91125

Αριθμός τεύχους

255

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Χαρδς σ* αυτόν, «ού «ρΐν μ* ■
  χωμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλά·η νά πβϊ Εστω ■
  ΖΕΝΕΐ: ΒΑΣΕΙ- ΛΠΟ ΤΗΒΙ ΚΡΒτι»
  κσΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Β. Κ-Ζ.ΙΤΓΖ_εχΜΧ
  Ι
  ι
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβσΟ-νΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦίΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΈΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΖ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 210291
  Χρδνος 5οο~'Αρ. Φόλ. 255-Δρ—. 10
  ) Ήράκλειο
  ΕΧΟΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΒΗΜΟΚΡΙΤΙΙ ΖΤΗΝ ΕΜΜ!ΙΠΟ ΟΣΗ ΗΙΣ ΧΡΕΙΙΖΕΤ1Ι «·
  Τηλεγράφημά μος πρός Παπανδρέου καί Ζίγδπ νά φέρουν τό δέμα άμέσως στή Βο'ΰλή
  ι άδισταχτος^κλέφ-της τοϋ κοινοϋ Πολιτικοΰ (βχι χ- «χούν άΐπ**ιείν6ι σών Κεντρώο χ&χ>. ΠΑ νά -τύη τόν στ*™ «_, ™_____·, ^ Ν"^
  ΣΑΝάΜηαχτοςκλέφαηςτοϋκοινοϋ Πολιτικοΰ (βχι
  Πο^νακον) Δ,καίου, ένήργΐ1οε τφοχθές Σάββατ* βρο-
  δυ ο· Υΐ-νΑ: -υ,ντονισμοΰ κ-Κ. Μητσοτάκης, κου
  κατέβηκ€ στύ Ηρακλβιο χηίφφε<* συγκεντρώση μκ απωτερο σκοαώ νά σταραούρει στή Δεξιά δσα στελέ χη «χούν άπ^ιείν6ι σών Κεντρώο χώρο, Η ΜΕΘ0ΔΟΕ αυτή τού κ· ΜητΧτα^νη -ρός τα όρθό πολ,τκή ϋθη, 'εΐνω γνα^ή ο^το^ κοΐ την ι φάρμοοε, μέχρας δα* πού ρβϊοροθοε, υιώ χκ,λιότ^ρα μ& την Άποοταϋία, κοϊ ηρόΰφατα ύ*ώ^, μέ τό «Κο£ μα των Νεοφιλελευθέρων». **"»""·* "ό τού τος κ, απ αΖθΠΞ ΖΖ- σαν τάν Ένωση Κεντρου ™1 "° μέσα στή Νέα Αημο- ρρατίο τό Ηράαλοο βουλαιτές Μόνον αύτη ή παροιμία έκφράίει τό οίκονομικό κυρίοις χάος πού μάς έφερον Ο ΛΑΟΣ, οού οτιό τ>9 ί
  χρον*αι, πληρώνη πάιντΓαι
  σπαισιμεναι των ηρόξίων
  πού τόν ίφεταΜεώοινταιι
  τα
  «αί
  τον κορο'ίι'οεύουν, μέ το αιλόθΓΐ'
  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
  ΑΠΕΡΓΟΥΝ
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ.
  ΟΛΟΙ ΣΤΟ
  ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ!
  'ιο ενοτιχτο ίτή/ς αιυτοσυντηιρή-
  σίως πού διαθΐετω, βρίσ»** μά-
  νος τού τα συνθήματο παύ τού
  αρ.ιν ^
  οτό ύσηαιτο μέσ© τού ξεσηκω-
  μού. Κιι αυττά δόν1 φχαι άλλαι από
  τϊςηαροψιίες. ΜιόΛοιπόν οπτό ου
  τές χαιρ.οχτιτ|ιραισΓΓιΐΐΜή καί εύινίνωτ-
  Τ)·, ιείνοι η ΐξήις: «Έφττασιί ο κόμ
  πο< οττό χΓπένι»!.. ΜΕ τήιν παιροημΑαι αιυπ-ή ο -Λαός θέλει νά υποοηΐλώσ'εΐ' τήιν) ύσπτα·- τη 6760110, τό μεγσλο του> χάλιι,
  τό <Μορ<αίο τού αιδιιΒξιθδο, τή. Θέ¬ ση πού ι&κφιράζιουνι αικάμηι οί φράσεις: «Τ&ρ·μο οττά δίφιρογικια» 'καιί «Μ'έχιρΊΐς εδώ, δέν πάνΐε άιλ- λα», ή «Ώς οδώ κ» μή παρέ- ΛΟιΙΠΟΝ, κΜρκεις καιί ,κύρισΐ1, η κο τασιταση {—ήν οποιία' έχομε πε- ,ρυέλΒει, τό χάνι, τό δρ.φα', ι} ]ι, η. οικονιομϊκιή ϋ&ΜΰφΆ η τ.ρομαιχτιΚΜΟ Θιλιΐ,βε,ρήι κιατά- σταιση οττ,ήν θίτοίαι μάις έχειι φέ- ρει η Δεξιά, σάν υοοτα'Χΐτιΐκή δούΙλΌι τού Κεφιαλαιίοιυ, τού ΔαΙ' τιιιοου ΚαιηικταΛιθίμοιύ, τού Δηε- θνούις Σιΐονιιισμού, κιαιϊ τϊΐ// Δλϊ.- θνών Βμ-όρων τού ΠοΛΙήμοο, όέν περιγιρίτφιετ'α'ΐι ιμέ λόνΐιαι, δέν •εκφ,ρόζίΐτοι μέ δραματ.ιικαώς σιτΐ- χοως, μέ ρητορΊκΙ&ς «οο,ρύνιεί, δέν Αέγεταιι μί τιποτε σΛΛο, ίχτόις ο^ ,πό την παροιπάνυ —αιρ οιρΐιαι, πού βίιλιαμε Μοί ίτΛτίλο· οιιττοιύ τού θε ματο·ς (ή στήν κιυιριολ/εξίαι ...αι· νιαθεραΐτος) Ι ' ι ΡΙΞΤΕ μιά μοτκΐ' όχΐί φκ> στό
  δΐιεθνιή ΌιρίζιΟΛΛΤΐα', μώ ι—έλκ_ιη οίας
  στό γιείτονό σαις, στπόν φίιλο, τον
  II
  ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΙΒΑΘΜΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
  ΕΑΚΟΑΟΥΟΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΜΟΙΑΝΘΡΟΠΟΙ
  Ταξίδι - άστραπη οτή Σόφια
  Η ΠΕΜΠΤΗ φορά, από τό 1963
  πού ηρωτοΓΐήγβ στά Βουλγα-
  ρίο, ϊτυχε νά ιΐναι χιιυώνα*:. Ή
  τον οί πρώτας μφες τού νΐου
  χρόνου 1980 » έτνχε νά ικσω
  οτή γννιστή καϊ οτή χ)ώρα μας
  ηρόσφοτη χιο*Μ. Έτχχι μέ την
  ατυχίο τής αρρώ—χίος μου. ι·
  χο ττ>ν τώχη νά δώ τή Σόφ«α
  κο· χομώνο (μ προογοώμ^ίί
  ιπισκίψικ; μου ήπαν όλΐις καλο-
  καϊρκι) καί νό διαπκπ]ώσω ότι
  οί Βούλναροι καϊ μέ τήχ παγω-
  νιά των β βοβμών υπό τό μη¬
  δέν, είναι τιόντα βερμοί άνβρω
  ποι.
  ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ καιί τκ 'ΑνοΊ-
  ξ,ες ι) Σ,οφοιαι βνοι μιο από τίις
  πιο ομο,ρφες —όΛεκ; τού κόσμου,
  Χ<*ΐρΊς κιαμμπά υιπε,ρβολή κι ο·"""0 γιατί ςχει την 6ψη ινόΐ πάρκου γειμάτοιυ λο·υ λούδκ», πρα.σινάιδες, «α'ί δέν- τρα Τωρα, μι τό χικ>νι, βτσι *σ
  είχε σκεποισει το ττάντα, μ
  ΣΎΝΕΧΕίΑ οτηή σΐλΐβα 4
  Πραποετεκ; οροιτηΐΓές τής Ιατρικην Άκα&ηιμίας
  Σόφιας, στά έργαοτήιρια τής Βιολογίας.
  ■μεαο περιβιοΛλον σαις, οτό σπ»·
  (τιικο σαις, ατήιν1 τσέπιη σαις. θαι
  ΑΥΟΜΗΝΕΣΤΩΡΑ
  ΕΧΟΥΝ ΝΑ
  ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
  ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ
  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.
  ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
  ΤΡΟΠΟΣΤΗΝΟΥΣΙΑ
  ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ (!)
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,
  διαπιστ<ί)σετ£ ότψ η παροιρο μ άς ■<οφί( ηίρα γ»ύ πέραν. < ΕΙΔΙΧΑ οτό Ηράκλεκο — μιά ο οό τιί< πλοιυιαιιώτειριεΐ θήλεις τήί χωρίαν—· η γιενιΐκήι καΓτάοτταοη — ιπΛΐήν εΑΰ^ίιστων ίξαιΐιρέσεων — είναι -ηραγϋκή, ιστόν Βποννελικιτ'^ κό, βιθιτεχνικό, ιαιγίροτιΐικιό καιΐ ί,ρ γατιικό χώρο. ΠΕΡΑΣΑΜΕ πό,ρτ.0 — πορτο,ι τό ρ ή(ς Η)κ Λιμάνι — ΚαινοώργΊΐα Πόρται και Τ,ρ.είις Καιμιάρΐί — Καιμ|νΐ|ΐα: σε ολια τό μαναιζιά κ>αΐί τίς
  σ·εις αηραξίαι καί ιπαγερή
  ΧΙΛΙΑΡΙ'ΚΑ ικιαιί ΐΓτεντταικιοοαιρικαι
  ζητό ο ενός τού άλλου γιύ νά
  τή ΛΕΗ Μαί τόν ΟΤΕ,
  οΛΙλοι λένιε «οί
  καί οί Μηχανικαί
  ΜΠΟΡΕΙ νά μήιν έφτασε οκιόΐμιη
  η ΠΐΡνα, αΛλά χτύτιηισε Μΐόλα,ς
  τίς τιώρτίς ,μα^.
  ΠΟΙΟΙ «αί πόΐσιοι τρώνί ψφιι μέ
  400 δρχ., χωρίς καπέλο, κρέας
  μέ 240, ικολοκυθισίκηο μέ 901 Βμύ< πάντως άχι ικιαιί ξέρομε κι όΛΙλουις ιποΛΙλούς πού δέν Μτ,ρ«!ποννταιι νά τό ηούν. ΝΑ πούιμε, γιό τό ιπεη·ιρ€λοιο, τα ιοα>ύίσΐιμα' γεινικκά, γιότά μετα φ>ο>ριι-
  κά, τα εϊδη τγκ πρώπτκ γενιιΐκιό α>-
  νάΐγικιηί; Περκτττό.
  ΕΝΑ προτιιμούιμε νά —οι>με οττό
  ιπιφττϋ τή(ς Δεξιός, πιρίν τήχ ττ&ϊ
  ο Διάΐκιος στο ιοεφάΐλιιι: Πάιρτε δρό
  ,μο όσο είνιαιΐ καβρός. Ξιεκουιμπι·-
  στήτε τπρίν ο Λοός ω*δη/γιτ||&ε.ΐ —
  μέ τήιν ΐπιμονΐή «οί τήιν αΛιαφο-
  ρίο οιο<—σέ «δρήμουις άλλους» Γκ,ρ'εμοτσακιιστήτε ΐΓϊρίιν ο κόμπος σττάσει τό χτένιΜΙ Μ.Χ. Παπανδρέου η Ελλόδο την επούριο θά ε»χ£ γϊνχι ΧιλήΒ. Κι ακόμη ότι «ο Κα ραμανλής τόν έχει οτό πλευρό τού κι ο» σχεσρκ τους είναι άρι- στες» κι ότι «σέ ηε,ρίπτωση α- ποχ^ώρησης τού Καραμανλή θά είναι υποψήφκχ γιά τή θέση τού Προέδρου τής Νέας Δημο- κρατταί». ΠρόσηΕχχ επίσης ότι «ενδιαφέρετοι πιό πολύ γιά τό Ηράκλεκ) απά τα Χανιά», ότι «θενκχΐ λίΐτούργη-μα την Πολ*- τική κι όχι ευχαριστήση», ότι «τόν χτυπούν γιατί τόν υπσλογι ?ουν», ότι «είναι συν—ής πρός την πολιτική γραμμή πού χσρα ξε από τό 1968» καί άλλα ωραίο ...ευτρόπελλα, πού τό λιγώτερο πρόσβαλαν τόν μέσο όρο τής νοημοσύνης των ποριστομένων, όπως ότι «ενδκιφέρεται γισ την Κρήτη «εδΜτά καί εκανε ό,τι «α νέ γ» νά την βοηθήση», κάλεοτ δέ τούς παρ«υρ»κομένους «νά βαηθήσονν μ ούτοι |ώστε νά α- ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΜθΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΟΤΕ ΠΟΥ Ο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ» ΕΙΠΕ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΟΧΙ» ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ΤΟ... ΞΕΧΑΣΑΝ «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» ΣΤΟΝ «. . _._..... θήκανΐ από τούς 100 περίπου πορ«ΓΓαμένουΐ μόνον ερωτή- σεκ από 3 άτομα τούς κμ. Ιορ- δάνη Αα-σέρη, Μανόλη Λογιά- δη κοί Αντώνη Χχουλικάρη. Στήν εισήγπση τού κ. Λογιαοη νά μπούν μέσα στή Νέα Δημο- κρατία σάν συνεργαζόμενοι, ο κ. Μητοοτακης οτκνντησιε αρνη τκά καί τού απανόρηκκ νά συ¬ νεχίση. Ο κ. ΚβΝΙΩΤΑΚΗΣ εζ άλλου εί- * ΣΥΝΕΧΕΙΑ οττή) σελΐόα 4 Ο ΝΑΤΌ'ΓΚΟΣ ΏΤΕΡλΡΧόΣ Ύττερσκέλισε τόν «ΚρητΤΗοάαχη» τού. Βοσιλικώπερος τταντσ, τοθ Βασιλέως!.. ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΖΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΑΑΝΒΟ ΣΤΗ "ΗίϊΟίΒΟ.. ΝΕ ΕΤΓΪΗΙΗ ΤΟΤΚΡΛΤΟΤΤϋ! Ο «ΚΡΗΤΙΚΑΡΧΗΣ>
  ΤΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡίΛΕ
  Ο «ΚιΡΗΤΙΚΑΡΧΗΣ»
  ΤΗΣ ΝΕΛΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!
  Ό κ. Μηττ-οτάκης, δέν έ-
  ττέτρεψε ττροχθές στή συγκεν¬
  τρώση τού, νά τοθ 0-οβάλλει
  άρωτήσεις ό Μάνος Χώρψ;, γι.
  ατΐ τπροφανώς φοδήθΐηκε, μή>-
  6οήβ|ησε μέ
  τόν Γραΐμματιιοςίκη·.
  Μιέ ύΐτουιριγικί| άιπώφαστΐι πού δηιμοοι©ύτ!η(κε ήδτΐ
  οτήν Έφημβρίδαι της Κυβερνήσεως, έ^ρίθηκιε ή χο-
  ρίγτριΙ δανείουι ίίφους δύΌ έκατομυΛΛρίων στιρος την
  εφημερίδα! τοΰ Ήρίΐκλοίου «Μεσόγειος» τοί> κ· Γραμ1
  Άδυινατοΰμε νά ΐτιστέψωιιε, δχα τό ότι έγκράθηκε
  τύ δανειο καί μύλιοται μΐέ την έγγυηοτΐι τοθ Έλλιηνΐ'-
  κου ΔηροσίοίΛ των 'Ελλήνων δήλαιδή Φορολογου|μ)6-
  ----------------- νοίν άλλά το ότι αίτίαι τοΰ
  δανείου θά άιπετέλεσαν οί
  γνωΐστές ύτΐηιρεοίίες πού
  κρόσιρερε ή παραίηήνω έ-
  φηρειρίδα καΐ ό έκδότη,ς
  της πρός την έφτάκρονη
  Διχτατορϊια καί τόν τό/τε
  «ΚρητΐΜάροαι» Παττακό!
  Γύρω όπό τό θέμα τής Κρητικής Αντϊστασης
  Ο ΧΑΡΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΔΙΑΦΕΥΔΕΙ
  ΤΑ "ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ,,
  Η ΙοτορΙα περιίχΗ πολλά πα-
  ραδειγματα ατομικτκ «μβτάλ-
  λευοης στούς α^ινις, πού από
  ορχή έως τό τελος τους ι-
  χουν συλλογικό ή «οί «βνκό χά
  ρακτήρα. 'Ενα τ*το·ο πσράδειγ
  μα αποτελεί κοί η περίπττωση
  τού Μανώλη Μπαντουβά. Δέν ά
  ναι βεβαία ούτε τό πρώτο, ούτε
  τό τϊλευτοίο.
  Αυτό όμως πού πρ^οκαλει την
  αγανάκτηση, δέν είναι μόνο η
  πρόθεαη τού κ. Μπαντουβά νό
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ
  ΕΝΟΣ ΦΤΩΧΟΥ
  ΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ
  ΤΟΝ ΠΕΡΝΟΥΝ
  ΠΑ ΚΑΠΟΙΟ
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ
  - απκττβυ—ι φ
  ανβρωπου που μπίρδευ-
  τ*»πε αοΜΐμα σε μια τρομιρή *■
  •τορόο ν*φ; νά έχει ιοεο. .
  Ή τρίτπ μέσα στόν Φεβρουάριο!!!
  ΝΕΑ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΜΕ ΜΗΝΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ
  Συγκατηγορουμενος ό συγγραφέας ΓιάννηςΦουρόκης
  Στίί δυό γνωστίς ήδη δίκις
  μέ κατηγορουμενο τόν οΊευβυν-
  τή τής εΑΑηβικκ» (α πρώτη
  στκ 7 Φεβρβυαρίου, αυτυτογ-
  γελτη από τόν κ. Εκχινγελία γιά
  πε,ριύβΐΜ— Αρχής — ηροεχτα-
  ο>η των γίγονότων τού Μουσιί-
  ου «αί η δοιτερη. 25 Φιεβρρυα-
  ρϊου μέ μηνιπή τόν ιτΑφΐήρο κ.
  ΜαρκομιχεΛόχη γ» τόν Εβραίο
  Ελάν Ράμτλ). προα«τίβηΜ τώ-
  ρα καί μιά τρίτη, γιά τίς 28 Φ*
  βρουαρϊου, που βά εκδκαο-ε«
  κι αυτή στο Τριμιλίς Πλημμελο
  οδικείο Ηρακλείου.
  Η τίλιυταίο βυτή δίκη προ-
  κλήθηκε από μήνυση «οποίων
  κυρκον ΓΤούλου Καρονίκα Μοί
  Αντ. Παπαδότου, οί οποεόι υπο
  σ>ττηί>ίζο«ν Λπ δυσφημΐ—ιηιαινι
  σάν Μασϋνοι πού είναι, από
  ιήν ενορχο Μ?ηάθ«—ι τού συγ-
  γραφέα κ. Γιάννη Φουρόκη στο
  Εφι-είο Κρήτης, ότΐον ιξεταστη
  κε αον μάρτυροΛ, στή γνω—ή
  δίκη τής υπιζαγωγής τ|ύν μασω
  νιβών (γγραφων τής Στοάις «Α-
  ριάδνη·.
  ΤόΤ£, ο κ. Φουρακης »χε οκά
  φιΐρθα στήν οντεθνιιιτή δρόση
  τής Μασωνία< λέγοντας, μέτοξυ άλλων, ότι αι Μσσωνικες Στοϊς • ΣΥΝΕΧΕΙΑ (—ή σελΐβο 4 ιδιοτκ>ιΐ|θεί ίνα απόλυπτι ανύτιαρ
  χτο τίτ7.ο, δηλαβή (κΐίνον τού
  ΓΐΥΜνθύ Αρχηνού τής Εθνυττΐί
  Αντίοττα—ς στήν Κρήτη. Η επι¬
  διώξη τού αυτή ΐΓσοδυναμε· μέ
  την ιδία επιμονή ιενός ανθρρ-
  που, πού δηλύνιει πώς ιΐναι «δισ
  χτήτης τής ΑκροπόΜεως Αθη-
  ν|ών. Μΐ την ακύμι αυτή δέν βά
  ασχοληβούμε, δηλαδή μέ τίς
  χωρίς αγτικϊμεγα ε^ωΓσττιιΰίί
  δκκδικήσεκ τού Μανόλη Μπαν»
  τουβσ. θά προσπαθήσουμε σάν
  αγωνιστέί, πού θυσίασιαν ό,τι
  —ως τόν ρωτήρΐΐ:
  1) Γιά τή φορολογηική τού δή
  λωση.
  2) Γιά τα λιγίΐστά ο!«ά-εδά
  τοο στο 'Α«ρωητρι Χανίων
  3) Γιά τή δίλλα ττού χτίζε»
  στά Χανιά ιμέ τίς 9 τον-
  αλέπ&ςΙ < 4) Γιά την άνώννμΐι έκδοτυβή έταιρία τοθ γσμπ,ροΰ τού. 5) Γιά τα δάνεια μιάς κονσερ- δοττοιΐας, >μιάς άρτοποιΐας
  ιμιάς κτηνοτροφικής μονώ-
  δας, μιάς μονοδας ύγραε-
  ρίου κα! μερικήν μονώδων
  ξενοδοχΐειακών στήν Κρήτ
  τη, —κατά σνμτΓτωση —
  φίλων τού.
  6) Γιά τό αύτάματο κυλινδρι.
  κώ πιεστήριο πού ίγκατέ-
  στησε στά Χανιά.
  7) Γιά τα διϋλιστηρκΐ κ«1 τα
  ξενοδοχειακά ονγκ(Χ>τηιμα-
  τα των Λαττϊτη καί Βαρδ.-
  νογιάννη, τΓθλιτΐκών φίλον
  καί συνεργβτων τού.
  8) Γιά τίς συμβάσει ς της
  ΛΕΗ.
  9) Γιά κιάτΓΟΝχ Ίοττωνική έ-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή θΕΛΪδοι 4
  Ο «ΚΑΠ,ΕΤΑΝ — ΧΑΡΑΛΑ-
  ΜΠΗΣ>. 'Ηταν κι ούτος ά~ο
  την ιδία «'Εθνική Παιράταξη»
  στήν 'Αντίσταση Κρήτης, ττού
  ήτοον κ«1 ό Μηταντουοσς, άλλά
  τώρα «τού τα λέει>.
  καλλπνρΐο είχον γιά την ελευθ*-··βΜ··1ΒΒΒΒΒΒΒ1ΒΙ Μονολη,ς
  ρϊα καί την αξιοπρεπίΐα τής παβ ΤΡ ΙΑ '
  τΐρϊοος στά δύσκολα χρόνιο τής! ' "'*
  Ναζ.σπ«ής Κατσχήί. νά καχαθέ_ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  σομε μεριοά ακόμα στοϋκιία, γιό*
  την μελλον-ική συγγραφή τής( '
  «αί αληθινής Ιστο-·
  στή σελίδα 4|
  2·— ΓΙΑΤΙ δέν ελειτούργηοε
  ελευθίρο ογορά συνολ-
  λάγμοτοί;
  Ο ΓΥΙΟΣ
  ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ
  Ο Μοινολης ατϊό τα Χονκτ, ή-
  ταν ο γυιιος τήχ Βαί/γελιώς. Η
  Βαγγιελιιώ ήπταν η καβαιριροτριο
  το·ύ Αστυινομΐικού ΤίμήιμαΓΓθί. Ο
  Μανΐόληις έΜθΐνε ΐνο σοβΰρο ο·
  πεισδιδιο κατΛ της Ελευθερίαζ.
  Η Ειευθΐιρίαι φΰΜαιξε τό 100
  *αί τόν πήιρί. Ο αρ·μιο<διος τού τον άφη,σΐ ελΐεύ&ερο γιατί — όπως κια'ταΓΓίβΙηΐκιε — ή>-
  .τ αν «ο Γοιόις τήί Βαγνελιιώις». Ο
  ξαινατη)γζ στό οιττίτιι
  Β τήις Ελευθερίας η· έίοαινε δεθτε-
  5 ρο μεγαλύτ&ρο ί,πειοιόοιο. Η Ε¬
  Μ λευθιερίιθι τόν σκοτωαε. Τό Κα»
  Β ιοαυργαδικείο — δΐέχτηΐκιε το βροι
  στον
  λόγω πληοωρασ: ■
  επικαιρησ υλησ ■
  η συνιεϊχεια τησ ■
  βπιστολησ α'ι 'νστα' ι 'ν "
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΜθ ■
  ΚΟΡΜΑΡΟ, ΑΝΑΒΑΛΛΙΕΤΑ! Β
  ΠΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ι μπήεοε στή ΦυλαΊοή 20 χρονώΛ
  Ι Ο Διικηγόρος της ειπ£ οτρ φτοιει
  1 π Αστυνομίαι. Ο Ειαιαγγίλΐέαις αν-
  : ότι τό νοι καΦηνοριειιτα^ η
  «είνα* τή< 15; — δραχμήν 1 ■■•■■■■■■■■■■■■■■■ϊ «φοιρούν>), αΑΙλάι
  πού ΐτή
  τή
  «υοίως αυτο»
  Μ.Χ
  4 ■■ «ΣΕΛΙΔΛ 4
  «Μ Μ
  IV
  « «ι %
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΗΆΛΗΘΕΙΑ
  Λ______
  ο'αι ιυ< πουπρν με^Η(1)|.ιυ φραξουν οί αλ'λο. _____ προλα(5Γ) νρ πέι εσοω >- αι ι <ό 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Τρίτη και τελευταία συνέχεια γιά την άγορά τής πηγής Ο προεδρος τής Νίβρυτου και ό Α. Κουρούπης γιά την υποθεση τού νίρον τού Βοτομου ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Πράεδρος Νιβρύτου Ώς πρός τό θέροο αύτό γνω- ί>ιζω τα εξής: 'Ατπό πολύ κσιρό
  ένδισφερότανε κια—οιος 'Αντώ
  νιης Κοΐφού—τις γιά ένα έργο-
  στάσιο όμφιαλώσεως νειροΰ.
  Μάς δρήκιε, τό Κοινοτικό Σαμ-
  δούλιο &ηλαδή, λάβαιμε μιά ά-
  ττοφαση να τού παραχκαρήοΓου-
  μέ δλιό στρέιμ,μστσ ά~ό τα 70Ο0
  στρέΐμμαιτα πού έχει ή Κοινότη¬
  τος τώ όποϊα μάς δί'νονν είσό
  δηιμσ 7000 δως 9.000 δρα-
  χμές έτηρ-ίως, δηλαδή τό
  στρέμμα έρχεται ττερίιττΌΐ/ μιά
  δραχιμή. Τό Κοινοτικό Συμόού
  λιο βρηκε συιμφέρουσα την τιμή
  έφόσσν τό κτήιμα αιότό των δυό
  στειμιμάτων θά άτττοδί&ι στήν
  Κοινάτητα ετησίως σηιμβρινά λε
  φτά όόνω των 120.000 δρχ. Πε¬
  ραιτέρω άν γ(|νει τό έργοστάσιο
  τελικά στήν περιφέρεια τής Νι
  6ρύτον θδναι κκίτι καλό διότι
  είναι ιμιά ττ€ρΐιφε(ριεια τε¬
  λείως άγονη κιαϊ όρεινή
  και ένώ τό 1 955 είχαμε ένα δυ
  ναιμικό 650 άτόμων και 8*6 μα-
  βητών ττοθ έφυγε, λόγω τής
  τττωχεύσεοκ; τοΰ τόπου, ση-
  μ&ρα εΤναι μονάχα 25 μαθηττάς
  «<αι 300 κάτοικοι. Πιστεύομε ττώς αν γίυει τό ιεργο θά έττα νέλθουνε έφοσον θά: δρίσκουνΕ στήν ττεριφέ,ρεια έργασία, Μέ την έργασίβ αυτή χωρις τό έσο- δοτης Κοινότηιτας τό χωριό θά εΐχε ενα δφελος περιίποι/ ενός εκαταμμυρίου ετησίως. Διά αι/τους τοϋς λόγους άτττοφασί- σαμε νά ττιροσφέρομε τα δυό στιρεμματα στόν 'Αντώνη Κοι>
  ρούπτιη. Δυστυχώς όρισμένοι
  και σνγκιεκιρΐ'μέν.α άττό τό Ζαρά
  μάς έίχουνε κηρύξει τόν ττόλε-
  μο διά την πηγή Βοτάμου. Έ
  νώ ή ττηγή Βοτόμοο κατ' θυσίαν
  άνηίοει στήν κτηιματικιη ττερΐφέ
  ρεια της Νιβρύτοι» καΓι δχι τού
  ΖαροΟ ώς ίσχυιρίζονται. "Λρα
  λοητόν όττοιιαδΐηΓΓτοτε άτΓτόφαιση
  λαμβάνηται επί τή ττηΓ/ής τού
  'ίοτόμου πρέττει νά είναι κατό-
  πιν έγκρίσεως τοΰ Κοΐινοτικοΰ
  ΣαμδουλΙίου Νιβρύτου·. ΆνΕξάρ
  τητα άν είχουν την ύδοπΊνη- νο-
  μή έξ αίτίας τής μορφολογίας
  τοθ έΊδάφους.
  ΕΡΛΤ.: Εσείς τί νομίζη™, ο Αν-
  τωνης Κουρου—ής ή τα «ΕΜΦΙΑ
  ΛΩΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», είναι
  μοναι τους ή τ»σω τους κρύβον
  τα ι άλλαι, ντόπιοι ή ξίνοι;
  ΖΑΧΑΡΙΟΥΑΑΚΗΣ: ·Οπωσδή-
  ποτε άφοΰ εΤναι 'Ανώνυιμη €Ε
  ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
  ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  ταιρί« δέν βαναι ενας. Θδναι
  κ ι άΊλλοι άΜά εμείς ξέρομε τόν
  Κουρούπη. Άν τυχόν άλλοι κρύ
  δονται πίσω είναι νομίζω ίίλλοι
  άομοδιοι νά τό έλένξουν. Ε¬
  μείς νομίζω δέν έχομε τό δικαί
  ωμα νά τό έλέγξομε ποιοί οέλ-
  λοι είναι έφόσον παρουσιάζεται
  ώς ττρόειδρος τοθ Δ.Σ. τής Έ-
  ταιρίας, εμείς μ' αυτόν έΐχομε
  δι ατπραγιματεύσει ς.
  ΕΡΩΤ.: Άν ξίρατ£ ττώς πίσυ α-
  πό τόν Κουροϋπη κρύβοντοι ξέ
  νοι θά δίνχντε το κτήιμα;
  ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ: Μιά τπερί
  πτωση νά ιμήν τό δίναμε, άλλά
  έφόσον γνωρίζομε ττολυ καλώς
  ότι αύτός την δουλειά θά την
  κάνει ετσι ή άλλοιώς, άν δέν
  την κάνει στό Κοινοτικό, θά την
  κάνει στό ίδι,όκτητο τπά τί θά
  μάς ώφελούσε καί νά μην τοΰ
  τα δίδαμε; Θά έχομε μάνο μιά
  ζη,μία των 1000000 δρχ. ετησί¬
  ως.
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ "Η
  ΕΜΦΙΑΑΩΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
  Μέ τόν 'Αντώνη Κουραι/ττη εΤ-
  χαμε μιά συι>οιμ<ιΐλία δυομισυ άρων στό κατάστηιμά τον, κατε ψυγμένων προϊοντον) στή Στοα Γιαλεράκη. ΕΤναι 40 χρονών και συνεργάιζεται μέ τόν άδβρφό τού "Ανδρέα. ΚατοιικεΤ στόν 'Αηι Γι άννη Ήιρακλείου σέ ίδιόκ,τητο σπ(τι. Στήν αύλΐη τοθ σττιτιοΰ τού1 εχει άνοίιξει γεώτρηρ-τ) 35 μέτρα 6άθος άπό την όττοία: ττουλιεΐ τό νερό σέ 6ιτύα. Την 'ΕΞπ-αιρείια «ΕΜΦΙΑΑΩ¬ ΤΗΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» ΙδΙρυσε μέ τόν αδερφό τού ΆνδΙρέα στίς 30 Όκτωβιρίου 19781 καί έχει δττμοσιευτεΐ στό 3028 ψυίΜλο της Έφημεριίιδας τής ΚυΛειρνή σεως. Τό ,μετοχικό κ£φάλαιο είναι 10 έκατ. δραχμές. ΟΙ μετοχές είναι 1000 ττρός 10.000 δρχ. κάθε μιά. Κάταχοι των ιμετοχών είναι, κατά την διαβεβαιώση τον μό- νο οί δυό ώδελφοι καί την ττα- ραττέρα άνχχπτυξη, τής 'Εταιρεί άς ύπτολογάιζει νά την κάνει ά¬ ττό την τραττεζική χιριηρατοδό- τηση. Τα χρή,ματα αύτά εχουν έ- ξοικονομήσει άττό τό κατάστηιμά τους, καί ά—ό άλλα τπειριουσια- κά τους στοι·χεΐα. Ξέν·α κεφάιλαια δεν ύπτώρχουν μεσα στήν έταιιριιεία καί ο&τε μιά μετοχή εχε^ πουληθεΐ πρός τό παρόν. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ Τό άρθρον 3 τού κιαταστατι- κοΰ τής 'Εταιρείας άναφέρει: «Σκοττός τής Έταΐιρείας είναι ή παιραγωγή, σσσκευασία1 καί έ- μπορία έν τώ εσωτερικώ καϊ εξωτερικώ παντός εΤδους τηοσϊ μων όμφ·ιαλομένωι/ ύθάτων, χυ μών καΐ ποτών έν γένει, φ>ρο6-
  τον ή λαχανικών καί τταρεμφε-
  ρών τροφίιμων ή ττ,ροϊόντων, ή
  είσαγωγή τοιούτων είδών έκ
  τού έξωτερικοϋ ή ή τταραγωγή
  κα! έμπορία ενταύθα ξένων τοι¬
  ούτων είδών, ή συμιμετοχή είς
  ότλλας έταιΐρείας οίασδήπτοτε νο
  μικής μορφής τ) έττιχειρήισεις έ-
  τπισιωιοούσας παρεμφερεΐς σκο-
  πούς, ώς και πάσα ετέρα συ-
  ναφής έιργσσία, άναγκαί^ ί}
  χρή,σιμος ττράς έττίτευξιν των
  ανωτέρω σκοττών, προσέτι δέ
  οί ξενοδοχειακές έργασίες καϊ
  η διατήΐρ,ησις ή εκμετάλλευσις
  ττίηιγών, ίαμστικιών ή έττιτρο—ε
  ζίων υδάτων».
  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
  Τό αιρθρο 13 άναφέρει: <(Η ΑΐΝΠΛΐΝΚΔΙ ΚΟΡΝΑΡΟΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1 Β ε νετισ α ν7ηκη>ς καταγωγιήις, ο θε¬
  μιστοκλής γεννήθηικιε στό χωριο
  Σιιββαι τής Μιεσσσράς. Η μητέ-
  .ρα> τού, δαιχττιυίλοδεΐιχ,τούρενη
  στα τϋληι τού 'Π'εραισρένου αιώ-
  να, ήττον το καιμαρι δυο μεγα^
  >ων Κρητ,ιικιών σογιών. Τού ο-
  τιλαρχιηιγού Καπεταν Μΐιχάλη' Κο
  ραικο καιΐ των ιστορΊΐκιών Σχουν
  τήδων. Ο ποπούς Σ»οιυιντή>ς ει,χ,ε
  όιαιτελέσ&ι ΑντιιβασιλΙέας. Ακοιμη
  παλιιότειρα, αι ΣΐκιουντήΊδες τρα-
  φοδθίτούισαν τόν στραΓΤο τού
  Ναιπολέοντα, πιιστεύοντας στον
  Κορσιικανό εηανα—απ"η...
  Τα παιδία τού Κορνάρου,
  γεννήθηκαν μεσα οτητ) χλιδ4 σ'
  ίνο αρχοντΐικό μ' ασημέν» σερ
  βΐτσιο, μέ παιραδοιιλεύΓΓρες χαι
  αφθονο πλούτον Ήταν περήιφα-
  /ος ο· πατερας — Κορνάρος.
  Γιό> νώ μήιν σπχρηθβ ηι πατρίδα
  ένα στραΓΓΐώΓΓη — τόν μετανό>
  στηι ισπήν Αμεριικη γιό τού — ο
  65χ)ρονος τοτε πατερας. πήγιε ε
  θελοντής στούς ΒαΛκανιιιοούς
  ιολέιμιους.
  Ένας τέτοιος άινθρυρος η-
  ταν φιισΐικο νό κιατεχι&ι τίττλοιυς
  καί αξιώιματα. Έτσι, πήρε τη
  θέση πού έπρεπε στ'ήν Τοπική
  Δηρο γερόντια... 'Ητανε τότε.
  βαισιλοφ.ρονος. Και το κατέστη
  μενο τής ί.ποχίηις δεν τού συγχώ
  ρεσε ποτε ·πό ότκ οργοτερα α-
  χολούθησε τον Βενι^ελΐικο Φιλε-
  λευθ£.ρισμό. Πανιε τή νιυιχτα κα>ι
  κοΐβουν τίς γΛώσσες των ολο¬
  νών τής Δηιμογεροντίας. Πλε-
  ι.τάνη καλοστημενη για τον Κορ
  ναρο. Διικιαιστήιρια', ταλιαιπυρΐΐ1-
  ς, η α<ρχή τής καταιστροφής. Μιας κ,αταστροφής πού ολοκιλη- ρωθηικε με μια διαχειριστική α- • ωμαλια τής Δηιμογεροντιας. Η ■μηΐτ&ρα —^Κορνάιρο·υ δέν όντε χει τή·ν πτώοη,. Κι ένια χρονο αρ γότερα, πίβαινει. αφήνοντας ττηιν κρύα φωλια οχτώ ανήλικΰ' Πί :. 6Γ06Γ ί»ΐΓ. ΙιΓ.Γίΐ—08 Κ0ΓΠΒΓ08 <1εε 'ΐΛίΙυε ι οί; /ΠΑ/Ι Ο θεμιστοκΑηί κ ι η Σοφ>ιαι,
  ί,ιχαν ενα χρονο διαφο,ρά. Φυ^·
  <τι»ο ήταν νό ζήσοιιν μαζι, κα,ι να δεθούνιε μ« δεσμού<;, π.(ότε- ρο κι από αοελφι,κούζ οκό,μη. Πόσο όμως &ν6ιΐοφίρον μπο- ρει νο εχουν αωπχϊ τα ηαιδιικα χρόνι-α τού αγωνιστή, —ισυιγιγρα' ιτβαι; Άς το κρινουν ιμονοΐι ο» ο- ναγνώστες μα^, διαιβάζσντθις Οτββορ ΜΟΝ Το φάκελλα τής ιττιστολης πού γράφίΐ τή δκεύθυνση τού παραλήπτη Κορνάρου (Αγκ>ς Ευστράτιος — Λήμνος).
  «-ώς μενάιλω,σε, πώς γαλουιχιή6η-
  κ£, στό αγαΘό τού Δκοιου και
  της Ανθρω,πιΐάς, ο μεγαλος Κρίΐ
  τ κιός συιγιγραφ'έίας.
  Η ΣΟΦΙΑ ΘΥΜΑΤΑΙ...
  Ακούνοντας ιοανιείς τή διηΐγη-
  ση τής Σοφίας, θ' ανπτρϊξει ο
  ν ούς το·υ στή «ΣΐΓΤΐναλό(γγια'»
  ιστό «ΧαΓΓδσρι», οτά' «Παιΐδιό
  τής θώελΐλας», τα απΐθανα αυτή
  βιβλια τού θεμου Κορνάρου.
  Δροσερή αφηιγήτρια, ί,κφραστι-
  ι η καί οτι'ς πιο μιικιρες λεπΓΠομιέρει
  ε>· Τής ζήτησΐα νά μού μιλ(ήισει
  γ.ό τόν αδελφο τηις. Μέ κοοο
  λατακρερε νάι ξεπεράισει τήι συγ-
  ,<ι·νηΐσή τηις, νό μιλήισει για εκει να τό δύοικολα' ηαιδικα τους χρον,α', πού το ψωμι ήταν κ,υριο λεκίτικα «ψωμάΜ», «6 για μιά ακΐα,μη φορά τα1 χερά^ια νά μαζευουν την λο- πρι'α1 στά ικαλντιριμια τού χω- οιού, να1 κοπρίσουν μια θαμνώ- δη εχταοη πού αΐΓτόμεινιε από "'ήν κασά'σχεση, καί πού την φύ — Να τηνέ χω,σωμε θέλει. Κι απάνω πού ετοΊραιςομα'- σταν νά' τήιν Κιόψωμε, θωρούμε λπο μακρυά τόν ,τΜτέραι. — Κι εδά θεμισποκλή; το<ύ λεω. — Ν' ανοίξωιμε θέλιει Σοφ'ία ένσ λα<κ,κιο να τή βάίλιωιμε μιεοΌι κι ου ριο δα Ίρθούμε να τή φάιμε. Ανοιιξαιμ« το λ4κκο και την χώσαμε. Ύστερα δβαλε ο θεμι- οτοχλής φύλλα' ξερά απάνω στό σκαμ'ένο χώμα·. Καί την άλλη μέ ρα χωοτπά. &πιη>α.με *χά τή φα>-
  /αμε. Επεΐινούσαιμε, μα ο πιατε-
  ρος δί,ν ήθελί. να παιρνομε πραμ
  μα απο τσ' ανθρώπιους, ή,τανε
  τα πιήγαιΐνε στούς βοσ«ους α^
  ■ιάνω οτ' Αοτερούισια, ειΐκοσΐ'
  χιλιόμετρα δρφο, «αιί Τιάίοανε
  αλλαξά' μϊ τυιριά καΐ κιρέας. Ο
  πατερας μας ήτανε αιυιστηρος
  κοι περήφανος. Δέν ήιθελε νά
  παιίρνωμε πράμμα· από τομ κό-
  ομο. Καλλιά1 'χε νό ποβάνιοιυιμε
  ολοι α,πό την πιείινια, παρά νά'
  <ητήίξου/μ£ ένα' κομιμάτι ψωρϊι. Τα καλά χρόνια, ί,ίχαμιε μιΐό πα»- ραδουλεύτρα αιπο τον Άγιο Κωνστα'ντινο. Η γιυναιίικαι μας α>-
  νοιποιυσε κ,ι· όταν μας έβλεπιε, μάς
  έδιδε ό,τι είχε. Φρούτα' ιοαΐ τέ-
  τοιαι πράμματα' δηιλιαδή. Μά φο
  ρά επιή/£ ο θεμιοτοικΛήις οτο
  χωριο της ναι τή δεί. Κι η( γΐυ1-
  ναίκα τούδωκε μιό μιεγάλη καρ-
  πούζα. Την παΊρνεί λοιπον καΐ
  τή φέρνεΐ' στ" αιμπελ1α«ι, οποω
  περίμενο ενώ.
  — Σοφ»ία, νό την κόψωιμχ···
  — Κι άν έρθιει θεμιιστοκΐλή ο πό
  τερας κακ μάς δεί, ήντα δόκάμω
  μοχΐτιους, α-
  τεψον, μ« χιλίους
  μπελι...
  — Σ' α'υτο τ' αμτΐέλι, λεει η Σο-
  φιθι. ερ·ριξ<ιιμιε κάποτί, ειμεις τάι κοπίΛιαι, ιρ·αιπια·νιοσπορο. Κι εγέ- μιοε ο κ-ώσμος ραιπανΐ'α. Τάιπαιρ >ιι λαιπόν ο θεμιστοκλής και τα
  .πήγοΐινιε στ" Αντισηαρι. — μολις
  ε:χε μπ·ε» θαιρρώ στό σκοΑΐιΐο —.
  Εγ;ύριζε τούς δρ<Ι»μους καί φώ- ναζε «Πιέντε ιραιπάνιιο, ένα' ψω- μί». Κγ όττ-αν γτύιριζε στό χωριο «ραπ-οώσε πάινται ένια' κορμάπΐι ψωμϊ, για νο> φαιμε τα χόιρτα'...
  Ετότεσάς σνή, ΦαιντερωιμΈνΐη (Σ.
  Σ. Δεκα χιλ'ιΰιμετρα' μακρυά) τόν
  αγαπουοαινε ο* ονιθιρώποι κα<ι τού δι'ιντανε «ίτρα. Τάπσιΐιονιε κα« μεταοίδασις των μετοχών γίνε ται δι' άπλής π.αραδόσε«ς τοΰ τίτλον,..» ΤΙ ΑΕΕΙ Ο ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΖΑΡΙΑΝΟΥΣ 'ΗθΕλαν να δώσουν τό νβρό άττό μόνοι τους καϊ τού ζηττοϋ- σαν νά ττροσπαθήσει τΓερισσότε ρο γιά νά ύ—ερττηβησουν τα διά φαρα έμττοδια^ 6~ως τή/ν ύγειο- νσμική εξετάση τού νε,ροΰ καί ά!>Αα. Πιστεύει ότι είναι ττολύ
  λιεβένττες καί φιλότιιμοι καί κα¬
  τά κάπτοιο τρόττο δέν μπορεϊ να
  έξιηγήσει την .μίταστροφή τους-
  Σχ«τικά μέ τον φορέα πού σκο-
  τπεύουν να ϊδρύσουν γιά την έκιμε
  τάλλευση. τοΰ νεροΰ είναι έν-
  θουσιασμένος ,μέ την ~ροσττά-
  θεια καί θέτει δλες τίς έρευνές
  τού σχετικά μέ τό νερό στήν δι
  άθεσήι τους. Πιστεύει πώς ή
  δική τους ττροσττάβεια όχι μό-
  νο δέν 6α 6'λάψει την έταιρεία
  τού, άλλά ττιθανόν καί νά ώφε-
  λήσει.
  ΤΙ ΛΕΕΙ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΝΙΒιΡΥΘΙΑΝΟΥΣ
  Τα Ιδία τπστεύει καί γιά τόν
  Προεδρο καί Γραμματικο τής
  Κοινότητος Νιβιρύτου μέ τους
  όττοίους συνδέαται μέ συντεκνιά.
  ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ
  Σχετικά μέ τό κοιλότικο κτή-
  μα τής Νΐιδρύτου ή άγο,ρα δέν
  ί-χει ττραγιματοτΓοιτιβεΐ άκόμα δι
  στι ά?ΓΓθρ;ρί«()τη(Κ)ε άττό την Νο-
  μαρχία Ηρακλείου γιά Ίνηη-
  κούς λόγους. Πιστεύει δμως,
  ττώς θά τΓραγιματοτΓοιηθεΤ μετά
  την έπανεξέταση τού θόματος ά-
  ττό την Νομαρχία καί την έν
  σννεχεία ιεγΐίρισή· τηιςι
  ΟΙ ΞΒΝΟΙ
  Οί ξένσι στούς όποίους άνα-
  φέΊρονται ο! κάτοικοι ΖαροΟ,
  έττισκ€4>τήκανΐ: ττράγιματι μα<ί τού τό Ζαρά, άΛΛιά δέν ήταν κε φαλαιούχοι. Ήταν Γάλλοι τεχ- νικοϊ τούς όττοίους ό ΐδιος εΐχε μέ έξοδά τού καλέσει, νά έρευ νήο-ουν γιά την κοτταλιλΐηλστητα τού νκρού και νά συντάξουν άνά λογες τεχινοθΜβονομΐκιές .μελ&- τες, ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΚΤΗΑΛΑ "Ηδη £Χ€Ι αγοράσεΐ ό—ό 161- ώτες 2 στρεμματα 6οσκάτο~ο, στόν ό~οίο -ροτίΐθεται, νά ά- «οίξει γΕώτρπση κι άν τό νερό τΓού θά 6ρεϊ εΤνχχκ κατάλληιλο, θά τό έκ,μεταλλευθεΐ. Κίνηίτρο ττ]ς έταιρείας τού είναι τό Τδιο δφελος, άλλά καί ή ΟΛχ&τπυξη τοΰ τόπον καί τής 'Εθνικης Οίκοναμίας γενικώτερα. ... ΥΠσΣΧΕΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΔΟΞΙΑΔΗΣ Ο Υπου,ργας Κοινων.ικιάν Υ- ■πηιρεσΐιών κ. Δοξιάδης, μετά τόν ιπ,ρωθυιπου,ργό κ. Κα'ραμαν- λή ...υροσχέθ»τικε — λέεΐ' __ θίτον Δήιμαρχο κ. ΚαιρέΆλί} ότί οα επιστραφεί οτον ιΔιήμο Ηρα" κλβίουι η περιουσίαι τού πανα- νίίουι. Υπσσιχεση· έδωσε ο όν- θρωπος κα'ι μάλιστο τηίλ'εφων1!·- •κή... χάνει. τίΐποτε; Βδώ ο Π,ρω- Θυρθ'υ.ργι6ς έδωσε την ιδία υιπο- "χισηι πρίν δυο χρον» κοί μάι- Αι,στο ...προφορική, φα'νταστεί- τε τώρα· ιποσα' χρονιο θα- περά- σοι>ν από την
  πίρήφ-ανος, πώς νό' στό πώ;
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Γιά τό θέμα τού Λατομεΐου Ριτσόπουλου
  ΟΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΑΟΓΟΣ ΓΟΥΡΝΟΝ
  ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΩΠΟΛΕΟ!
  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
  ΓΞΩΡΑΊΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΓΟΥΡΝΩΝ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
  «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
  Πρός
  Την εφηιμερίίδα' «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηρακλειο.
  Αγιαιπηιτε κ. Δΐίυβυντά,
  Σεβόμαοτε τό χώρο τής εφη¬
  μερίδας σας, α·λλά θά θέλομε να
  δώσωμε μισ απαντήση σττον η-
  γούμ^νιο τή,ς Μον,ής Ανωπολευς
  κ. Γρηγόριο.
  Ι σχυρί^ε,τα ι ότι «σιωποτύν»
  οί Γουιρνιώτες για τό σκο'υιπιιδό-
  τοιπο, ενω ίρείς τό Είχαμε θ'έσει
  ϋπ όψιη τού κ. Νομάρχη. Βαοΐ'-
  κοί όιμΐϋκ ιαίτιοιι τηλ καικήις αυτής
  (ίαπ-αοτά'σΐως «.ΐν>σι· οί ενοιΐΜαιστές
  νών σχαυπιδιύν τής Κοινότητος
  μας κα.Γ τής Βάσεως, πού δέν τα
  καιίινε καθηιμερινα. Αυττός που
  σιωπό είναι ο ηγούιμεΜος που
  δέν μάς λέει: α) Πώς έδΐωσε χω¬
  ρ ίς δηιμοπρασία, την ήβη βννο,ι
  «ιαιοιμίένη από τό 1938 στούς βο
  σκούς μοναΌτηιριακή περιουσίια1,
  γιά· ίγκαΓπάοτΓ'αιση Λιατομείου.
  β) Πώς στήν αττιοδοχή τή,ς αιΐτη-
  σεως γιώ τό λατομείο ΟμήΜα' Νο
  ψ,βριο) αιπο τό η,γουμ&νοσυιμ-
  3ούλο φερεται σαν ποοο> ενιοι-
  κιαισεως 150.000 δρχ.. ενω στΐις
  5-1-1980 που επ.ιςτκεφθή,καμε
  ■ Ον ΑρχιεπιΙσκοπο κ. Τκμοθεσ
  μάς εΐιπε οτιι το ποσο ειναΐ' νθ-
  ρω οτις 30.000 — 4Ο.ΟΟΟ δρχ.
  και ότι την τελι,κή αίΐόφαση &ό
  την ίιχν ο· ΟΔΕΠ. Μηιπως γ.'ό νά
  μή μπορεσωμε να το δώσωμε ό¬
  πως προτειινιαιμε και ΠΡΟΤΕΙΝΟ-
  ΜΕ ακόμη; γ) Τι θα κονει άν
  αυριο τού ζη,τήσουν θ'ϋοη γιά
  λαιτοιμείιαι κΐι άλλιοι.
  'Ετσι πού μάς αηανττά ο η-
  γοιυμενος μάς θιιγει, αλλά βνα
  νά μήι ξεχνά: ότι ιοαΐ οί Γοϋρνιώ
  τες ειιμαοτε πάνω αιττι' σλσ' Κρη>-
  τ'κιοί και 'ΕΛΛηνες ττστριώπ-ες,
  καί μίρικιθί γ6ρο·ι μας, πολιέμη-
  ι,αν σ' α'υτό τό μερος πού έχει
  ουίτός τώρο γιό νάν^'ΐ ελεύθερο
  καί καλόγεοοΐ' σφάχτΐηικαν στό
  Μοναοτήρΐ' τής Ανωπό'λιεως για1-
  τι υπεραισπίιζαινε τα ιδανικά τής
  ψυιλήις μας «οί τις ϋερες ποραδό
  σ·εις μας. Άς τό δωσεΐ' αυΐτΌ το
  μερος στούς βοισκιούς, άς το
  δώσει σε καποιους φτωχούς,
  άς το δωρήσει στό σύλλονο μας
  κι αιατόις ξ*ρει· τι θά· τό
  Πάντως οχι ντταμαριΗ1
  Γοιυρνιες 24-1-1980
  Σος ευχαρίστου^/*, πολιυ
  Εντολη Δ.Σ. ΣυΛλόνου Γουρνων
  Ο Προίδρος
  Α—ΑΜ ΣΩΜΑΡΑΣ
  Ο Γ. Γραιμματεας
  ΖΑΧ. ΦΑΡΣΑΡΗΣ
  Υ.Γ. Ρωτού,με, γιατι τωρα και
  15 μερες πετά παινω θιπο τό1 κε-
  φσλια μας ένα μικρο σεροττλανιθ
  Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΡ ΑΓΟ ΥΔ Α.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΣΤΟΝ κ. ΜΑΝΟ
  Γιά την εξαΛρεοη τού Δή^
  μου Ηρακλείου αττο την κιυβερ-
  νητική ιεξανγελία περί ανα θέσε¬
  ως αιρμο>διοτήΓΓ'1>ν των Πολεοδο
  ^'ικύν Γραφειωνι στούς Δήιμους,
  ο Δήιμορχος ικ. ΚαιρέΛλης έστει-
  λε ιμαικ,ρο-σκελή επκιστολή δκΐιμαρ
  τυιρίας στόν υχρ,υπο·υιργο κ.
  Μάνο.
  'Εξάλλου ο Δήιμαρχος, μέ αλ-
  λη επιιιοτολη τού, ευχαιρίοτπησε
  τον κ. Μανο γιά τα 39 εκαΓτομ-
  ιμύ,ρια πού έδωσε σε ενισχύση
  τού- ροιμοτομΐικού σχεδΐου.
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  «Έδήλωοα Γρ,ελλύς (συίγγνώμΐι.·· ψτωιχύς ίίθειλα νά
  πω)>' (Σκίισο: Μάνου Πάιρΐ))
  έλεγχος
  ΤΑ ΝΕΩΡΙΑ
  Τραγικη κατόσταση ιπιχρα-
  τϊϊ τ|ώρία τούς χ^ιμιρινους μήνες
  στά Νΐώρκι. Κονπεύει νά μή μεί
  νει τϊποτ(ε όρβιο, κ» ο» αρμόδιοι
  φαίνττοι πώς... αγόρασαν ανρό.
  Αυτοκίνητα φορπ-γά παρ-
  καρισμένα, πλάιας ξεχολλημένκ,
  λάδιο πού έχουν ττέσΐι στό δά-
  πεδο. Καί τή Νεώρια ποϋ θεω-
  ρούνται αρχαιοΛογΐΗός χώρο<, κινδυνεύουν από την δΗ<ή μας την ΐπ—ολαίόττντβ μ από την αδρόνεια των αρμοδίων. Πώς ιείναιι δυνατόν μεσα σ' αυτά τα α<Λστουρ(γΓϊματο νά εί νοι παρκαρισμϊνα ουτοκϊνητα; είναι δυνατόν νά χρησιμο- ποκκινται έτσι, σάν αττοθήιας ή μάντ,ρες, οί Αρχαιολονικοϊ αύ¬ τοι χώβθ( τού Ηρακλείου; Νομίζουμε ότι ττρέπίΐ νά στα ματήσιι τό κακο καί νά καταλά βει τττά καβένας πώς αύτοι οί χύροι δέν είναι πάρκινγκ, ούτ< είναι φτιογμένοι για κάττοιο σχε πκό λογο. Είναι Αρχαιιολογικά μνημεΐα πού οφείλουμε νά τα προστατεύουμε καί νά τα προ- σέχουμε. Αλλά άς δουμε τί θα κόνιι η Αστυνομκ» γιά τό σοβορό αυτό θέμα. ΒΛΑΒΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ Το Μανάλι τής ΥΕΝΕΔ οττήν τους οττήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» διιαμαο- περιΐοχή τής Βιάννου ■παρουισΊά- <« τελευταίαι ανωμαλίες. Ποτε δοιιίλεύβι κοί πότε δέν όοιυΛι&ύί,ΐι Οΐ' «άιτοιικοιι μέ τηιλεφωΜή|μαα·ά τώροινταΐ' »αί ζητούν νά επι- σκευιαστει ο αναιμεταδοσηις γιιιά να μην πιαρο·υοιαιζεταιΐ ,η ανωμαι- λιΊαι αυτή. Η ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ δρόμο Ηρακλικκι — Μ«σ- σαράί, σκρι0)ώς μπροστά από τό Πυρηνχλαιιουογαο Γκιννοϋ- Λη, πάνω στή στοοφή, συμβαί- νούν ταχτικά τροχαία ατυχήμα τα. Πολλοϊ οδηγοί τα αποδίδουν στήν πυρήνα, πού ίίνοι σκορπι σμένι> πάνω στό κοτάοτρωμα
  τοΰ δρομου, η οττοία δημιουρ-
  γιί ολισθηρότπτα, ιδκιίτιρα ό¬
  ταν βρίχΐι.
  Μήττως θάπρε-ε τό βγοστά-
  σκ> οπό μονο τού, πού είναι καί
  η αιτία, νά καθαρίζει τόν δρό-
  μο, γιά νά «ιποφκύγοντιαΐ τα α-
  τυχήματα ή νά ενιδκχψερθούν
  σέ αντίθετη περίτττωσι> τα αρμό
  δια «ττυνομίκά όργανα;
  ΣΚΑΝΔΑΛΑ
  ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίβο 1
  τα ΎτκΜτατχΐστόματα καί των
  άλλων Κρίΐτικών πόΛεωιν.
  ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ όμωί γίγονός «
  ναι ότι ο Δαυβυντής τής Εθνι-
  κής Ηρακλαου κ. Καλουτάς, τέ-
  θηκε ήδη στή διαθέση τού Κεν-
  τρικού Ηαί αντιΗαταστάβη.κί από
  τόν κ. Χιόλο, παληό τραπεζιΚό
  μέ υπηρεσίο 37 χρονων, πού υ-
  πηρετούσε μέχρι πρότινος στά
  Τρίκαλα.
  Ο κ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ, συμφωνα με
  πληροφβρκί τού περιβάλλοντός
  τού, ζήτι>σί νά πάει στή Χσλκί-
  δα ή στήν Καβαλα, οπου "άποι-
  ος γαμηρός τού έχε» ριομηχανία
  υπάρχει δέ κοί η άπο^η ότι ίσυς
  αποχωρήσί.», άν καί θίλει 3,5
  χρόνια ακόμη νά σννταξιοδο-
  τηθεί.
  ΕΚΕΙΝΟ πάντως πού έκανε ιΑιαι-
  τ«ρη α*σθηση στό κο.ινό είνα» τό
  πώς οί Τράτκζίς, σ' αυτίς τίς
  πΐριπτώσεις δίνουν μέ τόση ε,υ-
  κσλία, τόσο μεγάλα ποσά, πφΐο
  ριζόμινις σέ τηΛεφωνικές δια§ε-
  βαιμσε^ς υπαλλήλων ιοοί στήν
  τού πρ^οσιομίζον
  τος την επιτανή προσωπου. Τα
  Τέλιεξ, τα μαγνηττόφωνια καί τα
  άλλα μέσα δνοοφάλισης, είναι
  |.ηττως...δοπανΓ>ρά γιά τίς Τράπε
  ζίί, προκειμίνου νά οποφεύ-
  νουν τε,ράστιες ζίΐμιές η «ττω τε
  τοιε< ταλαιπωρίίς; ΤΕΛΟΣ σημειώνομε ότι είναι χρέος των αρμοδίων, νά ενημε- ρώσουν τό Λαό γιά τό τί επακρι Ιίώς καί αναλυτικών συνίβει στίς Τράπεζες Αγροτικη καί Ε- θνεκή, διότι, πέραν τού δικαιώ- ματος τής πληροφόρηση<, υ¬ πάρχει καΐ λόγος αποφυγής των φημών στίς οποίες μπερδευον- ται. όδικα ισως. ονοματα όπως - ών κ.κ. Καλουτά, Δασκαλάκπ, Μπελιμποσάκη κ.ά. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ υποσημεΐαση: οί κ.κ. Καλουτάς ηοι Δασκαλά- κης, είναι Μασ|ώνοί. Ενας πρό¬ σθετος δηλαδή λογος, πού πρ«- ττει ο) ίδκ» νά επιιδιώξουν την πλήρη ενημέρωση τού Κοινου, πρόΐς αποφυγήν ηορεξηγηστων, λόγω ακριβώς τής φερομένης ως ιυνοουμένης ιδιότητος τους. τ·εταιλουόα>.
  .Λτσόηουλος είναι μ*λος
  ρολεσχος μ* γ,ατι ον ω
  •ος σικορπα τόσα
  φού όπως καλα ξέρομε δα
  πρό ηολλού τοπογραιφ «ο
  περιοχής μας. Μήπως γιά
  ;ογικό πόλεμο στουις χ
  γα να πτοηθουν οτπ&ν ογ
  τοας; Μεσα απο το σύλλιογό μας
  τού απαντοκν ΜΗΝ ΑΥΤΑΠΑ-
  ΤΑΤΑΙΙΜ
  ::ϊϋίΗϊϋ5ίΙ!Η»!Ηϊ!ϋϊϊϊίΙΪΪ·ίίϊϊ::·!3!ϊί!ϊ:ϋ::::::::Π!Ηί!Η
  'απόψεις
  Η ΒΕΝΤΕΤΑ
  —κατά την κρίση. ρα<; βεβαία — θέθεκ; πού ρ,νει] οτκιχ; έζάιλλου κάνσμε καΐ αιέ κάθε δηιμοχηο λειτ.ουρ·< γό, άνεζάρΐτηιται αί11" Γο σημεΐα διαφωνίας }ΐας· ΜΕ 6άοη την άρχή αυτή/ συγχαίρορε τόν κ· Ζορμπϋ γιά την άξιόλογη αγαρευοΐή τού στήν τελευταία δΐκη τοΰ Κακουργιοδικείου Ίϊρακλείου, απού έκδικάοτηκε ή γνωστή ύτιοθεοτΐ' βεντέτας τοΰ Ρεθύμνου. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ άίπΐυ'λνητα καΐ μέ τόν κ ΕΙοχκγγελέα καί μέ δλους τούς αόόλλους παιράγονιες τβού μέ κΔ9ε ι,ραπο καιταδίκαοαν ιό άιπαράδίεχτο καΐ άναχρονιστι- κό αύτό έΐθΐιμο, ηού μα<3 ,μέ την ζωοκλοτϊή, έκθέτουν τόν τηερήιφανο Κριηπκιό Λαό· ΕΙΝΑΙ άνάγκη, ή βασικη γραΐιρή ι ής εΐσαγγελΐκί)ς άγόρευσης νά υίοθεαι0εΐ καΐ άπό αλλα ύιπεύθυναι ηρύοαχπα τής Πολΐτείας, άφοϋ/ έξάλλου, καΐ αλλοΐ ά- ζΐόλογοί ανβρ,ωΐΓΚΜ συγχ<ρονακ,* άλλά καΐ ιιρέν απ6 χον κ· Είοαγγελέα, ν,κφμάσ^νε την ϊδια ϋποψη κο) Κίυταδίκασαν τύ ί5Βιμο ι ής 6ενΐέτσς πού είναι τελείως άνιΐθειο μέ ιύν Πολιτισμο μας. Η ΒΕΝΤΕΤΑ καΐ ή Γωοκλοτιή είναι καχαδικασμένα καταλοΐτκι σιή ουνείδηση τής πλειοφηφίας τοθ ΛαοΟ Ιΐας καΐ ηρόπει ύρισιικά καΐ τελεία νά όκλείφουν. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ '.ΑΕ εττιΐτυχια συνιεχι^εται η α- περγίιθ' των Τραπεζιικιώιν κι άπωις δήλωσε η κορυφα·ια' τουις σ·υνδΐ' ΐοαλιιστική οργανωση. σκο-πιεύ- ουν νά θ'Π&ργήσου'ν ολοκΐλιηιρο τόν Γενάριη. Οί Τρατιε^Μθί εηνια ΐι όνος «λα- δος, πού οπωσδιήΊποτε, ξΐερει νό ι:αταικτα τις δ.εκδ.κησεις τού με αγιώνες. * Πολλα θα ήσαν σε καλώτεριι υοι.ρα. αν όλοι οί ιίλάδοι των ιργαζομενων εϊχαν την Ονων,- στχοτητα κα'ΐ την αατοπειθαρ- χια των Τροπεζικών. Η ΚΙΑ ΤΗΣ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ έχουν κοτεδαφι- στίί στήν αμχτ τής Καλοκαιρι- νού, (δεξιά όπως μπαίνομε απο τή Χανιώπορτα), παλ«ά ο>κή-
  ματα, προφανώς γιά νά οικοδο-
  μηθεί μιά οκόμη ποΑυκατοκτία.
  Τό σχέδιο Πόλεως, που τηριί
  Γήν οικοδομική γρομμή τού συμ
  φωνο μέ την οικοδομική γραμ-
  μή των παλαιών κτισματων.
  δέν προβλεηει οτο νευραλγικο
  αυτό σημείο τό τράβηγμα τής
  οικοδομής πρός τα μέσα.
  Τό μέρος όμως εκεϊνο είναι
  πολυ περαστικό από οχηματα
  καί πεζους καί μπορεϊ νό πεϊ κα-
  "είί τέως ιίναι η είσοδος τού Η¬
  ρακλείου.
  Ποτέ δεν σταμάτησαν τα τρο
  χαία ατυχήματα στο σημείο αυ¬
  τό, καθώς καί τα μποτιλιαρίσμα
  τα των αυτοκινήτων.
  Οί κα^οστημιαταρχες τής πι-
  Ρ'οχης, αλλα καί πολλοϊ άλλοι Η
  ρακλειώτις, μέ τηλι^νήμοτα
  τους πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ», ζή-
  τούν, νό επεμβιι κάποιος αρμο·
  διός, πρίν αρχίσα νά υΐε^»«τοι
  η ντα οικοδομή καί νά υποχριύ
  αει τοθς ιδιοχτήτις, νά την τρο-
  βηξουν μέσα τουλάχιστον στή»
  γωνΐα.
  Από τους ιδιους πληροφορού
  μαιστι ότι ο κυριώτερος ιδκ>χτή
  της είναι η Εκκληση Κρή—κ.
  Νομίζομε πως από δική της πρυ
  τοβσυλϊα η Εκκλησϊα πριπιι τό
  κόψει την γωνια αυτή κοί τα
  απολλάζει τούς ΗρακλϊιώτΙχ α¬
  πο τόν φόρο τού οίματος. Γτο
  ι,άτω τής γραφής Χριστιανθί
  Ορθόδοξοι είναι...
  ΩΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  Ο Πολιτιοτΐικος ΣυλΛογος Αλι-
  ι.αιρνασσου, που ιδρύθηικε πρό-
  σφατα',μέ τόν τίτλο «Η Αρτεμιη
  σία», άρχισε *ιολας να δραστη
  ριοοοιειται. Έτσι, τή,ν μεθαυ-
  ριανή Τετάρτην α.πόγευιμα, εχει
  στά' Γραφε+α τού (Μουγ
  34) πλατεια σύσκεψη όλων
  7 ών εκιπροσώπιων των μαζυιών
  (ρορεων. γιά μ'α ευρύτερη βεμε-
  λ·αικη συζητήση. Ήτον κοΤγ
  ΓΌυ ίλειπΐ από την συμπαθίοτο·
  τη Κοινοτητα Α1λι*α'ρναοχκχι»
  /»' αυτο καί σξΐιιζοι.'ν οχνχαοπτπ
  ριων οί πρωτεργάτίς αυπτις τήί
  κινησιχ.
  ΜΕΒΕΑ
  ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ - ΧΑΤ2ΗΜΑΝΩΛΗΙ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 10 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 224-523 ΚΑΙ 235-739
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΑΥΓΟ ΜΟΥ. ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΜΟΥ
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΐΔΗΣ
  Χρειάζεται, δΐυστυχώς, πολύ
  μεγάιλιο κου.ράγιο ακόμηι, σ>' όλη
  γενικά1 την αγροτιά, νάι παλαιίψει
  ολα τα μαγειρΐ,ματα τής τακτΐι-
  »ίς πού κάνειι τό κοιινιωΜΐκό μας
  σύστηιμα γιά νάι αιποθαμπώΜεΊ.
  τόν όμοιρο αγρότηι.
  Γιατί, αΑΙήθεια., απι' τή μι.ά γ>
  κ,ι οπό την άΐλλίηι ηι ευιτιι
  μάς έχουν κάνεΐ' όλουις νό
  π'θίτεύουμε πώς τό κά,θε ξερο-
  <αμμοτο ποώ μάς οετόνί. τά> λο-
  νή,ς — λογτος καλαί ηοιδιά> τή,ς
  ,τιλουΓΓθΚιρατίιας είναιΐ σωτήρκ>
  γιά μάς.
  Λές κα.ί μ/ έν,α. οκόμιη
  <(Ομματο υΐλικού «αι' κου ανορθωτιομού μας, δήθεν σωθήιχαμε, ξεκουραστήικαμε, τα· χτοποιιηθήικαμε. Κι. όπως οί κ,ύιριοι· τόδε, άλφα. κα,ι δείνα έχουν όλα. τάι ,μιέσα νά ^παινούν τούς .εαυτούς τους γιά τό αογουΛόιοι ποώ μάς έκαναν, όλλο τόσο κι ε·μειίς κιαθισμένο! από την απέναντΐ' όχθη τή,ς πνευματΝοής μας αν,υιδρίας χαυ- τόμαοτε όλα άσα μός πλασέιρ- ινουν. Τί νά γίνί:κ.. Έτοί, είναι οού λέει ο όλλος. Ή ότ-σι τουΐλιά χιοτον πνστεύει. καιϋ χαύτετα κ τό χάΓτι· τής ιΚοινωνικήις Πολιτ.ι- κής ή τού Κοινυννικού τους δή¬ θεν ενδιαφέρον/τος. ΑυΓτοί, δυστυιχώς, &ι|μοστε κι εμείς τ' αγαθούλιο αγρότια·. Καΐ σάν τέτοιους μάζ τρώνε κι ολοι κι όλοι. όσοι μάς τρώνιε καιΓ σάιν τέτοιοΐ' παβαίνουμε κι ό,τι /ιοθαίνουιμιε. ,Κοϊ δέν είνιοΐ' νά γελάσει κα>-
  νείς με την *ατόστ·οοτ« μος. Έ-
  νας ε.θνκιοά< σκ,επτόμενος ηρίηει, ν ό ξεστελκΙισεΊ τα στελιόρια τής τσάπας πού σκόβ,ωμε κια<ί νά μάς τό κιαπ,ελωσιεΐ' οτ,ήν ποΛιύ- ξε,ρηΊ καυ,κό'λα μας έτσι γιά πα.ιχ ν (δι. ίσως ί μόνη περίιπτω- σή ναι ξυπνήσωμε «οί ν ά μην ίαναχαιοτούμιε τάι τόσα όσαι ο.ι μπιοναιδοροΐ1 έμποροιΐ μάς λένΐε κι εμείς τό ,κ,ου,τάιβια- .κ,αταιπίνο- με σάν δήθιεν ξύπνιοι. — Μή. ιμού πειίςϋ! ΤΙ} μην σού πώ βρέ γροτά- κι καΐΓΐμένο, οταν κι αικόμα προ χθές >ποι> λέει ο λόγος μέ τό συν
  ίνα χΛιό,ριικοούν-αξή σοιυ, πού
  τό ικακιόρισαν περιοχΐότ&ρο απ'
  ό,τι κιαικα'ρίζεΐι π 'κάπτα τό οιυγό
  -ηςι τό θεώρ.ησες α'υγοώ^αρο,
  ΐί.νώ δέν είνα* ούτε αυγουΛιακι»
  γιαιτί .μΐΐχριΐ1 νό τό ττοΐρεις θάι τό
  εχβρ φάεΐ' ο τι,μάριθμος;
  Πόσα «αί πώσα άιλΐλαι παιδί ι-
  οϋ τής χάψας χαύτεσιαψ κοί τ%6-
  σα Όΐκόμη. άΛΑα- κι. άλλα διιιοαιιώ-
  ματα· χάνεις καΊ πάνε... Τό σκέ-
  φτηικες ποτέ; 6ίδες ποτέ τί γίνε
  τ αι γύρω σου, απ' όσα οΐ' τέ-
  τοιοΐ' «α» τέτοιοΐ' συνάνθρωιποί
  (;)σου· κακαρίζουν πώς σού κό
  Γτατέ —άς τα δι.
  σου ■είνο ι> ιδία· κι ολο-
  ιδία, μέ τού διττΛιανιθύ σου, τού
  όλλου κΐ' αλΐλου, όοως κα.ί οί υ-
  ιποχρειώσενς σου·; Σκέφτιηκες πό
  τέ πώς δέν ε.ϊν>αιι ίϋκιολιο πράγμαι
  ν ό ΠΙΙΤΕΨΈΙΣ πώς μηοιρί.ί νώ
  ξυδιάσεΐ' δύο χιλιάδες τόννιθ·ι πε-
  ιρ.ί-ο>υ> κρασί, ενώ ξύδΐΌ'σε λ&ει
  λόγω ζέστηΐς;
  Τώραι γιιαΦϊ δέν καικαρίστηικε
  σάν επϊτειυγιμα; Έ, αιυτο έλλεν
  γκ. Νά ιττάιει κψουτο στό »άι—κό.
  — Τι"; Δΐέν ιοατάλαιβ&ς;
  Μ ό τί νάι «αταΙλ<άιβ*ις βρέ χρι •στΐιανέ μου'οπό τέτοια' εσώ, ε- Αξίζει νά τό προσέξει κάποτε τό Ύπουργεϊο Πολιτισμού ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΠΗΠΑΙΟ ΤΟΥ ΣΑΡΧΟΥ Γράφει ό ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ Τό Σιπήλαιο Σάρχου βρίσκε- τοι οέ αττόι—-αοηι, από τό Σάιρχος, 500 μέτρο. 'Κατά την ΕνεΤϋΜή καί επί ΤουρκοικραΓΤία^ κυρϊως, (1794—1896), χρηισιμοηοιήθΓΐΓ κε σάν κατακρύγιο των κατοίκων τής περιοχήις. ιΚατό τήιν ΕΞπανά>-
  σταση τού 1866 «αΓΓαφΟγανΐ ε-
  κεϊ πόρα πολΑά γυναιΐκοπαιιδα' υ>
  πό την προ^οτοισίια. τού Σαρχιο-
  νού αιρχηγού Κ·απετιάν Φιλκππό-
  κη.
  Οί Τού,ρΜΟΊ ίΛΐτεθήικανί μέ
  25.000 στρατιώτας «αί 2 μέγα
  λα ενετικά πυιροβόλα κου διάφο
  ρα όλλα πολε,μικιάι μέσα·, υπό
  ■■ήν αρχηγίο των ΐτασάδων Α-
  ρίφ, ΑδήΛ, Γιαιχλισ, καΐί Ρεσΐτ.
  Η πο>!ορκίια διόρκεσε από των
  Ιούλιο τού 1866, μέχρι>κα<ΐ τον ΣεπΓΓέμβριο τού ϊδιου χρόνου. Οΐ' Τούρκοΐ' σπή ουνέχεια, άνα^ ιιιαν φωτ™ στήν είισοδο τού σπηνΜαίίου1 γιά νάι ιιποστούν ασφυξίιθ' οί ίντός ουίτού. Ο ττνΐέ ών άνεμοις απομάΐκριυνί τόν «ίν- δυινιο, η φωτία όμως ξοπλώθιηΓ κε στήν γύιρω περιαχή «α>ϊ έίτσι
  αττιομαικρύνθΓΐικε ο Τουρκ,ικόί
  Ζτραιτός. Κατόπιν, ο Καηετάν
  Φιλιππάιοηις οτή; θέση, Κούπος
  τού Κρουσώνα·, υπέγραψε πρω-
  νό'κολλο τού Ρίσ'ρτ Πασά καί α-
  τΐοσύρθηκαν τό Τούρκικα στρα
  τεύιματα1.
  ιΚαιί επ.ί Γερμανοκατοχής κα-
  νώ, αυτός κη αιυπτός, ο οΐλλος »►
  άλλος. Ε3οη,θθί χηιμιικού «φκϊστε
  Εμείς άνθρωποι είιμαοττιε, δου
  Λειά κιάνομε, προΊ'όντα παράγο
  με, γιώι νά τρώνιε οί άινβρωποι!
  Κατάλαβ-ες ρωρό
  — Κιατάλαιβια'.
  Νοί, μόν.0 ό,τΐι
  τόσονά κιαΛΙό νάι δούνε στό σπϋ>-
  τι τους ογ πάση'ς φύσεως εκμε-
  ταΑλευΤΒς αου.
  ΚΩΣΤΛΣ ΛΑΊΔΗΣ
  ΣΥΑΛΥΠΗΤΉΡΙΑ
  Την οε««τένοα τού κ. Νκο-
  λοου Λο«ειό—| ουλλυηοϋμησ—
  θΐ,ρμά, ιυχόμβνοι πχΐλή παρηγο-
  ριά Φτόν μεγαλο πόνο πού προ-
  •άλοοΕ ο άοΜος εαϊ φργκός
  χαμός τού μσιρβύ (2 επών) Γι-
  Οκογένε»
  ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
  Α. (2 Μαρτύρων
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ΧΩΡΟΣ ΠΑ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
  ΓΓΕΓΗ
  Επ] τής ο&ού Αγίου Τίτου
  (Γΐλάι — πλάι ακριβιύς από
  την Ένωση Γίωργυοών Συντετοΐι-
  ,ρισμών), ενοικιασταί χώρος
  140 τ.μ. 5 δωματίων, οτόν 1ο
  όροφο, «ατάλληιλος γιά επογγελ
  ματική στέγη.
  Ενοίιο.ο λογικό.
  Πληροφορίιες: Τηλ. 284214,
  όλες τ*ς ιργασΐιμίς ώρες.
  ΠΩΑΕΙΤΑΙ σέ τΐιμή, ί,υκαιρίαζ
  π>ήρες σαγικρότηιμαι «αινουργές
  πλυντηρίων «οΐτάλληιλο καί διΐά
  ξενοδοχ£«α«ή μονάδα.
  Πλη,ροφορίεις τηλ. 231-546.
  2 1)2
  ΠΩΑΕΙΤΑΙ Διαμέρισμο
  δωματίων ·επ,ϊ τής οδοώ
  (απένοντ* αοό τό Γυμνάΐσιο).
  Πλη,ροφορίες ττίλϋφ. 224-620.
  ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
  ΜΕΡΕΙ ΧΑΡΑΣ, ΚΕΦΙΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΙΣ
  ΚΑΝΤΕ ΠΙΟ ΠΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΣ
  ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΟίϋΜΒΙΑ
  Ε ΜΙ
  ΑΕΡΑΚΗΣ ΑΕΜΕ
  ΑΝΟΝ.ΕΤ.ΜθΥεΐΚαΝ ΕΚΔΟΖΕΩΝ
  ΑΝΤΙΠΡΟΖΩΙΊΕΙΑΙ-ΔΙΖΚΟΙ
  ΔΑΙΔΑΛΟΥ 35 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΙ
  ΤΗΛ: 288 608-236 357
  Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ
  καί ή ΟΟίυΜΒΙΑ
  ΦΡΟΝΤΊΖΟΥΝ ΠΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕέ_*»ΓΗ
  ΑΕΡΑΚΗΣ: ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΜΑΛΙΑ - ΧΡΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΙΔΑΛΟΥ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΑΠΟΛ¬
  ΛΩΝ») ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ)
  ταφϊιγανε όλοι. οί κάτοπιοοι των
  γάρω χωρίων καί 1.000 άτομο
  ο.πό τό Ι-·>άκΑειο, οτό ίδιο Σπή-
  λαιο.
  ΠαλαΛτερο περιγιρόψονε τό
  Στιήλαιο Σόρχου οι> Β. ΡΑ8-
  ΗϋΒΥ κσ< V. ΡΑυΐΙΝ. Στό σττήλαιο υπόΐρχουΐν· νυ- χτερίδ;ς καί όχρθονο γικιουιανρ. Κβτό τήιν τελευταίαι ττεντη- κονταετΐα άρχι·σαν νό ττετιούν- ται τό νερ·σ πού υπήρχανε μέσο μέ μορφή Γϊή(δαιι;α,σέ τρβϊς δια- φορετ ικές χρονολογίιες: Τό ,1943 τό 1950 —ε,ρί—ου· «αί τό 1976. Τό Σπήλαιο Σόρχου είναι· τό ,μί,γοΑύτερο όλης τήί Κρήτης. Πορουσ:όζΐ.ι εξαφετο ενδια. φέιρον, άπω €.πΐ;σηημονιιιής κα<ί τουιριοτι«ής πλευιρά<. Κάθε χρό νο έρχονταΓ τοιυρίστίς καί τό ίΠΐσκέΓττοντται, άισχετα1 βέβαιο τού οτ* τό Κρ.άτος δϊν έχε.ΐι εν- διαφερθεί ηοτέ γ»Γ οιιγγο. Τό ττειρασμένιο καλακαίρι η, ΚοινότΓνται Κροκσσώνα' θέλησ€ νά διαινοίξει· δρόμο «αί έβαζε ιρουρνέλα. Η ενέργειαι θεωρηθή κε σάν αλλιοΐωση τόπ» ου, μιά καί δέν είχαν πάρεΐ' μάλιοτα1 ά- όεια οπό την Αρχαιολογική Υ- Πρέτιιει όρωςινά βρεβ&Ι μιά λύ <7η από τοώς ορμοδίουις καί νά ενδΐιαφ·ερ.θιεί, ίσως, ηροσωτπκό ο Υπουργός Πολιτισιμού κ. Νιάι- νια<ς. ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ογροΜτήματο στή θίσιτ Βοοού περιφερείας Μεγά¬ λην Βρόσης. Λιόφυτο 800 δέν- δρων πιικνής φύπευσης 14 ετών. Επΐοης χωραφιο κατάλληλα για θερμοκήπια καΐ «τάστις γιά οίον δφιατε χρήοη. Πληροφ. τηλ. 285-847 ΐα| 283-928. ΠΩΛΕΙΤΑΙ φωτογρ.αφική μη- χανή ΟΑΝΟΝ Ρ.Τ.Ο.ί.δ. Μέ δυό φοκούς ίυρυγώνιουις 24 ΜΜ — "35 Μί. Πληροφορίίξ τιηΛέφ. 235-742. ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΜΠΑΧΑΟΥΕΡ Ο Δή μος τΗροκίλεΐου' (μι η Μουσιιική ΑιοαάηιμΑαι Κρήτηις ορ- ,ανιώνουν, σέ συνειργασίο μέ τό Τρίτο Πρόγρ·αιμμα ένα νέο κύ- αλο εκδηλιύσεων στό ΗράΛλειο, πού θό γίνουν στή μνήιμη τήί Γζι'νος Μ.παο(άουΐ.ρ. Τό πρόγραμμα των ρ·εοττάλ ,ιΐέ τούς πιαιν)ίσπ·ες καί τίς οντ'ί'- στοιχες ημερομηνϊες είναιι τό ε- Σήμερα Δευτέρα' 4 ρίου: Γιάν,νηις Παρασκευή 8 Φ·εβρουαρπ'ου: Ντόρο Μπαικοιπούΐλιουι Δευτέρα 11 Φεβρου,αρ*θ(υ: Δανάη 'Καιρά Τετ αρτ η 13 Φεβρο υαρ ίου: Μάριος ΓΓαιπαδότιΐουιλοζ Παραοικ'ευή 15 Φεβρουάριον 'Αρηζ Γαρου,φαλή,ς Τρίτ,η 19 Φεβρουάριον Χρ·· στοδουλος Γεωργιάιδης Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου: Νέλλη ΣεμπτέΚολο Δευτειρα 25 Φεβρουτιρ'ίου·: Α- Λίκη Βατκιώτ·Γ| Πέμπτη 28 Φεβρου-αρίου: Ε¬ λένη, Αποστολάκη, — Ταζάρτ<ες Δευτέρα 3 Μάρτιον: Δόμνα Ευνιουχϊδου. Τάι ρεσιτάλ θά δίδοντο.! οτή Βασιλική· τού Αγΐκχ* Μάρκου καί θ' αρχίίουν στίς 9 μ.μ. ο κριβώς. Εισ—ήρίθ πρός δ,ρ·αχιμιές 100 «αι Σπουδαστιικά δρχ. 30. ■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΛΑΧΑΚΗΣ - ΠΕΤΡΑΚΗΣ λ. 62 Μαρτύρων 47 ίέντός στοός) ΤΗΛ. 286-722 ΚΑΙ 285-137 ΑΠΟ 1 -20 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ ΒΛΑΧΑΚΗΣ - ΠΕΤΡΑΚΗΣ: ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΔΗ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ■■■ι Οπως κάδε χρόνο, έτσι καί φέτος ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ίΟΝϋΟΝ Στ-τι. ΐιόδα. τού ΣΖΧΑ1ΈΡΑ Όδός 1821 - Ήρακλειο Κρήτης ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Η δολοφονιία· των αστυινιομι- κών είναι ριά ωμή -ροξη βιο·ς κατό αι/θρώπυιν αιπό την μιά. μιε- ριά «αί «ατά τού Κράτους απο την άλλη. Η βίιαι είναι· πύνττοτί κατοδικαοτβα από τούς ανθ|ρώ- τΐουις. Τό θύιμαται τήις β,ίας έχουν πόντοτε την συμπάθεια των αν- θρώρων, γιατί όλον μας, λϊγο — ποΛύ, έχομε γειχτεί την χαρή της. Η Κυβερνήτη γνωρίζοντας ιυτήι την σαμττάθίΐα· τού Λαού στά εκάστοτε θύμαται, επικήρυ- ξε τούς δράοτες οχτώ εικατομμύ ιΡΐια·, γιό νά ιΗκανιοποιήσει τό κομ νό αίσθηίμα, όπως σ·υνηιθίζετοΊΐ νά λέγεται. Η Πολιτεία από την άλλη, με- ριό, ί.ίναι πάνοπΛηι κοί ηανϋισχμ ρη,, μέ τούς Νόμους καιί τα όργο να επιβολής τους, γιά την ύιπαρ ξη τού Κράτους Δικαιίου., όπως συΜηθ'ίζεταΦ νά· λέγεταιΐι γιά όλα τό Κράτη. Έτσΐ', όλαι είΜαι έτοιρα για την επΐ'βολή, βίας οπό μέρους τού Κ,ράτουις ί,νόντια οτοιύς δράοτες μέ σκοπό τήιν παγΐίωση τής Δημοσίας Τάζης καιϊ Ασφά>-
  λειας. Εδώ 'βέβχιιαι τό Κράτος
  6έν μοορεί νά ειπιΐβάλλεΐι την τά-
  ξη. ιμέ αγιαστοιύριες κι ευχολόγια,
  ιμάι ιμέ τήιν έννομ,η βίια. ΚαΤ μέ τό
  νά αιντιτάσεις τή βίσ στή Β<ία, ■μποίνει μέσα καί τό διικαύωιμο τής όμυ'νιας, α'λλά υηάρχουιν πε- ρΐιπτώσεις, πού τό Κράτος ασκιεί βία' ωμή καί α.προκάιλΐυ~τ<ηι! Η άισκηση τής βίας αωτή(ς α¬ πό μήρους τού Κράιτους (δεν εν νοώ τα νη.σιά, τό Μαικρονήσιαι καϋ Τί,ς άλλες ίξοχΐές), γϊνιεται, χωρ·ίς ο πολίτης νάχεΐ' το δικαίω μα, όχι ν' αντιτάξεΐ1 βίίια, μάι ού- τε καί νΐ αμυνθεΐ. Η άοτ.ησί> τής βίας αιυτήις γι-
  νεταΊ μ έ τόν ηρσπο πού
  νπισΐηι δια«μοριφώνεΐ' «αί
  ζει τίς διαφορες αγορανομικές
  τιμ|ές. Ο πολίΐτης δέν μπιορεί ού-
  τε »άν ν' αντιδράσει, γιατί όλο
  οσα χρειάζεται, θά> τ' αγορόσεΐι
  χωριίις νάι μπορεί νά συμβάλ«
  οτό ελάχιστο πιρρς όφελός τού.
  Γιό νό ώραι. σαφέαπερος ε-
  ρωτώ: Ποίος πληιρών.οντας τό
  λογαριασμό τής ΔΕΗ ή τού ΟΤΕ
  έκιανιε .ποζόριΐ μέ τόν Ταμϊια., γιά
  τό ποσό παύ θά πληρώθιει;
  Εδώ ποίιρινω ενδειικτιικά τίς
  ποραπάνω ττερ'ΐιπτώσεις καιί κατ.'
  ιονιαλογία ιμπιορούιμε νά ίΐΓΤΕκτα>-
  θού(με σέ -οΛΛοώς άλλους το-
  είς, αιπό τό σπίρται, τάι καύο>
  μα,τό ψωμί, τίς συγκοινωνίες,
  και γενιικό όλια τό αγαβά.
  Ο Διεθνής Νοιμος τιμρρί.ί
  τόν πλοίαριχο τού Εμπορ.ΐικοιύ
  ΝαυτΗοού γιό άΐσκιηιση [ϋιας όταιν
  τό φαγη.τό πού ηροσφιέριει οτό
  πλήΐρωμα δέν είινιαι καΛιό ρί τό
  αιτιολογικό, πώς τό ηλήρωιμο
  £>εν μτιορει νά προιμηιθευτεί αιπό
  αλλού φαγήτό. Μιή|πιως όμως ο
  Πολίτης ενός Κ,ράιτους μπορεί
  νά π.ρομηθευτ.εί για παρόδειγμα
  ηλεκτρικιό ρεύιμα^ αιπό έναι όΛλο
  κράτος;
  Τελευταίαι η διαιμόρφωση
  των τιμών γίνιεταΊ μέ καιλπάζον-
  τα ρωθιμό σέ οημεΐο πού νό μην
  προφθάνουν οί έμποροΐι ν' αλ-
  λια^ουν ταρπεΛακκΐ' μέ τίς νίες
  τιμιες.
  ιΚόμποσοιι Κιυβ&ρνιηπ·ι>κιοι Κω-
  στήδες ποώ είναι υπεύθυνιοιι, κο
  λά θα κάνουν αν επιιβάΑλουιν
  κάιποιο έλεγχο, οχι γιο νά ΐ|1ήν ε
  πΜοηρυιχθούν .μέ θιχττω ιεΛοατομμύ
  ρ,ια. δραχμάς, .μά γιά. νιά μήιν
  τούς επιΐιοηρ.ύξουιν οιχττώ αοατομ
  μύρια. 'Ελλιηνες!...
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΈΚΤΩΣΕΙΣ
  ΡΝΟΙΚΙΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΗΙΕΡΑ,
  £πΐ τής οδοΰ Μονής Γαυβερ,νέ-
  τνου 2 πληοϊον ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
  ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ανατολικτι «τί τού
  δωτέρου ορόφου. Τηλε>. 224-
  339 ή 222-921 ή 281-263.
  Α' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
  στό Κρηίτικύ Κέντρο «ΡΙΖΙΤΙΚΑ»
  13 τοΰ Φλεβάρη, ήμέρα Τϋΐάριΐη. καΐ ιυρα
  8 μρ-
  Τΐμή είοπηρίουι τάμπλ—ν,τότ 350 δΐρκ- καα'
  ίίτομο.
  Π<ιίζ€ΐ τό καλλιτεχνικό Συΐγκιροτημα τοΰ Δίΐοκάλου τής Κρη(πκίϊς Μουσικης ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ θα μοιραστοϋν τιλούοΐα δώρα καΐ μεταξύ αυτών μιά καραρϊτίνα1 καινουργής, άερίΐιϊν, τοεν- τάσσραιρη- ιΕίισιτήΐρΊ<ΐ' διατίβενται άπό τόν Κυίνηγ«τικό Σύλλογο, όδός 1878, ώρες γριαφείου. Τηλ. 288272 Γραφεΐο Άστικών Συμβάσεων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΤΗ Αασιοδοζοίόρε δτι ,μιποροΰιμε να οάς ηροσφέρορε τα καλύιτ&ρα οίκόπεδα μέοα καΐ εξω άΜΰ ιό οχέδιο τής πόλης τού Ήρακλΐίίου^ τοποβετηρένα αί. τψΐοβλεΐιαμενες σηιμαΎΐικές θέοεις τής νέας ρυθμιστικης ρελέτης τοΰ Ηρα¬ κλείου. Ίδιαίτερες περιπτώσεις: 1) Καλουφούζι (Άμπελόκηιποι) 2) Λεωφόρος Κνιωοοΰ 3) Λ€ωφόρος 'Α|μπιελοκιήΊπων 4) Κοκκίνι — Χάνι Τό γρα<ρεΐο ,μας λειτουργεά μέ εϊδικο έρπιειρο τεχνικό καΐ νοιμικό ούμβουλο· 'Οδος Άδέρωφ καΐ Μανουκ»γιύνντι< γωνία (Φώτο Παρίσι) ΤΗΛΟΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 224773 (Έρίγασιρες ώρες) Σήρερα Δευτέρα καΐ αΰριο Τρίτη ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω δοκΐμών τοθ νέου μας "ρογιράιμιματος ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ μέ Εαι καινουργιο φανταστιχό άποκριάτιχο πριογιρα.μμα 'ΦΦΦΦ»
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΆ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  Σ·πουδαία πιολιτιστΐική συζη¬
  τήση ανατητύχθηΐκε την Τετά,ρ-
  τη στίς 30 τού Γενάιρίΐ στϊ<ς αι¬ θούσας τού Πο·λ·ιτ.ιιστ,ιικιού Συλλό αυ «Αρτεμηο'ηα» Αλικα,ρνασού. Τήιν συζητήση πού αιφορούσε, ζωτΐ'Κά χά ι φλέγοντσ. σέ πολιτιστιικά· κ. 6. φα>ιινάμιεναι
  τής Κθ'ΐνιότηίτα'ς, ΐΐτίί)μησαν μΐέ
  τήιν ιπαριουισϊαι τουις ο πρόει&ρος
  τή;ς Κοινιοτηιτας κ. Βαρδαξήις. δι
  πφοροι φοράς γοντέων καί κηιδΕ
  Μιό όφιέρωση άπό τή Φυλακή
  ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ...
  Τοϋ Τέλη Γιαννακουδόκη
  "ιΕντσι είναι.
  Κινήοαμε νά ψτιάξουιμε τή γή5
  ν' άλλάξουιμε τή ,ροή των ττοτα-
  μών
  νά βαφτίσουιμε τοϋς συνανθρώ-
  ττους ιμσς
  στήν Άλήθεια πού ήταν και-
  νούργια
  καΐ σάν λιέξη καί σάν ττίράξη.
  'Έτσι είναι
  Κυρήιξαμε την άγάπη,
  κι άρχίσαμε μάχη
  γ·ά τή γή των προγόνων,
  γιά τίς τ—ιγές τής άσέλειΐωτης
  γινώσης
  ΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Ο ΐιδιιοχτήιτης τού νιέαυ' ξενο-
  δοχ·είου στά Μόλλιο κ. Σοφο-
  κλήις Σ]φαικιιανο.ΐκ<Γ)'ς, ανα'χώρησε οτό εξωτερικώ γιά τοιφτστΐική ξΓναδοχ&ιακή ίνηιμιέρωσή' τοιΐ', ■προκεΐ'μένου ν>ά έχεΐ' διάιφορες ε-
  πσφέις εν όψ<ει> τής νίας σαιζόν
  κί τού οτΐ' τ ό ξΐνοδοχαο τού
  «Σοψιο-κίλιήις — Μπιήιτς» θό λει-
  τ ου ρ γιή'σει γιά πρώτη φορ.ά φέ-
  ΤΟιζ.
  ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Τό νέο ξενοδοχείο «Σοφο-
  κλής Μπήτς» στά Μάλλια, ζητά
  νά προσλάβεΐ:
  1. Μάγειρα πεπειραμένο καί
  2. Δεσποινίδα ΡεσΕψιονίστ.
  Μισθοί υττ£μικανοπο*ητικοΐ.
  Γιά συννενάηση τηλιφωνή-
  στε, σ^τά Ν|άλλιο, Τηλέφωνο 31-
  364 ή 31-348, μετά τίς 17 Φε-
  βρουαρίου.
  γιά την ό,μορφιά τής ιράτσας μας
  πού έΐμεινε νέα, στίς χιλιετηιρΐίΐδες
  "Ετσι είναι.
  «Χαϊδέψαμε» την σκέψη.
  κ,ι' άρ—άξαιμε την έλττ'ίΐδο
  μέ χέρια σίγουιρο.
  Τό πΌδοβολτγτό «των ά,λόγων»
  6 έν μά,ς τάραξε.
  Ή άγάττη,, κι ό τπόθος γιά τίς
  ττέτρες,
  τούς θάμι»οι/ς καί τή θάλασσά
  μας
  δάραινε τπιότε,ρο
  άττ' τόν <ρ66ο μας. Όμως, υ όν ύττήρχε τίτποτο γιά νά πιαστοΰμε στήν άπεραν- τωσύνη! τοΰ στττείίρου. Τα ~όμολα, κιαι ή βαρεία τταρτα δέν· υπήρξαν την κατάλλιηλη στι- γμή. "ΕΞττσι, β,ρεθήκ,αμε μόνοι, άν<ηιμτΓοροι, νά κυνηγάΐμε τόν "Ηΐλ'ιο, μήνα Δεκέμδρη, σέ σπήλιους. "Ε?τσι είναι. Ή άπογοήιτευο-η. ήταν ό φόβος μας. Άνακοιλύτττομε, μέιρα μέ τή μέ- ρα, την φύγη μ αίς σέ βράχια, π' άλλοτε εΐχαιμε στηρίξει την αγωνίια μιας άσύγκιριτης πού θαρχιόταν "Ετσι εΐναΐ/ άδελφέ μου. Ό ττάνος δ'ίνει τή γινώση ό έρωτας ζωή,, ατττό ζωή, ό θάνατος την αίωνιότητα, ή νύχτα την ευτυχία τής φυγής ά~ό την 'Αλήθεια, ' κσΐ ή άποτυοοία, ' την άνιπταρΙ'ία τής ψυχής. -·Ε·μ£Γς <ϊύτΒΐ τα ό^(»«>«^<χμε... ΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΐΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΛΤΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΙΜΤΕ ΟΡΟΦΟΙ ΕΚΠΤΠΣΕΙΣ! ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΜΕΧΡΙ2Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Ο ΠΕ1Ρ0Π0ΥΑ0Σ ΚΑΝΗ ΕΚΠΤΠΣΕΙΣ! ■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ Τ. ΑΙΙΥΝΟΜΙΚΟΙΔΙΕΒΗΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια/ Παρακολουθΐί σεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντων προ- σώπων, Έξακριβώσεις καιοικίας ή εργασίας» α¬ γνώστου διαιμονής άτόμων καΐ θέματα αίσθηματι κά καΐ έπαγγελματικά- Τηλεφωτογραφήσεις καΐ μαγνητοφωνήσεις· Έξυπΐιρ,ετείσθε τάχιστα καί μέ άπόλυτη έχεμύθεια. Παρακολουθήσεις σ' δλη την Έλλάδα· Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθη- τε μας άνευ άμσιβής· Όδός Κυδωνίας κσΐ Μινωταύρου 2 (δίπλα στόν ΟΤΕ) Τηλ 288-489 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■81|ππΒπι- δηιμοσιογράιφοι, κ^^π. Την συζητήση «άνοιξί» ο πρό ΐδρος τού συλλόγου κ. ΤάΓταιρης ,πού" ιαναιφέρθηκε γεΜΚ,ά στούς ττόχουις «αί τό νώηιμα τιχ διη- μιου,ργία'ς τού νέου αυτού σ·υιλλό νο>υ. Ακολσύιθως τόν λόγο πήρε
  ο «·. Βαρδαξήί ποϋ εδήλωισε εξ
  ονιόιματος των καινοτπικών συμ-
  βουΐλίων, την συιμπ'αίράστααή,
  τοι* στόν νέο σύλΐλογσ, όμως ε¬
  ζήτησε κσί τήιν αιμοιβαιί,α: ομοίως
  τοίύ συΐλλόίγου γιά θΐέιματα' κοι¬
  νήν ωψέλίΐιας καιί ΚΌΐνού ενδιιαιφέ
  ,ροντος όπως τό αεροδρόίμιΐο, οι·
  πετρελαΊοδεξα'μενές, τό λιύματα'
  τής βιομηχαινΐικήις περιοχήν.
  Τέλος ο >κι. Γρΰμιμ,ατΊκάκηις έ-
  όωσε ικανοποιηίτικιές λϊισεις γιό
  την ένθ'ρξη λεΐ(Τιθιυίργικότητα·ς
  τού συΛλόγου'. Ακολοιύιθιησε διά
  >ογος ευρείας μορφής καιί τό
  προΊ'όν αιυτΓ>ς τής συζήτηισηις
  άφιησε ποΛλά1 νά ιεΛπϊΙζ'αμε αο"
  α^τήν την αξι<έπιαΐΐνιη, εκδηλώση, Δέν απομίέινει λοιιπίόν ηα<ρά νά τούις συγιχα,ρθ'ύρε, γι' αίυιτήιν την ΓτρωτοβουΙλΙίια' καΐ νά τούς ευιχιηβούμε καλή τήιν &Γτιτιυχία· Υ'ό τό δΐύιοικολο. -αΛΙλά ω,ρ·α»ο κου- ",ωνιχό έργο ποΰ ανέλα'βαν. ΜΙΧ. ΚΩΤΗΣ Ό Ποιητής τής Ρωμιοσύνης καΐ ή Κέραμικη Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Μιά σχετική συνομιλια τού μέ τόν Νίκο Ψιλάκη λογοσ; και τεχνη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογον «ΛΟΓΟΓ καί ΤΕ- ΧΝΗ» σσς προίσκαλεί οπτό Ρεσι- τάλ Κιθάρα< (ΦΑαμέγκο) τού Γι)ιόργου Πατταΰό-ουλου, πού θά γίνει την Τετήρτη 6-2-80 στίς 8.30 μ.μ., στήν- οίθουσα Άνιος Μάρκος. Είσοδος Σ' βν·ο παλιό μαικιρόοτΐΐνθ' χτί ι», τή,ς ΣαριώτΐΜΓΐς πόιλιηις Καρ- λόβασι, οί κα'υτιές μ'εσηιμεριάτι κες ώ-ρες, δροσΊζονται... Μιό ιμιικρή; ουινττιροφΐιά1, πού πά με- σημέρΦα τού Φθΐινό;πω,ρου κου- βεντιάζει ψο χίιλιαι — δυό πράιμ Ι-ΐατια, >ανάιμιεσια· στήν ζωγιραφιι-
  κή ικό-Γ τόν πηλό, ηού στ,ροβιλϊ-
  ζεχα>ι Πιαιϊιρνοντταις σχήιμοτα...
  Ο Πιάννιηί Ρίτσος — ο ποιητής
  τής Ρωριοσύινηις —, ο Μαοτρο
  Βασίΐλης ΚονττορούΙδα,ς — ο λα'*'
  κός αιγγειοπΐλάστης τού νιησιού
  —■, ο Γ·αιρΐφαίλΙτσα; Ρίτσου — η
  ν■άιτριοσα τού Καρλοβάοι καΐ
  γωνΐΗΜα τού Ρίτσοι» —, ο Γιάν-
  νη,ς κο·ϊ η Μαρία Κοντορούΰ·α!,
  γιόις καιί γυινα«ϊοαι τού Κεραιμϊ-
  στο, κί Έγώ...
  μιικρή συνΐΓρ,οφιά, πού
  ν' ακούση μιάι κου-
  οπό τα χείλη τού Ποιητή
  Κι 'εκείνος, γεμίιζΐΐ1 τίς ώρίς μ·έ
  χρώματα., μιέ στίιχους, μέ κου-
  βέντί.ς ιΐολΛίές, γιΐά την Τέχνη,
  γιά τ·ή ζωή|...
  — «Τί τραβόει ενός άνβρωπος
  πού τόν νομίζουν θιό καί δέν
  ΐϊναι...»
  Ο Ρίτσος μονολογει όστιρα
  από «δΓΐΑώσχις ογάπης δυό Γάλ
  λων τουιριστών που τόν γνώρι
  σαν...
  — Τόσες ώρες μιΛιάμε — τού
  ίέω — ιαίλήθ'&ιαι, Πθιΐη^τή τής Ρω
  μιοσύίνιηις, πιιστεύ<ετε α·κόμιηί, ό- ■μοΐί ιείχατ,ε τϊαΐλιότιερ'αι πεΐ, οί πσιητές δέν δίνουν συνεν τεύΐξίκ; (Χαμογελάει) — Τό πήρα πιά απόφαση μέ τοϋς φωτογρίάφους καΐ τοϋς δή μσσΊογράφαυς. Όμως, εγώ ό,τι έχω νά πώ τό Λέω μέ την Ποίη- βη... — ΚΊ η ζωγραφιική Γιάννη Ρί- τσο; — Είναι κι Μείνη μιά Τέχνη, μό νο πού δκιφίρει από τή,ν Πσιη- ση, ώς πρός τό ότι την ζωγρα- ΙΙΚΤΗ ΖΕΥΣ νιοητ Γιά άτΐ!οΐ/αόήΐιοτ'& κοινωνικιή σας έίκδΊήλϋΚΗΐ, οι¬ κογενειακήν Γ| έτπχειρΐιματιικΐΓΪις φύσ€ως, ην γιά τόν ούλλογο στόν όπιοϊο άνήκετε/ μη Γφθβλΐκμτα- ιίζεσθε- Το «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ» φιροντίζει τώντα νά οάς ΰγάζει άσΐϊροπροσωιπο'υις καΐ σας έξασφαλί- ζει ιταντα 2να πολιιτιιορένο περιβάλλσν/ 2ναι ΜΕ- ΝΟΥ, 2 ν α πλούσισ καΐ δμο,ρφο τιιρ(ΰγραρμια· Τώρα ποι^ί^ρ^ν1 οί ΆτΐίικΡαε^' 6ηίΐια6ουλΈυτ3{}-'' ι ε μιας γιά τόν χορο σας. θά μ&ς βρήτε ΐκιντα ττρόθ'υΐμους νά σας έ^υατατ,ιρίΛήσουΐμε· ΤΗΛ· 220257 — 821252 Κέντρο Διασκεδάσεως ΑΔΕΛΦΟΝ ΒΑΤΣΙΝΑ Λόγω των Ά!Π>οικΐρεω< τό Κέν.τρο μας, έκιτός άιπΰ ιήν γνωσθή έικλεκτήι τού κουζίνα καΐ την α" (ρβαστιι πε(>ΐητοίηισην θά σδχ: διασκεδάζεΐν άιπιο τί]
  (ίραδυα ιήις Τϋικνοπέιμπιτης καΐ καθ* δλη τή δ—ρ
  κΐ'ΐα ι ής Άίϊοκραας, μέ την
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΣΙΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230.023
  Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ
  ΣΑΛΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  | ΤΗΛ. 289-021
  , τί)ν αϊθουσά μας καΐ σας πε-
  μιρένομε άπό την
  ΤΣΙΚΝ0ΠΕΜΠΤΗ
  Άοκιριάπκαι διαακ:έδαϋί> μέοα σέ ]ΐιά ζε-
  στή άτμόσφαι,ρα καα πλάι ο τή θαλασαα-
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  "Ολα προσεγμένα - Όλα φρέσκα
  τόν πιη|λο> στόν τροχό τού.
  Φτιάίχν·ει λαιγΊ,νΐ'αι κ,αί κανάτες·
  Η αισθητκή «αί ο χρήοη... Πρί
  πεΐι εώώ νά' σιηιμ:ε!ώσ·ουρε πώς ο
  Κοντορούβΐαις, είναι1 ο άνθιρω-
  πος πού δέν ά<ριη(σε νά' πεθάνίΐ η παράΐδοση σ' αιυτό τό ντσί τού Αιγαΐου. Η ζωγραφιικιή; τού Ρίτσου ίί- Μιά φωτογιρο&φΐίσ τού Ρίτσου τποΰ παρουσιάζει την τπρω^οτυ- πία δτι γιά μοναδική φορά ό Ποι/η,τής έιμφανίζετσι μέ καττέλο, φ.ιά την έχος ατκναντΐι, την βλέ- πεις σό σύνολο... Η Παίηοη εί¬ ναι γρομμένη στά βιβλία πού ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΒΑΛΗ ναΐ' λιτή. ΑπΛίις γραιμμιέις πού δι δου;ν ιμέ σαφήνίΐια στάι σχήμα- τα ρ:ά καιτοφαινιή; αΊσθη,τικιή, οιυ τοτέλιειιαι... Πρόσωπα1, ανιαγίν- νησιαικές φυσιογνωιμίες, πού' τεί νούν στήν τελειόΓηηιτα'. Κ·ι> ο
  Ποιητής, πού κρατά· τό πινέλο
  πιγιου·ρ,α, καϊ ζωγρακρ/ίζιεΐ' μέ ορ
  γβς, αλλά στοθ!ερές κιινήσεις.
  Ο Ποιηιτιήις πού δίιορθΐώνειι τϊς
  δικέξ μου ζωγραφιές, λένονταζ:
  Ό ΛαϊκΌς κ<ΐΛλιτέχνη·ς κείραμίστσς Β. Κονταρούδος, ό Γιάν¬ νης Ρίτσος κισΐ ό Νίκος Ψιλάκης, κουβεντιάζουν στό άγ- γετοττλαστεΐο το£> ττίροίίτου, στό Κσρλόδασι Σάμου.
  πρέπει ν' ανοίξεις γιά νά τή γω
  τεκ... Η ζωγραφική μέ ξεκουρά-
  <ει. Ζωγραφίζω, παίζοντας μέ τα χρώματα... Η ώρα κονττεΰει τέσοιρκ κι ο Ποιητήί, από τίς 12 τό μίσημέ- ρι ζωγραφίζε;! ένα πιάΐτο μεγάλιο μ' ένα Χριστό ψηφιδωΓΓό κι ένα στϊχο: «ΕΑλάδα σταύρωνϊ μου τό ιμωμί καί χά χαρτιά μοω. — Τί πλουμίδΐ'α- θά φτιάξεΐις στίς ,άΚιρες τού «ότου; — ρωτά η γυναίκα τού. — Αυτό, δέν τό ζέρνι ακόμη, έρχεται από μόνο τού... Ο Κοντοροΐιδας ιοτιρ.οβιίλίζίΐ — Καί τό πιό ιττιττνδίυμένο, μπορβί νά μην «ίναι ίπιμελημέ- νο... Τό πινέλο πρέπει νά κινεΤ- ται μέ όνκση... Η Κε,ραμική είναι μιά Τέχνη πού βακηζαται στά γιΐινο υλικά. Καί τα χρώματα είναι καλυτέρα νάνοι «γοιώοη». Στιγιμές πού πΐερνιοϋιν γεμάτ,ες διδαχή, ιμυοταγωιγιϋαι καί ξενάιγιη ση στόν ιβόσμο τού Ποΐιητή μας...Κι η! Τέχνηι πού είνιαψ τό- οο ανθιρώπινιη,, τόσο ώμορφη :ί τούττο τό παλιΐό αιργαστή,ριι πού κράτηισε αΓτόφια τήιν ποράΛοσηι ίΤΓ>ς ΑιγΐΌττελαιγιίτϋκιηις Αγγειοπλα-
  στικήις.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΠΙΠΩΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  Ρου6τίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΠΝ
  ΣΥΣΚΕΥίΙΝ ΑΕ6
  Νέα διεύδυνση:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΙ1ΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερινού Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑ»)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  ΈπισκεορθΓίτε μας. θά έχετε σύντομα την
  τπό συμφέρουσα περίπτακϊη·
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτικη εξυπηρετή¬
  ση, άλλαι τό συμφέρον τής πελατείας μας,
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφάρος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  < >
  ( ι
  ( '
  { >
  ( >
  < >
  < >
  »♦♦♦♦♦< ΤΑ "ΞΥΛΟΥΡΕΊΚΑ,, "Ενας είδικος στά θεαματα μσυσικης/ ό άνθρωπος πού άπο τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο κσΐ λύραν ό Γιάννης Ξυλούρης, σας ξεναγεϊ στόν κό¬ σμο τής μουσικής- Τα καλυτέρα κομμάτΐα πού κυκλοφορούν οτήν Έλληνική καΐ ξένη αγοράν ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣϊΗΜΑ «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Τ Κ Α» "Ενας μουσικός, σας προσφέρει τή Μουοική πού άγαπάτεν πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σας κρατα συντρσφΐά τίς ξέχωρες ώρεο·.· Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΓΚΑ» ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ Λεωφ· Καλοκαιρινοϋ 127 — 'Ηράκλειο ΚΟΥΧ »ύ όλρ, ωόλας, είναι, ώς ^ Άπροκριάς κσΑ των ατυοκρι • Ό ΦλεβάιΡίΐς, γνωστόν ό μήναχ άτικων χορών. , · 'Ε|π£ΐδή λοιιπύν · συνάπ<εοε μέοα ο ούτον τύν μήνα, να έ{χουν πιροοδιορΐοιεϊ τρείς δίκες ε¬ ναντίον μου, κάιποΐος παρατήρχισε: —"Αν κσΐ αρρωοτος, θό.. χομεψει καλά (κατά τό «0ά φοει καλά>) ό Μάννχ; Χά:ρης.
  Νά χορέψίων κομράτια νά γίνει, κάΐιως θίι
  6ρώ τό κου,ράγιο- Τό θέμα δμως εϊναιΐ νά μή μέ
  ... χορέψουνβ-
  • Ή ύπάθενθη τίμ; άη^Ριΐκαναδαί; καΛΛιτέχνι&ας
  ΐιού &ηριούρ(γη^ε ά,ρκετύ θόρυβσ, ξε.κΐνώντας ά-
  ΐπύ έργατωοή διαφοράν γιά νά πάιριει καΐ·.. οεξου-
  α,λικές Γΐροεκτάοεκ:, σέ μΐά φάΐση της δγιινε ά-
  ίρορμί) νά μαζέψει άρκετό κόσμο καΐ δΐκαστΐίκ,ούς
  ύπαλλχιλο^ς καΐ παράιγοντβς £ξω άιπο το Είοαγ-
  γελικο Γραφείο, την τίερασιιένη Τετάρτη·
  Κάποιοι; λοΐιπόν εύυπόΐληιπτος ανθρωπος πού
  μέ εΐδε νά παρακολουθώ άπο κσντά την ύπδ&ε-
  υη, μου εΐτκ, χαιριτρλογώντας:
  __Δέν πιστεύω νά διαβλ<έΐΐ£ΐ€ κι έδώ άρε- ρΐκανικον δάκ,τυλον··. Κι έγώ, μέ τό ϊδιο πνεΰμα, τοϋ άπιάντηοα: —Μπορεά νά μιή διαβλέπω άμερίκανικο δά- χιτυλσ άλλά ύπΌψιάζομαι έλληνικό··· όσπσθΐοδά- χτυΐλο!. . (Περιττό νά σηρεαώσω ότι την τελευταία λέξηι την εϊηα στήν... λα'κή-----καθαρεύουοα). • Βλέιποντας κάιποιος την παραπάνω καλλιαέχνι δα, νά «άιθεταΐ! οτό Γραφεϊο των Άντεισαγγελέ- ων Ήραικλεάου' καΐ νά τηλεφωνεϊ, μέ τό ποδι (πού ίταν δντως ύιΠΐέρΌ'Χο) πάνω στό αλλο, πα- ραίτήιρησε διερωτώμενος: —Καλά, χειμώνος καιρός καΐ δέν φορα ή ι:ύλογηρένηι κάλτσες; Όπότε κάιποιος άλλος, πού την «Ιχε δεί ΐιροφανώς σέ άλλη θέοη; καΐ οτάση, όπάντηισε: —Ποΰ νά την δεΐς άλλοΰ, πού δέν φρρά σχεδόν·.· τίποτε· Πάντως έ,γώ διαβεβαιώνω δτι προχθές ... φορΐοΰοε όπωσδήιποτΕ την··, κολώνια της, γιατΐ ιΰ Γραιφιεϊο των ΆντειοχιγγελέϋΛ' άνέδΐδε τό έ"ν χονο Γαιλλικό ά,ρωμα τής Τζσύλΐα Νόρ,τον, δπως είναι τό καλλιτείχνικό ψευδώνυρο της άντιδίκου ΐοΰ Κέντ,ρου «Άκ,τή Ζεύς» Λόσλυι θράσερ· • Ή ύιΐτύθε'ση· αυτή τής παραπάινω καλΑιτέκνι- δας, πού ξεκίνηαε αατό τόν μεγάλο Είοαγγελέα, τόν ιΐΐίροϊστάρενο διηλ.αδή, κατέληξΕ προχθές Τε ταρΐη» οτόν πΐό μικρόν πού πιραγΐματικά άσχοίλη- θηκε άρκετά, ένω συιγχρόνακ; γιά νά κάνει έιπει- γοντως τύ Αύτόφωρο, ετρεξε άπό τό δικό τού καΐ σ·έ αλλα γραα>εΐα των Δικοστη,ριίων·
  Βλέχιοντάς τον λοΐπόν κάιποιος ε&κ τό
  γνωστύ σλόγκαν τίίς Τηλεόρασης:
  —Τρέξε... . τρέξε.... μικρούλη,!..
  Γιά δσους τυιχόν δέν κατάλαβαίν, αν δέν
  γν<υ|ρ!ίζιουν τό έιπίθετο τοΰ κ. Άνίεισαγγελέα/ ,τούς λέω δτι λέγ>εται.. Μικρούλΐις.
  • Κι £να τελευταϊο καλαμπουράικι, σχειτικό μέ
  την ύπόθεση τίίς παραιπήνω άμερικανίιδας καλλι-
  ιέχνιδας/ ιπού διαιμίένει στή Γαλλική πρωτεύου-
  σα, τό Παρίίσΐ:
  Γιά νά τό καταλάΐββτε, αάς λέω έκ των προτέ¬
  ρων δτΐ ή ύπόθεσή τίίς βαΐσίστηικε ναμικά στόν 690
  Είπε λαιπόν δνας:
  —Αυτή ή ύπόθεση δέν έπρεπε νά βαοιστεΐ
  στόν 690, άλλά στό____69!
  Νά μιά περώττωση* πού τό ··· μΐηδενικό, πιαίρ
  νει άόλλη·· διάσταοη( καΐ έίλλη, άιξία, μέ άφορ-
  μίή τύ έννέοι καΐ τό έ*ξι ή μάλλον τα- σέξυ.
  • Μέ την προχθεοινή νέα αϋξφι< των ύγρών καυσίρων είπ·ε κάποιος στό· συνομαλητή του>
  ^Κάθε μερά ]ΐιας άλλάζουν τα σιετρέλαια.
  —Έκεϊ ειοαι άκ)θ(μη; τοϋ λέει ό δλλος. ίνα
  ιί δέν λέις δτι μας κόίνουνε «κάτι» στά - ράμμα-
  ια; (πού λέγβται ιιά δέν άατοδίδ'εται έδώ μέ
  γρ,άρματα).
  Λέτε νά τύ·. . συνη|θίίραμε;
  • "Ενας «θεοσεβούμενος» πού έίχει.. · έλαφράν
  ι ινα σχέθηι μέ τα σκάνδαλα τάη' ί^ιΐομρυΐρ&ι)ν
  των Τραπεζών, συινήθιζε - καλίι τού ώρα σηου
  6ρίοκεται — νά λέει: «άγά'πα τόν πληρίον σου
  ώσάν τόν έαυηό οου&.
  : Έγώ συρπιλη(ριώνω τό εύαγγιελΐκό ρητό, μιέ
  ενα ομοιοκα«ιάληικτο στ|χο καΐ λέω:
  Άγάιπα τύν πληΐσίον οου
  ώσάν τόν έαυχό σου,
  πάρτου δ,τι ΐ,'χει δηλαδή
  καΐ κάνετο... δακό σου!
  • Ή συζήτηρη ήταν γιά τούς άιποκριάτικους χο
  ρους· Καΐ κάιποιος ρώτηΐσε:
  υ Γ^1 κανουν αραγε φέτος χορό οί Τραπε-
  ζικοι Ηρακλείου!;
  "Ενας αΆλος έδωοε την άπάντηστΐι:
  —Κι αν κάνουν θά πρέιπει νά τόν όνόμα-
  ^' *'° ^Ρ^ των... έκοτομμυρίωνι..
  -γω προτείνω, βν τόν κάνουν τελικά οί
  ή
  Υ
  ΙΙεριΐιύ βεβαία νά πά; δτι ό χορός θά πρέ¬
  να τελεϊ ύιπό την·., αιγίδα τοϋ μαοώνου Κα-
  λουιτα καΐ στό καλλιτεχνικό πρόγραρμα νά ου-
  μΐπ^ριληφθοΰν οί Άδελφές Καλουπά καΐ ό θία-
  σος -..οκΐυλιών Καλουτα·
  Νά είναι παρόνται δηλαδή δλα χά··. Καλου
  ΐακια καΐ ... ωηα ιίίπχΐλάκια!..
  • νΑλλες ίδέες γιά τόν ϊδιο χορό είναι: νά
  οραβευιΐεϊ μέ κοινό δάινειο τής Έθνικης καΐ 'Α-
  γροτΐκιη-ς, (λόγω της ιιασωνικηις ίδιΟΉϊτας των
  κ·κ. Καλουίτά καΐ Δασκαλάκη), ή καλύτερη άμ-
  ψΑεση^άπό σσους θά έχΐο-υν ντυβεϊ... Μαοωνοΐ·
  αι άΐΜΟμη, νά ιιίι μετέχει στό καλλιτεκνΐκό
  Γψογραμμα,. μΟγος ή... ταχυΐδαχτυλουργός, αλ
  Δα οί... κατηγορούμενοι γιά τα οκάνδαλα, άν-
  τωναθιοτωντας τους, ν5ά έπαναλάβουΓν τό... νού-
  μερο της... κορπίνας των έπιταγών, μέοω των
  " έ^α<Ραν^ονταν τα άκατο,μμύ,ραα· λεϊ ^λ ™ν έ^α<Ραν^ονταν τα άκατο,μμύ,ραα· Τέλος, νά μην σταλεϊ πρι^σκλΓκσΓ| στόν γγελέα, γιατΐ ύπάρχει ΐνδ ό κ. μη σταλεϊ πρι^σκλΓκσΓ| στόν κ. ^γγλέα, γιατΐ ύπάρχει κΐνδυνος όκεϊνος νά απκ,νΐήσει στήν·.· πρόοκληθη μέ... κλφΐ,^ Ω ΕΧΕΜΥΘΟΣ -ΙΝΟΙΚΐχ ■)Γ— Ο)Γ ΜΜΙΏΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ τ>μ.
  ^♦♦«>»ε»Φ»»»»»< «Η ΑΛΗ0ΕΪΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΙΙΤΗΣ ΥΠβΎΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτύεης (Ηάνο< ΧΑρικ) ΝΓ»»ε>φ»φφ»»»ε>»