91073

Αριθμός τεύχους

248

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

3/12/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  !■«<· Χαρδς σ* αυτόν, «ού «ρΐν μ* χώμα, τοθ φράξουν οί βλλοι τ* στόμα, ηρολά·η νά πβϊ |στ«* καΐ μιά συλλα·ή 6ική τού. Ι Ι ι ι ι ι ■ Ι £511 ΟΙ ΖΕΝΕΤ ΒΑΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ --,,,...- Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ι ι ι ι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Διβσθσνίηα: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ.ΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291 Χρόνος 5ος—Άρ· Φύλ. 24&—-ρχ· 10 Ένώ συνελήφθη προχδές ό κ. Γ. Κουμαντάκης άποφυλακίστηκε σχεδόν άμέσως ΤΟ ΓΜΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΆΡΧΗΓΟΥ, ΒΕΒΑΡΥΜΕΝΟ μέ καταδίκες γιά άπάτες - πλαστογραφίες ψευδορκίες καί άλλα ποινικά άδικήματα ΠΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕίΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ό ΐδιος λέει ότι έχουν παραγραφεϊδλες οί ποινές τού μέ Προεδρικό Διάταγμα Μεγαλύτερη ή εύΘύνη όλων όσων τόν έκάλυπταν μέχρι προχθές ΠΑΛΗΟΣ ΦΙΛΟΣ ΝΕΟΣ ... ΕΧΘΡΟΣ Ό Άρχηγός Κουμαντά¬ κης ή"ταν τχαληός ύποστηρι- χτής. φίλος καϊ συνεργά- της — έτσι λέει ό ϊδιος — τοΰ αΑλου, (τοΰ μεγάλου) Άρχηγοΰ Μητσοτάκη- Τώ ρα, ό Κουμαντάκης άφί- νει νά έννοηθεΐι οτή συνέν τευξη πού τοΰ πή,ραμε οτά Κρατητήρΐα Ηρακλείου, προχθές Σά66ατο, δτι δλα δοα γίνονται σέ βάρος τού προέρχονται άπό πολιτική σκευωρία τοΰ «Ψηλοΰ», πού μετατράπηκε/ τώρα, ά- ■ηό παληός φίλος σημερι¬ νάς εχθράς- Καί φίλος τοΰ Μητσοτάκη είναι ό Μανια- τάκης πού συνέλαβε προχ θές τόν Κουμαντάκη· Δΐκή μας αποψη: ά'ρτζι— μιποόρτζί κ«ί. . λονλάς ή άλλως πως «σύγχρονα πο- λιτικά ήΌη» γιά νά... εύ- φραίνονται τα λαϊκά θ! ΟΠΩΣ θά θυνμσύντ<μ οί οναγνύ στϊς τή< «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», η εφη¬ μερίδα αυτή, από μακρού χρό- νου είχε ασχοληθεΐ, αρκετές φο* ρές, μέ ίνα «νέο πολίτη» πρό- σωπα» τόν κ. Γεώργιο Κουμαν» ■■■■■■■■Ι Τ£Η£η, «Αρχη,γό τοΰ Φιιλελαυθέ- ρου ΔημοκρατΗθθύ ΚινήματθΏΐ (ΦΙ.ΔΗ.Κ.). ΜΕ όλα μα< τα δημοσιεύματα πρασπαβήσαμε νά παρουσιά- σωμε τό ττραγματικό πρόσωπο ■■■■■■■■■ ΠΙΣΤΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ό γνωστάς «καλός κ* αγαθάς» τ· Διοΐκητής ροφυλακής Ηρακλείου συνταγματάρχης κ. Α· Μαρα¬ γκάκης, πού σέ μεριχές περωπώσεις έκανε κοινές έμ σχινίσεις μέ τόν Άρχηγό Κουμανΐάκη σέ χωρία τοΰ Ηρακλείου, όπου κατά τή διάρκεΐα των γάμων καΐ βαφίπσεων, κπαιζαν — στύν άέρα φυσικά — καί με- ,ρκκές μπαλοτιές... Ό 'Αρχηγός μας εΐπιε δτι αύτό γι νόταν «χάριν γνωοτοΰ κρητικού έθίμου»... Ό κ· Μαραγκάκης όμως — πού εΐκονίζεται <ττή φωτογραφ'ία νά δίνει αϋμα — δέν πρέπεΐ νά μας πεϊ καί τή δική. τού ΰποψη, ώστε νά μην . .. κόψει τό 6ι- κό μας. .· αίμα; "Ε, θχι δλα στύν Άρχηγό. .. Νά άναλάβουν τίς εύθΰνβί; τους «αί μερικοΐ &λλοι... Έξ ίίλλου, είναι ίίδη σέ στενό κύκλο γνωστό, δτι — γιά αλλη αίτΐα— ό κ· Μαραγκάκης είναι κι αύτός «ατηγορ,ούμενος. Δέν πιστεύομί; όμαχ,· νά τόν. .. συλλάοει κι αύ τόν ό κ· Μα νιατάκης... Γιά τους ύπουργους Δημοσίας Τάξεως καί Δικαιοσύνης ΟΙ ΚΑΤΑΔΙίΙΧΤΙΚΕΣ 'Αρχές τής Χώρας λέγε- ται δτι εχουν χαραχτηρίσει τόν Άρχηγό Κουμαν τάκη σάν «ά—ατεώνα καΐ επικίνδυνο κακοποιό», άναφέρουοες σέ μετα^ύ τους έιπικοινωνίες δτι πολλάκις δικάστηκε καΐ καταδικάστηκε, όπως λε πτομερεΐακά άναφέρομε σέ αλλη θέση· Περιορι ζόμενοι στήν άπλή λογική καί πέρνοντας ύΐτ* ό¬ ψιν μόνον τή μιά καταδικαστική άίπόφαση γιά την άποία συνελή/ρθει» προχθές. ρωτοΰμε εύθέ- ιος: πώς καί γιατί δέν ήταν περασμένος ό Κου¬ μαντάκης στό Δελτίο Έγκληματολογικών Άνα- ζητήοεων (ΔΕΑ); ν Μήπως θά πρέπει οί κ·κ. Ύηουργοΐ Δημοσί¬ ας Τάξεως καί Δικαιοοόνης γ| 'άσχΐύ 6 πρώτος, νά απαντήσει επί τοΰ ανωτέρω έρωτήματος; Γιατΐ κάποιος πρέπει ύΐτευθυνα νά μας πεϊ πως ξεφύτρωσε μετά άίώ τόσον καιρό καί πώς £- φτασε στήν Άσφάλεΐα Ηρακλείου, ή άπόφ<ιση 1977 γιά μιά ύπόθεση |οΟ 1964! Κι άκύμΐ] κάτι σηραντικό: Μήιπως είναι ά- ληθές αύτό πού ύποστηρίζει ό Κουμαντάκης, δτι δηλ. δλα τού τα άδικήματα χαρΐστήκανε καί έξα- φανιοτήκανε μέ προεδρίκό Διάταγμα; ■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ρ^ι■■■ϋ■ι ^ού νίου αυτόν ανθρώπου, πού «ιμπήκε έτσι ξαφνκά» στόν χώρο τής Κρήτηί. ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ μϊ τόν ϊδιο, μή καϊ πκττεύομε ότι πιό υττίύθυ- νος νά μιλήσο γιά τόν εαυτό τού αττό κάθε άλλον είναι ο '&*■ ος ο πολ-ικόί άνδρας. Τού θέ- σαμε ίρωτήμοτο, αλλά — ώς γνωστόν — αρχικά δέν απάντπ) οι, -Πελικσ, μετά -ολλόϋί μήνκ, μάς απόντησε, αλλά όχ^ σέ όλα. ΩΣΤΟΣΟ η συμπεριφορά αυτή καϊ οί πολλίς αντκραιτικες πλη- ροφορϊες πού έφταγαν οτά αυ- τιά μα<, δικαιοΑογούσε μιά εέ- ρευνα σέ βάθος». Ο ίδκκ; ο κ. Κου,μαντάκΐκ, εξ άλλου, μάς έ- λεγε κάβε τόσο ότι δέν την φο- βόταν... ΤΕΛΙΚΟ οποτίΑεσμα, μέχρι πρό λϊγων ημερών, ήταν η βά- σιμη ττλι>ροφορϊα ότι κάτι νίνε-
  ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ
  ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ
  ΝΟΜΑΡΧΗ...
  Γύρω άπό την έλλειψη Νεροϋ καί τα χάλια των Δρόμων μας
  104 ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΣΣΕΣ
  ΓΙΑΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ Τ0Υκ.ΚΑΡΕΛΛΗ
  Έμπραχτη απαντήση στόν κ. Δήμαρχο γιά τό ότι-τάχα-τόν... προβοκάρομε!
  ΟΤΑΝ την περασμενή Δευτέρα τό βφο πού γρόγβμε, γύρυ ο-
  «νκλοφόρησε η εφημερίδα μα<, "ό ^ν ***»« «Ρ0*· ^ α' ν>υτιαρξία φωτκτμού, καί τό χά
  λ» των δοόμων, μερ*ά από
  ο Δημαρχος Ηρακλοου κ. Κα-
  Ρελλης μάς τηλΐιφώνησε πρωί
  νά πόμε στόν Δήμο γ«
  πού γιίνονται αττϊα γώ τα
  λαιπωρούντσ» οί Ηρακλειώτι*.
  ΓΕΜΑΤΟΣ ποροπονο ο κ. Κα-
  ρκλλτκ μάς επίκρκνε δριμύτατα
  γιά τό δημοσήωμά μας τονί-
  ζοντάς μας σέ μαγνητοιφωνημέ-
  νη τού δηλωαη ότι εουτά πού
  γράφομε ιετναι
  Πιάστηκαν νό ζαροπαίζουν εύυπόληπτα πρόσωπα
  ΚΚΊΝΗ ΜΠ ΑΡΜ ΠΟ ΥΤΒ·Α „ Η ΑΕΣΧΗ
  ΟΤΑΝ πρίν λίγις μέρες γράφα-
  ¥ί παλι γκι τή ζαρατταιξία στό
  Ηράκλειο, κι αναφέραμε μεταξύ
  άλλων «οτιχιών» καί τή Λέσχη
  Δημοσίων και ΔΓ)μοτ«κών Υπαλ-
  λήλ ένα υφηλά κπώμενο,
  τχΜΑί_χκι-ογ, ηρόσωοο
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  «Οι ηληγες τού Φαραώ γ·ά
  την Αλκαρνασσο».
  Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ
  τού _ίμου Ηρακλείου, μά< είπε «ιί λβξει: —«ΤεΑος πάντων, δέν σέρεσαι ■ίΐιτοτί. Μίχρ* τή Αεσχη των Δή μοσϊων Υηαλλι»λων έφ.τοσιις νά δυσφην'κκκ σαν κοινή Δέν πέρασαν όμως λϊγιες μέ- ρις καϊ τα γεγιονότα (θλιβερά στ' αλήθειο) μάς δακιίωοιαν καί ττάλι. Μόλκ την ηερασμένη βδουά δα, μιά νύχτα στκ μιά παραδί- • ΣΎΝΕΧΕΙΑ οτή σΐλΐδα 4 κατά τής ΔηιμοτΝΐής Αρχής καί «υρΐυς τού προσώ- που τού» καϊ ότι κάνομε μέ τόν τρόπο αυτό «θΓταραΟιχτη 0ντι- πολίτευση καηπά τού Δήμον, πού δέν επΕΤ(θέπετο». Μάς τό¬ ν κτί ακόμη — κι αυτό ειλικρινά τό οκούσαμε μέ τκΐρκτσότερη έκ πληξη — ότι όλες τίς δκιμαρ» τυρίες τύν δήμοτών κι άν ακό- μα είναι αληθινές τίς προνβλού με(Ι) ιμίέςϋ! ΤΟΝΙΣΑΜΕ οτόν κ. Δήμορχο ότι δέν έχ«ι δϊκκ> καϊ τού ανα-
  φέρσμε 19 συγκεκριμένως καταγ
  γελίες, τίς οποίες όμως αμφισβή
  τησβ, μάς πήρε μόλΚΓτα μέ τό
  αυτοκίνητό τού καί πήτγαμε
  μιά σύντουη εππτόπια βόλτα ό¬
  που εϊδαμε μαζί τό συμβαϊνον-
  τα περίπου, ρώτησε μάλιοη-α ε¬
  νώπιον μας ο εδκκ δυό δημό-
  τισσες πού τού απάντησον πο-
  λύ συγκσταβστικά γιά τίς τα>-
  λα—ωρϊες τους από τις λασττε< καί τα χαντάκκι. ΔΕΝ νομϊζομε ότι υπάρχω λό γσς νά πούμε τίποτε στήν βα¬ ρεία κατηγορία πού μάς έδωσε ο κ. ΔΓΐμορχος. ΑΠΛΛΣ, αρχϊζαντας μέ ένα... μικρά δείγιμο, τού παραθέτομε τίς παρακάτω διομαρτυρϊες 100 καί πλέον Δη,μοτών καί Δη- μοτισσών τού, γά νά δεί ότι συγκεκριμένα καί «πύνυμα πρό- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΤΟΝ 24ΧΡΟΝΟ ΑΡΡΩΣΤΟ Ό *. Γ.Ε. έστειλιε στά> Γραι-
  φεΐα της έφηιμερίδας μας δραχ-
  μές 200 γιά τόν 24χρονο άρ-
  ■ροοστο 'Αβαν. 'ΑδοομάτΓθυλο.
  Φίλοι τοΰ Κουμαντάκη
  υποστή ρίζουν δτι ό Πρωθυ
  πουργός Κθιραμανλής τοΰ
  πρότεινε νά τόν κάνει Νο
  μάρχη , άλλά αύτός δέν
  δέχτηκε ·.. Δέν τό διακρι
  6ώσαιμε, δέν τό γνωρίζου-
  με. άλλό καΐ δέν τό άπο-
  κλείομε. Πατΐ δηλαδή, μή
  πακ; δέν έγιναν καί κάτωι-
  οι όΐλλοΐ Νομάρχες μέ κά¬
  τι «ξεγυριομένες καταδί¬
  κες» στήν πλατή; Ό ...
  Αβέρωφ νάναι καλά καί
  τέτοιοι .. · καλογέροι μά-
  τσο!
  ται γύρω τού, πλήν όμως οι αρ
  μόδιες Αρχές κρατούσαν ε,ρμη
  τικά κΛειστό τό στόμα τους καί
  η δική μας υποχρεωθή, γιά νά
  μην παρέμβομε στό έογο τους,
  ήταν νά μην κάνομε την σχετι-
  κή αποκαλύψιν
  ΠΡΟΧΘΕΣ όμως Παρασκευή,
  στίς 9.30' τό βράδυ, ο Αρχη,γόί
  συνελήφθη από όργανα τού
  Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλεί¬
  ου καί μετά τό γραφείο τού
  Δ)τή κ. Μανιατόχη, ωδηγήβη-
  κε οτά Κρατητήρκι Ηρακλείου,
  γιά μιά φευοορκία, γιά νά απο-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδσ 4
  Λέσχη».
  ΓΜ^^ονττκ τή βέση οού έ-
  χει απέναντί μα< τό ε—ρόσωπο» αυτο, αλλά μοϊ τή> χαρτοπαι-
  χτική τάση τού ίδιου, —ρκοί»-
  στήκαμε νο τού πούμε ότ*... έ-
  χει δίκηοΙ
  ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΔΙΠΛΗ
  ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΜΕ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ
  • Ποΰ καί ττυχ; νά
  ταξι66ιΐ/εΓε τις
  Γιορτές
  • Τί καΐ πώς
  θά ψωνίσϊτε γώ σδς
  καΐ τό Σπίτι·
  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ
  ΕΠΟΜΕΝΗ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΜΕ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ
  Δέν ύπάρχει κανένας άρμόδιος γιά τό έπικίνδυνο αύτό 8έμα
  Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Μια έρευνα-γροθιά στό κατεστημένο τής άπροστάτευτης Δημοσίας Ύγείας
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΣΕ πρωτόγονο στώδιο μρίσκε-
  ται η έρευνα τής μόλυνσης τού
  περψάλλοντος στό Ηράκλειο.
  Κανένο μέτ>ρο δέν λαμβάνετα«
  κ' ακόμη, όταν ζητήσαικ μ' επι-
  μονή κόττοισ Δημοσία Υπηρε-
  σϊα, αρμοδία γιά τό τεοάστιρ
  αυτό θεμα, δέν συναντήσαμε
  τίποτ' άλλο από την απορία
  των υπαλλήλων. ΔΕΝ ΥΠΑΡ¬
  ΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ...
  ΣΤΗΝ Αθηνά, όταν πιά άρχιοχ
  ινα τίθεται πρόβλημα. επιβϊω-
  σης, ότον οκέπασαν τόν ονρβ-
  νό της ο» κάπνες καί τα σύννε-
  φα τής μολυνσης, ορχκκιν νά
  γυρεύουνε Κοσνς.
  ΕΔΩ τα πράγματα είναί αλλο«ώ-
  τικα. Προληπτΐειά όμως δεν γί-
  νβται τίποτα, μέ οποτέλβσμα
  νά οδηγούμοστί σέ γιγονότσ
  ΝΙΚΟΣ
  ΨΙΛΑΚΗΣ
  τ—ιλεσμινα, στήν τιΑηιή υττο-
  βαβμιση τής ποιότητος τής
  Ο ΑΕΡΑΣ
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ οοβαρίς υπό-
  νοιες ότι ο οτι^ύοφαιιρο τής πό
  λης τοά Ηρακλείου είνα»
  ασφυκτικά γεμάτη αηά οιωροιύ"
  μενες ξενες ουσιιε< καιΐ από £πί- βλαΐβήι κοί δηνΜητηιρΐιώΙδη αε,ρια, όπως είναι φο διοξείδιο τού1 Θ·ε1ί ου κια/ το μονοξείδιο τούι άν- θραιοαι. ΑρμχϊιδΙιιοι επιιστημονιικθ'ϊι κϋκλοι υποκ~τ|ιρ*ζθ'υν ότι το διοξίϋδιο τού θείου είναι θί- ρίο ύιποΐττα γιο κσρκινογονες ν- όιότιγτίς. ΙΤΗΝ Αθήναι υπαριχρυ.ν μηΐχανήι ματσ, ΐΛπά,ρχει· ο κιατάΙλΛη^θις £- ξαπλΐισμός πού ιμετράι την πο- οοΓτιητα τού διοξειδίαυ' τού1 θεί¬ ου. Εδω κανέναις «αρμάδος» δι. σχέφτηκκ. πο^τέ νό ιοάνει υιαι τέ- τοΐΌ έρευναι, νό' μετρι>σε.ΐι κογτο
  πόσο μπιοροώμε νά ζούιμε χω¬
  ρ Κ φόβο σ' αυτήν τί(ν κοινωνίΐαι
  πού ο καρκίνος είναιι η πρώττΐ'
  ΟΣΟΝ οφορά τοώς χ-ιινι&ϋνουις
  ΐκ>υ διατρέχουμε, πθιρσβ&τουιρε
  Αΐιγα στοΐ|χι£ίιαι παιριμΒναι ααό ορ-
  μόδιες επιτροπϊς (ΕΡΥΕΑ) κα«
  την Ένωση Ελλήνων ΧηιμΊ/κών.
  Μαί τό παραχώρΓνσε ο Χηιμίικός
  κ1. Αρτβμης Σα'ΓτιαΙκιης.
  α) Μ'ΒριιΚΐθί ίπιστήμονες φιλ-
  τράρηισιαν όειΐνραιτια αερα σε κά1-
  Γθΐια ΕυιρωηαΜΓκή πολη καϊ τα
  σωιμαπ-ίοια πού μάΐζεψιαίν1 τα πρό
  σθβσαν σε ομιώδΐες ζιώνττω·ν κυτ-
  τάιρων οπό καΑλΐδργειιες αιντθιρώ-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελϊδα 4
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
  Ο ΧΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  «Λυποΰμαι γιά την ενερ¬
  γεια τοΰ Διοικητή Ασφα¬
  λείας Μανιατάκη νά μέ
  συλλάβει, γιατΐ τ|ξερε πό¬
  σο σχετίζομαι έγώ καί πόσο
  έχτιμώ τα Σώματα Ασφα¬
  λείας. "Επρεπε νά μέ φω-
  νάζει στό Τμήμα καί νά
  μοΰ πεί νά ταχτοποιήΐσω —
  δπως θά την ταχτοττοΐιηΐσω·
  τώρα — την ύτίόθεση αυ¬
  τή· θά τα ποϋ,με δμως σέ
  λίγο πού θά βγώ γιατΐ άπό
  οή,μερα περ,νώ στήν άνοι
  χτή έπίθεση»·
  Αύτά μεταξύ αΛλαΐν,
  μ&ς εϊπε προχθές ό κ. Κου
  μαντάκης στά Κρατητήρια
  Ηρακλείου· Εΐπομε: κα-
  θένας λέει δ<τι θέλει, πο- λύ δέ περισσότερο αύτάς» πού είναι καί Άρχηγός. ΣΥΜΦΟΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΛ ΣΤΙΖ νΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ • Δυνάμει τής υπ' αριθ. 25857 )7-11-77 αποφάσεως τού Τριμε λούς Πλημ)κείου Αθηνών κατε¬ δικάσθη εις φυλάκισιν οκτώ μηνών επί ιμευδορκία, διαττραχ θενσαν εις Αθήνας την 13-6- 1964. Συνελήφθη ώς ετπ«νδυνο<, κατόπιν παραγγελίας τού Εισα¬ γγελέως Πρωτοδικών Αθηνών. • Την 2—3— 1966 εκατηγορη- ^β»γ βΛτ ττΑασταγραφϊαν καί Ογ πάτη, προαρυλακκτθη, καττίδι- κάσθη καϊ ενεΜλείσθη α<; τάς φυλακάς δυνάμει τή< υπ' αριθμ. 80)9—9—1966 αποφάσεως. Κα τεδικόσθη εις φυλάκισιν 2 ε- τών καί ενός μηνός, ώς μέλος οηύμας εκδόσεως πλαστών α- δειών κυκλοφιορίας αυτοκινή- των. Εινεκλείσθη εις τάς φυλακάς 'ύρινθος καί απεφυλακϊσθη 30 —1—1968. • Την 30—4—1971 κατεδικά¬ σθη υπό τού Τριμελοϋς Πλημ) ικείου βόλου εις φυλάκισιν ενός έτους διά απάτην καί αφίοχπν κατ' εξαχολούθησιιν. • Τό έτος 1971 εξέδωκε λι&ύκω- μα Δήμων καί Κθίνοτήτων τό οποίον ΐκβιαιστικώς εστάλη ει< Δήμους καί Κοινότητος τή< Χώρας. • Τό έτος 1972 συνέγραΐ|ΐεν βι¬ βλίον υπό τόν τίτλον «Η ατανά σταση καί τό μέλλον τής Δημο- κραιτίας». ·> Εχρημώτισεν υττοψήφκκ τής
  ΣυμβουλευτΊκτκ Εττιτρο—ϊ< τού Νομού Αττικής. • Τό έτος 1971 διηΰθυνε τό πε ριοδικόν «ΛΑΜ4ΊΣ» τό οποίον «προπαγάνδιζεν υπέρ τής Δι¬ κτατορίαν • Τό έτος 1974 είχεν εκτεθή υ- ποιμήφιος τής ΕΔΕ (Γαρουφα- >ιάς) στό Λασϊθι.
  • Εις τό Στράτευμσ παρεπεμ-
  φθει εί< τό Στρατοδικείο δι' ε- ξύβρκσιν ανωτέρου. ΚαττιεδΜα- σθη εκ φυλάκισιν 3 μηνών καϊ 5 ημερών δι' Ηθικήν αυτουργί- αν γιά εγκατάληφιν φυλακύν. ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΑ ΑΡΘΡΑ Γράφει ό Συγγραφέας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΧΡΟΝΕΣ ξένες κηδεμονίες, ίίπουλες κσΐ φαΰλες πολιτικές μεΐοδοσίες< πολυώνυμες «διαφωτι- οτικές» άσχτιμονίες, διεργάστηκαν στά 6άθη της Νεοελ ληνικης συνείδηοης μιά μονογρ,αμμική καί μονοδιάστα τη άντίληψη τοϋ ίστορικοΰ μας προορισμοϋ» διεμόρ- φ<υσαν την ψυχολογία τής έξάρτησης σάν «άδάπαν:ης» έθνικής θωράκισης καί ύπολανθάνουσας φυλετικης δι- ασφάλισης! ΑΓΡΟΙΚΟΥΜΕ διαρκώς τα ξένα οτρ,ατά νά «διαφυ- λάξουν» την έδαφική μας άκεραιότητα, τα ξένα νομί- σματα νά λιπάνουν την συνεχίϋς καΐ έντέχνως φθί- νουσα έθνική μας οΐκονομία. τίς ξένες λοιμογθνες καΐ λιμοκτονοΰσες ίδέες νά υποκαταστηθούν την παρα- μορφωμένη καί δολίακ; άιποκρυπτόμενη πνευματίκί|' μας κληρονομία... Η ΠΟΙΟΤΗΣ των άλλοτρίων άφύχων έπιδεξίϋχ ώ- ραιοποιεϊται, οί προθέσεις των έπεισάκτων έμβίων, έξι δανικεύονται, οί δυνατότητες καϊ οί «Γφοσαρορές» τους μεγΐστοποιοΰνται, ή έ*πηλυς παρουσία μεταποιεϊταχ σέ «έθνική» πεμπτουσία!... ΤΟΠΟΣ άλλοτρίωσης κάθε έλληνογενοθς καταβολάς ή ξενοδίαιτη Έλλάδα, μετατρέπεται σέ λαιοτρυγονικ6 ένδιαίτημα, μετασχηματίζει τίς αίτιώδεΐς σχέσεις της1 μέ τίς ίστορΐκές της ρίζες. δρεπανΐζει την ύπαρ^κτυκή ζωτικότητα τοΰ λαοθ της, γιά νά έξαίποοτείλει, άνθρώ- πινες θυμωνιές τα παιδία της ,τροφή στούς λειμώνες των Μινωταύρων «προστατών» της.. · ΧΩΡΑ όμπράγματης ύποτέλειας καί θεωρητικής αύτο τέλεΐας ή πατρίδα μας δολιχοδ,ρομεϊ άπό πολλοΰ μετ" άθελτερίας δεινής, στους λαβυρίνθους ενός δυσήλα- του κυκεώνος ποΛιτικης μονοκρατορίας δοκησισός)ων ταγών, εΐδημόνων στόν ουσκοπσμό τής λαϊκης ορα- σης καί τής πατριδογνωσίας ούραγών! ΔΕΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΩ φανταστικές εΐκόνες δέους, δέν ύιραίνω έξωτιραγματικά έκτοπλάσματα/ δέν κομίζω γλαΰκες, δέν κοιμίζω συνειδήσεις, δέν ύφιγορώ καί δέν 6αθυγνωματεύω· ΈπκΛΐιμαίνω άιπλως μιά όλέθρια • ΣΎΝΕΧΕΙΑ οτή σιλίδο ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ϋ ΣΈΛΙΔΑ 4η ϋ ■ ϋ ■ ϋ ■■§ ■
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  πουπρνμε^χωμσ τ;οι_ι
  τρραξουν οιαλννο Όθθϋθ
  ηρολαΡη να πει εοοωκαι
  αυλλαΡπ οικη'υου
  Ι νί' «ι
  26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  —!
  Ι
  ι
  ι
  ι
  II
  «<ΜΡ1Ι(»»ΙΙΙ Μέ νέα έπιστολή τού συνεχίζει νά έπιτίθεται Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΤΛ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΕΛΛΗ Γιά τό άρθρο υπέρ τού «χωριστικού κινήματος Κρήτης» στήν «Αλλαγή» 'Ενα αρωνικό δημοσίευμα τού Δημάρχου κ. Καρέλλη στά <ΐανσττοδά» τού στήν εφημερίδα τού «Αλλσνή» γιά την ΕΔΗΚ καί τόν βουλΐυτή της κ. Μέν. Ξυ- λοϋρη, έγινε αφορμή νά απαντή σίΐ μέ ιπιστολή τού ο τίλευταϊ- ος καί νά θίξει ίνα πολύ σοβαρά ζήτημα, τό άρθρο τού κ. Καρέλ λη στήν «Αλλαγήν στϊς 4)2) 1962, πού αναφερόταν σέ χωρι στικό κϊνημα τής Κρήτην". Πά τή βαρεία αυτή ιοατηγο- ρϊα ο κ. Καρέλλης ωργάνωσε εί δική πρές — κόνφερανς στόν Δήμο καί μοίρασε στίς εφημερϊ- δες ένα πολυσέλεδο δικαιολογη- τ>κό κείμενο πού δέν τό δημο-
  σκυσε λόγω τού όγκου τού καμ
  μιά βφημερίδα εκτός την δική
  τού.
  Συνέχεια αυτού τού κειμένου
  «ίνα η σημερινή έπιστολή τού
  Βουλευτή 2υλοϋρη, πού ακο-
  λουθεί.
  ευχαρίστως 6ά δημοσιεύ-
  σωμε τυχόν απαντήση τού κ.
  Δημάρχου, αλλά ΐσης Εκτάσε¬
  ως γκιτΐ κειμενο μέ 6 πολυγρστ
  φημένες σελίδες όπως τό ιτροχθε
  σινό, μάς είναι αδύνατο τεχνικό
  νά τού τα φιλοξενουμε οτην εφο
  μερίδα μας.
  Πρός την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Φιλταπηε κ. Διιευθυντά,
  ΠαιραιααΙλώ δημοσιεύσατε την
  παιριαικιότω ιει—κττισλή μου πρός
  τόν Δήμαρχον μας κ. ΚαριέλΑη,
  ίΐς απάντησιν τιών από 21-11-79
  μαιιοροσικιελών οολιυιοΐβλιδων δη¬
  λώσεων τού εις την εφημερίδα
  ταυι «ΑλΙλαγή» ος συνέντευξιν
  μάλκστο Τύ-αυ, προσπαιθών-
  τας ιμέ τα αναματήματά τού αιυ
  τα νό αηαιντΐήισειι εης την λακοωνι-
  κήν όντως εττματιολήν μου στπήν
  «Παίτρίδα» τής 13-11-1979 πού
  ο ΐδιος την επροκάλεσα.
  Τό πώς απηλάγε» ώς καπτιγο
  ροϋμενος ο κ·. ΚαιρέΙλλης τόχε,
  γιά τό άρθρον τού στήν «Αλλα
  γή» γιά αυτιοΐνΌΐμιΐισα-ιΐκον χωρ*-
  στικόν κϋνιηιμα στήν ΚρήΓτη, που
  αυτό, .είχεν ιεξαιποΐλυβεί ώς γνω¬
  στόν τιόΦε οιπό μίαν
  ιοιωνιιστιΐική προσπάθειαι
  ινόμησης τής 'ΚρήΙτης, γνωρίζο¬
  μεν ικαιϊ γνωρ»ζει; καί ο κδιονς κα¬
  λώς κα» δέν ήτο αινάιγικηι νώ ιττα-
  ραθέαεί τα απ*έλ£ΐιωται αυτά κόγ
  τίβαΓτά εις αηοοπάοματα1 από
  τ/6 «Γτιλή,ψψθ' αοείνον αρθρον
  τού- κια» τό σικ>ετπΊΐκόν τής απο¬
  φάσεως εις τάς δηλώσεις τού
  αυτάς.
  Δέν ικόνίΐ όμως Αόνον εκχι
  ικαθολοΐυ, γιά τιήν ιπροΌΤια σιϊαιν
  -.ου επαισιχιυντιοιυ. αιυΓτού χωρΐΓ
  στικού «παινιαιστατιιΚΌύ κιινήμαι-
  τος σπήν Κριήτηη, κιάτω από
  την ιθμΓτρέλο των ιΐισχιυρών Σωμ-
  ,μαχων μας ποΰι ώις φαίνεταιΐι
  την εθιεώρο εςησφαιλισρένιη. Για
  τί άραιγιε; Μά ποκοίΰ,ς ΰΐραγιε
  Συμμάχους 'εννοοΐύισε τόχε ο< κ. ΚαιρΐέΙλλης; ΠΐιαιΤί όέν τθώς αναε- φέρει τώραι; Μήπως επιειδή είνα'ΐι προεδρος σήμερον τή,ς Επιτρο- πής ιαιγιώνος κιαιτά' των ξένων Βά σεων; Μά ιμέ «ρωτά οτπυγνιό ο κ. Δήμαιρ χοις μόνον: Πΰς μΐΓΤόριεσια' νά ηρομη,θευτώ τάι αΐπόρρηιτα' ου- τά έγγιραιφαι μέ τώ οποϊαιη Χούν τα ΓΓόνΊ -διιευκιόΛυνιε νά βξιέλθει Όΐκογενιειιαικιώς εις τό εξωτ«ρι>-
  ικόν; Ποίϊιος ή ποίθί ιμοΰ τα έδω-
  σαν κιαί γιά παίώνλόνιον, χωρίς
  Βεβοΐια νό αμφιισ*βητώ αυτό τα
  δημοσία οπο,ρρηπια έ
  Κχ}ί αψϋύ δέν τα
  νόν ίιρυτώ μοΙϊ £ΐγώ ευθΐέως:
  Διά ιποιΐον λόγον άιραιγε Ανώ1-
  ταιτο άργανα τής Χοΐύντας τού
  ίκαμαν οωτήν την Τιΐρτμπκήν δι·-
  όικιρΐιαιν, ενώ άλλοί Εσάτηζιαν υ>-
  ,πό φρικτιήν αποιμόνωισιιν βασαι-
  νκζόΐμενοΐ' ιστήν ΕΣΑ; Μήΐπως
  γιά νάι ικόιμβ αντίιθΦαισιν £*ς τώ
  εξωτεριΐιοό;
  Καί τού αιπαντιώ βυθαιρσώς
  ότπι, αιιχτές ιαΐιαιπόρρ,ηιτιες Διαΐτο
  γές, παυ ιμόχνεΐι ο κ. Δήμαιρχος
  ισήμερον ενανωνΐως νά βιρώ μό¬
  νον τό σημείον τής διαριροής
  των, Μυκλοφιορούν ευιρύτιαΓηο,
  όπως καλώς τό γνωρίζη, εις χεί¬
  ρας πολλιών συμιποΐλιΐ'τών μας εν
  φωιτιοπ-ιυιπΐία,, αοό' μαιιορσύ χρό-
  νοιυι «α» τόρ/ ιπΛιηιροφορώ ότι ο
  πρώτας ττού τίς εχορίήτγτηισιεν· εις
  εμιέναι αινήκβ οΐπωσιδιήιπιοΓπε ος ΐτό
  Κόιμμαι τού.
  Μά ·ύστερα αιποιριρώ. Γιΐιατί ό¬
  πως γιράφβι, -ενίργεϊ δρα'στηιΡ'-
  ως ΐτριάς τάς αρμοδίας Αρχάς αλ
  ληλογιρακριίας, όπως ιοιχτυοίζετα'ΐι,
  ήταΐι τάς ΥΠΕΑ, Δι*υ0ύνσιεις Α-
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΙΕ ΤΙΣ ΔΥΟ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΛΕΣΧΕΣ
  Δυό χαρτοτιαιχτικές Λέσχες, άποκλειστικά
  γιά γυναϊκες, λειτουργοθν ήδη οτό Ήράκλειο·
  Ή εφημερίδα μας γνωρίζει καλά δχι μόνον
  τίς διευβόνσεις των Λεσχων αυτών, άλλά καί
  ΐά πρόσωτΐα των κυρίων πού συχνάζουν σ' αύτές·
  "Αν δέν προβαίνει οτήν άποκάλυψή τους#
  τό κάνει γιά καθαρά κοινωνικούς καϊ οίκογενεια
  κούς λόγους, δεδομένου δτι οί κυρίες αύτές 1^-
  χουν καϊ καλούς συζύγους καί άπό καλές οίκο-
  γένειες προέρχονται.
  Έλττίζομε δτι οί άπαράδεχτες αύτές ίδιωτι-
  κές λέοχες θά διαλυθοΰν, δκκρορετικά θά 6ρε-
  θθΰμε στή δυσάρεστη θέση νά άποκαλύφωμε τα
  όνόματα των κυρίων καί «νίπτομε άπό τώρα τάς
  χείρας μας» γιά τα οίικαγενειακά δράματα πού
  θά άκολουθήσουν. «Η ΑΛΗΘΕΙΑϊ»
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Η ΚΑΤΑΛΗΦΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ
  θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ αηό τή σΐλίδα 1
  τους, έστω καί μέσω τής μικρής
  αυτής εφημερίδας πού ψάχνει
  νά βρεί την αλήθεια παντοϋ.
  22α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Καιρος καλός.
  Ή κίνησις των λόχων μου
  έσυνεχίΐσθη καϊ' ή «οαΓταιδίωξις
  τού έχθρθύ έν ουνδεσρω, άιρι-
  οτερό μετώ τού 11)18 τάγμα*
  τος καί δεξιά μετά τοΰ 1)33 τα
  γματος ΘερμοΟ, τό τάγιμα μου
  κατάλαβε τό Οψ, 1.136 κσί 1.
  041 τό δέ τάγμα Θερμοϋ τό χω
  ρίον Τσσγκόνι. Τοιουτοτρόπως
  όλοκληρώθη ό άντικειμενικός
  σκοπός τοΰ 33ου Συν) τος.
  Προώθησσ. τό Σ.Δ. καί την ύ-
  γειοναμικήν υπηρεσίαν μου επ!
  ύψ. 1136 μετά τού 6ου λόχου
  έφεδρείας μου καί τόν 5ον λό¬
  χον Λοι/μάκι επί ύψ. 104)1 έν
  όψει τής πεδιάδος Κορυτσάς τον
  δέ 7ον λόχον είς αύχαίνα άμ£-
  σως Δ, ύψ. 1136 μέ τμήίμα τού
  επί τού ιμέσου μαστοΰ. Κατά
  την κίνησιν τής ημέρας ό 7ος
  Λόχος Μικρουλέα έκινεϊτο συνε
  χώς πρός τα 800 μ. ττίσω καΐ
  άριστερα τού 5ου λόχου Λουιμά
  κι κινούμενος τη έτπειμδάσει μου
  διά: διατ(τγών μου νσ τηρή άπτο
  ιραιτήτως σύνδεσιμον μετά τού
  δεξιοϋ τού λόχου καί τοΰ άρι-
  στεροΰ τού 11)18 τάγιματος δ-
  ~ερ δέν έττήρει ώς διέτοτσσα λό¬
  γω ασφαλώς λιποψυχίας τοΰ δι
  οικητοΰ τοΰ λόχου έφ. ύπολοχα
  γΌϋ Ινΐηκρουλέα Ήλΐία.
  Ό ύπολοχοογός Λοωμάκις Κ.
  διά τοΰ λόχου τού συνέλαδεν ί¬
  να λοχσγόν Ίταλόν αίχιμάιλωαον
  δύο Άνθ)γούς Ίταιλούς, καϊ 55
  όιτπλίτας Ίτσλους, ό 7ος λόχος
  συνέλαδεν 10 Ίταλοΰς αίχιμσλώ
  τους διά μιάς τού δνμοιρίας έφ.
  'Αινθ)γοΟ Κοορκουμπέτη Άρι-
  στάρχου καί 4 ΊΕλληνες Ίτα-
  λους στρατιώτας έ§ 'Αργυροκάσ
  τρου.
  "Εάν έττεδείκινυε δραστηριό
  τητα ό 7ος Λόχος θά σι>νελαμ-
  βάΐνοντο διητλάσιοι αίχμάλωτοι.
  ΈνεκατεστάθηιμεΛ' έν προφυ-
  λακές Μάχης.
  "Ωραν Ιδην αά 'Ειλληνικά
  στροτεύματα εισήλθον είς την
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑΝ —
  Ζήτω ό "Ελληνικάς Στρτ—ός.
  Είδοποιηθέντες οί κστοικοι
  Άλβανοι ήρχισαν έπανερχόμε-
  εΐς τάς έστίας των κιχτά ττολλάς
  και μεγάλας φάλαγγας άτΐνας
  είχον λεηλα—τσει καί καταστρέ-
  ψει καριολεκτικώς οί Ιταλοί.
  —Ή έχθρική άεροπορία μ.
  μ. ουδόλως ένεφάνη.
  'Αγγλικά καϊ 'Ελληνικά άερο
  ττλάνα ΐΓεριήτΓτταντο τού μετω¬
  πον σκορττίζοντας την χαράν
  καί την λευτεριάν στοθς Άλ6α-
  νούς κατοίκους.
  Ό Διοικητής τοΰ Τάγιματος
  Ε. Ι. ΘΕ0ΔΩΡΑΚΉ1
  • (ΣΥΝΕΞΧΙΖΕΤΑΙ)
  σφοΐλείας, Τμήιμσηα Αλλαδαΐπθν,
  γί«ά νάι μόθβιι τΑ" Εγώ δέν εκατά-
  >α$α καϊ άς μέ συγχωρήση ο
  κ. Δήμαιρχιος ρί ζητα νάι τόν πλιη.
  ιροφοιρήσαυν οιι Αρχές; Μήιπως
  την δ,ράσνν τού τότε; Μά τόν
  Ιούνιον τού 1979, αποΐϊΤΓώντας
  ο ικ. Δήμορχος αιπΐό τάς στήλας
  τής «Μεσονεϊου», εις
  μαιτής «Αλήΐθειαις» ποΐύ
  οί τότε αιυτούισ*ες τίς απόΊριρη-
  τες αιυτές Διαιταγές παύ τόν δ κια
  κόλυιναν νό ιβνεί οττό εξωτε,ριικιό,
  έλεγεν τότε: 'Οιτίι, ένας καΛος
  χρισηονόΊς, «ρυφοοηιμοΐκιράτηις,
  αντίισυνταΐγίμιαΓΓάιρχιης Χωρσφιΐ'-
  λαικής τό όνομαι τού σποίουι δέν
  θυιμάΓΓΚϊΐιΙΙΙ (ιήχετ όμως την β>αε-
  θ>εϊαν ευγνωμοσύνην1 τού κ. Διηι
  μά,ρχου είτε ζωντανός είναι οή
  ,μερον είΓΓιε πεθαμένος), τού ι-
  ίέδωοιε τις ιαπόρρηίτες αικτες διαι
  ταγές τότε, αιγνωσΦόΐς τού βέ-
  βαηαι καΙΪ οή(μερον «αί τοιύ τα ε-
  ΚΌνόνκσε ιμιάι χαρά «βαιί έναι «ο>-
  μά,ριιΙΙΙ Άς είναι καλαί ο καλάς
  ιαυιτώς άινβιρωποςΙΙΙ ιΚαί έτορ έφιυ
  γεν άς τό βξωΓτερκκών»..
  Εάν τώρ',αι επιιθιυιμεί ο κ. Δήν
  ιμαιρχός μος, άρα»· έτοιμος νά
  συνεχίισω καϋΊ ψύ ιποΛιύ, πάιρο
  ιπέιραι, μέχρι «αιί τόν μακαιρϊτη
  τόν Πλατανιϊΐδη καί εφ' όσιον βέ
  (ίαιιαι θα εχω τιήν φιλοξενΐϊαιν οιαις
  κ. Διευθυντά ικαΙ' άς αιτιΐιάταιΐ ο
  κ. Δηιμορχρς τόν εαυΐτό,νι τουι,
  ιπαώ τό επιροκιάΐλεισιε αυτά.
  Ειΐιχαιρ*στώ διιά Φήν φιΐΛιθξενιϊσν
  ΜΕΝΈΛΑΟιΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
  ΒουΙλευτιής
  Ενώ π Διοίκησή της παραδέχεται τό έκ 4 έκατομμυρίων έλλειμμα
  26 έκατ. χροστά τό Κράτος στήν ΕΓΣΗ
  "ΖΗΗΙΟΣΑΜΕ ΠΑ ΛΟΓΟΙΣ ΗΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗί ΠΡΟΣ ΤΟΗ ΑΓΡΟΤΗ..
  ΠοΛΛα λεχτιήκαν£ νυρω από
  τίς διακαρισ—ιΐιόές ονωμαλϊιες καί
  τό έλλειμμα των τεΐσσάιρων ιτερί
  που' εκοΓΓομμυρΓωΐν· πρύ παρου-
  σίασε οτό —ερασιμένο
  στπΑ> έτος η Ένωση.
  ΣυνεταιιρΝσμών Ηρακλείου.
  Αφορμή γ«ά τα παιρ απάνω δό
  θηικε από Γτον ί!λ;ειγΐχιθι αρμοδίων
  οριγόνων (η-κ. ΣιυγγεΛάκη κιαί
  Αλεξάικη) ικαϊ τϊς σχΰπΐκιες ανοΓ
  κοινώσεις ποίύ έγιναν στήν Γίΐνι-
  κή Συνΐλευισιηι τής ΕιΓΣΗ.
  Η «Αλήθίνΐιαι» από τότίΐ ασχο-
  λήβιηκιε λΐ8πττομί.ρειαΐκιό' μέ τό θέ-
  ιμαι. Κ» θίΠόι τή,ν ιέρευνό μας προ
  ϊκυψε ότιιι ο ιβασΜβός φταίχτης
  τής ζημιιάς βίναι» η> αντΊαγιροτΐΓ
  κή Κυβερνητπ'κή πολιπτιική.
  Υπάρχει. σήμί,ρα η, «αθωωτκ-
  κή» άς πούμιε απόφαισηι των αν-
  τ,ιπροσώπω/ ιποϋ> μιέ μ«ά «αί μό-
  νη ψηιφοφορίαι ονέδειξαν τόν ί-
  δκ> πρόεδρο «οί τώ μελη τού
  Δ.Σ., απαλιλάσοιοντΌς τοως αιπό
  τίς υθΓπηγοριϊιες.
  ΑλΙλά άς δαύρε τα πράιγμαε-
  τα ιμέ τιή ιοοιρά τους.
  Οί ζπμΊές τής ΕΓΣΗ ανϊρχον
  τατ:
  Φ Απαχορη^,σεις ΔΏνιείων 397.
  760 δροχμές.
  • Από την Οιναποϊίκση 3.021.
  972 δριαιχρές.
  • Από τό Εργοοτάσι,ο «ΚΝΩ¬
  ΣΟΣ» 1.ΟΟΟ.ΟΟΟ δραχμιές.
  • Από λιπάσμαΓΤίαι, φυτοφάρ-
  ιμακαι κ.λ.π. 39.ΟΟΌ δραοομές.
  Κ]6ρδη υπήιρζαν: Από τό επιι-
  τραπέζίαι σταιφΐιλιΐαι 70.156 δρ·χ.
  Από τό ΑΙάοι 536.671 δρχ. Από
  τή διαχώρηιοη ζωοτ,ροφών 326.
  432 δρχ. Από τή δίακίνιτρη τοΰ
  στοριοΐι 491.506 δρχ.
  Η Ένωση Γεωιριγιιικών Συν)
  σμύν ΗρακΛιεϊου, όπως μάς εϊ-
  πε ο Πρόειδρος ικ. Γαβαλάς, δέ-
  χεταΐ/ τίς ζηιμώς ποΐύ οροέκιυαμαν,
  οΑΑά υΐποσΓτηιριίζεΐ' ότιι αιυτές ή-
  ταιν αποτ'έλεσιμσ τΐής κοινωνιιιβής
  της ιπολΐΓΓΐκήις. ΣυγικιεϋφΊΐμένιαι, τα
  3.ΟΟΟ.ΟΟΟ αιπό τή, ζηρό τιής Οΐπ
  νοπ,οίηιοης, οφιεΐλονταιιι ατό ότκ
  ιη ΕΓΣΗ αιγόρΐααε τα ρ,ρεγμένα
  σταφύλίαι τής ηροπέρσινης σο1-
  οιάς κιαΐί έφτιαίξε Μραοΐί δεικτίιρης
  .πο«ότη[τιας. Άν τάι σταφύΙλ.ια έ-
  μενιαν αιδιάβετα!, στά χέριο των
  παιρανωγών,, η ζημιΐά θά ήταΐν α>-
  σύγκιρΐΓτα μεγαΑΟτΐ,ρη.
  Η ΕΓΣΗ πληρώνη τιμές μί.-
  γαΐλύτίιριες αιπό βκείνες παύ και-
  θορίζειι τό «ράιτος οττούς τταιραι-
  γωγουις, γίΐιαπτΓ ίίναΐι ένας φορέ-
  «Ποίος είδε, ποίος άντάμωσε Παπά νά κλέβει.,. είκόνες»
  ΠΡΟΦΥλΑΚΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΑΠΑ- ΜΟΣΧΟΑΙΑΑΚΗΣ
  ΒΙΕ... ΞΪΑΠΙΗ ΣΙΙΜ ΠΒ>ηΧΙΙ ΒΟΙΑΡΟΙ
  III
  ΙΒΟΙΑΙΕΗΛΗΠΑΙ!
  Ο Παπά — Μανόλη,ς Μοσχο
  λιδάκης, ΐίρέας —ιλιότερα Κα-
  τωψυγκου Εμτταρου Πΐδώδας
  καΐ ήδη υπηρετών στήν Νίκαια
  τού Πειραια, πριοφυλοκϊστηκε
  προχθές, κατόπιν ομοφωνίαν
  τού Ανοκριτή Ηρακλείου κ.
  Δουλγεράκη κοϊ τού Εισαγγελϊα
  κ. Ζορμπσ.
  Αιτΐα τής προφυλόκΐσής τού
  ήταν η σέ βάρος τού καταγγελία
  γιά κλοπή εικόνων από την πε-
  ρκ>χή Εμπάρου (Κατωφϋγι, Ξε-
  νιάκο, κ.λ.π.) καϊ η αφα«ρίση ε-
  Στρατής Μιχαλάκης
  ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑ ΤΟΝ
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΦΟΝΟ
  Πρός την Εφηιμεριΐδαι
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Πρώται ολ' όλο, οέν ΘΙέλω
  νά οαιραξηγηθώ αιπό οοιισμιένους
  οναγνώοττες πού θά διιαιβασουν
  τα τταιρακάτω, γύιρω αιπό τό θιέ
  ρα τθίύ Αρχ,ιεπιιισΐκιοπιΐικιαύ Φόι-
  νου. Είμαιι βέιβιαιΐιος ότιι: άλλοις
  θά ιπεϊ ,τό μακρύ τού1 καιί άλλοις
  τό Μοντό τού, ανΜλόι βγιώ εφαρ'-
  μοζω τό ρητό τοιύ Νΐκουι Καιζον
  τζάιΝη πού λέει: «Δέν φοβάμοι
  ΓπΊπιοτια, δέν ειΜπίζω τιίιποτα1, εΙ-
  μαιιι λέφτερος».
  Η ουιοίιαι τοιύ θέμαπ-ος είνα*
  οτ,ί υιπάρχοθν ορϋοεΓποί άνθρω-
  ποΐι, ποιύ ιευλογιθΐύν τό άοιικο, τό
  έγκΐληραι, τό ψιέμμα, την απ-.ιμιίιαι
  Μέ όλο μαυ τό θάρρος θάι έλε-
  γα,: αίισχος ικιαΐί ντιροιπήι πρέπε»
  νά αιΐισθάνονται όλοι αιυταί ο«
  ικύιρο. Οί υπιηιρβτες τοϋ' φθό-
  νθυι «αί τού μΐίισοιυς, ποώ προ-
  σπαβούν ιμέ κώθιε ηρόΐπο νώ θά·-
  υουν τιήν αίλιήΐθειο. Δέν ξέρουν
  άμως ότι, όσο βαΐθΒΐό1 «ιι όινι την
  θάψουν, την λάμψπ θά την βγό
  λΐ,κ. Κια»1 όσο, πκό βαθαιά' θάψουν
  τό αϊιχσος καί τό έγικλημαι, η
  βρωμώ πάΐΜι θό βγιει στήν επιι-
  δέν ιευλογούν τό άδΐικα. ΑυιτκΑ"
  γιιά (μένο κια» σιέ κιαθε συν,ειδηιτό
  άνθρωπιο λέγοντπαιι ξόαινται καιί
  φτηνάι πρόσωρα1.
  Αίσχας καΐί ντιροπήί θά ένε-
  γα σιέ όλουις Βκείνιαυς ποϋ ϊ
  διώχτες τιής Αΐλήθιειιιας (δέν
  ώ ΐήν ΕφημβρΙίδαι «ΑΛΗΘΕΙΑ»),
  ΐ,ννοΐώ τά' γειγσνότα'. Όλιαι μας
  γνωιρίζομε οτ·ι η- αΐλΐήβ,ειαι εΐναιιι
  ΓΜικρή γιιά τό πρόοωπΐο πρός ιτό
  οηάϊα αφορά <καιί απευΙΘΙύινιεταιΐι. Ο ΐι άιλΙλοΐΗ, ιποΐύ απλώς τήιν αε- ικσύοιυν, γιατίϊ τούς καίκοφΐαιίνί- ταιι; Μήιπως έχουν συιμφιέίρον- το ιΗακ' εξαν,αίγίΧΐόήοιντιαιιι τιήν αΐλή 6ε*αι νά την κάνουν ψέμμα «αϊ τό ψιέμμαι νά τό κύνουν αιλήΓ λυπαϊ,μιαιΐ' γη(ά μιά μερί&α αινβρώπων, οοθ εΐν·αι» διώχτες τγκ Αλήθίΐκις. Έχ«4ΐ βέ- βαιιια καϊ τό χρήραι μιό μεγάΛιη ευθύνη σέ όλαι τα παιραιπώνω· Όλαι μποριεϊ νό τάι Ηάνεΐι το χρή μ αι, αιλλά ανθρωπιιά δέν μπορεί νά βξοιγοράσιει, γΐιαιτΐ αιυτπή γεν- νιιέταιΐι μά δέν γίνετα.ΐ1. ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛιΑΐΚΙΗΣ Βόνιηι Πί&ιόδας Γιαιτϊ όμως νό ηώνει ο βρώ- μος ορ»μιένιαυς; Τόσο πολύ ατ- αιρθοϊ«νιο ιέχρυν; Κα5 θ«>ύς κοί δαίίμονι&ς;
  Μ,ήν «άινΐτε ιμάταιοι κόπο. Σιι»-
  γά —«γά μέ ΐτόν «αιιιρό κιρίιν&·
  ται «αθένας απ" όλαυς αυτούς
  το/υς υπιαοτΓηριχτές, ποίύ έπραι-
  ξαν καϊ θά πιράΐττκχιν τό φοβιε-
  ,ρά ανθρώπιναι λάβη.
  Εδώ κυρίαι ιμιλόνε τά' γεγονό-
  τα, μΑλόνιε οί/ Ηα(τα<διΐΝαοτΊΜές α ποφάσβις. Δόν ομιΐλεί ο Μάνος Χαρής, ο.ύτε η, Εφηιμερϋδα' τουι. ΜιΐΛάνιε οιπράξεις από την ζωή όλων μας »αϊ οπω/αδήιηοτιε κά^ ηοικιι μέραι θά ικριθούμε αιπό την Κοινωνία. ΑπιλούσταΦαι ήιρθε κιαιϊ η σεκρό τού Σεραομιωτάτου ΤιιμρθΙέου. Εσάς μιά πιόρτη, κύροΐι σάς κακ κοφα,νηικε. Γυατί δέν σάς κιαικο- φάνηικε μέ τόν Στυλιαινό Πρε£5έ- ζης, οφαύ εϋΐστ,ε δίκαιοκ Ηαί ά(ν θρωποιι τού θιεού; είρα» δέ βέ- ύτ.1, ,ποΛΛοί αιπό σάς θά «αϋισχος» οτπό •ΜιηΓηροιπιθ'- λίτη Πρββέζης, πως 8κατάιν~!σε ιμέ τήιν ΐΜΐαθιεσηι τής παπαιδιώς νά ιμΛά ολόΐκιληρος ο ΑθηνοΥ- κος Τύιπος. Ειμείς ΐ!δώ οτήν Κρή- τη ευιτιυχώς δέν έχομε φτόσΘι σέ ουτό τό σηιμώο αικόμη, παρόλο πού είμαοτ£ καί Κρήτας καί έ¬ χομε πιο θερμοαιιμίιαι, λόγω των κλιρατιολογιΐικιών συνθηραών, ολ- λό νΰ' έχομ>ε υπΓ οψιΐιν ολοκ μας
  ότι, ουδέν ικρυφό υπό τόν ήλιι
  όν Ναίί άς μηικάνομ^. αδΐΗθ κόπο
  νά υποοτ,Γίρίζομε ιβλα«είες ήι «λο
  γω βΛαιοείοις».
  Πσλύ λυττάμαιΐ γιιο ιτοθς αν-
  θρώπους πσά ΰινιαιιι τόσο πολύ
  'Κενοί, ενττελως άοειο» κιαιΐ μιέσαι
  τους δέν κατΓοιικεϊ τιίποίτ,αι το αν-
  θρώπινο βνΐσηιχτο όίταν αυτο'ί
  ΠΕΝΘΗ
  ΜΥΡΟΣ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Μιά· ικαιρδιό πλαοιμένη, νιάι δέ-
  Χιεταιΐι τά' μη,νιύιμα™ των
  μά καί νό οηπελνειι οιμο της.
  .Μιιό καιρδιιάι λαυαμ&νη μέ
  φώς".
  Μιά ικαιρδιΰ πού κτυπούοΐ
  γιά όλο τόνικιόοτμο,
  Μιό Ναροιάι μέ ιόιιαίτιερη £υ-
  ίακσθίΓΚσίκ- στόν φτωχό, πβιινιαι-
  σμόνα, αιδιιΐκημένο, αδύνΐαΤΌΐ καϋ
  κα,ταιτιρεριένο.
  Μιό ηαιρδιΐάι πού δούλευε πά-
  σε<ι Λυινώμει σέ όίλες τίς μπόρες. Μνό «οορδΐιάί πού τήιν ζωή τήιν Ιίδε ογώνα αισταΐμάίτ(ητιοι Μαάί ικαιρδιό ποθ δέν πισω- δρομαύισε. Μιά «Μ'Ρ&ΐιά αισύνΐοριη, θιρώπιΐνη. Γν1>ώ κορδιό αινιτρόπιαστη.
  σκΛηιραιγωινΐΓΐΐμϊΐνιη,, φοΐβερή κ»
  αιλίύινΐΐιοτηΐ>, στισράτησε νοι χτυπιά
  ιπριν λί(γες μέρες.
  Η καρδιά ιαιυτή η> λεββνπρα^
  η αλϊυιγϊστιη έφιυγ,ε γιό τό μεγάι-
  λο τσξίδι, τό μιαιηρυνο η αγύ>-
  ριστο.
  ΑυΓπήι η Μαιρδιώ ήίταν η καιρε-
  δώ τού αιγωνιοτή Μιύιρου Πα>-
  νός τέμπλου εκκλησίαςΙ
  Τίς ιικόνες κ.λ,π. ο Ποττσ Μο-
  σχολιδάκης τα πήρε από τίς εκ-
  κλησίες τής ιτφκ>χή< οτον, μέ¬ χρι πρτν λίγον καφό, υπηρίτού- σε σάν ΐφχμκρ*ος τού χωρίου Κατωφύγι. Στήν παραπόνυ υποθεοτι, φέρονται οναμεμτγμενα καί όλ- λα πρόσωπον λαΥκοί, τα οποία σέ συνεργασία μέ τόν Παπά Μα νόλη, έκλεβαν τίς εικόνίς καΐ τα τέμπλα. Ο Παπά Μοοχολιιδάκης κλή- θηκε από τον Πειραια πού οχε μετατεθεϊ πρόσφατα, νά οπολο- γηθεί στόν κ. ΑνοΜριτή Ηρα¬ κλείου καί <τσι, ξοφνΐΜά, βρεθή κε στΐς φυλακΐς. Άς «λπίσουμε καί άς ευχηθοθ- με όλαι εμείς οί αμαρτωλοί, ότι οί πρός τόν Ύνιστον δεήσεις -•ου, πού θά απευθύν&ι ασφα¬ λώς από τό ϊταρεκκλήοΐίο των Φυλακών Νεαπόλεως, Θά εισα» κουσθούν καϊ ότι ο Παπά Μανό λης — λεβέντης πραγματικά κα¬ τά τα άλλο στό γλέντι κοί τό χο ρό — Θά αποφυλακιστεϊ οϋντο- μα γιά νά συνέχισιν τό ...Θεάρο στον έργον τού. Εμείς, όσα «αί νά λένε οί κα- τήγοροί τού, δέν πκττεύομε ότι μποριεί νά βρεθεί Παπός νά κλέ¬ βει ιεικόνες καί τέμπλα, παρά δέ τό γεγονός ότι «ίνα· ο δέκατος Παπός πού τα τελευταία χρόνια χατηγορείται γιά την αυτή πρά- ξη, δέν δεχόμαστε ότι οί εκπρό σωποι τού θεού κλέβσυν. Απλώς μιρικά ...αρπάζουν! Κι αυτό, α¬ πό ...αγάπη πρός τίς ακόνΐςΐ Όσο γιά τα τέμπλα τούς χριι άζεται ...ντέμπλοΐ Μ. Χ. Η ΕΚΑΗΑΟΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ιθλλαι καϋ αηό χωιριάι. Καιτά την δηάρικιειαΐ τής δεξί ωαης ο Κυιριάιιοας Δι,ακοογιιάννης ιεΊχιε τιήν ιευ*»ρίαι νά Ηάινεκ οφ*ε ιρώ,σεις οτούς αγΐαγνώστβς πάινω στιάι ρΐιβλίο τιοιυ' κιαί μοκράισΐιΐ αυτόγιριαφα. Ο Δκευβυιντής μας κ. Χαρής ιπαιρουσίοοιε τόν σιυιγγρο φίέσι στούς παιρευιροσκιόμιενοιυς ιμέ Λόγιο μιεστ'άι πιερκιεχριμένου^ γεμάται πλοίύσιο συνα>ίΐσιθηιμα.
  Κατόπιν μϋλίηισιε ο Κυρκάικιος
  ΔιιαΜογ>ιόννιης μέ λόγιιαι τσβκοιυ-
  ράτία, όπως άΛΙλυιστιε σιυνηθίζεΐι
  καί ΌΤιά β^ιβλι'α τού, ,κ'θιί ο» αικρο1
  αιτές τσυ έμειναν κατηαιγιοητΒυμε
  νοΐ,.
  Ακολοιύθηριε διάλοιγος τού
  Κυιρ-ιόικου· Διαικο>ννάινινΎ} μέ τιθΰς
  οναγνωστες τοι* ικοί πιολλσίίι εί¬
  χον την ευΐΜαιρϋαι νό τοΐύι υπο-
  βάλλιαυν «ρωτήσειις, στΐς απο'ί^
  ες πιήιραν όπως !%« «πλιηιρωιμέ-
  μ> απόν~ηση»>.
  Η δεξίωοηι νώ ιεϋχε προγραμ^
  ματ-ιΐσθεί ιαπό τής 8 μΐέχρ» τίς
  10 τό βράδυ, παιριθττάθηικιε μιέ-
  χρητήν 11ιη γκισιτϊ οιι φΐλοι τού
  -ιγγιραψέαι δέν ήθελαιν νιά ιτον
  ιαποχωριιοτΓθΐύν.
  Μετάι την δεξίωοη, ικαί βνώ ί)ΐ-
  χε ιπιροΐγιρα(μραιΤΗ'σθε)ί αιπό φί-
  λους νό παιρΚϊΤίΐθιεΓ δεΐηνο σέ
  Κιρητΐιικίό Κέν-ροι τού ΗραικΜ^
  ου, άλλοι φίλοΐ' α'χαν προιγιριαιμι
  μαιτίσει τό δοίηνο» νάι γίνειι στήν
  Καρίοα'δώτΓσαι. Τίλιιιβάι υοερι'-
  σχιυσαν οί φϊλοκ, τής Κα>ρ<ιοαιδ«ώ τιοας. Εκεί φττάισαιμε τα μεοΐίνΐυχται οποιυ πολλαί νο§ ίΐκΛεκτοΙ φϋλαι μός περιΐμενιαν. Η παρεο εκιεΐ, πόνω αιπο 40 άτοραι, πϊρασε μπΐάι βραιδυιά μέ πΑιούσκο φαΐγρηότι·, Λίιιρα1 τηραιγιαύθιι καϋ χορο, χω¬ ρ ίς νάι παραΛηφθιεί «αί ι συιζ Τιηιση των εκεί φίλωιν τού συγ- γραφιέα μέ τόν *δια Τοι ξτμμειρώιμαπ-αι γίυιρΐσαμιε στό Ηραΐιΐλειο καυιβιαΐλων— άς μο <ί μας πλόώσιιες ίιμπειρίες απο τ ήν λεβεντιάι κι αρχοντκάι τιόν απΑών σνθρώπων τού Λαοιύ1 μας. Όπως ώιπιε ο Κυριάκιος Διαι- κοιγιιάννης, μέ τετοιο Λαό ηι ΒΜ- λαοαι δέν μπορίΒί παιρό νό «να» αθόνΐαη-η, Σ.Κ.Σ. 0 Ινΐϋρος Παηαοόκης κι> άν
  Γτό,ν έφθεΐιρε ο νόμος τής φυσ>
  ικής φθοράς, εμεΐινε ιαδιάφορος
  ανάμιεσό ιμας, σύμβολο οιγωνΐΓ
  στ,ικό, οϋμβολο συνέποας κα.ί
  ανθρώπου.
  (νΤυοο Παπαδακη], η διευθοιν1
  ,ση «αί το οροοιωπΉοο τής φϋλης
  σαυ· «Αληθείας» δέν σού αηευ-
  θύνιαμε τό Ίβαθιερωμβνιθ «αικωνήαι
  σοθι η, μνιήιμη», γικαιτί πιιο-εύο-
  με ότιι η μνήμη σου θα μείνη
  στήν δΐΜή μας γΐ'
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ
  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Τό ΥοοΐΗαΐΓάσττημα ΙΚΑ Η-
  ραικλείου προκη.ρύσ>οτε:ΐι μειοδοτ^-
  κο δΐιαγωνΛΟΐμό γιώ ΓΓιήν ονάδίΐξη
  Λραμηιθευτών αρθαπίοιικιών ο»
  δών (ζωνών — κηΛιεπιοέσμων
  —ελαισπικών περΐικινιημιιΐδων κ.λ.
  π.) γιά τό χοονιΐικιό διόιστημια/
  1)11)1979 «ως 31)10)1980.
  Ο διαιγωνιισμός θό γίνει ενώ¬
  πιον Ειδΐικής Επιτ,ραπής κου £ΐς
  τα Γροιφ&ϊισ Τιθϊι Ι.Κ.Α. Ηραι-
  ικλείουι αδός Αγ. Μιηνά 5 (1ος ό-
  ραφος) την 14 Δαοεμβ<ρΙίιοιυ 1979 ίΐμίρα Παιρασκχυιή ικιαιΐ ώρα 12η μιεσημβ,ρινή. Γιό Γκρ'κασοτερες πληροφορι- ες μ,παρούν οί ονδωφερόμενοι ν' αΐΓίευθ'ύνον—αΐί βις τό Οικονο- ιμκκόν Τμήμιθΐ ΙΚΑ Ηρακλεϊου (τηλ. 283—706) τίς εργαοιμες ώρες. (Β» τού Υπθκ)τος ΙιΚΑ Ηριον Νλ&ίου) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑ ΤΟ ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΣΙ Σίή,μεραι Δευτέρα βιράδα στίς 8 μ.μ. ο Δήμος Ηρ,ακΛείου οργο νώνε» εκιδήλωιση στόν Άγιιο Μάιρ ιω γιό τα 40 χρόνιαι αβηώκοηης λειτσ,υιργίας τής ΒλΛιηνιικιή^ Υπη- ιρεσίας τοΐύ Β.Β.Ο. ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ Η ΒΑΦΤΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελΐδο 1 καισλογοΐιν τιίς χιϊλιιβς δραιχιμές, σε χαρπ-όοηιμαι, «Ληριικΐόοτΐιμα1, γ(ά νό ξέρω «ώ εγώ, κσϋ" αντιΐ άλ λιης αιπαιν-ήισιεως ,μοίύ έιΐπαν: «Ε¬ μ είς τόσο θέλσμε>λ.
  Καιτόπιΐν ττών αινωτιέιρω ρωτώ
  ιμέσω τής εφιηιμερίδας οχκς νά
  μάθω πού κάΐ πώς δκικαιΐολοιγοιύν
  τοαα χρήρατα γιΐάι μιό υιπογραπ
  φιή.
  ΗράικΛειο 24-11-79
  Μ ε £χτϊ|μη(οιη'
  ΓΙΑΚΟΥΜΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ταύ Κων)νου'
  Δελημάιρκιαυ 13 - Καμαιράιοι
  Ηράικιλειο - Κρήπης
  Η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ΗράικΛειο,, σχετίΐστιηικιε μέ τό θέ-
  μαι, βνώ ακοϋστηικε ανεπΐϊσηιμα1
  «τι ιείνα» υιπβύθυνοις των ΜΑΤ.
  Άς ίΛπίισωμιε ότι η Χωρ)ική
  δέ ν θά επιαναΐλίάιβεκ τό σφάΐλμα
  τής συγ,κιέντρωσης — πορΐεϊας
  ΙεραοέΤιρας απού· -αιρου'σιάστη-
  λε ιμέ δακρυγόνα καϋ πολυιβολαι,
  υπήΐκουσαι φιυσκκό στϋς κυβερ
  νιηΓΓΐκές «νττολΐές.
  Εξ άιλΛου, ο χώροτ; εδώ είναι
  ΥΛωοτΓόν ότι δέν ...ευνοεϊ τέΤσι
  ου ϋδους
  <χ οσυ «ίφράίεΐι τόν <δ)θ τον παραγωγό νααϋ ιπαλεΐύε* γιά τό α·- νοοτίΐκό δϊικιιο, γιό κπλύτιερη τυ- χη των αγροτιΐια>ν πιρο>ϊάντων.
  Δέν δοινβιιοοθΓΓίιί τό επΐοημο
  κράτος τιήν Ένωοη. Γιΐά' παρά'·
  δίίΐγμα, δυό ισΐΦήισεΗς γίό ϊορυ-
  οη ίργοστοσίουι πού υιποιβΛήθη
  ,καν τόν ίδ*ο χρόΜθι, ι> μ«σ. τού
  ιΐδιώτιη ,ι». Τοσιοούδτ) εοαΐϊ η άλ-
  λη τιής 'Ενωΐσηΐς. Γι« την ΕΓΣΗ
  δέν βχβ* τίποπται βγποριθΒ'ί βνώ ο
  κ. ΤοκτιβσΙύοης ΧΤ'ϊ'ζε.ΐ' ήιδη στήιν
  ΒιομηχιανιΐΜή οεριοχή Ο
  σιο.
  ΤόΛό σηιμαντιΐκιό πού
  έιρευινό μας αυτή είναι
  τό ότ» τό κιράτος χρωστά στ>
  μερα, από εξανωγιικιές ί—δοτή-
  σεις τού ιοροσΌυ παραγωγήν
  1978 στιήγ ΕΓΣΗ 26
  ριαι δραχμεςΙΙ! Η ΕΓΣΗ η
  ιρώσ'ει τα αιντίσντοιχο πασά
  στούς ηαιραγωγούς με δανίκοδο
  τήσεις αηό την Αγροτίκι1! Τρρ.
  ηεζαι. Αποτέλεσιμαι, τή/ς πολκτικ
  *ής αιυτής είναιι νό πλιηιρΐθνΐΐι η,
  Ένωση τόκιους, πού σπτόν πβρα
  σμβντο χρόνο ανήΐλβαν οτά 8,5
  ,ίκαττομμύρΐιαιΜ! Πραγμια ποθ οη-
  μαιίνειι φορτική καΐι σκανδαΛΙώ-
  δης επηιβάρυνση των ί/ξόσυν
  ιήχ ΕΓΣΗ.
  Σ. Ρ.
  Ό Πρόεδ,ρος τής ΕΓΣΗ κ Μαν· Γαβαλδς, Πο6
  είχονίζεται μΐλώντας άττό τό 6ήμα τής "Ενωσης Ηρα¬
  κλείου, παραδέχτηκε τό έΆλειμϊμα τάν 4 έκαταμμυρί-
  ων καί δέχτηκε άκόμη ότι ήταν λάθος τού νά άγορά-
  σει τό συμβούλιό τού μετοχές τής ΕΥΡίΙΚΡΕΤΑ. Τόν
  ουγχαίρομε γιά την παρρησία τού νά άναγνωρίζει τα
  λάβη τού καΐ γιά την έπανεκλογή τού, μέ την όποΐα
  οί έΐκπρόσωποι των Συνεταιρισμών τόν απάλλαξαν ά¬
  πό τίς κατηγορίες τάν Έλεγκτών.
  Καΐ μιά παρατήιρηση δική μας: Προσεξετε στή
  ςχικογραφαα την φυσιογναίμική όμοιότητα τοΰ Προέ-
  δρου των Άγ,ροτών κ· Γαβαλά- μέ τό πορτραΐτο — φω
  τογραφία τοΰ Γέρο — Κριητικοΰ Άγρόττ), πού κοομεϊ
  την αϊθουοϊι τελετών τής ΕΓΣΗ- Εύχόραοτε ή φυσιο-
  γνωμική όμοιότητα, νά προεκταθεϊ άκόμη ττερισσότερο
  καί στήν όμοιότητα της ψυχης· 'Έτσι, μέ την σαχχτή
  διαδοχή, θά έπιτευχβεϊ ή Άγροπκή Νίκη·
  Διαμαρτυρίες
  • ΤΗΛΕΦΩ.ΝΟΥΝ οί ηερίοιιιοο,ι
  τής οδοιύ ΙεροΛιοιχιΐτιών ότιι, έχει
  ■σπάΙσιεΓ ο κεντρκκός αιγωγός υ^
  δρεύσεως τήις πί,ριοιχήις τώρα
  ■καΐ οκττώ μέρες. Όπως λένε, έ-
  χουν τηλεφχονήίοιεΐι στόν Δήμο,
  αλλά καμιμιάι ενέργΒΐα δέν έγ«νε
  μέχρΐι σήιμερα1. Έτοι-, Όψ' ενός αν
  δρόμον ΐ,ίναιιι πληιμιμυιριισιμένοιΐι καΐ
  οφ' ετίέροιυ δέιν έχουν νΐερό τό
  θΠ'ίΤΙΟ'.
  • Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ Ακοδηΐμίιας αε-
  πό κοαιιρό άνΦ αιναοτκαρένη μέ τα
  έργο αιποχέτίΐυισης τιθΰ Δήμοω.
  Τα Λιεωφορειϊαιΐβαί γιενκκά τό. οχή^
  μαπα' διακιινοΐΐιντοι από την οδό
  Παίλαηοικάιπιαι ανειγιΜαιστηιικιάί Μέ¬
  χρις εδώ χαλό ικαί άιγκκ. Πρό 15
  ημερών όμως η ΛΕΗ ανάσκοψε
  ενο τμήμα> τής οδού Παλαιοκάΐτ
  πά κκΛ έιχ,ει ρίξε» τα μηαζα στή
  μεση τού δρόμου. Από τότε ο
  διέλειυση τού δρόμου οκνα1^ ποΝι)
  δυσχερής, ενώ η ΔΕΗ δέν «τέ¬
  λη κχινέναι παιραοέραι τίχνιικΛί έρ
  γο σ~ό χα.νττ6κΐΐι πού όνοιζε. Οί
  κάΓτα-Λςοι διιαμαρτύιροντιβ.
  • ΠίρϊαΐΜοι χαταγγέλλθιυν κια»
  διαμαρτύ.ρονταιι ότι στήν οόό
  ΔραίοοιντοπούΙλοΐυ 31, ένας μ«-
  γαλοε.ργολόβος έχει ακκ^λουτΜό-
  σει» ήδη κοί ε*ναιτ έ~οομος νΰ
  ρίξειι τοράτσα μεταττρέπον—άς
  ρετκρΐέ σέ όροφο. Δΐιαραιρτύρον-
  ταη καιί ζηττούν τήιν επέμΐβιαιση
  των Αρχών.
  Άπό τό Τριμελές Ηρακλείου
  ΟΑΡίΛΕΙίΜΑΙΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΛΕΣΧΑΡΧΗ
  Παιραοειΐγματιυοά
  Γροιχβιές, τό Τρκμιελές Πλημμε-
  λεΐΌθΐκειο Ηραικλεϊοιυ, τον Δημή
  τριο ΣτουμπΙάΚη), σέ 8 μήνβς
  φυΛαιιοή καιΐ 50 χιΛιάιδίς δραιχμές
  πρόστιΐιμο, δίότι είχε μετστρέ-
  ψει τό σπιίτι» τού, επϊ τιής οδού
  Μόχης Κρήτης σέ ζαιροχαιρτο-
  παιχτιικιήι λιέσχη.
  ΤΙό Δικιαισ-ήριο δέν έδωισε α-
  νοσπαιλτικό χαραικηήιρο στήν
  Όσχηβείσα έφεο-η ηα>' έτσΊ ο
  Στααμπάκιης ονιαγικιόστιη>οε γώ
  νΐά αφοιβεί ελεθθ,ερος νά εξαιγθ'-
  ,ρόσϊε» την ΐτσιινΐήι τού· πράγμο
  πού τού κόσησι γύιρω οτπς 200
  χιλιΐάδϊς δρο>χμί:ς.
  Τό αστυνομικιά όργανα τής
  Ασφ;6λει.ας Ηρακιλεϊουι, ο* γνω¬
  σταί αηό τιή, δράση τοος υπε-
  ".ωματαρχες ΜανωΛιδάικιης καϋ
  Ανθοωλάικης, πού μπφαν στή
  *αί
  την
  Λέοχη, ικαυ ήσαν, φ.υσ«κα,
  μόρτυρες στή δί*ΐη> μετό
  καταδίικη τού Σΐτουιμπάκη,
  οαν νά δέχονται απεεΜς πού έ-
  φτασαν «αΐί κιατό τής ζυή/ς
  τους!
  Νομίζομε ότι» γ·ά τό θράσος
  συιτό εκείινων πού τοΐύς απείλη-
  οαν έχει χρέος νό βπειηφτ>εί ο
  κ. βισιαγγ)£ίλ)έος.|
  Κάιποτε θά πρέττει νό αντιΛΐ>
  φθοιϋν· ο* «θεατιριίνοι σοριΐκόδβς
  ικαΐί οτιβονόδες», τκχι κόβε όΛλο
  παιρό τιιμούν τό ένδοξο κρηττΜο
  σαρίικ>ΐι ικαιϊ στιιβάν*, όΤιΐι οι< αλλο τινέις «ποχές των νταιηιλΐιΐοιών, πέ ρασαν ανιεπιστρεπτ*. ΔΩΡΕΑ ΠΑ ΤΟΝ 24ΧΡΟΝΟΑΡΡΩΣΤΟ Ο κ. Ειυ. Π. έΐοηειΐλ.ε στό Γρακ ρας γιό' τόν 24χιρονιοι άιρρω στο Αθαν. Αδαμόπουλο δυό χ»»- λιάδες δροχμΐβς. (2.ΟΟΟ). Ο ίδιος έδωσιε αατΓ ευθεϊ,ας ιστό Ίδρυμ'α. Απιροσοριμόισητων «Αγ, Σπυρίδων» τ»ρεδς χιΛιαιδες (3.ΟΟΟ). ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ' ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΩΝ Εναντίον των υπί,υθύινων τής «Ινίεσογιεϊου» Αρκστοτέλτι χαιι ΚωνιστΓαιντιίνοιυ ΓραμιμαΐΓΐίίά- κη (ποτερα κοί γαοίυ), υποβάλτ Λει μηνύ'σεις γιόι σι*οτοαντ«(ή δυοφιήιμκση διά τ ου Τΰποιυ, ο διευ0υν~ής τής «ΑΛήθειος». Τα συΊοοφαντιιοά δτροσιιδυμα1 τα, (όρθρο «αί ανώντυμιη {ϊτιιοτγογ λη), δηιμοσΐίίύΓΓΐηικιαν στα φύλλσ τής «Μεσογειου» 7 χοι 8 Νοεμ- βριουι. ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ φορές έχομε άναγγείλει τή δημοσίευση μι¬ άς πολιτικοκοινωνικίίς άποκάλυψης, χωρίς νά την έχομε πραγματοποιήσει- Ή άναβολή γίνεται Υΐά νά μην παρέιμβοιμε οτό έ'ργο μιας Δτιμόσιας Υπηρεσίας. Μέχρι τό έπόμενο δμως φύλλο μας. πιστευοίμε νά δΐαβάσετε τό ενδιαφέρον καί άιπο- καλυπτικό αότό κείμενο.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ; Γράφη ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΕΛΙΔΑ ! Οί οαΐΐαοες εκναι οξιοι αιν- θιρωποι, αξμισλογοι, ο—ουδαιοι, μα πρό παντός δυναιτοΊ. Αν τυχαϊνει ττώρα' κια» ο Πα- πα< ειναη μεγάλας στο βαθμο σον ηθυ θα ηουμε Αρχηαπαις, τοτε Ο δυναιμη τού είναι κατσ καποιο τροπο απροσδιοριστηι. Λεω απροσδιθιρκστη μοΙι άχι α- περιώριοτη γιαπ^ί οΓτ&ριορ-ιστη δϋνιατμΠ! εχοιυν μανο ομ θεοι ο θίός μας. ο Μωάμεθ, ο Βουιδα«; ο Βραιχμαν * λ.π Οί Αμχιπιαπα- όες αμως εχαυν αττροοτδιορ ιστη δυναμη γηατΐΓ δεν μπορουμε πο- τε να ξέρομε μεχρι ττου εινοι ι>-
  καναι να φτοσουν.
  Δεν μας £νδια·φ€ρε.ι αν ο Αρ<- χιποπσς είναι· Μωαιμεθανας κογ θαροαιιμος ή ΣιιΓτης όπως κ,αλ,η υρα ο Χομε'* νι εΓτε Παΐπας ει- τι Ποτριορχηχ Κανεις δϊν περιμΐνε πως ο Πά τη,ν «αγκ> έδρα» τού, θα
  χείο στο Φανοιριι.
  Μηιπως ορως περιρενε κανιεις
  ιπως ο Χομιε ι νι στα ογόοντβι το
  σα χιρονιια τού, θο ποντρειυοτσ.'-
  ν* μ(ο δεκιαεζαιρα; Κι αικομαι η*κ
  θα ειχε τό ...«κχιρανο, να. της
  κανει την δουΐλοφροσυνη, να .
  γονατισει μηροστα τηςΐ
  Βεβαία ειινοι καινονας απορσ-
  βατος για ταυς αΜδρες και οσο»
  δεν γονατιζουν μπιροστα σε μια
  γυναιιικΌ, τοτε σκιιβαυν μπ.ρο-
  στο σ' ενιαν ή καϊ' σε πολΛιουις
  ανόρεςΜ!
  Ο ΧοιμεΥνΊ άμως, το ε,χει απο
  δειξει πως μοΜθ μπρός σε κορα
  σιδες γΌναπΊζει.
  Τωρα ο Χομε»Α ερωτοτρο-
  πει ιμε τηιν μεγαλίιτερη δ<εσποι- νιδαι τού Ν«ου Κ,οθμοιυ. Την Α- ιμερι«ιη. Κι όπως δειχνουν τα πραιγιμαιτα θο γοναπτίΐσει μπρο- στα της άκρου όιμως την ξααιΛίο σεΐ1 αινασκελα καΐι πιστευω πως ,ιπορουσε να ποεΐ; στο Πατριαιρ'66 της δωσει να καταλΌΐβει. ·»«■♦♦♦«»♦< Άπό την πρώτη γραμμή τού ήφαίστειου τής Μέσης Άνατολής Ο ΚΥΡΙΔΚΟΣ ΔΙΔΚΟΓΙΔΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Μιά πολύ ζωντανή κα'ι πρωτότυπη πολεμική ανταποκριθή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γιά σας πού ένδιαφέρεοτε γιά τό καλό Σπόρ /ντύσιμο συγικεντρώσαμε ής τηό άξιολαγες (θίρ- μες( δημιουργώντας άκομη £να μεγάλο τμή'μα παυ αρχισε νά λεηουργεϊ κανονικά· ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ στά έπίοημα έγκαίνιά τού, πού θά γίνουν τό ά- πογευμα τής Τετά,ρΓης, 5)12)79 ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ·>♦♦♦< ►♦♦♦< «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Άλλαντικά - Τυριά ♦♦»♦♦♦♦♦♦«* ►♦♦♦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ ΚΛΠ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών $ Τηλ. 280-689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-759 ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΝΙΚ. ΜΑΑΑΙΛΡΑΚΗΣ ΤΣΑΒΛΡΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: Παντός τύπου κατασκευάς καϊ έπιοκευές έγκαταστάσεων, καλοριφέρ» άλ- λαγή μπαταριών, καζανακιών, λεβιτοστασίων. ΟΔΟΣ ΠΡΙΑΝΣΟΥ 4 (Πάροδος της Λ. 62 Μαρ¬ τύρων 71) — "Εναντι κΐνηματογράφου €Όρφέα>
  ΤΗΛ. 289.367 — ΗΡΑΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  "Ανδπ Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  — 4ο —
  ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ - ΟΜΟ-
  ΨΥΧΙΑ - ΦΡΟΝΗΣΗ
  Μετά τό Γραφεΐο Δηιμοσίον
  Σχέσεων έτπσκεφθήκαιμε όρισιμέ
  νες βιαμηχανικές μονάδες ττού ί-
  δρύθηικαν άττό τό Κίνημο καϊ
  λειτουργούν έπανδρωμένες άητο-
  κλειστικά άττό Παλαιστίνιους.
  Τα ττροιόντα αυτών των έργο-
  στασίων χρησιμεύουν γιά νά κα
  λύψουν αρχικά τίς άνάγκες των
  μαχητών τού λαοθ καϊ τα ττλεο
  νασιματοτ διοτπθενται στήν έλεύ
  6ερη άγορα Τα κέρδη βεβαίως
  περνάνε στό Ταίμεΐο τού Κινή-
  ματος οττως και τα είσοδήματα
  άπό κάθε εΐδους έττένδυση μέ- , ,, , > λ. >
  σα στό Λίβανο ή στό έξ«τερι- Με°α ά"0 [α εΡεΐπ1α αυτα ανασυρθηκαν τα πτω-
  κό Στήν ήγεσία τοθ Κινήματος ματα άμάχων κι άθώων παιδιών πού τό μόνο τους
  γιά την άπελευθβρωση τής Πά- «&γικλημα» ήταν ή Παλακπινιαινή καταγωγή τους Τα
  λαιστίνης συγκ<τταλέ.γονται έξαί πετροιχά.λυ6α, οί λιγοστές σοδειές καί τα παιδικά σώ- ρετοι οίκοναμολάγοι Τα χρήΊμα μαχα; έγιναν έ"να άκαθόριΐστο «μιγιμα» άπό τίς βομβεί; τα πού έξασφαλίζει τό Κίνηιμα τ5,ν άιεροπλάνων τοΰ Ίσραήλ, πού αποτελεί ι ό «ττρο- αττό διάφορε ττηγές καΐ ά-ά κεχωρημένο φυλάκιο» τής Άμερικης στή Μ Άνα- τήν άρχή τού άττελευθε,ρωτικοΰ ρολή. αγώνα, δέν κατατιθενται άττλιώς σε κάττοιο ταμεΤο πού τα διαθέ ι: ι περ μένοντας μοιρολατρικά κάττοιες άβέβαιες καινούργιες εί σφορές, άλλά έττενδύονται σέ σο 6αρες έπιχειρήσεις στό Λίβανο και κυριως στο έξωτερικό, καί αποφερουν ίκανά κέρδη μέ τα όττοΤα συντηρεΐται οικονομ ικά ό αγώνας, εττιβιώνει ό λαός καϊ ένι σχυονται οί πράσφυγες, Ή όργανωση γιά την Ά—;- /Μυθέρωση είναι ενα πραγ,ματι- κό Κράτος μέ τελεία διάρθρωση θρθολσγιστική ττολιτική, άξιοκρα -'κές αρχές, δημοκρατικές δια- δικασίες, έ*να κράτος πού λει- τουργεΐ κα! θαυματουργεΐ χάρις στήν όιμόψυχη καΐ όλόψυχη λαι- κή συμτταράσταση. Δέν ύπάφ- χει ούτε ένας Παλαιστίνιος ά διαφορος ή έστω όλιγόθυιμος. συνεργασια τους και διοκε- προσωπικότητες ολο¬ κλήρου τού κόσμου, πού συμττα- ραστεκονται ήθικά και ττνει/ματι κα στόν δικαιο αγώνα αυτού τού ηρωικοΰ λαοθ. 'Ακρμα καΐ Εβραϊοι διαφόρων χωρών στέλ- νουν κείμενά τους, μέ τα όττοΤα αποδοκΐιμάζουν καϊ καυτηριά- ζουν την ίμττεριαλιστική πολΐτι- κή τού Ίσραήλ στήν Άν. Μεσό γειο καϊ έττισηιμαινουν τούς κιν- δύνους ττοϋ σΐΛτσ«ρεύει γιά την τταγκόσμια ειρήνη αύτη ή πολιτι κή Σ' έναν άλλο χωρο στεγαζε ται τό Παλαιστινιακό Πρακτο- ρεΐο Είδήσεων πού έκδίδει κα- θηιμερινό ένηιμερωτικο δελτίο σέ τρείς γλώσσες καϊ τροφοδοτεΐ τόν διεθνή Τύττο Οί λιγοοτοί άνθρωποι ττοθ διευθύνουν τό Δεν ύττάρχει οΰτε Ινας Πάλαι- Γρα())εΓο Διαψωτίσεως κα, Προβο στινιος πού νά μην νιώθει την λης εχουν ^ρο:Ύιμοπίκά: κα; χωρ1ς Όργανωση γιά την Άττελευθέ- ρωση τής πατρίδος τους ύ—όθε ση ττροσωτπκή, δέν ύττάρχει ού- -ε μισός Παλαιστίνιος πού θά διστάσει όποτεδήπτοτε να αύτο- θΐΛτιαστεϊ γιά τους σκοττοΰς και στο όνομα τού 'ΕΞΘνικοΰ Πάλαι στινιακοϋ Κιινήιματος. Πολλά ει¬ δή παράγουν τα άκούραοτα χέ ρια τοΰ παλαιστινιακοΰ λαοΰ. Άπό τα μοναδικά στόν κόσιμο κομψοτεχνήματα σέ φτλντισι, μέ κεν- ϊχνος ύπερβολής έττιτελέσει ενα άληφινό θαΰμα, Κατόρθωσαν με σα σε λ!γα χρόνια ν' άντιπα- λαίψουν μέ τό τρομερά σιωνιστι κό δίκτυο ττροπαγάνδας πού έ- λέγχει, όπως σέ άλλη στήλη το νίζω, το μέγιστο ποσοστό των φορεων ένημέρωσης, τοΰ δυτικοΰ κοσμου καΐ νά τό νικήσουν. Κοττόρθωσε μιά χούφτα Πα- λαιστινιων διανοοι/μένων νά δι- αττερασει τα σιωνιστικά ~ροττα γανδιστικά φρούρια καΐ νά άττο γιατροΐ, ροΰιχα, ψυχαγωγία γιά χιλιάδες παιδία, γιά χιλιάδες γερο^τες γιά τούς λαβωμένους καΐ τούς αναπήρους, γιά κάθε ά ναξιοτταθη Ποίλαιστινιο, πολλές φορες και δχι μονάχα Παλαιστι- νιο κάτοικο τής Χώρας, 'Εκεΐ κάτω στό Λίβανο, μπορεΐ ά- κσμη κα'ι σιίμερα νά διαττιστώ- σει κανείς μέ τα μάτισ τού δτι εΤναι δυνατή ή δηιμΐουργία των σανθηκών γιά νά βλαστήσει αύ το τό σττάνιο λουλούδι ττού λέ- γεται άνθρωττιά, αφού δλοι μας γνωριζουμΐ ττώς τούτο τό λου¬ λούδι μονάχα στό χώμα τής άνθρώατινης ψυχής ριζώνει, ά- φοΰ ολοι τταραδεχόμαστε κρυφά ή φανερά, πόσο έχει ττροχω·ρή- σει τό σάπισμα αυτής τής ψυ¬ χής καΐ πόσο δύσκολα αύτό τό λουλούδι ανθίζει Πηγαίνετε στό Λιβανο, νά ζήσετε λΐγες ιμέ ρες κοντά στούς Παλαιστινίους, νά νιώσετε τό θεϊο άρωμά τού Οί Παλαιστίνιοι τό ποτίζουν μέ τό δάκρυ των όρφανών καΐ των προσφύγων, μέ τό νεανικό αΐμα των μαχητών, στό πλούσιο χώ- μα τής άπέραντης ψυχής τους. Δύσκολα στίς μέρες μας θά νιώσει κανείς τόσο άνβρίθΓΓτος, δσο κοντά σ' αυτόν τόν δμορφο λαό. 1Η κρίσιμη στιγμή τοΰ ταξι- σης τοΰ Παλαιστινιακοΰ Στρα τοΰ, ό άχώριστος διεριμηινέας ιιας καί ή Φατιμέ ΑΛττερναβί. ©ά τής χαρίσω λιγες γραιμμές: Τίς αξιζει Ό ΤύτΓθς άψιέρωσε ττολλές σελίδες στή δράση καί τα μαρ τύριά της Ή Φατμέ Μττε,ριναβ! ττρίν δώδεκα χρόνια δταν άκόιμα τα χείλια της χνώτιζαν τής μά νας της τό γάιλα, γνώρισε δλες τίς όψεις τής σιωνιστικής 6ί άς, εΓδε τή φωτία νά καίει τό φτωχοκαλυβο τοΰ ττατέρα της, άγρότη, πού σαράντα αίώνες σέ τούτη τή γή τής Παλαιοτίνης, τούτο τό καλύβι σκέπαζε κ ι έ- τρεφε τίς έλττίζες ενός λαού, εΐ- δε τίς φλόγες τού ίσραηλινοθ ιτυροβόλου νά θερίζουυ τή ζωή των παιδιών αύτοΰ τού λαοΰ, δ- ττως ό χιονιάς τ' αλυκα ροδοτ, δττως τό δρεττάνι τα ττράσινα στάχυα, οττως ή δία τό γέλιο κι δατ»ς τό μΤσος θερίζει τή χά ρά! ΕΤδαν πολλά τα άθωα, τα παιδικά μάτια τής Φαημέ. "Οσα δέν άντίκρυσαν τα μά¬ τια των Εβραίων οτη,ν ναζιστι- κή Κόλαση. "Εζησε καί βΰζαξε τή φρίκη ή Φατιμέ, μά στό ά- γουρο στήθος της <(νώλιαζε μιά λιονταρίσια καρδιά κατακόκκι- νη, αττό μίαν αλλη άσδησττι φλό γα, τή φλόγα τής έκδίκησης, τό καμίνι τού πάθους γιά λευτε- ριά Κ ι ε'τρεξε ή Φατιμέ νά όρ- γανωθεί. Λττή«ε στά κίνηψια γιά την ά πελευθέρωση τής ττατρίδας της. Καϊ φορτώθηκε μιά μέιρα δυνα- μιτη, χώθηκε στό μεγάλο σινε μά τού Τέλ—Άιβίβ μέ τό σηιμα διακο δνομα «Σιών», καί το τί- ναξε στόν άέρα! Ή Φατμέ Μττειρ 6ϊ συνελήφθη καΐ κλείστηκε 6έ- κα όλόκληρα χρόνια στά σιωνι στικά κάτεργα. Όσα τράδηξε στά ίσραήλ ινα μπουντρούιμια κά ποτε θά γίνουν βιβλίο. 'Εδώ σέ τούτες τις σελίδες δέν ττεριγρά- φονται Σήμερα η Φατμέ έθνι- κή ήρωιδα τής Παλαιστίνης κα¬ τώρθωσε νά ττεράσει στόν Νότιο Λίβανο καΐ νά φτά- σει στή Βηρι/ττό, δττου καθώς είναι <)>υσικό αγωνίζεται μέσα
  στούς κόλττους τής 'Οργανωσης
  γιά τή λευτεριά τής ττατρίδας
  της ΕΞΐναι μεγάλη τιμή να σέ
  ουνοδεύει η Φατμέ στήν ττεριο-
  δεία σου καΐ μάλιστα στην ττρώ
  τη γραμμή τού μετώττου, έκεΐ
  όπου οί όβίδες, οί δλμοι, οί
  μπό,μττες, δλων τοΐ>ν εΐδών τα τε
  χρ. ύφαντά καΐ δερμάτινα ^ν____^ Ψ1^ρι<χ και να αττο .....-—-ι ""'·"' ·Μ ™ν τήματα καί πουκαμίσες, κονσέρ καλύψε( στά μάτια τής άνβρωτΓΟ |»ύ μας ώ,,τασε την τρίτηι μέ εξβρτήμ-σ 6ες καΐ . . πολεμικες μηχα- τηίτας ^ άχ^^ ^ άα^σπνί- ρα· Στο «"ουΡΥειο Προεδριας ^ όπως θά τό λέγαμε δώ, γνωρι- στήκαιμε μέ τα προσωιτΓα ΕΡΓΑΣΤΜΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤ. ΧΑΡΑΛΛΜΠΛΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ μηχ νες, στίς οποίες λυττοΰ,μαι γιατί δέν μτΓορώ νά άναφερθώ, μά σάν τίς άντικρύσουιν μιά μέΊρα οί τεχ νολόγοι τής ττολειμικής διο,μηχα- νιας θά τρίβουν τα μάτια τους, δττως τά'τριψα κ ι έγώ και μό- ,/ον τοτε θά ιμττορέσουν νά έρμη νεύσουιν τα λάγια τοΰ Γιασέρ Άραφάτ. «κ ι άν τολιμοΰν οί ί- μττεριαλιστές σήμερα, δςόπτοττει ραθούν νά καταλάθουν τό Νότιο Λίβανο "Άν τολμοΰν, δς δοκι- μάσουν'», Όταν, λοιπόν, άντι- κρύσει κανείς τί κατασκευάζουν τα παλαιστιινιακα χέρια, δχι μό¬ νο θά έξηγήσει καί θά κατανοή σει τή σηιμασία αυτών τόον λό¬ γων, άλλά θά άντιληφθεΤ γιατί γ! Παλαιστίνιοι είναι άηττητοι ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ...ΘΑΥΜΑΤΟΣ Στο ύπογειο μιάς καινούριας πολυκατοικιας της Βηρυττοΰ 6ρ'ι σκονται οί τυπογραψικές έγκα ταστάσεις καί στο ίσόγειο τα Κεντρικά Γραφεία τής ύττηρεσί- ας διαφωτίσεως και πρσδολής τού Παλαιστινιακοΰ κινήιματος, Σύγχρονα μηχαντίματα, τέλειος τεχνικάς έξοττλισμός, καταρτι- σμένο καΐ είδικει>μένο τπΓροσω-
  π-ικό 'ΕΞδώ τυττώνονται τα ττε-
  ριοδικά, οί έφηιμερίδες, τα
  βιδλία, τα σαγγράμιματα,
  οί άφίσσες, τα φυλλάδια
  τής Όργάνωσης Γιά την συγ-
  γραφή καί την σύνταξη αυτών
  ιών έντύττων στά άραβικά, άγ-
  γλικά καΐ γαλλικά συνεργάζον-
  ται κορυφαΤοι Παλαιστίνιοι κα-
  θηγητές, συγγραφεϊς, δη.μοσιο-
  γράφοι, λογοτέχνες, διανοούμε-
  νοι, δττως έπίσης καί συνάδελ-
  φοί τους των διαφόρων άραβι-
  κών χωρών Προσφέρουν έτπσης
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
  σει συνειδήσεις, να συγκινή-
  σεΐ την διεθνή κοινή γνήμη, νά
  δώσει τις σωστές διαστάσεις
  τού τταλαιστινιακού προβλήιμα-
  τος καΐ δραματος, νά ξεσκεπά-
  σει τίς σιωνιστικές θηριωδίες,
  νά προβληιματίσει τίς κυβε,ρνή-
  σεις δλων των κρατών τής οίκου
  μένης, νά έρεθίσει κάθε έλεύθ€
  ρη σικέψη, νά σΐΛτρίψη τις μά
  σκες τής άττάτης καΐ νά αττοδεί-
  ξει περίτρανα δτι οί Παλαιστί
  νιοι δέν είναι μία δράκα τρομο
  κρατών, άλλά δνας ττερίφηιμος
  καϊ γενναΐος λαός ύφιστάμενος
  τό γενοκτονικό μΐσος των σιωνι
  στών Σήμερα, μόνο δσοι τρέ-
  μουν γιά τα φτηνά νιτερέσα
  τους καϊ δσοι γλύφουνε τις ττα-
  τοΰσες των Σιωνιστών γιά ττέντε
  δράμια έξουσίας και πανάθλιας
  δόξας, μόνον αύτοϊ άγνοοΰν την
  έθνεγερσία τόν Παλαιοτινίων,
  πού ένσαρκώνεται άπό την «Όρ
  γάνωση γιά την Άπελευθέρωση
  τής Παλαιστίνης»!
  Η ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΙΣΑ
  Στην ύττηρεσια κοινωνικής
  ττρόνοιας τού Κινήιματος είδα'με
  τι σημαίνει όργανωση μέθοδος,
  υπευθυνότητα καΐ άφοσίωση στό
  καθήκον Ό ύπεύθυνος τής ύττη
  ρεα'ιας αυτής μάς εδειξε σέ γε-
  νικές γραρμές ττώς λειτουργεΐ
  Πώς ύλοποιοΰνται οί στόχοι της
  πώς ούσιαστικοποιοΰνται οί σκο
  ττοί της, ττώς ή μέρΐιμνα γιά τό
  πσιδί, τόν μαθητή, τό όρφανό,
  τό προσφυγόπουλο, άπό λέξη
  στή γλώσσα μας χΐιμαιρική κ ι
  έμπαιχτική, έκεΤ, στό Λίβανο, ά
  πό τούς άγωνιστές Παλαιστίνι
  ούς γίνεται τπράξη, £ργο άνθρώ
  ττινο, ττραγιματικότητα συγκινη
  τική Σχολεΐα, τταιδικές χαρές,
  συσσίτια, περίθαλψη, φάρμακα,
  ρ ττού
  δα μ άς σι/νόδευαν στό . .. μότω
  •πό1 Θά πηγαίνοαμε στά σύνορα
  τοΰ Λιβάνου μέ την κατεχομένη
  Παλαιστίνη Συνοδο! μας, ό ύ-
  ττεύθυνος τής πολιτικής διεύθυν
  τής τγολβμικής βιομηχανίας των
  Ήνωμένων ΠολΐΓτειών τής 'Αμε
  ρικής σφυρίζουν σάν τίς φτερω
  τές όχιές πάνω άητό τό κεψάλι
  σου καί σκαρπίζουν τόν θάνατο
  καΐ τόν δλεθρο
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  αθΠΟΣΠΕΡΙΟΟ))
  Δημοκρατίας 8 — Τηλ- 287-796 — Ήράκλειο
  • ΕΚΛΕΚΤΉ ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Και άπίθανες μελωδίες άπό τίς Κιθάρες τού
  «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ»
  Δ) νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  ■»-♦♦<»♦♦♦♦ ♦♦♦»♦♦♦<» ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαπκή ~*>*
  άγορας πωλήσεως ι) ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά £χετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση·
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική έξυατηρέττ]-
  οη, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΪΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  -ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΠΑΙ
  -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  -Α11ΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΠΝ
  -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  -ΚΥΦΟΣΙΣ - ΛΟΡΔΠΣΙΣ-
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π-
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  -ΘΕΡΑΠΕΥΊΊΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  —ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΜΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματικί|ς Τρα-
  π*<ης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝίΙΣ 8—1 π μ. καί 4—8 μ μ. έκτός άπογεύματος Σαββά τού ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦•♦Φο·»» «►♦< Τώρα τόν Χειμώνα... Θυμηδείτε τόν ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤθΑΙΑΚΗ Χανιόπορτα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΞΥΠΝΟΙ Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ Στο παλκι χρόνια φιλοι μου, ο ι τοτε «αΐΓΛθΐοι αριχιαίΐο* μας ιπραγανοι, ειοαν το εξιηις ρητο. «0« παντός πλειν εις Κοριν- Βαιν». Τιθυϊτεσπιν οττι δεν »να» ευΐβοιλο στον καθενπι να παει ατην τοτε Κιο,ρΐΜθο, επιειδη η Καρινθιος, ηταν πλουσια ποιλ/) κα'ϊ ηθελε ναχΐειις «μυιαΐλιο (οαϊ λε- φια, ναισα» δη|λ. πλουισιοζ καί ξιπνιος γ»ατι πΐκνιαινίς μίοχ» στοιυΐς ξυιπνιους. Στο χώρο αιυτο επρεπε να- χε·ς ττνιευματιικα· «αί υλικα κο- τσιαι μι οποιια άλλαι προσΌνΓΓα απαιΐΓΡθΐκτε η συνεχης αμιξαινόιμε νη ιπισλπΊστιιΚΓ} ζωη. Επιρεπε νασαΐι ξυι—νυος, ι^ω/ταινος, άν¬ θρωπον της δυναιμηις καίι τού θαρρουις, της πυγμη< κιαιι τηις α>-
  ξιαΐς, τού δυνατου ικιαί τού αιλιη
  θ"νιου ονδρσ
  Ψόφιια της φ.αινφαρας κόκ
  της δωστρεβλωτικιηις Ιλιογιικηις
  κ οί κριση·ς, της τακΓΠΐκήις τού
  αιισιχοιυ,ς. τηις αχαΛινωτη^ ογγογ
  σης καϋ βρωμιας δεν είχον μια
  Κιΐ ουτε εχουν κου μεχρι σημειρο
  ποδια να σταθουν. Αυτα κι αι»
  τοι οί τεταιοι Μαιραθωνοφαγαι
  της λογικήν τη^ ιαναΐπιης, τού διι
  κ>ιου κα'ι τη< α!>ιηβειαις ηΐταινΐ καίι
  εινιατι οντα ττΛαδαιραι, ανιιικανα
  να φανε κια» να χο,ρταισουνε μα
  και να ταιισΌυνε αιλλοΐΛς αληθι
  νη τροφη ζιωηις, πνεκματος καίι
  Εονιοητες οπο φασιοιΐα Ί/γ
  τουν διχαιολογιες στις αίρρλιογΐ
  ΐς του/ς ι» αγατιουν >·οαι1 προστα
  τείνουν τααο τσυις οΛλου/ς, οσο
  ο «διαιολισς το λιβανι». ΚΙαΙ ο¬
  ίαν το -ηετο ο τους λ(β>αΜΐι αφηι
  νίΐ τελικα ερειπιαι παβητιιιοου
  πνευμαιτικου χαι υλικιου κεφαι-
  λοιοιυ στο διαβιαι τοιυι, τοτ£ ε¬
  μείς τα ακαικιαι, αγαθα αγροτια
  ■είναι ηου πρεπει νο ξμπνιηΐσωμιε
  περισσοτερο Γιιαιτι τοιτ'ε είναι
  π·ου η ξυπναυιμιε «αι επί τίΛουις
  ?ουιμε σαιν αΐλΐηθ,να διικια ωμιενοι
  απ' το ενα κατκοιο βρωμιικο τρν
  κ> οποδηαισίμα μαΐγΐεΐιρειμιενο σε
  καιπα ο ξε,νιοδοιχείο «πνιου η φω-
  ^αζιωμιε δυΐνΐαΐτα στον ξενοδΌχο
  ινα φαει τοιπιεητ6νιι ο ίιδπος ιοαϊ να
  ριξει σπα ποδια' μιαις τις αιλΛες
  κ.ι ΰνΜλες πεπονΌκρλουώες.
  Ζητουντα* ξυπνιιοι αγροτηεζ.
  φιΐλοιΐ μαυ. Και ζιηιτουνταιΐ' ϊγοοοί.
  — τόσο ι «ι αΐλλοι τασοι. Ζη-
  "•ουνται οΐλοι να ξυπνιηισιοθν καη
  να δουν, ντοι μΐαβουν και να τρε
  ξοκιν, νΰ ίϊα&ί.'ψσϋιν «α» να πο-
  λειμησαυιν.
  Ορβοι στην τακιτιΐκη, δι-
  κο ο» στις εκπ'μησεις, αιηαιοοι κ«
  αγαθΌΐι' ιστ^ς ειρηνι*|ες, δ«α(φυλι-
  λα'κτηκίς μεσσΛαιβητπκ,ουις »αί
  παν απ αλαι ορθολοιγιιιββς προ-
  θεΐοιεις, εχουν τον λογιο εκ·ει ποο
  το παδι πατα στην Γΐ ΐκκεΙΓ το
  ► εφαΛι στοινι Οωρανο.
  Ετσι δίν χΰινεταιΐι τΊιττοται,
  δεν ξεφτ'ιιζει τιποται, οεν ΜαΓτα-
  στρίφεται τιΊχιτα απ ασαι είναι
  επι τελους- χτίισμΐ.να σττον πνίΐυ-
  ματιικο κοι υλιικο ιαγροιτΐΜθ μος
  χωρο, και το παιτριο ειδαφος
  Κι οιταν «αυτο το χώμα εί¬
  ναι δΐικο μου καΙ* διικο μας» πο-
  λυ περΊσσόιτερο ί,μεκ που απΐο
  το ιδιο αυτο χώμια ποραγομιε
  καίι συντηραυιμε τη μηιτειραι ζωή
  κακ ζη,ση, -εΐί,μαιο—ε, υ/ττάιρχουιμε,
  καΐι συντηιροίιμί συτον τον πνευ
  ματΐικο κοϊ υΑΐιΐοο «οσμο παινω
  στο χωμα'το Ληι&ινο δικό μας.
  Κυ>ρ·οί. αιδοφοροι στις ε4·
  ίμΓταήκτι-κε/ς, εμμίτκκες κοΐι ΰιπου
  λες ταικτΊικες μΊαις Μαΐκής βκτιμηΓ
  αιη/ς Γτραιγιμαπ-ων αιπο τυηουϊς πο·
  ροξηγΐηΐ-δναυ»;. Σιυ'σσωμοι καί
  συοτπιεΐ'ρωιμίΜοι γυιρω αι~> το
  ποΐλιο απονομήν δι»<ια·ι χά ι οε μας, αίς ππλαϋψω- υί ολοι, γ« ολοιυις, ντα τόν ί¬ να, γ* τον καιθενκ». Η γιη αξιζει τότε μονο οπχιν οί μπιήναδωιροΐ' «σθονται στ' αυγιαι τοι*ς, οί φαινφαρονοι ηρο σγε-ιωνιονΦαΐι οπτοιν ϋΐσιο δραμο της δίκαιιης *αΙι ισιοτιμης ταΐαιι- κηις, οί αξιες δικσιώνοντοιι, τέτ παιθηι οτταιματοΐυν, η ανθρω—ο είναι κτηιμα σλων μας γενκκα «ι ο· ανθρωποΐι, εττΊ τΈΛους τραγουι δουν το οποιοδηιΠΟΓτε, «ι δη|πιοτε «χοη σαν ηρωτα1 ωμενοι». Δρομρς αιλλος φιιλιθί μουι δεν υπαρκδ'· —1τα νώ ζητη|σω, τρε ζι νια τρΐξω, να πιαισιειις «οαΙΓ να π όσω, περτΐάίται να ττερπιατιή- οω, γιρηιγοριει να' γιρηγορηΐσω κι ι.συ κ ι εγω κ» ούτος κ ουπ-οί κι>
  οί αλλοι κιι ολοι κι1 ολοι ώς ττου
  να β,ρεις μοί να βρώ, να βρουνιε
  καιι να· βρουψιε. γγο κλεϋδΊι της
  πορτ*αις τού αΛηθινοο αγροτ;-
  *αυ μος σπιτιού.
  Τού οττιτΐιθυ εκείνον που το
  φως της διικα'ΐοσυνης ΘΙαΜα» βγλ
  τελθος στην οροφκι Κ" όχι θΒεπκ}
  Ριμενο σπσ θε,μϊλιιαι τοιι (κι αν1
  ίΐναιι κρ εκκι).
  Άλλως πυς φιλοι μου, βτσι
  δηλαδη κιαΐι δεν ξυπΜήσωμε
  ομορφα η αιγγουροξ,υιΓτνιηΙσιωιμε
  θα φθει σιγουιρα η φ-αικη το λα-
  δι καίι το λαβι μας θα «λαόωνει1»
  συνβχεια του< πιονηροιυς τής εκμεταλλευθή^ τού «ανθρωπου αιπο ονβρωπο. Κσι σε μας θα μ<ενε ηι μου,ργισ γιια να μιας τα καινει συινεχειο μουρλκ» η στο σιηιτι μας βιριισκαμαστί η στό περβολι μας η στο αμπίλι μας η στο χωραφιΐ μας Κα'ι τκ> κόικιο εΐΜαΐ'.που τό τρα
  γουιδι μαις θαναππιανται ενται Τό
  ('Ζητω που ικιαήΐκιαιμε».
  ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  ♦♦< «Η ΑΛΗΘΕΓΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτόκης (Μονος Χάρπί) ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Αθηνά: ΑιοΑου 102 τηλ 3219221 ΗρακΑειο: Πλατ. Δαακα λσγιαννη2Ι-·τηλ 211147 ταξιβευετε καλα ϋφθηνα! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ. 281-396 Αεροττορικώς Απλη Εττιστρ. Αμστερνταμ 73ΟΟ 10600 Βφολινο 7100 10450 Βρυξέλλες 7000 10450 Κοττεγχάγη 8300 12700 Φρανκψουρτη 6850 9600 Ελσίνσκι 10250 15800 Λονδινο 8300 10700 Μαδρϊτη 7100 10700 Μόναχο 7-00 8700 Μιλάνο 5900 8700 Παρίσι 7ΖΟΟ 10600 Στοκχόλμη 9600 18300 Ζυρίχη 6200 8800 Βιέννη 5400 8000 Όσλο 9600 151)00 Μέ Πούλμαν Αττλή Εττιστρ. Λονδινο 2500 4900 Βενετ'ια 1900 3700 Μιλάνο 1900 3700 Μπολώνια 1900 3700 Γιουγκοσλαβία 1500 2900 ΑΘΗΝΑ - ΑΙΟΛΟΥ 104, ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΗΛ. ΟΙ -3244633 Μ ΕΓΑΛΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΖΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ απο δρ χ. 9.3 5 Ο ΟΛΑ ΠΛΗΡΠΜΕΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΚΙΐ: ΠΒΡΙΠΡΙΓΜΕΝΒΐ:
  ϊϋΑίΔΑ Ι
  ΜΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΪΑ* ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ϊ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ
  Βλέτπ-οντας τούς θιάσους ν'
  άνεβοκατεβαίνουν στό Ήράκλειο
  τα «μττουλούκια» πολλές φορές,
  νά στήνουν πρσχειρα ενα σκηνι
  κό καί υά έπαναλοομβάνουν κάθε
  φορά ϊδια ττράγιματα, ιδία νερό
  βραστα καλαιμπούρια, άναρωτι
  όμαιστε άττ' αύτη τή στήλη άν
  ήρθε έττιτέλους ό καιρός ν' άττο
  χτήσει τό Ήράκλειο μιά δική
  τού θεατρική στέγη. .
  Άλλά, οττως συμβάσει συ-
  νηθως, θάναι κι αυτή ή σκέψη
  μιά <ρωνή δοώντος έν τή έριήιμω , ΓΛΥΠΤΙΚΗ • ΕΝΑΣ ΛΑΙ ΚΟΣ ΞΥ- ΛΟΓΛΥΠΤΗΣ Τό ξύλο ττήρε μαρφή, ψυχή καϊ εκφράση στσ χέρισ ενός ϋθχρονοι. δοσκοΰ τού Ψηιλορεί- τη. Στά χέρια τού Καψαλογιώρ γη τό ττουρνάρι τταίρνει κινηΓΤΐ- κότητα γίνεται καμμάτι τής όουνισιας ψυχής τού, τταίιρνει τή χαρή καΐ τόν αύθορμητισμό τής Κρητικιάς λεβεντιάς. "ΕΞινας κό- σμος άλλιώτικος μέ φΐγοθρες, μέ παραστάσεις καΐ ρίζες πού ττληροθνε κάποια ανώτερη σίσθη τική έπιταγή Μαντηλοφοροθσες γιιναΐκες, άντρες τραχεΐς, μικροΐ Ψηλο- ρεϊτες ττού στήν κακοτροχαιλη θωριά τους <|>αίνεται ή άπόφσση
  καΐ σ' άμόλευτα ιμάτια τους ή
  ΟΗΝΟΙΚΙΣ
  Ι)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩ-
  ΑΡ1ΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΠειραΜ
  —Κρ»Υ»τ|
  Τε}*. Πραττορεΐου
  114.984 «αί ΧΜ.Μ·
  άτηλοϊκή ψι/χή, τω
  τοί) μόχτου.
  Ή εκθέση τού έγκαινιάζέται
  απόψε στίς 8μ.μ στήν γκαλερϊ
  Σταυρακάκη.
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
  ΤΑΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
  Ό ευρύτατα γνωστάς ζω¬
  γράφος Τάκης Σιδέρης παρου-
  σιάζει την καινούργια ζωγραφι
  κή τού δουλειά στήν Άθηναϊκή
  γκαλ£ρι «Νέες Μορφές».
  Ή ζωγραφική τοθ Σιδέρη δι¬
  ακρίνετο ι γιά την άπλότητα της
  μορφης καΐ τής έκφιρασης, ττρόΐμ
  ,,α πού προσδίθει μιά είκαστι-
  κή καΐ έκφραστική ϊδιαιτερστη-
  τα στό ε"ργο τού ζωγράφου.
  ΑΡΙΣΤ. ΒΛΑΣΣΗΣ
  Μέ τάν γνωστό Ήρακλειώτη
  ζωγράφο Άριστείδη Βλάσση,
  τελειώνει ό παλιός κι άρχίζει ό
  νέος χρόνος σέ μιά όλλη γκαλε
  ρι τής "Αθήνας, τόν «Ζυγό». Ή
  ζωγραψική τοΰ Βλάσση διακρί-
  νεται γιά την άίμεσότητά της
  μέ την καθηιμερινάτητα καί την
  ξε,χωρη Τεχνική, ττΌΰ «δένεται»
  μέ την εκφράση, σ' Ενα μεστό κ ι
  έντυττωσιακό σύναλο
  ΣΤΗΝ ΓνΙΠΕΝΙΑΛΕ
  Δυό ΊΗρακλειώίτες ζωγρά-
  ψοι σαμμετέχουν στήν φετεινή
  Μπενιάλε τής 'Αλεξάνδρειας.
  Πρόκειται γισ τό ριζωμένο στό
  Κάστρο δηιμιουργό θωμά Φανού
  ράκη καί την Άσττασίσ Πατττα-
  δοττεράκη.
  ΣΑΛΟΝΙΤΕΧΝΗΣ
  "Ενα νέ© έκθετήριο αρ-
  χισε νά λειτουργεϊ στό Ήρά¬
  κλειο. Πρόκειτσι γιά τό «Σσλό
  ν Τέχνης» πού ϋχει ττάρει τή
  μορφή μάνιμου έκθετηρίον κ α)
  τταΐρουσιάζει πίνακες άρκετών
  ζωγράφων, Μέ την καινούργια
  γκαλερΐ θά άσχοληθούιμε σέ προ
  αεχές σημείωιμα.
  ΕΥΘΥΜΗΓΟΡΙΑ
  Άττό τή «Νέκ Σκέψη» έκυ-
  κλοφόρησε τό καινούργιο βιδλίο
  τού Μιχάλη Καροοττοντίνη μέ
  τόν τίτλο «ΕΥΘΥΜΗΙΓΟΡΙΑ». Μέ
  την ττοιητική αύτη δουλειά τού
  κ Καραποντίνη θ' άσχοληθοϋιμε
  σέ προσεχές μας σημείωμα .
  ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
  'ΕΞκτός έμττορίου έκδόθηκε τό
  καλαίσθητο ττε,ριοδικό τής γκα¬
  λερΐ Σταυρακάκη. Παρεχει χρή-
  σιμες πληροφορίες γιά την δρα-
  στηριότητα τής γκαλερΐ, φωτο-
  γραφίες καΐ άρθρα γιά τα γενι
  κώτερα θέιματα τής Τέχνης Τό
  «Περιδόλι» άττοστέιλλεται δω-
  ρεάν στούς φιλοτεχυους καΐ
  στούς φίλους τής γκαλερΐ Σται;
  ρακάκη.
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ. 83 — ΤΗΛ. 230.388
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Βιβλιοπαρουσίες άπό τόν Νίκο Ψιλάκπ
  ΝΕΕΣ ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΘΑΝΑΣΗ ΤΑΛΑΓΑΝΗ
  «ΠΟΙΗΜΑΤΑ»
  «Ποιό ιππΐνπ *ακου σε τυρόν
  ναιει τΐίς νύχτες;» Μα, «εσυ α-
  φηνεσαιι π·ιικιρή / ικαι τκκνττοτε μ«
  ταναομενη». Η γή, ο ιοοσμος,
  το οΜεΐιρο. Ο θίανασης, η Πο^
  ση. Σύρβολα οου μεγαΛώιν>ουν,
  φεγγαρΓσ πανσεληίνοΐ' ιοαΐϊ ηίλιοι
  καμιψιαί αΐΓΪλοϊ αώερφωμενοι.
  Κ ι ότπαν ακιόιμια, αιντκχτρέφονταιΐ
  οί οροι, ιστο «κϋκιοτωιμιενα ονεί-
  ροττα / μΊλα μιώ μακρινή κιθα-
  ρα».
  Γιός αγων«τη τής Αντιστασηις.
  ο θαινασηχ εζησε σττό τραιχβ
  κλιμα των παθοον μετα τον ερ-
  φύΐλ'ΐο. Δεν !μπο.ροιχτε η, Ποΐη-
  <ση νά βίναιΐ γπΓ αυτόν τιΐποτ' αΑ λ ο παιρά η ανύψωση στόν κό- σμο των ιδανιΐκών, των ανθρθ- Γ*ων τον κοΚΓμιο που δέ γονάπ-ι σαν ή κι> οταν γιοναιτισαιν. ε-
  σκυψαν γιά να δώσοιιν καυιρα-
  γιο στις κουιρσεμίν€ς αξιες.
  Οί ανθρωπιοι ωπαιρχοαν. Ο
  χρόνος ιυπαιρχει. Κι οί μ«ρες
  νπου κύΙΜησαν ευιηχες / στων
  σκοτωιμιενιον τα πουικαρισα.Οι μέ
  ρες πού «σωΓΡθΐινουιν βιιαστικιες»
  Οί 4-ΊΕίΡεζ π°ύ «πΐρνχχιινε/ διορ-
  θώνοναιας ο ένας τόν θΟΛο
  / βιάζοντας ο εναιζ τιόν ανλο»>.
  Κι ολα ■αυττά ξ&χωρίζουν.
  Κασμιοι μαΐοριυνοί κβσυοι διικοι
  μας, γνώριμοι κόσμρι με φτε-
  ρα μέ κ'ερή&ρες μ£ «λδζιεις ερώ-
  ιων / λεΜΐασμενιες από τή χρή-
  ση». Ο θανασης δέν πήρί λέ-
  Ιβις νά φτιάξΒ την ποίηισηι. Πή
  »♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. Έργαοτηρίου: 23.61.16
  Τηλέφ. Οίκίας · 28.40.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  «»♦♦♦♦ ♦♦«>♦♦«>♦«>♦«>♦♦♦«»«>«>«>♦♦♦♦«>♦«>
  ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ
  ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
  Πρεσσάρονταΐ
  Πόρτες, μόνο σέ δέκα λεπτά
  Φορμάικες, μέσα σέ πέντε λεπτά
  Καπλαμάδες κ.λ·π·
  Τηλεφωνήστε στό: 287—670
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦< ΑΕΝΙΓΗΡΑΝΤ Πληροφορίαι Εγγραφαί Αθηνά. Α.οΛου102 τηλ32192Ζ8 Ηράκλειο ι Πλατ. Δασκα¬ λογιάννη 20 τηλ 288847 >♦♦♦< ►♦♦♦♦ ΜΩΣΑΙΚΑ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ 20 χρόνια στήν Τέχνη καΐ την ύπχιρεσία των σπιτιών. Άχαιών 11 — Τηλ. 288-454 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Κατάστημα 150 τ.μ. μέ δύο τιατάρια καί υπόγειο 150 τ.μ. Πλίνροφορϊις: Τηλ. 284-883 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦όν >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικΐα 60 τ.μ. στήν οδο 1878 αρ. 17 τηλέφ. 282003 κ. Ιωάν- νη Μιλτιαδου, Δικηγόρο. ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΟΣ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΠΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ6 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.>
  ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  ♦ ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μονίμους καΐ έξωτερι- [
  κούς, επί μισθώ και ποσοστά-
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ
  Ντεντιδάκηδων 8
  ΤΗΛ- 235.802—283.913
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦Φ·
  ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
  ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΥΦΙΚΑ
  ΜΟΝΟΝ ΕΤΟΥΤΗ Η ΦΙΡΜΑ
  ΕΙΝΑΙ - ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ · ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ
  Νέα διεύθυνση:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΜΠηΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερινού Κιν)γράφου ΐΗΛΕΚΤΡΑ·)
  ΤΗΛ. 235.493 - 230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ,ρί τ' οοΐτεριο
  κα« τ6> τραιίνα. Τόν ανώνα, τόν
  ανθρωιπο τον ερωπα1. Κι αώριο,
  «πισισς ξέρει/ σέ πό «ό φϊγγάρι
  /θ' αΜατείλει ο πονος μου;».
  Ο θαναισηις «ικραιτ'ά στο χέρί
  ενα φεγγιορΐ' /μεναΛΙύινΐΐ ψηλώ-
  νει/ κυ'ΐίλιώνιει την ττοΛιΐτεία».
  Ποιώς όνΜλος ΛλήΙθιεΐια μποιρού-
  σε νάι είναι ο ρόίλος τήις
  οιηις; Πως αλλοιϋις θα
  ΐΛθγούΐσίαιμε τις μιυιστκες φωνεζ
  των μύθων, πώς θά ανεβθίναμε
  οτ' όνειρο; Η λειτουιργι*ώτητα
  τή·ς ιποΐϋη'σης εδώ προσλΐα'μιβάνιει
  μ:ο τελ3τουργ«κοτητα μια μυ-
  σταγωγια· πού οτυιμιΗΐλιη.ρώΛΛετα ι
  οπο τα σκΐτσα τού Δημη,τρη
  τιΐς ζωγραφιί,ς τού αγια—)(τοϋ
  μας Δηιμήτρη, πιοώ δένειι τούις
  κοσμους των οαιδικών αδελφι-
  >κών ονεΑρων, μέ τουκ κόσμους
  τήις πλατειαι ανα·ζήτιηισης σττοιυς
  σπόρου·ς τκκιι βλαΌτησαν.
  Τό βιβλίο κυκλοφορίί απο
  τις εκδόθίΐς ΚΑΧΤΑΐΝΙΩΤΗ εππ-
  ^ελημένο από τόν Δημη,τρη
  Παιπακϋστ·α.
  ΡΕΝΑΣ ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗ
  «ΠΙΚΡΗ ΓΗ»
  Οταν δέ θάχουμί πιά κανενα
  ((ωιταφύγΐιθ
  γ,α ν αιπαλΐύνοιιμε την αισθΐηση
  (τήις μοναξιος
  ■ποτηε θα μαις ατήραυίνιε γιια
  (συιμιβολο
  ενα μετεωρ^^ηη αιπο ανθρακα
  (κια ι πιέτρο.
  Αναμιικτα' μηνήματα α'παισιο
  δοξΐΐιας κ ι ελπ,δας ξεπροβαΛλουιν
  ζεφυΐλΜζοντας τίς σελιδες τηις
  Ρενιαις Καλιγιιάιννη. Η «Πιΐορή
  νη» ηι πρώτη της ποιιηΓΓΐκή δου-
  λειιάι. μαρτυρεΐ ό,μως, ιμια μελ-
  λοντκκή ποιιή,τιρΐΌ. μισ πετιυχε-
  μενη δουλεύτρια τού λΦγου.
  ΜηνΙύιματα δθισμιένα με την ΐι-
  δΐ'αΐιτερόΐτητΓα τηις εχφ.ρΌ(σΓτΐικης
  δύναμην, βναλμβννα αοό την α-
  γαιπη στον άν&ρωπο κο|γ την
  βαθΙυΓπερη αινιαζή(—ση μεσα στό
  μεδούλι τού «όσμου. Κι< άν μέ¬ σα σ' αυτή την αναζητηιοη βρή- κε το «ενοχο πιαηγνιβι των θε- ων» τις «ακτες των ηττημιέ- νων». «τη ζωη να προθττερνα. ΙΓ ένα φορτΊο πιροδοσϋος στόν αυχενα», σ' αιυτ© ίίσιο^ νιά μην φταιιει η πθ'ίήιτρια. Η ευιοίΐσθΐησια τού ττοΐιητή, δεν ανέχετιαιι τον ιΜόϋμο των πεινασμένων παιδιιών, τίς Π6- ι·ει< — ικΛαυιβιά των ν«ικιρών — ίωντανών. τή μολεμϊινη φύση των διαψευΐσρενιων ονιεϊιρων... Η «Πικρή Γή» κυικλιοφορεί α*- πό τις εκιδοσειις ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ ιμέ ένα σχεδιο της Κατϊνιαί Τσατσσ ΚΩΣΤΑΦΑΛΑΡΗ «65 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» Ο Παλαμας, ο Σιεφερης, ο Ρ,τ,σος, ο Ελι/της, ο Τερζ-ακηις και 60 αΐλλοιι ΝεοΙέλΙλΙηνίς Συγ- γροφεΐις παρουσιάζοντα» στό νέο βιβλιο τού Κώστα Φόν Λαιρη. Δηιμοισ.ΐΕΐύιοντοι βιο- γραφΐικα και βιβλιογροιφικά στ οί χεια διαλιεγιμΐενα ηροσεκτΐικια αιπό 30 ιπιριΐιπου συγγράιμματα1 Εκεκ νο όιμως ποι> (αξιζει να ^σιηιμειω-
  θει περισσοτερο, είναι τα 65 ο-
  /οσελιδια) πορτραίτα ιτών λονΌ
  τεχνων ποΐυ παρουσιάζοντα* φι
  Λο-ηεχνηιμενα αιπώ τόν Ί,διο τόν
  ζωγραφο· — συιγγ·ραφ·εαι. Τα
  σχιεδια, α—Λό μιέ λιιτή γραρμή
  καιι εκφρασιτΐ'Κή αρτιοτηΓτα ηα^
  μουσιαζουν εναι ξεχωρο ενδια·-
  Φερον. Μεταξυ των Λογοτεχ-
  νών που παροιυισΐ'αΐζοντσι ί,ιναιΐ
  «αί οιι σιυμπαιτριώτες μα·ς Κατί¬
  να Τσατσαρωνακηι »αί ΜανοληΊς
  Γ'ίαΙλιουιραικιη'ς.
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 28&-Ο21
  "Ολα προσεγμένα — Όλα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  Έπιπλα
  ΛΥΓΕΡΟΣ
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
  * Κοστούμΐα επι παραγγελία
  * Πανταλόνια
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  δρχ. 5800
  Δρ,χ. 1-250
  Ό ίδανικώτερος συνδυαθμός
  ΦΤΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Καιεχάκη καΐ ΚαρτεροΟ — Τηλ. 287-9Θ6
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΙ ■ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΡϋΚϋ
  ΟΟϋΡΙΕΚ
  " Άναχτό Φορτηγό 1 τόννου
  δυνατό μέσα κιέξιυ
  Κατασκευασμένο είδικά
  γιά νά δέχεται μιά
  μεγάλη καρρότσα
  Καμπίνα μέ ανεση
  λιμουζΐνας. Φυμέ τζάμια
  ραδιόφωνο.
  Σασοΐ ",
  «άνπστρεβλωτικό» λΐιΐ
  γιά βξτρα άντοχή "***
  Μηχανή προηγμένης
  τεχνολογΐος γιά δύναμη
  καΐ οΐκονομΐα
  "Αμεση Παράδοση.
  Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
  Λεωφόρος Ίκάρου 89 Τηλ. 28&ν442)3
  Λεωφ. 62 Μαρτύρων 36 Τηλ. 223-905
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΟΥΧ «ΟΥ» · ΚΟΥ» ΚΟΥ» - ΚΟΥ» ΚΟΥ* · ΚΟΥΕ ΚΟΥΙ
  • "Οπως μεταδόθηχε άπό ολα τα διεθνή πρακτ0
  ρεία καί τα μέοα ένημέρωσης- ό οολοφόνος τοΰ
  δημοσΐογράορου ΊπεχΓθή, ιπού άποδ^κισε άπό τίς
  ΓουρίΚΐκές φυλακές< άΐτείληοί: δτι θά οκοτιίΐσει ΐύν Πάπα τής Ρώμης. <ηό προχθεσινύ ταίμδι τού ατήν Τουρκία· Ή εϊδηση δέν τρόιιαζε μόνο την τουρκικί] κυβέρνηοη, άλλά καΐ τούς Ίεμάρχες ιοϋ Πατρι αρχείου μας στό Φανάρι τής Κωνοιαντινουπολης γο άποίο — ώς γνακττον — περιλαμβανοταν στό ίτρύγραιμμα έτπσκέψεων τοΰ Πάπα Ιωάννη· Φυσικό ήταν λοΐΐιόν νά γίνουν οχεπκές ου- ζητΐ'ιοεις, ο£ μιά άτιύ τίς οποίες δλοι οί Δεσποτά- 6ες Γυϋ Πατριαρχείου — πλήν ενός — άναραν- —Μά είναι δυνατόν νά ύπάρχουν ανθρω- ποι μέ φονικά βνστιχτα; Δέν ξέρω ιήν ήλικία τοΰ φονια τοΰ Ίπεχ- τσιν άλλά νομίζω δι ι κι άν δέν είναι, θά νοιώθει και θά ένεργεΐ οάν·.· δεκαεφτάχρονος! "Οοο γιά ΐύν «ίνα» Δεοτιότη πού δέν άνα- ρατώθηχε σιή σχεπκή συζητήση στύ Φανάρι, δέν χρ,εΐάζεταΐ νά τόν καιονομάσω, γΐατΐ είναι . φώς · .φανάρι! • Μέ άφομμή την προφυλάκιοη γ ου λεβενΓΟ- παπα Μοαχολιδάκη, έγιναν πολλές συζητήοεις- Μιά άπύ αύτές ήταν καΐ ή εξής, σέ μορφή δια- λύγου: —"Μά έκτύς άπό τίς είκόνες, έξήλωσε, λέει, καί όλύκληρο τέμπλο; —Γιατΐ σοΰ κάνει έντύπωση, έδώ κάτι όλ- λοι δχουν ξηλώσει όλόκληρες.·· έκκλησίες! • Καΐ άΛλη μιά σχετική διαλογική συζητήση: —Έκτός άπύ τύ Δΐκαστήρΐο, θά τύν τιμωρή- οει τύν Παπά μέ τίς εΐικύνες καΐ ό Άρχιεπίοκο- πος; —"Αν δέν φοβάτε τό.·· «Δάσκαλε πού δίδα τ>κες» ή... «Δέσποτα πού καλανάρχες», μπορ,εΐ.
  θά μοΰ πητε τώρα τό ϊδΐο είναι ή κλοπή
  μιάς ήν δυό εΐκύνων μέ 2να ·.· «παιδικον άμάρκη-
  μα»; "Οχι βεβαία, άλλά μεριχοΐ νέοι κληρικοί εϊ
  ναι, βλέπετε-·· θρασεϊς πρός τούς·.· άνωτέρους
  τουςκαΐ πολύ·.· <ροβοΰμαι ότι θά κάμουν χρήΰη τοΰ άρ-χιεπισκοπικοΰ ·. φύβου! (Λινοτύπη: πρό- αεξε τύ «6» ιιιά καΐ είναι, στό κλαοΊέ σου, τόσο κοντά μέ τό «ν». .) · • Άκούατηκε ότι οί Έκκληοιαστικοί μας παρά- γοντες δέν συναιτίστηκαν μέ τίς προειδοποΐήσεΐς καΐ οιι θά έπιχειρήσουν νά έπανοΐλάβουν την ά- ναβληθείσα δημοπμασία γιά τα άκίνητα τοΰ 'Επα νωσήφη. Έγώ δ,τι εΐχα νά τούς πώ, γτά τύ καλό τους, τούς τύ ε&τα· Μιά τελευταία προειδοποίη- σει τούς κάνω μόνο: ~"Ας τΐροσέξουν καλά, γιατι έκεϊ στήν Καρ καδιώτισοα, ή καρδιά τής Κρήτης «βροντα» κι «άατράφτει>!..
  • «Σίγουρα,^ λοΐπύν, λεφιά καΐ εΐοόδημα μεγά-
  λο». Αύτό είναι τύ συμπέραομα πού βγαίνει άιπύ
  την δημοσιευθείσα αιύ πμοηγούιμενο φύλλο μας
  έπιστολή τοΰ μικροπωλητη, πού τοϋ γυρεύαν,
  οί Παπάδες τοΰ Άγίου Μηνα, χίλιες δραχμές··.
  άικατέβατα, γιά νά τοϋ δώσουν, άναπιολόγητα μά
  λιοτα, μιά υπογραφή, γιά νά βαφτίσει τό παιδΐ
  τού υέ άΛλη ένορία-
  Αντΐ αλλων σχολίων, άκοΰοτε τή σχετιιαι
  δική μου έρμετρη γνώμη:
  Καλή δου'λειά νδσαι Παπας
  κι ώραάα ίστορία
  νά τρως, νά παίρνεις καΐ ν' άρπάς
  χωρις την 'Εφορία
  πού κάνει ΰλεγχο παν τοΰ
  μέ περιοοές θυσίες
  καΐ μόνο πού δέν κάνει «ντοΰ»
  μέσα στΐς Έκκλησίες.
  "Ισωςκαΐ ναναι περιττό
  —τύ λέω μέ σαφήνεια—
  άφοΰ ύπάρκει τό ρητό
  ιτού λέει: «είλικρίνεια
  —γνιυσιή άπό αίώνων—
  ύπάρχει πάντα μεταξυ
  δύο άπατεώνων»!
  • Διαβάζοντας κάποΐος την εϊδηοη πού δημοσί-
  ε·υσε στύ προηγούμενο φύλλο της ή «Άλήθεια»
  δτι μερτκοί άξιανματικοΐ οτέλνουν τα παιδία τους
  στύ σχολειύ μέ στρατιωτικά αύτοκίνητα, παρατή-
  ρησε:
  —Καλά, δηλαδή, μέ τί θέλατε νά τα οτέλ¬
  νουν οί άνθρωατοι, μέ.·· τάνκς;
  Νά σας πώ, κι αύαά θά μποροΰσαν, ϊσως, νά
  τα χριισιμοποιήσουν, ίιν δέν ί)ταν··. ενεργεια κά-
  πως — λόγω τής έφταετίας — -.παρεξηγημένη!
  • Ή όλήθεια είναι δτι, ιώρα πού τό ξανασκέφτο
  μαι κι έγώ, δέν βλέπω νάναι δα καΐ βγκλημα κα
  θοοτωοεακ; τύ δπ 2νας άξιωματικός, άεροπορίας
  οτέλνει μέ £να τζέημς αύτοκίνηαο καΐ ίίναν σμη
  νίιη — όρντινάτσα, τα παιδία τού στό σχολειό-
  -Μεμπτύ θά ήταν αν ό άξιωματΐκός αύτός
  θά ίίδινε διαταγή στόν ύποκόμο τού νά τα πάει·.·
  πέφΐονιας μέ-.- άλεξίπτωτο στί|ν αύλή τοθ σχο-
  λειου!·.·
  • ΔιαβασΓε τώρ,α κι ένα τραγουδάκι σέ παρά-
  'φραση, πάνω στί) μουσική τοϋ έμβατηρίου της
  άεροπορίας πού λέεΐ: «Άεροπόρος θά γινώ», δ-
  πως τύ τραγουδά ό ομηνίτης — όρντινάτσα πού
  πάει τα παιδία τοΰ άξιωμαπκοΰ τού στό αχολείο:
  Λεροπύρος θά γινώ
  δχι νά πολεμήσω
  μά τ' άνωΐέρου τα παιδία
  νά έξυπηρειήσα>·
  Δέν θά πετώ στόν ούρανό
  τα σόννεφα νά σκίζω
  μά στών σχολείων τίς αύλές
  πάντα θά τριγυρίζω.
  Κι άν £ρθει ή ώρα κάατοτε
  μ έγώ γιά νά πεθάνω
  θά προτΐμαίοω φυσικά
  οχι τ' άεροΐτλάνο·
  Αλλά τοΰ χάρου τό φΐλΐ
  οάν γνήθΐα όρνΐινάτσα
  τΐά 6ρώ κρατώντας δυό παιδία
  απ' τα γερά μου μπράτσα·
  ' —πεύδω μάλκΛα άπό τώρα νά κάνω μιά έ-
  ξήγηση. "Αν τό Ύπουργεϊο Έθνικής Αμύνης
  διά τού Άρχηγείου Άεροπορίας, θελήσει νά δα-
  νειστεϊ τα παραπάνω λ,όγΐα γιά νά άλλάξει τό
  ΥΛ'ωοτό έιμβατήριο, παραχωρώ ίίνευ άμοιβής τα
  συγγραφικά μου δϋκαιώματα, ύπό> τόν δρο δτι θά
  γραφτεϊ: Στίχ-οι: Μάνου Χάρ^!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ β
  «■■■■■■«■■■■«■■■■■■■--■--■■■■■■■·