91147

Αριθμός τεύχους

259

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρ&ς ο' αυτόν, ποϋ χρΐν μ*
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλο» τό
  στόμα, προλάβη νά πιϊ §—ω
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  ■. καζαντζακη*
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  εξω οί ξενεσ βλσεισ απο την κρητη
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβν0-ν*Λ«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΧΗ
  * ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980 ν-~ '
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 2Κλ291
  Χρρνος 5οο—Άρ· Φύλ. 259—Δρκ· 10
  1
  , ο
  ΤΟ ΑΡθΡΟ 14 ΤΟΥ
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ
  ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΝΟΜΟΣ
  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΑΦΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.
  ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΤΕ:
  ΣΤΙΣ
  ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ!
  ΔΕΝ
  ΜΠΑΙΝΟΥΝ
  ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣί
  (ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΙΖΤΕΥΩ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ)
  ΠΑ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  καί ευα άθώο άοτεϊο "κούς-κούς,, πού άφοροϋ-
  εαυ τόν Έβραϊο Αίιτονομιετή Κρήτης (άξιωματι-
  κό τοϋ ΊοραιιΑινοϋΣτρατοϋ) 'ΕΛάν ΡάμεΑ καί τόν
  "ΕΛΛηιια ΚΑητήρα κ. Γεώρ/ιο ΜαρκομιχεΛάκη,
  ό δημοβιογράφος Μάνος Χαρής καταδΝκάοτηκε
  ΕΝΑ ΧΡΟΪίΟ ΦΥΛΑΚΗί
  ΣΗΜΕΙΟΣΗ ΠΑ ΤΟΥ! ΛΝΑΓΝΟΙΤΕΣ ΗΑΙ
  Στό έπόμενο φύλλο μας
  λεπτομερείς γιά την πα-
  ραπάνω δίκη και την
  καταδίκη μας. Μ.Χ.
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΊΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΝ» ΚΡΗΤΗΣ!
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΕΙ
  Τόσο χοντρές, όοο ποτές, &έν είδες
  μάς 2χουν δέσει πλουΐτοκράίΓες μ' άλυσσίδες·
  "Όνειρα' ΰλέηουρε λαμΐπρά» δεμένοι...
  "Ο'λοι μασαρε σιΐ) δεοιά πού υάς χορταίνει·
  "Ανομος κι άνήθϊΜ>ς< λένε, εϊοχπ, δταν ο' αύτό πού σ ~ ιπροσφΐέρουν δέν άρκεϊσαι. Μ' έσδ(; ΐιηδώ τούς φράχτες, θέμε κι άόλλους, τούς παραπάνω νά γκριερϋσουμε τροχά'λους. ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΣ ο·· Στόν Αρχάγγελο τής Μουσικής ΝΙΚΟ ΙΥΑΟΥΡΗ ΑΙΠΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ "Ήταν Ιούλιος κι είχεν έπτά κι ετος τοΰ χρόνου τρΐάντα 2ξι _ τότε ιτ' άΐκούοιηκιε πολύ φωναχτά φάνηΐκε ί|λιος οτήν Κρήτη νά ψέξη. ΤΗιαν καμάρι κι' ίίταν έλπίΐδο, ήτανε φως σάν ήλιαχτίδα. ΤΗταν λεβέντης σάν κωπαρίσσι, καΐ τόν καμάριωναν 'Ήλιος καΐ Ιούλιος μιήνας καιρός πού γεννιέται- Φλεβάρη καιρό ό "όσμος τόν χάνει όμως οτόν κόσμο ποτές δέν ξεχνιέται κα' ή ζωί] τοϋ χαρίζει άΐγάτπης στεφάνι· Τόν κλαίει ή Κρήτη τό ΠΕΡΑΧΩΡΙ ιόν κλαίει ή γενιά τού κι άναστενάζει, τόν κλαίει ή Νίδα τ' άψυιχα δρηι ούτος ό χαμός δάκο/υ μοΐιράζει. "Ολα τα Άνώγεια μοιρολογοϋνταΐ τό Ξυλυυρέικο θρηνα και βογκαται τότοιοι λεβέντες ποτέ δέν ξεχνιοΰνται ό Χάρος κι αν κλαϊς τκ>τέ δέν λυιπαται·
  Τον κλαίει ή Έλλάδα, τύν κλαΐν τάβουνά
  ό τόπος φωνάζει στόν "Αδιηι μηινά.
  δτι τύν θεμε ξανά νά γωρίσει
  και τοϋτος ό τόιπιος πάλι ν' άνθίσει-
  Τριαγούδια κα στίχοι μ' αγαπΐη φωνάζουν
  γλυκολαλη λύρο τόν περΐμιένει,
  ολα τα νιάιτα πίσω τόν κιράζαυν
  ολ' ή Έλλάδα γι αυτόν πενθισμένη·
  Τραγούδΐα κοι οτίχοι μ' άγάιπη φωνάζουν
  γιά νά τα φάλει μελωδικά,
  κι δλα μαζΐ θέν νά τοϋ πσϋνε
  δτι τα οάκρυα τρέχουν καυκά.
  "Ορως τύ μαϋρο τό πειπρωμένο
  π' £χει χτιοπιησει σέ τουτο τόν τό&το
  τόν θέλει πάντα βαθειά μαυρισμένθ/
  κι' άδΐκα κάνεις μάΐταιο κόττο.
  Φλεβαριης μιήνας κι' είχεν όκτώ
  βαρεία ή ψυιχή μου σάν Ψηλορ<είτη, τότε π' άικούστηκε τό βοηιτό εσβυΐσε τ' άοτρο π' έΆαμΐπιε ή Κρήιιι- "Εβαλε ό τόττος μαΰρο μαντήλι γιά νά πενβίΐσει τό παλληκάρΐ/ γιά την ψυιχή τού άνάβω καντήλι ^ αίώνΐα ή μνήρη σ' αύτό τό καμάρι· Γιά την ψυ<χή τού άνάβω καντήλι κι δταν θ' άκούσω δικό τού* τραγούδι, τα μάττια σκουίπίζω αέ μαϋρο μαντήλι γιαύ τό καμάρωνα αύτό τό λουλούδι. "Ας είναι τό χωρα πού σέ σκεπάζει κι άσυό τό πούιπουιλο πιό έλαορρό>
  αΐώνια ή μνήρη» ή Έλλάδα φωνάζει
  κι όΛων τό δάκριυ τρέχει καυιτό·
  ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  Ιερεύς
  Έφηρέριος ΓΑΖΙ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματικη εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Έπισκεφθίίτε μας. θά δχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Οχΐ ή άΐίλή μεοτπκη έξυ—ιρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεακρόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-841
  »>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
  Η «ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ»
  Κ,υΐκλοφόροησε τό 3 φύλ
  λο, Φεβρουαρίου· 1980, τής
  μικράς, άλλά συιμπαθΐητι-
  κης έφιημερΐδας μέ τίτλο
  «Έφιηιμεριδούλα»/ πού έκ-
  δίδουν οί μαβητές τοΰ Πρω
  τ6πιοι> Σχολείου τής Παΐ
  δαγωγικης Άκαδιημίιας Ή-
  ραικλείου·
  Γράφουν οί: Ευα — Μα
  ρία Τσαπάικη, Μιχ· Ψαρ-
  ρός, Πόπΐυι Βαλύιριη- Είριη-
  νη Πατταδάικιν Γ Χιντά¬
  κης, Έλένηι Κτιστάκΐι, Ε¬
  λένη ΚυριακάΜη, Βάοω Κα
  ραγιαννάικη, Μιχ· Β. Γκορ
  γκούλης, Κατερίνα Νη-
  σωτάκη κ.όΐ·
  Άΐιό τό φύλλο αύΐό ή
  «'Εφηρεριδούλα» «τυΐπώ-
  νεται σέ τυιπαγραφεϊο» —
  δπως γράφεΐ σέ εϊδική ά-
  νακοίνωση ή Έπιτροπη
  Συντάξεως πού άιποτελεϊ-
  ται άίπό τό συρβούλιο τής
  Μαβηίτικής Κοινότητος τής
  ΣΤ1.
  Μιπιράιβο παιδία·
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ
  ΤΟ ΠΡΟΤΟ ΗΒΑΙΟ ΤΗΣ Ν. ΔαΜΙΑΗΑΚΗ
  20 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  Σέ 20 Κοινότη[τες τοΰ
  Νομοϋ Ηρακλείου δαιΐμι-
  ουιργοΰνται ίσάρι%ιες Κοι-
  νοτικιές Βιβλιοθηκες-
  Ή πρωτοαυιβλία άνήκεΐ
  στήν Δ.Ε· της Τοπικάς "Ε
  νωοης Δήρων καΐ Κοινοτή-
  των στήν όποία μετέΐχσυν
  οί Δήιμαρχοι Καρέλλης,
  Πλσυΐμίδου, Μαλεγιαννά-
  κης, Άσλάνιης, Μαρ,ιδάικης
  θεοδωράικης, κ.ίί.
  Άξιέπαινη πρωτοβουλία
  πού πρέιπει νάχει συνέ-
  χεια·
  ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
  Κυκλοφοριηοε τό νέο βι
  βλίο τοΰ Κριητικοΰ δηροσι-
  ογρόχρου κα συγγραφ'έα Νΐ
  κου Άγγελή μέ τίτλο «Άλ
  ρυιρές Ίστορίες».
  Πρόκεποι γιά κρητικές
  λαογραφιανές άφηγήοεις,
  δηροοιευιιένες σέ άθηνα'ι-
  κές έφιηρερίδες, μέ πιπε-
  ράιτο χιοΰρορ.
  Τό βιβλίο αύτό, μέσα
  στϊς 200 σελίδες τού κλεί-
  νει 2να κομράτι τής Κρή¬
  της καί τού περήφανου λα
  ου της, μέ τίς σπαρταρι-
  στές τού ίστοράες καϊ πε-
  ριπ'έτειες.
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Άπό 3—17 τοΰ Μάρτη
  πραγρατοποιεΐται στά Χα¬
  νιά (αϊθουθα Λυκιείου Έλ
  ληνίδων) έκβεοη ζωγιραφι-
  κάϊς τής Κωνσταντίνος Ζα-
  χαράκη μέ τό γενικό τίτλο
  «Άστό τό Καλοκαίρι οτό
  Φβινόπωρο»·
  «...Αποχομμενη αη ολουις αυτους
  τουις σκληρους ισκιους τή»; σιωπή'ς
  γρακρω σκαλιζοντας τα καρβοινα
  και καθώς οί σπΐιθ-ες πετιουνίτι
  κυκλοι σχιημαΓΓΐζονττ'αι γυρω
  Ίσως ν.ανιαι ίνα καΓταφυγιο η
  Ποιηΐση. ΚαιταφΙυνιιο των εξωτε¬
  ρικών και εσω,τιεριικυν ερεθισμα
  των, πού κρατα τον ΠακητΓή σ ε
  να κοσμο διικίο τού, γεμάϊτο που'
  λια και ιονειρατα. Και το κατα-
  φιυιγιο γινεται κηοος, ερμητι«α,
  κλειστος γΐια ιοεινκχυις τους «ι-
  σκιουτ; τιή,ς σιωπηις» κλειστόν
  νιο του>ς ανθρωπους πιου πϋίτε
  —ιπιοΐτε τους γυριζουμε την πλα
  τη ή τούς συιστηνουιμε
  γ<3, τό καινιουργιο ρολίοι που κυικλοφοιρηισε, το καινιουριγιο Γαλλΐικιο μοκασίνι τηις ιμ,πουτιικ τού ΚολΙωνιαικιθιυ. Κ ι επσι, βρ.ισκιοΐυιμε τον πολιΐτιΐ- σμιο, την τεχνολο·γία απρόσιτα, τιερατοττοιιηιμΐενια, μΓΓροσττάι σπο φοσμα τήχ οικολσγικής κ,οί ΐΓτνιευμοΓΓ,ιικήις φθοράς. Πάνττα ό- μυς ο ΠοηιτΓ(ς, βριΐοκει τρο- ποιυς να ©ώσει την ψιυιχΐικιηι τού γαληνη, ν' αφήισει ηεριισττιερΐ'α1 να πεταξοΐυν μιεσα στήν ατμο- σφαιρα της μεγαλοιυΐπολης, να σχολ,ΐ'ασει, τ'ον διιπλανιο που τίνα ξε χά μυαλο τχ>υ στον οεραι,
  σπην πλατεια Σιυιντταιγιμαιτος. Κι
  ο Ποιητης καιτηίγορϋ, επιαναοτΌ'
  τει, φωνια'ζει μυθικιους θ,εους.
  ιβγαιΐνιει εξω απο τη φορμα τού.
  « Οχΐι» λέει.. «Σήιμιεραι τρεμω πε-
  οισσοτερο απο καθε αλλη φο-
  ρο / β.ρισκ»ομαι σε μια ίρητυρετη
  καιταοταση/ιπετιαξα ώλα αυΐτά τα
  ΔΙΑηΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ
  Διαραρττύρεται ή Τ·Ο·
  ΠΑΣΟΚ Αύγενικί)ς, γιά
  την ανιση κΐυβερνηιτική με
  ταχείριση των τάξεων και
  έπαγγελρό.των, έξ άψορ-
  μής τί]ς άΐπαλλαγής τής εί
  οφοράς ΤΣΑ άίπό τα άίγρο-
  τικά μόνον αύτοκίνητα καί
  τή διατήρηστ|ι της οτά α-
  γροτικά — έρπορικά·
  Η ΧΟΡΩΔΙΑ ;
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Στΐς 10 Μαρ(τίου 1980 ή
  Δηιιοτικίι Χορωδία Ηρα¬
  κλείου θά έρφανιστεί στί)
  Λευκωσία τής Κύιπρου.
  ΟΣΟΙ ΧΤΥΠΟΥΝ
  ΤΟΝ ΠΑΠΑ
  ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ
  ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ
  ΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ.
  ΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΊΚΑ,,
  "Ενας εΐδικός στά θέματα μουσικτϊς, ό Λνθρωπος
  πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο καΐ
  λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σδς ζεναγεΐ στόν κό¬
  σμο της μουσικής.
  Τα καλυτέρα κομμάτΐα πού κυκλοφορούν
  στήν Έλληνική καΐ ξένη άγορά,
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «ΞΥΛΟΥΡΕ ι Κ Α»
  "Ενας μουσικός, σας προσφέρει τή Μουσική πού
  άγαπάτε, πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σας κρατα
  συντροφιά τίς ξέχωρες ώρες...
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
  «ΣΤΑ ΞΥΑΟΥΡΕΙ ΚΑ»
  ΔΙΣΚΟΙ— ΚΑΣΣΕΤΕΣ
  Λεωφ· Καλοκαιρινοΰ 127 — 'Ηράκλειο
  ιαχρηιστα αντκαψενο /
  /που μπορουνε να μιε θε-ρμομί-
  τρησουινιε».
  Ναιΐ, υπαρχει κολ η ελπιδα.
  Υπαιρχε» τό χιρυισοκ'έντητο νή-
  μα που ενώνει τη ζωη με την
  ιλΐπΐδο...
  Αυ;τή είναι η ποΐιη,ση τή|ς Μα-
  ν'ιουελας Δαμιανάκη. Δεχ·εται τή
  ΦΐΛοσοφια τής ζωήίς, τού θα-
  νατου, δεχεται τον ανβρωπο,
  τή φυση. Δεχ>εται ηλιιαιχΐτιβεί —
  πεπλο αυτής τιήίς Κοΐινωνίας....
  Γραφει για ν' οφήσει έναι παιρο'-
  πονο στήν 'Κοινωνίιαι, νά συμ1-
  (ίαλει. οσο νίινιεταιι, στήν Πνειπ
  μαΐρκιιη «αι Ηθικιή ανβλιςη το>ύ
  ούγχρονιου άνθρωπον. Κι η φω-
  νή τηις ικυιλΐιέτΌΐ πανω στο στΐ-
  χσ, τονίζει μέ χρώμα το στιχο,
  Μιν,ει την ψΜχή τη;ς στό στίχο
  της...
  Ο ι αΦσβηιτιΐΚίΐς φοιριμες, είναι α-
  πλες. Διινουιν καθαιρα ο-
  γτιικο ερεθιΐσματα, χρρις
  να αιποραιΐνει αυτο Γε
  βαιρος τής Πιαϊιηισης. Τα νοιημα-
  τα μετουσιιώνονταιΐ γαληινά, γι-
  νθ'ντται καποτί υμν,οιι κι άλλοτε
  ΜΑΝΑΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
  ΝΟΙΩΘΕΊΈ
  ΠΙΟ ΠΟΛΥ
  ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
  ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
  ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
  ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
  ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
  ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
  ΞΕΣΗΚΩΘΗΤΕ
  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  «ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ»
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.386
  παιλι ΜλεινοντΓαιΐ μΐβσα στις φορ-
  νΐες τους, φοβ<ουνται να φανε- ρωθθ'υν, καλυπιτοντ.αι. Ενΰόρυ χε,ς ισως σκιεψίΐις τ^ς Ποιΐηΐτιρΐιαις, σκ,εψεις που δεν τονΝμα να μαρ τυιρησει συτε στον ιδιο τον ωυ το τ«ης. Οχι πως τηις λειπει το θάρρος. Ισωςμα ρομ'αΜτΐική θε ώρη>ση των πραιγματων ναι της
  δειχνει έναν κσσμο οου εκπΛηρώ
  νει τι|ς διικες τιης πεποιθήΐσεις, τι)ς
  δικες τηις ελπυδες, τις δικις τηις
  » ^σθηίτιxες αηαιΐτήσεΐις.
  Έτσι ρεει ο στιρχος Απλος
  και ξεκοθορος, φλυαρο< καμμισ φορσ, μα πσντα τκΜφΊικιό»;, παν ι α δσσιίενος μιε τή ζωντανι<α τής ιυυχικης ομμής με τηιν ελπιδα τήις ττνευιματιικήις εξυψωσης τού συνχρονου ανθρώίτου. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ: ΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑ ΜΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ. ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΥΤΗΝ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΣΤΕΙΛΕΙ. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ , Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΥΙ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥ» - ΚΟΥ* «ΟΥΕ · ΚΟΥΒ ΚΟΥΧ * Διάλογος μεταξύ δυο χοορικών: — Μά πόσο τού βάλανε λέει τοϋ Μάνου για μιά φ-ωΐογμαφία.; —Δέκα μηνες φιυλακίι. —Ντά ήντάτονε··. έ Η ΜΑΧΗ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, Η ΤΟΛΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280-689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 'Ηράκλειο Τηλ. 284-759 ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου 'Ηράκλειο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ·♦♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦« —,
  Τώρα τόν Χειμώνα...
  Θυρηδεϊτε τόν
  ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΒΑΙΑΚΗ
  Χανιόπορτα
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΑ ΗΑΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΩ
  ΒΙΟΜΗΧΑΙΜΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
  ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ - ΥΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
  ΙΞΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.ΛΓΙ.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ
  ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 138 - ΤΗΛ. 288-470 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ♦ ♦*»♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦ ε·<»4»^«ι ·-. * Κι £νας αλλος οχετικός δαάλογος, μεταξύ Η¬ ρακλειωτών : —Ποιό είναι τό κύραο δίδαγρα, άΐπο την καταδίκη τοΰ Μάνΐου Χαρή, γι' αύτό πού βγρα- ή ήλ ύ ίυ α άοεϊ καταδίκη τοΰ Μάνΐου Χαρή, γι αύτό π ψε στή στήλη πού ιιποίνουν τα άοτεϊα; —"Οτι μερΐκοί άλλοι, δέν .· άοπειεύονται!.. • Ή έβδομΐηκοσιίι πρώτη δίικη μου, μέ μηνυΐές δυό Άθηναίους Μασώνους, άναβλήΊθηκε, λόγω ΐιή κληΐτεύσεως τοϋ συγκατηγορουρένου μου, γιά την είκοστή πρώτη Άπ,ραλίου- Μοιραία συμπτωση γιά τή Μασωνία, πού γιά άλλιη μιά φορά σχετίζεται .- ( μκ την άιηοφράί&α αύτη έτχέτειο·.· * Ή συζητήση ή"ταν γύρω άπό τις πολλές περα- πΐτώοεις, γιά τις οποίες έχιει άοκηθεϊ μέχρα οή- μ,ερα εναντίον ιαου' δίωξιν Καί ίίνας διάλογος τής συζφησης, ήταν ό ε^ης: —Ξέρεις γιά πθΐό πράίγμα δεν έ'χουν κάρει άκομη μήνυοη τοΰ Μάνου Χάιριηι; —Γιά ποιό; —Γιά τό δτι εβαλε.. . φωτία στό·. πηγάδα! Καλομελέτα κα έρχεται.. · ^γ 'Εξοχώτατοι, Λαμιπρότατοΐ/ Άγιότατοΐ, Πα- νοσιολογιότατοι, Παναγιώτατοι, Λογΐότατοι, Έν τΐμοτατοι Διαλέγετε και παίρνετε Ό ουρηαθέοτατος ΜΐΓτίλης διάιλεξε πάν,τως τό τελευταΐο· Έννοούιμεθα; Έλπίζω... • Άιπό έδώ καΐ π)έρα» έπειδη τα πράγίματα ·. · σφίξανε, δέν θά τα λέω δλα ξεκάβαρα, άλλά μέ ύιπονοούμενα, μόνο βάλετε κι έοεΐς τα δυνατά σας, άκονίσετε περισοότερο τό μυαλό σας, γιά νά. . κιαιαλαβαινόμαστε· 1έ αλλα λόγια δηλαδή . · «άιπούχει γνώ- ση, άς βάνει άρΐέντε»· * Σιηρειώσετε τώρα 2να προφιητικό τραγουδάκΐ γιά τόν Έβραϊο Αύτονομιστίι, ταγιμαιάιριχιη τοΰ Ίσραιηλινοϋ στρατοϋ Έλάν Ράιμελ: Τοϋ 'Οβριοϋ οί πατραώτες τοΰ Ήλία ή 'Ελάν κα δλοι οί άλλοι έξομώτες λίιγο άκορη θά γελδν. "Εαιειτα, πιού λές, θά πάψουν καί ατολύ πΐκρα θά κλάιφουν· * Ό φίλος μου ό Δημοσθένης, μέ την εύκαιφία τή ΐΐροχθεσινΓις δΐΜΐις, τΐού άναβλήιθηίκε, έΎρα- ψε ένα τραγουΐδάικι γιά λογαριαομο μου καΐ μοΰ τ υ άιφιέρωσε Μεταςριέριω μόν ο τόν τίτλο τού* πού λέεΐ: «Μασώνοι, αδικοι, γιατΐ θέτε νά μπω στή φυλακή»; Σ' εύχαριστώ. . έν γένει, άλλά γιατι τό¬ σο., κουτές ερωτηθείς. . ξύττνιε φίλε Δΐρο- * Δέν τόπε βεβαία ακριβώς έτσι ό συνήγορος οέ πρόσφατη δίκίη, άλλά περίπου: —Πώς μπορεΐ τ&τοια γόηισσα νά είναι τεντυιμποϋσσα; Δυστυΐχώς δμως οί άρμόοιοι δεν . . γοητεύ τηικαν καί τής ερρϊξαν τό δϋκο τους... οκαρπί- λι, δηλαδή 14 μηνες φίυλακή- * Άίπυ τα Δικαστήρια — δπως δλα τα ση,μερι- νά — είναι κι αύτό τό «κούς — κούς>. Δέν νινό
  τ αν, βλέΐΓΤετιε, δααφοριετικά/ γτατΐ την ηεραθ|ΐιέ·
  νη, βδομάδα την πέρασα σχεδόν δλη μέσα οτό Δι
  καστικό Μέ,γαρο Ηρακλείου:
  Βλέιποντας κώποαος μερικούς άπό την ύτΐο"
  θεσιι "ού σχετιζόταν ιιέ κάτι πυιροβολισμούς, εΐ-
  πε:
  —Αύτοι είναι πρ·αγ(ματικιά θεριά—κηδβζΐ
  * Σέ μιά ύιποβεοιη μοιχίας οί πρωταγωνιστές ύ·
  ποστήριξαν δτι ήσαν μέν δνα μηνα μαθ- άλλά
  κοιμόντουσαν χωριστά·
  Καί δμοχ; κανεις δέν τούς πίοτεψε, καικώς-
  κάκισια, κατά τή γνώιχη μου.
  Γιατι διηλαδή, τταράξενο είναι μετά πού.··
  <'θά ιιιΐΓθϋν τα βούγια στ" άλώνι» νά κοηιιιθοϋν σέ νωριοτούς σταύλους; ΤΙοΰ κοΐ]ΐότουοαν τούς ρωτοΰσαν τούς άν- θρώιιους, δχι ποϋ . · συνευρίοκοντο!. · "^ Κι 2να τελευιταίο: Γιά νά σώσει τόν ριουλετατζιη πελάτη ι"""- πού δέν έ'βλεπε καλά, ά συνήγορός τού κ· Δ· Βουρεξάκης εΐπε: —Μό. πώς ιιιπαριεϊ ένας στραβός νά παίρν^1 τα λεφτά των άνοιχτομάτηδων; Τό Διχαστήραο ομως τα εΐχε πιό . ·. δβκα- ΐέοσερα καΐ «τοΰριξε» την πσινή ,μιάς ··· φνχο- νοαφίας, 12 μηνες δαιλαδή! Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στούς λευκούς χώρους τής σνίτ λα>ς εΐχαν μπεϊ τρία «κούς — κούς> άναφεράμε-
  μ^να σέ κάκι «ραλλιά». «σίΐδερα» καΐ αλλεζ
  «χρωιματιστές τρίχες», τα όποϊα μας περιέκοψε
  η -.ΐΐρολ—ΓΓ[ΐκη - δΐκηγορΐκή... λογΌκρισία·
  ''*·■ ■ *>« ********* α , ■ .-. . . . .^
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ
  Έπίκαιρες Άπόψεις
  Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΝΕΟΝ
  Γράφει ό ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ
  = ΒΒΒΒΙ
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑΙΠΡ0Π11 ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  ■ — —
  ■■■■■■■■ι
  Γνυστή θα πρέ~£>ΐι νά εί.νοΐι πι-
  στεύω σέ όλους μας η εγκατάλε»
  ψη των οηιμερινών ν»ων μας.
  "Αν αρχίοομε αιπο τήβν μορφω¬
  θή τους, νομίιζω ότι τό θιέμαι εΐ-
  ν-αιΐ1 κορεομενο κ αί οολυγιραμμιε-
  νο αιπό πολΛούς αιρθρογράφους.
  Άν ίξιαιρέσομε. ενα 10—20ο) ο,
  ποϋ γενικά μο.ρφώνονταΊΐ, το 80
  ο)ο ΓΓίριιπου παραμένη αμόρφω
  το. «οί! ανιαιφβροιμαπι ικατηγορη
  ματΐικά γι' αιυττό τό ηασοστό, άν
  μπο,ριεί κόποιος αρμοδίας νά
  μού απαντήσει. Τί μέριμναι λαμ¬
  βάνη η Πολιτε.ία· γι" αυιτό τό με
  νάλο ποσοστό τήις πΑιειοιιιηφίας
  των σχνανιθρύιπων μας καιί μάΐλιι·
  — α νέων; Τό κιείιμενό μο·υ εκ-
  φράζίτοι μέ δύο βασΐ'κάι ερωτή
  ,μαπΌ' πού ήδη ετέθει τό πρωτο.
  Μιά τομή τής οργανιικιήις λει-
  τουιργΐιΚΟΓΓηΓΓας τού ανθρώπου
  θά μας δώσεΐι την διοίριεση τού
  24ώρουι σέ τριίαι 8ω-
  Τό πρώτο πού θά πιρέπο νό
  τό δεύτ^ρο πού θό
  πρέπιει νά βργάιζεταΊ' «αί1 τό τρί-
  το πού θό πρβπιει γενιιικιά νά ψυ^
  χαγωγιείται.
  ,Γιά τό πρώτο 8ωρο· άς μοα
  επιτραπεί ένα μιικρό χιοΰμορ σέ
  οντίθεοη μ!έ τή, θΌβαρότητα
  τού θβμαη-ος, ότπ η ΠολΐΦεία ηι
  διική μας θά ήταν ί,υτυιχιής πι-
  στευω, μονϊμως νά ακοιμ|όμα>-
  στιε».
  Γιό τό δεύπτεοο, τής ί,ργοσί-
  υς, ϋχει φροντίΐσει καί γιά λίιγιη
  ανιεργϊα. Μέ την πάΐΓαξτΐι τής οι-
  ιοδομ,ΐικιήις δραοτηιριόΐτιηιτας ειδι
  κοτερα, μας έχεΐ' «αιναικοιυφισει»
  πάρα' πολύ. Τηρ.εί την παράδο-
  σήι πού «Η πολλή δουιλιεΐιάι τρώει
  τον
  ιμαυς εκΓτεθειρένα γυμνάζονταιι
  τό παιδία των νηιπι>αιγωγεωιν
  καί δΓΐμοττικών οιχοΛιείωνι Έχουν
  ομως τυιποποιημΕνη την απάντη
  οη οΐι διοικούντες: Η οκκονομία
  μας βέν μό,ς επιτρέιπεΐι αιιτπές τίς
  δσιπάνες. Δέν έχομί: χιρήιμαται.
  &ΐ α'ΐιτού αικιριιβύις τού φακ
  νοιμένου έχω νά> προβάιλλω ένα
  αοβαρό α.Γκΐ(ντηηΓΓΐκιό νούμερο.
  Τα έσοδα αιπό τό ΠΡΟ—ΠΟ «ά
  θε χρόνο ανέρχοντΓαι Οί 4,5 διισΐ
  κατομμύιριαι δραιχμές πΐ.ρίΙπιο·υ..
  Απ' αυται πίιρίιπθ'υ 660 εκατομμϋ
  ρια μόνο διατιίθενταΊ οτόν Αθλιη>
  Πού πάνιε τώ άιλιλια; Μά
  στόν ταικτιικό προ'υι'πο-
  >ογισμό. Μά πώς ιειναΐι δυνιαιτον
  κύριοι αρμόδιοΐ' αυΐτό τό σιηιμαν
  τ'«ιό ποσό ποιύι είνακ προ'ιι'όν
  τού πνεύματος καί τής άμιλλας
  τού αθλητιορού μο τό μεταφέιρί
  τ: σέ άλΐλους τομείς την στιγμή
  ιμάλιοτα πού χωΑιαιίνει. τόσο πολύ
  ο αθΛιηίτιομός σπή χώιρα μας; Αυ
  τό οποτειλεί τό δευτέρα μου ε-
  ρώτιηιμαι.
  Τί λοΐιπάν θό κανιειι η σημφΐ1-
  νή Νεολαία μας, ύιστερα από αυ
  τ ήν την Νατάοταοιηι; Ποώ θά ψυ
  χαγωγιηιθεί; Πού θά στραφεί;
  Στήν καιτάθλιψηι, την απογοή-
  ^ιευισκι, την πρώχ«ΐιρ«ΐι λύΐση, στά
  κοικόφημα κιέντηρα, οτίς εξάρσεις
  οτΐς παρανιαμίιες, την αΐλιητεία.
  Οί1 περίφιηιμες «ντΐισκοτί.κς»
  θά τούς παραλάβουν, θά τούς
  διαμορφώσουν καί θά> ΐτούς ξε-
  σκολίσουιν. ΚιένΠΊριαι ώς επί τό
  πλείστον υιπογειο, αινθωγιιεινά μέ
  Όσο γιά τό τρΐίτο 8ωρο τής
  υυχαγωγίας, αξί^ει Μιγο ν6 χρο-
  νοτριβήισομε. Την δέ έριευινο νά
  κάνομε σέ δυο κατηιγορίιες. Στ ήν
  πρώττχ τοποθετούιμε ταύς μιεγά'-
  /ους καιί οτήν δεύτερη τούς νε-
  ους. Γιά τούς μεγάιλους καιί «αι-
  χώς φιυσιχά, δέν θά οσχοληθώ
  ΐιπί τού παρόνιτος, γιά' νά δώσω
  ι·λο τό χώρο στοίκ νέους μας,
  'επειδή άς τχκιμε κιατάι κάποιο
  τροπο εμείς οί μεγαΛίΐΓτεροψ έχο
  με κόπως συνηθίσεΐ' νά «ντου-
  Χ'ουντί^ομε» αιυιτήν χήιν εικόνα1.
  Δέν μπορεϊ όμως την ίδιαι ν-
  κονα νά δεχτούν κιαιί νά διαιω-
  νίσαυν κα» στς μετέοειτο γΐ.νι<ές οί δΐικοι μας νιεοι όνβρωποΐ'. Χρειάζονται αυτό τό ορναν«ό _3ωρο τγκ ΐ|»υχηγωγϊα·ς α«έοαΐιο, σωστό, γερό καιί α~αιραβίαστο. Λέγοντα'ζ δ6 ψυχαγωγία δέν ανα ψΐιρομαι ειδικά οττήιν δΐΌ.σκεδα'- σΐ), αλλά γενιικά σέ όλες τϋς μορ ψ(Λ λειτουιργΝΜότ.ητΌΐς τού ελευ θε,ροι» ο.πό υιπνο ιοαιί εργασίαι ω- 0Φάρ*οο. 'Βνα' ισωστό βέαπ-ιρο, μιά ομαδική ή σι>λ!λογιικ.ή εκιδήλω
  σηι, ένα> σωστό ττάροοο, αθλητι-
  κές επιδοθείς, τιολιτιστΐικές ικ-
  δη(ίΝώσεις, ιδΐιαιίτίιρ-α ενδιαφέρον
  το κ.τ.λ. Μήιπως δέν ^άπιρεπί.
  καΐτα συνοικϊες τουλάχιστο κα·ί
  ρελετηιμίΐνοΐ' στό σχέδιο πόλης
  νά είχον ηροβΐλιεφτ^ί τέτοιοι· χώ'
  ροι γιό πάρκια, παιδότοπαυις, ο
  θληιτιι*δς εγκαταστ-άσει-ς κ.τ.λ.;
  Ή έστω καί τώρναι δίέν μπορού-
  ■σαν νό επιλενοϋν οί καταλλη'Αιοι
  χώΐροι· καί νό οπαΛΙλοτρ.ιωθούν,
  ι ώοτΓί νά είχαμε κθ'ί τοώς αοαραιί
  τηττους πνεύμονες στ ήν πυΊονή
  δόμηση· πού ατικαλείταιΐι η διοί-
  κηση; Γιατϊ μέ την "ιδία σκλίΐρό-
  γτγϊτο' πού υπφαλι την μείωση
  τώιν συντελεοτών των οριόφων
  καί την καβιέρωση των
  στΐικιών πάιριοινγχ δέν
  σχυρούις κα>ί μή φωτισιμούς, μέ
  εκικωφαντπκή μουσικήι, μέ ισχυ-
  ιθά οινο'πνεύΐματο σέ ποτάι, τσι-
  νάρα> κ.λ.ΐΓΤ., πού θά Ήαραλά-
  βουν τ ό ανιήΛικ© τταιιΰϊ μέ τ όν
  <καιθαρό πνεύιμοναι ιοαΙΪ1 τό αμό- ΛυΜτο νευρ,ικό τού ούοτημο, γ' ά νά τό παραδώσουν αργότΐ- ιρα στήν Κοιινυνιίο οαικατεμένο. Αυττάι όλα α~οτελούν τό δ σαιρ.εστα αοοτελέσματα »αί τα κοινωνικά προβλήιματο τα οποί¬ ω ώις επι τό πλείστον «αταστρέ- φουν τούς νέους μας, τίς «λπίδες μας, τα παιδιό μας. Εάιν η Πολι- τεία μας έδειχνε ανάλογο ενδια^ φέρον καιί φιροντιίδα ικιαιί εμελ-ε- τούσε σέ βαθίΐαι τομή αυτό τό σπουΐδαιιο κοινωνικό πρόιβλημα, Οά είχαμε μιά κολύτεριη κιοινω- νι α ναών, σωοτότεραι παιιδιάι, μέ σωοτή αγωγιή, συρπεριφαρό ^αί τροπους. ΑΜθοώπους πού ί- σως νό μή τολμαύοαν ποτέ ούτί ατό πά,ρ*ο Γεωργιιόδη νά ααιτ>-
  ποτούοαν, ούτε τίς μύτ«ς των α
  γαλμάτων νά σπθ'ύισαιν, θ'ύ
  τό «Καπετανάικΐιΐο» Γυμνάσιο νό
  βεβήΑωναν.
  Ομολογώ »α>ί οφείλω
  νό ευχθ'ριστήσυ την αναγνώ-
  στριά ιμας κ. Βέρα·
  γιά την ιιδέα πού μού όδωσε οτό
  νά γράψω α·υπ-ό τό
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΗΣ
  καιί αυτοιϊκ τούς χώρους πού «ί¬
  να* οημαιντΐικοτεροι των προη-
  νουιμένων μέτρων; Στούις δριό-
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ΧΩΡΟΣ ΠΑ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
  ΓΓΕΓΗ
  Επί τής οδού Αγΐου Τίτου
  (ιΐλόι — πλάι ακριβύς από
  την Ένωοη Γίωργιιοών Γυ
  ριομών), ενοικιάζεται χώρος
  140 τ.μ. 5 δωματίων, οτόν 1ο
  όροφο, κατάλληλος γιά ετταγγελ
  ματική στέγη.
  Ενο!κ.ο λογικό.
  ΠληιροφορΑες: Τηλ. 284214
  όλες τίς εργάσιμίς
  αΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Αλλαντικά - Τυριά
  !■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ιι=
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  ΕΜ ΑΣΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
  Πρρς τόν
  ΔιευθυινΓτή τήις εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  κ. Μόν ο Χαρή,
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Αξιότιμε κ. ΔΐιευΒυ'ντά,
  Παρά την ιδιόχειρη *πιστο-
  λή οού έλαιβα από τόν κ. ΣΥέλιο
  Κωστπή Σιπυριόάικη μέ
  νίαι 22.1.1980, ιάπου μσύ
  σε νό τού στείλω γιά δηιμοσίειυ-
  σιη τίς αποψεις μοΐί σχίΓΓΐικά' μέ
  Γήν «έρευνιαι» πού βκανε γιά την
  ΐίΠόθεσπ τιήις αξιοιποίΐηισίΐις κτή-
  μαίτος τήις Κοινάτηιπας Τυ'μοακιί-
  ο«, σττό φύλλο τή,ς εφηιμερίΐδας
  σας μέ ηιμερομιηνιΐα> 11.2.1980
  συνεχίζετακι η λαγακρΊτΐική καϋ
  δΓαστρεβλωιτΐ'Κιή ταικτ,ιική τού κ.
  Γπυριδάκιη, ο οποίος δηροσΐίύι-
  γι μικρά αιποσπασμαπ-α μόνιο
  τιήις επιστολής πού σός έσττειλα
  στής 26 Ιανουάριον 1980 κοί
  συγχρόνως σχολιόζίΐ τα α'πο-
  οπά'σμαΓτα αυται παίρνονττας θέ¬
  ση σέ θέμαται 000*0. ς κ·αθώζ καΐ
  ιπολΐΓΓΗκές θεσεις, χωρίς όμωις νά
  δημοισΐΓύει τα ουοιιαστικα ση-
  μεία τής διικής μου απάντηοηις
  οτήν ερευνιά τού.
  Η απαράδ&κτιη αιυτή τακττ.ική
  δεν νομίιζω 'όΤι βρισκεταΐι μέσα
  στά πλαίισια' των ικιαλώς εννοού-
  ιμενων ισυιμφ.ερόντων τού Ηρα-
  χλειώτιικου λαού «αί ιδιαίτεραι
  τού λαού τού Τυιμποκϋου' καιί ψ'
  α<υπό [Ιε μεγάιλιη, ιμου λύιηη κανω οήμερα χρήση τού Νόμουι τκερϊ Τυΐπουι καιί ζηιτώ την δηιμοσί€υ^ πή ολακιλιηρης τήις επΐισσολής μου τής 2θης Ιανοιυαρίου' 1980 στήν ϊ6ι<αι θέση καιι μέ τα ιδία· τυιπογραφιικό στοιχεια, όπως δηΐμοσιεύΐσατε «αιί μαΐλιοτα σε συνιεχειες τά' υβρρστΊΐκά εναντί¬ ον μου κείμεναι τού κ. Σπυριδα κη, πού μέ μειώνουν η|θικό κ>α<ί ΠθλΐΤΙιΚΟ. Σε περιπτώσει, πού αγνοήσε- τ ε ικαιί αυττή μοο την επιΐιστολή. ιΓ,οι» σάς διιαιβιβαιζω μέ τόν δικηι- γορο μου, επιφιυλασσομαι — ηαρ' όλαι τό φιλικά αΊσθήιματ'α' πο-υ εχω γιό σαις — καθε νώμι^ ,κ>υ διικα.ιώματός μου.
  Μετά ΤΊιμ|ή(ς
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  __φ__
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Ευχαρίστως θά σάς δημο-
  σιώαμε την εηΐσπολή σας κ. Δί-
  Ληγιαννόκη, άν οίν £·χε τόσο
  μεγάλη έχταση (6 πυκνογραμμε
  νις δαχτυλογραφημενες
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Στίς 27 τού Φιλεβαιθιη έγιναν
  γο εγικοινιΐα ενός πρωτότυπθ'υ
  γιό τό Ηρόκλειο Γραφεϊιου —
  Καταιστήματος στήν οδο Δαιδά
  λοο αριθμοκ 23, οτόν πρώτο
  οροφ.ο.
  Τό Γραφείο — Κιαίτάστημο
  συινιδυαζει το γραφείο τού Πολι
  τΐικού Μηχαινικού Γεωργίουι Σο-
  φαυλάκη,, τ ό γρακρείο Φήις συιζυ
  γου τοο Αρχιτβκτονιος κ. Βα^
  νας Σφακιανάκή' Κια» τό γραφείο
  τού Ντεκιθρατερ Ανττώνιη Σφ·α-
  κιαν.άικΐη,.
  Το Γραφ^είο — Καταοτημ'α
  δι α θέτει εξα» ρβτ ι«ώ πρωτόιτι>
  πα κια ι σπάνια είιδη ντεκΌ.ρ γιά
  ραφεία>, καταστήιματα' κια» στΛ-
  τια.
  Στό ΐΐγΗαίνια παραβρεθηιιιε
  εκλεκτός κόσμος τής κιοινωνιας
  τού Ηρακλείου, μεταξύ των ο¬
  ποίων ο Δήμαρχος Ηρακλιειαυ
  κ. ιΚαρελλης καΐ ηι κ. Καρέλιλη.
  Τούς ίυιχιόμαστε ολόψυιχαι
  καλΗς δΌιυιλ'ειές.
  δες — κοντά μιό σελίδα εφημε¬
  ρίδας), όπως γράΐ|κιμ« ήδη. Ε¬
  πι ιδή τώρα ατικαλεϊστε ανεπϊση
  μα τόν Νόμο ιτερί Τϋτιου, χωρίς
  ιξώακο πρόσκληση, σάς απα-
  ντούμε ότι ο νόμος αυτάς μάς
  υποχρεώνει νά δημοσιεύσουμχ ϊ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Κ. & Ε. ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
  Ε.ΓΤ.Ε. ΩΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΡ. 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 222-495
  ΟΔΟΣ ΜΟΝΗΣ
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΕΡΣΟΝ ΡΑΤΤ
  ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 400ΜΕΤΡΩΝ
  ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. (081)222-495 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■ ■ε *·■·>-■■■> ΤΠ.εΤ-ΐΤ ~~~ ' ' ■---'■-*» ··< οες αράδΐς (στιχους), οσίς ακρι βώς ήσαν εκείνίς ττοθ ανοφε- ρόντουσιαν σΤό πρόσωπό σας κ. ΔίλογιαννάκΓΐ. Άν λοιΐτόν γϊ- νει κάτι τέτοιο, πάλι θά ττερικό ψουμε την εττιοτολή σας καί πάλι — μοιραίως — θά αφήσωμε σημεία τα οποη — καθ υμάς — είναι ουσκχπΊκό. Σάς προ- τεϊνομε λοιπόν νά μάς ξαναστεί λετε νέα συντετμημένη ετπστο- λΓ> τα πολϋ 2 δαχτυλογραφημϊ-
  νων σελίδων, την οποίαν ευχα-
  ρίστως θά σάς δημοσΐιεύσωμε.
  ΑΝΤΟΝΗΣ ΛΑΊΝΑΚΗΣ
  ι
  Το βροντπηξαν πόλΐι οι· Μα-
  Τό Σόβιβατο β,ράώυ 26)
  1)80 στό Ξενκΐ'—παιρ' όλο πού
  η σΐϋνιεοτίαιση δέν ήπχινε όπως
  οί αΑλες «πανιηγυριΐΜήι». Οί γνή¬
  σιον καθ' άλΰ συμπαβείς Ροται-
  Γ ΐιανοι συιμπολίτες μας — πού
  δεν εμιάνθφοαν αικιορα αιπιό τή
  ιμασονιική χοΛΕιρ,α', αυΐτά τα υπο-
  ψήιφια' θύματο τής Εβρα<Ίϊκήις Στοός Χανίων, ασφαιλιώς θά, δυ σφορήσουν γιατι τούς γράφομε σικόμηι μασωνοροταρΝανιούς. Τό ξανάγραψα ότι δέν σι/νΐΓ|θίζω στά ψευΐδωνιυμα αλλιά πρόσωπα ικα'ί πραιγιμαιτα να τα ανομαΓΠζω μέ τό πραγματικο τους όνομαι. ικαΐί τό δηΛΐώνω γιά άλλη μιά φο^ ρα πώς «τσιι θα τοάς παρουσιάι- ζω οττό ανιαγνωιστικο κο,ινό τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Ηρακλείου μέ την ελΓίϋδαι κα'ϊ την πιεποϊθηΓ σιν ότι δέν θά περάσει κ.αΦρόις πολιύς νάι αφανιΐοτούν καιί νό α- ποτάξουν τόν σατόν ά τής μα- σώνιικης ικιηδ&μονΐιας. Νιά ανιε- ξαρτοποΐιηβούν αρο την «Εθνο- προδοτιική» στοα καί δι«ο τους συ(μβούλιο νά τούς κουιμα'νίτά1- ρει. Δέν λέγω ότι τό θέμα τής ομιΛιας στή συ'νιεστϊαση ήτο α<ν Τιχριιοτΐ'θ'νιικιόν ή οντηονθιρώτΜ- νον. Αλλ' άχι νιό προέρχεται α- πο ιαντίιχριοττιουις — αβεους μα^ πώνοος πού κατευθύνουν δυ- στυχώς α*ιόνη ένα1 ανθρωπιοτι- ικο σύλλογο μέ στιελιεχη τουκ πού τό Χανιΰτικο κοΐ'νιό τούς ξερει αρχιμασώνουις πού αυτο- αποικιαλιουνιε τον εαυτό τους ι<ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΝ». Κα.ϊ ανάμίσα· σ" αυπτούς καί ο αρχιρα'βίνος τής Στοάς Χανΐωνν νά αυτο- [ίαφτΓϊιζεται ώς Ροταριανιόις. 'Ε- τσΐι δέν -πούς παιρουοιιόζεΐ' στο ,ριπορταζ τού στόν «ΚΗΡΥΚΑ» τής 29)1)80 ο Κ.Λ. πού τόσες φορες πράσφατα τόν απεκάλε- σα «αι τάν αποκα'λώ κ·α« σήμε- ρο όξιο μαβητή τού Γκαιίμπελς; Άν θέλει ο κ. αυτος όπως κοί οποιοσδηπθιτε αιπο τούς ό- ιμιιμουις Ροτα(ριανούς ος άνοιξεν καλαπι.οττο διαιλιογο μαζί μου για να λαιμψει περίσισοτιερον η αλή- θεια γκα τα «έργαι κοι ηιμιέρ.ες» μα·σωνο.ραταρΐιαινΐών στα Χανι-άι. Α'ΐκτά γιά την συνιεστίαισιν τού ΣαιββάΓτου. Καί ξήιμερώνει π Κυ Οΐακή 27)1)80: ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕ ΛΙΑ ΠΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ: Η Χανιιύττι- κη Μασωνιαι μέ ανκιΑδειαι χιιλίων πιθήικων (πορευαμ'ενιη τώρα καιι Αιΐγαι χρονιο μέ τή μασχαι τού Ροταρυ) απο θρίαιμθον εις θρί¬ αμβον κοί απα τρόπαιον εις τρο Γα'ον πρθ'χωρει κα<ί στό επΌμε- νο μεγόλο άλιμα: Καιί έχομε την πρεμΐιερα όχι πιά τού νιηραγωιγείιου τής μισοω νίας, τό πρώτο μόθηιμα, αλλά την πρώτη ιμέρα' τής έναρξης μα θηιμΐαπ-ων τής ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕ- ΧΩΝ ή ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΜΑΣΩ- ΝΩΜ. Αιιτον τον χιαραικττιηρι- σμόν μού δϊνουν το &ιικα'ίωμο νά δώσω ο» ίδιο» οί διδάικτορες ΜΕΓΑΑΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ —Οπως προα'νιήιγγειλαν δώς τα ονόιματό των» πού δϊν έχομεν άΐλλιην χρείαν μαρτύρων καί ντοκουιμενττων γ,άι νά βρον- τοφω'νΐάξωμε: ότι τα μαθήιμαΐται Επιμορφώσεως των Ροταρια- «,'ών τα ανέλαιβαν γνωστοιί ΑΡΧΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΘΕ- ΜΝΟΥ συμρεριλαιμιβανομίένιου καιϊ τού ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ ΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ: (τού ψαιδρού Μανιου). Ή δέν είναι ίτσΐι κ.κ. Γιωργο Καψ, Μαν. Δέ λάικηι, Καλουτα κ.λ.π. Οΐι Χανιώ τες δανοουμενοι, π>νευιμ ατ μοοϊ
  ανθρωιπιοι γενυκα ο Χαινιΐώτιικος
  λαος άς βγάλει τα συιμιπιεραισμα
  τα τού. Κιοι γρ<αφει ο πολυις Κ. Λ. (Γικ·αΐιΓΡ,ελ1ίισκος) στό ρεπορ- ταζ τού «Απί αυΐτοιυς τοιύς Ρο- •■αριανκΗΐις πού ήταν στιήν συν£ οτιασιν τού Σαιββάτου παρηικο νούθησαν την Κυριακήν το Σε- μινοριον. Εδώ υιποθέτω νά το ΓαρηικιολούθΓ|ΐσαν παλιή,οΤΐροιΐ Ροιταιριανοιΐ. Εάν συιμμιετειχαν κ,αι νεοπροσύλλητΓθ» τού 1979 όπως θά μαθω το δηλώνω από ", ώρα χωρΐς δι σταθμόν εφοσον ραραικολουθήισουν κιαιΐ το επόμε ν ο μάθημα οί τελευταίαι οτ.ι ε- πωινίυιμως πλέον θα τούς θιεσω ιπρο των ευιθυνών των όζ προ- σεχβς μου αηιμειωμα καί θά ζη- ιήσω κάΙποΐΌ διάλογο μαζί τους. Η Κθ'ΐνιή Γνώμη των Χανίων καί οί αιναιγνώστιες γενκβάι τής «Χ. Ε.» ή τής «Α» άς κρίινιουν. Το θραισος καιί ο κυνισμός δεν μρο ρεί νιά εξηκολουθεί νά παίζειΐ' αυ τό τό παιγνί'δι όσο ισχηρούς νο νοιΐς κι άν ηιστεύει οτί1 έχει. ΠΑ- ΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. Μοΰ είπαν πολλοιΐ φιΐίλοι μουι: «Περιό ριοε την οξΰΓτητα τού ελένχοιυ σου στίς δυνάμεις τού σκό- τ·ους. ΚινδΙιινιεύεις απ' αυτούς». Τούς απάντησα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΗ- ΜΑ ΟΞΥΜΟΡΟΝ. Τό παληο- τσούιβαλο θα σκιεπτώιμαστε τώ ρα ή; τό σ«οτεινιό έργα τής Ε- βραιοκίνητης Μασωνϊας; ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΓΝΠΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ (Αναδημοσίευση μέόφορμή μιάκλοπή) Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Στό φύλλο μας 217 τής 19 Μαρ- τίου 1979, δηλαδή σχιδόν πρίν ένα χρόνο, είχα δημοσιίφι.» τό ιταρακάτω κομμοτι μέ τόν τίτλο: «Τί συμραίνιι στήν Αγϊα Αίκατερίνη». Τό τί σκαττό εϊχε η δημοοτίευσή τού, τό ανηλαμβά νεται νομίζω καθαρά ο αναγνώ στής. Σήμερα τό ξαναιδίδω γιά δη- μοαίευση γιατϊ την περασμίνη Τετάρτη (27-2-80) κλάττηκί από την Αγκι Αίκατερίνη μιά ΣΠΑ¬ ΝΙΑ εικόνα. Φυοτηοά δέν θίλω νά κάνω Τόν προφή,τη, γιατϊ δέν πιστεύω πώς υττάρχουνε προφή τες, σήμερα τουλάχιστον, αλλά γιά νά π|ώ σέ μερΐΝθύς «γνωστι- κοΰς», πώς ό,τι γράφεται σ' ένα οποιοίήποτιε χαρτί, δέν γράψε- ται γ*ά νά τιερνά η ώρα. __ Φ__ 'Ελεος Χριιστιανοί! Αικούοτε μ: χαιι πέοτε μοο την ννώιμη σας, ΐ.ρίν μού σαλέψουν τα λογικά μοα, άν δηλαΰιή 8έν έχουν δίικιθ', υ ε ρ ικοϊ, μεριικοί. Πριν απο χρονια, οταν παρου θιά'στηικιαι στόν στρατό ο Λοχί>-
  ας ιμέ είπε «αγαβό», σόν ά«ου-
  α πώς ήμουναι εθελοντής. Φυ>-
  σικιά εγώ τό όκοιυισα1 μ>έ κιαμάρΐ'
  ► αί το μυπλό μου ττήγε αρέσως
  στο «ανιδρών αγαθών, πάσα1 γή
  - αφάς».
  Αργότερα, υιπΐήρετώντΓας τή
  θηΓΓΐεία μου, έμαθαι πιώς τό «αψ3
  θο,ς» θα πεί: Βλιαικας, κιαθυοτί-
  μηρεινος ή κάτΐι τέτο:ο. 'Εβιαλα>
  αμεσως μηδέν στους καθΐήΐγιητές
  μου των Ελληινιικών.
  Πέρασον τα χρόν,α-. Καιροί
  δύσιοολοι, μ' ανάγικασαν νά
  ψάχνω γιό καρπούς στίις θάλασ-
  σες ΚΌιί στοϋις ωκιεανιούς. Κυμα
  μέ φβρνει καιι μέ πάει. Βρ1εθ~βα·
  στην Περσίιαι (τού Σάιχη· τότε).
  "Ακουσα κι. έλεγον πώς ο Μεγαλέ
  ίανδρος ήταν Πέρσής Βασιλιας.
  Εντελώς αυθορ,μιητα είΐπιαι πώς
  ήταν Έλληνας. 'Εμττλεξαι. Δυό
  ούντροφθ'ΐ με δήλωσαν τρελλό
  καιι ξεμπιλεξα.
  Στή δΐ'ΚΓτατορία ενας καφε-
  τζΓΚ (γνωστάς μου, μάλλον ε-
  ξαιρεταΦος), με κάρφωσε σ' ένιαι
  χωροφύλα«α γιατί 'θελα λέει:
  «Δηιμοκρατια». Ο αθεόφοβος ο
  φού βεβα<ώβηικε πώς πράγματι τό εϊιχα1 πεί, αιπάντησε: 'ΑχτΓον, θο 'ναι βλόιοας. Προχθες περνοιΐίσα μιπρος α- «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο ■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ Τ. ΑΣΤΥΝ0Μ1Κ0Ι &ΙΕΟΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ "Ερευναν Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθΐή σεις άνηλίκων, Άνεόρεση έξασρανισθέντων προ- σώπων, Έξακριβώσεις κατοικίας ή εργασίας» α¬ γνώστου διαμονής άτόμων καΐ θέματα αίσθηματι κά καΐ έϊΐαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καί μαγνητοφωνήσεις· ΈξυτΓηρ,ετείσθε τάχιστα καΐ μέ άπόλυτη έχεμύθεια. Παρακολουθήσεις σ' δλχι την Έλλάδα· Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθη- τε μας &νευ άμοιβής- Όδός Κυδωνίας καΐ Μινωταύρου 2 (δίπλα οτον ΟΤΕ) Τηλ. 288489 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ καί ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ «ΩΜΕΓΑ» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ Λ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ καί ΙΝΑΤΟΥ 2 (γωνία) "Ανδη Νάρκιοος Ήράκλειο - Ρόδος ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Επ/πΑσ ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΟΣ Ρουοτίκ ΚΑΙ Π0ΥΝ1Ι0 ΕΝΤ0ΙΧ1ΣΜΕΝΩΝ ΙΥΣΚΕΥΟΝ ΑΕ6 ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ αΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ- 289-021 "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ α ΤΟΜΠΡΟΥΚ » πό την 'Αγΐιο Αιικατερινη μέ την γυναιίΐκα' μουι. Τής εϋπαι νκ» μτκ>ύ-
  με μέσα ν ά δούιμε τα εκβέρατα1.
  Βλα«είες! Μού ιε»πε.
  Επβμεινα νά μπούμε. Σωμφω
  νήισαμί νά' μπώ ·εγώ κι εκιεΐνηι νό
  πά'ει στίις βιτρίΜες κΐι όταν τίΛει»-
  ώσεΐ' νκκρθεΐ' νά μέ παιρεΐι νά1 γυ*
  ρίσουμε σπΐίτι. 'Ετσΐι κ ι έγιν£.
  θα'Μμασαι τίς παληιες ειικόνες, τίς
  τοιχογραφψες χαϊ τ ό μεγάλης τέ
  χνης παιμπάλαΊα ειτκληισιαΓ·
  οτιικά σικιεύη. Η γικνιαιίν·
  <α μου αρνούισε νάρθει. Τά> ιτή-
  ρα δεύτερο γυρο. 'Ερχεταιι η κο
  πέλαι πού μού εκοψε το ειοιιπή-
  ριο κιαιί μού 'πιαισε την κουιβέν-
  "Ό. Μιέ ρώττηισε γιά ποιιο Μόγο
  πηγά στήν εκθέση. Στή συνέ-
  χεια με ρώτήαε γιά χίλιθ' δυο
  πρόγιματα κα'ί δέν ήξ&ρα νά τής
  απαντήισω. θαιύμασα' έτσι την-
  αμόθειά ιμου σέ όλες της τίς δια-
  οτάσεις.
  Η κοπιέλαι — μιέ τό δίκιιο της
  — αγανόκ/Γήισε κα» τέττοιος πού
  ημουνια· μ" έβρισε κατά πού μού
  'πρεπε. «Κακομσίιρη τρελλέ. Δέν
  ξδρεις τίποται. Σκ... νά φός».
  — ΣΙέ παρα«αλιώ κοπέλα μουι,
  πώς μιλιάς έτσιΐ;
  — ΑΙφιου μωρέ δέν ξερεις πώς ο
  ΜηΓτσοτακ'ης έδωσε τέσσεραι
  ιΐακιδιό οτό Χϊΐτλερ καί τα πήιγε
  μέ τό αεροπλάινσ στιήν Περσία·
  νά τ ο σφάξουν οί Εβρα'ίοι. Δέν
  ξερεις πώς οί μαι>ευΓΓήριες παιίιρ-
  νουν τό παιδία απο τίς γιυναΐ-
  ικιες πού γεννούν καί τα πουιλιούν
  <πούς Εβραΐίιους καί μετά τούς λένε πώς γεννήθηκαν πεθαμένα. Νά φάς σκ... κη εσύ καί όλοι 0» Ηραικλεώτες, οί Χανιώτες κιαί οι>
  Ρεθεμνιώτες».
  Ειχτ'υιχώς ήρθε η γυναίκαι
  μου πανω στήν ώρα κα·ΐ την
  ιπήρα καί το βάλαμε στά πόδια1,
  όν καιί προλαιβε καιϊ την τρατάρι
  σε κι εκεΐνη στιά πεταχτά.
  Όταν απομακρυνβήικαμε η
  γυναίΐκια μου είπε: «Άν ειχες
  νού δέν θά πήγαινες. ΉθελΙς ται
  κ ι έπαθές τα».
  'Ετσι, εγώ αναρωΐπέμαΊ ακό-
  μα1. Λέτε νάχουν δίΐκιο;
  Μιεταζύ μας, έχω άλλιη μιό αι-
  πορία: Γιατί άραγε δέν ίΐ% γιό
  τούς ΑγιοΝιιιοοιλίώτες; Από ιδιαβ-
  τερΐή συμπάθειαι ή δέν τού|ς ήί-
  ίερε;
  Εν πάισει περιιπτώσειι οποίαι
  κι άν έίνα>ι ήι γνώμη σας γιάι με¬
  νά, υποβάλλω μιά τταρόκλΐτιση.
  Νά βρεθεί έναις γνωστικός
  V
  α-
  σχοληθεϊ μέ τα μεγάΛΙηις αξΐας
  εκθέμιαΐτα, γιατΐ μπορεί νά κιν»
  δυνεύουιν από τόν... ΧίιτλερΙΙ.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΕΝ0ΙΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΤΉΜΑ
  Καιιναυιργές κ,ατάστημα' 140 τ.
  μ. ισόγειο, στή Λ. Ακιαδηιμίας
  176, ενοικιάζετιαΐι μέ λογικό ε-
  νοΐκιο.
  Πληροφορίες: Τηλ. 287598
  καί 220152.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α~ο6ή«ι
  ?00 τ.μ. παρα-λεύρως οττού Γί>·
  ωργΐου Τσαφαντάκιη Οοος Πά*·
  νασαανού.
  Πληιρ. τηλ. 222-507 καί 282-
  958.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθπνα: Αιολου 102
  τπα 3219221
  ΗρακΑειθ; Πλοτ Δυοκα
  λογιαννπ20- τπΛ 281147
  ταξιθευετε
  καλα Κφθηνα!
  Νέα οιευδυνσπ:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΩΜΠΩΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χημφΐνού Κιν)γραφου εΗΛΕΚΤΡΑ») {
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  'Αεροττορικώς
  Απλη
  ΕΕττιστρ.
  Άμστερνταμ
  73ΟΟ
  10600
  Βερολίνο
  7100
  10450
  Βρυξελλες
  7000
  10450
  Κοττεγχάγη
  8300
  12700
  Φρανκφούρτη
  6850
  9600
  Έλσίνσκι
  10250
  15800
  Λονδίνο
  8300
  10700
  Μαδρϊτη
  7100
  10700
  Μόναχο
  7200
  8700
  Μιλάνο
  5900
  8700
  Παρίσι
  7200
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρίχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Όσλο
  9600
  15ΟΟΟ
  Με ΠούλμονΔ-λή
  Έττιστρ
  Λονδίνο
  2500
  4900
  Βενετία
  1900
  3700
  Μιλάνο
  1900
  3700
  Μττολώνια
  1900
  3700
  Γιουγκοσλαυία 1500
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕ1Α
  |___
  χαρας
  ηουπρν με/χα:>ι
  ςρραίρυν οιαλ'λο
  ηρολαΡη να πει ι σοω κ αι 11
  ουλλαβη θ]κι
  οοο

  3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΠΡ01ΉΝ0ΥΝ ΜΕΟΙΚΟΝΟΗΙΚΑ ΛΝΤΛΜΝΑΤΑ
  ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑ ΣΙΟΪΣ ΚΟΜΜΟΥΚΙΣΤΕΣ ΪΗΣ ΑΓΓΛΙΑ!
  ΟΙ άβίίΓτσχτες ττροθέσεις εφη|με·ριί6«·
  των Σιωνιστών, είναι εύρύτερα Προκειμένον νά πετυχουν
  γνωστές μι δχουν έττανειληιμιμέ- τούς σατανικούς και σκοτεινούς
  να τονιστεί και άτττό αυτήν την σκοποΰς τους δεν διστάζουν καϊ
  Μεγάλη αΐσδηση προκάλεσε ή πρόσφατη βαρεία καταδίκη τού Μάνου Χαρή
  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
  ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  - Γιά την (δηθεν )]ι|ευδορκία και
  - Γιά την ουκοφαντική δυαφήμιοη
  ΠΑΡΑΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΑΘΩΟΣ, ΚΡΙΘΗΚΕ ΕΝΟΧΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ (ΦΩΤΟΓΡΑ
  ΦΙΑ) ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΣΗ (ΚΟΥΣ - ΚΟΥΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΗ (ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ)ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ
  ΜΙΑ πραποφανής γιά τα δικ,αστικιά χρονικα τής χώ¬
  ρας ιρχΐς καταδικαστικαί αιποφασα], έναν,τίον τοΰ διευ-
  θυντη τής έφιηρερίδας μας. 8πιεοε σαν κεραυνός —
  δχι βεβαία έν αίθρία — πώνω μας, ρέ άΐποτέλεσμα νά
  έξαναγκαστοΰμε, σάν πρώτη αντίδρασις στήν ΛΕΥ-
  ΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΟΓΟΥ τής τφ,ώτης ρας σελίδας.
  ΚΑΙ οέν ήταν μόνο ιύ μεγάλο καϊ άσύνηβες βάρος
  τής ποανης, 8ταν μάλιοτα ληιφθεΐ σοβαρά ύττ' δψΐν
  ότι ό κ· Είσαγγελεας τής ί,ορας ή"ϊαν άιρκετά έπιει-
  κέοτερος, άφοϋ ζήτησε νά κηρυχθεϊ ό κατηγσρούμε-
  νος πανηγυΐρικά άΐθωος γιά δλες τις κατηίγορίες, πλήν
  της έςυβρίσεως τού «κούς — κούς» γιά την ταλαιιπω-
  Εμείς οί υηογραφόμενοι δημο-
  σιογράφοι τιου πληροφορηθήκα
  με την πορνή τής κατοδΗτης τού
  συναδέλφου μας Μάνου Χαρή σέ
  δώδεκα (12) μήνες φυλακή γιά
  τή δημοσιευθή μιάς φωτογρσ-
  ΟΤΑΝ
  ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ
  ΕΝΑΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ,
  ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ
  ΜΑΖΙ
  ΚΑΙ ΟΙ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ!
  φϊας τού Εβροίου Ελόν Ράμελ
  μέ τόν κλητήρα Γ. Μαρκομιχε-
  Λάκη καΐ την εξύβριοη πού δε-
  χτηκε τό Δικαστήριο σχετικσ
  ριηρένη μνήμτη τοϋ ρηνυαή Μθιρκομίχελάικη, κι δίταν
  ό ϊδιος πρότεινε την μισή ακριβώς ιττοινή άιπό έκείνη
  πού έΐπιβλήθηικε γι' αύτό ιό αδίκαιρα-
  ΗΤΑΝ κυιρίαχ; μερικα σοβαροτέρα, τταλύ σ ο1 β α-
  ρ, ό τ ε ρ α πράιγρατα, γιά τα όποΐα έπκρυλλασσομιαστε
  νά ένημερώσωρε τό Κοινό» άφοΰ ττροηιγουρένως, στή
  διάρκιειαι αυτής τής βδομάδας, ένηρεριίκτωμε τούς
  ΐτροισταμένους ενός Κυιρίου'.
  ΠΡΙΝ δρως άκουστοΰν αύτά τάοοβαρότατα στοι
  χεΐα» τα σχετικα μέ την παρίυτήνω δΐκηι, Γ|δη ό νομι-
  κός κόσμος τής περιοχίίς, μεγάλη μερίδα τοϋ Κοινοΰ
  κιαί πρώται οί Δημοσιογιράΐφοι, απλώς καΐ μόνον άιπό
  την βαρύτητα χής ιττοινής καΐ τίς διαισβήσεις γιά κάτι
  Ελευβεροτυπίος ήταν καΐ πρέ-
  πει νά παραμένη η Δκαιοσϋνη.
  Περιμένουμε τή δηοαίωση τού
  συναδέλφου μας στήν κατ' έφε-
  ση δίκη, γιατϊ ετσι μόνο θά απο
  κοταοταβεί τό κοινό περί δικαί-
  ου αίσθημα. Ετσι θά α*σβαν»
  βοιιμε ότι ο τρομοκρατικός άνε-
  μος πού ττνβει τελευταία μέοα
  από τίς «αντιτρομοκρστικέί δια
  άΓνηιου(χιηίΐΐικό, έκδήλοκταν αύθύρμιητα την άνΓίδραοή
  τους·
  ΠΑΡΑΚΑΤΩ δηιμοσιεύομε δυό ιττηφίσρατ.ο Δηροσιο-
  γράφων, συναδ'έλιρων, τιιού μέ τή ςχυνή συιμιπιαιράοτα-
  σής τους πρός έμάς, κρρύουν τόν κώδωνα τοΰ κΐνδύ-
  νΰ·υ·
  ΑιΚΟΥΣΤΕ τφοοεχτικύ τή Δημοσιογραφιικιη αυτή Φατ
  νή των συναδέιλφων γιό τή δεινή θέσιηι ενός καταδι-
  ωκομένου Δηροσιοιγράφου1, δτιΐϋς είναι ό Μάινος Χά-
  ρΐκ·
  ΟΣιΟ γιά τή φωνή τοΰ ϊδιουι, θά την ακούσετε στό έ-
  Τίόμενο!..
  με ταυς χαρακτη·ρισμου<; ττ§ς μνήμης νού Μαρκομιχελόκη, διαμαρτυρόμασπε εντονώτατα γιά τούς κινδόνους πού εγκυιιο- νούνται γιά την ελευβερϊα τής σκεψης απο παρόμοιιες ενέργει- ες. Η Ελευθεροτυπκι χρίΐιάζετοι κατοχύρωση καΐ περιΐφρούρηση στους δυσκόλους καιρούς πού περνούμε. Κοί ο φρουρός τής Γύρω άπό τό σκάνδαλο των 100 έκατομμυρίων πού άποκαλύψαμε ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ Σήμερα ή αύριο Θά άποφασιστεϊ άπό τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τό τέλος τής βδομόδας πού πέρασε, ένα< γνωοτός Ηρα- κλείωτης επίχειιρηματίας, ο κ. Γιάννης Μιχελιδάκη^, ΐΤολοιπω- ρήθηκε ορκετά, περιφερομενος εΓω κυρίως από τό Γραψείο τού κ. ΑναΗριτή Ηρακλείου. Αφορμή ήταν η υποθεση των 100 εκατομμυρκον δραχ- μύν, πού τούδωσε η Αγροτική Τραπέζα γιό την επιχιιρηση των μόσχων, υττόθεση — σκάν δαλο, πού έφερε πρό αρκετού χρόνου οτό φώς τής δημοσιό- ΤΓΐτος η «Αλήβεκι». Ήδη, κατά πληροφοριες μος, επήλθε διασταση μεταξύ Α νοκριτη και Εισαγγελεο άν θα προφυλα«κ»τεϊ η άχι ο κ. Μιχε¬ λιδάκη*; και καΓτόπιν αυτής τής δ.'αφωνίας συγκαλειται σήμερα η αύριο το Συμβούλιο Πλημμε- λίΐοδικϋν Ηρακλείου τό οποίο θά κρϊνεΐ1 τελικά άν θά προφυλα ή όχι ο απολιογηβεϊ< κα- τηγορούμενος. Υπενθυμιζομε ότι γτό τό σκάνδολο των 100 εκατουμυρί- ιον πού οττοκαλύψαμε, εΐνα· κά- τω από τή δαμοκλίΐο αποβή τού Νόμου και μερικοί Τραπεζ*οί, οί κυρίως δηλαδη υποιθυνοι πσύ έδωσαν τόσο εχατομμύ- ρια, λεφτά κοί ιδρωτα των Α- γροτών, σέ ένα ίδιωτη. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ! Ηλττιζομε να μην μάς μηνυοχι για τη φωτογροφία, γκιτϊ ο άνθρω- πος ιί/ναι ωραίος καϊ άχι... αοκη- μομούρπς, σάν κάτι άλλιους. Αντιστάθηκε ηαλληκαρίσια στίς σιωνιστικές προτάσεις Ο ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ Λόγω αιπουσιαις τού «ατηγο·- ρουιμένου δι-ευβυντήις τής «Πά- τρΐδαιρ> ικ·. Αλ. Μυ.κυνιιΐάΓτη οτό
  ίςωτερικιό, αναιβλήιθηκε απο το
  Τριιμελές ΠΑιηρμιεΛιειοδιικειο Η'ρα-
  κλείου την 28)2)80, ηι δίκη
  ο ρήν θ'Πθία οΐι ιπιαιρΌπάινω δημο
  σιογρόφας ρα<ζ[ί μέ τήινι Γ'ΐιαηρισ- ®α> των Ασσιτών ήΓταν κιαπτκγο-
  .ρούμενοι γιά συιιοοφ·αντιιοή δυ-
  (τφήμιση τού ΠιροέΙδρου' των
  Κάτω Ασσιτών κ. Μιχ. Γιοννια>-
  ♦♦
  — 4ο — (Τελευταιίο)
  Μίισα οε άισχιηρες συνθήκες
  βρήιοε τό γϊρσ·μιμα τοθ Αννστά-
  Ί'ν τον Κρητικό συγγιριαφέα.
  θζμο Κορνταιρο.
  Τι νά απαντήσει Αΐοιττον;
  Εκεινος ικιαταιττΐιάστιηικε μέ τα
  ΕβραΥκά Αρχώαι τήις θεοσαλο-
  καΐ έφταοε στό σηιμείο ννα
  ιμε ίπιστολές καΐ
  με δώματα... Μονιαιδ*όΐς σααηος
  τών Εβιραιιων ήίτ'αν νο αρπόΐξουν
  από τα· χ*ριο τοιύ 'Κρητιικου συγ
  νραφίια' τα ΒΡρο'Γκα Αρχεία.
  Ο θ«μος Κορνα'ρος αμωί-
  ςπαθηικε τταΑληικιάιρι! 'Βμει^ε —
  όπως τόν γνωριΐσαιμε — ηαλλη-
  Η απαντήση τού, δεν ήταν
  κοϋφήι, όπωζ τα> γράιμμαΓπα' των
  Εβραίων- ΔημοΌΊίύιτηικε ολο-
  κληρη ιστήν ιεφημιερίιδο «ΑΥΓΗ»
  τής Α&ήνας την 30)11)1953.
  Σ' αυτή τήιν 'εττιστΌΑιή, που
  αποτελειί καιί έναι θουιμάσιο λογο
  τεχντΐΛό Κΐΐ^ιενιοι, ο θ/βμος ΙΚορ-
  νάρος αναφΒρβταΊ ι^έ π&ρισση
  Ό θέμος Κορνάρος, άνάμεοα σέ δαχ> γυναϋκιες, σέ
  παληό τού φωτογραφία. Ή μιά. (δεξιά), μοιάζει τό¬
  σο πολύ ιΐιέ την Κυιρία Τσάτσαυ, Πρόεδρον τής Δη¬
  μοκρατίας. Μήπως είναι ή ϊδια;
  ' πάντησε σθεναρά στϊις προκλη-
  σεις τών Εβραίων.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΧΗΙ

  ♦»»♦♦♦«
  ΤΣΙΜΕ:Ν1ΟΒΙΟΙνίΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
  Γνωατοποιουμε οτούς μετώχους μας ώτι ,απο την Τρ^ιτη
  26 Φερρουαριοο ΊθδΌ, ύ,ρχ σε η «κιθΜομιή τών -ροοωριινών
  τιτλων τής Εται,ρείας πού εχ'χί: ΠιροίγιραιμμΌΤΐστεϊ γιά τό τρϊ
  το Λεκαήμερο τού Ια·ν<ου,α·ράοι* «αιί μετατέ9Γ|ΐοί χρβνιιιοα, λό¬ γω τής οπεργκας των- τραΐΓΤ&ςΉκών ικπαλΛήλων. Κάθε μετοχ,ος θα παραλάβει τόν τίτλο τού. αιυτΓοπιρο- σωπως η με νια,μΐίμο πΛη,ρεξούισιό τού, (μέ συμ|ϊοΑαΐιοιγιρα- φικο -.γ/ραφο), απο την Τραπέζα1 οοίύ αγόρασε τίς μετοιχες τού. και ίπλήρωσετήν πρώτη βόση τήςιαξϊιας -ούς. 0ι μπ οχοι π·ού εχουν αγοοόσει -μετοοίβς .οπο 2 ή ΠΕ,ρισ- σοτιρες Τραπεζες, θα πρέτΐιει νά ΐΒΠΐικοινωνήισουν μί τό Πρ,α- φε,τ μας στο Ηράίίλειο. (Πλατηεΐα !Κορ>/άιροιυ 39, τηλ. 225-
  962) για να πλη·ροψορ,η|θούν~οα ΐχιΐι οτοΑεϊ ο τϊτλΐος τοιχ.
  Μετο τή,ν 20ην Μαιρτιου 1980, όσοιπ ίτλοι δέν θόχοιυιν
  ζητηθεί ,οπο ταύ,ς &*Μ*ούχοα& βό βυνϋεντρωθούν στά
  γραφειο τής Εταιρεΐιας ατο Ηρόκλειο, ιαττι' όιπου καά μον»ο
  θαναι δϋνασή η ιπαραλαβήι το·υς.
  Μέ τήιν παραλάβη Γτου προοωρινοιύ τιτλου, θά παιροδϊ-
  δειο.: οί ήν Τ.ρ.αττιεζα η «ΑπαδζΐξΓΐ Αγ,&ράς Μετπο·χώ^ κοϊ Δή-
  λωση» πού έχίΐ ιστώ χ)έρι·αιτισυ κσθε μέτοχος.
  Σύντομα 6ό πιροβούιμε σε νδα^.νακοιΐ'νιωοή πρός τούς
  μιετόχους μας γιά νό τούς 'ενηιμειρώσουιμε γιά πήν πρ6οδο
  των ίργασιών τής (Εηαιΐιριεκκ.
  ΕΚ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ >
  ΚΡΗΤΗΣ Α. Ε.
  στ α
  της ιμετεμφυλιαιιακ ΕλλέΙδας,
  ναφέρεταιι στήν
  -.ών Πολιτιυοών Εζορΐστνν, τονϊ
  ζοντας ότΐι λίιγοιι ιε!«νκ3Φ | «κείνοι
  πού πάοχουν από μιό ιμονο αρ-
  ρώοΦΐο. Όλοιι οί άιλλοι, πα-
  οχουν άιπό δυό — τ,ρίίς ή ιοαί
  πολύ περισσοτερες. Βρήικε μιό
  ευικα>ΐιρια ο θεμος Κορνάρος νό
  «ί&ταγγιειλει στή Διεθνή Κοινή
  Γνΐώιμη τα δεινα τής πατρίδος
  τού.
  Και τό σπουδαιιοτερο: δεν ε
  /ίδωσε ούτε στιγμή. Σάν γνή
  αιος αν&ρωπος, ποώ πϋιστευιε καΐ
  δεν πρόδωσε ποτέ ι—τς ιιδόες τοι;,;
  Ο ΛΑΟΣ
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
  ΤΟΚΟΥΣ ΠΑ ΤΑ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
  ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ
  ΤΙΣ ΜΕΡΕΙ
  ΤΗΣ ΑΠΕΡΠΑΣ
  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
  ΠΕΝΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  συνόδεψαν στόν τάφο
  ΤΟΝ ΘΕΜΟ ΚΟΡΝΑΡΟ
  ΕΚΕΙΝΗ τή οκοτεινιή μερά τού 1971, πέντε ήν-
  θρωπιοι (!) συνόδεψαν ώς τόν τάφο τόν ουγγιρο
  ιρέα- Ό 2νας ήταν ό γνωοτός άγωνιστής, Πρω-
  θιερ,έας Γιώργης Πυρουνάκΐις. Κι οί αλλοΐ: ή ά
  νηψιά τού Βαγγελιώ Ζεάκη, οί κυρίες Σούκα
  καϊ Δαβάρα καΐ ό Εΐοχιγγελέας Μεσολογγίου·
  ΤΗταν ό ϊδιος Ε1οα.γγ€λέας πού φφιαρροζοντας τό
  γράμμα τοΰ Νόμου, είχε κα-ταδικάοει τόν ΚορΓ
  νάρο γιά τις άιηιοκαλύψεις τού, λϊγο μετά την
  Κατοχή, γιά τόν τοτπκό Μητροπολίτη. Ό θέρος
  Κορνάρος είχε όκδόσει τότε τό βιβλίο «Κλέφτες
  καΐ 'Αγύρτες στήν έξουοία»·
  τάξειρ τήί Κυβίρνησης τής Δί-
  Ι'άς, δίν βά σαρώσουν ηαϊ τό
  τελειιταίο οχυρό τής Δημοκρα¬
  τίας καΐ τής Ελευθερίας. Τίς αί-
  θοιισες δηλαδη τής αττονομής
  τής Δικαιβσυνης.
  Γ. ΠΒτράκης
  «ΚΡΗΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
  Νίκος Ψιλοκη;
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μανώλης ΚθΜθΛάκης
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΙ»
  ΣτίΑιος Κωστή Γπυρίδάκης
  «ΣΎΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ»
  Μίνως Παπουτσάκης
  «ΑΛΛΑΓΗ»
  Σώτος Παιβάκης
  οΠΑΤΡΙΣ»
  - •— ν
  * ΒΟΤΣΗΣ
  * ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
  * ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ
  * ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
  * ΛΙΑΝΗΣ
  * ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ
  ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ
  ...ΚΟΜΠΟΛΟΊ'
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
  ΔΙΩΞΕΛΝ
  __ μ __
  Μί αφορμή τίς ηοτγο διβστή-
  ματα ενέργεας πού στρϊφονται
  ηοπ^ι τής ελευθερίας της ασκή -
  σης τού λιοιιτουργήμαΓΓος μας
  (συλλή«ΦΚ. Συλοδαρμούς, δί-
  κες κ.λ.π.) «α! την πρόσφατη
  Ναταοίκη Ηρακλίΐύτη συναβέλ-
  φου νή τή δημοσίευιστ, μάκ
  φατογραφϊος.
  Εμεχ οί ο^μοσιογοαενοι τού
  Ηρακλείου, πού υπογράφουμε
  ουτό τό βείμενο.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤε
  καί ζητουμε από την Κυβέρνη-
  ση καί κσβε άλλο αρμόδιο την
  μή πα>ρβμπο5ιθΥ) τού λεττουρ-
  γήμοτος πού βπιτεΛοΰμε.
  Η πορΐμπό&ση τού Δημο-
  σιογραφικού λειτουργηματος α¬
  ποτελεί παραβίαση τού Συντάγ-
  ματος καί υττονόμευση τού Δη-
  Πολ(τεύμοτος.
  θανάσης Σκουλάς
  «ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΩΣ»
  Νίκος Ψιλάκης
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»
  Νίκος Βιδάκης
  «ΒΗΜΑ» — «ΝΕΑ»
  Μ. Δανδουλάκης
  «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»
  Γ. Πετράκης
  αΚΡΗΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
  Μανώλης Κοκολάκης
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»
  Στέλιος Κωστή Σπυριοοκης
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μ. Κωστοβαοιίλη
  «ΑΛΛΑΓΗ»
  Μινως Παπουτσακης
  &ΑΛΛΑΓΗ»
  Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ
  ΕΧΕΙ, ΟΔΥΝΗΡΗ
  ΙΣΩΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
  /ΛΛΑ ΠΑΝΤΩΣ
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ,
  ΝΑ ΑΓΤΕΧΕΙ
  «ΚΛΕΙΣΤΩΝ»
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
  ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ
  ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ
  ΦΙΛΙΕΣ.
  ΟΤΑΝ ΟιΜΩΣ
  ΕΣΤΩ ΚΑΙ
  ΑΚΡΟΘΙΓΩΣ
  ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ
  ΕΠΙΣΥΜΒΕΙ,
  ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΝΑ
  ΑΥΤΟΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
  ΣΕ ΔΙΚΕΣ
  ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
  ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
  ΦΙΛΙΚΑ ΤΟΥ
  ΠΡΟΣΩΠΑ. ΜΧ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Ή 'Α^αλιοτικΐΓΐ Έταιρεία <ΕΥΡαΠΑ·ΙΚΗ ΠΙΣΤΗ> μιεττέφ€ρ€ τα γραφεϊα της άιπό την Πλα
  τεία Μουσείου στήν ΐπΑατεία Ζ· θειακάκη άραθμός
  2, 3ος βροφος δίίπλα άΐΛ την κλϊνική 'Ασλανίδηι
  καΐ το χ»ιρ«υτικιό κέντρο Σταμνα — ΛυγεροΟ. ι
  Τα τηλέιορΐϋίνά μας είναι 28124Θ κσΐ 284-437
  Σας περιμιένουμε πρόβυμοι τυάντα γιά την
  Υιρήγοριη καΐ σωστή έξυετηρέτησή
  ΗΛΙΑΚΟΙ
  ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
  « ΗΛΙΟΚ ΑΛ »
  ΑΠΟΚΛΕΙ-ΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣίΙΠΟΣ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Τσακίρη 18 — Καμαράκΐ
  Τηλ. 282658
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Η ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
  ΜΕΤΑΦΕΡέΒΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΑ
  ΟΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13
  . . , Τα τηλέφκϋνα παραμένουν τα Ιδία:
  22.0385 — 282.110 — 284363
  δέν δροδοϋν προ ούοενός, σχο>" ταλλαγματα, συνιργαβίο
  τας σάν πανίσχυρο μέσο δεεί- Κομμουνιστάς^, πού ώς γνωοτ"^
  σδυσης παντού, τό χρήμα. ίΤναι κα7ά των Σιωνιο-τών,
  Χωρις ττρολόγους δηιμοσιεύο- σιτιηοεκριμένα στό Κομμονν
  με στίμερσ δυό έτττ'ίσηΐμα εγρα- κό Καμ,μσ της Μ, Β
  φα τγοΟ δείκνουν τα σστανικά Παρακάτω οηιμοσΐΐύομε
  σχέδιά τους (έδώ ττρύκειται γιά ε'γγραφο των έ-ισήμων
  ενεργεια κστά τών Άράοων — μστικών τους 'Αρχών κβΐ ^,
  Ί,ρακινών) δεν δίστασαν μέ Ιγ άτΓάντηση τοθ Κομμουνιτηικοθ
  γρσφο τής Πρεσβείας τους νά Κόμματος τής Αγγλίας, δ—ος
  ττ,ροτ€.ίνουν μέ οΐκονομΐίίά άν- άκτριβώς έχουν σέ 4>ωτο·η-ίο.
  Ένα ντοκουμέντο^πού δείχνει
  τίςΐάδισταχτες [προδέοεις τους
  Μ*ΛΜΥ
  · οιιτ η« Αι*»··— οτ «·ϋι »τ·,1
  €·!»·♦ «>· ·
  >οιιγ μΙΙολ.
  Τό αγγραφο τής Ίσρίΐιηλινης Πρεοβείας
  ΡΑΚΤΥ ΟΓ αΚΕΑΤ ΒΚΙΤΑΙΝ
  'ΐχκυτινε οομμιτιιι ι» κΙνο ϊτ'κιϊτ. ι,οϊιοον «οε
  Οοηηαιυί Κ
  0Ι4Μ 2151 < Παν* 3, 3Χ·. 11.70 Τ ϊιορο £Ηατ; 5Ό; .*ϊΐν©. ;^οτ;1οπ ον·Γ# α^.-ίϋο^ Ιίΐχϊθ ο;ν υ'.ιΧεϊι Ιυ 3ΜΐΧύ 1"ορ Μ.β.ΰ'/Οι Οοπ/.ιόοο. Ι 'ΆίΛ α μοτΛ ΐίϋϋ 'ύθΛ '.'Λο'ΐ! ϊιοοοϋ· Γα«»ορ νΐίΙβ-θΛαίΙο εΐίβιιΐ Ίι1> ΓΐιΐΙΐίΓ ροοι- Βίΐϋΐίΐη.;. .:ο αοαοί ΙιοΊΙ -·;θί» »<1ι:ϊς1η,"'»/ν νού αυοι:<;. ΐ:-ιο ΰοη.,πι< 1 1θΓ!»θιτ.1ιν: ·ί^ϋ Γ /. νψι Ιίιΐι» νΐίοΐί/ Ιινονϊο.ιϋ ωιϊΐεΓ. :ίοί/ίη^ ί'οχι ιιανο-α'^ 4 **>%ξ&,
  Τό έγγραφο τού Κομιμουνιοΐικ.οΰ Κόρμοΐος
  τηις Μεγάλης Βρεττανίας-
  ΨΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ
  ΔΙΑΜΑΧΗ ξέσπια'σε μεταξύ τών
  ΐεροιψιαΛττών Ηιραικλείου κοί τών
  Ίϋπευΐθ'ύνυν τήις Βκκληισίιαις τού
  ΑγιίΌυ ΔΓκμη,τρίου, .πού είχιε την
  ωραϋια ιιιδέα, νέτ καθιερώσει σέ
  δεύτερη Αειτουργΐια το θιρμο-
  ιο.
  Νομΐζομε ότι οί Ιβροψάλτεχ;
  εχουν άδ«ικο οτήν «πίβεοή του< κατό μιάς προοδευτιικιής πρωτο βουΑΛας κι ότι ξεχνιούν ότι τα ΐτάντα — κσί η· Βκκλησιια1 μοιραίί ως — εξελισαο'ντταιΐ. Εμείς συνχιαιρομε αυτους πού είχαν την πρωητοίΙουΛίΐβ ψα τό ιμελωδΐΜό οιρμόνιο καί αφ- μαστε να οτιοχτήσουν συιντομα ¥<α γνιήισιο ίκκλησΐια'σΤΊΐΜο όρ- γοινο. ΠΕΝΘΗ Ο ΜΑΝΤΑΛΕΝΙΟΣ Πεθανε πρόισφατα ένα'ζ αξιο λογος Ηραικλειώτηις, επΐΌΤημο- νας, άινιθρωττος καιί κοινΐΑίνικός παραγυν, ο ευρύτατα γνωστόν γιατιρός ΜιανταλενάΙκιηις ή Μαν>-
  ταλένιιος, όπως τον αποκαλού-
  σε ο πολύς κώσμος.
  Ο ΜαινταλένΊθς, μέ τή δημι-
  ουργία τού Σανατοριου τού
  οτάι Σπήλιο, βοηθησε παρθί
  πολύ αρκιετούί ανιθρώπουις, σέ
  μια εποχή πού η Φυματιωση θΐε-
  ρι^ε τήνι Κρήίτη. Εκεΐ φρισκΌν
  καταφύγιο ηοΑλοί χττυηηρενοι
  αοό τό «χτιικιο» καί εκεί αρκε¬
  ταί ορπ-ωχοί ήξεραν ότι θά για-
  τρευτούν χωρίις νά πληιρϋοουν.
  Ο Μανταλενιος ομυς ή(ταν,
  εκτώς οπο επιοτήιμιον·ας καΐ φι-
  λανθρωπος, ενας καταπλήιΚτι-
  κοΐς γλεντ'ζίές, ενια,ς ώΐραάος «τσι-
  χουιδιτηις», ε/α.ς λώττρηις τών
  κρηΐτιικών ίβίμων καί ιδιαιτέρα
  της «ρηπ"ΐ«ής μουοικήις.
  Γενι«ιά ηΓταν ένιας από τούς
  παλΐηιθιύς Κα·οτρινούς, πού οη-
  μάΒεψ-ε ε-άξιο τή/ ονάιμνηοή
  τού σε παρβι πολλούς Ηροκλειώ
  τες, οί οποίοι θβ των θιΐίμούνται
  ζούν.
  ΑΝΑΒΛΗ0ΗΚΕ
  ΠΑ ΤΙΣ
  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΜΑΣΩΝΟΥΣ
  Λόγω μή κληΐτεύσεως τοϋ συ-
  γκαττηγορουιμένου ψκχς κ. Ι.
  ΦουιράΜ^ άναδλήΊβτ»οε τπροχθες
  ή ΒίκΛχ καττα τοϋ τταραρττΐανω και
  τοθ Μανου Χαρή, γισ — δηβεν
  —συκοφανπιαι δυσφήιμιση, δυο
  Μαπώνων.
  Ή δίκη δρΤο—γοε γιά τίς 21
  , /ί-Ρΐλίθυ.
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
  Παράλυτος από τή μίση καί
  κάτω, νοσηλεύετωι οτό ε1π*>
  κρότΐιιο» ένας σνμποθής τίος,
  μόλκ 18 χρονων, ο στυχο< Κων)νος ΓαΛονακης τού Νη»>
  Αοου.
  Ο νέος ούτος όνθρυπο<, <*& φωνα μέ σχετική ιατραιαή γνυμά τευαη τού κ. Ο. Χον*—ι, «έχει ανάγκη μΐταβάσήώς τού εκ «ο>
  κόν κεντρον τού εξωτ^ρΜθύ,
  διά τόν πλήρη έλεγχον «αί ιτήν
  ενδεχόμενον θεραπεϊον τού».
  Στό Ταχυδρομικό Ταμκυτή-
  ριο Ηρακλεϊου, έχει ονοιχτεΐ £<· δικός λογοριασμός, στο όνομο τού κ. Κων. Ν. Γαλανάκη καί ο· σοι «Ηλάνβρωηο* ιπεβυμοθν μποροϋν νά στΐλνουν εκεί τα βσιγΑήματά τους. Τετοκς εκοταθάονκ» ι*01 ανώτερες καΐ από τα στβββνο κοί από τίς δωρεές πρός τΚ —■ κλι>σίε<, γιοτί «βτοτάνουν βτ» νά σώοουν ένα νέο αρρυοτο ανθρωπο. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Η 5η συνεχειά μας γ*ο Σόφια. ΕΚΧΛΗΣΗ ΠΑ ΑΙΜΑ Ή Μαθιουδακη Μαρία « νοσήλεύετοι στό «ΑΙΚΛΗΓΐεΐΕΙ ΟΝ> ΉρακΛείου κιανει
  νβ της δώσουν αΐμα τής
  γορίβς «Α' Θετικο»,
  ΑΝ ΜΑΣ ΚΗΡΥΣΣΑΝ ΕΝΟΧΟΥί
  ΠΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ ΚΑΙ
  ΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙ'
  1 Η — ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΝ ΤΩΝ Α-
  ΝΑΛΟΠΩΝ — ΘΑ ΜΑΣ
  ΡΟΥΣΑΝ ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ
  ΚΗ.
  ΕΙΧΕ ΑΔΙΚΟ ΛΟΊΠΟΝ
  Ο ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ;