91142

Αριθμός τεύχους

258

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

25/2/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0
  Ι

  Μ
  Ι
  Ι
  Χαρδς σ' αυτόν, «ού κρΐν μ* Ι
  χώμα, τού Φράξουν οί Λλλοι τό |
  στόμσ, προλάΐη νά πβΐ ίστω ■
  καΐ μιά συλλα*ή δική τού.
  ■· ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ! _
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΚΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβιτ8υν«Λ«: ΜΑΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  έ* «-
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 φΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 3 — Τηλ. 2Μ.291
  Χιρόνος 5ος—Άρ,· Φύλ'· 258—Δρχ· 10
  Κυβερνώντες Δεξιοί-'Αμερικανοΐ-Σιωνιοτές καί λοιπές Σκοτεινές Δυνάμεις
  ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ Ν0Μ0
  ΤΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤ ΑΙ Α
  ΕΠΊ ΑΙΡ.ΚΟΥΝ ΝΑ
  ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ Α,
  Ο ΚΎΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΕΙΠΕ:
  — «Μή με ιρωτός, φίλε Μάνο
  Χαρή, γιατί καϋ πός, αλλα
  .νά ξερεις ότι σου ετο<Ίμάζουν μΰι δικη γιά να> σε στέιλουν
  δεκα χρον,ια
  1974, —ι Δημοκρατίας Κα-
  ραμανλή.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ δικη βεβαία δεν
  είναι αυτ—άγγελτη, αλλά προ-
  έρχεται οιπό έγκληση εδιώτη.
  Τό ότι όμως στό «φόντο» τής
  δ'ικη< αυττής βρΐσκιεται ο Εβραί- ος Αυτονομιστή-ς Ελάν Ράμελ, λέει, νομ'ιζομε «κότι». ΦΥΣΙΚΑ η δίκη, μέσα στί< το- σες, δέν θάχε καμμιά ιδιαίτερη σημασίο (πέραν τού ότι είναι η 70ή), άν γιά πρώτη φορά στήν αχροτίελιεϋτια παράγραφο τού Εκταγγελιικού Κλητηρϊου θεσττΐ- σματος, δέν εμηαινε κάτι Τό εν¬ πρωτοφανές καί άκρα εν- τυπωσιακο, που δεν είναι άλλο «πό την περίπτωση. τής «υπο- τροπής». ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ο-μερα βναί νει στήν —πφάνεια, ξεθάφτηκε ουισΐκιστικά, κάτι ποϋ καϊ οί πιό έμπειροι δκηγόροι τό είχον ξιχά Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δ'ΐκαιΐοσυνη, Δ'καιοσυνη: Μονιη ελττίι6α στην καταισχμντν! Μ. Χ. ΜΕΣΑ στά πέντΐ χρονιο (πού δι συμπληρώθηκαν α κάμη σω- στά) έκΰοσιγς αυτής τής εφηιιε ρίδας, ακριβώς σήμερα Δευτέρα 25 Φεβρουαριου 1980, ο Διευ¬ θυντήν τής «Αλήθειαι» θά καθϊ- σο γ,Μ εβδομηκοστή φορά(ΙΠ) στο σκσμνί τού κατηγορουυέ- νου. ΓΙΑ τό ιδιοτυπο ουτο «ρεκορ» δΗΌστικών περιπέτειαν, έχουν σσχοληθεί Αθηνά Γκες καϊ ξενες εφημεριδες, καθώς καί το Διε- θνίς ΙνστΓΠούτο Τύπου, που τόν έγραψε πρώτο στον Ελληνι κό κατάλογο τΐών δημοαΊογρά- φων ποϋ διώκονπαι αί δημοκρα τικα καθεστωτα. ΑΞΙΖΕΙ ακόμη νά σημειωθή ότι ο δκυθυντής τής «Αληθείας» είναι ο μόνος δι>μοσκ>γράφος
  ηοΰ καταδικάστ,ηκε καϊ φυλακϋ-
  σπγα μετά τη μετΐαηολιταισπ
  ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ «ΠΟΥΛΙΟΥ»
  σει, όχι ομως καί ο εμβριθεις Ει-
  σσγγελκκ Ηρακλείου κ. Γ. Ζορ-
  μπάς, που τό ανοκάλυψε λίγο
  παλιότερα, γιά νά τό φέρει, μέ¬
  σω τής μήνυσης Μαρκομιχελά-
  κη, σήμερα ενώπιον τού Τριμε-
  λούς Ηρακλείου, η περίπτωση
  δηλΐαδή τής πιρίφημης αυτής «υ
  ποτροιτής» πού προβλέπει ο Νό-
  μο< ττερϊ Τυπου τής Διχτατορί- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Τρία σήρατα/ άμεσα συνδεμένα μέ διεθνή έγκλήματα · ·. Τρείς παραλλαγές τοΰ «Πουλιοΰ», πού θυρίζει καΐ σχετίζεται τόσο πολύ/ ρέ τής ΐΓίρΟσψατης Διχτατορίας τό «Πουλί»· Τρείς κιίναυνοι γιά την Άνθρωπότηίτα, ρέ τερήΐστια έγκληρατΐκη όντότηχα..· Καί δμως, έταεϊς οί μικιροί, οί ταπιεινοΐ καί άι&ύνιαμοι, τα πολεμαμε— φανε- ρά καί ντρόρΐιρα—άντίθετα μέ τή δική τουι; ταχτικη, πού άκολουβεΐ ή κομ- ττρα. ■ · Φαίνειαι όμως' δτι τούς παιρΛμιπΐήκαιμε «στή μύτη* χαλώντας τους κώ- ικως τα «τχέδιά» τους γιά την Κρήτη·-· "Ενσι, άίπχκράοισαν' ιμαζί μέ τούς ντόπιους τοος συνεργάτες, νά.·· «σκίσουιν γάτες»· Έ,μηριός λοιΐτόν, τί περιμένετε άκομα καί δέν μας κλείνετε τό στομα, φρά· ζοντας το 2στω καί. μέ χώμα; Τή δΐκιή μας «ουλλαθή,» την εϊΐταρε οτόν κόαρο κ>α! δέν μας σκιάίουν πιά
  οί άΐηειΛές κι ή πΐΌωπλατη δειλή σας ΐιταλληκαρωσύνη, κι έξ αλλου( πι-
  στεύομε ηώς ^παρά, τίς ΐφιλότιμες προσπάθειές σας», ύΐτάρχει Δικαιοσύνη!.·
  Μ· Χ.
  Στό Άεροδρόμιο Ηρακλείου: Έμπάτε σκύλοι άλέστε...
  ΜΕΤΗΟΠΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΞΕΦΟΡΤΠΗΟΥΗ ΤΕΑΕΒΣ ΑΝΕΕΕλΕΠΠλ!!!
  τίς «κοιλιές» των γαγανπαίων αυτών άεροπλάνων, "υ προσγειωνον-
  ται ΐαχτΐκώτατα στό Άεροδρόμιο Ήρ,ακλείου, ξεφορτώνονται έ ν τ ε λ ώ ς
  έλε60ερα καί τελ^ί|ιι>ς άνεξέλεγκτα τεραστία καβωτια (μεγέ-
  • θους δωμϊΐχίου)- πού φορτώνονται σέ μεγάλες νταλίκες καί κατευι&υνονται
  στήν Άμερικανικίι Βάοη Γουιρνών. «λχ
  λλή
  θους δωμϊΐχίου)- πού φρ
  στήν Άμερικανικίι Βάοη Γουιρνών.
  Στήν έκφορτωοη καί ίρόρτωση των άεροσκαφων αυτών αμμΐα έλληνική
  δέΓλάί©ι γιά νά διατπστώσει αν μέοα στά τεράσπα αυτά κΐ6ω
  , ρολογχα. φωτογραφίκές μη-χανές, ναρκωτικά, &
  · λαχανικα, μια ^αΐ λένε δα οί Άμε,ρικανοΐ μέχρΐ
  άφέρνουνάπθτήνύ^
  δκυθυντής τής εφημερίδος μας ΐτρ,οσπάθηοε νά
  κατά τί φορτοεκφόρτωθΐ) τα παραπάνω μεταγωγικώι άεροπλάνα, έμ^ι
  ^Υ^ο^αχ. αλλάΛυτυχυ* α^.ί,τές έχομε
  ρ, ήιηκετέο οάντήν παραιπήνω πού εΐκονίζει 2να άρερΐκάνικο μετα-
  γίίί η^Πολ'ς0προογε1Ζοε στόΆεροδ,ρόμ. Ηρακλείου, τό όποίο είναι
  κατά τα αλλα Έλληνικώτατο!
  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΦΤΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΑΝΕ
  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ
  ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
  ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΡΑΨΕ
  ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ
  ΜΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
  ΠΟΛΙΤΗ
  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
  ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΗ!
  ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ
  ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΕΙΧΕ ΦΥΣΙΚΑ
  ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΥΧΗ
  ΑΛΛΑ ΔΙΚΗ
  ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ!
  ΚΑΙ ΟΜΩΣ
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΗΤΑΝ
  ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!
  ΓΙΑΤΙ ΠΗΡΑΝ
  ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
  ΛΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟ
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;
  ΜΗΠΩΣ ΚΙ ΕΔΩ
  ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ
  ΛΕΕΙ Ο ΛΑΟΣ:
  ... «ΤΣΑΤΣΟΙ
  ΜΗΤΣΟΙ...
  ...ΚΩΤΣΟΙ»;;;
  Μέ τό παρακάτω άρδρο - έπιστολή, μέσω τής «Αληθείας»
  ΟΙ ΣΦ ΑΚΙΑΝΟΙΠΑΠΑΛΕΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ
  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣΜΟΙΡΑΣΤΩΝΑΓΡΟΤΩΝ
  «Ψηφΐσετε νέα πολιτικά (Σοσιαλιστικά - Χριστιανικαί Κινήματα*
  Τ — Λ-ί: . . — — —·— Λ Λι·η.Λ-ν ιικΑ πηΑ. Τη η«Α ΛιΐΑτ € Λ Λ νη
  Πρός το Γτΐάνο Χαρή.
  ΑναπίϊΓέ ΑδεΑφϊ Μονώλη,
  Σού οτϊλνω δυο λογ». σχί-
  τηιά μέ τούς Αγρότες, πρός δι-
  ΕΧΕΤΕ
  ΔΙΑΒΑΣΕΙ
  ΤΟ ΕΡΓΟ
  «ΚΛΕΦΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΓΥΡΤΕΣ
  ΖΤΗΝ ΕΞΟΥΓΙΑ»;
  Η ΜΗΠΩΣ ΤΟ
  ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ;
  σμούς
  ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  Σκαλωτι>—Σφακίων
  Αυιτες τίς μί,ρες που ο
  ζονται ο» Αγ,ρκχτες γιο
  κα,ϊ δικαιοσύνη είμεθα υαζι το.ικ
  οτον δΊιοαιο αγώνα τους.
  Ε»3φρα<ουιμε τη β&ρμη συμ- παιρΌθτ·αση μα^ μοί σαί καλού με να αγωνιιστήτιε αινΐϋπιοιχιώρη''α μέχρι νιο λυθει το πραβληιμα ε- ιπιβϊωσής σας. Δυίστυχώς το αγροτπκο προ βληιμαι παραμένιειι ολυτο. Τώρα κια ι ττολλουις οιώνες οί αγροΐτες (ΐαχοινται γιο τη λυση' τού. Αυ- το·ι άμυς πού ειψεταλλευονται Γιόν αγροτΓ) κοι πΛκχιτιίουίν α πό ι όν τίμιο ιδρΰτα τού καταφε- ραν μέ τή βοήβ,εια τού στημβνου» τή,< αδικίας νο δοθώ λύση στό αγ,ροτιικο πρό- βλη,μα. Παλαιοτε.ρα οί αγροτες βκα- ναν ογώνα γιά να κάμουν το χωρόφια δι·κά τους. Τη γή δΐικ,ή τουκ· Βίβαια ύσττερα ατιο ποΐλ λο·ως αγώνες ποΐλλών χρονων τούς εδόβηκαν τα χωρακρται »αι η νιή. Η γ-Π &δοθη στούις αγρότ&ς αλλο καί πάλι αντφετωπΐιζουν πρ,αιβληιμα ΒΓΜβίωοηιζ. Τα χωιριαφι.α ανήΊκουν στούς σγρόττες οΑιλά η πα.ραγωγή σ£ ποίον ανήιιοει; Ανή<ιαι (ττόν αγράτη, ή στόν μεσάίοντα ιοαί τόν ίρηιαρο; Τή)/ οπαΜτηση την παιίρνουιμΐΐ οπο ■-ήν παρακάτω ιοτοριούλα πού δείχνει την σητμειρκνή κοινωνική πραγματιυοτητα. Τα ηαλαιΐΑτερα χρονια οί αρ χοντες, ίιΐχαινιε τα κτΓΐματα «αι τα χυ,ρόφκα καί οί αούΑοΐι (α- δουλευανε σ' αυιτάι. Ό- οι. αγροτες δέν δούλευαν με ποΛλή όρεξιτ, τόσο όσο ηβε λάν οί άιρχαντίς. Αυτό τοΐι^ οδηγή°* να> κογ
  μουΜ συιμβουλιο μιε θ&μο πώ< θα ιοαμουν τους αγροττες (δου- νά δουλεύουν περισσοτε- "Αλλοις ·0ιρ(χοΜτα< ηιροτεινε δϊρνθ'υν ιαυττο,ύις «τού δεν ίουλεύουν πολθ για νά φο- ρούινττα.ι οί άλλαι ιμί να δου¬ λεύουν πφ»σσόιτ&ρ'θ. Άλλος άριχοντας πρότεινε να φυλαικιζουν, αυτούς πού δεν δουλεύουν πολύ γ ώ να φο οί άλλαι. • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σιλίδα 4 ρο. νο Μέ μυστικότητα - κατά τό πρότυπο τού Πολεοδομικού Εισαγγελικές άνακρίσεις γιά τό κοινωνικό οκάνδαλο πού φέραμε οτή δημοοιότητα ΜΕ άκρα μυοτικότητα καί κατά τό ατρότυιπιο των άνακρίσεων -ού έγι¬ ναν γιά τό Πολεοδοιμιχό, (τίς όπιοίες ένήιργιηοε ή Ιδία ή Είσαγγελία καί δχι κίλλος Άνακριτικος Ύιπάλληλος) ήρκισε να διερευναται σέ 6ό>9ος ή ύΐτόθεοη τοΰ Κοινωνικον Σκανδάλου, τΐού έφερε στό Γοροηιγού-
  μενο φύλλο της ή «Άλήθεια», αίό φόχ; τής δηιμοσιότη,τας·
  ΑΚΡΙΒΩΣ γιά τόν λόγο αυτόν δέν μας είναι δυνατή ή άναγιραφη πιε-
  ραιτέρω πληροφοριών, απως έξ δλλου τονίοαμε καί στό άρχΐκό δη|μο-
  σίευ/μα-
  ΔΙΑΒΕιΒΑΙΩΝΟΜΕ δρως τό άναγνωοπκό πας κοινό, δτι δλες οί λε-
  παομέρειες τοϋ κοινωνικον σκάνδαλον καί τα όνόματα των σχεπζοιμΐέ-
  νων μέ αύτό άτόμων, θά δηροσιευθοΰν στήν έφιημερίδα μας. δπως τα
  περιγράφκι ή καταγγέλλουοα μετανοήσαοα χα,ρηοπιαίχτρια, μόλις
  κλείσει ό κύκλος των άνακιρίσεων ή έν πάσει ιπειριπτώθει έκλείφει ό
  άπαγοριευΐτικός λόγος της, πρός ιό .Γοαρύν, δηιμοσίευσής τους.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  'Ενα έπ'ικαιρο έπιτόπιο ρεπορτάζ σέ Πανελλήνια όποκλειστικότητα
  Τό «Όλυμτπακό Χοριό» τής Μόσχας
  ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ καί κυρίως οί
  Μοσχοβ'ιτες, βρίσκονται στίς τε
  λευταϊες προετοιμοσίες τους γιά
  την «Ολυμπιάδα 1980», την κο
  ρυφαΐα αθλητική συνάντηση,
  πού ιτρίν ακόμη πραγματοττοι-
  ηθεϊ άρχισε νά παίρνει μιά τόσο
  μιγάλη, αρνητική έστω, αλλά
  πάντως πολύ μεγάλη δημοσιό-
  τητα.
  ΑΠΟ εντελώς τυχαίο γεγονός επι
  σκεφτηκα τα «Ολυμπιακό Χιο-
  ριο» τής Μόσχας, τόν χώρο δή
  λαδή (μιά τίρόστιο εντίλώς κα«
  νούργκι πόλη, όχι χωριό) όπου
  πρόκειται νά φιλοξενηθούν οί
  αθλητές τής φετεινής Ολυμπιά-
  δας.
  Μέ προθυμία ο υπεύθυνο< Διευθυντήν τής ττόλης αυτής, ο κ. Οστρο Ουχωφ, μέ ξενάγησκ Ό Διευ0υντίις τής «Αληθείας», είναι ό μόνος "Ελληνας δημοοΐογρώφιος, πού ένυχε νά έϋιΐσκεφτεϊ/ μΐέχρΐ τώρα/ τίς έγκαταοτάσεις τοΰ «Όλυρπιακοΰ Χωρίου» στή Μόσχα· Στή φωτογιραφία ή ξεναγός τοΰ Μάνου Χάρηι κ· Λένα Μάσοβιτς, ό λογοτέχνης κ· Κώοτας Σαραφείδης, τοΰ Πιρακτορείου «Νό6οοτι» καΐ ό Διευι- θυντής τοΰ «Όλυμπιαικοΰ Χωρίου» κ- "Οστρο Οΰχιωφ, (στό ακρο δεξιά μέ τα γυ- αλιά. πιλάι στόν διενθυνΐή τής «Α»). "Αποψη τής τραπεζαρίας (γιά 2 άβλητές)- στό «Ό- λυιμιπιακό Χωριό» τής Μό¬ σχας· Στό τροττέζι τό χαραχτη- ριστικό ρώσικο «σαμοβάρϊ»· στίί εντυτιωσκικές αυττς εγκο- ιαστάσίΐς, πού μέ συντομία πε ριγράφω σ' α«τό τό έπιτόπιο κ αί επίκαιρο ρεπορτάζ, αφιερω μένο στούς φϊλαθλους, κυρίως, αναγ^ώστες τής «Αληθείας», σέ πανιλλΓτνια α-ΜτλειστικΙότητο- ΕΝΑ τεταρτο της ώρας αιτο τό ^ασικο στόδιο τής Μοσχας, πού θα γίνουν ο*ι θλικμιπιιαχοϊ Α- νώνες, μιά εντελύις καινουργΊια· πολη δηιμιο<υργηθηικιε σε έκταση 107 εκταρΐων, πού εχει ρήκος 1500 μετρα καΐ τίλατ.ος 700 μ. ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Ο πατροπαρόδοτοί ηθικάς νάμος της Κρητικής Φιλοξενϊας, δεν μάς επιτρεπει νά μιλησωμζ στή γλώσσα πού τής πρέπει, στή «ιγιόχρκα τής Διξιάς» γι αυ- τό καί οπΑ)ύς την α«νοούμι. Σήμερα 25)2 καΐ την Πέμπτη 28)2 ΔΥΟ ΔΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΑΡΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΓΙΩΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ: ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η «ΠΕΙΡΑ» ΣΟΥ ΣΤΑ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΕΧΤΑΘΕΙ ΣΎΟΥΣ «ΧΩΡΟΥΣ» ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΤΟΤΕ - ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ - Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΙΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ! (ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ1 ΤΥΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣΙΙΙ) Ένα εύλογο έρώτημα: σέ όλους τούς έΘνικά εύαίσθητους κυρίους ΜΑΣ ουγκίνιη/ο'ε πάρα πολύ ή δραστηριότητα των αρμοδίων των καταδκυχτι^αΐΓν 4ρίχών< γιά την πρόληιψη των τρομοκρατΐκών ένεργειών κα¬ τά της Κρόήτης, γιατί — τό λέρε άνοιχτά — εϊμα- στε ένανιτίον κάθε εϊδους τρομοκρατίας· ΜΑΣ γιεννή^ηκε δμιως — έατ' εύκαιρία — καΐ ί¬ να, εΰλογο καθ" ημάς, έ,ρωτηιμα: ΓΙΑΤΙ οί παραπάνω «ύριοι δέν ένεργοΰν (δέν φαίνεται τουλάκιοτον κάτι τέτοιο) μέ την ϊδια δραστηριόαητα καΐ γιά τίς Έβ,ραιο—Μασωνο — Σιωνιοτικές «γιάφκες» πού δροΰν στόν τόπο μας άνενόχληίτες, χωρϊς νά πεψτει μέσα στΐς σκο- τεινές «οτοές> τους τό φαναρ_α — έίστω —των
  κρατικών αρμοδίων;
  ΑΝ μρορεϊτε κύρΐοι — κύριοι — δσοι φυισΐίώ δέν
  είστε Μασωνοι — άπιαντίίστε μου.
  ΜΧ.
  Σήμερα Δευίτέρα 25 Φε-
  βρουαρίου ο διευθυντής τής ε-
  φημερίδας μας Μάνος Χαρής θα
  καθίσει στό σκαμνί τού κατη-
  γορουμένου, στο Τριμελές
  Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, υ
  στερα από μήνυση τού δικαστΐτ
  κού επιμελητή κ. Γ. Μαρκομιχε-
  λόκη. Η δικη είναι προεχταση
  τής δίκης τού Εβραίου αυτονο-
  μίστή Ελάν Ράμελ.
  Τή μεθαυριανή Πέμπτη, εξ
  άλλου 28 Φεβρουάριον ο ίδι-
  ος είναι πάλι κατηγορούμενος
  στό αυτό Δικαστήριο, μαζί μέ
  τόν Συγγραφίο κ. Γιάννη Φου-
  ράκη, μετά από μήνυση δυό Μα
  σώνων — όπως αοτ)οαποκα-
  λοϋνται — των Αθην|ών. Η δί-
  κη αυτή είναι επίσης προεχταση
  τής δίκης των Μασωνι«{ών εγ¬
  γράφων, ποϋ έγινε πρό μηνών
  στά Χανιά.
  Καί οί δυό δϊκες παρουσιά-
  ζουν νδιαίτιρο ενδιαφέρον, τό¬
  σον γιά τούς λόγους πού αναφε
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4
  Ό σημερινον μιινυτής ρας.
  δικαστικός έπιμελχγτής κ·
  Γ- Μαρκομΐχελάκης< οέ φωτογραφία τού πού εΐχε δημοσιευθεί —αλιότερα στήν εφημερίδα μας. Τότε δέν ένοχλήβηκε καθόλου. Γιά την φωτογραφία τού &· μως μέ τόν 'Εβραϊο Έλάν Ράμελν μας μήνυσε γιά —ιδήθεν — «<έ"ριγιυ έζύβρΐ- ση>·
  Ό Συγγραφέας
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Η διακοηη τής δημο^ιευσης «ειμένων τού εκλ£ΚΠτ>ύ συγ-
  γραφέα κ. Κυριακού ^ακογώννη, στήν εφημερίδα μας,
  οφειλόταν στό βαρύ πένθος τού, ποά προκΑήβηκε, από τόν
  αδ'όκητο καϊ πρόωρο θάνατο τοϋ ηλικϊας 4β βτών βτδΐλ-
  φοϋ τού, γιά τό οποϊο, βαρϋ όντως πίνβος καϊ από τή
  θέση αυτή, τόν συλλυπούμαστε.
  •Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟΥΛΗΤΟ;
  ΕΠΙ Χούντας, 2νας Έβραίος πού ζεϊ καΐ σήιμερα
  στήν Έλλάδα καΐ δεσπόζει στούς έϋϊιχειρϊΐματικούς
  καΐ πολιτικούς κύκλους ττϊς χώρας/ ζήτχιΐσε αρο τούς
  δικτάτορες νά τοϋ έκκωρήσουν τό δικαίωμα παραγχυ-
  γής άντιγράφων άρχαίων άντικεΐμένων καΐ φωτο-
  γραφιών· Ή Χούντα άρνήθηκε την έκχώρηθη ενός
  τέτοιου προνομίου, πού μεταφράζεται σέ δεκάδες, ά-
  κόμη καΐ έκατοντάδες έκατομρυρίων δολλαρίων ετη¬
  σίως!
  Ή Χούντα άρνή^ηκε γιατί φοβήθηκε την όργή
  τής Κοινής Γνώμης μπροστά σ' £να τερατώδες σκαν-
  δαλο· Φαίνεται δμως δτι ό κύριος Νιάνΐας δέν φοβδ-
  ται ή δέν λογαρ^άζει αυτή την γνώρη, ιπού <κά μάπα τού θά φαίνεται πολύ··· κοινή! Άλλοιώς δέν έξηγεΐ- ταΐ καΐ δέν δικαιολογεΐται τό νομοσχέδιο πού έΐσητπ λε γιά ψιήιφιοη στή Βσυλή [ών Έλλήνων καΐ διά ' • ΣΥΝΚΧΕΙΑ στή σαΐδ
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΌ«ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗ-
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡ1ΟΥ 198η
  ΕΚΑΗΑΠΣΕΙΣ ΣΤΗΗ ΕΠΑΡΧΙΛ ΜΛΣ
  ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ
  ΣΤΟ
  ΤΥΜΠΑΚΙ
  Έ3κοοί> τρ·αγοιΐ'διστές κα>ϊ μαν
  τολιιναοΊόροι ίίκοναν καντάδα
  τ ό βράΐδο τού Σαιββάτου τής Α
  ποικριάς στό Τυιμπ'άΐκι. Την Κυ>-
  ροκή έπιαοξαν κι ετριαγούδησαν
  •οτήν Πλατιεϊα.
  Επειόή όλοι κριίΐθιηικ'αν ισά-
  ξιοι, τό βραβείο πού είχΐ αθλο
  θιτήσει ο Πολίτηστΐίκός Σύλλο-
  γος Τιυιμιπιαικόου κληρώθηικιε.
  Η ηλΐιοία τού -μιικιρόΐτερθ'ύ
  του/ς είναι τα 53 χρόνια καϊ τού
  μεγαλυτέρου τα 84.
  ΙΞζυιπακο.ύεταΐ' πώς οί εκδή¬
  λωσις αυτές έγιναν μέσα στ ά
  πλαιίοια γ3Λ«οτέρων εκδηλώσε-
  ωνι, πού είχε π.ροετοιμάσει κ>αί
  προγρ'αμιμαιτϊσειι ο· ΠολΐτΊστι>κκ>ς
  Σύλλ·ογος Τυμπιαίαου στήν πρθ'-
  οιηάθ'εοά τού νά αναβώσει τό
  τοττΐικό ιήιθη «αί έθ.ιμα.
  ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
  ΣΤΟ
  ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ
  Τό Πετροκεφάλι ΚαίνοιυργΓ-
  ου πιρωτοπιορεί οτόν πολ,τΐ'στι-
  Ο ΜΑΡΚΑΤΑΤΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  Ο Ηραχλιειώτηιζ ζωγράφος Στέλος Μαρκατάτης, μετά τίς επ,-
  τυιχ^Ις εκθέοεις τού· οτήν Ελλάδα>, πληροφορούμαοτε ότι ετοι-
  μσζεταιι νά Κιάν/ει την πρώτη τού καλλ;τεχνΐίχή εμφάν;ση στό
  εξωτερικώ.
  Στό κλισέ έργο· τού ζωγράφος αιπό τήιν τελευταία τού εκθέση
  στ ήν Αθηνά.
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήρακλειο
  Τηλ. 284-759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. "Αρκαδίου Ήρακλειο
  Τηλ. 289—160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ■■■■■■■■■■■^■■■■■πΙΒΙΒΗαΗεΙΕΙΙΗΙεΙΙ
  ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ
  Τ. ΑΠΥΝΟΜΙΧΟΙΔΙΕΟΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθή
  οεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντων προ-
  σώπων, Έξακριβώσεις κατοικίας ή εργασίας- α¬
  γνώστου διαμονής άτόμων καί θέματα αίσθηματι
  κά καΐ έπαγγελματικά- Τηλεφωτογραφήσεις καί
  μαγνητοφωνήσεις· Έξυπηρ,ετεϊσθε τάχιστα καί
  μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
  Παρακολουθήσεις ο' δλη την Έλλάδα·
  Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθη-
  τε μας όνευ άμοιδής·
  Όδός Κυδωνίας καί Μινωταύρου 2
  (δίπλα στόν ΟΤΕ)
  Τηλ- 288-489
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  χά τομέαι. Σλιιχνά μάς εντυπιω-
  σ:άζει. μέ τίς .εκιδηλώσεις τού,
  ιπού πη,γάιζουν από τίς ρ,Τζες
  τού ΛαΊΊκού μα^ Πολιτισμόν.
  Άν κοί άλες οί εκδηλώσεως
  τού στέφονται απιό επιτύχη η,
  φΐτεΐΜή αιποκριηιάΤ'ΐική ήταν πιό
  εντυπωσιακή,. Σωστός Καρνά-
  βαΑος μέ άρματα κ>αιί μασικιαρά-
  τες ιπαριέΐλαισαν στού,ς δρόμον;
  τού χωρίου, πού κ ατ ά λήξαν
  οτήν πλιατεία1 τουι, απού η όλιη
  £Πτυιχη.μ'ένιη εκιδήλωση. κοριυφώ
  θηικε καί έλη>ξε, ,μέ γνήισιο Κρη-
  τικό γλΐέντπ κιαιί χορευπνχιό ξεφάν
  τωμα.
  ΔΙΑΛΕΞΗ
  ΣΤΟ
  ΤΥΜΠΑΚΙ
  ΠροσκαιλεσμΙένΐος από τόν
  Πολίτη στ ικό Σύλλογο Τυμπαχί-
  ■ου ο Ειπιθεωρητήις Δημοτικήν
  Εκτταίιδ'ευσηις καιϊ π'θιΐητήις Γιώρ-
  γος ΠαΐΓτα'στάιμου· έδωο.ε χβέις .μΐιΐά
  ιπο·λύ ενδ.αφέρίθ-υσα διάλεξη; γιό
  -όν Γίθιιητή ΟδΊυισσέαι ΕίλΙύτη.
  Ο Γιώργο^ς Πατταστάιμου έχει
  εκδώσει μιό σειρ.ά ιαπό αξιόλο-
  γο β,ιβλί'σ .ΚΌ'ϊ συιγικιαταλέγεταΐ:
  μ&ταξύ των ·αξ:ολογοτέρων λο-
  γοτεχνών τήις ΕλΙλάδος.
  Την 5!δ:α δίάλεξ,η είχε δώσει
  ■►οί πσλαΐ'όΐτι&ρια οτίς οίθουΐσες
  τού Πυμνασίου Πόρππας καί την
  ■παραικΌλούβησε πλήιθος κόσμου
  πού τόν καταιχειροκρόπτνσε.
  Γύρω από τό Θέμα τής Κρατικάς Άντΐστασης
  Ο ΧΑΡΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΔΙΑΦΕΥΔΕΙ
  ΤΑ "ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ,,
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  — 4 — (Τελευταίο)
  Διύσιοολο, νά μείνει απαρατή
  ρητ·ο. τό οηιμείο των απομνίηιμιο
  νειράιτων τού κ. Μπιαντο·υιβά
  Γνού ανσφέρεταΐ: στ ήν συνιόντη,-
  σή τού μιέ τόν ίΤερμανΐό 'αξΐΜμο
  τ ι,κό Χάρτμαν. Μετά από 37
  χρόνια, ο ίδιος ο κ. Μιπα.ντου*
  δάς Βηανιαφιέρεψ στήν μνήιμιη μα·ς
  ίκιεϋινηι τή,ν συνά'ντηοηι. Γιά νό
  τή/ς ύώσει άμως ένα δοκιό τού
  περοεχό(μ·ενιο. ΚαΊ εΓτιλέγει αυτή
  τή χρον:ική στ.ιγμή, ότιαν ο;1 άιν-
  θρυποι, πού ■έΛ'αχΐ νά^ παΊξοιυν
  .πρώΓτουις ρόλου/ς στά χρόν:α
  τής Ανττϋοτιαιοτΐις καί πού θό ιμπΌ-
  ρ ούσα ν νά έχουν διάφορηι άπο
  ιμη·, γΐ'' .α.υττή. την οιυ'νάίνΤιηιση,, έ¬
  χουν λείιψει -αιπό την ζωή;.
  Σιτ© σηιμείο όμι^ς θ'υιτό, θά
  ηταν χρήιθ'Ίμη η πιροσωπχή μαρ
  τυρόα μου, άμΐ3σα συνιδεδ'μένη,
  μέ την ανωτέρω συνά'ντηοη.
  Σιτίις 15)10)42 γίνιετιαΊ μεγά-
  λη σύσκεψη στό χωρ;ο Γερ·ακά-
  ρι Αιμαρίουι Στή σώισκειμη συτή
  πήρ.αν μέροί οί αντιοτοσ.ιαιο&ς
  ομάίδες τού Κρουισσώνα, Πετρα
  κογώργιη, Μιπαντοαβά' (μέ τ6ν
  Ποδιά), καιθώς καί ιαξιωμ,ατικοί
  τού1 Συρμαχρκού Στρατηγείου' ο
  Τιόμ καί ο Λή Φέρμορ (οαθώς κο·ί
  ο ίϊαιηιαδογι.άνντΐις (τέως υ-
  πο·υργός) ώς ΏΚΉρόσωπος τής
  •οντϋσίτ,ασιιακής θιργάνωσηί Α-
  ιμαιρίου,
  Μετάι την σώσκεψη, οί Άγ¬
  γλοι αιξ·'ωματΐ;κιοί κάλεσαν τή(ν
  ομάιδο Κρουσσώνα' ιδ·:αίίτρΐρα',
  κα'ί τής έκαμαν γνι^>στό, ότ·ΐ' Γ»ρέ
  πεο μιέ μεγάλη .πλέον προσοχή
  ■καιϊ .8ΓΤ:χρ*ύ1αξη, νά συνεργό'ζον-
  ται μέ την οΐμόδαι
  νιαιτιίί υηάρχουν
  ότι οιαπρ.αγιματεύετα'1
  τού αμινιηστεία; μέ τόν Περμανό
  Χάιρτμαν. Η σύσταοηι αιυιτή γίνί
  τ αι εν ιαγνοΐα βέβαοα1 τού κ.
  Μπαντουβά. ΚαΙί απιοκιαλύπΐτεΐ'
  πώ,ς η σιυνάντηιση κιαιί «υζήτηοη
  1,'έ τόν Χάρτμαν γίνιετται χωρίς
  -ήν έγκιροη τού Συιμμαχικού
  Στροτηγείιου,
  Καί επιπροσθέτως, η σύστο
  ση αυτή των Άγγλων, οποοει-
  κνιύεΐ' καί εη:'βεβαι:ώνει. Γίόισο α-
  νετταΜόρΘωτα1 είιχε ■κΐλονισιθεί η,
  ίμπ;στοσύνΐη των αντιίπιρ.οσώ-
  πων τού Συιμμοχρκιού Στρατη-
  ι πράιγματα — καί 'αυτό γί
  νι&τσΐ' μετά 37 χριόνιιαι — μ.έ. τε-
  λίίως δισφιθιρο πρόσωπο, Αναφ'έ
  οομιαι στί'ς σ>υγικ<ΐλύψε:ί καί εξυ/μινΐήσει-ς προονό- ιπων γνωστών συνειργοτών των Γερμανίαν (σελ, 130, 218, 220, 452) ή γνήσιων γερμανόφι Λων (σελ, 1Θ2, 169, 190), κά- νονιτα.ς έτο1:, νά το'ποθετεί στήν ιίδια· θέση το*ς θύτιες μέ τα θύμ·α τα »αί τούς απόντες τού Εθνι- κού Αγώνια μέ τοώς ιπαρόνΓΓες ο- ΤΑ 'ΞΥΛΟΥΡΕ ΊΚΑ,, "Ενας είδικός στά θέματα μουσικήν ό ΰνθρωπος πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο καί λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σας ξεναγεϊ στόν κό- σμο τής μουσικής· Τα καλυτέρα κοπμάτΐα πού κυκλοφορούν στήν Έλληνική καί ξένη όγορά» ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Τ Κ Α» "Ενας μουσικός, σας προσφέρει τή Μουσική πού άγαπάτε, πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σας κρατα συντροφιά τίς ζέχωρες ώρεο·.· Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ» ΔΙΣΚΟΙ— ΚΑΣΣΕΤΕΣ Λεωφ- Καλοκαιρινοΰ 127 — Ήρακλειο Καί δέν στιαματό, έως εδώ, Επι:χε;ρ€ί μ(έσα· αιπό τούς υιπερβο λΐικό διωγκομιένου'ς αριθμούζ !126 οπλ·αρχιη(γοιί, 16,000 άν»· ό·ρες ένιοολοι τιιού 'εμφαίνίίζοντταί ν' ανιήιΚίουν στήν ομάόα τοιυι) νά μεταβάλει την ειικόινα πού αφο- ρά την ομόιδα του' κιαί κατ' επέ- κταση την Κρητική Αντίστασιη. Καί πορ'αθ'έιτεΐ1 αυτούις τούς αρι- θμούς, χωρίις νό κάμει κςι.ΐ συινν κεκιριΐμιένη ανιαφορά καί μέ τρό πό επιώνυ.μθ' ποίων ανιδρών προ- ί'σταντο οί ανωτέρω οπλαρχη- νοί σέ ποΐί;ς πράξεΐίζ ιαντπΊστα- οιπγ; θΜμΐμετείχιαν χρον:ικόι καί τοπΐ'Κά τοποθετημένες, Μάταια' ο αναγνώοτης των απομνημιο- '/ευράτον· θ' αιναζητήσει νά ■βρεϊ' τέτοΊΟ στοιχεί'α πού θά' δί¬ δουν απάντιήισ'η στά αινωτέρυ Ερωτ.ήματα καί θά επιβεβαιώ- νοιυν τούις αρΊθΙμούις πού ο κ. ΜιπαντΌυιβάς επ:καλεί'ται. ΓΓατί είνιαι βίέβαιο, ότι κιι αιν ακιόμη τέτιοου εϋδουις στοίχεία' ί.ΰημο- ΰΐ«ύοντο, δέν θά άντεχαν κώπ·ω σιπό τό βάρος τής οΛΙήθεί'ας πού θά τα σόρωνΐ, Βναιΐ1 γνωοτό, ότι οί κατο- στάσεις των απλιαρχιηιγιώιν καΐ ανδρών τήις ομάιδος του' συντά^ χθηικον σχε&όν στό σύνολό τους μί,τα'πιελευθερωιτικά α,πό τόν κ, νΐπίανπΌυιβάι, ιοαιί ούτω πλήν ολί¬ γων εξαιρέσει*)ν ευρϊοκοντΓαι π£- .μο ·αιπό 'ΐοάιθε πραγματιικόΓτητα. '0\Λ^ς ο κ. Μοαντουιβάις, απέ- βλεψε μέ αυιτούις τούς νο πιαρουισϊιασβεί η κύιθΊ'αι καί μονισδιική — ή δύναμή, οτήν Γερμανο-κρατοιύμε ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΑΕΜΗΣαε ΒΙΟΜΗΧΑΙΜΙΑ ΑΙΜΤΛΙΩΙΜ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ - ΥΡΔΕΥΖΕΙΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 138 - ΤΗΛ. 288-470 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ »♦♦♦♦♦♦♦· »♦♦♦♦♦♦«»«>«>«.+♦«,♦♦< Τώρα τόν Χειρώνα... Θυμηδεϊτε τόν ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤθΑΙΑΚΗ Χανιόπορτα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΈΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗιΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ νη Κρήτη. Δέν θά πρέπει νά λησμοινι:έ- "α·:, όίτΐ τα γεγονΌΓτα·, πού ακο¬ λουθήσαν στήν Ελλάδα' μεταχ'α- τοχικά, συινετέλεσαν στό νά συισκοτιοθεί η ΠιΡ'αγμιατΐ'Μήι ι- πτιορ,'.α τή,ς Εθν.ίκής ΑνΤ^ίστασηις. Χά πολιτικά πΐίθη καί ο: πολίτι- κές σκοιπι:μότηιτες δυισκιόΐλεψαν νά ιδούμε καβαρά αυιτό τό παι ρελθόν. Καί ζθ'ύ,με σήμερα, μέ π·:*ρίια' τό γεγονΌις, ότ<ι άν καί έχουν ηε- ράσει 37 ολάκερ·α χρ,όνιο, εξακο λο·υθούμε νί α.γιων.ούμε γιά> την
  αλή/θ-εια, πού κινδυνεύΒΐ νό χα-
  θέι, καί πού αφορά την Κρητι¬
  κή Αντισταθή.
  Τελε-ώνοντας θ'έλουμε νά το-
  νίσοΊΐιμε κ-αϊ ν ά εΐταναλάιβοιυμε,
  πι»ς μέ τό «ιείμενχ) α'υΐτό, δέν-
  επι:θυμούιμε ούτε θελσΜΡ'ε ν' αρ-
  νηιθούιμε την π>αρουισία τής ομά
  δας Μιπαντουιβ.άι στόν εθν:κό α-
  '/ών.α. Απλά όμωζ, θέλουμε ν ά
  '-^ηοιδιηλώσουμε ότι αυτή η ηα-
  ρουσί€ οτ··έκετΰΊ δΐιπλα σέ ορ·ι-
  σμένες άλλες Γτα·ροιυοίες κ<αί τί- ποτξ πΐρισσότερο. Αυτή είναι μιά αλήιθειθ', πού δέν θέλουιμε νά χαθεί. Καί κ ότι· άλλο, ως απλή εξή- γησηι. Μέ αυΓΓό τό «είμενο δέν φ:Ιιοδοξθ'ύμε νά κολύψουμε ολό χληρο τό «εφάλα'ΐο τήξ Ανΐτί- στασηις. Καταιβάλλθιυμιε μόνο μιύ προσηάιθίοα', όσο η γνώση «αιί ηι μνιήμη τ ό επιτρέπει νά πά ρθ'υισ:άοουμε ένα> μ·:ιοριό — ση^
  μαντΐκό ιμιέρος από την Κρητι-
  χή Αντισταθή. Καί λο·ώθουμε
  ειλικρινό μεγάίλο τό βάρος. Λεΐ
  π ου ν αττό τή ζωή, πολλοί άν-
  θρωιπο!, αρχηγοί ομάΐδων —πριο
  ταγωνιστιές εικιείνων των χρ·ό-
  νω¥, πού θά συ·νέβ·αλαν νΐά' ση-
  κώσουμε τό βό'ροί και ν' ανα*
  δεί'ξουιμε μέ αζιοηιρ-έιπιετια την
  ΑντίΙσταση,.
  ■Νά κάΐμουμιε νά γίνη. ζωντανή
  ΜνΊΓΚμιη — Μιήνιυιμια γ·ΐό τό μέλ-
  ;«ον.
  χαρ. γιανναδάκης:
  Αρχιηιγός Εθνικιής Αντίστασηί;
  ΜΑΝΑΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
  ΝΟΙΩΘΕΤΕ
  ΠΙΟ ΠΟΛΥ
  ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
  ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
  ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
  ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
  ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
  ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
  ΞΕΣΗΚΩΘΗΤΕ
  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΓ
  «ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ»
  ΙΣ
  οχι
  ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  «ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ
  «ΚΡΟΥΖ»
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ* - ΚΟΥΧ ΚΟΥ* - ΚΟΥΙ ΚΟΤΧ .
  > * Μέ .ρώτ-ιοαν μεμΐκοί, νεώιεροι φυοικά άπό
  μενά, τί ήταν τό τΐαλιηό «σκάνδαλο των σπαριμο-
  τοέΐτων», πού άνάφερα στύ π,ροηγοι>μενο σχιεπ-
  κύ ρεπομτάζ γιά τό καινούργιο κοινιονικό οκάν
  δαλο μέ τή χαρτοπαιξία καί τα αλλα.
  Τί νά τούς άπτανπΥσεκ: τώρα, ,|ΐέ δυό λ<>για
  φυσικα, γιά νά τιιην' τούς στέλνεις ι ούς άνθρώ-
  πιαυς σιίς έψτΐΐμερίδες τίϊς εποχάς, πού βρίοκον-
  ταΐ σπι Βικελαία Βιβλιοθφοη καί δχι σέ δλες
  (γιατί τό σιοέπασαν «ικατά τα είωβώτα»), άλλά
  σέ μιά πού έΎραοτε ό αείμνηιστος Πιτσιδιανος, 6
  δηιμοαιογράιφος ΐπού τότε δέν άποδείιχτηκε...
  «κΐοιττα»·
  Τί νά άιπανίτήσεις καί τί νό πεϊς γιά τα
  «σπαρματσέτο» τής τότε ύψηλί)ς — λεγόρενης
  —κοινωνίας καί νά μή ψτύοεκ μετά μανίας.
  Άιπλώς λοιτιόν, γιά ντά μην άφήρω καί τε¬
  λείως παραπονούμενους τούς έριωαώντες τούς
  λέω δτΐ: οί κοινωνικαί μττροστάρηδες τής επο¬
  χάς, πού δέν. · άνεχύντουοαν σαν καί τώρα καί
  τ ότε τοϋ. . Λαοΰ τό σκοτάδι, τοΰ·· φέξανε μέ μΕ
  ρικά.·- σπαρματσέτο γιά νά μην πάει··· τυφλύς
  στύν "Αδη!
  Στήν... (©ιλότιμιη προαπιάθειά τους, λοιΐών,
  αύτη, έΎα σπαρματσέτο·.· γλύστριηρε, ... άφύσικα
  βεβαία κάπως κ,αί ύστό τα δμιματα δλων··· μττάϊκι;
  σέ κάποιου τόν κ....
  Αύτό δα ήταν. όλον καί όλον!..
  ■*■ Άντιλαμβάνεστε, βεβαία λιγώτερσ ΟΓΐωϋδήττχν
  τε ά)πύ μενά» τί έΐκ,τάΐσεως ήταν τό κατά τού &η.
  μοσιογρά,ίρου τής έιποχης έξαττοληιθέν ύορεολό-
  γιο, ό οποίος καί θύ καθόταν — άντιστρεφομέ-
  νων των δριων — έκεΐνος στό κατηιν/ορουμενο
  οκαμνί, άν δέν ύιπιηίριΧΕ κάιπΌΐας δίδας τύ «ήμερο
  λόγιο».
  Τώρα, θά μέ ρα/τήσετε, δικαιολογημένα: έσύ
  πώς θά γλυιτώοεις, νά μή σέ κόψουν φέτες;
  "Ε, δϋο νάναι, ύττάρ'χουν καί έπιστολές —
  γιατί ττού λές — ύπάρχουν καί κασέτες .
  Ταινίες δέν ύπάρχουν, άλλά καί νά ύΓτηρ-
  χαν θά ήταν αχρη)στες μιά πού άιπαγορεύονται
  οί· . . τσόντες-
  * Είναι γνωο-τό ότι μέχρι σήΐ|ΐερα οί άχθρ,οί μου
  στό Σα-μα τής Χκυιροφυλακης ή σ^οτώτερα οί
  μή φιλι,κώς διακείμενοι 4πέναντί μου, ήσαν ά-
  'πό τούς άνθϋιπες καί ιπάνω, μιέ λιγοστές έξαΐρέ-
  σεις
  Τώρα, ιυετά τό πρόσφατο έπειοόδιο στο
  γκρέΐιιισιΐια τοΰ σττιτιοϋ τοΰ τυφλσΰ κ· Κυίπρΐωτά-
  κιηι, μέ τύ κλείσΐμο τοΰ μαγνηίτοφώνευ κλπ ό
  κύικλος τής... έιμιπιστοσύνης (όπως λέει καί ή
  γνωοτή διαφημίση.) θά αύξηθηικ,ει, πιεριλαμβά-
  νοντας καί τούς ένωιμοτάρχκς.
  Κι ΐ·τσι πάντως ναχει τύ πράγμα — πού δέν
  τό έλιπίζω — ή. ·■ πλειοη/ηιίΓ>ία είναι μαζί μου,
  γΐατί στύ ΣΛρα οί περισσότεροι είναι «οί ανθρω
  ποι μέ τις 480 δραχιμιές μεροκΐάρατο», δπως συ>-
  νειθίζω νά άποκαλώ τούς φίλους μου, τούς Χω
  ροφύλακες.
  Τώρα θά μοΰ πή τε γιατί τούς·■· έκΐθέτω, ά-
  ποκαλώντας τους «φίλους μουι»·
  "Ε, δοο νάναι, δέν φτάσαμιε άιΚίύμιΤ) στίς..
  αμαδικές άπολύσεις!··
  * "Ετσι συρβαίνει σέ δλα τα. · · κατωτέρα κλι-
  ΐιάικΐα, δττως π.χ· στόν Κλήρο
  "Αν μιποροΰοαν νά μιλήσουν οί Περωπε-
  ράδες κι οί Έφημειριδαπώλες, θα σας έΆεγαν
  £να άιττίιστευιτο άρΐτ3|μό Παιπύΐδων, ιμΐκρών κι αυ¬
  τών σέ βαβρό, πού κάθε Δευτέρα πίρωι, άιπό· .·
  αρΐΒρου βαθέως, στχεύδουν νά · . · κιρύψουν την
  «Άλήιθεια» κάτω άπό τα ράοα τους·
  Εΐπιώθηικιε καί α,λλοιε; ή έιφιημερίδα αυτή
  είναι δλων των άδκκημένων, άκορηι καί αυτών
  πού τυιτπκα άοκοΰν μιά άποιαδήιτΐοτε έξουΐσία καί
  οί αποΐοι, φιυισικά, σάν μικροι στό βαθίμό, είναι σέ
  χειρότεριη, άιπό έρας μοίρ.α, στήν ούσία·
  Εμείς τουλάχιστον υΐπιοροΰμε καί άΐπεργοΰ-
  με ή λέρε καί κα,υριά κουβέντα ένω αύτοΐ κι δ-
  ταν άδικοΰνται όλοφάνερα καί τότε ϊίχουν την
  σια;πΐ) γιά..· πατέντα·
  Εϊδατε ιιιήπως ποΐέ σας κανένα Χωροφύλα-
  κα γ) κανένα Παπά··· άιπεργό;
  "Αν εϊδατε κι αν ξέρετε νά μοΰ τόν
  γιά νά τόν μώθω κι έγώ.··
  * Σχετικα ;ιέ τα παραπάνω θέλω νά
  ότι οί «Μεγάλοι», ιιόλις άντιληιφβοΰν κανένα
  «μικρο» νά άνοίιγει τό σαόμα τού. παραπάνω άπό
  τό κανονικόν τότε καί■·. έκ πιροοιμίου τόν άντι-
  μετϋ^πιίΓουν καί τόν μεταχειρίζονταΐ δχι απλώς
  σάν..· κιολαϋίΐιένο η·. λΓ|στή, άλλά μέ άίτοτελε-
  σματΐκώτερο τρόϊτο: δίδοντάς τουι τόν χαραχττΐ'·
  ριομό τοΰ ■· Κομμουνιστή!. · ·
  • ^ Ποίος είατε δτι ξεχνα την Κρήτη ή ΕΡΤ;
  "Ιοα — ϊσα, πού δέν χάνει·.· εύκαιρία νά μήν
  την ΐτροβάλΛιει. Τρανή άπόδιειςη τό άνέκδοτο
  πού μειαδόθηκε την Καθαροδευτέρα, μέσω των
  έρτζΐανών κυράτων:
  Ρωτά — λέει — μαά Κρακπκιά τόν άνπρα
  της:
  —ΤΗντα ώρα ΐίχεις Μανωλιό;
  —Δέικα καί δέικα, τής άπαντα·
  —Καί γιάντα δέ μοΰ λές ντελόγο■·· είκοϋΐ;
  "Αν καί καλό κύριε Χόνδρε, δέν τό βρίτ
  σκετιε λΐγο··. χονδρό;
  Τώρα θά μοΰ τπητε γιατί δέν όίτευθύνομαι
  οέ 2να έπίσπς ύιπιεύθυνο τοΰ Μαγαζιοΰ σας συ-
  μπατριώτη μου. Άΐπλούστατα διότι αύτουνοΰ οί
  σχέσεΐς μέ την Κριήτη, δέν έ'χουν νομιμοποιΐΐ'
  θεΐ 11 £; κανεν'ΐκο.·· στεφάνι, άλλά μιέ 2να μΐκρο |
  άνειπίαηιμο οΰοιαστικά... στεφ^ανάΐκΐ.-·
  * Εωτε μεταξύ άλλων ό κ. Μητσοτάκης στή ου- |
  γκέντρωση τοΰ «Άτλαντίς» δτι «μένει παντα ου
  νεΐτής στήν πολιτΐκή τού γραμρη*·
  Μήπως γνιυριίζει κανείς, γιά νά μοΰ τό πεί ]
  κ/αι ρένα. μεγαλύτερο «άκρον αωτον» τίίς άναί-
  δεΐας;
  * Έιττιειδή στή συγκεντρώση ΜηΓτσοτάΐκιη,
  ότι ήταν, άν δχι άιπό τούς πρώτους, πάντως «
  τούς καλύτερους καί ό κ. Δουλουψακη,ς, πήγε ~
  νοΰς μου στόν Βαρδινογιάννη. "Οχι δμιως τόν
  πιηλιτικό, άλλά τόν άδιελφό τού τής ΠΑΕ «Πανα
  θηναικός» καί συνάδελφο τοΰ ΐταρισταιιένου τής
  ΠΑΕ «ΟΦΗ». μ
  Τώρ,α θά μοΰ πηίτε: μα είχε καί "Οφηδες;
  -ίχε καί παραείχε κι δχι μάλιστα μόνον... "Οφι
  οες- άλλά καί- λιακόνια, όπως λέει 2νας ήλλος
  Πρόεδρος, δχι ΠΑΕ, άλλά Κοινότητος, ό Μι-
  χαλακας άιπό τούς Κάτω Άσί'τες.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ^♦».....♦♦♦φ»φ»........»#ο»
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙ Α» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΠΡΠΤΟΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Ο Ηύρ Γιονντΐις είναι ενός
  παλαίΐμοχος δημοσιογράφος
  .πού ζιί αιποτροιβηγμένος στό
  μικορό τταριθΑισκό χωρ.ουοάικι
  τού.
  Ο κ α ι,ρός τού ηερνάι μέ ττό
  ψάρεμα κοί τα χωροτά μέ α ούς
  συγοοωρ ανούς τουι. Ο κυρ.—-Γι¬
  άννην έχει ταχτικά επισκέφτες
  όΐπό την πολιτ.εί·α, τταληιούς φιί-
  λουις πού πηγά· νούν νά τον
  δούνι Εκείνος τούς ^έχεται μέ
  ίνα πλατύ ·ανοιχνΓόκαρδο γέ-
  λ·ο ικΐι ουΐτοι αφήνοντας αφοτιλι
  σμένοΐ' στιίς ·α·π(λιόχίρες Γκριποιή
  ■σει< τού. Ταχτιικα τούς ξαφνιάζει μέ α- προειδοποίιητα ξυπνιήρατα μέ- σα στή ντύχτα γ:ά νά τούις πάρει· μα·ζί τού στό νοαλό γιο ψάρ<εμ·α ή στόν ποταμό γιά νο πιάοουν Όχι στ»άνι·α τούις αναποδο- γυ,ρίίει την βάρκια στα ριηιχάιγιά νά διασκεδάσο-υν μέ την ξαψνι κή τρομάρα το<υις. Όλθ' όιμιως οταν φεύγουν από τό παλ',ό αρ- χοντικό τού κυρ—Γιάννη,, γιά «ά γυιρίσουν στήν ηολϋιβιθιυιη ΠολΐιΤΒίο είναι κατενθουσΊασμιέ- νοι «αί η σκέψη τους είναι πό- τε θά'βρουν πάλι ευκαιρία νά ζή σου·ν ξανά κοντό στόν αιμίμηττο φίλο τους. Τον κοιρό τής διχτατοριας ο *ι*ρ—Γιάννιηις ήταν αντίβετος μέ τούς συνταγμ'ατάρχ<ες καί δέν άφηνε ευικαιρία πού νά μΐήν δειχνιει την αντίθεσή τού-. Ο α- δερφΐόις τού όμως, ένα·ς ανώπε ρος αξιωματικόν είχε αντίθετη γνώμη. Ένια βράου πού τό ζυ- ζηγτούσαν ου δλκό τους καί δέν έβρισχαν άικρη, ο κιυρ—Γιάν·νη,ς τόν σταμάτησε κ·αί τού πρότ-ει νέ νό ττάνε στόν ποααμό γ:α χε Λΐα. Πήγαν λοπόν στόν πιο<τ.αμό και μολις έφτασαν προφαισιστη κε πώς ξεχασε ορ.ισρένα σύνερ- γα. Πρότε..νε λο'ιπόν στόν αδερ ωο τού νά τόν περιμένει ακ&ί κι 3υττός θά πιήιγα;νε στό χωρία μέ τ' αιυτοΊοίνη,το ν ά τα φεριειι Έτσι κι έγινε, ολλάόχι κι ο- /ίό(τι·!λα, γΌΤιί ο κυρ—Γ,άννης ρήιγε οτό χωρι,'ό ξ'άΐΓ,ιλιωοε καί ιίθΐμήθηικε χά ι τό πριοιί πήγε κι εφερε πθσω τόν αδερφό τοο, τού κόντεψε νά· ξυλιάσει όλη τήν .νύχτα στόν ποταιμό. Βέιβαι.α ο κυρ—Γιάννης προ φασίστηικε δυό χλ'άιδες λόγους πού δέν πή,γΐε νά τόν πά,ρ'ει. Αφού πέρασαν μερικέ,ς μέρες «αί τό πράιγμα είχε ξε,χαοτεί, ο κυρ—Γιάννης πήρε τόν αδερφό τού γ<ά> νυιχίτερ.νό ψάιρε,μα, τόν
  παρότρυνε όμως νά φορέσει τή
  χλιαιί'νΐηι τού, «γιατί άν δέν ξιύλιΜ
  σε με τα χέλια δέν π&ει νό π εί
  πώις διέν μ,πορεί νά ξυιλιόσεΐι μέ
  τό ψάρειμα». Πραγματικά ο α-
  δεριφός τού πού θυμήιθηικε τήν
  ηαγωνιά τού ποτομσύ φόρεσε
  τήν χλαίνιή τού,, τήν οτταορο-
  κ,ούμΓ.ιωσιε κι αΜέβηικε στή βάρ-
  ικα,
  Μάλ,ις ιανοόχτιηικραν λίγο ο κυρ
  —.Γιάννης έσπρωξε «τ' αδρέ,φι
  τοί*», π,ού καβώς ήταν ξέγνοα-
  οτος βούτηιξε μιέ τή χλαίνΐήι. Βε¬
  βαία τόν βοήβηιθΐε κι1. αινιέΐβηικιε
  στή βάρκα·, μά' αφΌ·ύ πιαραδίέ-
  χτηκε πώς έΐτσι γικαφα'Τζήιδες ή¬
  ταν καί οί συινιάδελφοί τού Σ·υν
  ταιγματάρχες.
  Περίΐργη αντισταθή πραγμα
  τ'.κό κι όμωΐς άν όλοι οί εΓί.ίδοξοΐι
  δ>χτάτοριες .είχον τέτΌΐες ψυχρο
  λουσίες σ·1γο.υιρ.α ο τόπος θά εί-
  Αε προφιυ'λαχτεί ·α πό· π*ολλίέις κου»
  τουλ'βς. Εξυιπιαιΐοούετα.! πώς δεν
  Ο α ήταν περιττό κάτ·ι τέτοΌ και
  γ·ά μερικούς πολιτ.Ίκούς, Χ
  γ ά Λόγοις ...πνευιμυνΐίιας!
  ^■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒ ε1ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ|
  Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ ΑΙ ΠΡΟΣ 1! ΑΛΗΘΕΙ ΑΙ
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΚΙΒΒΒΙ-
  ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΐ
  ΜΑΝΟΑΗΣ ΛΟΠΑΔΗΣ
  ΤΣΙΜΕΝΤΛ, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ
  "Επιπλα
  ΛΥΓΕΡΟΣ3
  .♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ αΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289-021 "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ α ΤΟΜΠΡΟΥΚ » Πρός την 'ΕάφηιμερΊδα Άλή- θεια— Ένταϋθα Φίλε κύριε Διευθυντάς Στό φύλΐλο τής έφηιμερίδας σας τής 4 Φεβρουάριον, γρά- φετε στήν πρώτηι σελίδα γιά τη πολιτικ,ή έπϋσκεψη τοΰ 'Υττο'ίρ- γοθ ΣυντονισμοΟ κ. Μητσοτάκιη, στό 'Βράχλξΐο και τή ττολιτική συζητήση πού εΐχε σέ συγκεν¬ τρώση, στά ξενοδοχεΐο «Άτλσν τίς». Στή συγκεντρώση έκείνη. πά οευιρέίθιηικα ·μιαζϊ καί μιέ όλλα ιμέ λη τοΰ Διοικ. Συιμδουλάου γιά ν ά ένηιμερώσιωιμε τόν κ. 'Υττουρ γό σέ θέιματσ τής Τσιμεντοβιο- μηιχανίας Κρήίτη,ς, γιά νά έξα- σφαΐλίσω,με την άπαραίτητη Α¬ δεία Σκοπ,ιιμότηιτας. Ό κ. Ύ- ■πουργός μάς υπεσχέθη δηιμο- σί«ς, ότι θά μάς βοηθήση μέ τίς άρμόδιες Ύτπηρεσίες τού 'Υττουργείου τού, γιά τήν γρή γορα χορηΐγΐηση τής σχετικής α¬ δείας καΐ τής ύτταγωγής μας οτοΰς άνατΓτυξιακοϋς Νομούς, όπως καΐ εγγράφως μάς άνακο'ι ωσε τό 'Υττουργεΐο Σι/ντονι- σμοΰ μέ εντολήν τού κ. Μη¬ τσοτάκη μ,έ τό Οττ' άριβμ. Ι Ε) '3894)894ι1 )ι1 3—Μ—78' έ'γΥΡα ^>ό τοι», σέ αϊτηρή .μου τό Νο-
  έμβριο τού 1978.
  Στό σχετικό άρθρο τής έφη
  μερίδας σας, άναφέρετε τό δ-
  νο·μά μου καί γράφετε ότι ό κ.
  'Υττουργός μοΰ άπαγάρευσε νά
  ουνεχίσω μια προσωτηκή είσή-
  γησή μου σχετικό μέ τή στά-
  οη των Φιλελει,-θέρων στήν πρό-
  τασηι τοΰ κ. Μιηιτσοτάικιη νά
  μ.ποϋν στή ίΝέα Δηιμοκιρατία»
  ττοΰ άντητροσωττεΰει κατά τήν
  δτ'λωσή τού, τόν Κεντρώο χώ-
  ρο. Ό κ. 'Υττουργός οϋτε μοθ
  άτΓαγόρευσε, δτπως γρά<|>ετε, νά
  σ-'νεχίσω οϋτε μέ διέικοψε, άλλά
  άκουσε τήν όπτοψή μου μέ π,ρο-
  σοχή κ<αί τελικά την άητιέ.ριριψε. Ή δέ άττοψη καί είσήγηιςτή μου ήταν ότι, «τό μεγαλύτερο μέ- ρος τού Κσμματος των Κέντρω [*,^ Φιλελειιθέρων δέν ποιεί ούτε δεξιά οϋτε άριστερά, άλλά πα- ραμένει πιστό στά ίδανικά καΐ τίς άρχές τού Έλευθ. Βενιζέ¬ λου. Άλλ' δτηως ό 'ΕΞλευθ. Βε- νιζέΐλος π,ρός χάριν τής πατρί- δας συνεργ.άσ&ηικε μέ τό παλάτι τό 1912—11913 γιά νά κάιμ,η ιοϋς Βαλκανικούς ττολέμους καΐ νά δηιμιουργήσει· τή μέγα ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ... ΚΑΚΟΙΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ Πρός τήν Εψηιμερίοα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα '.Κύρ'.ε Διευθιυντά, επ'Γτρΐέιψα1- τέ μου σάς παραικαλιώ νά «ευχα ριστήισω» από τίς (ττήΐλιες τήις Εψηιμειρίιδας σας τόν θιδηγό τού .ιπότά οτοιχείια «Ι.Μ. ΙΕΡΑΠΥΤ ΝΗΣ «οα.ι Σ» αυτοικ.ινιήτιο.υ κιαϊ τούις επΊβαίνοντες σ' αατό τρείς κληρικούς, σήμερα 9 τού Φλεβάι ,ρη κα.ί ώρ·α μία· καϊ εί.κιοθ" περί πουι. Γ,;ατί ενώ μού ·ε«'χε συιμβεί τροχαίο αιτύχηιμα στήν Εθνι«ή •οδό Χαν'ων — Ηρακλείου καί αυ(γκεκρ:μιένια κοντά οτό χωριό ΑΛΕΚΟΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΧΛΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ Πρός τήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλειο Ν ά εκφράοω θιέΐλω τίς ειυχ·α- ριστίες μου, τήν σΐλγκίνησή μου, γιά τούς φ.ίΙλιουις μά κ,αί τ ούς αγνώστουις ξένουις πού ό- ιμως έγιναν δ Ίοοί απ' τόν τρόιπο τους, την ειιγένειά τουις, τήν ♦♦♦♦♦♦♦♦ «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Άλλαντικά - Τυριά ΟΣΟΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ" ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτσκης (Μάνος ΧάρηΟ ♦♦♦< ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386 ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ηροθιιιμί·α τουις. Τούις χωρ'ΐα- νού·ς μου στήν Αλφό π·ού τόσο συβοριμιητα ξεκινιησαν πρόθυιμοι νά προσφειρουν αίιμαι μιά κιαί κά- θε βοήιθεια γιά τό μικιρό θικτά- χρονο κοριτσάκι μου. στό Ι,ηπο- κράτε:ο Ηραικλείου. Δεν θά τό ξεχάσω ποσέ. Τούις ξένους Αμερικανους τής Βάσεως Ηρακλείου ττού με τοση διαθέση γιά βοηθεία σέ ανθρωπίνη ανάγικιη, έπ"ρεξα/ μί τροθυμ'ίια νά προσφέρουν αίμα σρνούιμεν.οι κάθε προσφορά μου, συγ» νηιμένος τούς ευχα- ριστώ. ΑΛΕΚΟΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ Αλφά Μυλιοιποτάιμου Ρεθυμνον Καλύΐβες, ενώ τούς έκανα σ.ή.μο νά σΓΓιαματήισαυν νά μέ βοηθή- οουν 5 αίτερα δέ τό πα.δί μου ηλκίας 8 ετών, δέν εσταμάτη¬ σαν, γιατί πιροφανώκ βιαζόν- ■ουσαν νά πάνε νά διδάιξο·υν, ποιοις ξέρει πούι, την παραβολή ιοϋ'καλού Σομαρείτηιί!) Ευταχώς πού πέραοε τό αυ- το·κίνΓΐτο με την .Σΐτπγραφιή «ΑΛ¬ ΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ», ο ο- δηιγός τού οποίου, χωρίις ν ά προλάβω νά τού κάνω σήμα, οταιμάιτηισε νά μού πιαράσχεΐ' τίς ιρώτες βοήβειες. Τό όνομά τού όεν τό γνωρΐζω, πάντως τόν ευ·· χαριοτώ εικ βάθους καρδίας. Ηρακλειο την 9-2-1980 Ευιχαρι.στώ πολύ Πιυιθαρούλιης Ελευθέριος τού Εμμανουήλ Σαμουήλ Χάους 4 - Ηράκλειον λη 'ΈΛλάδα, έτσι καΐ σήμβρα έ- μί.?ς οί Φιλΐελεύθεροι πού παρα- μένομε ττιστοΐ στό μοναδικό μέ χρι σήιμερα κιάμμα πού εσωσε την Έλλάδα, είναι Έθνική άνά γκηι νά άνασυγιορΌτηθούμε καΐ νά άναδιαρ,γανωθοΰμε σ' όίλό- κλη,ρο τόν έλληνικ,ό χώρο καΐ σάν Κεντρώοι Φιλελεύθεροι νά συνε,ργασθοθ,με ύττό δρους, άν ΰπάρξει άνάγικ,η, πρός χάριν τής πατρίδος, ιμ·έ όποιοδήιποτε Κόμ μοί καΐ μέ τή Ν£α Δηιμοκ.ρατία όλλά ττάντοτε ώς Φιλελεύθεροι. Σέ αύτη τή δήλωσή μου, εΤχε άν τϊθετη. γνώμηι ό κ. 'Υπουργός καΐ την απερριψε. Πε- ρ'. τό τέλος τής συγκεντρίοσης ό κ. ΎτΓουργός άρνήθηκε νά μοΰ απαντήση άλλά δέν διέψευσε καΐ την έρώτηισή ,μου, άν άληθεύη 6τι σέ αυτόν (τόν κ. Μητσοτά¬ κη) όφείιλεται ή γνωριμία τοΰ κ. Καραμανλή μέ τόν Ζισκάρ Ντ' 'Εσταΐν ττρΐν άρκετά χρό- νια. Αυτή είναι ή δλιηι άλήθεια ώς ττρός τή δηιμοσία συζητήση ποΰ εΤχα μέ τόν κ. Ύττουΐργό Συν- τονισμοΰ. Καΐ χαίιρομαι γιατΐ μοΰ θό&ηκε ή εύκαιρία στή συγ¬ κεντρώση έκείνη νά έκφράσω τήν πεπο^θιηρη καί τήν πΐστη μου, ττώς ή σιωττηιλή πλειοψηφία των Κεντρώω·ν Φιλελευθέρων σ' 6λη. τήν Έλλάδα πρέττει νά με¬ ταβληθή σέ δυναμική παρουσία γιά νά ξανασώσωιμε τό λαό καΐ τήν παιτρϊδα άπό την πόλωοη <αΐ τίς τρο,μβρές συνέτπειές της. Ηρακλειο 16—2—-1980 Εθχαριστώ γιά τή ψιλοξενία Σοφοκιλιής — Μανώλης Γ. Λογι- άδη,ς Δρ. Πολιτ. Μ,ηιχανικός ΑΓΡΟΤΙΑ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΣ Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΊΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΙ.ΔΗ.Κ. ΑΠΟΚΑΤΛΙΤΑΙΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΑΗΤΑΚΗ «Ό δηιμιουργηβεις πρό Ασφαλείας Ηρακλείου, δι ' . Ω5. —. έκρκρίι δικαστιικην ύτώθε των Χριοτουγέννων θοριυ 6ος γύρω άπό την σύλλη¬ ψιν τοϋ Άριχιηγοϋ τοΰ ΦΙ ΔΗΚ κ· Γ· Κουιμαντάκιη υ¬ πό όργάνων τοΰ Τρήρατος ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία. άγοράς πωλήσεως Γ) ενοικιάσεως; ΈΓοσκεφθητε μας. θά Εχετε σύντομα τήν πιό συμφέρουσα περίπτωση· Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188 ΤΗΛΕΦίΙΝΟ 280—341 ρρ) σιν τού, υπήρξε τότε ακαι ρος καί π^ρίεργος- Ύΐτό τοΰ κ. Κουιμαντάκη ειχ£ γίνει τότε α,μεσος κα ταγγελία τοΰ γκγονότος δι ά "τοϋ Κρη,τικοϋ Τύατου έν άναμονί} τής έιπΐοήιμου ταικτοποαήσεως τοΰ θέμα- τος. Πράγρατι, τό Τραμελές Έφετεϊο Αθηνών, διά τής ύπ' άιριθμ· 25857)77 άιποφά οεώς ταυι, ήθώωσε παρψη- φεί τούτον ώς έρφαίνεται είς τό σκε/πτικό τοΰ άντι- γράφου τής σχΕτικΐης άπο- φάσεΐι>ς».
  Έν Αθήναις τη 16)2)89
  ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΤΥΠΟΥ ΦΙ ΔΗΚ.
  Στό μικρο σκολειό τήις ζωήις
  μας, είττε ΔιημιθΠιΐκό είναι, είτε
  κοινωνΐΝΟ Δημοτι.κιό, άικου·α-άκου
  ες - ακουε κι ακούει λϊιγο - πιολυ
  καί τώρα αικόμιηι ο πάσα ένας,
  τό λΐδγόμενιο «απού δέν πέφτει
  >όγος πέφττεΐι ράιβοος».
  Αιυτό λέγανε τότε καί λένιε καί
  κ.άιπου — κάΐπου καί σιήιμερα..
  ΒλΙεπιετε τ·α εικ βαθέων τού λαού
  δΐέν εξα'λείιφονται <εύικ)θΐλα κια ι μάλλον καθάλουι. Ο λαός, ό,τι πίί σαν —αροι·μΓ<α> ή «αί Βυικίόλιως
  ετνοούμε.νιο, είναι πόρα πολιύ κα
  λά δεμένο μέ την πραγιματι.ικώιτη-
  τα, μέ τόν όρο ζήση.
  ιΚαΐ .μάλΐιστα καί σέ πολλίκ πε
  ρηπτώσεις δέν μρορΐί καί καμιμιά
  δυναμη νά μεταστρέψο τήν έν-
  ,ιοι ό τους, όσο κι άν παλεύουν
  νά τό πετύχουν οί τξχνιέντες πά
  ρειμΒολητές. Γι·ατί φίλοι μου άλλο
  τάξιμο καί ξετοξιμο, άλλο υπο—
  ΓείΐΓοα κι άλλο η ροή, η. τάιση
  πρός τήν ουσιαστιική αζία τής
  ζωήις των λαών, πού αργά —
  αργά μά στ α θε ρ ά καί πολύ ό-
  μοριφα ανεβαίνει τα σ'καλοπάΐτια
  τήις κάθ'ε είίκ5ιο·υις Κιατάικττηΐσιης γ·(ά
  αν&ρωοινιόΓΓερη ζωή(.
  Στόν σχεδον φυσικο α<υτό ,κανόνα δέν έμεΐνε, μ ά κι> ούτε
  μπορούισε νά μείνει, αδ:άφο-
  ^ος κ,ι· ο αγριόττης, τό λ'.οντάρι
  ουιτό τού χβέ,ς — σήιμ&ρα — αύ-
  ρ:ο — πάντα1. Μέ τό λίγο ο έ¬
  νας ·αιπό δώ, λίιγο ο άιλλος από
  «εί» όλο κ,αί κάιποιο οιικοδό|μιηιμα
  ογροτικού ανορθωτι.σμού ΐ-
  ηιτιυγχάν,ετοι, σιτό υλ'ΐκό καί
  πνευιμαΓΓΐικό υροσταΓτιΐκό μας.
  Κι έτσι «αί πιήραμε τό δρό-
  μο τής μεγάιληιζ έννομης θεαης:
  Τήις οιπεργίίας. Τής απι&ργίας πού
  ή πετύχει καιί δωσε» ρια.βδισιιά
  νό,μπμη οττοάς πάσηις φύσηις ειιο-
  υεταλλ'ευτες μας, ή δΐν ΠΕΓτύχει,
  η αρχή έγινε. Τό φώς ψαχουλεύ
  εταΐ'. Τό δίικιο μας αναζητΐ'έταΐι
  κ ι ίσως η μιέρο γιό μιά οργιάνω-
  ση ιερή καί αγίια, δϊικηα καί τί-
  μ·ι Οί, κιαθαρή «ι οφ·ελΐ(μη γιά ολό-
  κληρο τό λιαό, τό Έθνος, τήν
  Παα-ρίιδα κοί τίς θΜοογένεΐιες, νά
  φθάσει σίγου.ρα π'ά.
  Κΐι σταν έτσπι γίνει, κι όίταν
  ετσι κάνομε πλέον όλοι κι όλοι
  μας, σάν ενέργειες κοί τακΓΠικΙς,
  ι άν αρχί,ς καϊ γνώσεις «αλλιτέ-
  ρευοής μας, τότε δέν μίένε» πα-
  ρά ιμονάχο ένα καί μοναδικό
  πραΐγμα1: Το ζήτω πού σωθήκ·α-
  με!ϋ Πού σιώθηικιες δηΐλιαδή, £-
  ου, ΐΐγώ, ο άλλος κι ο άλλος κι
  ολοι, <κ>ι όλοιι.
  Κι· όπως είνια'ΐ· γνωστό φϋΐλοΐ'
  μ1 ο υ αγαπιηιμΐένοι, πιώς «ο θειός
  ■πνατέλει τόν Ήλιιο Τού δ;ά δι-
  ικαίοιυις καί αδΐικουις», έτσι «αί
  σέ μάς θά μεϊνε:· γιά πΐάινττα χα>-
  'ραγμένιο, σίτο πρόσωπο »α>ϊ
  αι όν τάφο μας αικάυηι, τό επιί-
  γραμμα: Ζωιή χ,θ&ς, σ.ήιμερα, αύ-
  ριο, πόντα.
  Γ ι αυτό καΐ γ;ι αυιτό ΚΌ'ί μΓ
  ουτό, «Εμπρός πακδιά, μέ μιο
  καρδ ά...». Μέ τ' αφτ>:ά κλεισταί
  στά «σού — μού» καί στά' <(τα- νταραταίτάν» τής πλουτΓθκιριατι- κής μηχανιήις, τής ιΜθιμοίνας καί τής μπισναδορίιας, άς σύρωμιε ΜΠΡΟΣΤΑ. Κ ι όιπως «στό οτΛΤι τού κ,ρί μασμιένκ>υ δέν μιιλό κανείκ γιά·
  έτσι1 καί τα κιάθε .εβδο»υ/ς
  ποάτρωγαν μ'έχρι σήιμερο τόν
  καπιο μας μέ Μάιθε τ,ρο,πο, άς τό
  βουλώσουν πιά. Κολά εΐνιαιι.
  Καλά τουις είναι. Καλό έχουν.
  Καλΐό νά δοών αλλιά καί»... «σι-
  χτίρ .ειφέντηιμ». ΑρικετάΜΙ Ώς
  «,δώ!..
  Κ> έτσι. «ύριοι τής μπισναόο-
  ρ*ας, τού φανφαρ.ονισμού καί
  τής απιάπ-ήις, τής κλεψάς καΐ τήις
  κομπΐΐνιας, τού «ν.αί —ναί» κιαΊ
  '<νά δούμε», «θά δούμ,ε...» κ.τ. λ., ΔΙΝΕΤΕ ΤΟΥ. Η γλύικα τού υπιερκέρδθιυς ούς ζαχάριασ'ε, το βρώμιι<ο· ναιναιδάικι σας ψόφισε, ο αγρό- της ξιύπνηοΐ, ο Ήλιος τήκ νάμι- ■μηΒ ΑΠΕΡΠΑΣ ανέτειλλεΐ ΚΙ: όπως αογά ή γρ-ήγορα μέ τόντέτοιο Ήλιοτάι πη]γμιέν·α αιί- μαται μας, πού χρόνια σωριά»· οτηιιοαν στά ανιήθιιιοαι, ελεειινά καί βρώμικα χέριια σας, μέλλει» νά λε'ώσουν αο' τό φώς τού Ή- λιουι, προλάιβετε καΐ φύγε.τί. Φύγεττε, άν άχι «στό πύ.ρ τό ε¬ ξώτερον τό ηπΊμασμίνον διό τόν διάβολον καιι τούς αγγέλθ'υς πυτού», ψύιγιετε κάιπου αιλλού. Πάντως φϋιγετε γιατί η «μί.τάλ- λευΐσηι τέλιος... ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ ^ΚΤΗ ΈΕΎΈ ξένα ·μπταλέττα γιά πρώτηι (ρορα στήν Έλλάδα) • ((ΟΟΟί ΟΑίΜ» (Έξαρελές Άγγλικό Ταπλες) ΝΟ8ΤΟΒθν» (Έννεαιΐιβλής Ρουρανική Ποδηλατική Άτραξιόν) ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ • ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ • Γ5ΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ • ΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ • ΝΕΛΛΗ ΜΠΟΛΑΡΗ • Β5ΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.Λ.Π.. Κ.Λ.Π.. ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ «ΝΑ ΙΤ ΚΛΑΜΠ» ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ ΝΙ6ΗΤ ΟίυΒ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ. ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ 220257 - 821252 ^-■■■■-■■■■■■■■■■■■■■«■■■■«■■ι ■ ■ίι • ♦ !■■ "Ανδη Νάρκιοος Ήράκλειο - Ρόδος -♦♦♦ .»♦♦♦♦♦ ι ΕΠΙΠηθ ΚΟΥΖΙΝΟΣ Ρουοτίκ ΚΑΙΙΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΙΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΙΊΝ ΑΕ6 ΜΙΝΟΙΚΒΚ Π)Γ — Ο)Γ ΜΙΝΩΧ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κθ* μερά Πειρ·- Μ4.*Μ ετε*Ι Μ4.9Μ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Επί τής οδού Αγίου Τίτου (ιιλάι — πλάι ακριβύς από τήν 'Ενωση Γεωργικών Συνεταιΐ- ρισμών), ενοικιάζ&ται χώρος Ι40 τ.μ. 5 δωματίων, στόν 1ο όρ·οφο, κατάλλη'λος γιό ετταγγελ ματική στέγη. Ενοίκ.ο λογικό. Πληροφορίας: Τηλ. 284214, όλες τίς εργάσιμες ώρες. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Αθηνά: Αιολοο 102 τηλ 3213221 ΗρακΛειο: Πλοτ. Δαοκα- λογιοννη 20 --τηλ: 21114/ ταξιδευετε κάλα &φθηνα!' Η3ΝαΐΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α Κα'ΐνθιυιργές κατάιατηιμα 140 τ. μ. ισόγειο, στή Λ. Ακαδηιμίιας 176, ενοι.κιάζεται μέ λογικόι ε- νοικιο. Πλιηριθφιθρίες: Τηλ. 287598 καί 220152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αιποθήκιη ?00 τ.μ. παραπλεύρως στού Γί- ωργίου Τσαφαντύκη θδός Πά» νασσανού. Πληιρ. τηλ. 222-507 καΐ 282- 958. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σέ τιιμή ευκαιρίας π>ήρες συγκρότηιμα- .κ·αινουργές
  πλυντηρίων καττάλληλο καί διά
  ξενοδοχειακή μονάδα.
  Πληροφορίες τηλ. 231-546.
  Αεροττορικώς
  Αττλη
  Εττιστρ.
  Αμοτερνταμ
  7300
  10600
  Βερολίνο
  7100
  10450
  Βρυξέλλες
  7000
  10450
  Κοπεγχαγη
  8300
  12700
  Φρανκφουρτη
  6850
  9600
  Έλσίνσκι
  10250
  15800
  Λονδίνο
  8300
  10700
  Μαδρίτη
  7100
  10700
  Μόναχο
  7200
  8700
  Μιλανο
  5900
  8700
  Παρίσι
  7200
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρίχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Όσλο
  9600
  15000
  Μέ ΠούλμανΑπλή
  Έττιστρ.
  Λονδίνο
  2500
  4900
  Βενετία
  1900
  3700
  Μιλάνο
  1900
  3700
  Μπολώνια
  1900
  3700
  Γιουγκοσλαβία 1500
  2900
  ♦♦♦♦
  Νέα διεύδυνση:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμερινού Κιν)γροφου ιΗΛΕΚΤΡΑ·) ^
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤ ΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  Κ.&Ε.ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ!
  ΓΕΩΛΟΠΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΠΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
  Ε.Π.Ε. ΩΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΟΛΟΣ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣΑΡ. 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 222-495
  τ—-
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΕΡΣΟΝ ΡΑΊΤ
  ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 400ΜΕΤΡΩΝ
  ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τ ΗΛ. (081)222-495 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  »♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦-
  -«♦<;.
  ιΣΕΛΐΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  «Ι «Κ ΙΜ
  χαρας αϋυο^ν |_____
  πουηρν με;χω ια νού
  ςρραξουν οί αλ'λο πό οοο» -υ
  προλαΡη ναπει εαοωκαικ«
  συλλαβτι οικη'εου
  ________
  25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ■ Μ
  ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ Μ Ε ΕΞΙ ΒΑθΜΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  Ταξίδι - άστραπή στή Σόφια
  — 4ο —
  Πιρίν 5 χιλιόιδες χρονιια ξε-
  κινσ ηι προ'Γκ—ορίκτ τήις Βουλ-
  γαιρως, τοτε αου στήι γεΐ(τον«Γΐ
  ι^ο*ς αυτή χώρο ιοαιτοιικούσε ηι
  φυιλή των θροκιών μ|έ τό ονομο
  Οδριυσες. Αργοτειρα' Έλληνιες α^
  πομοοι Ίΐδρυοανε στή χώρα πολ-
  Λες πόλεις όπως την ΟΛηισσό
  ίσήιμερσ Βαρ.να), τη Φιλιππου-
  πολη (οιήιμιεραι Πλαβντπβ) —
  την εχτισε ο Φΐιλιιιππκ>ς τομ τε-
  ταρτο π.Χ. αιώνα — την Απολ
  λωνια (σήιμεραι Σωζόπιολη). Το¬
  τε τή σηρερΐ'νιήΊ πιρωτε,ύου.σα
  της Βουλγαρίας, τιή Σοφ,ια, τή,ν
  κατο'ΐκιθύσε μιαι φιυλή — θρα
  •χίς κΐι ΰιυττοι—οί Σερντοι. Αργο
  τειρα* «αί ιμέ τή ουιγκαΓτάΙθεση
  τού Αυτοκιράτο,ρα, Κωνσταντί¬
  νου. Δ' ΠωγιωνιάίΤΌιυι, την κατέ-
  λαιβαν «αΐί την κατοικίαν οί
  Ε3ούΛναιροι, ποίι πριο&ριχόντοιι-
  σ αν α πό π&ριοχές γώιρω τού Βόλ
  να. Γι' αιυτπό καά τό όνομα τη)ς
  Βουιλγαρκκιής πρωτεύουσαν ή-
  ταν Σερντετς, ττου μετοινομά-
  ατηικε σέ Σόφια, λίνο πρ<ν κυρΐι- ςοττεί αιπό τού·ς Τοώριοοιυις (14ο α ιωνά), χάρις στ ήν ονομαστή εκκΛηισιο τή,ς Αιγϊας Σοφίας πού βρισιβόταν ήδη. στήιν ποληι αυ- τή. Απο τα λΐβγκι αυται ιοτορ.ΐικά στοι/χει'α καιί απο ριά' πιαιραθεση των κυριωτέρων αξιοθεατων της Βουλγαρίας καιΐ τήις πρω¬ τεύουσαν τηις τήις Σόφιας, δια- ωαΙΐ'νιεταΊ αιμιεσωιτ; ο στενοΐζ δε- σμοις μεταξύ Ελληνων κακ Βουλ γαιρων. ΣηιμιειώνκΛ)ΐε.νιδ£Ίΐκπ· ικαΐ, .π(ε ράντης Αγιιας Σοφίας, τοι&ς πιολ /'οιις αλλουις ναοικ και μοναστή ρια τή,ς Ορθοδοξιαις, τή θρακι* κή πολη Μιπλαγουιέ,γικιβαιριτ (την πό κοντινή στήν (ΞλΛάιδα, μετά τα σύνορα τήτς ΚούΛαν), τό ονο μαστό μοναιστή,ριι τής Ρίιλλας κ. ό. "Αν προστέσεκς αικομη τή μουισΦΚή, τα έθιρα, τούις χο- ρούς, αλλά «αι τα κοινα γνωσσι »ο στοιχείσ μας, φαίνοντο ι κα* ■ιαφανεραο ΐίΐστοριικιες σχιεΊσεις μας με τον Βουλγά'ριικο Λαο. Ενττυηωσηι σοι» προξενιει αμιε- σως, η( διαθέση των σηρερινών Βούλγαρον νύ σού μιλούν υπε- ιΓ,ήφανα, καί συναισβηιματιικα γ*ά τ>ς σχεαειις μας κα>ϊ νάι σου δει-
  χνουν απροσπιο·ίιητα τίς διαθε-
  σειις τουις να σε εξυιπηιρετησουν,
  σαν καλο γεϊτονα κιαϊ οαληιο κκ>
  λό φίλο.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ^ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Ό Μάνος Χαρής, ή δ- Βασίλκα Βικταροοα καί ό Δ)ν-
  τής Δηροσίων Σχέσεων τού Βουλγαρικοΰ Πρακττοριεί-
  ου Είδήοεων «Μιπέ—-τέ—ό» κ· Γκεάργκι Περουέφ·
  Ή πρόοχαρηι καΐ εύγιενικίι Βασίλκα, ύπάλληλος
  τοΰ «Μιΐταλίκάν Τουρϋστ» (Βουλγαρακοο Τουιριομοΰ),
  ήταν ή ξεναγός τοΰ διευβυντίί τής «Αληθείας», κατά
  την έφταήμερη τιαροιμιθνιί τού1 οτή Σόφια·
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗ
  ΔΙΑΛΕΞΗ
  ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
  ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Ο διαιπρεπιής αιρχιαιολογος κ.
  Γιάννιης Σακοελαράικης, βό μιλή-
  οει στό Ηρά,κλειο με θί)μ·α «Ο
  Ναάς των Αρχανών.» στι)ς 20)3)
  80, προισκαλεσμιένος απο τόν
  Δήιμο.
  ΣΙυΜΐστουιμε αττο τωρ·α τή διά
  λεξηι πού ονα.φιερ·ετΰΐ στό βξώ-
  χυις ενδιαφιερονται οοοτελιέσμια»·
  τα των Γτ&ρηφιηρο>ν ανασκαφιΐ-
  κών εργασιών τού Σαιοελλα'ρά-
  κη και τής γυνιαΐίικιας τού στι.ς
  Αρχανες.
  ΟΣΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ
  Μ Ε ΤΟΥΣ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
  ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
  ΤΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ
  ΘΑ ΜΠΟΥΝ
  ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ
  ΔΕΛΤΟΥΣ ΤΗΣ
  ΚΡΗΤΙΚΗΣ
  ΙΣΤΟΡΙΑΣ!...
  2 δίκες εναντίον μας
  Ό «Μίπιαθορέτ» £να άπύ τα
  «ίιερά ούρβολα», πού μαζϊ
  μέ τόν «Χιραρ»/ ηρρσκυ-
  νοϋν καΐ δοξάζουν οί Μα-
  σώνοι· Αύτό όρως δέν θά
  ιούς έρποδίσει μεθαύριο,
  στϊς 28 Φεβρουαρίου, νά
  προσέλθουν οτό Τρΐψιελές
  Πλλδ Ή
  ρ
  κλείου καί νά όρκκπΌΰν
  «θέτοντες την δβξιάν έσύ
  ιοΰ Ίιεροΰ Εύαγγελίου»,
  πρΐθκεΐμένου νά ποΰν την
  άλήθεια εναντίον της «Α¬
  ληθείας»·
  Εύτυκως πού ή αϊθουσα
  δέν έχ«ι καντήλΐα, διαφο-
  ρετνκά θΰΌϊΐαγανι- πολλές
  κεφαλές·..
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ν
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  • Η τέταρτφοαί -ηλβυτταία συ-
  νέχεκι γιά τόν θέμο Κορνάρο.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή σιλίδα 1
  ρσμε στην καταγγελία μας Υ·ο
  τό επιδιωκόμΐνο κλικτιμο τής
  εφημερίδας μας, όσον καιί γιά
  τό ότι σχετίζονται μέ εθνκΝά θέ-
  ματο, όπως είναι η ενκληματιχιι
  Αυτονόμησπ τής Κρήτης καί η
  εξ ίσου εγκλινματική κατασκο-
  πεϊα κατά των Ενόπλων μας
  Δυνάμεων.
  Οί Δίκες μας ουτές, παραλ-
  Ληλα, αποχτουν καί άκρα επ «αι
  ροτητα, μετά τόν δημιουργη¬
  θέντα πρόσφατα σαλο γυρω α-
  πό τίς ασαμποταριΐστικες κατά
  τής Κρήτης ίνέργειες» που —
  κατά τούς εκπροσώπους τ)ών
  Καταδιωχτικων Αρχων — «πα-
  ρασκεύαζε η ομάδα των 7 αναρ
  χΐίίών» , μεταξυ των οποίων καί
  ο συνάδελφος Γ. θικονομεαςΙ
  Συνιστούμε πάντως στού< ευαισθητους γιά τα εθνικά μας θεματα αρμοδίους, νά παρακο- λουβήσουν τίς δυό μας αυτές δϊκες, γ» νά μάθουν και μ«ρν- κές άλλες «γιαφκες» πιό επνκίν- δυνες οπωσδήττοτ'ε οπό τή «γιάφκα τής χήρας Κασίμη καί τού Οικονχ>μέθι».
  Εκτός των άλλων μαρτύρων
  στίς δίκες θά καταθέσουν ο βου
  Λειπΐής κ. Αθ. Σκουλάς καί ο
  γνωσταί συγγραφεύς κ. Κυριά-
  κος ΔκικογΜννης.
  ΕΡ55ΤΗΜΑΤΆ1
  Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ
  ΡΩΤΟΥΜΕ κάθε άρμοδιο νά μάς άπανιήσι;ι γιή ^,
  όν λόγο ή νοοοκαμος κ ΠαπαδαΐΝη — Τζεμαν<ΐ_ Κωνοτανπνα, πού ύ~ιρετεΐ στό Ύγειονομικδ ^ ιρο ^Ηρακλείου, δέν μειατέθηκε ρέ άπόστιαοη Άγρυπκο Ίαιρεϊο ΙΙροφήΐη "Η-λία. αν καί ή σχεχιυή όιαιαγή ϊίχ*:ι ύ<πογρα<ρεϊ άιπύ τόν Μάρτιο τοΰ 197*3·.| ΦΥΣιΙΚΑ, κώίποϊος σοβαρίπαιος λογος θά ύπάρκ'^ ς ρ πέραν τού δτι υιό Ήίράκλεΐο ύττηρ€τ*;ΐ οάν ξΐϋ κός Χωροφυλαίκαΐς ό σύίυγός της — γιά νά μήν προ. γματοποιεϊται ή άαιοοΐπιαοίη έΐπί £να σχιεδόν χρονο τώ ιρα· Κ* αύιύν τόν λόγο ζη(τοϋν νά μάθουν μερΐχοΐ έν- διαφερόμενοι, μέσω τής εφημερίδας μας. θά τούς }- κανο;ιοιήοί:ι α,ραγΊ: την πκραέργεια κάπριος άρμοδιΟς. ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Αγ» ττ(ν Εφημερίδα «Ναυ- αξιωματικών στσ πλιοιοι αυτά εί- τ*ργατ»κή» της 15-2-1980 πού νοι ο*αταλληΛοι «α< πολλοί ϋπ0 «δίδεται στόν Πειραια, αντι- γράφομε: κΚατιαιγγβλλεταιΐ άπω μηιχανι- κουις Ε.Ν. ότι ηι εταιΐοεια ΑΜ£Κ δέν πληρώνΐει στσ πληιρωματα τών πΑιοίων τις υιπι&ρωρΐιες, κα- Ρώς καί τις εξτρα εργοσιΐς ηου κάνουν. Β™σης Ματαγνελλοιιν ( ότι ο* κοιτώτΐες πλη,ρώιματος καί ΠΕΜΕΝ. χρεωνονταιΐ νο πα*ρνουν ΐί.ς αττότα σΛιτια τους. Κ» όλα αυτα ίΐπροστο ~0 ματτ'ΐα τού Κεντρικου χε(ου Πειραια». Π^ρίμϊνομί μιά υτκυβννη ο- παντηση της ΑΝΕΚ, στκ απ». στιυτίς αυτές Μτογγΐλκ* γ^ ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΤΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ» ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σΐΑίδα 1 Στή νεο αιυΐτή πόλιτι, τό «Ολυ Χωριιά», όπιως συνοιβίιζε- γ οί να λεγεται υπαιρχουιν πολλα ενττκιπωσι ακα πράγμιαΐΓα: Δεκο οχτώ κτιριαικα συιγικ'ρο τηΐμιατα μιέ 16 ορόφουις καθενα ΓΊΤΌτελουν τό βιασ.ικο κορμιό ΤΓρζ πολης αυτή]ς, πο(ι μετά τους Αγώνιες θά κα~οιΐικτγθε.ι αιπο Ρώσοιυις ερνάτες. Σέ ικαβε κτπ'ριο τό ισοιγειο εί¬ ναι ακατοβκηιτιθ κιαιί οί 15 όρο- ιροι εινΰΐι ιπλΐήιρος εξοπλ^σιμενοι μέ 2α·ρια καιί 3άρια' διαμεριαμιθ·- τα, ηροοριζόμεναι κιαθένα για 2 αθληίτες. Τα δαό κτΐιρκακώ συιγικιροτη- μοτΓ'α Είναι! για τΊΊς γυναίΐκιεις *αι "το υιΠολιο-ιττο για α'ντρ&ς. Μεσα τα δ'ω,μάτιο είναι τεΛεΐιθ ε™πλω μενια ενω γιά καιθε δυο διαμ^ρι- σματα υιπορ,χει ενια φαρμακειο — ιαιτρειο, εναι γιραφειο συνε- δριάσεων κα,ϊ ·ένΐα γυιμνιαστήριο. Η επΒπΛωση είναι αηΐιβαν,η, τε¬ λεία προσεγτιένιηι με γούστο καιί στ'δς παραιμιικρεις λεπτομιεριειες, ΐνώ ηι κουκζίνΐα «άΐθιε διαιμερισιμα τος είνιαιΐ πλήρως ΐξοττΐλιΐισμ&νΐη μέ ολα τα ηιλεκτριικα κα» άλ!λΌ σκεύη. Υοάρχιθυν αικώιμιη μια μεγάλη αιιθοιυσαι συναιυΐλιών 1.200 θ^σε- Ο ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 άποίου θά έχει τό δικαίωρα ό έκάίΓτοτιε 'Υιπουργός Πό λίΐτισμοϋ (καί αύτός/ φΐυΐοικια, π,ρώτ.ος) νά δτπττριέιΤΒει σέ ξένες έταιρεΐες νια άνατιαράγουιν έργα τής ελλη¬ νικάς αρχαιότητος· Ό Έληνικος Τύιπος ίίδΐΐι έοχολίαΌε τό γεγονός, ή δέ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» μβχΐησε τιορ} πράξεως.·· φρί- κης! Νά αποτελεί τάκατες σύμπταχπΐι τό γεγονός ΐπΐώς αρα τό νομοσχέδιο «πε,ρασει» είναι ετοίμη ή σύιμβαθη μέ άμερΐκανικη έτωρία, βυιγ<ιχρικί| τοΰ περιοδικοΰ «ΤΙΜΕ» καί έβρα·'ικών ουιρφερόντων/ πού θά άναλά- 6ει κατ' άττοκιλειοτικοτίηΓτα την λεηΐλΐαοία των έλλιη,νι- κών άντιγράφων;! Εϊναι σύρπττιυΐσηι κύρίε Νιάνια ότι πρόσίϋΐπια τοΰ αύτοΰ κιυκλώματος άοτοτϋχόντα στήν έτώ χούντας τπρο- σπάθειά τους θρΐαμβεύουΛ' έΊΐΑ τάϊν ημερών σας; Πό- τε κ· Νιάνια θα στείλετε καί τόν Παρθενώνα σέ περί- πατο- άγύριΐστο; ν Τέλος, τί θά άιποιμείνει Λίτούληιτο σ' αυτή τή γίη; Σιυγχαρητήρια κ· Νιάνια έκ ρέρους δλων δσων ουνέτειναν στή δηιμιουριγία τοΰ Έλληνικου Πολιτι- οιμοΰ. Συγχαρη,τήριαΐ ΟΙ ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ... Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΗΗ κρίση πού άναΌτατώνει την άνθρω πότηαα τταίρνει διαστάρεις ουρς>ορ&ς γιά πολλές χω-
  ρες· Οί διαστάοεις 6ρα>ς τής άΐπατης πού κρύβεται ΐύ~
  σω άπό τίς ένέ,ργειες έκείνων πού προκαίλεσαν1 καί
  συντηροΰν τα ένεργειακά προβλήματα «ϊναι άδιανό-
  ητες· Γιατΐ δντως πρόκειται περΐ κοινών άιπατεώνων
  μεγέβους πρώιτου καϊ ΐτοιόττητος άΐσυναγωνίΐστου'! Ά-
  πατεώνων περι6ε6λΐ)(μΙένων μέ τίΓτλους ένχυΐπυχηα-
  κούς, έγκατεστηιμένων σέ περίοοτηους έξώϋτες της δι
  εθνοΰς έπικαιρότητος.
  Πετρέλαιο ύιπώρχει ήφβονο, ίκανό νά καλύψει
  τίς όνάγκες ολοκλήρου τχϊς ανθρωπότητος γιά πθλ-
  λές δεκαετίες, μέχρις δτουι άνακαλυφθοΰν νέ£ς τεχ-
  νηατές ή φυοικές πιη,γές ενεργείας. 'Η μεγαλύτερη λοι
  πόν άπώτηι των αιώνων οηιμαδεύει σέ συιγκεικραμένους
  στόχους καί άϊτοβλέπει οτήν οίκονομικΐή κατάρριευΐση
  τής Εύρώ-ης, στήν οΐκονομική υποδουλωθή καί υπο¬
  ταγή έίλλων μικρών χω,ρών καί περιοχών της γί|ς/
  στήν έξάρτησηι των λαών άσιδ τα μεγάλα κΐέντρα άπο-
  φάισεων αυτών των ύίπανβρώπων, άλλά ταυΓτόχρονα
  καί μεγαλοφυών ληιστάριχων!
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΑΛΟ ΜΑΣ:
  Ένα ντοκουμΐέντο σιού δείχνει τίς άδίοταχτες
  προθέρΐεις των "ιωνιστων
  Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ1
  ΠΡΟΤΕιΙΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑ-ΙΑ ΣΤΟ
  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑΤΑ
  ,, * ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή σελίδα 1
  Β Όμως α,υτες ο» λυσει-ς δεν
  Β τούς ικιανοποιούσαν γιιατι εϊχαν
  ■τα μειονεκττήιμαται τουις. ι
  — Μεταξϋ των αρχόΐνΤΓων ήτο
  Β και ο ιπιό «καπάτσορ> πού δενι
  ■ είχε πεί αικόμιη τή γνώρη τοα'
  Β Τ αν ρώτησαν οιΐ άλλοι τι προ-
  Β τεινε κ.ι· εκ,είινος σχετιΐικιώς. Καιί
  ? αυτάς τούις βίτιε1: < Β — Αδελφοιί άιρχονττες, εγώ προ •τείνω να χαρίσαυμε τα χ<*>ρά-
  π| φ·ια στους δούλουν (αιγροτε'ζ).
  3·—ΠΟΙΟΙ υπέγραε/ε τή συμ- Β Μόν© με αυπ-όν τον τροηα θα1
  φωνίο γιά την νσοτιμία * δουιλευουν απο «πρω'Γας εως ·ε-
  δολλαρϊου — δραχμής 1 - σπερα,ς» καιί ετσι ηι πα>ραγωινή
  πρός 15; Βθά αυξιηθεί.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΤΡΙΑ
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ■|.— ΓΙΑΤΙ τό δολλάριο προ-
  πολφΐκά έχανε 120 δραχ.
  μΙ< χαί σήμερα κάνχι μό- νο 38; 2·— ΓΙΑΤΙ δέν ελειτούργηοιε ιλίυθίρα αγορά συναλ- λάγματχκ; ΟΊ αλλοι αιρχιθνττιες τάχασαν μ' αιυτό ποι> ταυ·ς #Κει. ΑΛλ' ου
  τος τούς καθησύιχ'αισε. Φίλοι,
  τούις άτκ. Δίνιοντιας τα χωρά'φρα
  δεν χ^αινισυμε Τκποται. Γκατί δ^
  νοντταί τα χωραφΐια οτούις δού-
  λοιις θά κραιτήσουιμε εμείς την
  Γταιραιγωγιή μέ τα «μπόριιο.
  Τα» χωιράφΐια δικό τοι/ις κι η
  παραιγωγή δι«ή μας.
  'Βησι ό,τι ιπουλιάνε θα τό
  6ινοιιιν σέ μάς κιαίί ό,τι αγορα-
  ζοιχνι θώ τό οαίιρνουν αιπο μας.
  θα τταίρινουιμε φθηΜα1 και θα
  πο.υλαιμε α«ιριβά). Μ' συτον τον
  τροτκ> οί δούλοι θά παραμι&ι-
  νθ'ϋΐνΐ δϋύλοι (αγρόιτες) κ> εμείς
  θα ηαιραμεινουιμε άιρχΌνττες.
  Αλήθεια τί άξιαι μραρο.ύν να-
  "Ενα άΐπό τα τεραστία 13 πολυόροφα κτίρια πού άνΐυιψώ
  θηΐκαν είδικα γιά νά δεχτοΰν τούς 'Αβλ^ιτές τής «Ό-
  λυιμ/ταάδας '80», σιή Μόσχα-
  ών, 2 κινηιματογρά/φοι 1.000 θε
  σεων μιύ τ&ράστ»α αι θ ούσα
  γ.α τουις δημοσογραφαυς, μια
  τελεία Πολυικλινιιΐκιή, ενα μεγάλο
  τηιλεπιΐκιθΐνωνιακό συγκ/ρότημαι,
  η Διεθνής ζώνη, ο χώροις τού
  Τελωνειαικού Εΐλεγχιαυ, μιά τερά
  στ ι αι αιιθουισα γιό θρηοιβευτικιες
  τελετές, για> όλες τίις θρησκείίς
  και τα δογιματα, 4 ρεσττωιριάν
  των» 1.ΟΟΟ θέσεων (τό εναι θό
  λ&ιτου·ργει ολο το 24ωιρο), ένα
  πολυ μεγαλο Εμποριικό Κέντρο
  με ολων των ειδών τα Κιαταοτή
  ματα, 3 κλειιστΒς αίθουσες γιά
  προπονιήσεΐ'ς, ιμιβ οισίνα' σέ τρία
  επΐΐιπεδα, πάιρκΊινΐγκ, σ/τάβΐιαι γιιά
  προπιονΐήσεις ρμοιαι μέ εκείνα
  πού θά πραγρατσηοιηιθούν οί
  «ΟλυιμπΜακό Χωριό». Πάνττως αυ
  τό τής Μιόσχαις, πού ειόα', εντυ-
  ιπυσιοστιηικα1 αφανταστα, γι' α>υ
  τό Μοί ιαναιλογϊζομαι πόσο αδιικο
  6ανιαιι μερΐικοί έστω Αιθλητες —
  πέραν όλων των άιλΑΐων — νύ
  μην τό χαιρουν καΐί νά το ζή-
  αουν γιά πολυτίμους λόιγοιτς, ξέ
  νουις πρός την Αθλητιική Ολυιμ1-
  πιαικιήι Ιδεα.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Αιίόιμη υπαρχει η Πλατεία
  Εθνών μέ τίς σηιμαιίες, έναι
  ηλεκτριικο τραιίνο πιού θάι γιυιρνα
  γύρω αιπο την πολη ·αυπ"ή, καιι
  ιπαιρα πολλα αλλα τελειου τύιπου
  τεχνιικά ιμίισα γιά την βξυπιηιρέ-
  τηση των 13.ΟΟΟ ανθρώπων
  π,σύ θά> ζήσουν οττό «Ολυιμπΐιαχο
  Χωρ ι ό».
  Συιμπλη,ρωιματικά, αναφέρω ό
  τι κιαθε κτιριο εχει διπλά αισαν-
  σερ, τρείς ειισόβουις, πλήρη, «Λι
  ματισμό, κοί εξαερΐΌμό καιι γενι-
  κα α'Γϊιθαιν-η εσωτεριική δ+α«ό>·
  σμηιση, μΐε Γτινιαίοες ακχκμη αξι'αις
  χά ι ακριβα μιπιμπελώ και σικεύιη.
  ιΕνττύιπωσιη μού έκαναν κάτι
  (μεγαλυτεραι, μακρύτ&ραι τού κο
  νονιικού κριεββάτΐια (σηιμιειωτέον
  οτ* είναι ήδη οτρωρένα) πού
  μού εξήγηισαν ότι ττροορϊζοντακ
  γιά τοϋς υιψιηλόσωμους αθλητές.
  Επϊσηις ϊιντυιπωσιακή εϊνιαιι η
  αιβουοαι μέ όλων. τώνι δογράτων
  ^αί θρησκειών, τίς Εκκλιησίες,
  οπου ©ά" υ,πόρχουν ανττίστοΐιχοι
  ιερβιις, για νά λειτουργούν «αϋ
  να κάνουν θρηισκευττικες τελετίις,
  για τους αθλητπές που θά θε-
  λουΛΛ νό προσευοοηβούν πριν
  τούς αγώνας.
  Τό μεγάλο α>υτό έργο, που
  εγινε σε 2,5 χρόνια οπό τή,ν εγ
  <ρΐιση τής μελέτην (που αιντικει σε γκρούπ αρχιτεκτόνων της Μοσχαις) κοιστισε στή Ρωσια 100 Βκατομμύρια ρούβλιαΙΙΙ Δεν ετυχε νά δώ ποτε αλλο ΘΥΜΟΣΑΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΙΑΝΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ; Ο ΙΔΙΟΣ - ΛΕΝΕ - ΠΑΛΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΠΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΓΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ! ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ, ΜΙΑ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΞΕΣΗΚΩΜΑ ΤΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ»!!! ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ,, • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 άς ΜΕ άλλα λάγκι, λέίΐ τό σχετικο «ιδάφιο»: σπόν δημοσιογραφο πού μϊσα σέ πέντε χρόνια ξανα- δκοστίί γιά αξιόποινο αδίκημα (κι ο Μάνος Χαρής έχει ξανα&*~ καστΐ,ί), η επφαΛλό|ΐεγη ποινή δέν μετατρέττεται, αλλά ο κατα- δ:καζόμενος την ικτιει ολόκλη- ρη στή φυλακή. Κι ακομη, δύ- νατοί τό Δικοοττιριο νά δνοτά- ξει τό κλεϊσιμο τής Εφημερίδας! ΚΑΙ στη δεύτερη όμως περϊπτω ση νά μήν φτόσωμε, η πρώτη είναι αρκκτή νά κλείσυ η «Αλή¬ θειαι», διότι, ώς γνωστόν, δέν ε- χιι την «πολυτέλιια» νά βρίσκε ται ο εκβότης της μέσα καϊ νά πληιρώνει κάτκΜον νά την εκδί- δεΓ, πέραν τού ότι δηλαδή, ποί¬ ος θά τολμήσει νά είναι υπευθυ νος, όταν υττάρχει -ήό παρά- διιγμα Βάβαλη, τκκι όταν ο άν¬ θρωπον ήρθε πρόθυμα νά αντ,ι κατοστήσει τόν Μάνο Χαρή, στήν πρ)ώτΓ| τού φυλακίση., βρέ θη,κε ο ΐδιος σέ σειρά δικιαστι- χύν περητετειών καϊ ταλοιπωρι- ών! ΡΩΤΗΣΑΜΕ αρκετούς εκπροσώ πους τού Νομικοϋ Κόσμου, τό¬ σο στ·» Ηράκλειο, όσο καί στην Αθηνά, γιά την πφίπτνιοη της νβκρανάστασης αυτής τής απί- θανης περϊπτωσης τής «υποτρο πής» καϊ μάς είπαν ότι «εθιμικα έχει καταργηθεί» καί ότι «μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει ΐφορμο- στεϊ οπό Δικαστήριο εναντίον Ελληνο δημοσιογράφου η εφη μερίδας». ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ ότι τελικά δέν θα βρεθεϊ Ελληνκκό Δικαστήριο, ποϋ εφαρμόζοντας την απίθανη αυτή περίπτωση νά κλεκτει την εφημερίδα μας, Βάζοντός μας φυλακή. ΠΛΗΝ όμως φερνομε το γεγο- νός στή δημοσιότητα καϊ σέ συνδυασμό μέ τα μέχρι σήμερα σε βαρος μας διοπραχθεντα εκ μέρους τού Εισαγγελέα Ηραπ κλείου κ. Ζορμπά, ενεργοϋντος φυσικά κατά καθήκον καί εντος τΐών πλαισίων των απεριορί- στων δυνατοτήτων πού τού δι νει ο Νόμος, καταγγιλλομε στόν Ελληνικό Πολιτικό Κόσμο, τόν Νομικό καί τόν Λαό, την προσπαθεία πού κατατεινει στήν οριστική φίμωση τή; «Α¬ ληθείας». ΜΙΑ σειρά συμπτώσεων μάς ο- διιγεί στήν ενεργεια αυτή, μερι» κές από τίς οποίες είναι οί εξής: Η ΣΥΜΠΤΩΣΗ τού ότι σέ όλες σχεδόν τίς αθωωτικές μας απο φάσιεις τού Τριμελούς, ίγινε έ- φεση από τόν Εκταγγελέο κ. Ζορμπά. Η ΣΥΜΠΤΩΣΗ τού ότι μεχρι καί τρείς υποθέσεκ εναντίον τού διευθυντή τής «Αληθείας», εχουν προσδιοριστεϊ επανειλημ- μενα την ιδία δικάσιμη. Η ΣΎΜΠΤΩΣΗ τού ότι την αυ¬ τή ημερομηνία έχει παραπεμ- φθεΐ αρκετές φορές σέ δυό δι- κοστήρια. Η ΣΥΜΠΤΩΣΗ τού ότ» έχει πα- ραπεμφθεί αρκπτές φορές δι απ ευθεϊας κλήσεως. ΑΛΛΑ άν απαριθμοϋσαμε κι άλ- λες συμπτώσεις, Ίσως δΐιακι,νδυ- νεύαμε κι άλλη παραπομπή. ΒΕΒΑΙΑ είμοσπι υποχρεωμενοι νά τονίσωμε παράλληλα ότι η εφημερίδα αυτή έχει χτυπησειι ανοιχτά την κυβέονηση, έχί.ι διαψεύσει επΐσημα τούς Υπουρ- γούς κ. κ. Αβέρωφ καί Στεφανά- κη, έχει αποκαλύψει τή μασωνκ- κή ιδιότητα τού Πρωθυπουρ- γού καϊ πολλων υπουργ|ών τού, έχει φέρει στό φώς γιά πρώτη φορά στά παγκοσμκι χρονικά τού Τύττου, τα αρχεία τ|ών Μα- σωνων, εχει οντπαχθεί στίς ξέ¬ νες Βάσεις, έχει καταδικάση Α- μερηανούς αλήτες γή προσβο λη Ελληνων καί εθνικών συμβο- λων, εχει αναχαιτίσει κάπως τις βλέιμεις των ΕβροιοσιωνιστΙών στήν Κρήτη ενδικώτερια, έχει χτυπήσει τούς γνωστους «Κρη- τικάρχες», έχει αττοκαλυψει βί- ους, πολιτεκς καί ενκλήματα τογών καί μπροστάρηδωνι, έχει κάμει κάποκς μ·κρες τίλος πάν¬ των «χαλάστρες» στίς κά©ε ίί- δους σκοτεινές δυνάμεις καί σέ όσους μέ τίς πράξις τους γίνον ται ενσυνεεδητοι ή ασυνείδητοι συνεργάτιες τους. ΑΥΤΟ όμως δέν σημαίνει ότι θά πρεπει νά πληρ^ισει το μικρο αιιτό ελεύθερο βήμα με τό βα- ρύτατο νόμισμα τού στραγγαλι σμοθ της φωνής τού. ΒΕΒΑΙΑ, τό ότι δέν έχομε πί- σω μας κανένα Κομμσ, καμμιά Οργανωθή, καμμιά πολιτικη, οί κονομική η άλλη Δύναμη, ιηαι ίνα στοιχείο πολύ αρνητικό γιά μάκ. ΕΠΕΙΔΗ ομως πιστεύομε ότι κάτι προσφερομε στόν εθνικό προοδευτικό χώρο καί εν ονό¬ ματι τής Δικαιοσύνης καί της Ελευθερίας τού Λονου καϊ των Σικψεων, κατανγέλλομε την προ σττάθεια, ζηγτουμε συμπαραστα- ση καί πιστεύομε ότι αύτοι που επιδιίώκουν νά μάς αφανΐσουν νο μότυπα μέ μιά δικαστική άς πούμε απόφαση σχετιζόμενη με την παραπάνω «υττοτροπή» ττλι κά θά αποτϋχουν γιοτί η Δικαι- οσύνη τού τόπου μας θά στΌθεί στό νψος της. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥι ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΉΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΠΟΡΤΑ ΟΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 Τα τηλέφωνα παραμένουν τα Ιδία: 22.0885 — 282.110 — 284368 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■--■ι Κέντρο Διασκεδάσεως «ΑΡΙΑΔΝΗ» Έναρξπ Σάββατο 1 Μαρτίου Νέα προσπαθεία Νέα πρόσωπα ΚΕΖΕΚνΕ: ΤΗΛ- 231Θ90 καί 231920 ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΗΑΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ « ΗΛΙΟΚΑΛ » ΑΠΟΚΛΕΙ2ΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣίΙΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Τσακίρη 18 — Καμα,ριάκν Τηλ. 282658 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ !■■■■ 'Η 'Ασ<ραλισπκΐι Έταιρεία, €ΕΥΡί1ΠΑ·ΙΚΗ ΤΙΙΣΤΗ» μετέχρερε τα γραφεϊα της όστό την Πλα τ«ι<ι Μουσείον οτήν ΐτλατεία Ζ- θειακάικΐη άριιθΐμιος 2, 3ος δροφος δίπλα άπό την κλϊνΐκή 'Ασλανίδηι καί το χαρευτικΐδ κέντρο Στάμνα — ΛυγεροΟ. ι Τα τηλέφωνά μας είναι 281-24Θ κοΐ 284-437^ Σάς πειριμένουμε πρόθυμοι πάντα γιά την καΐ θϋχπή εξυπηρετήση οας- χούν τάι χωραφια, οί καί ο» οιμπεΛΙώνες όταν γωγή παίρ/ε,ται από τοτίς τσουις τού «κατεστηρίνιου» δί- νοντας Λίγα ψίχουλοι γιο ν6 ζτ). ,σει ο ανροτηΛ; Το ίλοιόδβνίρβ ε,ιναι δικά σας. Τό λαόι αμως {(. νακ ΑΐΜό σος; Γ αμπελκι εινα* διικά. σας. τό κρασι άμωις καί η στοφίόα Εΐιναι διική σας; Οί. πορ τοκαλϋς είναΗ διικες σας. Τδηορ τοκαλΐιθ όρωζ ν>ψαη> δικο σα<; . Η δουλειά καί ο κάπος ειινχ» δικώς σας ολλα τα αγοβά τού καποιυ καί ιδρώτο σος τα χοί- ρουινται· άλλοι. ι Δυιστυίχώς φΐιλοΐι μας ογρό τες η; παραγωγή τού μοχθου καιί τού ιδριώτα σας προ—ί· Ρ'θνταΐ' στοΐιις καιπα-σοιυις «κατεστηιμένου» αντί γιά ιμιχουλα, γιό νά γίνουν ττλοι/σιώτερ.01 κι ναύς φτι, ροι. Αυτή όμως η δχκία πρέπει νά τεΑειώσε». 0 ι καιος αγώνας σας δείχνη δέν ανέχεσθε πιά ψϊχουλο, ιτροσχεσεις ψεΐ—Μοεξ. Φίλοι κιαϊ αδΐλφοί ονρότβ Τό αγιροτικό πραβιλίη,μια εινοιι παντός θεμα πολι;τΊΚ|Τ>ς ηαί
  αλλαγιής. Πρυκιι ι
  καί ολο ι οί εργαζόμεναι
  εμ&ις μαζι ν>' αγωνιστούμί
  την πολιΤιΛή αΛΛαγή πού θο
  σεΐι τΐήν ΚΌΐνωνική δκςαιοσυΐ
  μεισα στά· πλοίσκΐ τις οποίος βαΐ|
  οάις ίΠΐΓτρο'Πΐεί ίοη <τυρμεΓ03(](|(1 στό ΕβνΐΝό εισόδημα. ι] Ένας δΓκμοκρατικος τρΰπο<| οΑΑαιγός τού κάθε «κοπε(πτιμί·| νχ>ί>» είναι καΐ ο· εχλογβς.
  ΦΙΙλοι αγρΰτες. 'Αιν
  λάσετε οριστι,κά καί ικαν
  τ,κια το αγροτιικο
  τε στιΊς ερχομενβς εκλογές ηρΟ«» ι
  να ψηφισετε νέα προσυπα σέ;
  νε,ο «οινωνικά συστήματα. Την.
  αλιλαγή διον τήΜ φέρνουν τάι:
  πριΰσωπα αιλΛο την φέρνουν οί
  ιδεολογίιε.ς κ-αί
  πού ΓΡφΐιεχΐαμενο κοί
  τουις είναΊ' η κοινωνικιή δ«α*ο
  σύινη, η ιστ>τιηΓΓα των πολίπύ»1
  έναντι τκχι νήμοα τής Ιοηα συν
  ιμΐτοχής οττό «θινικο ίΐισοδημο.,'
  η αληθινή δημοκιρ,ατία κοί η 10»
  νωνΐική καί εθνική λευτκρισ «β>
  Τό ιόεώδ&ς ιοοινωνικθ σϊΗ
  στημα πού βίνει ολο τ' ονυτί-'
  ρω Γΐλιεονεκτιήιμ,αται ιοφϊ αγοβΰ ό
  ναΐ' τό σοισιαλιστΐικο σύστηιμα1
  μ£ βάση βεβΐΐιαι τις κοιινυνβίί
  αρτχβς τού ΧριοτιανιοιμοΟ.
  Όλοι οί ερνΌζόιμενοΐ' ΐτήχ χύ
  ρας καά οί ογροττες μοίί άς ("
  τοιμασθούν νά δώσοιυν την
  κατάλληλη απαντηιοτ, στϋς ίΡ»*
  με·νες εκλογάς σ' αατούί ΠΟ"
  τοώς εκμβταΛλεύονΦαι, κο<κ ο- διικούν, τούς τυιρβννούν ·» τος κοροΥδίύουν τώρο «οί το σαι χίκονια. Απο σήΐμ&αο σύνθη μά σια,ς καΐ σΐΒθπος οας: πολχρι- ική καί Μοινωινική αλλαγτν Μπο- ΓΛ&ίτε νά την φφετε, οπο σά{ ι· ξα,ρτάτα,ι. Ποτε πιά στήν ίξ σία άυττοί πού σά!ς Όντταιι, σάς αδικούν κοί σοί κτΐί πούν όίτον ζηττάτε τό οΙμο σοί μέ τάι ΜΑΤ κια ι τού»; ρουις μισθοφόρους. Με πολλούις χαι.ριετισμούΊς Ο ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΒΝΘΗ """" ΜΗΝΑΣ ΑΒΔΕΛΛΗΣ Πολύ κοθνοτιερημένα ηληρο- Φήρηνθηικα τόν θόνοτο τού η* κολοϋ μου φίλον στο φοιτηΤΜ0 θρανία και κουμπάρου μου, ΜΗ ΝΑ ΑΒΔΕΛΛΗ, πού ιπισυνί^ στίς 24 Οκτωβρίου 1979, 9™ Λονδίνο. Επβιδή τόν ούτον όνθρωπο τόν αίχαν πολλοί αναγνώστες τής ρίδας μου, τόσο στήν ΚρήΤΊ>
  οσο στην Αθηνά εαΐ τα
  νηοχι, ανογγέΑλω με πολύ
  —ο-έ όσους δεν τα ήζίΡ·» "
  τό θλιβιρό α«τά γίγονός.
  ΗΛ