91068

Αριθμός τεύχους

247

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *«»*»
  Χαρδς σ* αυτόν, «ού κρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλαβη να ηιϊ Ιστω ■
  καί μιά συλλα·ή δική τού.
  ' ι
  ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ
  ΒΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβσθονΐηΒ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΓΙΟΓΡΑΦ.ΚΗ
  ΕΠΤΘΕΩΡΗΣΗ
  - ν ,
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιωργη 5 — Τηλ, 2ΚΧ291
  Χριόνος 5ος—Άρ· Φύλ- 247—Δρχ. 10
  ΜΕΣΩ ΣΤΙΣ ΩΑΣΠΕΣ-ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΝΕΡΟ, ΦΩΣ-ΟΙ ΗΡΩΚΠΕΙΩΤΕΣ ΤΟΑΟΙΠΟΡΟΥΗΤΑΙ
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ: ΩΡΑ ΜΗΔ
  Μέγας Δημοτικάς
  .....
  Ι Π Ρ ° Ρ .Λ. Π Μ α 5'σ Μ Ρ 5 {
  'Από την άδράνεια τοϋ Δημάρχου
  ΤΑ ΠΡΩΤΑ 15' λεπτά της προχθεοΐνης νεροποντής, στάθηκαν ίκα-
  νά νά μετατρέψουν τό Ήράκλειο καί πολλές περιοχές των πριοαστεί-
  ων τού, σέμιά τεραστία λίμνη.
  ΠΑ ΜΙΑ άκάμη φορά άποδείχτηκε τό αίικτρό χάλι τού άποχετευτι-
  κοΰ μας συοτήματος καί ή παντελής άδυναμία τοΰ Δήμου μας νά άν-
  τιμετωπίζει τα μεγάλα καί σοβαρά ζητήματα τής πόλης-
  ΤΟ ΕΧΟΜΕ ξανατονίσει καί ϊσως μάλιστα ή έρμονή μας νά είναι
  κουραστικη, άλλά θά τό έπαναλάβομε: ή Δημοτική μας Άρχή καί κυ-
  ρίως ό Δήμαρχος κ. Καρέλλης κχει άποξενωθεϊ άιπό τα σοβαρά προ¬
  βλήματα τοΰ Ηρακλείου- Τόν έχουν( υπέρ τό δέον, άιπο,ρροφήσει τα
  πρ,οσωπικά τού θέματα, οί φανφάρες καί οί προσωπικές τού δημοοΐο-
  γραφικές ένασχολήσεις.
  ΟΙ ΦίΙΝΕΣ πού βγαίνουν δμως άπεγνωσμένες κύριε Δήμαρχε, άιπό
  τή θέρισσο, τόν Μασταμπά, τα Καμΐνια, τίς γειτονιές τοΰ Μεγάλου
  Κάοτρου, φωνές άπόγνωσης γιά την έΛλειφη νεροΰ, γιά την έΆλει-
  φη δρόμων/ γιά την εκλείψη άπσχέττευσης, γιά τα ήμιτελή χαντάκια/
  γιά τό σπάσιμο των άγωγών/ γιά τό άνακάτωμα τοΰ ποσίμου νεροΰ μέ
  τίς άκαθαρσίες καί γιά τόσα αλλα, δέν μας άφήνουν νά μή σας έ-
  νοχλοΰμε-
  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ αύτοί/ ιπού οί περισσότεροι σας ψήφισαν/ είναι Δη-
  μότες σας καί έχουν δικαίωμα νά σας ποΰν τόν πόνο τους-
  ΜΗΝ ΤΟΥΣ παρεξηγητε λοιπαν κ. Δήμαρχε καί φροντίσετε/ άφήνον
  ν.Μ.%
  ^&::Μ-ί$
  τας τίς δευτερεύουοες ένασχολήσεις οας, πού κακώς ναμΐζετε ότι σάς
  προβάλουν καΐ σας βοηθοϋν γιά μιά «θέση έΐπκρατείας» (έννοούμε-
  θα πιστεύω)/ πλάι στόν Παπανδρέου, νά δρα<ΐτηριοποιηθη"ίϊε· ΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ πλημμύρασε προχθές πάλι- Οί Ήρακλειώτες ύΐκχρέ- ρουν πολυ άπό τους άνεξέλεγκτους έργολάβους των Δημοτικών «£ρ- γων» σας- Άπό την άνυιπαρξΐα άποχετευτικοΰ συοτήματος· "Από την έΛλειφη νεροΰ. Άπόπάρα πολλά·.· ΠΡΕΠΕΙ κάποτε νά τό χωνέψετε θέλετε δέν θέλετε: ότι έχετε ίερή υποχρεωθή νά σκυψετε πάνω άατό τα μεγάλα ττροβλήματα των Δημο- τών σας/ τα προβλήματα τοΰ Λαοΰ- ΚΑΙ ΚΑΤΙ άκόμη, σάν ουιμπλήρωμα: Ήράκλειο δέν είναι μόνον ή «έλίτ» που μαζεύετε στή· Βασιλική τοϋ Άγΐου Μάρκου €πέριξ» τοΰ Μάνου Χατζηδάκη καί τοΰ Κώστα Στεφανάκη. Ήρώκλειο είναι καΐ ό Λαός πού ζητα άνοιχτές λαϊκές πολιτιστικές έκδηλώσεις καϊ πρΐν άπ' δλα ριζικές λύσεις στά μεγάλα Δημοτικά τού προβλήματα/ γιά τα όποΐα έχετε μεγάλη εύθόνη- άφοϋ καλά γ| κακά, δέν έχει σημα- σΐα, κατέχετε τόν τιιμητικό τίτλο τοΰ Δημάρκου Ηρακλείου· Άποδεΐ- ξετε μέ έργα( 8χι μέ λόγια καί κλειστές κουλτουριάρικες έκδηλιίκίεις δτι τόν τιματε κι έσεϊς- Μ· Χ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» 'Επειτα από απουσϊα 26 μη- νύν, (όσο διόρκεοχ ακριβώς η στρατιωτκή τού θητε'κι), ο τα¬ κτικαί οονιργάττκ τή|ς εφημερί¬ δα* μας ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ, γνω- οτόί από παλιότερα δημοσιιϋμα τα τού, ίριυνις κυρίως καί ρε- πορτοζ, εϊνοι καί πάλι κοντά μος «αί θά ξαναρχίσεΙ την τακτι^ «ή συνφγασνα τού μέ την «Αλή- θι«», από τό «τομενο ■ φόλλο Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ»][άποκαδιστά τίς διαστρεβλώσεις των «έδνικοφρόνων ίστορικών» Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΙΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟ 1940 ΗΤΑΝ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Είναι γνωστό ότι μέχρι σή- μερσ, οί δκκροροι «ιοτορικοί» καϊ κυρίων οί ιιδ»κοί συνεργά- τ&ς των μαζικύν μέσυν ινημϊ- ρωσης, παρουσιάζουν τα γεγο- νότα ανόλογσ μέ <τά όοα επι- τάονσ» τό «θνικό» συμφέρον, οαθότι καί οί ϊδκ» είναι άκρα «ε» θνΐΜΟφρονεςι». Γιά πρόσφατο παράδιιγμα, αναφφομε τίς ·οτορι«ές δια- απρευλύσεκ των κ.κ. Σκτμάνη κα« Ξε-απαδακου, καί κυρίως τοϋ πρώτου, πού από τό κανά- λι τής παράνομα λοτουργού- σικ Τηλιοροσης τή< ΥΕΝΕΔ, ϊ- φτασε ινα πά τα γνωστά γκά τόν δΓκτότορθ ΜΗταξά λόγω. Σήμερο η εφημερίδα μα< φέρνει στό φώς την περίπτωση τού εξ Ηρακλείου καταγομένου Ταγματάρχη Εμμανουήλ Ιωάν¬ νου θεοδωράκη, ο οποίος σάν Διοικητής Τάγματχχ είναι ο πρώτος Έλληνας αξιωματ*κός, πού οτϊς 22 Νοεμβριού, ημέρα Παρασκευή τού 1940, μπήκε καί κατέλαβε την Κορυτσά. Καί όμως μέχρι σήμερο κα- νείς από τους τκριβόητους «·- στορικούς» καί σχολκιστές των ΐορταστΐΜών προγραμμάτων, δέν αναφερθηκε στή,ν περϊπτω- ση θεοδωράκη καί δέν εϊπε την ί,λήθεια, αγνοώντας τον. Ένα απόσπασμα όμως από τό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ημερολόγιο τού ηρωικού αυ¬ τού αξιωματΐΗού, πού δημοσι- εύομε τΜρακάτω, καθώς καί άλ λα ϊγγροφα ντοκουμέντα, βά- ζουν τα πράγματα στή βέαη • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ μπαφέρουν μέ όπλίτες-όρντινάτσες ΠΑΙΔΙΑ ΑΞ)ΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Μοί ειχε κιαΓταγγίλθβϊ κοΐ ποι- ληοτΐιρο αΛλάι 6εν τό ΓΒθτέψα·- μί· Ότ» εναι σπ"ροττΚλΧΓ'ιλοο) οιιτο- ♦ ινηΓτο μοταφέρει δυό γκμ©ιπ αξίυμαπ·ρΐιι*ϋ(ν, κάθε πρωιί ο>' ε-
  νο σχολειό τού ΓΤόραυ.
  Πρόσφαιται μάις ήρθιε η δβύτε-
  ί>ί> σχετΒΜή καταγγελίαι: Ένο
  αυτοκχνητο, τής Αεροτιορίαί με
  ταφερΐΐι, τιριΕίις μήνες τώραι, κό-
  θε πρωί, οτό Προΐτυπο Σχολειό
  τΠί Ακαδημίαν ΗραικΛιείσυ,
  δια οξιωμιατιιοών, Βνώ τιό
  ΜΦ» πηγοινί» εοαΗ τά' ξοναπα*ρ-
  Τα ηα·διά, (τοϋ
  βεβαιαι), ουνοοβύονταιΐ κιαί
  Ό'μηνιτί.'ς — ορνηνανττοι&ί ποώ·
  *α~:βόζουν τα ιπαιΐδια, «εν στο
  λή» κόι τα ςδηγούν απ' τό χέ-
  Ρ' στήν πάρτα τούισχολέΐου.
  Βπε«δη ναμι<αμε οτιι τι σοιβαιρό, παράνομο «# θετο με τα μέτρο... να κοίγεταϋ βενζινο τσυ Κρα- τοος για παιδία οξιωματτ*ι—ιν, V»" οχιτό α-ευβυναμοστ£ στό οομοδιο Υπουιργί-ιο Εθνιβήτς Α- μυνη,ς κοι σ». οτιοιοδππιοΓτε άλ¬ λον αρμόδιο, κατογγΐέλ) το γγονος, μχ την ίλτηβο ότ* οι υπολοιηοι θά συνίτΐκΛιΐ Προκειτα* γιό τό ^^Τ1ρα^η-τι "ο ουτοκιντντο τή-ς Αχροηορ10·". -αρ*Θμον 28250, μέ ■τό παιδία των αξιω¬ ματικών ικαϊ τοός σμηνϊτιες «εν ιοτολή» νά τό «ραΐτοΐύν αηό το χέρΐ' σ<άν τέΐλιειιες οιρντινάντσες. Δέν νομεζετε κύρκ» τικοί ότι η πειρίϊτίτωσή σας οποράΐδίχτΐΓί κια» «χρανομΓΐ κι οτγ πρέπει- νά στιοματπήισετί νό εκμεταΛλεύΐ/σπε 'ΐοαιϊ τό Κράτος καϊ τό πσιδ'ΐό τού Λαού παυι έρτ χονταιΐ νΐό υ—ΐιρετήισαυ/ τγ> θη-
  τβΐα τους ιω όχι νά γΐ'νουινι ...
  δούλαι σο,ς; Εμείς τό νομΐζοιμιε.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Νά μην ξαναόοΰμε αύτη τή μεταμφϊεση.
  πΰναιγιροτιικιή συ^κεν-
  τρυση Οιργανών>εταιΐι μΰθαιύρ»ιιο
  Τετάρτη 28 Νοεμβριού οττίς 11
  π.μ. οτήν Πλαίτβϊα Ελευθΐιρϊοιυ
  Βεν*ζιελοιυ (Λίθΐντ'άρια) τιού
  κλεϊου.
  "ΗβιΓ) τ;· ιΕΓιΣΉ, -ηου
  <ει την ΜϊνηΓπσποΐιιηιοιη τής αιυγκιέν τρωσηκ, ατιΙέστ.ειΛιε κια,ι ειδιικές Γ.ροισκΙλήσεΐις οπούς Συνεταιιρν αμοΰις, καιί ιμέσω αυτών σέ ό- λουις τ ούς παραγωνούς. Στήι συγκιέντΓ,ριωση αιυτιή γ^νΐι- κης δ.ιαραιρτυιρϊαζ, γιό την διιιε- ΑδΐΜΓνση των ογροτικών προ- βλημάτων, παύ δφταΐσαν οτό απροχώριητο, θό ιλάΚ3κ«υν μέρος οί οπαφιιδοτΐα,ραιγωγοι', ο» ελαιο παιραιγωγοϊ, οη αγγουροπαρανω γσΤι, «αί όλαι. γιενπκά οί· Αγρό- τες, σύιμφωνο 6έ μΐέ τίς Πιρορλέ- ψει<ς θά πρ·αιγιμαπΌποιηιθ8ί γενπ ική σγωτνικ—τιιοή, «ιΐνΐητοτΐοΙΪΙηισιη, Πιά τίς τελιΐκΐΕις πιροετοιραισί- ες συνιήΛθε τό ιττροχθβσΐινό Σάβ- βαιτο πρωί τό Δ. Σ. τής ΒΓΣΗ την ϊδιαι ώραι δέ προιγραΓΓθίτοιιΐϊ θηκε κιαΐ στή ΔικΛκιηιοτη. Χωρ)«ατνς Ηραικλάου συγΝέντρωοη όΙΜων των αξιωματτιΐΜών πειριοχήζ Η- Η ί,μφάνιοη νέου αξιωιματιικοιύ τό βδκ> πρωί σπτό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Από τό Ημιρολόγιο τού ταγματαρχη Εμμ. Ι. θεοδωράκη
  υΡΓΑΗαβΗΚΕ ΜΙΟ ΤΗΗ 'ΑΛΗβΕΙΑ, ΣΤΟ ΞΕΗΟΔΟΧΕΙΟ 'ΑΣΤΟΡΙΑ,
  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΠΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΛΦΕΔ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
  8.25·
  τ*
  21)11)79.
  * σ1)ΤΟ
  "'0ΓΚυριάόκος Διακογιάννης που πηγε πρόσφατα
  στήν Παλαιστΐνη, παρακολουθεϊ τόν θερμό χαιρετι-
  οιιιό τοϋ Άραφάτ μέ τόν 'Έλληνα πρόεδρο τής Έλλη
  νο - Άραβικης Ένώσεακ; κ· Γ- Παπάζογλου- Τίς έντυ
  ΐιώσεις τοΰ Κυριακού Διακογιάννη άπό την Παλαι-
  στΐνη. διαβδοτε σττι σελίδα 3.
  Όιπως εϊιχιε ηροαιναγγίΐΐλιεΐι «Η
  ΑΛΗΘΕΙΑ» στό προηγούμενο
  φυΛλο τηις, την περααμενη ΠΙειμ
  πτη δεξρώθιηΐΝε στο σολΐόν» τού
  ζεΜοβοχίΙίιου «Αοπόρραι» τον
  όιιεθνού^ φήμηιζ σογγιρα)φΐί.αι Κίο
  ρκικο ΔιιΐαΝογιονντ|.
  Την δεξιωση εδυσε ι «Α»
  πρόις τιιμήν τού π«6 πολυδιαιβαι-
  ιαμιενου ισύγοορονιοιυι Έλλιηνια συγ
  γ.ραιφεο, γιό τήιν έΜαρξηι τήις συ-
  ν&ριγιαισβαις τού- με την εφηιμΐ,ρΊ1-
  δα ιμας «αί τήιν Μυκλοφα,ρώι τού
  βιβλίοιυ τσυ «Οι, Σοριιοοφαγοι
  τοΐύ· ΕΞλληνΐίσμοιυ)), πιου σπαί,ι
  καΐινουιργιια> ρεκοιρι ιΐουκΛοφοριαις.
  Στή δεξίωοη, τιαιρΐαιβιρίθιηΜαν
  ποΑΙλοί φίΙον κια» θσιυμαστές
  τού βκΐλιεκτοιύ σΜγγραιφιέαί καί ψ
  λο«ι τής «Α», από ιτό Ηραικλϊ,ιο,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  Ο ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
  κ. ΠΑΠΑΚΑΡΥΑΣ
  Βρΐισιοεται απο πΊήν οεραισμε-
  νη βδοιμόδα σπό Ηραικλΐειο γιό
  ιετπθεώρήΐση τής Εκσαιγγίλίας καί
  των ταπκκώνι ΔυοαΐστΓΐικιών Αρ-
  χών, ο ΑντεισανΥίλέαις τού Α-
  Πόγου κ. ΠαιηαΐΝσιρυός.
  Γιάνά... συναντήσει-δήθεν-τόν Πάπα τής ΡώμηςΙ
  Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  ΕΥΣΠΕΥΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
  Ό Άρχιεπίσκοπος Κρή¬
  της κ- Τιμόβεος κλήθηκε
  εύοπευσμένα στό Φανάρι δ
  που/ δπως άνακοινώβηκε,
  πηγαίνει γιά νά ·. · συναν-
  τήσει, δί|θεν, τόν · ·. Πάπα
  τής Ρώμης!
  Έκκλησιαστικοΐ κύκλοι,
  έξηγώντας τό παράξενο αύ
  τό άρχιεπισκοπικό ταξίδι,
  τό άπέδοχκιν στό μέγα ΐτρο-
  σα~ΐκό θέιμα τοΰ κ- Τιμόθε
  ου, πού ϋχει δημιουργηθεϊ
  μέ την άποκάλυψη τοΰ Άρ
  ΛΕΗ ΤΟΑΜΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΜ0Α10Ν ΤΗ2 ΕΚΑΗΣΙΑ2
  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
  Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΠΑΝΩΙΗΦΗ
  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ έπ' άόριστον, πού σημαίνει δτι
  ματαιώθηκε, ή δημοπρασία γιά τα κτήματα τοΰ
  Έπανωσήφη, γιά την όποία ώς γνωστόν ή έφττ
  μερίδα μας άσχολήθηκε καί στά δυό προηγούμε-
  να φυλλα της.
  ΧΑΙΡαΜΑΣΤΕ γιά τό γεγονός δτι γιά μιά πρό
  οθετη φορά οί Έκκληοιαστικοΐ παράγοντες τής
  Άρχιεπισκοπής Κρήτης, κάτω άπό τή λαϊκή πίε-
  οη, δέν τόλμησαν νά βγάλουν στό σφυρΐ έκκλη
  στιστική περιουσία# πού κάιποτε θά πρέπει νά δο-
  θεϊ στό Λαό καί είδικά στούς άιχτήμονες-
  ΜΧ·
  χιεπισκοπικοΰ Φανού-
  Σημειώνομε δτι γιά τό
  θέμα αύτό ό διευθυντής
  τής εφημερίδας μας £χει ά
  πευθυνθεΐ μέ είδικό 'βγγρα
  φό τού οτό Οάκουμενικό
  Πατριαρχεϊο, χωρίς δμως
  νά πάρ,ει μέχρι τιύρα άπαν
  τηση-
  Τονΐζεται άκόμη δπ οί
  ϊδιοι παραπάνω έχκλησια-
  'στικοΐ κύκλοι» παρατήρη-
  σαν δτι αν ήταν γιά τό θέ-
  μα τοΰ Πάπα( άπό την Έκ
  κλησία τής Κρήτης θά πή-
  γαινε έκπροσώπηση τούλα
  χιοτον τριμελής ή &στια δι-
  μελής, ένώ' κανβΐς Μητρο-
  πολίτης δέν συνοδεύει
  στήν Κωνσταντινούπολη
  τόν κ. Τΐμόθεο.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  • «ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ
  ΠΑ ΤΗΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΧΟ»
  Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ
  • «ΤΑ 61 ΧΡΟΝΙΑ
  ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.»
  Γρόφει ό Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Τού τό ίητοϋσαν... άκατέβατα στόν Άγιο Μηνά Ηρακλείου
  ΠΑ ΕΝΑ ΧΙΑΙΑΡΙΚΟ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΠΩΠΗΤΗΣ
  ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΜΗ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ
  Δημοσιεύομε την πσροκάτω
  ίπκτΓολή, πού μάς έφερε τό βρά
  δυ τού προχθεσινοθ ΣαβΒάτου
  στά Γραφεία μας, ένας αγανα-
  κτισμενο< παραπονούμινο< πο¬ λίτης, ο οποίος γιά μια «υπο¬ γραφή ενός Παπά» τού Αγίου Μηνά, για την ογκμο τού ζήτη σαν χίλιες δραχμές, κινδυνεύιι άν οίιμάνει ο άλλος ΠαπθΛ τής περιοχής Κρουσύνα, νά αφήσει τό παιδί τού αβάφτιστοΐ Η επκττολη την οηοία κατα χωρούμε χωοίις κανένα σχόλκ>,
  έχ- ώ< εξή*;·· Πρός την Εφημερίδαι αΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα^ Κυριε Δωυθυντά, Σά^βατο 24 ου 1979, πήιγο στόν 'Αγίΐο Μη- να Ηρακλείουι, νΐά πάρω ίνα χ«ρι τι, πού μοιυ χρεΐΛΐζοτην, Μέαι, ηροκεΐιμιενοιυ να βαφτισω ούριο Κυιριΐακή στϊν ΑγΐιΙο Ειιρήνη ΚρτχΛτώνΌις, το παιοί μου. 0« δυό ιπαπάοες τού Γραχρεπι- ου τού Αγίίου Μηνάι, πού βιριι- σικοταν £Ν8ί στής 6 μ.(μ. ηε,ρίιπουι μοιι είπαν οτ» για1 ντ> μού δώ-
  σουν τό χα.ρτί αιυιτό ή|θελαν χϊ-
  λΐίις διραοομές. ^
  Εηειαή γκά νά' βιγσλω εγώ αι>
  τό τό χιλιώρικα, σάν πλαινοδιος
  ιμ ΚΗριο~ωλητιή«ς πού εϋμαιΐι, θίλω
  τό λκγιύτερο ουό μεροιοάιμ<ατα γιά τό χιλιαρ'ΐιοο αυτό, τό ανί.- φεραι στούις παπάδίις ρωτώνταις τους νά ρού ποϋινιε πρύ τίς ο - • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλΐδο 4 ω Ι»Γ χ·
  4Μ «Ι ΣΕΛΙΔΑ 4η !■ εΜΙ Μ !■ ΝΗ Μ» Μ ΙΚΙ « 1*11
  ! ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χαρας
  Ι___
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΆ
  Φροξουν οιαλ'λο. όο οοομυ
  ηρολα(5Γ) νρ πε):ι εοοω κ αι κια
  ουλλαΡη
  19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΕΚ ΚΑΙ ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΠΟΣ ΣΚΟΡΠΟΥΝ ΤΟΣΑ
  ΠΟίΙί,Ω ΕΚΟΤΟΜΜΥΡΙΟ;
  ΟϊΥΤΑΤΗ διαμάχη έχει ξεσπά
  σει μεταξύ των ναυτιλιακών ε-
  ταιρειών ΑΝΕΚ καϊ ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜΕΣ (πού μέχρι προχθίς
  βρισιίόντουσαν στά μαχαίρια
  μεταξύ τους) μέ τή ΧΕΘΑΜ εν
  όψει τής επικειμένης έγκρισης
  δρομολόγησης φέρυ — μπώτ
  γιό φορτηγσ, τής τελευταίας.
  ΔΕΝ «νσι η ώρα νά ασχοληθού
  με μέ την ουσία τής περϊπτωσης
  την οποία ερευνοϋμε.
  ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ όμως πώς
  οκορποΰν τόσα εκατομμΰρια
  καί μέ τόσο ανεπιτυχή τρόπο
  καί αμφίβολο αποτέλεσιμα οί δι
  ακούντες εγκέφαλοι τίς δυό ε-
  ταιρείες λαΥκής βάσης;
  Η ΚΑΘΕ πρωτοσέλιδη καταχώ-
  ρΐση από ουτές πού είδα,με, σάν
  «ξενες» μάλιστα, στίς ΑθηναΥ-
  κίί εφημερίδας κοστίζουν 150
  καί πλέον χιλιάδες τή φοράΙΗ
  ΑΛΟΓΙΣΤΑ έξοδα καΐ πολυδά-
  πανες «ξένες δημοσιεύσεις» κυ-
  ριοι, μέ τα λετρτά τού Λοοϋ δέν
  δικοιολογούνται, γιατί τέτοι-
  ους «αγώνες» τούς κάνουν μό¬
  νον οί κεφαλαιούχοι καί οί πολυ
  εθνικέί, πού στοχεύουν νά εξα-
  γοράζουν τόν Τϋπο.
  ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΟΜΟ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΑΒΔΑ,,
  2ο (τελευταΐο)
  Συνεχΐζομε σήμερα τό δεύ-
  τερο καί τελευταία μέρος
  τής συνέντευξης πού έδωσε
  ο εκ των εκδοτών τής Σοβιε¬
  τικήν {φημεριδας «Πράβδα»,
  σταν εκδότη τής «Αλη¬
  θείας».
  Μ.Χ. Σό τυπογραφείο τής
  «Πράβδα» είδο καί άλλες εκδό-
  σεις, αυτό σημαίνει ότι εξυπη-
  ρετεϊ εκδοτικά κι άλλα έντυπα;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Ναί. Τό τυ^-
  πογραφεϊα είναι μιά ανιεξάρτηΓ
  τη κρατιική μονάδα, άπσυ τύπω
  νο,ντΓαι πολλά έντυπα. Εμείς τυ
  πώνομε σ' αυτώ την εφημερίδα
  μας πληρώνοντας από τόν διικό
  της προ'υ'πολογιισμό τό αναλο-
  γούν ποσοστό εξόδωιν.
  Μ. Χ. Μέ ποία μέθοδο τύπω
  τετοι η <φΐ)μερϊδα σα<; ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Κατ" αρχήν ΌτοΐιχίειοθετειιταΊ μέ λινοτυπίΐΐ καιί τυχών—ό* μέ «ουλινδρΐικό τα χυ-|.εοτήΐριο. Στίς εκδόσεις της οί ίς αποραικρυισμένες ττερ ιοχιές, οί σελίδεν μεταφέριονταΐ' μέ ηλε κτρονκκό φωτο—τυλέτυπα' καιί στή ουνιέχεια εκτυιπώνονται στά κατά τόπους εττίσης κυλινΓ δριικά ταχυπΦεοτήρια. Τό σύοτη μα «όφφσετ» δέν τό χιρηοιμο- ποιούμε, κάνομε όμως σέ μερι- κές π&ριιτϊτώσειν συνδυαομό. Μ. Χ. Στό ιτρώτο φύλλο τής «Πράβδα» πού εϊχατε την καλο- σύνη νά μού δώσετε, βλέπω ότι η τιμή της είναι η ιδία, δυό κα- πίκια, από τότε έως καί σήμερα. Γμϊτϊ δέν κάνατε καμμιά αυξή¬ ση; ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Δέν έχομε εδώ όπως στΐς καπιΐιταλισπκ>ές
  χώρες πριοιβλήματα' ττληθωρισ-
  μού καί αιυξήσεων των τιμών, α
  φού τώ πά ντα· α~ό πλευρόν τι>-
  μών ελέγΐχονταΊ αττό τό ΚράΓτος.
  Μ. Χ. Βόζετε καμμιά φορά
  χρώμα στήν εφημερίδα σας;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Πολύ σπάνια
  ικαϊ γιά ηάιρα· — πάιραι ττολύ σο-
  βαρ<ά' γεγονότα' βάζομε κόΚΜΐνο ΧΡΜμα. Μ. Χ. Παρουσιάζεται ποσο- <ττ6 καρδιοπαθειών στούς συν- τάκτες σας, όπως συμβαίνει μέ όλους τούς δημοσκ>γράφους
  στάν κόσμο;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Δέν τό έχομε
  ιπροσεξει γιατί εδώ όπως καί οί
  αλλοι σοβιετικάς πολίιτες έτσι
  κα'ϊ οί δημοισιιογιράφοι κάνουν ή-
  ρεμα καί χωρίν άγχρς τή δοο
  λειά τους.
  Μ. Χ. Έχουν προνόμια οί δή
  μοοιογράφοι εν σχέσε» μέ τού< άλλους πολίτες; ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Όχι, άν £ξ<Μ>-
  ρδσει κανεΚ τίς ίλεύθερες εισό-
  δους τους κατό,πιν προσκλήσε¬
  ως μόνιο στϊς ττρίμιέρες των θεά*-
  τρων.
  Μ. Χ. Από κοινωνικήν απόψε¬
  ως τί θέση έχουν οί δημοσιο-
  γράφοι στή Σοβκτική Ένωοη;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Μιά απο τις
  πρώτες, γιαΐτι ο Λαός μας εχτ>
  μα την προσφορό τους.
  Μ. Χ. Εκτός από την πραγμα¬
  τικάς μίγάλη κυκλοφορία σας,
  ποιό άλλο κατά την γνώμη σας
  στοιχείο είναι εκίνο βάσει τού
  οποίου κρϊνχτε ότι ο Σοβιετι¬
  κάς Λαός αγαπά καί εχτιμά την
  βΠράβδα»;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Οί, χιλιάδίζ
  των εΐτΊστολών πού τταιίιριντομε,
  μέ τϊις οποίΐς ο Λαός μάς εκχρρό
  ζει τις αποψεις τσυ, τίς καταγγε
  λίες τού ή κ·αί τα παράπονά
  τού.
  Μ. Χ. Καί τώρα μέ την αδεία
  σος, νά πούμε καί κάτι γιά τή
  δική μου εφημερίδα, πού κατά
  οϋμπτωση έχει τό ίδιο όνομα
  μέ τή δική σας, μκι πού «Πρά-
  βδα», σημαϊνΐΐι στά ρώσικα
  «Αλήθεια». Πή,τε μου, μέ όσα
  βλέπετε καί όσα σάς μετέφραοε
  ο κ. Σαραφείδης οτά φύλλο ου
  τα πού έχετε μπροοτά σας, τί
  σάς έκανε περισσότερο εντύπω
  ση στή μικρή αυτή εφημερίδα
  μου;
  ΖΑΚΝΟΝΤΩΦ: Το ότι έχετε
  βάλει ηό πάνω κι από τόν τί
  τλο τής εφηρερϊβαις σας έναι συν
  θημα. Κιιι αιυιτό, όχΐ' γιατΐ λέε< να φύγουν από την ΚΙρήϊτη οί Βάΐσίΐς, αλλίτ γιατι, δείχντειι ότι κάνετε έτσιι ένα' πολύι μίγάλο ι- δεολογιικό καί εθνικό αγιώνα, ε- νώ εϊκττε μονος κια ι χωρίς καιμ1- μια όπως φαιίνεται ποιλιΐτική κά- λυψιην Τα Γραφεΐα τής «Γΐράβδα* στή Μόαχα, δπου πάρθΐη.- κε τόν περ,· Αΰγουστο ή συνέντευξη· Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΙΪΟ ΑΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 πού ζήγτησε ο Τ^ανακάκης, απο λογήθηικιε οροχθίές Σάββατο με σηρέρι, στόν Αναικιριτή Ηρακλεϊ όν «. Δουλγεράκηι κρΐθηκε δέ (ομοφωνία Αναικιριτή καί Εισαγ γελέα) προφυλαικιστεος. Η Δήμαρχον κ. Παπαδάκη πού συναντήσαμε προχθιές έξω ο πό τό εισαγγελικό νραφιείιθ μάς ίΐπε όττι «η Δι,καιοσύινη θά κρίη νει άν είναι ένοχος ή όχι». ■'' Στή συνέχεια ο προφυΐλακι- σθείς Τζαιναικά«ψ)ς (συινή/νΌρο'ς τού είναι ο κ. Ινιωτακης) μάς ί,ϊιπε στα Κρα,τίυτήριαι πού τόν ί.ίδαμ£. «Τοτί γιατί μού έκανε τή μήνυση η, κ. Δήιμα,ρχος»; Καϊ προοθεσε: «Νοως αυιτο είναι μιά πιροέχταση τής αντηδιικιίιας ττού είιχε η Δήιμαρχος μέ τόν υ- πάλληΛο τού· Δήμόυ μας Νικολι δάκιη,, τόν οποιο εγώ υποστή.ρΊ- ξα στή σχετικήι δί·κτι». Σήμερα ή αιίριο ο Τζανακά- κης θΐά «Αειοτεί οτΐς "-Φυλακέί Νεαπόλεως. Στήν όδό Ίσαύρων προχθές ΕΣΠΑΣΕ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Διαμαρτυρΐες των Δημοτών 'Εοπασε προχθές Σάββατο στήν οδό Ισαύρων Ηρακλείου, ένας αγωγός αποχετεύσεως, μί αποτέλεσμα νά πνιγοών κυριολε ιπικά οί κάτοικοι από τίς ανυ- πόφορες αναβυμιάσεκ καί νά διαμαρτυρηθούν έντονα γιά την απαράδεχτη αυτή κατάσταση. Μάς είπαν α κάμη ότι το όλο έργο τής αποχέιτευσης είναι τε¬ λείως λάθος διότι οί άνθρωποι τού Δήμου έχουν τοποθετήοει τελείως ανάποδα τόν ογωγό τής αποχέτευσης από πάνω καΐ τού νερού από κάτωΙ Καλείται ο Δήμαρχον κ. Κα ρέλλης νά επιληφθεϊ σμεσα τής περιπτώσει^ πού αναστάτωσι πολλούς Δημότες. ΣΤΈΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑΦ1ΚΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΦΘΕΝΑΚπ Σήμε,ρα ή αύιριο οδηγούνταΐι αιπό τα Κρατηπ-ήρια,ΗρακΛείου1 ΌΤίς φυλιακές Νΐαπόΐλεως οί 4 κριΐθέντες, μετά τίς απολογϊες τους, προφυλακιστέοΐ' γιό' την ■κλοπή των κοσιμιηιμ,άιτων τού Α- θηναίου πλασιιέ. Πρόιοειταΐ' γιά τούς νβαροϊκζ Μπετεινόκιη »αϊ, Κεφάικη ποι> έκλεψαν τα κοσμήι-
  ματα κια! τοϋς ιΠιάννιη κοιϊ Κώ·-
  σται Φθενάικηι (γΐυιΐό κοί πατέ-
  ρα) πού φέροντται σάν κλεπται-
  ποδώιχοι.
  Τό νεώτίρο σττο ιιχ,εΐο στήν
  θλιβερή αυσή, υιπόθίση βίνα>ΐ< ότι ο Φθιενά'Κιης γνώρισε στό κρατη τήρια ΗρακΑεΐιοο ένα ειδιήΐμονα ιπερϊ· τα χρυσιαψιΐικά, ο οοοίος τού ε«Γτε ότι δέν εϊναιΐι δυνατόν νά τοποθετούνταΐι μόσα σέ σακ- κούΐλες νάιυΐλον χρυοά κασμήιμα τα γιατί από την τριβή τους χαραικώνονταιι «αί, φυσιικά, χά- νουν την αξία τους. Έτσι, γεν¬ νάται τό ερώτηιμο μήπως δέν ήσαν αιυθεντπκά· γι' αυτό καί τα ειχε καιΐ ανασφάλιστα1 μέσα στό ουτοκίνητό τού ο Τσοϋλος. Ε- πειδή όμως ήιδη απ.οδόθΓΚ»αν, είναι δύισκολο νά διαικριβωθεί η πριανματιχότηπ"α. "Αλλο στοιχειϊο ιεπιΐοιης πού η πλευρά Φθενόικη ί.ϊ- να* ότΐ' «ο Τσούλος λέει γιά α- ξιια 1,5 «κατο,μμυρίου, ενώ η ΑσφάΙλεΐια λέεΐ' ν11^ 4,5». Σίέ όλα' α'υττό όμως τό ερω- τήματα, αιπόντηση' θά δώσει η Δΐ'καιΐοσύινιηι, πούι θιά κριϊνει τε- λιικά τιήν όΛιτ υττόθεση1. Μέ έντολή τού Είσαγγελέα Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμπά ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΜΥΝΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Ή Δικογραφία στάλθηκε ήδη στήν Άθήνα Σύιμφωνα μέ πλιηροφορϊίζ μας, αοό τόν Εκσονγίλέα Ηρα- %νείου κ. Γ. Ζορμπά, παραγγέλ βηικε η δκνΐργεια· ανακριΐ[Γ.ι«<ών ηρόξεων, στήν 'ϋίΐτοΐθιεση τής μή νυαηις οιυΐκοφαντΓκήί διΐά> τού
  Τώπου δυισφιηιμίσεως πού υπέ¬
  βαλε ο διευθυντήν τής «Αληθεί¬
  ας» 'Κΐαπ-ά τού Αιρχΐΐιττισχοπου
  Κρήτας κ. Τΐιμοθέου.
  η δικογραφίαι β.ρϊσι»εταί
  οτήγ ΑΘήνα, όπου θά εξετασ-
  θούν οί εξ Αθηνών πιροταθέν-
  -ΐ ες μάρτυιρες κ·σί ο» υιπεύθΐυνοι
  τής εφημερίδας «Νέοι Άνθρω-
  ποι», σττήιν οποία δηιμοσΐίιυσε ο
  κ. Τΐιμάθεος τήιν ιδιόγραφη συ-
  κοφανττιική €Πΐιστολή τού κατά1
  τού Μάνουι Χάρηι.
  Σίέ όσους μάς ρωτούν άν στευομε στην ακεραιόΤίγΓα την
  θό ιρθόσει αιυτή η. υπόθεση στό Ελΐληνι.κής Διικαιοσύνην, από τό
  αικροατήρ.110, απαντούμε: «πι- πρωτο την κιόλαν σκαλοπάτι».
  Ι'απόψεις
  Ιίί£
  Πάλι ή μάρκα *Χέννιγκερ»
  ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΜΠΥΡΕΣ ΜΕΞΕΜΑ ΣίΙΜΑΤΑ
  Νέα μηνυτήρια οναφορά κα-
  τάθεσε προχθες ο Διήιθυντής
  τής «Αληθείας» στόν κ. Εκταγ-
  γελέα, γιά μπουκάλια μέ ξένο
  σνιματα πού βρέθηκαν σέ μπύ
  ρα «Χέννίγγκερ». Σχετική είναι
  η παρακάτω «τιστολή τού αν-
  θρύπου πού μάς τό έφερε:
  Δι^υθυντά,
  ιπαιραδΐίβω μίο φιΐάλη
  τού εργοστασιον ΗΕΝ-
  ΝΙΝΘΕΗ ικ τό πίιρ«χόμ£νο
  ττς οποίας φαιίνεταιΐ μία> α»α»-
  θαρσΐαι (ικώτι σαν εφημερίδα).
  Επίσης σάς παριαδίδω ένα> μετα
  Αιικό κουτί ρπύραις τοιϊ αυτού
  εργοοτταισήου σφραγιοιμΐνο από
  τό βάιρος τού οποίου' πρθ'κύπ
  πτει ότι είναι* οτχιεδόν άδειο (διά
  τής κινήσεως τού μεταΐλλιικού
  κου<τιΐού αχούγεταιΐι ή^ος ελαιχι- στοτοτης ποσότίΐτας υγρού βν>
  τός αυίτού).
  Τα ανωτέρω σάς π>αραδ!δω έ
  χοντας υιπ' όψιΐν μου προηγούμιε
  νο δημοσΐε<υμ.ά σα^ς διά ξυραφά κι τό οποίο ευρέθη εντός φιό- Αης «αιί εκτιΐμώνταις την πιροσπά ©εκ© νάι διορθωσιετί τα αΜαικώς ιοείμενα» εις τό Ηράικλειο·. ΔΙύνια- σθιε νάι τα χρησιιμοποιήσ^τε ό¬ πως εσιείς κρίνετί. Ηράικλειονι 8-11-1979 Μετά τιμής ΚΩΝ. ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Εμποριικός Αντιπρόσωπον Ει- δων Ρουχκσμού Ζαμιπελϊου 2—Ηράκλειο Κρήτης 0/ άπόψεις τής ΧΕΘΑΜ γιά ΑΝΕΚ καί ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΠΠΛΕΙΑ Τό Μονοπώλειον ΑΝιΕΚ κοιΐ ΜΙ,ΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ απειλεί την Κυΐ^νηοηι μέ ΐνθΐνω.νιικιές ιαναταραιχές καί ΐλα·Ί"*ιές κινητο- ποΐιήθΐΐς, εις περίπτωσιν πού θσ δοβεί βις τούς αστοκινφΊοτάις Κρήτης η άδειο σκοπιιμάΤΓφ-θ'ς νό ιμεττα,φιέρουν μέ δΐιΐοό τους πλοίο τα δΐ'Κά. τους φορτηγά ιΕπΐικαλείτα» τό Μονοπώλειον παραιπλανηίπκ» τόν Νόμον 849 )78, αλΐλά αποακοΓΚ.'ί στήν συγ- ικάιλιυψηι τής αληθείας ότι ο Νό μος αυα-ός παιρέχει κϊνηΓτρο μό¬ νον, κανένο θιπολύτως μονοπω- λεια.κό προνόμιΐο. Εάν κάβε Με- τοχιική Εταιρείαι πού απολαμιβάπ νει τού Νόμου 849)7β ζητήισει τα ϊδιΐα, θά1 ορόπιειι νάι ^σταματή σειι κάθε νέα επέντδΊυσηι στήν Ελ- λάδο. Οη οηβιεν 11.000 Κρητι- κές οΐίβογβνεκες, πού επιΐικ,αλούν- τοΐι οί προύκονττβς των Μονοπω- λείων, κινδυνεύουιν από αυτούς τούς ίδιους καί μόνον διότι1 εδη μιούργησαν εκρηικτιικά προβλή- ματα διιάι τίς ε-αΐιρείιες των καΐ κατά. την «λαοσ««ήν μέθοδον έ- οτρεψαν την προσοχή των Με- τόχων αλλού. Ο μ0τοχοι> είναι
  οτάι σύννιεφα· π.χ. 600.000 μεττο
  χές των «Μινωικών Γραμμών»
  μέ την τρέχουσα τιμή των 7.
  000 πού πληρώνει ο κοσμάκην,
  αντιπροσωπεύουν 4.200.000.000
  Μέ τά' δΐικά τοας βιιβΐλίϋα κηθαι
  περιουισία τους «είναι> 700.
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΠΑΙΔιΕΙΑ
  ΡΘΝΙιΚΗ
  φείλουμε
  απέναντι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  σμωδ*α (μορψες που ίνα'λλάισ-
  σοντιαν χρονικα) καβοδηγούμε-
  νο, ηρωιικό όμως, ξεσιηικωμό τού
  Νοέιμιβριη τού 1973 στό Πολυ-
  τεχνείο.
  Σήιμερα, πϊντε χρόνιαι απο
  τή μιεταπολίττευσηι, οΐι μεγαλοιΐ
  οτόχοιΐι τού «Πολυτεχνείθ'υ» πα-
  ρομένσυν ανΐκπλήρωτοι. Η Συν
  τονιστιΐικιή. ΕτΜτροπή των φ>οιτη-
  τών, πού δ,ρούισε ανιαιποφύσι-
  αται, μετταξύ ύπαρςηις «αί ανυ>-
  παρξίαις, πέτυιχε τελΐικ.ά νά ξεκαι
  θιαρίισει αυτοϋς τρύς μεγάλουις
  στόχρυν, πού 'ιχουν τίς ρίφς
  του·ς βαβειά1 μές στήν καρδιά
  ιου λαούι μα<ς κακ' φχονταί από πολύ μακιριά, αο' τό "21 καιί την κατοχιΐική αντίΙοτΓαοιη,. ΨΩΜ1 - — ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ — ΑΝ'ΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. Ο- ειμει'ν σήρερο στούς νειορούς ηρωες τού Μοέμβρη, νά κραπτήτ σουρε «αθορούς αιυτούς τούις οτόχους, νά φυιλάξουμιε αναλλοΐ ωτο τό ,νόηιμαι τού ξεσιηικιωιμού τους καί πάνω αη' όλαι νά1 αγω>-
  ν'ΌΤθύμε γιάι νά' γίνουν οί στό-
  χοι τού αιυιτοΐν, πριαγρατικότη»-
  τα. Νό οιυνεχίϊσουμε οταθ®ράι,
  στό δρόμο πού χάραξΐ ο Νοέμ-
  βρης. Αυτή ©ίναι ηι μόνη! μαν υ-
  ποχριέωσηιΙ Μόνο έτσι θό τιμή-
  σσυμε πραγ,ματΐιΚιά τούς νε-
  κρούς ραις. ■
  ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥ¬
  ΘΕΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
  ΣΙΑ.
  — Νά ανωνιστούιμε γιο ψωμί.
  Γιά αυξήσοις σηραντιικές, γιά
  τιμαρ.ιθμιΐική αατόρατη ανοπρο-
  σαρμογή των αιποδοχών των
  Εργαζομένων.
  Νά αγων»στούμ£ κατά τής ακρί¬
  βειαν. Νά αγωνιστούμε γιΰ δΐ-
  καιηι φορολογία' ,μέ αφορολόγη-
  το όριο τίς αποδοχέ'ς τού ανει-
  δίκευτου £ιργάτιπ> Πά πενθήμε-
  ρη βδομάδα δοιΐλειάς 40 ωρών.
  Γ:ά ανθ,ρώπινες ϋ-υνθήκίς δου-
  λίΐάν "ού η σηί-ίερνή τουν άθλια
  Γολλές φορές, καταστοση» προ-
  καλεί καθηιμερ|νά ατυχήρατα μέ
  οποτέλεσμαι τ)ό αψθ' των 6ρ·γα-
  ζομένων νά προσφέριεταιι στό
  |;ωμώ τού ιΚίΐρδους των φγοδο-
  τών.
  — Νά αγωΛ/|στούμε γιά ΕΛΕΥ¬
  ΘΕΡΙΑ. Νά, παλιαίψοομε γιά τίς
  ΰτραγγ.αλΐιΓίμί:νεν . σονδΐικιαλιιστι-
  κες ελευθερ(ΐ£ς, ενάντιαι στούν νό
  μους 33θ| 643 καϊ την άιλλη αν-
  τεργαίτ,ική νομοθοσίαι. Νό' αγων*
  οτούμε γιό »ελ&ύ&&ρη συνδικαλι-
  οτΐική δράσςι σούς τόπους δου>-
  λειάς. Νά α^/ωνιστούμε γιά οη-
  μο*ρατ«Κίές ελευθιεριες πού κάθε
  ιμε,ραι η, ικυιβιέιρνηιοτί τ'·ς πβριΐομί-
  ζεΐ' ικαίι τιΊς θέτί.1· σέ κίνδυνο μέ
  την ανοχιή της α-έναντι σ' αιυ-
  -ούς πού την ατιειλούν.
  — Νά αγωνισθούμί γιιά' μιά σω-
  οτή Παιΐιδεΐαι στήν υπηρ'εσία1 τού
  ΛαούΙ. Νά παλαιίψουιμε γιά νά
  βιγΈίΓ ηι παιΛείιαι μαν αη' αυτό τό
  χάλΐι πού την κρατάι καταδικα-
  σμένηι η πολΐΓΓΐΐΚιή τής Καβέρνητ
  σην. Ο» σου'βΐάΰεν πέφ/τουν οτά
  κεφάΐλΐιαι των μαθητών, οιΐ πόρ-
  τες γιά σπουδές κλείνουν κάθ£
  μερά περιΐσοότερο, ενώ β,ρισκό-
  ιμαοτε στά πρώται βήΐματο την
  περιβόητης εκπαιδευτικήν μιετα^-
  ρυθΐμιαην πού> μεγάλωσί τό άΐγ-
  χον «αί την αρεβα«ότηται οτούς
  μα&ητές, σπουιδαιστές καί στΡς
  οΐικογένειέν τους.
  — Νά αγωνκττούμε γιό ΕΘΝΙ-
  ΚΗ ΑΝ'ΕΞιΑΡΤΗΣιΙΑ. Γιό νά φύ-
  γουν οί Βάσει* αη' τήιν χύρβι
  μαν. Νά μή ττεράισουν τα σχέδιαι
  των Αμερΐικσνών Ιμπεριΐαλιοτών
  γιά την ιεγΜασάοταοιηι των πιυκ'
  ρα*ύΙλων Πιέρσιιγκ στήν Ευρώπηι.
  Νό οταιμιατή<τειΐ' κάθε συζητήση γιά την «πανένταξή ρα<ς στό οτρατιωτιιικιό σικβλος τού ΝΑΙΓΟ. Νά αγωνΐίστοΰιμε γιά μιά Ελλάϋα ελεύθεριηι, ανεξάιρττντηι, δξω αττό ί.πιθετικούς στρατιωτικούν συ'- νασπιισιμούς γιά μιά £λλάδα> Δη-
  ■μοκρατιική,, οαιράίγοντΓα 6ΐιρήν|η|ς
  καί ουνειργαισίος στήν πεοιοχήι
  μας.
  Ο λαός μαν, παλεύοντσς κα-
  θημερινά γιιώ νά γιίνουν πραγιμα-
  τικότητο οί παραπανω στόχοι,
  σχνίΐδητοποιεί όλο ικαιί πιό πο¬
  λύ, την ανάγκη την Αλλαγήν.
  Την ανάγικη' νά φύγει η- Δεξιιά α¬
  πό την ίξουσϋα «αί νά 'ρθεΐ' η
  διαικμΐβέρνιηιση την χώρας στίν
  ουνάμειν τού δημοκρατικού χώ-
  ρου, γιά νά' ονοίξει ο δρόμον
  γιά ουοιαστικές βαθ&ιέν αλλαγές
  ιστιΊν πατρΐδο μας. Η 6η επέτίΐι-
  ος τού Πολυτεχνΐ,ίουι, Βρίισκει.
  τό λαό μας πιό έτοιμο πιό ώρίπ
  ιμο γιό νά πετύχει τό μεγάλο ξε-
  κινημα. Καί τό πιο σημαντιικό
  μήνιυμα πού μάς φτάνεΐ: σήμερα
  από τα μεγάφωνα τού Νοέμ-
  βρη, ειίναι ειοείνο πού μπορεΐ νά
  γίνει τό σιγουρο θεμιελιο γιά τό
  μεγάλο αύριο. Είναι η λαΥκή
  {νότηταΙ Είναΐι γνωστό, πώς ο
  Γτόπος αυτός^ γνώρισε αλλπγή
  κκβερνητική. Είναι γ&γονός καιί/
  τό θυμόμαοτί. ολόΐι ]πών ηι Δε-
  ξιό έχα·σε τήν πίρασμέΐνη δεκα-
  ί.τίβ την κυβέρνηση. Δέν ίίιδαμε
  αλλαγήι πραγματικιηι. Αυτό
  θά μπορέσεΐ1 σήμ·ερα'-νά μάν
  ει από αυτή την πι-
  κρή πρόισφατη πϋιρα, Βΐναι &νΐα'
  καΐ μόνο: η ενότηταΙ
  Μιά δηιμοκρατική κυΐβέιρνη,-
  ση στόν τόπο μας πού δεξιοκρα
  τείΐται» ολακιληρες δεκαετιίες, γιά
  νά ιμπορέσεΐι νά. δώσειι πραγματΐ1
  ική δμέξοδο στά λα'ι'και προβλήΓ
  ιματα, γιά νά μπορίΐσει νά. πετύ-
  χεΐι στήν αποστόλη) πού θά την
  αιναθιήσει η λαΥκή εντολήι, πρέ-
  πει ν>άναι δυνατή, πράτει νά
  στηριίζ£Τ/α* στήν οργανωμένη
  Ιλαΐ'ι'κή, δύναμη. Κάθί άλλο στή
  ριγμο πέρα από τόν οργανωμέ-
  νο λαό, καΐ επισφαΑίς είναι καΐ
  ίΠΗάνδυνοΙ Η κοινή λογι<κή. λέει, πώς μιά δηιμοκρατ.ιικιήι χυβέρνηΓ ιση, στό έλεος των παντοδύνα- μων μηιχανισμών τού κατεστηΓ μένου, απομονωμένη καΐ μα- κρυά απ' τό λαό, καιί δΰναμπ Υ κ» νά' κρατηθ£ΐ στήιν εξουσία. όέν θά διαθΐττει, ^Λλάι καί σέ υποχΜρήσεκ θά αναγικαστεί. Κι ουτό είναι τό πιό ίΐΠιΐΐκΓινδυνο, άν σκεφτεί' κανεϋν πώς μιό ανοι- χτή ανατροπή μιάς τβτοιιαν δίρ ^οκριατιικής κυβέρνηοης, δέν θά την επιτρέψη, εύικολα ο λαός με¬ τά οπό την πείρια πού απόχτιηισε υπό την δι«οτα.τοριική καΐ προδΐ'- κχατορική πΐρίοδο. Έτσι σήιμ£- ρο τό «ί.νιδεικνυόιμιενο όπλο» την Δεξιάν γιά νά διαιωΐνΐΐΐσίΐ. την £- ξουΐσία· της εϊναιι νά. ατιστριατεύ σει· τή δυΜατότητά' την νά πε- τύχεΐι «ποχωρήισιειν αηό Βέϊνίς τίς δυνάμιειν πού αναγιοαοτι*ά πιά, θά ΐκπΐορβήΐσθ'υν τϊις πώΐλίς Τό μονο όπλο πού διαθέτει ο λαός νά παρέμβεΐ' αποφασιοτι- κά καΐ νά εξασφαιλΐσει την πιραγ μα.τι«ιή αΐλλαγιή πού ορα>ματίζε-
  τοι, είναι, η ενότηα την δράσην
  τού σ>' όλουν τούν χιωρουν. Αυ-
  τό είναι τό μεγάίλο μήνυμα τού
  Πολυτίιχνείου. Τό μήνυμα τής
  ^νότΓΐταν. Εκεϊ πρέιπει νά οτηρι-
  χθόύν οί οη·μοκρατι»;ές δυνά*-
  μειν γιά νά μπορέσουν νά κά¬
  νουν πιρ αγμ α τ ι κότηπ- αι τούν στό
  χούν τού Νοέμβρη. Είναι ο μό
  νος οΊγουρος δρόμον.
  Τό «Πολιυτεχνείο» θεμέλιωσί
  την ενότη(τα τής νέαν γενιάν·
  Διικό μας χρέον, νά τή χτϊσουμιε.
  Νά παλο,ίψουμε σήμεραι γιά -ό
  ρτέριωιμα, καί τό προχώρημα
  (τής συνίιργα.σΐίας πού ξεκίντισε
  μέ τίς ΣΑΔΕ0 ότό οιυνδικιαλι-
  οτΒκό χώρο. , Νά αγωνισττόύμε
  γιά νά ακολο-ύθήισει τό λαι'Γκο-
  δημοκρ.ατικό ρας κίνιημα, τό σι-
  γουρο δρόμο τής ί,νότητας καί
  τής συνιεργρσκιν. Τό δρόι*οςΓΐιοιή
  χάοαξε ο ΝοέμβρηςΙ ^»?,*
  ΓΙβΡΓΉΣ ΓΙΑΝΝΟΥίΑΚΗΣ *
  000.000 μέ ποία προοπτπίοή, μέ
  ποία πΐλοία, σέ ττόσα χρόνια
  προεξοφλούν ότι θό κερδϊσουν
  καί θα προσθέσουν 3.500.000.
  000 καθαρά στήν περιουσια
  τους, ώστε οί .Μετοχές πρέπιεΓ
  νό αξίζει. 7.000 δραχιμέν η Ρ^:
  Καί τα 4 πλΟΜι μ.επαξύ των οποί
  ών τα 27χρονα· μονθίλΛοο καϊ
  πρώην γικαζόδικα ΜΙΙΝΩΣ καί
  ΖΑΚΡΟΣ σέ πο«ά άλλη £ταΐιρείο
  οτήν Ελλάιδα· καί στόν κόσμο
  ολόικΐλήρο ιιοάιρχουν τέτοιες
  τρομαχτικές διαφορές;
  Η ΔηιμοικρατίΙα πού ίιΠιΐσην ε-
  πΐ'κιαίλούνΓταιι ογ προύχοντες θά
  τραυΐματισθή όταν ο «οσμαιοης
  τό λεπτάι τουι, όπως τα
  «αί επί Χούντας όταν πε-
  ρΐμεναν στήν ουρά νό αγορά-
  σουν μετοχέν και» νά δεί μετά
  την αιποτα>μίευσή τουι νά εξατμί
  ζετα^ αΐλλά τότε δέν μπορούσε
  νά αιντιδράσει..
  Οί πρσύχοντεν τού Μονοπω-
  λείου νά αναΐλογιστούιν τίν ευθύ
  ινες τουνκαϊ αντ] νά αλληΛοτρώ
  γονται. στό Δΐικΰστήρια γιά την
  ανιάδειξΐΓ> τού Δ.Σ. καί τή νομή
  τής εξουσίίας, όπως συμβάσει
  οτήν ΑΝΕΚ επιί ένα καί πλέον
  χρόνον, νά οτρωθούν οτή δου-
  •λειά. Άν θέλουν νό διεκδική-
  ,σουν ανύιπαρκτα μονοπωλειαχό
  προνόμιια, νάι ζηττήισουν από
  την Μυιβέρνποη καί από τή Βου
  λή νά ψηιφισβούν Νόιμοι καί νά
  ξεχάσουν τό -εζοδρόμιΐο.
  Δέν είναι, σοβαρά νά υποστή
  ιρίζουν ότι καλύπτουν τίς μετα
  φοριικές ανάνκες τής Κρή(την
  προκΐΐμένου νά απορρ.ιφθε1 η
  αίτησ'ίς μαν κα! εν οτυνεχεΐα. νά
  ζητούν αδεία σκοοιμότητος γιά
  δυό πΑοίια ακόμη» τό ΚΡΗΤΗ
  καί τό Εί ΟΒΕΟΟ καί όταν βλέ
  πουν ότι δέν είναι δυνατόν σέ
  ένα κρότον δικαΐου νά' αγνοηΐθεϊ
  π ποοτ£.ραιΐόπ·ηιτό μας εκτίθΐν-
  ται εις βαθμόν νά αποσύιρουν
  τάς αιτήσεις των.
  Καιί επί τέλαυν νάι χων&μουν ό-
  τ· οί αυσοκκνητισταί την Κρή¬
  την είναι· αποφασιισιμενοιι νό διε
  κδικήισουν τα δικαιώματα πού
  έχουν αοό τό ΣΙύνταγμια κια! από
  τούν Νό,μους τής Χώραν.
  Ηράκλειο 14-11-1979
  Τό Διοικητικο Σιυμβούλιο
  τής ΧιΕΘΑΜ
  ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ
  ΕΥΑΠΓιΕΛΟΣ ΜΑΘιΙΟΥΔΑΚΗΙ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Σήμερα Δευτέρα πρωϊ έρχε
  ται στό Ηράκλειο ο Υπουργόν Γε
  ωργίας τής Δ. Γερμανίας συνο
  δευόμενος υπό τόν 'Ελληνα συ-
  νάδελό τού, τόν Υπουργό
  Μπούτο.
  Σκοπός τής «ΐϊσκειμής τους
  ίίαι τα θερνθχήπια στήν Κρήτη
  καϊ οί γε«ργικές καλλιέργειες τού
  νησιού. ,
  Γιά τό σκοπο αυτο στο προ-
  ΛΡβμμα τους ικριλαμβάνετα
  ;4Ειί η απο (λικοπτερου περιήγη
  *σητής Κρήτης.
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΑΡΟΜΙΚΩΝ
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ απεργϊα των
  Ταχυδσομικών, έδωσε από μόνη
  -·ης καί τό μέτρο τής Οτιμααίας
  πού παίζει στόν κρατικό μηχα-
  νισμό, η συμπαθίστθτη αυτή
  τόξη δηροσίων νιταλλήλων.
  ΧΩΡΙΣ τούς ΤαχυδρομΗΐού< τό Κρότος καϊ η Κοινωνία, πα- ραλύοον σχΐδον, σέ πάρα πολύ σπουοαϊους καί σημαντικούς τομείς. ΑΥΤΟ τό αναμφΓσβήτι>το
  νεγονός, συ*6υβςόμενο μέ την
  κουραστική δουλειά τους,
  (V
  καιώνει καί τή θέση των λογ>
  κων αιτημάτων γιά τα οποίο.
  απεργούν.
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ δή των αρμο¬
  δίων τού έχει όμεσο χρίος «α
  δεί τα προβλήματα τής τοξης
  -.ών Τοχυδρομικών κ« νά τα ι-
  πιλύσει τό ταχϋτερο.
  Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ τους είναι
  μεγάλη καί η κρατική αντοποδο
  ση τόσο μκρή. Ώρα λοιπον νά
  δικαιω&ούν κάπως.
  ΑΓΓΟΥΡΡ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗ ΤΣΟΤΑΚΗ ... ΓΟΥΡΙ
  (Σκι-ιοο ιου Λ1ΑΝΟΥ ΠΑΡΙ)
  ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  )79 κατα τίς δΊεικ.α τό πρωί, χω¬
  ρ οφύλαικιες τού Β' Αοτυνομιικού
  Τιμήιματος Ηραικλεϊου πήγαν
  στόν σπήλιο καϊ τούν ωδήγηί-
  σαν στό Β' Τμήμα πού τούν ήθε
  λε, λέει, ο Διοικητήν. Εκεί τούν
  κράτηισαν ηερΐποϋ δυό ώρίς.
  Στό δισστηίμα αυτό πήγε ο κλη-
  τήιραν Ηρακΐλήν Δαιθΐιβ.ιανακην
  μέ ένα Ηλειδαρά. καί τέσσεριν
  εργάτεν· Άνοιξαν τις πόοτίς α-
  πό τίς παράγικες καί τόν σπήλιο,
  ττήιρσν τα ηράιγματα από την
  μιά παράγικαι τα έβαλον στόν
  σπήλιο καιϊ μιετά γκρέμισαν την
  πα.ράγικ.α. Η «δια τύχη περίμ&νε
  καϊ τίς άλλες παράγικιες, άν δέν
  πηγά ινα ν τα παιδία, τους.
  Ο κλητήρας οιυμπλήρωκσιε τα
  χαρτιά' τού καί ώρισε φύλακα
  των πραγιμάτων τόν μονάχερα.
  ιδιοκτήτηι τους, δίδοντάν τοιι
  προθεσιμία δυό ημερών, νά αι-
  δειάσει τόν σπήλιο.
  ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
  Τιήν επ»κεψήι μας στόν σπή¬
  λιο, πληροφορήιθηικαν οί φ&ρό-
  μενου ώς ιδιοκτήΓτες τού σπή-
  λιου καί μάις επιΐσκ·έφτηκαν στά
  γραφεία μας.
  Συγικεκρΐιμένα μάς εοισκεφτη-
  κε ο Γιώργος Αικράτος καί ην σύ
  ζυγόν τού αδελφού τού Μηνά
  οί οποίθΊ. μάς δήΑωσαν:
  —«Τό βλέιπουιμε πώς είναι σκλη
  ρό χειμωνιιιότΐικα νά' τούν «άνο-
  με έξωοηι, αλλά τούις τόν έχο-
  μ& δώσει τόσα χρόνια κοιΐ κάθον
  ται, χωρίν νά ΓΓληρώνουν νοίκι
  καϋ τώρα τόν χρειαζόμηρτε πό
  Λύ αυΓτόν τόν σπήλιο. Δέν έχο-
  μ-ί αντίιρρηση νά τούς δώσουμε
  κι από πάνω μερικά χιρήματα
  γιά νά τούς διευκολϋνομε νά
  πκάισουν ένα
  Εμείς δεν έχομε αντϊρρηστι
  για την εξωση από τόν σπήλιο
  χαθώς κι από όλουν τούς οπή
  λιουν όπου υπόρχουν στήν πο-
  τρίδα μαν.
  Απίναντίιας νομΐζομε πώς η
  Πολιτεία επρεπε νά τούν έχεί £-
  ξώσει πρό πολλού, όχΐι όμυς
  γιό νά τούς πετάξει στό δρό¬
  μο, μα νό τους βάλει σκ οητπα.
  Ο σπηιλιον τού Πόροο προσ
  βάλει τόν πολιτισμό μαν.
  Προσβάλει κάθί πολίτη, πού
  το κόκκινο χρώμα τού π·ροσώ·
  που τού δέν τόν έχει «γιοαταλϋ
  ψει.
  Προσβαλει τιν υπηρεσίίς
  της Κοινωνικήν μΐριμναν- Προσ
  βαλει τό πλούσιο Ηράκλειο καί
  φτύΐνει κατάμουρο τα μέναρα,
  τις πολυκβατοικΓες κοϊ τίν βίλίν
  το·υ.
  Προσβαλει — τέλος — την
  αρχαιολογικήι ικπορεσίο πού δέν
  μπορεσε νά τόν ανακάλυψεν...
  Σ.Κ.Χ.
  ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  Με πρωτοβουλια των Ιβ-
  τρικών Εταιρειών Ηρακλείιου
  καί Χανίων, πραγματοποιήθηκε
  τό προχθεσινό Σα'ββατοκύρια«ο
  στό Ρέθυμνο, τό Α* Πανκρήτιο
  Ιατρικό Συνέδοιο, μέ συμρετο-
  χή Γιατρών καί Επιστημόνων α¬
  πό την ΚρήΤί> κα« την άλλη Ελ
  λάδα.
  Ξεχωρισττήι παροοσΐα σ' α«»
  τό τού διαμένοντον στήν Αθή
  να εκλεκτού Επιστήιμονο στόν
  κλάδο την Ορθοπεδικήν κ· Εμμ.
  Δρεττάικη.
  ΠΟΙΟΙ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελ.δα 1
  φεΐ τΤΌλύ σωστά — «ττρέΛΓει να μάς κάνουν δχι μόνο νά ντρϊ-
  πσμοχττΕ, άλλά και να σκεφτοΰμε σοβαρά ιμή-ως <3κόμα κοί ή στοιχειώδης τσίττα καί ή άξιοττρέττειά μας, είναι πολυτέλειες τού παρελθοντος». Οί είκόνες αύτές είναι δημοσιευ'μένες σέ είδικά αλμττουμς Τουριστικών Γραφείων πού κυκλοφορούν στό έξωτερικό καΐ στο έσωτερικόϊ γιά δήθεν προβολή, πού είναι δμως στήν ούοΐβ ττροσβολή της Κρήτης. Μιά αττό αύτές, παρουσιάζει τόν ένδοξο Κριητπκό, δτκίς 6λέ-ετε στό κλισέ, νά τείνει σάν ζητιάνος, τή χείρα τής έπ»- τείας! Την εύθύνη τής παραττάνω έξειττελιστικής είκόνας την ε>
  χει δπως φαίνεται κάτω άριστε,ρά, το Γραφεΐο «^ΑΕΚΐΕΒΟΚδ»
  Την άλλη όμωςΐ τή μεγάλη εύθύνη, ττοιός την €χει; Ή
  Τουριστική Άστυνομία, ό ΕΌΤ ή κάποιος όητό τούς κήΜσορες
  τής καθημερινης μας ζωής, πού δέν δλέττουν αυτήν έδώ την ντρο
  ιτή;
  Νά ένα έρώτημα πού γυρεύει όπτάντηση.
  ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ
  ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΪΓΡΙΚΗ
  >>ί ^ Π ρ'βσ σιάφ ο ν>? α ι
  V
  Πόρτές, μόνο"σε δέιΛι λεπτά'
  Φορμάικές, μ'έοΐι οέ πέντε λεπτά
  ^ Καττ^αμάδείς κ. λ. π.
  ίϊοτε' βτ:ΟΊ 287—670
  ϊ
  ν
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ1ΔΑ 8
  ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ
  Τα πρόβατα Κεφαλογιαννη καί ή Αμμοληψία
  Αττό τή Διοϊιαγση Αγροφυλα
  κης Ηρακλείου, πήραμε, ιξ 6λ-
  Αου, την παρακάτω απαντήση
  <κ οικττολα αναγνωστών μος: Πρός. Την Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Κϋρκ Διευβυντσ, Απαντώντος οτήν επιιστιολή των ν.«. Φκλι—ου ΦασουΙλιάιΐοη, Μιχαήλ Ι. Ψουνη, Χρώσος χήιροις Μιχαλάραυ «αί Στυλιανός οώζ. Γ. Σωπσιοή» πού αηροσιεύίτηίκε στό 245 τής 12-11-79 φύΐλΐλο τής Εγιοριίτου £χριηιμ.ερ*Γ'δο^: σαις κηι στήν οτήΐλη, «ΓΡΑΜΜΑΤΑ πρός τήιν ΑΛΗΘΕΙΑ», μέ τόν τ» ιλο: «Τα ηρββαΓτα τού Β. Κε- Φαλσγιιάννίηι», ιδούμε την τψή νό οχκ γνωρΊααυιμε τα εξήις: Απο την υπηρεσίαι μοί» δεν £- πεδ£ίχΓΠηικε αΰ^φορίο ή οδυνο μκα προσταοίας των θ4μπ£ΛοικιαΛ- λαργνχτών — όπως ιγιρόφουν αι σας — γώ τις πσυ προξεναυν τα πιρβ·- βαΓΓθ τοκ η. ΒαιγιγκΑη Κεφιαλιο- γιοννιη, οτά σμττελιο τοιυς στήν περιοχή Δήιμου Ηρακλεΐοιυ. 'Οσες φαρές «αι αιυττό Εγΐινε μετό τόν τρυγητΰι, βόσκιηισαν αυθαιίρίΓΓΐσ τα πρώΐβοτα στ' αιμ- π^λΐιθι ΒαΓτοίκων τής περιοχήν, στις θεσ&ΐ'ς «Κ,ιλτσιι ΜεποχΓ, Α- γαοου Μετόχι κ.λ.π.» υποβληθή κ αν ορεαως σχί.τ*ιοε< μηνυοεΐις ο πό τους αγροφύλακος τού Α- 'ρονρμειθυ Ηραικλειαυ. 'Ετσΐι ιυτισβΛ.ηβηιοαν οί 180, -81, 182, 199, 218, 540, 542. 544, 548, 554 κια· 598)79 μηνώ- σεις κατά ταυ ποινικώς υπαιβύ- νοω Σηύιρου Μόν αΰρα», ποϋι ο- φοιροϋν τόοο γιόι ζηρΐίις στ' ο ιμπελϊα (φύιλλαι «αί χορτοναμή), οσσ κχΛ γιο ζημ*ςς σε «η—ευτι- 'Κ>ά, δίΐνδρ.ύν!λιιαι, χαρπιονοιιέ,ς.
  Ζ' όλε>ς τΐκ παιρσπάνω μη-
  νίϋσ&βς ΐΜαταδιικά—ηικε ο κτην>θτ
  τροφάς, πλήν τής τελευταίας
  πού ί,ωορεμβί, <3ΐέ αιυοη·ηιρί.ς ποι- ν ες οροστ,ϊμουι Όσον σφαρά γιό τίς μι,κιρε|ς αποίζηιμιϊώσεΐί, οκι οποίες επιιδιιιοα ίοντοι. απο τό όΐΜαστήιριο, δηλ. <:~6 τοΑγρονομείίΐοι ή το Πτοιι- σιμαΐτιοιδϋΐκ,είο, οτοΐυς παΐθιοντιες, ιά τας οποίες παραπονούντο α. ιεπιοτΓιθλοιγιρόφοΐι σσς, επ' αυ τού οάς ννωρϊιίοΐυιμε οτ«ι α,υτε σέ κιάβε πίΐρί—τωση ήιταν οί ιττραιγ ματιΐκιες ζη'μπβς. Άλλωστε γνυρϊ- ζει ιοαλά κάβε ιόιακπτήτης άρη*. »ι ου ότι γιά ζημίαι πισυ ταύ γι- νετταΐ' σέ εοτήιμίαι τού εχει τ6 δι ίυμα' από τόν νόμον νό ζτκ- -ήσει εηανεκτ,ιμηση τής ζημίας, άν θωρεί οτΐ! ο υιπε/υθυνος αγρο φυλακάς ιυποπιμησε την ζημία τού. Τουτο όμως δεν τό έπραξε κανείς. Όπως διοπωοτώνετε κ. Διαΐ1- 6υ>ντό τα ό,ργαινα τή<ς Αγιρισφιυ- >ακής, 'εφορμόζιαυν τον νόμον
  προις κιάθε «απευθυνθή «αΐι δεν
  χοιρΐίζοντοι οτέ κανίναι.
  Ηραικλειο 15 Νοεμιβριου 1979
  Μετά τιμήις
  Ο Διοιιιοητής Αιγ,ροφυλακής
  Ηρακλείου
  ΚΩΝ. ΜΑΛΑΝΔΡΑ'ΚΗΣ
  Διο:ικητής ΑΤΙ με 2ο β,αθιμο
  -•-
  Από τή Νομαρχία Ηρακλεί¬
  ου, Διιύθυνση Τΐχνικών Υπηρε-
  σιών, πήραμί την ' ποροκίσίτυ
  Γ πάντηση σε ερώτηψιά μα<. Αριθ. Πρωτ. Τ. Υ. 5963)4062 Ηράικλί,ιο 7-11-1979 ΠΡΟΣ.: Την Εφημερίδα! «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταυβαι Κωρκιε Δΐί,υθυντά Αηαντώντας σε σχόίλιο τής * γιορΐιτοίυ εφη,μιεριι&αις οας που δηιμοσιιεύαιατε στό μέ αριθιμό ?44)5-11-1979 φύλλο μέ τιτλο <·π,αρανομη αμμοΛηιψίαι» αίκ γνωρίζιουμιε τσ οκολουθαι πρός ίνημερωση τοιυ αναιγνωστΐικοΐύ σας «αιν<*ύ: ιΕηειδή η «σίτη τού χειμαρ- ρου Γιοφυρο έχετ φροχβε» από φερτ&ς ΰλες κκμ άμμο οττήν ειο- βολή τού μέ αποττέΐλεαμαι τό λη- μνάζοντα ακιαθαρται νφά νά δή μκχυιργούν ιμία άκρως βΠ'ΐκίνδυνη εσπι'αι μοΛιύνσΕως γιιά την υγεκ □' των γύιρω κιαΓΓθΐίικων «βαπ' ο'λλαγή τής ιοοΐιΐττνς σέ Γτερίιτϊτωοηι πλημ¬ μυραι, δόθηικε «ντοΛήι οπ-όν α>-
  νο>5οχιθι δργολάβο το» ερνοΐυ
  τού χειιμάιρρου «ΓΙΟΦΥΡΟ» γιά
  την απιόφ'ραιξιηι τής *κΛτη·ς σέ
  δύο σηιμίίιθ ιμέ αναΐπέταοτ| των
  υλικών >ςωρίς οΐΜΐναήΙπιοτε αιμμο
  Τό ειρνο πού ανατΡέθΓρε οτόν
  ϊργοΐλαβιθ ήδη έχο ιπεραιιωθειί.
  «ΕντοΛιή ιΝομάρχαυ»
  Ο Δ)ντ.Γΐς Τεχν. Υπηιρεσκών
  ΦΡΑιΠΚ. ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ
  Μηχανικιόις Δ. Ε. μέ 2ο ιβαθμο
  Από την πρώτη γραμμή τού ήφαΐστειου τής Μέσης Άνατολής
  Ο ΚΥΡΙΔΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  Μιά πολύ ζωντανή καί πρωτότυπη πολεμική ανταποκριθή
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ιδιοκτήτας:
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάχης
  (Μάνο« Χαρής)
  ♦♦♦Φ»»»»ΦΦΦ»»»
  "Αν8η Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  φ» ♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΜΠΣΑΙΚΑ
  ΔΑΦΝ0ΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καί την ύΐϊηρεσία
  των οτατιων.
  'Αχαιών 11 - Τηλ. 288-454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
  ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΥΦΙΚΑ
  ΜΟΝΟΝ ΕΤΟΥΤΗ Η ΦΙΡΜΑ
  ΕΙΝΑΙ - ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  »♦♦♦»♦♦»»»»»»»»»»»»»φ»»*φφ»»»< ♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.>
  ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μονίμους καΐ έξωΐερι-
  κούς, επί μισθώ καί ποσοστά·
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ ]
  Ντ:εντιδάκΓ|δων 8
  ΤΗΛ- 235802 — 283913
  »»φ»»»»Φ»Φ»Φ»»»Φ»ε>» Φ»»· »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< — 3ο — Την ήμέρα άποκλείεται! Εΐμα- στε ΐσως οί μόνοι ξένοι πού τό έπισκεφτήκαμε κάποιο 6ρά δυ. Μείναμε καί συζητήσομε μέ τόν στρατιωτικό ήγέτη τού Πά λαιστινιοχοΰ Κινήματος, τόν περίφημο Άμποΰ Τζεχόντ καί τούς έπιτελεΤς τού, άττό τίς δέκα τρ δράδι/ μέχρι τις δώδε κα καί τέταρτο, ττερασμένα με σάνυχτα. Τό στέλεχος της όρ γάνωσης ποΰ μάς συνόδευε ξα- φνιάστηκε τόσο γιά τή διάρ¬ κειαν τής σονάντησης, ώστε να ττεΐ κάττοια στιγμή έντυπωσια- σμένος: «Αύτό δέ συνέδη ποτέ μέχρι σήμερα! Καΐ οτις σοδαράτερες ττεριπτώσεις ό Ά μ—ού Τζεχάντ δέ διαθέτει περισσότερα άττό δέκα μέ δεκσ~έντε λετττά σέ έ- πισκέπτη. "Ο,τι εχει νά πεΤ κα νείς μαζί του5 πρέττει σ' αύτό τό διάστημα νά τό εχει έξαν- τλήσει. 'Εσεΐς μείνατε πάντο άπό δυό ώρες. Πρέιτει νά τόν έντυττωσιάσατε. . .». Ή πρώτη έπαφή μας μέ την ήιγεσίσ. των Παλαιστινίων €γι- νε στό ΓρςχφεΤο Δημοσίων Σχέ σεων. 'Υπεύθυνος, £νας νέος άν θρ»ττος γύρω στά τριανταττέντε πού μιλάει άνετα γαλλικά ά- φοθ σπούδασε σέ γαλλόφωνη χώρα. Αύτός σέ συνεννόηση αέ τό Γραφεΐο Έττιχειρήσεων τα- κτοποιοΰσε τό πρόγραμμα έ—α ψών κα! διαφόρων επισκέψεως μας. Ευχάριστος, έ'ξυπνος, πο- λυμαθέστατος, μάς έδωσε δσες πληροφορίες ζητήσαμε) άπό κεΐνες βεβαία πού. . . λέγονται. ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ Ή περιοδεία μας μπήκε στήν οΰσιαστική της φάση τό ΐδιο έκεΐνο ττιρωινό την έττομένη τής άφΐξεώς μας, μέ την έττίσκε ψτ) στοϋς καταυλισμούς των· ττροσφύνον. Μέσα στήν ϊδια τή Βηρυτό^ σ' £να τμήμα τής ττόλης πού θά τό συγκρίναμε σέ μεγέθυνση μέ τα δικά μας τ' Άναφιώτικα, ζοΰν μερικές έ- κατοντάδες χιλιάδες Παλαιστί¬ νιοι πρόσφυτγες. Γέροι, παιδία, γυναΤκες! Όσοι κατά κανόνα, δέν μττοροΰν κά σηκώσουν του- φέκι. Οί θΛβρωτποι αύτοι γλύτω- σαν τή σφαΐγή καΐ τή σκλαβιά. Οί άνθρωττοι αύτοι, αοττλοι, ά- νι/περάσπιστοι, άδύναμοι νά ά- μυνθοΰν, διώχτηκαν άττό τα σττίτια τους, τα χωραφια τους, τή γή τους, στήν άποία ζοΰσαν έδώ καΐ τέσσερες χιλιάδες χρό- νια καΐ μέ τα μωρά τους στήν άγκαλιά, την διχπνχία στήν ψυ χή καί μόν>Γ) τους τταρηγοριά
  τό δάκρυ καΐ μσναδική έλττίδα
  νά έπιζήσουν μέχρι την έττόμε
  νη αύγή, ττήραν τούς δρόμους
  τοΰ βοριά, τα μοναττάτια της έ
  ξορΐας κι βφτασαν δσοι αντε-
  ξαν καί γλύτίασαν στό γειτονι-
  κό Λίδανο. Είναι πρωτοφανης,
  στη^ ΐστορία τής άνθ,ρωττότηΓτας
  ή. περϊτττωση των Παλαιστιν!-
  ων_ 'Επειδή οί ίμπτεριαλιστές
  τού Ίσραήλ δέν μττορούσαν δ-
  χι δεν ήθελον νά σφάξουν δυόμι
  σι έκατομμθρια άνθρώττους, €-
  ιμτταιναν στά χωρία, δολοφονοΰ
  σαν) εκοιγαν, 6ί«3^αν κ ι άνά-
  γκαζαν όσους άττό τοθς νταττι-
  ους έπιζοΰσαν γιά νά γλυτώ·
  σουν νά φύγουν. Έτσι πάτησαν
  την ξένη χώρα κι έφκιαξαν τό
  δικά τους .. . «κράτος» δηλαδή
  την πιό έτηκίνδυντ) στρβτιωτική
  δάχτη των ίμπε,ριαλιστών στήν
  Ίσταρία τοΰ διεθνοΰς έγκλήμα-
  τος. Οί χιλιάδες αύτές οΐκογέ-
  νειες των προσφύγων βδωσαν
  στόν άγώνα γιά την άπτελευθέρω
  ση τής Παλαΐστίνης τόν κυριό-
  τερο δγκο μαχητών. Ή ήγεσία
  τού κινήματος μεριμινά γιά την
  ζωή των προσφύγων καί αυτών»
  των κοταυλισιμών, μέσα στή Βη
  ρυττά καί των άλλων σέ άλλα
  σημεΐα τής χώρας. Μεριμνά έ-
  πίσης καϊ γιά τίς οίκογένειες
  των θυμάτων τού ττολέμου, των
  μαρτύρων τού άΐγώνα, στις ο¬
  ποίες οίκογένειες χορηγεΐ μηνι
  αΐο έττΐδομα μέ 6άση τίς άνά
  γκες κάθε οικογενείας. Τα ση
  μαντικό, σιτγκινητικό κι άξιοση
  μείωτο είναι ότι είδικά συνερ
  γεΐα τής Όργάνωσης έττισκέ-
  τττονται κάθε μήνα κάθε οΐκογέ
  νεια μάρτυρος καϊ της έπτιδί-
  δουν τα χρήμοττα, χωρίς νά ίε-
  ποχρεώνεται ή ΟΙκογένεια νά
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  ΚΑΙΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  περιμένει στά ΤαμεΤα της Όρ¬
  γάνωσης.
  Ό Παλαιστινιακός λαός στό
  σύνολό τού είναι γύρω στά τέσ
  σερα έκατομμύρια. °Ενα έκα-
  τομμύριο Παλαιστίνιοι έμειναν
  στήν κατε.χό,μενη. χώρα τους
  καί ζοιν κάττω άτττό άθλΐες συν
  θήκες, περίπου σάν έκεΐνες πού
  ζήσαμε οί "Ελληνες στή "/ε^μα
  νίκη κατοχή, καϊ άπό μερικές
  ττλευρές χειρότερες. "Ενα μέ έ
  νάμισυ έκατομμύριο ζοΰν στσ
  Λίδανο. Μαχητές καϊ ττροσφυ-
  γες. ΟΊ ύπόλοητοι δρΐσκονται
  στΐς δ,άφορες άραδικές χώρες
  δττου εχουν σέ ττολλές έ~αν
  δρώσει τούς κρατικούς μηχοτνι
  σμούς δλων των χωρών άφοΰ
  οί Παλαιστίνιοι σύμφωνα μέ
  έττίσημες στατιστικές τής ΟΥ
  ΝΕΣΚΟ είναι ό λαός πού δια-
  θέτει ττοσοστικά τούς περισσό-
  τερους έπιστήμονες καί μορφω
  μένους άνβρώττους οτόν κόσμο
  και τέλος στήν ύττόλοιπη άν-
  Ορωττότητα, δττου κατά τό πλεΐ
  στον σττουδάζουν στά διάφορα
  Πανεπιστήμια.
  ΕΝΑΣ ΕΣΜΟΣ
  ΠΑΛΙΑΝΘΡΩΠΩΝ
  πα-
  άλ
  σκέ
  είσ-
  ένη
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 281-396
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Κατάστημα 150 τ.μ. με δύο
  πατάρια καί υπόγειο 150 τ.μ.
  Πληροφορίες: Τηλ. 284-883
  ΠΩΑΕΙΤΑΙ
  Οικία βΟ τ.μ. οτήν οδό 1878
  αρ. 17 τηλιφ. 282003 κ. Ιωαν-
  νη Μιλτιαδου,
  ΓΕβΤΡΥΠΑΝΟ τκριοτροφι-
  κό, Μερσεντίς, 380 αλογο, αί
  άρκπτ, κοτάσταστ).
  Πληροφ. Τηλ. 284-298
  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΔ ΟΜΟΛΟΓΔ...
  ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  ΤΩΡΑ ΤΟΚΟΖ 17 Ο)Ο
  προοέξτε!!! τα ομόλονα τής ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
  έχουν:
  όν μεγαλύτερο τόκο 17ο)ο είναι αψορολόγητα μίταδιβάζονται
  όπος τό χρήμα γιατί είναι χρήμα ανατοκΐζονται ρευστοποι-
  ούυται αμίσως
  καΐ ακόμα
  οάς τα οτίλνουμί στπτι σας τα Φϋλάμί άν μάς τό ζητήοίτί, :
  μαζί μί τα άλλα άντικ£ίμ£»α αξίας
  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  πρωτοτυπεΐ καί οτά ομόλοτα
  ΕΠΙΠΠΩ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  Ρουστίκ
  ΚΑΙ ΣΙΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΚίΙΝ
  ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6
  ΦΦΦΦΦΦ
  Νέα διεύδυνση:
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ
  ΠεδιάδΐΗ 1 (έναντι χυμιρινού Κιν)γράφου ΐΗΑΕΚΤΡΑ») ' [
  ΤΗΛ. 224.625-235.493 |
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
  'Ενας βδελυρος εσμός
  λιανθρ^ων, θεομτταιχτών,
  χημιστών της ανθρωπίνης
  ψης κ ι άττατεώνων, ϋχουν
  χωρήσει στά διεθνη μέσα
  μερώσεως^ κατευθύνουν την πα-
  γκόσμια πραπαγάνδα, στήνουν
  τα όμαδικά πλυντήρια έγκεφά
  λ«ν, διαστρεβλώνουν τα γεγο
  νότα, χλευάζουν κάθε έ'ννοια
  ήθικής κα? έξα—ατοΰν τούς λα
  ούς όδηγώντας την άνθρωπότη-
  τα στός χάος. Άπό τα Χαρύγ
  για αυτών των βρυκολάκων ε-
  βγιαιιναν τό συνθιήμαιται ττώς ο
  Καραολής και ό Αύξεντίου ή-
  ταν τρομοκράτες> δτι ό Κυποια
  κός λαός είναι άνάξιος αύτονο-
  μίας καί ελευθερίας, δτι ο! Άλ
  γερινοί εΤναι κακοΰργοι, ο! Κου
  βανέζοι ήμιάγριοι, οί ΑΙγύπττιοι
  ΰπανάτττυκτοι^ οί Βιετναμέζοι
  δολοφόνοι!
  Τα ιδία δαθιά λαρ6>'για
  των γκάγκστερς τοΰ διεθνοός
  συνδικάτου έξατΓάτησης προ-
  σπάθησαν νά έμφανΐσουν τούς
  Παλαιστίνιους σάν . .. τρομο
  κ.ράτες καί κακοποιούς, σάν
  μιά τυχάρτταστη άμάδα όττΑο-
  φάρων! Σ' αύτά τα καθά,·>αατ&
  άττάντησαν άιλλοι ίκανότερΰ1. ά
  πό μάς. Εμείς θά ττροσθέσου
  με μονάχα δτι οί Παλαιστίνιοι
  είναι £νας πανάξιος καί περήψα
  νος λαός, τό Κίντιμα γιά την
  Άπελευθέρωση της Παλαιστί-
  νης μιά Όργάνωστι την ήγεσία ΙΜαδρίτη
  τής όττοϊας θά ζήλευαν οί τέλει ■
  ότερες κυβερνήσεις τοΰ κόσμου
  δτι τό ττιό νεαρό στέλεχος σ'
  αυτήν την ήγεσία εχει έφόδια
  τουλάχιστον καθηγηττοΰ Πανε
  πιστηιμίου δτι κάθε Παλαιστίνιος
  είναι δνας έν ενεργεια μαχητής
  τοΰ άγώνα) σ' δτττοια χώρα κ ι
  αν ζεΐ, κι δποια άητασχόληση
  κι αν Ιχει, δτι γιά νά νικήσουν
  κα! νά πατάξουν αύτό τό λαό
  οί χασάπηδες της άνθρωπτοτη-
  τας Ιμττεριαλιστές, πρέττει νά
  ττεράσουν πάνω άπό τέσσεροΐ
  έκατοιμμύρια τττώματα, άφοΰ
  θά 'χουν σσητίσει δώδεκα του¬
  λάχιστον έκατομμύρια δικά
  τους!
  Τούς Παλαιστίνιους δέν 0-
  πάρχει σήμερα δύναμη Ικανή
  στόν κόσμο νά τούς άττοτρέ·*
  ψει άπτό τό νά λευτερώσουν την
  πατρίδα τους. Κάθε Παλαιστί
  νιος, κάθε ήλικίας, εΤναι έτοι-
  ,μος νά προσφέρει τή ζωή τού
  στόν άγώνα γιά τή λευτεριά
  τής Παλαιστινης ιμέ άνεστι με-
  γαλύτερη άττ' δση 6 καθένας
  μας πρσσφέρει δνα τσιγάρο. Κι
  οί Παλαιστίνιοι άγαΓττοϋν τή
  ζωή ττιό πολύ άπ* δλους τούς
  άνθρώπους^ γιατί είναι λαός
  μεσογειακός, μέ πολύ αΤμα έλ
  ληνικό στίς ψλέδες, μέ ττολλήν
  όμορφις- στήν ψυχή! Πσλλήν ό-
  μορφιά. . .
  Δέν είναι, λοι—όν, οί Πσλαι-
  στίνιοι τρομοκράτες^ είναι γεν
  ναΤοι μαχητές, άλύγιστοι άγω
  νιστες τής λεατεριάς ττού τα
  δττλα τους τρομάζοι/ν ιμόνο
  τούς άλητες καί τούς άιρτΓαγες
  καΐ τούς βρώμικους κακούρ-
  γους τής ΐμπεριαλιστικής χο
  λέρας. Ό Παλαιστινιακός λα¬
  ός, ό παλαιστινιακός αγώνας,
  θά σταθοΰν ή κινητήρια δύνα¬
  μη — στέκονται κιόλας —ττού
  θά ξεβρωμίσει την Μεσόγειο ά¬
  πό τα άμερικανοσιωνιστικά λύ
  ματα. Γιά νά ζησουν οί λαοί
  της έλεύθεροι στή γή καί τή
  θάλασσά τους. Τό παλαιστινια-
  κό κίνημα είναι αγώνας —α
  νανθρώπινος ένάντια στή δία
  στό σκότος καί στήν άρτταγή,
  δ,τι κι άν λένε, δσα κι αν έμμέ-
  σουν άχρεΐα έντυττα καί ά-
  χρειότεροι κοντυλοιφόροι σάν
  έκείι-ους των «Τάϊμς τής Νέας
  Υόρκης» καί των ύπολοίττων μα
  στροπών τοθ έλευθεριάζοντος
  κόσμου. . .
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά; ΑιοΑου 102
  τηλ 3219221
  Ηρακλειον Πλατ. Δασκα¬
  λογιάννη 20 -τηλ: 281147
  ταξιδευετ—
  καλα & φθηνα!
  - — ■
  'Αεροπορικώς Απλη Επιστρ.|
  Αμοτερνταμ
  Βερολίνο
  Βρυξελλες
  Κοπεγχάγη
  Φρανκψούρτη
  Έλσίνσκι
  Λονδϊνο
  Μόναχο
  Μιλάνο
  Παρίσι
  Στοκχόλμη
  Ζυρίχη
  Βιέννη
  Όσλο
  Λονδϊνο
  Βενετ'ια
  Μιλάνο
  Μπολώνια
  Γιουγκοσλοβία 1500
  7300
  10600
  7100
  10450
  7000
  10450
  8300
  12700
  6850
  9600
  10250
  15800
  8300
  10700
  7100
  10700
  7200
  8700
  5900
  8700
  7200
  10600
  9600
  18300
  6200
  8800
  5400
  8000
  9600
  Ά '
  15000
  Αττλη
  2500
  Έττιστρ
  4900
  1900
  3700
  1900
  3700
  1900
  3700
  α 1500
  2900
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΩΠΟΣΠΕΡΙΟΩ»
  Δημοκρατίας 8 — Τηλ. 287796 — Ήράκλειο
  • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ .
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Καί άπίθανες μελωδίες άπό τίς Κΐθαρες τοΰ
  «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ»
  Δ)νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑ - Α1ΟΛΟΥ 104. ΟΜΟΝΟΙΑ
  ΤΗΛ. 01-3244633
  ΜΕΓΑΛΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΊΑ
  Η
  ΑΙΓΥΠΤΟ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  9·95Ο
  ΑΠΟ ΔΡ Χ.
  ΟΛΑ ΠΛΗΡηΜΕΝΑ
  αναχωρηση απο ηρακλειο
  ζητηστε μασ αναλυτικο προγραμμα
  και δηλωσατε αμεσοσ συμμετοχη
  οεσηιζ:
  ίΕΛΙΔΑ β
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ"
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2β ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΚΗΣ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥ ΧλΠΗΜΚΟΑΗ
  Ο γνωστάς εκιδατιΐικος οΐικιος
  Χαιτζιηνι κισΐλη, κιυικιλοφιορησε τα
  εξηις ενδιακριεροντια βιβλίω
  Φ Αρθρουρ Καισλερ (μίΐταφρα
  ση Δρ. Αμαλιαις Αναιγνωστοιπθιυ·-
  λουι). «Πκραι αηο την Αναιγωγιε-
  ικη θεωρϊα»
  • ΓκΛαουν Λφ — Στρααυς
  ιμεταφραιοτ) Βουλαί ΛοΜβριθΐυ)
  <<θλιβφαι • Άρβρουιρ Καΐιισλερ (μθ"αφρα ση Πουριι ΚοβιαΙλενΐκΌθ' «ΙαΜος». Φ Αρμαιντοι Βερντιιλιΐιόνε (μετα¬ φράση ΙουΛιιεταις Ραΐλλη — ΚΛ- της Χαΐτζηδημοιυ). «Η βια» (αιπο τό Δΐίβνες ΣυνίΙδρΐιο Σημειωτι- κηις *χι< Ψυχαιναλιυσηις που εγινε οτο Μιλανο τιο 1977) ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ Τοϋ ΜΑΝΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μυαλό μου, άνατολίτικο καράβι ποϋ χάνεσαι καί πάς., σάν άγαπας Γερά τόν μώλο άρπούοανε οί κάβοι πρίν φύγεις καί χαθεΐς πρΐν νά λυθεΐς Οί φίλοι μου άραγρένο στό λιμάνα οέ βλέπανε νά πλές «αρ>ες πολλές·
  ινεΐ,
  Καί τώρα. . άλαργεμένο, λένε. φθά
  οέ κύματα άπαλά,
  τιλέει ή βουλα;
  Στή λίμνη τής καρδίας βούτηξε, έχάθη,
  καί ΰούλιαζε, βαθειά·
  Κόρη ξανθιά
  γο πηρρ, καί τύ άφάνησε στά βάθη.
  τής σκάλας των μαλλιών
  πόθων παλιών
  ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ
  ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
  Πρεσσάρονταΐ
  Πόρτες» μόνο οέ δέκα λεπτά
  Φορμάικες, μέσα σέ πέντε λεπτά
  Καπλαμάδες κ.λ·π
  Τηλεφωνήστε οτό: 287—670
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την
  ΐτιό συμφέρουσα περίπτωση·
  Στόχος μας: νΟχι ή άπλή μεσιτική έξυΐτηρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  αΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,
  ►♦♦♦«»♦♦♦♦♦««>♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επΐπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣ1Ο: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  • Αρθρουρ Καισ>λε.ρ (.μετα¬
  φράση Αντρκΐ Β. Βα^λιωτη).
  α Εν,α Βελος στιόν Ουιρ.ανό».
  Χαιρακττηριΐατιΐκο είναι τό α-
  πώσττααμ'α της οιυΜαδ&ιχηικήις ε-
  Γτιιο+ΓθΙλιης μιε την οποΐια μας ε-
  οτεηλε τα βιβλίω τού η αοδό-
  τρπαι κωριία Χαττιζίηιγΐιικολή, που
  λεει·
  «... Δυσττυιχιως, ηι δουιλεια
  ■μου είναι αγινωοτη στό Κοινο
  της Κρήτης, οί βιΐβλιοπωλίς δεν
  αγοιραζιουν το 0ΐιβ!<ια. μου, γΊΐο -ι τα θεωροιυν «περίίργια.» νια το Κοινο το Κρητι»«α, μιε αΐλλα ι ογια «διυισκοΛιαι», εγω όιμως δεν ιμπορω να πιιστβψω πώς ο»ι Ηρακλειωτες η αι Χανιωτες η ο* Ρεθυιμνιωτες, δεν περιλαμβα- νσυν αινθρωττοιυς ιμε πνευιμαϊΓιΐκα εν,δΐΌΐφιειροντα ΣΙαις χιλιιαβυχιοιρι- στυι. Ιωαννα Χατζιηνικαλήι». Οσαι ενδισφ&ρονται να α- ποκτπησαυν τα ωραμαι αυιτα β>
  ρλίια', μηοραυν να απεοθιυνοιν-
  τα* σπ-ις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙ-
  ΚΟΛΗ — ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 10 Α¬
  ΘΗΝΑ — ΤΗΛ. 743.297
  Ο ΚΙΤΣΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
  ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ο γνυστνχ λαιαγραφος «. ΚΙ
  τσος Μακρης, θα· μίλησει για
  την Ελιλιηνικη Χ«ροιτιεχνΐιιαϊ, ιτη
  Δευτέρα 3 Δεκεμβριού οττί)ς 7 μ.
  μ. στην α>ι6οασαι Λυκ£ΐο/υ Ελιλη-
  νιδων Ρβθαμνθιυ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΣΕ ΝΕΟΥΣ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
  Στον ιθΛ/ιη ψοο μου Γιάννη
  Χταυρΐαυ Βενέρη, αιριιστοιυχο
  τττυχιιουχο· Αρχιπ"εκιτονο — Μη-
  χανιικο, πο,υ αναχώρηισΐ ηρώ-
  σφαιρο στην Αγγλία, νια απθτ
  ικτηση Δΐιδαικττοριικιαυ Πανιεττι-
  στημιαΝθύ διιπλώ(μα(τοις, οιττευ-
  6υινω συγχαιρηΐτιηιρΐια κιαιι βυχ&ς
  για νί,ες ί,πιιτοχιΐίς.
  Στόν αύελφο τού Τζωριτζο.
  πΤιυϊθΌΐυιχο Ντεικρραπ"ειρ Εοωτιε-
  ρι»ων Χώρων αττειιθυνω επΐιοτΐις
  συιγιχιαρητηριαι κου ευιχαμα'ΐ ηρό<- οιδο· στην οτιαιδιούροιμ<α τού. ΜΙε θαιυραισρό Μα* αγαπη ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΒΕΝΕΡΗΣ ^ΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ Με αφαρμή τον οπιροοΐπΓτοι θανατο τού ιπρώπταυ πριοιεδροιυ τού Συΐλλόγιθυ μας κα« ιδρυτι- ικαυ τού μ,ελοιυις, Μύρωνος ΓΤα^ ■^αιδαικη συνταξιιοΐυτνθιυ, τό Δ.Σ. συνηΐλθε εκτακττω^ καΐι αποφασι σε α1) Να εκφιράοει τιήν βαθίΐα τοιυ λυπη οπτηιν οηκιογιενεΐ'α τού β) Να παιρακολοιυθηισίΐ συσ- ^Xι)μο^ την εκιφορα γ) Να ιοαταβεσιει <3Τ·εφανο οτή σορό τομ δ) Να τοΐι α-ονίϊΐμει τον τι- τλο τού ειπιιτιμαί* πρθΒδρου· σαν κσι πρωταιγωνιιστου ιορΐυση τού ΣυΙλΛογιοιυ μα^ »αιΐ ν' 'ανα,ρΓΡήισειι τη φωταγρο>
  φια τού στά γραιφεια τού Συλ-
  Λαγου μας.
  Ηρακλειω 14-11-1979
  Τθ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
  ΤΟΝΕΟΔ.Σ.ΤΗΣ
  ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΩΝ
  Στής προσφαιτες αιρχα'ΐιριεσκ£ς
  ποιυ έγιναν σττην «ιΠαινελλιηνιια
  Ενωση Κιρητών», βγηικ£ τό νΐα
  Δ. Σ. το οηο ο κϋΓΓαιρΐΓίοτηικιε
  σ£ σωμα, ως εξηις:
  Ποθουλαικης ΔηιμητΓιριος Προ
  ιεδρος, Σταιυραικαικηζ Λειυτιερης
  Αντιιπραεδρος, Διλιντας Στϊυιρος
  Γεν. ΓιραιμμαητΈος, Τσιικιναικιηις Πιε
  τρας Ταμΐιαις, Φραιγιγελαικιη Ιωαν-
  νο Εφορας, Γιιαμ*ας Νιικιας, Μα-
  νουοοκης Κωοπιαις.
  νιος Πετραικοκης Γιάννης, Παι-
  παχαπ-ζαικιης Παννιηί, Μιελη.
  ♦» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦<>><ε>
  ΕΡΓΑΣΤΜΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  -ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  -ΑΡΘΡ1ΤΙΔΕΣ
  -ΑΠΟΚΑΊΆΣΊΆΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΩΝ
  -ΕΓΚΕΦΑΛ1ΧΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ-
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π-
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΎΜΝΑΣΤΙΚΗ
  -ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ
  —ΜΑΛΑΕΕΙΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματικίίς Τρα¬
  πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 π μ. καί 4—8 μμ. έκτός άπογεύματος Σαββά
  ιου
  ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟ
  «ΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ' ΕΝΑ ΦΙΛΟ»
  (Ποιπτική Συλλογή τού Γιάννη Χατζηδάκη)
  Υοτερα ·αηο τρίιις προηγοο-
  μενες πσιητιικες Συλλογιες (Τραι-
  γτουΐδ* τηζ ψυιχηις μουι 1972 — Α-
  σιγαοτοι Παλμοι 1973 — Αγω-
  μιάις Εποχήις 1975), ο συμ-
  αίητιη)ς Γιιανινιης Χα<- κυικλοφορηισε αΐυτες Ύς μβρες, την τεταιρτη ποιητι- κη ουΛλαγιή τού με τον τΐτλιο «ΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ ΕΝΑ ΦΙΛΟ» Καιΐ πριν αιρχιιισαυμε ν ληιθουμε ιμε το βκβλΐιοι, θα με νο τονισουμε, πως ειναιΐ αιρικί τα παιρηιγορο το φαιΐινοιμιενο, ότι οτό ΚαοΓΓροι, οπιου σχίδόν ο» παντβς, πιοτπειΐιοιυν καπ λαιτρευ^ ουν τον «Κβρδωο Ερμηι», απαρ>-
  χοιυν &υτυχως οααΐι μί,ριικχ» «αμε-
  τανοητοι», μεταίξιυ των οποίων
  κι ο Γιάννης Χατζηδάκης, ποιυ
  οεν ενναοΐυν να υποκιυψουν στο
  δραχμοβόρο Μθΐθεοτως της φ«-
  λοκερδΐΐαις, τού· «εχω» και τοΐυ
  «ο^ΓΐΙο|οτη>σια», ιαιλΐλα 8πιιμ|ενιθιυν
  να πιΐστευοιυν πως «οΐυχ £.π αρΓ
  τον ζηισεταιΐ μονον ο ανθρω-
  πο-ς» κιαί υπηιρετουν καιι τον εν-
  λογα
  Χωρίς νο θεΛαυρε ν
  ψουμε κοαβε υιλιισπκιη
  της ζΐΔΓς, (γκττΐ όσο
  εινακι το «ουκ εττ' άρτον μο¬
  νον...», αΐλιλα τόσο αληβινο ηι
  αναπόιφιειυικτο είναι, ηως δεν
  μπαρειις να ζήβ&κ χωρ** άρτον),
  ωοττοσα αιποριρΐΓΤΤουιμε σινιεπ.ιφυ
  λαικται, την ολιακλήιρωτιική υττοι-
  δαυλωιση· τού αινβρωπΰΐυ στιην
  υλη καΐι στό Μερίδος, οταν περ'
  ς—' αυττα δεν οσ«6ΐτσ« βοαΐι σε
  Λαποια πραβΐληιμαίτιισιμόι, με την
  επιθιυιμΐιο να νοιώσει κοτπακα σ-
  να/ταιστ), την ονατοοη ιειαειντ>
  που κιαθιερώνεΐ' τον ανθρωπο
  σαν Μοιρων«δαι τής θείας Δημι-
  Έτσΐιι, μ αιυτο τό ττνευμαι, ο>
  νοΐιγιει την ποιιιηΓΠΐοη τού Συλλοι-
  νη «ΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ' ΕΝΑ ΦΙΛΟ»
  κ,α» ο Γιάννης ΧαιτζηΦαΙκιης, ό¬
  του σμιεσως «ιολαις μ« το ηρυ-
  το γιραΡεΌ. οττβυδειι να μα< δι- καιοΐλιογησειι τή σιωπη τεσισσ- ρων ετων, γραφονταις Μην ποραίξενευΐΒθΚΜ, φ|ι1ΐ., που αργοπορησα να φαινω Μη φιανταιστειις πως διαλεξιαι τη (φιυνήι. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ Τηλέφ. 'Εργαστηρίου: 23.61-16 Τηλέφ- Οίκίας · 28-40.95 ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ «>«»♦«»♦♦♦♦♦«>♦♦«>♦♦♦♦♦♦
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα τχροσεγμίνα — Όλα φρέοκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΡΟΚΟ
  εουκΐΕκ
  * Άνοιχτό Φορτηγό 1 τόννου
  δυνατό μέοα κιέξω
  '■«■ *.
  Κατασκευασμένο εΐδικά
  γιά νά δέχεται μιά
  μεγάλη καρρότσα.
  ΚαμπΙνα μέ ανεση
  λιμουζΐνας. Φυμέ τζάμια
  ραδιόφωνο.
  Σασσΐ
  «άντιστρεβλωτικό»
  γιά έ'ξτρα άντοχή.
  Μηχανή προηγμέντις
  τεχνολογΐας γιά δύναμη
  καί οΐκονομΐα.
  "Αμεση Παράδοση.
  Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
  Λεωφόρος Ίκάρου 89 Τηλ. 288-442)3
  Λεωφ 62 Μαρτύ,ρων 36 Τηλ. 223-985
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μην παιΐρνεΐις τη σιωπη μου για
  (θανατο.
  Αν αφηνες τη οκεψη σοχι, θα μ
  (ανταμωνί,
  κρατωντας το καΐλαμι οτα
  (δαχτυλα
  'Ετσι, με το καιλαμιι οττα δα1-
  χτυλαι, £,ττιμοναι. α*οΐυραιστα, ο
  Γιάννης Χατζηδάκης, διαιρκως
  ανιεβαίίνει οτην πνευιματικτι τοιι
  ποιρειαι, ελιπιζοντιας τελιικια ότε
  μια Ανοσταιση που ηοη Βχει ορ-
  χισειι κιόλας η τεΙλετουργκΤα της
  μ«σα τσυ.
  /'δερφια μα·ς λευκιοί,
  οοΐρφιαι μ αίς μαίιροιι,
  «όερφιια μας κιιτριΐινχ»"
  οφηισετε
  τις καιριδΐ'ες ορθανοιιχτες στην
  (αγαιπιη
  για να μην ξ/ιμερων&ι μοναχα
  με το ηιμεοολογιο Χριστοιυ-
  (νίνναι .
  Ετσι «Τα γραμματα. » οοο
  κι. αν φαιινονται πως απιειυθυνον
  ται σ ενα επωνυμο φοιλθν ειιναιι
  φσρες μ«σ στο βιΐβΐλιο, πθιΐο μιε
  κοθολικοτ&ρο νοημαι φερνοιυν
  ίνα 8υιηροαδιε*ΓΓθ μηνυμαι στόν
  οΓταοώηιπιο(τε ειπων ι μ ο η αΜωνυ
  μο φΙιΛιο, στον ανβρωιπο, όΓΐως
  τσυιτοτο μή,νιυιμα·
  Η αοκηση ανσδειχνει τόν αθληρ
  (τή
  το θααρος τον η.ρωα
  κι η αγαπη τόν ανθρωπο
  Καιρττάς αιυίτής τής αγαπης
  γ.α τον ανθρωπα, ειναιι καί το
  βΐιβΐλια τού Γκανΐνη Χατζηιδακη.
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟΚΤΑ
  ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ
  ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  1ΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  «ΙΝΟΙΚεΤ.
  ■)Γ - Ο)Γ
  Μ1ΝΩ£
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κοτν ιπρα
  Κ|ε%Τε) — Πειραιεί
  Τΐ|λ. Πραπ«ρ«ΙεΜΐ
  «94.304 ε«| Μ4.30·
  ΑΕΝΙΓΚΡΑΝΤ
  Πληροφορίαι Εγγραφαί
  ΑΗηνο Α,οΑοι,ΙΟΖ τηλ3ΖΙ9??8
  ΗρακΑειο: Πλατ. Δαοκα
  ΑογιαννηΖΟ τηλ 28884/
  Τώρα τόν Χειμώνα...
  Θυμηδεϊτε τόν
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤθΑΙΑΚΗ
  Χανιόπορτα
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΐνΐΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ* · ΚΟΥΙ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ - ΚΟΥΧ κογΧ
  * Την άναοπάΐϋΧίη πού έπικματεΐ οέ όλες σε-
  δον τίς έκτύς ι ών τειχών πίριοχές τοΰ Ήρακλεί-
  ου, λόγο) των έργων άποχετεύσεοκ;, ι ου οπαοί-
  ,μαιος ιών άγιαγών, ι ής καιαοπρο<ι>ή<; ι ών &ρό- μων, τίίς ίίλλειψης νεροί3 κλπ κλπ ι ήν πληρω νει ίίνας δνβρωπος μέοα στύν Δήυιο Μην πάει γο ιιυαλό οος, δπκχ: θατανε ϊσως υοκΐτύ, στύν Δήμαρχο κ Καρέλλη Αύτός άντΐ νά πλημώνει, πληρώνίΐαι καί μάλιοια, λένε, μέ πο. σοστά έττί τοΰ έτήοιου προϋπολογισιαοΰ τοΰ Δή- μου, άιλλά καί μέ τις «δάφνες των όππυχιών» ποΰ νπορεϊ νδναι γιά . στΐφάδο, άλλο είναι πάντως «δάφινες Τίς· · πΐκιροόάφνες φ; παίρνει ό ύπάλληλος κ. Μιχάλης Αναστασάκης πού πρέττει νά πάρει —τόν ιΐπϊρε κιόλα<; — τόν π'τλο καϊ νά όνομάζε- ΐαι ώς «ό αϊρων τίς άμαρτίες ιοΰ Δήιμου»!. * Άνςψχοτήΐθηχαν μερικοί, ποϋ 6ρήκε τόν και- ρό ό κ· Καιοέλλης νά γράψει ΰλη αυτή τή. ©]. λοσΐτόικα ποπ ιιοίραχ>ε ατούς —η,μσοισγραφους
  την περαοιμένη βόομάδα στόν Δήρο, γιά ίϊνα προ
  σοοσικκό τού θέτκι μέ. ιύν βουλευτή κ Μενέλαο
  Ξυλουρη, ό οποίος, ώς γνωστόν, τόν κατηγόρηοε
  γιά παληότερες αύτονομκττικές δΐαθέσεΐς κα(
  χωριοτικές κινήοεις ιής Κρήιης.
  Κάποιος μάλιστα άπό αύτούς, πού είναι γνω
  οτός σάν «ουλλέικτης δημοαιογοαφικών Χειρο-
  μογράφων» εϊπε ότι ό κ Καρέλλης δλΐ μόνον
  δέν χρ,ησΐμαπιαιεϊ τό Δημαρχιακό ΐου Γραφεϊο
  γιά τίς δχιμοοιογραφιΐνές άνάγκες τής εφημερί¬
  δας τού, άλλά ποϋ καί ποΰ χμησΐ(μοποιεϊ καί γιά
  νειρόγμαφα τα χαρτιά μέ τίς φίρμες τοΰ Δήμου
  ■Ηρακλείου
  'Έι «Λί τί μ' αύτό, λέω έγώ Σπουδαϊο ηρά-
  μα είναι νά γράφει ποΰ καί ποϋ ΐίς «άνάποδες»
  οκέιψεΐς τού ό Δήμαρχος σέ χαρτιά ιοϋ Δήμου;
  Δέν τίς γράς>ει δα καί σέ ύπηρεοιακό..· χαρτί ύ-
  γείας πού είναι πραγματικά τόσο άκριβό! ·
  Κι δμως κι αύτό Βά ]ίπορί>ΰσε ανετα νά τό
  κάνει, Γουλάχιστον γιά τα κείμενα πού γράφει
  σιήν εφημερίδα τοιυ καί τα ύπογράίρει μέ τό οη-
  μα ιοϋ .. «καζανακιοΰ» τής τουαλέττας!
  * Στή «Φωνή τής Κεωαλονιδς» διάβαοα ένα λ-
  μαϊο πού εϊχε πεΐ ό Γεώργιος Παπανδρέου γιά
  ΐούς «άνθυπαοτπστές» καί σάς τό μεταφέρω:
  Κάποτε γινόταν συζητήθη γιά την ένοποίη-
  ση τής άντιτιολιτεύοεως· Παρών καί ό Γεώργιος
  Παπανδρέου- Έΐαγραμματΐκά λοιπόν είπε:
  — Ή άντιπολίτευση πάσχει μονίμως άπό τούς
  θέ
  Τοϋ ζή.τησαν οί ΰλλοι νά γίνει πΐό οαφής
  Καί ιούς έξήγησε:
  — Στό στραιό, όπως γνωρίζειε, οί άνθυπαοπι-
  στές δέν είναι οϋτε όπλίτες, οΰτε όιξιωματιΐκοί
  Καί στήν άντυτολίτευση ύπάρχουν πολλά οτε-
  λέχη· "Εχουν τόσα ιπροσόντα, πού δέν τούς επι
  ιρέπουν νά είναι όπλίτες, άλλά τα ϊδια προσόν-
  ια δέν τούς έπατρέπουν νά είναι άρχηγοί.
  Ά· "Εναι Πανωασιθιανό ρωτήσανε μιά φορά.
  — Άγαπας τούς παπάδες;
  Κι αύτός απαντήση:
  —"Αιμα είναι καλή ή παπαδιά.
  Περιπύ νά σας πω δτι ό ανθρωποι,· παραςη-
  γήθηκε, γιαιί αύα:ός πού ιόν ρώτησε τό πηγε
  στό πονηρό, ένώ ό Πανασιθιανός μέ [ήν άπάντη-
  οη πού ίίδαχΛ;, η'βελε νά πεϊ δτι μιά καλή παπα-
  ΐιαδιά, έπηρεάζεΐ πάν τα τόν παπά, πού κσί κακάς
  νά ?ίταν γίνεται καλάς καί άρο άγαιπητός·
  Εϊδατε λοιπόν πόΐσο .· παρεξηγοΰνται δσοι
  μΐλοϋν γιά παπάδες.··
  * Καί μιά πού μίληοα γιά καλούί; παπάδες, θυ-
  μήθηκα κι 2να άνέκδοτο γιά Εναν πονη.ρό παπά.
  γΐατί οσο καί νά μην τό -ιστεύετε, -αρά καί
  ποΰ, ορίοκεται καί κανείςπονηρός ρασοφόρος:
  Σ' £να χωριό λοιπόν κλέψανε μιας χωρία-
  νής ΐόν κόκορα κι ή παθοΰσα πήγε στόν παπά
  ιαΰ χωρίου νά τοΰ ζητήσει βοηθεία
  Τί θές νά κάμω γιά τόν πετεινό οου καϋμέ-
  χαρη; τή ρώτησε ό Παπάς.
  —Νά πεϊς πράρα την Κυριακή στό έκκληοίασμα
  Πράγματι ό Παπας είπε την Κυριακή μετά
  ιυ κήρυγ,μα, άπεΐλώντας μέ κατάρα τού, δτι σποι-
  ο<; ϊίκλεψε τό· πετεινό νά τόν πάει πίσω μέχρι ι ήν ετυόρενη Κυριαική Έπειδή ομως δέν μποροϋσε νά γίνει κάτι τέτοιο, μιά καί τόν πετεινό τόν εϊχε πάρει (διά- οαζε κλέψει ό ϊδΐος ό Παπας!), άναγκάστηκε με¬ τά ιό πέρας της προβεσμίας νά καταραστεϊ ενώ¬ πιον ιοΰ έκκλησιάσματος τόν·.. κλέφτη· Καί εϊπε: —■ "Οποίος ϊίκλεψε τόν πετεινό της χωριανης- τοϋ δίνω κατάρα δοο ζεϊ, νά μή 6γάλει τα ••.μαΰ- ρα! 'Έτσι καί ή χωριανή πού έ^χαοε τόν κόκορα ίκανοποιήθηκε μετήν. . τΐρωρία ιοϋ κλέφτη καϊ ό πονηρός Παπας έκανε τό καθήκον τού καί επιασε κιόλας ή ...καιτάρα τού γιατί ό ϊδιος, σάν Παπάς πού ήταν, δέν έ^βγαλε όσο ζοΰσε τα μαΰρα πού δέν ξέρω. άλλά ηιστεύω δπ θά τόν οΌήθηοαν, νά φάει κι ά,λλους πετεινούς! Κατά τα όλλα ίσχύει αύτό πού λένε οί Πα¬ πάδες : Εύλογία Κυρ,ίου καί ελεος έΆθετε έφ' υμάς (κι οσα σας λέμε δέν ίσχύουν γιά μας)· Έξαιρεΐται φυσΐκά ή έντολή πού λέει .-«οδ φονευθείς», με μόνη έξαίρεση της έςαΐρέσεως ότι έππρέπεται δταν είναι ••.άρχιεπισκοπική ίΐ καιάληξη τοϋ ίερέο>ς, τοϋ τε τό πρότερον
  φονέος!
  Ο ΕΧΕχΜΥΘΟΣ
  Ο ΓϊΝίΙΣΤΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
  * Κοοτούμΐα επί παραγγελία δρχ. 5·800
  * Πανταλόνΐα Λρχ· 1250
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  Ό ίδανικώτερος συνδυαθμός
  ΦΤΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Κατεχάκη καί Καρτεροϋ — Τηλ. 287 9Θ6
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Έπιπλα
  ΛΥΓ