9110

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  - —~-' ----
  Ειδή ρουχισμού είς την Έλλάδα
  Ή έν Αθήναις Βρεττανική Διοίκησις ήρχισε τό έργον
  της μεταφοράς καί διανομής είδών ρουχισμοΰ άτινα αφί¬
  χθησαν έκ Μ. Βρεττανίας. Βρεττανικά στρατιωτικά αύ-
  τοκινητα μεταφερουν τα ειδή αύτά είς τάς διαφόρους πό¬
  λις τής Στερεάς Ελλάδος καί τής Πελοποννήσου.
  ΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι4ΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 27
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑ ΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΙ! ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗ! Ε.Ο.Κ. ΤΗ! Μ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1944
  Μέ την εύγενή έπιεΐκεια των συ-
  ναδέλφων μου Ιχω την στιγμήν αυ¬
  τήν την εξαιρετικήν τιμή νά άπευθύ-
  νω τόν πιό θερμό άδελψικό χαιρετι-
  σμό τοΰ έλευθέρου άνθρώπου, πρός
  την πρώτη συνέλευση έλευθέρων'Ελ-
  λήνων, πού συνεκεντρώθησαν έδώ,
  γΐά νά συζητήσουν τα μέτρα πού
  χρειάζεται νά ληφθούν πρός εξα¬
  σφαλίση τής εύτυχίας τής Πατρίδος
  των. Δέν είναι καιρός νά άναφέρω
  τώρα οΰτε τής θυσίες πού άπαιτήθη-
  καν γιά την κατάκτηση της ελευθερί¬
  ας πού μας έπιτρέπει σήμερον νά
  συσκεπτώμεθα καί νά συζητοΰμε σάν
  άνθρωποι χωρίς τό φόβο τοθ τουφε-
  κισμοθ, οΰτε τούς άλλους συντελε-
  στάς τοθ θαύματας αύτοϋ Θά ή*ταν
  δμως στοιχειώδης παράλειψις άν δέν
  έτόνιζα άμέσως καί χωρΐς δισταγμόν
  δτι ή τωρινή ελευθερία μας όφείλε-
  ται πρώτα—πρώτα είς τ» μορτυρικό
  θάνατο των ευγενεστέρων τέκνων
  τής Ελλάδος, πού -μέ τό αΓμά των
  έσφράγισαν την πΐστι των πρός αυ¬
  τήν. Πρός τάς ίεράς σκιάς των, πα-
  ρακαλώ άνιστάμενοι νά άτενΐσωμεν
  τό βλέμμα τής ψυχής μας επί έ'ν λε¬
  πτόν, είς ι ένδειξιν εύγνωμοσύνης....
  Θά ήταν έπίσής παράλειψις, άν
  δέν άνέφερα δτι ή σημερινή ελευθε¬
  ρία μας όφείλεται είς τό άκατάβλη-
  το θάρρος καί τόν ήρωΐσμό των ρω·
  μαλέων έκείνων βλαστών τής Έλλη-
  νικής φυλής, οί όποϊόι μέ τίς άστρα-
  πές τοΰ άντάρτικου τουφεκιοθ των
  έφώτισαν τό δρόμβ τοθ Έθνους των
  στήν πιό μαΰρη καί σκοτεινή νύχτα
  πού πέρασεν ώς τώρα στό διάστη-
  μα των 6 χιλ. έτών τής συνειδητής
  ζωής τού.
  Άλλά θά ήταν άλλο τόσο στοι¬
  χειώδης παράλειψις άν δέν έσπευδα
  νά προσθέσω, δτι ή τωρινή ελευθε¬
  ρία μας όφείλεται καί είς τα τρομε¬
  ρά καί άμείλικτα κτυπήματα πού κα·
  τάφεραν καί καταφέρουν άκόμη στό
  σώμα τοθ τέρατος, πού ξεκΐνησεν ά-
  πό τό κέντρο τής Εύρώπης, γιά νά
  φάη τόν κόσμο, οί τρείς μεγάλοι καί
  κραταιοί Σύμμαχοί μας. Στό έδαφος
  άλλως τε τής Κρήτης καί τής άλλης
  Ελλάδος άχνίζει άκόμη τό αΐμα των
  τέκνων τοθ ενός έκ των Συμμάχων
  αυτών, πρός τόν οποίον ή εύγνωμο-
  σύνη καί ή άγάπη πού αισθανόμεθα
  γιά δλους των θά είναι έξαιρετικά
  δι' αυτόν θερμή καί ζωηρά.
  Άλλ' άς επανέλθωμεν είς τόν σκο
  πόν τής συγκεντρώσεως μας. Καί
  πβλύ προτοθ νά φύγη άπό τό τμήμα
  αύτό τοθ πατρΐου έδάφους ό βάρβα-
  ρος Άλλαμανος/ ήσθανόμεθα καί
  τώρα όλοκάθαρα πλιά βλέπομεν δτι
  μιάόργάνωση, πούΐδρυσαν ξένοι γιά
  την Κρήτη πράκτορες
  μη καθοδηγοΰν ξένοι
  καί τώρ' άκό-
  πρός την γνή-
  σία Έλληνική ψυχή άνθρωποι, θέλει
  νά άκαπαρώση την Έλλάδα διά τής
  ϊτ(5. βίας καί νά την κάμη ϋπόδουλη ενός
  #όμματος, τό οποίον δέν είναι κάν
  Έλληνικό. Είναι τό διεθνιστικό κόμ¬
  μα πού έπιδιώκει τό ξερρίζωμα τής
  Έλληνικής συνειδήσεως, δπως καί
  κάθε "άλλης έθνικί)ς συνειδήσεως. Εί¬
  ναι τό κόμμα πού δέν διστάζει καί
  τώρ' άκόμη στό τέλος τού παγκοσμί¬
  ου αύτοϋ πολέμου νά διαπραγμα-
  τεύεται μέ τούς Βουλγάρους γιάν'ά-
  φήση, στά χέρια των ό^όκληρα μέλη
  τοθ ΈλληνικοΟ σώματος. Καί διά νά
  μή νομισθή δτι συκοφαντοθμεν, έπι-
  καλούμεθα τάς σχετικάς δηλώαεις
  τοθ κ. Πορφυρογένη, κομμθυνιστοθ
  ΎπουργοΟ είς την τωρινήν Έλλ)κήν
  Κυβέρνησιν ό οποίος ηναγκάσθη νά
  όμομογήστ) δτι καίάν άκόμη έγινεν ή
  συμφωνΐα κομμουνιστών τής Ελλά¬
  δος μέ Βουλγάρους κομμουνιστάς πε-
  ρίπαραμονής των είς την Δ. Θράκην
  αυτή ή συμφωνία έγινεν άπό άνευθύ
  -νους παράγοντας. Άλλ' δποιος ξέ
  ρει —καί τό ξέρει δλος ό κόσμος— δ
  τι τό κομμουνισμόν κόμμα εΐνε τό
  άρτιώτερα συγκροτημένο καί πλιά
  πειθαρχημένο σήμερο στόν κόσμο
  κόμμπ, δύσκολα μπορεΐ νά πιστεύψη
  στόν ίσχυρισμό τού κ. ΎπουργοΟ δτι
  ευρέθησαν κομμουνισταί πού ένήρ-
  γησαν άντίθετα άπό τίς διαταγές
  καί τίς γενικές κατευθύνσεις τοθ κόμ-
  ματός των, χωρίς νά τιμωρηθοΰν
  σκληρά.
  Άλλά δέν είναι μόνον αύτό. Ένώ
  άπό τή μιά μεριά τό Κ. Κ. σύμφωνα
  μέ τό διεθνιστικό καί κοσμοπολίτικο
  πρόγραμμά τού δέν ένδιαφέρεται καί
  ποδοπατεΐ τα έθνικά μας αίσθήματα
  καί ίδεώδη, άπό την άλλη μεριά κα·
  ταργεΐ την ελευθερία καί βάλλει στή
  θέση της μιά δικτατορία( ή όποία εί¬
  ναι άρνησις τής ελευθερίας δποιο
  έπΐθετο κα' άν έχη κοντά της.
  Ή δικτατορία δέν είναι ελευθερία
  είτε φασιστική λέγεται, είτε προλε-
  ταριακή.
  Ή Ελλάς δμως έπαιζε κορώνα
  γράμματα την υπάρξη της στόν πό¬
  λεμον αυτόν ακριβώς γιά νά διατη
  ρήστ] την ελευθερία καί την άνεξαρ-
  τησία της. Καί γιά την πίστιν της
  αυτήν πρός την ελευθερία, ή Ελλάς
  έγινεν έ-μβλήμα, έγινε σύμβολο καί
  έξυμνεΐται σήμερον άπ' δλον τόν
  κόσμον χωρίς έξαίρεση. Τό κομμου-
  νιστικό σύστημα τής προλεταριακής
  διχτατορίας καί δουλέίας μπορεΐ νά
  είναι καλό καί χρήσιμο γιά άλλους
  ϊσως λαούς. Ό Έλλην δμως, κατά
  παράδοσιν εθνικήν θέλει νά εντρυ-
  φδ είς την αναγνώση καί τής άν-
  τιπολιτευομένηζ εφημερίδος, γιάτί
  είναι ίκανός είς την σύγκρουση των
  γνωμών νά διακρίνη τή σπίθα τής
  αληθείας πού όδηγεϊ στήν πρόοδο
  καί τόν πολιτισμό. Καίείς τό κομ-
  μουνιστικό καθεστώς αντιπολίτευσις
  δέν ύπάρχει, οΰτε έπιτρέπεται άν-
  τίθετος γνώμη.
  Αυτήν ακριβώς την άδιαλλαξία,
  αυτή τή μονοπωλιακή κατάσχεσι τής
  ελευθερίας είς δφελος μόνον τοϋ Κόμ-
  ματος, διακρίνομενείς δλαςτάς ενερ¬
  γείας τοθ ΕΑΜ, πραγμα πού θά ή"·
  αν καί μόνον αύτό άρκετό νά μας
  ιείξη ποίος τό διευθύνει καί γιά
  ποιό σκοπό. Ξεύρομεν δτι στό ΕΑΜ
  ΰπάρχουν καί στοιχεΐα πού πρνοΰν
  ήν Έλλάδα καί έπειδή έπΓστευ·
  σαν δτι τό έάμ είναι πατριωτική ορ¬
  γάνωσις έπήγαν πρός τα έκεϊ. Εί¬
  μεθα βεβαιοί δτι τώρα πού διαπι-
  στώνουν περί τινος πρόκειται δέν
  μποροθν παρά νά ζητοΰν την ευκαι¬
  ρίαν νά χωρίσουν τάς ευθύνας των.
  Έκεΐνο πού βγαίνει σαφώς άπό
  τή δημιουργουμένη μέ τάς άνελευθέ-
  ρας καί δικτατορικάς μεθόδους τής
  βίας καί τής έξαπατήσεως μέ διάφο-
  ρα ψευδώνυμα καί καμουφλαρίσματα
  τοΰ ΕΑΜ είναι ή συναίσθησις παντός
  ύγιοΰς Έλληνος σ' δποιο κόμμα κι'
  άν άνήκε πρωτύτερα, δτι πρέπει νά
  συσπειρωθοόμεν δλοι καί νά συντο-
  νίσωμε τάς προσπαθείας πρός σω¬
  τηρίαν τής Ελλάδος άπό τό διεθνι-
  σμό καί τή κομμουνιστική σκλαβιά.
  Καί αυτόν καί μόνον τόν σκοπόν έ-
  χει ή σημερινή μας προσπαθεία τής
  οποίας τό πρόγραμμα θά άκούσετε
  σέ λίγο.
  Ή Ελλάς έλάτρευσε πάντοτε την
  ελευθερίαν. Αύτό αποτελεί την ού-
  σίαν της. Άλλ' αυτή αποτελεί καί
  την θυσίαν τοθ άνθρώπου. Π' αύτό
  γίνηκε καί τώρα σύμβολο λατρείας
  γιά δλο τόν κόσμο, καί γιαυτό πι¬
  στεύομεν δτι θά βγή νικητής καί ά¬
  πό τό σημερινό σάλο.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΗΡΩΩΝ
  Κ. Α. Ρ·
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπίσημη εκθέση τοθ 'Υπουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροηορικές έττιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  Υπό Γθϋ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  3. ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΓΑΝΤΙΑΙΑ
  -ΤΕΡΛΙΝΓΚ
  Γιά νά εξασφαλισθή τό ανώτατον
  Φριον άποδώσεως χωρίς την ανάγκην
  κατασκευής περιπλόκων καλουπιών,
  πράγματα πού στοιχίζουν πολύ καί
  πού χρειάζονται έμπειρους έργάτες,·
  χρησιμοποιοϋνται στό έργοστάσιο Στέρ-
  λινγκ πολλά μικρά καλούπια τοποθετή
  μενά τό καδένα άπέναντι στό σημείον
  συναρμολογήσεως τό οποίον έξυπηρε-
  τεΤ. "Ετσι ό νέος έργάτης καταρτί-
  ζεται σύντομα άρχίζοντας άπό κάτι
  εϋκολο καί άπλό. Τα πιό περΐπλοκα
  μηχανήματα είναι τοποσετημένα σέ
  σειρά πού νά έξασφαλίζη όσον τό
  δυνατόν ολιγώτερα λάση· "Αν ένας
  έργάτης παραλείψη κάτι τότε ό συ-
  νάδελφος τού πού έρχεται ϋστερα άπ'
  αυτόν δέν μπορεΤ νά συνεχίση, κι' έ-
  τσι τό λάδος διορδώνεται.
  ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ
  Παρ' δλο τό μέγεδός τού τό εργο¬
  στάσιον δέν μπορεΤ νά κατασκευάση
  δλα τα έξαρτήματα ενός Στέρλινγ',
  δπως καί στήν περΐπτωση τοϋ Ούέλιγ-
  κτων, πολλά άπ' "αύτά κατασκευάζον-
  ται άλλοθ καί άποστέλλσνται τελει-
  ωμένα ή μισοτελειωμένα στό εργο¬
  στάσιον συναρμολογήσεως. Σ' δλα
  τα έργοστάσια άεροπλάνων^τχει κα-
  διερωδή ή είς. γραμμήν όμαδική πα·
  ραγωγή ΚαΙ τα φτερά καί τό σκαφος
  των Στέρλινγκ κατασκευάζονται κατ'
  αυτόν τόν τρόπον.
  Μισοκατασκευασμένο τό φτερό το-
  ποδετεΤται σέ γραμμή παράλληλη μέ
  την γραμμή επάνω στήν οποίαν συναρ-
  μολογοϋνται τα σκάφη. ΟΙ δυό γραμ-
  μές ουναντώνται άργότερα. Πρώτα
  στά φτερά τοποσετοΰντσι οί σωλήνες
  καΙ άποδήκες βενζίνης, τα φωτα, τα
  ήλεκτρικά έξαρτήματα καΙ ο! χειρισμοί
  τής μηχανής Όλοι οί σωλήνες δοκι-
  μάζονται μετά την συναρμολόγηση
  Ένω έτοιμάζονται τα φτερά, ή κα-
  τασκευή τού σκάφους προχώρει. Κάδε
  τμήμα τού χωριστά—μύτη, μέση, ούρά
  —καί δταν τό καδένα συμπληρωδεΤ
  τότε ένώνονται δλα μαζί— τα πυρο-
  βολεΤα τοποδετοϋνται μέ γερανούς.
  "Επειτα μέ τό είδικό μηχάνημα γΐνε
  ται καΙ δοκιμή κάδε έξαρτήματος καί
  όργάνου τοΰ σκάφους καί των πυρο
  σΌλείων. Ή προκαταρκτική αυτή δοκι-
  κή δείχνει τυχόν έλαττώματα καί έτσι
  τό άεροπλάνο κάνει την πρώτη τού
  πτήση μόλις βγή υπό την γραμμή πα-
  ραγωγής.
  (Συνεχίζεται)
  ΑΡΧΒΤΟϊ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Την Παρελθούσαν* Δευτέραν έτελέ
  σθη είς τα Άνώγεια μνημόσυνον υ¬
  πέρ αναπαύσεως τής ψυχής τοθ υπό
  των Γερμανών έκτελεσθέντος Άρχη
  γοθ Στεφανογιάννη,
  Είς τό μνημόσυνον παρέστησαν < Στρ. Διοικητής κ. Νάθενας ο! Φ ραρχοι κ. κ. Πετρακογιώργης καί Παντουβάς, ό άναπληρωτής τοϋ Κυ· βερνητικοΰ άντιπροσώσου κ. Έ. Πά- ποδογιάννης καί πλήθος κόσμου έκ τής πόλεως καί των πέριξ χωρίων. Στέφανοι κατετέθησαν έκ μέρους των Στρατιωτικών καί Πολιτικών άρ- χών καί πλείστων ίδιωτών. Έπιμνημόσυνον λόγον εξεφώνησεν ό Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος Ρεθύ¬ μνης κ. Άθανάσιος, δστις 'έχει ώς κάτωθι: Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠ1ΣΚΟΠΟΥ Θλιβερόν καθήκον συνήγαγε πάν¬ τας ημάς σήμερον ένταθθα, είς τόν τάφον τού αειμνήστου προασπιστοϋ των έθνικών καί πατριωτικών ίδεω- δών, άρχηγοθ Στεφανογιάννη, ινα τελέσωμεν έπιμνημόσυνον δέησιν υ¬ πέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού, καί ίνα ένώσωμεν τάς δεήσεις καί ευχάς ημών πρός τόν ύψιστον, όμοΰ μετά τής οικογενείας αύτοϋ. Μία καί μόνη λέξις είναι ίκανή νά χαρακτηρίση τόν υπό τής Γερμανι- κής βαρβαρότητος τυφεκισθέντα α¬ νάνδρως Στεφανογιάννην, ή λέξις ΗΡΩΣ. "Επεσε επί τοθ πεδίου τής τιμής ύπεραμυνόμενος καί ύπέρμα- χος τής έθνικής ίδέας. Έπεπε επί των ίερών έπάλξεων προασπίζων την εθνικήν τιμήν. "Επεσε υπέρ τής νίκης τής Μεγάλης μας Συμμάχου Αγγλίας τής οποίας ή έδώ άντι- προσωπεία τέλει τό μνημόσυνον τοθ- το. Άντίκρυσε τόν θάνατον σάν ά- ληθινό παλληκάρι, ώς γνήσιος Ά· νωγειανός. Δέν έδειλίασε πρό τοϋ θανάτου, άλλ' άτρόμητος ώς λέων περιεφρόνει τούς φονεϊς τού. Έπε«- σε μαζύ μέ τούς άλλους ήρωας Ά- νωγειανούς. Τοιοθτος έν μικροτάτη σκιαγραφ(α-ό ή'ρως μας. Δέν πρέπει λοιπόν νά κλαίωμεν καί νά όδυρώ- μεθά διότι οί ήρωες δέν θέλουν δά· κρυα, έπειδή είσέρχονται διά τοϋ θα¬ νάτου των είς την αθανασίαν. Άς ά- τενίσωμεν τόν τάφον τού. Μοί φαί- νεται δτι βλέπω την αγίαν τού ψυχήν νά περιΐπταται άνωθεν τούτου καί θέλουσαν νά έμψυχώση ημάς καί νά συγχαρή ήμάο διά την έπανα ποκτηθεΐσαν ελευθερίαν μας τής ο¬ ποίας στυλοβάτης καί γνήσιος έργά¬ της υπήρξεν ό τυφεκισθείς. Είναι ό τάφος τού ενα κοιμητήρι άπό τό ο¬ ποίον έξεπήδησεν ή ελευθερία μας ώς ό φοΐνιξ έκ τής τέφρας τού, χά¬ ρις είς τούς αγώνας των γενναίων άνταρτών μας, καί των γενναίων στρατευμάτων τής άηττήτου συμμά¬ χου μας Μεγάλης Βρεττανίας. Τώρα ό τάφος τού φαίνεται σάν κοιμητήρι, άλλ' άπό τό κοιμητήρι αύ¬ τό πετάχτηκε ή λευτεριά μέ νυφικό στολίδι. Πάντα ξεχνιέται ό σηκωμός, μά δχι δέν ξεχνιέται έ'να μεγάλο πέ- σιμο, αίώνια θυμιέται. Καί ό τ^ρως μας Στεφανθγιάννης, θά φεύγουνε τα χρόνια καί μέσα στής ένθύμησες αύτός θά ζή αίώνισ. ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Νοέμβριος— Έκ μέρους των φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου, α¬ πεστάλη πρός την Σύγκλητον τοθ 'Εθν. Πανεπιστημίου καί τόν'Υπουρ- γόν τής Παιδείας, διαμαρτυρίαι διά τόν στενώς κομματικόν τόνον ό ο¬ ποίος εδόθη κατά/τόν έορτασμον τής απελευθερώσεως είς τήναύλήντοΰ Πανεπιστημίου όπότε ομάς φοιτη¬ τών άντί άλλης έθνικής κραυγής έ- κραύγασεν μόνον καί μόνον Κ.Κ.Ε. «Θά μείνη άνεξίτηλο, λέγει ή δια- μαρτηρία, τό στΐγμα καί όριστική ή καταδίκη στή συνείδησι τοϋ "Εθνους των άνθρώπων πού τόλμησαν νά ί- σ"χυρισθοΟν δτι άντιπροσωπεύουν την νεολοίαν τής Ελλάδος καί γιόρτα- σαν την πρώτη ή,μέρ'α τής απελευθε¬ ρώσεως τής Πρωτευούσης γιά νά δια κηρύξουντίς ^θνοκτόνες καί λαοφθό- ρες ίδέες τους. Τα φουσκωμένα στήθη τής πονεμέ- νης Πατρίδος είνεγεμάτα άπό άγα- νάκυησι κι' έλπίδες. Τίς έλπίδες αύ- τές θά πάρουμε γιά φτερά μας, εμείς ή καινούργια γεννιά τής "Ελλάδος καί θά πέσουμε δλοι άν χρειαστή, γιά νά τίς πραγματοποιήσουμε. Βέ βαιοι πώς ή Πανεπιστημιακή Ίεραρ- χία καταδικάζει την έκδήλωσι τής 12 Όκτωβρίου, ύποσχόμαστε πει- θαρχικοί καί ένωμένοι, πιστοί στήν Άγγλο Έλληνική συμμαχία καί στ' άλλα συμμαχικά "Εθνη, νά συνεχί- χουμε τόν άγώνα γιά την Έθνική ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΪΤΑΜΑΤΗΪΗ ΤΟ ΚΑΚΟΝ Καί τό. κΰμα τής άστυφιλίας έξακολουθεί. Κάρρα σέ άτέλει- ωτη γραμμή μεταφερουν καθη¬ μερινώς άπό τα χωρία είς την πόλιν άνθρώπους καί άποσκευ- άς. Δέν ϊσχυσαν οί5τε αί συστά- σεις των Άρχών, οΰτε αί συμ¬ βουλαί τοΰ Τύπου πρός τούς ά- στυφίλους γιά νά σταματήση τό κακόν. Καί έρχονται καί δλο ερχον- ται: Ποΰ; Σέ μιά πόλιν στερου- μένην οίκημάτων καταλλήλων πρός στέγασιν, πού στερεΐται φωτισμοΰ, πού στερεΐται νεροΰ σέ μιά πόλιν τέλος πού στερεΐ¬ ται των πάντων. Τί θά γίνη μέ αύτό τό κακόν; "Εως πότε θά εξακολουθήση; Είναι άνάγκη, δχι μόνον άπό ύγιεινής απόψεως, άλλά καί ά¬ πό έπισιτιστικής τοιαύτης, νά σταματήση αύτό τό ρεΰμα τής άστυφιλίας. Κάποια μέτρα πρέπει επί τέ- λους νά ληφθούν. Καί θά λη- φθοΰνόρισμένως. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΠΤΩΠ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΓΕΝΙΚΗΝ Την παρελθοθσαν Κυριακήν 12ην τρέχοντος χοροστατοθντος τοϋ Πα· νασιολογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου τής Ίερδς Μητροπόλεως Κρήτης, Εύ· γενίου Ψαλλιδάκη καί τή συμπράξει πολλών κληρικών έτελέσθη ' έν τώ χωρίω Αύγενική έν μέσω πολλών συγγενών καί φίλων, τό μνημόσυνον τ-ών υπό τοθ Σούμπερ έκτελεσθέν- των καί κρεουργηθέντων έκεϊ 1) Κων. Μπαντουβά κατοίκου Επάνω Ασι¬ τών 2) Ιωάννου Ξυλούρη 3) Ιωάν¬ νου Λυδάκη 4) Ελευθερίου Λυδάκη 5) Άστρινοΰ Τζοράκη 6) "Ελευθερίου Σπυριδάκη κατοίκων Κρουσώνος 7) Σφηνιδ Μανούσου καί άλλων άγνώ- στων Ήρώων. Έν αυτώ παρέστησαν οί 1) Άντι- πρόσωπος τής Κυβερνήσεως κ. Παπα- δογιάννης 2) "Ο Στρατιωτικάς Διοικη- τής κ. Νάθενας Ανδρέας 3) ό Νομάρ- χης Ηρακλείου κ. Γερωνυμάκης 4) ό Φρούραρχος Ηρακλείου ΚαπετάνΠε- τρακογιώργης 5) ό Φρούραρχος ύπαί- θρου Καπετάν "Εμμ. Μπαντουβας 6) ό Καπετάν Ιωάννης Μπαντουβας 7) ό Καπετάν Χρήστος Μπαντουβας 8) Οί έκπρόσωποι τής ομάδος "Ανω¬ γείων 9) Οί έκπρόσωποι τής ομάδος Κρουσώνος καΐ· πολλοί άλλοι έκλεκτοί πολίται τοθ Ηρακλείου τής Αύγενι κης καί των περιχώρων. Έκ μέρους δλων των άρχών κατετέθησαν στέφα¬ νοι καί έξεφανήθησαν λόγοι είς Γόν τόπον τής εκτελέσεως των. Επί τοθ κενωταφείου, τόν έπιμνη¬ μόσυνον λόγον εξεφώνησεν ό δικηγό- ρος κ. Βασίλ. Βρέντζος δν καί θά δη¬ μοσιεύσωμεν είς τό αυριανόν μας φθλλον. όλοκλήρωση τής1 Ελλάδος καί νά έρ- γασθοόμε μέ δλη μας τή δύναμι καί δλο μας τό σφρΐγος διά την άποκα- τάσταση καί κατοχύρωση των λα· ίκών ελευθεριών μιάς ύπερήφανης καί μεγάλης Πατρίδος. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοΰνται τα μέλη τοΰ Συλλόγοο άντιιΐροσώττων ξένων οΓκων νομού Ηρα¬ κλείου δτι πρέπει νά' καταθέσωσι άμέσως είς τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου κ. "Ιωάν. Συλλιγάρδον, ύπευθϋνους δηλώσΐις οίκο- γενειακής καταστάσεως είς τάς οποίας θ' άναφέρϊται απαραιτήτως καί ό άριθμός των δελτίων Δ. Ε· ΣταυροΟ. # (Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ 'Συλλόγου Άν- τιπροσώπων Ξένων ΟΓκων Νομοΰ Ηρακ¬ λείου),
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟν ΔΩΡΕΑΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Παρασκευήν Ν)βρίου 1944
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΛΑΧΕΙΟ.Υ
  Ή 'Εθνική Άλληλεγγιόη έκλήρωσε
  την παρελθούσαν Κυριακήν 12 τρέ¬
  χοντος τό λαχεΐον της.? Εκέρδισαν
  οί κάτωθι άριθμ«Λ. 1600 £να σερβί-
  τσιο κουζΐνας, 1610 μιά σιγαροθήκη,
  1288 μιά άκουσρέλα (πορτραΐτο χω-
  ρικοϋ,) 1650 μιά άκουαρέλα _(πορταϊ-
  το κοριτιου) 793 έ'να σερβΐτσιο γλυ-
  κοϋ. Παρακαλοϋνται οί'κάτοχοι των
  κερδισμένων αριθμών νά διέλθουν ά-
  πό τό γραφείον τής Έθν. Άλληλ.
  (Άραστδ) νά παραλάβουν τό άντι-
  κείμενο ποΰ εκέρδισαν
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Άπό χθές ήρχισεν άπό τούς παν¬
  τοπώλας ή διανομή μισής όκδς ελαί¬
  ου, μισή"ς πλάκσς σαπουνιοϋ καΐ δΰο
  οκάδων σταφίδων κατ' άτομον επί τή
  προσαγωγή τοϋ δελτΐου τοΟ Έρυ·
  θροΰ ΣταυροΟ.
  Τα ειδή ταυτα παρέχονται επί πι·
  στώσει, ή τιμή δέ καί ό τρόπος τής
  είσπράξεως θά καθορισθοΰν έν καιρώ.
  ΟΙ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ
  Άπό χθές ήρχισε έφαρμοζομένη ή
  Διαταγή ΐοϋ ΦρουραρχείουΉρακλεί-
  ου δι" ής άπαγορεύεται ή όπλοφορΐα
  άνευ είδικής Διαταγής των Στρατιω¬
  τικών Άρχών.
  Οί συλλαμβανόμενοι συλλαμβά-
  νονται καί άφοπλΐζονται.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
  Χθές έορτή τοϋ Άγίου Ματθαίβυ
  έώρταζε ό φερώνυμος ίστορικός ναός
  τής πόλεώς μας. Έψάλλη ή θεία λει
  τουργία ενώπιον πυκνωτάτου έκκλη
  σιότσματος καί μετά πάσης μεγάλον
  πρεπείας-
  ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Τό Υπουργείον τής Παιδείας έξέ
  δωκε Γενικήν Διαταγήν διά τής όποί
  άς διακόπτονται 6πό σήμερον τα μα·
  θήματα των. σχολείων καθ" δλον τό
  Κράτος διά νά έπαναληφθοΰν μετά
  τάς εορτάς.
  Καθ" δλον τό διάστημα τουτο θά
  συμπληρωθοΰνσί είς ίπιπλβτΐλλείψεις
  των διαφόρων εκπαιδευτήριον.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ
  Κατέπλευσε χθές είς τόν λιμένα
  μας προερχόμενον έκ Πειραιώς τό
  ιστιοφόρον «Άγιος ΊσΙδωρος».
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων "Αρχαιρεσιών την 14 τρέ¬
  χοντος τοΟ Συλλόγου των 'Εστιατόρων
  καί Ζυθεστιατόριον "Ηρακλείου εξελέγη¬
  σαν οίνάτωθι. .ζ,ενοΦ.ΣπιθάκηςΠρόεδρος,
  Έμμ. Τζολάκις αντιπρόεδρος, Μιχ. Μα-
  ζονάκις ταμίας, Έμμ. Μιγάδης, Γενικάς
  γραμματεύς, Μέλη -Αντ. Πετρ&κης, Ιωαν.
  Πιταροκοίλης, Δημ. Δασκαλάκης.
  ΦΡΟΥΡλΡΧΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Την προσέχη Κυριακή 19ην Νοεμ¬
  βριού τελεΐται ή μετακομιδή των ό-
  στών των /πεσόντων κατά τάς μά¬
  χας. Ιον) Την 19ην Ιουλίου 1942 είς
  Παπά πέραμά. 2ον) Την 17ην Ιουλί¬
  ου 1942 είς Χονδράδα, 3ον) Την 15ην
  Αύγοΰστου 1943 είς Τραχίλη, 4ον)
  Τήν24ην Μαρτίου 1944 είς Κουτσου-
  νάρη, καί 5ον) την Μην Αύγούστου
  1944 είς Μαδαρή.
  Η ύπηρεσΐα μετακομιδής των ό·
  στών θά περισυλλέξτι ταυτα άπό τα
  διάφορα σημεΐα τοΟ Ψηλορείτη καί
  θά τα συγκεντρώση είς Μονήν Βρβν-
  τισίου δπου καί θά τελεσθή ταφή καί
  ίπιμνημόσυνος δέησις. ΠαρακαλοΟν-
  ται οί δυνόμενοι νά παραστοθν έξ
  δλης τής Κρήτης δεδομένου δτι οί
  Νεκροί άντιπροσωπεύουν ώς έκ τής
  καταγωγής των τάς διαφόρους Ε¬
  παρχίας τής Κρήτης.
  Τό Μνημόσυνον τελεΐται παρά τοΟ
  Φρουράρχου Ηρακλείου αποτελεί δέ
  καί μοναδικήν περίπτωσιν πού τβλεΐ-
  ται Μνημόσυνον πεσόντων άνδρών
  εύρεθέντων επί τριετίαν είς την πρώ¬
  την γραμμήν των χαρακωμάτων, καί
  επ} των έπάλξεων τοϋ Ίεροϋ Αγώ¬
  νος.
  Ό Φρούραρχος
  3—3 Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ
  ι 9 » ε—» ι »-----—.—■—.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοϋνται δλα τα μέλη βοη-
  8ών καί εϊσπρακτόρων αύτοκινήτων
  την 19—11—1944 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10ην π. μ είς τό Εργατικόν
  Κέντρον είς γενικήν συνέλευσιν πρός
  διενέργειαν αρχαιρεσιών
  Ή Προσωρίνή 'Επιτροπή
  Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ έτών 65
  δέν επέστρεψεν είς τόν οίκον τού άπό
  της 9-11—44
  Πορακαλείται ό γνωρίζων τί περΐ τής
  •ϊύχης τού νά εΐδοττοιήσβ την σύζυγον τού
  (δδός Π«λμέτη2) πλησίον ΆγΙας Τριάδος.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
  ΜΑΝΤΑΝΕΚ
  ΤΟΥ κ- ΠΟΛ ΒΙΝΤΕΡΜΑΝ
  Αυτή είνε ή πιό τρομακτική ίστο-
  ρία πού έ'χω γράφη έως τώρα' ή ί-
  στορία τού Γερμανικόν στρατοπέδου
  συγκεντρώσεως τοΟ Μαντανέκ, δυό
  μίλλια άπό τό Λουεπλίν. Τό στρατό-
  πεδο αύτό είνε έ'να άπό έκεΐνα πβύ·
  κατεσκεϋασαν οί Γερμανοί στήν Πό-
  λωνία καί στήν Εύρώπη γιά όμαδι-
  κές έξοντώσεις έκείνων πού τούς θε-
  ,ωροθσαν «άνεπιθυμήτους», καί περι-
  λάμβαναν κορίως έβραίους καί πό-
  λιτικούς έγκαθείρκτους. Αίχμάλωτοι
  έτουφεκίζοντο ή άπηγχονίζοντοή κα-
  τεδικάζοντο σέ θάνατο κατά διαφό¬
  ρους τρόπους καί κατόπιν εθάπτον¬
  το μέσα σέ, βαθειοΰς λάκκους. Εΐδα
  σήμερα μέσα καί γύρω άπό τό στρα-
  τόπεδο έκατοντάδεςπτωμάτων βγαλ
  μενά άπό όμαδικούς τάφους, άπό
  τούς Ρώσσους, καί οί τοΐχοι των τά-
  φων αυτών άποτελοθνται άπό στρώ-
  ματα όστών πού έ'χουν μπηχτεϊ μέ¬
  σα στήν άμμο.
  Άργότερα οί Ναζί βρήκαν αύτούς
  τοΰς τρόπους άργούς καί άνεπαρ-
  κεϊς. ·
  Άμέσως άρχισαν, νά έπεκτείνουν
  την «βιομηχανίαν τοΰ θανάτου.» "Ε-
  κτισαν θανατηφόρους θαλάμους,
  στοΰς όποίους τα θύματα έδηλητηριά
  ζοντο μέ άέρια καθ" όμάδας. Έπίσης
  κατεσκευάσθη έ'να κρεματώριο. μέ
  πέντε φούρνους, καί ΐκανό γιά την
  καθσι 2.ΟΟΟ θυμάτων ημερησίως.
  Στά τρία χρόνια χιλιάδες-χιλιάδων ά
  θώων άνθρώπων έκάησαν σ' αύτούς
  τούς φούρνους. Φαίνεται ϊσως άπί-
  στευτο άλλά θά σδς είπω τί ακριβώς
  εΐδα.
  Μέσα στό στρατόπεδο είνε ϊνα
  κτήριο ποΰ φέρει την έπιγραφή «Λου¬
  τρόν καΐ Άπολυμαντήριον.» Ή πρώ-
  τη μεγάλη αϊθουσα έ'χει περίπου 20
  «ντούς». Μία άεροστεγής πόρτα όδη-
  γεϊ στήν αϊθουσα τοϋ άπολυμαντη-
  ρίου. Οί τοΐχοι καί ή όροψή είναι ά¬
  πό μπετόν. Στήν ©ροφή ύπάρχουν 2
  κλαβανές. Στήν άλλη άκρη τής κά
  μαρας ή*ταν μιά άλλη άεροστεγής
  πόρτα. Αύτά εΐδα. "Υπήρχαν τέσσα-
  ρες τέτοιοι θάλαμβι καί τα θύματα
  ήναγκάζοντο νά γδύνοντάι καί νά
  πέρνουν £να «ντούς» καί κατόπιν
  σπρώχνονταν μέσα στό θάλαμο των
  άερίων-καί έδηλητηριάζοντο. Κυανοί
  κρύσταλλοι Γερμανικοΰ δηλητηρίου
  έρρΐπτοντο άπό τίς κλαβανές τής ό-,
  ροφής. Άργότερα διεπιστώθη δτι ζε-
  στός ύγρός1 άέρας έ'φερε καλυτέρα
  άποτελέσματα γιά τούς δολοφόνους
  Γερμανούς τοϋ Μαντανέκ. Αυτή ή-
  ταν ή μία καμάρα. Ή άλλη τί ή"ταν;
  (Άκολουθεΐ)
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΠΡΩΊ ΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Δηλώσεις τού Πρωθυπουργόν! κ. Παπανδρέου.
  Άπεφυλακίσδησαν οί οταοιασταί παρ/Απριλίου.
  Ό πρωδυπουργός κ Παπανδρέου ε¬
  δήλωσεν ότι άπεφυλακΐσοησανοΐ στρα¬
  τιώται τής στάσεως τοϋ παρελσόντος
  "Απριλίου καΐ είναι έλεύδεροι νά έπα-
  νακάμψουν είς τάς οικίας των μόλις
  έπαναρχίση ή συγκοινωνΐα
  ΟΙ άποφυλακισσέντες εδήλωσαν
  εΤναι πρόουμοι νά καταταχσοϋν εί< Έδνικόν Στρατόν καί νά πολεμήσου*/ εναντίον τοΰ κοινοϋέχδροϋ Διάτούς άξιωματικούς οί όπρϊοι είχον δτιάναμιχδή" είς την στάσιν ό κ. Παπαν- ταταχδοϋν είς τόν δρέου ετόνισεν ότι τό * Στρατοδικείον δα κρίνη εάν ή αϊτησίς των περΙ άμνη- στείας δα γίνη δεκτή. Ό Ντέ—Γκώλ 8ά μετα 6ή είς Μόσχαν Ό στρατηγός Ντέ—Γκώλ πρόεδρος τής προσωρινής Γαλλικής Κυβερνήσε ως εδέχθη πρότασιν τής Ρωσσικής Κυβερνήσεως νά μεταβή είς Μόσχαν. Πιστευεται δτι ό στρατηγός θά συ- νοδεύεται υπό τοΰ ΰπουργοΰ τ£>ν Ε¬
  ξωτερικών κ. Μπιντώ.
  ΘΟχιλιομετρα
  πρό τής Βουδαπέστης
  Ρωσικαί Δυνάμεις κατέλθη
  βον τό Διασμπερένι 00 χιλιομ.
  πρό τής Βουδαπέστης. Ή Γερ-
  μαΛΊκή άντίστασις σκληρύνεται.
  Επετεύχθησαν οί Συμ-
  μαχικοί σκοποί
  Άντιπρόσωπος τοΰ στρατη
  γοΰ Μοντγκόμερυ εδήλωσεν δτι
  οί πρώτοι άντικειμενικοί σκο-
  ποί των Συμμάχων είς τό^Δυτι-
  κον μέτωπον επηνέχθησαν πλή
  Πρός τό Βέν—Λό
  Συμμαχικαί Δυνάμεις έστα-
  θεροποίησαν προγεφύρωμα επί
  τοΰ Μάςκαί πλησιάζουν τόΒέν
  -Λό.
  —Εύχαρΐστήρια
  Ή ΈΘνική Άλληλεγγύη ΝομοΟ "Ηρα¬
  κλείου εύχαριστεϊ θερμα τό Νομαρχιακό
  Συμβοΰλιο Λασηθίου γιά την πρόθυμη
  παραχώρησιν'έκ μέρους τού πέντε τόν¬
  νων άλατιοθγιά την ενίσχυσιν των θυμά¬
  των πολέμου τού ΝομοΟ μας.
  Ευχαριστούμεν θερμότατα τοϋς κατοί-
  κους τής Κοινότητος Δαφνών διά την προ
  σφοράν ενός βαρελίου έλαιολάδου διά
  τό Νοσοκομείον τού άντάρτου.
  Ή πατριωτική αυτή πράξις των τιμςί
  αύτοϋς τα μέγιστα κα'ι δικαίως έπισύρει
  την ευγνωμοσύνην των άνταρτών, ήν έκ-
  φράζουν δι* ημών.
  Ή Διοικοθσα Έπιτροπή
  Ειρήνη Έμ. Μπαντουβά, Ζωή Χρ. Μπαν¬
  τουβά, Γεωργία Γεωρ. Βασιλάκη. |
  —Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον τού
  ΜητροπολιτικοΟ Ναού Άγίου Μηνα θεω-
  ρεΐ υποχρέωσιν τού ινα καΐ διά τοΟ τρπου
  εκφράση τάς απείρους αυτού ευχαριστίας
  είς τόν συμπολίτην μας κ. Ήρακλή Βασι¬
  λάκη, Ζαχαροπλάστην, διά την εύγενή δω
  ρεάν τού, 100 τεμάχιον γλυκών τα όποΐα
  προσέφερενκατά την ημέραν τής"Εορτής
  τοΰ Άγίου Μηνδ-διά την δεξίωσιν.
  —Βαπτίσεις
  Ή κ. Ειρήνη Έμμ, Μπαντουβά καί ό κ.
  Γεώργιος ,Κακούτης έβάπτισαν είς Σδρ-
  χον τοϋ κοριτσάκι τοΰ κ. Μ Μοσχολάκη,
  ανομάσαντες αύτό Ελένη—Νίκη.
  —Όμοίως είς τό χωρίον "Ανω Άσΐτες
  οί αύτοι έβάπτισαν τό ,,κοριτσάκι τοΰ κ.
  Δημ. Γ. Αποστολάκη, ανομάσαντες αϋτό
  Αίκατερίνη—Ελευθερία.
  —Έπίσης οί ώς ανω καί ό κ. "Ιωάννης
  Καπελάκης έβάπτισαν ' είς τό χωρίον "Α¬
  νω Άσΐτες τό χαριτωμένο κοριτσάκι τοθ^
  Ν. Καπελάκη ανομάσαντες αϋτό Μαρία—
  "Αννα.
  Είς τε τούς γονεΐς καΐ άναδόχους ευ¬
  χόμεθα νά τοίς ζήσουν.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοϋνται άπαντα Γτά μέλη τής
  συντεχνίας των άρτοποιών ή «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  την 26ην τρέχοντος, ημέραν Κυριακήν
  κα'ι ώραν 3 μ. μ, είς την αϊθουσα τοΰ ε-
  παγγελματικοΰ επιμελητηρίω π^ός ε¬
  κλογήν νέου διοικητικοϋ συμβουλίου.
  Ή Έπιτροπή
  Παναγ. Παπαδάκης, Χρ. θεοδωράκης,
  Κων. Βλάσσης, Άθ. Χανδδνος, Έμμ. Νέ-
  ρατζούλης, Νικ. Κριτσωτάκης.
  Είς την Ιταλίαν
  Ή προέλασις των Συμμάχων λό¬
  γω σφοδράς κακοκαιρίας έπιβραδύ-
  νεται. Παρά ταυτα δυνάμεις τήςβης
  στ))ατιδς κατέλαβον τό Σάν—Άντώ-
  νιο. Είς τούς άλλους τομεΐς «ύδέν ά-
  ξιωσημείωτον. Δυνάμεις τής 8ης
  στρατιάς άπέχουν 12 χιλιόμετρα νο-
  τιανατολικώς τήςΦαέντσα. Δυνάμεις
  τής αυτής στρατιδς κατέλαβον τό
  όρος Φοτζιόλλο.
  Είς Τρόντγιεμ—Φιόρδ
  ΆεροπλάνατοϋΒρετανικοΰ στό
  λου δρώντα είς την περιοχήν
  τοΰ Τρόντγιεμ—Φιό*ρδ τής Νορ
  βηγίας έβύύισανκαί [άλλα δύο
  έξωπλισμένα έχθ(ΐικάσκάφη.
  'Απειλείται τό Μέτς
  Άμερικανικαί Δυνάμεις έ¬
  φθασαν 2 μόλις χιλιόμετρα
  άπό τοΰ Μέτς καί ή πτώσις τής
  πόλεως δέον νά θεωρήται ώς
  λίαν προσεχές ζήτημα.
  Οίατρός ΜΑΡΚΑΤΑΤθΣ Κ·ΩΝ)ΤΙΝΟΣ
  έπανακάμψας1 δέχεται είς τό ιατρείον
  τού όδός Βΰρωνος) παρά τόν "Αγ, Δημή-
  τριον 2—4 μ.μ.
  Τα όδοντοΐατρεϊον τοΰ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  ΣΤΑΥΡ1ΑΝΙΔΗ έπανήρχισε τάς εργα¬
  σίας τού (όδός Καγιαμπή)
  ΕΜΜ: Ζ. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ιατρός φυματιο-
  λό>Ός στηθικά νοσήματα. Εϊδικευθείς
  έν Παρισίοις, έγκατασταθεΐς μονί|ιως έ-
  παναλαμβάνει τάς εργασίας τού είς τό
  έντή οδώ Γιανιτσών άρ. 2 Στοα Σιδερά -
  κη ιατρείον τού.
  Τ~ό παρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοία-
  1 τρεΐον τού κ. ΕΜΜ ΑΛΕΞΑΚΗ έπα¬
  νήρχισε τα εργασίας τού. ,,
  Τό Δικηγορικόν Γραφείον κ. ΕΜΜ. ΜΙΧ
  1 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ μετεφέρθη επί τής όδοΰ'
  Δαιδάλου πάροδον τής Πλατείας Βενιζέ¬
  λου επί τής πλευρδς Ζαχαροπλαστείου
  Ρεγκινάκη.
  600 τόννοι τροφίμων
  είς τάς δυνάμεις τού Τίτο.
  Ή Βρεττανική άεροπορία συνεχΐζει
  τό σφυροκόπημα των εχθρικόν στό·
  χων μέ αμείωτον σφοδρότητα Κατά τό
  παρελθόν 24ωρον έπλήγησαν στόχοι
  είς τό Λύντς καί Ίντσμπρούκ τής Αυ¬
  στρίας.
  Έπίσης άλλαι Δυνάμεις Βρε-ττανικών
  6ομ6αρδιστικών έπληξαν έγκαταστά-
  σεις συνθετικοθ πετρελαΐου είς τό
  Ντόρτμουθ.
  Ή Γαλλικήβιομηχανία
  Αγγέλλεται έκ Παρισίων δτι
  ήρχισαν έπαναλειτουργοΰντα
  άρκετά έργοστάοια πολεμικοΰ
  ΰλικοΰ διά τόν Συμμαχικόν ά-
  γώνα.
  Τό Βρεττανικόν-ναυτι-
  κόν είς'Αδριατικήν
  Μονάδες τοϋ ΒρεττανικοΟ Ναυτι-
  κθΰ δρώσαι είς την Άδριατικήν έ·
  βύθισαν 5 έχθρικά σκάφη. Είναι ή
  τρίτη έπιτυχία των αγγλικών πολε-
  μικών έντός πενθημέρου άπό τής
  καταβυθίσεως τοΰ Τίρμπιτς.
  Δηλώσεις κ. ΤΗντεν
  Ό ΰιιουργός των Εξωτερικών τής
  Μ. Βρεττανίας κ. "Αντονυ ΤΗντεν
  εδήλωσεν δτι εάν αί τέσσαρες με¬
  γάλαι δυνάμεις τής , Αγγλίας—Ά-
  μερικής—Ρωσσίας καί Γαλλίας κα-
  τανοήσουν ή μία την άλλην εΐμαι
  ακραδάντως πεπεισμένος δτι μετά
  τόν παρόντα πόλεμον θά διατηρη¬
  θή ή παγκόσμιος ειρήνη επί πολλά
  2
  Κατελήφθη ή Άνδόρα
  Ή Γαλλική χωροψυλακή κατέλα¬
  βε την Άνδόρα είς τα Γαλλοισπα-
  νικά σΰνορα.
  Είς την Όλλανδίαν
  Βρεττανικαί δυνάμεις συνεχίζουν
  την προέλασίν των έν μέσω ναρκο-
  εμποδίων καί φραγμοΰ πυροβολικοϋ,
  'Η σφοδρά κακοκαιρία έμποδίζει την
  συμμαχικήν άεροπορίαν νά υποστη¬
  ρίζη τάς κατά ξηράν δυνάμεις.
  Βομβαρδιστικά Μοσκΐτος έβομβάρ-
  δισαν την εσπέραν τής χθές τό Βερο¬
  λίνον.
  Ό νέος ύπαρχηγός
  Έπιτελείου Στρατοΰ
  Διά Διατάγματος τοϋ Ύπουργείου
  Στρατ ωτικών διωρίσθη ώς ύπαρχη¬
  γός τού Γ.Ε.Σ. δ στρατηγός κ. Σαρά-
  φης.
  Έβυθίσθησαν
  24 Ίαπωνικά σκάφη
  Τό Βρεττανικόν Ναυαρχεΐον ανε¬
  κοίνωσεν δτι Βρεττανικά ύποβρύχια
  δρώντα είς την άπω Ανατολήν έβύ-
  θισαν α4 Ία'πωνικά σκάφη.
  Αφροδίσια καΐ δεμαρτικά νοσήαατα
  Ίατρός ΕΜΜ. Φ1ΟΡΑΚΗΣ.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9—12 π. μ καΐ 4—6
  μ. μ. όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  ■Τυπογραφείων 'Ελεύθερης Γνώμης).
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΕΒΥΟΙΣΒΗΣΑΝ ΕΤΕΡΑ
  5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
  Άεροπλάνα τύπου Μπό—
  Φάϊτερς δρώντα είς τάς Νορβη
  γικάς ακτάς έβύθισαν καΐ δλ-
  λα 5 έχθρικά σκάφη.
  ΤίΟΒΒΓ
  ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΙΙ ΙΤΑΛΛ1ΑΝ
  Ή 8η στρατιά συνεχίζου¬
  σα την προέλασίν της επί
  τής όδοθ πρός την Βολωνί-
  αν κατέλαβε την πόλιν Πε-
  τρινιόνε.
  —•Νέα έδαφικά κέρδη έση-
  υειώοησαν βορείως καί δυτι¬
  κώς τοΰ Φόρλι πρός την κα¬
  τεύθυνσιν τού Μόντε—Σόλο.
  500 καΐ πλέον βρεττανικά άεροπλά-
  να έρριψαν 600 τόννους τροφίμων είς
  τάς Δυνάμεις τοϋ Τϊτο ποϋ κρατοϋν
  τάς θέσεις των οδώ ν ύποχωρήσεως
  των Γερμανών.
  —"Αλλα σμήνη Συμμαχικών άερο-
  πλάνων όρμώμενα έξ ίταλικών άερο-
  δρομΐων έπληξαν συγκοινωνιακούς κό]^κ
  6ους τοϋ έχθροϋ είς την βόρειον
  Ιταλίαν.
  ΟΥΔΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΝΑΤΟ». ΠΡΟΣΙΑΝ
  Έκ τού μετώπου τής 'Ανα-
  τολικής Πρωσίας τό Σοβιε-
  τικόν ανακοινωθέν ανήγγειλε
  ότι ού^δεμία άξιόλογος μετα-'
  6ολή έλαβε χώραν.
  ΕΙΣ ΝΗΣΟΝ ΛΕΎ ΤΕ
  Συνεχίζουσαι αί άμερικανι-
  καί δυνάμεις την προέλασίν
  των πρός τάς Δυτικάς ακτάς
  τής νήσου έφθασαν είς τόν
  μόνον άκόμη κρατούμενον
  υπό των Ίαπώ.νων λιμένα τοϋ
  'Όρμπο.
  —Τό Υπουργείον των Ναυ-
  τικών των Ήνωμένων Πολι-
  τειών ανεκοίνωσε ότι 'Α
  ρικανικαί δυνάμεις άπεβιβά-ϊ
  σθησαν επί. τής νήσου Λκάντια ι^Ρ)
  καΐ προελαύνουν είς τό έσω-. ·*?
  τερικόν τής νήσου.
  —Λόγφ σφοδράς κακοκαι
  ρίας είς τόν τομέα τής 5η< στρατιάς αγγέλλεται μόνον; περιπολιακή δράσις. 1 —Ό 'ΕρυθρόςΣτρατός έφθ<* σε τάς τελευταίας γραμμάς άμώ ^Ι( νης τής Ούγγρικής ΠρωτευούΑ,ί?' σης είς απόστασιν 30 χιλιομ. ;'·· άπ' αυτής. ^ Η