο Ρεθύμνου. Συνεχΐιζονταις νά αισχολείτα* γύρω αιπό τό θέμο τού Αρχιε- ΤΉθκοπι<κού Φόνοιτ, η αθηνα'ι'- κιή εφημερίδα αΝιέαι Άνθιρω- ποι», ο εκδότης τής οποίας εί- να» .παληΐόις φϋλος τού κ. Τιιμο- θίου, ζητά καϊ πάλι τήιν πα.ραί- τηισή τού. Σίυΐγικιεκρΐιμιένα, στό φύλλο τού Σαιββάτου 22 Σεπτίΐμβρίου 1979, έγραψε σχόλιο μέ τϊτλο «Ο Αρχιεηϊοικοιπι&ς Κρήττης», στό οποίο, ιμεταξύ άιλΐλων λέει· τα εξής: €...δυστυχώς τα γεγονότα δέν οπαλεϊφονται μέ τάς υμνολογϊος. Παραμένουν ανσλλοϊωτα καί δι οτηρούν την αυτόνομον δύνα¬ μίν των. Εάν δέ οί «Φύλακες» ή- θελαν νά προσωέρουν, όπως έμ φανίζονται, υπηρεσίαν, μάλλον θά έπρΐπε νά οττιυθυνθούν πρός τον Αρχιεπίσκοπον Κρήτης, διά νά τοϋ συστήσουν νά ονταπο- κριθεϊ ος την ευθιξ'κιν, όχι τού ΓτνΐυμοΉκού ηγέτου, αλλά τού απλού ανθρώπου, ο οποίος, εις παρομοίας περιπτώσει^, δέν έ- χ«ι διαζευκτικήν ευχέρειαν. Μία διά τόν Αρχιείσκοπον Κρήτης θά έπρεπε νά είναι η εκλογή: Η αποχώρησις από τόν Αρχιΐπε- σκοπΜΟν θρόνον. Όλα τα άλ- λα ίίνοι είτε κακότεχνα, είτε α- νάρμοστα διά τό αξίωμα. Καί, βεβαίως, δέν θά πρέπει κάν νά οχολιασθή εκείνη η αταιποποϊη αίς», μέ την εξονυχιστικήν εξέ¬ τασιν τού πνευματικού τού. Αυτά δέν οτέκονται εκ την λο γ«ήν ούτε νηπϊων. Καϋχιγμα δέ των πκττών θά καταοτή ο Αρχν- επϊσκοπος, όταν δικαιώση την πίπο'ιθησίν των περϊ χρέους καί ευαεσθησίας. Καϊ όταν ανταπο- κριθεϊ εις την διάχυτον θέλησιν τοϋ Χρκττεπωνϋμου πληρώμα- τος...». Πρός... δόζαν τοΰ «Έτους τού Παιδιοΰ» ΤΟ ΝΗΠΙΟ ΠΟΥ ΚΡ ΑΤΗΘΗΚΕ (Πέρα άπό κάθε λογική, ήθική καί νομιμότητα) ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΟΠΩΣ είναι γνωστό, η εφηιμκρί- δα ιμας στό προηΐγΌύμενο φύΛΙλο τη.ς εφερε στή δηροσΊότητα τήιν θΑιβερή περίπιτυσηι ενός νήπΊου τριόμιου περϊιπου χρόνων, ποΰ τιφασε, ττέρα ααο κιά&ε άποψη λογιΐΜήις, Γ«θ«ής «αί νομιμόΐτη- τας, μιό ολόίκληιρη. νΐυ(χται οτά Κριατηιτήιριο ΗρακλείουΙ ΤΗΝΐπεριιπτωιση φεραμε στή δίΐ- ιμοσιοττηιτα αινύνυμα για λόγους ευνοήτους. Δυιοτυχως όρως με- ρΐικοϊ, αρμοδιοιι καί μή,, είπαν — ξεΪΓταν με «ατάληίξιη αλλοι νά πούιν ότΊ' «δεν εχουν ετσι τό πράγματα» κι αλλοι ότιι «πρό- κειται για φαιντασιωσεΐζ». ΕΠΕΙΔΗ, άν «αί η μέθοδος εί- μη πιά γνωστή να «ψιθυρί- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 (Τ ο _» αι Κατά τόν μεδαυριανό σημαντικής άξίας καί ίστορικό Πολιτικό Λόγο τού στό Ήράκλειο £ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ Ν Α ΑΚΟΥΣΩΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Μ ϊ_ΛίΔΑ 4η Μ «Ι ε» Μ Μ «■ Μ ΜΜΜ ■§ Μ Μ ε~
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Λ______
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  πουπρν με^χωμα τ,ου
  (ρραξουνσιαλ'λο οοσοομο
  προλαρη νρ πει εοοω κ οί ι
  συλλαΡη σ·κ
  8ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΥΟ ΚΑΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΕΧΟΜΕ πεΐ καί πχιληότερα ότι δέν μάς έμΐτοδίζει τίποΓε νά γραφσμε τύ
  καλό ή τό κακό (κατά την κρίση μας ψυσικά πάντοτε) γιά όποιαδήποτε
  πλευρά γ) συγκεκριμένο πρόσωπο. Κι αύτό, γιατί πιστεύομε δτι δέν είναι
  συνεχώς λανθασμένες οί άνθρώπινες ένέργειες, οί πράξεις δηλαδή ενός
  ωρισμένου άτόμου. "Ετοι, χωρΐς νά δημιουργοΰιμε «μπλάκ—λίστ», (μαύ-
  ρους πίνακες) ή καί τό άντίθετο, κρίνομε τίς πράξεις καί παραλείψεις των
  δημοσιων πιροσώπων, χωρίς νά μδς ένδιαφέρει ή συμπάθεια γ) άντιπάθεια
  ήν γενικά άποιοδήίποτε αλλο συναίσθημα πρός τό πρόσωπο αύτό, άλλά οί οτ>
  γκεκραμένες κατά καιρους έκφράσεις τής ύπηρεσιακής τού δραστηριότη¬
  τος-
  ΜΕΣΑ λοιπόν καί κάτω άπό τή γενική αυτή άρχη μας, κατά καιρούς κατα-
  κρίνομε ι) έπαινοΰμε τόν ϊδΐο καί τό αύτό πρόσωπο, πρδγμα, πού έπειδή δέν
  είναι ϊσως σύνηθες οτόν ύπύλοιπιο «δεσμευμένο» Τύπο, πού έ*χει τούς «δι-
  κούς τού» καί τούς «μή δικούς ιου», δημΐουργεϊ έρωτηματικά· Γιά μας 6-
  μως τό πράγμα είναι άιπλό καί, βάσει των δσων έκθέσαμε οτήν άρχή τοΰ
  κειμένου αύτοΰ, ένεργοΰμε μέ τή δυνατή ανθρωπίνη άντικεΐιμενιχότητα,
  χωρίς νά τραβοΰμε μονοκονδυλιές καί νά οβήνομε καταστάσεις ή ά"τομα,
  οτόν αίώνα τόν αΊιαντα ήν τό άντίθετο.
  ΕΤΣΙ έ'χει συμβεΐ στό παρελθόν καί μέ τόν Δήμαρχο Ηρακλείου* κ· Μ·
  Καρέλλη, έ'τσι συμβαίνει καϊ σήμερα κΐ £τσι θα συμβαίνει καί στό μέλλον,
  άπό τής πλευρδς μας ψυσικά, χωρίς νά μας έπηρεάζουν τα δΐκά τού αίσθΙή>-
  ματα άπέναντί μας.
  ΔΕΝ μας έμποδίζει λοιπόν τίποτε σήμερα νά έπαινέσωμε δημοσία δυό κα-
  λές ηρά'ξεΐς τοΰ Δημάρχου Ηρακλείου καί νά τίς καταχειροκροτήο*α>με.
  Η ΠΡΩΤΗ είναι ή πρόταση ιπού έόχανε μέ μιά ώραία έπιστολτ) τού πρός
  τούς Όργανισμούς τής χώρας μας, νά άγοράσουν τα διατηρητέα κτίρια τού
  Ηρακλείου, γιά νά γίνει δυνατή ή διασώση τους·
  Η ΔΕΥΤΕΡΗ είναι τό τηλεγριάφημα πού έΌτειΛε στούς 'Υπουργούς Δημο-
  σίων "Εργων καί Ναυτιλίας, σχετικά μέ τό θέμα τής έπιβαλλόμενης σημα-
  τοδότησης τής πόλης μας·
  ΜΠΡΑΒΟ κύριε Δήμαρχε καί γιά τίς δυό σου ώραΐες ένέργειες καί φρόν-
  τισε νά κάνεις «πάντα τέτοια» — δπως λέει ό Λαός·
  ΕΤΣΙ καί τόν προοριομύ σου θα δικαιώσεΐς καί τούς Δημότες σου θά εύχα-
  ριστείς καί τούς ΔημοοΊογράφους, πού νομίζεις έχθρούς σου, θά τόύς άφοπλί-
  ζεις.
  Μ- Χ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Η Κρήτη στόν1 άκρα
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  των άοειασαν στό πάτωμα.
  Τζαμι δεν έμεινε γερό σ' όλη
  την πβριοχή τής Σούοος ιοαϊ τόν
  ο«ιοιμό Τσιικαλαριά. Βπϊσης πολ
  λά τζάιμιο έσπασαν στά Χανιά
  καΊ μάλιοτο σέ Δημοσίας Υπη-
  ρεσίες. ΤΙά' ουτοκϊνηται κτυπημέ
  νο αηύ τό ωστικό κύμο τής δ£ύ
  τερης έκρηξης, πού ήττον οπό
  πάνω πρός τα· κάτω, κτυπήθπ
  'κιαν στούις ουιριανούς, πό υ κατέ
  οί καταστροφες χαρα
  κτηρ'ίστηκαν «βιβλιικές», από
  τούς επισ<κεπτες· τού τόττου τής Είναι· βυτώχηιμα, πού τα πυ- ροκτω,μένα βλήρατα1 τού «ΠΑ ΝΟΡΜΙΤΗ» ©έν έφτοσαν μέ- χρΓ τού Ελληνικού Ναυστάθ- ιμου καΐ τίς Αμί,ρ,ιιιοανιικ'ές Βάσει* ΣούΙδαις, (ΝαυπΊΐκή, Πεδίο Βο- λής κ.λ.ιττ.) απού, όπως έχομε «αι ταγιγίίλλιει, καί άλλοτε, υιπαρ- χουν ττυιρίΐνιι»ά οπΐλια καί άλλα τηιρομιαιχιιιοά, τα οποία άν (πο·ιρ ναν φυτ*α τότε, όχι μόνο τα Χανιά θά ετινάζονταν στ&ν αέ- ισα, αΐλλά «οί ολώΐίληρη ηι ΚριήΓ τη! ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΙΕ ότι-, η «Α» ,τφΐν ένα1 χρονο περίιπου, είχε ο ιποικιαλύιψίΐ μίτοφορά' 10 τόν¬ νων εχρηκτικών τής Ετιαΐιρ«Ια< «ΦΙΛ — ΝΟΜΠΕΛ» μέ τό φέ- ιρυτ—ρπώτ «ΑΡΙΑΔΝΗ» καϊ εν τούτοις δέν έγινε καρμιά Διοιικη ΤιΐΜή ή ΔΐΊθαιστιικιή επιϋβολή ιουρώ οεων. ΤΩΡΑ πάλι. μεταφίιρθιμί την αινιε ττίίσηιμΐΊι ίτλη,ροφορίια ότι, τα ί- ικιρηκτιικό ί,ρχόντουσ.αν στό Η- ράικλΐΐο διά Αογαριαισμό τής ί- διος Εταιρείαι, μέ τήι δκκρορά ο τι, ήταν Νιτροτολουόλη. ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ η μίιταφορα Νι- τροτολουόλΐης γίινεταΊι κάτω α1- πό συγίκ-εκριμένΌ'υς κανονες ασ- ιφαλείας, οί οποϊοι ΐΐίνα* πολυ·- ·δάπ.ανοι καί γιαυτό μεταφερόν τουΐσαν λαθιραία αιπό τόν «ΓΤΑ- ΝΟΡΜΙΤΗ», οί- βέ κάσες μέσα οτίς οποϊϊγ ή,ταν συσκευασμένη η Νιτροτολουιολη, εϊιχαν την έν- δ^ξη: «ΓΟΜΑ». Τούτο θέτομε αη' όψιν τού κ. Εισαγγελέως Η¬ ρακλείου αλΜά κια ι τού συιναδελ φού τού των Χανιιων. ΥΟΕΝΘΥΜΙΖαΜιΕ ότι, σε παληό σχετιική >μέ τίις Αμερικανι·
  'κέ< Βάσεις δϊκη τού Διευιθυντή τής «Α» είιπε στώ ΔιικαοτήιρΗθ κα τα1 την απολογιίια τού1, ότι,, δέν ιείναΐ' ανάγικη νά γϊνει πόλεμος, γιιά νά καταιστραφεί η Κρήτην α- ιγτο τα Πυιριη,νιικά' όπιλα, αλλά αω- τό ,μπο,ρ^ϊ νά γίν&ι κι από ίνα τυ χαΐο γεγονός (όπως τό προχθε- ιοινό) ή α πό ένα λάθος. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Επ' ευκοαΐιρω μεταφέρομε την ανηΐσυοοκαι των κ'ατοϊικων τής περιοχής λιμένος ΗραικΛιεϊ- ου γιά τό Παναιμα'Γκό πλοΐο «ΠΡΟΝΤΟΥΧΤΑ»(;), πού είναι δεμένο σέ ιμιά Πιροβλήται πάνω ιαοό χρόνο. Τό πλοιίο τούτο εί¬ ναι* έμκρορτο μέ στρατιωτικά ,αιττοκίνητα *οί τζιπ, πού π>ροο
  ριζονταν γιά το ΚοωβέΊ'τ <κ>ι εκ
  φραζοντα'ΐ αν,ησυχϊιες μήΐπως
  οτ' αιμπάρια τού β,ρίκσικονταιΐ
  καιί' εκρηικτΐικα.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ το πλο!ο
  «αιι ο φυλακάς, που είνα,ι υ>π·άλ
  ληΐλος του> Οργονισμού Λιμένος
  Η,ραικλειου, δήλωισε στόν Διευ^
  θυντή της «Α» ότι, τό φορτίο
  ειναΐ' μόνο συτοκινητα. Ο ϊιδιος
  δήΐλωσε αικόΐμα ότι, τό πλοϊο ίί-
  χε επισκίΐφθεί «οί ο κ. Εισαγγε-
  λέας Ηρακλείου. Μετά απΓ αίκτό
  νομιζομε ότι, πρέίτει νά ϋπάρ-
  ξει μιά σχετΐική επίσημη δήλω-
  'ση των Αρχιών.
  ΒΕΝΖΙΝΕΣ
  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  Ώς γνωστόν στό λιμάνι κα*ί
  δίπλα' από την Μιικαρνιασσό, σε
  αΐπόσταση 200 μόλις μέτραι από
  την κατοικηιμίνη περιοχή βρί-
  ισκονται οί εγικιαταιστάσεΐις α πό
  θη&οευσεως βενζίνης τής Ετααρεί
  άς ΒΡ. Δεν γνωιρίζ'αμιε τί μέτρα
  ασφΐαίλΐείσς, έχουν λιηφθεί. Γνω
  ριζαμε άμως, πώς όλα τα1 μέτρα
  πού λαμιβάνει ο άνθρωπος σ" ου
  τές τί/ς περιπτώσει* είναι* ατελή
  κα» αρικίτές φορές βρισκσμ
  ιστε στήν δυσά,ρεστη θέση, από
  τό σκληρο δημοσιογριαφικσ κα
  θήιιτον, νά περιγράφωμε τραγω
  Πρίν είναιι αργά, πρίν θρηντή
  σομε θώρατα', πού ασφαλώς θά
  αναιΐ1 πολλά, γιατϊ τό Ηράκλειο
  δεν είναι Σούοσ, νομίζομε πώς
  ταχιστο καί όσο είναι ιακάμηι κιαΊ>
  ,ρος οί βίνζίνες τής Αλιικιαρνασ-
  σοώ, πρέπ&ΐ' νά μεταφκρθσύν σέ
  μήι κατοικημένες περιοχάς.
  Μ.Χ. — Σ.Κ.Σ.
  ΠΕΝΘΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ
  Πέθανε ττροχθές και κηδεύτη-
  κε χθές στό Ήράκλειο ό
  ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ
  ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ
  έτών 77, τταληός 6ι6λιοπώλης
  καί τυπογράφος.
  Ό αποθανών ήταν ένας ττο·
  λύ εργατικάς καί Ιδιαίτβρα
  ττράος ανθρωττος, ττοθ έξετιμά-
  το άπό τούς συναδέλφους .τού,
  τούς συναλλοχτσόμενους μαζί
  τού καί γενικά δσους εΤχαν
  την εύκαιρία νά τόν γνωρίσουν.
  Μέ τόν θάνατό τού, ένας συ
  μτταθέστατος Ήιρακλειώτης, ά
  ξιαγάπη,τος και δαθειά έχτι
  μούμενος, εφι>γε άφη,νοντας δυ
  σανατπλήρωτο κενό.
  Την οίκογένειό: τού, τοϋς
  συγγενεΐς τού κα! εΐδΐικώτερα
  τόν άξιο συνεχιστή τού φίλο
  Γιάννη, ή εφημερίδα μας, (την
  όποία άττό την πρώτη στιγμή
  ττ>ς έκδοσή,ς της βοήθησε ττρα-
  χτικά ό μεταστάς), σι/λλυττεΓ-
  ται θερμά,
  ΙΛΙΑ
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
  Τό θλφερό άνγιελμο τού θα-
  νάτου, μιάς νεώτατης ύπαιρξης
  τού Ηραικλείου, τής 23χρονηις
  ΙΛΙΙΙΑΣ
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
  άικουσε τό ικοινό τής πόλης μας
  μέ πολλή οδύνηι.
  Στήν πάνδημη ΐΜηδ'ειία τη< πού έγιινε προχθές Σάβιβ.αΐτο, πό Λύς Μόσμος εκδήλωσε τόν βαθύ τού πόνο γιά τόν άδικο «αί τό σο ορόωρο χομό τής μικρήν οι- Τούς συγγιενείς της κα* ειδι- /κώτερο τόν πατέρο τηις γκατρό 'Κ. Χανιώτη κα'ί1 τόν σύζυγό της κ. Νεραντζού!% συλλυιπούιμα- στί θερμά. Χ. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1 τες τής Εθνικής Αντίοτοσης Κρήτης. Αιπό απόψεως χρώΐμα- τος, ιουρΐίαρχούισε τό μαύιρο, ίξ αιτϊας των μαυροπουικαιμισά- δων Ανωγειΐανών. Ιδιθ'ίΤ'ερο οτήν τελευταία δί'- κ,η, πού μηνυτές ήταν ορ Σκου λάβες (μιά από τι·ς μεγύλες οικο- νένεΐιες των ΑνωγιεΙων), θά μΐτο- Ο Βουλευτής κ. θανύοη< Σκουλάς στά έδριανα τού Δμκι- στηρίου. Η κα|τάθισή τού ή· τον «αταπέλτης γκΥ τον Μπαν- τουβομονώλη. ρουσε να πίί «οανιεις, πώς τό αι κ·ροατήρκ> ήγταν εξ ολοκλήρου
  Ανωγειανό.
  Μ τελβυταιϊα· αυτή δί*η θά
  νσ ήτταν «πιεισοδΐιακιή
  ι χωρή, στήν ιμυχραιμϊβ1 τού
  τής Πολιτιικήις Αγω
  νής κ. ΒαιγιγιέΛη Σκουλα, έληξε
  χωρις Βπεισόδια.
  Συγικειοριΐιμένα', σέ μιό οτιγ-
  ΐμή τής διαόιικασίιαί, ο Μπαιν-
  τουβομανύλης οηικώιθΐηκ'ε από
  τό οκαιμνϊΙ τού 'κατηγορουρένου
  ικιαιί κ·ινή|θΐηκε απειλητικά κατά
  τού κ. ΣίκουΛΙά.
  Οί· άνδρες τής Φρουράς έσ-
  πιεκσιαν ικοιί τόν επανέφεραν στή
  θέση τού, ενώ ο Βαγγέλη^ Σχου
  λάξ ,μέ Ολύρπια αΓταιραξίαι, συ-
  νέχ'ΐσί νά ερωτά τόν Μπαντου¬
  βά, διά τού Προΐίδρου κ. Πα-α>-
  λέκα. Υπίνθιιμϊζουιμε ότι ο κ·.
  Σκουλάς σέ προηνούμενηι δΐκη
  τού Μπαντουβά καί σέ παιρο-
  μοιο ίπεισόδιο κατειβιηικιε σττό
  τάι έδραν© καί κινήβηικ'ε κατό
  τού Μπαντουβά.
  ιΕνδιαφερον Γκκρουσίαιοιε η αε·
  ιπολογιία Μπαντοιυβιά, όπου μάλ
  λον δέν οπολογΐήβιηκε, αΛΙλά εξιέ
  φρασε τίς ευχαριοτϊες τού,
  ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ
  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
  Ο Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
  Αθωώθηικε κα] στό Εφετβίο ο
  ιεκδότης τού «Μ'αιχιητή» κ. Γ. Κο
  τσαιρόκης, όπως «αί ιαπό τό πρω
  τόδικο διικαιστηΊρ'ΐο (Τρψελιές
  Λασηθίου μέ τότε πράεδρο τόν
  «. Β. Σπανουδάικη) γιά τή συκο
  φαντική δυσφήιμιση, τού τ. Δή
  ΐμά,ρχου Σητείας κ. Ν. Πετρά¬
  κη, τόν οποίο είχτε κητηιγορήσει
  γιό σχέισεις τού μέ την διχτα-
  τορία, διορισμό τού «οαί δονΐΐο
  ληφίο.
  Πά την όχι ευχά,ριστη κοτά
  ιλιΓ»ξη αιυτής τή.ς υιπόθιεση^ λυ-
  πούιμαΐστε ί«λΐίορινά, ττού στή,ν
  ρρωτόδιικη δί»ηι τής Νεάπολης,
  δέν εισακούιστηικιε η συμβιβιαστι
  ική πρότασή μας.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οχλίδα 1
  καί ανθίρωπιστΐικών
  των, γιά ανθρώηινα
  το κ.λ~. κιαιί ιμετά δέν τηρβί ό-
  σα λΐεΐι και} δέν τα εφαιρμόζεϋ
  στήν ρράξη, τότε τό ρρόβΐλη-
  ιμα γίνεταιΐ ακόμΓ|ι σοβθρώτερο.
  Μετ ά τήιν μεταρολίτευσ'η,
  πού ήιρθε ο ΚΙαραιμανΛίήις, δηλώ-
  σ£: «Η Ελλάδαι σ' όλους τούς
  'Ελλιηνες». Πού ιείναιΐ όμως αοτό
  τό σύνθηιμα' στήν ηρόξη όταν
  υιπά'ρχοιμε ΐμ*ίς οι> πολιΤΜοοί πρό
  σφυγες, πού βίμαστε 'ΕΒλληνες;
  Πώς ιμιλά ο Κυβέρνηιση. Και-
  ραιμ-ανλή γιά ονβρωπιινα δικαιιώ
  ιμαται ενώ ι'υπόρχουν σήιμερα· 35
  χιΐλιάδες ήρωες, ανωνιοτές, 'Ελ-
  λήνΐες, παιιδιά οούι πολεμήΐσαινε
  οπό τό ττρώπ-αι χ.ρόνιαι τής Κα^
  τοχήις, πού κραιτούνταιΐ μαικρυά
  από την πστρί'δ'α1;
  Δεν ιμπορεί τό ικόμμα τή^ δέ
  ξιάς, νά ικαυχΐάταιι όπί είνα* δη¬
  μοκρατικόν καιί μάλισται νεα1 δη>
  μοκρατίαι, όταν καίταηατίϊ ν» αιτ.
  τό τό ίδιο τό Σΐύντιαγιμα μέ την
  περ'ίιπτωσή μας.
  Μ. Χ. Ποϋ αποδίδετε τόν μή
  ιτταναπατρισμο σας απο την
  Κυβίρνηοή μο<; ιΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λένε οτί δέν μάς επαναοατριίιζουν γιοτί φοβούν- τα*. Μά ποιούς κοιί τί νά> φοβη-
  θούνιε, τούς αγωνιστές τή|ς Ελ-
  ληνικής Αντίσταοης; Λένε α«ό-
  μη ότ» ιεϊνοΐι οικονομιχοϊ λόγοι.
  Ούτε κΐ' ιαυτό υπάιρχβι. Απλώς
  είναιι μιά μΐισαλλοδοξία καίι ενός
  φοιβος ωρισμένων κραιτούντων
  πούι δέν ιμπορούν οι> ίδιοΐ' νά α»-
  παντήσουν πού βρ·ισιοόταν εκεί-
  νοι> στήν περίοδο τής Κατοχής
  ι«αί τί κιάνανε γιώ την απίλευθέ-
  ρωισιη καιίι τή Δηιμοκρατίια'.
  Μ. Χ. Τί (νέργεκς έχεπ κά-
  νει πρός την Ελληνική Κυβέρνη
  ση;
  ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πολλές κατά
  καΐιρούς. Πρκϋσφατο πού επιισκέ-
  φτιηιιοε την, Σοβιετιιχή Ένυσηι ο
  Υιπουιργός Εξωτερικών κ. Γεώρ¬
  γιος Ράλλης αρευθυνθήικαμε κοί
  σ' ούτον καί τόν ιρωτήΐσαιμε γιά
  τα εμπόδιαι τήί λύση^ τού προ-
  ιβλήΐματος αυτού. Απορήισαμΐ: ζ
  λιικρινά όταν μάς απαντήση ότ*
  βίνακι τΐιρόβλημιαι ψιυχολογικό. Το
  τε εμείς τού απαντήσαμ·ε: Πώς
  εννοείτε αιυτό, ότΐ' είναι* ψυχιθλο
  γιικιό τό πρόβλημαι, μήπως ότ*
  θα στεναχωρηθούν ορ Γερμανο-
  τσολιάδες, οι> τιροδότες, διότι
  θά γιυρΑτουν οί αγωνιστές τού
  ιΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ, τα παιδία
  τού Ελληνΐικού Λαού', πού οά-
  λαιψαν γισι την πιροκοπή τού τό
  που; ΕμιβΊς πιοτεύσμί ότι η
  ττλειοιμηφιίΐα τού Λαοά θό την ο
  νο,μάχτει μΐιρο γιορτής, τή με
  τού επαναοατριομού. Βεβαίως
  ο κ. Ράιλληις δέν αοάντη'σί.
  Μ. Χ. Αυτό πού λέχθηκε πα-
  λιότερσ ότι ιίναι πρόβλημα οί
  κονχ>μιχό, πώς τό βλέττίτε;
  ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βεβαιίως είναι
  ΘΙέμβι οικονομιικο, α'λλά από την
  αντΡθΐτη άποψη πού εννοούν,
  γιοίτί ο επαναιπατρισμός μας θά
  βοηθιήσεΐι πολύ την Οικονομία
  τής Ειλλάδας. Ένο σάς λέω σχε-
  τΐικά. Εδω στή Σοβ. Ένωοη ύ-
  μαιστΐ περίηουι 14 μ« 15 χιλιά-
  δες πρόσφυγας. Από αιυτούς χί-
  λιοΐ' πενταΜόσιοι είνοιι γιατροί,
  οικονομιθλόγοι, καθηγητές, διδα
  χτορες, μηχανικοΐ, ατομικοί, γε
  υπόνοι, αναγνωρΊθΐμένοΐι επιιστή
  μονες .
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό Β' μέρος
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ Ο.Φ.Η.
  Όπως μάς δήλιασε, ο Πρόε-
  δρος τού ΟΦΗ κ. Δουλοιυφάκι>ς
  θά δώσει «ντός των ηιμίρών συν
  εντευξηι Τύπου, γιά νά ξεκαθα-
  ,ρϊιΐτεΐ' τό ερωτηματΐικά πού τού
  θέσαμε στό Γτροτελευταιϊο φύΐλτ
  λο μας, καθώς καιί άλλες απορί-
  ες γώρω αοό τα οικονομικά καί
  άλλα θιεματα τού ΟΦΗ.
  ΤΣΙιΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Τό Διοικητικό Συιμβούλιο καΐ τα ίδρυτικά
  μέλη τής πανκρήτιας έταιρείας λαϊκης 6άσης
  μέ τό δνομα ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗ
  ΤΗΣ Α.Ε. μετά την καλύψη τοΰ μετοχικοΰ κε
  ακιλαίου ιών 500 έκατομμυρίων δραχμ(5ν τής έ-
  ταιρ^ίας, έπιθυμοΰν νά εύχαριοτήσυν δλους
  τούς μετόχους, γιά την έμπιστοσύινη τους πρός
  την έταιρεία καϊ την συγχινητική άθρόα συρμε-
  τοχη τους οτήν καλύψη τοΰ μετοχικοΰ κεφαλαί-
  ου της πού ύλοποιεί την ίδέα τοΰ συγκριτιομοΰ.
  Μαζί μέ τίς εύχαριστίες μας, δια6ε6αιώνο-
  με τούς μετόχους μας καΐ δλους τούς Κρήτες,
  ΐώς προχωροΰμε μέ δλη τή σοβαρότητα καΐ με-
  θοδικύτητα πού άπαιτεϊ τό μεγάλο καΐ βαρύ £ρ-
  γο μας καΐ μέ ύπευθυνότητα προγραμματίζομε 8-
  λες τίς άπαραίτητες έριγασίες και μελέτες;, γιά
  την ύλοποίηοη τοΰ έργου, £τοι ώοτε ν' άτιοκτή-
  σει σίγουρα αυτή τή φορά ή Κρήτη τή δίκη της
  Τσιμεντοβιομηχανία-
  Τακτΐκά καΐ μέ τόν Τύπο, θα ένηιμερώνομε
  ΐούς μετόχους μας γιά την πορεία καΐ την πρό-
  |οδο των εργασιών τής έταιρείας, £τσι ώστε δ-
  λοι νά μποροΰν νά ΐταρακολουθοΰν την έξέλιξη
  ΛυπουμαΌ*τε ττού δέν μπορέοαμε νά ίκανοποι
  ήσωμε την έπιβυμία δλων των Κρ,ητικών νά συ-
  μεθέξουν στό μετοχικό κεφάλαΐο τής έταιρείας.
  Γνωοτοποιοΰμε δμως στόν Κρηιτικό Λαό δτι προ-
  γραιμματίζομε την αΰζηοηι τοϋ μετοχικοΰ κεφά-
  λαιου, όπως προβλέπει καί τό καταστατΐκό, γιά
  νά δοθεϊ ή εύκαιρία σέ δλους νά γίνουν μέτοχοΐ
  Γης έταιρείας μας.
  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
  ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  Ό Έβραϊος καί ό Μαλλιαράκπς
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  6αλε μήνυση» κατά τοΰ €'Ηλίσ»
  (δέν ήξεραν οίίτε τό δνομά τού)
  ό οποίος ωστοσο εΤχε έξαψανι-
  στεΐ.
  Ο ΕΙΣΑΓΡΕΛΕΞΑΣ κ. Ζορμττάς
  διέταξε πά;ραυτα την έξεύρεση
  καΐ σύλληψή τού καΐ μετά λΐγες
  ώρες ό 'ΕΞβρσΐος βρισκόταν στά
  Κρατηιτήριο Ηρακλείου, άτττ' δ-
  ττου και ώδηγιηθηκε προχθές
  Σά66ατο στό Αύτόφωρο Μονο-
  μελές.
  ΕΞΚΤΟΣ των αύτοτττών μαρτύ¬
  ρων κοττηγορας κατέθεσε κβΐ ό
  διευθυντής τής «Αληθείας», ό ο¬
  ποίος εΤτπε δτι ό κατηγορούμε
  νος, σύμφωνα μέ πληιροφορίες
  πού τού εΤχε δώσει ό Δικαστι-
  κός Έ—ιμελητής Γ. Μαρ«ομιχε-
  λάκης, έξιητηρετεΤ έβραϊκά συιμ
  φέροντα εχει νοικιάσει γιά: πολ
  λά χρόνισ μεγάλη άγροικία
  στις Άρχάνες καί δτι μιλά γ&
  τήυ αύτονόμηση τής Κρήιτης».
  ΤΟ τηερίε,ργο είναι δτι ό τταρα
  ττάνω Δικσχττικός Έτημελητής
  ήρθε αυτάκλητος (!) μάρτυρας
  ύεράστπσης τού "Εβραίου (μο-
  ζΐ μέ κάποιον δλλον Ήρακλειώ-
  τη τόν κ. Σηφάκη) καί ττροκά-
  λεσε μάλιστα ίδιαίτερη αΤσθη-
  ση ή καταθέση τού, (γιά την
  όποία παρατηρήθηκε άττύ τόν
  συνήγορο Πολιτικής Άγωγης
  κ. Γ. Στρατάκη) άφοΰ μίλησε
  μέ άττόλυτη κατηγορημβτικστη-
  τα γιά την δηθεν άθωότηΓτα τοθ
  'Εβραίου και ιμέ έττιφύλαξη γιά
  την άλήθεια των καταγγελλομέ-
  νω·^ υπό τού 6ουλα/Γη και της
  κυρίας Σκουλα, ένω συγχρόνως
  κα? άνενδοιάστως άρνήθηκε δ¬
  τι εΐχε μιλήσει γιά τόν Έ-
  βραΐο στόν Μάνο Χαρή. ('Εδώ
  ττρέττει νά σημειωθεΐ δτι πρίν
  μττεΐ μέσα στήν «ΐθουσα νά κα
  ταθέσει εΤχε 6γεΤ ό συνηγορος
  τοθ %ΕΞ6ρα!ου κ. Μαν. Πα—αϊω-
  άννου £ξω. Τώρσ τί συνέβει δ-
  τοτν ό κ. Παττ α ιωάννου βγήτα
  έ'ξω, δέν ξέρομε).
  ΣΤΟ τέλος τής διαδικασίσς, ό
  δεύτερος των συνηγόρων τοθ
  'Ε36ιραίου κ. Δημ. Μαλλιαράχης
  παραπτονέθηκε στόν κ. Πρόεδρο
  γιά τή λήψη φωτογραφ ι ών τοθ
  ττελάτη τού, ύτπό τοΰ διευθυντη
  τής «Αληθείας» καί ένώ μετά
  ά—ό σχετικές διειοκρινίσεις καΐ
  αδεία πού πήρε έν τω μεταξύ
  ό τελευταΐος άτττό τόν κ, Πρόε¬
  δρο γιά νά φωτογραφίσει, ό κ.
  Μαλλιαράκης σέ εντονο υφος
  έλεγε δτι «δέν είναι έτσι».
  ΜΕΓΑ την άττΓθχώρησηι τοϋ Δι-
  καστη.ρίου, ό κ. Μαλλισρακης ά
  ττευθυνομενος στόν Μάνο Χαρή,
  τοΰ εΐπε δτι «αν τολμήσεις νά
  μέ φωτογραφίσεις θά σοθ σττά'
  σω δχι μόνο τή μηχανή, άλλά
  κα) την κεφαλή»!
  ΣΤΗΝ οπτειλή αυτή τοΰ κ. Μαλ
  λιαράκη (τΓθλιτευτή της «Νέας
  ΔηιμοκροΕτίας»), ό διευθθντής
  τής «Αληθείας» τόν φωτογρά-
  φσε κα! τότε ό πρώτος κινήθη-
  κε άττειληικά εναντίον τού, χω
  ρίς νά μπορέσει δμως νά τόν
  κτιχ-ίσει λόγω τής τΓσρεμβολής
  ττολλών αύτοτττών μαρτύρων.
  ΠΑ την άτΓταιράδεχτη καί άχα
  ραχιηριστη σνμπεριφορά τοθ
  δικηγόρον κ. Δημ. Μοολλιαρά-
  κ,η, ό διευΛ>ντής της έφηιμερίδας
  μας θά κατσθεσει μήνυση στόν
  Είσαγγελέα άναφορά στόν Δι-
  κηγορικό Σύλλογο καί στϊς Δή
  μοσιογροίφικές Όργανώσεις
  στϊς όττοϊες άνηκεΐ.
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
  Ο ΕΒΡΑΙΟΣ
  Γιά τόν τταρα—άνω ύβρΐστή
  'Εβράϊο, ττού τόλμησε χο>ρις
  καμμιά αφορμή νά εξυβρίσει
  σκαιότατα Έλληνα Βουλειηή
  καί τή δικηγό,ρο σύζυγό τού, ό
  Πρόεδρος τοΰ Προοδει»τικοΰ Σι/λ
  λόγου 'Αρχανιωτών κ. Γενετά-
  κης Πολύβωρος, μάς έΐδωσε
  τίς εξής πληιροφορίες:
  •^ Στόν οΐκισμό €Βαθύττετρο>
  πού νοίκιοχτε καί άναστήλωσε,
  μαζευοντουσαν δλοι οί άλητο-
  τονρίστες των 'Αρχβνών. Έττει
  δή μάλιστα κυκλοφορούσαν φίΐ-
  ιμες γιά «πτάρτυ όργίων» κσΐ 6λ
  λα καί σέ οννδνοχτμό μέ την αΰ
  ξηση των άφροδισίων υοσημά-
  των στήν ττεριοχή ,μας (4©—50
  τηεριπτώσεις) δ Σύλλογός μας
  μέ δι<χμαρτι»ρίες τού στίς Άρ. χές, (Νο'μαρχ'ία, Άστννομία, Δήμος, 'Εκκλησ-ία) κατήγγειλε τίς πράξεις των άλητοτουριστών των όττοίων «οίκοδεσπότης» ή¬ ταν ό Έβραΐος «Ηλίας». ■* Ό ϊδιος θεωρεΐται €ΤΓροστά της των άλη,τοτουριστών». ^ Δέν είναι συμΐΓαθή.ς έδώ στίς 'Αρχάνες μόνο στούς ώφελεΤς. ^- Τή μιά μάς έμφανί&ται σάν Ρώσος, την ώλλη σοΛ» Όλλαν 8ός δέν ξέρει κανείς τί είναι. Μέ νέ ι πάντως δυό τΠΕρΙ—ου1 χρο¬ ιάν έδώ. ·£ Καί ό Δήμος είναι εναντίον τού, συμμετεϊχε δέ στϊς συσκέ ψεις πού έγιναν γιά την άντιμε τώπιστι της κατάστασης αυτής. •^· 'Αποτέλεσμα των διαμαρτυρι ών των 'Αρχανιωτών ήταν νά πάει την τ—ρασμένη. βδομάδα ή 'Αστυνομία στόν οΐκισμό τοΰ Εβραϊοι) κα) νά μαήέψει άρκε τούς ά—ό τούς ξένους «έπι- σκέιτττες» τού. Ά- Κύριο άττοτέλεσμα άκόμη ήταν νά γϊνει κατορθωτή ή σπτέ λασή τού, πού τΓραγματοτΓοιεϊ- ται αυτή τή βδομάδα. (θέμα γενν«ται τώρα μετά την κατα δίκη τού). ι Ά- Μολις έμ αθαν οί Χωριανοϊ τοΰ κ. ΜαλλιαιράκΐΓΐ, (είναι 'Αρ χανιώτης) γιά τή στάσηι τού στό Δικαστήριο, 6 Πρόεδρος μάς δήλωσε τό εξής: «Χαρήκα- με... ττολύ γιά τόν κ. Μαλλια ράκη. 'Αττόψε κιόλας θά κάνω¬ με ανακοινώση καΐ θά τόν κολ- λήσωμε στόν τοΐχο». Ά- Τίς άγροικίες τοΰ οίκισμοΰ Βο6υτΓέτρον, δεν είναι σίγονρο πρός όλους τους ποράγοντκ τής ΔϋΜΚ, ΔιΚΌΚΤΤίς, Πολιτι«ή Αγωγή, (Αντιπολίτευση την εί- πε). Υπ·εράσπισιη καί Ακροατή- (ΧΟ. Εκττόξιευσε όμως κια ι μια α^ ,πειλή. Σίυγκεκριμέναι απείλησε ό¬ τι, θό γράψεΐ' κι άλλο βιβλίο. οποίο βά γραφει όλα εκεί- τα οποία δέν έγραψε στό πιοης τό κισκττήριο, δέν ΐκισθτιειι γ* αβωοτητα ολων των ροΜμενων. Πρόεδρος τού Δικαστ^^ ήταν ο κ. Παπαλέκος κοι ^ν νιβδροΐ' οί Πρωτοδι«ς κλ. τ»^, ρη< κα·ι Ξηρουφβκ. Τιην Εκκΐνγελΐαϊ) έδρο χε ο Ειοανγελεύς «. Τώρα τί είναι «κεινο, δεν ένραψ£ ή μάλλον, ποίος ει'- να>ι ·α'υτός που δεν συικοφαντή-
  θηικε δέν γνωριζθιμε. θά περψί-
  νομε λοιπόν την έκδοοη τού νέ
  ου τού «β-κβλίθ'υ».
  Η τελευταιιαι δι«βη Μπαντου^
  βά «αί των δυό άλλων συγκατη1
  γοροαμένων τού Σανουδακη(συγ
  γραφέα-) ικα>ΐ Χαλκισιδαικη (εκδό-
  τη) ήταν από τίς π·ιό οημαντι-
  «ιέ·ς τού «σήιριολ» των κιατό
  ιΜιταντουβά δικών.
  Συινήιγοροι ΠολιΤΜοής Αγω
  γής ήταν οί δικηνόροΐ' Βανγέ-
  λης Σκουλάς, Τασίαι Σκουλα, Γ*
  ώργος Γαρεφαλάκης καί Γιώρ-
  γηις Στρατακης. Οί αγορεύσεις
  τους ήταν πολύ σηιμαντ«ές καΐ
  κράτησαν τό ακροατήιριο μέχρκ
  τίς τρείς και μισή τό ,πρωί.
  Σιυνήγοροιι ΥπίρασΓτισεως η-
  ταν οί1 κ.ικ. Β. Σπανουδάκης, Ν.
  ανος καί Κ. Κυρια>ιοά-
  άν τίς πληρώνει κιόλας ό Έ6ραΐ
  ος.
  ^ Άττό —ολιτικης ττλειφδς, κά-
  νει τταρέα, καί συναντιέται μάλ
  λον μέ δεξισύς, Και ό κ. Πρό¬
  εδρος κατέληξε: «Ξέρω ένα
  ττεριστατικό πού μοδτ™ κάττοι-
  ος Δεξιός, Ότι προχθές εΤχε
  κάνει μιά φασαρία ιμιά αλητο-
  τουρίστριο: καί —ηγε αΰτός (ό
  'ΕβραΤος) καί την ττηρε ά~ό τό
  χέρι τοΰ Άο-τυνόμοιτ, Λέ,γοντάς
  τού έτΓΪ λέξει: αΰριο Ηλίας ττλτ)
  ρώνει. Στή συνέιχεια κάποιος ΰ-
  ττερδεξιός ττληισίασε τόν Άστυ
  νόμο, ό όττοΐος ένρυγε καί την
  άφησε.
  Αύτά βεβαία δεν είναι έπτΐ
  σημα, άλλά άττό δ,τι μοΰ έχουν
  καταγγείλει στόν Σύλλογο».
  ^· Στό Δικαστήριο άκούστηκε
  άττο μάρτυρα ύπεράσττισής τού
  δτι άσχολεΤται έκεΐ μέ —ειράμα
  τα, χρησιμοττοιώντας μεβάνιο
  (;) κλπ. γιά παιραγωγή ηλιά¬
  κης ενεργείας. (Σημειωτέον δτι
  ή περιοχή έκεΐ Ιχει Ιδιαιτέρα με
  γάλη άρχαιολογική στ\ιασία)
  Αύτό τηφίπου είναι τό ττορ-
  τραΐτο τού ·Εβραίου ττού δι
  κάστηκε ττροχθές καί -ού ά-
  πό ηύξημένο δικη,γορικό καθη
  κον έσπευσαν δχι ,μόνο νά τό
  ύπεραο—ισθοΰν δυό δικηγόροι
  ττού είναι καΐ ττολιτικά ττρόσω-
  ττα (γνωστά γιά τίς οτλ—|ρητ
  κές θέσεις τους) άλλά κα) ό πιό
  . . . δυναμικός έξ αυτών ό
  Μαλλιαράκης, εφτασε ν(ά
  καί νταηλιίκι.
  τής
  Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΠΑΤΟΕΑΜ
  Σύμφωνα μΐ απόφαση
  Τοπικής Ειητροπής, η
  επέτεκΗ τού ΕΑΜ θά ΐορταοτεί
  σέ ιΛ»κη εκδηλώση, πού θά γί-
  νιι τό πρωϊ τής προσεχοϋ< Κυ- ριακήί, 14)10)79, οτόν κινημα τογράφο «Ηλίκτρα», τού Ηρα- «Αϋου. Ό δικηγυμυι, κ· Γιώργη Σψατακης, τοΰ όποίου ή 6. γόρευση, στή δίκη Μπαντουβά — Σκουλάδων, ήταν μνημεΐώδης. Στή φωτογρ,αφία είκονίζονται πλάι τού ό δικηγύρος (άγόρευσε κι αύτός οέ ίίλλες δΐχες Μπαντουβά) κ· Δ. Ξυριτάκης καΐ πΐσω οί παράγοντες της ΆντίοΤασης κ·κ. Ζαχ- Δραμουντάνης (γυιός χοθ Στεφανογιάννη) καΐ Κώστας Κεφαλογιάννης. πρώτο, «γιά χαρή τής Αντίστα Το Δικαοτήριο κήρυξε αθι>
  ούς τους συγγραφιεα κοί
  τη κ.κ. Σανουδαχη χά ι
  δακη» ενώ τόν Ι
  λη ένοχο κατα τα κατηγορη,τη.
  ριαι αμφοτέρων των δκών
  ικαί τού βποβαλε φιιλά»Μστι 4
  ιμηνών καιί στήν μ4ό καί στήν
  άλλη δίικη.
  Η εφηιμεριδα μας μαγνητοφω
  νησε εξ ολοκλήρου καΐ τίς 1ο
  δίικες Μπαντουβά· ενυ τρο^.
  ξαμε καί πάρα πολλες φωτογρο
  φίιες. Ευχαριστούμε όλοοςτοθς
  Προεδρεύσαντες στίς δ*ες Δ>
  καστες, που μάς εγκρίνανε σχε
  τιικίς οιτήισεις μας κι ετσι οί ι-
  στορΐ'Χές ου τές δίκες θα δώ-
  σουν μελλοντικό υλικιό στις
  σχετΐ'Κές εκδόοϋς μας.
  Σιυγχορηιτήριο ακιόμη οτ ό-
  λους τούς πα.ράγοντ6ς των
  (V
  κων καί ειδιικώτερα στοΰς «.κ.
  Δικαστές, πού έδωσαν τόϋη
  προσοχή σ' αυτές καϊ τις χειρί
  στηικιαν με τόοη πρσσοχή, μή
  φειδόμενοι κόπου κοΓ χρόνον
  ής. χάριν τής Δι«α>ιοσύνης, αλλά
  Οί αγοριεύσεις τους ήταν ε- καί τής Ιστορίας.
  ΕΝΑ ΝΗΠΙΟ ΣΤΑ ΚΡΑΤΉΤΗΡΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1
  στούς γβίττονεςΙ
  ΤΗΝ επαώριο, προφανώς απο
  ανθρωοιστ Μοούς λόγους οί κ,κ.
  Ζορμπας (Εισαγνελεαις) καί
  Δουλγιεράκηις {Αναικριτής) άφη¬
  καν ελεύβειρθ'υς τό ζεύγος «αί έ¬
  τσι τέλειωσε καί η ταλαΊπωρΊ'α
  τού ανήλικου οαιδιοΰ τοος. (Άς
  σιηιμειωθεί ότι η σύζυγος γέννη»-
  σε ιμόλις π,ρόσφατα' υααΐ ήΓταν σέ
  ικατάσταση λοχρίας).
  ΡΩΤΟΥΜΈ όμως τώρα': Δΐν υ¬
  πήρξε κανείς αρμόδιος νά βρεί
  ΐναν τρόηο τό βράδυ πού ω-
  δηγΐηβήικανε οί νονείς στά' Κρα>-
  τητήιρ·ιο, νά μήι γιετυτεϊ τό παιιδί
  αυτό το βαρύ κλίμα τής φυλο
  «ής κοί νά πΐράσεΐ' σ' ένα ίδρυ-
  ιμο, σέ μιά κλινΐική (έστω κ<α<ί μο ζί με τή μητέρα) ή εν πάοε» πε· ριπτώσειι οπουδήποτε αλλοϋ εχ- το< από τα Κραιτητή,ριΐαι; ΜΗΠΩΣ, επειδή πρόκειται γηα μιά απαράδβχτη ηθικά περίπτω- ση, αλλα καί συγχρόνως κολοσι ΐμηι, νομιίζομε ποινικά ενφγοο, ο «. Εισαγγελεας, πράκι νά κϋ· νηθεί αριμοδίως; Ο ΜΙ ΚΡΟΣ.... εγκληιματϋαις, πού προφυλαικκΓΓηΐΗε κα] πέροσε μώ νυιχτο στα κελιά των ΚρατίΤΠ)- ■ριων Ηραικλειου, ζπ,τά μέσω τής στήλης αυτής, εν ονοιματι μάλι¬ στα τού «Έτσυς Παιοιού» που γιορτά£ομ£(Ι), νά τού αποντή- σει κάποιος γπατί, ποιοί, καί μέ ποιό δηκα>ίωμα' τόν φυλάΊασον,
  απάνθρωοα καί παιράνομοΙΙΙ
  Μ.Χ.
  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΠΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Εμμανουήλ Γ. Μποντουιβά,
  κατο'ΐΐΜου Ηρακλείου.
  Ύοτε,ρο απιό δήλωοη μου
  στό Τρΐιμελες Πιημ)κείον Ηρα¬
  κλείου πού καταχωιρήθηκοε στα
  π,ρακτιικα τού Δικαοτηρίου, θε-
  ωρώ επιϋβεβΐλημένο Ίθιιοή υπο-
  χρέωση καΐ διά τής παρούσης
  μουι, δηιμοσιευομιένης στόν το-
  πΉοό τώπο, νό επιαναιλιάιβω την
  ιδίο δήλωση, ότι δηλ. όσο γρα
  φ,ηκαν ιστή σελίλα' 221 τού β^
  βλίου τώνι Απομνηιμονευμάτων
  ιμου για τόν αιειιμνιηκττο Δραμη-
  τινό είναιι πέρο γιά οέραι αναλη
  θή.
  Παροσύ,ρ.&ηικα' οτο λαθο< μου αιυτο από κάιποιο ταοεινο «συκοφάιντη. Λυπάροι βαθύΤαται για την ψιευδήπκαταχώρηση κακ γιιά την πικιρίια μέ την οποία1 ε- πότισο την οιικογιένεΊ□' τού Νι- «ολάου Δραρητινού Μακ αισθά- νοματ την υποχρεωθή νά τονί- σω χάριν τής ιιστο.ρ·ικής τληβει, άς ότι ο Νΐικόλαος Δραιμητινος έλαιβε ιμέ,ρος στή μά^η τής Κρή της (περιοχή. Λατσιμά Ρεθύμ¬ νης) κα.ί εμυήθη σιπό τούς πρω τους Αξιωματΐικοίι,ς τήχ Χωρο- φυλαικιής στήν Εθνΐική Αντιστα- αη. Υπήρξε μιά από τίς πιό η- ρω'ι'ικές ικκνί π «ό αγνές μορφές τοώ Αγώναι εναντίον των Γερ- μανών «αταικτητών καϊ προσε- φε,ρε αιπό την α.ρχή μεχρι τό τε λος στην οργανωση της Εθνικης Αντιστάισϊΐως, ανεκτϊιμητες υπη ρεσίες, απετέλεσε δέ ένα από τούς πολυτιμότερους συνεργά- τες μου στό διάστημα της Κσ τοχήις. Συνεπιείαι τής δράσεώς τοα αυτής υπήρξε ι> φυΑάκιισ*ζ
  τής συζύγου τού κα* των σδελ
  φών τού από τους Γερμανούς
  κκμ' τό κάψψο τού σπιτιού τού.
  Όπως πληροφοριήθιιικο επ«ε
  φαΛή,ς τού αποσπάσμοτος των
  Χωροφυλάικων όταν σκοτώθίΐ-
  κε ο Ανδρέας Σφηνισς ήτον ο
  γερμανοφιλος ενωματάρχίΚ
  Δουραλας,τόν οποιο αργότερο
  (μεσα στή «ατοχή) εφόνευσε ο
  ογωνιστής Μιχάλης Σαλούστρος
  μεσα στό αστυνομικό τμήμο·
  τού χωρίου Ζα>ρός, όσον δέ αφο
  ρά τα γραφόμενα στό βιβλίο
  μου γιά ξύλωμα γαλονιών ονοι
  εντελώς ψευδη κκμ οφίίίλονταΛ
  σε κακή απομαγνηιτοφώνη·^
  της διηγησεώςμου.
  Η αλήθεια είναι ότι η τοπο-
  θετηση τού αίΐμνηΊστοα Ν«ο-
  λάου Δραμητινού στό τμήΐΛ
  Χωροφυλαική)ς Ηροκλείου, εγένε
  το λόγω τήις προσφορος τού
  στην Εθνική Αντίσταση', εις ο
  νογνώριση των υπ>ηο«Λών ποό
  προσεφερε καϊ των ικανοτήτυν
  πού επέδειξε, δεδομένου ότι
  »ατ' επαναληψη π·ρσήιχθιη< επ' Ο'ν δραγαβια, η δέ αποχώρηοιί τού ίκ τού σώματος τής Χωρ0 φυιλαικής εγένετο μίτό από αίτΐ σή τού· καί λόγω αρχαιότητος Την παρούισα δηλωοτι εντελώς ανυστεράβοολα για να ιαποκαταστήΐσω τή γενομένη οδι κια καιί από ηβικό χρίος πρός την μνήιμην τού καιί την ο*ογ£ νειά τού. Ο Δηλών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ_
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡ1ΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ1ΔΑ β
  —■ 3ον —
  Μ. Χ. Μπορούμε νά ττοϋυι
  ότι, ηρίν αρχίσετι εχετι πεισθιί
  ισιίς οί ΒασΜθ'ι συνχργάτες, οί
  θιμιλιωτές τής Εταψιίας, ότι
  τό μιγάλο πρόβλημα, τό τί θά
  κάνττι τα τσιμίντα, πού θά ττα
  ρσγετι, Βάχιτί εξασφαλίση νά
  τα πουλάτι;
  ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Απ5 την παγ¬
  κόσμιαι έρευνα, πού ξέρομε, τίς
  μίλετες τής ΕΤΒΑ, πού δηιμοσι-
  εύττηκ,αν στόν «Οικονοιμΐικό Τα-
  χυόρομσ» πού ούς έδειζα, τίς
  Τίΐχνοοΐ'ΚονομΊΚές ιμελέτίς τίς δι
  κές μας καϊ τό γεγονός τό παν>
  κόσμ,ιο, τό ννωστό, ότι ο ,κόισ-
  μος αυτή τή στόγμή, ο πολιπν
  σμός, στήρίζεται οτό τοιιμέντο
  καί τό πετρίλαιο, έχομε πειισθί,ί.
  Είναι δουλειά ιμας αυτή κιι
  οπό παληό τα έχομε μίλετήσει
  πάραι πολύ καλά τα θφατα καϊ
  ή/δη όλοι αυτή τή στιγιμή,, όλοι
  θέλαυνε νά 'α,ναιλά,βουνιε την φ-
  Γ»ορι»α. Πρόσφοτα μάλιοτα χα·ι>-
  ρετη<» τόν Υπουργό τού Καν- τάφ» Γή,ς Λΐιβιϋης, πού ηιρθε μέ τόν «. Μητσοτάκη! κα·ϊ τόν κ. Ε^ροινον^ννη καί τού αν#ττυ- ξο· τόθέ(μαιμέδυ6ιλόγικι. Έμ£.ι- ν€ κατενθουσ:ιασμ£νος. Καί άχι μόν» αύτοι, οίλλά ικαά όλο+ οι>
  ΑρΚφικοϊ Λαοϊ.
  Στή Μεση Ανατολή, πού έχο
  με τού «όσμου τις ΕλΛηνιϋκιές ε-
  ταιρίίες, αρκετάς (μβνάλϊ,ς Ελ-
  ληνικές «ταιι,ρείες ίχουινε τίρά-
  στκς ανάνκες απ,ο τσπμιεντο. Αυ
  τή τή, στιγμή, η ΑΠΕΤ καί οί ολ|
  λες ίτοιρεϊίς, μεγάλεις, σοβαράς
  εταιρείίις τής Ελλάδος κάνουν*
  δξαιγωγές ατή Μέση ΑναΓτολήι, έ-
  χουνε εγκοταστήισίΐ· ολωτέ,ς εξέ
  δρ*ες φορτωΐεκφορπΓΐ^ισεωνι καί
  γενικά υΓταρχει τόοη τεραστία
  ζήτηρη,, -ού αγα,γκάστηικε τό
  Κράτος πρό μηνώις, ν& αΐΓταΓνορί
  ψεΐι τίς ιεξανωγιες.
  Η Μ«τη Ανατολή κου η, Α-
  φρική πού ΐ,ϊναιι· δίπλαι μας, θέ-
  λουν 50 τσιιμεντάιδΊΚΐα πάνω
  στήΊν Κρήτη γΊά ντά καΐλύψουν
  τίς ανάγκε,ς τή* Αφ,ρΐΗοή,ς, διότι,
  όλη η Αφρική είναι τεραστία,.
  Μ.Χ. Άρα μπορούμε νά πού
  με. ότι η υπάρξη τής Τσψεντο-
  βεομηχανίας Κρήτης δεν θά θί-
  ξιι καί τα συ,μφέραντα των τρι
  ών μεγάλων τσιμεντοβιομηχανι
  ών τής Ελλάδος;
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Όχι. Ίσο —
  ίοβ, πού Θ6 τίς ελαιψιΐχΐίσει διό
  τί θιά απαλλαγούνε από την εμ-
  πορία· των ΚρητΜθών τσιμ,έν-
  τυν, πού πάο 1200—1300 δρχ.
  ο τάννος ικοΐ θά ιστελνουν αυτές
  τίς 300 χιλ. τόννους, πού μός
  στέλνουν ιεμώς εδύ, ν(ά τίς τιόυ
  λούνε μέ 2500 έζω.
  Μ. Χ. 'Εχω ακούσιι παληότε)
  ρα όμνις ότι, παρόμοιες ενέρ-
  νικς πού «ίχανε γϊνει στήν Κρή
  τη ή καί στήν Ελλάδα νενικότε-
  ρα. ΐτορπιλιζόν-τουσαν από
  τίς Τσψεντοβιομη,χανιες. Γιατ»
  τόπ τίς τορπιλίζανε αυτες τίς
  προσπάβοες;
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Αυτά διαδΐδον
  τοι, οννλά τ6Οο»ι»Γά «είνβιΐ, ογγμ
  ποληώτερθ' υιπήιρχε μιά βττάρ-
  κεκι, διότι δίν ιείιχε βνοπτυιχθϋ'
  τόσο πολύ ο τεχνικώς πολ+τισ-
  μός, οσο τα τίλευτάία 20 χρό
  «α ήΊ «ως τα τελεατοία· 10 χρό
  Η τεχνική τού καιρου ιμας,
  Π οικοδομή, που αποτελεί τό ό
  ν·ειρο τού «!0®ε ανθρώπου, η
  κοτοσκευιήι των πάντων ΐΕ,ινβ* τα
  ψγα. Τό πάντα στηιριίζονται
  οτή λέξηι τσιμέντο. Αιμεινιιαι.
  Αεροδρόιμκΐι, οικοδομέζ. ογκοι
  τερώστιοι, έργα, γιεφιϋιριεζ, τα
  ττάνται ί.ίναΐ' τσΐιμέντο.
  Μ.Χ. Τότι γιατϊ μέχρι σήμερα
  την πρωτοβουλία την δική σας
  δέν την κάνανε πράξη κάποιο*
  άλλοι, δηλαδή γιατί προηγου-
  μεννκ αφού ύ*ηι έτσι όπως τάΙ
  λϊτι τα πρόγματο, δέν έγινε
  τσιμιντοβιομηχαννα ή έστω
  ηροσπάθεια;
  1ΛΟΠΑΔΗΣ1: 'Εχουν? ιγιινει
  Μεγάλη Έπίκαιρη Έρευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  ΠερισσότεροφώςστάΤσιμένταΚρήτης
  Σήμερα άπαντα στά έρωτήματά μας ό κ. ΜΑΝ. ΛΟΠΑΔΗΣ
  οτό πο,ρελθον πολλές ηροσπά-
  Οειες, αλλά επεκ&ή είναι τό έρ-
  γο παρα πολύ μεγάλο, πά.ρα πό
  λώ ουΐσκολο κ αί πολύ βαιρύ γιά
  ορισμένους ανθ,ρώηους, δέν ι-
  πιε·ριάΌ-αν.ε στίς 'επενδύσειι·ς, όπως
  σάς ειπα προηγουμένως γΐύρω
  στάδ δίς. Αυτός ήΓτον ένα^ α-
  ναισταλτικ.ός Ιπαράγοντιαΐ, νά
  τουλοποιήισειι «οποίος, διοτιι τα
  5 δ,ϊζ δέν βρ,ιισκονταιι ίύικολα.
  Ύοτερα *> ,Κρήτη ιίναι ίνα μέ
  ρος, πού ιΚιαπτά κάποιο τρόΐποι θε
  ωρεϋταψ ισύνορο, θ^ωρείτοι με-
  θορΐιαικΐΓ» νραρμή, καί δέν μπο-
  ρούνε νάρθουνε ξένοι, νά κα¬
  μουνε τέτοιςς δουλειές, πού εί¬
  χον την δμνατότητα> πιθανόιν.
  Οί Ελληνες πάλ>ι· βίοιμήχανοι
  από πάνω ε'ίχανε τα τσιμεντά-
  δικ<χ πού εκάλυπτΓθν τίς ανάγ- κε<. Μόνο ρζρυσκ αρράκπιρε πο¬ λύ τό νησιιι «αί είχε νά δεί δυό μήνες τσιμέντο κί όπως ξέρετε «ι εσείίς εσπάσαΐνΐε τίς κ£ψολέ!ς τους στό λιράνι γιά νά πάρουΐ νέ τα τσιμέντθ' από τό βαηόρας ποώ τότρερνε, πού υπήρξε ε«είνι>
  η τεραστία έλλειψ,ηι, ποο ίίχ,ε τε
  ράοτιο οημαοία' κοϊ οτούς ερ-
  νάτες καΐ τοάς ,μοστόρους μα<, Μ. Χ. Πκττεϋετι τώρα από «τή την αθρόο προσέλιυση ό¬ τι, άν είχατε μεγαλύτερο άνοιγ μα στϊς μετοχές, αντί 500 εκατ. δραχμές, θέλατε π.χ. νά μαζέ- ψετε 1000, θά τα μαζιυατε; ΛΟΠΑΔΗΣ: θά τα μα^ειΐία- •με αναιμφιισ'βήτιηται, διοτι> τό
  Ηρά'κλειο ικιαϋ η Κρήττη γιεν<ιοώ(ς, είναι ιπάιρο πολώ πιλουσιο νηιοΜ ικαιΐ τούτο αποδεΐΜνΐύιετιαιΐι ότ» ε η Κρητιιοής Πολιτ^ίιας τό 1900, όταν ο ,παιππούς μου ήΓ ταν Υπουργιάς Οκοονομιικών τού Ελ. Βεν»ζέλου οτήιν Κωβι&ρνηιση, «η Κρήτη βπρΐπε νά Πια,ρωυοια- ώρο πού η άλλη, Ελλάδα είιχε ϋοατοστραφιεί τό Διημόισιιο Τα>-
  ΐμείο της καί κατηγορήιθΓμοε ο
  —λ. Βενιΐζελος ό,τί ειπήιγιε τό χρυ
  σό τής Κρήτας »οα·ϊ στή,ριξε τό
  ιΕλληινικό, κια<ί ε.ίπ£ τό αμψη- το τότς, τό γνωοτότατο, ότι «η Κρήτη επιριεπε νά παρουοΐια- ■οτεϊ ώς πλουσία νύφη αξ'ΐοπρί πής πρός την Μητερα Ελλάδα». Έμΐιίς είροστί. βεβαιοί όλοι ιμας ότι μπορούσαμ,ε κ·αί 1 δίς νά κάνομε τό κεφόλαιΐο, αλλά μας ,ειμπόδι^ε τό δο)οο τού Δΐν- ικιη,γορικού ΣυλλΙόγου, ηοο ήι&ελε 5 ιεχατομιμύριαι ο Δικηγορκκός ΣιύΙλλογος καϊ τα οποίαι τό ιΐδρυ τι,Κιά μέλη δϊν είχανε νά τα βά- •λουνε αυτή τή στιιγιμή.. Διότ* δβν ξέρομε άν θά επιΐτύχομιε, άν θά μαίέψομε ουτό τό Μεφάλαιο, «αί τό ποσοοτό αυτό δέν επιΐ- στρέφετοιΐι. Μ. Χ. Πώς εξιγνχϊτε ισεί< ηροσωπικά, πού ϊχιτ« αοχολη- θΐί περισσότερο μέ τό θέμα, τό γεγονός ότι αυτές τίς μέρες συ- <ητιούνται κι ειγράφανε καϊ οί ΑθΐιναΊ'κές ιφημερϊοες, κ» εγύ στή δΗΐή μου εφημερίδα ότι, εκ τος από την δική σας προσπα¬ θεία, υπάρχουνε άλλες δυό, μϊα τής βιομηχανίαν «Ζεύς», η οποί ο δέν έχο γίνει βεβαία ακόμη, αλλά δέν έχει σταματήσ» καί τίς προ—ιάβεΐίς, απ" ό,Τί λέν« οί ανακοινώσεις τους καί μία άλλη, ενός ιδιώτου μέ κάποτα ι- ταιρεία Ιταλική, την «Ταλέν- το»; ΛΟΠΑΔΗΣ: Τό νεγονός εξίϊ γΐ,ίτοιΐ ιμέ τό ότι φείς ν& τό νά γράφ-ομε κσιί νά< εξίγγούιμι στό Λαό τίς δυνατότητες ουτής τής βιομηχανίας Τισιιμβντου στήν Κρήτη, όλοι όσιοι είχον την διαθέση,, νά προβούν ,σ' ένο τέ τειο έ,ργο, αναζωπυ,ρώθηκον. Τα ιδιωτιικά συρφέροντοι, διότι περί αυτών ηροκειτα*, πήιραν 'κανοώργια έξιαψη, νομίζοντας ότι εΐνοΐ' εύκοΑΓΐ υπόθεσις. Καιί η Ταιιμίντοβιομιηχιανιίαι «Ζεύ,ρ), πού γράφο καί ξΐαναγρώφει καί δηλώνουν όν 'άνθρωποι ότΐ' θά κά,μουν «αιί θά δείξουν, ήταν ανθρωπο», πού συΐμμετΐίχαν στήν δική μας προσπάθίΐθ'. Αιρ χικώς βι!χαν κληιθεί. Τό νράψθΓ με δέ*α« ισπήν αιναικοίνωσή μας, είχον κληβεί, είχον υπογράψη πρακτικάι 16 Δεκιεμβριϊου τού 78 στό Ηράικλειο, 27 Ιανοωοιρί- ου,, 10 Μαρτίου. Αυτά 6λα έ- χουν υιπογραφεί ίδώ πί,ρα· κα»' ειχαν τϋα,ραδεχιθεί την έδρα στό Ηράκλΐΐο, επειδή είναι» τό κιέν- τροτή< Κρήτης καί είχον πα'ρα δεχβεί νά'γίν·εΊ κατασταπτικιό καί ξαφνικά γιά δΐ'κούς τους λό- γους α π εκόπησαν καί απιετελε- σαν μια άλλη ομάδα η οποί α προσπαθεί κιαϊ μεθοδεύί,ι μέ άλ λο τρόχιο τήιν διοδιικασία τής Ε ιταφΐίας. Μ. Χ. Αν σάς πώ εγώ ότι οά< κατηγορούν οί άλλοι γιά τό ότι ενβργήσατι βασιζόμενοι, σέ ίνα πρωθϋστιρο σχήμα, δη- λαδή κάνατε πρώτα τυπικά την Εταιρεία χωρκ νά έχετε κάνο τίποτα καί ισηεύσατε απαράδε- χτα, τί θά απαντήσετε; ΛΟιΠΑΔΗΣ: Μά οΐ' άλλοΊ πού μάς κατηγαρουν, δέν εΐνοι μη>·
  χανικοι ούτε τεχνιικοί. Εμ«.ίς
  τούς είχαμε καλεσει. τούς είχα-
  μΐ. δόσει ιαυτά', που οάς εδωσα
  εγώ ιαιπόψε, τα σταιχεία, τό ε-
  νηιμ^ρωτκκό σημείωμαι, πού €ϊ-
  να* αιπό οκτώ οελΕβες γρομμιένο
  εμπερΜπ-αίτω,μέναι, τους ιείχαμε
  δώσει όλα τα τεχνοο*ονομικιά
  δεδομιένο, τούς είχαμε εξηγή-
  σει τα πάντα καϊ τα1 δ:κά μας
  στοχίία' χρΓτσ,ιμοιποιούν σήμε¬
  ρα ικαί λένε όττι εμείς ξίρομί κ·
  ■εσείς δέν ξέρετε. ζμείς τούς και
  λεσαμε, εμείς τούς ενηρερώσα-
  με. Συμφωνήισαιμε, ιχπογιράψα-
  με, σας έδειξα. τις υπογραΐφίς
  τους ικα'ί ετσι δένι υπάρχεΐι θΐψια.
  Αύτοι χρησιμοπο;ούιν ο>ηιμεραι
  τα δηκά μας στοΓχείο, πού άν
  δεν τούς τα δίναμε Εμείς, τότε
  δεν θα ζί,ρανε τϊηοτε.
  Διότι οΐι άνβρωποι είνϋΐ'μέν
  καλοπροαιίρετοι μό δέν ζέρουν.
  Ε'ϋνοΐ' σαν νά βέλω εγώ να κά-
  νω τό γαατρό, βπιειδή άκουσα
  ότι ο γιαΓτρός περνά β·ελόνες
  κόϊ δίνει καί αντιβιοτιικά. Αυτό
  δέν εϊναΐ' γιαιτρός. Δβν εΐνα* ια-
  τ,ρ:κή.
  Μ.Χ. Η έρευνα η οικονομο-
  τΐχνική, που κάνατε δέν πρέπει
  νά συνδυάζεται νομίζω καί μέ
  μιά έρευνα αγοράς: Αυτή την έ
  ρευνα την έχετε κάνιι ιπκτημα
  ή απόρρητα;
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Όχΐ' επιίοηιμα,
  γ,α να ιπεισθου,με εμείς, διότι ά-
  μο δεν πεισθούι'μί. εμείς δέν "άς
  ενδναψερει· τί γράΐφεΊ τό χαρτί.
  Εμείξ πρΐΐπει νά ξΐέρίομε ότι α,υτά
  που λεει τό χαρτί, είναι1 ΓΡραγμα
  τΐ'κα δεδομένα, και απο τίς ε-
  ρευνες όλες.
  Μ. Χ. Τό δικό σα< Τσιμεντά δικο σέ σχίση μέ τα ήδη υπάρ χοντα λόγω τού γιγονότος ότι την π,ρώτη ύλη πού όπως Αέτε σεί< την παίρνουν από δώ, θά μπορεί νά συναγωνιοτα τή,ν τι- μή ή τουλάχιστον νά την κρα- τήσα στά ϊδια επτπεδα; ΛΟΠΑΔΗΣ: Στήν Ελλάδο ιττορχει το κ.αιρτίλ των διαφό¬ ρων Τσιμενττοβιοιμιηχανιών. Δέν είναι· εν,ιαια τιμήι ελεγχό,μίνη α- ΜΑΡΜΑΡΑΙΠΑΝΝΙΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΚΑΔΡΕΤΑ - ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΗΚΗ) ΣΠΕΣΙΑΛ - ΤΡΑΒΕΡΝΤΙΝΟ - ΚΟΡΜΟΣ - ΤΖΙΝΙ - ΡΙΓΩΤΟ Α- ΜΕΛΛΑΣ - Α- ΤΟΥΤΟΥΗΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. ΛΕΩΦ. ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 160 (ΠΑΛΑΙΑΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) - 500 Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΗΛ. 231-098 ΚΑΙ 232-215 ΗΡΑΚΛΕΙΟ πό τό Κράτος. Εμείς θώ έχομε λιγώτερο κόοτος, διότι έχομί π,ροσδιορίοει ήδη καΐ οτον Νο- ιμό Ηρακλείου κκ» στόιν Νομό Ρεθύμνης καί οτον Νομό Λαση¬ θίου θέσεις πού είναι ολιο τα υλιικά επί τοπου. Δηΐλαδή ασβε στόπετριαι, άργιλος, νόψος κοί μόνο τό Σανταρινικό μός λβιΐπει. 'Ετσι συγκΐντιρώνοντας τα υ'λι- κά επί τόπου, ελαιττώνοιμε τίς ,μετακρορ^ς ικα* τό κόοτος. Ύ¬ οτερα ίοοομε δίιπλαιρας ένα χώ- ρο την ιΚ,ρπ/τ/ηι πού, Θΐε/Μει γύρω στίς 300 μέ 350 χιλ. τόννους τσιιμιέντα. σήμί,ρα μέ τή·ν έλλει- ψη πού υπάρχει. Έχομε «αί την Μέση Ανατολή δίπλα μας πού θα καλύψει ένα μέρος των αναγκών της χαι δέν φοβθύμα- οτε τό γεγονός ότι μιπορβί νά έ¬ χομε διαφορ,ά από τ ούς άΐλλους νά μην μιπορού/με »ά τούς σονα γωινΐισΓΓούιμε. θαχομε τις ίδΐιες τΐιμίς μιέ τούς άλλους μέ τή δια,- φορά ότι θαχομε επάρκιεια, αυ- τάρ.κεια. θάιχομε μιά ευ^ρεια νά δουλέψουνί οί εργάτ'ες μας οί μαΐστόροι μας άνετα'. Μ. Χ. Γτούς β μήνις επάνω πού θά κληθούν οί μέτοχοι νά καταθέσουνί τή δΐϋτΐρη δόση, εσείς εκείνο τόν καιρό, λογικά δέν θά πρέπει νά έχετε κάτι νά τούς πήτε πιό πραγματικό απ' ό,τι τώρα πού δώσαν άς πού- με στά τυφλά την πρώτη δόση; ΛΟΠΑΔΗΣ: Πολύ σύιντομθ'. Πιστεύ'αυμί εντός μηνός βα έχο με τα πρώτα να τους α,να«οι·γιώ σομε, δηλαδη τίς θΐ.σεις, που ·επι·λέξαμε «κ» αγ,ο,ράσαιμε. Ε- κεί ,οτόν Τάδε π-οπο είναϋ νι> ελά
  τε νά τα δείτε. θά βάλομΐ μπρο
  στά όλες τίς διαδΐ'κασίες πού εί¬
  ναι ηι μεθόδευοη πού λβμε. Να
  ■κάμωμε την ουγικιεικρι,μένη< πλέον Τεχνοοΐικοναμιική μελέτη γιά την 'αξιοπο,ιηαη τού τόπου,, δηλαδή νά μας βγάλει κοστος. Τό υλικ,ά είναι ε™ τόπου'φορτο εκφ,όρτωσιη επι τοπου, τα νερά επι τόπου. Ειπίσης θά βγάλαμε την δευττερη Τεχνοοιχονομιική μελέτη Δανειο·μού. Ήδη· συνεν- νοούιμίθα, μιέ διαφόρους οικονο μοΝόγους των Αθηινών νά μάς συντάξουν την σχετικιή μ-ελετη δανεισμού την οποί α θα υποβα λωιμε στίς Τράπεζες. Η δεύσΐρη ιμελέτη ε,ινα-ι η, ει- ιδι«ή μελέτη γιά την δανειοδότη ση καιίι η τρϊτη μελέτη είινκΐΊ, η τεχνοοικονομι«|ή, καί συγκιριτικ,ή ιμελέτη γιά τα μηιχανήμαπ-αι «αί γίά όλη την διιαδιιοαισία πού χ,ρειάζεται των ιοατασ*ΐυών των έργων, ιπού είνα,ι βασικα δύο έ'ργα: Τα ΐεργα τού Πολ. Μη χαν,ιικούι, τα σιλο, τα μπετον «αιί τα διάφορα κττιρια, τα ογκώ δη> 'κτίρια,, που ένα εξ αυτών,
  πού λέγεται ανακιαμιστής έχει
  75 μέτρα .ύψΌς. Τίό δεύτερο οκε
  λος ίίνιαΐι ο μ,ηχανολογΐΜός εξο-
  πλι,οιμός πού υπάιρχου<νε παρο ,πολλά ε$η· δηλαδή ,μοτερ μιε ερ γοστάσ:α α*ριβώτ£ραι, φθίΐνό- τ&ρα, οικονομικωτέρα καιί υιπάρ χούν κοί διάΐφοροι μέθσδοι χσ- ταο·κιειυής τσιψέντων. Τό σπου- δαιότίρο από αυτά είναι ο φούρνος πού ψήνΐι την ασβε- στόπετρα μέ την άργιλο. Και ιφούιρ,νους καΑΙούς σήμεραι κατα ισκευΐάζουν οί Γιαρωνίεζοι, Γερ- μανοί, ΤσεχοολοβάιΚΟΊ καί οί Γάΐλλοι κα!ί οί Ιΐσπανοΐ. Ήδη ζηττήσαιμε από την ΔΕΗ νά ,μας προγραμματισει για το 81 νά μάς δόσει 20 χιλιάδες κ·;- λοβάτ ρ.εώμα, τό οποίο χ,ρειάζε ταΊ ίνα τέτοιο τοιμεντ,όιδΜ(θ. Για μιά τέτοια τσιμεντοβιομη χανιά ιαιπαιτού,νταιι παρα πολ- λές δαδΐικιασίες καί άδειες ίν συ¬ νόλω 75 απ' όλαι τα Υπουργείον Ο βασ,ικότερος όμως Υπουργός α·πο τόν οπσιο εξαρτώμί,θα, ο χ. Μητσοτάκης ο υπουρ. Συντο ν ι ομού, πού οί νό,μοι τού δίνοιιν άλ!α τα δικαιιωματα, να συνύψο- μ« μιε τό Υπουιργειο ΣΛΐντονι^ οιμού. την λ ενομένη σύ,μβα,οη· μέ τό Ελληνι,κο ΔημόσΐΌ θάναι ικαί τό (ολειδΐ', πού ανοιγει όλα τα Υπου,ργεία γιά νά μτΠιορέσο- με νά «άμομε ό,τι&ήΊποτε χρειό ζεταιΐ. Μ. Χ. Άν σάς πώ, είναι δε· δομένο δηλαδή, όπ πρόσφατα, στενός συνεργάτης γνωστός τού κ. Μητσοτακη, ήρθε μέ ε- ξουσιοδοτημένο επϊσης επίσημο ικπρόσωπο τής Γερμανικής Κυ- βερνήστως καί σέ μενά προσω- πικά εδήλωσε ότι, ενδιαφέρεται καί πΐριοδεύει την Κρήτη γιά δημιουργία ακριβώς Τσιμεντο- βιομηχανκΐζ, εσεί< τί λέτε πάνω σ' αυτό, μήπως υπάρχη περί- πτωση, ο κ. Μητσοτάκης, η Κυ βέρνηση εν πάσει περιπτώσει διά τού κ. Μητσοτάκη, νά σάς αμνί9ι εσά< τή χορηγήση αδεί άς η βοηθείας. Σ αυτή την περί πτωση έχετε καμμιά ιδέα, καμ¬ μιά πρόβλεψη; Νά συνεργαστεϊ τε μέ κάποιαν άλλον, ένα κεφα- λαιούχο άς παύμε, ο οποίος θά σάς βάλει τα 3 ή 4 δίς πού χρει αζεστε ή θά κάνετε έναν αγώ- να νά δικαιωθΐίτε ή θά σταμα τήσετε; ΛΟΠΑΔΗΣ: Πρώτα - πρώτα η ιδία1 η Κυβέρνηιση πρό μηνός μάς έχει δώσει την σΐΓτάντηισίη ε- ικείνη ότι είναι, οτήΊ διά&εσή1 μας, να μάς βοηθήσει. Ο ίδιος ο ιο. Μητσοτάικης έχει υποσχε- ιθεΐ δηιμοσίως ότι, θα μάς βοη- θήιοει η Κυβΐ,ρ,νηση μόν μοορώ να σού πώ, πώς αυτή την στιγ μή γΐινεται αυτή η προσπαθεία εξ αιτίας που έχομε καί Κρήτα Υπουργο Συντονισμού. Είναι μιά βασΛή προ'υπόθεση, διό¬ τι μέ τον κ,. Μητσοτακη κιαί γνωστοί εί'μαοτε καί Κρής πολι ι ικος ειιναιΐ «αι αυτή τήι στιγμή η Κρήτη δισθετει ένα δΐ'Κό της ανθρωπο στό καϊριο σηιμειο αι- πο τό οποίο εξαρτούνταιι όλαι. Το νά θβλει νά στειλει τόν κ. Δέ 'ληγιαννάικιη ίσως να ΘΙέλει προ- φανως νά μας βοηθιήσουν ή νά εντοπίοουν κιαλύτερες δυινατό- τητες καϊ να μάς ενηιμερώσουν ή ,νά θένε νά φερουνε ξένα, κιε- φ,αλα,α να καμουνε έναι άλλο τσ'μεντάδιικο1 ηι αυτό δέν αιπιαγο ρευ'ετοι. Ελεύθεροι είναι οί άν- θρΜποι ολοι. Άν πήιγανε οί Γερ μονοί καί βρήικανε τό Υπου'ρ- γειιο Συ·ντονισμου δέν μπορεί να τους πεί δέν σάς θ>ελω στήν
  Κρήιτη, δεδομενου ότι μπήικαμε
  στήν ΕΟΚ.
  Το ότι λοΐιπον τό Υ·παυ.ργεί©
  κανει διερευνήσεις δειν είναι α-
  τιαγορευτικοι. Ί,σως εί'ναιι και &υ
  χαρισιτο. διότι, δείχνει τό ενδια
  φέρον τού. Εμός μάς ειυχιαιρι-
  οτεί αιυτο.
  Μ. Χ. Πάντως μέ την απαν¬
  τήση πού δίνετε, μπορώ εγώ
  νά συμπεράνω καί νά μεταδώ-
  οω ότι, εσείς είσθε μόνοι μέ
  την βοηθεία τού Κράτους; Δέν
  «ρύβεται δηλαδή πίσω σας κα
  νείς ξένχ>< χρηματοδότης πού νά μπορεί νά υποκαταστήσει τό Κράτος σέ περίπτωσις πού αυ¬ τό δέν θά σάς βοηθήσει; ΛΟΠΑΔΗΣ: Όχι. ΥπάιΡιχουνί ομως πά,ρα Γτολλές προτάσεις. Σάς τό είηαι απώ ιτήε/· αρχή1. Υ,πάρχουνιε πάιρα πολλέςποο τάσεις χρημα,τοδοτήσεως. Εμείς όμως έχομε μη,ροστα μας την Εθνκοή Οιικοναμία, τον Κρητιικό Λαό πού διαθέτει, τούς ξ&νιητεμέ νους σ' όλη τήν Ευρώηη »ι όλο τόν κόσμο Κρήιτες, πού θέλουν νά μάς δώσουν λεπΐτά καί γιο«>
  τ ό καί θό τετ,ραπΛΐασιάισομε κηϋ
  τό μετοχιικό μας κεφάλα,ιο, νά
  συμμετεχιο'υν κι αύτοι, αιλλά πέ
  ραν απ" αυτό δέν υπά,ρχει κώ-
  λυμα νομίίομιε από οι«ονομικής
  ,πλευράς διότι τό Τσιμενπ-άδιχο
  θά εισαγάγει σέ μιά» δετίΐα πολυ
  ■περκχ»ότερια λεφτά απ' ότι Θά
  ,χιοοττίΐσει. Βϊν«α»ι γεγονός αιυτό
  πλέον διότι άμα λαγαρΊάσΐΤϊ. ό-
  πγι Θά βγάζει 600.000 τάν. έξω
  ,με 1,5 χιλιάρικο τόν τόντνο Θά
  ΐΐναΗ 1,5 δίς. Σέ μιά δετία, νάι
  •τα 5 δις.
  Μ. Χ. Επειδή βλέπω ότι α-
  τταντάτε ευχερώς οτίς ερωτη¬
  θείς καί δεν παρεξηγείτε πρό
  παντός, Θά σάς αναφερθώ σ' έ¬
  να υπονοούμενο, πού έμαθα ό¬
  τι πετάχτηκε από μιά εφημερί¬
  δα, Ότι τα λεφτά τού Λαού εί
  ναι λεπτή υττόθεση καί έχετε υπ'
  όψη σας ότι οτόν ανθρώπινο
  βίο συμβαίνουν τώ πόντο. Τί α-
  παντάτε σ' αυτό;
  ΛΟΠΑΔΗΣ: Πολύ καλαί τό
  εγριαψε η εφηιμερίδ'αι Κια* πολυ
  κιαλά λέτε ότι συμβαίνουνε τα
  πανττα διότι ο ΕλΛην.ΐ'Κΐός Λαός
  έχ|ει πάβει παρα πολλό <οακιά. Α- ωαμφισβήτητα κα'λαπ,ροα'ΐρετα εγραφη απο την εφηιμ«.ρίιδα κι ε μεις απήντησα με ότι, δέν ικπήρ χε λόγος νά μας τό πει εμας αυ- το τό πραγμσ δ ότι εμείς πιρώ- τα α·π' όλα ε:μαστε Κρητΐικοί. Γνωοτοτατοι ά'νθρωπιοι καΐ οί ,πξριουισιες ιμαις ,καιι' ο βίος μας είναιι άιμεμπτος «αί τα πάντα μας κα,ί ξέρομε σάν τόν κα&ίνα ότι τα λεπτά είναι πολύ λεπτή ,υπόθεση να τα διαχειριστάς, αλ λα μέ το θάρριος τής ηθικής υ- ποστάσεως μας έπρεπε κιάπυς νά τό δρακινδυνεύσομε. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Μιλά ο προ σωρινός εκπρόσωπος τής εται- ρι*αζ «Ζεύς» κ. Ν. Χουρδόκης. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» συνεχίζει νά 6χει ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ τόσο σέ έλεύθερη διά των περιπτέρων πωλήση, δσο καΐ σέ πληροπιχές συνδρομές ΕδΡΚΕδδΟ ΟΟΗΙΝΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ Πληροφορίες: Τ5ΑΙΝΙΣ ΤΟϋΚδ Τηλ. 284.544 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ■«■■■■■3 >■■!■■■■■■■■■■■■■
  -»>♦♦♦♦♦♦
  ΕΡΓΑΣΤΗΡιΌΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΗΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΙ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  —ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΓ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  —ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  —ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΛΤΩΝ
  —ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ 1ΙΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  —ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ-
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π-
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΕΦΥΟΣ
  —ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ
  —ΜΑΛΑΞΕΙΣ
  —ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  —ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματικής Τρα- ]
  ΐιέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ &—1 η,μ. καί 4—8 μ.μ. έκτός άπογεύματος Σα66ά ^
  τού.
  ♦♦«>«>«»«>«>♦«>♦♦«»♦< ♦♦♦»»Φ»Φ»ΦΦΦ»»»»» ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΚΑΜΠΑΡΕ Γρόφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Τσακίρη 18-Καμαράκι Ήράκλειο Κρήτης Τηλ. 225903 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟ ΥΡΙΤΑΚΗΣ ( Ειδική προσφοραι 100 ΊταΧικάσέτ ΡΟΖΖΙ έγχρωμο 5 τεμάχια: λεκάνηι — μπιντέ — νιπτήρας — καζανάκι — κολώνα συν έντοιχισμένα συν μπάνιο 20.000 δραχμές τό σέτ. ΠΑ 5 ΜΕΡΕΣ • 'Επίσης γιά λίγες μέρες χονδρικώς μπαταρίες Ιταλίας 2 400 δρχ. τό σέτ. • 'Ακόμη πλαστικοΐ σωλίίνες άποχετεύσεακ; —ύδρεύσεακ; ΕΛΕΝΙΤ, 100 μέτρα πρΐν στρίψωμε τή Νέα Έθνική Όδό γιά Χανιά. Τό ΝΑΤΟ, είναι ένα «5γριο ττουλ^ ττού εχει νύχια, ννχάρες, φτερά, φτερύγια κσϊ φερούγες. Μιά άττό τίς φτεροΰγες τού, λέγεται Νοτιοανατολική. Σ' αυτή την φτεροθγα είναι χρεω μένη ή νΕλλάδα. Διοικητής τής φτερούγας, εί¬ ναι κάττοιο καλότταιδο όπτό τό Τέξας. Ό Χαίηγκ. Έπάγγελμο, γελαδάρης τό ττρωτον μπαρ- μττέρης τό μετέττειτσ καί τώρα κάτι σάν ύττερτΓρωθυποι/ργοστρα Αύτοι οί δημοσιογράφοι, δέν έχουν στό ©εό τους νά κάμουν! Πολύ την έττιδουλεύονται την θέση τού. Τό καλόπσιδο τόν Χαίηγκ, τόν εΐχα γνωρίσει ~ρίν άττό χρόνια στήν Πατρίδα τού, στήν Τάμττα. Μοΰ εΤχε δείξει τόν δρό μο γιά ενα πβπαδοκαμπαρέ καί τώρα θυμήθηκε, πόσο ΰποχρεω μένος ήμουνα και μοϋ ζήτησε την βοηθεία μου. Κτύπησε, λοιττόν, τό τηλε- φωνό μου καί μοΰ λέει: —«Άλό φρέντ. Θυμάσαι τότε μέ τό ττστταβοκαμπαρέ! Θυμάσαι ττόσο δμορφσ πέρασες μέ την σκερτσόζσ πατταδισ στήν Τά- μπα; Τώρα φρέντ, θέλο κι έ- γώ την βοηθεία σου>.
  —Θιιμάμαι φρέντ. ΕΤμαι στή
  διαθέση σου.
  —"Ακου φρέντ. ©έλω να μοΰ
  πάρεις συνέντευξη, ν' άττοκατα-
  στήσομε την άλήθεια σ' αύτά,
  πού γράφει ό κίτρινος ΤΟττος
  τής "-Ελλάδας.
  —Φρέντ> τού λέω, μά ξέρεις ή
  εφημερίδα, πού γράφω, εχει προ
  μετωττίδα της τό «ΕΞΩ ΟΙ ΞΕ-
  ΝιΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗ¬
  ΤΗ».
  —Τό ξέρω φρέντ, γιαυτό διά-
  λεξα την εφημερίδα σου. Ξέρεις,
  αύτό ττρέπεΐ, να τό γράφετε ιω
  ρα, μέ τα πιό μεγάλα γράμμα
  τα καΐ νά βάλετε αντί τής
  Κρήαης την Σύρο, Λοιττόν^ εΤμαι
  £τοιμος γιά την συνέντευξη. Ρώ
  τησέ με: «Πόσο έλεύθερη είναι
  ή 'Ελλάδα μέσα στή συμμαχία
  της».
  —Σέ ρωτώ, φρέντ, τοΰ εΐιτα.
  ΧΑΙΗΓΚ: Ή 'Ελλάδα είναι
  ι ιά έλεύθερη χώρα, τού έλεύθε
  ρου Κόσμου, ττού είναι έλεύθερη,
  νά τρώει καρτταζιές, δταν κσι
  δατως γουστάρουν οί ελεύθεροι
  φίλοι της. ΕΤναι έλεύθερη νά εί¬
  ναι σύμμαχος των συμ μάχω ν
  της κα! εχθράς των έχθρών των
  συμ μάχω ν της, ΕΤναι έλεύθερη
  νά μην διαμαρτύρεται καρπαζο-
  ειοτπράτουσα. ΕΤναι έλεύθερη
  ν' άγαπά σάν φίλους, τούς έχ-
  θρούς της. Είναι έλεύθερη νά
  μάς ρωτά, τϊ θέλουμε καΐ νά
  κάνει, ότι τής ποθμε. "Οπως βλέ
  ττετε έχει τόσες έλευθερ'ιες!
  ΕΓΩ: ΤΊ γνώμη εχετε γιά τον
  Καραμανλή;
  ΧΑΙΗΓΚ: ΕΤναι τό Μοσχαναθρε
  μένο παιδΐ τής Λύσεως.
  ΕΓΩ: "Εχετε άκούσει γιά τδν
  Δαίδαλο καί τόν "Ικαρο; Ό "Ι
  καρος ήθελε ν* ανέβει στόν "Η
  λιο καΐ τού ξεκόλλησαν τα φτε-
  ρά κ ι εττεσε στό Ίκάριο Πέλα-
  γος. Τί εχετε, νά πεϊτε γιά την
  δική σας φτερούγα;
  ΧΑΙΗΓΚ: 'Ατυχής μύθος φρέντ.
  Έξ αλλου, έμεΐς δέν θέλουμε
  νά κυρισρχήσουμε στόν "Ηλιο.
  Μάς άρκεΐ ή Γή.
  ΕΓΩ: Γνωρίζετε, πώς ή Γή εί¬
  ναι στρογγυλή σάν μττάλλα καΐ
  γυρίζει;
  ΧΑΙΗΓΚ: Σφάλμα ψρέντ. Σφάλ
  μα. Γιαυτό κι έμεΐς προσπαθοΰ-
  μέ, νά την ίσοττεδώσουμε.
  Αύτά μοΰ εΐττε ό παληόφιλος
  κι έκλεισε τό τηλέφωνο. "Ωρα
  είναι δμως, ν' άμφιβάλετε άγα
  πητοΐ άναγνώστες, γιά την συ¬
  νέντευξη. Άλλά σάς έρωτώ, ά-
  κόμα κι άν δέν μοΰ τα εΐττε, δν
  τόν ρωτοΰσα μήττως θά μοΰ 2-
  λεγε τΐποτε άλλο;
  Σ.Κ.Σ.
  Υ ,Γ. Πατταδοκαμπαρέ λένε οί
  "Ελληνες ναυτικαι, τίς "Αμερικά
  νικες έκκλησίες, γιατΐ γιά νά
  ττροσελκύουν τούς ναυτικούς δι-
  οργανώνουν χορούς μέ κορίτσια
  τής ένορίας τους καΐ συμβαί¬
  νουν έκεΐ, δ,τι καΐ στ" δλλα κα-
  μπαρέ.
  Ταβέρνα τού
  Δπμήτρπ
  Λιωφόρος Κνωσού — Μπεντεβή
  Άποχωρήσας άπό τό ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΜΠΡΟΥΚ,
  ίνοιξα τή νέα μου ταβέρνα.
  «Ταβέρνα τού Δημιίτρη»
  λίγο πρΐν άπό τοθ Μπεντε6ί| την Καμάρα
  Ποικιλία μεζέδων, φάρι φρέσκο.
  Κρασΐ γνήσιο Βαρελίσιο.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 233.230
  Άνδη Νάρκιοος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ^ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»>>·Φ>
  ΣΤΟΠ
  θέλετε. νά έτατύκετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως Γ) ένοικιάσείος;
  Έταοχες)θίίτε μας. θά έχετε σύντομα την
  παό συιμφέρουσα περίπτΐϋθη.
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική έξυιπηρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεαχρόρος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Γνωρΐζουμε στοϋς φίλους καΐ πελάτες μας δτι
  άναδιοργανώσαμε τδ 5ΕΗνΊ0Ε οίκιακών σασκευ-
  ών ΑΕΟ γιά δλόκληρη την Κρήτη.
  Έξουσιοδοτημένος.ΰπεύθυνος είναι ό είδικευμε'-
  νος τεχνικάς κ. Γεώργιος Καρτάκης.
  Πά κάβε πρόβλημα σχετικά μέ τίς συσκευές σας
  ΑΕΟ μττορεΐτε νά τηλεφωνεΐτε άπ' εύθείας, άπδ
  όποιοδήποτε μέρος τής Κρήτης, στδν κ. Καρτάκη
  στά Χανΐ&.όδδς Σμνρνης. 12 τηλέφωνο 27.353.
  Ή ΑΕ(3 ύπεύθϋνα έγγυαται -την τελεία
  γρήγορη ίξυπηρέτπσή σας.
  Μέ φιλικο&ς χαιρετισμούς
  καΐ
  ΑΕΟ ΕΛΛΑΓ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΝ Α.Ε.
  3
  ί
  1
  3
  2
  ΣΈΛίΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕίΟ «Η ΑΛΗΘΕίΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙογ
  ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΚΝΟ ΣΤΕΛΙΟ ΣΙΠΥΡΙΔΑΚΗ
  ΑΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Φ. ΔΕΛΦΗ
  ΑΝΝυΝΖΙΟ
  Ό έξόριοτος κι ερημος έξαγγέλλει
  την άπόφαοη τού νά μείνει έλεύθερος
  κι δλες οί έσωτερικές φωνές συνηχοΰν·
  Τούτη ή έξαγγελία γίνεται σέ μέρες όδύνης,
  άναλύεται οέ δάκρυα κι έπαμένει
  οάν τό τραγούδι τής ερημης Άριάδνης
  πού έρχεται άπ' ιούς λαβύρινθους τής ζωής
  κι άπ' τούς πικρούς τόπους τής έξορίας
  ΑΚΟΜΑ ΧΑΡΑΖΕ1
  Άκόμα χαράζει γο τρυφ-ερό φώς
  άπ' τό χέρι σου τής άόγάπΐις
  μέσ' σία σκοτάδια τοΰ κόσμου.
  Άκόμα μουγγρ,ίζει τό τέρας
  πού εχουμε μέσας μας άνίκηιο.
  Ένώ γύρω μας άπλώνεται ή μουγγαμάρα
  σπάνιες κι άδέσποτες οί φωνές τοΰ λυτρωμοΰ
  σάν έκεϊνες θαρρεϊς οί ιυχαΐες τοΰ θεροίτη
  μεσ' στ' άπέραντο, άπελπισμένο, βουβό στρατόηεδο
  Άκόμα ιό λευκύ φώς έπιμένει
  Άνέκφραοτη μελωδία άπ' τα χέρια σου
  τής άγάπης·
  ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΦΗΣ
  ΔιόρΘωση ποιήματος
  Έπαναδημοσιεύομε τύ &βδομο έξάσπχο άπό τύ
  ποίημα «ΘΩΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» τοΰ Μανόλη
  Αποστολάκη, πού δημοσιεύσαμε στό προηγούμε-
  νο φύλλο μας, μέ τυπογραφικές άβλεψίες·
  Αύτοι, πού δέν λυγοΰσαν: Άταξίες,
  πώς εκαναν μεγάλες λογιζόιαν.
  Οί πράξεις τους δέν ήταν «άνταξίες
  των προγόνων» καΐ δέν λογαριαζόταν
  γιά άντρες πού όμάδα άπαρτίζουν
  τούς λέγαν, μά στό 6άθος τούς φοβόταν.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  θικία 60 τ.μ. στήν οδό 1878
  αρ. 17 τηλέφ. 282003 κ. Ιωόν-
  νη Μιλτιάδου, Δικηγόρο.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ περιστροφι-
  κό, Μερσεντές, 380 άλογα. σέ
  αρίστη κατάσταση.
  Πληροφ. Τηλ. 284-298
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  Τ ΥΠΟ Υ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289—160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  -•♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■Φ
  ΜΩΣΑΙΚΑ
  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καί την ύηηρεοΊ'α
  των σπιτιών.
  Άχαιών 11 — Τηλ. 288—454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
  ΤΟΥ «ΛΟΓΟΣ
  ΚΑΙΤΕΧΝΗ»
  Το εκΑεγκν Διΐοικιητικο Συμ-
  βούλιο τού Συλλόγου Λογος
  καιι Τεχνιη σιυνικ'ροτήθηικε ισε σώ
  μ·α, ώς ακολούθως·
  Π,ρϋεδρος, Κων)νος Ζταυ'μι-
  ιίΐίδης.
  ΑΜΤΐπροεδιροις, Ευαγ. Γρα-
  τσεας
  Γεν. Γρομματεας, Ινίαρ,α Στα
  ματάκη,
  ΤΙαμιας, Αφροδιτη Δασκα-
  λάικη.
  Μελος. Ρένα Βρεντζου.
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΠΩΤΑΧΗΔΩΝ
  Καλοΰνται δλοι οί Γιωταχή-
  δες τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου, πού
  νομίζουν δτι ττλήνττονται τα
  συμφέροντά τους μέ τούς ττε-
  ριορισμούς (μονά — ζυιγά)
  κα! γενικά μέ τα μέτρα τής
  Κυβερνήσεως 4~ΐ τού αύτοκινή-
  του, νά εγγράψουν στόν ύττό
  ιδρύση Σύλλογο Προστασίας
  Γιωχαχή&ον Νομοϋ Ηρακλείου
  Πληρο<)>ορί€ς στό τηλέφωνο
  220—996.
  Ή Προσωρινη Επιτραπή
  Γιάννηις Γ. Παναγιωτάκης
  Νικόλαος Σ. Μαλλιαράκης
  Δημήτριος Α. Δαφνομήλης
  Μάριος Ν. Μακράκης
  Στέλιος Κ. Σπυριδάκης
  ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ δίπλωμα οδη-
  γησεως ΤΡΑΚΤΕΡ επ' ονόματι
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΛΑΖ. ΛΑΓΔΗΣ.
  Παρακαλάται ο ευρών, ό¬
  πως τό προσκομίσει στά γρα-
  εία τής «Α» καί αμειφθήσετε.
  ΜΙΝΟΙΚ—
  ■)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε μέρει
  -Κρήτιι
  Τηλ. ΠραττεκΜΐειι
  1*4.104 ε»| 114.101
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  Γράφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΐΔΗΣ
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Σήμερσ φίλοι μου έξηγήσεων
  τό άνάγνωσμα. Κι δττως κάθ€
  έξηγηματικός όρος έ'χει τόν
  τρόπο έξηγήσεώς τού, δομής
  καί κτήσης τού, ετσι κι έδώ λέ-
  με καί ξαναλέμε τό ττώς, τό νι-
  ατι καί τό ττότε λέμε __ λέμε
  κ ι δλο λέμε.
  Καί λέμε κυρίες καϊ κύριοι
  δχι γιατ'ι μάς συγκινούν τα
  λάγια κ αι τα λογοφερμένα άττ'
  τή φορά πρσγμάτων γεγονότα,
  άλλά λέμε γιατΐ στόν δρο εύθύ
  τητα καί εύθυτενισμός εχουν νά
  κάμουν δλσ γενικά τα δρβια,
  τίμι·α, άνδρεικά, Ιτννομα καί προ
  σοδοφόρα άπό πάσης πλευράς
  άναστήματα άνθρώπων.
  Κι είναι γναχττό, δπως κι ά-
  ναγκαϊο φίλοι μου πώς ό κυττα-
  ρισενιος τρόπος υπάρξεώς μας
  σ' αυτόν τόν κόσμο άτταιτεΐ,
  καΐ όρβογωνιοποιεΐ αύτούς, έκεί
  νους κι έκείνους πού ή διαύγεια
  τού Πνεύματος τοΰ μυαλοθ,
  τής κίνησης καί τής κυκλοφοριβ-
  κής τους τακτικής, έχει μέσα
  τους τό στοιχεΐο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
  Ό άνθρωπος φύσει καί θέσει
  λο-γικό καί δίκηο πλάσμα, σέδε
  ται, άγοτττσ, προστατεύει κα!
  άξιοττοιεΐ τίς υλικές και ττνευ-
  ματικές τού κτήσεις καί άττο-
  κτήσεις πάντα γιά δφελος δλων
  καί ποτέ μεμονωμένα "Ετσι σέ
  καμμιά περίπτωση δέν ττέρνει
  τα πράγματα ποτέ γιά Ενα κά-
  ττοιο ήμέτερο δοκούν άλλά πάν
  τα μενά ύψηλό δρο άνθρωπισς
  γεννιάς, καταγωγής καί ζήσης.
  Στήν «φορά των ττραγμά-
  των» είτε γιατί τα τέτοια και
  τέτοια πράγματα πού άντιμετω
  ττίζει ό καθένας είναι σωστά νά
  τα πράξωμε^ νά τα στοιχίσωμε
  σέ γραμμή καΐ νά τ' άλφαδιά-
  σωμε, οί δρθιοι άνθρωττοι τα άλ
  ψαδιάζουν καί τα στοιχειοθε-
  τοΰν πάντα μέ τό γνώμονα λογι
  κήζ, άγάττης, μόνοιασης καί κα-
  τανάησης.
  Ό κατά κάποιο τρόττος δ-
  ρος τού «έγώ εΤμ' έγώ...» εΐ-
  ναι χρήσιμος έκεΤ πού τό πλά
  σμα θέλει αλλά καί έπιβάλλε-
  ται νά μείνει ζωντανό στήν κυ
  παρισένια θεία τού καταγωγή.
  Καί ή τέτοια μας θεία κατα-
  γωγή έ"χει πάντα τό ίερό τού
  ττρόσωτίΌ: Τό δτι έχομε ναϊ μέτό
  δικαίωμα νά εΐμαστε ό καθένας
  κ ι δλοι μαζί τό στοιχεΐο· τοθ
  στοιχειομένου τρόττου ζωής,
  καταπιασμένοι άττ' τούς νόμοΐις
  τού πλάστη καΐ τοΰ Κράτους,
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΑΟΠΑΙΑΕΙΑ
  ΖΗΤΕΙ
  ΜΟΝΙΜΟΥΣ παιλητάς επί μισθώ καΐ ποσοστά.
  Άπευθυνθεΐτε στήν ύπεύθυνη τοΰ Ύποκατα-
  στήματος κ· Νικολουδάκη Άγγέλα.
  Ντεντιδάκηδων 8 — Τηλ· 235802
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  >♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦» ι
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. Έργαοτηρίου: 23.61 16
  Τηλέφ. Οίκίας · 23.40.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΉΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  .«>♦♦♦♦♦♦♦■»·»<>>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  « ΟΚ ΑΖΙΟΙΜ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣΣΤΗΝ ΟΔΟΚΑΡΤΕΡΟΥ 23 (ΨΑΡΑ-
  ΔΙΚΑ)ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΡΜΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΗ¬
  ΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩ-
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΜΑΣ (Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 53).
  ΣΕΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
  «ΟΚΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ »
  ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: ΤΙιΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ!
  άλλά δέν έχομε ποτέ τό δικαί-
  ωμα νά τταραλογούμε καταττα-
  τούντες δικαιώματα, τάξεως καί
  άτόμων
  Γιατί ό τέτοιος τρόπος φίλοι
  μου καί πρόστυχος είναι, καί
  βρώμικος καϊ ανανδρος, Ή μη-
  τέρα ζωή, τό άναψαίρετο δικαί-
  ωμα ΰπαρξης τής τάξης, τού
  ατόμου τής κοινωνίας καί τής
  οικογενείας σέ δποια καινωνική
  θέση κι αν δρίσκονται έχουν ά-
  νάγκη ύοστηριξης καϊ ποτέ
  κλωτσιάς. Δέν μπορεϊς νά λέ-
  γεσαι ό Α δταν ό νοθς σου γεν
  νά φλάμπουρα καί νταουλίζει
  εξω άπό τόν όρο τής άξίας, τής
  άγάπης, τής μόνοιασης καΐ της
  κατανόησης μ' δλους σ' δλους
  καΐ γιά δλους.
  Άκόμη καϊ έπειδή «στό σπϊ-
  τι τοΰ κρεμασμένου δέν μιλανε
  γιά σκοινΐ» εΤμαστε ύποχρεω-
  μένοι καί σάν Κράτος, κοινωνία
  ατομα κι οίκογένειες καί νά
  ττρολάβουμε νά μην κρεμάση ό
  κρεμασμένος τό σκοινΐ τής ά-
  ττώλειάς τού, δπως γίνεται στήν
  άγροτική τάξη ττοθ διαλύει καΐ
  πάει, κάθε μερά.
  Και δσο μάλιστα τό δικαίω-
  μά μας νά γινόμαστε άριστοι
  εί δυνατόν Οπάρχει τόσο ύττεθ
  θυνοι είμαστε δταν παραμελοΰ-
  με, κατακρίνομε καΐ άδιαφοροϋ-
  με γιά τα τόσα δσα ή χαρού-
  μενη κ ι εύτυχισμένη ζήση μάς
  χαρίζει.
  Δέν ξέρω άν ό Ίσοκράτης εΤ
  χε δίκηο δταν έλεγε πώς «τάς
  ·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  των φαύλον συνηθείας όλίγος
  χρόνος διέλυσαι». Δέν ξέρω αν
  τό «ό σύ μισεΤς ετέρω μή ποιή¬
  σεις», έ'χει κι αύτό θέση. Δέν
  ξέρω άν οί παλαιινοί μας δικαι-
  ώνονται μέ τό «εκειά ττουσουνα
  είμουνα κι εκειά ττοθμαΐ θάρ-
  θεις».
  Δέν ξέρω αν ό Χριστό,ς μιλών
  τας γιά συνανθρωττιστική άλλη
  λεγγύη, κατανοήση καί άγά
  ττη εΐχε κι αύτός δίκηο. Ξέρω
  δμως καλά ττώς σκον-
  τανφτοντας στό δρόμο μας, εχο
  με την άνάγκη δλων των τριγύ
  ρω μας.
  Ξέρω άκόμη πώς δταν στα
  ματήσει ό σκουτπδιάρης νά 4<χ ζεύει σκουπίδια θά βρωμίσωμε "Οταν σταματήσει ό ράφτης θά κρυώνομε. Όταν σταματήσει ό μαραγκός, ό χτίστης, ό έργάτης θά μείνωμε δστεγοι. "Οταν στα ματήσει ό αγρότης νά παρά¬ γει θά Ίτεθάνωμε. Πρίν δμως ή χαλάρωση φτά- σει έκεΐ δπου ή καταστροφή θα- χει τό λόγο, ττρέπει δλοι κι δ· λοι νά μπο&με στήν θέση μας. Στή θέση εχείνη δπου τό μεγα- λεΤο άνθρωπος εχει καΐ τό στοι χεΐο άνθρωπος καΐ ποτέ την λέαΐΛΧ μέσα τού. Κ ι δταν ετσι είτε τάξη, είτε άττομα "μποΰμε, στό δρόμο μας καΐ στοιχειοθοΰμ€ σέ μιά σει ρά, τότε κα! ή ζωη καΐ τό μέλλον δλων μας θάχει θέση καί νόημα άξία και ττρόοδο, ζωή καΐ ζήση ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΑΙ Ρου6τίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6 Νέα διεύθυνση: ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χομιρινού Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 224.625-235.493 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»»»» ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289-021 "Ολα προσεγμένα — Όλα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» Επιπλα ΡΌΚΟ οουκιεκ 'Ανοιχτό Φορτττνό 1 τόννου δυνατό ιιέσα κτέξ&ι Κατασκευασμένο εΐδικά γιά νά δέχεται μιά μεγάλη καρρότσα. ΚαμπΙνα μέ άνεοη λιμουζΐνας. Φυμέ τζάμια ραδιόφωνο. Σασσί «άντιοτρεβλωτικό» γιά £ξτρα άντοχή. Μηχανή προηγμένης τεχνολογΐας γιά δύναμη κσί οΐκονομΐα. "Αμεοη Παράδοση. ΚΟΥΧ ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ ΚΟΥ» · ΚΟΥ* ΚΟΥ* · «ΟΥΙ Κθγχ . * Σήμερα (Κ άρχίσω μέ Εναν Ολλον Μανώλη' δχι τόν Δήμαρχο, άλλά τόν .. · παρά λίγο. Αύτύς πού λέτε ό Μανώλης, ό έπονομαζόμενος καΐ Μανώλας, «ξαφνικά· · . φέτος τύ καλοκαίρι» ή μάλλον πρός το ιέλος τού, θυμήθηκε νά κάνει καΐ τύν ποινικολύγο, ένώ είναι γνωοτό δπ προτι- μά νά άσχολεπαι μέ τα··, μπετόν, γιά άλλον μάλλον οίκονομΐκό, λόγο- Καΐ δέν αρχισε τουλάχιστον την καριέρα ιου στά ποινικά, ύπ£ρασπίζοντας κανέναν "Ελληνο. αύτό τό παιδί, τό κατά τα άόλλα, τόσο ώραϊο, άλλά ξεκίνησε μέ έ'νανΰπσπτο Έβμαίο· Καΐ κάποιος, πού ΐόν ήκουσε νά άγορεύει, μαζί μέ τύν ..· ιραπουκίζοντα συνάδελφό τού στήν ιδία δίκη, τοΰ είπε σέ όμοιοκατάληκτο (5φος: —Μπράβσ Μανωλάκη, εΐχες δέν εϊχες, Πρό- σιεοες κι έσύ μιά· . · τούφα ότου Μαλλιά τίς ... ιρίχες- * "Οπως είναι γνωστό, οί δυνατοΐ στό καράτε με τρσϋνΐαι μέ τα «ντάν». Άνάλογα δηλαδήμέ την δυναμική τους άπύδοση, λένε δτι αύτός είναι των 3, 5, 7, η 10 «ντάν». Γιά νά μέ πειραιεί λοιπύν καποιος, πού έμα- θε τίς άπεΐλές σέ βάρος μου τοΰ ύποσιημιχτή τοΰ Έβραίου, Άρχανιώιη δικηγόρου καΐ φέρελπι Πο λπευτή της «Νέας Δημοκρατίας» μοΰ εϊπε: —Ήρόσεχε κακομοίρη μου, γιατί ό Μαλλια- ράκης εχει μαύρη ζώνη καράτε των 10 «ντάν»! Κι έγώ τοΰ άπάντηοα: —Τέτοια «ντάν» είναι γιά τα··, ιέτοια των . .τέτοΐων ή . · · «ντίγκι — ντάν»! * Διαβάσιε τώρα κι ένα τραγουδάκι πού τό άφι- ερώνω στούς δυό διακεκριμένους ποΐνΐκο— εβραι ολύγους: Ό Παπανιάς καΐ ό Μαλλιάς συνΐήγοροι σπουδαΐοι περιοΤερές μάς είπανε ί$τι είναι οί Εβραϊοι. Ιδίως ό πελάτης τους ό Ράμελ ό «Ηλίας» μύστης πώς είναι, εϊπανε, τής Διεθνοΰς φΐλίας. Καΐ ομως άιτοδείχΓηικε έν πάση συντομία ότι ό· · · φίλος δούλευε γιά την Αύτονομία- "Ετσι, οί δυό συνήγοροι τΐοΰχαν στήν δίκη ηΊτα μαζί μέ τόν Κλητ.ήρ,α τους πατήστανε την πίττα. Νά δοΰμε τώρα τί θά ποΰν στή δίκη την καινούρια και παίς θά ιά ϊσιώσουνε ιά όλόστραβα.. ■ άγγούρια. "Αχ Μανωλιό καΐ Δημητρύ συνήγοροι τοΰ Ράμελ μαυρίλα πού σάς άρχεται πιό μαύρη κΓ άπ' τό... Κάμελ· Γιατί, οί Εβραϊοι λέγοντας πώς είναι π<ερισΊ"έρες ποτέ σας δέν θά γίνετε τοθ Έθνους μας πατέρες Κι δσο ιύ υποστή ρίζετ ε κι δσο ό τροχύς γυρίζει ό Ήροκλειώτικος Λαός πάντα θά οάς μαυρίζει. Ά Γιά τύν άλλον··, μαΰρο κακομοίρη, παρά τό ότι είναι · · ■ ξανθύς, Τόν Κλητήρα αύτύκλητο μάρ τυρα ύπεράοπιοης τοΰ Έβραίου, πού πρωτος μοΰ ππε γιά τις αύτονομιστικές διαθέσεΐς τού, τί νά πώ, μετά τή ν άξιοθρήνηΐη καταθέση τού; Έτοΰτο μόνον, αν συνεχίζει νά ύποστηρίζει ιέτοΐα πράγμαια: —Σάν Μαρκσμΐχελάκης πού λέγεται, χρειά- ζεται . · «Μαρ,κομιχελάκειον Ψυχοθεραπευτήρι- ον». * Μειαξύ των αλλων απειλών πού έξετόξευσε ό 'δικηγόρος Δημήτρης Μαλλιαράκης εναντίον μου, παίρνοντας άτρορμή άπό τή φωτογραφία πού τρά- βηξα τοΰ Έβραίου πελάτη τού, ήταν καΐ έτούτη: «θά σοΰ κάψω ρέ καΐ τα πιεστήρια τής ε¬ φημερίδας σου». Λοιπόν αυτή είναι ή μόνη άπειλή πού είλι- κρινά δχι μόνο δέν μέ φόβισε, άλλά οδτε τό·.. άφιΐ μου δέν ϊδρωσε- Κι αύτό διότι, άπλούοτατα, τα πιεοτήρ,ΐα πού ιυπώνεται ή «Άλήθεια», δέν είναι... δικά μου. Ό ίδιοχτήιης ομως των τυπογραφικών έγκα- ιασιάσεων κ· Καββαδίας πού πληροφορήθηκε τίς διαθέοεΐς τοΰ κ. Μαλλιαράκη, εϊπε σχειικά: —Πολύ θά ίίθελα νά έρθει αύτάς ό.·· έμ- πρηοτής, γιά νά μοΰ · · . κάψει δχι μόνο τα μηχα- νήματά μου, άλλά καΐ τό... δάσος μου. 'Ο Δημήτρης νομίζω δτι θά κατάλαβε, αν καΐ δχι τόσο. . · δασύτριχος, τό νόημα τής παραπάνω άπάντηοης, διότι σχετίζεται πολύ μέ τίς.·- τρίχες άφοΰ λέγειαι. · . Μαλλιαράκης! •Α- Ό Έβραϊος Άύτονομιστής Έλάν Ράμελ ήταν γνωστάς στήν πεμιοχή Αρχανών σάν «'Ηλίας». Ό ϊδιος, γμάφτηκε ήδη, δτι στόν σίκιθμό τοΰ Βαθύπ^τρου μάζευε άλητοτουρίστες καΐ των δυό ψυλλων πού έ'καναν πάρτυ όρ,γίων. "Οταν λοιπόν ληφθοΰν ύπ' δψη τα παραπά¬ νω, συν τό γεγονός δτι οί κοινωνικές τού σχέσεις έπ^χτεινόνιουσαν μέχρι μηχανικό δικαστΐκό έ- Ηΐμελητή καΐ δικηγόρο, κάλλιστα μπορεϊ νά πεί κανεις γιά τύν Έλάν ήν Ήλία, πού μάζευε γύρω τού τόσο κύσμο, φρουρούμενο κι άπό λυκόσκυλα κι έ*κανε έρευνες μέ διάφορα έργαλεΐα γιά ήλία κή ενεργεια, όϊ ι βαυικό σύνθημά τού εΐχε έτοΰ¬ το: —«'Ελάτε στόν θεϊο τόν Ήλία, πού έ'χει δλα ιά. ■ έργαλεΐα» * Κι £να στιγμιύτυπο άπό τή δίκη τού Έβραίου γιά την έξύβρΐση ιοΰ ζεύγους Σκουλα: Οίσυνήοροι ι ου Ράμελ εύαισθητοποιούμε- νοι γιά μιά άκόμη φορά, είπαν δτι δέν πρέπει νά λέμε τόν κατηγορούμενο Έβραϊο, άλλά Ίσραηλί- τη· Κι έγώ πού καταθέτωντας έκείνη την ώρα καΐ όντως άποκαλοΰσα τόν Ράμελ Έβραϊο, διόρ- θωσα άμέσως: —Ναΐ, α αύιό εχετε δίκηο Διορθώνω άμέ- οωι; και άντ! Έβραϊο θά τόν λέω άπό έδώ καΐ πέ- ρα μέ την όρθη κρητική λέξη Όβραϊο. Φυσικά τό σωσΐότερο θδταν νά τόν λέμε Όβριό. όπως τούς λέγανε παληά στίιν ρ ως τούς λέγανε παληά στί)ν Κρήττΐ άλλά αν ελεγα κάτι τέτοΐο, ύπίϊρχε κίνδυνος ό Μαλλιαράκης νά μή μοΰ· . οπάοει μόνον την φωτογραφική μηχανή καΐ την κεφαλή μου, άλλά καϊ τό. . μαγνηχόφωνο, πού είχε μεγάλη άξίθ' καθόπ κατέγραψε τίς ... ίστορικές άγορεύσεΐς και τοΰ ϊδιου καΐ τοΰ συναδέλς>ου τού ετέρου··
  Ποινικο—Έβραιολόγου-
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ