91115

Αριθμός τεύχους

253

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .*"
  Χαρδς σ* αυτόν, κου «ρΐν μ·
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλά·η νά π«ϊ Ε—«
  καΐ μιά συλλαβή 6ική τού.
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβο8ον«η«: ΜΑΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρονος 5ος—'Αρ. Φύλ. 25&—Δρχ. 10
  Πιάστηκαν άπό την Άσφάλεια Ηρακλείου, τή βδομάδα πού πέρασε στά «Μοντέρνα Διαφθορεΐα»
  40 ΑΝΗΑΙΚΑ ΚΟΡΠΣΙΑ ΣΕ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚΣ
  Μέγας κοινωνικάς κίνδυνος άπό τόν Αμερικάνικο τρόηο ζωής πού μεταφυτεύεται και στό Ήράκλειο
  ΟΥΤΕ
  ΜΕΣΑ
  ΟΥΤΕ
  ΕΞΩ
  ΠΑΜΕ
  ΚΑΛΑ
  ΤΙ λΐέαε γα' αύτό
  κυριε Καρα/μανλη;
  "Ά μηττως (Γφέ'πει
  νά ουνεννοηΐθεϊτε
  πρώτα τόν κ· Αβέρωφ
  καί τόν κ. Ντά6ο;
  (Τα «ρεγάλα.—δηιλαδιη—
  άφεντικα»);
  Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τρότκχ ζω-
  ή<, πού άρχκκ νά μειταφυτεύβ- τοιι τα τελευταία χρονκι στό Η- ράκλενο εεδκά «αί —ήν Κρήτη γενικότερα, ...αποδίδει τώρσ τοΐκ κα,ρπούς τού Ι ΣΑΡΆΝΤΑ ανήλΜαι κορίτοΊο ε- πιαακ η Ασφάλακΐ καί τα άλλα αρμοδία οργιαινΐα τού κράτοικ, μεσα σε μιά βδομάδα περίπου, «αί αιυγκεκριμινα απο 13 μεχρι 19 ΙαΝσωα,ρίσυ, τρ προχβεοΐνο δηλαδή Σάρβα-©, (7 τό βράδυ αυτό), σε Ντκτκοτέκς τού Ηρα>-
  κλεκΜι, όπως α-ο·τ)»λ<>ύντ)αι τα
  ΜοΗ-ίρνα αυτά Δκκρθσρίία
  τής Νεολαίαν μα<. ΕΠΕΙΔΗ γιά τό λυπηρό καΐ πο- λυδιάσΤατα —ικίνδυνο αυτό φαινόμτνο αιρκετά έχει γράψει η εφημερίδα αυτή, γιά νά μην κατηγορηθεί γιό φιλολογη, πά ροβετομε τα γεγανοτα καί τους αριβμούς: ΣΤΚΓ 13)1)80 οτή ντεσκοτέκ «ΠάΎττερ* (στό υπόγιιο τού ξε νοδοχείου «Α—τορια») πιάστη¬ καν 6 ανηλικσ (ενώ στό ϊδκ>
  «στέκΕ» άλλο βράδυ πιάστηκαν
  25 ονήλικα, τό μικρότερο των
  οποίων ήτον 12 χρονρνΙ!!
  ΤΗΝ πβρΟβ|μ»νΓ» Κυριακή ιπί-
  ση<, τό ϊδιο δηλαδή βράδυ τής 13)1)80 στη ντισκοτεκ «Ντρήμ» τού ξενοδοχείον «Εσπερισ», ττιά στηκαν 2 ανήλικα. ΤΟ ίδιο βράδυ στή νττΐοΐΝθτέκ «Μτιλόου — 'Απ» (Δουκός Μττο φώρ) πκκττηκαν άλλα 2 σνήλι- ΜΟ. ΣΤΙΣ 19)1)80 στή ντισκοτεκ «Ε- οπερίδες» (οδός Περδικάρη — Δαεδάλσυ) πιάστηκαν 6 ανηλικα κορϊτσιτα καϊ ένα ανηλικο αγόρι. ΤΟ ιδιο βράδυ στή ν—ισκοτίκ «Στρόμττολι» τΝόχιτηΝαν στίσης ανήλΜα κορϊτρια. ΟΙ υπεύθυνοι των πσραττάνω κέντρων πού εττικρα.τεί τό σκο- τάδι, μηνύθηχαν ήδη καί συγκχ- κρψέν» οί εξής: • ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧ. τού «Εστκ>-
  ρίδες».
  • ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥ¬
  ΡΟΣ, τού «Στρόμπολ».
  • ΚΑΤΑΡΤΖΟΓλΟΥ Αγγελ",
  τού «Μπλόου — 'Απ».
  • ΜΠΕΛΛΟΣ Ανδρέας, τού
  «ΠάΥπέρ».
  • ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ Μιχάλης, τού
  «Ντρήμ».
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι τό σχε
  τΐΝό έγγραφο τής υπηρεσίας Επι
  μεληρτών των Ανηλίκων, πού ε-
  νη.μιρ»>νογτα< τούς νονείς τού • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4 Μέ άφορμή - όχι αίτία - την έπαναφορά τού Μπτροπολίτπ Γερμανίας στήν Κρήτη « Κουλουβάχατα »έγιναν οί Ίεράρχες μας Σφοδράς πόλεμος τού ΤιμόθεοιΓμέ τόν Είρηναϊο, πού ύποστηρίζουν τώρα οί Χανιώτες «Κουλουβάχοτα» έγιναν ήδη οί Ιεράρχας τή< Κρητική* Εκ¬ κλησις. Άλλη λεξη, εκτος οπο τή λα'ική αυτή ρήοη, δέν μττο- ρα νά χορακτηιρϊσιειι τον σανό πού ξέστταχΛ ανάιμεσα στούς Ποεμενάρχες μας. Αφορμη — άχι ιθΐτπα — τού ψυχρού ικκΑησιαστϋκοιι πολέ¬ μου, (Ίνα· ο Μητροπολίτην Γερ¬ μανίαν κ,Ειριηνακκ, ο οποίος ιεπιθυμιί νά σηστρεψει ©την Σύ- νοδοτ τής Κρήτης κοΐ μαζί μ' αυ τόν τό ίπιβυμουν «αί πορα πολ- λοί ΧανΙώτες παράγοντες, μέ με γάλο μερος ιτου λαού τού Νο- ιμού Χανίων κοί κυρίως τή< Πίθιΐ οχής ΚολυμΓταρίου. Οί Ειρηναϊοις και. Τιμοθκος, μετά το ννωοτό βεμα — ή μάλ λου ...ανσβεμα — τού Αρχκιπ σκο-ικαϋ Φόνου ποώ φέραρε στήν δτνμοΜιόΤητα, : «λήθηΝφ στό Φαναρι (Πατριορχείο Κων- ατιίαντιηουπόλβικ) κ· από οαϊ πήραν «γραμμήο», φίρονται δέ ότι ΐ*κί συμφώνησαν περί των πρακτέων. 'Βτν», στο πρμπχ> σκελος,
  των θΛΐμφωνηβεντων στήν Κων
  οηοντΐϊνούπολη, όλα πήγαν κα-
  λά. ΟΚύριλλος με-ατέθηιχ στη
  Μητρόπολη ΑρΜθδϊας καί δέν
  απσμενε μονο να ·οατοΑαβ« —
  στή δεάτερη φάοη — τή χηρβύ
  ούσα Μι,τοόπολη ο Ειρηναίος.
  Ξαφνι<κά ομυς τα πρόγματσ άλλαξαν, γεατί ο Τ[μοθε»ς, συ¬ ν—ι*ουρούμε.νο< «αί από τίς θε άλλων Μητροπολιτών, δέν τήρησε τή συμφωνϊα, μέ αποτε λεοιια νό έχει ξεση«|ώσει θυιΑλα ιιεταζύ τής Εκκλησίαί καί τού Χανιώτικου Λαού τΐό θέμα. Οί Χανιώτες — πού τόσο πό λυ ενδιαφερθηκαν γιά τόν συμ- ποτιριώτη τους Τίμοθεο στο θί μα τού ΑρχΐΦπιοκοπικού Φόνου — (έφτασε μάλκτπα στό Δημο- τγκο Συμβουλιο νά γϊνει πιρότα- ση ιαφορια|μου(1) τού αποκαλθ- ψατνττος τόν φόνο Μάνου Χαρή) Από μιά καρκινογόνο πληγή είναι άναστατωμένα 6 χωρία τής Πεδιάδος ΤΡΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΗΑ!.. Έπιτόπια^έρευνα των συνεργατών μας Ν. ΨΙΛΑΚΗ καΐ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ — Δχ μποροάμε ινα βαΤύ περα... — Μάς πνιγουν οί σκόνις... — Κι ο» περρσυοκς μας κοτα^ στρόφηκαν... — Πι>γοτνκτχ ώς να νά οείτε...
  — Ξεροθηκαν τ 'αμπίλιο μας...
  Φωνι^ς, ποΛλΙες φωνες μαζί,
  κι ονοιμ&σά τοωις, προστκιθοθρε
  ν α ξεχωρίοουμε τι γανεη ο' αα-
  το τό χΜ(>ό> την Ελτ>α Πεδιά¬
  δος κι· αναΐι ο κοσμος ανάστα'-
  το<. Στό καφβνιειο, στοίκς δρό- μουις, Λκ> τώ θφαι:
  Η κοτασττροφή... Οί σκόνίί
  ποιι σκεπώςουν τή γ«ϊις, ηού σκε
  πάι^ουν τ' αμπίλια ιοοί τΐάι λιΐώδ»ν
  τρα..
  Ξεσηικώθιηκιαν οί ΕΛηώτίςΙ
  Μεσα στόν ΚΕΝΤΡ1ΚΟ ΛΡΟ-
  ΜΟ, τρίσ ντα μαρία...
  Πού ξανακούοτηκε;
  Καί πόνω απΓ ό&α, έρ'χετα» τώ
  14850)9-1-80 έγγραιφο τής Δκώ
  βυνσηί Γίωργίας ΗρακΛιείου.
  Νά τί ΛΙέει, ιμετ'αξυ αλλων, ε-
  ξεταιζοντας τήιν αίτηιοηι ιδρυσηις
  ■*-«
  «Μός «οταιοιτιρίέψανκ, αΛΑή...» «Παν« οί περιουσ'ας μας...» «Καρκίνωμαι εήα* η σκόνη» «Υπο<ρίρουν£ 6 χωρία...» ΟΤΑΝ ΜΙΛΑ Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ και 4ου λατομείον «...Στήν περιΐοχή «Κοπ,ρανα» τήιί ΚθΜστψας Βληο.... Κατά τ κ ϋ>ρες λειτοοργίιας των λατο-
  μ,ιίων ουικνά νέφη σκιόνη·ς μβτα
  φΐ,ρονται σέ μΐικρή, ή μειγάΛη α^-
  πόσταΌΐη,, ·αινισλον·α ι* την δύνσ
  μη τού 'α.νβμου, στις γύρω ιοα/ν-
  Ο ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. ΠΛΗΤΕΑΗΣ ΕΙΟΕ:
  ΤΟΦΡΟΠΟΤΗΣΌΡΟΣΙΑΣΙΑΙ,ΔΒΙ
  ΘΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΕΙ ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Σέ πρόσφατη δ'ικη γιά τό νυχτερινό
  κέντρο πού έγινε στις 8)11)79 €Τέξας»
  Σε δίκιη. γκχι εγινε τπΐν τκ.ρασιΛ:
  νη βδθιμοδα στό ΤρψεΛος Ηρα>-
  κλειου, (για νΛ ικαΦανήξε.ι σε ηα-
  ραπομρηι τη,ς, με,τα αοο σλιόκΐλη
  ρη τή δι<ΐδρκιοσ4<ϊ, στό Μονορε- λε,ς, λόγω κοκοης 6ι<3Γπυ(πΐ*>σηις
  τοο ΚοτιΓΐγορηϊΤιηιρΐ'Ο'υι οπο τήιν
  ΕκΓθγγελι<3), οκουσΐτηΐκαν πολλα θιλιιβί,ρα ,προγματ'α, αιπο τα ο- ποκα σταιχυοΑογουιμε το πιό χαι- ρσχτηριΐιστιικια • Δυο ν&αροι ΚραικΛε,ιωτες από "ψθιρμη αρνιηισηρς τους να Γίλη- ρώσουν τα οιατα που ηττιαν σε <υχτ&ρινό 'κενττρο, φερ·όμ|ί'ννο| σον «πιροσταπ·ες» «αί συνιειΠΊΐκο·υ ρουιμιενκ>ΐι από την 20μβΗτ ηαρια
  τους, «κιαιναν ό ιμαγαζι «γωαλιά
  • Ο ιδιοχΐτητητς, τα γκαροονιισ
  μαζι μέ τρ» αστυνοιμιικσ ό,ργαπ
  νο κρίΜΒΓνψαιν γιο νο γλυΐτώ-
  οαυν, <«τον ηοντικοι» στουκ αε- οαιγωγους τής κοΊΐιζιινΐας! φ Η Αστυνοιμΐιαι πουι η,ρθε μεται 3 5 ώρες, £νώ της τιηλεφωνου- σαν ότι «τους σκοαυνουνι» δηΓ λωνε αδυινιαιμία, λόγω τού ότΐι τό ^ραδυ εκειν© 8)ι11)7© ηΐταν οπασχολΓνμΙενιη με τους αγγουρο· ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σιλίσα 4 ■ ■■Ι ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΠΤΗΜΑΤΙΚΟ Γιατί τό δολλάριο τό 1940 έκανε 120 δρχ. καί τώρα κά- νει 38 δραχμές; ■■■■■■■■ ...Η καλύψη, των πρασΜων με ρών των φυπτώιν (φιυιλΐλιαι, ανθίΐι, βλαστΓθΐ) με σκόνις παρεμιποδ1!- ζΐ τις κιανανικ&ς λειτουιργΐιες (α>-
  φομοιωση,, οναίτνοήν.Λ *ο.ιι η
  θ,ρεψιη ικαιι η( κιαροοφοριΐια αιυΓτών
  είναι παντοτί μειωμίενηι...
  ...Η καλύψη τήβ πβρογωιγήκ
  μϊ οικονη μεκΐχνε: τήινι ποιΟΓτηται
  ιαυτιηις, ενώ στίκν πληΐσιιεοτιειρΓΐ
  πιρο< τα ΛθΓΓομείια π&Ρ'ΐοχήι. Π ίημω ειινιαιι πολύ ιμιε.γκ3λίυ~ερο, δ'ότι τό μοχιφειριόρεναι χονδρό ΐτ&ραι υΐλικά, δημιουιργουν πΛγι, γές οτούς ιοαιρπούις «αί κασάλ- περΐ'βαΑλον γώ ίγκοατάΐσται ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ, ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ, ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ» ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΘΗΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ «ΠΕΡΣΙΝΓΚ» ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ» οη .θΌΐ&ενιειών... «..Σίτήν πιερ·8ΓΤτωσΓί νέοιυ τομειου ... καλλΐ 500 ΐοτιριεμιμαίτωινι θά ζηιμιιώνον- ται δΐιπλα με κίινΐδυνο ναι νιαπο- στραφούν...». Τριαι 'λατΓθμείο βριακονταιΐ στγμκεραι πάνω στό δρόρσ που εξοιπηιρετιεΊ· παινω απο όΊεκα χω¬ ρία «αί συνοικισμους. Καιί οί αρ. μοδιθΓ αδρανθύν. Ανβχοντο·ι· ϊτον αγροτΐικο ιμοχι6ο, οού ττιηγαΊ νει χαιμενος, ανίιχονΤΓ'αιΐ τή μόλυ νση μιας ευκρορης Ματοιικιηιμιενηις ιυεριοχής, ανΒχρνπαιι τό αοιο νό ΓτσαλαοαΓτά1 ΚαΛΛείς Ισως, δέν έκιανί τϋποται γιο τό δϋκιο αυτώνι των ανθρώ των... Καθείς δ^νσ*ιειφπ-(ΐ»οε την ζημιά των περιουΐσΓών, καινιεϊς δι λοναριασε τους ανθρώπο<υς πού ιαναιπνεουν αυΐτή τη σκονιη τηιν ώρα τής δουλειαις οττα χω- ραφια. Φυσαν·ε ονεμοι στήν περιοχη και μεταφερουν αυπο τό καρκί- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή θΐλΐδα 4 άφηοαν τώρα τόν Τιμάβεο πήγΐαν μέ τό μέρος τού ου, πού θιωρούν σάν ιοχυρότε- ρη ΐτροσωπικότηητσ. Τώρα γιαΓτϊ ο Τνμόβεος «έσττα σε τή συμφωνϊα» δέν θέλει νά έ- χει καν:ίί την επιφύτηση τού Αγϊου Πνεύματος γιά νά τό Να» ταλάβει. Απλούς—ατα: γνωρί- ζοντος ότι ·δϊν θά αντέξει κότω από τό βάρος τού Αρχκπισκο- πΗΚ>ύ Φόνου καϊ των Μοσων)-
  κών σχέσεων, ωοβάτ»* ότι, υ-
  πάρχοντος εδώ τού Ειρηναϊου,
  υττόρχιι μεγάλη πιθανότητα νά
  τόν εξωσΓΓ|ρακισιε.ι απο τον 6ρό-
  νο, αφού καί ο Είρηνακχ υπο¬
  στή ρΊζίται από τούς Ίδιους σχε
  ♦♦♦♦♦♦♦
  Εάν πορόγοντίί μέ τον Τιμοθε
  ο.
  Χαριαχττ)ρκ—ικό ίϊνοι τό ημι
  σέλιδο δημοσϊευμα των «Νέων»
  τής περασμενης Τετάρτπκ 16)1)
  80 πού ηιρκχιι απόο|κικ - δηλώ-
  σίκ τ)ών Ιεραρχών μας γ«ά τό
  θίμα καί από τό οποΐο, φαϊνε·
  τοι ότι η /εφημερίδα τού συγκρο
  τήματος πού οποσιωπά βεΒαια
  επιμελώς τάν φόνο τού Τιμόθι
  ου (πραγματική αρχική οιτϊο
  τής όλης «βτάο-ασΐνί) πβίρνιι
  χαθσρα τό μερος τού Γίρμονί-
  ας Ειρηνοίου.
  Σημειώνομε τϊλος οτγ εκπρό
  αωποι τής Επΐίτροπής Ανώνα α-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σίλίοα 4
  »♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΚΟΥΣΑΤΕ... ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ
  «...Ή 'Ι. Μΐϊΐραπολις Γορτύνης καΊ 'Αρκ,α-
  δίας &έν θα σέ κ,ουράσει- Δέν εχει ΐτροβλιήμαΐτα·
  "Ενα είναι τό πρόβληιμα: Πώς θά 6οηιθΐήσωιμ£
  ιύν λαόν μας νά κιρατηθεΐ οτενώτεραι ένωιμένος
  μέ την ΈκικΛΐ}σία- την ΐιίοτη/ τις ίερές μας Πα-
  ραδοσεις»·
  Απο την προσφ|ωντ|θΐη τού
  Αρχιεπιοκόπου κ. Τιμοθέου
  σττρ ενθρόνκ— τού Μητροπο-
  λιτη ΑρκοΛκκ «· Κυρίλλου.
  Νά, πώς θά βοηΐθήσετε τόν λαόν σας "Αγιοι
  Ποιμενάρχες νά κραιτηβεΐ ένωμένος μέ την Έκ
  κληΐσία: Μέ τό νά κατ.αλαμβάνετε τα άνώτατα
  έκκληοιαστικά άξιώματα έττειτα άΐπό φονικές σας
  ένέριγειες, μέ τό νά βγαζετε τίς μοναοτηριακές
  τυεριουοίες στό οψνρί μέ τό νά σχετίζοστε μέ
  τούς Μασώνους, μέ τό νά μαλλιο—γενιοτραβιέ-
  στε γιά τις ΐπό συρφέΐρουσες μητροττολΐίτικιες ϊτ
  δρες και μέ αλλα. πολΛά/ τα ότοοία δλο καΐ ς»έρ-
  νουιν ιπΐό··. κοντά στήν Έκκλχΐοία τόν·.· αμαρΐΐι)-
  λό Λαό.
  Μ Χ
  ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΝΕΚΡΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΓΟΡΑ
  ΚΥΜΑ αοεργΐιϋν αρχισε να σαρώ
  νει, απο την περαισιμενηι βδομα-
  δο, την Ελλάδα, με αποκαρύφυ-
  ιμα την σηιμερινή ΠανελλοδιικΓϊ
  οοεργια' των ζμτιιθίρον, Επαγγελ
  ιμαίτιών «αι Βιιοτ,εχΜων.
  Ήδη,, απο την περασμενη
  βδομαδαι, κατΐΐβιηικιαιν σέ απερ
  νΐια τμηιματικά ο* Αρτοποιοι, οιι
  Τραιπεζο'υΐπαΙλίλιηΛοι, ΐτο πρόσω
  πιικο της ΕΡΤ «ο.λ.ττ.
  Η σηιμερινή ιαπε,ργια· αναρενε-
  ται να έχει επκτυιχιιιαι ε»ατό τοϊις
  εκατό, «ατά τοιύς συινιδιικαλιοτι
  κσύς πά ράνοντΒς. ΌΛΙη η βδο-
  μαΐδα ψαν ιεβδομαΐδαι δια>βου·-
  λεύσεων, συινεδρισσεων καιι αυι-
  οκέψεων, αοο τις οποίες οι> απο1
  φασεις ήταν ομοφωνες γιά το
  κλείσιμο των καΓταιατηιμάιτων σέ
  Πανελλαδική κιλιιμαικα.
  Είναι φανερο πΐύις πιαρολο1,
  πού η ΠανιελΛιαιδικη 24ωρη σηιμε
  ρινή απεργιΐα, δΐεν εχει προσδιο-
  ριστεί σάν Πιροειδοποιητιική, ε,ι-
  ,νοι μια «ττρόβα τζεν^ράΐλε» γισ
  ,κλιιμαΐκωοη των αΐτεργιών, μέ¬
  χρις επιλύσεως των βασιικών
  ■«υλαχιστον προβλημάσων των
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σίλϊδα 4
  ΨΗΦΙΣΜΑ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Τό Δημοτΐικο Σ,υρβούλιο Η-
  ρακιλιεΐου· έΐβγαλε ψιήκρι<σ»μα- με τό οποίο κ.αιταδιικίάζει την πιρόσφαι τη δολοφονιαι των οσττυΜθμι- κ« σπγιμαΓιΙζει τους δολο- ►♦♦♦Ο Ζίΐ την ανηισυχμαι τουι για τό συνθήΊματα πού ακούστηκιαν α>-
  πό ιμΐέλη των Σωμάτων Ασφαλεί
  ος στήιν κηδεια1 τού Πέτρου.
  Όπως δήλωσαν στόν συνεργάτη τής «Αληθείας» κ. Σ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  ΔΥΝΑΜΙΚΑ
  θα αητιοροΣθΥΗ οί ζοριαιιοι
  ΠΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΒΟΤΟΜΟΥ
  ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
  ΑΡΧΙΕΠιΣΚΟΠΟΥ
  Την Τβτά,ρτη 23)1)80 ο Δηιμος
  Ηραικ1λειοι> οργανώνΐ.1! ομίλι,α
  στόν Άγιο Μάιρκο, μέ ομιΑΙητή
  τόν Αρχιεπίσκοπο κ. Τιμοθεα
  και θεμαι: «Τό πρόιβιλΐηιμα της Ε¬
  νώσεως των ΕκικιλησιωνΛ.
  ΣΤΟ περασμένο μας φϋλλο ορ-
  χίσαρε μιά χ,πντόπια έριευνα, γύ-
  ρω από την εφαρμογή τού «Ε-
  νοικιάζεται Πατρίς» στό Τυμπά¬
  κι μέ την ενοικϊαση 600 στριμ-
  μάτων καί τού «Πωλιίται Πά»
  τρίς» στή Νίβρυτο, μέ την π(ώ-
  ληοη μιας Πηγης Νερου, τού Βο
  τομου.
  ΣΚΜΕΡΑ ξεχωρίζοντα< τα θέ- μοτ.α, δημοοκίυομε εδώ τίς από- Μ»εις των εκπροσώττων τού Ζα¬ ρού που σχετιζί,ται με το θέμα τού νερού τού Βότομου καϊ στή σελίδα 3 τή συνέχχ.κι των από- βιεων τού Προέδρου τού Τυμπα- κέου κ. Τοβερνοράκη, γιά την περ'πΐτωση τ*ών 600 οτρεμμά- ιων. ΠΑΡΑΚΑΤΩ δημοσκυομε τίς γνώμες των Ζοριανών, οί οποί- οι — πρός τψην τονκ — αντπ- μΐτωπΐίουν την περΐπτωση τού ξεπουλήματος τού νερού τού Βοτομου, σωστα κοι υπεύβυνα. Στίς 7 Φεβρουαρΐου στό Τριμελές Ηρακλείου ΝΕΑ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γιά περι'ύβριση τής Είσαγγελικής Άρχής Στΐις 7 Φεβρουαιριου αρίστη κε να εκδικιαιστει αττο Τριμιελες Πλημμελειοδικιειο Ηρακλείου, μια νεα διικιη κααά τού διευθυν- τη τής «ΑΛηθ&ιια'ς», για δήθεν π&ριυΐβριση τη^ Εισιαγγελΐιΐαηις Αρ ΧΠ^· Η διικη αντη, π.ου προήλθε από α'υίτεΓίάγγεΑττη εισαγγελική διιωξΐη, αναι μια αικορη προί- χταοη των δΐικών τις οποι>ες πί-
  οασε ο Μανος Χαρής, με οφορ-
  μή τα γνωστο γεγονοτια τού
  Μουσειου Ηρα'κλεΐιθυ.
  Σιυγκεκριΐιμενα η δικη α>υτη
  «γεννήθηικιε» από την πρώτη δ*
  κη σττο Τριμελές Ηρακλειουι, κια-
  τα τού Ιΰιου ιοαΓΤιηγιθιροώιμιενου,
  οτανι δικαζόταν στό Αυτόφω-
  ρο, μετό τή σύλληψη καϋ κράτη
  ση τού μια νυχτα, την προτε-
  >ευταιία βραδυά των γεγονότων
  τού Μοιυσειου. Τοτε, καιτα το
  ικαιτηιγορηπτιριο, ότανι ο Εισαγ¬
  γελεύς τής εδιρας προτείνη νο
  διαβαιοττιεί το ποινικιο τού. μηΓ
  τρώο, ο κιαΓΓιηγορουμενος φΐερ*.-
  ται δΐοών: «Ο κ. Ζοριμπας οχις
  εδωσε τέτοια ίντιθΐλιη;» χωρι^
  νά ζητιήσ&ΐ' προηνουμιενως τον
  λόγο αοό τόν μ. Πρόίδρο
  Δΐ'Καστπιρίου.
  τού
  ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΑΡΙΑΝΟΙ
  ΕΡΩΤ.: Κύρεε Πετράκη είσθε ο
  Πρόιδρος τής Κοινότητος Ζα¬
  ρού. Τί ΐχεη νά μάς πητε σχι-
  τ«ά με την υπόθεση τού νερού
  τού Βότομου;
  ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ό κώριος ού¬
  τος ττού προσπαθούσε νά κάινει
  αυτή τή δροοστηριόηγτα: τκϊρό-
  λο ττού ολοι μας πιστεύομε πώς
  πίσω άττ' <ΐύτάν κρύβονται ϋλ- λοι, ό λεγαμενος Κουραύττης, εΤ χε καταφυγει στή Ν(ί6ιρυτο γιά νά άγοράσει μιά ττηγή ττού εΤ- ναι κεΐ τηέρα γιά νά κάμει τό έργοστάσιο έμφιαλώσεως, ττλί|ν δμως δτι, μετά άτττά δνα χρο- νικό διάστημο την ττηγή αυτή τή,ν διεκδικήσανε κάτ» ίδιώτες κςχί καταλήξανε στά Δικοχπήιρια. 'Αρχικά σκέφθΐν(€ ούτος, έπτει- δή τό νερό χρειαζότονε στούς • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή ο*λ*5α 3 ΑΝΑΚΡΙΣΕίΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΣΩΝΟ ΒΑΣ. ΠΟΥΛΙΑΝΑΚΗ Μ ε εισαγγελΐΛή ΰΡ'χισαν ανακρίσί,ις σε βα.ρος τού γιαΓτρου ΒασιΙλη ΠουΙλιανα^ κηι, τή< Κλινικήν «ΙιπηοιΚΐραΓτειο», γνωστου αρχΐίρέα των Μασώ- ινων Ηρακλείουι. Οί α,νακ,ρι,σεις 6ιαΐτα|χ|θιηιιοαν (■- πειιτθ' από μηνυΓτήιρια αναφορα τής χηιρ-ας Ει,ρηινιηις Μαγγανορα;, μ ε τΐΓνν οπο ι α1 επιιρριπτ«ι νυβύνις στιόν ΠουΑιανά*~ για τον θάνα·· το τού συΐύγου τηις, όπως ί*- χα·με γρόψ,ει κοι στό τελευπ-αιο μα·ς φύλλο τού ϊτουις 1Θ7Θ. Ο στίνός συνε,ργάπτκ τού Μι>
  τσοτάκη στό υπουργε'ο Συντο-
  νκτμου καί υποφηφιος τού στό
  «Κάμμα Νεοφιλϊλευβέρων» κ.
  Μόν. Δεληγιαννάκης ο οποίος φέ
  ρεται αναμιμιγμενος σέ διάφο-
  ρες περιπτώσει^ παρουσίας ξί-
  νων που ενδιαφερονται γιά επι-
  χαρησεις πόνω στήν Κρήτη. Μ«ά
  από αυτές (εκτός τα Τσιμέντα
  καί όλλίς) είναι η περΐπτωση
  Τυμπΰκίου, όπως τον κοτηγο-
  ρησε ο κ. Ταβερναροκης, αλλό
  «τ' αυτού ελπϊζομε νά έχομε καί
  τίς δι«ί τού απόιιιεις μιά που
  τηΑεφωνικα μο< ε·π* ότι τόν α- δικούμι
  ΣΈΛΙΔΑ 41
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  άρας
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  Ι
  14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ηουηρν με^χώ) >α
  ςρραί,ουν οιαλ^λο
  ηρολαβη να ηει ι.οοω κ αι ,.
  συλλαΡπ οικη'τίου
  Νά, τα καμώματα των πολυεδνικών έπενδύσεων
  ΕΚΑΒΣΕ ΤΟ ΕΡΙΟΣΤΛΣΙΟ ΤΟΝ ΓΡΛΜΗΑΤΙΚΑΚΗΑΟΝ
  ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΙΌΡΑΣΕΙΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΙ ΟΛΛΑΗΑΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ
  Άφησαν άπλήρωτο όλο τό έργατικό προσωπικό!
  Η η,ρώτη αηαητειοαι Πολυεθνι
  ική,ς &ΓΤένδυισης ιστό Ηράκλιειο φαϊ
  νετθΊ πώς απέτυχε θ'ΐιστρά. Πρότ
  «ειτθΊ γιό τό εργοστάσιο Γραφι
  «ών Τ^χνών, πού ειχαν δημιουρ
  γήσιει στή Χούντα' οί Ρραμματ^
  κάκηδες καΙ πρίΜ ΛΙΛγιουις μήνες (ό
  πως ΐγροψε η «Αλήθίίΐα») πουλή
  θηκε απώ τούς ιιδιοχτήτες σέ μιά
  ΠοΛυεθνιική ΕλιβίίΤΊΚή Εταψρεία.
  ΛΙγο πρϊν τα Χριστούγεννθ',
  τό ερνοστάοΊΟ των Ρραφικών
  Τ^χνών, σταμάτησιε νά δουιλ/εύ
  ε., καί άφηοιε τό εργατι,κό π,ρο-
  οωπιιικό οπΆήιρωτο χωρίς νά δω
  σει καιμμία εξηγήση*.
  Έτοίι οί εργάτες, δεν πληρώ
  Οικίαν ούττε τόνι μήνα Δεκιέμ-
  βριο, ούτε τό ιεπϊ&ομα αδείας,
  Όύίτί. καιί τό ΧριΐιστουιγΊενινΐιότμκο
  δωρο.
  ΔΐΌ.ιμα'ρ.τιυιρή|θηικ.αν οί εργα¬
  ζόμεναι, αλλά ο» δια μάρτυς ες
  δόν απεδωσαιν τίιποτα. Επσι. υ
  ,ποβΐλήΐθηικαν απο τιήν Επιθεώρη
  σο. Εργασίας ιμη'νιυΐσιεις φ<& κατα χράτηιση των αοοδοχών των εργαζομένων. Μια> α-' αυτ·ες τίς
  ιμήΤνΐύΐσεις, εκ&κιάσιτηικε πρΌιχθές
  τό Σά'ββαη-ο 12-1-1980.
  Το Εργ·απ"ΐ«κιό Κένττιρο Ηρα-
  κλεΐΌυι, γιά νά βοηβΙήΌιει τούς
  οι«θ>ρΐώ|πους αυτούς, προσπσθεί
  ν ά «ερδίθί/ΐι 'ένα επΐ&ομα τού
  ΟΑΕΔ, οφού η ζωίή τους είναι
  δασκοληι. Ούτε εχουν απολιυθ&ι,
  μσ ούιτε «αί εργάζοντταΐι... Τό
  οικονομικαί τους οροβλήμαΓτα εί
  ναι οξύτατα, αφου πρόκ/εΐίτα>ι
  <Π&ρ« οπλών εργατών, πού ο μο- ίνα'&ιικιός τουις πό,ρος φόν ιουτιή η ιεργιαοϊα. Κατά1 πιλή,ροφοριες μας, η υπτοθεοη τού ιεργοστασιΐιθ'υ σχε- φικών Τεχνών Κριή(ττ)ις, ειιναι α- τίφΐται μέ τήτν υιπιόθεσιη, τιής ΕΑΙβε ναμ^γιμιένος καποΐιος κώρΐιθς Ζουιρ ΕβραΊΓκήις Φορ,μακιθΐβι.ομη πό υ εΜλεισε πριν λίγο καιρό στήιν Αθηνά αφήνοντας στό δρομο 120 ιε,ργάτιες. Γΐλη- ροιφοροιυραιστε οτΦΊοαι ο ί.κιεΐ'νη όπως »αι στό ιΕργοστάισιΐο· Πρια Γυρω από την περίπτωση τού Έβραίου Αύτονομιστή ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΑΑΚΗ Η δικιη μιε .κιαίΠ|γοιρουιμενο τον διευθυντή τής «ΑλΙήθ&ιας» Μανο Χαρή, κα'ΐ μηνιυτή Γτόν Δικασπικο Επιιμιεληιτή κ. Γ. Μαρ ΐΊθιμιΐιχ,εΙλιαιιοη, γιά τή γνιωσπή πε- ρίιπσωση τού Εβραϊοι Αυτονο- ,ιιΐστηή Ελαν Ρόρελ, πού ήταν νά γίν>ει στις 10 Ιανοοαιριίιοιυ, α-
  ναβλήθηικιε γ·ιά τίς 25 Φεβ,ροοο
  ρίιοα.
  Αιτια τής αναιβΌΐλιτκ ηιταν η
  ιο%ιτΓτωσιη αποικσιαις τοιυ δΐιευ»-
  θυιντή -ηήκ «ΑλΙήιθειος» στό εξω-
  τερ'Κκόγιά λόγους υγιειιας «βαιι Γτού
  κ. ΜοριοομιχιελαικΓΐι, πρύ ήραν α»
  "■■ε
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΕΠΑΝΑΑΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΚΣ
  ΓΕΝΙΚΗΙ ΙΥΝΕΑΕΥΙΕ9Ι
  Των Μετοχιον της Παγκριήτιας 'Ανώνυμης
  Έτεωρείας Με [αφορών
  ΙΡόΝΣ ΕΥΡΟΚΡΕΤΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "Υΐστερα άιπύ άπύφαοη ιοθ ΐϊροοω,ρχνόθ Δι-
  οικΐμικοϋ Συμΰουλίου ιής 'ΕΓαιρ,είας ΤΡΑΝΣ
  ΕΥΡίΙΚΡΕΤΑ ΑΕ καΐ σύμφυτνα μέ τό άρθρο 34
  οί: ουνδυασμό μέ τα ώρθρα 10 έυος 12 τοϋ Κατα-
  σιαπκοΰ της (ΦΕΚ 1877) 12-5.79 καϊ (ΦΕΚ 3.
  187) 27.9-79-
  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
  ο όπαΐναληιΐΗΐκή δκτακτηι Γενΐκή Συνέλευση οί
  μέτοχοι τής Έταιρείας την 26ην Ίανουαρίου
  1980 ημέραν Σάββατο καΐ ώραν 2αν άτιογευματι
  νή στά Γραφεχα της "Ενωοτις Γεωργικών Συν)
  μών Ηρακλείου οτήν όδ6 Άγίου Τίτου 16 — Ή
  ράκλειο Κρήτης, λόγω μί| ότπτεύξεΐΰς της νομί
  μου άπαρτίας κατά την ουνέλευση, τής 6ιΐς τρέ¬
  χοντος μηνός.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. 'ίΕνημέρωιση των ]ΐετόχων γιά τίς έ>ταιρΐκές ύ-
  ΐϊοθέισεις.
  2- Τροποποίηοη τοΰ ΚαταοτατικοΟ τής Έτααρεί-
  ας:
  "Αρθρον 4. Άγορά άκινήτων καϊ έγικαταστά
  σεων.
  "Αρθρον 19- α;) Διοριομός άΐτό τούς έργα-
  ζοιμένους στήν έταιρεία μετόχους δύο (2) άνα-
  ΐιληριαιιματΐκών μελών τοΰ Διοικητΐκοΰ Συ(μβου-
  λίου-
  6) Καθοριομος μΐκρόιεριης ύιτιοχρεωτωαϊς
  ουμμετοχης των εργαζομένων στήν Έταιρεία
  Μετόχων στό Κεφάλαιον αυτής·
  γ) "Εναιρξη ασκησης τοΰ δικιαιώμοπος διο-
  ρισμοΰ Συμβούλων άΐιιό τούς έργαζομένους στήν
  Έταιρεία Μετόχους.
  3. 'Εκλογή δ'έκα ιεοσόρων (14) Γοκτικών
  Μελών τοΰ Διοΐκητικοΰ Συιμβουλίου-
  Γιά νά μετάσχουν οί κ·κ. Μέτοχοι στή Γενική
  Συνέλευσηι πρέΐτει νά κατ,αθέαουν/ ούμφωνα μέ
  τό Νόμο 2190 τούς τίτλους των μετοχών των
  στό Ταιμεϊο τής Έταιρείας, όδός Άγίου Τίτου 38
  τρίτος δροφος (Δυιτικχ) ττλευρά ξενοδοχείου Ε-
  ΣΠΕΡΙΑ,) τηλεφ. 2β1797 καΐ 281062 — ΗΡΑ¬
  ΚΛΕΙΟ, χ) στό Ταμείο Παροκαταθηΐκών καΐ Δα-
  νείων η όποιαδήστοτε αλλλη Άνώνυμη Τραιπεζικί|
  'ιΕταιρεία, ΐτέντε (5) ΐχλήρεις μέρ,ετ; ΐτρϊν άπό
  Γήν Γενική Συνέλευση,, δηλαδή μέχρι την 20ήν
  Ίανουαρίου 1980.
  Μέτοχοι πού διαμένουν οτή Γερμανία ματο-
  ροίίν νά καταθέσουν τούς τίτλους ιων μεχοχών
  ΐους στά Ύτιοκατα«ττήματα τής Έθνικης καί Ε¬
  μπορικήν Τράπεζας Γερμανίας
  —την ϊδια προβεσμία1 πρέϊπει νά κατατεθθϋν
  οιήν Έταιρεία οί άιποδειξεις κατάθεοης των τί-
  τλων των μετοχών και τα ^γγραφα 'Αντιΐΐροσω-
  αιείας, θεωρημένα γιά τό γνήσιο τής ύιπογραφϊ)ς
  των έξουοΊοδοτούντων.
  Τα βκδοθ'έντα διά την προηγουμένην ουνέ¬
  λευση εϊσητήρια καϊ δελτία συμμετοχης ίσχύουν
  καί θά χρησΐμοΐυοιηθοΰν κατά την έπαναλη—ι-
  κή τής 2βης τρέχοντος·
  "Αν ώρισμένοι μέτοχοι δέν καταθέσουν
  τούς τίτλους των μετοχών καΐ τα λοωχά έγγραφα
  θά ουρμετάσχουν στή Γενική Συνέλευση. Οστε-
  ρα άίπό σχετική άπόφαση: αυτής ή άποία θά ευρί¬
  σκεται έν άιπαρτία άνεζαιρτήτως ποσοστοΰ έκτίρο
  σοΛτου/μένου κεφαΐλαίου.
  'Έντυΐηα έξουοιοδοτήσεων δίδονται στά
  Γραφεϊα της Έταυρείας-
  "Οσοι τυχόν έκ των μετόχων δεν έχουν πά
  ραλάβει τούς προσωρινούς τίτλους των μετοχφν
  των πορακαλοΰνται νά τούς παραλάυΌυν άπιό τίς
  Τράΐπεζες οτΐς οποίες κατέθεσαν τα χρήματα γιά
  την έγγραφ-ήν στό κεφάλαιο τής Έταΐριείας.
  Ηράκλειον 7 Ίανουαρίου 1980
  ΤΟ ΔϋΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  οθενιής μέ
  Οί μαρ^υιρες τού μηνοτή
  πό υ δεν ίιμφανϊστηί<αν. «ωταδι- κάοτηικαν ισέ πράοτιμο 3 χιλιάδ δρα,χμών καθενας. Η ΑΝΗΛΙΚΗ ΤΟΥ ... ΒΓΗΚΕ ... ΞΥΝΗ Πηιρε την ανΐήλικιη Μ.Φ. οπο τη Προ Λυιγιά τής |.&ραιπ>ετρ>αις, ο
  Ι. Αθα,νααακιηις 24 ίτών Οΐικοδο
  μος, τήιν εγΐΜαιτεστηιαε οττήν1 Ιε-
  ιραπετιραι κια>ϊ καιτά τ" άλλο, ζωή
  «Οί ...ΙΜΟΤΰΙ.
  'Ετσι, ατΐέρασε βνια-ς μήιν·ας.
  Κι η μιηΓτειρα τής ανήλιικΐΓκ Μ.Φ.
  ήξ&ρε πώς η, κόρη τη,ς, πιρόκει-
  ταιι να Γταντιριευτεί τόν
  .πού «,ίναι εξάΐδελφιος
  τού γνωστου Χουιντΐ'κοώ
  γού1.
  Ο κ. Νιι/κο-ς
  Πρόεδρος τού 6ΚΗ, μάς έδωοε
  ιναι ακόμη οττοιχείιο ηού ού,ηγζ]
  '~ήν σχ&ΧΓ των δυό αιυπ-ών εοιι
  χε,ΐ'Ρήσεων: Τα «ουτιό. των φαρ
  μόκων τήχ ΕλΙβΐΤΓΐΐκι'κ ε»εΜης βκο
  μηχανίαις, τυιπΐώνοντΐΐιν στό €δΤώ
  εργοιστάοιιο ιΓιραφιικιώνΊ Τεχινθν.
  Πάριαιμένουινι άγνωΐοτΓθΐ όϊ Ιλιο
  γο< οί οποιοιΐ ωδ)ήνη)σιαν οττό κλείσΐιμο τού εργιοιστΐΐοιίου. Καί θάτΰν ίοα'λό νώ ξί.καθαιρισπ"£,ί αιι τή η ιστορκι οχι μ/ονιο καί "όνο γ.α να πλιηιρωθούν αι ίργάτίς, 'αλλά Μοί γιια νιά' έρθουν στήν δημοσιοτη™ ναί άΛΙλιες οχετοκιές προιεχτάΌΐειιις, όπως η.χ. ηι οη- σχιβσηι ΕΛβεττών, Γρομ- «αιί ιτιής ΕΤΒΑ. ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΟΝΟ Γύρω άπό την σύλληψη των Καταστηματάρχαι Ηρακλείου ΟΤΑΝ ΉΙΑΟΥΝ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ Την πφασμέντι Τί,ταρτη ηού ίγινί η ομοοίκή (τύλληφη των αΜγγβλματοιβιο~εχνών πού είχον τα ·βοτοστηματά τ|ους Όνοιχτά στό Ηρ.ά- κλειο, η «ΑΛΗΟΕΙΑ» βρίβη- κε απο την πρύτΐ) υιννμή μοζί τους οττο Κροττιτήρκι Ηρ^κλΐϊου. Εποοη μί τό βΐ- μα οσχολήθηη. μέ βυρύτη- πα ο ημΕρ^κκ Τύττο<, εμείς ιαρκο0μο|τ—{ε στίς παρίακάτω συνεντ'ίϋξεΐίς ΐκχϋ μσς εδω- σαν όσοί από τούς ιςρ—του- ιμενους ήβελον ινα μιλήακΗΐν στό μαγινητοίρωνο, αΐκιντώ νται οτινν στΐρϊότυπη τΐ»οιή μας: — Γιατϊ ιίοτί κρΐατοϊτμενοι; ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:, 1821 αρ. 59 (Υποδήματα). - ·ΚαιίΛ>μουνα
  ^ ^λβιο-ή την τϊΰιρτα1 κοί
  νε ιχια'ι μού λέν£: Σ/πό
  αιπαγαριειύϊΓΓ'αιι. Α~αγΊ>
  ν ό δουλεύυ λΐέω;
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΧΤΑΚΗΣ ΒφΚκ>·
  πώλης. Εκδότης τής μηνιαίαν ε¬
  φημερίδας «ΒΙΑΝΗ1ΤΙΚΑ ΝΕΑ»
  Πρέπβί Μά γϊινχ>υιμε καψίνοιβι-
  οι; θύ, βριΐο«ό(μα<ΤΓε οττόν τόπο τή(ς δθιυΑειόις μαις ή Θ6ι οάιμε οπά ικαφίίνιείια' καί σπά ιοα'μπαρέ νά την ώρα μας; οττό μαιγιαζί η ε- τοίμαζο ιμιάι πριασιφοιριά ψά μιΐά μ&ι·οΰοισία γιά τό Δήρο πού θά γινιει ύ ΗΛ1ΑΔΗΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑναψυκτΜα. Είιχιαιμε γυιρ·ίσε» οπό τή νηοχτο κι εξεφορτιώναιμε στο μα γαζ' ιοι ίΠέραοι καιί μΐα-ς ε>δ& καΊ
  Λ88Κ πΐαμε μέοα, ττού ούς θέλθ'με
  καί μάς φέρονιε εδύ. Δέν που-
  λούσαιμε. 'Ι-Ιτανί Μλειστό τό μι>
  γοζί. Δεν ε'ιιχαμε πεΛάΓτες.
  ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  Υγροέαια (Δερ,μιτζΛΗίΐα)
  Ήμουινια' στό ιμαγιαζι ηι εφτκαι
  χνα μιΐώ σόιμπια. Μού εϊιπαν ελιά1-
  τε ΟΓΓό Τιμή·μα' μι σνοίγουν τήιν
  πορττα κοιί μέ βόΐλιαν^ μΐοα·.
  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΓ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  οδός 1821 (Έπιπλα).
  Μόλΐις μπήΗα' <μ&σαι νΐα πάρω νιά. μού φέρουν , τα γΐΛΦί τήνι ημέραι μός γράφουνιε, λέω ^κλειιστά 'ναιΐι τΓ απογ*υιμαι νά μού φέροων τύ νττιι βάνιια — άς πώ>ριει τηλέφωνο
  νά διεί — κΐ' ίυτυχώς δΒν πιρόΛια>-
  β·ο ν·ά πάρω »αιί μΐέ τσΌΐκώνειΐ' καΊ
  >έειιέλα'. ,
  Κυρΐα ΝΤΕΛΗ ισύζι>γο< ΣΤΑΥ- ΡΟΥ ΝΤΕΛΗ (Κεντίΐματα). Μπιήικαι οτπό μαγαί· ν' ανάψω το φως όπως τώ ανόβω κάβε α πογεικμαι χσί μέ την ουαοΈΝιρκΐ α>υ
  τή τιήιρια κάτιι χαρτιό πού ήιθειλια
  νά δσσω γιά φωτοτιυ—»α ιμιϊ ό¬
  πως τα μΐπρούοιαι τά' χοριτιάι
  αιυτα «ι- ΐηκΐσ'αι τό μοΜύβΊΐ νά
  γρ&ψω ότι. νίνα* 17, τήιν οώρτΌ
  μου κΑι&ΐιστή, τό ενα1 φιώις μ6νο
  •ανιομβνιο. Μπαίινειι ϊναις χωροφύ-
  Οί Γοϋρνες κατά τοθ Τιμόθεου
  Όιταιν περαοε ενας μείνας σομ
  ο ΑθαναισαικΐΓκς φαιΐΜετα1»
  πώ,ς βαρεθηικε «αι εστειιλε την
  κοπελιο στό σιπιΤι τη]ς.
  Υιποβλήβηικιε μή,νιυση, κ-αί
  σχιηιματιΐσθιηικε _ι*ρογριαφϊ·α.
  "' 'Ετσι,το Καϋοουιργι.ιοθιΐιΐοεΐο Η
  ρακΛειαυ. οτΐϊΓσ'υν.εδρ*αιση τήις
  22ας τού Γεναιρη,, Θ6 εκώικιασει
  θιυιτήν τήιν οίπόθεση, ηου1 αν·αρε
  ινιετα* να εχει* «άποιο ενώι,αφέ-
  ραν.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή οελίβο 1
  Ν ά τί Ιλένε οί Γουιρνιώττες:
  «ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΚΟΤΩΜΟΕ»
  # «Ειπα ιοτον Γ'ραμματ·ε>αι τού
  ΟιΔΕΠ πώς θά παιμβ σπίς εφίιμε-
  ρίδες. Καί μού είπιε άιν ε,ίμαστε
  χρηισπΊΐανοϊ νώ μπν οάιμε... Λέω,
  θο εξαρτηθει' απο τή στάση
  σαις άν ίξ'αικολοο^ή'σω νόιμαιι
  Χριστιανιόις». (Ζαχ. Φοιρισάιρίΐς,
  Γροιμμι. τοΐι ΣυιΛΐλίογουι).
  • «...Έχουμε νότ,ιουις ανεμουις
  ι, αι όσο μαικρυά καιί νά είινναΐι βά
  ιμαις κατ^βάζουν τή σκιανιη οτό
  στιίτ,Ηαι μα-ς» (Κ. ΔαισκαΛάΜΓΚ).
  φ «Δεν είινα ι καλό γι·άι τον τόπιο
  ^.ιας ένα Τίτοιο πρά,μαι» (Ι. Κυ>-
  • «θά γινει σκΌτωμος άν ι δο¬
  θούν, θά σταματήισουιμιε <μψρ<ο- ισπτά στά μηχ'ανιήΐμιαφα' κη άς γκ- ράσουν» (Μαιν. ΒυνιχάΜηις). • «θά ψταστραφεί η ηίοιοχιή μαις πού εξελΛίσισ·ετιαιΐ'» (Ζοχαρ. ΚΑΟΑΡΙΙΕ Ο ΜΠΑΝ1ΌΥΒ0ΜΑΝ0ΑΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 δώσανιε τα <αιΐ|μα Γποιυις για τή Λευιτβρι>α.
  Μ'ετιά την «κοιικιαιση τηί υπο-
  βεσιηις καιί βνώ ο» δικιηγοροι Βαγ
  /εληις ΣκιουιλΙας ιοαιι Δη'μήΤιρηζ
  Ξυιριιιτάικιη^ τηις ΠοΛιτική)ς αιγω-
  γής, εΓτεοτριεφιαν οτό Ηράΐκιλιειιο,
  ο γιός τού ΣουΙλιπότου (σμ·μπιε-
  θερου> τού Μ παινττο·υ/βιοιμαΐνκ>λιηι)
  άρχισε τ-ι<ς ηροαπερήσεις «αί σ« 'κάιποωι οτ'ΐιγρή πληο*ασβ πολιύ το αιυτοκίνηνρό τού στό ιαιυτοκΙ- ινιηΐτο των δΜθΓμγιόρωνν Ο κ. Σικου λας, ανηισυιχηισε καιί στί·ς 2.30 ξηιμέρωμαι τιής Παιρια<7κιευ)ή)ς, Τμιήμα ΑσφιαΑιεΙιαις ταα Μιιιχ. ΣουΙλτάτου γιιύι -αιπιε,ι- λή. Σπιή ουνεχεΐιαι οι> σχΒσιεις τού
  διικηιγορου Βαγγέλΐη, ΣκουΛάι ιοαιί
  τού Σοιυλτάιτουι, βξομαιλιύνθιηικιαν
  καί ο κ. Σκουλάς εδήλωσε στόν
  ΕΐισαγγιελΐΒα' ότι δέν βπιθΐυμεί τήιν
  Ποιινιική δίωξή' πτοϋ Σοιυιλτά'που.
  Η οΐκηι όμως προσδιθιριίΐοτπηικιε σέ
  ριηΐτή διικιάοΐιμιηι, Ιλ'όγω τού στ* γ)
  σπ,ειιλή] δέν αναικιαλιείταιι.
  • «Ο κιόσμος εξαγριώθιηικΐ...»
  (Νιιικ. Χαιτξάΐκηις).
  • «Ο Σΐιλΐλιογός ρας θά προ-
  στΌΤΐεύΐθϊεΊ τό ττεριβόΛΛον τού
  τόπου μας» (Αδ. Σωμαιράς, Πρό
  εδρος τού ΣυλΛΙόγου)
  ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ...
  ιΚοι συιμίτληρώνΐιΐ· ο κ. Συμ α
  ράις: Άν βρθουν μηιχαΜή)ματΐΐι,
  θά τίδσου,ν ιμπριοισιτά οί· Γουιρνΐ1-
  ώτες. Ο Σεβαισμιώταιτος
  α> πώς αδράινηισιε «αί -πϋς
  φί.ρθηικε Γτεριισσόίτερο γιά τόν
  Ριτισόη&υλο· παιρά γιά μάς. ΕΙμα
  ότε πρόθυιμοι· νόι πίληιρώοου|με ε
  ιμείΐς στήν ΕκΐΜλιηισί,α τό ποσόν
  β*ύ θάδινε ενοίΐκιιο ο,Ρπχτόπισιυ'-
  'λος, μ&νο .ιααΐ-μώνΆ για ν& μή
  νίν&ι τό Ντα'μάοι...».
  ΣΤΗΝ ΑΝΩΠΟΛΗ
  Όλα Όΐΐϊτά' προεΜυιψιαιν από
  μ*α επιτόπΐιαι έρ·ευνο της «ΑΙλήι-
  βειας», ηού κατέλΐηξΐ στήι Μονή
  Ανωπιόλεως. Βρήι»αμιε των Ηγοϋ
  μενο μαζί μέ τούις ΞυΙλούριηοες
  τοώς βοσκούς. Κοί μάθαμε αιπο
  τόν ϊδιο τόν Ηγούιμενο ότι ιη, έχ
  αιυιτή εΐνορ νοΊΚοιοσμένηι
  ΞυΑούρηδίς αιπό τό 1936
  Κι από κεί, ξούνε τίισσίριΐις οι*ο
  γένβιες. θά τούς ιπετάξεΐ' στό
  δρό,μο η ΕκΜλησίιαι γιάι νά κι&ρβι')
  σει λίγα1 χιλιώριιιοα παραπάνω;
  ιΓι.ατί, άς μή γεΛίό,μασπ-ε. Δέ μποι
  ■ριεί νά υΊπάιρχουν «αί πρόβιαται,
  κοί σικονες »α5 φισυιρνΐέλλ'αι μα*-
  ξί... Κ* ύιστ£ρια, πώς θά ξενοι«ιιά
  σει την έχταιση, η Μονή γιό ντά
  την νοι»:ιόΌ·ει< α'λλού; Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΡΝΙΩΤΩΝ Πιροκειταιι γιά τόν Εκτπιολιΐτι- στιικό ΣύΛιλογο τού χωρίου, οού αγωνϊιζιεταΊ' γιά τό π&ριβάλλονι Έχει φδτος φυτέψ&ι 60Ό δέν- τρια> γύιρω αιπό τό,χωριιο. Χτί^ει
  τώρο σχολειό καιί σνττλεί Φά1 έ-
  σοδάι τοι> αιπό διάφοιρίς ίχόηλώ
  σεις. Καθαρ-ίιζε» την αχραγιαλιά
  ικοιί έχει αλΐλιηίλογιραφιία' μέ τό Ε-
  θνΐΗκιό Συιμβούλιο Χωροταξίσς
  καιί ΠεριιβάΛΛονΐΓος γ.ιά τήιν προ-
  στασία τού π©ρ<ιβάλλοιντος τιής 'Εχιει λοΜΐόν καθε δικια'ΐωμα ν<α αγωνί^ίΤΐΐι γιό τό περΐ'βάιλ- λον τού χωιρ*ού'. Κι εχει κάθε δι νά οτίΑίνίί επιιστολίς Αρχΐίηίισιοοπο Κρήηηις σάν την τκαιροκότω: Οίικονομική — (πολιτιομένΐ) ψυχαγωγία ιιέ τίς μεγαλύτερες απραξιον τής Εύριώπης καϊ τό< ωραιοτέρα έλαφρολαϊικιό σχιηΐμα, «ΤΗΕ δΙΝΝΕΚδ» Μουσικοχορβυπκό Ντουέτο «ΖΕΜΕ8 ΗΙΝΙΕΗΑΚΤ>
  Ό Ζονγκλέρ πού θά οας γοηιτεύση
  «ΒΕΕ ΒΕΕ ϋΑΝΟΕΚδ»
  Άγγλικό Μτκχλέτο ΛΙΕδίΙ»
  Ή Γαλλίδα μονχέρνα ΐραγουδίσιρια
  καΐ οτκος πάντα ό
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗ-
  ΝΕΛΛΗ' ΜΠΟΛΑΡΗ - ΓΙΩΡΙΌΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ
  ΒΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ καΐ ό ΣΑΚΗΣ
  ΕΝΑΡΞΙΣ 10 ,μ-ρ. ΗΕδΕΚνΑΤΙΟΝ 220257 —- 821252
  ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΛΕΚΤΗ
  λα«ας ιμέ ένα α,στυινιοιμιικιό, μοα
  λέΒΓ ιουιρίοι μου αΐΗθλοαθί.ιατιει
  μας σάς ιπαιραιΚ'αλιώ.
  ΑΥΓΟΥΓΤίΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΑΝΤ» ΟΣ
  (Τουρκττοοό ΚατΓάστηιια)
  Τό θβμαι εκντα* ίδώ πέρα, άν
  θα 'μείνουιμε, αιυτώ είνοι τό βο-
  σικο γιά μένο, ηώς θά ιροιμηΐθού
  με, πού θά «ορηθο-υιμί, οΛΐη ν^-
  χτσι όρβιοι'ι; Αυτό "είναι βακτικό
  ερώτη,μα1 έτισί δόν &νο>; Ο έν;ας
  δΐπλαι σττόν όΛΛο; Δεν μιποριειί
  νά γίινιει. Δέν πρβπειΐι νό ΐΛΐάρ·χιε·»
  έν>α κρεββάιτιΐ νο ξαιηΛωσε'ς;
  ΜΑΡΚΟΠΑΝΝΑΚΙΧ Α1Μ1Λ1ΟΣ
  ΚαλθΗθφΜκ>ι> 182
  Ήμουνια αιπέξω οπό τό μαγα
  4ι'ι νιι εκουιβιέντιιαζαι μέ πάν αυινο-
  δελφο γιατί θα> κιάνσνε βγκιαιΐνιιο
  δνλαι οτίό τό μαγοζΐι μου.
  ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  1821 (ΠαΛλωματόοΐκο).
  Μέ την γαναικα1 μου
  μοιοτηε στήν ιτόρται μέ τά' παιι-
  διά>. Ειιχε ερθει» ΐ> γυΜα#Ηθ μου α
  πό 'Τό γιιαιτρό, πού ίοκαΓΤάξανιε
  ιατιό τό σορολειό γϋΰ τό ηοΊθί.
  «αί μπήικιαμε μέίσο, αινοίξ'αμε νά
  πάιροορε τό βιΐβλιόιριιο το ομοο-
  γενεισκιό τού ΤΒΒΈ ιοι επειδή
  την ώρια πι' σνοίγ-αιμε μ αν'άψσ
  ιμε τό φώς... Γιατί έχετε, λέει α>-
  νοι^τά, πάμε μΐόσια.
  ΤΕΡΙΖΑΚΗΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (κα-
  τάοτημο δ'κτκων καί ιβαλυντι-
  νών).
  Εϊχα. ονοΐιξ'ει το μαγαιζί μου
  καιί ήιρθανε κοσιί >μού ΐΐϋπανιε ινα
  παω σττό Τμήμα· νά ξε«αθαιρΐίσω-
  με κιάτι», δ·έν ξέρω. 'Πιατ>ΐ 'χα- ανοι
  χτά. Τό μαγαιζί δέν ήτ,αινιε ανοι-
  χτο. Τό μαγαίι ηγτονί
  πόντους .ανοιοαή η, —>ρΤ0)
  μπροστα τό μεγοφωνο.
  μουνα κι- εογα<όμουίνα στό μογαΐι. Οατε πεΑατη ούπτε τιποτα. Σ.Κ.Σ.: Πασο· (ινα· ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ. Κομμ.0 ριά. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ειχαπα&ι στό μαγοζι κη φα ιοαιί μού ΑΙενε: Άν ΘΙελβις α μ£|χ.ρ» τό ΔιθΜοητη.. Πή(γΟι ^ γράψαινε »οί μέ φεροΜί. £αθ, ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ <Κο- λοκαιιρινοϋ 184) Μαχαιροποιείο καο Τούρκαι ΉμουνΏ' μεσο οπό »α(Τό~Γη. μ α μουι με «Λβισπ-ή την πόρττοι καί ήιρβε ο γειΐτονιας νΰ μού πεί ότι εγροφονε α~εξω. Ανοτγω -(ην ποριτα ενόοω ενώ έβγαζοι ^ σθωτών υιπηιρ'εσιιών γ*6 τό προ σωηι»ό μου μοΗι βΐλΐεπυ τους χυ •ροφθλαικες και μέ φερανε με το καλό οτπό Τμτ)μα'. ΕΑ«όΓΓ<ε, Λέ- εί, πού οας θέλει ο κ. Δκαιε—-ής «αί κοίταλήζαμε στό κρατπτή- ιριΐο. Αιιτά. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έβανς 82 (Γ<νκό Εμπόρ») Ήρβανιε οττό μογαζί η> ενκ'κνΐ)
  την ώρα είιχια μηα μέσσι καΤ μό-
  λις άναιξαι ^.ήν πόρτο, λ&ι: Γιο-
  τί έχεις ανοιχτά; Πώς έχρ ανοι
  χτίά; Δέν εχω ανοιχ~ά τού Αϊ-
  ω. Λέειι έλα' νά τό πείς στόν Δκμ
  .κητή. Πάω κιάτω, λέει γιράψΓΓονε
  καί <μετά μέ φέραινε. Λοω πού με πάτε; Λέει στό ικραπντφιο. Γιο τί; Η ΚΡΗΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗ πορ·α- καλούιμε θεριμά στό όνομα καί τήιν απαιτήση των Γουιρνιιυίτών να μός δωοιετε τή δυινατοτητα νά αοα/Λιαγούιμ£ από τέτοιο α- νεπανοριθωτο κ·α«ό πού θά πά- θωμε οτ'ήν περιοχή μας, ποϋ α νιαπττύισσεταιι 'ραγοα™. Τό λατο ιμεϊο θά «αταστρέψιει τιις περιΐιου σιΊες μας ιμέ τίς σιιοόνες του> αλτ
  λά «αιί μέ τίς σκόνες ποϋ θα δη-
  μιουργούντοΐι αιπό τα οχήρατα
  τού λατοιμείου' στττν διάβασή
  το·υς μϋσαι από τίς πιεριουισίες
  μας. Ακιό,μη ο θορυιβος τού λια^
  τοιμείουι καί ο» εκιπιυιρ'σοιΐφοτή-
  σεις των φοαρνέλων θο είνα ι< έ- νο αιναισϊταλτιιοό στο*χιείο γιά τήγν περιαχπ ιμας, πού εΐνια» τώ- ,ραΐ μιά σ—μαντΐική «ταραθεριΐστι- ική τοποθεαίο...» ιΕιμειίΐς δέ χρειώζεταΊ νάι προσ- θέσουιμε περ<ΐισσότερα... Άς δεί γ ΕκκΛΓκσία αυτή τή φιορά «τού ιγ—'ραβού τό δϊιβιο», α<ρού δέν τό ίίδε στήιν περΐίΐπττωσιη τού γιερο — Κραοάκιη, πού τόν έ- βναλαν έξω από τό μαγαίί τού, ιδιοχτηΐσίας Αγ. Μηνά>, γιά ντά
  τό νοικοιάσουιν πιό αιιαρΐ'βάι.
  ΝΙιΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΐΣ
  . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΕΣΜδΣ ΙΔΙΟΚΤιΗΤΩΝ
  ΚΑΘΑΡΙΣΑ+ΡΙΩΝ - ΒΑΦΕΙΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Συνάδελφο-ι τό ΔιοικηίΤΜό
  Συιμβούλιο τού ΣυινδΙέθ(μοιυ σας
  καλεΐ αέ /ίΒκΓτακπ-η, Γενιιιΐίή Συνέ¬
  λευσηι την Τεταατη, τήις επομέ¬
  νης βδομάδας 23-1-1960 καί ώ-
  ιρα 4 μ.ιμϊ" στό Επαγγεΐλματικό
  ικαι Βιοτιβχνιΐικό ΕΓΤΐιμιεΑϊγτήιριΐο Η-
  ρακλ'είου στήιν οδό Ζωγραφιοιυι
  καί για τα εξής θέματα;
  1) Εξεώρεσηι τρόιπου' απο-
  τροπής τής τα'Λαιΐπωρ'ίας έκώο-
  σης αδείας λεΓτουιργϊας «αταστήι
  ιματος από την Αοττυνομία.
  2) Προγιραιμματισρός αγώνα
  γ-ιά' την αν.απ©οσαιρμογή των τι
  ιμών μας αινάλογα μέ τόν ΐπρόΗ
  ιριθρο. ,
  3) Εκλογή Εφαρευιτιικής Ε-
  ιττιιηριοπιής γιάι τ·ι]ς ι αριχαιιιριεσί'εις
  -ού Σωνδέσιμου τόν Φεβρουά-
  ριο.
  4) Ανάληιψη αγώνιαι διά τήιν
  καταργήση τού Φ.Κ.Ε.
  5) Διάφορες πιροτάσειις κια<ι οναικοινώσεις. Τα θέ/μαιται εινιαιιι πολύ σοβα¬ ραι *3οϊ εττείγονται, ο'έν εγινε ο- ■μως Γενική ΣυΜέλευκσηι μέχριι τω ιρα λόγω τής ηυξπ·μένιης ιτελαΓπειΐ άς πρό Λαι' ιμετα1 των γιορτών- Ιδιαιτέρα παιρόΜιηισηι Γού Δ. Σ., νά προσέλθουν «λοτά μέληι. Εκ τού ΔΧ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 «ς ή άλλΐς ακκρίθΦΚ. Δΐξιοί, Αρκττεροί, Κίντΐ^ώοι, ΠαοΌκα- τζήδβς, πλοικτιοι, φτωχοϊ, μι¬ κραί μεγόλθΓ, άνδρας, γυτα'ηας, ποιδνά, όλοι θά ΕΞΙΙΩΘΟΥΝ (διάβαζε ισοΓκδωθουν) καί θά γίνουν κλόσματο μέ τόν ίδκ> ιτα
  ρανομοστή πού θά λέγετα»:
  ΘΑΝΑΤΟΣ!
  ΤΗΝ κρίσκμη τούτη ώρο, η με-
  τάδοση αυτής τής ίμτκιρίας
  τοΰ δ»ευβυνττ| τιγκ εΑλήθαος»
  από τή Βουλγΐαρική πρωτΐύού¬
  σα, σέ συνονασμό κομ μέ την
  προγιινέστΒρη οχκρή δήλωση
  τού Ρ(4βε>υ Στοβτηνου Καζ-
  λώφ, ολλά καί όλο τα συνάψη
  δκεθνή γιγονότο, αποτελΐϊ 'ύστα
  τη πρΜΐδοποίηση, πού δέν έχ»
  κανίνα άλλο στόχο, καμμιά όΑ-
  Αη σικοπιμότητα, από τό νά ενη
  μερώσο τό Αναγνωοτικό Κοη
  νό, Ναί «υρυττερα τό Λαό, στόν
  χώρο τού οποίου εκδϊδιτοι η ι-
  φημερίδσ αυτή, γή τόν Μέγα
  Κτνδυνο πσύ οπειΑεί την Κρήτη
  μας, τό σναπόοττοο—ο ουτό κομ
  ματι τού Ελληνικού Χώρου, αί
  περίπτωση μιάς Πσγκόσμιος σύρ
  ροΐης.
  ΟΣΟ νκ> τίς «διοψιυσιις» τού
  κ. Αβέρωφ, υπίνθυμιζομτ ότι ο
  διευθυντής τής «ΑλήθεκΗ» ίχ«
  ϋβωωτικίς ατΜφάογις δΗοαστη·
  ρίων, ότον παλιότΐρα κατττγια-
  ρήθηκε από την Εκταγγΐλική Αρ
  χή γιά θέματα πού σχίτίζοντο·
  εκ τίς Βάσεις «« τα πυρη,ν«6
  όπλα καί ότι στκ απολογίες τού
  πρκγριαψί με παροστιατιά< λ£- πτομέρεκς τα όσα μέ τα μάπο τού είδι στίς Νατο'Γκίς Βάσΐκ πού εισχώρησε (φωλεές, υπόγϋ- ις στοές, υπόγΐκς σιδηροδρομ» κές γρομμές, κ.λ.π. στή Σούδα κσί στό Κόβο Σ*δερο). ΤΕΛΟΣ. ο δκυθυνττής ττχ ·Αλή θείας» Μανος Χαρής, κλεϊπι τή μττάδοση τοΰ ρεπορ,τόζ αυτού, μέ τα εξής λόγη: . — «Άν ο Λαός γνύρΐζε καί ου- νακτθανόταν την έχτσση τής Κσταστροφής καί τού Ολέθρου, θά ΐίχε βγεί ήδη στούς δοομου;, άχι φωνάζοντας, αλλά αλλολό- ζοντας, καί κόνοντας όλο τού τα κύτταρα κ· όλχς τού τίς δυ- νάεις φωνή, θά βροντοφυινοϋη νιά ν' ακουστιι η φωνή τού αυ¬ τή μέχρ,ι τόν Λευκό Οίκο: ι'Εξυ οί Βάσχις τού θανατον»! »♦♦♦♦< ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή Δ.ιΕ.Η.5 Πειριοχή Ήιρακλ€ίοκ/ όν6ιοφέρετσι γιά την μίσθ&χτη 4 φορτηγών αύτοκιΐντντων Δ.Χ. ώφελίμου φορτίοι; 1 έχος 2 τόννων μέ έορα τό ΊΗράκλειο, τΓροκε.ι,μέινου νο£, έξυτπτ(ρετηθοΐΛ» οί άνάγ<οες μεταφοράς ώλικών κσί έργστ»- τεχνικοθ Π ροσωιπικοί) τής Περιοχής, Ή οπταχτχόληρη θά είναι 7ωρος κάθε μήρσ, κου ή ά~οζη>-
  μίωση, θά είναι ήμερήσισ, καί γιά άριθμό χίλιομέτρων μέ¬
  χρι 1400 τό &»α~ενθήιμερο.
  Προσφορές γίνονται δεκτές μέιχρι 2ι2)11 )80.
  Πληροφοριες καί ε'ντυττα διοχηρύξεως, μ~ορεΐ να ζητπί-
  σουν οί ένδιαφεριήμενοι άτπό τα ΓραφεΤα Πί,ριοχής Πλσ-
  τεία Δς^καλογιάννη τηλ. 282—22β ή 2ι80-—560 έοντ.
  Π ή 14.
  ΔΕΗ _ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  »♦♦»♦♦♦♦♦♦»♦»»»♦
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΙ ΝΑΡΟίΙ
  ΠΑΝΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΙνΐΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΕΘΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΠΑ-
  ΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΣ ΧΑΜΗ¬
  ΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΙ ΝΑΡΟϋ
  Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΤΣΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ·♦♦♦♦♦♦♦»♦»»
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΡΟΥΓΠΚ
  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΑΚΗ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χειμκρανοΰ Κιν)γράφου
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Τηλ. 235—493 — 23Ο--16Θ
  ΕΥΧΟΝΤΑΙ
  ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
  ΤΪΓ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Τό Μοναστήρι πού έγκαταλείφδηκε άπό την Έκκλησΐα
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΑΊ'ΝΗ
  Γράφει ό ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ
  Ανήκει στήν Κοιιντατητα των
  Κατω Ασιτών επαρχίας Μαιλ&βυι-
  ζιουι. Απεχει απο το Ηράικλειο
  24 χιλισμετρα.
  Σιτήν α>υ(λή ττν,ς Μονήκ υιπιαρ
  χει πηιγηι με αφβανο νιερο, το ο-
  ΐνχο ρεει οτκο σταμα λεονττοζ.
  Λεγιεται ότι η ονΌμασια τού
  ΓοαγολαΎνι προή^Ιθε απο τό
  νΌργο γεμιαμο των λαι(γ) ινιΌν.
  Ειμο,ι η αρχαιΐοτερη μονη τής
  Κρηπη,ς.
  (δρυιτης α'υΓτης εΐιναι ο α,ρχι--
  φεαις Συλβεστρος ΐτο 1617. Αρ-
  /ικα ετιμάτο στο ονοιμα τού Α-
  /ιου Νικολσου καϊ ηταν μεταχι
  της Μονηίς Αγϊθιυ Αντωνιί<ου του? ΑγΊ>ασμενου. ΑργοτερΌ εχΐτΐστη
  κε και Ολλο κλεκτιθς, το οποιο α-
  <£ ερώθτγκε στ όν "Αγ ο Γεώργιο. Μετά την καΦαλΙηιψί) τής Κρήτης απο ταυς Τουιρκου,ς, κα- τ ο στ ρ αφήκε. Εγκαταλελλομιμι- νο ηιταν το μοναστήρι μεχρι το 1830. Οπότε ανα γιερθηικιε αηο τον Ηγουμενο Μεβοιδιο κια ι τοιν Μοναχο Νεοφκιτο. Το ονομο της Μονηιζ είναι στενά ουνιδεδειμενο με τηιν Επα>-
  ναοταση τήχ Κρήρτ)ιζ καΓτα των
  Τοαρκων. Καπχΐ τον 18ο αιώνται,
  ,νογω τηις θεση-ς τηκ (στοιυις προ
  τοδιες τού Ψηλορ&ιττη) υιπιηιρξε
  φωλια των επαναΌταΓτών. Μιε-,
  ■•ο τις μαχ&ζ, εβρισκαν εκει τρο
  φη χαι στιεγη.
  Τον Αύγουατσ τού 1&22 έ-
  γΐινε μεγάλη μάχη: 5.000 επανια-
  στατες συγικρούΐστηοοαν με 25.
  000 Τουρκους.
  Το 1866 ο Γενικος Αρχηγος
  Κρο/της καττεταν Μΐιχάλης Κίορα
  κάς συιγικιεντροσε εκει ολοικ
  τους ορχη/γ>0'υς. Οι Τουρικοι το
  πληιροφορήθηικαιν «αί ^.πΐϊτεΒή-
  κονε. Οί επαν·αιοτατες τους ε-
  τρεψαν σε φιι>γη. Το επαμ·εν© ε-
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά: Αιολου 102
  τηλ:32
  II
  221
  Ηρακλειο: ΠΑατ. Δαοκα-
  λογ.αννη20 τηλ 211147
  ταξιβευετε
  καλα &φθηνα!
  τοις 1867 έγινιε μεγαΛηι μαχη. Ιο-
  τ* φονευτηικε ο πιαλΐ'ός αγωνι-
  οι ή(ς τού 1821 Φρογιιοιος Μο>
  στραιχός κακ τάφηικε «ικεί, οιπου
  υπόρχεΐ' ο τάφος τού «αι σήιμιε-
  ρα.
  Ο Αρ·χι>ε™σκο>πος Κρ.ηρ·ηις Ευ-
  γενιος ιμίε την «βοή|θιεια'» των Α-
  ι.ί,ρικανων,
  την
  ΓοργοΙλιαΊ'νιη όπου
  εστεγαζοντιαν ανετα 250 παιδία.
  Σήρερο τόσο το Μοναοτηρι
  οσο· κυ,ρίως την Παιιδουποληι,
  τήνίχει αφο.νιίσει ο Σεβασμιώτται
  τος κ. Τιιμιάθεος. Τόν ϋταροικαλου
  με ποΐλιυ νά διορθώΐσει το λάθος
  τού γρήγορα, γιατι διακρορετΐιΐω
  καιποοι >αλλο·ι, ιοως η Κοινοτη-
  τα Κατω Ασιτών, πρείπεΊ νΐα πά
  -?ει τή σχδτική Ώΐρωτοβουΐλιΐα.
  Τό ιοτΌρΐ'ΐοό αιυττό ΜοναστήΊρι
  τού Γθιργθ'λαι'ϊ'νη, &&χ ττρέπει να
  καΐταστραφει ολακΐλιηρωτικο..
  ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ.
  Τό ζεπούλημα τής Κρητικής Γής στούς ξένους
  ΤΙ ΛΕΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΔΚΙΟΥ
  —2ο—
  ΕΡΩΤ.: Ο κ. Αμττατζής ττληρ*—νιει
  ίνοίκιο γιά τό «ητ|μα;
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναί πληρώ-
  νει 200 δρχ. άνά στρέμμα. Δη-
  λαδή ττληρώνει 120.000 δρχ.
  τον χρόνο μέ π,ροσαύξηση 10ο)ο
  ετησίως ώς μίσθωμα.
  ΕΡΩΤ.: Όταν μ—ά αττό 5 χρο-
  νια φϊρ' επτείν πού θά λεκΤουρτ
  γούν οι 4.000 κλίνες καί θά (ιίναιι
  εδώ στό Τυμπάκι 4.000 ξένοι καί
  θά είναι «αί 500 με 1000 άτομα
  πρ(ρσνιπικό οεν αλλοιώνετΐαι η
  συνθεση τού ντοπιου πληθυ-
  σμου; Αυτό π|^ΐ( το ανημετωπί
  ζετ(ε σάν Κοινοτιχος ΆρχοντΓας,
  πού πρέπει νά μοί ενδκκρέρει
  σάν 'Ελληνιες;
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: ΌτΓτωσδήΐπο-
  τε είναι ενα σοβαρά πρόβλημα
  Τό είχαμε σκεφθεΐ και αύτό τό
  ζήτηιμα διότι πιστεύομε ότι θά
  άλλοιωθεΐ τό ττεριδάλλον τελεί-
  'ος. Άλλά έτπειδή η αΰτοδιοίκη
  ση είναι τόσο χαμηλά άπό οΐκο
  νομικής ττλευράς έδελεαστήκα-
  με μάλλον άττό τίς προσψορές
  τίς όττοΐες μάς δίδει ή Σύμβαση
  καί λέ,με μήατως θά δεί μιά &-
  σπρη μερά κάττοτε ή αύτοδιοίκη
  ση. Αϋτό είναι τό μεγάλο έρω
  τηματικό, πού άναγκάζοντσι 6-
  λες οί Κοινότη,τες νο κάνουν κά-
  τι τό άποΐο δέν τό θέλουν. Άλ
  λά πιστεύω ότι δέν θά ψτάσομε
  στά σημεΤο τής ΰλοττοιήσεως
  των 4000 κλινών ή και καθολου
  νά μην γίνει τΐποτα, διότι θά
  είναι δνα μεγάλΐο ττρόβλιηιμα γιά
  τίς έττόμενες γεννεές και γιά
  μάς, Τώρα έμ€Ϊς τταλεύομε αΐε-
  τα που βρήιοαιμε, νο τό
  Έρνννα
  ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
  ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Οί Ζαριανοί γιά το νερό τού Βότομου
  Αεροττορικώς
  Αττλη
  Εττιστρ.
  Αμστερνταμ
  7300
  10600
  Βερολίνο
  7100
  10450
  Βρυξελλες
  7000
  10450
  Κοπεγχάγη
  8300
  12700
  Φρανκψουρτη
  6850
  9600
  Ελσίνσκι
  10250
  15800
  Λονδινο
  8300
  10700
  Μαδρίτη
  7100
  10700
  Μόναχο
  7200
  8700
  Μιλάνο
  5900
  8700
  Παρίσι
  7200
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρίχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Όσλο
  9600
  15000
  Μέ ΠούλμανΑττλή
  Έτπστρ.
  Λονδινο
  2500
  4900
  Βενετϊα
  1900
  3700
  Μιλανο
  1900
  3700
  Μττολώνια
  1900
  3700
  Γιουγκοσλαβία 1500
  2900
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  Νιβρυθιανούς τούς ύποσχέθη-
  κε δτι θά τούς ανοιγε μιά γεώ-
  τρηση νά τούς άναχτλη ρώσει δή
  λαδή τό νε,ρό πού θά τούς ε,τταιρ
  νέ. "Οταν ομως διεκδικήσανε οί
  ίδιώτες την τηηγή αύτη καί κατσ
  φύγανε στά Δικαστήρια, εβλεπε
  ότι έχανε χρόνο, (αύτό τουίλάχι
  στο τπροφασίστη><ε αύτός) κ.αί κατέφυγε σέ μάς, Ζητηισε δηλα δή άττά την Κοινοττντα Ζαρού, (δεν ήμουνα τότε πιρόεδρος έ¬ γώ, ήτανε ό 'Ασηθιανάκης Λευτέ ρης) νά τού δόσουιμε τό υερό. Κάνανε μιά προσπαθεία έκεΐ πέ'ρα, έν τώ μεταξύ μπήκαμε μεΐς καί ήρθε σ' έτταφή καί μ έ μάς. Μάς άρώτησε άν θέλαμε νά τού τό δώσαμε ή δχι. Φυσικά σκεφτήκαμε, τα συζητήσθιμε μέ τό Συ|μ6ούλιο? μάς εΐττε πώς θά •.άς έδινε ενα ποσά πού καθορί ζει ό Νιάμος, εΐκοσι λεψτά στό λΐτρο. Σκοντάψαμε διμως στό ί-ξής ζήτημα: ΊΕττειδη άττρ δτι εξοχριβώσαμε, κ.ι εμείς έρευνών- τας τό Νόμο, μάθαμε πώς τα νέ ρό πού θά έξάγεται στό έξωτε ο'κό δέν πλη|ρώνεται. Γιά τό λάγο αύτό δέν τοΰς δόσαμε νέ ρό. 'ΕΞφοσον λοπτόν δέν τούς δο σσμε τό νερό εμείς, σκέφτηκε αύτός μέ τποιό τρόττο θά μπορού σε νά τό πάρει καί έκανε μιά προσπαθεία ττάλι μέ την Κοινό τη τα Νΐιβρύτου. Συνεννοηθήκανε κ.αί μέ τούς άρμοδίους καί άπο- φασίσανε νά ττουλιηισουνε δυό στρέμιματα πάνω άτπό την ττηιγή μας, βοσκοτοττο δηλαδιή κα! συναντησανε δυσκολία στή μετα6Ί6αση γιατι έτΓρεττε νάχει λέει δικό τού Ινα τμή,μα, γιά νά μπορεΐ νά ττάρει καί άτπτό την Κοινάτητα. Σκοττός τού βεβαία είναι νά —άρει τα δυό στρέιμμα τα αΰτά. αν τό καταφέρει} γιά νά άνοίξει μιά γεώτ,ρησηι πάνω αττό την πηΓγή μας, μέ πλάγιο τρόττο δηλαδη νά μάς κιλέψει τό νερό τό δικό μας καί νά τό πά ρει. Δέν είναι μόνο δτι θά μάς κιλέψει τό νερό άλλά έγώ τούλα Αιστο προσωιπικά ττιστβύω δτι μ' αυτή τού την ένέιρΐγεια αν τόν άφήνομι: νά την άτΓθτηερατώσει οχι μόνο θά μάς έκλεβε τό νερό μας, άλλά καί θά μάς τό μόλυ νέ διότι όπως άντιλαμδάνεστε δταν θά άνοίξει μιά γεώτρηση πάνω άπό την πιηιγή την δική μας κι σττως είναι- βραχοΛοες τό μέρος, τα όπτάβλιητα ττού θά ύπάΐρχουν, ατπως δτνποτε θά πέ- φτουνε γιαυτό τό λόγο κσί δέν θέλομε. Κάναμε μιά διαμαρτυ- ρΐα σέ ολες τίς Άρχές, &ρ.ήκαιμε άντατττόκρισΓΐ άπό τούς πλεί¬ στοι^. Διαμαρτυρηθήκαμε στή Διεύθυινση Γεωργίας στή Νομαρ χία^ στόν Είσαγγελέο: καί στή,ν ΥΕΒ Κρήτης. Έκεΐ άητό άτΓΟ ότι φάνηκε και άττό δτι ττι στεύομε δλοι μας, έκεΐ ύτπί>ρχε
  μιά, μτηοοεΐ νά ττεΐ καινείις, ιμιά
  συνεννόηιση. Διότι ή μόνη πού
  βρήκαμε καϊ ήτο ύττέρ άτπά τόν
  ττροίστάμενοκ.Ίωαννίβη καί τόν
  κ. Κοιλάκο, Αύτός την τπρώτη
  φο,ρά πού εΐχα παει μόνος μου
  έγώ καί τό συζηπτισαιμε τό θέ-
  μα μοΰ προφασίστηκε δτι ττρέ
  ττει νά γίνει, ξέρω γώ, είναι συ
  μφέρο καί κάτι τέτοια.
  Πάντως πιστεύθιμε ττώς ττί-
  σ« άπτό τόν Κοι/ρούτηη. κρύβον-
  ται αλίλοι.
  ΕΡΩΤ.: Όταν λετεί κρύροΝΐται
  άλλοι ττοιούς εννοιίτε;
  ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δέν ξέρω. 'Ενα
  ξέρω δτι στΐς ερευινες ττοιι έκανε
  αύτός γιά νά δεί άν τό νερό μας
  είναι ποιοτικώς καλό, εχει φέ
  ρει καί Γερμανούς καί Γάλλους.
  Μττορεΐ νά είναι Πολυεθυική *Ε
  ταιρία, μττορεΐ νά είναι καϊ
  ,<τσπιοι άνθρωποι τής καταστά- σεως5 δόν ξίρω κ ι έγώ τί» Ή κιατάληξιη είναι δτι κάνα- με μιά σύσκεψη στήν όποία μα ζεύτηκε δλο τό χιωριό καί έχο¬ με άττοφασίσει καί δέν θά επι τρέψομε σέ κανένα δχΐ ιμόνο στόν Κουρούτττ), μά καϊ σέ όττοιο δή|ττοτΓ άλλο νά ττροδεΐ σ' αυτή την ενεργεια. "Η6ηι έχομε ξεκι- νήσει εμείς νά κΐάνοιμε μιά 'Εται ρία ή Συνεταιρισμό, δέν ξερω άκ,όιμα τί μοιρφή θά ττάρει. Πάν τως αΰτό θά γίνει όπως δήίπΐοτε διότι άπτ' ότι Ιχω άντΐιλΐΓ4φθε.ΐ τό τπστεάει καϊ τό θέλει όλάκληρος ό Λαός τού Ζαρού. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ! ΑΝΤΩΝΗΣ (Κοινότητος Συμβουλάς) Έγώ πιστεύω δτι είναι πίσω άτπό τόν Κουρούπτη άλλοι καί δ- •τως εχουν τα τηράγιματα κοινο λογείται δτι ΰττάρχουν και ττο- λιτικά μέσα, κυβερνητικοϊ άιν- θρωτττοι. "ΕΞχαμε σκοπώ μέχρι τουκρέκι νά φτάσει ή ίστορία αύ τή. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κοινότητος Σύμβουλον) Ή γνώμη μου είναι πώς ά- ττά την άρχή ττού ήρθε ό κ. Κόπρου™τ,ς έΊδω Εΐτρετπε νά φύγει οίίτε νά τά,ν δεχτοθιμε καθολου. '/'λΐλά τόν δεχ^ηκβμε μετά χά ράς καί άφοΰ εΐδαμε τό ζόρε μττήκαμε σ' αύτη τή γραμμή, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ίΠροε&ρος Αγροτικού Συλλο- γου Ζαρού) Θά άγωνιστοθμε καί δέΊν θά έπιτρέψομε στόν λεγαμενο Κου ρούπηηι ή σέ οΊονδήπτοτε κρΟ6ε ται πίσω άττ' αυτόν, νά δλάψει τα σκμφέΐρσντα τού χωρίου μας. ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γρομματέας Τοπικής Οργάνω- σης ΠΑΣΟΚ Ζαρού) Ή άντίδρασι> ή δική, μου, ό¬
  πως καί ολοκλήρου τού" χωρίου
  είναι ακριβώς ή "δια. 'Εάν 6 κ.
  Κ,ουρούτηης άττοφασίΐσει νά έΤλθει
  νά κάνει αύτό πού σκοττεύει, ή
  αντιδράση θά είναι δυναμική μιά
  καί ό Νόμος τού έπιτρεητει πά¬
  νω άττό 500 μέτρα νά κάνει γε
  ώτρηση, Εμείς θιμως δυναμικά
  δ&ν θά τό £πιτρεψομε καϊ εΐμαι
  σύιμφωνος μέ την γνήμη τού
  χωίριοΰ.
  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  (Γραμματέας Αγροτικοΰ Συλλό
  γου Ζορού)
  Νά τό ξέρετε ττώς αν 6άλει
  τό ττόδι τού έιδώ μέσα, οί Ζαρι
  ανο'ι θά άμυνθούν σθεναρώς.
  [-ΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
  (Ταμίας Αγροττικού Συλλόγου)
  Δέν θά έττιτρεψο,με σέ κανένα
  νάρθει νά διεκδικιήσει την ττη-
  γή μας διότι θά μάς αττοξηΐρά-
  νει, θά ξεκατοικηθεΐ τό χωριό,
  θά διαλύσει, θά ρΐιμάξει; θά μάς
  κάνει μιά τέτοια ζημιά, πού δέν
  π,ρέπτει νά την άφήσομε αύτη την
  ττηγή νά την διεκδικήσει κανεϊς.
  Καί εάν παρουσιαστεΐ κανείς
  οποίος θέλει δς είναι καί δπτος
  θέλει άς τόν λένε νά διεκ&ική-
  σει αύιτή την ττηγή έχομε σκο-
  ττό νά άντιδΐράσομε δυναμικά δ-
  λο τό χωριό, μέχρι παιδία, ιμέ-
  χρι καί τα όττλα άκόμα νά ττά
  ρωμε γιά νά μην αφήσωμε τούς
  ξένους νά ττάροΐΛ' τό νερό.
  τίτ Στό έττόμενο μιλά ό Πρόε-
  δρος Νιδρύτου.
  !»♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»
  #
  Ύ
  ιθητ ζχυ
  Πρώτοι σέ πρόγραμμα - Πρώτοι σέ κινήση |
  ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΛΑ Ι'ΚΟ
  ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
  ΚΑΙ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΓΚΕΣ ΑΤΡΑ_ΙΟΝ.
  ΕΝΑΡΞΗ 10 Μ.Μ.
  ΗΕδΕΒνΑΤΙΟΝ: 220-257 ΚΑΙ 821-252
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
  Είς Έπιοκοιΐτίιν Πεδιάδος ηωλεϊίτοα οΐκόσιε-
  δον 2-500 τετρ. μέτρα, μέ αδεία οϊκοδΊομης γιά έρ
  γοστάοιο Οτνσποιίας.
  Τό οικόπεδον πωλεπαι μιετα Γ) και ΰνευ τής
  αδείας οΐκοδομης οέ τιμή λογΐκή·
  Πλη,ροφορίες ιηλέφωνο 231—129"
  <*>♦< ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ρου6τίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΘ1ΧΙΣΜΕΗΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕβ δώσουμε στούς μεταγενέστερους κι εμείς θελουμε νά καλλΐΓτερεύ σουμε τή ζωή, διότι δέν ύττάρ χει δνας δράμος έδω. Δέν ύττηάρ χει δίκτυο υδρεύσεως, δέν ιπτάρ χει τίττοτε. Νά άξιοποιήσομε κα τα κάποιο τρόττο τα πλεονεκτή ματα αύτά ττού μάς παρέχει ή παραλία και δέν έχομε την δυ νατάτητα νά τα άξιοποιήσαμε μέ δικές μας δυνάμεις. Γι αύτό έχομε άναγκαστεΐ καί προβήκα με σ' αύτές τις ένέργειες ττού έχομε κάνει μέχρι τώρα^ άλλά δεν εΤμαι σίγουρος ότι, μττορεϊ νά άξιοποιηθεΐ μέ αύτη την Σύμβαση. Διότι μττορεΐ αύτός νά μην δεχτεΐ τό ποσοστό. Κ,ι άν τα δεχτεΐ ή θέση ή δικιά μου είναι πολύ δύσκολη σάν Πρόε- δμος που καιι αμφισβιηιτιηιθΐη 1ο) οο νά ύττάρχει θά κυττάξουμε νά δούμε πώς θά την αναιρέσουμε. ΕΡΩΤ.: Δεδομένου ότι η σύμβα ση αυτή υπογράφηια αττό μή αιρ&τό Συμβούλιο καί όλοι γνω- ριζομε πάνω — κάτω ότι ο» μή α'ρντοΐ Ιάρχονπτεις οεν «χούν τό δικαϊωμα νά παίρνουν τόσο σο βαρες αποφάσει, εσείς σάν αι- ρετό Συμβούλιο δέν εσκεφθήκα>-
  τε «αθόΑου πώς θά έπρίΐτί. νά
  προοπαθήσετε νά ακυρώσετε
  αυτή τή σύμβαση ευθύς ΐξ αρ>-
  ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Αύτος ή-
  τανε ό σκοπός μου διότι ήιμου-
  να καί στό ττροηγούμενο συμ-
  βούλιο τής πιροηΓ/ούμεινης τε-
  τραε'τίας, "Ηξερα δτι έτταιρνα
  αύτό τό μίσθωμα καί κύταξα
  πώς μόλις έβγιή)<α έγώ μετά Ε¬ να χ,ρόνο άκιριβώς την εβγαλα στό φώς νά δούμε τί μττορεΐ νά γίνει γι αυτή τήιν σύμβαση. Μό λις έγώ την παρουσίασα στήν ε πιφάνεια ήμουνα κατά τής συμ βάσεως νά την καταγγείΐλομε α ■ έσως άλλΐά δεν εΤμαι μόνο έγώ έκεϊνος ό όττοϊος μττορώ νά ρυθ μίσω μία κατάσταση μέσο στό Συμβούλιο. Είναι καί οί έννέα Σύμβουλοι. ΕΡΩΤ.: Δηλαδή τό Συμβούλιο δέν εσκέφτηκε νά την κατοργή- σίΐ; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Τό Συ·μ- βούλιο έσκόφτηκε νά μειώσει τόσο πολύ τόν χιράνο ούτως ώ- στε αύτός θά άναγκαζότανε γι ατϊ έθεσε δρο άττο;ρά6ατο τόν χρόνο κι έκύτταξε τό Συμβούλιο με μιά διττλω,ματικότητο: νά ά- ναιρέσει αύτη τή σύμβαση μέ τό νά ύποσιη,ρίιξεΐ' στά 35 χΐρό,νια διότι τα 60 έΊθέωροΰσε πολλά χρόνια και μέ τό νά ύττοστηρ! ζει τα 35 χρόνια νόμισε ό μι- σθωτής θά άίττοχωροΰσε καί δεν θάταν είς βάρος τής ΚοινότηΓτας Κατόπιν ήρθε ό μισθωτής καί μάς εΐττε νά τό διαττιραγματευ- θοΰ,με αύτό τό σηιμεΐο κι £τσι έ¬ χομε φθάσει ώς έδω, χωρίς νά τό καταλάβουν βεβαία οί Σύμ- βουλοι, νά άναττροσαιρμοστεΐ δ- λΓ ή σύμβοχτη. ΕΡΩΤ.: Ήδη από ό,τι ννωρίζω ιό χωριό είναι αντιθΕτο πρός την Σύμβαση «αί η Γενικη Συνέ- λευση τού χωρίου την οποία συγκολέοιατί βαώς, ΐίπε νά μην γίνε» η Σύμβαση. Αυτό σάς υπο χρεώνει νά πάρεππε απόφαση που νά ακυρ|ώνει την Σύμβα¬ ση; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μάς υπο χρεώνει αύτό! Είχαμε καλέσει πολλά άτομα, τοΰς ταό έτπφα- νεΐς έδω τής Κωμόττολής μας άλλά δέν ήρθαν δλοι, άλλά με ρικοί. Άν εΤχε πιό πλατειά προ σελευση ώς πρός τό σηιμεΐο ποΰ θέλομε έμεϊς την βοηθεία των κατοίκων, νά ερθουν άχι μόνο ά¬ πό μία ττλευιρά, άττό μιά παρά ταξη, ναρθοΰν όπτ' δλα τα κόμ- ματα άνθρωπτοι οί οττοΐοι θά κά νάνε μιά διαλογική συζητήση καί θά καταλήγαμε κάττου. Φυσικά ήρθε μιά μερίιδα ή όττοΐα υπο στή,ριζε νά μην γίνει. 'Εκεϊνοι οί όττοΤοι θέλανε νά γίνει άμέσως μέ τό νά άκούσουνε αύτές τις άν τιδράσεις άττοχωρήσανε. Θεώ ρήσαμε έμεΤς σκόττιιμο δτι δέν ητανε σωστό καί δη·μοκρατικό ν' άκούσομε μόνο την μιά ττΐλευ ρά. Καί οί πειρισσότεροι μάς έ- >έ/ανε: «'Εμεΐς σάς έκλέξαιμε
  ίΤστε έσεΐς οί άρμόδιοι νά άττο
  φασίσετε» καί τελείωσε ή συνέ-
  λευση κ,αϊ δέν πείραμε σάν
  γνώμονα τίς προτάσεις ττού μάς
  κάμανε έκεΐ πόρα, άλλά ό κάθε
  σύμβουλος την γνώμηι την 6-
  ττοα εΐχε άττοκρυσταλώσει. Άν
  την έγκρίνει ή δχι.
  Τό σφάλμα βεβαία έδω των
  κατοίκων ήταν δτι δέν ήταν ά-
  θρόα συ·νέλευση στά κιρίσιμο αύ
  τό θέμοτ. Πάντως έττί των πα-
  ροντων υτπηρχε ττλειοψηφία νά
  μην γίνει, άλλά έττειδή θά δίδα
  νέ κοιμματική χροιά οί ύπόλοι-
  ττοι ττού άτΓοχωρήσανε δέν θέ¬
  λαμε νά έκθέσομε κανένα Κόμμα
  καί γιαυτό ή στάση μου έμένα
  ήταν άκαμμάτιστη· ττού αττως
  δήΓττοτε έ—τιρεάζει τώρα την
  Σύμβαση
  ΕΡΩΤ.: Δεδομένου ότι αυτό εί¬
  ναι ένα —φόοττιο θέμα καί χρε,ιά
  <,ον-*αι «ιδΐΗθϊ άνθρωποι γ«ά νά σποφανθούν άν η Σύμβαση εί¬ ναι συμφέρουσα ή όχι έστω οι κονομικό, διότι ιαπο όλΐί τίς άλ- >τς πλΐυρέ< είναι φανερό πως δέν συμφέρει τόν τόπο, έχε· εξε τοστεϊ από ειδικούς καϊ από ποιούς; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΙΚΗΣ: Όχι. Ά- τπό οικονομ ικής ττλευράς δέν ε¬ χει έξετασθεΤ τό θέμα. "Εχει έ- ξετοχτθεϊ άττό Νομικής κ,αιί συ γκεφιμένα άπτό τάν δικιηιγόρο, πού είναι καϊ μέλος τού συμ¬ βουλιον μας κ. Γερωνυμάκη, ό οποίος είναι σέ συνεργασία μέ τόν έττίσης δικηγόρο Ήρακλείΐου κ, Κυριακακη. ΕΡΩΤ.: Από ό,τι ξέρομε ο κόλ- πος τη< Μεσσαράς είναι τό πιό προσφορο μέρος γιά μττάνιο ό- λων των κατοκων τής ΜΒσσαι- ράς. Άν £~ί( δόσεττε τα 600 αυ τα στρϊμματτα κι άν λάβομΐ υπ* όψη πώς δΐπλα είναι τό αερο- δρόμιο ττού περικλεϊει ορχετά χι λιάμετρα ποραλίας μαζί μέ τα Κοινοτικά πού προτίθεο—« νά νοικιάσετε μένει χώρος νά λού- ζοντ|αι αυτές οι χιλιάδας τ|ών κατοίκων τής Μεσαα,ράς; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μένει χώ ιρος διότι ή τταραλΛα είναι 5 μέ 6 χιλιόμετρα καί ή μονάδα1 αυ¬ τή θά καταλάβει παραλία ένάμι συ χιλιόμετρο, ΐσως καί λιγότε ρο. Βεβαία στή σύμβαση! ττού θέλομε εμείς νά άνατπροσαρμό- σομε έχομε βάλει ενα άιρθρο ττού ττεριορίζει την δυνατότητα επεκτάσεως τής μονάδας σέ ίδι- ωτικά κτήματα καί στήν ττερί τττωση πού θά την ττειριφράξει λύεται αυτομάτως ή Σύμβαση. Θά είναι δη/αδή έλεύτερο τό μέρος σέ όττοιον&γποτε νά κά¬ νει μττόνιο. ΕΡΩΤ.: Μέ την δυναμικοτητα των 4.000 κλινών πού θά έχει η μονάδα, δέν οντιμετυπίζιτβ τόν κίνδυνο τής μόλυνοης τού —ριβάλλοντος καϊ από τα λϋυα- τα αλλά καί από τό πλήθος των λουομένων; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Είναι £να σοβαρά προβλημα τό όττοΐο μάς έχει άττασχολήσει ττάιρα πολύ? μαζί καί μέ ά!λλα προβλήΊματα αλλά προκεΐιμένου νά έχει ή Κοι νάτητα ενα έσοδο, δλα είναι σέ δεύτερη μοί,ρα. ΕΡΩΤ.: Εσεϊί προσωπι«ά είσθε υπέρ ή κατά τής Σύμβασης; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μόλις πή ρα αύτη την σύμβαση; ήμουνα κατά, άλλά γιά νά μην έττέλθει διχόνοιο μέσα στά Συμβούλιο ε'- λαβα αυτή τή θέση, ό)λλά άφοΰ βλε,ιτω τοΰς κινδύνους οί όπτοΐοι ύητάρχουνε θέλω νά μην άξιο- ποιηθεΐ αύτό τό άκιίνηιτο τηρός τό τηαρόν καί άργότειρα ΐσως μέ μιά χρηματοδότησηι Ααικής Βά στ ς. "Ισως χιρηματοδοτηθεϊ τό ά κίνητο ποϋ δέν θά εχει καΐ έπι- τττώσεις στόν τόττο τούτο δω. ΕΡΩΤ.: Κύρκ Πρόεδρ,ε, σείς ο ί- διος ομιλήσατε περϊ κκνδύνων πού προέρχονται από την σύμ¬ βαση, μπαρεητε νά τοΰς πρρσδιο ρίσίτι; ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ύττάρ- χουν κίνδυνο ι διότι είναι δίττλα τό άεροδρόμιο. Πάντως κίνδυ- νοι ύττάρχοανε καί ΐσως εχδηλω θούν άργατερα μετά άπτό 101— 15 χρόνια, διότι τα πάντα εί¬ ναι ρευστά. "Οταν εμείς δώσο,με οχττό τό κτήμα δλα είναι δυ¬ νατόν νά σΐΛμβοΰν. "Ισ»ς νά χρη σιμοποιηβεϊ καϊ αύτη ή ,μονάδα άττό άνθρώπους τού ΝΑΤΟ, ττού παράλο ττού τΠροβλέ,ττομε στή σύμβαση νά μην χρησιμοττοιεΐται γιά άλλους σκοπούς παρά τςχ;- ριστικούς, δεν ξέρομε, διότι ή Αύτοδιοίκηση εχει περιορισμέ- νες δυνατότητες, έλέγχεται άπτό την Νομαιρχία καί δέν ξέρομε τί μπορεΐ νά συιμβεΐ στό μέλλον. Τή.ν ο— όλυτη έξουσία δέν τή,ν έ χουμε εμείς. * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΕΣΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Καινουργής, 40 τόννων, σέ τι- μή εύκαφίας. Τηλεφωνήστε στό 284.266 ■■■■■■ ■■■■■■■εΙΗΒΒΒΒΙΒΙΜΙΙΒΗΗΙ ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙΑΙΕΟΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια/ Παρακολουθή σείς άνηλίκων/ Άνεύρεση έξαφχινισβέντων προ- σώπων, Έξακριβώσεις κααοικίας ή εργασίας, ά- γνώοτου διαιμονής άτόμων καΐ θέρατα αίοθηματι κά καΐ έαταγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καΐ μαγνηιτοφωνήοεις· ΈξυΐΓΓηρ£τεχοθε τάχιστα καΐ μέ ά&τολυτη έχεμύθεια. Παρακολουθήσεις σ' δλη την Έλλάδα· Πά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθί)- τε μας άνευ άμοιβής· Όδός Κυδωνίας καΐ Μινωταύρου 2 (δίπλα στόν ΟΤΕ) Τηλ. 235.985 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■ ♦«♦♦♦♦♦♦♦Φ»»Φ»»»θν Νέα διεύδυνση: ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΜΠΡΚΗΣ { { Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμψίνού Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 235.493 - 230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ »♦■ Τώρα τόν Χειμώνα... Θυμηθεϊτε τόν ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤθΑΙΑΚΗ Χανιόπορτα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ♦ΦΦ»»·σ>ε>»Φ»Φ»»»»»·Φ»»»»»»»»σ>ΦΦ»»»σ>ΦΦ«>φ»σι> -
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 198Ο
  Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΙΑΛΛΟΥ
  Το πλαστιικο, έδωσε τή «χα-
  ί,ιοτική βολιήι» στήν Κεραμική.
  οτσ μεσα τής προπίρασμενης
  δτκαετιας. Οί μαστόροι> τοτε.
  αρχ'ίσαν τόν δρομο τη/ς ...επιι-
  ςτ,ροφής, την .αντπ'στροφη με¬
  τρήση.
  Σιημερα μιλαμε ν·1 α· αν<αγεννΐ>
  οη. Ποία αναγεννηθή; Εκείνην
  τήιζ Τέχνης πό υ ξεχάστη,κε σχε-
  δον στη δεκοετια τού, 70 γιά να
  γινει ένα μΐεσο . .τουριστικής
  ,προβολιής. σοαβενφς, κυπίλα-
  κια πού γράφουν απάνω το...
  ΟΗΕΤΕ;
  Γ«ά την ΚρήΓτη μιλέφ*. Για
  ι ήν Κρήτη εκεινιη οού κρατά α-
  τόφια στά χίρια τηις τα Μινωι-
  τι*α> ττθάριο, τού σφραγιοολι-
  Οους και τ' ανγεκ>, τα κομψοτε-
  ΠΟΙΗΣΗ
  ΚΟΥΒΕΚΤΕΣ ΗΙΑΣ ΗΥΧΤΑΣ
  Πές μου Νίνα θυμάοαι τί σοθ εϊπα τότε;
  «Αγ άπω κα! μ' άγαποΰν, ολο τό κόοιμοι άγαιπιώ, εϊμαι
  εύτυχιορΐενη
  θέλα> μιά φίλη πού νά ξέροη νά χοιμογελά-
  θέλω μιά φίλιη νά ταιριάζη στή φυχή μου».
  "Ετσι δέν εΐπα;
  Καί διαλεζα έοέ,να-
  Τα μάτια σου γελοϋσαν, τα χείλη οου τόϊδιο·
  "Ηξερα πώς ήθελες νά ΓΓής πολλά·
  Γνώραζες καλά τα μάΐτια των μικρών παΐδιών,
  γνώριζες καλά τής φυλακης τόν πάνο, την άίγωνία τής
  όγάιπης·
  Μά δέν μίληρες γιατί εϊσαι κούκλα κι οί κοΰικλες δέν
  ζέρουν νά ,μιλοϋν, ]ΐονοι χαμογελοϋν, ΐτά,νια
  Άκορα και μέι; οιύ ρόζ σκλιηρρ κοοτί τους κλεισμένες
  χαρογελοϋν.
  Άικύϊμα καϊ κάιω άιπ' τύ κρε66ά;τι τοϋ μΐκροΰ πααδιοΰ
  πεταμένες χαμογελσΰν-
  "Αλλωστε αύτό ζητούσα άπό σένα — φίλη ■—
  Συντροφιά χωρίς συιμβουλές καϊ άντΐρήρεις·
  Τώρα έίρχοιμαα πάλι νά σοΰ πώ:
  «Πήραμε τόση ττίκραι άττ' τούς άνΟΐρώπους-Δέν θέλω ττΐά
  νά ζά> στόν κοορο τσυς, είναι σκληρύς, πράττει νά φύγω
  γιά νά μην πάψω ν' άιγαΐτω».
  Σταράτησε έτητέλου,ς Νίνα νά χαμογελάς, είναι είριω-
  νία- έλπίδα
  ή μήιπως παριηιγοριά;
  Σέ ζηλεύω μικρή ξανθιά κούκλα γιατϊ δέν λυιπδσαι ποτέ
  κι αν λυπασαι, χαμογελας·
  Πές μου>, Νίνο, έιαεϊς πού τα πρόσωπά μας δέν γε-
  λοΰν ποτέ,
  έρεϊς εϊμαστε οί ΑΝΘΡΩΠΟΙ;
  Μόνον οί κοΰκλες χαιμογελοΰν, Νίνα;
  «Μάγια»
  Α ΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΐυΐΑΑΚΗ
  Τό φεγγάρι κρυβόταν οτόν ϊσκιο οου σά μουρκερένη
  ήλιαχτίδα στή ροδαυιγή·
  Καί ού μιλοΰοες μέ τ' άστέρΐα· Ξεοκρνιζες μέ τό
  λευκό σουι μαντήλι τόν Αύγερινό καί την Πούλια.
  Τό Φεγγάρι κιρίυΦόταν οτόν ϊοτκιο σουι,
  γυρεύοντας τη θαλιπωρή τήςματιάς σου< τής καρδίας σου· τούς παλιμούς καί τής " Ανοιξης, τούς πρώτους ροδαλούς πεζοπόρουις· Σάμος 1978 Σέ λίγο θαρθει τό πλοϊο τής άΊγονης γραμμάς νά πάρει τούς ψαρ,άδες, νά π&ρει δυο χοϋφιτες φύικια πού μάζε-ψαν τα δίχτυα τους, νά πάρει τούς στίχους πού χάραξα σ' ε"να βότοαλο μέ τό νύχι μου* καΐ ν' άχρήσει τή φωνή μου μετέωρΐ] νά πιτσιλίζει ήλιαχτίδες κάΐθε πού θά πέφτει μέ τό λιγνό φεγγάρι στή θάλαοοα Ίκαρία 1979 ♦♦♦♦♦♦- >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου — Μοιρών
  Τηλ. 280—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289—160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  "Ανδπ Νόρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  φηματα τήις μακρ.υΜήις ειοεινΐηις
  εποχής.
  Οχι λοιιπόν όλα στα ...φορ.α
  για χαρή τού του,ρισμού. Όχι
  στή βιομη^ανοποιηση μιάις Τέ¬
  χνης που συνιδύιαζε άψογια την
  θισθηπ-ική καί την πραχτιιιή
  ;τλειιρά...
  Παλια, υιπη,ρχί ο τροχός. Ο
  τροχός που στό στρ.οβίλισμά
  τού γ ι νόταν ενοι μΐεΐσο τιόπο πο-
  Αυτιμο μιακ σωστή,ς καλλιτεχνι-
  κής δουλειάς.
  Κι ο τροχός κόντεψε νά χα-
  θε,ί. Ήρθαν οί πρεσσες. Κι οί
  πρεσσες δεν κοίταζαν την δημι¬
  ουργή. Ήξεραν ιμονιάχα αρι-
  θμούς οί πρεσσες. «Τόσα κοιμμά
  τια την ώρα». Οί πρεσσιεζ πο<ύ υπαρχοαν και σήιμερα γιά νό γε^ μιζουν τίς βιτρίνες τού Τουρι- στομάγαζων μέ αριθιμους... χρω ματισμιενΌυις με χρώματα' ψυ>-
  χρα, αντικεΐιμενιΐικά...
  Βεβαία, δι λέρε, υτκΐρ<χουν κν υπήρχαν πάντα οί άΜθρωποΊ πού ζύιμωναν τόν πη|λό μέ την ωυιχΐΓ) τους, πού τόν ζυμώνουν ακόΐμα, δί&οντάΐς τού κότι από τόν ιι&ο τόν εαιυτό τους... Σήιμερα' όμως, δίν μηορούιμιε να μιλομε για αναγγβ/'νΐηιση. Ό¬ χι, δεν αιναι^οτηικε καν£γαις δρό- υος καινουργιος γι αυτήν τήιν τανάρχαιη Τεχνη. Μιπο-ρούμ'ε ό¬ μως νά μιλάρε γιάι αναβίωση. Γιά νεκρανάστα,ση αυτής τής Τέ χνιης. Μιικρή, αΛίλά σίγουρηι ελπί όα. η πριοσοχιή πού δίδουν οί νέοι άνθρωποι στήιν αγινότηττα. Κ ι αικόμή ττιό 'σίγοιυριήι ελΐπίΐδα' η προσ>πάθεΐ€ πού κάνοιυν οί Σι*
  φνιοί κι οί Σαιμιώτες, οί Μαρου
  π,'ώτες μι ο* Κρητ·ιικοϊ γνήσιοι
  κεραμί'στες, είτε μόνοι τους, εί¬
  τε μέσω φορέων καί συΙλΛόιγων.
  Τ6 κεραιμιικιο πού μετριέΤαιΐ
  οάν νούιμιερο δένι ίίιναι Τέΐχνη.
  Τέχινιη είνιαιι τό κεραμιικΛ -ού
  κραιτά στά χέρια τού ο λα'ι'κιός
  ί.αΧλιτέχινιη,ς, μετά τή δημΐιθιυρ-
  γϊιθ, αρχιίζονταις ένα μιικρό «διά
  λογιο» μέ τό έργο τού.
  Η μυισταγωγΐα' τή/ς ΛαΤκήις
  ογγειθιπλαστ«ής, είναι τό καιμί1-
  νι. Πού οταν ανοίγει, σηιμιαίνιει
  γιορτή. Βγάζει τό «παιδία» τού-
  α πό τ ό τελ^υτα'ίο τουις στάοιο
  ο κεραιμΐιΐσταις. 'ΕΞττοιμα·, ζωγραφι
  σμένα μέ ττυιροχρώιματα (κι όχι
  με ...πλαστιικό) ψ.η)μιένια μαζι' μέ
  τήιν όργιλο στούις 1000 τόσο υ ς,
  βαθμους.
  Δένι υιπιηρετούμε την κεραμι¬
  κή οταν ξ&πουλοΐιιμε. όταν δη-
  μ,ουργούιμε γιά νά ξεπουλούιμε
  μέ ιπερισσότερη ευχέρίΐα, μέ βά
  ση το δσγμα· τού Δικτικιού μαις
  π ρ οοα νιατ ολισ μο ύ.
  Η τουριστικοποιηιση ιτής Κε-
  ραιμΐικιη,ς, ειιναι ένα σαράικιΐ, πού
  τρώει σιγά — σιγά ώις το σπλά'-
  >νο την πιο αρχαία, την πιό ό-
  μοριρη, Τέχνη, εκείνη πού γίνε-
  ται μέ τα ηό απΐλά υλΐικά». Τό
  χώΐμα...
  Ν. Ψ.
  ΤΙΜΗΤΙΚΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΠΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ
  ΜΟΥΝΤΑΚΗ
  Τήιν Κυριακή 27 ' Ισνουαιρίοι;,
  στό «Σττάρτιγκ» των Αθηνών, ή
  Παγκρήτιος "Ενωση θά τΐ'μήσει,
  μαζΐ ϋέ άλλα κρηίτικά σωματτεΐα
  τόν γνωστό λυιράρη και τραγου
  διστή Κώστα Μουντάκηι.
  Λεπτομέρειες γισ την εκδη¬
  λώση θά γράιψομε σέ έττόμενο
  φύλλο μοτς.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^
  (Μάνος Χαρής)
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»
  ΕΡΓΑΣΤΜΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΙ
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ
  ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ1
  -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
  -ΑΠΟΚΑΤΑΣΊΆΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ-
  ΜΑΤΩΝ
  -ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ-
  ΣΚΑΜΨΙΑΙ
  -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ
  -ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ
  -ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ-
  ΣΚΟΛΊΩΣΙΣ Κ.Λ.Π.
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
  -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΕΙΣ
  -ΜΑΛΑ1ΕΙΣ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  -ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
  -ΥΠΕΡΗΧΑ
  -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
  ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματικίίς Τρα¬
  πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 π μ. καί 4-8 μμ. έκτός άπογεύματος Σα66ά
  Ι τού.
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ
  ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΐΑΟίΟΙ ΠΟγγΠΉΣ
  Η πρώτηι ΓΤοιη)—ική ΣχιΧλονΓ)
  τού Χρήστουι Τουιμ ανίδπι, ε ινα γ
  ταυτόχρονα κα! μιά ΐΛπιιΤδα1, γισ
  α ήν Ελληνΐ'Κή ΠοΑηισηι. Κιι ιίνιαι,
  αυτή η Ποίηυη, ο πιιό πρόσφο-
  οος τρόπος εκφριασήις ΐτούι Λα-
  ού μας, από τότ>ε που ποιρουισιά
  οτηκε ο Λόγιος.
  Η Ποΐηση στή ν Ελλάοα, είναι
  -'όσσ συν·η(θΐισμΐΕνη' «*ναι τόσο
  προσιτήι, ώστε οί μισοί ΊΕλΛηνιες
  ν ά γράφουν Πτθΐήματα. Μέσ" αττ'
  ουτή τή μάζα ΐτών ποιη[τών ξε-
  πετάγονπ-αι πότε — πιότε οί Πα-
  λαμάθί.ς, ο.ι ΡίΓτσοι οί Σεφέρη-
  δες.
  Κ>ι τχιτό βά θιελαιμε νά τονί-
  αουμε στόν Χρήστο Τθ'υιμανίβη.
  Η ιποϊη,ση θέλεΐ' δουλιεαταιράδεις,
  Οελεΐ' ανθρώπους πού πιστεύουν
  σ' αυτήν, γιάι να την πάρουν
  οτά χέριατουιςκαίνά πορί.υτούνε
  <ιαζ τό δρόμο τού Δίκιου. Γνώρισα το Χρήστο Τουμονι- δη στό σπίτι τού μεγά'λου μα< ποιη/τή τού Γιύννηι Ρίτσου. οί- Αω ¥ά ττιστειύω ιπώζ δέν θό δια ψεύσει τό α'ύριο, τίς σιψ$μνές ιμου ελπίΐδες. Η 8κφ·ρασή τού λι- τή, περιτριγυρισμένιη θιΠό ει«6- νες τού σήιμερα, η&ρκτριιγυιρ.ιθιμε νη από λέξ&ις καβηιμερινιές, πιού αίσ^η,τικό, δίδουν την εντύιπω- ση τού ανθρώπου1 πού ί.κφράιζεΐ' τον αιυθορμΐηΓτισ,μό τού μέ σίγο'υ ιρ.ες χειρονομϊιες, μέ την κινήση, τού χεριού πού τονιίζει εκείνιη την έκχρρασΐή. Η σειρά των λεξεων φαιΐντειταΊ /μιλετηρένιή,. Κι η Ποϋιηισιη δέν ζ- νοι ιμόνο μιά εσωτεριική λειτουιρ- γία. Έχει ταιυΐτόιχ<ρονια· μιά1 ογπτι- κή αιΐσθιηΓπική ένα· σχήιμα, όπως ο πινακας τήις ζωγριαιφΓκή'ς, μόνο ιπού ηι ποίιηισΓΐ *ρατα· τό πρόσω- πό της ικ,ρυιφώ, μΐέχρι τό τίλος, μέχιρπ Κιθί την τελευταία* γραμρή. Ί'σως χωρίς αυτή την* αιισθη·- τική η ποίιηση νά έχει κάπθιΐ,α' άΐλ λη μορφή. Κ» ίσως αΊβόμπ1, αυτή η όλλη μορφή νάνΧΜΐ θικχΐ^ηι μα¬ κ ρυ αι, οιπυς ήταν ο σημί.ρινός ελεύθερος στιιχος οτήν εοθιχή τής ρίιμας κ<ιί τού μέτρου. Στά «Αστάθιμηίτα» — επ» ο- νο,μάζει τό έργο τού ο Χρή,στος ΤουμανΛδΙης — φοίνετοι καθα<ράι αι|τή τ α'ΐσθ,ητιική προσπα¬ θεία τού πσιιηιτή. Καί υπάρχη τό έργο τό προσεγιμένο, τό φροντοσμένο, πιού έχειι αυτήν την αΐ'σθητΊΐκή ονττότηϊτα, χωρ'πς νά δίδει την ενττύΓτωση τού σμο ορωτόγνωρο γιό τόν άιν- θρωπο πού μεγιαλ'ύινίιΐι οτήν αν- Τ'ξοόττητα' τού έξω κόσμου: Τρύπιες ώρες, τρύΐπιες έρχονται χωρίς στήιρΐιγιμα. Οί φωνΐέις, τό (χρΰιματα κι αντό τό περιστέρΐ' μέσα σου πώς νά σταβαύν, Καί παρακάτυ: Ψηλα τα ηΐλιεκτΓροφιόρα κα'λώδια συνιεχϊιζουιν — <ιΠθιΐύ η γνιώΌΐη λοιπον»>;
  Ή, πνιό ιοάτω:
  Άδειο τίροπέζι μέ βουβώ κερί
  — καί τό πλθΓΓάγκισμια
  στό απένανττι κλουΐβί;
  Αυτό πού λένε «θάνατορ>
  οί έ
  Είναι λουΐλούιδια π' ανθιίιζουν.
  Είναι εΐλπ'δες πού ρουφούν τόν
  ,ήλιο «αί τρέφονιται. Κι αυτάς ο
  κόσμος, δέν είναι μονο ο κοσμος
  τής φθοράς. Ο κοσμος τής δημιΐ
  ουργιας, τήις εττοχής τώι/ ανθι-
  σμένων ονείρων, ο κοσιμος πού
  οί ποΐητές προβά'λλουΛΛ κάθε
  βράδυ. οτήν οθόνη τήις σκέψηις
  "•ούς.
  Δεν είναι Οιΐ, στίχοι γιάι νά μα-
  ?Γύουν τό δάικιρυι Είναι γιό νό
  πρόλαβαιινουν τό δακρυ, γιά
  νά γεννοβολάνε ελπιϋδες. Είναι
  νιά νά γίνουν τραγοϋοΊ ν αττο-
  χτήσουν φωνη, νά βροντήίξουινι
  καμιπανες.
  Η πόϊιη,ση χωρίς τόν άνθρω-
  πο είναι αγάλματα· χωρίκ τό βά
  θρο τουις. Κι ο άνθρωπος κρα¬
  τά γερά μέσ" στα χέριο τουι τα
  μηνίύιμαΓΓα νιιώθει τα μηνώματα
  ,μιεσα στά χέρια τού.
  Άς ελπιίσουμε πώς κι η υνέ-
  χειθ1 θάινιαι όπως αυττό το ξαώ-
  νηιμα — έκπΐληιξη. τού Χιρήστοιι
  Τουμανι'Ηδη.
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΟΤΑΝ Η ΣΜΥΡΝΗ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Αυπΐς οί αιπλές λέξεις που το
  /ίσαιμε παραπάινω, χρηισιμοποι-
  ■Γ·ύνταΐ' γιιά νά τονιίσουν έν,α κό-
  Με σταιμάΓτησε στό δρομ© ε-
  νας ηΐλιικιωμένιος φιλος κοί μού
  τό δΐιηγήθη;κε.
  Ήττον, λέει, ενός σανταξιού-
  •/ος Πρωτοδ,ίκιης «ιοντούιλης, α^-
  δύνατος κοιί1 γενικσ κακοτερένι-
  ος.
  Ήταν κι ίίννας Τούιρκιος, πού
  ίΐχε ττό μαγο'ζί τού οττό Καμια^
  ράικι. Ήταν ψηλιός, χονττρόις, κι
  εκρατούσε ένα> κομποΑΐόΊ' στίις
  χερούχλιες τού πού ήτανε ίσαμε
  πενττε οκάδες.
  Καθότανε σέ μιά μεγιάλη ψα-
  Οινη πολυθρόνα' βι όποτε τό θυ
  ,μοτανε άφηνιε μιό από τίς πε-
  λώριες χάνπριις τού «οοιμπολο-
  γιού τού· ικΐαΓ έ»ανε Γκκταγο τό
  χι ίΐττηιμά τπγκ πάνω ϋ!Γζ άλλες.
  Τούς πελάιτες εξυπηρετού-
  ααν οί φαμέγιοΐ1, πού π,οιυλου-
  σαν τα εμπο,ρεύΐμιατα' καί τού
  πήιγθ'ΐναν τούς παρόδες κοϊ
  τούς έβαζε οτήν παραδοσακ.ού-
  λσ τού.
  Κ'θ.πνιίε «αί τόν ναιργιΐΜέ τού
  απολαΜθτΐΜά' «οί οί κινήισίΐς τού
  οργές, μετρικ>ύΐνταν στώ δά^υ^
  λα.
  Τό 22 όταν έχιασε τίς εκΛ.ογέις
  ο Ελευθέριος Βενιΐζέλος ο 'Ελλη
  νας Συνταιξιούιχος ΠρωτΓθδίΐκιης
  έτρεζε ιπσσίιχθ'ρος νάι αναγ-
  γείΐλιει τα νέα> οτόν φιΐλο τού τόν
  Τούρκο. "Ετραιίε τα ποδαράκια
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΠΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ
  ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  ΜΙΝΩΟΣ 82 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛΕΦ. 281-379
  «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  ♦♦♦»»♦< ΣΤΟΠ Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία, άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την πιό συμφέρουσα περίπτανση. Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσπική έξυπηρέχη- ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφορος Καλοκαιρινοΰ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-841 ΠΑΡΑΘΑΛΑ_-ΐο ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 28&—Ο21 Όλα προσεγμένα — 'Ολα φρέοκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» τ ου όσο μπορουισε πιο γρηιγορα>
  καί πήγαινί σάν στραταρίόα.
  Μολις αντικρυισε τόν φιίΐλιο
  τού τον Τούρκο μπροστα1 στήν
  ποριτα τού μαγαζιού τού όρθιο,
  σαλταρισε, ικιρε,μάοτηκε οτόν
  λαιιρό το·υ, τον φΊλΓκσε κιαί τοώ
  ίίιπιε:
  —Έοεσε αδερφέ ο σκιύιλος ο Βε^
  νιζίΐλος!
  Πρωιτοδιίκης κοί Τούρκο ς τ ό
  διασκέδασαν μετά μΐε γΛΙέντια
  λσί τραγούδια, πού έηεοε «ο
  σκιυιλος ο Βενιζελος». Δυοτυιχώς
  δεν ήτπαν οί ρόνιοι, πού τό δια-
  σκέδαοαν. ΓΤλήθ·ος ΕλλήινΐΛ>ν καί
  τ ό σύνολο των Τούρκων τό δ*α
  σκιεδα^αν γιόι ιπολλιες μιερ·ες, που
  '(έπε'σε ο σκύλος ο Βενιιζέίλος».
  Και1 ο ιΤούρκιοι είχανιε συμΐφβρον
  τα, μ|ά οί 'ΕΛΙλιηνιεςΙ
  Εδω τέλειωοιε ο φίλος μου
  την αφήνη©ή τού *αιΐ μίε άψιήΐσε
  με ένα σωρό αηορίες «οαι κΐυριως
  με το ερώττηιμα:
  — Γιατί μού τα1 όπε ολιαι αιΐχτά;
  Τόν ρώτηοα κοί νά ηι αηάν1·
  τηΌΐτ, τού:
  Γιατί όλοι αύτοι οί 'Ελληνες
  ήτανε τό ΛαΊ'κώ «οόρμια τής βπο
  χής 'εκείνιηις ιπού ει-θιύνεται για1
  την εθνιιοή τραγωΐδία τή£ Μιικιρια
  σιστικιήις καταοτροφής καί μετα
  καθε τόσο «αί λιγάκι αλλάιζίΐ ο-
  νιό(ματα. Από χΛαΊι'κο Κόμρα»
  ϊ.γ-ινιε «Συνιαγερμός», «ΕΡΕ»,
  «Εθνιική ΕπανΙάιστασφ», καί τώ-
  μα «Νέα Δηιμοκρατιια». Καί σού
  τα λέΊω, γιά να τα γράψεις, κα>ϊ
  νό ξέρετε εσιείς οί νεώΤΒροι, πού
  να δΐνετε την ψήφο σας.
  Αυΐτσ μού ειιπιε κ ι ύστερ·α
  οερνοντιας τσ ποδ'ΐο τού. κι α-
  κοιιμιπώνττος στ ην ηατ4εριτσα
  ■•ου, κιίνηισε ο φιιΐλος, νά φώγει
  κΟι φαινιότανε ποΛύ ικανΐοπιοιηι-
  μενος.
  Δέν μρόρεσα νά μην γράψω
  αυτά πού μου είπε. Άν δένί,γρα
  φα1, θάι νιωιθα, πώς μ εγώ φ«Αη-
  σα τόν Τούρκΐο την ώρα που
  καιιγιότανε η Σμύρνη.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ΧΩΡΟΣ ΠΑ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
  ΣΤΕΓΗ
  Ετμ τή,ς οδού Αγίου Τίτου
  (πλάι — ,πλάι οκριβιύς αοό
  την 'Ενωση Γεωργκοών Συινιετοι-
  ρισμΐών), ε.νοι.κι.άζεται χώρος
  140 τ.μ. 5 δωματίυν, στόν 1ο
  οροφο, ιοατάλληιλος γιό εηανγελ
  ματική στέγη.
  Ενοίκιθ Ιλογικο.
  Πληροφοριίιες: Τιηί. 284214,
  όλες τκ εργάσιμες ώρες.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ογροκτή.ματα στή
  θέση Βοροϋ περιφερείας Μεγά-
  λης Βρύοης. Λιόφυτο 800 δίν-
  δρων πυκνής φύτευσης 14 ετών.
  Επκίης χωράφισ κοτάλληλα γιά
  θιρμοκήπια καί «κτόσίΐς γκι οίαν
  οηποτι χρήση.
  Πληροφ. τηλ. 285-847 καϊ
  283-928.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙ-
  ΑΣ ττλήρες Συγκιρότημο Πλνντη
  ρίνιν κατάλληλο καί διά ξενοδο¬
  χείον μονάδο.
  ΠΑηροφορϊες τηλ. 231-546.
  ΗΙπ-ΙΚΒΕ
  Π*ΑΙΜΙΧ
  Ι)Γ -- Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  — Πιιραπι
  Μ4.904 ε«| «4.10·
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ» · ΚΟΥ* ΚΟΥ» · «ΟΥ» «ΟΥ* - ΚΟΥΙ ΚΟΤΧ .
  * Τώ κλίμα τής διεθνοϋς άνα>ταραχιης πού έτυ-
  κροιτεί οι'ιιμειρίΐ- μ£ΐαφέ·ρθηικ£ καί οΐους κοληους
  ιής ΚρΐντικίΚ· Έχκλίΐισίας· Άφορρή αυτή ιή φο-
  ρά ό Μΐιιιμοπολίιης Γεριμΐΐνίος Είρηναίοτ; τύν ό-
  ΐιοίο ό Τιμόθεος καί οί συν αύτω. δέν θέλουν νά
  έιηιστρέόόψει σΐήν Κρήτην
  Ό πόλεμα; Τιμοθέαυ — Είμηναϊου βρίοκε
  ι αι αύτί] τή οιιγμή σέ ί:ντονυ ψυιχικ) πρΐκ; τό ηα-
  ρύν έπίπιεδο, άιλλα ττολλοΐ ψοθοΰνται ότι ουνιο
  μα θά έρθει και ή σειρά τοΰ θεριιοΰ
  Μ έ άφοριμή την καιραπάνω θλι&μή κατά-
  σιοοΊΐ, κάποιος λαϊκίχ;.·· άμαριωλος εϊπε:
  —Πρώτΐι φθίΐά βλέίπω·.. Εϊριηιναϊο νά δια-
  οαλεύει ιήν Έκκληοιαοτική ·■ ειρήνη·
  ΧαΙ κάποιος αλλος προσβεοε:
  —Πάντίΐκ,'ί όπως καΐ νά έζ·ελιχΟοΰν χά ΐφύ
  γραια- καΐνούργιο·. φονικό δέν γίνεται.
  Εγώ μιά ιρορά 6έν ξέρω ιίποτε, ί) μέ όΐΛλα
  λόγια: δέν ^χω Ιδέαι γώ τόν... φόνοΐ
  * Σχολιά<οντα<; κάΐτοιος τό δημοοίευμα τής «Ά λήθειας» γιά την ένοικίασΐ} ιή<; μοναοτηριαικίϊς ϊ-χτασης στόν Ρπσόπουλο προκειμένον νά τόν καρει λαταμεΐο, μάς εΐτιε: —ΊΕσείς ρύ παιδία 6άλατε· · φουρνέλλο ηρΐν νά γίνει τό νταμάρι· * Σ' έναι χ«>ριό διάβαζαν την πε.ρασμένΐ} «Άλή-
  θεΐα* καί οχολίαζαν το δημοσίευιμα γιά την προ¬
  σπαθεία των ξένιαν νά παρουν τα στρέίμματα τοϋ
  Τυρπακΐοΰ καϊ ΐό νερό τοϋ Βότο,μου.
  Κι ένας γέρο — Κρητικός άικούρτηκε νά
  λέει:
  —"Ε ιαοϊ κατοραμένους καί πράμιια δέ θ1"
  άφήσουνε νά μί]ν τύ .παρουνε άπό την Κρήτη. ·
  Εύτυχώς σμως πού δνα νεαρό Κρηιπκοίπου-
  λο, διαφώνη,σί: λέγονιας:
  —Μή φοβασαι πιΐτάρμπα θοδωρή, μά εμείς
  θά τσ' αφήσωμε νά πάρουνε στά ύΌτερα μόνο
  τόν ·.· αμιπαικα!
  Καί τα··, συρπαμομαιρτσύντα τού .-αμπαίκος
  λτ)ιρώνω έγώ·
  ΤΙ ένα τί·.· τρία· . Οίικονομίες θά κάνωμε;
  * Μετά τή νέα τροπή πού ηη|ρε ή δίκη Μαρκά-
  κιΐ — Χαΐτζόιπουλου στό Έφετεϊο Κρήτηις/ άπο
  την καταθέση μου» ό γεωΐπόνος κ. Ξυδακης, θύ-
  ΐκοοε λιγάκΐ·
  'Καϊ κάιποΐσ<; παριαιτήρηθε: —^Δέν πειραιεί, αν θύμωοε, άς πΐεΐ Μγο... ξυ,δάκιι. * Πήρα μιά έπιστολή, ακέτη κεραμίδα καί ζητώ βοηθεία άιπ' τόν-Πελοπΐίδα· Συιγγνώμηι πού δέν θά καταλάβητε τΐβτοτεί άπύ ιό παραπάνω δίστιχο, άλλά σάς ύτιιόσχομαι νά σάς έξηιγιη,σω άργότερα· * Μΐποριεϊ νά σάς φανεϊ άσιίστευτο κι αρως είναι αληβινό: Πηγά προχθές υόνος μου> καί <$ττΌα •.νά μιπω οτίς φυ·λακές Χανίων κι ομχυς δέν μέ άφήσανε· Μάλιστα κύιριοι, έ.μένα. πού τόσες... φαλόπμες προσπά·θειες κάνουν γιά νά μέ ··. χώ- σουν ρέοα, δέν ιι' άχρήσανε, ένώ τό ζήτηρα μό- νος μοη· Πρέιπεΐ δμως νά σάς διευκρινίσω δτι ήθελα νά.·. έπΐσκεφ-τώ 2ναν κρατούρενο!·· * Άιηερ.γίες, άρεργίες, άΐτεργίες·.· Είναι τό φαι νύμενο τής έποχι,ς πού λέει πολλά· Συζητώντας λθϊπον τύ θέρα μιά παρέα, προσπαθοϋοε νά βρεί τή λύση· Καί έΎα μέλος της εΐπε: —Ό ,μιόνος τριόκος νά άντΐμετωσποθεί τό κΰμα των άιπεργιών είναι νά κάμει·.· άπεΐργίαι ή Κυβέρνηοη. Διαρκείας φυισικά·.· * Βλέιπονιας τούτες τίς μέρες τόν &ίααο τοϋ «"Αρρατος θέ(σπιδος» πού περαοδεύει την Κρΐήίΐΐι δέν ξέρω πως θυΐμή(θιη!κα τό Πανεΐτιστήμιο Κρή¬ της· "Ισο>ς γιατί παλιότερα τό είχαι χαραχτηρί-
  οει σάν··· «περιοδεύοντα θίαοο».
  Έπάλληλες... τιαραστάσεις, πού λίένε.··
  * Μόλις αΛοουοε ό Μητσοτάκης δτι ό Καραραν-
  Λιης μέ τόν Αβέρωφ ύπουργοποιήοαινε τόν Ντά
  6ο, άκούοτηικε νά λέει:
  —-Φέρ,ιε μου έναν καφέ.·· «Μπράοο»·
  Ό καφές της παρηγοριάς πού λένε·.·
  * Ό ϊδιος ττληρκχραρΐοδότης μοϋ ιεϋπε δτι τό 6ρα
  δυ' πού γιά νά ξεακάρει 6 Μι>τσα>τός πίίγε σ' ένα
  κρητικό κέντρο, άκούοτηκε νά σιγοτραγουδά σέ
  πονετικό σκοπόν Γήν παρακάτω μαντινάδα:
  Δέν τδλπιζα ό κακόμοιρος
  οΰτε στό νοΰ μου ταχο
  δτι θά μέ πετούσαινε
  στήν μιπάντα σά·.· μολόχα.
  * Άθηναϊκή εφημερίδα εγραψε 5τι ό Παΰλος
  Βαρδινογιάννης, περιμένει πώς καΐ πώς την Κογ
  ραμανλΐκί) έντολή γιά νά ταξιδέψει στί| Λιθύΐ]
  καϊ νά φέρει·.. πετρέλαιο· "Ετσι — κατά την έ-
  φιχμερίδα — θαβάλει τα γυαλιά στόν Μητσοτά¬
  κη πού πηγε κοΐ γύρασε άπραΐχιος καί φυσικά θό
  πάρει γιά όνταμοιβή — δχι φυσΐκά ΐϊετρέλαιο, ά-
  ψοϋ έζ άλλου' ϊίχει τή συγγενική τού··. ΟΙί —
  άλλά ύΐτουργεΐο·
  'Εγώ τώρα τί νά πω γιά τα παρασιάνω ανα¬
  γραφέντα;
  "Ενα άιραβΛκο έιπιφώνημα θαυμαομοΰ μόνο
  έχω νά προστέσω:
  —Γιασαλάμ, Παΰλο, άλλά προσεξε: γΐαοαιλάμ'
  οχι.·. γιασαλάμι!...
  "Ενα «γιώτα» — δπως ξέριεις — μπορεί νά
  * κλωνίσει ΐά πώντα, δνα·· «γιώτα»/ σάν καΐ···
  πρώτα!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΤΑ "ΞΥΛΟΥΡΕΊ ΚΑ,,
  "Ενός εΐδικός στά θέρατα μουσικης, ό άνθρωπος
  πού άπό τα έφτά τού χρόνΐα παίζει λαοΰτο καΐ
  λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σάς ζεναγεϊ σιόν κο-
  αμο τής μούσης
  Τα καλυτέρα κουιμάτΐα πού κυκλοφορούν
  οιήν Έλληνική καί ξένη άγορά-
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «ΞΥΛΟΥΡΕΤΚΑ»
  "Ενας μουοτκος, σάς προσφέρει τή Μουσική πού
  άγαπ&τε, πού άκοϋτε, πού θέλετε νά σάς κρατά
  συνχρ,οφιά τις ξέχωρβς ώρες·.-
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
  «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΤΚΑ»
  ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ
  Λεωφ. Καλοκαιρινοΰ 127 — Ήράκλειο