9113

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Αγγέλεται έξ Αθηνών ότι τό εσπέρας τής χδές τό Υπουργικόν
  Συμβουλιον συνήλθε καΙ ήσχολήδη μέ τό ζήτημα τής άφοπλίσεως των
  Ελληνικων άνταρτικώ όμάδων. Ώς ήδη εδήλωσεν ό κ Παπανδρέου
  ή άφόπλισις των άνταρτικϋν όμάδων δα έχη συντελεσδή πρό τής
  10 Δεκεμβριού
  "Αντίγραφον τής αποφάσεως καΙ τού σχεδΐου τής άφοπλίσεως
  των άνταρτικϋν όμάδων έδόδη είς τόν αρχιστράτηγόν κ Σκόμπυ
  ΈΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 28
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ· ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΜΗ ΕΞΑΠΗΤΑΤΕ ΤΟΠ ΛΑΟΝ
  'Ανδ'
  το
  Μέ τόν ανωτέρω τίτλον ή άγαπη-
  τή συνάδελφος τής Νεαπόλεως *«Ε-
  θικό Έγερτήριο» σχολιάζουσα έ'ν άρ¬
  θρον μας τής 9ης Νοεμβριού προσπα-
  θεΐ νά δημιουργήση συμπεράσματα
  στηριζομένη επί ψευδοθς βάσεως.
  Μετταξύ νέων άνθρώπων άκολου-
  θούντων νέας ίδέας ή καί είσάγον-
  τας νέας θά έπρεπε κατ' αρχήν νά
  άπομακρύνεται ή κακή πίστις, νά ά-
  ναγνωρΐζεται ό πόθος τής καλυτε-
  ρεύσεως των πραγμάτων μας καί νά
  θεωρεΐται συμβολή είς τόν κοινόν ά¬
  γώνα κάθε προσπαθεία, έφ' όσον αΰ
  τη δέν προέρχεται άπό στοιχεΐα άν-
  τιδραστικά, γνωστά καί άνβγνωρι-
  σμένα. "Υπό την καθοδήγησιν λοιπόν
  τής καλής πίστεως, άς μδς επιτραπή
  νά επανέλθωμεν είς τό άρθρον μας
  τής 9ης Ν)βρίου υπό τό τίτλον «Ή
  δευτέρα πλάνη χείρων τής πρώτης.»
  νΗ ψευδής βάσις επί τής οποίας έ-
  στηρίχθη ή καλή Συνάδελφος είναι
  ότι οί γράφοντες καί άναγιγνώσκον-
  τες την «ΝΙΚΗΝ» είναι Βασιλόφρο-
  νες καί, έξορμοθσα έκ τής άναλη-
  θείας αυτής, γράφει δσα ήσαν δυνα¬
  τόν νά γραφοθν, διά νά πληρωθή ό
  λόκληρος ή πρώτη σελίς τής Συνα-
  δέλφου.
  ΔΗΛΟΥΜΕΝ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗ-
  ΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΣ καί ΑΠΑΞ ΔΙΑ
  ΠΑΝΤΟΣ δτι μετά τού Βασιλικοϋ Ο'ί-
  κου τής Ελλάδος καί των ύπολειμ-
  μάτων τής 4ης*Αύγούστου ουδέν μάς
  συνδέει. Κοί δχι μόνον σήμερον ου¬
  δέν κοινόν μεταξύ μας ύπάρχει, άλ¬
  λά δυνάμεθα άπεριφράστως νά δια-
  σαλπίσωμεν, ότι καί κατά τό παρελ¬
  θόν έστάθημεν άντιμέτωποι είς τα
  διά την Βασιλείαν γενόμενα δημο
  ψηφίσματα καίένθέρμως ύπεστηρίξα-
  μέν την Δημοκρατίαν μολονότι έκ
  των ύστέρωνάπεδείχθη αυτή άνεπαρ-
  κήςκαΐάνΐσχυροςνάκατοχυρώστ} δσα
  ό λαός έξ αυτής ανέμενε. Επί τέλους
  δμως Ινα βημα εΐχε έπιτελεσθή καί<ι άν μή τί άλλο, τουλάχιστον ίστορι- κώς θά έπαινεθή ή προσπαθεία αυτή. Πλήν τούτου άκόμη ημείς οί όποΐ- οι άντέστημεν ποικιλοτρόπως είς την Βασίλειον άπεδείξαμεν καί διά των πραγμάτων, δτι δέν αποτελούμεν ά- νεξέλικτα στοιχεΐα, διότι, ανήκοντες κατά πλειονότητα είς τό τότε Φιλε λεύθερον Κόμμα, έχομεν νά έπιδεί- ξωμεν την συμβολήν μας είς την με ταβολήν ή όποία εσημειώθη καθ" ό¬ λον τό διάστημα τής υπό ,τοΰ Κόμ ματος των Φιλελευθέρων διακυβερ νήσεως. Δέν αίσθανόμεθα λοιπόν κανένα φόβον νά έπαναλάβωμεν, δτι ή ίστο ρική εξέλιξις τοθ Κόμματος, είς τό ό ποίον εύρέθημεν καί έστάθημεν, μάς δίοει τό δικαίωμα νά άπαιτήσωμεν άπό τούς κακώς σκεπτομένους, νά κρίνουν τα πράγματα άπό τής φυσι κης των πλευρδς καί ούχι άπό τής μεταφυσικής. Κρίνομεν έπομένως ί κανούς τούς εαυτούς μας νά βαδίσω μέν πρός την εξέλιξιν μέ σταθεράν βήμα, ,έψέλιξιν την οποίαν έπέβαλον τα γεγονότα άπό τού 1915, κυρίως δμως άπό τού 1936 καί εφεξής. Διατί δμως άρνεΐσθε είς ήμδς τό δικαίωμα αύτό; Όλοι μαζύ άπεδύθημεν είς τόν ά¬ γώνα εναντίον τοθ κατακτητοθ. Ε¬ άν έξαιρέστ) κανείς τούς ολίγους προ¬ δότας—φαινόμενον δλων των κατα- κτηθεισών χωρών—ό Ελληνικάς λα¬ ός άντετάχθη μέ όλας τού τάς δυ¬ νάμεις διά νά άπθσείση τόν ζυγόν καί νά επανίδη την Πατρίδα τού ε¬ λευθέραν. Μήπως διΓ αύτό χαίρομεν ημείς ο¬ λιγώτερον άπό υμάς, ΚαΙ εάν επ! τοθ καθαροθ 'ΕθνικοΟ πεδίου δέν υπάρχη ούδεμία διαφορά, είναι έΎκλημα τόσο σοβαρόν διά νά άποκαλούμεθα παραπλανηταί, ψεθ ται, άπατε&νες, διασπαστές καί άλ- λα πολλά, διότι εχομεν την δύναμιν νά εκφράσωμεν την γνώμην μας, ή όποΐα δέν είναι δλως διόλου διαφο ρετική άπό την ιδικήν σας γνώμην Τοΰ Συνεργάτου μας Σ. Εχομεν έν τούτοις μίαν μικράν διαφοράν. ΚαΙ δέν άφορδ αυτή την δεολογίαν κυρίως, άλλά τόν τρόπον καί τα μέσα διά νά φθάσωμεν είς την κοινήν μας ίδεολογία. Δέν πιστεύομεν μέχρις άποδείξεως τοθ έναντίου καί έμπραγμάτως μάλι- στα είς την είλικρινή συνεργασίαν τού Κομμουνιστικοΰ Κόμματος μέ τα Δημοκρατικά στοιχεΐα επί τοθ ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, διότι ψοβούμεθα ότι διά τής συνεργα- σίας αυτής, συνεχιζομένης—ένώ ό άντικειμενικός σκοπός ό καθαρώς πο- λεμικός έληξεν—θά άρυσθή τό Κόμ¬ μα τουτο δύναμιν ^Δημοκρατικήν διά νά έμφανίση τείθτην ώς ιδίαν δύνα μιν, ή όποία νά τοθ επιτρέψη την κα¬ τά τό ίδιόν τού πρόγρσμμα μεταβο¬ λήν των καθ* ήμδς, ένώ ή δύναμις, ήτις θά τοθ επιτρέψη την μεταβολήν των καθ" ημάς ένώ ή δύναμις, ήτις θά τού επιτρέψη την μεναβολήν ταύ¬ την είναι ίδική μας. Είναι ή ΔΗΜΟ- ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ. Είναι δέ καί απολύτως φυσικόν νά μή είμεθα δλοι Κομμουνισταί. Διότι δσον καλή καί αρίστη μάλι- στα άν εΤναι ή ίδεολογία αυτή δέν είναι δυνατόν σήμερον τουλάχιστον νάγίνη. άσπαστήώς διά μαγείας άπό δλους. Πιθανόν τό μέλλον νά τούς δικαιώση. Έν τώ υεταξύ δμως οφεί¬ λομεν νά μή παραγνωρίζομεν, ότι ζώμεν καί ένεργοΰμεν υπό την επί¬ δρασιν των φυχολογικών μας διαθέ- σεων, των ροπών μας, τής διανοητι- κής μας δυναμικότητος των κληρονο- μικών μας έπιδράσεαν, των άτομι- κών μας συμφερόντων καί άκόμη των προλήψεών μας. Ζώμεν καί ένερ γοθμεν υπό την επήρειαν των συναι- σθημάτων μας, τής όρμής καί τής έ- φεκτικότητος τοθ φόβου καί τοθ θάρ- ρους, τοθ συντηρισμοϋ καί τής έπα ναστατικότητος, καί προσπαθούντες νά φθάσωμεν, τό αύτό έστω ίδεώδες, θά έκλέξωμεν καλή τή πίστει πάντο τε έκαστος τόν Τρόπον καί τό μέσον πού φαίνεται κατάλληλον είς την ψυχοσύνθεσίν τού "Εάν έπομένως υπάρχη διαφωνία ή διαφωνία είναι πραγματική μόνον άπό τής πλευρδς αυτής. Θέλομεν τό πολίτευμα τό οποίον θά έκπηγάοτ) άπό την ελευθέραν βούλησιν τοθ ΈλληνικοΟ λαοΰ νά άν ταποκρίνεται έν τή όλότητί τού είς αύτόν> καί ούχι νά έκπηγάσρ ώς πό
  λίτευμα ενός κόμματος, χρησιμο
  ποιουμένων πρός τουτο των δυνά-
  μεων, αΐτινες καλώς μέν μέχρι σή
  μερον συνειργάσθησαν μετ" αύτοΰ,
  άλλά νομίζομεν ότι ήλθεν ή ώρα νά
  συσωματωθοΰν υπό ίδιαν σημαίαν.
  Τουτο άλλως τε δέν σημαίνει καί
  διακοπήν τής πρός την Κυβέρνησιν
  τοθ ΈθνικοΟ Συνασπισμοΰ έμπιστο-
  σύνης. Όλα τα κόμματα καί αί πό
  λιτικαί άποχρώσεις δύνανται, έφ' δ
  σον συμφωνοθν πρός την άκολου
  θουμένην υπό τής Κυβερνήσεως τα
  κτικήν, καί έφ' όρον έχουν έμπιστο
  σύνην είς αυτήν, νά την στηρίξουν
  καί νά την ένισχύσουν, μέχρι τής
  στιγμής κατά την όποιαν θά νομίση
  έκαστον κόμμα, δτι παύει θά δεσμεύε
  ται δι* ο(3ς λόγους έκεΐνο θά κρίνη
  είς δοθησομένην στιγμήν.
  Όπως τα Ούέλιγκτον έτσι καί τό
  Στέρλινγκ μέ κάδε έξάρτημα παίρνει
  αί μιά κάρτα καί δλες αΰτές άναγρά-
  φονται σ' ένα κεντρικόν πίνακα Άπό
  τόν πίνακα αυτόν βλέπουν οί έπιδεω
  ρηταί άν ή έργασΐα στά διάφορα οτά-
  δια παραγωγής προχώρει σύμφωνα μέ
  όν ρυδμό πού προέλέπει τό πρό-
  ραμμα τού έργοστασίου. Παράλληλα
  μέ την γραμμή επάνω στήν όποία προ
  χωρούν σιγά—σιγά οί σκελετοί των ά-
  εροπλάνων βρίσκονται άποσήκες και
  ό έξαρτήματα Ό έργάτης πέρνει τό
  ομμάτι ποϋ χρειάζεται καί τό προσαρ-
  μόζει ένώ τό άεροπλάνο περνά άπό
  μπροστά τού πολύ σιγά
  Όταν τό άεροπλάνο, τελειωμένο
  ηιό φδάσει στήν άλλη ακρη τής γραμ
  μής περνά σ' άλλο τμ'ήμα τού έργο*
  τασίου Έδώ βάφεται, καμουφλαρίζε-
  αι καΙ έτοιμάζεται γιά πτήση Μαϋροχ
  άπό κάτω καί μέ διάφορα χρώματα άπ'
  επάνω, 6γαΙνει στό άεροδρόμιο δπου
  εμίζει βενζΐνα καί άπογειώνεται "Οταν
  ελειώση ή δοκιμαστική πτήσις κανονί
  ζεται ή πυξίς, γίνονται ότι έπισκευές
  ρειάζονται καί τό -σομθαρδιστικό πά
  ραδίδεται σέ πιλό γο τού Σώματος Δια
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΗΡΩΩΝ
  Ο ΥΠΟ ΤΟ.Υ κ. Β- ΒΡΕΝΤΖΟΥ
  ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
  Είς τό κατά την παρελθούσαν Κυριακήν
  τελεσθέν είς την Αϋγενικήν Μνημόσυνον
  υπέρ των υπό τοΰ Σούμπϊρ τουφεκισθέν
  των ό κ. Βρέντζος εξεφώνησε τόνκάτωθ
  λόγον.
  «Είναι σκληρόν άλλά καί βαρύ τό
  καθήκον πού μοΰ ανετέθη νά ομιλή
  σω επί τοθ κενοταφίου σας.
  Καί είναι σκληρόν, διότι ή όδΰνη
  καί τό άλγος πού κατέχει την ψυχήν
  μου, εύρισκομένου πρό τής πραγμα¬
  τικότητος τοθ άδικοσκοτωμοθ σας
  Κ, Α. Ρ·
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝ Α
  Άπό την έττίσημη Εκθέση τοθ 'Υπουργείου Άεροπορία'ε για
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κστά τής Γερμ χνίας
  "Υπό τού κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΝΗ
  3. ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΓΑΝΤΙΑΙΑ
  ΣΤΕΡΑΙΝΓΚ
  μετακομήσεως 'Αεροπλάνων Πολλά
  Στέρλινγκ μέ τόν τρόπο αύτό έχουν
  πάρει μέρος σέ έπιχειρήσεις υστερ' άπό
  σαράντα όκτώ ώρες άφοϋ βγήκαν άπό
  τό έργοστάσιο
  "Ενα μάλιστα δώδεκα ώρες μετά την
  δοκιμαστική τού πτήση πετοΰσε πάνω
  άπό τή Γερμανία
  Στήν γενική αύτη περιγραφή τής
  συναρμο^ογήσεως των μεγάλων 6ομ
  βαρδιστικών έγινε μνεία τοϋ ρόλου ποϋ
  παίζουν οί γυναΤκες Ό ρόλος ούτος
  είναι πραγματικά σπουδαϊος Οί τεχνΐ-
  τες καί υπό όμαλές συνδήκες άκόμη
  είναι ολίγοι συγκρινόμεναι μέ τοίς μή
  είδικευμένους έργάτες Π' αύτό διά κα-
  τηγορίες πρέπει νά σμίξουν μέ τρόπον
  ωστε νά έπιτευχδοϋν άποτελέσϋατα
  γρήγορα καΙ ίκανοποιητικά Σέ έργο-
  στάσια λοιπόν άεροπλάνων, οί έμπει-
  ροτεχνΤτες, δλοι τους σχεδόν δνδρες,
  έχουν τοποδετηδεϊ σέ έργασία ποϋ
  μόνον αύτοί μποροϋν νά κάνουν Είναι
  ή βάσις τα στελέχη τού μεγάλοκ αυ¬
  τού βιομηχανικοϋ στρατοϋ πού 3ίνει
  στήν αγγλικη άεροπορία τα άεροτλά-
  να πού χρειάζεται γιά τόν πόλεμν καί
  την νίκη (Συνεχίζεται)
  δέν μοθ παρέχει την δυνατότητα, νά
  έξάρω καί νά ύμνήσω μέ λόγους, δ-
  σον θά επρεπε, τάς άρετάς καί τό
  μεγαλείον τής ψυχής σας, την πίστιν
  καί την αφοσίωσιν σας είς τό Έθνος
  κατά τόν υπέρ Πίστεως καΐ Πατρί¬
  δος συνεχιζόμενον άκόμα Εθνικόν
  άγώνα, χάριν τοΰ όποίου έθυσιάσατε
  την ζωήν σας.
  Άλλά σεΐς οί πραγματικοίτής Πα¬
  τρίδος "Ηρωες, σεΐς οί Έθνομάρτυ-
  ρες, δέν έ'χετε άνάγκη έξάρσεων
  καίέπαίνων μέ λόγους, διότι τα κα
  τορθώματά σας, ή δλη σας συμβολή
  είς τόν κατά τής άποτινάξεως τοθ
  ζυγοΰ άγώνα, αί θυσίαι των ίδίων
  των έαυτών σας, εισίν πλέον άνα-
  γεγραμμέναι άπό την ημέραν τοϋ θα-
  νάτου σας, είς την λαμπρόν καί έν-
  δοξον Ιστορίαν τοϋ Έλληνικοϋ Έ¬
  θνους.
  Τό καλΛμάρμαρον μνημεΐον τό ο¬
  ποίον άναγείρεται πάντοτε είς τόν
  τόπον τής θανατώσεως τών^θνομαρ-
  τύρων, άναγειρόμενον καί γιάσάς,
  μετά την όλοσχερή τοΰ Έθνους απε¬
  λευθέρωσιν είς τόν ιερόν καί άγιον
  αυτόν τόπον, τής κρεουργήσεώς σας,
  θά άποθανατίστι, τό δνομά σσς ΚαΙ
  τούς αγώνας σας.
  Ή έν αυτώ έπιτύμβιος στήλη είς
  την οποίαν θά άναγραφοθν τα όνό-
  ματά σας, θά εΤναι ό αίώνιος καί
  άψευδής μάρτυς των άγώνων καί θυ-
  σιών σας, είς τόν ώραιότερον καί
  ύψηλότερον Εθνικόν άγώνα, τόν ο¬
  ποίον ηγωνίσθη ποτέ τό "Ελληνικόν
  Εθνος.
  Σκληρός καί βάρβαρος ό κατακτη-
  τής αφήρεσεν την ζωήν σας.
  ΚαΙ δέν γνωρίζω, εάν μετά την πά¬
  ροδον των έτών, ευρεθή κάποιος νε-
  ώτερος Σοφοκλής, πού θά θελήση,
  νά περιγράψττ είς συνταρακτικήν τρα-
  γωδίαν τό άνατριχιαστικόν τέλος
  σας Άλλά εάν τουτο συμβή είς χρό¬
  νον απώτερον, δταν ό θρθλος τού
  κακούργου καί αίμοχαροΰς ανθρω¬
  πίνου τέρατος, ό θρθλος τής Σουμ-
  περικής τυραννίας, θά έχη πλέον ξε-
  θωργιάση, άπό την ανάμνησιν των
  άνθρώπων, τό έργον αύτό πού θά
  τολμήση νά περιγράψη πιστά την
  στιγνήν πραγματικότητα, θ£ φβν(5
  ώς απίθανον,
  4'άτι των άνθρώπων οίόποϊοι δέν
  βζησαν τάς ημέρας αύτάς τοθ άδι-
  κοσκοτωμοθ σας, καί δέν άντιμετώ-
  πισαν την στιγνήν" σημερινήν πραγ¬
  ματικότητα, όπως την άντιμετωπίζο
  μέν ημείς σήμερον, μέ έναλασσό-
  μενον τό συναίσθημα τής φρίκης καί
  τής απογοητεύσεως, δέν θά μπορέστ]
  νά χωρέσΓ] ό νοΰς, πώς έστάθη δυ¬
  νατόν, ούχι πλέον βάρβαροι καί
  Κάφροι, άλλά άνθρωποι καΐ στρα¬
  τιώται μιδς χώρας Εύρωπαίκής, ε-
  νασμενιζόμενοι τόν Εύρωπαίκόν πο¬
  λιτισμόν, νά θελήσουν νά μεταβά-
  λουν τόν τόπον αυτόν τής φιλησύ
  χου καί φιλονόμου Αύγενικής, είς
  σφαγεΐον απέραντον άθώου αϊμα-
  τος, είς Μεσαιωνικήν κάτακόμβην,
  είς την οποίαν διεδραματίζετο πο¬
  τέ ό φρικωδέστερος σωματικάς σπα-
  ραγμός καί ό σκληρότερος ψυχικός
  άνθρώπινος πό>·ος
  Άοίδημε Κώστα Μπαντουβά
  Τα μαρτόριά σου άπό τού χρόνου
  τής συλλήψεώς σου, μέχρι τής άπο-
  φράδος ημέρας τού κρεουργισμοΰ
  σου, υπήρξαν σκληρά καί άδυσώπη-
  τα. Ό δρόμος πού σέ έφερεν είς τόν
  Γολγοθδν των τελευταίον σου μαρ-
  τυρίων, υπήρξεν σύσβατος καί α¬
  κανθώδης. Δαρμοί σκληρώτατοι,
  κατάγματα άνατριχιαστικά, πληγαί
  φρικώδεις καί έξώριξις των όφθαλ-
  μών σου, προηγήθησαν τοθ θανάτο^
  σου.
  Μάτην άγωνίζεται ό δήμιος των
  έχιδνών καί των τίγρεων, νά άποσπά-
  ογ) έκ των χειλέων σου, τόν τόπον
  τής άποκρύψεως των συμμαχικών
  δπλων. Μάτην προσπαθή νά μάθη,,
  τόν όπον ^ς διαμονής των πρω-
  τεργατών καί πρωτοπόρων τού Κρη
  τικοϋ άττΐλευθερωτικοϋ αγώνος συγ-
  γενών σου, τετιμημένων Καπετανέ-
  ων. Ή απάντησις σου υπήρξε μία
  καί μόνη άπ' άρχής μέχρι τέλους
  των μαρτύριον σου. «Γνωρίζω, μά
  δέν μαρτυρώ" Σκοτώσατέ με' Οί συγ-
  γενεΐς μου, θά έκδικηθοθν τόν θάνα¬
  τόν μου». Καί έθανατώθης κατά τόν
  πλέον σκληρόν καί άπάνθρωπο%; τρό¬
  πον, επάνω είς τό χώμοτ,-^όιΓ χωρί¬
  ου τούτου, τό 6ποΤ^ν' ώς ίεραν πα.
  ρακαταθήκην έφύλαξεν την σωρόν
  σου '
  σου.
  (1ένΑος βαρύ, δυσβάστακτο πέν-
  θος, ευρίσκει την οικογένειαν σου
  διά τόν χαμό σου Τα χείλη τηο
  έμάρανεν ό πόνος τής συμφοράς
  σου καί τα μάτια της έ'βρεξαν τα
  πικρά δάκρυα τής λύπης τού άδι-
  ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ^
  Ό Διοικητής τής Στρ. Διοι¬
  κήσεως ύπαίθρου κ. Μπαντου-
  βάς εξέδωκε διαταγήν διά τής
  οποίας άπαγορεύονται αί κα-
  τασχέσεις έπιτάξεις κλπ. παρ'
  άτόμων μή έφοδιασμένων δι'
  είδικής διαταγής παρά τής έν
  λόγω Στρ. Διοικήσεως.
  ΤΗτο καιρός πλέον. Διότι κα-
  θώς διεπιστώθη πλεΐστοι δσοι
  ενοπλοι οίκειοποιήθησαν ή έ-
  πώλησαν πράγματα τα όποΐα εί
  χον κατάσχη όλως αύθαιρέτως,
  πράξις ή όποία άπεδείκνυε δτι
  οί ενοπλοι ούτοι δέν έλαβον τό
  δπλον διά νά ύπηρετήσουν την
  Πατρίδα, άλλά νά έγκληματί-
  σουνκατ' αυτής.
  Κατόπιν τής έν λόγω διατα¬
  γής τοΰ κ. Μπαντουβά είμεθα
  βεβαιοί πώς θά σταματήση τό
  κακόν καί ό κάθε πολίτης θά
  είναι είς τό εξής κύριος τής πε¬
  ριουσίας τού καί τής προσωπι-
  κήςτου ελευθερίας.
  κοσκοτωμοΰ σου. Άλλά τό αΓμα τό
  οποίον Εχυσες είς τάς έπάλξεις τού
  ύψηλοτέρου καθήκοντος, τοθ καθή-
  κοντος πρός την Πατρίδα, μαζί μέ
  τό αΓμα των άλλων Ήρώων, των
  οποίων τό ιερόν μνημόσυνον μέ τό¬
  σην εξαιρετικην εύλαβειαν επιτελέ·
  σαμεν σήμερον, συγκεντρωθέντες έ¬
  δώ συγγενεΐς καί φίλοι, έπότισεν
  καί έβλάστησεν τό δένδρον τής ε¬
  λευθερίας, τό οποίον καλύπτει σήμε¬
  ρον ολόκληρον σχεδόν την Έλλά-
  δα. Ό δρόμος ό ακανθώδης είς τόν
  οποίον διεδραματίσθησαν τα μαρ·
  τύριά ^σου, ωδήγησαν ημάς είς την
  μεγάλην Λεωφόρον τής έπιτεύξεως
  τής Έλληνικής άνεξαρτησίας. Καί
  νά, έλεύθεροι ώς άτομα καί ώς Κρά-
  τος πανογυρίζομεν σήμερον, ώς την
  την μεγαλυτέραν πανήγυριν τοθ Έλ·
  ληνικοΰ Έθνους, την Κρατικήν μας
  ανεξαρτησίαν, είς τούς τραχεΐς α¬
  γώνας τής οποίας, έδωσες την ζω¬
  ήν σου.
  Ή ρηματική άνδρική σου απάντη¬
  σις, κατά την ώραν των μσρτυρίων
  σου, απέδειξεν είς τόν σκληρόν καί
  βάρβαρον κατακτητήν, δτι ή Έλληνι-
  κή ψυχή δέν κάμπτεται καί πρό τής
  μεγαλυτέρας καί σκληρωτέρας πιέ-
  σεως δέν κάμπτεται καί πρό των
  τραγικωτέρων Μεσαιωνικών μαρτυ-
  ρίων, τα όποΐα συστηματικά έφήρ-
  μοζεν, ό άπαίσιος κατοκτητής. Άλ¬
  λά πιστή καί άφοσιωμένη πάντοτε ή
  Έλληνική ψυχή, είς τό καθήκον τής
  Πατρίδος καί τοθ Έθνους, δέχεται
  άγόγγυστα τούς ποιό μεγάλους πό-
  νους, καί τα ποιό φρικτά μαρτύ-
  ρια, μέ την μεγάλην καί ωραίαν Ι¬
  κανοποίησιν τής 'Εθνικής δόξης καΐ
  τοϋ 'Εθνικοΰ Μεγαλείου.
  Άθάνατοι Νεκροί
  Τό κενοτάφιόν σας σήμερον καί τό
  μνημεΐον σας αυριον, θά εΤναι δι'
  ημάς καί τούς άπογόνους μας, τό
  ίερώτερο προσκυνητήρι, πρό τοΰ ό¬
  ποίου ευλαβώς θά κλίνωμεν γό-
  νυ. Τό παράδειγμά σας, θά μδς ο¬
  δηγή καΐ θά μδς κατευθύντ·, είς
  τόν δρόμον πάντοτε τής άρ.€??|ς χαί
  τού πρέποντος, διά τό μεγαλείον
  καί την δόξαν τής Πατρίδος. Τιμή,
  καί δόξα είς τό Ελληνικόν Έθνος.
  Τιμή καΐ δόξα ?ίζ την Ήρωίκήν Με-
  λόνησς^ -χού έγένησεν κσΐ άνε-
  <;ψξν ΐβιούτους "Ι^ρωας. Ραίνβμεν τό κενοτάφιόν σας μέ λουλούδια τοϋ τόπθυ πού τό αΓμα σας £χει ζυμώσει. Τό% Ελληνικόν Έθνος, αυριον θά στεφανώση τό μνη¬ μεΐον σας, μέ τόν άμάραντον τής δόξης στέφανον, όδέσελαγίζων Έλ- ληνικός ή'λιος θά φωτίζτ] τόν τόπον των μσρτυρίων σας. Άς μή βρέξουν τα σύνεφα καί ό άνεμος άς μή σκορπίση, τό χώμα τό έλαφρόν πού σδς σκεπάζει. Αίωνία σας ή μνήμη.
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Σάββατον 18 Ν)βρίου
  Η ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΤΑ
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ
  Ό Στρατωτικός Διοικητής Κρήτης
  κ. Ν. Παπαδάκης ύποστράτηγος εξέ¬
  δωκε την κατωτέρω ανακοίνωσιν
  πρός τόν Κρητικόν Λαόν καϊ ή όποΐα
  εκοινοποιήθη μέσω τής Στρατιωτικής
  Διοικήσεως Ηρακλείου
  «Πάντοτε ή ζωοκλοπή.στήν Κρήτη
  ΰττήρξεν ή κυριώτερα μάστιγξ τής
  ύπαίθρου καί ή πηγή άντεκδικήσεων
  πού κατα κανόνα καταλήγει είς οί-
  κογενειακά πάθη μέ φόνους πού φέρ·
  νούν άλλους φόνους μέ διαιώνηση
  τής περιφήμου Βεντέτας τής Κρή¬
  της ποΰ καταβιβάζει τόν τόι-ον ήρω-
  ΐκόν, φιλελεύθερον καί ύπερήφανον
  λαόν της άπό απόψεως πολιτισμοΰ
  είς τό κεφάλαιον αύτό τής ζωοκλο-
  πής είς επίπεδον πάρα πολύ χα¬
  μηλόν.
  Καί άν πάντοτε ή κακή αυτή πρδ
  ξις ήτο καταδικαστέα σήμερον
  πειτα άπό τάς τόσας πληγάς πού ά
  νοιξε στήν Κρήτη ό μυσαρός κατα
  κτητής, ή πληγή τής ζωοκλοπής έξα
  κολουθοΰσα είς τόν ρυθμόν ποϋ κά
  θε μερά μοϋ άναφέ,ρεται, άποτελε'
  πράξιν άληθινά προδοτικήν κσί δέ
  διαφέρει κσθόλου άπό τάς τόσον κα
  ταδικαζομένας βαρβάρους πράξε
  καταστροφής πού μδς ένεσώρευσε
  ό έν ύποχωρήόει εχθράς.
  Πρός προστασίαν των πτωχών βι
  ' οπαλαιστών πού πίπτουσι θΰμαμα
  τής βαρβάρου αυτής πράξεως πρό
  προστασίαν τής κτηνοτροφίας πό
  τείνει νά εκλείψη άπό την Κρήτ
  πρός μεγίστην ζημίαν τοϋ συνόλο
  τής Κρήτης καϊ τής Εθνικής Οίκονο
  μίας.
  ΔΗΛΩ δτι θά διατάξω την ύπαγω
  γήν τοΟ άδικήματος τής ζωοκλοπή
  είς τα έκτακτα στρατοδικεΐα τα ό
  ποία θά έχωσι τό δικαΐωμα έκδι
  κάσεως των πράξεων "τής ζωοκλο
  πής, θά ζητήσω δέ άπό την Κυβέρ
  νησιν την ψήφισιν εΐδικοϋ ΓΊόμου πρό
  έπαναδίκασιν δλων των πράξεων σϊ
  τίνες κατά την διάρκειαν τής κα
  τοχής έλαβον .χώραν.
  / ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑΝ
  Ή Κοινότης Άγίας Βαρβώρας τε
  λεϊ αυριον Κυριακήν καί ώραν 8 π.
  μ. μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως
  τ<ΰν ψυχών των τυφεκισθέντων υπό των Γερμανών 14 άνδρών. Είς τό μνημόσυνον, ώς πληροφο ρούμεθα,θά παραστοΰνκαί αί Στρα τιωτικαΐ Αρχαί καί πολλά έπίλεκτα μέλη τής πόλεώς μας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΰπαΐ θρου κ. Έμμ. Μπαντουβάς εξέδωκε διαταγήν διά τής οποίας άπαγορεύε τού λοιπού την παρ' οιουδήποτε έ νέργειαν έρευνών, κατασχέσεων,συλ λήψεων, έπιτάξεωνή' οίωνδήποτε άλ λων πράξεων στρεφομένων κατά τής ελευθερίας καί τής περιουσίας τού πολίτου άνευ διαταγής τού ή τοιαύ της των Δ)τών τ) Ύποδ)τών τής οπσ θρου, ήτις διαταγή θά στηρίζετα πάντοτε είς τόν Νόμον. ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ Ή έν Άλεξανδρεία έκδιδομένη ε¬ φημερίς «Ταχυδρόμος τής Άλεξαν- δρείας» είς τό φύλλον τής 2Οής Ό- κτωβρίου έ. ε. *δημοσιεΰει τα κάτωθι όνόματα τρ«υματιών τής Ελληνικάς Όρεινής Ταξιαρχίας: 1) Λοχαγός Καραμπέτσος έκ Ζα χάρως Μεσσηνίας. 2) Ύπολοχαγός Κολομβάκης Άρτέμιος τοϋ "Ιωάννου κλάσεως 1936 έκ Σκλαβοποΰλα Χά νίων 3) Έπιλοχίας Μπριντάκης Ιω άννης τού Νικ. κλάσεωχ 1938 έξ "Α νω Βιάννου Ηρακλείου, 4) Δεδελε τάκης Νικ. τοΟ Έμμ. κλάσεως 1941 έξ Ιεραπέτρας ΛασσηθΙου ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΝΤΑΝΕΚ ΤΟΥ κ- ΠΟΛ ΒΙΝΤΕΡΜΛΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΓ ΗΙΕΡΑ ΒΑΝΗΓΥΡΙΠΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Έξαιρετίκώς εφέτος λαμπρά κσί μεγαλοπρεπής υπήρξεν ή προχθεσι νή ίερά πανήγυρις τοΰ Σιναΐτικου Μετοχίου τοΟ Αγ. Ματθαίου. Μετά την άνά την περιφέρειαν ΤοΟ ναοθ λιτανείαν επηκολούθησεν ή θεία λει- τουργία ής προέστηό πανοσ. ΠρωτΌ σύγκελλος κ. Εύγένιος, συμπαραστα- τούμενος ύπότοΰ παν.Οίκονόμου Αγ. Απόστολον κ.Θεοφυλάκτου καί λοι- πών κληρικών Κατ' αυτήν έ'ψαλλεν ' ή υπό τόν κ. Π. Λινάρδον έκκλησ. χορωδία, τόν πανηγυρικόν δέ τής ή- μέρβς εξεφώνησεν ό καθηγητής κ. Ν. Ζευγαδάκης μέ θέμα, «Αί υπηρε¬ σίαι τοό ίεροΰ Μοναστηρίου,τοΟΣινδ Αυτή ήταν μία καμάρα έρμητικά κλεισμένη άπό μπετόν ϋψους, έπτά ποδιών καί μέ έμβαδόν 15 πόδια μέ Ενα σιδερένιο σωλήνα άερίων πού έρχόνταν άπό έ'να μικρότερο θάλαμο δπου ύπηρχε Ενα μηχάνημα γιά νά ένώνονται οί κύλινδροι τοϋ μονοξυ δείουτοϋ άνθρακος. Μεταξύ τής μίας καμάρας καί τής άλλης ήταν ένας γυάλινος θάλσμος μέ κιγκλίδες άπό πάνω. Δέν χρειάζεσθε κρυφό θάλαμο γιά νά βλέπετε ροΰχα πού άπολυμαί νονται.. Μερικές έκατοντάδες ΰάρδες πιό μακρυά έπεθεώρησα τό κρεματώριο 'Εκεϊ υπήρχαν πέντε κλίβανοι κατσσ- κευασμένοι άπ'ο- τοΰβλα ύψηλής άν- τιστάσεως μέ σιδηρένιες πόρτες καί δλη ή περιοχή ήταν περιτειχισμένη. Πίσω ύπηρχε έ'νας πυργος άερισμοΰ μέ τόν όποϊο έσχηματίζετο £να ρεΰμα άπό μιά ήλεκτρική μηχανή. Τριγύρω άπό τό κρεματώριο ήταν γκρίζα τέφρα καί καμένα κόκκαλα στοϋς κλιβάνους. Άπανθρακωμένες ΐτλευρές έτριζαν κάτω άπό τα στρα- τιωτικά μου άρβυλα καθώς περπα τοΰσα άνάμεσα στά ΰπολείμυατα των πτωμάτων ποΰ εΐχαν ετοιμάσθη γιά άποτέφρωσι καί ποΰ εΤχαν καεϊ κατά τόν συνηθισμένο . τρόπο δταν οί Ναζί προσεπάθησαν νά καύσουν δλο τό ϊδρυμακαί νά έξαλείψουν δλα τα ΐχνη πρίν άπομακρυνθοΰν. Πίσω άπό τό κρεματώριο ή|Γαν τα χαλάσματα ενός αλλου κτιρίου πού οί Ναζί τό εΤχαν τροφοδοτήσβι μέ πτώματα ώστε οί ψωτιές νά ΰφίσταν ται πάντοτε Έδώ οί δολοφονίες δέν στααατοθσαν οΰτε στιγμή. Σ" αύτό τό κτίριθ εΐδα δϋσοσμα καί ψρικαλέα άπομεινάρια δωδεκάδων πτωμάτων. Ό μισός φοϋρνος ήταν φο^είο μέ μακρυά χέρια. Μού είπαν ότι τα πτώ ματα ετοποθετούντο κατά τρόπο ώσ- τε νά ρίχνωνται στή θερμάστρα. (Συνεχίζεται) ΠΡΌΣΚΛΗΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Την προσέχη Κυριακήν 19ην Νοεμβριού προσκαλοθνται υπό τής Προσωρινής 'Ε- τπτροττής χά μέλη τοθ τέως Συνδεσμου Άττοστρατων "Αξιωματικών ώς καί οί ά τΐοστρατευθέντες καϊ μή εγγεγραμμένοι τοιούτοι, όπως προσέλθωσιν είς τό Πρα- τήρΐον Αξιωματικών (όδάς Έβανς 100) πρός συζήτησιν διαφόρων θεμάτων άφο- ρώντων την τάξιν αυτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Ή προσωρινή έπιτροττή προσκαλεΐ ά¬ παντας τούς ιδιοκτήτας αυτοκίνητον (φορ- τηγών-λεωφορείων-έπιβατικών) καθώς καί πρό τοϋ πολέμου τοιούτους δπως την προσέχη Δευτέραν 20 τρέχοντος κα'ι ώ¬ ραν 3 μ. μ. προσέλθουν είς τα πρώην γραφεϊα τής 12ης Κ. Δ Φορτηγών Αύτο- κι^ήτων (οίκία Γεωργίου Σ. Πετράκη) πα- ρα την πλατείαν Βαλιδέ Τζαμί πρός άνα- διοργάνωσιν τρΰ Σωματείου των, γειαν αρχαιρεσιών καί λήψιν διαφόρων αποφάσεων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΟΎ-ΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή Όργανωτική Έπιτροπή τοϋ Συλλό- γου των 'Εμπορουπαλλήλων Ηρακλείου, καλεΐ άπαντα τα μέλη τοΰ Συλ,λόγου δ- ΐΐως προσέλθωσι την Κυριακήν 19ην Νο¬ εμβριού 1944 κα'ι ώραν 9ην πρωϊνήν είς γενικήν συνέλευσιν καί ενέργειαν αρχαι¬ ρεσιών. ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μεγάλης εκτάσεως έπίδεοις είς τό Δυτικόν Αί Βρεττανικαι Δυνάμεις έφθασαν είς Χάεν Ή 1η άμερικανική στρατιά ήρχισε νέαν μεγάλης εκτάσεως επίθεσιν είς τό Δυτικόν Μέτω- πρωϊνήν ώραν πον την Ιΐην τής σήμερον 120* βαοέα βομβαρδιστικά ύ- ποστηρίζουν τάς Δυνάμεις τής 1ης Στρατιάς είς την περιοχήν τοΰ Ντνέρεμ-'Ές-Βάϊνερ, ολί¬ γα χιλιόμετρον ανατολικώς τοΰ "Ααχεν. —Ή αρξαμένη νέα επίθεσις είς τό Δυτικόν Μέτωπον ση- μειοΐ καί νέας σημαντικάς επι¬ τυχίας. "Εχει μήκος μετώπου 250 χιλιομέτρων μεταξύ Άα- χεν—Κολωνίας καί δυτικώς τού Ρόερμουτ. — Βρεττανικαι Δυνάμεις ηΰξη- σαν τόν ρυθμόν τής προελά- σεως είς την δυτικήν "Ολλαν¬ δίαν καί έφθασαν είς απόστα¬ σιν 3 μόλις τό Ρόερμον. χιλιομέτρων άπό Έξ άλλης κατευ- θύνσεως οί Βρεττανοί έφθασαν τό Χάεμ πρός την κατεύθυνσιν τοΰ όποίου άπηλευθέρωσαν τό Ντόκ. Δευτέρα επίθεσις Ή 9η Άμερικανική Στρατιά ήρχισεν επιτιθεμένη διά μεγά- λων δυνάμεων πεζικοΰ καί άρ μάτων μάχης είς την "Ολλαν¬ δίαν. Είς τό Μέτς Ό Συμμαχικός κλοιός περι- σφίγγεται ολοέν πέριξ τής πό¬ λεως καί αί οδοί πρός την Γερ¬ μανίαν ευρίσκονται υπό τόν ίλεγχον τοΰ Συμμαχικοΰ πυρο- 3ολικοΰ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ — Ευχαριστηριον Τούς όπωσδήποτε συμμερισθέντας τό πένθος μας καΐ τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τοϋ άγαπημένου μας πατρός ■"εωργίου ίϋχαριστοϋμει/ θερμώς. Οίκογένεια Χαρ. Λιαπάκη ΟΙκογένεια Κ. Βρεττάκη "Εμμαν. Γ. Λιαπάκης Πέτρος Γ. Λιαπάκης. πρός τό Έλλην. "Εθνος.»Έν τέλει έ- τβλέσθη μνημόσυνον υπέρ των έν Άλ βανία καί ενταύθα υπέρ Πατρίδος πεσόντων μελών τοϋ έορτάσαντος, ώς πάντοτε κατά την ημέραν ταύτην Σωματείου τώνΣιδηρουργών, ό πρό- εδρος τοϋ όποίου άπήγγειλε σύντο- μόν έπιμνημόσυνον λόγον.Είς την ιε¬ ράν τελετήν παρέστησαν άπασαι αί στρατιωτικαί καί πολιτικαί αρχαί, ό . Δήμαρχος καί πλήθος λαοϋ. Έϋ^κολούθησε κατόπιν δεξίωσις έν τώ Οικονομείω καθ1 ησαν ρ παν. Έξάρχου ήν άντηλλά- μεταξΰ τοθ πα ξρχ ^ζ Μονής τοθ Σινδ αί προίσταμένου τοθ Μετοχίου κ. αΐίώβου καί τοΟ παν. Πρωτοσυγκέλ- Εύγενίου, 'ΑπηλευΘερώΘητό οχυ¬ ρόν τού Χουμπέρ Κατόπιν σκληρών άγώνων κατά την διάρκειαν τής χθεσι νής ημέρας Βρεττανικαι Δυνά¬ μεις έκυρίευσαν είς τόν τομέα τοΰ Μέτς καί τό υψίστης ση- μασίας οχυρόν τοΰ Χουμπέρ. ---------.-----------—--------—— ■ ε— * ε— _—— - ..... Έπιχειρήσεις έκκαθα- ρίσεως είς Σκόπια Είς την Γιουγκοσλαυΐαν έξα- κολουθοΰν έπιχειρήσεις εκκα¬ θαρίσεως είς την περιοχήν των Σκοπίων καί τοΰ Σαράγεβον. «.« — ■»— Άεροπορική δράσις Ή Συμμαχική άεροπορία ε¬ πετέθη χθές εναντίον στόχων είς την νότιον Αΰστρίαν καί συγκοινωνιακόν κόμβων είς την Γιουνκοσλαυΐαν. Είς "Απω Ανατολήν ξίς την νήσον Λέϋτε των ΦΛιππίνων συνεχίζεται η άμερικανική προέλασις πρός τάς Δθτικάς ακτάς τής νήσου καί τόν λιμένα τού 'Ορμπο δπουάπεμονώ¬ θησαν πολλαί χιλιάδες Ίαπώνων. Ή νέα άπόβασις Ή υπό των "Αμερικανικόν Δυνάμεων ένεργηθείσα νέα απόδοσις είς την νή¬ σον Μάτια δορειοδυτικως τής Νέας Γουίνέας έπέτυχεν πλήρως. ΟΙ άμερι- κανοΙ προελαύνουν πρός τό εσωτερι¬ κόν τής νήσου. — ■«— »» — Είς τό Μπελφόρ ΣυμμαχικαΙ Δυνάμεις μαχόμεναι είς την ανατολικήν Γαλλία/ καί τόν τομέα τού Μπελφώρ προήλασαν κα! άλλα 8 χιλιόμετρα έν μέσω βροχών, χιόνων καί έκτετσμένων ναρκοπεδίων Ό πυργος "Αϊφελ Επί τή βάσει τού Νόμου εκμισθώσεως καί Δανεισμοϋ κατ' άντιστροφήν, ή Γαλλική Κυβέρνησις παρεχώρησε τόν πύργογ τοθ "Ειφελ είς την 'Αμερικανι- κήν Κυσέρνησιν προκειμένου νά χρησι- μοποιησή ώς Ραδιοσταομός Γενική έπιστράτευσις Κατόπιν αποφάσεως τής Ί- απωνικής Κυβερνήσεως ετέθη είς εφαρμογήν τό σχέδιον πε- ρί έπιστρατεύσεως όλων των αρρενων ήλικίας άπό 14 υέχρι 6Ο έτών. Τόάθροισμα'τοΰ 5)8ημέ ρου Δελτίου Τό εκδοθέν υπό τού Άμερι- κανικοϋ Ύπουργείου των Ναυ- τικών 5/θήμερον δελτίου αγ¬ γέλει ότι τό άθροισμα των 6υ- θισδέντων Ίαπωνικών σκαφών ρνέρχεται είς 69. Ρεκόρ παραγωγής Τό 'ΥπουργεΤον των Ναυτικόν των Ήνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής ανεκοίνωσεν ότι άπό τής ημέρας πού εισήλθεν ή 'Αμερική είς τόν πόλε¬ μον καθεΐλκυσε 4000 έμπορικά σκάφη. Όλόρδος Μόϊν ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ό κ Τσώρτσιλ προέβη είς τάς άκο- (σεΐς των. λούθους δηλώσεις αναφορικώς μέ την ι δολοφονίαν τού λόρδου Μόιν «ΑΙ ε¬ νέργειαι αύται πρέπει νά παύσουν εί¬ πεν ό κ Τσώρτσιλ Ή έβραΐκή Κοι¬ νότης είναι ύπεύδυνος καί δέον νά προβή είς την ανεύρεσιν καί σύλλη¬ ψιν καί των δλλων ύπευδύνων. Ό κ. Σοφούλης επανήλ¬ θεν είς Κάϊρον Ό ύπουργός άνευ χαρτοφυ- λακίου κ. Σοφούλης μετέβη είς Κάϊρον ινα μεριμνήση διά την επάνοδον των στρατιω- τών οΐτινες είχον άναμΐχθί) είς την στάσιν τοΰ παρελθόν- τος Απριλίου, καί οί όποϊοι ώς γνωστόν έτυχον άμνηστείας. Δράσις Κομμάντος καΐ νέαι έπιτυχίαι Την 14ην Νοεμβριού Βρεττα¬ νοί Κομμάντος απεβιβάσθησαν είς την νήσον Μήλον καί άφοΰ κατέστρεψαν Γερμανικάς έγ- κατάστάσεις καί συνέλαβον άρ- κετούς Γερμανούς αίχμαλώτους άπεσύρθησαν έκ τής νήσου έ- πιστρέψαντες σωοι είς τάς βά- Σχόλια Σουηδικ. Τύπου Όλόκληρος ό Σουηδικός τύ- πος σχολιάζει τό ζήτημα τής, παροχής βοηθείας έκ μέρους της Σουηδίας πρός την Νορβη- γίανδιά τήνάπελευθέρωσίν της άπό τούς βαρβάρους κατακτη- τας. Άπειλεϊται τ© Ρόερμουτ Ή κυρία εϊσοδος πρός την ΚολωνΙ- αν τής οποίας δεσπόζει τό Ρόερμον άπειλεΐται υπό των αμερικανικόν στρα τευμάτων / "Ο κ Στετίνιους Ό Ύφυπουργός των "Εξωτερικών τής , · ■ 'Αμερικής κ Στετίνιους εδήλωσεν ότι | Ορος στρατος Οΐέσπασε ΤΟ Προ- αΐπροτάσεις περΐ Νόμου μεταπολεμι-' πύργιον τσΰ άμυντΐΚθΰ συστή- κής ασφαλείας θά συμπληρωοουν ώς ματος τής Βουδαπέστπς καί ά- απεφασίσθη είς την συνδιάσκεψιν τού πένει πεοί τή 1^ν,ι λΓ· «λ Ντάμ—Πάρτον—Όξ. πεχει περι τα 15 χιλ. απ αυ- Διάσπασις άμυντικών γραμμών Τό σημερινόν σοβιετικήν ά- νακοινωδένναγγέλει ότι ό Έρυ Μοσκΐτος Βρεττανικς βαρέα βομβαρδι- στικά έβομβάρδισαν καΐ πάλιν τό Βερολίνον μέ βόμβας των 2 τόννων. Ανευρέθη ύττ* τοθ κ ΕΜΜ. ΔΙΑΚΑΚΗ πορτοφόλιον άνήκον είς την δίδα Στά- σα Γεωργιάδου. Παρακαλεΐται ή κάτοχος 8πως διέλθη κ των Γραφείων μας κα'ι τό παραλάβη. ΟΧαχρΦ,ς ΜΑΡΚΑΤΑΤθΣ ΚΩΝ)ΤΙΝΟΣ έπανακάμψαι, δέ^ϊται είς τό ίατοείον τού δδός Βύρωνος) παρά τό^ "Αγ, Δημή- τριον 2—4 μ.μ. Οί Χιτλερικοί Αγγέλλεται έκ τού Μετώ- που ότι οί Χιτλερικοί σκέπτον- ται νά πλημμυρίσουν τάς έγ- καταστάσεις τού ρούρ είς πε¬ ρίπτωσιν διεισδύσεως των Συμ- μάχων. 'Αναγνώρισις Ντέ Γκώλ Ή Ίσπανική Κυβέρνησις Ιταλίαν*Οκ.Λέμαν^τΧΐσεδτι τού στρατηγού Φράνκο άνε- εχουν αποφασισθή καί πολλά γνωρισε την Κυβέρνησιν Ντέ- αλλα μακρυπρόθεσμασχέδια. της. Πολεμικον ανταποκριταί το- νίζουν ότι ή Βουδαπέστηθά μεταβληθή είς νέον "Ααχεν. Άραιωσις μεραρχιών Είς τόν τομέα τής Βούδα- πέστης αί άφικνούμεναι Γερ¬ μανικαί μεραρχίαι πρός ενί¬ σχυσιν των Γερμανών ύφίσταν- ται άραίωσιν άπό τό Ρωσσικόν πυροβόλων. Ό κ. Λέμαν ΓενικόςΓραμματεύςτής ϋΝΚΚΑ Γκώλ ώς επίσημον Γαλλικήν Κυβέρνησιν. ΉΣοθιετική Κυβέρνησις εδήλωσεν δτι δέν πρόκειται νά άναμιχθΓ] είς τάς ύποθέσεις των όλλων χωρών. | Είς την Ιταλίαν Βορείως καίδυτικώςτοθ Φόρ λι άγγέλλονται νέαι πρόοδοι ι τής 8ης στρατιάς. 5 ι «Οϊ ι Ι^"1"*-*!»-.