91110

Αριθμός τεύχους

253

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, ποο «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νό: π«ϊ Ιστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ»
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ* ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ι
  ι
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΐεοθονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 3 - Τηλ. 210.291
  Χρθνος 5ος—Άρ. Φύλ· 252—Λρχ. 10
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Ό Διευθυντάς τής «Αληθείας» μεταδίδει άπό την πρωτεύουοα τής ΒουΛναρίαι;-
  Η ΚΡΗΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΠΡΑΦΗ ΒϊΕ55?)
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Οί Ανατολικοί δα χτυπήσουν, άναγκαστΜίά, τίς Άμερικανικές Βάσεις
  Σούδας Χανίων, Γουρνών Ηρακλείου, Έλληνικοΰ, καί Νέας Μάκρης
  ΓΙΑ (δκϋτικούς λόγους βρέβηχε
  μιτοξυ πρώτου Μοί δΕώηβρου
  δεκαπενθήμερου τού Ιάνουορϊ-
  ου 1980, ο διευθυντάς τή< «Α- λί)θίκκ» Μανος Χαρής, οτή Σό¬ φια, ηρωηεύουσο τής Βουλγα¬ ρίας. ΚΑΙ επιιδή, όπως είναι γνωστό, ο δημοσϊογράφος, ανεξάρ-ητα οπό οποιαδήποτε πρόσω™ κή τού ενασχοληση, όττου καί όν βρίσκται, καί κάτω οπό οποι- ισδηΐτο— συνθήκες, φροντίζη Γιάντα νά κυνιγγά την Είδηση «οί νά ιενιγμερώνιει τό αναγνω- στικά τού Κοινό, φυσικό ήταν νά ενδκιφφθ€4 «αί νά μάθη τί γίνεται ,μέ τό φλέγον καί σοβα¬ ροτατο θίμα τ]ών ημερών, τή διεθνη κρίση καί τιούς σοβαρά- τατους κινδυνους ποϋ α—ιιλούν την ανθρωηότητα λόγω των πρσσφατων γχγονότων μοί ση- μαντικών εξέλιξιν. ΑΠΟ τίς εποφίς «αί ατικαινωνϊες ποϋ «χε μέ επίσημις ηιγγές τής Βουλγαίριχήί πρωτΐεύουσχκ, φί- λι< κεϊ γείτονος χώρας, ανχξάρ τητα άν αυτή οντμοει στόν Ανα- τολικό καϊ εμείς στό Δυτιικό Κο σμο, προκυ—τει τό παρρκάτυ /ίαν ανησυχητικό γί.νικά συμπέ ραομα>, τό οποίο με λυπη δκητι-
  στ(ώνου.ν, μετά τους Ρώσους
  καί οί Βουλγαροτ, άνθρωττοι με
  τούς οποίους έχομε τούς γνω-
  οτούς Βολκαν·κοϋς δεσμούς:
  • Η Κρήτη, λόγω των Βάσεων,
  θα κοταστραφεί, σε περίπτωση
  Παγκοσμίου Πολέμου
  III
  Δυό περιπτώσει έθνικοϋ ξεπουλήματος πρός...δόξαν τού «όνήκομεν εις την Δύσιν»
  ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ "ΕΝΟΙΚΙΜΕΗΙΙΗΤΠΣ
  ΣΤΗ ΝΙΒΡΥΤΟ "ποαειτμι πατρίς
  33 Στρέμματα
  Ι ΜΙΑ ΠΗΓΗ
  1 Νεροϋ
  Ι
  Περίεργη σύμβαση άπό τή Διχτατορία μέ άναμιξηΐστενοϋ συνεργάτη τού Μητσοτάκη
  Η χούντα, μέ τούς διορικψέ
  νους από αυτήν Κοινοτικοϋς
  Αρχοντιες στο Τυμπάκι, ιίχε υ-
  πογράψα ενΌΐκηοττΐρια σύμβα¬
  ση γιά 600 στρέμματα παραλια
  «ών ι—μάτων κης Κοινότητος,
  ποϋ έχουν πρόσοψη 1500 μέτρα
  στον κολπρ της Μεσσαράς γιά
  την δημιουρ^ία ξενοδοχείον 4.
  000 κλινών.
  Η διάρκεκι τής ενοικκισης η-
  ταν γιά 60 χρόν>ια(Ι) ανττϊ 200
  δρχ.{!Ι) το στρεμμα τόν χρο-
  νο(ΙΙΙ).
  Τό οημερινο οιρρτο Κοκνοτι
  κο Συμβουλιο, που κληαονόμη-
  οε την ομαρτωλή σύμβοση,
  μπλΐγμένο στά Γφΐμονικό, Αυ¬
  στρία κά καϊ ΕλληνΊκά πλοκά-
  μκι, αδυνατεί νά βγ*ϊ από την
  παγΐδα.
  Ο υποψηφιος Βουιλβυτής
  κοί συνεργάτην τού Μητσοτά¬
  κη στο Υπουργεϊο Συντον*-
  σμού κ. Μόν. Δεληγιαννάκης εί-
  νοι ο «διιρμηνίαο των Γερμα-
  νόν καί Αυ(ττ)ρ)Κ)^ών «χφαλαι-
  ουχων, ποΰ ενοιαφέροντιοι γιά
  τη «δουλεκ»
  Ο πεοασμένος Δβκμβρκχ ή-
  ταν θυελώδης γ*ιά τό Τυμπάκι:
  Απανυτές συνΐιδριάσεκ τού
  Κο,ινοτιικού Συβουλίου καί ικμ-
  νι< συνεδρίασιν μέ τούς κατοϊ κους τού χωρκ>ύ καθώς κοί σέ
  δΗηγορικό γραφί.10 τού ΗρΟ-
  κλΐίου δόν αττεδωσαν τελικό α-
  ττοτέλτ~Μ.
  Αφίσσ«ς τοιχοκολληθηκαν,
  ιτού ζητούσαν την καταργήση
  τής σύμβασης, καί πού τΐροκάλε
  σαν την ιπεμβαση της Αο—υνο-
  μϊας, μιτά οπό αίτηση τού Κοι
  νοτικού Συμβουλίου.
  Ο,ι κάτοικοι διχαστηκαν προ-
  τκμώνιης ο* μέν τό ί€νο&α#όο
  καί οί δέ ,τήν παρΌΑία γιά να
  κολυμπούν τΐό καλθΜαίρι.
  Επίσης η Κοινότητα Νίβρυ-
  τος Καινουργίου πηρε άδιεα α¬
  πό την Διΐυθυνση Γχωρνίας Η¬
  ρακλείου νά πουλήσκ σέ αλλο-
  δαπούς τμήμα «οινοππκού κτή-
  ματΌς, που συνοριεύει μέ την
  μεγάλη πηγη Βότομο Ζαρού.
  Σκοττός τουτικ τής ενοικίαση< ί,ινάι νά γίνετα» εμφιόλωση κοί ΐξαγωγή τού νερκχ· τό οποΐο θά ονττλοΰν μέ γάότρηση την οποία θά ονοίζουν. Οί κάτοι¬ κοι τού Ζαρού ονττιέδρασαν δυ- νιαμικά ιδρύονταί οί ίδι- οι Συνίτοιρκτμό Λα>'κής Βά-
  σης, γιά την εκμετάλλΐυοη τού
  νερού. Παράλληλα απειλησαν
  ότι, δέν θά αφήσαυν νά γίν«
  ίργοστάσιο από τούς ξένους
  «αί οί Ζαριαγοί ό,ηι λένχ, τό κά
  Έρεννα
  ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
  ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΓΔΑΚΗ
  νούν. Πααακάτω παραθϊτουμε
  αχχτικέ·; συνιντεύξεκ πού πή-
  ραμε, αρχίζονττας απο τόν Πρό
  *δρ)ο Τυμπακίου κ. Γιώ,ργο Τα-
  Ρερναράκη, τόν οποίο νηναια·
  φθηκαμε στό Τυμπάκι.
  θά συνεχίσωμε στό αιόμενο
  καί μέ άλλες συνεντεύξιις γύρω
  από τα οοβα,ρά συτά θίματα.
  Ωστοσο όμιος αυτό πού υ-
  παγρομμιζομε ίίνοι όιτ|ΐ πρόκο
  ται γιά δυό καραμπκνάτίς τκρι*
  πτώσεις εθνικού ξ—ουλήμπτκκ,
  πού δείχνουν ότι στή μ» εφαρ-
  μόζκταιι τό «Ενοικιάζιται» καί
  στήν άλλη τό «Πωλιϋται Πα¬
  τρίς».
  Κοτά τα άλλα ο ανογνώστη< άς βγάλει μ όνος τού τα ουμπε- ρσματά τού κοί όν θίλιι κόπο*- ος κρατιικός ορμό&κκ; άς μάς πεί πώς προεχτείνοντα· χαυντι κές συμβάσεις μέ «διερμηνείς» ανθρώπους τού Μητσοτάκη ο« "Ενα σοβαροτατο κοινωνικο φαινομενο ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ "ΣΒΟΥΡΟΙ.. ΣΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Οι «σβού.ροι» το οτά οχολειό τή^ θ&ρίΐσσου'. Έ- αΐΓτοβαίλΛει καθε αξιοπρί- καί ηεριμενο·υιν απί εξω μια α τίς μαβήΓΓριες να σχολα- για τό αχετιικό «ψηκττηρι». Π.ρόκΐ6ΐται γ.ιά ■αλήΐτες, α.τΐ αι>τοικ πού κάθε βριαιδυ· τ.ρχγυιρ
  νάνε οττά λιονττάριΐθ' καί σπάνιε
  Αλητες που γιΐιρεύουν
  θυματα, γ·ΐι6 να τιό φέ-
  .ρακν οτ,η μιζΐιριο μι την «ο
  τά'ντπο τουις.
  Κι οιιΐτοί μέν, ό,τιΐ θίΛουν κό-
  νο·υν. Τόσο τούς καβει. Αλλά η
  Αοτ<υνομΐ'α; Γιοαί δέν τσουιβ·ο^ λιοζε» με,ρΐικούις «αι ντα τούς «χω σ&ιι στό φρέσιοο»; Έτσι δη|λαύίή γά νά μάθοιυν πώς κόθε γανιός ποιυ στεΐλινει στό σχολ&ιο τό τται- δί τού· έχεΐι ένο σκιοπώ εου όχι νο τό μιετατρίψει σε αθώο ΘΙυιμα των αληιτών πού η μΰνη τουις α- σχολϊο είνοι αοτη, μΕχρ» τό κα1- λο*α*ρ·ι πού θό ξί.μπαιρ«)ά'ρουν τό μιλιούινισ των τουρ*οπ·ριών. Φυσι«ά, δέν πιρύικεπΐΐιΐι γιιό μα- θητέζ, αλλα γιο... εΓταιγτ/ελματί- ις «γικομενόκιηιδες», ηού αύν τοίς ςλλοΐιζ, διαιφΜοντα.ι καί γώ τη θρασυπτντά τους. οποίες σχετίζοντοι μέ απαρά- δεχτα περάσματα τής Κρητική< γής στά χέρ»α των ξένων πρός ...ιδόζαν, φυσητά, τού ι«ινήκο- μεν εκ την Δύσιν». ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύρκ Πρόε&ρε, υ¬ πάρχη ένα θέμα στό Τυμπάκι σχετκά μέ 100 στρέμματο πα- ραθαλάσσ^α ή 600 μέ 700 κατά άλλους, τό οποία προτίθεται νά «νοΐκιόσε* ~ η Κοκνότητα η ήδη έχει ενο,ικιάσει. Τί ίχΐΓΜ νά μάς πήτε σχετικά; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν ώς πρός την δκταση δέν είναι ακριβώς 1000. Είναι 600 οτρέμ μ(χτα τα οποία εχουν ένοικια- οτεΐ άτπό τό 1974 καί ώτπάρχει όρος ποΰ λέ£ΐ ότι, εάν ό ένοικι αστής δέν παρουσιάσει εργα μέ σα σέ δέκο χιρόνιο, ή Σύμβαση λυεται. Αυτή τή Σύμββση 6ρή- καμε εμείς. ΕΞΤτταμε δέν συμφέ ρει την Κοινόττττα γιατί εΤναι μα κροττρόθεσμη ή Σύμβοση γιά 60 χρονια άφοθ άττοιτερατωθεΐ ή ττ,ρώτη μονάδα κο! εΤτταμε νά την άναθεωρήρομε. "Αρχικώς έγώ είιμοικνια κιατά τής Σίυιμ'βάισε- α>ς αυτής, .μετά δμως γιά νά
  μή διχαστει κατά κάποιο τρο-
  πο τό Συμβούλιο τπ>ρσ μιά θέ¬
  ση, άκομμάτιστη. Μιά: θέση Τυ-
  μΓπακιανή. Πώς μπορεΐ νά άξιο
  ποιτ,θεϊ ούτος ό Τόττος κ,αΐ νά
  εχει εσοδα. Αύτη λοιττόν την
  έργασία κάναμε, Κάναμε άλε-
  ττάλληλες διασκέψει^ γιά νά
  δρούμε μιά λύση, "Εχομε κατα
  λήξει πρός τό παρόν νά άνα-
  ττροσΌορμόσομε τελείως αυτήν
  την ύπτάρχουσα Σύμ6αση ττοΰ
  δρίκαμε καί νά άλλάξουιμε τούς
  δροος στά 6π(ί~εδα πού σιομφέ-
  ρει την Κοινότητα.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Τό 1974 που έγινε
  η Σύμβαση ποίος ήταν« Πρόί-
  δρος καϊ εάν ήτανε δ*ορισμίνο< ή αιρετόί; ΤΑΙΒΕΡΝΑΡΑΚ1ΗΣ: Αυτή ή Συμ 6αση έξεκίνησε άπό τό 1972. Άλλοι Προεδροι οί οττοΐοι ήτα¬ νε διωρισμένοι ά—ο τό τότε κα- θεστώς και ύπογγραφηκε στϊς 29 τού Μση τού 1974. Πρόε- δρος ήταν ένας Ταβερνκχράκης Γεώργιος, 6έι6αια συνωνυμία άλ- λά δέν εΐμαι έγώ ό 'ίδιος, έξα- γωγέας. ΕΡΩΤ.: Ο τότ/ε Πρόεδρον, τότε πτίαν «ξαγωγόας; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Όχι, ήταν καλλιεργητής. Καλλιεργοΰσε θερμοκήττια. ΕΡΩΤ.: Σέ ποίον ΐτό ,βνοικ'κισε τό κτήμα; Τό ένοικία- ενα Πολιτικ,ό Μηχανικό έξ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3 ΟΠΩΣ είναι γνωστό, τό 5Οο)ο, ακριβώς των σ—ιυδαιΐότερμιν Α- μερικανικών Βάσεων στην Ελλά δα, υπάρχει πάνω στήν Κρήτη, αψού απο τίς 4 μεγάλας και επι- κίνδυνες Βάσει-; οί δυό βρίσκον τοι στήν Κρήτη (Σούδα< Χανί¬ ων καί Γουρν)ών Ηροκλεϊοο) καί οι άλλες δυό στ,όν ελλαδικό οτ- τικό χώρο (Ελληνκού «αί Νέΰς Μάκρης). ΔΕΝ είναι, ώς γνωστόν, η πρώ- τη φορά, πού από την εφημερί¬ δα αυτή έχίΐ τονιοττίί ο Μέγα^ Κίνδυνος από τίς ξένες Βάσιις, αφαύ, εξ άλλου, πέραν ηων τοχτικών σχετικών δημοσιΐειυμά των μας, από την αρχή τής έκ- δοσής της η «ΑλήθίΜΐ» είναι γ, μοναδ,ική ελλιννική οφημε&Λα πού πάνω από τόν τϊτλο της έ- χει τοποθετήσει μόνιμο σύνθη- μά της τό«Εξω οί Βάοι&ϋ». ΠΡΟΣΦΑΪΤΑ επίσηις δημοσκύ- τηκε στήν εφημερίδα μας η γνω στή συνέντευξη τρύ Ρώσου Στρατηγού Κοζλ|ώφ, (πού πάρ- θηκε από τόν Μάνο Χαρή τόν περασμένο Αύγουστο στή Μόσ¬ χα) στήν οποία τον,ίστηκΐ. γιά πρώτη φορά ο κίνδυνος κατα¬ στροφήν πού διατρϊχει η Κρή¬ τη από την υπάρξη πάνω σ' αυ¬ τήν των Αμερικανικόν Βάσεων. ΣΗΜΕΡΑ όμως, πού τα διεθνη γεγονοτα εχουν φιρω στο παγ κοσμιο προσκήνιο τόν κίνδυνο τού ολέθρου πού ηπείλει την Ανθρωττοτητα, η παραπάνω πϊ- ρίτττωση —ρικλείει, πολύ περισ- σότερο, μέσα της τό στοιχείο τής —ικαεαότητα< καί τής άμε- σης επΓκινδυνότητας. ΔΕΝ χρειάζονταΐι πολλά λόγια καί «ηξηγήσΐικ Υ*ά νά καταλά- βιι επί τέλους ο Ελληνικός Λαό< καί ωδικώτ^ρα ο Λαός τής Κρή¬ της, ότι ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΜΕΣΑ, άν ο ψυχρος πολεος μετοτρα~ί ξαφνικά σέ θερμό. ΤΟΤΕ, αλλοίμονιό μας... Τα κου- μπιά πού θά πατηθουν πρώτα γιά νά αρχίσιει η διαμάχη τού Παγκοσμίου Πολέμου, θάνοι ε- κεϊνα πού τό κοταοτροφικό α ποτελεσμά τους θά στοχίϋί στήν Αττική και* στήν Κρήτη. Η ΣΟΥΔΑ, απού υπάρχουν οτά ϊγκατα τού Ακρωτηρϊου τα πυ- ρηνικα οπλα, το Ηρακλειο, οι Γούρνες, όπου υπάρχουν τα κα τασκοπευτικά καί άλλα μηχανή- ματα, καθώς καί τα άλλα σημιϊο των Βάσεων απού οι Αμερικα- νοϊ έχουν τίς εγκαταιστά—1< τχηκ, θάνοι οί πρώται στόχοι, ΑΥΤΗ είνοι η ολικρινής δήλωση των Ανατολικήν, αυτή είναι η προΐΐδοποϊηση των Σοβιετι- κών, αυτή είναι η ωμή λογική προγματικότητα. ΚΑΙ τότε — ό μοί γένοιτο— ο πυρηνικος όλιθρος δέν θά ξεχω- ρϊζει τα ονθρώπινα θυματα μέ πολιτικές, κομματικίί, κοινωνι- ^Τ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Ό Μάνος Χαρής οπήν αύ- λή τοϋ Κρερλίνου, στή Μό-1 οχα, τόν περασμένο Αϋγου- οτθ/ δταν πίήρε τή συνέν¬ τευξη γιά τόν κίνδυνο κα¬ τά τής Κρήτης, άαιιό τόν Ρωσο Στρατηιγό Κοζλώφ- ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» «ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΟΙ ΒΟΥΛΓΆΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟ Ι ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Πρέπει νά τό χωνέψουν: Πρώτα τό συμφέρον τού Λαού καί μετά τής Έκκλησίας ΕΝ0ΙΚ1ΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΧΤΑΣΗΣ ΠΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΝ ΓΟΥΡΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ «.· .Νά προϊΐ,μήοετε νά ΐχροστατεύοετε την Ύγεία μας καί την ήσυχία μας- Σε6αομΐώτατε. καΐ 5χι νά κυττά- ξετε μόνο τό οϊκονομικο 5φελος τής Έκκληισίας·.·!. Αύτά άναφέρουν οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Γοΰρνες Πε διάδος· μέσω τοΰ Πολιτιοτικοΰ Συλλόγου τους στήν έπιστολή τους τής 2)1}19βΟ, ηοός τόν Άρχιεπίσκοπο Κρήτης κ· Τΐμόθεο. Τό δικό τους τό συμφέρο, συγκρούεται μέ τό Οί- κονομικό δφελος τής Έκκληρίας. συγκρούεται μέ τό Δέ θελουν τό Λα~ομίϊο ο* οπό την αρχή; Εδώ κοί λΐγιο Γουιρνιώττες. Δέ βέίλουν τίις σικό- χρόνιο έχουν ειδοιποιηθεί νες »αΐι τα φουιρινίΐλΐλα' οτον τοτκ>
  τους, πού εξελΐαισΐίταιΐ ραγΰαίαι,
  σέ μιά απιό τίς πιό τοι*ρ·»σττι«3ές
  περΓοχές τής Κρή|τηις. Καί τό Λο
  τομίΐο — λενε οΐ' Γουρνιΐιώτ*ς —
  σηιμαιν-ει καταστροφή...
  Αλλά άς δούμε τώ πράγματο
  ♦■άηοιου· Νόμου οι
  σιεις Λατομι&ίυν τής π&ρκοχήις,
  νά μεηαφίρθθ'ύιν· μαικιριυά από
  κατοικιηιμένες πειριοχϊις... Ο Νο-
  μος αιυτό,ς λοιπόνι, δ'έν εοιΐτρέ-
  πεΐ' οττά Λατομείαι Ριτσόττου-
  νώ είνα» 6γκ|α[Γιαι0ΤΓΤιΜ*νιαι
  ϋίκονομικο καΐ Έτπχειρηματικό δφελος των Ριτοό-
  πουλων, πού £χουν τώρα Λατομεϊα ότου Κοκκίνηι τό
  Χάνι.
  Μαθανε οί Γουρνιώτες στώς: θά μεταφερΒεϊ τό Λα
  τομεϊο ττήνω άιτο6 τό χωριό τους· ΚαΙ ξεσηκώβηκαν.
  Πήγαν στόν Άρχαεστίισκοτα)/ στό Νομάριχη, στούς Βου
  λευτές τοΰ Ναμοϋ· Καί οί έξελίξεις μάς πείθουν δτι
  αύτάς ό ώγώνας τους θά συνεχιστεϊ γιά πολύ, άκρου ό
  δρόμος γιά την ρεταφορά τοΰ Λατομείον είναι άνοι-
  χτός·
  ότου ΚοΜΜΪντΐι τό Χάινιιι. Έτσι,
  βρήΐκην μιά πλούΒΐιαι σέ ττρύττες
  ώλες περιοχή πάνω αοό τίς
  Γσύρινες (δυο χιΛιιόΙμϊΦρα ατίό
  τό χωρ.ι·ό) ιιοιοχττηρίαις τής Ιε-
  ρος ΜονίΓ|ς Ανωπολεως, καιί ε-
  «ει αποφάσιισαν νά ιμιεταφέρουν
  τό ΛαΓΤο,μιεΐο. Βριήΐκιαν τόν Ηγού
  μενά την; Μ.θ'νιής, εκαναινι μώ αί-
  *Ένας «νταής» άπό την Εύρώππ
  ΙΑΑΛΟΙΤ0ΥΡ1ΣΤΑΣ ΚΑΤΑ ΧΟΡΟΦΥΛΛΚΑ
  Έτσι τέλειωσε μιά... ώραία ίστορία καί... είς άλλα μέ ύγεία
  ΜΕ 6 ΜΗΝΕΣ ιιΚΑΘΑΡΙΣΕιι Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΟΜΑΝΟΑΗΣ
  ΤΙΣ ΑΑΣΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΤΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΟΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
  Μιά αύτοκινιτιστική άπειλή συμπεδέρου τού κατά Δικηγόρου
  Το Εφί.τί.ιο Κρητην στο Χα·
  '"ο, ιοατούΜοασε, στήιν αυνεδρια
  οη τη,ς πί.ροσμι'νηις Τίτόρΐτος,
  τον Μποιντιουβοιμαινσλη για προ
  «Ρολη μνηΊμτΐις τεθνεώττων αγω-
  ττκ Εθνι'Ίοτκς μος Αντί-
  εηιΐσηις αγωνιιιστή,
  Όιπως εννοιι γνωστα, ο Μηαν
  'ουιβθιμονθΑΛΤις ξεσηικωοε βύελ-
  λο Λθ4*θ()Φυιρών με τό βιβλιο
  των· οπο4Μϊμον·ευραΐτων τοΐλ,
  ιο υ ώγρΌψε ο ΑντώΜηιζ Σιανο-υ»
  όι»α>ς ι1011 εξβδωσε ο Σ^τϊΛιος
  Χολ»υο6οΐ(Γΐς οπό τις «αδΰσεις
  «ΚΝΩΣΟΣ». 'Ετοι·,
  ικαν αρκιε,τεί μηνυ/αεις <*πο τους οπογιόνιουις των αιγωνΐΜΤτών. Πρωτόδιιοο, το Τριρ&ΛΕς ΓΡΛηιμμελειοδι.ι«εί,ο Ηρακλείου, ι χε ικατ·αΛΐικασιει τον Μπαινττουβο μανολη ισε φιιλα·κιιοη; 40 μηινων συνολικιά «αί τους ΣισνιουιδάκΓ) — Χαλκιαόακιη σ>ε φιυΛάΐΜΐση' 7
  μιΠΜών αντκΓτοιχα.
  Ο ι. εφέαεις συνειο6ικα<—ηικαν στσ Χολαιό. Έτσι, ο ΜπαινπΌυ1- βαμοινιόληις τιμωρηθή*» αηό το Εφεπ&ιο Κρ.ηΓΓ^ς. «ο) Για συκοφαιντικη δασφηιμο ση τού Γ. ΣαμαιρΐΓπηι, 4 μϊΐΓ ινβς (ρυλακοή. β) Γΐισ προσβολή 20 μκρες ψυλακη για τίς μηνύαεις των σπογονων ΔραιμοιυιντΓάνη κοί ΞυΙλοιύιρηι, ονο ιμήνα γιά την 'μήΜυοο των θϊπιογθινιων Παιπιαγιΐοννη Σκιθολα, και ενο μηινα γΊα' ττην μήνυση των Γιάννη χαιί Γιώργηι Με τήΊν συιγχώνιευισιηί των παι ραοανω ποιινώνι, ο Μπαινττοιυιβθτ μανοληις διικ&στηικιε συνολΐικιά' σέ φυιλια«ιση 5 Χ]<νών καϊ 20 ηιμΐτ ρών. Πραγμο που ση(μ.αινειι, ότ* τόσο τού στοι/χισί το βρίσιιμιο ποϋ εκανί. στους αινβρώπουις ακ>
  -ι ούς πού πα&αΗψονιε τρα, πού
  Ά- ΣΥΝΕΧΕΙΑ οφγ) σελίοαι 4
  ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  Βρ,,σκομοοτε αιοομη στο κο
  ταχεΐ'μωνο, «αι» το ...ιμιιλιιούνιΐια
  των Του.ρ'»στών, βνκιι αιβόμηι μ αι
  κρυ>ά.
  Μόλις «ανοΊζειΐ» ο καβρός, θα
  γε·μΙίοιου·ν πάλι τα ξεν>οουιχεί·α,
  οί πα'ρ,αλιες κοϊ τα ...ιηαφΝα.
  ΦαιντΓΐαζομαιοττί τι εχε.ρ να γΐ-
  νει τοτε πού θάιναΐι οί ξενοι πίο
  πολλοί αιπό τούς ντοπιου·», α^-
  φο·ύ, τώρα Πεναιριιατΐικα, κ.άΓΓ»
  φρούτα εξ Ευρώπιηκ ερχονται
  ■καιϊ τα κάνουίνιε ...Κμπα.
  Πρ,ίν κιαμποσες μειρε,ς, ίΐνας
  τετοιος ξαινθο.μαλληις νεαρος
  βριέθίκκιε στο Τι»μ~6ικιι>. Πορα-
  φερθηικιε φαιινετα.ι, «ιαΓΤΐΐβαισε μα¬
  ρίκα μτ*οιυ*αιλΐ)α μι ενός χωροφύ
  λοκιας πσυ βρεθηικε εκιει, τον α1-
  νακαλζ,αί ι—ήν τοξη.
  Ο ξένας, δένι ίΐχαισε καιιρο κι
  σρχ«σε ν<α ...ξυλοφθ'ΡΓτών&ΐι τον χωροφύλαικαι. ξοκΐνησε ηι υ-οΒεσηι. Καιι τελεωσε προχΐθος στο Τρ«- ιεΐελες ΠΑηιμμΐλειοδ.ιικείο Ηρακλιω ου, όπου ο ξένος «ταιήις τού Τυιμ παικιιου. ...φοιριτώθηιιοε μέ 2 μή>
  νες
  Είναι Γα'λλος «αί τόν λενε
  ΒΕΝΑΠΟ ΤΗΙΕΗΒΥ νώθος, τής
  ΟΕΝΙΖΕ.
  'Αί εαχηιθουιμε, τό ιοαλοκαιί<ρ« ποο έρχεταιΐ, νάι μή ράς <ρέρ«.ι· τετοια φρουιτο', όν χαιι αναιμενε- τοι πάλι νά γεμίσουν τα ξενοδο- χεία των αστέρων; ποό υπάρ¬ χουν οττά παρκα κα>ί στό λκμάνι
  μα·ς.
  ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΗ
  Γιά τίς πρόσφατίς γιορτές και
  τον κοινούργιο χρόνο μάς εστίΐ-
  λαν, μετοξύ άλλων, ευχές: Ο Δή
  μάριος Ηρακλείοι» κ. Καρέλλης,
  ο υπουργος κ. Μητσοτάκης, ο
  πολτπυτής κ. Μ. Δεληγιαννάκης
  ο Αρχηγός τής ΕΔΗΚ κ. Ι. Ζίγ-
  δπ<. ο Δ)τής τής ΣΕΑΠ κ. Σοφι- κίτης, ο Α' Επιθΐωρητης Χωρ) κή< κ. Σμαργιανινάιοκ, ο Αν|ώ- τερος Δ)τή< Χωρ)κης Κρήτης κ. Τζιρίτσς, ο Δ)τής Χωρ)κης Η¬ ρακλείου κ. Κοατοϋηης, ο Προ- (δρος τού ΕΒΕΗ κ. Μελισο«δης ο Δ)ντής τής Εμπορικήν κ. Γα- λιάκης, η Δ)νοη τού ξενοδοχιί- ου εΠορκ», η Γενική Τραπέζα Ελλάδος, ο Πράεδρος τής Παγ- κρητίου κ. Τσουδερός, η λογο- τέχνις κ. Μπριλλάκη, ο κ. Ν. Τζειρμιαδιονοΐ, ο κ. Α. Σκουλι- κάρης, η Μότορ Ελλάς, ο κ. Γ. θιοφιλόπουλος, ο κ. Β. Βασιλει¬ άδης, ο κ. θ. Ζόμπολας, τό ξε- νοδοχείο «Γκόλαξν», η Αγροτι- κή Τραπέζα, ο κ. Γ. Κοωκσυρ/τα κης, ο Ομιλος Αντισφαιρίσεως Ηρακλείου, ο Πανελλήνιον Συν- δεσμος Σπουδαοτοών Υποτρο- φιών, π Πιρΐλλι, ο κ. Ε. Κλαου- ράκης, κ.ά. Τούς ευχαριστουμε ολους πάρίο πολύ καί αιντχυχομαστε μια κι εμείς δέν στειλαμε ιυχετηρ,ιις κάριχς. καιί το Ηγουμενοσυιμβού- λιο, απαρτιζόρενο από τον Η- γούμενο καί ένα ή δυό Διαικουις, έ«αινιε την αίτηοη δεχτή κιαιί α- ποφάσ.ισε νά παιραχωρήισ>ει 150
  σττιρβμματο σττούις ΡΗΤθΌΠου··
  Αουχ.
  Διαιμαρ1τυ<ριή'θιηΐΒαιν οί Γου·ρ- νιώτες. Τίποτα'. Πήιγαν στον Αρ- χιΐιεπίαι»οπο. Ειιείινος τοιύί είπε ο τι ορεπει νά εγ«'ρ.ίνι&ι. η Νομαρ- χία τήιν εγ.»αιτάσταση» ΠΙήιγαν ατπον Νομάριχη. Τούς ύτκ ότιι ιόν η α'ποστασιη πού ορίζεΐ' ο Νό μοις υιπΐάρχει, δβν μπορεϊ νΰι κά νει τιποτα καί τούς συινεστησε νά παρα<καλέσουν τον Αρχιι&πιί Ρεηορτάζ ΤΩΝ Ν. ΨΙΛΑΚΗ ΚΑΙ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ σ»οπο, νά μην παιραιχωριήισεί η Εκκλησία την έχταισηι. 'Οταν πή γαν στήν Αρχιε—ισκιοπΐηι, ο Η- γούιμενος τή^ Μονής Ανιωπόλε- ως που ηταν εκει, αινιη'συιχουσιε λεγονπας σττον Σίιβασιιώτατο ότι δεν φάνηιτε ακιοιμη, ο Ριτσό πουλος να κιανιει το Συρβολαι-α. Ρωττησαμε κ εμείς τον Σεβαπ σμι'ώττατο και μάς είΐπε ότιι δεν προκειτα* να κανει τίιποτε πιοϋ να είναι εις β'αρος των Γο·υρνιω- τώνι... Ο Ηγουμενο^ τήις Μονής μ. Γρηγοριος μας ειπΐ. οτψ ο Ορ¬ γανισμόν Διαιχειρηοης Ε*«!λησιαι οτιΐκήί ηεριουσ.ίας, ενέκιρινε την αποφαση τού ΗγουμιενοσυμΡου Λίου... Κ» οί Γουιρνιώτες; ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή «λϋσ ·
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣεΤσ ΑΠΟ ΤΗΜ ΚΡΗΤΗ —-..-&..Χ-
  που πρν με^χώμα υου
  ΓπηπΡηι ι/ ηιηλ'λΓ
  φρσξουν οιαλ'λοι ν ςμο
  προλαβη να πει εο οω κ αι κια
  θυλλοΡπ δικπΈσυ
  Ι νΛ' _ _«_ΐί;_ι«ϋί«ΗΙ
  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Νά, τα καμώματα των πολυεδνικών έπενδύσεων
  ΕΚΑΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΝ ΙΡαΗΜλΙΑΚΗΜΝ
  ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΓΟΡΑΖΗ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΙ ΟΛΑαΝΑΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ
  Άφησαν άπλήρωτο όλο τό έργατικό προοωπικό!
  Η 'πρώπη απόπειραι Πολυεθνι
  κήΐς ειΓτένδιυοης οτό Ηράκλιειο φοί
  νεται πώς απέτυχε οικττρά. Πρτ>
  κείται γΊΐά1 τό εργοοτάσιο Γροφι
  ικϋν Τίχνών, που είχον δημιουρ
  γήσει στΤ) Χούντα' οί Γρομματιΐρ
  κάκηδες κιαί πρίινι λ'ίγουις μήνες (ό
  πως έγραψε η «Αλήθβΐ'α») πιουλή
  θηκε ιαπό τούς ιιδιοχτήίτες σ'έ μ>ιά
  ΠαλΙυεθνική Ελιβετική ΕταΊ.ρΐία.
  Λϊγο πριν τα Χριστούγίννα·,
  τό εργοστάίσιο των Γραφι κων
  Τεχνών, σταμαΤηισιε νά δουλ/εύ
  εί, καί σφησιε τό εργατικο προ-
  οωπιικό αηΆήρωτο χωρις νά δώ
  σει καμμιά εξηγήση^.
  Έτσιι οί εργάτες, δεν πληρώ
  θηκον θ'ύττε τόν μήνα Δεκιέι>
  βριο, ούτε τό -επϊΐδορα αδΕίας,
  ουτηε ιοαιΐ το Χιρΐιισπ"ουγιενινιό(ΓΊΚθ
  δύρο.
  Διαμαρτυρήθησαν οί ε,ργα-
  ςόμενοι, αλλά ο* δ>:ια μα·ρτυ;ρ.ίες
  δεν απΒδωσαν τίποτα. τΞπται, ο
  ,ποβΛήιθηικαν α πό την Ειπι6εώρί7
  ση Εργασίας ιμη'νΜσεις γιό κατ,α
  κρατίρη ιτώιν αποδοχών των
  εργαζομένων. Μιά> αιτϊ αυτές χϊις
  ιμη(νιύΙσιεΐις, ειοδιικάοτΓηιιοε οροχθιέκ;
  το ΣάββθΓΓθ 12-1-1980.
  Τό Εργαίτιικό Κέντρο Ηρα¬
  κλείου, γιά νά βοηθήση τού»;
  οινθριώιποι>ς ουτούις, προαπαβεϊ
  ά κιερδΐσιεΐι 'ένα' ετίϋδΊομα τού
  ΟΑΕΔ, «φού ηι ζωιή τιοιυς ιείινκΐΊ-
  δύισικολη. Ούτε ί,χουν αοολιυθί.ΐί,
  μσ ούτε κ>α<ί ■εργάζοντταΐι... Τα Ο'ΐκονομικό τοας προβλήιμιαΓτα' εί ναι οξύτατα. αφού' πρόκιειτα'ΐ «τερί απλών εργατών, πού ο μό¬ ν αόιικός τουις πόρος ψαν αυτή η ιεργασία. ηλη,ροφοριε,ς μας, η υποθεστ) το·υ £ργοστα'σ»οιυ σχε- τϊζ£ΓΓαι μέ την υπόθεσιηι τιήις ΕΛβ-ε τΐ'κιή/ς Εβρα,ΊΐιΊκήιζ Φ αιριμ>0'Μ0 β ι<σ μο χανίΐας, πού εικιλεισε πιρ'ίν λίγο καφό στήιν Αθηνά· αφήνοντας στό δρόιμο 120 ιεργάτες. ΓΤλη- ροφορούιμαιστε όττιι κοί ν £.ιοει>νη
  όπως κιαί σττό ΈργοιοτΓάισΐίθ Γιρα< Γύρω άπό την περίπτωση τού Έβραίου Αύτονομιστή ΑΝΑΒΑΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΜΛΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΑΑΚΗ Η δίκη ,μιέ κατηιγορθ'υμενο τόν διευθυντή τήις «ΑλΙήθ'ειαις» Μάνο Χαρή, κου μηνιυτή, τόν Δκκιαιστ.ιικ<6 Επιιμεληΐτή κ. Γ. Μαρ ΐΌμιΐιχ.ειλάικιη, γιά τή ννωατη πε- ρίΐπτωίση τού Εβραίου Αυτονο- Η>ιιο~ή Ελάν Ράρελ, πού ήταν
  ν α γίνει στίις 10 Ιανουάριον, α>-
  να,βλή&ηικε γιά τίς 25 Φεβρουα-
  ρίου.
  Αιτία τής αναβοΐλής ήττον η
  ^σύμ'πτωοη αοουιοϊίας τού δΐιευ·-
  θυντή τήις «ΑλΙή/θιε ιια·ς» στ© εξω-
  τερ·ιικό γιά λόγους υνιείιας <κιο<ΐ τού κ. Μαριοομιιχελάικη, ιτρύ ιήσαν α- ■ ■■■■■»■■■»■■»■■ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΗΑΑΗΠΤΙΚΗΙ ΕΚΤΑΚΤΚΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΙ Των Μετοχων τής ΠαγκρήΓηας Άνώνυμης Έτααρείας Μειαφορών ΤΡΑΝ2 ΕΥΡΟΚΡΕΤΑ-ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Υστερα άιπο άποφαοη τυϋ προσωρινοΰ Δι- οικηιικοθ Συμβουλίου τής Έταιρ,είας ΤΡΑΝΣ ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΕ καί σύμφωνα μέ τ6 άρθρο 34 σέ συνδυαομό μέ τα αρθρα 10 έ*ως 12 τοΰ Κατα- στατκοΰ της (ΦΕΚ 1377) 125.79 καϊ (ΦΕΚ 3. 187) 27.9·79· ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ σ' έΊπαιναληιπτική έκτακτηι Γενική Συνέλευσις οί μέτοχοι τής Έταιρείας την 26ην Ίανουαρίου 1980 ημέραν Σάββατο καί ώραν 2αν άπογευματι νή οτά Γραφεϊα της "Ενωσης Γεωργΐκών Συν) μών "Ηρακλείου οτήν άδό Άγίου Τίτου 16 — Ή ράκλειο Κρήτης, λόγω μί| έπιτεύξεως της νομί μου άπαρπας κατά την συνέλευσηι τής 6ης τρέ¬ χοντος μηνός. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ένημέρωοηι των μεταχων γιά τίς έταιρικές ύ- τποθέσεις. 2· Τροποποιήση τοϋ Καταστατικοΰ τής Έταιρεί¬ ας: "Αρθρον 4. Άγορά άκινήτων καί έγκαταστά σεων. "Αρθρον 19- α) Διορισμός άαιό τούς έργα- ζθιμένους στήν έταιρεία μετόχους δύο (2) άνα- ιιληιρωματικών μελών τοΰ Διοΐκητΐκοΰ Συμβου¬ λίου· 6) Καθορισιμός ιιωκρότεριης ύιποχ(ρεωτικίίς ουμμετοχης των εργαζομένων στήν Έταιρεία Μετοχων στό Κεφάλαιον αυτής· γ) "Εναιρξη, αοκησης τοΰ δικαιώματος διο- ριομοΰ Συμβούλων άπιό τούς έργαζομένους στήν Έταιρεία Μετόχους. 3· Έκλογή δ'έκα τεσσάρων (14) τακτικών Μελών τοΰ Δισΐκητικοΰ Συμβουλίου. Γιά νά μετάσχουν οί κ·κ. Μέτοχοι στή Γενική Συνέλευστ)ι πρέττει νά καταθέσουν, σύμφωνα μέ τό Νόμο 2190 τούς τίτλους των μετοχων των στό Ταμεϊο τής Έιαιρείας, όδός Άγίου Τίτου 38 ιρίτος δροφος (Δυτΐκή πλευρά ζενοδοχείου Ε- ΣΠΕΡΙΑ,) τηλεφ. 281797 καϊ 281062 — ΗΡΑ- ΚΛΕΙΟ, η στό Τσρεϊο Παρακαταθηΐκών καί Δα- νείων ή όποιαδήστοτε αλλη Άνώνυμη Τραπεζική Έταιρεία, πέντε (5) πλήρεις μέρες τηρίν άπό την Γενιΐκή Συνέλευση,, δηλαδή μέχρι την 20ήν Ίανουαρίου 1980^ Μέτοχοι ποα διαρένουν στή Γε,ρμανία μιπο- ροΰν νά καταθέαουν τούς τίτλους των μετοχων τους στά Ύτιοκα,ίΓαστήιματα τής Έθνικης καΐ Έ- μπορικής Τράπεζας Γερρανίας Στήν ϊδια ατροθεσιιιία1 πρέηει νά κατατεθοΰν στήν Έταιρεία οί άττοδείξεις κατάθεσης των τί- ιλων των μετο>χών καί τα έγγραφα Άντιπίροσω-
  ιπείας, θεωρημβνα γιά τό γνήσΐο τής ύιπογιραφίίς
  τχίιν έξοιχποδοϊούντων.
  Τα όκδοθέντα διά την προηιγουρένην συνέ¬
  λευσις είισητίίρια καί δελτία συμμετοχης ΐσχύουν
  καΐ θά χρηοιμσποιηθοΰν κατά την έπαναληιπτι-
  κή τής 26ης τιρεχοντος·
  "Αν άϊρισμένοι μέτοχοι δέν καταθέοχ>υν
  τούς τίτλους των μετοχήν καϊ τα λοκπά έγγραφα
  θά ουρμετύσχουν στή Γενική Συνέλευοη' υΌτε-
  ρα άτιό σχετική άηόφαση, αυτής ή όποία θά ευρί¬
  σκεται έν άπα/ρπίαι ανεξαρτήτως ποσοοτοΰ έκπιρο
  σωϊτοϋρένου κίεφαλαίου·
  "Εντυπαι έξουσιοδοτήσεων δίδονται στά
  Γραφεϊα/ της Έταιρείας·
  "Οσοι τυ;<όν έκ των μετοχων δέν δχουν πά ραλάβει εούς προσωρινούς τίτλους των μετοχων των παρακαλο ΰνται νά τούς τταραλάοουν άπό τίς Τράϊτεζες στΐς οποίες κατέθεσαν τα χρήματα γιά την έγγραφήν στό κεφάλαιο τής Έταιρείας. Ηράκλειον 7 Ίανουαρίου 1980 ΤΟ ΔΙ ΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ --■^■■■■■ΙΙΒβΒΙΒΙΗΜΙΜΒΒΒΙΙΒΒΙΙΒΒΒ σθενής μέ ηπατίΐτιδια·. Οΐ' μάριτυρες τού πού δέν εμφανίστη/καν, «'αταδι- καιστηικ.αν αέ πραΌΤΊμο 3 χιλιά- δων δρα,χμιών καθενας. Η ΑΝΗΛΙΚΗ ΤΟΥ ... ΒΓΗΚΕ ... ΞΥΝΗ Πήιρε την ανιήλικηι Μ.Φ. τή Γριο Λυγώ τής ζιραηινμα<ς, ο Ι. Αθα,να·σιαικιη(ς 24 ετών Οιχοδό ιΐος, τήιν εγ*αιτέστΐ7σ!ε στήιν1 Ιε- 'ρόπεπραι κιαιί (οαιτά τ' αλλο·, ζωή ιΚΟΙ ...ίΚθΤΟ. 'Ετοίι·, ττΐέρασιε ενιας μήινα<. Κι η μηιτέρα τής ανήλιικιηις Μ.Φ. ήζερε πώς η, κόρη. της, πρόκ£ΐ- τα« να ποντιρευτιεί τόν ν&αρό οιχοδαμοι. περαοε ενός μήινπαις συμ ο Αθοναισάικιηις φαιίΜε.τ-αΐι βιαρεθιη-κίε μοί εστει>λε την
  κοπελιό στό σπήτι τηις.
  Υποβλήθηιιοε ιμή,νιυιοη, κοί
  σχηιματίσθιηικε Δΐιΐοογριαφί·α.
  "Ετσι, το Καικουργιοόΐικιεϊο· Η
  ραι"βλίε.ϊο.υ. στή ουν,εδρίαση τήκ
  22ας τού Πενάιρη,, θα ίΜδικιασει
  αιυιτήν την υιπιόθεση. πό υ· αναρέ
  νιε,τα» νό ίχιεΊ 'ΐοαποιο ενδιαφέ¬
  ρον.
  φικών Τεχνών Κρήιτης, ί,ίναι α^
  ν·αμ<γμιένκ>ς χάποιθις κύριος Ζουιρ
  νατζής, πού «,ίνοι εξάΐδελφος
  τού γνωστού Χουντικού Υποορ
  γοά. ι
  Ο κ. Νιι'κος Ν€θ*ιοσιμίιδη(ς,
  Πρόεδρον τού ΈΚΗ, μάς
  ένα θικομη οττοιχείιθ' ™>ύ
  στήν σχίεΰη των διυό αιυττών εη
  χειρήσεων: Τα κουτιά των φαρ
  ιμάί«ων τή/ς ΕλΙβεΓΓΐική,ς εκιείινιης βιιο
  τυιπΐώνοντα/ν1 στόι ϊόΤώ
  Γ,ραφιΐΜώνι Τεχνών.
  Πιαραιμένουιν άγνυΐοττοιΐ οι· 'λο
  νό* οί ΌποιΌΊ ωδήνΐΓΚσιαν οΐτώ
  χλ·είσιμο τού εργιθισπ-ασίιθιυ. Καί
  Οόταν Μαλό νιό ξεκαθαιρκστεί ου
  τη η ιστοιρίο ό(χι μόν© καί
  για να πλιηρωθούν οι· φ
  Όλΐλά κιαιί γιιό νιό ερβουν στήν
  δημοισιότηφα κακ' ιάνΜλιες σχεΉΐοές
  προ,εχτάσβιις, όπως ατ.χ. ηι οΐη
  'Ηθινομ,ΐική σχόση ΕΛβεπ-ών, ΓραμΓ
  ματικάικη'δων «αί Γπής ΕΤΒΑ.
  ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΤΑ
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΟΝΟ
  Γύρω άπό την σύλληψη των
  Καταστηματαρχών Ηρακλείου
  ΟΤΔΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
  Την ηΐροσμενη Τχ,τορτη πού
  έγινε η ομαβιιιιή Οϋλληψο
  των βιθγγβλματσβκϊ—εχνύν
  πού {ίχαν τα ΗαΓΓααπήματά
  τ^ους ΌνοΓχτό σττό Ηρά-
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  κλιιο, η «ΑΛΗΟΕΙΑ»
  κε από την πρύτΐ) οτνγιιή
  μαζί τους οττα Κρτ~ητήριο
  Ηρακλείου. Ε—.ιδή μϊ τό θΐ-
  μα ασχολήθηκε μέ ουρθτη-
  γγοι ο ημερΐϊσκκ Τΰπο<, ιμύς <αρκούκήη[(. στίς πορίακάτω συνενττίβύξεκ πού μά< όδω- σον άσοι από τούς κιριο,τιου- μενους ήβελαν νά μιλήσηυν <—ό μαγ)νητόφωνο, ν-τχκ στήν στίριιότυπη — Γ«πΐ «ίστε κρ·ΐΓΓΟϋμ£.νοι; ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 1Β21 αρ. 59 (Υποδήματα). ΚαιθΌμουνα κι μέ κλβισΓΓή την τϊόιρτο' καιί νέ *αΊ ιμού λένΐ: Στό Τμήιμαι πά- με γιαιτί απαγορίΐϋΐτΰΐι. ΑτταιγΌΗ ιριεύεΦαιΐ' νά δαυλιειύω λΐέω; ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΕΤΑΚΗΕ Βιβλιο- πώλης. Εκοοτης πηής μηνκιίας ι- φημερίδαί «ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ Ν Ε Α» Πρέπε» νΐά γίΜαυιμε ίοαφΐνόιβι- οι; θώ βρισκιόμ'αστε στόν τοπο τή|ς δουΐλειώς μαις ή θ&ι ι—άιμε οττιά ικαφεινιεΐια1 «οί σηα χια'μρα.ρέ νά πειρν'αμιε την ώρα μαις; Καθιόμουνιαι οττό μαιγιαζί κη ε- Ύοίμϋζα· ρό ηρασφοαά γ,ιά μα μ,ειοδοΐσίο γιά τό Δημ© ποϋ θά γΐνει 'Είιχιαμε γυιρίσε» αιπό τη Χίιρσο νησσο κι εξεφορτώνομε στό μα κι> ΐιΠίρασΐ κου μα< είδε κα' ΐ'.· πΰμί μέοια, πού σάς θέλομε ■κ-αϊ μάς φίιραινιε εοΊώ. Δέν που*· λούχχιιμε. Ήτανί κιλ&ιστό τό μα>-
  γσζί. Δέν είχαμε ιΓκΛιάο-ΐς.
  ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  Υγροερκΐ (Δερμιτζί&ικα)
  Ήμοιυνια^ στό μαγιαζί κι έφτιο
  χνιαι μιά σόιμηΌ. Μού είπαν εΛαι-
  τε οτγο Τιμήιμθ' μ» ανοϊγσυιν την
  πόρτα1 ικόιϊ μέ βά'λιανί, μΐέσο1.
  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  οδό< 1621 ('Επιπλα). Μολΐις μπήιοοι μΐόσιαι να πάρω τη,^φωνο νάι μού φιέρουν ι τα ντιβάνιΐια. γΐΛτιί την ηιμέραι μός γράφουνιε, λέω κλειιστάι 'ναιΐι γτί' !απογί.υιμια' νά μού φέροιυν τα ντπι βάνιια — άις πώ'ρβι τηλέφωνο νά δ,εί — χι ευτυχώς διον ηρόΛια- βα1 νό πόρω κ>αί μΐε τσια*ών*ΐι καιϊ
  ι>έειι έλαι. ,
  Κυρία ΝΤΕΛΗ ισύίΐΛνχΗ ΣΤΓΑΥ-
  ΡΟΥ ΝΤΕΛΗ (Κ«τόμστα).
  Μπήικιαι οτπό μαγαζί ν' ανάψω
  τ ό φώς όπωις τό ανάιβω »άθε α
  πόγευρα' κιαΐ μέ την βυικιαιιρίο αιι
  τή πήρα καιτΐ' χορτιά ττού ήΐθίΑα1
  νά δόσιω γιά φωτοτιυιπίισ καί ό-
  ιπιας τα μίτιρούοιαι τώ1 χαρίτιόι
  αιυτό «ι 'έπυιακ-αι τό μοΛΙύβιι νά
  γραιψω ότιΐι εϊναι» 17, τήιν οόιρται
  μου κιλειΐιστή, τό έναι φώς μόινο
  ΜπαιΐνΒΐι έναις
  Οί Γοϋρνες κατά τοϋ Τιμόθεου
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σιλίδο 1
  Νό τί Λίνιε οι· ΓουιρνιώΐΓες:
  «ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΟΤΩΜΟΕ»
  Φ «Είπα· ιστιόν Γραμμιατέαι τοι>
  ΟΔΕΠ πιώς θα πάιμε στιίς εφπμε-
  ρΐδες. Καϊ μού εί~ε άν ί.ί|μαστε
  χρικστιιανοί νιάι μην οάιμε... Λιέω,
  θό εξαρτηβεϊ από τή στάιοη
  σ.σ>ς όν εξοκολουΒή'σω ναιμα»
  Χριστιανόις». (Ζαχ. Φαρισάρης,
  Γραιμμ. τοΐύ ΣυνΜΜόγουΟ.
  • «...Έχουμε νόΤΊουις ανβμαυις
  ι, α ι όσο μα*ρυά «αί νά ίϊινιαΐι θα
  ιμάϊ κατπεβόιζο-υν τή σι»όινιη στάι
  οτΐτιΐιαι μας» (Κ. ΔασκΌιλάκιηις).
  Φ «Δέν είναι .καΛό γιάιτόν τώπο
  ,μας ένα τέτοιΐο πράιμαι» (Ι. Κυκ
  Φ «Ο Μόσμσς εξαγριιώθηιΐοε...»
  (Νιιικ. ΧοΓΓζιάκηις).
  Φ «Ο ΣίύΑΛογος ,μο< θά τ»ρο- οττΰτεύισιει το περιβόΙλΛον τού τόπου μαις» (Αδ. ΣωμΌ'Ράς, Πρό τού Φ «θά γίνιει σικοτω^μώς άν έρ- θουν. θά στΰ'ματήισοιυιμε μ~ρο- ιστά στά μηχανήιμαιτα' μι· άις πε- ράσουν» (Μόν. Βυνιχάικιηις). Φ «θά (^ρταΐπτραιφεί η περιοχιή μας ποι> εξελΙΜί'σσεταιι» (Ζαχαρ.
  'ΚΑΘΑΡΙΣΕ, Ο ΜΠΛΝ10ΥΒ0ΜΑΝ0ΑΗΣ
  Φ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  δώσανε τα 'αιίμα1 τιοιυις γιό τή
  Λευτ&ρια.
  Μετά την «κιδϋιιοαιση, τηί υπο-
  θΐ.οιη< ΚΌΐ Β«ώ ο» δικιη(γιόροί Βαγ γΐληις ΣικουιλΙας κοί Δη'μιήτρηΐΓ, Ζυιριιτάιιοηις τήις ΓΤοιλιτιικίίς αγω- Υήχ, εΓΡέστριεφαν στό ΗράικΑιειο, ο γιός τθίύ ΣουίλΓτάΓΓιοιι (συ/μ/—έ- 6ερου< τού ΜπιανΐτουιβιομιαινιόΛηι) αρχισε τι<ς πιροσιπεράσιεΐις κιαΐ σί ε αίπιοΐια· στιγιμή πλησψασε πολύ τό αιυιτοκίνη/τό τ ου στό' ια-υΓρρικΙ- ινιηΓτο των δΜαη/γόρων. Ο κ. Βοου λάς, ανηρύχΐήΐσε καί υιπίβαΑλίΕ στί·ς 2.30 ξηιμέρΜμια' τήις η&ρα»- σμέινη/ς Παιραισιοευιήις, μήινυισηι 'στό Τμήμαι Ασιφολείια^ κατάι τ οιο Μιιχ. 2ουΙλτάτου γιιώι ιαιπιε,ΐ'- λη. Στιήι ισυνέχί.ιαι ο* σχΒσιεις τοώ' όιικιηνορου1 Βαγγιέλΐη, ΣκιοιοΛό Κιαί τού ΣουλτάΓτουι, ίξομαΛιύνθΐηικιαν καί ο κ. Σ'κουλάις ε,δήιλωσε στόν ΕισαιγγΐεΙλΙεα' ότι δέν οπιθΐυιμεί τήιν ΠθΦνπκή δίωξή' τιού ΣουΐτντάΠΌυ. Η ^ιικιηι όμως προοτδιοριΐΐστπηικιε σέ ίκάσΐιμηι, λόγω τού ότι τ δέν αναικαλ£ίταιι. ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ... Καί σιιμριλιηρώνε* ο κ. Σωμα ρόις: Άν έρθοον μηιχιαΜήιμα.ται, θά ττΒσουν μηρΌθττά οί Γουιρνι- ώτες. Ο Σεβασμιώτατον πιοτίΐύ ω πιώις αδράινηΐσε κα·ί ηώς ε,νδι·α- φ<έρθϊ|Κ'ε Γτερ:σσόίτερο· γιά τόν Ριτσόπουλο· παρό γιά μάς. Είιμα ιστιε πρόθυμο.1· νάι Γν^ρώσουμε ε ιμεί< στήν ΒκκΛηκ»α τό ποσόν .πού θάδινε ενοίκιιο ο,ΡΓτσόπισυ>
  λος, μονο κα>ϊ μιόνο γιά ιν& μή
  γιίνιει τό Ντα'μάιρι...».
  ΣΤΗΝ ΑΝΩΠΟΛΗ
  Όλα αιυίτά' προ-έκ/υιψαν από
  μ*ά ε.™τότιΐιαι έρευνιαι τήις «ΑΙλή>-
  θειοζ», ιπού »ατέληιξιε στήι Μονή
  ΑνωΜόλεως. Βρήικαμε τό,ν Ηγού
  μενο μοζί μέ ΠΌύις Ξυΐλούιρηιδες
  τούις βοσκού<. Καί μάθαμε αηό τόν ίδιο τόν Ηγούμενχϊ ό~· ο έχ ταοηι αιυττή εϋνατ νΌ'ΐικιασιμένηι ατούις Ξυλούριτιδί,ς αιπιό τό 1938 Κι απο κεϊ, ζούνιε τέσσεριις οι*ο γένεΐιες. θά τούις πετάξεΐι οτό δρό,μο η ΕκΗλησία γιάι νά Ηεριδΐί σει λίιγια' χιλιάριικα παραπάινω; Γιατί, ά< μή γελίό,μαστΓε. Δέ μπο. ριεϊ νά υιηάρχουν κα< πρόιβατα', «αί .σκώνΐ.ς ·κ·α1ι" φοΊίρνΐέλλ'αι μα>-
  ζ,ί... Κΐι ύιστίρα, πώς θά ξενοιιιοιά
  σε·ι τήιν έχταση ηι Μονή γισ νό
  την νοικιοσει αλλού;
  Οακονομιικΐή — ΐποιλιτιομένη ιμυχαγωγία υ.έ τίς μεγαλύτεοες
  άτραζιόν της Εύριώτΐηις καί τό ωραιοτέρα
  έλαφιρολαϊκο σχΐηιμΑ
  «ΤΗΕ 5ΙΝΝΕΗ5»
  Μουσικοχοιριευτικό Ντουέτο
  <_ΕΜΕ5 ΚΙΝΕΗΑΚΤ» Ό Ζονγκλέρ πού θά οάς γοη,τεύση «ϊΟΕΕ ΒΕΕ 'Αγγλικο ΜπαΛέτο Ή Γα'λΛίδα μοντέρνα τραγουδίστ,ρια κόϊ Οπχυς πάντα ό ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ ΝΕΛΛΗ χΜιΠΟΛΑΡΗ - ΓΙίϊΡΓΌΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ ΒΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ καΐ ό ΣΑΚΗΣ ΕΝΑΡΞΙΣ 10 ,μρ. ΗΕδΕΚνΑΤ Ι ΟΝ 220257 —- 821252 ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΛΕΚΤΗ λα*ας ίΜ. ένκΐ α~τιι»νιομιιι«>,
  λέϊιρ Ηυιρίο μου ακοολουθεισπτε
  μας οάς ιηαιροκαλιώ.
  ΑΥΓΟΥΣΤΐΑΚΗΓ ΑΔΑΜΑΝΤΤΙΟΓ
  (ΤουρητΗή Κστάστηιχι)
  Τό θφαι είΜαιΐ <εδώ ττίρα, άν θά μείνοιυιμε, ουττο ίίναιΐ' το βα- οι«ό γ*ο μενά1, ηύζ θά «οιμηβου με, πού θό κιο,ιιμηφούιμε, ιόιλΤ| νΐυ- χτο όρβιοΐ'; Αυτό ιεϊνιαι βοσικό ερώτηιμα' ϊτόλ δ&ν «ίινοιι; Ο έΜα< δΐπλα στόν άΛλο; Δέν μροραι νό γιίνιει. Δέν πρίΐπειΐι νό υΐΓκιρχί.» ένα κρεββάιτΊ νό ξαιπλώισε'ς; ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΙΧ Α1ΜΙΛ1ΟΓ Καλοκαιρι,νοΰ 182 Ήμουνια' οπέξω ατιό τό μαγα ζί «ιΐι ε»αυιβ:έντιια£αι μέ τόν συινο- δελφο γιατ'ί θό κάνανΐ: ογιοαιίνΊθ δΐπλα οπό τό μαγοζίι μσυ. ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1821 (ΠαπΑνιματόδπκ)). Μέ την γυ,ναίικιαι μου εστηεκο- μοιαΓηε στήν πόρτο μρ τα παιι- διό. Βιχε έρθε» ο γΐυινισίΐΜα' μου ·α πό τό γιΐθΓτρό, πού εοιαΐτάξανιε αιπό τό —χολιεηιό γβα τό πσιόί. «αί μπήικιοιμε μέσα, αινοίξαμε νό πάιρουιμε το βιρλιάριο τ© οκκ»- γιενΐΐαικό τού ΤΕ5ΒΈ ι» επΐ/ΐδή την ώρο ττ' ανοΐγαμε μι αΛ/άψο μιε το φώς... Γιααϊ ίιχετε, λέει α>-
  νοιιχτά, οάμιε μέσ.α.
  ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (κα-
  τάσπ—μα δίσιΐων ααϊ καΑυν—-
  κών).
  Είχο αιννοίτξίΓ τό μαγαιζί μου
  καί ήιρ&ανε ικσιί μού «ίπανιε νό
  παω οπ-ό Τιμήιμα νά. ξεκαβαιρΐίσω-
  ,με Μάτΐι, δέν ξέρω. ΓιΐαΓΤΐί 'χα^ ανοι
  χτά. Τό ,μαγαιζί δέν ήττιανιε
  ίι,χο
  χτο. Το μαγαίι η,τοΛ*
  ,πόντουις ανοιχτή η πορΤΟ
  μπροστα τό μεγοφωνο.
  μουνα κ,γ ίργαίόμουνα
  στό μονοιζ'ί. Ούΐτ·ε
  οϋΓτε τίποτα.
  Σ.Κ.Σ.: Πόσ~ ονα»
  ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ. Καμμιό
  ρια.
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  Ειχαπά&ΐι στό μογο#
  φα' ιοαιί ρού Λένε: 'Αν θέλεης
  μ8χρ« τό Διοΐικητή. Πήιγο, ^
  γραψανε «αι με φ^ςκινι εβύ.
  ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κ»
  λοχαιρινού 184)
  Μαχα>ροτκ>κίο καϊ Τουρ—ηβο
  Ημουνα μέσαι οτό ιοαΐτόοΐτη-
  μα μοί» >μέ *Λεισπ·ή την πτ}ριτ0
  *αϊ ήιρβε ο γείτονος νώ μου πεί
  ότι εγρόφον€ απέξω. ΑνκΧνω
  την πορτα1 ενόσω εγω έβγαζοι μι
  σθωττών υιπηιρ'εσιιών γιά τό προ
  συ-ιικό -μοί» καί βΙΝεπω -ποος χυ
  ροφύΑαικες καί με φέρονε μέ
  τό καλό ογτό Τμήιμα. ΕλόΤί, λέ-
  ει,, πού ούς θέλει· ο κ. ΔιοκοητΓής
  καΐ καταλήξια·με οτό κρατηττή-
  ιρ:ο. Αυττό.
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Έβανς 82 (Γίνικό
  Ήρβανιε οτ·ό μαγαζί μ
  την ύ>μα είχο μπ£ί μέοο «αί μο-
  λιις άνοιξ,αι την πόρτα1, Αία*: Γκι>-
  τί έχεΐις σνιοιχτά; Πώς έχυ ονοι
  χπά; Δέν έχω ανοιχπια τού ΑΙέ-
  ω. Λέειι έΊλο νό τό π«ϋς στόν Δκ»
  «Γ>τή. Πάω κάτω, λέει, γράψττονε
  καί 'μ&τό μέ φΐρανε. Λέω που μέ
  πάτε; Λέει στό χραιτηπή·ρ:ο. Γιο
  τί;
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΡΝΙΩΤΩΝ
  Πρόκειταιΐ' γιά τόν Εκπολιΐίπ-
  στιικό ΣίύΜογο τού χωρίου, πού
  αγωνίζεταιΐι γιά· πό περιιβάλλον.
  'Εχεΐ' φβτος φ»υτέψει 600 δέν-
  τρα> γύιρω αιπό τό,χωριό. Χτΐίζ'ει
  τθρο σχολειό «αί ανπλιΐΊ τά' έ-
  σοδιάι τού αοό δικτφορες εκδ,ηλώ
  σει<. Καθαρίζε» την ακρογιαλιάι «οί έχει ολΙλΐηΛιογραφιία' μέ τό Ε- θνιιικ» Συρβούλιιο Χωιροταξίας καιί ΠεριιβάΛΛοντΓος γιά τήιν ορο- ισταοία τού περιιβάλλοντος ττήιζ περιοχήν... Έχει λοιπόν καθε διιοαιίωμα νά αγωνίζεται γιάι γγο περιβά'λ- λον τού χωρίου. Κι έΊχι&ι· κάθί δι και'ωμαι νά στ-έίΐνιει επιστολάς στόν ΑρχΐιεπΗΐσκισπο Κρή|τηις σάν την παροκάτω: «...ΣεβαορώΦατ,ε, σάς πορα- καλοώμε θερμά στό όνομα καί τήιν απιαιίτηιση των Γουιρνιωττών ινό μάς δώκτιετε τή δυναιτόσητα νό αηαλΑιαγούιμε από τέτοιο α- νεπαινιόρθωτο καιοό πού θά πά- θωρε οτ'ήν περιοχή μας, πού α ναιΠΓτύισσεταιΐι ρανδαιία. Τό Αατο ιμεΐο θά καταοτρέψΐΐ τίις περιου σί·ες μας μΐέ τΐις σ«όνε< τού- αλ- λά καί μέ τίς σκόνες ηο(ι θά· &η- μιουιργούινταιΐ. από τα οχήρατα τού λατομείουι σττή διά'βασή τ ούς μέκχΐι από τιΊς περιοιυσίες ,μας. Α'κομη ο θόρυβος τού Λα>-
  το,μείουι καί οΐι εΜπαρσοκροτή-
  σεις των φουιρνέλωνι 0αι είνα* έ¬
  ν© αναστΓαλτιικο στοιχείο γιά
  την περιοχή μας, πού είνια* τώ-
  ρα μιά σιηιμαιντΐ'Κή παραθεριΐστι-
  ιιοή τοποθεσίαι...»
  ιΒμεΑς δέ χρειοζεται νάι ηροσ-
  βεΐσουιμε πειρκτσόιτεραι... 'Ας δεί
  γ ΕκκΛΐηισία αιυΐΓΓ|τή φορά «τού
  στ,ραβού τό δϊκιιο», αιφοιϊ δέν
  τό £ίδε στήν περΙϊΐΓκτωσιη τού1
  γέρο — ΚραισάιΜη,, πού τόν έ-
  ^γα>Λ'/ έξω από τό μαγαζί τού,
  ιοιοχτηισίαις Αγ. Μΐηνό, για νά
  γγο νοΐ'Χ,ιάσουν πιό αιιορΐιβαι.
  ΝΙιΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΜΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΝ
  ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡ1ΩΝ - βΑΦΕΙΩΝ
  ΜΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Συνάδελφοι τό ΔιιθΊΐκητΤΊ'ΛΟ
  Συιμιβούλιο τού ΣωνδΙέιορου' σάις
  ■καλεί σέ 'ΕκτακΓτη Γενικςή Σωνιε-
  λευσηι την Τετάρτηι τήις ειπομε-
  νης βοομάδας 23-1-1980 κια ι ώ-
  ιρα 4 μ.μ. στό Επαγγιελρα<πκο ικαί Βιοτεχνιιικό ΕπιρενΓ|ΐτήριΐο Η- ρα«λείοιυ στήιν οδό Ζωγράφος καϊ γιά τα εξής θέΐματα: 1) Εξίώρΐσηι τρόΐπου' απο¬ τροπήν τής ταλαιΐηωρ'ίας έΜδο- οης αοεΐιος λε~ουργΐας ικαΓταστήι ματος αοό την Ασίτ·υνομ«α. 2) Προγραμματισμος αγώνα γιά την αναπ,ροσαιρμογή των τι ιμών μος αινάλογα· μιέ τόν τιμαί- ριθμο. 3) Εκλογή Εφορεατιΐικής Ε- ~ού Συινιδέσμου τόν Φεβρουά- ριο. 4) Ανάλιηψη αγώνκΐι δια την καταργήση τού Φ.Κ.Ε. 5) Διάφορες προτάσεις και Η ΚΡΗΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 κίς ή όλλες δίακρίσικ. Δίξκ>ί,
  Αρκτπίροϊ, Κεν~ρ|ώσι, Πασοκα-
  τζή)δε<, πλούοΊοι, φτωχοί, μι¬ κραί μεγάλο», άνορες, γνναήα<, πα»διά, όλον θά ΕΞΙΣΩΘΟΥΝ (ΚήΒαζε ισοπεδωθοϋν) κοί θά γίνουν κλόσματα μέ τόν ίδκ> ττα
  ρονομαοτή ττού θά λέγεται:
  ΘΑΝΑΤΟΣΙ
  ΤΗΝ κρκτιμη τούτ,η ώρσ, η με·
  τάδοοη αυτής τής ΐμττειρίτκ
  τού δκυθυντή της «ΑλήθΒΐαί»
  από τή ΒουΑγορική πρωτεύου-
  σα, σέ συνδυασμό %αϊ μέ την
  προγ<νέστερ|ΐ) σαφή δήλωοη τού Ρώσου ΣτρατΓΐγού Κσζ- λώφ, αλλά καϊ όλα τα σαναφή δκεθνή γινονότα, αποτελεί 'ύστα τη προειδοττοίίΐση, πού δέν ίχί,ι κανένο άλλο στόχο, καμμιά άλ- Αη οκοπ»μότητα, από τό νά ενη μερώσει τό Αναγνωστκό Κο«- νό, καί «υιράτνρα τό Λσό, στόν χιαρο τού οποίου εκδϊδιεταί η ε- φτιμερίδα αυτή, γή τόν Μέγα Κίνδυνο πσϋ αΐκιλιεϊ την Κρτ>τη
  μας, τό αναττόσπαστο αυτό κομ
  μάτ· τού Ελληνικού Χώρου, σέ
  πίρϊπτωση μιός Παγκόσμιαι σύρ
  ραξης.
  ΟΣΟ γιιά τίς «διαφευσΐΐς» τού
  κ. Αβέρωφ, υπενθυμιζομτ. ότι ο
  διευθυντής τής «Αλήθβκκ» ιχΜ
  ΐιβωωτΗαε< ο-οφώσιεκ δΜβκπη- ρίων, όταν παΑιότιρα «ττηγια- ρήθηια από την ΕηαγγχλΗΐή Αρ χή γιά θέματα πού σχιτίζοντο. μέ τίς Βάαΐες κα« τα πυρηνκο όπλα καί ότι στκ απολογκς τού μέ ικιραστατικις λε· τα όσο μέ τό μάτ» τού είδι στίς Νατο'ι'κές Βάοικ πού εκτχώρΓεσε (φωλεές, υπόγο· γ< στοές, υπόγΐιες σιδτ|ροδροΐΗ κές νρσμμές, κ.λ,π. στή Σονδα κοί στό Κόβο Ζΐ6ιρο). ΤΕΛΟΣ, ο διευβυνττής τής εΑΑή θοας» Μάνος Χαρής, κλεενυ τή μείτύδοσπ τού ρβτορτάζ αυτού, μέ τα εξής λόγια: — «Αν ο Λαός ννώριζε κοί ου- νακτθανότον την έχταση τής Κοταοτροφής καί τού Ολίβρου, θά είχε βγει ήδη ατούς δρόμους, όχι φωνάζοντας, αλλά αΛλαλά- ζονταί, κοί κάνοντο( όλα τού τα κυτταρα κι όλις τού τίς ου- νάεις Φ<·>νή, θά βροντοφωνούοτ
  νεά ν' ακουοιτεί η φωνή τού αυ-
  τή.μϊχρ» τόν Λωκό Οίκο: «Έξυ
  οί Βάσεις τού θανάτου»!
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Ή Δ.Ε.Η^ Περιοχή Ηρακλείου, όνδΐ'σφέιρεται γιά την
  μίσθωση 4 φορτηιγών σύτοκιΐνήτων Δ.Χ. ωφέλιμον φορτίου
  I έ«ς 2 τόννων μέ ίορα τό Ήράκλειο, —ροκει,μένοι/ νά
  έξυΓΤτη,ρετηθοΟν οί άνάγκ£ς μεταφοράς υλικών καί έιργοττ*-
  τεχνικοΰ Προσ&ίτπΊκοΰ τής Περιοχής,
  Ή α—ασχόλφη Θ6 εΤναι 7«ρος κάθε μφα, κοί ή Λττοζη-
  μιωσηι θά είναι ήμ·ε.ρήο-ια, και γισ ώριθμό χιλιομέτρων μέ¬
  χρι 1400 τό δεκαττενθή,μερο.
  Προσφορές γίνοντσι δεκτές μέιχρι 22)11)80.
  Πληροφορίες καί εντυτΓσ διοχηιρύξεως, μ<πορεΐ νά ζητΠτ- σουν οί ένδιαφερόμενοι ά~ό τα Γραφίΐα Πιεριοχής Πλα- τεία Δοτσκαλογιάννιη, τηλ. 282—2!28 ή 2βΟ—5δΟ έσοπ. II ή 14. ΔΕΗ — ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ <♦♦ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΙ ΝΑΡΟΙ.Ι ΠΑΝΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΕΘΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΠΑ- ΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΣ ΧΑΜΗ¬ ΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ. ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΙ ΝΑΡΟϋ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΤΣΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ♦♦♦♦♦♦»♦» Τα θέμα/ται «Ινιαιιι πολυ· σοβα¬ ρά. κιαί1 εττείγοντιαι, δίέν ϊνινε ο- 'μως Γενική ΣυΜέίλευοηι μέχριι τω 'Ρθ λόγω τής ηιυξηιμένης πελαΓΠει άς πρό «αί ιμετά' των γιορτών. Ιδια,ιτέρα παιρόκιλΓ,οηι τού Δ. 2.., νά προσέλθουν όλστό μιέλπι. Εκ τού Δ.Σ. ♦♦•♦♦•♦♦»»»ΦΦ»»»»< ΤΑ ΕΓΤΙΠΛΑ ΡΟΥΣΤΙΚ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΑΚΗ Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερανοϋ Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ» Τηλ. 235—493 — 230^169 ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗ ΓΤΕΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  ΟΧΙΣΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  Γράφει ό ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Η Επιτραπή Ειρήινηις κα¬
  λέση τόν Ηριαικλιειώτιιοο
  Λαό α* οιυτ/ικιένττρωιο-ι,
  πού έγινε οτή ΒαοΛΐΐκή' τού Αγί-
  συ Μάρκου στή Λνοντόροα τήΜ
  Πβμπΐτη τό βρόδο 20)12)79, γιά
  νά δ'θΐμαρτυιριΓΐιβεί «αιτάι των κοι>-
  νοϋργ'ΐων «αί παλιών πΜραύλων,
  γκκι σκοπεύουν νά εγικκιτια'οτή-
  σουν αι Αμερ··ικον>ακ στήν Ευρώ-
  πη «αί στήν ΕλΙλάοα., -ού εάν
  συμβεί νά σιυμττλα.κούινε ο* δυό
  οπερδυνάιμεις θό την. πΛηρώσαυ
  Λ εμείς την νώκρη χωρίς κέρδος
  Γί αυττό τό λόγο μαξεύτηικ£
  αρκετάς κόσμος νά π>α.ροΐκοιλθΊ>
  θήισει< την συγκεντρώση, καί μέ μιγόλο ενδιαφέρον άΜουοε τούς διαφόρους ομΛητπΒς. Το λόγο .πήρε πρώται ο Γιώ,ρ γΓΚ Στρατάικηις Δκηιγ,όρος καί> ο
  νόπτυζε πολ'λά «ακ διάφο.ρ>α'.
  Μετοξύ Γτών πολλών είττε ότι οι^
  καιινΜ>ύργιοι πύρ-αυΛθΓ, {.ίναΐ'
  στροπτγγ'κά ότίλαι «αί £ΐις ΐτερϊ-
  πτωση> πού θό εγικατακσταβοϊιν,
  πάει περίπατο η σιυιμίφιωνίια Σάλττ
  2, πού ήταιν η ελΐτνΐδα' όλου τού
  «όσ>μου.
  Μετ ά πήρε τό λογο Μοί μο'λητ
  σε ο Μεσια·ριτόικη(ς εκ μέρους
  τού Δήμου καϊ είπε «αί ζιηττά α-
  πό την Κυβέρνησις νό μή γίνε»
  η Ελλάοα προγεφύρωιμα' των Α-
  μερ.:«άινων ©<ς περίητωση πού θό κτυπήσουν την Περσία κ» τούς Άραιβες. Διαβάστηκε χα,ρ*—ιομός τού ΚΚιΕ μέ πά ρατετα μέν α χεΐιροκιρο τήματο. Μβτα ττήρΐ τό λογο ο Βογγέ- λΐ? Σκουλάς διΐκηιγιόρος (κ μέ¬ ρουις τού ΠΑΣΟΚ πού βρονΐτερά ικαφτη.ρ.ίιοοε τ,ψ τοηοθέπτρη πυιραύΐλιων »αί> αιπέσπαοΐε ζωηρά
  χοροκροτήιμιαΓτα αιπδ γτο άκρα-
  ατήριο.
  Χ·αΐίιρ·ετισμό απημθυ,νιε η Αντί-
  σταοη κοί δ.άφοροι> μαζΐικοί φο
  ιρείις.
  Κατοττ ν ττιήιρί, τόν 'λιόγο ο α·ρ
  χπέκπνονιας Καμπιεΐλεκς, ο οποίος
  ήταν ο ΐκεντ'ριΐιΚ'ός ομιΛητής καί
  σινΐάΐττυιζί τό ιοιτορΊΗό καί τοπο-
  Θέτηιοιε όλο το Θεμαι έτσι πού έ-
  πρεπε. Μιεταξύ των πολλων πού
  εΐΐΓτε, ήταν το 6τι> οΐ' Αμεριΐικά-
  νοΐ1 στιροτττγιοί Θεώρηισαν το
  ΣιάΙλτ 2 ♦Μτο'στροφή. Εϊ,τκε βπί-
  οπς ότι ■σπ,ό τό 24 δια. δολλά-
  ρ.ια θά πλη.ρώισουν ο« φτωχ.αί
  σαγγεν.είς των ΗΠΑ οί Ευρωπαιΐ-
  οι τα 18 δισ. 'Αξιο τό μιισθό
  τους, νά μάς βάζουν τ ό κεφάΐλι
  στόν νττορβά καί ινϋ τούις «βρψ-
  βοηΙιηιρώνομιε κα'ϊ από πανω, ε-
  νώ τα 130 ΚινήμαΓται Ειρήνην
  πού υοάρχουν στόν «όσμο ζή-
  τσύνε οχιινδΐιαι>1λαιγιήι κ>α<ϊ όχ* πσλι τι*ή ιοτχύος. Μετά την ομιΐλΐα τού Καιμπέ- λη, δ.άιβασε ο ΣτρατΓάικιηις τό ψή Φΐσμα πού γρόφεΐ' νά φύιγωμΐ. γιό πά,ντΓΐαι από τό ΝΑΤΟ, νά φύ νο ο 6ος Σ/τόλος, νά μην εγκια- ταισταθούν πυιραύλοι κ.λ.π. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Άπό την πρώτη γραμμή τού ήφαΐστειου τής Μέσης Άνατολής Ο ΚΥΡΙΛΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Μιά πολύ ζωντανή καί πρωτότυπη πολεμική ανταποκριθή ♦♦«>«>♦«>♦♦♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Έπιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΎΠΟΥ · ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ ΚΛΠ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ- 280-68Θ
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 'Ηρακλεχο
  Τηλ. 284—759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. 'Αρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-1ΘΟ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ♦♦»♦♦♦
  >*>♦♦«>♦
  "Ανδη Νάρκισος
  'Ηράκλειο - Ρόδος*
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■--■■
  ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ
  Τ. ΑΣΤΥΝ0ΜΙΚ01ΔΙΕΟΝΟΥΙΓΡΑΦΕΙΟΥ
  "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθτί
  σεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντων προ-
  σώπων, Έξακριβώσεις κατοικίας ή εργασίας, α¬
  γνώστου διαιμονης άτόμων κοΛ θέιματα αίσθηματι
  κά καΐ έπαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καί
  μαγνηίτοφωνήσεις· Έξυΐΐηρ,ετείσθε τάχΐστα καί
  μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
  Παρακολουβήσεις σ' δλη την 'Ελλάδα·
  Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας ουμδουλευθτ)-
  τε μας ανευ άμοιβης·
  Όδός Κυδωνίας καί Μινωταύρου 2
  (δίπλα στόν ΟΤΕ)
  Τηλ- 235.985
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  — βο —
  "Οσοι τούς άνε-
  γνώρισαν, ώφέλησαν τφώτα τίς
  !5ιες τίς πατρίδες τους καί σέ
  δεύτερη μοίρα τόν τταλαιστινισ
  κό άγώνσ. Οϊ ποολαιστίνιοι γνο-
  ρίζουν ότι τή λευτεριά τους οί
  λσαί την παίιρνουν μέ τα χέρια
  τους· κανεις δέν τούς την χαρί-
  ζει. Κι είναι βαβιά σι/γκινητικό,
  είναι συγκλονιστικό νβ βλέπτεις
  έστω, τόν άγώνα οουτοΰ τού λαοΰ
  μέ τό τΓολϋ έλληνικό αΐμα στίς
  φλέΰες καί την άντρειοσύνη
  στήν καρδιά..
  ΑΡΑΦΑΤ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑιΛιΕΞΑΐΝΤΡΟΣ
  Τελευταία Παρασκευή της
  θρησκευτικής γιορτής των *Α-
  ράδων, Σήμερα τελειώνει τό
  ραμαζάνι, Δώδεκα ακριβώς
  τα μεσάνυχτο, στό τηλάφωνο
  τοθ ξενοδοχείου, >μάς καλοϋν ά
  πό τό έπιτελεΐο. 4Ο Γιασέρ 'Α
  ρσφάτ μάς ιτεριιμένει. Πιρώττ»'
  ιρορά "Ελληνες θά συναντηθοϋν
  μέ τόν άναμφισβήτη,το ήγέτη
  των Παλαιστινίον, τόν άνθρωττο
  ίτού ξεκίνησε πρΐν μερικά χρό-
  νια νά λευτερώσει την πατρί6α
  τού, πολεμώντας την μεγαλύτε
  ρη καΐ πιό ανάλγητη Ιμττερια
  λιστική δύνχΐμη, ττού γντήρισε
  ποτέ ό κόσμος. Κανένας απτό
  τούς δάρβαρους καταχτητές τής
  Ίστορίας, δέν π,ροξένησε τόσες
  σι/μφορές στό άνθρώπινο γένος,
  δσες ό άμερικανοσιωνιστής χρη
  ματιστής τής Ούώλ Στρήτ, ττού
  κρστάει ύττιόδουλο τόν άιμβρικά
  νικο λαό, ποΰ εχει θαλαμηιτΓΟλο
  τόν κάθε ά;μερικανό πρόεδρο, ά
  ποζυμά την οίκονομία μιας ττλού
  σιος χώρας διοκοσίων σαράντα
  έκατομμυρίων ψυχών καί στέλ-
  νει στά πέροτα τής οίκουμένης
  τις όρδές τού, νά ληστέψουν
  τούς λαούς, νά τούς ΰττοδουιλώ-
  σουν, κ ι δτβν αύτοΐ άντιστέκον
  ται^ νά τους έξολοθρεύουν...
  ΟΙ ΑΝΤΙΔιΡΐΑΣΙΕΙΣ
  Αίγες μέρες μετά την £>άνο-
  δο μας στήν 'Αβπ>α, δώσαμε
  μιά συνέντευξη Τύπου στά Γρα
  φεΤπ τής Διεθνοΰς Έλληνοορα-
  δικής "Εν(θΐστ)ς, ττού την τΐιμηρ
  σαν μέ την παρουσίβ τους δι
  ακεκριμένοι δΐ>μοσιογιρά!ΐροι των
  Άθηνσϊκών εφημερίδων. Την έ-
  ττομένη, π.ρωινός κ,ι άητογενμα-
  τινός Τνπος άφιέροχτε έΜτεταιμέ
  να αρθρα,
  Τό ποολαιστινιακιό άρχισε νά
  εΐσερχεται στάν έλληνικό χώρο
  και νά ά^τοκοιλύπτεται στόν έλ
  ληνικό λαό. 'Ελάχιστες ώρες 0-
  στερο άτπά την κυκλοφορία των
  εφημερίδων στΐς "Ηνωμένες Πό
  λιτεΐες, ό σιωνιστικός Τύπος,
  δργανο δττως οί «Τάΐιμς της
  Νέας Υόρκης», ή «Χέραλντ Τρί
  μπιουν» καί άλλαν εγ.ροφαν:
  «Τί θέλουν καί διαμαρτύρον-
  ται οί "Ελληνες γιά μερικά 6ρά
  χια πού δομδάιρδισαν στό Νό-
  τιο Λί6σνο οί Ίσραηλινοί;» καί
  δλλα παρόμοια, έλεεινά καί
  τρισάβλια.
  Γιά τούς άμερικκχνοσιωνιστές
  Βρυκόλοοκες της «δΓρμοσιογιραφί-
  ας» τα άκρωτηριασμένα
  τα ίσοιπεδωμένα χωρία, οί 6όμ
  6ες νο—άλμ κσΐ ή ψρίκη τού θα-
  νάτου είναι... «μερικά δράχιοο·
  Βράχοι αίσχύντις αίώνιοι, οί κύ
  ριοι αύτοι!...
  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  Ή έλληνική Κυβέρνηση νά
  άνατννωρίσει άμεσος, έττίΐσημβ,
  την Όργάνωση γιά την 'Αλελευ
  θόρωση τής Παλαιστίνης. Νά
  καλέσει σέ έττίσημη έ—ίσκεψη
  τόν Γιοχτέρ Άραφάτ στήν 'Ελ-
  λάδα) δττως τόν δέχτηκαν σάν
  άρχ«ΤΙγό κ,ράίτους δλες σχεδόν
  οί έλεθθερες καί πολιτισμένες
  χώρες, σάν τή Γερμανία, τή
  Γιονγκοσλαδία, τή Ρουιμανία,
  τή Βοολγαιρία, την "Ισπανία,
  την Αυστρία, τη Σοβιετική "Ενω
  ση απως τόν δέχτη^καν στή Συν
  διασκεψη των 'Αδεσμεύτων, δ-
  ττως τόν δέιχονται ποτντοθ, πλήν
  των ΗΠΑ, τοΰ Ίσραήλ κοι τής
  'Ελλάδας...
  Νά αντιληφθέν έπιτέλους ή κυ
  βερνώσα την 'Ελλάδα ήγεσία ό¬
  τι είναι έθνικά έπτιτοκτική άνά
  γκηι αύτη ή αναγνωρίση, δτι οί
  έξαρκισμο! καΐ οί άφορισμοι καΐ
  οί δογματισμοί, τύττου: «ή κυ-
  βέρνηση γνω,ρίζει τό καθήκον
  της καΐ δέ δέχεται μαθήιματα
  πατριωτισμοθ» δέν εχουν ττιά
  κ,αμ μιά άξία, δέν έντυπωσιάζουν
  κανένα, γιατί κανένας "Ελληνας
  δέ δέχεται έττίσης μαθήματα
  πατριωτισμού άττό καμμιά κυ-
  βέρνηρη!
  'ΕΞκτός δν ή διαφορά εκτίμη
  σης μιάς πολιτικής ττράξης αν
  γχβεται μέ την πατρίδια, την ό-
  ττοία άφορά, άν δηλαδή άλλοι
  θεωροθν πατρίδα τους την Έλ
  λάδα καί άλλοι τό... Ίσραήλ,
  ότπότε εΤναι πιά θέμα ίθαγενείας
  καΐ δχι αντιλήψεως...
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΟΧΙ
  ■■■■ΒΙπΙΙΜεΙΙΙ
  ♦♦♦♦»«>♦■·
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έόχετε σόντομα την
  πιό συμφέρουσα ηερίπτακτη·
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσιτιχή εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πβλατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΝΕΛ ΜΟΡΦΗ ΞΕΠ0ΥΑΗΜΑ1ΌΣ
  ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  «ΠΕΡΣΙΝΤΚ»
  ΚΑΙ
  «ΚΡΟΥΖ»
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^
  (Μάνος Χαρής)
  ►♦♦»φ♦♦♦♦♦♦♦
  ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή Οΐλιδα 1
  'Αθιηνών ό άποΐος λέγεται Ά-
  μττατζής 'Αλέξανδρος.
  ΕΡΤ.: Ο «νΧΗΚκΐσηής έχει δ*ά
  τού Μεφάλσια ή άναι εετπρόσυ-
  ηος ξένων Πολυχβνικών Ετριρι-
  ών;
  ΤΒΕΡΝΑΡΛΚΗΣ: Αύτός ξεκίνη¬
  σε αρχικώς μάλλον νά τό εχ-
  μεταλλει/τεΐ μόνος τού, μέ την
  βοήβεισ τοθ πατέρα τού, ό όττοΐ
  ος ήτανε τότε στή Νότΐα 'Αφρι
  κή,, αλλά δέν μπόρ·εσε νά περάση
  τό χρημα τό δττοΐο εΐχε ό ~ατέ
  ρας τού στή Νότιο 'Αφρική καί
  ένιαυάνιηισε αι*τό τό σχιέΐδιο. "Α-
  φοθ μετά υπεγράφη ή Σύμβιαση
  τή μετέφρασε σέ ξένες γλώσσες
  "Αγγλικη, Γαλλική) Γεριμανική
  καΐ την έστειλε στό έξωτερικό
  χαί ευρεθήκανε μετά ένδιαφερό-
  μενοι κάτι Αύστριακιθΐ καΐ Γερ-
  φανοί, σ' αυτή την Πολυεθνική
  'Εταιρεία την ξένη,
  ΕΡΩΤ.: Μέ τκ»ό οηοπο ινοκκΐ-
  οτηκι τό ιττήμα, γιά ινα καλλκεν
  γοθντοι αγγουρη;
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: "Οχι. Τα έ-
  νοικίασε μέ σκοττό νά τό άξιο-
  ποιήσει τουριστιχώς. 'Η Σύμβα-
  σι λέει, δτι άπό την υπογράψη
  τηις μέχρι δέκα 6τη θά ττρέπτει
  νά τταρουσιάσει ιμιά μοναδα των
  500 κλινών. Σέ δεύτερη φαση
  -ρέπτει νά κάνει άλλες 2Ο00 κλί
  -νες κια! νκόιβνει ιταραταση -ην/-·
  τε χρόνια μέ την τταληά Σύμ-
  6αση. Αύτός προφορικώς μάς λέ
  εί δτι, ή δι/ναμικότηττα αυτής
  τής μονάδας θά είναι 4.000
  κρε66άτκχ. Σκέφτεται δηλαδή
  νά κάνει ξενοδοχειακές έγκατα-
  στάσεις ουνοομικάτητος 4.000
  κλινών. Αύτά δέν άναφέρεται
  στήν πρώτη Σύμβαση, στήν
  άτΓΟφαση την αποία πήραμε έ-
  μεΐς άναφέρεται γιά 4,000
  κ,ρεδβάτια.
  ΕΡΩΤ.: ΓνΛ>κ~οϋ ιόντηος ότι, ε-
  οώς είσθε προοδευτικάς άνθρω-
  πος καϊ ανήκεηε στό χώρο τού
  ΠΑΧΟΚ κι ιότι, (πό ΠΑΧΟΚ ρντ»-
  τΜεται στά πολυοθνικά κιφά-
  λιαια, ττώς αντιμετωπνζετε τό
  πρόβλί>μα ιτού ί*ει δημκ>υργη-
  θεί. >
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Είναι ίνα
  πρόδλημα ~ολάπλει*ρο, ώ 6~οΐο
  αρχικώς ήμουνα κ«τά τής Συμ¬
  βάσεως διότι- εθεώρησα, δτι αύ
  τή ή Σύμδαση ήτανε £νας Δού-
  ρειος Ίτπτος, άλλά σκέφτηκα
  δχι ττολιτικά ττλέον, έττειδή ή
  ττλειοψηφία τού Συμβουλίου μου
  δέν άτταρτίζεται άτττό άνθρώττους
  τοΰ ΠΑΣΟΚ παρά αττό διάφο-
  ρα Κόμματα. θεώρησα σκόατιμο
  δτι, εάν έγώ θά άντιταχθώ σ'
  αυτή ττι Σύμβαση θά ύττήρχε μι
  ά διχόνοια μέσα στό Σι/μ6ού-
  λιο, τηραγ,μα τό &ττοϊο δέν τό
  ήθελα. Δέν ήθελα δηλαδή νά εί
  ναι ό Π,ρόεδρος αίτία ούτως ώ-
  στε νά διχαστεΐ τό Σαμβούλιο
  κ ι αύτό ήταν τό λάθος μου
  πού προχώρησα στή ριζική άνα
  θεώρηοη τής Συμβάσεως.
  Βεβαία εάν ικπά.ρχει κ>ακ> 1ο)οο
  άμφιδολία όπωσδήτποτε θά άλλά
  ξει ή κατάσταση τής ένοικίασης
  τού κτήματος καΐ πιστεύω δτι,
  κιαΐ οί αλλοι Σύμδουλοι θά σκε
  φτοΰνε λογικά ττροκειμένο1; νά
  μάς ποθνε αΰριο ποι>λημένους ή
  δτι δή~οτε άλλο παρουσιαστεΐ
  έδώ στό χώρο πού ζονμε. Πι¬
  στεύω δμως δτι, και οί άλλοι
  Σύμδουλοι θά τούς μείνει χιρό-
  νος διότι ο κ. 'Αιμπατζή,ς μσς
  πίεσε ώς προις τή προθεσμια πού
  ™ρεΓΠ·ει νά μάθει ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν
  θά τό ττάρει τό κτήμα μέχρι τις
  3ι1 τού Δαοέμδ,ρη. Γι αύτό ήταν
  καΐ δεδιασμένες ο! αποφάσεις
  μας. "Ισως έχομε κάνει καΐ σφά
  λματα τα δ,ποΐα θά έττιφέρουν
  στό μέλλον κάττια ζημιό ή κά-
  ττοιο δφελος, δέν μττορω νά —ρο
  δικάσω. ΤΙ μπορεΐ νά σνμδεΐ
  στό διάστηιμα των 48 έτών.
  ΕΡΩΤ.: Αρχικά επκττρ τιώς η
  Σύμβαση ί'ινοι γιά 60 χρόνια,
  τώρ|α πώς λέτί. γκά 48 χρ|6ν»;
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ή Σύμβαση
  αρχικώς εΤχε θέσει δρο ένοικία¬
  σης γιά τα 60 χΐρόνια. Ό κ. Ά
  μττ—ζής δταν εΐπαμε εμείς δτι
  Οά κάνομ& ριζική οναθεώρησΐ)
  τής Γι/μδάσεως, εΤπε ότι, ό δ-
  ιρος πού λέει γιά τα &0 χρόνια
  είναι δρος άτταράδατος, διότι ε¬
  χει γνωστοποιηθεΐ στούς άρμο-
  δίους φορεΐς, πού θά χρημοπο-
  δοτήοΌυνε και δέν μπορεΐ νά ά-
  ναιρέσει αύτό τό χρονικό διά-
  στη,μα καΐ τό ποσοστό τό όποΤο
  θάτττχχιρνΓ ή Κοινότητα. Άφοΰ δέ
  δαια έτΓΐέσθη αύτός άττό έμάς,
  έΐγιναν άλεπάληλες σιχτκεψεις
  ώς πρός τόν χ.ρόνο κ α! ώς πρός
  τό ποσοστό τής Κοινότητας. 'Ε
  λύγισε καΐ μάς έττ,ρότεινε δτι
  τό δικό τού μερίδιο μετά άπό
  40 χρόνια θά τό δώσει στήν
  Κοινότητα. ΟΙ περισσότεροι
  Σύμδουλοι δέν τό δέχτηικαν αύ
  τό, γιατΐ ζη,τούσανε μείωση στά
  35 χρόνια. 'Αφού πάρθη^ε άπό
  φαση στά 35 χρόνια αύτός εφυ-
  γε. Μετά ήρθε και μάς εΤπε, ά¬
  φοΰ έσΐίνεννοήθιηκε μέ τούς χ,ρη
  ματοδότες, ΝΑΙ ττληισιάζομε στό
  χρονικό διάστημα καΐ νά τό συ
  ζητήσομε. Λοιττόν στήν π,ρώτη
  μοναδα π,ροτείναμε 46 χρόνια ά
  τγό την υπογραφή τής Συμβάσε¬
  ως καΐ σέ περί,πτωση πού θά
  γίνουνε σέ δεύτειρη φάση 4.000
  κρεβδάτια θά δοθει τταιρόίταση
  5 έτών πού χρειάζεται νά γί¬
  νουν ο! ύτΓΟλοιπες κλίνες Δη¬
  λαδή 53 χρόνια ή μιά φάση, 48
  ή άλλη άλλά άττό την ύττογρα-
  φή τής Σύμβασης τό 1 974, όπό
  τε εχουν ττεράσει —έντε χρόνια
  κι έτσι κατεδαίνουμε στά 48
  καί 43 χρόνια.
  ΕΡΩΤ.: Όταν θά τεθούν σέ λιι
  τουργϊο οί 4.000 κλίνες η Κοιινό
  τΓντΌ. θά αρΜίεστεϊ μόν,ο στίό μί·
  σθωμα ουτό;
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Όχι θά
  παίρνει 5ο)ο επι των άκαθαρί-
  στων έσόδων τής Τουριστικής
  μονάδας καΐ συν 3ο)ο πού προ-
  τείναμε έμεΤς καΐ δέν ξέρουμε
  άν θά τό δεχτεΐ, γιατΐ έΒεσε δ¬
  ρο άΐπαράδατο τό ποσοστό,
  πού θά παίρνει ή Κοινότητα.
  Δέν τπρέπει νά τα άλοιώσω καΐ
  δέν ξέρω άν θά ΰλοποιηθεΤ, άν
  θά τό δεχθεΐ καί έχομε δάλει ί¬
  να ττάγιο μίσβωμα πάλι σέ ττερί
  πτωΐση πού θά πΐέσε η τθ'υιρ>:οτπκή
  μοναδα κάτω ενός κανονικοΰ ό-
  ρίου, ττού θ&ναι άσνμιφαρο γιά
  την Κοινότητα νά είοττράττει δή
  λαδή αύτό τό ττοσό έθέσαμε ί¬
  να δρο νά είσπιράττει τό ίνα τέ
  ταρτο έττι τοΰ συνόλου των κλι
  νών. Δηλαδή ή Κοινότητα θά
  παίρνει τό ίνα τέταιρτο πού άν-
  τιστοιχεΐ ά-ό τίς 4000 κλίνες.
  Δέν έδάλαμε ττοσό διότι μέχρι
  τότε τό χιρήμα ΐσως θά εχει έ-
  ξευτελεισθεΐ ιοαι 6άλαμ£ ποσο-
  στά έττΐ κάθε κλίνης.
  ΕΡΩΤ.: Πόσους καποίκους έχει
  η ΚοινοτηΜΐα τού Τυμ-ακίου;
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Οί ντόττιοι
  πού είναι εγγεγραμμένοι είναι
  γύρω στούς 4.500.
  ΕΡΩΤ.: ΌτΙθν ο κ. Αμπατζή< ήρβε στό Τυμπάκι κι εσυζητή- σαπε τό Γυμβούλιο από την μίά μφΐά καϊ ο κ. Αμπατζής α¬ πό την άλλη μί ποιοϋς ϊίχε έρ- θει; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μέ δυό Αύ- στριακούς κι δνα Γερμανό, διερ ήττανιε ό Δεληγιαννάκης. • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΡΓΑΣΤΙΙΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ιΊΛΝΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΠΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ -ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ -ΑΡΘΡΓΠΔΕΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ- ΜΑΤΩΝ _,_ -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ- ΣΚΑΜΨΙΑΙ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ —ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ — ΜΥΑΛΓΙΑΙ -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ- ΣΚΟΛΙΟΣΙΣ Κ.Λ.Π· ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 πμ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΑΛΑΞΕΙΣ -ΜΑΛΑΕΕΙΣ —ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ -ΥΠΕΡΗΧΑ -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματικί,ς Τρα- καΐ 4—8 μ μ. έκτός άπογεύματος Σαββά τού. ΤΑΒΕΡΝΑ «ΩΠΟΣΠΈΡΙΟΩ» Δημοκρατίας 8 — Τηλ· 287796 — Ήράκλειο • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Καΐ άπίθανες μελωδίες άπό τίς Κιθάρ£ς τοΰ «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ>
  Δ)νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ογροκτήματσ στή
  θέση Βοιροϋ περιφερείας Μεγά-
  λης Βρϋσης. Λιόφυτο 800 δέν-
  δρων πυκνικ φύτευσης 14 ετών.
  Επίσης χωράφια κοτάλληλα γιά
  θερμοκήπια καί ίκτάσιι< γιά οιθν δήπατι χρήση. Πληροφ. τηλ. 285-847 καί 283-928. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙ- ΑΣ πλήρες Συγκρότημα Πλυνττη ρίων κατάλληλο καί διά ξενοδο- χειακή μοναδα. Πληροφορίες τηλ. 231-546. ΑΓΡΟΤΙΑ «ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΠΟΝ» Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ Όιτιον ο χιράνος μίτρά τίς μέρες, τιίς ώρες, τα1 λεητά; καί τα οάσηιζ ψύ-σεωις άΛΙλια^ δυνάμε- ναι νώ μετριηιθούν τότε εμιείτ; τ' ανθρώπιΐίνια' πΛάΐσμ—α μετρούιμΐ' τα μέγίθιο< τή,ς όρεξήΚ μαις νά μείνουρε πάνω σ' ένια κάοοιο Θρόνο στόν οποίο γεγονιότ.0, ΚΌ' ταιοτάισεΐις, συιμηττύσεις, άγνοι- ες ή δια'στιρίβλωπικιέις περΐιπτώ- οεις μοί έφερον. Κι Οΰο τό γύρω αο1 '-ά πό~ δια μαις πε,ριιχυνάμενο ξι!»δι είναι α^ύνατο ιοοιί δενι βράζιεΐι νώ φαυ^ σκώσεΐ τό χϋμα πού ηοττάμε ιοαι νά μάς ρίξει «άτω ξατιλώνοιντάζ ιμας φαρδιά πλαΐπάι σάν ετσιθε- λιτ,μΐατΓες τόσο εμεΛς οί «ενώ εΐμ' εγώ» παίρνει ο νούκ μας αέρα. Βεβαιο δβν θό βρεθεί Όμηί- ρος νά ζηττήΐσει από τή Μούισα τόν «Άνδρα μοί. έντεπε» γι.ατιί αιλλοίιμονρ άν στιθύ^ κάΐποιΐΌυις τόσοιχ «τσιθίληιτέ,ς βρισκόταν κ ι έναις τρα.γουδιστήις τάπου Ό ιμηρου, α>ΐν ωσπτόΐσο τά'σο ο
  χρόνος 6σο κι ο .ετσ θελητήις
  «ανιάγκη πραγ.μά|τωΐντ» παρέρχον
  Αιυττό ή έστω τό ικάπως
  τό αγνόηισε τροϊ.ν·ε.τοι, παντελως
  ο μεγάλος — μεγάλας μας αγρα
  ταΓτατέρΌς Υπουιργός Γεωργίας,
  Γιάννης. Μπούτος καϊ
  ειιπών» στή Βουλή σ' ένα «ά
  λαοφΐ'λή τα ίξ,ής: «Άν προλά-
  βετε», στήν ερώτηιση τοο γιο-
  τί τούτο χαιλά «ι εκιείινο ξεχα'ρ-·
  βιαΛιών/ειι, τ' όΐλιλιθ. γκιρεμίζεταιΐ,'
  τό παράλλο πεφτει τα υπόλοι-
  πα μπουρδουιβλώνουν «οαί τ' άΐλ-
  λα κΐι άλλα απι' τα. ■αγροπΊΐκάτα-
  ξιδεϋουν εις ζωήν αιώνΐΐιον, κι ό¬
  τι θά τσ διορθώσωμε.
  ΚρίιμαιΙΙ Κι ότι. κι ήιμοιιιν έ-
  τοιμος τουιλάχιοταν αο' τή στή
  λη αυτή νά τόν αναικηιρύξω κιαϊ
  προστάτη των παιδιών μας μιά
  πού ήττον «αί δΐικίός μας κ» εί-
  δαμε αττ' τό χέριο τού τόθΌ καΐ
  τόσαι μεγάΐλα καΐ ιοαιλΐάι, σέ οηΓ
  ιμείο νό μάς πά»ι. «αί μέ σύγ-
  χρανο δωιστηιμόπλοιο στόν όλ-
  λα τόν κόπμο «ένβα1 οιι λύπηι,
  ού οτενκιγμιάις, Όΐλλά ζ(4ή οτίλειι
  ΤΓντος».
  'Ετσι τώρα ηιά1 φί/νΟΊ μου1·
  ,μιύ καΐ παύ την επΐαθαι καΐ δέν
  πρόλαβα. αυτό μό ούττί εοαιΐ νο
  μιμηθώ κοί τό ΓιοιιωνάΐΚΓ, μέ τό
  «τΕίδες η ΔΕΗ;»... ιμΐπας κ» έ-
  παΐιρνια κι εγώ ^ανένο βκαττομμμ
  ,ριο δρχ. οπό τόν κ. Μπούτο
  σάν διαφιηιμιστής τού, τραβή-
  χτηκα οΐτό γυρω κιαΐ λΐεω μΐεσα
  μου:
  Λές μωρέ ηανδι μου νάιμαι ά
  τυχος μέ την χασούρο αυτή τής
  καποιας <ιματζαδούρας» «οαιϊ νάι μήιν πιρ.ο!λά.βω οάτε τα ψίχουλα τή/ς αναηροσαιριμογΐΓ|ς των τιμίων των προΥόντων· μας στήν Εο·- ρωΐτο — ώπα — ώπια; Τόν ένο κάποιο ΞΥΠΝΙΟ φί λο μου πού ρώτηισα μού εί~ε: — Δέν απακλείεται.. — ΔηΙλιαδΥχ τί δεν απακλείεταιι ρέ φίλε τού λέω. Λές νά μάς συ νηβίσει καϊ πασελώς νά μή^· ι ρώιμε κι όλας ο κ. τνΐπαύτος καί γιώ οσφάλεια' ηισυιχΐιας τε κ>αϊ πατρός τε» κκρι των άλ-
  λων απαντών κεφαλιαιοικιραΓτών
  προγόνων τε καί απογόνων μάις
  οτειλειι συντροφια ιμέ τόν γά'ι'-
  δαρο τού ΝαοτραιδΙν Χότζα
  πού τιν ώρα πού μάβαΊΐνιε νό
  μΐγν τρώειι ψαφηοε κια» νά μήιν
  δούιμιε έτσι τό φώς τή^ ΕΟΚ;
  Λες βρέ παιιδι μου Μ! ΛιοςΙ
  ΣιΠιόσε .πλάηοα' ρέ φιϋλε νά κά¬
  μης εν>α τετοιο ανετο· τχηξίιδι,
  στόν «όξω απ' εδώ» κώομο ιέ
  χορτοζουμι ποσο ανετο θάνα·ί
  απ' την μιά »αί Γιώσοι ανεζοδο
  αιτί' τήιν άλλΐη,. ΑυτΐΓΐ να» ζωή.
  «Όχΐι θά κάτσω νά οικάισω» λο*-
  γαρ'.αζονττας πότε τό έτσι κοί
  πότε τό αΛλ/θιΐώς κια» πότε τό έ¬
  τσι κι ·αλλΌϊώς κι αΐλιλοιώτ'ίΐκαι
  στο κ>αφ·ενείο τού χωρ*ο·ύ μου.
  Κορό'Γδο είμα'ΐ;
  Μ'όνο τά'κο,ρόΊΓδα Ίοα>ϊ δή τής
  κεφαλαϋοκρατΐικιήις δεσποινίδος
  μετράνε 3τσι ψιλά τα· τής με-
  τρητοίς. Εγώ πού δουλεύω κα-
  λά «αί πολύ στό αμπεΐλιι κιαιί στό
  χωραφΐ σάν βούι. καΛο, δΐεν φα
  βόμοι κάττι τετο"α' Ο'ΐώνια βρου»·
  βοκοιιλιακά θρβματα' κι αναβρέ-
  μαΐτια μά σ(*π κ» αναθιεματα.
  Τώρο τό γιατί έτσι,, έ,έ, τό¬
  χω ολ' τή γέννο μαυ, αατ* τή μοί
  ρα μου, απ' την πολύ — ξέρη
  σόφια μου κι άς πάνε νά μ(έ λέ-
  νε βλοκα. «Εγώ γραΐικός γ&νΐντιθη
  κα, γραι,κόις θε νά πεθάνω». Μή
  ΜομΗΐζεις κάτιι ήιξερε ο Αιθ. Διά»·
  «ος. Πως τόξερε αιυττόις παιλλιηκα'
  ρισσιο ΠΟΥ ΛΕΝΕ χάιρ'ΐν πατριί-
  δος,τι,μής ηι. οιΐ«ογιενιείας, γενιάς
  καϊι φυιλής «οί εγώ τό ξερω κατάι
  Μπούτιον ανάγνωσμαι αιυτό, δέν
  εχει σχέστ>. Φτάνει πού εγώ εί-
  μα* καλό παιιδί «αί τα άννα χορ.
  τα·ροζούιμι·α' κιαιί τίς φάβες ποϋ
  με τά'Γζε η μομακκχιιλα μου η
  χρυοή «θειός σχωρειοπην» δεν
  τ' αλλάιζω μέ τΐιποται, τίπιοτο,
  τΙποτιαΙΙ!
  ιΚατά'λαβες φίλιε! Κ—άΐλιαιβεςΙ
  Λοΐιπός δηλαιδήις άς τόν Μιπούττο
  νά μπουτοφέρνει στό αρινί μου
  κι άς τό φάίΐ> οποίος θίΐλει.
  Κι άς την παιροιιμίαι μέ τόν
  Πα-6 καί τόν Δεσττόπτι πού τη,-
  γάνηισε ο παιπάις ωραΐΐΐι, λοχταΓ
  ριοτά, φρέσκιαι κοιλιδοψαιρια καί
  ιπηγαίνοντάς τα (λέεΐι) στό Δέ-
  οποτα μέ τό τηγάνιι έπαιιρνιε έ-
  να — ένα ο Δέσποτας καί τόδΊ'
  νέ σ' όλους τούς δνκούις ώς πού
  δεν. άφηισε κανένΰι τού παπάι καί
  πως ομα όε ο παρας τουτοναι
  γύρ ιοϊ αναποδο το λάώι τού τη
  γανού καί τό κα.οεΛΙωοε τού. Δέ
  σπότη στήιν κεφαΛή ψέλνιοινττάς
  τού τό: «Κοι είδεν ο θεός τήιν
  αν ο μίαν ταύττηι κια ι καΓΡεικιεθιαύ-
  νωσε ουτούς».
  Κιαιί πρό πιανΐτός μην ξεχνάις
  κα» τόν Μ'ΐοράλ .πού' είιπε: «Κι>
  ιάν πεθάνωμε ψά την ΕλΙλάδ»
  θεία ε!ιν' η δαφνη.. ίνί'άι φορά κα
  ωείς πεθαίν&ι». Τί Ελλ'άδα τί
  Μηουτοελλάδ'α!
  Τί φέρεται ειπών κο4 τί ϊυ*
  πνα'εΐιπών. Τί για'λώ'ς, τί Θά'λαισ-
  σα. Τί γκρίμος, τί τσούρλα. Έ¬
  τσι δέν είναι;
  »Φ»Φ»»»»Φ»»
  ♦♦♦♦♦♦«
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. 'Εργαστηρίου: 23-61.16
  Τηλέφ. ΟΙχίας · 23.40.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ♦ ♦♦ΦΦ.»»»»»»ΦΟ»·Φ» ♦♦·♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ δυό σκυλιά
  ράτσας Σεργκούτσι ηλικίας 7
  μί)νών, χρώμο καφί. Ο ουρ)ιον
  παρακαλείται ,νά τηλιεφωνήσει
  στό 233-976
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηναι ΑιοΑοι· ΙΟ Ζ
  τηλ 3219221
  Μρακλειο: Πλατ. Δασκα-
  Αογιαννη20·-τηΑ:2ΙΙ 147
  ταξιδευετε
  καλα &φθηνα!
  ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ
  ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
  Πρεσσάρονται
  Πόρτες, μόνο σέ δέκα λεπτά
  Φορμάικες, μέσα σέ πέντε λεπτά
  Καπλαμάδες κ.λ-π.
  Τηλεφωνήστε σΐό: 287—670
  Αεροπορικώς
  Απλη
  Εττιστρ.
  Αμοτερνταμ
  73ΟΟ
  10600
  Βερολινο
  7100
  10450
  Βρυξελλες
  7000
  10450
  Κοπεγχαγη
  8300
  12700
  Φρανκψούρττ)
  6850
  9600
  Ελσίνσκι
  10250
  15800
  Λονδίνο
  8300
  10700
  Μαδρίτη
  7100
  10700
  Μόναχο
  7200
  8700
  Μιλάνο
  5900
  8700
  Παρίσι
  7200
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρίχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Όσλο
  9600
  151)00
  Μέ ΠούλμανΑττλή
  Έττιστρ.
  Λονδίνο
  2500
  4900
  Βενετϊα
  1900
  3700
  Μιλα'νο
  1900
  3700
  Ι Μττολώνια
  1900
  3700
  | Γιουγκοσλαβία 1500
  2900
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΧΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
  ΝΙΚ. ΜΑΑΑΙΑΡΑΚΗΙ
  ΤΣΑΒΑΡΗΣ
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: Παντός τύπου κατασκευές
  καΐ έπΐοκευές έγκαταστάσεων, καλορΐφέρ* άλ-
  λαγή μπαταριών, καζανακιών/ λεβιτοστασίων.
  ΟΛΟΣ ΠΡΙΑΝΣΟΥ 4 (Πάροδος τής Λ. 62 Μαρ¬
  τύρων 71) — "Εναντι κΐνηματογράφου «Όρφέα>
  ΤΗΛ. 289367 - ΗΡΑΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗ-
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  Ό Δι/θρωποςκαι οί άσχολίεςτου
  στή ζωγραφικη τού Αρ. Βλασση
  ΠοΛιύ σωστή η παιραιτήιρησΓΐ
  τού κιαθηγηΐτή Πύργου Μουρέ¬
  λου, πού υποσιτηιρίζει ηύς ο Α¬
  ριστ νδηζ Βλάσσης έχει μπιί
  οτό βάθος τή< λαήίΐκής ψυχής, ό πως ο Β>άν Πκόιγικ. ειχ,ί εκτχωρή-
  σει ιοτόν κάσμο των αινθρακω-
  ρύιχων τού Βελγίου... Ο Ολλαν
  8άς ζωγράφος, αντλιούϋΐε> χά θε
  ματό τοα, απιό τή δαοττιυχίοι, ο
  πό τόν συινΐχή' μώ/χθο κιαΊ τήι
  φιτώχειο των ανθρακωρώχων.
  Στήιν εκφράση των ττροσώ-
  πων, έβλί,πε κιαιν&ΐς ολίχκΙΜη ρηι
  την όΓΓισα'ληι ζωή των αδιικηιμιέ-
  νων ο πά την κ&ιθ' τή ζωή, ανι-
  θρώπωινι.
  Ο Βλασοηις, δβν αυνάντηοε
  <ττό Κάιστιρο ανθρακωρύχου'ς. Βρήικε ορως, ιστήν ποΛηι των ■αντπθεσίων, τόν ίθγάντη πιού πά λεύιε» για τό δίικιθ' τού, τόν αι- νρότη, μέ τό σκομμίνο από τί<ς ρυπϊβες πρόσωπιο, ταικς ανβρώ ιπουις πού χτΐζουν τις ουοοόαμές κ ι ώστ&ρ'α Γταρ'αμένιοιυν άθΦεγοιι·, .νσ βλέπουν τα δηρ;©υιριγή|μσ.ίτοϊ των χεριών το-υς. ιΚι εγινε δεκτηβ ο Βλάσσης. ΜΒπριησε σταγόν.α — θΓπαγόνο τόν ι&ρώΠΌ τού εργάτην, διόβα- σε στά μάτΐια τού αινώνιυμΌ.υ κό ομού τή διψα τής ζωήις και τής λΐυτεροάς. Αυΐτά τό μηνύματ'α ράς ατ&Μ& ό ζωγράφος. 'Ε3δ'ω- σε στήν Τέχνη τόν παλ|μό τού ογώνα... Κι οΐι πό απιλΐέις εναοχο λήισεις τού «οαροω, είΊναιΐ αΜαπό σπαχττο δεμένες μΐέ την ΐδιοι τή ςωή. Οί μικράς χαιρές, οί καθη>
  μ£ρ·ινές ασχολίιες...
  Ο Αριστιείδηις Βλάσσης, ίξαι-
  κολουθεί νό επιμένει σ' α<υτή τού την εκλογή. Ένας ζωγρά¬ φος πού ε,πΐ'μΐένα νά ίίναι «λαΓι'- 'κόρ>, αφού έτσΐι προοώίδει στήν
  Τέχνη τού οπε,ρ<όρισ~ες εχφραπ ■στικβς δυναΓτοτητες, αφού έτσΐι με.τιαλσ.ιμίκιδειύ'ει μηνθιμαται, ε- τσΐ' κιάνβι ζωνρ'αφι ικιή τήιν ιδία τή ζωή, τίς ΐιδΐΊες τι< ανθρώβ™ες δραιστηιρίιάτητεις. Τα- χρώμαιτα πού χρησΐιμο- ποιεί, είνα'» φυισικ'ά1 καί «γαιώ- 5η» μέ ορμονιικΐέις εναλλαγάς καί μ:ά αισθητικαί οντότηΓΓθ'. Έτσ» δημ ουιργείτοι ίνα ενντυιηιωσι·α- ικό οπττιΐικο σύνΌλιο πού συντδέει την χιρωιστ'«κή λιτότηΓτα μέ την ιΐιδιαιίτερη θέση οτπς λίπντομΙ&ρίΐ- ιες, στή δουλειά τού ζωγράφου. Διιακορίνοντηαιι σ' όλα σχεδόν τα έργα, κάιποιες επΐιρροές τής ς ατή'ν ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΡΟΔΟ ΜΟΥ Τό ροδο πού μοΰ πέταξες προχθές, τό ττρόσιοτιό σου ϊδιο είναι. Τα χάδια μου σ' άρέσουνε, τα θές, κουρσάρος τής καρδίας μου μεϊνε. Άστέρι ξάφνου έπεσες στή γής καΛ τπάσαν τα ρουμανία φλόγες- Στά σκότη βζησα πρΐν η*λιος βγείς- Προτοΰ γιά νά μέ δείς δέν ρπόριες; Στά ξώβεργα σου στέκω γελαστός· Καΐ χόρτασου έλευτερία/ στά σώματά μας τα θηρία· Άσρότου μας έκτύτΐησε ό τυφλός/ ό Πρώτας, τα δυό μας στήβεια/ μές την ψευτιά, ζω την άλήθεια· ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ►♦♦«· ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ρουοτίκ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΝ ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕβ Νέα διεύδυνσπ: ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμερινού Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΤΗΛ. 235.493 - 230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ■♦♦♦< εικονΊοη των πιροσώτιων. Αυτές τονίζουν τή «λα'Ί'κοιΤητα» τού ζωγρ&φου, φέρνιουν στό νού την προσπαθεία τής ανθρωπί¬ νης υπάρξη^, νά' π·ετπύχεΐι καλύ- τερες μέρες, σ' όλίς τις εποχές, σ' όλο τό μήικος τού χρόνον. Φαιίνετα» νά συνδίί,ι ο Βλάσσης ιαιυτές τίς δυιά εττοχίις. Φαίνεταιι νά συνδ'έει. ,τό χπ-ές καί τό σή- μερα... Μπορούμε νά οούμε, πώς πέ τυιχε απόλοτα, νά ί.κφράσεΐι ο Βλάσσης — μ' εκείνες τίς πρα>-
  χεές γραρμεις καιί τα «μοιυιντά»
  χρώμαιτα — απόλΙυΓΓα' τα θέμα»-
  ται πού καταιπιάνεταιι. Κ>α<ϊ τιελει ώνοντας, τού ευιχόιμαστε ντάναι τ ό ίιδ'ο δηιμουιριγΐ'Μές ο» μέρε,ς πού θάρθοιυινί. Ν. Ψ. ΠΑΓΚΡΗΤΪΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Η Πανρορήτια. ΠολΐΓΓΐστική Κίΐνΐηση ιμέ επιιστολή της πιρός ό- λοιις τούς Πολιιτιιστιικοιύις φο- ρίίς τής Κρήτης, ζηιτάι την συ»- νε,ργασία τουις γιά μιά μιεθοδευ- μιενη και προγραρμασιομένιηι Γψοισπιάθιεια συινιε ιδιηπ" οτκ>ίΓ|θ"ηις
  τού Κιοινού <τέ θ&ματα. προστα- σίαις τού ηερΊβάλλοντος. Γιά πρώιτο βήρο η ΓΤ.Π.Κ. προτβΐινει μιά Πιαγιιφήιτιαι συνάν τησηι, πού 06 αριοθειτήισεΐι καί προγ,ρσμμαπΐϋσϋ ενέργιειες καί γιά τό σκιοπο αιυπ"ό. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦίΚΗΣ Η ΗραικΙλίιΐώτιοσαι ζωγιράφος Μαρία Σίταυ,ραικΐάικη παρουθιά- ζει στήν Γιοαλερΐ ΣταυιραΜάκη 45 οκουα'ρΐΐλλες σύιγιχιριονης τε- χνιικής €ντίΛηψηις μέ τΐτλο «ΨΥ- ΧΟΧΡΩΜΑΤΑ κα'! ΗΧΟΧΡΩΜΑ- ΤΑ». Την εκθέση, έχει £ττεν,δϊύισί:ι ιμΐέ μουΐσΐική ο οδερφοις τιγκ Γκσιν «ννγς Στταιυρακάικ,η,ς τηού είνα* εμΓ πνευσμιένιη από τα έργο ΕΚΔΟΣΕΩΣ Εκιυ,κλοφό,ρήσε τό δεύτί,ρο τευχος τήις περιοδικιηνς εκδοσης τής Γκαλεριί· Στααραικαικη «Π£- ΡΙΒΟΛΙ» με θέμα,το πολιτιιστι- κου Το εξώφυλλο εφ:λοτέχνιησε ό ζωγράφος Αριστοδημος Παπα' δα«Γ>ς και οί εσω/τερικιες οελιίδες
  κοσμού'νττιαι απο δυο έ,ργα τού
  ζωγράφου Τοκη Σιδέ,ρ,η.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  ΠΡΟΣ ΜίΜΗΣΗ
  Τή,ν ήΐμέρα των θεοφανείων
  ο μαθητή,ς τη.ς Δευττερος Τάξης
  τοι> Τεχν,κιού Λυικείθιυ Δη(μήτρ;-
  ος Εμμ. Σμυιρνακη,ς, απο τό χω¬
  ρ ιο Λαγού ΛαοήιθΝου, Βρήκ<ε ένα χρυσό ρόλον μέ χριυκτό μπιρο- σελ« μεγΌιλΓΐς αξιΊας κ-αΐ οιΐΜογενεΐ' ακό κειμήλιο. Ο φερέλπις νέος τό παρέδω¬ σε σίτήν' ΑσφαΐΜ&ΐια Ηραικλιείου τό απο ι ο κόί μάις πα'Ρ'αδ'οθηικε. θε- ωρο.ύιμε υιποχρέωοιή μας νά τόν ευ,χαρΐιοτήΐσωμε κιοί διά τού Τύ- που «αί για νιό τό τονιίΐσιομε Λαμπρο παρά(δε.Ύμα πρός ση,. Η οκογένειο ΓΕΩΡΓ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΙϋΤιρού ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< < Ι Ι ι 4 >
  ( >
  Τώρα τόν Χειμώνα...
  Θυρηδεϊτε τόν
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤθΑΙΑΚΗ
  Χανιόπορτα
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  Μιά έξομολόγηση τοϋ Γρυλιοΰ στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  "ΕΤΣΑ ΑΡΧΙΝΙΞΑ ΤΣΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ,,
  Ο ΑΝΗΙΑΙΗΙΜΣΜΣ. Ο ΑΑΪΗΙΣ ΞΤΑΒΤΛνΠΤΗΣ
  Την περοσμένη δεκιαί,τία, ο
  ΑλΙκφιάδης Σκουλάς ή Γιρυλκός,
  έγινε θϊιμο σιυζ·ητή|σεων γιά τίς
  εφηιμ&ριίδες Μαι γιά τούις καίτοί-
  «ους των Ανωγείων ηαι ΐτήις ευ¬
  ρυτέρας περοιχήκ.
  Από τή μιό μέρο στήν άλ-
  λη, ο Αλκ/ιβιάοη,ς ΣικιουΙλάις, £μά-
  ζεψε οτό σηΨτι τού Ηαλΐειμ>.ο καί
  ξύ'λα, κη άρχισε νά σκαιλίζεΐ1 οτίς
  άγριες όψιεης των ξύλων μορφές
  Κρη^ΐιΜών, μορφές Ανωγειανών
  πού τοσα χρόΜκι συνήθ:σε νά
  'βλέπεί στίς πλαγ,κές τού Ψη»ιορίί
  τη.
  "Ενός ιμικροκαιμΜμιενος ευγενι
  ,κό<ς άινθρωηος μά,ς χαΓιρίτώ κα- θώς δι·αιβα'ίνουιμιε τή «ΝΤΕΛΙ- ΜΑ» τού γιού τουι, τού Βαοίλη ΣκουΛό. Ο Γιρυλιιος ε'κναΊ «Μαις α»- τοφ,ος Ανωγιιονόις, ένας άνθρω πος πού κουιΡαιλιάι στήιν πιλάΓΓΠ τού οΑΙώκ'λιηιρη την ποράδοση^ τού ορεινού τού» χωροούι. — Γιάντα μέ λβνιε ΓοιοΙλ,ό; ΤΕ,- 'ΐιθυδ' άσκηΐμο βίνοιι μά ούτε ι» όμορφο, αλλά είνττα θά1 κόμω; Ν ά π: όσω θϊλει δα τ ούς ανθρώ πουις νά τούς πώ νά μή μέ Μ- νε τσά; Τινος δα τό πρωτοττώ; Απού μέ φωνάζουνε όλοΐι Γριι- λίό... Καιί νά1 δα πιώς μέ βγάλαν ίτσά: Όντεν ήιμουνε μ:ικι,ός κΜ'ί μέ νανούριζε η μάννο μου στή δέν εκοΊιμούιμουινε μόνο κι εξάνοιγα' τό ταιβά·- ινι. Καί ιμούλ&γε π >μά«α^ μουι: Χα-
  ιρώ το γώ το γρΛιο μου απού
  γρυλώνεΐ' συνιέχεια. Κιι εβνάλανέ
  με Γουλΐ'ό...
  Κι αιπ6 τότε επεράσανιε 70
  χιρονιο. Ο Αλιοιβιαοηις Σικουλάς,
  ι νεβρεψε τό εφττιά. τού «ογκΛμι1,
  τα μεγΐάΑιωσε'.. Καί κάποιαι μέραι
  αιριρώστησε η γυνιαίκια τ ου. Την
  πήρε καϊ τήιν έφερε οιτό Ηρά-
  ικλεκο. Νοίκιασε οαι ένα> δωμάΓπο
  γιά νό μτκ>ρ<εϊ νά πηγαινε« οΐυχνά· στό λος τού τό 'δωκε... Μά αν<έ το' χο ίΐδά, δέν τόδινα μουδ' εκαΎό χιλιάδες.... Κι ο Γρυλιός επήνί Γ,ανά στ' ανώΐγεο κ·αί όρχ.ισε νά πελεκά (α ξύλα «αί τίς πότρες. Τα1 είδε ενας, τό είδον δυώ, τα κατεβά σανί στό Ηράικλειο, στήν Αθή- νιο, τόν προβάλανε στήι/ ΤηΛεό ραοη,... Σέ λίγες μέρί,ς ο παλιός χρο νος τελείώνει. Κι ο Βασίλης Σκουλάς κρατά λεβεντ:ικια τό δο ξόρι, μαζί με τόν Ξυλούιριηι κιαί τό ΣτοιυΊροκακη. Η λεβιενπΜά τής Κρήίτης «Πότε θά κάμει* ξαστε- ριάι». Κι ο Γρϋλιός συνεχϊζιει νά μι,- λό γιά χ|ίλια δυο πράμαπχι. Γ.» αυτόν, γΊά την Τέχνη τού γιά τ" Ανωγοΐια... — Σ>6φτομαι ,νά χτίσω ενα' σπ»
  τάκι καί νά διαλΐέξω οροσμέ'νια
  ικομμάτιαι νά τ^ βάίΜω $σα. 'Α-
  μα τό κάμω κιονα, δίν θίΐλω τί-
  ποτε ά'λλο...».
  Μπράβο Αλικιβ'άιδηι Σκιουλά.
  Πελΐέκηιδις τό ξύλο ιΐοαί τούδω-
  σες ψυιχιη, την ψυιχή σου. Έδω
  σες την άγ,ρ.>α όψη τής ομορ-
  φιάς τού Ψηλορ·ε*τη στά έ.ργα>
  σου.
  Ένας Κρητι,κός θεόφιλος
  πού τα θεμ>απ"ά' τού, £»ναι· οί ει-
  «όν>ες πού κιριυισταΐλΐλώισιανε στό
  μυαιλο τοα, τόσα χρόνια. 'Αν-
  θρωποι, μαχαίιρ<ιαι, χ ·α1λβάρ|·α γινομιονα μέ πουιρνάρι; κί εληά. Οχτώ χρονια μόνο Γτεράσανε. Κι ο Πρυλιός στό σιύνπτοιμο αυτό δ,όστημσ1, μπήικε μίέΐσ,α- στ*ς καρ- διες μας, γιάι την αγνόιτηΓΓαι τής ιμυοίή)ς, γιό την αινττρί.ιοσύνή πού την μετάφερε σττό ξύλο, τή,ν μετουσίωσε κιαΊ την μιετά- φερΐ γα'ληινιά οτον βομηχανο- ποήΐμένο κώσμο τού σήρ&ρα. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ Νά τι λέει ο Γριυλιός γιά. τήΐνι εποχή,: —(Βκιαθόιμουινα μίαν Γρέραι, στό καφενεϊο τού Μπκτζοράίοη κι ήρ- θενε έναις ράψηηί κ» εκράΐΓΐενε ένιο παΐΒέτο απκ> τσι,γάιρα. Ήπκο
  •σι λοιπόν καιί μέ ζωγΐράφισε μ'
  έναι μολύΐβιΐι απάνω οτώ τκηοέΠΌ.
  κι εγώ τό παΜέτο καί τό
  ι. Είπ» αιπό ι_9σκιι μου:
  «Μ' ανάβεμο το μωιρί, αυΐτος εί
  νιαιΐι ραφτηις, δέν εϊναΐϋ ζωγρά¬
  φος..». Κηι ήττιαοΌΐ «ι εγώ έναι μο
  λυβάκι· «αί τό ξανοζωγρΐάιφ.ιισβ;
  Έ, ήντα λίις «ίδα; Τό δικό μου
  ήτανιε πιά κοΑό... Από τόττεσάς
  •οί ύοττερα, εζωγράφιζα ένα· χρό-
  νο. ΣίπΐΤ'θΐκικιι, τ* αλέτρΐΓ, τά> βού
  γ «αι, ό,τ* εθώρουνιαι ιρροστίΐ1
  μου...
  — Καιί τό ξΰλο, η ξυΐλογλαπ-ική
  κα—ετάν Αλΐκφιαβη;
  — Γροίιοα δα επαε. Αιπή,τες ε¬
  πέρασε ένας χρόνος εκάΓτεχα κι
  εζωγράιφιζα μιαολιά. Καί μίαν
  ημέρα επέρινιανε μπρΌΟΤΓά αοό
  τό σπ,τοκιΐ απούι είιχαι έπαε στό
  Ηρακλειο, ενα· φ-ορτηιγακ μέ ξ/υ>
  λα. Ήπεσε κοτω ένα ξύλο. Κι
  ιΉτα στήν κορη μου «Αστο έ-
  παέ, νά μελϊ£ομ,ε τό κρέας». Κι
  εκά απού τό ξάνοιγα μου φανή
  κ* λέει πώς έκανε τό σχήιμα ενός
  οθρώπου. Παρογγιέλνω λθίπόν
  ,μ'ά σιμίλα έν© σα·ρ<]«άικι ένα οκεπάρνι, κιαθίζω κιαί βγάνω έ¬ ναν άνθρωπο. »Τόν Γαΐ'ρνιει ο γ.ός μου ο Μιχ όλος, κια,ι' τό πάει στ' Ανιώ- γειο. Τό θωρεί ένας Ιταλός καί τού λέει νά τ' αγορασει καί να τού δώσε'ΐ 800 5ρ>χ. Καΐ ο Μίχα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ουνεχίζει νά δχει
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΤΉΣ ΚΡΗΤΗΣ
  τόσο σέ έλεύθερη
  διά των περιΐττέρων
  πωλήση, δσο καί
  σέ πληρωτΐκές
  ουνδρομές-
  ΜΙΝΟΙΚΙΣ
  ΠεΑΜΜΚ
  εΤ)Γ - Ο)Γ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΑσ. υερα
  Κεφτΐ - Πειραια
  ■-Κρεϊττ.
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΑΛΛΑΝΤΑ
  Γράφει ο ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Μ4.Μ4 «εί Ι14.Χ0Ι
  Ο Τζών εΐνιαιΐι ένας αμερικο-
  νόςπολΐίτηις («οί άς λιένε μεριιικοί),
  πού ζεί σττήν ΕΛιλάδΌ.
  Ο Τζών Είναι γενι:ιιο6 ευχαρι-
  στημένος αιπό τιή,ν διαμονή
  τού εδώ καί άν εξαιρέσομε ένα:
  παιράπονό τουι, δέν έχει ><όγθιυ(ς νά νιώθειιι ξένος. — Ω,ραία ηί Ελλάδαι φρβντ, μου είτΐιε, πολύ ωραία κ αι πολύ μού αρέθει. «^άταν όμως καλλδπ-ερη άν οΐι ι&αγενκίις ^ταν πιό φιλόξί- νοι. — Μά φ.ρέντ, δΐιαμαοτυρήβηεχΐ' ίδώ έχετε ολόκτΑη,ρα' κομμάτιο νήΚ, τίς Βσσει<, πού τό κάνσΐτε ουσιαστιΐΜά Αμδρ,ικάνικηι Επι- κράτειο. 'Εχίτε προσβόχτίϋς καί δΐιασυνδίΐσεΐς μέ όλο τόν Κρα- τιικό μη-χανισμο<. 'Εχετε την ΚΥΠ παιρακλάδι τής ΣιΙΑ. Έχίΐτε τήιν Ετεροδιικία'. 'Εχετε τούις ονν θρώποος σος, σάς έχουν β<έβαιο κι αύτοι, μάι πι6 πολύ τούς έχε¬ τε εσός. Έχΐ~ε τίς Πολυιεθινιικιές σας (.τα.ι.ρεί·ες. Έχετε αφορολογΓντη βενζίνηι. 'Εχιετε απαλλαγή από τό τ«- λυνεία. Εχβτε τα λιμάνιο γ«άι τόν έχ- το σας. 'Εχετε τήίν Πελοπόννησο γιά αποβάισεις. 'Εχετε τόν Χβιραμανλή καί σάς παροκα/νεί νά τόν βάλετε στό ΝΑΤΟ. Ι Έχετε τόν μ,ισό Αβέρωιφ, τόν υπόλοΐΓτθι οί ΕγγνΜέζο*. Έχετε Παιπιαιδόπουλο καί Ιω ανΜΒη σ'βλαιβείις (όχι στάς φ·ρ έ¬ νας) στήν υγεί'ϋ. Έχετε τή δραιχμή δεμένπ στό δολλόρ'θ καϊ πΐλΐηριώνομιε τα σπ<3ισμέινα σας εμείις. Έχιετε τόν τελιει ταίο λόγο σ' όλθ' τα Ελΐλιην.ικιά οράνιμα'τα. Έχετε τα δυο «αινάλ'ια1 τής Τηλιεόροσης πιού μ.λάνε μόνο Ά- μερ·«άνικα. Τώρα χρονά,ρίς με- ■ρες είδαμε όΐλοας τούς μπαρμ—έ ρηιδες τού Τέξας στήν μικρή ο- 6όνη καί τ,ρομάξαμβ ν' αικούσο με μιά ΕλληνιΐιΚιή] κουιβέντα. Κιι αν δέν έιοαναν τό λάθος νά πούν τα κάΛλαιν™ στά1 Ελληνικά Λιέξιηι Ελΐλιη'νϊΐκιή δέν θ' αικούγαιμε. — Μά... γ*" αυτό τό λάβος &ί- λιω νό αού πώ φιρέντ, γι" ουττό. Γι«(Γιί δηλαδή δέν είπαν τό ιοάλ- λαντο στά αμερΐικώΜΐΐκια
  σοτός από ένα γράιμμα στ' αμ·ε-
  ριικάνιικο σπήν ΕΡΤ κιαιί ΥΕΝΕΔ
  μήπως «οαί οί δΐιευθυΐνΤΓΐΐς τους
  δέν ξέρουν τα1 ΕλληνιικιάιΙΙΙ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦
  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝΔΥΜΛΤΠΝ
  "Ενα είδικό κατάστηιμα άναλαμβάνει νά έτπδιορ-
  θώσει τό [πιαλτά, τό κοστούνμα, τό σακκάκι, τό μιπου
  φόν, τό πανταλόνι τή ζακέταν τή φούΐστα σας κΐ
  ΰ,τι αλλο έΛ'δυμα θέλετε, όπως ακριβώς έπιθυμεΐτε
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣίΙΠΙΚΟ
  ΕΡΓΑ2ΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
  ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
  Όδος Μανουσογιάννη 3 — Πάροδος Άθέρακρ —
  δίπλα στά Μοταποδήλατα ΜΩΡΑ' Ι' ΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  ΤΑ "ΞΥΛΟΥΡΕΊΚΑ,,
  "Ενας είδικός στά θόματα μουσικης, ό ανφωπος
  πού άπό τα έφιά τού- χ,ρόνΐα παίζει λαιοϋτο καί
  λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σδς ξεναγεΐ οτόν κό-
  ομο ι ής μουσιχϊ)ς.
  Τα καλυτέρα κουράτΐα πκ>υ κυκλοφορούν
  σιήν Έλληνική κ·αί ξένη άγορά-
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Ι Κ Α»
  "Ενας μουσΐικός, σάς προσφέρει τή Μουσική κου
  άγαπαιε, πού άικοϋτε, -ού θέλετε νά σάς κρήτα
  ουντρ.οφιά τίς ξέχωρες ώρεο·.-
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
  «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ»
  Α'ΐΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ
  Λεωφ· Καλοκαιιρΐνοΰ 127 — Ήράκλειο
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ» · ΚΟΥ» ΚΟΥΚ · ΚΟΥ* ΚΟΥ* . ΚΟΥΙ Κ·Υ| .
  * Μπορεϊ —ό^πως ίίγραφα στό τελευταΐο φύλ-
  λο τοΰ 1979 — ό πατέρας τοϋ Μητσοτάκη νά ή-
  ταν ό πιό τσιγκούνης α.ν0ρωπος (μιά τκ>ύ δέν £-
  δινε... μιά δραχμή γιά τή ννωστή. · προφυλάξη),
  άλλά ό ϊδιος ό Μητσοτάκης — τό··. άιποτέλεσμα
  δηλαδή τής πατρικης τσιγκουνιας — είναι αν δ-
  χι ό πιό φτωχός, πάντως §νας άπό τούς τοό φτω-
  χότερους "Ελληνες, μιά καί δήλωσε είσόδημα
  μόλις·.·2να έκατομμύρΐο καί κάτι··.φωροχιλιάδες|
  "Αν μάλιστα συγκρίνει κανεΐς τό παραπάνω
  ποσό πού δήλωσ*; ό Μητσωτός- μέ τύν σημερινό
  τιμάρ,ιθΐμο καί τόν πληθωρισμο (άσχετα αν είναι
  ύπ·εύθυνος ό ϊδιος) τα χρήματα πού κέρδισε ό δν
  θριοστος μέσα σέ δναν τόσο δύσκολο χρόνο, δέν
  θά τόν φτάσουν δχι ι.ιόνο γιά τσιγάρα, άλλά οβτε
  γιά·.· δΐκά τού ■■.ατροφυλαχτικά, άχρείαοτα νδ-
  ναι!···
  * Κι £να πιό·.· άνθρώπανο κούς — κούς, ΐχάλι
  γιά τό ϊδιο πρόσωπο:
  Δέν ζέρω αν τό γνωρίζετε, δν δέν τό ξέρε-
  τε νήιως μάθετε δτι οί ύπουργοΐ μέ τίς τεράστιες
  εύθυνες πού £χουν δέν τούς μένει καιρός ο(5τε
  νά ψωνίσουν τίς χρονιάρες μέρες γιά τό οτπ'τι
  τους· Προκειμένον λοιττόν νά μείνουν·.· άφώνι-
  στοΐ, τό έργο αύτό άναλαιμβάνονν οί παρατρεχά
  μενοί τους, σωμαΐτοφύλακες, όδηγοΐ ί) καί πάσης
  φύσεως ίοιαίτεροι·
  "Ετσι, λοιπον, 2νας άπό τούς παρατρεχάμε-
  νους τοΰ Μη,τσωτοΰ, βγηκε μιά άιπό τίς πρόσφα-
  τες χρονιάρες μέρες στήν κονπνή άγορά, νά
  κάνει τίς πιρομήθειες πού τοΰ εϊχανε παραγγείλ
  λει·
  Έπειδή δμως παρατήρησε δτι τό ψώνιο πού
  &ανε Γ)τανε κάπως τσσυχτερό στήν τιμή, είπε
  στόν άνθρωπο τής άγορας δτι είναι άκριβό καί
  τότε ό τελευταίας, χωρις φυσικά νά ξέρει ποίος
  είναι, τοΰ άιπάντηισε:
  —Τί νά γίνει κύριος, σ' αύ-τές τίς τιμές μας
  ΰφτασε ό Μητσοτάκης, τα τχιράιπονά σου λοαπόν
  σ' αυτόν, δχι σέ μας.
  Περιττύ βεβαία νά σάς πω δτι ό παρατρε-
  χάμενος τοΰ «ψηλοΰ» πίίρε ποδι κι άκύμη·.· τρέ-
  χει!·.·
  Αύτό είναι πού λένε··· «έγικληιμα καΐ .·. τι-
  μωρία»!
  Γιά σκεφτίίτε δμως πόσο πιό·.· ώραία θά ή-
  ταιν νά μην είχον τόσες.·. σκοτοΰρες γιά τόν-
  λαό οί κ·κ· νπσυργοΐ καΐ νά μποροΰσαν νά πη·
  γαίνονν οί Ϊδιοι γιά φώνια στήν άγορά.··
  "Οχι βεβαία στην··. κρεαταγορά, γιατΐ έκεϊ
  ύιπάρχονν καί·.· πατσές καί ό "Αρειος Πάγος έχει
  άΐποφανθΐεΐ δτι τό··· πέταγμά τους δέν συνιστά τό
  άδίκημα τής·.. περινβρίσε<υς τής Άρχης. Οί νοόντες·.. νοήτιοσανΐ Κι δσοι τυ^χόν δέν ένΊΟηισαν, άς ρωτήοουν τόν Καμαρείτη, νά τούς πεϊ την σχεπκή ίστορία των Χανίων, πού την έϊ[ησε ό ϊδιος μέ τόν Μϊΐαν τουβομαΐνόλη καί αΛΛους τινές/ σέ μιά··· ένθου- σιώδη··· ντομα.τοανγοϋτκ)δοχίι τοΰ καί τότε Ύ· πουργοΰ Συντονισμοΰ Μητσωτοΰ, όποτε — κατά τα λεγόμενα τοΰ Νίκου — δταν £πεσε στό μπαρ μπρίζ τοΰ αύτοκινήτου τους μιά·.· άκαθάρΐοτη κοιλιά (μάλλον··· βοδινή), ό Καπετάνιος ανεφώ¬ νησε: — Ποΰναι μωρέ τό Κράτος; ΕΙχε ληομονήσει προφανιως δτι τό Κράτος ήταιν ό ϊδιος ό Κουμπάρος τού, πού καΐ τότε — ότυχίΰς — ή μάλλον... άτυχέστατα — τό έκΐπρο· σωιποΰσε στόν οίκονομικό τομέα· "Η, μάλλον, μέ τή βροχή των·.· άντικεΐμένων πού έπεφταν ··· σύννεφο, δέν μποροΰσε νά τό δε^^ διά·., γυμνοΰ όφθαλμοΰΐ Τό — περιεχόιμενο, βεβαία, τής βοδινής ά- καθάριστης κοιλιάς, έΐ)ΐποδίζει την·, όρατότητα δταν πέσει έοτΐ τοΰ μπαρμπρίζ, όποιουδήποτε αύ- τοκΐνήτου, έ'στω καί ύιπουργΐκης σννοδείας! Καί μιά σχετΐκη λεπτομέρεαα: Τότε πού συ¬ νέβησαν αύτά, επί Άστοστασίας, δέν ύπηρχε τό κατάλληλο άιπαρρυαταντικό, ένώ τώραι επί·.. 'Εΐτι- στασίας καί νά··· ξανασυμβοΰν, ύπάρχει τό γνατ οτό «"Αζαξ γιά τα τζάμια», τό οποίον καϊ καθο>
  ρίζει καΐ·.· μυρίζει!
  ■* Δέν ξέρω άν έχετε ά<κούσει πώς μερικές φο- ρές τό έ'ξυτινο πιουλΐ Γθάνεται άιπό τή μύτη. Στήν περίπτωσή μας τό πουλί Γ)ταν γνωθτό- τατος κρητικός πολιτικός, πού προκειμένου νά έξασφαλίσει 2να άρκετά μεγάλο οίκόπεδο κάπου στήν Ήλιού/πολη, βρήκε 2να συγγενή τού, τόν Παπά — Τίτο, ό οποίος τελικά τδπιασε άιπό τή··, μύτη. Καΐ νά τπώς: Ό πολττικός «£γραψε» στό δνομα τοΰ Τί¬ του τό άζίας πολλών έκατομμυρίων οίκόπεδο μέ τή διαβεβαιώση ιρυσικά δτι άργότερα θά τού τό μεταβίβαζε ή όκποιώντας το θά τοΰ £διδε τα λε· φτά, κρατώντας κι αύτός κάτι γιά τόν··· κόπο τού Ή «δουλειά» φτιάχτηκε καί ό πολιτικός ΪΓ ταν· σίγονρος γιά τόν συγγενή τού, πού λόγω ιδιότητος, — ίερωμένος ήταν ό δνθΐρωπος — δέν ύιπη,ρχε άνάγκη νά κάνουν κανένα χαρτί, άντέ- γραφο δπως τό λένε οί νομικοΐ. Ό καιρύς δμως πέρασε καί ■ ■ διαγενομένου κάποιαν Σαββάτου, ό πολιτικός πηγε καί βρήχε τδν Παιπα — Τίτο γιά νά πάρει τα λεφτά, τό άν¬ τ ίτιμο δηλαδή τοΰ οικόπεδον· Ό Παΐτας δμως μόλις άκονσε την κουβέντα ιοϋ πολιτικόν, το&κοψε τή· · Γαριά, λέγοντάς τού είς άπιταιστον όκικλησιαστΐκήν διάλλεκτον; —Μά τί μοΰ λιές έξάδελφε; Διά ποία, 96ο- , λα μοΰ όμιλεϊς; Μή^τως διά τα δβολα τής ·■· «χεί¬ ρας μέ τα -έντε.·. όριφανά»; 'ΙΟπότε, ό πολπΐικός, πού κατάλαβε δτι κάθε περαιτέρω έπιμονή τού ίΐταν άΌκοπη» περιορί- στηκε νά σηκώαει την- «χείρα μέ τα πέντε όρ- φ<ινιά» και αυτή τή φορά νά τί|ν στιρέψει — άν- τίθετα μέ πρΐν — πρός τό πρόσωπό τον κοΐ αύ- τομουτζωνόμενος νά άνακράξεΐ: —<Νά, βρέμ. ... . (—τίς τελείες μετά τό μ προστέσετε τα γράμμαια τής άρεσκείας σας) Καί γιά νά καταλήξομε τώρα, όπως οτίς ίστο- ρίες ΐοΰ Κατηχη,τικοΰ. στό ήθικό δίδαγμο τής μ' κΡης - πικρής αυτής ίστορίας, λέμε; —^|°μτες και άπαιεώνες μερικοί Πολιτΐκοί, αλλά πιό μόρτες καί πιό άπατεώνες μερικοί Πα- παδες (τονλάχιστον ώς πρός ιά θέματα πού σχε- ιιζονται μέ- παράδτς)! Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ Έπιπλα Λ.ΎΤΈΡΟΣ