91152

Αριθμός τεύχους

260

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

10/3/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ* αυτόν, κου —ρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, ηρολά·η να τ»ϊ Ι—Μ
  καί μιά συλλαβή δικη τού.
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ^
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  -4.1«-8σν*η«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  -ΗΜΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΉΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 2Μ0291
  Χρσνος 5οο—'Αιρ. Φύλ. 2Θ0—Δρχ· 10
  Ο ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΝΩΓΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΙΑΚΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙ ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΏΞΕιΤ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ιΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  Η ΚΑΤΑΔΙιΚΗ τοϋ Μάνου Χαρή. γιά την δημο¬
  σιευθή — ούσιαοαικύ — μΐας φωτογραφίας, προ-
  κάλεσε αϊοθηση σέ διεθνή κ'λίρακκι. Ξένες κυ-
  βερνήοεις, έκ των διαθόσεων των οποίων ή Έλ-
  λάδα έλττίζει νά έκπλύοει ζωτικιά της ΓίροβΛή-
  μαια, (καί τις οποίες κυβε-ρνήσεις ό ΜΟΛΌς Χά-
  ριης ου τ ε κάν ύΐτοψιάιζεται). έκινηιτχΛΓΓοίησαν αύ
  ιοβούλως τίς δυΐΛωρατικές τους ύΐΓΕηιρεοΐες μέ:
  έντολή νά έπαγρΐυΐπνοΰν πάινω οτις έξελίξεις τοϋ
  οχ>6<ιροΰ αύτοϋ θέματος. ΚΑΝΕΙΣ βεβαίως δέν £χει την διώθεοτη, ο(5τε τό δικαίωμα νά άναμΐγνύεται οτϊς έοωτερικιές υπο- θέσεΐς της χώρας, ΐτολύ λιγιότερο νά. Νρίνει τίς άπο(ράο·εις τής Έλληνικης Δικαιοσύνης ή όποία λειιουργεϊ άνεξάρΓτητα, δικάζει άνεταηρ^αστα, άποφασίζει ελευθέρα, ττροστατεύουσα καϊ. έφαρ- μοζουοα τούς νόρους τής Πολιτείας· II ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ορως τοΰ Μάνου Χάριηι είναι εντελώς ΐδιάζουιοα· ΓιαίτΛ ή Κρήτη, είναι χώρος εντελώς διαφορ^ποιηρένος οτρατηγικά ώπύ την ύπόλοιηηι Έλλαδα. Προσωΐπιΐικάί διερωτώ- Ο Π10 ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΜιΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠ ΑΝΝΗΣ ΜΕΤΌΝ Δ)ΝΤΗ ΤΗΙΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» μαΐ: «ώς πότε θα είναι Έλλάδα-..»! Πρό καιροϋ εγραφα: «ή Κρήτηι 6γαίνει στό σφυρΐ, ή Κρήΐτη, ξεττουλιέιαι»! Σήρερα όφείλω νά εϊμαι σαφέστε ρος< άφού διατπστώνω δτι πανομοιότυπα, τό ά- γαπηρένο νησι τοΰ Κορνάρου, τοΰ Βενιζέλου, τοΰ Καζαντζάκη καΐ τόοων αλλων γιγάντων τοϋ Έλληνικοϋ "Εθνους, όδηγεΐται μέ τόν ϊδιο βη- ματιομο ο>τόν 6ωρό 6»το·υ' άκριοτηιριάσθηίκε ή μαρ
  τυρΐκή Κύπρος!
  ΔΕΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ουνεΐτως κανείς άιπο την αύ-
  στηροτητα των Δικαστών, αλλά άιπο τίς ένέρ-
  γειες των οκοτεινών (οχι καί τυολύ οκοτεινών
  τπά) δυνάρεων πού όδήγηοαν τόν Μαϊνο Χαρή
  σιό έόώλιο. Γιατί ό"ταν στΐς τσέατες ενός άξιωμα-
  ιΐκοΰ των μυστικων ύιπιηρεσιών μι&ς ξένης χώ¬
  ρας, πού δρά άνενόχλητος στήν Κρήιτηι ένεργών
  γιά την «αϋτονο(μία» τής νήσου, άνακαλυτττειται·
  ιαυχότηίΐα ξένης οργανώσεως τιτλοφορουρένης
  «αύτονομιοτικο κίνηιμα Κρήτης», δταν ό ξένος
  κατάσκοπος άΐπελαύνεται δυρ φορές άτώ την
  Έλλάδα και την τελευταία στιγιηΐΓΐ καϊ οί δυό
  δααδοχικές άατοφάισεις απελάσεως ιου άναι-
  ροΰνται μυστηριωδώς, δταν ό κΐύριος αύ-
  ιός έζακολσυθεϊ ρέ ηύξηρένηι θΐρασύτητα
  νά κινεϊται έλεύθερος καϊ νά ραδιουργεϊ στό
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ σττή σελΐδα 4
  Άπό μαθητάς τού Άμερικανικοϋ Κολλε-
  γΐου Ψυχικού, τούς όποϊους συνόδευε
  γνωστάς χουντικός καθηγητάς τους
  Συνδήματα κατά
  τής Άντιπολίτευοης
  στάέδρανα τήςΒουλής
  ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΕΡΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΠΡΟΧβΕΣ Παρασκιυή 7)3)80,
  Εττ+σκίφτηκαν την Βουλή των
  Ελλήνων, ο—ά πΑαιΐσκι των ενη-
  μερωτικών αιιοκεφεων διαφό¬
  ρων σχολείων, οί μαθτιτϊς τού
  Αμερικανικοϋ Κολλιγιου Ψυχι¬
  κού.
  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, πού κάθησαν
  στά έδρανα των ΒουΜυτών γιά
  νά τούς γϊνυ» η σχετική ενημε-
  ρωτική ομιλία αρμοδΐου, αν%-
  γροψαν «—ι των βουλΐυττιΜ^ιν ι-
  δράνων, οννβήμαπθ Ματπά των
  Κομμάτων της Αντπτολιττύσΐ-
  ΜΕΤΑΖΥ των κοβηγητών πού
  συνόδιυαν τούς τταραπόνω υο-
  βητίς, τα γνωοτά σμερικονοδ*-
  δογμενα κολλιγκότταιοα (γιά νά
  μην τα ττούμε αλλοκΐκ), ήίτην
  κα! κάττοΊος κύΐΜος Κσρα<φύλλη<, ο οποίος επί δ»χτατορικκ ήταγ «Γ«νικός Γραμματείαν τού Υ- πουργείου Παιβείας» καί νυν κα βηγτιτής τού Κολλεγΐου αυτού. Γ)ΙΑ ΤΗΝ αηαράβεχττ>, αιχορΦ-
  χτήρεστη κια* πρωτοφανή αυτή
  ενεργεια, ο Βουλευτής Ηρακλεί¬
  ου κ. Κώσττας Μττοντουράς, κα·
  τάθεσε σχετική ερΐώτηση στή
  Βουλή, ιτροχθές
  Β)ΑΙΑΦ£Ρ0Ι1ΚΜΙ ΙΑΙ ΒΜΜΙΡηΗΚΑΝ ΑΗΜ0ΣΚΗΡΛΦ01. ΗΥΛΕΤΚΙ ΣΪΠΡΑΦίΙΙ 100 ΑΗΙΑΠΟίΡΙΤΕΣ. ΜΙΑΜΑΕ ΚΑΙ ΑλλΜ ΠΑΡΑΓΘΗΤΕΣ
  Διεθνής ό άντίχτυπος τής πρόσφατης καταδίκης μας!
  Τό (Ημα ποϋ οημιουργηθηκε
  «ξ αφορμής τη< πρόσφατης κα- γοοΉηκ μας, γώ την υπόθκτη της φωτογραφίας καϊ τού «κούς —«ούς» που αφορουσαν τόν Ελ ληνο Κλητήρσ κ. Γ. Μαοκομιχε- λάχη κσί τόν Εβροιο Αυτονομι- στή Κρήτης αξΓωματικό τού ■σραηλινού στροτού Ελάν Ρά- μιλ, πήρί, ]ώς γνωσττΐόν, «υρότο- ΡΚ διοστάσεκ, τόσο μέ τη δκ>
  μορτυρίε< των Δημοσιογρά- φων, όσο καϊ μέ τα δημοσαύμα τα τβπκύν καϊ αθηνα'Γιο-/ ι- φημερίδων, μέ τα οττοκι τονί- σττμα τό ξ«οή«ωμα τού κοινοϋ καί των συναδέλφων μας. ΣΙί άλλη Οεοη δημοοιηίομε ΤΟ θχΐΐλΐύ Μ/ΟμβΫΟ-, Τα ΟΠΟΪΟ οί συνδυοσμό Μΐ μέ τό ενδια¬ φέρον όρβρο τού συνγραφεα κ. ΚορΊάκου Διακογκϊννη (πού δημοσαϋεται κι αυτο παρά- πλΐνρα), <«ιοο£Ηηύουν ότι η ηρωτοφανήί αυτή γιά τόν Ελλη νικό Τύπο ηιρβττυοή μτκ, όρχ>
  σε νά ποίρ,νει άχι μονο Πανιλ-
  λήν-κι, αλλά καί Διιβνή έκτασίΐ.
  ΧτΗΜθθ μ) από τή θϊση αυ¬
  τή αντι οπο«>υοηποτε άλλου
  κειμένου, αρχίζομε νά δημοσ>ΐ>-
  ΐύομι αποσττάσιματα από τό εν-
  διαφϊρον βφλίο τού μεταδικτα
  τορικού Εισογγελία κ. Μπλέ-
  τσα, αφήνοντας τίς συμτπϋσεις
  πού αφΌρούν την απόφαοτχ
  τής πρόσφατης κατΓαιδϊκης μα< οί αρμο&ιότερους φοράς τή< ΔΙ·καιΐοα-ϋνη<, δεδομένου ότι, ώς γνωστόν, «οί πάντες κρί- νονται». Γρόφει λοητόν ο κ. Μπλέ- ταα<: «... ΕΙΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ δικσστικόν Σώμα υπιηρετούν Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΟΙ ΠΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥίΕΙΣΑΓΓΕΑΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ. ΜΠΑΕΤΣΑ Γιά την καταδίκη τού διευθυντή τής «Αληθείας» ΜΙΑ ΔΗΛΩΙΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ Από τον Βουλευτή Ηρακλείου καί κοινοβουλαυτικο «ηροσΐΛτο τι* Ε.ΛΗ.Κ. κ. Κώστα ΙΙπαιντου βά, πήραμε τή νϋχτϊι τού προχ- θεσινού Σαβ,κντου ίνα κεϊμενο διαμαρτυρίας καί συμποράστα- σης, σχετ*ό μέ την ηρόσφατ- καταοίκη μας. Τό ίνδκαφίρον αυτό ιιάμκνο των σχετικών μέ τό βφα μας δηλώσεων τού κ. Μπαντουβά (τόν οποίο καί ευχαριστούμε βερ μά) δέν δημοσ>εύομι στό πα-
  ρον ^ »ο γιά λόγους ευινοη-
  βά τκ,ριμίνομι την τυπική τού
  πρα)Ιιβηιοιη στούς φορείς πού α-
  πχαβύνίται (Πρόεδρον Λημοκρα
  τίος, Πρόεδρον Κυβερνήσΐως,
  Προχβρον Βουλής, Υπουργούς
  ΔιΗθνοσύνης, Προεδρίας κλπ.)
  «αί μετά την επκτημη υατάθιεστ»
  τού βά τό δτνμοσΐϊύσωμε.
  ττολΛιά εκλεκτό στοιιχεΐο αΐλΐλα
  κ αί αιρκΐτοΐ αηοτυχημένιθΊ'. Η
  οιίδ%κ>τε σχεβόν λειτοιΐιργη,σα-
  οα δι.αδικΐ(χ>ϊο απσμακρύινσεως
  των ανεΓταρΜών ιειΓΠΐβάιλλιεται να
  τεθ'εΐ ίΐς «ίνη>σιιν. Η Δικβαιΐοσύντι
  οέν ίτΐιιτρίΐπιεταΐΓ νάι καπ-ιαστή
  άσυλον ανιατων. Φαβούμοι επί-
  ςης ότι ικαινος α'ριθΐμόκ διεοα-
  οτών δόν έχει συ,νειιδηιτοιπιο ιήσε.ί
  την κοινωνικήν νόσον ένΐεκια τής
  θΓτοΐας έκαστος δικαστήΐς βαρύ-
  νεΓτα·ΐ' μέ τήιν εξειδΐικιευμένη προ-
  σπάθειαν απομαιΝρύνισεωις καί
  της αΐτλήις υττοινοίιαις όττΐ1 η νθσος
  ευ.ρ'μσχει τόν τρ'άΓτονι νά πό-
  ροβιάΐση τάς θύιρος τής Δικαιο-
  σύντης...
  »Η γιενικΐ.αθείσιθ τακτική των
  διαόιΐκων νιά πΛηιροφοιρθ'ύνται
  τόν δΐΜαστήν τής υποθέσεως ει-
  ιναιι θιποκαΛυιτττιΐικιή, τΐήΊςΐ ανττιλή-
  ψί-ως ότι η διΐκια.ΐΌθυινΐΓν δι&ν Εί¬
  ναι αιπαραβίαστος...».
  Όταν είναι τάσα πολλά, έμεϊς οί άσυνήθιστοι τα μπερδεύομε
  Γιά άλλα 28 (καί όχι γιά τα 100) έκατομμύρια
  κατηγορεϊται γιά υπεξαίρεση ό Μιχελιδάκης
  Έντός τής σήμερον 6ά κριδεϊ άν θά προφυλακιστεϊ
  Γιά αλλα' εκατομμύιριο μοί ό¬
  χι, τελκσ, γιό τα γνωοτα 100
  ^.ΜατορμυιρΐΌ'Πθιύ τνήριεο κ. Παν
  '» γκ Μιχελιδάκη^ ατϊό την Αγιρο-
  'ΐκη Τραπέζα, (αυτά εχουν τα-
  <τοποι.ηβει) Ορυσκβτοι υιπί> την
  βαρεία κατηγορία τηχ υπί.ζαίρί-
  ογΚ ο ηαραιπαινιω
  Προκειται γιο 28
  ριο, γιο δαν^ι,ο γιάι
  τού κπηνοτιροφίιϊιοκ τού μο-
  υχυν στή Φοινι«ια, με το οηο<α σχετίζίΠΌΐ η ί,ταιΐιρέΐα «ΚΤΗΝΟ- ΤΡΟΦΙΚΗ», ττου μετα τρυ ΐιρώ- τη γινωστή ιοτορια, ι»χε αναλό Ιίεΐ' τηνδιαιχί,ιριηιση κοττό κώπθΊθ τρόπο και την συ'νττήιρη·ση των μοσχαιριιύν. Διορβώνομε λοιιπάτν τό 6η>-
  ,μοοιευρα τού Γκρ.αομέν<>υ μας
  φυΑΙ»ου γιώ' τα 100 «Βατομιμμ-
  ιριθ' βο5 δκυΐΒβινΙζαμβ υπογρ.αιμ·-
  μΐζοντθ'ς ότι- πράιιβιηπαΐ! για' άλ-
  (α 28.
  ΒλεΓκηπε, ο-οι/ «Ινα* πολλά
  τα «Μοτομΐκυιρΐ'α', «μείς ποΰ 6ί-
  ασχίτοΐ1 μ' αιυτή, μοΐιραιίο
  £ΐπ!θΐμ8ν.ο βϊνοι νά τα
  την περίΐΓΤτωιση άλλτις υιΓίεξαφε- μεταξύ των μ.κ. Αινακριτή
  οη<, δεδομένου ότι1 όπως γιρά1- /ίρά«η ιοαΐ Εισαγγελέα Ζορ- ψα,με ήιδη («οί αυτό ήπαν οω- μΓτή, οτό άν θά κρΊθα προφολα στώταΓΓθ) ττροΒκυψί διαφωνΐίαι Μΐοτίιος ο Ματηγοιρούμενιος. ο ' τό ΣΛΐββΛτου δεν οπά τό ΠληΜμελειοδΐεών ΗςΑνΜον, άν ο κ. Πάν. Μΐιχελιδάωκ θο προ φυΛοικι5οταν. ή όχψ γ*' αυτήν ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΠΑ ΠΟΙΟΝ - ΣΟΒΑΡΟ ΠΑ ΜΑΕ — ΛΟΓΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΆ ΑΥΤΟΕΕΑΙΡΕβεΐ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘίΕ-Η ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ Δ1ΚΑΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΚΟ ΦΥΛΑΚΗ- Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ γ. ΙίΐΑΝΝΗΣ ΣΙ-ΕΡΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΑΑΟ ΜΑΣ: ΊΕνα ένδια>φ6ρον
  «Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΪ ϋ.
  ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΑΗΝΕΣ ΜΑΧβΙ4Οί»
  Καΐ μιά ηερ^ογη
  Αυτήν την Κρήτη...
  Δεν είναι άραι άπρτ,ττο κηι πογ
  ράνσμο νά συ<Γντοάνται υηοφΐ- ες γή την απονομή τής Δμμιο- σϋνης, όπως γράφ'ει σχετικά η Νυβερνητική εφημερίδα, στό φυλλο της τής 7)3)80. ^ρπως δ6ν είναι Γ«α|ρά>οιγ»ΐι.
  πιστεύομε, η δκκή μας θεωρίαι,
  συμφωνα μέ την οποία σέ όλΐί
  τ*κ πβριπτώστι< «οί σόττιες ρό- γες πρέπει νά πβτιούνται από τα καφάσκι μέ τα σταφύλια, γιά νά μή χαλάσουν καϊ τίς υπόλοι- πες». Όταν υπάρχουν φυσΗά κι όταν απο&ειχτεί ότι είναι σά- πιες. Αυτό όμως τό αποδεικνύη πάντα η αωοττή, εξονυχιστηαϊ καϊ αντικειμενΐνκή έρευνα, πού φυσικά είναι έργο όλλων καί ό¬ χι δικό μα<· Επαναλαμβάνομε, γιά μιά α- κόμη φορά ότι η Ελληνική Δι- .«αιΐοσύνη είναι γιά μάς η Ανω- τάτη Εξουσκι, στήν οποία ανε- πιφυλαχτα πιστεύομε. Η παράτυπη πράξη ή παρά- λειφη ενός προσΐ^που πού καθ* οιονδήποτε τρόπο σχίτίζιται μέ τή Αικαιοσύνη, δέν θϊγει «π' ουΑενϊ τό κύρο< της. Διΐαφοριε- τικά ο Ανττασαγνελεας τού Α- ρενου Πάγαυ κ. Παπακαρυάς δέν βά δκνεργούσε ατί δϊμηινο ανα*- κρΐσεκ στά Χανιά καϊ ο Εισογ- γελέας τοϋ Αρεϊου Πάγ,ου κ. Φαφούτης, δέν θά διετάσθε την ηρόσφατη επα'γουσα διεξαγω- γή ανάκρισιν, γιά τίς γνω- στές καταγγΐΑίες τού ιιΝομικού Βήματος». Καϊ κλεϊνω τό σημειρινό ση- μείωμά μου, ετταναΑαμβάνοντα< δυο χαραχτηρκχι ικοθς στίχου< μου, ηού καί πρόσφατα δημο¬ σιευθή: Δικαιοσύνη, Δικαΐοσύνη: Μάνη ελπίσα σπην κατακτχύνη! Μ. Χ. ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΉΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΞΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ. ΠΑ ΠΕΡΙΥΒΡΙΖΗ ΕίΣΛΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΖ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙΠΑΛΙΣΗΜΕΡΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΙ,, Στό Τριμελές Πλημ)δικεϊο Ηρακλείου Σηιμερα Δευΐτ6Ρ'α' 10)3)80 δι- παλι (α ρ,ιβιμ. δϋκης 71) οτο Τριΐμελ&ς Πληιμμελειοδικείο Ηρακλείου, ο Δΐίυθυ'ντης τήί «Αληθείας», για1 π&ριύβρΐιση τηί Εισαγγελιι«ιης Αρχής. Η δίικιη, .πού ίίνοΐι εξ ανατο¬ λή*, προήλ&ε από αΛλη δΐικη, ςπ ήν οπ&ία ήταν «οί τοτε κατη- γορούιμβνθις ο Μάνος Χαρής γιά τα γενονΛτα τού Μουιοείιθυ Η¬ ρακλείου. ΑΥΤΗίΝ την Κρή^η, έγώ την 24ηΐσα στά παιδικά μου χρόνια· ΑΥΤΗίΝ ιήν Κριή/τ.η.. έγώ την ένοιωσα. σέ κρίσις ήλι- κια· ΑΥΤΗΝ την Κρήαη- έγώ την άγάπηοα άιτβο πολύ μα- κιρος- ΑΥΤΗΝ την ΚρΕήτπη., χώνεψετέ ιο καλά- ΊιμιπιεριιαΑα- στές, Άμκρικανοΐ, Σιωνιστές, Εβραϊοι, Μασωνοροτα- ρίΐανοΐ καί δΐσοι άλλοι «οχοτεινοΐ άνθρο»τοι> την έτπ-
  6ουλεύ£στε, δτι δέν θά σας άφήοω να την άλώαετε,.
  δέν θά σας έ3ητρέψω νά την μετατρέψετε σε ΚύΊπρο
  νοϊ Πολαιστινηι, οτά μέτρα βεβαία των μακρών μου
  δυνατοτήιτων, πού παίρνουν δμως τεράοτιες διαστάτ
  σεις καί μεγαλώνουν τόσο πολύ, υιέ τή δική οχχς έαιΐ-
  μονή, ΰχηε νά μην σας φσβαμε τπά καθολου, γιατΐ εΐ-
  μαΐ «άποφασισμένος».
  ΑΥΤΗΝ την Κρήτη, καταλάβαιτέ το, επί τέλους, την
  άναιποΰν κάΐ πολλοΐ αλλοι σάν καΐ μενά-
  Μ Χ.
  Μεθαύριο Τετάρτη στό ΈφετεϊοΧανίων
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΑΠΕΙΛΗΚ ΛΠ
  Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ κ ΔΗΜ. Μ Α ΑΛΙΑΡ ΑΚΗΣ
  Μηνυτής ό Δ)ντής τής «Αληθείας» γιό
  τό έπεισόδειο σέ βάρος τού στή δίκη
  τοΰ Έβραίου Αύτονομιστή Έλάν Ράμελ
  Με&αύρΊθ Τετόρτη 12)3)80, δευτ&ρου, αΐπΛ τον πρώτο, στή
  στο Τριμελές Εφζτύα Λρήτηις δίιοη τοϋ Εβραιου
  'στα Χανιά), πρόΐίειτιαι νά' ί*δΐΓ
  ► οιστεί η 9ικτ| μέ ιιατΓ|γορθιύιυ?ε-
  ι/ο τον Δ,βηνόιρο Ηραιβλιειου κ.
  ι Μαλλιαιράιιη βαί μΐηΐνχι.τή τόν
  διευβυιντή τήις <£Αλιήθειια<». να ταθ8σουιν Βουλ*υτέις, Δι«ηγρ- τΡς αιττειλ&ς κ.λ^τ. σέ Βαιρος τού ροι, κοϊ άλΑοι, η Ελάν Ράμιελ, τού οποιου ήταν ΌυνήγορΌς υιπεράσβτιοηις ο κ. Μαλλιαροκιης. Στή Λ«η βχουν τλφει να εα- Ντόπιος καί Άδηνα τκός Ο ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» • Ή «ΈλευθειροτυϊπΜ» στό φύλλο τής 5)3)8α καΐ στή γνωοτή στήλαι «Πολιτικά Παραοιαήνια» ρε τόν τίτλο «Μιά. καταδϊκη», δγραψε Ο3κιρι6ό5ς τα εΊζης(κλι- σέ). ΕΛΣΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Τετσρτη, Β Μαρτΐου 1980 εΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠ'Λ. ΠΟ/ΙΙΤΙΚΑ παρασκηνΐα Μιο καταδίκπ ΤΊΡαΤΟΤΥΠΗΣΕ ηάλι ο αννά&Ελφος Ηανος Χά- . '^ί: τό ·»ίΙ*νταϊο ιΐνύλλο τής ΡΛονοβιάτιχης «Αληβειος» τού βγήχβ μβ λϊυκή την —ώ— οελϊΑα, ο« βνδηίη οιομαρηιοίας γιά την; χαταδίχη τον οέ βυλάχιστ» €νός ΐρόνσοοτττν 70ή(!) Χά ο ϊβιος— 6 ΙΤΕΣ,, ολολίυκη ΟΕλΙβα ται, μονο μέ —χυαίους τΙτΧοϋς: «Λβυκή Α—ογί« Λόγον —γ'ιά μϋ '· Φοπογοοφία μ ινα ατΧβο χούβ-' νο λή! Φοπογοοφία μ ινα ατΧβο χούς ίνα χοόνο φνλοκή!»: . Στήν τελευταία αύλΐα οημοοι· «νοντβι (ια|ΐαοτυοΙε; κοϊ'χαταγ- γΛΙίί γιβ την κβχβϋχη ρ& τίς «Η»Υφθφίς ΗθβχλτΐΟΜάν- ΧΟΪ _· λων Κβ—ιχών συνάδελφον. ΤΙ ^οη»βγοόφθΐ)ΐ«' ΤΑΝΕΑ * Εκτός των αλλων πού έγρα- ΐ|Κ η εφτνμΐρίοα ΤΑ ΝΕΑ, δημοσί ευσε μονοστηλη φωτογραφή— κλιαΐέ πού α—ίΐκονίζει ολο- κληρη τή λευκή πρώτη σελίδα τής «Αλήθΐιας» τής ιτεοασμ£νης Δευτερας, κατω απο την οποία ιΐχε την εξιϊί λεζάντα: Κατι αυτο τοντροπιο ό,αμαρ· τώρΐεταιΐ η «ΑΛΗΘΕΙΑ» τού Ηρα κλείου. Η ΐ.μφάνΐισιή της θυμίζει —αοτι&ινούις χρόνουςγιά τόν Τ<>
  ποι. Τότί ίτκ>υ το ψολϊδι τήις λο-
  οούλευιε κιαί οιΐ εφημί.-
  έβγσιναν λευκεςΙ.. Τώοα
  δέν υιπά'ρχει μονο τό ψαΜδι πού
  τον Τιίπο...
  Ο ΒουιλιευΓΓή«ς τού ΠΑ.Σ.Ο.Κ. κ.
  θαΜάΙαης ΣκουΙλάς, πού τόσο
  μί,νάλιο ενδιαφβρον εδειξ/ε,, στήν
  ηερίπτωιση τής πρόσφατης ο>-
  ηηΐς 'Καΐ καταΰίικης μας.
  ΤΟ ΒΗΜΑ
  -Α- Η εφ-ρμι,ρεδα «Τό Βήμα» ατ»
  φυλλο τής 5)3)80, έγραιιΐε, Ηά'
  τω από τόν τίτλο ^ΛιΙιΛββι μή¬
  νας οτόν εκδόπ τής «ΑΑήβΚΐ-
  ος», τα βζή<: ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΒΚΔΟΓΓΗ ΤΗΣ «ΑΛΗ€£ΙΔ£>>
  ΗΡΑΧΛΕΙΟ, 4 Μαιρτίοω
  ΖΕ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝιΕΣ
  από τό
  ρ
  .•χ;
  Ο
  ω
  • ΠΝΙΧΙΙΑ στή αεΑΒο
  ΓΕΛΙΔΑ 2
  ·ιΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘ£ΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  - ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
  Σύντομο κριτικό σημείωμα
  Η ΤΑΙΝΙΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
  Τό νά κρίνεις ^ μάλλον
  νά κατακρίνεις, είναι εύ*-
  κιολο ,ττράγρα, δταν άναφέ
  ρεσαι σέ πνευιματικά ίίργα
  άλλων· Τ6 δύοκολο είναι
  νά δημιουργεϊς πνευματι-
  κά ιίρίγα-
  Αυτόν νομίζω οάν μι¬
  κρά όιπαραίτη[το ΐτρόλογο,
  γιά τό μικρά αύτό δημοσιο-
  γραφικό κομράτι, γύρω ά-
  πό την κινηρατογραφική
  ταινία τοΰ Παντελή Βούλ
  γαρηι «Ελευθέριος Βενι-
  ζέλος».
  Ό διακεκριμένον αύτοι;
  νέος σκηινοβέτης, πηιρε άν
  τρείκια γο βάρος μαάς τέ-
  τοιας ευθυνής καί οέ γενι-
  ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
  ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ
  ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
  ΣΚΟΥΛΑ (ΓΡΥΛΙΟΥ)
  Ο Ανωγιειανώς λα'Γκόις καλλι-
  ΑλκιιβιάιδΙηις Σκουλάς ή
  θ>ά εκθέσει από σήμίρα'
  10 τού Μάρτη, τα έργα τού
  οτήν Γικαλερϊ Σταιυραικάκη. Η
  ίΐκθειση, θά διαρκεσει ρεχιρι τις
  25 τού μήνα ου.'τού.
  ΠοΜύ ενδιαφέρον πάρουισια-
  ζει η πιρωπ·ότυ|πη προοκληση
  τού εκλεκτού ζωγράφιου. «Ναρ-
  θιτε Στην εχθεσι μου Στη Γκια-
  Λίρι τουι Σταυροκακη Στσι 10
  ι ου Μαρτη στοι 7 μ.μ. Η εχθί-
  ση θα βαστάξη ησαμιε τσΐ' 25
  τού Μορτη, ΑΛικ. Μ. Σκουλάς
  ΓΊριλιος».
  Αυτό γράφει στήν τρίτη σε-
  Αίδα κιαΊ στιΐν ιηρώτη έτχ-ει την
  συττοπροσωιπιθγραφία τού. Εξ
  ον)υ|χ.ος. λοιτιον, τον Λεονττα.
  κές γρα,μρές την έβγαλε
  πέρα-
  Κατακρίθηικε άιπό πολ
  λούς γιά οσα δέν παρουσία
  σε. Καί εϊχαν δίκτ|θ οί έττι
  κιριτές· Τί νά παμρυσιάσεΐ
  αρως — όποιοσδήίποτε σκΐ)
  νοθέτης — μέσα σε 3 ώρες
  έ'ργο, δταν ιπρόκειται γιά
  μιά προσωπικότητα σάν
  τόν Βενιζέλο, γιά τόν ό-
  ποϊο ίίχουν γραφεϊ πάνω ά
  πό χίλιες (!) μονογραφίες
  καί μελέτες;
  "Οσα δμως παρουοίασε
  οέν ή"ταν εύ>καταψρόνΐ]τα.
  'Έκανε μαά αψογτη, τεχνι-
  κά ταινία καί μέ πολύ λί-
  γα ίστοιρικά Λάθη, άιπό πλευ
  ράς κιυρίως έιπιλογης των
  στιγμών πού άναλύει στήν
  ταινία τού ό Βούλγαρη^
  γύρω άΐπό τόν Βενιζέλο·
  Μακάρι νά 6ρισκόιταν
  καί αλλος νά μΐρηθεΐ τό πά
  ράδειγ,μά τού, γιατί έ'τσι μό
  νο θα &οθεΐ στό κοινό καί
  κυρίοις στό νεώτερο ή όλο
  Ηληρωμένη άιπεικονισπκά
  προοωπικοτηΐτα τοΰ Έθνάρ
  χη.
  Καί μακάρι νά 6ρ>εθοΰν
  άνθρωποι οαν τόν αημοσι-
  γράφο Γιάννη Χόρν, νά κά
  νούν τέτοιες παραγωγές,
  έστω και μέ κάμιποσες πα-
  ραλείψεΐς η καί λάβη ά-
  κόμη-
  Είπώθΐηικαν άίκόρη πολ-
  λά κατά τοΰ Μηνδ Χριστί-
  δη, ΐτού έΊπαιξε τόν ρόλο
  τοΰ Ελευθερίου Βενιζέ¬
  λου· Μά ήταν' εΰκολο νά
  πάιρει κανείς στούς ύόιμους
  ιου τέτοΐο φορτίο; (Ό ά-
  δελφός τοΰ ιΐταραγωγοΰ κο
  ρυιφαΐος ήθοποιός Δημή¬
  τρης Χόρν πού δοκϋμασε,
  τα παράιτησε στή μέ<π>)·
  θά μποροΰσε 6έ6αια νά
  ήταν καλύτερος ό Χραστί-
  δης, άλλά γιά βρήτε τόν
  καλύτερο;
  Ό Βόγληις ήταν άναμκρι-
  οβήτη,τα ό πΐό πειστικός, ό
  πιύ καλός ήθοπιοιός τής
  ταινίας οτον ρολο τοΰ Βα-
  οιληά καί στήν άπόδοσή
  τού αύτη συναγωνίστηκε
  τόν Καιράκιη, πού τόσο τε¬
  λεία έ'δωσε τόν ρόλο τοΰ
  Κρητικού φίλουι τοΰ «Λε-
  φτέρη». Ναί άλλά αύτός εί
  ναι Κατράικιης!. · ·
  Γενΐκα ή ταινία ήταν
  σάν τταραγωγή άιπό τίς πΐό
  κολές καί σ' αύτύ μέγα μέ
  ρος τής έΐίτιτυχίας ανήκεΐ
  σ' ίνα έρπειρώτατο οίν-
  θρωπο, τόν διευθυντή πά
  ραγωγής Μιχάλη Λαμιπιρι
  νό·
  Μ. Χ
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑ
  ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ
  Η πορεια της ΠΕρ:~τω(σεωις
  τού Συιριακού εδ'α/φιθιυς τής Α-
  λεξαινιδρέττας, τό οποίο μιέ δ.0-
  λ'όιτηρα ενσυμάτωσε η Του,ρ-
  χίια στήν Δηιμο·κρατ';.αι της, έχ.ει
  πολλα κοινά σημεια με την αχο-
  >ουι3θϋμενη τακττιικιί στό Κυ-
  πρ α<ο. Τουιτο επ·.ση(μάνθη(Κ)ε στη,ν όιαλεξη πού πρ(^γιμιατοπο^ιησε στη -«Νέα' Φιλ'κή ΕτιαιρεΕα» Α¬ θηνών, ο Πρόεδρος τού «Εθνι- κου ΓΤολιτ ιστικου Συνδέσμου», Αντιπ,ροεδρος τής «Εταιιρείας Βλλήνων Δηιμοσιολόγων» καί εκ δοτηις τής εφιημίρίδας «Σ,τοιχος» χ. Γεώργ,ος Ευθ. Καψάλης, μιέ : «Τό δικιαιίΜΜα αιυττοδιαθΕ- και ,| περιπτωση τής Αλε- ξανιδρετ;τας». _τον τ6ντο μου οί έηο Ι'χουν την μύτη τους ψηλά· πιό ττάνω κι ώπό τό μιπόι τους καί ό Λαός τίς καιμαρώνει, ΰς περπατά ξυιπόλυτος. Οί χτίστες χτίζουνε στρατώνες·.· καί οί φαντάροι τρέ,μουιν τούς Αοχαγούς τους· Οί ΐτοιηταδες λένε λόγια παχειά, άνάλογα μ' δσα τούς έ/τατρέιπουνε νά ποϋνε· Σιΐόν τόατο μου ύπάρχο'υνε χωράφΐα χέιροα/ κι άξίνες πού σκουιριάζουνε στ' άμιπά'ρΐα- . Γΐατί, αύτοι πού τίς δουλεύανε, σκουρνιάζουνε στίς φιυλακές- ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗίΣ ΗΑΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ α ΗΛΙΟΚΑΛ » ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Τσακίρη 18 — Καμαριάχΐ Τηλ. 282658 Στή δΐάλιεξη τονιίιστηικιε επί- οηις ο υιποκριτικός ρόλος των ΜεγΙα'λων Δυνάιμεω·ν καί ο τρό- ηος μΐί ταν οοοιον ·αντ:μετωπι- ίουν τό δ ικαϊωιμα υε των μκιρών λαών. ΠΕΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Πεθανε την περααμΕνιη βδο- μάΐδα' καί «ηοευίτηικ/ε όπως τού αξιζε στο Ηράκλε:ο ένοις παΛηόις καί άξος εργάπηις τού Τύπου, ^ τυιπιογραφΌ·ς καί αρχιεργάτην ίφιη,μερίιδων Δη'μήτρης Μιχαλά- χηις. Ο άνιθρωΐΓτος αυίτος. ποιυ συν δισε τόισο στεν'ά τό όνομά τού με την Ηραικλειώτ;·κη Τυΐπογρα- φια, ήταν εκτος α»το όιριστος τε χνι.τιηιί ικαιί τ'ψ-ιαζ νργϋΐΓης, σε- μΌιζ, στοργιικος οοκιογενιειάρχης καί καλός φίλος. ΓιΓ αυτό, εκτΓόις απόϊ τούις σ.υ- νοδίέλφοιϋις ταυ,, καιί ηολύς κο- σμος τόν συνιόδεψε στήν τιελευ- ταιϊα· τού κατοι^ίια, ενιώ α<ρ«ετά οτεφάν;ο καταιπέθιηικιαν στή σω- Γ>ο τού, μεταζύ των θιποιίωιν ξε-
  χωρ ζζ εκείνο τού ΣυνιδΙεσμου
  Τυιπιογράφων Ηραικλείθιυ — Ριε-
  θυμναυ' «Ο Γουιτεμβεργιος».
  Τή γΐυναΐιοα τού» τύ παιδία
  τού ιοα'ϊ τούις λοιπούις συγγενεί·ς
  τού συλλυιπο'ύιμαιστε θεριμά.
  Χ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦Ο»
  Κ. & Ε. ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΓΕΩΛΟΠΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΠΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
  Ε.Π.Ε. ΩΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΟΛΟΣ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΡ.2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 222-495
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΕΡΣΟΝ ΡΑΤΤ
  : ' ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4ΟΟΜΕΤΡΩΝ
  , ΔίΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. (081)222-495 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ♦♦♦φφφ»
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ
  ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΠΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ ΚΡΗΓΗ
  Έκδόθηκαν μετό τό Θόνατό τού τα ώραϊα τού ποιήματα
  Ι δεν χαθηίοαν τ'
  Εχεις μπροστα σου μ:ό Ποι
  ητ ΐΜ.ηι Σ'υΑλογιή, γραμμΐένιη από
  ενα νεο ανθρωηο, εινια> καθιηγιη-
  τή Φιλόλογο, πού υιπηιρέτησε
  ιστό νησι μας, π,ου ξεχε'λίζει α-
  ιπο τις κιολλες τού χαρτιου η α-
  γαιπη τού γ:α την ΚρήτΓη...
  Γ'υρνιάις τίις σελίδες. διαβαιζες.
  Ο πο·ητής, ο νεαράς Πό ηιτήις,
  εΊνια» νεκρός. Παράιτησε την Ποί
  ηιση, έφιυιγε απιό τή ζωή στά 26
  τού χρσν»α. Την ώρα πού ωρί-
  μαζε τό Ποησιικό τού ταΑΐεντο.
  Μεσα στο βιβλΊΊο. μ α φωτοτυ-
  π,α. 'Ε/ια ιαπιο/χομα απο ένα
  γρόμιμα στη μνηστή τού. Τής
  νράφει απο τή,ν Κρηττη. Καί τής
  παραγιγίΐλνει. πώς περΊμενει μ'
  αγυ^ία νά ρβούνε παρέα στή
  γή τού Μίνωα.
  Και! μΐίς δαβάζουιμιε τα Πό ή-
  ματα. Τ' οχνάρΊα το>υ νιεαρού
  Πιθ<ίηιτιή πάνω στή γιή μος. Την ϊλιπΐιδΐα πού ξεχε^ζει, τήιν αγά- πιη τού στή φύση,, στΗ!)ΐν άνθρω- χα. Κι ο Δημοσ ογραιφος είναι άνθρωποις. Τα θΊυναισθήιματα ΐΓΠνϋινουν. Στό δράμα- τοιυ> βλέ-
  ιπ&'ΐς τό δράμια τού ανθρώπουι,
  την 'αγιωνΐα τής ζωιή(ς...
  Λογα ΌΐπΛαι, δοαμένια μέ λέ-
  ίεις όμορφες πιοτε χο· νιέις. πότ£
  ΓΓτανες. Η α:σθητ.κή ιδοιμορ-
  φιηι. Σπανίζουσες φΰρμες πού
  ιχλιεί'νιοιυν τό στίχο, ποιυ ενσωιμα
  τώνοντα·ι μέ τό στίχο... Κι «ε1-
  ·ος ο στίχος, οότε ανίβαίνίΐ
  στ' αοτερια, πόΐτε ορθώνεταΐι
  ά στό χιρέος τοώ αιν-
  κιθιϊ πιοτε ξενιαγεί τον
  Πο>;ητή σε ικοσμους μ>αικρ νούις.
  σε θαΐλιασσες, ποταμού.ς καί πε-
  δ.άδ-ες.
  «...αρχίσαμε νάι μ'λόιμε γ;α τις
  των ποταμ ών1 μα-ς/καίί
  -, ήν φλόγια τού δ'ιαιμανττιού /*αί
  -·ον θάνιατο πού νΐίκιήσ'αιμε...».
  Ναι ξερει ο ποητής, πώς
  κουβιαλα· ένα σταυρό. Βαρύ τό
  χρεος. Κ:ι η Ποίηρη,, θεά λαμπε
  ρή. θεάι πού μαγεύει, πού με-
  ~ουισώνει τό στιχο, τό ονειρο
  σ' έργο. Δύσβατος ο δρόμος.
  Κι εκείνη η θεα. ενός μύθος
  οτα μάιτια· των ανι&ρώπΜν.
  Στά μάτ:Ό ,ε»·ίνων πού κρα-
  τουνε τ'ς τύχιες τού κόσμου>,
  .ςκείνη ή θ&ά, δέν είνιαι; τϋπιο.τ'
  ολλο, από μ ό οπταοί'α, από ε¬
  να αντιικιεΐιμενο χωρίς σηιμασνα.
  «Γιά1 νά γιϊνιεΐ1 ένια νεογένινηρΌ /
  •ρο ηιτής / πρέπει στήν κούνιο
  τού νά παίζει / με σταιυρουδά^
  κ-ι / πα'νιομοιιότυιπο) μέ τόν
  •σταυιρό πού θάι κουιβαλήισει· μιε-
  γαλώνιοντας...».
  Κ]! ο ΐποιηΓτήις, σιυινεχιίζιεΐι νά
  νράφει. Συινεχίιζί.1 ν' αγαπά τή
  να ειλπ>ίιζει: «...Η νίύχτα κ ι
  αν σε τύλιξε
  ,αστέρια».
  Η ώρα περναι. Καί ου συνεχ*
  ίεις νά ξεφθλίλίζ'ε^ς. Τελειώνιεΐι τό
  β βλιο. 'Ενια β βΛϊο πού ο Ποιη-
  τής δέν τό ©δέ ποτέ, γιαίτί τό
  τυΛ>σαν οί γονεκ τού. Κα>. βΛιε
  π εις αυιτόν τόν ι»ηεροχο στιχο,
  που ρέει... Αλήθεια, υπάρχει
  ΠοΐηΓΓ'ή,ς πού νά μην δ,αφορο-
  ηο εί τό στίχο τού, λ'γο πρίν
  τ όν τυιπώσε'; Ο Νίικος Λαάά(ς
  δέν αξολόγιησε μανος τού τα
  Γτο'ήματά τοιυ. Μα κα-ί χωρίζ
  την αξιολάνιηση αυτή,, νοιώθεΐί
  τως οτα 26 τού χρόνι .αι. εφυιγτε
  »-ιπ6 τή ζωήι, ενισς Ποηΐτής, ε-
  ναις πρ αιγιματ ,ικιόις Ποηΐτήιζ, γνώ
  οτηις τή,ς α,σ9η.τ κης τού στη'-
  >ου, γνώοτης των οπΐλών μυ-
  ατ,'κών τού λόγου...
  Καί τελεώνοιτμε, μ' ένα χα.:-
  τετισμό καί μ·ά παρήγαριά οού
  «οτΐΐλνε'» ο νεαρος Πο,ιητή]ς
  οτό Ν«ο Καζα·ντζάικη:
  Τό >μεσονύο(τι φθάνουν οί τπρώτοι
  μέ Φ»νές κα! γέιλκχ.
  Μαζώχνονται γύρω στόν τάφο σοΐν
  ψήνουν άρνιά
  ή λύρα μέ τα γερακοκΐού&οΐί να τραγουδάει
  κιΐ' άκοθς τα «σκουτελοβαρίσκω σου»
  «ΐκ» έγώ άντιστέκομαι σου»
  κι άντροκαιλίοΰνται καί
  Καί (μέ τό γιλυκοχάραιμ-ο οί ϊσκιοΐ
  γλυκή μιλώντας «γ€ΐά σου, άβέλψι μας»
  καθώς ή γή τής Κιρηιτη,ς μ' ενα 6αθύ άνασασμό
  τοΰ λέεΐι «άδέιρφι καληιμέρα».
  Κι ά ήιλιος στερνός τοΰστέλνει τόν χσιρΐετισμό
  «καλώς σέ 6ρήκα; άδέρφι»
  ταλίίγοντας τον ξύλιινο σταυιρ|ό μέ φώς.
  Δέν εΐσαι μόνος, Νί»<ο Καζαντζακη. ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ «ΠΕΡΣΙΝΓΚ» ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ» Μ α αναφορά οτον νίκιρο τού Μορτ νένκο, καί μ;α κραυ- γη ίλπιοας μαζι. «Δέν είσοι μό¬ ν ο ς Νϊικο Κιαίαντζάκ,ηι». Δέν εί- ■ ■»■■■■■■■■■»■ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ, ΟΔΥΝΗΡΗ ΙΣΩΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ^}ΛΛΑ ΠΑΝΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ «ΚΛΕΙΣΤΩΝ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΦΙΛΙΕΣ. ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΚΡΟΘΙΓΩΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΠΙΣΥΜΒΕΙ, ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΑΥΤΟΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ. μχ ■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ! ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.388 σα<ι μσνος νεαρε Ποιηιτήι οί γεννΐ'ες που αΐΌλουθούιν, θι' ■πνθρώηο1, εμεΐΓς πού δαικρύσαιμε στο δ'θ'βασμα τού στίχου ΑΝΤΙΠΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ καί ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ «ΩΜΕΓΑ>
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΟΡΟΥΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ
  Λ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ καΐ ΙΝΑΤΟΥ 2 (γωνία)
  ΟΤΑΝ
  ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ
  ΕΝΑΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ,
  ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ
  ΜΑΖΙ
  ΚΑΙ ΟΙ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ!
  * ΒΟΤΣΗΣ
  * ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
  * ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ
  * ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
  * ΛΙΑΝΗΣ
  * ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ
  ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ
  ...ΚΟΜΠΟΛΟΊ'
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΔΙΩΞΕΩΝ
  ΟΣΟΙ ΧΤΥΠΟΥΝ
  ΤΟΝ ΠΑΠΑ
  ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ
  ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ
  ΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ.
  ΜΑΝΑΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
  «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά
  ■■■■■■■■■■ΒεΙΜΙΗΒΙΙπΪΒΒΙΙΙΜΙπΙΙΒΙεΙΒΒΙΙ
  ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ
  Τ. ΑΠΥΝΟΜΙΚΟΙΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΛΦΕΙΟΥ
  "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθή
  σεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντων προ-
  σώπων, Έξακριθώσεΐς κατοικίας ή εργασίας» α¬
  γνώστου διαμονής άτόμων καΐ θέματα αίσθηματι
  κά καί έπαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καί
  μαγνητοφωνήσεις. Έξυ—,ρ,ετεϊσθε ταχΐστα καΐ
  μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
  Παρακολουθήσεις σ' δλη την Έλλάδα·
  Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθίί-
  τε μας 6νευ άμοι6ί(ς.
  Όδός Κυδωνίας καΐ Μινισταύρου 2
  (δίπλα στόν ΟΤΕ)
  Τηλ. 288489 . ,
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΈ
  ■ ■■■■■■ε1ΙΙΙΙΜΗ|ε«||--------ε|-----,
  ■ ;
  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
  ΝΟΙΩΘΕΤΕ
  ΠΙΟ ΠΟΛΥ
  ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
  ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
  ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
  ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
  ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
  ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
  ΞΕΣΗΚΩΘΗΤΕ
  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  «(ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ»
  ΚΟΥ! ΚΟΥ* - ««"Κ ΚΟΥ* · ΚΟΥ! ΚΟΥΧ · ΚΟΥ!
  * Ό λαϊκύ<; ιραγουδιστήί; Μηιτροπάνοι;, ΐιιήρ€— λέει — την ώπόφαοτη νά ξαναεμφανισιεΐ τό κα- ιλοκαίρΑ σέ π,ίσΐα νυχτερινοΰ κέντρου·· "Ε'χσΐ, μέ' την άιποφασΐ) αύιίι καί ιϊς άποφά- σεις μερικών αλλων, θά ξαναγίνει τής μοδας ό «Σιδεράς»· Μόνιμο ,μπουζούικι 6 γνωστόί; Γιάνναρης. Όπύτε θά ξανακουστεί το γνωστύ έπιφώνηιμα: «Γειά σου ρέ Γιαννάκι, λεβεντύιποιδο — για σέ- να Οά πιουλήσι» έκεϊνο τύ οΐκύιπεδο». Γιά 5σους ρμως τυκον δέν ζέ,ρετε τόν Γΐαν- νάκη,, σάς ύπενθυμίιζω δτι είναι ίίσσος στό υιπου ζούχι καί ■ · · άνοος οτην πόικα, άιπό την άποίο. άρκετές ωοιοιές εχει ρείνει στον . ·. άοσο, μια καί δέν άικούει τούς φίλους τού πού «συνηγο- ροΰν» υπέρ· τνο άιπ'όιψειος νά λέει κάιπου — κά- ττου καί. · . πύσο!. · ■Α- Άκοϋοτε έΎα διάλογο ΐχού λΐΎθΐ θά τόν κατα- λάθουν κοϊ λιγώτερ,οι % τόν έννοήροιυν: —-Μά μέ ποίον Διηιμΐιτρηι -ηγε στή φάιμπρικα, ρέ τόν γνωστό; —"Οχΐ/ μέ τόν αλλο, τόν μΐκιρύ. Εϊπα κι έγώ. . · Γιατί είναι γνωστό — αν καί οχι οωστύ — ιπώς αλλο ή «Ν·Δ.» κι αλλο τό ΚΟ- ΔΗΣΟ. * Μέσα ο' ολα τ' αλλα έ'γινα καί . . · Μοϋσα- Διαδαστ€ — δσοι δέν τό εϊδατε οτό «Κρητΐκύ Φώς» τής περασμένης Δευτέρας — τό ποίη,μα ιπιού ένέΐπνευσα στόν «Λυικοτραφίΐη», μέ την 'προσψατη καταδίκιη (μο(υ· "Εχει τόν τίτλο «Άνοιχτί| Έστιοτολή» κι είναι γουστόζΐκο πολύ':' Παρ' δτι εΤσαι «ύιτ^ρ^τ«ςΐΓκι έγώ Εντιιμος ττολιίπης καί δακ^υλοδειχτού,μενΌς μέςστόνησί τής Κρήττης εντούτοις φίλί ΑΑάνο ιμιά άνοιχτή έτττιΐθ'τολή σήμερα θά σοΰ κάνω. 'Εινώ δλ'οι γινωρίζθΜμε .<άλτσα 'σαι τού διασλου <χντ1 ν' άνοίγεις τοΰς άσκοΰς συνέχ€ΐα τού Αίόλου ήσΐίχα άν κσθήσεις τποτέ τΓΐά: στό έδώλΐο δέ ν θά ξσνακαθήσεις. 'Αντί νά φωτογιράίριζες έκεϊνο τόν ΌδρσΤο στήν 'δια θέστι αν έ'βαζες ενα κορίτσι ώραίο κιαλιίγραιμιμο> γυιμνόστηθο, ξεβράκωτο άχάμσ
  θάδινες Ινα ρεπορτάζ -π-οΰ θαχε άλλο χρώιμσ.
  Δέν ξέρω άν κστάλαβες αύτό πού έννοώ
  νά κάνεις δ,τι κάνουνε κάτι εντυτΓΓο πορνό
  ττοΰ τώρα τελευταία
  κόθε. δδομάδα γίνονται άκάμη πΐιιό χυδαία.
  Κςχνεϊς δέν θά σκεφτότανε <χ σέ καταδικάσει καί ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» σίγοι»ρος νσ εΤσαι ττΐίς θά ψτάσει —σοθ τό τονίζω, ψίλε μου, έτπί τή ευκαιρία— ΐσως καί σέ διτπλάσιο: φθλλων ιςυκλοψορ|ία, ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ "Εχεις δίικηο φίλε «Λυικοτριαφίτη», άλλά προκειμένον νά δημοσιεύσω αύτά τα γυμνά πού λές, πριοτιμώ νά παρουαιάζω· . . γθρνή την Ά- λήθεια, έστω κα «5ν μ' αυτή μου την έΐπΐμονή θά μείνει ή δική μου «'Αλήθεια»·.. θεόγυμνη!.·· * Ί*ό°περασμένο φύλλο τής «Αληθείας» μέ την* «Λευική Άπεριγία Λοιγΐου», την όλόλευικΐ) δηλα- δή πρώτη σελίδα μας/ άναδηιμοοιεύτηίκε από αλ λες έφηιμερίδες, γρόψτη,καν γι' αύτό σχόλια/ κολλήθηκε σέ βιτρίνες καί σέ αύτοκίνηιτα/ κρε- μάοτηκε οέ καφ€νεϊα κι εγινε άφορ|μί) νά πά- £ πολλά τηλεφωνήματα. φ πιύ κολακευπκό πάντως ήταν αύτό εϊιπε 2να,ς παληός φίλος: —'Εσύ σύντεκνε κι δταν δέν γραφείς πράμ¬ μα, χαιαφέρνεΐς νά λές ΐτάρα πολλά! · . Καί τό εύτύχιηρα είναι δτι οί άναγνώστες μου έννοοΰν άικόμιι περισσότερα!. . * Ποίος άρφιβάλλει 6τι ή Κρσΐ,ΓΓη π.ρωτοτϊοροΰσε πάντα; Άκόμιη καί τόν όικυ της «Χσμιεϊνί» εϊχε, πρίν άιρικετά χρόνια, στίς άρχές συγκεκρίμένα τοΰ 19ου αίώνα· Πρόκειται γιά τόν Σμπωκο—Κωστή Άνω- γειανό φυσικά, πού σέ μιά κρίσιμη σύοκεψΐη Κρη τικών Όπλαρχχ)ΐ ών καί Πολιτικών, είπε την πά ρακάτω χαραχτηριστική φράοη.» πού όντίθετα μέ τίς λίγες λέξ«ις τη*: έλεγε τόσα πολλά καί ση- μαντικά πιράιγρατα: —«Διάλιυιση τσή Βουλής καί μιττάλλα στό Σουλ τάνο»· Φυσικά δέν εϊμαι άπόλυτα 6έ6αιος αν ή ρή- ση, τοϋ Κρητικού αύτθϋ «Χσιμεϊνί» μητσρεϊ νά £· χει έφαρμογή καί στήν έ,ποχή μας, απως έΐτίστις ,δέν^ εΐραι 6έ6αιος αν ό Σουλτάνος τπού έννοοΰ- σε ό Σμττωκο — Κωστής λεγοταν... Καρά — Ά- λής!. . * Ό φίλος μου ό Γιώριγ^ς ό Κουραντάκης μέ πηρε προσφατα στό τηλέφωνο καϊ μοΰ εκανε την ηαρακάπω «ζήλειαι. —Πόσες φορές βχεις ζητήσει αδεία όπλοφορί- ας; μέ ρώτησε· —Δυό, τοΰ άπτάντηρα- —·Σοΰ δώσανε; μέ ξαναρώτησε. —"Οχι, τοΰ άοτάντησα· —'Εγώ δμιως την πίίρα, μοΰ είπε μέ κάιποια δόση ύπερηφάνειας· Ναί, άγαΓΐηΐτέ Γιώργο, άλλά ,μην ξεχνδς δ¬ τι έσύ εϊσαι όλόκλιηρος Άρχηιγός. Άλλοίμονο, λοιπόν, νά μή σοΰ δίνανε μιά αδεία άπλοφορί- ας· Τέτοια Άρκηγάρά πού' εϊσαι, μέχρι καί ά- δεια. ·. όπλοστασίου' δικαιοϋσαι!.. * Μεταξύ των άλλων έτπβατών ιττού ταξίδεψαν μέ την τττήση των 2 παρά 5 τής Παρασκευΐης 7 Μαρτίου, 4τβο Άθιήνα πρός Ήράκλειο, ήταν ό Βουλεαχτής τοΰ ΠΑΣιΟΚ κ· Κ· Άσλάνης ό Δή- ιμαρχος Ανωγείων κ. Γ- Κλάδος, ό Δήμαρχος _η τειας κ· ΚαταποτπΓ. ό Δαευθυντής τής «ΛΙεσογεί- ου» κ. Κ· Γραμιμιατικάκης καί έγώ. , 'Η "τήοτη ήιαν, λόγω κ,αιροϋ, μιά όπό τίς τπο δυσκολες καί ή ηροσγείωση ίίγινε μέ έντο- νη την ανησυχία δλων νιά την όπακινδυνότητά Κι ΰμως, τό κρητικο χιοϋμορ δέν έλλειψε- Κά ποίος συνειπιθάτης καί συχτοπάτης, ΐχε'τάχτηκε καί μοϋ είίπιε στό ΐτιό κρίσιμο σηιμεΐο τϊϊς ποο- σγειωσης:, , "~"Εχ£ΐς δίκηο πού γραφείς πώς δταν, δ α.) γέννοιτο, τιναχτεΐ άιπό τόν πιυρηνΐκό κίνδυ- ο η Κρή,τη στόν άέρο, θά -αμε δλοι μα~, χω- ρις πολιτικούς ή αλλους διαχωοισμούς, απως καί τιαρα άν παθαίναμε κάτι σοβαρά, δέν θα ξε- χωριζαν στόν κίνδθνο οί Σοσιαλιστές, οί Άρι- στεροι οί Χουντικοί ή οί Άνεξάρτη,τοι· Μπορεϊ βεβαία;** Γίΰρατιάνιΐ) φίλος νά έκα- νε ένα μακάβρ,ιο ίίστω καλαμπού,ρι, άλλά έγώ νομιζω πώ^υΐάάνήκ^ οτά:,^σό6αρά .. άβΐεϊα φ Το. νο καρά αυ χο Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ Α ΑΊ ΔΗ Σ
  Πρόβλημα. Προβλημια ψιίλοι
  (χχι τό νά λές πώς κα.Γη πρέπη
  νά γΜ&'· κάτΓΐι πρέπεΐ' ν>ά κάνου-
  με Ολοι κι όλο . Κι ΟΤΑΝ αύτοι
  οί όλοι κι όλο*. εχουινιε στά χεί-
  λ:ο άλίλα. στή σκιίψη άλλα, στό
  νού όλλα κι αλλού ο αέρος τούς
  νυρϊιζΕ.1, τόιτε γράψε αλλιοίιμονο
  αι μάς. Και δυστυχώς δέν όνα.·
  και! λίγα τα παραδείγματα ηού
  έχουμε γι' αυτώ.
  ΙνΤύρ ες τόσες φορές οί σχέ-
  ψεις τού αγρότη άΐλΛα λέν.ε κ·αί
  αλλα κάναυιν ΟΤΑΝ ακιούΐσουν έ¬
  ναν μαγκα νά τούς κιαιτεβιάζει έ-
  να «ατεβατό τετοιο πού νό
  φβόνει την πλυοη τού εγκεφάλ-
  ΐΛΐου.
  Κ» είνιαι πό ηολλες α πό μιύ-
  ,ριες οί φορές πού τό αγαθού-
  >ΐι·οο εγώ, εσύ, ούτος κ<ι αιυτοί ρειβι&μαστε πώς ο λαλών μέ τα '<6ΛλαΛα χείλη» είναι κ,αι' Αγιος. Βεβαία όχι^ακρ βώς αγ ος αλ- λά γ ά' μάς τί άγ:ος τί δναολά- γιος. Τί λιβάνι στόν άν ο τί οτόιν δ'αοΐλιάγτο. Δυστυχώς η τείνουσα· τα- κτ;>κή των τέτοιων ·ατταιτεώνων
  καιί κλετντών τής σκέψης γινεταπ
  μεγαλύτερη, αναι6Ίέοτερηι, διινα
  τότερη ΟΤΑΝ η αγαθοσ'ύνιη
  μας μεγαλώνει την εμπΌΤοσύ-
  νη μος στόν ομ ιλοόντα μα>ς. Κι
  ασχετο όν αυιτά πού λέει ε^ιαΐι
  τ<, βάρος μαις, είναι φούκτκες, εί να' βρωιμΐιές, εϊνΐσ·· λισγα- κιατα- τκευΌ'σμένια γά Βαταιοάθα. καί πθΓΓέ γιά καλό μ ι ώφέλιρο>. Κι «-
  |.ως φύσει αναδύς, α< σχροκ&ρ- ας αττό φασκ ά, σκιλη.ροί ·οι ό- /ορδοι απιό γεννηιθ"μτού τουίζ, φανχρόροι, μασναδωροι «:■ ύ- ποιΛοι, υοτερόιβ,ουιλο;1 κα<ϊ κιαικο ιιιυχο', κατορθώνιουν τ' ακα- ■ ά,ρθωτα ΟΤΑΝ τ' α·υιθ·.ά μαις ποθαΐνουν δ'άτρυση τυιμπάνων μ; ο νούις μας ταζιδεύε: σέ ου- ρανιοώς ναρκοευτυιχίιας. Αυτα καί συιτα κι οπ' αυιτα μας ταιΤζουν ΐτννευιματ,ική τρο- φή πολλοί κιαΐλοί μας φΐ'λοτ. Γ,ιατί μά την αλήθε α στό ση- μείο εκμετάλλευισης πού μάς κά¬ νουν χ&ές, σήιμ&ρα κάτι τύποι —ττύιπωιν πο·ύ ·είνα'ΐ αινήκιανΐοΐ' καιί νά μάς διέσουν τα Βατκ>ύτσ:α,
  δύσκολα κανεκ τούς λέει κι< αν- θρώπους. Κ:> άχι μόνο τέτο:α αιπόν-
  θρωπα κιαρμ ά είνα* αΐλίλά καί η
  βσλί,τσσ τους πάει πολύ πό πι-
  ρα. Μάλιΐστο κώ,ριοΐι. Αυτοιί οί
  /αΛοί μας(;) (όχι καλάμ'ΐα') άν-
  θρωποι. έχουν την ανκκδε/α· κιαί
  νά κουχώντται· σάν τβτο,οι σε>ρ-
  /σμενοι καί κουνάμενοι.
  Τό βρώμκιο βιός του·ς, η ά-
  καρδη θέση οού ποίρνουν, ο
  οιχιαιμένος σέ όλα> ψυιχ»ός τους
  κί>σμος, έχει σάιν σκοπώ ένα καί
  μόνο πράγμα στή ζωή τουις: Τό
  νά μπορούν απλιώς κακ' ρό,νο νά
  μάς ξεζουιμίίουν τό β:ώς κιαί ■ ά
  ι άις τρώνιε ποΐιΚιΐλότροπα μιέχρι
  κάκκαιλο. Κι όλο αυτΓό τό αμάρ-
  τημαι τό λένε καί καιτόρθωμά
  τουις.
  Τώρα γ'ιαπϊ, έ αυτό ίΉναιι μ:ά
  αλλιη ιστορία. Καί τ ό κακό εί¬
  ναι πώς η ιοτορία συνεχιίζετα:ι.
  Στραβός αιπό φασκϋάΌ πατέ-
  (τσς μας μετάδωσε τιή·ν αρρώ-
  οτε ο τήιζ οτροβάγρας καί σέ
  μάις τα αγαβούλια ιμόνο καί μό¬
  νο γιά νά μήιν μείινιει «ο κόσμος
  άδειος», πού ιΜε,νε.
  Κ!ι ώσπθΊτ τά' εξ' αΓτενιαντπ μας
  μαιγκάπαιόα τήις εκμετάΛΑευισής
  μαις έχου'ι" »αί τίόίν καρό καί τήιν
  αναϊδεια νά πίρνούν τα εξυιπ.νά
  κ'ικιά τους »α>ί νά κάινιουν αφαί-
  μαξηι τού ϋδρου,, τό πράμα &ά
  Γηγα'νιει γι αυτοάς καλιά.
  ΟΤΑΝ όιμρς τό θερ:ό ο ο-
  ,'ροτΓκ ξυιπνήσει γιαΐτϊ 6ΐΓ^)ΐς πό-
  ί· ξυπνά συΜέχε.α «αιί πιάΐσει τόν
  κάπανο τού νόιμο-υι, τότε κύιρ:ο.ι
  ολοι κι· όλΌ είνθΊ δυιναΓΓά νά δι-
  (. ρθωθούν.
  ξμπρος λοιπόν πά δ:α μέ
  α.ά καρδιά. Ξύττνα νά ξυπνιήσω,
  τρέξ,ε νάι τρέξω. Η μιέρα νά ξηιμε
  "ώσει· φθάννεκ έρχεται, ήρθε.
  Αύριο ο Ηλ,ος τή,ς Δ'καιοσύνης
  ναί γά μάς θάνιαι πό λαμιηε-
  ι,όζ, πό φωτεινός, αιπόΑιυίτα κα
  θαρός, γοαπϊ ο νο/μος τού θεού
  καί των ανβρώπων σάν θάμπει
  στίς καρδιβς μας θά σπρώξϊΐ
  στό ξερόργιαιοο όλα τα χάλια
  πού μάζεψαν οτήν αυλή μας τα
  (ίλΕφττότταιδα τής άινιαινδρης ζω-
  ήί·
  Πότε; Μά απλά: Τότί πού τα
  βούγια δέν θά αλω.νΐζουν άχε¬
  ρα καί ικονντήλιο στ' αλών1!, αλ-
  λά πού θά λέγονται αγρότες —
  σ.νθρωποι ϊσοι· πρός ί(σο.υ>ς, δ·ο-
  νΌ/τοί μέσο στο-ύις δυναιτούς, ει-
  ,-ηνικοί μέσα στοώς ειρην.κούς
  ικαιί πάνω απ' όλα πατριώτίζ
  οτή Γή των Ελλήνων.
  ΚΩΙΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  *|Ι-ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ1
  | ΓΡΑΜΜΑΤΑ [ ΠΡΟΣ 11ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■βββββββββββι
  ΙΜΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ=
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΑΚΗΣ
  Παγίδα γιά τ' αύτοκίνητα στό Γιόφυρο
  Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευθθντά,
  Είς την περιοχή «Γιόψυιρο» 0-
  ττάρϊχει ενα κομμάτι τού παλαι-
  οϋ δρόμου Ήιρακλείου — Μοι¬
  ρών πού έξΐΛτηιρετεΐ ενσ μεγάλο
  μέρος των αΰτοκ,ινήτων ττού κ,ι-
  νοϋνται ά—ό ΉράκΙλειον — ΜοΤ
  ρες — ΡέθΙίμνο — Χανιά καΐ
  αντιστρόφως.
  Τελευταίως ίνα τμήμα τού
  δρόμοα αυτού έχει μεταδληθεΐ
  είς τεχνφή λίιμνη, καί ά—ό τις
  τηρώτες 6ροχές έχος τόν Μάιο γί
  νεται άδιάβοτος κΰΐ παγίδα διά
  τούς όδηγούς γΐιατί δέν ώπ·«ϊρ-
  χει τίτποτε τό άτταγαριειητικό
  ττού υά δείχνει ότι ό δράμος εί¬
  ναι κλίιστός. 'Ετσι ό άνύττοτΓτος
  όδιηΐ/ός μόλις τπεράσει την γέ-
  φυρα δρίσκιεται ξαφνικώ προστά
  στήν λί·μνηι καΐ ττρο6λ|ηιματίζε-
  ται νά τπεράσει, μάλλον ττού θά
  μείνη στήν μέση,, νά κάνει όπι¬
  σθεν δέν είναι καΐ τόσο εϋκολο,
  ιελικώς στρίβει δεξιά κΐαβαλάει
  τό πεζοδρόμιο ιοαι μτραίνει άν-
  τικανονικιά βεβαία στόν ορόιμο
  Ηρακλείου — Μοιρών __ Χανί
  ών υ£ κίνδυνο νά γίνει αΤτιος
  τροχαίου άτυχιήΐματος.
  Τελει/ταιίως αττό τόν δράμο
  αύτά άρχισαν νά περνοΰν και
  άστικά λεωφορεΤα ττού έξυ—ηιρε
  ταύν τα ΚΑΤΕ καΐ ή αρμοδία
  ύττη,ρεσία (δέν γνωρί<ω ό Δή- μος ή ή Νομαρχία έχει την συν τηρήση τού) εστειλε £να έκσκα ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ψόα της ΓΈΚΟ άνοιξε ενα αύλά κι πρός τόν ποταιμό καί τα νέ ρά άδειασαν. Την άλλΐη μερά δμως ένας έκ- σκαφέας ττληρωμένος αυτή τή φορά άττό ϊδιώτη; χαλοϋσε τό χαντάκι γιατΐ τηροφανώς τού εΤχαν χαλάσει την εϊσοδο πρός τ ό οίκόπεδο τοι» και έ'τσι ,μετά δυό μέρες πού άρχισε ή δροχή ό δράμος μεταβλή&ηκΕ και ττά- λι σέ λί,μνη. Τα μηχανήιματα της ΓΕΚΟ άστάλησαν ξανά καΐ άντ! νά 6ά λουν κάποια σωλήνα ούτως ω- στε νά έξασφαλΙΓσοον καΐ την εί σοδο τού οίκοττέδου ανοιξαν έκ νέου τα χαντάκι τό όητοΐο τκαρέ μεινε άνοικτά μέ,χρι την έτταύ- ,ριο πού ό Φορτωτής τό ξανασκέ ττασε. Άτηό τότε ό δρόμος —αροίμέ νει σά μιά λίιμνη καΐ αλλοίιμονο στόν όδητνό πού θά άττοφασίσεί νά τόν ττΕράσει. Καΐ έρωτώ τούς άρμοδίους τηόσο θά στοίχιζε μιά σωλιίνα 3—4 μέτρων; ττού άν ά—ό την άρχή εΤχαν τοποθετή- σει θά εΤχε τακτοτηοιηθεΐ καΐ ό δράμος καΐ ή εΐσοδος τού οϊκο- ττέδου; Εϋχα,ριστώ γιά την φιλοξενία ΚΩΝ)ΝΟΣ ΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΡΤΕΡ-ΚΑΡΤΕΡΑΚΗΣ Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ♦♦♦ Έπιηλα ^^ε**^^"·*^^^^^ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ- 289-021 "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ♦♦♦»♦»♦♦♦ ♦φφ»»φ» ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ρουστίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΠΟ ΕΗΤΟΙΧΙΣΜΕΗίΙΗ ΣΥΣΚΕΥΠΗ ΑΕ6 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Επί τής οδοί) Αγΐου Τίτου (ιιλόι — πλάι ακρ.ιΙ>ύς από
  την 'Ενωση Γεωργιιιών Συνίταιΐ-
  ρισμών), ενοικιάζεται χώρος
  140 τ.μ. 5 δωματίων, οτόν 1ο
  όροφο, κατάλληλος γιά επανγελ
  ματική στέγη.
  Ενοίκι,ο λογικο.
  Πληροφορίας: Τηλ. 284214,
  όλες τίς εργάσιμες ώρ«ς.
  ιΜΙΑ ΠΟΛΥ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
  ΑΓΓΕΛΙΑ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ σέ τΐιμή ευκαιρίας
  π>ήρες συγκρώτηιμα «αιγουιργιές
  πλυντηιρίων κατολληΛο καί διά
  ξενοδοχεκακή μονώοα.
  Πληροφορίες τηλ. 231-546.
  Άγαπη,τή Άλήθεια·
  Σάν Τυρπακιανός, καϊ
  νομίζω ιδιαιτέρα εύαίσθιη-
  τος σέ δ,τι όχρορά τό χωρία
  μου, ασφαλώς θέλω νά δι-
  καιωθίή ή τελική άιπόφαστ,
  τοΰ Κοινοτικοΰ Συρβουλί
  ου μας, καΐ νά άτιοδειχθη'
  τελείως λανθασμένη ή άν-
  τίβΐετη δική μου αττοψη, γιά
  τή μίοθωση τής παραλίας
  τής «Παχειάς "Αμμον··
  Ή άιποχή άιηό την κράοι-
  μη συνεδρίασιν όσιον νο-
  μίζαΐμε δτι θά εΐχε καΐ σο¬
  βαρά θετικά όφέληι γιά τό
  χωριό ή έφαρμογή τής συμ
  βασης τροΐτοιποιηιμένης ρι-
  ζικά, είναι αδικο καί προ-
  παντός δχι σοβαρό νά έρ'-
  μηνεύεται σάν ΐΐροσυινενο-
  ηιμένη καΐ είδΐκά σάν «ε¬
  νεργεια πού σκοπό εΐχε τή
  ματαίωαη τοΰ Συμβουλιον
  καΐ τή δαρΐουργία κλίμα-
  τος κατάλληλου γιά την ύ
  περψήφιση, τής σύρβασης»
  γιατΐ:
  1. Δέν θά ταίριαζε μέ
  τις άρχές μας ή ύιποτίμΓΐοτι
  τοθ ΚΣ. καΐ τής ύιπευθυ-
  νότΐι,τας των ιιελών τού.
  ^αι προπαντός τής κρΐσης
  των χωρ,ιανών μας> πού ε¬
  μείς πρωτοι ένηρερώσαμε
  δταν άλλοι πΐήιγαιναν νά
  έφαρμόσουν την σύμβαση
  έρηρηίν των·
  2. Είναι γνωστό στούς δ-
  χΐ άιττΑηιροφόραιτους Τυ-
  μΐτακιανούς δτι εΐδικά ό ύ-
  ττογραφόμενος/ άιπο συναί-
  σθηιση ευθυνής, έπισήρανε
  τή σύμβαση δταν εϊχε άρχί
  σει νά έφαρ,μόζιεταΐ· "Ισοχ;
  λόγω ειδικήν γνώσεων οί
  γουρα δ,μως λόγω άροαΰν/
  ΐιρώτος άρφιοβήτηισε τή
  νομική έγκιυιροτητά της καΐ
  οπιοήμανε τούς κΐνδύνους
  άιπΐό την έφαρμογή της ό¬
  πως ή"ταν άρχικά·
  3- Έντύιπωσΐ) καΐ κάΐτοια
  πίκρα ασφαλώς πιροκαλεϊ
  ή παρασιώπηση, άτΐό τούς
  πληρ,οφοριοδότες σας των
  ανωτέρω όπως και τοΰ ό¬
  τι, αύτοι, πού δέν πηραν
  μέρος στήν έπτίμοχχ) συ-
  νεδρΐαση, έιπιρωτοστάτησαν
  στήν κοινοποίηοη τοΰ δλου
  θέρατος/ εΐχαν την ΐδέα
  και την εύθύνη τηις όργά
  νωσης των διηιμοσίων συζη
  τήσεων στό χωριόν της τιλα
  τειας ένηρέρυκτης άτόρων
  καί φορέων, καΐ συνιτήρη-
  σαν μέχρι τέλος τό κοινό
  ενδιαφέρον μέ στόχο δχι
  τόν έτιηιρεασμό άλλά την έ
  νηρέρωση· Καΐ παράλληΓ
  λ α ήσαν αύτοΐ πού έ/ττϊ νϋη
  νες ττροσέφευιγαν σέ εί-
  δικούς γιά τό σχηματισμό
  σωστής ύιποκειμενικίίς α-
  ηοψης·
  4. 'Η άιποχή μπορεϊ καΐ
  νά όφείλεται σέ λόγους ή-
  σχετους μέ την ούσια τοΰ
  θέματος, (άιποδοκιμαοία
  γιά κάιποια κακή τακτικη
  —ανωτέρα 6ία κλπ·)
  Μέ όκίτίμηση
  ΜΙΧ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
  Δικιηγόρος
  ΙΩΑΝ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
  ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ
  ΜΙΧ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ
  Πρός την εφημερίδα «Ά
  λήθεια»
  Άξιότΐρε κ Διευθυντού
  Διαβάζοντας στό φύλλ.
  258 τής εγκρίτου εφημερί¬
  δας σας τό ενδιαφέρον άρ'-
  θρο καί τα καλά λόγια τοϋ
  Σφακιανοϋ παπά—Μιχάλη
  Δαμανάϊοη γιά τούς αγρό¬
  τες, θά ήθελα νά τόν εύχα
  ριστήσω πολύ καί οας πα-
  ρακαλώ νά δημοσιεύσετε
  τίς εύχαριστίες μου στήν
  εφημερίδα σας·
  Μεθ' ύατολήφεως
  ΙΩΑΝ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
  ή ΜΑΥΡΟΓΙΑιΝΝΗΕ
  Κτηνοτρόφος
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΣΟΥ;
  Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεί-
  χν«ι τελευταία ό πολύς ό κ. Τζίμ
  Κάρτερ γιά ττάρτη μας. Πολύ
  μάς άγαττά τούς "ΕΞλλιηνες! Μιά
  άττττό τίς έκΐδηλώσεις τής άγά~ης
  τού είναι κα! ή έχδήλιοσηι τοΰ
  ένδιαφεροντός τοι;, νά γίνονται
  οί Όλυ,μπιακοΐ Άγώνες στήν
  'ΕΞλλάδα. Πάνω στόν άγώνα ττοθ
  κάνει γιά νά μάς φέρει τούς Ό
  λυμπιακούς άγώνες, μάς εκανε
  καί ενα πολύ ώμορφο μάθηιμα Ί-
  οτορίας! «ΟΊ Όιλιυιμπιακοί άγώ-
  νες γινόντουκταν την άρχαία έπο
  χή στόν Όλι^μπο», εΤπε, μιλΐών-
  τας σέ μιά συγκεντρώση των
  Άχέτηανς, στάς Άμέρικας.
  'Η άρχαία ΌλΜμττία τταραμέ
  νει άγνωστη στόν ενοικο τού
  μαώρου «Λευκοΰ Οϊκου».
  Σέ μιά ιμου έτηίσκιεψη; στήν Ά-
  μερική, όταν εΐπα σέ κάττοιον
  άμερικανό, ττώς εΤμαι άτπό την
  Έλλάδα, μέ ρώτησε σέ ττοιό μέ¬
  ρος τής Άμερικης εΐναιι αυτή ή
  Πολιτεία. Τοΰ εΤτπα ττώς είναι
  στή Μεσόγειο καΐ ό άνθρωττος
  άττόρρησε! «Δέν φανταζίάμουινα
  ττώς ή Άιμειρικιή είναι τόσο με-
  γάλη» μ ου εΤπιε!
  "Ισως δέν εΤχε άδικο ό άνθρω
  ττος γιατΐ στό κάτω — κάτω
  τής γιραφής ιμερικοΐ — μερικοϊ
  δέν κάνοι/ν τ'ΐΓτηοτε άιλλο τηαρά
  νά δηλώνουν πώς «άνηκομεν είς
  την Δύσιν».
  Βεβαία δέν κιάβησα νά τού
  δόσω έξηΐγήθεις γιατΐ σκέφτ~-
  κα; ττώς «τόν άράτπηι σαττουν!-
  ζεις μόνο τό σαπούνι χάνεις».
  Εντελώς τυχαϊα θθμήθΐηικσ
  την πειρίτττωση κάττοιου Άμερι
  κανοΰ δΤηιμοσιογράφου πού δταν
  έγιιναν οί σεισμοΐ στά •Έφτάνη-
  σα στΐς άρχές τής δεκαετίας
  τοΰ 50, τηλεγράφησε στήν έ-
  φΛΤ,μερίδο τού: «Ή χώρα τοΰ
  δασΐληά 'Οδυσσέα καταστράφη-
  ΜΙΝΟΙΚΙΖ
  Ι)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Καθι
  Πρατ—ρΐΙοα
  Τ>4 «Μ —! ΧΜ.ΜΙ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΓΗΜΑ
  Καιινουιργές κοτάστηιμο 140 τ.
  μ. ισόγειο, στή Λ. ΑιοοιδΓ|μ('ας
  176, ενοικιασταί μΐ λογιιιό ε-
  νοΐκιο.
  Πληρ>οφορίες: Τηλ. 287598
  καί 220152.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αττοθήκη
  ?00 τ.μ. τταραπιλεύιρωζ στχ>ύ Γί-
  ωργίου Τσαφαντάικη Οδος Πα-
  ναισσανχ>ύ.
  Πληρ. τηλ. 222-507 καΐ 282-
  958.
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμερινού Κι»)υρ6«κηι εΗΑΕΚΤΡΑ·)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ♦♦♦♦ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
  ((Η ΑΛΗβΕΙΑ»
  ιδιοκιήτηχ;
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΖ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΖ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χάρηθ
  ►♦♦■
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματικη εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  ΈΓπσκεορθητε μας. θά ϋχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση·
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΛΝΟ 280-341
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ΤΑ "ΞΥΛΟΥΡΕΊΚΑ,,
  "Ενας εΐδικός στά θέμαια μουσικίίς/ ό ίνθρωπος
  πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο καΐ
  λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σάς ξεναγεϊ στόν κό-
  σμο τής μουσικης·
  Τα καλυτέρα κουμάπα πού κυκλοφοροθν
  στήν Έλληνική καΐ ξένη άγορά-
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Τ Κ Α»
  "Ενας μουσικός, σας προσφέρει τή Μουσική πού
  άγαπάτε/ πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σ&ς κρατά
  συντρ,οφιά τίς ξέχωρες ώρεο·.·
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
  «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ»
  ΔΙΣΚΟΙ— ΚΑΣΣΕΤΕΣ
  Λεωφ· Καλοκαιρινοΰ 127 — Ήράκλειο
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Έπιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΤΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ ΚΛΠ
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  μέχρι 15 Μαρτίου
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ, 284-759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-ΙβΟ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  κε όλοσχερώς άτπό 'οχισμό».
  Καί ή έφηιμειρίίδα τού έσ—ευσε
  νά τού ά—αντήσει τηλεγ ραφικά:
  «Γνορίσατέ μας τηοία ή τύχη
  δασιλιά 'Οδυσσέα».
  Δυστνχώς καΐ τα τρία ττβρι-
  στατικά είναι τιιέρα γιά ττέρα
  άλ)ηβινά. Τό ένα τό εζησα καί
  τα άλλα εχουν δηιμοσιευτεΤ χ»-
  ρΐς νά διαψευτοΰν.
  Τα κακο σέ δλη, την Ίστο-
  ρία είναι, πώς μέ κάτι τέΤοκχ
  λαθβμένα ίστορικα δΐδαμένα
  οί φίιλοι ,μας οί Άμερικάνοι τηρο
  οπαβοΰν νά δώσοι/ν λύσεις σέ
  έθνικά μας θόματα, δ~ος είναι
  ή Κύτηρος κια! τα Αϊγαϊο.
  Μιά μόνο ττερίτΓτωση, δΑέ,ττω
  νά είναι ττρός όφελός μας, άν
  δηλιαδή ό κ. Κάρτερ συνεχ)ίήον-
  τας τίς «ίστορκοές» τού γκά-
  φεςΐ δηίλώσει, ττώς ή κατατγωκντι
  τού είναι άτπά τόν Καρτερό Ή
  ραικλείου καΐ τό δνομά τού ήταν
  Καιρτεράκης, άλλά τα μίκιρανε
  διά λόγους άναλογΐίας καί τό
  έκανε Κάρτερ, ότηότε μπορεΤ νά
  σκΕΐρτεΐ καΐ λίγο "Έλληνικά.
  Διαιρο,ρετικά μέ την «άγα~η>
  ττού μάς έχει καΐ μέ τα μυαλά
  πού κιρατεΤ, δέν μάς βιλΐέΐπω κα¬
  λά.
  Γιατι — γιά δσους δόν· τα
  ξέρουν — ύ—άρχει καΐ στήν 'Α-
  μειρική 6ουνό μέ την όνομασία
  «Όλθιμττος» όττότε μτπορεΐ στά
  τέλος νά πάει· τούς ΌλΜμ,τπα-
  κούς έκεΐ!... γιά ... ίστορικοΰς
  λαγους.
  ΘΕΡΜΗ
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ:
  ΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ
  ΔΡΑΧΜΕΣ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
  Η ΕΤΗΣΙΑ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
  ΠΑ ΜΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.
  ΓΤΕΙΛΕΤΕ
  ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΑΥΤΗΝ
  ΟΣΟΙ ΔΕΝ
  ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
  ΣΤΕΙΛΕΙ.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΗΟΝ
  Αθπνο: ΑιοΑου 102
  τηλ 3219228
  ΗρακΛειο: ΠΑοτ. Δαοκυ-
  λογ·αννη20 τηλ 288 847
  ταξιΒευετε
  καλα 8>φθηνα!
  Αεροττορικώς
  Απλη
  Εττιστρ.
  Άμστερνταμ
  73ΟΟ
  10600
  Βερολίνο
  7100
  10450
  Βρυξέλλες
  7000
  10450
  Κοπεγχάγη
  8300
  12700
  Φρανκφούρτη
  6850
  9600
  Έλσίνσκι
  10250
  15800
  Λονδίνο
  8300
  10700
  Μαδρίτη
  7100
  10700
  Μόναχο
  7200
  8700
  Μιλάνο
  5900
  8700
  Παρίσι
  7200
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρΐχη
  6200
  0800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Όσλο
  9600
  151)00
  Μέ ΠούλμανΑττλή
  'Ετπστρ.
  Λονδΐνο
  2500
  4900
  Βενετια
  1900
  3700
  Μιλάνο
  1900
  3700
  Μπολώνια
  1900
  3700
  Γιουγκοσλαβϊα 1500
  2900
  ΔΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ
  Α.Ε.
  ΒΙΟΜΗΧΑΙΜΙΑ ΑΙΜΤΛΙΩΙΜ
  ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ - ΥΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
  -ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.ΛΙ1.
  * '
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ
  1 ·
  ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 138 -.ΤΗΛ. 288-470 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ___________________ ;_: ■■'_"_,<_____________________________ ^'^^ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Τώρα τόν Χειμώνα... Θυρηθεϊτε τόν ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΒΑΙΑΚΗ Χανιόπορτα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ , ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ
  ι-ΕΛίΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σίαυ&^ν |
  πουπρνμεΐ/χωμα ι>ου
  ςρραξουν οιαλ'λο
  προλαρη νρ πει εο&ωκ
  ουΑλαΡη οικη'οου
  "
  V»**-.
  ιιι
  ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ Μ Ε ΕΞΙ ΒΑθΜΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Ν Α ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  Ταξίδι - άστραπή στή Σόφια
  — 5ο —
  "Αλλαι
  χαρ αιχττη.ρ ι στ ΐ'Κά τής
  γιά έν© τοξιβ'ΐώτη,
  'Εΐλλιηινια κ.υιρ«Ίως, πού θέλει νά
  κανει τουιρΐ'σμιό η ν α συνιδυΐάσε»
  τον τοωρισμό μΐε λόγουις υγόαις
  τοιυ1, ειναΐι όΤΐ' -ράκιειπχΐΊ1 γιάι χώ-
  >ρο> «οντινή (η Σόφιΐο απώ την
  Αθηνά αΓΐεχΐΐι 847 χιΑιΐόμίΤ'ρα1,
  δηλιαδη 10—12Οριες μέ αυΐτοκϊ'-
  νιηιτ©), χύραι ττού έχει< πάρα' πολ λΰ α'ξιοθέατα, «στοριικά μνηι- μ£ΐα> καί το*, ρ κ—τιικ'ά ιμΐεριηι («ιυιρ,ι-
  ως τήιν άινοιξη «αί τό κιαλοικαιί-
  ρι), χιώρα φβηνή κοΐ ικιαπ-άΙλΛΤ|ΐλη
  νιό οηοιεσ&ήΐΓτοΓΓ'ε Φαίηριΐικ'ές εξε-
  τό'σειις, ρια πού στανι τομέα της
  Ιατρικήν ικια'ί τής Δημοσίας Υγεϊ-
  αις, έχεκ ιττροοδεύσειι στκμιαινττιικρά.
  Τα »αιλοκιαι.ρινα ντ'σκουιμέ'ντΓα
  τή,ς 'Βο,υλγαριαις είναι* τό κατα»
  πράσινα βουνάι, τό αιπϊθαινιθ'
  πιρασιΐνιο τώνι πόλεων, τιηις καί
  κυρίυς τής Σοχριιας πού μοιάζει>
  μιέ 'μεγάλο πάιρκιο, οί αηιθανεις ο>-
  κρχογιολιές τιηις, τό πΌλυίτελεστο
  τα ξενοδοχιεϊια1 της καΐ πολλισ
  αλλα.
  Στή Σοκρηα <ειΐ^>Η*οα< σιηιμιειΐωνω Υιΐα τόν επισκιέπ[Γη, αποιαισδή- ποτε εποχήν το Μαυισωλείο τού Δηιμηττιρώφ, την Εθνιιική Πινακο θήικη., τό Νοο τού Αλεξάνηρ Νεφοΐκι, τήιν Εθνοσυνιέλιευση, το Μνηρεΐιθ των Ελευθε,ρωτώΥϊ τήιν Όΐτεραι, τό Τσίιρκο, Τη Ρω- σΐικιή Εκκληισία τού1 Αγίιοιυ Νικο¬ λ ά ου, την Ε*ιαλ(Γ|ισιο τή|ς Αιγίιαις Σοφ«ς, τό Μοιυσείο τής Ισττορί άς «οί ικυρίωΐί — αν ·οσ·ΐ ΜάΙπω)ς μαικρυα — το Μονοοτιήρ* τήις Ριιλλαις. Ειδκκ,α για τους επιΐ'σκέτττίς -ού χειιμώνχτ σηιμειώνω τό χιο- ■Όδρομιικό ικιενττρο τήις Βϊτοσαις, (8 χιλιύμετρα έξω απο τιή Σο- φιο) ττού προοχρειρει πολλές απο λαιύΐσεις μέ τις πίση&ς τού σκι, ιού|ς ανα'βατήιριες, τα πολιυτελή ξενοδαχείο, τα περίΐΓττερια, τα γραφικα ιρεστωραν. Βπϊκτηις το «Ζλαντι Μαοττοβε» (Τυρολέζιχο τσπιείϋ), την κοιλά- δα των Ραδων (Ανοίξη), το ΜενΛικ (την πιο άμοιρφη. ίϋως Γτολιτ£ΐο·υλα τής Βοιυν|γα'ρϊα.ς), "■ο Μττοροβιετς (μεγόλοις χιονο- δρομι«ος σταθμος). ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ • ΣΎΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ1960 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ κ.κ. Ν. ΚΑΜΑΡΙΤΗ ΚΑΙ Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ Γιά τα φληαφήματο πού τινταλλάσσουν ττΧιυτταϊως ο* όνθρωποι τού Μητσοτάκη κ.κ. Νικος Καμαρπης κσΐ Γ. Κατσα- ρακης αττό την ΐφημερίδο ηού τεΛευτακΗΐ, τού< οπαντούμε ό¬ τι: Τον Μόν» Χαρή καί τον Νί- ιοο ΗΊλάκη, ΝόΛεσαν οττήνν σνγ- κέντρωοΐΓ) τού «Ατλαντϊς» οί κ. κ. Νικος Καμαρίτης κα Αντύνης Ό διευβυντής τής Βουλγαράκης Τιηλεοραισης κ· Πέ- Τιερ Κοζουχάΐρωψ. με χον διευθυντή της «Άλήιθΐεκις», οτό γραφείο τού πρώτον., οαή Σόφια. Ό1 κ. Κοζουΐχΐά- ρωφ> ηρόαεινε οτόν Μάνιο Χαρή νά «γυιρκττεΐ» δνα
  ,μικρό νιτοκιυμαν τερ ρέ τό σύντομο ίστορΐικό της «Α¬
  ληθείας»/ γιά νΐα τό ϊΐροβάΑλει άΐπΐό τό οίκίΓυα της
  ΤΕΐ,ΕνΐδΐθΝ»
  Εξ άλλου, κανεΗ οΐν μα< α- ττε όταν πηγαμε στή συγκίντρω ση ότι ΐϊμαστε ανιπιθυμηται καΐ εηντιροαβέτως ο Λκκ ο κ. ΜιττσοπηάΚΓΐς ΐξέφροσε «τή χα- ρό τού» πού την παρακολουθή σαμε, μόνο πού ερωτήσεις δέν ήθελε νά τού κάνομι, Καλύ-ερθ! λοιπόν νά σιωποϋν οί άνθρωποι τού Μητσοτά«τ, αφού δεν είναι αί θέση ού—£ νά συνίννοηθούν μετάξύ του<... Νά γιά ποίον σοβαρά - γιά μός - λόγο έηρεπε νά αύτοεξαψεθεϊ άπά τή δίκη μας Είχ£ τιμηθεϊ - ό κ. Ι. Σίδερης - άττό τό «Ρόταρυ» πού έμ€ϊς θίοροΰμί προθάλαμο τής Μασωνίας Ο Ι»βίτ«|»«·γ6< Όμιλοΐ Η·α>-
  ΐιλείου κντά τήγ αυνεορίαοη
  — τβΑετή τού τής 17)1)80, που
  ϊγννϊ αί ξενοβοχβίο τού Ηρα¬
  κλείου (όπως α«τν*Εται κοϊ απο
  την παροντιιβτμίνη φνιτοτυιτία
  στ κΑκΛ), τίμικτε τον Δηαιστ)Γ>
  Ηρακλείου κ. Ιωάννη Σίδερη.
  Καιτά την ηροσωττική μας
  κρίση σόν ελευθέραν πολιτών
  καΊ χωρίς καμμιά οηοιαοηιΐτοτε
  πρόβτοη, αναοημοσιεύομ» τρ
  γεγονός, υποατηρίζοντα<ς, πα^· ρά τον αηφιόρκττο σκ|>ασμό
  πού τ,ρέφομε στή Δικαιθσύνη,
  οτοϋί Διβσατικού< Λειτουργους αλλό καί οτό τιρόσωιτο τού κ. Ιωανινη Ζΐοερτι, ότι αυτό ακρι¬ το γεγονος αποτΐλουσε σο βαρό λογο αυτοίξοιρεσεώς τού, οπό τή σύνθιεση τού Δικαστηρϊ- ου τού οηοτου οϋτχκ προήδριευ· μοί τΐό οποίο κατεδΒτοσι τον διαιθυντή τής <ΑλήΟεκ]ς» σί ί¬ να χοόνο φυλακή, δεδομίνου ό¬ τι είναι ευρύτατα γνωστόν ότι ο κατηγορουμενος καί Ναταδικα αθιί< Διευθυντήν τής εφτ)μερΐ- δος αυτής — καλώς ή κακώς αυ τό είναι άλλο θεμα — είναι ονπϊ θεττος καί πολέμιος των Ροτα- ριονο — Μασώνων κοϊ ότι από τό πρώτο φυλλο τής έκδοση( της «Αλήβεης», έχει αποδεχτεϊ τόν χαραχτηρισμό τού Ρόταρυ σάν «προβολάμου τής Μαου- νϊας». Δραστηριοτητα εκπροσωπών τού ΠΑΣΟΚ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑιθ,ΕΖΗε ΕΓΓΡΑΦΩΝ Πιά τόν κ. Υπουιριγΐό Πιροεδρΐίαις ΕιναΦ γνωστό ηώς ο Ο Τ ΥΠΟΣ ΠΑ ΤΗΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ,, Η πράσφατη καταδικπ τού διιυθυντη τή< εφημερίδας αυ¬ τής, σιε ένα χρόνο φυλακή, δη¬ μ εοΐφγησε ιδιαίτερη αΐσθηοϊι οτό Κοινό καϊ έντονες διαμαρ- ιορίες Πού τοπικού νοιϊ αβηνα- ΊΊικού Τύττου, πού ηρόβαλλε παρΐαλλιιλα (την πρωτότυπη δίαμαρτυρϊο μος μέ τή «Λιευκή Ατηργιϊα Λόγου», τή γνωστΓΐ πρώτη θΐΑϊδαι τής περασμινης «Αληθείας», ίτού αναΰημοσιεϋ- τηκϊ! αέ κλισέ από άλλες εφημε- ρίδες, «ολλήβηκε σέ Ριτρίνίς καί αυτΜκίνητια, ΐφιε|Μθΐτηκε οί κα- φενεία καϊ έγιντε αντηαίμενο συ- ζητησεων με,ταξυ αναννω- στικού Κοινού, μεταξύ Βουλευ- τύν, τοττικών καί αθηνσίων Δη- μοσιογράφων καϊ Ξένων Αντα- ποκριτων. Πρωτη από τίς τοπικες εφη- μιρίδες πού πρόβαλλΒ τό θέμα ττΐαν η εφημερίδα «Κρητικό Φώς», δημοσιεύοντας κυριο άρ βρο τού διευθυντή της Βουλευ- τή τού ΠΑΣΟΚ κ. θανάση Σκουλα, ολόκλτιρη την πρ]ώτη σελϊδα /τής «Αλήθιειος», χροινο- ΝΑ ΝΕΛ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ πρόσφαται, στ© Ηιράκλειο, μιά Μέα' εφημιε- ριδα μιέ τίτιλο «Ο ΣυΜδ·ικ>αΑι^
  οτηις». Πριόικΐδΐταιι γιια μηνιιάτιιοη
  επαγγεΜματοβιιοιτειχνιιική έιοδοση
  τού ΣυΜδεσμο·υι Ιδιοκττ—ών Κα¬
  θ αιριστηνρίων— Βαφιείων Νομού
  Ηραικλειου.
  Η επιιμιεΛηρενη αιυττή έιοδοση,,
  -ί&ριΐήχει θφιαιτα σχετιικά μέ τόν
  παιραιηιάινω κ!λα>δο καί γ&νιιΐΜότε-
  ■ρα ιειπαγγελματοβιοίτεχνιΐικα θε-
  ρατα'.
  Τιή|ς ευιχφαιοτιε καιλή πιροούο
  γιατί άπως έχομε ξαναιτθΜίισει η
  εϋδοοηι ιμιας εφιηρεριΐΐδαις, πρεπει
  ν6 χ'αιΐιρετιζεταΐ1 αιτκ> όΐλιειζ τίΐς σω-
  ναιδεΑφιθ'υί, αιφού ετσι, με καθε
  νεα εκδοιση δηλαδιή, προστιθε-
  ται ενο ικοινούιργιιο «βΐήιμια» απο
  το οποιιο ιμιο μερίδα τού Λαιοα
  θα φωνιάξει τή διικτι τιηις φωνή.
  Κθιί όΛοι ξέρομε πόσο ισΓταρα'ΐτη
  τε,ς ειναιΐ ί>β «φωνες», δ
  Χ.

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελΚα 1
  νησϊ, δταν ό δόλιος σαμττοτέρ της έ»3νικίίς μας
  άκεραιότηίΓθς φωτογραφίζεται άπό τόν Μάνο Χα¬
  ρή συντροφιά μέ κώπιοιον Κρη(πκδ καί ή δημο-
  σίευοα] αυτής τής φωτογραφίας άντ! νά προκα-
  λέσει την άίπονομή τιρητυαης διακρίσεως στόν
  πατριώτη δημοσιογράφο, τόν όδΐκγεϊ γιά έ*να χριό
  νο στή φυλακιή, καθένας έ'χει τό δικαίωμα νά
  δι&ρωτη|θεΐ αν ό Μάνος Χαρής ζεϊ σέ έλληνικό
  £δαφος·
  ΚΑΙ ΝΑΙ ΜΕΝ δλα α6τά φαίνονται έκ πρώτης
  δψεως έξωφρενικα καί άΐπίστευτα· Έκεϊνο δρως
  ττού ξεΐΐτειρνα κάθε φανταοΐα καΐ άιπογοηΐτεύει, εί¬
  ναι ή στάση των πολιτικών ήγετών αυτής τής χώ
  ρας οί όχτοϊοι γνωρίζουν καί την άλήβεια των
  γεγονότων καί τίς όλέθριες ουνέϊτειές τους καΐ
  μολαταύτα γυιρίζουν τίς ττλάτες, βουλώνουν τ'
  αύτιά, κλείνουν τα μάτια καϊ χά νού ν τή φωνή
  τους·
  ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΙιΣΚΕΤΑΙ άραγε Μρυρμένη ' ή ρέ-
  ριμνα των κυΐβερνώντων καί ή εύαισθΐησία των
  αντιπολιτευομένων έΐττλ των έθνικών θεράτων;
  Πίοω άιπ» τή σιαά τής κήλτιΐης; "Η υίηΐπως ή
  Κροήιτη δέν είναι έθνικο θέιμα καί έίδαφος;
  ΞΕΡΟΥΜΕ καλά πώς δταν οί έχθροΐ θέλουν νά
  άλώσουν μΐά πατρίδα φροντίζουν ιπρώτα νά φι-
  μιίκσο-υν τίς φωνές ττού άφυπνίζουν τό Λαό· "Ο^
  μως ή ςκυνή τού Μάνου Χάρτι δέν θα σωπάσεΐ
  ποτέ! Γιατϊ είναι ί> <ρωνή τής —ατρίδας· Γιατΐ στό έδώλιο δέν κάθησε ό Μάνος Χαρής, μά ή άδού- λωτη, ή άλύγιστη, ή άθάναττι φυχη τής Κρήτης. Κι άς τό καρφώσουνε βαθειά οτό νοΰ τους οί Κρητοκτόνοι, πώς ,με την ψΐλχή τής Κρήτίης κα- νένας δέν μηορεϊ ρηΐτε νά παίζει, μήίτε ν' άστει- ευθεϋ μήτε στόν πόνο της νά σύριει πεντοζαλΐ· θάρθει οτιγμή, δίποιος κι αν είναι ό έχθρός, στά ηύδΐα της νά σκύψει τό κεοράλι. ·. ΚΡΑΤΑΕΙ φηλά την τΐερήςκανΓΐ σΠιμοία τής λευ- τεριας καϊ τής τιμης στό Κάστρο τής "Αληθείας ό Μάνος Χαρής, ,μά μοναχά μονάοοος τού δέν είναι! ΚΥΡΙιΑΚΟΣ ΔΙΑΧΟΓΙΑΝΝίίΙΕ γράψημα τής καί οχτάοττηιλο ρεποριτάζ μέ τόν ερωτιιματΐΝό τίτλο: «Υπάρχκι Ελευθεροτυπία;». Παραλληλα η εφομερϊδα 3)3)80 «Κοητη τού Βενιζέλου», δημο- σίευσε πρωτοσίΑιδο Οίτινες σ|χο Λΐαστικο ρΐΓτορτόζ μέ τίτλο «Βαρειάικιαταδϊκη τού δημοστο- γράφου Μάνου Χαρή». Καί οί δυό αυτές εφημερίδας δημοΜευσαν τα δυό ψηφίσμα- τα διαμαρτυρκις καΐ συιμπαρά- στοσιης πρόΐ τόν Μάνο Χαρή, των τοπικών συνιαδελφων κα! ονταποκριτών των Αθηνά Γκών εψημεριδων. Ευχορκττούμε όλους όσ|ου< μάς ισυμΓταροσιΤ|αβί)καν καϊ Λε- αΊΤΐρα τόν ΒουΑευτιή κ. θανά- ση Σκουλα, ο οποίος <κ~ος των δημΌίσιβυματωγ- τβυ, έκατα. καϊ σειρά αμέσ,ων παρσστάσεων στους σρμοδιους, ήδη δέ με άλ- λους Βουλευτάς τού ΠΑΣΟΚ κσί μέ τόν Βουλευτη τής ΕΔΗΚ κ. Κ. Μπαντουβά, (τόν οποίο επϊ- οη< ευχαριστούμΐ καί γιά τό τηλεγράφημά τού), συντονί- ζουν σχετΗΐές ενέργειες, προκειιμε νού νά φερουν τήτν όλη υττόθΐ- ση μέσα στή Βουλή. Αζίζει νά τονΐιθτεΐ ότι ενημε ρΐώθηκαν σιχετικά: τό γραφείσ Αθηνών τού Β.Β.Ο. στην Αθη¬ νά, τό ΡΟΒΕΙΟΝ ΡΗΕ85 Α5- 30ΟΑΤΙ0Ν (Ένωσπ "ίνων Αν ταπσκριτών), τό Α8800ΙΑΤΕ0 ΡΒΕδδ, ΠαΑαΚ-»νΐκ)Κ£< Μοί Α- ραβικές εφημφίδίες, τό Δ»εθνέ< ΙνστΐΓτσύτο Τύπου (ηού καί άλ¬ λοτε έχω ασχοληθεί μέ την ιτερί πτωση τού διωκομένου Μάνου Χαρή, «ττρώτου δημοσ^ογρά- ιρου στις διώξεκ στίήν Ελλάδα μετά τή διχτοτορία»). Παρόλληλα ι δκυι&Ηριμενιος προσωπικότητες των Αθην)ών (συγγιραφεΐς, λογοτέχνες, δή*» σιογρόφοι, βουλευτΜις, κλη_ρι- κοιΐ, καλλΓΤΐεχνίες, διανοούμενοι κ.α.) πηρον την τιμητική γώ μάς πρωτοβουλϊα καί ρχήματΐ- ζουν «Επιτροπή Συμΐταράστίΐ- σης για τον Μάνο Χαρή», η ο- ποια θά εκδοσει συντομα σχε- τική ανακοινώση. Σημειώνομε ακόμη ότι γκ>
  την πΐιρίπτωση ι ου δΓβυθυντη
  τής «Αλήβειας» δπτλωματικοϊ
  ϋθΐροσωποι ξένων Πρεσβείαν,
  έθεσαν το θέα σέ κυβερνητικουί
  αρμοδίους, στούς οποΐους τό-
  νισαν ότι ο Μάνος Χαρής κάνειΐ
  ένο αντισιωνιοτικό — αιντι-
  ιμΓηριαλισηκό ογώνα καί αυτό
  δημιουργει την ίντύπωοιη σ' αυ
  τούς ότι νΓ αωτό δ(ώκ—Όί.
  Παράπλευρα αναδημοσΊεύομί
  μερΐΜά από οσα εγραψε ο Αθη-
  νο'ι'κός καί ο τοηικός Τύπος.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  Πλη)ιΐμ£λΐειΐΌΐδικειο 'Κρακλείου, ο
  8κδ6(της τής &βοθιμκκδΐιθί|αις βφη-
  ρερ'ϊδοί «Αλήθειο» κ. Είμ'μ. Χοιρ>ιι
  τάικηις (Μάνος Χάιρηις), γιώ δηΓ
  ,μοσιίευση ρι·άς φυτογρΌιφϊΐας
  τοΰ Ηραικιλ&ΐ'ώτηι δικαστιΐικιού Ε-
  -πΐιμελητή η. Μοιρκοιμΐ'χελάικηι μέ
  τόν Εβιραιίο ΒΑιάιν Ράιμελ, αράψ-
  ιο ιττού θεωρήΐθηικιε «έιργω έξν-
  βρίσιει».
  Η ικιαταοϋιΜη τού δηιμοσΐιο-
  γράΐφιθιυ γιώ δηιμοσ*ίιευσ·ηι μιαις
  α>ωτογραφίιαις, ξίΐσήικωσιε το κοί·
  νώ που παιραικολοιύθηιοτε την δί-
  «η Μθϋ τούς 'δημοισιογιράφοιυς
  τήις ,πόΐλΐηις πού υιπΐβνραιψαν την
  «Μ ε αφοριμπ τίς κατά δια·-
  οτήιμαΦα· ιενέργίΐΐιες πού1 στρέ-
  Φθ-νιταιΐ κ,απφ ττς ιελΐ,υθιερίιας τή)ς
  ασκησης τού λειτουιργήιματόΐς
  μα>ς (συΛΛιήΐψίΐ^, ξιυΛοδαρμοί, δι
  κες ικ.λ.ιπ.), Μοί· τήιν πρ6οφ<αττι «αταιδϊκη ΗριαικλειώΓΓη οιυναδέΐλ*· φου γ» τή δημοσίΒυιση ριάς Οΐ' δημοσιογιράιφιθΐι τού Ηρα- κλείουι πού υιπογ.ράφυμιε γο ττα- ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ «Διιαιμαρτυρόμαοτε καΐ με αιπιό τή>ν Κυΐββρνηιση. «α! κάθε
  ■ολλο αριμΰΐδιιο την μή παρεμπο¬
  δίση τού Ιλιειτουιργΐήρατος πού
  επιιτελούιμε.
  Η παιρειμπό;δΊισιη τού Δημοσιο
  γραφικισύ λειτουριγήιμα·τος απο-
  τίλειί παραταθή τού Συιντάΐνιμ'σ
  .το-ς κιαϋ ιυηονθμευιση τού οτιμθ"
  ■ςραιτιικού Πολιτεύματος».
  • Η εφημερίδα ·Τ6 Νέαν, μέ
  τή μεγαΛϋτΙερη. κυκλοφορία
  οτην Ελλαβο, έγραφε ΟτΤήν τ)ε-
  Αευτταία σελΚα της (τής 5)3)80)
  κάτω από τόν τίτλο ·_τή φυ-
  λοκή γιό δημοσίευοιη φυτογρα-
  φϊας — εργω εξι/βριση», τα ϊ-
  ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΉ
  ΠΑ ΔΗΜΟΣ.Ι1ΕΥΣΗ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦ Ι ΑΣ
  «ΕΡΓΩ ΕΞΥ6ΡΙΣΙΣ»
  ΗΡΑΚΛΒΙΟ, 5 Τού
  αντΓθπθΜριτή μας.—
  Τό Τριμελες ΠληρμεΛειοι&ι·-
  ιοείο Ηρακλεϊουι κατα&Τικα·σε σέ
  φυλβκιθ'η. 12 μιγνύν τόν «. Εμμ:
  Χαριτακη (Μάνο Χαρή)
  της εβδομαδιαίιαις
  «ΑΛΗΘΕΙΑ», γιά τή
  ση. μιάς φωπτογραφίαί. Στή φω
  τογροΐφίαι ήττον ο ΗιραικΛιΐιώιτηις
  δικαοτιΐΗός επιμεληΐτής κ. Μαρ-
  κομιιχελάκης κοί ο Εβραιίος Ελάν
  Ράιμελ.
  1Ϊ> διϊαοτήιρΊθ δίέχΤΓμίε ότι
  διοπ,ράιχβη;κιε τό οδΊΐνιμα' τής
  «έίργω £ξύ^ριο-ηρ>.
  Η Καταίβκη τού δηιμοοιιογιρά
  φού γηά' τή δημοοίΐυσηι μιάς
  φοτογρ·αφίίας,ξεσινκωο"ε τό «οί1
  ν ό πού παρΦΐοολούβησε τή δί-
  κη κοί τούς δη;μοσιογρόφους
  τής πόληΊς, πού υπΐΐΐγιραψαν την
  τίς κογτ6 δι<α- οτηιμα £Μεργ«ιες ττού' στρίίφον- γγ&ι κατά τήις «λιειυθΒρΊιαις τήις ό1- σκησηις τού λ&ιτουιργήραιτος μο·ς (<τυλλήιψ&ις, ξυλο6θιρ.μοί δί- κς κ.λ.π.), κοί την κατ>α5ί1ΚιΓ) Ηρακλ&ιώτηι
  φοο γ·ύ τή δηιμοσί'ευ<ση, μιάς φω τογιραιφιίοις, οί δη,μοσιογροφοι τού Ηραικλδίου πού υπογραφάς με το παιροιοάΓΓω Βε,ίμενο·, δια- μαιρτυ,ρθμα—-ε <κα·ί ίητούμιε αττο ι.ήν κυιββρνηση καΐ κύβε άλλον Ό'ρμώΙδιο, την μή τπαιριομϊΓηΰιδ-ισηι τού λεΐΓτουργήμαΓΓος πού ίπιτί λού,με. Η παρ«μΓθόι·ση τού δηιμο- σιιογρ'αφικοθ λβιτουιρνιήιμαΓΓος, ιαοοπελεί παιρ·α'β(οσηι τού Συν'- τάινιματος, ιοαιί υίπονίό(μ6υση τού δημοκρατΐ'ΐοού πολια··εύραπ·ορ>.
  * εΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ»
  Η τοηκή συνάοιλφχχ «Εθν*
  «ή Φωνή», οττό φύλλο της τής
  3)3)80, «αί κάτω από τόν τϊ-
  τλο: Δτασφάλητη τής ελβυθΐρο-
  τυπίας ζητούν οί δημοσιογρά-
  φοο», έγραφε:
  Δ1ΑΣΦΑΛΙΣΗ '
  ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ
  ΖΗΤΟΥιΝ
  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ Ι
  Γιά το βήμο τής διοσφαΙΜσε-
  <ι>ς τή^ς Εϊ»υβ6ροτιυηϊιος οι> δή-
  υοσΊογράιφοιι τού Ηροικλειου> ε-
  ξέδΐωικ>αν σχιετΐικό ψιήτφισιμα1.
  Π,ροχι&ες ΐΝΟΓΓιαιδιΐΐκασβηικε σε
  12 >μήν&ς φιυλαικιση, ο δημοσιο-
  γράιφος κ. Μάνος Χάιρης γιό &η-
  μοοιίιευιμά τοι> αιναφΐιρόμιενο
  οτού,ς εβραίουις.
  ■Α· «Π0ΑΙΤΕΙΑ»
  Η «φημερΒα ΑναττοΑηής Κρή
  της κΠολιτεία», οττό φύλλο ττκ
  τής 6)3)80, πώτω από τόν τί¬
  τλο Π 2 μηνύν φυλάΒΚτη στήν
  ΑΛΗΘΕΙΑ γιάι δημοσΐαιση φω-
  τογροφΐας», έγρα·*, μεταξύ άλ
  Αων:
  «...Η ΚαΓΡαδίικη· τού δημο-
  θ"ογιρ·αφου γιώ τή δημοσιευθή
  μ'θς φωτογροιφΐιαις ξεσήικωισε τό
  <04νό πού πκΐιρ<αΉθλούβηισιε τή <ααΐ τούς δηιμοσιΐογράφουις ποΑΐηΐς, πού υπέγραψαν την δι<3μ<ιρ·τυ·ριο: Κοί οτή συνεχεκα δηιμοσίΐ.υσ£ τα ψηφϊσμαΓΓιθ1 των δομοοιογιρά φων. • «0 ΣΎΝΔΙΚΑΑΙΣΤΗΣ» ιΕπΙο«Κ Π ν*» εφημφίδα ιτού αΛό&ινοΕ οτο ΗρακλεΓΟ στό πρώτο τϊκ φάλλο, βημοσίαισε το ύξήκ. «4τω από τόν τίτλο «ΔιομαρτνρΙ· Δημοσιογράφων». ΔΙΑΜΑΡΤΥ,ΡΙΑ ΔιΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (Η Ελευ&εροτυιπΐίια1 χρίΐάζι- ται ιβαιτοχύρωση' καϊ π&ρΐφρού- ,ρηιση οτούς ΰύσκολους κα<κ ρούς πού περνούμε. Κχυ' ο φρου ρος τής Ελευθεροτυιτιίας ήταιν «αΐι πιρ-έπ&Γ νά παιροιμενιεΐι η Δϊκοί «ςτσθΜη. ΠβριμιέΜθιυιμβ τή δικαίω- ση τού ουναβέλφου μας οτήν κατ' ϋφ&οη δίκη, γι-οτί έτσι μΐόνο 6α αιποκιατο>στ<αβ(1ΐι τΟ. κ»ινό ηε- ρί δϋβοιίου α^'οθηιμο). Αυττά τονί^ουν σέ διοιμορτυ- ριο τους οί ήηΐμοσψογράφοι Η- ραικλεΤοι> πού £χ«ι> δηιμοσι &υττεί
  Γτΐς Εφηιμίρίδίις: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»,
  «ΤΟ ΚΡΗΤΙΙΚΟ ΦΟΣ» «οί «Η
  ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» γιο
  την πρόσφοπη καταδίιιοη. τού
  ουΜθθέλφουι τουκ κ. Μανου
  Χίιοη.
  Ηρακλείου κιασεχει σχειδόν την
  τελευΓπαϊ'α· θέθηι—^ανιαλογικσ μέ
  των πληΐθιυσμο του'—^στΐην προ-
  τίιιμηισηι των ο·ιικιονκ>μιικιώινι ενι-
  σχιυ>σ)ευιν από το έσοδα τού
  ΠΡΟ-—ΠΟ.
  Καλί.ΐτ«αΊ ο κ. Υοοιΐιργος.
  1) Νο Ματαθβσΐιΐ' ιβατάΛιογο
  για τό 1979 μετα συινοΛικα πο-
  σά ΐΐνίίσχιυσηις αιπο το έσιοδα
  τού ΠΡΟ—ΠΟ γιια όλουις τού< Νομους τήις χώρΰις καται Νομώ καί κατάλονοι των φορίων αιπο δεκττων των οΐικονομιικών ενισχυ σεων μώνοι γιο το Νομο Ηρα- κλεΐίουι άπου' φυσικα νά ο.νταφι- ιροιντταΊ· ϋοαιϊ τό ιποσο ιαντιοτοι- χαι. 2) Ν ο απα'νττήΐθϊΐ' τι πρόκιει- ■παιΐ' να πράξει, ώστε νό παυσειι ,ο πιαιραιγκωνΐισμόις τού Νομού Ηρΰΐκλεΐιθυ στόν τομέο τήις ενιΐ- σχυισης από τό ασοδο τού ΠΡΟ—ηΠΟ. Αθή'γΐα 28)2)60 Ου Ερωτώντεις Βουλιειυιτές Κΐώσταις Ασλα«νιης θανάσηις Σκουλάς ΑλεΊοος ΔαιριΊ>ιαναικης
  ΜιανοΙλτϊς Δρεττάκηις
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ
  ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  Πά τόν «β. Υπουιργό
  Οιικονομιικών
  Ο Νομός Ηρακιλιειοιυ κατειχειι
  σχ'εδθν τήιν τελευταίαι θβση —
  ■ονα'λογιΐικια με τόν πΐλίιιθιυΐσμό
  τού — στήν προτιμηιση οΐικιονο-
  μιικων ενισχυσεων απο τα1 έισο-
  δα< των ΚραΦΐικών Λαχείων. ιΚαλείηπαιΐ ο κ. ΥπΌ>υιργιώς:
  1. Νά καταιθέσει καταλογο
  με τα συινολικιά ποσά ενίσχιυισης
  αιπιό τα Κραπ-ιΐκ,ά Λαχεϊια' γιώ τό
  1979 των νομών τού Κρότον
  καιί κατάιλογο ·αποδιεικτών των
  οΐίκονομιΐΜών ενΐισχυσεων μονο
  γιά τόνομιό Ηρακλείου.
  2. Νά ατκιντήσεΐ! τΐϊ προιοειι-
  ται ν.σ πράξεΐι ώστε νάι παύσει
  ο παιραγικωνιισμιός τού νομού Η-
  ρακλοου οττόντομιεα τήις ιενίσχιυ
  σηκ από τα ΚρατΜοα· Λαιχεια.
  Αθιήινια. 28)2)80
  Οί Ερωτώντες καί Αιτουντιες
  Βουλευτες
  Κώσταις Ασλανιηις
  Αλ&κος Δαριβιαναικη,ς
  Μανοληις Δρεττακης
  θανάσηις
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Η ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΡΩΝ ΤΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
  ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΠΟΡΤΑ
  ΟΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3ί
  V
  Τα τηλέφωνα ηαριοψιένονν τα Ιδία:
  22.0385 — 282.110 — 2&»·3β3
  ΠΕΝΘΗ
  ΜΙΧΑΗΛ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
  Καιθιυιοτορηρένα' — όπως καιι
  τού Μανταλβνιου' — πΛηροφο-
  ρη|9ήικαιμε τόνι θάνιασο ενός άνν-
  λου -α/Μηού Ηραικλειώηη,, τού
  ννωστού ζενοδιόχουι Μιχαήλ Πά
  ναγιωτάικιη.
  Ο άινΐ&ρωιπος αιυτός ήπταν τε-
  λειο υπθδειγμα1 ττράου ανθρώ-
  ™>σ, καλού οικογεν&ιάρχη καιι
  τιμΐιου επαγγελΐμοτιαι.
  Βυγενιικός, ήσυχος, μειιλΐχιος,
  άκαικος, ήταν μ&ριικά από τα
  σπαντο χαιρίοματό τού.
  Δούλεψε αθόρυ'βαι κ&Γ πρό-
  σφ*ρε κοινωνικά, δίΐδθΛίΓαις δυό
  ιτιιοτήμοινιες στηιν Κοινωνιΐαι μας,
  τόν διικηιγόρο κ. Γ.ιώρ·γο Πανοι-
  νιωτάικη κοί τόν «ξαφετο καϋ
  λαμπιρ·ό ΚαθΓ)ΐγηπ·ή τού ΓΤον«-ι-
  γτημϊου κ. Νίικο Παναγιωτάικη.
  Τοιυις ουλλιυπούμαοτε καιι
  τούς δυό υιπογρ'αμμ/ϊζον—άς
  τοι>ς την τταιρτιιγοριό ότΐι ο αξε-
  χαστος πάτραις τοιυις ήττιαν απο
  τούις ελάιχιστους πού ξεπλήρω-
  σαν τόσο ευσυνιείδΐηίτα τό χρϊ-
  ος το,υς πρΰς τήι Ζωή.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■^
  ΑΛΑΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
  ΓΝΩΣΤΟΓΊΟιΉΣΗ
  Ή 'Αίαφαλιοτικίι Έταιρεία <ΕΥΤί1ΠΑ·ΙΚΗ ΠΙΣΤΗ> μείτέφεριε τα γροχρεΐα της 6πό την Πλα
  τι&ία Μβυαείοϋ οτήν πλατεία Ζ θειακάκη άραθμιος
  % 3ος βροφος δίπλα άπΑ την κλϊνικη 'ΑχχλανίΒηι
  το χρρεντϋίό ιοέντρβ Γτόμνα — ΛυγεροΟ. ι
  Τα τ-λώρωνά
  Σάς η£ί>φ)ένουμβ ηρόβυμοι πάγτα
  —ώ αωρτή εξυπηρετήση σας·
  είναι 281-240 ια_ 284-437
  γιά την
  Ο ΒΑΣΙΚΟιΣ — ΚΑΤΑ
  ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ —
  ΛΟΓΟΣ ΠΑ ΤΟΝ
  ΟΠΟΙΟ ΕΠΡιΒΠΕ ΝΑ
  ΑΥΤΟΕΞΑΙΡΕΘΕΙ
  Ο κ. ΙΩΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ
  ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
  ΠΡΟΕΡΔΕΞΥΟΝΤΟΣ
  ΣΧΗΜ'ΔΙΚ,Η ΑΛΑΣ
  ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΗΤΗΡΑ
  Γ. ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑιΚΗ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ
  ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΗ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΛΑΝ ΡΑΜΕΛ
  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)
  ε>
  Ροΐαρΐανά νέο
  οτ6 ξβνοδοχείο 3ΕΝΙΑ ή·-—-
  κτ_ή 66^μαο~~ συν«οτϊα-
  ,βθ ρ. Ο. Ηρακλείου,
  ου-
  σΐ»
  ,ΙΗβούλέα. τού
  {Μ ±6
  ^ τήρω
  ΓΓρκποδΐκο τι.
  ϋΛ'Α'
  ρττοιών.
  των ά.νηίκων κ ο-1
  "Οπως είναι γνωοτ&Ι
  έϊΰτβυζΐι αύτοϋτοθΙ
  ν<^1 —οχαυ. ουρ*φΛ|.«. -ν-·—ι ν: νί% τείΌ Φΐων >.ο0 ,Πβίδίθί'
  ο?< ί τσ νί»Χβοαί ϊα' άΛροστοπεΰτοί κΐν £«* ίΐίώυν 'οτίργή Ο ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ενιας ραινιαγινιώστηις ή.ρθιε στά γραφειαι ιμα>ς καιί μας παρακάλε-
  σε νο γιραψομιε γιά τόν λιμενο-
  βραιχιονα' Ηραικλειου ε·να σχο^
  λιο.
  Ο λΐιμενοβραχΐιονιας είναι το
  μαναδικό μέρος, ειπε, πού μΐτο-
  ρεί νό περπατήσει κανιείις στο
  Ηράικλειο. Έχει καθαιρό αερα,
  ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  Ο Χανιώτηζ συιγιγραφίιαις Γιαν
  νης ΦουιράΜης, τταντΓρεύιτηιιοε την
  πδρΌΐσμέινιη Τετά,ρτη, μΐέ την Η-
  ραικλειώτιισσα Μσιιρη, Γοντιικά-
  κη.
  Ο γάμος το·υ«ς εγινιε στήν εκ-
  κλΐήΐσίια τήις Αν*ας Σκιβπης, στό
  συνοιικΐισμό Παπογοιυ των Αθη¬
  νών.
  Μ.εταξιΐ των όλλων διαιορι-
  ναρε τούις ΒουΛευτός κ.ικ. θ.
  ΣκουΛά *κΛ Μ. Χαίτήηινακηι, τον
  παιραγωνο κ. Σγουράικηι, τον Δή
  νοσιογραφο κ. Άρη Σικιαιδοπου
  λο ΐΝοί ποΜίά μέλη τηις Κρη,τι,χτκ
  παιροΐικιας στήν ΑΘΙήνα.
  Κθιυιμπαρος ηταν ο γνωστάς
  συιγιγραψεας κ. Κυριακάς Διακο-
  γιαννιηις.
  ΟΛΑΟΣ
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
  ΤΟΚΟΥΣ ΠΑ ΤΑ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
  ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ
  ΤΙΣΜΕΡΕΣ
  ΤΗΣ ΑΠΕΡΠΑΣ
  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ1ΚΩΝ
  την σμορφη θΐεα' τή,ς θαλάσσας
  «αί την ηνσυχ'ΐια. που ίζασφαλι-
  ζει η< μεγαλη τού ο~)Ιστοση, α πό τή,ν ιπολυ,βουτι Πολιτεια. Μι Λκγα λογια είναι ενός Γκρκπατη- -ιικος Παραδεισος, που ωοτόσο ίΐχε τα τρωττά τού. Πολλοι πού ήθελον νά θου- (.•ασουιν τή θάλασσα κακ νά ανα πνευισουν καθαρό αερα. δια¬ σχίζον ολη τη διοδρομή τού λι μενοβραιχΦθνια με τα ουτοΜνη- τα τοας. Έτσι, εκτός την ενο- χληιοτ> π·οο δημιουιργουσον
  στούς πεζούις ίτεριηατηττβς, €ΐχο
  με καί δωθ περϊπου αυτοιανη{ΤΌ.
  τον χρονο, πθ'υ έπεφταν στή
  θαλασσαΙ
  ΤεΛιευτταιΐΛ, τό Λιμενορχειο
  Ηρακλείου τοποθέτησε οριζόν-
  11 α δοκό — οδοφ'ΡΌγμα, που ε-
  πιτρειτει τη δΐ'δλευοη αυΓΓθκιντΐ'-
  των, μόνο όταν ξεφορτώνα κο-
  ράβΐ'.
  • Αυτή την ενιεργιεκ* τού Λιμέ¬
  να ρχειου θίλήΐσε ο οναγνόκττηις
  μας να επικροτήοουμε. Κι> εμείς
  δεν έχομε λογους νό τού τό αρ-
  ινιφού,μι.
  ^■■■■■■■■■■■■■■■■1
  ΤΡΙΑ *
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  1·— ΓΙΑΤΙ τό δολλάρκ) προ-
  πολεμικό έκσνε 120 δραχ.
  μες χαϊ σήμερο κάνίΐ μο¬
  νο 38;
  2·— ΠΑΤΙ δέν ελειΤΌϋργηοΐ
  ελευθέρα σγορά συναλ-
  λάγματος;
  3·—ΠΟΙΟΣ υτκγροφε τή συμ-
  Φωνία για την νσοττμκΐ
  δολλαρίου — δραχμήν 1
  πρός 15;
  !■■
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  ΓνωρΙζουμε οτό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω ίεηλί-
  ών εργασιών θά πραγματοποιπ-
  ηλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι:
  ΤΕΤΑΡΤΗ 12.3.80
  1 . Άττο Ο8.ΟΟ ,μέχρι 10.00 οδοί: Τίτου
  Άρχΐιμήδους __ "Ανθεμίοα — Έφέσσου —
  •ΙοΛώρου- _ Ίμο,ρου _ καί οδοί 'Εθνικής 'Αντ.-
  στασ,εως Μονής Πρέβίλη α-0 6δο Ίσιδύρ(Η; ^
  Ικάρου.
  ^Ρ10»! Πτηνοτροφείων Κτιστάκη.
  2. Αττο Οβ.ΟΟ μέχιρ, 10.30 οδοί: Άν«ττώ룫ς — ρε-
  — Μανουσογιώργη^
  μετά τταιροδων
  'Απώ 1,1 00 ,μέχρ, 14.00 δδοί: Β«ρνης
  ίΞ1 Α
  Παλα,οκα-
  ΠΑΡΑΣΙΚΕΥΗ 14.3.βΟ
  1 . ;Α-6 08.00 μέχρ, 10.00 στήνλεο,φ. ',ωνίας α-ό 066
  - Δ,δΜμοτείχου _
  _ Όλούντος - Λ*>
  Ε'
  Γ·
  α-6 όδό
  1400
  -
  ■2-ταριδα μετά παρόδων.
  μέ
  *■"— Ι—ΙΟΧΗ ΗΤΑΚΛΙΙΟΤ