91053

Αριθμός τεύχους

244

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, πού «ρΐν μ*
  χώμα, τοθ Φράξουν οί <5λλοι τό στόμα, προλάίη νά π·ϊ Εστω καΐ μιά συλλαίή δική τού. ■. ΚΑΖΑΜΤΖΑΚΙ» Ι ι ι ι ι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ £Ξ£ ΟΙ Ξ£ΝΕΧ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Διευθ-ν<η«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * Ι Ι ι ι ι ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 210291 Χρόνος 5ος—Άρ· Φύλ- 244—Δρχ. 10 Γιά τόν κ. Νομάρχ η, τόν κ. Έπιθεωρητή Εργασίας καΐ - κυρίως - τόν κ. Είσαγγελέα Ηρακλείου 30 ΠΑΡΑΝΟΜΟΙΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Β ΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται καΐ 4 γνωατοι γιά τα άνδελλπνικά καΐ άντικρητικά τους αίσδήματα ΑΝ ΕΧΟΜΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ - Π.Χ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ - ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑ αλλοδαηοί, των οττοϊ ών τα ονάματο νοϊ τίς εδιότη- τητες, φέρνει σήμερα στή οη- μοαιότη|τα η εφημερίδα ! μας, βρίσκονται τελείως παράνομα, παράτυπα καί αδικαιολόγητσ ο πό καιρό τώρα, στήν Αμφικα- νική Βάση Γουρνών, ττερκ>χή< Ηρακλείου, χωρίς κανεϊς νά ξέ- ρει ποίος είναι ο πραγματικάς ρόλος τους. 7ΕΣΧΕΡΙΣ μάλιστα £ξ αυτών, οί νν. ΗΑΝΕΥ, Η. ΡΑΙ"5Τ, Ρ. βυΜΤΟΝ καϊ ννΑίΚΕΗ, διακρϊ νονται γιά τα ανθελληνικά καί αντικρητικά αισθήματά τους πρός τούς Έλληνες φγαζόμΐ- νους στή Βάση Γουρνών. ΠΑ την παρουσία των 30 αυ¬ τών παρανόμων αλλοδαπύν, έ- χούν, κατά τίς πληροφορίας μας, ενημερωθεί οί εκπρόσωποι των τοπηοών αρμοδίων κρατι- κών Αρχών, (Νομάρχης, Επιθεω ρη-τής Εργασίας, Εισαγγελεύς), πλήν όμως εμείς δέν τό πιστεϋο |κ· ΗΔΗ όμως, αφού καταγγίλλο- με τό γεγονός καί γνωοτοποιού ιμε δημοσία, τα ονόματα των παραπάνω παρανόμω ν μισθοφό ρων της ΒΟΕΙΝβ 5ΕΗνΐ5Ε ΙΝ- ΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑί, τυττικό, πι- οτεύομε ότι οί παραπάνω αρμό διοι θά επέμβουν άμεσα, άν φυ- σικά έχομε Κράτος κι όχι κάτι άλλο, π.χ. κέντρο πάσης φύσε¬ ως εξυπηρετήσεων των Αμε- ρικανών γκάγκστερς . • Στή σελίδα 4 τα ονόματα των παράνομων αλλοδαπών τής Αμερικάνκκης Βόσης. Γιά πρώτη φορά στά'Εκκλησιαστικά χρονικά τής Κρήτης, πολίτης (λαΊ'κάς) έγκαλεϊ Π ροκαΘήμενο ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Μήνυσπο ία - Έγκληση - Άναφορά στήν Σύνοδο ΠΑ πρώτη φορά στά χρον^ά τής 'Εκκλησίας της Κρήτης, θά καθίσει οτό «κ|ΐτί)γορούμενο σκαμνΐ» Άρ- χιεπίσκοττος, υστερα άπό ^ήν;ση λαϊκοΰ μέλους τοΰ «Χριστεπωνύμου Πληρώμο&ρς» καϊ μάλιστα μέ την βαρύτατη κατηγορία τής Ακοφαντικής διά τοΰ Τό·· που δυσφη,μίσεως. Τ ΑΥΤΟ θά συμ6εϊ καΐ μάλΑτα πολύ σύντομα, αν ή Εί σαγγελική Άρχη — τΐράγ^α πού πιστεύομε δτι θά Ο Φονιάς — Αρχιεπίσκοπος Κατηγορούμενος - Συκοφάντης πράξει λόγω τοϋ δτι ολοι·εϊμαατε ϊσοι ενώπιον τοϋ Νόμου — ,τηρήοει τόν ιδία ρυθμό προανακριτικών δι- αδικαοιών πού έφαρμύζει ^αΐ δταν ό μηνυτής στήν περίπτωοη αύτη Μάνος Χαρής, τυχαίνει νά είναι κα τηγορούμενος. ΕΠΕΙΔΗ λοιπόν στά άδικήματα Τύπου είναι αύστη- ρές οί προθεσμίες λ6γω τής Ιδμήνου παραγραφής καΐ ταχύτατες οί προδικαστικές ένέργειες, πολύ συν τομα ό Άρχιεπίσκοπος Κρήτης κ- Τιμόβεος (κατά κό σμόν Μιχαήλ Πατιουτσάκης), θά άφήοΈΐ γιά λΐγο γο μαλακύ Άρχιερατικό τού έ'δρ.ανο καΐ θά καθίσει οτό σκληρό σκαμνϊ τοΰ κατηγορουμένου. Η ΣΧΕΤΙΚΗ μή,νυση τοΰ ύποΒλήθηκε προχθές Σάβ 6ατο μεσημέρι άπό τόν έκδότη καΐ διευθυντή τής «Α¬ ληθείας», γιά τόν άποϊο ό Άρχιεπίσκοπος κ· ΊΊμόθε- ος έδημοσίευσε συκοφαντική έπιστολή, ίδιόγραφη μά Μιά πολύ ζωντανή ιφ Ίδιότυπη πολεμική ανταποκριθή Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ιΊΡΟΙΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝ ΑΚΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ Ο ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας άρχίζει σήμερα τή δημοσιευθή ενός εξαιρετικόν ένδιαφέροντσς κειμένου, που φερ-~| νει την τιμητική γιά μδς υπογραφή τοΰ πΐό πολυδια-φ· βασμένου συγχρόνου "Ελληνα συγγραφέα: τοΰ ΚΥ-φ. ΡΙ ΑΚΟΥ ΔΙΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. <ξ ΠΡΟΚΕΠΆΙ γιά £να ζωντανό ρεπορτάζ, μιά ίδιότυ¬ πη πολεμική ανταποκριθή, άπό την έπίσκεφη τοΰ Συγγρ,αφέα στήν πρώτη γραμμή τοΰ Παλαιστινιοκοΰ Μετώπου, τό όποϊο £χει συγχλονίσει όλόκληρη την Ανθρωπότητα. ΚΕΙΜΕΝΑ σάν αύτό πού θά διαβάσετε παρακάτω, πέ ραν τοϋ ούσιαστικοΰ μέρους τους πού συνοψίζεται στό ρεγάλο ένδιαφέρν τό όποΐο παρουσιάζουν, άποτελοΰν ουγχρόνως καΐ τιμητικίι άνιδκπελη προσφορά σέ μιά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΛΛΑΡΙΟ Τού Οίκονομολόγου κ. ΕΜΜ. ΛΟίίΚΑΚΗ ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι σέ ττερίτττω- ση πολέμου κανένα νόμισμα ά- ■τοβεματικό ή μή δέν είναι 6έ- δβιο δτι θά γίνεται δεκτό στίς διεθνεϊς συναλλαγές. Ο! χώρες έττομένως έττιθυμούν πάντοτε ν* διαθέτουν ίνα άπόθεμα χρυ °βΰ γιά την εξασφαλίση της άμυνάς των. "Εναντι τού ΰπο- λοίττου άττοθέματός των σέ ουνάλλαγμα, πού τταρεχει την εϋχέρεια χρηματοδοτήσεως εϊ- πολλών μηνών σέ εί- ττερίοδο, ό χρυσός ττα- μειονεκτήματα σλ- λά και πολλά πλεονεκτήματσ. "Οαον άφορά τα: πρτ2>τα είναι
  "■βσιγνωστο δτι δέν άποφέρει
  τ<*ο, είναι βαρύς και ά~αιτεΐ φυλάξη. την άλλη ττλευρά έμφανί- ζει τή τάση άναπμήσεως της άξιας τού, είναι άσφαλές καΐ συναλλσγματικό μέ- σο, πέρσ άπο κάθε Αμφισβητή¬ ση καί έπ' στπειρον^ άφθαρτος. ΊΕιπί ττλέον χρησιμοττοιεΐται ί- ττό των 'Εκδοτικών-1·11 Τροπτεζών ώς άντίκρυσμα τής κυκλοφορί- ας χαρτονομισμάτων. Ή έμπο- ρική τού ζητήση στην ελευθέραν άγοροτ εΤναι καθολική. Τό 1945 καϊ τταρέμεινε έκεΐ μέχρι τό ή έπίσημη τιμή τού καθωρίσθη πρός 35 δολλάρια ή οθγγιά 1971 ττού «εσττοκτε» μετσ. την 4ρσηι τής μετατρεψιμότητος τού δολλαρίου σέ χριΐσό. *Η καθα- ρή ζητήση τού ,ττολυτίμου με- τάλλου Ιφτασε τό 1970 στούς 1400 τόννους και ή τάση σέ στσβερες τιμές έμφανίζεται ττάντοτε άνοδι«ή. ΑΠΟ την άλλη πλευρά ή συνο- λική ττροσφορα καθυστερεΐ για- τΐ τό μεγολύτερο μέρος ττού • ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή οΐλίδα 3 «μικρή τό δέμας» έβδομαδιαία έπαρχιακή εφημερίδα, άπό 2να πνευματικύ άνθρωπο τοΰ έπιπέδου τοΰ Κυριά κου Διαικογιάννη, ό οποίος πρόσφατα έ"χει συγκλονί- σει πάλι τό Πανελλήνιο, μέ τό τελευταϊο βιβλίο τού «Οί Σαρκοφάγοι τοϋ Έλληνιομοΰ»- ΕΎΧΑΡΙΣΤΟΥιΜΕ θερμότατα καΐ εΐλικρινά τόν δια- κεκριμένο Συγγραφέα καΐ Δημοσιογράφο γιά την προ σφορά τού αυτήν καΐ γνωστοποιοϋμε, μέ πολλή χα- ρά καΐ ύπερηφάνεια, πρός τό Άναγνωστικό Κοινό τής «Αληθείας», δτι άπό σήμερα καΐ πέρα θά £χει την έξαιρετική εύκαιρία νά διαβάζει στήν εφημερίδα μας κείμενα τοϋ Κυριακού Διακογιάννη, ενός αγωνιστη καΐ πνευματικοϋ δημιουργοΰ μέ διεθνη προβθλή. Βυρηττού, τής ττλουσιότερης κά ποτε πολιτείας της Μέσης 'Α- νατολής. Στήν άνατολική ττλευρά τού άεροδρομίου, καλή ώρα ό π«ς ό ό—οψιλωμένος Ύμηττός, £ να δασύδεντρο βουνό περιζώνει τή λιβανική ττρωτεύουσα. Όμορφα πλουσιόσπιτα στολίζουν τις πλαγιές ΐσσμε ττάνω την μα- κρόσυρτη κορυφή. Είναι οί γει τονιές των ιμεγαλοαστών, δττου δεσττόζουν οί δεξιοΐ φαλαγγίτες μέ τόν 6αρυ τους όπλισμό, και τό πυροβολικό πού κάττοτε κά ττοτε ρϊχνει και μερικές όβίδες στούς διαδρόμους τού άεροδρο- Ο Κυριάκος Διακογιάννης σί καταυλισμό Παλαιστινίων προ¬ σφύγων στό Λίβανο, πρϊν λί- ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ: Ή πρώτη έπίσημη ττροσκλη- ση πρός "ΕΞλληνες, έκ μέρους τής Όργάνωσης γιά την Άπε λευθέρωση τής Παλαιστίνης νά επισκεφθούν τό Νότιο Λίδανο, τα στρατάπεδο: των Πςχλαιστινί ών καϊ νά συναντηθοΰν μέ την ή γεσία τοθ Κινήματος εψτσσε στήν Άθήνα πρό μερικών έβδο μάδων. 'Αποφασίσθηκε ή μετά 6αση τού ,Προέδρου τής *Ενώ- σεως και τοθ ύποφαινομένου. Προσγειοιθήκαμε £να άττομε- σήμερο στό άεροδρόμιο της μίου έτσι, γιά ... διασκέδαση καθώς μοθ άφηγεΐται χαμογελα στός £νας Λιβανέζος συνεπιβά- της. Οί έκπρόσοϊποι των Πα- λαιστινίων, μάς ΰποδέχτηκαν στό άεροδρόμιο γιά νά διευκο- λύνουν την ττροσπέλασή μας. Μέ τό αύτοκίνητο ενός άντάρ τη άρμόδιου επί τής ύποδοχής των ξένων, φτάνουμε στό ξενο δοχεΐο ό «©ρίαμβος», ίδιοκτησί άς Χριστιανόν Φαλαγγίτη συ- μτταθοΰντος τόν Παλαιστινιαχό λαό καί, κάποτε, επί Παγκά¬ λου. . . Έλληνος ΰττηκόου! Ό ήλικιωμένος ξενοδόχος είναι και ψάλτης σέ μιά άπό τίς πάμττολ λες όρθόδοξες έκκλησίες τής Βυρηττού. Ώσότου τοκτοποιηθοΰμε στά δωμάτια καϊ φρεσκάρουμε τις προσόψεις μας, ή λιδανέζικη νύ- χτα} δίδυμη τής έλληνικής, μέ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 λιστα, στήιν εφημερίδα τοΰ παληοΰ φίλου τού κ. Γρ. Μιχαλόπουλου «Νέοι "Ανθρωπον, πού έκδίδεται στήν Άθήνα και κυκλοφορεϊ Πανελληνίως. ΣΤΗΝ έπιστολή αυτή ό κ. Τιμόθεος κατηγορεϊ τόν ^ιευθυντή τής «Άλήιθειας», γιά τόν Άρχιεπΐακοπικό Φόνο πού πρώιτος άποκάλυψε, ώς είναι Πανελληνίως γνακττόν, σάν «ανθρ,ωπο έπιδιώκοντα σκοτεινούς σκο πούς σκοτεινών άνθρώπων»/ σάν «ύποκινούμενο άπό άτομα πΐσω τού κρυπτόμενα» και την εφημερίδα τού σάν «ρυπαρό &ντυιπο σκανδαλοθηρίας πού διαστρέφει την άλήθεια» γιά τόν φόνο πού διέπραξε μέ τόν α¬ δελφόν τού ό Τιμόθεος καΐ τόν όποΐο χαρακτηρίζει σάν «οικογενειακόν άτύχημα»· (νέα εκδοση τοΰ φό- νου). ΠΑΡΑ·ΛΛΗΛ^ οήμερβ ό- διευθυντάς τί-,β! «Αληθείας* σάν μέλος τής Έκκλησίας τής Κρήτης, κοινοποιεϊ έ- ξώδικο ^γγραφό τού πρόί; τόν Άρχιεπίσκοπο Τιμό- θεο, σάν Πρόεδρο τής Ίεμας Συνόδου Κρήτης, (πού πρόκειται νά συνέλθει οπς 12 τρέχοντος)/ σχετικό μέ τύν Αρχιεπίσκοπον Φόνο καΐ τα Μασωνικά έγγραφα/ τό όποϊο φυσικά ζητα νά τεθεΐ ύπ' Οψιν τής μεθαυρι- ανής Συνόδου. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αύτό, σημαντικής σημασίας, θά προ- βληματίσει όπωσδήποτε τόσο τόν φαινομενικά μέχρι τώρα άπαθη κ. Τιμόθεο, δσο καΐ τα μέλη τής 'ϊερδς Συνόδου Κρήτης δηλαδή τούς Μητροπολίτες τοού την άποτελοΰν. Ο Διευθυντήν τής εφηιμερϊδας μας Μάνος Χαρής, πού υπέβαλε τή μήναση κατά τού κ. Τιμοθέ- ου (κατά κόσμον Μιχαήλ Πα- πουτσάκη) κοινοποιεί σήμερα μέ Δικαστικό Επιμελητή στόν ίδιο, εξώδικο ένγραφο — αναφο ρά «βόμβα», σχετικά μέ τόν φό¬ νο καϊ τή Μασωνία, πού θά γί- νει αφορμή νά αναλάβει ο Φονι- ας—Αρχιεπίσκοπος (κατά Καρατ ζαφέρην) σοβαρά πλέον τις ευθύ νες τού και τα μέλη τής Συνό¬ δου (πού συνέρχιται την ερχό- μενη Δευτέρα) νά πάρουν θέ¬ ση επί τού θϊματος. "Αμεση ανταποκριθή τοϋ κοινοϋ γιά τόν γέρο - Παπαϊωάννου Καί μιά χρηματική προσφορά τού κ. Χ. Ζωγραφάκη Η ανταποκρΐιση τού Κοινού, σπο το δηιμοσίευιμα πού κάνα,με για τόν γέρο Βασιληι ΠατιαΊ'ω- άννου, πού ζεΐ σέ μιά τρώγλη, ί,ριηιμος κι, αττροστάτ&υτος, ή- ταν όμεση καϊ συγικινηΓΠΚή. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ • Ένα ίνδνπφέρον όρβρο «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: ΑΠ* ΟΛΑ ΕΧΕΙ Ο ΜΠΑΞΕΣ» Τού ΜΑΝΟΛΗ ΚΟΜΗ • Μιά —ιστολή γισ «ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ Β. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ» φ Μιά επιτόπια έρευνα «ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕ1Έ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΛΑΊΝΗ;» • Μιά έπιστολή Χανιώτη, υπέρ τοϋ κ. Τιμοθίου. ΣΚ0ΥΡ1ΑΣΧΕΝ0 ΞΎΡΑΦΙ ΣΕ ΜΠΥΡΑ ΧΕΝΗΙΓΚΕΡ Καί μιά άπίστευτη απαντήση ύπευθύνου τής Έταιρείας Ενα σκουριασμένο ξυραφάκι βρήκε ο Ηρακλειωτης κ. Μαν. Χανιωτάκη; (Κατεχάκη Ρούβα 47) σέ μπουκάλι μπύρας ΗΕΝ- ΝΙΝΟΕΗ, τής οποίας ώς γνω¬ στόν το εργοοτασιο φιλοξίνεί- ται στήν βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Ευτυχώς ο σνθρωπος δέν προλαβε ν' ανοίξει την μπύρα καί νά πιεί, άχι γιά τό φόβο τού ότι δέν είχε τίς Ητανότητίς ... φακίρη (διότι ■ μπορούσί καί νά μην καταπιεί τό ξυρρφά- «ι) αλλά λεμε ευτυχώς γητι μάλ Ασν θά πάθαινε δηλητηρίαση. Ο κ. Χανιωτάκη»; δεν άκουσε τή συμβουλη «κα~οιου ' Δη>μη-
  τρη» πού τού προτεινε νά τού
  δώσει τό μπουκάλι καί νά τού
  το αντολλάξει μέ κάσες μπύρες,
  αλλά προτίμησε νά μάς τό φί-
  ρει προχθες Σάββατο νύχτα
  στά γραφεία της «Αληθείας»,
  γιατί — καί πρός τιμήν τού—
  ι όν ενδιαφέρη η υγίϊα τού κόσ-
  μου.
  — «Πινουν μπυρα καί τα παιδία
  μου, (μάς είπε) καί η γυναίκα
  μου καϊ τόσος κόσμος, πού τί
  φταϊιι;».
  Ο κ. Χανιωτάκη* ακόμη —
  καί αυτώ ιίναι τό πιό σττουδαίο
  κατά την γνώμη μας — μάς εί¬
  πε ότι τηλεφώνησε πρίν μά< φέ ρει το μπουκάλι στήν παραγω- γο εταιρεια «Χεννιγκερ» σέ κα- ποκ>ν κ. Στρατηγάκη ή Στρατη
  δάκη, Διευθυντή Πωλήσεων καί
  όταν τού ανεφερε τό γεγονος
  τοϋ ξυραφιού μέσα στό μπου¬
  κάλι, τού απάντησε:
  — «Τί νά σού πώ κι εγώ; Φέρε
  την εδώ οτό εργοοτασιο νά
  σου την αλλάξομε»Μ1
  Εμείς, πέραν αυτού τού δημο
  σιεθματος, θά παραδώσωμε σή¬
  μερα στόν κ. Εισαγγελέα τό
  μπουκάλι μέ τό ξυραφάκι γιά
  νά δοϋμε — «τος των άλλων
  — άν οί υπεύθυνοι τής «Χέννι-
  γκερ» θά δώσουν την ιδία άπαν
  τηση καί στήν Εισαγγελική προ
  οκλησηΙ...
  Ίσως βεβαία νά είναι και δι-
  καίωμα των ανθρώπων νά κυ¬
  κλοφορούν μπύρες μέ ξυραφά-
  κια, αλλά σέ τετοκι περ—τωση
  πρέπο ν' αλλάζουν την ένδειξη
  καί αντί «'Εξπορτ Μπυρ» πρέ-
  πει νά βάζουν στήν ετικοττα:
  «Μπύρα γιά... φακερηδις»!..
  Εδώ βλίπετε δίν ισχυει το
  διαφημκχτικό σλόνκσν: ι...ιδία
  γιύση...«!
  Μ. Χ.
  Πόιρα πολλοΐ, άινττρες κοϊ νυ-
  ■νοϊικες, μάς ττήιραν τηλέφωνο
  καί μάς ζήτηκΐαν συμπληιρωιμα-
  τικές πληροφορίες γιά να συν-
  ώρόμουν «αί νά βαηθήισουν τόν
  αιπροστάΓΓευττο αυτόν άρρω-
  στο υπίρήιλικα.
  Ενδι.αφιέρθιηιοε ακοιμη το Φι-
  λόπτωχο Ταμειο και ο κ. Χ. Ζω
  γραφακιης μάς έστειλε 2.ΟΟΟ
  δρχ., σπήι μνήΐμη τού αδελφου
  το-υ υπολοχαγού Ιωαννη
  γραφάκη, πού εκτελέστηικε αρό·
  τούς Γερμανούς τό 1943.
  Η «ΠΡΑΒΔΑ»
  Η δεύτερη συνέχιια τής συ·
  νέντευξης γιά την εφημερίδα
  «Πράβδα», αναβάλλεται γιά τό
  εττόμενο, λόγω πληθώρας επϊ-
  καιρης ύλης.
  ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Ο ΚΟΣΤΑΣ ΜΑΡΗΣ
  Κηιδευτηκε την περ. Τετάρτη
  στήιν1 Αθηνά ο πρώην υπουργος
  Κώστας Μαρής, παρσυισιο τού
  Προ·έ1δρου καί Αντιπροέδρου
  της Βουλής, μελών τή^ Κυβερνη
  σης κα-ι πολλών Βουλευτών.
  Τόγ νεκρό αποχαιρέτηισαν ο
  κ. Παπαισπύρου, ο κ. Μαν. Κε¬
  φαλλογιάννη ς καΐ ο κ. Μαν. Κοθ-
  ιρής, ενώ «ατατεθήικανί πάρα
  πολλά' στεφανκι.
  Μεταξύ των Υπουργων και
  βουλευτών πού παραιβιρέθηκαν
  οτην κηδεια τοΰ Μαρή ήισαν οί:
  Παπασπύρου, Λαυρίντίδης, Μη
  τσοτόκης, Μ. Κεφαλογιάννης,
  Ι. ΚεφαΛογιάννΐηις, Σταμιά)της,
  Μιπιακατοιελος, ΣΤεφα/νάκηις, Πό
  Λυχρονιδης, Μαυρίιδογιλου,, Βερ
  νικος, Δενδρινος, Ρεντηις, Ξυ-
  λούιρης, Μπιαντουιβάς, Ανερού
  σης, Παπαδάικιηις, Ανιαιγνω'στό-
  πουΑος, Πεντάρης, Παπαπολί-
  της, Σπανορ,ριήτγας, Ζο-ρμπάς,
  Τζανήςκ. α.
  Ο Κώστας Μαρήις, πού πέθαι
  ν£ σε ηλιικία 65 χρόνων, μετά α-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΜΟΝΟ μ' αυτήν τή σύνθετη λέξη πού 6άλαμε
  τΐτλο σ' αύτό τό μικρό κείμενο, προεχτείνομε τό
  θέμα των Νομαρχιακών Φαρμάκων, λυπούμενοι
  κατάκαρδα τόν Κοκολομανώλη, πού τί νά σοΰ
  κάμει ό δύστυχος, άφοΰ βρίσκεται κάτω άπό 6α
  ρ,ειές κατηγορίες, τελώντας μάλιστα καΐ έν προ-
  φυλακίσεΐ·
  ΠΑ οκεφτήτε δμως τί αλλο θά μποροΰσε νά
  συμδεϊ. άν δέν είχαμε καΐ μάρτυρα.··
  Μ Χ
  ΔΜ ϋ ΣΕΛίΔΑ 4η ε* Μ ϋ Μ Μ
  ! ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χωμο κυ
  Η Α"ΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  που πριν με ^χωμο κου
  ςρραξουν οιαλ'λοι
  προλα(5η να πέι εσοω κ
  ουλλαΡπ οικηΈου
  οί <ια Κ ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ ι ι ι ι 29 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Μιά περΐεργη καταγγελία άπό τό Βέλγιο ΝΟΘΕ ΥΜΕΝΑ ΠΟΤΑ Μιά περίεργη καταγγελία έκ μέρους άναγνώστη μας τού Βελγίου βρίσκεται ά—ό καιρό στά χέρια μας, άλλά δέν την τταρουσιάζαμε έξ αΐτίσς τής ιδίας τής φύσης τοθ βέμστος. Ό αναγνώστης μας Φραγκισ δάχης ιώργος άπό τούς Κισ σούς Πυργιωτίσσης, είναι έ- γκατεστημένος στό Βέλγιο ΚΙΙΕ ϋΕ5 ΜΕ5ΑΝ6Ε5 Νο 45 4000 Ι-ΙΕΟΕ άπό τό 1962. Έ κεΐ £χει δημιουργήσει ίνα κα- τάστημα^ πού πουλεΐ δλα τδ ^Ελληνικά προΐόντα, "Οταν λέ- με δλα, έννοοΰμε μέχρι καί χαρούπια. Τό κατάστημά τού είναι, θά μπορούσαμε νά: ποΰ- ιε, μιά μόνιμη εκθέση των Έλ ληνικών προϊόντων στό Βέλγιο κα! μάλιστα άδάττανη γιά τό 'Ελληνΐκό Δημόσιο. 'Εκτός τής ττροβολής των 'Ελληντχών προϊόντων, οί έξα γ<ογές πού πραγματοττοιεϊ ά~α την 'Ελλαδα^ στό Βέλγιο δεν είναι καθόλου εύκαταφρόνητες. Συγκεκριμένα τό 1978 οί έ- ξαγωγές τού ήταν 11 έκατομ- μύρισ δρχ, περίττου. Ό άξιος συμπατριώτης Φρα γκιαδάκης Γιώργος μάς έχει έ πισκεφτεΐ έττανειλημένα στά γραφείς* μας δττου ττροσκόμησε εγραφα μέ τα όποΐα μάς έ"πει- σε ττώς τό παράπονό τού πρέ- ττει νά έξετασθεΐ μέ ενδιαφέρον ά— ό τίς 'Ελληνικές Άρχές. Μα ζί μέ τα έγραφα μάς εφερε κι ένα μποι/κάλι πιοτό, τό όποΤο Τό «0X1» τού σημερα • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 καί ντόπιους πού συνωματούν κατά τής Ελλάδος μας. ΤΟ «ΟΧΙ» τού σημερα δέν εί¬ ναι ένα, αλλά πολλά. ΑΔΕΛΦΟΙ Έλληνες, όν θέλου- με οί αγνες τού 1821 καί τού 1940 νά ολοκληρωθούν, θά πράτει όλοι σάν Λαός καί Έ- θνοί ηρώων νά φωνάξουμε: ΟΧΙ στίς ξένες Βάσει;, πού υ- πηρίτούν ξένα σιιμφέροντα Μί καθιστούν ανύπαρκτη την Λευπρκϊ «αί Εθνική μας Ανε- ξσρτησία. ΟΧΙ στό κλείσιμο τού Φσκέλ- Αου της Κύπρου πού καλύπτΐι προδοτες τού Εθνους, πού πρέπει νά λογοδοτήσοι/ν στόν Αφέντη Λαό. ΟΧΙ στό ΝΑΤΟ, πού αιματοκύ- λκτΐ μέ όργανο τόν Αττίλο την Κϋττρο μας, καί συνωμοτεί γιά τόν ακρωτηριασμό τής εδαφι- κής ακεραιότητας τής Πατρίδος μας στό χώρο τού Αιγοίου. ΟΧΙ στήν Κοινή Αγορά (ΕΟΚ) που σκοπό έχει προπαντός την αλλοϊωση τής Εθνικής μας φυ¬ σιογνωμίαν, καί τάν αποπροσα- νατολισμό τού ΕλληνΐΌμού α¬ πό τίς προσιύνκς παραδόσεις καί τόν Ελληνικό τρόπο ζωής. ΟΧΙ στήν πολιτική εθνικής μειο δοσίας τού Αιγαίου, πού ε¬ φήρμοσε η πολιτική ηγεσία πού μάς κυβερνά μέ την αναγνωρί¬ ση Τουρκικών δικαιωμάτων στήν υφαλοκρηπίδα καί τόν εναέριο χώρο τού Αιγαίου. ΑΔΕΛΦΟΙ 'Ελληινες, ο αγώνας τού 1821 καϊ τού 1940 γιά Κοι- νωνική καί Εθνική Λευτεριά συ- νεχίζεται, γι* αυτό αγωνιστείτε στίς επάλξεις τού ονυποχώρη- τα, έως ότου ανατείλη ο ήλι>-
  ος τής «αλλαγήν» «αί τής «δι¬
  καιοσύνην», πού μέ τίς ζωογό-
  νες ακτίνες τού θά δικαιώση
  καί θά αναστήσει τό Λαό καί
  ίο 'Εθνος μας.
  ΠΑΠΑ — ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  Σφακιά
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  Αούνται γι' αυτό οί Βουλευτές
  κ.κ. Μπαντουβάς καί Σκουλάς)
  ότι πήρε περί τίς 50 χιλιάδες
  γιά μεταφορά οικοσκευής, αλ¬
  λά ώς γνωστόν ο κ. Τσίρκας
  καθ' όλο τό διάστημα τής εδώ
  παραμονήν τού έμεινε στό «Ξε
  νία» καϊ μερκές φορές στό
  «Κόντια Μπήτς», άρα γιά ποία
  οικοσκευή πού μετέφερε καί
  σέ ποκ) σπίτι στό Ηράκλειο, πή
  ρι τα χρήματα αυτό, προστϊθε
  μένου καί τού γεγονότος ότι
  ουδέποτε ήρθε οικογενειακώς
  εδώ ο κ. Τσίρκας;
  • ΤΟ δεύτερο ερώτημα είναι:
  Πάσα χρήματα πήρε αναλυτικά
  καί γιά ποία ασθένεια από τό
  Υγειονομικό Κέντρο Ηρακλεί¬
  ου;
  ΚΑΙ εδώ οφείλει νά απαντήσει
  ο κ. Τσίρκας, διότι, ώς εβεβαί
  ωσε ο Νομίατρος κ. Κοκολά¬
  κης, αναγκάστηκε νά τόν πο-
  ρατηρήσε» ευσχήμως γιά τό θε
  μα, όταν ακόμη ήταν Πιθο'Γστά
  μΐνος τής Υγειονομικής Υπηρε¬
  σίας.
  ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ δηλαδή ότι μέ
  συνταγές τού γιατρού κ. Κα·
  τσούλη καί ενός αγνώστου σέ
  μάς αιγροτικού γιατιροϋ ο κ.
  Τσίρκας έπαιρνε πολύ συχνά
  ποσά γιά φόρμακα, στά οποία
  ώς γνωστόν τό Κράτσς είναι
  πολύ φειδωλό στ ούς υπαλλή-
  λους τού.
  Καλόν λοιπόν θά είναι νά
  δημοσιευθοϋν σι καταστάσεις
  τού Υγειονομικού καί νά εξηγη-
  θεί γιά ποία ασθένεια έπακρνε
  — άν έπαιρνε όπως λέει καί ο
  κ. Κοκολάκης — συχνά κονδύ-
  λια γκι φάρμακα, ο πάρα πολύ
  καλά φαινομενικά αλλά καί από
  τίς εν γένει δραστηριότητές
  τού, ευοτραφής καί γεροδεμέ-
  νος κ. Το1ρκα<. είναι στή διαθέση ποτντός άρ μοδίου. Συγκεκριμένα ό Φραγκιο£ά- κης προμηθεύτηκε μιά μεγάλη ποσότητα κρασιών κσϊ ποτών όπτό Ποτοποιΐα τοΰ ΑΙγίοι/, Ή συνολικη άξία των ττοτών υπέρ δαίνει τις 750.000 δρχ. Τα ποτά αύτά βρέθηκαν στό Βελγικο Τελωνεΐο νοθευμένα και οί Βελγικές Άρχές δέν τα έκτελωνίζουν, Στά λίγα κι- 6ώτια πού έκτελωνίστηκαν ιτρίν τα άντι ληφθούν, βρέθηκαν φι άλες μέ μυίγες, κουνού—ισ καί γενικά δλες οί φιάλες εχουν κσ τβχάθι άπό μιά μαύρη λσσπώ δή ούσία. Ό άτνχής £μττορος μετανά- στης κατέφυγε στό Ελληνικό Προξενεΐο τής Λιέγης καί στήν 'ΕΞλληνική Πρεσβείσ των Βρι» ξελών; άλλά τοΰ δηλώθηκε, δ- πως ίσχυρίζεται, ότι δέν εί¬ ναι άρμόδιοι. Σέ συνέχεια ήρθε στήν 'Ελλάδσ καί κατέφυγε στό 'Υπουργεϊο 'Εμπορίου, δπου τού δόθηκε, ττροφορικά, δίκηο καί τοΰ δηλώθηκε δτι είναι Γτιά δικτ) τους ύπόθεση. "Εκτοτε ούδεμία ενεργεια € γινε άπό τις 'Ελληνικές Άρ¬ χές. Ή ποταποιϊα δμως που ποΐιλησε τα νοθευμένα ποτά εκανε άγωγή στόν Φραγκιαδά- κτ? καί ζητά τό υπόλοιπον τοθ λογσριασμοΰ τού νομιμοτόκως. Ή φΐάλη που έχομε στά γρα φεΐα μας είναι έπαναλαμδάνο- με, στήν διαθέση κάθε άρμόδι- ου γιά κάθε νόμιμη χρήση. ΠΕΝΘΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗΣ Καθυστερηιμένα πληροφορη θήκαμε τόν εκτός Κρήτης επι- ουμβάντα θάνατον ενός διαλεχ τού ενθρώπου, τού ΒΑΣΙΛΗ ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ, πού έφυνε α πό τή ζωή σχετικά νέος, μετά α¬ πό τό χτύπημα ακατανίκητης αρρώστειας. Ο Βασίλης Ρουσοχατζάκης, γέννημα — θρέμμα τού Ηρα¬ κλείου, ήταν ένας ενάρετος, σεμ νός καί δημκ>υργικός άνθρωπος,
  ο οποίος εξετιμάτο οπό τό σύ-
  νολο τής Κοινωνίαν.
  Ήταν ακόμη πολύ αγαπητός
  γιατί είχε πάντοτε τή διαθέση
  νά ιξυπηρετεί τόν πλησίον τού
  ανιδιοτελώς, καί μέ ασυνήθη
  προθυμία.
  Ειδικώτερα ο Βασιλης Ρου-
  σοχατζάκης, πράσφερε πάρα
  πολλά στίς Νσυτιλκικές Εταιρεί
  ες Κρήτης, ήταν δέ ο άνθρωπος
  μέ την πιό θετική προσφορά,
  τόσο στήν ΑΝ ΕΚ όσο καί στίς
  ΜΙΝΩΓΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, οί διοι
  κήσεις των οποίων, γνωρίζον¬
  τας την αξία καί την εργατικό
  τητα τού Ρουσοχατζάκη, τού
  είχον αναθέσει τελευταία καί τή
  διεύθυνση τής συνιδιοκτησίας
  τού «Ζάκρος».
  Ο αναπάντεχος θονατος τού
  Βασϊλη Ρουσοχατζάκη μάς λύ-
  πησε ειλικρινά όχι μόνο γιατί χά
  θηκε ένας απ'ιθανα καλάς άνθρω
  πος καί τρίλος, αλλά καί γιατί η
  Κρήτη καί κυρίως η Ναυτιλιακή
  Κρήτη, έχασε ένα αξιόλογο πα-
  ράγοντά της.
  ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
  ΟΙ 2 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
  Παρά την ΚΌταδιχαστικ,η Ει-
  σαγγίλική' προταση, αιπολλάχτη
  καν με ψήφους ένα πρός
  δυο αιττό τό Τιριμελές Εφε-
  τειο ΚρήΤΓΐς, οί δύο Εφορ»^
  κοΐ πού «ίιχαν καταδΐ'καιστεί 3
  χρόν» φυλα*ή πρωτοδικα, οπο
  τό Τιριμελιές Πλη<μμελειοδιικ£ίο Η- ραΐκΛεϊου, γιό τή,ν πίριπτωση «εκβιασμού ιοαΐ δωροδοικιίος τους» οττο τόν έιμοορο «ιδών υ- γΐ€ΐΜής κ. Ευ. ΦασουλάικΐΓΐ. Τούς κατηγοιρουιμίινους υπο στήριξαν οί συνηιγιοραι ικ.κ. Στα μΐάΐτΓΐς (συγγδνήί τού υιττοαργΌύ Δι.κ>οιοσ.ύνηκ;) καί Σιδρνάικης (ιβου
  λευτής, γιά τόν οιποίο φημολο-
  νειταΐι αιπο κοιρο ότ< σε νέο α- νασχιηιματισμό, θά ανάλαβε!* τό Υιπουργείο Δικαιΐοσυ,νης). 'Από τόν Άνακριτή Ηρακλείου κ. Δουλγερακη ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΤΗΝ"ΚΟΙΚΙΠΙΝΑ^ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ Η γνωστή σάν ΐΚομπίνα τού Πολεοδομικού Ηρακλείου», την οποία έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα μας, έρχεται καί πά λι ενεργσ στήν επιφάνεια, εκ τού λόγου ότι από αυτή τή βδομά- δα όρχισαν από τόν κ. Ανα¬ κριτή Ηρακλείου οί κύριες ανα- κρίσεις μαρτύρων καϊ κατηγο¬ ρουμένων. Ωστόσο, στο δκιστημα αυ¬ τό πού μεσολάβησε, από την παραπομπή των 70 ογκωδών δ^κογραφιώιν οπό τόν κ. Ζορμπά (Εκτανγίλέια Ηρακλεί ου) στόν κ. Δουλγεράκη (Ανα¬ κριτή). ο τελιυταίος ασχολή- 6ηκε πάρα πολύ μέ τή μελέτη τους, την ταξΓνόμηση τού ανο κριτικού υλίκού καί γενικά την προετοΓμασια τής παραπάνω πε ρίπτωσηί, πού έχει τρομαχτικό όγκο. Ήδη ο Ανοκρπ-ής κ. Δχκιλγε- ράκης καθ' όλα έτοιμος ήδη από καί πλίο'ν αυτή τή βδομάδα αρχ.σε τίς α- νακρίσεκ, γώρω από τίς οποίες ιτάνω από 100 γνωοτοί Ηρακλει- Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Η. Τού Οίκοδόμου κ. Κ. ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑ ΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΟΙΙΚΟΠΙΚΟ ΦΟΝΟ ΜΕ δυό εσιες απαντήσεις σας κ. Τσίρκα, θά αποοτομώσετε όσους, γνωοτούς καί άγνω- οτους, ψιθυρίζουν σέ βάρος σας πολλά καί διάφορα ανευθυ νο φυσικά. ΠΙΣΤΕΥΩ νά συμφωνήτε ότι ο δημόσιος άνδρας έχει χρέος σέ ό,τι ερωτηματικό γεννιέται — καλά ή κοκά — γύρω τού, νά δίνει απαντήσεις καί νά μην προκαλεί μηνύσεις. Ο ΣΩΣΤΟΤΕΡΟΣ δρόμος είναι η ευθεϊα απαντήση κι αυτήν ηε ριμένομε από σός τόν ίδιο κ. Τσίρκα. θάναι ίσως γιά μάς, η τελευταία καλή ανάμνη,ση, από την καθόλου ευχόριοτη εδώ, γιά τό σύνσλο τού Λαού, παρα- μονή σας. Μ. Χ. Υ. Γ. Άν, παρ" ελπίδσ, ανα- ρωτηθήτε, ύστερα από τίς δι- ευκρινίσεις πού κάνω στό παρα πάνω κείμ&νό μου, γιατί ρωτώ οΐίτά τα πράγματα, σάς θυμί- ζω ότι τα λεφτά πού παίρ~νετε, νόμιμα ή παράνομα π.χ., δκκαιο λογημένσ ή αδικαιολόγΐγτα, είναι λεφτά τού Ελληνκού Λαού, δηλαδή καϊ δνκά μας καί πρέπχι νά ξέρομε ποκ>ϊ, πώς καί γιατϊ
  τα παίρνουν.
  Καί κάτι ακόμα κ. Τσίρκα,
  γιά νά δήτε τί γνώμη έχω περί
  αυτού, παρά τί< γνωοτές δια- φορές μα<: Πιστεύω κι άν πήρα τε ίσως περισσότερα τού κανο- νιχού φάρμακα, θά τό κάνατε γιά νά τα δώσετε (ανταλλάσ- σοντάς τα μέ τα κατάλληλα), στόν 97χρονο γέρο ΠαπαΊ'ωάν νού, μιά πού τό Κράτος πού σείς εκπροσωσπείτε εδώ, δεν μττόρεσε νά τού δώσει οΰτε μιά πενιχρή σύνταξη, όπως θά διαβάσετε σέ άλλη θέση τής ι¬ δίας εφημερίδας. Μ. Χ. Σύμφωνα ,με το υιπ' αριθ. 14267 Φ 506. 14)48 δ. τής 27)9) 79 έγιγιροφο τού υποιυιργού Δη- μασίας Τόιξεως κ. ΜιττάλΙκου πρός τή Βοιυλιή των Εΐλλήνων, οιχετιικά μέ τίς αιπειιλές ικατά τού δΐιευθίτντή τής «Αλήβεΐιαις», εξ α φορμήις τού δηιμυσιβώμαΦόις τού ν«ό τόν υπό τού Αρχιεπίσκοπον μιετα τού σδελφ.οιύι τού διαπραχ βέντος φώνου, «ο αρμό&ιος Εί- ααγγελεύ·ς διιέττιαιξε καΐ ενεργείτο* π,ροανάκρϋσηι γιά τή(ν εξακρι¬ βωθή των καταγγεΛλομιόνων, οί 6ε Αστυινοιμιΐκες Αρχιες υ·πιεδει- ξαν εις αιυιτόιν (τόν εκιδιόττη τήις εφημερίδας Η ΑΛΗΘΕΙΑ), όπως σέ (Κάθε περίιπτωση απιειΛΙήις κα- τα τής ζωή<ς τού ζηταΐει αιμέσως την σιυν6ιροιμήιν' των». Η πιαραιπάνω ενημερωση τού κ. Μιιόλκου πρός τή Δ)Μσηι Κο*γ νοβουνιευτΐικιο·ύ Ελέγιχρυ τής Βοωλής, ηροικλή(θιηΐκε από σχετι 'κιό εγγραφο πού κατέθΐ,σε ο Βουλευτιήις τήί ΕΔΗΚ κ. Κι*· 'οτας Μπαντουβάς, τόν οποίο ικαΐ ιδιαιτέρως ευχαριοτούμε. Δέν είναι τόσο εύικολο, ότ·αν ειΐσαψ εργάιτηις, νά πιάνεις κον- τ αλσφόρο. Όμως, όποια1 καί να 'ναι τα· εμπόδΐιαι τό ξεπερνάς, όταν πρόικειται· νά υιπεραισπιΪΓ σεις ή νά αιμυνθεϊς γιά τα ταξι- κά ότου* συμφέρον™. Γιό τα . συ.μφίεροντ'α εκείνο, πού ποτο μοί πό οϊμο έχ€ΐ> βόψεΐι δρό(μους
  καιί ηΚστεΙΐζ, ολων των χωρών
  τού κααμου, καί πού οήμ€ιρα> υ< ττόρχουν άνθιριαπιθιΐ, πο> όχι μό
  νο ληισρονούν τού·ς αγώνες ου-
  τοίυ,ς, αλλά πού κοϊ πολλές φο-
  ρές, μέ την φιλεργαδοτική
  τους ταικΐτΐικιή σοιιλώνουν καο'
  οτιιγμαιτιιζουν τή μνήμη καί τόν
  ωραιίο αγώνα των Ηιρώων αω-'
  των, στό βωμό τού Χουντο-
  κυβςρνητΊικού Συνδικ-αλισμού, α
  θετώνταις αηοφάσείς, πού ά¬
  χι μόνο δΐικΐις τους «ίνα*, Ο'λλό
  ολοκλήρου τού Σώματος των
  α^—ιπροσώΐΓΐων τού ΕργατΊΐοοιύ
  ΚΙέντροΐΓ Ηρακλείου.
  Καιί ο λάγος, γιαΦί ένα< Συνΐι δελφος οιικοδουος παρατιΐρΓΐ,σε ότι: «σέ τί απιεργϊα θσ κα.τέβει·ς αγαρηττή ΔιοίιΝηση, αφού οτούις κόλττους σου έχεις τούς υπ' αριθμόν ένα· αΐΓτεργοσιπισστικούς παιράγοντες» καιί «απτονιόιμ'ασε, πιραγματι, αιιττούς τού·ς ανθρώ- πους, πούι σκοπό έχουν την Σιυνδΐ'καλιοττιικήι σιύνταιξηι κα* πΰύ έχουν μετατρέψει την Συνδΐ καιλιιστΐική τσυ.ς σιυνδτηειο σέ ε- πάιγγελμα'. Δέν είναι η πιρώτη φορά πού ο Πρόεδρος τού Εργ-αΓΓΐΗ «ού Κέντρου Ηρακλείου, έχει ιστρέψεί τό ττυιρά τού βνιαντϊον των Οίκοδόιμων, τού ηερισσό τερου αιγωνιοτπικαύι αυτού Κλό δου. Δέν έφτασε λοκπον γ| δήλωι- ση οττήν εφημερίδα «ΤΛ Νέα», ότι «εργαζόταν οιικοοαμοι> στήν
  απεργιαι την Π'αινιη;ραικλειώτικη»
  την στιγμή -ού »·ό ποσοστό
  των απεργών ξεπερνο'ύσε τό
  95ο)ο.
  Ήρθε μετα η σττιγιμή τής
  δεύτερης απεργίαν καιί ιαντϊ ο
  Πρόεδρος κ. Μεοκοσμίδηις νσ
  κ,ασατιιαιστείι μέ τή,ν μεθιό6ευσ<ΐι τού αγώνα, γιιώ τήιν νέαι αιπερ- γ«"α', κοΐ την εττιτυχϊαι της, έστρε ψε πόλΐ' τιά πιΐΑρα τού εναντίον συνεπών ΣυνδιικιαΑιστών, των Συνδιικαλιοτών εκεινων, (πού ορωιτοττορούν ττάντιαι σιέ κάθΐε ογιωνιστιική ιοιινητοποίηιση. Κι αυτό, γιατί γνθριζε ότί μέ την ταιχτΓκκή ουττή θα ιΤΐροκαΑέσει την ογανακτηση τού Σώματος, όπως καί π,ρόγρατΐ' έγινε, ού¬ τως ώστε νά αναστείλη την α- περγ,ΐιο, ίτσΐύ ήτταν γιά τίς 24 Γτού Οκίτύιβρη, καί νά καβησιυ- χάσεΐι πάλι τούς υφιισταιμένους τή-ς ΓΣΕΕ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ Οιικοδόμος ώτες, θά κληθούν νά ιξιταοθούν Φυσικά μεταξύ αυτών συμπε ριλαμβανονται καί οί φερομενοι σάν ένοχοι στήν κκομτηνα», υ- πάλληλοι τού Πολιοδομικού, μηχανικοί κ.ά. μετά οπο την απο λογία κοθενός, οί κ.κ. Ανοκρ*. τής καί Εισαγγιλέας θά κρίνουν άν είναι προφυλακκττέοι, δεδο- μένου ως γνωστόν, ότι η εισαγ γελική καταγγελία μέ την οποία βαρύνονται είνα· σε βαθμό κα» κουργήματος. ϋΙ. απόψεις αύτοκι- Η ΟΔΟΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΕΞ αφορμης τοΰ μόνΐμου πάρκΐγκ μεγάλων νήτων, τρακτέρ, γκρέ'ντερ κ.ίί. πού σταθμευουν στήν όδό Χαριλάου Τρικούπη, κυρίως πρός την μεριά ιης Πλ· Κύΐπ-ρου ή περΐοχή ί^χει μετατραπεϊ καί σέ δημό- οια ούρητήρια, πράγμα πού έόχει ξεσηκωσει — διχαιο- λογημένα φυσικά — τούς κατοίκους που μένουν γύ- ΝΟΜΙΖΟΜΕ ότι ή Τροχαία Ηρακλείου, πρός την οποία καί παληότερα έχομε άπευθυνθεί, μάταΐα δμως, θά πρέπει νά έπιληφθεϊ γιά την καταργηθή τοΰ ανω¬ τέρω ίδιότυπου πάρκιγκ. Έστία μολύνσεως ΣΤΗΝ οδο Γιαννίκου καί απέ- ναντι από τόν αρΐβμό 64, υπάρ 0 κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑ ΤΟΝ κ. ΤΙΜΟΘΕΟ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΩΠΟΣΠΕΡΙΟΩ» Δημοκρατίας 8 — Τηλ. 287796 — Ήράκλειο • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Δ)νση; ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓ—ΡΟΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ιματικήν ορόθεση, πού τού απο- δίδΐΐ' η αττιόιφσσις κα>ί δέν εχω
  κονΐενο λόγον νά μην τόν πι-
  οτέφω. Γνωοτταν είναιΐ άλλως
  τε πόσες π&Γτλανηιμένες αποφά¬
  σει εκδιδονταΐ'. Αλλά δέχομαΐ'
  ότι τα πραγιμαιτιικά πιερισταΐτΐΜά
  <τυνΐέ]βηισιαν όπως ονακρέιρονταιΐ' στήν απόφιαση. 'Εχουν ττεράσει πενιήίντα περίιπου χρόνια από τιόττε. Τό αόίιιοηιμο βεβαιίως, εί¬ ναι* νομικώς παιραγεγραμιμιενον ολλα κοΐ ηθιικώς καιί πνίυιματι- κώς έχιεΐ' εξαφανιισθή. Ο άνθρω¬ πος επεδειξεν μετ ά ταώΐται το^ αύΓτην δραοτη'ριότηΤο κοινωνΐι κήν, η,θικήν πνευματιικήν («οί εξ αυΓτού τού λόγοιυ άν θέλετε λόγω ιμετανοίας) ώστε διά τής τοιαιύτης ιμετανοιΐαις δογΐμαιΤΐΓ κώς τό αμάιρτημιαι τούτο εσβη- σε. ΔιαιτιΕ λοιπόν σείς μ)έ ιπηι- χυαΐους εντυπωσιακούς τϊτ- λου·ς γιράφετε δια τό γε- γονός; Διατί αναφέρετε αϋτά τα φοβιερά «ά,ραγε θάι έχει· τό θράισος νιά λειτουργήσει βις τό ΠαιγκρήΓπον πανιηγιύιρι τής Αγϊ- ας Μαρίνος» γιά ποίον πρίπιει νά γίνιεταΐ' λόγος π>ερ·ί θράσους;
  Ή τό άιλλο «τό φονΐικό χέρι· τού
  Αρχιεπιοοόπου *ρατά την
  μαντορΐικιή ΡάΙβδο». Ή τό
  ταίο μέ τό Σκίγγοο «Τα Μαΐτω-
  μενα χέρια τού Αρχιεπιΐσικό-
  που...» Μά εϊναο σο,βαρά τιράγ-
  μοτα' αιΐΓΓά; Νά <εμφαινιί^ε~& τόν Αρχΐ'επιϊισκοπον Τψόθεον ώς ανθιρωπον αναΐισθηΐτον ώς ένο κοινόν δολοφόνον; Τόν άνθρω¬ πον πού μόνον προσφέρίιΐι, προ ■σφέιρει, προσφέρεΐ' από τήις επο χήις πού ήτο Αρχιμανδρίτης — Ιεροχή,ρυξ οπήιν ΑΘήναι μέχρι τώραι πού έχει «αταλάίΐει τόν θρόνον τού Προκαθημενου τής ΕΜΗληισΐ,αις Κρήτης. Πρός θεού ιπού πάΐμιε; Γνωρϊζετε βεβαία ό¬ τι μέ μίαν έγΐκληΐσιν τού Αρχιε- πισκόπου ΰα δίνατε λόγον διά τίς Λρόξεις σας αυτες καί δέν θά σάς έισωιζε η ελευβερίαι τού •Τύ'που, αλλά πΰιράλληλα' γνωρϊ ζετε οτΐι δΐέν τό κάνεΐ' διότι σε- 'βεταΐ' τόν εαυτόν τού, τή,ν Θε σιν τού καί ιδία την εκ·κλησία πού υπιηρετεί. Κάνετε λοιτιόν αλλοι,μονονΙ κιαιτάχρησιν τής ■αδυναιμιας τού αυτής; Σάς είπε ο καθημερινός Τυ- ■πος εκβραστιή, ότι δηΛαδή κινεί σθε αιπό τ ό γιεγονος ότι ο Αρ¬ χιεπίσκοπον δεν προσηλθε ώς μάρτυς υηεραιοηίσίως σας στή γνωστήν δίικηι των Μασόνων (ώς £ΐχε νόμιμον διικαϊωμο κοί και- θήΐκιον κατά την γΛίώρην μου, >αμιβανομενου βεβαίως υπ' ό¬
  ψιν ότι βχει< «αταδικιάσεΐ' τή Μο- σονία). Άλλοι είπαν καί λένε ότι- κιινείΐσθε αιπό μία τάση σκαν δαλοθηριαις καί εντυπωσιαικών δήθιεν ί,ιοήσεων. Ειλΐικιρινά δέν θεώ να δεχθώ ούτε τό ένο ού- τε το αλλο, γητί δέν μπορώ νά πιιστέψω ότι1 ένιας άνθρωπος μορφωμένος, ένας πνεωμαίτιικός άνβρωπος πού ισχυρίζετα.ι οτλ θέλει1 νάι ανφάισιεΐ' τό ηθικόν ε» πεδον τής Κοινωνιας, «ινοτα* από τόσο. ταπεινά ελατήριον Αλ λά κοϊ δέν βρ,ίισκω δικαιολογΐα στίις πράξεις αωτές. Αρκούμαι μόνον νά πθ ότΐ' ίσως έχετε εσ¬ φαλμένη επιιγνυσιν τής απσ- στολής τού Τύπου. Είπατί καπου ότι ο Μασο- νοΐ' με τό αοίκημια^ αοτο τόν κρα τούν καιϊ τού κάνουν εκ'βιασ- μό. Ειλκκρινάι δεν μπορεσαι νά «αταλάβω τί είδους εχβιασμό μπορούν νά τού κάνουν ύστε- ρα αιπό πενήντται χρόνια' μέσα>
  στά οποϊα ανέπτυξε τοση δρά^
  ση καιί εδημιΐοώργησε τέτοιο ερ-
  γο, όμοΦθν τού οποιου, φρο¬
  νώ, ουδείς Ιεράρχης μπορίί να
  τιαρουσιάσει. θά πρέπεΓ νά πώ
  επ' ευ,καιΐιρία ότι ο αίίμνηιστος
  Αρχΐίιπίισκοπος Ευνένιος (πού
  κοί ενΐαιντπϊον τού τόΐσον άοικαι
  εβάλατε), όταν πλέον είχεν κα-
  ταλάιβειι τόν θρόνον τού Μη-
  τιροπολίτΐΓ) Κρήντης κα>ί ήτο το
  ποτηρητής τής κενής τότε
  έδρας τού Επισκόπου
  01 ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
  Τα έργατικά εισιτήρια καί
  τό έπεισόδιο τοθ κ. Φάσου
  ειτκ σε μ£-
  να· (ήιμουν τότε ν,εαρός Φοιΐτη-
  τής) καιί άλλουν ιστό χωριό
  μου πού εδηλώσαμεν την λύ¬
  πην μας ότι· τον χάναμε από
  την περιφερειά μας εοί λέξει
  «αιυτός πού θά μιε αντικαταστή
  ο» είναιΐ' καλύτερον αιπό 'μένα
  ειναιΐ' εικ των πλέον μορφωμέ-
  νων κληρικών την Ελλάδος». Εί¬
  ναι λοιπόν αστείον νό λέγεται
  απο συνεργάτεν σας ότΐ> ο Αρ
  χιεπϋσκοπος Τψόθεος δέν εχε
  την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν.
  Ειλικρινα αΦσθάνομαΐ1 άσχη-
  μαι, διότιι δεν θελω νό θεωρηθή
  από τόν Αρχΐίπίσκοπιον ή οπο
  ονδήποτε τρίτο ότι. θέλω νά
  παρουσιασθώ ώς υποστή ρ ι
  κτής ή υπεραοπιστιήις τού. Ο
  Αρχιεπίσκοπον δέν έχεΐ' ανάγκην
  ΐιπεραοπιίσίων. Τό φγον τού
  ικαιίι η φωνή τού βοούν στά α·υ-
  τιά εκείνων πού θέλουν να α-
  κούσουν. Απλών εγώ, από εσω
  τερικήν ανάγκην, φωνήν δια¬
  μαρτυρίας υψώνω εναντίον ο-
  ποιουδήΐποτε πού κατό τόν α-
  νοίικιειον καί ανϊε,ρον αιυτόν
  τρόπον στρέφεται εναντίον
  τού. Ο Αρχΐίΐτι σκοπόν Τιμόθε-
  ος, ειίνορ έναι κεφάλαιον τής Ορ
  θοδόξου Εκικληισίαν, μιά μεγάιλη
  οξα τής Ορθοδόξου Πίστεως,
  πού δέν θιγεταιΐι καί δέν πλήτ-
  τεται οπο τό βέλη οποιου6ή|πο-
  τε, όπως δέν εθ»γη μιέχρι σήμε¬
  ρον, παρά τα πλήγιματα των
  αντιιπάλων τπς η Ορθόδοξον
  τού Χριστού Εκκλησ'ία1.
  Ηράκλειον 20-10-79
  ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  Συμ βολά ιογρά φόν Ηραικλείου
  Υ.Γ. Σέ τυχόν απαντήση
  σας δέν πρόχειται ν' ανταιπαν-
  τήσω. Κάθϊ λόγον έχει βέβαιια
  καί τόν αντΗλογόν τού, ονάλο-
  για μέ τίς αιρχίές καί την κοσμο-
  θεωρίαν τού «οαθενός. Αλλά δεν
  συμφέρει, νομίζω, νά ανοίξω
  διάλογο μαήι οταις σ' ένα τόσο
  λετττό καϊ σοβαιρό θφα>. θά το
  ακρήσω εις την κρίσιν τής κοι-
  Μέσω τού Νομάρχη Ηρακλεί¬
  ου κ. Σπ. Τσίρκα (διαβιβαοτι-
  κό 27907)20.10.79), πήραμε α
  πό την Εργατική Εστία Ηρα¬
  κλείου, την παρακάτω απάντη
  ση, γύρω από τό θέμα τού ε-
  πεκτοδίου μεταξύ συνδικαλι-
  οτών τής ΔΕΗ καί τού υπαλλή
  Αου κ. Φάσου, τό οποίο είχαμε
  δημοσιευσει στό φύλλο μας
  τής 15)10)79.
  Αναφιερόμενοι στό από 15)
  10)79 φύλλο τής έγκρΊΓτης εφη¬
  μερίδας σας, στό οποίο κατα-
  χωρήΘηικε δηιμοσίευιμα' σχετιικό
  ιμε τόν τρόπο διαθέισίως ©εα-
  τριικών ειισιτήιριων αιπό την υ-
  πηρείϊϊα μας σε εργαζόμινους,
  καί ειδικότιερα όσον αφοράι τα
  καταγγελθέντα παρά των εκπρο
  σώπων τού Συλλόγου Προσω-
  πιικου τού Α.Η.Σ. Λΐινοηεραμά-
  των ΔΕΗ, σάς πλη,ροφορούμε
  τα εξήις:
  1) Τα εργατικό εισιτήρια χο-
  ρηγαυινται οτούς εργαιζομενους
  δΐΊοαιούχους σύμφωνα μέ την
  ισχύουσα ναμοθιεσια «αί τίς ε¬
  κάστοτε σχετικάς εΐγικυκλίουις
  τιή< υπηρεσίαν μας. Δηλαδή τα εργατικά εισιιτή- ρια χορηγούνται απ' ευθίίας οτουν εργαζομένουις ή μελη των οικογενειών τους, με την προσκομιση στιην υπηρεσίαι μας των ασφαλΐιστιικών ταυς βιβλια ριων ή των βιβλιαριίΐων ασθενει άς. Κατά την χορήιγηση- των ει¬ σιτήρ ίων, τιά βιβλιάριο σφραγί ζοντα« καί οι> δικα·ιούχοι υπο-
  νραφουν σε ειδΐικες καταστασεις
  χορηγήισεως εισΊτηριων, καί
  τουτο γιο νά ελβγτχετΓα'Μ ο τρό-
  πος διανομήν τους «αι νά απο
  φεύγεταιΐ ετσι η χορήιγιηση εισί
  τήιρίων τκχλλές φορές στό ίδιο
  άτομο.
  2) Όσον αφορά τή,ν καταγγε
  ,λϋο στην εφιηιμερίδαι οας γιά τάι
  όσα δήθιεν συνΐβιηισαν Είς βά-
  ρος εκπροσώπου τού Συλλό-
  γοιυ ΠροσωπιΐιΚθιύ Α.Η.Σ. Λινο-
  περαμάτων τής ΔΕΗ σός πλή-
  ροφαροΛμε τα εξής:
  ιΕπειδιή ο αριθμός των θεα-
  τρΐικών εισιτήριον πού εκάοτο
  ύζ προμιηθιεύιετα* η υοηρεσία
  μας είναι κατ' ανάγικη περιορι-
  σμένος «αί βριισκεται σέ συνάιρ-
  τηαηι μέ τίς οικονομικάς ουνατό
  τητες της υπηρεσίας μας, €ίνα·ι
  πολιυ φυσΊικό ο αριθμόν αυτόν
  νά· μην επαρκεΐ γιά την μιοανο-
  ΓΤαίηιση τής ολης ζητΓρεων από
  πλευρόν εργαζομένων, κα<ί πάν τως εκ1 τής κειιμιένης νομοθεσϊ- ας δεν παρέχεταιι η δυνατότη- τα χορηγήσεως εισιτηιρίων σέ συνδΐικαλιστΐικα στελέχιη προκ,ει ιμένου νά τα διαθέτουν γιάι λο- γαριασμό τής οπηρεσίας μας. Για την αποκατασταθή τής ΣΕ ΛΙΓΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» αληθείας σάς πλη,ροφορούμε ι- πί'σης ότι, ο αναφερόμενον στό δημοσίευμά σαν συνόιικαλιιστής πραγματΐι π*ρασιε από την υπη ρεσία μας στίς 10)10)79, έλαβε ειοιττήιριθ' γιά τόν εαιυτό τού, καιί μετά παρίλευιση δύο ηιμε- ιρών, δηλαδή στίς 12)10)79, Ε¬ πανήλθε καί απαίιτηισε την χο- ρήΐγιηση 100 ειισιτηρίων, καί αικό μη απαιπτρε νό τού δοθούν καί τα στοιχεια των υ'πιαλλήλων τΐής υιπηρβσίας. Η υπηιρΐΒσία μας πέραν των εξηιγιήισεων που τού έδωσε τού εξήιγιησε α'κρμη τήιν ανορ,μοιδιό- τη,τά τού να επιμένιη νά τού δοθούν τα στοιιχείαι των υπαλ- λήλων. Τΐέλον σάν πληροφορούμε ότι1, όπως ηροκύητηεΐι αοό τίς ονομαστιικές ικαταιστάσεις δια- βέσεως των 900 εισιτηρίων, χο ρηγήθηικαν σέ £ργαζό;μ€νους τής ΔΕΗ 57 θεατριικάι ειισΐιΤήιριαι δηλαόή ποσοστό 6,3ο)ο επί τού συνόλου, ενώ στούς υπο¬ λοίπους 25.ΟΟΟ .εργαιζόμενους τής πόλεώς μας χορηιγιήΊθηιιοε τό 3,4ο)ο. Ο Πρόεδρον την Επιτροπήν ΑΠ. ΜΕΤΖΗΤΛΚΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Τό βιρόδυ τής 28 Οικττωιβριου ε.χε πραγραμματιστεί να< γινε» στό χωριό Αιγΐα Βαριβάρα, χο- ροεσπερ'ίδα, με διοργανωτή τόν τοπΐικό Μορφωτικό Σύλλογο. χει ένα «χάλασμα», στο οποίο έχουν συσσωρευθεί παντός εί· δούς σκουπίδια. Τό «χόλασμα» ουτό είναι μιά επικίνδυνη εστία μολύνσεως καί οί πφίοικο» δια μαρτώρονται, μέ τηλεφνινήμα τα τους στήν «ΑΛΗΘΕΙΑΙ», κα τα παντός αρμό&ιου καί υπεύ- θυνου. Όπως μάς ανεφερθη τό «χάλασμα», πράκι νά είναι ιδεοκτησίας τού Δή μου Ηρα¬ κλείου, μέ συνιδιοκτήτες, τό Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομε» καί τό Ελληνικό Δημόσιο. Κάνετε κάτι λοιπόν κ. Δή- μαρχε, μκι καί παραχω,ρήσατε στό προχθεσινό φύλλο τής εφη μερίδας σας, την προσωπκή πρωτοσέλιδη στήλη σας, στό υ γειονομνκό θέμα. Όχι μόνο λόγια, αλλά κοί πράξεκ... «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» συνεχίζει νά εχει ΤΗΝ ΠΡΩΤΉ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΑΒΔΑ,, ΑΠΟΚΤΑ ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1 πληρώνει ή «Πράβδα» άπ6 τόν προϋπολογισμώ της. Μ. Χ. Πόσους αντοποκριτές καί συντάχες έχετε; ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Σ' δλη τή Σο6. "Ενωση έχομε 60 αντοποκριτές καί 45 στό εξωτερικάς σέ δλες γενικά τίς χόρες. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε καί εκτοχτους ανταηοκριτές τοπιικών ίιφιηιμιερί- δων καί τούς ρετατρβπομιε σέ εί- δικούς ά—εσταλμένους επί έκ τάκτων γεγονότων. Μιά ττρο»το τυττία τής «Πράβδας» είναι δτι χρησιμοποιεΐ καί ερασιτέχνας συνεργάτες, εΐδικούς έπιστήμο νες άλλά κσϊ άτπλούς άνθρώ- πους πού μποροθν νά γράψουν κάτι καί γιά δ,τι γράψουν πλη ρώνοντοι. Σημειώστε δτι £να μεγάλο ποσοστό τής Ολης της εφημερίδας μας είναι γραμμέ νο άπό τέτοιους άνθρώπους. Μ. Χ. Πώς είναι διαρβρωμέ- νη δκ>«ιητι«ά η εφημφίδα σας;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: ΕΓμασχε 5 έκ
  δότες έκ των οποίων £νας γενι
  κός διευθυντάς καί 4 άνα-λη-
  ρωτές, έπικεφαλής των βασικών
  τμημάτων, δπως έγώ ποα ε|-
  μαι έπικεφαλής τού Τμήματος
  Καττιταλιστικών Χωρών Ό¬
  λοι μαζϊ ΛποτελτΛμε τή συν-
  ταχτική έπιτροπή πού είναι
  καί ή συλλογική διεύθυνση τής
  εφημερίδας. Τα 5 δασικά τμη
  ματα πού διευθύνονται υπο
  καθένα άπό έμάς έχουν καί &Κ
  λα τμήματα υπό τόν ελεγχό
  τους κι έτσι συνολικά ύπάρχουν
  ττερΐ τα 20 τμήματα στήν «Πρά
  δα», δπως Προπαγάνδας Μαρ-
  ξιστικής — Λενινοτικής θεωρί
  άς, Κομματικης Ζωής^ Βιομηχα
  νικό — οϊκονομικό, Άγροτικής
  Οίκονομίας, Επιστήμων κ,α.
  Τό βασικώτερο δμως τμήμα τής
  εφημερίδας μας είναι τό τμήμα
  των 'Επιστολών πού παίρνομε
  άττό τούς άναγνώστες μαςλ ποΰ
  μάς στέλνουν μισό έκατομμύριο
  έπιστολές κατά μέσο δρο κάθε
  χρόνο.
  Μ.Χ. Ποία σχέση υπάρχει α-
  νάμεσο στή σύνταξη τής «Πρά-
  βδας» κοί τής Κ.Ε. τού Κόμμα-
  τος; Μήπως τό Κόμμα λογοκρί-
  νει την εφημερίδα, οφοϋ είναι
  όρνανό της κι αφού σείς οί ε
  πικεφαλείς εκττε μελη τής Κεν-
  τρίκής Επιτροπής;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ:Δέν ύττάρχει καμ
  μιά λογοκρισία έκ μέρους τής
  Κεντρικής 'Επιτροττής.
  Μ. Χ. Τό Κόμμα χρημοτο-
  δοτεί την «Πράβδα»;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: 'Οχι. "Εχομε δι
  κό μας προϋπολογισμό πού πά
  ρουσιάζει μάλιστα καΐ κέρδη.
  Μ. Χ. Κάνετε άλλες εκδόσεις;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Ναί, καί ή ττιό
  6ασική άττό αύτές είναι τό ττε
  ριοδικό «Κροκόδειλος» μέ χιου
  μοριστική 6άση.
  Μ. Χ. Υπάρχουν διακρίσεκ
  στούς δημοσιογράφους σας
  καί κίνητρα γιά καλυτέρα, από-
  δοση εκ μέρους τους;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Ναί. Κάθε χρό¬
  νο άνακηρύσομε τόν καλύτερο
  Δημοσιογ,ράφο ττού τταίρνει 6ρα
  6εΐο άττό την "Ενωση Δημοσι-
  ογράφων.
  Μ. Χ. Μέ πόσες σελίδες βγαί
  νΐι η «Πράρδα»;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Μέ £ξι σελίδες
  κάθε μερά καί σέ έκτακτες ττε-
  ριτττώσεις μέ 8.
  • ΣΥΝιΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 8
  Μεγάλη Έηίκαιρη Έρευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  ίΐφΐοσοτί ρο φυς στα Τσιμί υταΚρητης
  Σήμερα άπαντα ό έκπρόσωηος τής έταφείας *ΖΕΥΣ» κ. Ν. ΧΟΥΡΔΑΚΗ!
  — 3ο —
  Μ. Χ. Εσικ τώρα, η δική σο< η σμάδα καϊ ιιδικώτερα εοείς προσυπικά, προκιιμϊνου νά <· δρυθεϊ μιά οποιαδήποτε Τσιμιν τοβκ>μηχαν»α Λα'·'««κ Βάοτχ
  πάνω στήν Κρήττη, ποία πκττεύ
  ίτι ότι είναι τα πιό βασικο, τα
  πό σπαραίτητα, πού πρέπιι νά
  γίνουνΐ, γβ νά προχωρήσιι αυ¬
  τή η Ετοιρϋα;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Γιά ενο τσιμεν-
  τάδικο χρειάζονται ττερίττου 70
  άδειες- 'Από πού ν' άρχίσει κα
  νείς; Τάχομε δς ποθμε δλα κ ι
  έρχεται τό Ύττουργεΐο Γεωργ!
  άς καϊ δέν σοΰ έτπτρέπει την
  άνέγερση. Ταχομε δλα κι Ιρχε
  ται τό θέμα τοθ ΑΙγκχλοϋ της
  τταραλίας και δέν σοθ έπιτρέ-
  πουν να κάνεις λιμάνι. Μετά εΤ-
  ναι ή Άρχαιολογία. Την ξεττερ
  νάς κ ι αυτήν, ερχονται τα ττε-
  τρώματσ. Λύνονται κι σύτά, σ'
  έμττοδίζει ό Τουρισμός. Τδχεις
  τέλος δλα καϊ οί κάτοικοι άρ-
  χίζουν τόν πόλεμο εναντίον τής
  Έταιρείας γιά ΧΨΩ λόγους.
  Πάρο πολλοϊ δηλαβή τταράγον-
  τες είναι έκεΐνοι οί ό—οΐοι συν-
  θέτουν την έππνχία μιάς τέτοι-
  ας έπιχειρήσεως.
  Μ.Χ. 'Εχΐι γινντνθιϊ καβό-
  λου θέμα στίς συζητήοιις πού
  ιχετε κάνει, τίς προκαταρκτκές
  γιά την περίπτωση τρόπου αν-
  τιμετωπέσειος τής μολύνσεως
  τού περφάλλοντος;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Ναΐ. Ό,τι καΐ
  νά πεΐ κανείς, θα τό ττεΤ μέ γοε
  ττιό γλυκά λάγισ. Είναι άλή
  θεια ότι, Οπάρχει μιά ττρωτο-
  γενής ρύττανσις άΐπό τίς άνατι
  νάξεις των πετρωμάτων, ή ό-
  ποία δέν δαμάζεται κα! είς
  την περίπτωση αύτη θά ττρέττει
  τό πέτρωμα, κ,ατά συνεπεία
  νά εΤνσι σέ μιά άχτΐνα δπου
  δέν ΰπάρχει κατοικημένη ττε-
  ριοχή κι ότι δέν ύττάρχουν καϊ
  καλλιέργειες. Αύτη είναι ή
  φιλοσοφία τού πράγματος. Σέ
  μιά άνατίναξη δέν μ,πορεΐ καμ
  μιό έττιστήμη νά δαμάσει την
  σκόνη. Ή δευτερογενής τώρσ
  ρύπονσις εΤνσι αύτη ή όποία
  δημιουργεΐ αΰτό τούτο το έργο
  στάσιο καϊ ή όποία βεβαίως
  μπορεΐ να καλυφθεΐ,
  Ή τριτογενής ρύττανσις εί¬
  ναι τα αύτοκίνητο κλττ. "Ολα
  αύτά δμως τα πράγματα μπο
  ρούν νά δαμαστοΰν μέχρι τι¬
  νός. Ό καλλίτερος δμως δα-
  μασμός, ή καλλίτερη άντιμετώ
  ττιση εΤναι νά τοποθετηθή τό
  έργοστάσιο σέ μιά ττεριοχή —ού
  δέν ύπάρχει Γεωργ ία, δπου δέν
  είναι κατωκημένη περιδχή,
  πού νά είναι άγονος περιοχή,
  όττου δέν προσβάλλει τό το-
  ττίσ, κλττ. |Δεν μττορούμε νά
  δάλομε τσιμεντάδικο στήν Πά
  ληοχώρα, οΰτε μττορούμε νά 6ά
  λομε τσιμενταδικο στή Σούγια
  οΰτε μττοροΰμε νά βάλομε τσι
  μενταδικο άς τό λέει τα ΙΓΜΕ
  στή Χώρα Σφακίων.
  Δέν μττορεΐ νά παει στά Μά-
  ταλα κι άς τό λέει ή Γεωλογι
  κή μελέτη τού Χιώτη καϊ τ»ν
  άλλων, ο&τε μττορεΐ νά ττάει
  τταράδειγμα είς την Μονήν Κα
  ψά δπου είναι άδενδρος, αγο
  νος άλλά είναι Άρχαιολογική
  ττεριοχή, διότι θά ξεσηκωθεΤ ό
  κόσμος. Π,ρέ,ττει νά βροΰμε μιά
  ττεριοχή λοιττόν ή όττοϊα νά δή
  μιοωργεΐ τίς λιγότερες άττόλυ-
  τα φθορές στό ττεριδάλλον.
  Πέραν α—' αύτό δμως γιά
  μιά έταιρεία Λαϊκής Βάσε-
  ως ττρέπει νά δώσει κανεϊς τή
  Λαϊκή Βάση στούς όργανισμούς
  τής Αύτοδιοίκησης. Εάν τελι
  κώς έπιτευχθεΐ ή ίδρυσις έργο
  στασίΌυ στό Νομό Λασηθίου,
  ήδη έχει ληφΘεΤ — κι αυτή είναι
  μιά σοβαρή δήλωσις — άττόφα
  σις άττό την Ένωση Δήμων
  καϊ Κοινοτήτων ν' άναλάβει αύ
  τή τό 6άρος των μετοχών.
  Πράγμσ τό όποϊο έξασφαλίζει
  τούς πάντας δτι τό κεφάλαιο
  διευθύνεται άπό την "Ενωση
  Δήμων και Κοινοτήτων, διότι
  τφοσωπικώς πιστεύω δτι έφά
  σον ίνα έργοστάσιο γίνει στό
  Νομά Λασιθιού, πάει νά πεΤ
  δτι Οπάρχει μιά πατρογονική
  κληρονομιά και αυτή ή κληρο
  νομιά δέν άνήκει σέ κανένα συ
  γκεκριμένο πρόσωττο. Άνήκει
  στό σύνολο τού Νομοΰ καϊ ή
  εύρυτέρα έκπροσώπησις τού
  Νομοΰ είναι οί Δήμοι καϊ οί
  Κοινότητες τού Νομού Λασι¬
  θιού,
  Μ.Χ. Αηό τόν καερό ποΰ αρ
  χίσατε την δική σας ιτοιρεϊα,
  ποιϊς είναι οί βασικές προκα-
  τορΝτκές μέχρι τώρα ενέργιιες
  πού ίχετι κάνο;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Είναι πολλές.
  Πρώτσ πρώτα μελετούμε σέ
  βάθος την ενεργεια την όποία
  κάνομε, δεύτερον ά—ό τίς διά
  φορες συγκεντρώσεις πού κά¬
  νομε άνακαλύτττομε μέχρι ττοί
  ου σημείου ύττάρχει μεταξύ
  μας ή συνεργασία, διόττ δέν
  σού άτΓοκρύτΓτω δτι εμείς ο
  Κρήτες εΐμαστε καλοΐ σάν έρ
  γάτες^ άλλά δύσκολοι σάν συ-
  νεργάτες, δταν τοποθετηθοΰμε
  σέ Παγκρήτια δάσηι. "Εχομε τϊς
  άδυναμίες μας δυστυχώς, δταν
  είμαστε έντός της Κρήτης πο-
  λύ περισσότερον. Τό άλλο τό
  όττοΐον έχομε κάνει εΤναι δτι
  έχομε προκαλέσει την Χωρο
  ταξία, τόν Τουρισμό και τό
  ΙΓΜΕ, νά μάς ποϋν αύτοι ποθ
  κατά την γνώμην των δημιουρ
  γοΰνται τα λιγότερα προδλή
  ματα _ οίκολογικά, πού δη-
  μιουργοΰνται τα λιγότερα ττρο
  βλήματα είς τόν Τουρισμόν^ ού¬
  τως ώστε νά μην ματαιωττονοΰ-
  με, διότι δέν είναι εύκολο ττρά
  γμα νά ττοΰμε δτι πάμε κι αγο
  ράζομε στή Βιάνο, καϊ και κά¬
  νομε τσιμενταδικο έπειδή τό
  θέλανε 3 Κοινότητες ή έπειδή
  τό θέλει ό Α' πολιτικάς, γ|ά
  νά έμφανιστοΰμ£.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ1
  ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ
  Ι ΓΡΑΜΜΑΤΑ!
  Ι Β
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  1ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ!
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ
  Οί Άγρότες δέν είναι κοιμισμένα βώδια
  Κίυριε Διεθυντά, τής εφημε-
  ,ρϊδος «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηρακλείου Κρήτπης.
  Μέ συγιχωρειτε πού δια δευ
  τέραν φοράν σας ενιοχλώ, με
  την παράικλησιν νά δηιμοσιεύ-
  σετε τα κόττωθι καΐ α,ττό σήιμε-
  ρον νά μέ εγγρ·αψετε συνδρομη
  την στήν εφημερίδα σας, πού
  πραγιμαΓΤΊ·κ,α
  τήίν Αλήβίΐα.
  Εις τό φύιλλον τής 28η^ Ιου¬
  λίου τής εφημερίδος σας είχσ
  δημοσιευοει, ότι η κυβέρνη¬
  σις ε,μττ.αύ£ει τούις αγρότες. Σχε
  τιικό οποτεινόμουν στούς κυ¬
  βερνώντας διά την εξευτελίση·
  κήιν σύ,ντταξιν πού χορηγούν εις
  Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΛΛΑΡΙΟ
  «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1
  παράγεται σήμερα έξορύσσεται
  σέ δάθος 1700 μέτρον σέ δυό
  περιορισμένης εκτάσεως περιο-
  χές της Νοτίου 'Αφρικής. Οϊ δλ
  λοι δυτικοϊ παραγωγοϊ δέν δν-
  τεξαν στό ύψηλό κόστος, δταν
  ή τιμή τού χρυσού ήταν χαμη-
  λή, ΟΙ τταραττάνω ττεριοχές τής
  Νοτίου Άφρικής είναι δυνα-
  μικότητος Ι ΟΟΟ τόννων ετησίως.
  ΟΙ άνακαλύψεις νέων χρυσοφό-
  ρων ττηγών μειώνονται σταθε-
  ρά τα δέκα τελευταία χρόνια
  καΐ ή παραγωγή χρυσοΰ τού
  δυτικού κόσμου κατέρχεται συ-
  νεχώς.
  ΠΑ τούς λόγους αύτούς ή
  τιμή τού χρυσοΰ θ* άνέρχεται,
  παρά τϊς ττιθανές παρεμδάσεις
  των ισχυρώς δπως καϊ στό πα¬
  ρελθόν, πολύ πειρισσότερο αν ή
  κατάσταση τού δολλαρίου έττι-
  δεινωθεΐ. Γιατϊ είναι άττί&ανο ή
  Σοδιετική "Ενωση νά ρίξει στήν
  άγορά την τταραγωγή της (410
  τόννοι τό χρόνο) και τα τυχόν
  άττοθέματά της. Γιά τόν άττλού·-
  στατο λάγο δτι δέν τή συμφέ-
  ρει, άπό ττολιτικής απόψεως, τί
  άνάκαμψη τού δολλαρίου. Για-
  ατϊ γνωρίζει, δπως καϊ δλος ό
  υπόλοιπος κόσμος εξαιρέσει με
  ρικών «σοφών», δτι άμάχητο κρι
  τήιριο τής δυναμικότητος τού
  δολλαρίου αποτελεί ή σχέση
  τού πρός τάν χρυσό. Άνεξαρτή
  τως δλων αυτών τό κίτρινο μέ-
  ταλλο θά είναι οπωσδήτποτε ττε-
  ριζήτητο, γιατϊ άΓττεδείχθη στήν
  πράξη δτι αποτελεί τό άσφα-
  λέστερο καταφύγιο εναντίον
  τού πληθωρισμού.
  ΚΑΙ φθάνομε στό μεγάλο ά-
  σθενή τού διεθνούς νομισματι-
  κού συστήματος, τό δολλάριο,
  τού όποίου ή άσθένεια είναι
  τόσο προχωρημένη, ώστε εΤναι
  πλέον αδύνατο ν' άναρρώσει αύ
  τό τό νόμισμα. Τα αΐτια τής
  νόσου, μολονότι κατά τό πλεί¬
  στον γνωστάΐ δέν ένδιαφέρουν
  τό παρόν άρθρο. 'ΕΞδώ θά
  καταβληθεϊ προσπαθεία νά προ
  σδιοριστεΐ ή έκταση τής καχε-
  ξίας τού δολλαρίου πού ένδια
  φέρει τό σύνολο. Σύμφωνα λοι-
  ττόν μέ την οικονομ ική έπιστή-
  μη ή έσωτερική άξία κάθε νο-
  μίσματος σέ νόμιμη κυκλοφο-
  ρία είναι Τση μέ τή μονάδα δι-
  αιρουμένην υπό τού άριθμοΰ
  ποΰ παριστά τόντιμάριθμο, ήτοι
  1 )Τ (Τ=Τιμάριθμος). Τούτο
  δμως δέν ίσχθει γιά τό δολλά¬
  ριο έκτός Ηνωμένον Πολιτει-
  ών, γιατϊ εΤναι διεθνές νόμισμα
  δάσεως καϊ τέτοιος Τιμάριθμος
  δέν ύπάρχει. Θά πρέττει συνε-
  ττώς νά συγκρίνομε την τιμή μι
  άς ούγγιάς χρυσού κατά τό ε-
  τος 1945, βάσει τής οποίας ε-
  γινε άποδεκτό τότε τό δολλά¬
  ριο ώς διεθνές άττοθεματικό νό¬
  μισμα μετατρεψιμότητος σέ χρυ
  σό δυνάμει τής γνωστης συμ-
  μφωνίας) ήτοι δολλάρια 35 μέ
  τή σημερινή τιμή τής ιδίας ούγ
  γιδς χρυσοΰ των 420 δολλαρί-
  ων. Έκ των δεδομένων τούτων
  δττεται δτι ή άγοραστική 6ύνα-
  μη τού δολλαρίου καθορίζεται ύ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «θηθΣΠΕΡΙΟΑ»
  Δημοκρατίας 8 — Τηλ- 287796 — Ήράκλεΐο
  • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Δ)ναη: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  πό τού έπομένου τύπου:
  35)420 = 5>60 =1)12. "Ωστε ή
  άγοραστική άξία τού δολλαοί-
  ου σήμερα εΤναι Τση μέ τό 1)12
  έκείνης τού ετους 1945. Αύτό
  σημοίνει ότι ή νομισμστική κυ-
  κλοφορία των Ηνωμένον Πολι-
  τειών κατά τα τελευταία μετα-
  ττολεμικά χρόνια «άττέτττυσσε
  πάντα χαλινόν». Πράγματι έλά-
  χιστοι γνωρίζουν αύτη τή στι-
  γμή πόσες έκατοντάδες δισεκα-
  τομμυρίων δολλαρίων κυκλοφο¬
  ρούν έκτός των "Ηνωμένον Πο-
  λιτειών.
  ΟΙ κεντρικές τράπεζες των
  πλουσιοτέρον χωρων εχουν ύ-
  ττερφορτωθεΐ μέ δολλάρια; πού
  ήρχισαν νά δυσανασχετοΰν πλέ¬
  ον φανερά, έπειδή δέν μ,πο-
  ροΰν νά τα μετατρέψουν σέ ένερ
  γηπκό 6εβαίας άξίας. Εντού¬
  τοις έξαχολουθούν ν' άνταλλάσ-
  σουν σέ έγχόριο νόμισμα τα
  προσκομιζόμενα δολλάρια. "Αν
  δέν τό κάμουν αύτό, τό δολλά¬
  ριο θά κατρακυλήσει άκόμη πε-
  ρισσότερο καϊ τότε θά υποχρε¬
  ωθούν σέ άνατίμηση τού έθνι-
  κού νομίσματος. Πρέπει δέ νά
  σημειωθεΤ ότι είναι προτιμωτέρα
  ώς λιγότερο έπιζήμια, ή άγο¬
  ρά μιάς ποσότητος δολλαρίων
  άξίας λ.χ. δέκα δισεκατομμυρί-
  ων μάρκον άπό την άνατίμηση
  τού νομϊσματος τούτου μόνο
  κατά 3ο)ο. Τό ΐδιο Ισχύει γιά
  τό γιέν, σχεδόν καϊ γιά τό 'Ελ
  βετικό φράγκο, "Ετσι ή 6κροή
  δολλαρίον άπό τις ΗΠΑ θά
  συνεχίζεται, τ' άποδημούντα δολ
  λάρια θά έπενδυονται σέ έπι-
  κερδεΤς έτπχειρήσεις καϊ μετοχι
  κές άξίες, οί Ήνωμένες Πολι-
  τεΤες θά συνεχίσουν τίς άγορές
  ττρώτον ύλών καϊ δτι δλλο θε-
  ωροΰν χρήσιμο, κυρίως χρυσά
  άλλά κατά τρόπο «Ιεροκρύφιο».
  Συγχρόνως θά παρέχουν άφει-
  δώς δάνεια σέ χώρες τού έξο-
  τερικού, δωρεές και δοήθειες μέ
  τή δεβαιότητα δτι δέν πρόκει-
  ται σέ τίποτε νά ζημιωθοΰν, έ-
  Φοσον τό δολλάριο τταραμένει
  ά~ολύτως μή μετατρέψιμο νό¬
  μισμα!
  ΣιΤΙΣ κεντρικές τράττεζες, έ-
  δή δέ« ήμπορούν νά επιτύχουν
  ττληρομές σέ χρυσό ή σέ συ-
  νάιλλαγμα δέν ά—ομένει άλλη
  λύση άτΓΟ τού νά τοποθετήσουν
  στήν Άγορά τής Νέας Υόρ¬
  κης τσ δολλάρια ττού έ'χουν ά-
  γοράσει, Δέν θά τό άττοτολμή-
  σουν δμως πρός τό τταρόν— θά
  τό αττοφασίσουν ττάντως άργό-
  τερα άν ττρολάβουν — καϊ γιά
  νά μην έπισττεύσουν τό τέλος,
  άλλά καϊ έττειδή έλπίζουν σέ
  κάττοια διευθέτηση.
  Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ αύτη συνί-
  σταται στήν παγιοττοίηση των
  δολλαρίον πού έ'χουν άττοθηκεύ-
  σει σέ όμόλογα τού 'Αμερικανι
  κου Δημοσίου. Δυστυχώς γιαυ
  τές άττό ττλευράς ΗΠΑ δέν ύ-
  ττάρχει ούτε άπλή ένδειξη γιά
  μιά τέτοια έξέλιξη. Καϊ δέν θά
  υπάρξει ποτέ γιατί τό έσωτερι
  κό χρέος τής χώρας αυτής δη-
  1 όσιο καϊ ίδιωτικό μαζϊ μέ τα
  δολλάρια ττού κυκλοφορούν έν¬
  τός των Ήνομένον Πολιτειών
  ΰπερβαίνει κατά πολύ τα τέσ-
  σέρα τρισεκατομμύρια δολλά¬
  ρια. Είναι δηλαδή περισσότερο
  ό—ό τέ διπλάσιο τού έθνικού εί-
  σοδήματος καϊ αύξάνει γρηγο-
  ρώτερα όπτό την οικονομ ία πού
  ττρέπει νά τό στηρίξει.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ή πολιτική αύτη
  θά συνεχίζεται &>ς ότου έκμη
  δενιστεΐ πλήρως τό δολλάριο,
  γιά νά έττέλθει «σεισάχθεια»
  στϊς άπαιτήσεις των κομιστών
  δολλσρίο' καϊ περιουσιακών
  στοιχείον σέ δολλάρια. Ου¬
  δείς άλλος τρόπος ύπάρχει γιά
  νά έξοφληθεΐ τό τεράστιο τούτο
  χρέος, Καϊ τότε ένδέχεται νά
  τούς προταθεϊ ή άνταλλαγή 1 00
  παλαιών δολλαρίων >μέ £να νέο
  Ισης πιθανώς περιεκτικότητος
  χρυσοΰ, μέ τό όττοΐο, θεωρεΐτα
  6έ6αιο, ότι θά ξαναρχίσουν.
  ΕΝ τώ μεταξύ δλος ό πλοΰτος
  πού άττοκτήθηκε στό έξωτερικό
  μέ τα δισεκατομμύρια των ά-
  κάλυτττον δολλαρίων) θά τταρα
  μείνει στήν άπόλυτη κυριότητα
  των Ήνωμένων Πολιτειών καϊ
  των ύπηκόων των!!
  ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ
  "Επιπλα
  ♦♦♦■
  ♦♦♦♦♦♦♦φφφφ»
  ΜΩΣΑΙΚΑ
  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καϊ την ύΐτηρεσία
  των οπιτιων.
  Άχαιών 11 — Τηλ. 288-454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΤΟΠ
  θέλει ε νά έτατύίχετε μιά πραγματική εύκαιράα,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  'Επισκεσρθίίτε μας. θά έ"χετε σύντομα την
  ιταό συμφέρουσα περίπταίση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον της πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφύρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΟΣ
  Ρου6τίκ
  ΚΑΙΣΤ0ΥΝΤ10 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ
  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ6
  τούς οπόμαιχους αγρότες, πού
  οίταν φβάσουνε τα 65 χρόνια·
  πε&αϊνουν τό 65ο)ο και τ6
  υπόλοΐιπο 35ο)ο πού ζούν
  είναι ανάττηροι από 75-100ο)ο.
  Πώζ νά ζήισουν λοιπόν αύτοι
  οί άνθρωποι μέ τίις 1000 δραχ-
  μές πού δίνονται. διά τόν ένα
  ή 1500 εάν καϊ ο> δύο έχουν
  συιμττλη,ρώσει τα 65 χρόνια; Αω
  τα ούτε γιά κΌφέ τού ενός ατό
  ,μου των 30 ηρερών φθάνουν.
  'Εχω διοβάσει «αί εις πολλάς
  άλλας εφημ.ερ'ίοας δε,κάδας
  τοιουτο παράπονα πρός τούί
  κυβερνώντας. Δυστυχώς όρως
  οί «.«. Κυβερνώντίς αττό τόν
  Πρόεδρον Δημοικρατιος, τόν
  Πρωθυπουργόν «αί γενικά Υ-
  Γθΐ>ργών κωφεύουν. ΓιαΓπ; Διό
  τι αυτονών η ιοοιλιά τους εί¬
  ναι γε,μάτη με τα καλύτφα και
  ακριβύτερα φαγητα, καϊι οί τσέ
  πες ταυί είναι ξί,χεινΧισμενιες α¬
  πό χρυσάιφι καϊ χιλιάιρ«α·. Ε-
  δώ σττό χωργΐ'ό πού έζηισα καί
  ϊφ&ααα τα 69 χρόνια πού διά
  γω άκοαγα ενα Μριησιικό ρη-
  το: «Ο χορτασμενος δέν πιστειϊ
  εί στόν πεινασμένο». Καιι ομος
  νά πού ευοταβεί 1ΟΟο)ο!!Ι
  Δϋκαί^μά τους να πράττουν
  απως θ£λουν, αλλά όπως ιΚιγα
  «οί εις τό διηιμοσίευμά μου τής
  28ηις Ιουλίου, οί αγρότίς πού
  τούς νόμιζαν ώς χθ'ες γιιά κοι-
  ιμιθιμενο βιΰδια αφυιπνίστηκαν
  καί τιήν αιπάντηιση κα>ϊ πληρω
  μή θά τούς την δώσωμε κατά·
  τίς ερχάμενες εκλογάς, πού όσο
  κι αν α,ποφιεύιγουν νά τίς κά¬
  μουν, δέν θά βραδώνουν νά
  τι< προκηρυξουν καί τόΤ£ θά τούς πληιρώσομε μΐ την πλη- ρωμή που μάς δίνουν και αύ¬ τοι. Ευχαριστώ πολύ κύρι<ε Διευ- θυντά διά την καταχώρηση τού 'κεΐιμένου υου εις την εφηιμερίι- δα σας. ΧΑΡ. ΕΜΜ. ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑιΚΗΣ Δραπανιός Κκσαμου Χανίων Κρ.ή(της 8-9-79 Μ. Π. ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Απο τα 3Ο5Ο οπήΛαια που είναι γνωστά (τεχνΐ'Κά αα' <ρυοι>-
  κά) «αβώς καϊ Όηηλαιοβάραθιρα
  τής Κρ-ήΐτ,ης, τα 380 έχουν ο-
  νόματα Αγιων, πραγιμάτων καί
  τατΐων.
  Στις περιηττώισιεις αυτές τα
  ονόματα αυτά οφείλονταΐί στο
  ότι ικπιήιρχαν μέσα· σ' αυτά' εκ-
  ικληΐσίες ή κάιπου εκεϊ κοντά.
  Η υπάρξη των αρ<κετών σπιη λαίων τή<ς ιΧριΐστιιαΙνΊχιής θρη>
  σκίία·ς, μάς φέρνει στό μυαλό
  ότι ήταν στήν Προ.χριστιανική
  Κρήιτηι ιιερά' καί λατρευτιικά σπή
  λαια των οποίων συνεχίστηκε
  η λατρεία καί σηύς μετά Χρι-
  ιστόν χριόνους.
  Την εποχιήι των διωγμών, α-
  ναγκάζονταν οί Χριοτιανοιί νά
  τελσύν ιορυφά την θεία Λατρεί
  α τους, όπως έκαναν στίς
  Κατακο,μβες. Η ανεύρεση ορι-
  σμενων Ιερών ανττικειμένων, υ¬
  πήρξε η αφορμήν χάρις στήν ο-
  ποϊα θεωρούνται Ιερά αιυτά τα
  σπ.ήλαια.
  Στο Ν. Λαση>θίου είναι γνω-
  •στά' 75, στό Ν. Ηρακλείου 95,
  στό Νομό Ρεθύμνης 90,
  οτο Νο,μό ΧανΙιων 120. Στό χω-
  ριό Σάρχος υιπάρχει τό γνωστό
  σπήΊλαιο πού ηρίν από καιρό η
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κοινότητα Κρουισώνος θιέληισε
  νά κάινιει δροιμο, με αποτιέλ6σ|ΐα
  να κατα'στρέψουν τό τοτίίο, μέ
  τα φουρνέλα, Πιράγμα πού εί¬
  ναι πολυ σοβαρά:
  Νομίζω ότι πρέπ-ει. νά καίτα-
  δΜοαστσύν οί υπιεύθυνοι καί νό
  γίνει γνχΛ>σΐτό τό γεγονός σπτή|/
  αρμοδία Αρχα.Όλογική Υπηρ·ε-
  σϊα.
  Μ. Π.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά: Αιολου 102
  τηλ 3219221
  Ηρακλειο: Πλατ. Δασκο-
  λογιαννη20 τηλ2ΙΙΙ47
  ταξιβευετε
  καλα &<ρθηνα! Άεροττορικώς Απλή Αμστερνταμ 7300 Βερολίνο 710 Ο Βρυζέλλες 7000 Κοττεγχαγη 8300 Φρανκφουρτη 6850 Ελσινσκι ' 10250 Λονδινο 8300 Μαδρϊτη Μόναχο Μιλάνο Παρίσι 7100 7Ζ00 5900 7200 ΑΠΟΚΤΑ ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΙΣτοκχόλμη 9600 Ζυρίχη 6200 Βιέννη 5400 Όσλο 9600 Μέ ΠοϋλμανΑττλή Λονδινο 2500 Βενετια 1900 Μιλάνο 1900 Μττολώνια 1900 Γιουγκοσλαυία 1500 Εϊττιστμ 10600 10450 10450 12700 9600 15800 10700 10700 8700 8700 10600 18300 15000 Έττιστρ. 4900 3700 3700 3700 2900 »♦«>♦♦♦♦♦>♦♦♦♦< ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ικριστροφι- >ό. ΜερσεντΙς, 380 άλονα, οί
  άρκττη Μττιοτοση.
  Πληροφ. Τηλ. 284-298
  «
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΧ
  ΐΈΙΡΠΟΙ ΠΑΝΤ. ΧΑΡΑΑΑΜΠΑΚΗΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  -ΔΙΣΚΟΙΙΑΘΕΙΑ1
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - 1ΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  —ΑΡΘΡ1ΤΙΔΕΣ
  -Α11ΟΚΑΊΆΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΩΝ
  -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ 1ΙΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  —-ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ-
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ ΚΛΠ.
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΎΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ τ
  -ΕΛΕΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ $
  —ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΜΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματιχϋς Τρα-
  ΆΛ}±-λ2Ζ 8_1 πμ κα1 4_8 μ.μ. έχτός άπογεύματος Σαββά
  τού.
  »<>♦»»♦♦»
  ■ΙΝΟΙΚΙΖ
  Ι)Γ-Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε
  Τ*λ. Πραεττορ**·»
  ΚΜ.904 β* Μ4.ΧΜ
  ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ
  ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
  Πρεσσάρονιαΐ
  Πύρτες, μόνο οέ δέκα λεπτά
  Φορμάικες, μέοα σέ πέντε λεπτά
  Καπλαμάδες κ.λ.π.
  Τηλε_·φωνήστε στό: 287—670
  Νέα διεύδυνση:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ Κ ΑΜΠΑΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χειμιρινου Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑ») ♦
  ΤΗΛ. 224.625-235.493 ^
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΑΟΣΗ
  ♦♦ΦΦΦΦΦΟ»
  ►♦< ♦>♦♦♦♦
  ΚΕΝΤΡΟ "ΑΡΙΑΔΙΜΗμ
  Ή Διεύθυνση καί τό Προσωπικό σας εύχαρι-
  ϋτοθν.
  Λίγες μέρες άνάπαυση καί μετά πάλι κοντά
  Σας.
  «ΑΡΙΑΔ(ΝΗ>
  ΑΘΗΝΑ - ΑΙΟΛΟΥ 104. ΟΜΟΝΟΙΑ
  ΤΗΛ. 01-3244633
  Μ ΕΓΑΛΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΙΓΥΠΤΟ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝ1Α
  9.95Ο
  ΑΠΟ ΑΡΧ.
  ΟΛΑ ΠΛΗΡΠΜΕΝΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  2ΕΛΪΔΑ ί
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 197|
  Στήν αϊδουσα «Συλλογή» των Αθηνών
  Η 15η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗ
  Ετην οίθο,υσα τβχνιηιζ «Συλ¬
  λογή» (Β. Σοφίας 4 —2ος όρο-
  φος) στήν Αθιήινα, ο Ηρακλειώ-
  της ζωγράφος Στέλιος Μαρκα¬
  τάτης θά παρουισιάσει εργα
  τού, κατά τή διόρκεια ατομι-
  ικής εκθεσης πού θά διορκέσει α
  πό 12 εως 27 Νοεμβριού 1979.
  Ο Μαρκατάτης έχει κάνει α-
  <πσ Γτό 1974 μέχρι σήρερα 14 ατομικές εκθεισεις στήν Αθηνά, οτό Ηράικλειο «οί σέ άλλες πό- λιεις. έχει λάβει μίρος σέ ομαδι- ικές εκθοοεις <κ·αί έργα τού υπάρ χούν σε Πιν.α*·οθήιΚ·ες, Δτνμους, ότι γιά τόν Μαρκατάτη εχουν γραφεί πάρα πολλές κολαικευτι- «ες κριτικές, στό επομιενο 6έ φύλλο μας θά δημοσιευΐσουμε γνώμες τού ΑντώΜη· Σαμαρά'Κ,η. τής Βεατρικης Σιπηλιάοη καί τού θ. Μά'ιπα. γιά τό ζωγοα- φΐ'κό ε,ργο τού Στέλιου Μαρκα¬ τάτη. βώς κα,ϊ στις οιό γινωστές ιδιω- τΐικές συλλογες στήν Ελλάδα κα·ί στό εξωτερικώ. Μετά την παραπάνω εκθέση τ ου ο Μαρκατάτης ετοιιμάζίται να ανα'χωρΓΐσει στό εξωτερΐ'Κό, από απού τού έχουν γίνει προ- ταισεις γιά νά· παρουσιάση έρ¬ γα τού. Η πιρώτη χώρα από την ο- ποω θά ξεκινιήισει θά ΐϊναα — ί- σως — η Βουλγαρία. Χ α ρα χττιη ρ ιιστ ικα αναφερομε ΕΚΘΕΣΗ Β. ΖΑΧΑΡΑΚΗ 'Από σήμερα μέχρι καί τις 1 ? τού Νοέμβρη, θά διαρκέσει ή νέα άτσμική εκθέση ζωγραφι- κής τοΰ Βασίιλη Ζοίχαράκη, στήν αίθουϊτα Λυκείου Έλλη- νίδων, στά Χανιά. Ή εκθέση εχει γενικό τΐτλο «Νοσταλγίσ καΐ ιρόρμες» καΐ ό ζωγράφος λέει γι αύτην στήν ττρόσκλησή τού: «Ζωγραφίζον- τας γ ι αύτη την έχθεση ή ττρο σαπτική μου διαθέση κατευθύ- υοντοτν νοσταλγικά σέ παλσιότε ρες φόρμες καί εκφράση, ττού άντιπροσώπευε μιό: περίοδο τής δουλεισς μου δχι τόσο κον τινή. "Ετσι, ξαναγυρνόντας στή φύση, ένιωσα τή διαθέση νά τραγουδήσ» τό χανιώτικο το- ττίο καθώς καί άν€ρώττους πού βρίσκονταν στό περιβάλλον μου ή ττού τοΐις έψαχνα έδώ κ ι έκεΐ». ΑΕΝΙΓΚΡΑΝΤ Πληροφορίαι Εγγραφαί ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ Ζ Ω II ΓΙότε σάν γΐαθεμι στούς φράχτες οκαρφαλώνει, πότε σάν δφις σέρνεται στή γή, ή σάν δροοοσταλιά π' άνάρια μένει μύνη στήν προσμονή τοΰ πέοιμου ριγεΐ- Πότε τής ζητιανιάς κρατάει διοάκι, πότε δυό λούλουδα βάζει στ" αύτιά, τρανός κολυμπητής τραβα γιά την Ίθάκη καΐ σάν λουλούδι άνθεϊ στήν ρεματιά· Πότε σάν τύ φιλΐ οτά χείλη μας σαλεύει, σά νέφος στ έκεΐ στήν βουνοπλαγιά, κι' άργά κινεΐ τα μέλη τού 6αριά. Νά· · . μίμος μας σκορπα μπροστά μας μυρια χλεύη σ' δλους έχτρούς καΐ φίλους λέει: «'Εμπρός, στόν γάμο ιοΰτο εΐμαι έγώ γαμπρός». ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ- ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥΚ.Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Κυκλοφόρησε άττό τίς «Φιλο- λογικές 'ΕΞκδόσεις Έμμ, Άνα στασάκη» ή Β' "Εκδοση τοθ Βιβλίου «Πλάτωνος Κρίτων» τοθ Φιλολογου κ. Κ. Γ, Στεφανάκη. Πρόκειταΐ γιά μιά ένδιαφέ- ρουσα έπιμελημένη έίκδοση, χρή σιμη στούς καθηγητές φιλσλο- γους καί στούς μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων, Ό συμπολίτης συγγραφέας έχει κυ-κλοφορήσει κι όλλα 6ι- 6λίσ τού στό παρελθόν, μετσ- ξύ των όττοίων: «Όμηρος καΐ Κρήτη» (1965), «Χρυσά *Έ- ττη» (1971) «Άνθολογία άπο σπασιμάτων παιδαγωνικοΰ πε- ριεχομενοι» (ι19172), «Ιωάννης Κοντχ/λάχης» (1977). Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΑ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ. Ό καθηγηιτής — οίκονομολό γος κ, Αίμίλ. Ζαχαρέας, μΐλη- σε τό δράδυ τής π,ροχθεσινής Παρσσκευής 2)11)79, στό ΕΒΕ Ηρακλείου, μέ θέμα «Μι- κρομεσαϊες έττιχειριίσεις καΐ ΕΟΚ». Όργανωτής ήταν ό Σύλλογος Πτυχιούχων Άνωτάτίθν Οϊκονο μικών Σχολών Κρήτης, πού έ- δρεύει στό Ήροοκλειο. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ Δευτέρα 5 Νοεμ¬ βριού1 οτίς 8 μ.μ. θά πραγρατο- ποιηθεί οτόν 'Αγιο Μάρκο η δι αλέξη τού *αθηγιηιτή των Φι- λοσοψιΐικών Σχολών θεσσαλονί¬ κης ικαί Ρεθύιμνου· κ. Γρηγιο,ρη Σηφάικιη., ιμέ θέμο «Η ποιοτητα τήις Ανωττάτης Παιΰείας στήιν Ελλά&α «αί ο ρόλος των Νιέιον Πανεαιιστηιμιίων». ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΣ...ΚΟΡΕΑΣ Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΟΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Άν σάς πώ, ττώς στήν Κο ρέο γίνεται- τής Κορέας, μπορεί κοί νά μην μέ πιστΐψετε. Άν σάς πώ όιμως ότι, η Α- μερική έθεσε σ' επιψυλαιοή τούς ΑΓΡΟΤΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) :Αιολου10Ζταλ32192?8 ΗρακΑειο: Πλατ. Δασκα¬ λογιάννη ΖΟ τηλ Ζ88 ο 4 7 ΠΑΡΑΘΑΛΑ3ΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « Τ0ΜΠΡ0ΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289-021 "Ολα προσεγμένα — Όλα αφέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΛΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» Η λεξιη φερμαυάρ είναι ξένο φρούττο. Έχεΐ' προέλευση τήιν Ευρώπα—ώπαι—υπο. Είναι —■ ίίναι κοί τι δέν είναι αιιτό τό ιξ Ευρώπας φιρουτάφφτο όνο μα. Είναι τό ικλειδί κυρίιως που ικλοδώνει τα γυμνά καί δεν φαί- νονται. Ακόμο έρχεται καί ρα- βει, πού λέει ο λόγος, μέ ΐτό ικλειστό στόμα μας κκμ λΐγο πο- λύ έγινί τού συρμού τό «βάλε φερμουάρ στό οτόμο σου» κι άλλα, κι άλλα. Τώρα εμείς τα φρονιμουλια αγράτια δέν θέλουμε νά λέει καί τίποτα ττεριιασότερο απ<' αν πό» γιατι αυτώ φ'θάνει. Καπ μάζ φθάνει όχι γιατί μά<ς είναι χρή- οιμο τό φροώιτο τούτο, αλλά φτάνει να ττούιμε κι αιπ' ιδώ τό ιράσο τα κοκόμοιρα εμ>εί·ς δεχό-
  μαοτε τή μοίιρο μας. Πώς; Νά
  πώς φιλοι μου.
  Λέει, άς πούμε. τό αφεντι
  τό μεγάλο μέ τα πολλά κόλπα
  στήν κοιλιά κα·ί με τίς πολλές
  Γ.άλι· κουτοπονηρ'έις. τριικιλοπο
  διές καί τα νάνι — νάνι πού
  μάς κάνί,ι.
  — Βρέ αγιρότηι, εσύ είσαι πού
  είσαι καλό, φρόνιιμο, σγαθόι, η-
  ι/«ί.θ:ο (οαρντόν, τυιφλοσύρτΐικο
  ιήίθελθ' νά πώ, αλλά μού ξέφυ-
  γε) ανθρωιπάικι. Κοί μιά κι ίίμαι
  ενώ ο Κυιρ.'ος(;) σου κοί ο θεό< σου, δέν βαρείς «α» φΐρμουάρ στό στάμα σου νά μού κάνει< τό χατήρι; Στό κάτω τής γρα¬ φήν εγώ αφέντης τό Π'ράμα δι- καιούιμαι νά- σέ τσαλαπατώ κλέ φτοντας σου την π>ν>ευματική
  καΐ υλιική σου τροφή μέ τα κιόλ
  πά, τί<ς κομπίνίς, τα τράσπ", τα κορτέλ κοί τα μονοπώλια. ΑΊοαμη δέν σ' είδα κιόλας μέ χρι τώρα νά1 διαιμριρΓτυρηθείς ζ?στά, σωστά, δυναμικά καιϊ αντρίχεια. Τί λοιπόν τα θέλεις τα αυξήΐσΐια των ίΐαοδημάτων σου; Εγώ οτό γάιμο τού ποι- όιου σου σέ δανείζω, οί τροφο-' δοτώ .με ό,τι βέλεις κ,αί γιά τσί σπουδές των παίδων σου, καΐ γιά τιήν στέιγΐη σου, χά ι γιά νά ψάει, μόνο η οικογένειά σου καί νά μην «τινάξει τα ΓτεΤαλαί», πού λέει ο Λαός. Όσο γιά τα άλλαν σού >κά-
  νω ό,τι μπο,ρώ ο καΊοομοίριη,ς,
  ο ά'μοιρος εγώ. Γιατί άν είχα
  μοίρα δΐν θάμουνα έτσι ανόη-
  τος καί νά κ·αταπ<ιέζω μ,έ τα υλι κά αγαθά, κλέβοντας καί ριμά- ζοντάς σε. Σέ παροκιαλώ λοιπόν, «δού- λε α.γαθέ», βάζε φιερμουάρ καί μην μέ ξαναριοττάς τό τί καί τό πώς, τό γιατί καΐ τό διότΐ'. Αυ τα τα ηρώγιματα νά μην τα ξα- νοκάνιεις. Τί θά πεί δηλαδήι μού τρώς τό λοδι μου, την στοφΐίοα, μου. τα λόχανά ,μου, τίς πατά,τες και ντομτάες μου, τό αρνί καί τό ρ-ιφι μου; Κου,βέντες είνοι αυτές γιά έναν τόΐσο σοβ·α·ρό άνθιρωπο σάν καΐ σένο τό βού·ι; (Παρ- ντόν τό ξανάγρ-αψα: Τό καλό κι αγαθό ανθ,ρωράχΐ ήθελα νά πώ, αλλά μού ξέφυγί). Δπίλαδη όχι καί πώς μού ξέ φ.υγιε αικρκβώς, γιατί στήν πραγ μαΓΓΐικότητα καΐ σέ τρύγω μέχ¬ ρι ΜόΗκαλο, καΐ σέ ρψάζω κα« γ» θιικά καιϊ υλικά, αλλά επ ε ιδή ξέ- φΐυγε τό κοντό — «οντό σάν την αστρονομιική μονάδθ', γλωσ •σαοάκι, τόττα έτσι. Μάλλον σ' είπα> 8τσι·, βούΊ.
  'Κατά τα άλλα καί γιόι τα άλ
  λα μι άλλα φλέγοντα ζητήμα-
  τά σου καί πού· στό καφενείο
  τού χωρ+αύ σου μόνοΐ' σας ό-
  ταν είστε τά' ξέρεις όλα· τα ξ£-
  ρά'δια σου, μείνε ησυχος.
  ιΕκεί δέν πρόκεΐΓΓθΊ νά σ' ε-
  νοχλήσω ποτέ. Άλλωστε «ίί
  είναΐ' χώρος σοιτ, χωρ·ιό σου,
  χυράς νά στέ'κεις οττά καλοιμο-
  πΰβορό σου άνίτσ κα στούς
  τέισισερ·ις τοίχους καί στό χώ-
  ματα των χωραφιών σου, απ'
  όπου καιί ταξιδεύ,ΐ,ις καΐ γιά τάς
  «αιωνιίους μονάς» άνετο, χω-
  ρίς στριμώγματα, μαλιές καί
  τρεξί'ματα.
  Νάοαι λοιπόν, φ^λε μου, α-
  γαπηιμένο παιδί τ' ακρέντη σου
  καί νά μην «άνεις ποτέ φασα-
  ρια. Όλα διορθώνοντται σ
  τό,ν τόν κόσμο καιί μόνο ένας
  ψόφος (παονιτόν πάλι, θάνατος
  ιήβελα' νά πώ) πού δέν διορθΙΙ)
  νεται, αλλά μέχρι νά φθάσιεις ε-
  κεί τό ξανασυζητάιμιε. ΣΙύ
  υιπόψιν σου πάντα νά
  φεριμουάρ» στό στό|μα σου> καΐ
  τ" άλλα όλα βρϋσκονται. Κι
  απ' τάν πνιευματΐικό, η&ικό κ»ί
  υλυαό σου θάνατο, μττορίί νά
  σ.έ ζωντανΐιψουιμε, άν αυτή είε-
  να* η, επιθμμία σου. Γιατί ξέ-
  ρίΐς έ, εμείς ό,τι θέλεις. Φτά-
  νει μι εού ο Ιδιος κι ο άλλος κι
  ά'λλος αγαθώς ήι τυφλοσυρμέ-
  νος ή οτραβός ή ξυιπόλυίΓος νά
  μην μιλατε γιά διικιαϋώιματα. Καί
  πού ξέρεις αγαθουλάχι μου £-
  σύ. Μιπορεί, νά έππσι «α,πό πλά-
  ' κα» νά σέ συχυριέσει κι> ο θεός
  κοί νά σε πάριει στήν αγκάλη
  τού στό θάνασο. ΑμέΙΙΙ
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  ι
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΚΑΡΤΕΡΟΥ 23 (ΨΑΡΑ-
  ΔΙΚΑ)ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΡΜΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΗ¬
  ΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩ-
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΜΑΣ (Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 53).
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.»
  ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΙΚΗΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μονίμους καΐ έξαπερι-
  κούς, επα ]ΐισθώ καΐ ποσοστά·
  ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ
  Νιεντιδάκηδων 8
  ΤΗΛ- 235.802 — 283913
  ΕΝ0ΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Κατάοτημα 150 τ.μ. μέ δυο
  ηατάρια καί υπόγοο 150 τ.μ.
  Πλίτροφορίες: Τηλ. 284-883
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΟΜία 60 τ.μ στήν θδο 1878
  αρ. 17 τηλί>. 282003 β. Ιωάν-
  νη Μιλτώδου, Διιΐηγόρο.
  ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ δΐπλυμα οδη-
  γήσιως ΤΡΑΚΤΕΡ αί ονόματι
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΛΑΖ. ΛΑΊ'ΔΗΣ.
  Παρακαλείταΐ ο ευρών, ό¬
  πως τό προσκαμίσει οτά γρα-
  εία τής «Α» κοί αμειφθήσΐτε.
  38.000 Ότροτιύτες, πού σταθ-
  ιμεύσυν(;) εκ-εί, γιά την προάσπι
  ση τής Ελευθερίας τού Κορεα-
  ■τπΊοού Λαιού, βά μέ πιοτέψετε.
  Γιά νά δείτί άμως, ποία είνιαΊ
  αυτή η, ελευθερ·ία. βπιτρέψετέ
  'μου νά παροβέσω ,μεριικά. σπο-
  σπάισματα σπό ένα οινΐ'κιδοτο
  ταξιοιυτπκοί μου βΐιβλίο, σχετι-
  <κά μ* την Κορέα τής Κορέος. «... Πέμιοε τό «,οράβι κορ·ί- τσια, μάς παρακαλούισαν νό τΐ< ■βάλουιμΐ στήν κομπίναι. Τίς βάζαιμί δυό — δυό αηό λώπη- ση. Τούς οίνα,με ψωμί μί μαο- μελάβα καί βούττυρο κι έτρω- γον. Ήρθα/ε μεριΐΜοί χωροφιύ* λακες, πολύ «καθώς πρΐΠίΐν)! Καλοντυιμένοι η αλήιθίΐσ., α-αί ζητούίσαν λεφ/πά αηό τόν κοθέ νο ρος, πού είχ£ κορίτσι στήν καιμπίνα τού. 'Αλλοι έδι&αν, άλ· λοι σέν έδιδον. Σέ όσους δέν έδιδον διάταζαν τα κοριίτσια τ ούς, νό φύγουν απο τό πλοίο......Τό β.ράόυ πιήιγαιμε έ- ξω ώς πάντα, δυό - δυό, τρείς - τ,ρ^ίς. Τώρα μά·λΐιστα μέ μαχαΐ- ρ-ια όσο ι είχαμί, κοί μΐ σέγες α- κονισμιένες στόν τροχό μέ προ- χειρή χ^ρολοβή όσοι δέν είχα¬ με. Μόλις ικα.τεβ|ή>αιμιε αηό την
  'σκάλα, μάς ποιράλαβαν οί Πιλό
  τοι. Τούτοι όμως οί Πιλότοι ^
  ταν κάτι άλλο. Ε4χα· ακουκτει α¬
  πό παλαϋότερους, πώς υπάρ-
  χουν οί κούλη,δες, πού «άθβσαιΐ
  οτό καροτσάικι καιϊ σού δίνουν
  καί γπο «ΐιριμιπάτσι, νά τούς βα-
  ρά·ς, μά δέν τό πίστευια. Τού-
  τοι δώ, είχον ν.άτ* μεταξύ' κα-
  ρέκλα>ς καΊ σαμαρ+ού. Στερίω-
  νότανε στοΰς ώμοας κι· εκάλυ¬
  πτε όλη την πλατή Ισαμε την
  μέση» Δηλαιδή' σάν νά βάλΐ.ι κά
  ποίος μιά ψάβινη' καρέκλα'
  στήν πΑάη-η τού· ,μέ τό κώ'θισμα
  τΐρώς τά' έξω, μά χρρίς πόδια.
  Μάς παρακαΑθύισαν, νά καθιΙ'σο-
  ιμε, νά μάς μετοφΐΒρουν, όπου
  θ,έλομ,ε. Δίν κάθηισε ιοανέναις
  μας. Αττενα'ντϊα'ς τούς πήραμε
  ιμαζ) σάν οδηιγούς καιί μάς πή>-
  γον στ.ίς μπάρίζ. Άν μάς σήικι>-
  ναν ή,θελαν πέντε χουάν,
  ,περιπΌΓτούσαν μόνο, γ
  τρϊο. Τούις δώσαμε από ηεντα-
  κάσα. Μάς έκαναν ~υνΐέκ*ιο< υ- ποκλϋσεις. Τό δολλάριο είχί επί σηιμη τψή 1230 χουόν. Βγάλε συμπί,ρο<σμα'τί τούς δώσαμε... Λέω στήν κοπέλα, πώς θίλω νά την παντρευτώ. Μού· λέει ευ» χορίιστωις, μά άν θέλει· η Μαμα·- ισόν, νά μ<έ πουλήιαει. Ζητώ την «Χΐίιραν» τη< από την Μαιμα'σάγ καί' ήθελε 300.000 χουάν, ά- που 250 δολλάριο. Προφοσίζο ,μαι πώς δίν «αταλαιβθ'ίνω την προφορά της. Πΐιάνο ένα κομ- μάτι. χαρτί καί γρ·άιφω στ' αγ- γλιχά πώς ΘΙίΛω νά· π>α«
  την κοηέλα. Τής δίοω τό χαρ¬
  τί καΐ τό μολύβι. Μού γράφει:
  Κοοτϊζεΐι 3ΟΟ.ΟΟΟ χουάγ.
  Γράφω: Στιήν π·ατρ·ίοα' μου
  τα κορίτσιαι δίδουν προίκο στ'
  αγιόρια. ι
  Γράφει: Τίρακσΐσιες χιλιάδ-ες
  χουάν καιί. την κάνεις ό,τι θέ¬
  λει ς.
  Γράφω: Δέν την βέλω
  ριέτρια. Γιυναϊΐοα μου την θιέλω.
  Γράφει: Τόσο μού κοστίζει.
  Γρ,άιφω: Δέν έχω τόσο λε-
  φΐτά.
  Λυπάιμαι.
  Βράδυ' δέκα, έντΐικο ηι ώρ·α
  οί δρόμοι γεμάτοι πακδιά νά
  νά σού τείνουν τό χέρι λένοντας
  «τσάπ — τσάπ». Τό «τσάπ —
  τσάπ» τό άικουισα. χιλιάδίζ φο-
  ρές καί δέν πρ,όχεΐιτα.1 νά τό ξε-
  χάισω ποττέ, όπως καΐ τό «αρά-
  χα μπν.ιντό». Μέ τό πρώτο
  σού ζητά, νά φάιει καΐ μέ τό
  δεύτερο σού λέει «σ' αγαπώ».
  Αρχΐισαμε καί κλέβαιμε από τό
  ΚΟΥΙ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΤΧ · ΚΟΥΙ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΙ
  • Μέ τόν παληό μου συμμαθητή ιύν ΙΐεΤμο ,
  καΐ μέ πολλούς άλλους ΉρακλκκΙ,κς, καΒόμα- '
  οταν, (δηλαδή· ·· στεκόμασταν ή!)Γ.α νά πώ), (
  οτήν ούρά, γιά νό πληρώοωμε καθεναι; ιό γραμ
  μαπό τού, ο'τό κεντρικύ ύποκατάοΐημο ιής Έ-
  μπορακίίς Τράΐιεζας, τό μι,οημέρι τής ττερασμέ-
  νης Πέμπτης.
  Σ6 κάποια στιγμή λοιπύν ό Πέιρος μοΰ εί-
  τα τρ,ήφιμα καΐ τα δί-
  ναμ,ε στάι παιδία...».
  ΑυΓτήι την λευτεριά Πιρ.οαοτΗ-
  ζουν τα ΑμερΊιΚανΐ'Κά οτρατεύ-
  μαη-'α μαζί μέ τόν δηκτάτορα
  Χά(χα κα·ΐ νά σά·ς πώ, «αλά «.ά-
  νουνΙ Γιατ! άν έλειπαν ουτοΐ,
  θά κιαίτέβαιναν οί κόκχινοι Κο-
  ρεάτες καΐ θά τούς μοιραίαν
  τίς περιοασίες τους. Έηειτο,
  δέν είναΊ μόνο αυτό. Η λευτε¬
  ριά «ίνα ι λευτεριά κι άν ακόμα·
  ιείσαι λεύττερος, νά ηουλιίισαΊ'
  καί ν' αγοράιζεοαι, νά 6κπορ·ν£ύ
  εσαι, νά γίνΐσαι υποζύγιο, νά
  πεινάς καί νά υττοθέτεις πϋς
  μπορεί καί νά λογΐζεσοι· άνβρω-
  ποςΙΙ!
  ΣΕΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟ1ΠΩΝ
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ!
  ♦♦φφφφφφφφφφφφφφ»φφφφφφφφφφφφ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Έπιηλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ. ΚΑθΕ
  ΤΎΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΊΆΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλβχο
  Τηλ. 284-759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. 'ΑρκαΒίου Ήράκλίΐο
  Τηλ. 289-ΙβΟ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  χήν
  πε:
  —^Δέν γραφείς κανένα οτιχάκι, γιά
  ρίπτακ»η.;
  Κι έγώ δύν τ ου χάλαοα, όπως βλέπετε πά-
  ρακάτω, τύ χατήρι:
  Μέ ιά γραμμάιια οτά χέρια
  υτεκύμαοιε δλοι στήν ούρά,
  μέ ζομιλίκι ή μ" εύχέρεια
  ιύν άκουμπάμε τόν παρά.
  Σιέκομε υκυικά άντάμα
  οάν ήρωεί; ιοΰ βερεσέ
  κι όλο προί/μένομε τύ «αμα
  ώς διου πάμε στό γκισέ
  'Εκεϊκυιτάμε ιόν Ταμία
  πού ουνεχως μετρά λεφτά
  κι ένώ δέν μάς αφήνει μία
  τοΰ λέμε: «παρτε τα κι αύτά»
  ΤΙ εύγενείς καΐ γαλαντύμοι
  σ' αυτήν έδώ την πληρωμή,
  ώ, τοΰ γραμμάπου οί νόμοι
  πύοο μας βαζουν στή γραμμή.
  Φεύγοντας έΊοι μ' αδεία τοέπ,η
  καΐ ί,ηλωμένη τή ραφί)
  «νά τους» — ψωνάζει οποίος μάς βλέπει—
  «·. εσκισαν την... υπογραφή»!
  Γιά ΰσους δέν ξέρουν άπό γραμμάτια, (αν
  καΐ δέν πκΛεύω νά ύπάρχει ·.. κανείς), οημει
  ώνω δτι ή πρώτη δουλειά πού κάνει κάποιος μό
  λΐς πληρώοει τό γραμμάτιο, είναι νά οκίοει την
  ύΐιογραφή, γιά νά μην··, ίτατήοει ιή ... γάτα.
  δηλαδή νά τύ ξαναπληρώσει, πρδμα πού σημαί-
  νεΐ οίγουρη ■ . . καρδιακή προσβολή!
  * Στήν έπιοτολή πού μοΰ έΌτειλε καΐ δημοσίευ·
  σα στύ προηγούιιενο φύλλο, γνιυστός καΐ άγα
  πητύς Συμβολαιογράφος γιά τόν Άρχιεπισκοπι-
  κό Φόνο, λέει ρητά καΐ κατηγορημαπκά στύ ύ-
  οτερύγραπχ), δτι δέν πρόκεΐται νά μοΰ απαντή¬
  σει σ' δ,τι κι αν γράψω σάν άντίλογο στό δΐκό
  τού κείμενυ·
  Σέβομαι την άντιδημοκρατικί| καΐ άντιδε-
  οντολογική (δπιος κι ό ϊδιος την 'παραδέχεται)
  αύιή τού θέσι), μύνο πού γιύ νόταν πΐύ οίγουρος
  δτι δέν θά συνεχιστεϊ τυχόν διάλογος, θαπρεπε
  λόγω είδικύτητας, νά μοΰ προτείνει νά ύπογρά
  ψωμε καΐ σχετΐκύ.· ουμ6ύλαιο σιωτιής!
  * Στήν ϊδΐα έπιστολή ό ά,γαπητός καΐ έξαίρετος
  Συμβολαιογράφος (δχι ομως καΐ Δικηγόρος, μιά
  πού μιλεΐ γιά άνύτιαρχτη·. παραγραφή τοϋ ά-
  δικήματος), διαμαρτύρεται γιά την δημοσίευση
  τοΰ σκιτσου μέ τόν τίτλο «Τα ματωμένα χέρια»
  "Εχει κατ' αρχήν δίκηο, άλλα δέν σκέφτη-
  κε δτι τό σκίτσο αύτύ πού παριστάνει τόν Τΐμό-
  θεο μέ χέρια πού στάζουν αΐμα, φΐλοτεχνήθηκε
  ά'πύ έα 17χρονο μαθητή. "Ενα παιδί δηλαδή
  πού εΐχε την ϊδια ήλικία μέ τόν Τΐμόθεο, δταν
  £κανε τύν φόνο.
  Μέ αύτό λοιπύν τύ δεδομένο μπορεϊ όνε-
  τα νά πεί κανείς δτι:
  —ιΔεκαεφτάχρονος ό Τιμόθεος πού έκανε
  τύν φύνυ· Δεκαεφτάχρονος ό μάθη τής πού £κα-
  νε τύ σκίτσο· ·. πάισι ί{ δουλειά καΐ γιά τα δυό
  * · . ύφηβικά άμαρτήματα·
  -. Παιδία εϊμασιε τώρα, νά καθόμαστε νά
  •. · μαλλώνομε γιά τέτοια · ·. μικροκαμώματα;
  * "Ενας κατηγορούμενος πού δικαζόταν γιά
  μοιχεία τΐροχθές οτύ Τριμελές Ηρακλείου άκού
  οτηκε νά λέγεται γι αύτύ δτι εΐχε βάψει πρό-
  σφατα τύ Δικασιικό Μέγαρο-
  Κι ίίνας μύλΐς ιό ήκουσε, πέιαΐε την παρο
  κάιω άπαντα, χαμηλόφωνα βεβαία:
  —"Εβαψε ΐύ κτίριο, καλά καΐ όίγια, νά δ-
  μιυς ιώρα πυύ.·· την έ^αψε κι ό ϊδιος!
  "Ετοι είναι τί νά γίνει, τονέλλο άπό πτνέλ
  λο, ίχει κάποια διαίρορά!
  <*. Συζητήση γιά τή γυναίκα καΐ ιόν γάμο, εΐχε προχθές μιά Ήρακλειώπκη συντροφιά. Σέ κάποια στιγμή λοιπόν, κάποιος άπό την παρέα, γιά νά ύποστηρίξει τίς άντιφεμινιστικές θέσεΐς τού καΐ τις ΰμοιες άρνητικές άπόψεις τού γΐά τύν γάμο, είπε τή γνωστή Γεα>ργιανί) παροι
  μία:
  —«Μά αν ή γυναίκα ήταν καλή, θαμενε ό
  θεύς.·. άπάντρευτος;»..
  Λεπτομέρεια: Αυτοίς πού τδ|πε είναι γε·
  ροντοπαλλήκαρο μιας κάποιας . ·. σεβαοτής ή-
  λΐκίας, άλλά πρός θεοΰ · ·. μεταξύ μας, μή μά"
  θεΐ τΐποτε/ γιατί καμμιά α>ορά τα γερονΐοπαλλΓΓ
  καρα είναι χειρύτερα άπό τίς νεροντοκόρες·.
  * Ό γνωχηύς καΐ συμπαθέστατος Μανόλης Κρα
  σάκης,σχολίασε πρύσορατα τό κλείσιμο τής κεν-
  φΐκίϊς πύλης τής Άρχΐεπιθκοπής Κρήτης, ώς
  εξής:
  —Έγώ ό άπλός άνθραΜΐος καΐ Χριστιανός
  ρωτώ τουτο: γιατί ή πόρτα τοΰ Άρχιεπισκόποΐ)
  τοΰ Ούρανοΰ νά είναι άνοΐχτή καΐ ή πόρτα τοθ
  Αρχιεπισκόπου της Γης νά είναι κλειοτή;
  Τι νά τοΰ πεϊς τώρα τοθ Κραοάκη; Τ6 μθ-
  ν_ΠΑ°υ μπ°Ρ'εί κανείς είναι νά τύν μωτήσεΐ:
  Δέ μοΰ λές Μανωλάκη. θές απαντήση τοΰ..
  ΐωρα Γ) τοΰ... Τυράκη;
  Γιά δΌους τυχύν δέν κατάλαβαν ιό νόημα
  τοΰ λογοπαίγνιου, θυμίζομε δπ ιό ΘΟμα τοΰ Αρ
  χιεπισκοπικοΰ Φόνου λεγόταν Τοράκης.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλεφ. 'Εργαοτηρίου; 23.Θ116
  Τηλέψ. Οίκίας · 23.40.95
  ΤΕΛΕΐοΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ