91096

Αριθμός τεύχους

251

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

24/12/1979

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, πού -ρΐν μέ Ι
  χώμα, τοϋ φράξουν οί οΐλλοι τό |
  στόμα, προλάίη νά πβϊ Εστω ■
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  ■· ·—ΖΑεεΤΖΑΚΝΧ
  Ε5Ο ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοσθονΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒ ΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 3 - Τηλ. 210.291
  Χρονος 5ος —Αρ. φύλλου 251—Δρχ. 10
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘινΐΟΥ, ΤΗΝ ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΧΤΗ ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ
  Μαϋρα χριστουγεννα κι
  ΠΡΩΤΟΧΡΟ
  χνπ
  ΚΑΙ οτην Κάντκι, τό Μιγάλο
  Κάστρο, τό σύγχρονο Ηρά-
  κλιιο, την πρωτεύουσα τού
  πλουσνώτιρου Ν ομού τής Ελ¬
  λάδος, εφτασαν, δυατυχώς, οί
  θλιβερές επιπτώσεκ τής αστρο-
  νομκής ανόδου τοϋ τκμάρι-
  θμου, τής αχαλίνωτης ακρίβει-
  είναι ότι κι εδώ, όπως καί οτήν
  άλλη Ελλάδα, οί περισσότεροι
  σνθρωποι θά περάσουν <ψαύ- ας καϊ τής ανεξέλεγχίτης μοώρης ρα» Χριστούνεννα κι «άραχνη» συνεπεία των οποίων ΠρωτοχρονιάΙ Άντί Έορταστικών Εύχών Η «Αλήθεια», αντϊ των συνήθων έορταστικών Ευχών, δημοσιευει αυτήν την φωτογραφία... ...καί υιτενθυμ'ιζίΐ σέ ΟΛΟΥΣ ότι υπάρχουν καί «ζούντ» τετοιοι δυστυχισμενοι, οδικημένοι καί α- ποκληροι άνθρωποι, γιά τούς οποίους εύχβται: οί υπόλοιποι, πού δέν είνκιι σ' αυτήν την θέση, νά τούς θυμηθοϋν, έστω αυτές τίς μέρες! Ακομη, Π «ρημερΐδα Μ««< σημειώνίΐ ότι, οοό< από τούς ΓΚψαπάντω, υπάρχουν καί «ζοι>ν» επί
  σης, συνάνβρωποϊ μας στά Νοσοκομεία καί στίς Φυλακες, πού ϊχ ·υν ανιάγιαι λϊν*ι από την οποία
  δική μας «χαρά «οί ευτυχία» πού ξεχ*ιλίζει από τό κλίμα των «Αγιων Ημερών».
  Καϊ τού χρόνου... ανβρωπινώτεροιΙ...
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ»
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ της Δεξιάς, η
  προσκολλημμένη ιτί ισμάτ ικά
  καί οτενοκέφολα στη Δώση, ε-
  φερ£ τόν τόπο σέ πλήρη οικο-
  νομικη αποοταθεροπο·ΐ)ση καί
  τόν οδηγεϊ οτό οικονομικό χάος
  καΐ στόν γκρεμό των αττάλευ-
  των πλέον βιοττοριστικών ανα-
  νκών.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι απαράδεχ-
  τη, τρομοχτική, ανησυχαοτική
  καί επικ.νδυνη, μά παρόλληλα
  δραματικη γιά τίς μεγάλες λα'ι -
  κές μάζες, πού δυσκολεύονται
  νά περάσουν, όπως — όπως,
  τίς... εορταστικές μέρες τής πε-
  ριόδου αυτής, πού κόθΐ άλλο
  παρά εορταοτική είναι.
  ΔΕΝ κάνομε καμμιά ανάλυση η
  συγκριτικη μεθοδευση, γιά νά
  αποδειξωμε το οικονομικό αδιε-
  Εοδο των Ελλήνων. Απλώς ση-
  μειώνομε χαραχτηριστκό την
  περίπτωση μιάς τάξης, που υ-
  Γθτίθεται ότι είναι μέ την Κυ-
  βέρνηση καί πού δεν εχυ το δι
  καϊωμα νά κάνει οπεργία: την
  τσξη των Χωροφυλάκων καί
  των ανδρών γενικά των Σωμά-
  των Ασφαλείας, πού παίρνιουν
  400—480 δρχ. μεροκάματο. 0-
  τον έχει 400 δρχ. τό αρνί, ο-
  Τά δυό αΰτά πρόσιαπα (Μητσοτάκης — Κανελλόττου-
  λος) θά περάσουν μέ κατάμαυρα γράμματα στή ν Πό
  λιτΐκή Ίοτορία τής Νεώτερης Ελλάδος
  Πρωτοχρονιά;
  ΤΟ θέμα είναι σοβαρο, μεγάλο
  καί γενικώτερο. Η εποχή αρχίζει
  νά θυμίζει Γερμανικήν Κατοχή,
  τα χρήματα νόμισμα τού Τσολά
  κογλου καί οί ανεϋθυνοι Κυ-
  ΣΗΜΕΡΑ
  Ή ΑΛΗΘΕΙΑ.:
  ΜΕ ΟΧΤΩ ι
  8
  ΣΕΛΙΔΕΣ ί
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>>
  ω
  ο
  ι
  Σκίτσο: ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΗ
  ταν χρειάζονται 5.000 νοίκι, γιά
  ενα μικρά σπιτάκι, όταν... ό¬
  ταν... όταν.... πώςθάτάκατα-
  φέρουν μέ τίς 11.800 πού τταίρ-
  νουν;
  ΜΑ μηπως είναι μονον αυταί;
  Οί δύστυχοι συνταξιούχοι τού.
  ΤΕΒΕ καί τού ΙΚΑ μέ τίς 4.8θθ"
  καί 3.200 δρχ. το μήνα, τίς κυ-
  ριολεχτικά συντάξεις πείνας, τί
  νά ττούνε καί τί νά γινούνε; Κι
  τ, κομη οί τόσαι άλλαι μ«σνοσυν-|
  τηρηται, ιργάτες κ.λ.π. πού δένπΐ
  μπορουν νά θρίψουν τα παιδία*
  τους μέ τα πενιχρά μεροκάματα,ι
  σέ σχέση μέ τίς αοτροναμ»κές τιΒ
  μες, πώς βα ζησουν καί πώς θά^
  περάσουν Χριστούγεννα καίΐ·
  αρχίζουν νά θυμί-
  ζουν κάποιους άλλους...
  ΜΙΑ λύση υπάρχει μόνο: η Δε-
  ξιά νά φύγει από την εξουσκι
  καί η Κυβέρνηση Καραμονλή νά
  παρκκτηθεί αμέσως. Όσο γιά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 22)12)79
  Τό φύλλο αυτό τής εφημε¬
  ρίδας μα< φέρει τυπικά την η- μερομηνία τής Δευτέρας 24 Δεκεμβριού 1979, αλλά κυ- κλοφαρεί, (λόγω Ταχυδρομι- κήί αποστολήν), απο τό Σάβ- βατο 22)12)79. — · — 14ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Λόγω των έορτών καϊ άργιών τής Πρωτοχρονιάς καί των Φώ- τ(Λν τό έττόμενο ψύλλο της «'Α- λήθειας» θά κυκλοφορήση τή Δευτέρα 14 Ίανοιιαρίσυ 19βΟ. ;■■■■■■■■■■■■■■■■■■! Ι■■■■■■■ ΒσΙΗΗΗΙΗΗΙ ■■■■■■ = ΕΗΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙ ΜΑ ΑΠΑΝΤΉΣΗ ΔΕΝΠΑΙΡΝΕ1 ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΗΑΣΤΗΡΐαΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : Η ΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΓΩΝΟ! Σ,Ε τριαντα περίπου άχτήιμονες ττοΐα ή εφημερίδα μας της περιοχήν, δόθηκαν τελικά έντονο άρθρογραφικό άγώνα. τα μοναστηριακά χτήιματα Έ ΗΤΑΝ μιά καλή άρχή, πού έλ- ττανωσήφη ττού επρόκειτο νά ττίζομε νά έχει καλύτερη συνέ- δημοττρατηθοθν καί γιά τα ό χεια. ΠΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ 42 ΔΗΜΟΤΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΗΝΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 -¥- Κύριε ΤιμόΘεε άπαντήσετε: 5 Πόσοι οπό αύτούς είναι Μοσώνοι;;; κι άν εϊστεσεϊςήάλλος στή φωτογραφ! α· Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ είναι πάντα έΎα άδιάφευστο ντο κουμέντο· Σας ρωτοΰμε λοιπόν εύθέως, Άρκΐ£τά- ακοπε Κρήτης κύριε Τιμό¬ Θεε, νά μδς ττητε ΐιοΐοΐ ά- πο τούς κυρίους αύτούς πού οδς έ^χουν στή μέση. έσάς γ άλλον συναδελφό οας είναι Μαοωνοι ή μή- ΐτοχ; είναι δλοι;;; ΔΙΠΛΑ πάντως άπό τόν Δεσπότη ειναιό Μέγας Μα σώνος καΐ χουντικός «ύ- πουργός» Πολιτιοιμοΰ επί Δικτατορίας Δημήτριος Τσάκωνας καί πίσω τού (δεξιά) ό έτερος μέγας Τέ- νία είναι ό ύπ' αριθμόν 2να έχθρός τής Έκκλησίας. ΣΕ ΛΙΓΕΣ ώρες θά ψάλ- λετε δλοι κ· ΤιμόΘεε, τή Γέννηοη τοΰ Χριοτοΰ, τοΰ θεανθρώπου, τοΰ Άρχηγοΰ τής Όρθόδοξης Θρησκεί- ας μας, πού οί φωτογραφ!* ζάμενοι μαζί σας δέν τοΰ- άναγνωρίζουν αύτές τιςΗ ΐδΐότητες, άλλά τόν ά'Π»-* καλοΰν απλώς Μύστη!!!- Αύτοΐ οί ίδιοι πιστεύουνΒ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 41 ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ ΗΗΗΗΙ~Ι~Ι~ΒΙ~Ι~Ι-Β—---~- ------------------ ϊ 'Αμερικανόν Φύγετε μέ τό καλό...» Η ΧΡΙΙΤΟΥΓΕΗΝΙΑΜΗ ΚΑΡΤΑ ΜΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΤΟΝ ΒΑΣΒΙΝ Μέ αύτην ιή ψωΐογμαψία ιοθ εΐκονιζόμενου Κρητι- χοΰ από ένα λεΰεντοχώρι τοΰ Νομου Ηρακλείου, ό διευθυντής τής «Αληθείας» εθχεται στους Αρερικά νους τής Βάσης Γουρνών καί δλων των υΐχολοιπιων Βάοεων Καλά Χριστούγεννα (ΜΑΚΥ ΟΗΚΙ8ΤΜΑ8) κοί γ»ά νά έ-χουν εύιυχιαμένρ τό Ν£ο. Τ&τος 1980. ιούς συν1στά νά πάρουν Λρόμο (ΥΑΝΚΕΥ8 ΟΟ ΗΟΜΕ), μέ τό καλύ, άπό την Κρήνη καί την Ελλαοα νενικώτεοα' ■ >
  κτων, Γεώργιοι; Βογιατζά-
  κη·ς, πού φέρεΐ τόν τίτλο
  «Μέγας θησαυροφυλαξ»,
  δηλαδή «Ύπουργός Οίχο-
  νομικών» τής Έλληνίκης
  Μασωνίας·
  ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ οάς εί¬
  ναι γνωοτό ποιοΐ είναι
  καί τί οΌθμό φέρουν στή
  Μασο>νική Ίεραρχία·
  ΠΕΡΙΤΤΟ έττίοης νά οας
  θυιμίσωμε δτι ή άναμνηστι-
  κή αυτή φωΐογραφία είναι
  ιραβηγιμένη επί Δΐχτατορί
  άς, την έποχή δηλαδή πού
  τό Μαοωνικό κατεστημένο,
  λόγω οτενώτατης οχέσης
  τού μέ τή Χούντα, βριοκό-
  ΐαν σέ παντοδυναμία.
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ λοιπόν κ. Τι
  μόθεε νά μας -Γ) τε μήιπως
  κάτι τέτοια καί «μερικά αλ
  λα» όδηγοΰν μερικούς νά
  σδς συοχετίζουν μέ τή Μα
  σωνία έοας τούς έξαίρετους
  καί αδιάβλητους 'Ιεράρχες
  πού γνωρίζετε — έστω καί
  αν άποφεύγετε επιμελώς
  νά τό δηλώοετε ώς £χετε
  έ — δτι ή Μβσω-
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
  Νομισματική Πολιτική
  Εισαγωγεϊς - Ζολώτας
  Τού Οΐκονομολόγου κ. ΕΜ. ΑΟΥΚΑΚΗ
  Μέ πρόσχημσ την άναγγελία
  των νεωτέρων οϊκονομικών μέ-
  τ,ρων γιά τή συγκροτήση των
  είσαγωγών καί τοΰ πληθωρι-
  σμού ευρήκε εύκαιρία ό Διοικη>-
  τής τής Κεντρικής Τιρα-όζης
  γιά νά έπιτεθεΤ εναντίον των εί
  σαγωγέων τούς όττοίους κατηγό
  ρησε ώς άττοκιλειστικά υττεύθυ-
  νους γιά την διόγκωση των εΐσο
  γωγών και τοΰ πληθωρισμούΠρο
  σπαθεΐ δηλαδή καί σαύτή τή π«
  ρίΓΓΓτο»η ν' άτταλλοτγεΐ τό>ν εύθυ
  νών τής όλεθρίας νομισματικης
  τού ττολιτικής κοΐ ένοχοττοιεϊ δλ
  λους. Επέρασε δμως ό καιρός
  πού τα λεγώιμενα τού κ. Ζολώ-
  άττετέλουν «θέσφατο» άνεττίδε-
  κτσ κριτικής.
  Δέν ύπερασπίζομε τούς εί-™
  σαγωγεΤς, οί αποΐοι βαρύνονται—
  μέ άλλσ ούσιαστιχά παρατττώ-Β
  ματα (ύπερτιμολογήσεις κ.λ*
  π.). Ιιιιήν προκειμένη δμως ττε-—
  ρίιπτωση είναι βέβαΐο δτι δένΒ
  τταρανομούν. "Απλώς έκμεταλλεύ—
  ονται την είίνοια ττρός τίς είσα-εε,
  γ«γές καί άητοθεματοποιοΰν τάΕΙ
  εΐσαγόμενο μέ την π,ροσδοκία^
  κέ,ρδους. Είναι δέ τό κέρδος τό—
  χαρακτηριστικώτερο συστστικό!
  τοΰ οικονομικοθ μας συστήμα-π,
  τος Ή «<πτέκουλα» αλλωστεΕΙ κοί ά—ό τό Τδιο τό σύστηιμα ύ-^ ποθάλπεται καί οτσ. ττλαίσιαπ| τού έποτγγέλματός των έντασσεΒ ται. Ποιό είναι λοιττόν τό 4μάρ5 'Ένα Παιδί ιηλεφωνεΐ οτοθ Κοομου τούς Μεγάλους καί λέεΐ: —«Έτούτη τή χρονιά, πολέρους δχι αλλουςΐ. ςΈνα Παιδί τηλεφωνεϊ οπούς Ίσχυρούς τής Πλάσης καί λέεΐ: —«'Άνθρωαχε κουτέ» τί εχεις νά μοιράοεις;»· 'Ένα Πααδί τηλεφωνεϊ σ" Άμερΐκή — Ρωοία καί λέεΐ: —«Μέ τρσμάζουνε 'κεϊ κάτω στήν Περσία»· ιΈνα Παιδί τηλεφωνεϊ, μά άπώντηση δέν παίρνει καί λέει μόνο τού: «Γιατί έναςτόν άλλον δέρνεΐ;»· "Ενα Παιδά τηλεφωνεϊ μιά κι εμαθε πώς φέτος Γ(τα·ίε, λέει, τοΰ Παιδιοΰ καί τό δικό τού 'Έτος·.. "Ενα Παιδί τηλεφωνεϋ μά ποίος τ" ακούει θε μου γιά νά τοΰ πεϊ τα αϊτια τής φριχης τοϋ πολέμου· 'Όλοι τό άποφεύγουνε, γιατί τί νά τοΰ ποΰνε, μέ ποία καί τι προσχήματα νά δικαιολογηθοΰνε· Τί νά τοϋ άιπαντήοουνε —καθένας τους τό τρέμει — πώις νά τοϋ ποΰν γΐατϊ καί πως γίνονιαι οί πολέμοι- Κι ίίτσι τό δύοτ"υχο Παιδΐ — δικό μου ή δικό υατ; — άκούει: «αναμείνατε είς τό άκουστικό σας». 'Έτσι ουμ6αίνει· δυστυχώς: άποτε δέν μποροΰμε μονάχα μέ ιή Σιωπή τότι: νά··· άιπαντοΰμε. 'Όμως τοΰ Κόσμου τα Παιδία, πούναι πιό ζύπνια τώρα λένε: «—-Μεγάλοι καί τρανοί κόψιτε λΐγο τή φόρα. Καί μή μδς κοροϊδεύετε πλέον μέ παραμιύθια γιά Παναγιες καί Χραστούς, μά ηέσιε την Άλήθεια Κυτταξτε μας κατάματα καί πέστε μέ εύθύνη ποΰ είναι, Θεομπαϊχτες μας- τό «Επί γήςΕιρήνη»·;;; Μ Χ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 75ΐΐΐΐΐΐΐιιιιιιιΒΐιιιιι-1111-Ι1111111ε|111Ι11Ηιΐΐΐΐγ ■ 11
  !■■ ΪΕΛΙΔΑ Εή Μ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας ααυοαν |
  πουπρινμε^χωμα τ,ου
  Φραξουν οί αλ'λο ζ,ο οτ;ο
  ηρολαΡπ να ηει εσοω κ αι
  ουλλοΡπ οικη'υου
  Π ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» όποκαθιστα τίς διαστρεβλώσεις των «έθνικοφρόνων ιστορικόν*
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΙΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
  ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟ 1940
  ΗΤΑΝ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ίΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  — 4ο_
  κ&· δημοσιεύομε την
  παρακάτω επιστολή γιά τόν
  βξιωματικο θίοδωράκη, πού
  βοηθά αρκετά τόν αναγνϋ-
  ο~η νά καταλάβ» γιά ποιό
  κυρϊως λόγο οί διάφοραι οργ
  μόοΊοι «έρρ)ιξαν» («ρτά τό
  Νθΐνώς λεγομενο) τρν αγωνι-
  στή αυτόν αζιωματικό, μέ τίς
  πρΌοοευτικές ιδ«ς. Η επιστο
  λή τού συντταξ. Δικηγορου
  ιμοϊ τότε αξιωματικόν κ.
  ΝΐΝόοημου Κριτσωτάκη, έχρι
  ώς εξή<: Αγοπητέ μου Μάνο Ποραικολουθώ στπήιν .εφημερί¬ δα! οου, την προσπάθειαι ποΐύ καταβάλλεις ν' αποκαταοτήο.εις την ιιοτποριική αλήθεια1, σχ<ετικό μιε τήιν δράοη στο ΑΙλβανιικό Μί ■Ίϋπο, τού Τανματαιρχιη τότί, μαικοριιτη ΜανόλΓ) Ι. θεοδωιρά^ ♦η, ουρπολ*τσυ μαις. Πού καθως υιπαστηιρ,ϊ·ζεις μέ τα δηΐμοοιευο- μενα έγγραφα>, οροκιώπτει< ότιι «ο ηρώτος "Ελληνας αξιωματι- χος πού μπήΐκε οτήν Κορυιτσά» αυιτόις. Στό σημερινο ψύΛλο 10)12) 79 τήις «Αληθείας» συνεχΐζον- τας την κα,μπανιο σουι, α.πευθυ- νεσαΐι καί ζητάς όίπο τούς ορμο διουις στραίτιωτιικούς, νά ξίκα- θαρΐαουν υπευθονα ποίος απο τούς δυό θεοδωρακηιδες μττη- ιοε ττρώτος, κατάι τή,ν κατάΐλήψη τηις Κορυπτσάις, τό 1940. Καί τούτο γ/ΐοτί την πιροτεραιότη- τα την διειοδιικούιν οί Μΐσολλιογ γίτες, ιισχυιΡ'ΐ'ζόμενοιι ογγι' ο π»>
  τριώτηις των Δημήτριος θε-
  οδωιράικης Αν)ιρχιηις «ανεπέτασε
  τήιν Ελληνΐική σημαίαν, οττήν Κο
  ρυτσά «οί την ανεκήρυξε ελευ¬
  θέραν διά ιπιροκηιρύξεώς τού».
  'Βχω τή γνώ,μη ότι τό πά-
  μακάτω δηιμοοΜυρα στί>ς 4)1)
  46 στιήιν εφιηιμερίδα' «Ελεύθερη
  Κρήτη» παύ/ «άνεΓ ένα σύνπνομο
  βΐίθν,ρ,αφΗΜό σηρεΜμα γιιά την
  προσωπ)ΐ«ότη(ται τού Βμμαινου·-
  ήλ Ι. θεοδωράικ,Γ} αιπϊ αφορ-
  ιμή τής 'σΰλΛιηψήις τού γιά εκτο-
  πισρό οτά ξερονήΐσιο τού Αιγαί
  ου, φωτϊζεΐ' κάπως τήιν πραγμαι-
  τίΐιότητα. Τό ποραθΙεΠ'ω:
  .■ ·*.
  ^ _ ,ν.ΛίΛ.»^
  των 43 «αί 44
  τού ΕΛΑΣ Ηροΐκλεϊου< κα<ί Ρεθύ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τα... στολΐδια τού Ηρακλείου ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ Μ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑ ΑΥΤΗ ή παράγκα ττού βρίοκετσι σ-τή μέση τής Ήρακλει- ώτικης άγοράς (όδός 1866 — άττέναντι άττό τού Άλικιώ- τη) αποτελεί ενα μεγάλο έρωτηματτικό. "Αλλοι ύποστηρί- ζουν ότι κακώς μένει έκ εί, ότι βοήθησε σ' αύτό κάτιτοιος άνθρωττος τοΰ Κεφαλογιάννη, 8τι οί ένοικιοτστές της έκμε- ταλλεύονται τό Έκκλησιαστικό Συμβούλιο Πλάτης Λοοί- θίου ττού άνήκει, ττληρώνοντσς μικρόένοίκιο (4.500) καί ττολλά αλλα. Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ, έ§ αλλου, κ. Ποπταχοιτζάκης λέει ότι κακώς δέν τοΰ δίδεται αδεία νά την φτιάξει καί νά την έξωρραΐσει κΓ ότι οσοι θέλοι/ν την εξαφανίση της θέλουν τό κακό τής Κοινστητας Πλάτης, «πού είναι ό μοναδικός της πόρος». ΕΠ ΕΙ ΔΗ ή παράγκα αυτή μοιάζει, μετ ά την άνέγερση τής παρακειμένης οίκοδομής «σάν τή μύγα μεσ' στό γάλα», νομίζομε ότι κάττοιος Δημοτικός η Κρατικάς άρμόδιος πρέ- ττει νά πάρει μιά ρηζικέλευθη απόφαση, γιατί αύτη δέν εί¬ ναι κατάσταση. Ή Κορυτοά, όπως τή φωτογράφασε ό ταγματάρ- χης θεοδωράκης, τίς πρώτες μέρες πσύ την κατέλαβε· «Ποιούς ΐξορίζουν: Εμμ. θε- οδωρόκης Αν)ρχης Πεζικού. Έλα·βιε μέρος στόν Εαρωπα- ιθκό πόλεμο, στόν ΒορειοηΐΓτει- •ρωιτιιιοό αιγώνϊα κιαϊ ιστή Μι»ραο>
  οτική εκστρατεί'αι, ώς αξιωιματι
  ικος. Η εισβολή των Ιιταλών
  στήν Ελλάδα, τόν ΟκτώΙϊριιθ1
  τού 1940 τόν βρήικιε στ4ς πιρώ-
  τες γρομμές αντκ—άσεως στό
  βόρειο συγικιρ'ότήιμα μέ την Τα-
  ϊΐ'αρχία ΦΛωρίνης. Διοιικηίπής μι
  ι-ΤΓθύ αποσπάσμαΓτος, καθ" όλΐην
  τιήιν διάιρκεΐιο τού Αλβανικού
  ΠολΙέμου, συνετέλεοιε κι αιυτός
  οτήν απελευθέριοση τής Κορυ-
  τισάς. Από τό Τόμοιρι ήΐλθιε στήν
  Κρήτη με αναρρωτίκιή αδεία
  τόν Απ,ρίΐλη τού 1941.
  Καιτό την Γττύίση των αλΐε
  ξι,Γττωτιοτών, διιόκοψε τιήν άδειύ>
  τ ου· μοί εΊλαιβε ,μέρος στή Μάχη
  τής Κρήτης, εδώ στό Ηραικΐλιειο.
  Μετά τή ν «οαΓΓά^ιηιψη, συΑιλαιμβά
  νεταιι απο τούς Περιμανούΐς καϊ
  ιμιεταφίρετατ στό στρατόΐιτεδο
  Χαντϊιωιν, απι' οπου κατο,ρθώνει
  νά δροπετεύσει.
  Αν.αγκάζεταιΐ να παραμείνει
  παράιναμος, γιαιτΐ οί Γερμανοΐ
  'ΐροοτταθούν νάι τόν βρούν κοιί
  νά τόν συιΜλιάιβουινι
  Από την αρχιή έρχεται σέ ε-
  Γιαφή μέ τίς Ανγλικιές υ,πηριεο,ίες
  καί ιεργάζεταΐ' γιάι τόν Εθνιικο
  αγώνα.
  Τό θ<έιρος τού 1944 ανέρχε τα* στόν ΨηΛκ>ρεϊτΓΤ|ι, ανα'λαμράι-
  νει την οργάνωσηι «αί Διοϋκηιση
  Μετά την απιεΐλευβερωση·, υ-
  πηιρΐτηισιε ώς Διιευθωντήις τού Ι
  Επιτελιικού1 Πραιφίίαυ ΣτραΓΓ'ΐω^
  τικΐήΐς ΔιοϊΐΜήΐσηις, βωις ότου* με-
  ταφερθιηικίε £«ς τόν Πίνα«α' β".
  2)ήιμερ.α παίιρνεί τό ορόρο
  τήις εξορίιαις, πού' πήριαιν Μγες μέ
  ρες πιριίν τΐιμηιμΐενοΐ'
  όπως ο ΣαράφΐΓκς,
  κ. αι.».
  Αυττόις ήίταν ο αεψνηιστος
  Μανωληις Ι. θεοδωρακης κα<ί νο μΊιζω άτΐ' η πρόθφ.ατη έρευνά· σουι γιό τή μεγάΛΙηι τιρή πού τού1 ανήικιει, μοί στό κεφάΙλαΊθ αιυττό ώς αολεμιοτού τοιϊ Α!λ1Ι>α
  νικου Μετώπου1, πρίηεΓ νά ξεκα-
  θαριιοτεί.
  Γΐιατί ιπραιγιματικόι, όπως πο-
  λύ σωσ™ γραφείς, «τήιν Ιιοτο-
  ρίια, όχι μόνο την σύιγχρονη αλ
  Λσ ιοαιί την ηί> παΛηιάι τήιν δια·-
  ι—ρειυλώνουν σικιότιιιιμα' οί εθνι
  ΐ'όφρονιες ικ—οριικοί».
  ιΗ,ρόκλειιο 10)12)1979
  Σέ χαΦρετώ
  ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΙ
  Συνταξ. Δικηγόιρος
  Μέ την εύκαιρία τοϋ προκθεσινού έρκομοΰ τού
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΕΙ "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ
  Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΦΑΣ,
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Π ΑΥ¬
  ΤΟ, ΥΠΗΡΞΕ ΕΙΔΙΚΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
  ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡ-
  ΓΑΤΗΣ ΤΟΥ.
  ΑΥΤΟΙ ό δνθρωπος, πού
  πολλές Φορές έχει χαραχτη-
  ριστεί σάν «4τγικίνδυνος», ό
  Κώστάς Μητσοτάκης, έχει
  συνδέσει την υπάρξη τού μέ
  πολλές έθνικές περιπέτειες
  τοΰ τόπου μας. Τα Ίουλια-
  νά καί ή Άποστασία, πού
  —ροετοίμασε τή Διχτατο-
  ρία, τόν διεκδικοΰν γιά ττρω
  τοτγωνιστή τους. Σήμερα
  ττάλι, τό δνομα τοΰ Μητσο¬
  τάκη συνδέθηκε άνο— όσπα-
  στα μέ την οικονομ ική κα-
  ταβοράβρωση καί τό χάος
  πού ύττάρχει αύτη τή στιγ-
  μή στην ·Ελλάδσ. Πρίν λί-
  γες μέρες σέ μιά συζητήση,
  ένας ά—ό τούς Μητσοτακι-
  κούς, «άνθρώττους τού» ελε-
  γε ότι ό «Ψηλός» δέν είχε
  ποτέ οτχέση μέ τον Μιχάλη
  Λέφα, ενθ η πραγματ»·
  κότητα είναι δτι 6 Λέφας
  ήταν στενός σι/νεργάτης
  τού, τόν εΤχε δέ έφοδιάσει
  Ήμόλυνση τού περιβάλλοντός μας
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ αη6 τή σιλΐδα 1
  ξεταζονται κατά» καΐφούς, δέν υ
  πόρχοιυν ΜθΛαβ,ακτη,ρίι&ιΐαι κ·ι. ο
  αριθΐμρς των
  ιίνα* ελάκιΐοτος.
  Τώ κρούισμβται
  ιθτοά,ς δίκα πρώττουις ιμ(ήν&ς τού
  1979 ήΓΓονστό ΗράκΑε» 49, χω
  ρι< νάι φουνι δπλωθιεϊ όλαι, από τοικς θεράποντες γκ·ατρούις. Ακό μη ιυιπήιρχαν δικό *ροΰσμ'αΓτα τυ>-
  φοειΐδούς πυρετού καϋ 4 κρού~
  σ,ματα ιμηινιινγίΓΓΐιδ'αις. Η ιηπατίτι-
  δ,α στάι ΧΜΡώ, ιΊταν:
  ΚαΛέσσα 16
  Φονε'ρωρένη 9
  Πετιροκεφόλ» 8
  Άνω Βιώννος 12
  Στταιυράίοια 7
  Καλό Χωιριο 4
  Πόμπικ] 3
  (Καϊ σίέ πολΛύ άλλο χωριά',
  απο 1—3).
  ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ τωρα τον
  οριθιμό Φών μικροοργανισμωιν
  «ιού βιρίθηικιαν σέ δείγιμαΓται νε-
  ρού οττιίς δΐιάχρθιρίς οεριοχίς τού
  Νομού. Οί εξετόσεις έγιναν
  στήν Υγιειονορκή Σχολή τής Α-
  €'ή'νΐας «αί είνοι υπογ.ραιμιμιένες α-
  ΧΟΡΙΑ
  Καλέσα
  πό τον ικαθηγιησή κ. Ι. Πατ»α>·
  δάικιη.
  ΤΑ ορώται νοΐχμερα αναφί-
  ρογται στόν 'σριθρό ΚολοβΛ-
  κτηιρ.,ιθΐΐόών *οαΐί τα δ&Μίρ·α
  ιστόν αριιθιμό των κολοβακτη·ρι-
  δΊΙ>ν, στό 100 κυιβιιοά εκατοστό
  τού ,πόσ«'μου ν£.ρού.
  Στσυρόκια
  Κασταμονίτσα
  Κιπτσρίσσι
  "Λρβη
  Κασσάνοι
  Καλλονή
  Κ, 'Ασίτες
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  Πρωτόρια
  Σωκαρά
  Χουδέτσι
  Μοΐρες
  Λσράνι
  Αύτά δέν εΐνκχι τα μο-
  νοΛιικα χωρία μέ ύποτΐΓΓο ή ακαι-
  ',όΛΙλΙηΛο νερό, ιπού μολιύνεΓπαιΐ- σ
  πό οινθρώττι<νια πιεριττώιμιατα κ.λ.π. ΚΑΙ κάτ* σκόμιη, πολώ σηραν ΊΊΚό: Δέν ικπώιρχιειι οιριμσοιο κ·ρ·α τ·κό εργαοτήριο οού νό' κάνει ιεξετάσεκς γιό ,μολοσιμένα νερό οτό ΗρόκλειοΙ 'Ετοιι ·σποοπ"έλ- Κολ)ειδή Κολ)6ια 12—-900 0—225 2— 35 Ο—~ 170—350 7—80 350—1800 115—1800 Τ 70—900 50—550 350—550 17—35 0—17 0 1600 1600 13—20 0 130 35 24 0 άναιρί&μητσ 4*—-6 17 15 13—35 2—35 2 έντερακοκοι ιΛονττσΐ' οτπήν Αθηνά μέ αρκετή ,καΘυκττέριΓρη, ενώ υηά.ρχιειι ρη- τή διατάξη τού Υηουιργεϊουι Κοι νωνι«κιών Υπηιρεσιιών πού Αίέε-ΐ' ό¬ τι τό δείγμια· πράτιει· νό προοκο ιμί^εταΦ στό εργαΐστήιριο μέσο' σέ 6 ώρες, οπό την ώρα τήις δειγματοληιΐμΓιΐαις. • ΣΥΝ6ΧΕΙΑ στό έ-όμενο μέ είδικές ταυτότητες καί τοΰ εΤχε δώσει καΐ τή θ£ση τοΰ «Είδικού Συμβούλου» στην Πρσεδρία Κυβερνή9{. «ς. Πέραν δμως αυτών, ό Λέφας (ττού ξεκίνησε αβν χορευτής κρητικών χορόν γιά νά είναι τώρα ό μέγα- λύτερος τταραγωγός ταινιών στην 'Ελλαδα) είχε καί το δικαίωμα νά κάθεται μέ τόν Μητσοτάκη στά ΰττουργικα ίδρανα τής Βουλής, όπως δείχνει καί ή παραπάνω ^, τογραφία τής... άλή—ου μνήμης έκείνης έποχής. ΟΙ... ΑΓΑΘΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Προχθέ< Σάρροτο 15-12-79, πριθθήχθησαν στό Αυτόφυοο Πλημμελίΐοδι*εκ> ι» ανήλ·»» Γ.
  Π., Π.Τ. «αί Μ.Σ. υμ οιόρρη.
  ζή πού είχον «όντε ι πρό τιτρο.
  ι>μέρου σϊ μαχαιροποκκ) τού
  ΗραχλεκΜΐ.
  Κατά την αττοΛογία τοικ
  ομολογηοαν ισωρείον ολλων
  Νλοπών, τχ οποκις είχον &*>
  πράξε» κοτά τό παριλβόν.
  Εκείνιο ττού εκανε ιδιοτι~
  ίντυπωοη ήτον, ότι ισχυρίοττν·
  κσν πώς τοικ όχι έ—ηρεοβα
  η ΤηΑεόραοη μοϊ ο Κινημ—-
  γράφος.
  Τό Δηβαστήρκ) ιπϊΙΙαλι 10
  μήνκ φυλακή στόν Μβίνα.
  Ο· καταδικασθίντεχ αη>ν
  ο—νΐε έφιση κοϊ αφέβηεε-/ ελεν-
  Τα εγγραφα γιά τον Κουμαντάκη
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ
  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Με τή,ν 31828)6-12-79 απο-
  φασή μας τροποποιήθηικε η
  25509)1-11-79 οιμοΐια «περι ορ^
  σμου Εισηγητών καί μεταβιβά¬
  ζη εξουισίιας υπογραφήν «Μ£ εν
  τολή. Νσμά,ρχου» αιπιοφιάσεων
  εγγράφων καί ά'ΑΙλων πράξεων
  οτο Γενι,κό Δ)ντή, <ΓΓθιυις ΠροΎ σταιμενους »αϊ υπαλιλΐήλους των ιΐίπηρεσιών τήις Νομάρχας. Ηρά'Κλειο 14 Δεκεμιβιρίοι* 1979 Ε. Ν. Ο Γεν. Δ)|ν—ήις ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΤΑΞΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΑΦΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ταξιτζήδες πληροφορηθήκαρε ότι στΐς γνωστές έγκαταστάσεΐς τού Ξεροπόταμσυ Ηρακλείου, (γιά τίς ότοοϊες είχαμε γραψει πρό καιροΰ καΐ οί οποίες πρός στιγμήν οταράτησαν μέ την παρέιμβαση των 'Αρ χών) έιπανήρ,χησε ή τοποθέτηση συοκευών σέ ταξί, πού τούς έπατρ^ηουν νά κινοθνται μέ ύγραέριο. Έτυειδή τό γεγονός αύτό, 6ν Οντως συ/μβαίνει θί- γει τούς συναδέλφους ταξιτζήδες καϊ έπειδή έπίσημα ή Κυβέρνησιν ζέν άροφάσισε άκομη τίποτε, καλόν θά είναι νά άπαντήσουν οί Άρχές τί νίνεται μέ την πα- ραπανω ί • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΛα 1 πού «ω τΐροηγούμενα έχρρε υ- ποβάλλω σηονς αρμοδιους Υ- πρυργούς Δημοσίος Τάξεως και Δικαιοσΰνης, ϊσως ατταντηθούν κόποτί άν κάποιος βουλΐυτής Ρρ)Βθ€ΐ νά Νόγει μώ σχετυτή ε¬ ρωτήση μίσα στή Βουλή. Είνοι μαλιοπαι επιβκιρλημίνσ νά ξεκαθαρίση) τό Θέμα Κου¬ μαντάκη, γιά τόν Γτροσθετο Αό- γο ότι μετ* επιτάσεως κυκλοφο» ρεϊ η φήμη ότι ο άνθρωπος ου τος κολύπτεται από τόν εκ των δελφίνων υττουργο Εθνικής Ά- μυνος κ. Αβέρωφ, κτω< γιατϊ — όπως φοϊνκπΐα» κ> οπό τό βι
  βλίο τού Κουμαντάκη — ο «Αρ
  χηγός» ίχει ττσλλϊς σχίσί-ΐί μέ
  ποΑλοικ αξιωματ»κού< τού Στροτΐοΐι. Στή φήμη αυτή έρχε¬ ται σάν εηιβεβαϊωση η μεγαλη κοί γνυ—ή δυνατόΤΓνπα τού Κουμαντάκη νά δκνεργα μντα- θέσει< ρουσψέτκι, πού δΐν μτκ>
  ρούο»ν νά κιάνν>υν ούττε οί το¬
  πικαί κυβερνητικαί Βουλευτάς.
  Τα επίσημα εγγραφαί ηού α-
  ναφίρομί —ήν αρχή τού κειμέ¬
  νου αυτού, είναι τό εξής:
  ΤΟ ΕΙΤΡΑΦΟ
  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
  ΥιΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  ΓιΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ
  ΑΡΙΘ. 9471 Φ. 42902)Γ'
  Αθήναι 1 Νοεμβριού 1979
  Πρός
  Τόν κ. Εισαγγελεα Πληιμφδικών
  Αθηνών
  Ενταύθα
  Εηιο-τρεφουίμιε τη/ν 25857)7-
  11-77 ερή,μΓνν ΜατταδιικΐασΓΓΐ'Κή α.
  ποφαση τού Τοιμελοϋς Πλήμ,)
  δικείου Αθηνών, »ατό τού ΚΟΥ
  ΜΑΝΤΑΚΗ ή ΚΟΥΙνΙΕΝΤΑΚΗ
  Γεωργιίου τού ΣτυΙλια·νου καί
  7ή)ς Ελένης, κα4 πορακαλιουμεν
  νά παιρα.γγείλετε την εκτελέση
  διά τού Τμήιματος ΑσφαΛιείαις
  ΗρακΛεϊιου ΚρήΠ"ης, διότι ο α
  νωτερω διωκομενος διομενει μο
  ν,'ρως στό ΗρόΚλειο Κρήηης.
  ΣχίΤ.: τό 63)76555)6)22-10-79
  σήμα τού Τμήΐμαιτος Ασφαλείας
  Ηρακλείου.
  Τον ανωτέοω διαγ,ράψαμε των
  βιβλΐων διωκομιενω,ν
  Ο Διοικηπτήις κ. δ
  ΚΩΝ)ΝΟΣ Ν. ΔΑΝιΕΛΛΉΕ
  ΑΣΤ>ΚΟΣ Δ)ΝΤΗΣ Β"
  Β' ΑΣΤΥ,ΝΟΜΙΙΚΙΗ ΥΠ)ΝΣΗ
  ΑΘΗΝΩΝ
  Δ ΑΣΤΥΝΟΜΙιΚΟ ΤΜΗΜΑ
  Σωκράτουις 58 (Τ.Τ. 102)
  Τηλΐεφωνο: 5224342
  Αριθμ. Πρωτ. 19118
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ
  Βεβαίου™* 6τψ όπωις «ξοικρι-
  βώθη«ε απο την υιπηιρ£σ*α>
  ο ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος
  τού Στιυλιανου, Δηιμοσιογρα-
  φος, διατηρεί, από τού έτουις
  1968, γραφεισ επί τής οδού
  Γλά&στωνος αριθ. 8 (Δ' Α)Τ
  Αθηνών).
  Η παρουοα χοριηιγΐεΐταιι «αιτό
  οιν αιτή,σεως τού ανωτέρω γιά
  δι«α>στικήν χρήΐση.
  Αθή,ναι, 4 Δεκεμβριού. 1979
  Ο Διοιικηπ"ής
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
  Ασττ'υνσμος Α'
  ΚΑΙ
  ΣΗΜΕΡΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΜΕ ΟΧΤΩ
  8
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  Ο
  Γ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οελΐδα 1
  ν£οφανών κυμάτων καί νεφών έδρεύει στΐς δεξαμε-
  νές των βαποριών κίώ στΐς σωληνώσεις των διΐ3λιστη-
  ρίων- ή πραγυ.ατΐκή φΐλία κΐ' άγάτΐη πρός τούς "Αρα-
  6ες ιρωλιάζει οτήν καρδιά τοΰ λαοΰ, οτήν ψυχή έκεί-
  νων πού χρόνια άγωνίζονται μέ τόν γραφτό τό λόγο
  ί) τόν προφορικό νά δώσουν Γήν άΛηθΙνή είκόνα τοΰ
  άρ<ΐ6ΐκοΰ κόσμον καΐ τίς πραγματικές διαστάσείς των προβλχιμάτων τού· Τώρα, τό δτι άκομΐτ καί τα αίοθήιματα τοΰ έλλη- νικοΰ λαοΰ πρός τούς άιδελφούς μας "Αραβες γίνον- ται άντικείμενο έμπορίας άπό κείνους πού μόνιμα πο- δοφιλοΰν τις πατοΰσες τοΰ διεθνοΰς Σιωνισμοΰ/ τουτο είναι θέμα μΐας αόλλης ίοτορΐας! "Ισως κάποτε την ά- φηγηβοΰμε·.. ΣΤΟ νυκτερινό δελτίο εΐδήσεων τής 27.11-79, ό έκ- φωνητής τής ΕΡΤ, μεταξύ όλλων, ^νέφερε δτι ό πρό εδρος Κάρτερ αυνόστησε στούς ουιμπατριώτες τού νά άτιοφεύγουν άτασκέψεις σέ έννέα χώρες, πρόσβεσε δέ ότι οτήν Περσία οιακυ6€ύεται ή··· τΐμή των ΗΠΑ! Άναφορικά μέ την πρός Άμερικανούς σύσταση νά άποφεύΐγΌυν έννέα· χωρες, ύτΐάρ-χει έΎα βασικό λά- θος άπλής άριθΐμητικης· Παρελήφθη, 2να μηδενικό με- ιά καί παραατλεύρως τοΰ έννέα, γιαιϊ οί λαοϊ πού δέν έπιθυιμοΰν νά βλέττουν στά μάτΐα τους τούς συμτυολί- τες τοΰ φυστικα είναι, επί τοΰ παρόντος, τουλάχι¬ στον έννένήντα! Τό δεύτερο λάθος στά προεδρΐκά λεχθέντα βρί- σκεταα στή δήλωστ] δτι διακυβεύεται στήν Περσία ή τΐμή τάτν ΗΤΙΑ! Έπειδή άπλούστατα, ποτέ καϊ πουθε- νά δέν διέτρεξε τόν έλάχιστο κίνδυνο κάτι·.. άνύπαρ- κτο! Την τιμή ώς γνωστόν γιά γά την χάσεις πρέιπει νά την έχεις. 'Εκτός αν ό κ· φ·υστικάνθρϋητος έννοουϊ σε την τιμη τοϋ δολλαρΐου, μολονότι κι αυτή είναι κυμαινόμενη καΐ άμφισθητήσΐμη δνεκα ακριβώς των·.- έννέα αυτών χωρίων! ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έλεγχος ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΓΜΩΡΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟ 'ΤΡΑΦΙΜΟ,. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΟΝΙΜΗ καί γνώραμη είκόνα των τελευταίαν ημε¬ ρών τό «γράψιμο» των αύτοκινήτων καί των πάσης φύ σεως τροχοφόρων, άΐχό τα δρ.γανα τής Τροχαίας. τα όποϊα μοιράζουν άκρειδως κλήσεις, «τού γιά τούς ίδιο- χτήτες είναι πεντακοσάρικα, χιλιάρικα γ) καί παραπά να>.
  ΠΑΡΑ ιπολλές χιλιάδες ϊσα)ς, οί κληθείς στούς πάρη
  νο,μα σταθμευμένους καί στούς άντικανονικά παρχαρΐ
  ομένους όδηγούς. Τόσες πολλές, ηού ό κόομος φτά"
  νει νά πισΓέψει δτι είναι κι αύτάς δνας άκόμη τροηος
  να μαζεύει τό Κράτος λεφ.τά.
  ΝΑ παταχθεϊ φυσΐκά ή παρανομία γύρω άιπό τό κυκλο
  φορΐακό, άλλά θχι μέχρι τοϋ οημείου ηού ϋχομε φτά-
  σει να «γραφομε» γιά ψίλλου πήδηιμα.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ άφοΰ τό Κράτος δίνει στούς πολίτες &-
  ί>ειες κυκλοφορίας αύτοκινήτων, δέν έχει καΐ την ύ-
  τισχρεωση νά τούς προσφέρει καί τούς άπαραίτηιτους
  ορομους καΐ χώρους σιάθμευσης;
  ΒΑΘΥΤΕΡΗ λοΐττόν μελέτη, γιά τή λύση τοϋ κυκλο-
  φοριακου προβλήμοχος στό Ήράκλειο καϊ θχΐ μόνο ί
  γρΐο χαράτσωμα των πολΐτθν
  ΚΑΙ κάτι άκόμη: Νομίζομε δτι ό νόος Διοΐκητής Τρο-
  χαΐας κ. Βαρδάκης, θά πρέιπει νά υίοθετήσει τή θέση
  κατανόησης πού έπαΐρνε σέ ηολλές περιπτώσεις ό έ-
  κτεΛων Χί>6η Διοικητη πρΐν άπό αυτόν, ό άνθυιπομοί-
  ραρχος κ- Λουκας
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  Ό χρόνος που φεύγει - Ό χρόνος πού έρχεται
  ϊά σπουδαιότερα γεγονότα τοΰ1979
  ^■-■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  0 Ο Χομε'τ'νιί ήταν μια κλ,ηρο-
  ■ομιά τού 1978 γιά τό μωρογέν-
  λϊτο 1979. 'Ετσι αρ>χ(ϊιζονττΌις το
  1979 τήιν οταδιαδροιμΑα τού,
  3ρήιοε έναν Αγιατολλάχ ΧομεΥ-
  /,, να συναιρτταζ&ι ένο με,γάιλο
  Λαο, τον Λιαό ττήις Πιειρσΐια·ς.
  Η ΓΜρουΐσία τού ττροκαλεί υ·-
  στά πιΜήιθη κια«ι έντα θρητ-
  φανατισμό, πού βά
  μποροοσε να χαιρακ.τηρ'ΐι—ο
  σανι φ,αινωμενχ>.
  ^ωρ.ί< οόιλε)μο, >χρριΐ)0 καν
  βιο, ένα·ς φαισιστιικιός μηιχρν,-
  σμός «ατερ.ρ·εασε καϊ ενας ελέω
  ΑΙλλάχ Μονάρχης εγικιατέλε.ψε
  τον βρόΜθ τ ου,.
  Ολοκληιρο τ ο 1979 ήττον γε-
  ματο απο γεγονότα τής Περσία»;
  πού ασφαλώς θα συινιεχκττούιν
  τον καινούργιο χρόνο.
  Ο ΧομΐΥν» έδωκτε εν·α ισχυ-
  ρο ραπιομα οτο φασΐισμο γΐια—
  τί εκτός ατιο την δική τού νίικη
  Ε/ινί κοί παράδειγμα για τους
  Λαουις.
  • Το ΜουΐσιεΐΌ τού Ηρακλείου
  ειναιΐ γτνωστο σ' ολο τάν κόσμο
  ψα τούς αμύθητουις Θηοοιυ>ρους
  που έχει στις αίθοιυκΐΐις τού ιοαί
  τις αποβηικες τού. 'ΕγΐΜε αμως
  γνωοτό δ'ιεθνώς στ ό ποΛΙύ πλα-
  τύ κοινιο, εξ α .τίος των «γιεγο-
  νότων τού Μουισείου» όπως ου
  νηβίσαιμε νά τα λήμε.
  Μιε σφορμή μίά εσφαλμένη
  αποφαση τού ορωθυιποιυιργού
  ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΙΤΗΘΗΚΕ
  ΚΑΙΠΑΛΙ
  ΕΗΑ ΠΑΛΗΟ
  ΑΞΙΟΛΟΓΟ
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  τή,ς χώρας νά επιτ,ρεψει, μιερος
  των Αρ.χ·α.·ολογ*)ώιν μας &ησαν*
  ρώιν νά βγ,εί σε τκιριο&ΐιαι στϊ< Ο'άφο,ρες χώρες διιοηιν πιανιηγυριώ τιικου θεάματος, ο Ηροκλίΐώτι- κος Λαός ξεσηκώθιηικε εναντΐα στον Ν<όμο καί την τάξη. Ουισ.ο στικ,ά έγιινε μισ ιοιόιμορφιη επα- νοοτα>ση. Οί ΑριΧΐείζ Ηρακλείου
  «αταλυθηικια'ν σέ ο,ρκτμένους το-
  μείς των &ρ.αστηριοτή(τωιν
  τους. Τό δ άοτηιμα εκ£.ίνο ο
  Πρωθυιπσυργός ήττον ταξιΒι
  στήιν Σωρι.α. Οί αιντ'ΐκιαταιστάτες
  τού τ)έω·ς Κεν—ρώαι ηολΠΊΐκοί
  καϊ τώρα δεξιότεροι των δεξι*-
  ών, από κοντοφθαΛιμιίια, ουισια-
  ϋτιικα αντ,ιδικούισαν μέ ενα μέ¬
  γαν» τμήιμα τού Λαου τής χω-
  ρος. Ο Λαός αυτάς. ίισω·ς ο δυ
  ναιμικώΓτερος τής χώρας εμεγά¬
  λωσε ολοενιο την πϋιεσή τού
  στήν Κυβερνηΐοηι πού ουοϊοστΊ-
  κά εί·χε Κιαταιργήισει.
  Ο ΠρωβυιηΊθυ,ργός Καραιμαιν-
  λής διαικοΐβοντας το τ αξιοί
  γυ<ρ, οε πά.ραυΓται στ:η<ν ικαϊ' ΐ.Ίιτιε εκείνηι την οικομα κιρ'ίνιστη ψράιση τού: «Είραι αη- διασμένος». Υιποσ·χ|έθ(η|κ£ πώς ο Νομος Ηρ·ακιλ.εϊοο εξαι,ρ-ειτΌ.· τού Ναμσυ περί' αρ·χ·α'ΐοτήτων πού επετριεπε την εξαγωγιή αρ- χαιοτήτων στό εξιωτερ·*ο. Τα γεγονιάτα τού Μουσΐίου στοιίχισαν οτήν εφηιμ&ρΊδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» μιό σε'ιρά δικών στίς οποίες τελ'ικά αιθωώθηκε καιί τή(ν σύΙλληιψΓΐ τού Δ:ιευβυν>-
  τή τηις «'αί την .ηαοαμονή τού
  οτά ικ-ρατηπ-ήιρια γκ> ενα βρ.αδΐυ,
  τό κρίοιιμο β,ρόδο τού
  οη τού ανθ,ρώττινοιυ ειόου/ς απο
  τον πλανήτο Γ(ή,.
  • Τσ ταξίδ;α Καραμανλή σ' ο-
  »νακΛιηιρΓ) την Βυρώπη', τή Σσβΐΐ
  τική 'Εινιωση «αί τό Πϊικ'μο δια-
  τυιμιπια·νίσπ"ηικ,αν σάν βαρυσήιμαν-
  τα αιπό τα μοζιικά μΐ80Χ3' ενηρέρω
  σηις ποι> ελέγιχιει γ> Κυιβί,ρνώσα
  πολττική ποραταξη. Αντίθετα
  δεν ιήταν βαρυοή|μιαν~αι καί ού-
  τε σταθρός ήταν σττά· πολκτηικ,ά
  πράγματα τήκς χώρος.
  Τα ταξίδπα στήν Ευιρώπη ή¬
  ταν σχετι,κά μέ την ενταξή μας
  στιηιν ΕΟΚ «α.ι με κάτι ειδικα β·ρα
  βεία καί παιρόοη/μα.
  Τό ταξϋδι στή Μοσιχα θα μπο
  ρούο.ε νά πεί κανός ιπός τό εκια-
  θό θυμάστε, ασφαλώς, το
  παλο γνωστο Ηρα'Κλειώπτκο
  μπακάλικο, τό «Ακροπολιν».
  Σημιε.ρο: λοϋττον, 6υο γνωστοι
  ΗρακΛειώτες, ο Νικαλας ο Σιοου-
  τιεΛηις κ·ι ο Αν~ώνιης ο Γαλανά¬
  κης, θυιμηθηκαν εκεινη την ιτα¬
  λία καλη επσχή κ* εφτωζαν
  με αολυ—οολύ γούοτο, την:
  Ρρρ
  Τό 1979 (ίληροδοπιησε πολ-
  λβς άλιλιες —ματρχίες στό 1980.
  Μιά από αυτές ήτταν οί πιεριφη·-
  μες δΐιαιπραγιματεύΐσίΐις ΑνιαΓτο-
  λής — ΔύΙσηις γιά
  Ατ,έλ'&ιοτες συνανττή,σεις,
  'μονιες φλυαρ·ίιες, κονισερβαρΊσμί
  να χαμόγιενα καιί στό τελος,
  φπιου κι ατιο την αρ.χιή άΛλ>ες συ-
  ναινττήισειις. ΑφοπλΐισμόςΙ Υποκιρι
  σία κα-ί τίποτε άλ!ο. Η ανθωπο
  -τηιτα θά συιντεχίΐσει να ζει μΐέ πά
  γΜμΙενα χαμόγελα αιπό την με-
  γσλη απιειλή γιά την εξαψονι-·
  νέ ο Καρα'μαν·λ/ή(ς γιά νιά
  πεί καϊ ηροφορ·«κα πώς «ανήικο-
  ι(. εν ει·ς την Δύσιν».
  ΤΙό ταξίδι στό Πεκινιο θα
  μπορουοε νά ειπωθεί πύς ήίταν
  τηις Αμ,εριικαννκηις μόδας π.ου ώς
  γνωστο φοριΐεταΐ' πολύ σντήν Ελ
  λάδα από τούς Μεο — ΓαΛΙλο—
  Δηρακιράτες.
  • Μληροδοττήιθηικε οτο 1979 «ι»
  ο Μπόλαρης με τή,ν αλχημ*ή
  τού εξαφάνιιση αττό προσώπθ'υ
  -ηις Γΐς. Αλήθιεια μή(ΠΐΛ>ς τόν ει-
  δατε;
  • Πολΐύ δΓ|ΐμ:ουργι«όις ο χρόνος
  πού πέρασε γιά τήΙνΤουιριΚΐΐια. Ο»
  δολοφονΐ'ες ή,ταν διπλάσ.ιες πε-
  ρίιπου τού 1978
  • Ο Μιητσοταικ.ηις μας αλΐλαξε
  τα Πετρολιαΐια, με αποτελεσνα
  τ ό μονά1—ζυιγά των αιυΐτοκινή^
  των.
  • 'Ενα μοτορσίιπ φορτωιμίνο
  Σ,κρηικΓΓΊΚά ανιατινάχττηικ'ε στή
  Σουΐδα ευτυιχώς χωρκς θ,υιματα,
  οΛΙλιά με τεράοτιες υΐλικιές ζή-
  • Έπίΐτα απο μ:α διαφωνία
  πού κ'ράίΤησιε μιάμ»συ χιλιεττιρ'ί-
  δα πιεριιπου η Ορθόδοξη ΕΞικκλη
  οια· Κ.ΟΊ *ι Καθολΐ'κή έκαναν ε-
  ■■■■■■■■I
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ
  Υ101 ΝΙΚΗΦ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  ΟΛΟΣ 1866 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
  ■■■■■■■■■■■■»■■■■■!
  ΣΤΟ ΜΕ ΓΝΤΑΝΙ
  Αλλαντικα, τυιρ.ια ,καί ό,τι άλ-
  λο χρίΐαοτεί η κοι>ζ)|ΐνια σο<> θά
  τα βρείτε άφβονα στό κοινούρ-
  νιο αυτο μαγα·ζι. Σε τ«μ£ς προ-
  σιτες κόι οροπαινττυν ποιότίΐτα.
  αφού τα προΊ'οντα τήις «Νέας
  Ακροπολης» ειναιι δια^εγμενα, £-
  .α πρός ενα, απο τις ιοαλλ^ερες
  Πια το Χριστουιγεννιαπ"ΐιΐοο
  τροπεζι σαις, μην ξεχάσετε την
  ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
  Ενα καταστή μ α που δημι-
  ουργτ>θη*ε γιά νό σας εξυπηρί-
  τεΙΙ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  {(ΑΠΟΣΠΕΡΙΟΑ»
  Δημοκρατίας 8 — Τηλ- 287-796 — Ήράκλειο
  • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΠΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  Καϊ άπίθανες μελωδίες άπό τίς Καθαρώς τοϋ
  «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ>
  Δ) νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  να· σοβαρο βήμα· να προ-
  σεγγκσουν η μιά την ά'λλη. Ο
  Παπας επΐθΊθέφττηιΚ'ε τόν Πατρΐ1-
  μας στήν ΚωνοτΓαντινού»-
  .■■■■
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■-■■■■-■-εί------""
  ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  Η ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
  ΕΙΝΑΙ
  ΪΒΙ
  Ήλβκτρικές ουσκευές πού ξεχωρίζουν!
  ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
  • Η ΙΌΙΠΈΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ: Σιερεοφωνικά συγκροιήιματα διαλεγ-
  μένα μέ έπΐμέλεια 6πό ιά καλλίτερα όνόματα των κατασκευασιών!
  • Η ΓΟ1ΠΈΙΑ ΤΟΥ ΧΡίΙΜΑΤΟΣ: Δώοτε χρώμα καϊ ζωντάνια στή
  σας- Καϊ §ϊήν ξεχνάτε:
  ΣΤΙΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΚϋΟΙΝΟ
  ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
  Ταγματάρχου Τζουλάκη 10 — Ηράκλειο — Τηλ. 284-010
  ■■■■■■■ε1··εΙ"ε1"ε1εΙε1··
  ποληι.
  • 'Ενας Αμερι*άνκος δορυφό-
  ρος μέ το όνιθ'μα Σκά'υ*" Λάμπ
  ίλα,μπα τ' ου,ρανού) έκα,νιε την
  ανθιρωπΟΓΓηττα ολάκΛηρη, νά
  βλεπει εφΜαλτικα ονείρα κάιμπο-
  σα είκοσπτετράωρα ώοπου έπε-
  οε στήν Αυοτραλία χωρίις θό-
  .ματα ευΤΓυχώς.
  • Μετ α δυιό αιώνες κα5 κάτΐ' η
  Καθολκιή Βκ,χλησίια θυμήθη»<ΐ ^όν Γαλλιλοίο (ειιχε πεί πώς η Γή κ,νειται) κι αποφάσιθ'ε νά τόν απθ'ΚΐατασίτήισεΓ κ* αικομα συ ς'ηττό να τά/ι κάνεΐ1 'Αγιο. • Ο πιθι,ηΓΓή,ς Ελύτηης βρ·αβευτη κί ατκο τήιν Σουιηιδ,ική Αικαιδνημϋια μέ το βραβειο ΝΙάμηειλ1 στήν Παιη(ση. 9 Τό πίρ·ί(ρΓ),ιμο «Μέιφος» των Α θηνιών ένα προ'ί'όν - δηΐλητ,ήιριο της αλογ'οτηις συναθροΐ'σης π ου παντοειδουις δυιναμικού μας στήν Πρωτεύουοα δεν στάθηι- κε Νκανό νά συνετίσει τοι»ς υι- πευθυνουις να παιρουν δραστ,ικά μιετρα γ:α αιποκενΓτρω,ση. Ο Ο Άγ.ος Προκοπιος ιοαί ο τε μαχ σμός εντας ΑγΙΐΌυ ήταν ενα χ α ρ αικΐτ η.ρ.·ιοπ- ικιό δεΐ/γρα τήις αγά πης μας στά 'Αγΐα καί Ιιε,ρά, πού όσο κι άν θυιμϋζει κανΐιβ-αλιισμιό, ο ταπος τούΐτος δεν είναι η Α'νττι γικουα. • Ο κα',ράς κατά το 1979 ήτ.αν αιίθιρ.ος καη ευνο ι «ος γα τα αγγούιρια στή Μεισαρά »α·ι ιβ'βί τερα γιά τόν Τιμαριθμο. Ο τε- Λευταίος μάλ'ΐστα πτερασε κάθε προιηιγούμενο ρεκόιρ. Προβλεψη τήις Μιετεωρολογκκιής Υπηρίσιας μου είναι1 Γϊώς θα ξεοιπάισει μπό- ρα μεταξύ Μητσοτόκιη και Κα- νιελλάηΊουλουι γιά τό ποιοις θά ιπάρε/ι τιό βραιβειο τού καΐλλίτε- ,ρου νεροκου/βαιληΓΓή· ...τού Τι- μαρθμου. • ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Το σηιμαντικόΓΓερο απ' όλα τα γιεγονοτα τού 1979 είναο ί.- τσυτο: Περαοε ενας χρόνος. 'Ε ινας χρόνος που για σσους ση- κώνουν λίγουις στήν πλατή, εί¬ ναι ανεπαίσθηιτος, για οσοιυίς ό- μως αρχισε η πλατή ν» κυιρτώ- νει από το βόρος τους. τό «αι- νοαργιο βάρος εινα<ι ηολύ σημαν τικΛί Βεβα ·σ δ(έν είιν-σΓ τρομερο το πράιμα. Όλα β ζονται στήιν κακιή συ>ΛήβεΊα που
  έχομε νά· μετ,ράιμε την ζωή μας.
  Η ζυή, ειναιΐ ενίαια, δέν δ/ακό»-
  βεται, δέν οριοβετείται, δεν ση-
  μαδευετα'ΐ αιπό νουμε,ρα. Ζήσε-
  τε λοΓιΐόν την ζωή σας ξενιοΐ'α-
  στα.
  Καλες γιορτες και καλο. γου
  ροκο ιοαί ευΐτυχισμενο το Νϊο
  Ετος.
  |ΓΡΑΜΜΑΤΑ|
  ■■■■■■■■■■■■■■Ι
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑ
  42 ΔΗΜΟΤΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΑ
  ΜΗΝΥΣΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Γιά τα άπερίγραπτα χάλια δρόμου στόν Κατσαμπά
  Πρός την εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλείου
  Ενταύθα
  Αγαπητή «ΑΛΗΘΕΙΑ»,
  Στό φύλλο σας τής 3ης Δέ-
  01X1
  ΕΝΑΣ «ΠΑΠΑΣ»
  ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
  — Ο ΧΟΜΕΊΝΙ —
  ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕ
  ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
  ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ
  ΕΞΕΥΤΒΛΙΖσΝΤΑΙ
  ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ
  ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  ((ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ
  «ΚΡΟΥΖ»
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  συνεχίζει νά δχει
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  τόσο σέ έλεύθερη
  διά των περιπτέρων
  πωλήση, δσο καί
  σέ πληρωτικές
  ουνδρομές-
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  Όλα τφοσεγμένα —■ Όλα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  Ο ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
  ΧΡΟΝ ΙΑ ΠΟΛΛΑ
  ΚΑΙ
  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
  ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΧΡΟΝΟ
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  • ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΣΤΗ ΦΩ-
  ΤΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΩ-
  ΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΥΦΙΚΩΝ
  ΛΕΩΦ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 283.428
  κεμβρίου ε.έ. καί στήν τελευ¬
  ταία σελϊδα, είχατϊ δημοσιευ-
  σει επιστολή μας σχετικά μέ τίς
  οιαμαρτυρίες Ματοίκωνι τοϋ Κα
  τσαμπά, λόγω κακής επισκευής
  δρόμου (οδός Καστοριάς).
  Από τής αμΐρομηνίος ικεί-
  νης άχι μόνον δέν ήλθεν συνερ-
  γείο τού Δήμου νά ξονοατι-
  σχευόσιι τόν δρόμο, αλλά ούτε
  πάν μια τυπική απαντήση τού
  Δήμου πρός εμός, τοϋς 31 υπο-
  γράφοντες τότε την επκττολή,
  δέν εδόθη. Μέ άλλα λόγια ο Δή
  μος μος αγνόησεν εντελώς.
  Μ έ την σημερινή καί τελευταί
  α προοπάθειο ποϋ κάνομί από
  ιφημερίδα, καλούμε κάθε αρμό-
  διο καί κατά προτίμηση τόν ί¬
  διον τόν Δήμαρχον νό επιλη-
  φθεί τού θέματος επισκεπτόμε-
  νος ακόμη καί προσωπικά τόν
  δρόμο αυτόν.
  Σημειωτέον ότι εκτός τα
  οτοιιχεία κακής καί ημΐίτχΛούς ε-
  πισκευής πού αναφεραμε στήν
  προηγούμενή μας επιστολή, εί-
  χε αφεθεί εσκΐ,μμένως στό ση¬
  μείον πού υπάρχει η διακλάδω¬
  σις γιά τό νεκροταφαο τού Κα
  τσαμπά, καί μπροστά από τό
  γεφυράκι, χσντάκι ανοικτό, τα
  τοΐχώματα τού οποίου λόγω
  των βροχών λεκϋνουν καί επομέ
  νως τό πλάτος τού μεγαλώνει,
  μέ αποτέλεσμα νά είναι επικίν-
  δυνο γιά οχιτματα αλλά καϊ γιά
  πεζούς, πρό παντός κατά την
  νύκτα, λόγω μή υπάρξεως φωτ ι
  σμού.
  Τέλος εάν από τής δημοσιεύ
  σεως τής παρούσης δέν γίνουν
  ολες οί αναγκαίις επιδιορθώσης
  στόν δρόμο αυτό καθ' όλο τό
  μήκος τού εντός λογικού χρονι-
  Νθύ δΚΚΓτήμαΓΓσς καϊ Ιταύσειι
  πλέον νά κινδυνιεύει η ζωή μας
  εξ οιτίος τής αδκκρορίας τού
  Δήμου, εμείς οί υπογράφοντες
  θά αναγκασθούμε νά υποβάλλο-
  μ{ μήνυση εναντίον τού Δήμου
  Ηρακλείου.
  Ηράκλειον την 16ην) 12)1979
  ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
  Μιχαήλ Πατεράκης, Εμμ. Μη
  λαθιανάκης, Ιωάν. Χριστοδου¬
  λάκης, Μ. Κρητικάκης, Σ. Κρη-
  τικάκη, Εμμ. Χατζηδοσπυριδά-
  κης, Δημήτριος Σταυρουλάκης,
  Αντώνης Κλινάκης, Α. Λυρώνης,
  Άννα ΤσικαλάΝη, Πέτρος Κελιά-
  Η>ς, Ιωάννης Γϊφροόσης, Ηρα-
  κλής Μπουρζάνης, Βοϋλα Μαρα
  γκάκη, Άννα Βαρδοβά, Κων.
  Αλεξάκης, Σταύρος Βαρδάκης
  1 ιοάννης Παπαδάκης, Σ. Χαρα-
  λαμπάκης, Μιχάλης Βασιλάκης,
  Μαρία Σπαθαράκη, Εμμ. Στταθα
  ράκης, Ιωάννης Γραμματικάκης,
  Μιχ. Γραμματικάκης, Μάρκος Α¬
  μαριωτάκης, Μιχαήλ Αγγιλάκης,
  Γιάννης ΑναοταοΊάδης, Εμμ.
  Σταυρινίδης, Γεώργιος Σπαθα-
  ρακης, Δημήτριος Γίροντής, Νι¬
  κόλαος Πετσαλάκης, Μιχαήλ Λυ
  βαδιωτάκης, Γεώργιος Δετορά-
  κης, Ιωάννης Αμαριωτάκης, Σο
  <ρϊσ Αογκάκη, Στυλιανός Βολονά κης, Εμμ. Περαντωνάκης, Ευαγ. Καρδουλάκη, Μ. Διαλινάς, Πα¬ ναγιώτης Ζουράρης, Εμμ. Φον<- ας, Γεώργιος Χαλάτας. ελεγχος ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΑ κατάοπαση, - τραγελαφικη καί ιαπαράδεχτη, ϊπιυραΐτεί στ ο Μοσοκομείο τού Αγίου Νικρλά- ου. Τό κτίριο είναι χτισμίνο από το 1932 καί βρίσκεται σέ κατά· σταση ερεκπίουΙ Κομμάτνα ολόκληρα από σο- βά αποκολλουνται καί πέφτουν συχνά πάνω στούς γιατρούς και τοϋς αρρώστους! Υπάρχει σοβα ρός κίνδυνος, από τό πέσιμο των σοβάδων, ιδιαιτέρα γιά τα μικρά παιδία καί τοϋς βαρεία αρ ρώσταυς. Στό χεφουργείο επϊσης κατά την διάρκεκι τής εγχχιϊρησης πέ φτουν κομιμάτκι σοβάδων μέ κίνδυνο μόλυνσης των εγχορι- ζομέινων. Εν τώ μεταξύ αττό τό 1969 έ- χει αρχίσει η ανέγΐιρση Νοσοκο μείου μέ τόν προγραμματισμό ΤΟΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΑΟΚΑΗΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΙΤΕ10 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Και τ' αύτοκίνητο χρειάζεται την φροντίδαι τού· Τώρα μάλιοτα- πού τό αύτοκίνητο είναι μιά όλόκληρη περι- ουσία, θέλει περισσότερη προσοχή, περΐσσότερη <ρρον- τίδα. Γιαύτό υπάρχει ό ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Σ' ένα μεγάλο μαγαζί, θά βρείτε δ,τι χρειάζεται τό αύτοκίνητο οας. "Ο,τιδήποτε θά μποροΰσε νά τό συν τηρήσει καί νά παρατείνει τή ζωή καί τή σωστή λει- τουργία τού· Κι' άκόμη: "Αν σκέ(ρτεστε νά κάνετε 2να «δώρο» στόν έαυ- τό οας, διαλέξτε κάτι πού κάΐτοτε ϊσως νά σώσει την ιδία την ζωή οας· Πρόκειται γιά τίς ζώινες ασφαλείας· Έξ αλλου μην ξεχνάτε πώς τώρα οί Γώνες γίνανε ύΐτοχρεωτικές ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Μιά ζώνη άπό τό μεγάλο κατάστημα της Λεω- φόρου 62 Μαρτύρων, άριθμός 7, Ήράκλειο, ϊσακ; νά αώσει κάποτε την ϊδια τή ζωή σαζ· ΤΗΛΕΦίΙΝΟ: 222.281 νά είναι· έτοιμο γιά χρήση τό 1972 ή 1973. Ο ανάδοχος τού ίργου εκηρύχθη έκπτωτος από την Νομαρχϊα Λασηθίου καί μέ τίς διαδικασίες ποϋ ορίζει ο Νο¬ μος, δόν προβλέπεται νά τιλειώ σει η κατασκευή τού πρίν περά σουν αρκετά ακόμα χρόνια. Οί πληροφορίες μας προίρ- χονται από τόν κ. Γιώργο Στοα τηγάκη, Γιατρό Διευθυντή τής Ορθοπεδικής Κλινικής, καί Πρόε· δρο τού Επιστημονικού Συμ- βουλίου τού Λ ι ου Νοσοκαμεί- ου, ο οποίος μάς επισκεφθή» στά γραφεία μας, ειδικά γιά τό θέμα αυτό. Μάς τόνισΐ ακόμη, ότι, η οπίσκεψη των υπουργών κ.κ. Ζαρντηνίδη καί Δοξιάδη, επί τό που, είναι εττΐβεβλημίνη γιά τόν σχηματισμό ιδίας των αντίλη- ι ψης καί γιά νά λάβουν τίς απα» τούμενες αποφάσεις. Λόγω τής σοβαρότητος τού θέματος, τό φέρνουμε αιμέσως στή δημοσιότητα, ελπίζοντας ό τι θά ασχοληθούμε σέ πρώτη ευκαιρία, μετά από εππτόπια ί- ρευνά μας. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ , Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΗΙΝΟΙΚΙΣ ΓΡΑΜΜΆΣ Ι)Γ - Ο)Γ Μ1ΝΩ£ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ ΚΜε μέρ· — Παραια Τε|λ. Προ«τοΒεΙσ<ι «Ι4.ΧΟ4 ι·Ι ΙΒ4.Μ· ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ — ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΝΙΚ. ΜΑΑΑΙΑΡΑΚΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: Παντός τύπου κατασκευές καί έπΐσκευές έγκαταστάσεων, χαλοριφέρ» άλ- λαγή μπαταριών, καζανακιών. λεβιτοστασίων. ΟΔΌΣ ΠΡΙΑΝΣΟΥ 4 (Πάροδος τής Λ. 62 Μαρ¬ τύρων 71) — "Εναντι κινηματογράφου €*Ορφέα>
  ΤΗΛ. 289.367 - ΗΡΑΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά; Αιολου 102
  τηλ 3219221
  Ηρακλκιο: Πλατ. Δασκα¬
  λογιάννη 20 -τηλ: 211147
  ταξιδευετε
  καλα & φθηνα!
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΤΙΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΙΝΑΣ-ΗΡΑΚΠΕΙΟ Αεροπορικώς Απλη Εττιστρ. Αμστερνταμ 73ΟΟ 10600 Βερολίνο 7100 10450 Βρυξελλες 7000 10450 Κοπεγχαγη 8300 12700 Φρανκφούρτη 6850 9600 Ελσίνσκι 10250 15800 Λονδίνο 8300 10700 Μαδρίτη 7100 10700 Μόναχο 7200 8700 Μιλανο 5900 87ΟΟ Παρίσι 7200 10600 Στοκχόλμη 9600 18300 Ζυρίχη 6200 8800 Βιέννη 5400 8000 Οσλο 9600 15000 Μέ Πούλμον Αττλή Έττιστρ. Λονδίνο 2500 4900 Βενετία 1900 3700 Μιλανο 1900 37ΟΟ Μπολώνια 1900 3700 Γιουγκοσλοβία 1500
  ΓΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  Ώρα γιά τό παιδί
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ
  θεέ των παιδιών, μιά ιρυφερή παΐδιάτικη καρδούλα,
  ακουσε! μέςοτά χέραα οου, Σοΰ δέεται ταπεινά:
  Μοΰ μίλησαν γιά τα παιδία πού δέν £χουν μανούλα!
  Καλέ μου θεέ, άΐτο δώ καΐ μπρός μην κάνεις ΐαά όρ-
  φανά·
  "Αοε νά ρθεΐ έ"νας αγγελος συγγνώμης, στό σκοτάδι,
  γιά ν' απαντήσει οτίς φωνές πού άκοΰμε νά θρηνοΰν
  βάλε στ' άθώα- πού ή μάνα τους παράτηοε έ"να βράδι,
  βνο μΐκρό προσκέφαλο, για ν' άιποκοΐμηθοΰν-
  Μαρσελΐν Ντεμόρ Βαλμόρ
  1786—1859
  Μεταφράση: Κούλη Άλέπη
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΗΡΘΕΣ ΧΡΙΣΤΕ
  Τώμα π' ούρλιάζουν τα τσακάλια,
  κι ύιπνώνουν φίδΐα καί σκορπιοΐ,
  ήρ0ες Χριστέ άιγάλια — άιγάλια
  σάν μιά μεγάλη άσιαντοχή·
  Μέσα άΐι' ιίς χοπριές οτόν στάβλο,
  τόν οπάρο πίΐρες νά οκορττας. .
  Νά χιίζεις £ναν κόοιμο άλλο
  πού ν' άγαπα δ,τι άγαπας
  "Ομως δέν πρόλαβες ν' άρχα'οεις
  καΐ σέ βαψτίσαμε (ρονιά ··
  Σταθηκαν πλάι σου τ' αρνιά.··
  Νά σέ ζεστάνουνε νά ζήσεις.
  Σ' έμδς, ετύχαινε γιορτές .■
  Νά: Λόγου χαρή σάν κι' αύτές.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟιΣΤΟΛΑΚΗΣ
  Πώς θά γιορτάσουν μέ τίς «Συντάξεις τής Πείνας*;
  ΤΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΜ ΞΠΜΑΧΩΜ
  ΝΤΑ ΕΠΙΚπΙΡΗ ΕΗΤΗ· ΠΑΤΟΤΣ ΒΤΑΙΕΣ ΤΒΤ ΊβΕΣ. ΙΗΙΙΟΤΣ ΦΤΟΚΟΥΤΙΌΥ *ΣΗΜΕΡΑ.
  Στην ©δο Εδχσσης, στΐς Πα-
  τέλις. Βράδυ της περασμίνης
  Δευτέραν, καί ψιχαλίζιι. Ερη-
  μια. Και μονο οί νοτις κάποιου
  ρσδιοφώνου ξεχϋνονται από
  τα κλεισμίνα παράθυρα...
  Στην πορτα κάποιου χαΐιό-
  σττιτου, Ηαπνός. Ανάβα μιά μ·-
  κρη φωτία. Χτυπάμι την πόρτα
  Εινοι το σπίτι τού Γιώργη Φραν
  τζή— Σταματάκη, συνταζιού-
  χου Λιμενβργάτη... Μέν» ιδώ
  στ ήν οοο Εδέσσης αριβυχχ 19,
  με τή γυνοίκα τού Ζαχαρένια.
  — Απο που είοτε;
  — Αιτο τα Δωδίικαντ>σα, μά ει-
  μαι στο Ηρακλειο από το 1916.
  —Τό σπίτι πού μέν—ε, τ'
  ράσαττ;
  — Είμαι
  αγο-
  μου
  τοδωσε η Προνοια...
  Τό σπΐΐΓη, είναι €νια
  Στριιμι>χν£ΐσαΐ' στή στενιη πορ-
  τουλο να ^μιτηεις. Η οροφιή ίΐνα.ι
  αμφρβολιο σν υπάρχη. Κοιμμα-
  τω — νομμόηχτ νάιΜον μο.ι>-
  σαμα φαίνοντο ι ναχου.ν μ-αιΝω-
  σει τις τρύπίς... Το ίνα κομματι
  κρίμρται Μγο πιο κάίτω...
  Π!λτ|σι όζου ν Χ ρ. στούγενντα...
  Χι ο μπορ·μ™α — Γιώργη^, δέ
  θα βαλει Χρ·ικττουγενν ατκη δια
  κόκτμηοη στο σπίτι τού... θα
  προσπαθήισει μονο να ηεταξιει
  γρηγορα — γρήγορ·α λιινο ασβε-
  στη η κυ,ρα Ζαχαρένια.
  — Οόση συιντταξη πα>κρνετε;
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  «Ό θιός είναι ττανταχοϋ τταρών»
  Λατκή διήγπσπ τού ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΒΟΥΛΕ
  "Οταν ύττηρετοΰσα δάσκαλος
  στή Χώρσ των Σφακιων εΤδα τόν
  πατττά τής Χώρας τό μεστ>μ£ρι
  πού σχόλαζα τα παιδία, νά 6α-
  δίζη διαστικός ττρός την έκκλη
  σία, κροττώντας ανιαμασχαλα τό
  ττετραχήλι τού καί τό εύχολόγιο
  στο χέρι. ΜοΟ φΟΜΤ/<ε τ—ράξεΐΌ, τί νά ήθελε ό τταπάς τέτοια ώ¬ ρα στην έκκλησία καΐ τόν ρώττ>
  σα:
  —Τί σι/μ6αινει, γέροντά μου
  καί ττάεις τέτοιαν ώιρα στην έκ
  κλησια;
  —Θωρείς μοθ λέει — κσι μοΰ'
  δειξε την νησίδα Γαύδο, 1 8 ιμί-
  Λ'α υάτια στό Λιδυκό ττέλανος
  —τόν κοπτνό ττού δγαίνει στό
  κορι<>αλάκι τσή Γαύβοο;
  —Θωρώ, τοΰ εΐττα. Μα τι σχέ
  ση έΐχει αύτό μέ τόν πηγαι μό
  σας στή1 έκκλησία;
  —"Ακουσε, μοΰ λέει: Στή ΓαΟ-
  δο δέν 'έχοννε παττα κ' έχουμε
  σνΜεννοηθη ττώς, άν άττοθάνη κ ι
  ανένας γή κιαμμιά την ώρα ττού
  θά τόν πηγαίνουνε να τονέ θά-
  ψουνε, θ' άν<ά6ουνε φωτία σ' Ινα! ώρισμένο κο(ρφάλι τοΰ νησιοΰ καί νά ττηγαίνω τότε στήν έκ¬ κλησία νά διαόάζω τή νεκρώσι μη άκο^ουθια, Κι εχω παραγγε- λισ στσί χωριονούς νάρχουνται νά μέ εΐδοητοιούνε, όντε δοθνε τόν καπτνό, γιατί μπορεϊ νά μην τονέ δώ έγώ. Πά» λοιττον νά ψάλω τή νεκιρώσιμη άκολουθία στήν έκκληΐσίοο, κι άνέ θέλης έ'λα νά μέ δοηθιήσης, σάν ψάλτης. ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ, ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΑΣ ΜΑίΑΥδΙΑ ΑΟΟΟΒΑΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΒΑίίΕΤ ΚΑΙ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΝΤΕΤΑ ΤΟΥ Β.Β.Ο. ΤΕΠΕ5Ε 3ΤΕνΕΝ3 — &- ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ ΝΕΛΛΗ ΜΠΟΛΑΡΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ ΒΙΚΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΑΡΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕ ΠΑ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΒΡΑΔΥΑ ΡΕδΕΡΥΕ 220257 - 821252 ΐ γιά νά μή χαλάοω τό χστήρι τοΰ καλοΰ -παπά, μά καί γιά νά παρασταβώ σέ μιά τέ¬ τοια ττ,ρωτόγνωρη' γιά μενά νε¬ κρώσι μη ακολουθίσ, Έψάλαμε τα τροττάρια, σά δεξιός ψάλπης αι/τος κ' έγώ σάν άριστερός, δι άθασε τίς συγχωρητικές εύχές άνάψαμε κεριά καΐ καταλήξαμε στό σττίτι τού τταττά, δατοι; μάς πσίράθεσε ή πατταδιά χορταστι κό γει/μα. Πίνοντας δέ λησμο- νούσαμε τό μακαρίτη, λέ/γοντσς τό συνηθισμένο «ό Θεσς νά το¬ νέ σι/χωρέση». "Οταν ό ττΌπτάς έλεγε «και την ψυχήν τού δούλου σου άνά τταυσον», στή θέση τοΰ όνόμα- τος έίλεγε «τού σήμερον άποθα νόντος, έν Γαύ&ψ». —Καί ττώς θά ξέρετε άν ήταν άνδρας ή γυναίκα; —"Έχομε συνεννοήθη καΐ γι' αύτό. "Αν ή φωτία είναι κατά- κορφα εΤναι άνδρας καί άν είναι λίγο τΓαρακάτω είναι γνναίκα καΐ λέμε «τής δούλης τοΰ Θεοϋ» —ιΚσί πώς θά ττάρης, γέροντά μου, την πλερωμή σου, γή τζά μπα εΤναι; δαμένου καί γιά την κηδεία καΐ γιά τα μνηιμόσυνα καί θά μοθ ττοΰν καί τ' όνομα τού άττοθαμέ νού. "Οσο φτωχοί καί νά'ναι οί συγγενεΤς τού, κάτι θά μού μττέ ψουν. Καΐ άν δέν μπέψουν παρά δες, θά μττεψουν κιανένα άρνί γή ρίφι κα! θά'χης άκουστά, πό- σο νόστιμο εΤν<αι τό κρέας των ζώων τής Γαυ6ου. Κιαμιά φορά μττε,μττοΐΛ' δούτυιρο, τταχούντα (νοστιμώτατο κ,ριθαρένιο ψωμΐ ά—ό μισομεστωμένο κριθάρι). Δέ γίνεται νά μή μττέψουνε, για τί θαρρούνε ττώς δέν πιάνουν- ται οί γ ι εύκές τού τταττά, άν δέν ττλερώσουνε. Καί λέγοντας αόττά ττήρε καί ττάλι το ττοτήιρι γεμάτο κρασί, σκούνΤιρησε τό δικό μοο καί εΐ- ττε: —Ό ©εός νά μοχα,ρίση την ψυχη τού κ ι άς μή τόν εΤδαμε Ό Θεός είναι ττανταχοί/ τταρώυ καΐ δλα τα δλετττει — Οχτώ χιλιαΰες δραχμ&ς, μ~'- ωΐμένη. — Γιατί μ»Μμιενη. Αναιηηιρ κη '· — Ν·αι, 45 χρόνΐια Λρενεργα- τηβ, 6εν εχω ουπχ ενα κοκίοαλιθ ερο... — Πως θα περάσετε τα ΧρΊ- στουγεννο; — Χρ. πώς να τα πί/ρασουμε; Καιμμ ά βρσκβα, κισινενια χΐιχλι·ό, (γελαει) ε, αν π>ε,ρ σϊΐψοιιινιε λιε-
  φτα, θα πόιρωμιε καιΐ μισο κιλό
  κρεος
  — Σας φτανει η σύνταξην
  Πελαει.
  — Που να μάις φτάσει; Τρ ιον¬
  τα μΐε,ρες, με οχτώ χιλια'δες. Για
  λογαρ'οσε.. Υστερο θ'ελου,Λ
  οσυχα... _£ φρονούν να παρω
  τσ,γαρα... Η ογορα είναι μυ-
  ριακρΐιβη.. Να, εδώ εχουιμε τη
  σομπα' πετρέλαιον μα ειναϋ
  οβιυστη... ΜαιζευΕ,ι η γυνκιίκα
  ξυΛαρσκΐΰ απο δώ κι απο κιει »ι
  • ΣΥΝεΧΕΙΑ στη σελιδα 7
  ΧΟΡΤΟΠΙΤΤΕΣ
  Όπως κάθε χρόνο, έτσι χαί
  φΐτος: Χωριότιχκ χορτόπιττες
  μέ ογνά χωριοτικα υλικα.
  Ο ΜΗΤΣΟΣ
  Ο Σουβλατζήί σας, (που φτιάχ-
  νει κοί χορτόπιττες), σάς πιερψέ-
  νει στήν πλαΐϊία Δασκαλογιάν¬
  νη αττέναντι στή Νομαρχϊαι..
  ΜΗΤΣΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΙ
  ♦♦< Η τεχνκή επιμέλεια τής εφη- μιρίδας μας, σέ κασέ τού Μά- νου Χαρή, έγινε από τόν ΚίΖΣΤΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ έχει σημοχχ'ια γιά μέ να είτε πάρ« εΤτε δέν πάρ» πιλη ρωμήι. ΑΛά τσί πε,ρισσότερες φο ρίς πλερώνομαι. "Οντε θάρθη κα ίκι άττό τή Γαύδο, θά μοθ μτηέ φουν κΐάτι οί συιγινιενιείΐς τού άπο ΚΑΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑ ΕΜΔΥΜΑΤΑ 1110 Γ-νϊα. 'Α^ίραΧ^ γ Σαϋρι)η$ 7 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΩΙδΝΕΥ ΈΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝ ΙΑ ΠΟΛΛΑ -ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΧΡΟ¬ ΝΟ. ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΙΔΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥΞΕ- ΡΕΪΕ ΣΤΟ ΡΙδΝΕΥ ίΑΝϋ, ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ϋΙΒΝΕΥ Η ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ 12 ΤΗΛ. 289-343 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ - ΟΟίΟυΜΒΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ (ΠΡΟΣΕΧΩΣ) Τό παλιό μας κατάοτ.ηιμα, άνοικοδαμεϊται. Γι' αύτό τό γνωστό σας κατάστηρα δίοκων τής όδοΰ Δικαιοσύνης (Μεϊντάνι) θά μετα- φερθεΐ γιά λίγο καιρό πίσω οϊεο τόν κινηραιτογράψο «ΑΠΟΛΛΩΝ», στήν όδό Δαιδάλου άριθμόο; 35 — Ήράκλειο Ζητοΰμε ουγνώιμη γι' αύτό καΐ οας πλη,ροφοροί5με πώς θά μδς βρ-ητε ξανά στό παλιό μας ,μαγαζί- μόλις τελειώοουν οί οικοδομικές έργασίες. ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ Μεγάλα Καταστήματι- Δίσκων ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ κον- * Μεγάλη · φ<ιήνεια στίιν άγορά! Γιά νά κατα- λάβαιτε, μόνο ιό άρνί έΐχει 400 δραχμές τό κιλό 'Όταν τώρα οκεφτεΐ κανείς δτι ττολλοί έργαζό· μτνοι, μεταξύ των οποίων καΐ οί Χωροφύλακες, πληρώνονται άπό τό Κράιος μέ 400 δραχμές μέ ροκάμαιο, άντιλαμβάνεται άμέοως ότι τό Κράτος —Έργοδότης .· καθαρίζει μέ £να κιλό κρέας τήν ήμερίσια άμοιβή των ύτταλλήλων τού. Αότοΐ δ- μως νά δοϋιινε πό*; θύ . καθαρίοουν κι αν θά τή ' βγάλουν καθαρή Σκεφτάμενος λοιπόν κάποΐος την καπάσιαοη αυτή, ώς πρός ι ούς Χωροφύλακες, εϊπε: —"Αν ξαναψηψίσουν οί ίίνδρες των Σιαμά- ιων Ασφαλείας Μπάλκο, πρέπει νά πέσουν άπό ...μπαλικόνι· Κι αν ξαναψηφάσουν, γενικά, Καρα- μανλή- τότε .·· άλλΐ καΐ τρΐσαλλιί! * "Ενα έζυιπνο άνέικδοτο άκουσα πρσχβες οχε- τικόι μέ την οΐκονομΐκή, μας κατάοταση καΐ ?ναν άττό τούς κύραους ουντελ£.·οτές τής καταβαράθρω οης, ιόν οίικονομκκσ ·άκέφαλο έγκέφαλο Μη- τοοτό: Ρωτά ένας, άιπευθυνόμενος σ' έ*να άΑλον. —^Ξέρεΐς ποιό<; ήταν ό μεγαλύτερος τσιγκού- νης της "Ελλάδος; —"Οχι, τοΰ λέει ό δλλος. —Νά σού τόν ηώ έγώ; —ΓΓεσμου ιον· —Ό πατέρας τοθ Μητσοτάκη. —Γιατί; —Διότι λυττήθηικε νά δώσει μιά δραχμή (μιά δραχ,μή είχαν τότε) καΐ νά αγοράσει £να .· προ- φυλλαχτιοκό!!! Γιά σκεφτείτε πραγματικά, τί έγΐνε: Μέ τό νά μην ύγοράσεΐ ό τσιγκούχης αύτύς μιά καπό- ια, ΰκαψε δλου τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ τα-. καπό- τα, τίς γοΰνες δηλαδή! . ■^ Στούς διαδρόμους των Δικαστηρίων αυζητοΰ- οε ό Δήμαρχος κ Καρέλλης μαζί μου· Κα} ό δι- κηιγόρος κ Πασταστεφανάκης, πού πέραοε μίά στιγ]ΐή άιπό δώπλα, εϊπε πρός τόν κ- Δήμαρχο: —Πρόσεχε Δήμαρχε γιατί ό Μάνος κρατδ τώρα τουλάχιστον δυό ιιαγνητόφωα. Καΐ ό Δήμαρχος- βγάζοντας άπύ την τσέπη τού δνα μαγνητοφ<υνάικι τελευταίον τύ~ου. πού τό χρησιμοποΐοΰν οί μυστικές συνήθως ύπηρεοί- ΐ-ς, τοϋ εϊπε: —Αύτη τή φορά τόν μαγνητοφωνώι έγώ··. Άμέσως ββγαλα κι έγώ ίνα ήλεκτρονικό σιι/Λογράφο πού ]ΐοΰ χάρισε 2νας πρώην φίλος τοΰ κ. Δημάρχου καΐ έπειδή δντως μοΰ αρεαε τό μαγνητοφωνάκι άλλά καΐ έπειδή γνωρίζω την ά- δυναιμία τοΰ κ· Καρέλλη οτό νά κάνει συλλογή οτυλό, τοΰ πρότεινα νά κάνορε τράμπα, άνταλ- λαγή δηλαδή· 'Εκείνος ομως άρνήθηκε καΐ κάποιος είιιε: —Μεγάλη . τράμπα, αν καΐ δχι μεραμίπελι- ώτικη, ό Δήμαρ-χος..· * Ό Δίϊμος, ό Άνθουλάκης καί τα άλλα δυό λα γωνικά πού καταθέσανε μάρτυρες κατηγορίας ο ιίς δίκες ζαροπαιξίας τ(ον Λεσχών Τζοάνου καί Περιοΐνη, τα είπαν κυριολεχτικά χϋμα καΐ τσου 6αλάδα μέ άποτέλί·σμα ό Είσαγγελέας τής 2δρας νά έκπλαγεΐ δταν ακουσε δτι γιά νά είδοποιοΰν- ιαι οί παϊχτες άατό τούς τσιλιαδόρους, χρηοψο- ποΐοΰν, σέ μερικές περιπτώσεις ήλεκτρονικούς πομττούς. Καΐ κάποιος παμαιήρησε: —Δέν είναι παληός άναγνώστης τής «Αλη¬ θείας» * Μετά την καταδάικη τοΰ Περτοίνη καΐ των συ- νρργατών τού, ΐτού στάλθηκαν φυλακή μέ 10 καί 14 μήνες, δνας άλλος εϊπε γιά τόν Δήμο καΐ τόν Άνθουλάκΐ]: —'Μέ τέτοιες καταθέσεις, τούς·· περτσινώσα- νε κυριολεχτικά τούς άνθρώπους·. * Μέοα οτά πλαίσια των γενικων αύξήσεων, σάς ύπενθυμίζω δτι αόξήθηκε καΐ τό. . φιλοδώρημα των καλλάντων· "Ετσι, δσοι δε.χπ:ήΊτε φέτος··. «νά σάς τα ποϋ' νέ» θήχετε ύιπ' δψιν σας δτι θά δίνετε στούς πι- τοιρικάδες άπό.·. πενηναάρικο καΐ τιάνω. Τα κέρ-ματα πού ξέρατε γιά φέτος . τέρμα * Καΐ μιά πού μΐλαμε γιά κέρματα. θυμήθηχα έτοΰτο τόν διάλογο: —Ποιύ κέρμα εχει πιό μεγάλη άξία; —Τύ εΐκοσάρικο —Λάθος, ΐύ·. δίφραγκο· —Γιατί ;■ —Διόπ μόνον μ' αύτό μπορεΐς νά κάνεις·.. ιηλεφώνημα- Κατάλαοα: οέ λίγο οί κερματοδέχτες τοΰ ΟΤΕ θά Γροποποιηθοΰν γιά νά δέχονται- · είκο- οάδραχρα! * Διαρρήξεις3 ζαροχαρ,τοπαιξίες^ τεντυ,μποισμοί,. άνποτάοεΐς, κλαπές, άλητοτουρΐσμός, έγκλημα- τικές πράξεΐς ά,νηλίκωιν, βανδαλισμοί, καΐ άλλα πολλά καΐ ποιχίλα, συμ6αίνουν σέ μεγάλο 6αί>
  Ομό, τύν τελευταίον καιρό στό Ηράκλειο·
  Κι έγώ, πού κάτχοτε — πρΐν 4 χρόνια — εί-
  χα γράψει δτι τό Ήράκλειο πάει νά γίνει Λάς
  Βέγκας, είχα κατηγορηθεϊ δτι... διασύρω τήν πό-
  λη καί άμαυρώνω ύπολήφεΐς.
  Τώ|χι, πού ή θλιβερή πραγμαΐΐκότητα δικαι-
  ωνει μιά σκληρή προβλεψη, οί διάφοροι.. έτητή-
  οιοι, πού δέν μποροϋν νά άγνοηοουν την νρα-
  γματΐκότητα, ϊτροσπαθοΰν νά·.. άγνοτιοουν τα αϊ-
  τια
  Κουβένια λοιπόν γιά τή μεταφύτευση τοϋ 'Α-
  μερικάνικου τροπου ζωίίς, τσΐμουδιά γιά τα μα-
  κρόπνοα σχέδια των Άμερικανων στήν φυχοκα-
  ταστροφή της Νεολαίας μας καΐ··· αχνα γιά τούς
  γκάγκστερ τής Βάσεως Γουρνών·
  '· Τί αλλο νά πώ γι' αύτά δλα, άπό τούτη έδώ
  την ιΰθυμη στήλη, γιά νά γελάσωμε λίγο — ΰν
  είναι δυνατόν — μέ τούς καινούργιους διαφθο-
  ρεΐς καταχτητές μας;
  Τί άλλο, έκτός άιπό έκεΐνο πού είπα καΐ πα*
  λιότερα, δτι δηλαδή ή Βάση Γουρνών πρέπεΐ νά
  διαβάζεται .. οωστά δηλαδή.. Βάση ■ Γουρ(ου)
  ν(ι)ών!
  Μέ μιά π,ροσθήκη.· διι πρόκεπαι γιά· χαλα-
  ζαρικα καί αρα δχι μόνον άκατάλληλα πρός
  Ορωοιν, άλλά καΐ πρός. σφαγήν, παρά γο- &■
  θΐμο των ημερών!..
  * Κι 2νας σΰΐετικός διάλογος τώρα Έλληνοα-
  μερικάνκκος:
  Λέει κάποιος "Ελληνας ο' έναν Άμερικάνο
  •τής Βάσης:
  —Γιά πές ρ^ουκ
  Ό Άμερικάνος λέει.
  Καΐ ό "Ελληνας τοΰ άπαντα.
  ~*Ό . Χομεϊνΐ σας γυρεύει!. ·
  όσους δέν κατάλογον διευκρΐνίζω ίίτι
  καΐ ΜΕΑ^ οτά Άμερΐκάνΐκα σημαίνει
  !·· Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Αξέχαστα έορταστικό ρεβεγιόν σ' ίνα Έλληνικό Περιβάλλον
  ΜΙΡ Λ ΜΠΡ Λ Ω'ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  ΐνΐΙΓΜΙΥΙΙ Ι^/υ-1ΙΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
  Είδικές τιμές γιά Έλληνες-Μιά προσφορά τού κ. Χουρδάκη
  ΣΕΛΙΔΑ 5
  Τό «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ», εϊναιΐ
  το ξενοδοχειακό ο·υ>γικιρότημιαι
  παύ δεσαόζίει τού υοόίλ,τιου· τού
  ΜερομβίΛλιου καί είναιΐ <εναρμονΐι- υ'μένο μέ τό φυΐσ,ικιό πίριΐιβάλλον. Αηοτΐλείιται οτ» δυιό κτΐιρ*α*ίά οΐ'γίΐοριοτήιμοτα1. Τό Μΐ>ιρ·ίωις ξενκν
  δοχείο, καϊ τόν παιραδοσΐ'αικο
  Κρητιικό οΐ'κυσμό.
  Τό κυρίως ξενοδοχείο είνα>ι 6ι«
  ακοοριμενο μέ σντπγρ<ι<ρα Κλασ αικών ΙΞΙλΙλιη,νιικών αγαλμάτων καί προσφέρει μιά ζεστΓοσιά (τού κατακΓτά αιμάσως τόν επΜοκέ- ητη. Προοφέρ'ει την άνεσηι χοί ι ό Γκιρΐ'βόλ&ιον τού ξεχωρίζΕΐ!. Οί ηαραιδοσιοκοί Κρητπκοί Οί κισμθί. δέν ί.ίνοι ιεκείνια τα ομοι- αμαρφα οηιιΤιάΚΦθ ησύ ξέρουμε. Π-ρόιοειτοι γ;ά Κρητ·ικά οτπϊιτιμ. 6:ακοοτμΓ|ΐμένια κπ"αιάλ!λίη|λια', μέ γνήισκϊ Κρη,τηοό. αντηκιείίμενα1 καιϊ σκεύιη. Όλα αυτά, ε1'να« κορμά- τιο. τής πλιοόσιας συΐλλογΙή< Λαο γραφιικού Υΐλιΐικού τού κ. Μίκου Χουρδάκη, τού ιδιοκττήΐτη τού ίενοδοχοακού ου—ού σκΛ/κρο- τιίματος. Πά νά μα<ζέψο όλα1 αιυιτά τα αιντηικείΐμενα ο κ. Χουρδάκη^ χ,ρίΐάοτηΊΚΐε νά γυιρίισει -πολΑΙές φορέζ, χωρ·ιό μέ χωιρ.ιό. ολΐόκ'λΐη ρη την Κρήτη. νά διαΐλιέξει πολ>-
  λό γΜήισηα ονΦκκ'εψιενκϊ' τής Λα-
  ϊικής Τέχνην τού νηισιού ρας.
  ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ ΓιΌΡΤΕΣ
  Ο ίδιος ο *. Χουρδάκη*;, μέ
  την σχολΌστΐικόΓΓΤ)Γτια πού τον
  διοεοςεϊνΐΕΐ εφρόνττισ'ε γιά την φε-
  τεινή Πιορτινή πα·ρουισία· τού
  «ΜΙΡΑΜίιΕΛΛΟ». Στό μιεγάλο
  ξενοδοχείο τού Αγίου Νικόλα¬
  ος όιλΐα είναι μελετη,μΐέινα' γιά νά
  κάνουν τή ζωή πιό άνί,τη, νά
  τονιίσουν συτπέις τί< μβρ&ς των Κρίΐστουγέννων «οί τής Πρωαο χρονίας. Τό «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ» σά< προσφ&ρει: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΧΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ .ΠΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ) ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΧΗ... ΟΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η ηρωτεύοασαι τούι Ανατολ>ι>-
  κου Νομού τή»ς Κρήτης, δέν εί¬
  ναι· μόνο τό «α'Λο,ιοαφιΐι άμο,ρφη
  κοϊ φ;ιλόξενη. Αυτή την ειποχήι,
  ο χειμώνος ,εΙιναΦ πιό φιιος «οί η·
  γρθ'ψιικιή πολη, έχει ένττονο γ*ο·Ρ'
  ">■ α—τ.κ© ικΛίιμαι.
  Έχει τό ιπΛιεονέκτηρα νά α-
  πέχ,ει μονοχα 69 χΛιώρΗτ,ρο α-
  πό τό Ηράκίλειο...
  ΧρΐιθΦθύγεννα κισί Πιρωττοχιρο-
  νιό στόν Άγιο ΝιιιοόλΙαο κοη οτ6
  «"#Ι:ΡΑΜΠ'ΒΛνΟ», ιοημαϋνβΐι μιά;
  •μπκ,ρή αιλΐλιά έντονιη Βκδ,ρομή. ΑΛι-
  ■Ααγή· τού περΊιβάλλθνπος σέ μιά
  πόίλιη μέ 'έντονη; δίκή τηις ττρθισω
  π:ικό~ηπ"·α «αί Ό' οαοι ξίνοδοχείο
  πού όλα λειτουιργούν οτήν ιντέ
  Λεισ, ηρο*ε·:ιμένου -νκΐ σχχ χια·-
  ιρϊσουν ευχάρΊοτιες ν'ιθΐρπΓ:ινιί' μέ-
  ρες.
  Χριστουιγεννιάτιιΐοο ρεβ&γιόν 650
  δρχ. τό άτομο. Κα>ί ΠιρωτΓοχιρο-
  νπά, η ίδΐια· χαμηιλή τιιμη. γιά τού< 'Ελληινες. Πιιά όλΈς αιυττίις τΐίς μέρες, στό «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ» υΐΓτάρχεΐι πεν^ τορεΛήις ορχήιστρα από την Αθή να, πού παρουσιάζίΐ ένα πλού- σιο καλλι-τεχνιικιό ηρόγιροιμρα «αί·, ομολογουιμ(ένωις, ιοατα.πιλΐήκτ- σειΐί... Κιαιϊ τΐέρ' αιτΐό αυΓτό, ©ό ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Τό «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ» να ζενοδοχείο ΕΑ1ηιν·:ικιό. Ο κ·. Χαυιρδόκηις, ο .ιδιοκίτήττη'ς τοι», ϊιμοιι' ενός 'ΕΛιλιη,νας ιεπ:στήιμο- νας (εκτκαιΐ&ευπΊΐκιόις). Η δειακό- σμηοή τού Ελληινΐ'κιήι, από κιλιασ- σιική μέ τα γνυστά σντϊίγιραιφο των Μουισεων, μίέχιρι· λοΊιι'κή παρΐϋδοσιηκή', οπμΐκ» δι·αράισατί κ αί ηροηγοόμενια:. Γιά νά χαπ ·ρού·ν λοιιπιόν ιπεριισσότεροι 'Εϋλ- ληνες αιυτΓόν τόν Ελιληνικό παρά δεισο, τό «ΛΛΙΡΑιΜΠΕΛΑΟ» πιρο σφβρει. την Κρηττιιιοιά τού φιλο- £εν»Ία μέ ειδ:·Κί.·ς τιιμίές στούς 'ΕΛτ >ηνε< επιΐσκΕτττ»ς: 650 δραιχμέις τό άτομο ηιμιδιιατροφή, ενιώ, ποϊδιά1 κά'πω των 5 ετών πλιηρώ νούν μόνο τό φΌγηΓτό:!! Ι ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΑΣ Πάλι. σέ Τιΐιμ/ες προσιπ-'ές, ένα πΑοιύίσιο Ρεβεγιόν, στό μ/εγάλ© ' ξενοδοχείΌ. Τό άιπίθανο κλίμα τοΰ Άγί ου Νιχολάου, μέ μηδέν ύ- γρασία/ καϊ οί λουλουδισμέ νοι κηποι τοΰ «Μιραρττέ- . λο», φέρνουν στόν έιπισκέ- £Ι * ΐττη μιά άατρόσμενη «"Ανοι ξη» στήν καρδιά τοΰ Χει- μώνα· βρειΐτε πόραδόσίαικιό φαιγιηιτό σ' ένα· παροδοισιιακιό περιιβάΐλλον... Ακόμη: Φιθλκλορΐιΐοούς χορούις καί γλέ ■νΓτι μεΊχρ* τό πρωϋί, στό φαντα- ■οτιικό ΝάΊι'τ — Ηλάμπι τού ξε- νοδοχείου. -•- Σίτόν Μΐραιμιπελιιϋτιικιο κόλπο, ο κ,. Χουρδάιιοης βόλιθιηικΈ νά δη- ι.ιιουρνίήίσεΐ' κ'αί γ.ά τα φετεινά ΧρΐΌτούγεννα καϊ την Πρωτο- /ρον.;ά, μ;ά ζίοτή ψιωλιό γι;ά ν>ά
  προαφέρα άινετηι ηαριαιμονΐή στό
  φλ'ικό θϋκογενεκκό Γτεριβόλίλοντ.
  •Ογ χρ'θνιάρες α>υτέ/ς μίοες, εί¬
  ναι Όττή σκέψηι τού Λαού μ·α>ζ,
  κάτι τό ξέ|χνρο·. Τιαυιτίζ€Γ ο
  Λοός τή διαισικέδαοή τοο μέ τό
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΩ ΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
  Ν Υ Φ Ι Κ Ω Ν
  ΛΓΩΦ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΛ. 283.428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  {
  Ι ι
  Ι ι
  Ι
  ( ι
  Ι
  ι
  Τώρα τόν Χειρώνα...
  Θυμηδεϊτε τόν
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΒΑΙΑΚΗ

  Χανιόπορτα
  ! ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΓΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦< ■κ·αλό τού, χρόνουι πού έρχετοιι·... Κοΐ γιά φιέτος, ο κοινούργιιος χρόνος, θάιρθει· μ^έσα. σ' ένα περι βάλΐλον ·πιό προσΊΓΓό, πιιό παρο- δοσιαικό. Στό Γκ,ριβόΙλλον ιτού Μεραιμτκλιιώπ-ιικου ξεν·οδοχιείιου, ποίύ συνιέΐδεσε τ" όνομά τού μέ την κ·αίλοπέραοτ|ι κα την άΐνίση τού κάσμοο ηού φιΐλοξεν£ί. «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ» ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Γ:ά νά 'είιατε πιό σίγοιυροι, ε- ξασφαλίσίΐτε οηύ τώρα1 τό δω ■μάτιό σα'ς, ή. τό τραττέζι σα<ς... ΤΗΛΕΦ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0841)28400-5 ΤΕΛΕΞ 262.166 93 φτωχοοικογένειες δέν ξέρουν τι νά κάνουν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΚΕΣ Νά μείνουν}στά παραπήγματα των Πατελλών π νάΑτά χάσουν κι αύτό; Διχάστη*ιαν ξαφγ*ά οί γνώ- μες των κατοίκων των σπιτοκά- λυβων των Πατιλών Ηρακλείου. θέλουν νά χαλάσουν τα σπΐ- τκι τους, νά τοΰς χτϊσουν Ερ- γατι«ς κατονκϊίί. Εδώ όμιος, υττόρχουν δυό κα- τηγορίΐς ανθρώπων: Εκιίνοι ποϋ φύλαζον μέ χ»λ«< ατίρή- (Τ£Κ λίγα χρήματα καί σουλού- ιτωσαν λιγάκι την τταρόγκα. Εί- να< όμως κι αι άλλοι. Πού μϊ- νουν στό ίδιο καλύβι από τό 19361 Εκεϊνοι θέλουν νά φύ- γουν, ν' αλλάξουν σττίτι τό συν- τομώτιρο. Έτοί στό προρλήματα τα χαθημερινύ, προστέθηκε ένα α¬ κόμη: θά τα χαλάσουν τα «σπί- τια») ή όχι; Η αλήθαα είναι όμω< μιά. Καί τή λένϊ όλοι< τους... — Νά μάς δώσουνε σττίτ< καί φεύγουμε... Ερεννα ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ντά χτιυ|π|ήισω κά- πόρτα... Όλα, χαιμόστικίτα, Στούς δρόμους τταίιζΌ.υν τα τελευΐΓαία· παιιδιά. Σουρουΐτώ- νει... Η είιδηιση πού1 έφταοε πιρίν >ίγο οτά γρ,αφεί.α, μάς π|λ|ηιροφό
  ριη,σε, πώς διώ(χνουν αικτέις τΐ^
  93 οιικογένειες...
  Βαδϋ.ζθΜμε στό οτενό δρομά
  κι. Βωπιή.
  Μ:;ά μάνν.α φωνά·ζ·ει μέ δύνα
  ρη τιό παιδί της:
  — Πΐ'θννιά'ΚΊ,ι ι Μ!
  Κ·αΐ 'πϋισω αοό ένιαι παράθυιρο·,
  άνλο·.
  Ψκλιοβρέχειι οτό τοπεινό
  Κι όλα τό σπΓπα έχουν
  ■απ' έξω την καικοικαιριά κ αί τό
  κρ.ύο.
  Δικττάξω νά χτυιπήίσω ιοάιποιια
  πόρ,τα.· Καί φαντάζοιμιαιΐ' αώς' αιύ
  ρβο ίισως αυτές οΐ' πόρτες, αο-
  τ,ές οί φτωκ&ς ααιράνκεζ νά1 μην
  υπάρχουν. .
  — θέλεΐις νά φθιγει.ς κοπελιά από
  δώ;
  . Είναι ενΛ δωδειοάχιριονιθ κορι
  τσόκιΐ'. Κοίί μέ κοιτάζει- περί&ργα.
  — 'Ε, θέλ'είιις ινό φόγεις α«τό δώ;
  — Όχι...
  Καί τό βάίει οτά ■πιόδιο...
  ■Πσίρνω την αιπόφαοη.. Xτυ^
  ηώ μΜ τπόρτΌ. ΕίναΊ σοιυλσυΓΓω
  μένη, μέ ολιοϋιμινένϋ'α κουφώμαι-
  τα·.
  — Ποίος είναι;
  — _έν μέ ξέρετε. Κάτι βέίλω νά1
  Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» άηοκαθιστα τίς διαστρεβλώσεις των «έθνικοφρόνων ΐστορικών»
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΙΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
  ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟ 1940
  ΗΤΑΝ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  5 ο (τελευταΐο)
  'Κλείνομε οήμερα την έρευνά
  μας γύρω όατό τόν Έμμ. Ι. Θε-
  οδωράκη, τόν "ΕΞλληνα άξιαϊμα-
  τικό πού μπήκε ττρώτος Φρού,ραρ
  χος στήν Κορυτσά, άναθημοσι-
  τελή καϊ διέταξε νά δια.6ι6άσ»
  τάς ευχαριστίας τού καΐ τόν έν
  θουσιασμόν τού είς άπαντας
  τούς Άξιομοτικούς κσί άττλίτας
  τού Τάγματός μου, τσ οποίον
  Τάγμα μου άττα<άλουν άμφό- Ό Ταγματάρχιις Έμμ. Ί. Θεοδωράκης καθήιμενος στύ μέσον τής οεύτερης σειράς (τρίτος άπο άριστερά) σΐό Σιραπα>τικο Νοοακο^ΐεϊο Βερροίας, την 17 Μαρ-
  τΐου 1941.
  ευοντας μερικα χαρακτηιριστικα
  όπτοσττάσματα άττό την π.ρο-
  σωττική τού "Εκθέση Πεπραγμέ-
  νων τού 11)30 Τάιγιμαιτος κιαπ-ά
  την πολεμικήν ττΘρίοδον 1940—
  41».
  «...Εισήλθομεν τελικώς είς την
  Ελληνικήν Κορυτσάν, διά την
  ά—ελευθέρωσιν τής οποίας π,ρω
  τεύοντα ρόλον έπεδείξατο τό
  Τάγμα μου. Ό άείμνηστος Στρα
  τηιγός Κύ,ριος ΑΛεταξάς 'Αγαμέ-
  μνων μέ συνεχάρη διά χειραψί-
  ο>ν καΐ έξεφράσθη τότε νθουσιω
  δώς διά τόν θρίαμβον είς τάς
  μάχας τοΰ Τάγματός μου, πα-
  χου Κυρίου Πατταγεωργίου Παν
  ρουσία κα< τού Συνταγματάρ- τ€ροι έκτοτί. «Τάγμα Θανάτου», ό δέ Στ,ραηγός κύρ. Τσολάκογ- λου Γεώργιος μετά τοΰ επιτε¬ λείον τού, μοΰ εξέφρασε την πλήρη εΰαρεσκειάν τού, τόσον διά τάς νίκας τού Τάγματός μου, όσον καΐ διά τό έργον έίττι δολής τής τάξεως έν τη πόλει... ...Άττό Κο,ρυτσάν έλαβον δια ταγή ν τού Γ' Σ Στρατόν την 7ην Δεκεμβριού1 1940 νά κινη- θεΐ τό Τάγμα μου διά Μοσχοττό λεως — Μασρέκα ναΐ νά άφι- χθώ είς τό Τομόρι οττου συνέχι- σε τό Τάγμα μου τοΰς αγώνας διά την ττλήρη κατάληψιν τοΰ Τομόρι, τιθέμενος είς την διάθε σιν πάλιν τής ττρώην Χης ΑΛε- ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Π ρ ε σ σ ά ρ ο,ν τ α ι Πόρτες, μόνο σέ θέκα λεπτά Φορμάικες, μέσα οέ πέντε λεπτά Καπλαμάδες κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στό: 287—670 Έπιπλα ΛΥΓΕΡΟΣ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΑΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ, Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣΦΑ- ΤΝΗΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜϋ ♦♦»»φφ»φ»φφφ»»»»»»»»»»»φ»φ» ραρχϊας μας καϊ είς τό 30όν καί πάλιν Σύνταγμά μας... ...Εκρατήσαμεν τάς θέσεις μας ταύτας μέ ΰφεσιν έχθρικών ττροσδολών μέχρι τς 20ής ,Ια¬ νουάριον 19-4Ί-, δταν έγώ άσθε νήσας βαρέως μέ πνεομονικ,ον έμ φύσισμα, υττατίτιδα και χολοκι στίτιδα διεκομίσθην είς τα Νο- σοκομεΤα Κορυτσάς, Φλωιρίνης, Βερροίας δταν την 14ην)3)41 έτυχον μηνιααςί άναρρωτικής ά δείοτς άττιό έττιτροττής Άττ. Γ.Α. Σ.Δ. δυνάμει της ι~' αριθ. 309 άττοψάσεώς της. Τό Τάγμα μου τταρέδωσα τότε είς τόν ΤΤαγμα ΙΩΑΝΝΟΥ ι ΕΟΔΩΡΑΚΗΣ κ. Τζανετάκον ταρχηι/ τριον». Δημή- Μέ αύτά και δσα άλλα έττΓση μα καΐ άδιάψευστα ντο«οι»μέντα δημοσιεύαμε ήδη, ά~οδεικνύεται ή ίστορική άληβεια γιά τόν Ταγ ματάρχη Έμμ. Ι. Θεοδωράκη και καταττί,τττουν οί μέχρι σή- μερα διαστ,ρεδλώσεις των «έθνι- κοφρόνων ϊστθιρικών», γύρω ά ττύ τό θέμα αύτό, πού μετά τό- σα χρόνια μτταίνει στή ρωστή, άντικειμενική καί άληθινή τού θέση. Μ. Χ. οάς πώ. Ανόίγιει' τό παράθυιρο... . — Έμαθα όττι.θά ούς διώξουν από δώ... — Ο κόσμον από δώ δέν. θεΊλΐε» νά φύιγιει.. . , —- ΜοορίίτΓε νάιμού πιε9τε γκηίτ, — 'Ας κάμουν σπϋίπια^ καί μετα·. θά φ(ύιγου!με. — Πώς σέ λένΐε; —^Κωνοτα'νΓΓίινο Παπαγγιειλΐή. Εί* μαι οτίλβοτής. Μό άν θέλετε πή- γαίνετε σ' αυτό εκ» τ ό οπίτΐι. Ο κύιριο< είναι μίιλος τήις Ε^ικτρο πής. Χ/τυιπάω. Ανοίγουν την πόρ τσ.'κιΐ; ο νοιικοκ'ύρ'Γκς μού1 δβίχνίικ' —*Νά, εδώ -μίχρ#ς εδώ «ήΐταν δρό μος. Καί τόχτισα· γιώ νά μένουν τό παβδιά μας. Ο ϋδιοχτήττη,ς δέν θέλε* νά πείί τ' όνομά τού· Κί η( κ>(>ρ^ούιλιαι
  τού η: Φωφώ, ■αναλαμιβόνεΓ νό
  μά<· κ ά νέ ι την ξεναιγό..... Χτπυηάΐμε άΙλΙη< μιά πιόρτίο. Μπροστά μιά ξύίλινο ποιράγκο- «δ:όροφη». Έχει δηίλαδή καί υ»- πόγειο... Μπιροστά στήν πόρτο δυό πί^αοτιικοί «ουβάΐδιεις. ΒγαΙ ν.εΐ' η' κ. Καπ-ιίινα, Μπαλτζακη). — ΕΙσείς &έλΐετε νά· φ/ύιγίπ'ε; — Ίδιο αοόψε νά· μοιί τό Μ.- V ανιε θάφευιγα... ΟχΓτώ παιιοιά' ιοαιί ανάθρεψαι εδώ νερά1. — Τώρα ποώ βριέοο, πώς τε; — Δε< τού< «οιψάόεί. Τ γειο είνιαιΐ τώραι γεμιότο Τό ΜαΆιύιβίΐ, στόιζ*ι... — Πόσοι μένίτε εδώ μέσα; — Πάντρεψα τέσσερα1 παιοιά'. Τώραι μένουιμε εδώ έξι> άτομα...
  — Τί δουιλιειό κιάνει ο
  — Οί άΛίλαΐι γιατί δέ θεΐλουίν νά'
  φώΐγιοιυΜε;
  —'· Ε,· φτιόξανε μιά «άμαρ·ο «α*
  μένιουνε. Γ·ι, αιυττό...
  ΒΙΛΛΑ — ΚΟΤΕΤΣΙ
  Έρχεται- »γ η «όρη; τη<, Λευ; τ·ερίια Μπαιλπ-ζάκη. Μού Ιλ&ι, πώς • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■------■ ΚΥΠΡΟΣ Άπευθείαςάπό τό Ηρακλείου ΤίΙΡΑ είναι ή εύκαιρία γιά νά γνωρίοουμε την. *Α- φροδίιη ΐής Μεσογειου1, νά γεμίσουμε τή ζωή μας μέ τις έρπειρίες καί την ανεση, ιτού προσφέρει τό Του- ριοπκύ γ,ραφεΐο τής ΐιόλης μας: ΟΑΝΌΙΑ ΕΧΡΡΕ35 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ!! Μιά δήμερη έκδρομή γιά σας πού. άγαΐκϊτε την ξεγ- νοιασιά, τή σιγουριά καί την καλοπέραοη Άΐτό 26) 1) 1980 2ως 2) 2) 1980 ΟΑΝϋΙΑ ΕΧΡΡΕ55 25ης Αύγούστου 52 ΤΗΛ. 285-576 ΖΗΤΚΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ■■■■■■■■■■■■Ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Ετερεοφωνΐκά Μηχανήματα ΑΚΑΙ, 5ΑΝΥΟ; ϋνΌ, ΜΑΡΑΝΤΖ, ΗΙΤΑΟΗΙ δΙίνΕΡ, ΟΡΟΛ/Ν, ΤΕΙ_ΕΡΙΙΝΚΕΝ Γιά σήμερα... Γιά αϋριο... Γιά πάντα... ■■ΒΛΚΛί ι Μ « Π Γ .^ *Μ V Μ Ι
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
  ΟΙ ΒΑΝΔΔΛΙΣΜΟΙΣΤΟΚΑΠΕΤΑΝΔΚΕΙΟ
  Και στά Κρατητήρια Ηρακλείου βρέθηκαν
  τα ιδία σήματα και συνθήματα των Άναρχικών
  Μέ άφαρμή τή ν ότπχχίράδεχτη
  ττροσβολή των ΐερών και όσίων,
  ττού εγινε άττό βάνδαλοικ; στό
  «Κ<—■ετανάκειο» (Α' ΛύκειοΉρα κλείου), γιά την ό—οία γρά- ψσιι,ε στό ιτροηγούμενο φύλλο μας, ό Σύλλογος Γονεων κσί Κ»δεμόνων τού Σχολείον αύτοΰ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: Κυκλοφο·- ριθΰν ΐτολλά καΐ γίνεται εύ ρεία χ,ρήση άπό Νέους, -ού δταν δέν βρίσκουν «αυτού σία» παραακευάζουν μέ ά- νάμιξη ποτών καΐ ήρειμΐστι κων πού κυκλοφορούν ε¬ λευθέρα- Κι έ*τσι «τή 6ρί- οκουν» ΓΟΝΕΙΣ: Τα ιμάτια σας 14, στά παιδία σας- γιατί πολλοί κίνδυνοι τα περικυ- κλώνουν εξέδωκε ανακοινώση μέ την ό- ποία Φ καταδικάζει τούς δανδαλι- σμούς «αί τα αΤσχη, τονίζον- τας δτι «τό θέαμα πού άντι κρύσαμε τό πρωΐ τής Κυρια κης ήταν κάτι τό άνατριχια στικό». • καταγγέλλει τα άχαρακτήιρι στα ττεριστατικά ττρος ττά- σαν κατεύθυνση, • ζηιτά νά δρεθοΰν οί δράστες καΐ νύ τσακιστοθν, δττως τούς Η ΓΡΟΘΙΑ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, 5ος - πρός 6ο -χρόνο ς! «ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ! ΔΕΝ ΜΠΑ1ΝΟΥΝ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ» ΤΟ σημερΐνό φύλλο τής «Αληθείας» £χει άριθΐμύ 251. Αύτό σημαίνει δτι ουρπληρώσαμε ούσΐαοτΐκά πέντε πλήρη χ,ρόνΐα £κδοσης, άφοΰ 50 μέ 52 φύλλα, είναι ό άριθμός των έτησίιον έκ- δόσεο>ν μΐας έβδομαδιαίας εφημερίδας·
  θά μπορούσαιμε νά ποϋμε πολλά γΐά τα ση-
  μαδιακό αύτό γεγονός, πού παίρνει ευρύτερη δι
  άσταση, δταν ληφθεϊ ύπ' όψιν δτι ή μΐκρή αύτη
  εφημερίδα £χει ύιποστεϊ μεγάλες περιιπέτειες καί
  περισσότερες διώξεις.
  ΑΝΤΙ άποιουδήποτε αλλου λόγου, προτι-
  μσΰιμε την έπανάληψη τοΰ συμβολΐκοΰ μας συν-
  ί3ήματος: «Στίς συνειδήσει^ δέν μπαίνουν χειρο-
  τΐεδες»·
  Μ. Χ
  ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τόν ίδιο, που παραπλάνησε
  τόν Λοό μζ τόν ερχομό τού, κα
  λόν καί φρόνιμο θά είναι, α-
  φοϋ δέν έγινε δυνατόν νά γίνίΐ
  «Εθνάρχης», νά «παρσδώοχι τα
  όττλο», γ*ά νά μην υιτταοτεί με-
  γαλύτερη ζημιά ο Ααός καί τό
  'Εθνοί, αΛΛά οκόμη «αί ο ϊδιος
  περκκτότερη μεϊωση, όταν ερ-
  θει η ώρα τής «ΠΌιαικής κρίσης.
  Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ καί η πορέα
  τού, εσωτερικοϋ καί εξωτερι-
  κού, χάσανε τόν έλεγχο. Αυτή
  είναι μιά πραγματικοτητα. Καΐ
  — όπως είναι γνωστό — ο*
  πραγματτΗότηίτες δέν αγνοούν-
  ται.
  ΕΜΠΡΟΣ λοητον κυριε Καρα-
  μανλή: αττοχωρήσ—ε αφαύ α-
  πσττίιχατε μαζί μέ τοϋς εξ αρ-
  χής δικούς σας καί τούς μετά,
  επίκτηιτους διευρυνθένπς σωσϊες
  τϋπου Κανελλόπουλσυ καί Μη¬
  τσοτάκη, πρϊν είναι αργά, πρίν
  η περαιτέρω παρομονή σας κα¬
  ταστεί εθνικά ολέθρια.
  Μ.Χ.
  Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  στό δικό τους θεό τόν Μέ¬
  γα 'Αρχιτέκτονα Τοΰ Σύμ-
  τιαντος (Μ-Α.Τ-Σ·)
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ώρες θά
  ίερουργήτε γιά την £λευ-
  σΐν τοΰ Σωτήρος καϊ
  θά λειτουργήτε γιά τό
  Μεγάλο Γεγονός της Γέν-
  νησης τοΰ θεανθρώπου·
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ώρες θά συρ-
  βαίνουν καί άόλλα πολλά.-■
  ΜΑ γιαυτά δλα ακριβώς,
  ,μήπως θά μΐτορούσατε νά
  ξεκαθαρίσετε τή σχέση σας
  μέ τούς Μασώνους/ πού
  μέ άρκετούς έξ αυτών πολ
  λά σας έχουν συνδέσεΐ/ πέ
  ραν τοΰ δτι σδς κρατούσαν
  στά Άρχεία τους τή δικο-
  νραψία τοΰ Φανού τόν ό-
  ποϊο εϊχατε διαπράξει μέ
  τόν άδελφό σας στήν έφηβι
  κή οας ήλικία.
  ΕΧΕΤΕ όμως χρέος, τό κυ
  ριώτερο, νά μας πί|τ£ άν εί
  ότε αεϊς ήχ αΛλος ουνάδελ-
  φος σας, φίλα πρός Μασωνί
  αν προσκείμενος στή φωτο
  γραφία τής πρώτης σελίδας
  ΟΦΕΙΛΕΤΕ νομίζομε μιά
  εξήγησιν οτό Χριστεπώνυ-
  μο πλήρωμα τοΰ όποίου κα
  λά ήν κακά ήγεϊστε/ νά ξε-
  καθαρίσετε τή σχόση μεχα-
  ζύ των Δεσποτάσων καΐ
  των Μασώνων·
  ΚΑΠΟΤΕ, επί τέλους, πρέ
  πει νά ξεκαθαριστοΰν μερι
  κά 6ασικώτατα πράγματα-
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥιΜΕ λοιπόν,
  πρίν συνεχίσομε.··
  Μ Χ
  Σύ θε μου τής Είρήνης, τής λαράς
  παρε ιούς φόβους καί την όΐγνοια πού μέ δέρινουν
  Σύ θεέ τής άγιοσύνης, τής Χαρδς.
  Κ.ι άφοϋ εϊοαι ΙΙάνοοφος· Ξέρεις καλά
  ι ό πύσο εΐμαΐ ψτωχός· Συμφέρο
  δέν έ'χίυ νά ψευσθώ, ξέρεις καλά.
  Μά δ,τι κΐ άν έ'χω θε μου Στό προσφέρω·
  ΠΩΛ ΒΕΡΛΑΙΝ
  αξιζει
  Έξ αλλου, καταγγελια εκδό
  σανε καί οί Μθητές (Α' καί Δ'
  Λυκείοι/ Ηρακλείου) οί όποΐοι
  θεωροϋν την ενεργεια ττροβοκατό
  ρικη και «καταγγέλλουν την ταχ
  τική τη Ασφαλείας πού μ'
  αυτήν την ενεργεια της δόθηκε
  ή εύκαΐιρία νά είσβάλει την τρο
  τίπτοτε σχετικό μέ τούς δραστες
  άτΓ,ό την Άσφάλεια 'Ηίρακλεί-
  ου
  Τέλος ύτΓθγρσμμίζομε δτι
  ό διευΛ»ντής τής «Άιλήβειας» κα
  τήγγειλε στήν 'Ασφάλεια 4Η-
  ρακλείου δτι τα άναρχικά σήΐμα
  τα και ή ύπτογιραψή «Μανιακοί»
  ττού είδε στό Καττετανάκειο, 6-
  ττάρχουν ακριβώς τα ιδία καΐ
  στά Κ,ρατητήιρια Ηρακλείου·, γε
  γονός πού σημαίνει δτι οί άνα-
  γράψαντες αύτά είχον —ερσχτεΐ
  σάν κρατούμενοι άτηό τό Τμή-
  μα Μεταγωγών.
  ΤΡΑΒΕΣΤΙ: Μέκ,ρΐ καΐ
  τέαοιους έχει τό Ήράκλειο,
  άλλά λίγους εύτυχώς, γιά
  ιήν ώρα. Πράκειται γιά τα
  άγόρ,ια πού ντύνονται γυ
  ναικεϊα καΐ δέν ξεχωρίζουν
  εΰκολα άπό τα κορίτσια
  μοκρατία στό μαθητικά κίνηιμα.
  Σημειώνομε δτι μέιχρι την πε
  ιρασιμένη Πέμτττη βράδυ (πού ε"
  κ,λεισε ούσιαστικά ή ΰλη της έ
  φημερίδας μας) δέν εΐχε βρεθεΐ
  ΑΝΩΜΑΛΟΙ: Κυκλοφο¬
  ρούν καΐ στό Ήράκλειο, έ-
  νεργητικσϊ καΐ παθητικοί.
  Οί ϊδιοι συμμετέχουν σέ
  αλλες έγκληματικές ένέρ-
  γειες ((κΛοπές, δΐαρρήξεις
  κ·λ·π·)
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ
  ΣΤΙΧΟΙ
  ΦΕΥΤΙΚΗ ΠΛΡΔΓΓΕΛΙΑ
  θυμήμαι το νανούρισμα, γριά μάνα, κάποια (ίράδια
  στά χέρια σά μέ κοιίμιζες άγνάντΐα στή φωτία.
  —«Κοιμίσου νιέ: παράγγειλα στήν Πόλη τα πετρά-
  δια
  τα ροΰχα σου στή Βενεπά»·
  Τί2ρες καλές, μανούλα μου: μ' άφηκες γελασμένο·
  Κι όπως βριακόμουν, κι βμεινα στήν πλάναι σου άγκα-
  λιά
  χρόνια· καΐ χρόνια πέρασαν κι άκόμα την προορένω
  την ψεύτικη παραγγελιά.
  Ν. ΠΕΤΜΕΖΑΣ — ΛΑΥΡΑΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 815
  Τα χαρακτηριστικώτερα ση νβττιστημιακής ΑΥΤΟΤΕΑΕΙ-
  μεΤα της <—■ουδάζουσας νεολαί ΑΣ μέ την κυβερνητική άνακοί άς γιά την καταργήση τού Ν. νωση, γιά τα κλείσιμο των σχο- 815, ή όποία υποστήρίχτηκε λών. στήν σνγκέντριωση της ττερασμέ — Γι' αι>τό Φοιτητές — Μ«
  νης Τετάρτης, ήσαν τα εξής: θητές — ΣτΓουδαστές κι δλοι οί
  — Έτσι σήιμειρα μπρός στήν «ρορεΐς ής παιδείας άγωνίζονται
  όξυνση των πιροδληιμάτων τής Υ'« μό,ρφωση σ«στή πού να έξυ
  ττσιδείας μας: σ' δλες τίς 6αβ ττη,ρετεΐ τό λαο καί τίς άνάγκες
  μίδες καί ιδιαιτέρα στήν Α.Ε., τίίς χώρας μας καΐ άχι της Ε.
  μετά την έμμονή τής κυδέρνη- Ο. Κ.
  σης νά έφαρμόσει τόν ν. 815 δ
  λοι οί έκπαιδευτικο! φορείς τοθ
  Ηρακλείου (μαθητές, σπουδα-
  στές, φοιτητές, δασκάλοι, κα-
  θηγηττές, μέ τή σνμμετοχή της
  τοττικής Αύτοδιοίκησης καί συμ
  παράσταση όλόκληιρου τού λα
  τΰ δημιουργοΰν £να ιμέτωττο μέ
  στόχο την έττίλι/βτι των τγροβλη
  μάτων τής παιδείας καΐ Ιδιαί-
  τερα σήμερα τή στήιριξΓ) τ£»ν
  φοιτητικών άγώνων —ού γίνονται
  ένάντια στόν ν 815
  Εϊμαστε βεβαιοί δτι οί φοι
  τητές δέν είναι Οπερ των <εΰκο- λων πτυχίων» καί οϋτε ξχουν στό χο εΰκολες σπουδές δπως τταρα ηλανησικά ό 'Υπουργός τταιδεί «ς ένημερώνει τό λαό. — Ή άτΓτόφαση γιά τίς κατα λήψεις πάρθηκε στά ττλαίσια τής άνάτπυξης της ττάλης τού Φ-Κ. γιά την καταργήση τοΰ ν. 815 καί έττιταχύνθηκε μετού την απαράδεκτη κατάλυοτ» τής Π<χ ΣΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ "Οττως άνακοινώθηκε στίς 29) 12)79 θά άπτεργήσουν δλοι οί Δήμοι τής Χώρας, σ£ ένδειξη διαμαρτυρίας γιά την οΐκονο- μική έξαθλίωση των 'Οργανι- μών Τοπΐκής Αοτοδιοίί:η&~ς. Νέα καΙ ΕΙδήσίΐς άπό την "Υηαιδρο ΚΛΟΠΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΕΣ 'Λττό την άπτοθήκη τής ΕΓΣΗ στις Βασιλιές, όκλεψαν, &γνο- στοι, τή περασιμένη οδομάδα σταφίδα άξίας εκατόν καί ττλέ όν χιλιάδων δραχμών. 'Αξίξει νά σημειωθεϊ δτι ή κλοττή έγινε την παραμονή τής δίκης, μέ άφορμή την περυσινή κλοττή σταφίδας πάλι άητο την Ιδία άττοθήκη. Άνακρίσεις διε- νεργεϊ ή 'Ασφάλεια. Η ΜΑΧΗ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, Η ΤΟΛΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ; Ένας Ίσπανο- Ιταλός στόν «Χρυσό Οδηγό» Κρήτης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ενθζ ΙυΠθνθ- 11 υην*, ν.-- ----- ΞΕΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ': "Ενας ΊστΓανοΐταλός στό Ή ράκλειο, ό ΑίΒΕΛΤΟ ΒΑΚΤΟ- Ι.ΟΖΙ, αύτοδιαψημίζεται στόν «Χρυσό Όδηγό» τοθ ΟΤΕ, τή μιά σάν Ήλεκτρολόγος Μηχα¬ νικάς, την αλλη σάν Πολιτικός Μτ,χανικός καί την όλλη- σάν Μη χανολογος!!! Σύμφωνα μέ ττληροφορίες μας ο —αραπτάνω κύριος, δέν είναι γραμμένος στό ΤΕΕ, σύμφωνα μέ τόν Νόμο καΐ δέν εχει δικαί- ωμα νά έξασκεϊ τα όΐταγέλματα αύτά. Κι δμως, τό δνομά τού, είναι γιραμμένο φαρ&ύ — —λαττύ στό 'Οδηιγό» Κρήτης μόνιμα ΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝ0Λ0Γ0» ΚΑΙ ΗΛΕΠΤΟΛΟΓΟΙ «Χρυσός Όδηγός» Κρήτης, 1978, σελ. 282, ό Μπαρν- τολόζι είναι «Πολιτικός Μη χανικός»· τα τρία τελευταία χρόνια. • Τό 1977 έμφανίζεται σάν Ήλεκτρολόγος — Μηχανολό- Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. ΒΛΑΣΣΗ Αρχϊζιι η νέα ατομική εκθέση τού γνωστοϋ Βρακλειώτη ζω- γράφσυ κ. Αρκχτείδη Βλάσση, ο οποίος Θά παρουσιόσιι την τε¬ λευταία ζωγραφικη τού δημι- ουργία την οποία όσοι ίίδαν, εκ φράστηκαν ενθουσιωδώς. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ Με την υπ' α·ρ<(θ|μ. 4758)11- 12-79 συστ'ηνμενίΐι ιεπιιστιθΛήι της, Γκρος τον κ. Εΐισαγγελέα Ηρο- κΛειου, η χήρΰι Ειρήνη Μαγ- Κ'θνάριη, ιΐοαταγγίΛεΐ' ττόν γιατρό την Κλινικήν «Ιππο.Κιρατειιον» κ. Β. Πουλι·αινιάικιη, γιά πιρόγιμιατα ιπού σχετίζοντα'ΐ' μέ τόν πράσφιο το θανατο τού συιζύιγου της. Την ίόισ επ»στολή οέ ονττιγιριο φο ι) παροπιόνω επκΓΓοΛαγΐρα- φος αοεστειιλε «χχ στιήιν «ιΑΑΙ>
  θεια», μέ την υιττ' αρπθρ. 4759)
  11)12)79, ■αιπόδειξιηι.
  Γκ» την Π£,ρί·ητηωισιη θά ασχο-
  ληι&ούιμε αιργόΤ6ρ·α, μετύ αιτκό
  ι ή σι)γκρ*σηι τιής «πιιιστοΛ/ήί πού
  μσς ΐστάλεΐι κα» μέ εκ<εΡ/η τού κ. Ε»αγγιελεα κια ι αφου έχομε τις απόψίΐΐζ τού κ. Ποιυλιιανιαικη, τιροσωπο τού πΐδριιβιάΛΐΓνοντος τού οποιΐουι, μάς εδήλωσε ήιδη ότ.ΐ' ο* ιΐισχμρισιμοί τή|ς χήΐρΌις Μιαγιιοανάιρη δ«ν ειισταθαύί/. Εφ' όσον, εξ όίλΙλιο>υ, ηι υτκ>-
  θεοιη έφβαοε σττον κ. Εΐισαγγε-
  λεα, εχείνος — ώς οριμοβιοηερος
  — θ·ά κρ'ιΐνΐεΐι επί των καηχκγγίλ-
  λοιμίνων.
  ΟΡΘΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
  ΠΟΛΥ σςοστά έκανε η Τροχαία
  Ηρακλείου νά άπαγορεύσει τή
  διέλευση τροχοφόιρων σέ δρο-
  μους πού είναι κοντά στήν κεν
  τρική άγο^ρά Ηρακλείου, δίττως
  ΚαρτεροΟ, Κόσμων κ,λ|τΓ.
  Η ΚΙΝΗΣΗ, όπτωσδή—ότε, των
  ημερών έττέδαλε τό όρθό αύτό
  μέτρο γιά την εξυπηρετήση των
  ττεζών.
  Όλα τα κείμχνα των ιυδι-
  κών Ρακψτάζ Προβολής
  των δκαφόριων αηχειρήισΐ-
  ων, εταιριειών «ηΓΓοστη-
  μάτων καί κενττρων πού πιε-
  ριέχονται σ' αυτό το φύλ-
  λο, είναι γραμμΐνα καί πάλ»
  οττό τόν
  ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
  Κοστούμια επί παραγγελία δρχ. 5800
  Πανταλόνΐα Δρχ. 1250
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  Ό Ιδανικώτερος ουνδυασμός
  ΦΤΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Κατεχάκη καΐ ΚαρτεροΟ — Τηλ. 287-966
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Όδηγόί;» Κρΐ'ρ
  της, 1979, οελ· 300, ό Μ~Ψ
  ντολόζι είναι «Μηχανολό-
  γος _ Ήλεκτρολόγος» ή'
  «Μηχανικός»- Διαλ,έγεται
  καΐ παίρνετε··.
  γος, στίς στηλες τοθ «Χρυσού
  Όδηγού» (σελίδα 267).
  • Τό Τ978, έμφανίζεται σάν
  Πολιτικάς Μηχανικάς (σελί¬
  δα 282 «Χρυσού 'Οδηγοΰ»
  Κ,ρήτης).
  • Τό 1979, Μηχανολόγος
  — ΉλεκτρΙολόγος (σελίδα
  300 τοΰ ϊδιου «Χρυσού Όδη-
  γοΰ»).
  Ρωτάμε τίς άρμοδιες
  ν α μάς πονν, τί δουλειό
  — τελοσπάντων — ό
  τος. Κι ακόμη, άν έχει τό δικα"ί
  ωμα νά έμφανίζεται διαφημιΛΑ.
  μενος^ στόν «Χρυσό 'Οδηιγο» <,& ΛΛηιχανικός, άψοθ — καττΐ ΐΓληρο φορίες μας — δέν είναι ρισμένος στήν 'Ελλαδα. Είναι γντΛττό δτι στή μας διαμένουν πολλοί ξέν ττερισσότεροι χωρίς νη δουλειά, καί πού ή νή τους είναι ττροοληματική.' Γιά νά μην ύττάρχει τ£Τοιβ ύττόνοια στή σνγκεκριμί,^η Τί_ ρίτττςαση, ρωτάμε νά μάς ττληρο φορήσει κάττοιος άρμόδ,ος 5ν ό κ. ΒΑΒΤΟΙ_ΟΖΖΙ έχει 4^,^ παρσμονής καΐ εργασίας κα! δν άκόμη έχ«ι τό δικαίωμα νά δια Φημίζεται μέ δλους αύτούς τούς τίτλους! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Τέλη Γιαννακουδόκη ΟΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. 18 Ό Τέλης Γιαννακουδάκ·ιτις... • ττού ττήρε μέ μιά ήρωϊκή τού ενεργεια, τα μα- σονΐκά ετγγιραφα άπό τή Στοα «'Αριάδνη» Ή- ρακλείοα, • -ού μέ την αίτηση έςαιρέσεώς τού, στήν ττίκ>
  τόδικη· σχετική 6ίκτ>, έ'γινε άφορμί| νά κατεβίΐ
  ά—ό την δδρα ό Είσοτγγελέο:ς Ηρακλείου κ.
  Ζορμπάς,
  # τγοΟ προφυλακιστηκε γιά δομδιστική δήθεν ί-
  νέργεια καί άθωώθηκε άττό τό Κακουργισδικεΐο,
  # πού 6ράκε μέσα στά μασωνικά εγγραφα την
  δικογραφία τοΰ φόνου τοΰ ύττό τοθ νυν '
  τΓΐσκόττου κ. Τιμοθέου^ διαττ.ραχθέντος..,
  ...κοτταδικάστηκε μετά άπό είσαγγελική —ρόταο·η
  την περασμένη Τρίτη, τελευταία σι/νεδρίαση, τοΰ
  Τριμελοθς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, γιά
  ψευδη καταμήνυση τού κ. Ν Κουντάκη, — ό όιτοΐ
  ος άιτΓέσυρε τή μήνυση τής συκοφαντικήις δυσφημί-
  σεώς τού — σέ 18 υ,ήνες φυλακή! Τό Δικαστήοιο
  δέν εδωσε άνασταλτικό χσρακτήρα στήν εφεση, μέ
  αττοτέλεσμα ό Γιαννακονδάκης, παραμονάς Χριστου
  γέννων νά όδιγγηθεΐ στή «Ινλακή^ μέχρι νά έκδικσ-
  στεΤ ή εφεσή τού στά Χανιά!!!
  Ό Γιαννακουδαχης, πατερας δυο τταιδιών, με¬
  τά την άπόψαση εύχήθηκε στό Δικαστήριο <Καλα Χριστούγεννα» καΐ στά Κιρατηττ>ρια Ηρακλείου, δ-
  ■που κροπτι&ηκε μέχρι /ά μεταχθεΤ στή Φολακή Χά
  νίων, ε'γιραψε τό τπαραχάτω ττοίτψα μέ τόν χαρα-
  κτηριστικό καί συμβολικό τίτλο «'Οδος Δικαιοσύ-
  νης, άριθμός 1 8».
  Τίς νύχτες, οαήν δική μου υπάρξη,
  «πεθαίνουν» τα ^νεΐρα.
  Στϊς ότέλειαπες ώρες τής θλίψης μου
  «ζώ» την άι-εραντοσύνη της σκέψης 'Εκείνου·
  Τα λεπτά, τής φυοΐικης άνθρώΓανης
  άδυναμίας μου
  κυλοΰν γ£ιμάτα μίοος■■.·.
  Σέ κλάαιιατα δευτερολέπτου, ουνέρχομαι,
  άιποδίδω έτοι σωοτά Δΐκαιοσύνη
  ο' οοους ή μοίρα εταξε, νά την Δικάζουν-
  'ΑΟωοι, Άθώοι Άθώοι...
  Στήν τρελλή πορεία τοθ νοΰ
  ακέψΓομαΐ: Δέν έ'χω ςρβαρεϊ, δέν 8χω φθαρεί,
  έξ αλλου, τούτη τή νύχτα,
  —νύχτα τής Βηθλεέρ —
  άφιήνω τ' άστέρι της νά οδηγήση
  τούς Μάγους στή-ν Πόλη μου:
  Όδός Δικαιοσύνην άριθμός Δέκα 'Οκτώ.··
  ΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ι
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
  ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ
  ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥ-
  ΘΗΚΑΝ ΤΗΝ
  ΔΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
  ΣΤΑ 3 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
  >♦♦♦♦♦
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΐΜΈΡΗΣ»
  ΚΑΡΤΕΡΟΥ 23 (ΨΑΡΑΔΙΚΑ)
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
  ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 1980
  « ΟΚ ΑΖΙΟΝ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ »
  ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: ΤΙιΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ!
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 7
  ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
  ΗΤ
  ΧΥΝΤΗΡΑΚΗΣ
  Λεωφ. Κυωεοϋ 151-ΉράκΛειο
  Προσφέρουμε ανθρω¬
  πίνη διαοκέδαοη, σέ άν-
  δρώπινες ώρες καί μέ
  άνδρώπινες τιμές.
  Σάς περιμένουμε γιά
  νά περάσετε μαζί μας
  τίς πιό άνδρώπινες
  γιορτές...
  ΧΥΝΤΗΡΑΚΗΣ
  ΗΕδΕΗνΕ 235.989
  Τό ίίρθρο τού κ. Εμμανουήλ Λουκάκη
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τη μ ά των έψάσον είναι γνωστό
  δτι ή οίκονομία δέν έππδέχεται
  συναισθηματισμούς;
  Καί ττάντως γιατί αίτιάται
  τούς είσαγωγεΐς καΐ δχι τόν ϊδιο
  τόν έαυτό τού, πού καΐ τή Νομι
  σματική ΊΕπιτροττή έλέγχει καί
  της Τράττεζας πού τούς χορηγεΐ
  άφειδώς τό συινάλλαγμα είναι
  Διοικητής; "Επί πλέον αυτή ή
  δουλειά γίνεται άττό χρόνια, έν
  γνώσει των αρμοδίων, γιατΐ λοι-
  ττόν ένδιαφέρθησαν μόνο την τε¬
  λευταία στιγμή;
  "Ολ' αύτά τα έρωτήματα 6έ-
  6αια θά ιμείνουν άναττάντητα,
  άλλά τί σηιμασία εχει, οί έντυ-
  ττώσεις κατεχωρήβησαν ηδη στό
  ύποσυνείδητο τού 'ΕΞλληνικοΰ
  λαού, πού κάττοια μερά θά ζη-
  τήσει εύθΰνες.
  Παραδόξως την ίδια στιγμή
  πού «δυσανασχετεΐ» γιά τή
  διόγκωση των είσαγωγών, κά-
  νει καί μιά πολύ παράξενη 6μο-
  λογουμένως δήλωση, σέ σχέση
  μέ αύτά ότι: «η σι/ναλλαγματι-
  κή κατάσταση τής χώρας έξακο
  λουθεϊ νά είναι ΐσχυρά!» Πώς
  δικαιολογοΰνται τότε τα τελευ¬
  ταία δάνεια άττό τό έξοτερικό
  σέ συνάλλαγμα, γιά νά καλυ-
  φθοΰν τα έλλείμματα τού Ισοζυ-
  γίου πληρωμών της χώρας;
  Εναντίον τής έγκληματικής
  νομισμάτικής πολιτικής πού α¬
  πό τής απελευθερώσεως καί εν¬
  τεύθεν άκολουθεΐται, άσκήσοίμε
  ττολλάκις οξείαν άλλ' αυστηρώς
  άντικειμενική κριτική καί δχι μό
  νο άττό τίς στήλες των τσττι-
  κών εφημερίδων άλλά καΐ τής
  «Ναυτεμπορικής», τής «Οίκονο
  μικής Πορείαις» καί τού «ΟΙκο-
  νομικοΰ Ταχυδρόμου». "Ο δέ ύ-
  παίτιος τής πολιτικής αύτάς δέν
  ευρήκε τίττοτε άλλο γιά νά μάς
  άντικρούσει έκτός άπό μερικά
  τηλβφωνήματα στούς διευθυντές
  των εφημερίδων καί διάφορα
  σήματα π,ρός τό ενταύθα *Υττ)
  μα της Τραπέζης τής Ελλάδος
  έντελλόμενο νά έξακριβώσει ττοι
  ός χρΓΐματοδοτεΐ τ' άρθρα αυ¬
  τό καί ττοιοί κρύβονται ττίσω
  των.
  Πβριττό βεβαία νά ση.μειω-
  θε? ότι μήτε στό *Υττ)μα έιτήγα
  με μολονότι μάς εκάλεσε δι' ε¬
  νός ι>ταλλήλου τού, οΰτε φυσ'-
  κά την κρίστ* μας μττορεΐ κανείς
  νά έττηρεάσει.
  Αυτή ττάντως ή πολιτική κα¬
  τεδίκασε τόν Έλλτινικό λαό σε
  τταντοτεινη ύπανάτττυξη, γιατΐ
  ή μεταπολεμική εΰκαψία έκ&ο-
  αηχανίσεως καΐ οικονομ ικής άνα
  τιτύξεως έχάθηκε μώ γιά ττάντα
  "Ετσι έ-1 35 όλόκληρα χρόνια
  δυσχεραίνονται
  σμού οί έξαγωγές άγροτικών
  κυρίως προϊόντων, τα όστοΐα γιά
  ν' άναπτνεύσουν κά~ως έΊτπρετπε ν'
  άρχίσει νά καταττοντίζεται τό
  δολλάριο, γιά νά άπολαύσουν
  τή διαφορά τιμών έξωττερικοΰ.
  'Εν τούτοις ή τέχνηι άττό των άρ
  χαιοτάτων χρόνων ήτο νά ττοι>-
  λοθμε. Αύτό έττ€σή!μανε τπρώιτος
  ό 'Αριστοφάνης, δταν έσατύιρισε
  τή κυκλοφορία των κάλ—ικων
  (κίβδηλων) νομισμάτων ύπτό
  των Άθηναίων έΥττϊ Καλλίου "Αρ
  χοντος τό 406—398 π.Χ. καΐ
  δταν τα άπτέσυραν δέν άπτοζη.μί
  οχταν οΰτε τούς κατόχοος των.
  Άλλά καί σήμερα δλα τα έγιχει
  ρίδια τής Οίκανσμίας βεβαιώ-
  νουν δτι οί έξαγωγές κάθε χώ¬
  ρας άποτελούν τό ένεργηττκό
  σκέλος τής οικονομ ίας της καΐ
  οί εΐσαγωγές τό τταθητικό καΐ
  αθτό είναι άληθέστατο.
  Τό παθητικό σκέλος λοιττόν
  τής οΐκονομίας μας εϋνοεΐται ά-
  ιτό την ύττό έίλεγχο πολιτική διά
  τής μεθόδου τής ίσοτιμίας δολ-
  λαρίου — δραχμής μέ τα κάτω
  (φτηνό συνάλλαγμα). 'Εννοεΐται
  δτι η σχέση αυτή είναι άττολύ-
  τως έσωτερικιή,
  Γ ι αυτό τονίζομε ίδιατέρως
  καί θά πράττει νά, τό καταλάβει
  καί ό τελευταΐος πολίτης, δτι
  τ,ό φττηνό συνάλλαγμα ένώ εύνο-
  εΐ σκανδαΐλωδώς τίς εΐσαγωγές,
  δυσχεραίνει μέχρις άφανισμοΰ
  τίς έξαγωγές καί γιαντό τό λό
  γο μάς επεβλήθη» Τό τταράδο-
  ξο έν προκειμένω είναι ότι άχι
  μόνο δέν άντέδρασαν — ώς νά
  μή ώφειλον — οί «φωστήρες»
  των νομισιματικών μας άρχών,
  άλιλά καΐ έδέιχ|θηρ-αν προθύμως
  τή ληστρική Ισοτιμία 1 δολλάι-
  ριο = 15 δραχμές πού είναι
  απτοδεδειγιμένως ' - ττλααματική.
  Διότι τό δολλάιρ'ιθ' ττροτΓθλβμι-
  κώς (1933 — 1940) έκυιμαίνε
  το οτήν "Ελευθέρα 'Αγαρά ου
  ναλλάγματος πέριξ των 120
  αραχμών, γιατΐ τόση ήταν ή άν-
  ταλλαχτική τού άξία.
  Μετά τόν ττόλεμο ελευθέρα α
  γορά σνναλλάγμοΓΓος δέν έλει-
  τούργησε αΛό σκοποϋ, γιατΐ
  άν έλειτουργοΰσε δέν θά μττο-
  ροΰσε νά σταθεΐ τό σατανικό
  τ»ν τέιχνασιμα 1:115. "Ετσι τό
  νόμισμα διευθύνεται ά~ό τότε
  κατά την ό^ξερεύνη,τη, βούληση
  ιοθ κ. Ζολώτα.
  Τί έμεσολάβιησε λοιττόν άτηό
  πιροττολεμικώς καΐ έητΐ τή βάσει
  τίνων μεταπελαιθεροιτικών δεδο
  μένων κατέληξαν στήν έναίσχυν
  τη αύτη συμφωνία, δέν καττόιρθω
  σε νά ,μάθει κανεΐς μέχρι τούδε.
  Και δέν θά τό μάθει ττοτέ,
  γιατΐ ττρόκειται περΐ της μεγα¬
  λυτέρας άτιμίας, ττού έγινε σέ
  χώρα τού λεγοιμένοο έλεύθεροι;
  κόσμου μετά τό πόλε,μο. Διότι
  τα έκατό τοις έκατό, διηλαδή
  τό δολλάριο άτπό 15 δραχμές έ
  γιά νά μην είναι πλασματική ή γινε 30.
  άντιστοιχ'ια δολλαρίου — δραχ- Ή υποτιμήση
  6ό6αια αυτή
  μής θά τπρέπει άτΓαραιττντως νά &έν ήταν λύση σωστική, άλλά
  συνέδη ίν έκ των δύο: Ή δτι γιά νά πάμε παραπέιρα. Έν τώ
  δηλαδή τό δολλάριο άττό προπο μεταξϋ ήρχισαν οί έπιδοτήρεις,
  λειμικώς ώς τό 1945 απώλεσε είσοδηματικές ένισχύσεις, τα
  τα 7)8 τής άνταλλακτικ.ής τού ττρίμ, τα κίινητρα γιά έξαγωγές
  άξίας (προπολεμΐίοή τιμή δολλα και τόσα άλλα καΐ ετσι κου-
  ρίου δραχμές 120 καΐ .μεταπτολε τσά — στιραβά έφθάσαμε ώς
  ' έδώ.
  μική 15) ή δτι ή δραχμή κατά
  τό Τδιο χρονικό δΐάστημα όκτα
  'Α-ό 'δώ και έμττρός διμως
  ττλασίασε την άγοραστική δυ- τα ττεριθώρια έδχουν στενέψει ά-
  ναμη (8X15=1120). θΰτε δμως πελττιοτικά, γιατί έξεδηλώθησαν
  άχαλίνωτες δλες οί τταρενέργει-
  ες τής έλεεινής νομισματικής μας
  ττολιτικής, την εύθύνη τής όττοίας
  τό Ινα συιμβαίνει, μήτε τό αλ-
  λο άληθεύει γιά τόν άπιλούστα
  το λόγο δτι τό μέν δολλάριο
  μέ τεράστιο άντίκιρυσμα σέ χρυ λιτικής, την εύθύνη τής ότποίας
  σό καΐ μέ πρόσθετο στήριγμα ψ&ρει άκεραία έκεΐνος, ττού γιά
  τή κολοσσιαία 'Αμερικανική πά χατήρι των Άμε,ρικανών, ΰττέ-
  ραγωγή, ήτο ό άρχων τής διεθ- γραψε τή γνωστή συμφωνία
  νούς άγοράς ή δέ φτωχή δραχ- Και τούτο λόγω τής άνόδου
  μή χωρΐς κάλυμμα σέ χρυσό καί τού πληθωρισμοΰ, πού καθιστά
  τό ήδη φτηνό συνάλλαγμα πολύ
  πκ> φΓτηνότερο, έπειδΙήΊ είιναι ρι-
  γαλυτέρα των άλλων χωρών, ΓΊτ
  αυτό ειχει έκδηλωθεΐ καΐ τάση ά
  ποθησαυρισμού των ξένων Τρα-
  Η 8ΑΒΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ...ΖΩΝΤΑΝΗ
  ΠΟΥ ... ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
  ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΕ
  ΤΗΠ ...ΤΗΠΕΟΡΩΣΗ!
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
  Παραμονές των Χριστουγέν-
  <νω·ν ά,ρΐ'βάραμξ στό Λώιγτκ Μ,τπγτς. Βάλαμε φόιρτωση· μέ τό άρί- 6ο. Τό φορτίο ,μας^ παλιά λε- ωφορεΤα προορίζονταν γιά τό Περού. Τό πρώτο βράδυ κιόλας ττή- γαμε στήν μττάρα τού Γάφου στό Χόλιλυ Γούντ. Ή 'Αρμένισα τροτγουδίστρια Λίλη, σωστή σειρήνο., μάς ξετρελλανε μέ τό τραγουδάκι τού συρμού. «"Ωΐτα ή νανάγια νανάγια... Σήκω χάρε ψε κουκλί Τα κρασι έτρεχε στά λοφύγ- για μας άσταμάτητα... Θνμά- μαι μονάχα πώς δέν ήθελα νά φύγω και τό τσούρμο ιμέ τττ>ρε
  σηκωτό γιά τό καράβι.
  Την άλλη μερά ττηγαμε στήν
  Άγιά Σόφια, ίμγο των 'ελλτν-
  '.ιλ/ τής διασττοράς και συγκε-
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΣΤΕΛΙΟΣ
  ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  κ,ριμέναι δωρεά τοΰ Σκούρα.
  Ή έπιδλητΐκή της παρουσία
  σ' εκανε γιά μιά στιγμή νά ξε-
  χάσεις τήιν ξενιά σου. Γύρα, σπί
  τια καΐ καταστήΊματα, δλα 'Ελ-
  ληνικά.
  Δυτικά τής έκκλησίας τό ζα-
  χαροιττλαιστεΐο «Η ΩΡΑΙ Α ΠΑ¬
  ΤΡΙΣ». Χωρΐς νά ποϋμε τίποτε
  μεταξύ μας κατευθυνθήκαμε σά
  μαγντ>τισμένοι πρός την πάρτα
  τον, Μττήκαμε μέσα, Ή κοττέλα,
  μιά Έλληνοαμερικάνα μάς μίλη
  σε Άγγλικά. Τής άπαντήσαμε
  Όληνικά. Μιλούσαμε στά εξής
  την γλώσα μας.
  Ψωνίσαμε άττ' ολα τα 'Ελλη
  νικά γλυικά, μήχρι κουιραμττιέδες.
  Φεύγοντας θυμήθηκα τα μελομα-
  κάρονα. Τούς τό εΐττα. Γέλα-
  σαν. Γύρισα κ ι άγόρασα τα με
  λομακάρονα.
  Γυρίσαμε στό καράβι, δόσα-
  με τα γλυκά στάν Στιούαρτ.
  Τό ίδιο άττόγευμα οττατσάρα
  με καΐ βάλαμε πλώρη' κατά τό
  Νότο. Ταξιδεύαμε πέντε μερό-
  νυχτα δταν πιάσαμε Ίση'μερι-
  νό. Την ιδία μερά ξημέρωναν
  Χριστούγεννα. Ή τροττική ζέ-
  στη ήταν άττάλευτη, Κυκλοφο-
  ρούσαμε μέ σορτσάκια καΐ πέ-
  διλα.
  Τό ιμεσημεριανό φαγητό, ώς
  συνηθΐζεται στίς μεγάλες γιορ-
  ές, θά τό ττάίρναμε στό μέγά-
  λο σαλόνι. Στΐς δώδεκο: άρχΐ-
  ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΞΩΜΑΧΩΝ
  μέ άνύπαρκτη παραγωγή — δ
  λοι ενθυμούνται δτι είχαμε φο-
  ρέσει καϊ τ 'άποφόρια των 'Α-
  μερικανών — μόλις εστεκε στά
  ττόδια της μέ διάφορες ένέ-
  σεις.
  Πώς τώρα Οστερ' σητ' αύτά
  ή δραχμή εκρίθη; ίσχυροτέρα ■
  τού δολλαρίου, ουδείς άρμόδιος
  ετόλμησε «ά οοίτιολογήσει.
  Ή Ίσοτιμία 1 δολλάριο =15
  δραχμές έκράτησε ώς τό 1953,
  ότε ή οίκονομία εΐχε δείξει συμ
  τττώιματα καταρρεύσεως. Τα έ-
  ξαγώγιμα άγροτικά ττροϊόντα
  έσάττιζαν άζήτη,τα στίς άττοθή-
  κες, πείνα έμάοτιζε τούς άγρό
  τες άνεργία τούς έργάτες, ή πά
  ραγωγή άρχισε νά μειώνεται ά
  νησυχαστικά, οί έξαγωγές εύρί
  σκοντο στό μηδέν, ό παρασιτι-
  σμός, ή άστυφιλία καΐ ή μετα-
  νάστενση ήταν τ ό κύριο θόμα
  τής ημέρας.
  Πρό τής καταστάσεως αυτής
  ό Μαρκεζίνης τπεζόμενος τταν-
  ταχόθεν, έξηναγκάσθη σέ υποτι¬
  μήση τού νομίσματος καί δή κα
  .^■■■■■■■■■■■■εΙΜΜΗΗεΙΙ
  πεζογραμ ματίων.
  ΕΞΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΠΟΚΤΑ
  ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ
  ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
  ■■■■■■■
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Γ. Δ. ΧΡΗΣΤΑΚΗ
  1866 ΑΡ. 110 (ΕΙΓΟΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣ)
  ΒΙΒΛΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙ-
  ΚΙΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟ-
  ΤΕΧΝΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
  ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ
  ■ Ιε1ΙΙΒΗΒΙΙΗΒΙΒΙΒε1ΗΕΙΕΙί1ε1ΗΜ*·ΗΒΒΒΙΒΒΙΗΐ
  Βεβαία, μπορεϊ η εγχρωμη τη
  λεόραση 8ΑΒΑ, νά φέρνει στό
  οπίτι σας, όπως είναι τα χρώ-
  ί·οτα τής φϋσης, μά τα πουλιά
  πού βλϊπίτε στήν οθόνη
  της, δέν ...είναι πραγ-
  ματικά. ΓΤ αυτό, μην... τα ττυ-
  ροβολείτεΙ
  Σ' όλο τόν κοσμο, οί άνθρω-
  ποι Βλέπουνε τά'ξωτικά χρώμα-
  τα τή< φύσης, ατόφιο, λαμπίρά, όπνις ακριβώς τ'ρ βλέπουνε οπέ μή ίκδρομή, όπως θαυμόζουνε τό κάλλος καί την ομορφή τού πλανήτη μος- Η 8ΑΒΑ, φερνο μίσο στό σπιτι σα< τα πιό μαιγιευτικά με- ρη όλου τού κό—ιου. Σάς ξενα- γεϊ οττοθς τόττους πού δέ φαντα στήκατε ποτίΐ Στό Ηρόκλειο, υπαρχει τό ε- ΐουσιοδοτημένο από τή 5ΑΒΑ Καταστή μα, ΚΟΠΑΝΑΚΗ — ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ, στό κϊντρο τής πόλης, 50 μέτρα οπό τή» Κρή¬ νη Μοροζίνη (Λιοντάρια). Εκεί θά βρείτε οχτώ διαφοριτικά μοντέλα, γιά νά απολαυσετε τή μογείσ των χρωμάτων τής 8ΑΒΑ. Εξ άλλου, σπμφο, η εγχρω μη τηλεόραση κοστίζο μη μι· κρη Πφεουσία... Εσα<, θά την αγοράζατί στήν τϋχη; Ασφα¬ λώς άχι. Γιοτϊ υπάρχει η 8ΑΒΑ. Καΐ 3ΑΒΑ σημαΐν» ΧΡΩΜΑ, ΦΥΣΗ, 2ΩΗ... Πρϊν οποφασίσετι τί ιβώνια θά κάνιτι μέ τόν 13ο μισθό, κάν σαμε νά ττηγαίνουμε δνας — £- νας, νά καθίζοιιιμε στίς θέσεις πού εΤχαν όρισθεΐ ά~ό πιροηγού μενά. Στήν κεφαλή τοΰ τραττε- ίίθΰ ό Καττετάνιος καί δεξόζερ- 6α οί άξιωματικοί. Άκολουθοΰ σαν λοστρόμοι κι άρχιθερμα- στές^ οί ναΰτες, οί λαδάοες καΐ έκλεινε μέ τούς καθαριστές καΐ τα τζόδενα. Τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο (πλοοστικό) στη:μ£νο δίττλα ά>-
  ττό τό ψεύτικο τζάκι στολισμε-
  νο μέ διάφορα παιγνίδια καϊ
  μττόλικο μπαμπάκι, ήταν τό πιά
  άταίριαστο ■πρόττμα: έκεΐ μέΐσα,
  μέ την ζέστηι πού έίκανε.
  Άρχισε τό τταραδοσιακό φα
  γητό μέ σοΰττα αϋγολέμονο καΐ
  γαλοττούλα δραστή. Τό φαγη,τό
  κεΐνο δέν τέλειωσε. Ή ζέΐστη, θε
  λε< κρύα φαγηττά κι δχι ζεματι- στές σούττες, 'Αρχίσαμε νά ττί- νουμε παγωμένη· μττύρα. Ό Γιώργης τό Τζάδενο ση- κώθηκε μέ τρόπο καΐ βγήκε έ- ξω. Ό Μάρκος ό καθαριότης τόν ηκολούθησε. 'Ακολούθησε άΛ λος, άλλος ως πού σηκώθηκε κι ό Καπετάν Κωστης, κύτταξε έ¬ ναν έναν δσους είχον άττομείνει, τούς εύχήθηκε: «Καΐ τού Χρόνου οτά σπίτια μας» κι εφυγε. Σέ λίγο δλο τό τσοϋρμο ήταν π,ρύμα κι εφτιαχνε ενα πελώριο ξύλινο φράχτη. Δέν άργισε νά έτοιμαστεΐ. "Ενας μουσαμάς μττηκε μέσα στό φράχτη ξεδι- τπλώθηκε καϊ οί μάνικες &ρχισαν νά δγάζουν μέ πίεση θαλασσινο νερό, Σέ λίγο ή πρόχειρη ττισίνα ή ταν γεμάτη. θάλασσα καΐ παίρ ναμε τό μττάνιο μας. Αύτά θυμάμαι τώρα μετά 4 πό δεκοχτώ Χρόνου ς ,βήχοντας καί τουρτουιρίζοντας στό σπίτι μου μέ γλυκειά νοσταλγία στή υεγάλη μοί» άγάττη^ —ού δέν μέ ξεχνά καΐ ταχτικά μέ κράζει. η το προξη; Περάστε μιά μέρο οπό τό ϊξουσιοοοτημένο κατά- στημα των ΚΟΠΑΝΑΚΗ — ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ καί ζιντήστε νά σάς διίξουν τόν ηλεκτρονικό ε γκέφαλο, πού χα'Γδεύοντά τον, μπορείτε νά «Λκπάξετβ τή συσικυή σα<, νά ρυθμΐσει Τό χρώμα. Τό φώς. Τόν ήχο. Τό σβΰσιμο τής τηλΕόρασης. Τή φωτεινότιητα. Τή διόρθωση τού χρύματος. Καί πολλές άλλες λεητομίρει- ις, πού θά γεμϊσουν τή ζωή σα< μί χρώμα, πού θά σάς κάνουν ν' αττολαμβάνετε τίς οττοσττερί- 5ες, σά νόταν κοταμεσήμι,ρο... Κι αύρκ>, πού θά πληθύνουν
  τα έγχρωμα κιανάλιο στόν τό-
  πο μας, «σίίς, δέν θάχιτε ιτρό-
  βλημσ... Η εγχρωμη τηλεόραοη
  &ΑΒΑ έχει μεριμνήσει νι' αυτό.
  Εχει 16 τηλεχειριζόμινα κονά-
  λια...
  Σκεφτεϊτε καλά, πρίν αποφα
  σίσετε πού θά δώσετε τα λε-
  φτά σος. Κι οκόμη, σιαφτίΐτε,
  πώς θά πάρετε μέ τό λιγότερα
  χρήματα, τα καλυτέρα πρό,μμα'-
  τα... Καί γι' αυτό ρωτήσττ στό
  κατάστημα
  ΚΟΠΑΝΑΚΗ - ΣΑΡΚΙΑΝΑΚΗ
  Καί μαζί μέ τ' άλλα, τό ί¬
  διο κατάστημα έχιι εξουσιο-
  δοτημένσ 5ΕΒνΐ8 από τή 8Α-
  ΒΑ, γιά τίς έγχρωμες τηλΐο-
  ράσϊκ
  · ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σ&λίδα 2
  οναβουμε τό μ>α<γικ-άΛιι. Χριστούιγιενΐνΐα έρχοντοιΐ. Μέ- μες χωρϊις καιμμιιά 'ΐδιοιτΐ.ρότητα. Κι ο Γιύιργ,ηις Σηπαιμιατάικιηις, θό κάτσει κγ οιυτπή τήι βραόυό στο μαγκάίλιΐ του(, νά ονταΛλάξί.ιι δυο Μθυιβένιτιες μ)έ τή γυτνιαίϊιΚ'α τού τή Ζαχαρένια, πρ'ίν πέΐσουν γώ ύ>-
  πνο.
  -•-
  Πιριοχωρούμε. Λ'ίιγο ρούχια α-
  τιλωμιενοστιις μικρές αυΐλΐδς, ακό
  μη μο-υισκιεμιενο αιπό τή βροχιή'.
  Άλλο στΐτΐια χωρίς ηΐλβκτρ"κο..
  Χτυπάιμε μιιά πόρτα.
  — Ποίος εΐναιι...
  Μιά φωνή αοο μΐεισα, καί μιά
  μι,υρη σιλουβττα ποώ παριαιμιε-
  ιμίζει τίς νάνλον ααΐκιουλΕς πού
  €κεπόζ0υν τό σπί*π...
  — Ιτοζί.1 τό στίιιτι γιΐιαγιο;
  — Έ, τό τκιντέρμο, «ι αιμϊ δ«
  οτάζει;
  — Πσσα δωιμάΓπαι βιναιΐ;
  — Οωτε ...ένο δέν «ίναΐι.
  — Τι δουλειά κόνεις γιαγια;
  — Τιπ,οτα, συινταξιούχος τού
  ΟΓΑ.
  — Ποοο παιΐιρνεΐζτώ1 μήνα;
  — Ένια χιλιάριικο τό μιήνη...
  — Τό σητίτιΐ είνοι διΐικό σου;
  — Νόη μού τόδωισιε η Πρόνιθΐα...
  — Πωςθά περάσεις τα Χριστού
  γενινΐα;
  — Έ, πως να περάσω; Βδω στό
  ι-αΐλυβι μου.
  ια σΐβυινουινιε πρ-ιιν ίιΐιπωθούΐνιε.
  Βλέπουιμε μέσ' αιπο τό νά'υ'-
  λοιν την γρια ΜΙϋγικΛιηι, σπήν οδό
  Μθιυθών... Νά, τα Χριΐιστούγιεν-
  να πούι έρχιθνττιαι, όπως έγεινα
  χάΐποτε στό σταιυιλο τή,ς ΒηιθΛιε-
  έμ...
  -•-
  Στό 'Κακριεινΐϊο, τήις οδού Μου>
  Γ.ούιρου. Ψάχνουμε γιά κάίποιο
  συνταξιούιχο. θέΛουιμε νό μά-
  βουμε πώς θά πειράσουιν «ι αυ-
  τά τα Χρι—ούνεννιαι ο* ξωμάχρΐι
  μας δώοεΐι κανας
  σο>ς πιράμμαι καΐ καΜένιαι κογγοοτο
  ρικο γ> εικκιληΐσία...
  Μ' ενα1 χιλΐΐιάριικο συιντοξη η
  Ελένη ΜΊιγικλΐη θά ηΊεράισει κα.ί τα
  Φ£τειναι Χριιστούγεννα, όπως το
  ο α άλλα στή ζωή τιης...
  Παί.ι να μας ξεφιύιγ<ει μω &ρω τηοη. «Που θά πάς τό βράδυ των Χριΐιστουι,ιενΐνωιν;», μά τα λό »♦♦♦♦♦♦ — Μέ λένε Χαρίιλαο Φιιλΐ'ππαικηι «ι είματ οννΤ'αξιούχος τού· ΙΚΑ. ,Οχτιώιμιιου χιΐΑΙόΙΒες | ούιντηαξίηι πΌφνω... — Πόσα ατομα συ'ντηιριείτε; — Εγώ κι η γΗ-κνια'ίΙκ,α μου είμα- οτε... — Πώς θά περάσετε τα φετ&ινα Χριιστούιγεννΐα; — Σάν κι όλαι τα χιρόνιια'. — Πού θά πάιτε νά δ'ιοσκεδάισε- ψι; ΧαιμογεΛάει. — Τό πολύ'— ποΐλϊι νά κάνουμιε μιά ...κρουιαζι>&ραι μέχρι τό χω¬
  ρ ιΐο μου, τ ό Διο,νυ.σι.
  —· ^^ ^~-
  Ον μέρΐς οερνάνε. Μεθαυριο,
  σάν θά χτιυιπούν οί κιαψιηάνες
  τή^ Γεννηισηις, θά' οηικωθούνε
  χιΐλΐιάδες, πολΚέ,ς χιλιάώες συνται
  ξκοΐίχων, θά πάνε στιήν ΕκΜλητ
  οι·α. Κιΐ< ύιοτειρ·α, θά γιυ,ριΐσοιυν' στό σπΐιτι νά περιρΗνουΐν τού χρόνου τό γήριισιμα'. Στήν εττο- Χή τής λκτότητος, δΐέν «πρχουν μέριες κοινές καϊ μέρες ρες. Υπά'Ρχουν μονο τα πιθϋ μεγαλώνιουιν πϋ'ότερο γιώ ικείινουις πού οσυΑΐύαινε μιά ζω- ή, γ(ΐά να πάιρουιν έναι χιΐλιάρικο όπως η κι>ρά Λένηι...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΜΙΑ ΕΗΔΝΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΞΙΣΟΣΗ=
  ΒΙΒΛΙΟ - ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
  ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ - ΒΙΒΛΙΟ
  ΑΑΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΙΚΕΥΕΙ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. Έργαοτηρίου: 2361.16
  Τηλέφ. Οίχίας · 23 40.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦«>♦
  ►♦♦♦
  ΣΕΛΙΔΑ 6
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Αφοΰ τό Κράτος δέν φροντΐζει...
  ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ
  Γράφει ό Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Κάβε χρόνο οτίι; μεγά-
  λες γιορτές τής Χρισπανο
  σ6νΐΊς< ή Έκκλησία τής Ελλάδος τιαίρνει ττραχτο- βουλία καϊ κάνει Πανελ- λήνΐο ερανο γιά, τούς δει- νοαΐαθοΰνιες συνανθρώ- πους μας. Τό ϊδιο κάινεΐ καΐ ή αύτοκέφαλος Έκκλη σία Κρήτης καϊ καλά τό κάνει» νά δώσει δηλαδή £- να ζεστό παάτο φαϊ σέ άν- θρώπους πού δέν έοωυν στόν η*λΐο μοϊρα- άφοΰ τό Κράτος πού εχει ύποχρέ- ωση. νά φρονίτίζει γι αύ- τούς τούς άνθρώτιους δέν γο κάνει καιΐ τούς έ*χει ό>
  ψήσεΐ νά σέρνωνται μέ-
  σα οτή φτώχια καΐ οτή μΐ-
  ζέραα/ ένώ σέ ίίλλα Κρά
  ιη καΐ ΐτρό παντός στά σο-
  σιαλιοτικά, τό κατάντημα
  αύιτό δέν ύπάρχεΐ/ άλλά
  τό κρά,τος φροντίζει νά
  ζοΰνε δλοι οί ιπολίτες τού
  άξιοπρεπώς καϊ νά. μή πε-
  ριμένουν νά 6ολευτοΰνε ά
  πό τή ζητιεκνιά.
  Άλλό-, εΐπαμε, ότι ή Έκ-
  κλΐ|σία παίρνει θέση σε &-
  να όμορφο καΐ άιξιάπαινο
  έ'ργο· Δέν θά ή"ταν δμως
  [ό ϊδιο άνθρώπινο καϊ άξι-
  οπρεπές πρός συνανθρώ-
  πους μας/ νά έτταιρνε Μοί
  θέση γιά τούς πολιτικούς
  πρόσφΐ>γες' πού α,μοιρη
  μοϊρα τούς έφερε μακρ,υά
  άιτΐδ τή πατρίδα μακ,ρυά ά-
  πό τίς γυναϊκες τους μα-
  κρυά άϊπό τα παιδία τους·
  Τώρα καϊ 30 χρόνΐα ζοΰνε
  μέ τό άγχος πότε θά γυρί-
  ασυν στή Πΐατιρίδα νά δοΰν
  τούς δικούς τους πρίν νά
  πεθάνουν. νΟχι πώς δνν
  ζοΰνε καλά άκεϊ πού είναι
  διότι τα σοσιαλιστΐκά κρά-
  τη τούς τΐρόσφεραν γίή καϊ
  ύδωρ καΐ τούς συρπαραστέ
  κουνε συντροφικά καϊ ά-
  δελφικάί άίλλά ό νόμος
  ιής φύσεως είναι έκεϊ πού
  θά γεννηθεϊ καϊ άνατ,ρα-
  φεϊ ο άνθιρωπος, έκεϊ θέ¬
  λει καϊ νά πεθάνει- Κον-
  τά δμως στούς γέρ,ους καϊ
  οαραβαλιασμένους πιά άν-
  εάρτες, τό ϊδιο μαρτύριο
  καϊ χειρότερο, τραβοΰν καί
  τα -αιδαά τους· Πατρίδα ά-
  κοΰνε καϊ Πατ,ρίδαι δέν
  6λέιπουνε, σάν τόν τυφλό
  πού κόορο άκούει καϊ κό-
  σρσ δέν βλέπει.
  Τί χ,ρωστανε, τέλος πάν-
  ιωιν/ αύτές αί άβώες ύ,ηάρ
  ζεις, πού δέν είναι καϊ λί-
  γοι εάν κατά την αριχου-
  σα τάζη έΊχουν χαρακτηρί-
  οει τούς γονεχς τους κα-
  κούργους; Τί φπαίνε αύ-
  ΐά τα παιδία; Δηλαδή αν
  &ρταιξε ό γάιδαρος νά δί
  ρουμε τό σχαμάρΐ;
  Γι αύτό τόν λόγο καϊ τί
  μιο είναι καϊ θεοΰ εύχή»
  νά πάρεΐ θέση ή ΈκκληΓ
  σία·
  Καϊ άς γινβι ή άρχή άπό
  την πρωτοπόρα Κρήτη, πού
  τό £χει δΐζει σέ δλες τίς
  έπάλξεΐς των έθνικών ά-
  γώνωιν/ δπως ό Καίλόγερος
  πυρπολητής τοΰ Άρκαδιοΰ
  καϊ τόσοι αλλοι πατέρες
  τής 'ΕκκληθΙας·
  Δέν είναι λΐγες οί φο-
  ρές πού μπηϊκε σέ ώραΐους
  άνιδιοτελεΐς άγωνες μϊτρο
  στάρης ή Έκκληοϊα καϊ
  οτήν Έλλάδα καϊ άλλα-
  χοΰ.
  Καϊ οτήν Ισπανία έγινε
  έ,μφύλΐος τοόλεμος καί τπό
  αίματηρός άπό τόν δικό
  μας, άλλά δταν έτΐεσε τό
  καθεοτώς τοθ ματΐϋβαμέ-
  νου Φράνκο, σκάψανε ένα
  μεγάλο λάκκο οτή γη μέ-
  σα βαθειά, πσλύ βαθειά,
  μάζεφαν δσα κόκαλα μπο-
  ρέσανε καί άπό τίς δυό
  παρατάξεΐς καί τα βάλανε
  έκεϊ μέσα καί άιπό πάνω
  γράιψανε:
  «'Εδίδ' μέσα έχομε θά-
  φει τόν έμψύλΐο πόλεμο
  καί νά μή γίνει πιά ποτές/
  αλλσς».
  Αώοαχα συγχρόνως γενΐ
  κή άμνηστεΐα σέ δλους καί
  γύρασαν πιίισω καί χτίζουν
  τώρα μιά νέα Δημοκρατία
  στήν Ίσπα'νία·
  Αύτό χρειάζεται νά γί¬
  νει καΐ στήν Πατρίδα μας
  καί νά δώσουμε λήΐθη στό
  παρελθόν καί νά σταματή-
  σουν καί τα μνημόσυνα μί-
  σους πού φέρνουν στήν έ-
  πιφάνεΐα άναμόχλευση πά
  θών καί δτι άλλο κακό ύ-
  πάρχει·
  Νλρου
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ
  Ζητοΰμε χίλια συγγνώμη, πού τίς μέρες
  των γιορτών θά στερηβεϊτε τα πΐκάντικα προϊόν-
  ια μας( άλλά είναι αναγκΐϊ νά ξεκουραστοΰμε κι'
  εμείς καί τό προοωπικό μας/ γιά νά σας προσφέ-
  ρουμε καί πάλΐ/ άπό τίς 5—1—1980 την Πίτσα
  πού ξέρετε, μέ την σταθερή -οΐότητα καί τα καλ¬
  λίτερα ύλικά.
  Κλείσαμε στίς 20 τοθ Δεκέρ6ρη···
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΙ ΝΑΡΟΙΛ
  Ή πρώτη πίτσα στό Ήράκλειθ/ σάς περιμέ-
  νει μέ τή γνωστή φιροντίδαι καί περιποίηση, άπό
  τίς 5)1)1980-
  Γιά την ώρα:
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΑΑ καί ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΐ ΝΑΡΟΕΙ — ΠΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ♦♦< ^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280-689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλβιο Τηλ. 284-75β ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο Τηλ. 289-ΙβΟ ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ "Ανδη Νάρκισος Ήράκλειο - Ρόδος !■■■ ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΙ Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙΑΙΕΟΝΟΥΙΓΡΑΦΕΙΟΥ "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθιή σεις άνηλίκων, Άνεύρεσιι εξαφανισθέντων προ- σώπιον, Έξαχριβώσεις καιοικίας Γ) εργασίας- α¬ γνώστου διαμονής άτόμων καί θέματα αίσθηματι κά καί έίπαγγελματικά· Τηλεφιοτογραφήσεις καί μαγνηηχχρωνήσεις· Έζυιπηρ,ετεϊσθε τάχιστα καί μέ άιπολυτη έχεμύβεια. Παρακολουθήσεις σ' δλΐ) την Έλλάδα· Πά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθίϊ- τε μας ά.νευ άμοιβης Όδός Κυδωνίας καί Μινωταύρου 2 (δίπλα στόν ΟΤΕ) Τηλ. 235.985 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Β959Ε9Ε- — Β-ΒΒΒΒ---------—-------," 'ίΟΝϋΟΝ': Η Μόδα τού Σήμφα Κατάστημα-έκπληξη γιά τίς σύγχρονες γυναϊκες Ένα μεγαλο κοτοστημα ετοι- μων Γυναικεϊων Εντδυμάτιον λ&ΐκ τουργεί από τό 1971 στό Ηρά¬ κλειο... Πρόκειτοΐ γιά το «Ι.ΟΝ- ϋθΝ», το μονοδικο κοτάστημα πού αποφάσκτε νά λιιτουργήσει αττοκλειστικά καί μονο, μέ έτοι- μα γυναιιοεία ενδύματα, σπο Η- ράκλικ). Πέρ' απ* οατά ομως, το «ίθΝϋΟΝ» παρομένΐΐ τό «μα- γαζί τής Μοδας» γιά τό Ηρά¬ κλειο. Τα ειδή τού, κάθε φορά πναι τής τελευταίας μόδας, τής τελευταίαι σαιζόν, ώοτε νά μπο ρεί κάβε γυναίκο νά διαλέξει μέ άνιεση ό,τιδηποτί, μέ τή σιγου- ριά, πώς αγοράζει ένα ένδυμα τής τελευταίας Ευρωπα'ί'κής μό δας. Πρόκειται καθαρά, για μιά καινοτομία στό Ηράκλειο. Μκι καινοτομια πού απευθυνιετοι στίς γυνοίκες πού θελουν νά ξε- χωρίζουν μέ την παρουσία τους, στίς γυναίκες που θελουν νά ακολουθούν την ετταχή τους, νάζούνχ στην ιποχή τους. Τό γυναιικεΐο φύλο ήταν α- νέκαβίν τό φύλο τού κάλλους. Κ ι αυτό τό κάλλος μέ ·<τελώ< ιδιαιτέρα γυναικεία χαραχτηρι- οτικά, θελησε νά τονίσει καί νά προβάλλει τό «ίΟΝΟΟΝ» στο Ηράκλειο. Η φϋση προίκισε την γυναί- κα μέ την ομορφιά. Κι αυτή η γυναικεία ομορφιά γίνεται πάν- τα αντΜείμενο ενδιαιρεροντος. Τόσο τού δικου της, όσο κω τού περιβάλλοντος της. Γιά τό Ηράκλειο η γυναίκα πσύ ξεχωρί ζει μέ την επιβλητικότητα καί την κτχυρή προσωπικότητά της, ντυνεται στό μεγάλο κατα στημα τής Μόδας ίΟΝΟΟΝ.. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΔΗ Παλτά, φούστες, ταγιερ, φορίματα, ττλεκτά καί πολλά άλ λα ειδή, πού τονίζουν τή γραμ μή σας καί δείχνουν καλό γού- στο καί αγά—η οτήν καμψότητα κυϊ την σύγχρονη Μόδα, υπάρ- χουν στο «ίΟΝΟΟΝ». Εξ άλλου μή ξεχνάτε πώς τό «Ι-ΟΝΟΟΝ» διάλεξε τ' όνομά τού, από την μεγάλη Ευρωπα » κή πρωτεύουσα, πού μαζί μέ τό Παρίσι, είναι η πόλη τής Μο¬ δας, η πηγή της Μόδας... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1980 θι μέρες πού έρχονται, ξεχω- ρίζουν γιά τίς Κοινωνικές εκδη- λώσεκ, γιά τα ρεβιγιόν καί τή διασκέδαση, γκι τίς φιλικές συ- ναθρΐσεις. Μιά κομιμη γυναίκα, επιβάλλεται τίς μέρες αυτές νά τονίσει την παρουσία της, νά ξεχωρίσει τονίζοντας τή γραμ- μή της καί τόν τύπο της. Άν εί ναι ντυμένη, μ' ένα άψογο σθ- νολο, σάν εκείνα που φορά νέ ουτές τίς μέρες οί Λονδρέζες κι οί Παριζιάνες, ασφαλώς θά γίνει το πρόσωπο τής μερας, η γυ¬ ναίκα μέ την κτχυρή παρουσία. Τό «ίΟΝϋΟΝ» υττόσχεται χί λιες δυό τέτοιες εβτλήξεκ. Η τωρινή τού κολεξιόν είναι δια- /εγμένη από χλκ>δΐ< άλλα «ίδη, από τούς καλύτερους προμηθιυ τικούς οίκους καί αποκλειοτικά, από την κολεξιόν αυτών των οίκων, πού αφορά τόν χειμώνα τού 1980. Γτατί μόλις τελειώσει ο Χιι- μώνας, ή τωρινή κολεξιόν τού «ίΟΝΟΟΝ» δέ θά παραμείνει στήν αποθήκη μέχρι τόν άλλο χειμώνα. θά αλλάξίΐ ριζικά, θά φύγει έξω από τό κατάστημα, α φού είναι η μόδα τού χτές. Καί ιό «ίΟΝΟΟΝ» Γτροοχρέρει μόνο τή μόδα τού σήμερα. Στό κατάοτημα «ίΟΝΟΟΝ» της οδού 1821 Ηρακλείου, η μό δα εκπροσΐΛτείται οττο τούς καλ- λίτΐρου< οίκους: ΡΕΒίΑ ΡΑδΗΙΟΝ ΜΕί 8 ΤΖΗΝ ΟΑΡΕίί ΜΑ3ΗΕ ΟΒΙδΡΙ ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ ΟΟίϋ ΡΑΝΙΑ καί χιλιάδκ άλλο ειδή που προ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ «Γό παιδία Θά οώσουν τόν κόομο» ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΑΝΝΗ Ενός υμινοις στην( ανθρωπί¬ νη αγνϋτηπ-ια, ένας ύμνος στό φΐΐισικό π&ριιβόλλον,, εκναι το κα'ΐνούργνο βιβλίο τΐη(ς θάλε·ιια·ς Καιλλιγιάνη, πού εκιυκλοφόιρη σε από τΐις €κ·δόσεις «ΔΙΦΡΟΣ», μέ τόν τίτλο «Τα πια<"διά θά σώ- τουν τόν κοσιμο». Η συγγραφεύς με το βιιβλίο ""■ής αυτο, αΓκυθυνετιαι βασικά, στό η»δΐιά, πιροσττα&ωντπας νσ ■τό ξεναγιήσει σ' έναν κοσιμο τού μιΜοντος, έναν κόσμο πού θά- ν,απ αιπΌλλιαιγμενος ατϋόΙ το αγχος τού σήιμ&ρα. Ξεναγΐι τα πιωδια οτο ψιυισικό ιπεριβαΐλλον. Κι είνιαιΐι αυτοτο περιβαίλλον όπως τα ό^ νειρα των ΐτΜΐβιιιών. Καθαρό, α- μόιλιευτο, χωρΐις ο επειμιβιαπΊ'σμόζ τού ανβρώπου να διΐαταράσσει τηιν ιισορραπιίΐσ «αιί την αρμονια' τοι>.
  Έν<α παιρομιυθι γπά μικροθις και μιεγάιλοιυις, πού ξίΐκιίνηισε αοό ίνα διαγωνκσμό τού περιΐοδικού «Β,ικονες», τό 195Θ. Καιϊ ανδ&δζ- "όί σήιμερα. εϊκοσι χρόνιο αιργσ τερα', που σπό τή μιοΆιυινϋη δέν μόνο ο ανθιρωιπιο^, μα καί η- ιβΐια η Προιΐοειται γιια μ'α Κιαλαιοθη[τη εκ·δο·ση, διαικοομηιμενη μέ σκΐ- τσα τής ιιδιας τή,ς θαλειας Καλ- /.ιγ.ανντ|. Ακσμη, μεοα σιο βιιβΑΙΐιθ, υ- παρχουν δεκάδες σκιίαισαι μ»>-
  κρών παιΐδιών, πό υ κιαθρεφτί'-
  ίουν την ποιδιικη ψυιχή «αι την
  ανατοσή τηις οτον κόσμο των ικ-
  δαν*κών.
  Ενα βιιβλιο που πιρ3ΓΚ.ι ν α δ «α
  βασττει από τα παιδία, γιό νκι
  υοίθουν εκιεινα τουλάχισπ αν νά
  σφοντται ο,τι σπαΐταίΝηισε και κα'
  ταιοτρεψε αΛόγιοττσ1 η δικιή μοί
  γενιο.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
  Κ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ
  Εϊααγωγή — Λογοτεχνική μετάφρασιι
  Άρ,χαΐο κείμενο — Σημειώσεις (λογικές,
  πραγματικές, φιλοσοφΐκές κ· α·)
  Περιληπτική άπόδοση κεφαλαίων.
  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑ
  Γιά ιούς φιλολόγους καί τούς μαθιμές
  Β' Λυκείου καί Γ' Γυμνασίου
  ΙΙωλεϊται σέ δλα τα 6ι6λιοπωλεία
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ώ>ΆΙ
  Σάς εϋχεται
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
  Αντιπρόσωπος Ηρακλείου
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  Γ. Παπανδρέου 23 - ΤΗΛ. 233079
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΡΓΑΣΤΜΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤ ΧΑΡΑΛΛΜΠΑΚΗΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  -ΔΙΣΚΟΙΤΑΘΕΙΑΙ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ
  —ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΩΝ
  -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ-
  ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π.
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑ5ΕΙΣ
  -ΜΑΛΑΕΕΙΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (δνανη ΚτηματικΙΙς Τρα¬
  πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8-1 πμ. καΐ 4-8 μμ. έκτός άπογβΰματος Σα66ά
  τού
  ♦»♦♦»»♦♦♦»»♦,
  σφέρουν στίς Ηρακλειώτισοϊς
  τή σιγουριά τού κομψού καί
  μοντέρνου ντυσίματο<. Ο κ. ΨΙΣΤΑΚΗΣ Ο κ. Μανώλης Ψιστάχης, εί¬ ναι ο άνβρωπος πού ξεχίνησε βαοΐΝά — μαζί μέ δυό συνιταί- ρους τότε — τό «ίθΝΟΟΝ·. Η παρουσία τού, σ' όλη τή δεκαί- τία πού μάς πέρασε, ήνταν αρκε- τά έντονη στο Ηράκλειο. Έ- φτιαξε τό πιό ονομαοτό κατά¬ στημα Μόδας. Ο Μανόλης Ψ- στάκης σήμερα καί ο αδελφός τού Γιώργος, είναι οί άνθρω- ποι πού σάν ρέικτες τής Μόδας κάνουν τή σωστή επιλογή των ειδών τού «ίΟΝΟΟΝ». Νά τί λένε οί ίδιοι: —«Βασική μας επιδιώξη είναι η σωοτη προσφορά τής Γυναι- κεία< Μόδας στίς ΗρακλειώΤΊσ- σες. Εχουμε φροντίσει γιά μιά μεγαλη αλλό δκΐλεχτή ποικιλία, που καλύπτει όλα τα γούστα, ενώ ταυτπάχρονα προσπαθούμε νά κρατήσουμε χαμηλες τιμ*ς στα ειδή τής σϋγιχρονης Μό¬ δας». ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ευγενιικό προσωπικο, μί συγ χρον£{ αντιλήψεις στελιχώνιι αυτό τό μεγάλο κατάστημα τής σύγχρονης μόδας. Εδώ, η σω- στή σας εξυπηρετήση, δέν εί¬ ναι μονο υποχρεωθή, είναι κα¬ θήκον, πού χαρακτηρίζει ουτΙ^ τή σύγχρονη ιπιχΐίρηση μί τούς υφηλούς στόχους στόν το μέα της Μόδας. ΟΔΟΣ 1821 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΡΗ ΠΛ ΤΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΖΕΙΡΟΛΟ ΚΑΙ 10 ... ΠΑΠΟΥΤΣΙ Τό «ηοδαρικό» οτον νούργιο χρόνο μέ τή» τε¬ λεία γρομμή καί κομνότητα τών υποδηματων τού ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΡΗ Τ ό γνωστό σας κατάστημα προσφέρ» καινούιργια μοντέλα, αί τφϊς πού αατλήσουν. Καί πάνω απ' όλα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΕΝΕΡΗ Γιά σάς πού δίδετβ σημοσία στη λεπτομφεκι, πού θέλετε νά συμπληρώσηιε μ' ένα κσμφό πά πούτσι τό γ.ορτΓΐνό σος νττύο>
  μο. Γιό σάς, πού θέλετΐ νά υπο
  δεχτείτε τόν καινούργκ> χρόνο,
  μί ενα μοντΐρνο καί σίγουρο,
  δικό σας στυλ, ο Κύοτας Βενί-
  ρης ίτιοκτοποϊησί την τελευταία
  λεπτομέρεια, τό παπούτσι.
  ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  ΒΕΝΕΡΗ
  Λεωφόρος Δκακκτύντκ
  Κι ακόμη ένα καινούργιθ
  κατάστημο:
  ΟΚΑΖΙΟΝ
  Οδός Καριτερού
  Ηράκλεκ)
  ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ
  ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΣ
  Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Τελευταία «ΐτό ζαρι
  ,—ίς λέσχες, στό *ηφνη»Ο
  οιπίτιια, κοι σέ μφ*ά ιταραμίθο
  οικότιεδα'. ΕννοίΐταΊ πώς οΛοί έ-
  χουν τσιλιβδόροϋς καί η- αστυ-
  νομίΰ μέ ποΑλίς δνοκοΜΚ «σ-
  τορθΐώνει νό τού< γτιΛυϊ,ι. Ότου ομχ^ς ιοατορθώνεΐ1 ωί τούς πτά- νει μϊ. τα «πβιοπ-ήιριο τού £.γ- αήματος», δηΐλαδή τα ζάρ*ο και τα λεφτά, τόττε τό τσεκούρ* τής ΔκκαιοούΜηις πβφτει στα κυφά- λκα, στά χίρια' Μί προπαντΓόις στα γύνατ·α· των πορθ'βατών -ι σύ Νόμου. Πρβπβι να αντ'ΐληφθουν μερι- κοι μΐερικοί πού ξημί.ροβροϊδιά- ζονπαι στόν τ&γο πώς νιζουν την έννο··ια· άνθρωπον ττώς ο πρ-οοριΐσιμύις τού ή π-ος δεν ώναιι ούτως. Οί πασεράΰ^ς ηοο &χιθΐ>ν κό-
  ρ^ς το πρώτο παυ ρωτοών νύ
  μάθουν ν/Ί<ά τον ι>ποιμή|φ·ιο γομ-
  πρό τους, €ίναιι άν «νχπ τζογα-
  δόιρος. Ο Λοιός Αεει καί μίσ ίζυ-
  ίπνπ πο>ροΐιμ*α: «Ο «απειλάς, τόν
  καφενοβιο τόν αγαιπά, μά γαρ-
  προ δεν τόν κανει».
  Καιτά γενΜοή ομολογΓιο Λαου
  κ α ι Κράιτους ο τζοιγος ίίιναιι. κάτ:
  τό πολυ κακό καί σ·αν τ&τοιο τό
  πότασσα ο Νόμος ιοαί κα-
  Λά κάνειι.
  Υ-πάρχουν ομως κοί βοτγι άλ-
  ΑθΊ' τζόγοιι πού ο Νόμος δέν
  τους πατάσσί.1 μά απεναντίιας
  τούς θ
  Ιτην ουοκι το ι6ιο τό
  τος είναι τζογαδσρος μί τώ
  χειο. Ε6ω ίΐνοι Γό Κρατος
  τήγ μια κοι ο Λοός οπό την
  λη. Τα λαχαα είναι τό
  οτήρια τού Λαου οτον φγο
  Διέν ίίνακ δί «αί λίγσ. Εχομι»(,'
  θε Οδομάδα τό ΛαΊκό.
  μήνα το Ε»ν.ικο. Δεν ξρ
  σες φορίς τό Σουή- Ετίηκ
  κάθ£ τέΛος τού χρονου τώ
  κό. Η ηρώτη, ε,ιοηρη τού
  νιουργιου χρόνσυ ιίνοι τό
  ρο τού Λαχειου που
  Τό ΠΡΟ—ΠΟ αλΛη ^
  Κινεί ένα μεγάλο μερος τού Λα-
  ου γύιρω οπό ένα ποϋγνιοι π^
  σηκΐΛ^ϊΐ /ερό μέ τα
  Ο Ιττττοδρομος σωστή
  νο γιά τους αφΐλεις,
  ·περιουοι*ς και ορφανεοϋ
  ν£ΐ·ες. Αυτος μαλι—το πριμοδοτει
  ται οπο τό Κρατος με
  ΝΙαϊχ>, γιατπΐ τόν έ
  τό ΠΡΟ—·ΠΟ.
  Σωστος τζογοδαρος
  τό Κράτος. Από την α>«λ!η
  κυνηίγα τοιις τί>γαοόρους «ι
  τοι»ς τιμωρο.
  Δέν είναι ομως αυτό δυο ιχ-
  τρ<α κοί δυό σταθμα; Τό Κράτος πρετκ* νο κοταρ- νφα όλους τους τ^Ιιγους ανι- ζαιρίτα·, γιατί διαφορετ«ό εί- νοπ σάν να βάζβι, τόν Λιικο να ουλάει τ' ορνιο. Καί ο Λυκιος δέν μπορει νά εινα-ι αλλος απο τό ιδιο τό Κιρατος. Οψάμεθο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥ ΠΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ! ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΝΩΟΣ 82 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦ. 281-379 ♦<»♦<*>♦♦♦♦<>>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΜΩΣΑΙΚΑ
  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
  20 χρόνια στήν Τέχνη καί την ύπηρεσία
  των σπιτιών.
  Άχαιών 11 - Τηλ. 288-454
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ■♦♦.
  ►♦♦·
  ΣΤΟΠ
  θέλειε νά έτατύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ένοιχιάσεακ;;
  Έπασκεφθητε μας. θά έχετε σύντομα την
  τπό συμφέρουσα περίτττωση·
  Στόχος μας: νΟχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον της πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-641
  ►♦♦
  Επιπίΐα κουζιιιηΣ
  Ρουϋτίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΟΙΤΟΙΧΙΙΜΕΝΩΝ
  ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6
  Νέα διεύδυνση:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΩΜΠΩΚΗΣ
  ΠεδΛδίκ 1 (εταντι χ*ιμερ«οϋ Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑε) |
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ( ι

  »♦♦