9107

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Δηλώοεις τού κ. Πρωδυπουργοΰ
  λΡι^^«ρ έδιίλωσε δτι «Φ' «τού συνετελέσθη ή άπε-
  λευθέρωσις τής χώρας τό έργον τής ανοικοδομήσεως, ανασυγκρο¬
  τήσεως; κ.λ.π. άνηκουν μόνον είς *> Κράτος. Αί ένοκλοι άνταρτι-
  ηΖ- μ£Ες δίν εχ°υν πλέον λ°Υ°ν ύ^ρξεως καί θά άφωπλι-
  σθουν δλαι μέχρι τής 10 Δεκεμβριού 1944.
  ΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 26
  ΠΕΜΠΤΗ 16 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΓΙΖΑΚΗΣ
  ΜΕ ΤΗ ,ΧΗΡΤΙΗ ΚΗΤΩ
  2ον
  Είς δλα τα σύμφωνα συνεργασίας
  πού ύπεγράφησαν μεταξύ ΕΟΚ καί
  ΕΑΜ κατά* την διάρκειαν τοθ πολέ¬
  μου, πρωταρχικός δρος ήτο ή διά κοι-
  νής ενεργείας καταπολέμησις πάσης
  δικτατορικής τάσεως, ή όποία θά ή·
  μπόδιζε τόν Ελληνικόν λαόν νά εκ¬
  φράση ελευθέρα καί άνεπηρέαστα
  την θέλησίν τού καί είς τό πολιτεια¬
  κόν κβί είς τό κοινωνικόν ζήτημα.
  Καί μάλιστα μετά - την πλήρη απο¬
  κατάστασιν τής Ελλάδος διά τής εί-
  ρήνης.
  Θέλετε τώρα νά δήτε ποιό ήταν
  τό πνεθμα των διευθυνόντων τό ΕΑΜ
  δηλ. τοΰ Κ.Κ., δταν έθεταν την υπο¬
  γραφήν τού κάτω άπό τα σύμφωνα
  καί ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΤΗΡΗΣΑΝ ΠΟ-
  ΤΕ; Ιδού : Είς μίαν συνεδρίασιν
  των άντιπροσώπων των δύο όργα-
  νώσεων, άφοθ διεπιστώθη διά συζη¬
  τήσεως δτι κατ' αρχήν συμψωνοθν
  αμφότεραι είς την καταπολέμησιν τής
  δικτατορΐας, ό άντιπρόσωπος τού Κ.
  Κ. είς τόν Νομόν Ηρακλείου (είδι-
  κάς προπαγαντιστής πού έστάλη έδώ
  κατ,ά την διάρκειαν τοθ πολέμου καί
  έπομένως τελείως άγνωστος είς τούς
  άμυήτους) εζήτησε νά «κάνωμε ψιλά»
  τόν όρον αυτόν καί νά άναφέρωμε
  συγκεκριμένως (τάς προελεύσεις των
  δικτατορικών τάσεων. 'Έγινε δεκτή
  ή παρατήρησίς τού άμέσως καί, αύ·
  τοθ ύπαγορεύοντος, έτίθεντο ΰστερα
  άπό τάς λέξεις «....εναντίον πάσης
  δικτατορικής τάσεως» αί λέξεις «ήτοι
  φασιστικής, στρατιωτικής, βασιλικής,
  πλουτοκρατικής» καί έν συνεχεΐα,
  προετείναμεν ημείς «προλεταριακής.»
  Ξέρετε τί εγΐνε τότε; Ό άντιπρόσω-
  πος τοθ Κ. Κ. άνεπήδησεν άπό τό κά-
  θισμά τού, σάν νά τόν εΐχε κεντήσει
  χονδρή καρφίτσα, καί όλοκόκκινος
  άπό θυμόν είπεν: «Ή δικτατορία
  τοϋ προλεταριάτου... δέν είναι δι-
  κτατορία!» Ό τόνος τής φωνής τού
  ή*ταν τέτοιος, ώστε εφαίνετο χωρίς
  αμφιβολίαν, δτι πιστεύει φανατικά
  είς ΤΟΝ ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΠ-
  ΣΜΟΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ. Διότι προφα-
  νώς δπβίς.. δέν ύπάρχει σκορδαλιά
  χωρίς σκόρδο, ετσι~δέν ύπάρχει καί
  δικτατορία χωρίς στραγγαλισμόν τής
  ελευθερίας.
  Ή άπορία πού θά γεννηθή είς την
  ψυχήν παντός αναγνώστου μας αυ¬
  τήν την στιγμήν εΐνοα: Οστί λοιπόν
  σεΐς οί άντιπρόσωποι τ4|3ΙιΕΟΚ ύπε-
  γράψατε συμφωνίας τάς οποίας διε-
  πιστώνατε άμέσως δτι δέν είνε "δια-
  τεθειμένος νά τηρήση ό συνέταιρός
  σας;
  Άπλούστατα διότι ώς Έλληνες
  εΤμεθα βαθειά πεπεισμένοι δτι ό έμ-
  φύλιος πόλ-εμος καί μάλιστα κατά
  την διάρκειαν τοϋ άπελευθερωτικού
  αγώνος είναι καίριον πλήγμα στήν
  καρδιά τής Ελλάδος. Καί ακριβώς
  δι' αύτό είμεθα διατεθειμένοι νάτόν
  αποφύγωμεν ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑΝ,
  Άλλ' έξ όλλου άπό την συμφω¬
  νίαν άπέμενε γιά μδς τα θετικόν
  κέρδος, δτι έμαθαίναμεν έκ τής πεί-
  ρας καί έκ των πραγμάτων μέ ποίον
  είχομεν νά κάμωμεν.
  Έκτός τούταν δμως πρέπει νά προ-
  στεθή άκόμη, δτι είς όλας τάς συ-
  ζηπήσεις περί συνεργασίας, οί άν¬
  τιπρόσωποι τοθ Κ. Κ. ουδέποτε έδέ-
  χθησαν νά άναστείλουν κατά την
  διάρκειαν τοΰ άπελευθερωτικού αγώ¬
  νος την προπαγάνδα των πρός ά¬
  γραν όπαδών. "Οσο κι' άν έπεμέ-
  ναμεν ημείς, δτι ή διεξαγωγή τοϋ α¬
  γώνος κατά των Γερμανών, γιά νά
  έχη ελπίδας επιτυχίας, προϋποθέτει
  συντονισμόν δυνάμεων κόϊ έπομένως
  εσωτερικήν ένότητα, την οποίαν δέν
  μπορεΐ παρά νά διαταράσστι καί
  ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΗ ΚΑΘΕ ΚΟΜ-
  ΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑ¬
  ΓΑΝΔΑ, οί άντιπρόσωποι τού Κ. Κ.
  έμειναν πάντοτε άνένδοτοι. «Ημείς
  είμεθα κόμμα, έλεγαν, πού έ"χει άρ·
  χές, τίς οποίες δέν μποροϋμε νά
  παραγνωρίσωμε. Καί οί άρχές αύ·
  μές μδς έπιβάλλουν νά προπαγαι/-
  δίζωμε τάς αρχάς μας. Κάμετε καί
  σεΐς τό ϊδιο».
  Γνωρίζοντας ■■ λοιπόν την διαρκή
  προσπάθειαν των κομμουνιστών γιά
  προπαγάνδα, είς την οποίαν όμο-
  λογουμένως έχουν απείρως ανωτέ¬
  ραν πείραν καί ίκανότητα ά πό η¬
  μάς, πού είμεθα τελείως άνοργά-
  νωτοι καί άπό κομματικής καί άπό
  οΐασδήπθτε άλλης απόψεως πρωτύ
  τερα, δέν ηθέλαμεν, μ^τυχόν άρνη
  σίν μας είς τό νά ύπογράψωμεν την
  συμφωνίαν, νά δώσωμεν λαβήνείς
  την κατηγορίαν δτι δέν θέλομε την
  £νωσι καί .«σαμποτάρομε» τόν άγώ-
  να. Ηθέλαμεν έκ των προτέρων νά
  άφαιρέσωμεν άπό τόν άπέναντί μας
  κάθε#εύλογοφανή πρόφασιν είς τόν
  6πββρύχιον'άγώνα, πού δέν επαυσεν
  ουδέ μίαν στιγμήν νά διεξάγη.
  Τό συμπέρασμα κάί τό άποτέλε
  σμα δλων αυτών είναι δτι τό ΕΑΜ
  υπο την καθοδήγησιν τοθ Κ. Κ. αναμ¬
  φισβητήτως έπολέμησε κατά των
  Γερμανών, άλλ' δχι γιά νά άπελευ-
  θερώση την Έλλάδσ, άλλά γιά νά
  την ύπαγάγρ είς τόν ΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ
  ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΝ ΖΥΓΟΝ. χ
  Ημείς δέν λέγομεν δτι τό Κ. Κ.
  δέν θέλει την Έλλάδαϊ Την θέλει,
  άλλά την έννοεΐ άποκλειστικά Ιδι¬
  κήν τού, έ'τοιμον νά έξοντώση διά
  τής βίας κάθε αντίπαλον τού στό ά·
  καπάρωμα αύτό. Θά είμεθα εύτυ-
  χεΐς άν είς τούς λόγους καί πρό
  παντός είς τάς ενεργείας τοϋ ΕΑΜ
  άνεκαλύπταμεν αλλαγήν κατευθύν-
  σεως καί τακτικήν αντίθετον πρός
  εκείνην πού χαρίάοσουν αί βασικαί
  αρχαί το3 Κ. Κ. £.
  Παρόμοια εΤναι σχεδόν καί ή μέδο-
  δος τής κατασκευής των βομβαρδιστι-
  κών τύπου Στέρλινγκ, καδώς καί δλων
  των άλλων βαρέων βομβαρδιστικών,
  όπως τα χάλιφαξ καί τα Λάνγκαστερ.
  Τό έργοατάσιο δμως συναρμολογ,ή-
  σεως των Στέρλινγκ δίνεΐ στήν άρχή
  έντύπωση κάπως διαφορετική. Είναι με-
  γαλύτερο καϊ σέ μέγεδος καΐ σέ δόρυ-
  6ο. Όταν στέκεσδε στήν έξέδρα, ό¬
  πως στό έργοστασιο Ούέλιγκτον, καί
  κυτάξετε πρός τ ό αλλο άκρον μέ δυ-
  σκολία διακρΐνετε τούς έργάτες μέσα
  στό είδικό φώς, κυανό, ποϋ κάνει τα
  πρόσωπά τους νά φαίνωνται πράσινα
  καί τα χείλια τους μελανά. Ό δόρυβος
  ποθ κάνουν τα ήλεκτρικά μηχανήνατα
  είναι συνεχής καί δυνατάς—τόσο δυ·
  νατός ποΰ άναγκάζεται κανείς νά φω-
  νάζη γιά νά άκουστή.
  Έδώ δλα φαίνωνται μεγαλύτερα. Τα
  σκάφη των άεροπλάνων, σέ μακρυές
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  • Ο ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ
  ,ΥιΊΟ ΤΟΥ κ. ΨΛΛΛΙΑΑΚΗ ΛΟΓΟΙ
  Κατά την εορτήν τού Πολιούχου τής
  πόλεώς μας Άγ.Μηνδ,ό Πρωτοσόγκελ -
  ' λος κ. Εϋγ. Ψαλλιδάκης εξεφώνησε
  τόν κάτωθι λόγον.
  Συνήλθομεν σήμερον είς τόν ιερόν
  χώρον τοθ Μεγαλοπρεποϋς τούτου
  Μητροπολιτικοΰ ΝαοΟ, ίνα άποδώ-
  σωμεν την πρέπουσαν τιμήν καί τόν
  όψειλόμενον σεβασμόν είς τόν Με-
  γαλομάρτυρα'Άγια* Μηνά τοϋ όποί-
  ου σήμερον έορτάζομεν την ένδοξον
  Μνήμην.
  Ή πάνδημος αυτή λατρευτική συ-
  νάθροισις δέν αποτελεί μόνον εκδή¬
  λωσιν θρησκευτικής εύλαβείας πρός
  τόν Πολιοθχον καί Προστάτην Ηρα¬
  κλείου "Αγιον Μηνδν, ώς τόν άνε-
  γνώρισε καί τόν ετίμησε ή κατ' εξο¬
  χήν χριστιανική ψυχή τοθ "Ηρακλειω-
  τού, άλλά καί εκδήλωσιν σεβασμοθ
  κσί εύγνωμοσύνης πρός τούς ήρωας
  καί μάρτυρας τής Πίστεως καί τής
  Άρετής πού έ'χει τάς ρίζας της είς
  τα βάθη τής ανθρωπίνης ψυχής.
  Ό άνθρωπος άδελφοί μου, έχει
  πλασθή δι' ανωτέρα καί ΰψηλά ίδανι-
  κά, άνάλογα μέτά μεγάλα καί ΰψη-
  λά πεπρωμένα τού. Τα ίδανικά αύτά
  ένεσάρκωσαν είς~τήν δράσιν των οί
  ήρωες τής Πίστεως καί τής Άρετής,
  οί Άγιοι. Οδτοι μέ τα χρώματα τήο
  εύλαβείας καί τής Άρετής των έφι-
  λοτέχνησαν έν σμικρογραφία την εί-
  κόνα τοΰ Θεοΰ καί άπέδειξαν πρα-
  κτικώς καί πραγματικώς δτιεΐναι δυ¬
  νατόν νά εφαρμοσθούν θαυμασίως
  είς την ζωήν μας αί ΰπέ)#οχοι ηθικαι
  αρχαί τής θρησκείαν το& Χριστοΰ.
  Άθάνατοι ήωύϊκαί ψυχαί των
  μαρτύρων καί τωΛ' Άγίων, είς την
  ενδοξον Μνήμην Σας κάθε θρησκεύ-
  ούσα ψυχή κατακυριεύεται άπό ανω¬
  τέρα αίσθήματα πού άνήκουν είς-τήν
  σφαίραν τοΰ Θείου καί τοΰ άπειρου
  άπ' δπου βλέπει τόν άνθρωπον δχι
  φθαρτόν καί θνητόν, άλλ' άφθαρτον
  καί άθάνατον. Άπεδείχθητε μέ την
  Αγίαν δράσιν Σας άνθρωποι των ά-
  Κ. Α. Ρ·
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ——__—______#
  Άπό την έπίσημη έ'κθεση τοΰ 'Υπουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές επιθέσεις κατά τής Γερμοινίας
  Υπό τού κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  3. ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΓΑΝΤΙΑΙΑ
  ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ
  σειρές, ποϋ μετακινοϋνται σ' ένα εΐδος
  γραμμής σιδηροδρόμου άπ'τό ένα α-
  κρο ώς τό άλλο, μοιάζουν μέ πελώρια
  λεωφορεΤα, τα ψτερά δταν τα 6λέπε·
  τε άπ' τίς βάσεις τους, φαίνωνται σάν
  ύπόγειες σήραγγες ποϋ μέσα τους εϋ-
  κολα μΤτορεΤ νά είσχωρήση κανείς Τα
  πυρο6ολεία έχουν τό ϊδιο μέγεδος μ"
  έκεΤνα πού εϊδαμε στό αλλο έργοστά
  σιο Μόνο τό σχέδιο τού έργοστασίου
  αύτόθ, όπως καί τοϋ Ούέλιγκτων ύπήρ-
  χε πρίν άπό τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1939.
  Τώρα δμως είναι καί τα δύο πελώριοι
  όργανισμοί τοϋ ϊδιου τύπου μέ μόνη
  την διαφορά π©ϋ ή συναρμολόγήσις
  των Στέρλινγκ πέρνει περισσότερον
  καιρό. Αύτά βλέπετε είναι μεγαλύτερα
  άεροπλθνα μέ τέσσερεις κινητήρες, μέ
  δάρος περισσότερο άπό τριάντα τόν-
  νους καί άποτελοϋνται άπό όΡ.000
  κομμάτια
  (Συνεχίζεται)
  νωτέρων ίδανικών πρό των οποίων
  ό θάνίχτος δέν εχει καμμίαν σημασί¬
  αν. Μέ την ηθικήν τελειότητα άνέβη-
  τε είς την ανωτάτην πνευματικήν ά-
  κρώρειαν δπου τίποτα θεωρούμενον
  όδυνηρόν επί τής γής, δέν ημπορεί
  νά Σας φθάση καϊ νά Σάς έπιρεάση.
  Είσθε αξιοί μεγάλης · τιμής καί εύ¬
  γνωμοσύνης θαυμασμοΰ καί σεβα-
  σμοΰ μεγαλυτέρου καί άπ' δσους έ-
  μόχθησαν διά νά βελτιώσουν τούς
  δρους τής ύλικής ζωής, διότι ή ήθική
  ζωή είνε ανωτέρα τής ύλικής ζωής,
  ή ψυχή ανωτέρα άπό τό σώμα Μας
  χρησιμεύετε ώσάν άσβεστοι προβο-
  λεΐς καί άσψαλεΐς όδηγοί στό δρόμο
  τής πραγματικής εύτυχίας καί τής
  άναφαιρέτου χαρδς καί μδς έμπνέε-
  τε την πεποίθησιν δτι είνε κατορθω-
  τή ή άρετή.
  Τα μικρά (δανικβ, οί μικροί υπο-
  λογισμοί, οί μικροί συνδυασμοί, τα
  μικρά συμφέροντα, τα Ιδανικά πού
  είναι συνδεδεμένα,μέ την γήν καί τα
  πρόσκαιρα άγαθά της, δέν ήμποροθν
  νά ίκανοποιήσουν την ψυχήν μας.
  Ό άνθρωπος, έπαναλαμβάνω, χρειά-
  ζεται ύψηλά Ιδανικά άνάλογα μέ τα
  ύψηλά πεπρωμένα τού.
  "Οσοι θέλουν τόν άνθρωπον μόνον
  ϋλην προσπαθοθν νά κλαδεύσουν τα
  (δανικά τού. Άλλ' άδικος ό κσπος
  των. Μας θέλουν σκουλίκια, άλλά
  λησμονοθν δτι είς την ψυχήν τοΰ κα-
  θενός μας κοιμδται ένας άετός έτοι-
  μος νά ξυπνήστ) καί νά ανέλθη είς
  τα ϋψη. Δι'αύτό καί είς τάς ζοφεράς
  ημέρας τής ψυχικής μας άποχαυνώ-
  σεως* δταν διαγραφή ξαφνικά στό
  βάθος τοΰ συνεφιασμένου ορίζοντος
  ή μεγαλοπρεπώς καί όλόφωτη μορ
  φή κάποιου ώραίου ίδανικοΰ άφυπνί-
  ζεται ή νοσταλγοΰσα τα ώραΐα καί
  καλά ψυχή μας καί άτενίζει είς αύ¬
  τό μέ άκόρεστη δίψα τής εύτυχίας
  καί μέ τή λαχτάρα πού νοσταλγεΐ ό ά-
  σθενής την υγείαν τού.
  Καί τα ανωτέρα αύτά ίδανικά) πού
  όδηγοΰν στό δρόμον τής πραγματι-
  κης εύτυχίας, μόνον ή θρησκεία τοϋ
  Χριστοΰ τα έμπνέει, δ*ότι οί άνθρω¬
  ποι δέν κατώρθωσαν παρά τάς πνευ¬
  ματικάς καί υλικάς κατακτήσεις των
  οΰτε θά κατορθώσουν ποτέ νά εθ-
  ρουν ηθικήν διδασκαλίαν ανωτέραν
  άπό εκείνην πού εκήρυξεν ό Ιησούς
  πρό δύο χιλιάδων έτών είς τούς ά-
  πλοϊκούς ψαράδες τής Καπερναούμ.
  Δέν θά ήμπορέσουν νά εύρουν κήρυ-
  γμα γλυκύτερον, ύπεροχώτερον, άν-
  θρωΐτινώτερον καί θειότερον άπό τό
  κήρυγμά Τού αύτό.
  Ποίος ημπορεί, ν' αμφισβητήση
  την άναμορφωτικήν δύναμιν τοΰ εύ-
  αγγελικοΰ κηρύγματος, τό οποίον οί
  όπαδοί τού* Χριστοΰ άντέταξαν καί
  άντιτάσσουσιν ώς τό μόνον πνευμα¬
  τικόν δπλον είς τούς Αύτοκράτορας
  τής Ρώμης καί είς τάς λόγχας, «·ίς
  τάς άγχόνας, είς την φωτιάν, είς τα
  θηρία, καί τα τόσα άγρια ύλικά 8-
  πλα τοθ σκότους καί τής βίας, τα ό-
  ποΐα κατά καιρούς άντέταζανοί χρι-
  στιανομάχοι κατά τής Χριστιανικής
  θρησκείας καί τής Έκκλησίας;
  Καί δμως μέ τό πνευματικόν τουτο
  δπλον τοΰ Εύαγγελίου, ό Χριστια*
  νισμός ένίκησε καί επεβλήθη καί έ-
  κυριάρχησε καί κυριαρχεΐ τϊάντστε,
  δχι διά νά καταστρέψη άλλά διά
  νά σώζη, καί νά άναδημιουργή.
  Την εσωτερικήν αυτήν αναδημιουρ¬
  γίαν ποΰ κατορθώνει ό Χριστιανι-
  σμός διά τό καλόν τής ανθρωπότη¬
  τος την άναγνωρίζουν καί την όμο-
  λογοΰν σήμερον δλοι, έπιστήμονες,
  δημοσιογράφοί, οίκονομολόγοι, τρα-
  πεζΐται καί πολιτικοί άπ' έκείνους
  τούς σοβαρώς ίθύνοντας τάς τύχας
  των πολιτισμένον λαών. Οί άνθρω¬
  ποι παρεστράτησαν καί παρεξετρά·
  πησαν πολλάκις. "Επειτα δμως ά¬
  πό κάθε παρεκτροπήν, άπό κάθε πα·
  ραστράτημα έπανέρχονται καί πά¬
  λιν είς τόν εύθύ δρόμον τοθ Χριστι-
  ανισμοΰ, ό οποίος θριαμβευτής πάν¬
  τοτε όδηγεΐ είς την σωτηρίαν τόν
  παραπαίοντα κόσμον.
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙλΠΟΜΗΣ ΤΟΠ ΤΡΟΦΙΜΩΠ
  Είς χθεσινήν ανακοίνωσιν
  τής Διοικήσεως Χωρ)κής Ηρα¬
  κλείου γίνεται λόγος βτερί προ¬
  σεχούς διανομής των έπιταχθέν
  των είδών πρώτης άνάγκης, μέ¬
  σω Σωματείων ή Συλλόγων."Ε¬
  χομεν την γνώμην ομως ότι άν ή
  διανομή αυτή γίνει σύμφωνα
  μέ την ώς άνω ανακοίνωσιν ή
  διανομή αυτή δέν θά είναι δι¬
  καία. Καί τουτο διότι ό περισ-
  σότερος πληθυσμός τής πόλεως
  οΰτε είς Συλλόγους οί5τε είς
  σωματείαάνήκει.Έπί παραδεί
  γματι: οί εργάται τήςγήςείςποϊ-
  ον Σύλλογον ήΣωματεϊον άνή¬
  κουν; Οί γυρολόγοι πωληταί;
  Ασφαλώς είς κανένα.
  Ή Διοίκησις τής Χωρ)κής
  λοιπόν άς άναθεωρήσή την α¬
  πόφασιν της αυτήν καί άς εΰ-
  ρη άλλον δικαιότερον τρόπον
  διανομής.
  ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προσκαλοΰνται πάντες οί ανήκον¬
  τες είς τό Σώμα τής Άεροπορίας καί
  ευρισκόμενοι ήδη είς τούς Νομούς
  "Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  1) Άξιωματικοί καί "Υποίξιωματι-
  κοί ανεξαρτήτου ήλικίας.
  2) Σμηνΐται <&ηό τής κλάσεως τοθ 1935 καί άνω "Όπως έντός 8 ημερών άπό σήμε¬ ρον παρουσιασθώσιν είςτό Στρατολο¬ γικόν Γραφείον ενώπιον τοθ Σμη- ναγοϋ Μηναδάκη Ιωάννου καί δώ- σωσι τα εξής στοιχεΐα: (Κλάσις, Βσθμός, ονοματεπώνυμον, τόπος καταγωγής, μόνιμος ή έ"φεδρος, είδι- κότης) πρός τακτοποίησιν τής Στρα- τολογικής αυτών καταστάσεως. Οί έν τοίς επαρχίαις διαμείνοντες καί μή δυνά'μενβι νά παρουσιασθώ¬ σιν αυτοπροσώπως δύνανται νά' υ¬ ποβάλωσι ταυτα εγγράφως. "Ωρα παρουσιάσεως 9-*-10 π. μ καθ" εκάστην. Έν "Ηρακλείω τή 14—11—44. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)ρχης Πεξ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΑΝΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ Νοέμ6ριος.— Χόες την ε¬ σπέραν οί ύπουργοί κ. κ. Σβώλος καΐ 'Αγγελόπουλος συνεσκέφδησαν επί μα¬ κρόν είς τό Υπουργείον των Οίκονο- μικών μετά των Άγγλων' έμπειρο- γνωμόνων κ. κ. Γυΐλι καΐ Λόΰττ καί τοϋ άντιπρρσώπου τοϋ "Εμ "Ελ κ. Λάγ· κμαντ. Τής συσκέψεως μετέσχε καί ό συνδιοικητής τής Τραπέζης τής Ελλά¬ δος κ Ζολώτας. Κατά γενομένην κυβερνητικήν ανα¬ κοίνωσιν οί συσκεφδέντες εξήτασαν τό νομισματικόν καί' έπιοΤπό*τικόν ζή¬ τημα τής χώρας. Έκ τής μελέτης τής έν γένει κατα¬ στάσεως έξεφράζετο μετά την σύ¬ σκεψιν, υπό τοϋ κ. Σβώλου- ή άπόλυ- τος αίσιοδοξία διά τήν«έντός τής ε¬ βδομάδος επερχόμενην βελτίωσίν . τής σϊκονομικής καί έπισιτιστικής θέσεως τής "Ελλάδος. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μετά τό τέλος τής -συσκέψεως ό κ. 'Αγγελόπουλος προέβη είς τάς κά- τωδι οηλώσεις. Ή Κυβέρνησις ήρχισεν ήδη καταρ- τίζουσα τα νομοσχέδια τα όποϊα 9ά τεδοϋν είς άμεσον εφαρμογήν καί τα όποΤα δα συντελέσουν είς την άμε¬ σον έξυγίανσιν των δημοσίων οϊκονο- μικϋν. "Εν άπό τα πρωτα μέτρα εΤναι καί τό περί διευκολύνσεως τής χρημα- τοδοτήσεως των βιομηχανικήν καί άλ- λων έπιχειρήσεων. ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ "Οσαι έπιχειρήσεις δέν εΤνοί^εΙς θέ¬ σιν νά έπαναλαβσυν τάς εργασίας των άς είχον διακόψει λόγω τοϋ πο¬ λέμου, δα χρηματοδοτοϋντάι εφεξής κατά τρόπον μή προκαλοϋντος έκδο¬ σιν νομίσματος. ΟϋΤω 8ά έκδίδουν συναλλαγματικάς είς χρυσάς λΐρας μέ αποδοχήν τής Τραπέζης τής Ελλάδος αί οποίαι μετά τετράμηνον κυκλοφο¬ ρίαν δα έξοφλούνται υπό τής Τραπέ¬ ζης είς αύτουσίας χρυσάς λΐρας. Είς ήν περίπτωσιν έκδότρΐαι έπτχειρήσεις δέν δα είναι είς θέσιν νά καταβάλ- λουν τό ποσόν τουτο μετατρέπεται άνευ άλλω/ διατυπώσεων είς Μετόχι- κόν ή 'Εταιρικόν κεφάλαιον. ΑΓΟΡΑΙ ΕΛΑΙΟΥ Ό ύφυπουργός των ΟΙκονομικφν κ· 'Αγγελόπουλος ανεκοίνωσεν ότι δύο αποστολαί μΐα διά Μυτιλήνην καί ή άλλη διά Πελοπόνησον. ανεχώρησαν ήδη διά την προμήθειαν ελαίου. ΚαΙ αί δύο αποστολαί είναι έφοδιασμέναι μέ χρυσάς λίρας Τ ό παρά τόν "Άγιον Τίτον ■δδβντοϊα- τρεϊον τού κ. ΕΜΜ ΑΛΕΗΑΚΗ *ΐϊα- νήρχισε τα εργασίας τού.
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟτ ΔΩΡΕΑΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Πέμπτη 1β Ν)ρρ{ου 1944
  ΤΟΠΟΚΔ ΝΕΑ
  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΥΦΕΚ1ΣΘΕΝΤΩΝ
  Την 16 Όκτωβρίου τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τής Τραπέζης Κρήτης
  συνήλθε έν Ρεθυμνη, είς έκτακτον
  συνεδρίασιν καί εξεδήλωσε τόν προ-
  σήκοντα σεβασμόν είς μνήμην των
  τυψεκισθέντων υπό τού άπελθόντος
  κατακτητοϋ κατά τό 1942 έν Ηρα¬
  κλείω άειμνήστων Συμβούλων της
  Μιχαήλ Ζ. Σηφάκη Λυκειάρχου καϊ
  Νικ. Σουργιαδάκη δικηγόρου.
  Κατά την συνεδρίασιν αυτήν έλή
  φθη απόφασις δπως ^ν καιρώ τελε¬
  σθή υπό τής Τραπέζης Μνημόσυνον
  καΐ διατεθή ποσόν υπέρ φιλανθρω
  πικών σκοπών. ΈπΙσης απεφασίσθη
  δπως κατά την ημέραν της τελέσεως
  τοθ μνημοσύνου νά άναγνωσθή συν
  τομος βιογραφία τώντυφεκισθέντων.
  Τέλος απεφασίσθη δπως γίνη άνακεί·
  νωσις πρός παραδειγματισμόν, τής
  έν τή φυλακή πολιτείας τοΰ έκ των
  τυφεκισθέντων Συμβούλων τής Τρα¬
  πέζης Μιχ. Σηφάκι, τοϋ ύπερόχου
  τούτου Χριστιανόν, τοθ Αποστόλου
  ' καί Μάρτυρος τοϋ Χριστοΰ δύναται
  τις νά είπη, ό οποίος καί κατά τό δι
  άστημα τής διμήνου φυλακίσεώς τού,
  άν καί άρρωστος, συνεκέντρωνε καθ"
  έκαστην τούς φυλακισμένους, καί έ·
  πεξήγει είς αύτούς την Αγίαν Γρα
  φήν καί έν γένει τα διδάγματα τού
  Εύαγγελίου καί κατά την τελευταί¬
  αν στιγμήν τοθ μαρτυρίου τού ενώ¬
  πιον τοΰ έκτελεστικοΰ άποσπάσμα-
  τος προσηύχετο καί έψαλλε μεγαλο-
  φώνως" τόν Εθνικόν "Υμνον.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
  Ή Στρστιωτική Διοίκησις Ηρα¬
  κλείου προσκαλεΐ άπαντας τούς ά-
  νήκ'οντας είς τό Σώμα τής Άεροπο-
  ρίας άξιωματικούς καί ύπαξιωματι-
  κούς ανεξαρτήτου ήλικίας καί τού
  Σμηναγούς άπό τής^κλάσεως χοί
  1935 καί άνω δπως έντός 8 ημερών
  παρουσιασθώσιν είς τό Στρατολογι¬
  κόν Γραφείον πρός τακτοποίησιν τής
  Στρατολογικής των καταστάσεως.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ Συλ
  λόγου άμΐσθων Δικαστικών κλητή
  ρων τοΰ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  εξελέγησαν οί Κωνσταντίνος Γ. Πε
  τρίδης Πρόεδρος, Ιωάννης Κελαϊδά
  κης Γενικάς Γραμματεύς, Κωνσταν
  τινος Λαπίδης Ταμίας καί Αριστεί¬
  δης Δασκαλάκης καί Δημήτριος Μα
  κρακης Μέλη.
  Χ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΣ
  Ό Άκαδημαϊκός Κοινωνικάς Συν
  δεσμος (Τμήμα Ηρακλείου) πρός ά
  ποφυγήν παρεξηγήσεων καί κατά πά
  ράκλησιν τοΰ Δ. Σ. τοθ ΦοιτητικοΟ
  Συλλόγου Ηρακλείου δηλοί δτι ου·
  δεμία σχέσις ύπάρχει μεταξύ των
  δύο Συλλόγοεν των οποίων οί σκο
  ποί δέν ταυτίζονται. Σημειωτέον,
  δτι μέλη τινά τοθ Α. Κ. Σ. είναι μέ
  λη τοϋ Φ. Σ. Η. καί τάνάπαλιν.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΣ ΚΤΗΝΗ
  Κατόπιν των ύπ' άριθμ. 308 καί
  329 διαταγών τής Στρατ. Δ)σεως Ύ-
  παίθρου δι* ών διατάσσεται ή ταξι-
  νόμησις κτηνών, ή συγκροτηθεΐσα
  έπιτροπή ανακοινοί πρός πάντας
  τούς κατέχοντας κτήνη άπό τής άρ-
  χής τής κατοχής έν Κρήτη, ήμιόνους,
  ΐππους, δνους, προερχόμενα έξ Ί-
  ταλο-Γερμανικών άρχών ή έπιταχθέν-
  τα έξ εντοπίων συμπεριλαμβανομέ
  νων των βοών ή αίγοπροβατων, δ¬
  πως κατά τάς όρισθείσας χρονολογΐ-
  άς κέντρων ταξινομήσεως παρουσι-
  άσωσιν οί κάτοχοι ταυτα μετά των
  σχετικών τίτλων ή άλλων σημειωμά·
  των πάσης προελεύσεως πρός δικαι¬
  ολογίαν κατοχής.
  Είς τούς μή συμμορφωθησομένους
  θέλουσι επιβληθή βαρύταται κυρώ-
  σεις καί τα κτήνη θά κατάσχωνται.
  ΕΛΑΗΝΙΚΟΣ! ΣΤΡΑΤΟΣ!
  ΣΤΟ Ρ1ΙΜΙΝΙ
  Είμεθα εύτυχΕϊς έχοντες έλληνας
  στρατιώτας ώς συναγωνιστάς στή ση-
  μαντική αυτή μσ.χη.
  'Στρατηγός Λύζ>
  —Πήγαινε παρακάτω... Σέ κανένα
  πιό βαρεία τραυματισμένο .. 'Εγώ θά
  τα καταφέρω μοναχός μου , . .
  Λίγα μέτρα πιό κάτω άλλη χαρακ-
  τηριστική σκηνή: "Ενας Λοχίας πού
  δέχθηκε θανατηφόρο τραθμα μαθαίνει
  την τελευταία στιγμή δτι ό άξιωματι-
  κός τού πρώτος εΐχε έκτεθεϊ στό έχθ-
  ρικό πΰρ καί δέν μπορεΐ τα κρατήση
  τόν θαυμασμόν τού:
  —Γιά την Έλλάδα δλα .. . ,. Μέ*
  τέτοιο άξιωματικό άξίζει νά πεθαίνη
  κανείς ....
  Καί τέτοια παραδείγματα ήρωϊσ
  μςΟ ήσαν άπειρα στή μεγάλη αυτή
  μάχη δπου έλαμψαν καί παλι τα Έλ-
  ληνικά δπλα. Οί ξένες έφημερίδες
  στό Λονδΐνο καί στήν Άμερική άφιέ
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν.
  Μεγάλη ΝαυμαχίαείςτόνΤΤορδμόν Σκαγεράκη.
  Έβυδίσθησαν 10 Γερμανικά Σκάφη.
  Τό Υπουργείον των Ναυτικών τής
  Αγγλίας ανεκοίνωσε δτι.ή μεγάλη
  ναυμαχία έλαβε χώραν είς τόν πορ-
  θμόν τού Σκαγεράκη ολίγας ώρας
  μετ,ά την βύθισιν τοΰ Τίρμπιτς. Βρετ-
  τανικά πολεμικά επετεθησαν εναν¬
  τίον τής Γερμανικής νηοπομπής ή ό-
  ποία άπετελεΐτο άττό 1^ σκάφη έκ
  ρωσαν τοΰς πιό θερμούς έπαίνους γιά ■ των οποίων τα 9 έβυθίσθησσν έντός
  — *«* · Λ " Ι—ι Λ ν* τ ι η* Λ Λ* *** » ■ — ^ν *"» ^^ Ι 1 ί-> ί^ Α*
  V
  Ι
  V
  ί λ Λ Ο Λ Ν ^, — Μ Λ. . . * ϊ_1 Π5 -^ μ. . _ _. ...... .^ _ . ... ^ ~ ^* -ί-
  τοΰς "Ελληνας φαντάρους. Ή άγγλό
  ,φωνος εφημερίς τού Καΐρου «'Ετζύ-
  λίαν Γκαζέτ» γράφοντας μετά (τήν
  άναγγελία τής μεγάλης νίκης, σχο-
  λιάζει ώς εξής την Έλληνική συμμε-
  τοχή:
  «Αποτελεί ιδιαιτέραν ίκανοποίη-1
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Εϊδοποιοΰνται τα μέλη τοθ Συλλογου
  άντιπροσώπων ξένων οίκων νομοϋ Ήρο
  κλείου 8τι πρέπει νά καταθέσωσι άμέσως
  είς τόν Πρόεδρον τού Συλλογου κ. Ιωάν.
  Συλλιγάρδον, ϋιΐευθύνους δηλώσεις ο'ικο-
  γενειακής καταστάσεως είς τάς οποίας θ'
  αναφέρίται απαραιτήτως καΐ ό άριθμός
  των δελτΐων Δ. Ε. ΣταυροΟ.
  (Έκ τοθ Γραφείου τοϋ 'Συλλόγου Άν-
  τιπροσώπων Ξένων οίκων ΝομοΟ Ηρακ¬
  λείου).
  Άγγλικής παραδίδει ή κ.
  1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΒΑ δδός Ζωγράψου,
  Πλατεία Δασκ,αλιγιάννη, έναντι Φρουραρ-
  χεΐου.
  •Ηρακλείου. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  _ _ ' γυνβικολόγος.
  Ειδικώς έκτϊαιδϊυθεΐς ένΠαρισίοις. Έττι-
  σκίψεις ίγ τή κλινικβ.
  Μαθήματα
  Μ ΑΡΓΑΡΙ
  πολυκλινική
  ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ μαιευτήρ
  σιν ότι τα Έλληνικά στρατεύματα ή-Ιδίαν ή
  ταν τα πρώτα ποϋ μπήκαν Ρίμινι. Βε-|μεκονει
  βαίως δλες οί μονάδες γενικώς συ
  νέβαλαν στήν έξασφάλισι τή!* νίκης
  αυτής, άλλά καμμιά δέν θά αισθαν¬
  θή μνησικακία εάν αποδοθή δλως ί-
  διαίτερος έπαινος στούς "Ελληνας
  Συμμαχους γιά τό λαμπρό κατώρ'θω-
  μα πού έπετέλεσαν.»
  Έτσι τό Ρίμινι στάθηκε έ"νας άκό-
  μη σταθμός στήν Έλληνική πολεμι-
  κή προσπαθεία καί γιά μιά άκόμη
  φορά τό δνομα τής Ελλάδος συνεδέ
  θη μέ μιά
  πολέμου.
  30 λεπτόν. Ή Βοεττανική μοΐρα ά
  πετελεΐτο, άπό 2 κα~αδρομικά καί 4
  άντιτορπιλλικά. , Συμπλι|ρωμα*ακώς
  άναφέρεται δτι καί £ν άκόμη εχθρι¬
  κόν σκάφος έκ των 2 πού άπέμειναν
  έξώκειλεν είς την άκτήν.
  Είς την Νοτιοανα-ολικήν Όλλαν-
  θορίου. Ή νέα επίθεσις ήρχισε άπό , Συμμαχικαί άεροπορικαί δυνάμεις
  Μνα τομέα πλησίον τοϋ Άιτχόβεν. ι επετεθησαν εναντίον στόχων είς την
  Άμερικανικαί δυνάμεις προελαυ-'* Δαλματίαν καί Βόρειον "Ιταλίαν,
  νουσαι είς τόν τομέα τοθ Μέτς κα-1 Είς την Ιταλίαν Δυνάμεις τής 8ης
  ταλαμβάνουντό ε'ν μετά τό άλλο τα στρατιδς ύπερεφαλάγγισαν την Ρα-
  βένα καί συνεχίζουν την πρόέλασίν
  των πρός την Φαέντσα.
  Άμερικανικά άεροπλάνα επετέθη-
  ■■■ εναντίον στόχων είς την Μανί-
  άποφασιστική καμπή τοΰ
  Τέλος
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  —Γάμοι
  ΚΩΝΣΤΑΝΤ1Α ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
  ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ
  Ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμ-
  φος παρέστη ό κ. Α. Μελισσείδης,
  θερμά συγχαρητήρια
  —Μνημόσυνον
  ΑΊ οικογένειαι Εύαγγέλου Άνωγειανά-
  κη κα'ι Ρέν'ου'Ανωγειανάκηέτέλεσαν τήνΐθ
  τρέχ. έπιμνημόσυνον δέησιν είς τόν Ναόν
  Αγ. Κωνσταντίνου (Νεκροταφείον) επί τί)
  συμΛληρώσει διετίας άπό τόν χαμόν τής
  ώγαπημένης τιυν Αϋγής.
  —Δωρεά
  Τα τέκνα Γεωργίου Λιαπάκη είς μνή¬
  μην τοΰ πατρός τωι> διέθρεψαν πλουσίως
  τό "Ασυλον τής Γερόντισσας Τό Διοικη¬
  τικόν Συμβούλιον εύχαριστεϊ θερμώς.
  — Ευχαριστηριον
  Τούς όπωσδήποτε συμμερισθέντας τό
  πένθος μας καί τούς παρακολουθήσαντας
  την κηδείαν τοΰ άγαπημένου μας Γεωργί¬
  ου ευχαριστούμεν θερμώς.
  Οίκογένεια Γ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  Ταμείον Εφέδρ. Πολεμιστών
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ειδοποιούμεν δτι την 26ην Ν)βρίου έ.ί.
  ημέραν Κυριακήν κα'ι ώραν 10—12 π. μ.
  θέλει ενεργηθή έν Ηρακλείω καί έ«> τοίς
  γραφείοις τοϋ Ταμείου φανερά όημοπρα-
  σία ενοικιάσεως των κτημάτων τής περι
  φερείας Κορφών Μαλεβυζίου.
  Σχετικαί πληροφορίαι πσρέχονται καθ"
  εκάστην έν τοίς γραφείοις τού Ταμείου
  Έν Ηρακλείω τρ 15 -Ν)βρίου 1944
  (Έκ τού Γραφείου)
  ■ , ιι » ^ Β Ι» . ■ ■■»
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  νέσ Βρετταν.κή' ^πίθΐσις ση
  σημαντικάς προόδους. Οί
  Βρεττανοί απεϊχον χθές 10 μόλις
  χιλιόμετρα άπό. τής Γερμανικής με-
  όχυρά καΐ άπέχουν ολιγώτερον των
  3 χιλ. άπό τό Μέτς.
  Βορείως τοθ Μέτς κατελήφθη ή
  ΠονβΙλ.— Έξ άλλ^ς κατευθύνσεως
  οίΆμερικανοί προελαύνουν κατά μή·
  κοςιης αιδ]κής γραμμής Μέτς— Σα-
  αρμπρύκεν.
  Είς την Ούγγαρ^αν Ρωσσικαί Δυ¬
  νάμεις έφθασαν την περιοχήν τού
  Σόλτ καί έξεμηδένισαν την Γερμανι¬
  κήν αντίστασιν.
  Εί; την Γιουγκοσλαυΐαν δυνάμεις
  τού Τΐτο κατέλαβον την πρωτεύου¬
  σαν τής Σερβικής Μακεδονίας Σκό·
  πια.
  σαν
  λάν. "Αλλαι άεροπορικαί Άμερικα-
  νιχαί δυνάμεις προσέβαλον Ίανωνι-
  κήν νηοπομπήν άποτελουμένην άπό
  11 σκάφη καί τα έβύθισαν δλα. Συν-
  εχίζουσαι την δράσιν των αί αύται
  άεροπορικαί δυνάμεις κατίρριψαν 28
  Ίαπωνικά άεροπλάνα καΐ κατέστρε¬
  φον επί τοϋ έδάφους έ"τερα 130. "Εν
  Αμερικανικόν άεροπλδνον υπέστη
  έλαφράς ζημίας.
  Προσκαλοϋνται δλα τα μέλη 6οη-
  δών καΐ είσπρακτόρων αύτοκινήτων
  την 19—11—1944 ημέραν Κυριακήν
  καί ώρα> 10ην π. >μ είς τό Εργατικόν
  Κέντρον είς γενικήν συνέλευσιν πρός
  διενέργειαν αρχαιρεσιών
  Ή Προσωρινή Έττιτροπή
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοϋνται άπαντα τα μέλη τοΰ Ίατρι-
  κοθ Συλλογου Ηρακλείου ώς έπίσης οί
  έντβΰθα παρεπιδημοΰντες μονίμως λόγφ
  των πολεμικών συνθήκών ίατροί καί αί
  χήραι άποβιωσάντων Ιατρών δπως έντός
  " ήμερ. άπό τήςδημοσιεύσεως τής παρού-
  ης, υποβάλωσιν είς τόν Πρόεδρον τού
  Ίατρικο* Συλλογου Ηρακλείου κ. Νικ
  Βογιατζάκην (Φαρμακείον κ. Λάμπρου Κα
  νακάκη) ύτΐεύθυνον δήλωσιν έν τί) όποία
  'ά έμφαίνηται ό άριθμός τώνμελών τής.
  ιίκογενείας μετά τού όνόματος ήλικίας
  <αί έπαγγέλματος. Ό καταρτισθησόμενος πίναξ θέλει χρη- ιμεύση διά τα γενήσομένας διανομάς έκ μέρους τής'Επισιτιστικης Έπιτροπής Η¬ ρακλείου. Δέον νά σημειωθή δτι είς τάς ύπευθό· ούς δηλώσεις θά συμπεριληφθώσι μόνον Έπανάστασίς είς την Ιατρικήν Ή Ύγειονομική Ύπηρεσία των Ήνωμένων Πολιτειών τής Άμερικής ανεκοίνωσε δτι ανε¬ καλύφθη τό φάρμακον διά τοϋ όπο'ιου ό φργανισμός άποκτά άνοσίαν κατά των έλωδών πυ'- ρετών. Ή αύτη ύπηρεσία ανεκοίνω¬ σε δτιν ή νέα άνακάλυψις ένδι- αφέρει τα μέγιστα την Έλλά¬ δα οί πληθυσμοί των έλονο- σοπλήκτων περιοχών τής οποί¬ ας θά έμβολιασθοΰν διά τού νέου φαρμάκου. Περισσότεραι λεπτομέρειαι δέν είναι δυν.ατόν νά δοθούν έπειδή τό ζήτημα τούτο είναι ζωτικής σημασί- ας διά τόν εχθρόν. Είς Γιουγκοσλαυία^ Δυνάμεις τοΰ Τίτο κατέλα¬ βον τα Σ<όπια άπελευθερώσαν τα τόν σπουδαίον αύτό συγκοι¬ νωνιακόν κόμβον. Δυνάμεις τού ΤΓτο κατέλα¬ βον την Βαοτίνα. Είς τό Μαυ- ροβούνιον κατελήφθη ή Κε- τίγνη Συμμαχικαί πρόοδοι Είς την περιφέρειαν τού Ντι- έζ οί σύμμαχΐΊ π;ροελαύνουν. Είς Καίνιξ—Μάχερ τό συμμα¬ χικόν προγεφύρωμα συνεχώς έπεκτείνεται. Οίνικηταΐ τού Ρίμινι Περιγραφαί Βρεττανών &ν ταποκριτών χαρακτη'ρίζουν ώς δικαιόλογημένον τόν εξαλον ενθουσιασμόν των Άθηναίων πού ύπεδέχθησαν την όρεινήν μας δοξασμένην Ταξιαρχίαν, δι¬ ότι επί χρόνια όλόκλτ^ρα είχον νά δοΰν Ελληνικόν τακτικόν Στρατόν. Οί αύτοι ανταποκρι¬ ταί μεταδίδουν ότι τούς πα- ρελαύνοντας στρατιώτας μας έ- χαιρέτων .άπό τοΰ εξώστου τής Τραπέζης τής Ελλάδος επί τής όδοΰ Πανεπιστημίου ό άρχι- στράτηγος κ. Σκόμπυκαίό κ. Παπανδρέου. Ή Βρεττανική καί ή Έλληνική σημαία έκό- σμουν τόν εξώστην τού μεγά- ρου. ΪΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Συμμαχικός έλεγχος είς Ρηνανίαν Όλόκληρος ό Γαλλικός λαός άπαιτεΐ νά τεθοϋν υπό Συμμαχικόν έλεγχον ή Ρηνανία καί τό Ρου^ Σ ή Ρηνανία καί τό σε ό Γερμανική άμέλ€ΐα —— % Οί Γερμανοί παρημέλησαν την Λουτβάφε έξ άνάγκης—λό- γφ τής ύπεροχής τής Σ<υμμαχι- κής άεροπορίας καί άσχολοΰν- ται μέ παράδοξα δπλα γΐ, V2» κ. ο. κ. Πέραν τού Φόρλι Δυνάμεις τής 8ης Στρατιάς προελαύνουσαι πέραν τοϋΦόρ λι κατέλαβον την Σάν—τόμε. "Επεσε καί τό Όρνί Καί τό σπουδαίας σημασίας τούτο φρούριον ^είς τόν τομέα τοΰ Μέτζ κατελήφθη υπό Συμ- μαχικών Δυνάμεων. τα μέλή έκεϊνα τής οικογενείας τα όποΐα έξαρτώντρι έιΐισιτιστικώς έκ τού άρχη- γοθ τής οικογενείας, καθόσον είναι ευνό¬ ητον δτι δσα των μελών τής οικογενείας άνήκουσιν είς αλλους έπαγγελματικοΰς Συλλόγους ή Σωματεΐα θά συμπεριλη¬ φθώσιν είς τούς Συλλόγους ή τα Σωμα¬ τεΐα είς τα όποΐα κανονικώς άνήκουσιν. Έν "Ηρακλείω τή 14 Νοεμβριού 1944 Ό Πρόεδρος Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ! Ό Γραμματεύς Κ. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ Κατελήφθη ή Τιονβίλ Ή 3άμερικανική στρατιά δι- εισδύουσα όλονέν καί περισσό¬ τερον είς τόν τομέα τοΰ ϊνΐοζέ- λα κατέλαβε την Τιονβίλ. , 7 χιλιόμετρα πρό τής Βουδαπέστης Ρωσσικαί 'φαλαγγες συνεχί- ζουσαι την .πρόέλασίν των ευ¬ ρίσκονται τώρα είς απόστασιν 7 ιαόλις χιλιόμετρα άπό τής Ούγγρικής πρωτευούσης. Είς την Ιταλίαν Δυνάμεις τής 8ης στρατιάς άπέχουν πε^ί τα 1 χιλιόμετρα άπό την Φαέντζα την τελευγ ταίαν βάσιν των επί τής όδου πρός την Βολωνίαν. Άλλαι συμμαχικαί δυνάμεις διέβησαν τόν ποταμόν Μόν· τονε καί ^κατέλαβον νέαςθέσεις ~~' λόφων. επι Ν. Α. τής Βουδαπέστης Συνεχίζεται λυσώδης αγών είς την περιοχήν τού Μονόρ 25 χιλιόμετρα άπό τής Ούγγρικής πρωτευούσης. Ό κ. Τσώρτσιλ είς τό Μέτωπον Κατά την επιθεώρησιν πού ένήργη- ό κ. Τσώρτσ.λ είς τόν τομέα τοθ Μπελφορ έφθασε μέχρι σημεΐου ά- πέχοντος 6 χιλιόμετρα άπό τα έλβε- τικά σύνορα. Νεώτεραγιά Τίρμπιτς Νεώτεραι πληροφορίαι περί τής κα- ταβυθίσεως τοθ ΓερμανικοΟ θωρηκτοθ μάχης ι (ρμπιτς άναφέρουν δτι κάθε Βρεττανικόν άεροπλάνον έκ αν μέρ0ς τόννων των 29 13 ώραι πτησεως Οί Βρεττανοί πιλότοι πού έλαβον μέρος κατά την επίθεσιν τοθ Τίρμπιτς είς τό Ντρόμζο φιόρδ τής Νορβ^γΐας άνέφερον δτι εΐχον έκκινήσει απ0Υάε. ροδρομιον τής Βορείου Σκωτίας καί έπέταξαν συνρλικώς μέ τα περίφημα Λάνκαστερ 13 συνεχεΐς ώρας μέχρις ότου εξετέλεσαν τό καθήκον των καί έπέστρεψαν.σώοι είς τάς βάσεις των. Κατελήφθη τό Ίζέλ Είς την ανατολικήν Γαλλίαν κατό¬ πιν σκληρών μαχών κατελήφθη τό ισχυρότερον οχυρόν νοτίως τοΰ Μέτς Ιζέλ. ^ Αναμένονταιγεγονότα Σπουδαΐαι έξελί^εις άναμένονον· ται είς την Γαλλίαν κατόπιν των συ- νομιλιωνκ. Τσώρτσιλ Ντέ-Γκώ>.
  Επάνοδος κ. Τσώρτσιλ
  Ό Βρ'εττανδς Πρωθυπουργός κ.
  Ούΐνστων Τσώρτσιλ επανήλθε έκ
  Παρησσίων άερΛτορικώς είς τό Λον¬
  δίνον.
  6ΟΟΟ τόννοι χάλυβος
  Εφορτώθησαν καΐ αναμένονται έξ
  Αγγλίας 6.000 τόννοι χάλυβος διά
  τάς ανάγκας τής Γαλλικής βιομηχα-
  νίας.
  00. <■