91063

Αριθμός τεύχους

246

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

19/11/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, πού κρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη να η·ΐ ϊστ« ■
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  ΕΞΏ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ψ ΔΐβοβονίΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 290231
  Χρόνος 5ος—Άρ· Φύλ. 24&—Δρχ. 10
  Μετά τό προηγούμενο δημοσίευμά μας καΐ τίς διαμαρτυρίας των Άγροτικών Συλλόγων
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΗΗΝ ΚΕΕΖΚ
  ΝΑ ΜΑΤΑΙΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Άν έπιμένουν, Τιμόδεος και Έκκλησιαστικοί παράγοντες. δα έχομε δραματικές έξελίξεις
  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πηρε τό θέρα τό όποίο
  θίξαμ£ στό πρωτοσέλιδο άρθρο πού δη-
  μοο'ΐεύοαμε στό π,ροηγούμενο φύλλο
  μας· 'Έτσι, οί Άγροτικοί Συλλόγοι καί ή
  'Ένωση Γεωργικών Συνεταιριομών Η¬
  ρακλείου, έκδόσανε σχετΐκά ψηφίαματα
  ματαίωσης τής δηιμοπρασίας πού έηρό-
  κειτο νά γίνει οή,μερα Δευτέρα 19 Νοεμ
  βρίου οτόν "Ειπανα>σήφη, γιά τα 700 καί
  πλέον οτρέμματα Παρθενίου.
  ΠΕΡΑΝ όμως αυτών, τό ατκ>υδαιότε<ρο είναι δτι ξεοηκωθ(ήκανε άποφαοιστΐκά οί κάτοΐκοι των γύρω τής Μονής Έπα- νωσήφη χωρίων, πού σχηματίσανε ήδη καί σχετικη Έιπιιροτιή Άγώνα· ΠΙιΣΤΕΥΟΜΕ δτι τελικά — γιά μιά πρόσθετη φορά — ή δημοπρασία θώ μα- ταιωθεΐ καί ή Άρχιεπιοκοπή Κρήτης μέ ιή Μονή Έπανωσήφη, θά ύποχωρήοουν κάτω πό τήιν πΐίεση τοΰ Λαοΰ καί κυρίως τής περιοχης τοΰ Μοναστηριοΰ, οτήν όποια ύπάρχουν καΐ άρκετοΐ άχτήμονες. ΑΝ πάντως παρά τίς διαμαρτυρίες οί άρ μόδιοι τής 'Εκκλησίας προθϊταθήσουν νά ΐτραγιματοποιήσουν τή δημοπρασία, οί κά ιοικοι πού βρίσκονται ήδη σέ άιναβρασμό θά διαμαρτυρηθοϋν £ντονα καΐ θά προ- σπαθήσουν νά τή ματαιώσουν/ φτάνον- τας — άιπ' δ,τι μάς δήλωσαν — «σέ έ'ντο- νο μέχρις εσχάτων άγώνα»· ΑΡΓΑ τή νύχτα τοΰ προχθεσινόν Σαιοβά ιου (λίγες ώρες πριν κλβίσει ή ΰλη τής εφημερίδας μας) έγινε ή τελευταία συ νεδρίαση τής Έπιτροπης Άγώνα πού ά" ποφάοίσε νά ματαιώσει «πάση θυσία» τή δημοπ,ρασία πού στοχεύει νά δώσει στΐς Πολυεθνικές Έταιρεΐες καΐ στό μεγά- λο Κεφάλαιο, την έκκληοϊαστΐκη περι- ουσία πού —ιδπως εϊπαμε—άνήκει στόν Λαό. ΑΣ ΕΛίΙΙΣΩΐΜΕ δτι ό Άρχίεπίσκοπος μέ τούς συνεργάτες τού θά ύποχωρή- σουν τελικά (ούτως εγινε παλιότερα1 μέ τόν Εύγένΐο σέ παρόμοιες ιπιε,ριτττώσεις) γιά νά μην έχομε δραματικές έξελίξεις στό Μοναστήρι τού Έπανωσήφη· Μ. Χ· ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΒΙ !■■■■■■■■■■■■! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΣΤΙΣ 22 τού μήνο ακριβώς, ΐινοι η επέτειος τής κατάληφης ΤΠ< Κορυτσάς από τα Ελληνκά Στρατεύματα, κατά τόν Ελληνο —Ιταλκχό πόλεμο τού '4Ο. Μέ 'ήν ευκαιρία αυτή η εφημερίδα μας θά φέρει γιά πρώτη φορά «φώί. μεεπίσημα ντοκουμεντα, τα γενονότα όπως έγιναν, για νά πάνουν, επιτέλους, οί διά- ψοροι διαστρευλωτές τής I- οτορκής Αληθείας, νά ττορου- οιάζουν, από τα κανάλιο της ΕΡΤ καί τής ΥΕΝΕΔ, τίς ιστορι «< τους ανακρίβειες καί τα α- παρόδίχτα ψευδη ~τους. ΔΙΑΒΑΣΤΕ στό ατόμενο φύλλο Ρ»( τίς ντοκουμενταρισμένες μαρ τχρΗς τού εικονιζόμενου Δκχ- κητή τού Τάγματος θεοδωράκη ηού κατέλαβε την Κορυτσά καί ήταν ο πρώτος Έλληνας Διοικη τΠί της. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τόν μεγάλο λαΤκό ξεσηκωμό τού Πολυτεχνεέου, τιμηοαν τό προχθεσινό Σαββατοκύριακο καί "τό Ηράκλιιο, οί Μαθητές καί Σπουδαστές τής περιοχής, μέ συ νκντρύσίΐς, ομιλίες. πορείες κλπ. Τιμή καί δόξα στούς Νε- «ροϋς τού Πολυτεχνϋου, αλλά τ»μή καί στους συγχροους Μέ- <Η»< πού δέν λι>—ιονοϋν τό χρέ-
  ·* τους πρός τούς Ήρωες τή< τους. Μπορεϊ νά λέει τό Σύνταγμα ότι εϊμαστε όλοι ϊσοι, άλλά ΤΑ «ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ» ΚΑΙ ΤΟ αύτοκίνητο ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΤΟ προχβεσινό Σαββοτοκύριακο, ώς γνωστόν/ δέν κυκλοφοροΰοΰν τα αύτοκίνητα μέ ζυγό άριθμό· ΕΞΑΙΡΕΣΗ μοναδική, τό αύτοκίνητο τοΰ Νομάρχη Ηρακλείου κ. Τσίρκα, τό όποϊο τις πρωινές ωρες τοΰ Σα6βάτου κινήθηκε άπό τό ξενοδοχεϊο «Ξενία» στήν Πλατεία Ελευθερίας- ΡΩΤΗΣΑΜΕ γιά την έξαίρεση τόν κ· Είσαγγελέα καϊ τόν κ. Διοικητή τής Τροχαίας Ηρακλείου άπό ΤΟ 1ΜΑ. ΑΙΚΑϋΜΠΗΝ ΆΛΗ8ΕΙΑ. Τό «Κυριακστικο Βήμα» των Αθηνών, τής προπερασμένης Κυ- ριακής 11ης ΝοεμΡρίου 1979, δή μοσίευσε σέ μιά ολόκληρη σελί- δα τού («αί συνίχισε καί οτί( ι- πόμενες καθηιμερινές εχδόσεις τού) ενα σοβαρώτατο ντοκου- μϊντο μέ τόν τίτλο «Νά ποιοί εί ναι ο» αληθινοί αφέντες τής αν- θρωπότητας». Μέ τό δημοσίευιμα αυτό, πού αναφΐρεται στά άδυτα των ορ- γανώσεων πού «φτιάχνουν» η- νέτες καί ιξαττολύουν πολέμου^, τό «Κυριακάτικο Βήμα» περι- γράφει τή δράση τής Μασωνι'- α< σέ διιθνϊς επίπεδο καί τίς σχέσεις της ρϊ τόν Σιωνισμό, τή ΣΙΙΑ καί τίς άλλες £κοτεινές Δυ νάμεις. Τό παραπάνω δημοσίευμά ιό οποίο συνιστούμε νά τό δια- ράσουν όσοι δέν τα διάβασαν, δικαεώνει απόλυτα την εφημερί δα μας, η οποϊα στό παρελθόν εχει αναφερθεί επανειλημΐνα στό θίμα καί έχει γράφει τα πρό γματα αυτά, τα οποία δυστυ- χύς πολλοί δέν πίοτεφαν ακόμη. Τό δηιμοσίευμα όμως αυτό τού «Βήματος» είναι μιά σοβαρή επι βαίωση όσω ν έγραιιε μέχρι σή μερά η «Αλήθεια». τούς όποΐους μάθαμε δτι τα αύτοκίνητα μέ την ένδει- ξη ΚΥ ιιποροΰν νά κυκλοφορούν κατ' εξαίρεσιν βά¬ σει τής ύπΓ αριθ. 23590)649)6—7—79 κοινής αποφά¬ σεως των ύπουργών Συντονισμοΰ — Προεδρίας —Βι ομηχανίας καΐ Ενεργείας, στήν άποία δμακ; ρητώς ό- ,ρίζεται δτι ή έξαίρεση ίσχύει μόνο άν κυκλοφοροΰν γιά ΥΠΒΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΌΥΣ- Μετά τα ίΐαραιπάνω καΐ μή μπορώντας νά ξεκαθα ρίαωμε Οιν είναι ύπη,ρεσιακός λόγος τό νά άρχεται ά- πό τό ξενοδοχεΐο πού μένει ό Νομάρχης στό γραφεϊο ιου, θεωρήσαμε χύ θέμα λήί,αν'καΐ φυσΐκά δέν θά γ,ράφαμε τίποτα- Κατά σύμπτωση ομα>ς — διαβολικη θά λέγαμε —
  χβές Κυριακή πρΐιώ καΐ ακριβώς στΐς 9 ή ώρα, τό ϊδισ
  Νομαρχιακό αύτοκίνητο θεάθηκε νά κυκλοφαρ£ϊ άπό
  την Λεωφ· Χαριλάου Τρΐκούπη πρός την Λεωφ. Δη¬
  μοκρατίας.
  Μετά άπό αύτό γράψαιμ€ τό κεί,μενο πού διαβά-
  ζετε Γ)δη, γιατΐ όμολογουμένως δέν μιπο,ρούσαιμε νά
  έιξηγήσουμε τόν ύπηρεσιακό λόγο βάσει τοΰ όποίου κυ
  κλοφόρησε τό αύτοκίνητο τοΰ Νομάρχη καΐ καθώς
  ήταν κλειστά οί ύπηρεσίες, καΐ δέν εϊμαστε σέ θέση
  νά τό διακριβώσουμε, ,ρωτοΰμε σχετικά μέσω τής εφη¬
  μερίδας.
  "Ενα πάντως σημειώνομε καΐ ρωτοθμε άπό τώρα-
  κρίνοντας την παραπάνω ύττουργική άπόφαση: ποιό
  όργανο τής Τροχαίας είναι έκεϊνο πού βλέποντας ό-
  πουδήποτε (σέ κέιντρο γ] σέ άπόκεντρο) τό αύτοκίνη->
  το τοΰ Ναμάρχη, θά τολμήσει νά έλέγξει άν βρίσκε-
  ται ή 8χι έκεϊ γιά· ·. ύπηρεσιακούς λόγους;
  Καιρός εϊναι νά πάψωμε νά κοροϊδ€υόμαστε...
  Προσκεκλημένος άπό την «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  )ά ύπογράψει βιβλία τού οτό «ΑΣΊΌΡΙΑ»
  ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ τής εφημερίδας μας, μέ την εύκαιρία τής
  κναρξης τής τιμηιτικίίς τού γιά μας συνεργασίας, θ&ρθει την π,ροσεχη
  ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 στό Ήράκλειο, ό διεθνους φήμης
  Συγγραφέας κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ·
  Ο ΠΙΟ ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΕ σύγχρονος "Ελληνας Συγγραφέ-
  ας, θά ύπογράψει τό βράδυ τής -ροσεχοΰς Πέμπτης στό ξενοδοχείο
  «ΑΣΤΟΡΙΑ» Ηρακλείου, άπό τίς 8 2ως τίς 10 μ.μ. 6ι6λία τού, σέ δ-
  σους άΐτό τούς άναγνώστες τού έπιθυιμοΰν νά δχουν την υπογραφή
  τού καί θά συζητήσει μαζί τους.
  ΟΣΟΙ έπίσης έπιθυμοΰν/ καιτά τή διάρκεια τής έκδήλωσης αύτί}ς, θά'
  μποροΰν νά πάρουν (σέ περαωρισμένο άριθμό) μέ άφιέρωση τό και-
  νούργιο άιποκαλυιπίτικό βιβλίο τοΰ Διακογιάννη «ΟΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ
  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», μέ τό όποϊο έχει πάλι ουγκλονίσει τό Παν-
  ελλήνιο·
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΙΙΜΙΙΐεΙΙΙΗΙΙΙεΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙΙΙΒΙΙ
  Γιά τόν Άρχιεπισκοηικό Φόνο καΐ τή Μασωνία
  ΛΕΗ ΙΟΑΜΗΙΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
  ΝΑ ΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΟΑΟ
  ΤΗΝ ΕΙΙΛΝΠΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΛ ΜΑΣ
  Την κοινοηοιούμε τώρα στούς ΝίητροηοΚΐτες Κρήτης
  ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
  ΠΑ ΤΟΝ
  24ΧΡΟΝΟ
  ΑΡΡΩΓΓΟ
  Άπό την κυρία Ε Α- κα-
  τατεθήκανε στά Γραφεϊα
  μαςδραχμές χίλιες (1000)
  Υΐά λογαριαομό τού 24χρο
  ν°ο αρρακηου Αθαν. 'Αδα
  ίΐοπουλου, μέ την περί-
  'ττωοη τού άποίου είχαμε
  άσχοληθεϊ στό προηιγού
  φύλλο μας.
  '. · Μκι επιοτολή γϊδ
  ( τον Αρχιεηεσκοπο,
  ΙΡΡθμμτνη απο τον Αγρότη
  ΓΓΡΑΤΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
  ·,»4 ουνιχιια των Εντυπώσεων*
  ;Δ·ακογιαννη
  •Μιά τρορερή «ποκαλυνη.
  Αίέ την νόμιμη βεβαία έηέμβαση Κλητήρα καΐ Χωροφυλακής
  Πετάχτηκαν στό δρόμο χειμωνιάτικα
  Άντρόγυνο πού κατοικοϋσε σέ ένα σπιίλαιο στόν Πόρο
  Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΟΣ
  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΦΑΓΟΣ
  ΣΤΟ σττηλαΐο πού ζοΰσε ό καρδισπαθης ηρΛβας
  τοΰ ρεπο,ρτάζ αύτοΰ, ύπτίρχε μιά τεραστία <ρο>
  ιογιραψία τοΰ Πρωθυπουργοΰ Κ. Καραιμανλή
  καί τα παράσημα τοΰ σύγκρονου αιύτοΰ τρωγλο-
  δ-υτη, πού τοΰ εϊχε δώσει ή Πατρίδα. άναγνωρί-
  ζοντάς τού τίς ..έθνικές τού ύπτιρεσίες σάν
  Κορμου νιστοφάγου Ι. ·
  ΤΙ τραγική ειρωνεία.·· Ο άνθρωπος πού ύταιρέ
  τηαε τόσο πιστά, τό κατεστημένο της Δεξιας, νά
  βάλλεταΐ καί νά άιποβάλλεται άιπό τό ϊδιο!
  ΕΜΕΙΣ βλέπομε πάντως την περίπτιοσή τού
  εντελώς άνθρώπινα καί άπό αυτήν την πλευρά
  την προβάλλομε/ σημειώνοντας δμως καί την
  ΐιαραπάνω τραγική είρωνεία/ μήπως συναιτισ-
  θοΰν κάποιοι αλλοι.·
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ———*·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
  ♦♦♦♦
  Η πρώτη κατοΐΜϋα ηοϋ χρη-
  οιιμιθ—οΉτίσε ο άνθρωπος είνιαΐ'
  τα οπήλοια, λέει ηι Ισίτορία.
  Σήμερα όταν €να«οαλύπτουν
  οί αιριχα ιολόγοι ένα τ&γοίο προ-
  Ί"στορι*ό σττήιλαιο γϊντταιΐ. μενά
  λος ντάρος. ιΓράφοιυν ο» Εφημε
  ριΐδες, λένε τό Ρα>διοφωνα καιι
  δειιχνουν οί ΤηΙλιεο,ράισεις.
  Η εφημίιρίδα μας έκανε προ-
  χθές μιά ανθ'Κάλυψη τέτοια καί
  ΐχει τό δικιαΐωμα, νομϊζομε, νά
  «ιοαμιαρώνει» γιά την προσφορά
  τηις στήν «ΑρχαιοΙλογικήι Επι-
  οτή|μιηί> τής ΕλληινΐΜή'ς ΠολΐΓτεί-
  ας.
  Σττήιν ανακαιλυψη αιυΓτή, θά
  πρέπει νά τό ομολονιήΚΌμε,
  πρθιηνήιθηικαν ο» αστυν&μΊκοι
  και' οι> κλητήρες. Εμείς πηγά μ ε
  όεύτεραιΙ
  ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ
  Τό σπήΐλαιο βιρϊοικιετοι στήν
  χορδιά τής συνοικίας Πώρος Η-
  ρακλΐίιθΐτ καί ακριβώς οπέναν
  τί απο τον χεΐιμερ.ι·νιό κιΐνηρατο-
  γράφο «ΚΡΟΝ,ΟΣ».
  Γτό σιπήλαιΐο βρέ&ηΐκ,αν δυό
  ανθρώπΐινες υπάρξη. Αικοώουν
  στο6νομα ΣαμιωΓΤάκιης Μανώ-
  λης καΐ ΣαμιωτάιΜη Δικαϊίΐ. Ό¬
  πως μός δηΐλωισαν καΐ οι> δυό
  ποσχουν από κιαρδιά καί είναι
  ανδρόγιυνο. Ο άνττρας εχει τό
  αιριστερό τού χέρΐ< κομμένο κ εχει καϊ <άσ6ιμα. Η ηλΐκϊα τους είναΐ' γ(ύιρω στά 60 καΐ επάιγγελ- μα δέν ίχουν. Κάιποτε ο άνδρας εκανε τόν ρακοσυλλεκτηι κι ό¬ πως μά>ς τ5ήλωσε ήταν ο πρώτος
  Λοκατζή.ς τής Ελλάδας, μέ σταυ
  ρούς κ,αί παράισιη'μια ανδ-ρΐ-ΐας.
  Στό σπήλαιο κατοικούν
  τό 1953, εΝειί ανύσνηραν ττέντε
  παιδία πού οπόκιτησαν καί σέ
  τρείς παράγχες πού στέλιωσαν
  ο πό παλουκόξυλα ντενεκέδες καΊ
  Ελενίτ.
  Την περααμένιη ΤρΙτη 13)11
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελΐδα 4
  Γιά ύπεξαγωγή εγγράφων καί ύπεξαίρεση
  Προφυλακίστηκί ό Προϊστάμευος
  τζανλακακησ τού Δήμου Αρχανών
  Την περαοιμϊνη ΓΙΙμπτη και 'εντθλήί- ° Προ'ι'Ό^α,μενος*"τΛς Εΐσαγγβλκις Ηρακλε|©υ· κ. καί «υ-εξαίρε,ση, εν τή υαηρεσια
  υστιρα από μηνυση τής Δτκμορ των υπηρεσιώ/ τοι) Δήμου'Αΐ*-' 26ρμίΐας κατιΐγορησε. ώτεχταγ- κατ' εξακολούθησιν».
  χου Αρχανών κ. Παραδάκηι, συ 'χαν^ν κ. Χρρ. Τίανακά*ηι<, γϊλτα"γιά ·ι*ηεξαγΜ»ΤΓ>' ίγγρά- Μετά από 48ωρη προθεοιμία
  νιληιψϋη, κατόΠ'ΐν ι.ισαγγελικης στόν οποίο ο Προ'ι'στάμενος φων σί βαθμό κακουιργήιμιατος» ·, ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδο 4
  Τέλος σήμερα προβαίνει
  ειδική διαμαρτυρία πρός
  σέ
  τό
  Σύμφωνα μέ πληροφορϊίς ώς έχει δικαίωμα σάν λα'Γκό μέ
  μας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Αος τής Εκκλησίας τής Κρήτης.
  Τψόθεος, δέν τόλμησε νά φέ-
  ρει οτήν Σύνοδο τής Ιεραρχϊας
  Κρήτης, την π. Δευτέρα, την,
  'Εγκληση — Αναφορά μας, πού
  τού είχαμε κοινοποιήσει μέ Δι-
  καστικό Εηιμελητή, υπό την ι-
  διάτητά τού σάν Προέδρου τής
  Συνόδου.
  ΕπκρυλλαοΌόμενος παντός
  νομίμου δικαιύματός τού καί
  κατόπιν τής απαράδεχτης αυ¬
  τής στάσης τού κ. Τιμοθέου, ο
  διευθυντήν τής «Αληθείας» θά
  κοινοποιήσει τώρα τό ένγραφό
  τού αυτό σέ καθένα χωριστά
  από τούς Ιεράρχες τής Κρήτης,
  ενύ συγχόνως θά υποβάλλει αί
  τησή τού πρός την Ιεραρχία
  προκειμένου νά παραστεΐ αυτο¬
  προσώπως στή νέα Σύνοδο καί
  νά εκθέσει καϊ προφορικά τό πε
  ριεχόμενο τής αναφοράς τού,
  θικουμενικό Πατρκφχείο Κων·
  σταντινουπόλεως, στό κλίμα
  τού οποϊου, ώς γνωστόν, υπά-
  γεται η Εκκλησΐα ' Κρήτης.
  Έπίκαιρα "Αρδρα
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗ! ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ
  Αυτες τ'κ μέρες, κΑείνουν έξι
  χρόνια α«πό την η,ρωικήΊ εξέγερ-
  ση τού ΠολυτίχνείοΐΛ Έξΐι χρό-
  νια απο τότε, πού μέοα στά
  μαιύιρα χρονια τής Αμερικιανό-
  φερτης ικαί Λμ&ρΐικανοοτήιριΐχ-
  της στρατιΐωτΐικοφασιστική^ δι-
  κτατορίας, η περήφανη' νεο-
  λσϋα μας, εγραψί μαζί μέ τό
  λαιό τήις Αθήνας, *ΜΐΐνΌύργΐί< λαιμπρες σελϊβες ηρωκτμού στήν ΠΟΙΟΙ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ τάν γενικό τίτλβ «ΓΙοιοί ντραττιάζουν την Κρήτη» τό περι- οδικό των 'Αφών Αουλγεράκη «Κρητικά; ©έμοττα», στό τελεύ- ταΐο τού τεϋχος πχχίκ>υσιάζει μερικές εΐκάνες, πού — δποος γρά
  ' )ϊ:~~ .!" ' · ΣΥΝΕΧΕ'Α στή σιλΐδα 4
  ιστορία μα^. ΕκναΊι οΐίνχ>υρο πώς
  ο ξεισηικωμός τού Νοίρβιρη, αοο
  τέλει γιαι τό λαό μας τήιν άξιαι
  ουνέχεια τού "21, τού ΟΧΙ, τής
  £θνιΐι»ή,ς Αντίστασηί. "Βτσι, τό
  «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ», σάν η π,ιό
  πρόσφ·ατη ηρωι«ή σελίΰαι τή< ιστορίας μας, όντα>ς σιΰρροιλο
  ηρω<σμου κοί ουτοθυσιας, ασ- κεί σηΐμανΤΊκό σοβαρή επϋδρα- ση στούς σηιμερινσύς λα'ιΓκούς αγώνες ικαι π*ό πολύ οτήν δια«- παιδαγιώιγηση, πολιτικήι ικα'ί αγω νιοτικη, τής νέας νενιάις. Το μεγαλο «ΟΧΙ» τού Πολυτε χνώου, ήταν η ιαγαινο>£Τίισμιένί>
  λαΓιΐ,'κή κραιυγή, πού γιό εφτό
  χρόνια πνίγονταν στά υπόγίΐο
  των τυράννων τήις ΕΣΑ «αί τής
  Ασφαλείας καί κείνες τκ μεγά-
  λες μέρες τού Νοέμβρη 73, α-
  κράιτηιτιη, ©ντήχηισε οτό φώς τής
  μέρας καί υψώθηικε γιγάν/τιο απ'
  όλες τίς γειτονιές τής αδούΐλω-
  της Αθήνας: ΚΑΤΩ Ο ΠΛΠΑΔΟ-
  ΠΟΥΛΟΣ, ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑ-
  ΝΟΙΙ Η μαιζική λα'ι'κή συρμΐΊθ-
  χή σέ κείνες τίς ίκώηλώσ*ις τό
  μαζΐικ,ό ξεσιήκωιμιαι «ατά τής δι-
  κίτατορίας, την ξεγιύιμνωιοιει καιΐ
  την α'ποκάλυψε στό λαό, πρό γ¬
  μα πού δέν ΚΛτορθώθίΤκε μέ τϊ<ς μεμονωμένεις ατομ*κές ίνέργειε'ς 'βάμβες κ.λ.π.), πού ήταν η «άλ λη άποιμη» γιά τό χτϋπημαι τής τυραννχκ. Οί μεμιονωίμενεί οί>
  τες ί/έργειΐίς, — αναιμφισβήτη/-
  τα ηιρωικίς — δέν αποτελθιύΊθΐον
  τή σωστή ταχτΐική στόν αγώνχΐ'
  κατα τής δικττατορίι&ς των ουν-
  ιαγιματορχων, πού πολλές φο-
  ρές πετυχε νο τίς ΒΐουιεαΛλ&υτεί
  σέ. ΰφελός της. Η μόνη σωστή
  κατ*ύθιυνση, αποδειχτηιιοε πως
  ηταν,*ο ανάτττυξη ενός μαζιηόύ
  «ντι&ΜΐτατοιρΐιΚΐού ' «»ινιή|ματος,
  στόχος» πού ειπ*τίύχθηκιε σέ βα¬
  θμό όχΐι μεγάλο, αλλο αποτελε-
  σμοτΊκό, αττο τόν απρογραιμικΐ
  ι ιστο καί 'αυβόρΜηίτο ή —ια-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή ΟΙλνδσ '
  3
  ω
  ΛΜ ■ ΣΕΛΙΔΑ 4η Μ ϋ ε» Μ Μ Με»
  II
  ! ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ■ ■■■Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  χαρας οϋυοΕ^ν |γ
  ποοπρνμε^χωμα υου
  φραξουν οί αλ'λοι ζ,ο ατ,ομα
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ουλλοβη ΟικΓγΌθυ
  ωκ

  ΐί
  12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Πέθανε στή Μόσχα
  Ό άξέχαστος Κώστας Κοτζιδς δεξιά (μέ τα γυαλιά)
  μαζΐ μέ τόν Μάνο Χαρή οτή Λέσχη των 'Ελλήνων
  Κομμουνιστήν στή Μόσχα- Στή μέση ό συγγραφέας
  Κώοτας Σαραφείδης. Ή φωτογραφία τραβήχτηκε τόν
  ΐΐ£ρ· Αΰγουστο.
  ΟΚΩΣΤΑΣΚΟΤΖΙΑΣ
  Ένα< αξιολογος συγγραφέας, ένας ευσυνείδητος κομμουνιστήν «αί ένας καλάς μου φίλος, ο Κώ- οτας Κοτζιάς, πέθανε την περα- σμένη βδομσδα στή, Μόσχα, εντε λώς ξαφνκά, σέ ηλικϊα 53 χρό· νυν, αττό ναστρορραγϊα. Αντί γιά οησιαδήποτε άλλη νίκροΛογιία τού άξιου ττνευματι- κού σνθρώπου καί αγωνιοτή, δϊ- νω τα στοιχεία πού ο ϊδεος μού έοΊ·ΜΚ τόν πιρσσμένο Αύγουστο, οταν ξανασυναντηθήκαμε, μετά υπό τό 1963 που ττρωτοπήγαμε μοζί, στή Μόσχα. Η «Γαλαρϊα» τό περΊφημο μυθιστόρημά τού κυκλοφόρη- σε σέ 450 χιλ. ανπτυττα, συμ- πληρώνοντας γενική κυκλοφο- ρ*α 654 χιλιάδων οντιτϋπωνΙ Στά ρώσικα κυκλοφορήσαν α κάμη τα βιβλία τού «Καττνισμέ- νος Ουρανός», «Ο παράνομος» «αί «Ο ΑλυγκΓΓος» (πού ήττον τό τίλευτο'εο τού). Ο Κοτζεάς όμως πού δέν ή- ταν μόνο μυθιστοριογράφος αλλά καί θεατρικός συνγραφέ- ας, έγραψε καί κυκλοφόρησε δυό θεατρικά έργα πού μετα- φράστηκαν κι αυτά στά ρύον κα Γτρόσφοτο: «Τό ξύπνιγμα» καί τό «Ένο/κοανος των 'Ες— Ές». Τ ό πρώτο μάλεστα παίχτηκε καί οττό την Ένωοη Ρώσων Καλλιτέχνην. Ακόμη ένα άλλο έργο τού θε- ατρικό μέ τόν τΐτλο «Η κττορία τάς σύλληψης τού Λουκά, πι- οτού σκυλιοϋ τού αφέντη τού», βραβευτηκε αττό τό Σοβιετικό Υ πουργείο Πολιτισμόν. Τέλος, ο Κώστας Κατζκκ, ιιχί γράφει πρόσφατα ένα σενά ριο μέ τίτλο «Νικόλαος Σκου- φάς», πού έχει προκριθίί νό νυ ριοτΐϊ κατά τό 1980 σάν Ελλη- νο — Σοβιιτική παραγωγή. Π' αυτό τα σενάριο θά ερ- χόταν σέ λίγες μίρες εδω ο Κο- τζιάς. Δέν πρόλαβε όμως καί ήρ θε νεκρός. Νλικρός όμως οπό εκείνους πού θά μεϊνε» ζωντανόν αιώνιια στή μνήμη χιλιάδων ανθρώπων πού διάβασαν στήν Ελλαδα, τή Ρωσία καί αλλού, τα βιβλία τού ή είδον τα Θεατρικά καί κι νηματογραφικά έργα τού. Μ. Χ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ αττό τή σελ'Λα 1 διότι ΰποχιρεοθται, θά θέσει έ- νώτττιον τής σημερινής Συνόδου την εναντίον τού δγκΐληκ—τί μας. "Ετσι, θά δοΰιμε κι εμείς τα λαϊκά μέλη τής 'Εκκλησίας, τί θέση παίρνουν οί ύττόλοιποι Με ραρχες μας, στό σοβαρά θέμσ τοΰ 'Αρχιεπισκοτπκοΰ Φόνου, σέ σχβση μέ τή Μασωνία. "ΒΡΑΖΗ.. ΤΟ ΖίΡΙ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελίδα 1 μάλιοΐα καί ιήν ΐόκπητα άξιωμοπκοϋ ιοθ Έλ- ληνικοΰ Στρατοΰ έν ενεργεια· Η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ πού μειαφέρθηκε άπύ πς Τρείς Καμάρες οτήν "Εβανς, φρύνποε νά πάει πάλι σία ψηλά. Έγκαταστάθηκε στόν τελευταΐο όροφο ιοΰ κτΐρίου πού είναι άπένανπ οτήν Ιω νία, πρός δόξαν τοϋ δυοεπιτήριμου· ΚΑΤΙ παρύμοΐο συμβαίνει στί) Λέοη Δημοοίων Ύπαλλήλων, 6που καταγγέλθηκε ότι πηγαίνουν καί φυσικα παίζουν δχΐ δημόσιοι ύπάλληλοι, άλ λά καΐ ατομα τελείως ασχετα μέ την ενπμη δή μοοΊοϋπαλληλική ίδιύτητα- ΑΛΛΗ καταγγελία στίς Άρ-χες εγινε μέ νέα οιέκια πού δημιουργήθηκαν, δπως αύτό πού εί¬ ναι κοντά στύ Ταχυδρομεϊο. ΣΤΟ γνωστό στενύ, (πάροδο τής Αβέρωφ), αιύ «καφενεϊο των Βαοιλοφρύνων» — δπως άποκα λεϊται — γίνίπαι τό σιϋσαι· ΣΤΗΣ 'Άννας, στό Τέννις, σιήν Έπιστημανων, καϊ σέ αλλες δευτερεύουσες λέσχες, «ιά φώτα κλείνουν άργά». ΚΑΙ ]ΐέσα σ' αύιά καί σολλά αλλα, προοτεθήκα- νε — άκούσατε, άκούσατε — καί δυό λέσχες γυ ναικών! ΓΕΝΙΚΑ 0(ΐς 10 βασικές λέσχες τοϋ Ηρακλεί¬ ου καί στά πολλά παρακλάδια τους πού βρίσκον ται άπό ιύν Πόρο ιιέχρι τα Δειλινά κι άπύ τοΰ Γεμμανοϋ μέχρι τύ Λιμάνι τύ ζάρι βραζει. ΟΓΙΟΤΕ καλοΰνται οί άρμόδιες Άρχές νά έπέμ 6ουν καί νά σώοουν ιόν κύσμο άπό τα γνωστά άνθρώπινα δράμαΐα, πού ^χει δημΐουργήσει, ή ζαμοχαμΐοπαιςία οΐό Ήράκλειο. ΚΛΙ ξέμίΜε ποιοΐ είνυι οί άρμόδιοι αύΐοί; '(} Δι υικηχής Άοφαλείας μέ 4 ανδρες, ιόν Δημο, τόν Άνθουλάκη κι αλλους δυύ· ΑΝ είναι δυνατόν νά μποροϋν νά κάνουν κάπ άΐιοτελεσμαπκύ αύτοι υί α.νθρωποι πού άσχο- λοϋνται ουγχ(>.όνως μέ τα έγκλήμαΐα ήθών, ιίς
  κλσπές, τγι να()κωτικά, τα ουλλαληπ'ιρΐα καί
  τόσο άλλα!
  ΔΕΝ έ'χομε: τίποιε προοωπικό μέ κανένα άπό
  ιούς κυρίους λεσχάρχες πού λέγεται δτι 6γά-
  <ουν μυθώδη ποσά, μέχρι καί 200 χιλιάδας ήμε- ρήοΐα εισπράξη! Ουιε έπίσης τούς φοβόμαστε, παρά τίς γνακ)τές προειδοποιήοεις πού μδς έ"- χουν κάνει ΕΚΕΙΝΟ πού έ'χομε είναι έλαντίσν τού Κράτοιχ πού δέν θέλει — σχι δέν μπορεϊ — νά πατάξει τή ζαροχαρτοπαιξία, άφοΰ αύτό τό ϊδΐο μέ τό Κα ζίνο κλπ είναι ό μεγαλύτερος Λεοχάρχης κι ά- φοθ οί αλλοι Λεσχάρχες έ*χουν «πλάτες» τα γνω στά «ύψηλά ίστάμενα» πρόσωπα πού τό έκπροσω ποθν καί πού έπεμβαίνουν καί «καθαρίζουν γιά ττάρτη τους», δταν τα λίγα μικρά καταδΐωχπκά οονανα κάνουν σωστά τή δουλειά τους ΕΡ52ΤΗινΐΑΤΑ ΠΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΠΑΡΑ την αδιαφορϊια ηοώ ο Πιραεδρος τής ΠΑΕ — ΟΦΗ κ. Δοιυλουφά'Κιης πρός τόν Ιύΐπο καί την σΓτσξίωσή τού νά οπιανττήΐσιει στάι τόιοχΐ' ε,ρωτήματο πού τού έχομε θέοεΐι, μετά την αβεΤτηιση τού1 λόνου τού· ότ,ρ θά μά,ς ενηιμιειρώσει, «μιεί'ς οιυινΐεχ|1ζο- με νό τόν ρωτούμ£, γιιαΓΓί αυτή ί η δουλειά καί η μοι>ρα τού
  ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ λοιραν κ.
  ΔουλουφάΗοη καί οάς ρωτούιμε
  γιαιτί σιωπάΓτε.
  ιΚΑΙ μέ τ,ήγν ί,υκοφΐο σάις θέτο-
  με δυό νέα' ερωτήιμιαΓτα:
  ΠΡΩΤΟΝ; Είναι αλήθειαι ή
  όχί ότι ΰΐπο την Ανοίξη τού
  1979, πού ζητήσατε από τόν κ.
  Αχ. ΚαιραμανΛΙή τή χρη,μιαιτοόό-
  τηση. τής Ανατολικώς Κερκιι&ας
  τοιύ γηπέδου τού ΟΦΗ μέ ποσό
  γύρω στά 6 εκατομμύιρραι καί ε-
  νώ σός ζηττήθηικί; σχετική μελέ-
  τη, αδιαφορήσαπ-ε καιί ούτε ,μελέ
  τη κάνατε ούτε καΙί φυσικά στεί-
  Λατε,
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Πως δικαιολο
  γε»τε την συνεχιζομένη όρνησή
  ο<τς νά διενϊργήΐσετ,ε εκλογίί «αί οφήνετε 300 μετόιχους τή^ ΠΑΕ —^ΟΦΗ ιμε τόσα· - δΐιαδΐδοντας ότι· θό τίς ιόν Φεβρουίάριο· τού 1980; ΓΙΑΤΙ, τέλος, κ. Δουλουφά- κή, μός σνομιπάρετε τόσο πολύ, αρνούΐμενος νά μιιλιτχσετιε; Ποίος κό,μπος στό λ'αιρμό εμΐποδίζει τή φωνή σας; Δυόάντίθετες άδειες τού Πολεοδομικού ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΕΙΧΗ στήν οδο Δαιδαλου Μιά περίεργη ι>π·όθεση άρχί
  σε νά άπτασχολεΐ αντές τις μέ
  ρες άρκετοΰς Ήρακλειώτες καϊ
  τπό πολύ τούς κοτταστηματάρ-
  χες τής οδοί» Δπιδάλοι/ ττρός.
  την «'Αστόρια».
  Ό ίδιοχττίτης οίκοδθιμικοί/
  τετραγώνου κ. Ζουράρης μέ 6ώ
  ση μιά αδεία τής άμορτωλης έ·
  ποχής τοά Ποΐλεοδομικοΰ 'Ήρα
  κλείου κέιρδισε δικαστική ά—6
  φαση, βάσει τής οποίας έξώ-
  νει τούς κοττσιστημί—άρχες γιά
  νά οίκοδομήσει 5όροφη οίκοδο
  μή μέ ύ—όγειο.
  Στό σημεΐο δμως αύτό εί¬
  ναι τα γνωστά άραδικά τείχτι
  μέ τίς γνωστές στοές πού θα:
  κατςχστραφοΰν^ όπως σσνέβη μέ
  την παρακόμενη οίκοδομή των
  Ίδρι/μάτων Καλοκαιρινό»), πού
  τότε, δέν ένδιαφέρθηκε κανείς,
  ττοορά τό δη'μοσίευμά μας.
  Τώ,ρσ όμως 0πάρχ€ΐ μιά δεύ
  τερη άπόφαση τοθ Πολεοδομ
  κου, άντίθετη μέ την πρώτη,
  —ού δυστμχώς έκδόθηκε χωρις
  νά την έχει ύπ' δψη τοα τό Δ
  καστήριο. Μέ βάση την άπόφα
  ση αυτή πού δέν έπιτρέττει την
  οίκοδομή, γίυεται σήμερα προ
  σφυγή γιά νά οτσμοπ-ήσει ή £-
  ξωση των κθΓταστηματαρχών.
  πού άρχίζει σήμερα, γιά νά
  σνζητηθεΐ στή σονέχεια ή υπό
  θέση σέ άνώτερο (Τριμελές) Δ
  καστήριο.
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  είναι ίνα> αιπό τό ζωντσνά θετι·
  κά ιθτελέχη τής Εκκλησις, στό
  περασμό τού μόνο έργα κοινω
  φελή πού προικαλούν τόν θ<αυ- μαο·μό βλέπ·ουιμε, μέ αοοκορύ- ψωιμα τώ ιδρυμα τής Παναγίας τής Καλυβιανής. 'Εχε»· νά μάς πει ο τόσο εύικονα< κοτηγορών κ. Βαοιλακιής, αλλο Δεσπότη ό; ιερωμενο πού ν— έχει πιρααφίρο τόσα πολλά — ήν Κρήτη μας; Δέχομαι κ. ΒαοιΑόκη ότι» οτα νεανιΐικά τού χρόνια' άθελά τού ο Τιμόθεος Παπουτσσκης δέν έπραξε. μ£ σωφροσιυνηι, έ¬ στω αμαρτηοε. Ξεχνας αμως ουτο πού εί™ ο Χριστός; «Ο α- ναμάρτητος πρί^τος τόν λιθον βαλιλέτω». Καί άν ήταν όπως τον απο-· καλείς εγκλημαπτ*κη φυσιογνω- μία, η μετετΐ£(τα πορεία του- δέν θά εδΐΛαιωνε τόν χαρα*τή- ρα τού; "Η μήπως βλεπίτε τίπο' τα το εγκληματΐ'κο στά έργα1 του; Εισοοτε πολυ κακός στήν κρι ση σαζ κ. Βασιλάκη Διακε κα* συνταξιοϋχε δάσκαλε. Άλλω- οτε φαινίταΊ' ότι εισα>τσε καϊ δι»
  θεσιτης γιατι όταν δάσκαλο
  μενουν αδιιόριοτοι είναι απαράι
  δεκτο νά ειισπράττουν δύο μι-
  οβους οί ιερωιμενοι. Φτάνετε δέ
  στό ση'μείο ν·α· αιποκαλήτε τούς
  τιμητάς τού έργου τού, κα>ι
  μορφωτους.
  Ειλΐικρινά λυοάμιαι, πού φτανετε
  "■σσο χαμηλά τυφλωιμένοι αιτό
  τό μίσος σας ώστε χάνετε καί
  ποοα ενΜθιΐα λογιοοής και σοβαρό
  -ητας.
  'Ενα μονο θα ήθελα να σας
  •(.ωτήσω. ποίος είναι καιλυτερος
  ώστε να παρει την θέση τού Τι
  μοθεου;
  Ποως αλλος εχει τόσο πλού
  σία κοινωνικη δραση;
  Σε αοτό το ερώτημα συντα-
  ξιοοχε διθεσιΐτη κ. Βασιλάκη,
  ιμπορειτε νά μου απαντήισετε;
  Σ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ
  ΜυλωνΌγιιαννη 6
  Χαν^α
  Υ.Γ. Φιλε Μανο ελπι<ω νά την δημοσίευσις σε αναλογη θέση (γιατι ποΑλοι κοινοι μα<ς νιλοι ισχυριζονται ότι δίν θά την δομοσΐιευισεις). Μέ αγαπη ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ Απαραδεχτο: Ένα κιλόάγγούρια τού παραγωγου, όσο ένα.,.κουτΐ σπΐρτο ΗΙΙΕΣΣΑΡΙΙΈΣ ΑΝΑΤΚΑΓΑΝ ΤΟΝ ΤϋΡΚΑ Ηλ ΦΥΤΒ ΑΙ ΤΗΝ 1110 ΠΟΡΤΑ.. ΚΑΙ Ηλ ΚΑΒΙΕΙ ΤΗΝ ΙΝΗΑΡ10Ι ΤΟ ΜΟΗΑΣΤΗΡΙΓΟΡΓΟΑΑΓΝΗ • ΖΎΝΕΧ ΕΙ Α από τή σελίδα 1 Κερος (αίνηψιός και θειος) ο «αλογερος μέ τή Μερσεντές»- Ιιμόθεος, οί γονείς τού καί μιά« αγ^ωστη δεσποιν»ς ή κυρια. Τι να κάμει ομως ο άνθρω- τιος; Σ' <ΐυτήν την ηερίπιτωιοη) δέν φτα|ει. ΤΤοιος φταίει ομως; Πο,ος κ» τσσττρεψξ τό Μοναστή'ρι τού ΓίτργολαΎνιη; Μήιπως αληθευει ότι ο κ. Τι ΐμοθεος θέλει να εξαφανιοει τα Αΐγα εκκΛηριαστικά έργα τού Ευ νενιου; (Βλεπε και περίπτωοη Πιτσουλοκειου). Ανεξάρτητα ομως απο την απαντήση στό ερώτημα αυτό εμείς νομίζομε και υπο- στηριζομε ότι η Εκκλη¬ σιν δεν είναι σε θέση να διατηρήσει τό «τιριο αυτο, που ιιναΐ' πραγματικά αξιολογο. ΓΓ ουτό πριν καταοτραφει τελικα. προτεινομε στην Κοινοτητα Κα τω Ασιτών νά οναλόβει αγώνα γω να τιάρει καί νά σώσει εκεινη τριν είναι τελείως αργα το Γορ γολα Γνη. Ο δυναμΐικος Προεδρος της Κοινότητος Μιχάλης Γιανναι- κάκης, με το προοδευτικο τού Συμβούλιο άς ξεκινήαουν την προσπαθεία νά πάρουν στα χε ρια τους τό οίκημα πριν κατα- στοαφει. θάναι ωοα'ο τό μέρος ί υτο στο οποΐιο γινοταν τα γνω στα Χουντικά Συνεδρια να με- τατ,ραπεί σε τόπο δημοκρατΐ"· 'κών καί λιαΊ'κών συνεδιρίων κιοί αλλων εκιδηλώοιεων, παρά νά παραμενει συνεχιζοντας να ερε» πωνεται, στά χερια δηβεν τής Εκκλη>σιας, δηλαδή στά χεριο
  ?νος αμφιλεγώμενου Καλογερου.
  ΓΤρόεδρε τής Κοινότητος Κά-
  τω Ασιτών ΜιχαΙλη Γιαννακάκη
  εσυ πού ξερεις τ,ο βαθύτεροι νό-
  ημα τού επιφωνηματος που λες
  συχνα « Οφιδες και Λιακονια»,
  βροντοφωναξε το καί πάρε οτα
  χ?ρ;α σου το Γοργολα'ι'νη.
  Σσς ανήκει καί σ' ένα τετοιο α-
  ώνα η «Αλήθεια» θόναι
  υας.
  Μ. Κ
  Δυνα<μική ΐτιών ανγ^οιυιροιπια'ριαγx^γx^έν' ιΜεσ- σαρός έγιΐν£ την περαισρένΐι Πέμ 8)11)79. Αιτΐο ήταν η αλ- .τττύίοη τής τιμής τού Αγτγουρικχι οτί,ς 6 δρχ., σάν ά- μεοιηι συνέπΐιΐαι τής ανπΊσταθμι- στΐιΐοής εισφοράς, ποθ ίπιΐιβλήθη- κε απο τίς χώρες τής ΕΟΚ. Αγαναικτιομιένοΐι οί παραγωγοί από τόνι εξευττελισιμο τής σο>-
  δειάς τους ζήτησαν απο την
  Κυ|βί£ΐρνΐΓ|ΐοη την ί-ιδότποη τοά
  αγγουιριιού·, στήν τιμή κόστους,
  δηλοδή στίς 14 δρχ.' ανσ κιΐλό'.
  Έστειλαν ε™ιτροπή τους στήν
  Αήτνια οτόν Υπουιργο Γεωιρνίας
  κ. ΜποώΤο, ο οποίος δέν την δέ
  χτηκε. Μετά αιπό αυτό οί ογρό
  τες φόρτωσιν! τα αωτοΐκίΙνηΦά
  τ ούς αννοθριΐο καί κατευθυνθή
  καν γιιά τό ΗράκΛιειο.
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΙΕΚΙΝΗΣΑΝ
  Οΐ' αιγΐρότί,ς αγγουιροπαρα.γω
  γοί των χωρκών- Λαγσλιο» Κλή
  μα, Πετροιαφάλι, Κουΐσέ, Αγ.
  Δέικα, ΜιητράπολΓ), ΧουοτΓαλισ-
  νά, ΠΑάτανος, Βαιγ)«ωνιά, Γαλώ
  Πόιμπΐια καΐ Καστέλλι, συγ-
  κεντρώθη^'ν στό Τιυιμ-άκΐι μέ
  τα ουτοκίινητά τους φορτυιμέ-
  να αννούριο καί κίνησαν γιά τό
  Ηράικλειο. "Η φάΐλονγα· των αυ-
  τοκΗνή,των κκνιήβηικε σμαλά
  χωρίς κιανένα επεισόδιο μέχρι
  την Σ:β!Βανή γέφυραι, 16 χιλιόμε
  τρα αοό τα Ηράκλειο, όπου ο
  δρόμος είχε κοπεΊ αοό ένο κιρέι
  Υντερ, τό οποίο, ττροφανώς, ο
  χε τοποθίτήσει κάθετα πρός
  τόν δρόμο η Ν&μαρχία.
  Λί'γο ηιό πιΐσω ΐισχαρή δύ-
  ναμη, χωροφ-υλακής ήγταν ετοί¬
  μη, νό επφβε*. Ο αγρόιτες οτ-
  κωσαν στά χέριαι τιό €>μττόΙδιο, τό
  εβσΐλαν στήν άκρηι ηαιΈ πέρα-
  ρασαν.
  ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  Έτσιιι τίς ιμ&οηιμι6ρι·ανές ώρ«
  τα ουτοκιϊνιιγτιαι των παραγωγών
  έφθασαν στό χώρο ,μπρος α™
  την Νομσιρχκι κοί ολο*λη(ρί> την
  Πλατίϋα Ελευθερίας. Τό χώρο
  γύρω αοό την Νομαρχΐίαι κατέ-
  λα#ε ισχορή σστυνιομικοή δΊύναι-
  μη κρανοφόρων καί ίοπαιϊτερα
  οτίς δυό ί,ισόδους.
  Οί δισδηλωτες ζητούσκιν νό
  βγ«εί ο Νομάρχης Ηρακλε'ΪΙου νά
  τού εκθβαουν τα α'ϊτήρατά· τους
  ολλό αυτοίς αρνήθηικε καί ζιήΐτη-
  σε νά τού τό εκθέσει εττιτροπή.
  ιΜετά' αττό λίγο μιά 7ιμίλής επι*
  τροπήι σνεβηιοε στό γραφεΐο τού
  ι.. Νομάρχη.
  ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙνΤόλις αντπίλιήιφθηιΐιε ο κ. Τσίρ
  γας την ιπαροκΛσίσ τού Δι·ευθυν
  τή τής «Αήιθί.ια<» μεσα στο Νο μαρ·χιπαικο Γραφείο, όπου βρι- οικοντουσαν ο Ειοτανγελέας κ. Ζορμττάς, ο Ανώτερος Δ. Χ. κ. Τζιρή,τας, ο Δ)τής Χω,ρ)ικής Η¬ ρακλείου κ. Κουτούιπης, οί βου- λευτές κ. Δαμανάιΐοη κιαι κ. Αισλα νης και. η Επκτροπήι, τού ειιπε νύ ττεράισει έξω. Ο Μάνος Χα¬ ρής ίιπέμίνε ότι η πα,ρουσία τού δικαιολογείταρ σαν εκιπρο- σύ(που τού Τύπου, αλλα ο Νο- μώρχης ορνε/ιτο ΐττεικ-ματΐΊοά νό' Ο'ρχΐίσει τή συζητήση, άν δέν έ φευγε. Ο διευθυντάς τής εφημε ρίδαις μας εξήιγησε τούς λό- γους τής ιπαρουσϊας τοα, αλλά ο κ. Τσιρκιας έλιεγε ότι είνβΐ' α^ δύνατο νά μιλήισιεΐ' ιενώπιόν τού καιι 'Κύβε δηιμοσιιογράφου. Τοτε ο εκδοτης τής <(Αιλήθει<ι<» ρώτη σε την Επιΐτροπή άν θέλίΐ νά φύγει κοίι όλοΐι απάντηοαν αρ- νητικό. Γεννήθηκε θέΐμ>α, άρχισε
  να καβυστειρεί τό ιπιράγμια' καί
  τ ότε ο κ. Εισαγγελέως είπε στον
  Μάνο Χαρή, ότι διαπράττίΐι αδί
  κημια. Τέλος μέ την τταρέμβαστι
  μέλου^ τής Επιιτροπής ο Μάνος
  Χάίρης βνήικΐ έζω σεβόμενος την
  ουσία τού ΘΙέματος.
  ΜΕΤΑ ΤΗ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
  Η επιΐτροπή μιετά την συναν
  τη,σιήι της μέ τόν Νομαρχιη μίλη
  σε αιπό τΐ>ν εξώστη τής Νομαρ-
  χΐας όρος τούς παραιγωγούς
  »αϋ εϊπε ότιι, θά δεχτεί την ειπιι-
  τροπήι Αθηνών ο κ. Μητσοτά¬
  κης ιοττϋς 7 τό β^ράδυ.
  Οί παραγωιγοί οπό κάτω φώ
  ναζαν ότι, είνιαΊ αιποφαοιιΐσ'μένοΓ
  νά παραμείνουν επί τόπου, μέ-
  χρΐ' νά ικανοποιηθουν τα αιτή-
  ματά τους, πραγιμα και τό ο-
  έπραξαν. Από τόν εξώοτη
  επίισης ή βοολευτής
  τού ΚΚ'Ε κ. Δαμανάκη «αί ο βου
  λευτής τού ΠΑΣΟΚ κ. Ασλάνης.
  Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΔΕΙΑ
  Εν τώ μεταξύ οί υπάλληλοι
  τής Νομαρχίαν σχόλασαν κι έ-
  φυγαν καί μαζι μέ αυτηούς καΐ ο
  Νομάρχης κ. Τισίιρκας, ο οποί¬
  ος έΐψυιγε από την πλα'Γνή πίσω
  πορτα, πράγμα που εξόργισ€ σέ
  μεγά'λο βαθμό τού·ς ογρότες, ο*
  οπόίοι τό πήραν σάν περιφρονή
  ση ατόν αγώνα' τους. Έτσΐ' έ¬
  μειναν, η καταιιλειστη Νομαρ-
  χΐί'α καιί οί χωροφύιλαιΚ'ες από την
  μ (ά χαιί ο.ι αγρότες μέ τ' α.γιγοό-
  <ρισ από την όλλη, περιμένον- τας νά δοθεί λύΐση. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Τό βράόυι κοτάφτασαν και- νσυργιοφ<ερμένοι απο τα χωριό κα·ι η συγκεντρώση εγινε πολυ μί,γάίλιη. Η απόφαση τώρο των αιγροτών &ινκ» νά αυνεχίσουν τόν αγώνα μεχρι τής τελικής νίκης. Μ!ε ανακοινώση τους πού κυικλοφώΐρησε' σε φέ'ι'γ βολάν κσλεσαν σε συμπαράσταση τόν Ηρακλεΐιώτΐ'κο Λαό, όπου καί τούς συιμπ.αρασταθη*ε μέ την παροοσία τού. Πολλαί βλεπον- τας τό αγωνιστϋκό πνεϋμα και τόν όγκο τή.ς συγκέντρωσης μι- λοώσαν γιό «νεο ΜουσίίοΛ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ Κατά τα μεσάνυχτα η Επιτρο πή εξ Αθηνών ειδοποίησε ότι η Κυ.βε.ρνηση αρνειταιΐ να δώσεΓ καΓι την παραμικρή αιυξηση τή,ς τιμής καί μένιει ανυτκοχώρη: τη ■στής θέσεις της. Η ΔΙΑΛΥΣΗ Η συγκεντρώση κράτησε μέ χρι τις μεταιμισονυικτΐίς όπου η τοηηκή επκτροητ, κσινωσε αρχικό στ* ηρ^, διαλυβούν. Τό πΑήθος δ{ν τηκε την αποφαση. «οί προ επιμονης τού η ΕπιτροπΛ ο^ σε, αναμασώντας τα λόγ«> τ*
  νά λέει ότι αφοο τό βέλ
  Οΐϊς θα μείνομε. Μέ τίς
  φατιχες ομως ανιακοινύσϊ^
  την έμμεοη παρεμρολή
  στών — αγνώοττων
  κων παραγόντων τής
  μας τελικά οί
  γοί εγκατέλειψαν την
  νΑείνονττας στό τελευταίο
  της άοοξα κάτιως, την π*
  ραία, την πιό α.υθόριμητη.
  πιό δυναμική — άν καί
  νωτη φαινομενικά —
  κινητοποιήση ποτ> έγινκ
  σήμερα στό Ηράκλΐκι.
  Γ· Κ. £.
  υ.
  ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΚ)
  Όλους, τούς μέ οιτοιονδηπο
  τε τρόπο συμμετασχόντας στ ό
  βαρυτατο πενθος μας, για τον
  αδικο θανατο τού αγγιΑι/ιού
  μας τεκνου καί αδελφου
  ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΡΑΦΕ14ΗΙ
  Ευχαριοτουμε θερμοτατα.
  Οί Γονΐίς: Πυργος —
  στασία
  Η αδελφή: Νεκταρίο
  Οί λοιποί
  σχέΐσεις
  Τα Δακρυγόνα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  στεΐ ή Χωροφυλακή μέ τόσο βαρύ όπλισμό, αλλά τό
  θλιβερό γεγονός πρ,έπει νά καταγραφεϊ μέ μαΰρα
  κατάμαυρα γράμματα στό ένεργητικό - αν 8χει - τού
  Ανώτερον Διοικητή Χωρ)κης Κρήτης κ· Τζιρήια, ό
  οποίος μετά άπό αύτά, πρέπει μάλλον νά· ■. τζιρητά
  άπό τί|ν Κρήτη κι αύτό είναι χρέος των Βουλευτών
  καΐ των λουχών τατακών παραγόντων.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΜΗ έμφάνιση καΐ
  ενεργεια της Χωροφυλακή ς,
  πού τόσο ττροκλητικά ένηργη
  σε, είναι ένα σοβαρώτατο λά-
  θος, πού εΤχε σάν άττοτέλεσμα
  νά δημιουργήσει ρηιγμσ: στίς
  λαοΰ καί άνδρών τής
  οί ά—οΐοΐ τόσο ά
  ψογη στάση έχουν δείξει μέχρι
  τώρα σέ παρόμοιες —ερΐίπτώ-
  σεις.
  ΔΕΝ πρόκειται, φυσικά, ποτέ
  ττιστεύομε ή όπτόλυτη πλειο-
  φηφία των άινδρων της Χωρ)
  κης νά έκτελέσει έντολές πυ-
  ρός κανενός κυρίον Τζιρήτα, άλ
  λά κα! .μόνον ή έμφάνισηι τωνβα
  ρέων δττλων στά χέρια των Χω
  ροφυλάχων, των άΐνθρώπων ττοθ
  πληρώνονται· 480 δρχ. ιμεροκά-
  ματο, ά—οτεΐλεΐ ~ρόκλη<— γιά τον ινττΐρήφανο καΐ είρηνικό λαό, ιδίως της Γερά—ετ,ρας, εναντίον τοΟ οποίον έΓΓέΤδρο)με τό προ- >ί)εσινό έξτρατευτικό σώμα.
  •ΚΡΙΜΑ κύριε Άνώτερε, πού
  ττρίν μιά μφα ακριβώς εΐσα-
  σταν μέ τόν ίπτοκττράτηγο κ.
  ϊμαργιοΜάκτΐ. Άν ξέρατε καΐ
  τόν ρωτούσατε, ττοτέ δέν θά
  διατάζο—ε β θά —είθοοτε ττερΐ
  τού όντιθέτου οποίον σάς διέ-
  ταζε, νά πάρουν οί Χωροφύλα-
  κες στά χέρια τους πολυβόλα
  καΐ μυδ,ράλια, Αύτά: τα παίρ
  μόνον γιά τόν έχθρό. Καΐ
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΔΙΑΚΟιΜΟΥ
  ΥΠΕΡ Τ1ΜΟΘΕΟΥ
  Πήραμ£ μιά ε.π*στολί| τού
  Διακόνου κ. Στυλ. Μαγικουφακ,η
  από τις Μοκρες, υτιφ τού Αρχιε
  πισκόπιου κ. Τψοθίιθυ, τήν ο-
  ποια θά δηιμοοΓΐεύισωμε στό σΐό-
  μενο φύ-λλο μιας, άν μέχριι τότε
  ο αποστολέας μας δίν
  νά τή δημοσι^ύσεΐ' σέ όλλη εφη¬
  μερίδα. Αυτό «κανε καιί μέ επί1
  στολή τού παιί»αιΐότερηι (17-7-79)
  κι α·υτιϊ>ς καϋ μα·νον εϊνκΐΊ ο λόγος
  πού δι^ν τού Ίδημοσιεύσαιμί. εκεϊ
  ν-|, υιπΐρ τού Αρχιεηισκόιπου πά
  λ , τήν επιοτολή, γιατί αυτό δέν
  επΐτρέπεταΓ αιπό τή δη,μοοιο-
  γρίαφιική δεο« τολογίισ. "Ας
  ρΐι|ΐένει· — ών θΐίλει— λοιπήν
  χ-.
  οί Γεροπτετρίτες 'Αγγουροτταρα
  ραγωγοΐ, πού ττήίγαιναν νά δοΰν
  τό πρωί τού Σάββατον τό Νο-
  μάρχη Λασιθιού δέν είναι έχ-
  θροί. Εΐνκΐι οί πιό φιλήσυχοι
  Κρητικο'ι, -ού μέ τή 6-λακώδη
  έντολή τοΰ κυβε,ρνητικοθ ΰπευ
  θύνου5 νά τούς στ·α>ματήσετε,
  τούς ττροσβάλατε άνεττανόρ-
  θωτα, ττέραν τοθ δτι τούς ότε
  ρήισατε καί συνταγματικά κατο
  χυρωμένο δικαίωμα, νά άνα-
  φερθοθν στίς Άρχές.
  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ αγγονριών Ιε
  ι/οπτέτρας ξεκίνησαν τό ττρωί
  •«μ Σάββατον 10)ιΠ)79ι γιά
  ·»ά παρχ—τονεθοθν, όδηγώ/τας
  300 ττερίττου αύτοκίνηιτα, στό
  Νομάρχη Λασιθιού^ στόν Ά-
  γιο Νικόλαο,
  ΣΤΗ Γέφυρα δμως Φρουζή, 30
  χιλιόμετρα ττρίν ά—ό τάν Άγιο
  σ' ένα ττολύ στενό σηιμεΐο τού
  δρόμου, βρήκαν τα έμπόδια, τε
  χνικά καί άνθρώπινα. Επέμενον
  καί αυτή ή έπιμονή τους είχε
  ά-οτέλεσμα νά μαζέψει όλόκλη
  ρη την άοτυνομική δύναμη τδ
  Νομάρχη, τόν Είσαγγελέα και
  τίς αλλες Άρχές Λασιθιού.
  ΜΕΤΑ ά—ό τίς έντονες διαμαρ
  τνρίες τους οί κρανοφόροι καί
  οί λοιποί των ΜΑΤ Κρήτης &ρ-
  χισαν δραση, ρίχνωντας δακρυ¬
  γόνα κατά των άγγουροαταραγω
  γών!ϋ
  ΤΑ έπεισόδια κράτησαν μέχρι
  τίς 10 τή νΰχτα, δπότε έγινε <ά νακωχή» καί ε>ας έκ~ρόσω-ος
  των παραγωγών ό κ. Χαραλα
  μπάκης, επειτα άπό μεγαφωνι
  κή συνεννόηση^ μιλησε μέ τό
  Νομάρχη Λασ,βίου στον όττοϊο
  έξήγησε τίς είρηνικές διαθέσεις
  τους καί τό άρνητικό ά~οτέΐλε
  σμα πού εΤχε ή στάστΐ των 'Αρ
  χών ττοϋ τούς ττεισμάτωσε.
  ΣΤΗ συνέχεια οί Άγγουρο—αρα
  γωγοΐ "Ιεραττέτιρας υπεχώρησαν
  καί οί Άστννομικες δυνάμεις
  ττηραν τό δρόμο της έΐττιστρο-
  φης άπτό την ττρωτοφανη αυτή
  γιά την Κρή/Γιηι έκστρατεία, πού
  έλτηζσμε νά δίδαξε σέ δσους
  δεν τό έννόησαν άκόμη, δτι δ
  Κρητικός θέλει φιλότΐιμο καΐ
  δέν «κοΐταλαβαίνει> τα κοντρα
  ρίσματα καί τίς έτπδείξεις βίας,
  μέ δση νομιμότητα κι άν καλό-
  τΓτοντοτι.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  την Μικρασία, τή Συρια, τό
  Λίβανο, τήν Παλαιστίνη, την
  Αίγυπτο, την Λι60ιη) τήν Τυνη
  σία, τό Άλγέρι, τό Μαρόκο γιά
  νά κλείσει τό κύκιλωμα ξανά
  στίς κολώνες τού Ήρακλή...
  Σκέπτομαι ποσες φορές τούς
  λαούς τοθτης τής θαλάσσας
  βάλθηκαν νά τούς ξολοθρέψουν
  τα βάρβαρα στίφη τού Βοριά,
  τής Δύσης καί τής ΆνοπΌλής,
  πόσους αΐώνες άντέχουν τοΰτοι
  οί λαοί, μέ πόσες θάλασσες αί
  μα ττλήρωσαν τή λευτεριά χαί
  τή διαιώνισή τους, Σκέιφτομαι
  γιατί δέν ήταν άλλιώς μπορετό
  νά γίνει, τό φώς, ή γνώση κι ό
  πολιτισμός σέ τόπους ώλλους
  νά γεννηθοθν! Σκέφτομαι πόσο
  εύτυχισμένοι θά ζοθσαν τοϋτοι
  οί λαοΐ αν έίδιναν μεταξϋ 'τους
  τα χέριο κι αν συνταίριαζαν τίς
  δυνάμεις τους σέ μιά κοινή προ
  σπάθεια άμυνας ένάντια στούς
  έπιδρομεΐς κι αγώνα γιά την
  συναμεταξύ τους προκοτττί. Τ!
  πλούσια σάρκα έχουν τούτες
  οί πατρίδες γιά τίς μασέλες
  των σκύλων, πού βάλθηκαν νά
  τίς σπαράξουν...
  'Αίττό τίς σκέψεις μέ σήκωσε
  τό φρενάρισμα τοΰ αύτοκινή-
  τού. Φτάσαμε σ' ένα σταυρο-
  δρόμι άπ' δ,που άρχίζει ή περι
  Ο ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελίδα 1
  νέ ι προ καιροΰ καΐ μέ ενα με-
  γάλο κοιμματάρχη τού κ. Μη¬
  τσοτάκη πού ένω εΐχε καταδι
  καστεΐ σέ 6 χρόνΐα άπό τό Κα
  κοι/ργοδικεΐο, πάλι γιά περί-
  τττωση σχετική μέ δπλα, φα¬
  νού ς κλπ. δγήκε μετά άπό λί-
  γο μέ προσωπική χαρή. πού
  τοθ εδωσε ό Πιρόεδρος τής Δή
  μοκρατίας κ. Τσάτσος;
  Σ' αύτη μάλιστα την ττ&ρί-
  πτωση ό διευθυντής της «Αλη¬
  θείας» ψυλακισμένος κι αύτάς
  τότε, εΤχε την εύκαιρία νά πά
  ρακολουθήσει στό προαύλιο
  των Φυλακών Χανίων αύτοττρο
  σώπως τή σχετική τελετή τής ά
  πονοιμής χάρητος,
  Περιμένομε μιά άπτάντηση,
  γιατΐ, εΤπαμε, ό Λαός πρέπει
  νά ένημερώνετε.
  Κάποιος ττρέ,πεί νά μάς ένη
  μειρώσει γιά την ττερίτττοχτη Δα
  μιανάκη ή μήιπως δέν πρόκειται
  γι' αυτόν;;;
  φέρεια των Παλαιστινίο». Όλ$
  κλη.ρη ή ττεριοχή είναι ίνα 4.
  πόρθητο κάστρο. Όλοι σχΕ.
  δόν οί κάτοικοι, στό μέγιστο
  ποσοστό Παλαιστίνιοι, ο—λο-
  φοροϋν. Άπό δεκάχρονα τται.
  διά, μέχρι όγδοντάρηδίς τη,.
  ποΰδες, δλοι τους κρατοθν 6-
  πλοητολυβάλα καΐ στίς ζΒοτή.
  ρες τους περίστροψα. Στίς
  πόρτες πολλών πολυκατοικιώ»
  σκοττιές> στίς γωνιές πάνοττλοι
  «ρρουροι, στά μπαλκόνια, οτΐ;
  βεράντες, στά παραθύρια, κ4-
  θε σπίτι κι ένα όχυρό! Ίδιαίτε-
  ρα φρουροΰνται τα μέγαρα ττοϋ
  στεγάζουν τίς διάφορες 6-,
  ρεσίες τού ΠαλαιστινιακοΟ κι
  νήματος. Την Ύπηρεσία Δτ>
  μοσίων Σχέσεων ή ιτροεδρία
  Κυβερνήσεως όπως θά την &
  γαμε στήν Έλλάδα, τήν Ύ-.
  ρεσία 'Εξςοτερικών Σχέσεωι,,
  δηλαδή τα 'Υπουργείο *~ξ«τε-
  ρικών, την Ύ—ηρεσία Κοινάς,
  κης Μέριμνας, ώττουργεΐο Κοι
  νωνικώ^ 'Υπηρεσιών, τήν Οτ—ρ£
  σία Λαϊκής Κουλτούρας καΐ —α
  ράδοσης, 'Υπουργεΐο Πολιτι-
  σμού, την ύπηρεσία Τώττου <α! έκδόσεων, τήν ϋπηρεσίσ οίκο- νομικής άνάπτυξης> ύπουργΕΪο
  οϊκονομικών — συντοντσμοΰ την
  επιτελική ύττηρεσία στρατιυ.
  τικών έπιχειρήσεων, το Ο-
  πουργεΐο 'ΕΞΘν. Αμύνης, την
  ύΓττη.ρεσία Τεχνικών έργων, &■
  πουργεΐο διομηχανίας καί τ4
  γενικό στροττηγεΐο, ττοθ μίχρι
  σήμερκ είναι μετρημένοι στα
  δάχτυλα ενός χεριοΰ οί δνβρο·
  ποι όλόκληρης τής γής ποίι
  πέρασαν τό κατώφλι τού! Σ'
  αύτό τό μέρος μπορει νά πλΐ]·
  σιάσει μονάχα ... πουλάχι δν
  καταφέρει νά πετάξίΐ νύχτυ!
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙ
  ΨΕΥΔΗΣ ΦΗΜΗ
  ΠΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
  Κυκλοφόρησε πρόσφατα ή
  φήμη δτι στό Ήράκλειο δεν Ιι
  πάρχουν έκρηκτικά άττβτοθ-
  μενά γιά τίς έτταγγελίΐατικίς ά·
  νάγκες (φσυρνέλλα κλπ.).
  Έλέγξαμε τή φΓτμΐν καΐ δια"
  στώσαμε δτι δέν εΤναι Αληθής,
  δεδομένου δτι τό τοττικό Ιρΐ»
  στάσιο -πσροτγνιγήζ έκρηκτι-
  κων «Φιλνομ~έλ> διαθέτει Δρ·
  κετές ττοσότητες.
  Ε^^ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω
  σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θα πραγμοτοποιη·
  θε! διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι:
  ΤΡΙΤΗ 13.Μ.79
  1. Άπό 08.00 μέχρι 11.00 στήν λεωφ. Ίωνίας —πό
  όδό Ροδοκανάκη ιμέχρι ΠαρασκευοτΓθύλου καί όδό Δι-
  γενή 'Ακρίτα.
  2. Άττό 08.00 μέχρι 12.00 στίς περιοχές ΣΩΠΑΤΑ—
  ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΞΣ — ΑΡΙΦΑΚΗ Μετόχι — ΒΑΘΥΠΕ-
  ΤΡΟΥ _ ΜΠΕΝΤΕΒΗ ._ Πτηνοτροφεία ΚΤΙΣΤΑΚΗ
  καί λεωφ. Αλεξ. Ποπταναστασίου άττό 'Εθνική όδό μί"
  χρι Άμιπελόκηττοι.
  3. Άπό 08.00 μέχρι 13.00 οδοί: Ν. Πιτσουλάκιι —
  Μουσών — Λαγκαδά — Κόδρου __ Πατταδιαμάντη
  Όδυσσέως — Δυρραχίου — Έλλησ-όντου — Φ|λ!τΓ'
  ττου, στήν Όλύμΐττου ά—ό όδό Νεαττόλεως μέχρι Ί*
  νού, στΐς όδοΰς: Δράμας __ Καβάλας — Σόλωνος —
  Άγησιλάου — Ίτάνου άττό Μακεδονίας μέχρι Μ0""
  σών καί στίς Περιοχές Καμπεροσαλή Μετόχι — Τ5β
  ούση Μετόχι — Νταμάρια Συνοικισμόν Δημήτριος
  4. "Από Π.ΟΟ μεχρι Μ.ΟΟΟδοΐ: Καλαμά —Μονής Π,*
  δέλης — Φιλοθέης.
  ΤΕΞΤΑΡΤ,Η 14.11.79
  Άπό 08.00 μέχρι 10.00 στό δυτικό Τμφα 'Λλ» ΦοΡ
  τέτσας.
  'Αττό Οβ.ΟΟ μέχρι Π.ΟΟ στήν ττεριοχή ΠΛΕΚΤΛΜ
  (Γιόφυρο).
  'Από 08.00 μέχρι 13.ΟΟόδοί: Μιχ. 'Αρχαγγελ»—
  Τήνου — Ραύκθυ __ "Υδρας — Εύαγγελιστρίας "
  Σύρου — 'Αρκάδων καί ©ερίσσου άττό όδό Διστολ0"
  μέχρι Άστερουσίων, Έττίσης στήν πε,ριοχή Άγΐου Ι¬
  ωάννου γύρω άπό τό Βρεφοκσμεΐο ΜΗΤΕΡΑ.
  'Αττό 11.00 μέχρι 14.ΟΟ στήν Βορειοανατολική. «Ρ10
  χή 'Αγΐου Ίωάννβυ (κλινική Κωνιοΰ).
  1
  Ή έπανατροφοδότηση θα γίνει χωρΐς ρ^
  ση πιθανόν καΐ πρίν από την άναγραφόμενη ώρα «οί Λ
  έκ τούτου οί ίγκαταοτάσιις καΐ τα δΐκτυα πρίπβ *· ■*"
  ωρούνται ότ ιρρΐσκοντοι συνεχώς Οπό ταοη.
  Για λόγους ασφαλείας άπαγορεϋεται ή προσεγγιοη Ο"**
  άγωγοΰς ή τα αλλα στοιχεία τού δικτϋου Ιατν» «βΐ β*
  βρΐσκονται επί τού ίδόφους.
  ΔΜ — ΠΙΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛ!ΙΟγ

  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΙΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 8
  Μεγάλη Έπίκαιρη Έρευνα Γενικοϋ Ένδιαφέροντος
  (ΐ£ρισσότ£ρο φόςοτά ΤσιμίνταΚρήτης
  Σήμερα άπαντα ό έκηρόσωποςΐτής εταφειας «ΖΕΥΣ» κ. Ν. ΧΟΥΡΔΑΚΗ!
  ■■■ι
  — 5ο — (τελευταίο)
  Μ. Χ. Εκτος σττό τή δική σας
  ομάδα πού στοχεύει στιν ίδρυ-
  οη τής ΤσΗΐεντοβιομηχανίας
  αΖιύς» καί τής ήδη δημιουργη-
  θιίσαί Εταιρείαι μ* ποόιδρο τόν
  κ. Λογιάδη, υπόρχει, όπως θά ξέ
  ριτΐ, καί μιά τρίτη προσπαθεία
  οτην οποία είναι αναμεμιγμίνοι
  ο Προιδρος των Κρητών Γερμα
  νιας κ. Κανδυλΐφάκης «αί ο κ.
  Δεληγιαννάκης, στενάς συνεργά¬
  την τού κ. Μητσοτάκη. Μέ αυ¬
  τήν την τρίτη ομάδα εχιτι επα-
  <ρή; ΧΟΥΡΔΑΚΗ!: Την Τριτη προ¬ σπαθεία αυτή δβν την γνωρίζω. Πάντως μπορώ νά σςχς δεδαι- ωσω τό εξής: "Οτι πολλοί εί¬ ναι οί μνηστήρες γιά τα Τσιμέν τα τής Κρήιτης. "Εχ« στά χέρισ μοο μιά άττοψσση., την ύπ' αρι¬ θμόν 2123 τού 1977 τοΰ Συμ¬ βουλιον τής Έτπκρατείας άπτό την όττοία ψαίνεται δτι, τό 1973 εΐχε δοθεΐ κατ' ά~οκλει- στικότητα γιά 7 χρόνια μέ την ί-' ριθΐμόν 131)1321)26)2)73 στόν Β. ΚατσιΟΓττη αδεία σκοτπ μότητας μέ την προϋττόθεση δτι θά εβαζε έίνα ποσό δολλόρια ά πό την "Αιμερική, 10 έκοπΌ,μμύ ρια. Τό 19*76 μέ την ύττ' αρι¬ θμόν 335)ΕΥ),17,Π)9—-1—76 εΐχε δοθεΐ κατόπιν αποφάσεως των Ύποαργών Συντονισμού καί Προγραμματισ,μοΰ, Οικονο¬ μικήν καί Βιαμη,χανίας, αδεία άλλη έπ' ονόματι Γεώργιον Πά ρασκευαΐδη καί Χαριλάου Δρί- 6α. Οί άδειες αύτές ήταν κατ' ά- ποκλειστικστητα είς τόν Νομόν Λασιθιού. Κι έδώ είναι τό κατα πληκτικό: εδόθησαν άδειες κατ' άττοκλειστικότητα είς τόν Νομόν μέντων είς την Κρήτη καί κατ' άποκλειστικότητα είς αν Νομόν Λασηθίου σέ μή Κρητικούς καί δέν φώναξε κανείς Κρητικός καί ττρέττει έμεΤς τώρα νά έφεσιδά- λς(ί6 αυτήν την ύττόθεση διότι ττοιός είναι αύτάς πού ττουλάει τα πατρογονικά δικαιώματα της Κρήτης σέ μή Κρήτες. Και εΐμοι ύττοχρεωμένος έπίσης νά σάς πώ καί τα εξής: "Οτι, δνα έργοστάσιο μέχρι πρό 6 έτών τταρακαλοΰσε ό τάπος νά τό δεχθεΐ. Σήμε,ρα τα πράγ.ματα άλλαξαν. Πιρέττει πρώτον νά ά~οφασίσει ό άνθρώπινος πα¬ ράγοντος νά δεχθεΐ τό έργοστά σιο ύστερα νά δίδεται σχετική αδεία. Έπιτρέ,πσμε δηλαδή την ιδρύση Τσΐιμεντοβιομηχανίας έ- κεϊ που ό λαος τό έΊπιτρέπτεΐ κι δχι έκεϊ πού τό έχπτρέιπει ή Κυ βέ,ρνηση. Διότι είναι δυνατόν να δοθεί μιά έόδεκχ τσιμεντοοιο μηχανίας πού ένδείκνυται πα- ραδειγιμα μεταξΰ Άγΐας Πελαγί α; καί Μττοολη, Είναι δυνατόν νά έκδοθεΐ μιά αδεία διαμτνχανί άς, ττοιός Ύττοαργός θά είναι αύτός ποθ θά τή δώσει, είς τα Μάταλα; Μ. Χ. Την άλλη περίπτωση ι ήν τέταρτη, την έχετε υπ" ό¬ ϊ»™ αας; Τού Χανιώτη την πε- ρίτττωση εννοώ, μέ τή συνεργα- οΐα τής Ιταλκης εταιρείαι «Τα- λέντο»; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: 15 περιτττώσεις ύττάρχουνε! Μ. Χ. Παλιότερα, γνωρίζω ό¬ τι κάνανε αιτησεκ; διάφοροι άν βρωποι, αττοκτούσανε εγκρίσεις των αιτήσεων γιά βιουηχανία Τσιμέντων στήν Κρήτη, τίς ο¬ ποίες εν συνεχιϊα πηγαίνανε στά μεγόλα τραοτ των βιομη¬ χανίαν των τσιμέντων καί μ' ένα Α' ή Β' οντάλλαγμα αποσυ- ρονταν α πό την ενεργσπσίηση. Στήν προκειμένη περηττωση καί στήν μιά καί στήν άλλη, στίς βσσκές τίς δυό τίς δικές σας υπάρχει τέτοιος κίνδυνον ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: 'Όχι. Προσωπτι κώς ττιστεύω δχι. Μέ τό χέρι στό Εύαγγέλιο, άλλά τα πρά- γμοττα ξεκαθαρίζσυν δταν φτά- σει τό ιμαχαίρι στό κόκαλο, Ό ταν ζητήσουμε αδεία σκοπτμό- τητος καί πομμε δτι, έχομε αύ τό αύτό αύτό. Δίδεται αδεία σκοττιμόττντος ή σταματάίμε καί γιατι σταματαττε; Κι έκεΤ είναι πού δεν θά τό 6άλοιμ€ κάτω. Διότι αύτη τή στιγμή ή καθυ- στέρηση ή όττοία γίνεται μέ κάττοί ο πειρασμό. Είναι καθυ- 6άζεΐ} άρχίζει νά μέ 6άζει, σέ στερήση όφειλόμενη είς την δυ στοκϊαν τής Κρατικής Μηιχανής ή είχει κάτττοιον άλλο σκοπό; Αύτό έξετάζω, 'ΕΞδώ εΐμαστε, ύ- γεία νδχοιμε, καί θά δούμε. Μ. Χ. Άν ποώμε άτ», κατ' ιυ- χήν πάνε ολα καλά, εσείς τα 4 δκτ. πού πρόκειται νά χρεια- στούνε ή τα 5 άς ποάμε, γιά τό εργοστάσιο, πιστεύιτε άτ· βά βρεθεί Ελληνηιή Τραπέζα νά σάς τα δώσει; ΧΟΥΡΔΑΚΗ*: ΣΟ,μψωνα μέ την 'Ελληνική Νομοθεσία μιά Τρα¬ πέζα δέν μττορεΐ νά δανείσει ττα ραπτάν'χ άττό τό τρίτο τού κεφα λαίου της. Τα χρήιματα είναι φοβερά, Κα! δέν είναι νά πήτε κάνετε ενα έργοστάσιο τής τά¬ ξεως των 300 ή 400 έκατομιμυ ρίων. "Ενα τσιμεντάδικο γιά νά σταθεΐ σήμερα, ν' άττοδώσει ττρέ πει νά είναι τής τάξεως τοΰ ε¬ νός έκατσμμυρίου ετησίως. Δή λαδή νά βγάζει 3,5 χιλιάδες τόν νους την ήμέρα. "ΑΑλοι τό τοττο θετούναι στή 6άση τού ένάμισα έκατομιμυρίοι/ τόννους τό χρο- νο. "Ενα τέτοιο έργαστάσιο, δ- σο κι αν τό σνμττειέζεις, δένΐ θά εΤναι μικροτέρας δαπάνης των 5 δισ. Τα 5 δισ. αύτά εΤ- ναι μιά κου&έντα. "Εχοι/νε £να Φοβερό τοκοχιρεωλύσιο καί χρει άζεται γειρό σφύξιιμο γιά νά τα δγάλεις αύτά. Κι δττως γνω- ρίζουμε τα ττρωτα τρία μέ τέσ σερα χρόνια γιά όποιαδτνΐτοτε έπιχείρηση, δέν είναι τταχειές οί άγελάδες. Είναι δύστοκα τά· ττρώτα χρόνια καί θ' άρχίσει ό μέτοχος νά λέει: 'Εγώ σούδωσα χρήιματα, ποΰναι τό μέρισμά μου; καί ττουναι τα κέρδη μου καί ζησε Μάη μον> νά φός τρι-
  φύλια. Πρέττει λοιττόν αύτά τα
  ττράγμστα νά τα αίσθανθοθμε.
  "Η κάνομε κάτι είς την Κρήτη
  μέ συιμμετοχή ή τάτε ύττάρχει
  κ ι έτνας αλλος τρό—ος νά τό
  δώσομε σέ μιά ότΓθΐαδήτΓοτε ττο
  λυεθνική Έταιρία νά τό κάνε»
  καί νά φΰγουιμε εμείς άττό την
  ι,έση. Πράγιμα τό όποΐο κι αύ¬
  τό δέν ένδείκνυται γιά την ττρο-
  κειμένη τΓερίτττωση, άλλά πάν¬
  τως δέν είναι τόσο ρόδινα τα
  πράγματα.
  Μ. Χ. Αν τώρα δέν Βριθού
  νέ τα λεφτά από τα Κράτος,
  πώς θά τα βρήτε;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Και αύτά εΐνχΐι
  6να κομμάτι τής ερεύνας. Δηλα
  δή ττοτέ δέν θά κάνομε εμείς
  καταστατικό δν δέν θδχομε καί
  τό ττράσιινο φανάρι τής δανειο
  δοτησεος, Κι αύτό εΤναι ερευνα
  τοΰ οΐκοναμολόγου πού θά μάς
  ττε? γιά τή δανειοδοτηση,
  γιά τό τοκοχρεωλύσιο κλ~.
  Μ. Χ. Εοεκ προσωηικά πώς
  κρίνετε τό εξής: Η απλή υπό-
  σχεση ενός Υπουργοϋ Συντονι-
  σμού ι ίνα» ·κανή νά σάς καθη·
  συχάσιι ότι, τα λια-τά θά τα
  πάρετε αηό τό Κράτος;
  ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: "Οχι άττόλυτα.
  Διότι ξέρομε δτι αυτή την στι
  γμή κ ι έγώ νά ήμοονα εγττουιρ
  γός τού Συντονισιμοΰ δέν εΐμαι
  δέβαιος δτι αύριο θά συνέχιζα
  νά ίίμουν,
  Μ. Χ. Εσείς επειοή πάτε έ-
  τσι συστηματικά καί βραδΐως,
  έχιτε κάνει καί καμμιά κινήση ό¬
  σον αφορά τό βίμα τού μάρ-
  κετινγκ, από πλευρόν δηλοοη
  δ>α«ίσεω< των τσιμέττών; ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ: Έχομε τόν με- ταλειολόγο τόν ΣαΦά ό όττοΐος δρά στήν Μβση. 'Ανορτολή 6 οποίος κάθε τόσο μάς ένη,μερώνει, άλλά αυτή -«ή στιγμή £χομε ενδείξεις δτι, 0- ττάρχει σοβαρή ζήτΓηση· τσιιμέν- του καί έχομε καί γ·ρατττές αί- τηίσεις. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ευχαριστούιμε θερμάς όσοιυζ συιμιμετεί.χον καΊ μάς συμ παραστάθΓ>καν στό βαρύ πέν-
  θος μα< γιό τόν πρόωρο καϊ α- δικο θάνατο τού στρ-ατιώτη υιού μας ΙΩΑΑΝΝΗ ΑΧΛΑΤΗ Οί: νονδίς Δηιμήτριιος — Μαρίνα Τα αδέλφΐα: Χρήστος »ταΐ Μαρία ΑΧΛΑΤΗ ΙΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΟ! ΙΗΗ | ΑΛΗΘΕΙΑ Ι Ι ^"■■■■■■■■■■■■■■■---- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ ΑΓ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■ΗπΙΒΒΒΗεΙΒΒΙΐ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥβΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (ΙΙάνοί ΧάρηΟ ·♦♦♦♦ ♦♦»♦»»♦<; ΣΑΣ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΔΛΛΟ ΑΕΡΛ ΤΩΡΑ πού έρχεται ό Χειμώνος πό- σο σωστά ρ&ς βλέπετε γιά μιά άλ λαγή στά σπίτια οας ΞΥΑΙΝΑ ΠΑΤΒΜΑΤΑ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΠΗ - ΧΑΑΙΑ - ΜΟΚΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΔ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΕΩΝ ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΒΕΡΩΦ 12 - Τηλ. 289.135- ΗΡΑΚΑΕΙΟ Ενας Αιάκος γιά]τόν 'Αρχιπτίσκοττο τόν Διευβυιντή τής Εφημερίδας «Αλήβεια» Μάνο Χαρή, Κύριε ΜΙάνο ΧάρΓ) ύ,σττερο α¬ πό τόσο πάλεμο εναντίΐον τού Αρχΐΐπΐισικόιποα κ. Τιΐμοθέου πού εκφ,ράζει πολύ μΐσος καί κοκϊο καΐ πού μπορούισε γι αυτό πρό ττολλού νό σάς είιχε δώσει στόν Εισαγνελία και αφού δέν τόκανε ίΐΐδα· σιήιμειρα' στήν εφηιμ&ρίδθ' σας νά επιχειρήτε νά κάνετε αυ- τό πού δέν εκανε αυτός γιό σάς. Δηλαδή γράφετε ότι τόν μηνύ- σατε γιά τό ότι. όμμΐσσ σάς είπε σΐνθτεινό άνθρωπο καί ότι «πή Ρ'εττείτε σίκατεινούς σκιοπούζ. Καί σάς ,ρωτώ: Άραγε ΓΓιΐστεύεις ότι σέ αδικιεί; κ. Μάνο Χάιρη θΜμφωνα' ιμέ τό Εααγγιέλιο μάθε ότι οποίος δέν υπηρετεί τό φώς ιιπηρετεί τό σκότος ότι. δεν εϊ- ναι ωφέλιμο είναι βλαιβερο, καί ότι δέν είνα» τού Χριστού ινα>
  τού Διαβόλουι. Βόισεΐι των παρα
  •πάνω σάς ρωτώ «αί άν έχετε τό
  θάρρος ο.ιπαιντή)στε μου. Ο πόλε
  μος πού κάνεις ίναντιον τού Αρ
  χιεπιΐισκοιπου ί'ιναι φωτεινός ή
  ακοτεινος; είναι ωφάλιιμος ή βλα
  βερός; Άν πράνρατι πιατεύεις
  στό Χριΐοττό πού είναι οαρχηγος
  τού φωτός νιατί δεν δηιμοΌίίυ-
  σες την επιΐοτολή μου στήν εφη
  ρερίδα σου από Μοίρες 17-7-79;
  Εφόοιον δέν μποροιύσίς νά α-
  παντήΐσεις. Μόν» δηιμοσίδυισες
  άλλες επιιστολες πού εστΓάληί-
  €αν ακίνδυνες, πός λοιπόν
  θεωρεκ ότι σέ αδικεΐ ο Αρχΐΐ,πί
  σκοπος πού σέ λεει άνβρωπο
  τού σχότους; Εσύ δέν εισαι πού
  ύστερα από τόσο ανελέητο πο-
  λεμο πού έκανες εναντίον τού
  Αειμνιήστου πρώην Αρ.χΐιεπισκό-
  που κ. Εκγενίΐου πού ίσωτ^εξ α*
  τί,ας σου πέθανε, κ.αί όταν πεθα
  νέ, εγραφες Γτάλι στήν εφηιμερί-
  δα σου όττΊ ήταν ηθιικο,ς καί μα
  κΰρΐ' άν δέν βρεθεί καλύτερος
  δ άδοχός τού νά βιρεθεί τουλά-
  Λΐστον ιισά^ξιος; Τότε λοιοόν εϊ-
  ααι άν&ρωπΐος τού φωτός όταν
  κανεις πόλεμο εναντίον «νός η-
  6κου ανθρώπου;
  Εσύ δέν είσαΐι πού έγραφες
  ψϋμματα στήν εφηιμερίσα σου
  προεκλογικώς τό 1977 ενβντΐ-
  ον τού πρώην βουλευτή κ. Ψο
  ράκη πού κκΐ'ί πολύ πιθα/ον εξ
  αιτίας σου δέν ξαναβγήχι βου-
  Λεατής κ-αί μετά τίς εκλογάς έ-
  νραψιες πάλι στήν εφημερίδα
  σου ότι έκανε λάθας ο λαός τού
  Ηρακλείου πού δέν
  τόν Ψιαρ,ά«Γνπού>είναΐι ο μοναδι¬
  κόν Έλλην αγρότηις βουνευτή<; Ύοτερα λοιπόν από όλα αυ- τά «αψ πολλά άιλλα είιστε άνθρω πος τού φωττός; Νομ+ζω πώς σά·ς ταιρισζουν οπόλυτα τα λόγια τού Α. Πσύ- λου πού είιπ€ κάποτε σέ ένο άν¬ θρωπο τού σκότους «υιε Διαβό λο·υ καΓ εχθρέ πάσης Δικα,ιοσύ- νη,ς έως ποτε βά' διαΌτρίφ&ις τά«ς οδαύς τού Κυρίου τάς ευ- θεϋας». Μάνο άν θέΛει<ς άκου>-
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΔΡΑΧΜΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Στόν παληό «αλό τόν κιαιΐρό
  η οΐικογεν&ια· ήιταν πολϋ' ογαπη-
  μένη.
  —^Καλημέρα αδερφή Δεκάρα.
  —Καλημέρα αδερφή πεντάρα.
  —Καληιμέρο μι«ρούλικο πενην-
  τα,ράκΐι.
  —Καλημέρα θεΐΛ δραχμή.
  —^Καληιμέρα δίιφραγΛΟ.
  —ιΚαληιμ'έρα τάΐληρο.
  Μέ τέτοιες αβροφροσιύνες η
  οικογέν&ια των ψιλών ηερνού-
  σ.ε τίς ώρίς «αί τίις μέρες τιη,ς.
  Κι όταν μιλούσαν γιά κάποι
  όν πού αοουοϊαζε ο σεβασμός
  ήταν διόχυτος.
  Η πεντάιρα αοοχαλούνσε κυ-
  ρίια την δεκάρα όταν τύχαιΐνε
  νό μίλεί γιά λάγοι» της μί τό πε
  νηνταράκ.ι. Όλα δέ αοό την
  πεντάρα «αι μέχρι τό τόληρο,
  μιλούσαν μέ δέος καί σεβασμό
  γ ά τό δεκάρικο, τό κοσάρ>ι*.ο
  και τό τρι·αντάρικο. Πολλές φο-
  ρές απόφευγαν νά λένε τό όνο-
  μά του·ς, γιατί γνωρίζοντας την
  -μομα,χτική απόσταση πού τό
  χώριζε ενιωθιαν ΐλιγγο.
  Φορέζ, πού έμεναν πολυ
  ώραι σέ κάποια τσέπί>, άνοιγαν
  ολόκιληρΐζ ιοττορΐες μεταξύ τους
  καθώς ροκάνιζαν την τσέπη για
  νά τρυιπήσει Μοί νά· φύγουν. Μι¬
  λούσαν γιά σηιμίίο καί τέρατα.
  Μιλούσαν γιό τίς υιποκλίσεις
  πούι γίνονταν γ.ιο χάρηι του<, γιά τα ψΐψμαται πού λεγόντου- σαν γικι χαρή του,ς, κα.ί γίνικά γιά τή δύναμη πού έχουν. Από γεννηισιιμιού τους φτι- αγμένα νά κινούνται, άλλο σκο- πό δέν είχον καί τό έκαναν με αγάπη κια ι σύμπνοια. Ροκάνι¬ ζαν μέ τα δοντάικιαι τους τίς Γσί.πες καί τα πιορτοφολια γιά να φυγο.υν από την τρώπα και τό 'καναν με μιά δ*ή τους. ο- >ότελα δική τους σειρά. Πρωτο
  καί καλύτερο τό πενίΐνταράιΚιΐ,
  ΕΠΙΠΑΑ
  Ρου
  ΗΟΥΖΙΝΟΣ
  6ΤΪΚ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΙΟΙΧΙΣΗΕΝΠΝ
  ΣΥΙΚΕΥΠΝ ΑΕ6
  £/ει. βββαια τό μίΐγιαΐλύτερο νού-
  μερο, ακολουθούσα η δραχμή
  λόγω σεβασμου, γιιατί γύρω απ'
  αυτήν περΐιθΤΓρέφιονταιΐ όλα. Σει
  ρά ειχε κατόπιν ό δϊκρρ.αγκο
  καί η, πεντόρα κια,ί τελευταία η
  δεκάρα μέ τό τάληρο.
  Σ·άν έπεφταν κάτω, κατραικυ-
  λοίκσαν στόν κατήφορο με συινέ
  πειά. ΓΤοτέ δέν πήραν τόν ανήι-
  φορο. Αυτό βεβαία είναι μιά ο-
  λόκληρη ιισ-ορί·α καί δέν μπο-
  ροΰίμε τώρα νά καταπΐιαστούιμε
  μαξί της, μά· δέν μηορούμε νά
  μην ποομε καί δυό λόγια. Τό
  χούν κοτάρα α.ητό τήιν υαινα τουις
  ά. οαίρνο·υν τόν κατήφορο.
  Χρόνου< κοιί χρόνους αλλα- ζαν τσέπ^ς «αί τσιέττες κα,ι πορ- τοφιόλια, τοάντες καί τσαντα- Μα, ταμεία καϊ κάΐσες, γκισί καί Τράπιεζες καΐι πιερνΐοώΐσιαν χερψα1 ■καί χέρια. Χέρια δεστκΐιΐνίδων μ ε κρινοδάιχτυλα, χέιρια «υιριών λε- πτεπίλεπτα, χτερια κυρίων ρο- ςΐΛσμένα καΐ χίρο ποπιαιδίΐστικα εφτάοαχα1. Χέρια καβαρά, χερια λερωιμε να καΐ χέρ^α... βρώιμ-ΐιΚ'α. ΧέρΊια (>ι·Κιΐω(μίνων και χερια.
  παιδιών.
  Χέριο υγιών «αί χέο.ιθ' αρρώ-
  στων.
  Χέρια κακών και. χερι.α καλών.
  Χέριΐα πΛουοίων, πού τάβλε-
  παν τίς τιεριισσότερες φορές μέ
  πειριφρόνηση. καί χέρια φτυ-
  χών, πού τάιβλεπιαν με δέο<, σε- βοσμό καί εχτίμηιση. Χέρια χορτασμένων καΐ χε- Μ' αυτα, τιεινοσμιέναι χορτα σαν, παιδία αγαριασα'ν τίς λιχου διές τους, αρρωθτοι αγόρα- σαν φαρμακα καί άνθρωποι σε χίλιες — μυριες περι.πτώσεις «κα- νοποίηισιαν τίις ανόγκες τους. Αυτά κοικβεντιαζαν μιά χου- φτο φ·ραγκοδίφραγκα, πενηιντα1 ράκια, τάληρα, δεκάρες και πεν τάρες, πού βρέθηκαν παραπετα μ«να σέ μια· γωνια και κανεις &εν τους εδινε ση,μασια. Κανίίς δέν τα πρόσεχί, κα- νεις δέν τα ήθελε, κανιείς δί.ν υ- ποκλινότανί μπροστα τους γιια- τι παραειχανε πάρει τόν... κα- ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ περιστροφι- «ό. Μερσεντες, 380 αλογα. σε άριοττ) κοταοταοτ). Πληροφ. Τηλ. 284498 σε με καιί' δέν θό μ·ετανοιώοεΐις κάτω τα χι&ρ<ια από τον Αρχΐί.- Πιίσκοτιο πού «ίνα ι αληβινός ατρατιώτης τού Χριστοι> γιατί
  θεωρώ βέβαιιη την επιέμιβασή,
  τού καΐ όπως είιπιε καί στόν
  Παυλο: «φοβερόν τό εμττεσείν
  εκ χείρα-ς θεού ζώντας».
  Καί πάλι μέ αγάπ.η
  Διάικονος ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤ.
  Μοιρεςδ - 11 - 1979
  Υ.Γ. Άν έχετε τό θαρρο< δηρ •μοσιεύισετε στήν 'εφηιμερ*δα σας την επΊΐστολιή μου πού σα< έστειιλα συστημενη 17-7-79 ή καΐι την παρούσαν ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Α»:. Ένα μόνο έ¬ χομε νά επαναλάβομε στόν επι- στολογρόφο μας: ότι η επιοτο- λή τού εκεϊνη δέν δημοσιεύτηκε στήν «Αλήβεια» γιά τόν λόγο ότι έσπευσε νά την πρωτοδη- μοσιεύοει σέ άλλη εφημερίδα καί μάλιστα επ" αμο»ρήΙ Κατά τα άλλο. στόν από Μοιρών Δεά- κονο λέμε: ο θεός κι η ... μοίρα τού. ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Αγιαπητή «ΑΛΗΘΕΙΑ» Μεριικες φ.ορές που τυ.χαινα νά πεφτεις στα χίιρια μου σε πά ραικολουθώ μέ ιδιαιτέρα ενδια¬ φέρον. Επίμβαιίνεις με τολμ,η στσ γεγονότα καΐ δειχνεις φιανε ρά νό σέ απασχολεί μόνο η, Α¬ ΛΗΘΕΙΑ. Προσφειρίΐς πραγιμοτι«ο γιό την ΚΡΗΤΗ. Παρακαλώ θά η- Θελα ευιχαρίΐστωζ νά γ}νω συν¬ δρομητήν σου. Ευχαριστώ ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ατλαντιδος 58 Κ. Τούμπα Θεσσαλονϊκη ΛΕΝΙΓΚΡΑΝΤ Πληροφορίαι Εγγραφαί Αθηνά: ΑιολουΙύΥ τηλύίΐϊαί Ηρακλειο: Πλατ. Δασκα¬ λογιάννη ΖΟ τηλ £88Ο 41 Νέα διεύθυνση: ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΑΜΠΐτΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερινού Κιν)γρόφου εΗΛΕΚΤΡΑ·) ΤΗΛ. 224.625-235.493 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ·>♦·
  ♦.......♦♦
  ΑΘΗΝΑ - ΑΙΟΛΟΥ 104. ΟΜΟΝΟΙΑ
  ΤΗΛ. 01 -3244633
  Μ Ε ΓΑΛΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΣΤΗ Ν
  ΑΙΓΥΠΤΟ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  Απα δρχ.
  9.9 13 Ο
  ΟΛΑ ΠΛΗΡΠΜΕΙΜΑ
  αναχωρηση απο ηρακλειο
  ζητηστε μασ αναλυτικο προγραμμα
  και δηλωσατε αμεσοσ συμμετοχη
  βεσεισ: περιπρισμειμεε
  |Ι_ΙΒΙ
  «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΝ ΑΛΛΑ ΧΩ-
  ΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Ο¬
  ΤΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ, ΤΗΝΣΥΝΕΧΕΙΑ.
  Έκ τής Διευθύνσεως
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■--"
  !■■■■■■■!
  ρ
  ■■Π·
  ΣΈΛ1ΔΑ β
  ΜΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΙΥ 1979
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  (ΓΓΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ)
  ΝτυθηΊκαμε τό ροΰχο τής αληθείας
  κι αυτό 'ναι δνα κόκκινο τιανί,
  τούς ιμαύρους καΐ τούς σκοτεινούς τής νυκτός
  τραβάει οάν ιό βό&ι στό παχνί
  Γόυθήκαμε ιοϋ πεμιττοΰ τή χαρή,
  ιμπρός στύ Λαό σιαθήΐναμε γυμνοί,
  γι' αιύπό ζητοΰν ό Χάρος, νά μδς πάρει
  καί τής αληθείας πνίγουν την φωνή.
  Διψάααμε τοϋ δίκηου ιή λευκάδα
  καί μας ποτίζουν ξύδι καί χολή.
  Τή νύχτα κατακαϊμε ιμέ τή δάδα,
  νά δοΰνε χήν άλήθεια οί πολλοί
  Ο ΓΝίΙΣΤΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΓΠΉΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
  Κοστούμια επί παραγγελία δρχ. 5800
  Πανταλόνΐα Δρχ 1250
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  Ό ίδανικώτερος ουνδυασμός
  ΦΤΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Κατεχάκη καί Καρτεροϋ — Τηλ. 287 966
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΩΠΟΣΠΕΡΙΟΩ»
  Δημοκραιίας 8 — Τηλ- 287 796 — Ήράκλειο
  • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Κ.αι ααιίθανες ιμελωδίες άπό τίς Κιθάριες ιού
  «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ»
  Δ)νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Ο ΓΡΑΤΣΕΑΣ
  ΓΙΑΤΟ
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  Κιυικλοφιόρηισε κι εφβτος σε
  ψιε ι γ — βολάν το καθιερω,μενο
  τού καινουριγΐιο ποϋημα, αφιε-
  ρωμενο στό ΠοΑυιτεχνειο, ο ποι
  ητης — αυιγγραφΐιοκ Βανγίλης
  Γρατσβας.
  Τό τιτλοφορει «Η «ιραιιγη·
  τού Μυιρηι» ·κα<ι απαρτΐιζίταιΐ 36 ίλευθεροΊΐς στιχους ΜΕΘΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ Μεθαυριο στόν Αγιο Μορ- κο οτπς 8 μ.μ. θα γιινει η συναιιι λια τού Ν. Μαραγκ,ακη, με τηιν ευκαφια της βροβευσης τού α- πο τον Δηιμο Ηιρακλείου. Τον Μαμαιγκαχη θα παρουσια σει ο Μανος Χατζηδάκης ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑ ΤΟΝ ΕΛΥΤΗ Ο Διηιμος Ηρακλείου θα εκίό- σει ειδιικιδ μετσλλιο, στη μια ο- ψη τού αποϊου θα ειΚ/ονιιζΓται η μορφη τού ΓΡΑΙΜΜΧ «)Γ - Ο)Γ ΑΡΖΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κ6*τ μΐρα — Π*ιραη Τη> Προε~·οεΙ·υ
  (Χ4.1Ο4 ιαΙ Μ4.901
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
  Π 3*1551 ΠΑ ΤΟ ΕλλΗΝΚΟ
  Καΐ μιά αισιοδοξία της γιά τό μέλλον
  Ά—λουστεύεται καί συντο-
  μεύεται σέ μεγάλο βαθΊμό ή δια
  δικασία τού έλέΐγχου των εισί
  τηρίων, ή έπιλογή τοΰ καθί-
  σματος μέσα στό άεροσκάφος,
  η έπιλογή τής τττήσεως σέ περι
  πτωση όολλοσγιτγς άεροσκάφους ή
  έκλογή τοθ έτηθυίμηΐτοϋ γεύμα¬
  τος, καθώς και ή εξυπηρετήση
  σέ πολλά άκάμη προβλήιματα,
  μέ τό «ΊΗλεκτρονικό Σύστηιμα
  'Ε3λέτγχοι> 'Ανοτχωρήσεων» (0Ε-
  ΡΑΚΤΙΙΚΕ ΟΟΝΤΚΟΙ- 5Υ5ΤΈΜ)
  που έγκατέστησε καί λειτουρ-
  γεϊ οτό άεροδιράμιο τοΰ «Έλλη
  νικοΰ» ή $ννΐ55ΑΙΚ.
  Τό σΰστημα αύτό παρέιχει ά-
  πειρες δΐΛΌτότητες τόσο στούς
  έττιβάτες όσο καΐ στή 5νΐ55ΑίΚ
  ώστε ττροβλήματα πού πρΐν
  θσ μποροΰσαν νά όδηγήσουν σέ
  καθυστέρηση τ—ήσεων και τα-
  λαιπωρία έπιβατών νά λύνονται
  σέ κλασματικο σχεδον χρόνο
  "Ε5τσι γιά παράδειγμα μέ τό
  ϋ.Ο 5. ένας έττιβάτης μπορεΐ
  νά έττιλέξει, κατά την ώρα έκ
  δόσεως τοΰ είσιτηρίου τοο, δχι
  ιμόνσ τό κάβισμα που έττιθΐιμεΐ
  στο αεροσκαφος τής πρώτης δι
  αδρομής τού (ττ.χ. 'ΑθήΊνα__Ζυ
  ριση) άλλά καί στό άεροσκά¬
  φος της δευτερης διαδρσμής τού
  (αν συνεχίζει, ττ χ Ζι/ρίχη __
  Νέα 'Υόρκη)
  Ή ύποτΐιμηση των ξένων νο
  ιμισιμάτων άητέιναντι στό 'ΕΞλβε-
  τικό Φράγκο; ή αυξήση των
  καυσιμων καΐ οί έπιτττώσεις ά-
  ττό την όλιγοημερη ακινησία
  των άεροσκαψών τύτττου 00—>10
  εξ αίτίας τοΰ δυστυχήματος τοΰ
  Σικάγου, είναι οί άφορμές ττοϋ
  η 5ννΐ 55ΑΙΚ δέν κατάφερε νά
  ττετύχει τόν στόχο των οικονομ ι
  κων άτΓθτελεσιμάτων της γιά
  το Α' έξάιμηνο τοΰ 1979, παοά
  τή σιινεχή πραγιματοτΓοίηση αύ
  ξήσεων των κερδων της τα ττρο
  η<γοί»μτνσ χρόνια. Συγκίκριιμένα, οί είσπράξεις αττά τα είσΐίτηρΐα γιά τό Α' έ- ξάμηνο τοΰ 79, υπολειφθηκαν κατά ποσοστό 0,60ο)ο άττό τόν πρσγραμίματισθέναα στόχο, φτάνοντας στό ιτοσό των 903,6 έκατοιμμυρίων έιλβετικών φρά- γκων (5ΡΚ) άντΐ των 909,4 έ- κατ, 5ΡΚ. Οί ι/ττολοιττες εΐσττρά ξεις, άντίθετα, αύξήθηκαν κατά 3,1 ο)ο φτάνοντας στό ττοσό των 229,4 έκατ. 5ΡΚ. Τα γενι κά άτιοτελέσματα δμως, στό ΐδιο χρονικό διάστημα, τταρουσί ασαν μιά μεγαΛύτερη κάιμψη, άττό 11 3,7 έκατ. 5ΡΚ ,μειώθηκαν στό ποσόν των 70,1 έκατ. 5ΡΚ, πράγμα πού όφειλεται στούς τρ>εΐς λογους ττου τφοαναφέρθη-
  καν.
  Παρά τα προβλήματα αύτά
  η 5ννΐ55ΑΙΚ είναι αίσιόδοξη
  γιά τό μέλλον, πιράγμα πού επι
  6ε6αιώνεται ά~ό τή βελτιώση
  τής μεταφορικής ικανότητας
  των γραμιμών της, ή όττοία ά-
  νήλβε σέ ττοσοστό 58,1 ο)ο άντΐ
  ποσοστοΰ 56,5ο)ο τού άντίστοι
  χου χοονικοΰ διαστήματος τοΰ
  78 την παραγγελία δέκα άε
  ροσκαφοον τύτττου· ΑΙΛΒυ5 Α31Ο
  και την έγκαινίαση μι&ς άκόμπ
  καινούργιας γραιμιμής, χ»ρις την
  καταργήση άλλων. "Οσον άφο
  ρά στό Β' έξάμηνο τοΰ '79 ή
  5νΥΙ55ΑΙΚ ττερΐιμένει μιά: μέγα
  λώτερη άνάτπτυξη των εργασιών
  καΐ άττοτελεμάτων της.
  ♦ »θ..........♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έτπτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ί) ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έίχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση-
  Σιόχος μας: νΟχι ή άπλή μεοτπκή έξυιπηρέτη-
  οη, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεοκρόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  "Ανθη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε >
  ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μονίμους καί έξωτερι
  κούς, επί μιοθώ και ποσοοτά
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ
  Ντεντιδάκηδων 8
  ΤΗΛ 235 802 — 283 913
  Έπιπλα
  ΛΥΓΕΡΟΣ :
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΜΩΣΑΓΚΑ
  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καΐ την ύπιηρεσία
  των σΓατιών.
  Άχαιών 11 - Τηλ. 288~454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«εχ»
  ►«»<»♦►«>«»>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.«»>♦♦♦♦♦
  ΕΡΓΑΣΤΜΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤ. ΧΑΡΑΑΑΜΠΑΚΗΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  —ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΩΝ
  —ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΣ ΓΙΑΡΑΛΥΣΕ1Σ
  -ΙνΙΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  —ΚΥΦΩΣΙΣ — ΛΟΡΔΩΣΙΣ-
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π-
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  —ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΜΗΧΑΝΟΘΕΡ ΑΠΕΙΑ
  -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ
  -1ΙΛΕΚΤΡΟΜ ΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΜΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΛ
  -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτημαπκής Τρα¬
  πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 π μ. καΐ 4-8 μ μ έκτός άπογεύματος Σαββά
  τού
  ,♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦4 » ♦♦■«►-♦♦♦·♦«
  ΑΙΜΑΚΟΙΙΜΩΣΗ
  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ «ΜΠΟΤΗΣ» ΕΒΑΝΣ 77 ΚΑΤΑ¬
  ΣΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ
  ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ
  ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣΣΤΗΝ ΟΔΟΚΑΡΤΕΡΟΥ 23 (ΨΑΡΑ-
  ΔΙΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΡΜΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΗ¬
  ΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩ-
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΜΑΣ (Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 53).
  ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ»
  ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ!
  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ «ΜΠΟΤΗΣ»
  Δέν πουλάμε - ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■----
  ΡΟΜ>
  Άνοιχτό Φορτηγό 1 τόννου
  (υνατό μέσα κ
  Κατασκευασμένο εΐδικά
  γιά νά δέχεται μιά
  μεγάλη καρρότοχι.
  ) Μ
  ΚαμπΙνα μέ άνεοη
  λιμουζΐνας. Φυμέ τζάμια
  ραδιόωωνο.
  ΣασσΙ
  «άντιστρεβλωτικό»
  γιά εξτρα άντοχή.
  Μηχανή προηγμένπς
  τεχνολογΐας γιά δύναμη
  καΐ οΐκονομία.
  "Αμεοη Παράδοσηί
  Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
  Λεωφόρος Ίκά,ρου 89 Τηλ. 288^142)3
  Λεωφ. 62 Μαρτύρων 36 Τηλ. 223-985
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΟΥΙ ΚΟΥΧ - ΚΟΥΧ ΝΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥΖ · ΚΟΥ* ΚΟΥ!
  * 'Ένα ά<νέκδοιυ. ΐκ>ύ κυκλοφο(οιιυι ιψυυφοια,
  οί: μορφή διαλύγου, σας \ναφί>Μ όπ<ιχ; ιυ ίί κουοα: —Ταίμαθες υύντεκνε; Κι άλλος Κμιμικοι;, μεΐά τύν Έλύιη, πίίρε ιύ 6"|>αο"εϊο Νομπελ
  —Ποίος;
  —Ό Μητσοτάκης.
  —Καΐ γιαιτΐ ιοΰ τύδώοανε;
  —Γιατΐ έ!ικανε τύ χΐλιάρικο ακόνη'
  —^Δηλαδή πήρε ιό Νόμπελ στύν κλάδυ ιής
  Χημεΐας;
  —Ναι, αν καί θϊίΐτρεπε νά πάρη μάλλον
  ι ής... Άλ—ΧηιμείαςΠ!
  * "Άλλος δνας διάλογος, ποΰ άκούστηκε στή
  ουγκέντρωοη των Άγγουροπαραγωγών Μεο.
  υαρας, βξυ> άπό τή Νομαρχία Ηρακλείου
  Βλέατοντας ι ούς κρανοφοτΜουΓ; Χωριχρύλα-
  κες ιτού κραιοΰοαν τα γκλύιιΐκ;, ίΐνας παραγω-
  γύς< ρωτά τόν διπλανό τού: —'Μά γιάντα ούνιεκνε χμαιοϋνε οί Χωρο- φυλάκοι όκειαΐνέ ιά μΐκιά . . ξυλικάκΐα; —Ξυλικύστη τε<; . Ού καμουνε σύντεκνε νά μας . κεράσουνε! Εύτυχώς δέν . κεραστήικανε οί Άγγουρο- παμαγωγοί τής Μεσσαρασ οί συνάδελφοί τους ΰιμως τής Ιεραπέτρας, . . γευτήκανε τίς... ξυλι καπηιες καΐ ιμάλιοτα αύτονών τό φύλλο ήταν α- νοιγμένο μέ τό μεγαλύτερα . . ξυλίκια των ΜΑΤ, πού μοιάζουν περιοσότερο μέ .. οτυλιά- ρ,ια. "Ενας Γεραττειρίτης μάλιστα στή Γέφυρα Φρουζίϊ' εϊπε σχετικό: —"Ο,τι κράτει καθαείς. βοηθεία ντου! —'Κι έΎας όλλος συρπλήρωοε: —-Άρην·. ΕΙχε φροντίσει ό'μως πρΐν τό πεϊ, νά πετά- ί;ει τό. .. οττοράγγουρο ΐτού κρατοϋοε οτό χέ- ρι τού, πράγιμα, φυοΐκά, πού δέν έ'καναν οί..· ροπαλοφόροι των ΜΑΤ!. . •Μ Πολύς κύσμος ιαλαιΐχωμήθη'κε ιήν περασμέ- νη ΠέμτΓτη στό άεροδρόμιο τοΰ Έλληνικοΰ. έζ αφοριμίίς τοΰ γεγονότος της μή πραγματοποιήσε¬ ως των πΓησ£ων οιύ Ήράκλειο, λόγω των έπι- κρατούντων στό άεμοδρόιμιό μας· . πλαγίων ά- νέμων. Μειαςύ αυτών ήταν καί οί Βουλευτές κ κ. Ξυλούρης, Δαριβιανάκης καΐ Γαλενιανός· Καΐ κάϊΐοιος πού τούς εΐδε, άναρωτήθηκε. —"Αραγε, τώρα ιπού εχουν, γιά μιά ΐφόοθε- ιη φορά/ αμεοη γνώοΐ] τοϋ τί μας κάνουν οί. πλάγιοι άνεμοι, θά. κάνουν καρμΐά· . εύθεΐα έπε ρώτΐ|θΊι γΐά τό χάλι τσΰ άεροδρομίου Ηρακλεί¬ ου; θά μοΰ πΓίιτε 6έι6αια πώς κΐ άν ιήν κάνουν, ό κ. Πακαδογκυνας θά άπανιήσει πάλι είς··, ήχον.. πλάγΐον! * "Ενα άπύ τα ώμαϊα πού λέει. (έααός τό «δφι- δες καί λιακύνια») / ό φΐλος μου ό Μιχάλης ό Γιανναικάκης. είναι καΐ τύ παρακάιω, πού ώ χρηοιμοποιεϊ δταν θέλει νά χαραικτηρίσει, αύτός ό άΎυιπόταχιος, δσους ύποτάσσονται εΰκσλα; —-Συνετάξεις τόν Χριστό; —Συνεταξάμενος. —^Καΐ πιστεύΕΐς αυτόν; —Γιά γροίκα;! τ> Μακάβριο «^άπως, άλλά ώραϊο καΐ σχετικό ιιέ
  ιούς θάναιους τώι' διακεκριμένον δημοσΐογρά-
  φων Κώοτα Κοτζιά, Γιάννη Μαρή, Δη,μήιρη Ψα-
  θα και άλλων έργατών τοΰ γραπτοϋ λόγου:
  —'λΐά γιαιί πέθαναν κοντά — κοντά τόσοι
  δημοοιογράφοι;
  —Φαίνε ι αι ότι ό θεύς άποψάοιθε νά . 6γά
  ει έφΐιμεράδα!
  Γιά φανταοθεΪΓε κιόλας νά έβγαζε ό θεός
  εφιΐμερίδα! θά ιίς έίκλεινε δλες, έκτός άπό με-
  μικές πού εχουν . . · κλειστεΐ άπό μόνες τους·
  Καί θόΐταν ή μύνη <Ή εφημερίδα τού θεοδ» πού δέν θαθκανε καΐ κανένα λάθος, γιατΐ σ' αύ- ιήν λόγω γοΟ- . έκδοτη της, δέν θά μποροΰοε 'ά εΐσχωρήσεΐ ό ... Δαίμων τοΰ τυπογρα<ρ€ίου| •^ Δυύ — τρία στιχάκια τώρα γιά τούς φίλους μου τούς ζαροπαίχχες γιά νά διασκεδοστεΐ ή έν- ιύπωοη ότι δέν ιούς. . . πάει τό· . . ζάρι μου: ΙΙώ—πώ λοιπόν κάτι ζαριές μέ «ποοτες^ έικαίΓοοταριες —«βαλτέ νά πάν κι άπέξω»— μέχρι ΐτού μοΰρχεται παιδία —παρά την άναιπαραδιά — κι' έγώ νά πάω νά παίξω- Κι έδώ πού τα λέρε, δέν άποκλείεται νά ΐτή" γαΐνα αν δέν φοί^όμουνα νά μή μοΰ.. παίξου- νε άλλοΰ καμμιά, κάτι . . ζόρικα1 άντράκΐα..· νιόπια και .. .άνωγειανάκια!. . * Στίς 10 τό πρωΐ της περ. Δευτέρας άρχισε ή Σόνοδος· Στΐς 12 εΐχε 6γεϊ ή άστόφασή της γιά τή μετάθεαη τοΰ έκ των μελών της Σεβ. κ. Κυ¬ ρίλλου, ή μόνη άιποφαοΐι πού γνωστοποιήθηκε δή ΐιύοΐα Ή Σύνοδος δμως συνέχισε καΐ όλόκλΐιρο γο άιτύγευμα τής ϊδιας μέρας, πράγιμα πού ουνέ- ΰη γιά μιά άπύ τίς οπάνιες φορές· Μ έ ρώτησαν λοιπόν πολλοί: τί λέγανε οί 'Άγιοι Συνοδικοί τίς ύπόλοιπες ώρες, άφοϋ γΙ- ποτε δέν άνακοίνωοαν; "Ε, δσο νδναι, 8χουνε κι αύτοΐ τα... μυ- στΐκά τους γιά τα όποία έαηβάλλεται τό λαϊκό «μιλιά κι άχνιά» η τό έκκλησιασιΐκό «θοΰ Κύρΐε φ·υλακη ιω στόματί μου»· Πάντως έ"να μπορώ νά ΰεΰαιώοω. ότι δέν πή,γε χαμένη ή ώρα τους, διαβάζοντας. . 6ίους συγχρόνων . . · Άγίων, οΰτε .. δικαοτηρΐακά κείμενα σχεπζόμενα μέ... φόνους, διόπ τότε ή αναγνώση τους θά τούς ΰφηνε. άφώνους! Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 28&-021 "Ολα προσεγμένα —- 'Ολα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΛΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»