91120

Αριθμός τεύχους

254

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρ&ς α' αυτόν, «ού «ρίν μ* Ι
  χώμσ, τοθ Φράξουν οί άλλοι τ* |
  στόμα, προλάλη νά η·ϊ £στω ■
  καΐ μια συλλαβή δική τού.
  ·. «ΛΖΜΤΧ1ΙΜΚ _
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΙ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ι: ΜΛΝΟΧ ΧΑΡΗΣ
  1
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 38 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΩ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνον 5ος—Άρ·. Φυλ· 254—Αρχ· 10
  'Αντικαταστάδηκε ό Αιευθυντής τής Έδνικής Ηρακλείου κ. Καλουτας
  ΣΚΑΝΑΑΛΑ ΠΟΠΠΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
  ΣΤΙΣ ΤΡΑΙΊΕΖΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΕΘΝΙΚΗ
  Διενερνοϋνται Είοαγγελικές κα'ι Διοικητικές άνακρίεεις καί διώξεις μέ άκρα μυετικότητα
  Οί Αρχές Ασφαλείας έψαχναν άρχικά γιά... Άραβικές διεισδύσεις
  ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΠΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ
  ΤΙΣ τελευτοιις μερες, πολλές α-
  νεξακρίβωτε< »ήμε< οργιάζουν γύρω αηό σκάνδαλα ττολλ]ών ΐ- «οτομμυριων πού φέροντχ» ότι έγιναν από μερικού< «επιτήδκι- οικ» καϊ «συνκργάητες» τους, σέ βάροί των τραπεζών Αγροτηακ καί Εβνκής. ΣΤΗΝ περΐπτωση τής Αγροτικης έγιναν ήδη καί μερικά δη,μοσιΐύ- μσ+α στόν Αθηνά ι κό Τυπο, καί αναφέρθηκον ανόματα, μετθξύ των οποίων καί Ηρακλειωτών, όπως κάτκΜου κιφίου Δαφέρ- μου, κουνισδου υπαλλήλου τής ΑΤΕ Ηρακλείου καί άλλων. Η ΥΠΟθΕΣΗ αυτή ατκκτχόλησε ήδη τόν Εκταγγελέα Αθηνών, δέ δσμενου ότι η «δουλειά» γινό- ταν μέσω κόποεου υπαλλήλου αραβική< Τράπεζαι, ο οποίος ατά τολεφωνήματα πού γ ι νόν τουσαν από την Αγροτική, γιά τό άν υπήαχε καλύψη οτήν Τρά πεζό τού, αττσντοικκε καταφατι- νά. ΠΑΡΟΜΟΙΑ περίπΜωαη, δεΰτι- ρι> «ατά σειράν, λέγεται ότι ου-
  νεβη στήν Εθνικη. Επΐταγες δη-
  λαδη μεγάλων ποσών πού προ-
  σκόμιζε γιά λογαριαισμό σλλου,
  κάποιος ΗρΌκλε·ιώτης Μπελιμπα
  σάκης Λευτέρης, τής Τράπεζαι
  εΣάντεραντ Μπάνγκ ΙρανΛ, (ο-
  που υποτίβεται ο συνεργάτην
  τού Μπελιμπασοκη εϊχιε κατάθε¬
  σις) πληρώνοντταν α-ό την Ε-
  θνικη Ηρακλείου, μέ τή διευκο-
  λυνση κόποιου κυρίου Γιοβά-
  νου, πού διέφυγε ήδη στο εξω-
  τερικο.
  Η ΕΘΝΙΚΗ πρόλαβε λεγετα» καΐ
  Ό συνεργάτπς τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Νίκος Ψιλάκης άποκαλύπτει ένα ενδιαφέρον ντοκουμέντο:
  ΕΠΙΓΓΟΑΗ( Ξ= )ΤΟΥ ΑΤΝ2Τ ΑΤ3Ϊ
  £Ε ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΟ ΑΙΤΙΚΟ ΕΞΟΡΙ-ΤΟ!
  Τ&ηιη.Γ.ν 10·
  Στόλθηκε στόν Κομμουνιστή Συγγραφέβθ, ΚΟΡΝΑΡΟ τό 1953 στόν "Αη-Στράτη
  Άφορμή τό όρχεϊα των Εβραίων τής θεσσαλονίκης πού κατεϊχε ό Συγγραφέας
  ΧΓ.ΤΓΙβΤηΟβ ΚΟΓΠ&ΓΟΒ
  α·β
  ΙίΓββοβ
  )&Γ.Κ0Γη&.Γ08|.
  1 ΜΓβ,β π&ρργ 10 ίιββ.Γ 1ϊιρο«Ε·γι ηυτ,υ,αΐ
  ΓΓΐβησ.· ΙΗαΙ νού *Γβ *.ββ1ά1οιι6ΐγ οοουρΙβΛ ν/11 Τί νου,Γ
  11 Τ, 6 γ*—/ «οχ-Κ, ιιη(1 Ι ν:*ιβ τ,οηοΓΐβΛ τ,ο 1β6Γη ΐΐιιΛ νοιι
  »Γβ τίΓΐτ,Ιη^ «ΛνθυΛ τ,ίιβ Ιγ&εΙο ηΐβτ,οΐ" ο Γ χϊιβ
  ρβορΐ·. 1&γ ίί οβ βΐτβη ΐο ?ου τ,ο οοηηβττβ
  τΙηογ Β,ηΛ βηβΓςγ βο ϊΊιεΛ γου. τη»γ ΐβ ^ΐβ τ,ο ιιΛΙβνε
  τΛ»ατ, 3Γθΐΐ ΐΜινβ υηίβΓΐιενΚβη.
  VI
  11α ην οοτάΐκΐ βΓββϋη^β β.π4
  νοατβ,
  τού, πρός
  λΐοβττ.
  Η επΜ-ολή τού ΛΫνστοΥν. μέ την υπογραφή
  τόν θέμο Κορνάρο.
  δόματα μέ μουχιομύ καί τ,ρόφΐμαι καϊ δέν δίοτα
  σαν νά χρηοτρθ'ΐιοιήαου'ν κα! τόν διάοηιμο οοφύ τους
  Ά'ίνοτάιν/ γιά νά τχετύχουν τό σκοπώ Γουκ;·
  Ο ΚΟΡΝΑΡΟΣ όρως, γνϊ'νοιος Κομμουνιστάς, άιπόρ'-
  βηΐος ΐδεολόγος, ϋφΐΛοαΛκιιιηιμένος ήθΐκά άΐπύ τα 6α-
  οανα καΐ ιή φτώχεια, δεν ΰιπέκΐίφε σε τίποτε καΐ ά-
  πάντηισε στούς Έβρο'ίκούς ουιγκαλυιμρένους δελεα-
  ομαύς, με την άντιρείκκι αιάοτ)·
  ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ όμιως τα Έβραίκά αύτά άριχεία; βρί-
  οκονται αώηον οτή θεσοαλονίκη.; Βρίοκονταα κάακ)ΐ>
  οί ήν Κρή,π); Τα πιίΐιρε μήπίως, μέ «αλλο ιρότκ)» ό
  Διεθνήι; Σιωνιμύς στά χέρια τού;
  ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΌ, ΐβρύς τό ΐω,οόν έρώτημα ΐΐού ϊσως
  κάποΐε νά άΐιαντηβεϊ, δταν κάτβοιος έρειυνηπ:ής/ κά-
  ποιοί; δημοαιογράφος θά εχει την καλή τύχη, νά τα
  βρεί, όπως/ τυχαϊα/ ό Νίκος ψιλάκης, βρήκε τό ντο-
  κουμέντο αύτύ πού δημοσιεύει σΡιμερα1 ή «Άλήθεια»··
  ΧίΙΡΙιΣ άλλα σχόλια καταχωροΰρε την έηαστολή αύ
  τή «αί τα λοιπά σχεΐτυκα οτοιχεϊα, ύίτοση,μειώνοντας
  μόνο — Ών καί αηερ,ιττό — τό «σύοτηρα» μέ τό αποϊΌ
  έργάζεται ό Διεβνής Σιωνιθμός καί τα «ρέσα» πού
  χρηοΊΐμοποιοΟν οί Εβραϊοι, δταν θέλουν νά ηετύο«>υν
  ότΐιοιονδ!ήΊΐΐιθΓε σκϋΐπό ΐνού τούς έζυϊτηρετεϊ καί τούς
  υυρφερϋΐ·
  Μ. Χ·
  ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΊ ΝΣΤΑΊ Ν
  Ο Σοφός τού οποίου η επι-
  στολή, στόν κομμουνιστή πολι-
  τικο κρατούμενο τού Στροτο-
  πεδου Άη—Στράτη, μποροϋσε,
  μέ τή διεθνή προβολή τού ονό-
  ματοις ΑΓνχττάΥν, νά αιτατελε-
  σει μέσο — όπως προφανώς επι-
  δίωκαν οί Εβραϊοι — γιά πολϋ-
  πλευρο δελεασμό.
  ΘΕΜΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  Ο Συγγραφεύς που δεν δε-
  λεάστηκε — όπως θά μπορούσε
  ισως, λόγω καί συνθηκών δκφί-
  ωσης στο Στρατοπεδο — γιατί
  ηταν γνήσιος ιδεολόγος, τίμιο< πατριώτης, γαλβανισμένος μέ 'σχυρες ηβικές αναστολες καί, φυσ«ά, μέ Κρητική υπερηφά- νεκ>.
  ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ϊααχ: γιραρμα τοΰ διεβνώς γνωστοί>
  οοφοϋ Άϊνστάιΐν, πού στόόλ0ηκε στήν Έλλάδα, φέρ-
  νει οήμερα σιο α,»ϋχ; τής διιμοσιότηιτας ή εφημερίδα
  μας-Τό ντοκουμέντο αύτό είναι πιροϊόν μώς εύιρύτε-
  ρης δημοοιογραφικης Ερεύνας τοΰ ουνβριγάτη μας
  κ· Νίκου Ψιλάκη, γύρω αί- τή ζωή τοϋ άξιόλογου
  ΉρακλεΐυΛη συγγίκκρέα θέμου Κο,ρλ'άρου, ή δΐκμο-
  οίειχτηι τής οποίας άιρχίζει άστό σήρερα.
  Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΚΣ τής όπίσιοΑίίς αύπίς τού Άϊνστά--
  ϊν ό θέρος Κορνάρος, όταν πηρε τό γράμμα αύτό, τό
  1953, ήπαν λόγω τής Κομρουνκτπκης ίδεολογίας τού,
  πολπικος έξυριστος στύ γνωστό αιραιότΐΒδο τοΰ Αί)
  Λ
  Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ
  ειε
  Ο ΘΕΜΟΣ Κορνάρος, εΐχε στήν κατοχίι τού γιά μελ-
  λονπκή έΐτεξοργασία τα άριχεϊα των Εβραίων τής
  θεουαλονίιΚΓΐς, πυύ δεν τα έί,έδωοε δμως ΐτοτέ-
  ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ πού Γ»θελαν πάρα πολύ τα άρχεϊα αύ-
  τά, τφοοιπύθηοαν μέ πολλούς τροπους νά τα πώρουν
  1) νά μαθουν γι αύτά. "Εισί, έστειλαν στόν κρατού-
  μ,ενχ) υπό αθλιες συνθΓ)κες Κρητικό Σ-υγγραφέαι γράμ
  ■^♦Φ--^*»· ΦΦΦΦΦΦ^ΦΦ»»»......♦♦
  ΕΝΑ παιδί πού τόσκασε από τό
  σπίτι στά δώδεκα χρόνιο τού,
  αττοφαθΊσμένο νά φτάσει στήν
  πολα. 65 χιλιόμετιρρ μακρυά,
  γιά «νά μαθιι γράμματα...».
  ΕΝΑ παιδί που μεο*οοτρατα πιί
  νασε, κουράστηκε, έβαλε τα
  κλάμματα καΐ πήρε τό δρόμο
  τού γυρισμου.
  ΕΝΑ τκΐιδί που μεγαλωμένο σε
  κατάσταση απόλυτης φτ|ώχει-
  ας, πήρε τή ζωή στά χέρια τού,
  νίκησε...
  ΚΑΙ μιά αδερφη, πού συντροφε
  ψε ΐκεϊνα τ' άγουρα βηματα,
  μιά αδερφή πού θυμάται...
  Ο θέμος Κορνό,ροί (μέ την τραγιάσκα) μετοφέρογτας γαρμπίλι
  μαζί με ενα συγκροτουμινό τού στό Στροτόπεδο τού Άη —
  Στράτη, την εποχή πού πήρι την επιοτολή τού Α'ΓνστάΊ'ν (1953)
  »♦♦♦♦♦♦
  ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  Από σήμβρα, οντί «νο<, τρ» «ρωτήματα τα οποία μμ δέν θά βποσύρωμε, άν οέν βρε- βεί «ά-οκκ ΑΡμόδιος — ο κ. Ζολώτος άς ποθμε — νά μά< αηαντήσει. 1 2 3 ΓΙΑΤΙ τό δολλάριο προπολεμικά έκανε 120 καί οφερα κάνει μόνο 38; ΓΙΑΤΙ δέν έλεπούιμγιιοε ελευθέρα άγορά υυναλλάγμαιος; ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝ. ΓΑΒΑΛΑ Τό θίμα ποιι δηνκ-υΡΥήθηκε με την «απολύση» τού Προε- δρου τήί ΕΓΧΗ κ. Μανολη Γα- βαλό, 6ρχισ.ε ντά π,ροκαλει αντι- δράϋίΐις ιτο.ύ παραγωγιιοού μας κόσμον. Ώς γνωστόν αφορμή τού θε- ματος υπήρξε τό γεγονός ότι ο κ. Γα'βαλας, μετειχε σε ετοιρεια με τό αόελφΜ τού, πραγιμα που ϋπογορεύεται από τόν σχετικό Νομο. Μια απο τις διαμα·ρτυριεί πό υ λοβαμε τη1λε.γραφ-ιιοα π,ρο- χ&ες Σιθββατο βραδυι ηίτον τού Λγροτιικού Σχιλλόγου Τυμποκϊ- ου, στήν οποίΐΐ μεταξυ αλλων, "■■ονιΐιζεται οτ» <«η ενεργεια ουτη δυνοιΐ|ώνει< ακόμη περισισοτερο τό ιαγρστικΰι κιίνημα μΐχρι τή δι- «,οιιωση τού αγροτι<κου κοσμου ηοο γ' αυτώ ανωνι·ζεται ο Μα- νώΛη'ς Γαβαλάις». • ■ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»< ΠΟΙΟΣ υπέγραψε τή ουρορωνία γιά ίοοιιμία δολλαρίου — δραχμάϊς 1 πρός 15; Γήν ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Μιά σειρά άρθρων τού Αρχηγου Εθνικης Αντιστασεως κ. ΧΑΡΑΛ. ΠΑΝΝΑΔΑΚΗ μέ τα οποϊα αττοντό στόν ΜΠΑΝΤΟΥΒΟΜΑΝΟΛΗ Ο θέμος Κορνάρος με τόν δκΐ- σημο Ρώσο συνοδελφό τού Ηλίο 'Ερερμπουργκ. Ο ΘΕΜΟΣ Κορνάρος, ενας απο τοΐυ'ς καιλλΐιΐτεροιυις πεζογραφους -η,ς συγχρονηις Ελλάδος, άφηρε την τελευτταια τοι> πνοη πριν α¬
  πο εννια χρονΐΌ, ο ενια χαμόσπι
  το της Νεαί Σμυρνιηις, ξεχασ·με-
  νος αη θιλκχΐις, πάρφτωχοξ. .
  Γό να ζη>σει στα μαιυ,ρα χρόνια
  τις Χου<νττας, πουλουΐσε τσιγάρο κι εφιηιμεριώες. Τα βιιβλια τοιυ ακ γνωοτα', Μοτοισχ&μεινα' η αιπαγο- ρίυρενα. Ο ϋεμος εξακολουβουισε νο πεινα, όπως ηεινούσε στο πρω- το χρόνια τήις ζωή,ς τού, όταν οτ' αρχοντπκό τού Κορνάρου τ ο κελαρΐια ει^αν πΊ.άισει αρα- 'Γιος ενός πλούσιον άρχοντα, • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στ* στλίδσ 4 κάλυιμε ποσόν 100 ΐκατομμυρι- ων δραχμών, οπο την περΐπτω- ση αυτή Μπελιμττσσάκη, ο οποί ος φερόταν ότι μέ εργοοτάσιο πού είχε στό Ηράκλειο, εξήγαγε στίί Αραβικες χ)ώρε( συριγγες ενεσεων καί φαρμακευτικά ειδή. ΛΟΓΩ ακριβώς τής αναμίξεως των ξενων Αραβικών Τραπεζών, οί Κοτο6ιωχτικέ< Αοχες (Ασφά λιιο καί ΚΎΠ) έκαναν ερευνες αρχτκά πρός την κατεύθυνση ο- τ υπήρχε... δκϊσδυση αραβ4- κου κεφαλαίου στήν Κρητη γιά αντεβνικούς σκοπούςΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ γύρω οττό τό σοβα- ροτΌτο αυτό θέμα, όπου τα σκάνδαλα φτάνουν τα 367(;) ε- κατομμυ,ρια, τηρείται άκρα μυ- στίκότητο, μέ αποτιίλεσμαι οί φήμες νά οργιάζουν κοί ο λαόί, (στόν απο'κ> υηοτίθεται ότι α-
  νηκουν τα λεφτα) νά μέν» στο
  σκοτάδι τή< ίρμητικής σιωπή^, τελείως απληροφόρητος. ΠΑΝΤΩΣ από την περασμίνη βδομάδα αρχεσον ανακρίσεις καί ενέργειες τού κ. Εισαγγελεο Αθη ων, ενώ από σήμερα 'ισως ενερ- γοποιηθεϊ σχετικά κοί ο κ. Ει¬ σαγγελίαν Ηρακλείου. ΠΑΝΤΩΣ από μέρες βρκτκονται 4 Εηιθεωρητες τή< Εθνικής Τρά πτζας στό Ηράκλειο καί κάνουν ανακρίσεκ καί ελέγχους σέ όλα • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Μικρά καί μεγάλα κορπι- οΰτερς καΐ άνθρώτανα μυα- λά έλεγχτών καί αλλων αρμοδίων, βρίσκονται άπό μιέρες οέ σνναγερμό καϊ δουλεύοντας άοταμάΐτητα, διευιρευνοΰν τό 6ά(θος καί την έ'χτασηι των ιΐνημολο- γουιμένων σκανδάλων· ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΗΡΥΧΤΗΚΑΝ 01 δολοφόνοι τού Μακάριου; Ο ανιαγνωστη·ς μας κ. υτας Ρυοκιωταικιηις, ρωτα: Κίω- Πληιροφορηθήκαιμε αηο τα μεσα Βνηιμερωσεως οττι οί δ·ολο «Βονοι τού αξιωματικόν των ΜΑΤ Πιετρου· «αί τού λακα που ωδηιγουσε το ασττυνο μιιιοό αιυτσκιΐΜηΓΓθ, επΐικηρυχτη- ικαν με 8 εκατο>μμιυιρια> δραχμίς.
  Πολυ κολά. Αλλσ μιηπως ιοανείξ
  μπορει να μΐ πλη,ροφορήσει μέ
  τι ποσόν ετΜκηρυιχιτηικαν οί δο-
  οφονοι τού Μαικάριου;
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.'
  Διώζτε τόν δάνατο φωνάζοντας
  ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Μαναδες, πού ΰυζάξατε ΐΐαιδιά
  άπο τα σιαργιΐκά Σας στήθεια
  ΰάλχε τύ χέρι< τώρα, στήν κα,ρδιά καί πητε την μεγάλη την άλήθεια- Βροντοφωνάξιε, δλες, δυναιά «Παιδί μου, έσύ< τουτο νά μην ξεχάοεις: Αύτός πού την Πατρίδα μας πατά ηρέιπει νά φύγει, άμεσως, μιέ τις Βάσεΐς» Μανάδες, Σεϊς, οάν (πρόσωπα ίερά άρχίοτε, μόνες Σας, νέους όγώνες καΐ πιήτε πάλι, άκόμη μιά φοράι: «Αέφτερη θάν' ή Κρήτη οΐους αΐώνες»! ■· Μ.Χ. ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ε|-------ρ------------ ΠΑ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ 10 ΔΡΧ.ΕΝΟΙΚΙΟΤΗΝ ΗΜΕΡΑΙ Ο Εΐκδοτΐ'Κάς αθηναΊΓΚόί οϊ- κος «Μπεργαδή» έστειλε στό διευ 6υνϊπη της «ΑλήΙθειαις» έναι βιβλιο — δΐεμα· ενός ικ,ιλου. Λόγω απού σιας τού1 στο εξωτερικώ, ο παρα* λή'π,της πήγε καθυΐστερηιμενκι να το πα,ραλαβει. Για την καθυστε- τού ζητιήβηικαν 70 δρχ. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ «ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ χιονια των εξι βαθμων υπο το μηδεν οι βουλγαροι ειναι θερμοι ανθρωποι» εντυπωσεισ: του μλνου χαρη ■ II οάν φυλλαχτρα (7 μερες επί 10 δρχ. ηιμερησϋως)!.. Ο πορΌλήϊπΓΓης αιρνηθηκε, πρώτσ γιιαητϊ, όπως εϊπε κι ο Οιρμο διός ιυπώλληλας δβν ΐ,Ίχε ειδοποι- ηθεί κιαϊ δεύτειρον (ιπού ήπταν κοί τ ο κυριώτερο), γιατι θεώριηισε υιπειρογικο τό ποσόν των φυ|Αα'χ τρών. Φυσιικα οί υτταλληΙλθΊ τού1 Ταχοδρομειοω Ηρακλείου δέν ιυβ'υνονται σέ τίροτε, αφοιύ υ- πάρχει ο σχετικός Κανονι-σμός τού ΕΛΤΑ, που, μί την περίπττω αη αυιτη, αποδε,ιικνιυεται ο ακρι¬ βώτερον κ οί στυιγνωτερος εκ- μεταλλευτής ενοικιάσεως χώρου Ι"α πού για ενα δΐμα, βαροι/ς ένος κιλου χαι διασταΐσιων 300 τετραγωνικων πόντων, 4ητα 10 δρ-αχμες {ινοικιο τη μΐραΊ Τί λέει γιι" αυΓτό τό χαραίτσω υα γ) Δ'θίικπΙση. τοιι ΕΛΤΑ; ΤΡΕΛΛΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΦΤΙΣΕ ΑΝ ΚΑΙ... ΠΑΠΑΔΕΣ Αιοουσατε... αικ.αυσιατε. Στή νινική. συν£λευση τού Ιερου' Συν δεσμοω Κληρικών Εΐλλοδαις. ο* διοικούντες Κλιηιριχιοι προτειινιαν να αναικηρυιχθούν ιμ'εγαλοιι £υ·ερ γετες ου ΙνίηΓτσοτακιηις καΐι Κανελ 'λόπουΛος, υιπουιργιοι Σιυντονΐ'- σμου και Οιικονιομΐικών αιντηιστοι χως. Ευτυχως η προταοηι αοορ- ρήφτηικε γιΐαίτι ωριισμΐΒνιοι, αντΐΗ πρότεινον τόν... ΠαιπαδοπουΛο. Οσο για τους πιροττεινιοντΕς Κληρικουις να ανακιηρύξουν ευερ· γειτες τους Πιαραπανω ωραιοιυις κοριθυς, τι αλλο να τσύς π*ϊ κανε,ΐις εκ,τός αοό τούτο: Σίβα- σμίοι Παιπαδες μου... τιρίΑλός Παοας σα^ βαφτισεΙ... Μ. Χ Λ
  Σ,ΕΛΙΔΑ 41
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  χαρας οϋυυό(ν |
  πουπρν με^'χωμα υσυ
  ςρραξουνοιαλ'λο τ;οοτ;ομυ
  προλαρη νρ πει 6-σθφ κ οί |
  Ουλλαβη
  21 ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Πώςζοϋν οί λιγοστοι ξεχασμένοι καλόγεροι
  ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΔΓΚΑΡΛθΟΥ
  ΧΙΛΙΑ χρόνια τώρο, τουπχχ ο
  £ράχο<, ττού λεγετακ Αγκάρα» θος, τούτο το Μοτναστηρι, ηου- ναΐ' χτισμενο μεσο στα λιοδίν- τρ]αι κοί τίς αγριάδες, δέν ϊπα- */ε ούττ|ε ίνα δΐΐλινό, νά ακοϋει την καμπάνα τού στκρνού. Οί άνθρωιτοι λιγομιλητοι, ε- χουν κότι μίσα τους, από την ανρ|ΐάδα τού τόττου. Οί καλόγε- ροί... Ετούτοι οί άνθρωποι, ξέ- κοφαν. ΚλβκΓτηκαν σιτους ίρυ- τούς τους... Τα στπττκ» του<, τα «κελλιά» τους, λιτά. Καμμιά — δυό υκό- νΐς κοί φωτογραφϊες Αρχιεπι- σκόηων. Σού μιλούν,ε μέ καμάρι γιά τόν Κύριλλο Λούβαρη, γιά τόν Δηυήτρκ), τωρητό Επίσκο πό Πέτρας, ανθρώηους ττού αν- δρωθηκαν στή Μονή... Τωρινός Ηγούμενος ο Π' ΚαλλίνΓΚος. 'Ενας καλωσυινάτος άνθρωπος ττού μάς υττοδέχίται προοΐφίρΐον-ας μαις ρρκή καί κα Ρεηορτάζ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ιθύοΊα... Ήτβν ο μονα&κχ; ττου δέν ανιτέδραοΐ στχ> αντίκρυσμα
  τού φνιτογραφικού φακοϋ τής
  «Αληθείας».
  — Πασους μοναχούς εχετε τ ώ¬
  ραι σττήιν Αγκ-άιραθο;
  — Θΐκκκπ άτ.οιμα. Οχτώ είναι τώ
  ρο εδώ... Οΐι άΐλλοι είναιΐ ιείιτε σέ
  ι''υνοιι»είεις Μονίέκ κια ι ιε-
  ρουιργούν.ε, είιτιε σέ άλλες Μο>-
  νές.
  — Κοί πώς ζούνε αύτοι οί άν¬
  θρωποι ιεδώ;
  — Τό ΜθΜαστήιρ>ι είναι «όπως ι-
  διόρυΐθιμο. Δέν είνιαΐ' «οοινόίβιΐο.
  Καθβνας ζει ιμ£ τη δικιά ταυι
  φρονΓπδα. Τού παρ'σχρρε'ί ηι
  Μονή ενα λιόφυΐτο κι ενα1 κομι-
  ματτι αμπΐελ/ΐ καί τα καλλΐιεργειί.
  Αχομο φιυτιεύουμε ελίές, αιμΠΙέ-
  λΐιθ. ξεχερσώνουμε.
  — Μ ά, η Μονή ί^ν, νομιΐζομί,
  τεράστιαι περιουσίαι...
  — ΤΙήιν υπόλοιπηι την Εχουιμε πό
  ραχωρήσ>ει οπόν ΟΔΕΠ.
  — Τι ώρα. ξυιπνατε τό πρωι;
  — Σττίις «ντε υποχρεωτιικά. Ό-
  λοι πυ|με μετα στόν Όρθρο...
  — Καιί τό βραδω τι ώραι κοΐιμά>-
  στ.ε;
  — Τεσσερις μοί μιοιή αρχιφι ο
  ΕσττερΐΜος. Μετα, τταιμεγιΐα ύπνο
  οτΐζ 8, με 8.30'.
  — Πά~ιε.ρ Καλλιν,ικε, εχετε μετα
  νοιώιθει γιΓ αιυτάι τα χιρόνΐ'α που
  μείνατιε στή Μόντη";
  — Όχι, ποτέ. Οΐικχ>νιοιμι#ι&ς αττο-
  λαιβίς ίσως νά μην 'υιπαρχουν,,
  σλλά η' ζωή μαις είναι· ;Πέ>τοια.
  — ΓΤόσο εισοδιηρα έχίΐ ετηισιως
  η ιΜονιή;
  — Πύρω σττό ενάιμιιαυ εκατορ-
  .μυρ'ΐο...
  Πιροχωρουμε στ ά ικελιάι. Στο
  βάθος μιά πΛρτο είναι ανοιχτή.
  Ν'παιίνουιμε μΐεσα'. 'Ενιαις γερο —
  ικαΛώγερος διαιβάζεΐι. Νθιμίζουμί
  πώς βίναιι «ΡΟΜΑΝΤΖΟ». Μά1
  δεν ιείναιι·. Ειναιι ηι τεπ-ά'ριτηι σίλί5α
  τήις «ΑΠΌί1ΕΥΜΑΤ|ιΝΗΒ>.
  — Πώς σέ λβνιε Πιαιποιυληΐ;
  — Σιυιμεών Παχιαιδάικιη.
  — Από πού £Ϊισιαιΐι,·
  — Αηά τχ> Χαραβχτό...
  — Καιΐ ιπόσωιν χρονύν εισαι;
  — ΒβδομήΜπαι χρονώ...
  — Πώς ΐτΐιρνόις ιεδΐώ ΓΛέρια·;
  — Πύις νά περνιώι... Κιαλά, δο-
  ξα τώ θεώ... ιΜάιδέν μπορ'ειις νά
  ζήισεις σήιμερα. Τα κόιβεΐι η παχ-
  ΜΓ|ι. Δέν διικιαιΐιάσαΊΐ οχ>ύ λΐένε απο
  ζη/μ(ϊωσηι, γκατπϊ Ίσαι κιαλογερος.
  Δέ μα^ φτζάνιεΐι το εί σοβαραι γιά
  νά ζήροιυιμιε. Γιαπροί, φάριμακα,
  ολα δικά μου.
  — ΓΤόσο δύσατιε γιά την ειικονα
  ΤΟ ΦΡΟΥΤΟ ΤΗΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σΐλίδα 1
  παραγωγεύς.
  • Προ Ίι 'στ όιμε νοις χωροφιΑα-
  κ<.ι, ο.ρ·νΐή|θιη»οε νιά τού ε.ττΐΓτρ£ψ·&ι νά ι»ατ'αθ«σει οττή οϊΐκιη,. γιαπτί οί «ννονοί» κοι ο·ι «ιπροστάτες» «δεν αστεΐιευοντια'ΐ». Αϋιτα καί πολιλα αΐ^ιλα, τα ο- πο.ιβ' έχοιιν βπιοηιμαινιθει στό πά*· ριελθον οπο την εφιημεριΐδαι μας (εγ·ιν£ σχεπική, μνιειο αηο τόν συ. νήιγθιρο κ. Σ'&Ρ'Γκετ-σιοαικη) άκου ο ε, εκπληικκκ ο Εΐισαγγελεαις τ.ή,ς έδρα< ΑντεισαγγιελΒαις Ηρα- κλείοιι κ. Παντιελής, ο οποιοις το ν·σ·ε — 'εωτυιχώς καί προοχρυώί — ότι <ϊπό φιροώτο τής προσται δ<έν θά εικδοικιμήισιει σπό Η- ρΐ, αιΑιλιάι ηώς θά ρβ αυιπό οταν τϊτοιες .ενιεργιειες δεν η αιροιττειμοονΓηαιι με τό νομο 4. 000, ενώ ηαρθιπεμηανΓΓαι γιά τενττυιμττιοΊ/'δΐς οΐι Αγιροπ&ς και» ότΐαΜ ιη Αΐσιτυνίθΐμΐο όχ» μόνο φο- (ίαταΐι ικαε' κρύββταιΐ στουις αιεραι- γυγχ>ύ< κα·ΐ Μυρΐως όταν ιείναιι α*· •π ασιχ>οΛΐΓκμ(ε)ν γ> ν~ ικυ'νηγά1 τούς αι
  γροτίς πού δΐίΐΜ&ιικιούν τα ~ΗΜοσ ι>
  ώματά τουις <κα<ι αφήνιειι το αινπ>
  κοιΐΜωνιιιΐοά' οττοιχιείαι νά δρούιν
  κοί νά τα καινο'υιν «λί|μπαι» καΐ
  «γΐυαλιά κ,αρφιά» — όπως τούλα
  χιοττον υΐΓΚ>στηιρ.ΐ|χίτη(ΐνε καα ο-
  ΐΓ'ωις αιποοιιχτηκΈ ο ιο. Εισαγ-
  νελιέαις.
  ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΗΑ
  ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  νωμ,α, πο·ύ λέγετα>ι σκόΜηι, μια-
  »νρυα. ΓΤόσο; Δεν ξέρουμε κ ι £-
  μείς. Νιά τι λόνιε οί αγιρόττες:
  — Τρια χιλιΰιμετ,ρα.
  — Όχι, ττάνω αηό ηένττε.
  — Ναί, ττέντ' —οξι. δα νάνα·ι.
  — Μωρέ ήνη-αι λετε; ΝΤρεπιεστε
  νά πήτε οχτώ κια ι δβκια; Καί στ'
  Αν*τά,νιαι ίϊνιαι οί ελιιες σκιονισμέ-
  νι&ς...
  -•-
  Σου·ρουΊΠθ στήν Ελίηά· Πε,δΐια-
  δος- Σ' ένα ΚΛφϊνιεϊο τού χω-
  ΐΡ'ΐοώ αΐΜου,με τκς συήηίτήσεΐις νά
  δίκνουν κ αι να παΐιρνουν...
  -ΗΚχ]ΓΓΐα·στιραφή(κιαιμε. 'Επαιε, μ£-
  χρι τον Καρτερό, θάχε ξενοοο-
  χειαι. Μάι ...γιά .ρώΐτηξε τον Κοιυ
  φόΜη ναι δ^ίις, απουιχει τό ξ·ενο^
  όοχιείο στον Καρτειρο...
  6νια·ι ολοι ανάοταιτ'θΐ. θί.-
  λθιυν νά διώξουν γγο· τρκια· Λιατο-
  ,μείιθ' πού ανφουν στήνι ΞΕΚΤε,
  στον Δρακταικιη κα^ οτόν Χερσο-
  νωτιαικη.
  'Οταν φυσαι Βοριος, ...βρε-
  χει σκονίζ στ' αμ-έλιια. Κα·ι ο-
  ταν φυισάιει Νοτος, πάνε μεχρι
  τή θαλασσα οί σκόΜες...
  ΣίτοιχυΊθλογουμε μεριικβς α-
  πόψ·εις των Ελιηυτΰν.
  — Μαις «ατόΐστρεψαν το νταμάρ-
  ,ρι.0, όλη την περιφερ&ια. (Κ. Πα-
  — Υοοφβρουν.ε δξι χωρία καί ο
  ΚαιρίΤ&ρός. Εξ αιτ*αις των νταιμα-
  ριώνν δεν αγίοραζοντται τσ οι-
  χοπεδα (Κ. Δρακΐαικιης).
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ
  «ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ»
  Συν·εχιζεται η περιοδεια τού
  « Αριμιατος Θΐοηιοος» στα χω-
  •ριά' καιι τις ικωιμοιπολεις τού Νο-
  ,μού Ηραικλειου. Προ*ειτα* νιά
  •αξιολογΐΓϋ τϊροσπάιθεια> ίΐπαφιή,ις
  τού βπαιρχιαιΐνθ'Μ. «οίνου μί. τό
  θέο-ρο.
  — Γιατι τους δ^ουν τος αοεΐιες;
  (Δηιμ. Στουπιάς).
  — Η σκονη κιατόΓστρεψε τις πε-
  ΡιθυσΙες μας. Τόν Αικγισυστο δέ
  μτιορεϊις νά ιμιπείς στ' αιμιπελι από
  τή σκονιηι ικα·ι το ισΓΓαφΙυΙλια συρ-
  ικωνουνε (Κ. Στουιπιάς).
  — Ξετταίτυσα την Μρεββατίνια
  ιμοιυ. Τί νά την όκιανα... Μεχρι
  *αί στσνι ...Πατπ"α«ο έστείλα α1-
  •/αφορά'... (Δηιμ. Βουιρλιωτάίκης).
  — Τό ένα· τ&τιορτο τιήις πορανυ-
  γή,ς τοιυΐλάχιιστο, πάιεΐι περιιπιατο
  (Αντώινιης Σαιμιώττηε).
  —Είναι ϊναι κορκινωιμα. Τρυγοϋ
  σα ττέριυκ~ι κοί έγιιινιο σά Μυλω-
  ινάς... Μιχ. Σφακιανακηις).
  — θά < υιπιο,χριεωθουρε νά ίγκαταλειψουιμιε τίς περι¬ ουσίας ιμας. Τα 70ο)ο της πια,ρα- γωγιής πάνε χομένα!.. (Μιχ. Κασ σωτάικης). — ΚονΓΓεψε νά μέ σκοτώσεΐ' πε- ρυσι έν» φιθυρνελλο. Περνούσα μέ τό αιυτοικινητο, κι οί πϋτρ&ς τροίτησαν την λομορινιο. Ερχο- .μουιν απ6 τό Ηραικλειο. (Μαιριαι Μ.). Κι οί Εληώτες συνιεχιιζουν... συμφωνθ'υνε πιώς κατα- πώς πιρέττει νά φιυι νούν τα Λατομεια. Κι .εμείς τους •αικουιμε, ΡλΙέηουιμε «τού οττρα^ βου τό όίκΊο» και ρωτάμε καθί αρμοοιο, τί -ρβπιει νά γινει, α- φοΐι ιηι ·μια υιπηρεσια (Δ)νση< Γε¬ ωργίας)., λέει ξάθπτερο τι π·ραγ- ραιτικια συμβ.αιν&ΐ' ικαι η αλλη> (Δ)
  νοη Βιο,μηχανίας ιί.λ.π.) δεναινια
  συίΤίς τις άΐδεΐ'ες, γιά το
  και των εξΐι χωρίων τής Ε-
  πισχοπιήις.
  ιΜιήιπιώις ο κ. Ναμαρχης, που
  •εινιαι πιροΊΓιστάμιενος όΜωιν αυ-
  ί ών των Υίηιηιρ&σιών, μπορί,ι να
  <5ώθ·£ΐ' μιά 'αττάΐνΤΓηιση, οττα οσα ,μας είπαν οί Εληώτ^ς καα να βρει μιά λύση γιά νάι τοιις γλυ- τώσεΐι οπο τό «οαρκιίνωμα τής ακονπς; ..... γραιφηιση/ τής — θοριρώ, διόρισχί ,ριο... — ΓΤαπουιλ/η, εισαι — ΟχΊ, Διάκος επιό,μιεινα. — Κα.ί τί εφημερίδας — ιΕΒώ μτταινει ηι «Μι&σόγειος» κι ηι «Απογευΐμιατινή»... — Ο ...«Ριζοσπιάστηις»; (ιΚαΓπσιουιφιόιζει) — Έπαιε «Ριΐζοσπαστες» δέ Οί συνφγατγς τής «Αληθείας» Μανολης Α-οστολ6κη< καί Νίκος Ψιλάκης, έχοντας στή μέση τόν Ηγούμενο τής Αγκα· ράθου. μίΐ Μοναχοί. Ο Γενναοιος Σταυ ρουΛαικηις, 63 χρονών, από τή Βόνινΐη καιί ο Ευνενιιος Μίτταξα^ •κΐΓΚ· Τούς !Νέ;με: — Λοιιπόν, να Γ>γαΑθιυιμε μ,αζι
  μιά φωτογραφ!©;
  — Όχι, — λεει> ο Ειυιγιενιος — ι
  γω προσωιπιικά όΊε ΘΙελω.
  — Μά κ.ι ο Ηγούμενος εβγαλε.
  — Βκεινος μπορει νάι ικάνει ο,τ*
  θέλει... —Λεει ο Συιμβώνι—.
  — Εισείς τουΛαχιστόν Πάτερ
  ιΓεννάδΐιε;
  (Χαιμογελά)
  — 'Ε, όχι, όεν πειραιεί...
  Φεύγοιυιμε... 'Εξω από την
  ιΐόιρΐται μιλάμε μέ τόνι Παπά Σιυμε
  ών. Προσπαθο<ύ|με νά τόν φωτο γραιφίσουιμε. 'Εχιει μεγάλαι ά- σπρο γιένιΐαι, λίγο παχουΛΙός. — Όχι δΤέ ΘΦλω φωτογραφιες ιεγω... — Μά... — Όχι, ο Χριστός εφωτογραιφιν ζουνπταν; Πά'ει ο Μανώληις Αποστολά- κης νά' τού δείξεΐ' πώκ θά στα'μακ τήισει. (Αγρψεύίΐ). — Κατέχεις, εγώ δεν εϊμαι από τα ικοπιεΐλΐια πού κιάθουντιαΊ φρό- νιμα... Αφήνουμε ττίσω μας το Ιστο ριικο Μοναστήρι τής Αγικαρά- θου. Οί ικαιλογεροι όσο κι· άν μας οτ εναχώρησαν ιμέ τήΜ αρνΐήισή τους, μάς όκιαΐνναν ΐντύΐπωοηι μέ τή φιλοξενία τουις, μέ την επιμο νή τουις νά π.ιούιμε έναι ποτήρι ιραική. Οί· μΐερες περνουν. Ίδιες, ολό- ιδΐιες, στιήν Αγικάραθο καί στις άλλες Μονες. 'Είτσι ζουνε σε γενιΐκες γρ·αιμ ιμες, αοομονωμιενσι ετούτοι οΐ' άνιθρωποι, που «ταξανο> τή ζωή
  τοως στο θεό...
  Παιπά — Σιυμεών;
  — Νΰιί, ιβεβιθΐα1.
  — Καϊ τιί ψηιφΐίζουιν οί... Μθινια-
  χοί;
  — Καί τα τρίαι ικιομιματα. Εγώ
  κιατέχω καί Καιρομανλιικιούς κια»
  Κίνττιρώουις. Κατεχω ιβα'ΐ ΠΑ
  ΣΟΚατζήδες.
  — Τό' ...κουβενΓΓΊάζετε καμιμιαι
  φ·ορα έ;
  — Όχι ...ποτΕ.
  — ' Ε,ικοί πώ(ς τό ικιαπΈχεις;
  — Νά, πρίν τσοί ιεκΛο-γιέις συζηι
  τούμε. Μά οΐι ιγτιοι ποΜοί καλιό-
  γεροϋ, είναι Κιαραιμανΐλιήΐδες...
  — Τί γνώμη £χεΐί γκΊι τό,.. Αφ-
  γανιοττά'νι.
  — Εγώ, εναις καΑΙογερος 6ο κ,ρι-
  νω, είνττα «οάνει η Αμερικιή »ι η
  Ρωσιαί
  — Μιέ τα ιγιυρω ΧΜριά πώς τα
  πατε;
  — Καιλα, μάκ αγαπούνί ιβαιί τσί
  •αγαΐπούιμε... Μ ά όπως καιί ναι τό
  κάιμεις ικαλόγερος είσοι... Πάς
  λίγο λάδΐι σττήιν αακ)τ>σίαι, καΐι λέ
  νέ «τσοί κεραΓτάΙδες, λίγο λάδι> €-
  φεραινιε». Πάς ηοΛύ καιι λενιε
  «Πο^υ βγαινοιυν'ε του[τοινΐιε».
  Μας Χένε καμμιά φορα, πώς
  δα μαις πάρσυνε τσοί περιοιυσίες
  τσή Μοινιής...
  Κοιυιβενττιάζουιμε ώραι πολύ.
  Στή ιμονή μέσο εινιαϋ δυο ακο-
  ΟΙ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σίλίδα 1
  ΗρίαικΑίίου, Κϋα μοταξύ άλλων,
  ότι «στό προσκήνκο μφικών εκ
  των κέντρων αυτών δκκινούν-
  ται «τ μέρους ορκομένων οτο-
  μων καί χσρηγοϋντηοι σέ νεαρά
  άτομα, με την άγνοια ακόμη
  ιταί των ιδιοχτη-ρων, διάφοραι
  -ϋττοι ψυχοτρόπων φαρμάκων
  ή καί ναρκωτικά».
  ΚΑΙ η εττίοης θλι&ερή συνίχεια:
  «Είνοι αρΜεΐτά τα πφκττατικί
  νϋανίδων κυρίως πού <%. ίλάχι- στο χρόνο, μετά τή συνήθίΐα νά ψυχαγωγούντοι στϊί Ντ«σκο- τΐϋκς, δκφθάρηααν ιβαίί ·«—ίλη- ξαν σέ Αναμορφωτού Κατα- ατήιματαο». ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Στό Τριμίλες Πληιμρελειοδι- ικειο Ηροκιλεισυ εγιινε προχθές η όίκηι με ικατηγορούιμενο τόνι Διγ ευιθΐυινττιή Νομαρχιας Χαινΐων κ. Βισκαιδουιράικη κα·ί τον. υπτιαλλη*- λο «. βελεγιρακη, γιά την γνιω- στή Μποθεσηι των οιικοιτιεδωνι Αλ λιικ'ορνασοώ. Οί παραπάνω, και κυριως ο πρώίτος, ικατιηγοριήιθηικαν αιπιό τον κ. Εισαγν,ελέα' ότι ενήργη»· σαν δολίως καί αιητοχτηισαν οι- ικόπιεδαι στή^ν Αλΐικαρνασσό, μετα γίτο την απιολλοτριωσηι πού1 φροντισαν νο π>ετυχουιν>, χρησι-
  ιμοποιώνττας την δηιμοσιο'υι'παλ-
  ληιλιικη τους ^ιοτηίτα.
  Ο Βισκαδουράίοης, γνωστάς
  για την μασωνιιιαηι (τού ιδιότηται,
  ιιηοστήριξε στο Δικοστήριο ο-
  τ, στήν ενεργεια τού αιυιτήν πρ·θΓ
  εβη. επειταοπο υποδειξη τού το
  τε Διευθυντη τής Νομαρχίας κ.
  Δημηρ-ράικη,, γεγονός που απο-
  τελεοε στό τίΛος τής διαοιχασι-
  ας ικαι λόγο ανα§οΑής για να
  προσΐΐΛθει ο τταραττάνω »α< νά καταθίσει σαιν μιάρΓΠυρας. Η δίωξη έγινε απο τον κ. Ει- οαγγελέα', εηειτα απο αναφορά μελιών τού πΐ,ρασμένσιυι Σωμβουι- λΐουι τής Κοινότίΐτας Αλιβοαρνασ σοϋ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ «ναι μέγας. Τόν έχομε ιττιοημανει «» τονϊσει α)- πό παλΐκι. Όσοΐι ίχαυν τό αρχιϊ ο τής εφημίρίδας μας θα τό δια πνοτώσουν πιο εύΝθλα. Καί πά- λι όμως τόν επιοημαάνομε, γιατί δέν ΐίναι σιτλος, είναι πολυδιά- οτοτος. ΟΤΑΝ δ»οφ&α,ρει η Νεολαια μας, όταν αηοχτ|ήσ£ΐι συνειδητά τόν Αμερικσνικο τρ^όπο ζωής, τότε πέραν της ηθικης καταπτωσης, πέραν της εζάπλωσης τής εγκλη ματΜ#οτητα<, υπάρχοι καί «θνι- κός κίνδυνος, γκπτί απλούο-αι- τα οί Νέοι ποϋ πηγαϊνουν στί< Ντισκοτίκς δέν μπαρουν νά πο- λιτικοποιτ)βοϋν, μά κυριως δέν μπορούν νά οποχτήσουν καί ι- Βναάη σννίίδΐίση, Αυιτο πού θά τους ενδκκρερει σέ απαικταϊ α πχρίπτωση, δέν θοναι ο αγώ¬ νας γιά νά σωθχί ο τόπος μας, αλλά η «ντόΑτσε — βίτα», η γλυκειά ζωή. ΟΙ ΝΕΕΓ των Ντκτκοτέκς δέν θά γίνουν ποτέ σωατές Μονάδες ναϊ οί ΝΕΟΙ τ]ών Διαφθορείων αυτών, δέν θά γίνουν κσλοϊ πα- τρίώτες. ΟΤΑΝ μαθχκ νά κουνιέσαι στοϋς ήχους τής «Ντίσκο», πώς θά πολβμήοιεις τόν εχθρό. Ενώ ότ5αν χορεύβκ ιτυρρήχεκ>, ηεν-
  τοζάλι, ηροκτοιμάφισιαιΐ ιμυχηοά
  γιά αντισταθή.
  ΝΑ γιατί υποοτηρίζομε ότι οί
  υπιρατλαντικοϊ άνθρωποι, δου-
  λεύουν σωστα τα σχέδια τής
  διαβρωοης καί νά ΐτώς μέ τα «α
  Οώα ηριεμιστ«κά» καί την «Κόκα
  —Κόλα», οδηγούν τή Νέα Γε¬
  νώ στίόν ο,ΡΥό θάνατο, ηθ«κο
  καϊ φυσικό, καθιστώντας την
  έτσι ανίκανη νά αντιστ,οβεί στά
  καταχτητικά τους σχέδια.
  ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ τού Ηρακλείου,
  βλέκετΐ πόοο δυσκόλους και-
  ρούς ττερνάμε. ΣΜφτήτε λοιιτόν
  μσνοΐι σας τόν κίνδυνο, αναλο-
  γκττήτε πόσο σιάς χρ*ιάζετα( ο
  τόπος μος καί μην ξανακατε-
  βή—; τα σκηΑοπότιο των Αμφΐ
  κανόφερτων Ντισκοτέκς, ττού
  σός οδηγούν — χωρίς νά τό κα
  ταλαβαίνετιε — οί ηθκή, κοινω
  νίκη καί εθνΜαί κατρακύλα.
  • · ■ · ». Χ.
  Γύρω άπό την δωροδοκία έλεγκτη άπό έλεγχόμενο
  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Η ΔΙΚΗ
  ΤΩΝ ΜΑΡΚΑΚΗ - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
  Μετά την καταθέση τού διευθυντή τής «Αληθείας»
  Ή γνωστή ύττβθιεση γιά δωρο
  δοκία τοθ ΓαΛτονου κ. Μαρκά-
  κ»Ι άττό τόν έξαγωγέα κ. Χατζό-
  ττουλο, &ρχσ€ τήιν ττερ. Τετάρ-
  τη 16) 1 )®0 νώ έκδικάζειται, σέ
  δεύτβρο 6αθμό, στό 'Εφετεΐο
  Κρήττης, στο Χςονιάι, δτησν ττσ-
  ροπτέμφθηκε^ μετα όπτό ιβφεσηι 6-
  ττέρ τοΰ νομου πού άσκησε κα-
  τά τής ττρ&ΧΓθδ.ι»«ης άθωωτικής
  άπτσφαισης, ό ΕΙσαγγελέσς Ή-
  ,ροκλείου κ. Ζορμττάς,
  Πιρώτος ιμαρτνρας έξετάστη-
  κε ό δι<ευθυντής τής «Αληθείας» ττού εΤχε φέρει. στό φώς τής δη- μοσιότητας την ίππΰθεσηι αύ¬ την. Ό μάρτυ,ρας — δ-«ς εΤττΙε στό δικαστή,ριο — γιά πρώτη φορά στή δτιιμοσιογιρσφικιηι τού σταδιοδρομίια άνσγκάοτηκε ν«χ όστοκσιλθψει τφοχθές στό 'Εψε- τεΐο τήιν ττηγή των ττληιροφορι- ών τού,, τόν τέως ύττάλΜηιλο τού ν. Χατζόπουλοκ, γεωπόνο κ. Ξμ- δάκηι ό οποίος στό —ρωιτό&ικο Δικοτστήριο έξιετσζομενος μ^τά τόν δττμοσΐογ,ράφο, δέν κατέθε¬ σε — οττως άνειμένετο — την ττραγ μ ατΐΜΟτητα. Ό Μάνος Χαρής ο-ρ·άπ*«η·ν)ε /νά έξετοοτε» μογγ' όιντηιΐΓταράιστασο μέ τόν κ. Ξυοάικη, όπως κι. «ΐγκνιε. 'Ο κ. Λΐδιαιοης τΓαρσδέχτηκε δτι τοΰ έδωσε τα εγγραφσ στοι χεΤα καί ττΛΐη,ροφορίε.ς, άλλο. έ- νώ δέχτηρ<ε δλα τα αλλα άρνη- θηί—ι δτι τοθ εΐίπΐ ττώς οδωσε στοΰ Μαρκάκηι, έκ μέρους τοΰ ΧατζατΓοι/λου 'μετρηιτο; 100 χιλι άδες δραχμές Στό σιτϊμεΐο αύτό ό διευθύνηΐς τής «Άλ/ήθεισς», ττρότεινε στό Δικαστήριο νά άναδάλλει την δίκηι γιά νά Ιρθει νά κ,αταθέσει 5 αύτότπης μάρτνρας κ, Γ. Στρατάκης κ.ά. καϊ νά μεταψρα- στοΰν τα ύτπόλοιπα έγγροψα ά- τπό τα γειρμανικά, τα όττοΤσ σχε τίζονται μέ τό αύτοκίΜητο πού εφερε τοΰ Μορκώοη άττο τή Γερ μανία ό Χστζόττουλος. Τό Δικοοστήιριο άνέβαλιλε όν¬ τος γιά τους τταραττόνω λό- γους την 8ίκ,η. Μί,τά τή διαδικσσία ό κ. Χατ ζάτΓουλος συινεχιάρη τόν μάρτυ- ρο γιά την άντΐκειιμενικιότητσ τής κατάιθεσής τού, ετνώ ό κ. Μαρκάκης δήΛωνε δτι ιτίστευε έξ άιρχϊ)*; πώς κάτΓοιο* ττού ήβ* λάν τ6 κακό τού έίδωσαν τίς ττληροφορίες. 'Αξί<ει, τέλος, νά ση|μειωθεί δτ» ό διευθυντής τής «Αλήθειαι τόν<σε πιρός τό ΔικαστηΊριο δτι γιά την ί~όθεστ) αύτη ένδιαφέρ θη><αν ύψηννά Ιστάμενα τηροσοο-α καί δτι ή "Εχτελεστική έξουσία 9α ττ>ν «τπνιγε», άν δέν εΤχε
  προλάβει εύτΜχώς νά ττατήσει
  τό τποδι της ή Δικαστική έξου-
  σία ή όττοία καΤ θά έχει τόν
  τελΕυταΐο λσγο.
  Ο γεωοόνος Ξυδόκης ποο ρ
  ζόταν παληό στον ΧατζοποιΜο
  μέ τόν οποιο ειχαν οιιτονομβ»ν
  διοφορις, ηρθε σε δυσκολη Μ-
  ση οττο Εφετοσ, στον ο διενθυν-
  τη< τής «Αληθείας» αναγκαοττηκ νά αποκαλυψιι την πραγματικ©- τητα γορω οπο τον ρολο ΐοβό. κη στήν ττερίπτιαση Μαρκακη — Χατζόπουλου. Στιγμιότυπο απο την πρωτόδικη δίιιη Μαρκόκη — Χατζόπου λου, ενώ καταβέτί* επιβαρυνπικά στοιχίία ο πρώην λογιοτής τής «Ολυμπιάδας». £τό σκαμνί οί κ.κ. Χατζότιουλος (δίξιά) καί Μαρκάκης (μέ τα γυαλκι) αριστερσ . Ο ΑΝΤΙΧΤΥηθΣ ΛΠΟ ΤΟ ΛΑΤΌΜΕΙΟ ΡΠΙΟΠΟΥΑΟΥ ΠΑΗ Ο ΗΙΟΥΜΕΝΟΣ ΛΝΛΙΤΟΑΕΟΙ τΗρθε την π. Δευτέρα στά Γραφεϊα μας - Εϊπε τις άπόψεις τού Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ο Δημαρχος Ηρακλείου κ. Καρελλης, με τη^γραφημα τού ρρος τον «πουργο καϊ υφαπουρ γο Παιδειας κια ι τηιν Διοικούσα Επιτροπη τού· Πανιεπιστηιαΐιου Κρήτης καλεί την Κυιβίρνηοη ν α υλοποιησιει τις της το ταχ/υτερο, με ,οση τού χώρου μονιμης εγιοα- τοστσση,ς των Πανιεπιστηιμιο- Σχολών Ηραχλειουι Την ϊ)δια ρέρα ττοιύι κυκλοφό- ρησε τό προηγούΐμιενο φιύΐλλο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», μ|έ ΐτήιν έρευι- να γιάι τό λαΐΓομείο Αοιυ,1, .πού ιπρόχιειτα.1 Μά οπαθεί ιοτπήιν περιοχήι των Γουρ νών, ήρθε στά' γραφε'ίαι .μας · ο Ηνούιμενιος της Μονιής τής Ανώ ποιλής η. ΓιρηιγΛριος. Όπως «ί- ναι ψίΛστό, η παραπίόνιω Μονή «ινα* ιδιοχτήιτη,ς τή,ς ήχττοοηις πού προαρίζιεταΐ' γιά ΛαπΌμιείο. Ο κ. Γρηιγόριος «ψ·εγάδιασ.ε» τοιύις Γουιρνκώτες, ογγι· 61έν κά- 'ν;ουν Μαλά νάι διαραρΦώρον—οί γιά το Λατοιμείια, αφιού στήν ι- διαι περκοχήι, υπάρχει ο σικουπι- δότοιπος τής Α|μερι«οανι«η)ς Βα·- σης ιοαιι γιάι τον οιποϊο σιωιπούν. θέσαιμε το θήμα υ~" όψιν τού Πολιπισιτιΐικού Γουρνιώνι. Ο ΣΚΜΑογος κε τίς παιραιπάνω αιτόψεις, νάΐπτηοντα,ς μάλλκπιαι τουι πιρός τόν Νομάρχου κα,ί τόν Πρόεδρο τής ΚοινόΠηΓτας Ανω^ παλεωίς, όπουι «αϊ ατϊαγονται. ΧαραιχτΓη.ρΐιοτηιικΐά, τό 59)4-1- 80 έγιγ,ρακρώ τους πιρος τόν κ. Νομάρχο ΗιραικΛειου, λέβι, μετα ξύ άλΐλων, τα «...να μή. μας καί δεύτερη πΐληιγή μιετάι τό σκουπιιδότοιπο πού έχοων τοπο^ θετήισεΐ' στήινι ίΐδιαι τοποθεσια, οπου πηγιαίνοιυν τα οτκουιπίβιαι ~ής Αμερικάνικη,ς Ε3άσηις ικα.ί τής Κοινότηιτα,ς, κια» σήμεραι πλήρώ νεκ τό χωριό ιμας μέ τίς β·ρώιμες ικαί τούς καονούς όταν κη.ίιγον>·
  τοι τα σκουπίβια».
  Τό 66)11-1-80 εγιγραφο τοΐί
  ιδιου ΣυΑλόγιου, καλεί την Κο^
  ι.'ότηΊτα' Ανώπολης να αυιζη(Τιήσ)ει
  ο ε ·μ ι α συγΐκεντρωοη των κατοί
  ;ιων τά' ζωτιιικά προβΑιή(μ.αΓΓα' τού
  χωρίου, μεταξυ τώτΛτποίων εί¬
  ναι τό υιπό μεταφορα Λατομειο
  και τα σκουτΜδΐιαι των Αμερικα^
  νων.
  Όΐλιαι δειχινουιν πώς οί Γουρ-
  ,νιωτες, ©ε βά τα βάΛλιοον καΐτω»
  >ΐιοτί ανωνιιζονται έναν Όψΐινο
  σωΌττο κια»" τίιμιο. Ζητουνιε τή λύτ
  τρωσήι τής ττεριοχ,ήις τους, πού
  τείνίΐ πρός την ηα<ΤιαθΓΓιροφή μιε τίς σκόν,ες τού Λατομείον καί τα σκοιηιδιαι των Αμεριικάνυν. Κι επρεπε να βχουν καιί χω- ρις ακόμη νά τό ζητή'σοιχν, τή σ.»πραράσταση τής ΕιοκΛιηισιας, η οποιο οφειλει νά συρβαδΐιζει μί τσ Λαό κι όχι να μερι·μνά για τό οικονομΐΜό της όφειλος. Στό σημιείο αιυ/τό οφειλομε νά τονίσομιε ότι ο Ηγούμιενοις κ. Γρηιγιόρΐιος μάς εΐπε πώς δέχεται την πρόταση τού ΣυλΛογου Γθ'υιρνών, νά πΙΜηρώνιεΐι δη|λαδιή ■ο Σύλλογος μιά ίτήσιιο αιποζημί- ωΌη (ιπολύ πιό μικιροτερη τού ΡΐτσόπουΑουΟ γιάι ττγΛ ττιρός ενοικί ιση> έχτ<κΐη καά νά μή δοθεί στον ίπιχειρηιματιο, γιο την εγ- κατάισταΰ'η τού Λοιτομίιίου τού. Η Κ.Ε.Α. ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ Η ΕτκΓτροπιη Επαγγελιματοβιο τεχνών Ηρακλείου τηις ΚΐΜηοηις γ α την Ενότητο τής Αριστερας (Κ.Ε^Α.), ρΐ ανακοινώση της εκφράζει την ολόπΛευρη αυρ- παρασταση της στή σηιμερινή α πφγια κϊμ τονν^ι ότι. «μονος τροπος για την ίπιβίωση των μι <οομεσ,αιων επιχειρήσεων, από την επϋθεοτι της «υβ^ρνιηοης κιακ των μονοπωλίων, ειναιι ή ενότη- τα κιαί ο αγώνας». Η ΑΝΕΚ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΑΝΕΚ δεχτηκε τής Πιαιγ.κ.ρήτιας ■Ενωσης κοί κο^ θιέρωσε 50ο)ο βηγ—ωοτι γιά τους Κρή,τες Φοιτητες καθ1 όλη ττ>
  διόρικεια οτύ χρονου. Μΐχρι ση
  μεραι η εκπττΛκτη ίσχιυιε σέ ορ»-
  σμενα χρονιικα διαστη,ίχιτο.
  Μπρσθο στήν ΑΜΕΚ.
  ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίδο 1
  πό τό. Χονκι, γ» την επιτττροτρή
  τού Ειρηναϊου, συνάντηοην
  τόν διευθυντΓή τής κΑλήΟεια-
  καί τού ζήτησαν συμπαράστασιη
  δηΛώνοντάς τού συγχρόνως
  ότι:
  • θά Ναταλάρουν την Χηρεύ-
  ουισα Μητρόπολη στό Κολυμπά
  «ρι.
  • Δέν θά δίχΓούν άλλον Μη¬
  τροπολίτα ιεπ" ουδέν· λόγω, ϊ-
  στω κι άν περάσοθν 50 χρονίας
  • θο ιενΐργήσουν μέ πολλες δυ-
  ναμικιες Αύσεις, προκιειμΐνου νά
  έρθετ ο Ειρηναίος.
  • Κοί ότι δέν θά ττεράσε» τού
  Τιμοθεου καί τ[ών άλλων πού
  συν-ηουτίζοντρι στό θέμα αυτό
  μαζί τού.
  Πάντως τα ττράγμ—-α οτην
  Κρητική Ιεραρχη δεν είναι κα-
  θόλοω καλά. Τόσο, πού εκείνο
  πού μϊνει σέ μάς τούς αιμαρτω-
  λούς, «ναι νά ευχηθουμε: ο θε
  ός νά βάλει τό χέρι τού.
  Ή, αν δεν τό βάλει ο θεός,
  άς τό βόλει ο Λαός.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  ιΗ Κομματική ο.ργάνωοηι των
  ^παγν^ατοβιοτίχινιύν Ηρα¬
  κλείου «,κφράζεΐι Γτή θεριμή,, μα-
  χΠιΤ*κή κα.ί ολοπλευιρίΐ συμηαρια
  στασή της στο όίκιαιΐο αγωναι
  τού Μλά&οικ ,μας ποΰ κατεβαιΐνκί
  οε 24ωρη προειδοποΐίϊΓΐικήι α-
  περγϊο σήμερο Δευττέρ-α· 21 τού
  Γενιόριη,. < Οί ιμιικ,ρομεσαΐί.ς ί,πιχιειρήσεις λόγω τής ανπλαΥκήις πολιτικης ιτής ιΒυιβ,έρνηισης «αι τής εηι«ει- ιμενης έντταιξής μας στήν Κοινή Αγορά, διατριεχοιυν τόν κίνουινο να μαιραζωσουνι, νά ΚΌιταστρα- φουν ή να γϋνουν ίξαρτήμηίται τουι ιμενάΡυου κεφαΐλα.ιου. Μοναδιιοός τρόπος γιά την απόκ,ρουση τής ΐττίθεσηις τής Κυβερνηοιηις των μονιοιπωλιων καί τής Κοινήν Αγοραίς ΐ.κνα·ι η ε- νοτπηΐτα ικαιΐ ο αγώνας γιιά τόι καϋ τα ιπροβλήματα των επιαγγελμα τοβιοτεχνών «αί έμπορον πού είνιαΐι τό ασφαλιστιΐικό, τό πρό· βΑΐημα1 τής ί,παγιγιειλΐμαιηικής στε- γης, το φορολογ·ΐιΐοθ, το αγοράν© μικο καί αλλα;. Οί κομμθιυνισπες επιαγγΐλμα·- τοβιοτεχνιες τού Ηρακαλ&ίου δίι- νοον τήνι υπόσχεση ότΐ' θό οα- Γυουν πάντοτε· στήν- πρώτη τ-ραιμρη, γιά τα διίκααΦα αιιιτηματό •μας. Τό Γραφιειο τής ΚΟβ ειπαγ- Υίλματοβιοτεχνών κΐαλιεί όλαι τό κοιμματικα χελΐ)ι να δουίΜεψουιν ακούραστα για την καιλώτερη £- πιτυχια τής 24ωρηις προειδοττθΊ- ητικής σΐημ&ρινιήις αττεργιας. Τό Γραφιειο τής ΚΟΒ ΕΠΑΓιΓΕΛΜ ΑΤΟΒΙΟΤ1ΕΧΝ ΩΝ ΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δΐιαμαρτυρε,ταΐι ο Αγροτικώς ΣυΛλογος Τιυμπαικιιουι γι,απ-ΐ πα^ ρά' τις διαμαρτοριες τού δέν ?όθιηι»ε αικόμη. σταυς παρανω- γούίς η, αοοζηιμΗ'ωση γιά την κα- τα.ο~ροφιή των αγγουρ'ΐών ηού εγι,ν,ε απο 4—25 Νοεμβριού· στή Μεσαρα. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΓνΙΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ :::::::::::::::::::ί:::: ··············■········■ ::: Ι ϋ::Γ:::::::::::::::::::::::::::: ·■■ ::: αποψεις ■■■■■■■■■■■■■■«■■■•■■■■■■■■■■«^ ••■■■■••■■■•■■■•■■■••■■■■■■β ———————_^^ ^^ Η ΜιΕΓΑΛΗ άπροξία στήν άΙΥορά τοϋ Ηρακλείου τόν τελευταία καα.ρό ΰχει 6άλει σέ μεγάλΐ]. δυσκολία χούς έιμίπόρους, έτταγγ£ΛιμαΓίες καΐ 6ιοτέχνες· Την θέση τουις κάνει άκόιμα ΐτΐ6 δύσικολΐι ό έντετα|ΐένος Άρτυ- νορακος £λεγχος· Τα Άοτυνορΐικά οριγανα έκτελώντας βεβαία τ6 καΟήΊκον τους» άλλά μέ ύπερβολικο ζηλο, γύρω άπό τίς γενικές αχϊΓυνομικές διατάξεις, δυοκολεύουν άκυ- ]ΐηι (π,ερΐοσότερο την κατάοταση τής Άγορας καϊ των άνθρώατων πού την άίπχιρΐτίζουν· Οί μη,νύαεις πού ύττοβάλλονται χαραχτηρίζονται άϊτιό τούς καταστηρατάρχες οάν «κέρμεση — αρεοη» φοραλογία, μιά καί ,μετά την κατουδίκη τους οέ πρό- οτιμο ι) φυλαικη, πληρώνουν 04μέσως γιά. νά άφεθόΰν έλεύΒεροι· Τ6 Κράτος ιό ϊδιο, πού φορτώνει δλα τα κακά τής ,μοίρας^ μας στήν Διεθνή κρίσΐ), άν πραγματι τ6 τποτεύει, θά πρέΐπει νά δώσει έναολή στά δργανά τού νά είναι έλασπκώτειρα. κι δχι νά πιρΌστϊαθεϊ μέ άΐοτυ- νομικά μετρ,α νά εϋοιπ,ράίττει γιά τό Δηΐμόριο Ταίμεία πού πιριέιπει βέοαια, νά γερίζει, άλλά θχι μ' αυτόν τόν ιρόίπυ. καί μονο άατο τίς πλάτες της ι<εΌαίας τάξης των έρπομων καί έλώ ΝΕΚΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 εμρόρων καϊ Επαγγελματοβιο- τεχνών, ηοΰ αττεργουνι στρερα. Η κιυρερνηιση όρως κωφεΰει οτά καυτά προιβληματα αν-ιπα ραθετοντας μόννο τον φοβο για την κριοΐίμότη-α· -ηή,ς Διεθνούις ΚαΓΓαιστασ.ής «αν ζηιτώντας αττό π·ον Λαό θυσιες. Η ΚυΙβέρΜηιση,, θα Πιρβγκι να εξετό>σει· τα προβλΐηραται των
  ταξεων που αοερνουνι με κοτα-
  ναΐη—ι,, διότΐι εινα·ί ακΐ καφός,
  νά αντιληιφθει, πώς ηι δια<ΚΜβίέιρ- νΓ|ση, τήις χώρας με τις μεθόδου< ιπούι χρησιμοιπιοΐιει, δϊν ί^εΐ' περο ση. Τυχόν αδυναμια' τής Κυβφ· νΓΟής να επιΛυσει τσ προβλήμο τα των αιπεργών βαρύνει αατιην την ιδία κα·ι καθε προσπάθειαι α» ποπροσανίατο'λιισμου τχχτ Λοου απο τα καυτα τού π.ροβλήμαιτα ίγκιυιμονει πραγιματικούς ωνόυ- νους, α/Μλά καιί γιά την Κυβέρνη- ση, που σε τελευτταια ανάλϋθη 6- ταν σπερνεΐι ανεμους, φυισικό &· νακ νά1 θερίζει θύ'ελΛες καί κα- ταιγίοες. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ■ ΜεγάΛιη χαρά θά μάς δώσει ή παρουσία σας οτά έγκαίνια τοΰ ΚΑΦΕ-ΓΑΛΑΚΤΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΑΣ «ΩΦΟΥ ΤΟ ΛΩ» Λεωιρορος 'Ακαδηιμίιας 17 — Τηλ. 220.407 ' θά γίνουν την Τετάρτη 23 τοϋ Γενάρη στίς- 7 τό 6ράδυ Μ έ άγάπιη ΒΑΣΙΛΗΕ ΣΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤίΙΝΗΕ ΣΜΠΩΚΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟ ΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Άπό 1 έως 20 Φεβρουαρίου καί οτό Ήράκλειο
  ΕΚΠΤΟΣΕΙΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  «■■■■■■■■■Ι ■■■------■ |-
  Τό κατάοτημα πού κα. στίς Έκπτώαεις έχει την ιδία ποιότητα
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■ΒΒΒΒΗΒΒΒΒ
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΠΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ ΠΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
  Παράδοοη ί«ι1 μό&α ρμ
  ΰαδίζουν . Τα Υποδήματα
  «ΠΕΤΡΙΔΗΣ» συνδυάζουν
  την παράδοση τής ποιότη¬
  τος καΐ τίς άσταιτήσεις τής
  μοδας · Σσό Ήράκλειο,
  ιώρο. καΐ ιρία χρονια, τό
  κατάστΐΜΐα «ΠΕΤΡΙΔΗΣ»
  εχει σταθεϊ άντάξιο τής
  φήμης τού. "Ενα οοβαρό
  κατάοτημα γιά ατταιτητι-
  «νθύς,άνθρώπους, γιά άν-
  θρώπους πού δίδουν ηρθ-
  υοχη καΐ εμφαση σΐήν ύ-
  ποδησή τους.
  "Ενα καλό παπούισι, πέ-
  ρα άτιο την καμιψότητα τής
  γραρμής, δηιμιουργεί καί
  προσφέρει την ανεση Κι εί
  ναι αύτη ή ανεση, τόσο ά-
  ΐΐαραίτητη γιά τούς άνθρώ
  πους τοΰ οήμερα .
  Κι' είναι γνωοτό δτι τό
  κατάοτημα «ΠΕΤΡΙΔΗΣ»
  οτό Ήράκλειο, δηιμιουργή-
  θηκε γιά νά καλύφει έλ>α
  κενό· Νά προσίρέρει την
  μόδα ταυτόχρονα μέ ιήν ά
  νεση, νά έγγυηθεΐ στούς
  τκλάτες τού την "Υψηλή
  Ποιότητα, πού γιά την έ-
  υΐοχή μας £χει ίδιάζουοα
  οηιμαοια .
  Τώρα, έποχή των έκπττώ
  αεων, ό «ΠΕΤΡΙΔΗΣ» κρα
  ΐά καΐ πάλι τύ ΰψος τού.
  Είναι &να σοβαρο μαγαζί
  Καΐ τα ΣΟΒΑΡΑ καταστή-
  ματα κάνουν ΣΟΒΑΡΕΣ
  έκτττώσεις. Δεν άλλάζουν
  βιτρίνα ηροσφέροντας εϊδη
  καταχωνιαομένα, γιά εύ-
  καιρίες άγορας Στήν 6ι
  τρίνα τοΰ καιαοΐήΊματος έ-
  κεΐνο πού θ' άλλάξει, την
  παραμονή των έκιΐττώσεων,
  είναι μόνο οί τιμές
  Διτιλό τό κέρδος λοιπόν
  "Ιδία ή ποιότητα Ύψηλή
  όπως πάντα, καΐ οί τιμές
  χαμηλυυΐμένες "Ετσι τα εϊ
  δή πού θά διατεθοΰν οτΐς
  έκΐπτώσεις- θά παρέχουν
  την έγγύηοη τής χρήσης
  Πρόικειται δηλαδή νά άπο-
  τελέσουν μιά άγοραστική
  εύκαιρία δπου τα χρήματα
  άξιοποιοΰνται γιατΐ τό άγο
  ραζόμενο εϊδος θά χρησι-
  μοποιηθεϊ άπωσδήποτε. Κι'
  αυτή ακριβώς είναι μιά
  Κοινωνική πιροσφορά, δπως
  Κοινωνική πιροσφορά είναι
  καΐ ό ϊδιος ό θεομός των
  μπεΐ οΐήν ψυ'χολογια τοΰ
  συγχρόνου κόαμου γιά νά
  μπορέσει νά έξυατηρετήσει
  καλυτέρα, νά προοφέρει
  στόν κόοΐμο έκεΐνο ακρι¬
  βώς πού χρειάζεται
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Γ<α νά έτπτευχθοΰν οί παρα- τκχνω στοχοι δέν αρκεϊ μόνο η καλή διαθέση. Κατ' αρχήν ύ- ττάιρχει το κοτταλληιλο έμττορευ μα, το ύλικό ττοιι διατίθεται κατ' άττοκλειστικοτητα στό Ή ρακλειο 'Αττό την αλλη μερια; το προσωπτικο εχει τη διαθέση και την ορεξη Προκειται γιά υεους ανβρωπους μέ κεψι νά ε- ξυττηθετησουν τον κοσμο, νά αφησουν το ττελατη, εύχαριστη- μένο δταν ψύγει οοτο το κατά- στηΐμα, Ο κ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ Το καταστηιμα χαραχτηιρι- ζεται αττο μοντέρνα νοοτροττια Τα εϊδη ττου ττουλαει είναι το ΐδιο μοντβρνα, δπως μοντέρνες καΐ αληθινές είναι οί έχτττώσεις ττου γινοντσι Το ΐδιο μοντέρνος λοιπον, στΐς σχέσεις τοι» μέ τό <ο»νο, είναι καΐ ό Διευθυντής των κσταστηιματων «ΠΕΤΡΙ¬ ΔΗΣ» κ Μακριδσκης "Εχει κό θε δικο·!«ιμα νά καυιχιέται πώς ττετυχε μια καινοτομια στή συγ χρονιη αγορα Συνδύασε τη χρηση με την ττοιότητα Και τα δυο προσφέρονται τόσο τηρο- σιτά στον κοσμο με τις φετεινές έκπτωσεις Να τί λεει γιά τις εκτττωσεις αυτες ο ιδιος ό κ Μα κριδώκης —«Πιστευουιμε ότι οί 'Εκίπτώ- σεις είναι μια ιτροσψορά καΐ γιά τον καταναλωτη καΐ γιά τό καταστημα Το καταστηιμα δή μιουιργεΐ μι« κιινηση, αι/τή την ■Ίεριοδο, που δοηθά νά έλατώσ σ^ι το «στοκ» τού. Ο ττελατης μττορεΤ να ψκνίσει σε τιμή κό- στους) πράγμα τόσο δυσκολο για την σηιμερινη έττοχή των ανατιμησιεων Όταν ό κσσμος α<ε♦♦«»♦♦«»♦■■
  "Ενα καινούργιο πρωτότυπο μαγαζΐ πού έλλειπε άπό τό Ήράκλειο
  « ΩΦΟΥ ΤΟ ΛΩ »(ΔΧ ΚΔΙΝΔ ΤΟΧΔ)
  "Εμπνευση καΐ δημιουργΐα των Βασίλη Σκουλα καΐ Άντώνη Σμπώκου
  Και προχθες την Τ&ταρτη, έγι¬
  ναν τα εγκαιν α Προκειται για
  ίνα «στεΐ'ΐ» που σερβιρει ογνα
  προ ι θ'νττα, σαν έγεινα που γνω
  ιιζουν τόσο κ>αλα οί ΑνωγανθΊ
  ΕμΓι/ευστες κα ι δτ,ιμ οι,ργοι το·υ
  «ΩΦΟΥ ΤΟ ΛΩ», (Αχ και να το
  χά) — εττσι λρνε το κα νοιυργο
  μαγΌζι — εινια>ι ο Βασιλίης Σκου
  λας ο λυραρηις κα« ο Αντωνης
  Σμπωκοζ Εξε διικευσϋν λο πον
  το κα νουργ ο τους ότε»,... Ε-
  τσι στα ωρα(ια και απλα πηλνα
  οκευη, σ&ρβιρουν γαΐλια, ρυζο-
  γαλο, καλιτσουν α, μαήηθροπτ
  τες, και αλλα τυροκοιμ κα προ ι
  σντα>, »αθως και χωριατ κες χορ-
  τοπττες Προ ι οιντα καβρρα
  Η,αι νοοτιμα
  ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ
  Η ιόεα λοιπόν εγινε πραξιη. Προκιεται για ενο δώροφο
  Το τζακι με τα ξολα η «πυ-
  ρυσθ α» πο·υ ζεσταινει υ οπο
  πανω στο ραφι, τα ξυλογλυπτα
  τού Γρυλου, τού ΛαΊ κου καλ-
  Λΐτεχνη Εικονες περα1 γι·ο περα
  αν&ρωπνες. Ε <»νες που 6υιμι- ίουν τα σκαρβΌλΙωΐΜΙ™0 ο"1"07^ Ψηλορειτη Ανωγε α, ΐτατριδα των δυο δημοϋ,ργων τού πρω- τοτυπου μαγαζ ου «ΩΦΟΥ ΤΟ ΛΩ». Για κεΐινο πιροκειται Γ α τον π,ρυτθΓτοριοΚα ι»ί Π'ρωιτοτυπο δανθαμο, που ξικ. να με ηαρα- οτασεις χαραγιμιενες στόν τοιχο ^πο τον ζωγραφο Δραμουντά¬ νη και ,α ι κα αιριστθιυργηιμβΤ'α ι'υγραφιες η ξυλογλυιηττα τού Αλκ βιαδη Σκουλα, τού Γρυλ- κλασσ κο σπιιτ", δαρυθμ σμενο '-ατα'λληλα γι αυτήν την δου- λε α. Η δ ακιοσμηση τού — απως γραιμαιμε και σροηγουμενα — ει- »α λ τη, τραχεα, αλιλα ενη-υΓτυ- σιαικη και απερρΐΓτη^ Κυραιρχει το ξυλο σε μ α μορφη οχι επε- ξεργαισμενη, αλλα τραχεια καιι α τσφια. Περ απο τις ζιογιραφες οπαρχουν οί «βουργιες» και ο φωΓΓογρΌφιες των Κρητικων ΐΰωτογραφιες ποΜυ παλιες, στο γνωστό παλ ο καδρο· τοιΐκ ·· Σε γενικες γραμμες, είναι ενα μογα ζι που συνδυαζει το κιαλο υγ ε - νο φαγηΐτο, με την εκχαριστη ταραμονη σ έναν εξιΐσου ευχα- ρ στο χωρο . Βρισκεται στην οδο Ακαδ,ημι- ας, αριθ. 17, απεναντι αηο την Αιοαδημια . Στις ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ χαρες τού ο Βασιλης υιποδεχοταν έναν — τουιζ κιαιλεσμενου/ζ. Με το το-υ χαιμογελο και το «αΐλεομα «Κατσε να πιεΐις ενα γαλα» Κα'ι γεΐμ σε το μαγαζί α¬ πο γνωστους και φιλους, Ανω- ,ειανους και μιη, ανθρωπιους που ηρθαν να δουν τι κρυβει αυιτη η παραξενη ονομασια . «ΩΦΟΥ ΤΟ ΛΩ» λοοον. Βα- αιληις Σκιουλ'αις και Αντωνιηις Σμΐπωκος. Μ α γνηισ α Κρη,τ κη ωνα ενα ευχαιριστο περ βαΛ- / όν γ α όλους. Βουργες, μαγ- κουρες, φωτογραφιες παλιες, φαιντεί κουρτινες, ζωγραφΐίς (-αι ξυλογλυιπτα. Ενα μαγαήι ηοο ΐνττυπιωσια- ζει οτ' αληθε α, αιπο την πρωτη κιολας στιγμη'.. μενά απο τους ιδιους τους αδελ φούς Καρύδη, με γ ου στο καϊ εμφαση στην ποιοτητ)ο. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ Σ' αυτους τους πελοτες Λοι¬ πού προσφέριει το καταστημα τίς ευκαιριες των εκττηωσεων. Μέ χρι και 50ο)ο θα φτασουν οί εκ- πτωσεις τού Καρύδη τον φετίΐ νο Φλεβαρη. Προκειται πραγμα τικά, γιά μιά προσφορα — εκ- πληξη οτο κοινο που αγγολιασε τόσο προθυμα ενα μαγαζί δημ ι ου,ργημενο μέ την αγαπη στο κοινο καί την εκλεκτικοτητα δυό νιων ανθρώπων. Οί δυο ανβρνι- ποι αύτοι είναι αι κ.κ. Χρυσαν- θος καί Γιώργος Καρύδης «α παιδία, ρρεξάτα γιά δουλεώ ραί πίοτη στήν μοντέρνο, στην ομορφη αμφίεση. Καί κάτι ακόιμη: Τ|ωρο στκ εκ- πτώσεις οναδιοργανώθηκε το ννωστΌ επισηευιαστη,ρΐιθ τού Κα ρυδη. Έτσι, εσας δεν θά σας α- πασχολησει καθολου το προβλη- μα τής εφαρμογης. Ο Καρύδης θα φροντίσει νά φερει στα με- τρα σας το έτοιμο ενδυμα που ικανοποιεί τ/ο γούστο σας. Αληθινίς έκπτώσεις λοιπον, ότου Καρύδη. Στό καταστημα τού σιβετοι τον πελάτη. Και γι αυτόν ακριβώς τον λογο κα- νει τις φετεινές εκπι|ωσεις, τίς α- γοροστικες αυτες ευκαιρΐες... Εί ναι πραγματι ευκαιρίες. Γιατι η ■^ιμαριθμικη ασταθεια δεν επι- τρεπει καμμιά προβλεψη. Και τα ειδή που θα προσφερει τωρα ο Καρύδης, μετά τις εκπτώσίΐς θα πουλιουνται σε τιμες μεγαλυ- τερες απο πρϊν. Τελειωνοντας θελουμε να το νισουμε, ακομη μια φορα, πως οί φετεινές εκτπΐωσιεκ τού Κα>-
  ρυδη, είναι μια προσφορα στην
  εκλεκτη πελατεϊα τού.
  ΚΑΡΥΔΗΣ
  Τό καταστημα πού σίβεται τον
  πελάτη...
  ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
  ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  ΠΑ ΤΙΣ
  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΓΡΑΨΕ Ο
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦< «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΓ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ Μόυο γιά αϋριο(Τρίτπ 29-1-80) τό βράδυ "ΤΚΙΟ ΑΤΗΕΝΕ,, Ο.ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΒΕδΕΗΥΑΤΙΟΝ 220257 - 821252
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 198ο
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  Ανθρωπίνη ζωγραφική - Γέφυρα δυό έποχών
  Τρια χ,ρονια συιμηληρωνονΓταί
  σε λιγες μεοες απο το θανατσ
  τού ζωγρακρου ΔηιμιηΓτρη Σαρι-
  δαΐκ.Γ> Προικειται για τον Ηρα»-
  κλειωττη ζωγραφο που οεθανε
  χωρις να εκθέσει ουτε μιο φο-
  ραΙΙ
  Ασχοΐλΐηιθηικ.ε με την ΑγιογραΛ
  υ>«α ακολουθωντας παντα την
  αυιστηρη ΒυιζανπΊνη τεχνοτρο-
  Αυτοπροσωττογρ£»φία τού α¬
  ειμνήστου Δημητρη Σαριδακτ).
  Γτίϊια καΊ προσπιαβωντας να όΊωσει
  ντηινι ειικονα την πνιειυιματικη α-
  νατασηι, να τονιισει μιε τΐην μορ-
  φη, το περ «εχομεν©. Τρείς χιλια
  οες τασες ειικονες τού κασμουν
  σημερα τις εκκΛιησιες τηις Κρή¬
  της και της Ελλαοαις γενιικατερα
  Σε γενικάς γιραμρες ηταν ενας
  τΐο τους πιο καλους συγχρο»
  νου>ς Αγιογραφουιζ Προτιμου-
  σ ΤΓζ αυστηρες μορφες των Α
  γιων χροισιμοποιωντας σωστες
  ► αι αρμονικες χρωστ*ες εναλ-
  αγες Δεν τολμιηισε ουτε οτιγμη
  να ξεφιιγει αιπο την παραδοση
  Κι η Βυζαντπνη ζωγραφιικιηι, στη
  ριζειται σ αυτήν ακριβώς τηιν
  Γαραοοση, στην ιδο,ρυθμΐια
  της συνθεση/ς και τού τονισμιου
  τού εξωπραγματικου οττοιχειου
  Για τοιυ,ς Αγιογραφους εκιεινη'ς
  της εποχιητς περισσοτερη σημα-
  οιια ειχε η εκφραστικη σαφηνε α
  που προσέδιδε το θειο, το Υπιε
  ρανθρωπο, οτη ζωγραφική δη-
  μιουργια Κανονες απαραβαιτοι
  για τον Σαριδακιη Μονο που
  περα αιπο την αινβδημιουμγια
  (παράγοντος που κρατα σε «κλει
  οτα» πΐλιαισια τηιν Αγιογραφια)
  •α Σαριδάκης Λαταφερε να δω-
  σει μια ιδιαιζουισα εκφραστικη
  όοιμιη στις εικονες τού, επιτυγ-
  χαινοντας επ"σι ενανι προσωπιΐκο
  "-ονιο που αιπαιλ,υνε αίς αΐιχπ/ηρες
  φιυσιογνωμ^ες χωρις να ξεμα-
  ρα νει ατο την «ερμητικιοτηπτα»
  τηις Αγιογραφιας
  Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ
  Καθαριη κια» ανθρωπίνη Μ ε
  τονοιμενα τα χρραχτηριστιικια
  τού προσωοου, μιε τονιΐσμενη
  την εκφράση πολι Λιγοι ειιδαν
  —συγκριτικα — μ'εχρι σηιμερα
  γο καβαρα ζωγραφικο τού ερ-
  ΤΑ "ΖΥΛΟΥΡΕΤΚΑ,,
  "Ενας είδικός οτά θέιμαια μουσικής, ό έίνθιρωπος
  πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο καί
  λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σας ξεναγεϊ στόν κό-
  σμο τής μουσικής
  Τα καλυτέρα κομμάτΐα πού κυκλοφορούν
  στήν Έλληνική καί ξένη άγορά-
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Ι Κ Α»
  "Ενας μουοικός, σας προσφέρει τή Μουσική πού
  άγαπδτε, πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σας κρατα
  συντροφιά τίς ξέχωρες ώρεο ■
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
  «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ»
  ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ
  Λεωφ· ΚαλοκαιρινοΟ 127 — Ήράκλειο
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟ ΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Όλα προσεγμένα — "Όλα φρέακα
  ΚΛΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΙΙΟΣ
  Ρουοτίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΙΜΕΝΩΝ
  ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΑΕ6
  Νέα διεύδυνσπ:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚαΜΠΑΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερινοϋ Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ»)
  ΤΗΛ. 235.493 - 230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  νο Φυσιογνωιμι·ες πιερα για περα
  ενιθρωπινεί με τιις ρυτιδες της
  ζωηκ και τού μοχτου παραστα
  οεις απλες, εμπνευομενες από
  τοι/ς απλούς ανθρωπουις με
  τουις θΓτοιουις μεγαλωσε ότε κα-
  πο·ο χω,ρισ τού Ηρακλείου
  Στα πρωτα τού εργα φαινί-
  ται πιο εΑ/ΤΌΐνη αυιτη η ψυχικη
  εηαφη των ανθρωπωιν που ζου-
  νε στον ιδιο τοΐπο, εχουιν τα ιδία
  προβληιμαΓτα .. Κι εδω — αν και
  τα περισσοτερα εργα τού αυτής
  της εποχης είναι σχεΙδ·ια — το·
  χρωμα εναλλασσεται με τον ιδιο
  αν&ναο τροπο δημ ουργωντας
  μισ αισθη,τικη απλη λι/τη, μα
  φανερα εντυπωσιακη οτο συνο-
  ο -πη,ς
  Στα επιομενα χρονια, φαινεταιι
  καπυς επηρεασμενος απο την Α¬
  γ ογραφια στην οποια δοθηκε
  ολοκιληρωτικα Η αυστηροτητα
  των μο,ρφων μετταφερεται γαλιη-
  να εδω ομως το ανιθρωπινο
  ττο χειο υπερεχει κ,ανονταις
  παλι ετουτη την αίτστηροΐτητα
  τόσο προσιτη ποϋ συνυιπιαρχει
  ισΛ>ς μιε τον αιπΐλο συιναισθηιματι
  κο κοσμο τού »αΛ1λιτειχνη.
  Κι αυτα τού τα εργα, που ση
  μαδευουν ισως δυο γεννιες —
  την δ κια τού και τηιν διικια μας,
  δεν ε/ΐβ·αιν ποτε τη δηιμοσιοτητα.
  Ακτια, η σεμνιοτητα καιι η πΐιστη
  οτην Τδχνη εντος πραγματ κου
  δοιυλευιτη της.
  Τρια χρονια μετα το θαινια1-
  τό τού. Καιποος πρ&πει να φρον
  τ σει να γνωρισει ο κοσμος αυ-
  το το ομορφο εργο τού σεμνου
  πνθρωπιου και καλλιτεχνη Δημη-
  'ρη Σαριδακηι
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ΧΩΡΟΣ ΠΑ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
  ΣΤΕΓΗ
  Επιι της οδου Αγιου Τιτου
  (πλαι — πλαι οιοριβυς αιπο
  την 'Ενωση Γεωργικών Συνιετα.ι-
  ρισμων), ενοΐΛΐαξεται χώρος
  140 τ μ. 5 δωμαπΊων, οτον 1ο
  οροφο, καταλληλος για επαγγελ
  ματική στεγιη.
  Ενοίκ,ο λογικο.
  Πληροφο·ριες Τηλ. 284214,
  ολες τις εργασιμες ωρες.
  Τότε που δέν υπήρχαν Συμβολαιογράφοι
  ΕΝΛ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΠΝΟ ΤΟΥ Ι753..
  Συντόχτηκε ακριβώς σάν σήμερα ηρ'ιν άπό 227 χρόνια
  Ενας
  στα 1753. Τοτε
  που οί ανθρωποι δεν ειχαν εττω
  νυμα, δεν ηξεραν γραμματο, ου
  τε και είχον συμβολαιογραφους
  «•αι γραμματιζοκμΐ,νους να γρα
  φουν Συμβολαια. Ετσι, πηγαι-
  ναν οτον Γταττα τού χωρίου. Ή-
  ξφε εκεινος λιγο κολυβογραμ-
  ματα κι εγραφε ότι θελΐανε οί
  αττλο ι κοι εκεινοι ανθρωποι.
  Ο γαμπρος και η νυφη οτπν
  περιπτωση μας, ηταν αττο το
  <·ωριο Μαραθοκαμπος της Σά¬ μου. Κ ι οί γονεις τους— προφα νως — αποφοσισαν να τους παντρειμουν. Τους εδωσαν λοιπον την ευ- χη ΐους και λιγα απο τα υ- παρχοντα. Ετσι αρχκτε η και- νουργιο ζωη τους. Στο μακρυνο νησι, τα συμβολαια ηταν εκεινη την εποχπ κατι το πολυ συνηθι σμενο.. Η Σαμος δίθκρινοτβν γκι την ανομοιογενεια τού πληθυ ομού. Εκτος απο τους λιγο- στ[ους ντοπιους, υπήρχαν Ι κα¬ ριώτης, Μικριοσ)ίοτί<, Πελοτΐον- νιγσιοι, Κρητικοι, ΗπειρΙωτες... Ανθρωποι που πηγανε οκει εκμε- τσλλευομενοι τα προνομια που ιδωσε ο Κιλιτζ Πασάς για να εποικιστεί το νησί. Τρείς χαρουπιες, ενα κολυβι, λιγα χιοραφια και δυο βοδια η προικα τού γαμπρου. Λιγα χω- ραφια, μια μουρια, δυο στα- μνες και τρείς χορουπϋς η προι- κα της νυφης. Και πανω απ ολα: Η ευχη... Ετσι αρχιαε η καινουργια ζωη. Και «για τού λογου το ασφα- Αες», γαμπρος, νυφη και συμπε- θεροι πηγά νέ στον παπά—Ιωαν ν-η και εκανε το «χαρτι» που δή μοσιευουμε παρακατω. Η ορθογραφϊα είναι σχεδον α νυπαρκτη. Αλλά η γλωσσα εί¬ ναι στρωτη, χωρίς λογιωτατι- σμους, χωρις καβαρευουσιες, ό¬ πως μιλιεται ακομη και σημερα σχεδον. Νά τι λεει το «Προικο- συμφωνο»: «Εις τηιν δόξαν τού Χρι- στσυ κιαι τηις Παναγιιας την ση- μιερον ημιεραν εσυιμφωνιη'σε ο Ι εωργης τσυ Διακογιαιννη με τον Γιάννη το·υ Καραβελα ως πρός τον γαιμο και δίνω εγω ο Τεωριγιης τού Υιού μου τού Για κουιμη, το μέν πρωττο την ευχη ιμου και δευτερο, το υρισμα οτο μυλο τοιι μιονιαστηριου και το μ σο χωραφι οτα Μεγαλοχω ραφα και το χωραφι ότου Ρου- βα τη ραχιη κια* τις ελΐΐ.ς στοιυ Πριοτταγα, ιοαθως ευρίσκεται και το μισο καιλυβ» και τόν κη- Γι0 απο τη στρατα και κατω και το ανωγι μιε τηιν αυλΐη τού κιαι μ σο ΰμπΐλι και τί|ς χιαρουιπιΐίς ΑποΓπασμα τού «Προικοσυμφωνου» που ουντάχθΓΐκε 1753, όπως δειχνει το βελος σπό παραπάνω κλισε. το ότου Στολιδι το χωραφι και τις ελιες με το χωραφι και τρείς χά Γθυπες και δυο βαδ α και την ευίχη μ α>ς.
  Δινχα καυ γω ο Γιαινινης τη< κορης μου το μέν πρωττο τηιν ευ χη μου και το μ σο χωραφι στπ ΐπηλια και τις ελΐι£ΐς στο διχαλο ρεμα κια ι δυο συκΐ«ς στό περιβο λι στις Γραβες και μ α μουρ ο στ Αντώνη τον κηιπο κόιι δυο οταμνες και τρείς χαιρουπιες στο έιχαλορεμα στ ανηψ ου μου Λαι την ευχη μου 1753 — ΓΕΝΑΡΙΟΥ 28 ιΐαπο Ιωαννηις μαρτυρω τα ανω ε εν γεγραμιμβνια κια ι δα το βε- Ραοιν της αληΐθεια'ς εγ νέ η ηα- Γουσα ανεκλαβη με τους υιποκα τωθεν μαρτυιρες. Ιωάννης τού Αλεξαντρου μαρ- ιυρας Νικολας ο Περ βολαρης, μαρίτυ- ΓΤαπακιωνσταιντηζ μαρτυριο» γραφω και Ν. Ψ. ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ Η ΘΕΙΑ ΑΜΕΡΣΟΥΔΑ Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Η θειια η Αμερσουιδα είναι μια πολυ καπατσια γυναιικια Η φηΓ μη της καιι η καπατσοσυνη τη>ς ξε
  περασε τη γε.τονια, τη συνοι-
  κ'α, πηγε σ αλλες συνο κιες κ
  απλωθηικ'ε σιγα — σιγο στο με-
  γαλυτερο· μερο< τηί Πολης. Οί φρονιμες κυραδες οταν την βλεπουν κλειδαιμπ>αρωινο'υ·νε τις
  ποιρτες του<. Βδω Γτου το λεμε καιλΐο κ α νει ηι γυνίαικο. Εμπορ ο είναι αυτο κι αν δεν το κυνηιγη- σει, τό μπακαΛικο θα κλεισει Τις προαλλες, ηναυ η κ«ρια Φανή εκανε τα ψων α τηις απο το μπακαιλικο τηις κυιρια·ς Μο- οχως, η καιηιμεινη η θειια συγιχϊ- στηικε πολυ Ολη τη νιυιχττο δεν ίκλεισε ματι Το φυσουσε και όε>ν κρυωνε
  Σικεφτηκε να παει, να την ξε
  οκιουλισει μιεσα στο σπντΐι της
  κα» Γβρωι — πρωι ηηρε τηιν δου-
  λα, την παραδουλευτρα καιι καιμ
  Γοσες υιποταιχτικες για ψευδο-
  μαρτυρες και υΐΓθθτηριχτις και
  κινησε καιτα το οπητι της κυρι-
  ας Φανη,ς
  Ελα ομως, που την ειχε προ
  λοβει η κυρ,α Μοσχω κιοί καθο-
  νταινιε στο εμπα της ποιρτας κι
  ^π νέ το καφεδαικι τηςΙ
  Σουλατσαριζε η θειια παινω κα
  »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■«>♦■»♦ ►♦♦♦■·
  Τώρα τόν Χειμώνα...
  Θυμηδείτε τόν
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤ6ΑΙΑΚΗ
  Χανιόπορτα
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ε!ΔΗ, Ε >ΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  < >
  τω οτο δραμο, μτταις καί φυγιεΐ
  απο τη μπιασια η, αρχουδα η Μο
  σχω, μα αυ/τιη ειχε στιρογγυΑο-
  κώτσει κί ειχε κι εινια ραπαλο κι
  α ουιμπουσε επ δέ χτ κα πανω
  τού·
  Η κιαηιμενη η θε» που πολίι
  τα λογαρι'α^ει τα ροπολα οταν
  τα κρατουιν αλιλιοι, αιλλαξε τα-
  χτικη
  Σταιματηιοιε να απειλει τηιν κυ
  ρΐα Φανή Την ελεγε τωοα αδερ
  ψη :«αι πολυ λυποττανε ταιχατες
  για τη συιμφορσ που την βρη-
  ι.ε Αρχισε να τα μαζε1 αιο μα
  κρυια παιντα, με την αρικουδα
  την Μάσχω, πιου επεμβαιΐινει,
  λεει, στο σπιτιικιο της αδερφης
  της και επιβάλλει δ α της βιας
  την θεληιση τηζ Δ αιμαρτυιρηθη
  κε πιαντου
  Οί φρονμΐς κυραδες ομως
  κυτταιζαν τα σττίτ,ικα τους, γι·α-
  τι η, κιυρια Φανιη ελιεγε καΊ ξανα-
  Λ-γε, πωις αυτή ειχε κιαιλιεσει σπι
  τι της την κιυρια Μοσχω κοι
  «γουστο τηις καιι καπελο της» α
  πό πιου θα ψωνιζει κιαι μιε ποία
  θα πυνει το καφεδακι της
  Μερικιες μερ κες παιλι, το ψι-
  οκουβ·εντ αζαν και καιταδικα-
  ί,αν την αρκιουδα τη Μοσχω,
  Ίοα παιτηισε ποδι μιε το «4τσι θε
  λω» στο σπΐιτι της κυριας Φα^
  >ης·
  Αλλες παλι, δηλαδη οί δου-
  λες τής θείας Αμερσουδας, εί¬
  παν να δωξουν δια της βιας την
  ορκουδα τη Μοσχω, μα ηταν
  βλεπεις και το ερμο τό ραπα-
  ΛΟ1 .
  Τελ κ α η θεια η Αμε,ρσουδα
  "^ο βρηκε. Απειλησε την κυρια
  Μοσχω, πως αν δεν φιυγει μεσα
  γ ενα μηινα, δ3ν θα της κανει
  ,πιΐσκ&ψη τού χροναυ της Αγιας
  Μοσχως, που Θ6 γ,ορταζει και
  «αλεαε και τις φιλες της νο κά¬
  νουν το ιδιο.
  Εγω πανπΌτε τρε,φω μεγαλη
  ϊμπ,οτοσυνη οτην εξυιτπνιαδο
  της θείας της Αμερσουδαις και
  τολεγα πως τελικα θα τα κιατα-
  φερνε Κα·ι να το θυμαιστε, η κυ
  ρια Μοσχω πα.ρολο ποιυ δεν
  της πολυιαρεσουιν οί γιοριτε,ς θα
  αναγκαστει να υιποικυιψει καιτω
  τπο το βαρος μος τόσο «μεγα-
  />ης» απειλης!
  "■■■■■■■■■■■■■■---■■Π-----------Β
  ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ
  Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΛΙΕΟΝΟΥ! ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια/ Παρακολουθή
  σεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντων προ-
  σώπων, Έξακριβώσεις κατοικίας ή εργασίας/ α¬
  γνώστου διαμονής άτόμων καΐ θέματα αίσθηματι
  κά και έπαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καί
  μαγνητοφωνήσεις Έξυπηρ,ετεϊσθε τάχΐστα καί
  μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
  Παρακολουθήσεις σ' δλη την Έλλάδα·
  Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά οας συμβουλευθτ]-
  τε μας άνευ άμοιβής-
  Όδός Κυδωνίας καί Μινωταύρου 2
  (δίπλα στόν ΟΤΕ)
  Τηλ. 235.985
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΕΣΣΑ
  ΧΡΥΣΟΧΟΊΑΣ
  Καινουργής, 40 τόννων, σέ τ/-
  μή εύκαιρίας.
  Τηλεφωνήστε στό 284.266
  «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  > ««>■<»♦♦♦♦♦■ Ψ ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την πιό συμφέρουσα περίπτα>ση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεοΐτική έξυττηρέτη
  ση, άλλά τό συμφέρον της πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λειοφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο" ·>·>·.
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΊΆΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ 280—689
  Α':Τέρμα182ΐ Ήράκλειο
  Τηλ. 284—759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ι
  ♦♦♦♦«§>♦* ♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο,
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ* ΚΟΥΙ ΚΟΥΧ - ΚΟΥ» ΚΟΥ! ΚΟΥΧ
  Ι υ
  , .---------- Κ11]-
  νοΐραβοι Σ<|κικιανο1, οί οποϊοι διατηροΰν γνω- οιό γαλακτοπωλεία στό Ήρώκλειο, γιά τόν Μη ιοκ οι ^ ικιρεα Κιπ καΐωΐο1, εΐιΐι*- —"Ιμοι εΐνοι, τό· γάΛ<ινε_ρο< ^ι»_ ΐίΐι. Πάν ι ως λ> ενδιαφέρον αύιο κραιπται στά
  λογΐικά δρΐο » ύποέιπειαι το ρα, γΐαιι οί παροπά-
  νω» αοιπκ»! κπ.π ι ("ι ί'Άλα φίλπι, μπορή νά μην
  λιι Ί ι<ι ί <ι '< · ' ('βποχ μυ ο ι υ Οχ,μ Υττίίηχπ ίίυως ί(ΐ μέλος τής οικογενείας αύ, ζίοιηιρο ναι τώραι- πού καίτα ... Μΐμυψυψικχι ΐϋροέχΓαοη, θά ιιπορ . -^, χαρο χτηριοΓΓ-ί οπλ ιο .. κμιάρι ιης ιυι ι. Κ >|ΐοχ; ίΛναι α^ινουνυ, οιιως ακινδυ-
  υς κιιιιυιΐι ιΐ|)ΟΘφατα καί ό Μητσωιος, ό πολι.
  τΐκος δηλαδη Μΐπροοιαρακιριγιος της οίκογρνρί
  άς
  ■Α" Για ιΐ| λε,ςΐι «κουλσυο'α-χατ.α»» που μηηχο οιυν
  τίίτλο τού θιέιματος γιά την άνακατοοούρα ιώλ
  Ίεραρχών μας, στό προηγούπΓνο φύλλο ιής
  «Άλήθί-ιας», μέ ρώιηοπν ιιερικοΐ άναγνώθτες τί
  ακριβώς οη|ΐαίνει.
  Χωρϊς νά κάνω ακμιθι, ι,ιυμολυγια, διευκρι
  νί<(ι> ίίΐΊ π,ροέρχίΐαι άπύ την άιροβΐικιή λέξη «κου
  λουάχα», πού σηιμαίνει «δλα «περδεμένα»
  «Μαλλιά — κουβάρια» πού λέμε άλλυιώς
  Γ) καλυτέρα γιά την περίπτωση των Ίερ,αρχών
  μας «γένια — κουβάρια»
  Τώρα- θά μοΰ πεϊτε κα^ α μαι, νοια<ε.ι έμάς τούς . άυαρτωλούς Αύτοι πού εχουν ι ά μπερδεμένα γένια άς 6ροΰν καί τα χτένια· Πάντοκ; . έκομποδέσανε τόσο οί κλυχττές, ή μάλλον οί. - ηρίχες, πού δέν ξιέρω κι έγω ποϋ θά Οροϋνι. ί-ρα μΐιύχτενα οί Παοάδει, τής Έκκλησίας μας Ό θεός, πού ιοου πιοΐα τον υιπηρί,ιοΰν, αι, ιθύί τα οτβίλΜ · γιατί, δυοτυχάκ;, τέτοια δέν διαθέ,τει αυτή ή · οιήλη' ^Τ "Ενη μστάιρ- τη<τ οδοϋ Δοιόάλου, ιμαν, νοΐχτό τή μερά τής απί,μγ'ας των καιαοΐτημάτων Δέν ξέρω, μ«:ι κι άν ήτο ν, 0ά άνοιξε προφα- νώς γιά νά προσφέρι ι μόνο βαοιλΐκό πολτό! * Το Μυναΐοτήρι τού Γοργολαΐνη» δέν περιέ- χειαι στο ωετεινυ Ήμ&ρολύγιο τής Άρχιείπσκο- ττής Κοιήτη<-, δπου άναγράφονται τα ύατολοι~ια Έκκλησιαοτικά Ίδρύματα. Πολύ σωστά Αύτός πού το καιέστρεψε, τρροντισε νά τό σβύσει, κυριολεχτικά, κι' άπ' τόν χάρτη. * Τώρα, την ποοοκληοτι γιά τούς (πιοδοοφαιρικούς άγώνες τοΰ 0ΦΗ< δέν την πάει πιά ό «μικράς» στυν κ. Είοαγγελέα, άλλά κάιποιος «μεγάλος» Μιπορεΐ βεβαία νά υού πεΐτε/ τί κάθεσαι καί ψάχνεις τώρα ϊ) μάλλον τί κάθεσαι καί.· πααπα τεύεις Συιμφωνώ, άλλά άν δέν τό κάνω αύτό, πως θά 6ρώ θέματα γιά τή στήλη χαΐ πώς θά κάνω κανένα καλαμπουρά·κι νά γελάσετε» δπως τό πα- ρακάτω , Αύτός πού πάει τώρα τό. γράμμα, (την., πμοοκληοΐ) ηθελα νά πώ), δέν είναι απλώς «με- γάλος», άλλά . Μέγας, μιά κα4 λέγεται καί Άλέξανδρος! Μέγας, πραγιματικά, σιά άθληιτικά παρα- σκήνια, άλλά τί Μέγας; "Ε, αύτό προστέοετέ το έσείς, γιατΐ εϊπαμε ό άνθρωίτος ρπαίνει καί βγαίνει εΰκολα στό Εί- σαγγελικό γραφεϊο, καί δέν θέλω μαζΐ μέ καρμιά τιρόσκληση» να δώσει καΐ καμμιά . μήνυση έναν τίον μου + Την παραμονή τής Άρχιεπιοκοπΐκίίς ονομάστι κης εορτής, μέ εϊδε κάποιος στό άεροδρόμΐο, πού εφευγα γιά την Άθήνα καί μοΰ εΐπε δτι αύτό πού κάνω δέν είναι σωστό κι δτι έ*πρεπε νά ά- κυρώσω τό είσιτήιριό μου γιά νά πάω καί νά πώ τή γιορτή τοΰ Τιμόθεου. —"Εχεις δίκηο, 6ρέ παιδί μου — τοϋ ά¬ παν ι ησα — άλλά τώρα, μέ τό νέο κανονισμό της «Όλυιμπιακής», δταν άκυρώσεις τελευταία ώρα τό είσπήριο, έιπιβαρύνεσαι μέ 50ο) ο. Άξίζει λοι- πόν νά πληρώσω τόσο . ά'κριβά ένα ·· σοκολατά κι, πού μπορεΐ ναναι καί . χαλαομένο, Κι ό φίλος μου περιορίοτηκε νά μοΰ πεϊ «κα λυ ταξίδι και μακρυα άπό Άρχιεπισκοπικές · εΰ χές ιιιά καα ταξιδεύουν μαζί σου καί άλλοι έΐπιβάτες, πού δέν.. φταϊνε σέ τίποτα>
  Γιά την ίστορία πάντως σηρειώνω δτι στό
  ιαξίδι αύτό τό άεροπλάνο 6ρί]κε πολλά κενά
  κι αύτο δέν τό λέω γιά νά ένσπείρω πάλι. κε¬
  νά δαιμόνια! Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιιμη ευκαιρίαν
  π>ηρες συιγικροτημα κα νουργί!ς
  πλυντηριων κασαλληλο και δα
  ξενοδοχεακη μοναδα
  Πληροφοριες τηλ 231-546
  ΓΡΑΜΗ1Χ
  ■)Γ — Ο)ί
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κα»ε
  —· Πειραια
  »ν"ρΛ—Ι
  814.304 «βί
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά: ΑιοΑου Ι
  τηλ 3219221
  ΙΗρακλειο: Πλατ. Δασμο¬
  λογιον νη 20 τηλ 211 Μι
  ταξιδευετε
  καλα &.φ3η>/αΙ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ονροκτταματα στη
  θέση Βορου περιφερείας Μεγα-
  λης Βρυσης. Λιοφυτο 800 δεν-
  δρων πυκνης φυτευσης 14 ετων.
  Επίσης χωραφια κατάλληΑα για
  θερμοκηπια και εκτάσεις για οίαν
  δηποτε χρηση.
  ΠΑηροφ. τπλ. 285-847 και
  283-928.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμεριομα 2 1)2
  δωματιων επι τη., οδου θε,ρισου
  ίαπεναντι αιπο το Γυμναισιο)
  Πληροφοριες τηΐλεκρ 224-620
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ φωτογραφ &η μη^
  χανη ΟΑΝΟΝ Ρ Τ Ο Ι 5 Με δυο
  φοκους ευρ,υιγων ούς 24 ΜΜ —
  "35 Μί.
  Πληροφοριες ΤΐηΛΕΚρ. 235-742
  Αεροττορικώς
  Αττλη
  Εττιστρ
  Αμστερνταμ
  7300
  10600
  Βερολινο
  7100
  10450
  Βρυξελλες
  7000
  10450
  Κοπεγχαγη
  8300
  12700
  Φρανκφουρτη
  6850
  9600
  Ελσινσκι
  10250
  15800
  Λονδινο
  8300
  10700
  Μαδριτη
  7100
  10700
  Μοναχο
  7200
  8700
  Μιλάνο
  5900
  8700
  Παρισι
  7200
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρΐχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Οσλο
  9600
  151100
  Μέ Πουλμαν Απλη
  Επιστρ
  Λονδινο
  2500
  4900
  Βενετια
  1900
  3700
  Μιλανο
  1900
  3700
  Μπολώνια
  1900
  3700
  Γιουγκοσλαβια 15ΟΟ
  2900