91043

Αριθμός τεύχους

242

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

22/10/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χσρδς σ' αυτόν, πού -ρΐν μέ Ι
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω ■
  καΐ μι* συλλαβή δική τού. "
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβοβονΐΑΒ: ΜΑΝΟΣ Χ ΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤίΙΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 5ος — Άρ. Φύλ. 242—Δρχ. 10
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ---------------------—————————————ο—ε»——ι^^^β****^^—^^^**^—^*ιι^^^^^^ΠΜ^^βΚ**^
  Μετά την προχθεσινή - 6χι καΐ τόσο μεγάλη - νεροποντή
  ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΓΙΝΕ ΠΑΛΙ... ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥΑΝΤΡΕΑΣΤΗΝ"ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  ΤΟ Ήράκλειο, μέ την προχβεσινή νεροποντή, έγινε καϊ πάλι · ·. Βενετία·
  Γιά αλλη μιά φορά, μέ μικράς έντάοεως νεροποντή, φάνηκε πόσο ό
  Δί|μος Ηρακλείου κχει έγκαταλείψει άπό πλευρας άποχετεύαεως, τούς
  Δημότες τού στό ελεος των βροχών.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ ογι είναι μιά άπαράδεχτη και επικίνδυνη κατάσταοη,
  γιά την όποία κάποιε ό Δήμος μας πρέπ£ΐ νά δώσει σοβαρώτερη προσοχή.'
  ΔΕΝ είναι δυνατόν σήμερα μόλις πιάοει μιά δροχή νά γίνονται ά-
  διάβατοι οί δρόμοι τοϋ κέντρου τής πόλης. καϊ περισσότερο των προαστείων
  νά δημιουργοΰνται λίμνες, νά πλημμυρίζουν ύπόγεια, νά μετατρέπεται γε-
  νικά τό Ήράκλειο σέ· .. Βενετία, δπως εϊπαμε καϊ στήν άρχή.
  ΑΝ οί άρμόδιοι τοΰ Δήμου καϊ τοΰ Κράιους, εχουν άποφασίσει νά δεί-
  χνουν την ϊδΐα άμεριμνηοία ο' αύτό τύ σοβαρώτατο κοινωνικό βέμα, τότε
  ίΐς έφοδιάσουν τύ Ήράκλειο μέ··· Γόνδολες, γιά νά μποροΰν τουλάχιστον
  οί πολίτεο τού νά κυκλοφορούν πάνω σ' αύτές καϊ νά μή πηγαινοέρχονταϊ
  •.. κολυμπώντας-
  ΠΡΙΝ κατεβεί άκόμη άπό τή σκάλα τοΰ άεροπλάνου,
  ό κ Α. Παπανδρέου έ"κανε την παρακάτω άποκλειοτι-
  κή δήλωση, στόν διευθυντή της «Αληθείας»:
  «Έπαναλαμβάνω αύτά πού σοΰ εϊχα πεϊ, πάλι
  άΐχ' αύτό έδώ τό σημεϊο, τό Νοέμβρη τοΰ 1976: 'Η
  Κρήτη είναι ι ό σύμβολο δλων των α,γώνων τοΰ Έλ-
  ληνικοϋ Λαοϋ γιά Λευτεριά, Άνεξαρτησία καϊ Κοινω
  νίκη Δικαιοσύνη. Μέ μεγάλη συγκίνηση ξανάρχομαι
  ανουάριο
  τού 19771!!
  Ο ιδιος υιποιστηιριζει ότι δεύ
  τερο δεμα σταλμενο από τό νο-
  νό τού παιδιθ'ύ τού, <πού περι- ειχε πασχαλινη λαμπαώιτσα, ει- ό«ποιήθηκε νά τό τταιραιλάιβει κι ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ Λ ΣΤΟ ΜΑΓΜΗΤΟΦΟΝΟ^ Μιλά ό Γραμματέας περιοχπς Μόοχας κ. Νικολάου (ΝώνταΟ ΟΙ ΠΟίΙΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΆποκΑε/στ/κπ συνέντευξη πρός τόν Μόνο Χαρή, γιά τόΐσοβαρό αύτό θέμα 3ο (τελευταία) Μ. Χ. Στό δνάστημα τής εδω ηαρομονης σος ο Ελληνκτμος έ- δυσε καμμιά φορα λάβη στίς Σο Μ Αρχες να τις απβσχολη- σει γιά εγκληματα η παρανομίες γίνικά; ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ελ«η γεγονός σ¬ τ η απολυτη πλειόψηφίΐα μος • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Έπικαιρα Άρθρα ΤΟΕΑΜ Τού κ.'ΊΛΑΝΟΛΗ ΚΟΜΗ Εθιν*ο Απελί,υθφωτΐικο Μι- τυπο. Ηαληθινη λα'Γιοη εθνΐίβη αντιοταιοη. ΜεγαΙλιη ιστοιρ-κιη *λη)Ρονομιΐα για τους συγχ'ρο- νους Ελληινες, μα πολυ βα<>ιο
  /•ο αδιινατους ωμους.
  Το ΕΑΜ το πιο σωστό, το
  ""ό μεγαλο, τό π,ιο ομορ<ρο που εφτιοξε ο Λαος μας, ατϊθ τή θΊχ—οση τού ν&τχλλην»ου Ο αγωνκι^ τού ΕΑΜ δεν υ- «οθοΑου σε βρυλο καί ΜίγσΛειο απο τον αγώνα τού Εί *οο*Ενβ. Διαφοράς υιπαρχουν οτα σκηινικο Το να ο κατ<Νντηιτης ή,ταν βαρβα- ρος αινιατολίτης καϊ ε,ιχε μττεσα!, μα το 1940—1944 είναι πολιτι- σμενος ΕυρΜπιαίιος με σύγχρο- νο συ'νϊιργα, χωρις διισταγιμους κα* ανοστιθλες. Η νεο ταξη προιγτματων;. Οι· οραιματισμοι τής αιττοκτή,/ωοιης τού Χΐϋτλερ σε εφαρμογη, μ ε τις μιΗθοδες τού Νια^ισμου και τού Φακτισμου· Τηιν αναίτολιτι- μγ> χονδροκιομιμενη βα^βαροτη-
  το ιαντΐ'κατ*.(ττηισί. η πολιτισμί.-
  νη ενικληιμαΐτ'*οτηπ·α. Το οκηινι-
  κο τού πολέμου δεν πε,ριοριζε-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 3
  «Μέ τή σκέψη στήν Πατρίδα»·. αύτό 6λέπεΐς μόλις
  πρωτομπεϊς στήν Έλληνική Λέσχη, πού 6ρίσκεται
  ατήν όδό Σαπουνόβα7 τής Μόσχας, λίγα μέτρα άπό
  την Κόκκινη Πλατεία, πίσω από τό μεγάλο κατάστη-
  μα «Γκούμ». Ή φωτογραφία τραθήχτηκε τίς πρώτες
  μέρες τοΰ περασμένου Αύγουστου καί εΐκονίζει £να
  γκρούπ Έλλήναχν Πολιτικών Προσφύιγων.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΑΥΤΗΣ - ΝΟΜΠΕΑ - ΗΡ ΑΚΛΕΙΟ
  Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ τοϋ Όδυσέα 'Ελύτη (Αλεπου¬
  δέλη) μέ τό Νόμπελ Λογοτεχνίας, αποτελεί —-
  δπως ουνομολογήθηκε άπό τούς πάντες — μιά
  τιμή γιά τόν ϊδιο καί την χώρα μας·
  ΕΙΔΙΙΚΩΤΕΡΗ τιμή πηρ,ε ή πόλη τοϋ Ηρακλεί¬
  ου δπου γεννήθηκε καί γαλουχήΊθηκε ό διακεκρι-
  μένος Ποιητής.
  •Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ αυτή ήταν μιά π,ρόσθετη έπιβε-
  οαίωση δτι ιό Ήράκλειο στό πρόσωπο τοΰ Έλύ-
  'τη, άλλά καί αλλων συγχρόνων πνευματικών δή
  μιουργών, συνεχίζει την παράδοση Καζαντζάκη-
  ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ τόν Έλύτη, δχι μόνο γιά τή με¬
  γάλη διεθνή διάκρισή τού, άλλά καί γιά τό δτι
  τή μεγάλη αυτή ώρα δέν λησμόνησε τόν τόπο
  τού.
  ιαυτότώρα, ίινώ ε^χε οταλει (νω
  ρίτερα αυτό) πριν έναι χρόνο,
  δηλ. το 1978.
  Είπειΰή οι· παιραιπάνω περι-
  πτώσιεκ *οί ικιυρϊως ηι ^πιρώτη εί
  ναι αιπιιοτευιτες πραγιματικά, αλ-
  λα ικαίι επειιδή ο κ. Φραγκιαδάκης
  επιιμενει ότΐ' εχει δικιο, νομιζο·υ-
  με ότι η «ΟΑιυιμτιια,κή» εχιει χρε-
  ος νσ κώνει μιά δημασΐια αναχοϊ
  νυση — απάντησΓ).
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ο κ. Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ
  ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥ-
  ΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
  άπαντα, μιτά από παρελτυ-
  ση μηνών σέ 31 ερνιτήματα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», για το
  ποίος είναι καί τι επιδιωκει.
  μο, ώστε λίγο αηό τή συιγικινιηΓ
  οη, λΐγο γιατι ϊσως κι< ο ίΐδιος δεν το πειρΐ,μενε, είχε σαν απο- Γτέλεοιμαι ο Λαος που την αποτε λουοε να επιβληθή κια<ι νά φέ- ιρει σε υιποδεέστερη μοιρα τόν ομιλητή. ΑΥΤΟ γκά ιμάζ ίΐναι το σπου- δαιότερο χαιρ·α'χτηριστικο τής επιτυχίας, που κακώς άιλλοι — καιΐ οί ιδιοι οί ΠΑΣθΚατζήδες— ψάχνουν να βρούν σε αριθιμο αίνήρώΐπων πού συμμετεϊχαν. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ — πού συιμφωνα με τα λογικά και δυνατά αντΐΓ- κειιμενικια δεδοιμ£ν·α — δέν ξε- περνουσε τις 72 χιλιαιδες (18. (XX) τ.μ. επι 4 άτομα στό καθε τ.μ. ίσον 72.000), δέν ΐχει ση- μασϊα αν ήταν 60, 70, 80, ή καί 100 χιλιάδες (οχι πάντως παραττανω και μεχιρι 200 που ειιπαν οί φανατικώτεροι) καί τσϋτο διατί στή συγκεντρώση ήρθαν κι αιπό την άλλη Κρήτη, ενώ επίσης συμιμΐτείχαν Ηα<ί άν- ταμα απο άλλες «,ομματικες πα¬ ρατάξει ς. ΒΚΕΙΝΟ ομως πού είιναιι αναμφι ϋβΐήτητο ιι«α.ί πού έχει την κύρια< για μα·ς σημασία ήΓταν ο παλ- μός, πού ήταν δυνατάς, εντο- νος καί ενθουοιώδης, πέραν τού γεγονΌτος ότι βοηθήθηκε οργανωτΐικα σέ μεγαιλο βαθμο. ΠΑΝΤΩΣ οί 'συιμμιετέχοντες, ξα- νατονιζομε ότι ^επέρασαν τόν ομιΛιητή, τόν οποιο υ>περφαΓ
  λάν αφου σε ισυγικιριση μέ τό α-
  + ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
  ►♦♦♦♦
  /«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΠΑΙηΕΙ ΙΙΤΙ
  αφυπνισισ»ΜΡΑΨΗ ΙιΙΙ
  Ο ΑΡΧΊΕΠΙΙΚΟΠΟΣ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕϋΙ ΜΑΣΟΝΟΙ!..
  Πρίν απο δυο καί πλέον
  βδομάδες κυκλοφορησε και στο
  Ηράκλειο, αποστελλομενο σε
  διάφορα προσωπα, ενα πολυ-
  γραφημενο περιοδικο 120 μέγα
  λων σελιδων, μέ ενθετες τυπο-
  γραφημενες σελίδες κλισέ, καί
  μέ τόν τιτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΦΥ-
  ΠΝΙΣΙΣ», τού οποϊου ικδότης
  φερεται ο Κώστας Νικολίδης,
  Περικλέους 42, Αθηνά.
  Τό περιοδκιό αυτο (τεύχος
  3ον Αύγουστος 1979) είναι αφι
  ΐρωμενο στη «Μασωνοκρατία
  1955—1979» — «Η πολοτική
  I-
  στορια των 25 τελευταίαν ε¬
  ί ών όπως δέν εγράφη» — «Φώς
  στά Μασωνικά παρασκήνια» καί
  μετοζύ των όλλων γνωστων
  στοιχειων που περιεχει, ^αναδη
  μοσιευσεκ της «Αληθείας», τού
  βιβλίου τού κ. Ι. Φουρακη κλπ.),
  αναγράφει καί νέα σχετικά μέ
  τόν Σιωνισμο, τή Μασωνία καί
  τίς Σκοτεινές Δυνάμεις σπουδαι
  — κστα τους αγνώστου^ συντά
  κτες τού — στοιχεία.
  Μεταξϋ αυτών, στη σελίδα
  53 αναγράφει πρώτον μεταξύ
  8 Αρχιερέων «υπαγόμενον εκ
  τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον
  Μασώνων» τό όνομα τού Αρχι-
  επεσκόπου Κρήτης Τιμοθεου
  ΠαπουτσάκηΙ
  Αναφέρει ακόμη τόν Γερμσνι
  άς κ. Ειρηναίο, τόν Αμερικης κ.
  Ιάκωβον καί άλλους, γιά τούς
  οποίους ομως — σέ οντίθιση με
  τον Τιμοθεο — έχει ξαναγραφει
  η μασωνικη ιδιοτητά τους.
  Επειδη ο εκδοτης τού ανα-
  ζητήθηκε καί δέν αναβρέθηκε
  στήν παραπάνω διεύθυνση,
  οτην Αθηνά, ο διευθυντήν της
  «Αληθείας» (άν καί στο προσω-
  πο τού οποϊου αναφερεται πο¬
  λυ κολακευτικά τό περιοδικο),
  υπέβαλλε στον Εισαγγελεα Ηρα
  κλείου κ. Ζορμπα, επισυναπτον-
  τας το, μηνυτήρκι αναφορά, δι
  ότι πιστεύει ότι σέ ένα έντυπο
  με άγνωστο εκδοτη δέν είναι η
  θικό καί νόμιμο νά πΐρκχονται
  επώνυμες καϊ υπεύθυνες (όπως
  οί δικές τού) μέ ανώνυυες και* α
  νιύθυνες αποκαλύφεις καί κα·
  τογγιλίΐί.
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟΚΤΑ
  ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ
  ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
  ο
  00.
  ΣΕΛΙΔΑ 4η
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρσς οϋυοτ^ν . |γ
  ηοοπρνμε^χςομυ ι,ου
  φραξουν οιαλ^λο εοοεο
  ηρολαΡπ νρπέι Ε,σοωκα
  αυλλαβπ θικη'εου
  Ι
  15 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΟΠΟΣ ΚαΤΑΓΓΕΛΑΟΥΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΙ ΤΗΣ ΑΕΗ
  Ο ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΡΓΛΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΛΣ
  ΕΞΥΒΡΙΣΕ ΚΑΙΛΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΕ
  ΝΑ ΔΕΙΡΕΙΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
  «θσ δίνω εΐσιτήρια όπου μοϋ γουστόρει»!
  Ό Σύλλογος Προσωπικού Α.
  Η.Σ. Λινοπεραμάτων ΔΕΗ,
  σύμφωνα μέ δελτίο Τύ—ου ττού
  έξέδωσε γνωρίζει ότι: Μέ εγ-
  γραφό τού πρός τόν κ^ 'Υττουρ
  γά Εργασίας κατήγγειλε τόν
  ύ—εύθν/νο τοθ Γραφείον 'Εργα-
  τικής Έστίας Ηρακλείου1 κ.
  Σωτήριο Φάσσο γιά <4νάρμοστη συμπεριψορά^ έξύβριση καί ά- ΤΓθττειρα ξυλοδαρμοΰ εναντίον τοθ άντιπροσώπου τού παραττά νω Σύλλογον στό ΕΚΗ κ. Ε. Σαμψών. Ό τελευταίος εΤχε με- τοοβεϊ, μαζΐ μέ τόν Γεν. Γρσμ ματέα τοθ Τδιοι; Συλλόγου κ. Α. Στεφανάκης στό τταροπτάνω γραφεΐο την 12)10)1979 μέ σκοπό νά διαμαρτυρηθεϊ γιά τή μεροληψία των αρμοδίων, δ- σον άφορά την διαθέση είσιτηρί ών θεατρον 'Εργατικής Έστί άς καΐ τόν σκανδαλώδη τρόττο χορηγήσεως τους σέ «ήμετέ- ρους» μέ άποτέλεσμα οί έργαζό μενοΐ στή ΔΕΗ νά μην πσίρνουν είσιτήρια παρά την εγκαιρη ττροσέλευσή τους στό Γοαφεΐο 'Εργατικής Έστίας Ηρακλείου, καΐ παρά τό γεγονόςδτι τα εί σιτήοια αύτά προέρχονται ά- πό τις είσφορές των ΐδιων των εργαζομένων καΐ δχι άπό την τσέττη τοθ παραπάνω κυρίον, ωστε νά μπορεΤ νά τα διαθέτει «δπου τοθ γουστάρει», δττως χσ ρακτηριστικά άνέφερε ό κ. Φάσ σος, σύμφωνα μέ τα καταγγελ λόμενα υπό των ύτταλλήλων της ΔΕΗ. ΤΟ "ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΟΣ,, ΠΑ ΤΙΣ ΑιΊΕΙΛΕΣ ΤΟΥ Δ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Τίς χαρακτήρισε οάν «άπαράδεκτη νοοτροπία» Η ΕΦΗΙΜΕΡΙΔΑ «Κρητικό Φώς», πού διευβύνει ό Βουλευτής τοΰ ΠΑ,ΣΟΚ κ. θαν· Σκουλάς, (ό οποίος ή"ταν έκ των πολλών αύτοπτών μαρτύρων), υπό τόν τΐτλο «Άπαράδεκτη νοοτροπία — Δηιμοσιογράφος ά- πειλείται», £γραψε στό φύλλο της 10)10)79, τό κατω τέρω πρωτοσέλιδο σχόλιο, έντός πλαισίου, γιά τίς έκτοξευθεϊσες υπό τοΰ Δικηγόρου τοΰ Έβραίου Ρά- μελ, Δημ. Μαλλιαράκη, άπειλές καΐ Οβρ,εις, μέσα στό Δικαστήριο, κατά τοθ διευθυνταί τίίς «Αληθείας» Μάνου Χαρή: ΕΤναι οττταράδεκτο τό φαινόμενο νά άττειλεΐται δημοσιο- γράφος «ότι θά τοΰ σττάσουν τό κεφάλι καΐ τή μηχανη> κσΐ μέ
  τή μέθοδο αύτη νά προσπαθοϋν νά παρεμποδίσουν τό εργο
  τού.
  Ό όπιοσδή,ποτε δημοσιογράφος στήν εκτελέση τοΰ καθή-
  κοντός τού πρέπει νά εΤνσι σεβαστός.
  Τό έπεισόδειο τού περασμένου Σα66άτου άμέσως μετά
  τή δίκη ΕΑΑΜ ΚΑΜΕΙ, τοΰ γνωστού πιά Ήλία των Αρχανών
  πού δημιουργήθηκε άπό την έπιθετική διαθέση τοΰ συνηγόρου
  ύπεράσπισης κ. Μαλλιαράκη κατά τοο δημοσιογράφοι/ κ. Μ.
  Χαρή καΐ κινδύνευσε νά έχει δυσάρεστα απτοτελέσματα, άφοΰ
  χρειάστηκε νά έπέμδουν καϊ άλλοι άνθρω—οί νά ττροστατεύσουν
  τόν δημοσιογράφο, θυμίζει άιλλες έποχές.
  Θά πρέπει νά ττληροφορηθοΰν μερικοΐ, πού δέν τό έμαθον
  άκόμα, δτι ή Ελευθερία τού Τύπου κατακτήθηκε μέ άιγώνες
  θυσίες κα! αί'ματα καΐ δέν πρόκειται νά έττανέλθουν σ' αυτό
  τόν τόττο σννθήκες, ττού φαίνεται ν' άναπολούν.
  Θά πρέΐπει νά μάθουν δτι κάθε δημοσιογράφος είναι ένας
  στρατευμένος έθελοντικά πολίτης στήν ύπηρεσία τοΰ άγωνιζόμε-
  νου λαοΰ.
  ΕΤναι ϊνας πολεμιστάς μέ μονο δττλο την πέννα τού, ττού
  ττολεμά νύχτα καΐ μερά καΐ σ' αύτό τόν πόλεμο δέν δικαιοΰται
  κανείς ν' άπαντά μέ δία ή" άπειλές τταρά μόνο μέ τό ΐδιο δπλο:
  την ττέννα.
  Πρέττει νά μάθουν άκόμη — κι αύτό αποτελεί προειδοποι¬
  ηθή δτι ό Μάνος Χαρής παλαίμαχος δημοσιογράφος __ κι ό
  κάθε δημοσιογράφος — δέν είναι μόνος.
  Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ότι είναι ανΐαρμοστη συμττεριφο-
  ρά διικηγορΌυ νά απειλεϊ μέ τίς
  φράσεις «θά σού σπάισω τή μη-
  χανη καί την κεφαλή», «θά σού
  κάψω τό τυπογιραφί,ϋο», «θά σέ
  καρυόωσω όταν σέ βρώ νάιμα-
  ιστε οί δυό μας» κ.λ.ττ. κ.λ.ττ.
  • Ο Προεδρος τού Προοδευτι
  κου Συλλόγου Αρχανών, μάς έ-
  στίΐλε επιστολήν όπτ>υ μάς λέιει
  ότι οί πληροφορίες πού μίάς έδω
  σε ήιταν ανετΐΊοηρες ^δέν είπ<αμ<ε εμείς πώς ή,ταν ε™ΐσηιμ·ες) καί ότι σ« παρακείιμ.ενα σηίτια κι όχ* στού Εβραίου γΐΜόΓταν τό «πάιρ- τυ των οργιϊων». Τού αιπαντούμε ευθέως: οοχι μάζ ειίπε είναι γραμμένα σέ μαγ νητόφωνο (σωτήριο τέλος πάντ των μιηιχαινηιμα) και η μαγνητο- ταιγϊια είνα·ι στή δώθεσή τουΙ ΤΟ ΝΗΠΙΟ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ζουν» ωρισμένοι γιό τα αιντιίθί- τα πού οποκαλώιπΓΓΐει η εφημερί¬ δα μας, πού καί πού ττιά,νκι, εΐρα' ότε δυστ,υχώς αποχρεωμένοι να αηιαντήσωμιε μέ τό πιαραττά- νω φωτογραφ»ικο ντοκρυ'μιέντο. ΣΤΗ φωτογραφϊα (Σελίδα 1) η φυσική μάντνια' τού ταλαίπωρου μικιρού, μαζί με των αρχινά υιο- βετήισανται ιβαί μϊτίπΐΐτίΐ' υπο- στηρι'ζοντο όσ* ί,ίναι φυσικος τού παρέρας, κραιτώντα·ς η πρώ τη οτή)ν ονκαλιά της τό θύμα των κοινωνΐ'κών αντεγκλήισίων, εξω αιπό τό Πραφεία τού κι. Α- νακριτή Ηρακλείου, όπου — με τα τό ξενύχτι ιστό Κροτητή·- 'Ρΐα — ο μικράς ...ιεγίκιληρατϋα'ς πέρασε μια προΐσθετηι ταλαιπω- ρια άλλων δυό ωιρών. ΚΑΙ Μάτι οκορη: τό-παιδί αυτό, για τό οποίο ζιηΓτήισαμιε κια ι ξα1- νοζητούμε την Ειισαγγελική ηα- ρεμβαση, πρίν χιρίΐαστε,ϊ νά υ- ποβαλλομί ιεμείς σχιετική μήνο- ση, όχ* απλώς πίρασε μιά νύχτα οτώ Κρατηιτήρια, αλλα εΜανε κι ολη τή ιΛ>χτα &μμ&τό!
  ΑΥΤΑ πρός τλ παρον, γιατί, άν
  χρειαστεί, η υιπόθεση θάι έχ£ΐ
  και συνέχεια.
  Μ. Χ.
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΜΟΡΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ
  Έγκαίνια τό Σάββατο
  Στό Σάρχο Μαλεβυζίου
  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
  ΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
  Ό Παπάς «βάζει λόδι στή φωτία»
  Συιμφωνο μέ πλΐηιροφορίεί
  μος στό χωριιό Σΰρχος ΜΰΙλεβυ-
  ζιου έχει αιναικύψει οοβαρό θε-
  μα, εξ αφοριμής τή,ς 0εση·ς πού
  πρέΐπιει νά γίνει τό νιέο νεκροτα^
  φιείο.
  Τό χωριό έχρΐι χιυριστεί στά
  δύο κιαιί κάβε πλιευρά μαζεύίΐ'
  σχεΐτιικές υπογραιφ.ές γιά χον ν.
  Νομάρχη.
  Χ'αραχτηρΐιστ.Μ<ή είναι η στά ση τού Παΐπ'ά τού χωρίου κια! α*- παράδε>}τη γιά μάς, διότι λόγω
  τής θβση-ς καιί τού σχήιμοτός
  τού δΤέν θόιπιρεπιε νά βίνΰι μέ «αμ
  μιά πλιευρά, αλλά ιά προσπαθή
  σειι νίά σϋνενώισει τους ανπΊΐμμχο
  μ&νου-ς κα όχι (παιρνιοντας την
  πλευρά τού Π,ροέΙδρου) νά «ρίχ
  νει λΰδι στή
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  Γύρωόπό τό θέμα τοΰΙΟΦΗ
  ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑΤΕ
  κύριε ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ;
  ΠΡΙΝ από μερικές βδοιμάδες,
  σός είχαμε υττσβΐάλλεΐ' κύριε Δου
  λουφ.άικη, υπό την ιδιότητα σας
  σάν Προέδρου τού ΟΦΗ (ΠΑιΕ)
  μιό σειρά ιερωτημάτων, των ο¬
  ποίων η σπουδαιοτηιτα υπογιραιμ
  μίισπτυκιε καί από τό γεγονόζ τήις
  ενιαδηιμοσίιεϋαήζ τους στον Α-
  θηνα'ι'ιΐνό Τΰπο.
  ΤΑ πιό βΐαισιιοόι αιπό αυτά
  στρεφότον, ώς γνωστόν, στό
  πώς οήρατιε από τις Τράπεζες
  τό Μΐτοχικό Κεφάλαιθ' ιοαΐί τί «γ-
  «ριιβώς έγινε μέ τα 3,5 εκατομι-
  μύριο δραχμές.
  ΕΠΙΦΥΛΛΑΧΤΗΚΑΤΕ καΐ με
  τα μιά βδομάδαι, μάις διηλώοιατε
  ότι θά κάμετε δημοσία οικονο¬
  μ ι κό απολοιγιισμό. ΜΙαλιστο τόν
  προσδιιοριίισαΐτε γι6 τή ρδομόδ'α
  τ;ού περαοε, αιλλά χωρίς νά βγή-
  τε στό' λόγο οίας.
  ΕΠΕΙΔΗ σας θεωροικμιε σοβο
  ρό καΐ υιπιεύβυνο άνθρωιπο· μοί ε-
  πειδΐή, Γτέ.ραν αυτού, τό ιδιο σο
  βαρό είνιαιι κιοί τα θείμαίτα, νομί-
  ζομε ότι καικώς σιωπιατιε κο* μά-
  λιστα δέν δρκαιιούιστε περί αυτού
  ΠΑΡΤΕ λοιττόν τή,ν απόφαση
  νά σταβείιτε ενώπιον τού Τύ¬
  που, νά δεχθήτε τίς ερωτηθείς
  ικαιί νιάστε βέβα>ι.ος οπίι αυτό θά
  ο άς ωφέλησε ι- κι> εοάς Μα ι μερι-
  ικούς συνεργάτίς οίας, αλλά ιουρί
  ως τσν ΟΦΗ, πού τόν διαιχειρί-
  ζεστε ήδη σάν εμπορική επκχεί·-
  ρηση.
  ΣΤΗΝ πβριπτωσή σας αυτή
  ικύιριε: Δουλουφάκηι, η σιωΐΓΡή δέν
  ιεϊναι χρυισός!
  ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
  ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΩΝ
  ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τό έργοστάσΐο Γραφικών Τεχνών των
  Γραμματικάκηδων, πού βρίσκετα) στή Βιομηχανική Πε
  ριοχή Ηρακλείου, έχομε νά ύττοβάλλομε δυό έρωτή
  ματα, πρός κάθε άρμόδιο·
  ΠΡΩΤΟ: Είναι άλήβεΐα ή δχι δπ οί ξένοι άγοραοτές
  τού πού εχουν ιό 80ο)ο (τα αλλο 20ο)ο τό έχει ό έ-
  ξάδελφς τοΰ χουντικοϋ ύπουργοΰ τότε Τύπου Ζουρ-
  νατζή) είναι 'Ελβετο — Εβραϊοι;
  ΔΕΥΤΕΡΟ: Είναι άλήθεια γ) δχι δτι μέ τα «άλλαξο-
  6ασιλίκεια» πού γίνανε στό παραπάνω έργοστάσϊο 'έ-
  μεινε μισοτυπωμενο τό Άναγνωστικό τής ΣΤ' τάξης
  ιοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου, τό όποϊο οί Γραμματικάκη-
  δες, προεισπράτοντες 2να έκατομμύριο δραχμές από
  τόν Όργανισμό Έκδόσεων Διδακτικί&ν Βιβλίων, εϊχα-
  νε άναλάβει μέ ποΐνικές ρήτρες νά τυπώσουν κσΐ τώ
  ρα μέ την αρνηση των νέων άγοραστών τοΰ έργοοτα-
  σίου τα τυπογραφικά φύλλα δφυγαν γιά την Άθΐήνα
  τυπωμένα μόνο άπό τή μιά πλευρά, πρ,οκεΐμένου νά
  όλοκληρωθεχ ή εκτυπωθή τους από αλλο τυπογρα-
  φεϊο;
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίδο 1
  μισαλλόδοξο δρόμο· πθ'ώ αιπό
  την πρώτη μέρα' ξεκϊνηοιε. Είναι
  πιολΐΓΓΐ'κά ανήιθικο νό διοιωνίζε-
  ται μιά ιοαική ανόιμνιηση.
  Μ. Χ. Τώρα πού θαρθίϊ ο
  Καρσμανλής, τί σκίτττίστε νά
  κάνετε καΐ τί ελπϊζετί;
  ΝΙιΚΟΛΑΟΥ: Ετοιράίομε αε-
  πό τώραι σχετΐικό υοόμνηιμα' καιί
  θά προγραιμιματίσωμιε κβί προ-
  σωπική συνάντηση τής Επιτρο-
  πής μας μέ τόν κ. Καραιμανλή,
  οπο την οροσωτΐΊΐΐοή Γταρέμβαιση
  τού οποίου, πολλά ελπίζομε γιά
  την τελική λύση τού προβλήμα
  τος μας.
  θυμοώραι μιά συγικίΐντρωιοιη
  πό υ έγινε εδω στή, Λκοιχιηι μας,
  οπουι βριθΊοομαιστε «αί μιλάμε
  αυτήι τή οτιγιμήι, όταν δηριουρ-
  γήθηΐκιε τό χτϋίπηιμαι τού Αττί-
  λα στήν Κύπρο μας. Όλοι. οί,
  ■.Ελλη,νιες Πολιτικαί Πρόσφυγες,
  γραφτήκανε εθελοντεις κοί ζητή
  σαμε νά πκτμε στήν Κύιπρο μιας
  πρός υ'περάσιπισή της, τότε
  ττού οί Τούρκαι μιέ τού ΝΑΤΟ
  τή βοηθεία,"των Αμκρικιανών
  καί μέ τα αιμερι«άνι«α όπλα' κα>-
  τέικτησαν τα. εδόφη τής Μέγα»
  λοινήσΌυ οπου καιί μεχρι σήρε-
  ρα βριίσικονταιι σάν κατσκτητές.
  Μ.Χ. Τό γεγονός ότι εϊστί £-
  δώ σ' ένα χώρο ο οποίος πολι-
  τικά σάς τοιριάζει, ηθικά είναι
  εναρμονισμένος μέ τα πκιτεϋω
  σας, από πλΐυράς ζωής περνάτε
  ωραία, μέ τό νά επιμένετί νά
  ίρθΐτε π'κτω, μετά από όλα αυ
  τα, τί αλλο μπορεί νά σημα'ινει,
  ίκτός από τό ότι αγαπάτε πραγ
  ματικό την πατρίδα μα<; Υπάρ χει δηλ. η πιθανότητα μιά μι- κρή έστω ομάδα ΐψοσωπων α¬ πό σάς, νά υποκινήσουν, ερχο μενά πίσω στήν Ελλά- δα, ταραχές καί μισσα- λοδοξίες, όπως λένε οί αντίθε- Γιά την ϋπερτιμολόγηση τού «Αριάδνη» "Εγκυρο ναυτιΛιακό περιοδικό υϊο8ετεϊτίςάπόι)ειςΜεϊμαράκη τοι τής ιδίας τού επαναπατρισ- μού σα<; ΝΙ.ΚΟΛΑΟΥ: Όχι μόνο δέν οπάιρχιει, αΜό απια'ντώ στήν ε- ρώτηισή σας, γιά νά απορρίψω κΰθε τετοιο ΠιεριΐΓντωοη Μαιί ντά υπογραιμμίισω ότι1 η, ιδία η ζωήι μας, ίϊ ϊδιια η ΐΌτορία μας, δείχ- νουν όΓτι όιλοι εμείς γίίναρε ολο- καιύτωιμα γιά την προκοπή Μαί ανεξαρτηισια' τού τόπου μας, πώς λοιπόν θα θελουιμε τό κ,ακό τοιυ; Εμβίς πολί,μήσαμε γιά την Ποτρίιδα' καί σ' αυΦήν έχομε τή σκιεψη μας. Ένας μάιλιΐστα ιοιιη- τής πολιτικάς πρόσφυιγας, λέιει καί αυτό τραιγουδάιμιε όλθί μαζί: Άν μούδτνιαν ακόμιηι μιά* ζωή νά ζήισω άν μπιθιρούισα' κπ άλ- λο τόσο ιαικιερια θά τή)ν έδινα κι· αυτή στή ιθτρατια οου ιλιουλούδια γιά ν ά στρώσω Όχΐ' αναρχίαι, όχι αΐπμο. Προ- κοπή. Ηιρεμί'ο. Ει,ρήνη. Αυτό θέ- λ·Βΐ σήμερο ο Ε3λή(νιικός Λαός κι αυτό θέλομε κι εμείς. Δέν είιμα- στε εχθροί. Οί εχθροί τής Ελλά- δας είνατ γνωστο ποιοί ίίναιΐ: Αύτοι πού μας πήραν τήιν μισή Κύιπρο, αύτοι πού μάς αιΐμαιτοκύ- Λΐσαν. Στό επόμενο τό τέλος Τώ έγΐκυ<ρο δΐΦθνοϊκ «φλο- ναυτιλκαικό περιοδικό «ΝΑΓιΤΙΛΙΑιΚΙΗ ΒΠιΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» πού βκδίδεταιΐι στήν Αθηνά, ιστό τεύχρς τού τάς 20 Σετττεμ- βιρίου 1979, δημοοΊιεύονταις μιά επΐ'στολή τού «ο. Αλεξ. ΜεΥμαε· ,ριάκιη, σέ βάιρος των «ΜινιωΥ- κών Γραιμμών» γιά< την γνωιστή υιπόθεοη . ιΛΠιερτιμοΛογήΙσεως τού «Αριάδνη;» κοί την «απάτη» πού κιατάι τόν κ. Μενμαράκη διαπράιχθηικε γιύιρω στά «δύο ε- ικατσμμύρια δολλάιριια», νράφει στόν πριόλογό τού· τα εξής: «Εκ μέρους τού κ. Αλεξάν¬ δρου Γ. Μει'μαράιτη, οδός Προ ξιτέλους 33 Αθήναι, ελάβαμε καί δημοσιεύομεν την κάτωθι ε πιοττολήν η οποίο αφορά την α γο|ράν τού επιβατηγοϋ ατμο¬ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» υπό τής -αιρεία< «ΜΙΙΝΩΊ'ΚΑΙ ΓΡΑΜ¬ ΜΑΙ ΚΡΗΤΗΣ». Η υπόθεσις τής αγοράς τοΰ α)π «ΑΡΙΑΔΝΗ» απγσχόληοε κατ' επαναληφΊν την στήλην τής σνά χείρας εκδόσεως διότι υιοθετεΙ την άποψιν τού επιστο λογράφου η οποίο αναφ-έρεται εις την άσκοπον καί αδΐΝθΐολο- γητον καταβολήν δύο περ'πτου εΝθτομμυρίων οολλαρίυν τα ο- ποία μέχρι οτιγμής οί ορμόοΊοι οποφεύγουν νά δΗΚΜθλογή- σουν». Μετά τσν ηαραπάνω πρόλο γο όπου υιοθεχείταιΐι υπό τού ιηεριοδΗΚού αυτού η άποψην Με- Ίΐμαράικη γιΰ την ««ομττίνα», πσύ τόσο επ.ιιμοναι κοϊ από καί ρο υποστηιρίιζεΐν ακολουθεΐ ο ΐ,ττιστολή Με'ί'μαρόιοη πρός τό περιοδικό ικοί ηι επιιστολή τού ίδιου, υπό ημερο,μηνίο 3 Αυ- ιγοώστου 1979, πιρός τόν Πρόε διρο των «Μ.ινωΊι'ικιών Γραμ- μών» κ. Κ. Κληρονιάμον. ΜΙέ την ευικοιρ,ίΐαι αυτή ρωτού με δημοσία τόν κ. Κληρονόμο καιί τή διοίκηοη των «ιΜινωΥ- κών Γραμμήν», πού ομολογου1- ιμένως δϊν φείδεται εξόδων πρός τόν Τύπο, όταν μάλιστα πρόκε,ιταΐι νά διικαιΐολογήσεΐι τίς θέσεις της, γιατί δέν αποφασί- ζεΐ' νά δηιμοσΐι&ύΐσεΐ' μιά τουλάχι στον επιοτολή, τού κ. Μιε!7μαρά ικιη, αφού< ήδη> όρχισαν νά βλέ
  πουν τό φώς τής δημοσιότηΓ
  ταίς;
  ΙνΤήΙπως δϊν την συιμφέρβι;
  Περιιμΐινομε μιά απαντήση·
  κα(ί μιά ίξήιγηΐσιη στό δρώτηιμα
  αφοώ πιά όλες οί πλευρές θά
  ΤΗΝ "ΚΟΠΑΝΙΣΕ Α ΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ.,
  ΟΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΤΟΥ ΈΡΓΟΤΕΛΗ,.
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
  ΕΞΟΡΜΗΣΗ
  ΣΤΑ Ν. ΠΑΡΑΛΙΑ
  Μιεγάλης έικτασης αστυνομι-
  κή εξόρμηιση έγινε την Πί,ρ. βδο-
  ,μάδα στά παιράλια' τής Νότιας
  Κ,ρήτη,ς.
  Οιι καταδιωχτικες Αρχες ασχο-
  λήιθηκαν με 50 περιπτώΐσεις ξέ-
  νων καί ντόπιων ...«Αγγέλων
  ι ής Κολάσεως».
  Ο Προπονητής τού «Εργοτέ
  λη» κ. Κανάικης, σύιμφωνα! μέ
  όσαι μας βίπαν μΐλη τού Δ.Σ.
  τού ΣυΙλΛιόγου ιοαί μιά ΰιομαθ'Τυ
  ιρϋα σέ βάρος τού αιπό τόν
  κ. ιΚώσται Ροΐίμελ«ώτη,, τήιν *οκο
  πάνιΐσε α λΦ ΓΊαΛΛιεοά», αττό τό Η
  ρά'κλειο, τό Πίροττερσσρένο Σοβ
  ιβατο.
  Έτοι, ο «Ερνοτέλης» βρεθή
  ικε ξαφνιικά χωρίις ττροπιονητή μιάι
  πού' «οί ο κ. Γ. Στρατάΐοης,
  ιστόν οποίο ήληρζε, δέν μπορεϊ
  νά αναλά#ει.
  Οί ποράγοντες τού «Εργοτέ-
  λιη» ετοιιμά^οντα'ΐ νό καταιγγεί-
  Ιλουν την ατταράδίχτη γι' αυ¬
  τού ς ενεργεια1 τούι κ. Κανοκηι,
  τόν οποίο ο ν. Ρουΐμίλιώτηις χά
  στήν διαιμαρτυρία'
  τού σάν «ολι-οτάκτη».
  Απ' ό,τί μάθαιμε ο Πιρο.πονη-
  τής κ. Κανάκης, δίν ίΐχε γρο-
  πτή συμφωνίαι μέ τόν «Εργιοτέ-
  λη».
  ΤΡΟΧΑΙΕΣ
  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
  ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
  ΠΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  Γιά τροχαΐ^ς παραβάσεις (συ
  νεχή1 καϊ άσκοπη χρήΐοη ηχητι-
  κών ο,ργάνων, μή ρυθμίση τα¬
  χύτητος, ί,πικίνουνους ελλιγ-
  μούις) δαοάζοννα» στίς 17)10)79
  οί: Π. Ανδρουλάκης, Ε. Πουλά-
  «οης, Ελ. Ε3αρ·ιτόιοης, Ε. ΜηΛια-
  ράικης, Ε. Τζανακάικιης καί Μ.
  Βρέντζος
  Σίύιμφων» μέ τό κιατηγορητή
  ριο τίς παραβάοτβις ουτές δια-
  π,ράξανε στί,ς 2.30" μεταιμίσονύ
  χτιο τής 28)2)79, δηλαδή τή
  νύχτα των γεγονότων τού *νΤ.ου
  ισοου Ι
  Μηνυτής γιΰ όλΐους είναι ο αν
  θυιπιαοτΗΌτής κ. Νί*:. Κομπιιτσό
  ικιης, πού υττΓνρετούΙσε καί υΐπηρϊ
  τεί ιστό Σχίισιμαι Λαοηβϊου!
  Υπάρχουν πληιροφορίίς ότιΐι
  κι άλλοΐ' πολΐτίς πρόΚΕΐταΓ νάι
  δΐίκαοτούν ομαδικά. οέ ά'λλη δί¬
  κη.
  Κι όμως τότε είχε δηλωθΐϊ
  ότι τέτοΐϊς δκϋξειις δέν βά' γινόν
  τουσαν.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΠΑ ΤΟ ΕΑΜ
  ΧΘΙές ΚιυιρΊθΚιήι πρω'Γ στάν μι-
  νΓ|ιματογράφο «Ηλέΐκτραι» πραγ-
  ματοποΐιήθηιιοε η εξαγγελθΐείσα
  ιεκδήλωση, γιά τα 38>{ρονα τού
  ΕΑΜ.
  ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
  ΑΓΡΟΤΩΝ
  Την τκ,ρασιμέινϊΐ ΓΤΐμητη άρχ»
  σαιν οί δί>οες των αγϊροτών τής
  Κοι,νότητος Δαιμανίων, (Δαμά-
  μιο - Μελκδοχώρι - Αρκάδι), οί-
  οποίΌιι ιεϊιχΐαν υοογίράψίΐ ψευδεΐς
  δηλώσι&ις ικτηματοΐλογίου ατήν
  Διεύθυνσΐ> Γεωιργιίσς.
  Ο δηλώσεις αιυτές ήΊταν
  Τιΐικές μέ τίς .κρ-αΓτυαε.ς ηριμοδι>
  τήισεις σττό δημιηΓΓ^ιαικό, κατά
  τίς οποίες τό Δημόσιΐο πριμοδο»
  τεί ·αοό 150 δρχ. τό στρίΐμμαι.
  Ο» δίικιες παρουσία'σαν μεγά-
  λο ενδιαφέρον εξ αιιτϊας τού
  πλήθους των κατηγορουμένων
  μΐ τό ίδιο κατηνοριητήριο (ήταν
  ττερί τούς 50), καιί νκ. τού γεγοπ
  νότος, ότι1 σήιμερα1 Δευτέραι 15)
  10)79 εκδΐικάζονταιιι άλλες τταιρό-
  μοιιες δίικιες άλλων χωρίων.
  Οί δίικες συνεχΐίστηικιαν μέχρι
  την 'επόιμΐνηι Παραισκιευό τό με-
  σηιμιέρΐι «αί οί ποινές, πού ί,τκβα
  'λε τό Δι«αστήριο, κυμάνθηΐκαν
  ιοπότούς 9 έως τούς 11 μή,νες.
  ΠΙΑΣΤΗΚΕ
  ΠΑΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
  Σίυνελήφθη «αΊ παροΐτέιμπε-
  ταΐ' αρμοδίως ο Εν/γλέζος Ιωάν¬
  νης, γιά αντίσταιση κατά τής
  ΑΡΜΡΚ (Δι«ραστΐικού Επιΐμελητή
  ικ. Ι. Αγγελάκιη; ·αα>ί αστυνομ^κών
  ορνάνων) ιοατά' τή διάρκιειαι κα^
  τάσχεοης φορτωτήι, σέ βάρος
  τού.
  ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ΠΑΣΟΚ, σέ περίπτωση πού ό Καραμανλης πάει γιά
  Προεδρία·
  4· Περιμένομε ν' άκούσωμε, νεώτερα οτοιχεϊα
  γιά την δράση των Έβραιο—Άμερικάνων πρακτόρων
  στήν Κρή,τη καΐ την άντεβνικη δράση των όργάνων
  τοϋ Σιωνισμοΰ πάνω στό κομματι αύτό τοΰ Έλληνι-
  κοΰ μας "Εθνους, πού οί οκοτεινές δυνάμεις έταβου-
  λεύονται, μεταξύ άΛλων# την άπόσπαθΐή' τού άπό τόν
  έθνικό κορμό.
  5. Περαμένομε ν' άκούσωμε, ώμά, ξεκάβαρα καΐ
  μέ άντρίκεια λόγια, την έθνική μας θέση, μέσα στό
  Διεθνη χώρο καΐ είδικώτερα στόν Μεσογειακό καΐ κά-
  τι γιά τ ό έπιβαλλόμενο ήν δχι ούσΐαστιικο άνοιγμά μας
  τόσον πρός Ανατολάς, δσο καΐ πρός τα 'Αραβικά
  κράτη.
  6. Περιμένομε άκόμη ν' άκούσωμε, γιά τό πώς
  θά βγοΰμε άπό τό οίκονομΐκό χάος στό όποϊο μας ωδή¬
  γησε ή Κυβέρνηση τής Δεξιας.
  7. Περτμένομε, τέλος, ν' άκούσωμε, πό5ς θά άντι-
  μετωπίσωμε οάν Λαός καΐ σάν νΕθνος, τίς προκλή-
  σεις των Τούρκων στό Αίγαϊο καΐ την ώμή παρέμβα-
  ση κι αυτών καΐ των άφεντικών τους Άμερικανών,
  στά έσωτερικά της Χώρας μας·
  ΒΕΒΑΙΑ, μπορ,εί νά λεχθεϊ δπ πολλά άπό αύτά ϊσως
  καΐ δλα, είναι γνιοστά στή συνείδηση καΐ οτή σκέφτ)
  κάθε "Ελληνα Πατριώτη, καΐ άκόμη δτι τα περισσό-
  τερα, άν δχι δλα, τδχει ξαναπεϊ ό μεθαυριανός όμι-
  λητής παλιότερα·.
  ΑΛΛΟΙΏιΣ δμως είναι νά τα λέει καθένας μας κι άλ
  Άοιώς νά τα λέει ό κ. Ανδρέας Παπανδρέου.
  ΟΣΟ γιά τό άν τάχει ξαναπεϊ, δέν βλάφτει νά τα ξα
  ναεπαναλάβει· Είναι τόσο σπουδαΐα καΐ οημαντικά,
  πού τό άφτΐ καθενός μας έχει άνάγκη νά τα άκούει
  δσο γίνεται περισσότερο καΐ συχνότερα.
  ΑΥΤΑ λοιπόν σέ περίληψις καΐ δσα άλλα σοβαρά, α¬
  σφαλώς καΐ ένδιαφέροντα θά μάς πεϊ 6 κ- Α. Παπαν¬
  δρέου, περιμένομε νά άκούσωμε στόν μεθαυριανό τού
  λόγο, πού έκ των προτέρων τόν χαραχτη,ρίζομε απού
  δαϊο καΐ ϊοτορικό. " Μ. χ.
  πα'ΐξουν μέ ανοιχτά χρρτιά.
  Ορίστε λοιπόν κόρκ Πρόε-
  δρε των «Μινω ι κων Γραμιμών»,
  έχβτε τόν λόγον.
  Καί κάτι ακόρη: Υποβάλλα-
  τε μήν.υοηι κατό τού παραοάνω
  περιοδΐΛθύ, πού ευθΐως τάσσε
  τοι με τις σπόψεις
  η μόνον η «ΑΛήβεκιι», πού »
  πλώς προσπαθει νά προστοτ£ΐ>
  σει τή θιγεισα οξιοπρεηεχι σος
  αποτελεί τόν μοναδΜβό στσχον
  σας;
  Μ.Χ.
  Ό κ. 'Αλ. Μεϊμαράκης
  γιά τόν Γ. Γιαλιτάκπ
  Δέν στρέφεται κατ' αυτού
  άλλάκατά τοϋ Δ.Σ. των <ΜινωΊ'κών» Από τόν γυιό τού Γίωργίου Γιαλιτάκη ν. Αθανάσιιον Γιαλ»- τάκπ, ηήρομε την παρακάτω ι- πκπ-ολή, πού συνοδεύει άλλην τού κ. Αλ. ΜεΎμαρακη πρός αυτόν, για τό θέμα τής σχέσης τού |0Λθθανόντο< πΐατέρο τ*οι# Γίωργίου Γιαλιτάκη μέ την υ- περτ»μολόγηοτ| τού κΑρώδνπ» καί την «ξ αυτής «α—άτη των δϋο «ατομμυρίων δολλαρΐων». Όπως φοίνεται από την επιστο λή ο Γιαλπ-άκης είχ« παραιτη- θεϊ από Πρόεδρος πρό τής αγο ρός τού ΐτλοίου καί άρα δέν μπο ρούσε επ* ουδενί νά μετέχει στήν υπό τού Με'«'μαράκη υ¬ ποστηριζόμενη απατη. Δημοσκύομε ευχαρίστως την επΐστσλή, καί μάλιστα όχι στον συνήθη χώρο των επκττο λύν πρός την «Αλήθεια», δηλ. την σελ. 3, διότι πρόκβιτα» ικ· ρί α-οκατσστάσεω« τεθνεώτος, συγχαίροντας καϊ τόν κ. Με'Γμα ράκη καί τόν υιό Γιαλιτάκη, πού μέ ένα πολιτισμένο τρόττο ελυ- σαν μιό. παριξήΥΊθτ) πού υπήρ¬ ξε μοιραίως, λόγω τής αναφο- ράς τού ονόματος Γιαλιτάκη στή γνωστή μήνυχτη Μοννδρέ- α, από την οπο'κΐ μάλλον καί προήλθε η αρχική μέσω Με- Υμορακη πάντα ανάμειξη τού ονόμστος Γεωργίου Γκιλιτά κη στήν υπόβεση αυτήν. ΔΜβάστε τώρα ιταρακάτω τίς σχετηκς οποτολϊς: Έφημερίβα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον — Κρή>τη.ς
  Κύριε Διεαθυντά,
  Σδς έσωκλείω φοτοτυ~ίαν έ-
  ττιστολής άττοστσλείσης ττρός
  εμέ* την 1—ΊΟ—11979 ύττο τού
  κ. Μεϊμαράκη, Αλεξάνδρου, ό 6-
  ποϊος μέ τα γνωστά δημοσιεύ-
  μστά τού κσττηγορεΐ τίς ΜΙΝΩ
  ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΕΝΩ
  ... ΦΟΡΤΩΝΕ
  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΑΓΑΖΙ
  Στήν Ιιεράιπετρα, συνελήφθη
  τό ζεύνος Χ. (ιμνιηιστήρας καί
  μντκστή), τή)/ ώρα πού... φό,ρ-
  τωνε τή. νύχτα προχβές Παρα-
  σ»ευή πρός Σάββατο, ολόκιλ/τ
  ρο μαγιαζίΐ στό αυτοκΊνητό τού.
  Οί· τοπΐικ'ές καταδιιακτικιές
  Αρχες ελΓτίζουν ν(ά βρούν στό
  πρόσωπό τού τίς διαρρήξεις
  οού· έγιναν στό Ηράΐκλειο κπτά
  τόν ϊδιο τράπο.
  Τό ζεύγος των ιδιότυπων
  διαιρρηικΐτών είναι ατιό -πή Ρογ-
  διά.
  ΙΚ/ΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ διά αητύτην
  είς την αγοράν τοΰ όχτνματαγο)
  γοΰ «ΑΡΙΑΔΝΗ».
  Παρσκαλώ ττολΰ δττως δημο
  σιεώσετε ταύτην άφ' ενός διά
  νά άποκατασταθεΐ ή άληΊθεια
  καΐ άφ' ετέρου διά νά — ιοτοθν
  καϊ οί ολίγοι τινές δτι ή ένη-
  μστης τού άΐποθανοντος Πα¬
  τρός μ ου δέν ημπορεί νά άμ
  φιστΐητηθεΐ πορ' ουδενός,
  •Ηράκλειον 4) 10)79!
  Σάς εύχαριστώ
  ΑΘΑΝ. Γ. ΠΑΛΙΤΑΚΗΙ
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΜΕΊΜΑΡΑΚΗ
  Κύριον
  Άθανάσιον Γεωργίου Γιαλι-
  τάκην
  Άρκολέοντος 15
  Ηράκλειον
  Κρήτης
  Μετά μεγάλης λώπης μου,
  ανέγνωσα στό τοπικό Τύττο Ή-
  ρακλείυ (εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
  άρ. φύλλου 235.3.9.1979 την
  ότν<όαμιξιν και τού ονόματος τοΰ αποθανόντος ττατρός σας Γεώρ¬ γιον; Γιαλιτάκη είς καταγγελίας μου στρεφομένας κατά τής προηγουμένης Διοικήσεως των Μινωικών Γραμμών, περί τής όγοράς τού όχηματαγωγοΰ ΑΡ| ΑΔΝΗ. Διά της ττχϊροθσης μου, -ρός αποκατάστασιν τής αληθείας και ττρος άρσιν τυχόν παρεξηγή- σεων, γνωτοΰ όντος άφ' ενός μέν έκ των είς χείρας μου στοι- χείων ουδεμίαν έττιστολήν £—έ Υΐραψεν ά-ευθυνομένην ττρός τούς Σοιπιδούς πωλητάς τορ «ΑΡΙΑΔΝΗ» διά τής οποίος ν6 ύττάρξουν μελλοντικές εύθύνες τού, καί άφ' ετέρου ό ποττήρ σας παραιτηθή άττό -ραεδρος τοΰ Διοικητικόν Σι>μ6ουλίου
  των «Μινωικών Γραιμμών» την
  11)10)1975, ήτοι ττρό της ά-
  γοράς τοΰ έν λόγω όχηματαγω
  γοΰ.
  Αί κατηγορίαι μου έττ' ουδέ¬
  ν! λόγω άΦοροΰν αυτόν, άλλά τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον κα}
  τούς ύ—ογιράψαντες την σύμ¬
  βασιν αγοράς τοΰ ττλοίου τ} ό-
  "οιαδηττοτε δεσμευτικήν έττι¬
  στολήν των Μινωικών γραμμών
  ττρός τούς πωλη,τάς είς ήν δέν
  συμμετειχε ό ά—οχωρήσας ττα-
  τήρ σας.
  Ταυτα —άντα πρός ά-οκατά-
  σταοσιν τής άληθεΐίας.
  Άβήναι 1)10)79ι
  Μετά τιμής
  ΑΛΕΞ. ΜΕ Ι-ΜΑΡΑΚΗΣ
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω εκτελέ¬
  σεως απαραίτητον τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη-
  θεΐ διακοπή ήλεκτρικού ρεύμοτος ως κάτωθι:
  ΙΤΕΤΑΡΤΗ 17.10.79
  'Άπό Ο8.ΟΟ μέχρ. 13.00 οδοί: Βρυούλων — Α. Μηλ.ώ-
  , τού — Καλλιπόλεως — Περίδτχ; — Σκλαβοκάμπου άπό
  δδό Άντ. Μ-ετεινάκη- μέχρι Μεγάλου Αλεξάνδρου καΐ
  οδοί Άντ. Μ-ετεινάχη — Μεγάλτχ; Αλεξάνδρου άιτό λε-
  Φόρο Ίωνίας μέχρι Μηνα Γεωργιάδου καί ττεριοχή Γηττέ-
  δου ΠΟΑ.
  ΠΕΜιΠΤΗ 18.10.75·
  1. Άπό Ο8.ΟΟ μέχρι 12.00 οδοί Μηνά Γεωργιάδου —
  Διγενή _ Άλεξανδρίας — Σήφοχα __ Ίσοκράτους
  Φωκίωνος) οδοί Περίδου _ Καλλιπόλεως — Σκλαβο
  κάμπου ά-ό Άντ. Μ-ετεινάκη μέχρι 'ΑΛεξανδρείας
  καί Παρασκευοπούλου άττό λεωφ. Ίωνίας μέχρι «Με¬
  λετίου Πηγά.
  2. Άττό Οβ.ΟΟ μέχρι .14.00 στήν λεωφ. Αλεξάνδρου Πα¬
  παναστασίου άπό όδο Πολυξίγκη μέχρι Τοποθεσία
  Σώττατα μετά παρόδων.
  ΠΑΡΑΣΚ,ΕΥΗ 19,10.79
  1. 'Αττό 08.30 μέχρι 09.00 καΐ 14.00 μέχρι 14.30
  στίς περιοχές: Μέσα Κατσαμπά (Πατεράκη) __ 'Α-
  γροκηπίου — Δεξαμενή _ Βρεφοκομεΐο ΜΗΤΕΡΑ—
  Άμπελόκη-οι —. Άνω καί Κάτω Φορτέτσα — Κνω-
  σός _ Μακρυ Τεΐχος _ Άγιος Γεώργιος — Άγία
  Ειρήνη καί οδοί "Ολύμπου __ Ίτάνον — Α&γκαδά—■
  Μουσσών _ Κόδρου — Άγησ.λάου _ Πατταδισμάν
  τηι — Σόλωνος.
  2. Άττό 08.30 μέχρι 14.30 περιοχές: Οίκοτροφεϊο Μη¬
  τροπόλεως — Καμπεροσαλή Μετόχ. — στην ττεριοχή
  Μττεντεβή άπό γέφυρα άνατολικά και όπισθεν Στα¬
  φίς μέχρι μνημεΤο Έθνικής Άντιστάσεως
  3. Άπό 09.00 μέχρι 12.00 οδοί Μεγάλου ' Κωνσταντί¬
  νου — Μιλτιάδου__ Πλάτωνος.
  4. 'Από 13.00 μέχρι 14.30 ττερ.οχές Μπεντεβή — 'Αγί
  ου Ιωάννου — Μεσαμ-ελιές γενικά
  ΣΑΒΒΑΤΟ 20.10.79
  Άπό Ο8.ΟΟ μέχρι 1Ο.ΟΟ οδοί Μττούν.αλη _ Πολυχρο¬
  νάκη — Πρεκατσούνη — Τσιρηντάνηδων.
  Ή επανατροφοδότησπ θά γΐνει χωρΐς προειοοποίη-
  ση πιθανόν καΐ πρίν άπό την άναγραφόμινη ώρα καΐ ώς
  έκ τούτου οί εγκατάστασις καΐ τα δίκτυα πρέπει να βε-
  ωροΐινται ότ ϊβρίσκονται συνεχώς υπό τάση.
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύεται ή προσέγγιση οτοθί
  άγωγούς ή τα άλλα οτοιχίΐα τού δικτύοϋ ίστω εαΙ ΰν
  ΡρΙσκονται επί τού έδάφους.
  ΔΙΗ—ΠΙΡΙΟΧΜ ΗΡΑΚΛΙΙΟΥ
  ΑΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ1ΔΑ 8
  ■ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΒΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒε*
  Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α | ΠΡΟΣ 11ΑΛΗΘΕΙΑ ί
  ΕΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ:
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ
  Ο "Αγ. Νικόλαος τής Δλικαρνασσοϋ
  Πρός τόν «Ίακχο»
  τού ΓΪΕ,ριθιδΐιΚθύ
  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»
  Διά τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Ηρακλείου
  Αγαπητέ «Ίακχιε» τού ηεριο
  δικου «Ταχμιδριόμος».
  Μέ εξβπληξε, τόσο εμένα ό-
  σα και ολόκληρο τό κοινωνικό
  ισυνολο τής ΑΙλ,Μοαιρνασσαύ Η¬
  ρακλείου, τό λογοτκιΓΐίγνιο μέ τό
  οποίο ΐκθεσατε, στή σελίό'α 72
  τού πε,ριοδ*ού σας τής 2θΓ>ς
  Σΐεπτεμβρίου 1979, ,μέ. τόση ευ-
  χψεια κο.4 χωρΐς νά έχετε προ-
  σωττική εμπ'εφία, (αυτό τουλά^
  χΐΰίτο μαιρτυρεί το δηιμοσιίευμά
  σας), τό πρόβλημα τή.ς προσ-
  γβωϋης αειροσκαφών, εξ οιτϊας
  μιας μικρής εκκληρίος οοϋ την
  χαρακτηιριιζετε «ξωκκιλήισι» κα«
  μαλιστα ενα α™ τίς χιλιάδας
  ποι> βρίθικονται σχόρπια σ' όλη
  τήχφα.
  Μαλιατα, δοθεΐσαις τήις ευ*αι
  ρίας, μίκ κάνατε «ι ένο σχετικό
  οεμΊναιριο περί' θριηοικευτιικήις δέ
  θίντοιλιθγίΐας καί ιμε ύφος τΐτοιο,
  σαν νά αη/αφερόσασϊτε σε φα-
  «ατισιμενους οπαδούς τού Βού-
  δα, υποβιβάζοντας μ" αυΐτόν
  τοντραπο καί υπατΐιμιώντο.ςτήν
  θρησκευτική μαις διαΜΟηϊσηι, μέ
  μονο τό γεγονός ορισμένας ανα
  ιψιβείς πληροφορίας πιλότων
  τής Ολυμπιακής.
  Εγ>' αυτού αικριβώς τού
  φοινθιμένου έχομε νά σάις πλη-
  ιροφορή|σομε τα1 παρακάτω, τα
  •οποΐα ευελιπι<ΓΤούιμε ότι θά κια- ταχωρή|σ£Τε οτό περιοδρκό σας, μέ την ιδία ί,υχ£.ρεια, πΐιοτεύον- τας οτήιν δηιμοκτιογιραφικήι ευ- &ιξί|α πού θά πιρεπει να οίας δια κρίνει. ΠΡΩΤΟΝ: Ειιμαοτε Χριστπα- νοι Ορθάδοξοι μέ ευγεινες καιϊ ανώτερο τό συνοίισθημα τής ευθύινηις, τού κινδύνου, τής προστασίαν καί τού σεβασμού ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Αυτό τό «ξωκ- κλήσι» που αναφίρετε, μάλλον μεγαλοπρεπώς ναός θά πρί.πει νά χιαρακτηρίζεται, καθ" όσον οί διάστασις τού είναι 17X23 κα.ί ύψος 30 μ,, δηλαδή, σγκου περιίιπου 12.000 κυβιικών μέ- τ,ρων. Μήρως γνωιρίιζετε κιανένα ξωκκλήσι μέ τέτοιες δΐ'αστα- οεις; ΤΡΙΤΟΝ: Εάν εχετε χωρο- ταξΐικ,ιΐ αντϊληψη. τή,ς θέιστκ αε- ροδραμιου Αλιικαρνασισού Ηρα¬ κλείου, θά αντιληφθΐίτε ότι δηι μιουιρ.γιήθηικε έν.α αερο6ρόιμιο κΑχεδόν ιμέσαι στ ήν μεγαλούττο- λη πλέον τού Ηρακλείου καί αν- τί νά' επεκταθεί έστω προσωρι νά σέ ιαντίβετη ιοα™ϊθιυνιοηι α- πό τή,ν ττόλη, σηιμαδεθει τό κέν- τρο αιυτή>ς. Αντί. ,νά ατκ>μακρ.υν
  θεί κοί νά μί.τα<ρερ6ίί μοκρυά αη' αιυτήν, αιττειΐλεί νΐά κατεδαφί- σιι τόν πιροαιναφψθέντα νοό κ.ΰί μαζί μ' αυτόν ϊσως καί ολο- κληιρη την πόλιη τής Αλικια.ρνασ^ σού. Κα« γιατϊ όλα αιιτά1; Α- πλούιστατα' γιατί οι> άρχο,ντες
  ►♦♦♦< ΕΠΙΠΐΊΩ ΚΟΥΖΙΝΑΙ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥιΊΜ ΑΕ6 ΤΟΕΑΜ Τακτικες Αναχωρησισ ι ς ΜΟ[ΝΑ ΚΙΕΒΟ ΛΕΝΙΓΚΡΑΗΤ Πληροφορίαι Εγγραφαί ΑΗηνα ΑιολουΙ02 τηλ3219°°8 Ηροκλιΐιο: ΠΑατ. Δασκα¬ λογιάννη ΖΟ τηλ 288847 Νέα διεύδυνση ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χειμφΐνού Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 224.625-235.493 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙ* τού «αποφασί<ζομε καί διατάΐσσο μ«ε» τής δικτατορ,ίας άχι μόνο δέν επροβλιηρατίισθηιοαν γιά την αυνύπαρξη ιαεροδρομίου καί πό λης, αλλά ανττϊβετα επώκτειναν την κοριυκρή 09-27 τού διαδρό- μου ιααιϊ την εκόιΜλησαν ατά οττί- τια τής πόλης. Εδημιούργησαν τεράστΓα έργα, καταφύγια αΐ- ιριωθουιμένων κ.τ.λ. κα.ί .μετέ- τρεψαν τούτο καΐ σέ πολεμικό ία>εροδΙρόΐμιο. Πάη; Μίΐσα' στήν
  πόλη, στήν Κρή,τηι, την γέφυρια
  κοί πλατφόρμαι πρός τή|ν Αφρι
  κή,
  Το μόινο λοιπόν πού μάς απο
  .μένεΐ' θά είναι νά φορέσομί κοϊ
  .κ,ράνη γιά ατοιχειώδη προστα
  σία, μιά .καί βριισκόιμαστε σ' έ-
  να τέτοιο ευιαίισθητο χώρο.
  Πού αντί νά ζητήσοιμε ευβύνες
  γιά την άσκοπηι καί αμίλέπτχτη
  ισηα.τάλη τού χρήματος τού δή
  μοοίου, πού πραήρχιεται από
  ι ήν διική μαις την φορολογΐα,
  βΐρισκομαστε αντιμέττωπιθΐ καί
  «θιρηιοκοληπτοι.» στήν δυσχέ-
  ρεια των πϊτήρεων.
  ΤΕΤΑΡΤΟ: Συιμμεριζόμΐαστε
  τόν κί,ν&υνο .κ,αίί την αγωνίια
  των συιμ,παθΐών μας πιλότων, αλ
  λά διέν νομίζομε ότι ίιμ^ίς
  μπορούμε νά λύσομε τό πρόβλη
  μά τους. Καί δβν τούς αποικρύ1-
  πτοιμε ότι .αντιιμετωπίζομιε κι· ε¬
  μείς μεγαιλιύίτίιρο τόν ικίνδνυνο
  καί την τσλαιπωρία, καθ" .όσον
  δοκιμαζόΐμιαστε .καθηρερινά καί
  μόνιμα απο τίς εκατσντάδες
  πτήσχις των διαφόρων αΐροσικο
  φών.
  Αωτά τα λίγΰ αγα.πηπ;έ καί
  ιττάλι «Ί'ακχε» γιΐά την. αποκατα¬
  σταθή τήις αλή|θιειιας.
  ΝΛετά τιιμής
  ΜΙΧ. ΚΩΤΗΣ
  Οδος Αβέρωφ ικαί Μανουσο-
  γιάνν,η
  Ηράικλειο — Κρήτης
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ αηό τή σελίδα 1
  τα ι σέ μιά γυνιά τής γής, οττως
  τό Εικ,οσΦένο. Απλιώί/ιεται σέ ό-
  λο σχεδο,ν τον κάορο «,αΐ ο πκ>-
  λεμος πού ξεκιίινηισε ΐιμιττερ·ιιαΑι-
  στικός τταίρνει τή μορφή τού
  ιαντιφασιστιχού, τού αΓΡελίΐυθε
  ρωτικού τής προασπίση* τή«
  δηιμοκραΓτίας. Ο·ΐ· «,αΓτΐίταλιοτπ-
  κές χώρες κάνουν πώς ο—οδέ-
  χονται. αυτή τή μορφή πολέμου
  γιατί δέν μτιοροθν νά< κάνουν κι ·αιλλοιώς, ,μά δέν ξεχνούν πώς ιεκιηιροσωιπιο'ύν καί πώ,ς ίίναιι δη- μ»οιυιργήιμαιτο τού Κεφολαδου. Κάνουν Κιριυιφά ό/τι μρορούν γιά νά μή ξεφύγουν οί αγωνιζόμε- νοι λαοί, οί μι«ρές χιώρες, αττό την εκμετάλλευσηι »α·Γ εξάρτησή τ ούς. Τό ΕΑΜ είναΐι !} συντέχεΐΌ τού επ ούς τής Αλβιαιν;ίιας, τής σύιντομης γιγαντομαιχίας τού Ρούιπελ, τής η,ρωΊΊκή,ς Μά5(Τΐ>ς
  τής Κρήτης. Τό ΕΛιΜ βγήικε μέ-
  οο αττό τίς καιρδι&ς τού Λαού
  μα,ς, ήταν η ίιδκο η. άδοληι ψυχή
  τού,, γ*' ουτό κι αγκάλιαισε την
  ιθΐυντρυττιιιοή τοιτ πλειοψιηκρ-ΪΙα'.
  Την εργαπΊά, τήναγ,ροτιά, τούς
  μικιροαστούς, τ ούς πατριώτες
  αοιτ,ούις, τού* σωστούς δι<αιν1ο·ού ιμενους. Τούς διαινοούιμενους πιθύ υπηριετούιν τόν Λαό κκίΊι όχι τα ο φεντπικά τού Λαΰύ. Κάτω από την καβοδήνηρη τού ΕΑΜ ο Λαός μας ττάλ0ΐψε ε νάντια στούς κατα.«τηΐτές κΐαιί στούς ντόπιους συνειρνάΓΓες τους, στά βΰυνά, στού,ς κάμ1- πους, στίς πόλεις. Κάτω αιπό την καθοδήιγιηση τού ΕΑΜ ο Βλληνΐικός Λΰός έφ- τιαξε τό θαύιμαι τής Εθνιικής Αν- τ'ιοτ·αση<, ττο·ύ συγικλόνιισε την ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ►♦♦< Έπιπλα ■Ηε-ΙΚΚΖ Ι)Γ-Ο)Γ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Μ4.Μ4 εε» _4.«Ν ♦♦♦♦ Η ΜΕΓΑΑΗ ΣΟΒΙΕΠΚΗ ΕΓΚΥΚΑ0ΠΑ1ΑΒΑ ΖΗΤΕΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ πωλητάς επί μιοθω καΐ ποσοστά. Άχιευθυνθεϊτε στήν ύπεύθυνη τοΰ Ύποκατα- οτήματος κ· Νικολουδάκη Άγγέλα. Ντεντιδάκηδων 8 — Τηλ- 235802 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ * ^^^^^^^^^^^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386 ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Πρίν έλδει ό Χειμώνος... Θυμηδεϊτε τόν ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤ8ΑΙΑΚΗ Χανιόπορτα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ^♦Ο^^^^<ε>««><ε><ε><|>«ε>«ε>«»><»»»»»»»<|>φ»»<ε>»»φ»»»φ»»»» ·>
  Ε3ΡΗΕ85Ο ΟΟΚΙΝΤΟ
  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΉ
  ΔΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
  Πληροφορίες:
  Τ8ΑΙΝΙΣ ΤΟϋΚδ
  Τηλ. 284.544
  ΗΡΑΧΛΕΙΟ
  ΚάιποΐΌ μέρα, σέ πείοιμα τήβ
  ανόσιας σκοτΐιΐμότηταις, θά
  'μαθευτεί η ιαλήθίΐαι γιά1 την
  πραγματΐίκή Εθνκοή ΑιντίιοτΓασιη,
  γιά τό μεγιαΛΐείο τή·ς. Η ιοτορία
  της είναι «όλας γιρα'μμκΜηι. Την
  έγραψαν τα παιδία τού Ελληνι-
  κού Λαού. Οί χιλιάδες νειοροί α
  γωνιστές, οί χιλι,αδες βαισονι-
  ομένοι, ο> χιλιάιδ&ς φυλαικισμέ-
  νοι, οφ χιλιά'δες εξάριοτοιι. Οί
  χιλιάδες εκπατιρισμένοι· καΐ σή-
  ιμερα' ακύιμη,, οού ζο·ύν μέ τό
  άνειρο τίς ετιιοτροφής καί δέν
  ζηΐτούν οΐ' πιό πολλοί μάνο λί-
  γο χώμο, λίνο χΜμο Ελληνιικιό
  νά σκεηαΐσει τα «ουφάριαι τους.
  Μά δΐέν πρ
  ρα ιαυτήι δέν εχει αναιγικη από ξε
  νογέννητουί Κιαηετάινιους, ήρω
  ες κα4 θεόπί,μπιτου,ς σωτήρες,
  δεν εχει ανάγΜη οπό ξένο·υς προ
  στάτες».
  Ο Ελληίν-ΐ'Κός Λαός στήν τε¬
  ραστία! πλειιθψηκρΡα τού έκανε
  το χιρΐιος τού. Αγώναι κατά τού
  κατοχτητιή, αιγώνα κατά τής ξΐε
  νης εξάρτήισίΐις, αγώνας γιά νά γί
  νιει νοικοικ-ύίρης οτον τόπο τού.
  Τούτο τό τειλιευταΙίΌ δεν άρεζε
  κοθόλου ι—τήιν προστάτισσαι Αγ
  νΐλίαί καί οττή^ «κικολΛΠίτόμιενη,
  διάδοχο τηί κοσμακ,ράΓτηιραι,
  τίς ΗΠΑ, και πρίν την συντρι-
  βή τού Φοσισμού ριχτηικε κ·ατά'
  τοώ Ελληνΐικού Λΐατ>ϊ) καί τόιν
  ιαψαιτοκύλισε.
  Ξεχάιστηΐκαν τα λόγιο τού
  Τσώρτσιλ πού είιχε πε'ί' «αί ο οο>
  διοσταθμός τού Λονδίνου1 με-
  τάδιδε σητήν κατεχομένη Ευρώ
  π.η: «Τιμήι κοί δαξα οττούς 'Ελ'-
  ληνες Κομμουνιστάς, τιού πρι>-
  τοι σήκωσαν τή σημαια τής Αν
  τίστασης».
  Ανεξιλέωτσ τό αμάρτημα
  τού ΕΛΛ,ηνυνθύ Λαού νόθέλει νά
  γίΐνιει νοιικοκύρης στόν τόπο
  τού καί νά διοφεντεύιει τή μοί-
  .ρα τού. Τέτσια παραατρατήιμΐα
  τα οί αποικιοκιρότες καί οί ντό-
  πιοι συνεργάτες τους δέν τα
  ουγχωρούν καί φιλότιιμαι προ»·
  σπσθησαν νά τιμωιρήΐοουν, νά
  αφανιϊισουν όλους τούς αμιαριτω
  λούς.
  Τριάντα οχτώ χρόνι.0 εχουν
  πί,ράισει ιαττο την ίδρυοη τού
  ΕΑΜ, 27)9)1941.
  Τριάντα πέντε χρόνια
  ίχουν περάσει από τότε ποϋ
  ο Σκόρπα σφιχτανΐκαιλιιασιμένος
  ιμέ τούις συινΐεργάτες των γερμα-
  νο'Γταλοβουλγάρων φασιστών,
  τούς ταγματασφαλϊτες, ιψ ντό
  πιαι αντίδρασηι, συντριΐ(ΐ(αν· την
  Ακτίίσταση τού Λαού τό ΕΑΜ.
  Μά δεν τούς αρκούΐσε ηι συν
  ηριβή. Γιά μ σβώισοιυν από τήι
  ιμνή·μΐη τού Λαού τό μεγαλείο
  τής Εθνικής Αντί/σταοης, γιά
  νά βγάλουν απότήνιοαρδιά τού
  Λαού την αγάπηι γιά την Εθνιι-
  κή Αντ'ίσταση,, γιά νά παγώ-
  σουν τί·ς ψυχες των Ελλήνων
  πσύ πιρώτη φορά ύιστεραι από
  τό Εικοσ.ι«νια έφϊτανανσέτίιτοιαι
  ψυχική ανάταβη, έ,ρριξαν καί
  ρϊχΐνουν τριανπαπέντε χρόνια.
  λάσπιη ικαί βούρκο στάν πιΐό ό-
  μορφο αγώνα πού οργάνωσε
  σκλοβωιμένος Λαός. Τριάντα
  πέντε χιρόνια· λάσπη και β,ούρ-
  κο γιά νά μή, σκάσίΐ ο σοβά< τής καιτασυκοφάντισης καί α¬ πό καμμιά χαραμάδα λάμψιει η α λήβεια. Η μεγάλην αλήθιεια. γιό την πιριαιγματΐικιή Εθνιικήι Αντί- σταση τού Ε^ιηνικιθύ Λαού, τό ΕΑΜ. ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ "ΝΕΦΟΙ,, ΚΑΙ ΟΙ... ΜΥΙΓΕΣ Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΕ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΑΛΑΙΑΡΑΚΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: Παντός τύπου κατασκευές καί έπισκευές έγχαταστάσεων, καλοριφέρ» άλ- λαγή μπαταριίίνν, καζανακιών, λεβιτοοτασίων. ΟΔΟΣ ΠΡΙΑΝΣΟΥ 4 (Πάροδος τής Λ. 62 Μαρ¬ τύρων 71) — "Εναντι κΐνηματογράφου «Όρφέα» ΤΗΛ. 289.367 — ΗΡΑΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ χαρα.μάδες βρίσκει .κανείς κάποτε κάποτε στίς σίλί- δες τού αιμιερόΐληιπτοιυ δηιμοκρα τιικοι) Τύπου. Από μ,ιά τέτοια χιαραμάδα διάβασα στό «Βήιμα τής Κίυριιακήκ» 8 Οκτώβρη' 1978 τόν τίτλσ «Ο ξεχασμανος αγώνας — η Σουηδική, τηλιεόρα- ιση·». θά γυιριιοτεί, λέει η ί,ίδη'θη έγχρωμη, ταινίο διάρκειος δυό ω,ρών, γιά ντά μάθει ο κάσμος .όχι αυτό πού έγινε γιιατί τό ννωιρίζίΐ (οί Νίοέλληΐνες δίν τό γνωριίζοιυν) μά τό πώς έγιινιε καί σ.υ(νεχ*ζει... Τώρα γιατί «στερα από τόοΐα χρώ/κι αυττή η Αντί- σταιση παρα}/ένει »άτω από τή λάσπη τό ξέρουν πολΛσί (καλοί φίΐλοι) συτού τού τάπου πού σιγοντάιροντσιν από τούς ντσπ.ι- οι»ς πού έμειναν έξω από την Ανττΐοταση «ιίτε από δειλί.α, είτε από αδιαφορ.ία., είτε γιοτϊ συ- νεργάοτηιΚιαν ιμέ τούς καταχτη- τες καί συνίχίζει... "Είρχετοι λέει η ομειρόληΐπτη. Ευρώπηι με τούς απορροφηϊτήρες τής αν^ τκκειμίινιχότηΐτας νά τραβήξ&ι τή σικόνη τής λάίσΐΓηη,ς καί τού βούρκου γιά νά λόμΐ|»ει η αλή·- βΐΐ,α.. Άξιος ο (μιισβόΐς τηις τής α- μεροληιπτης Ευρώιπης. Τής Ευ- ρωπης πού όταν τα ιμί.τα»αιτο- χικά Ελληνΐικιά Σίτρατοδικείια έ- ιστελνιαν στά δκτελεστΐικισ απο- οπάσματα αυτούς πού έφττια- ξαν τό θαιύιμα τής λάμψης, σιω πούσε ένοχια. Σιωπούσε γιατί τή φωνή τής διαμαρτυρίαςί~νΊ. γ.ε η ανάγικη τής ιοκοπιμότηϊτος τού ψυχιριθύ πολέμου πού ξεγέν νηισ« ο "Πσύιρτσιλ στό Φούλτον καί οί οδύνες τής γβννιηίσ-ς τού νεοφασιοιμού «αί τής νεσαπβιΐιοι- οκραΓτίιας. Είναι. ασιυγχώΐρΓκτο λάθος τού Λαού μας νά περ-ιμέ- νει διαφορετική ιμεταχείριαη α¬ πο τού·ς ξένους αφεντάδες ό¬ ταν ο» ντόπιΐοι. είχαν γίνει αδί- στακτοι δήμιοί ίτου κοί τό Ελ>-
  ληνικό Νταχάου, η Μακρόνη-
  σος, ονομάστηικιε μέ αικαδηιμα'ι'
  ική σαφία, «Παρβιενώνας τή·ς Νέ
  ώτερης ΕλΆόιδας».
  Οί ηατριύτες πολίττες αυτής
  .τής χύιρΰς μ«ά υποχρέωση έ-
  χουν: Νά ζητήσο^ν από την Πό
  λιτεία. την αναγνώ(ριοτν τής Ε-
  θνικιής ΑντίθΓτασης. "Οχι π,ιό
  πλαστογρόφιηοη τής Ιστορίας.
  'Οχΐι στούς ένοχους εναγκολισ-
  μούς μέ τούς νεοαποικιοκράτες
  νίιοφα'αίστες. Τό ΕΑΜ ζεί οττήιν
  χορδιά τής Βλλάιδας. φώΐρος τι-
  ιμιήςγιΰτά πό ιδιότης.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΜΗΣ
  «Η Ελλάώα είναι μιά χωρ α
  τής Νοτΐιανατολικής π^έρυγας
  τού ΝΑΤΟ. Εί,ναι· «αΐτ' ίξοχήν
  θαλασισινή χώρα ρέ τίς 2.000
  πιερίποιυ νηρίΐ.01 της «αι τα· ό-
  ιρ,ιό της είναι: Από Βορρά ηι Πιεν
  τέλη, ·από Δυσμάς ο Υμησος, ο-
  ττό Ανατολάς τα Αιγάλεωκαϊ α¬
  πό Νότο ο ΕαρωνΐΜόΙς.
  Ο πληθυσμός της αποτελιεί-
  ται από τρίο εκατομμύρια Αθη.
  να'ίους καί έξι· «ιοατομμώριιαι δευ-
  τέρας πο.ιοτητας πο'λίτες...».
  ■Κάπος έτσι θά ρπορούσε νά
  μάς πειριγ,ράψειιέναςπε,ρ,ιηγητής,
  πού Θ6 ήθελε νά πεί την αλή-
  θρια, οτό ταξιδιωττικό τού.
  Τα τρία τέταρτα τού Ελλη^
  ,νι κου χιρήματος κυκλοφορείι
  οτήν σειριοχή πρωτευούσης, τό
  ιίιδιο ποσοστό των ΝοσοκομεΜ-
  κών κλινώΛ', ποσοστά1 ανάλογα1
  γιά τόν βιοτεχνιχό καί βιομηχα-
  νικό ταμέο. Η Διοίκηιση βρίισκί
  ται σ,χεδόν εξ ολοκιλιήρου. εκίί.
  Το επιστημονικο προσωπ.ικό
  ποΐιότητος .οττό μεγαλύτερό τού
  ποσοστό, β|ρίσικεται οτΓνν Αθη¬
  νά.
  Γενικά, δύιακολο είναι νά ε>χ£ΐ
  'ΕΑλην πολίτης υπόθίση, πού
  νά μπορεί, νά' λυθεί από την ε-
  ιπαρχία. Όλα συιγκλίινοων α' ένα.
  κ»έντρο, τό λεγιφεινιο ΑβηιναΓΓκό
  υδροκΐψαλο κεντιρο.
  Έτσι τ) πρυττεύουισα συνω-
  στϊζ/εται ατπό ανθρώπους,
  τροχοφοΐρα, αιεραττλό'νΐα, πλοία,
  ιε,ργοιοτασιΐ.α, διιυλιιστήριοι, χη|μι>-
  κά1 ιεργαστήριο κι εργοστάσια.
  Ο προ'υ'πολογσμός τού Κρά
  τους απορροφάται κατά1 ένα μ£
  γάλο ποσοστό, από την πρω-
  τεϋουσα. Δρώμιοι, πλατείες, με-
  τρό, γιεφυρες, λεωφό,ρο,ι, υδρευ
  τιικοί αγυγοιί, σποχετευτικοΐ' α-
  γωγοι, απο,ρροφούν τό μιεγαλύ-
  τερο ποσοστό των Δηιμοσίων
  δραστηριοτήτωιν. Όμως κάθ'ε
  χρόνο η πρωτεύουσαι τΛημ,μιυρ'ΐ
  ζει μέ τίς βροχές, συχνά .μενει
  χωιρις νΐιρό κατά τόπους και συχ
  νά αποφτευ'ση καί ύδιρευση χιρη
  σιιμοποιούν, λόγω βλάιβης, τούς
  ιδιους αγωγούς. Συχνά ηι χαβοώ
  ζα δϋαλαλεί τήιν ευωδιαοτή ύ-
  παρξή της καί τα γραφίΐίο ε.κιοε-
  νώΐσίως βόθρων ολοένα γίινον-
  ται κα·ί πιότερο χιρυσοφόρ.α.
  Τ' αεροπλάνα μέ τίς απο—
  πιροσγειώσιεις τους στό αερο-
  δρόμιο τού Ελληνηβού συχνά
  είναι μιά μεγάλη απει'λή στούς α
  νυποπτους κατοίικους τή|ς περιο
  Χήζ.
  Τΐλευτα.ίο κοντα σ.' όλα τ'
  άλλα, πιρο.στέθηικ£ κοίι η απειλή
  τού νέφοιυς. Τό νέφος, λίγο α¬
  πό τα κσιυισΌιέιρ ι α, λίγο από τις
  ιοναπνοές, λίγο απο τίς βιομιηχα1-
  νίίς κου Ιλίγο αηό τα «λίγο απ'
  ολα», έγινε μπαμπούλας «αί
  βραχνάς σταύς πρωίτευουσιά^
  νους. θάνατοι. λοιπόν καί περι·-
  πτώσ.εις ασφυικτιόιντωιν ανθρώ
  πων τα αιποτελέσματα τού νέ-
  φους. 'Αντε νά φυιαίξει τό μελ-
  τέμι, ή τό ξεροβόρί, νά δούμε
  τι θά γ<νσυμε! Κι άν δέν φιυσϊ- ξκ Η αλογιΐοτη κι· .απρογραμμά- τισττη ουρροή ανθιρώπων επί σαράντα χρόνια στήν πρωτεώ- ουσα, δέν καταστρέφο μό¬ νο την πρωτεύουσια, μό «αί την Επιαρχια. Η Ε- παριχία φθίνει, τα χωρία γερόν τθ'Κραταύ.νται κι έχει. λεχθεί ε- Γαινίΐλημίνια «...εν τή. ερήμΜ»! Η επαρχία καί ειδικά τα χο ριά εγκαταλείπονταΐ' από την α διαφορϊα «αί εγκατά1Γ}ψηι τού Κράτους. Τό Κιράιτος δέν χαμ- παρίζ^ται. — Καληιμιέρα Γιάννη — Κουκ,ιά σπέρνω. — Τί κάνει η γυινια.ίικα, τα παιδία; — Εδώ τα είχα χοϊ πήρυσΐ' καί βγή|ιοανε καλιόψητα. Περίποϋ έτσι είναι κι. ο δι,ά— λογος Κράτουζκι αγροτών. Καί θά καταλάβιει ο «Γιάννης» τίς φωνές απιελπ.ισίας των α.γρο- τών, μά θά ςΐΜαι· τά' «κουκιά.» φαγωμένα. Ο φΡλος μου ο Γιάννης, μού ειπε πρό ημερών, πού είχε πάει στό κυνήΊγι, πώς ο Ψηλορίίτης έχει πολλές μυιγες. 'Εσπίυσε νά μού δώσει καί την εξήγηιση.: — «Φύγανε από τίς πσΐλεις εξ αιτίας τής μόλυνσηις. ΑνάΒεμά· τες, ιμά πιό έξυπνες είναι από μάς». Ο κ. Καραμανλής, ποιυ ταξι δεύΐει Αινατολήι καίι ΔΙύισηί, μήπως θάιπρεπε, νά περιοδεύισίΐ καί με ριικά χωριά', νά. ψάχνε* μέ τό κερί, νά 'βιρει άνβρωπο νά τού μΗλτρει; ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΓ» 1 | Αθηνά : ΑιοΑου 102 Ι τηλ 3219221 Ι ΗρακΛειο: ΠΑατ. Δασκα- | λογιαννη20 τηλ 281147 Ι ταξι6_υετε Ι καλα &φθηνα! Ι ■ε^^η^^ 'Αεροττορικώς Απλή Ι ■ττιστρ. Άμστερνταμ 7300 10600 Βερολίνο 7100 10450 Βρυξελλες 7000 10450 Κοπεγχαγη 8300 12700 ΦρανκψούρτΓ| 6850 9600 Ελσίνσκι 10250 15800 Λονδίνο 8300 10700 Μαδρίτη 7100 10700 Μόναχο 7200 8700 Μιλάνο 5900 8700 Παρίσι 7200 10600 Στοκχόλμη 9600 18300 Ζυρίχη 6200 8800 Βιέννη 5400 8000 Όσλο 9600 15Ό00 Μ έ ΠούλμανΑττλή Έττιστρ. Λονδίνο 2500 4900 Βενετ'ια 1900 3700 Μιλάνο 1900 3700 Μπολώνια 1900 3700 Γιουγκοσλαβία 1500 2900 "Ανθη Νάρκισος Ήράκλειο- ................—>»1 Χ
  ΜΑΡΜΑΡΑΙΩΑΝΝΙΝΠΝ
  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΙΜΑ
  (ΚΑΔΡΕΤΑ - ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΗΚΗ)
  ΣΠΕΣΙΑΛ - ΤΡΑΒΕΡΝΤΙΝΟ - ΚΟΡΜΟΣ - ΤΖΙΝΙ - ΡΙΓΩΤΟ
  λ. ΜΕΛΛΑΣ - Α. ΤΟΥΤΟΥΝΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΙ
  ΛΕΩΦ. ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 160 (ΠΑΛΑΙΑΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)
  - 500 Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
  ΤΗΛ. 231-098 ΚΑΙ 232-215
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ■ ■■ε*»ΒΒΗΜΜ·ε,Μ--|---|
  ■■■■■■■■■■
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΥ ΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΓΕΠΡΠΟΣ ΟΑΝΤ. ΧαΡαΛΑΜΠαΚΗΙ
  ΓΤΤΎΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  —ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ — ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ2 ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤίΙΝ
  -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  —ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  —ΚΥΦΩΣΙΣ — ΛΟΡΔΩΣΙΙΣ—
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π.
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  —ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙ'ΚΗ Ϋ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ
  ^ΜΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  —ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙ'ΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
  πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  τού.
  ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22
  &-1 π,μ. καί 4-8 μ·μ.
  (ένανπ Κτηματϋάίς Τρα-1
  έκτος άπογεύματος Σαββά φ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦»♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έτατύιχετε μιά ΐχραγματική εύκαιρία,
  αγοραίς πωλήσεως ή ένοιιαάσεως;
  Έτασκεφθΐητε μας. θά έ*χετε σύντομα την
  ιταό ουιμφέρουσα ηερίπτοΜϊη.
  Στάχος μας: νΟχι ή άπλή μεοιτΐκή έξυΐτηρέτη-
  οη, άλλά τ6 συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-841
  ΑΕΟ
  |
  Ι
  ί
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωρίζουμε στους φίλους καί πελίάτες μας δτι
  άναδιοργανώσαμε τ5 5ΕΒνΊΟΕ οΐκιακώνσυσκευ-
  ών ΑΕ6 γιά όλόκληρη την Κρήτα.
  "Εξουσ.αδοτημένος.ύπεΰθυνος εΤναι ό είδικευμε-
  νοςτεχνΐκδς κ. Γεώργιος Καρτάκπζ.
  Γιά κάθε πρόβλημα σχετικά μέ τίς συσκευές σας
  ΑΕΟ μπορεΐτε νά τηλεφωνεϊτε άπ" εύθεΐας, όπδ
  όποιοδήποτε μέρος τής Κρήτης, στόν κ. Καρτάκη
  στά Χανι&,οδδς Σμύρνης. 12 τηλέφωνο 27.353.
  Ή ΑΕΟ ύπεύθονα έγγυαται·τπν τελεία
  ΥΡΊγορα εξυπηρετήση αας.
  φΐλικοθς χαιρετισμοΰς
  καί
  ΑΕΟ ΕΛΛΑΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΗΛΕΚΤΡ1ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΟΝ Α.ΕΤ.
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΛΑΥΑ ΠΑ ΕΝΛ ΑΥΡΛΡΗ
  Την έρχόμενη Τετάρτη
  24 Όκτωβρίου θά δοθεϊ
  στό Κηποθέατρο «Ν. Κα¬
  ζαντζάκη» (πρώην «νΟα-
  αη») μΐά ένδΐαφέρουσα
  ΝΕΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
  ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
  ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Μέ τόν τιτλο «Γράμμα¬
  τα σ' έΎα Φίλο» έκυκλσφό-
  ρησε πρ,ύσφατα τό νέο
  ττοιητικο βιβλίο τοΰ Ή-
  ρακλειώτη ποιητή Γιάννη
  Χατζηδάκη, ό οποίος είναι
  εύρυτερα γνωοτύς άπό τίς
  προηγούμενες ποιητικές
  συλλογές τού «Τό τραγού-
  δι τής φυχής μου» (1972),
  «Άσίγαστοι παλμοί» (1973)
  καΐ «Άγωνίες μιας επο¬
  χάς» (1975).
  Τα «Γράμματα σ' έ"να Φί-
  λο» χωρίζονται σέ δυο έ
  νότητες, τα 23 Γράμματα
  οτήν πρώτη καί τα «Μηνύ-
  ματα» στή δεύτερη ττού κι
  αύτά μέ τή σειρά τους χω¬
  ρίζονται στόν κύκλο Α'
  καΐ Β'·
  Γιά τό νέο αύτό ποιητι-
  'ΚΟ 6ι6λίο τοΰ Γιάννη Χατ
  ζηδάκη περιχόμενα τοΰ ό-
  η»ίου δημοσιεύτηκαν οτήν
  «Άλήθεια», πρΐν την έκδο
  σή τού, θά άσχοληθοΰμε
  άργότερ,α·
  καλλιτεχνική βραδυά, μέ
  συμμετοχή σλων σχεδόν
  των Λυράρηδων καΐ όρ-
  γανοπαιχτών τής Κρητι-
  κής Μουσικής.
  Ή βραυά αυτή παρουσιά
  ζει κσί πρόοβετο ενδιαφέ¬
  ρον, πέρ,αν τοΰ καθαρά καλ
  λιτεχνΐκοΰ, καΐ γιά τόν λό-
  γο ότι δίδεται πρός ένίσχυ
  ση ενός Λυράρη πού άρ-
  ρώστησε ξαφνικά καί έ'χει
  άνάγκη·
  Πρόκειται γιά τόν Γιάν
  νη Βαοιλάκιι άπό τή Γα-
  ρύπα, πού δέν μπορεΐ νά
  παίξει τώρα πιά λύρα.
  Είναι ά"κρα έπαινετή ή
  πρωτοβουλία των Καλλιτε
  χνών μας καί έλπίζομε δτι
  τό Ήρακλειώτικο Κοινό
  θά την συνδράμει καί θά
  άνταποκρ,ιθεΐ, γιατί πη-
  γαίνοντας στήν έκδήλοχτη
  τής Τετάρτης 24)10)79 θά-
  χει την εύκαιρία νά άπο-
  λαύσει μΐά ομορφη κρητι¬
  κή βραδυά, ένώ παράλλη-
  λα θά βοηθήθει μέ τόν τρό
  πό αυτόν έΎα καλλιτέχνη
  τής Κρητικής Μουσικής,
  πού βχει αμεση άνάγκη.
  ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ»
  Τό «Βραβεϊο Νίκου Κα¬
  ζαντζάκη», πού άπονέμε-
  ται κάθε χρόνο άπό τό Δή
  μο Ηρακλείου καί πού φέ
  τος σειρά εϊχε ή μουσική,
  δόθηκε στόν Νίκο Μαμα-
  γκάκη.
  Ό Νίκος Μαμαγκάκης,
  γεννήθΐηκε στό Ρέθυμνο·
  Σπούδασε σύνθεση στό έλ
  ληνικό Ώδεϊο καί ο*τύ Μό-
  ναχο τής Γερμανίας·
  ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ
  ΤΟΥ «ΚΡΗΤΗ»
  Έκυκλοφόρηοε μ' ί-να
  πσλύχρωμο έξώφυλλο τοΰ
  Νίκου Ξυλσύρη τό 70 τεΰ-
  χσς τοΰ γνωστοΰ περιοδι
  κου «Κρήτη» μέ ΰλη άνα
  φερόμενη στά θέματα τοΰ
  νησιοΰ μας.
  "ΟοΌι θέλουν νά έπικοι-
  νωνήσουν μέ τό περΐοδικό
  πού συμπληρώνει ήδη τα
  6 χρύνια άπό την έ'κδοσή
  τού νά άπευθύνται στά
  τηλέφωνα: 8233587 (Α¬
  θηνών) καί 221830 (Ήρ,α
  κλείου)·
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Κατάστημα 150 τ.μ. μέ δύο
  πατάρια καί υπόγειο 150 τ.μ.
  Πληροφορίας: Τηλ. 284-883
  Έπίκαιρα 'ΑρΘρα
  Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
  "Λ Γράφει ό ΜΙΧ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Επί τέλους, στή Μόσχα
  ό Καραμανλής!
  Χρύνια καί χρ,ύνια, φω-
  νάζει έτοΰτος ό Λαός, νά
  πάει καί έ"νας "Ελληνας
  πρωθυπ,ουργός ο'τήν Μό¬
  σχα καί νά παραιτήσομε έ-
  κεϊνο τύ μονοκόματο τό
  «Άνήκομεν είς την Δύσιν»
  άλλά τό ϊδιο τούς εκανε·
  «"Οσο θέλεις βρόντα στοΰ
  κουφοΰ την πόρτα».
  'Έπρεπε νά περάσουν
  60 χρόνια, γιά νά σκεφιτεί
  έπιτέλους ό Καραμανλής
  ότι, εάν πήγαινε στήν Μό-
  αχα, κάποΐο σφελος θά εί-
  χε αύτός ό τόπος καί τύ
  άποφάσισε, νά πάει καί πή-
  γε. Δύξα σοΐ ό θεός. Κά-
  λιο άργά, παρά ποτές καί
  δια6άζομε στίς Έφημερί-
  δες καί άκοΰμε στά Ράδια
  καί 6λέπομε στήν Τηλεο-
  ραση, την θερμοτάτην υπο
  ΜΙΑ ΝΕΑ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  Έκυκλοφύρησε τύ πρώ-
  ιο φύλλο (Όχτώβρης
  1979) τής νέας εφημερί¬
  δας «Γωνιανύς Κήρυκας»,
  πού είναι δργανο τοΰ όμώ
  νυμου ΈκπολιτΐοΉκοΰΣυλ
  λύγου. Τής εύχόμαστε κά¬
  θε έπιτυχία καί ουγΧαίρο-
  με τούς έκδότες της γιά
  την ώραία π.ρ.ωτο6ουλία
  τους.
  δοχή, πού τοΰκανε ό Ρω-
  σικός Λαύς καί οί έπίσημοι
  δπως καϊ πέρ,ιου οί Βούλ-
  γαροι στήν Βάρνα-
  Τό τί θά άποκομίσει γιά
  τό καλό τής Ελλάδος αρ-
  χιζαν Γ|δη νά τα άναγγέ-
  λουν, τα μαζικά μέσα ένη-
  μερώσεως. Πετρέλαια, ύ
  γραέρια, ήλεκτρισμό καί 8-
  να σωρό άλλα πράγματα εί
  δή πρώτης άνάγκης, πού
  μας είναι άπαραίτητα ο'τήν
  σύγχρονη ζα>ή, πού διαβι-
  οΰμε, άλλά καί άιπό δική
  μας πλευρας, δλα τα γεωρ
  γικά προ'ιόντα, πού μάς πε-
  ρ,ισο"εύουν, είναι σέ θέση,
  νά τα άπορροφοΰνε, χωρΐς
  κερδοσκοπικές καϊ ΰπου-
  λες συμφωνίες καί συμβά-
  σεις οί Ρωσοι.
  Άλλά τύ μεγάλο ά,τοΰ εϊ
  ναι καί θά είναι δτι, δέν
  κινδυνεύομε άπό Βορρά, δ¬
  πως δηλώθηκε, άλλά άπό
  κάποιους δήθεν φίλους καί
  συμμάχους, ή έπίσκεφη δ-
  μως τοΰ Καραμανλη στήν
  Μόσχα, ϊοως τούς συνετί-
  σει καΐ μας άφήσουν ησύ¬
  χους ατά είρηνικά μας έ*ρ
  γα·
  Γιατί οί Ρώσοι, καί τα
  Άνατολΐκά κράτη είναι φι
  λειρηνικά καί δέν θένε πό
  λέμους καί δσοι περάσανε
  άπό τή Βουλγαρία, πού
  περνανε χιλιάδες κάθε
  χρόνο, ασφαλώς θά έχουν
  διαβάσει στά Βουλγαρικά
  σύνορα μιά μαρμάρινη
  πλάκα, πού γράφει στά
  Έλληνικά: «Άγάπη, είρή
  νη καί φιλία, μέ δλους
  τούς Λαούς»·
  Καί γιά νά δεϊτε την ά¬
  γάπη καί τό ενδιαφέρον,
  πού εχουν οί σύμμαχοί μας
  καί οί προστάτες μας, θυ-
  μηθήτε τουτο: Δέν εϊχε
  γυρίσει άκόμα ό Καραμαν¬
  λής άπό τό ταξίδι τού καί
  αρχΐσε, νά παραπονείται
  μέ κροκοδύλια οάκρυα, ό
  ναύαρχος καί έπιτελάρχης
  Σήαρ δτι, δέν τοΰ άρέσει ή
  συμφωνία τοΰ Νεωρίου
  τής Σύρου. Σκεφθεΐτε αν
  αύρΐο, μάς ξεφουρνίσει
  καμμιά μπαρούφα, πώς
  πρέπει νά φύγουν οί ξέ-
  νες Βάσεις άπό την Έλλά
  δα, (δπως εγινε πρίν με
  ρΐκά χρύνια άπό μιά χού-
  φτα άνθοώπους τής Λι6ύ-
  ης), τί £χει νά γίνει άπό
  τούς πανταχόθεν προοτά-
  τες καί συμμάχους μας·
  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  ΕΝΑ ΝΕΟ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  Στήν όδό Αβέρωφ 3 Ιί-
  νοιξε £να νέο κατάστημα
  πού όνομάζεται «ννΉΟ 15
  ννΉΟ» καί εχει σάν σλό-
  γκαν τού τό: «"Ο,τι άφορά
  τόν "Ανδρα».
  Τα έγκαίνιά τού έγιναν
  τό βράδυ τής περασμένης
  Δευτέρας- Καλές δουλειές·
  Κρητικό Κέντρο 'ΝΤΕΛΙΝΑ,
  Λ. Ίκάρου 72 - Ήράκλειο - Τηλ. 283-759
  ΑΘΗΝΑ - ΑΙΟΛΟΥ 104, ΟΜΟΝΟΙΑ
  ΤΗΛ. 01 -3244633
  ινα ε γ αλη
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
  αιγ'ϋπτο
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  απο δρχ. 9.9 5 Ο
  ΟΛΑ ΠΛΗΡΠΜΕΝΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  οΕΣΕΐε περιπρισμενεσ:
  _.♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«!>♦♦
  ΜΩΣΑΙΚΑ
  ί ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καί την ύπιηρεοΐα
  των σπιτιών.

  Άχαιών 11 — Τηλ. 288—454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΕΛΙΣΧΟΚΟΜΙΚΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Γινεται γνωστο ότι ιδρυ£
  ται στό Ηρακλΐΐο Μελισσοκομι
  κός Σύλλογος με πρωτοβου'λια
  την μιελισσοκομιΐια πού παρακο
  λουθούν τό ανώσε,ρα μαθήμια
  των μελισσακομων που· παρακο
  περίοδο τού Σ£.μ^νοιριιΊΟϋ τή
  ΝΕΛΕ Ηρακλείου με διόασκον-
  τα τον κ. Νειραντζή στή// αιθου
  ,οχΐ το·υ Πίνειιματΐικού Κεντροιυ
  του' Ναού Μιχαήλ Αρ,χαγγέλ-
  λου Νεου Σταοίου Ηρακλείου.
  'Καλαυντα·!. ολοι οί μίλισσο-
  καμοι τού Νομοιυ μας, πού θε-
  Λθυν να εγγραφουν σπΌ Συιλλογο
  αικτσι, που τοσα ζηττήμΌΐτα ε-
  χει να οιντΐιμιετωΓΤπσει, νά ερθουν
  τή,ν Δ&υτερια 22 τρέχοντος
  στον ανωσερυ χιώ)ρο τοΰ Ναού
  Μιχαήλ Αιρχαγγελλου (ΓνΙΠιρου-
  μη), και ώρα 5 μ.μ.
  ΠΑηιροφ,οριες στα τηλ. 282.
  804 και 223451.
  Η Προσωιμινή Επιτροπή
  Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  >«»♦♦♦♦<►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΞΥΛΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑ ΓΝΗ- ΓΛΕΝΤΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ Ζ ΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικϊα 60 τ.μ. στήν οδό 1878 αρ. 17 τηλέφ. 282003 κ. Ιωαν- νη Μιλτιάδου, Δικηγόρο. ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ δίπλωμα οδη- γησειος ΤΡΑΚΤΕΡ ατ' ονόματι ΚΩΝ)ΝΟΣ ΛΑΖ. ΛΑΤΔΗΙ. Παρακαλί.ιται ο ευρών, ό¬ πως τό προσκομίσει στά γρα- εία της «Α» και" αμειφθήσετε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ περιστροφι- κό, Μερσεντές, 380 άλογα, οί αρίστη κατάσταση. Πληροφ. Τηλ. 284-298 « ΟΚ ΑΖΙΟΝ Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ» ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΑΣΣΤΗΝΟΔΟΚΑΡΤΕΡΟΥ 23 (ΨΑΡΑ- ΔΙΚΑ)ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΡΜΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΗ¬ ΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩ- ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΜΑΣ (Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 53). ΣΕΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ « ΟΚ ΑΖΙΟΝ Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ» ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ! ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ Τηλέφ. Έργαοτηρίου: 23.61.16 Τηλέφ. Οικίας · 23.40.95 ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280—689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-75Θ ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο Τηλ. 289—160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΟΥΙ ΚΟΥ» · ΚΟΥ» ΚΟΥΚ · ΚΟΥ* «ΟΥΪ · ΚΟΥΙ ΚΟΥ* • "Ο Βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ κ· θανάσης Σκου | λάς, έρωτώμενος σχετικά, εϊπε ιύ εξής ώραϊ0/ Ι γιά τή μεγαλειώδη συγκεντρώση τοΰ Παπανδρέ- ' ου. Ι —Σήμερα γίνεται γάμος. ■ Παντρεύομε τόν | Άντρέα μέ την Έξουσία. Καί κάποιος συμπλήρωσε: —Τύ κακύ είναι δμως δι ι λουθεί, δυστυχως, νάναι ό . · . Ληζίαρχος έξακ0 Καραμανλής!. εϊπε: * Στύ άεροδρύμΐο τοΰ Ηρακλείου, ήρθε μέ τό προηγούμενο ακριβώς άεροπλάνο, ό Βουλευτής τής «Ν·Δ » κ. Μιχάλης Γαλενιανός τύν όποϊο τή σπγμή πού μΐλοΰσε μέ τύν Δήμαρχο κ. Καρέλλη καί τύν Βουλευτή κ. Δαριβιανάκη, θεώρησα σκό- πιμο νά τόν τραβήξω μαζί τους μιά φωτογραφία. Έντυπωοη εκανε στούς παριστάμενους δτι ό κ. Γαλενιανός δχι μύνο δέν άγανάχτησε 4πό τή φωτογράφιση, όπως καί κάτι αλλοι·.. οπαζομηχανο κεφαλάκηδες τής «Ν·Δ.», άλλά·. . συναγωνίστηκε οτό χαμύγελο τύν κ. Δήμαρχο. Καί κάποιος παριστάμενος «δικός τού» μΟ0 —Βλέπεις ιί καλύ παιδΐ είναι τό Μιχαλιό; Μην πας νά γραφείς ομως στή λεζάντα δτι... πε ρίμενε μέ τούς αλλους δυύ τόν Άντρέα!.. Κι έγώ τύν καθυσήχασα, λέγοντάς τού πώς καί νά τύ γράψω · · · κανείς δέν θά τύ . ·. πιστέ- ψει· Π' αύτό καί δέν.. ■ τσγραψα!. · ■ ίΐέτ Ό πρώΓΓος πού άνέβηκε στύ άεροπλάνο καί χαι ρέτησε τύν κ· Παπανδρέου, παίρνωντάς τού καί μιά δήλωση οτό μαγνητόφωνο, πρίν 6γεΐ άπό τό άεμοπλάνο, ί|μουν καί πώλι έγώ. Τό γεγονύς έξενεύρισε λίγο τύν ύπεύθυνο τοΰ Όργανωτικοΰ κ. Κουλούρη (ετσι έ'μαθα δτι τόν λέγαν), ό οποίος ά"ρχισε νά μοΰ φωνάζει σέ εν- τονο ΰφος, δταν πιά κατέβαινα έγώ τή σκάλα, έ¬ νώ αύτύς άνέβαινε· Καί κάποιος πού ρώτησε γιατί μοΰ φώναζε αύ τος ό α.νθρωπος, πού τύν λέγαν Κουλούρη, πήρε την απαντήση. —Άπλούστατα, γιατί θέλει νά γυρίσει οτόν Χαρή τό - - - κουλούρι!. ^ Φυοικά καταλαβαίνω δτι τοΰ χάλασα τοϋ άν- άνθρώπου τό όργανωτικύ τού πρόγραμμα, άλλά έπειδή τόν εϊδα νέο καί μιά πού ηαλαιύτερα κι έ¬ γώ έκανα σάν έπάγγελμα την Όργάνωση, έχω νά συστήσω στύν φίλο όργανωτή, πώς στά προ- γράμματα πάντοτε ύπάρχουν καί οί άστάθμητοι παράγονιες, μεταξύ των οποίων πρώτοΐ είναι οί . . · Δημοσιογράφοι, πού γιά τούς όργανωτές είναι ο' αύτές τίς περΐπτώσεις, οί. · · ζενοδάχοι. Δέν έ'χετε άκούσει ηού λένε «αύτύς λογάρι αζε χωρίς τόν ξενοδόχο;» "Ας μοΰ συγχωρέσει λοιπόν ό καλός κατά τα άλλα όργανωτής τό δτι τοΰ ■ · . βγήκα άπό τα άριστερά, μιά πού ένώ αύτύς ταχτοποΐοΰσε δλους τούς αλλους (μέχρι καί τούς Βουλευτές έ^βαζε ατή σειρά) στύ δεξιό μέρος τής πίστας, έγώ καθι- σμένος πάνω στή. ·. σκάλα τής «Όλυμπιακης», εφτανα άνενόχλητος στόν προορισμό μου. Στύ κάτω — κά ιω κι άν εγινε καί κάτι γιά ιύν κ· Κουλούρη, δέν μποροΰμε νά ποΰμε πώς πάτηοΈ την.. · πίιτα, απλώς την· · ■ κουλούρα! ■*/ Κάποιος πού τόν εΐδε στό άεροδρόμΐο ρώτησε: —Λέτε ό ούκ έχων —ώς ό Φοϊβος — καλύ¬ ψη ν, νά ψάχνει γιά νέα, πολιτικήν φυσικά; ,* "Ενα άπύ τα βασικά σημεϊα τοΰ λόγου τοϋ κ. Παπανδρέου τό όποίο έΐκανε ίδιαίτερη αϊσθηση στό Κοινό, ήταν καί έκεϊνο πού άναφέρθηκε στήν Έκκληθία, ή μάλλον Έκκλησιά, δπως την εϊπε, τονίζοντάς την στή λήγουοα· Έκείνη την ώρα σκέφτηκα δτι θά . · ταρά- χτηκαν κάπως οί Μαμαλάκηδες, οί Σαρήδες, οί Κληρονόμοι καί λοιποί ΠΑΣΟΚατζήδες, πού πραν λίγο καΐρό συνυπέγραψαν μέ τα «παιδία τού Νί- κολάου Ξένου», δήλωση συμπαράστασης υρος γνωστόν έκπρύσωπον κα ιμάλιστα «πρώτον» της Έκκλησιας μας· Την τονίζω κι έγώ ςχτή λήγουσα, κι δχι στήν παραλήγουσα, μιά πού είναι γνωστόν δτι αυτή δέν. · .περισπαται δταν ή λήγουσα είναι μακρά, ένώ στήν περίπτωσή μας είναι... 6ραχεία! Εΰχομαι είς τύν. · · "Υψιστον καί τόν .. · "Α¬ γιον Ανδρέα προσθέτοντας τάς δεήσεις μου είς τάς Άρχιερατικάς ομοίας, νά μην είναι ■ · .600- χεΐς καΐ οί χρόνοι τής... λήγουσας, όπως λένε, θητείας ωρισμένων, άπό καίριες ΠΑΣΟΚικές θέ· οεις! Άμήν. "Αν δμως — δ μή γένοιτο — τοιούτον τί δυ- οάρεστον έπισυμβεΐ, θά έχουν τόν τρόπον οί π£' ρισσοτεροι, διά νά μή μείνωσιν ανευ τίτλου, νά μεταΰώοϊ καί νά άναλάβωοι ώς.·, κανδυλάπ,ταΐ είς την Καλυβιανήν (βοηθεία μας καί βοηθεία τους ή χαρή της, δχι καί τό· ■ · παγκάρι της)!· · τ·γ Πολλοΐ χωροφύλακες, κΐνητοποιήθηκαν. ώς γνίυστόν, στήν προχθεσινή άφιξη καί όμΐλία τοΰ κ· Παπανδρέου, ή δέ παρουσία τους ήταν ίδιαίτε- ρα αίσθητή, τόσο ατό άεροδρόμιο, δσο καί στήν Πλατεία "Ελευθερίας. Καί κάποιος πού άναφέρθηκε στό γεγονός, εϊπε χαρακτηριστικά: —Αυτή τή φορά οί χωροφύλακες προσφέρουν θετική ύπηρεσία στύ ΠΑΣΟΚ, γΐατί, έκτός των αλλων, ένιοχύουν τύ.. · χρώμα τοΰ Κινήματος, μέ την. ·. πράσινη στολή τους· Λέτε, μετά άπό αύτό, ό κ. Μπάλκος νά δια- τάςει άλλαγή χρώμαιος σιη χωροφυλακίστικη στολή; Άπό αυτόν δλα νά ιά περιμένεις. Μπάλκος είναι, 9χι άστεία... • "Ενας άπό ιούς όργανοπαϊχτες πού μπήκαν μ^ ιό κρ,ηπκό συγκρότημα οτήν πίστα τοΰ άεροδρο- μίου γιά νά καλωοορίσουν τραγουδιοτά τόν Πρ^ ε^ρο τού ΠΑΣΟΚ, μύνο κρητική έμφάνιση πού δέν εϊχε· Φοροϋσε ό άθεύφο6ος μπέζ άνοΐχτό παν ιελύνι καί.. · οαγιονάρες καί προσπαθοΰσε μ' & να κεφαλομάντηλο καϊ ίίνα μαϋρο πουκάμΐσο, νά π£ρισώσει τή δήθεν κρητική τού έμφάνιση. Καί κάποιος πού τόν πρόσεξε, άποφάνθηκε: Αύτός ρέ παιδία ό ίδιότυπος . . ■ Κέντραυ- ρος, ύπηρετεϊ άπύ τή μέοη καΐ πάνω τόν Σοσιαλι- ομό κι άπό τή μέσιι καί κάτω ■ ■ · άνήκει στή -υ' ση. Γιά . ·. Ανατολή, φυσικά, ού"τε λόγος νά γί¬ νεται. γιατί ό όΐνθρωπος δέν .Γ|ξερε οΰτε άπό ποΰ • ξημερώνει, οΰτε καν άπό ποΰ ·. - άνατέλλεΐ ό • ίίλιος τοΰ ΠΑΣΟΚ. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ