91130

Αριθμός τεύχους

256

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1980

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αότόν, «ου «ρΐν μ*
  χώμα, τοθ Φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, προλάΐη νά π*ϊ ίστω
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Αΐβυθονΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 210291
  Χρόνος 5ος—-Άρ. Φύλ. 256—Δρχ. 10
  Ι
  Ι
  ι
  Μετά τίς δηλώσεις των Μητσοτάκη καί Κωνιωτάκηΐ
  Ο ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΑΝΑΣΤΑΤΗ
  Η «Ν Ε Α
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
  ΤΟ ΑΤΒΟΗΙ
  ΣΩΠΑΣΕ
  πάντα
  Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΑΙΤΟΝ ΡΑΑΙΟΦΟΝΙΚΟ ΗΑΟΜΟ
  ΜΕΤΑ τίς αποράδεχτβς, προκλη
  τικές, θριασιείιεκ «αί ίβνικά επιχίν-
  δυνες δηλώσας τού διττλοαπο-
  στά,τιη Μητσοτάκη καί τού νεο-
  αποστάτη Κωνιωτάκη, τό προ-
  Γτεραομένο ΣάββαΓτοι στ» ξε^τοδο-
  χείο τού Ηρακλείου «Ατλοντκ»,
  αρκΐΓΓός σάλος ξεοτΗώβηκε
  στην Δεζιά καί μεγόλη αγαοτά-
  τωοΐη επήΑ&ε στή «Νέα Δτ>μο-
  κρατίο», ενώ τταοάγοντΐς τής
  ΑντΜτολϊτευισης περτορ'κττηκαν
  άλλαι μέν νά εκφράοχ>υγ —τ,ν εκ
  πληξή τους γιά τή θριασίιτητα
  Μαί άλλοι νά πούν μέ περκρρό-*
  νηση: «Δέν βαριέοΐαι τϊ~οιοι'|
  ηού είναι τί περιμένεις;». —
  Ο ΣΑΛΟΣ στή Δίξά, δέν δημι--
  ουργήθι>κε βίβοιο γιά την πρω-1
  τότι—π κυποθήκη» γιά δικτατο!
  ρκι κοί μόλκττΛ Χιλιανή, ττούε|
  «υπέγραψε» ο «Ψηλός» αλλό ού-·
  τε γκα τό «ξεχύΛκσμα» Δημοκρΐα-ζ
  τίος πού — ού—ε λίγο, ουτπι πο-|
  —ήν Αρχήν» της
  «Νβας Δημοκρατίας», μολι< ο Καραμανλής οδακκι γ·ά Προ- ιδρϊα... α λά γαλληιάΙ ΤΟ ΟΤΙ ακόμη ο «Ψηλος» δηλώ - αι ότ» ο» σχέσεκ τού μέ τον Καραμσνλή είναι αρίστης καί ό¬ τι ο πρωθυπουργόν τιόν έχει τόν Μητσοτάκη στά «ώττα—Ιώττα» (ίσως γκπϊ τού γνώρκ- τόν Ζι- σ«άρ ντ' Εαταίν όταν η-ταν στό Παρίαι), ίνόχληστ. πάρα πολυ τούς Αβέρωφ — Ράλλη, οί οποι' ■ ■■■Ι ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ η.— ΓΙΑΤΙ τό δολλάριο προ- ■ πολφνχσ έχονε 120 δραχ. * υέ< καί σήμερο κανει μό- - νο 38; ■ 2- Γ ΑΤ« «" ^ Α^ ογορά Ό ·.. Έβραϊος σαν φτωχάνϊει τα παλιά κιτάιπια ΐπάνει · ·. (Σκίτσο: ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΗ) ΕΚΕΙΝΟ ττου ενοχλησε τούς παΐ ρσγοντ*< τάς Δεξιάς κοί κυρϊως» 3·-"Π0Ι0Σ τοϋς δυό ισχυρούς καί συ-νθγω-- φωνϊσ νιζομενους Δχλφίνους Αβέρωφ! καϊ Ράλλη, ήτον η ονοιχτή πλέ-' ον θέση τού Μΐ>τοιοτόκη γκι υ-
  τή συμ-
  φωνϊα γ*ά την ισοτιμία
  δολλαρίου — δραχμής 1
  πρός 16;
  οί διαμαρπυρηθήικαΐνΐε έντονα
  καϊ ζήτησον εξηνήσ*κ.
  ΠΑ νά βγαλει τόν πονοκέφολο
  ο Κα,ραμανλής, εβαλε «μεσολα-
  βητή» τόν γνωατπό )ώς «Παλάν-
  τζα», Πρόεδρο τής Βουλής Πα>
  πασττύρου, ο οποίος καί εττιοκέ
  φτηκε εικδικά τόν Μητσοτάκη.
  ΛΞΙΖΕΙ νά σημιιώσωμι ότι ο
  Μητσοτάκης έχει δκιγραφιϊ από
  τιόν κατάλογο των Δελφΐνων
  ΐ'ατά τους Δεξιούς, αιλλό καί
  τους ΑντιττολιτΓευόμενου< κυ- κλους καί ότι άν ο ίδιος νημί- νει τό κάν&ι στηριζόμενος στή στενή γνωριμεα το« με τόν Ζιν σκαρ ντ' Εσταίν, οιηόν οποίο «κολλά» από πο.Λ4ότερΐι «νά πεϊ μιά καλή κουβίντο στόν Καρα- μανλή» μήπως καί ο τελευτοίος δεηο^ι καί στίς ικλογες γιά ανά- δειξη διαδάχου τού, τόν βάλε» έστω ...υποψήφιο. ΕΙΝΑΙ κι ουτό κάτι, γκιτΐ μέ κ,αμμιά τριτη αποστασ'» ή ένα απο τα πολυποίκιλα ττοΑΗΓΓκά Τεχνάσματα πού ξέρ*ι ο Μη- τσωτός, 'κτως βρεθεί ο—ή Βέση ττού επιδιώκει καί νά προγματο- ποιήσε» τό ονεφο τής εξουστας, ηού πρός τό πορόν είναιι... ίφιαλτης. ΔΩΙνΤΑΤΙθ 414 τού θερα¬ πεύση ρίο υ Αβηνώ/ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». ·Ωρα οχτώ τ ο ,πιρωι στιΐς 8 Φιεβροαιαιρϊοιυ 1980. Απο το τρονζ·ι<ττορόΛαΐ' ο* τΊ'ις ειιδή'σειις. Η τελιευπ·α»ο η φαρμοκερή—Νέαι γιά το θϋνατο τού Νι*ου Ξυλούιρη, πό υ «ιεττ,οιυινιέβηι» οτίς 4 ται ξη- μφώματτα. ΜΕΤΑ — σαν νσ μή συνεβηι τίποτα-— ο στ»ήικ{.ρ. λέει ο,τι «θ' ^«ουσετε ΕλΑιηινιικα τραγου'δ'θ». Πριν προλάβιω νΐό κιλ'είισω το ραό'οφωναΐκιι ακουγοινταιι συμ- ιΓίηωΐματικα', οιυιμΙβ.οΑιικ!ο θαιλιεγα, •οί στιιχοΊ Γτου πρώηου τρογου>-
  διιού τιου λβνιε:
  Είναι κάτι στιγμέ< ττού σού πνίγουν τα σττηθε,κι θέλεις χίλκς φορές νά φωνάξεκ: «βοηθεία». Ένα κλόμο σκληρό θέλεκ τότε ν' αρχίσεκ ή νά πεί<: «σ' ογαΐτώ», μά σέ ποίον θά μιλήοχκ; ΣΕ ποίον, στ' αλήθεΐ'α, κ» εγώ ε- «εινη τή στπγΐμή νά μιλήρω; κα» τι νο πώ αιφοθ ξερω καλαί πιώς αΐ' πΐραγμΌτιοοΓτηιΤες δέν αγνο- ούΜτατ. Εξ άΐλΐλοι» ήταν «ιάιτι που τό περΊΐμενα, πό ΓίερΊμέναιμε ο- /οι, ότι· «κόΙποΜ στιΐιγιμιή» — μΰ- νο που δέν ιμιποιρ-ούισίαμε νάι την προσδιορίσομε αικιριιβώς — τό ■ΙαλΙλ/η,κάρ· θα πε'σει οτγο «Μα,ρ- Αλώνιιο», στόν. πόλεμο, -.σιν .αΜισο, πσύ ειιχε μέ το)ν Χ·ό>
  ρανττα. ν
  Ο ΑΡΡΩΣΤΟΣ, εχουν νό πούιν,
  ίΐναι κοντό ιμε τόν βάινιο/Γο, τον
  (>Όΐώθεΐι πιο Μα'λά σέ σχέση μί
  ■•"ούς ολλιουκ ανιθρώιπιους, δηλα^
  δή τού< υγ.ιεί^. Γ.ιΓ αυΐτό1 — τολ» μώ νΙά πώ — πώς ένοιω'σαι εντο- να, στό πε,ριβόλλον ·ενώς άιλλοιυ Νοσοκιομεκΐκιου δυματΐιου, — ε- ικείνος Γκθα'ΐνε λίΗγΐα- χιλιόμετρα πό κά,τω, ιστό Νοσοκομίΐιο «Μί- ταξα», τού Πειιραιιά — τόν ΘΙα αίΤΌι τοΐύ παληού φΛλιοΐί μου καί συνε;ργάΓΓΐη Νίικου Ξ,υιλουρη, Η ΕΝΤΑΣΗ ομως άεν ίίιΐναι. »α»· ■τι πού σχετ+ζ'εταιι μέ φπνευσεις, μέ λογΐιαι βίνιαι» η σκληιρή πραγ- ματΐ'κιότη'Γα συιμτΐΐΛΟνΐωμΐΕΐνη, Καϊ η πιραγματΊΐιοότηΓΓ·α' Όιυΐτήι 9δν ει- να·ι άλλη από τού ότιι τό αί>δι>
  ^ι τήις Κρήτης σώτκιΐοιεΙ
  ΦΥΣΙΚΑ θό των ακαυ'μί απο
  τούς δ(σ*ους, τίς «ασεττιες καί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίοα 4
  Ο ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΤΡΑΓΟΥΔΗΣΈΙ
  ΜΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ
  ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΓ ΟΛΗΝ ΜΑΣ
  ΣΑΝ Ο ΠΙΟ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΛΑΤΚΟΣ ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ
  ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΠΟΤΕ
  ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
  ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΝ ΠΕΡΝΟΥΝ Π Α... ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ!
  Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΤΟΧΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
  Ο Πρκηιγο,ρη< τού ΑνΛρίια', 33 χρονων, παν- τρί+ιΐνος »α< πατ·έριας δυό πό»· ΰ·ών, εργαΓτηί μσρ,μαιρων κάτοι κος Αλιικαιρινιασοου Ηρ·αΊθλΐ.ίοα,, βα μποροΊ/σε καλλι—α νά δι«»ι- δική-σει τό,ν τιτΐλο τού π-ο τα·- / αιπωρ^μένου από τή κρασΐ'α, Έλληνα. Κι αυτό ο φτωχός ουΓτος εργάΐτηις, χα,ρις στήιν ... στοργική φ,ροντιδα ί,νος μικροτεροΐί αδελφοά τού ι- χεκ μπλεξει άΐσχπμα στα γραψειο- κροτι«ό γρανία^ια, ποιυ οπό φτωχό και τιμ/ο ε,ργατη,, τον μ£ τατρίψονί σέ ταλαιίΓτιωρο καιι α νίΜΓΐμο... ί,καΐτομμιυιριθιύχο, πού σάν «μβτοχος» διιαφορων ι ταΐιρ<ί,[_ν δβν πνηρώνιειι δήθεν ώς εχει. υποχρίωση τνς οφί.ιλε< τοω στα ,δΐΌκρορα Ταμειθ1, τό Δηιμόσο «αν τουις δασμου·ς των προΐιοντων πού ειοάγει, χι*>Ρ'ί
  νό τό ζερει·, απο τό εξωτεριικό.
  Ο ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ αυτο«ς 'Ελ^
  ΧΠΡΙΣ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  Ό Μάνος Χαρής είναι αρρωστος »α1 βρί-
  σκ£τ.αι νοοηλευιομενος σέ Νοσοκομείο τής Ά-
  "Ετσι αύτό τ6 φύλλο «βγήκΐε» χωρΐς την
  έτπβλεψή τού1, χωιρΐς την ΐταρουσία
  "Αν κοΐ είναι αρρωοτος ό Διβυθυιντής μας-
  έμεϊ<;, οί συνεργάτες τού, φιροντυίοιαμε νά κΐυκλο. φομήυιι ή «ΑΛΗΘΕΙΑ», δόό-Ηος <ς>ά βγαάνει τκιντα
  έΐΓτκρορτι κ>μένη μέ' τό δύσκολο βριγο τη<; οωστης πλιιροφορησης τοΰ Ηθβμοίυ<. • ΕΧΕΙ ΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ ΠΑΧΡΕΗΠΟΥΔΕΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΟΤΕ · ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΠΟΤΕ ·ΤΩΡΑΤΟΥ/ΗΤΟΥΝ ΠΑΛΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΑΣΜΟΥΣ ΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΜΕ ΠΟΤΕ · ΕΧΕΙ ΑΘΩΩΘΕΙ Α¬ ΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΑΛΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ·ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ: «ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΛΛΑΘΩ Η ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ»! λη<νας &&ν είναι ταλαιυτωρος μο- νο 'οτά λάγΊΐο, αλλό σττήν πρ'αγ ματΐικότητα οφού μΐεχρι τθρα, γιό τίς παιρατΐιάνω μτκερδεψοδοα λίΐ'ές, μ"έ τις οποίες ·είναιι τελεΐ- ως άσιχετος, φυλα«ιΊκπτ|(ιοε από 7-2-75 έως 31-10-75, πούλη,σε ένο στπτ'ώιοι πού ειχε, πέροο'ί^πό νω από 15 διικαιστηιρ»κιβς περ'ΐ- τιετειες κ>αι τωρα παλι κινιδυνευ-
  ιι να ξαναμπΐι φυλακη, α·δικα
  χσι ττα·ροδιηκα< οτήΐν οασΐιθ', αψον τ ό Ελιληνικο Δημαονο τοό ζη>-
  τά μΐεσω Τβλωνειθιυι Αθηινών; βα
  σε^ τού υπ' αρ,θμ. 2)9-1-79 »λ-
  ταλματος ηροσωιπο!φΐ]Τη|σεω£
  δεκα ε»ατομ;μυριο δρΌιχικ,ς (9.
  803.050 γιά τήΐν α«ριβει·α), γιά
  δασμαικ καιι φορουςΙ
  Ο Μττπκιοϋβ.αιραικίη<ς βμηλεξε σέ όλη οωτή τιην .αηΐιστευτη Οδυσ- σεια τού, για τόν λόγα οτιι ο α-- δί.ρ<ρός τού ΒαοΡλης τάν εβαλε "Ενας όξέχαστος- ξεχασμένος ίδιόρρυθμος τύποςπού ύπέταξε τούς Γερμανούς Ο 'ΔΑΦΝΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ. Μικρό μνημόσυνο στά 11 χρόνια από τό δάνατό τού πίσω κάπτοο 40 χρό νια. Ή 'ΣΞλλάδα των όχτώ έκα- ταμμυρίων ψυχών άντιπαλεύει μέ την ΦασιστΜαΊ ΊταΑίο των όχτώ έκατομμυρΐίων λαγχών! Ό "Ελληνας φαντάρος ποοίΐρ νει φαλάγΥ· τούς μελανοχίτωνες καί <]>αιοχντωνες τοθ φαμψαρο
  νού Μουσολίνι, ποθ άντ'ι νά ττά
  ρεΐι τό κοφεδάκι τού στήν *Α-
  κραπολη, κ,ατά πώς ύττολ'όγιζε,
  πήρε τα βρεγιμένα τού καί κα-
  ΠΗ
  ιηιΐ
  Ό άζέχασιος — ςεχασμέ-
  νος εΔαφνιανος Στρατη-
  γός> »5ξω άιπδ τ6 Μουοείο
  τού στΐς Δαφνές. τό μόνο
  μΐέρΐος πού καί ά τή διάρ.
  κ«ια της Γερρανικης Κα-
  τοχης, κυιμάΐπζε ή Έλλην!
  κη Στκμαία!··
  ν
  ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  ΛΟΓΩ ΤΉΣ
  ΚΑΘΑΡΟΔΕΥΤΕΡΑΣ
  ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
  16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΪΟΥ
  τρακΜλούσε κατά τή θάλασσα.
  Ή ττροσδολή γιά τόν άήττη
  ιο φασιστικό οξιονα ήνταν μεγά-
  λη. Ό ιιεγάλος τής παρέας, ό
  'Α&σλφος Χΐτλε,ρ άναγκάστηκε
  νά ένττέμδιη, Ή 'Ελλάδα μπρός
  στήν συντριτττΐΜη ύττειρσπλία,
  πού 8έν εΐχε ν' άντιτάξει πιά,
  παρά μόνο τα γυμνά στί0] των
  —αληκαριών της άναγκάστηκέ έ-
  ιώ νικοΰσε, νά λυνίσει...
  Μιά ττΐρίοδο νεα άρχιζε, «για
  τι τάσκιαζε ή φοδέρα καί τα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οτλΑδα 4
  Στΐς 17 Ίανουαρίου 1942, ίίνας άιπιό τούς Γερρανούς
  καταχτηιτές» έγραφε αυτή την ά«Νέρωση» στή οελίδα
  192 τοΰ «Βιβλίον Έπιοκετπών» πού διατηροΰο€ ό Δα.
  φνκινός 2τρατχιγός/ ψιλοτεχνώντας τού ω αύτό τό έ-
  ιβτ__μένο —ίρτοαϊτο τού·
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΗΣ
  ΚΑΙ... ΤΡΙΤΟ
  ΜΕΓΑΛΗ φαοαρια ξίσπασε Πα-
  νελλήνι·αι, γκι τήιν περιβοτντη1 εκ-
  πομπή οου έιιανε ο συνθετηις
  Μαιννος Χαπ-ζηοαικιης γιιό τον τρα
  νουδι'στή Γιΐιάιννϊΐι Φλυρινιιώτη,,
  απο το Τρίτο ΠρογιΡ'αμμια1 (ποϋ
  δ«ευθυνεΐ' ο ηρώτος), χαιραχτη-
  ριζοναας τον δεύττειρο· σάν »αλ-
  ΑΐΓτεχνη με «ήιθος».
  ΚΑΚΩΣ, κοωστια *αιτσι τη γνν-
  μη μοί, να< ξεσ—αισ&ι σέτοιιο και- κο γιιό ό,τι δΐπώθιηΊκιε σπό τό Τρΐτο Πρόνροιμμα, αφού οιι δυο πρωπτονωνιιστές είναι, λειγετοι ^υιρ,ύτοΓΓ'σ, γενκκό υ—ρ τού... ΤοίτουΙ ΒΑΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙ- ΣΜΕΝΟΣ Ο «ΕΚΑΤΟΜ- ΜΥΡΙΟΥΧΟΓ ΤΗΣ ΠΕΝ- ΤΑΡΑΣ» ΣΤΑ ΓΡΑ- ΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟΝ ΒΑΡΥ ΤΟΥ ΠΟΝΟ ιμετοχο εν αγνκ>ι<] τού, σε μιά παιρεια την «ΚΑΛ—ΠΑΕΞ» Ο. Ε. με εδρα> το Κορωπ» των Αθη
  νυν και συινεταιρο κ·ά~οιον "Αγ
  γελο Μ'άιοτοραι, ηαύ από ~ό
  1970 εδιώκετο >κα>ι μόλι< πψυσι συνελήφθη «αί ψυΛαικΙι|στη|κε. ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ τής Βτα>'ρειας
  η·ταν κ,υιριολεκττκά οόρατοιι α-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  Η ΑΔΙΚΙΑ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ττολλοί τρόποι γ*ό
  νά θονατώσΐνΐς ι>θικά έναν άν-
  θρωττο.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ομως ττιό άπαν-
  Βρωττος καϊ τιιό σκληρός τρό-
  πος, από τού νά χρπΛπμοιτοιή-
  σεκ το φοβερό καί απΐορόδΐχτΰ
  όπλο πού λέγετα,ι: Αδικ'ηΙ..
  Μ. Χ.
  ΕΞΑΚ
  ΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΙΒΑΘΜΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
  ΙΑΟΥΟΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΜ01ΑΝΟΡΟΠΟΙ
  Ταξίδι - άοτραπή στή Σόφια
  — 2ον. —
  Στήν Ιατριΐική Ακααΐκμϋΐαι τήί
  ΣχΙ«ριιια>ς, ενιαι αΐριοτα καταιριτιοιμέ
  —«41ως αίζτάννεζε; Νοα-
  ώτεις κάλα; Πολύ κάιλια^·
  Ή καβηιγήτρια Βασίλο.
  6α, είναι ριά 61πύ τίς πΐό δι-
  ακεκριμένες έιπιστηιμΐονικές
  προσωτηΜΟτη,τες τής Βουλ¬
  γαρίας, ηού ή -αιρουσία
  της οτην Ίατρική Άιοαδη-
  μία τής Σόφιας είναι τόυη
  εντονΐ) καί έντυιτοωσιακίι.
  δσο καί ή παραδειγρατΐικη
  άπλότητά της·
  νο επιιοτΓηιμοινιΐκώ· προσωπιΐικό,
  βοφούιμενο απο προ&υμθ'υις δι-
  «αιί ΐάΛΙλους συνεργό-
  τες, φρ.οντ.ιιζίΐιι
  ΐ"ραΓΚΜές δικϋδιχασιες ι»α5 μέ
  χιισΐτα' οιικιονοιμι.ιςό ΌνταΙλλάιγμα-
  πτα1, σέ δολΐλαιριια, Μα ηροοτΌτΐε-
  ψει το πολύτιιμο αγαβο τής υιγει-
  ας των ξένων κυ,ρίιυς ί-πιιοτορ-
  ιγγτώΜ — οριρΐϋΐστων.
  ΕιδικιοΙ επισττηΐμανΐ'Κΐοι συ1-
  ν*&γ&τες — μεταφραιστβς φίιρ-
  νουν σέ ·επιικ.οινιωινϊαι τόν ξένο
  άρ,ρωσττο μέ τούς γωίπρούς, οί
  οποίαι όϊ ίξετάζιουιν βξονιυχΐισττι
  «ό καί σέ οερ«οιύν οπό τελίΐισ
  ιαττ,ρικό μηιχαινιήρατα'.
  Πειριΐττό νά πώ ογγιι ο» όρ^
  ,ρωοττοΐι ΈΜΜΓννιες που £.ττΐιοικιε-
  ττποινΓΓαιι την Ιαττριιική Ακαδη,μιιαι
  τής Σοφωις — «υιρίως οπό τή
  Β. 6λΛαβα — είνα* ηώρο πολτ
  /οοί, ώπως πόρα< πολλοί1 &μμ γε- νιΐΜά. και οί ΈΛΛΙηινες τουιρίθΓτες ιποίι κυιρίως τήινι 'Ανσιξιή κκτϊ πυ- ιρισισότεριο τό Καλοκιαφΐι £πιισ»ε ητοντταί την φορφηι ιρια μέ τα ασύγκριι~αι ικο αξιοθεαΓπα πού οπολαμβόνειι ο επΐ'σΜΒτττηκ ιμε απιστευίτα χθ'- ,μηιλΐέζ τρές εΐΌΐτηιρΤων, διατρο- φής ,κθ'ί διιαιμονΓΚ. Οί Βούλιγιαιραι Γνρεπειι νά' νοιώ Θθ'υιν πειρήΐφανοι γιό την Ιατρι»- κή ΑΜαδηΐμΙιαι τής Σοφιιας, γκ*α-Γ εκεϊ, όχΐ' μόνον οι> ντάπιιοΐ1 αΛλα
  νοί οί ξένκΜ1 πρ,σσιφιεύνουν καιϊ ε
  ξυιπήιρετούν~αΐι πιροθυψα' κθκ" α1-
  Τύ παγερό κιρύο, (2ξι υπό
  τό μηδέν), άιπό τα χιόνια
  των πρώτων ήιμερωΐν τοΰ
  1980, ό Μ.Χ. άντιιμετώίτπιθ'ε
  στή Σόφια μέ τή γούνινη
  ζακέττα, τίς κρηπικές μπό-
  τες καί τόν ρώσικο σκοΰςκ).
  ποτελεσματΐιΐοάι, ο'σοι έχουιν γενι»-
  κα προβΑήμαΦα υγειια<ς. ΈτΌιιι, ο θφ·μο< κοί ψ,ιΑιΐικος αυτΡός Βαλ- κανικος Λαος δεϊχνει οττήν πρό>
  ξη τά' όσαι πιρ·εσβεύειι ο Σοοιιαλιι*·
  ομος πιάνω οτό θεμΐαιτήκ ΠΌναν
  προσφΌ'ράις στον το-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίοα 4
  Μέ όφορμή την έπιστολή τού 'Α'ινατάΊ'ν πρός τόν Κρητικό Συγγραφέα
  Η ΑΟΕΑΦΗΤΟΥ ΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ...
  θα
  — 2ο —
  ΠΑ ΨΏΜΙ — ΠΡΟΖΥΜΙ
  — Να, για να καΓταλάβεις
  ο ου πώ κ,οι τ' οΙαΛιο: ·
  Επεινουσε — πιο μιικιρσς η-
  τανε τοαε, ο θψΐιστοκλιήις.— Κ·
  εφώναξε πώς ηθελε ψωμιΐ αλλα
  ψωΐμΐ δεν ειχαιμε. Και τού ψή!σ'α-
  με ηροζυιμι νά1 φαει. ΆλΛτι μιαι
  φορα τού δωσαμε. εμείς τ' άλ-
  λα κοπέλι α ενα χοχλιο ανήψιηίτο,
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ
  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑ ΤΗΝ
  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΒΔΑΣΗ
  τον βφαγε αλλα
  «Όν άιλλο, ο'Γ άΑλο».
  Καιποτε ε,οιΐιμώνιανε ο» Απο-
  κρες, καιι στο σπιϊτι δεν ϋΜΡΐμε
  σχεδον τιποται για νο φαμιε. Ε-
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  γώ όμος κι ο θεμιστοκλής, εκα
  ναιμε χωσττα απο τσ' όλλουις οι-
  κονομία κι ειχα^με φυλαμενες
  δυο δραχμίς. Λεει μου ο θεμ^
  στοκλήΐς νο χα'λοσθ'υιμί. τή μ«
  καιι νσ παρωιμε ·αυγα. 'Ετσι κΐ' ε-
  γινε. Βπήια.με οτο ΠετροκεφαΙλι
  καί χαλάσαιμε τη μιό «5|ρ«α<χιμ«~ι «αι αγοραοοιμε αυγα. Εχαλασαιμιε ιΐΌιΐ την α'λληι βοί πηρομε μ ι α»; ■ίτ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οιλίοα 4 Κομρουνιοτές έξόριστοι οτόν "Αη — Σψάτη, ψαμί_υ_ ουν γαά τις άνάγικκς τής διαβίωοής τους. Άνάμεσά ΐους καί ό θεΊμϋς Κορνάρος (τρίτος άπω δ«ξιά μέ τίι τραγιάσκιι).
  Ι_ΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΙΪΙΘΕΙΑ
  χαρας
  Λ______,
  φραξουν σιαλ'λο, ι
  προλαρη να πει εοοω κοι ι
  θυλλοΡπ Ο)ΚΓ]Όου
  Ι
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΦΗ
  ΑΠΟ πολλιες μέρες βιΐχΐ., ως
  γνυσΦθν £«λιεγ·ε.ί η νεαι Διοίΐκηιοτΐ1
  τής ΠΑΕ ΟΦΗ. η οποίαι όιμως
  ύΊέν ξέρομε γιιιατί οέν συνκιροτηΓ
  θηΐκε σέ σώμαι αικφμη. Ο* κακές
  γλώσσης λέντε ότι υττήρχε «άποια'
  Γ,υνεννόηση ενός ΦιαρμαΜθίποιοιύ
  ΐνος ΔιιιοαισΦΐκού ΥοαΛλ1ήιλο·υι καιί
  ενός ΓιθΦρού. Ο τελευταιίος μα
  ιλιοττο, μετ ά την κιοιντοπιοίιησηι ιμκ1-
  άς απιόφοσης γιάι τα Ερασιτεχ-
  νιικσ. ανττ ιικια~αιστ'άθηκιε αΐΐΰ το
  ,ΓυιμβούΙλιιό τιμ πού Ματάλιαιβιε γ*
  ιοη-ί δΐΐν ήθελε νά κάινει την ανά4·
  κληοη τής απόφασις πού άλ>-
  λαζι τή Διοϊκησηι τού Ερακχιτεχ
  Τώρο ποιύ όΐλα' αιυται τέλιειω-
  σαν, γιατΐ' ο *■ ΔισυΛοιιφάκης
  δέν σιυιγκιρΌτεϊ σέ θύραι τό Δ.Σ.
  τής ΠΑΕ, καλΙώντα<ς τα 5 μέλήι τήις νιύν Διοίκηρης τού Ερ'ασιιτεχ νϋκού; ΜήιπΜς ιπιρΐΐπιεΐι νά> τού θ'υ<μισο- μέ ότι ιαττόνιαινπ ιι οττο γραφείς) τοιύ Δι«ιοοτηι«ού ΥοαΛΙλήΛου·, Εί¬ ναι* τό ιΠρ'θφβιο τού κ. Ειισαγγε- Ή δίκη μας μέ τούς Μασώνους • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 Ηρακλείου καί Χανίων κατό τό 1974, σχετΊκά μέ τό Κυπριακο, διεξήγαγον κοτασΗθπεία σέ βά- ρας τής Εθνικής μας ακεραίότη τος Μοί των Ενόπλων μας δυνά μεων, «αθώς εττϊσης ότι η Μασω νκι σέ στενή συνεργασιαι μέ τόν Δΐίθνή Σιωνισμό εοαιί την Αμερι- κάνικη ΣΙΑ ωργάνωσον το αν- θελληνικό πραζικόπομα τού 1967 καί την κατπασιΐορφή τής Κύπρου τό 1974. Τα ποροτίάνω, μαζί μέ άλλα αποσττάανατα από τα ποακτικά εκείνης τής δνκης ο7Γά Χανιά, δημοοΊιεύτηκαν στϊς 25 Ιουνϊου 1979 στήν εφημερίδα «Αλήθΐια» γΓ ουτό τώρα παραπφπονται νά δΜΚΚττούν μαζί ο» κ.κ. Ι. Φού ράκης καί Μάνος Χαρής, γκι δυ σφήμιση τ|ών παραπάνω Ιογνώ- οτων μηνυτύν, πού υποστηρί- ζουν ότι θίγοντα», όντες λϊει μέ Λη τής Μεγάληί Μαοωνικής Γτο άς τής Ελλάδος. Μάρτυρες κοτηγορίος προ- τείνουν τοΰς αδελφούς Μασώ- νους κ.κ. Κ .ΓαροφαΛάκη, Β. Πουλιανάκη καί Χρ. ΡΛζόπουλο. Οί Άρχές άπαντοΰν στήν «Άλήθεια» Ο ·ν- ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΑ ΤΑ ΑΑΤΟΜΕΙΑ ΕΑΗΑΣ Από τόν κ. Νομάρχη Ηρα¬ κλείου, πήρομε τό παραιιά- τιω εγγραφαί ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚιΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Αριθμ. Πρωτ. ΕΣ.212Ο Πρός: Τόν κ. Δ)ιντηή)ν τήις Εφημερίδος «ΑΛΗΘΕΙΑ» Σιέ αΐΓτάνπηαη σχολίουι τής ε- φιηΐμερ'ίΐδ'αις σος μιε τόν ΓΤ'ϊτλο «ΤΡΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΗΑ»... ποΰ δημοσιευθή κί στό 253 )21-1-198Ο φύλΐλο αυτής σάς γνωρίζουμε γιά τήιν «■νηιμΐφωοιη τού >αινσγνυστΊΐκού
  σας «οίνου τό εξήις:
  αι.— Στήν ττερΊιοχή τής Κοίμο
  τητΐσς 'ΕΛαιίας, είιχαν εγιοαΓταοττα'
  θα από τταιλιΐά *»ΐ Λίειτουιρ·γιού^
  σαινι χΜρίς άιδβιαι τάι λιατομεΐαι
  των:
  1) Γεωρνιϊιου Χε,ρχχ>ινιωιτόικη
  κ αι Σίο Ο.Ε.
  2) Ξ.,Ε.Κ.Τ.Ε. ΑΕ *αί
  3) ΠερΊκΛή Δρακάκη,
  β.— Οΐ' ανυτε,ρω ζήίτη,σαν α
  πό τώ έτος 1976 όοειαι εκρεταλ
  Αεύσεως πρός «ατΌχύιρωσή1 τους
  πού δέν τούις χοριηιγήθηΐκΐ.
  γ.— Ο ιι ανωτςρω' βάσει των
  διατάξεως τού Ν. 386)|1Θ76 δι-
  καιούΙν—αΦ νά παιριαρείϊνο'υνι
  στήν εκρετάιλιλιευιση των 'λατομιεί
  ών τοως επί μίανι τετιραιετιία πιού
  λήγει τό ΜάΓιιΓο τού 1981.
  δ.— Στή Νομαρχιϊαι υποιβλή-
  θηικε καιι ιεκκρεμει α(τηισηι τού
  Σταύρον ΞΐΐνιάΜηι, πιερί χορηγή-
  σ·ευς αοείας εκιμι6ταΑ
  τομιειιου αιδΐριανών υΐλιικών
  ίδ'ΐιαι περ'ΐοχή «Κοπιρανιαι». Η α>ί-
  τη,οηι αυτή θάι Κ0ΐθιεϊ αιττί» μάς ύ-
  οτΐ,ραι αττό 1) τίς αΐπό'ψιεις των
  ίΐ'ριμοδΐιων υπηρ'εσΊΐώιν (Δαισαιρ-
  χέιου, Αρχαιιολογιικήις Υπηιρ'εσιί-
  ος, Δ)νσεως Τεχ'νιιικΙών Υπηρεσί¬
  αν, Δ)νσιεως 'Γιεωιργίΐας, Εηιβεω
  ιρήσεως ΜεταΛΙλιείων Ν. Ελλάδος
  'ΐοαιΐ Λύσεως ΕΛΙληινΐικού Οργανιι»-
  σρού Το.υιρΐισιμού Κρήυτκ). τίς
  ΟΓτοίιες έχουμε ζιηττήσει καί,
  2) τής γνιαμοδοτήισιεως τή<ς ΡππΊροπΐής Βιομηχανιας τή^ς Νο- μαρ.χίιας. Ηράκλειο 26 Ιαινουιαρίου. 1980 Ο Νο,μάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓιΕΙΤΟΝΑΣ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ. ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ. Μητσοτάκης καί ή πολιτική τού «δικολογιά» • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 πι λιγ]ώτιρα λόγια. αλλά πιό φαρμακερά, όπως ότι «πιστεύει πώς έχομε περκχσότίςρη Δημο- κραπΐκΐ στήν Ελλάοα από όση χριειάζετοι» καί επιτί&ηκε κατά των Τραπεζι^ών γιά την αττε,ρ- γ» τουςΙ.. Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ διευθυντης ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ιΠέστε, σόςιπιαιραικιαλώ κιύρΐιε Μη τσοΓπά.κιη. <τε «άτι ιεξΓΚγιηιμίενΐαι κια- τό τα άιλιλιαι «παιλιληιιοαιρακιιαι» σας ηυώ μέ «Ιλιοξοκύταιζαν μνβό{Μ- κα», ιπού ιμσύ πέταξαν μοτγιι <ίυ'- 'τοΛΛθούιμενια'» καιί ιμού έστειλαιν «περίιειργα» μηνύιμαηΌ <ινό -ρο- σί5(ω», ότ·ι: τώρα πμά τό δικο {.ιοο οηλχ) — η «πιένναι — εΐνια* γτιο δυνατό απο τα διικάι τους ~κοο ριιαομΐενα1 «σιιδεριΜοό» καί «ντεοο- μπϊστιθλαι». ιΜΐι άν αρφιιιβάΐλΐλουιν, άς ρωτή- σουν ένιαι αιό διυινατό παΑΛηΐΜάιριΐ <α άς, ηού βχα τροβήΐξει πιοΛΑΒς φο.ρές πΐιστδΐλιΐ (βιγιήΐιοε μάλιιστο πρόσφασαι αοό τή ΦιυΙλα'κήι), τό οποιο σιέ ττρόσφαιτη σΐυζιήΓπηί—η, πού είχαμε προ ηιμερώτνι στά Χανιά ορ δυό ρας, ησλιι εξάρας σαις, συιμφϋΜηιθΐε με τήτνι όΐποψή μου. ι Μ.Χ. τής «Αληθείας» σηκώθηκε νά κά ν«ι «τρείς κοφτές φωτήθΐΐς» — όπως τού ττροείττε — στόν κ. ΜητησοπΓάκη, αλλά ΐ,κεϊνος τού αρνήθη*ε δίότι όπως είττε «ενϋ χαίρεται πού παρακοΑου&ούμε τή συγΜέντρνιση, η μαρκρή της δέν ε ιτιτρέττει απαντήοΐ.ις σέ δημοσιο νράφο» ενώ δέ οργοτιρθ ΐνό- χλησε πάλι τόν κ. Μητοοτάκη χωρισ-πά ο ίδκ>ς δημοσιογρά-
  φος, τού ορνήθηκε εκ νεου.
  ΔΕΝ θέλομε να κάνομε μάθημα
  δημοσιογραφΐΐΝής δεοντολογίας,
  ολλά εφόσον γίνεται δεκτός έ-
  νας δομοσιογράφος σέ μιά συγ
  κέν-ρωση, δέν ολοκληρώνετοι
  η ουσιαστικιί παρουσία τού, άν
  δέν τόν αφήσουν νά κόνει τό
  έργο τού όπως νομίζει καί νά
  ίητήνσει απαντήσεις σέ «ρωτή-
  ματο πού τού γεννήθηκαν από
  τίς δη>|ώσεις τού ομιλητή.
  ΕΝ ΠΑΣΕΙ περπτύισει όμως πά
  ραθέτομε απο τή θέση αυτή μιά
  σ£ΐρά ερωτομάτων, πολύ πφΐσ
  σότερο φυσικά τίχρα, κι άν μπο
  ρεί καί δύναται ο κ. Μητσοτάκης
  (πού δέν επέτρεψε ούτε στόν κ.
  Κωνιωτόκη νά μάς απαντήσει),
  άς μάς πεϊ κάτι, έστω καί ...κο-
  ρακϊοτΊκα:
  ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  1.— Αεδορενου ότι» στ ούς
  προΒκλογΐΜθύς σας λόνους κ.
  Μητσοτάκη, σάν Αρχηγός τού
  «Κόμματος Μεοφιλελίυθέρωντ»,
  κατηγορούοχιτΐ τόν Καραμαν-
  λή καί τή Δεξιά γ»ά πάρα πολλά
  πράγμοτο, τί ήταν εκείνο ηό βα
  σικό καί σπουοαίο, πού σάς α-
  νάγικαοΐ νά γίνετΐ μετά από λί·
  γο υποταχτΐΜός τους;
  2.— Λέγοτε τότε ότι η Δίξ<ά κι ο Καραμανλής σδϊκησαν κι ίγκατέΑει«ι»αν την Κρήηπ μ< το νά οποδεκατίζουν τούς Κρήτες αξιωματικούς καί ανωτέρους υ- παλλήλους, μέ τό νά μή χαρα- χτίΐρίζουν την Κρήτη παραμεθό ριο περιοχή, μέ τό νά μην τίς δι δουν τίποτιε από τόν Κρατπκ» Προυπολογισμό, ιν(ώ αυτή τό- σα προσφέρει. Τί από αυτά τα τρ|ία βασικά σημεία κόνατε σεϊς, αφού προσχωρήοατΓΐ στή Δχξιά καί στήν Κυβέρνησή της; 3.— Πό» είναι τό ενδιαφέ¬ ρον σας γιά τό Ηράκλειο πού τό σο ανερυθρίαστα λέτε, οταν πήρατε από εδώ τή Σχολή Του- ριστιιήών Επαγγελμάτων, τίς Σχολές ΟΑΕΔ κ.ά. ηοϊ τϋρο κιν δυνεύει νά παρθεί καί ο Ραδιο- φωνικσς Γταθμός, ενώ δέν αφή νετε νά γίνει ΜΕτιαβατικό Εφ*>
  τείο εδύ;
  4.— Τί εχίτε νά πήτε γιά τό
  έτυ οτενός συνεργάτης σας, πο-
  λ τευτής σας καί διορισμίνος ή¬
  δη από σάς στό Υττουργειο Συν-
  τανισμού, υπάλληλος δηλαδη
  τού Κράτους, φέρετο» αναμεμιγ
  μένος, σάν «μϋσολαβηιτήις», καί
  «διερμηνέας» σέ περιπτώσεκ
  προσπάθειας ίδρυσης εταιρειών
  στήν Κρήτη μέ συμμετοχή ξέ-
  νων κεφαλαίων;
  5.— Γιατϊ τα μεγαλυτερα δά-
  νειαι πού δόθηκαν έο~υ στό Η-
  ράκλοο πρόαφατα «συνέπεσε»
  νά τα πάρουν Χαν^ώτες, ποιαί
  κοί πόσα, πέστε μας;
  6.— Γιατί στή γνωοτή γιά
  τή σχέση της μέ τή Διχτατο-
  ρία «Μεσόγειο» ιγκρϊθηια πρόσ
  φατο δάνεκ> δυό εκατομμυρί-
  ων μέ την εγγύηση τού Ελληνι
  κου Κρότους;ΙΙΙ
  7.— Αφού εϊττατε ότι στήν
  πρσχθεσινή σύσκεψη καλέσατε
  μέ προσκλήσε,ις τα «επ ι φανή μέ·
  Λη» τής Ηρακλειώτικης κοινωνιι
  άς, καί κυρίως -τού Κεντρώου χίω
  ρου, πώς «παρισεφρυσαν» Χουν-
  τικ,οί, ΜασΙώνοι, συστηματ«οϊ
  Δανειολήπτες, μέχρι καί Λεσχάρ
  χις καί Αμακατζήδες; Η οποια-
  Ό Γάλιλος Πιρόεδρος Ζισκάρ ντ'
  Έστσίν. Ό Μητσοτάκηις τούς
  γνώρισε ιμέ τόν Καραμανλή —
  δττως είττώθηικΐε προχθές. Τίς οί-
  (οοπεβικές δμως έκιτάχτ£ΐς ττού ά-
  γήραισε ό ι», "θοπταιίνι, στήν Έλλά
  δα, ποίος τούι τίς
  Ο
  ΙΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σ*λιδα 1
  ταΐιρία.
  10) Γιά κοητοιον κώριο Βου-
  δούρη καί τή μικρή χρο-
  νικά σχΐέσηι τοι/ ιμέ την
  «'ΕΞλευθβρκιτυτΓΐίο».
  11) Γιά τα οίκάττεδα πού ώ-
  γορασε στήν ^Ελλάοα: ό φί
  λος τον Ζισκιάρ ντ Έχηαίν
  ττού δττως εΤτηε ό κ. Λογιιά
  δης καί δέν τό δ'ιέψευοτε ό
  κ. λνιτσοτάκιηις, αύτός (ό
  κ, Μφχτοτάκης) γνώρισε
  στόν Γάλλο Πιρσεδρο τόν
  κ. Καρσμανλη.
  *ΈχισΛ«ε δμ«ς λόβος ό κ. Μη
  τσοτάκης, ττρώτον διότι δέν
  εΐχε τέτοια πιρόθεσι> 6 Διευθυν
  τής τής «Αληθείας» καΐ δεύτε-
  ρο — καί κυριώτεΐρο — διότι
  ό κ. Μητσοτάκης, καθ* δλα
  εντΐιμος καί εύυ~ολη—τος αττό
  ττ»ς ττλευιρας αυτής πολιτικος,
  δέν έχει ού&Βμίαν ΥΠΟΠΤΗ
  ιοαί ΕΠ ΙΒΑΡΥΝΤΙΚΗ σχέσ- μέ
  τίς παρατπάνω ττεριτττώσεις ο!
  άτΓοΐες άτηλώς — έκ τοθ γε-
  γονστος δτι σχετίζονται μ' αύ
  τίς ψίλοι τ<χ> πολιτικοΐ — άττο
  τελοΰν £να 6ασικό λαγο νά 8η-
  μιουργοϋν ■παψια στόν άξιστι-
  μο κ. 'Υττουιργό ΣυιντοντσμοΟ
  κοιί γεντνεσιΐιθιυιρνο .αΐΓτ*α «να
  μην τοΰ πρΐοκαλεϊ—δ—»ς εΐτπί
  π,ροχθές ό Τδιος — εύχαρί-
  ή Πολιτική»,
  δήποτε ποσοστιαία παρουσκΐ
  των «κυρίων» αυτύν, δέν προ·
  σβάλλβι κι εσάς (άν προσβάλλε
  σθΐ) καί τούς υπολοίπους ευυπό
  ληπττους προσκαλεσιμένους πού
  είχατε;
  8.— Γκττί αποκρύψατε από
  τούς προσκεκλημίνους τόν
  πραγματικό λόγο τής εδώ παρου
  οίας σαις, που δέν είναι άλλος
  από τό νά αποχτήσετΐε ύστατο
  έρεισμα γιό νά κρατηθήΐτε στή
  Δεξιά, τ)ώ>ρα πού φάγατε την
  κλωτσκι πού σάς ετοϊμασαν οτ
  δεξΐώτ^ροι από σάς Δελφίν»·;
  9.— Ποία είναι η θέση σας
  —μιά ποϋ τόσο ενδιαφέρεστε
  γιά την Κρήτπ — στό σο^αρό-
  τατο θέμα των Βάσεωνι, στό ο-
  ποϊο από την αρχή αρνήστε νά
  εκφ,ραστήτΕ; (Τήητ «ακολογιό.»
  σας, τάν κ. Πτερά ρχο δέν τόν
  ρωτάμε, γιατί εκείνος είναι γνω-
  οτό ότι είναι υπέρ των Βόσεων,
  γι' αυτό όμως καί δέν μπορτί νά
  ιμφανιστει στό Τυμπάκι,, την ιΑι
  οίτερη εκλογική τού πφΐφέ-
  ρεια).
  10.— Γλύς δέχίστε να παρα-
  μένετε στήν πιό ένοχη κυβερνη-
  τική θέση τού Υπουργού Συν-
  τονκτμού, μετά από το βάρα>-
  θρο στό οποίο γκι λογιαρκισμό
  τής Δεξιάς, ωδηγησατε τή Χώ-
  ρα, πορέα μέ τούς λο—ούς «ομ
  κονομικούς εγκεφάλους» καί επι
  προσθέτως νά επιδιώκετε νά πά
  ρασύρετε κι άλλους ανθρώπους
  στά ξεχαρβαλωμένο άρμα τής
  Δεξιάς, πού οδηγεί σέ <πικίνδυ- να «αδιίξοδα» γεά τα οποία κα- τανττήσατε πλέον τελείως ονϊκα- νος κοί αποράοεχτος νά δ]ώσ«τε «διέξοδο»; • ΤΕΛΟΣ, κύρκ Μητσοτάκη, πώς θέλετε νά παρουσιαστήτε ΐπιφανειοκά σάν Κρητικάρχης, Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΘΕΛΑ ΝΑ ΒΟΗΘΑ " ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ σταν πρόσφατα μέ δυό νόμους πού κάνατε, χωρίσατε (κατά τΐί' πρότυττα τού Πατακού) την Κρήτη, επίσημο πλέον, αί Ανα- τολικη «αί Δυηική, μέ τό νά ι- δρθσετε τόν ΟΑΔΥΚ (Οργανι- σμό Ανατττύξεως Δυτκής Κρή¬ της) καί όχι όπως θάττρεπε τόν ΟΑΝΗΚ (Οργανιΐσμό Αναπτύξε- ως Νήσου Κρήτης) μ ακόμη μέ τόν Αναπτυξιακό Νόμο, δέν επι τρέττετοι νά κάνουν συινιεργασία οί «ταιρείες Λαι'κής Βσσεως μό- νο μέ τούς όμορους Νομούς, α- πακλείοντας δηλαδή την εττιχί>
  ρηματική — άρα καί συν/σισθη-
  ματνκη — συνεργασΐα των Ηρα¬
  κλειωτών μέ τούς Χανίώτίς,
  τούς οποίους, ιξ άλλου, δέν &■
  στάσατε πραχθές νά «πουλήσε-
  τε» λέγον—άς ιμηφοθηρώντος
  ξεδεόντροπο ότι «θά κάνιτε ανα
  πτυξιακό κέντρο τό Ηράκλειο».
  ΝΤΡΟΠΗ κύριε Μητσοτάκη,
  ντροπή καί πάλ* ντροπή, η ο-
  ποία όμως δυοτυχώς γιά σας
  δέν αγοράζεται ούτε μέ όλα τα
  δάνεια, ούτε μέ όλο τα πλούτη,
  γιά όσους τουλάχιστον πιστίύ-
  ουν συνΐΛησϋακά στήν προσωπ·
  κότητα' τής Ηθικής καί συγχρό¬
  νως δέν τρ)ώνί κουτίόχορτο,
  τουλάχιστον τής ποιότητος αυ¬
  τού πού προχθές προσπαθήσα
  τε νά μάς τα'ίσετε.
  Μ. Χ.
  Υ. Γ. Άν παρ' ελπίδο κύρκβ
  Μητσοτάκη δέν καταλάβατε τϊ-
  ποτα απο τα παραπάνω, σάς τό
  λέμε καί πιό απλά, μέ μιά επωδό
  ενός ποιδικού παιχνΛιού, πού
  Αίει: «Σάς πήρομε χαμπάρι,
  γκέο — βαγκέο...».
  Πό νά -έλέγ^ει την έτοιμοτητσ τους. μετά την κρίνη στή Ν.Δ. Αοΐο
  ΗΡΟΕ ΕΠΙΟΕΟΡΗΙΗΣ ΤΟΝ ΛΜΡΚΑΝΙΗΙΗ ΒΑΣΕΟΝ
  Μέ την πτήση 508 τής ΟΛΥ-
  ΜΠΙΑΚΗΣ, τής περασμΐνης Δηι
  τέρας 28 τού Γβνάρη, ήρβε στ*
  Ηρακλοιο καί κατευθύνθηκε
  πρός την Αμ*θ4»(ώνΐΓκη Βάση των
  Γουρνών, χάποιος Αμερΐκάνοχ
  —στρατιωτικός οξιωματουχος
  — ηλικίας π&ρίπου 60 χρονύν.
  Καθόταν στή 60 θέση τού
  ΒΟΙΝΟ 737, «νώ αια>ΐ|^Κ πίσω
  τού, στή θέση 70 καθόταν ενός
  ΨΠΑόί, μελακροινός Αοχ^λοχίας
  τής ΑμερικάΥίκης Αιροττοοίας,
  πού φορουσιε —ιδειχτίικά τή
  στολή τού μέσα στό αψοπλά-
  νο. Σ' όλη τή δήρκεΐα ποϋ το-
  ξιδιού τό βλέμμα τού— προφα-
  νώς — «γορΐλλα» Αρχιλοχϊσ, ή¬
  ταν καρφωμένο στΐόν Αμεφλχά-
  νο μέ τα πολΓΠΐκά, πού κθθόταν
  μποοστά τού.
  Στό αιεροδρόμιο τού ■ Ηοα>-
  κλϊίου, περΐμεναν — γώρω στίς
  2.45' ίψού ήρΐθε τό οεροπλάνο —
  δυό ή τρείς ΑμερΜάνοι, ντυμέ-
  νοι μέ στολές στροτϊωτΜΐίς,
  φα*οπράσΓνες...'
  Μέ χίλιες δυό υποκλίσεις κοϊ
  ^μίΐδιά'σ+ίατΌ. παρΒλαβαν) τ|ο*/
  «Υιμηλό» επκϋκέπτη «αί τρν κα-
  τευθύνβνε πρός ο«τρΙιΙνΤ|ΓΓο;
  τής Αμερκάν+κης Βάσης καί
  φύγανε. Οί' σμι,νίτες (είχον βα-
  θμό λοχϊα ή αοχΓλοχκι) πού πε
  ρΓμένονε, στμτώσανί: τίς βαλί-
  τσες καί όνοιξον την πόρτθ
  τού αυτοκινήτου τής Βάσης,
  σάν νά επρόκειτο γιά κάποιον...
  Υπουιργό.
  Οί πληροφορϊες πού μαζέΐ|κι
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ '
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ
  ΝΑΙΤ -ΚΛΑΜΠ
  ΠΟΥ ΑΠΕΛΥΣΕ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ1ΔΑ
  ΠΑ ΑΝΑΡΜΟΣ;τΗ.
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  ΜθΜομελΙες ΑΐυΤόφωρο
  αιθώωσε προχ-
  ΣάββαιτΌ τονι διευθιυντή τού
  — Κλάιμπ τού Ηρακλείου
  «Ακττή Ζίιύς» ικ. Γ. Ασισαΐρ<ωιτά>·
  κη, πού τόν ειιχε μτκΛϊσδΐ' η Α-
  καΙλλΊΓΓέχνις Λέσλυ
  ή Τζούιλ/ιο Νώρτονι.
  Η μήινΐυιση< έγινε γκαΐτϊ ο Αο σαιριΐωτάκηις αηΐΕλυ'σε την Τζού λια, γιιά' ανάιρμοσ-ήι συ'μτκριφο>·
  ιρό, ύστιρ® Καί από παράποινα
  τού Δΐ'ευθκινΓΓή τού' ξενοδΌχειου
  «Αστοιριΐαι» κ. Αντωναιαουι, άηό
  τό(ν· οποιίο η, ωρο-ίθι ΤζοΐιΛΙιαι ειχΐ
  λέει ζητήσειι νύ< «ανφαΐζ'ειι φιί- λους της στο« δωμότιΐο τηρ>.
  Η υηοθιεοτΐι αινιαιστάΓΓωοιε καί
  απαιοτχόΐλησε πολύ το Γ' Αστυνιο
  ιμικώι Τίμήμαι καιΐι την ΕιοχτνγεΝία
  τάν διικη(^όρο τήκ
  κ. Πΐιπονάκοηι. τού αν-
  Τ'δίίοου τηις «. Πλαγωτάικηι «οί
  μερ'ϋκούς «υ,ύπολτιιπΤΓθυς Ηρ,α-
  ■κλειΐώτ'ες φϋΛιοιυς τή^ς εικονιιΐζόιμε-
  Μης Τζούλιαις, πού Φόν ήταιν1 μό¬
  νον ω,ραίια αλλά μογ αυΐνΐαμιιοή.
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίδο 1
  Σόφια ιΕΐμο'ΐαζε σε κιάθε νωνιιο
  "Ίης σά μιά οιειρά από έγχρωιμες
  ικσρτ—ποστάλ με
  νΐ'όΓτΐ'Μο τοττεί'αι.
  ΜΙΑ άνΜΝη όψη,, μαά άλλη
  "ΐική πρόκλΐηΐοιη θαιυμοσροΰ, μιά
  ία Βουλγαιρία' τού καιταιχιείΐμω-
  νου, όπου ηι έντονη, λειικοτηπχι
  τού χΐΌνιαύ συινα.γωνιίζί.ταΊΐ τίς
  καριδΐβς των κατοί-
  τη,ς. Καιί τό τονϊιζιω ουτό,
  γιατΓι — άπωις «.ϊν.αΊ γνυστό δυ-
  σττιιχώις — ίταΛιΐόΤίιραι «ιι οχ» πολ
  ά χρόνιαι πρίν, οί εηαιγγελμαπΐ-
  ες διχαστές των Λαών, μάς «-
  χαν -μαιυρΐισεΐ' αυιτή την λευικοτη·
  το, χρ.η'σιμιθιποιώντας την γιττ<>
  ΐοτΓή προπαιγιά'νίδαι, σιύμφωνα1 μέ
  την οποίαι ο ήρϊιμας καίϊ ωιρ,αιΤος
  αατός γειτονιικός — καί τόσο
  «τυιγιγ'ενΊΐκός — Λαός, ατΐοτεΐλοϋινι
  τ α ν αιπό ανθίοώπουις βάιρβαι-
  ρους αξίους μόΐνΐο· για νάι τούς
  ιαιπευθύνομε τό στίίθθ' «Έξω Βο<υλ γαιριά, οώστ»!.. ΓΪΥΤΥΧΩΣ οί εποχός αιλ!λά(ξαν.ε καί η αΛήθειο Οένι άρ.γιησ·ε νά λάμψ'ει. Μέ τιήν επικοινωνίαν με τίς ΐ.πισ»έψεις, ποϋ κ,υρ'ίως ο» Έλ!λ|η|νες κάνουν τα τελευταία χρσνιια τώιραι στή Βοιυλγαιρϊια, διαιπιΐστώνουν π6σο· τούις ξειγΐ- λου'σΌν καιί Τιθύς «οιρσΊιι'δευηιν ι; δΐίθνείις .εγικΛηίμαπΊΐες. Γιατί δέν υπάρχβΐι μεγιαΙλύΓτερο ειγικληΓ μ αι ιαοό τό νόι διαοτρίβΙΜώνεις καίϊ ναι «,ρώβιεις την αλήθεωι. ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΕΤΙΚΟ είινα.ιι το σχ·ε τκο πραιγμιατι-κο <αινί1κιδοσο ενός συναχ>ππτ| ρας ιδασικαλοιυι, τιςραι
  δεξιού, ο οποίος μιετά τή,ν ί,τΐά-
  νσδ» τού αιπο μι·ό Πιροσφαιτη ε-
  οίσικεψή τού οτήι Βουνννιαρΐιαι εϊ-
  «: «Καλύ,τεραι νά μην
  γιατί τώιριαι βΐμα'ΐι... μ
  νος νά μην -ιστεύω όσα< άκοιυ- γαΐΦόίσαι χρόνιιαι»!ΙΙ ΔΕΝ φιιλαδοξώ νά δύσω πλήη ιρεις εντυιπιώσεις γιά τή βουλγο ιρίο, ιμετά αιπο ,μιιό σϋνΓΓθιμτι ε- ιΡδο,μαιδιαιία ποιρ.αιμανή, καί μάΛι>-
  σται κάτω οπο ΜάΙπωις ϊ.ιδ'ικές
  συ,νβΐήικες.
  ΕΧΩ όμτΛ>ς χρβος νάι τον/ίσω, μια·
  ικαιΐ οϋβηικΐ: η αιφορμή. όπιι ηι
  ΒουΛγαρίαιίίναιι μιά <ρίΛ)ηι Χώιρο>
  μέ πολλούς (οοιινούις δβσιμούις ρέ
  την Ελλάδος κι ώτπι ογ άνθρωοοί
  τηις βνια'ΐι καΐλοσυνάτοιΐ καιί ιοαλό-
  καιρδοι, πριόθυιμο.11 νάι σέ συν»·
  δριάμαυν κ,αΐ νά σέ 'βοηιθήσουν
  σέ ό,τΐι χιρ,ειιακ—τεΐις.
  ΕΙΔΙ,ΚΩΤΕΡΑ οττον τομίώι τή(ς
  Υγείας, ττού εκτός αιπό τή- Γϊωιρ>-
  γίαι, τή, ΒιομηιχαΜίια κΛ.ο. έ-
  χουν αναπτύξη σηιμαιντιικιή προ
  οδο, ό,τι χ.ρειιαοττεϊ ο άνθιρωρος
  πού αιριρωστήσεΊΐ βίινϊαιιι οτΓή 6ιάι-
  θεσή, τού, χΜρδ
  κσ ή οιλΐλιαι ιεμπό'διαι κια»
  αχίΐδόν δωρεάΜ. Στις συνήχειιες
  πού θό ιαχολου'θήοιουν θά πώ
  ρικά σΐχετΜοά πράγΐμα/ται, αιλλά
  •νώ', νάι καΓΓαλά'βιετε σηιμειθνιω ό-
  τ. ο·» εξετάοιεΐις κ.!.η πού 8ηα!νο
  •στή δΐ'Μή μουι περίιτττωισιηι οιπό 4
  •/ΐιαπΊρούς καί δΐυιό κο,ρ·υφαϊοιυς
  καθιηιγιη,τές τόν κ. Πετ,ρώφ Μαιϊ
  την κ. Βασίλοβαι, άν, τις όκανα
  οί οποιοδΊήποτε
  Δυτικό ΚιράπΌις'ήθιε'λιαι
  ιοτον 50 χιΛιιόοεζ, «νώ βκεί ξόδί-
  ψα μόνον 80 δαΜόρΗιθΙ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ' · ΙΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  με μεχρι τώρα, φέρουν τόν πα-
  ιραπάνω κυρκ> αν)ώτερο σξιωρα-
  τούχο — ίΠϋθεωρητή των Αμΐ-
  ρικάνικων Βάσεων πού ιλίγχει»
  την ετοιμόπτιτα αυτών των Βά¬
  σεων, εν όφερ τής τεΑκυτΐαΐας ό-
  ϊι/νσης των Αμιρκκανοσοβιιτι-
  ιίών σχέσεων καί την κρίση στήν
  Νοτίθδυτική Ασκΐ.
  Φυσικά ξέρομε ότι, καί πάλι
  θά υποστήρέζουν οί ι>ιθυριστές
  ότ» ττρόκειτο» γιά φα'^τασιώ-
  σεις κοί αβάσιμες πληροφορίες.
  Αλλά μήπως καί οί πιό υπεύθυ-
  νοι από εμάς, δίνουν υιτευθυνό-
  τερίες πλη.ροφορίες, αφού κα*·
  νείς, ούτε κι αυτάς ο Λιος ο Υ-
  πονργός Αμύνης τής Ελλάδας,
  όπως κατά κόρον τονίζετοι στή
  Βουλή, ...δέν μποριεί νά ζέρει
  καί νά πεί τί γτντεται μέσα σ* αυ¬
  τό τα Αμερικάνηι» άνττρα; Γι*
  αυτό ρωτούμε τίς αρμόδιες Μυ
  στικές ΥπΓνρεσίες μας όν γνωρί-
  ζουν τόν ιριχ.<ορό τού παραπάνω κυρίου. Πάντως εμείς αμφιβά- λουμε... Γκϊ μκι ακόμη φορά, βλέπου με τό φάσμα τού αφανΜ|μοϋ, νά ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ΟΦ» ΑΔΕΡΦΙ ΚΟΥΡΑΠΟ Η ΛΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΦΤΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ «ΕΝ ΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ο ΕΠΙθεΠΡΗ- ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗ- ΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑ£Ε- ΩΝ ΚΑΙ Ο «ΓΟ- ΡΙΛΑΣ> ΤΟΥ,
  ΠΟΥ ΤΟΥ ΣΗ-
  ΚΩΝΕΙ ΤΙΣ
  ΒΑΛΙΤΣΕΣ.
  δναγροφετοι μποοστά στά μα-
  τια μας. Η δαθνής κρίση μάς
  φέρνα καί πάλι μποοστά στόν
  κηϋννο...
  Τή στιγμή πού γράφονται
  αυτές οί γρομμές, ο* κόνες των
  Σοβιετικήν όπλων ΐίναι στρομέ
  νες εναντίον τής Κρήιτης μος, ε¬
  ναντίον τ)ύν Αμερικόνικων Βά¬
  σεων, πού κρυβουν τό θάνατο
  μέσα τους.
  Την ίτοιμότητα τ)ών Αμερι-
  *άν»κων εγκβάΌστάσεων ήρθε
  λοπτόν «ά ελέγξει ο ποραπάνω
  κυρίοις. Ποΰ; Στήν Κρήτη μας,
  στό νηοί μος, πλάΥ στά σπίτκι
  μας, γιά νά μάς σύρουν όν έλ-
  θει ι» ώρα — κα« πού ευχόμα-
  στε νά μην ελθα ποτί ^
  χοιρό τού πολέμου, τού
  ομού, τού θανάτουΙ
  Καιροί νά ξυπνήσουμε πκ),
  Να μην αφηνουμε αυτά τα Α,κ
  ρικόνικα υποκείμενα νά
  βγαίνουν στό ξίφρογο
  πού λίγεται Ελλάδα, πού λΐγι-
  ται Κρήτη...
  Νά ξεριζώσουμε αυτό τό καρ
  κίνωμα. Νά κλιισουμε μκι γιό
  πάντα τό δρόμο σ' ουτά -ά μ».
  κρόβια, ή ακόμη, στούς ολή~< πού υβριζουν την Ελλοδο, που ξεσκϊζουν Ελληνικές σημαίις κα, προσβάλουν γυνο»~ μίοο στούς δρόμους... ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΕ ΠΛΝΝΑΛΛΚΗΣ ΚΑΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδσ 1 ιρίας τής Εθνικηκ ΑΛ~ΐστίαοΤ|ΐς στήν Κρήτη. Αλλωστχ. αυτό α ναι ένα, ελάχιοτο χρέος στήν μνή μη των αγωνιοτών, πού έηεσαιν νεκροί κατά την διάρκϋκι τού Ιερού «κείνου ογ|ώναί καί πκττεύ- ομε πώς μιά αναιφοριά στήν Αλή- θιιο, αποτιΑεϊ τόν (ιψσνο φό- ρο τημής γιά ουτούς τοΰς η- κρούς. Επίσης πρέπει νά αποκα* ταστββε· η υπέρμιτρα κοχοποι ημένη ολήθΒΐα από τόν κ. Μπαν τουβά, γιά ένα ακόμα λογο: Γιά την ηθική ικανοποίοαη των αφα νυν αγων»στών, πού ουδέποτε διεκοίκησαν Γτίτλους καί υλΗτές α μοιβές «αί πού θεώρησον καί θε ««ιρούν πάντο την συμβολή τους στόν κοινό βγώνσ σάν την εκ¬ πληρώση ενός Εθντικού Χοέους. . Στά αΐΓτομνιηιμιονΒύραται τού κ. Μτιαντουιβά ια«ολουβείπ-ιαιΐι «ατά γράμιμα ηι συινπΊαγήι τού Γβρμαι- νού Γποϊιμπελις, πού Ιλέεΐ' όντ τό όιταν τό <ανκτα>έιρ«ι>ς πολλες
  , στό τϋλοις το πΗοτηεύβΐι α»-
  Λαιι" ο ϊδΐιθς π,οϋ τό κατιαι-
  σκειύιασε. Εφαιριμώιζοντος πιστό
  αυτή την συνταγιή καΐί ο Μαινϋ-
  ληις Μ.πιαντουιβάς, όχ» μκ>νχ> αιλ-
  λο.ιώνΐ&ΐι τό ~ρ·αγιμαΓπιικιά ,ιστκ>ριιοσ
  νεγ<ονοτια, αιλλά' «ατοοκιευάιζει καί· ανύπαιρκται -εριοτατιικά ό¬ πως στήν οτελίΐδο 458 τού βι- βλίου τού, ποιύ ομιλεί γιαι τε1- λείως ανύίπηρικτες μαχ^ς κατά τό δισοτιηρο, τόσο οττούιζ αΑε- ξιπτωτιστές, όσο καιί καθ" όλο τό διαιστηιμαι τής Γΐιρμαινπικιήις Κο τοχήις, όηιουι Λϊβο-, 6τ* έδωσιε μό χη 0Τόν 'Αη^—ΣιύλΙλαι, στό Γιιοο χτάκι, οττόν Πρϊινιοι Ασιττώνι, οτή* Σταυριθΐκιαινιή Καιμόιρα, στόν Ά- γιο — Σάιβιβα', στίς Αιμοιυιριγέλες (σιελίοσι 211, μέ πολυάιριθμους Γερμανούς νεκρούς, όπως σελί- δο 321 σκοτώθιηικΐαν Γερμανοι 120 συνολιική 'εξοντωση() , ανθ παρκται γεγιονοται κ>αιί σκευυρΐ-
  ες, ιαίνΐακριίιβειιες ιμοιϊ ψ^μμαΓται ειω-
  τό τοϊις
  στήν σελίοα 224 ανιαε-
  πώς το 1942 εϋχ>ε οττίΚ διαι
  ταγΐέΐς τού 73 ιοπλοφό'ρουςΐ Ισχυ
  Ρ'ΐσμός οού ίϊναιιι τιελείωις αηαιρά
  όεχτος γιά τούις γινιήοιους αγωναι
  στΒς, ττού ήππαν την εποχή ί,κείνιη
  οτό κεντιροι των τραγιιαώνι γτεγο
  '/όιτων, λόγω ιτής προελόισίως
  τού Ρομελ στήν Μΐέοηι Ανατολήν
  Παιραι®έτω τάι παιραικάτω γιά
  την αιποκατάστΓιασηι τήις Αληθεί¬
  ας στίς ίΠραγμαΦΐικιές τηις διιαοττά
  σίΐς καί άχι· μέ τήινι πρόθεση νά
  έλθω σέ έναι άγονο αινώκριελο
  αιάιλιογο ,μέ τόν ν. Μπαντοχιιβά'.
  Καί βεβιαιιύνω πώς τό 1942 η ο-
  μάδα ΜιτκΐΜΤουιβάΐ αριθιμοιύισε
  τόν ίξής αιριθιμό προσώπων ο-
  1) Μ α ν. Μπιαντου-
  2) Ι. Ποδϊάις, 3) Κ. Κατσι-
  ΟΣΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΠΑ ΤΗ ΔΗΘΕΝ
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
  ΤΩΝ
  ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ,
  ΕΙΝΑΙ
  ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΕΣ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
  ΣΥΜΦΟΡΩΝ
  ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ
  ΤΟ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟ
  ΣΥΝΑΦΙ
  ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
  ΕΘΝΡΣ
  φαιριηνς, 4) Χρ. ΜιπανιΤθΜβαΐς, 5)
  Ανιδρ.εα'ς Σφινιάις, 6) Ζ. Χαιΐρέ-
  τηις.
  'Ετσΐ' λοιοόν ανατ,ρϊπαμε τό
  ανιυπόσταται «οί ανιαιρ.ϊθ)μΓ|(τα
  υευιαή στοιχιεία1 καιί τίς οτοειιωρί-
  ες, πού περιίχοιι τό βΐ'βλίο τού
  ικ. Μπαντουιβά. ΔιαιΜθξίαμε πρός
  στ,ιγμή μονάχα' δΊυο καί τα οποι
  α κατά την γνώμηι μας επανα'-
  λαμβάνοντα* 0Όχνίτ μέ ένα· κα*
  μαναοϊκο σιοοιπο, γιάι νάι υιπερτρ
  μπ,θεί η παρουσίιαι τής ομαδας
  ΜπαΜτουΙρα στόΐνΐ Εθνικο αγώνα·
  ικαί οΐϊ πλέον γιό ν'ά κα'λαφτεί ο
  ΌθοιυΙθϊία1 τη5 αιπό π6ρο πολλάς
  κρίσιιμες σττΊγίμ&ς ατΐιό τόν Εθνψ-
  κο αγώνια', «οα·ΐ τούτο διότι ελ-
  λειττε ο κ. ΙνίπαΐνΤΓουβαις στή1 Μέ-
  σο ΑνααΌλ/ή απο 28-11-43 έως
  1-10-1944. ΕιιμαΊ δέ
  νος νο αναφέρω ορισμενοι
  ,στοπΊικά. οπου έγιναν κοτά το
  διόοτηιμαι τή,ς Κατοχής, πού θε
  ,μελιώνχχιν τή δΙαΓΗΐστωσή μου
  Λϋτή διά ιθνιΐικουις ογώνες εις ,ια
  χας καί σαμποταί καίτοι τό διο
  οτηιμα τής Κατοχήν 1941—45
  εκ τής ομάδος Κρουσσώνος ικ»
  ,μάλιοτα υπο την ηγίσια' μοιηις
  -άς περισοοτερας μάχος κοι σαμ
  ποτάζ καΐ τα οποια ονατρΐρω
  τρός χαρο τής Ιστορίας κοι 6γτ+
  *άναιμε το καθήικον μας πρός
  χά<ρη τής Πατρίοος κοί τής Οκυ θερίας κα< μαΛισται αινευ αυοιβήί κοί είναι· .αι κάτωθι1 μάχες κα4 σαυ ποτό'ζ: • (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝ.ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕ1 ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣΤΟΥ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ «ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ» ΤΟΝ ΓΑΒΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Η. ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΟΠΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ε ^ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γνωρίζουμε οτό ενδιαφερόμενο κοινο ότι λόγω εκτελί· σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θύ προγμοτοποιιΓ' θε) διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι: ΤΡ Ι ΤΗ 5-2.80 1. Άττό Ο8.00 ιμέχρι 12.00 6&>ί: ιΜονής Πρεβέλΐϊς — Λε-
  ωνίδου απτό Μονης Τοττλοΰ μέχρι 'Είπιιοούιρουι καί Γέ-
  ιρωνυιμάκη ο~ι6 'ΕβνΊκίΐς Άντιστάισεως μέχρι ΑΛονης
  2. 'Απτό 11.00 μέχρι 14.00 στήν ττεριοχή ΓΙΟΦΥΡΟ
  (Κόμδος) νοτικά κοί Φαρσάρη.
  71ΕΤΑΡΤΗ 6.2ι.βΟ
  1. Άλτο 08.00 μέιχρι 13.30 οδοί: Ζωοδόχου Πηγης —
  Πέλλης — Ζακύνθοοι — Δωδώνη/ς — Χρι^οττηγϊτς —
  Μβγάλοιν ΚωνστσνΤίνουι — Γράμμου — Βαλσσμονέ-
  •ροι;—ιΠύλοο και Λεκκφ. Ίκόρον άπτο ΊΕΞΘνιισΐς 'Αναι-
  στάσείι>ς ,μέχρι στάση Χρυσοττιηγής.
  2. 'Αγττκ» 09.00 μέιχρι 12.00 ττεριοχή ΠΕΩΡΓΙΚΑ Νέας
  Άιλικαιρνασσού σ~ό Ε55ΟΡΑΡΑ5 ιμέΐχρι διακλάδωσπ
  ΣΕΛ'Π νοτικσ,
  3. Ά/τγ6 12.00 νέδςρΐ1 14.00 Άντ. ΜΙττετεινάκΐΐ *πο λεωφ.
  Ίωνίας μέοορι Ρσντοπούλον» καί οδοί Άντ. Καστρίνά-
  «η.. — Μιχ. Βλάιχου άτοο 'ΑδαμάικΐΓΐ μέχρι ΜεγσΛα/ 'Α
  λεξάν&ρου. ΊΕτηίισ—ις στήν ·περιοχί| ΚΑΡΤΕ3ΡΟΥ (Σβ-
  ΠΙΕ3ΜΠΤΗ 7.2ί.®0
  Τ. Άτπδ 09.00 ιμέχιρι 11.00 στήν ττε,ριοχήι
  Κτιστάκη.
  2. Ά—ο 11.30 μέχιρι 13.30 γενικά στις ττεριοχέις ΜΐΕΣΑ
  ΚΑΤΣΑΜΠΑ καί ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝ,Η ττοΰ περιλα»!
  βάνο^ν τα έργοστάσισ: ΤΚΑΝ5 Ε3ΕΤΟΝ — ΗΙΕΝΝΙ-
  ΟΕΚ — ΒΙΚΗΜ — ΒΡΓΑΤΕΞ — ΧΡΩΜΕΤ — Ε8ΙΠ
  ΜΠιΕ3ΡΝΙΕ — Α.Ε. ΕΤΕΑΠ Άγγελάκΐη, — ΆφοΙ Σε-
  κβρη — Ε3ενέρη. — Γιαματαζολιά —
  ΈλευθεράκΓτι, — Καράτςτ} — Λαγκωνάκιη — φ
  Μιχαλάκιη, — Τσοτγκαρσκίΐ, καί Μινωικά Πλοτστικά.
  3. 'Α—ό 12.00 ,μέχρΓ 14.00 στήν περιοχή Πηγών Μφιατ
  ιρϋ ττού ττεριλαιμβανει· τα άντλιοστάσια Δήμον 'Ηραί-
  κλείουι — Νέας Άλικαρνασσοΰ καί αρδευτικά.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.2.80
  Τ. 'Αττο 09.00 μεχρι 12.00 οδοί Πάττιιου — ΠαΐΓαδια-
  μάντη, καί Τμτ>μα ό6οϋ Άγησιλά)ου.
  2. 'Α—ό 08.00 ,μέχ,ρ. 13.00 τπεριοχίχ: δυτικά τοθ Οπο-
  , σταθΐμού — Θερίσσον καί ΛΛεσαμττελιές Δειίλιηών.
  Ή έτκινατροφοοοτηοη θά γΐνει χωρΐς προειοοποΐη-
  ση πιθανόν καΙ πρίν υπό την άναγρσφόμινη ώρα καί ώς
  εκ τούτου οί Ιγκαταστασιις καί τα δΐκτυο πρέπει να θι-
  ωρούνται οτ φρΐσκοντοι συνεχώς υπό τόοτι.
  Γιό λόγους ασφαλείας ΰπαγορεύεται ή προσίγγ'οη —ούς
  όγωγοϋς ή τό άλλα οτοιχεια τού βιβτύου έστω κοί «ν
  ΒρΤσκονται επί τού έδάφους.
  ΛΙΜ — ΠΙΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ
  Λ- εν Τι»
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ((ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΧΕΛΙΔΑ
  Ένας έπίκαιρος γιορταστικός όδηγός πού σάς ξεναγεϊ στά κέντρα τού Ηρακλείου
  ΠΟΥ Ο ΘΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
  ^·*~ι>
  * ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ — ΝΙΟΗΤ (ΧυΒ. Ό γνωστάς σκηνο-
  θέτης κ· Πυργος Άσσαριωτάκης, συνέδεσε τό δνο-
  μά τού <μέ την σύγκρονη καΐ ττολιτισμέ/νηι διαοκε- δαοηι αύτοΰ τοΰ τόβτου. Σχό Νάιτ κλάρπ πού διευ<- θύνει ύΐτάρχΐει πάνιτα εΎαι είδικο φροντισμένο πρά- γραμρα, πού καλύιπττει 2να' πλατύ φάσμα της δια¬ σκέδασις, ξεκινώντας άιπο τό σοβαρά έΐλαφρολαΐ- κύ (έιιτικεσραλής ό "Ανδρέας Διλβοης) καΐ κατα» ληγοντας στά σύγχροΐνα εύρωπιαϊκά σώου, τα μΐπχι λέτα πού μάνα έκεϊνος προγραρμΌτίζει· 'Η ταβέρ να. ηού Λειτουργεϊ παράΐλλη,λα ρε τό Νάιτ Κλάμϊπ. ττρρσφέρει αφθονα καλοραγειρεμένα· φαγηΐτ.ά/ σέ πμες έστιατοράουι, τιμες πολύ — πολύ χαρηλές- Εΐδικο Ά,ποκριάτικοι τΐρΐάγραμρα· Τηιλ. 220257 — 821-25- * ΑΜΑΛΘΕΙΑ: "Ενα συιμβολικά δνο,μα, δερένο τόσο στενώ, υ£ την Κρήιτη· "Ενα κέντρρ τα ϊδιο συ|μβο- λικά, τα ϊδιο στενά δε,μένο μέ τύ νηοί ρας· Ή Μο ν<*ρατσιώιικηι λύρα τοΰ Ζαχαριά Μελεσανάκη, τα λαγοϋτα των Κώστα. Ζαχαράπουιλου καΐ Γιώργου Παπαδάκη. Τα κέντρο «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» βρίσκεται οτά πέ,μΐττο χΐλιύρετρο τής όδοΰ Ήράκλειο — Γά- ζι, μιά μικρή έκδρομούλα δηλαδή, πού άξίιζει γιά την πρωτοτυΐπία' των φαγητών καΐ τής μουοικΐης- Κουνέλι στιφάδο, γαρδΐο,ύΐμια, μυιτζηβΐράπιττες κριμ τικές, κι £να σωρο αλλες διαλεχχές λΐχουδιές τκ>ύ
  φπάχνει είδικχι ό σεφ Πώργος Σ'υντιχάκης· ΤηΛ.
  225129·
  • ΑΜΝΙΣΣΟΣ: Ό Κώοτας Βαοιλάκης μέ τό συινκρο-
  τημά τού, θά όμορφήνει φέτος την άτμοσφαιρα τοΰ
  <κΑΜΝΙΣιΣΟΣ». Πράκειτται γιά την ρεγάλη αϊθου οα τοΰ ρμώνιυιμου ζενοδοχιείου με την τελεία ήχη- τιχή καί την εΐδική διαίμόρφωστι τοΰ χώρου (δέν έ'χει οΰτε μιά κολώνα). Ό Κώστας Βασιλάΐκης μέ τύ 6ιολι τθυ' θά σας χαράοει εύρω|παϊκούς χορευιτι τικούς ρυθμούς καθώς καί Κρητική Μουσικη. Τι- μές πολύ χαιμηλές. Κουζίνα σπέσιαλ· Ά_λα-<κάρτ γιά δλες τίς μιέρες· Δΐέο&ειται γεύιματα ουν£στιάσε ών σω,ματείων· Τη(λ· 281.332 # ΑΠΟΛΛΩΝ (Στις Άρχάνιες): "Ενα κέν.τρ,ο διασκε- δάσεως με άξιώσεως, στήν δμορφχ) Μωμοαπολη'· Τύ φετεινο πρργραιιρα είναι πλουαισιμιένο με μιεγνάλα ύνόμαιτα όπως ί> ΚΑΙ ΤΗ ΑΝΙΠΑΒΗ· Περιβάλλον
  ναρούμενο, περιιποίησηι άψογη καί πάν" άΙπΓ δλα,
  διαοκιεδαοη· Ή Όρχήστρα ΚΕΙ8ΕΝ 5ΤΑΚ8 σννο
  δεύει τούς παροκάτω καλλιΐέχνιες: ΧΑΡΗ ΠΑ-
  ΠΑΔΑΤΟ — ΛΙΛΙΑΝ ΜΟΥΟΥΡΗ — ΜιΑΝΟ ΝΙ¬
  ΚΟΛΟΥΔΑΚΗ — ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΜΗ. Ή κου.
  ζίνα τοΰ «ΑΠΟΛΛΑΝ, εϊναι ιδιαιτέρα προσεγμέ-
  νη, Τη(λ. 751691-
  • ΑΠΟΣιΠΕΡΙΔΑ: Διυο κιθαριστές (ιτό Ντοΰο — Α¬
  θηνά) ζωντανεύει παλιές μ)ελωδίες, σ' 2ν»α παλιό
  δμορκρο άρχοντικο έΐηΐ τής Λβωφάρουι Δημοκρατί¬
  ας· Τό ,περ&βάλλον είναι πολιτιαμένο καΐ οί κιθα-
  ♦♦♦♦♦♦♦♦< >»♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦
  ΙΜΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ρίστες το|ΰ ΝΤΟΥΟ — ΑΘΗΝΑ έριμηινεύουν μέ φυ
  σικί] φωνΐΓν χωρΐς ιιικρόΐφωνα, παλιούς μελΐϋδικούς
  ρ!υθ|μούς πού μδς φέρνο'υν στύν χώρο τής νοσταλ-
  γίας. Ή κουζίνα €Ϊναι πλουτισμέ.'νη μκ μεζέδες
  καί λιχουδιές. Πρΐάκιειται δηλαδη γιά 2να «στέκι»
  ατιού ζωντανεύει τίς θύμισες. ΆΜΟςμην στόν ϊδιο χώ¬
  ρο, λειτουργεϊ 2να ξέκωρο δωράιτιο, οάν καφετέ-
  'ραα. Πά τις άπϋκριες, έλληνικοΐ καί ξένοι (Σιπα-
  νιόλικοι) μυθΐμοί είδικά έπιλεγρόνοι γιά τίς άνά-
  γκκς των ήρερων. Λεωφ· ΔηιμοΝρατίιας τηλ· 286713
  * ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόκειται γιά τό γνωστό σας κιέντρο
  τής Κνωσσού. "Οπως σέ κάβε γιορτή, καί γιά τίς
  αοτόκριες ΰιπάριχει εΐδικο πρϋγρ,αιμρα φροντΐσμένο
  ιπροσω.πιιικά, άιπο τόν κ· Ήλία Μιαθιουδάικτι.
  Ζεστό, φαλικό κΐλίμια, φαγητύ καλο μαγει,ρεμένο
  ιμέ την τΓροσωττακϊϊ Οπίί6λεψη τοΰ γνωστοΰ σέφ κ.
  Κώστα1 Καιτσίνα· Την όρχήστρια διευθύνει ό μαέ-
  στρος Γιίόργος Πα,παδάκης. Διυό γίλυκιές φωνές
  βά σας κρατήσουν συντροτραά· Πρύκειται γιά την
  Μπέ,μπα Διαμαντοατούλου' καΐ τή Στέλλα Χρυσι¬
  κοπούλου. Τηλ. 231920·
  * ΖΥΓΟΣ; Μιά γ,ραφακή ταβέρνα άηέναντι άπω τάΙ ξε
  νοδοχείο ΚΡΕΤΑ ΜΠΗΤΣ, λΐγο £ςω άΐπό τό Ή-
  ράκλειο. Ό σέφ Γιώριγος ΣυκΐΌπάκιΐις εχει φρρν-
  τίσει την κουζίνα τοΰ «ΖΥΓΟΥ» γιά τις άκροκριες
  ΐπλθυτΐζοντάς την μέ έκλεκτσύς μεζέδες, μέ μιά
  ΐρεγάληι ποικιλία άηο νόστιμα καί πικάντικα φαγΐ)
  τα. Μην ξεχάαετε νά ζητήσετε φρέσκο κρέας στά
  κάρβουινα (όψτό)· Τό ΐτεραβάιλλον είναι οίκογε-
  νειαΐκό καί οί τιρές χα,μηλές. Πά τή μουοική σας-
  ύιπάρΐχει £να. άπό τα τελειώτ«,ρα στερεοςρωνική
  αυιγκροτήΊματα καθώς καί νκεγάλη α'ίβουσα γιά συ-
  νεστιάισεις- ΖΥΓΟΣ Συκιωτάκης — Χελιδώνης τη-
  •λέφωνο 2&8590.
  ΚΑιΣΤΡΟ: Ό Βασίλης Αναγνωστάκης σάς περαμέ-
  νΐει σ' ίϊνα ομορφο Κρηιτικο στέκι, στήν καρδιά τοΰ
  "Ηρακλείου, δήπίλα στύ μέγαρο Φυίτάχηι μέ ά<ρβονη θέα' στό Βενετοιάνικο λιμάνι πού άντανακλά ρρ- ρανπ<κά στά (ρωτα τής νύχτας· Ό Μανόλης Καρ- πθυζάκης καί τό συιγκροτημά τού, σας ξεναγοΰν στύν άιϊίθανο κόσμο ττΐς Κρητικής μουσικήν τής διασκέδαοης μιέ Μαλεβυζιώτικα, πιενταζάλη6£ς, Χανιώΐικουις καί στοϋστες. 'Η άτμόσφαιρα είναι ψιλΐκη, ττολιτισιΐένη καί τύ Άποκριάτικο φαγητύ σας φροντισμένοι άιπύ είδικούς στά θέρατα τοΰ καλοΰ φαγητοΰ. Τύ «ΚΑΣΤΡΟ» συνεχίζει την ί- οτοράα τού- πού τύ άνεβάζει πολύ φηλά/ στήν ίστο ρίαι τής διασκέδαοης τού τύατου- Τηλ· 282962- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» ►4 ♦♦< Στά 13 τού χρόνια εϊχε δικό τού Μουσικό Συγκρότημα ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ Βασικάς συντελεστής τής επιτυχίας τοΰ ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ "Ενός τρογουθκητκ τόσο ννωστός στό Ηράκλικο, ΐνας γνή σιοί ι^ρμηνευτή< των- σο^σρών Λαι'κ|ών τραγαυΛιών ακΚίβίη χάβε βράδυ την πορόχ—ιαση στό γνυοτό Κλάμπ ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ. Ανδρέα< Διλβόης. Ο άγθρυπο>
  πού μαθητης ακόιμη, στρ δααι·
  τρία τού χρόνια, είχ£ δικό τού
  συγκήότημαι μοντέρναις μουσν
  κήςΙ
  Ο σκηνοθέτης Γιώργο< Ασ- σαρΐΐΜτάκης ήταν ο άνιθρωπος ι- κεϊνοΙ( ο οποίας «ι»δο στό πρό- σωπο τού νεαρού τρ|αγουδικπ·ή έναν γνιγσιο ίΑοφρολα'ικό ερΐιη νευτή. Ετσΐ έτπΐιστ τ6ν Ανδρϋιΐ Διλβόη νά μεταπΓΐ&ήσε» από τσ μοντέρνο στο βλαφρολα'ΓκΙό. Αυτή ήταν π αρχή. Καί σήμε ρα ο Διλβόης «νβουσιάζιιΐι μέ τα φωνητικά τού προοΐόντα, μέ την τεχγ»πή καταρίτΐιοτ) καϊ μέ την ΐκφρασπκή οριμογ'ια τού. Η «άπλα» τής φωνής τού αποτελεί μονοοική πυρίττΓωση, όχι μόνο γιό τάν Ελληνικό αίλλά «αί γιά τό διεβνή μουσικό χώρο. Εττσνολί,μένα τού δόθηικε η «ιιι»Αΐρία γιιό Πανελλήνεα πρΌβο· λή ολλά ποτέ μέχρ.» σήμερα δέν βρήΜε την ΓΚ>ΜΤΐγΠα οκϋινη πού
  νά συνδυοζΓται μ' αιινο πού Ο
  ίδκχ θέλει νό Β^ιοει.
  'Ενη ηαραμένιει στό Ηρά-
  κλοο, ηοντα στό χώρο τής ό-
  μορφης καί πολιτισμϊντκ δια-
  σεχδασης, παρφέν»» ένας σω-
  στος ιρμηνευττκ ττού η δου-
  λεια τού είν»ι παντο προοτ,γμί-
  νη, πον-α δουλεικνιι... Η φωνή
  τού λΐ< κι είναι ένα κομμάτΐι ταυ τόσημο τής μουαιιακ δημιουρ- νίας, ρέε> απλά κοί ένττιΕχνο δεί
  χνοντας έτοι τή σεμνστχγτα
  «αί την αΓώρρνττι ερμπνχυτι
  ΝΤΕΛΙΝΑ: Ή Μουοική πχιράδοθη, της Κρήτης- Τα
  Κρητική, δπως τ" άκούγανε πρϊν δεκάδες χρόνια
  οί όΐνθρωττοι τα>ύ κατοίΐκηιοαν αυτόν τόν τόχΐίο· Ό
  Βασίλης Σίοουλάς, ό Γιάννης ΞυιλούρΐΓΐς καί ό Πάν
  νης Σταυρακάκης μας θΜμίζουν την λεβεντιά τοθ
  Ψηλορείτη. τίς ρίζες τής μουσΐϊθΓΪς ρας παράδο-
  οης· Στήν «ΝΤΕΛΙΝΑ> δέν ύτιάιρχει τΐποτ' αλλο
  ίπιέρα· άοτ' αύτη την ρουσική τής Κρήτης μας> Κι ή
  διασκεδαση σ" αύτό τύ δμορφο περαβάλλον, είναι
  ϊο ϊδιο λεβέντΐκηι τό ϊδιο γντήΐοια/
  τό ϊδιο Κρηιτικιη, άΐτόφαο· Ή <ΝΤΕΛΙΝΑ» βρίσκε- ται στήν Άλακαρνασσό καί διαθΐέΐει μαά απήναα κουζίνα μέ Κρηιτιιαά φαγη,τά καΐ λιχουδιές. Τηλέτ φωνο 283759- «ΟΦΟΥ ΤΟ ΛΩ>: Δέν είναι οΰτ,ε ταβέρνα. ο(5τε έ-
  στιατόριο, οΰτε ζαιχαροΐπλατεϊο·.. είναι τό. ·· <Λ- ΦΟΥ ΤΟ ΛΩ». Σ' ένα' παλιύ, ά'ρχοντΐκιυΐ σπ£τι στήν οδύ Άκαδηρίιας στό Ήρακλειο, σερβίρονται άιγνά φαγητά, πού σπανίζουν στήν έΐποχή μας. Να μερΐ κά άπ' αύτά: Μυιτζηθΐρ/ότϋττες, καλλιτσούκια, χορ τόπιττες, γαίλακτοκομακΐα γενΐκά. πιροΐόντα κλπ·.. Ή διαΜοσμηρη είναι τό Τδιο πρωτότυΐπΐη,. Σκαλί- σρατα στούς τοίχους άιπώ τόν ζωγιράφο ΔραμουΛΛΓά νη., λαϊκές ζωγραφιές τοΰ γνωστοΰ ΆνωγεΐανοΟ καλλιτέχνη Γρυλιοΰ» £να τζάκι ΐπού καΐει ξύίλα, πουρνάρια, λιόξυιλα καί πεΰκα. Σεοβίτσια άϊτΑ ιπηΐλό καί γενικά περιβάλλον νοσταλγιΐκύ. Τηλ. 220407- ΤΟΜίΙΡΟΥΚ: Φρίέοκα >ράριΐα πλάι οτίι θαλαοσα, σέ
  ρά άπό τίς ττιά γραφικές άιςρογιαλιές τοΰ 'Ηρα-
  κίλείουι μά κ,αΐ όλόκληιριης τής Κριήτης. Μιώ τα6(6ρ>
  να, στόν Καρτερό, φπαγΐμένη εΐδικά γιά τούς κα-
  λοφαγάδες καί τούς άνβρώπους πού άγαποϋνε τή
  φύση, τή θαλασσα, την καθαριότητα. Στήν Τα6έρ>-
  να ΤΟΜΠΡΟΥΚ ύπάρχει μεγάλη πθΐκιλίαι φαγη
  των, δλα καθαρά καί νόστιμα. Ή αϊθουΐσα της τα-
  βέρνας είναι άνακαι<νισμένη καΐ όνετη. Γιά τίς άιπιόκιριες ύιπά.ρχει εΐδικη γιορταστική άτμόσφαΐρρ. Τηλέφωνο 289021· Ρ^ΟΚIΤΑ: Μιπακαλΐάρος μέ σκορδαιλιά σαλιγκώρια στιφάδο καΐ κρασΐ βαρελίσιο, σέ μιά ττρωτότυ—. ταβέρνα είδικά διαρορφωιμένη γιά τις μέρες αύ- τές· Μπορεϊτιε νά χορ'έψετε δτι θέλετε στήν πί- στα τοΰ <ΡΙΧ)ΚΙΤΑ». Άοπό λοϊκούς χβρούς, ζεϊμΐπέ μιπέκικο καί χασάιπΐικο, ιιέχρι Κριτ|τικά, μέχρ·ι άΜΟ^· ,μηι καΐ άβέοοαστους ,ρυθΐμούς τοΰ παλιοΰ καιροΰ, ίταγκ» καί βάλς- Ή ταβέρνα €ΡΙΧ>ΚΙΤΑ» τα δχεΐ
  δλα· Καί αποτελεί μιά ττρωτοτινπία γιά τό Ήρό·
  κλειο· Οί τιμές της είναι τιμές Λαΐκης Ταβέρ,νας,
  χωρις καμμιά ύΐπε,ραίμηοη. Τα στερΕοφωνικά μη-
  χανήματα είναι άίηώ τα ΐτιό τελεία. Τή Διεύ_
  θυνσηι τής <ιΡ^ΟΚIΤΑ» 2χει ό κ· Μιχάλης Σΐϊυρι- δάικης. Τηλέφωνο 225.134. ΦΦΦΦΦΦΦΦ ΑΡΙΑΛΝΗ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΙΝΑ ΑΡΙΑΔΙΜΗ ΓΓΗΝ ΚΝΩΣΟ ΤΗΛ. 231.920 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ ΑΜΝΙΣΣΟΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Α-ΛΑ-ΚΑΡΤ ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΙ ΤΗΛ. 281.332 δυνατότηττι τού καλλιτέχνη. Ένα βασικό προσόν, τού τρ|αγουδισιτή κα'ι τού ανθρώπου Διλβόη, είναι ο οκ)βασρό< πού δείχνε,ι στό κσινό. Απόδειξη ότ)ΐ ουδέποτε μέχρι) σήμί,ρα δεν πα>
  ρουσϊασε τίποτα πού νά μην εί¬
  ναι μέ «όπο δκιλεγμϊνο Μθ-ί δο-
  σμένο σχιδόν τέλιοκι...
  Αυτό θά τόχουν οπωσδήπο-
  τε διαπιστ|ώσει, ο» φϊλαι τού
  «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ» τού Νάιτ Κλόμπ
  στό οποίο ο Ανδρέας ιμφανιζ*-
  τοι σον ιπικεφαλής τού Ελλην*
  κου προγρόμματος.
  ΜΙ λίγια λόγιιο ηρόκβιπται για
  έναν ουβεντικό ερμιννιευττή, πού
  δέν μιμεϊτοΐ «ανέν,αν, πού κάθε
  -ου δουλειιά χορακπηρϊζεται α-
  πό τό προσωπικό ύφος καί την
  ιδιοιτ£ρότ/ιτα τής έκφρααης.
  Στό «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ» ο Ανδρέας
  ΔιλΒόη(, βρήκε έναν Νθλό συ·
  νεργάτη, τ(6ν κ. Αασιαριωτάιιη,
  ο οποίος σόν αιιχκιρηυατίας
  κρατά σέ ιμηΛά επίπεδα αυτήν
  την ποιότητος πού —ιδίώιαΐι ο
  εξΛϊριετο*;
  ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ
  ΝΙΟΗΤ
  ΚΑΣΤΡΟ
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
  ΚΑΣΤΡΟ
  ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
  ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
  ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ
  ΚΑΣΤΡΟ
  ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ
  ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦ. 282.962
  ■■■■■■■■■■■■■■■■-Β
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  Η
  ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΒΗ
  ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ
  ΟΡΧΗΙΣΓΓΡΑ ΚΕΙ8ΕΝ 5ΤΑΡ
  ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
  ΛΙΛΙΑΝ ΜΟΥΣΟΥΡΗ
  ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ-
  ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΜΗ
  ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΚΛΕΚΤΗ
  ΤΗΛ. 751.691
  ■■■■■■-■■■---■α-ι

  φφφφφφφφφ
  ΠΟΑΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΠΙΙΟΝ
  ΧΜΡΟΥΜΕΜΟ ΠΡΟΓΡΒΜΜΒ
  ΧΒΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
  ΤΗΛ. 220.257 -821.252
  Οί άιποκριες θά περάσουν
  ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ
  στήν καινούργια «Ταβέρνα»
  "ΡίΟΚΙΤΑ,,
  Νοστι,μες λιχουιδιές
  Σαλιγκάρια σπφαδο
  Μιπακαλιάρος οκορδαλιά
  Κρασί βαρελίσιυ
  Μουσικη μέ τα τελειότερα μηιχανήρατα
  ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗ
  ΡίΟΒΙΤΑ
  απένανιτι άιπο ΐά Κρέτα Μιπιήτς
  ΤΗΛ. 225.134
  φφφφφφφφφφφφφφφφφ»
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ
  ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ
  ΜΕ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΙΙΚΗ
  ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΑ
  ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ,
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ
  ΚΕΦΙ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
  Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΤΗΛ. 286.713
  φφφφ
  φφφφφφ
  ΖΥΓΟΣ
  ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ
  ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ
  ΝΟΣΤΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ
  ΚΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΛΑ
  ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ
  ΖΥΓΟΣ
  ΜΕΓΑΛΉ ΑΙΘ0Υ1Α ΠΑ ΙΥΝΚΤ<ΑΧ£ΙΙ άιπέναντι άρτί» τα- ΚΡΕΤΑ ΜιΠΗΤΓΣ ΤΗΛ. 288.590
  ΓΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΐΐΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  των ναυτικων μας
  Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΠΗΛΙΟΣ Ο ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
  «Ό ναυτικύς παίρνει άπλέρκικα
  τό ιηιελαγίσο άιγέρι καΐ τύ ίώδιο
  λιανόπαιδο·
  -ιαλλα βαριά πλερώνονται
  οτερνά στό πάτο τοθ λογαριασμοϋ
  λαβαίνεις δνα1 τίποτα·
  μιετά πό τύαων χρόνων δούλεψες
  ϊδρωτες καρδιοχτύιπαα/
  άιπόχτησα τόσα
  δσα πού ναχω πάνια άνάιγκη
  κιαΐ νά πηαίνω πό μονάχος
  στά ναυιπλιακά γραφεΐα τους,
  νά μ' άγοράθουνε.
  νά λέω:
  πόοο άγσράζεται σήιμερα ό θερμαστής;
  ιούτηι είναι δουλεία κωσταντή,
  πουλιό σκληρίή άιπ' τή αιαληά.
  γιατΐ προσφέρεοαι μονάχος»·
  Μιά μερά εϊρτε κι άνέμιζε τύ γράμμα της κυράς,
  κι μετριζε κειό τό γράμμα
  δόειμάτι ξερά τριαντάφιυλλα,
  πλιά δέν μπορεϊ ν' άναφερτεϊ σ' άγάτχες
  καί στά λαφίσια μάτΐα σου,
  Σπήλιο·
  πολλή ή πίκρα.
  «Τό παιδΐ θέλει νΌθοκορεϊο·
  Έγύρεψα1 λευτά σά προκαταβαΛη
  Μοΰιπε δέ δίνει προκαταβολή
  Το λέει μοΰΊτε καϊ ή ούβαση.
  Τό μΐσά άίπίο τα δουλεμένα
  άκρου άφαιρεθοΰνιε οί κρατήσεις·
  Δέ (ΐ>χάνουν·
  Και τό ποιδι οέ κίντυνο».
  Γερόντια Σπήλιο,
  λέει ή σύροαοη πώς τιρΐέπει νά πεθάνει τό παιδί' σου;
  λέει ή σύμβαση πώς πρέπει νά πεθάνει τό παΐδί σου;
  Λέει ή σύρβαση πώς πρέιπει νά πεθάνει τό παιδί σου;
  Κ· ΚΟΛΥΒΑΣ
  !■■■■■■■ ■■■■■■■·! εί ΒΙΒΙΙΜΙΙεΙΙΒΒΙΙεΙΙΒΙ
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΑΜΑΛΘΕΙΑ
  ΧΑΡΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
  ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ
  ΑΠΟΚΡΙΕΣ
  ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  ΤΟΥ ΖΑΧ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΓΑΡΔΟΥΜΙΑ
  ΚΟΥΝΕΛΙ
  ΜΥΤ2ΗΘΡΟΠΙΤΤΕΣ
  ΑΜΑΛΘΕΙΑ
  5 ΧΙΛΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙ
  ΤΗΛ. 225.129
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  «τ
  Ανδπ Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  >♦♦♦♦♦♦■
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Έπισκεφθίϊτε μας. θά έ'χετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσπική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.,
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓιΌΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΙ-)
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  »♦♦♦♦♦■
  ►♦♦♦♦♦< ΕΠΙΠΠΩ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ρουστίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ6 Νέα διεύδυνσπ: ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερινού Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑ·) ΤΗΛ. 235.493-230.169 • ΙΥΗΕΠΒΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Καρναβάλια, χοροί, διαοκεδάσεις, μά καί προβλήματα ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΣΤΡΟ - Όπως τίς παρουσΐαζαν οί έφημερίδες τής παλιάς έποχής - Παλι τα ιδία... Χοροί, μεταμ φιεομένοι, διασκεδάσεκ;... Από- καιες... Πάλι ο κοσμος θ' αφη- σίΐ ο* μιά γυνια τα προβλημα- τα καί θά προσπαθήσει π,ιό ξέγ νοιασπος, πιο ανάλαφρος νά γι ορΐτάσϋ κσϊ τούτο το εβιμο, τούτη τη γιορτή. Και τΐο Μεγάλο Κασττρο, ξα- ναπαίρνϊι τήιν γιορ|ταστι·ιή τού όψη. Όπως τβοΐς καί τόσ*ς φο- ρΐς στά χρόνκΐι ποΰ πέρασαν. Σ' αυτά τα χρόνικι, σ' αυτις τις παλιίς εποχές θά σός ξιναγήσου με σήμερα. Καί δεδομένου ότι ο Τύπος καβρεφτιζεε τή ζωή ε¬ νός τοπου, άς δούμΐ τί γράφρ- νε οί εφημερίδας εκεϊνων των χρόνων. ΑΠΟΚΡΙΕΣ 1914 ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Να τι γραφει σε πρωτοσελι- δο χρονογράφημά της η ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ (πού εξέδιδε ο Γιάν νης Μουρέλος) την 20-2-1914: «Μετα την τρ,κιυιμιαν, η, γα- λήνη διεδεχβη τας δασκεδασΐΐς των παιρελθαωσων εορτώ,ν;. Εί¬ ναι τό αλη|θεις ογγι ουδέποτε εν τη πόλειι μας αι αηονιρεω εωρτα οθη>σαν μετα μεγα>λυτΐ£ριας ζωη-
  οοτηιτος....
  ...Τα ©ιικιαγενειακά γλβντια
  κια ι αι Βακ,χικαι ολονιυκτιαι,
  δ,η,ρκεσαν καθ" οληιν την εβίδο-
  μοδα, εξελιχθεισαι, τελος, €»ς
  τόν ετησΌν χορόν τού «Απόλ¬
  λωνος» ο απο,ος επιεΓΓυιχεν παρα
  τα στοιχιβΐώιδη λαθηι τής δ'θρ-
  'ανωτ κη,ς επΓτροπιη,ς.
  Η Κυρ·ακή διήλθε μεχριΐ της
  Δευπ-ερας εν κιυιριοΛιεκττικώ
  <υυιρλ σμω, η κίνησις κοθ' την νύκτα ή/το πρωτοφιαινηις, η μασκαρατα ετιμηθη, φεΐτας παρ ολου. τού κοισμου μη αοομεινα- σηί συιδεμ,ας ο*ΐιαζ η οπιοΐια' να μην αΓΓεΓηροσωπειτια μπ6 δυο ή τριών μελώΐν τής οιικογιείνιεικις, εν τή γεΛ/ιική <κ.'ννΥσ&ι των μιετα>μφιε-
  σμεινωιν.
  ΧΟΡΕΥΕ ΜΕ ΤΟΝ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ
  Ε,)ς μαβητης τού Γυιμνασιου
  αμυοτταικος χαρευει μετο τού
  Κιθβηιγιηττου τού...
  . . Οιι απιειύθυινιοι δεν υπιεδίΐ-
  ξαν εις τόιν £ν λόγω μαβηΐτήν ό^
  τι καίτοι ειινιαιι πορ-αι πο^ καλο
  παιδ'ί, 'ήΐσυιχο και επρελες, δέν
  .π,ρό τή/ς ζκ τοιυ Γυμ
  νοσιου εξοδιου τού να χορευΐι
  εις Δημοσϋθυς χώρ,οος...
  Είναι ωραίο πραιγιμια να φο-
  ρή ο χορευτήις γαιντΐια. για νιά μή
  λερώνειι τα φοιρφατα των δε-
  σπο ν?δω,ν, εκι των οποίων
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  λογ εχυσαν πμριΜαι δαικρυια δια
  - ην αιτκακτιησιΐν των, μκ τόν ιδρώ
  τα των».
  (Υπογράφει Ι. ΠΥΡΓΟΣ)
  ΑΙ... ΑΙΓΑΙ
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ
  Άς πάμε όμως δυό χρονιο
  πιό ττϊσω... Φλεβάρης 1912... Α
  ποκρΐΐς πά Αι. Χάρις, μά καί προ-
  βλημαται. Διε&νή, Εθνικώ. Η
  «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» πώραμανή
  τής Αποκρεος, θέτει τό π,ρόβλη-
  μα των... αιγών ττου κυιτλοφο-
  ρούν στό Ηράκλειΐο:
  «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 26-2-1912
  «Παιει κιαλα. Εφμιτεύισομε
  την Γτλαΐτειαιν τού Πιρϊίγικηιπιος Γε¬
  ωρ γι:·ου. Λένε ότι- θα £ΐΙνιαι< πολυ ^ϋραια όταν μεγαλΐώσουιν τό δέν&ρια. ΑλΛ" εως όιτουι μεγαλω- οοι>ν θα δΐ'απ-ρείχοιυν τό^ κίνδυ¬
  νον, όΌΐα δεν Όΐπασουν απιο το
  των παιΐδιών νά' τα φά-
  Δ&ν φρονε'ϊ ο κ. Δηιμαρχος ό-
  τ ι θ·α ήτο ευιχής έργον να ζητή-
  σει την συνδρομήν των δασ«ιό-
  ^ων. θ'. θιποίΌΐ να διδαξουν τα
  π,αιδισ, κια ι την συνδρομήν ενός
  αγροφύλακος, ο οπιαιος δΐαι των
  κατιανγελιών τοι*, νά' δπδάξη ε-
  ικείνουις που ιαφήίν/οιυν τα ζώαι
  :ων ελευθέρα...».
  ΑΠΟΚΡΙΕΣ 1928
  ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥ-
  ΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΝΟ
  «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» 25-2-28
  «Σήμεραν και αυριον εις τιαυζ
  πλιατεις δρσμσικ των νττάιθΊΐιγκ
  π·ς ταίς ττοΛίυττελεικ αι:θοιυσα< των κοσμικιών κεντρων η σπαρταρι- ή χα·ρα ·ής προκιλητιχιής Κιθ^- καϊ τό κτΓυιπιητό γειλιοιο τού πιό τρελλο'ύ Π'ΐειρ'ρότουι θά δ«αγραψο.υν τού^ π)Κϊ μεγάΐλουις καιϊ τους πι:ιό εξωφρενικο>υ·ς κ>ι>
  «λουις....
  ΝΤΕΛΙΝΑ
  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑ
  ΓΙΑΝΝΗ ΞΥΛΟΥΡΗ
  ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  Γ Ν Η ΣΙ Ο
  ΚΡΗΤΙΚΟ
  ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ
  ΤΗΛ. 283-759
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ
  ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ
  ΠΛΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
  ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΚΑΡΤΕΡΟΣ
  ΤΗΛ. 289.021
  ΤΑ "ΙΥΛΟΥΡΕΪΚΑ,,
  "Ε ν άς είδικός οτά θέματα μουσικίίς, ό ανθριυπος
  πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λααΰτο κοΐ
  λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης/ σας ξεναγεϊ στόν κό-
  ομο τής μουσικης·
  Τα καλυτέρα κοιιμάτΐα πού κυκλοφορούν
  οτήν Έλληνική καΐ ξένη άγορά-
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «ΞΥΛΟΥΡΕΤΚΑ»
  "Ενας μουοικός, οάς προσφέρει τή Μουοική πού
  άγαπατε/ πού άκοΰτε/ πού θέλετε νά σας κρατά
  συντροφιά τίς ξέχωρες ώρεο·.·
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
  «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΓΚΑ»
  ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ
  Λεωφ. Καλοκαιρινοϋ 127 — Ήράκλειο
  φιλαιντθρωπιθιι, μιε
  τα κιειρματα' δΊειν βε,ραπιευιεταιΐ ο
  πονκις.. Δται σημερον κια'ϊ αιυρι-
  ι. νΓΡουΑαχιοτον οηιοώστε την
  ιΓτυγιμή ισας κοί δίωζτε το φόσμα
  το·υ θανΐατου αιητό τιΐς πόοτες
  που πιο'λΐιθιρικει με πιειΐσμα· θανα-
  οψσ.
  «ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ» 26-2-1928
  «—ΚυτταξεΙ Δεν αρκεί οτ< ίχϋ. Μασκιαιρευττηικιε. Είνε ικαΐ ζω γραφσιμένιηι με το ολα τη(. Α- κοΐμη κ.α< η ελήτσα ποΰ εχι&ι στ ο μαγουιλ/ο είναι τεχνιτή.». Ολα τα κασμικά γεγονότα έχουν όμως τό κουτσαμττολιό τους. Την μεθαϋριο τής ΚαΘα- ράς Δίυτ4ρ<κ οί χρονογράφος τής εφημερίδας «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» (28-2-1928) γράφω: «Εις ο&α< ταίς χώΐραί τήβ γης ίχει καθιερωθήι ώς ατΐαρεγικλή- τως σπ-αιχειϊΐϋδηκ ηι αιμοιβαιια υ- τοχ'ρέωοΊς των συιζΐύιγιωΐνΐ νά α- οποζονταιι αλλήΐλουις. θεωρεΐΦαι 8έ τόΐσον στο,ι- χειώδης η υχ«οχρΐΐωσι<ς αυτή. ώοττε εκ πολλα< χώρας ο ή η συ (,υιγος δύινιαταΊΐ ν&ι την δι·εκδιική- σ·Γ> καί διικαοτικώς ο·οόρηι, εάν ο
  περος των συζυιγων δυιστρρπη
  εις την εκτβλιεσή της».
  ΑΠΟΚΡΙΕΣ 1936
  Νά τιώς περιγράφίΐ τή μερά
  αυτή η «Ανό,ρθνιση» (1)3)1938)
  Τό κουτσομπολιό ...δέν λείπει:
  «Τό1 Ηροκλειο χορευει. 'Ετσι
  -,ρεπει ινα ε,πή καινεις αν θελει>
  ινα ιαΐ'ρ ισλεκτήση δίδονττΐΐς το
  ^αιρα'κτηιρ,ΌΤιΐκιό τή,ς Γ,ιόλεως τις
  μερες αυττες. Ομαδική λατρεϊα
  τή,ις θεας των κάτω άκρων.
  Πανττοιύ, τόσον εις τα κΛτρα
  όσον και εις τα αιπώκενΐτρα, εις
  τάς πλατεΐιθς μοί τας ...«λεωφό
  ροιυς» «αι εις τας συνοικίας, αι
  ιμκη τήις Τ&ρψιχόιρηις είτε .μεγα>-
  λοπρεοείς είτε τατιιενοιΐ καί υπό^
  γειοι, ειναιΐ πληρμυιρΌ'μιενο.ΐι αοο
  πιστούις...
  ...Βλέπω ενθ' μασ*αρο που
  μιπαυνιει ιμε κεφι· και φωνιες στ ην
  'Γθίθοοσα. Μόλ'ζ ομως αικουει
  κ Γήν π.ρωτη επ φώνηΐσιρ, σ' εγνω-
  οιϊσαμε, σ' ιεγκωρΚσα,μ»:, οόοτγ'ϊ-
  (ν, μελανχολεί καΐ αγωνιζετα»
  να ιορυψιηι τήιν ταυτοτ<γτα τοο... . .ιΜιο κιυιρία τής π&ραισμΐεινηις γε¬ νεάς, αναατενάζει κιαθώί διαπ):^ στωνει όττι μαζι με τις δυιν·ά|μεις, την ενΜαΓτελειψον και οί ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αιποθήκη ?00 τ.ιμ. «αριαπλεύρωις σηηοϋ Γε- υργΙΗου Τσαφ,αινττα'κιηι ΟιόΤός Παι- νασσαΜθιύ. Πληιρ. τηλ. 222-507 και 282- 958. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ζητούιμε ένα Γεωπόνο γιά μονιμη καί πλήρη απασχόληση. Τα προσόντα γκηι επιθυμουμε είναι: — Νίοί απήν ηλικϊα. — Ορεξη γιά δουλειά. — Μή ξέγη νλύσσα ΑΠΑΡΑΙ- ΤΗΤΗ (Αγγλικά ή Γιρμονικά). — Άδειρ «*ΜτΎΐΑμα)τος ΟΙΝΟ- ΛΟΓΟΥ (ττολυ επιθυμητή). — Λικό τού —ιβατηγο αυτοκΐ- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ: — Μάν,ιιιη δουλίΐά. δευση στό — Γιά τόν μκτθό φυσικά δεν συ ζηταϋμε, γκπί εάν βρουμε τόν άνθρωπο μας δέν τσιγκουνευο- μαστε. Η ΕΊΐα*ρεϊα μας ονομάζί,ται: Γ.Ε.Α. ΑΕ ΓΕΩΡΠΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Πλατεϋα Κύπρου β ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνβ: 289-814, 284-614 288-515 Φ»Φ»»Φ»»»»»»»»< «Η ΑΛΗβΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΉΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τΤΪΕΥΘΥΝΌΣ Εμμ. Ηρ. Χοριτάκης (Μάνοί Χαρής) στΌΐ της κ,αι πιο εκει ί/νιας νεό- πλαυττος σττηνειι καωγα κ·αι απει- λει αίγΐριο επεισοδ'ο με την συ- 2υ|γο που ευιθυμει υιπίρ^αλοντος. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟΚΡΙΕΣ — ΓΑΛΑΤΑΣ 1883 Νά τί έγραφε στΐς αγγιλκς τής τελευταίας σελίδας η Κων- σταντ»νουπΌΑίίΤΐκΓ| εφημερίδα «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» την ,24-2^1883. Είναι» βεβαία μακραά από την Κρήτη η Κωνσταντ ι νουπολη. Μά τα ίδκΐ γινόταν μ εδώ. Τούρ κου μι εκεΐ, Τούρ«οι κι εδ{ώ... «ΑΓΓΕΛΙΑΙ. ΧΟΡΟΣ ιμετάι καί ανευ πιρος οφελος της εν Φαναριω Αδελφότητος ΒΟΗΘΕΙΑΣ Δοθηισόμενος τη, Εσ~ερα τού Σαβιβάτου 12 Φεβρουαριω 1883 Εν τή, αιθούση τήις εν Φοναριω Λέσχης Τιμη &ισοδΌ|υ δυο αργωραι Με- τζιτια ΥιΠθ την πιροιοττασιαν της Δ. Ε. τού Μα'ρ'οηισΐιου Ν Ο ΑΊ Λ πιρε σβευτου της Γαλλΐας ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ μετ αι και αινευ πιρ,οσωπΐιδων Ί'Γτερ των Αρμενικων φΛιεκπαι- δίυπ·μκ.ων Αδελφοσητων ΔοθΙηισομενιος εν θεάτρω Βεργη Εισσδοις μ,α λι·ρα Οθωρανικιη» ΚΑΙ Η ΣΑΤΙΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1945 Στην εφημερίδα «ΓΛΩΣΣΟΥ» διαβαζουμε: ΔΡΑΧΜΟΥΛΑ ΜΟΥ Ληισμΐόνηισα τ>6 χιρώψιΐο των μα>·
  τ·ώ/ι οου
  μπερδευυ αιν ηταν μαυρα η
  Κιαστανα
  θμμαιμα'1 ΌΝορη αυτο τ όϊ πα¬
  ρελθόν σου
  δραχμουλα μου πανακριβη γλυ>-
  κειά.
  ΤΟ ΚΑΤΑΝΤιΗΜΑ
  θυιμαισαι μ·α φορά
  τα δισεκαπτοιμιμιυιρΐια
  τους λογους, ται
  αισβ'ηιμαπ"ο «αι ιμιυιρια',
  όσα ηι ικαιρδιά
  ίπήιγανε χα^μιένα'
  κ οί οτα αποχωρητήρια
  τα δισεκατοιμιμ,υιρια
  ειν' κατατεθειιμενσ.
  (Σ.Σ. ΑλήιθεΙια, δ«ν σά« θυ-
  μίζει ουτο τό τελευτοίο
  τάκι, τίττοτα... σϋγχρονο;)
  Η
  εφημφΐβα
  «ΓΛΩΣΣΟΥ» 6-2-1945:
  ΕΙΣΑΙ ΜΑΣΚΑΡΑΣ
  Απόισπαισμα...
  Όίταν στον Άγισ Μιηνα συχινα
  μεταινθΉες κονεις
  φιλας τα ε,ικοινισιμαιτα καΐ λει-
  τομρυΛι δΐε χανιει,ς
  υστιερα δέ τ' ανήΛΐικια μιε πόθο
  λσχτπαιράς,
  Πες μου. δεν εισαο μαοικαρας;
  Και σταν υέ τ' αμάξιΐ τηβ στους
  δροιμους κιο,ρδωμενη
  γυρνοει η γιυινΐαιιοαι σουι
  μη
  το βραιδυ δΐε τήιν εισπράξη, α·με-
  ριμνος μετριάις,
  ΠΙες μοΜ, δ«ν είισοι μιαοικιαράς;
  Ειινιαιι ιιδεα σφαλε·ρα να λεν μΐΓ
  κροί μ·εγίά!λ0Γ
  Γ ως μασκαιραιδες συιναιντας μθ-
  νθι στό Κα'ρναράΐλιι
  Αυτά λοαττόν καί... καλε'ς Α-
  πόκρΐίς.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ■ΙΝΟΙΙ0Β
  Ι)Γ-·Ο)Γ
  ΜΙΜΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΛΘε μερ·
  Κρε)ι- — ΠειραΜ
  Τεΐλ. Πραετ·ρεΙε«ι
  !»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Κέντρο Διασκεδάσεως ΑΔΕΛΦΟΝ ΒΑΤΣΙΝΑ Λόγω των "Απόκρεω» τό Κέντρο μας, έκιτός άαιό την γνωστή έκλεκ,τή τού κουζίνα καΐ την 61- φθαοτη περΜΐοίηιση, θά σας διασκεδάζεΐ/ άαηο τί) βραδυά τής Τοικνοηέιμπΐτης καί καθ" δλη τή δ κ€ΐα τής Άποκρΐας, μέ την ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΚΑΝΤΙΑ" ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΣΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230.023 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΛΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΟΥΧ ΚΟΥ* · «ΟΥ* ΚΟΥΚ - ΚΟΥ» ΚΟΥ* · ΚΟΥ» ΚΟΥΙ • Σ£ μιά παρέα σχολιάζανε τό αρθρο πού δημο- οίευοα σΐήν ϊΐροηγούρενη, «Άλήθεια» μέ τόν χα- ραχτηρισπκό τΐτλο «"Εφαασε ό κομτχος στό χτέ: νι»· Κά,ποιος λοϊπύνι, πού προσεζε ίδιαίτερα την τελευΐταία ιτταράγραχρο Β,ού ίλεγε, «,γκρεμιοτήτε πρίν ό κύμπος απάσει τό χτένι», βκλεισε τή οχε πκή συζητήση, λέγοντας έτοΰτο τό ομοιοκατάλη- κποΙ άποφθεγιμα: —«"Η τό χνένι θά σπάσει Γ) ό κιορπος θά περώσει»! ΙΙεριττό νά δώοω το ΰαθύτερο νύαΐιμΐύ τού. Σημειώνω μόνιοΙ δτΐ, κατά σύρΐχτωση/ αύτός ΐτού τύ εΐηε καί φαίνείται νά ΐ,'χει στήν πε()ί(π)ΐωοτ| «τταιπιοΰ» οοφία)- άικοόει οτό δνομα Μονου|ρας. Φασαριτζίδΐικο δηλαδή δνομαΓ άφοΰ ή ΐϋεγάΑΐ] φα υαρία στήν λα'ώεή της άιπιόδοση λέγεΓοα·.. μα- νού|ρα! Λέτε, λοιπόν, νάναι αίτία ό «κόμιπος^ —αν δέν περάσει άιπό τύ «χτένι» — καί νά ··. μα- νουριΐαστοΰμε;;; * "Ενα νύστΐμο συνέβει τύ προηεραομένοι Σάβ- 6ατο, οτήν εϊσοδο τοϋ ξενοδοχείου «ΆτλαντΛς», δΐιου< στεκόντουοαιν ό ι βουλευιτής καΐ πτεραρ- χος κ· Κώοιας Κωνιωτάκηις καΑ ό ήθοποΐος κ· Κώστας Χατ ζή χρήσει ος. Κάΐπκαος φώναξε: —Κύραε ΪΙτέραιριχε.. · Τό άιποτέλεσμια ήταν ότι γύρΐσαν κι οί δυό τα ΐιρόσωιπιά τους, λέ,γονιας συιγ-χιρόνιως «όρίοτε>
  ^,αταλαβαίνΐιο την άατορία σας/ γιατΐ νά γΐ"-
  ρίοει, τό πρύΐσοΛΐο τού ό Χαιτζηιχρ|ηστος καΐ σας
  λέω τα.·· μυστικό:1
  Άπλούστατα, γιατΐ καΐ ό Χατζη(χρήστος εΐ-
  χε παίζει παλαύτερα' τόν ρόλο τοΰ Πτεράιριχου
  σέ έΎαι όμώνιυιμο θκατρικό εργο· Μόνο πού αύ¬
  τάς το(υιλάχιστον, δέν> ήταιν ·.. Νατοϊκύΐς/ ίίπως
  βεριτά,μιΐτλ Πτέραρ'χό μας
  ό
  τόν

  .•.«ΙΝάτο»# λοιπόν, τό μΐυστικιό. · ·
  * "Ενα αλλο νόοτιμο έιπίσης στιγμιότυίπιο, ήταν
  αύτό ΐτού βγανε στόν ϊδιο χώμο, την ϊδια μερά,
  οιήν, περιλάλη,τη, πλέον ουγκιέν ιρωση Μητσοτά
  κιη,' —·- Κωνιωτάκη, γιά νά όποστϋάσουν στελέχτι
  ιοϋ Κέντρου, πιρος τή «Νέαι Δίη·μοκριατία».
  Καθώς κ(Χΐτο(ΰσα! τό μαγνητόφωνο καΐ συ-
  ζη,τονσα μέ μιά ρμΐ)γιυιμΐι φΐλιον τοΰ κ. Μη;τσοτά-
  κιηι, ό τπύ·.. παστός τουι . · . άπιστος θωμάς, μοϋ
  πάτηρε τό «στύπ» τοϋ μαγνητοιρώνου' λέγονιιας:
  —"Ετσι, μέ κλεΐστό μαγνητύφωνθ/ κάνουν
  τέτοιες συ£η,τ.ηΊσεις.
  'Εγώ τύν ά<ι>ησα> γιά. λίο άναπώνπ:η[το/ συ-
  νεχίσαμε. τή συιζήιτηρη καϊ μετα είπα στό··. στερο
  6ύζι τήις Μασωνίας:
  —"Εκανιες £να φοβερό λάθσς θωμά κι α-
  νοιζες μύνος σου τύ νιαγνητύφωνο ,ΐιού είναι ··
  παρατΐλανηιηκό> ΰταν δηλαδή παιτάς τό «στόπ»
  καΐ φαΐνεται κλειοτύ, τόχε άνοίγιει καΐ όρχίζει
  νά γράφει!
  Καταλαΰαάνετε βεβαία μετα άτιό αύτό τί
  γέλιο, έγινε, ένω ό καί3ιιαίένος θωράς- σάν 6ρε-
  Υ(μέΛΤ| κ.ότα δέν έ'βγαλε τσιμουιδιάν πίεραορίσθΕΐς
  μύνο νά κοκκινίσει·
  Δέ νομίζωι οέβαια άιπύ νηραπιη, άλλά μάΛ-
  'λον άπό βυμό.
  Νάβενάι—^ταν έτσι άτιλά τα πράγματα, δ-
  πκος άς ποϋμε οί... άντιπροσίθπ,εΐες, δέν άτΐο-
  κλείειαι θωρα νάκαΐνες καΐ τόν διημοσιογράφο.
  Μά... εύτυιχώς δέν είναι!
  * Μετά ιίιν αρινΐηοιι τοΰ κ· Μιηιτσοτάικΐι, νά μοΰ
  άΐπανιήσει σέ όρ'ωτφεις μου» στράφηικα πΐρος
  'τόν-.. ό}κ»τραΐπ£ζό τού· κ. Κωνΐοχτάκΐ]/ άλλά δυ
  στυ/χως πριν πρ«1λάβει νά πεϊ κουβένται ό Πτέ-
  (χιμχος, άίτανιτηυε πάλι άρνητικά ό Συντονιστής
  Συ,μπέρασιμα: Καΐ γιά νά. ■ · μιλήσουν απύ
  έδω καί πέρα οί Κριηιτες «Νεοδημοκράΐτες» θά
  ιπιρέσΐιει νά παίρνουν την αδεία άιτοό τόν «ύψηλώ-
  τατο Κρηιάρ,χαΐί» — δπυχ; λανθαο,μένα, άιπο λε-
  κτικης πλευράς, τύν άιποκιάλεσε, ό παριστάρενος
  οτή συΐγκέντρωΐθΓΐ Μασώνος Λάκης·
  Σκεφιιίϊτε τουρια τή θέση τους, σταν θά πρ'έ
  πεϊ νά τοϋ πααρνουν την αδεία καΐ για να πάνε
  * . πρός νεροΰ ταυις καΐ ό Μητσοτάκης θά τούς
  ,ιύ άΐρνιέ,ται···
  Πολύ θά·.. ζοριστοϋν οί ήνβρωποι κι δχι
  ιΐιποτε άλλο, άλλά φοβοΰνται μην τα·· κάνουν
  καί πάνω τοιυς καΐ . ·· μίυράισουν τπερΐοσοτερο!..
  ...Χεστέν — μ/ΐτε,ρεατέν δαιλαδή ή δουλεαά
  π,ού λέει ό λόγος.
  * Δέν ήταν μύνον ό Μητσωΐός, πού κιτρινο —
  κοκινο — ττράσινο—^γαλάνισε, μόλις μέ εΐδε κοΑ
  υηικώθιιικα γιά νά τού κάνω ερωτηθείς, άλλά καΐ
  «μερικοί — μερικοί» άιπιό τούς «όττιφανεϊς> πού
  ήταν στή συγκέντριωσχι.
  Καΐ ό μέν «Ψηλύς», έ'γραψα στό προηγού.
  μενο φνλλο τί ερωτηθείς ιοοβήθηκε μήιπως τοΰ
  κάνω, καΐ μοΰ άρνήθηικε τόν διάλογο- άλλά οί
  «έΐτιφανεϊΐ>, ιί να ιοο6ηθή>ανε άραγε;
  Νά σας πώ· Φοοηιθήκανε μίιπως τοϋ κάνω
  την εξής έρώτηυη:
  ^Πόσοι άιπύ τούς παρευρισκόμενους κύριε
  Μηιτσοιαικιν ϋχσυν μέσω υμών, εύεργετηθεΐ
  όζυιΐτι^εττ)|θ(εϊ καΐ δανειοδοτηβεΐ;
  Ότϊότί; άνίΐλαμβάνεστε ότι μέ τό άναψοκοκ
  κίνιαμα και την άλλαγή χρώματος τοΰ προοώ-
  που ι ούς, θά-. προδίδονταν μόνοι τους·
  "Αδικος ό (ρόβος τους πάινηος, γΐατΐ, τούς
  περ,ισσατερους τοί)ς... ξέρομε· Αύτοΐ αμως φαί-
  νεται δέν... ξέρου,ν ότι ό βήχας Κα1 τα. · λεφτά
  οεν κρώβονται·
  * Κάιποιος ]ΐοΰ £Ϊπιε τή δική τού,, άπίστευτη γιά
  μενά πάνΐως δϋΐοψιή ιου, στύ γιατΐ ό Μητσοτά¬
  κης φυδιι'ιθηικε ν/ά ιοϋ κάνω ερωτηθείς. Την ε¬
  ξής:
  —Βλόπονιας ότι &χιρο0ΐεύεις συνεχως τά
  έρώτη,μα: γιατί προπολεμικά το δολλάριο έκανε
  120 δραχρές καϊ σήμερα κάνει μύνο 38, πηΐνε τό
  μιυαλύ του> ιχήπως τόν ρωτήσεΐς άνάποδα: γιατΐ
  πΐροπολειμικά πού δέν. . άγόραζε ό τσΐγκού'ντΐς
  ΐΒαιέρας ιοχ>, τά τιροφ(υλακ.τικιά έκαναν μονο
  μιά δραχιμίι κ<ιι ιώρα κάνουν οχεδόν 2να δολλά ! * Ό πρώτος άΐπό τούς προσκαλεσιμένους τοΰ Μητοωτοϋ, πού πιρωτοϋίπιέβαλε έιριώτησηι ήταν ό γιατρός κ Δατσέρης. Μόλις αρχισε λοιπόν, ΰσχ^ ρα καΐ ά/πό σχειικιή πιροτροιπιή τοϋ «Ψιηιλοΰ>, κά_
  ΐιοϊος άκούοτηκιε νά λέεΐ:
  — Εν·.. Ίορδάνη βαφτιζομέναυι σουι κυριε.··
  Γιά τό νέο. · πολιτικό βάφτισμα ιοΰ γιατροΰ
  άνηούχησε πάν/τως κάΐτοιος όλλος συνάδελφδς
  τού, πού δέν μτοορεϊ αμως νά . τρελλαθεϊ, γιατί
  συρπιίιπτει νά είναι. . νευρολόγος!. .
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦<>>»♦♦ <».........♦ '.'♦*·
  Χαρδς σ* αυτόν, κου «ρΐν μέ Ι
  χώμα, τοθ Φράξουν οί αλλοι τό |
  στόμα, προλά·η νά πβϊ ίστω ■
  καί μια συλλα·ή δική τού.
  ΕΖβ ΟΙ Ζ3ΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΒΓ1* ΚΡΗΤΗ
  ■· ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Ι
  ι
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΐβθΟονΐΑβί ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟ&ΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 - Τηλ. 2Μ0291
  Χρόνος 5ος—'Αρ· Φύλ. 257—Αριχ. 10
  ~7,-----------------------------------------------------■---- |-----'-Ι,Ί --------._______________
  Σειρά απιστεύτων ένόρκων κοταγγελιών στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ»καίτόν ΕΙΣΑΓΓΕΑΕΑ
  ΔΥΣΤΥΧΏΣ
  ΣΤΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΝΔΑΛΟ
  ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ: ΧΑΡΤΟΠΟΙΞΙΑ- ΕΞΩΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΟΡΩΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΡΚΟΤΙΚΑ (;)
  Πρωταγωνίστριες ώραϊες Κυρίες τής Ύψηλής - λεγόμενης - Κοινονίας
  ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΣΠΑΡΜΑΤΣΕΤΩΝ., (1954) ΔΕΝ ΕΧΕΙ
  ΟΜΟΙΟ ΤΟΥ ΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΣΛ ΕΙΝΑΙ
  ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΣΛ ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΡΙΑ
  * ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΛΕΕΙ «ΤΑ ΠΑΝΤΑ» ΠΡΟΚΕΙ-
  ΜΕΝΟΥ ΝΑΣΩΘΟΥΝ ΝΕΕΣΚΟΠΕΛΛΕΣΑΠΟ
  ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
  ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ - ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ - Η ΔΙΑΛΥΣΗ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ * ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΠΙΤΙΑ -ΛΕΣΧΕΣ
  ΟΠΟΥ ΟΤΑΝ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΩΡΑΙΕΣ ΚΥ-
  ΡΙΕΣ, ΜΕΤΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΑΣ ΑΠΟΥ-
  ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ «ΜΑΤΣΩΜΕΝΕΣ» * ΒΙ-
  ΔΑΝΙΟ 10 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝ-
  ΣΕΙΣ» ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗ¬
  ΝΑ * ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ» - ΤΟ ΞΕΝΟΔΟ-
  ΧΕΙΟ ΤΗΣ «ΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΡΗΣ» - Ο 2ΟΣΑΡΗΣ
  «ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» ΜΕ ΤΟ ΜΟΤΟ-
  ΣΑΚΟ - ΤΟ «ΨΕΥΤΙΚΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ
  ΑΛΛΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ * ΕΠΕΙΣΟΔΙ-
  ΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Μ Α Ν ΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
  Η ΙΔΙΑ ΣΑΝ «ΑΝΗΘΙΚΗ» ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ
  * ΕΝΑ 5ΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΑΡΤΟ¬
  ΠΑΙΧΤΡΙΑ ΜΑΝΑ ΤΟΥ: «ΝΥΣΤΑΖΩ ΣΟΥ
  ΛΕΩ, ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΜΩΡΗ ΠΟΥΤΑ-
  ΝΑ»! * «ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΩ ΟΛΑ ΚΑΙ ΔΕΧΟΜΑΙ
  ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΩ ΕΓΩ ΠΡΩΤΗ».
  ΞΕΚΙΝΩ μέ ένα μικρά ΐτρόλογο:
  ΓΎΡΩ στά 1954 (άν θιιμάμα*
  καλά) κι ενώ βρισιοόμουνα στό
  πρώτα μου ΐπαγγελ|κιτικά δημο
  σιογραφικά βήμπτα, ύχα την
  «θλιβερή ευηαιρία», (τί σξύμω-
  ρο σιχήμο), νά παρακολΐουβησν)
  από κάντα ένα μεγάλο κΐαινωνι-
  κό σκάνδαλο — «των στκιρμο.-
  τσέτων) — όπως ονομαστή*! α-
  πά τόν Ηρακλΐ+^ΠΊχο Λαό. θυ-
  μάμαι ττόσα λυπήθηκα, τότχ
  ττσΙ) έβλίττα εττίλικιτΐο αΠομα τής
  καί τότε υψηλής — λί.γομ£νης—
  κοινωνίαν, νά διοσύροντα* στίς
  δΓκαοτηρκΐκές αιθούσας «αί τίς
  εφημερίδα τής «παχής, την ιδία
  στιγμή πού πολλαί γελοΰσαν ή
  καί χαίρονττιαν ακόμη.
  ΜΕΤΑ τό νδιότυπο αυτό «σόκ»
  των νεαγικών μου χρόνων ό&α
  κι έζησια -ολλΰ, τιάσα μέσα
  στόν Ελλην**» χώρο, όσο καί
  στό ΐξωτερΜό, άηαν αργόηερα
  αρχινά νά περιδκφαίνω τόν
  κσσμο.Έτσι, καθ]ώ< έβλεττα καί ζούσα, (αττΐό χώρο τού Θεάίτρου τού υπόκσσΐμοιυ Τρούμττας, των ανώμαλων τραγουδανθρ|ώττων καϊ οοΗθών, των μαννεκίν, στήν Νάπσλη, στή Νέα Υόρκη, στό Σικάγσ, στό Σόχο, στό 'Αμστερ νταιι κ.λ,π., κ.λ.π.), σιγά —σιγά «σκληρυνα» καί οί των νεσνικών συνακτθηματων ή ταν κστ» άσχειτο ττ»ά με τή λύ- πη, τταρ' όλες τίς «βρωμΐΐς» πού είδα Μ» πού θοφρϋσττηκα, τή λάσττη ττού άγγιξο, τό Ρούρ κο πού πιτσιλίστηκα κι όλις τίς άλλίς εμπειρίες πού τό δύσκο- λο, μά τόσο ωρακ> σέ ηώρα καϊ
  ποΗ»λ'κ> Ζωήί (το ζήτσ μέ κε¬
  φάλαιον), δομθσρογραιφ,Μ» —άν
  γελμα μού χάακκ.
  ΤΩΡΑ, ύστΐΕρα οπό όλο αυτά,
  τό θέμα πού πρωτρφέρνω «α-
  κροθιγώς» (ν/κι παλλοϋς λό-
  γου<) στήν ε-ιφόνεκΐ τής δημο σιότοτα<, δεν ξέρω γιατϊ μού Λόγγ^ε» τόσΐα πολύ, εμένα τού εμπειραυ, τού ομαρτωλού, τού Ρεβαρυμϊνου μέ κ~~άρια αμαρ τίος ανθρ(ώίτου καί μού θύμισχ παλύ τήήν ιδία λύπη τής θλιβε· ρήχ ιστοριοί πού έζησα στά πρώτα μου δημοσιογραφκά βή- ματνα, τότί πά>1* στό Ηρακλειον
  ΞΕΡΩ ότι η κοΊνούργκα αυτή υ-
  πάθεοη, πού μο«άζε) σέ πόρα
  ϋτ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 41
  Στήν κατάσταση
  πού μάς έφερε ή Κυβέρνηση
  Ο ΛΑΟΣ - ΟΧΙΟ ΒΕΟΣ -
  ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΓΤΟΥ...
  ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΜΕ άκώρη μιά φορα: :
  ΧΑΟΣ, μιέίγα χάος- έιπικκρατεϊ στό ΈλληΛΊκιΰ ΚρόΛθς
  κια! τρομαχτικη κρ&ΐη μαοτίιζει τό σύνολο τού μέσου
  Λαοΰ κοΐ των κατωτέρων τού τάξεων-
  ΚΑ1Ι ΟΜΩ,Σ ή Κυβέρ,νηση τής Δεξι&ς, ρετά την τοοη
  άΐτοτχ>χία της καί τή θλιβερή κατάσταση πού £χεα ώ-
  δηγήοει τόν Λαό καί τόν τόπ» υχις, ά^ιάφοΐρίη κοΐ άΐπχΐ-
  θής άθχολεϊται πώς Οα γαντζώυει πειραοΌοτε^ρο στό
  χεΐλος τοΰ δικοϋ της γκριε,μοϋ, ένώ ό κ· Καραρανλήγραρμισε ό κ· Παπανδρέουι —
  πειριο,ρί&παι καΐ άΐσχολεϊται μέ τό νά κάνει τόν διαοτϊ|
  τίΊ στϊς τρομε,ρές διενέζεις ,μεταξύ των ύιπουιργών τού.
  ΟΛΑ αύτά, σέ σι>νδυκισμό βεβαία καΐ μέ την καταστή
  ση, καΐ την φημολογοιύιμενΐη κρίση πού έττ&αειται με
  τόν θανατο τοΰ Τίτο, μας ΐίχουν φέρει σέ τέτοΐο τρα-
  γικό σημεϊο, οίκονορΐικής έξαθλίωσης κ,αΐ κατάχπα)ο-.ς
  ψηΛχολογακης, (πού μιά εύχή μόνο μας μένεΐ:
  Ο ΛΑΟΣ — καί οχι ό θεύς — νά βάλει τό χόρι τοιυ...
  ΜΧ
  ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ
  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Άλλη< μΐιό δικα<ττική περΐιπέ- , πού ιή~αν συΜ?χειοι των γνωοτών περιπε?Γειών αττο την 'ϋ,πόβεοιη τήκ υιπεξαιγωγΐήις των Μιοσωνΐικών ιεγνράφωνι έληξε πε,ροσμβντ) Τετόιρπτί για' τόιν Γΐιονναικουιδοκη, τάν άνθιρωπίθ πού υττεζιΐγΌ.γ5 τα παροπόνω δγγρια<ρα οττό τή Στοα των Μσσώνων ΗραιχΛείου' Σιυιικ8κιρΊιμίίνιο τό Βφεττειθι ιμεϋωσε την ττοιΐνΐή τού Γΐιαινΐνΐοκιουιδάικη ■από 18 μίΐν£ς σέ 7, αφαφεσιε τό χρόνο προφυ- λάκιισήις τού (3έν τοώ' ίίχε δοθύ αναστ αλτικό οΐτήιν 'Ε3φεσηιΙ) και 5 ,μήνες πρΰς 200 Όποφυΐλιοκΐίΐστιηικιε 'θτπό Φιυΐλα- «&ς Χοινίων αποιυ βΝρατειτο α- ιπιό τίς 18 Δεκ·εμ)βρ(ίοο 1979. Χσραχτηιριοτικιό ίίιναιΐι τό γ* γονιός ότι ενώ ο ΕιθΌιγγελέοις τγκ έδρας στό Τριιμίλές Ηρα>-
  κλεΐου «. ΒαρέΜιηις ΐϋχε ζ)ητή
  σει ττοινή €.ίικιοισΐι μηνών,
  ο ΕίσαγγεΛΙέαις τής όδ,ρος τούι
  Εφ·ετ&"ου ζήΓΓησε ποϊνή μονον·
  4 μηνώΙνΙ... '
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
  ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  Τό φύλλο αύτό τής «Α¬
  ό
  ληθείας» κιυκλοφορεϊ
  τό Σάββατο 16 Φεβρουπρί-
  ου 1980, λόγω τής άριγίιας
  τής Καθαιροδειυτέίρας, άλ>-
  λά έχει τυοτικά την ήμερο-
  μηνία τής κανονικης μας
  έίκδοσιης, δηλαδή τής Δευ-
  ιέρας 18 Φεθροιχιρίου 1980
  ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ Μ Ε ΕΞΙ ΒΑΘΜΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Ν Α ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  Ταξίδι - αστραττη στή Σόφια
  — 3ο —
  ποώ χαραιχτηριζει
  ιούς Βούλγ·αρουις, ε ινα*
  η ηρεμίια, η ίΐλλειψη τού
  γιά τό «πώις θο τα φέροον βόλ¬
  τα.» *οα>ϊ η καλοουνάπηι διαθέση
  νά σού ωανοΐιν χρήσιμον < Τό &η δέν οντιμετυιπΐζουν όμεσα πιριαβλήιματο δπιβίωισηξ,1 τό ότι δέν ταύκ αηασιχολιεί πώς θα σπούδόσουιν τα παιδία τους,' το γιεγιονος οκιοιμη ότι δέιν σκέ- οιοσότεροι από ε,μάις, τούις δί- νει μια σιγουριό, μια ψυχικιή ηι- ιρεμηίια κα·ί σαν άΙι>εσ~ι συνιέτπεια.
  (μια διαθέση νισ είινιαΊ ευιχάιριστθ'ΐ
  γελαστοί, αινττ.ΐίιρΐιστικοί «αί π,ρό
  θυιμο,ί νό βοιηθήσουν ένα συινάν
  θρωπο πού 5ι.αιπιοπώνοιυν οπί έ
  χει τήιν ανόνικη τουις. ι
  Σ,τή διιοϊ μοΐί πε·ρ<ιππ"ωογΐι να Ό κ· Στανιολάβ Σαάντοεφ φ'τοινπαι τι ιί' αττονινοΐΛΐ άν αρ- 'ΥπιεύΟυνος Πληροφοριών ρωσπ-ήισουν η όταν λΐόνω ηΛηκϋ- Ξένων Κρατών τοΰ Βοι>λ- οί αηοσωρθοώνΐ αοό την εργα-
  νοροκοθ Ιΐρακτομείου Εί- ο~ τού, καθώς κ« οΐλα τα άλλαι
  δήοεων ^ °™η που
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΕΡΓ1Α
  ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ
  (Μιά συμπαδής τάξη)
  ό ΜΙΧ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Λτγνο — πολυ σλοι θαι
  «Λ «αηοιο φΛτνο ταξιατζη, αΑΑα
  λιγοι θο «ινα* αατοΐ που καΓτσαι
  νέ νο ρατησουιν ενο ταζΐίτζή με
  τι τρόπο δουλί,υιει καιί πώς βγ»
  ίυ το ψωμΐ των οαΦδιών τουι.
  Εγώ εχω ηολλοι>ς ψιλοικ τοξι-
  τζοδβξ και ηοΛΙλίς φορίς τουις
  *αΜω παιρ*α· «αι οχ^άιμα τοώς
  ρυιτώ μοη μέ τ» τρΰηο δουιλεύ-
  ,ουι/ γιό να βγαλουν τ ό μιροxα^
  ματο. ΆιλΙλιος -μοΐυ λεει ότι ξενιυ-
  χτο στό αεροδροιμιΐο γιανα τι α
  σεΐ' «άποια' καύ,ρσα, ή κανιένια
  κτνοΐ' ίάν είναι τυιχερός, άλλοις
  σηκώνιετθ'ΐ χαραιματα καα πθνιω
  οτή γλίυικο τού πιρω«νιο·υ υπνου
  στο λιμόνι γιαι •οα'μ ιο< άΐλλος πάλιι ξεΜυτχτα * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οιΛΚα 3 Ό κ· Γκεόργκι Περουέφ Δ)ντής Δηροσίων Σχέσε¬ ων τοΰ ΒουλγαρικοΟ Πρίχ- κιορείου «Μΐιε — τ,έ —ά» μου σιυμπαραοταθο·υ·ν στό προ 3λημα τή.ς υγειας μοιτ, μ|έ τόση προβυιμΐϊια, ταχυτηττα. εξυπΐηρε- τησης κοι ανιδιοτελε-ΐια, θό μπο- οοάισε ικ πρώτηις όψΐυς νά θεώ ρη-θεϊ ΟΓΓΐ έγινε λόγω τής δηψκ>
  πογραφ'.ικήις μου. ιδιοτητα-ς. Φυ
  σικα μπορίί κιάιπιως νο· ■επεδρασε
  κι αυττο, διότι αιπο αυ/τηιν αΐφΗ
  βώς την ιδιότηται έχω ατιοχτήΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελΐδα 4
  ϋΙΙΡΑ ίΕΧ, δΕϋ ι_ΕΧ- ΣΚΛΗΡΟΣ 0Ν0Μ0Σ, ΑΛΛΑ Ν0Μ0Σ
  ΤΥΦΛΟΣ ΕΞΩΣΤΗΚΕ ΒΙΑΙΑ ΔΠΟ ΧΩΡΟΦΥΛΔΚΕΣ
  Οί ϊδιοι παρεμπόδισαν συνεργάτη μας νά μαγνηταφωνήσει καί νά
  φωταγραφίαει, έπικαλούμενοι-ψευδώς-τόόνομα τοϋΕισαγγελέα
  ΝΥΧΤΑ τής πΕρασμέντις Τετάρτης ήρθε
  οτά Πριαψεΐα τής «Αληθείας» ό κ· Μάρι¬
  ος Κυπριωτάκης, μέ τή αύζυΐγό τού καϊ
  έζιαταριηισε οτόν διευθυινττή τής «Αλη¬
  θείας» την ττε,ρίτττωοη τής Ματεδάψισης
  ενός κττίοματος δπου εϊχε έγκατεστηρένο
  τό μικΐρό έριγαστή,ρι τού, λέγοντας δτι
  ζητα ουρτοαράισταση, μιά πού δέν 6ρΙηκε
  κατανόηϋιη άΐπιό τη Νοραρχίθ', τόν Αήιμο
  «αί τίς άλλες Άρχές·
  Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ θά γινόταν την όπαύ
  ριο κα ζήτη,σε νά παραβρεθοΰμε. Έπιειδή
  ό διευθυντής τής «Αληθείας» πού μόλις
  είχε έΓαοΐριέψει άπό την Αθηνά όϊτου
  νοσηλευόταν δέν μποροϋσε νά άνταπο-
  κρ.ιθεϊ οτήν Γφόοκλΐιϋτΐι, τόν1 έκ'φοσώιπη-
  σε ό ουνεργάτης τού Στέλιος Κ· Σττυρι-
  δάααις, ό οποίος καί περιγράφει ΐταίκακά-
  τα> τύ τί ακριβώς έ'γινε.
  ΜΕΤΑ τα δααδρα.ματιθένπα πού θά δια-
  βάοετε καί πού έκτός τοΰ ίδιοχτήχη τής
  κατεδαφιοθείθας τελακά οάκοδθιμίίς στρά-
  φιηκαν καί κατά τοθ οννεργάτη της έφη
  ,μορίδας υχις- ό διευθυντής τής «ιΑ» ,μέ
  τόν ουνεργάτηι ιουι έπισκεφιτήκανε τον
  κ- Εϊσαγγελέαι ό οποίος διάψευΐσε δσα
  ύποοτή,ριξαν τα άοτυνομικά δρίγανα-
  ΠΑ την θλιβερή περΐίπτϋκπι προοπάθει-
  ας κατάιργηΌτις τής έλ&υθερΐιας τοθ Τύ-
  που από αιστυνομικά δργανα, πού θυιμίζει
  άλλες έποχές, ό κ. Ζορρπδς ύποσχιέθη-
  κε νά κάμει διοΐΜη,τική άνάκριοη καί ε¬
  μείς έπιφυιλλαχτηκαριε νά άσικήοωρε τα
  νόιμιρα δικαιώματά μας κατά παντός, δ-
  ποιος κι αν είναι αύτος, πού θ,ρασύτααα
  καί προκλητικά έπιδιώκιει την καταργη¬
  θή τής έλεύθε,ρης άοΜηοτις τοΰ κατωχυ-
  ρωιμένου Συινταγρατακά δημοσιογραφα-
  κοϋ λειτουΐργιήματος.
  ΔΕΝ σχολιάζομε τόν τρόπο μέ τόν άποϊο
  «σύρθηικε» ό κ· Κυπρααπάκης γιά νά έκ-
  τελεοηρεϊ ή κατεδάφιοη (2νας άνθρωπος
  κατά πάντα άξιόλογος καί ό'ΙΤΐιΑ)διήτκ>τε
  παό πολύ άηό αύτούς πού τόν έΌυραν)·
  Τονίζομε ρόνο δτι ύπίίριξε εύτυοΕής παρά
  την ταλααιπωρία' ^υ, διότι καθώς είναι τυ
  φλός, δέν είχε τουλάχιστον την «τύχηι»
  νά δεί τούς ουνανθρώπιους τού, ιτού τό-
  οο σκληρά καΐ βάναυσα1 τοΰ ^δωθαν νά
  καταλάβει αύτό πού διδάχτηκε οτήν Πάν
  τειο καί στή Νομική: «£)υΚΑ Ι.ΕΧ 8Εϋ
  ΏΕΧ» (^Σκληΐρος ό Νόιΐος, άλλά Ν6-
  μος»)· Τύ ενοιωσε 8μως, δυοτυΐχίϋς γι'
  αύτούς·
  ΤΑ ΥΠΟΑΟΙΠΑ θά τα ποΰμε στϊς δκκα
  στηριακιές αϊθουοες, γιατΐ ή δαρόκλειος
  οπάθηι τοΰ 181 Π.Κ- ναά πε,ριύβριΐοιη Άρ
  χής, οτα'ν κρίνεις τίς ττράξεις ενός συγ-
  κεκρΐίμένου Χωροφύλακα, έπτιιορίέρεται
  πάνω μας άπό ΐόν Εΐσαγιγελέα κ. Ζορτ
  μπα, πού είχον τό θράκτος νά βάλουιν
  ΐιιπροστά την ίδιότητά τού λέγοντας —
  ψευδώς — δτι ένεριγοΰν
  κατ' έντολή τού γιά νά
  κλείσουν τό ρο/γνητόφωνο
  οί συγκεκριμιένοι ά'στυνο-
  μΐκοί, των όποίων' τιήν τι-
  μωρία θά έ™δαώζιαμε δα-
  καστικά γιά δσα αλλα πά
  ■ράινομα έκαναν εναντίον
  τοΰ συνειργάτηι της «Αλη¬
  θείας». Μ.Χ.
  Η ΠΕΡίΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΠΥΡ1ΑΑΚΗ
  Τήτνι Πέμπτη το ιηρωί, (14 Φε-
  βρουΌιρίου) ιβ,ρΒΒΐτικιαι σν(γ/ οδό
  Ι. ΜιηΓΤΟΌΤάΙκη 5, πίισω οπό τό
  κέιντΓιρο «Ζοιμιόνιια», όπουι ομπ-
  κρι/σα έναι τ*-ρόχτι<—ό δ*όρο<ρο σπΐίτι. Μιέσο βρίσχονταν ο ιδιο- κπ"ή7της τού Μάριιοις Κιυιηρίΐωτάι- ΚΓν: ο οποίος σημειωτέον: είναι τυφΐλΐός »αί μόλις τόν καΛΙημέρι- σα ιμέ ιρώττηισιε άν ΐί|μαιι χρροφιύ- λακα<. Τού εϊιπα ττοιόις είιμα.ι ν» α'μιέΙ~Λ*ς άιρχισε νά1 μού εξηγεί τί, οττό όωμα|ΤΊθ υιττήιρχαγ ένα γραφείο, ένια»; ιαανοιιΐές, με». ιρϋώς «ιρεμάοτ ριες με του.ρΓστ>ιικύι
  φορβματα, ριό προθΐήιΐοη, μέ τού.
  ριστικά πλιακάΐκια' ιΐοαϊ άλλαι τουι
  ριοτΜκα ΌΐντΓΊιΜείμιενια', Βνιαι ηΜ-
  κτρικό ιοαμίνιΐι μέσαι οτό ο~οϊα
  ιμήνονπα<ι τΛ πήλινα τουριιοΤΗΐκιαι σκιεύη, τού 'ερναοτιηρϊου τού» ΚυΓιΐριωπ-άικιη πτό οροϊο ζοντιαν οπό δθύτβροι ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σολίδα 4 κ. Μέ όφορμή την έπιστολή τού ΆΊ'νστόΊ'ν στόν Συγγραφέα Η ΑΔΕΠΦΗΤΟΥΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ τον — 3ο — Έτσι αρχίση η ζωη γ,α θέμο Κορνάρο. Τ' άλλα, πολύ, είνοϋ γνωοττά. Εΐκασι σχε- δόνΐ χρόνια οτίζ φυλαικές καί τίς εξορ,ίες. Στόν Άη — Στρατπ, στη Μακρόνηισο. Το βιβλία τού το εξβδιδε μοινΊθις τού καί τα ποι>
  >ούσε τρείς κό« τέσσερις δ^υχ-
  μες το ενα. Καί τελΐικά, τό χρό-
  ινιο -τής χθ'ύνταις πέθανε ξ£χασ.μέ
  «ος οπ' όλουις, αφήνοντας πίσω
  τού ισαμε είικοσι τομους βιιβλϊα.
  Ο θεμος Κορναιρος μπορει
  νά ηείνασε, νά στε,ρήθιηικιε, μΐι
  «ατάΐφ-ερε νάι κάνιεΐ' τή ζωή τού
  παραΐδειγιμαι κι> έφτααε σέ μιά κο
  ριφή, που θά ζήλευαν πολλοί ο
  πό τούις γνωστούις λογοτεχινες
  τήις γενιός τού. Ανεξάντλτντο θε
  μσ ο Κορνάρος. Κι> αιυιτές οί λί-
  γες φτωχες γιραμμές, εχουν σκο
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 2
  Ό θόμος Κορνάρος (ιμέ την τραγιάθκ,α) έργαζόρενος
  σάν πολπικος έξόριιστος οτδν "Αη — Στράτη·
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ
  ΠΑΠΑΔΕΓ
  ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ
  ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΓ
  ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ
  ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
  ΚΙΝΗΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΣΕ ΠΑΝΕΛΑΗΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΠΙΚΟΜΑ
  •^ Σιή φωΐογριαφία ό ΔιευΙίυντής των Όλυιμίταακών,
  'Εγικ,αταοτάοεων στή Μόσχα, μιλά ατόν διευθυντή
  τής «Αληθείας» γιά τό τεράσταο 2ργο, ττού λέγεται
  «Όλυιΐίπαακύ Χωριό», ιμιά μεγάλη σέ έΐκ/ταση ιτεριο-
  .νή ρέ άιπίθανα οίκοδομικά καί τΒχνικά έργον πού.
  χιατασκεύασαιν οί Σοβιετακοΐ εΐδικύ γιά τούς Όλ»
  μπιακούς Άγώνες τοϋ 196Ό· εΗ φωτογραφία εϊναί
  παριιένη ματριοοτά στήν, τεραστία άνάγλυφιη» μχικέΐιτίΐ
  των έγκοταστάσεων.
  ■ ««ι.
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  & Λ____.
  χαρας σταυοι
  ποοηρν με^χώμα οου^
  ςρραξουν οιολ'λο, εο οτισμα
  ηρολαρη να πει εοοωκι
  Ουλλαβπ οικη'οου
  και

  ίΐ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Γύρω από τό θέμα τής Κρητικής Άντΐστασης
  Ο ΧΑΡΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΔΙΑΦΕΥΔΕΙ
  ΤΑ "ΑΟΟΜΝΗΜΟΙιΕΥΜΑΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ.,
  — 2ον — '
  1) Στη θεσηι «Τσαλικοκΐ' Μίι-
  τοχ*» στής, 22)5)41, μόχπι εναινν
  τϊιθΐνι των Γερμανώινι. ΚατΓ
  αιυτή,'.'φθινεύιεταιΐ ο Νικόλαος Α-
  γνομιυργιανάκηις.'
  2) Σιτή θέση «Μασταμπά»
  οτίς 24)5)41, μάχη εναντίον
  των Γερμανών. Κατ' αυτή. φο-
  νεύοντταιι ο Ιν1ι>ριω(ν Γιανναδάκης
  κ αί οί γωιοΐι τού Ανπώνιηκ ικιαϊ Κώ
  ητα'ς Γιαινινιαοακηις.
  3) Στή θέση «Γιιώςρυρα» στίς
  25)5)41;. μάχηι εναντίον των
  Γερμανών.. Κατ' αυτή, φονεύον-
  ται οί Γεώργιος ΣαββάΐΜης καιϊ
  ΧρισιτόδουΙλος Χούιμας.
  4) Στή,θέση «Μεγάλο Λαικο»
  περιοχήν Γόζ'ΐ Ηρακλείου, στϊΐς
  27)5)41, μάχΓ)»'{για·ντίον των Γ&ρ
  μανών. Κατ'" αυιτή, τραιυιμαΓτϊζον
  ■■"αιΐ' οιι Μανολης ΓΤουλορίινης, ΙΜι·
  κόλαος Αστριινακηις καιί Εμμα^
  «ουή^λ ΓΤωνιανιός.
  5) Στή θέΐσιη «Ορφανού Πα-
  πουρα·» περιοχήν Β&υτών,, οτίς
  22)5)42, μαχη .εναντίον ομάοαις'
  σικνιεργατών τώτνι Γφμανύν.
  Κατ' αυτή, ολακΐληιριη η ομάδαι
  των συνεργάτην — πραικτορων
  των Γερμανών ίξόνΓΓθύτΓαιΐ.
  6) Στή θέση «Βρω,μονιειρο» οε
  ριοχήις τού χωρίου Κιραυΐσσώ1
  να., σττϊις 5)6)42, μάιχιη εναντίον
  των Ρεριμανών. Κατ' αυΐτήι, φθ-
  νεύεταιΐ· ο Γνΐιιχαήλ Εττονιωρεριται
  κηις', ,,συιλλαιμιβάνονπα.ι δέ οπιό
  τούις Γ&ρμανούς, η Κατίναι Ν.
  Γιάννάδΐάικνι κα<ϊ Γ.ι άΜνη ς Ξυλού- θης,'Ό'οπιί>ϊος κιαί ολίγο α'ργότί-
  ρ-α ετυιφεκιίοθή, στ ο χωρία Α/υ-
  γενιιικιή μίέ τούς ΑστΊρινό Τζωρά-
  Κιηι, Μ»χαιήλ Λυιδακιηι, Ελιευθέριο
  Λυδακη «οί Ελευθερία Σπιυριδά,-
  κη. Αξίζει· νά γ*νιει. ,γνωστό, ότΐι
  οτό χωρία Αυγιενιιική,, είοοε τήιν έ-
  δ,ραε-του' τό σύιμια. μέ ·επ«κεφαλής
  τόν Σούιμττ&ρτ.
  7) Στό χωρ» τ^ρουσσώνια,
  οτιις 7)12)43, αιπαγωγήι των αν-
  δρών τού εκεί ΐΓταιλιικού Φυλα-
  κίου καιϊ ορισμένων σ·υ.ν<&ργαπ"ών των Γερμανίαν. Κατ' αυτήν την αοαγωγή, πολλαί τώιν · Ιταλών κοιϊ των συνεργάτην των Γερ¬ μανίαν εξον~ού»ΛΓα>ι.
  8) Στή θέση «Χαλασιό Φαράιγ
  γι» τής πϊ,ριοχής Κροϋσσώνα-
  στίς 3)9)43, μάΐχη «.ναινττίιον των
  Γερμιανών. Κατ' αυτή τήι μάχη,
  φονεύοντα<ΐ' οί Δημήτριος καΊ Γεώργιος βερί,ρώκιηις «α* Κώσταις Βαμβουκάκιη,ς. , 9) Στόν οταβμό Χωροψυλα*- οτίς 20)-)44, σαμποτάζ, έναντι κης τού χωρίου Κρουοισώναι,, αν συνιεργατών των Περιμαινών. Κατ' αυτώ, εξοντούνταΊΐ πράικΓΤο ,ρες των Γοριμανών κ» 'επιστιρα- τεύονταιΐ οί όΜδρες Χωροφύλα'- κες τού σταθιμού. 10) Στό χω,ριό Αυγενιιική, οιίς 25)7)44, σομπιοτ.άζ, μέ το- παθέίτηισ'η νορκών στίς οδού< πρός τα χωρία Βενίράίτο, Σ,ΐβα, ππο*οπή τηιλιεφωνιιικιών γραιμ- μώΐνν Καττό" των αυττο χρόνοι (η- μέρσ κια ι ώιρα) καιϊ ιν συνδυια- σμώ, 'ΑγγλθΊΐ κιομμίάιντος ασέιρ- χοΜτοΐι στό σπρατόπιεδθ' των ΓΒρ,μαΜών στίς Δαφνϋΐς καιί πωρ- ποΑιο(ύιν χΑιόδες βαιρέλψα βενζι- νης. 11) Στό χωιριο Καμαρ* Μαλε βυιζίου, οτϊις 31)7)44 μάχιη, βναν τίον ομάιδα·ς συνιειργαπ-ών 'τών Γερμαινών. Κατ' ουτή εξοντού1· ντ αιιι δύο συινεργατες. . 12) Στό χωριό Σιορχος Μαλε βυ/ζΐίου, στϊ|ς 12)8)44 οαιμποτνάιζ ίναινΓΓΪιαν ομάδαζ ηραΜτόιρων τν Γιδρμαινιών. Κατ' αυτ6 βξον- τοθινταιι τέσσε,ριις τής α;νωτέρω ο μάδια<. Βαρβιές ήοαν οΐ' συνίηει- ΐ,ς αυΓΓού τού σαμιποτάζ. Τιριον ται 'πένττιε κάτο·ικοιΐι τού χωρίου Γά,ρχος πλήιρωισαν μέ τήιν ζωή τουις. 13) Στή θ£θΐΓ|, «Φουνται/α» πε- ριοχιήιςτού χωρίου Σό-ρχος οτ,ίς 15)8)44, μόχηι βνιαιντίον των Γερ<μανών. Κατ' αυπ^ή φονεύίτ -αι ο Κων)ινκ>ς Ι. Βαιμιβθ'υκιάκηις.
  14) Στή θέση) «Πλ'αΓΝ> ΠΙειρα>-
  μα» περιοχήν Κορφών οτϊ'ζ 4)8)
  44, μαιχιηι ενια'ντ'ϊον ,τών Γερμακ
  νών. Κατ' αυτή, φονεύονταιΐί οί
  Εμμανι. ΒΑ·αιχ<όιΚιη,ς, Σόφια κα
  μαληδες, υπορχου,ν έμποροι
  άνβρω—ο» —■ τζανάκια των
  Αμερκάνων;
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ οκόμη άνβρωποι
  πού νά υηογράφουν χαρτιά
  φς θά υττοΝοΟντ. ...τνφλά σέ
  κάπαιο Αμΐρικάνΐοι ξ«ωμοκ
  τοϋχο, πού κοποκι κοκή μοί-
  ρσ τόν ίφιρε εδώ νά παττά
  τα ματωραμίνα χώματα τής
  ΔΕΝ ξέρουμε άν υπάρχουν.
  Καί ουχόμαοττχ νά μην υπάρ-
  ξε» κανύνχκ.
  Συν»ργατες γΜρβύαυν οί Αιμ«-
  ρικάινχχι στον Εμιποριΐκο κόσμο
  τού Ηραικλιείουι. Συινίρ·γιάτ£ς οοσ
  06> είνιαι πρσθυ,μΰΐ νό συρτκ,ριφε
  ρονταΐ' ...ιευγενικά οτούς Αμιερΐ1
  κάναυις, καί μόλιστο οτον ...Σύλι
  λογο Συζώγων Αξ'ΐΜμοΓτιικώνι Βάι
  σεωκ, ο οποίος καί διοργαντϋ-
  νεκ ίΠίζ .εμηοιριικίές ιτράίξει^ πού θά
  δαύιμε ηαραικάτω.
  'Ρμωΐς ·&ς αιρχίαοϋμε αιπο τ6ν
  (ΐΣύλΛ,ογο». 'Ετσΐι τουλάχιοτονι
  αινχκρφβΓΐΐιΐ' στόι σχετιΐικαΐ χαρ·τ<άι πού έοτειλαιν σέ Ηρακλειώτίς Φπόροιας. Καΐ ρωτάμε τόν) κά>·
  θε α,ρμόιδιο «αί ϋδικα' ττώιν ιο^Ειι-
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απΌ τή σελίδα 1
  μέα τής Υγείας.
  Δεν ιειναιΐι φΜ0Ίκ!α· ·αναγΐκη, »να
  ιπώ* άτ.ι η περ1θαλψ·ηι στή Βουλ¬
  γ αιρ'ία· γ,ιά τοθς ντοοιοιις όνιαιΐ
  όνη^ελώς δωρεάν ιοαιί &η τό Κρό
  τθ'ζ φροντΓΐιζεΐρ οπο ]ίύΝο ύχμ
  τόν πολίτη τοω, τόσο οτάν το-
  μεαι τήβ προληιπτιΐικιήις Υγιειινή<ς,' αλΐλό κιαιί γ&νιι.κά σε 6λαι τ'άι στάι- διία'ι' τής κοινωνιΐ'ΐοή,ς ιπ&ρίθαΛιψηις. • "Πρβπε* εδώ ινα σημβιώθιω την εντύΐΓΡωση, πού .μοιύ πιροκάλεσε, ολων των ά&Αων, ηι αιπίλό των δι«αικεκιρ«μιενιωνΐ ι&γτι σττ)ι μόνων, τού «ιαθηιγιηπή, Πετρώφ κοί τής κυ.ρίαις Βαοϊλο·βα, μία·ς ακό πϊΐς πιο δκα ΗηΗρΐιμάνος <ατρψ- κεζτ προσωπιικοτη'τιες στπή Βουλ- · /αρ,ι.α. Νά ιπώ γιά τήιν κιαθαιριιότητα, 7ή(ν τάξιη «οί τό τόσαι άΐλιλαι «ν- τυ,πωσιαικά στοιιχΐΐα τής Ιατρι- ΚΓ>ς Ακαιδηιμίας Σοκριΐας; Νοιμίζω
  ότι ει^α* οεριττίό, γιΐατί σικσπός
  τού ΚΒΐιμ!8νκ>υι αυιτοιύ' δΐέιν ιείνκΐιΐι ηι
  .προβολη, αλλά αιπλώς ο π σιυγκρ,ΐι
  τικές διαπιιστώσιεις πού βασί-
  ίοντταιΐ' στήν πραιγιμαιτιικΐόττιτα'
  και στή συιναιισθίΐιση ίΐλάχιΐ'στηις
  αιν-αποδοοηις -πτκς πιροισφοιράις
  ιπού εΐιοαναν οτον γράφον™ ο-
  λιθΐι όοοι ,με καθ ε τρόπιο τοΐν βοή
  'θηισαινι τιροσχα'ραι κα·ί πιροθυ'μαι
  στ'ΐ.ς·ιιαιτρι«ες ται* εξιετάΐσ&ΐις.
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ί ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Γ/σ την έρευνα «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ»
  ΝΑ ΕΠΙΠΟΑΗ ΤΟΥ Μ. ΑΕΛΗΠλΝΝλΚΗ
  Κώ ένα σχόλιο τού ΣΤΕΑΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Ο υποψήαηος Βουλευτής καί
  στενάς συνιεργάτηί τού Μητσο¬
  τάκη στό Υπουργείο Συνττονι-
  σμού, (διορκτμένος από τόν ι¬
  δία), κ. Μανώλης Δεληγιαννό-
  ΚΓΚ, μέ μοκροσκελεοτάτη επι-
  στ,ϋλή τού (6 πυκνοδακτυλο-
  γριακρομένες σεΑϊδες, μιά φωτο-
  τυττία υττομνήματτος καί 6 φωτ»
  τυπίες άρθρων τού δημοσ·>ευμί
  νων), πρός τόν Διιευθυν,ηή τής
  εφημερίδας μακ;, ίΚθέτει τίς οτό-
  ιμοις τού, σχι,τικά μέ τήιν ϋνοικί
  πση ηων Κο«νοα-,»κών κτημάτων
  οτό Τυμπόκι.
  Εττειδή η ίπιστολή ιώκαι πά-
  ρα πολύ μεγάλη (θά γέμιζε δυό
  οΛάκΛηιρες σελ»δε< τής «φημκρί- δας), αναγκιαζόμαστΐ νά την καΐΓ,αχωρήο-ουμε περιληΐττιΐκά, χωρϊς νά αλλοιώνεταιΐ τό ΐτνϊύμα τού εττιστολογράφου μας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΑΗί Ο υιποτιΐτλος «Πε,ρϊι&ργιη συμ βαοη, από τήιν Δΐιχτατοιρ,ίιαι ι& αινΐαΐμιξη· 'σιτ*νού συινιεργάτίΐι τού Μιητισοτάιιοη» είναι διαιοτηρεβλω τικος «αί πρόθεσή το<υ «ίνα*: αι) Νό μειώσβι το κώρος τοό Υπαυιργιο/ύ Σ'υιντονιΐ'σρού »αϊ των συινειριγατιών τού. β) Νά εμφανίσεΐ' αυιτούις εκ- Πιροσώπους καί υο&ρασπι;στές ξίνων οιυμφιφιόντυν. V) Νό πετύ|χιεΐι πολιτιΗοα οφΐλη ί."πϊιρ, ορισιμίΐνιων «ομμάτων τήις ΑνιΤίΐπιοΛΙίΤί.υισηις κια ι, δ) Νό σασιχετίισ&ΐι τ' όνομό ιμαυι με την Διχτατοριαι. ιΓιι.α την υποθεσηι των Κοιινο τ ι κων κτηιμάτων ενοιιαφιερθηιιοαι από υιπαμνιη,μαι πού υπο- /ράφει ο Π,ρόεδρος τής Κοινότΐι π σς ΤμμΓτακΐίιθιυ ν. Γεώργιος Το- ίιειρνσράκηις, «ηι τ.ουρ«οτΓ*κή ονί» ητυξη τοώ ΚόΛίπιοΐυ τής Μεσσα¬ ράς (χιειιμερΊνός τθ'υιρισμΐός)». «Γιάι τόν λόγο. αυττό κατέΐβη- κα· στό Τυμπάκι — ψυΐσιικ'ά όχ* σάινι δΐίίΡρηΜέας — άλλαι γιάι νά πληιροφοιρηΐθώ άΙμεσα' τ3ς από- ψεις τής Κιθιΐνότητας πάινω σσό θέμα τής σύιμβασης «αί τής τού ιρ'θΤΓΐιοής αξιοοοίησηΐς τής πιεριο χής καί μετάι από α<υττή τήν ειτν- σκεψιη, συνέοτησα' ο—όν κ. Αρττα>
  τζή' καιί τού|ς ξονταυις, ποΐύ δδβι-
  Γαν ενδιαφέρον! γιά τήν υλοποί-
  πση ενός μεγάΐλου τουριστιιικού
  έργοιυι, νά προχωρήοουν στήν
  αναιθεώρηση καί σττήϊνι
  μονιήι τής ισύιμβοσηκ στά
  'ά δεδομένα, λαμιβαινον.
  σψιη δΤυιό βασιικά κιριτφιΐια:
  1.— Τάι αομιφιεροντα' τής
  Κοινότητος καιί
  2.— Τή βιΐοο-ι μθΓΓητοι τής -
  ■πιχείιρησ'η,ς».
  «Σέ ό,(Γιΐι αιφιορά τώρα τό έρ-
  γο, θά πιρεπει ,πράιγματι· καΐ αι>
  το< πού ττήραν θΐέοτ» εναντίον τού, νά ίξιηγήισουιν στό Λαό τού Ταμπαικίου εάν «Ιινα·ιι σε Θέ¬ ση ή, θά ήταν ποτέ σέ θέση νά' ■σξιοποιήισουιν ιμιάι χερσαι και ά>-
  νονηι περιοχίή...».
  «Τα οφιειλΐηι απο τήιν) πραγμα-
  τοτκΛηση αυτού τού εργου, εί
  ιναιι· γιά κάθε καλόπιιστο ονβρω-
  τιο φανιερά καΐ αιυΓΓονόητα».
  Τή συν<έντευιξ!η τού· Πρόε¬ δρον Γ. Ταιβ,ερ,ναιράικιηι χιαραικτΓ|- υ|π' ,ρίζει ,τός ζητώσι την τουριιοτΓΐιΚή α- ξιοηοιίιτρη, τήις περιοκής καϊ ή¬ ταν ένβερμος υπασπηριικτή,ς τής ιΐδέας». Γιαιτ'ϊ αύτοι πού αινιηισυχού·ν γιό τίς ΐποτΐδΐκτεις ξόνιών στή ύαι ιμας, δέν δΐιαιμαρτύιροντα* γιΐιά1 τίς οιυμβάσεις, οού έχεΐ' η, ΕΧλάοαι μέ χώρες τού ΑνατοΛίΐικοιύ οικονομι.κο·ύ συ στήιμΐατος; Το καλοκαίριί τού' 197Θ επι- ισκέφτηικα' τόιν Πιρο·εδρο Ζαρού κ. ΠεππράΐΜη, «αί άλλαι μιέΛιη τού ΚοινοτκκοΟ ΣΛ4ΙβΌ>υ<Α>ίΙου> κα<ι τοϋις α.νιέητϋξο οχίίδιο γύα την ίδρυ-ση ιμιας εταιΐρείας Λοι'Γκήις Βάσηις μέ σιυμιμετοχή των κατοί «ών Ζοιρού Ηα<ί των Ζαρ-ιανών Γιθύ «χούν μεταναστεύσιεΐ1 στήιν Γερμαινιία. »σί νά· μήιν δώσου,ν τό νερό τοιυς σϊ ξΐνουΐς ή ντοπιους Ο «ΔΑΦΝΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ» ττοΰ *· ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ίΛλακωνΐε ή σκλαβιά...» θί δοξα- σ|»Ένες 'ΕΞλληνιικιές έΛιμάτισαν περήφσνα Αλβανικαι βουνά ύιπρστάιλ- καν και κοτταχιωνιάστηικιαν στά ττϊό κιρυφα μέρη «... νι ήκαρτέ κι άκαρτέιρι φιλελεθθερη λα- λιά...». ' . · ' ' • Ή Μάχη τής Κρήτης τό φω- ιΐΐνοτερο πα;ρ<χδειγιμα ανδρειίας κσί παληκαριάς στήν ΐστορία των Λαών εχει τελε(ώσε'ι. Ή Κιρή ·Π| κ,ηιρύσσεται εκτος" Νιρμου ό>
  τι6 τους ίεριμανςιύς κατακτητές.,
  1 Ό καθε Γειρ,μανος στρατιώ-'
  τρις μττορεΤ νά σκοττ5(νΒΐ> να.'βιά,
  ζει, να πυρπολεΤ, νσ κλέδει και
  ■>χνικά: νά έγκληιματεΐ άνεξέλεγ-
  μιά χαψά σταφιδοκαρυδαιμύγδοί-
  λα καί στά ψήλάτερΐθ σηιμεΐο
  ,τρΰ σπιτιοΰ τον κυιματίζει ή Γα
  λανολευκος ιΕΞλίλ(η,νική Σηιμαία.
  Μάλιστα, ό «Στρατηιγός» Ν ι
  καλαος 'Αμαργιωτάκης άπτο τό
  χω(ριό Δαφνςς ~ού πολβμησε κι
  άνδραγάθησε στούς άπελευθερω
  τικους ττολέιμοΰς τής Έλλάδας
  άπό τό 1912 έ«ς τό 1922 καί
  ά—ολιύθηκε μέ τσν βαθ,μό τοΰ ε-
  ήβδροο δεκανέα, δέν έίκανΕ ύιΐτο-
  ρ-τολή τής Σιηιμάίας τού. Τα ττρω
  ινα τιίρώτη τού φροντίδσ ήτ(χν ή
  ■;/
  "Α"
  , Ό άοπ^ς κι άπροστάτευτος
  Λαός υ—οφέρει τα πάνδεινα τού
  τραμε;ροΰ πολέμου, ΊΊ1 ό—ειλή
  τής φυσικιής εξόντωσις εΤναι τό¬
  σο άμεση ττού έττιβάλει ίή ρήτ
  3Τ): «ό σώζων έαιυτόν σωθΐίτωΐ..
  Πού και.^ός γιά σύιμδολα καΐ
  ιδεες! Μιά είναι ή έπιτσχίτική ά-.'
  νόγκη> Ή σωτηιρία τής
  Ο σκοπός είναι ένας. Τα
  ΰέν εχουν ίδιαίτερηι σηιμασία.
  Πολλοί ξεπ&ρνοΰν κάθε φραγιμό.
  Γ'ίνονται σΐτνΒργά—ς τού κατα
  κτηιτή. Ή κατάσταϊΐτι είναι τό*
  σ.ο ζοφερή, ττού κανείς δέν ξέ,ρει
  ττέφτοντας γιά ϋττνο, άν θα δεί 1
  τόν» ήλιο τής επομένης μερας.
  Τώ παραπάνω γιράφονται γιά
  δσους δέν είχον γεννηθεΐ, γιατι
  οί ώπόιλοιποι τα γνωρίζουν ΐ-
  <τως έντονώτερα κσϊ ιμελανώτερα "Όμως, μόσα σ' αύτη τήν ττα αί*) , . ^ τα στπ;μεΐα καΐ τέιρστα, ίνας άνθ.ρωτηος σΤέκεΐ άρθος φο- βώντας τήν στολη τού ανωτάτου βαθμοφάρου· τοΰ *ΕΞλλαΐΜΐκοΰ Στρατοΰ, τήν στολή τοΰ Σ·φσ:- τηιΐίθθ. ^Στό χέρι κρατά ένα δ? σκο μέ δυό τΓοττκίάκιο: οακί κ.αί Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ < ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ» Στίς 18 ΦεΡρουαρϋου 1940, στή σκλίδα 57 τρυ «Βιβλίου Επισκετπ1ών», ο Μπαντρυβθ^α»- νόλης, γράφει: «Στόν αγαπητο μού-βξάδιελφο 'Νιίκόλαον Αμαρ- γωτάκην εύχομαι νά ζεί διά την τιμή τής νθΝνθγοκ,ϊας μαις. —■ 18)2)1940 — Εμμ. Γ. Μπαν- τουβάς — Ηράκλειο». εττα,ρση τής 'Ειλληνικϊης ΣηιμαΊ' άς, τπού τίς καθΐημειρνές την ε- κιθνε καταμόναχός· τοι;. Τα 6,ρα δυνά ' όμως ε'ντυνε τα παληΚα ρόπουιλα τού χωρίου μέ έλληνι- Ίοές στρατιωτικές στολές, πού είχε στό ίδιωτικό τ<χ; Πολειμι- κό ίουσεΐο κ·σ? την ύπτοστολή την έκανε μέ σάλπιγγίς καΐ τα- μττούρλα_ Οί Γορμανοϊ πού διρίσκονταν στήν τπλατεΤα; γισττί στήν πλσ- τεΤα ήταν τό σττίτΓΐ τού], χαιρε- τοΰσαν στ,ρατιωτικα την Οποστο λή τής 'Ελληνικ,ής Σημαίας. Τό Μουσεΐο τού, έφοδιασμέ νο μέ 6ι6λίο έπισκετττών, δέχε- ται τούς Γερμανούς κατακιτηιτες κσί ξεριζωμενους "ΕΞλλιηνες τταν ίοο μέ ίνα ποτήρι τσικουδτά καΐ μιά χαψά σταφιδοκαροδοςμύγδα- λα. Ό έπΓΐσκέτττης τοΰ Μουσεί ου τοι/. είναι ύπτσχιρε«ιμένος γα τΐ'άρει. τό τραταμέντο τού, μά καί νά ύττογράφει στό 6ι6λίο έ- πισκε—των. 'Υπογιραφες Έλλη- νικές, Γερμανικές, Ίταλικες, Έγ γλέζικες, Τούρκικες, Οττογιραφές σημοη'τικών, ύπογραφές άσήμαν- των άνθρώττων, ύπογΐραφές ττα- τριωτών καί ύπογιραφές αΐσχρών γ,ραικώλων προδοτών ύτταρχουν καΐ διασώζονται στά 6ι6λία τού Μουσείον τού «Στρατηγού». Οί προδότες τόν είροΛϊΰον- ται. ΟΙ πατριώτες τόν καμαιρώ νούν καΐ τόν έτταινοΰν γιά την τολιμη, τού καί οί Δαφντανοι τόν εύγνωμονούν γιατί άττό ττολλΐά δειινά τούς γλύτωσε. Ό Δαφνιανός «Στρατη(γος> ό¬
  πως τταρέμεινε οτό στό,μα τού
  Λαοΰ μας, μέ την 'ΕΞλληνική Ση
  μαία κυιματίζουσα καί την τιμη
  μένιι ΊΕΞλληνική στρατι«ΐτική
  στολή τγοΟ φοραύσε^ σ' δληι τή
  διάρκεια τής Κατοχής θύμιζε τή
  μαύριγ νύχτα στούς σκλαδωιμέ-
  νους 'Ελληνες, πώς ή 'ΕΞλλαδα
  ύτΓάιρχει, πώς ή 'Ελλαδα «ττοτέ
  δέν —εθαίνει».
  Ό «Στραηγ/ός> έπϋΟιρΕ τού
  φοβερού άρμαγεδώνα Μαι εΐ&ε
  την 'Ελληνιχή ΣηιμαΓα Οψωιμένη
  στήν 'Ακιράπολη, δπως τοΰ εΰχον
  ταν οί έττπσκιέτΓτες τού στό 6ι-
  6λίο έτπσκετΐτών τού Μουσεϋου
  τού.
  Ή λΕύτερ,ηι παςτρίδα
  ■χον «Στρατηο/-ό» ιμέ κατανοήση
  καί τοϋ έττέ/τρετΓΕ σιωτπη,λά, νά
  φορεΐ την στολη τού στρατηιγοΰ
  ;.ι άκ'άμα νά στέκει. δί~λα στούς
  κανονικούς στιρατιωτικους στις
  τταρελώσεις των εθνικόν μας γι-
  ορτών.
  Τό 1967 ή ττατρίδα σκλΐοο-
  δώβηικε αλλη, ,μιά τρορά άιτό
  •τούς Τσολιάδες καΐ Ταγιματα-
  σψαλΐίτες των Γειρμανών, ττοθ
  στό μεταξύ εΐχαν αλλώξει αφεν-
  τες.
  Αύτοι ήταν οί μόνοι παν ά-
  παγόρει/σαν στόν ^τρατηγά»,
  νώ ψορεΐ την στολή τού κι ό
  Στρατη,γός χωρΐς εΐσαγωγικώ
  πιά, δέν το άντεξε. *Ε3σκκχσΕ ά¬
  πό τάν καϋιμό τού κι εκλεισε τα
  μόίτια στίς 10 τοΰ Φλεδάρη τοΰ
  19'6Ί8ι σέ ήλικία 7& χ,ρονώ.
  Χθές έκλιεισαν δντεκα χ'ρόνια
  άττό τόν θάνατό τού. Οί γραμ¬
  μάς τοΰτες γράφονται άντ μνη
  μοσύνοΐί γιά τόν άνθρωττο ττού
  μόνος άπΊΟ δλους τούς "Ελλη,-
  νες ά)ρνήθηΊΚιε νά ύποστείλει την
  Έλληινική Σηιμαία.
  Σύντοιμα θά άκολουθήσει ίνα
  6ι6λΓο ,μέ την ζωή κιαί την δΐρά-
  ση τοΰ Νικόλαον 'Αιμαργιωτάκιη
  ιν—ολογ(ζοντας στήν βοηθεία δ-
  λων εκείνον ττού πήτγαιναν και
  τόν εβλετταν, των στ>γγενών και
  κληιρονόμων τού, 8!δσντάς μου
  Μόθε χρήσΊιμο ύλικό; φωτογιραφί-
  ες, κάρτες, εττιστολές, εγγραφα
  κλττ., των σι>γχωριανών ταυ καΐ
  τής Κοινοτηιτας Δαφνών βοηθών-
  τας οικονομ ικα την •π'ροσπύθεια
  ■μοα αύτη.
  Γιά μ£να είναι καθήκον νά
  έκδοθεΐ αύτό τό οιίλίο καΐ νο-
  μίζω είναι χρέος των τταραπά-
  νω άναφ&ρομένων νά δοηθήσουν.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Πα.ρό'μοιιο σχΐώιο ονβττυξο
  οτοίν Πρόεδ|ρο κ. Ζαχαιρίο θεο-
  δωράικίΐι καί σέ κιατοΑκονς τού
  θραψανού, γιάι την οξιοποίη.ση
  τής αγγεΐιοτΛαστιΐκής.
  Τα τσιμένται στήιν Κρήτη, ή
  6ά ί,ιΊναιι Κ·ρπΓΓ·ΐΐΐοά> ή δέιν θ·ά είνοα
  καθολου.
  ΦιλΑΜώτατα
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΙ
  Πορακάτω παρ|α*3ιέτουμε σχό
  λιο τού συνίργάτη μας Σ>τ<λιου Κωοτή ΣπυριβάΜ], πού ως γνω- σπ}όν «κονε την έρκυνα γ,»ά τό Τυμπάκι κ;ι έγραψε και την περί- λοψη τής ΐπΗθτολής τοϋ κ. Δ«· ληγιαννάικη: • Τό φωτοτυπηιμ,ενο υιπόιμνΓΐ,μα τοώ Πιροέδρου' τήις Κιοΐίνοτηιτας Τυιμραικιίουι, ηού μακ στϊλθηκε, έχει δαχτυιλογραφηΐμ'ένοτό όνο μα τού Προέο,ρου χωρίς υπιο- γραφή. Υπονΐράφεται από τον ΒυΐριπίιδΤϊ Χρηοτάικηι, Γραιμματέο !καΤ δόν 'είνοΐ' σφραγισμβνο μί την σφραγίίΐδα· τή,ς Κοινοτητας Τυμπαικίοι;» Βξσλλοΐί τό υιΓΚώιμνιηιμα ζητά ΟΓΐσ τό Κράτος την Τουρ,ι.στΓ.,κή οξιοττοί.ηιοιη καί οτχίι ατΐο τούς Γειρμανούς. • Ο κ. Δεληινιαιννόιοηις μηοροθ- σε νάι ζφφα τίς ο>πΐόψ'εις τής
  Κο·ινότ·ηταις μέ έγγιραφό τού,
  αλλά κι άν αικώ,μα ή&ελε να ενη-
  ,μερωθεί επί τότται/ μπορούοε
  νό τό κάνεί όταν τού δΐάθηΐκε το
  υπσμνηιμα. 'Αλλωοτε δ'έν μάς έ-
  χουν τόσο κιαΛομαβηιμιένοιυς οί
  ορτιάδιοτ, ιμέ ΐπιιτόΐπΐ'ες έρ«υνες
  καί λύ,σεις. Ενο γ&ίστύ τό
  γραφειοκρατικιό μας σύιοτηιμα.
  • Τιό λούσι,μο των χιλιάοων κα
  τοΐιβων τής Μίσσαιριάκ άν* βα>-
  τους δΐικαίωμα' κα'ϊ δέν .αιν-
  .μέ ο,ικονομιικά οφε
  λη^ θικώμα. κι· άν παραδεχτούμ·ε
  πώς υπόρχουν τετο.ια.
  • Η αξιοποίιγση. βεβαΦαι δεν μπο
  ρεί νάι γίνεΐ' αοό τούς Τυμπάκι α
  ■νούς μόνο, γιι, αυηό ζήτησαν τήιν
  βοηθεία· τοι> Κράτουις. Αφαύ ό¬
  μως ο ν. ΔεληΐγΐΗανινάιΚΓΐς δέιν μπο
  ρεί νά τούς βοηθήσει, θα1 τούις
  βοηθήση κάποιος άιλιλος, πού
  9ό πάιρεΐ' την θεοη τουι, όταν
  Κοβερνηοη δΊέν θά είΐνια» ΐ> Δε-
  £ιά.
  • 'Ολες οί παιραλιες ειναΊ χερσε,ς
  καί αγονιες.
  • Δεχεταιι ο κ. ΔίΛηίγιιαιννακηις
  νά ν/ΏΜόθίί την ιπε,ριουσια τού
  γιά εξήινττα χρόνια;
  • Επί τελους <κ. Δειλίΐιγιαιννθικη συιμφωνκίύιμε, πώς τό ΤσιιμΪΝτα' οτήν Κρήτη, ή θά είνακ Κρη|τ.ι*ά ή δέν θά είναι 'καθόλουι. ΙΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠνΡΙΔΛΚΗΣ άν έχεΐι εγικιρ·ιθΐιί τέ- τοιος ΣΟλλογος από τίς αρμό- διες ΕλΙλτ)νιικδς Αρχες (οιι πληιρ» φορΐες .μας λβνιε πώς όχ'ΐ·), άν ε¬ χουν δικοιίωμα. αλλοΐδαποί νάι συιστήνιουν ή νά' συμμετέχουγ σέ Συιλλόγοικ. Κι ακφηι, τί 6Ϊγ νο» ούτος ο «Σιύλλογος» πιόσα. μέλη, εκπροσωπή καί ποιοάς σκο πούβ έιχει.. Έτσΐ', φάΜτε — ιχηαοταύν, ρμφανίστηικε αυτός ο Σϋλλογος μΐ ένα φωτοαντί,γραιφοι συμφω- νητ'ΐικού σέ Ηροκλοιώτιικια· καΓτα>-
  στήίμαται, ζιητώγϊτας Βμρορκιαί
  συνί,ριγαο-.ία.. Να' προιμιηιθΐεύσουν
  δηλαοή στή Βά/οτν τώνι Αμ'ερικά
  νων οιι έμποροι, πιροΐιι'όΙντΓα' ποϋ
  δ'ΐαθίέτουιν στά καιτοστήιμιατάι
  ϊταυς. μέ τήιν υτιοχρϊΐωοτΐ' τό 10
  ο)ο εΓτί των αικαθαριΊστων ει-
  σπράξεων, νά πηΐγαιϊΜει· υτεέίρ
  των Αμερικανόν. ΦαιίνιεταΊ1 πώς
  ιχάτ,ι τέτοιο, έχβΐι κοαιί στό παιρελ
  θόν ξαναγίγβΐι.
  Καιί 'ρωτού|με την Εφορίαι:
  1) ΊΕχει· .ντνωση αιυτών των Εμ*
  ιτοριικών πράξεωνι πού γίνονταιί
  (ή ηράκιειταΐ' νά γι»νΐουινι) οττή.ν Α
  μ&ριικάΐνιιικιη Βάσηι;
  2) Φαρολογούΐνπ·α.ΐι οί1 συινερ-
  γάίτιες των Αμερ.ιικάνωιν γιά τα έ-
  σοδά τους από τή Βάσηι;
  3) ΦορολογούνταΐΓ οκ' αρμιό-
  Λκοΐ' τού <<ΣυλΛΐόγου» των Αμε- ρ ΐΐκοΜί'δων συζύγων γιά τα κέρ- δή' αιυτά·; 4) Επιτρέπεται. εμπορεύμα- ται πό» ιαιγοιράζοινΓΓα* απ»> ϊ,μπό-
  ι(.ουκ μίέ ,κα.νονΊκά τΐιμολόγιαί νά'
  δια(τίίθ£νταιι στό χωρ ο τή/ς Βά-
  σης, πού τΐελεί οπό βιβικά Νομιΐ^
  «ό καθείστώς;
  Στό συιμφωνητΐικο α.υΐτό, πε-
  ιριΐήχετοιΐι αΐΜόιμη μιό αιντιίιφ·αιση:
  Οί εμποιριικές αιυιΤές πράξεις δών
  δεσμεύουν — λέει — οτό ελάκ
  χιστο τό Αμεριΐικάνιΐικο Δη(μΙόΐσ'ΐ>ο,
  τήν Αμιεριικάνικη Αεροποιρίαι, ή
  ."ΐαραρτήιματσ ιαυττώνι, »α« τίά ·-
  ποίαι δέν θιεωρούιντΓ.αΊΐ σάν συμ-
  ϊαν
  και ποιο ρόλο ποκζουν οί
  τους. στά ιερά χώμοτο τού νη,
  ■ΟΊΌύ μας.
  Τό συμφωνητιιβά ορί<ί τελική μερά τή 1η Μ.αρτιου 1980. Τότηε &ά τοποθετηθουν τα £,η. πορευ,μαΐτο των Εμπόρων § Ηρα«Λείου στά ξενο ιδοφος τή, ΑμερΓκάνιιχης Βάσης. Καί κστι ακόμη, πολύ σημαν. τικό. Στήν παράγραφο 7 το<ι Συ|μφωντ|τικού ορί^εταΐι: «Ο έιμπορος υποο<ιχ·ετο'Ρ ^ συιμ<ρωνεί όπως, τόσον ο ϋ^ όσον καιί τό υπό τος τού προσωπικόν θά νοντοι ηρόιζ τας ενδϋξεκ τούις καγον.«σμούς τού τού τού Αμερικανικόν Αερο~α ,κόσμος, ο οποίος ψωνΑζιει απο «μσύ Γοΐίρνών Ηρακλ'είου Κρή¬ τα μαγσζιά τουις, καί τούς συιν- ιη,ς». τήιρεί οΐιΚΌνομιικιά, ο απΛΙός καί «Μαχιαλο μούτρα» ηού θ^. ,ογνός Λαός τΓ,ς Κρήτης πού ζε- γαν κι οί πα'λιότεροι. Κρητην ,ρειι ποιιαί είναι· οί Αμίρικάνοι ΝΙΚΟΙ ΨΙΛΑΚΗΣ βαλλομενα μφη. Αυίτά συιμβαι- ηΛθυιν οπιό τή μπάι μεριά. Από την. άλλη. όμως, εξουσιοδοτη'μί- νοι ιπρόσωποι γιτϊ τά' γενΐ|κωτίιρα' θίματο τήις Συρφωγδας καθοΐρι- ζονταιΐ ο ΓΓρόεδρος ή ο Γενικάς Γραρματεας τήκ .Επνπροπής Ε- ίσσφσλίοεως Πόρων κοί Με- σων τήις ΒάσηςΐΙ! Η δκιά μας γνώμη είναΗ πως οί Αμερικανόν ψάιχιννουν γιά φϋ- <—ή,ν απόλυττα εχβρικιή γιΓ Ηρακίλειώτικπ. Κοινω- Οί. πληιροφθιΡ'ΐ'ες μας λβνί βρφσν εμπώιροιυ'ς ηράθυ'μοιυς νά σ·υνεργαοτού(ν μαζί τοως. Αιλ- λά θά' μάθοαμε πο.ιοί ε ινα* (άν αΓ<άιρχοιυν) ικαί θά· τους δημοσιι- γιά' νά τοώς ιμάβει κι ο Ό... έκατομμυριοΰχος • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απά τή σελνδα 1 ιρού τάγ μβν Μάΐστορα' εκπροσω ποόσαν κάποιοι. κϋριοΐ'Ν. καΐ Ι. Αναιγινωστόπιουλοΐι ιοαί τόν Γρη- νήρη ΜπιιιοουιβαιράΗοη ο αδεΐλφός τού Βασιλείς ηού τόν ίνεφάνιΐιζε σαν κάτοικο ίξωτφΐ'κού καί ότι οήβεν τόν εί|χε διορίσεΦ εκπρά- οωπό τού. ιΓΙΑ ΟΛΑ αυπ-ο ο άττυιχος γώρηις δέν είχε 'Πδέα1 ιμέχρ-ΐι ηού τάι ειντά'λματα', οί1 φυ- κια! οιι δΐίικες, οτΊ'ς οποί- _ς φυσιικά, από όλες αθυίώθηικ'ε. ΑΥΣΤΥΧΩΣ όιμΜς σέ δυό τρείς περπτώσειις όπωις τό ΙΚΑ ν αί .τό ΔημόθΊθ (Δασμοί καί Φο ροι) εξ.οκο1λουΟεί νάι είνκΐιι ακόμη μπεροεμένος καί μΐάλιιστα άΐσχη- ρα, γι.ατίί όπως τού λέίΐ' ο Υ- πουρ,γός Οικοονοιμτκιών π.χ. σζ Τ0 ΑΊΔΟΝΙ ΣΩΠΑΣΕ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απά τή σΐλίδο 1 θά τόν βλεπουιμε στ'ϊς φωτο*- νραφϊιες »αί πού καί ποϋ σε .αι» νίες ηαιί βί»ντεο. ΟΜΩΣ τον ζωνττανο τροβα^ δούρο, το μεγάΛο παιι63, τάν άι- ξιο καί ννήΐσιο καΛΑιιτέχνηι με τό 0λιμένο αγνό χαιμόγελο, τόν ΝίΙκο μα-ς, δέν θά τάν ξανα·δού μ ε ττιό. ΠΕΘΑΝιΕ, ύιστίιρα α-ο* 8 μή- νιες πάΐλί,μαι μέ τό Χάιρο, τα ξηιμε .ρώμαται τής Ποιρ.ακ—οευός καί ►·ηΐδεύ·τίΐιΐρε πάΜδηιμαι προχβές Σαββατο στό Α' Νεκιρ.θΓΓαφίΐίο τήις Αθήνας. ΚΙ ΕΤΣΙ, καθώς ήξε,ραι πως δέν θά μπορέσω νά1 πάω νΐά1 τόν οποχαιρετιίσω, σιινομουρρούρι- ίο μ4ισα μοιυ τό Θλιιβερό λΐόγιιαι καΤ τον Βυ^α.ντιινιό, σχίδόν μοι>-
  ΠΡΟΓΚΛΗΣΗ
  τα μΐεΛη. τού Συ(λ-
  λόγου Ι6ιοι~ΐή(τιών ΒπρΙβιαπ'ητγΐων
  Αυτοκ'ΐινιήτων- Ηραικλΐ,ίου εις έκτα
  ιΜΓον Γενοκήιν ΣυνίΛευΐσικν1 τήν 12
  ) 2) 1980, Τρίτην, 9—11 ημ. ος
  τιόνι Κκνιηρατονράιφον ΚΡΟΝΟΣ
  μέ θέμα: Αρχαιΐιρεσίες διά την απ
  νάδειξιν νέουι Διιοιικητΐικιού Συμ-
  βουλίου. Β/ μή, αηαρτία' η Σ^
  νέλευοιις θά, επιαινια(λιήφθε·ΐ, τήιν
  12)2)1980.
  Τα Διοικητικόν ΣυρβούΛιο
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
  ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  ΠΡΟΓΚΛΗΣΗ
  Συιναοελφοι, σαις καλοΐίμί
  σέ Γ. ΣυνΐΑιευιοη. -Ίήν Κυριαική
  17-2-80 απά τίς 10 π.μ. μβχρι
  ■ιίς 5 μ,ιμ., γιά αιρχα'ΐρεσίες, στά
  Βργατο'υΊπιαΛΑήΑιικό ΚέΜτρο- Η-
  ραικλειου·.
  Η Εφορευτΐική Εοιτροπή
  ρολογίιστιικο σκοπώ", ενός απο
  τό ιριζΐΓπιικια' τ'ραγούδιαι τού:
  «Μάνα μ» άν έρθουν φίλον μας
  κι άν έριβου/ «οπηϊ μας
  μην τώς τό πείς πΐώς πάβανα».
  ΑΛΗΘΕΙΑ, — γ ι α1 νά τό π>ού
  με «ιΐ αλλοϋώς —(τέτιοιιιοΐ' αινθρω-
  γοι σάν τάν Μί.κο Ξυίλούρη.
  «ποθιαινιαυιν» ποτέ;
  Μ. Χ.
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΣΤΗ ΧΗΡΑ ΞΥΛΟΥΡΗ
  ΟυιρανΊ'α ΞυΛούιρ,η
  Βρνίχπου Κιουιρτίου 29
  Αθηνά
  Τό κρφΒάτι. τής διικής
  αρρώσ—ειας δεν μέ α<ρή|νιει έλθω στό νεκρΐικιρίϊβιβοτοι τού αγαιπημΐένου μας Ν<ίΐκο>υ γι αυτό
  ρέ παραικαΑω ,ναι τού οώσεις κοί
  το δΐικά μαι> τελευ(τθ'ίο φιλί
  σφραγϊδα ,μι,ός παΛηόις μίγάλας
  φιλΐας «αί συνεργαισίιας. Σε σένα>
  καΐ τάι παιδία αου καΛή υ,πομο-
  νή, όσο νινεταΐ!. φυ·σ«ά.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  8—,2—1980
  θφαΓτευ/τήιριο Αθ'ηνών «Α-
  ΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
  νά
  ενθ' από τα πολλό
  έγγραφα «η αθύωσή σος
  δολϊαι χιρεωκοπΐο δέν
  Λάγο διαγροφτκ των
  κων σας».
  ΤΩΡΑ παλι «νδυνιεύίΐ ζ
  τίς μιερες να ξαναψυΛια«ι.ιοτίί γ*>
  τυ'πΐικοίρς λιόνους ο ουσ*αθκΓ«ά
  τελείως αθώος Μιπικιουιβαράκης
  όπως τουιλαχισπΌ φαίινεται οπο
  τάν ογΊοωδιη φάιοελλο ονηγρ*-
  τή/ς περιτττωσής τουι ηου
  τουλάχίστονΐ δυά κ*ό,
  Ο Μπ,κουΡαρά»»κ ή,ρθε —ήν
  ιφημερίδθ' μας ζητώντος βοή·-
  θεκα.
  — Βοηθήστ ε με νά μην τρελ-
  λαθώ ή Μά μ«>ν α'υσοκτονήσω.
  Ο δύοτιυχος αιυΤΓάς άνθρω-
  πος, «νας φτωχός εργάτη,ς, π&υ
  τα μυτόχτενο τής γραφιειο*ρο-
  τίας τόν θεωραον εκατομμο^-
  ούχο δάν εχεκ'Τή δώνομτ) νά ξεμ
  πλεξει·, δέν εχειι άΐλλα χρήμαιτα
  γ«άι δικηιγόρουις, δεν φταίειι «
  τϊποται νά τόν έχουν φέρίΐ' ο*
  τΐιμοι άνβρωποι οπό τή μ»ό και
  ο-ι τυπ.κότητες τής νοοκρίΜΐφο
  τίος οττά τήν άλλη σέ (Τ£»τοκ> ο*
  τρό αόιιεξσοο.
  ΚΑΠΟΙΟΣ αιρμάδιος πρσκ,
  νά λυπηιθίί »ι αυιτ'όν καΐ τη γμ·
  νοιΐκ-α τού «αιί τάι 9υο τού πό»·
  δ'ό.
  Είναι εγκλη,μα· κο«ν«ιΑνοό να
  ■ «ρήΐσου,με τό Γρηγορτϊ Μπικουε
  βαράχη στήν απογνωση ηού έ-
  χει περιέλθη·.
  ΚΑΠΟΥ άλο αυτό έχουν ένα
  όριο καί αιιτό ττρέπεΐ' νόλιιφθει
  υττοψιν καιί ν<α προληφβεί, πρίν μπιεί γιά άλλη αιτίο φυλοκή'. ί- ·. άς τόσο πράος, αιλλά κοί τόσο ταλοίτιωρος σνθιρωπος, πού τού ζητάινε εκατομμύρια την ώρο πού ποίζει· τα δύσΐίθλο ποιγνώ! -ιήις δραχμής γιά τα ψωμι των πα^διιών τού. Μ. Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φέρετα.1 εις γιντώση των κ.μ. Ιαττιρών κα Φα,ρμαικιοπο'Μν ότι ικυικλοφόρηΐσιε ξανά1 τό φιηιμισμε- νο Αφ,ρικαινκκίό Βότα'νο αΗΑΡΡΑ 30» Χθ'ρπάγίκο κωτιάΙλΛιήΐλο για την βεραπ&ίαι γα.σηρίτιΐ©,ος, ρ·ευ- ματοπαθειώΐν, ηιΠΐαιΤΌιπαθε·ιών, νεφιροπαβει,ών κοί παθή,σιεωιν τήί χολαοόχου. «αί γενβκΐώς απο- τοξιινωτιικιό τιού οιργιανιισμιού (μει ώνιει. Γτή,ν χολι>(—ερίινη. καί τό
  ουρικόοξύ, Απσβολή λϊπων).
  Δι.ά «άθε συιμπληιρωματιΐίή.
  πΛηιροφιοιρϊ'α' εις τό τηλ. 235-940.
  Αντ.«ηράοωπΌς Κίρήίτηις
  ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
  ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ
  Σε φωλάκιιση 18 μηίνιών ο έ¬
  νας καί περιοριισμό σέ αναμορ-
  φωτήιρκ> γιά ένα έως δώο χρο-
  ιιί0· ο άΙλλος κατο6«άΒτηι»ον
  ποοχθές στό Αυτάφωρο οί δυό
  νεαροί πού μπ,ά*αν τή,ν νύ>χτα·
  τού περασμένου ΣοΡΡάιταυ,
  στο Γ' λύικειο ικοο' διέπροξογ τί< γνιωστές ασχήιμιες. Εκιςρεμίΐ μώ παρά,μοια Δΐκη, γιά τούς βανδθ1· λισμούς χιί πΐέντε α«υτή τή φορο « ατ ηιγο ρ ο ύιμ,ενο υς. ΠρόκεΐΓΓα.ι γ:άι τή γνωστή υπο θέση τού Κοτιετανάκί.ιου πού ηρώτη δηιμοσιευσε γι θεια·». ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΘΕΜΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απά τή σελ#α 1 κοσά'ραις φ!υ<στίικιαι. Εφάγα'με ό-· σα φυιστίκια .μπο<ρούσαιμε κα* τα χώσαμε σ' ένο τρόχιαλο, γιά νό πάιμε αλλη) φο,ράι νά τό ηάρωμ*. "Οίαν επήαμε τάχανε παιρμένα. Τ' αυγά τα πήαμε οτή μεγάληι ^·ας αοελφιή νά τα μαγί.ΐιρέψεΓ. τ.α μογείιθβμε, ·μ<τ μάς έδεΐιρε κιό Λας γιαττί εκάναμε ξεχωριστό οί θυιμοώμαι πού τ' άλλα· κοπέ- Λια εφορούοανε τότεσάς δερμά τιναι παιπούτησα, γαιζωμένα. Ο θεμιστοκλής εφιοροΰσιε πανένια· παιπουτοια καιί ΐ.ζωγράφισ£ · ό μέ τό μελάνι... —σιγά' ετελείωσε τ ο Δή μοτικο. Ή&ελε νάι πάει. οτό Γυ- μνασιο, μό δεν υπήρχε δρ3χ- μήι. ΈκΑιθΐγΐ, παρακαλέση υά τίποτα. 'Ετσι εσηικώθηικε μιά μέ ιρα καί τόθ'καισ'ε γιά νά ΓΡά'>;ι στό
  Ηράικλειο. Μεσόστρατο εκουρα-
  στηικε, επείνασε, καί γύρισε. πί-
  Πορ,ακαΛΐ&σνκμε κι εμείς τον Γ,Ονω στα κυδώνηα:
  ηατέιραιΐοαί τελι*ά τόν έστε·ε σ' κλή, γράψε στόν πατέρο νο μί
  ένο συγνεν,ή, οτό Ηράκλε,ο, κα, εκε| να σου ^».
  τού θΓΓελνιαιμιε χόρτα· καί φρού-
  τα νά' τρώει. Εγώ τούνραφα. «- ·*■ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗ! ΕΠΙΣΤΟΑΗΣ ΛΙ ΗίΤΛ Ι«
  θέρος Κορνάρος
  ΣΗρατάπεδΐοι Πολιτικών
  'Εξορίοτιον
  "Αγιος ΕύΌτρύιτιοι; (Ληιμνθς)
  Ελλάς
  Άγαπηιτέ κ· Κορνάρο:
  "Ενοιωοα εύτυΐχηις οταν ΰκουοα άηό κοινούς φί"
  λους όπι φΐλόιπονα1 άοΜΛεϊστε ρέ φιλολογική έΡΥ°"
  σία.1 καΐ ουγιανίίθιηικα τοού %αθα δτι γ,ρήφεαε γιά τήν
  ιραγικη ίστορία τοϋ Ίουδα'κοΰ Λαοΰ- Μακάίρΐ να
  σας δοθεϊ ή δυνατότητα νά δκιτηρήσετε. τό σθένος κοί
  την ένεριγΐΐίΓΐκοιτηιτά σας, έίτσι ο3οτ€ νά εΐστε ί»—^
  νά φέρετε σέ π6ρας αύτό π ού £χετε άναλάβεϊ·
  Μέ τούς έγκάρδιους χαιρετιομούς μου
  καιί τίς εύχές ρου
  δΐιοος σας