9104

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ς.
  'Αφοπλισμός των άνταρτικών όμάδων.
  Ό κ. Παπανδρέου εδήλωσεν ότι μέχρι τής 5ης Δε¬
  κεμβριού 1944 δέον όπως όλαι αί άνταρτικαϊ όμά-
  δες νά έχουν αφοπλίσθη καθ" άπαν τό Κράτος.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  αλ-
  :Τό
  ,ίτη-
  Γαλ·
  ιχθη
  •ν.
  την
  Ι Δ ΡΥΤ Η 2Ε
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β·' ΑΡΙΘ. 25
  ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΣ
  κό-
  θειά
  τούς
  ίκης
  ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ΜΗΥΡΛΓΟΡΙΤΙΣΜΟΣ ΚΗΙ ΕΜΠΟΡΙΟΜ
  Γ.
  ΰνην
  •ποία
  Ι0ο)ο.
  »τερι-
  :ερλί-
  :αι ν'
  :οΰ Με·
  τόν το [
  υσαΐ 1· -
  ;ρδισαν
  ιλ-Μρο·
  καί δυ·'
  ν κατί- ■
  όν 3600
  ντα την
  ν οδόν
  τύ
  εσΐν της
  ; 3η 'Α¬
  πού 130
  ζόμενοι
  ύρο'ντ*
  οπορί'
  ιτειών
  ρικανΐ'
  τος έ
  )ν.
  8έντος

  «V·
  ψε
  ιν
  Θά είναι ϊσώς καιρός νά ύποστα-
  λήκατά τι ή πολεμική στ)ιαία εναν¬
  τίον των καλουμένων «μαυραγορι-
  τών». "Οχι διότι ύπάρχει κανείς νά
  μην δέχεται δτι οί έκ των έμπόρων
  άντεθνικώς δράσαντες — έψ' δσον
  ΰπάρχουν τοιούτοι—πρέπει νά τιμω-
  ρηθοΰν παραδειγματικώς καί σκλη¬
  ρώς. Άλλά διότι είς την σημερινήν
  ευλεκτον καί άσταθή εποχήν είναι
  πιθανόν μέ,τόν θόρυβον ό οποίος ά-
  νευθύνως δημιουργεΐται νά τεθοϋν
  υπό διωγμόν μέγα μέρος άν δχι ό-
  λόκληρος ή τάξις των έμπόρων καΐ
  βιομηχάνων. Πιστεύομεν δτι την νέ¬
  αν ζωήν την οποίαν καλούμεθα νά
  ζήσωμεν δλοι, την ζωήν τής ελευθε¬
  ρίας καί δικαιοσύνης δι' δλους, δέν
  πρέπει νά την έγκαινιάσωμεν μέ άδι-
  κίας. Καί πρωτάκουστον αδικίαν α¬
  ποτελεί ή προσπαθεία νά δυσφημι-
  σθή μία όλόκληρος κοινωνική μερίς
  ώς'νά μή εΐχε καί αυτή είς τόν κοι¬
  νόν άγώνα προσφέρει τάς ταλαιπω-
  ρίας της, τούς νεκρούς της, τάς κα¬
  ταστροφάς της καί τάς θυσίας της.
  Θά πρέπει έν τούτοις ευθύς έξ άρ·
  χής νά διευκρινίσωμεν δτι τό παρά¬
  πονον των θιγομένων έμπόρων δέν
  στρέφεται αποκλειστικώς εναντίον
  των λεγομένων αριστεράν ή ήμιαρι-
  στερών στοιχείων. Οί άριστεροί, δ-
  ΐτως είναι είς δλους γνωστόν, έ'χουν
  έν πρόγραμμα καΐ μίαν σταθεράν
  ιδεολογίαν κατά την οποίαν έπιβάλ-
  λεται τό μέν εμπόριον νά άντικατα-
  σταθή, είς ούς κλάδους τού τουτο θά
  εΤναι' δυνατόν, υπό Συνεταιρισμών
  καί Ένώσεων, ή δέ Βιομηχανία νά
  κρατικοποιηθή. Άσχέ'τως τοθ άν ή
  ίδεολογία αυτή είναι ή δχι όρθή—καΐ
  δέν είναι τοθ παρόντος νά εξετασθή
  τουτο—ώς ίδεολογία είναι πάντως
  σεβαστόν. Τώρα άν, πρός εξυπηρέ¬
  τησιν τής ίδεολογίας αυτής χρησιμο-
  ποιοθνται σήμερον μέσα μή ήθικά ώς
  επί παραδείγματι ή «συλλογική» δυσ
  φήμισις έμπορΐου κ'αί βιομηχανΐας
  την οποίαν δυσφήμισιν καθιστδ δυ-
  στυχώς εύπρόσδεκτον ή έκ τοθ άπω
  τέρου παρελθόντος πηγάζουσα δι¬
  καία ή άδικος προκατάληψις εναν¬
  τίον ωρισμένων μεγαλεμπόρων μας,
  -. ή μέθοδος αυτή μόνον την έν λόγω
  Ιδεολογίαν θά βλάψη... Διότι άπλού-
  στατα δλα τα ήθικά δυναμικά καΐ
  προοδευτικά στοιχεΐα άτινα δχι υ.ό·
  νόν θά ύπεδέχβντο ευχαρίστως πα¬
  σάν προσπάθειαν εξελίξεως καΐ προ-
  όδου πρός τα άριστερά άλλά καί
  θά παρέσχον είς την προσπάθειαν
  ταύτην έμπράγματον βοήθειαν, ά
  ναγκάζονται νυν νά στραφοθν πρός
  τό στρατόπεδόν τής άρτηριοσκλη-
  ρώσεως καί τής σκουριάς.
  Τό παράπονον τοΰ θιγομένου έμ-
  πορικοΰ καί βιομηχανικοΰ κόσμου
  στρέφεται κυρίως εναντίον ενίων έκ
  τώναύτοκαλουμένων «συντηρητικών»
  στοιχείων οί όποϊοι εύρεθέντες ώς
  έκ των περιστάσεων ήγήτορες ή" ύ-
  ποηγήτορες μιας ίδεολογικής κατευ-
  θύνσεως δέν διστάζουν, ένώ κόπτον·
  ται δτι άγωνίζονται υπέρ τής τά¬
  ξεως, χής εύπρεπείας καί τής δικαι¬
  οσύνης, νά δέχωνται καί νά έπιδιώ-
  κουν δπως δλαι αί υπάρχουσαι ά-
  ααρτίαι φορτωθοθν είς την ράχιν τοθ
  έμπορίου, γινόμενοι ούτω ένσυνεί-
  δητοι συνήγοροι των φωνασκβύντων
  Πολλάκις ηκούσθη είς συμβούλια κα
  διαβούλια των τοιούτων «συντηρη
  τικών» στοιχείων ή φράσις: «'Όχι
  αυτόν είναι έμπορος, ή είναι βιομή
  χανος». Όπερ σημαίνει δτι πας δ^ι
  ατελέσας έμπορος ή βιομήχανος «ε
  χει κάτι είς τό παθητικόν τού καί μό
  νόν ημείς οί άλλα έπα-γ^έλματα ά
  σκοθντες είμεθα λάδι λαμπάντε κα
  άμεμπτοι!» Εύχερέστατος, τή άλη
  θεία, τρόπος μεταθέσεως των εύθυ
  νών επί μι5ς|τάξεως, ή όποΐα άκρι
  βώς λόγω των καταστροφών τά(
  οποίας υπέστη ευρίσκεται έν διαλύ
  σει καί δέν εΤγαι δυνατόν νά δια
  μαρτυρηθή. Άλλά δσον καί άν εΐνα
  ευχερής δέν παύει νά είναι ταυτο¬
  χρόνως άδικος, άψυχολόγητος, απρέ-
  πής καί κυρίως άνόητος.
  «Μαυραγορίτης» κατά την στενήν
  έρμηνείαν τής λέξεως σημαίνει βε¬
  βαίως τόν έμπορον τόν ένασκήσαν-
  τα την λεγομένην «μαύρην αγοράν».
  Εκείνον δηλονότι ό οποίος ένώ ήγό-
  ραζε ένα πραγμα πρός εκατόν δραχ¬
  μάς έπωλοθσε τό αύτό πραγμα είς
  την ιδίαν ποσότητα πρός χιλίας. Τό
  δτι δμως διά νά άντικαταστήση ό
  έμπορος τό αύτό πραγμα είς την ίδι¬
  αν ποσότητα έδει νά δαπανήση 1500
  δραχμάς δέν ηθέλαμεν νά τό ένοή-
  χσωμβν λησμονοΰντες άνοητότατα τό
  δτι τό νόμισμα αποτελεί πάντοτε
  συμβατικήν αξίαν, πραγματικήν δέ
  περιουσίαν μόνον τό έμπόρευμα α¬
  ποτελεί καί κανείς δέν είναι διατε-
  θειμένος νά θυσιάση την μικράν ή
  μεγάλην περιουσίαν τού υπέρ τοθ
  άλλου. Καί δχι μόνον ό προσφέ-
  ρων έμπόρευμα δηλαδή ό έμπορος
  άλλά καί ό προσφερομεν προϊόν πα-
  ραγωγός καί ό προσφέρων υπηρε¬
  σίαν ή'έκδούλευσιν έλεύθερος έπαγ-
  γελματίας, ήσαν ύποχρεωμένοι, άν
  ήθελον νά μην άποθάνουν έκ πείνης,
  νά παρακθλουθοϋν, κατά τό μέτρον
  τοθ δυνατοθ, την ίλιγγιώδη ταχύ·
  τητα μετά τής οποίας ό κατακτη-
  τής έξεμηδένιζε τό νόμισμα έχων είς
  άέναον κίνησιν τάς λιθογραφικάς μη-
  χανάςτής Τραπέζης τής Ελλάδος
  καί προσθέτων μηδενικά επί μηδε-
  νικών. Τό δτι είς την διελκυστίνδα
  αυτήν των μηδενικών καί τοΰ ϋψους
  τό,έν έπάγγελμα ύπερτέρησε τό αλ-«
  λο κατά τι ουδεμίαν έ"χει σημασίαν.
  Μαυραγορΐται υπήρξαμεν δλοι . ή
  καλλίτερον ουδείς μας υπήρξε.. Καί
  μεγάλη τούτου απόδειξις είναι τό
  γεγονός δτι πρό τίνων άκόμη ημε¬
  ρών μία μερίς άρτου έπωλεΐτο επι¬
  σήμως διά δελτίων είς τάς Αθήνας
  άντί τριών δισεκατομμυρίων, ένώ
  την ιδίαν στιγμήν έπωλεΐτο είς
  την «μαύρην» αγοράν Ηρακλείου έ'ν
  ιλόκληρ'ον ψωμί άντί εκατόν μόνον
  Ικατομμυρίων. "Εκανε μήπως ή Κυ-
  3έρνησις «μαύρην» αγοράν εναντίον
  των Άθηναίων; "Η δέν υπήρξαν τα
  πάντα άπό τής έπθχής τής κατα-
  κτήσεως μία σύγχυσις καίένα,χά-
  ος τό οποίον ωδήγησε, ώς ήτο ανα¬
  πόφευκτον, νά πλημμυρίσουν οί δρό-
  μοι άπό χαρτονομίσματα δισεκατομ-
  μυρίων τα όποΐα ουδείς λαμβάνει
  τόν κόπον νά περισυλλέξη;
  Άλλά άς πάρωμεν την λέξιν «μαυ-
  ραγορίτης» υπό την εύρυτέραν της έ'ν
  νοιαν την μή έχουσαν σχέσιν μέ την
  μακαρία τί) λήξη δραχμήν. Είναι ά-
  ναντΐρρητον δτι είς τάς σχέσεις μετα-
  ξύ εΐδους πρός εί'δος αΐτινες διήπον-
  το άπό την εκάστοτε παρουσιαζο-
  μένην λόγω των διακυμάνσεων των
  περιστάσεων προσφοράν ή ζήτησιν ύ
  πήρξε «μαυραγοριτισμός» καί έκμε-
  τάλευσις. Διότι τό νά ζητήση τις
  πέντε οκάδες ελαίου διά νά δώση μί
  αν πήχυν προστύχου ύφάσματος ή εϊ
  κοσι οκάδας ελαίου διά πέντε οκά
  δες κριθής είναι αναμφισβητήτως έκ
  μετάλευσις. Άλλά είς την περίπτω
  σιν αυτήν ή κοιτίς τοθ μαυραγοριτι
  σμοΰ καί τής έκλεταλεύσεως δέν
  πρέπει νά άναζητηθή είς τό Ηρά¬
  κλειον ή τουλάχιστον δχιμόνον είς τό
  "Ηράκλειον. Όλοι ενθυμούμεθα δτι
  την ανωτάτην βαθμίδατής απροσίτου
  κλίμακος ακριβείας κατεΐχεν πάντο
  τε—εξαίρει τοθ ελαίου διά τό πρώ¬
  τον έτος κατοχής καί των προϊόντων
  τής αμπέλου διαρκώς #λόγω είδικών
  συνθηκών—τα έγχώρια προϊόντα καί
  κυρίως τα τρόφιμα. Υπήρξεν έποχή
  κατά την οποίαν ό παραγωγός ηδύ¬
  νατο μέ Μνα σάκκον πατάτες ή σίτου
  ή κριθής ή όσπρίων νά προμηθευθή
  καί νά μεταφέρη είς τό χωρίον τού
  ολόκληρον εμπορικόν κατάστημσ...
  "Ολοι γνωρίζομεν δτι ένώ είς τό Ή
  ράκλειονμέχρι πρό ολίγων άκόμη ή
  μερών ήδύνασο νά προμηθευθής μί

  Κ. Α. Ρ·
  Τοΰ Συνεργάτου μας Γ.
  χρήματοτ τό παν διά νά άγοράσω
  μέν κάτι άπό τα χωρία πρός συντή
  ρησίν μας άπό των άρχών τής κατο-
  χής μέχρι σήμερον, πρέπει νά καταρ-
  τίσωμεν καί νά μεταφέρωμεν επί τό-
  που ολόκληρον ψιλικοπωλεΐον ή ύφα
  σματοπωλεΐον... Κατά ποίαν συνε-
  πώς λογικήν καί κατά ποίαν ηθικήν
  ό μαυραγορΤττσμός καΐ ή έκμετά-
  λευσις δέον νά άναζητηθοΰν είς τό
  έρειπωμένον τό πτωχόν καί Κενόν
  παντός άγαθοΰ "Ηράκλειον ή τουλά¬
  χιστον μόνον είς 'τό "Ηράκλειον; Ό
  γράφων τάς γραμμάς ταύτας.γνωρί-
  ζει πατατοπαραγωγόν ό οποίος καθ"
  δλην την διάρκειαν τής κατοχής κα-
  τήχετο άπό σαδιστικήν μανίαν νά
  γιομίζ]-] τα μπαοΰλα τού μέ προίκες
  κοριτσιών μέ χρυσαφικά μέ κοσμήμα-
  τα, μέ επιπλα καί να δίδτι ώς άντάλ-
  λαγμα στά θύματά τού ολίγα τρόφι¬
  μα ίνα μην άποθάνουν έκ πείνης. Ό
  έν λόγω κύριος όχυρωθείς όπισθεν
  μιδς οργανώσεως καί άποκτήσας οϋ-
  τω «προσωπικότητα» καί «αξίαν» έθε
  άθη επί κεφαλής διαδηλώσεως κραυ-
  γάζων! «Θάνατος είς τούς Ήρακλει-
  ώτες μαυραγορΐτες.»—Αυτή είναι ή
  κατάστασις !
  Θά παρατηρηθή έν τούτοις καί ϊ-
  σως δικαίως δτι αφορμήν πρός δημι¬
  ουργίαν τής εναντίον των έμπόρων
  έν γένει παρεξηγήσεως καί κατα-
  κραυγής έ'δωσε τό γεγονός δή δύο
  ή τρείς έκ των παλαιών έμπόρων
  καί μία ή δύο δεκάδες νέων κατ' η¬
  λικίαν καί κατ' έπάγγελμα τοιούτων
  διημέρευον είς τόν λιμένα καί προμη-
  θευόμενοι αδείας παρά των Γερμα-
  νών,ένήργουν μεταξύ Ηρακλείου καί
  Πειραιώς έξαγωγάς καί είσαγωγάς.
  Εάν μεταξύ τούτων ύπάρχουν/άτο-
  ματ τα όποΐα έλάμβανον τάς αδείας
  παρέχοντες ώς άντάλλαγμα είς τόν
  εχθρόν οιανδήποτε πληροφορίαν είς
  βάρος τής πατρίδος καί τοΰ αγώνος
  δέν υφίσταται δευτέρα γνώμη δτι
  δέον νά τιμωρηθοθν άμειλίκτως καί
  δέν πρέπει μάλιστα νά όνομάζωνται
  έμποροι άλλά προδόται διότι προδό-
  ται καί οχι έ'μποροι υπήρξαν εάν υ¬
  πήρξαν. Καί έκεΐνο άκόμη έξ αυ¬
  τών οί όποϊοι χωρίς νά ένεργοΰν προ
  δοσίαν έκολάκευον έν τούτοις καί έ-
  περιποιοΰντο καΐ έδωροδόκουν τόν
  εχθρόν διά νά λαμβάνουν αδείας εί¬
  ναι καθ' ημάς μεμπταΐοι καί ύπόλο-
  γοι διότι έξηυτέλιζον διά τής στά¬
  σεώς των ταύτης την εθνικήν καί εμ¬
  πορικήν αξιοπρέπειαν επί σκοπώ
  πλουτισ,μοθ.
  Άλλά δέν βλέπομεν ποίον είνε τό
  έγκλημα έκείνων οί όποϊοι έμπορευ-
  θέντες μεταξύ "Ηρακλείου καΐ Πει¬
  ραιώς χωρίς νά έμπίπτουν είς τάς α¬
  νωτέρω δύο περιπτώσεις άπέστελλον
  είς τούς.Άθηναίους ολίγας σταφίδος
  καί ολίγα χαρούπια διά νά μην άπο¬
  θάνουν τής πείνης καί έκόμιζον είς
  ημάς έδώ έ'ν κυτίον σιγαρέττων ή
  μίαν πήχυν ύφάσματος διά μην απο¬
  θάνωμεν έκ τοΰ ψύχους. Δέν γνωρί¬
  ζομεν διά ποίον λόγον είναι κατηγο-
  ρητέοι καΐ άποδιοπομπαΐοι καί αξιοί
  νά φυλακισθοΰν καί νά διαπομπευ-
  θοθν έφ' δσον πρός ίδιον έστω δφε
  λος—καί βεβαίως έκαστος έργάζεται
  διά τό συμφέρον τού— συνετέλεσαν
  έν τούτοις μεγάλως είς την ανακού¬
  φισιν τής δυστυχίας μας.
  Ένπάσει περιπτώσει άσχέτως των
  ανωτέρω έξεραίσεων πιστεύομεν ά-
  πολύτωο ή παλαιά έμπορική καί βιο-
  μηχανική τάξις τοΰ "Ηρακλείου ή
  κατ' έπάγγελμα καί κατά δικαίωμα
  άσκοθσα άπό έτών τό εμπόριον καί
  την βιομηχανίαν έτηρήθη είς τό ϋψος
  των περιστάσεων πλήν ελαχίστων ΐ-
  σ«ς έξαιρέσεων—αί οποίαι έξαιρέ-
  σεις ϊσως νά ύπάρχουν είς μεγαλυ¬
  τέραν αναλογίαν είς άλλας τάξεις
  καί έπαγγέλματα— αί δέ ζημίαι της
  καί αί καταστροφαί άς υπέστη κατά
  την κατοχήν ουδόλως είνε κατώτε-
  ται των ζημιών πάσης άλλης τάξεως
  έν τή πόλει. Άπό τα δύο ή τρία έρ-
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ψ
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοθ 'Υπουργείου Άεροτΐορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά της Γερμανίας
  Υπό γοΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΟΥ
  Κατόπιν, στό όαφεϊο τα φτερά, ό¬
  πως καί τό εξωτερικόν τοθ σκάφους,
  6άφουνται μέ τέσσερα οτρώματα εΐδι-
  'κής θυσίας, γιά νά προφυλάξη άπό
  τόν καιρό γιά νά μαζέψη τό λινό καί
  νά τεντωθΓ) τό πετσί τού Ούέλιν-
  γκτων. ΟΙ εργάται στό βαφεΤο πίνουν
  μιά λίτρα γάλα την ήμέρα γιά άν-
  τΐδοτο στά άέρια πού είσπ,νέουν. Τα
  άέρια αύτά παύουν νάναι έπικίνδυνα
  την στιγμή πού άλλάζεται ό άέρας
  τού 6αφείου 12 φορές την ώρα, άλλά
  χαλοΰν τό στομάχι έκείνων' ποϋ δέν
  τα έχουν συνησείσει
  Τό Ούέλινγκτων είναι πιά σχεδόν έ1-
  τοιμο νά πετάξη ΟΙ δεξαμενές τής
  βενζίνας είναι Ύοποοετημένες στήν
  δέση τους-εΤναι άπό κεϊνες πού αύτό-
  ματατα δουλώνουν κάθε τρύπα άπό
  σφαΐρα ή 66ίδα. Δοκιμάζεται τό ύ-
  ποκατασκεύασμα καΐ οί γερανοΙ φέρ-
  νούν τίς μηχανές «Χέρκιουλης». Αύ-
  τές βιδώνουνται στίς 6άσεις τους μέ¬
  σα στήν άσφαλή άπό .φωτία μύτη τού
  άεροπλάνου Σημειϋστε ότι κάδε μη-
  χάνημα που μπαι'νει στό άεροπλάνο
  Ούέλινγκτων τδχουν δοκΐμάσει στό έρ
  γοστάσιο πού κατασκευάστηκε "Ετσι
  π χ στό τμήμα πού κατασκευάζουν δή·
  κες γιά τίς βύμβες έξετάζουνται ύ-α
  τές καΐ έπειτα τοποδετούνται κάτω
  άπό τό σκάφος Στό ήλεκτρικό τμή¬
  μα δοκιμάζουνται δλα τα ήλεκτρικά
  έξαρτήματα. Σ' άλλο τμήμα έξετά-
  ζουνται δλοι οί σωλήνες κα! σέ άλλο
  τα σχετικά μέ την βενζίνα έξαρτήματα.
  Όταν 6γή άπό την αϊδουσα συναρ-
  μολογήσεως τό Ούέλινγκων περνά
  άπό τίς μεγάλες πόρτες σέ μιά μικρό-
  τερη αϊδουσα δπου παραλαμβάνει τα
  πυροβόλα τού, τόν άσύρμστο, την πυ-
  ροσβεστική συσκευή καΐ δλλα χρειώδη.
  Καί τότε βγαίνει στό άεροδρόμιο καΐ
  παραδίδεται στόν πιλότο δοκιμών γιά
  πτήσι εϊκοσιλεπτων ή μισής ώρας.Δο·
  κιμάζουνται τότε δλα τού τα έξαρτή¬
  ματα ΊδιαΙτερη προσοχή δίδεται στό
  τηλεφωνικό τού σύστημα. μ' αύτό συ-
  νεννοοϋνται τα μέλη τοθ πληρώματος
  στά* μηχάνημα πού ρΐχνει τίς βόμβες
  καί ψυσικά τα δργανα τής πτήσεως
  κα! τού χειρισμοϋ των μηχανϋν. Με¬
  τά την πτήσι αυτή γΐνθνται οί τελευ·
  ταϊες προσαρμογές κα! τό Ούέλινγκτων
  παραδίδεται σέ πιλότο τοθ Βοηδητι·
  κου Σώματος Μεταφορύν Αύτάς τό
  πετά σέ κεντρικό άεροδρόμιο ή κατ'
  εύδεΤαν σέ βομβαρδιστικό Σταδμό
  (Συνεχίζεται)
  γοστάσια τής πόλεως τα όποΐα κα¬
  τά τό πλείστον κατερειπώθησαν ου¬
  δέν είνε είς θέσιν δχι μόνον νά κινη-
  θή άλλ' ουδέ κάν διαθέτει μίαν δραχ¬
  μήν διά νά πληρώση τούς ύπαλλή-
  λους της. Είς τό "Ηράκλειον υπήρχεν
  πάντοτε μόνιμον άπόθεμα ενός έκα-
  ταμμυρίου οκάδων ελαίου, πολλαί
  χιλιάδες τόνοι σταφίδος, άμέτρητα
  τόπια ύφασμάτων διαφόρων κατηγο-
  ριών, τεράστιαι ποσότητες οίκοδομη-
  σίμων ύλών, χιλιάδες. τέλος τόννοι
  είδών γενικοΰ έμπορίου άπαντα τα
  άγαθά ταυτα είς χείρας τοθ έμπορίου
  καΐ τής βιομηχανίας ώς ίδιοκτησία αύ
  των. "Υφίσταται σήμερον ουδέ τό έ'ν
  έκατοστόν των περιουσιών αυτών
  Καί άν υφίσταται ποΰ είνε επί τέλου
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΩΡΕΑΜ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τετάρτη 15 Ν)βρ(ου 1944
  ΤΟΟΐαΚΑ ΝΕΔ
  Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Ή Στρ. Διοίκησις Ηρακλείου εξέ¬
  δωκε διαταγήν διά τής οποίας άπαν
  τα τα αύτοκίνητα άνεξαιρέτως τάέρ-
  χόμενα είς την πόλιν'έκτής ΰπαίθρου
  πλήν των έφοδιασμένων δι' είδικής
  αδείας των άνταρτικών δμάδων υπο¬
  χρεούνται νά σταθμεΰωσιν είς την
  Πλατείαν Δασκαλογιάννη όπόθεν^ά
  γίνεται ή άναχώρησίς των.
  Πάν αυτοκίνητον συλαμβανόμενον
  υπό των άστυνομικών όργανον σταθ
  μεϋον είς έτερον /Ορον, θά όδηγήται
  είς τόνπερΐβολον Καπετανάκη, θά ά-
  φαιρεΐται ή αδεία κυκλοφορίας καϊ
  θά χρησιμοποιεΐται έξ ολοκλήρου
  καίαποκλειστικώς διά στρατιωτικάς
  ανάγκας.
  ηγουμένου τού.
  Μπορεϊ νά πή κανείς δτι ήτο γεν
  νημένος διά νά κατέχη τό τιμητικόν
  άξίωμα τοϋ Δημάρχου.
  Κατά τό διάστημα τής Δημαρχίας
  τού έθεσεν τάς βάσεις καΐ έδωσεν τάς
  κατευθύνσεις είς κάθε ζήτημα τοΰ
  Δήμου.
  Μέ την άέναον, νύκτα καΐ ημέραν,
  εργασίαν τού ήθελεν νά συγχρονΐση
  την πόλιν μας διά μιάς, άν ήτο δυνα¬
  τόν, μέ εργα πολιτισμοΰ καί προόδου.
  Αποπεράτωσις, συμπλήρωσις καΐ
  τελειοποίησις τού ύδραγωγείου, συμ¬
  πλήρωσις τοΟ ΉλεκτροφωτισμοΟ, τε-
  λειοποίησις τοΰ όδικοΰδικτύου, πλου-
  τισμός καί συγχρονισμός τοΰ Πανα-
  νείου Νοσοκομείου, "ίδρυσις Δημοτι-
  κών λουτρών, .ανέγερσις σφαγβίων
  ύποδειγματικών είς τα Βαλκάνια, ή¬
  σαν τα μεγάλα εργα τα όποΐα άρ-
  χισε νά πραγματοποιή, τό ε"να μετά
  τό άλλο, κατά τα ολίγα έτη τής
  Δημαρχίας τού.
  'Εκεΐνο δμως δπερ θά τόν τιμα
  αιωνίως περισσότερον ήτο, τό αδιά¬
  πτωτον ενδιαφέρον τού διά την πνευ¬
  ματικήν πρόοδον τής πόλεώς μας,
  ή κορωνίς τοΰ όποίου υπήρξεν ή
  προσπαθεία τού διά την ίδρυσιν τής
  Στέγης των γραμμάτων. Σάν νέος
  Μαικήνας ήθελε νά έπαναφέρη, τό
  • Ηράκλειον είς την παλαιάν πνευ¬
  ματικήν τού ζωήν καΐ άκμήν, κάνον-
  τας αύτό πνευματικό κέντρο, μο-
  ναδικό στήν Έλλάδα, ϋστερα άπό
  τάς Αθήνας
  Ή πόλις μας ή όποία τόν έγέννη-
  σε, τόν άνέθρεψε καϊ επαξίως τόν
  άνέδειξε ώς πρώτον πολίτην της,
  θρηνεΐ απαρηγόρητον δχι μόνον διά
  την απώλειαν τοΟ έπιλέκτου τέκνου
  της, άλλά κυρίως διά την απώλει¬
  αν τοΰ ρέκτου, τοϋ προοδευτικοΰ,
  τού συγχρβνισμένου, τοϋ φιλοπόλι-
  δος Δημάρχου της.
  Ή μορφή τού θά μένη πάντα φω-
  τεινή διά νά φωτίζη καί νά οίστρη-
  λατή έκείνους οί όποΐοι είς τό μέλ-
  λον θά καθίσουν είς §τόν Δημαρχι-
  κόν θώκον.
  Η άπώλειά τού είναι άνυπολόγι-
  στος διά την πόλιν μας καΐ μάλι-
  στα κατά την περίοδον ταύτην των
  δυσκόλων ημερών. Μόνον δστις τόν
  έγνώρισεν καλά κσί συνειργάσθη
  μετ* αύτοθ, δύναται νά φαντασθη"
  Ι την έκτασιν τής δραστηριότητος την
  ^οποίαν} άνέπτυσσεν ,τώρα διά νά
  έπουλώση τάς τρομεράς πληγάς τής
  πόλεώς μας, διά νά χύση ββλσαμον
  είς τάς καρδίας των πασχόντων συμ-
  πολιτών τού, διά νά άνακουφίσίρ,
  τα θύματα τής μαύρης σκλαβιάς.
  Άν, ό Μήνας Γεωργιάδης ήτο ό
  ένδεδειγμένος Δήμαρχος τής πόλεως
  , κατά την προπολεμικήν περίοδον,
  ντήν "μετα πολεμικήν, ήτο ό μοναδικός:
  ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ ΜΗΝΑ
  Ό τύραννος δέν σέ άφησε νά χα¬
  ρής σήμερον μαζύ μας τό φώς τής ε¬
  λευθερίας, νά ιδής τό άγαπημένο
  σου Ηράκλειον ελεύθερον, νά συνέ¬
  χισις την κοινωνικήν καΐ εκπολιτιστι¬
  κήν σου δράσιν.
  Ή μοΐρά σου ηθέλησε νά σοΟ χα¬
  ρίση την εύθανασίαν, νά σέ κατα¬
  στήση άθάνατον μάρτυρα, διά την έ-
  έλευθερίαν της Πατρίδος σου.
  Τό δνομά σου Ιδιαιτέρως, θά κο-
  σμΐση τάς δέλτους τής ενδόξου Ίστο-
  ρίας τής Πατρίδος μας καί θά μείνη
  άθάνατον είς τοΰς αίώνας.
  Ό Δήμος Ηρακλείου, ^διά τόν ο¬
  ποίον τόσον είργάσθης, καί τόν ο¬
  ποίον τόσον έλάμπρυνες, άποτίων
  ελάχιστον φόρον τιμής πρός Έσέ,
  τέλει σήμερον είς μνήμην σου τό
  Μνημόσυνον τουτο καΐ έπιφυλάσσε-
  ται ϊνα έν καιρώ σοϋ άνεγείρη καΐ
  καλλιμάρμαρον άνδριάντα διά νά
  καταστήση καί την μορφήν Σου ά¬
  θάνατον όπως θά μείνη καΐ τό δ·
  νομά σου άθάνατον. ι
  ΑίωνΙα Σου ή Μνήμη.
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΒΝ1ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις κοινοποιεΐ
  την κατωτέρω Διαταγήν τής Πανεθνι-
  κής Κυβερνήσεως περ'ι ιταροχής εύκο-
  λιών είς τάς Βρεττανικάς Δυνάμεις καί
  τάς κατα τόπους Διοικήσεις Βρεττανι¬
  κών Στρατιωτικών Άρχών.
  Κατόπιν Διαταγάς τής Κυβερνήσε¬
  ως Έθνικής Ενώσεως -<Περί παρο- χής είς τάς Βρεττανικάς Δυνάμεις καί τάς κατά τόπους Διοικήσεις Βρετ τανικών Στρατιωτικών Άρχων, εύκο- λιών μεταφορδς υλικών, χρήσεως με- ταφορικών μέσων κλπ κλπ. δέον δ- πως αί άρμόδιάι ΈλληνικαΙ Αρχαί παράσχουν είς τάς Βρεττανικάς Δυ¬ νάμεις πάσαν συνδρομήν πρός τόν σκοπόν δπως διευκολύνεται ή είσα- γωγή καί διανομή των τροφίμων καί είδων περιθάλψεως τα όποΐα αί Βρετ τανικαί Αρχαί διέθεσαν είς την Έλ¬ λάδα. 1) Ή χρήσις των λιμέ*νων καί των λιμενικών έγκαταστάσεων μεθ' απάν¬ των των έξαρτημάτων αυτών. Χορη- γεΐται ωσαύτως τό δικαίωμα τής χρήσεως των σιδηροδρομικήνέγκατα στάσεων καί των συναφών πρός αύτάς μέσων. Ή χρησιμοποίη¬ σις των έργοστασίων διά τάς ανά¬ γκας των Βρεττανικών Άρχών καί ή χρήσις τακτικών μέσων διαπορθμεύ- σ/ως, γεφυρών δπου είσπράττονται διόδια κ.λ.π, 2) Ή -παραλάβη μηχανουργικων έργαλείων καί παντοειδων υλικών συ νεργείων έφόσον ταύτα άνήκουν είς τό Κράτος, Δήμους ή Κοινότητος έ¬ ναντι κανονισθησομένης άποζημιώ- σεως ή όποία θά βαρύνΓ) τάς Βρετ¬ τανικάς Αρχάς. Διατάξατε τό όΛΌΐγμα Σταθμών αύτοκινήτων (Γκαράζ) καί έξασφαλί- σατε την υπό των ίδιοκτητών παροχήν προτεραιότητος είς τάς Βρεττανικάς Δυνάμεις. 3) 'Επιτρέψατε είς τάς Βρεττανικάς Δυνάμεις νά καταλαμβάνουν Δημο¬ σία κτίριακαί οίκήματα τοϋ Κράτους ή Δήμων καί Κοινοτήτων διά τάς α¬ νάγκας αυτών. 4) Οί άναγκαιοθντες. εργάται θά προσληφθοθνείς τάς εργασίας των. Βρεττανικών Στρατιωτικών Άρχθν καΐ θά παραδίδωνται είς τόν επί τού¬ τω Βρεττανόν Αντιπρόσωπον κατα· στάσεις τοϋ έργαζομένου προσωπι-, κου τό οποίον θά μισθοδοτεΐται επί τή βάσει άντιτυπων τοϋ Βρεττανι- κοΰ Στρατοΰ. Βρεττανός άξιωματι- .κός θά παρίσταται καί θά προσυπο- γράφη κατά τάς πληρωμάς τάς σχε¬ τικάς καταστάσεις. 5)Έπιτρέψατε είς τάς Βρεττανι- κάς Στρατιωτικάς Δυνάμεις την ε¬ λευθέραν χρησιμοποίησιν δλων των μέσων Συνδέσμων καΐ Διαβιβάσεων καί των βοηθητικών πρός αύτά ύπη· ρεσιών. Όμοίως την εγκατάστασιν όσωνδήποτε καί όπουδήποτε Τριατα- τικών Γραμμών ήκαί οιανδήποτε άλ¬ λην εύκολΙαΡ ήτις ήθελεν άπαιτηθή. 6) Τό δικαίωμα νά άγοράζουν έν- τόπια ϋλικά πάσης φύσεως άπό έται- ρείας ή Ιδιώτας. Νά άνεγείρουν οίον δήποτε οίκοδόμημα όπουδήποτε ήθε¬ λε τουτο κριθή χρήσιμον διά τάς α¬ νάγκας αυτών. Νά προβαίνουν είς την κατεδάφισιν οιουδήποτε κτιρίου τοΰ όποίου ή έκκαθάρισις θά παρέ¬ σχε ασφάλειαν είς στρατιωτικάς έ- γκαταστάσεις ή τοιαύτας κοινωφε- λοΰς περιεχομένου. Τό δικαίωμα νά προβαίνουν έν δλω ή έν μέρει είς τόν έλεγχον τής Δημο¬ σίας Ασφαλείας δταν τουτο ήθελε θεωρηθή σκόπιμον έν συνεννοήσει με¬ τά τής Ελληνικάς Κεβερνήσεως. ΑΙ Έλληνικαί αρχαί νά καταβά- λουν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν "ίνα έπαναφέρθυν είς την κανονικήν λειτουργίαν τα είς την διάθεσιν των μέσα είς τουτο δέ θα βοηθήση καΐ ό Ν. Δ. ;Μιλίταρυ—Λίαιζον) διά των δυνάμεων καί των μέσων τα όποΐα διαθέτει. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Πρωθυπουργός Ελλάδος ΠΡΩΓΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Εβυθίσθη τό Γερμανικόν δωρηκτόν «Τίρπιτς υπό των Αγγλικών άεροπλάνων, Τηλεγράφημα τού-κ-. Τσώρτσιλ πρός την Βρεττανικήν αεροπορίαν Ό ραδιοφωνικός σταθμός τοϋ Λον· δίνου είς έκτακτον έκπομπήν τού χθές τό εσπέρας ανήγγειλεν δτι Βρεττανικά βομβαρδιστικά άεροπλά· να επετεθησαν χθές τό άπόγευμα ε¬ ναντίον τοΰ Γερμανικοϋ θωρηκτοϋ μάχης «Τίρπιτς» καί ίβύθισαν τουτο παρά τάς Νορβιγικάς ακτάς 'καί ουγ κεκριμμένως έντος τοΟ φιόρδ Ντρόμ· ζο. Ενωρίς την μεσημβρίαν, έξέθεσεν ό έκφωνητής, Βρεττανικά άνιχνευτι- κά άεροπλάνα άνεκάλυψαν τό Τίρ· ~ιτς έλιμενισμένον έντός τού Ντρόμ- ζο. Πάραυτα έ'ν σμήνος βομβαρδιστι- κων διετάχθη νά επιτεθή, καί πράγ- ματι μετ" ολίγον τα βομβαρδιστικά ευρίσκοντο υπεράνω τού φιόρδ, έπι- τιθέμενα μέ τό χαρακτηριστικόν σύ- στημα τής συγκεντρωτικής έπιθέσεως. Ευθύς άμέσως εσημειώθησαν αί πρώ¬ ται έπιτυχίαι των βομβαρδιστικών. Δύο βόμβαι είς τό κέντρον τοΰ μη- χανοστασίου. Ή άμυνα τοΟ Τίρπιτς παρέλυσε καί ή τρίτη βόμβα ήτο σάν χαριστική βολή είς τούς λέβητάς τού: Πάραυτα ήρχισεν βυθιζόμενον. Τό Τίρπιτς ευρίσκεται τώρα είς τόν βυθβντής Νορβηγικής θαλάσσης. Ό κ. Τσώρτσιλ απέστειλεν συγ- χαρητητήρον τηλεγράφημα πρός την Βρεττανικήν αεροπορίαν δια την έ- ξαιρετικήν^χύτήν επιτυχίαν της. Τό Τίρπιτς ήτο έκτοπίσματος 45, 000 τόννων εβυθίσθη δέ μόνον άπό 3 βόμβας των 6 τόννων εκάστη. Τό τέλος τοϋ Τίρπιτς υπήρξεν τό¬ σον αδοξον δσον καί ή σταδΐοδρο- μΐά τού ή καταβύθισίς τού δέ καθι- στά άκίνδυνον εντελώς διά τούς Συμμάχους νό τμήμα τής Νορβηγίας καί έπιτρέπει είς την Βρεττανικήν πο¬ λεμικήν μοίραν νά άσχοληθή μέ την εκκαθάρισιν άλλων έχθρικών θαλασ- σίων περιοχών. γ8? ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ "Απαντας τούς παρευρεθέντας είς τό κατά την 12ην τρέχ. μηνός τελε- σδέν υπό τοΰ Λήμου Ηρακλείου μνη¬ μόσυνον υπέρ αναπαύσεως τής ψυ. χής τοϋ συζύγου μου Μηνά Γεωργιάδη εύχαριστώ δερμότατα. Ιδιαιτέρως εύχαριστϋ τόν Δήμον Η¬ ρακλείου, τούς έκφωνήσαντας λόγους ώς καί τούς καταθέσαντας στεφάνους Ή εύχαριστοϋσα Ίάομη Μ. Γεωργιάδου. Ό κ. Τσώρτσιλ είς Μπε'λφόρ Τηλεγραφήματα πολεμικών άνταπο- κριτών έκ τού πολεμικοϋ χώρου Μπελ- φόρ λέγουν ότι ό κ Τσώρτσιλ διανύ- σας χιονοσκεπήν απόστασιν 375 χιλ έφθασεν έκεϊ δπου κα'ι έπεδεώρηΘεν τας συμμαχικάς δυνάμεις τού μετώπου Σύσκεφις Σκόμπυ Παπανδρέου Ό Βρεττανός 'Αρχιστράτηγος κ Σκόμπυ, ό πρωδυπουργός κ. Παπαν¬ δρέου, ό άρχιστράτηγρς των Έλληνι- κών δυνάμεων στρατηγος ΌθωναΤος καΐ ό ϋφυπουργός των ' Στρατιωτικών κ. Λαμπρινίδης συνεσκέφδησαν επί μακρόν καί έλαβον σοβαράς άπο- φάσεις επί στρατιωτικών ζητημάτων Πρό τού Μέτς Τηλεγραφήματα έκ τοϋ μετώπόυ τής Γαλλίας άγγέλουν δτι τα σμερικανικά στρατεύματα κατέλαβον κα'ι τα τρία τελευταία όχυρά τα προασπίζοντα τύ Μέτς. «Ούτω ή άλυσις των όχυρών τοϋ Μέτς ήλλώδη. —Ή προέλασις των συμμάχων όλό- κλήρος είς την κοιλάδα τοϋ Μοζέλα συνεχίζεται, διέβησαν δέ τόν όμώνυ- μον ποταμόν είς έν άκόμη σημείον έγκαταστήβαντες προγεφύρωμα 'Α- πέχουν έκ τής Γερμανικής μεδορίου 18 χιλιόμετρα Όπλα είς τοΰς Γάλλους Ό κ Τσώρτσιλ κατά τό διάστημα τής παραμονής τού είς Τό ΠαρΙσι έ¬ λαβεν άπό κοινού μετά τής Κυβερνή¬ σεως ταϋ Στρατηγού Ντέ—Γκώλ άπο- φάσεις αναφορικώς μέ την παροχήν δπλων έκ μέρους τής Μ Βρεττανίας είς τόν νέον Γαλλικόν Στρατόν. —Ό Ντέ—Γκώλ εδήλωσεν ότι θά διασπάση τάς μεγάλας Έταιρ,εΙας καί δα προκαλέση μεγάλα ώφέλη είς την 'Εδνικήν Οΐκονομΐαν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άπό αυριον 15ην τρέχοντος άπα· γορεύομεν την κυκλοφορίαν ένόπλων έντός τί)ς πόλεως άνευ είδικής αδεί¬ ας των Σωμάτων καί Στρ. Καταστή- μάτων είς όΤ ύπηρετοΰσιν ούτοι. Έ- νοπλοι περιψερόμενοι είς την πόλιν άνευ αδείας Θά σολλαμβάνωνται καΐ Θά φυλακίζωνται. Ηράκλειον τή 14-11-44 Ό Φρούραρχος Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοϋνται δλα τα μέλη βοη¬ θών καΐ εΐσπρακτόρων αύτοκινήτων την 19—11 — 1944 ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν 10ην π μ. είς τό Έογατικόν Κέντρον είς γενικήν συνέλευσιν πρός διενέργειαν αρχαιρεσιών. Ή Προσωρινή Έττιτροτιή Διαταγή τού Ύπουργείου των Στρατιωτικών διά την πρόσκλησιν των έφέδρων 1936. Τό Υπουργείον των Στρατιωτικών εξέδωκεν την ακόλουθον διαταγήν πρός απάσας τάς Στρατιωτικάς Δι- οικητικάς καί Κοινοτικάς αρχάς τοΟ Κράτους. ' * "Εχοντες ύπ' δψιν τόν Νόμον περί έθνοφυλακί]ς καλοϋμεν υπό τα δ'πλα τούς έφέδρους τής κλάσεως 1936 καθ" άπαντα Κράτος. 'Εξαιροϋνται Ι οί Νομοί Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρα¬ κλείου καί Λαηθίου, καθώς καί αί περιοχαί Αθηνών καί Πειραιώς δπου τα χρέη πολιτοφυλακής εκτελεί ή Ά- στυνομία )πόλεων. Οί εφεδροι δέον νά παρουσιασθώ σι μέχρι τής 24 Νοεμβριού 1944 τό βραδύτερον. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Θέλει ικνείψ |λ.™° ,αφήν β ΔΙΑ! Τί '1δ( ι5ϊ αντ Οί σύμμαχοι πέραν τής Ραβέννας. ΙΤΑΛΙΑ — Τα Συμμαχικά Στρατεύμα- τα τής 8ης στρατιας .ευρίσκονται τώ¬ ρα 6 χιλιόμετρα πέραν τής Ραβέννης. Ή προέλασις πρός Βουδαπέστην ΟΥΓΓΑΡ1Α—Ή προέλασις πρός την Βουδαπέστην συνεχίζεται μέ βρα- δύν άλλά σταδερόν ρυδμόν Έλευθερώθη τό Καρλί. ΓΑΛΛΙΑ— Ή πόλις τοϋ ΚαρλΙ παρά τόν Μοζέλα άπηλευδερώθη υπό δυνά μεων τής 3ης Στρατιας Νέαι πρόοδοι —"Ανατολικώς τοϋ Λουνεβίλ είς τόν τομέα Μέτς—Νανσύ οί σύμμαχοι σημειώνουν καδημερινώς καΐ νέας προ όδους. ΌΤίτοείς τα Σκόπια Είς την Γιουγκοσλαυΐαν αί δυνάμεις τοϋ Στρα)χρχου Τίτο ευρίσκονται τώ¬ ρα είς την πόλιν των ΣκοπΙων Λυσσώδεις όδομαχΐαι διεξάγοντσι έν¬ τός τής πόλεως. Τό Νέο όπλο Είς σχόλιόντων οί Τάϊμς τού Λονδίνου άναφερόμενοι είς την άποτελεσματικότητα τοϋ νέου γερμανικοϋ όπλου γράφουν ότι τούτο όμοιάζει ακριβώς μέ τούς λόγους τού Χίτλερ πού κάνουν πολύ φασαρία χωρϊς περιεχόμενον καΐ άποτελεσ- ματ,ικότητα. ΌτΗνιρνείς Λονδίνον Ό 'Υπουργός τής Μ. Βρεττανίας κ. "Αντονυ Ήντεν επέστρεψεν χδές τό άπόγευμα είς Λονδίνον. ΤΤολυκλινική "Ηρακλείου. Στέφανος "Σα¬ ριδάκης μαιευτήρ γυνβικολόγος. ΕΙδι- κως έκτΐαιδΐυθεΐς έν Παρισίοις. Έπισκέ- ψεις έν τί| κλινικη. ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ίικΐοτορι «Ις ^ ίΐομένωε τον δρον ϋκιατορι .! παρατ ,ω τάς ΤΩΗ ΚΟΜΜΑΤΩΗ Υπό των πολιτικών κύκλων έτονίζετο χδές την εσπέραν ό¬ τι συζητουμένων ήδησοβαρωτά των έλληνικών εξωτερικών ζη¬ τημάτων 8ά έδει νά συνεκα- λεΐτο ή μεγάλη έπιτροπή επί των εξωτερικών υποθέσεων ή άπαρτιζομένη άπό τούς άρ- χηγούς των κομμάτων καΐ τούς τέως ΰπουργούς των ε¬ ξωτερικών. . Ή έπιτροπή αύτη, προβλε πομένη ρητώς άπό τό Συν ταγμα συνεκλήθη ανελλιπώς καΐ επί κυβερνήσεων Βενιζέ¬ λου, Τσαλδάρη καΐ Μεταξά άκόμη πρό τής κηρύξεως τής δικτατορίας. - κσιστικτ] Άουτοκρ -ροιτείνα 3ρ«£ τί ,ιοξΐοΰΚ 1 ίισμά τοι $$[ Κ Λό θυμό ΐ«Ο προ) 'πατορία! 'μί τέτ< ίί( ΤΟΝ ΣΜΟΝ Γ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Καθ" ά ανακοινούται έξ Α¬ θηνών τόνοι τροφίμων έφθα¬ σαν είς τόν Πειραια καΐ δια- νέμονται είς τόν πληθυσμόν είς άφδόνους ποσότητας. Ό συγγραφεύς Σέρ—ΟύΤλιαμ Μπέ·· !Λ τοο Οεριτς έξέδωσε τόσύγγραμά τού μέ- ,^ολι τόν τίτλον «ΈργασΙα είς δλους είς την μεταπολεμικήν ελευθέραν κοινωνίαν». Ό κ. Μπέβεριτς λέγει. «ΚανονΙσατεΙ ^,μ την παραγωγήν βάσει τοϋ ανθρωπίνου^ %εΡθν ύλικοϋ καΐ δχι βάσει τού κεφαλαΙου>. Λν.
  —Βρεττανικά αύτοκίνητα με-Λ
  ταφέρουν τρόφιμα είς τήνΐ«»ρ] Η
  Στερρεάν Έλλάδα καί Πελο-Ι>0 ,(°°
  πόννησον.