91078

Αριθμός τεύχους

249

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1979

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Χαρδς ο* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάλη νά πεϊ §στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  ΒΑΣΕΙΧ^ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιεσθονίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  -ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕίΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώρνη 3 - Τηλ. 2*0.291
  Χρόνον 5ος — Αρ. Φύλλου 249 — Δρχ. 10
  Ι
  φ
  ο
  αχ

  α*
  ΤΟ ΣΗΜΑ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ίί λϊγο, ίσως χρειοχ—«ι, νά
  αλλόξιι τό σήμα τής πόλης τού
  Ηρακλείου καϊ στή θέση τού
  γνωσταί Γρύπα νά μττα' αυτή η
  , συμβολκή εικόνα ή — ττιό
  ροαλισπκά — δυό σκέτα ζά-
  ριο πρός... δόξαν όλυν μαμμελειοδ«είο Ηρακλείου,
  ακοϊυιστη'καν δυό σοβαροίτατΐες
  ιρρασεις, απο δυ© αξιολβγοιις
  ανθρώπους, δυό ε™ΐση<μ|ους λϊι- τοι*ρνους τής Δικαιοσύνην. Η ΠΡΩΤΗ ειπώθηκε από τον Προεδρώονταί κ. Κατσσυλη κχμ η δΕΐίτερη από τον Εισαγγελέια τής έδρας κ. Σουσούνη. Ε-ΙΠΕ λιο ιπιον, ο πρώτος: —«Όπου υπά,ρχίΐ στέγη οτό Ηράκλειο καϊ δυό άπΌμα' κάτω (•πό αωτήν, πα>ίζ·ουν ζάρι»!..
  ΚΑΙ ουιμτΓτλήρωσε ο δεύτερος:
  —αθι μεγιαιλΐύτερες ζαρΐιές οτήιν
  Ιλλάδα έΐχουν πακχτει οτό ΗράΓ
  κλειο»!..
  ΜΠΟΡΕΙ σπς φρα*σι&ις οατιές ν»
  Όπαρχει, εκ πρώτην όψεως, μ:ά
  δάση υοερβολής·
  ΜΠΟΡΕΙ μέ τϊ^ φρώσεις αιυτές
  νά δεχόμα—ε σάν κοινωνία· δυό
  ηχη,ρά ροπίισματα.
  Μπορεί, ό,τιδήροττε, άιλιλο νά
  ίΐιπωβεί' γύ,ρω από ουτές, αλλό
  εκείνο πού έχει σηιμασί'α είνοιι ε-
  "■■ούτο:
  ΟΙ ΠΡΑΠνΙΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, οσο
  ακλιη,ρές μι άν είνα.ι, δυιστυχώς,
  δέν αγνοούνηταΦ Καιϊ η πραγμα¬
  τηκότητι» είναι ότΐ' η ζαροχαρ-
  τοπιαιξία ιθτπό Ηρά/κλειο — περισ
  οότερο από, ικάθε άιλΐλο μέρος—
  είναι διαδεδομΐνη σέ τρομιαχτι-
  κό βαθιμόΙ Σέ τόσο πολύ μεγά-
  λο, που σέ σύγικριΐσιη μέ τόνπλη
  βυομό, κου την ηθιική ποράαο-
  ση τού τόπου μας, νιάι διιοθϋθλο
  γά απόλυτται τίς δυό παιροπάνω
  φράσιεις των ιΐιπηιρετθ'ύντυν
  στό Ηράκλει© ξένων Διικκτπ-
  ΤΟ ΕΙΠΕ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
  οττή
  κων.
  ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ εΐ'δ»Μώτερα
  φράση τού κ. Σουσοϋνη, ν;«
  τίς μεγα!ες — τίις μβγανΜϋιτερες
  όντως — ζαριές πού παιίιχτηχ'αν
  και παϋ'ζοντταΐϊ στηήν πόλη αυτήν.
  Καί τή συινώέομε μέ μιά αλλ(η
  φράιση τού ίοιθυ, κατό την α>-
  νόρευοή τού, την οποιία' —
  '^ρσς τιιμήν τού — ξεστόιμισΐ:
  ΕΙΠΕ: — «Βναΐί άυστύιχηιμα'
  τιού δέν βρΐισκονται οτό βδώλιο
  τού κατηγορουιμέ'νιοιυ αιιΐτοί πού
  παίΐ'ζουν τίς ζαριές των εικατομ-
  μυρϊΐων, στίς Λεσχιες, αιλΐλ'ά οί
  μιικιροί παιιχτες των μι.κοών κα-
  ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
  Μιό Γιάτριοα συμβουΑεύει!
  υεαρές χωριατοποΟΑες υά
  κάυουυ ( «έ^ ) έκτρώοεις
  ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕ;
  Οπωσδήποτε, νομΐίζω, άχι.
  Το ξερουν όμως οί κοπβλΐλες
  »« σιγά — σιγά πό μαβαίνουν
  "αι οί χωρίανοί ενός χωρίου
  τού Ηρακλείου» πού απέχει μό-
  λις 20 χιΐλιιάμετρα από τό Ηρά-
  κλειο.
  Από τοΐκς παραιτκάΜω τ ό έμ>α
  θα κι εγώ: Ακούκττε το::
  Μιά Κοινοτική Ιατρόί, Γιά-
  τριισσα ή Γκιτρ*να, όπως τή λέ-
  νε οί χωρικοί μος, πού υπηρετεί
  στό ποραπάνω χωριό (γιό ευνόη
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  ΜΑΛΙΣΤΑ»κυριε εχπιροοωπε τής
  Ειοαγγελιικιηιζ Αρχής Ηρακλείου:
  Ετσΐι, όπως τό είπιαΓτιε, είναι». Δυ
  στυχώς, οί μεγάλο* ζαιροπιαιϊχ-
  τες, αυτοί ποώ δινουν τό παρά-
  ίαως καϋ στούς μικιρούς,
  πάνται τό καιτη-
  γοροιύιμενο σκιαιμνί κι· άν καμμιά
  φορά — μιό οτϊς χρΐιΐ·&ς — καθί
  οουν σ' αιυτό (έγιΐνε προ,σφατα1
  ■στά ΧαΜΐά) σηικώνοντιαΊ «αί φαι
  νούν σάν κύιρ.30ΐ ττιού είναι, «λευ
  *.οί» κα·ί «αιμουντζούρωτοι».
  ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΕΝΑ η εφημερίδα
  ΐΐι/πή, οτό μακ,ροχρόνιιο καΐϊ' δύ-
  σκολο αγώναι τΐΓνς κατό τήις ζο-
  ροπαιξίαις, τόχει τονβσει ιο. Ε&-
  σαγγελεαι αιυιτο τό θέ|μαι. Πρόσ-
  Φαται μόλιιστα, μέ κιίινδυνιο τή<ς Στις 13)12)79 (δύο), στίς 17)12)79 (δύο) καί στίς 10)1)80 (μία) ΠΕΝΤΕ... ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ Τέσσερις... Χριοτουγεννιάτικες καί μία... Πρωτοχρονιάτικπ Την μεθαυριανή Πέ,μπτη 13 μελειοδικεΐο Ηρακλείου ττρό- ;, στό Τριμελές Πλημ κείται νά διεξαχθοθν 2 δίκες ιμέ Αηορρΐφτηκεή αϊτηση όπλοφοριας μας ΤΑΛΥΟ τ0 ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 0 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Ηρακλείου *' Γ- Ζορμπάς, απερριψε, όπως *°ί ο προκάτοχος τού κ. Μετα- ίο<> οιτηοη μα< γκι παραχώρη- «1 αδείας οπλοφορίοί, την ο- Π«Ό Ηάναμε πρό καιρού μέ α- '<κ>Ρμη —όπως καί παλιότεοα
  — τίς γνυοτι< εναντϊον μας α- πειλες. ΔΕΝ ·Λπιίαί«ι Ρέβαια καί πολύ ότι βό μβς δτνόταν, γιατί—εξ άλ Α°ΐ' — εκτό< από τον σκοπελο τ°" κ. Εκιογγελία, υπήρχι κοί έτερος, τής Χωροφυλακήν, Γο« Επροκ κοί ουτή νά ε.γκρ4- να ΕτΣΙ, δέν έχομε άδεκι νά κρα- τ<Η«ε, γή την ασφάΜκ) τής ζω- ΠΑ ΠΑ ΖΑΡΙΑ Συνελήφθησαν στή λίσχη «Κόντια» Ηρακλείου γ»ά ζαρο ίιορη-οπαιξίο οί κ.κ. Νοδαράκτκ, τίοάνος Ι. καί Χ—ζοδάκης Εμμ. Τ1» νύχτα τού προχθεσινόν Σαβ Ροτου. Κρατήβηκαν οί δυό τί- και 0 Νοδαρακης αφέ- ίλευβιρος, άγνωστο γνατϊ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Λ πληθώρας υλης γιά το η ιριυνα τού Ν. Ψιλάκη τη μόλυνση πφιβάλλοντος. ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΠΛΟ ής μας, τό όττλο πού εικονίζετα» υτήν πρώτη φωτογραφία, τή οτιγμή πού οί Αρχές γνωρίζουν ότι αρκετοί μάς απειλούν μέ πά ρόμοκι όττλα. ΕΥΤΥΧΩΣ όμως πού δέν μάς χρειόζεται ειδική άδεκ· ιβαί γιά τό όπλο πού «ικονίζετοι στή δεύτερη φωτογραφία, γατί τό- ι. ...ολλοίμονο. ΑΣ μάς αφήσουν όμως — του¬ λάχιστον — νά χρησιμοποιούμε πιό ήρεμοι τό δεϋτβρο αυτό δή μοσ»ογραφ«ά όπλο — την πέν- να __εξ αφορμής τού οποίου τό μέν εηίσιτμο Κράτος, μέ τα γνωστά μέσα πού διαβέτ«, προ αποθίί νομιιμοφανώς νά τό «στο μώοικ» (διάραζκ φιμώσιι), τό δέ Παρακράτος, μέ τού* κάθ£ ιίδους παράνομούς τού ποώ κυ- νηγοι>με, ηροσπαβα νά κάντει τό
  ίδιο! αλλά χρησιμοίτοιώντα< ό- πλα τής ωμαί βία<, τα οποϊα ε- μιί< ούτε ομυνόμενοι μπορούμε νά πιάσωμε. ΕΥΤΥΧΩΣ πάντως, πού γιο την εραοτπΐρκ>ποίπσιη των τελχυται
  μ ν αυτών οπλων χρειάζεται ψυ
  χη την οποία στερούνται οί διά
  φοροι «φευτονταήδβς» καί
  «κουμπουροφόροι» οί οποίοι—-
  κατά κανονα —- χτυπούν πισο-
  πλοτο.
  μηνντές την ναυτλιακή έταΐιρία
  «Μινωϊκές ΓΊραμιμές» καί τόν κ.
  Κώστα Κληρονάμο καϊ κατιηγο-
  ,ρούμενους τόν ναυλομεσίτη πλοί
  ών κ Άλέξανδρο Μεΐμαράκη καΤ
  τόν διευθυντή τής «Αληθείας»
  Μάνο Χαρή.
  Χαρακτηριστικ,ό τής παραττά-
  νω δίκης εΤναι ότι, ένω άρχισαν
  οί καθιερωιμένες άνακ,ρίσεις στήν
  ττεριοχή Ηρακλείου, δέν συνειχί-
  στηκαν στήν Αθηνά, γιά την
  ττλευρά Μεΐμαράκη κι' έτσι ή ύ
  ττόβεση είσάχτηκε στό Δικβστηη
  ριο δι* άττευθείας κλήσεως, ττρά
  γ.μα που σημαίνει δτι «προτιιμή
  Οηικε» άττό ττλευιράς χρονικών ό-
  ρίων, γιά νά γίνει δηλα6η) δσο
  γ ι νόταν γρηγορώτειρα.
  Οί κοττηγθιρούμενοι κατηγο-
  ροΰνται γιά συκοιραντική διά
  τού Τύπου δυσφήιμιση άνωνύιμοο
  έταιρίας (των «Μινωϊκών Γραμ
  μών») καί τοΰ ττροσώπου τοθ
  ττιροέδρου «ύτής δικηγόρον κ. Κ.
  Κληρονάμου.
  Ή κατηγο,ρία έχει σάν 6ά-
  ση της τό γνωστό δημοσίευιμα
  της «Αληθείας» τό όποΐο άναφε
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8
  Γιά τίς ταλαιπωρίες τους
  ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΙΑΦΕΥΔΟΥΝ
  ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Γύρω από τό θέμα, μιάς από
  τίς επκΓτολές δοιμαρτυρίας πού
  δημοσκύσαΐμε στό προηγοϋμίνο
  φθλλο μας, γιά την οποία ο Δή
  μαρχος Ηρακλείου κ. Καοίλλης έ
  γραψε στήν ιεφημερϊδα τού συ-
  γκαλυμένα βεβαία όπως πάντα ό¬
  τι δήθεν ο τρόπος συλλογής των
  υπογραφών δεν ήταν ορθόδοξος
  οί κό-αικιοι τής περιοχής Μα¬
  σταμπά — θερίσου τόν δκιψίύ-
  δουν περίτρονα.
  Συγκεκριμένα η κ. Αγγελική
  Χατζπελευθερίου (τής οποίας τό
  ίπίεθτο μπήκε από τυπογραφικό
  λάθος Χατζάκη) μάς δήλωσε υ-
  τιεύθυνα ότι αυτή είχ« την εϋθύ
  νπ τής περισυλλογήν των υπο¬
  γραφών καί ότι όλοι ποϋ υπο-
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  # Η εκδηλώση γιά τόν Κυριακο
  Διοκογιάννπ κι ένα κρητικό γλεν
  τι στήν Καρκαδιώτϊσισα.
  • Οι παληίς ταβέρνες καί τα
  «στέκκΜ» τού Μεγάλου Κάοτρου
  Γράφει ο:: Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑ-
  ΚΗΣ.
  γράφον* γνύριζαν τί υοπγράφουν
  καί τό υπογρόψονίΕνσυνίίδητα.
  Η κ. Χατζηελαιθφίου δήλω¬
  σε ακόμη ότ» ψήφισε τον κ. Κα-
  ρέλλη ολλά τώρα μέ τίς ταλα·-
  πωρίες τού νερού κλπ. δκιμαρρ
  τύρετοι μέ τοσους άλλους έναν
  τίον τού—διότι ως εί—ε — «δέν
  τόν ψηφϊσαμε γιά νά μάς ταλαι
  πωρεί μέ τό νά μός στΐρώ τό νέ
  ρό».
  Την άποψη αυτή τής κ. Χατ
  ζηελευθερίου, μάς βεβαίωσαν
  οι; Μαθιουδάκης Γεώργιος, Κα¬
  λοχριστιανάκης Γιάννης, Τσαγκα
  ρόκη Ρένα καί Νεονάκη Μαρία. ■
  Όπως δήλωσαν, ακόμη, είναι
  προθυμοι όλοι όσοι υπογράψα^-
  νέ από τους 70 περίπου, νά βε-
  βαιώσουν τα ιδία μέ τούς παρα
  πάνω.
  Τι άπαντα λοιπόν τώρα ο δια
  φευδόμενος από /ούς Δημότες
  τού κ. Δήμαρχον;
  Ευθέως όμως κι όχι υπό την
  γνωστή καλύψη τής «Αλλαγήν»
  τού.
  Προέκτασπ τοΰ θέματος τού Άρχιεπισκοπικοϋ Φόνου
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΝΕΚΤΔΡΙΟΣ, ΤΙΜΟ0ΕΟΣ
  Ανο,χτή έπ,ατολή πρός τόν Αρχ,επίσκοπο, τού Δ,άκου κ. Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  κ.
  Εντ,αύΘα.
  έχ£ι -ασε-
  ίυλαβεις ιααΙ άλ-
  '·Ου< ·ί¥νθ(>ς ομολογητβς (τήχ
  τοιΧ) κ« «©"ν μΕτα^ιιβα σε
  φοβίροιϊς «ατηγορουις μου, διό
  π εγραψα στήν εγκριτη εφημε-
  <** αοοθιπασματα. τής α- γγοΟ Κακουργιοοεαιοο ΡίθυιμνΐΓΚ τού 1932, σύμφυνο μέ τώ οποκ* ο σημερινάς Αρχι* ηΐσκβοθί. Ο»· «φαΐΜίΤΟΐ διέπιρο ξε χωρις τή θϊΛηοή τού)» αΛΑαι «εν γνώση κοί επϋττηιδες συνήρ- γησε» στό φονο τού νίαρσυ Τοράιοη. Όταν πιρωτοοηιμασιβύτηικε η ειδηιση εκάΐλίεσε τού< ΐίρείς τουι γιά νά βεβαιώσοιυν, μΐ δηπ μοσίευιμά των στόν Τύπο, αυ- τά τιού τούς εΐττιε ο Ιδιος, ότι δή λαδή «δέν ιή|το·νιε στόν τοπο ταύ επεισοδίου, αλλά 50 μετρα μαικιρυα, καί ότι στή συνέχειο πήιγϊ ν'ά ξεχωρ5σει αυτούς που μαλωιναν». Μαι πΐΒστε μουι, ακουσαΓτε πό • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7 ζ όπως γνωρίζει η, α- σφάλεια Ηραικλβ;ιου, τόΛ|μη·σε η «Αλήθεια» κόι1 «ατονοιμαισε τποϋς χώρου^ πού παίζονταιι τα χον- τρα πα'.γνίόΐΌ, από τα χοιυντο- καφεΑΛείαι μιεχρι τα φρούιρ*α' των ικιαί των βπΊιλΙέικτωιν1 Λί- σχών της Ηροκιλειώτΐ'κιηις Κοινω νιιαις. ΠΟΥ είναι ό,μως τό αιποτέλβσμα κ. Εισαγγελέα των πρΌΐσπιαιθειών μο,ς αυτών, οί οποίιεις ενα.ρμον»- οτηΛαν Πΐληρως μ·έ την ηροχθε- Όΐνή ρήιση σα>ς; Τό ε"«δατε: Σ' ό-
  λο αιυτό τό διιάοτηιμα πού τό
  ί,άρι «βιράιζει» στά στέκ'ΐο των
  μεγαΙων ιμσχια*ριών καί των εξο·ι
  Αΐωιμιενιων οτό μέτρ·ηιμο των εκα
  ταμμυρίων χί,ριών, τό Κράτος
  ϊοισσε τούς πιροχθεοιινούς «ψιλι
  ικατζη,δες» κα* μερικισώς άΐλιλουι;
  φτηνούς συναιδέλφιους του<. ΓΙΑΤΙ δε,ν πιάνουν τα μεγαλαι ι(ψάιριΐια» ή μάΐλλον τούις «καρχαι ρ ίΐ·ς» Ναιί ιπεριοριίιζοντοιι στή «μαρ·ιδίτοχι» καί στόν <ίγ6νο»; ΝΑ σά*ς πώ εγώ κΰριε Ειισαγγ^- λέα, γΐιαττ'ί ξέρω ότι «σείς δέν ιμτορ>εί(τε — λίόγω θδσιεως — νάι
  τό εκχρράισετε:
  ΔΙΟΤΙ οί μεγάλιοι ζαροπαίιχτες,
  οί -μεγάλες Λέισχες, τα χσυνντοβαι
  κτιλικά καφενείο, οί χώρο* συγ-
  κεντρώσεως των μεγάΐλων παΐιχ-
  τών, προισταΤ'εύονταιι από πιό
  μεγάΐλιουις, αιΐτό π<ό διυνιατούς, Ογ πό πιό ισχυρούις: α'Πό αξΐΜμα1- τούχους, άπω βουλευτές, οττό υ- πθυργιούς, αιπό «δΊ'ακιεκριμ'ένους <'Μονούς», τούς οττοίους—ατυ- χι3ί>—; ούτε Σ'εύς οί Εισαγγελΐείς,
  μτίσ<1!>#τί νό δαιμά·σετ«. πόινΐικά!
  ΑΥΤΗ βϊν*Μ η Αλήι&εΐΐΐ κ. Σιου-
  σούν/η. Αυτή ίιίναι» π σκΙηιρή
  (Γ·ιραιγματι«οτητα'. Αυπτό εϊναι τό
  μεγάΛιο «δυατυχώς» πού εϊιπαπ-ε
  προχθές στήν αγαρευισή σα·ς.
  Ν Α γιατί, λοιπόν, οτό Ηράικλειο
  —·αλλά κοί αλίΝιού — «όπιου υ^
  πάιρχουν δυό κου μιά στέγΐη παΓι
  ζάρι». Μ»6 γκαίτϋ οτό Ηρό
  «παίχιτηικιαν καί παϋζοντα»
  οί μεγαλυτέρας ζαριές». Ν ά για¬
  τί γ> ΙοτορΉκή αυτή Πολιτεία, η
  γίν/έΓΠειρα τού Γκρεκο, τοιύ Κα-
  τού» ΕΜπτη καΐ τόσω ν
  ευμαΓΓκκιών ανθρώπων
  καί δημιοοργών έχει καταντή-
  σει «Λάις Βειγ,καις».
  ΚΑΙ να σκεφτειΐτε ετούτο: οταν
  Γιΐρίν πιέντε ττερ'ΊΙττου- χρόνιΐαι τολ-
  μήσαμε νά γρόψομε ότι <πτό Η- ιράκλειο πιάιει νά γίνίΐ Λάς Βέγ- *.ας», ξεσηικώθηικαιν όλοι οί «εύ- θικπποι πολίΐτες», όλοι ο.ι <ααγοί» θ'Κάμη καί ο «πρώτιος», ενώ ΟΛΟΙ αυττοιί οι κατά πάντο 6- ξιθΐ ρέπιουν αττό παλιάι Βαο' ασχο λούντπαι μέ τή ζα,ροχαιρτοπα,ΐτ Γίαι, τόν Ιππόδροιμο κόϊ όλα τα όλλιαι ειδή τού Τζόγουι. ΜΕΤΑ α πό όλα αυιτά, τΐ,μπορού με νά Γτερκμ'ένομε κύιριε Εισαγ¬ γελέα; ΟΤΑΝ οί επΙΕσηιμοι καί ανεπίση- μοι «μπροστάιρηδες» ποίζουν "ής ζαριιες των εκιατοιμμυρ'ίων που αναιφέραιτε, αινενόχληΓτοι, γιαπιί οτό «άΐτιω — κΛτω νά' ζη- τοάμε ευθύνες από τούς μι- κρούς; ΟΤΑΝ τα «μεγαλα στέκια» ε- χουιν «πιορτιέρηδερ) συγγενεϊς υπουργών καιί τα «αιπώρθηίτα φρούιριΐιαι» έχουν «γίιρος πιλά)- τρς», γιατί νά κυνιηγάιμε τα α- προστάιτευτα κιαφενιεδάικια τής φτωχογειτονιΐάς; ΜΗΠΩΣ υπάρχειι μπά ... οντιουν ταγιματκκή ...ζαροπιαιχΓηΐΜή ανι- ισότητα στήν περίιπτΜση αυτή; ΜΗΠΩΖ γιά ©λ** αυται φΐτα,ί'ει τό ΐιδιο τό Κράτος πού είναι ο μιε- γαλύτερος «τζογαδόρος» κι ο όυνιαιτώτερος «προστάτης» των παράνομων τούι Παραικράτους; 'Ι-ΐ ΜΗΠΩΣ φταΐΐμε ΟΛΟΙ κύρ«ε ΕκταγγίεΡϋέο — αικομη κι Εσεΐς— ιπού δεν κανομε «κάτιι» πιό πέρα οπο τα γνια'στά καί καθΐίρωμέ- να, ια.φοι> ΟΛΟΙ ξέρομε τή σκλιη-
  ρή ηραγματιικότητα·;
  ΙΣΩΣ νά πρέπΗΐ κάτκ νά- γιίνίει κ αί
  σ' αυτόν τον ταμίαι, άπιως καί
  σε τόσους έκλιους (ιηής κιοινω-
  νικής, εκικλησιαοτϋκήις, πιολΐίτι-
  κής μας κ.λ.π. ζωής), πού χιύ-
  νουν πώα· κ>αί ιεκικιρέουν καΐθε εί-
  δσυς λίύιματα,, γωτί μπιορ-εί, υ
  πάρχίΐ κίνδυνον γ»α τό κιαιτίστη
  μέν© μας, νά ακοουστεΊ μιά άλλη
  σιή συνεχεια1 των φρά'
  σεων πού ειιπατε σείς κα·ί ο κ.
  Πρόεδρος:
  —ΚΑΗΜΕΝΕ ΧομεΊννιί·, καιί πού
  εισαι...
  Μ. Χ.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ,!
  Άποχαιρετώντας τόν ΣΠΥΡΟ ΤΣΙΡΚΑ
  ΦΕΥΓΕΙΣ ΚΑΙ Μ' ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΣ
  Μ ΑΦΗΝΕΙΣ ΚΑΙΜΙΣΕΥΕΙΣ
  ΜΑ ΘΑΝΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΜΟΥ ΑΝΤΑΜΑ ΣΟΥ
  ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ... ΝΟΜΑΡΧΕΥΕΙΣ
  Φεύγεις ττουιλϊ μοο, στό καλό Κι άλλα πολλά θά σοΰλεγο:
  καί στήν καλή την ώρα
  ρόδα θά ρίξω στό γυαλό
  νά μή σέ πιορσει μΛτόρα.
  Καί γιασε,μιά στόν ούρανό
  θά ρίξω π,ρός τό: πάνω,
  μιά καί δέν ςέρω, Σπύρο μου,
  ά-1 πάς μ' άεροιτλάνθ.
  "Ηντα νά ττίι τοθ ριζικοΰ
  γι' αυτή τή στενχχχώρια
  καί πώς θά κάμω δίχος σου
  καί πώς θά ζήσω χωρία.
  Κι ήντα νά πρωτοθυμηθώ
  χωρίς να ξεδοκροώσω
  τόν «κουλουιρτζή» ή τό «γοθτς-
  (γούτς»
  ττοΰβελες νά ττλη,ρώσω.
  Χοΐρο θά σ<ράξω, Σττύρο μου, στοΰ Κάστββμ τό Θησεΐο γιά νά τΐηντϊρ-ώ* δάΐί 'καμες τότε μέ τό Μουσεΐο. Μ' ούτος ό χοΐρος βεβαία δέν θάνΌΐι ...χαλαζάίρης γιατι ό Ζορ,μιτΓάς τότε θά πιί --ίΚλήση £λα νά πάρεις.., Κι άκομη, Σττΰρο Τσίιρκα μ^ των Νομαρχών καιμάρι δέν θά ξεχάσω ότι ήσουνα γενναίο παλληκάρι. Πώς ενδιαφέρον έδειξες στό Κρητικό άγγούρι κι' ήίττιες νερό Τυιμττακιανό άπό πικρό παγούρι. Ι ά ή καρδιά μου κλαίει καί δέν μπορεΐ ή γλώσσα μου τα δσσ γροικά νά λέει. Πάντως νά ξέρεις πώς εγώ από τούς άλλους δλους θά 6λαστη.μήσ(Λ> ττιό πολΰ
  δια€όλους καί τριβολους.
  Γιατί σέ τπ>ρο(ν καί σέ πάν
  στή Νήσο των Φαιάκων
  γιά νά γλστώσεις - τάχα μου -
  τα στάματα των Δράκων.
  Δράκοι δέν είναι οί Κρητικοϊ
  — Σίττϋιρο έσύ τό ξέρεις —
  οί Λράκαινες σέ κάνανε.
  λίγο νά ύττοφέρεις.
  Και πιό πολύ κάττοιο- θεά,
  των "Οφεων άψέντρα,
  πού άπ' άφορμή της ενοιωσες
  την κρητική δουκέντράΓ
  Αυτήν πού μοιάζει έΥλθΒφιρώς
  καί μάλλον μέ άγγούρι
  και δέ <)>ο6άται ατυχώς
  Τσιρκέϊκο κοΜμποώρι,
  Τώρα σοθ δίνω μιά εύκή
  καί μην την πάρεις «σφήνσ»:
  —"Αντε καί είς... ανωτέρα
  Κλητήρας στήν 'Αθήνα.
  Κ ι έκεΐ στήν Κερκύρα πού —άς
  —άφοθ ό Αβέρωφ θέλει —
  νά δώσεις χαιρετίσματα
  Σπΰρο στό... Φαγανέλι_
  Μ. Χ.
  Εξαγόρασε την ποινή - Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τού - Έρευναται π παρουσια τού
  Νεώτερες έξελίξεις γιά την περίπτωση
  τού ίοομΐνΚ «'Αρχηγοϋ τού ΦΙ.ΔΗ.Κ.»
  Και μιά άπαντητική έπιστολή τού σέ'οσα γράψαμε
  Ο κ. Γ. Κουμαντάκης, Αρχη¬
  γόν τού ΦΙ.ΔΗ.Κ., γικι τόν ο-
  ποκ>, ών γνωστόν, ασχολήθηκε
  στό προηγούμενο φύλλο την η
  εφημερκκι μας, μας έατειΑε την
  παρακάτω άπαντητική εττιστο-
  λή:
  Αξιότιμον κύριον
  Μόνον Χάρην
  Δ)ντήν Εφημεριϊδος
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράικλειον
  Κύριε Δ)ντά,
  Ανέγνωσα μετ" εκπλήξεως τα
  οσα αναγράψαΓΡε ος την ΕψηιμΕ
  ρίδανι σας, πιερι,ιγράφιονταΐς εις
  ϋπερβόλιικιό τόνιο τό πρόσωπό
  μου κιαιί γβά τό Κίΐνηιμα πού εχω
  την τΐιμή ν ά ηγούμιαι.
  Όμως, εΠμα·· υποχρ'εωμενος
  ^ παραίτηριήισω, ότι μΐέΐσαι σέ ό-
  λο το περι·εχόμενο τήις σχετιικής
  κα·μττάνΐ:ας, εκφράζ'ετε τϋς από-
  λά υ-ονοούμενο «αί αποψίιες ν^ων -οτοιχ'είων, τά' οποΐια. «ιατέχω
  πρ>σΙς δηιμιιθΐυ'ργΙΙΙαι πεπλιανηιμΐΕΐνωιν ίΐς χιειϊρας μου, θά διαλύσω τίς
  ϋντυπώσεων εις την κθ'ΐνή γνώ πλόινες σας και θά. διαψωτίσω
  μη,. Διά τούτο καί σάς γνωρί- -απολΐύιτως τό αναιγνωΐστικό <κα^ (Τω, ότι σύντομα διά συιγκεκιριμέ · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟΝ Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΐμεις καί γνώσεις σας περι τού Γιροσώπου μου κατά περ'ιεργο τρόπο. ΔΓ αιυτών, ακρήνετί πολ Γι ακριβώς συμβαΐνει; ΟΙ ΑΟΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΜΙΑ μέτριας εντασης σεΐσρική δόνηστι έχει αναστα¬ τώσει τούς Μεσαρΐτες Ή δόνηση αυτή γίνεται κάθε μέ ρα άπό τίς 6 έΌκ; τίς 7 30' τ6 άτώγευμα- ΟΙ Μεσσαρί- τες μέ τηλεφωνήματα τους οτήν «ΑΛΗΘΕΙΑ», αλλά καί σέ προσωπικές έπαφές μαζΐ μας, διαμαρτύρονται γιά την κατάσταση αύτη καί ζητοΰν άπο την «ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑ» νά «κάνει κάτι»· Φυοικά δέν μάς ζητοϋν νά σταματήσομε τίς δονήσείς- "Εχουν όμως ύατδνοιες δτι, οί δονήσείς αύτές δέν προέρ,χονται άπό φυσιολογικό οειομό, άλλά άπό δοκιμές των Άμερικανών. Την ύ- πόνοιά τους αυτή ένισχύει τό γεγονός ότι οί δονήοεις γίνονται πάντοτε οτά αύτά χρονικά πλαί- σια κάθε μερά τώρα καί εϊκοσι μέρες· Ή διάρκεια της δόνησης είναι κάτω τού ενός λεπτοθ· Ή εϊδηση βχει δημοσιευθεϊ πρόσφατα κοΐ άπό τό «Κρητικό Φύος», άλλά δέν έγΐνε καμμιά ανακοινώση των αρμοδίων, γιά νά πληροφορ-ηθοΰν οί κάτοικοι τής περιοχής τί ακριβώς συμβαίνει. Δέν νομίζουν οί άρμόδιοι ιρορεϊς δτι, πρέπει νά πληροφορήσουν τό κοινό διαφεύδοντας ή έπιβεβαιό- νοντας τίς άνησυχίες τού Γ) δίδοντας- τέλος πάντων, μιά έπαοτημονική καί ύπεύθυνη εξηγήση τοΰ φαινο- μένου; Ό Συγγραφέας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ την Πανελλήνια άγανάκτηση. άνα- οτάτωσε την Κοινή Γνώμη, εξέθεσε διεθνώς τόν Έλ- ληνικό Κλήρο κι' έΎραψε μιά άπό τίς μελανότερες σε- λίδες τής Έκκλησιαστικίίς ,μας Ίστορίας, ή σκύλευ- οη τοΰ ίεροϋ λειφάνου καΐ ή έμπορία τής άγίας σάρ- κας τοΰ Πολιούχου καί ΠροσΓάιου τής Κεφαλονιδς· Ό Μητροίπολίτης Προκόπΐος εχάραξε άνεξίτηλα τό &νομά τού στό χώρο αυτής τής μαύρης σελίδας σάν ύπεύθυνος τής ίεροσυλίας! Κι' δλοι έλπίζαμε δτι οτήν έιποχή τής ίλιγγιώ- δους δυοαισθηοίας, ή φύγη ιοϋ Προκοπίου έκ τοΰ το- που τοΰ άνοσιουργήματος θά κάλυπττε τό σκάνδαλο μέ τόν κονιορτό τής ένόχου λήθης. Οί έψηιμερΐδες δρως μδς πληροοροροϋν δτι δυστυχώς ό Μητροπολίτης έπέ»- οτρεψε στό Άμγοστόλι» δτι άρνήθηκε νά δεχτεί έτα- ιροπή Κληρικών καί Λαοΰ, πού &ά τοΰ συνιστοΰσε νά φύγει άπό τό νησί. Γιατί λοιπόν επέστρεψε ό Προκόπΐος στήν Κεφα- λονιά; Μήπως λησμόνησε την ".νεφραμΐά τοΰ 'ΑγΙ- ου ήν μήπως τοΰ ξέφυγε καμμιά·· σπάλα; Δέν άποκλείεται αύτές οί··· άμαρτωλές εφημερί¬ δος σύντομα νά μας τό ποΰν. Πάντακ;, εμείς, θά συνι- οτούσαμε νά έπιληφθεϊ τοθ θέματος τό Ίνστιτοΰτο Κα ιαναλωτών (ΙΝΚΑ) γιατί οί άγοραστές άγίων τεμαχί ών πρέπει νά προστατευθοΰν, πρέττει νά γνωράζουν τί σόϊ πράμα παίρνουνΐ Μόνο τα άλλαντικά θα έλέγχονται; ν» 3
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΣΕΛΪΔΑ 4η
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρσς σταυοΕ^./ |Υ
  πουπρνμε^χωμα τ,ου
  ςρροξουν οιαλ'λο
  προλαρη να πέι εοτ:ω κ
  ουλλαΡπ ο^κΓγΌου
  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» άποκαθιστά τίς διαστρεβλώσεις των «έθνικοφρόνων ΐστορικών*
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
  ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ Τ01940
  ΗΤΑΝ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  — 2ο —
  24η ΚΥΡΙΑΚΗ
  Καιρός ύγρός.
  "Ωραν 8ηιν αφιχθη τό τάγμα
  Σαπιεροι «ϋ< την τοποθεσιιον Χάνι/ κατετότπσα τούτον είς την ύττη ρεσίαν μου καί ένεκατέστησεν τούς λόχους τού, καί περι την 12ην ώραν έκίνησα τό Τάγμα μου αφιχθείς είς χωρίον Τινέγι στον ένθα έγκατέστησα τουτο είς έπισταθμίο:. ΟΊ Λόχοι 6ος καί 7ος τη έπβμβάσει μου πα- ρεσκεϋασαν συσσίτιον καίτοι τούτο είχον διατάξει. Παρεσκευάσαιμεν δίς συσσίτι όν κα' ρόφηιμα. Ό Διοικητής τού Τάγιματος 25η ΛΕΥΤΕΡΑ Καιρός ύγρός κα! κατ' άραιά διοοστήματα ολίγον 6ροχερός. Διεταχθην νά ευρίσκεται ιό τάγ,μα έτοιμον τπρος αναχώρη¬ σιν και ή κατεϋθυνσις θα ορισθή δια διαταγής. Διεταχθην καί άπέστειλα τούς ανήκοντες οτπλίτας και Άν θ)γόν Σηλιάν είς 3<3ον Σ. Πε ζιικού νά «ραΐπήσω δέ μόνον τ ο ύς άνήικοντας βις 30θν Συν)ντα'. "Ωραν 1 2η αφιχθη ό έφ. Άν) γός Μττότσογλου1 μετό: των 18 όττλιτών τού οΐτινες ευρίσκοντο είς μεθόριον δυτικώς της λίμ¬ νην ικατοπιΐν αναΐγινωρϊθιεώις μουι. Έττεθεώρησα την έτπσταθμί- αν. Ό Δ,οικητής τού Τάγιματος ΕΜΜ. Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΜΟΝΑΣ 750 ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙιΙΙον Αριβμ. Α. Π. 975 ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΓΗ Το εν ΚΟΡΥΤΣΑ Ταγιμα τού 30ού Σ,υν)τος Πεζπκού, (Ταγ) >ου θοδωράκη) παραδίδον Μ^-
  χρ> ρεσηιμβρίΰς την υπηρεσίαν
  τής Φρουράς πόλεωις εις τό
  Ταιγίμα τού 22ου' Σιυν)τος Πεζιΐι-
  ,κού (Ταγ)χου Πεμπια1 Ν.) νσ κ,ι
  νηιθίήι οπό των απογιευμιατιινών
  ωρών τής σήμερον εις ΜΟΣΧ0-
  ΠΟΛΙΝ ένθαι Ο1 Σταθιμός Διοική¬
  σεως τής Χ Μεραρχίας.
  Από τής βΐις ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΝ
  οφΐίξεως τού Τίθεται υπό την
  Χην Γνΐεριαρχϊΐαν εις ήν ονήκιει.
  Δρομολόγιον κινήσεως ηι α-
  μαξιιτήι ιΚΟΡΥΤΣΑ — ΜΟΣΧΟ-
  Γιά την δίκη Μιχελιδάκη (100 έκατομμυρια ΑΤΕ) καί «Νέων»
  Ο ΑΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΧΝΟΑΗΣ ΠΑΠΑΊίΐΛΗΗΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕ
  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΙΟΝ ΛΗΜΟΙΝΙΡλΦΟ ΚΑΚΟϊΝΚΙ

  Την πειρασιμενΐΓΐι βδομάδα' Δήραρχος *. Μανολιηις ΠοηαιΓι*-
  Αθήναι, στό πεζοδρό,μ'ΐο άνναυι, χτύπιηισιε .(στέλνοντας
  τής οδού Αροπΐκη,, ο ΗραικλιειΟ στό ΝοσακομεΙο) τσν> δηροσιο-
  της δ»κηιγιόρος κα!> υποψήφιιος νράφο τού Σιυνικιροτιήιμΐρτοις
  Γιά τα 61 χρόνια τού
  ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
  Γράφει 61Μ.ΙΕ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Ό ταγμαιάρχης θεοδωράκης στό μέοον ακριβώς, !1-
  χοντας δεξιά κι άρκχτερά τού άνά δύο τούς βαοτχούς
  έπιτελεΐς τού- Φωτογραφία τραβηγμένη στήν Κορυ-
  τσά στΐς 7 Δεκεμβριού 1940.
  ΠΟΛΙΣ.
  τής
  σήμερον.
  Γ. Τ. τή 7 Δ)μ|βρ5ου 1940
  Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
  ΑντΐιστράΓτηνος
  Διιιάι την ακρίβειαν τό
  ΙΙΙιον Γραφείον
  ΠΑΡΑΛΗΠίΤΑΙ
  Χη Μεραρχ)ί.αι
  30 Σ.Π. (Ταν)χου θο-
  δωράκη)
  Τάιγιμα 22 Σ. Π. (Ταγ)χου
  πά Ν.)
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Συγικρότημα Κ (ιυι.τ.ε.)
  '.
  III,
  ΙΥ ΓραφβιΊα' Σ.Σ.
  Φρούιραρχον Κορυτσάς
  Σ,τραίτ. Δ)ισ*ν ΚορυΓΤσσς
  • (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
  1
  Πάνιε τώρα 61 χρόνϊΐια1 πό υ
  ΐμιά χοίύφται άνθιρωηοιΐι προοδειυ-
  τιποθιΐ καιί ΐκαΓπά· τό ολιείιοτον βρ-
  νάΐτες, βάΙΝανε τα θεμΕλια' μιιανού
  Κφματοί τή£ Εργασίας, ενθαιρί-
  ρυναμενοι αττο τό ιμβνάλσ ξεσή-
  κωμαι τού Ρώσικαυι Λαού.
  Τότε, ·σέ όΐλιηι την Ευρϋπη,
  γυρνώνταις απώ τίς ποιλιύχιριονιες
  πολφΐικΐΒς βκσπΊρθΓττείιες, οικ εργα^
  (Ιομενοι· «ατάιλαΐβιαΐνι ότρ ο ποΐλύ-
  χρονος ττολειμος ίξυπηρετούιοιε
  τα ου,μ,φίιριοντιαι των ιμεγιιστα-
  νων τιού πλαύΓΓου »αί ο» £ογ<>
  τες ιμόνοι τό αίμαι τοιυις δίνανε,
  νά νά1 πλθιυΓηίήθιυν αιυτοί, κάνον
  τοις τα «ορμιά ταυις τραφιή στά
  «ιανσνιιο. Στό ίνα μετό τό ά'λΐλο
  *ράτος οργάνωσαν τα διάφορσ
  ΚόιμμαΓπο τής Εργιαΐτιάς. 'ΕτσΊ
  κιαιί στήι διική μαις ΠατρΙίδαι άρχιι-
  ξε «αί φοώντωσιε ο αγώνα.ς ικιαιτά
  τή(ς τϋλουτιακιρατιίαις, καΐτό τού
  ποιλ/έμου «ιαιϊ ιαιμέσως άρχιξαν οί
  διώξίίΓς των ιαιγωνιοττών κιαϊ τό
  αιπιΟΐκισρύιφωίΜό1 τοιυς ήπτανε τό
  1929 πού ο Λευτέρης Βεν*ζΐλοις
  ιιιήφιπσιε τό ιΛιώνυιμο ενάντιαι
  στ0ύ·ς Κορμοιυνιΐιστί,ς χαιί γιέιμιε.
  οαν ογ φ.υλακ'ές, καιί τα ξερονή-
  σια' αιπιό αινιων*σ»τβς. Καιϊ τό οε-
  ιρΐιβόηττο «αλπσχΐι πού έπαιζον
  τοώ'ς συντιρόιφοΐυ'ς νά· ποίτιίζουν
  τό τηΑιεγρΐαφόίξυλαι λεγοντάις
  τοΐυς «οτιαν θά ανθίσουν τα τη-
  λεγραιφόξυλαι τότε θά οινθϊισεΐ1
  ι- σί εσάς η ιιδέα σαις» πού δόθΓΐ'κιε
  η συνιέχειά ταυ οπο τοιύς δκό
  φορους «λαθισωτήρες», ΚονδύΓ
  λη, Μετα'ξά, Παραιδόιποιυΐλο *χ&
  Σία1.
  Βκναι τό μονοι Κόμμο τό ΚΚΕ
  πού τώρα' καί 61 χρόνιιαι, παΐρι'
  ολες τίς δΐ'ώξεις παύ πέρασε,
  δένώπόστηλιε τή σηιμαιϊαι τής
  ίπά'λης παρα την ιοραΐτά. ψηλά1, πό
  λύ ψηλά. Δέν τό τρό|μαίξ·αν ολες
  οί τρομακιριαιτίιες, ο1» τοοφιειοιισιμοίί
  ε-αιί κιρεμάλες ποΐυ πέρασε, αιλλά
  πάντο όρθιΐο στέκιειι κιαιϊ θά σπΐ-
  κει.
  Γιιί αιυτο τον λιογο, σήρερα1
  γισρτάζισυιμε τα γενιέθλια. τού
  Κάμραΐτός μας, γιό νό
  ιμε αιυτους ποιυ δώσαν τό
  ιμιό ταυς οτπόν Τϊμΐίθ αγώναι.
  ΦτΊάξαιμε μιά> ωιραέο γιορτπή σπό
  Κέντρο «Ντελίναι» τού Σκουλα
  στήν Αίλΐικιαρνιαοσό, μέ πώρα
  ποΐλλούς .πρό τταντιός νιειοιυς αν¬
  θ ρώποιυς τιοΐύ τριαγοΐύιδιηισιαιν ω-
  ραίΐα» δπαναθΓπαΓΓΊΐικιά τρ'αγιούΐδια
  Γ .ναν αικιοιμη διάιφιοιρες αιπαγγόλιϊ
  ες και άνοψε τό γλιέντΓΐι μέ χοι-
  ιμαύς καί τρ.αγοΰδιο μέχρί τίς
  ηρωινες ώρες την 19-11-1979
  βράδυ.
  ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΙΜΟΙΜΤΑΙ ΠΑ ΤΟΙΜ "ΑΡΧΗΓΟ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  φυλακιστεί την επαύρεο Σάββα
  το, στϊς 12 παρό εϊκοσι τό με-
  σημέρι.
  ΣΗΜΕΡΑ η εφημερίδα μα< δί- νει, κατ' αρχήν, μέρος των πλη ροφοριών πού συνέλεξε νυρω από τό αμφιλεγόμενο πρόσωττο τού κ. Κουμαντάκη, τόν οποίο ο διευθυντής τής «Α» επκσκε- φτηκε τό Σάββατο στά Κρατη- τήρια καί τού πήρε μαγνητοφω νημένη συνέντευξη μιάς καί πλέ όν ώρας. ΕΚΕΙΝΟ πού θέλομε νά τονίσω με από την αρχή είναι ότι ο κ. Κουμαντάκης αρνήθηκε μέ ευ- χερεκι λόγου καϊ επ»χειρτΗΐά- των τίς κοτηγορίες κσί μάς δή- Αωσε ότι την επομενη ΐβδομά- δα κυκλοφορεϊ τό σχετικό μέ τό άτομο καί τό Κίνημά τού βι βλϊο, ενώ συγχρόνως ιτοιμάζεί ούντομο την προεκλογική τού συγκεντρώση στήν Πλατεία Δα σκαίλογιάννη Ηρακλείου, όπου θά μιΑήοει στό λαό καί θά τού εξηγήσει πολλαί ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΟΥΜΕ, λόγω ελ- >ιίψεως χώρου, τα τυό χορακτη
  ριστικα μέ την υπόθεση Κου¬
  μαντάκη σηιμεϊα σήμερα, επι-
  φυλλασσόμενοι γιά την συνέ-
  χοια.
  ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ:
  ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ...
  1*
  ΔΕΝ καταδικάζομε πάντως μο-
  νόπλαιρα — έχει καταδικασπί
  εξ άλλου — τόν Αρχηγό Κου-
  μαντάικιι, αλλά εχείνο πού υπο-
  νραμμίζομε είναι αι ευθύνες ό-
  λων βκείνων πού τόν περιοτοΐιχί
  ζουν ακόμη, δίνοντάς τού την
  δυνατότΓΐτα νά κάνει — όπως
  παραδέχτηκε ο «διός — ρουσφέ
  τια πού δέν μπορούν νά κάνουν
  κυβερ,νηΓπκο) πρράγοιντες, καί
  βοηθύντας τον «καθ* οιονδήπο
  τε τρόπο» νά έχει ήδη προχυ-
  ρησει αρκετά — κυρϊως οτήν ΰ
  παιθρο τής Κρήτης — στήν πο-
  λιτική τού πρασπάθΐκι.
  ΑΦΟΥ ο Κουμαντάκης είναι ό¬
  πως τόν χαρακτηρϊζουν κι οφού
  τό γνώριζαν οί τογοί, οί υπεύ-
  θυνοι, οί αρμόδιοι καί οί εκπρό
  σωποι των Αρχών, από παλιά,
  (όπως φαϊνεται από εΓτϊοημα έγ-
  γραφα), γκιτί δέν εκτελοϋσαιν"
  τίς οποφόχ—ις σέ βόρος τού,
  γιατί δέν ενημερωναν τόν λαό
  γαί ,'γιατΐ τ(6»/' άφηναν νά δρά
  ανενόχλΓντοί;
  ΑΥΤΟΙ οί οποιοιδήποτε αρμό¬
  διοι είναι γιά μάς π» υιτεύθυ-
  νοι γιά την περϊπτωοτ) Κουιιαν
  τάκη καϊ τίς εηΝάνδυνΐς ή ακίν
  δυνες πλωρές της. Αλλά θά επο
  νέλθομε αύντομα καί γι αυτούς.
  ΜΕΧΡΙ τότε όμως νομίζομε ότι
  ο αρμόδνος κ. Εισσγγβλέας βά
  ρρέπεΊ >νά φειυνήσΐΐ όλα όσα
  σ»γά — σιγά έρχονται στήν «-
  πιφάνεια καϊ όσα τυχόν δέν ήρ-
  θαγ ακόμη γιά τόν Αρχηγό τού
  ΦιΙ.ΔΗ.Κ. καί νά Μηταλονήβ»
  ευβύνις — άν υπάρχουν — άχι
  μόνον σ' αυτόν, αλλά και* σ&
  ΟΠΟΙΟΥΣ άλλους, όσο υιεηλα
  καί άν ϊοτονται καί όσους αξιω-
  ματικοϋς τίτλους κι άν διαπγ-
  ροϋν.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ ο ιδίας ο Κουμαντά
  κης μάς δήλωσε ότι τύρα ακρι¬
  βώς θά περάσε,ι στήν επϊθιεση
  καί θά πεΐ πολλσ. Ας τό έχουν
  λο~όν υπ' ό«ιν τους όσοι τυ¬
  χόν... ινδιαφίροντΓαι.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ άς έχουν κατά νού
  ιτοϋτο: την ευθύνη ενός επι¬
  κινδύνου άνθρωπον δέν την φέ
  ρει μόνον ο ίδιος ο εατκΐνδυ-
  νος», αλλά καί όσοι άλλαι ποθ
  ή τόν «χρηθΊμοηονθύν» ή τόν
  «συγκολύπτουν» ή — δϊν απο-
  νλείετοι κι αυτό — τόν κυνη-
  γοιιν σέ κάποιο δΐδομένη στιγ-
  μή γ» νά καλύΐ|Κ>υν τούς ίδιους
  τούς εαυτούς τους ή νά απο-
  φϋγουν δικά τους ...«ντράβα-
  λα».
  ΟΠΟΙΟΣ λοιπόν ανήκει σ' αυ¬
  τήν την καΓΓΤ,νορία ανθρώπων,
  άς μιλήσει τύρα υπεύθυνα γιά
  ■—>ν Κουμαντάκη καί την πολυ-
  θρύλητη περ'πττωσή τού, πού
  άτττετοι, όπως καϊ νά τα κάνο-
  με, μέ ένα σοβαρό εθνκοπολιιτι
  κό θέμα, αφού είναι, στό μέ-
  τρο πού είναι καί τυπικά οπω-
  σδήποτε, αναγνωρισμένος Αρ-
  χηγός Πολιτκού Κινήματος, έ¬
  στω κ» άν όλο· ιμος τόν βάζο-
  με εντός εισαγωγηιών.
  Ο ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ Σαμφών στήν
  Κύπρο έφταιγ£ μήπως αποκλεκ-
  στικά καί μόνον ούτος; Γιατί λοι
  πάν νά φταίει—άν υπάρχει φται
  ξιμο — μόνον ο Κουμαντάκης,
  πού στό κάτω — κστω είναι
  καϊ ...ομορφόπαιδοΙ
  Μ. Χ.
  119
  «ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ»!
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
  ΟΜΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ
  Τα Γμαφεΐα τοΰ Άρχΐι-
  γοθ τού ΦΙΔΗ'Κ. (Φιλε¬
  λεύθερον Δημοκρατικόν Κί
  νημα) στήν Πλατεία Κορ
  νάρου, στό Ήράκλειο· Τα
  Γραφεΐα τοΰ· Κινήματος
  οτήν Άθήνα είναι οτήν Ό
  μόνοια. Πολλοΐ άναροκι-
  οΰνται ποΰ βρίσκει τόσα
  χρήΐματα- Μά ό δνθρωπος
  άπάντησε: Προοωτπκόν
  θέμα- Πολύ σωοτά·.·
  Λϊγ > * Χ»ι»
  η(
  6«ρ»ο<<4·ί<ιν ΐν {ι Μετά τα «παιδία τού Νικολάου Ξένου», τούς — λίγους εύτυχώς — «δψιμους σοσιαλιστές» τοΰ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, τίς δυό «θεοΟΊσες Κομμουνίστριες» καί τόν Δήιμαρχό μας, θέση υπέρ τοΰ Άρχιεπιοκοτΐου κ. Τι μοθέου, γιά τόν Άρχιεπιοκοπΐκό Φόνο πηρε καΐ ό Άρχηγός Κουμαντάκης, ό οποίος/ μετά άττό «ούισκεψη ιπαραγόντων» πού έγινε στό γραφείο τού στήν Άθήνα, μδς έγραψε —δπως δείχνει τό παραπάνω κλιοέ — με- ταξύ άλλων — τα εξής: «.. Δέν θά η"θελα νά έπε- κταθώ περιοσότερο διότι νομίζου 6τι μέ αύτά τα λόγια μου δίνω την είκόνα τής προσωτπκότητός σου· Έτιει- δή δέ, πιστευω σ' αυτήν καί στούς άγώνες πού διεζά- γεις έχοντας ώς μοναδικό κριτήρΐο τό συμφέρον τής Κρήτης θα ύπο6άλλω την θερμοτάτην παράκληοη, νά τΐ€ριφρουρίσεις τό κύρος τοΰ Άρχιεΐΐΐσκάπου καί νά σταματήσει αυτή ή άντιδικία πού εχει ξεσπασει. Πιστευω δτι πρώτος έσύ θά πρέπει νά 6άλεΐς Ιίνα ιέλος σέ μιά ίστοράα μέ κεντρικό Γ|ροχι έ*ναν έργάτη τοΰ θεοΰ. Ουδείς άναμάρτητος, Κε Χαρή· Καί μόνος Κρήτης ό θεός- Φιλικώτατα Ό Άρχηγός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΌΥΜΑΝΤΑΚΗΣ» Ό Άρχιεπίσκοιπος κ. Τΐίΐόθεος, πού φωτογραφι- ζ,όταν μέ τόν Αρχηγό στά πανηγύρΐα (σχετική φω- τογραφία τους έδημοσιεύσα,με οέ προηγούμενο α>ύλ-
  λο μας καί την άναδημοσιεύομε παραπάνω) νομίζομε
  δτι κι ούτος μέ τή σεΐρά τού £χει δώσει. .. άφεσιι στά
  άμαρτήματα καί..· πληιμμεληματα ιοΰ Κουιμαντάκΐι·
  Ουδείς, όντως άναμάρτητος...
  ΠΟΛΥ ΔΥΣΜΒίΗΣ
  ■ΕΧ-ΕΠ.υ-11
  ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΡΕΑΛΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή θίλϊδσ 1
  σωπα τόν κατηγορούν καί δια
  μαρτύροντα* γιά τίς ταλαιττωρί
  ες τους, εξ απϊας τού.
  ΔιΙΑΒΑΣΤΕ λοιιτόν κιύριε Δή-
  μαρχε «αί απσντήστε, όχι σέ
  μάς, αλλά στούς Δημότες σας
  αη' ευθΐϊας, γιά τα παρακάτω
  γραφόμενα τους:
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ
  ΤΟΝ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
  Πρός την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕντταΙύθιαι
  ΑΛΗΘΕΙΑ,
  Οί υπογρόφοντες είναι κα-
  τοικο» τής περωχής Μέσαι Κα>-
  τσαιμιτκι ικαι σαις παρακαΛούν νάι
  δηροθΊεύισιετε' την παρούσαι ι-
  πιιστολή.
  Πρό τριών οερϊΐπου εβδορά1-
  δων ηι Υιπηιριεσίαι Υδρεύσεως τού
  Δήιμοα Ηρακλείου) έοτκαψε κιατά
  μήικος τού δρόμρυ, πού ί,νώνε»
  τον Καπτσαμτιάι ,μέ τόν Μϊΐσαι Και
  τσα·μπά «αί δηέρχεταιι τούι Αγρο
  κήιπΐιΐσυ (οδός Καιστοριάς), ένα
  βαβυι οιυλάικι για1 τοποθετηθή
  συλήνων γ^α συιμιπιλΐηρωματική
  ι>δρευισ(η τού Κασσαμπά.
  'ΚαΓΤά την διάνοιιζηι τού αυ-
  λαικ-ΐΌιυ ουτου ο ιήΊδήι ηαιΜαιιος καϋ
  μόνον με χαλίικιιαι πρό ειπών επι»
  ι—ρωιμενος δριόμος κασίΐστράι-
  φη εντελώς. Η διάβασις τώ,ν και
  τοίκων ήταιν δυισχεριέστατη κα*
  καίτοι τις βροχερες ηιμΐέρες επικΐιν
  ουνη. Μετα αιπο ποΛΑΙές επκτ,κέ.-
  ψει<ς κατοΐίκιων τής περιοχής ιατήν Διηιμαιρχίαι Ηρακλείου λό¬ γω τής αδΐ'κοιολογήίτου καβυ- στερήΐσεωις της αριμοδΐιΐας Υπη ρεσίας τού Δήμουι γιό σύντομΓ) αιποιηερά[τωση τού έργουι καί ί,πιΐσιοευή τού δρόμουι, πρό παν¬ τός λόγω ενάρξεως τού χειμώ¬ νος, συνεργείον τού Δήμουι ηλ- θί, έξυσε τιόν δρό,μσ, μέ ΚΡΕ- 'ΓιΝΤΕΡ, εκονΐε εΓΤϊοτρωσϊΓ χαΑι χιιών κιαιί π,άτημα' μ£ σδασπ-ρω- τήρσ, όλαι δέ αυτΐσ οχι σέ όίλο τό μΐήκος τού δρόιμου άπως είι χε γίίνιεΐι πρό πθιλΐλώιν ετών. Μιέ την λίγιη- .βιροχή ™>ύ έπε-
  σε πρό ολίίγων ,μόιλις ηιμ&ρών κιαιϊ
  ιμαλιις μί'αι ή δύο ηιμίερες μ«τα
  την αιπ·σμΐάικ.ρυνιση των μηχανηι-,
  ιμάίτων τού Δήμοα, λ'όγω τής κιαιί
  τα την γνώμηιν των ορμρδίωιν
  τού Δήμου αποπεραπ-ώΐσεωις επ*
  σηευήις τού δρόμου, ο δρομος
  ισυτός εχει γίνιειι σέ πολλαί ση-'
  ρεϊαι χιεΐιρότειρος από ΐτρίν οιρχί-
  σει ο Δήμος ν" ανοϊγε* τό αιυλό
  π καΓΓά μήιιβος τού φύ τοηοθέ-
  τ/ηοτϊ σωΛιήνων, ιπαιρουισιΐάιζεΐι δέ
  φθορά σέ πάιρσ οοίλΜάι ιμέρ·ηι πού
  βά εδιικσβθννογεΐίτο μονο εάν εί-
  χαν παρέλθει· από τής ίοκσκιευής
  τού 5—6 χρδνιια «αί όχι 5—6
  ημέρεις.
  Ο λόγος τής τόσο σύντομηις
  φθοράς τού ώΐναιι β!αισι«άι τό ό¬
  τι δέν1 έιοαναν «ανέναι σιυιμττ'Αΐη.ρω·
  ,ματιΐιαο' φγο πού ν' αιπριτρίΐπιεΐ!
  τα νερά των παιρόΐδων νό καΐπειυ
  θύνονταιΐ' πρός αυτόν, πράγμαι
  ποθι ειϊχε οάν ατηοτέΐλιεσιμαι νάι πό
  ιροσυιρθούν πά χαιλΐίκιο πού τού
  είιχαν βάιλιει, νό δομιουιργηθούν
  λάικιοοί καϊ γετνΐικΌ' ινώ φθαιρί.ϊ τό¬
  σο σύνταμα1.
  μος, έσκιαιψιαιν ένο λάΐΜκσ στή μί
  ση τουι γιά νά1 βιδώσουν μία ποι
  ροχή νιερού πρός την ΔΕΗ καΐί
  ατΐιλΐώς καιί μόνον τόν
  μέ χώμαι καϊ απεχώρη
  σαν μέ ^αΓΓθττέλεσμαι τώρο νά υν-
  ιπάρχ&ι ΐΜάικικος επιικιϊΐνΐδυνος μάλι
  -στιαι γιά τίς σσύΐστες των αυτο
  Εκτας όμως οιπο την
  ιστροφή, πσϋ πιροξενηθη^ε οπό
  ΓΓΐόν ανωτέρω ΛΙόγο σέ οριομε-
  να σημείια1 τού ο δρό|μος αιυτός
  αφ'έηικε ιεσκεμιμίενω.ς σε κακή «α'-
  τάισταση οιπό τούς εργάιτίς καιί
  επιιβΙΝέποντες, οί, οποιοΐ' αΐΓηετχκΙι-
  ,ρησαιν αφήνοντας τον ,μέ Αίάικ-
  ικους ^Γμέ πληρμίΑή επιίσΓηρωση
  καίί Πάτημα. Έτσι πι.χ. οέ πσλ-
  λ'σ σηιμεία' τού έχεμ φο.υίσκ)ώσίΐ
  οτή μέαη, καΐι βοΐυΛάιεΓ, σέ ένκΐι
  μάλ'ΐισται ση,μείο τού καί συιγίρε-
  κρι,μβνα ιοτό σΓνμβϋο ποΐύ θιρχί-
  ζίΐ η. πάιροοος γιιά τον αποαταθ
  μό τις ΔΕΗ ΐ,ργιάτίΐς τούι Δήμου
  κ€#Γ αφοά ε-κστρώ&ηικε ο δρο-
  Αιυσή €ΐ·ναιι η ιστορΐα' δρο-
  μου τού πρσαστείουι Κατσαιμηό
  ΒρακΐΛί;ίΙου ο οποίος αιποίπερα·-
  τώθηικε μόλις πρό μιάις ιεβδομά-
  δαις *αί δεΐίχνιεί τόν τριότιο εργα
  σαος .καϋ τήινι ΛΐκανοτηΓτα' των αρ-
  ιμοδϊων οτόν Διήμο Ηραικ!λΐ!ου.
  Ηρ.ά«λεΐιον την 28ην) 11)79
  ΟΙ Υ,ΠΟΠΡΑΦΟΝΤΕΧ
  Πατεράκης Μιχαήλ, Φίλιπ¬
  πος Χανι&ϊτάκης, Άνυψσντόκης
  Ευάγγελος, Λυρώνη Θεοδώρσ, ' Ι
  ωακήιμ "Ελευθερία, Σώτη Κΐρη,τι
  κάκη, Χσΐτζηδοσ—υριδάκης Έμ-
  ,μανουήλ, Σταυρουλάκης Δηιμή
  τιριος, Φονιάς 'ΕίμιμανουήΛ, "Άν¬
  να Τσικαλάκη·, Γ. Διαλινάς, Πέ
  τρος Κελιάνης, Ν. Ε. Παναγ ιω
  τόκης, Θεανώ Κλινάκη, Θεόδω-
  ,ρος Άϊδάζης, Γεώργιος Άϊ€ά-
  ζης, Π. Μπτουρζάνη, Μαραγκά-
  κη Βούλο, Βαρδάκης Σταύρος,
  ^Χριχτός Έμιμ., Γεώρ. Ν# Τερζά-
  κης, Σ. Χαροίλαμπάκης, Δη>μ.
  ΆμιτΓθυχάνης, Νίκος Πετσαλά-
  κης, Δεταράκης Γεώργιος, Ά-
  ναστασΊΟδου Εύγενία, 'Αμαριω
  τάκης Παΰλος, Βολονάκης Στυ
  λιανάς, Σπιθοαράκης Έμιμαν.,
  Κτόστας Πατεράκης, Α. Ψαρου-
  λάκης.
  ΔιΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ
  ΜΑΣΤΑΜΠΑ - ΘΕΡΙΣΟ
  Πρός την έφηιμειρίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ>
  Παρακαλοΰιμε αττως μερψνή-
  σετε γιό: τα θέμα τού νεροΰ
  στήν ττεριοχή Α^ασταμττά — Θε
  ρίσου. Αύτό τό θέμα ότπασχο-
  λεϊ την περιοχή περισσότερο ά>
  ττό δνα μήνα καί από τό Δήιμο
  δέν βχομε 6'ρεΐ καιμιμιά κατανοή¬
  ση.
  Τσαγκαράκη Ρένα, Τσαγκα-
  ράκη Μαρία, Αγγελική Χαττζά-
  κη, Μαρία Φατσή, Χρυσούλα
  Τερζάκη, Μαριάνθη Ψύλλα, Μα
  ραδελάκη, Ειρήνη Φραγκιαδάκη,
  Σουλτάνα Γλύνα, ΓιαΛτνούληι Μα¬
  ρίκα, Μαρίκα Λέλα, Χρυσούλα
  Τουρλή, Κασαπτάκη Ίσ,μήνη,
  Στιβαχτάκης Γεώργιος, Άννα
  Παιμφίλου, Γαληνάκη Νίκη, Γ.
  Μαθιουδάκης, Μαρία Κολιαρά-
  ιη, Χρυοούλα Λιιμνιιού, Νεσνάκη
  Μαρία, Ίωάννα Χατζηγεωργίοι;
  Λουίζα Κουτράκη, Ίωάννα Σττιν
  θουράκη, Άνδρώ Μανοϊλάκη, Ζα
  φείρω Ταβετζοπούλου, "Ελευθε¬
  ρία Κωνιοΰ, Γωνιανάκη Καίτη,
  Ε. Πομποδάκη, Μαραβελάκη, Μ.,
  Χατζηαθανασίου, Μαρνελάκη
  Μαρία, Μ_ Χαλβατζής, Δ. Χαλ-
  6ατζή, Εύαγ, Κοκκιάδη, Κ. Κλί¬
  νης, Παπαδάκης, Σηφάκη, Μα
  κρυγιαννάκη, Σ. Χατζηδάκη,
  Λ. ΜτΓουγαδοκη, ΚαλοχΙριστια-
  νάκη, Ε, Βολονάκη, Εύαγ. Φέφας
  Κ. Παπαδάτου, "Ελένη Άτσαλά
  κη. Μόρτογλου, Μαρκογιαννάκη,
  Μαρκοπούλου Σοφία, Πετρ. Τού
  ρής, Νικόλαος Τσόγλον, Χρι-
  ασιδάκη Θεόνη, Χρυσούλα Μυ-
  σιρλάκη, Ρυσσάκη Όένη, 'Ε-
  λευθ. Γαλυφιανάκη, Μαγιριπλή
  Βασιλεία, Μαγριττλή Άργυιρώ,
  Μαγριπλή 'Αθανασία, Ξενικάκη
  Θεόνη, Μαρινάκης Χαρίθηιμος,
  Ροδίθης Ανδρέας, Β. Σακούδης,
  'Ελισάβετ Ροβίθη, Κ. Σιμαργια-
  νάκης, Π_ Κοκούρη, Μιχαήλ 'Α-
  κουιμιανάκης, Βασίλειος Ρυσάκης
  Αυγερή Βολανάκη, Χριστόφο-
  ρος Κυριακάκης, Μαρία Ραμΐπο
  γιαννάκη, Μαρία ΚαστελιανοΟ,
  Βάσω Λογοθέτη,
  Έμιμαν. Μπτούκης Μιχ.
  Λαμπραικ/η κ. Νιίκο Κιακαουνακη,
  δϊνοντάς τού κλωτσιό οτάι γεν
  νηΓΤίΐκάι όργανα.
  Αυττάι ι&γραφον οί τοπικες εφη
  μερ-ϊοες «ΑΑλαγή» *αΐί «Δημο-
  ικρότης» (η. τελευΓΤ'αϊα1 μΙοΛιιστο
  ειχ€ υποστΓηρίξειΐι στίς ε,κιλιογές
  τόν κ. ΠαοαΊι'ωαννου).
  Ο κ. ΠαπαΥωάιννου μάς δήι-
  Λωσε ότ,κ χτύιπηριε μέν τάν Κια-
  καουνάκη, αΐλλά όχι< στό σημεία πού γιράφτηνιρε, κιι αιυτπό τό έιοαι- νε ομυνομενος. Φυκτιικό αυτο δόν τό δέχε- ταΐι ούτΐ ο κ. Κακαου·νά!κιης, ού τί «αί οί παιριοτάμενοι μάρτυ- ρες (Πί.πελάσης, Καιψήκ, Ασλο^ νηιςκ. ά.). Αφορμή τού θλΛ|βε·ρού ατει- σοδειου· ήταν ΐ> διίικί> τού κ.
  .Γιάννη ίνΐιχελιδάκηι κατά- των
  «Νιέων», γ»ό την υ/πόθεση που
  έφερε σέ φώς η «Αλιή|θ(ε*α», τό
  δάΐνειο των 100 οκατομιμυιρίων
  τού Μιχελιιδσκ,η αιπιό την Αγρο-
  τικιή ΤιράΙπεζα'. ΣΤήν δϊκη αυτή
  μάρίυΊρας υηερόιοηιισιης Οεΐιχιε
  όιαταχθεί βιαϊα πιροσαγωγή) ήτ
  τ αν ο Παιπαΐιωαννοο.
  Εκατέρωθεν
  μηνυσει,ς «η ετσι η Δ«β·ιοοννη
  θό βρα σε λίγον καφό την πω
  ρη αλήιθίΐα. ^
  Εμείς εκβίνο που εχομι να Το.
  ν σωμε ιείναιιι ότι,
  ι,ν ίπτομιρειιών ώς πρός τίς
  θήκες τού εττεπαοδϊου, ο κ. η^
  οα'Γωώννου εκαΜε μιό
  χτη κοί ιοατθικ,ριτΛτ
  αποίΌι έπρΒπε — πέραν των
  ιλιων — νά αιποφιιγΒΐ; γ»
  γο ότι ήβη παρεξ/νγιήβηικί
  τοιπόδωσε την πρός
  α,ύκο] εχ&ρα τού γιό τό ότι στ*
  εκλογες ωπαοτήριζε τιον κ.
  ριλΐλη.
  Κρ ακώμη δέν επρί,πε νό
  διικήσεΐ' (ή νά
  όιόΠΊ έδΣιΐζε, ίιντονώτερα
  υπό τόν όλλο συνάβ£λφο,
  ιστή δ&κη τού ΕΓ>ρα«ου (ηού
  τέθηκί στόν δΛειυθΐυντή μας),
  τι οί διηηγόροΐι
  τού Βλόν ρεπουν όρος
  νί.ργιειιες, ενώ κατά' βάθθς
  παιδία.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ιπραγματικότητα- ίερουργώ υπέρ της έτ>νικίϊς ύπερη.
  φανείας τής τόσον μαοτιγωθείοτ,ς, γιατί αίοθάνομαι
  θανάσΐμος πολέμιος τής δυσειδοΰς έλληνοφανείας!
  Γιατί θεωρώ δέομιο πολυΐτλοκων καί δαΐμονίων μηχα-
  νιομιΐιν τόν έλληνικό λαό, μοναδικό έγγυοδότη τής
  έθνικης σωτηρίας καί κανέναν αΐλλον οιηματία Μεοία
  ην σιοσΐα, δταν μπροστά στήν έξώθυρα τής έθνιχης έ.
  στΐας 6λέπω τούς Κίοϋΐγκερς, τούς Χαίηγκς καΐ τούς
  Ρότζερς. τούς νέους Άττίλες καί τούς παλαιούς Μαρ-
  δόνιους, ν' άκονίζουν τα λεπίδια τους καραδοκώντας
  «ικαλούς» οίωνούς καί νέους άπριλιανούςΐ...
  ΤΟΝ ΜΕΓΑ αυτόν λαόν, τόν σταυρωθέντα έτά τοΰ
  κυπριακοΰ Γολγοθα καί παθόντα καί ταφέντα στήν έ-
  ξευτελιστική έππαετΐα καί άναστάντα στήν ίερή αύλή
  τοί> Πολυτεχνείου, αυτόν τόν εΰανδρον εύαγγελιστί|
  οτΐς μνημες των λαών λαό, έλπίζω πώς ύπηρετώ σάν,
  τοΰ γνωρίζω καί τοΰ ύτχενθυμίζω δτι ΐτροϋποθετική ό-
  ριοθέτηση τής ί3παρ>ξής τού συνιστά αίτήιματα όμεοης
  κατάργησης μονοοημάτων θεωρήσεων, πού έξυπΓ|ρε-
  τοίόν τα ουμφέροντα των αϊακνίων προνομΐούχων καί
  ύπόπτων έκτιιμήσεων/ τΐού έπατρέκουν τίς ξένες προ·
  σβάσεΐς τίς δουλικές συμβάσεΐς καί τίς έλληνοκτόνες
  Βάσεις!
  ΡΗΣΟιΙ καϊ Δόλωνες ναυκληροΰν αυτόν τόν τόπο, δ-
  ποακοι· δοχειάιρΐοι τόν οικονομοΰν, καΐ ύφάλμυροι
  δρουγγάριοι τόν πορ,εύουν... Ώς πότε...
  ΩΣ ΠΟΤΕ τοΰ Έτσεβίτ τα ύπανθρώπινα ράϊαι θά ό-
  ρέγουνται καί θά διεκδικοΰν άναντίδραστα την έλλη-
  νική θράκη, ώς πότε τοΰ Ντειμιρέλ καί τοΰ Ντανιάντό
  άνθελληνικό τό πάθος τό ττηγαϊο θ' άποζητά νά χωρι
  στεϊ στΐ| μέοη ιό. .. Αΐγαϊο! Ώς πότε...
  ΩΣ ΠΟΤΕ θα βυθομετροΰμε Γής ένδοτΐκότητος τα ά-
  πύθμενα πελάγη, τής όλιγα>ρίας τα νοοηρά τενάγη
  καΐ της πατρίδος μας την άρτΐμέλεια θα έναποθέτου-
  με στή... Χάγη! Ώς πότε...
  ΩΣ ΠΟΤΕ ό μετερνίχος Κίσιγκερ κι ό άγιογδύτης φυ-
  στικας, οί Σάυλοκ των Τρααχεζών, οί έμποροι των ναρ
  κωτικών κι οί έκτροφεϊς των τρωκτικων θά τεμαχίζουν
  αυτόν τόν τόπιο, θα άπομυζοΰν αυτόν τόν λαό καΐ θα
  άποθυνθέτουν τό φυλετικό τού κύτταρο;
  ΩΣ ΠΟΤΕ «ίδανικό» των προυχόντων θα εϊναι ή χλΐ-
  δή, τοΰ λαοϋ ή λιτότης καί των Νέων ή φύγη; Ώς
  πότε...
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΕ
  ΜΟΑΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΟΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  πινων κστών. Τίάι περιισσότερο
  επαθαν ικαρκίνο. Τό σαμπεράΓ
  σιμαΓτα λοιιπόν ήτανι ότιι αιυιτάι τα
  οωμαηϋδιιαι έχουν κΩρκιινογό-
  '/ες ϊδΊότητες.
  β) Οί υδρογονιανθρακες πού
  παράΐγοντα,ι αττώ βιθιμηιχανίιες καί
  ιθ'υτοιιάϊΐνΐηττα ίίναι λίαν επκιρΊλαΓ-
  βεΐς. 'Ενας αιπό αιυτούς, τό βεν
  ζαπι>ρένιο (ιυοάρ'χει καί στόν κια·
  Γτνιό- τού τσιγάιρου) πιροκολεί
  ικαρκίνο τού πν&ώμονίσ. Ου ικάτοι
  ικοι των πόλεων ατνΐαηνιεουν τΐόσο
  βενζοπυιρένιο, όσο άν κάπνιζαν
  οπό 7 μέχρ-ιι 50 τσιγάιρο τή μφο.
  «ΚΡΟΥΟΜΕ λοιπον τόν κώδω¬
  να τού κινδύνου» κτλ περ^δνου
  με έναι ουστο 0ημα γιο την
  προσ-αοία τής ζωής μας, την
  στ^μή, πού στό Ηράκλειο κυ¬
  κλοφορούν 30.000 αυτοιοιινητο
  νικες μονάδες πού χρησιμοηοι-
  ούν τό θειόφι, όπως τα ατοφι·
  δεργοοττάσια. γ*ό τόν χρωματι-
  τής σταφίδος.
  • (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
  ΗΑΕΣΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΟΑΛΛΗΛΐΊΝ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κα (μεταμεσονύχτκ» φυοΐΜά)
  πσό «μποϋκαραν» στήν παρα-
  πονω Λέσχη τα «αρμοδία λόγω
  νκά» τής Ασφαλείας Ηρακλείου
  (Κόνιαρης, ΙΑανωλιδάκης, Αν-
  οουλάκης), έπιασαν επ* αυτοφώ
  ρω νά παίζουν ζάρια 4 ευηπό-
  λπ-τοι δημόσκΗ υτταλληλοι, ο»
  αποίοι παραπέμφβπκαν ήδη α·*
  πό τόν κ. Εκκιγγΐλέα μαζί μέ
  τόν υπίϋβυγο τής Λβσχης κ.
  Σόββα Χααπωνίδη καί τό Δκμ-
  κητικό της Συμβούλιο.
  Οί 4 πού συλληφθήκανΐ να
  παίζουν ζάρι σε τ,ρία τραπέζκι
  ενωμένσ, στρωμεγα μέ κρυβφ-
  το κοί τσόχα, ήσαν οί:
  • Συλλιγάρδος Γεώργιος, τού
  Υπουρ,γείου Δημασίων Έργων.
  • Βασιλεϊου Γεώργιος, Τραπε-
  πουργεκκι
  καί,
  • Ορφανος Σοφ., Γΐωπον<Χ, τού Υπουργίίου Γεωργκχ. Ελπίζομε ότι τα παραπάνιι είναι ολλη μη εμττραχτη απαν¬ τήση στό υψηλά ιστάμηο προ σωπο ποϋ αναφέραμε στη> ορ·
  Χή.
  • Δασκαλάκης Μιχ., τού Υ-
  ΒΑΣΕΙΣ
  ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
  Προχθβς Σώΐββΐατο στϋς 7 μ.μ.
  ιεξω αΐπο τό Χρυισοχοείο τού
  *. Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Πλ. Νικη¬
  φόρου Φωκάι, (Γνΐε'κ'ντάνΐι) κα-
  ποιος ηή/ρι, προφιθινώις αιπο πό
  ρεξιήιγιηιση,, ένια κουτΐ ποώ περκ-
  εί'χε βάοειις 4αοο>μηιμάπχι>ν, προΐιρ
  χβμενίες από την Όνλιαγή/ της βιι
  τρίνας. Ο *. ΗΛκιόηουλος ιπορια-
  καλιεί οποίον τϊς ιπήιρε νά τούς
  τις εηιατριέψει.
  ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣΜΑΣ
  Ανοβλήβτ>Νε επ* αόρατον,
  λόγω ασθενείας τού Ναπν,ορον
  μίνου διευβυντή τής «Αλήβι»-
  ας», δίκη μας πού επροαιτο να
  ΐΝδΜαστά στό Τρψελές Ηρο-
  κλεισυ την 29 Νοεμβριού 1979.
  Η δΐκη, πού έγιν* κατοπ» «ι
  τιπάγγελτης δκ,οζης τού ε, Ε|·
  σαγγελεα Ηροκλεϊου, αφορονοτ
  —δήθεν — περιύβριση τή< Ε»· σαγγελικής Αρχής καί ιϊν» V* ακόμη προέχταοη των οί β&ρΜ τού διευθυντή τής «ΑλήθΒθΡ) δικών, των σχετικών με τώ Υ*1 γονότα τού Μουσείον Ηρα¬ κλείου. ■■■■■■■■■■■■■■ι" ΕΝΑΣ «ΠΑΠΑΣ» ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ — Ο ΧΟΜΕ ΙΝΙ - ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΝΤΑΙ. ■■■■■■■■■■■■•■■|(

  10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ηρακΜειο
  ΧΡΙΪΤΟ ϊ ΓΕΝΗ Α - ΠΡΙΊΤΟΧ
  1
  ΟΙ άνδρωποι πού γυρνοΰν, πόρτα μέ πόρτα, τό Ήράκλειο
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ 'ΈΡΜΗΔΕΣ,,
  Μιά Πολιτειαι
  100 χιλιάδων κατοίκων
  - τό Μεγάλο Κάστρο -
  προετοιμάζεται ξανά
  γιά την έφετεινή
  έορταστική περίοδο
  ΔΥΟ η ώρα τ© μεοτ>μφ», στό Κεντρικό Ταχυδρομείο Ηρακλεί¬
  ου: Έ«Κ — ««Χ με τ'κ μεγάλας κοφετάς τοόντ*ς στόν ώμο, ε-
  πιστρέφουν, από την τκζοηορϊα ι ής μίρας, οί ταχυδρόμοι.
  ΠΛΗΙΙΑΖΟΥΜΕ οτόν πάν»» πού φτιάχναυν τα νρόμματα. Ο κ.
  Στικττόκης, ίίνβ» διανομεας. Κ· ετείνη την ώρα ετοιμάζετο» νά
  »«γιι...
  -ίΐοσα γράμματα μοιροσ*ς ση
  σερα; τον ρωτόμε.
  -Α, πολλό. Μοΐιράίουμε ισα-
  μί χίλκ> γραρματοι τή μερά!
  οδρτες,
  - Βεβαία, ικΓΓίρα, υοάρχουν
  /^όμματα μέ δυΐοχινόγννχττΕς
  όίυθυνσεκ-
  - Και πάσα κιλό κουβαλας
  υτψ πλατή τή μερά;
  - Μηορει καί οέκα, μπορει κόί'
  -(Μοντα «Λό! Μο ψά λογόριασε
  να ση«οών·εις στον ώμο τρ.ιά-ντ<ι κΛο και νο γυρι<ε*ς στ ούς δρο- (ΧΗΚ... - Πασες ώρες αλήιβεια, πε,ρπα- τος κάθε μερά; -Τίασερις ώρες περίπου, κι όν είναι γιορτές σάν τα Χρ:ιοτού>-
  νεννο... σχτπα1..
  1τ —
  ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ μέ,ρες έρχονται. Δι
  νούν καί παϊρνουν οί ουχες.
  Γράμμα-α, Ναρτες, ευχττήρκι...
  Γυγγενεκ, φϊλοι, ξενητιεμένα παι
  διά, όλοι θυμούντοι αυτέ< τίς μέρβς. Όλοι θέλουν νά στεϊλουν τίς «ιχές τους, νά νοιώσουν σά νά σφϊγγουν ενο χέρ», τό χερι τού δικού ή τού φίλου. Κι οί Ταχυδρόμοι μα<, γυρίζουν πόρ τα μέ πόρτα, τα σοκκάιασ τού Μεγάλου Κάστρου... — Πώις σέ λ!ένε; — Γρηιγιό,ρη Βουζαροκη, κι ν- μα« διαναμέας στόν Πιόρο... — Είναι εώκιοΛη η περιθιχή; — Πολύ δύσκσΛο. Ούπιε οδούς, ούτε αρι%κ>ύς εχεΐι. Αν>8βοκΌ.τε-
  σκαλοιπ-άπιιια., ψ-άιχνιεις και
  χιλιφετρα. Πράφιαυν στό
  γρίκμμαι τό νούιμερο «1» τού τα
  δέ δρο,μου. Πάς, ψόχινεΐζ, γυρ>εύ
  εκς στό ένα, τϊΐποτα... Κι ύστε-
  ρο βρϊισκεΐις τον πιαραΙλήΐπΓπη, χϊ-
  Λΐια ιμέτρα Γτΐιό κώτω...
  — Δυσανόγνωσηες διευβύνσειις
  κα.ί τέτοιες δοσιοολιες υιπάιρχιοιυν·;
  — Καιιΐ β>εβο:α, αλλά προσπαθού
  με να δώσαυιμε όΐλα τα γραμ-
  μαιτιαι στόν κιασμο... Αΐλ!λ& μιεγα-
  λο πρόβλημα, γιά μάις, ί,ϊναιΐι ο
  Αρχΐ'επιίοκοπος. Μάς στέΐλνουν
  την «Αναιγιεννηΐση» αΓΓαξιινθίμη,-
  τη <κκ άντπε τρέχΌ γΐωρωε. Γρά'ψε το γιατί μάς παίδευσυν.. Εγώ Γροσωπιιιβά μοιιράιζω ίσαιμε 500 «Αναγεννήίσεις». — Οΐι άνλες εφηιμεριδες σά< δυ- σκολεύουνε; — "Πήιν «Αιλήιθεκι» καί τό «Κρη>-
  τικό Φώς» μάς τα οτέλννο·υν τα
  ξινοιμηιμιένο. 'Ετσι δέν υπάιρχίΐ
  πρόβλιηραι...
  — Τί άΐλΐλια προβλήματα δυ<σκο- Λεθουινιε τή δουΐλΐε,ό' σαις; — Όλα τα κάνουιμε ειμιεδ'ς. Εμιεΐς μοιράζουιμε τόν ΟΤΕ, ε<μιείς μοί ράζουιμε τιή ΑΕΗ »αί τό Δήρο, εμεΐις πΐλ/ηιρώνιουμε τΐις συντάξεως τού Ι'ΚΑ καί τού ΟιΓΑ, όλα ε- γώ τ]οϋ( Ταχυδρόμου< «ίναι αγ χοί καί κοώρΐαση. Ίσομε χίλια αντικΐίμίνα μοιρόζουν τιόρα κά θε μερά. Αλλά, αύριο, θά φτά οουν οί κάρ,τες. Τα χίλκι <χντΐΓ κεϊμενα, θά γίνουν δυό χιλιά- ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ... ΡΑΒ ΑΥΙΟΝ ! δες, τρείς χιλνοδες, ΐφτά ίσως χιλιάδε< ηάνω στη φούργια. Κι οί Ταχυδρόμοι μας, θά γίνουν οί σύγχρονοι "Αη — Βασίληδεΐ, μέ τίς μεγάλας κοφετΓέι; τσάν- τες στόν ώμο. θά μοίράσρυν ΣΙΜΩΝΟΥΝ Χριστούγεννα. Και νούργιος χρόνος. Η δΝοή μας χαοά σπκ μέρες τής αγάπηί, θσ τά βρήτε στή Μεγάλη "Εκθέση ΠΥΡΟΦΙΑΟ Κφαμακά: Πρακτικα σκεύη ττού είναι καί έργα τέχνης Τά ηλαοτκά και η ποροκλά- *Π, ίϊνοι τό πκ» συνιγθισμένα υ- *ι«ά που Ηατασιαυαζονται τα σύγχρονα οΜεύη. Καί ούς τά ΐΡν^νοποκτ- γκιτ» ηροφανίχ °*** Ιψεη πύ< τά κεραμ«κά καμ "« ·ορά, ετνοι σωστά ϊργα τέ- Χνη<... Συνδυοζουν μοί τγ>ϋ ηραχτι
  »η «αί την καλλιτκχνική ιτλευρά,
  Μ( μά θαυ,ιασια αρμονΐα. ΚΙ Ελ
  *όδα, μ· «Κϊι^ η Κρήτη καί τά
  νηαη τού Αιγαϊου, έχουν μιά
  Κ^χρονη παράδοση στό κχρα
  *. Αν 6έν έχετε πόί.ι στά
  Μουσεκι νά δ«τε, θάχετε ακοϋ
  σει αοχΒαλώς πνκ στίς αποστο-
  λές των αρχανών πού στάλθη-
  καν φέτο< στό Παρίσι, υπήρχαν μεγάλες ποΓ*ότι>τΐί< κιφαμεΜών. Μά » *Μ«κ θόχετε οκούσίΐ ■ιή γιαγβ οκκ, νά μιλά μέ »Ο- σταλγκι γ»ά «ίνα τά παλιό πή- λινο σκεΰη πού κάνονε τό φαγη τά πκ> νόοτιμο καί θόμι<ον χ«- ρίς υττειρρολή τΐΑΒΤουργϊα... Τό Κερκιμί«ό ^γαϊνο από τό χώμο. Είναι η ίδ*α η γή μας, χω ρίς καμμιά χΓ|μΜ(ή ειτεξιργασία, παρά μόνο μΐ τό μεράκι καί την ΠΥΡΟΦΙΛΟ μοκττρ'ία τού Κερβμίοτα, πού στρσβιλίζει πάνω στόν τροχό τόν πηλό, μετουσκώνοντάς τον, καϊ διδοντάς τού κάτ* από την ψυχή τού, από τό είναι τού... ΠΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ... ΤΊ6 «ΠΥΡΟΦΙΛΟ», είναι μ*ά μεγάλη εκθέση κεραμεικών, στό κέντρο τού ΚρακλΙείου. Ζ' αυ¬ τήν ©ά βρεϊιτε χιλιάδΤες αγγεία δσσμένα μέ πολϋ κέφι καϊ μκρά- κι, από τούς καλύτρρους ανγειι- οπλαοτες τή< χώρα< μ«><· ° Λα σκορης, ο Σκλάβαινας, ο Κοντο- ρούδα< καί τόσοι άλλοι, φτα- σμένοι καλλιτέχνες, έχουν αφή- σει ηαράδοση κι έχουν γίνει τά ονοματά τους γνωοττά τόσο στην Ελλάδο όσο καί στό Εξω- τερικό. Έργα τους θά βρ,εϊτε στό «ΠΥΡΟΦΙΛΟ» στήν οδό 25ης Αυγοΰοτου αριθμόΐ 46 Η¬ ράκλειο. Κι ακόυ/ι, άν ©έλιετί ν λουθηοβτιε" τή σύνχρρνη τροπια τής διαικόσμησης: «ΠΥΡΟΦΙΛΟ» θά βιρίίτε ιιοσμητικά πκιτια κ.Α.π. μϊ πορα δοσκικές ζωγραφιές κα< λοι'κά μοτϊβα... Αξϊζίΐ νά διοκοοΐμήσε- τε τό σπίτι σα< μέ πήλινα αηπ>
  κείμενα, ποϋ ποτε δέν χάνουν
  την αξία τουςΐ
  «ΠΥΡΟΦΙΛΟ»
  25ης Αυγούοτου 46
  Ηράκλειο
  α«ο-
  νοο-
  Στό
  δια*
  Σας την προσφέρει ό ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
  ΗΓΟΗΤΕΙΑΤΟΥΗΧΟΥ
  Μαζΐ μέ πολλά άλλα χρήσιμα ήλεκτρικά ειδή
  ποτε, ποσο αλ-
  "°*π*α θ ακοον—τε τή μουσι
  •ή «ού ούς οροσ*ι, άν αντί γιά
  Το Μ«βό πμ—άπ ή μαγνητόφυ
  στο σπιτι σος ινα
  σηρεοφωνικο συγκρο-
  • ΝΐνΐΟΟ
  • ΗΙΤΑΟΗΙ
  • ΤΕΗΝΙΟ5
  Κσί τκ προσφιρει σε
  στήν οδό: Ταγμοτάρχη Τζουλά¬
  κη, αριθμός 10, Τηλέφωνο 284
  010, Ηράκλειο — Κρήτης.
  τού κόσμου;
  Η μουαΜή λ*ν* ότι ιξευγενι-
  νθ τα ηβη, Κι εχουμε: το δικαίω-
  *ο*βμρανου»ιε αυτιγν την υπι
  μανεΜ τού Ήχου.
  Χρ«στουγιννα, Πρυ-
  χαονιαρε< μιρ«. μπο να νινιι πρόζη αν το ικγολο κατα- το« ΒΑΛΑΒΑΝΗ ** συγβεντρωσε, τα «εολλίτιρα ονό- των Αν όμω< αναράλιτε την αγο ρά κάιτσκ>υ 5ΤΕΗΕΟ, σκεφτη-
  κατε ηοτε πόσο θά άξιζι νά κά-
  νίπτει ενο δώρο στο... σπιτικό
  σχκ;
  Ο Βολαβανης θά σας συνι-
  στουσε, μιά κουζινα, εν» ιτλυν-
  ιηρ»ο, ινα στίγνωτηριο
  φογβιο, τιΚ ΡΗΙίΟΟ,
  ΗΟΟνΕΒ, της ΕδΟΙΜΟ,
  ΙΖΟΙΑ, της ΠΙΤΧΟΣ, ή —
  γιατί άχι — μ·α «ΥΧΡω»1·
  ραοη ττη θηΐΙΝΟΙΝΟ
  ΡΗ ΙΙ.ΟΟ.
  Ε—-αφτί/ΤΓ τόν Βαλαβονη
  Γριν αηοφαοΗχτ%. θά σά< εξ« π^Η>ετί^<Μ^. στο «ατάοτη,ιά το« «α τηί η τη< ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ - ΧΙΛΙΛΑΕΙΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΗΝ Γιά τή Χριστουγεννιάτικη διακόομηση, γιά την γιορτή τού Μανόλη, τοΰ Χρίοτου, τοθ Βαοίλη, τοΰ Φώτη, ΰπάρχει ή γοητεία τής Φύσης·. Τό λουλούδι- Τό ούμβολο τής άγνότητας, ΐτού ταιριάζει οτό Θεϊο Βρέ- φος. Τό σύιμβολο τής Εΐρήνης, τχού εύχόμαοτε ΟΛοι γιά τόν καινούργιο χρόνο· ΤΟ ΑΝΘΟΠίΙΛΕΙΟ ΑΡΑΛΙΑ φρόντιοε, εΐ&ικά γιά τίς μέρ,ες αύτές- γιά λογαριασμό σας· Σχό μεγάλο κατάοτημα τής όδοΰ ΕΒΑΝΣ, ύπάρ- χει γι αΰτές τις μέρες ή όμορψαά καΐΐ ή γαλήνη τής Φύοης ^ Κι άίκόμη, εϊδικές ψάθινες κατασκευές, μέ ^ ζερά λουλούδια, Χριστουγεννιάτικες συνθέοεις μέ άιποξη- ραμένα λουλούδια, Γκύ καί. Ου- μπρούνιζινα φυτοδο- χεΐα, καί δ,τι βλλο θά θέλατε, γιά νά φέρετε τή γοη- τείο τής Φύσης οτό σπίτι σας· Κι' άκόμη- δεΐξτε την άγάπη σας μέ λουλούδια. ΤΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟι ΑΡΑΛΙΑ άναλαμβάνει νά σΐείλει τά λουλούδια σας στή Μι;λ6ούρνη. στό Λονδϊνο, οτήν Ούάσιγκτων ή δπου άλλοϋ θά θελήσετε- ΕΒΑΝΣ 28 — ΤΗΛ. 283522 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ9ΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΑΟΚΙΛΗΡΗΙΙΕΡΙΟΥΣΙΑ ΦΡ0ΝΤΙΙ1Ε ΤΟ ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΟΙΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚαΙ τ' αύτοκίνιμο χρειάζεται την φροντίδαι τού· Τώρα μάλιστα- πού τό αύΐτοκίνητο είναι μιά όλόκληρη περι- ουσία, θ^λει περισσότερη προσοχή, -ερασσότερη φρον- τίδα- Γιαύτό ύΐτάρχει ό ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Σ' 2να μεγάλο μαγαζί, θά βρεϊτε δ,τι χρειάζεται ιύ αιύτοκίνητό σας. "Ο,τιδήποτε θά μποροΰσε νά τό συν ιηρήσει καΐ νά παραιείνει τή ζιοί| καΐ τή σωστή λεΐ- τουργία τού· Κι' άκόμη: "Αν σκέφ-τεστε νά κάνετε £να «δώρο» στόν έαυ- τό σας- διαλέξτε κάτι πού κάποτε ϊοως νά σώσει την ιδία την ζωή σας· Πρόκειται γιά τις ζώινες ασφαλείας· Έξ αλλου μην ξεχνάτε πώς τώρα οί Γωνες γίνανε ύποχρεωτικές ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Μιά ζώνη άιπό τό μεγάλο κατάοτημα τής Λεω- φύρου 62 Μαρτύρων, άριθμός 7, Ήράκλειο/ ϊσιυς νά σώσει κάποτε την ϊδια τή ζωή σας· ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 222.281 Νλρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ζιμυΰμε χίλια ουγγνώμη, που τίς μέρες ιών γιορτών θά στερηθΐείτε τά πΐκάντικα πρσϊόν- ια μας, αλλά είναι άνάγκη νά ξεκουραοτοΰμε κι' εμείς καϊ τό προσωπικό μας, γιά νά σδς προσφέ- μουμε καί πάλι, άπό τις 5—1—1980 την Πίτσα πού ξέρεΐε, μέ την οταθερή κοιύτητα καί τά καλ¬ λίτερα ύλικά. Κλείνουμε στΐς 20 τοΰ Δεκέρβρη··. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΙ ΝΑΡΟ^1 Ή πρώτη πίτοα οτό Ήράκλειο, σας περιμέ- νει μέ τή γνωσθή φροντίδα καϊ περιποίηση, άιΐό τίς 5)1)1980 Πά την ώρα: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΏΙ ΝΑΡΟίΙ — ΠΑ· ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ χ θά μοιράσουν τίς συν—άξεκ. Οί σύγχρονοι "Αη —Βασιληδε< μέ τί< μβνάλες τσάντ·ε< στούς ώμους, θά τρέ- ξουν νά Βρούν τούί ξωμάχους, νά δώσουνε τό χιλκάρικο τού ΟΓΑ στήν αγρότισσα, πού ή- ταν πρίν από λίγο οτ)ό Ταχυ- διρομείο «αί ρωτούσε ττότε θόρ θουν οί καινούργιες συντάξει<. -•- ΔΥΟΜΙΣΥ η ώρα στό Ταχυδρο μεΐο τού Ηρακλείου. Οί Καστρ* νοί Ερμήδες, ένας — ένα< αφή- νουν τ'κ τοόντίς στόν πάγκο καί φεύγουν γιά λ'ιγη ξεκουρα- ση, ίσαμε τ' άλλο πρωί... Μόνο πού οί σύγχρργοι Ερ¬ μήδες, δέν οναι βεοί. Είναι άν- θρωποι κιαί κουράζονται. Είναι ούτοι πού φερνουν κά θε γράμμα δ«κό αα< στό σπϊτι σας. Καί κάθε Δευτέρα πρωί, φρίοικκι — φρέσκια, την και- -«ούργια «ΑΛΗΘΕΙΑ», τόσο σ' ε- αάς, όσο καί σί χιΑιάδες άλλους ουνδρομητέί. Ένα πρόσβετο βάρος. Τούς ευχαριστούμε, πού τά Ηαταφέρνουν τόσο καλά. (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ φτάνουν. Άς στείλουμε αττο τωρα τίς ευ- χές μας, γιά νά πάχε έγι«α#ρα καϊ νά μή δυσκολεύουμε τή Θέση -ών Άη — Βασΐληδων, μϊ τίς καφβτκς τσάντες οτούς ώμους. νικος ψιλακης Όλα τά «ίμενα των ειδι- κών Ροτορτάζ Προβολής των διαφόρων επίχειρήσε- ων, εταιρείαν καί κοταστη- μάτων, πού περικχονται σ' αυτό τό φύλλο, ε'ιναΊ γραμ- μένα από τόν ΝΙΚΟ ΨΙ- ΛΑΚΗ. Άπό τούς Άδελφούς Μανουρά ΕΝΑ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟ ΜΙΤΑΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑΓΑλΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ ΤΟΥ ΦΗΑΟΡΕΙΤΗ ΜεταφέρΚΐνί κυριολεκτικά, τά Μιτάτο τους από τ* Ανωγειανά βουνά οί Μανουράδες στό Η¬ ράκλειο. Καί 'κεί, στό δρόμο τής Καστιρινή< Αγοράς (1866), μοοιχοβολά τό γνήσιο Ανωγεια νό ΊΛφί τους καί τό γιαούρτι πού Θυμϊζει εκείνους τούς πα- λιούς Ανωγχΐ3αν)οι>ς -ού Ψηλο-
  ρεϊτη.
  Ίδκι πά ντα, μέσα οτό κυλι-
  σμαΐ τού χρόνου, τά προ'Γόν-
  τα των Μονουράδυν: αγνά, ε-
  ναντιυμένα στήν βκψηχανο-
  ποιημένη εποχή μας.
  ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ
  ΜΑΝΟΥΡΑ
  Μιό προσφο,ρά ποιότητος
  στού< Ηρακλειώτίί. Πρ|9'ίόντα αγνά, φτιαγμένα μέ τή φροντιΐδα τού παλκ>ύ Α-
  νωγοανού βσσκού.
  ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΜΑΝΟΥΡΑ
  Οδός 1866—αριβμόςδδ—
  Ηράκλιιο Τηλίχρωνο 288.064
  Μέ μιά καλή ψωτογραφ'ια στού Μηνά Χουστουλάκη
  ΦΥλΑΑΞΕΤΕ ΤΙΙ ΕιΤΪΧΙΣΜΕΝΕΣ ΙΙΙΙΗΙΙ
  ΠΑ Νλ ΞΥΠΜΑΤΕ ΑΥΡΝ
  III
  ΘΥΜΙΣΠ
  Γάμο(;! "Ενα γεγυνός πού άποτελεϊ οταθΐμό οτή ζωή σας· Καί θόΐρχονται σπ-
  γμές, ΐιού θά γυρνατε μέ τή σκέψη σ' αύτές ιις μέρες, θά νοσταλγεϊτε πΐά, τή χα¬
  ρή καί την ευτυχία τής νιότης·.·
  Φυλαξτε μέσα οτά σωθικά σας αύτές ιϊς οιιγμές. Και άικόμιι, φυλάξτε σέ μιά
  μερΐά τής καρδίας οας, 2να κομμάτι αυτής τής καταδικης σας εύτυχίας- Γιά νά
  βλιέπειε αΰριο τίς φωτογραφίες, αιτως βλέπεται σήιμερα τίς φωτογραφίες τής 6.ρ,ε-
  φικής και παιδΐκής ήλικίας. Εϊδατε δμακ; π ξέχωρη χαρή εχει μιά καλή φωτο-
  γραφία; Πόσο πιό εντονα ξυπνα τίς θύμιοες μέσα σας;
  Μην έμπΐστευτήτε τύ γάμο οας όπουδήποτε, άφοΰ ύπάρχει στό Ήράκλειο,
  το φωτογραφειο
  Στό άτελιέ τού, στήν Λεακρόρο Δικαιοσύνης θά βρείτε μιά μεγάλη ποακιλία
  νυψικών, και δλα τά εϊδη, τοΰ γάμου σας···
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ
  ··· ϋν θέλειε νά δώσειε χρώμα, και να κεντρίσετε την θύμιση, τίς φ€τινές
  γιυρτές.
  Έμπιοτευτήτε ιύ φίλμ σας στό Μηνά Χουστουλάκη. θά σας έξυΐτηρετήοεΐ
  καλλίτερα. ·
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑ ΚΗΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Έλληνική-Ξένη - Κλασσική
  ΒΑΛΤΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
  Εΐαλ'τε τή μουοικη μεοο στο
  σπιτι σαζ κι αφήσΐπε νια πΐλιημμυ-
  ρΐσει με νοτις ο κόσμος σαις.
  Γιά ολες τις ώρες, για κάθε
  <ΐτ»γιμή σοχ, υπάρχουν μουσικκά εο,ιμάτια, πού φερνουιν τό κιεφι και τήι ζεαπΌΐσκι. Το δΗΟΡ ΠΑΛΛΑΣ θο είναι κοντό; σος ψ τι,ς ιμίριες. Για οπΌΐο&ηποτε θιερα σας, ρω τή,στε προσωπιι*α τον ίδιο τον κ. Παλλα Νά' ει'στε βίβαιιοιι, πιώς 6α εξιυτιηρετηιθιήΓΓε, οσο δέν γιινε- ται Π' α^τές τίς μέρες τό> ΒΕ-
  5ΗΟΡ ΠΑΛΛΑΣ σάς π,ρο-
  τείνει, νά πλθϋτίσετε τή δισκο-
  θήκιη σα^, μιέ τκς πα.ραικάτω βπι-
  τυχ.ιις:
  μί επιΐΓτυχίιες τήις τε!ί.υταψας Λ 5
  ίτιας—«Η Μαιργαριπτα Ζορμτταλα
  τραγουδά θεοιδωράικιη» — «Ρε-
  ρΓΚΤΐκη Κομιπονΐίια» — Φ. Νίικο-
  λαοιυ: «Όμορφες οιπγιμβς».
  ΞΕΝΑ: Μποιμπι Ντύλΐαν
  ΤΗΑ1Ν 00ΜΙΝ0» —
  ΒγΜλις: «ΤΗΕ ίΟΝΟ
  Στάτους Κβιο:
  νθυ ΛΆΝΤ» — Μπόνυ Έμ
  «ΟΥΕΑΝ3 ΟΡ ΡΑΝιΤΑδΥ».
  • ΚΛΑΣΙΚΑ: ΟΟΚΕαΐ, ΜΑΝ-
  ΡΕΟΙΝ, ΤΟΒΕίίΙ, ίΟΟΟΑΤΕίϋ:
  ('.ΟραΓτοριο των Χρΐιστουγεν-
  ιΛ>ν», — Ναιρκιΐαο Γιβπες: Κλασ-ι*
  κή κιβόρα. — ιΚλαο:ιιοή ΜαυοΐΛή
  οπο το 1300 έως τό 1600— Ο
  ηχος της Μουισιιιιαής: «ΙνΐυδΙΟ
  ΗΕδΕΠνΑΤΑ».
  ΗΕΟΟΡΟ 5ΗΟΡ
  ΠΑΛΛΑΣ
  ΟΛΟΣ ΕΒΑΝΣ
  (Έναντι Α' Ταμείου)
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ: Λϋτσο
  τη: «Τί άλλο θάβεΐλι&ζ» — «Η Ελ
  Λάδα τραγουοά»: πεντε δίοκοι
  αΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΙνΙΒρΐθΥ 1979
  ΝΟΥΊΙΚΟΣ ΛΊΑΙΚΝΙΜ ΣΤΟ ΗΡΑΚΑΒΟ
  Σύιμιφωνα μέ έγκυρες πληρο
  φορϋες τής στήΐλΐηις ίισωί τώ κο-
  ΛθΊοαϋιρι τού 1980 νά γίν»ει· ο
  π,ρώτος Πανελλήνιος Διαγωνι¬
  σμόν Γώνθεση,ς πού
  οτό Ηράκλειο ο Σύλλογος
  νελλήνια Πολιτιστΐική Αναγέννη
  ση,». Μέλη τού παιραπάνω συλ>·
  λόγου εί'ναι 70 περίποιυ Ηρακλει
  ώτες πού προσπαθούσι νά' δηΓ
  μΐιθυργήσουνε μώ αξιόλογη α-
  τϊθΛ'εντρυτική πολ'ΐιτιστι«ή προ¬
  σπαθεία.
  Είναι» γνωστό σήμερο Γκός
  τόΦεστιβάλ τού Λαί»'κού Τρο
  νουΦιού θεσσαλονίκης, αττέτυχί
  μη χεΐιροτερεύιε» οίπο χίροΜΐό σέ
  χροΝ*. 'Ειτσΐ!, υιπάρχει. έναις χώ
  ρος τής πνίιυιμριτίΐκήί δημρο-υργί
  α< κιενός, ο χώρος τής Αί ευχηθούμϊ στή νέα κινή¬ ση νά μην ίχ*ι την τύχη τής «Μουσικήν Ακαδημίαν» τού Χα- τζηδάκη. κης πού θά προσφιέρει σ·τό κόι- νωνι>κό σύνολιο. Αυτό τό κενό
  τΐροστταβεί νά κια&ύψει ο Γτα'ρα-
  τιάινω Σύλιλογος. Κλϊ μεΐς τό ευ-
  χόμαιστε ολάψυΐχο.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ
  Μ' ,επΊτυιχϊα έγινε χτες μιό
  οξΐ'όλιογη μοικκκή ειοδήλωσηι
  γιά τό έτος τού Παιδιού. Ερμή¬
  ν ευοε τό 'Παιδικό συγικιρόΓτηιμίαι
  μέ την παιδική ορχήστρα κρο>υ
  στών τής Ρίκας Δεληιγιαννάκη.
  Ακόμΐη, συμμετείχον η Μα¬
  ρίκα Κώχ, πού ετραγούδισε μα>
  ϊ,ι μέ τό πα(ιδ;κό συγκιρότημο
  τής ΡίκαςΔελ!ηνω>ννόκη, καί ο
  τραγουδ:στης τής Κρήτης ο
  Κώατος Μουντάκης.
  ΤΟ «ΠΥΡΟΦΙΛΟ»
  Η Κειραιμίιΐκή είναι μιά πονάρ
  ;; α ι η τΐχνιη ττού ακολούθηοε
  τόν άινθρωπο·, ισ' όιλιη την πο-
  ρίΐαι καΐί την ίξέΛιξηι τού πολι¬
  τισμόν ιτνου.
  Κατάφερε δηλαδή νά υπη-
  ρετήσει την πραχ,τΐ'κιή πλευρό
  τήις ονθρώπινηις ζωήν, ενώ τα·υ
  τόχρονα συνδυοζ'ε καί την αυ-
  θδρμηΓτη· καιλλιτεχν:«ή δηιμι,ου-ρ
  γία.
  Σ'άν Τβχνιη η Κεραμβΐικιή ήΓταιν
  μιά1 «οιώμιπΐτυξη:» τής Γίλαστιιικήί
  καϊ — ισχεοόν πάν-α — τής ζω
  γραφιική*;, τκ>ύ γΐΜόΐταν £πίίοτ|<ς μέ χιρώματα· τής φώοηις. α>πιοιμ£ΐ
  νσρΐΌι οπό καμινΐΕυιμαΦθ ή χώμα
  τα ειδιικά επεξεργασιμένα.
  Σή|μερα>, πορ' άλο πού ο ηα-
  ραδθ'σιοκός ποδοχ'ίνητθις τρο-
  χός έγινε αυτόρατος, καί οί μιέ
  θοδες τήις κβριαιμιεΐική'ς δημυοαρ-
  γίας αιπλου<3τ«ύτηικαν, η Κερα- μεική τταρομένει μιά Τέχνη πού διατηρεί την ζωντΓόνιια τής φύ- οης. Την σύγιχρονιη παρεία τήις Ελληνικής Κερομεικής μπορείτε νά Πιαιρ'αΚ'θλο-υιθήσετε σ ένια νέο, εδικό κατάστηιμα, στό «Πορό- φ«λο» οδός 25η,ς Αυγούστου — Ηράκ'Λειο. Τό Κιεραμεικά πού εκπϊθεντα,ι, ίχουν τή γνησιότητα καί την εκ φ.ραστΊΐκότητα τής ΛαήΓκής Τέχ- νη/ς· Καΐί —- ευτυχώς — δέν υ^· Γ,άιρχουν τοοριστΐ'Κές κακογο^ στΐΐις ήι α'ντιγραφίς £πι:|κινδυνες γιά την ίδια την Κεραμεΐ'ΐοή. ΤΟ «ΣΕΡΠΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Είναι: η στροφή τού Πάννιη Μ|αρκιό.πιουλου! στό >σύ|γιχρονΐο
  Ελ'>4ηνΜθό τραγούδι. Φέιρν»
  στόφώς ξεχιασμένες πτ.υχές τής
  μουσ,:ικής μας χιλιηρονομϋιάις καΓι
  τα'υίτιάχρονία' θίκοδθιμεϊ ένα καιι
  νού,ργιο τρόπο· έκφραιση>ς. Οί
  Γτΐχο» των Π. θεοδωρ'κδη Κ'αί
  Μ. Ελευβερίθ'υ, μεοττοί, μέ λογο
  ιεχνίκιή α':ισθιηιτι.ικιή ανΐαζήηιησο.
  Ο Γιώργιος ΝταΑάιρσις καί ο
  ίδιος ο σ«υΜθίέτης, συΐμιπλιη,ρώ-
  νουν τ<ή μουσική £ρμίηνεύοντα< πετυχεμ'ένα1 τρογθιύδία· τού. Αύτοι που πουλάνε στόν κόσμο τις έλπίδες... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ Χεψώνα—- Καλοκαίρι στού< δρόμουςΙ Πρωι καί βράδυ, μέ ένα μά- τσο λαχεεα στό χέρι, καί στ£- — Αύριο Κληρώνιι... — Τυχερά λαχεία... — Τελευταία ώρα... — Περάοτε κύριοι... Καί πουλούνΐ την ελπίδα στόν κόσμο. Την πεθυμκι τού πλούτου. Άσχετα ών είναι τίς ηερισσότίιρες φορές οί ελπΐδες ΦΡΚΗΐδΐς «ι ο πλούτος ένα άφθα οτο όνεφο. Σιμώνουν γιορτές. Καί τα λα χιία δίνουν καί ποίρνουν. Τα νούμερα υπόσχονται... Μέσα στό δρόμο, μέ τή βρο χή ηοϊ τό κρϋο. Καί τό λιοπύρι τ' Αυγούστου... Χιλιάδίς μϊ- λια κάθι μερά. Πουλό υπομονε- τικά τίς ελπίδες καί περιμένΐι τό μίροκόματο. Κι ότον τελειώ νει ο χρόνος, τό «δώρο» τιου, ο 13ος μκτθός, είναι οί ελπίδίς τού κόσμου: Ο χρόνον πού φεύ γει. Τό «γουρι» τού καινοΰργιου ιΐού έρχεται. Ο Γιΐ,άννηις ΔεΛηγΐιάννηις είναι ίναις από τούς πιό γνωοτούς Η- ραιΛνειιιώτες λιαιχειοιπΰλες. 'Επ/εσε ατ.|ό μιικρόις, χωρίς γογγυτό, οτή βιοπάλη. Πήριε τιή βούιργ:α στοώς ώμσυς μέ σπιίρΐτα, λ^βάνι κ θίί ίάΛΛαι μιικιρο—αντικείιμ'ενα κ·αί πήιρΐ σβάρνα τα χωρι,ά, κυνητ γώντταις τό μεροκάμαπ-ο. 'Υοτε- ρα, μάζευ>ε δροχιμΐέις «αί πενην-
  τορώικιια, γιά ν' ασπιριίΐσεΐ' τα πε-
  ζοδ'ρόίμιιαι έξω από τα καταστΓή
  ματο. Μά έοαθε αομοιρροιγ*α- τό
  στομύχΐ' τού καιϊ σταιμάτησε.
  Ύοτερα, δόθηικιε στάι λαχεία.
  Τέσσιερα' στόμαιτα, μιά γυναΊκα
  *α« τρ.ία ποΐιδιά πβρίρενον από
  τό χέρι τού. Λφε τό χέρκ τού,
  τ ό ένια1 χέιρ'ΐι, γιατί τ' άλλο τόχα
  σε ιοτά δεκάιξι τού χρονΛΐα, από
  ι.ιίά· οβι'δα των Γερμανών.
  — Η δο-υΛειά μας; θέλει πόδκα,
  αγων» αι, υπομονή.
  θέλει νά φωνάιζει.ς στούς δρό-
  μο·υς, καθημερνή κα» σκιόΛιη..
  — Πόσο μί'ροκάμαΓτο βγιάζεις;
  — Εξαιρτάται1. 'Αιμπα εϊνια·ι. καλή
  η μερά, μπορεί νό βγάλεις κια»
  300 μέ 500 δραχμέζ. Έχυ βγά-
  λει καί-χιίλιες. Μά είναι καϊ μ·έ-
  Γ ες πού βγιάζεις — δ;έ βγάζε^ τό
  κατοστάρΐικιο.
  — 'Εδωσες λαχεία ποτέ πού νά
  κερδίΐσουιν;
  — Ν αί κα'ί ένα εκ-ατομρύριο κΰ'ί
  Ο Γιάννης Δεληγιάννης, πού
  κρεμά τίς δικές τού ...ελπίδες,
  πουλώντας ...ελπίδες στούς
  αλλους.
  500.000 κιαι 400.000 καί 200·
  000 κιαιί λιγόιτερα' ποσά.
  — Κΐί αυίτθ'ί τιιού κιερδίδουν, σού
  όίνου·νε τίπιοτα;
  — Πολ'λιές φορ>ές ούτε πού τούς
  βλέπιω. Περΐιμένω νά' ρθεί ο κερ-
  όιομένος μου, μά πουθενά. Ε-
  ξαρτάίται, μπορίΐί έινα< φτωχός νά κερδίσει χίλιι,ες δραχιμ&ς καΐ νά σού τκί: «Πάιρί δυό κατο- οιάρΐικια1 νά πκιείίς έναν καφιέ»! — Καί τα λαιχεία πού περιΐσσεό οι>ν, τί γΊΜονταΊι;
  — Τά' κροη-άμε, γ:(αιτί δέν «ΐιι-
  σπρόφονται. Άντε τώρα νά τρέ
  χεις νά βγίάιλεΐί μερο·κάρατο
  κια ι νό σού μιείινουιν μετά τα λα¬
  χεία, νά τα πΛηιρώνε;ις εσύ...
  — Κέρδϋσιες ποτέ αιττό τέτοια
  — Μιά φορά, πιενήντα χιλ-ιάιδίς
  η γιυν,θ'ίικαι μου.
  — Μόνο στό Ηράκλειο πθ'υλώς;
  — Πιάω μέ ωτο—ισπτάπ, στή Γε-
  ράπετρο, στή Μεάπολη-, στόν
  'Αη—Νι.ικιόΑίαι. Ν ά- πΛηρώοεις εισ,ι
  τήρ.;ο, δέ συμφιέρίΐ'...
  Κι ο Δεΐλιηγ.ιάννιη'ς τρέχ» σΐΓού< δρόμθ'ΐΛς. Κόΐσμος πάιει, κόσμος έρχεται·... Κάιπο'ΐος θ' αγοράσειι λαχείο. Κάποιος θ' ακούθϊχ τή φωνή τού Δεληιγ,άννη' καί των 50 άλΐλων λαιχΐοοπωλών τού Ηρο ικλείαυ1. Κι η μερά περνά1. Μιά γα· ναι'ικα κιαιί τα παιοιάι, οερΊμ6νουν τόν βιοπιαλιαίιοτήι τιών δρόιμων, σ' ένο σπϋΐηι πούιδωισε η> Πρόνο·ι-
  α, στήν οδό ΜακιεόονίΙαις 19, οτΐς
  Πατέλιλ'ες.
  Μ:ά μερά τελιεώνει. Κι ο Δι
  λιηγ:πννης θυιμάται τή β·ούργ:<3 μέ τα ψιλ ικιάι, τα πιεζοδρόιμιαι πού •ασβέστωΜε καίί τό χαμαλΙ» τ,ού εκανε, κΌυβαλώντιας αιπό τιήιν1 αι- γοράι τα ψώνιιαι στ ά οπϊτΐια... — Γράιμιματα ξ-έρί,ΐις; τόν ρω- τάω. — Πογραφ.ή βάνω μόνο... —^Αμ; αιυΐτά πού θά! σού γράψω στήν εφηιμερ.ίιδα δέ θά τα δ:θη βάσεις; — θά' μού τα διαβιάσουν. Κ ο¬ ποίος θά βρεθεί. Κ ι ο ΔεΛηγιάιντνιηιζ φεύγει τρέ¬ χοντας. Πρέιπιει. νά πουιλιήσεΐ: ε^ιΛίώες, ν ά βγάλει τό με,ροκιάιμαΓΠθ. ΒΑιέ- ποντάς τον, ©υμόμαιστε όιλιη α« την τιήιν1 πακ,ρή Ιοτορίια1 τού1, καί φίρνομε κιατάι νσύ, ένα^ δεκαιεξά /ρονο· παιιδί, πού τό βάλανε αγ- /σρόα οί Γερμαινιοϊ, ιμιά οβ·ί6α Γίθύ έσκαισε, ένα χέρι κομμένο, ενα μάτι πού 6έ βλέιττει, καλυ- μένο μέ μαύραι γυαλιάι καΐ δυό πόίδίια' γε,μάιτα βίλ|ή(ματα, τραυι- μαιτιισμένα!.. Μιέ αυτά τα πόδια γυρίζίΐ οτού'ς δρόμαυ,ς. 'Εν'α-ς ήρωας τής βιοπιάιλης: Ο Γιάννίΐς Δεληγιάν- νης. Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ €€ ΓΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ «ΝΙ6ΗΤ εΐ,ΙΙΒ» Άνοίγουμε σήμερα ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΙΧΕΙΡΙίΝ) ΤΟΥ ΚΑΑΟΥ ΚΑΈΦΙΗ.. Γό νέο βιβλίο τού Ήλία Πετρόπουλου, πού κατασχέΘηκε! Τό βιβλίο τού Ηλία Πετρό¬ πουλου είναι μιά δυνατή γροθιά στή σαπί'λα τού Κράτουςτής Αν- τίγκουο. Τό πύο άμως πετάχτη- κε πιέρα καί δυισαρέοτησε μερικές «ευαίίσθητες» μύτες. Οί μύτες ιαυτές δέν φρόντιιοχιν όμως νό καθαρϋσουν τίς βρωμιές, γιατί τούς είνχΜ πιό βαλικό, νά κό- ηιουν τό χέρι, πού έδωσε την γροθίάι, κατασχέσονταις τό βτ- βλΐίο. Τό βιιβλίο αυτό μιλά ωμά την γΐλώσσα τής αληθείας. Την γλώσσα τής ανοιχτην πληγής. Οί α·νοιχτέί πληγίις μιλόνε μέ ουρ;λ:άσιματα, στρ:(γγίλ<σμούις, βογγηΓτά, αναστεναγιμούς. Δέν έχουν τόν 'καφό οτά ξεσπάισμαι- τα τού ττόνου, νά ψάχνουν, γ:ό καλολογιικές εκφράσεις. Όταν πονάιμε κλαΐμΐ, φωνάιζουίμΐ, βλα Ό'τημάμε σέ γλώσσα πρωτόγο- νη. Καί τί περίεργο: όλοι οί άν- θρωποι, ανεξάρτηΓτα από την γλώυσα πού μιΛιάμε, κλαίμΐ κα'ί γελάμιε ανθρώπι:ναι. Δέν υττάιρχει ιλληνιικό κλάψ^μο ή αμερικάνι- κο. Όταν κλαΐμε κοϊ γελάιμε, κ'λαίιει καϊ γελά ο άνθρωπος, η ανθρωρότησα. Σίτό βιιβλίο τού τούτο ο Η. ΑΓΡΟΤΙΑ ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΙΕΣ Γρόφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ σ' αυτόν τόν τόπο, ιπολλές φορές, τόσο οί λέξιεκ ό- σο ιΐοα>ϊ οί πράξεις νά παιρεξηγι-
  ■ούντοΐι σέ πολλιά τουις σημίία.
  'Ετσΐι 'ναιΐ λεει.. Έτοι. γϊνεται
  οού λ£νε άΙλοι. Κι ί,ίναιι αλιήΓ
  θεια, φίλοι μου., πώς όσο υιπάρ-
  χθ'υν άνθρυποι, υπάρχει κιαιί η,
  διχργνωΐμίΐαι, η όιποψη. Άποψή
  οου, άποιψή μου, γνώμη σου,
  γνΜμηι μου, σαύ λέει.
  Φ:υΚ7';ικά;, τελιικιά ικάίπου καηια-
  λήιγει, κι αυτήι η κατάληιξιη είναι
  πού 9;νετ όλο τό ζοαμΐί τής ιστο
  ρίας.
  Κι όταν τό τέττοιο συζηιτού-
  μενο έχει τό νόημ'αι τής δίκα'ΐης
  κ ι έννομης ταχΓπιικήις, τότε τά'
  ιπάνίτα είναι καλά. Τότε δέν βλέ
  ιπει-ς σάν έξυθεν κρΐίτήΐς κοντά,
  αλλό μαικριυάι, ώς αοεί πού φθά
  νει τό σιαστό κ.αΙί ειρηνικιό σου
  ψυχοσωμιατΐικό «-εϋναί».
  Τότε β'Λέητεκς σωστά καϊ δί-
  ικαια». Δέν είσαι ΚΟΝΤΟΦΘΑΛ-
  ΜΟΣ.
  Σία ν κοντόψθαλμος βλέιπϋς
  όλα' όσα' σέ συμφέιρο<υν καί πβ τέ εκείνο πού πρέπΐΐ. Γιισιτ^το πρέπον βίνια: πάντα: σ' ένο τό¬ π ο νά είναι όιλθιΐ καΐλοί. Καί τα οτομα καί οί τάξεκ των αν- θρώΓτων. Νάχιει πάντα^ θέση νό μπιεί ο σεβασιμός, η, Βκτίμηση, η αγάπιη, τό δίΚιο, τό ίσ·:ο κιι έν>-
  ·. οιμο.
  Τό οπωσδήποτε διικό μου, ε-
  μένα καί μόνο ή άιτθ'μρ είμαιΐ, ή
  τάξη αγροτιική πού είμαιστε, άς
  ποιύμε, βί>ναιΐι λάθιος, εϋναι βρώμι
  κο.
  Δκ<α.Μμα αξία< έχουν όλοι ο·ι άνθρωποι τήις Γιήις, όλα τά' πλάισμιαταί τού θεού. Στόν ειρηνιίκό αγώνα μίάΐ τάξηις ανθρώπων έχουν τόν λό*· γο· οί ταικπΊικές τή,ς μα.κρυνιήΓς βλ« ψιάς, καί Γτοτπέ τήις κοντοφθαιλμί,' α.ς. Η κοντοφθαλμιίια. οττερεί τόν ανθρωΐπο α>πό έν» αλΓνθίνά με-
  νάίλο πιροτέριηιμα: τού δΐκαιιιοι;
  •ανδρα.
  Καί τό κακό είναΊ πού έίτσν ή
  έσΓτω καί κάιπω^ έτσΐι, όταν δηρ
  Λαόήιι π,άρχ'ει καί τό ελάο^στθ' κα
  κία.ς, μίσους, πάθουις στά άιλλα-
  άτομα ή στΐς άΛΛες τάξεκ, τότΐ
  σκονιτάφτει κιαινιείς οπωσδήιποτε
  στό σκα>λοπάτιι τού ανθρωπί¬
  νου καί θε'ιιΊκού1 νιόιμου, κι αιυτό
  απαγορεύιεται απ' τήιν ορθή λο-
  γίΐκή, απ' τόν 'ΐσηο δρόμο-
  θιι ιστορίίες των λαών έδει-
  ξαν καιί δείχνουν συνέχεια' πώί
  ούτ>ε καθειστιχ^τα, ούτε ταΐκττκκές
  κοντοφθιαΛιμϋας, ούτε κοώφβια
  «Ζήτω» εδραίωσαν τούς λα-
  ούς ή τίς τάξεις τομς. Παράι-
  δειιγμα π,ροισφαιτο τά' Χιΐτλερικά
  καιί Μοιυσολινιικά α'υτοιεγώ, πού
  ιπιίστευ'αν πύς ορέπιει νά ζήισουν
  μό,νο ο* λαοί τκχι^, η τάξηι το·υς.
  Η λογίΐκή δέν ειίνιαιι αυτοοιά-
  θετη μά ούτε κιΐι αοιτογέννιητη.
  Η λογιική είναιΐ μία: Νά ζήισουν
  ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑΤΙ
  ΕΣΕΙΣ ΞΕΡΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ
  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 10 Μ.Μ.
  ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ,
  ΡΕδΕΒνΑΤΙΟΝ 821252
  ΚΑΛΛΙΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ -Δ)ΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
  ολοι τίμα, ειρηνηκά γιό νά υπάρ
  χει. ■ευΐτυχΐία' κα! φώς, δΐύνομη
  καί θάιρρος, θεός «αί Ηϊστηι, α-
  νάηη κολ μόνοιαοη.
  Τα δ;ικά σου δ:.κά μου καί τα
  δΐ'Κά μου πά λ ι δι»ά μου, φίλοι
  ψιου, στερούν τόν αιλιηβινο· αν¬
  δρ*» από τή λογιική, την αΛηθι-
  νή δύνιαιμη καί τόν· σπρώιχνουν
  εκιεΐί πού σέ μάί τούς 'Ελλίηνες
  τ ουλάχιΐιστον δίεν μπορούνι ν ά
  γεννηθούν Ανδρούτσοΐί, Διάικιθΐ*,
  ΚοΛιοκωτροναίίιοΐ' κ,λ.η. πού νιά
  κραΓΓιήσουν αυτό τό χώμα εΛεύ-
  θερο νά βγόιζει τροφιέζ.
  ΓιΓ αυτό καί φίιλοι μου; χρ^ιιά-
  £ετα;ι σύινεση, συινενν'όησηί. Τό
  αι>τοκεφαλιικό κατεβαίτιό τού καί
  θενός στό άρηαι κ,αί κιάλλα<, είναι κα«ή ιστορία1 καί ο.τίς τάξειις κιαί στά γεγιονόιτα'. Είναι; κοντόφθαλ 1^ λογκκή, είναι τέλος ανίσορρο τιϊ α θέσηις. Καί τό χεκιρότερο: Τό δίχιο χάνετοι στούς ταξιικούς αγώνίς τότε. Δέν μρορούμιε νά βλέπομε ιτσι· τό πρόγιματα· κύριοΐι μά ούτε τα 6Ι>ίαΊοαί πάνΓτα δ'ΐκά' μας.
  Όμω<ς κ ι; η, τακτική ιχθύος τίνα; καιΝό. Κακό τό ν' αφήνου μ ε τούς άλλοας νά μάις τρϋνε σάν τάξη αγροτΐική μά καί τό «όΑΙα διικά μας» είναι τό ίδ:ο κακφ. σύνεση καί μό νοιαση, κρίΐση κια» λογ:κή;, νά βρίθει τό δϋκηο μέ τό δίΐκηο καϊ ίποτέ μέ την πυράι καί τό σίδηΓ ρο. Οί γόνΐιμες κ» απιοόοπ"ΐικές θέ- σεικ είναι καί μένουν Γιάντα οί ιδ:ΐις. Καιί είΜαιΐι εικείνος πού' στήν τάξη μας τουλάχιστον έχουν τό .,ιροβάΐδισμα: Είναι τό συστά ε- νεργού|μ£να. Εΐναΐι η οικονομία κ ι η σωατή, τοποθΐέπτηιση καΐίι χρή ση κα;ί τού πνευματϊκού «α» τού χειρονακτικού ·μα-ς δυνιαιμ;κοΰ, είναιΐ η σωστήι οργάνιωισηι καί δι άθειση ατιά ορβΊ'όντα μρις. 'Ετσι μιπθιρούμε κιαί νά ξυιπνήσω μ( κ;ιόλια·ς ιοάποτε... Π. άφησί την ψυιχή τού ιλεύθε ρη νά εκφράσει την οδύνιη της γ,ά τόν πόνο τού ανθρώπου. Ωμές περιγραφϊς γ;ά τόν υ- πόκοσμο κατά την διάιπραξη ι ών παρανοιμιών τού, αιΜλά' τό ίδιο ωμές καί όταν συιλλαιμβάνε- ται καί φυλακίζεται'ί. Φρΐικιαστ«ές περιγραιφές τής ζωήις μέσα στήν φυλαική. Η π; ήρ·ης εξαθλίυση μόνο στϊίζ φυλακες τήις Αντϋγκοϋαι μπιορεί νά υπάρξει. Τό σύστηΐμα σω- φρονισμού τής Ανττίγικιουα όπως τό πιαρουσιόζει ο Η. Π., στά σΐ νουιρα θέλϊίΐ γχρέμΊίσμαι καί φτιά ξ:μο από την αρχήι. Οί Γτεριγρα ψές τού Η. Π. πολΐλιές φορές ξε- περνιούν τα όρια τιήις φαντασί- ας μας. Σέ πολλά σηιμεία δέν τόν ηίστεψα'. Αναγκάοττηκα έττσΐ νά ρωτήίσω μερικούς γνωοτούις, πού έτυχε νά έχουν φιυλιαικιιστεί στήν Αντίγκουιαι. Ο ι πιεριγραφέίς το^υς ήΓΠαν ωιμότερίς από ό,τ ι στό βιΐβλΐίο τού Η. Π. Επιαναλαμβάνω τό σωφρονι- οτιικο σΐίστ·η;μα τού Κράτου^, τής χώρας αυτής, πού είναι κα¬ τά τόν Η. Π., κονΐτά στήν Ελλά δα, θέΐλιει άλλαγμα. Αξιοπΐΐρί'εργο είναι ότι, τό βιβλίο κατασχέθηικίε στήιν Ελλά- δα1, πού στό κάτω — (οάΓτω τήις ■/ραφήις, ακό,μα· κι άν είναι υβρ*- στικό α φορά την Αντπγκουα 'καί όχιιι την Χωρ α μα<. Άθελά μου, θιυιμήθΐηικα ένα ονέΙκιδόΤΌ πού κ/υικλοφορούσε καΐτά την διάιρκεια τής διικτα-- τορίΐαις. 'Εναις πολίτης μέσα στ ό λιε- ωφορείο, ενώ διάβαζε την εφη- .μερΐδια^ τού, κάθε τόΐσο καί λι- γάικι αναφωνιοιύσ'ε: «Βρί την πά Λΐοκιυιβ'έρνιησηΊ» Μιά στιγιμή ό- μυς ένας «κιύιριος» μέ γτοΛιτγικόι, <5ώίχνονπ"άις τού· την ταυιτότηΓ τα τού, τόν διάττιαξε νά κατε- βούν μαζί στή στάση. Όταν κα τ έβιηικαν ο πο'λί'της ρώτηισε γίΐατί τόν κιατέίβαισε από τό λεωφο- ρείο καιί ποίος ή;τ<αν. Ο «κύριος» ••ού δήΑωσε τως ήταν ο διευ1- θυινττής τή,ς Αστυνομίας καί τόν ί'υΐλΐλΐάμιβιανε, οίότι απιοκαλούσε την Βλιληινΐΐκή Κιυιβέρνηΐση, παλιο ■κυβέρνηισιη.. Ο πολίτης, δείχνον- τός τού τό διαβατιήριό τού, πού ήταν έναι διαιβατήριΐο τής Αντιγκουα, τού εΐιπε: —^Εγώ κύ- ρι·ε είμαι υπή,κοος τήις Αντίγ- κουα: καί εννοούΐσα παλιοκυιβέρ- νηοη την Κυβερνήτη τής χώρας ■μου. Ο ίαοΤηυνομικός όίμωις τού εϊιτηε: Αφήατε τα κύίριε αυτά. Μία παίλιθ'κυιβέρνηιση υπάίρχΐΐ, γι ουτό πάμε μΙέΐσαΙ Αναιρωτιέμαι τώρα: μήπως ο Αστυνομικάς Διευθυντής αυ- τΛς, παρίΐμιεινε στήν θΐοη τού· οάν σταγονίδιο καί παραξήγη- σε τό βΐιβλίο τού Ηλία Πέτρο- Γουλιου; Εσείς τί λι&τε; Τό αποκλείε- τε; Σ. Κ. Σ. ΣΗΜ. «Α»: Μέ την ευκαιρία τής δη,μοσίιευισηκ τής παιραπάνω βιβλ;οκριτ;χήις τού συνεργάιτη μαις, η Διεύθυινση τής Εφηιμίρ'ί- ας δηιλώνει ότι όσον αφορά τό -περΐιεχόμενο τού β:]βΐλΒο·υ -ϊθύ α- ναφέρεταΊ στή Δ:(κα;οσύνίη καί κυιρίως στούις Διικαοτές, δκαφω- νεί πΐλήρως μέ τόν φϊΐλιο καί πα- λ;ό συνεργάση κ. Πετρόποιιλο. Μ. Χ. Η ΜΑΧΗ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, Η ΤΟΛΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΣ «ΠΑΠΑΣ» ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ — Ο ΧΟΜΕΊ'ΝΙ — ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟ Ι ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ Ε:ΙΣΟ!Η: ΒΙΒΛΙΟ - ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ - ΒΙΒΛΙΟ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐ-ε| ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ Τ. ΑΖΤΥΝΟΜΙΚΟΙ &ΙΕΟΝΟΥΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγΐα, Παρακολουθιή υεις άνηλί,κων. Άνκύρεοη έξασχινισθέντων προ- υώΐιων, Έξακριΰώοεις καιοικίας η έρ,γασίας, ά- γνώοτου διαμονής άτύμων καί θέματα αίοθηματι κο καί έιπαγγΕλματικά· Τηλεφωτ.ογραφήοεις καί μαγνητοφωνήαεις. Έξυπηρ,ετεϊοβε τάχιστα καί μέ άιπόλυτη έχεμύθεια. Ι Ιαραικολυυθήοειι; υ' ολΐ| την Έλλάδα- Γιά όποΐοδι'ιπιοΐε πρόΰλημά σας συμ6ουλευτ3ί)- τε μας ανευ άμοιθής· Όδός Κυδωνίας καί Μινωχαύρου 2 (δίιτλα στόν ΟΤΕ) Τηλ- 235.985 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ ■Β-Π ΚΟΥΙ ΚΟΥ» · ΚΟΥΧ * Μέ £να ΐραγουδάκι άρχίζω σήμερα ιή οιήλη, έμπνευσμένο άπο ιή σύλλΐ|ψη ι ού «Άρ>αιγοΰ»
  τοΰ «ΦΙΔΗΚ» κ· Γεωρ,γίου Κουμονιάκη... ψέλ-
  νοντάς τα. οπκικ; θα διαΐαστώοεΐε, οίον Διοικητή
  Ασφαλείας Ήραικλείου' πού·· παραποίρνονιας
  άέρα, ίίρχΐοε τώρα νά συλλαιιβάνει καί ϋψηλά
  πρόοωπα! Κάποιος έΊτρεπε νά τοΰ ιά ψάλλει τού
  κ- Μανιατάκη» μιά πού ό «αλλος» Έκκλησιαστι
  κύς Άρχηγύς, ΐίχει .. κώλυμα νά ιοϋ τα ■ ψάλλει
  λόγω··· κοινών κκοτογραψήσεων, )ΐέ ιϋν Πολπι-
  κύ'Αρχηγό, σιά · πανηγύρια
  ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕΣ
  ΚΥΡΙΕ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ
  ΝΑ ΠΙΑΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ΞΑΦΝΙΚΑ
  ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΝ ΠΩΡΓΑΚΗ ;
  Γιά δές καιρό πού διάλεξαν έν μέσω τοΰ Χειμώνα
  νά βγάλουνε τόν. . . 'Αρχηγό κοινό άττατεώνα.
  Τ! άνεμος έφύσηξε, Νοτιάς ή Βορειαδάκι
  καί τόσο ταρακούνησε τόνδολιο τόν Γιωργάκη.
  Τόν επιασαν λοιττόν κι αυτόν σάν άλλον μέ τα ράσα
  γιατί κι έτοθτος «εκλεψε» κόποτε -λέει-.., «πράσα».
  Μσ τ' είναι αύτά, δέν ντρέττσνται τούς . #. Άρχη-
  γούς νά πιάνοι/ν
  καΐ χωρίς καμμιά συστολή. . . 6ραχιόλα νά τούς βά-
  νονν.
  "Οσα τούς λέν είναι δγανιΐς άλλά κα'ι τταραμύβιβ
  καΐ φαντασίες άγρσφ€ς ττοΰ γρσχρει ή «Άλήθειο».
  Μά τ' είναι σχτά τα ττρά/ματα, νέα... δικτατορία
  νά πιάνετε τούς 'Αρχηγούς χωρΐς άργοπορία;
  Αύτά δέν ξαναγίνανε στά 6άθη των αίώνων
  νά σέρνονται οί... 'Αρχηγοΐ. . . δίκην άττατεώνων,
  Καΐ τώρα τί θά γίνουνε τοσες. . . χιλιάδες μέλη
  τοΰ Κόμματος τγοΟ σκάρωσοτν... άγγέλοι κι . , . £ρ,
  χαγγέλοι;
  Γιά κύττα άμοιρο ΦΙ .ΔΗ,Κ . τί σούμελε νά πάθεις:
  πρίν γεννηθεΐς καλά__καλά σά ρόδο έμαράθεις.
  "Αχ Γιώργο, ρόδο τού Ι τταξ£) πώς σοΰ δγάλαν τα
  μάθια:
  σού τίναξαν τα... πέταλα καΐ σ' άχρησσν τ'
  * "Ενας αναγνώστας τής εφημερίδας, ό κ. Μα-
  νόλης Καλουδάκης, μέ πηρε την περασ|ΐένη Δευ
  ιέρα στύ τηλέφωνο, γιά νά μέ εύχορΐστήσει, διό¬
  τι — λέει — έκτός άπω τα αλλα άιχοκαλυτηικά
  κου γράφω οτήν «Άλήβεια»- δίνω την εύκαιρΐα
  οέ ΐΐολλούς, νά γελοΰν μέ αύτά πού γράφω σ'
  αύτην έδώ τή στήλη Κι αύτό — λέει — είναι
  πολύ οημαντική προοφορά. γιατί τό σήμερον ή-
  μέρα το γέλιο λόγω··■ λιτατητας καί αλλων.· μπε
  λαδοσκουτούρων, είναι σπάνιο εΐδος·
  Μέ την εύικαιρία αύτη μεταφέρω καΐ τό πά.
  μακάτω σχετικό οτιγμιατυπσ;
  Πρύαφατα, πού μέ εϊδε εντελώς συμπτιομα-
  ιικά καί φιλικά, ένας ψυχίατρος, μοΰ εϊτιε;
  —Άφοϋ μέ τύσες πσλλές ταλαιπυ>(-)ίες, οτε-
  ναχώριες καί περιπελτειες, μπσρεΐς καΐ γρα¬
  φείς καΐ χιουμοριστικά κείμενα, πάει νά πεϊ
  ότι ό ψυχονευρωτικός οου κόσμος λειτουργεϊ θαυ
  Έγώ 6έ6αια όέν εχασα την ··· εύκααρία καί
  . όιέπραξα άμέοως τύ καλαμπούρι μου, λέγον-
  ιάς ιοι>:
  —-Μετά άπύ αύτύ γιατρέ μου, πρέπει νά οέ
  δεί έοένα··. ψυχίατρος!··.
  Πιστεύω δτι βτοι θά··. εύχαρΐστηθοΰνε πολύ
  όσοι άπό έκείνους έκτός δλοον των άλλων τα ό-
  ποΐα διαδίδουν γιά μενά, λένε δυι εΐμαι καί-.·
  τρελλύς·
  Πάντως κι ετσι νάναι. τούς θυμίζω δτι ύ-
  πάρχει καί τό ιραγούδι ΐοϋ Κσινούση πού λέεΐ:
  «Εϊμαι ιρελλός, εΐμαι τρελλός, άλλά... ώραίος
  ιρελλός»!.·.
  Καί κάπ άκύμη, πού τόχει πεί ό Καζαντζά¬
  κης:
  —«ιΚάΟε άνθρωαιος έχει την τρ,έλλα του. Μά
  ή μεγαλύτερη τρέλλα, είναι νά λές δτι δέν έ"χεΐς
  * μελλα»!··
  Αύτά γιά μερικούς — μερικούς·■. γνακπικούς!
  * Γιά τή δίκη των «.Μινωικών Γραμμών» έναντι
  ον· μου καί τοΰ ναυλομεσίτη κ· Μεϊμαράκη, πού
  0ά γίνει μεθαύραο Πέμπτη 13 Δεκεμβριού, στό
  Γριμελές Ηρακλείου, κάποΐος άποφάνθηκε:
  Αυτή ή δίκη, εισί μέσα στό καταχείμιονο
  που ορίστηκε, όατωοδήποτε θίίχει πολλά.·· μπο¬
  φώρ
  Κι έγώ συμπληρώνω:
  ~Δέν ά;ποκΛείεται άπό αύτην τή δίκη, νά
  ρεϊ τελικά ό- μίτος ιοϋ·.· «Άριάδνη»!
  * Κάποιος αλλος μίληοε γιά·.· «ομαδικάς αύτο-
  κτονιες», αλλά έγώ πιοτεύο> όπ είναι νωρις ακό
  μη·
  * Μετά τέοοερις μέρες, δηλαδή τή Δευτέρα 17
  Δεκεμβριού, είναι άλλες δυό ύποθέοεις εναντί¬
  ον μου πάλι σΓό Τρα,μμελές Ηρακλείου, μέ πηνυ-
  τη τον δικι,γόρο κ· Δημ. Μαλλιαράκΐ].
  Καί κάποιος είπε γι αύτές:
  ""Γ^1" έλΐτίσωιίΐε δτι παραμονιάτικα, στή δί¬
  κη Μαλλΐαράκη, δέν θά ίσχύσει τό γνωστό,· μαλ
  Λΐα — κουβάμια-
  * Κι άκύμιι κοτι οχειικό μέ τίς άπαναπές δίκες
  εναντίον μου, πού προοδΐοριστήκανε τόσο γρή-
  Υορα, με τόσο σύντομες πμοδιαδΐκασίες:
  —■ Αυτές οί δίκες ήταν τα- Χριοτουγεννιάτι
  ΐ"^ Είσαγγελίας "Ρ^ τον κλυτέρ
  άλλά-
  το°
  το
  ^Κατό Λρεϊ^ Χΐλιαδες δρα.^μές (103000) το
  να, εχτύπησε» ό Πρύεδρος ιοϋ ΟΦΗ, Φαρμα-
  κυιποΐος κ Δουλουφάκης, ιύ πρώην Φαμμακεϊο
  πηποί'αέη' Οϊΐ λΙεϊνταν1' "την πρόσφατη, δημο-
  "ραοια ενοικιάσεως τού·
  Ίύ γεγονός οχολιάοιηκε δυαμενέσιατα ά-
  ΐιο υλη ιήν Ήρακλειώακη Κοινωνία καΐ δημΐουρ
  Υΐ|θιΐκαν πολλές ουζητήοεις γυρω άπό χήν ά-
  "Λοχεριά ΐυϋ κ· Δουλοαφάκη.
  λΐεΐαζύ, λοιπόν, ιών αλλων, άκούυιηκε καΐ
  τ ο εξής;
  ε'ναι
  -> Γ^ο ε'ναι "ού λένε «ένοίκιο. ■ ψαμμακείο»
  η μάλλον σκέιο... φαρμάκι.
  Εμπρ6ς Οτό δρομο πού χάμαξε ή ·· Πιτυα-
  ΐ' ^ διανοίΥει' ολο κα* περιοσότερο, ή
  * "Ενας αλλος άναρωτήθηκε:
  ^νια θ" Υενεϊ έπαέ, Φαρμακείο τού
  φη ή Γραφεϊα ιΓις...ΠΑΕ;
  ί!υτερη' ώς Υνωοτόν, ή ΠΑΕ τοϋ ΟΦΕ
  ~ Πολλά λε(Ρτα κα1 είσόδημα μεγά-
  ^ί, οη,μαίνει δτι . δ δ
  ' άλλά
  Αο,
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Κ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΉΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 5
  ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΑΗΓΟΣ ΠΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΒΟΜΕΣ ΣΑΣ
  ί;^ Που καί Πώς
  -τα Χριστούγέννα και Πρωτοχρονιά -
  Φθηνά, "Ανετα και Όργανωμένα
  '**■ «>♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦« * ^ΑΑΑΑΑΑΑ. __._._._._,_,_. _ ^ ^_______ ...
  »♦♦♦♦♦♦»♦
  Ταξιδεύοντας τόν Κόσμο
  ΜΕ ΤΟ «ΤΣΑΙΝΗΣ - ΤΟΥΡΣ»
  1600 μέτρα πάνω άηό τή θάλασσα· "Ενα άπό τα λίγα
  σημεϊα τοϋ κόσμου μέ άρνητικο ίονιοιμο· Ό ΤΣΑΙ·-
  ΝΗΣ εχει όργανώσει ξεχωριστές έκδρσμές στόν Του-
  ρΐστικό αυτόν παράδεισο-
  Γιά τα Χριοτούγεννα και γιά 6λο τόν χρόνο
  ΤΟ"Ο»ΙΙΟΙΛ ΕΧΙβ» ΣΑΣ ΠΡΟΤΒΝΕΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  Πολλές χρήσιμες και ένδιαφέρουσες έκδρομικές ίδέες
  ΤΓ1ΡΑ, οί άκδροιμές σας άρχίζουν άπο τό Ήμάκλειο.··
  Ύτχεύθ*υνοι ανθρωττοι σέ ύπεύθυνες θιέσεις( σάς ύττό-
  οχονται ίίνα Οαυμάσΐο ταξίδι καί προπάντων ύττέροχες
  διακοπές, σέ ολες τίς ίίκριες τής γής·.·
  ΠΑ τίς γιορτές των Χριστουγέννων και ιής ΙΙριοπο-
  χρονιας, ύττάμχουν είδικά προγράμμαιο., πού έγιναν
  βασικά, γιά νά γίνουν οί διακοττές σας εύχάριστες/ γιά
  νά χαρεϊτε την ξενοιασιά, ποϋ τόσο όνειρευτήκατε.
  Σήμερα- στό Ή,ράκλειο ύιπάριχει χύ
  ΰΑΝΤΙΑ ΕΧΡΚΕ88 καί «ΤΚΑVΕ^ ΤΙΜΕ».
  Εηθλεβμ. Σιήμερα υνττάιρχει τό
  ΟΑΝΤΙΑ ΕΧΡΒΕ35 χο ΤΒΑ-
  ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ...
  Μέ τρείς μεγίόΐλες καιμή|λ>ες >κά-
  ναν>ε τώ ταξ/ϋδιι τους στή ΒηΙΘ'λε-
  εμ, οί τρείς Μαγοιι, που >μέ τό¬
  σο ενδιαφέρον ακούγαμε στό
  σχολειό...
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο
  Τα θρυιλιιικ.ά εκ'είϊνα ζώσ ™"ής ε-
  ρήιμου, υπάρ,χουν κ αί1 σή|μερ<α α" σλσ ισχεδον τ' Αραιβκά κρό- τη. Χιλιάδας τουιριστών ανεβαιϊ- νο.υ>ν στή ραχη τοικς για μιίάι α-
  ναμνηιοτιική φωτογιρ·αιφϊα.
  ΒΙβακι, εσάς δέν θα σάς ο-
  άηγήισιεΐι σήιμερα τό άστρο τής
  . ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  ΕΥΡΩΠΗ
  Πά Χριστούγεννια' στη Βιέν¬
  νη γ,θ'ρτάιζονται μέ μιά ξέχωρ.η
  λαρπιρότηπια. Κιυριαρ.χιεϋ ο κλασ
  οικι,σΐμόις κ» ο ρομαντισμκχ, πού
  ταιΐρνουν μιό άλλιη χαρή στίις
  ΓθΙλεις, μέ τα ορχιτ ε κττ όν ινα α>
  ριστουργιήιματα. Ερχόμαοτε πί-
  σω από τόν τσιμεντένιΐο αΊώνια
  μ άς, στιήν εττοχιή πού ο Μπετό¬
  βεν συνΐθετε την περίφηιμη μου
  σική τού, καί τό περιβάιλλον ή-
  ταν απολύΓΤ'ϋΐς οικείιο· στόν άν>-
  θρυπο...
  Η ξεναγοις κ. Μαγΐια Παιπαδια-
  Σ' ένα παραμυθένιο κόσμο σκεπασμένο μέ χιόνια και έλατα
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΠΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Τα έχει κανονΐσει όλα τό Τουριστικό Γραφεϊο «ΤΣΑΊ'ΝΗΣ - ΤΟΥΡΣ»
  Ι-οφισ.. η πιο πρασινη πόλη τού
  κοσμοιι...
  Τό Τοχ>ριστικό γραφεϊο «ΤΣΑ
  ·Ι·ΝΗΣ ΤΟΥΡΣ» τα έχει κανονί
  σει δλα άπό τώρα Μεγάλαι, άνε
  τα κα καθαρά ξενοδοχεία, σ' έ¬
  ναν παραμυθένιο κόσμο, σκεττα-
  σμένον μέ χιόνια καί έλστα.Έτη
  σκέψεις στά Μοιχτεΐα — δέν εί¬
  ναι δα κα! λίγα στή Βουλγαρία
  —■, τταρομονή σέ πίστες σκί,
  κα! προπάντως συστάσεις γιά
  φώνια.
  Ό Τουριστικός σας Πράκτο-
  ρις κ. Κυριάκβς Τσαΐνης θα
  ϋάς συνιστοθσε άπό τώρο, νά
  1*ιρετε μαζι σας επιστρέφοντας,
  λίγο άπό κεΐνο τό ύττέροχο ροδέ
  λαιο, ττού τταραγεται στήν φαν-
  ταοτική Κοιλάδα των Ραδων, ψη
  έ άκάμη) προϊόντα τής
  κερα,μεικής Τέχνης,
  καί ειδή γενικά Λαϊκης
  Τέχνης, δττως κεντήιματα, χοολισ
  <α< Χειρο—χνήιιαΓτα πόνω σέ ιτολύτι.μα ,μέταλλα ή ξύλο. Τα χιονοδρομικά κέντρα τής βίτοσα τού Παμπόροβο (δν κα! βχ«' ύψομεττρο 1600 μέτρα κι εί ναι σχε—ασιμένο μέ χιόνια τό Χρισιούγεννα στο μοναιστήρι τοΰ Μΐτάτοκοβο, τής Ρίλλας ϋή σ' £να άιτό τα πολλά αλλα γραιφΐκά μοναστή: ρι τής Βουλγαρίας. Σ' £να καθαμά Χμιοιουγεννιάΐϋκο κλίμα, μέ χιό- νια καί χιλιάδες φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντραι: Τα βουλγάμικα ελατα· Κονιά στήν 'Ελλάδα, Κνας λαός τό ϊδιο φιλότι- μος- ττού τόν δένουν μαζί μας οί αϊώνιοι άγώνες τού ικατά τοϋ 'Οϋωμανισμοΰ και ή κοινή παράδοση τής Όρ θοδοξίας. Εϊδικά φολκλορΐκά όστιατόρια, μέοα στά ρομανίΐ κά βουλγάρικα δάση, μαγειρ,εμένο πικάντικα κυνήγι, μέσα σέ «ντάταες» πού είναι εϊδικά διαρυβμισμένες οάν παλιές Βουλγάρικες οκιηνές- καί ή άιτέλειωτη ρο- μαντική μουοική, ττού συνοδεύει τό φαγητό σας· κρθο ούσιαστικο. δέν ίπτάρχει), είναι κατάλληλα έξο~λισ,μένα γιά νά δεχτοΰνε καί νά εύχαρι- στησουν τούς έκδρομεΤς. Μή διστάσετε ν' ά-οφασίσε- -ε ένα τέτοιο ταξείδι. Σας κο- στίζει πάφθηνα. Είναι δηλαδή προσιτό σ' δλα τα βαλάντια καΐ σάς δίνει την εύκαιρίσ: να γνωρίσετε κάτι καινούργιο: Τόν Σοσιαλιστικό τραπο ζωηζ! ΠΕΝΤΈ ΜΒΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛ ΓΑΡΙΑ ΜΟΝΟ 2.500 ΛΡΑΧ. ΚΑΙ 60 ΔΟΛΛΑΡΙΑ, ΟΛΑ ΠΛΚΡΩΜΕΝΑ: ΑΚΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ! Άν αμως θά ττροτιμούσατε £να πιό μα.κ.ρυνό ταξίδι^ τό «ΤΣΑ-ΙΝΗΣ — ΤΟΥΡΣ» σάς προτείνει γιά τα Χριστούγεννα: 1) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑ¬ ΝΙΑ 12 μέρες: 8.500 δρχ. συν 1 00 δολλάρια. ■Από 22—.12—79 £ως 2— 1—80. 2) ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: 5.3ΟΟ δριχ. συν 1 00 δολλάρια, άττό 22 _12—79 £»ς 30—12—79. 3) ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΜΠΡΑ- ΣΩΒ): 14 μέρες δρχ. 8.9ΟΟ συν 1 00 δολλάρια. 4) ΚΥΠΡΟΣ: α) 6 μέρες: Αρχ· 9.700 Χριοτούγεννα στή Βουλγαρία: Σ' ίνα τέτοιο μοναστήρι ζων- τονιάουν οί θρύλλοΗ τοϋ Βυ- Γοντίου. Ζωνταν&ύουν οί κρα» πόστολοι τής θρβοδοξίαί, ο Κύριλλος κι ο Μεβόδκκ. β) 12 μερίς: Δρχ. 11.900, (Ή,μιδιατροφή) 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: 22! £ως 29—112—79: Δρχ. 3. 800 συν 100 δολλάρια. Γιά τα ταξείδια σας, σ' όλον τόν κόσμο, ρωτεΐστε τό Πρα- κτορεΐο <α_Α ΓΝΗΣ - ΤΟΥΡΣ» ιΠλατεία Νικηφόρου Φωκά 10 Τηλ'. 284.544 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ·. ΤΣΑ-ΙΝΗΣ ΤΟΥΡΣ: ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΩ- ΤΉ. νΕίΤΙιΜΕ πού αναιλιαιμβάινιει σάς στειλει μέ τούις ορους στούς 'Αγιουις για νά γ>;οριτ0σ>ετε τήιν
  στήν ταιΓτεινιή σπηΛιΐάι τκ>ύ είδε
  το ιρώς τήί ζμής τό θείο Βρέ-
  φο<. Τώρβ1, πιρέπιει νά ξέρετΐ πώς αινΌΐξε ένα< καινούργιος δρό- ιμος απο το ΗράκλΙειο. Ένιο υ- περπολυτιελέ,ς, άνιετο καΐ καλο- ταξιιδο ΐΜρΌΐυαζερόρλιοιο, συν1· δεει τή> Κρήτη μαις ΐι τή χώρα
  τού Νειλου...
  Ασφαλώς θα ΘΙεΛατε κί
  να χαρεντε τή γοιητείια τήις
  μου, τό ποτόμι των θρύλων,
  ιη αικιόμη, νά ζήισετί Αΐιγβς ώρες
  σέ μιιά Φιειλιάιχιΐκιη, σκηινιήι, γνωρί1·
  ζονταις τούς 'ΑραΒες εκιεινιουιζ
  πού δεν άιλΐλοξαν σέ τ}πιο·τ€, μέ.-
  σα στρού χρόινου τ6 κύλισμιο...
  Η ξεναγιός κ. Μαγα< Παιπα- δακιη, θ' αιναΐλάιβει νά σάς «ατα·- τοπΒαει, δ5δοντα< οίας περισσο- τερες πλιηροφορΐιες για τήιν Πολι τιστΐικ'ή καί Ηθογραφική πΙΜευρά τή< χώραις... Καιί μην ξεχνιατΐ: Ένα ταξί1- δι στήιν ΑίιγιΛτο είναι, χωρϊ'ί υ- περβολή, ένα ταξιδ» ...μιεσο ζοπητα. Το Λονδινο νττυθηΐΜε. Χρ·ιι- ιστουγεννΊάτιικα. Κι οί πολΐΓτιστι .<ες ΐικδηιλώσειις δινουν κα5 παΐιρ νούν. Πριιν οιμως αιποφασιοετε μια τέτοια ίκδρομή, μην ξεχάσετε ν ά τηλεφωνήοετε οτό 285-576. 'Ενα υιπευθυΜΟ πιράσωιπο, θ' α- ναΛάιβΐιΐι νά σάις πεί ηερισσότερια. Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Καιμριά θεσ τής ομορφκάις δέν βγα'ίνεί από τή θάΐλασσα Δεκεμ- Ρριατΐικα... Η αμορφιιά οιμως στην Κυττρο βνα*νει από τις καρ όιες των Κυιηριων, οιτον συνιαν· τήσουν εμάς τους Κρητικού^. Ιδία πιαιράιδοση κβΐι ι αι φτ κοι¬ να... Η μεγάΐλιη Αφροδίτηι, η Κύ- πρ·ος, μάζ πκριμενει. Καί. τό ΟΑΝϋΙΑ ΕΧΡΗΕ55 μά< υιποσχε- ται χιιλ:ιες δυο κη θά σά< ουνιστουοε να περα σετε την τελευταία μερά τού χρόνιου μί»α σέ μιάι υηέροχη ο- τμώισφαιΐρα, να υιποδεχτπείιτε ιόν «α.ινοώργιιο χρόνο αικούγον τας τή μουσιική τήις Όπιερας τής Βέννιηις, μιε μιά άνιτιη κοσμοηο λίτικη χαρή.. ΜΑΗΒΥ ΟΗΒΙδΤΜΑδ ΑΝΤΕ, ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ... Κι αν μας ρυιτήισετε ποιο Θα ναι το επομενό σας ταξίιδι, θα σός >4εγαιμ£ ανεπιφΚιΐλλακτα νά
  πατε στή Μοσχια το ερχόμενο
  καλο*.αιΐρι. Φαινταοτήτε απο τώ-
  ιρα, τι θά γίνετοι ειοεί, μέ τούς
  στά1 Βρετα·ννικά' δάση
  <;καλπάξει» ο ρομαιντισμΐος, καί τής ψυχής η γαίλήνηι. Οί τώποι ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ πού εζΓΤσε η Βιρτζίνια ΓούΛιφ ή ο Τεννεσυ1 Γου'ιι'λιαμις. Τα δεν- τρο ττοΐύ γϊνανε τραγοώδια, κα·ι τ' άλογα ττού εξα«ολιουθούν νά υπάρχουν στού σήμερα την ττε- Το ηρακτορειο σας, τό ΟΑΝ- ΕΧΡΒΕ53 για να σάς εξυητι ρετήσει καλλίτερο, σάις ηα.ραικκ>
  λεί, νάι πίταιχτΒίτε εγκαίρως, μ(έ-
  χρι τα γραφεϊα τού, στήιν οδό
  ?5ης Αυιγουιστου, αριιθΐμάς 52. Η
  προβεσμια τελειώνιει τόν Φε-
  ϋρουίάριο.
  Προσοχή λοηόνΙΙ
  Και μην ξεχνατε:
  Αν θεΐλίετε ν>α ταξιώειμετε, μιε
  τις «ολυίτερες τιμες καί το πό
  βολιΐίό προγραιμμα, κόντε εναι
  μΐκρο κοπο: Πηιγαιινετε μκεχρι τό
  ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΧΡΗΕδδ
  ΚΑΙ
  ΤΒΑνΕίΤΙΜΕ
  25ης Αυγούστου, Αριθμός 52
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ
  ΤΟ ΜΑΓΙΟ ΣΑΣ...
  Σ.κεφτή.καιπε ποτέ νό κόψε-
  τε τήιν ΠρωτοιχρονίΐάΓηικη πίττα
  σας σέ μια γαιΜήνκΐι αμμουδΊάζ
  την ώρα ιΓτού σκάίΐ τώκώιμαι στο·
  ποΐδΐιαι σας;
  Όχ*, δεν αιλλοζουιμε τό ημ£-
  ρολόγιο... ΑπιΜώς, σάς θΜμΚζθιυ»·
  με πώς όταν &μείς φοράμε τό
  παιλτά μας, οί Ααστραλέζες φο-
  ράνΕ ...ιμαινιό!
  Κ·ιι εχουν συνήιθιειιαι, οτή μα-
  κρυνιήι αυιτή χώρα, νσ γιιορτά»·
  ςουν την Πρωτοχρονιό, πα«1ιζον
  τας μ|ε το ααταΐλιό Αυιστραλιάνικο
  ικύμα, νά ανταλλιάισοαυν £.υχΐ.ς,
  γιά τ ο καλιο τού' χρόνοιυι, σέ μ>1ά
  χαρουιμενη ηλιολοικηη ατμώ»
  σφαοραι...
  Ο κ. Μανολη,ς Πα-αιδάικης, έ¬
  χει πολλές - ττοΟΑλές ιώέες ινβι σάς
  ρροτεινειΐ, γιά νά περάσετε τά·
  φετινό Χρ«—σύγεννα, -πή φετΐί-
  νη Πρωτοχρονιά, άπωις δέν εΐ-
  χατε ποτέ φαντα<ττεΐί... Η τεχνίκή ΐπιμίλεια τής ιφη- μερ'Λας μας, σέ κασέ τού Μά- νου Χαρή, έγινε από τόν ΚΩΣΤΑ ΚΑΒΒΑΑΙΑ *·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Κοσιμοι ξωτΐικοι, ν.οι, ζωντανεύουν τού^ θρύι- λους των παιιβικών ονείρων στή χώραι τού ηλίου, οτή Σιγ- Αγοραζετε διασκεδάζοντας στού Ματθαιάκη ΙΙΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ... ΣΤΗ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤβ Ή Σοβιετική Τεχνολογία μέ την... Κρουσανιώτικη ρακή ή ΣοοΊετικη ΤεχνολογίαΠ! ^ Οελετε * πρακτορειον Αθηνά; ΑιοΛου 102 τηλ 3211221 Ηρακλειο Πλατ Δασκα¬ λογιάννη 21 -τηλ: 211147 μά £επ7Α^™ νά έ τον Ματβα,άκη ρια Κρουοανιώτ,κη > ιά τό καλΛ τοΰ Καΐνσύργιου Χρόνου καί νά συζηχησετε πραχτικα τα προ-
  6λήματα ι ου νοικοκυριοθ σας·
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΣΟΒΪΕΤΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ
  ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 280-647
  καποΐιρη, ' στή ΣεούΙλ, στό
  Χόιννκ — Κιόγικ. Μιιά μρναδι«ή
  εμηεΐιρίιαι ν' αινιακατευτεϊτιε στούς
  δρόμοας με τον ντόΠ'ΐο π!λ|ηθιυΓ-
  σμό, νά γνωρισετε απο κοντα,
  ο,τι όταν αδύνατο γιώ τίς προη
  γοήμενες γεννιές. Πλωτεΐς αγο-
  ρίς, χρ-υισαφένιοι Βούδες, φαγη
  τα πού δέν μπορεί κανείΚ να> ο-
  νειρίυττεΐ...
  ταξιβευετε
  καλα &φθηνα!
  Αχροττορικώς
  εΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐεΐΒεΐΜ
  Απλη
  Εττιστρ.
  Αμστερνταμ
  7300
  10600
  Βίρολινο
  7100
  10450
  Βρυξελλες
  7000
  10450
  Κοπεγχα'γη
  8300
  12700
  ^νκφουρτη
  6850
  9600
  Ελσινσκι
  10250
  15800
  Λονδινο
  8300
  10700
  Μαδρίτη
  7100
  10700
  Μθναχο
  ,200
  8700
  Μιλάνο
  5900
  8700
  Παρισι
  72ΟΟ
  10600
  Στοκχόλμη
  96ΟΟ
  18300
  Ζυριχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  'θολο
  9600
  15000
  Μέ ΠουλμανΑπλη
  Έπιστρ.
  Αονδίνο
  2500
  4900
  Βενετία
  1900
  3700
  Μιλανο
  1900
  3700
  Μπολώνια
  1900
  3700
  Πουγκοσλαβι
  α 1500
  2900
  Από την πρώτη γραμμή τοΰ ήφαΐστειου τής Μέα^ς,'^ατολής ι
  Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΛΚΟΠΔΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΛΔΙΣΤΙΝΗ
  Μιά πολύ ζωντανή καί πρωτότυπη πολεμική ανταποκριθή
  — 5ο—
  ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ
  ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ...
  Οι τηλεφο»Λ«£.ς 4νσφορέςτοΰ
  γενικοθ στ,ρατηΐγείου τοΰ μετω¬
  πον, βεδαιώνονν ότι ή ζωή των
  'Ελλήνων έπισκετττών είναι δια-
  σφσΛΐσιμένη άν ξεκινήσουν άμέ
  σως Ό ττρωινός 6ομ6αρδισιμός
  τοϋ ΙσρσηλινοΟ ττνροβολικοθ μό
  λις σταμάτησε, συνΕ,ττώς στΐς
  δύο ώρες ττοθ χρειάζονται γιά
  νά <ρτάσθΜμε δέν ττροδλέττοντοι ττροάστειο της ΒηραττοΟ, χτι- σήνο στήν τταιραλιακή λεωφόρο τού Νότου πρός την κορυφή έ- μογ λόΦου 'τά περισσότερα σττί ' τής •μ.κρής πολ.τείας ι·» άττ' ό,τι δείχνουν τα ση.μ&ρινά· - τήι/·4σραηλιντι, αϊροστορία, θά- έρείττια,· ίτταν γερα οίκόδομημέ φτηκαν ζβντανοί κίστω άττο τούς πέτρινους- δγκους γιά νά συμ6ο στήν,αίο,ν.ότΓκτσ τόν ιτολι να άττό πέτρα καϊ μττετόν. Τρία άπομένουν αρθ,α. ^Εκατοντάδες. οί άβώο, δολοφοντ,μένοΐ Τ6ς άττροότΓτου θά ... έτπζήσου- με! . , Στό τι,μονι τής /ννερσεντες ο ττολιτικδς ύττεύθυνος τού σρα- -τοΰ ττλάι τού δ διερμηνέας καί στό πίσω κάβ.σμα δ υποφαινό¬ μενος, ή <*"»» "«' * Πρδεδρος ,ης Δ.Ε.Ε. κ· Γ· Παπάζογλου. ΟΙ Παλαιοτίνιοι μοιάζουν μέ τούς Κρητικού ς —*Α6ί6 κδί των σταυρωτών τής Οϋάσιγκτων. λουθξγ τις-ί^ΐ&ίίο^ϊίακί; ακτές, όπως ό ττ^Ιαμός τις ίχθες τού. Δεξτα ή καταγάλανη θάλασσα, ζερβά ό πράσινος κάμπος, σ' δ- Λ^ τό μάκρος άτέλειωτες φο- ιέΐες μττανανιές και κιτρολόμο- να, άμττέλια κι όττωροφό,ρα. Θαρ ρεϊς πώς τραβάς τόν παλιό δρό *μό άπίό την ΚΪριν&ο «το ΑΤγιο· . Μικιοά χωριουδάκία ,στή δι^οβδρο μή δλα τους σάκατεμε'ϊ'α άττό 'τΐς μ—ομττες των Ισραηλινών άε ■ ιρβττλάνων καί τοΰ στόλου πού βολτετζάρει άσύδοτος καί σκορ "τίΑίι "ττϋιρώμένο άτσάΐλι, φωιτιά ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σίλίδα 8 Η 3ΑΒΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ...ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΟΥ ... ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΠΗΤΕ ΤΗΝ...ΤΗΠΕΟΡΩΣΗ! Βεβαία, μπορ*ΐ η εγχρωμη τη λεόραοη 8ΑΒΑ, νά φέρνει στό σττπΊ σας, όπως είναι τα χρώ- ματιαι τή< φύσης, μά τό πουλιά ττού βλί~τε στήν οθόνη τη<, δεν ...ιίναι ττραγ- ματικά. Γι αυτό, μην... τα πυ- ροβολίίτε! Σ' όλο τόν κόσμο, οί άνθρω- ποι βλέπουνΐ τα ξωτικά χρώμο- τα τή< φϋσης, ατόφκι, λαΐΜτερά, όπως ακριβώς τρ βλέπουνε οί μ«ά εκδρομή, όπως θαυμάζουνε τό κάλλος Μοί την ομορφιά τού πλανήτη μας. . Η 3ΑΒΑ, φφνχι μέσα στό σπίτι σας τα πιό μανευτικά μέ- ρη όλου τού κόσμου. Σάς ζενα- γειί οττούς τόττους πού δέ φαντα 0ΤΤ|ΚθΤί ΠΟ Τί! Στό Ηρόκλιιο, υπάρχει τό ε- ξουσιοδοτπμένο από τή 8ΑΒΑ Κστόστημα, ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ — ΚΟΟΑΝΑΚΗ, στο κϊντρο τά$ ηολη'ς, 50 μέτρσ από την Κρή¬ νη Μοροζίνη (Λκ>ντάρια). Εκιΐ
  θά βρείτε οχτώ διαφορεπκά
  μσντέλα, γιά νά απολαύσιετβ τή
  μαγεία των χρωμάτων τής
  3ΑΒΑ.
  - Εξ άλλου, θίΐμιρα, η εγχρω
  μη τηλεόραση κοστίζω μιά μι-
  κρή πτ.ρκ>υσΐα... Εσεϊς, θά την
  αγοράζαΤί στήν τυχη; Ασφα¬
  λώς άχι. Γιατϊ υπάρχει η 5ΑΒΑ.
  Καί 5ΑΒΑ σημαίνει ΧΡΩΜΑ,
  0ΥΣΗ,
  τον, μπορίίτε νά «δκΐτόξετΕ.»
  τή ουσκευή σας, νά ρυβμίσει:
  Τό χρώμα.
  Τό φώς. . .· ■
  Τόν ήχο.
  Τό σβυσιμο τής τηλεορασης.
  Τή φωτειινότητα.
  Τή διόρθωση τού χρώματος.
  • Καί πολλές άλλες λεπτομερεί¬
  ας, πού θά γεμίσουν τή ζωη σα< μέ χρώμα, πο,υ θά σάς κάνουν ν' αττολαμβάνετε τίς αποσπβρί- δες, σά νόταν κοτομεσήμΕ,ρο... Κι αύρΐο, πού Θά πληθύνουν τα εΎΧΡωμσ. κανάλκι στόν τό¬ π ο μας, «σείς-, δέν θόχιεΤε πρό- βλομα... Η .ένχρωμη τηλεόραση 8ΑΒΑ έχει μεριμνήση γι' αυτό. 16 τηλεχ«ριζόμινα κονή- Ί» **·♦*. " λά πρίν αποφα σϊσετε πού θά δώσετ£ τα λ£- φτά σας. Κι οκόμπ, σιοεφτ«τε, πώς θά πάρετε μ< τα λιγότερα χρήματα, τα καλυτέρα πράμμα»- τα... Καί γΓ αυτό ρωτήο~( στό ι-ατάοτημα ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ - ΚΟΠΑΝΑΚΗ Καί μαζί μί τ* άλλα, τό ί- διο κατάοτΓΐμα έχει βξουσιο- δοτινμένο £ΕΗνΐ£ από τή 5Α- ΒΑ, γιά τίς έγχρωμες τηλεο>
  ·Ί;»
  Πρίν αποφασν~.τε τί φωνκΐ
  Οά «άντ™ μ« τόν 13ο μισθο, κάν
  τί το πράξη: Πίράστε μιά μέρο
  οπό το εξουσιοδοΤΓΐμίνο κατά-
  στημο των ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ —
  ΚΟΠΑΝΑΚΗ «αί. ζηίΐήστε νά
  σάς διϊξουν τον ηλεκτρόνια» ε-
  νκίφ.αλο, ποθ χαΓι'διυοντάς
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  - ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟΚΤΑ
  ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ
  ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΕΝΑΣΟΔΗΓΟΣ
  ΠΑ ΤΗΝ
  ΕΟΡΤΑΧΠΚΗ
  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΑΣ
  Σ.ΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1979
  ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
  ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ
  Τού κ. ΑΡ. ΟΡΦΑΝΟΥ,
  Προέδρου ΕΒΕ Ηρακλείου
  Ή ύττόθεση τής Κύπρου είναι
  γνωστό σέ δλο τόν κόσμο τίτος
  δέν άντιμετω-ίστηκε σύμΦωνα
  μέ τίς άρχές τοθ Διεθνοθς Δί¬
  καιον. Αντιθέτως οί σχετικές
  ά—οφάσεις τοθ ΟΗΕ κσί ;το0
  Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν
  ττοδοπατηθη κυριολεχτικά άπό
  τουρκικής ττλευράς, σχετΐκά μέ
  την κατάληψη τοθ 40ο)ο της
  Νήσου άπό τίς όρδές τοθ Άτ-
  τίλα.
  "Εκτοτε ο! όττέρμονες έττΐ
  τοθ προκειμένον σι/ζησιήσεις,
  διαδουλεύσεις κα? διαπραγμα-
  τεύσεις 64ν ότττόδωσαν τίποτε
  διά την διευθετηθή τοθ ζητή-
  μοττος, διότι ή Τουρκΐα δχι μό¬
  νον μέ την ανοχήν των συμμά-
  χων μας δέν τΓεΓθβται άλλά μ"
  αυτήν ό τουρκικός σωβινισμός
  καί ή βουλιμία έκδηλώνεται δ¬
  λο καΐ ροκληιτικώτερα ε!ς τό
  •Ελληνικόν ΑΙναΐον κ<χ στά 'Ελ ληνικά Νησιά. Στό Έθνΐκό αύ¬ τό θέμα μ«ς τής Κύττρου δέν εύ θύνονται μόνον αί ΗΠΑ καΐ τό ΝΑΤΟ άλλά καΐ δλες οί μεγά- λες δΐΛ^μεις ττού μττοροΰν νά έττηρεάσουν γιά την δικαία έττί- λυση. Γιατΐ τό Κυ—ριακό δέν εΤναι απλώς διμερής υπόθεσις μετα- ξύ δύο κρατών, άλλά χωρΐς αμ¬ φισβητήση ίπτόβεση ττού ένδτα- φέρει όλόκληρο τόν κόσμο, Νά γιατί πρέττει καί έπιβάλλεται νά διεθνοποιηθή. Καί είναι ατταρά- δεκτο, πέρα ά—ό κάθε διεθνή δέ οντολογία, ό σνγχρονος πολΐτι- σμένος κόσμος νά άνέχεται την ΰττοδούλωση μιάς μικιρης άνε- ξάρτητης χώρας, την καταπά- τηση των κυριαρχικών δικαιω- μάτων της καί τής έδαφικής της όχεραιότητας καΐ άκόμη τό 6ισ σμο τής ελευθερίας καί άνθρώ πινης αξιοπρεπείας. ΠοΟ είναι λοιττόν ή διεθνής εύαισθησία ε¬ πί τού προκειμένον; Και σέ τε¬ λευταία άνάλυση, ττώς διαφευ γει όίπό τίς κυβερνήσεις τοθ έ- λευθέρου κόσμου δτι υπό τό ση μερινό καθεστώς τής Κύπρου δι ακυβεύεται ή διεθνής ειρήνη; Πράκειται λοιπόν γιά διεβνές χρέος άττέναντι στή μαρτυρική Κύττρο νά έξαντληθεΐ κάθε ττοο- σττάθεια μέ σκοπό την άττελευθέ ρωση τής Νήσου καίτήν κατασφά λιση των Κυριαρχικών της δι καιωμάτων. Κάβε περαιτέρω άδι αφορία καΐ άλιγωρία έττί τοθ προκειμένον ώττό τόν διεθνή χώ ρο καί τόν έλεύθερο κόσμο5 πού ττιστεύει στίς άρχές τής έλευθε ρίας τής Δημοκρατίας καί τής Έθνικής άνεξαρτησίας, άγαθά γιά τα ©ποία έχύθησαν ποταμοι αίμάτων, θά άττοτελέσουν ττολύ κακό προηγούμενο σέ 6άρος των έλευθέρων Λαών καί ή στάση • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8 Ο ΚΛΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡ0Ν02 ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗ! ΜΟΥίΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉ ΔΙΣΚΟ - ΓΙΟΡΤΕΣ1979-1980 Η' ΚΟΛΟΥΜΠΙΛ.. ΚΑΙ Ο ΣΤΕΑΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΕΑΩΑΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ Χρόνια Πολλά μί τί< ατταλί< νότες τής Μουσικήν. Χρόνιο Πολλά μ' ίνα δίσκο, από μιά πλούσια δισκοθήκη, μ' ίνα δίσκο διαλειγμένο οπό χιιλιά δες, οπό δεκάδε< χιλιάδες άλ- λουί δίσκους. ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ «ΒΙΟΛΙΑ - ΒΙΟΛΙΑ» Ινίιιά μοκρόχρονη συνθετική πορεια, σ' έναν ολοζώντανο ορ χηιστριαικό δίΐσκο. Ο ΤάΙκης Μω- ράκης, 'περικτσότερο μιελωδιικο>ς
  καί αιυθεντΐικιός σέ δεκαεφτά Ειλ
  Αλέκαι Κανελλΐίοου. Ένα< μελωδι- κό «παιρών», στόν κάσμθ' τού Δίσκου κ<αί τής Μουισΐικήις. Στόν μΑγώλο δϋσΐοο «ΠΑ ΛΙ- ιληνοοές κιαί δκθνώς ίπιτυχίΐες... Ακούστε τον... ΑΛΕΚΑ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ «ΠΑ ΛΙΓΟΥΣ» Μι,ά ζεστή φωνιή' ερμηνεύει δεκατιρίια τρυφειρό ■ ■■■Ι !■■■■■■■■■■■■■ ί ΓΡΑΜΜ ΑΤΑ; ΠΡΟ! 11ΑΛΗΘΕΙΑ! «■■■■■■■■■■ι II. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΙΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ: 0 ΝΕΟΣΙΣΑΥ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Πρός την 'ΕΞφημερίδα «Άλήβεια» Ήρακλειο . Παρακολούθησσ άπύ την άψ- χή, τή δηιμοσίευση έτπστολών ύττέ,ρ καί κατα τού Άρχι~πσκό που. Έπειδή δέν όαπέιχα πιά να διοτδάζω αύτές τις έ— ισταλές ττού έξΐίμνΌΰν τόν άρχιεπίσκο- ττο εχω νά ττώ τουτο, οτούς διαφόρους λΛαγκοι/ι))άκηδες και λοιπούς Ιερωμένους ρασοφόρους ττού ττη,ραν την θέση αύτη τοθ άριχιε—ισκόπτοΐΓ, τό εξής: "Οττως γνωρίζοιτν άττό τάς Τροφάς, ό Ίακώβ τπη,γε και ξε γέλασε τόν ττατέρο: τοι> Ίσαάκ,
  γιά νά τοΰ δωσει την πρώτην
  εΰλογίαν, άντϊ νά την δώσει
  στόν Πρωτότοκο ΉσαΟ, Ό γέ
  ρο Ίσαάκ δμως, παρ' δλο ττού
  δέν εβλεπε, έψαξε τόν Ίακώβ
  και εΤπε:
  —«Α» μέν χε»ρίς «ίνοι χβίρ«< Η- σαν, η δέ φωνή, φωνή Ιακώβ». Ένώ ό άρχιεττίσκοττος ε¬ γνώριζε τί εΤχε διατηράξει κα- τόθρωσε να γίνη ίερω,μένος καί μάλιστα νά φθάσει στά άνώτε- <ρα άξιώματα; τηιρώντας ακρι¬ βώς την ταχτική τοθ Ίακώβ, αύτό εΤναι τό άληθινό καί τό σωστό, γιό: την δλη ύ~όθεση. 'Ολα τά αλλα γιά μενά καΐ γιά τόν ττολύ λαό, τό Χριστε- ττώνυμο τΓλήρωμα, είναι σαττου- νόφουσκες. ΟΊ ίερω,μένοι άντιτΐιρόσωποι τής θρησκείας μας τηρούν ττι- στά τα γραφόμενα τοΰ Εύαγγε- λίοι/; Ό έχων δύο χιτώνας δώ τω τφ μή εχοντι. Άλλά δέν εί παμε νά δίνωμε, νά ,μάς δ ί νούν. Μ' αύτά δέν θέλω νά πώ ό¬ τι δέν ύττάρχουν έξαιράτεις ά- νάιμεσα στούς κληρικούς, τηρός ©εοθ ύττάρχουν καί πάρα πολλο! μάλιστα κληρικοϊ καί ρασοφό- ροι ποθ είναι ττιστά άφωσιωμέ νοι και έκτελοΰν τό καθήκον τους. "Οσο γιά τόν Διάκο Μοι¬ ρών Μαγκουφάκηι τόν ρωτώ τού το: Γιατί διάλεξε τά έττάγγελ- μα το κληρικοθ; ΕΤναι τόσον θρηισικόΛηιπΓηος ή έπειιδή τό έ- ττάγγελιμα αύτό είναι διττλά τπρο σοδοφόρον, μισθος — φΐλοδω- ρήματα άττό γάιμους, 6α~τί- γΕννήσεις, θανάτους κλπ.; 'ΕΞίχω άκάμη τούτο νά πώ. Σ' δσους Ιερωμένους της —ερι- φερείας Μιραΐμττέλλου δδειξα τά φύλλον τής «Αληθείας» πού ε γραφε την άττπόφαση τού Κα- κουιργιοδικείου Ρεθύμνης γιά τόν φάνον τοΰ Τοράκη άπτό τόν ση ιμερινόν Άρχιεπτίσκοπον, δάγκα ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μίΐσα σέ κΛΛμα· εγικ·α.ρδΐιιότηρ τας, έγιιναν τά εγικιαΐίν» τού καιι- νούιργιου ασφανιστι.κού Γραφεί ου τού γνωοτού Η-ραιΜλειώτη κ. Ανττώνιη Σκου!λ*άιρη, πού εκ- προισωιΠΒί την Α,Ε. ΛΕΞΝΤΕ — ΕΛΛΑΣ. Τού ευιχομαοτε καλές δου- λειές... Προεδρος τής Κοινότητος ΤΟ ΤΗΛΕΦΠΗΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ Πρός την «ΑΛΗΟΕΙΑ» ΕΙΣ ΗΡΑΛΕΙΟ Είναι λυττηρό άφοΰ ζοΰμε στόν είκοστό σώνα καί λέμε ττώς μτταίνουιμε στήν ΕΟΚ των Κρατών, καΐ νά τό κουρντιστήρι ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΡΗ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠαΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΚΑΙ 10 ... ΠΑΠΟΥΤΣΙ Τό «ποδαρικό» στόν κοιγ νουρ,γιο χρόνο μϊ την τε¬ λεία Υιρημμή καί κομιμότητσ των υποδημάτων τού ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΡΗ Τό γνωστό σας κατόστημα προοχρέρΕΐ κα»νοι>ρ.γκι μοντέλο,
  σέ τιιμές πού αστλόσουν.
  Κοί πάνω «ι* όλα>;
  ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  ΒΕΝΕΡΗ
  Γιά σάς ποϋ δεδετε σι>μοσία
  στή λεπτομέριεια, πχ>ο θέλετε να
  συμττληρώσεπε ,μ' ένα κομψό πκι
  πούτσι τό γιο,ρΓπνό οια< ντϋο»- μο. Γιά σάς, πού θέλετε νά υπο δεχτεπ-ε τόν καινούργιο χρόνο, μί ίνα μοντφνχ) κοί σίγουρο, δικό σας στυλ, ο Κώαττας Βενέ- ρικ ιττΐτι«τοΓΓο*ΐίσε την τβλευταϊα Αεπτομίρεια, τό παπούτσι. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΕΝΕΡΗ Αεωφόρος Δικαιοσύνης Ηρακλειο Κ» α«όμη ίνα κβινούργιο κατάοτηιμα: ΟΚΑΖΙΟΝ Οδός ΚορτεροΟ Ηρακλειο >♦·♦♦»♦♦♦»♦♦♦♦»»»»♦»♦♦»♦»♦♦♦♦♦
  ΆνβΓττυγμιένων
  έχομε άχομη
  τηλόφωνο.
  Είναι λυπηιρό νά ΰττάρχουν
  στούς Άν« καϊ Κάτω 'Ασίτες
  τρείς χιλιάδες άτομα και νά ύ-
  τιάρχουν μονάχα δυό τηλέφωνα
  άπό τα όποΐα νά γίνονται κα-
  θηιμερινά 500 τηλεφωνήματα
  στά δυό χωρία.
  Π ώς θά έξυττηρετηθεΐ αύτός
  ό κόσμος; Και τό χειρότερο
  είναι ττώς δέν έίχουν δάλει τήν
  ττεριοχή οίττε στό ττρόγραμμα
  τοΰ 1980.
  Είναι παράλογο καΐ ανισο
  νά ΰπάρχει αύτόματο ύττταγειο
  τηλέφωνο άπ|ά 'Αγία Βαρδάρα
  — Πιρινιά καΐ άττΓΟ Άγισ Μΰ
  ρο — Πύργου καΐ στό ένδιά
  μεσο, τά δυό χωρία νά βχουν-
  τελείως έγκαταληφθεί άπό τό
  Κ,ράτος καΐ τόν ΟΤΕ.
  'Απευθυνο,μαστε μέ άγανά-
  κτηση σέ καθε ύττεύθυνο καί ά
  παιτούμε νά συμττεριληφθοθν τά
  δυό χωρία μας στό νέο τορόγραμ
  μα τού 19βΟ, γιά νά έξαλει-
  φθεΐ αύτό τά αΤσχος.
  Κοι*ρντιστήρια — τηλέφωνα
  ΐσως ύττάρχουν άκόιμη μόνο
  στούς Μάο — Μάο καί στήν
  ττλουσιώτερη 'Ετταρχία τής Ελ¬
  λάδος, δηλαδή τή δική μας.
  Αύτό νά τό ττροσέξουν οί
  ϋττεύθυνοι,
  Μετά τιμής
  Ο πρόεδρος τήις Κοινότητος
  "Ανω Ασιτών
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΠΙΛΑΚΗΣ
  σαν τσ χείλη τους καΐ εΤτταν:
  —"Αλλος ήταν νά έκλεγεΐ
  Άρχιεττίσκοπος, άλλά ιμεσολά-
  6ησαν τα διάφορα παροοσκήι-
  νιαϋ!
  "Αν τώρα ό Διάκος Μαγκου
  φά»οης έ'χει άντίρρηση, δικαίω-
  μά τον. Ό λαός ό ότμεράλη-
  τττος^ ττού είναι καΐ δίκαιος κρι
  τής, έχει άντίθετες όπτόψεις, δ*,
  σσ. καΐ άν τού λέν, 6ττως"1-*^
  νά τοΰ διασηρευλώνοον τά γεγο
  νότα.
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
  Κριτσά; Μιραιμττέιλλου
  26)]<})79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟ ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗ Π ρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Διευθθντά, ΕΤχα την τύχη νά διαβάσω την εγκριτον έφη'μερίδα σας καΐ νά άντιληφθώ κάποιο Διάκο μέ όναματεπώνυιμο Μαγκουφάκης Σ. Μοΐρες. Κύριε Μαγκουφάκη, λιπτάμαι πού έχετε όίγνοια των άττοοτο- λικών διοοτάξεων ττού είναι ό Νό μος τής Όρθοδοξίας. Μην ξεχ- νάτε δτι ό Νάμος τής Πολιτεί- ας, τού Συντάγματος είχει σκα- λοίΐτάτια και παράθυρα. Ό δρό- μος όμως τής 'Εκκλησίας είναι τόσο στενάς καΐ δύσκολος. Μήίττως κύριε Μαγκουφάκη 45- χετε άγνοια στό πιστεύω τού Άγίου Βασιλείου, τό οποίον εί¬ ναι ή άρχή των «Μεγάλων 'Ωρο λογίων» τής 'Εκκλησίας τά ό- ποΤο καΐ κρατεΐτε στό χέιρι σας; Αύτά είχα νά σάς γράψω καΐ τΐιστεύω να εγινα άντιλη~τός. Μβτ' εκτιμήσεως ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεωφορος Ίκάρου 29 Νέο: 'Αλικαρνασσάς Ήρακλειο Κρήτης τά «Σηιμϊρινά» τού Γ,ιιώργου Κοινούση.. Συντθέτης, στιχίουιργιόζ καί ερμηνευτή^, ο «διός ο Πυργος 'Κοινούισηις., προοτιιαθεί νά χα- ρμσει ένα χιαρόγειλο, ένα- μουισΐικο διάΐλλειιμιμα., οτο άιγτχος τού συγ¬ χρόνου άνθρωπον Ο ΚοινοΛσηις, γιό μκά οηύιμη φορά1, ιμιΐλιά «στά' Ιίισια», γ«άι θ£- μαται πού μάχ αοαισχολθιύν κάθε ι'έρα... Μιλά μ·έ την ϋδιαι άνεσή •καιϊ ζΐ8οτα·σιά γιό τού άνθρωπον τά προβλιήιμαται, άπιωΐς μιιλά1 γιά· τά «Μονάε—ζυιγά», καϊ τ' ολλα, ΓΟΥΣ» θά βρείτε την ζίιστασιά «αί την ε,υαιοθησία, γιά νά γκ- ρά/σετε οιό ευχά'ριστο τίς φετι- νές γιθιρτές. θ' ακούσετε -πά τραιγΌύδία πού σέ λΐιγο μόνιον κ'αΐιρό, γίναΐνε επιιτυχ'ΐι&ς καί 'κατέ κτησαν τό σύγχιρονο ΕλΙΚηνικό κοινό: Και εφτά άλλα μοναόικά τρα ναύδια. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥΣΗΙ «ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ» Δροσερά. απιολαιυιστΐικά, Ύρο γοόδϋα, 'βγιαλιμένα' από η-ή σύγ- χρονη ζωή τού Έλληινιαι, είναι τά ΣΗΜΕΡΙΝΑ ηράγματα, πού μά^ αηαισχολοιύν. ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΥ «ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΑΛΑΖΙΟ» Νιέα διάσταιση στο ερωτικο τραγούδι, προσδί'δει η. καιινούρ γι·α ερμηνευπιιική δουΐλειά τής βραρευιμιένη,ς τρσγουδίΐστρΐΐΐί γ αί συνθέτΐιδιαις, Άννας Βίΐσσυ. Χωρΐίς αμιφφολΐ-α', θά ούς »ρα· ιοϋσαν μώ ευχοριοτΐΓ) συντρο- φιΐό, στί< χρονιάρες μερες πού Φχοινται, τά τρυφίιρά τραγου- ομ τής ανάιπιηις, πού ερμηνιεύΐΐ η Βιϊκτσυ'. Στήν 'Πρώτη οιυπή συνί.ργα- οϊιο τηιζ ιμιέ την ΚΟΑΟΥ'ΜΠΙΑ, η Άννα Βϊσσυ·, ΐΓηρ·α|γίμαΐτ.ικά, μάις ξάφνιοσε... ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ «ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ» Ένα εντυιπωισια'κο «παρθε- νικό» άλμπουμ «νιός κιαινούργιου ίρρηνε'υ/τή. Ο Νΐκος ΝΐομΐΝθόις δν δίΐ τόν καΛίύ,Τιερο εαιυτώ τού, γιύ ·νάι ιμας χοιρίσει ένον απο- ιΑαιυοτΜίδ δίσΐκο, στίς φετινέξ ΔΙΣΚΟΓΙΟΡΤΕΣ. Φωνιή πού ίντιυιπωισιιάιζει καί στίχοι ιπού κρύβαυνε δώναιμη, ντυιμένιη. μέ τή ουνθετιΐκή ακτ·ι- νοβολία τού Γ'ΐώργουι Κρρζάικη *αιί τού Αντώνη Ρειπάνη... Ακούστε λοιπόν τά τραγού- διια: ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ» Μ»α φωνήι βγαλ^ιένη, αι-5 τίς ιρίζες πτή·ς Λα.'Ί'Ικ(ή(ζ Μουισκκιήις μαις ,παιραΙ&οσηις. Έντ.ονο λα,Ί'κό χρώμα «αί ΘΟΙμισες οαύ τό Ελλιη. νικο Ρί.μηέτιΐκο τρογοώιδΐι. Ένο ιμιεγάιλο ά'λμπουιμ, μ£ λόγ.ια πι- κραμένα, «αιϊ καιημιοϋις, πού κανε τραγούοιαι, γιά νά1 ■'ουδή'σουνε τό Ρωιμιό, γώ νά1 μέ Λέξεις οπλέις, τον κοιημό κ&ιί την πϋΐκρο τής ΛαΥκής Μιέ τόν Στρότο Διονυσίου θά θϋΐμηιθείτε αξέχοΐστιαι χρόνια', οξέ- χαστες γκιθιρτές κιαϊ θά χορέψιετε, όπως εκείνον τόν ικαΐιρό, τοι>ς
  λα'Γκούς χορούς, πόύ χρωμάτ^
  σαν μέ την .ευιοι.σθησΛαι τουις γνή
  οιες φωνες τήις ιμουισΐικιήί μα< πό ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ «ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ» ΑΠιο τόν Σταμάτη Κόκιοτα, από την «Κολούιμπιια» καί σπό τόν ΣττέλΊθ Αίράικιη, γιιά τοώς Η- ρακλειώΐτες, μέ ανάιΓτη, μιά μαυ- σΐιΚιή προσφορά γιά τά Ε3λΙλιηινιι- κά <σα·ς ΧρΊΐοττούιγενναι, την Ελλη νΊΚή σα^ Πρωτοχιρονιά. Μ'έ τόν Σταιμιάτιη, ζήστε τόν μυθ,μό «αι τόν ολοκάθαρο ήχο·, οηοχτώντας γιά τή διισκοθήικη σας, ένα «αιυτόγρ·αφο» τού Στα ράτη, Κό,κοται, τού τρ·ανουαιστή πού1 σάς κρατό συινττροιφΐιάι, γιό διξαέξΐι ολόκΛηιραι χρόνκαΙΙ 20 ΓΛΥΚΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Μιιά δ.ΌΚθ—ικα>ραιμΐ£ΛΛ>σ, γιά
  νά «κΐράσετιε» τού·» καλεσμε-
  νους σας. Εΐκοσι τραγούδιε
  πού τραγουοήσαΐτε «αί αιγιαιπήι-
  οαιτ£ σέ αιυθεντοίές καϊ μοναδι-
  κές ιεικτελέσεις.
  'Εναις 8ίΐσκο< — προσφορά, ενα< δίσκιος — οτπα^μοζ, των τε λευταΐιΐων 20 χρόνων τού Λαί«'- κού τρ·αγουιδιού μανς. ·ΐΜ Δυό μεγάλα μαγοζκΐ στό Η- ρόκΑ|εκ> θά σάς χαρυ'σουν καϊ
  ϋι' αυτές τίς Γίορτίς πού πΑη
  σιόζουν, υπέροχες οπ·»γμϊς.
  θά σάς χαρκΜυν τή μουσική
  πού αγοπσπε, γααμμένη σέ εγ-
  γυημένους δ*σκου< και κασσέ- Τ£ί. Δεκόδε< χιλ'Μβες δίσκων, σ' ίνα καθαρά μουσικό πφΐβάλ- Λον, έτοιμοι νά ««ινοποιήσουν όλσ τά νούστσ, όλίς τίς απα,-ή Στά καταοτήματα τού Στέ- λκ>υ Α«ράκη, θά βρείτε τό μου
  σικό μα< παρελθόν, τό πορόν καί τό αύριο. ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΝΤΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΛΚΗΣ 2 ΜΙΝΩΟΣ 82 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦»»» »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ» Άνοίγορε τό Σάββατο 15 Δεκεμβριού Ένα έπιτελεϊο έκλεκτών Καλλι- τεχνών. θά έξασφαλίσει την έορ- ταστική σας διασκέδαση. ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ Γρόφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΑΑΚΗΙ Ότταν ο πολύς ο μέγας Πο τού στόν αέρο, ηχαιρ·μ€ν>ουσαν κια ι χκλια
  χρ τόν χει.ρο*ροτοιυοαν.
  Όιταν ο μκιρος, ο Κϊγος προ
  βρήκιε την θΐβση, πού
  τού ήταν στά μετρα τού στόν
  Κορυιδαλλό, πολλά στόιματα ά-
  νοξιαν μι είπαν: «ΕΙμα* οντισΐτο'·
  Τ|ς
  ς
  Όταν ο ΣοσΐΌΐλιισμος αρχι-
  σε νό δίνει καϋ νά> παιίρνίΐ οηό
  τό στόιματα καί στ' α·υτιά τού
  Λ·αου, οί δονΐΐολήιτττες τή< Χούντας Μόν οί Μαιικήνες τού πλούτου είιπαν: «Βΐμοι Σοσιαλι- στής». Ότον λΐεχτηικΐ, πωί η αρΐΓ οτοΊορατία έχ·ει ττερ.γαμηνιές, ό- λο^ έτρεχον δώδ·ε κιεϊθί νΛ τί< βρούν. Έτσι η α'ριοτθικρατία, (170-0 σήιμερα λέγετιαΐ' ελκ'τ, σνύμιη χαΐ'" σιοσάι''ΐ'τυ καί δΐν ξερω τι ώς αλΛοβώς) έπιεσ'ε στήν κ,ατη- γορίο τού «οίνου καταναλωτι- κού κοινού. Οΐι πωΛητες περγοιμηνών κά¬ νουν χρυσέ,ς δουλοές. Ο* άν- θρωοοΐι σϋτοϊ τταΛαΊότεραι λεγο- ντοι/σαν παληαιτζίόες, σήμίρα' (ισως φτοιει κι ο πλιηθωρκσρός) Γ·σύ φουΐσκιιασαν οί τσεττ&ς τους, άιλλαξαν όνομα1. ΛενονταΊ αντΐ1- κέρς ή συΙλλίέκΓΓες έργων τέχνιης. Οί χθεσιναί παλι<ττζή(&&ς και οι· σηιμερινο) αντιιιοέρες, τώρα δέν γυρνάνε στούς δρόμους μέ τό καροτσόκι. θεός φυΛόιξοι. Α- πο ρρώτης κοτηγορίας ξενοδο- >ειο καϊ κότω δόν κοιτοοέχον-
  τα*. Μην νο.μ!ίσετ£ όμω< πώζ **"- ναι τόσο κιαΙλχ>μοθΓ|ιμενκ)ΐ. Όσο
  πιό ακρΊΐβό είναιι τό ξενοδοχείο,
  τόσο πιιό μεγόλα θϋμστα. ψα-
  Ρ«>οον. Το ζενοδο,^
  ποιιζίΐ τόν ρόλο τού
  ου. ·Οσο γά
  νηρος παΜαττζής
  γαμη.ν« δηΛαδή τίς
  οντ,*ες «να^ ύ/η
  σώίετοι οοό τ6 οεχ+αχά
  των ΓκροοτΛνων χρόνια
  πιο πολιώ είναι η
  τόσο γ»«ό πολύ ξζ ιΐ((|ΐ
  πιό μεγόΛο ιμάρ,ι το=ιμπ6{<. •Αν στήν προοφορο τοθ Α' δεν οημοπροτήισει τού κατοχυρώνποί τσοάρα^ αλΐϋά βεωρθτο, απο. τυ.χϊρενη αγορά. Μέ τέταιο τα, ι,ο αποκτούνται οί ορ«τοκΜτι κες περγαιμηνές —όν τότο μςς προις δόξαν των ^ οού ποπαξαν το του«ς κοί κιν καί παοιγιόν συτο*ίινητο. Στήν πόλη μα< χκό Ίαί διαλέξιείς, πνευιμοπ-ικίς συγ. κεντρώσεις κοί γενικά δ»φο&« πολ'ιΤϊστικέζ εκδηλύσεις, τί< πιό πολλές φορές, τίς λουθούν ο-ι διοργονωτές Πρό ημερών έγινε ξϊ, οη — δημοπ,ρασία ποΛε—οού. ρα·ς κοι όλτ> η Ελίτ τού Προ
  κλίίου έσπευσε νά δύχτο τό πό-
  ρόν. Επειιδή μέσα σ' αυτήν τήν
  Εζλιτ ι&α αρκετούς Ο/τόβΙ,ν.
  τοιχ Σοσιαλ«στε< μού δημιουρ- γήθηικιε η εξήις αοοο«: νινον Τι< δέχονται τήν σία, δέν είναι αντίθίτη σοσιαΛΐιστ*ες α·ρχε<; γ ώς έσφα·λαν. Αφού δέν ρούν ή δέν θίέλουν νά στεί ο Σοσιολισμόις γκΐ τόν Λαό, τουλάχιστον ός τον εφορ. μόσουν Μόσο στήν ορ·κ~οιφο. Τ10. Η ΠΑΤΡΙΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 τους λόγους δέν χρησιμοττοιούν ται ονόματα), συμβουλεύίί τίς νζαρίς χιοριοτοπούΑ£< νά μή φοβούνται, σάν απελευθερωμέ- νεςγυναίκε< πού πρέπει νά είναι, τίς σίξουαλΜίίί σχέσεις τους μέ τούς νεα<ρού< καί τους συνιστά, ώς πρός τά ...«αποτελεσματα», «όταν χρεκχττε}» νά κάνουν εκ- ΓρώσειςΙΙΙ Τό θέμα αυτό, μόλΐζ έκρττασε οτιά αψπιό τού Προέβρου τής <<οινότη(τα·ς και άΐλιλων ταπιχών παιραγιόνΓηων, άρχιοε νά συζη- τΐιέταΐ' ανοΐ(χιτά στό χω,ριιό «οαί μέ δυισμένίΐα φυισιικό κατά1 τήις Πά τρίνα-ς η οποίαι — λένε — κάνει η ίιδια1 κάιπως «ανοιχτή» γκά τό παραράνω χωρ'»ό ζωή κ< έχει ή¬ δη δΓτμιουργήισει κι ξηγησ&,ις» μ κά πρόσωπα μερικους ντ8>»)«ι.
  νήδες τού χωρίου.
  Νομιζω ότι η ηαοαπανυ νιτι
  (.ή Γιότρισα, έχιε* παρεξηΐ^ήοΐι
  τι< προοδευτίκιέί τής ιύίες «» καλα θα κάνει νά λόβί* οπ' όψΓ) τη^ ότι μέ τό νό συνκττό τέ- το:ισ πράνμοτα, πό» ΐτνοι απα- ραδεχτα για τα ί)θη τού Κρητι κου Χωρίου, εκθέτα «αί τόν πό λιτ,ϊκό χύ^ρο πού λέει στ» ονήίκι. Ωοτόσο, τό σοβαρό οντο θίιμο, μιά κα,ί ήρθΕ ήαι> ή δτ>
  ,μοσπότηιτα, θά· πρϊηει νά σπο-
  σχολήσει καί τίς <φμόδ*ς Αρ- χες, δεδομένου ότι υπόρχ« καί η πΛήιροφορΐα σύμφωνοι £ την οποίΐα οί Κοινοτι»»ί παρόγον- τες καταγγείλανε τί< «θεορ«ες)» τής Γιότρισσαιζ αρμο&ως. Μ. Χ. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1 ικοινό καιι' καΐτ' επιεκτασιν ο1>Λ>κΛηι
  ρον τόν Ελληνικόν λαόν χάριν
  τΓ|ΐς αΐλΐηβείιαις κακ' μόνον. Επίσ-ης
  διατηρώ τό δικιαιίωμα καί εττιφιυ-
  >άΐσοΌμα« τταντός νομϊιμου μιε-
  σου, πού μσύ πορέχεΐ' ουτό
  το τό Σώντανμιαι, διά νά
  ξω πρός τόν κυρίαρχον η
  κό λαό τήν προσφοραι μου πρός
  ιο <ευρύ κοινωνιΐικό σιύνολο καί τό Έθνος. "Ας εχουν ολίγην υ- γ ομονή- «οί ανυιποιμονούντίς» πού θέΐλιουν καΐ διψούν νά μσ>
  6ουν τήν αλήθειαι, ότι η ανΜή-
  Οειο θά λάμψη κσΐΐ οί α·ντί-αιλοί
  μου θί» δώσουν λϋγο τιύν πρά-
  άών τουις.
  Τελο^, παιρακαΛιώ, όπως δηι-
  μοσΐΐίύσετε τήν παρούισαν μέ
  τά αυίτά >(—τοηχείΐα κα.ί εις την αυ
  τήν &έσιν τήις εφημερίδος σα>ς.
  γσντας ήοη οπό τΐ< αρμόδικ υ ρχπιγόζ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΒΣ Σύμφωνα μέ πλπροφορΤες γύρω από την πφΐπτωση Κουμαντάκη ο οποίος αποφυλα κΐστηκε την ε.παύρκ> ποϋ συνε¬
  λήφθη, αφού προηγουμένως ε-
  την ποινή τού, δκξά-
  Οί ανακρϊσχκ πΐριστρίφον·
  τόπ κυρϊως γύρω από τό πρόοκ
  πά πού είχαν μεχρι σήμερο ά|»>
  ση σχέοη μέ τόν Αρχηγό τού
  ΦΙ.ΔΗ.Κ., μεταξύ των οποίων
  περιλαμβόν—» κοί «όποκχ Η·
  ρακλιώτης, στενός πολπκ^
  φίλος καί κουμπάρος τού Μη-
  τΌθΤάκη, »-αΙ μττέπειπι ·Λο< τού κ. Κουμοντάκη, ο οπο(<κ σχετίζεται με (κρηχτικοΙ Ωοτόσο, διάφορος ονάνυμκ καταγγελΐες πού είχον φτοη στά χέρκι μος γύρω από τ6 πά ραττάνω θέμα, τίς παραδώοαμί στόν κ. Εισαγγίλέα ΗραΜκ. Τέλος, σημειώνομί ότ» τ* βραδυ τής προχθεσινήί πορβ- σκκυής ήρθΐ από την Α6ήνο στό Ηρακλειο ο κ. ΚουμοντθΜ1< όπως δέ μάς δηλώθηκ από τ· πεο+βάλλον τού, πολύ σύντο|ΐ· θά δημοσιεύοει «υβίΐις βοΜ(>
  κατά τού Μητσοτάκη (τού ο-
  ποίου υπήρξε παλιότε}» ονϊφ-
  νάτηί), βνώ ατϊοτκ από αυτή τή
  βδομάδα κυκλσφορεί τό από
  καιρό προοναγγιλθίν β*1λκ>
  τού.
  ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ 100 °)< ΠΡΙΟΝΑΚΙ-ΚΛΑΔΟΥ1 τό νεο καμπυΛι.ηο πρ« μας, ηού ξεπφασ£ ^^ τά ΕυρωτταιΓκώ, μέ τό «. Λεονβτήιμΐΐτα του: 1) Λάμο από ατσάλι ανωτά¬ την "Ο'ότηΐτος (ειδίκή, γίλιΐα). 2) ΙΛαΐιτΓΐ,ρα α«ονισμένο 3) ΙδκΗτερο τσαπραζωμΐνο 4) ΑνοξίίΐδωΓτο τό εργασθήτί. Τότε 9ο <"" τιληφβείτε την η{χ>
  κα« θα μά< δύσετε ρια, γιά τή νίο μαί Εγγυημίνο 100ο)ο. Πάντα πρώτοι Βιοτεχνηα ■* ούς____ ε*ε τήν ποιότητα τού, α- ΣΙΜΟΣκαι ΧΑΡΑΛ. ΦΑΚΙΔΗΣ Στ. ΓιαμσΛάκη 3 Ηρακλίΐο — Κρί' ΤΗΛ. 283-500
  10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 7
  --------------- ————————————— ι
  ^α σοβαρά κοινωνικό - οίκονομικό θέμα, πού άφορά - κυρίως - τή Γυναίκα
  ■ίφραγο άμπέλι ό τόπος μας στϊς Πολϋίθνικΐς
  Πώς ο/ €Καταφερτζοϋδες> κυρίεςψείσχωρούν στό σπίτια γιά εμπορικάς συγκεντρώσεις
  ■Ο τόπος είναι κιψιολβαικά
  4λι γιά τίς ξενο-
  πολυεθνικές έται-
  "θ! ιτολυεθνικές εταιρεΐες
  τόν ταττο μέ τρόττο
  καί τέλειο.
  Τα σι^πτίε10"1^ του^'
  ,ώ συγκροτημένα, κατορθώ-
  Μ κσί Τ6ν Λοό νά έξσττσττοθν
  Π«£ ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥΗ
  Κατοσκευαζουν ειδή, κστά τό
  μΕϊαλύπρο ττοσοστό σχρηστα
  ^τΝκοτταναλατή, καΐ οκάν
  ξώ,ατικά τόσο, ττού νβ μην
  ψφ νά άντισταβεΐ στόν ττει-
  Ό κοτταναλωτής έτθΊ, ίπτο-
  ρώνίται νά τα άγοράζει, ένώ
  ψ ιδία στιγμή τού δηιμιουο-
  γύ, πρσδλημα τι νά τα κσνει.
  Η ΕΥΠΡΟΣΗΓΌΡΗ ΚΥΡΙΑ
  Μιο κιιρια έντυατωσιακή, μέ
  μίϊάλη ττάρλα, κατα τό κοινώς
  )εγομενο «καταφερτζοθ» χτν-
  ιτό τό κουδούνι σας. "Οταν τής
  ονοιξετε, σάς τταρακαλεΐ να τής
  επιτρέψετε νά ττεράσει.
  Οί τρόποι της, ή συιμπεριφθ
  ράτης, τα έτττιχειρήματτά της,
  σ!«π τόσο ί—οχρε&»τικά, ττοθ
  &ν σός ο>ι>νουν ούτε ίνα ττα-
  ραθυράκι γιά να τής πήτε δχι.
  Έξ άλλου ή σνναλλαγή θά εΐ-
  νΐι μέ τό άζημίωτο. Έσεΐς θώ
  την δεχθήτε οττίτι σας μετά ό>
  το .μιά βδομάδο, σέ όρισμένη ώ
  ρο κ» ιμέρο, ττού θά εχετε κα-
  λόττει τίς φίλες σας. 'Εκείνη θά
  κάνει επιδείξη των έμ—ορευμά-
  τΐ* της καί οί φίλες σας θα
  Βώσουν τταραγγελίες γιά τα έ-
  μΐααύ,κηα πού θά προτιμή-
  υοκν Μετά ά-ό μερικές μέρες
  έσεΤς θά εχετε είσττράξει τα:
  χρήμστσ των τταιραγγελιών, θά
  τα δόσετε στήν κσταψερτζοθ κυ
  ρίο καί θά σάς δώσει ενοβ τσοο/-
  βόλι διάφορα ειδή, τα αττοϊα θά
  άνοτλσΛετε νή κάνετε
  στΐζ ατνοροο—ρριεζ
  Τό κέροος σας ά~6 τήυ ί-ι-
  χείρηση. αυτή θά είναι Ινα -*>·
  τε μέ δέκα τοίς έκατο ά—ο τίς
  άγορές καί τό 6—οΐο 9ά τ6 πά
  ρετε σέ έμ—«ρευμα.
  Μέ—α στήν έ~ί&ειξη ή κατα-
  φερρτζου κυρία-, κατά το σύνη¬
  θες, θα ψαρέψει ου» μέ τρείς —
  &λλες κυρίες γιά μιά νία έ—ί&ΐι
  ξη. Έτσι, βά οκοΑουθηΐθεΐ 6 ΐδι
  ος κύκλος.
  Η ΚΑΤΑΦ€«ΤΖΟΥ
  'Η κατα»}εϊρτζοΰ κυρία στήν
  τελευταία της ανάλα—ϊ &εν εΤ-
  νατ καθαλου καταφερτζοΰ. Είναι
  μέ την σειρά της ίνα αλλο $&-
  μα οί μεγαΑύτερο έττί-εδο,
  Γιά νά ίχει τδ 6ικαί«ιμα νά
  διαθέτει τα Λχρηστα κι' άτχρεί-
  σστα μά σκαν6αλιστικά έμτηο-
  ρεύματα, —ρίπτει νώ καταβάλει
  στόν τΓροϊστάμενο ίνα ττβσό, ά¬
  πό δέκα μέχρι «,Τκοσι χιλιάβες
  δραχ·μές.
  ■Είναι θύμα εκβιασμόν λοι-
  ττόν ή κυρίαι καταφερτζοΰ στόν
  ττί>οϊστάμενο> διότι δν δέν ττρα
  γματοτΓοιήσετ Ινα Ορισμένο άρι
  θμο ττωλήσΐθΛ», δέν τταίρνξ;ι ττί-
  σ« τα ώραία της χιλιαρικα.
  Ό αΐσχρός ττροϊστάμεν&ς δ-
  μως είναι μέ την σειρά τού Θ0-
  μα στόν άμεσος τταραπτάνω.
  Κατ' αυτόν τόν τράπΌ
  I-
  χούν χωρίσει την εΕλλάδα σέ
  τρμεΐς, ύποτο,με'ϊς, διαμερίοιμα-
  τα, ΰπτοδι«μερίσμαται καί Λλ-
  λες ΰπταδιαιρέσεις. Ό κάθε προ
  ϊστάμενος £χει καταΛολει καί ά
  υάλογο χρη,ματικό ττοσό Υΐβ τα
  διαμέρισμα στό όστοΐο είναι έ-
  ΑΙΑΝΟΜΗ ΚίΡΔΩΜ
  ιΗ κατοΒΚρτζού κυιρία
  νει 6κα πάγιο ττοσοστό έπτΐ
  -ωλΓρσ«ών της καί άπτοδίδει λο-
  γαριασ,μό στόν άιμέσως τταροπτά
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
  Κοστούμΐα επί παρανγελία
  Πανταλόνια
  δρχ. 5600
  Δρχ· 1-250
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  Ό ίδανικώτερος ουνδυαόμός
  ΦΤΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  καί Καρτεροϋ — Τηλ. 287-966
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Έπιπλα
  ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ
  ΘΕΡΜΟΗΑΕΚΤΡΙΚΗ
  Πρεσσάρονταΐ
  Πόρτες, μόνο σέ δέκα λεπτά
  Φορμάικες, μέοα σέ πένΐε λεπτά
  Καπλαμάδες κ.λ·π·
  ΤηλείρωνΓιστε <πό: 287—670 ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΜΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΗΤΕΛΗΣ Τηλΐφ. Έργαοτηρίου: 23·β1·1β Τηλίψ. Οικίας · 234005 ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΟΣΑΓΚΑ ΛΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ι ( ι 20 χρόνια οιήν Τέχνη καΐ ιήν ύπΐιρεσία των οπιπών. 'Αχαιών 11 ~ Τηλ. 288-454 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΓΕΑΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΓΠΥΡΙΔΑΚΗ ν» ττροϊστάιμενο. *Ο τηροϊστάμβ νος .μττορεΐ νά £χει δέκα, εΤκο- σι ί> ττενηντα κνρΐες ύττό τόκ
  δλεγχό τού. Άτπό τό οννολο
  των πυλιντίώνι τους ηαΐρνεί έ-
  να ττοσοστό ττού κνμαίνεται οτο
  15ο)ο.
  Ό τταροπτάνο τού, ίχεΐ ττέντε
  μέ δεόχα ττροϊστσβιένχχος, ττού
  τοΰ άττοδί&ουν λογαριασμό καί
  άπό τούς όιττοίους τταίί»*ι ενα
  —οσοστό ττερίτηου 10ο) ο έττϊ των
  πωλήσεών τους.
  Ό ώμέσως παρα~άνω ΤΓαί·ρ-
  νει ά~ό 5 ,μέχρι 8ο)ο έττ» τού
  συνόλου των ποαλ,ήσεων» των κ«-
  τωτέρων τον;.
  'ΕΪΓσι πε.ρ!·π·ου} κλιιιακώνεται
  ή Ιεραρχία.
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
  είναι κατά κανό
  νσ ξένος·, διαμένει στήν 'Αβηνα,
  διαβέτει γιραψεΐα ττολι-ελέστατα
  ιμέ πολυ ττροσοο—ικά καί ά—οθη-
  κες. Συνήθως λέγε,ται Διευβθν-
  τής τοθ Μάρκετίγκ κα! άμοίβε
  ται μέ μισθό και ττοσοστά.
  ΙΥΜΟΑΙΚΑ ΚΕΡ-ΑΗ
  Τα κέρδη, άττό Την τιμή διά-
  6εστ)ς στόν καταναλοχτή κοί τι¬
  μή κοστονς, κυιμαίνονται άτττό
  300 μέχρι 500ο)ο.
  ΕΦΟΡΙΑ
  ΟΙ «έττιχει,ρήσεις» αίττές ε-
  χουν τελεία ψορολογική ά~αλ-
  λαγή^ δχι 6ό6σια διά Νομοι; ή
  άπό άμέλεια των έψορισκών.
  Την απαλλαγή την έχουν έξασφα
  λίσει άτβό τόν τ,ρό—ο διάθεσης
  των» έμπορευμάτων. Τι,μολόγιθ
  δέν έκδίδοι/ν, Δελτίο Λιανικής
  Πωλήσεως δέν έκδίδουν. Κατά
  στημα δέν διαθέτουν γιά νά
  τούς βρεΐ ή Έψορία. Δ/ηιλωση
  όΕτκήσεως έτταγγέλματος δέν
  κάνουν, άλλά όντε καί Φορολο-
  γική Δήλωστ].
  ΤΙ ΠΟΥΑΟΥΗ
  Τα έμττορεύιματα ττού ττοο-
  λούν είναι τηλαστικά οίκιακά
  σκεύη> κολλι/ντικά^ τηλαστικά
  λοιΛούδια, χαλθβδινα άνοξείδω-
  Τα οΐκιακά σκεύη, σεντόνια, ττε
  τσότες ττροσώστου καϊ ιμττάνιου
  κ.ά.
  ΠΑΡΑΝΟΙΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
  Τό έμττόριο αύτό είναι ττσιρά
  ομο δχι μόνο άττό τής ττλευ1-
  ράς τής ζτ>μιάς στό Κράτος, άλ
  λά τό κυριώτερο είναι έμ—άριο ά
  —χιτης.ΈΐξατΓατοΟν οί έγκέψα-
  >οΐ των ττολυεθνικών τίς άφε-
  λεΐς, άλλά και μή άφειλεΐς ^ελ
  ληνίδες νοικοκι/ρές, διότι έκ,με-
  ταλΛεύονται τα αίσθηΐματά τους
  την φιλοξενία, την φιλία, την έ-
  χτΐμηση, τόν σεβασιμό, άλλά
  καί τό σττουδαιότερο τόν τάχα
  τες ττλούτο τους: «Τό άγόρασε
  ή γίΐσόνισα! Γιατΐ νά μην τό
  ττάρ» κι έγώ; ^Αη[^τως είναι ττιό
  ττλούσια ή είναι καλλίτερος ό
  άντρας της άπτο τόν δικό .μόν;»
  ΕΥΘΥΝΕΣ
  Τίθεται μετά άπτό δλα αύτά
  τό έρώτη,μοΐ: ΕΞύθύνεται τό Κρά
  τος; Απαντήση: Ναί!
  Τό Κιρόττος εύθύνεται διότι
  τα όνοιμοττα των έταιρειών αύ
  των είναι ήχηρά, και ττρέττει νά
  τα εχει άκούσει, άλλά έκτός ά-
  ττιό αύτό! θά ττρβπιει νά τούς
  δχει δώσει αδεία γιά την έγκατά
  οττασή τους στήν 'ΕΞλλάδα και
  θοατρεττε νά τούς κάνει καϊ τόν
  όπταιτού,μενο έλεγχο, κι δχι μό
  νο νά ττεριοιρίζεται στούς έλέγ
  χοος των μικρομεσαίων έητιχει-
  ρήσεων στίς όττοΐες κυρίως εΐχει
  τό Κράτος μας ττερισρίσει τή
  φορολογική δράση τού, αφήνον¬
  τας τούς ξεναμττάτες άπτόλυτα
  άνε|έ5ίγκτον>ς.
  Σ.Κ.Χ.
  π ΕΠΐΤΤΟΑΗ ΤΟΥ ΛΙΛΚΟΥ ΒΑΣ1ΑΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οελΐοα 1
  τέ σαις κανέν,α1 καΐΓ.η,γοροΐύιμίνο',
  έστω καί γιό «Λοπήί «,νόις φρού-
  του, νά ομοί»ογιεί ότι είναι ένο
  χβς «αί νά (μή δΐΌλαΙλεί οέ όλοικ
  τους τόνοας καί ιμέ όλο τό μ&·
  σα ότι είνα* οθώος; Ασφα'λώς
  ©ό φωνά'ζει π&ρ·σσότερο ότι εί
  ν.σ» αθώος εκείνος πού τόν β«α-
  ρύ,νει η κ,ατη,γορίαι ότι «απ,ρομε
  Λετή,τυς καβ εις βραισμόν ψυκΊΓ
  κης ορμή< απεφάσισε καί βπ,ροζέ νηοεν ίτηίτηδες σωματικήν ρλό»· Ρην (τραώρα) ϊ,ίς τόν Κ. Ι. Το- ■ράκην... ούτος (ο ΛρχίίτΛσκο- τιος) εν γνώσε> καϊ επ·»τη|δες συ¬
  ν εί,ργη|σεν εις τιήν πορό τοι> αυ
  τουργσύ πρβχθείισαν ώς άνω
  πράξιν, αρίν αώΐτη εκτΓελεσθή, ε-
  ·»ώ εξετιΛΙεΙτο ιοαΐ-ΐκρού εξ&~λέ=
  οβι> συνίροήβινο* τούτον εκ
  την ΗτίΛοστν τής πράξεως δι"
  οισυδήιποτε ΐμμέσου ή πλογ,ίοϋ
  τρόπου, ήτοι £χράτΓΓ| των π&
  θόντο εκ τής Μήμικ κο'ΐ τόν έ-
  πλητε ο αυτου,ργιός τήχ πράξε-
  Γεώργ«ος ΠαπουίΓσάκη-ς».
  Μ.ετά την ομχίδΐί»ή διαβεβοί-
  δίαφόρων ο,ι^άΐδων γιά
  την αθωόΤΓΓΤ·α· τού φρνπάι Αρχιε
  πισκιόπου, άιρχΐσαν τώραι μεμο-
  νυιιένο πε·ρΐιστοτ.ΐικό ανβρ<#>"
  τΐΪΛ>ν, όλων των κοινωνικών βα>-
  πού μέ τι~οοοιιημένα» ε
  προσπαβούν ο κβ-
  θένΐας χωριοτό «αί ουγκεν~ρω-
  τικά όλοι μοιζί νώ υπ&ρτονίοουν
  οέν έχε» ονανάγβΐ σέ σύ(σπτ|[μα>,
  σέ ε™<ΓΓήΐμη τή ζηπιανιΐιά οτό οηιμεΐο πού έχε ι κάΐμεΐ' ο «όγιος» Κρητός, ο οποίος δέν χε νά απορυζά όλη. την τού, αλλ'ά. ιεξαιπόσπεΛε καί σ" ό- λο τό νομό Ηρακλείου (δέν αμ .βάΐλλω ότι θίάι γίνεταιιι σ' όΛιο> τό
  ΜΓ,σϊ κα'ί τιρώ οαιν~6ί στούς δυό
  δυπ-,κοός νομού·ς) ιδΐια.ίτερ'αι δι
  στήν πσλη τού Ηρακλείου τούκ
  •ορΐοτοττβχνες ζιητπιάνους/το-υ, νύ
  τού δίδουν τα χρη,ματιχά μέσα
  γιά νά πορουισιΰισειι τή μοναδι-
  ^κότητσ τάχα των ιδρυμάτων
  τουν, Κ(ί Μήτ«*>ί «ϊνο» μόνο η ο-
  μορφοστολισμένη ζπττιοΐνΜΐύ'; Η
  ιμέ υποφΐΓΠΚιό καί φαρΊσοΥκό
  τράπο τΛύση τού ενκεφάλου με
  ^ρ^^(ΜVI εασεβών" γιό ν*ς» μεταΒιιβά
  ςουν τίς ,περιουισΐίς των στά *·
  δρύιμ,ατα Μα'λυΕίΐιανήις δέν «.ίνα;
  έναις κα·μκ>υ'τνιαρ'#μιένος τροπιος
  νά ακροιΐρούν δκ.αιώματ<ιι οττο φυσικιούς κλτρονχ!ι(μουις πί.τών- ταιζ οτό σκουηιδοΓτενειοέ την Κρητπική ϊσως καί πανείλλήνΜ παραιμρχΐ εόταν διψά' η αυλή σου έξω τό νερό μή χύνεις». Κι εχεϊνες οί γεννα'5&ς προ- •σφορές των Λάιονς τί σού λέν«; Αλήθειο Σιεβαομιωτα-ε, δέν εξή γηίσβς ποτέ οτό ιΠο>ψινΐΛ> σου
  ποίοί είναι ούτοι όν Λά4ονς καί
  τ! θεό πιστεύουν.
  Η χΐ»ιοτ«αινιι«<ϊ> Γϋ&ική ευνα·ι< αυ στη,ρή οτό θέμα τιή< £λεηΐμοσυι- ο 'άνθρμ.πος που «συνομλίιΐις» τίς νύ(ν-ες μέ τόν άγιΐο Νεκτά'- ρ..ο, ττο·ύ «συ'λλειτουργεϊς» Τιις νύίχτες μέτούζ ...ΑγγέλουίΙϋ θα μού συ·χωρ<έσεις τώροι να κάρ^ μΐΌ παρένθίεση κα! μιά ε- ρώτηιαιη, «πού μέ βασιαιν3ΐζ&ιι καΐ Ι·έ ερεθί'ζει μ,α<ζΙΪ, αιπό χρόνιαι: Είναιΐ' γνωϋτό κα ιεξοκρίβωιιΐένο ότι ο άιγκκ ΝεκτάιριΊος, μαιζί μέ π όν αρχΐΐιπίακοπο Αθιηνών θεό- κλητο, επί κεφαλής τού αφηνια α|χένου όχ^λαυ, αναθεμάπ-,ισαν το Γερο ΒενπζίΛο τό 1916. Τί α»- πωβημιένα αλήθειαι έχετε κι> εσύ
  κοϊ μίρΐκοί1 άΐΜλοι πατρώτες
  σου, εναντίον τού Γϊγαντα πα-
  τριιΐττηι οίας ικιαί αισεβούντεις
  πρό,ςτή μνήμη Εκε'ίνοιυ, κα'ί τοιύ
  υ,Γτ_&Γ3όνβρωπου έργου τού, προ
  βαλΛετε τόϋιο επίιμονια α,υΓΓών
  τον όγιο, πού 'αναικη,ρύ(χτη*ε ώ-
  ΜΕΓΑΑΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
  ΣΥΓΧΡΟΝΗ
  ΜΟΔΑ
  ΠΑ ΤΗ
  ΣΥΓΧΡΟΝΗ
  ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΣΤΟ
  ΜΕΓΑΛΟ
  ΚΑΕΤΡΟ
  γιος παρώ τοώιζ
  κούς Κανονες, »αΊ ικκνι&υινιεύει νά
  γεμίσ&ιις τον τόπο μας μέ εκκλη-
  σίΐς τού;
  Τελιεώνιοντος σού υ«νβαμΐ
  Ζω τί εγραψε ο ΑτιώΙοτΓολοί Παύ
  λος οτοίύς Γαλατάν (Σ>τ. 2—3):
  «Εί γάρ δοχεί τΐιζ εΐναιι τι μηδέν
  ών, ίαΜτον φρΐνιαιπιατά»!
  Ευιχαιριιοτώ διά· την φιλοξενίαιν
  τΛέ ποΛιλΙήι ϊχτΐιμηιση
  ΓΕΛΡΠΟΣ ΒΑΙΙΛΑΚΗΙ
  Δια*ος —
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ Ν Α ΚΟΥΡΑΖΕΣΤΕ, ΓΙΑΤΙ:
  Τα γλυκά πού εφτιαχνε
  ή γιαγιά σας
  ύπάρχουν τώρα ετοιμα!
  ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΠΙΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  Τα παλιά τα χρόνιαι ή γιαγιά σας έφτιαχνε, μέ ξε
  χωριστίι έπιμέλεια καί μέ άννα ύλικά, τα γιορτινά γλυ
  κά τοϋ οτητιοϋ-
  Έοεΐς οήμερα μην ρπαίνετε σ' αυτόν τόν κόηο,
  άφιαΰ ύπάρχει ό Σαβοιδάκης-
  Φροντίζει μέ την ϊδια έ,πιμέλεια έκεΐνα τα άγνά
  ύλικά, πού θυμάστε, πόιε — πότε, μέ νοσταλγία·
  Τρίαι μεγάλα ζαχαροπλαστεία με τόν τίτλο
  ΣΑΒΟΐΔΑΚΗΣ
  οας περι,μένουν γκι νά σάς 6οηβήσουν-αίίιΓαυμΐιλΓ»ρώ-
  οετε, μέ γεύση και νοστιμΐά, τίς γιορπνές μέρες·
  Παρ,αδοσια^ά γλυκίθί|ΐατα, κουραμταέδες, Χρι-
  οΐουγεννιάτικα καί Πρωιοχρονιάτικα γλυκά, στά γνω
  στά οας Ζαχαροΐτλαοτεϊα·
  ΣΑΒΟ ΙΔΑΚΗΣ
  Τιιλέφωνα: 281610—234.99ΐ2 — 235181
  Ό Σαδο'δάκης σας εΰχεται, άπό τώρα< Χρόνια Πολ λά και σάς διαβεβαιώνει πώς ή ποιότητά τού θά παρα- μείνει σταθερή, λόγω των Ήμερών< καί οχι λόγω τής ζήίΐηοης----- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦< αλλή1Μου<» ατή ζυγαριά τής ίέν κάνιει καμμιά δΐιάκριση στόν «αί εκείνος τνού προ- ολες τΓκς μορφβς τής νό ζηιμκΐισεΐι ϊτόν εναι νιό να οφελήιαει τόν ολλο, ιή,ν αγαθοεργή δράοη τού «αγΐ νη|ς κα1 αγαθο£.ρν,ΐας. τό ου» Κρήτης «α. νΌ υτιοτονίοουν ,» κοί νά σΕ>ή(σουν εντίΛώς αιπό
  τή σοοεψιη τού κόομου1 την κατη
  γορία τού φόνου. ΠρασΓϋαβοΟν
  δηλαδή νά κάμουν «πΐλύση τού —^^,
  εγκεφάλου» στούις ανβρώπους
  ταί επι&ώκουν, ούτε λίγο ούΐτ.ε
  ιπολύ, α«πό κατήγ.θ!ρο νό με «ώ-
  μουν «ατηγορούιμενο στά μά>
  τ;ο τού κάσμσυ. Άς μάθουν ό-
  μυις ότι ο ικΛσμος ο θίτ>*ί>ς, ποώ
  είναι καιΐ συινκιοητά χρισπανος
  κ,αί πικττός, μέ την ορβή. κρΐση
  πού τόν δι<]*ρίνί4, μπορ-ει νώ ξεχωρίισει «ότι νά £ρεί πού εί¬ ναι τό οωστό καϋ τώ οΛηθινό «αι δΐ.ν παρασύρεταί αττό τούς τϋν λιγων, παυ προ- μέ διαφόρους τιρόπους ν ά τού δΐΒΐοτρεβλώσΌυν την ■ολήθιεια ή νό τού μετατοηϋε'ου'ν τή σκέψη οί άΙλΛα θέμοιτα, άοχε- τα τελείως μέ την ιτπό&εση πού ακαινδαλίζ" κοί ζεσηιοώνει την ψυχή «& τό νού τοα. Διατιτμιπΐαν1ίί<3υιν οί όλους τούς τόνους την αγαθοεργή δρ άρη. τού «Σεβασμιώτατον» προβόλλονΓΓας οάν μοναδ»αΙ> ε.ρ
  ν.ο, τουΛάοςίΐστον στήν Κρήτη,
  τά' ιδρύιματα Κα'λυ·βιανή1ς. Σάς
  ερωτθ: Πο:ός από τούις αρχι-
  ;ρε4ς τής Κρήτης δέν £«ρ νό
  ΓΠοροΐΛσ·ιιά1σ£ΐ έστω κου σέ γηο
  ονάλογα έργα'! Δέν
  οπό «ια.νένια τους,
  κοι/έν,α, νά κάνει1 το-
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Κατάστιιμα 150 τ.μ. μέ δύο
  παταρια κοί υπόγειο 150 τ.μ.
  Πλινροφορίες: Τηλ. 284-883
  Η χιρΊσηανΜηι ηβΜθή &χει> σαν
  τ&ΜεΐΓτοίο της κίντγτρο την αγό
  πή κκίί σ' αυπιή τοπα&ετεί ο Χρ»
  οτός Μοί τΐ>ν 'ελετνμοούνη καΊ ο¬
  χι οτό ποοό των χρυν,μαίτων που
  δίδομε μέ κλασσκό ηαράοει.γμίΐ1
  τή χιή.ρα τού Ευογγίΐλίίι&υυ πού
  με η&ικοό κίνη,τρο την αγάπη της
  εδυσε τό δοώ λεητό της, όλα
  δηλαδή τώ χρήμθΓΓθ ποθ &χε, ι
  ΤΟ ΝΟΗΜΑ
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ,
  Ο ΙΔΙΟί Ο
  ΑΓΏΝΑΣ
  Πέντε όλόκληροα δροφοι,
  σφραγισμένοι μέ τό γοΰσιο
  το»3 κ. Κώστο) Πετρόπου-
  λου. Χιλιάδες μοντέλα δ-
  τοιμα, γιά σάς. ποί) θέλετε
  νά ουμβαδίζετε μέ την έπσ-
  χή μας» πού έπιμένετε στό
  κομψό καΐ όΐνετο ντύσιμο.
  Γιά τώρο τις γιορτές τίδν
  Χραστουγέννων καί τής
  Πρωτοκρονιάς, ό γνοχπος
  ρέκτης τής Μοδας κ· Κώ-
  4 στας Πετρόπουλος/ διαλε-
  9 ζε δ,τι καλλίτερο ύπάρχει
  , στήν ντότπα καϊ ζένττν άγο-
  ρά·
  Κι άκύιμη, άν, έκτός άπδ
  σάς, θέλετε νά <ντύοετε>
  μέ την ϊδια κομψοτητα καΐ
  χαρή τό σπάτι σας» δΐαλέ-
  ζτε τίς κουρ,τίνες σας καί
  τα ύφάοιματα έταπλώ·
  οεων άπύ μιά μεγάλη χοϊ
  ΐτλούοια συλλογήι τής γνω
  στής φίρμας:
  ΜΕΓΑΛΑ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ
  Τα καταστή,ματα ποί>
  φρόντισαν είδικά γιά τίς
  μέρες αύτές( τή φινέτσα,
  την κομφότητα καί την ξέτ
  χωρή χαρή πού θέλετε νά.
  ί-χετε στή Χριστουγεννιά-
  τικη ρεβεγιόν σας.
  Στά ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑ¬
  ΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΟΙΟΥ-
  ΛΟΥ, θά βρήτε άποκλει-
  στικ,ά μοντέλα της δργίΐνιο
  μένης Βιοτεχνίας των πά
  ραπάνω καταστη,μάτων·
  Γιά νά έξυττηρετηβίίτε
  καλλίτερα αύτές τις μέρες.
  θυμηθεϊτε τούς 5 όρόφους
  τοΰ Πετρόπουλου:
  • Στύ Ύπόγεΐο καί <πό 1- οόγειο: θά 6ρεΙτ« Ύφάσμα τα· Στόν 1ο δροφο; γυναι- κεϊα δτοιμα. • Στόν 2ο όροφα: άνορίκά δτοιμα- • Στόν 3ο δροφο: εϊδη στροικός. Στόν 4ο δροφο: Νεωτε- ριομούς (πλεχτά/ νυχτικά καί 8/Τΐ δήποτε χρειαστητε, ά εϊδη ρουχΐσμοΰ). ΚΑΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣιΤΉΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» συνεχίζει νά βχβι ΤΗΝ ΠΡαΤΉ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ τόσο σέ έλεύθερη διά των περιπτέρων πωλήση, δσο καΐ σέ πληρωτιχές ουνδρομές τρόπο, τό χρυσό κχ» αριγυρο νομ·σμο.τοι, που ήσαν μέρος ο- πό το περισοιεύματά των. Τή, μέν )^{>α την παραιβινούσε η ο
  γαπτι, ενώ τούς άνΜλους ο υΠι0"
  «ρισία, η ιδιοτελιια, η· αυτο-
  προ^βλή ι·οα1 ο βπαιΐνος. Μήπως
  μέ την «ηο*ρ>τική ουτή
  Εργιϊιο ο άνθρυπος αυπτός
  σποθεί νά κρΌψει
  οες διαιοτρος>£ις τού ψυτχικοθ κό
  ομού τού; Μήπως με την εξεζπ
  ΤΓίΐίεΐνη χρησττοήθ«οι οροσπαθει
  ιμέ όλα πό ιμέσα να Γνορει οπό ο-
  σουις μπορβσί.1 για νό δύκτει. τα-
  (έ φτωιχούς ηοΙ
  ΙΌΡΟ
  Άναχτό Φορτηγό 1 τόννου
  ουνατόμέοα
  Κατασκευασμένο εΐδικά
  γιά νά δέχεται μιά
  μεγάλη καρρότσα.
  ΚαμπΙνα μέ ανεση
  λιμουζΐνας. Φυμέ τζάμια
  ραδιόφωνο.
  «ησοιϊιιτες τού μεοαιωνα. οσκο
  ση προηογονδο,^όση γίνετα, γν-
  ί,υτά ταυ τα ιδρυ,ματα. ΑΜο "»* "*"
  και Μανέινας ΜητροπολΊπτκ μας
  Ι)Γ-Ο)Τ
  ΙΜΝΟΣ
  ΑΡ1ΑΔΗΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Τ·λ.
  Ο άνθρωπος <Άχτος ηου χ.απ ρα»τηρ·ιιζεται σάν ηθι.κκ>ςκαϊ ενά
  ρετας και ξεχωρΓζει τό αΐτομο
  τού οιπο τοος αΐλλουί; τούς ο-
  καί δΐδφιθιοιρμένους
  την ανβρι^πινη φυ-
  οηι, την τεμαίχΐιζει, πράιμαι ποϋ
  Ϊ.Ειρ·Β;ς πολύ καλιά «αγ-ε» Κρή¬
  της πώς είναι έριγο τού σατανο
  ΐΌΐί τή,ς αμορτνας! ΛιΤΓό όμως,
  Σεβιαομιώτατε ΑρχκιπιΙοκοηε
  Κρήτης, δέν τό γνωρίΧουν οί α-
  ιπλο'Γκιθΐ κ οί αφεΜς ανβρωποι,
  γιαιτι αύτοι σάν μη θ&ολόγο*
  ».α|ηι&ι·:οΛ6γοι, «στεύουν σ" ο,
  τι ιακούνε.
  ΓΓ αυτου,ς λο«ιόν ιτούς ο(ν-
  ιείσαιΐ1 ο «αγιος», ϋαα*
  »»·>♦♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έτατύχετε μιά πραγματική εύκαψία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά 8χετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα ηερίπτιοση·
  Σιόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πβλατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  " Λεακρόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  ΣασσΙ
  «άντιστρεβλΐιΐτικό»
  για εξτρα άντοχή.
  Μηχανή προηγμένπς
  τεχνολογΐας γιά δύναμη
  καί οΐκονομΐα.
  , "Αμεση Παράδοση.
  Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
  Λεωφόρος Ίκάρου 89 Τηλ. 288-442)3
  Λεωφ. 62 Μαρτύρων 36 Τηλ. 228-985
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΩΠΟΣΠΕΡΙΟΩ»
  Δημοκρατίας 8 - Τηλ. 287796 — Ήράκλεαο
  • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
  • 1ΙΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  κ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Καί άπίθανες μελωδίες άπό τίς Κιθάριες τοΰ
  «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ»
  Δ)νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 6
  ΗΡΑΚΛΕΚ) «Η ΑΛΗ#ΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  Σύγχρονο Έργατικό Διήγημα
  ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
  Γράφει ό ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!
  £ΐχ« ξηιμερώσει τώρα κοτί άρ
  τή ώρα.
  Ό ήλιος δέν εΐχε φτόσει άν
  κάμα στδ οΐκάπεδο.
  ΕΤχαν δρθει δμως, 6 Γιώρ-
  γης, & Κωσι-ής κο.1 ό Άν-ώνης,
  πού κράταγαν σκοατανικά έρ-
  γαλείοο στά χέρια καί δούλευαν
  σκυφτοί.
  Ό έπτιστά—ις ττηγαινοερχο-
  ταν νευριασμένον: κάττοιος
  I-
  λειττε.
  Δέν είναι κατάσταισ'η αυτή,
  ουιλίλογιζαταν· κ<χ! ταατσχρονα χειρονομοΰσε στόν άίρα> άτττδ
  τα υεθρα τού.
  Χβές άργησε, τόν ττεροχΓμένο
  μήνα εΤχε αιργήσει άλλτ> >μιά φο~
  ρά.
  Σήμερα ττάλι, τα: Ιδία τού.
  Αύτός θ& μοθ χαλάσει κ<χ) τούς Συνέχισε τούς σνλλογισιμούς τού· καί άκούμτπηαε τί» κεφάλι τού 6<χρύ, ττάνω σ' ένα φτιάρι, γιά νά μττορέσει εύκοΜτερα, νά 6ρεΐ -μιά λύση., ΕΙχε ττεράσει -ερίιπχ; Ινα τβταρτο της ώρας, άητό τότε πού είχον άρχίσει οί δλλοι, νά δουλεύουν... καΐ νάτος: "ΕΞφτα- σε ό καθυστερηιμένος. __Καληιμέρα..., εΤπε και ττρο χώρησε πρός τό σηιμεΤο πού εΤ- χε άφησει χθές την δοαλειά τού. —Κακή σου κι' ανάποδη μερά. ΔέΛ> εχει σήιμερα δουλειά γιά
  σένα. Δέν τό ήΊ«ρα, γιά νά σέ
  ττεριμένω, πιστε θά ξυττνήσεις,
  νάρθεις στήν δουλειά. . . .
  Και ά—ευθυνομενος ττρός τούς
  βλλονς ττροσθεσε μέ σαρκασιμό
  ό έ/ττκττάιτης:
  —Βρέ παιδία ξύ~νησε 6 Τάσος,
  έλάτε νά τόν ύποδεχτοθμε!. .
  'Αλλά αύτοι, αντ! υά πάνε
  πρός τό ιμέρος τού, ήρχισαν νά
  σκάβουν και νά φτιαρίζουν γρη-
  γσρατερα.
  Ό ήλιος εΤχε κατέβει σιγά—
  σιγά απτ' τόν τοΐχο της διττΛα-
  νής τΓολυκατοικίας και τούς κυττ
  τοθσε.
  Τόν εΤδε ό 'Αΐντώνης καΐ σκέ
  φηκε ότι σέ λίγο θά ήταν ύττο-
  χρεωμένοι, νά δουλεύουν κάτω
  απτ' την καστή τού τταρουσία.
  Μά,. . . δς εκαναν και διαφο
  ρετικά.
  Μονάχα 6 Τάσος ά—ουσίαζε.
  Δέν εΐχε άνεχτεΐ την ~ροοβολή
  •τοΰ 'Αργύρη, τοθ έττιστάτη, καΐ
  εΐχε φύγει μιά, ττού ό Τδιος
  τόν έίδιωχνε. Προχωροθσε μη^
  χανικά, Οντε κι αύτός ήξερε ττοθ
  πήγαινε. Μά ξάφνου, μιά σκέ-
  ψη τόν βκανε νά συνειδη,τοττο^
  σει την ττορεία τοι/.
  "'Βστριψε άττό την ττρώτηι πά-
  ροδο άριστερά Πού πήγαινε;
  Βάδιζε τταράλληλα σέ ιμιά ά-
  λέα και κατευθυνοταν πρός τό
  6άθος της.
  Σέ λίγο; σταμάτησε μττροστά
  σέ μιά μαρμαρένια εΐσοδο: Βρι
  σκάταν μ—ροο-τά σέ μιά άξιοθαύ
  μαστη 6ιλα.
  Πέρασε άνάμΐσα άπό τα
  γκαζόν καΐ τίς τριανταφυλλιες
  τού κή—ου και προχορώντας κα-
  τά την πάρτα έ.τοιμα<οταν νά ττβράσει στό εσωτερικώ τοθ στη- τιοθ. 'ΑφοΟ σχέφτηκε γιά λίγο κα} άττοίράσισε μετά 6ίας, χτύττησε τό κουδούνι. Βγηκε ό μεγαλοεργολάβος. Φοροθσε μιά ρόμττα ΤΓάνω τού, δεμένη μέ ένα κορδόνι στή ,μέ- στ|. —Καλημέρα Τάχτο, τί θέλβις τόσο π-ρωί; 'ΕΞλα νέσα... Ό έπισν,έ—της τόν γνώριζε πολύ καλά. Ήταν τ' άφεντικό τού. Αίττός ττού τούς κερνοθσε συιχνά στήν οΐκοδομή, αύτός ττού τούς εΐχε στήν δουλειά τού. ΚαΙ τό στΓουδαιότερο, ούτος τηού τούς τίΐλήρ&Λ'ε. *Ηταν καλός και σττουδαΐος άνθρωττος, δττως βεβαΊωνε δ κό σμος, εΤχε και πολλούς κοομττά ρους. "Ανβροττος τής ίττΓαλήψε- ως δηλαδή. Γι' αύτό ττή,ρε καΐ 6 Τάσος τό θάρρος^ νά ττάει νά τού κάμει τα παράττονά τού. Ό ήλιος μόλις εΐχε καβαΛή- σει την στέγη μέ την φοίρδόμα- κριν παλάμη, τού, Μιά μι/ρωδΐά ττηχτή σάν την τραμάρα, πού τόν κρατοθσε, ξέφυγε μέσα άττ' τα τριαντά- φυλλα και χτώΐτησε τόν αντροκττά ρουβούνια, σάν νά'τανε βαλττί. Ζαλίστηκε. Παραλίγο νά σχον- τάψει στό σκολθττάτι, ττού τηΐ- γε ν' άνε6εΐ. Ξέχασε γιά μιά στιγιμή τόν ττροορισμό τού. *Ο- μως επανήλθε στή θέση τού καΐ δαδίζοντας άργά^ μά σταθερα, έφθασε καΐ κάθισε στό καθισιμα ττού τοθ εΤχε ύ—οδειχτεΤ. —Λοιπόν; ρώτησε & σίνβρο- ττος μέ την ρό,μττα, άττ' την ά- τΓέναντι τΓολυβρόνα. —Κατ' άρχή σού ζητώ σνγ- γνώμη, ττού ήρβα νά σ' ένοχλήρ σω στό σττίτι σου, μά ξ,Ιρο, ττώς εΐσαι συνετός &ν©ρωττος και θά μέ καταλάβεις. —Ναί β·ρέ σύ... ξεχνώ τ' δνο- μά σον... Πέσιμου τί θέλεις κι έγώ'μαι 'δώ. —Μ' εδιωξε άττό την δου¬ λειά. —Ποίος; —Ό 'Αργύρης, ό ίπτιστάτπς. νά ττάω ένα τέ- ταρτο στήν δουλειά. —βρέ τον μπαγάσα, &ρχισε νά μην μοθ ττηγαίνίΐ καλά, θά τόν διώξω.. (Μιλοθσε ό δολοατλόκος αν- βρωΤΓτος κοι ονγχρονος καθο- δηγοΰσε τα λεγόμενά τού νά ονμβαδίζοΐΑΐ μέ τής έτίαχήζ τίς ά—αιτήσεις. Πέρασε 6 και- ρός της τϊιμεσης δίας, φώναξβ ή καινούργια έττοχή. «Τώρα χρειά ζεται τΓθλιτική> όπτάντησε στις
  όππακρυφες σκέψϊΐς τού και ξανά
  ριξε την ιματιά τού στόν άττέναν
  τινό σννο,μιίληϊτή τού).
  Αύτός μονάχα τίς μειδιάζου-
  σες σικπτάσεις τοθ ττροσώττου
  τοι> εΐδε, και ύπτοθέτοντας άΓττό
  αύτές δτι, είναι εύδιάθετο τ' ά-
  φεντικό τού, ττή,ρε βάρρος καΐ
  άρχισε, νά τού λέει δλα τοα τα
  παράπτονα, γιά τόν σ~άνβΐροϊΐτο
  έπιστάτη, μέ τίς τταιράλογες ά
  τταΐτήσεις.
  —Καλά, έν τάξει, μην τα —α
  ραλές. Στάσου νά 6ο0με τί θά
  γίνει, γιατι εΐσαι καΐ σύ κανί>
  τταιδΐ καΐ δέν θ* άψησω καΑ"ένα
  νά σ' άδικήσεΐ.
  Ή συζητήση τελείωσε. Ό ττα
  ρατΓονούμενος άφοθ τού ύττοσχέ
  θηκε ό ύτΓθλήψΐιμος έργολάβος
  δτι θά μεριμνοθσε γιά την έιτί
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΤΓΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα προοβγμένα — Όλα φρέοχα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  λύση των —ροβλήμώτωκ τον και
  δτι θά τόν ξανάτταιρνε στήν
  δοιΑειά τού, ήσύχασε.
  Σηκώθηκε
  γλυκοχαΐιρέτησε, και άψοθ 6ΐέ-
  σχισε τόν κήττο, αχρησε ττίσω
  τοι; την μαρμαιράτΓορτα.
  Πιροχωρώντας δίττλβ στήν
  άλέα έττέστρεφε στό γιοοτί έτη-
  κροτώντας τόν έαυτό τοα> γιά
  τό θάροος ττού εΤχε λαβει, νά
  μιλήσει καί νά δικαιωθεΐ.
  Ό δνβρωατος μέ την ρομττα
  σηκώθηκε καΐ αύτός, χαρούμε-
  νος. Βάδΐσε μέχρι το τταιράθ>>-
  ρο και κύτταζε ιμεσ' άπτ' την
  κουρτίυα. Εΐδε πίντε -—ίξι έργά
  τες 07πέναντΐ} νά ψήνονταΐ στδ
  λιοττώρι καΐ στρούψηξε τό μου-
  σούδι: — Γιατί νά μην τούς
  Εχει αύτός;
  "Ομως, τταρ' δλο αύτό, ττή-
  γαιναν καλά οί δουλειές τον.
  Τις οτοχάστηκε. Πέρασε άρ
  νετή ώρα. Καί ξεκίνησε νά τις
  έατισκευτεΐ.
  "Οταν εΐχε ψτάσει στήν οΐκο
  δα'ή, ό ήλιος την τηεριειργ«ξο-
  ταν,
  'Αλλοιώς την εΐχε άψήσει χθές
  κι Λλλιώς την δρηκε σήιμερα.
  Πλησίαζε τό μεσηφΐέρι. Ό
  'Αργύρης δ έτπσ-τβπης τόν εΐδε
  άπτό μοκριά «αί τΗϊγε νά τόν
  ποοτ^τταντήσει.
  •—Καλώς τόν έργολαβο μας·
  —<Γειά σας τταιδιά, ττώς ττάει ή δοτ/λειά; Τέλος ττν; οβομάδας τΓρέττει νά έχοιμε τελειώσει 'Αρ γύρη!.. , Μά τί εγινε ιμέ τόν Τάσο; __Αύτός, άιφίντικό τταιρ' δλη την ύΐτομονή ττού £κανα, 6έν 6ι ορθοινόταν. "Αργησε γιά δεύ*τε- ρη φορά Κα!.,. —Έ, καλά τώρα, δς τόν συγ,χωρέσονμε. Φώναξέ ιμου τον νά τόν δώ. ΚαΙ μετά άττο λίγο: —Μ—ράβο τταιδί μον^ δονλεύ εις κανονικά, γιά £λα έδω νά σάς άκούσω καί τούς δυό μαζί. —Έγώ άχρεντικό δέν £χω κα νένα παράττονο, αύτά σοθ τα βΐ ττα ττροηγουιμένως μόνο καΐ μο- νο έττειδή μ' 6διωξε. Τώρβ ττού ξαναδουλεύω είμαι εύχαριοτη>μέ
  νος.
  —*Αρα δέν έχεις κανίνα ττα-
  ρά—ονο!
  —"Οχι, ί-όνο θά ΓΪβελο; νά
  μην μέ ξαναδιώξει.
  —Έν τάξει, πηγαι νέ κ*1
  ιμεΐνε ί5ονχος.
  —^Εΐδες ττόσο έχει τπρσχωρή-
  σει ή δουλειά, πετάχτηκε καί
  εΐττε δ 'Αργύρης.
  —Ναί άλλά σέ δυ6 μέρες
  πρέΐπει νά τελεκΐκτεκ Καί «πριθΓπήΓ
  τερα...
  Ό νοθς τοθ έργολάβου άνα-
  κύκίλίοσε τα συζητούμενα^ άνο>
  >ογίστηκε τα κερδη ττού τοθ
  άφηναν αύτοΐ οί &νθρω(ΐτοι. Άν
  τέβρασε ή συνείδησή τού.
  —"Έ! Κ ι έγώ τί τούς φταω;
  τής ό—άντησε. Έργάτες ήταν
  οί πατεράδες τους, αύτοι τί ττε-
  ρίμεναν νά γίνουν;
  Ξεκίνησε νά φύγει, μά μιά
  θύιμηση τοΰ έπραξε τόν δρώμο.
  Βαριά πολύ καί γιά νά την άν-
  τέξει, άναγκάστηκε νά κρατηθεΤ
  άητό μιά σκαλοσιά.
  Τοθ εΐχε έρθει στό μυαλό 6-
  να κομμάτι ά—· τόν λογο, ττού
  έκφωνούσε ένας έκ—ροσωπτος της
  λαϊκής τάξης.
  Τό εΐχε άκούσει τνχαήίύς,
  περνώντας άττό μιά λαϊκή ον-
  γκέντρωση:
  «.. .Καί έτσι ύπηρετούν δ-
  λοι τονς τό κύκλωμα των έξ αΐτί
  άς των διαμορψω,μένων ττραγιμά-
  το>ν Καί άψοθ καταδιη^χστευον-
  ται οί ττολλοί, εχουν οί λίγοι
  την έντύπωση δτι, διαφέρουν ά¬
  πό τούς ττρώτους.
  Δέν βλεπουν ττώς είναι 4ν*-
  θρωττοι μιάς -τάξης καί ούσιθστι
  κά έ^προσω~ούνται άητό τα Τδια
  σΐλμφέροντα, ττού &λλοι τούς
  τα ά—ορροφοΰν, μόνο εχουν βαλ
  θεΐ νά μοιρίίζουν τα φίχοιΑα
  ττού ττετοΰν στό δραμο τους, τοθ
  ιμόχθου τους οί ε1σττρακτοροι>.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΠΟΣΓΤΟΛΑΚΉΣ
  ΑΕΡΟΔΡΟΜΚ) - ΒΕΝΖΙΗΕΣ Κ.Λ.Π.
  Οί «πληγές τού Φαραώ»
  γιά την 'Αλικαρνασσό
  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΡΓΑΧΓΗΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΕΟΡΠΟΣ ΠΑΝΤ. ΧΑΡΑΑΑΜΠλΚΗΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟβΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ψ ΠΑΘΗΣΕΙΣ -Δ1ΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ -Α1ΙΟΚΑΊΆΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ- ΜΑΤΩΝ -ΕΓΚΕΦΑΛ1ΚΑ1 11ΑΡΑΛΥΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ- ΣΚΑΜΨΙΑΙ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ 1ΊΑΡΑΛΥΣΕΙΣ -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ- ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΓΑ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ —ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΕΛΕΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΕΕΙΣ -ΜΑΛΑ1ΕΙΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ -ΥΠΕΡΗΧΑ -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Δεν θά «να« πηοτΓεύω υπερβο τό γενονΐυΐς όπ» αυτηι"ι η ουτο Κοιναηηίτο ιοατόιρ- μέ την φγο-οοότητα. κο,-, την φΐιλιοττιατρϊο τού ηρασιφυγι- τού στοιχείοο ηού αηοπΐλ£ί(Γαΐ< ν' ονέβει τόσο ψηΛάν ώστε οτν μερά νά θεωρ«.ΐΓηα» καί νά υπο» Λ ογίζιεταΐΓ — η Αλι«αρνασσος Π 'ΐισχυιριότερίΐ Κοινστηίτο ο&ροδρόμιο μοφ. πώλη. Κοι πσλη νάΛΐιστσ ανήτκ&ϊι κατά τίς ε- ζανγελΐες «αη ηροφχ.'φΐΚ τού Υ- Τό «οιινωνιοώ κπινολο πού ουν 6έ~ε» οιυτό τώ δηιμι4θύιργηιμα οέν» €'Μα«' τίχτοπ-ιε περισσότερο ιτίορόι ικό τ*ατειά· μάιζα ονβρώ- των με ισχαρό χΌιρΌΚτήιΡα. Ι— δηΐμοιυρ-γικό πνεύιμα. ΝβΙ μ> προοόευττικο οϊιστρο. Ο
  θυσιμιος θά πρίττει· νο
  νει τιιΐζ 10.000 κατοι»χ>υς πού
  ζούν σ' ί.νναι άριιστο ρυροτομι-
  κό σιχ£ΐδ.ο π6λΓΚ. με φ&ρδάς
  κοΐ οωστά ορθογων>
  Την γΐεν»κή ειικόνα πλαισιο-
  νούν ομορφαίνουν κοι στολϊ-
  ζουν οί ωρ·αίες νειδιδιΐιητες ομοο-
  ίο,μός, ο μεγα^πρεπΐήις
  τού· ΑγΊου ΝΛοολόου, τι6
  χρονο ικ<3Τ0πρσσινο οτάιδιο τού Ηροδοτου μέ τό ομύνυιμο ,Όΐχυ ιρ·ό ουιμβ—ιθΒγτ«ο6 ποδοσφα'ΐρικό ουγκρότηιμα. Όλα δέ οατά, σέ σ·α ιμέ ίνα βτΛτΐιί ισχυιριό, θ'Το ικΐί «ιλεγιμένο κοΐνοττιιίοό σι>μβούλιο οπιοτελούν μιο ηρώτη
  «αί βασική γνωρρ'α μέ την πά
  οοώ.
  Σ£ ανττίβώσίΐ δέ ^ όλα αυτά
  Ιρχονται νά μειώσου.ν ικαδ νά κα
  ταΐνϋΐσοϋν την παιριαιπάνω οκό>-
  νί τό αί/ροδρσμιο κοΐ οί ττβτρε-
  λαιοδεξιοφΐβνές τής εταπριεΐοις
  τΗΛπιΐ'—Πί«. Γιά τό δίώτίιρο πι-
  στιείιω, ό^τι ι> ΤίΑευηπσϊια1 εί—εί*
  ρία τής *.κρηξ(Γχς ιοττήιν Σχχπδα νά
  ϊχ» προβθΐιματίσει τϊς α>ρ'ΐ|ΰ»δ!ε.
  ες νκΜ απεύβυνες ι>πη.ρ€σΙε^ Β-
  ναϋ φοβ£ρο μιί» τόκτο μεγάληι
  Γ,οΛη νά αποιβΓνκώειι στ6 θεμέ-
  λεο της σέ τόσο μεγάλη ηασό-
  τι,τα ένσ τέτποιο εύφλεκτΓθ ιΛί
  κό. Κοϊ προσωπι«όι μού δημιουρ
  γι ιμεγάλη εντύ,πΐο·— νύς ηύ
  δηιμόισιο δέχίΐηίιε ιοαΐ επέτρεψε
  την ίδ,ρυιση καί δηιμ,:ιουιργία' μιάις
  £ΓΓ*ι1νΛυ·ντις βστίύ<ζ την νοίκιασε οτΓήν οροη,γούμε νη εταιρείαι ΟροΛογώ ότι επί έχω λ<ά βετ> ρηΓτή την ο·
  τού δραιστηοίου· κοιινχ)
  τηκαι σιυμβουΛΕοιυ, τό οποίΌ,
  σχι Μάνο θά ο~α*τήισει την ο·με-
  ση καΓτάιρνη(σή των, αλλά καί
  την διοδικίασί'α γιό
  κοθήϋροντος «κη' των
  ποπνιικών κιυ'ρώισεων τι^ν αρμοδΙ
  ών πού την ενέκρινεν. 'Οσο γιώ
  την γνωοτή π£ρϊιπΓΓΤ4οτ) τής υι-
  παιρξης τού αεροδρομίΐου καί
  των προσπαθι&ών ποΰ κοταβάλ
  λονπσιι γιά την ατκ>μάιορυνσή.
  των κα* πώλι τιό -α'ρα,πΙάΜΐΛ) «>,-
  νοτίκώ συιμβούΐλ!1© £χ«ι πάΐρίΐ
  Υ<ς β&σεις τοα Καί δεν νομ'- είναι ικαι κηο δικ&ς τού. κοινέ,ς θιέίαεκς πκοτεύω, μέ όλΓν την πόΐλη τού Ηρακλείου. Αέν μπορούν νο συνΐυΐΓναιρξουν ΠοΜλά' ΐϊνο» τα αϊτια· ησύ συ,μ- ί.ά)$ίουν οτήν απομάιιορυινσή, των. Βιναη όλα γνυοτπάι ώς πρός ΐΓ,ν περ·ίηπτΛϊη η&τς. Όμω< δέν ©6 πρέπει να αγνοΓΐ|βε1 »αί ιά γιεγονός ότ» αφ' εα«Γοι> δ ιω
  ικεχαιι τό αίροδρφιο μέ ετίΐοτκ
  σοιβοροπ-ερουις λόνοιυις. '6νΐας
  ε« των σηιμαντΊΐκοτέρων βά πρε
  πει νό «ίνχϊΐ κσΐ ο: ΓίΜαγ,κ» οχρο-
  δροι ΒΔ άνεμοι οφ' ίνός «αί αφ'
  ε-πέιρου τό φυσικο εμπΐοοια· των
  γωρω λόφων ποΰ ιααθΐιοτουνι δ<^ σχερβς καί επ,ίϋϊνδυνες τις πΓτή- σεις, ώστπε πολλές φορ^ς αερο- σιοόχρΐΓ) κϋτό την Αθηνά αττογειι- οϋιμενο νο ξανιαιεπίΐθΓΤρέφουν ι- ταιδή αντιιμκτωΓΐΙζιουν μεγοΛΙύτε ρο ηρόρΛηΐμ» εδώ στήν προον γειωοη. ννίήθειο, θά> ή,ταν πολύ σοβα
  ρό κου σκόπΐιμο με την πράσφο
  τη ρ^μκστιιΐίήι μ£λί~Γ| τού Ηρο
  «λδιου νά ιμάις ην»ηρθ<ραρ<>υΐσιε ι>
  ιπεύθυνο τό Τεχνιικό Βη·μίΝλτντή
  ρ·ιο ΕλλΙαδαις τής Κεντί>·βοήις κόΙ
  ΑνατολΜαής Κρ.ήτης πού νομ',Γ
  ζω αιυπ-ή τή,ν εποχή μελετά «αι
  ίλεγχει ττή.ν ρι*θμιοτι*Γΐ μολιέΤΓ)
  τού Ηρα*λειου που οιυνεηαζε ο
  ΑρχΐιΤίΐκτων Λαιμπΐ·ά·οης καί νά
  ψιόις «Μηιμερώσει σέ τέσισίρα
  π,ρονμιοτα:
  ΠΡΩΤΟΝ: στήν ρυβμιστϋΐή με
  /ετη ο προαναψερθε'ϊς Κρητικος
  Αρ^ιτεΐατονιαις ηο*ρν&ι θβση γ.α
  τό> οεροδρόμιο;
  ΔίϊτΤΕΡΟ: Τό παρακαμπτεΐ' κα1-
  λκπτφενοις από τιήν γενική μορ
  φή Τιήκ; μεΑέτηις; (υτ»λογ*ίοντος
  ιοιως: άς ΐΜθαρίσε» σλλος);
  ΤΡΙΠΤΟΜ: _τήν ηροκίίμβνίν πε-
  Γϋτττωση ποιάι είναι η επιστημο-
  νκοήι καί σω<3τή θέίσΓΐ πού ΐΜΐιρ- νεΐ τό ΤΕΕ τό δικομαις καΙ' γεν*· χά, ποηά «μοί η ^νιώμιη τού γί' οατό τό πρόιβΛιΐμια; ΤΕΤΑΡΤΟ: Πβνω οί οίιτο τό θφσ θσ λτμρβει απι' όφί) ικα<ί γ>
  γνώμη τού κοννιου κατό. την πό
  ιλεοόσμχή ορ<ΐΛσνία. «επιιθυμη- Οφ€«λω βίβιαιο νο ομολονιή- σω ότι καί ιπάλι οητώς μου εδή ΐΛωσε τό Κοινοτπικό ΣυμβούΛιιο ότι βά ανωνΦστεί μέ κάβε νόρ·μο γιά την ατομάΐορυνιση τού ρμίο'ΐ καί τή-ν παρόλλτν· Μ -κινήση τή< ενδ»κη< τας «κμετηαίν-
  /&ύ<τα·ι τό σ&ροδρόμ.ο νήκουν σ' οχπήν κοτό κυροώίτη- τα. Αυτά όλαι ηού προίίπα τελού,ν μ-'ά· γνωριμϊο μέ τό αζιό λογο προάοτειο ΑλϋΗαρνασσού, καΐ επϋσηις μιαι εμηειρΊία των πρώτων ιτ.νΐροφκ>ρ!ΐώΓ/ πού έλα
  ρα.
  Όπως δέ μού οήλωσε κσΐ πά
  λι τό Κο:νοτΜτό Συμβουλκο θ'
  •ακολουθιήρουν καί πολλά
  στό οτάοίο τής
  πιρός τό ϋθΐνό.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Έπιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝ1Α
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΊΎΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ ΚΛΠ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. 'Αρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-ΙβΟ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτ-ματι»ίς Τρα¬
  πέζης)" ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 πμ. καί 4—8 μμ. έκτός άπογεύματος Σαββά
  τού
  ♦♦♦♦♦♦ ·»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦ ε)»Μ»< »Ο Νάρκισος Ήράκλειο - Ρόδος Μέ αη εύθεΐας εΐσαγωγή όπό τό έξωτερικο ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ 0Α0 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΒΜ ΣΤΛ ΠΛΙΔΙΛ ΣΛΣ Χριστοογεννα, ΙΙρωιοχρονιά, οί μέρες τού Παιδί ' Μιίι άλλοιώπκη ατ,μύοφαιρατ μέ Χριοιουγεννώ- Γώτο παιδί, γιορ,τές σηραίνουν δ«ψο. παιχνιόια, ξεγνοΐασιά·■·· . , Τ,__ ^ Γιά τό παιχνίδι τοΰ παιδιοϋ σας εφρόντισε ό ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δυό μεγάλα κατα<πι>ματα παιδικών παιχνιδιών γε-
  μάτα πρακοτυΐιία καί γοθσιο Μτιορεϊΐε να δωσετ€ στδ
  παιδί σας τα παιγνίδια πού τταίζουν τα παιδία της 1α
  πωνίας, τής 'ΛμερικΓις, τή<; Αύστραλιας. Ό Πατταδακης έντυπωοιάζει γιά Λ; φβτεινές γι- ορτές, μυφοΰς καί μεγόλους. μέ πολλές ποΐκιλιες άττό Γφωτδτυηα πααχνίδια, πού είσάγει ό ϊδιος «πό γο έζο>
  τεμικύ-
  Κι άφοθ είναι ό ϊδιος εισαγωγέαν οί τιμι,ς τού εί¬
  ναι τιμές άποθι'ικης· ,
  Τηλεκατευθυνύμενα πλοϊα, άεροπλάνα, αυτοκι-
  νητα, κοΰκλες καί χίλια δυό αλλα τΐοΐχνίδια, που κά¬
  νουν τπύ χαρούμενες τίς γΐορτινές μέρες, γιά τ6 παα-
  δί.
  Μπορεϊτβ νά έξυπηρετηθεϊτε άπό τό γνωστο κα-
  τάστημα τοΰ Παπαδάκη:
  • Στήν όδό "Ιδής, αριθ. 17 στό Μεϊντανη
  • Στήν άΛοθήκη τού, όδός Καγιαμπίί άρ 7
  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΤΗΛ. 2877Θ6
  Προσεξετε μύ·ο μην ξυπνΐ'ιοουν μέοα οας τά^ παιδικα
  σας χρύνια καί πάρετε τα παιχνίδια γιά... ιύν έαυτο
  σαςΐ
  ΚΑΙ ΞΥΠΝΟΥΝ
  ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
  ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
  ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΠΙΠΠΟ ΚΟΥΖΙΠΩΣ Ρουστίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6 Νέα διεύδυνση: ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΟΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμερινοϋ Κιν)νράφου εΗΛΕΚΤΡΑ») έ>
  ΤΗΛ. 235.493 - 230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΕ — ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΝΙΚ. ΗΑΛΑΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΑιΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: Παντός τύπου κατασκευές καί έπισκευές έγκαταστάσεων, καλοριφέμ, αλ- λαγή μπαχαριών, καζανακιών, λεβιτοοταοίων. ΟΔΟΣ ΠΡΙΑΝΣΟΥ 4 (Πάροδος τής Λ. 62 Μαρ¬ τύρων 71) — "Εναντι κΐνηματογράφου «Όρφέα» ΤΗΛ. 289.367 - ΗΡΑΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΝΑ ΠΑΛΗΟ ΑΞΙΟΑΟΓΟ θα θυμαθτι, ασφοιΜ*)ς, το πσλό γνωστο ΗρακλΕωΐτι«ο μ-ακάλκο, το «Ακροπολιν». Σ,ηιμερα λστιθν. δυο γνωστοι Ηρα.κλειώτε<, ο Νίκόλας ο Σικου- τεληΐ; κιι ο Αντωνης ο Γαλανο κης θΐυμηθηκαν εχΐκντ> την πό-
  λ α καλη εποχη κ* εφτιοξαν
  μί πολυ—πολυ γουστο, την.
  ΛπΡΟΠΟΛΗ
  ΣΤΟ ΜΕ ΙΝΤΑΝΙ
  Αλλαντικα, τυιρ.αι και ό,τι αλ-
  λο χρί,αιοτει η κοοζβνια σος, θα
  τα βρειτε αφθονα στο ιοαίνουρ-
  γιο ουτό μχιγα^ί. £ε τιμες ηρο-
  σιτες και ηροτκϊνιτων> ποεότητα,
  αφού τό προ ι οντα τής «Νεο< Ακροπολης» είναι* διαλεγμενα, ι¬ να πρός ενα, απΰ τ,< Μαλλιίτίρες ίπχειρόσί..ις παραγωγήν Γ α τό Χριστουγεννασ«ο τρ-απεζι σας. μην ξεχάοετϊ την ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟλΗ ΠΩΑΕΙΤΑΙ ΟμΙο 60 τ.μ. στήν οδό 1878 αρ. 17 τηλίφ. 282003 κ. Ιωάν- νη ΙΙιλτιάδου, Δικτιγ6ρο. Ενα καταστηιμο που οι>μι-
  για νο οας
  τει'
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΓ
  ΕΚΛΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτά«η< (Μάνος ΧάρηΟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»Φ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ. 281-396 Τώρα τόν Χειμώνα... Θυμηδείτε τόν ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤθΑΙΑΚΗ Χανιόπορτα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ 6ΕΡΜΑΝΣΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΑΙΟΛΟΥ 104. ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΗΛ. 01-3244633 Μ Ε ΓΑΛΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΔΡΧ. 9.9 Β Ο ΟΛΑ ΠΛΗΡηΜΕΝΑ ΑΝΑΧΛΡΗΣΙΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΑΜΕΣύΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ