91058

Αριθμός τεύχους

245

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, «ού κρΐν μ* Ι
  χώμα, χοθ φράξουν οί «λλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πιϊ Ι—ω ■
  καΐ μιά συλλαβή θική τού.
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"
  Ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣ.ΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ-8-ν*Α»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 5ος-Άρ. Φύλ. 245-Δρ,χ. 10
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΠΑΠΑΔΕΣ & ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ, κάτω τα χέρια
  άπό τίς ΈκκΑηβΐαστικές περιουβίες μας!
  Ο ΑρχΐΙΠΚΤΙΙΟΙΪΟί Κ. ΤΐΙΙΟβε- ΤΓΚ (ΚθλθΚαίθΙ 19751 βαήβη" πτ· Χϊι> ουη. Χ...,—ζ*. «2. ο™ Λ.,-τΑ οα ·..;_.. ™ ..__;____ _.τ_^.__ _._^.._
  ΑρχκπΊσκοικχ κ. Τιμόβε
  <Χ, μέ τό Ηγουμεινοσυμβούλιο Επανωοήφη, ετοιμόζονται νά Βγαλουν στϊς 19)11)79 στή δη- μοττρασίο 700 περίιτου οτρψμα τα τής Μονής, στό σχρυρϋ Πρόκειται γκι ενεργεια τελεί¬ ως απαράδ*χτη, γιατϊ καϊ παλ.ά τερα έχομε ΐτεϊ ότι τα οτρέμμα τα αυτά ττρέ—εί νά πάνε στά χέ ρια των οχτίΐμόνων τή* πιριο- Χήί- Η εφημερίδα αντή, ττού από τίς πρώτες μβρις τής εκδοσής της (Καλοκαίρι 1975) βοήθησί μέ την πολεμικη τιτς καϊ δέν πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες διΐμοπρασίες, στό ίδιο Μονα- οτήρΐι (εποχή Ευγενίου) καί στό Καλό Χωρία, καθώς επϊσης πέ- τυχε την ακϋ,ρωση τής χαρκπι κης σύμβασης Μανής Τοπλού πρός τόν Γαρουφαλιά τής ΧΥ- ΜΟΦΙΞ, αρχίζει κα! πάλι νέο α¬ γών» γιό την ακυρωση τής τω- ρινής δημοττρασέας. Οί ίπικεφαλής της Εκκλησί¬ αν μας πρέπει νά κατανοήσουν ότι δίν είναι δυνατόν νά Βγά- ζουν στό σφυρΐ τίς εκτάσεις των Μονσστη,ρτών καί νά κά¬ νουν δημοπρασίες στίς οποίες φέρνουν σέ συναγωνιστική αν¬ τιμετωπίση τού< φτωχούς αχτή μονες ή μικροι διοκτήτΐς τής περιοχήν, μέ τοϋς μίγαλοκαρ- χαρίες βιομήχανους καί τούς εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιρειών. (Υπενθυμίζομε τό παλή ενδιαφέρον τής πολυεθνι- κής ΤΡΑΙΝΣΤΕΚΟΜ τού Εβραί- ου Σανσόν). Αυτό θά πρέτιει νά χωνέψουν καλά ο» εκπροσωττοι τής Εκκλη- σίας μας: ότι επ' ουδενϊ θό ΐπι- τρίιεΐίΐ ο Λαός νά πουλήσουν τίς περιουσίας τού Επανιοσήφη καί οττοιουδήποτε άλλου Μονα- οτηριού, μέ δημαπρασίες τού παραητάνω τύπου. Κάθε αντίβετη επιμονή, αφου είναι γνωοτές οί ματαιώσεις των πειριπτώσευν πού προαναφίρα- με, σί ένα καί μόνο στόχο κατα τείνει: νά ζεσηκώσει τόν Λαό, που είναι αποφασισμένος νά αν¬ τιδράσει ακόμη καί δυναμικά, ώς έχει εκ τού Συντάνματος, ε- πιβεβλημένο καθήκον. Πρίν κάνετε ό,τι δήττοτΐ λοι- πόν σχετικό κύριοι αρμόδιοι τής Εκκλησίαν την Κρήτης, λάβητε ιδιαιτέρα υπ' όφη την προειδο- ποίηση αυτήν, καί οποτυπώσιτε στό μυολό σας τό σύνθομα τού Λαού, πού φωνάζει: —«ΠαΓτάδεί καί Καλόγεροι, κά¬ τω τα χέρια από τίς Εκκλησκι- στικές περιουσίεν μα<»! Μ. Χ. ΠΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Σήμερα συνέρχεται ή Σύνοδος τής 'ΕΞκκλησίας τής Κρήτης, υ¬ πό την ττροεδρία τοΰ 'Αρχιεπι- σκόπου κ. Τΐιμοθέου, Χαραχτηριστικό είναι ότι πρός αυτήν ύποβλήθηκε, διά τού ιδίου τού κ. Τιμοθεου, την περ. δδσμάδα, μέ έξώδικο, ή εΐγκληση κα! άναφορα τοΰ διευ θυντή της «Αληθείας» κατά τού Αρχιεπίσκοπον. Χοίραχτηριστικό είναι άκόμη δτι τό εγγραφο — βόμβα αΰτο, δέν ήθελαν νά παραλάβουν ΰπτ6 τόν Δικαστικό Έπιμελητή οί δνθρωττοι τού 'Αρχιετπσχαποϋ καί ιμάνον δταν παρουσία δευ¬ τέρου Δικ. Έ5π·ΐιμεληττ)> άπτειλή
  θηκε θυροκολληοη, τότε υπέ¬
  γραψαν και τό τταράλαβαν.
  'Ελττίζσμε δτι ό κ. Τιμόθεος
  γιά λόγους εύθιξίας (αν καί δέν
  έχομε δεϊγματα) άλλά κυρίως
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Μετά τούς Με66αρίτες ξεοηκώθηκαυ - δίκαια · καί οί Γεραπετρίτες
  ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟ
  ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ Ο Ν ΑΓΓΟΥΡΟΠΑΡΑΓΟΓΟΝ
  Ένοπλη όλόκληρη*ή δύναμη Χωροφυλακής Κρήτης-καί μέΜΑΤ-στήΓέφυρα Φρουζή
  ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ κατά των φιλήσυχων
  Γεραπετρ-ιτών, μέ ΕΝΟΠΛΗ όλόκληρη την δύναμη
  Χωροφυλακής Κρίντης, πραγματοποιήθηκε προχθές
  Σά66ατο, μέ άποτέλεσμα γιά ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ νά πέ-
  αουν πάνω στήν Κρή'τη δακρυγόνα, πού δέν έΊΐεσαν
  οΰτε κατά τή διχτατορία!
  ΜΟΝΟΝ αν βλέπατε τόν ηολεμΐκθ έξοπλισμό τής
  Χωροφυλακής, πού εϊχε μαζί της μέχρι ΟΠΛΟΠΟ'-
  ΛΥΒΟΛΑ, ΤΑΧΥΒΟΛΑ, ΜΥΔΡΑΛΙΑ (κλπ. θά νοιώ·
  θατε τό αϊοβημα πού νοιώσαμε εμείς πού τα εϊδα,με δ¬
  ταν εφευγαν μέ «ιέκδρομικό» ποΰλμαν στίς 11 π.μ· κι
  οταν ξεφορτωνόντουοχιν την νύχτα πάλι 11 άλλά μ·
  μ. Άπο τό ύπ' άριθμ· ΕΧ 12418 λεωφορεϊο τής Χωρο
  φυλακης, οί χωροφύλακες ξεφόρτωναν έΐύ 2να 20
  λεπτο δαρελάκια μέ δακρυγόνα, βαρύ όπλισμό, άοπί-
  δες, λευκά κράνη, γκλόπ σάν στυλιάρια κι αλλα, κι
  άλλα.
  ΔΕΝ γνωρίζομε ηοΐός £δωσε ΐήν έντολή, προςκινώς ή
  Κυβέρνηοη, νά ριχτοΰν δακρυγόνα καί νά έμφανι-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΕΡΕΙΠΙΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΑΊ'ΝΗ
  Νά τό πάρει ή Κοινότπτα Κάτω Ασιτών
  Τό μονοστΓΐρι το·ύ
  ϊγινε «α>ί δραιστηιριοποιιήθιηκε
  επί εποχής Αρχιε,ΠΊθκοπου Κρή¬
  της Ευιγενιΐιουι, ο οποίος τοφτιαξε
  νι τή βοηθεία των κατοίκων
  των Κάτω Ασιτών, ιοα<ί τίς επι- χορηγήισεις των Αμερικανών τής Ε3όσης Γοιι.ρνών. Για την προσφορά των Αμί ρικανών υηάιρχουν ακώμη καί σήμερα, στά ερείΐτΐιο τού· οί α- ναμνηοτι«ές πΛάκες μί; τα χρυ οα γιρ.θ(μμαται ενώ οεν ανοφέρε- ται που&ενό η συμιβολή των Κο τωοοιθιανώι/. Τό &έμα μας όμως σήμερα δεν είναι αιυτό. ΒναΊ νό μάθω¬ με ποίος εκλεισε «αί όφησιε νά γίνει ερείπΐο ένα τόσο ωραϊο οί κημχι, που χρησιμοίΐοιώνταν γ» α τίς γνωστές Παιδ·κέ< Κατα- σκηνώσεις. π,ρόσφατα το Μοναστήιρι καιί διαπϋ- οτώσαμε τό χάλι στό οπιοίο βρί σχεται. θυιμηιθήικαιμιε τήιν εικόνα τοι> Πανανε'ϋου Νοσο>κιαμείΌυ:
  Τζόμια σπασμένα, τοϊχοιι ζ.εσο- καί παντού η γεύκτη τής εγκα-
  οτρώμαΓα μουχ- τσλειψιης καί τής .καταστιροφής.
  ΝΛοναδιι»ός φώλακας ο γνω¬
  στάς από την περίπτωοιη τήις
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  λιασμένα, τουαλέττες κατε-
  στρΐψένίς, κρεββάτια οκουρια-
  ομενα, σκεύη σαραιβαλιασμένα
  Μήπως μπορεϊ νά απαντήσει κανεΐς άρμόδιος:
  ΠΩΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
  ΟΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣΜΕΤΑΟΠΛΑ;
  Σύμφωνα με ττΐληροφορίες
  ιμας, ό άνθυ-οοσ— ιστής Χωροφυ
  λακής Μιχ. Δοβμιανάκης ττού
  εΤχε κσταδικαστεϊ -ρωτόδικα σέ
  7 χρόνια φυλσχή καί στό 'Εφε-
  τεΐο 5 γιά την γνωστή ύτττόθε-
  ση τής πωλήσεως δπλων, 6γή-
  κε άπό την φυλακή καί τ^δη δια
  μένίΐ στή βίλλα τού, στήν πε-
  ριοχή Ρογδιάς.
  Έπειδή ή καταδίκτι τού και
  ή φυλακίση τού έγιναν πρίν ά-
  ■•ε—Με«ε—■—■—ε—■■—- -----------------------
  Νέα πρόσκληση στά αίσθήματα φιλαλληλίας
  δ.0.2. ΓΙΙΙΕΝΙ124ΧΡ0Ν0 ΠΡΡΩΣΤΟ
  Κυριε Διεθυντά,
  Διάβΰσα στήν εγκριτο
  ριδα σα·ς γιά τόν γέρο ΠαπαΊΓ-
  ωαννου κοϊ συιγικινήίθιηιιο από
  τα αιοθήρατα «ριλαλληλίος τού
  Γΐρακλειωτικοιυ κοινου. Γι αοτό
  σάς παρα«αλώ ηολύ νά ηροβά-
  Αΐτε απο τίς στήλες τήί εφημε¬
  ρίδας οίας άλλη μιό περϊΐπτωση,
  ίσως πιό τραγυιοί|.
  Πράκιειταιι γιά τόν Αδαιμόηου-
  λο Αθανόσιο, Σόλωνος 119 Πα-
  τέλες. Είνο» άιρρωστος πΐριηου
  ένα χρόνο, ,μέ την ανίατο ασθέ-
  ΑΡΚΑΔΙ
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ
  Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ έφερε οπΐς μνήΊμες μας πάλι,
  τό Άρκάδι και τό Πολυτεχνεϊο: 2ναν παληό καΐ
  2να νεώτερο Σταθμό τής Ίστορϊας μας· ^
  ΜΠΟΡΕΙ νά ύπάρχουν διαφοράς στά δυό αυτά
  ξεσηκώματα, άλλά τό κύριο_ χαρακτηοι^ικο τους
  είναι κοινό: δτι κα1 τό πρωτο, πρίν 113 χρόνια
  οτήν Κρητη καί τό δεύτερο ΐΐρΐν 6 χρόνια στίιν
  Άθήνα, είναι άζισθαύμαστες εκδηλώσει^ ήρωι-
  σμοθ καΐ αύτοθυσίας.
  ΔΕΝ πιστεύω δτι ύπάρχει καλιηερη έκδηλιοση
  άπότιαης φόρου τιμής στούς ;Ηρα>ες τοΰ ^ Αρκα-
  δίου καί τοΰ Πολυτεχνείου, άπό τού νά υποσχε-
  θοϋμε ^μείς οί σύγχρονοι (γιά τό καλό τοθ τό-
  που καΐ των έαυτών μας) καΐ νά όρκιστουμε δτι
  θά διώξωμε μέ κάθε θυσία τίς ξένες Βάσεις άπθ
  την Κρήτη καί την Έλλάδα γενικωτερα
  Μ. Χ·
  οττό αίιμα.
  Είναι 24 ετών, παντρεμϊινος,
  έχει δυό παιδία και δέν έχεΐι γο-
  νείς ή ισυγγενείς. Τόν συι/τηρεί η
  γίιΐτονιά «αι τόν παρακολουθεί
  ο γιαπ·ρός κ. Τρυττιδά'κης Γιώρ-
  γος. Μπορδίτε νά επ*κοΐινωνήοε
  τε μέ τόν γιιοτρό τού »αιί νά
  σάς επιβεβοιώσει την πληιροφο-
  ρίο.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Ορφανουδακης Χαράλαμπ-ος
  Λαγκαδά 105 —Πατέλες
  Ηράικλειο 6)11)79
  πό μερικοΰς μήνες, άρκετοι πού
  τόν εΐδαν ξαφνιάστηκαν.
  Έπειδή άκόμη ό κ. Είσαγ-
  γελέας Ηρακλείου, τόν όποΐο
  ρωτήσαμε σχετικά, μας είπε ό¬
  τι δέν γνωρίζει τίποτε, παρα
  καλούρε κάττοιον άρμόδιο τού
  Κ'ράτους νά πλΐ^ροφορήσει ύ-
  ττεύθυνα τό Κοινό μέ ποιό νό-
  μιμο φυσικά τρόπο εξήλθε των
  φυλακών ό κ. Δαμιανάκης.
  Μήπ<ος δηλαδή συνέδει στήν περίΐΓΓτωση δ,τι εΤχε γί- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλϊδα 4 ΠΑ ΤΟ ΓΕΡΟ-ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ ΚΡΑΤΟΣ: ΟΧ» ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΝΑΙ Μέ την υπ' αριθμ. 13825) 10—11—79 ταχυδρομική επιτα γή ο κ. Γ. Π. από την Ιε¬ ραπέτρα, μος έστειλε 1.700 δραχμές, γιά τόν άρρωστο καϊ έρημο τρωγλοδΰτη Γερο — Πα- πα'Γωάννου. Κράτοί μπορεί νά μην υπάρ χίΐ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι. Δυό μήνες πρίν τίς Γιορτές στό Ήράκλειο «ΒΡΑΖΕΙ» ΠΑΛΙ ΤΟ ΖΑΡΙ ΔΥΟ μήνες σχεδόν, πρίν τις γιορτές των Χρι- οτουγέννων καί τής Πρωτοχρονιας, ήρχισε οτό Ήράκλειο «νά βραζει*. πάλι ή Χαρτοπαιξία καϊ κυρίοις τό ζάρι! ΣΤΗΝ κεντρ^κή Άνωγειανή Λέσχη, τό άπόρθη- ιο γιά τις Άρχές αύτό φρούρΐο ζαροχαρταπαιξί- άς/ οί πόστες φττάοανε στίς 150 χιλιάδες δρχ. Ο ΜΑΙΤΡ τοΰ ζαριοΰ άπό τό Ρεθυμνο Γ)ρθε ηά- λι στό Ήράκλειο καϊ είναι 2τοιμος αυτή τή φο- ρά νά άναλάβει τή διεύθυνση λέσχης κοντά στό Καπετανάκειο, μέ προσαΗχική τού εύθύνη· ΣΤΗ λέοχη τής Λεωφόρου Πλαστήρα συνέβει τύ π^>ώτο έπ£ΐοόδιο μέ τα δργανα τής Άοφάλει-
  ας, τα όποϊα ό ύπεύθυνός της, διέδιδε δτι ήταν
  *δικοί» τού κι ότι τούς «χρημάτιζε νά κάνουν
  οτραβά μάτια». Μπλοκάρανε οί άοτυνομΐκοΐ καί
  καταφέρανε νά πιάσουν μόνον δυό γιατί οί όλ-
  λοι τούς φύγανε. προβάλλοντας δλοι άντίστα-
  οη. θυμίζομε δτι στήν ϊδια Λέσχη πέρυσι τρα-
  βήχτηκε πιστόλι παίχτη πρός παΐχτη, —ού εϊχε
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  Μιά πολύ ζωντανή καί πρωτότυπη πολεμικη ανταποκριθή
  Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  Άπό την πρώτη γραμμή τού ήφαίστειου τής Μέσης Άνατολής
  — 2ο —
  ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
  Τό πρωί τής επομένης, ένα
  αύτοκίνητο μάς παρέλαβε καί
  μάς μετέψερε στήν δδρα των
  δημοσίων σχέσεων τού κινήμα
  τος. Κατά τή διαδρομή, μάς δό
  θηκε ή εΰκαιρία νά ρίξουμε τίς
  πρώτες ματιές στήν πολυβοη.
  Βηρυτό. Χιλιάδες αύτοκίνητα
  συνωστισμός, πολυκοο·μία} σχε
  δόν κάθε κάτοικος κινεΐται μέ
  τό ίδιόκτητο αύτοκίνητο τού,
  περίπου άνύτπαρκτη ή αστική
  συγκοινωνία, άρκετά ταξί έξυ— ή
  ρετοΰν τόν πληθυσμό μέ κόμι-
  οτρα μηδαμινά, είκοσιπέντε
  δραχμές τό άτομο, άπ' δττου τό
  ττάρεις τό ταξϊ κι δττου σέ πά-
  ει? μέσα δίδαια στήν πόλη.
  ΓΤαντελής άγνοια ή ττεριφρόνη-
  ση τού Κώδικα Κυκλοφορίας, τα
  λιγοστά φανάρια κανεις δέν τα
  λογαριάζει, δποιο χρώμα κι
  άν δείχνουν, Σπίτια σύγχρονα
  ττολυόροφα, μονοκατοικίες έδώ
  κι έκεΤ, ή ρυμοτομΐα είναι λέξη
  άνύτταρκττ} στή λιβανέζικη
  γλώσσα, όπως κα? στήν έλλη
  νίκη. Ούρανός καταγάλανος, α
  σφαλτος βραστή^ χυλωμένη, ή-
  λιος καμίνι, οί έπιγραφές των
  καταστημάτων άραδικά, γαλλι·
  κά καϊ λιγοστές έγγλέζικα, δλα
  τα έπίγεια αγαθά άψθονα στίς
  ττροθήκες, στά καροτσάκια καί
  τίς λαϊκές άγορές, δττως καί
  στις έλληνικές πόλεις,
  Κυκλοφορώντας στή Βηρυτό
  δύσκολα νιώθεις πώς εΤψυγες ά¬
  πό την 'ΕΞλλάδα. "Αμα κοιτά-
  ξεις δι/τικά, πρός τή θάιλασσα,
  ψάχνεις νά δρεΐς την... Αΐγι-
  να! Σκέφτομαι πόσο εύλογηιμέ-
  νοι, πόσο προνομιοθχοι είναι
  τοΰτοι οί τόποι, αυτή ή λουρί
  δα τής γής, πού ξεκιναει αττό
  τις νότιες άκτές της Ίσπανίας
  κι άνηφορίζει πρός την Γαλ¬
  λία, την Μταλία, την Έλλάδα,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ό μικρός Παλαιοτίνιος 2-
  δωσε τό ένα τού χέρι στόν
  άγώνα- Στό 6λέμμα τού δι-
  ακρίνεταΐ τό παράπονό τού
  9χι γιά τό κομμένο χέρι,
  μά γιά την άδΐκη μεταχεί-
  ρηση τής χώρας τού άπό
  τούς Ίμπεριαλιστές καί Σί
  ωνιστές δολοφόνους·
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  • Τό 2ο μέρος τής σννέντευ-
  ξης τού ΐκδότη τής εΠοά-
  δα».
  • Ποιοί ντροπήζουν την Κρή
  τη.
  • Ξένα σώματα παλι οί μπύρα
  «Χέννιγκιρ».
  • ΚΑΙ μιά τρομερή Εθνικο —
  Πολιτικο — Εκκλι>σιτιστικο.
  —Κοινωνικτ) αποκάλυψη.
  Γύρω άπό τό θέμα τού Άρχιεπισκοπικοϋ Φόνου
  ΕΝΑΣ ΧΩΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ κ. ΒΑΣΙΑΑΚΗ
  Άνοιχτή έπιστολή τού κ. Ι. Χαιρέτη
  Άνυπόταχτες Σκέψεις
  ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
  αΟΛΑ ΤΑΧΕΙ Ο ΜΠΑΞΕΣ»
  Γράφει ό ΜΑΝΟΑΗΣ ΚΟΜΗΣ
  Αγαιπητε Μαϊνο,
  Παρακολουθή) οπό τίς οτή-
  λες της «Αληθείας» την επΙΒεση
  κατα τού Αρχιεπίσκοπον, καί
  συγκεκριμενα τού κ. Γεωργιου
  Βασιλόκιη, την οποια μάλιστα
  τοποθετεις κοί >—ήν πρώτη σελι
  δα «αι αρ'χισα νά ανιαρωτιέμαιΐι
  για πολλά πράγιματα.
  Αλλά άς πορυμε τα ποαγματα
  οπό την αρχή.
  Σιημειώνω στΐ' τα βλεπω το
  ποαγματα αντΐικβίμενΐεοά, καΐ μ ι
  λαώ σάν Μαρξιστής πού ειμαι
  χωρΐς νό έχω κανένα δ·εσμό μέ
  τον Τιμοθεο απλώς κυττάζον-
  τα·ς το ουμφίιρον τού τοπου
  μας. Διαβαζουμε καθομ'&ρινά
  στίς εφημεριδες τα όργια των
  παπαδων κ>αϊ δεσποταβων, καί
  τις αλληλοκατηγορίί.ς πού εκτο-
  Γίύουν μεταξύ τους στήν Ιερά
  Συνοδο Αθηνών. Διαβαζουμί
  γιά τα τέρ·αΓτα καΐ. σηιμεία πού
  κάνουν οί διάφοροι «ιππαστί»
  δεοηοτόδες, και άλλα πολλά
  πού αναφέρίΐ καϊ ο κ. Καρατζα-
  φέρης οτό βΐ'βλϊο τού.
  Φτάνουμε λοιηοιν στύ σήιμείο
  νά αναρωτιομαοτε δεν υπαρ-
  χουν καί έντιΐμοι άινΒιρωποι
  στην Εκκληκτια;
  Σοά ξαναπονίζω φιλε Μάνο
  στι εμένα δέν μέ ενδιαφερει, για
  τί γνωρκζω πσλύ «αλά τόν αρ-
  νητιικο ρολο τής Βκκλησϊας αί
  όλο1 τα μεγαΐλα γεγονότα τού
  Έθναυ-ς. Όμως όπου ΐιτπάιρχρυν
  τίς χμοοκροτώ αλ-
  λοιώς θά ήιμουν ένας αρνητής.
  Χωλαίνεΐ' η Εκκΐλησίαι από έν-
  τιμους ανβιρώιπου'ς, όιμως οπου
  υπάρχουν είναιι συστό να τούς
  πολεμάμε; Τό τιιό εύικολο ηράγ
  μα· είναι1 νά κατηγαρεις, υίότι
  πολλες φορές κατηγορώνττας
  κρώβουιμε την μΜςροτητα μα'ζ-
  Αυτό αφορά αιποκλειστικά τον
  κ. Βασιλάικη,, όπως καί η. συνέ
  τή·ς επΊιστοΑής.
  Ο κ. Τιμθθεος Παοουΐτσακιης
  • ΖΥΝΙΧΙΙΑ στή σθΐδα 4
  Όνομα και πραιγιμα το ιδιο-
  ρυθμο μαγαζιΐ μας, το ουγχρο-
  να σούηερ μάρκετ: «Όλαι τάχει
  ο μπαξές».
  Μοντέρνο τό εμπορευμά μας
  καϊ ανοθευτο. Νά εξηιγούμα*-
  ότε. ΑνιοΙΘ&υτηι η νοθεϊο. Μονα
  δΐικο κινητρό μας ο ίτελστης άν-
  θρωπος, τής καΓΓαναλωτικής
  κοινωνικάς. Το ιμαγαζϊ. μας έχιει
  ονειρο μοναδικο τού νά βοηθή
  οεΐ' τόν πελάτη μας νά συνηθί1-
  σει οττήν κατανάλωιση των προ-
  Γόίντων νοθεια·ς, οποίας μορ-
  φήις. Υλικών, πνευματΐικών, ι6ε-
  ολογικων. Διαθετσυμε ακιόμη
  την μαγική τέ,χνιη νά πον μεταμ
  φΐίζουμε καί νά φαίνεται ό¬
  πως βολεύ'εται «αί όχι όπως εί¬
  ναι στήν προγματικότηΓΓα. Ό¬
  πως θα δί>χΜει η ετικέττα τιής
  πρατιμησής τού.
  Δε,ν πρειπει να ξεχνου<με πως κα>ι ο σηιμερινος άνθρωπος ο
  καημί,νος είναι· και ο ιδιος προ
  ι'ον νοθείας, σώιγιχιυισης, χρο¬
  νίας επεξεργασίαν πνευματικής
  καί ιδεολογικής, πού την
  άλλοις άθ'ελά τουι,
  νός νάναι, καί άλλος γιατί το
  ζητοϋ)-ε... ο οργανισμόν τού.
  Περάστε κοσμε. Όλα τάχει ο
  μπαξές μας. Όλαι τα είόη Δη,μο
  •κρατίας, Σοοιιαλιισμού1, Κομμου
  νΐΌμού.
  ηροχουντι.κή',
  Δημοκρατία· Ελλάς Ελλήνων
  Χριστιανών, Δηιμοκρατίο μετα-
  χουντιική, Δημοκρατία κηδεμο-
  νευΐόρενη. Όιλες τίς μάρκες τού
  εξωτερικού. Ακόμη· καί τού
  Μποκάσα.
  Τρέξετε κοσιμε νά προλά'ΕΗτε.
  Λϊ/ο γούιστο, φαντασία, μττο-
  γιάντιομα, ετιχεττάρισμα, καί'
  ιγινε. 'Αιλλος στόν καλό Σοσιάλ!
  σμο. Πουλάμε μαλακο Σοσιαλι-
  σμο γιά νά είναι ευιπλαισιτος.
  Σοσιαλιισμο μοντΓί.ρνο ή των επι·
  δοιρπιίων. Σιοσιαλισμό στ'αγιόναι
  με σταγονα. Προλαμβάνει τό β&
  ρυ[στΓθ·μ·αχι·αισμα. Σοσιαιλισμο
  ντουμπλουνφάς. Δηλαδή σοσιαι
  /ιοπΊΐκα τα λόγια, τα φγα' τού
  Σοσιαλισμό τού ελεγχό,μενου
  πληθωριισμού ή Σοσιαλισμό μέ
  ανθρώπινο προσωηο. Ήρθί στή
  στις αρχες τής περασι
  • ΧΥΝΙΟΙΙΑ οτή θεΜδπ ■>
  ΣΕΛίΔΑ 4η
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Γιά τό μπατόρισμα τού Ο)ΓΈ)Γ «Ρέθυμνο»
  Η ΑΝΕΚ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
  Καί μιά «συνέντευξη» τού Πλοιάρχου
  χαρας σϋυοην
  πουπρνμε^χωμα
  ςρροξουν οί αλ'λο. εο σεο
  προλαΡπ να πέι εοτ;ω κ α
  ουλλαΡπ οικπΈου
  Ι ν^ Ι
  Ι
  ι
  Από τόν αναπληρωτή τού
  Αντπτροέδρου τής ΑΝΕΚ κ.
  Ν. Πιμπλή, πή,ραμε την πα-
  ρακάτω επιστολή σχετικά μέ
  τό ιτπσυμβάν πρό εβδομά-
  δων μπατάρισμα τού Ο)Γ
  «ΡΕθΥΜΝΟ». Ε—φυλλασσΐό
  μεθα νά απαντήσωμε στήν
  παραπάνω μακροσκελή επι-
  στολή, τιού ινώ ΐϊχαν πρόθε
  ση (επικαλούμενοι τό Νόμο
  ιτερί Τύπου) νά την στεϊλουν
  εξώδικα, τελικσ μάς την πα-
  ρέδωσαν προχθές μέσω τού
  κ. Προκοπόκη.
  Ένα πάντως τούς σημειωνο-
  μ£ από τώρα: άν διάλεγαν τελι
  χά τόν ΐτρώτο δρόμο δέν θά επι
  τύγχαναν την δημοσιευθή τής
  τόσο μακροοκελούς αυτής ιπι-
  στολήί, δεδομένου ότι ο Νόμος
  υποχρεύνει ό,ταν υποχρεώνει,
  απαντήση] ϊσης εκτάσεως μέ τό
  προκαλέσαντα την απαντήση
  δημοσίευμα. 'Επρεπε, τέλος, νά
  ξέρουν ότι εμείς δημοσιεύομε
  τα Γιάντα χωρϊς τίς εττικλήσεις
  τού Νόμου, γιατϊ πιστεϋομε
  στήν απόλυτη ελευθερία τής Σκέ
  ΑΝΕΚ
  Πρός
  Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Κΐύιριε Διευθυντα,
  2έ απάντηισιη. τής τόσο εν-
  τυπωσιαικής πρωτοσέλΐιδηις «καμ
  πάνιας» σας τής 22-10-1979, με
  τούς τϊιτλους «Μοόταρε τό 0)ιΓ
  «ΡΕΘΥΜΝΟΝ», «Ακεφαλη η Ε-
  ταιρεια τού ΑΝΕΚ», «προειδο-
  ποιούμε τόν Κρητικόν Λαό γιά
  Ίψ ασφάλεια τής ζωής τού καί
  τα συμψέροντά τού», σάς γνω
  Ρ'ιζομε τα εξής τα οττοϊα· κσιί παρα·
  καλούμε νά δημοσΐιεύισετε β·ασει
  τού περϊ Τύιπου Νόμου:
  1) Τό Ε)ιΓ Ο) Γ «ΡΕΘΥιΜΝΟ»
  ι.ΓτόστΓΐ κ,ανονικό ετήσιο δεξαιμε
  ν σμό από 12 μέχρι 15)10)1979
  ικαιί αφού επιθεω,ρήιθηΐκε κανονιι-
  κά, επήρε την απαιτουμένη α¬
  δεία για συνεχίση των τακτικών
  ταυ δρομολογιων.
  2) Όπως συιμιβαινιει μετά αιττό
  καθε δεξαμενιισμο, κιατα τήι δια
  δρομή τού πλαιου από τή δεξα-
  μενή στήν πιροβλήΐτα φορτώσε¬
  ως, δόθηικε εντοΛή νά ν»εμίσουν
  ρέ νερό οί δεξαιμενες «ιέρμαιτος»
  τοιυ πλοιουι — οΐι οποίες αδεία
  ςουν πάντοτε κατά τόν δεξαιμε
  νισμό — προκειμένον τό ττλοίο
  νά αιποκτιή(σιει ξανά την προβλε
  πόμενιηι από το πρωτόκολλο κόι
  τ ούς κανονιομούς ασφαλείας ι-
  κανότητα ευσταθεισς, οσφ.α-
  Αούς πλεύισεως κ.λ.π.
  3) Εξ αιτίας τού πολύ μι-
  κρού χρόνου πού ειχαν στήν
  διαθέση τους οί αρμόδιον τεχινι
  κοί, ϋσως δέ κσί οπό αιβλεψία σέ
  ικάιποιο χειριισμό — γιά τή^ ο¬
  ποία έχει ήδη δοθεί εντολή διοι
  κητικής ανακρϊσεως — φαινεται
  ότι. η. κατανομή τού «ερματος»
  μεταξύ των διαφόρων δεξαμε-
  νών τού πλοιου υιπήρξιε άνιση,
  μ*· αποτέλεσμα νά παρουσιάσει
  τό πλοίο μιά μικρά καί ακίνδυνιη
  κλίοη (2 μόλις μοιρών) πρός
  τα δεξιά, γεγονός τό οποίον —
  λόγω ελλείψιεως τού αναγκαίου
  χρόνον γιά την εντόπ>ιιση τής
  αιτίας τής ανωμαλίαι — αντιμιε
  τωΓτΐστηκε με αντισταθρστικιή
  καιτανομή τού φορτίουι τού
  πλοίου' (ουτοκιιΐνΐήιτων), κ ι έτσι
  τό πλοίο αναχώρησε χωρίς καμ¬
  μιά απολύτως κλίση, μέ προο-
  ρισιμό τό Ηράκλειο.
  4) ΣΙέ κάποιο οη.μιεϊο τής δια
  ορσμής καί χωρΐς νά υπάρξει ο-
  ποκΐδήποτε κλίση τού πλοίου
  (μπαΓΓάρισμα) διαπιστύθηκε η
  εισροή νερού οτόν οπιϊσθιο χώ-
  ρο τού αριιστερού άξονα, από
  τρφιηιμο τής λαιμαριναις (πά-
  χους 16 χιλ.) διαστάσεων 3X7
  εκ. Η ποσότηται τού νερού πού
  εβσήιρχ'ετο στό χώρο αιυτό — ο
  οποίος είναι αιπόλυιτα
  κοί' αποκλεϊιει οποιονδήιποτε κϊν-
  δυνο γιά τό σκάιφος — ήτον πό
  λύ πίεριορισμένιη καί αντιμιετω-
  πιζόΤ"αιν μέ πιεριοδιική μόνον λε»
  τουργία τής μιάς από τίς τέσ-
  σερις μεγάλες αντλίες πού διαβέ
  τει τό πλοίοι. Τό νεγονός συτό
  δέν προκάλισε καμμιά απολύ¬
  τως κλϊση στό πλοίο, κι> ούτε
  ηΐταν δυνατόν νά δηιμιουρνήσεΐ
  κ: άν αικόμη συνέχιζε κανονκά
  τό δρομολόγιο τού πρός τό Η
  ράκλειο. Η αιπόφοσιη επιστρο-
  φής οτόν Πειραια δέν ελήφθη
  γιά λόγους ασφαλείαί, αλλά για
  τι ίδηιμ γου.ργιή)θιη»ραν ερωτηματι
  κό γιά τή δυναιτότίγτο βπιισκευι-
  ής τής βλάβης στό Ηράκλειο.
  Η επιστροφήν τού πλοίου
  στον Πειροιά υπήρξε κα(Λον.ικήι,
  χωρίς την παραμικρή κλίση
  (μπαπ-άρΐισμο) καί μονον όταν
  ίεφορτώθηικαν όλαι τα >αιυτο*ίνη
  τα, τό πλοίο επήΐρε καιϊ πάλΐ' την
  κλίση των 2 μοιρών, παύ ειχε
  *α« την προηγούμενιη τό β,ρά-
  δυ, ιπρϋν από την φόρτωση, —
  καί μάλιιστα πρός την αντίθετη
  πλευρά τού τρυπήρατος— τής
  οποίας η αιτίΌ ©ίχε εν τώ μί,τα-
  ξύ εντοπιισθεί (άνισηι καιτανομή
  τού έρμαιτος) γιά νά αιπακατα^
  σταθεί' μΐσα οέ λίγο χρόνο ηι κα·-
  νονική θέση τού πλοίου.
  Ύστεραι από τα πα.ρ>αιπάνυ,
  τα οποίαι εΙίνιαΊ τα Πιραγματιικά
  περιιοτατιικά πού συινιδέονταιι μέ
  την «αιβαρία» τού πλοίου καί
  την επιιστροφή τού στόν Πει¬
  ραια, αιυτά πού αναφιέρετί σττό
  άημοσιίευμά σας (<αό π<λοίο ε- μπάτς|Γ>ε» ικ.λ.η.), είναι τίλείως
  ανακρκβΐήι ΐΜα* ανυπόστατα, ό¬
  πως επίοης καϊ τα συμπεράσμα
  τα σας γιά τήιν «αισφόλειαι τής
  ζωής των επΐιβατών», τα <«συμ- φέροντα τού Κρητικού Λαού» 'Χ.λ.ΙΠ. Μέ την ευκαιΐριία αυτή θά θελαιμιε νά σάς γνωιρίσουμε κ·α-ί νά σάς βββαιΐώσουμε συγιχρό- νω>ς, ότι τό πλοίο τής ΑΝΕΚ
  είναι καταισκευασμένα μέ τούς
  πιά σόγχρονους ικανόνες ασφα
  λείας, σε βαθιμό πού νά μην υ-
  πάρχει ιτανείς κίνδυνος ούτε γιά
  τό επιΐιβατιχό Κοιινιό οιιιτ'ε γιώ
  τούς μετόχους τήις Βταιΐιρεΐαις.
  Ρίναΐι Γτλοία δύο δκΐμερισμάτων
  γεγονός πού εξασφαλίζει την ιΐ-
  κανότητά τους νά πλεουν με
  ασφάλεια1 καί στήν ηερίπτωση
  σκό,μη ρηγιμάτων μί.γάλης εκτά
  σιως, καιί είινιαι τα μοναι τή< α1- κτοπλοΊΓας μέ πυρασφά'λεια τύ τού Α, άηλαδιή είναι κατασκευο σμένα από εντελώς άκουστα υ- λικό. Τό ότι το τρύπημα. πού1 ση ιμεΐιώθήΐκε τή νιύιχτο τής πειραισμέ νης Τριτης, δέν δΐιαπιΐστωθηκε σάν φθορά κατά την εττιθίεώρη'- ση τού πλοίου στή δεξαμενήι, ο- φείλεται στό γεγονός ότι εξω- τεριικό δεν φαΐΜόταν τίποτε στό σηιμείο εκείινο, ενώ εσωτιερι- κα η περιοχή τής βλάβιης δέν εί- χε δημιουργήση υπόνοιες, γιά νά υποστή* ίνα ειδικό καί εντο- πισμένο έλιεγχο. θά θέλαιμε ακό,μ/ι νά σας γνωρίσουμε ότι, όσο υπάρχουν πλοία ιοτή θάλασσα θό υττάρ χουινι καί ζηιμιές κα·ί τρυπήματα, χωρίς αυτό νό σημαιίνεΐι πως όηιμιουργείταΐι οποιοσδήποτε κΐνδιυνος γιΐι τό επιιβστιικό κοι- νό, γιά την αιυξηιμβνη ασφάλεια τοώ οποϊου δημιουργΐήθηικε Γ) ΑΝΒΚ. ΓιΓ αιυττή την ασφάλεια δέν υπολογίισαμ'ε ποτέ οποιαοή τ ότε δαπάνη κι> άν χρ^ιάοτηκε,
  κ1 αιυτός ο στόχος αποτελεί μό
  νιμηι φιρονττβα τόσον τήις Δι¬
  οικήσεως τήζ Εταιΐρείας όσον
  καί των υπευθυνωσ στελεχώιν
  κα-ι των ίπιί μέρους πάσης φύΐσε
  ως οργάνων της.
  Γιά τή σύνιδεση τού συμβάν
  τος στό ΡΕΘΥΜΝΟΝ μέ τίς τε-
  ΜΟΤΟΡ ΟΊ'Λ (ΕΛΛΑΣ)
  ΔΙ ΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΗ
  στά Διϋ'λιστήρια Άγίων θεοδώρων Κορινθίας:
  α) Άΐτόφοιτοι Γυμναοίου ί] μέσων Τεχνικών
  Σχολών, ήλικίας δχι μεγαλυτέρας των 30
  έτών, χωρίς στρατιωτικές ύτΐοχρεώσεις/ οί
  όποϊοι μετά σχετική έκτιαίδευση δι" άπασχό-
  λησιν σάν Χειριστές Παραγίϋγίίς·
  6) Τεχνίτες Χημείου·
  γ)1 Άνειδίκευτοι έργάτες·
  Μιοθός ίκανοποιητικός. Μεταφορά μέ ίδιό-
  κτητα πολυτελη ΠΟΥΛΜΑΝ. Προσθετη ά-
  οχράλιση.
  Οί ένδιαφερόμενοι ν* άιπευθύνονται στά
  Γραφεϊα τής έταιρίας Καραγεώρ,γη Σερβίας
  2, 7ος δροφος ή τηλ· 8246-311 κ· Παφίτην·
  λευταιίες εξελίξι&ις οτήι Διοιικηιση
  τής ΑΝΕΚ, σάς γνωρίζομε κα·ί
  σάς βεβαιιώΐνιοιμε πώς δέν υπάρ-
  χει καμμιά συσχέτιισηι, γιατϊ η
  λειτουργική δομή τής Εταιρείας
  είναι τέτοια, πού τό κάθε εί-
  δουις προβλήματά της — όπως
  αυτό τού ΡΕΘΥΜΝΟΝ — αντι-
  μετωττίιζονηα» αυτομάτως υπη-
  ρεσιοκώς. θά πρέπει αιΐβάμη νά
  γνωρίιζετε ότι· μόνον γιό 10 μιε-
  ρες — καί όχι ένο μήνα καί
  πλέον — καί μόνον τυπικά είχε
  καταργ'ηβεί τό Δ.Σ. τή<ς ΑΝΕΚ. Λυποώιμαστε ιδιαιίτερα1 γιά την έκταση πού ιεδύσατε σέ ένσ πολύ απλό ικαϊ καθόλου εντυπωσΐι ακό συμβάν, χαθώς κου γιά τόν χαρακτηιριΐισμό μας σάν «εβραί¬ ων» κα» «Σιωνιοτών»,, τόν ο- ττοιΰ κα.ί σάς ιεπιστρέφσμε σάν οπαράδεκτο. Ώς πρός την πραγιματιικά δε- Λεαστική σας Πιρόκληιοη γιά μή- νυση κ.λ.π., επιθυμούμε νά σάς γνωρίσαυμε ότι, παρά την πεποϊ θηισή μας πώς «στέκί.ι» πάρη· πο>
  λύ καλά μι·ό τέτο.ια μήινιυση, πι
  οτεύσιμε πώς πρίν από τίς αί-
  θουσες των δικαιοτηρίων υιπάρ-
  χουν άλλοι χώροι, οί οποίοι βά
  Π'Ρ'δττεΐι ττάντοτε νά χρηισιμθ'ποι
  ούνται πρώτοιι στήν προσπά-
  βει,α αποκιαταιστάσεως τής αλη¬
  θείας, η οποίαι θέλομε νά ττι-
  στεύουμε πώς σάς ενδΐιαιφιέρίΐ
  πιερισσότερο αοό μιά εντυπω-
  αιακή, αλλά ανακιρΐιβΐήι εΐδηισεο-
  γραφίσ, γιατϊ δέν μπθιρούιμε νά
  διανοηιθούιμε ότι έχετε ιδιαίιτε-
  ρου^ λόγους νά κατηιγορείτε τίς
  Ναιυτιλιιακές ετα*ρείες λα'»'κής
  βάσεως τής Κρήίτη,ς, πού είναι
  τό καιύιχημα τού νιηισιού μας.
  Μετά τιμής
  Κατ' εντολήν τού Δ.Σ. τής
  Α.Ν..Ε.Κ.
  Ο Αναπληιρωτής Αντηπροέιδρου
  ΝΙΚΟΛΑΟιΣ ΠΙΜΠΛΗΣ
  Η «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ»
  ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
  ΤΟΥ «ΡΕΘΥΜΝΟΣ»
  Τό απόγευμα τής πίροσμίνης
  Παρασκευήν σ διευθυντής τής
  «Αληθείας» επισκεφθή** τόν
  πλοίαρχο τού Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟ»
  κ. Στέλιο Γαριδσκη, στό επί
  τού σκάφους γραφεϊο τού καί
  τού έθεσε τ)ό μοναδκό ιρώτη-
  μα, άν δηλαδή τό πλοίο τού
  κατά τή μερά πού έπαθε ό-
  ποια αβαρεία έπαθε καα ανανκά
  στηκε νά επιστρέψει στόν Πιι-
  ραάι φεύγοντας οπό εκεί εϊχί
  οποιαδήποτε κλίση, (μπατάρι-
  σμα) έστω καί μιάς μοίρας.
  Καί ο κ. Σαριδάκης, έδωσι
  την παιρακάτω απάντίΐση:
  «Δεν μπορώ νά σάς δωσω
  ιουνέντευξη,, έστω καί περιορι-
  σμένιης εκτάσεως, διότι ήδη τό
  θέμα· έχει πάρει τή δημοισιάτη-
  ια πού τού -δώσητε, θά σάς έ-
  διναι όν'ερχώσαισταν πρίν τό δή
  μοσίΐυμα. Μιά δήόλωίση μόνο έ-
  χω νά σάς κάνω: τα πλοίΐα> τήις
  ΑΝΕΚ είναι τα οσφαλέοτεραι
  φέρυ— μπώτ πού μπαίνουν
  στό λιμάνι τού ΠειραΊάι Εξα·ι-
  ρώ μονο τα ξένα».
  5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
  ΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ
  ΠΑΠΑ ΜΑΝΩΛΗ
  ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗ
  Διικόστίΐκε αιπό τό Τ,ριμελές
  ΠΛηιμμελειοδιικιείο Χαλκϊδας σέ
  2 χιρόνια καί 15 μέρες φυλακιή
  ό Παπάι — Μαινιώλιης Σχοινιωτά-
  ι»ης, στενός συνεργάΦης τού
  Αρχιιεττιισκόπου· Σεραφείμ, γιά
  τόν θάνατο πού προκάιλεσαν τα
  σκυλιά τού στήν άτυχη Αλεξάν¬
  δρα.
  ιΜιέ την «δια ποινιή δΐκάστηκί
  καιί ο επιΐστάιτης τού.
  ■■■■■■■■
  Ο ΠΡΩΤΟΣ
  ΑΝΑΣΚΑΦΕΑΣ
  ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ
  Τόν Ινίίνωα Καλοκαιρινό —
  πρώτο ανασικαφέα' τής Κνω¬
  σού — θά τιμ,ήΐσεΐι ο Δήμος Ηραι
  κλείου.
  'Ετσι, στίς 7 Νοεμβριού 8 τό
  βράου οτόν 'Αγιο Μάρκο θά μι-
  λήσουν ο κ. Στέργιος Σιπανάκης
  («Βιογραφικά τού Μ. · ΚαλοκαΗΐ-
  ρινού») καί η κ. Μάρθα Απιοσκι
  τού — Αλεξίου· («Οί ονασκαφές
  τής Κνωσού από τόνι Μ. Καλο-
  καιΐρινό»).
  Η ΚΗΔΕΙΑ
  ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΗ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  πό ολιγοήμΐ,ρη ταιχεία· εξέλιξη
  καρκίνου, υπήιρξε ο πρώτος σέ
  σταυρούς ^ουλευτής πρίν την
  γνωοτή αποσταισία, στήιν οποί
  α προσχώρηΐσε αργοτερα1 καά
  ί,ξ αι,τίας τής οποίας είχε υπο-
  στεί, πριν τον φμΐσικό, τόν πό
  λκτΐικο τού θάνατο.
  Ανεξάρτητα όμως απο αυτό
  τό λάθος ή έστω την κακή εχ-
  τιρηισήι τού, υπήρξε ένα>ς μα-
  χητιικός, πρίν την απιοστασίιαι
  επαναλαμ'βάνομε, πολΐΓτικός ποό
  αιφιηισί. — τοτε — ίποχή, ιδίως
  μέ τούς αγώνες τού πλάιι οτόν
  Πλαιστήρα κα>ί τόν Σοφοικλή Βε-
  ιζΐενο.
  Τούς οικείους τού συλλυπού-
  Χ.
  Μιά παλιά ύπόθεση πού όποκάλυψεπ «Αλήθειαι
  Καταδικάστηκε καί άπό τό Εφετεϊο
  γιά την γάζα ττου ξέχασε στήν κοιλιά
  παιδιοϋ ό χειροϋργος κ. Γαρυφαλάκης
  ιΚαταδΐι»άστη*ε την 31)10)79,
  αιπό το Εφετεϊο Κρήτης, στά
  Χανιάι, ο Ηρακλειώτης γιατρός
  —'χιειρούργος Κήστας Γαροφαι-
  λάκιηις, γιά την γνωοτή ι—όθε-
  ση τής «ξεχιασιμένης γάζας», πού
  Γπσκάλυψε πρίν ενάμιΐσυ ηερί-
  που χρόνο ηι εφημερίδα μας.
  Ο κ. Γ'αροφαλάικιης είχε ξεχά
  οεΐ' στήν κοιλι,αική, χώρα τού δέ
  κάχρονου Γιΐιώργου Καμπουράη
  λη μιά γάζα, την οποία β<ρήικαν ■ ■■■■■■■■■■■■■■ΙΒΙΙεΙΙΙΒΙ'εΙΕΙΒΙΒεΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΔΙΚΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΤΣΗ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» λίγο αργότερθ' — ευτυιχώς — γερμανοί γιαιτροί καΊ τήιν οφαί ρεσαν, διαφοριετιικά' ο μιικρός Καμπουράικης θά ιείχε πεθάνει. Ο γιατρός Κ. Γαρυφαλάκης, ο οποίος έπί,ιτα από τήιν οηοκά Λυψή μας ότι είναι μοσώνος, δι,α γράφιη'κε από την Τ.Ο. Αγίου Μηνά· τού ΓΤΑΣΟΚ, επιιιστράΓΓευ- σε νά τό(ν ιιπεραοτΐιστεί τό μα>-
  σωνικό κατεστημένο, τό οποίο
  εκπροσώπηισε ο Αρχιερέας των
  Μαισώνων ΙΗραΐκΛιείου, συνάδελ-
  φός τού γιατρός στό «Ιποοκρά
  τειο» κ· Βασ. Πουλιαινοκης.
  πλήν όμως το Εφετεϊο αιπέδωσε
  ΔιικαΊΟΟ'ύινη, μιειώνοντάς τού μο
  νο την ηοινή .από 5 σέ 2 μήνες.
  Διιικηγόρος τού Μάρκου- Καμ-
  πουρόκη πατέρα, πού έκανε τή
  μήνυση γιά τό ιηαιιοί τού, ή-
  ταν ο κ. Γιώργης Στρατάκης.
  Τόν καιταδΐικαισβέιντΓα' μασώ-
  νο γιατρό υπεραισπιίισΐτηικαν εξ
  Ηρακλείου οί «.κ. Ι. Πλαγιωτά-
  κης καί Δ. ενΐ,αλλΐιαράκης καιί α1-
  πό τα Χανιά ο μασώνος Κ. Πο-
  Λΐτώκρ.
  Κατεβηκε επισης ο υφυγητής
  Ανδρουλάκιης και αλλοι από την
  Αθηνά νά υποστηριξουν καί νά
  σώσουν τόν Γαροφολάκη, ολλο
  μάταια...
  Τώρα ο πατερας τού παιδιού
  θά εγειρει αγωγή) κατά τού Γαρο
  φαλάκη, γιά τή ζημιά που υπέ¬
  στη απο την αμίλεια τού χε·ι-
  ρουργού Γαροφαλαοοη νά ξεχά-
  σει ολόκληρο «ομμάτΐι νάζας
  στήν «οιλιά τού εγχειρισθέντος
  τό ΐΜαιλοκαίρι τού 1977 μικρ©υ
  Γ. Καμπουράκιη.
  Γιά τό έπεισόδιο Φάσου καϊ τάείσιτήρια
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΗ
  ΔΙΑΦΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
  ιΠήραμε κοί δημοσιεύομε
  την παρακάτω επιστολή, η
  οποία διαψεϋδει τα όσα
  κτχυρίστηκε η Εργατική Ε-
  στία Ηιρακλεϊου, γιά τα ερ-
  γατΐκά εκτιτήρια καί τό ε-
  πΐισόδιο Φάσσου:
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Α.Η.Σ. ΛΙΝΟΠεΡΑΜΑΤΩΝ ΔΕΗ
  Αριθ. Πρωτ. 174)ι1)11)79
  Πρός
  Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  (Κύρι-ε Διευθυνττά,
  Μέ αφορμή την οπάνΓτηση
  τής ΕργοίΤΜής Βστίας Ηραικλεί
  ου σχετικά ιμέ τό έπεισόδιο μ€-
  ταξύ εκρροσιαπωιν .τού Συλλό-
  γου μας κα* τού κ. ΦάΙσσου,
  πού δημοσιιεύιτη,κε στα από 29)
  10)79 ψίύλλο τής Εφημερίδας
  σας, σάς γνωριζοιυιμιε τα εξής:
  Ο τρόπος χορηγ;ή(σεως εισΐιτη
  ρίων θεάιτρου Εργατκκιής Εστί-
  ας είναι γνωστάς στούς εργαζο-
  μενους καί ιιδΐιαιΡτερο- στά μέλη
  τού Συλλόγου μας τα οποία έ-
  χουμιε ενημερώσει μέ την από
  4.1.79 Νο 1 ανακοινώση μας
  ούμφωνα μέ τίς οδηγίες των
  σχετικών εγκυ'κλίων κοί των υ-
  ιποδείζεων τού «τ. Φάσσου.
  Στό εν λόγω δΊημοισιευμα γίνε-
  ται εσκεμένα προσπάβεια συγκια
  λύιψΐως των πραιγιματιικών γεγο-
  νόΓτων από μερους τής Επιτρο-
  πής Εργατιικής ΕΌττίας. Διά τόν
  λόγο αυτό καλούΐμε τόν κ. Φάθ-
  σο νά ο—αντήΊσο, ευβέως στά
  παρακά.τω ερωτήιματα:
  1) Οί ίίΚΐπρόΐσωιποι τού Σ;υλ-
  Λόγου μας απαίτησαν δήθιεν
  την χορηγήση 100 εισιτήρ ιω ν
  όπως ισχυρψζετ,αι, ή μετέβησαν
  στό γραφείο τού για νάι καταγ-
  γιείλλ,ουν τή(ν διαθέση1 ολόκλιην
  ρων μπλακ των 100 εισιτήρ¬
  ιον σε «ηιμεπ"ερους» καθώς κα«
  την αρ,νιηση χορηγήισεως σε ερ-
  γαζόμενους τής ΔΕΗ με τό αι
  τιολογικώ τής εξαντλή|σεώς
  τους, ενώ ώς δι.απ'ΐστώθηικε χο-
  ρηγιήθηκαν εισιτήρια 2 ημ'έρες
  ρετά;
  2) ΠαραδΙέχβηικε ναί ή όΐχι ο
  κ. Φάσσος ότι χορηιγούιντται ει-
  σιΤιήΊριο. είτε ομαδΐικώς είτε τη-
  Λεφωνΐ'Κιώς κατόπιΐν «.Γίΐέσιεων»
  ή κιατ' εξαϊρεοτι καί τούτο πάν-
  τα καιτά παράιβαση των σχιετι-
  κών εγικυικλίων πού καί ο ϋδιος
  άιλλωστε επικαλείται;
  3) Σέ παρα.τήρηισ<> των εκ¬
  προσωπών μας ότι όλα αιυτά
  οντιβαΐίνο**/! τίς ισχ€.τκιήές εγκ»>-
  κλίους καιί υπάρχει μεροληψία
  από μέρσυς των υπευβύνων, α-
  πάντηισε νΐΜ ή όχι· ότι, «θά τα
  δίνω όπου μού γουστάρει»;
  4) Όταν ο ένας εκ των εικ-
  ιπροσώπων μας ζήτηρε απόϊ πά
  ριστάμενο υπάλληλο, την αινταλ
  λαγή των ονομάπ-ων τους προ-
  κί,ιμένοιι νό επιΐικαλεσθεί1 τή μαρ
  τυρία τού, τι έπραξε ο κ. Φάσ-
  οο<ί; Εξήιγιησιε πράγμαιτι όπως ισχυριζεται, την αναρμοδιότη- τα τού εκπροσώπου μας νά. ζη* τήσει το όνομα τού υπαλλήΛου (όραγε ποίος νόμος τό απαγο- ραΐ£ΐ α*.τό;) ή όρμησε μαινόμε νος ενανιτιον τού καί αρπάζον- τας τον από τό στήθος τόν έ- οΐνηκγζτο ΗΡΑΚΛΕΙΟ Προχθΐές Σά'β^ατο βράδυ εγ καινιάστηικε στό Ηράκλειο τό νκ> κοτάστηΐμα «Μίιιιυι», μέ πλού
  σία συλλογή. παιΐγνιδιών και
  πά ιδικών ρούχων.
  ΤΙον «Μΐιικιυ», που εγκαταοτα-
  θηκΐ στή,ν οδό Ψαρομιηλιγκων
  5, έφερον οί κ.κ. Δ. Βεργάκης
  κοί Χ. Τσομπανόιπουλος.
  σπρωξε βιαία, κτυπώντας τον
  στόν αρέναντι τοίχο τού δια-
  δρό,μου έξω από το γραφείο
  τού, βρίζονσας ισυγχρόνως «αι
  στό διάολο, αισιχΐτίρ. όπου μού
  νσυοτάρει ρέ θα τα δ»νω>χκαιί τού
  το ενώπιον 2 πορισταμένων υ-
  παλλήλων, ενός κιυρίου άγνω^
  ότου σέ μάς πού ήιρθε νά π.αρα
  λάιβει *ισΐιτήριο κιατΐό'πιινί τηλε-
  φωνικής κρατήσεως, καιί τού
  Γεν. Γραμματεα· τού Συλλάγου
  μας;
  ιΚύιρΐί Δι«υθυντά, έτσι ακιρι-
  Ρώς έχουν τα πράγματα καί κα
  λά θα κάνει η> Επιτροπιή Εργα¬
  τιικής Εστίίας αντί νά συγκαλύί-
  πττε.1 τα γεγονότα μέ ψευδήι στοι
  χεια' νά διενεργήσίΐ διοικηΐτική
  έρευνα στήν οποίαι νά παρασιτεί
  κα.ί ο ΣϋΛλογός μας.
  Όσον αφορά την εξύβρ.ιση
  καί την βιαιοπραγία τον λόγο
  θά έχει ή' Δικαιοσύνην Αιυττά λοι
  πον γιά την αποκατάστασηι τής
  οιλήθιειας ώοτε νά μάθσυν όλοι
  οί εργαζόμενοι τί ακριβώς
  συ'μιβα.ινει στό Γραφείο τής Ερ
  γα.τιικής Εστίας Ηραικλείου καί
  μέ ποιό τρόπο διατίίβενται. τό
  ίΐσιτήρια από τίς εισφορές των
  οποίων καί ηροέρχονται.
  Βπιίσης σάς γνωρίιζουμε ότι
  άεν πρόκειτα.ι νά επαινέλθουμε
  στό ίδιο ΘΙειμα διότι μέ τα πα^
  ραπιάνω δώσαμί ήΊδη την πλήρη
  ίΐικόΐνχΐι των γεγονότων.
  Γιά τόν Σίύλλογο Προσωπι¬
  κού Α.Η.Σ. Λινοπεραμάτων ΔΕΗ
  ιΓνίέ ίντολή ΔιοιικηΓΓΐικού Συμ-
  βουλίου
  Ο Πρόεδρος
  ΜΥΡ. ΜΙΓΑΔΗΣ
  Ο Γεν. Γραμματεας
  ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
  Οί 30 παράνομοι της Βάσης
  Ο* παράνομοι τής Αμίιρικάνι-
  κης Βόσης Γουρνών, πού στε-
  ρούντται παντελώς νόμρης α¬
  δείας παραμονής κ α Ι εργαοίας,
  είναι μεταξΐύ αιυτών καί οΐ' εξής:
  Β. ΟίδΟΝ Δ)ντής τής Εται¬
  ρείας, νν. ΗΑΝΕΥ, Λ/. ΡΕΒθυΡν-
  50Ν, Αί. ΒΑΒΤΕίίΟΟΟΙ, ΕΜ.
  5ΡΑΝ0Υ0ΑΚΙ5, Ρ. θυΝΤΟΝ,
  ΡΑίΡΗ ΡΑυδΤ, καί ννΑίΚΕΒ
  υπο τις ιδιότητες Πολιτιικιών Μη
  χανιΐΐκών, Μιηιχανολόγων, Ηλεκ-
  τρολογων «.λ.ρ.
  ΕΓΡίισης ογ ΕΙ-δννΊΟΚ Δ)ντής
  επιχειρήισεων καί θπισκευών,
  ΑΝΤΗΟΝΥ ΚίΙϋΙδ Δ)ντής ιμυ-
  κτικών, Εϋ. δννΕΕΝΝΕΥ Δ)ντής
  «ργοστασίου ηλεκτροπαραγω-
  γής, ΒΑΒδΟί'ΕΥ Δ)ντής εστια-
  τορίου υπ)ικών καί σμηνιτών,
  Μ. ΡΙΙΟΟΙΟΚ Δ)ντής αυτοκινήι-
  των καί μεταφιορών, !_. ϋΟΝΗ-
  δΟΝ αποθιηκά'ριος, καϊ ΩΑΒ-
  ΝΕΙί Υπ)ντής ΐ,πΐιχειρήσεων καί
  επ,ισκευών ικαθϋς καί πολλοί όλ
  λοι.
  Οί περισσότερσι εξ αυτών
  ίυριΐσκοντα.ι στήν Ελλάδα πλέον
  από 5 αυνεχή χρόνια1 (ΗΑΝΕΥ,
  ΡΑυδΤ, δννΕΕΝΝΕΥ, ΒΑΡΙδΟϋΕ-
  Υ, ΒυθσϋΟΚ, ϋΟΝΗδΟιΝ,
  ΑΒΝϋΤ) πού είιναιΐ τό ανώτα¬
  τον όριον ισχύος τής οδείας ερ
  γασίας, καθώς προβλΒΠίΐ ο Α-
  στμκος Κώδικας κα.ί η Εργατιική
  Νομοθεσία'. Αυτή η, παράνομη
  οπασχόληοη. των αλλοδαπών,
  υποχρεώνει τίς τοπικές Αρχές,
  όπως τόν Έπιθεωρητήν Εργασί
  ος ιΗραικλείου κ. Απόστολο Με-
  τζητάκο, τόν Νομάρχηι Ηρα¬
  κλείου1 κ. Τσίρικσ, καί κυριίως
  τόν Εισαγγελέαι Πρωτοδικών ».
  Ζορμπά νά επ'έμβουν καί νά< προιστατεύισουν τα ουμφιέρον- τα τού Ελληνικοϋ1 Λα<<>ύ καί νάι
  (εφαρμιόσουν. τόν Νομιο, σάν
  νόμιμα όργανα τού Κράτους.
  Εκναι κότι· πού πρίΐπθ' νά
  γιΜει ά.μεσα, μιό κα.ί είναι γνω-
  στό ότι πλέον από δέκα ■Ελλη-
  νες διώχβηικιαν καί οί θέσεις
  τους καταλήιφθηικαν από τούς
  ταραπάνω προσληφιθιεντες καιί
  απασχολουμένους αλλοδαπούς,
  ενώ πλήιθος άλιλων ανέργων εί
  ναΐι γραιμμΐνοιΐι στά μητρώα τού
  ΟΑΕΔ, οί οποίοι θά μπορούΐσαν
  νά αντ'αιποκιριθούν στά καθή-
  κοντα. των εν λόγω θΐσεων.
  Μέ τήιν ευκαιρίο σηρειώνομε
  ότι οί σχετιικές διατάξεις τής
  Νομοβεσίας μας, ώς πιρός τή
  ισύρβαση εργαισίας, λένε, μετα¬
  ξύ άλλων και τό εξής:
  1.Ουδείς αλλοδαπός δύνατσΐι
  ν' αφιχθή εν Ελλάδι, «τί σκοπώ
  αναιλήψεως εξηρτημένης τινός
  εργασίας, εάν, βπί αιτήσεως τού
  παρ' ώ θ" απασχοληθή' ούτος
  εργοοότουι, δεν παρασχεθήι έγ¬
  κρισις μετακλήκτεως τού αλλοδο
  πού ν Ελλάδι.
  2. Ουδείς αλλοδαπός δύνα¬
  ται ν' απαισχοληθή παρά τιν»
  εργοδότη ή, δι." ίδιον λογαρια¬
  σμόν εν Ελλάδι, εάν δέν εφοδια
  σθή προινγουμενως δι' αδείας
  εργασίιας.
  3. Ουδείς αλλοδαπός εφοδια
  ξεταΐ' δι' αδείας εργασίας εάν
  δέν ίΐχεΐ' προηγουμένως, εφοδια·-
  σθή δι" αδείας παραμονής.
  4. Η αδεία εργασίας αλλοδα
  που χορογ,ειται διά συγιακριμί.
  νόν επάγγελμα (ανεξόιρτητον η
  ί,ξηρτηιμενον) και δι ωρισμένον
  εργοδοτην, τόπον «αί χρόνον
  βπασχολήσιως.
  5. Ο χρόνος ισχύος τής α¬
  δείας Εργασίας δεν δύναται νά
  είναι μβζων τού τοιούτου τής
  αδείας παραμονής, δυνάμενος
  να παραταθή ουχί, πάντως τκ-
  ραν τής πενταετίας.
  Αυτές τίς Διατάξεις τής Ελλη
  νίκης Νομοβεσίας έχουν χρέος
  να εφαρμσσουν πάραιυττα οί α-
  ναμφιισβήτητα ελληνικάι σκεπτό-
  μενοι τοπικοί ίχπρσσωποι τού·
  Κράτους μας καί νά εκδιώξουν
  τούς παραπνω πορανομα ευρι-
  σκόιμενους εδω αλλοδαπούς.
  "Ενα δημοσίευμα τής «Καθημερινής*
  ΓθηθΙΚΗ ΟΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ
  ΗΡΟΚΑΕΙΩΤΗΕΠΙΣΤΗΜΟΗΟ
  Στό φύλλο τής Τιταρτης
  24)10)79, η γνωοτή έγκυρη
  Αβηνα'Γκή εφημερίδα «Κα-
  θημφινή», στή στήλη «Ταυ
  τόττ>τες», γράφει τα εξής,
  γιά τόν Ηρακλειώτη επιστή
  ιμονα ΙΜιχάλη Φρουδαράκη,
  δινμοσιεύοντας καί τή φω-
  τογραφία τσυ:
  «ΕΝΑΣ αικόμη Έλληνας πού
  όιαπρέτκι στό ίξωτερικό είναι»
  ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΣ
  ο οποίος πρό .ημερών τιμήθηικε
  μ έ τόν τίτλο τού ?Μτοκιτορά
  ντ' Εττά των Πολιτιικών Εριστηι-
  μών ιστό Πανεπιιστήμιΐο τής Σορ
  καί δέχπηικ,ε τα
  τήρια τής ιεξεταστικ|ής επιιτρο-
  πής. Γεννιηθηικΐε στ ο Ηράκλειο
  Κρήτης. Σπούόσσε Κοινωνιολο
  για1 καί πήρ>ε διακρατικό δίπλω-
  μ·α κοί διπλωμα ανωτέρω/
  σπουδών στις Πολιτικες Επι-
  στφες. Είναι ήδη διδάκτωρ σε
  θεαματα Επιικοΐινωνκας καί Πληρο
  φό.ρη<σης. Η φετινή διοοχτορι- κή τού διατρ.ιβ,ή πού έχει τιΐτλο «Η επΐιρροή των μαζικων μέσων οτήν αγροτική κοινωΜΐα», προ- τα&ηκ,ε απο τό Πανεπιστήμιο τού Παρισιού γιά βραιβείο καί επι χοριήιγιηιση ώοτ£ νό; τυπωθεί σε βιιβλίο.» ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΜΜΟΜΑ ΡΩιΤΟΥΜΕ κάθε άρμόδΐο νά μδς απαντήσει: μέ ποία καΐ ιίνος όΐδεια ή άνοχίι- πραγματοτΐοιήθηκε την πε- ραου.ένη Δευτέρα, Τρϊτη καί Τετάρτη, στήν περιοχή Λίντο Ηρακλείου, άμμοληψία μέ όλόκληρο στόλο τριαξονικών αύτοκινήτων, πού κατά τούς ύπολογι- θμούς αυτών παύ κατάγγειλαν την πράξη άνέρχεται σέ ποσό άξίας 250 χιλιάδων δραχμών! Ο ΚΥΡΙΛΚΟΣ ΔΙΛΚΟΓΙΔΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τα μιλλιούνια τ' άστέρΐα, την αΰρα καί την άσημένια φεγγαρό σκονη, σκέπσσε την άνήσυχη πό λιτεία. Ό υπεύθυνος επ! τής ύστοδοχής κι ό φίλος διερμηνέας (σττούδασε στήν 'Ελλάδα), χω¬ ρίς χρονοτριβή μάς όδηγησαν σ' Ινα τυπικά λιβανέζικο έστι στόριο νά πάρχκ^με μιά ντότπα γεύση τής άραβικής κουζίνας. Οί πρώτες έντιπτώσεις περνόινε σύτοματο σέ δεντερο ττλάνο. Ή περιηγητική τΓλευρσ τού έαυ τοΰ μσς όργοχοιμάπαι. Στό Λί- δανο δρισκόμοχττε νά δοϋμε, νά πληροφορηθοΰμε, νά έξακριβώ- σουμε τί ακριβώς είναι ή Ορ- γάνωση γιά την Άπελευθέρωση τής Παλαιστίνης, πώς λειτουρ- γεΤ αύτός ό στρατιοτηκός και πολιτικάς όργανισμός, ττού κροτάει έττΐ δεκαετίες αχ)>υττνι-
  σμένο τό πσγκόσμιο ενδιαφέ¬
  ρον, κυριαρχεϊ στίς πρώτες σε-
  λΐδες των μέσων ένημέρωσης
  όλάκληρης της Οίκουμένης, κοϊ
  σχεδόν όλομόναχος αύτός 6 ύ-
  ποτυττώδης, κατά την μέχρις έ-
  κείνης της στιγμής σχηματισμέ-
  νη γνώμη μας, άναττοδητος στρα
  τος, άντιμετωπίζει και καθηλώ-
  νει τόν τελειότερο τεχνολογικά
  πολεμικό μηχανισμό τοΰ κόσμου
  το πάνοπλο Ίσραήλ μέ δική
  τού τή γιγαιτιαία παροκαταβή-
  κη μέσων θανατον των "Ηνωμέ-
  νων Πολιτειών τής Άμερΐκής.
  Ή> συγκίνησή μας είναι μεγάλη
  ή περΐέργειά μας φλογίζεται.
  'ΕΞψτασε ή στιγμή ττού θά έρ
  μηνεύσουμε τό μεγαλθτερο αΤνι
  γμα οτήν πολεμική ιστορία
  των λαων, Θά δοθμε μέ δυό λό
  >ια ττώς μιά χούφτα τταιδιών έ-
  ξουδετερώνει τεθωρακισμένα
  μεγαθήρια περιφρονεϊ κσ
  νόνια καί Γπνραύλους, ά?
  εροπλάνα καί ρουκέττες
  στροττά καί στόλους πού φτύ-
  νουνε φωτία καί θάνατο άπό
  χίλια σιδερένια στόματα την
  ώρα, μέρες καί νύχτες μήνες
  τώρα καϊ χρονια, χωρΐς σταμα
  τημό.
  Θά έξακριβώσουμε επί τέ-
  λους ττώς οί έλάχιστοι Παλαι-
  στίνιοι άντέχουν καί παραμέ-
  νουν άήττητοι θά καταλάδουμε
  γιατϊ ό Ισραηλινός στρατιωτι-
  κός γίγαντας δέν μττορεΐ νά
  νικησει. Ίσως, τέλος, κατορθώ
  σουμε ν« έξη,γήσουμε ττοιά εί¬
  ναι ή άλλη, άκατανόητη δύνα-
  μη των Παλαιστινίων, ή όττοία
  κατώρθωσε προοδευτικά νά κερ
  δίσει την συμττάθεΐα δλων σχε
  δόν των λαών τής γής, άντιττα-
  λεύοντας καί ύ—ερνικώντας το
  τεράστιο δίκτυο προπαγάνδας
  των σιωνιστών, —ού καλύπτει δ-
  λόκληρο τό δυτικό ήμισφαίριο
  έλέγχοντας δλα τα μέσα κρατι
  κά^ ήμικρατικά και ϊδιωτικά €έ-
  νημέρωσης» και «διαφώτισης»
  τού ελεύθερον τάχατες κασμου
  έξαγοράζοντας συνειδήσεις χρη
  σιμοποιο>ντας δλων των εϊδών
  καί των χηιμείων τα έγκεφαλικά
  άπορριπταντικά! Οί Παλαιστίνι-
  οι εξετέλεσαν ίνα ττ,ραγματικό
  θαΰμα! "Οχι μόνο έξευτέλισαν
  στρστιωτικά τούς πάνοπλους
  I-
  μπεριαλιστές, άλλά -έτυχον κά
  τι ακόμη δυσκολότερο, άχρή-
  στευσαν τις σατανικότερες 6ι-
  ομηχανίες ττροπαγάνδας, ψυ-
  χοστρέβλωσης, διαβολής καί έ-
  γκεφαλομττουγάδας τού κό-
  σμου'. ' "Οταν σύμπας ό «μεγά-
  λος» Τύπος, ραδιόφωνο καΐ τη-
  λεόραση τής Τουρκίας^ τής 'Ελ
  λάδας, τής Γερμανίας, τής 'Ελ
  6ετίας, τής Γερμανίας, τής Έλ
  βετίας, τοΰ Βελγίου, τής Όλ-
  λανδίας, τής Σουηδίας τής Νορ
  βηγίας, τής Δανίας, τής Γαλλί
  άς, τής Αγγλίας, των Η'ΠΑ καί
  τοΰ Καναδά είναι κάτω ότπδ τόν
  ά—όλυτο έλεγχο των έβραιοσιω
  νιστών καί στίς ύ-όλοιπες χώ
  ρες τής Δώσης κάτω ά-ό τό
  σχετικό ελεγχό τους^ τόαε φαΐ
  νεται καθαρα δτι ή αναγνωρί¬
  ση, τού Κινήματος γιά την Ά-
  -βλευθέρωση τής Παλαιστίνης
  άπό έκατοντάδες χώρες έκτός
  τής Ελλάδος, τού * Ισραήλ καΐ
  των ΗΠΑ όφείλεται σέ θαϋμα
  -ραγματικό. Όλα τοΰτα, τίς
  πρώτες ώρες στριφογυρΐζουν
  στίς σκέψεις μας. Ποίος θά κα-
  θοταν στίς καρέκλες μας κεΐνες
  τίς έκρηκτικές ώρες —ή Βηρυτ
  τό καί δέ θά μπαρούτιαζε ά-ό
  περιέργεια;
  ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
  Στή δεύτερη ρόγα, ίνα ροζα-
  κί μούρλια, έλληνικό ττροπολε-
  μικό> ό Σαλίμ ό διερμηνέας καΐ
  σύνδεσμός μας σηκωθηκε νά
  τηλεφωνήσει. Επέστρεψε χαμο
  γελαστός γιά νά μάς άναγγεί-
  λει πρώτα δτι οί κανονιές πού
  τραντάζουν την πόλη είναι τό
  πυροβολικό των φαλαγγιτών
  τής τϊνατολικής πλευράς τής λι
  δανικής πρωτεύουσας, κάπ ου
  χίλια μέτρα άττό τό έστιατόριό
  μας, άλλά οί όβίδες τους δέ
  χτυπτόςνε τίς συνοικίες των Πά
  λαιστινίαη»! *Λ—λ»ς σκοτώνον-
  ται μετα|ύ τους...
  Μετά τό δελτίο ... πολεμι-
  κών εΐδησεων, ό Σελΐμ μάς άνσ-
  κοινώνει δτι έπικοινώνησε μέ
  την ήγεσία καΐ σέ κάποιο ση-
  μεΐο στό κέντρο τής Βη,ρυττοΟ
  ένας ύπεύθυνος θά έρχόταν νά
  μάς προϋτταντιησει, νά περά-
  σουμε στίς-τΓροκαταρκτικές συζη
  τήσεις καί νά μάς γνωστοττοιή-
  σει τό πρόγραμμα τής επομέ¬
  νης μέρας.
  Ό Οπ€ύθυνοςί εφτασε ακρι¬
  βώς στήν ώρα πού ώρισε. Μι
  λοΰσε άρκετά καλά έλληνικά.
  Δι-λωματοΰχος ττολιτικών επι¬
  στήμων σέ εύρωπαϊκό πανεττι-
  στήμ^ έτοιμάζει τή διδακτο-
  ρική τού διατριβή!. .
  Έττισκο—ηση τής διεθνοΰς
  πολιτικής κατάστασης, άνάλυ-
  ση τώ^ έλληνικών δεδομένων
  σέ σχέση μέ τόν άραοικό κό-
  σμο καί ίδιαίτερα μέ τό πάλαι
  στινιακό, άνταλλαγή άττόψεΒν
  καί προσδιορισμόν τού ττρο-
  γράμματος έπισκέψεων της έττο
  μένης. Αύτά τα θέματα μάς *·
  πασχόλησαν τό -ρώτο βράδΐ'.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΤΙ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΘΑΤΑΝΕ...
  ΠΑ 166 δραχμές «καττΐλλο» σε
  χοιρΐδιο πληρωσε κοποιοί Ηρο-
  κλειώτης καταοτηματάρχη< 152 χιλκΛεςΙϋ ΤΙ καλά ποϋ θστανι τίτοιΐί ποι νές νά μπαίνοντ καί στους <ο- ροπαίχτες, τοϋς λισχσρχις «ιι σέ μερικσ άλλα κοινωνκά... Χ<>''
  ρ«η.
  ΜΧ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΪΔΑ 8
  ΝΙεγάλη Έπίκαιρη Έρευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  Πφισοότίρο φός στά ΤσιμένταΚρήτης
  Σήμερα άπαντα ό εκπρααωπος τής έταιρείας «ΖΕΥΣ» κ. Ν. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
  — 4ο —
  Μ.Χ. Η ΐρευνα καταλλήλου
  πΕριοχής ποϋ κάνιτε, την κάντ·
  τε επί Παγκρητηου Βάσεως;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Επί Παγκρητ!
  ου Βάσεως. "Αλλωστε σώτή την
  στιγμή τελευταΐο εχει μείνει τό
  Λασήθι, άττ' δτι βλέττετε κι
  όττό τό> παριστάμενο έχττρό-
  σωττο τού ΙΓΜΕ (Ίνστιτοΰτο
  Γεωλογικών Μελετών Ελλά¬
  δος) — αύτό δέν είναι άκριτο-
  μύθεισ, Ό έκπρόσω—ος τού
  ΙΓΜΕ εχει όργώσει δλη την
  Κρήτη κα! επειτα ήρθε έδώ.
  Κοτά συνέπειαν, δέν ξέρ» άν μέ
  καταλαβαίνετε, είναι ττολύ
  μπ£ρδεμένη ή ύποθεση καί θέλει
  ττολύ πολύτιμον χρόνον και χρή-
  μσ, διότι μία μελέτη; Γεωλογι
  κή μιάς περισχης, ά—αιτεΓ τού
  λάχιστον 10 έκατομμύρια κσϊ
  ςσταιτεΐ καί 5 μήνες έντατική-ς
  εργασίας καϊ μπορεΐ νά είναι
  κοί άρνητική καί μττοροΰμε νά
  κάνουμε μιά μελέτη. σέ 5 πε
  ρίττου μήνες, θέλουμε κατά συ¬
  νέπειαν τρία χρόνια καί στό τέ
  λος ή μελέτη μπορεΐ νάναι
  καΐ άρνητική.
  Μ.Χ. Καταλαβα ότι, η ττροε
  τοιυασία καί όλες ουτες ο» ε-
  ριυνκ χρειάζοντα» χρήμα, τό
  χρήμα αντό στή δητή σα< πι- ράττωση ποίος τό βάζιι; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Πρέπει νά σσς ιτώτόέξής: "Οτι, ζχομε ττερί ιτου 80 μέ 100 μέλη και κάθε μέλος εχει δώσει ττερίπου 10 000 δρχ. Μέχρι της ατιγμής τα χρηματα τα όποΐα έχομε δώ¬ σει είναι όρισμένα γιά άνα- κοινώσεις στόν Τύττο κι όρισμέ να γιά μελέτες. Άν ά—α—η- θούν άττό κεϊ καί ττέρα χρήμα τα; εχομεν τόν τρόπον νά τα άντομετο—ίσομε, έχομε δηλαδή άνθρώπους οί οττοΤοι θά ρισκά ρουν 1, 2 έκατομμύρια έπ' άν- ταλλάγματι μέ τίς μετοχές στό μέλλον προτοΰ νά κάνομε έται- ρεία. "Ηδη εχω νά σάς —ώ τό εξής: ότι εμείς — ών μοΰ έ- ττιτρέττετε τό εμείς __έχομε ά- γοράσει καΐ είς την ττιό ένδεδει Υμένη γιά τό Νομό Λασηθίου ττεριοχή περίποο 800 μέ 1000 στρέμματα, Αύτά τα στρέμμα τα δέν ττρόκειται να χαθοΰνε, διότι είς την περίπτωση την δποία θά γ! νέ ι τό τσιμεντά- δικο θά τταοραχωρηθοΰνε είς την εταιρείαν, Στήν περίπτωση κατά την όποία δέν γίνει τό τσιμεντάδικο δέν χάνονται τα χρηματα αύτά οΰτε τα χωράφια. Μ.Χ. Μπορείτε νά μού πείτε ττιρΐπου, σ' αυτό τό οτάδιο τής προμελέτης μέχρι νά φτάσε τε σέ θετΓΚό ή αρνητικό αποτέ λεσμα, σέ ττοιό ύψος θά φτά σουνε τα α—ιιτούμενα χρημα¬ τα; ΧΟΥΡΔΑΚΗΙ: "Εχομε προ- σφορά, διότι μέχρι τινός τό ΙΓΜΕ μπορεΐ νά μάς βοηθησει Άπό κεΐ καΐ πέρα οί γεωλογι- κές μελέτες πετρωμάτων πρέ πεΐ νά πληρωθοΰνε. Οί γεωτρύ- σεις πρέπει νά πληρωθοΰνε, δ- ττως και οί προσττελάσεις κλπ. Μ. Χ. Δηλαδή, αυτό όλα, περίπου, σέ τί ποσόν μποροϋν νά φτάσουν; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Περίπου στά 20 έκατομμύρια δραχμές. • (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1 νης δεκαετίας. Αυιτόίματος, ξε- κούραστος, πλουτιαμος γιά τού,ή λιγσυς, δ,ρόμος αντοχής νιά τούς ττολλούς, νά τόν ττιά- σουν. ΕφοπΑιιστές, βιομήχανοι, μουνισμό, τόν έχετε μόνο Γκίτε μας τα Μ.Λ. καί τα 'Εψιλον ποό σάς ταιριάζσυν. Διαθ'έτο'υμε ό- λα τα βελτΜμένα μοντέλα, τα βγαλμένα οπό τα ίργαστή,ριΐα υ ψηλής τεχνολογιας τής προηγ- ,μένιης Καπκτιαλιοτικής βιομηχα¬ νίαν τού .κλάδου τής Σοβιετολο- γίας. Στή μάδα τού Σοσιαλισμού καί στά σοσιαλισπικα μοντέλα ,εΐιμοοτε ασυναγώνιοτοι. Στά μοντΐλα μας, στά σοσιαλιστιικά μοντέλα' ,μας, θά διαπιστώσεΓτε την ευίργετνκ,ή επίδραση των προτυπων σοσι.αλιστικ.ής μοδ-ας Γκοψττελς, Μακάρθυ, Γιόζεφ Στράους, Μπρίνζίσΐίυ, Μάο, Πώλ Πότ, Βιντέλα, Σομόζα, Πι- νοσέτ καιί άλλων ανβριαπιΐισττών ίπιχειρημοτϊες. όλοι οί μεγάλοι δανειολήτττες κολύιμπησαν οτά ϊκατομμύριΐΌ, όχι γιά νά τα φά- νε, μά γιά νά νοιώσουν τή χα- ρά τή< δημιου,ργικότηταζ. Σοσιαλισμό τού Ωχαδερφι- σμοδ. καί τού .βολί,ματος. Σοσψα Λΐσμό ?ής α«υτοδιαχείρισης ήι πά ραμυθιθν τής Χαλιμάς. Σοσιαλι σμό κινούμενί)· Κάνει την περπα τηισιά τή-ς νΙρδ"Κας, για νά τόν ► αμαρώνει το ΚιεφάΑαιο. Σοσιιαλισμό τού π-ρο'υ'ττολογι- σμού μηδενΐιΜής βάοης Τελευ¬ ταία λέξη σοσιαλιστιικιής μο- δας. Φορΐιέταΐ' μόνο σέ δυό χώ- ρες. Στίς ΗΠΑ καί την Ελλάδα. ΚαλλΐΐργειΊται οτά φυτώρια τής αμερικανι,κης εται,ρειας 'Αρθουρ Γιανγκ καί μεταφυπ"εύτη*ε σττή χώρα^ μας, πού θά ευδοκιμήσει, γ.ατί θά ποτίζεται μέ τό νερό τού Καματερού σάν κι όλλα κουτάχορτα. Περάσετε, νά θουμάσετε, για- τί καιμμιά εφημερίδα δέν αρκει νιά περιγιραφή τής πραμάτειος μας. Ά! όλα· κιόλα κιύριε. Εσύ δέν είσοι πελατης. Είσαι βάσανο σω στο. Στό μπ.αξέ μας ντύθηικαν καί ί.τιικετταρίστηικαν σοσιαλισπΊκά κατζάμ διανοούιμενοι, κστζάμ ε- πα'ναιστάτες καιί σώ παριστάνεις τό δύσκολο; Σίγουρα είισαι καθυ οτερηιμένος, απιροσόρμσστοις, οφελής καί ψιθυριστής. Άλλο κύ ριε πελάτη ποιο εΐΜαι το σωστό πού λές καί άλλο μάδα τής σκο- πιμόπ-ητας. Πώζ δηλαδή θέλουμε να φαινόμαστε ή μάς θέλουν νά φαινομαιστε οί διαφεντευτά- δες τής οορειας τής ανθρωπότη τας κεφαλαιοικραιτες, γιά νά κά νούν τή δουλειά τους. Μέ τέτοιους δημοχράτες, σοσιαλιοτές, κομμουνιιστες δέν χρειάζεται πιό καλά στιηρ{γιμα- τα τό Κεφάλαιο. Τό μαγαίί μας, Λπυς καιί κά¬ θε άλλη καθώς π,ροπιει επ>ιχείρη-
  ση, κάνιει τή δο-υλειά τού. Πα-
  ραικολουθεί τή μόδο γ.ιά νά με
  ταμφιεζει τουιζ πελάτες τού.
  Εσιυ τό χαβά σου. Ψιθυρι-
  ζεις γιά άδειαισμα τήις συνε^δη^
  σης, για συρβιβαισμενους, γιά
  υποκιριτες, γιά ψεϋττες, γιά δι
  καΐή Δημοκρατία, σωστό Κομ-
  ιμοιυνιιαμό κα<ϊ Σοσιαλιισμό. Ακό μη «οί ο Χριστόις σού· φταίιει, γιαίτί εϋιπε: «Ο «ίχων δυό χιτώνες να δίνει τόν ένα σέ κείνο πού δεν εχει καθόλου» καί δεν μ>ίλη-
  σε γιά κείνουζ πού εχουν τους
  πολλούς. Μά γ^' αυτούς πού ε¬
  χουν τοϋς πΌλλουζ, όπιαΌ<ε το φραιγγελιο καί τούς κυνήίγησί. μά εΠδες τίι όπαθε; Τόν οτούρω σ.αν. Κατέχεις τού λογου σου κανενα άλλο θεό σταιΐ'ρω,μένο; Καί τόν Χριστό τόν οταορω- σαν γιατί είπε την Αλήθιεια καί σύ μου,ρμουρίιζεις; Καί δέν φτά νει που τόν οταώρωσαν, μόνο μΓταιοτάρδεψαν κοί τις μεγάλες αλήβειες πού είιπε. Είπε γιά μιά ποίιμνη', δηλαΛή μιά πανανθρώ πινιη αγαπη,μέΛΓ> κοινωνιία. Δί-
  δαξε την αγάηη, γΓ αυτό καί
  οί μεγάλοι ξοδεύουν τα αγαθά
  τής πλόΐσης νά μάς διδάσκουν
  τό μίσος, ιια νά βγάζουμε τα
  μόΤΓα μας. 'Εφτιαξαιν λογιών —
  λογιών Χριστκινΐισμούς κιαΐ
  Χριοτιανούς. Τα ιδία κάνει τό
  Κεφάλαιο μέ τούς Σοσιαλιιοττές.
  Τουρλου — τουιρλούι.
  Άν γίνουν ουτά πού ζηιτάς
  εσύ, μιά Ενομένη Αριστερά, έ-
  να< Σοσιαλισμός, τό μαγαζάικι ).ας θά κλείσει κα» ο μπαξές μας θό ξεραθεί. Μά δεν θα κλείσει μόνο τό μαγαζί μας, μά καΊ πολ λά άλλα, πού δέν τα λένε «σούιπίρ μάρκ·ετ», μά Κόμματα, εκσυγχρονκστήιρια1 ιδεολογικής μιετάπΑασης «αί στρατιές αγΐγέ Λων υπιεράι—τισης των ανθρώ- πινων Δΐιΐοαιωμάτων. Βάλε μιυαλό «αί σύ κα-ί στο- λίσου. Τό Κεφάλαιο ψάχνει γιά ψευτοδημακράτες, γιά ψευτοσο σιαλιιστές. Περά—ε, όποιο νούιμερο Σοσιαλισμό θέΛιετε. Π,ροσέχετε τούς κάλλους. ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΜΗΣ >♦♦♦♦♦
  !♦♦♦♦»»»
  ΣΑΙΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΕΡΑ
  ΤΟΡΑ πού έρχεται ό Χειμώνος πό-
  οο σωστά μας βλέπετε γιά μιά άλ
  λαγή στά σπίτια σας
  ΞΥίΙΙΚη ΠΑΤΩΜΙΙΤΒ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
  τοιχπν - χηηιη - μοκετεσ
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΠΝ
  ι ' < ♦ ' ♦' ♦ ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΒΕΡΩΦ 12 - Τηλ. 289.135 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ♦♦♦♦ ♦♦»♦♦ II. **************μ**μμ***μ****μ*μ* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■| ! ΓΡΑΜΜ ΑΤΑ | Μ ΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Ι ΜΙ______________ — — ΕΙ ■■■■■■■■■■■■■- ■■■■■■■■■εΙΒΗΗΒΙΒΒΒπΙΒΒΒΜΐ! ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ - ΨΟΥΝΗΣ - ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ- ΣΩΠΑΣΗ Τα πρόβατα τού Β. Κίφαλογιάννη Πρός την Εφ,ημεριδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Κύ,ριε Διευθυντά, Τώρα καί χρόνια επικρατεί μια ατταράιδεχτη κατάσταοη, στό χώρο τού Ηρακλείου, η ο- ποία είναι ει·ς βάρος των αμπε- λοκαλλιεργητών καΐ οι· σρμό- διοι αδιαφορούν ή αδυνατούν να τούς προστατεύσουν. Σλιγικεκρι,μένα, οί υπογράφον τες τυγχάνομε ιδιοκτήΓτες αμπε λών στήν περιοχή Κιλτσι Με- τόχι, περιφερείας Δημου Ηρα¬ κλείου. Καθε χρόνο δέν προ- ψταιινομε κολά — καλά νά τρυ γήσομε τ' αμιπέλια καί τα πρό¬ βατα τού Βαγγιέλη Κεφαλογιάν νη βόσκουν μεσα στ' αμπέλΐια μας. Εμείς κάθε χρόνο καταφεύ- γομε στήν Αγροφυλα^ή αλλά τίποτε. Τό μόνο πού επιτυγχά- νομε είναι νά μάς δίνουν 200 δρχ. στίιμα, ενώ έχουν κατα- στραφεί τ' αμπέλια μας. Ανα*- νκα^όμαστε νά διαπληχτιζομα- οτε με τούς βοσκούς τους καί με ικίνδυνο νά τους σκοτώ'σου- με ή νά μάς σκοτώσουν. Σας επισυνάπτομε καί κλισε στό οποίο φαίνονται τα πρόβα τα μέΐσα στό αμπελι. Καί γ,ιά νά μή θιγούν όλοι οί Κεφαλογιάννηδες σας δηΛώνο- με πώς τα πρόβατα είναι ιδιο- κτηισία τού Βαγιγΐείλιη Κεφαλο- γιάννη, αδελφού τού Υπουργου Ναυτιλίας. Μάς το δηλώνιουν οί βοσκοί καΐ μάλΐιστο λένε: «Τό σα χρόνια1 δέν βρέθηκε κανείς νά τούς πατάξει κι έτσι, φωνά ζεις δέ φωνάζΐΐς, τά· πρόβατα θά μπαίνουνε». Τώρα αφού είναι1 ίδιοκπηησία τού ΒαγγέΛη καί οι· βοσκοί βά- <ουν τό «τούς», αυτό, όπως θό αντιλαμβάνιεστε, μάς θέτει αντιι μέτωπους μέ όλους τού·ς Κεφα1- λογιάννηδες. Ελπίζομε κ. Διευθυντά στΐι, αντιλαμβάνεστε σέ πόσο δύσκο λη θέση βρισκό,μαιστε καί νά δή μοσΐίύσετε την επ,ιστολή μας ετούτη, μήιπως μπορέσει κανε¬ να ς αρμοδίας νά «τούς» πατά¬ ξει καί νά προστατευιθούιν αι περιουσ'ίες μας, χωρίς νά «φω- νάζουμε». Ευιχαριστουμε γιά την φιλο- ξενια. Μέ τ+μή 1) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ 2) ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΨΟΥΝΗΣ 3) ΧΡΥΣΑ Χήρα ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ 4) ΣΤΥΛΙΑΝΗ σύζ. Γ. ΣΩΠΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΕΝ ΜΑ! ΕΣΤΕΙΑΕ Κύριο Μάνο Χαρή Δ)ντήν Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Φίλε Μάνο, Σέ τταρακαλώ νά δη,μοσιεύ- σεις στήν «ΑΛΒΘιΕΙΑ» την πα- ροΰσα έπιστολή μου. Ώρισμένοι μυθομανεΐς θε λήσανε νά εκμεταλλευθούν, τή δη,μοσίευση έπιστολής μου στόν ήμερήσιο τοπικό Τύπο, ή όποία δέ δημοσιεύθηκε στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» γιά νά θέσουνε σέ κυκλοφορία διάψορες φη- μες. Συγκεκριμένα διαδίδουν άλλοι μέν δτι γώ δέν σοΰ έ"στει λα την έτπστολή γιά νά τή δημοσιεΰσεις} καΐ άλλοι ότι έ- συ δέ δέχτηκες νά τή δηιμοσι- εύσεις, γιατι τό θέμα στό όποΐο άναφέρομε, θίγει την εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ». 'Εττειδή δέν έχω καιρό νά άσχολοϋμαι μέ δημοκόπους και μυθομανεΤς, καθώς έπίσης καϊ μέ τό —ώς αύτοι βλέπουν καί κρίνουν την κάθε ενεργεια μου, σέ παρακαλώ νά δημοσιεύσεις στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» την άκό- λουθη δήλωσή μου. 'Αττό τής εκδόσεως τής ε¬ φημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ», ήμουν καί έξακολουθώ νά εΐίμαι συνερ γάτης, άσχετα αν γιά όρισμέ να θέματα έχω διαφορετική γνώ μη. Νομίζω δέ, δτι Δημοκρα¬ τία δέ σημαίνει νά επιβάλλει ό ενας είς τόν άλλον τίς δικές τού άπόψεις, άλλά νά σβδεται ό £νας τίς άττόψεις τού άλλον. "Οσον άφορά τίς σχέσεις μου με τόν Ίδιοκτήτη καί Δ) ντή τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Μάνο Χά ρη, μέ τόν όττοϊο συνδέομαι ά¬ πό 25ετίας, δηλαδή άτπό τότε ττού ξεκινώντας τή δημοσιογρα φική καριέρα τού, ήταν συντά κτης τής τοττικής γνωστής γιά τοϋς άγώνες της γιά τή φιλε λεύθερη ίδέα εφημερίδας «ΠΑ ΤΡΙΣ», οί σχέσεις μου ήταν, εί ναι κα; πιστεύω ττώς θά έξακο λουβήσουν νά είναι καί είς τό μέλλον άριστες_ Ήράκλειο 8)ι11)79 Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία ΑΝΤ. Ι. ΣΚΟΥΛΚΑΡΗΣ Ο ΓΝίΙΣ,ΤΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Κοσιούμΐα επι παραγγελία Πανταλονια ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ δρχ. 5-800 Δρ,χ. 1-250 Ό ΐδανικώτερος συνδυα<ίμός ΦΤΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κατεχάκη καΐ Καρτεροΰ — Τηλ. 287-966 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ά.ΐί.1110 Γ_νΐα. ΣΤΟΠ Θέλετε νά έπιτύχετε μιά ηραγματική εύκαιρ,ία, άγοράς πωλήσεως ή ένοικιάσεακ;; Έπΐσκεσρβήτε μας. θά έχετε σύντομα την πιό συμφέρουσα περίπτακση· Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεαχρόρος Καλοκαιρινοΰ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341 >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΑΙ Ρου6τίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣιΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6 |Νέα διεύθυνσπ: ΑΗΜΗΤΡΗΣΚΑΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμερινού Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑ·) ΤΗΛ. 224.625-235.493 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ►*»♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Πρεσσάρονται Πόρτες, μόνο οέ δέκα λεπτά Φορμάικες, μέσα σέ πέντε λεπτά Καπλαμάδες κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στό: 287—670 >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΜΩΣΑΙΚΑ
  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καΐ την ύπηρεσία
  των σπιτιων.
  Άχαιών 11 — Τηλ. 288—454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο·»*
  ΑΘΗΝΑ - ΑΙΟΛΟΥ 104, ΟΜΟΝΟΙΑ
  ΤΗΛ. 01-3244633
  Μ Ε ΓΑΛΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
  ΑΙΓΥΗΠΤΟ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  ΑΠΟ ΔΡΧ. 9.9 5 Ο
  ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  ΟΕΣΕΙΖ: ΠΕΡΐηΡΚΜΕΝΕΣ
  -ΕόΛίΔΑ 1
  ΗΡΑ_Λ_ΙΟ «Η ΑΛΗΘΕίΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΈΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  Ένώ άρχΐζει σήμερα τή 15η εκθέση τού στήν Άθήνα
  ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑ ΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗ
  «Οί ζωγράψοι γεννιοΰν- μαντάτα».
  ιαι δυό φορές. Την ήμέ-
  ρα πού γεννιοΰνται καί
  την ήμέρα πού παίρνουν
  £να πΐνέλο στό χέρα. Δέν
  είναι οχολέςν δέν είναι
  χρονολογίαν οί καρριέρες
  όπως τίς λένε οί Εύρω-
  παϊοι, ττ·χ· ζωγράφοι. γλύ-
  πιτες, χαράκτες, λιθοξόοΐν
  άρχιτέκτονες·
  . .. Δέν ύπάρχει άγωνία
  σέ κάποιον α.νθρυχπο σάν
  τόν Στέλιο Μαρκατάτη, με
  τα άπό εΎα γολγοθα, πού
  έγώ μαντεύων δτι ό Στέλι¬
  ος Μαρκατάτης πέρασε
  σάν έ"να εΐδος πνευματι-
  κής δυνάοτευσης, νά πιά-
  νει τό πινέλλο καϊ ν' άντι
  κρύσει την Κρήτη, μέ τό
  βλέμμα ενός Μινώταυρου.
  Χωρίς νά βλέπει στό πέλα
  γος- γιά τίς τριήρεΐς των
  Αθηνών μέ τίς κοπελλιές
  γιά διατροφή τού...
  . .. Πιστεύω στήν ζωγρα
  φική τοΰ Μαρκατάτη καί
  γι' αυτή τού την εκθέση,
  οί πιό καλές μου εύχές.
  ΤΗλθε £να κα'ίκι άπ'
  την Κρήτη. Φέρνει καλά
  θ· Μάιπας
  -•-
  «Στή ζωγραφική τοΰ
  Στέλιου Μαρκατάτη αίω-
  ρεΐται δνα λεπίδι άιπειλης·
  Αίσθάνεσαι πώς εχει γίνει
  καλλιτεχνΐκή δημΐουργία
  ή γενικώτερη έκείνη άπει-
  λή πού μετεωρίζεται > πά-
  νω άπ' τύν κύσμο μας σή
  μερά καί συνομοτεϊ ν' ά-
  νατιναξει ιά σπλάχνα τού·.
  ...Κρητικός ό Στέλιος
  Μαρκατάτης, έ'χει φυτέφει
  στούς πίνακές τού κάτΐ ά¬
  πό την φυχή τής Κρήτης.
  "Ενας άπό τούς πνευματι-
  κούς έργάτες τής Έλλη
  νίκης επαρχίας πού έ*χουν
  τό κουράγιο νά άγωνίζον-
  ται γιά πρλιπσπκό άνέβα
  σμα»·
  Άντώνης Σαμαράκης
  .. ■ Μιά φωτεινή έστία
  πού ύπάρχει σέ δλους τούς
  πίνακες συμβθλικά περισ-
  σότερο παρά περιγραφακά< στά άστΐκά τού τοπία άπο κτά κάποια ΰλλη σημα- σία: ήλιος σβυομένος, φεγ γάρι- άντικαθρέφτισμα μΐ- δς προσδοκίας, ενός ύρά- ματος; Πσραστατικά διατυπωμέ να άλλά μέ τή χρήση ιαι- άς άφαιρ,ετικής διαδικασί- ας, τα άοτικά ή τα ύπαιθρι στικά τοπία τού Μαρκατά¬ τη διαποτίζονται άπό τό ϊδΐο αϊσθημα μιας 6αθύτε- ρης μεταφυσικής μσναξι- ας, πού τείνει νά γίνει ά- ναγνωρίσΐμο ΰφος τοΰ ζωγράφου· Βεατρίκη Σπηλιάδη ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Από σήμερα 12 μί,χρι κοϊ τίς 30 Νοεμβριού, θα διαρκέισει η εκθέση ζωγραφίδης τού Ράλλη Κοψίιδιη ιοτήν «Γκαλερι ΣΤαυρα- κόκη», στό Ηράκλειο. Ο ιδιότίΐπος κοι διακεκρφέ- νος ζωγράφος δκ'νει σέ ένο τ όιόγραφα σηιμείωμά τού μιά «ε- ξήΐγ,Γϊση», στήΐν αποια μεταζύ ολλων γραφει σέ μια παράγρα ςο: «Τώρα που οί εθνι·κες μας μνημιες στρανγαλιίΐζονται καιί ο τόπος μας ξεπαυλιέται, καθιε ά- τομο εχει χρέος νά θυμαται». ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΙΒΒΙΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ «ΜΠΟΤΗΣ» ΕΒΑΝΣ 77 ΚΑΤΑ- ΣΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ στή, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ «ΜΠΟΤΗΣ» Δέν πουλάμε - ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ■■■>
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [ΕΟΡίΙΟΙ ιΊΑΝΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ -ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ- ΜΑΤΩΝ -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ —ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ- ΣΚΑΜΨΙΑΙ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ —ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ — ΜΥΑΛΓΙΑΙ -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ- ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π· ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ —ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΑΛΑΞΕΙΣ -ΜΑΛΑΞΕΙΣ —ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ -ΥΠΕΡΗΧΑ -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματικί|ς Τρα¬ πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8-1 πμ. καί 4-8 μμ. έκτός άπογεύματος Σα66ά τού χ! ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·<>♦♦♦♦♦♦
  Από μιά ηερασμένη εκδηλώση
  ΔΥΟ ΡΠΣΟΙΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
  Γράφει ό Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  ΚοτόιτΜΐν προσκλήσεως της
  τοιπικήις Επιτροπήν Ειρήνην
  οτις 20-10-79 ~Σάββατο βράβυ,
  ραζευτήικαμε κάμποοοι φιΛοι τής
  Ε'ρήνης, (όχι όμως οθοι επρεπε
  νά μοζευτούνε γιατι καί η Επι-
  τροπή δέν έκαμε καλά τή δου>-
  λειά της) νά τό διιαφημισει κα¬
  ταλλήλως με φειγ βολάν, μέ
  ιπερΜΐσσότερες αγγΒλίίς στίς το-
  πικές εφημερίδας «αί αλλαχού)
  γιά νιά ακούισωιμε δύο Ρώϋους
  επιιστήιμονες, πού θά μι/νούισαν
  οτόν Άγιο Μάρκο, στά Λιοντά
  ρΐΌ, γιά το θεμα1 «Πώς βά διια-
  φυΙΜλαχιθεϊ η Ειρήνιη καί ποία εί
  ναι σήρερα τα όπλα τής μαζικής
  καταστροφήν». Με καθυστερη-
  ση λοιττόν μιοη,ς ώρας περίπαυ,
  λόγω οεροπλάνιου, ήλθΐαν οί
  δύιο Ρώσοι, μαζιι με. μιιά κοπελ-
  λα πού< ήταν καλή διερμηνεας, τους οποίους υποδεχτηικ'ε ο Δή μαρχος και ο ΓΤροεδρος τού Δή μτικού Συιμβουλιου και τους πά ρο,υισιασε ο_φΛος Γιώργης Στρα τάικης Δικηγόρος. Οί ΡώσοΊ ήΓταν ο Ματβίγιεφ μέλος τής Ρωσΐικής Επιιτροπης Εΐιρήνης καί ο ΟύΓτιοιιν, μέλος ιής Ρωσκοής Επιτροπής γιά την Ευρωηα'ι'κή ΑσφάΙλιεια. Μετά τήιν εθιμοτυιπΐική πα- ρουσϊιααη, άρχισε νά μιιλά ο πρώτ-ος Ρύσος, πού είπε τοσα καΑα λόγια γικά την Ειρήνη. Ειπε ότι την Ειρήνη ττρέπεΐ' να την διαπραγματ'υονται οί διιπλωμα- τεςικαι σχί ο·ι ιστρατητγοί1, ογγι τ6 κσινωνΐικο συΐστηιμα των Ρώ- σων στά 62 χράνιια ποτέ δίν ε- πεδιωξε πολεμο, εκτος α·υΓτον πού τού επέβαλαν, ε'πε επίσης ότι σήμερα η Σιβηρία ζεσταινει την Ευρώρη μέ τα φυσι κά αΐ,ρια της καί θέλει να ζήισει εν Ειιρηινη, εί- πε ωραια'λύΐγια γι,ά το χωριανό μας Οΰυσσέα Ελύτη πού πή,ρε το βραβείο Νόρπελ, καθώς ακό- μη επσίνεσε την ΕΛΛάβα ολο- ι.ληρη καί την ΚριήΓτη ιιδιαιτε- ιρως, που με τή(ν αντισταση τού /.αου μας καϊ τό χασσμέρι πού ■κάναιμε στοιύς Γερ'μανοιύς, δοθή κε η ευκαιρια νά οργανωθουνε οί Ρώσοΐ' «αι να αντιμετωπΊισουν πιο καλα τα ξανθα κτήινη. Μιετά οπό τόν π.ρώΐτο ομιλη- τή πιήρε τόν λ/άγο ο δεύτερος, τ. οποίος ανιαφίερθηικε στις παιλη ές φιλιες πού συνδέει τούς Ρώ σοιυς «μέ τούς Έλληνες και συγ «κιριμένα είπε ότι οτήγ Ναυμα- χια τοα Ναιιΐίθρινου πολεμου- σαν πλά'ιι — πλάι 'Ελληνες καί Ρώισοι. Αναφέρθηκε στήν από- φαση τής Ρωσίας νά αποσύρει από την Ευρώπιη 20.000 στρα- τιώτε< καί 1.000 τανκς, γιά πρώ τη δό,ση, γιά τήΐν αποστρατικο- ποΐησιη τής Ευιρώπης καί αντίς να κάνουν οί Αμ&ρΑκανοιι καϊ αυ τοί ,μκα αναγγελία υποχωρήσε- ως, προσπαθούν νά πεισουν τούς ΕυιρωπαΊ,ους συ·μμαχους των να δεχθούν στά εδΐάφη τσυς 600 Πιυρα·ύΛους, πού εάν τελικα του·ς εγικ.αίτα'στήισουν, χά νεταιι η ισ·ορ·ροπία δυνά'μεων. Αναφερθιηικε ειπίΐσης σϊ ενα υ- ποβιρυιχιο πού ονομάφταΐ' «Πο- σειδώνας» πού τό έχουν ο* Αμε ρικάννιοι καί είναι σέ θέση σέ λί- γες μόνο ώρες να καταοτρεψει ►♦♦♦♦♦♦♦« «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»»♦♦♦· « ΟΚ ΑΖΙΟΝ Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ» ΑΝΟΙΞΑΜΕ ί ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΚΑΡΤΕΡΟΥ 23 (ΨΑΡΑ- ΔΙΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΡΜΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΗ¬ ΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩ- ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΜΑΣ (Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 53). ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ « ΟΚ ΑΖΙΟΝ Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ» ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ! την Ευρώπη. Δέν &ιπε βφαια ο ανθρωπος τι αντϊβαρο έχουν οιι Βώσοι γιά τόν «Ποσειδώνα5^ αλ λά κανττός ψαΛμό< αλληλού'ι'α· και «απού 'χει· νού άς βιγάλειι συμπέρασμα». Ο δεύτερος ομι- λητή,ς τελείωσε μέ τή συιμφω- νϋα «Σίάλτ 2», πού τελικά όν εγ κρι:Βεί καί υπογραφεί από τούς Αιμερικάνους, είναι μιά καλή αρ χη για την ανθρωπότητα και· γιά τηιν Ειρήνη. Έγιναν τελος ωρισμενες ί- ρωτήσεις, δσβηκαν οί ικατάλλη- λες απαντήΐσεις και έτσ» τελεί- ω,σε αυτή η ωραια συγτέντρω- αη,, μέ παρατεταμένον χειροκρο- τήιματα, όσων ειχαν την ευικοι- ρία νά την παρακολουθηΐσουν. ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ Ο ΔΟΤΟΣ... ΜΙΚΥ- ΜΑΟΥΣ Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Π&ρϋΛιηψη κίΐμενου θα έχετε ακουιστα. Περιληψη Ειδήισεων και λσγου, πιστεύω, πάλι τό ι- διο. «Περίληψη ανδρός», όμως εχετε Ο'κούσει; Δέν ξβρω, μά λεω, πώς μπορει νιά έχετε δεί, οχι όιμως νά έχ^τε <κι αικούισει. ιΕϋτε £»ετε δεί ομως, είτε έχε¬ τε ακσώσει, σάς δίνεται γ, ευκαιι ρια νά διαιβάσετε τήινι ιμοναδική ισως «περίληφη ανδρός» στά Ελληινικά χιρονικά. Είναι «ο Μ'ΐιορός, ο μέγας» «κύριος» Πίιπης. Ο ποιλιόφκλος ο Πίΐπιης είνο* σαν το γαμπριάτικο κθιυστούμι των παπιπουδαπαιτεραιδωιν μας, πού τόβαιζαν στις μεγώλες γιορ τες, παρατες «αιΊ... κηδιιυζ. Τόν άλλο καιρό είναι στην ναφθολι- νη. Φυισ'ΐκά όχΐι γι>α νάι μην τον
  φάιει ο σκόρος, γιατι α-υτός δεν
  τρώγεταΐ μέ τίποτε, μά γιά νά
  μήιν μπερδεύετοι στά πόδιο των
  ολλων.
  Ο παληοφιλος λοιπον — γιά
  όσους δέν τόν ξερουνε — έχει
  ειδιικότητα στά> ρολόγια, δηλια-
  δή στά αφορολόγηται. Δέν έτυ-
  χε νά μού πουλήισει· κονένσ, γιά
  δυό χιλϋάδες λόγους, πού δεν
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Κατάστημα 150 τ.μ. μέ δύο
  πατάρια καί υπόγοο 150 τ.μ.
  Πλιγροφορίες: Τηλ. 284-883
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Οικία 60 τ.μ. στήν οδό 1878
  αρ. 17 τηλίφ. 282003 κ. Ιωόν-
  νη Μιλτιάδου, Δικηγόρο.
  ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ δίπλωμα οδη-
  γήσεως ΤΡΑΚΤΕΡ «π* ονόματι
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΛΑΖ. ΛΑΓΔΗΣ.
  Παρακαλεϊται ο ευρών, ό¬
  πως τό προσκαμίσει στά γρα-
  εία τής εΑ» καί αμεκρθήσετε.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ περιστροφι-
  κό, Μερσεντίς, 380 άλογα, αί
  όρκΓττ) κατάοτοοΐ).
  Πληροφ. Τηλ. 284-298
  ■ικ-ΐκ—
  ■)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜμ μέρει
  Κ**— — ΠειραΗΐ
  ΠραετσρεΙσιι
  114.104 εαΙ (14.101
  τουις αναφερω α·πό έλλειψη χώ-
  ρου.
  Άλλη τού επιιδοση ειναΊ νά
  ίπΐικροτει τούς πάνττες «α·ί τό
  πάντα, γιά τόν λόγο πώς θέλει
  να τα έχει καλά μ£ ολο τόν κό-
  σμο.
  θυράιμαι μιά Γνμερ-αμηνίθ.
  Την ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ Νθί,μβρί-
  ου 1973. Πήγε τότε χάποιο ζα-
  ΥΌΡ'1 και τού ειιπε: Πιίπη μου(,
  ,οκότωσα τριάνται ττοιδιά καιί
  τραυμάτισα πενταίκόισα. Κι ο
  πάντα πρσθιυμος χίΐροκροτητής
  Πίιπης ή Σπυιρ·αικος τού βκανε
  συγχαρητήρια, τού ευχήθηκε
  καΊ σ' ανωτέρα «αί πρόσθεσε:
  «Αυτο είναι μΐ,α πολιτικίή πρά¬
  ξις».
  Ά! Απο τέτοιες πολιτικές
  πραξε,ΐις ο πολύς ο «ικύριος» Πί1-
  ηης είναι μανα.
  Τα κα/ταφερνει »αι σέ πολλά
  αλλα πραμματα, μό λέω, νά
  μην τ' αραδιοω ικόϊ το πάιρει ε¬
  πάνω τού' Σέ συντομία ομως
  θα σας πω, πώς εκτός πού τού
  αρεσεΐι ν' ασχαλείταΐ' μέ τα δολ
  λαρια, εχει γράψει κα'ί ιστορία,
  πολΐίτιικιή ιστορια σέ περίΛηψιη.
  Τό έρνο τού αυτό θεωιρεί*Γα'ΐ α¬
  πό τα πιό αιυθεντιχά τού,. Νά
  σκεφτειτε μόνο, πώς την έγρα
  ψε μάνος τού, χωρίς γραμμα-
  τεα. Για να λειμε όιμως την αλή-
  θεια προσπάθησε νά βρεί, μά
  όέν τού στέριωσε καμμιά, γιατί
  φοβοντουσαν μην τις δαγκο
  σει. Όχι πώς δαγκώνειι, μά από
  ιδιοτροπία των γιραιμματέων.
  Καί νά πείς βρε πα'ΐδί μου πώς
  ειναιΐ αποκρουοτΐικός; «θεός φυ
  λαξει». Τό πρασωπακι τού Ι Σκέ
  το φώς. Τό στοιματά'κι τού1! Μιά
  ν'λύικα. Τα χειΛά'κιια' τού μόνο,
  τοιύ χαλούν λϊγο, πολύ λίιγο, την
  σρμονία. Είναι, σάν πού θά πού
  με, περίληψη χειλιών ιπποπότα-
  μου. Αιιτό βεβαία1 δέν τόν ί,μπο-
  δζει οττήν όραση όμως, κάιποτε
  πήρε λάθος αεροπλάνο από την
  Νεα Υόρκη κι αντί νά πόει στήν
  Αθηνά, πήγί στήν Μόσχα!
  Αυτός είναι ο παληιόφιλος ο
  Πίιπης και θαρρώ, πώς επήρε
  τ' αυτι' μου προχθες πώς βγήκε,
  λέει, από την» ναφθαλινη. Προ-
  σωτπιιικσ, δεν το πιστεύω. θα τό
  πιστευα άν σκουγα1 όιτι τόν βγά
  λανε αιπό την νιαφθαλίνη.
  'Εκανε Λέει, καί περίληψη α-
  ναικαίνωσης. Αυτό τό πΐΌτεύω,
  γιατι ο ίδιοζ είναΊ περίληψη αν
  θρώπου, πολιτικόν και" δικτάτο
  ρα, ο πολύς, ο «χύριος» Πίπης
  ή Σπύρος Μαρκεζίν,ης, πού δέν
  κανει τό στουιρό τού νά τόν ξε-
  νασίΐ μιά ώρα αρχήτ&ρα ο Ελλη
  ν»κό< Λαος, αλλά έιβγαλε την μοιι σουδα τού απο τον ντορβά. Δυ οτυχώς δεν τόν εδειξε η Τηλεό- ραιση. Τουλάχιιοτον έτσι θά δια σκεδαζαν τα ηιτσιρικια με τό νίο, δοτό Μιίιιου Μάους!.. «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Άλλαντικά - Τυριά | ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΊΆΙΡΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.>
  ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μονίμους καΐ έξωτερι-
  κούς, επί μισθώ καΐ ποσοοτά·
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ
  Ντενπδάκηδων 8
  ΤΗΛ- 235.802-283.913
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φφφφφφ
  Έπιπλα
  ΛΥΓΈΡΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΩΠΟΣΠΕΡΙΟη»
  Δημοκρατίας 8 — Τηλ- 287.796 — Ήράκλειο
  • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Δ)νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  κουι κου» · κου* κου* · κου* κου* ■ κονι κ·υκ
  * Μέ άφορμή τή ιιήνυοή ]ΐου ποός τύν Άρχΐε-
  πίσκοπο Τιμόθεο, κάποιος συμπλήρωοε κάπως
  τή γνυχπίι παμοψία, Λέγοντας:
  —"Αν εΐσαι καί. · άρχιπαπχίς, μύ ι ήν άρά-
  δα οου θα πας! · ■
  * Κι έγώ συμκληρώνω:
  —"Αν είοϋΐ καί . · «άρχηγός» θά οέ ...
  τοιμπήοων ΰμ πάκ;;
  Έλπίζω νά καιαλάβατε γιά ηοΐόν πρόκει-
  ται: Για τόν δεύτερο ώπό Γθίκ; «Νέους» πού φω-
  ΐογραφίζονται μαζί στά··. πανηγύρΐα κι άρχί-
  σανε νά γΐνονται τοΰ κόομου τα . ■ · οείρια!
  * Λίγοι στΐχοι γιά τόν αλλο, τον Παπά μας τύν
  Μεγάλο:
  Στό κήραγμά μου Χριστιανέ ποτέ να μην κωφευσεις
  καί προσεχε την έντολή ιτού λέίΐ: «οθ φονευσεις».
  Μά κι δν φονευσεις κάτποτε, ριχτσ στόν άδελφό σου
  καΐ λέγε σ' 6σους σού τό λέν ττώς θέλουν τό κακό σον.
  Φόρεσε ράσο αύτοστιγμή κι ήρχισε τίς μετάνοιες
  καί κάνε φιλανθρω~ικές — κοινωνικές κσμπάνιες.
  Κ ι άν δεΐς ττώς έττιμένουνε φονιά νά σέ φωνάζουν
  τότε νά δσλεις. . .κόκορους γιά σένοτνε νά .. . κράζουν.
  Μέ τα «κρά — κρσ» κσί τίς κραυγές κσΐ μέ τή φαααρΐα
  θά δεΤς στό τέλος πώς θά ττοθν: έφταιγε ή... Μαρία.
  Μά κΓ άν δρεθεΐ ένας. . . τρελλός νά γράψει ντοκουμέντα
  νά πεΐς πώς εΤν' των σκοτεινών δυνάμεων πατέντα.
  Σάν «πσιδικό άμάρτημσ» νά λές τό φονικό σου
  κι . . . άγάττα τόν πλησίον σου, ώσάν τόν εαυτόν σου
  (ττάρτου δ,τι έ'χει δη,λαβή και κάνετο δικό σου).
  Τέτοια λοιπόν δταν θά λές κι άφού θά έπιμείνεις
  σίγουρα 'Αρχιεπίσκοπος, τέκνον μου, θε νά γίνεις.
  * Ή μπύρα γιά τούς·.. φακίρηδες, εΐχε την·.·
  ΐιμητική της την περασμένη βδοιμάδα.
  Άκούοτηκαν καί εϊπώθηκαν πολλά, άλλά
  τύ παό νόστιμο ΐ)ταν έτοΰτο:
  "Οπως είναι γνωοτό ό ανθρωπος πού βρί)-
  κε τό οκουριαομένο ξυραφακι στή μπύρα «Χέν-
  νιγκερ», ύποστηρίζει δτι τηλεφώνησε στήν έται
  ρία καί τοΰ είπαν «φέρτε την νά σας την άλλά-
  ξουμε».
  Κάποιος λοιπόν, προχώρηοε παραπέρα καΐ
  παραφράζρντας τύν παραπάνω ίσχυρΐσμό είπε δ-
  π άπό τό έρ,γοστάσΐο είπαν έτοΰτο:
  —Φέρτε την νά σάς την άλλάζομε καί νά
  οάς δώσωμε μιά δλλη μπύρα μέ. . · καθαρό ξυ-
  ραφάκι·
  * Ξέρετε τί θυμήθηκα τώρα/ ^τσι ξαφνικά; "Ε¬
  να χιλιομπερδεμένο αΐνθρωπο πού ·.. ζορίζεται
  πολύ, χωμίς νά βρίσκει... καθαρτικό, οΰτε σέ
  ■ .. δικό τού φαρμαικεϊο.
  Καί μιά πού θυμήθηκα αυτόν τόν..· δυστυ
  χ*)/ τοΰ άφιερώνω αύτό τύ... δίσπχο ί| μδΛλον
  . ιρίστιχο:
  Τσίρκες, Μιρκες γύρω ολοι
  (τόν έβάλανε στή μέση
  — φΐΐίνεται κι αύτοΰ τ' άρέθει
  τύν... Νομΐατρομανόλη!
  * Κάατοΐυς φίλος μοϋ είπε προχθες £να ρητό
  τοΰ Πολ. Δημητρακύπσυλου. συζητώντας μου
  γιά την έπΐμσνή μου σ' ένα γνωστό θέμα:
  «"Οποίος ψάχνει νά βρεϊ γάιδαμο χωρίς έ-
  λαττώματα, θά περπατάει γιά ηολύ μέ τα πό-
  δια»·
  Έσεΐς τί λέτε;
  Έγώ πάντως τού άπάντηοα: «Κοντός ..·
  ψαλμύς άλληλούια».
  + Κι ίίνας όλλος, πάλι φίλος, παραφράζοντας
  γνωοτό πειραχτικύ έπιφώνημα, μοΰ είπε:
  — Μάνα μου πώς κάνεις γιά £να ...φιχάλι·..
  γάζα!
  Έγώ τοΰ άνταπάντησο: «"Ε, δέν εϊπαμε
  δα καί γιά τοΰ·.. Γαρέφαλλου τόν .·. γάιδα-
  ρο!.. ·>·
  * Μόλις μέ είδε κάποιος την περασμένη Τετάρ.
  ιη τό πρωι στό «Κνιοσός» καί φωτογράφαζα τα
  δυύ φορτηγά πού εϊχανε μπατάρει καΐ σέ συνδυ
  ασμό προφανώς μέ μπατάρΐσμα αλλου ηλοίον,
  μοΰ είπε: ,
  —"Ε, πώς τα κυνηγάς τα . . μπαταρίσματα.
  Κι έγώ τοΰ απάντησα: «"Ε..- μπάταρε Ο¬
  τι είναι κι βτσΐ. Πάντως δέν φταίω έγώ, άλλά
  οί όμισθοι ■. . άνταποκριτές μου, πού μέ εΐδοποι
  σΰνε».
  Κι ό ουνο]ΐιλιιιής μου πρόοθεσε, άποχιορών
  τας:
  —Φεύγω γιατί ύπάρχει κίνδυνος νά μέ.. ·
  μπατάρεις κι έμένα-
  * Τίς μέρες πού έβρεχε την περασμένη 6δο-
  μάδα στό Ηράκλειο, ύπτίρχε συγχρόνως καΐ ή
  μεγάλη έ'λλεΐψη τοΰ νεροΰ, λόγω ανωμαλΐας
  τοΰ δικτυου·
  Κάποιος λοιπόν παρατήρησε:
  —Ή μύνη λύση πού πρέπει νά δώσει ό Δή-
  μαρχος είναι νά άφήσει ιά ΐίργα τής Οδρευοης
  καί νά κάνει... σαρνίτσα.
  Νά σας πχυΐ, δέν θίναι άσκημο ν' άρχίοιτμε
  νά πίνομε βρόχινο νερό, δχι βεβαία άπό τίς·.,
  κσλύμπες των Ήρ,ακλειώτικων δρόμων-
  Όπωσδήποτε θα τοχομε στή διαθέση μας
  πιό ταχπκά καί θάναι χαι καθαρότερο άπο αύ¬
  τό πού.. · σπανίως ιώρα πϊνομε·
  * Καί κάτι σχετικό μέ τί) λειψυδρία, πού ακου-
  σα πρόσφατα:
  —"Οταν — λέει — οί Ήρα/κλειωτες άνοί-
  γουν τίς βρύσες τους πού άντ! νερό... ξεφυ-
  σοΰν άέρα/ λένε στούς διπλανούς τους: «Ό..·
  Διήμαρχος μιλα τώρα γιά την υδρευση της πο-
  λης»·
  'ιΕκτός άπό τα σαλάμια, ύπάρχουν·/ ώς γνω¬
  στόν/ και·.. λόγια τοΰ..· αέρος·
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289—021
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα
  —ΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΙΜΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»