91048

Αριθμός τεύχους

243

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, κου κρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, ηρολάλη νά η«ϊ ίστω
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΚΤΖΑΚΜΧ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΣβ ΟΙ ΞΕΝαΈΧ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβοθονΐή*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρόνος 5ος — 'Αρ. Φύλ· 243 — Δρχ· 10
  Ό άνθρωπος πού παρό λίγο νά αΐματοκυλήσει τόν Ήρακλειώτικο Λαό στά γεγονότα τού Μουσείου
  ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ(επιτεαουσ...)Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΠρΙν ιρύγετε κ. Τοίρκα, μβς χρωοτατε δυό ύπαντήσεις
  1)ΠΟΣΑ ΧΡΗιΜΑΤΑΠΗΡΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑ ΠΟΙΑ «ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ» ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΤΕ; 2) ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑ ΠΟΙΑ ΑΣΘΕΝΕίΑ ΠΗΡΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ;
  ΕΝΑΣ καρά λΐγο «μοιραίον»
  ψα α Ηράκλειο άνθρωπος, πού
  η Κοβιρνηση Καραμανλή τόν
  Μτιιλι γιά Νομάρχη, φεύγει, ϊ
  πι τελους, σέ λ*γο.
  Ο ΒΙΟΣ καί η πολιτεϊα τού εί-
  ναι αρκιτά γνωστά καί η Κοινή
  Γνώμη έχιι σχηματίσε» τίς ο¬
  ποίες εντυπώοεκ της ν/Γ αυτόν
  -τόν άνθρωπο.
  ΔΕΝ πρόκειται νά ασχοληθού-
  με μέ τόν κ. Σπύρο Τσίρκα πε-
  ρισσότιρο οπό όσο οσχοληθή-
  Ναμε ήδη, γκιτί, μετά τα θλφε-
  ρά γεγονότα τού Μουσείου,
  πού πορά λίγο νά αιματοκυλή-
  σει τό Λαό τού Ηρακλείου, νο-
  μίζομε ότι δέν αξίζει.
  ΑΝ όμω< οσχολούμαστε γ<ά μιά — τελευταία ΐλπίζαμε — φορά μέ τόν κ. Σπύρο Τσίρκα, τό Μάνομε γιατϊ μάθσμε ότι, μέ τίς τελευταίες κρίσεις των Νομαρχών, μετατϊθεται από τό Ηράκλειο μάλλον στήν Κερκύ¬ ρα, καί διότι ττοίν εγκαταλείψη τό δεαμέρκτμα αύτοι οφεϊλει δυό απαντήισεκ σέ ισάρι&μα ε- ρωτήματα, πού εφ' όσον τίς δώσει — πιστεύομε — θά φύ- γει μέ δυό λιγώτερα ερωτηματι- κά πού έχουν ήδη γεννηθεί καί συζητηθεϊ. ΔΕΝ είναι εξ άλλου σωστσ, ο- νεξάρτητα από ό,τι ήταν καί Λακοϋβες - Χαντάκια - Αασπουργές - Γλύστρες - Άδιάβατοι καΐ Έπικινδυνοι ΙΙΐΊΕΡΙΓΡΑΠΤΑ ΤΑ ΚΑΛΙ Α ΤΩΝ ΔΡΟΜΠΝΜΑΣ ΑΓΩΝΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΠΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑιΊΑΡΑΔΕΧΤΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΙΑ. Χάλια. Απερίγραπτα χαλκτ, έχουν οί περκτσότεροι δρομο» τού Ηρακλείου. ΗΠΡΟΣΦΑΤΗ μικρήν νεροντον- τΐ), ιγινε αφορμή νά αηοδειχτιϊ πιρίτρανα ότι τό Ηράκλειο καί α Συνοικιες τού, υποφερουν α ποδρόμους. ΑΠΟ πολλές πφκ>χές, μάς τηλε
  Φ>»ηοον πολλοί Δτνμοτες, πού
  στΐΑνουν απεγνωσμένο 308 εν
  όψει τού επερχόμεναυ Χειμώνα.
  ΧΛΡ1Σ νά κρϊνομί, μετοφφο-
  με απλώς τίς φωνές αυτές, πού
  ζητουν από τού< αρμόδιον καί πρώτο φυσίκά από τόν Δή- μαρχο κ. Καρέλλη, νά τούς σώ σουν οπό τή λασπουριά, απο τα χαντάκια, τίς λίμνες, τίς κο- λιιμπες, τκ τάφρους των φρε- ατϊων οποχ*τευσης καί γενικά την απαράδεχτη κατάσταση, πού άχι μόνο δέν τούς αφήνει νά κυκλοφορούν άνετο κι ου- τούς καί τα παιδία τους, αλλά καί κίνδυνο γιά την σωμοτΐΗή τους ακεραιότητα αποτελεί. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ καί ττάλι στόν κ. Δήμαρχο νά πά» στά Κομί- νισ, στή θέρισσο, στόν Κα¬ τσαμπά, στόν Πόρο, οτό Μα¬ σταμπά, οτό Ατσαλένιο, στου Μπρούμη, οτό Πόφυρο, στού Μπεντεβή, στήν Καινούργια Πόρτα γιά νά διαπιστώσει, άν οί ετηκλήσεκ πού μάς κάνανε «άτοικοι των περιοχών αυτών είναι δικαεολογημϊνες. ΔΡΟΜΟΙ στά χάλια τής Αργυ- ροκάστρου, Κωνσταντινιδη, Κονδυλακη, κι αυτόν πού αρχί- ζει από τό κέντρο «Μίτος» στόν 'Αγιο Ιωάννη καΐ ττάει ώς τό Νέ κροταφείο Τεκέ, είναι δρόμοι α- προσπέλαστοι, αδιάβατοι, επι- κϊνδυνοι, γιά τούς οποϊους ο κ. Δήμαρχος πρίπει νά νοιώθει πό λύ ενοχή, καί χωρίς λόγια, από εκείνα πού συνηθίζει νά δίδει μέ τή μαρφή απαντηιτ»κών επι- στολών, άς αρχίσει αμέσως νά άπαντα μέ έργα. ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ,Ι/, ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤ0ΦΟΗ0 Μιλά ό Ίούλης Ζακνοντώφ ένας άπό τούς 5 έκδότες της «ΠΡΔΒΔΑ»: ΧΥ,Τη Αποκλειστική συνέντευξή τού πρός τόν Έκδότη τής «Αληθείας) Μ. Χ. Μπορείτε νά μοΰ πήτε κατ' αρχήν μερικά γινκά στοι χιίο γιά την εφημερΛα πού εκ διδπε, την «Πράβδα»; ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Ή «Πράβδα» εί ναι δργανο τής Κεντρικής Εττι τροττής, τού Κομμουνιστικαί) Κόμματος τής Σοδιετικής 'Ε- ^ης, βΤνοι δηλαδη κομματική κ<ϊί δχι κκβερνητική εφημερί¬ δα Τό τιράζ τής εφημερίδας Μ<ζς εΤναι δέκα έκατομμύρια ε ξακοσες χιλιάδες φύλλα καΐ εί ναι ή μεγαλύτερη καΐ βασικώτε ρη εφημερίδα της Σοβιετικής Ένωσης. Κάθε μέρ·α« βγάζοιμε 2 ειοδασεις »ι αιυττό διίίτΐ' καθώς ή χώρα μας είναι πολΰ μεγάλη έχομε ζώνες όπο·; την ώρα κα- τά την όποία είναι σέ μιά άττό αύτές μέρσ σέ δλλη είναι ί/ύ- χτσ. Τα έννέσ έκοττομμύρισ ά¬ πό τό σύνολο τής κυκλοφορίας μσς στέλνονται σέ συνδρομη- τές καΐ τό δνα έκατσμμύριο έ- ξοκόσιες χιλιάδες είναι φύλλα σέ έλεύθερη πωλήση. Άνάμεσιχ στίς δυό έκδόσεις πού κάνομε ύπάρχει διοοφορά, γιατϊ ή ττρώ τη. πού άρχίζει στίς 6μ.μ. γιά νά φώγει γιά τήιν Άπω Ανατο¬ λή, Σιδηρία κλπ. δέν είναι δυ¬ νατόν νά περιέχει τίς εΐδήσεις τής Β' εκδοσης, πού κυκλοφο- ρεΐ Μόσχα, Λένιγκραντ> Μίνσκ
  έξωτερικό κλπ.
  Μ. Χ. Πόσες άλλες εφομερί-
  δες κυκλοφορούν στήν Σοβκτι
  κή Ένωση καί τί σχίση ίσως, έ-
  χει η «ΠρόβδαΊ» μ' αυτές;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Κυκλοφορούν 8
  χιλιάδες έφημερίδες, άνεξάρ-
  τητες άττό την «Πράδδα», α¬
  πλώς πολλές άπό αύτές είναι
  αργανα των Κ.'ΕΞ. τοΰ Κόμματος
  των Δημοκρατίαν στίς ό~οΐες
  έκδίδονται καΐ μάλιστα πολλές
  έττίσης άπό αύτές κυκλοφορούν
  στήν τοπική διάλλεκτο.
  Μ. Χ. Πώς κυκλοφορεί η
  «Πράβδα», μέ δκό της πρόσω
  πικο διεκποιρένισης ή μέ ειδικό
  Πρακτορείο;
  ΖΑΚΝΟΝΤΟΦ: Εμείς την γρά
  φομε καί την τιπτώνομε. Δέν
  ΤΑ απεριγραπτα χαλια των δρό
  υων τού Ηρακλείου, καί των
  προαστίϊων τού, πρίπει νά κι-
  νατοποιήσουν πάραυτα τή Δη-
  μοτικη μας Αρχή, πού δέν έχει
  κανένα, επί τελους, δικαϊωμα νά
  έχει δρόμους μέ τέτοια χάλια,
  ύοτε από την πρώτη κιόλας μι
  κρής έχτασης νεροποντή, νά
  φέρνουν σέ τόσο δύσκολη θέση
  τούς Διγμότες, πού ϊσως σέ κα¬
  νένα δυστϋχημα, απ' αυτά πού
  θά συμβούν οπωσδήποτε, μέ τα
  χαντάκια πού έχουν ονοίξει οί
  εργολάβοι τού Δήμου, νά εναχ-
  θεί καί ο ιδεος ο κ. Δήμαρχος,
  σάν υπεύβυνος, πράγμα όχι ευ-
  χόριστο φυσικά.
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ
  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ
  Σημειώνομε καί την περιπτω-
  ση τής οδού Αρχιμήδους στήν
  Αλκαρνασσό, όπου η κατάστα¬
  ση είναι εξ κτου τραγική καί η ο-
  ποία φυσικά Βαρύνει τόν Πρόε-
  δρο τής Κοινοτητας. Τα κοκκι-
  νοχώματα καί οί λάσπες ταλαι-
  πιαροϋν ένα μεγόλο αριθμό κα·
  τοικων τού δρόμοιι αυτού καί
  τής γΰρω περιοχής, πού μας τη
  λεφώνησαν κι αύτοι όπως καί α¬
  πό τίς άλλες περιοχές πού αναφέ
  ραμε παραπάνω, ζητύντας βοη¬
  θεία.
  ό,τι μάς έκανε ο κ. Τσίρκας, νά
  λέγονται πίσΐιΐ από την πλατή
  τού πράγματα, πού φεύγοντας
  θά εππαθούν στόν χώρο των
  φημύν όπως είναι φυσικό, χω-
  ρίς μάλιστα ο άμεσα ενδιαφε-
  ρόμενος νά μπορεί νά απαντή¬
  σει.
  ΓΙΑ τόν λόγο αυτόν καΐ επει-
  δή, θέλομε νά δώσωμε αυτήν
  την ευκαφίσ στόν κ. Τσίρκα,
  όσο είναι ακόμη εδώ Νομάρ·
  χης, τόν παραχαλούμΐ νά άπαν
  τήσει ευθέω<, ώοτε νά φϋγει, τουλάχιστον από αυτής τής πλευράς, καθαρός. ΠΡΙΝ προχωρήσωμε, θεωρού- με σκόπιμο νά ξεκαθαρίσωμε καί νά υπογραμμίσωμε ότι δέν έχομε καμμιά διαθέση ή πρόθε- ση νά θΐξωμί τόν κ. Τσίρκα, ούτε σάν άτομο, ούτε — πολύ περισσότερο — σάν φορέα, αλ λά νά δκΐλύσωμε αντιθέτως, δυό ερωτηματνχό, στά οποίσ οφεϊλει νά απαντήσει, πιοτεϋον τας ότι αυτό θά τόν βοηθήσει. • ΤΟ πρώτο ερώτημα είναι: Πάσα χρήματα πήρε καί γιά ποία «οικοσκευή)*, όταν μετα- τέθηκε από την Πάτρα στό Η¬ ράκλειο; ΟΦΕΪΛΕΙ νά απαντήσει σ' αυ¬ τό ο κ. Τσίρκας γιατί λέγεται (έχουν αρχ'ισει ήδη νά ασχο- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ Τά φύλλο αυτο τής «Αληθει- θειας» έχει την τνμερομηνία τής κανονιικής έκδοσης ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 1979, αλλά κυ- κλοφορεί από σήμερα Σάββατο 27)10)79, λόγω τής μεθαυρια- νής αργίας τής Εθνικής Εορτής. ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΟΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Πού καΐ πού, καθώς π«ριδια- βαίνω τούς δρόμους τά ξημε- ρώματα, γράφω καί κανένα στίχο, όπως ετοϋτο: Όταν χτυπήσεις στή μεριά κσθΐ κστεστημένου νοκϋβεις την κρύα μαχαιρια τού απομονωμένου. Κι άν βγείς απ' τής κοινω- νική< τά πλαίσια, συνηθείας: Δύσκολος κσί μαναχικος ο δρόμος τής Αληθείας. Μ. Χ. ΑΥΟ «ΝΕΟΙ» ΜΑΖΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ό νέος Πολιτικός Άρχηγός τού ΦΙΔΗΚ. (Φιλε- λευβέρου Δημοκρατικοΰ Κινήρ,ατος), μέ τόν έτιίσης νέο σχετικά θρησκευτνκό Άρχηγό τής Κρήτης. Συχ- νά. ό κ. Γ· Κουμαντάκης καΐ ό κ· Τιμόβεος συναντιοΰν- ται οε έπαρχιακές έκδηλώσεις καΐ κυρίυχ; σέ πανηγύ- ρια, χωρις φυσικά νά σημαίνει δτι «είναι γιά τά πα- νηγύρια». Στή φωτογραφία οί δυό Άρχηγοΐ (Πολιτι¬ κός κοΐ θρηακειιπκός) σέ δνα πανηγόρι, οτό "Ινι Μο νοφατοΐου· Στή σελίδα 3 δημοσιεύονται οί άΐιαντήσεις τοΰ κ· Γ· Κουμαντάκη, σέ 31 έρωτήματα τά όποϊα τοΰ εί¬ χαμε ύποβάλλει πρίν άπό άρκετούς μηνες καΐ τίς οποίες τώρα μόλΐς μας ίϊστειλε. Άπό τίς άπαντήσεΐς αύτές (άν καΐ άρκετές ερωτηθείς μένουν άναπάντη- τες) ό άναγνώστης θά καταλάβει, έν μέρει ποίος εί¬ ναι (κατ' αυτόν) ό νέος Πολιτικός Άρχηγός τής Κρή της πού ϊδρυσε τό ΦΙ.ΔΗΚ. ΙΟΥΛΗΣ ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ 'Ενας από τούς πέντε εκδότες τής «Πράβδα» (Υπεύθυνος τού Τμήμοτος Κοπιταλιστΐκών Χω¬ ριόν) καϊ από τίς τηό δηκεκρι- μένες προσωπικότητες τής Σο¬ βιετικήν Ενωσης. άσχολούμαστε καθόλου μέ την αποστόλη καΐ κυκλοφορία της. Γι' αύτο είναι άρμόδιο τό Ύ- πουργεΐο Δια6ι€άσεων πού ε- χει εΐδικές όργανώσεις άπο- στολής κλπ. τίς οποίες δμως • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΕΒΔΟΜ ΑΔΙ Αΐ7> ΔΙΕΡΕ ΥΝΗΣΗ
  Ένώ ήτανε χρόνια βαοτάζος μέ σαμάρι στό Ηράκλειο
  97 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΗΣ
  "Αρρωστος- Έρημος - Έγκαταλειμένος
  Είναι περίπτωσις, που- η δη-
  μοσιογραφικιή πενναι δεν χρειο
  ζεται καΐ πρέπει νό αντπικαθί-
  στΰται μέ οιχιμηρο νυοτίρι,
  γιά να ΐΓτεριγραψει ή μάιλλον
  νσ χαροξεΐι μιά Μθΐνωνιιτή κατό
  οτααηι, όπως την παραικάτω,
  παυ μεταψερορε χωρις προλο-
  γους.
  Ονομαζεται ΠαιπαΥωαννου
  Βασίλειος τού Κων)νοο καϊ' τής
  Μαρίας. Είναι 97 χρόνων καϊ
  «κατοιικει» στό Ηράικλειο, οδό< Τάρας, αριθ. 5, όχ.ιι σέ σπιίτι, αλλό, σέ μιά τρώΐγλτι πού έχει γιαι σικεπή ενα νά'υι'λονΙ Ό έκ των Έκόοτών τής Σοβιετικάς εφημερίδας «Πράβδα», κ. Ίούλης Ζακνοντώφ/ στό γραφεϊο τού 'Λή Μόσχα, μαζΐ μέ τύν Έκδότη της «Αληθείας» Μά· ν° Χαρή, κρός τόν όποϊο ^διυσε τή συνέντευξη αυτή. 9 κ. Ζακνοντώφ 8δωσε στόν έκδότη τής «Αληθείας» ώ είδικό άναμνηστικό οημα τής «Πράβδα» καΐ τό πρώτο φύλλο τής Σοβιετικάς αυτής εφημερίδας, οού εξέδωσε ό Λένιν τύ 1912. Καΐ κάτι άκόμη, γιά δσους τό ξέρουν: «Πραβδα» στά ρώσϊκα σημαίνει: «'Α- Γύρω άπό τόν Άρχιεπιοκοπικό Φόνο 'ΤΙΜΟΘΕΟΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΧΛΗΣΙΑΣ,, Έπιστολή τού Συμβολαιογράφου κ. ΜΙΧ. ΧΑΤΖΑΚΗ Έπίκαιρα Άρθρα ΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γραφειο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ ψηιφιιστηικί. στήιν ο Νομος 945)79 «ΓΤφΙ περ·ιοχών». Μϊ. τή.ν τού δεν θό γιινον- Τα'! ο» επε»ΓΓοσί.ΐις των οιχεδιων "°λεων. Δοιόαλώδης ο νθμος 'το σύνολο τού «αί πολϋ καε· το γιεγονος κκ» παλι ότι βρημην των υπευ- τεχνικών· φορ«ων »χ>'ϊ
  Τ(*»«ής ουτοδιθΜΓΤτθΐεως. Φο-
  ^ δ* ολων το
  αρθρο γιά' την οόσταοη ίται-
  ρειών ανάλη,ψη·ς μελίτών καΐ
  βκΓπελεσης των προγραρμιατων
  αιυτων των οικ'ΐστιικών π*ριο-
  χών στό οτιοιο αναφερίτα» «υ
  ρως το κειιμενό μαυ>.
  ΕΧΟΥΝ τό δικαίωιμα σύστασης
  μιΐκ τετοια·ς ετοιρεκις αΐΓΜντ&ς
  οί ενδκιφερομίινοΐ' με ετα ιρικο
  κιφάλαιιο ι ριονται ίΐκαταμμωρι-
  ών. θεωρητι«ά φακνίταΊ' δημο
  κρατ.ιΐκιόταΓιΌ τό άρθρο εφοσον
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή οελΐδα 3
  Κυρι<ε Διευθυνταί, ΓΤιαρακαλώ νά φιλοξενήισίτε στις στήλες τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ τίς σκεψεις μου< (ν συντομϊα γύιρω αρό το γΛίτυστό θβμα (οτυιχώς σήρ>ιολ) τού Αρχιεπίσκοπον
  ποΐι> διηιμιουργήισαιτε.
  Πιστεύω ώττΐ' δέν βά έχ~ΐ
  αντί.ρριηση ·αφού Σεις — ορ¬
  θώς βέβακΐι — «άινετε «ριΐτική
  των πάντων (π,ροσώπων, πραγ
  ιματων κατιαιοτάσεων) καί ου «ε
  ιπώς ώς Δηιμοκ,ρίιτης θά δέχεσθε
  ιοα« την κριτιικήν των άλλων
  νι α σά<, πολϋ δέ περισσότερον αφου στήιν αρχή τής εκδόσεως σας ζητούισατε τήκν γνώμην των αυνορομηπτών διά την εφη Εκττε αναιμφιοβιήτητο ενός ι- ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ένα εξαιρετικού ενδκιφέ- ροντος επϊκαιρο οικονομι- κό άρθρο: •Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΛΑΑΡΙΟ» Τού Οκονομολαγου κ. ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗ «αί &αρ,ρ<ιλέος Δημοσιο- γράφος <κα>ϊ ικάνονταζ εαρεια
  χρ.Γ>σ>Γ> των τιρονομίων πού ηα-
  ρφεΐι η ελευθερίσ τού Τύπου
  εχετ€ αρκετές δΓίμοσιογιροφιικς
  επΐιτυχϊίς. ΕίναΦ ομολογχχιρενως
  η μεγαλύσερη δύναμη, τό δυ-
  νατποτιερο όπλο τής Δημοκρατί
  άς η ελευθερία τού Τύπου. Αλ¬
  λά όπως λεπτόν νναν τό πολί-
  τευμα τής Δηιμοκρατϊας — ό¬
  πως γενιικως έχε» ειπωθί.ΐ' — τό-
  ισο λεπτή είναι κοφ η λειτουργΐα>
  τής ίλευθερκκ τού Τύπου. Ό¬
  ταν ο νομοθιέτης με ρχ|Π"ή συν-
  ταιγιματική διατάξη καπΓοχυρώ-
  ν£ΐι τήιν ελευθερία τού Τυιττου' α-
  ποσκοπει αναιμφισβήτητο —χω
  ρίς νά θεωρηθεϊ όιτιι βέλω νο
  δωσω τετοια μαθήμαΓται — &ις
  την διά τούτου πνευματικήν
  κοινωνικήν κο* υλικ,ήν αναπτυ-
  ξινττού ανβρώπου. Καϊ ιερωσά-
  τα* η ιστορϊο αυτή ποθ δηιμ<- ουριγιηισοπ-ε γιά τόν Αρχιεπίσκο πον είναι· μέσαι στά πλοίισια> αυ-
  τήιξ τής αιποστολής τού τυπου
  ή ι,ιναι αρνητικον στοιχείον; Δι
  κπστηκε πριν ηενήντο πίιριπου
  χρόνιοι όταν ή[το ανήλικος 16
  ετών όϊ ποι,νή φ-υλοκίσεως ώς
  συνεργος σΐε ανβρωποικ,τονΊα.
  Εν πορενθεισει αναφέρω — καί
  το γνωριζετε ιοαϊ σεΐς — ότι. ε¬
  άν τότε ΐισχυε ο θεσμος των ει-
  δι«ών Διικΰιστηριων ανηλϊκων
  θά τού 'επ'εβαλοντο μονον σω-
  φρονιστικά μετρα. Ο ©ιος —
  όπως σεις έχετε δη,μοσΐιεύοει —
  ηρνείτο.» ότι τάι Π'ράγιμαται συνέ
  βηΐσαν όπως τα αναφέ,ριει η από
  φασις.^Βυδολως εϊχε την εγκλη-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  'Από τή Διοίκηση Χωρ)κής Ηρακλείου
  ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΝ
  ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗ - ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ
  Πληιροφορηθηκαμε αρμοδί¬
  ως ότι για την περΐιηττωση τού
  Χαρτοπαιχτηι — Χωροφυλακα
  τής Βιάννου, διεξάγεται νέος
  κυικλος ανακρίσεων για τό ατύ-
  χΐημά τού, μιτο τήιν ενηΐμφωση
  τής Χωροφυλιαικής ότι» δεν εϊχε
  παθει εκτελώντας «ηηιρεσί'α, αλ-
  (λώ πηιδωντα< από τό παοάθυρο, τού σπιτιου απού χαρτσπαιΐζε, οταν Ιαχαυσιε ότι έρχεται ο Διοι (νίετά τό νίθ.κιύικλοτών ανα κριιαεων υπόρχει περίπτωσο ε- πιρριψεως ευΰυνών καΐ σε ολ- Αου,ς ανωτερους τού, πού ηθε- Λημιενα ή αθέλητα, σωγκάλυ- ψαν »οί διαπριεψαν το γιεγονος, παιρουισια^οντας τόν χαρτοπαι χτηι — χωροφ,υνναικα, ως «πα- θοντα εν υπηρεσίΐα». θά ΓΡεριμίνο,με μα. ανυπο<μο- νησιοι τό πέραις των νεων ανα- κ,ρισίων, για νά1 δουιμιε αν θα προκύψει «αι η ανάμιξίΐ τού εκ ΚίΡιήτπ< Υτιθιυργού, που λεγε- ται ότι αναμιϊχθηκε ορχι«ά' στήν γ. πορόδεχτΓ) αυτή —υγκΰλυψη. «Είνα» ηαντπελως απορος — λενε τα σχιετικό πιοτοποιητικΐΐ — ασθενής, δέν ιχει οικογένειαι, ουτ£ συγγενείς, ειναΊ' μονος ιοαΐ εγικιοταλελειμιενος, ζ-εί δέ βοηΓ θού(μΐνος απο διαφόρους Μαϊ είναι· άξιος κάβε βοηβεϊας». Πάσχει· αττό κήιλη (ικιρσοκηΓ- λη — βουβονοκήλη) καϊ εχει α- νάιγικτι ιμιάς ζώνης αφάς 1.700 δρχ. πού φυυικά. δέν εχει νά αι γορ·άισίΐ, όπως καΐ τά' φάρμακο πού χρειάζιεται. Αριρωοτηισε στή δουλειά, μιά κτηνωδιικη εργοσια πού έκανε οπο τ»ό 1922 πού ήρθε από τή Σμύρνη οτό Ηράιυλειο, απού >μ<έ ένσ σαμάρι στήν πλατή σήτ κωνε φορτία των 150 οκάδων Ι ίΤερασαν τα χρονια' κια» «α- θως δέν ·ή(ταν γραιμμενος σέ συλ λόγους ήι σωιματεϊα, δέν συντο ξιοδοτήβηικε ποτιέ απο κανένα οσφαλΐιστιχιό οργανισμιδ. Ερωτάταΐ' τώρα: Υπαρχί» Κρατος; Άν ναί, άς Γ>ρίθεϊ κά-
  ττοιος την Νκανοποίιη'ση, τώ,ρο
  σει τόν 97χρονο Εϊαοιλπ Παιπα-
  Ί'ωαννου. Τόν άνθρωπο πού
  χρονια ολόκληρα οιήικωνε μέ
  ■ενα σαιμαιρΐ' στήν πλάτΐ) τώθΌΐ
  &άρη, εξυοηιρετώντας τό κοινω
  νιικο συνοιλο, άς τού δώσει κα
  ποίος την ιικανοποΐιηιση, τώρα
  στό τέλος τιής ζωής τού, ότ»
  δέν υπήρξε ζώο. Ή τουλάχι¬
  στον ότι δέν συνεχίζει νά εί¬
  ναι...
  'Αγωνιστικές Φωνές
  ΤΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ ΣΦΑΚΝΑΗΟΥ ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑλΗ ΑΑΜΑΝΑΚΗ
  Μ' αύτό τό αρθρο, ή «Άλήθεια» συμμετέχει στόν έορ-
  ταομό τής έφετεινής έπετείου τής 28ης Όκτωβρίου
  15Μ0, υίοόετώντας τίς άπόψεΐς τοΰ άρθρογράφου·
  ΑΥΤΕΣ τίς μέρες γιορταζουμε
  τό ιστορικό «ΟΧΙ» τού Ελληνι-
  κού Λαού, που φωναξε τό 1940
  στόν εττιτιθβμβνο Φασισμό.
  ΤΟ «ΟΧ!Ι» αηοΐλοϋθησε ο ονυ-
  ποχώρητος αγώνας τού Ελλην»
  κου Λαού, πού έφερε τή Νίκη.
  Ο Ελληνικάς Λοός τά 1940 μέ
  τό «ΟΧΙ» Τού καί τόν αγώνα
  Τού έγραψε κι άλλες χρυσές σε-
  λίδίς ηρωισμού καί αυτοβυσι-
  ας στήν Ιστορία Τού. Καί τό¬
  τε, όπως καί πόντα, το δενδρο
  τής Λευτέρης ποτισβηΝε μέ πό
  λυ ηρωικο Ελληνικο αιμα. Χυ-
  σαμε τόσο αίμα στο βωμο τής
  Λωηριός, πού Θά πιρΙμινΕ κα
  νεί< ότι μετά την Γερμανική κατοχή θά ζούσαμιε λεϋτεροι σάν Λοός και σάν Έθνος. ΔΥΣΤΥΧΩΣ την Γερμανική κα¬ τοχή διαδέχθηκε η κατοχή των λεγομένων συμμάχων μαςΙ Τά Γερμανικά φυλάκια αντικοτέ- στησον τά καρκινώμοτα τύν ξένων Βάσεων, πού υττάρχουν μέχρι σήμερα κα! μάλιστα μέ προοπτική εηέκτασής τους. ΑΝ οί σημερινοί Έλληνες θίλου με οί αγώνες τού 1821 καί τοΰ τού 1940, πρεπει κ> εμείς σαν
  εττάξιοι απόγονοϊ τους νά φωνα
  ξουμε το «ΟΧΙ» οτούς ξένου'
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδο ■
  Γεξο οί ξενεσ βασεισ απο τηνκ7ητη
  χαρας αϋυυρν
  Λ______
  Ι
  Ι
  Φραξουν οιαλ'λο.
  έ
  ι,ου
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  προλαβη να πει εσοαο κ αι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  22 ΟΚΤΩιΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μεγάλη Έπίκοιρη Ερευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  Περισσότερο φός στά Τσιμέι/ταΚρήτης
  Σήμερα άπαντα ό έκπρόσωπος τής έταφείας «ΖΕΥΣ» κ. Ν. ΧΟΥΡΔΑΚΗ!
  Μ. Χ. Σάν εκπρόσωπος τής
  μή νομψοποιηθείσας ακόμη εται
  ρείος πού ενδκιφέρετοι κι αυτή
  γιά ιδρύση Τσιμεντοίργοοτασί-
  ου στήν Κρήτη, μπορείτε νά
  μάς πήτε κ. Χουρδάκη, τόν άπω
  τερο καί βασικό σκοττό σας;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Ό σκοττδς τής
  Βιομηχανίσς Τσιμέντων Κρή¬
  της «Ζεύς» εΤναι ττώς νά ίδρύ-
  σει πάνω στήν Κ,ρήτη, έκεΤ δ-
  —όν ύττάρχουν δλοτ τα; στοιχεΐα
  καί μττορεΐ νά μάς δώσει τό
  ττραχπνο φώς μιά πλήρης τεχνο
  οκονομική μελέτη) οτό πιό έν-
  δεδειγμένο δηλαδή σημεΐο της
  Κρή,της, ένα σύγχρονο έργοστά
  σιο τσιμέντων, Μέ 6άση, 6έ-
  6αια, την Λαϊκή Βάση καί στό
  όττοΤο μέτοχοι θά είναι Κρήτες
  άττ' δλο τόν Κόσμο. Τό έργο-
  στάσιο θά πρέπει νά κσλύψει
  δλες τις άνάγκες τής Κρήτης
  καί ένα μέρος τής παραγωνής
  τού θά διοχετεύεται στό έξω-
  τερικό, μέ στάχον την Μέσην
  Ανατολή ικαι τίς Άραβκκές χώ-
  ρες, έπ' άνταλλάνματι μέ ττε-
  τρέλαιο, το όττοΤο τόσο τταλύ τό
  Εχομεν άνάγκη.
  Μ. Χ. Η ετοιρεία αυτή, η
  «Ζεύς», πότε άρχισε νά παίρνει
  άχι βεβαία την τυττική, γιατί η
  τυπική είπαμε δέν άρχισε ακόμη,
  αλλά την πραγματνκή μορφή
  της;
  ΤΙ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΙ 0X10 ΑΝΤΡΕΑΣ
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ απο τή σελίδα 1
  κροατήριό τού αιποδείχτηκε
  μάλλον υπΌ'Τονιικός.
  ΠΟΙΑ ΒΑΣΙΚΑ
  ΕΙΠΕ Ο ΑΝΤΡΕΑΣ
  Τΐό βααιικά ιπού ειπε ο κ. Πα¬
  πανδρέου στήν αμιλίσ τού ή¬
  σαν:
  Φ Η δη;μ ι ου ργία Ανιροτοβιομίν
  χανιών
  Ο Η αυτόματη τιμαιριθιμΐικήι ανα
  -ριοσ·α'ρ/μονή οτί^ αιμοϋβϋς
  των ίιργοζομένων.
  Φ Η βαθιμΐΌιΐα κοινωνικοποιηση
  των βασιικών στρατηγικών
  τομέων τής βιομηιχανίας.
  • Η ετή,σια- αναιπροσαρμογή
  τής φορολογι,κής ικλίμα'κας.
  Φ Η καταργήση φορολογιας
  των συνταξιοϋχων.
  • Η ρυθμίση τής Βκκλησιαστι-
  «ής ιεπιριουσίας κ<α·ΐ η απόδο- σήι τη-ς οτούς αχτήμονες. • Η αιπομάικ,ρυνσή μας από τό ΝΑΤΟ. ·. Ο τερματισμιός τού καθεστώ τος των ξεΐνων Βάισεων καί ει&ικιά οπό την Κρήτη. ΠΟΙΑ ΒΑΧΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ Ο ΑΝΤΡΕΑΣ Εκείνα ατιό τα βασικά πού δέν ί*ηε, ήισσν: • Η ,μεθόδευση τού αγώντα· για τό διώξιμα των ξένων Βά- σεων. • Η καταδίικη τού Σιωνισμού. • Τό άνοινμά μας πρός Ανατο- λής καί πρός τόν Αραιβικό χώρο. • Τί θά κιάνιει-τό ΠΑΣΟιΚ άν ο ΚαραιμανιλΙήις ττάο στήν Προ- ιεδ,ρία. • ΤΙ είπαν μόλις ιπρίιν δυό μέ- ρες αττ' τόν λόγο τού μέ τόν ΠΊρωθυπουργο κ. Καραμανλή. >Πιά' τό τελευταία ίισως αντι-
  '!.αρ<3,ταχ0εΐ τό ότι προιοειται ιπ·ερΐ «υψιίΐττων εθνιικών μιυστι- κων» πράγιμα· ττού έχίΐ' ξεφτίσει λ«γο, γιατί δέν ανήικομε στήν κατηνορία πού ηκττεύιεΐι ότι ο Λαός ει'νισι κοηάδι καί πρέπο νά «τόν λαλούν» οί βοσκοί ή οί ιπαραβοσκαί τού, σέ κατευ- θύνισεις ποώ αυτό δίν πρέπει νά νινωιρ<ζιει. Πριν 'Κλείσωμε τ ό σηιμ>είωιμα
  αυτό θέλομί νά επα<ναλάΙβομ£ αυτό πού ΐπρΊν από ιπολλούς μή νες ξαναγράψομί:: ότι θά ξήσω με μ·έ|ρες .μιέ Πρωθυπουργό τόν Αντρέα Παπανδρέου καί Πρόε- δρο τόν Κωνσταντ ι νο Κ'αρο ,μανλή. Γι· ουτό καιί παρακαλέσαμε νά μάς πεί ο 'Κ. Παιπανδρέου, α- φού πάίΐ γιάι Εξου'σία, όπως τό- νισε, τί θά κάνο σέ μιά' τέτοια περίΐπτωση; Γΐιαιτί άΐλιλο Κυιβφ· νηιση στήν ΕΛΙλάδαι κιαιίι άλλο· Ε- ξοασία, μέ Πρόεδρο τόν Καρα- ί,ίανλή. Δέν, θάιναι τότε τα ίδιο όπως τώρα' Τσάτσος μέ Καρα- μανλή. θάναι τελείως διαφορε- τι.κ'ά καί ο Λαός, πού £χτι>μάι
  κατά τό άλλ/αι, πολύ σωοτά), τίς
  πολιτκές πιροσπόθεΐίς τού Αν-
  τρέαι, πρέηει νά ξέρει· πώις, ο-
  φού θά τού εμπι,στεωτεί την Κυ
  βέρνηιοη, νά τού δώσίΐ χαί την
  ανάλογιη Εξουσίΐα. ποϋ ζητά, την
  πραγιματικιή όμως Εξουσίαι.
  Καιί κλείνιθιμε μέ ένα ερώτημα:
  Μέ τάι ισχιύοντα τώραι κα<ί μέ Πρώε,δρο τόν Καιροιμ·ανλή καί Σάς Πρωθιυποιυργιό, νορί'ζετί κύ ρΐΐ Ποπανδρέου οτγ θά1 εξου- Μ.πορ*ί νό κυ'βφνάτε, ναιί. Αλλά γιά τό τελευταιίο· πολύ αμ φιβάλλομε. Νά, γιατί σάζ ρωτού με γ' αυτή τή, σχέοη σας μέ ιόν Καραμανλή, όταν έρθει η ι|κ>ιραί·α στιγμήι τής πολιτικήΐ
  Σας συνύπα'ρξης.
  Μ. Χ.
  ΜΠΑΤΑΡΕ ΤΟ "ΡΕΘΥΜΝΟ,,
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ απο τή σΐλίδα 1
  γιατί δέν έγινε μετά το γεγονός καμμιά ύπεύθυνη
  άνακοίνιοση.
  ΠΡΕΠΕΙ νά σήμειωθεί άκόμη δτι ώρισμένοι άποδί-
  δουν την περίπτωοη στό δτι καί αυτό καί πολλά αΛ-
  λα πού συμβαίνουν τελευιαϊα οτήν ΑΝΕΚ είναι ά-
  κάρροιες τοΰ γεγονύτος δτι επί ένα μήνα καί πλέον ή
  Ναυτιλιακή αύτη Έταιρεία λα'κής βάσεακ;, είναι ά-
  κέφαλη· Είναι γνοκ>τον δα μετά την έπέμοαση των
  Δικαοτικών Άρχών, την παύοη τοΰ Δ.Σ. τόν διορισμό
  νέον, την παραιτήση μελών αύτοΰ, δπως τοΰ Δημάρ.-
  χου Χανίων κ. Κλωνιζάκη καί τίς αΛλες διαδικασίες
  ΐεού τέθηκαν σί έφαρμογή, κινσύμενες ά.πό άντιμαχδ-
  μενες όμάδες ,μέσα στήν έταιρεία, έδώ καϊ 40 μέρες
  τώρα ή ΑΝΕΚ δέν έχει διοίκηση καί τα συμφέροντα
  7 χιλιάδων άνθρώπων, «κρέμσνται σέ μιά κλωο*τή», δ¬
  πως λέχτηκε άπό παράγσντα τής έταιρείας·
  ΑΠΟΡΡΟΙΑ αύτοΰ τοΰ θλιβεροϋ γεγονότσς είναι δτι
  οί μετοχές τής ΑΝΕΚ εχουν πάθει κάθετη πτώση
  στήν τιμή τους·
  ΣΗΜΕΙίΙΝΟΜΕ τέλος δπ στήν τελευταία Γενακή
  Συνέλευση τής ΑΝΕΚ κάποΐος μέτσχος κατήγγειλε
  εύβαροώς δτι «δυστυχώς ή έταιρεία μας ^χει πέσεΐ
  στά χέρια των Εβραίων καί των Σιωνιστών».
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΐΚΟ έπίσης, είναι τό γεγσνύς δτι
  στό τελευταΐο παυθέν άπό τόν κ. Είσαγγελέα Δ·-·
  ι ής ΑΝΕΚ 12 Σύμβουλοι ήσαν γνωστσί Μασώνοι!
  ΚΑΤΑ τα αλλα, τα λαϊκά συμφέροντα των μετόχων
  ιών έταιριών πλατειας λα'κής βάσεως, βρίσκσνται . · ·
  σέ καλά χέρια!
  (ΛΕΤΕ νά μας... μηνύοουν καί οί Διοικοΰντες την
  ΑΝΕΚ κατά τα πρότυΐχα των «Μινωικών Γρα,μμών»;
  Άναμένσμε, προειδοποιώντας δλους τούς παράγοντες
  ιής Κρηπκής Ναυτιλίας, δτι τίποτε δέν θα μας έμπο-
  δίσει νά διαφωτίζομε/ δσο έκδίδομε την εφημερίδα
  αυτή, τόν Κρητικύ Λαό γΐα θέματα τέτσιας μάλιστα
  καίριας σημασίας, πού άφορσΰν την άσφάλεια Γής
  ζωης ιου καί ιά άτομικά τού συμφέροντα).
  Μ· Χ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΜΟΡΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ
  Έκλεκτή κουζίνα
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Είναι γεγονός
  δτι, ό φίλος μου ό Μάνος ό Λο-
  γιά6ης, υπήρξε έκεΐνος^ ό οποί¬
  ος εΤχε την ίδεα πρό πολλοΰ
  χρόνου, νά Ιδρυθεΐ αύτη ή Τσι-
  μεντοβιομηχανία. Κάττοτε, δ-
  ττως είναι γνωστόν ϊσως κ ι δ-
  ττως πολύ καλά τα εΤπε ό κ. Λο
  γιάδης. όρισμένοι λογοι άνά
  γκασαν όρισμένα άπό τα ίδρυ
  τικά μέλη, τα όποΐα έπρότει-
  ναν νά ίδρύσουν κοινή έταιρεία,
  νά διασπαστοΰν και μάλιστα συ
  γκεκριμένως έσμίξαμε κάποτε
  είς τα Χανιά καί τότε περιέρ
  γοος εΤττα^ έττειδή εΤχε ήλεκτρι
  σβεΤ ή άτμόσφαιρα — δέν θέ-
  λω νά μπώ σέ λεπτομβρειες
  γιά τό πώις, καί γιάι τό τί—νά
  σμίξουν έδώ στόν Άγιο Νικό-
  λαο σέ ιμιά χαθαρή πλέον νέα
  συνεδρίαση γιά νά προχωρή-
  σουν. Είς την συνεδρίαση αυτή
  τής 5ης Μαΐου ήταν δλοι οί
  Νομοι καί όρισμένοι τής ομά¬
  δος τού κ, Λογιάδη ή όττοία δέν
  ήλθε. Αύτοι (τοθ Λογιάδηι δη¬
  λαδή) έσννέχισαν καί έσπευσαν
  νά ,κάιμουν την έται.ρειΊα, νάι την
  νοιμιμαποΐιήισθ'υν, έντώ έιμείς έ-
  μείναμε απλώς μία Όμάδα 'Ερ
  γασίας, ή δττοία στηρίζεται πά
  νω σέ μιά ίδρυτική πράξη σ' έ:
  να ττρωτόκολλο τιμής, τό όποΤο
  μάς ένώνει αύτην την στιγμήν.
  Μ. Χ. Οί άνθρωποι πού εί-
  στε μέσα σ' αυτό τό πρωτοκολ-
  λο τιμής, ίίστε αποκλεκ;τι«ά α-
  πό τόν Νομό Λασηβίου, ή κι α-
  πό την άλλη Κρήτη;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Όχι. Άττό τό
  Νομό Λασηθίου εΤναι μόνο τρείς
  Οί περισσότεροι είναι άπό τό
  Ήράκλειο, τό Ρέθυμνο, τα Χα¬
  νιά, Κρήτες τής Αθήνας, Κρή¬
  τες τής Άμερικής καί Κρήτες
  τής Γερμανίας, Βεβαίως κάλλι-
  στα μπορεΐ νά μοΰ πεΤ κανείς:
  «Πώς εξελέγησαν αύτοι οί αν-
  θρωποι;» Είναι οί άνθρωποι οί
  όποΐοι έδειξοτν ενδιαφέρον. Δέν
  εγινε δηλαδή κάττοια ψηφοψορία
  άλλά έδώ ήρβανε όρισμένοι £-
  πιχειρηματίες οί όιτοΤοι εβειξαν
  έΐΑδιαφέρον. Σέ δλες τις συνεδρι
  άσεις μας πάντως εΤπαμε καί
  λέμε δτι, ό κύκλος αύτάς δέν
  έμττοδίζει όττοιονδήΐττοτε Κρητι-
  κά νά εισέλθει μέσα είς την
  Όμάδα.
  • (ΣΥΝιΕΧΙΖΕΤΑΙ)
  ΠΕΝΘΗ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  ΤΡΙΓΏΝΗ
  την π.ερ. βδομαδα η
  Αλεξάνιδρα Τριγώνη-, κόρη τού
  ιδρυτή Κωνσταντίινου Καφετζα-
  κη καί σόζυγος τού οτρερινου
  εκδάτη τής εφηιμερίδας «Δρά¬
  σις» κ. Ε. Τριγώνιη.
  Η ιδιότυιπιη ζωΐήι τής μεταοτα-
  σης, πού α πό μικιρή είχ'ε τυφλω
  θεί, ήττ'αν υποδεΐγΐματική καί α-
  ξιοθαύιμαστΓ|. γιά τ ό σθένος μέ
  τό οποι'ο αντι,μετώπισε τίς διό
  φορες αντιζοότητες, που· δέν
  την εμπόδιοαν νό. φτιάξει μιά
  ολθ'Κληρω,μιένη. καί υποδειγιματΐι
  κή οικογένεια.
  Στόν σύζυγο καί τους γωι-
  ο.υ«ς της, ιδιαιτέρα στόν φίλο·
  Κώστα, αιπ'&υθύνομε Θερμά
  συιλλυπητήρια.
  ΠΑΠΑΔΙΩ
  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
  Πέθανε προχθίς και κηδευιτη-
  *ε χβές στό Μοχό Πεδιάδας. η
  σεμνή καί ενάρετη οΐικοδέσποι-
  να Παπαδιώ Βουλγα'ρσκη.
  Στούς οι«£ίου< της καί ιδια-ι- τερσ σττή φιλή 'κόρη της κ. Μαλ- βίνα Αρχοντάκη απευθύνομε θερμά συλλιυιπητήιρια. Χ. Μετά την αρνητικη στόση Δουλουφάκη οί σχέσεις όξύνθηκαν Κρίσιμη ή αυριανή κοινή συνεδρίαση ΈρασιτεχνικοΟ Τμήματος ΟΦΗ καί ΠΔΕ Τρίτηι έχ,ει π.ρογιρα.μμο τιστεί κοινϊή, σύισικίψιη — συνε- ήρίαση των Διοικήισεων τού Ε- ρασιτεχνικού ΟΦΗ καί· τής ΠΑΕ, κατά την οποίο θά ξεκαθαρι- στούν οί οξυνθείσες ή!δη σχ£- σεις τους. μετά την αρνητικη οτάση τού Γΐροέδροιυ τής ΠΑΕ κ. ΔουλουφάΐΚιή Η αυριανιή, ιςρ.ίισψη συνίδρία^ ση θά- δείξεΐ' άν θά εξομαλυν- θούν οί διοταραχβεισί,ς σχέ- σεις ή θά προχωρήσει πί,ρισσό- τερο η διάσίταιοτ). Συγκεκριμίνα ο κ. Δουλουφό .κης. ·οιγκ> τα χιρήιματα πού όψει
  λε η ΠΑιΕ στό Εραισιτεχνιικό
  Τμήΐμσ τού ΟΦΗ, γιύρω στίς
  500 πί,ρίπου χιλιάδε^ τού< έχει δώσει μόνον 100 χιλ. δρχ. Ακόιμη. στά μίσα τής περ. βδομάδα<.αρνήιθηικε νά'-παροδώ σει στόν Τα,μία τού Ερασιτεχ- ν«κοό κ. Χαριτακη τα αναλο- γούνται εισιτήρια· ΟΦΗ — ΑΕΚ ζΠ,τώντα< τού επιταγή, 150 χι¬ λιάδων κό τού ΟΦΗ θά καταφύνουν στή Γενική Γραμιμιατεία Αθλητι- σμού καί στή Δικαιοσύνη. Ωστόσο ο κ. Δουλουφάκης α θετώντας νιά μιά ακόιμη ίβδο μάδα τόν λόγο τού, εξακολου- θεί νά αρνείται την αιντψετώπι- ση των δηιμοσιογράκρυν καί νά αφήνει οναπύντητα τα1 κιρΐ'μένα &ρυτήματα πού τού θε σαμε, δίναντας την εντύπωση, ότι σέ ικάποια σηιμιείο δέν είναιι. προετοιμασμένος. Τού λέμ'ε πάντως απερίφρα- στια ότι τελικά' — θέλει δέν θέ- ν — θά λονοδοτήσίΐ' γιστί δέν είναι δικαιωιμα κανενος Προε- δρου Σωματειου νά σιυπο ου- νεχώς για ©έματα πού σχετίζον τα» ιρέ οικονομ»»* απολογιομό κοί πού μέ τή σιωπή δημιουρ- γούν σέ μερΐίκούς αδικαιολόγη>
  τες ίσως. αλλά οπωσδήποτε υ-
  ΠΟψίίζ.
  Υιπάιρχουν κοί διάφορα άλλα
  θΐματα τα οποιι'ό. θά τεθούν
  στή οτ]'μερ.ινιή συνεδρίαση εν
  ψυχρώ καί άν ο κ. Δουλουφά-
  κη< συνιεχίσει την αρνητικη καί ακατανΐάητη στάση τού. τότε οί Διοιικούντες τό Ερασιτεχνι- Ο ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΤΗΣ... ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Όπως γράψομε στό προηρ γούιμενο φύΛΑθ' μα<, χωρίς νά αναφέρομε τά' ονιάματά τους. τ ό ζεύγος Παπαιχιατξάκίΐ, («ού τελικά είναι ιταντρεμίνοΐ' κι όχι αρροβωινιασιμιέ,νοι). «ί^ε κατα- κλέψει την περισχιή τού Ηρα¬ κλείου ικαί εί.χε επίκταθιεΐ' καί πρός Ανατολάς, αιλλά στήν Ιε¬ ραπέτρα, την νύι^α τήις πιροπε- ρασμένης Παιριαισικιευήί πρός Σάββιατο,·τερμάτισε τή δραιστή ριότητά τού. Ο Παπαχαιτζά'κης πού είινια* α πό το Ηράχλειο καί η Ή συνέχεια τής δίκης τού Έβραίου ΜΙΑ ΊΡΟΙΚΜΗΗΜΗ.. ΤΟΥ κ. Π, ΠΑ νά μή θΐωρηθεϊ, τόσο από τάν ίδιο, όσο καί από οποιονδή ποτε άλλον, ότ» στίρούμε τό δικαίωμα τής δτνμοσιοτητας των απόψεων των αντι- φρονούντων μέ μάς, άν καί αναφιρθήκαμε στό προηγούμενο φυλλο μας σ* αυ¬ τήν, εν τούτο* δημοοιεϋομε σή μερά αυτούσια την «πρσσκλη- οη καί δήλωση» τού Δικ. Επιμε Αητή κ. Γεωργίου Μαρκομιχελά κη, άν καί δέν έχομε καμμιά νο- μική πρός τούτο υποχρΐωση. ΜΕ την ευκαιρία δέ γνυρίζομε Η ΑΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΙΤΟλΗ ΠΑ ΤΟΝ ΤΙΗ06Ε0 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦··♦··♦··♦♦♦♦♦' • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 γιά νά σπιλώνοαν, νά λερώνουν τούς νύρω των. Μ" ΑΥΤΕΓ τίς δυό κατηγορίες ανθρύπων θά σά< απασχολήσω σήμίρο, γιατί περίπου σέ κάθε θέμα πού αττοσχολίί την λιγό- μενη « Κοινή Γνώμη» σ' αυτές τκ δυό κατηγορίες χωρίζονται οί άνβρωποι, χωρίς τώρα νά μάς ενδιαφέρει ειδικά τό ποσο- στό τής κόθε μεάς. ΠΡΩΤΗ κατηγορια αποτελούν οί άνθρωποι {κείνοι, πού όταν δουν, όταν μάβουν ότι ένα πρό σωπο, πού αποτελεί γι' αυτούς αντικείμενο εκτιμήσεως, σεβασ- ιμού, λατρΐίας, (διότι τό πρό- σωπο αυτό μέ αριστοτεχνικό τρόπο υποκρισίας καί φαρισα'Γ ομού κοτάφερε νά δημιου,ργή- σει μέσα στήν ψυχή των αισθή ματα καταλυτικά τής προσωπι- κότητάς των), διαβσλλεται, κα· τηγοριίται, γιά μιά οποιαδήπο- τε πράξη, τότε εξανίσταμαι, διαμαρτυρονται καί φτάνουν καμμιά φορά στό σημιίο όχι μό νο νά βρίζουν, νά λασττώνουν, αλλά καί νά χειροδικούν. Ανησυ χούν καί διαμαρτυρονται διότι κινδυνεύει νά χόσουν τό αντι- ΐΈΪμενο τής λατρείας των, κ·ν δυνεύει νά μείνουν χωρίς μέσσ νά στηρί<ουν τό σαθρό οικοδό μημα τής ψυχοσύνθεσής των, κινδυνεύουν νά μείνουν χωρίς τόν ήλιο τους γιατί αύτοι, όν¬ τες σκοτε»νοί, πρέπει νά παϊρ- νουν ξένο φώς γιά νά φωτίζε- ται ο ανήλιος δρόμος τής ζωής των. Όταν ωτάσουν μπροοτά σ' αυτό τό γκρέμισμα των ονίί ρων των, τότε αφρίζουν καί τρΐζουν τα δόντια των και εξα- ποστέλνουν πρός όλα τα σημεία των εμφανών καί αφανών στυ- λοβατών τού αντικειμένου τής λατρείας των, τό σήμα 805 γκ) νά σώσουν καί νά σωθοϋν. ΔΕΝ είναι όλοι των κακοί καί μοχθηροί. Είναι λϊγοι μίσα σ' αυτή την κατηγορία εκείνοΓ πού τρίφουν την υπάρξη των μί μίσος καί εγκληματ»κή διαθέση. Οί περισσότεροι όμως στερούν ται τού βαθμοϋ ικείνου τής νο- ημοσύνης πού θά τούς εττέτρί- πε στήν κάθε περίπτωση νά χρο σιμοποιήσουν ανάλογα σταθμά κρίσης, ώστί. νά δούν τα πρόγ- ματα μέσα από τό φακό τής λ ο γ ι κ ή ς καί όχι μέσα από τό πρίσμα ενός αχαλίνωτου συ ναισθηματισμοϋ. ΕΙΝΑΙ αποτυχημίνοι στόν αγώ να της ζωής, σ' σλες σχεδόν τίς μορφές της, πλήν τού χώρου τής Εκκλησίας (εκεΐ επιβάλλε- ται) καϊ τού Έρωτα (σιιγχω- ρήσετέ μου πού η πεννα μου (ετρύπωσεν αυτό τό φτερωτό διαβολόκι) άν καί αυτάς, ο 'Ε- ρωτας, ώς απόλυτη έννοια συ- ναισθηματισμοϋ, είναι τίς περισ σότερες φορές ανίκανος νά στη ρίξει οικοδόμημα πού μέ τόσα ονειρα, χρόνια ολάκληρα πολ- λές φορές, προσπαθεί νά χτί- σει. θυμηθείτε εκείνο πού γρά- φαμε πάντοτε στά νεανικά μας άλμπουμ στήν ερωτήση: «Τί ε- στί γάμος»; Καί η απαντήση ή¬ ταν πάντα η ιδία: «Γάμος εστίν ο τάφος τού έρωτσς»! Γιατί; Διο τι απλούστατα λεϊπει ένα καί μόνο: η κριθη. ΕΤΣΙ καί στήν Πίρίτττωση τού «Αγίου» Κρήτης ένα μέρος απ' αυτούς πού τόν τιμά καί τόν σέ βεται είναι ίσως άνθρωποι φυ σιολογικοί κτιτά τα άλλα, αλλά δυστυχώς στερ,ούνται κρίστκς καί δέν έχουν τό βαθμο τής νοη μοσύνης πού χρειάζεται γιά νά δούν τί πιθανόν κρύβεται πίσω αηά τα έργα καί τίς σκέφεις οκά μή τού αντικειμένου τής λα¬ τρείας των. Καί δέν θέλω νά μου πεί κανείς σας ότι αυτό εί¬ ναι θέμα μορφώσεως, γιατϊ έχω ϋωντανά παραδείγματα ανθρώ πων τής Μεσσαράς, πού δίν έ¬ χουν στά σττίτι των κορνιζαρι- σμένο κανενα άλλο δίπλωμα εκ- τός από εκείνο τού Δημοτικρύ, κοί όμως στό άκουσμα καί μό¬ νο τού ονόμοτος Τιμόθεος εί- νατ ικανοί νά σέ προσβάλουν. Μή λείττει κι από αυτούς η κρί- ση; Κάθε άλλο Ι Σού μτλούν μέ συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς νά θέλουν επώνυμα νά τα χρη σιμοποιήσουν. ΑΣ τσύς συγχωρήσωμε ολοι μας αυτούς τούς ανθρώπους αφού ο ίδιος ο Δημιουργός τούς ιστέ ρησε από τό χάρισμα εκείνο, την κρίση, πού θά τούς έδιδε την μεγάλη χαρά νά αντψετω- πεζουν όλα τα πολυποίκιλα θε ματα τής ζωής μας μέ τίς ολη- θινές διαστάσεκ καί τό περιεχο μενό των. ΚΑΙ έρχομαι τώρα σέ μίαν άλλη τάξη, τής κατηγορίαν των ανη- συχούντων, τα μέλη τής οποί¬ ας είναι δυστυχώς κάτοχοι δι- πλωμάτων ανωτέρων τού «Δη- μοτικσύ» καί έρχονται μέ δημο- σιευόμενες επιστολές καί κατα- κρίνουν όλοι των, μέ ομοιόμορ φες εκφράσεις καί μέ τυποποιη μενά επιχειρηματα, την αποκά- λυψη τού εγκλήματος τού Αρχι ίπισκόπου Κρήτης. Οί άνθρω¬ ποι τής τάξης αυτής, ενώ πρε- πει νά διαθέτουν κρίση, δυστυ¬ χώς παρουσιάζοντα ι, ώς άλλοι «ΗρακΑείς», νά ξεοτταθώνουν υ- περασπίζοντΐς ένα κοινό φονιά. Πρέιπιι ακομη νά διαθέτουν, αυ τοί οί ελάχιστοι, καί ανάλογο βαθμό νοημοσύνης, ώστε τό προιτέρημά τους αυτό νά τούς Γμποδίσει νά παρουσιαστούν στά μότια τού κόσμον ώς τα- πεινοϊ κόλακες ενός ανθρώπου ο οποίος ανάξια, παρά τίς κατη γορηματικές απαγορευτικές δια τάξεις των Νόμων καί τής Εκ- κλησκις καί τής Πολιτείας, μπή- κε στό χώρο τής πρώτης καί κατέλαβε τα διάφορα αξιώμα- τά της. ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝ αύτοι οί νεό- κοποι απολογητές ενός ανθρώ¬ που ο οποίος έχει χάσει τελείως τή συναίσθηση μιάς τραγικής πραγματικότητας, πού θά χρεια ζότανε ένα Σοφοκλή ή ένα Ευρι πίδη γιά νά συνθέσει μιά νία τραγωδία καί ένα νέα Επιμενΐδη γιά νά καθαρίσει την Εκκλησία τής Κρήτης από τό ΤίμοθίΥ- κόν άγος. Εθελοτυφλείτε ενσυ- νεεδήτως, μή αναγνωρίζοντες α πόφαση Ορκωτού Δικαστηρίου, πού δέν τόλμησε ούτε ο ίδεος πού καταδικάστηκε, ε,νώ είχε τα χρηματικά μέσα, νό προσβά λει καί ακυρώσεκ Δυσφημήτε την Ελληνική Δικα*οσύνη δημο- σκύοντες ότι κη απόφαση τού Κακουργιοδικείου ήταν προκα τασκευασμενη καί πεπλανημέ- νη» καί απορώ πώς η Εισαγγελι- κή Αρχή δέν σάς(έχε> εγκαλέσει
  ακόμη γιά περιύβριση τού Δικα
  στηρίου. Εάν εκφράζω τή συγ-
  νώμη μου γιά κείνους πού χα-
  ρακτηρίζω άκριτους, γιά σάς
  τούς φαρισσαίους καί ταρτού-
  φους δεν χωρεί συχώρεση καί
  συμβιβασμός, γιατί μέ πλήρη
  γνωση προοτταθιιτε νά παρα-
  πλανήσετε όλο τόν κόσμο, μά
  πρό παντός και κυρκος, τούς
  απλσι'κούς ανθρώπους, πού,
  γιά κακή των μοίρα, σάς θεω-
  ρούν ακόμη γιά πνευματικούς
  ανθρώπους καί οδηγοΰς των!
  Η ΜΕΓΑΛΗ, η συντριπτικά με¬
  γάλη, μερΐδα τού κόσμου περι-
  μένει ότι θά δείτε τό σφάλμα
  σας, άς είναι καί την τελευταία
  στιγμή, καί θά ενωθητε μαζί
  της, γιά νά κάμετε αυτό πού
  θά έκονε, άν υπήρχε, ένας νέος
  Ηρακλής.
  ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ, κ. Δαυθυντα,
  στό σημερινό γράμμα μου μό¬
  νο μέ τό ένα σκέλος τού «τούς
  «ανησυχούντες» καί επιφυλλάσ-
  σομαι, στήν επόμενη έκδοση, νά
  οναφερθώ καί στό άλλο σκέλος
  «τούς αδιαφορούντες», ευχα-
  ριστώντας <«Κ Υ* την προθυμη φιλοξενία. Μετά πολλης τιμης ΓΕΛΡΠΟΣ — ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 4ΚΗΚΧ καί συντ. Δάσκαλον τόσο πρός τόν ίδκ> όσο καί
  πρός τόν κ. Μαλλιαράκη — επει
  δή οκούσαμί πώς κάπου κάτι
  σχετικό αναφέρανε — ότι η εφη
  μερίδα αυτή καί χωρίς νά επκα
  λούντοι τό Νομο περί Τύπου,
  είναι διατεθειμένη νά τούς φιλο
  ξενεί οποιεσδήποτε αποψεκ, έ¬
  στω καί άν στρέφονται κατά
  τού ίδιου τού διευθυντή της.
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ δκΐβάστε τό εξώδι-
  κο πού μάς θυροκόλληοεθ) ο
  κ. Μαρκομιχελακης:
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Μ€Τ' ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ
  ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΩΝ
  Γεωργιίου Ιωάιννου Μα,ρκο-
  ιμιχελάικη·, Δβκ. Βπιΐιμΐληττο'ύ κα-
  τοίικο-υ Ηρακλείου.
  ΚΑΤΑ
  Εμμανουήλ Ηρ. Χαριτακη, δή
  μοσιογράφου, κατοίΐκοιυ Ηρα¬
  κλείου.
  ΕΝΩΠΙΟΝ
  Παντός αριμιοδιου. Δΐικαιστηρίου
  Στό υττ,' αριθιμ. 240)8.10^1979
  φύλλον τής «νταύθαι εικδιδομέ-
  νης εφηιμερΤδος ΑΛΗβΕΙΑ τής
  οποίας είστε δΐίυθυντής, ιδιο-
  'κτΤΜ~>ης 'Κ·λ.0. «αιί σέ δηιμοσίΒυ-
  μα υπό τόν τίτλον «ΥΠΟΠΤΟΣ
  ΕΒΡΑΪΟΙ ΕΞΥΒΡΙ,ΣΕ τόν βοο-
  λ&υτήι Σικουΐλά καίι τήιν γυναίκα
  τού» ισχυρίζεστε ότι δήβεν σάς
  ειχα πληροφορήσει ότι ο κ. Ρο-
  λαν 'εξυ.πηρετεί 'ύΐποπτα' συμφέ-
  ροντηα καί ότι ιμιιλά γιά τήιν αυ-
  τονόμιΐαη τής Κΐρήττης. Ο πρρ,α-
  πάνω ισχιυιρισιμός σαις είναι απο
  λύτως ΨΕΥΤΙΚΟΣ, τόν διατυ-
  πώνετε τελούντες εν γΜώισει τής
  αναληθείας τού επί τώ τέλΐει συ
  κοφανηκιή'ς δυσφημίσεως μου
  καί μειώσεως τής αξιοπιστίας
  μου.
  Στο αυτό δημοσϋευ,μά αας
  υηαινιίσεσθε ότι- κατά τήιν διάιρ-
  κειαν τής ενώπιον τού Μονομε-
  Αούς ΠληιμμιεΛιεΐιθιδικείιθυ Ηρα¬
  κλείου δ ι κης καί .ενθ ευρ-ισκο-
  μουν εκτός τής αι&ούσηις ήλθα
  ισ' 'επ.αφή' μιέ τόν κ. ΠαιπαιΥωιάν-
  νου, σονήγορο υπεραισιπίΐσεως
  τού κ. Ρολάν. Ο τρόπος πού δι·
  ατυπώνετε τόν ισχ'υιρισμιό σας
  αυτόν όσο .καί ο. ιισχ,υρισμός αιυ
  τος κ,αθ' αιυτός είναι απολύτως
  ΨΕΥΤΙιΚΟΣ καί ου,κοφανττΐικος.
  Εάν τ ό πρώτον ισκ'έλος τού
  άνω δημοσιεύιματός σας (πιερΐι
  των δήθεν πληροφοριών πού
  ουδέποτε σάς έδωισα), τό κατα-
  θέισατε κιαιί £νό;ρκως ενώπιον: τού
  Μονομιελοος ΠΛηιμμεΙλειοδιΚίϋου
  Ηρακλείου κατά την δικόσιιμον
  αυτού τής 6.10.1979, ώς ιισχμ-
  ρίζεσθε, έχί,τε ήδη κατά
  την γνώ,μ,ην ιμου. διαπιράξεΐ'
  καί τό αδίικιηιμα τής ψευδορχίας
  κοι θελω ζιητήισει την ποινιική,ν
  σας δίωξιν καί< διά τούτο. Ριητώς ειπιφυλαισσόιμενος α- .Γι άνττων των νομ,ίιμων διικιαιΐωμά- των μου, παρανγιέλλω αρμόδι¬ ον Δΐ'καιοτΐικόν Επιμελητήν νά επιδοαη νό,μιμα την παρούσα μου πρός τόν καθ' ού, τταραγ- γελλων άμα αυτόν (καθ' ού) ό¬ πως δηιμοσιεύσει τήιν παρούσαν μου εις την ιαιμέσως επομένην έκ δοσιν τής (εφημερίδος τού ώς ο περί Τύπου νόμος ορίζει, πρός γνώθιν τού καιί δΓ ολιες τίς νό μιμες συνειπ^ιες. Ο προσκα'λών καί δηλών Ηρακλειον 8 Οκτώβριον 1979 Γ. Ι. ΜΑΡΚΟΜΙΧΒΛΑιΚιΗΣ ΕΘΥΡΟΚΟΛΛΗΘΗ ΗράικΑειον 10)10)79 Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ. Ε. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ταυ ποώ είναι από τή Ρογδιά, εί χαν τόσο πλούοια «αυλλογή» ικλοΓΤϋμαίωιν, ύστε τό Τμήιμα Α- σφαλείας Ηιρακλείου, στό οποίο είιχαν μεταφερβεί τα κλαπιμαία. παιρουσία>ζε όψιη ... σούπ·ερ—
  μάρκετ.
  ΜανινιηιΤόφωνα, ηλ&κτρόφω-
  να, ηιχειίια, Χ'ασιέΐττες, πικ — σπ,
  'κουβέρίτες, ισώιμπες, ψιυιγιεία. τη-
  ΐλεοράσεις. φ*ωτογραφι.κές μηχα
  νές, μπαυικάΑια >μέ οοτά. γάλα-
  τα, χρ·υΐσαφιικά, μριρπιλώ, πλυν
  -.ήρια. μέχρι καί ένο ...αλεξί-
  .τιτωΠΌ, ήταν μερικά α·πό τα ει¬
  δή πού είδαιμε κα? πρσγιματικά
  Η σύλλιηΐ|>η τού επικινδύ¬
  νου καιί ιδιόρρυθμου αυτού ζευ
  γους κλεφτών που στάθμευε
  μπροοτά στά μαγαζια των αν^
  θρώπων τίς νώχττες «ιαιί ξόχρρφ
  άνετα ό,τι έιβρισκε, ήταν μιά επι
  τυχίίσ τής ΧΜΡοφυΐλακής. γιά
  την οποία αξίζί,ι. κυ·ρίω« η Χω-
  ροφυλακή Ιεραπέτρας, πολλύν
  συνχορητηριιωιν.
  Υπήρχαν κι άλλοι παραλήπτες
  έκρηκτικών στό Ήράκλειο
  Η ΦΙΛΝΟΜΠΕΛ. ΚΑΙ Ο ΠΑΚΟΡΜΙΤΉΣ.
  Σέ δημοσιευμα πού
  σέ προηγούιμενο φύλλο τής ε-
  φηιμΐδρίδας μας, α'ναφερθήΐκαιμιε
  στήν τοπΊΐκή εταιρεία «Φιλνο-
  μπιέλ» η· απόία είχε φορτωμένη
  ιστό «Πανορμίτης» ποσοτητα
  εκρηκτΐικών, πού ο κυβερνήτης
  τού σκάφους, ιμαζιί ιμέ όλα τα
  άλλα όπως γΐράφαμε, προσπαθή
  σε νά περάσίΐ, μή δηΐλώινοντας
  τό πε,ριεχόιμενο τού φορτίου
  τού στά Χανιά, μέ λαθραΐο1
  τρόπο.
  Η παραιπάνω ευθύνη βαρύνει
  αιποικλε/ΐοτΐικά τόν .κυβερνήτη
  τοώ πλο<ίου' δεδομένου ότι οί παιραλήτττες, δέν μτιορούΐσαν νά εχουν, καμμιά ΐυβύνη γιά τίς πρό ξεις τού μεταφορέα τού δυνου φυσικα εμπορεύιμαΓΓος. Με την εικκαιρια αυτή δίνο- μί τίς εζής συμπληρυματικίς πληροφορίες: • Στό «Πανο,ρ,μίσης» που εγινε ο κατοστροφεας τής Σοιοδας ήτ σαν φορτωιμ·ένοι 15 τόννοι δυ- ναμίτιδας γιά λογαριαισμό τής ΜΟΜΑ Ηρακλείου. • Στό ίδιο πλοίο ήταν φορτω- μένα' 17 τόνινοι δυναμί,τιδας, 20 χιλ. μέτραι φυτίλι «ανονικό. 20 χιλ. μέτρα φυΐτίλι αικαριαίας ε- κρήξεως. και άλλα εκρηκτικά συ νολιικήις αξίας πιερΊΐπου 800 χιλι άδων δραχμήν, μέ παραΐλήπτη τόν Ηρακλειώτη ειμιπορο «. Κυ- ριάικο Βαμβουκάκη. ΟΙ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙΠΡΟΣΦΥΓΕΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 κιαιί α'υτό πρός τιμήν τού Ελ- ληΐνΐικοθ ονόματος, ρίχτη»οε στήν επ«ιστή|μιη, στή δουλειά καί στά- θηικε μαιΚιΡ'υά από οποΓαδήροτε παριάνομη ενεργεια:. ΓΓ αυτό καί 0! Σοβιετΐ'ΐοοί μέιμιεγαλο σεβασιμό καί εχτ/ίιμηση- βΐλέπουν όλοιις τούς Έλληνας Πολιτι,κούς πρόσ- φυιγιες. Περίπττωσηι πού νά ασχο λη|θούν οί Αρχίς μαιζί μας ειλι- κρινά δέν θυρούιμαι. Μ. Χ. Πώς ακττάνεοτε απί- ναντι στή Σοβκτιιΐή Ένωση; ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρέιπει. ν(ά τό πούμιε, ότι τόσον η Σοβιετική 'Ενω'ση όσο κ ι όλες ο ι. Σοσιάλ ι- στιικι&ς Χώρες ιπού' μάς δεχτήκα- νε,καί πού ήτοινε βγαλ'μένί.ς μό- λις από τόν Β' Παιγΐκόσμιο Πόλε μο, όνοιξΐαν τίς ανιΜαλιές τους. τα σπιίτια' τους, τό σχολειό τους καί μέ αδελφική θαλπωρή μάς πήραν κοντά τους, δείχνοντάς μας Τίτοια αγόπη, πού αΊωνίως θά τούς εϋμαιστε ευνΜώιμο'νες. Μ.Χ. Πώς λοιπόν μετά από αΐίτή την καλο,μεταχείρηση ι- σιίς εξακολουθείτε νά έχετε ε- στραμμβνα τα βλέμματα, τό μυ αλό, την καρδιά «αί τή νψυχή σας πρός την Πατρίδα; ΝΙιΚΟΛΑΟΥ: Αυ,τό έγκιειταιι στήν ιδιομορφία τού 'Ελληνα·. θέλομε νά ξαναγυιρίσωμε ηίσω ιοτόν τόπο μσς, παρά' τό ότι· θά φύγωμε αιπό μιά σιγοιτριά ιοα'ί θΐό ττάρε σέ μφος μΐε μέλλθιν αρ¬ χι κά αιβέιβ,αιο. Σ' αυτή, ,μας την ιδέια κί οί ϊδιοι οι· Σοβετικοί μάς παροτριύ/νουν. Γιι' αυτό θάμα- στε καί στό Κομμουιν.ιστικό Κό,μμαι κοί στήν Σοβιιετιική Κυ- βέρνηση και στόν Σοβιετικιό Λα ό, ευνώιμονες κι ακόιμα μιά φο¬ ρά ευννώιμονιες. Μ.Χ. Στό διάστημα της ε- δώ παραμονής σας, οί Σοβιετι- κοί προσπαθήσανε νά σάς αμ- βλύνουνί την ογόπη πρός την Πατρίδα μας; ΙΝιΙιΚΟΛΑΟΥ:Όχι ,μονο αυτό δέν κανανιε, σΑΙλά ιαινττιθεαα βα- λαινε δασ·κάλους στά Σχιολειά γιά τήιν Ελληνΐική γλώοχϊα, τή γεωγ,ρακρΐίαι καί τ,ήν ι<σταρ·ία' μας. Αυτό φαίίνιεται εξ άλλου από τό ότι όλ/α τα πα;διά μχ>ς μιλούιν
  ΐλληινιικά »αί <τυμπΐρ«(>έρονται
  σάν Έλληνιες, όττως όλοι εμείς,
  διότι, εξ αΐλλου, δέ,ν μπκ>ρ£ί νά
  εικχιι Δΐίθνιστής, όταν σίν εί-
  σαι Πατριώτ,ης.
  Πιστεύω λοιπόν ότι ερχόμε¬
  νοι πίσω πολύ θΰ ωφελήσυμε
  σάν ■Ελληνες τόν όροιρφο τοπο
  μας, πού κατοιΐοείται οπο έν»
  ωιροίο 'καϊ ηρωΓκό Λαο.
  Τώρ-α σέ λίγο Γκρΐιμενομε «0*
  τόν κ. Καρσμανλή νά τού θέσω
  ,με αιυτοπροσιώηιως το θφα'. ελ-
  ηί^οντας όπως είπαμε.
  Μ.Χ. Αλήθβια, εοος τί πι-
  στεώετί γΓ αυτό τό ταξίδι;
  ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παρά τό ότι μα
  θαίνομε ότι πολλες δυνάμεις
  σ·κοτιεΐινές, ΓΓροστιαθΌύν νά μα-
  ταιώσουν τόν προοθωιοαργιιιοό
  ερχομό, πιιστεύιομε ότι τελικά
  θά γίνει (ΣΉιΜ.: η συνιέντευξη
  πόρθηικκ αρχις ΑυγΌύοτου
  1979) «αιί ότι θά ωφΐλόσει., γιια-
  τί οί επαφές των ηγετών είναι·
  θετικό β>ήιμα για αλληλθΜαΓτανό-
  ηση των Λαΐϋΐν τους.
  Μ.Χ. Νομτζετε ότι ο ερχομός
  τού κ. Καραμανλή θά προωθή-
  οει τό πρόβλι>μά σας;
  ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν θέλομε νά- δι
  αψευσθοώμε, αλλά οιστεύιομε ό¬
  τι οπό την επιαφ,ή μας μέ τόν κ.
  Πιρωθυπουργό. θά λυθεί τό πρό
  βληιμα των Πολιτι,κων Προσφύ¬
  γων «αί τής Εθνικής μας Αντί-
  σταισης.
  Μ.Χ. Άς τό ευχηθοΰμε. θίλε
  τε νά μού πήτε τίποτε άλλο;
  ΝΙιΚΟΛΑΟΥ: Ναί, θϊΛω νό
  .κλέίισω μέ αυτό πού μού γράφίΐ
  ο 87χρονος ττατέρας μου στα
  γράρματάι τού: «—Γιώργο μου,
  δέν θ)ά ηεθάινιο όν δέν γυρϋσβς
  στήν Πατρίδα. Πρεπει νά σέ δθ
  κα.ί θα σέ δώ».
  Αυτό μάς εϊπε ο Γιώργσς Ν«·
  κολάου ή Νώντας, Δϋοακτωρας
  Οικονομνκών Επιστήμων. Υπεύ-
  θυνος Πολιτικών Προσφύγων
  τής Μόσχας, Γραμματέας τής
  Κομματικής Οργάνωσης τής Μό¬
  σχας, Μέλος τής Κομματικής Ε-
  πιτροπής Τοσκένοης τής Σοβ. 'Ε
  νωσης καί των Σοσναλκτπκών
  Χωρών.
  ΣΤΟ ΕΠ0ΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΑΒΔΑΣ»
  ΙΟΥΛΗΣΑ. ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ
  ΜΙΛΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Μιά άποκλειστΐκτι ουνέντευξη, δοσμένη
  στά Γραφεϊα τής εφημερίδας «ΠΡΑΒΔΑ> στί|
  Μόσχα, άπό 'έα ύπεύβυνο Σοβιετικό παράγον-
  τα, πρός τόν Μάνο Χαρή.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Μεγάλη Έπίκαιρη Έρευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  ΠερισσότεροφώςστάΤσιμένταΚρήτης
  ΣήμεραΖάπαντά ό έκπρόσωπος τής έταιρεϊας «ΖΕΥΣ* κ. Ν. ΧΟΥΡΔΑΚΗ!
  — 2ο —
  Μ. Χ. Εσείς απ' ό,τι φαίνε-
  το» προχωρείτε την δικιά σα< την δουλειά μέ ίνα σύοτημα Α πού έχετε ΐπιλέξΐΐ. Η άλλη ετα<- ρεία τού Ηρακλείου η Τσιμεντο βιομηχανία Κρήτης Α.Ε., πα- ρουσιάστηκε με κυριο γνώρισμα την ταχύτητα των τι—«ών ενερ νιιών καί έκανε καί κοταστατι- κο καϊ μάζεψε καί 500 όπως μάς είιτε ο κ. Λογιαδης, εκατομιιυ- ρκι δραχμές, καί προχωρά στίς άλλες ενέργειες πού εξέθεσε. Πιίκ δκαιολογεπχ εσείς πού εί ότε μέσα στ ό πράγματα κι από την πρώτη περΗττωση καϊ τώ- ρα στήν δεύτερη στή «Ζεύς», την βκκτυνη αυτή των άλλων νά προχωρήσουνε κι ισύς νά μην προχωρίίτε στό τυπικό μέ ρο<; Ποία ήτανι δηλαδή η φι- λοσοφία ποϋ έχετε ισείς καί α- ιΌλουθείτε τόν αογό ρυθμό γιά νά φτάσετε στήν νομιμοποιηθή τής Ετοιρείας κοϊ ποίος είναι ο άλλος τρόπος καί γκιτί τόν ε- πιλεξανε, τής βιαστικής δηλα- δή ενέργΐκκ; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Δέν μπορώ αύτη την στιγμή νά κατακρίνω ιήν ταχύτητα καί την σπουδή τής νομιμστητας τής έταιρείας τοΰ φίλου μας τοΰ κ. Αογιάδη. Αϋ- Τακτικες Αναχωρηαεις ΜΟΙΜΑ ΚΙΕΒΟ ΑΕΝΙΤΚΡΛΝΤ Πληροφορίαι Εγγραφαί Αθηνά: Αι ,οΛοα102τηλ3219228 Ηρακλειο: Πλατ. Δασκα¬ λογιάννη 20 τηλ 28884/ τό είναι θέμα τακτικής, Ό κα- θένας όπως τό άντιλαμβάνεται τό πράττει. Έγώ προσωπικάς καί δλοι δσοι είμεθα άνακατεμέ νοι στήν έταιρεία «Ζεύς» εχο¬ μεν μίο. εϋαισβησία, στό δτι δέν θά πρέπει νά κάνουμε καταστα τικό; δέν πρέπει νά μαζέψομε μετοχές καί χρήματα, εάν δέν έξασφαλιστοθν όρισμένες 6α- σικές προϋποθέσεις καί οί προϋ ττοθέσεις αύτές είναι ό τόττος ττού θά γίνει τό τσιμεντάδικο, ή τεχνοοικονομική μελέτη νά έχει όλοκληρωθεΐ, νά εχουν όλοκλη- ρωθεΐ εί δυνατόν δλα τα στο:- δια άπό πλευρας Κυβερνήσεως δτι θά μάς δοθεΐ ή καταλληλό της, δτι θά μπορούμε νά διαθέ- τουμε τό προϊόν κ ι ΰστερα νά ττάμε νά ποΰμε στόν Κρητικό Λαό όρίστε κύριοι, Ίδρυθήκαμε, δώστε την συνεργασΐα καί την ύλικήν σας συμπαράοτασηι καϊ άγοράσετε μετοχές. Ό Μάνος ό Λογιαδης ηθέλησε, νά κάνει πρώτον νομικά την ένταιρεία, νά την περιβάλει μέ νομικήν ίττό- στασιν, * νά πουλήσει μετοχές κι άπό κεΐ καί πέρα νά ττροχω ρήσει στά αλλα. Αύτό είναι θε μα εκτιμήσεως καθενός, δέν μττορώ νά σκεφθώ τί κρύβεται ττίσω άττό την ταχύτητα αύτη, όπως έπίσης δέν μπορώ νά σκεφθώ άν είναι σωστός ό τρό- πος τόν όποΐο εμείς άκολουθοΰ- με. Πάντως έχω νά ττώ ότι^ αύ τα τα πράγματα χρονίζουν πά- ρα ττολύ, διότι δπως εΤδατε καί προολίγου έδώ ήρθε έκττρό- σωττος τού ΙΜΕ (Ίνστιτοϋτο Γεωλογικών Μελετών Ελλάδος) ό κ. Κανάρης τό ταξΐδι τού όποί ου εμείς έχομε ττροκαλέσει άπό κοινοθ μπορώ νά πώ μέ την ττρώτη όμάδα ττρό μηνών, καί σήμερα μόνο δδωσε τό παρόν. Καταλαβαίνετε λοιττόν δτι, κα- νείς δέν μπορεΐ νά προδικάσει τί θά τοθ έμφανίσει τό μέλ- λον. Μ. Χ. Σχετικό δέν είναι καί το θέμα τής ΔΕΗ, άν σάς δώ- σουν δηλαοη τα απαιτούμεν*! κι λοβάτ καί ο· άδεκς πού πρέιτα νά πάρετε από άλλα πόστα; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Ναί. 'Ελλοχεύ- ουν πάρα πολλές άμφι6ολίες σ δλη την προσπαθεία αύτή^ στήν όποία πρέπει νά είναι κανείς ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ+ΦΦΦΦ πολύ αίσιόδοξος γιά νά προχω ρήσει, Βασικό θέμα, άσχετο ττρός την καταλληλότη,τα των πετρωμάτων καί την φιλική ώτ μόσφαιρα πού θά δείξει ένας Νο μός γιά μιά τσιμεντοβιομηχα- νία, είναι τό θέμα νά έξασφσλί σει κανείς την ποιοτική ενεργεια νά έξασφαλίσει κανείς την άγο ρά, τούς καταλλήλους άνθρώ- πους. Θά μοΰ ττήτε, μά έσεΐς κ. Χουρδάκη εΤστε κατάλληλος; Δέν είμεθα καθόλον κατάλλη^ λ<·ι, είναι φοβερά δύσκολα νά δρεθοθν οί κοττάλληλοι καί μά λιστα σέ μιά έταιρεία Ααϊκής Βάσεως. Διότι γιά νά πάρωμε τούς άνθρώττους αύτούς, δέν ξέρω άττό ποΰ θά τούς βροΰμε. Είναι πολύ δύσκολο. Μ. Χ. Μπορούμε νά ποϋμε τό τε ότι, ένοχ λόγος τής διαφωνίαν εσάς μέ την ομάδα Λογήδη, ' πού κατέληξε νά ηάνει την τυπι κή μορφή τής Ετακκ'ιας όμεσα, ήτανι αυτό: τό ότι δηλαδή δέν συμφωνοϋσατε στό νά γίνει κοτα στατκ6, εσείς γρήγορα, αντίθε- τα μ' εκιΐνους πού βιαζοντου- σαν; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Προσωπικάς πά ρεκάλεσα τόν κ. Λογιάδη^ διό¬ τι έπικαλεΐται δτι εχοιλ> ύ~ο-
  γραφεΐ πρακτικά — έγώ δέν ξέ
  ρω άπό ττοιούς καί ττότε καί τί
  —σ' ένα δυό συνεδριάσει πού
  είχαμε κοινές, γιά τό δτι έΦο-
  σον ξεκινάμε μέ Παγκρήτια
  Βάση, θά πρέπει δλοι νά συμ
  νετέχουν μέ την αυτήν ψηφο καί
  νά μην είναι τοποθετή μένη έξ
  ης ή δ£>ρα στό Ήράκλειο.
  Μ. Χ. Ένας άλλος λόγος δια-
  φωνκκ μέ την άλλη ετσιρώα, δή
  λαδή ιγτον ο τόπος τής έδρας
  τη<; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Γιά μενά, αΰτός είναι ό βασικάς. Υπήρξαν καί όρισμένες άλλες διαφωνίες, τίς οποίες δέν μπορώ νά τίς ξέρω, μεταξύ όρισμένων συναδέλφων τής 'Εταιρείας γιά τις οποίες μάλιστα αντηλλάγησαν καί όρι σμένες έπιστολές πού έξώθη- σαν τα πάγματα σέ μίαν όξύ τητα δττου έγώ οΰτε ελα6α μέ- ρος καί οΰτε μπορώ νά σάς πώ Ό «Άρχηγός τού Φιλελευθέρου Δημοκρατικοϋ Κινήματος» Ποίος είναι (κατ' αυτόν) ό Γ. Κουμαντάκης τιποτε. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΟΣ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΜΠΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ6 ΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 δίδεται τό διικαίωιμα ο1" οποίον δίδεται τό διικαιΜμα' ο' οποιοιυσ λτικάι όιμως διαιφαινί,ται ότι τούτο δέν ίίναΐ' τιποτε περΐ'σ- σότερο αιπό ένας «Δού,ριειος Ίττ 'Γ.ος», ιμβ παιγ*&αι σέ βάρος τήις λαιΊιΤκής κα>ί εργαζόμίνιης τά-
  ξης. Κα,ί τούτο γι·ατίι ποιέ< θσ είναι οί. νίοσύιστατεις ετηαιρείες πο·ύ θά μπορέσουν νά υψ<1>-
  οουν 'ανά'στηιμα σέ μιά μεγάλη
  εταιρεία, ελληνΜοήι ή ξιένιηι, αδι
  κοτερα γιό τή,ν δί,ύτ&ρ,η πού
  με διάφορα νομιικιά καλύμμιαι·
  τα θά υπίΐσέλθεΐ' καιί θά σαρώ-
  σει τίς χιλι·άδε.ς τα στρέιμματα,
  πιού πρόκεκταιΐ νά ενταιχθοϋν
  στό νέο σχέδιο τής πολης; Τί
  θέση θιά έχσυν οί1 υπόλοιποι τε
  χνικοί κοί φγαιζόιμενοι, Οιπό
  το·ύς μελετώντες μίίχιρι τοΰς οιικο
  δόμους; θά. τ,ρεχουν νά1 εξ·α-
  ισφαλιΐζθ'υν δουλ&ιιές απιό '^ύν
  τερο καί τρίτο «χέρι»; θά γί
  νούν υηολληΐΑθΐ, ιυπηρέτες χαιί
  δούλοΐ' των ισχιυρών μονοπωλί
  ών εργασίας; θά ανο·βιώσει κοί
  πάλιΐ ο βεομος των πατρικ»ων
  καϊ πλη'βείων; Οΐ'πλούισιοι πλου
  σιύτ&ροι κοΐ οί φτωιχοί φτωχο
  τεροι;
  ΠΡΟΦΑΝΩΣ ο νομος αυτήν
  την νοοτροττίο εξυπηρετεϊ. Τό
  σύνολο τής αικοδοιμικής δΊρο-
  οτηιριότητα^ εγΜΐιβωτϊζιεταΊ' σέ
  ορΐιθΐμένα ικανάλια αιπό τα απόϊ α
  κ,αί μόνο θόι ,μτιορούν νά τρο-
  φοοοΓτούνταΐ1 ιμέ «λΐπτούς» α-
  γωγούς οί υποδεέστβροι. Μ'
  αυτόν δ£ τόν τ,ρόπο θά «ινοι
  εξασφαλι,σιμένη η μεσα.ιωνιική
  αιπάοταιση μεταξύ των κοινωνι
  ■κων τάξεων κσί οί1 ισχυροί τού
  χρή,'ματος θά επιτυιγιχάνουν την
  μεγόθιυνοτι »»ϊ διατηρηθή
  τής χλιδής των. Δηλαδή «γί
  νού· ισχυράς γιά νό επιιβιώσεις
  κι> εσύ». Αιπβκτησε οπκονομΐίοή
  δύναμιη, διογωνίοου οιικονομι
  κια καί βγές π.ρώτος. Κοθαρή
  θεωρία τού Γ&ρ.μανού Φρίΐδ&ρί
  κου Νίτσε.
  ΜΑ πώς κϋιρ,ιθΊι θά γίνω ισχιυ-
  ρός; Αφού μ« βάζετε νά τρέξω
  μαοοθώνιο μέ τό πόδΐια κι εσείς
  τρέχετε δππλα' μου <μέ μ*ρσεν- τές. Αφοιϊ εσεί·ς διογωνίζεσττε μέ δμσίΐκοτομιμώρι·αι (εννοώ Τ4ς μονοπωλί ακές ίτοΐιρίίες τού χρήματος) κ π εμείς μέ μονο ο- πλο την αξιοπιρΐιπειά μα·ς. Αυτή είναι η εύλογη οπορί'α> πού προ
  κύπττει από τού·ς υηόλοιιπους.
  Καιί τό σοβαιροτερο τού διαγω
  νιομού τ ό αντιικείιμενο, η πε-
  ριουσΐα ηι διιιοή μας, τα οι·κοπε-
  δά ,μας, τα χωράφΐ'α μας, από
  τα οποία 9ά πολλαπλαοΐιάζετηε
  την δύνομπ; σος.
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣιΗ λοιπον χρ*ώζε
  ται ο νόμος καί &ι<διικότερο τό αναφεράμενο άρβρο. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Πρεσσάρονται Πόρτες, μόνο οέ δέκα λεπτά Φορμάικες, μέσα σέ πέντε λεπτά Καπλαμάδες κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στό: 287—670 Νέα διεύθυνση: ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χειμιρινού Κιν)γράφου εΗΑΕΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 224.625-235.493 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ »♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦< ΈπιπΚα ♦♦ΦΦΦΦΦε)Φ»Φ» >♦♦♦
  ΜΩΣΑΊΚΔ
  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καί την ύπιρ,ρεσία
  των στατιών.
  'Αχαιί&ν 11 - Τηλ. 288--454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡίΗΤΗΣ
  ΕΡΩΤΗΣΗ 1) Πό» είναι τα
  πλήρες ονομοτεπώνυμό σας;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεώργιος Στυλια
  νοΰ Κουμαντάκης.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 2) Ποίος ο τόπος
  καταγωγής σας;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οί ρίζες τής οίκο
  γενείας των Κουμαντάκη προ-
  έρχονται ό—ό την Πάμ-ια Ή
  ρακλείου, άλλά πολλοί έξ αυ¬
  τών διασκορττίσθηκαν είς όρι-
  σμένα διαμερίσματα της Κρη
  της. "Ετσι έγώ γεννήθηκα είς
  τα Άκούμια Ρεθύμνης.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 3) Ποία η μόρφω
  οή σας καί οί γραμμοτικές γνώ
  σιις σας;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πτυχιούχος Δημο
  σιολογίας^ Δημοσιογράφος, Τα
  κτικόν μέλος τής Πανελληνίου
  "Ενώσεως Συντάκτην 'Ανταποκρι
  των Διεθνών Είδησεογραφικών
  Πρακτορείον.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 4) Πό» ετος γιν-
  νηβήκατε;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 2»)ι10)1945
  ΕΡΩΤΗΣΗ 5) Ποιίς ξένες χώ-
  Ρϋ έχετε επ·σκεφθεί ηοϊ ποτε;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την Αγγλία, την
  Γαλλία, την Ιταλία, την Κύ-
  ττρο, την Άμερική, άττό τό 1 972
  καί εντεύθεν.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 6) Τί εργασκς έ¬
  χετε κάνει μέχρι τώρα καί ποία
  είναι σήμειρα η επαγγελματική
  σας ενασχόληση;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Άρκετές έκδό-
  σεις, δττως Λεύκωμα Στοιχειώ-
  δους 'Εκπαιδεύσεως Ελλάδος,
  Λεύκωμα Δήμων καί Κοινοτή-
  των τής Ελλάδος, Πολιτική
  «ΛΑΜΨΙΣ», Ελληνικάς Τύττος)
  Άθηναΐκά τοπικά νέα, Τό μέιλ
  λον τής Δη'μοκρατίας κλπ
  ΕΡΩΤΗΣΗ 7) Ποία είναι η οί
  ικογενειακή σας κατάσταση, α-
  τομική καί πατρΜτη σας;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέμα προσωπικόν
  ΕΡΩΤΗΣΗ 8) Έχ*τε επιχεφή
  σεις καί ποιές;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέμα προσωπικόν
  ΕΡΩΤΗΣΗ 9) Πόσους υτταλ-
  λήλους διοτπρΐΓΤί;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέμα προσωπικόν
  ΕΡΩΤΗΣΗ 10) Πόσα ουτο-
  κίνητα έχετε;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως όλος δ κό
  σμος έχει αύτοκίνητο, έτσι καί
  έγώ διαθέτω δνα αύτοκίνητο διά
  την διακίνηση και έξυΓΤτηρέτησή
  μου.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 11) Κόνατε φορο
  λογική δήλωση τα τρία τελευ¬
  ταία χρόνια καί τί ποσά δηλύ-
  σατε;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως εκανα
  φορολογική δήλοκτι, άλλά τα
  ποσά τα ότΓθΐα έδήλωσα νομί
  ζω δτι είναι θέμα εντελώς προ
  σωττικόν, αυστηρώς άττόρρητο.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 12) Γιατί δώσα-
  τε στό Κόμμα σας τόν τϊτλο
  τού «Φιλελευθέρου Δημοκρατι-
  κού Κινήματος», καί τί σχέσεις
  «χετε μέ τόν Φιλελευθ&ρισμό;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πίστευα άνέκα-
  θεν καί πιστεύω είς τάς Φιλελε"
  βέρας αρχάς της Δημοκρατίας.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 13) Γιατϊ καί μέ
  ποκό δικαίωμα χρησιμοποιήσα-
  τ£ σάν έμβλημα τόν Ελευθέριο'
  Βενιζέλο;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέ τό δικαίωμα
  τοΰ "Ελληνος πολίτου} πού τι-
  μά τόν άνδρα πού δημιούργησε
  την Μεγάλη 'Ελλάδα.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 14) Τί σχέσεις εί-
  χατε ή έχετε μέ τόν κ. Κώστο
  Μητσοτάκη;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γνωριμία προ-
  σωττική καί πολιτική, άλλά έπ'
  αύτοΰ ένημερώνω τόν Κρητι
  κό λαό είς τό 6ι6λίο πού ττροσε
  χώς θά κυκλοφορήσω μέ τόν
  τίτλο «Ή άνάγκη πού δημιούρ
  γησε τό Φιλελεύθερο Δημοκρα
  τικό Κίνημα».
  ΕΡΩΤΗΣΗ 15) Υπάρχει πιθα-
  νότητα, λόγω διαλύσεως τού
  Νεοφιλελευβέρου Κόμματος Μη
  τσοτάκη, νά εκ—ε σείς μκΐ αφα
  νής συνέχειά τού;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "Αν καί είς την
  πολιτικήν καί τα πλέον ότττίθα
  να είναι πιθανά, νομίζω δμως
  δτι εΤμαι σαφής στίς διακηρύ-
  ξεις μου. "Αλλο Κόμμα Νεοφι
  λελευθέρων καί άλλο Φιλελεύθε
  ρον Δημοκρατικόν Κίνημα,
  ΕΡΩΤΗΣΗ 16) Είχατε κατη-
  γορηθεί ποτέ καί γιά πεό αδΉα>
  μα μαζί μέ κάποιον Γεώργιον
  Γαλαγκουράκη;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέ τό νά κατη-
  γορεϊται κανείς, δέν σημαίνει
  δτι είναι καί ενοχος. (Αύτό μττο
  ρεΐτε νά τό κρίνετε άττό ·ιόν
  εαυτόν σας).
  ΕΡΩΤΗΣΗ 17) Επί Λικτατορί
  άς εξέδιδες ττεριοδικό υπέρ αυ¬
  τής καί πό»;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αέν έξέδωσα πό
  τέ περιοδικό υπέρ της Δικτατο
  ρίας άν καί είς την Έλλάδα ή
  λασττολογία είναι σύνηθες φαι
  νόμενο, άλλά στά τέλος τόν
  λογο εχει ό Εισαγγελεύς, διά
  νά πάψουν οί ψυθιριστές νά
  συσκωτίζουν τα λαό καί νά
  τοΰ δημιουργοΰν σύγχησι καί
  έροτηματικά. 'Υπήρξα Διευ-
  θυντής 'Εττιστημονικοΰ περιοδι
  κου να!, άλλά δχι έκδότης ύπτερ
  τής Δικτατορίας.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 18) Τί σου είναι
  ένας Ελευβε>ιο< Κοομαντάκης, χωροφύλακας, πού μετά τα 30 τού χρόνια πήγε γιά οπουδές στήν Αμερική; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ό Ύπαστυνάμος καί δχι χωροφύλακας, είναι ά δελφός μου, άπό τα πρώτα θΰ ματα τής 21 ής Απριλίου το 1 9^7, πού άττελύθησαν όμαδι κ(2>ς οπτό τό καθεστώς τής Δι
  κτατορίας καί έν συνεχεία με¬
  τέβη είς την Άμερική σπουδά-
  ζοντας μέ ύποτροφία Οίκονομο
  λόγος, Ή μεταττολίτευσι ϊθΰ
  1'974 τόν έπανέφερε είς την
  Ύπηρεσία του) άλλά αύτάς πά
  ραιτήθηκε καί σήμερα δρίσκε
  ται είς τό Υπουργείον Συντονι
  σμοθ, είς την Διεύθυνσι "ής
  Κοινής Άγοράς.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 19) Στίς πρώτες
  μΐτά την Χούντα εκλογές υπήρ
  ξις υποψήφιος τού Γαρουφα-
  λιά;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλές φορές ά-
  ναφέρεστε είς τα γεγονότα δ¬
  πως σάς συμφέρουν καί δχι μέ
  άντικειμενικά κριτήρια, διά τόν
  λόγο αυτόν είς τό υπό έκδοσιν
  βιβλίον μου «Ή άνάγκηι ττού
  δημιούργησε τό Φιλελεύθερον
  Δημοκρατικόν Κίνημα» άναφέ
  ρομαι είς τό έρώτημά σας.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 20) 'Εκανες πρό
  σφατα παρέες μέ τόν Διοικητή
  Χωροφυλακής ^ήταν η εποχή
  Μαραγκάκη) καί επισκέιειεις σέ
  χωρία, όπου στά εκεί γλέντια,
  §απτίσεις, γάμους κ.λ.π. καίγα-
  τε πολλές σφαίρες;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "Εκανα περιοδεΐ-
  ες καί έξακολουθώ νά κάνω, έρ
  χομενος είς επαφήν μέ τούς
  πολιτικούς μου φίλους καϊ γε
  νικώτερα μέ τάν λαόν τής ΰ-
  παίθροο. Πολλές -ι^ορβς- έκ-σ«+ι ·
  πτώσεως συνηντήθη μέν μέ τόν
  Γ. Διοικητή Χωρ)κής, δττως θά
  μποροΰσε δ οίοσδήποτε νά συ
  ναντηθή είς μίαν κοινωνικήν έκ
  δήλωσιν.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 21) Τί γνώμη έ-
  χεις γιά τίς ξϊνες Βάσεις;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό θέμα είναι Έ
  θνικόν καί τεράστιον, Δέν δ!
  δεται απάντησις μέ μίαν μό¬
  νον απάντησιν.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 22) Τί γνώμη έ-
  χεις γιά τόν Σιωνισμό καί τόν
  Ιμπεριαλισμό;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παρομοίως ώς
  άνω.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 23) Τί γνώμη ίχιΐί
  γιά τό Αυτονομιστικο;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δέν έννοώ την
  ερωτήση σας καί διά ποΐο Αύ-
  τονομιστικό; Τό Παλαιστινιακό
  ή των Βάσκων;
  «ΕΡΩΤΗΣΗ 24) Άν χρειιαζό-
  ταν νά συνεργασθεΐς μέ ένα
  Κόμμα, πό» θά προτιμούσες;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι πρόωρος
  πάσα πρόβλεψις καί απάντησις
  ΕΡΩΤΗΣΗ 25) Τί γνώμη έχεις
  γιά την ΕΟΚ;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τεράστιον Εθνι¬
  κόν θέμα, πού δέν ευρίσκει α¬
  πάντησιν μέ μίαν μόνον άπαν
  τησιν,
  ΕΡΩΤΗΣΗ 26) Από ποιους
  πσλπΊκούς χώρους ελπίζιις νά
  πάρεκ οπαδούς;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Άπό δλους τούς
  χώρους ττού πιστεύουν είς την
  Δημοκρατία καί σκέτττονται £
  να καλλίτερο αθριο, ά—αλλα
  γμένοι από τα τζάκια καί τίς
  οίκογενειοκρατίες ττού έττί
  χρόνια όλόκληρα κάθονται είς
  τίς πλάτες τοθ 'Ελληνικοΰ λα-
  οΰ.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 27) Γιά νά κάνεις
  σοβαρό προεκλογικό αγώνα
  χρΐιόζσντοι χρήματα, πού θά
  τα βρείς;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι βεβαία είς
  τόν δρόμον άλλά έν πάση πε¬
  ριπτώσει είναι θέμα καθαρώς
  προσωπικόν,
  ΕΡΩΤΗΣΗ 28) Πιστεύεις ότι
  η Ελλάδα θά πρέπει νά ανήκει
  στή Λύση, στήν Ανατολή ή
  στούί Αδέσμευτους;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τεράστιον Εθνι¬
  κόν Θέμα, μή άπαντώμενον μέ
  μίαν απάντησιν.
  ΕΡΩΤΗΣΗ 29) Σέ ποιές βασι-
  κέ< Ίδεολογικές αρχές βασϊζεται τό Κόμμα σου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στήν Ελευθερίαν την Δημοκρατίαν καί τόν "Ελ ληνοχριστιανικόν πολιτισμόν. ΕΡΩΤΗΣΗ 30) Ποίος νομίζεις ότι πρέπει νά είναι ο ρόλος τού στρατού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θεματοφύλαξ των "Υψηλοτέρων 'Εθνικών ίδε ωδών τής Ελευθερίας καί ά- κεραιότητος τής πατρίδος μας, συμτταραστατούμενος μέ την ά- γάπη καί την βοηθεία τοθ λαοΰ μας. ΕΡΩΤΗΣΗ 31) Τί άλλο εχεις ϊσως νά προσθέσεις πού δέν σέ ρώτησα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ©ά ήθελα νά προ σθέσω κάτι πού κατά την γνώ μη μου είναι πολύ σημαντικό. Ό τύπος, δπου και αν άνηκει (έννοώ Κομματική παράταξι), θά πρέττει νά είναι πολύ προ- σεκτικός είς τα γραφόμενα τού γιά τόν άλφα ή βήτα πολιτικό, νά μην κρίνει μέ Κομματικά κριτή.ρια άλλά μέ κριτήρια ττού θά ώφελήσουν γενικώτερα τον τόπο μας. Όταν κάποιος και νουργιος ξεκινά έναν αγώνα, ό τύπος κατά την γνώμη μου θά πρέπει νά τού συμπαραστα θεΐ καί μετά την έκλογή τού 6ά κρίνει τίς πράξεΐς τού καί θά άξιολογήσει τα υπέρ καί τα κατά πού δημιούργησε στόν λαό. Σήμερα είναι λίγοι οί άγωνι στές κσί άν αύτοι άττοσυρθοθν ό λαός θά ττέσει σέ λήθαργο πού εχπ δλα τα μέσα νά τοΰ δημι ουργήσει τό κατεστημένο. Έξ άλλου αύτό έτπδιώκουν τα οίκο γενειοκρατικά τζάκια τής πο- λιτικής ζωής τού τόττου. Έπίσης θέλω νά γνωρίσω ττρός τούς άναγνώστες της «ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑΣ» δτι διά την έν γένει δραστηριότητά μου καϊ την ά γωνιστικήν μου διάθεσιν έχω τι . ·μ*τβ*ϊ*.-δ<ά 'Ελληννκών «β? Ξέ νόν παρασήμων — αίσθανόμε- νος ύττερηφάνεια, πού είς τό ττρό σωπόν μου ετιμάτο ή Κρήτη ό- λάκληρη. Θέλω δέ άκόμα νά γνωρίσω ττρός τόν λαόν τής Κρήτης δτι άγωνίζομαι καί θά άγωνιστώ τταρά τό πλευρό τού Κρητικού λαοΰ καί των άδικημένων άν¬ θρωπον, διά νά χαροΰν την ζωή καϊ νά άπολαμβάνουν τα Όταν πρό καιρού τοιχοκόλ- λησε εντελώς ξαφνικά καϊ αναι- τιολόγητα αυτή την αφίσσα — φωτογραφία τού στούς δρό υους, πολλοί αναοωτήθηκαν: «Τί θέλει ανάμεσα στούς λυρά- ρηδες καί τούς θεατρίνους αυ¬ τό τό ωραίο παιδί;» καί άλλοι πάλι, παραφοάζοντας τόν τί¬ τλο «Επαναστάτης χωρίς αιτίο», ίίπαν: «Νά ένας... Αρχηγός χω-~ ρϊς αιτία». άγαθά τής Έλευθερίαςτ τής Εύημερίας καί της Δημοκρατί άς. Αύτά εΐχα νά δηλώσ» καϊ νά εύχαριστήσω τόν Δ)ντήν της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Αξιότιμον κ. Μόνον Χάρην, πού μοΰ διέθεσε τίς στήλες τής εφημερίδας τοι>
  νά ένημερώσω περιλητττικώς
  τόν Κρητικόν λαόν. Λίαν προ¬
  σεχώς δέ, κυκλοφορεΐ βιβλίονν
  μου, πού άναλυτικά έξηγεΐ
  πρός τόν λαόν τής Κρήτης για-
  τί ϊδρυσα τό Φιλελεύθερον Δή
  μοκρατικόν Κίνημα.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά: Αιολοα 102
  τηλ 3219221
  Ηράκλειο. Πλατ. Δασκα¬
  λογιάννη 20 -τηλ:211147
  ταξιβευετε
  καλα βκρθηνα!
  Ι'Αεροττορικώς Απλη Επιστρ.1
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ πιριστροφι-
  κό, Μερσεντές, 380 άλογα, σέ
  αρίστη κατάσταση.
  Πληροφ. Τηλ. 264498
  Αμστερνταμ
  7300
  106001
  Βερολίνο
  7100
  10450
  Βρυξελλες
  7000
  10450
  Κοπεγχάγη
  8300
  12700
  Φρανκφούρττ]
  6850
  9600
  Έλσίνσκι
  10250
  15800
  Λονδίνο
  8300
  10700
  Μαδρίτη
  7100
  10700
  Μόναχο
  7Ζ00
  8700
  Μιλανο
  5900
  8700
  Παρίσι
  7200
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρϊχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Όσλο
  9600
  151100
  Μ έ ΠούλμανΑττλή
  Εττιστρ.
  Λονδίνο
  2500
  4900
  Βενετία
  1900
  3700
  Μιλανο
  1900
  3700
  Μπολώνια
  1900
  3700
  Ι Πουγκοσλαβία 1500
  2900
  ♦♦♦♦♦'
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπιτύκετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή" ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά βχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική έξυΐτηρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  * ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφδρος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  "Ανθη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ♦♦♦♦< «♦♦♦' »»»♦♦♦♦♦♦■«>«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΦΦΦΦΦ *♦«!>♦♦♦♦·
  ►♦♦
  ,φφΟΦΟΦΟΟΦΟ
  Πρίν έλθει ό Χειμώνος ...
  Θυμηδείτε τόν
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΒΑΙΑΚΗ
  Χανιόπορτα
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΑ ΜΙΑ ΕΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΕΗ
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΜΗΕ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΐσΝ ΦΥ ΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΓΗΙΡΓΙΟΣ ΠΛΝΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΙ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  —Δ1ΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  —ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΩΝ
  —ΕΓΚΕΦΑΛ1ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  —ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  —ΚΥΦΩΣΙΣ — ΛΟΡΔΩΣΙΣ—
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π.
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  —ΘΕΡΑ1ΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΜΑΛΑΞΕΙΣ
  —ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  —ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηρατιχης Τρα¬
  πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 π μ. καί 4-8 μ μ. έκτός άπογεύματος Σαββά.
  τού.
  ΑΘΗΝΑ -ΑΙΟΛΟΥ 104. ΟΜΟΝΟΙΑ
  ΤΗΛ. 01 -3244633
  ΜΕΓΑΛΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΊΑ
  ΑΙΓΥΠΤΟ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  ΑΠΟ ΔΡΧ. Θ.9 5 Ο
  ΟΑΑ ΠΑΗΡΠΐνΐΕΝΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  ΟΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΡΙΠνΙΕΐΜΕΣ:
  -ΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤίΙΒΡΙθγ
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ1X1..
  "Ελληνες, ττιάστε τ' αρματα τα πολυδοξασμένα
  αύτά πού μάς δοξάσανε καϊ τό Είκοσιένα,
  Νά δώσομε όλοι τό παρών, νά δοξαστεΐ ή Χώροτ
  βγάλτε τό φωτοστέψανο ψηλά, αυτή την ώρα
  Οί "Ελληνες φωνάξανε τό δοξασμένο «ΟΧΙ»
  τ' &ρματα δέν τα δίνομε., μονάχα μέ τή λόγχη.
  Μές στόν Δεκαπενταύγουστο, στής Τήνθυ τό λιμάνι
  τό «'ΕΞλη» έβυθίσανε· κανένας δεν έφάνει
  'ΕτοΟτο ήταν άφορμή, πούχανε ττροκαλέσει
  τόν άμαχο τόν ττληθυσμό εΤχανε καταστρέψει.
  Ή σάλπιγγα έλάλησε "Ελληνες ττροχωρεΐτε
  καί σάν τ' άγριοκάτσικα είς τσή κορφές νά δγήτε.
  ΕΤναι πατροτταράδοτη ή κάθε ενεργεια μας
  δέν τηνέ &έμε την σκλα6ιά} εκαψε την καρδια μας
  Είπαν τό «0X1» οί "Ελληνες καί σύμβολο έγίνει
  τή Χώρα δέν την δίνομε, κανεΐς νά μην —ομείνει.
  Σάν άγριεμένοι άετοϊ οί "Ελληνες ττετοΰνε
  ό τόπος πιά δέν τσοί χωρεΤ, θένε νά γδικηθούνε.
  Καΐ σκαρφαλώνουν τα 6ουνά, ττοθές δέ σταματούνε
  ψαχνουν νά βροθνε Ίταλούς γιά νά λογαριαστοΰνε
  Φωνάζουνε τα ράδια σ όλόκληρη τή Χώρα
  «Παιδία 'Ελλήνων} τρέξετε γιατι μάς βιάζει ή ώρα».
  Παντοΰ έπικρατεΐ χαρα, παντοϋ γλεντοκοττοθνε
  στά τραΐνα έπιβιβάζονται, γυναΐκες χαιρετοΰνε.
  Είναι ό ένθουσιασμος ττού τσ' εχει τριγυ.ρί<τει , καΐ μοιάζει ώσάν την αύγή πούρχεται νά φωτίσει. Έδείξανε στοϋς Ίταλούς τό τι έστΐ Πατρίδα δέν τούς φοβίζει τίποτε, ζοΰνε μέ την έλπϊδα. Κσί μάχονται γιά την τιμή, γιά τα ίδανικά τους έτούτη την κληρϋ^ομιά άφήνουν στα παιδία τους, Κι άν σκοτωθεΐ ό "Έλληνας στή μάχη, δέν φοβάται Οπερασπίζει την Τιμή καϊ δέν στεναχωράται. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ Κυκλοφορήσαν πρόσφα τα δυό νέα βιβλία τοΰ συ- ΐιπατριώτη λογοτέχνη Στέ λΐου Πλακαντωνάκη, ά¬ πό το Καβούσι "Ιεραπέ¬ τρας. Τύ ένα είναι ποΐητικύ καί έ'χει τύ γενικύ τίτλο «Συλλογή Β'» Ή ποιητι κή αυτή συλλογή τιεριέ- χει 100 ποΐήματα, οέ έλεύ θερο στίχο. Τύ δεύτερο οιβλίο, με τύν γενικό τίτλο «θέα- τρο», περιέχει τό δράμα «Τό καμάρι μας στό Σπα- θί», τύ μονόπλακτο «Για- ρά — Γιαρά» καί την κω- μωδία «Τό Έλιξήριο τοΰ Διαβόλου». Καί τα δυό 6ι6λία τύπω θηκαν οιις «Έκδόσεΐς Μαυ ρ,ίδη», οτί)ν Άθήνα. Προηγούμενα βιβλία τοΰ Πλακαντωνάκη εί¬ ναι: «Κατατρεγμύς» (χρο νικά τοΰ πολέμου 40—44) ϊ-κδοση τοΰ 1958, «Πικρος κλήρος» (μυθιοχόρημα, τοΰ 1961), «Συλλογή» (ποιήματα, τοΰ 1972). ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ Η ΠΑΛΑΝΤΖΑ Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μάλι Κρητικό Κέντρο 'ΝΤΕΛΙΝΑ, Λ. Ίκάρου 72 - Ήράκλειο - Τηλ. 283-759 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ ΠΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΛΕΝΤΙΑ Δΐυισκολο πρό γμα αδερφε. μου ή δημοσιογραφία. Άν δέν μάθεις πρώτα τό: γράφε —· σκίσε, προκοττή καί καλιμέντο μην ττεριμένεις. Γράψε— σκίσε, λοιττόν κ ι έγώ, καταρθώνω καΐ γράφω ενα Α στ" άστεία καΐ σοβαρά, Ή φιλοδοξία μου δ- ι«ς δέν σταματάει έχεΐ. "Β- θαλα, νά πήγαινα, δς ποθμε στό Β, στό Γ ή και παρα—άν» δηλαδή, ώς τό Ω. Πρός τό παρόν βεβαία πε- ριορ·ιζ·ο!μ·αι στό ρόλο τού Α κ<μ στό ιρώλο τού ,μΐικροϋ τής «ριηιμιε ρίδας. Δέν 6ολεύομαι 6έ 6αια σ' αύτούς τούς ρόλους γι αυτό καΐ στριφογυρίιζω, μή- πως καί 6γάλω την μεγάλη εί- δηση, νά την γράψω —ρωτοσέλι δα καί νά εΰφρανθεΐ ή καρδιά μου. 'Εσεΐς 6έ6αια άγαττητοί ά- ναγνώστες ΐσως βύτό τό βλέπε- τε σάν άττειλή, άλλά γιά μενά είναι ή εϋγενέστερή μου φιλο¬ δοξία. Έπιτρέψετέ μου το, ο"άς τταρακαλώ νά διαφωνοθμε πά νω σ' αύτό τό σημεΐο. Την περασμένη Κυριακή, λοιττάν, ττλησίασσ ττολύ την έπιτυχία, άλλά την εχασα μέ- σα άττό τα χέρια μου, λόγω ΰ- ψους. Οί πληροφορίες ήταν 6άσι- μες καί καλά διαστραυρωμένες: «Ό κ. Μητσοτάκης, θά παρευ τταρευρεθεΐ στήν αΐθουσα τοΰ 'ΕμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ 'Επιμελητηρίου Ηρακλείου, γιά ν1 άκούσει τα αίτή'ματα των εκπροσωπών των παραγωνικών τάξεοον», 'Ετοίμασα λοιπόν τό μαγνη- τάφωνο, μέ καινούργιες μπα- ταρίες καΐ κασσέτες. Στήν φ« τογραψική μηχανή ή Ιδία διαδι κασία καί νά μην τα πολυλογώ μέχρι καΐ στό Οφος μου έκανα πράδα. "Ολα αύτά γΐνονται στά γραψεΐσ της «Αληθείας» σέ χρό νο, πού ό Μάνος Χαρής 6ρι- σκόταν στά τυττογραφεία! Τα τυπογραφεΤα μας είναι τα καλλίτερα τής Ελλάδος. Βε¬ βαία δέν εΤναι δικά μας άλλά αύτό δέν μάς έμττοδιζει, νά 6ά ζομε τό «μας». Ό ίδιοκτήτης τους Κώστας Καββαδίας, ττοιητι κή αδεία μάς έπιτρέπει νά 6ά- ζομε τό «μαρ>_ Φυσικά δέν εΤ-
  να ό Νίκος Κα66αδίας, ό ποι-
  ητής, μά ενας ανηψιός τού και
  άντατττοκρινόμενος στό μεγάλο
  όνομα τού ποιητή κάτι κατα-
  λαβαίνει άπό ποιητικές άδειες
  καΐ τα τοιαϋτα.
  Ό Κώστας Καββαδίας είναι
  μετρίου άναστήματος, ό Μά¬
  νος Χαρής δμως μοϋ εΤττε νά
  γράψω ττώς εΤναι ένα κσί σα-
  ράντσ ΰψος. Έγώ βεβαία δια-
  φωνώ μέ τάν Μάνο Χαρή, παρό
  λο ττού εΤναι διευθυντής καΐ νο
  μίζω ίνα και σαράντα ενα πρέ
  ττει κ ι άν δέν τό ττερνσ τούλα
  χιστον νά εΤναι.
  Άς γι/ρίσομε δμως τώρα στόν
  κ. Μητσοτάκη, Όταν λοιπόν εΤ
  χά έτοιμαστεΐ γιά την έξόρμησή
  μοο- καΐ βρισκόμενος στά ττρό-
  θυρα τής επιτυχίας καί μην
  μπορώντας προκαταβολικά νά
  κρύψω την χαρά μου, τ.ηλεψώ-
  νησα στόν διευθυντή μου στά
  ΤυπογραφεΤα.
  —κ. Διευθυντά φεύγω γιά αττο-
  στολή. Θρίσμβος, Θρίαμβος σάς
  λέω. Σκεψθεΐτε ό κ . Μητσοτάκης
  είναι έδώ, τρέχω, τρέχω νά
  τοθ ττάρω συνέντευξη, Άντίο κ
  Διευθυντά.
  —Τρέξε παιδί μου. Τρέξε, μά
  ναρθεις έδώ στό τυττογραφεΐο
  Πρέίττει νά ξέρεις, πώς δέν μπο
  ροθμε ν' άρχίσομε νά τυπώνο-
  με, άν δέν εΐσαι έδώ, Τρέξε λοι
  ~όν.
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΚΑΡΤΕΡΟΥ 23 (ΨΑΡΑ-
  ΔΙΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΡΜΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΗ¬
  ΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩ-
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΜΑΣ (Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 53).
  ΣΕΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ »
  ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ!
  ^.Μάλιστα κ. Διευθυντά
  στα. Μάλΐστα.
  Μά τί στό καλο λοιπόν δταν
  δεν μπορεΐ νά τυποοθεΐ ή έφημε
  ,ρίδα μέ την άπτουσία μου, :ύ-
  τό σημαίνει πολλά. Σημαίνει
  ττώς εΤμαι άτταραίτητος, στττου
  δαΐος, μά καΐ ττώς δέν εΤμσι
  στό Α. ©ά ττρέττει νά βρίσκο-
  μαι στό Ω. Βεβαία λυττήθηκα
  πού δέν πηγά νά συναντήσω
  τόν κ. Μητσοτακη γιατί εμείς ε¬
  μείς έχομε δνα κοινό χαρακτηρι
  στικό καί πρός Θεοΰ, μην πάει
  τό μοαλό σας> πώς εΤμαι όπα-
  δός τού γιατΐ δέν εΤμαι, άλλά
  κι άν έκανα δικό μου κόμμα,
  δέν θά τόν ήΐελα ότταδο μου,
  δχι πώς δέν τόν έκτιμώ, άλλά
  λόγω ύψους.
  Τό κοινό μας χαρακτηιριστι-
  κό είναι τό ΰψος καΐ όπως θά
  καταλαβαίνετε δυό ψηλοΐ μαζΐ
  δέν κάνουν.
  "Αφισα λοιπόν τόν κ, Μητσο
  τάκη χωρίς ττρές κόνφερανς κι
  άρχισα νά τρέχω γιά τό τυπο-
  γραφεΐο. Έφτασα λαχανιασμέ-
  νος καί καταϊδρωμένος.
  Ό Μάνος Χαρής κι ό Καββαδί¬
  ας μέ κύτταξαν μέ άνακούφιση
  καί ίκανοποίηση. Κυττάχτηκαν
  στά μάτια καί μετά ό Καββα¬
  δίας μοΰ είττε: .
  —κ. Στέλιο εχετε την καλω¬
  σύνη νά κατεβάσετε σΛτό τό
  ττιεστήριο την παλάντζα, γιατί
  δέν την φτάνομε καί δέν μττο-
  ροΰμε νά βάλομε μττροστά;
  Κατάπια την γλώσσα μου,
  κατέβασα ένα σίδερο άπό τό
  τπεστήριο ττού λέγεται παλάν
  τζα καί μετά σωριάστηκα σ'
  ίνα κάθισμα,
  Νομίζω πώς τα μηχανήματα
  δούλευαν, τό ττροσωττικό αστει
  ευότανε, μά έγώ δέν κατσ,λάβαι
  να τίττοτα. Δυό μεγάλοι θρίαμ
  6οι φύγανε μέσα <3πτό τώ χέ¬ ρια μου!!! Την ό:λλη μίρα ^νοιοοθα καλ· λίτερα, διάβασα στίς έφημε- ρίδες πώς ό κ. Μητσοτάκης τε- λικά δέν ττήγε στό Έττιμελητή ριο. "Ενοιωσα μιά μεγάλη συ- μπάθεια γιαυτόν τόν ανθρωπο. Σκέφτηκα. Λες νά τόν φώναξε «ι αυτόν ό Καραμανλής νά ξε- σκαλώσει καμμιά «παλάντζα»; Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΓΡΗΓ. ΣΗΦΑΚΗ Στϊ(; 5 Νοεμβριού θά πραγμα ιοποΐηθεΐ οτήν αϊ- Ηουαα τού Αγ. Μάρκου Ή ρακλείου, μιά ένδιαφέρου σα διάλεξη, μέ όμιλητή τύν συμπολίτη κατ>ηγητή
  τοΰ Πανεπιστημίου θεσ¬
  σαλονίκης κ Γρηγύρη Ση
  φακη.
  Τό θέμα τής όμιλΐας τοΰ
  διακεκρΐμένου καθηγητή
  θά είναι: «Ή ποΐότητα τής
  'Ανωτάτης Παιδείας στήν
  Έλλάδα καΐ ό ρόλος τ£5ιν
  νέων Πανεπιστημίων»
  τα εγκαινια
  της «ντελινασ»
  Με συιμμετσχιή, πολλών Ηρα¬
  κλειωτών κόιϊ μή, έγιναν την
  Παρασκιευή 26)10)79 τα εγκακ'-
  νια τής νεα^ χειμερινής περιό-
  όαυ, τού γνωστου κρητικού
  κεντπρου χοΝτελίνα», στήν Αλι-
  καρνασσο.
  Οί θαιμώνες αηολοιυσανε
  τρείς διαλεχτούς κολλΐΓΓέχνιες
  τής ΚρηΓΓΐκιής Μουσΐικής, τσν
  Βασιλη Σκουλα (λάρα) τόν Γιόν
  ν^> Ξυλσυρι >κ>α>ι Γιάννη Σταυ-
  ρακαικη (λαινουτα).
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Κατάοτημα 150 τ.μ. μέ δύο
  ττατάρια καί υπόνΐΐο 150 τ.μ.
  Πληιροφΐθιρΐες: Τηλ. 284-883
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Οικΐα 60 τ.μ. στήν οδο 1878
  αρ. 17 τηλέφ. 282003 κ. Ιωάν-
  νη Μιλτιάδου, Δικηγόρο.
  ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ δίπλωμα οδη-
  γήσεως ΤΡΑΚΤΕΡ επ* ονόματι
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΛΑΖ. ΛΑΊ ΔΗΣ.
  Παρακαλεϊται ο ευρών, ό¬
  πως τό προσκομίσει στά γρα-
  εία τής «Α» και αμιιφθήσετΐ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦< «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΓ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ►♦♦ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΥΦΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΕΤΟΥΤΗ Η ΦΙΡΜΑ ΕΙΝΑΙ - ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑ2ΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289-021 "Ολα ηροσεγρένα — Όλα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ Έπιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280-689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-759 ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαοίου Ήράκλειο • Τηλ. 289—1Θ0 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΟΥΧ ΚΟΥ« · ΚΟΥ» ΚΟΥ* · ΚΟΥ» ΚΟΥ* . ΚΟΥ* ΚΟΥΙ . * Άκούσΐηκε καΐ σάι; ιύ μεΐαχρέμω: Ι Χάρασε, (λένε οί ϊδιοι οί «δΐκοί τού») το^ ϊ Προέδρου δνα δώρο καΐ ό τελευταϊος, οϋιε Πού Ι τύν εύχαρίθ"Γησε. Ι Κι δταν ογινε μετά συζητήση, γύροο άΠο Ι τύ γιατϊ κράτησε ό Πρόεδρος τέτοΐα ψυχρή οχ^. | ση, κάποισς είπε σίιν δικαιολσγία: Ι —Μήπως έπειδή εϊχε μάθει ό Πρόεδρος, ο- ! ιι ό δωρητής είχε δώσεΐ προηγουμένως δμοΐο. Ι δώρα στύν Μαΰρο τής ΕΔΗΚ καΐ οτόν Όρτολΐ ' ιοΰ Μητσοτάκη; 5 Αύτό θά τό δοΰμε σιΐς έκλογές ΐχού ίίρχον- 1 ται, αν δηλαδή καί τόχε/ μέ τό νά μην ΐθν ου- ! μπεριλάβει στόν πράσινο συνδυασμύ, πάλι δέν Ι θά ιύν ■ .. εύχαριθτήσει!. · ■ Ι ^ Κι δμως ό δωρηιής τό θέλει τόσο πολύ το ! Βουλευπλίκι, ώστε έίχει άπο<ρασίσει νά ρΐσκά- Ι ρ£ΐ τύ αλλο · · · λίκι· Ι Νά δοΰμε, γιατί δπακ: λέει κι ή παροΐμία, ! «τύ ΰοιερο άπιδι βχεΐ τό... λίκΐ»· Ι Προσοχή πάντως νά μή χαθεϊ καί τό ένα ' καΐ τύ αλλο.. · λίκι, γΐατΐ τότε θά μας κλάψουν * ιά σκυλιά, καΐ θά μάς·φάνε οί·., λυκοι! ! * Κάτιοΐος πού οχετίζεταΐ μέ τή λέξη «Αημος», Ι εκανε λένε, . ■ ■ άεράτη παρουσία στή Συνεσπ'- ! αση. ! Καΐ έ"ναι; αλλος, άκόμΐι π1ό · · · «μεγάλος» ■ άκούστηκε νά λέει μέ τή γνωστή κακενιρέχεια ! πού χαραχτηρίζει αύιή τη «θυνομοταξία»: ' | —Βρέ τιαϋ στηρίχτηκε ό Πρόεδρος καΐ τόν ■ πημε; ■ «"Αι ντότ νόου»..., δπως λένε τό «έγω Ι δέν ξέρω», στά Άμερικάνικα! Ι * ΤΗ,ρθε πρόσφαΐα, όλλά δέν σχσλιάζω την πά ! ρουσία της· Μεταφέρω δμως κάτι πού — δπως Ι είπε κάποιος παληός — τής τό εΐχε πεϊ ή Κυτο- * πούλη: ! —Έοένα, μύνο τύ τραΐνο πού δέν σέ |χει Ι πλακώσει. * "Ηθελε φαίνβταΐ νά πεϊ ή άείμνηστη τρα- Ι γωούς, δτι ή περΐ ή"ς ή φράση ήταν άπό παλιά ■ προθεχπκή. ■ Κάποιος αλλος δέν είναι·. · Ι * Ό κ· Μανιατάκης, θέλοντας νά γλυτυόσει ϊ- ■ »οως την . · · μήνι όρισμένων ανωτέρων, γιά τή ■ γνωστή έχτίμησή τού, την έκανε τελείως ... «ί- | νι· Ι Είπε δηλαόή μετά, δπ οιή συγκέντρϋκ~ | τοΰ ΠΑΣΟΚ ήταν 35 χιλιάδες κόσμος! Ι Δέν τύν παρεξηγώ έγώ τύν ανθρωπο, πού | εκανε μιά.·· εκπτοχίη 65ο)ο άπό τύν άρχικό ά- ■ ριθμύ των 100 νΛιΑίί,.»ι ^^.λ οΤτ^ο «λ Άϋ_.._τ δημοσΐογράφο. μιθμύ των 100 χιλιάδων πού είπεΌέ~Άθιίναϊο ρώτησαν κι οί Διοικητής Ασφαλείας είναι καί τσκανε ί- ' σως γιά λόγους προσωπικήν- . . ασφαλείας· ■ Φαντάζεσιε τί μοΰτρα θάκανε ό «Ψηλός» Ι οταν θά τό διάβασε; ' * Σέ διατάξη τοΰ Άστικοΰ Κώδΐκα πήγε νά θε- ι μελιώσει Ποινικύ άδίκημα ένας δικηγόρος. ■ Καί κάποιος συνάδελφύς τού, άκούοτηκε ! νά λέει σ' έναν άλλον: Ι —Δέν έχεΐς άκουστά την παροΐμία πού λέει: ■ «Ό- . · Έβραΐος σάν φτωχάνει τα τιαληά τεφτέ- | ρια πΐάνει»; Ι * Άκοΰστε τώρα ένα διάλογο πού έγινε μετα- ■ ξύ δυύ μαθηιών τοΰ Δημστικοΰ: ^ Ι —Ποία είναι ή πρωτεύουσα τής Κρήτης; Ι —Τύ Ήράκλειο. £ —Λάθος, τα Χανιά. ■ Καΐ ένας τρίτος συμμαθητής τους, έπεμ- Ι 6αίνοντας, τούς λέεΐ: Ι —ιΚάνετε λάθος καΐ οί δυά, γιατί πρωτεύ- ι ούσα τής Κρήτης δέν είναι ού'τε τύ Ήράκλειο, ■ οΰτε τα Χανιά· —Άμέ τότε ποία είναι; τόν δυό μ' ένα στόμα· —Ή. ·. Άμερικάνικιι Βάση Γουρνών! ■ ΕΙδες ό μικράς, πού δέν ή*τανε, οάν τούς ■ άλλους δυύ/ τρελλύς; ■ Άλλά καί νατανε τό ϊδΐο θάκανε, γιατΐ ώς ■ γνωστόν. . · άτκ> μΐκρό κΐ άπό ·. · τρελλό, μα· |
  θαίνεις την άλήθεια!· · . ■
  * "Οταν τύν άκοΰς νά παίζει τόσο ώραία μαντο- £
  λίνο- "Οταν τύν άπολαμβάνεΐς νά γελα διάπλα- ι
  τα καί νά διηγήται τύσο δμορφα κρητΐκές, κυρί- ■
  ,ως, ίστορίες· "Οταν βλέπεΐς τα ζωγραφικά τού ^
  ί·ργα· "Οταν τύν παρακολουθεΐς νά δουλεύει §
  μέ τύση διαθέση, ξεπερνώντας το ■ . βάρος τοΰ ■
  .. ■ 6άρους τού- "Οταν, τέλος, μετράς τα υπό- Β
  λοιπά προσόνια τού, σκέφτεσαι κι άναρωτιέσαΐ: ι
  Γιατί νάόχει τό έλάττωμα νά γίνεται ·.· Κα ■
  μαρα·, ίίτις χρηοιμοποιεϊται γιά νά περνδ στό ■
  Ήράκλειο ό Μητσοτάκης; ■
  "Ε, τί νά γίνει, κάθε άνθρωπος εχει καί τα '
  έλαττώματά τού... Ι
  * Δέν ξέρω τώρα πώς, θυμηθή κα τούτη την ■
  μαντινάδα: §
  Άπό παέ θά παίξω μιά Ι
  νά πάω στύν Κρουσώνα Ι
  νά δώ αν έχει άχερα Ι
  <7·όν πάνω άχερώνα. ■ * Άπύ ήμερολόγΐο βεβαία ξέρομε δλοι καί δέν ■ είναι τίπ,ατε τύ δύσκολο νά σκεφτεϊ κανεΐς δπ | μετά τόν Όκτώβριο έρχεται ό Νοέμϋριος- ■ .Καΐ δμακ,·.·. 'Υπάραει κάποιος πού προ-■ σεύχεταΐ στούς·. συναδέλφους τού Άγίους, ■ νά μΛν ίρθει ό έπόμενος αύτάς μήνας. Γιατί τώ¬ ρα; "Ιαως διότι είναι στή μέση μιά ·.· σύναξΐ) Άγίων, οτήν σποία μπορεΐ νά μή γίνει, άλλά θά άναφερθεϊ κάποΐο .. · φονικό- Κι άκόμΐ] κάτι σχετικό: Ό ϊδΐος ■ ·. "Αγΐ' ος παρακαλεχ, άπ' δ,τι ξέρω, νά γινόταν καί νά έξαλειφόταν άπύ τύ ήμερολόγιο ή κάθε Δευτέ¬ ρα/ μερά πού συμπίπτει μέ την έκδοοη αυτής τής εφημερίδας· ν Β Δυστυχίΰς δμως αΰτό δέν γίνεται, μ'ά | ηού, έκτός των άλλων,··. «έν άρχί] εΐν' ό Λο- Ι γος». Καί γιά την περίτττωσή μας ό Δημοσιογρα- ( φικός, πού δχι μόνο θεύς δέν είναι — μιά που § Λόγος έσπ θεύς — άλλά, άντίθετα, έχει μέσα ■ τού τόν... Δαίμονα τοΰ τυπογραφείου. Ι Καΐ ό. · - Δαίμονας αύτός, δυστυχώς Υ10 ■ ιήν περίπτωση τοΰ·.. Άγίου, δέν έχει κάνεΐ ■ κανένα . ■ · λάθος· Ι * Ό Δήμαρχός μας παμαπονιέται συχνά ~" κ1 ■ ϊίχει δίκηο — δτι πολλοί καί διάφοραι τοΰ ^&' | τοΰ ν κατά καιρούς λάσπη. Ι Τώρα δμως καί κυρίως έξ αΐτίας των άπο- ■ χεεευτικών φρεατίων- πού άρχισε ν' άνοίγε^ ■ χειμωνιάτικα, χωρίς νά τό θέλει φυσικά, πετδ Ι έκεΐνος ... λάσπη/ σέ πολλούς Δημότες τού. ■ Έπειδή λοιπόν, οί λάοπες γενΐκά, δέν ε'- ^ ναι εύχάριστες γιά κανένα, άς φροντίσει νά κά' Ι νρι δ,τι μπορεΐ οέ δ,τι τόν άφορα, γΐατΐ κΐνδυ- ■ νεύει νά τοΰ πετάξουν νέα ·. λάσπη δτι κι έδώ β τά·.. λάσπωσε! " Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ■ 2