9116

Αριθμός τεύχους

29

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ' *
  Ό κ. Παπανδρέου ανήγγειλε ότι τό ΕΑΜ συνεφώ¬
  νησε διά τόν αφοπλισμόν δλων των όμάδων άντιστά-
  σεως καί τής διαλύσεως αυτών μέχρι της 10ης Δε¬
  κεμβριού.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΑΡΙΘ.
  ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Νοεμβρίου 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΠΩΣ ΕΜΜΟΟΥΜ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΗ
  Στίς 16 τού τρέχοντος μηνός
  τό βράδυ, την ώρα πού ή πρώ-
  τη ΌμάδαΌδηγών Ηρακλείου
  είχε συγκεντρώση καί ήσχολεϊ-
  το μέ την εκτελέση τοϋ προ-
  γράμματός της, μιά όμάδα άγο-
  ριών τής ΕΠΟΝ ερριξε δακρυ-
  γόνα είς την εϊσοδο τής αιθού¬
  σης των Όδηγών.
  "Οσο καί άν εχουν περάσει 6
  χρόνια άπό τότε πού ή δικτατο-
  ρία τοΰ Μεταξά κατήργησε τόν
  Προσκοπισμό στήν Έλλάδα,
  γιά νά επιβάλη την ΕΟΝ, ή
  Έλληνική κοινωνία δέν έξέχα-
  σε τ' άγαπημένα Προσκοπάκια
  καί τάς Όδηγούς της. Τα ξα-
  ναβλέπει μέ συγκινηθή. Τής
  ξαναφέρνουν τα ελευθέρα χρό
  νια. "Αλλως τε καί ό Πρωθυ-
  πουργός τής Ελλάδος κ. Πα¬
  πανδρέου, χθές άκόμη επλεξε
  τό εγκώμιον τοΰ Προσκοπι-
  σμοΰ
  Ή διάδοχος δμως τής δικ.
  τορικής ΕΟΝ, έπηυξημένη +
  ένα Π. δείχνει απλώς..... τή
  λατρεία της πρός την ελευθε¬
  ρία, ρίχνοντας άσφυξ,ιογόνα
  γιά νά τυφλώση τόν καθένα,
  πού δέν έννοεί νά δή τό μεγα¬
  λείον της...
  Οί «καθοδηγητές»τήςΕΠθΝ
  μποροΰν νά είναι ύπερήφανοι.
  Οί προσπάδειές των γιά την έ-
  ξύψωση; τής νεολαίας καρποφο
  ροθν.
  Καλή προκοπή !! • , ^
  ΑΙ ΕΡΚΥΝΑΙ ΜΑΣ
  Η ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΡΟΜΙ
  ΕΙΣ ΤΙ ΚΟΜ1ΣΜΑΤ1Κ ΜΙΜΜΙ
  Δηλώσεις τοθ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗ πρός την «ΝΙΚΗΝ»
  Ό Πολιτικάς Σύμβουλος καί άνα-
  πληρωτής τοΰ Πολιτικοΰ Κυβερνήτι-
  κου Άντιπροσώπου έν Κρήτη κ.
  Έμμ. Μ. Παπαδογιάννης πρό τής
  αναχωρήσεως τού διά Ρέθυμνον εδή¬
  λωσε τα κάτωθι είς συντάκτην αας:
  —Άφ' ής στιγμής ό Στρατιωτικάς
  Διοικητής καί έν τούτω Πολιτικάς άν
  τιπρόσωπος έν Κρήτττ, ύποστράτηγος
  κ. Νικ. Παπαδάκης εύηρεστήθη νά
  μέ καλέση όπως προσφέρω τας υ¬
  πηρεσίας μου είς την πολυπαθή
  Κρήτην κατά την μεταβατικήν αυ¬
  τήν περίοδον, πρώτιστον μέλημά
  μου υπήρξεν ή διακρΐβωσις των κα-
  ταστροφών τάς οποίας ό εχθράς ε·
  χει προξενήσει έν Κρήττ). Κατα¬
  στροφάς είς ανθρώπινον υλικόν, κα¬
  ταστροφάς είς περιουσίας, άλλά κα¬
  ταστροφάς καί έκ τής προσπαθείας
  τού δπως διχάση τόν λαόν καί δ-
  πο:ς διαφθείρη συνειδήσεις καί χα¬
  ρακτήρος. Καταστροφάς κατά την
  υποδούλωσιν τής Κρήτης, καταστρο¬
  φάς καθ" δλην την διάρκειαν τής
  κατοχής, καταστροφάς κατά την
  στιγμήν τής άποχωρήσεώς τ©υ.
  Συγκεντροθνται δλα τα άναγκαϊα
  στοιχεΐα διά τάς καταστροφάς, συγ¬
  χρόνως δμως συγκεντρώνονται καΐ
  δλα τα άπαραίτητα διά την ανά¬
  πτυξιν δλων των πλουτοπαραγωγι-
  κών πηγών τής Νήσου στοιχεΐα, καί
  (διαίτατα τα αφορώντα τόν άγροτι-
  κόν πληθυσμόν, ήτοι διά την καλ¬
  λιέργειαν τής γής, διά την ανάπτυ¬
  ξιν τής δενδροκομίας, διά την προ¬
  στασίαν καί ανάπτυξιν τής κτηνο-
  τροψίας.
  Ατυχώς ό εχθράς φεύγων άφή-
  νει μόνον έρεΐπισ καί πρό παντός
  δεινήν έπισιτιστικήν κατάστασιν. Καί
  τό χείριστον πάντων δτι παραμο-
  νεύει άκόμη έδώ κοντά καί έξ άφορ-
  μής τούτου δέν κατώρθωσαν μέχρι
  τής στιγμής, ουτε ή Κυβέρνησις,
  οΰτε οί Σύμμαχοι νά άπλώσουν χεί¬
  ρα βοηθείας είς τούς Κρήτας.
  Αί Στρατιωτικαί Δ)σεις καταβάλ-
  λουν απεγνωσμένας καί άξιοθαυμά-
  στους προσπαθείας πρός αντιμετώ¬
  πισιν τής καταστάσεως.
  Ατυχώς ό πληθυσμός των πόλε¬
  ων, έπηρεαζόμενος καί άπ' την ά-
  ναγγελομένην νομισματικήν μεταβο¬
  λήν δεικνύει σημεΐα άνυπομονησί-
  ας καί ταραχής καί άντί νά εκδη¬
  λώνη την χαράν τού διότι ή Έθνι-
  κή Κυβέρνησις έν συνεργασία με
  τα των .έμπειρογνωμόνων τής Με
  γάλης Βρεττανίας προχώρει μετά
  περισκέψεως άλλά καί γοργότητος
  είς την νομισματικήν σταθεροποίη
  σιν διά τής έξυγιάνσεως τοθ έθνι
  κου νομΐσματος δεικνύει σημεΐα ψυ
  χικής κοπώσεως καί καταλαμβάνε-
  ται άπό μίαν ομαδικήν ύστερίαν καί
  άντί νά ακούωμεν ίαχάς χσράς διά
  την άναγγελομένην νομισματικήν έ-
  ξυγίανσιν καί .αναγέννησιν άντιμε-
  τωπίζόμεν δυσχερείας.
  Κατά την κρίσιμον αυτήν στιγμήν
  χρειάζεται θάρρος καί αύτοπεποίθη-
  σις καί πρό παντός ό Κρητικός Λαός
  όφείλει μετά ψυχραιμίας καί πίστεως
  νά αναμείνη. Επί τρία καί ήμισυ ετη
  έζήσαμεν υπό την πτέρναν τοθ κατα-
  κτητβΰ καί υπέστη ό Κρητικός Λαός
  τα πάνδεινα. Στέρησιν τής ελευθερί¬
  ας τού, θανατώσεις, φυλακίσεις, έ-
  ξορίας, μαρτύρια τής Μεσαιωνικής ί·
  ερας έξετάσεως, έξανθραπωδισμούς,
  ομαδικάς θανατικάς έκτελέσεις, έ·
  ξευτελισμούο.
  Καί ό γενναΐος καί ύπερήφανος
  λαός τής μαρτυρικής Κρήτης τα υπέ¬
  στη μετά καρτεροψυχίας, μετά ήρωϊ'-
  σμοθ, έθελοθυσίας καί σύταπαρνή-
  σεως, λαμπρύνων ούτω την ιστορίαν
  τού. Δέν δικαιολογεΐται ούτω τό φαι
  νόμενον τής άνυπομονησίας των τε-
  λευταίων ημερών, έφ' δσον καθ" δλα
  τα φαινόμενα δέν είναι μακράν ό
  ό χρόνος καθ" δν θά φθάση ή Συμ-
  μαχική βοηθεία.
  Εάν έν μέσω τοθ πληθυσμοΰ κι·
  νοθνται ϋποπτα στοιχεΐα τα όποΐα
  προσπαθοΰν νά έκμεταλλευτοθν την
  δυστυχίαν τού εΐμαι βέβαιος δτι ό
  Κρητικός Λαός μέ την διακρίνουσαν
  αυτόν ύπηρηφάνειαν καί πολιτικήν
  ώριμότητα καί όξύνοιαν θά άντιπα-
  ρέλθΓ) έκείνους πού προσπαθοΰν νά
  ψαρέψουν σέ θολά νερά Έκεΐ πού
  επί τόσα ετη ύφίστατο τα δεινά τοΰ
  κατακτητοϋ θά αναμείνη, καί θά δώ¬
  ση τόν απαραίτητον χρόνον είς τούς
  συμμάχους καί είς την Κυβέρνησιν
  καί είς τούς έδώ άνππροσώπους της
  δπως άπερίσπαστοι μεριμνήσωσιν
  δι* αυτόν.
  Ατυχώς ή άπελευθέρωσις μας εύ
  ρήκε^είς τάς αρχάς τοϋ ΓεωργικοΟ
  έτους καί Μνεκα τούτου γεννώνται
  αμφιβολίαι άν θά δυνηθή νά φθάση
  εγκαίρως ,ή ζητηθεΐσα Κυβερνητική
  άρωγή διά την επέκτασιν τής καλ-
  λιεργείας καϊ διά την έντατικήν καλ¬
  λιέργειαν τής Κρητικής γής. Κρίνω
  άναγκαΐον νά έπαναλάβω δτι προερ
  χόμενος άπό τάς τάξεις των άγρο-
  τών αίσθάνομαι άπεριόριστον πρός
  αύτούς συμπάθειαν καίέ'νεκα τούτου
  απάσας τάς δυνάμεις μου θά διαθέ-
  σω διά νά ένισχύσω τάς προσπα¬
  θείας των έν τή στερρδ πεποιθήσει
  δτι διά τούτου ού μόνον αύτοι πρό-
  κείται νά έξυπηρετηθοΰν άλλά καί
  τα συμφέροντα τοθ κοινωνικοθ συ-
  νόλου καί τοθ Κράτους.
  Κ. Α. Ρ.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΚΡΤΤΟΡ1Α ΣΥΝΕΧίΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝ Α
  "Από την έπίσημη £θεση τοΰ 'Υπουργείοιο Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  Υπό γοΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  ' 3. ΠΩΓ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΓΑΝΤΙΑΙΑ
  ΣΤΕ1ΡΛΧΝΓΚ
  ΟΙ ύπόλοιποι έργάΐες είναι σκορπι-
  σμένοι σ' δλα τα έργοατάσια καί δέν
  δεωροϋνται έμπειροτεχνήτες, άλλά ό
  καδένας τους γίνεται είδήμων στόν
  κλάδο τού. ΟΙ περιΙ*σότεροι έργάτες
  της κατηγορίας αυτοίς, μέ μεγάλη ά-
  ναλογία άπό .^^Τ|ες, έχουν μάδει
  την έργασΐα βΗκ3ΐ*ά έργοστάσια Ό
  καδένας τουςτ^φϋ μάδη σύντομα πώς
  νά χρησιμοποιή τα (;ασικά έργαλεϊα,
  άρχίζει νά κατασκευαζΓ] άπλά έξαρτή-
  ματα καί έτσι αΐσδάνεται την Ικανο-
  ποίηση ότι κάνει κάτι πού 8ά τοποδετη-
  δή στό άεροπλάνο, έστω κι' άν είναι
  άπλή 6ίδα. Έκτός ατό κεΐνους πούκα-
  ταρτίζονται στά έργοστάσια, δεκόδες
  χιλιάδες άλλοι έργάτες έκπαιδεύον-
  ται σέ έπαγγελματικά σχολεΤα καί Κολ-
  λέγια Κυβερνητΐκά δπου προετοιμάζον-
  ται γιά έρΥασία πού άπαιτεϊ άρκετή
  τέχνη. Ή έκπαίδευσις αυτή συνδέε-
  ται μέ τή βιομηχανία καί συμπεριλαμ-
  6άνει καί πρακτική έργασΐα παραγω-
  γής, ώστε οί έκπαιδευόμενοι νά κα-
  τέχουν τελεία τό νέο τους έπάγγελ-
  μα καί νάχουν καί κάποια πεΤρα τής
  εργασίας πού δα κάνουν στά έργο¬
  στάσια.
  Τίς χιλιάδες έργάτριες έποπτεύουν
  διευδύντριες πού έχουν προαχδεΤ ΰ-
  στερ' άπό σταδιοδρομία σέ έργοστά
  σία. Ξέρουν δλες τίς λεπτομερείς τής
  εργασίας καί καθήκον τους είναι, δχι
  μόνο νά διδάξουν τίς έργάτριες υπό
  τίς διαταγές τους άλλά καί νά έξα·
  κριδώσουν σέ τί ακριβώς έχει ϊδιαίτε-
  ρη κλίση ή κάδε μιά άπ' αύτές. ■ Σέ
  πολλά έργοστάσια οί διευδύντριες ύ-
  ποβάλλουν έκδεση κάδε έβδομάδα καί
  συστήνουν προαγωγές σέ δυσκολώ
  τερη έργασΐα μέ μεγαλύτερη άμοιβή.
  Τό σύστημα αύτό προαγωγής έχει
  μεγάλη έπιτυχία καί οί έργάτριες προ
  σπαδοϋν νά επιτύχουν προβιδασμό ώς
  δτου φδάσουν νά έργασδοϋν στό
  σκάψος τού άεροπλάνου ή στά ψτε-
  ρά. Ύπάρχει έργασία γιά δλους μέσα
  σ' ένα έργοστάσιθ, ανδρες καί γυ-
  ναϊκες τοποδετοϋνται αναλόγως τής
  Ικανότητός των. Στούς πιό Ικανούς δί¬
  δεται έργασία δύσκολη καί περίπλοκη.
  (Συνεχίζεται)
  Διά τής αυξήσεως τής Γεωργικής
  παραγωγής όλιγοστΈύουν αί έκ τοϋ
  έξωτερικοϋ είσαγωγαί καί ή είς τό
  εξωτερικόν έξαγωγή συναλλάγματος
  έπ' ωφελεία τής απαραιτήτου προ¬
  σπαθείας δπως συγκρατήσωμεν τό
  εμπορικόν ίσοζύγιον, τούθ' δπερ α¬
  ποτελεί δρον απαραίτητον άνευ τοθ
  όποίου ή σταθεροποίησις τοΰ νομί-
  σματος άποτελοϋσα άναγκαΐα προ¬
  ϋπόθεσιν τής εύημερίας τοθ Έλλη-
  νικοΰ λαοΰ καί τής εύλογίας τής εί-
  ρήνης είναι άδΰνατος.
  Εζητήθησαν ήδη 1500 βαρέλια α¬
  καθάρτου πετρελαίου καί 100 βαρέ-
  λια όρυκτελαίου. Εζητήθησαν επί-
  σης άνά 3.000—τόννοι λιπασμάτων
  διά τούς Νομούς Λασηθίου καί Ρε¬
  θύμνης 4.000.—τοιούτοι διά τόν Νο¬
  μόν Χανίων καί 5.000.—διά τόν Νο¬
  μόν "Ηρακλείου, ήτοι έν δλω 15.000
  —τόννοι δι' δλην την Κρήτην. Εζη¬
  τήθησαν άκόμη αροτρα καί έν γένει
  καλλιεργητικαί μηχαναί καί άροτρι-
  ώντα κτήνη, δοθέντος δτι αί κατα¬
  στροφαί τού έχθροϋ έπεξετάθησαν
  καί έπ' αυτών.
  Συγκεντρώνονται άφ' ετέρου στοι-
  χεΐα διάνάζητήσωμεν άπό τοϋδε καί
  εγκαίρως θεΐονχαλκόν πότασσα κλπ.
  γεωργικά φάρμακα, πρός προστασί¬
  αν τής γεωργικής παραγωγής'
  Έπίσης ό Νόμος περί άγροφυα-
  κης ετροποποιήθη μέ σκοπόν την άνα
  προσαρμογήν των έπιβαλλομένων
  ποινών βάσει τής σημερινής πραγμα¬
  τικότητος καΐ αύστηραί διαταγαί ε¬
  δόθησαν διά νά παταχθώσιν άμειλή-
  κτως οί άγροζημιωταί. Είναι αύτό-
  χρημα έγκλημα νά καταστρέφωνται
  οί μόχθοι καί οί κόποι τοΰ κοπιών-
  τος γεωργοθ άπό την άχαρακτήρι-
  στον άσυνειδησίαν των άγρθζημιω·
  των.
  Διά την προστασίαν τής κτητοτρο-
  φίας ήσχολήθη ήδη αυτοπροσώπως
  ό Στρ. καί Πολιτικάς Διοικητής Κρή
  της Στρατηγός κ. Παπαδάκης καί α¬
  νεκοίνωσεν δτι οί ζωωκλέπται θά
  παραπέμπωνταΐ έφ' εξής είς τα
  Στρατοδικεϊα. Τό άδίκημα τής ζωο-
  κλοπής αποτελεί μάστιγα καί άθερά
  πευτον νόσον διά την Κρήτην τό ο¬
  ποίον προσβάλλει καί τόν πολιτι¬
  σμόν μας άκόμη ώστε νά δικαιολο-
  γεΐται απολύτως οίον δήποκε αυ¬
  στηρόν καί έξοντωτικόν μέτρον.
  Έξεθέσαμεν δι' ολίγων, τα ένδια
  φέροντα τόν άγροτικόν τής νήσου κό
  σμόν ζητήματα διά νά δείξωμεν δτι
  ή Πολ, Διοίκησις τής νήσου εξαιρετι¬
  κήν αποδίδει σημασίαν είς τα ζητή
  ματα τής γεωργικής παραγωγήν έκ
  τής οποίας έξαρτδταιή εϋημερία τού
  Έλλ. Λαοϋ, μέ σκοπόν νά ώθήσω
  μέν δχι μόνον τούς αγρότας άλλά
  κσί τούς μή αγρότας άκόμη νά επι-
  δοθώσι είς»· την έντατικήν καλλιέρ
  γειαν τής γής, είς την υπό τής Κρη¬
  τικής φύσεως εύνοουμένην δεδροκαλ-
  λιέργειαν καί είς την ανάπτυξιν τής
  κτηνοτροφϊας.
  Άλλ αί προσπάθειαι τής πολιτι
  πής Δ)σεως έκτείνονται καί επί των
  άλλων κλάδων τής παραγωγής, Βιο
  μηχανίας, Έμπορίου κλπ. καί θά έ
  κταθώσιν έτι περισσότερον ευθύς ώς
  παρέλθωσιν αί σημεριναί δυσχερεΐς
  περιστάσεις καί δημιουργηθοθν οροι
  εύνοοΰντες καί τούτων την άνάπτυ
  ξιν καί πρόοδν.
  Παραλλήλως μελετδτ«ι ή άνακα-
  τασκευή των καταστραφέντων έρ¬
  γων όδοποιΐας δχι μόνον διά νά έπα
  ναληφθή κανονική ή συγκοινωνία
  άλλά καί νά δοθή έργασία είς τάς
  εργατικάς χείρας.
  Διά τόν εργατικόν κόσμον είμεθα
  βεβαιοί δτι ή Πανεθνική Κυβέρνησις
  θά λάβη. ιδιαιτέραν μέριμναν επί τή
  βάσει τής σημερινής πραγματικότη¬
  τος άλλά καί τοθ κρατούντος έν τώ
  κόσμω Σοσιαλιστικοΰ πνεύματος καθ"
  δ χωρίς νά καταστραφή τό κεφάλαι
  όν θά κληθή τοΰ νά προβή είς σπου-
  δαίας παραχωρήσεις χάριν τής κοι-
  νωνικής δικαιοσύνης καί τής εύημε¬
  ρίας τοθ κοινωνικοθ συνόλου.
  Καί οθτε άπασχολεΐ ολιγότερον
  την Πολ. Διοίκησιν τής Νήσου τό
  δραμα των θυμάτων πολέμου άπό
  τοΰ 1940—Γ944 ουτε τό ζήτημα τής
  στέγης οθτε αί άνοικοδομήσεις πό¬
  λεων καί χωρίων.
  Επί δλων τούτων άναμένεται ή
  βοηθεία των μεγάλων συμμάχων μας
  μέ απόλυτον πεποίθησιν ότι ή έξαι-
  ρετική συμβολή τής "Ελλάδος είς τόν
  συμμαχικόν άγώνα δημιουργεΐ προ-
  νομιακήν δι' αυτήν θέσιν ώστε νά έλ·
  πίζτ] δτι απέκτησε δικαίωμα προτε¬
  ραιότητος είς τάς συμμαχικάς προσ¬
  παθείας διά την άνοικοδόμησιν, την
  άνόρθωσιν καί την άνασυγκρότηοιν
  τής ανθρωπότητος.
  Δι' δλα αύτά ζητεΐται μόνον πί¬
  στωσις χρόνου.
  Ανευρέθη ύπθ τοΰ κ. ΕΜΜ. ΔΙΑΚΑΚΗ
  ** πορτοφόλιον άνήκον είς την δίδα Στά-
  σα Γεωργιάδου.
  Παρακαλεϊται ή κάτοχος δπως διέλθη
  έκ των Γραφείων μας καί το παραλάβ[)'.
  ΝΑΕΠΕΚΤΑΘΗΚ4ΪΕΙΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  Ηρακλείου κ. Νάθενας δι' έ-
  πανειλημμένων τηλεγραφημά-
  των τού πρός την Κυβέρνησιν
  διεξετραγώδησε την έπικρα-
  τοΰσαν έν τή πόλει μας αθλίαν
  έπισιτιστικήν κατάστασιν.
  "Ηδη όπότε ή πρώτη έξ Αγ¬
  γλίας βοηθεία είς ε'ίδη τροφί-
  μων καί ρουχισμοΰ έφθασεν
  είς Πειραια χαι ήρχισε δια-
  νεμομένη είς τόν πληθυσμόν,
  είμεθα βεβαιοί ότι ό κ. Νάθε¬
  νας θέλει καί πάλιν ΰπενθυμί-
  σει είς την Κυβέρνησιν την κα¬
  τάστασιν αύτην καί ζητήσει
  την επέκτασιν τοΰ μέτρου τής
  παροχής βοηθείας καί είς την
  πόλιν μας.
  -00—
  ΔΙΑ ΤΟΝ η. ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  Ή έκπεμπομένη έκ τοΰ πα-
  ρά την οδόν «Χάνδακος» τοπο-
  θετημένουδοχείου άπορριμμά·
  τοον δυσοσμία είναι άνυπόφο-
  ρος. Κατά παράκλησιν των πα-
  ρΐοίκων ό κ. Δήμαρχος άς δια-
  τάξει τόν καθημερινόν καθορι¬
  σμόν τοΰ έν λόγω δοχείου ή την
  μεταφοράν τού είς άλλο από¬
  κεντρον τουλάχιστον μέρος.
  ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
  ΠΑΝΙΙίϊΡΙΖΟΜΕΝ ΚΛΙΠΑΛΙΕΑΕΥΒΕΡΟΙ
  Κατά την λειτουργίαν τού Σαββά-
  τού έν τή τοπική πανηγύρει τοθ Ά-
  γίου Μηνδ ό Πολιτικάς Σύμβουλος
  καί Άναπληρωτής τοθ ΚυβερνητικοΟ
  έν Κρήτη άντιπροσώπου κ. Έμμαν.
  Παπαδογιάννης απηύθυνε τόν άκό
  λουθον χαιρετισμόν πρός τόν Λαόν
  τής πόλεως Ηρακλείου:
  «Μετά μίαν σκληρόν καΐ άδυσώπη-
  τον δουλςίαν τριών καί ημίσεως έτών
  ίδοθ πανηγυρίζομεν καί πάλιν έλεύ-
  θεροι. Ή Δόξα καί ή Λευτεριά έστη-
  σαν καί πάλιν τόν θρόνον των είς
  τάς ελευθέρας κ-αί ύπερηφάνους δει-
  ράδας τοϋ Γέρου Ψειλορείτη, καί είς
  τό Ριζιμιό αύτό Χαράκι τής Λευτερι-
  άς, μέ κόκκαλα τρισδοξασμένα.
  Χαιρετίζω καί συγχαίρω τόν γεν-
  ναΐον λαόν τής ίστορικής τού "Ηρα¬
  κλείου πόλεως, διότι ήξίωσεν αυτόν
  ό Θεός νά πανηγυρίση την τοπικήν
  τού εορτήν έλεύθερος.
  Τα πάντα προοιωνίζουν μέλλον
  λαμπρόν διά τό άθάνατον Ελληνικόν
  "Εθνος. Ή Εθνική Παλιγγενεσίσ καί
  δλα τα δνειρα τής πλήρους Έθνικής
  άποκαταστάσεως τα όποΐα έπόθησαν
  καί μέ τα όποΐα έγαλουχήθησαν γε-
  νεαί γενεών προχωροθν είς τόν δρό¬
  μον τής πραγματοποιήσεως των. Υ¬
  πό τόν εύοίωνον καί λαμπρόν αυτόν
  όραματιομόν συγχσίρω καί χαιρετί¬
  ζω καΐ πάλιν τόν λαόν τής πόλεως
  Ηρακλείου διότι έορτάζει καί πάλιν
  έλεύθερος σήμερον άναφωνών:
  «Ζήτω τό άθάνατον Ελληνικόν "Ε
  θνος.»
  ΕΠΐετοηπι
  ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
  Πρός την Διεύθυνσιν τής εφημε¬
  ρίδος «Νίκη».
  Παρακαλώ δπως δημοσιεύσατε είς
  την έγκριτον εφημερίδα σσς τα κά¬
  τωθι:
  Είς άνώνυμον έντυπον τής πόλε¬
  ώς μας, εΤδε τό φώς δημοσίευμσ ά-
  πευθυνόμενον πρός με, καϊ τού όττοί-
  ου τό περιεχόμενον, χωρίς βεβαίως
  νά μέ στενοχωρί), μέ ύποχρεώνει νά
  δηλώσω δτι άπό άρκετοΰ Ιπαυσα
  νά διευθύνω την σύνταξιν τής «ΝΙ¬
  ΚΗΣ» καί επί πλέον δτι τα περί 0$
  ΤΊΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΩί>ΕΑΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Κυρΐακή 19 Ν)βΡίου 1944
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑΝ
  Την Κυριακήν 5 τρέχοντοςέτελέσθη
  είς την Σητείαν υπό τοΰ «Στρ. Συν-
  δεσμου Σητείας» μνημόσυνον πρός τι¬
  μήν των έκ της επαρχίας θυμάτων
  της Ίταλικής καΐ Γερμανικήν θηριω
  δίας.
  Είς τό μνημόσυνον παρέστησαν ό
  Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος κ. Πά-
  παδογιάννης, ό Στρ Διοικητής Η¬
  ρακλείου κ. Νάθενας, ό Στρ. Διοι-
  κητής Λασσηθίου συνταγματάρχης
  κ. Μηλιαρδς καί αί λοιπαί Στρατιω¬
  τικαί καί Πολιτικαί "Αρχαί των δύο
  νομών
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Πρωτοβουλία των Όργανώσεων
  ΕΟΡ καί ΕΕΝ'έτελέσθη έν Ρεθύμνη
  μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των
  ψυχών τ£ν πεσόντων καχά την περί
  οδόν 1940—1944.
  Είς τό μνημόσυνον παρέστησαν ό
  Στρ. Διοικητής Συν)γματάρχης Τζι-
  φάκης ό Φρούραρχος, ό Νομάρχης
  κλπ. καί πλήθος κόσμου.
  Τόν έπιμνημόσυνον λόγον εξεφώ¬
  νησε ό καθηγητής κ. Καυγαλάκης.
  ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
  Δι' έκδοθείσης διαταγής τα κατά
  τοϋ Κράτους άδικήματα (εσχάτη προ-
  6οσία συνεργασία μετά τοθ έχθροΰ
  κλπ ) θά διώκωνται υπό τής Στρατι·
  ωτικής Δικαιοσύνης. Καΐ οί μέν στρα-
  χιωτικοί θά παραπέμπωνται είς ιά
  Στρατοδικεΐα, οί δέ πολίται είς την
  Εισαγγελίαν 'Η άστυνομία θά ένερ
  γή συλλήψεις μόνον είς περιπτώσεις
  καθ" άς ύπάρχει κίνδυνος διαφυγής
  τοΰ καθ' ου ή κατηγορία ή' εξαφανί¬
  σεώς στοιχείων.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΕΙΣ ΑΠΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑΝ
  'Η Κοινότης Άγίας Βαρβάρας τέ¬
  λει σήμερον Κυριακήν καί ώραν 8 π.
  μ. μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως
  των ψυχων των τυφεκισθέντων υπό
  των Γερμανών 14 άνδρων.
  Είς τό μνημόσυνον, ώς πληροφο¬
  ρούμεθα, θά παραστοΰνκαί αί Στρα¬
  τιωτικαί Αρχαί καί πολλά έπίλεκτα
  μέλη τή*ς "πόλεώς μας
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
  ΜΑΝΤΑΝΒΚ
  ΤΟΥ κ- ΠΟΛ Β1ΝΤΕΡΜΑΝ
  ΙΔΡΥΜΚ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ λΣΦΗΛΙΣΕΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Περί χορηγήσεως των πάσης φύσεως
  παροχών τοΰ Ίδρύματος
  Είς εφαρμογήν τής ύπ' αριθ. 62)38
  Έγκυκ. Γεν. Δ)σεως περί διαδικασί·
  άς χορηγήσεως των πάσης φύσεως
  παροχών τοΰ Ίδρύματος καί κατόπιν
  τής ϋπ' αριθ. 3666) 11-9-44 Δ)γης Γεν.
  Δ)σεως, άπό τής δημοσιεύσεως τής
  παρούσης αί πάσης φύσεως παροχαί
  τού Ίδρύματος (Ίατρική, Νοσοκομεια
  κή, πρόσθετος περίθαλψις, έπιδόμα-
  τα καί λοιπαί παροχαί είς χρήμα κβί
  ΕΪδος) θά χορηγοθνται μόνον βάσει
  τοϋ βιβλιαρίου ασθενείας είς δ θ'άνα-
  γράφωνται τα μέλη οικογενείας τοϋ
  έργαζομένου.
  Διά την έκδοσιν τοϋ ανωτέρω βι¬
  βλιαρίου δέον νά προσκομισθώσιν
  είς τα Γραφεΐα μας.
  1. Άσφαλιστικόν βιβλιάριον τοΰ
  έργαζομένου συμπεπληρωμένον.
  2) Πιστοποιητικόν τής αρμοδίας
  Δημοτικάς ή' Κοινοτικής Άρχής ή τού
  ίερέως τής ένορίας τού ή' τής οίκείας
  Αστυν. Άρχής είτε ύπεύθυνος βε-
  βαίωσις τοθ Έργοδότου πρός βεβαί-
  ωσιν τής οικογενειακάς σχέσεως.
  3. Τό βιβλιάριον Ασθενείας παρέ-
  (Τελευταϊον.)
  Είδα μακρυά σίδερα ποΰ χρησί-
  μευαν γιά νά σπρώχνουν τα πτωμα-
  τα άπό τό ψορεϊο στή φωτία. Κάθε
  θερμάστρα μποροΰσε να σηκώση τό
  έλάχιστο τέσσερα πτώματα Τα πτώ
  ματα μετετρέποντο σέ σ άχτυ σέ 15
  λεπτά μέ θερμοκρασία 2750 βαθμών
  Φαρενάιτ. Στήν άρχή μάζευαν την
  τέφρα σέ σωρούς καΐ ||τήν ξάπλωναν
  τριγύρω. Εΐδα πολλούς τί,τοιους σω·
  ρούς άπο άποτεφρωμένα όστά. Έπέ
  ρασα άνάμεσα άπό την τέφρα ΐΤήν
  έπερνε ό άέρας καί κλείναμε τή μύ-
  τη μας καί τα μάτια μας. Άργότερα
  ή στάχτυ αύξήθηκε τόσο πολύ πού
  παρέστη άνάγκη νέου συστήματος
  Σέ έ'να άνοικτό γήπεδο ίνα τμήμα ά¬
  πό 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα είδα
  μισή δωδεκάδα λόφων άπό τέφρα καί
  οί ρώσσοι ϋπελόγισαν δτι ή έκτασις
  των ήταν 13.000 κυβικές ύάρδες, Πα¬
  ραπλεύρως ήταν έ'να μεγαλο γήπε¬
  δο φυτεμένο μέ λάχανα. Ή ανθρω¬
  πίνη τέφρα ήταν σκορπισμένη σέ με
  γάλη έκτασι δσο μποροΰσε να δή κα-
  νείς. Τα λαχανόφυλλα εΐχαν άσπρί·
  σει άπό την τέφρα. Τα λάχανα έτρε-
  φαν τούς αίχμαλώτους. Τα θύματα
  τοΰ Μαντανέκ έφθαναν μέ τα πολύ-
  τιμα άντικείμενά τους σ' αυτόν τόν
  τόπο χωρίς νά ξέρουν δτι, πήγαιναν
  νά τούς σκοτώσουν Άπό αύτά τα
  άντικείμε,να 1.5ΟΟΟΟΟ άνθρώπων εΐ¬
  χαν κάμει μία όλόκληρη βιομηχανία
  Στ,ό' στρατόπεδο εΐδα μία μεγαλη ά·
  ποθήκη δπου εΐχαν φυλαχθί] τα πά
  πούτσια των θυμάτων. 'Ήταν περί
  που 20 ύάρδες μάκρος κσί 10 πλάτος
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν.
  Διεσπάσθη ή γραμμή Μαζινώ
  Εφθασε ή 9η Στρατια πρό τού Ντούελ
  Ή αρξαμένη μεγάλη επίθεσις είς
  τό Δυτικόν Μέτωπον σημειώνει καί
  νέας επιτυχίας.Ανηγγέλθη δτι είς την
  επίθεσιν λομβάνουν μέρθς 6 Συμμα-
  χικαί Στρατιαί τό δέ μή"κος τοθ μετώ-
  που έκτείνεται άπό της Ελβετίας μέ-
  χρι των Βοσγίων. Ή 1η καΐ ή 7η ά-
  μερικανικαί Στρατιαί προελαύνουν
  πρός τό Ρούρ ϋποστηριζόμεναι υπό
  χιλιάδων Συμμα^ικων άεροπλάνων.
  Δυνάμεις τής 9ης Στρατιάς έφθασαν
  τα προάστεια τοϋ Ντούελ. Είς τόν
  τομέα αυτόν συνελήφθησαν 1800 αίχ-
  μάλωτοι. Είς την "Ολλανδίαν Βρετ-
  τανικά στρατεύματα εξεδίωξαν τούς
  Γερμανούς άπό την περιοχήν τοΰ
  Βέν—Λό. Είς τό Μέτς ό Συμμαχικός
  κλοιός περισφίγγεται όλονέν καί πε¬
  ρισσότερον. Είς την ανατολικήν Γαλ¬
  λίαν Βρεττανικαί καί Γαλλικαϊ Δυ¬
  νάμεις διέσπασαν την γραμμήν Μα¬
  ζινώ καΐ άπέχουν τώρα 1 χιλιόμε¬
  τρον άπό την Γερμανικήν μεθόριον.
  Είς την Ιταλίαν Συμμαχικαί Δυ¬
  νάμεις πλησιάζουν την Φαέντσα. Νο-
  τιοδυτικως τοΰ Φόλι άλλαι Δυνάμεις
  προελαύνουν πρός την Βολώνια.
  Ή Συμμαχική άεροπορία βομβαρ.
  δίζει αδιακόπως τα μετόπισθεν τοϋ
  όχυροΰ. Έντός 48ώρου έρρίφθησαν
  1Ο.ΟΟΟ τόννοι βομβων είς τάς γερμα-
  νίκας θέσεις. Βαρέα βομβαρδιστικά
  έβομβάρδισαν στόχους είς τό Σαλτσ
  μπουργκ τής Αυστρίας.
  Ό Έρυθρός Στρατός κατέλαβε είς
  την Ούγγαρίαν τόν σιδ)κόν κόμβον
  τοΰ Φοζεσαμπόνι.
  "Ολαι αί κυρίαι γραμμαί πρός την
  Βουδαπέστην ευρίσκονται τώρα είς
  χείρας των Συμμάχων.
  καί τα ιΐαπούτσια ήταν οωριασμέναι^
  πρός τόν τοΐχο οέ βάθος 6 ποδι&ν
  Υπήρχαν μπότες, παΐτούτσια μικρών
  παιδιών. Άντιπροσωπεύοντο άνδρες
  καί γυναΐκες δλων των τάξεων.
  Σέ μιά μικρή καμάρα τοΰ στρατο-
  πέδου εΐδα πολλά έκθέματα άπό
  αύτό τό μέγιστο έγκλημα τής ίστο-
  ρίας. Εΐδα τενεκέδες άπο άερια, πα¬
  ρακαταθήκην κυλίνδρων μονοξειδί-
  ου τοΰ άνθρακος, χιλιάδε-χιλιάδων
  πορτραίτων εύτυχισμένων άνθρώ¬
  πων πού έχουν μεταβληθή τώρα σέ
  στάχτυ σέ έίνα λαχανοαγρό, έ'να σω
  ρό διαβατηρίων άνθρώπων πού έ
  χούν μεταφερθή άπό κάθε γωνιά
  τής Εύρώπης, οίπερισσότεροι Εβραϊ¬
  οι. Εΐδα μιά συλλογή άπό άντικείμε-
  να μικρών παιδιών, Ινα μικροσκοπι-
  κό κουτάλι, πηροΰνι, μιά κοΰκλα, έ"·
  να κουτάκι βαζεΜνης, Άα ζευγάρι
  γάντια καί έ'να μικρά ζευγάρι πα-
  πούτσια.
  Άφοΰ έπεθεώρησα τό στρατόπεδο,
  άκουσα τούς μάρτυρας πούήταν έκεϊ,
  άνθρώπους πού ήταν ψυλακισμένθι
  έκεΐ καί διέφυγαν άπό τή Γερμανι·
  ή φρουρά δταν αυτή έφευγε πανικό-
  βλητη. Δέν θά έπαναλάβω τα δσα
  μοΰ είπαν. 'Εκεΐνο πού μπορώ νά
  είπω είναι ότι όλοι οί μάρτυρες έπι-
  βεβαιώνουν δτι ήταν έ'να στρατόπε
  δο έξολοθρεύσεως αίχμαλώτων.
  Ή προέλασις
  των Άμερικανών
  Είς τόν τομέα τής 1ης Άμερικανι-
  κης Στρατιδς αί δυνάμεις σημειώνουν
  καθημερινώς καΐ νέας προόδους Οί
  Γερμανοί ύποχωροΰν σφυροκοπούμε-
  νοι αδιακόπως άκό τα πυρά τήςΣυμ-
  υ.αχική'ς άεροπορίας ή όποία υποστή-
  ρίζουσα τάς κστά ξηράν δυνάμεις
  ρίπτει κατά μέσον όρον ήμιρησίως
  τόνους βομΊών, ίν,χντίον των
  ύττοχωρούιίτων Γίρμ^ νων.
  ό λόγος άρθρα δέν ήσαν ίδικά μου
  Δι' δσα δμως καλά λόγια εΐχε την
  καλωσύνην νά γράφη ό συντάκτης
  τοθ δημοσιεύματος θεωρώ ύποχρέ
  ωσίν μου νά τόν ευχαριστήση», μο
  λονότι δέν θά έπεθύμουν παρομοί¬
  ας διαφημίσεις.
  "Οσον άφορα δέ τάς πλαγίας ά
  πειλάς αΐτινες άναφέρονται έν τέ¬
  λει, κάμνω την δήλωσιν δτι, άν καί
  τα μπαστούνια έχουν δύο
  ακρες, έν τούτοις δέν πρόκειται πο-
  τέ, έγώ τουλάχιστον νά τα χρησι-
  μοποιήσω διότι αύτοΰ τοΟ εΐδους τα
  σοβαρά έπιχειρήματα τάά-
  φήνω είς χείρας έκείνων οί όποΐ-
  οι έξακολουθοθν νά έπιμένουν δτι
  μόνον δι' αυτών δύνανται νά πεί-
  σουν τόν λαόν καί νά έπιβάλουν
  τάς άντιλήψεις των.
  Ευχαριστών διά την φιλοξενίαν
  των ανωτέρω διατελώ μετά τιμής.
  Ίατράς ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  χεται μετά την συμπλήρωσιν 50 ημε¬
  ρών εργασίας, δέον δέ δπως τα δι¬
  καιούμενα των παροχών πρόσωπα
  καταθέσουν έκαστον ιδίαν φωτογρα-
  ίαν.
  Έν περιπτώσει καθ' ήν τό άσφαλι¬
  στικόν βιβλιάριον δέν άναγράφει ά¬
  παντα τα πραγματοποιηθέντα ήμερο-
  μίσθια οί ένδιαφερόμενοι προσερχό-
  μενοι είς τα Γραφεΐα μας θά τύχωσι
  των άναγκαίων όδηγιών βάσει τής
  ύπ' αριθ. 177531.8 10 42 Δ]γής.
  "Ανευ των ανωτέρω προθποθέσεων
  ό ϋπ|μα είναι ύποχρεωμένον όπως
  αρνήται διαρρήδην την χορήγησιν
  παροχών.
  Ό Διευθυντής
  Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ
  Είς τομέα τού "Ααχεν
  Συμμαχικαί δυνάμεις προελαύνου-
  σαι πολύ πέραν τοΰ "Ααχεν κατέλα
  βον τό Γκρέσενικ καί πολλά αλλα
  χωρία.
  Ινΐόλις ανηγγέλθη
  "Οτι ή 1η Άμερικανική Στρατιά
  διέσπασε τάς έχθρικάς γραμμάς είς
  τα δύο κύρια σημεΐα συνοχής τοθ
  άμυντικοΟ συστήματος των Γερμα¬
  νών.
  Δηλώσεις τού κ. Παπανδρέου,
  Θά παταχθούν αμείλικτος
  αί άπείδαρχοι ενέργειαι.
  Ό Πρωδυπουργός κ. Γ. Πα-|8ά άφοπλίζουν πάντα ένοπλον
  πανδρέου προέβη είς τάς ά- είς οιανδήποτε όμάδα καί άν
  κολούδους δηλώσεις κατόπιν άνήκει.
  άποφάσεων τού Υπουργικοϋ Την εκτέλεσιν τής διατ'-
  Συμβουλίου.
  άνέλαβεν ή άνωτάτη ~ _ττα-
  300Οάεροπλάνα
  Βομβαρδίζουν αδιακόπως την πρώ
  την γραμμήν τοΰ έκτεταμμένου με
  τώπου δπου ήρχισε ή επίθεσις
  Συμμαχικών στρατιών.
  των
  Κατελήφθη τό Δίσσεν
  Ώς άποτέλεσμα τής έπιθέσεως των
  Βρεττανικών Δυνάμεων είς την Όλ
  λανδίαν κατά τό παρελθόν 12ωρον
  υπήρξεν ή άπελευθέρωσις τής πόλε¬
  ως Δίσσεν.
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΕΕίΙΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Οί επιθυμούντες επαγγελματικήν
  στέγην δέον ν' άπευθύνωνται είς την
  Επιτροπήν Στεγάσεως Επαγγελμα¬
  τιαι εκάστην Δευτέραν καί Τετάρ¬
  την 3—4 μ. μ. δι' αίτήσεώς των έμ-
  ψαινούσης άπό πότε άσκοΰσι τό έ-
  πάγγελμά των καί είς ποίον κατά·
  βτημα ήσκουν τουτο προηγουμένως.
  Ωσαύτως εάν είναι Ιδιόκτητον ή με-
  μισθωμένον καί άπό ποίον είχον μι-
  σθώσει τουτο καί διατί ήδη είναι
  άστεγοι.
  "Απαντες οί επαγγελματιαι ίατροί,
  δικηγόροι, έμποροι, βιομήχανοικ λ π
  δέον νά έχωσι άνηρτημένην επί τής
  προσόψεως τοϋ καταστήματος ή Γρα
  φείου των την επιγραφήν των, ώσαύ-
  Πρό τού Μάς
  Φάλαγγες τη"ς 2ας Βρεττανικής
  Στρατιδς έφθασαν τόν ποταμόν Μάς
  είς απόστασιν 1 χιλιομέτρου.
  Σφοδραί μαχαι
  "Αγγέλλεται έκ Λονδίνου δτι νο
  τίως καί νοτιανατολικώς τής Βουδα-
  ΐτέστης συνάπτονται σκληρόταται μα¬
  χαι. Βορειανατολικώς τής πρωτευού¬
  σης Ρωσσικεχί Δυνάμεις ευρίσκονται
  είς απόστασιν 15 χιλιομέτρων άπό τό
  Μίσκολτς τόν σπουδαίον σιδηροδρο-
  μικόν κόμβον επί τής όδοϋ πρός την
  Ουγγρικήν πρωτεύουσαν.
  Είς την κοιλάδα ΆξιοΟ
  Ό κλοιΛς των στρατευμάτων τού
  Τΐτο σμικρύνεται καθημερινώς καί οί
  έντός αυτού Γερμανοί θά ευρεθούν
  συντόμως &ίς την ευχάριστον θέσιν
  νά παραδοθοΰν-
  τως δέον νά έχωσιν άνοικτά καΐ έν
  λειτουργία ταυτα καθημερινώς καθ'
  δσον τα κεκλεισμένα θά θεωροΰνται
  ώς μή λειτουργοΰντα καί θά επι-
  τάσσωνται διά την στέγασιν των ά-
  στέγων έπαγγελματιών.
  Ό Πρόεδρος Έπιτροτΐής Στεγάσδως Έ
  τταγγελματιών.
  Α. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
  Αί άπείθαρχοι ενέργειαι καΐ νίκη Διοίκησις καΐ τό Υπουρ-
  άνυπακοαΐ των όμάδων άντι- γεΐον των Στρατιωτικών,
  στάσεως δα παταχδοΰν άμειλί- /^ΐ πρώται Άγγλο-Έλληνικαί
  κτως. στρατιωτικαί περίπολοι ήρχι-
  Βρεττανικαί περίπολοι καί σαν τό έργον των. Πάς όπλο-
  περίπολοιτοϋΈλληνικοΰστρα- φόρος άφοπλίζεται υπό των
  τοϋ τής όρεινής Ταξιαρχίας περιπόλων.
  Νοτίως τού Μάς
  Συμμαχικαί Δυνάμεις έπιτι-
  θέμεναι νοτίως τοΰ Μάς έπεξέ-
  τειναν τό προγεφύρωμά των
  πρός τό Σάαρμπρυπεν.
  Είς την Λωραίνην
  Τό Μίτς είναι τώρα τελείως
  κυκλομένον άπό τάς Συμμαχι-
  κάς Δυνάμεις, ό δέ κλοιός συνε-
  χώς περισφίγγεται πέριξ τής
  πόλεως.
  »■■««»»
  Καί δύο νέαι πόλεις
  Τό Σαίν·Λύ «αί Ρεμόν-Κούρ
  ήρημώθησαν άπό τούς ύποχω-
  ροΰντας Γερμανούς οί όποΐοι
  ώς γνωστόν εχουν θέσει είς ε¬
  φαρμογήν τό γνωστόν είς δλους
  μας σύστημά των.
  Τό Θέμα τής ημέρας
  Αποτελεί ή αρξαμένη μεγάλη επί¬
  θεσις είς τό Δυτικόν μετωπον των 6
  άγγλοαμερικανικων στρατιών. Μό·
  λις ανηγγέλθη δτι μετά την κατάλη¬
  ψιν τοΰ Γκρέσενικ καί πρός την
  αυτήν κατεύθυνσιν κατελήφθη καί
  τό Στόσμεργκ.
  Καί άλλη νηοπομπή
  Μόλις ανηγγέλθη δτι είς τάς Νορ·
  βηγικάς ακτάς, πλησίον τοίΓ Μπέρ-
  γκεν προσεβλήθη καί νέα Γερμανική
  Όφείλοιιν νά δηλώσουν
  Κατόπιν διαταγής τής Βοιιλ-
  γαρικής Κυβερνήσεως όφεί-
  λουν νά δηλώσουν άμέσως οί
  βούλγαροι δλα τα άντικείμενά
  τα όποΐα αφήρεσαν άπό την Έλ
  λάδα καί Γιουγκοσλαυΐαν.
  Έντονος διαμαρτυρία
  Ή Κυβέρνησις των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών τής Άμερικής
  προέβει είς έντονον διαμαρτυ¬
  ρίαν πρός την Ίαπωνικήν Κυ¬
  βέρνησιν διά την κακομεταχεί
  ρήσιν των αίχμαλώτων είς τό
  Σιάμ.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  νηοπομπή
  λου.
  υπό άεροπλάνων τοΰ στό-
  ΕίςτήνΛέΟτε
  Άπεκόπησαν 3 χιλάδες Ία-
  πωγων είς την περιοχήν
  λιμένος Όρμόκ.
  τού
  Είς την Ιταλίαν
  > Δυνάμεις τής 8ης στρατιάς
  απέχουν 8 χιλιόμετρα άπό την
  Φαέτσα.
  —Γαλλικαί καί Άμεριπανι-
  καί Δυνάμεις συνεχίζουσαι την
  προέλασίν των μέσω πυκνών
  ναρκοεμποδίων έφθασαν είς
  σημείον απέχον 8 μόλις χιλιό¬
  μετρα πρό τοΰ Μπελφόρ.
  —Βρεττανικαί Δυνάμεις διέ¬
  βησαν τα Γερμανικά σύνορα
  2Ο χιΑιόμετρα βορειοδυτικώς
  τήςΤιονβίλ.
  — Στρατεύματα τοϋ Τίτο διε-
  ξάγουν όδομαχίας είς την πρω-
  τεύοοσαν τής Άλβανίας Τύ¬
  ραννα.
  η — "Αγγέλεται έκ τοΰμετώπου
  οτιτό αμερικανικόν πυροβολι-
  κόν ύποστηρίζον τάς κατά ξη¬
  ράν Δυνάμεις ρίπτει καθ1 ώραν
  εναντίον των γερμανικών δέ-
  σεων 20.000 βλήμστα μεγάλων
  διαμετρημάτων.
  —Ό νέος πρωθυπουργός τής
  Φινλανδικής Κυβερνήσεως έδή
  λωσεν ότι ήχώρα θά ακολουθή¬
  ση Δημοκρατικήν πολιτικήν.**