91162

Αριθμός τεύχους

262

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, «ού «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλά·η νά π«ϊ Ιστω ■
  καί μιά συλλαΐή δική τού. !
  Ι
  ^......■■■ Η#
  ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐβσ8ον*Λ·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΈΡΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980 Ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 21021Μ
  Χρόνος 5ο φαίντται ότι
  ο άνθρωπος πληρώνη τώρα καί
  14 χρόνια κανονικές εισφορες
  στό παραπανω Ταμείο κι ίχει
  δωσει αρκετές χιλιάδες δραχμές
  γΐά τίς ασφαλιστικές υποχρεώ-
  νεις τού.
  Ο άνθρωπος αυτάς εξεμάνει
  —δικαιολογημένα — τόσο πο·
  λύ από την παραπανω τραγελα
  φική —ρϊπτωσή τού, |ωστε μάς
  δηλωσε ότι αποφάσισε νά μην
  ϊαναπληρώσίΐ στό ΤΕΒΕ καί
  προειδοποΐΒΪ από τώρα «νά μην
  Γανοπατήσει εισπρόκτορας στό
  μαγαζί τού, γιατί θά αναγκα-
  στεϊ νά φερθεϊ μέ τέτοιον τρό-
  πο, ώσπε νά —εμβει ο Εισαγ-
  γελέορ.
  Δίνομε δημοσιοτητα στό πά
  ραττάνω γεγονός, τονίζοντας
  , · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή στλΐδα 4
  Έκτός άπό την δική μας
  ΚΑΙ ΑΑΑΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
  Π Α ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ Π ΑΤΡΙΑΡΧΗ
  Γκι τό θέμα τού Πατριάρχη
  κ. Δημητρ'ιου καί των Ελλήνων
  Μασώνων, με τό οποϊο ασχο-
  ληθήικαμε στο προηγούμενο
  φυλλο μας, εγραψαν σχετικα,
  δημοσιεύοντας καί την επίμαχη
  φωτογραφ», οί εφημερίδες:
  «Φωνή των Αποδημων», «Χρι-
  οτκΐνικη», «Ορθόδοξος Τύ-
  πος» καί «Πανευρ)ύπη)>.
  Σιτμιιωτέον ότι τόσον οί
  καθαρά εκκλησιαοτικές εφημε·
  ρίδες, όσο καί οί άλλες, (κάθε
  μ:ά φυσικά από τή σκοπιά της),
  θετουν τό βασιικό ερωτημα
  στόν Αρχηγό τής θρθοδοξϊας
  Από την προσφατη συνεντευξη τού 'Αρχηγού τής ΕΔΗΚ
  ΖΙΓΔΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  Μ. Χ. Σ' αυτόν «δώ τόν χώ-
  ρο πρίν λϊγιες μϊρες έγινε μιά
  συγκέντρωοιη όπως ονομόστη-
  κε εΣτελε^ύν καί Επιλέκτων Η-
  ροκλεωτών» από τόν ν^ρο
  τής ΕΔΗΚ, μέ ομιλητή τόν κ.
  Μητσοτάκη καί μέ σκοπό νά
  προ£κτεϊντι την δκύρυνοη. Πώς
  κρίνβτε αυτήν την ενεργεια πού
  Εκανι ο κ. Μητσοτάκης;
  ΖΙΓΔΗΣ: Βίβαίως είναι ε-
  Άλλος ένας τρόπος άλλοιωσης των έθίμων καί τής Κρητικής Παράδοσης
  ΜΑΓΝΗΤΟΚΑΐτΠΑ ΠΟΥ ΚΥΚΑΟΦΟΡΕΙ
  ΠΡΟΣΒΑΑΛΕΙΒΑΗΛΥΣΑ ΤΗ ΜΟΥίΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΒΗ ΜΑΣ
  0/ άκατονόμαστες βωμολοχίες καί τα όπίστευτα αίσχρόλογα
  ύποχρεώνουν την Είσαγγελική Αρχή νά έπέμβει αύτεπάγγελτα
  Είναι φορέί, πού η πέννσ
  τού Δτνμοοηογράφου μένει ακϊ-
  νητη, ανϊκανη νά ιαριγρά**» κο
  ταοτόσεΐί καί πρόμματα. Μιά
  οπ' αυτές όνα» η ποροκάτω:
  Αυτή ΤΙ, φοοά. βλέπουμε νά
  νκΜΜΠθΛττο» μπροο-ά στά μά-
  ■Μα μας, η Παράοοση, ο Λαός
  μας, η Κριγτη μοί. Δέν υπόρ-
  χούν λίξεκ νά γράψουμε. Γιατϊ
  Ό Συγγραφέας
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΕ'ΓΗ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ
  ΣΥΜΦΩ.ΝΑ μέ έ*αεταμέ.να διηροσιεύρατα τοθ ΊΕλλχι
  νικοΰ Τύοτιου, κυριαροοοθν στί| ζωή τοϋ τοϊΐου κσΐ πα-
  ραμένουν αΛυτα, ιιεγάλα καΐ σοβαρά ηιροβλήιματα·
  Καβηιμερανά γινομαστε μά.ρτυ.ρες κσΛ κθΐν<υνο1 αυτών των άνεπουλάιτων πλχιγών δτυως ή ο^ονσμΐκή ήμακη τάρ·ρ4:υστι, ή ένεργειακή κρίσηι- ή ώασξευοηι τοΰ τ>
  μαρίθιμου, ό καλατασμος τοϋ πληί3«υρασμοΰί 6 έρα,ραχει
  λιορΔς τής κερδοσχοπίας, ό 6ργασρΐ>ς της νοθείας, η
  άποθράουνση της αριχααοικα!πτ|λείας. ή άκορεστία της
  οί»ςοπεδοα>αγίας< ό τραγελαφααμίις της τβα—είας- ό ότ μοραλισμός ταγών ττϊς έδακληισίιας, ή οίκεαοπρίηση της έκκληοααστικτϊς περαουοίας> ή έκτρϋκμοτωαή πολεοδο-
  μΐα, τό ώθνικο «έμφραγμα» τή1^ άοτυφιλίας. ή νηΐπαα-
  κή ναρκοληψία καΐ ή νεανική ναρ^μανΐα, ό τβοΛλα-
  πλασιαοιίός των άρβλώσεων- ή καραανογόνος ρώβχαν-
  σιι, ή αθλιότης της δημοσίας ύγείος- ό έξανδοαατοδι-
  ατίας των
  Κοτσαμπάσηδων νοοτροπία! Αύτά είναι μερικά. άπω τα
  τεραστία, άγχώδη καί άνετήλυτα προβχ^ατα ϊβού άν
  -;μ£τωϊ»4ιζεΐ ί; οτ.ίΐί ΈλλΔ^Ι
  ζετβ τΑ 6λλα, τα-
  υπάρχει καϊ ο ΝόμοςΙ Γράφομε
  όμως τό «ρΐζουμέ» τού θέμα-
  το< μέ οπλθ λόγια: Υπόρχουν καί κυκλοφορούν «χέρι μέ χέρ», κασοϊτις γραμ- μένβς μέ Κρητική Μουσική καί λόγια — μαντν/άδες — πού κι ο πιό ελαστΓκός, ο πιό νηφαλιος όνθρωπος, ακούγοντάς τις, θά ι.βγαινε από τα ρούχα τουΙ Κακοποιούνε βάνουσα τή Μουσική μας, αλλοΐύνουν τα 'Ηθη μοί. προσπαθούν νά μπα- σταρδέφουν την ταυτόττϊτά μας. Η Κρητική Μουσική, ποτί δέν είχί φτάοιι σέ τέτοια χά¬ λια. Οί πιό ακτχρές ποργοταινί- ες, μπροοτα στήν πιρΉττωση κάποιας κασσίτος πού ϊχουμε στά χέρια μα<, είναι αθώι<1 Είναι γνωστό ποιοί είναι αύ¬ τοι πού «πιδιώκουν νά χάσου- με την ταιπότητό μας, σάν Λα¬ ός, γιά νά δημιουργηθούνί οί- ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΣΗ Ύσΐί,ρο από τη γνωσττή θέση τού θΰμαΐτος Γαβαλά, ηρο εδροι» τγκ ΕΓΣΗ, σφερο ττρο- νό δΐίνεργηιθούν καί παλι Είναι π&ριαο-άτίιρο ο πό βαιο ότι στή οημερινή Κυβίρνη'σης Μοί αηροκιροτιικών δυνάμεων, θο υιπφΐοχιύοουν — όπως αα* προηινκ>ύμ£ΛΛ3 — οί ιτε-
  ΤΟ ΚΙΑΕΑΕΡ
  ΠΡΕΠΕΙΝΑΜΕΙΝΕΙ
  ΙΕΡΗ ΜΝΗΜΗ
  ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
  ΤΗΣΑΓΡΟΤΙΑΣ
  )Φ»ΟΟ»0Ο
  μένη, λύρα, έγιναν ]χίαφ βάνανι-
  σΐ)ς σνμ~ερι<(>οράς.
  κολα θύματα ικίίνων πού ατι-
  βουλίϋονται την ΠατρΙ&α μας.
  Είναι γνωοτό ποκ>ί βομβαρ-
  δίζουν τα ήθη μας, ποκ>Ί προω
  ϋούν τίς εέβράκωτΐς αλλητο-
  τουρϊοτριεί, προσπαθώντα< νά αλλοιώσουν εκύνο τό Κρη- τικό φιλότιμο πού κράτησί τό νησΐ μας ελΐύβερο μέοα στούς Οί κασσίτβς ουτϊς πού κυ¬ κλοφορούν — κατά τ'κ πλ*ιρο- φορίις μας — χ«ρ» μέ χέρι. καϊ πουλνουντο) πρός 230 — 250 δραχμές από τόν ποραγωγό τους, προσβάλλουν Βάναυσα καί τόν Ηβικό μά καί τόν Κοι- νό Ποινικό Νόυο. Γι αυτό, θά πρέηει αι αρμόδιΐς Αρχές νά υ- πιληφθούν αμβσως γιά νά στα- ματήσει αυτό τά-σπαροδίχτβ Άν ενδιαφερθει ηόντως ο %. ξιοογγςΛέθί. έχαυμΐ ν παραδωσουμΐ; μιά τετοιο τα, τα «Απόρρι,το», οπίκ τν- τλαφοραται, γά νά δκ»ιιστϋ- σει κι ο ίδκχ πόσο βάρβορα ΗθκοιτοΐΐΓται ο Νάμος Κ0ί η Η- ΝΙΚΟΖ Ψ,ΑΜΗΣ παί,σχ>υντηι. Α»ούοτ£ τώρα δώ
  τι συιμβαίνειι μέ τόν Μΐηίτσοππά-
  ικη. ©ο σοϋ· τώ πώ αιπο τήιν
  ΚρφΊΐΝή Ι'στοιρίια. Ο Μητσ·οτάι-
  κης αλλαξοηίΙσΦηοε Ηα« θιέλει
  ΰλιοι ν' αλλαξοττΐΌτήσοιιν, διό¬
  τι μονος τού νττρέττεται, 6σο
  ττλούισιος κοί νάγΐ'νε α/πα την α-
  λλαξοπιιστϊο. Στό 17ο αώνα,
  <Λιαιν ΒθΤοΑΙήίφθιηκε ι> Κρήτη ο-
  ιπό την Τουρκιϊα, υπήρξε φοβε-
  ρή η Τυραινινίια1 η ΤοώριοΐΜη, γι"
  ουτο τοτ€ μεριικοί Μητσοτακη
  &ες είπαν: Ελατε ν' αλλαζο.πι-
  στήισομιε γιΰ νά σύθοιμί καί την
  ^ωή μ άς καϊ τήινι ΤΓμήι των οικο
  γί,νε,ιών μοί. Καί πιϊγαν νά ζητή
  σουν την όοί,ιο απώ τό Πατρι,-
  ορχε,ϊο ν' αλλαξοπιστΓήισουν, λιέ
  γοντας ότι θ' α'λλαξοπΐιστήνσομε
  ιεπιΐφανειιοι»α. Τό Πατρκχρχ&ο
  αιρινιήβηικιε, ενώ ένας Πατριάιρ-
  χηις των Ιεροοον^ύμων Κρητι-
  ικός —. δΐν θυιμόμοι α«ριβώς τ'
  ονομά τού — τοίκς συνΒστττιισί
  ν' αλλαξιθπιοτήσουν γιά νό
  σωθοϋν: θά μείνετ* Χρι·στιανοί
  ΐΐπιε, &αι&ί)ς οτΓήν καιρδιά σα<, ολ λά ίπιφα^ιαιοώζ θ' αΛΛαξοπι- στήισετε κι «τσι θα σώσετε τηιν σας, θό σθσετιε την τιμή οι«αγ/£νειών σσς κβί βιφαϊ- ω< θό αιπολαη>σετε καί τα πλου
  τη οας. Πολλοϊ τοτε ήικιοιισαν
  ΓΊον Πα(τρι·άιρχη των Ιεροσολυ-
  ιμων κι έτσι, ζέριετε, Τούιρκεψ ε η
  Κρήπτι. Αλλο σΉθΜθνε: δέν δοξά
  στηΐκιε η Κρήτπηι μ' αυΓτούζ πού
  ολλαξοτιιίιστη,σαν. Αύτοι τε>Λικιά
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ό Νίκος ΨαρουδάΜτις, μέ ένυ-
  ττόγραφο άρθρο τοι/ στή «Χρι-
  στκχνική» κ,αυτη,ριάζει τούς Μα-
  σΟΝθυς καί κ,αλεΐ τόν Πατριάρ-
  Χϊΐ νά ξεκαθαρίσει τή θέση τού.
  νά απαντήσει τί ακριβώς συμ·
  βοίνει κοί μέχρι ποϊου βαθμού
  οί Μασώνοι ιχουν κάμει τή γνω
  στή εκμετάλλιυση πού κάνουν
  νά παρουσιάζουν σάν μέλη τής
  σκοτΐΐνής τους οργάνωσης διά
  φορες προσωπικότητες. Μετά
  -.ήν έχταση αυτή πού πήρε τό
  σοβαρά αυτό θέμα, ελπίζομε ό¬
  τι ο Πατριάρχης κ. Δημήτριος
  θά μιλήσει.
  Επ* άόριστον στό Έφετεϊο
  'ΑναβλήΘηκαν οί δίκες
  τούΜπαντουβομονόλη
  ΑΜαιβλήβΓΐκιαν επ" αόριοττον οί
  όιΐκις κατά Μπα'ντουφοιμοΜόννι,
  πού ειιχον ηροσδιοριοτεί νά> γί¬
  νουν οτό Εφιετείο Κρήττκς (Χα¬
  νιά), την ΓΤ&ρα>σμίν,ηι Τετά.ρτη.
  Η αναιβολή έγινί λόγω τηις
  υερική,ς ααεργία>ς των Γρα<μματέ- ων των ΔΜοαστηιρΐων, ττού δβν «ργάζοντται μετό την 2.30Γ μ.μ. Παρονττες ιγταν ολο» οί πα- ράιγοντες των τριών υ,πολοιπο- μβνων υποβέσιεων (Σκουλα, Πε- τ ρ οιΐοογιύργη» Κρ ιτσυτ όικ,η.), 'Πλήν τού *ατιηιγορουιμβνΐο.υ, ο ο¬ ποίος α όθεν*!!, σύιμ,φωνα μέ τώ πιοτοτιοιιητιιοό «αί τό «ιΑιμο ττΐλϊ) ρεξούΌιο πού 8ϊχαν οί διχηγόροι τού, γιά νό διιεξάγουν τή δίκη ί τού. Έχομε Νομΐατρο καί Πρόεδρο Αιμενικού Ταμείου; ΕΝΑ ΑΙΙΧΟΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑΝΙ ΜΑΣ ΜΙΑ σοβαρά, ενοχλητΐική καί ι- τηΗτν&υνη ιβαχη μάλυνσης, υ¬ πάρχει, καιρό τωρσ, στήν τη.· ρ»αχή τού λιμονιού Ηρακλείου. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τα ουρητήρια τού Λιμενιεού Ταμείου, πού Βρί σκονται ακριβώς πλά'Γ από τό μικρά ενετικά λιμάνι, στήν ίψιρ τού δράμου πού πηγαίνιε· πρός τό Λιμένι» Πίρί—ιρο καί τό ΐΐίνίο». Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πού ατκρατυ ι· Κ£Ϊ, είναι κάτι τό κνριολίχτΐ— αττερίγραπτο: Στά εγ«αταλιΐλειμ μενά ουτά ουρητήρια «χούν συγ Μεντρωθεί όγκοι πιρίτωμάτων καί σκουπιδιών, καί η «μπόχα» η οποία βγαίνει οπό την απαρά- δεχτή αυτή «στία μαλυνοικ, ό- χ· μόνο τούς περϊοικους ενοχ- λεί, αλλά φτανΐΐ, ιδίως οταν πνάι βόρειος άν«μο<, μιχρι τό Μετά Ί5μηνη ποινή πού τού έπιβλήθηκε ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ Ο Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Από τό Βφ«—£ϊθ Κρ-ή-ηΐζ ο- την τΕροσμΐΒνϊΐι Τ&- η οιίτηαη ανοστοΑιΊις τής ποινήν φυιλιαικίσεως 15 μηνών, (λόγω ονοΐιρβσεως ποϋ οοκηοε ο ιοαταδιιβασθί,ίθι τού μέχρι πρόπΊνος ίτρο'ίσταιμένΌυ τού Ρίθύμνβιυ οποίες βρ86Γμο£ νκ3 κρϊ,ρ^ι ικυκαλι&φΌρ-ΐΐ, παράνομα άλλο φορτηιγο αυτοικίινιηαο στή Υττηρι60ιϊας* Ρ^θώμνου, κ ί ή|δΐΊ βρ4σ«ετα« απο την •σμιίΜη ΤΠεταιρτη οτ^ Φυ1λο«ή, νό τό οτ» οβρησιμοιττοίιησε κίς%ς όΟΑου τίς με πληροφοριΐίς μας ο παοαπάνω « υπάλληΛος ήτον τού ϊδιου *νίηι)βαινολογι«.ού Πρα- φβίου, οτον πραγμοΓΓοπ£>ιήβη»3ε
  η κομπίΜα τϋν γνωσ-ύν «οι-
  ΓΛωμήτων Β46ι>μνρι>», ηού έ-
  ψερε οτό φώς τής δ/ϋ»οοιι»τη-
  'Γο^ηΐφημβρΐΙδο μος.
  Αλήιθίκι, σέ ποιο στύ&ο βρί
  αΜακρΰΡ£ΐς γιά
  κεντρο τού Ηρακλείου.
  ΔΕΝ γράφομε τπτοτε άλλο. Προ
  τρέπομε μόνο τόν κ. Νομίατρο
  καί τόν κ. Πράεδρο τού Λιμένι-
  κου Ταμαου (άν υπόρχουν), αλ
  Λά καϊ οποιονδηποτε άλλον αρ-
  μόδιο, νά επισκεφτούν τόν χώ-
  ρο αυτόν, συνκττώντας τους ό-
  μωί νά φορούν μάσκα οξυγό¬
  νον, γιατί διαφορκτικά είναι α¬
  δύνατον νά πλησιάοουν.
  ΕΙΜΑΣΤΕ βεβαιοί ότι θά ντρα-
  πούν πολύ κι ότι θό ενεργήσουν
  πόραυτα.
  ΟΤΛΝ Ο ΛΑΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΟΝΟΣ
  ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ:
  Η ΕΠΛΝΑΣΤΑΣΗ
  ΤΟΥΛΑΟΥ!..
  ιΉ ΑΛΗΘΕΙΑ» συμμετϊχίΐ στόν
  αυριανό εορτασμό τής στ£τεί-
  ου τής Εθνικής μας Παλιγγενε-
  σϊαί, τής 25ης Μαρτίου 1821,
  μέ τα παρακάτω —ινθήματα:
  ΧΙΛΙΕΣ ΤΡΑΚΟΣΕΣ
  - ΠΕΡΙΠΟΥ -
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΧΕΙ ΚΑΜΕΙ
  Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ!»
  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ
  ΚΑΜΕΙ ΑΚΟΙνΤΗ
  ΑΛΛΗ ΜΙΑ;;;
  ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ
  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΛΑ
  ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ
  ΚΑΤΑΧΤΗΤΕΣΤΟΥ
  ΚΙ ΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ
  ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ!
  ^ —
  ΠΟΤΑΜΟΙΑΠΟ ΑΙΜΑ
  ΧΥΘΗΚΑΝΕ ΠΑ ΤΗΝ
  ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ
  ΞΑΝΑΧΥΘΟΥΝ
  ΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ
  ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΙ
  ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ
  «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ» ΤΗΣ!
  *^ —
  ΡΩΤΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ:
  ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΕ
  Ή ΘΑ ΜΑΣ ΣΥΝ-
  ΤΡΙΨΟΥΝ;
  ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ
  Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ:
  - ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ
  ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ:
  ΝΑ ΚΙΝΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ
  ΠΓΟΥΡΟΣ!
  - • -
  ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ
  ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ!
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
  ΜΕΓΑΛΩΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ
  ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ!
  (ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ
  ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ)
  -*-
  ΜΕ ΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ
  ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ,
  ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
  ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΟΥ,
  «ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ
  ΠΟΔΑ ΣΤΟ ΛΑΚΚΟ»
  ΠΡΟΧΩΡΑ ΠΑΝΤΑ
  ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑ
  ΠΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!
  ΤΗΣΑΞΙΖΕΙ!..
  Μ. Χ.
  Απο την ζΤράνς - Μηετόν*
  ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
  ίΡΑΦΙΚΟΝ ΤΕΧΝΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
  ΟΙ ΕΑΑΗΝΟΌΛΛΔΝΔΟΙ ΤΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦϋΗ
  Η ετΌΐρείο «Τρανις Μπετον»
  προέβη, τή ιβδομάδα πού πέραι-
  αι, <κ καιτόσχ6ση τού Εργοστα- Γροφιΐίύν Τεχνιών Γρ<ΐ'μμΒ »· <·Φ·»ΦΦ»ε)θ στή Βιομηιχανι«ή Π*ριο ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 'Ενα —ίκοιρο «νβιαφέρον οε- κονομικό άρθρο «Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧ- ΜΗΣ». Τού ΟΐΗονομολόγου κ. ΕΜΜ. ΛΟΥΚΔΚΗ χή Αξιζίΐ νό σηιμειωβεί ότιι τό παραπάινιω ί,ργοσττόοιο πού φ- χε πουληθί.ι σέ Βλληινο—· ΟλλΟΜ ό.«ή εταιρβΜ', η οποίαι λϊγβς ι*, ρες μ·ετά την εγκαταστήση της, τό έκλίΐσε κιαί άφησε «ι απλήρω ιου,ς τούζ ϊργαζώΐΒνουχ. δ*/ & χει υ~οστΣ.ί καμμιά διαφοροηοί- ηση «Μ πλευ<ράς • ΣΥΝΕΧΕΙΑ (Πή
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘΕΙΛ» ΚΡΗΤΗΣ
  — ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
  "Εκθέση Μαρίας Μπαντουβά
  Απο 20 — 30 Απριλιουι, θα
  ,τραγιματοπο ηιθει στον Αγιο
  Μαρκο μια ενδιαψερουσα ειυθί-
  ση ζωγραφίδης
  Η 18χρονη αυιτο&ιΐδαχίτη Ηρα
  κλειωτισα ζωγράφος δ Μαρία
  ΛΛΓτανϊτουβα θα παρουσιαοει,
  για πρωττη φορα, 45 πιναικε'ζ της
  οε λοδι
  Η νεα αυτή ζωγράφος στην
  ηλικΐιΐα (γιατι ζωγρ.αφιζ£ΐ απο
  ι ιιψιηι), εχει η|δη κ,ερδΐισει όν
  θαυιμασμο διακ&κριμιενων ζω-
  νραιφων που ειδαν τα εργα
  τη>ς μετταιξυ δέ αυτών είναι και
  ο συιμπολιτης κ θωμάς Φανου-
  Στο κΐλισε, ινα απο τα ωραοια
  εργα της νεαρηζ ζωνραΚρϋυ Μα
  ριας Μπαντουβά με τηιν οποια
  ο χωρος της Τεχνης αποχτα μια
  καλλΐϊΤιεχνιδια που οί οιωνοι
  οειχνουν ότι θσ τον τιμησει καΐ
  3α τον υπηρε,τησει σωστα καιι
  αποδοτικα
  Έπίκαφοι Στίχοι
  25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
  ήμρρ πρέηει ό Λαόί, νά ρθεϊ νά προακυινήισει
  στούς ιάφουςτών ήρώων μας φόρο τιιμης ν' άφήσει·
  Γιατί ή χιώρα ζούοενε οε μιά άϊΐελσιΐσία
  και μιέ τό παιδομάζωρα καα αλλη τιμωρία
  Εϊχανε 6άλει στούς ρωμιούς σικληρά νά τυραννιουνται
  φωΐ|η νά μιιν χοριαίνουνε καί νά παρατΐονιοΰνται.
  Γι' αύτό άιποφασίοανε έλεύθεροι νά ζοΰνε
  και ιόν οουλτάνο οί ρωμιοί νά μην τόν προσκιυνοΰνε.
  Εϊχε φερθεϊ άπανθρωττα, τούς εϊχε ξεφτελίσει
  καΐ ο,τι 'χανε τος τ' αρπαξε, τούς εϊχε άιφανίσει
  Και κάνουνε συμβούλιο νά δοΰνε τί θά γίνει
  ετσά πού πάει ή Τουρααά ρωμΐός δέν θά "πομείνει
  Εϊπανε, οί ΌπιλαρχηγοΙ πράττει νά όρικιστοΰνε
  κι αύτη τή ρέρα οί ρωμαοι τιάντοτε νά τιμοΰνε·
  Έμταήκανε στήν έκκλησιά, στήν "Αγια Λαύρα μέσα
  δλοι μέ τα γυμνά σπαθιά τον δρκο έτελέσα
  Εϊπενε ό έτώσκοστος. έ*χετε την εύχή μου
  από τα βάθϊ] τσή καρδίας, ώς καί την ΰΊχαρξή μου
  "Ο,τι κι αν εχω οήμερο ηιάνω και τό χαρίζω
  νά δώ τόν τόπο ελεύθερρ, έκεϊνο λαιχταρίζω
  Ό "Ορκος έτελείωσε μέσα στήν έκΐκίλη|θία
  δλοι 'τανε γονατιστοιματροστά στήν Παναγία.
  Τα χέρια κάνσυιν α,ρματα, τα ξύλα κάνουν μιπάλλες
  και άρχινοϋνε την Τουρκιά νά ουιοΰνε στσΐ κουτάλες
  Μετά στό τέλος είπαν*: παίξετε τσί καμπάνες
  τα νέφαλα διαλύσανε χαροκαμένες μάννες
  Γιατϊ ιούς εϊχαν βάοανα και πάθη καρωμένα
  ως και στά σκλαβοΐτάζαρια πήγαιναν έΎα — δνα
  Γιά κεινονά φωνιάξανε ολοι οί καπετάνιοα
  έκδίκηση χρειάζεται γιά δσα έ*χει κάνει
  Σ' αύτσύς χρωστούμενε πολλά, γιατί'τανε ή αίτία
  νά υψωθεί τό λάβαρο μέσα στήν έκκληισία
  Είναι ό πατριωιισμός πού τρέφει τόν καθένα",
  καΐ &έν τόν στένει τίιΐτοτα ιιΐπροστά στά πεπρωμένα
  Σ' αύτούς χριοστοΰν οί "Ελληνεςκάθε χαράκΐ έλπίδα
  γιατί σηκώσαν τό σπαθί μιΐχροστά στην καταιγίδα.
  Γι' αύτό και μεϊς χρειάζε,ται την μνήμη νά τιμοΰμε
  ο,τι έικάιμανε σέ μάς άπ' τό θεό νά βροΰνε
  Εϊχαν άρχες άντρίστικες, ητανε όρχισμένοι,
  ελευθερία νά δώσουνε σ' δλιη την οίκουμένη
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  αρωμαιος»
  (ΦΩΤΕΙ ΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  Διαφημίσεις έτά Αυτοκίνητον
  Τηλ 235 734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ
  ΥΦΙΚΑ
  καί Φωτογραφίες
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ 289—021
  "Ολα προοεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕ1ΜΩΝΑ
  ' ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  . «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  '♦+»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.♦♦♦♦«>♦♦«.♦♦♦
  «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Άλλαντικά - Τυριά.
  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
  ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Ο Αρισταδηιμος Παοαιδαικιηις
  θα εκθέσει ειργα τού στην Γκα^
  >ερι Σταιυιραικαΐκη απο τίς 26
  Μαρτιοιυ μι?χρι τιις 15 Α-ριλΙι-
  οα. Ται εγκαινια θα γιινουν με-
  θαυριο Τετσρτη στις 7.30 μ μ
  Ο εκλεκτοις ζωγράφος ποιυ ε¬
  χει βραβευτει απο τον Δηρο Η-
  ραικΐλιειαυ εκθετει εργα τού στο
  Ηραικλεο τρια χρονια μιεττα την
  τελευταία τού εκθέση
  ΗΧΟΡΩΔΙΑΤΗΣ
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
  Χθες Κυριακη, δοθηικε με επι
  τυιχιιια στον Αγιο Μαρκο, συ*-
  ναυΛΙια αιπο την πολυιμελή Βιυ-
  ζα«τινιη Χορωιδια τηχ Αρχΐι&πι-
  σκαπιηις Κρη|τηις.
  Η συνουιλιια, με υιμνους της
  ΜεγαΙλης Ερ&ομρδας, δοθηΐκε υ¬
  πο τιη διευθΐυνση τού πρωτοψαΐλ
  τη τού Αγιοα Μηνα, κ. Διηιμ. Νιε
  ρανττζη, ενός απο τουις καλυπ
  τερουις στο είίδος τού στην Βλ-
  /■α&α
  Προλογισε ο μουσικολογο·ς
  κ Γρ Στταθΐκ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Η Παιόαγωγιικιη Ακαδημιια Η¬
  ρακλείου τιιμωνταις την Ε6νιικιη
  Επιεττειο της 25ηις Μαρτιΐου, οιρ-
  ανωνει σημερα στΐιζ 7.30 μ
  μ εορταστικη εκδηλώση στιην
  αιθουσα τελετων της Σχολιης
  με αμιλία τού κιαβηιγιηπ"η κ Κ.
  Στεφαναικη για τον Στραπτιγό
  Μαικιρυγιαίνντη και μουσΐικθ ιρό-
  ,ραμμα απιό την ΧορωδΊια της,
  θα διευθυνει ο κ. θ. Αντω¬
  νακάκης
  ΒΙΒΛΙΑ ΠΑ
  ΠΟΛΙΤΙΓΠΚΟ
  ΣΥΛΛΟΓΟ
  Ο Πολιτιοτικος Συλλογος Ν.
  Αλιικαρνιασου «Αρτεμησιαι», ζη-
  τα βιιβΛΙιο για εμπλουτισμό τιη,ς
  βιβΐλιοθηχιης τουι
  Οσοι εχαυν την καλοσυνιη
  α βοηθηισουν την αξιβπαινη
  αυττη προσπαθεία, α>ς σηιμΐ<ιω- οοων τη διευθυνση τού Σαλλό- γου Μουγλων 34 — Ν. Αλι>-
  καρνασσος — Ηρακλειο Κρή¬
  της
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΠΌΛΙΤΙΓΠΚΟΥ
  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  «Ο Λαβυρινθος» είναι ο εκ¬
  πολιτιστικάς Συλλογος τού Κό-
  οτελλιου Καινοιυργιιουι, ο οποιΐος
  δρυθημα προσφαΓτα από δρα-
  στηριους ανθρώηους
  Σιημερα το β,ραιδυ διοργανω-
  νει την πρώτη τού ίΐΛήλωση»
  μια χοροεσπιεριδα, τα κερδη της
  οποια·ς, θα διατεθουν για τους
  αιοοπους τού ΣυιλίλΙογου.
  ΝΕΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
  Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΠΩΝΕΣ
  Διήγημα τού ΜΑΝ0ΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
  Καλακ,αιριατιικ.0 δειλινο. Το
  πουΐλια γυρισαν τιαλι αιπο το
  μεσηιμβρινο τους διαιλλειιμμα.
  Μιά — μια αρχι'σανε ναι αηκ>υνι
  οί χορδες οτάι λαιρυγγια των
  τζιτζιΐΗΐων και νά λουφαζουν κια
  τω από τις ξεραμεν&ς φλουδίς
  των ελατων.
  Οί ισχοι των βουνων και των
  λαφων ηρχισαν ναι δρασκελουν
  ανιυιπομονοι — τίιραστιοι σάν
  δ&ινοσαυροι — της πεδιαύες
  και τις ρεματΐιες.
  Μίοα σ' αυίτή την φαοη» α-
  ττο τό φώς στό σκιοταοι, ενα
  οπιτι ανομεσα στα ελατα —
  οηΐμαιδι τού ανθρωπίνου" μοχ-
  θου - αγωνιουσε ν αγκιΐστρώσει
  μιετην ιοορφη τού, τον ήΐλιο μή^
  τού φυιγει. Κι ενα ζευιγαρι αν-
  βρωπων στην αυλη τού — ανα
  μεσα <κ. ττοΐλλα ζευ^οιρια που- Λΐων. γλυικσηνερνουσε τις στιγ- μες τού ανασκοιπωντας τό πα·- ρεΑΒών τού. — θικμάΐσαι Γιΐωργο; — Ναι, γλυ,ΜΕΐα μου, το ©υμα- μοι κεινο τ αιπόγευρα στον ποταμο — Μα πιο οπ' ολα νομιζεις; — Τό πρωτο, τοτε που εΡδαμε τίς χελωνες. — Ναι αιιτο. Αυττό που μ αιρε- σε τόσο πολυ. . θάι ξαναπάμε ομως σ αιυττδν τον ποαομο με τα χαλιικια και τς σφύκίζ; — Γισ θιυιμήσαυ αυττεις τις δυο /ελωνες. . Δυο βη,ματα από κει πό υ συΛγει τ ό τρεχιά|μενο νερ6 με την ώχβη. Με τι μανια «υνη- νιιΐό·ντουσαν... Πώς ετρεχε η θη- λυΐκιειά και πως την κΑουθαε τ' ασερνικο, με τα δυό πό,δια γαν- -, ζωμενα οττ' όστραικο και τ αιλ ΤΑ "ΖΥΛΟΥΡΕΐΚΑ,, "Ενας είδικός στά θέματα μουοικίίς, ό βνθρωπος πού άπό τα έφτά τού χρόνΐα παίζει λαοθτο καί λύρα, ό Γιάννης Ευλούρης, σας ξεναγβΐ στον κο- σμο τί|ς μουσικης· Τα καλυτέρα κομμάτΐα ΐτού κυκλθφοροθν στήν Έλληνικίι καΐ ξένη άγορά» ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΊΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Γ Κ Α» "Ενας μουσικός, σας προσφέιρβι τή Μουσική πού άγαπατε, πού άκοΰτε/ πού θέλετε νά σθς κρατδ συντροφιά τίς ξέχωρες ώρες..· Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ» ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ Λεωφ. ΚαλοκαιρινοΟ 127 — Ήοάκλειο ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ α ΗΛΙΟΚ ΑΛ » ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Τσακίριι 18 — Καμαριάκΐ Τηλ. 282 658 φφφφφφφ» ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία, άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά δχετε σύντομα την πιό συμφέρουσα περίπτωση. Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφορος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 φφφφφ ♦♦♦♦♦♦»»«>
  ♦«»*♦■
  ΦΦΦΦΦΦ
  Κ. & Ε. ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΓΕΩΛΟΠΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
  Ε.Π.Ε. ΩΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΟΔΟΣ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΡ. 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 222-495
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΕΡΣΟΝ ΡΑΙΤ
  ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4ΟΟΜΕΤΡΩΝ
  ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦρΡΙΕΣ ΤΗΛ. (081)222-495 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  λα δυο ν αντις—ηΐλωνουν στο
  χαλικια Με τον μαικρυ λαιμο
  βγΐαΛιμΐνο μβχρι το τερμα, και
  τ ό φιδισιο στάμα λαχανιασμενο
  και κραδαινόιμενο, δειχνοντας
  ετσι ολη την ταραχή τής πρα-
  ξί>ς.
  — Κι εμείς, απο μια λεια πίτρα,
  κυττταζαμε τού ερωτα την θειΐα
  τελΕΓτουργια να ξετυλισσεται
  μπροί στα ματια μας τα φλογι-
  σμενα.
  — Εϋμαοτε εφηιβοι τοτε. Γιωρ-
  γο, δυνοτοι και απίΐρο·ι. Κι αυ
  τες οί δυιό χελων^ες, σταλμενίς
  ΑίΕ)ς απ τον θεο η απ τον Δια>-
  βοιλο — οποίος και να ναι κα-
  λα να ναι — επιτηιδες για ναι
  μακ ξυπνιησουν το εινοτιχτσ,
  μας χαραξαν τον δράμο ιόν
  δροιμο της χαρας και τηις δηιμι-
  ουιργια<. Κι οσο κυσταζαιμί τίς χβλωνιες, τόσο «αι μίκραινε η α- πόσταση αναμεσα μας μΐεχρι — Τιΐ μΐεχρι; — Μ α δέ ν θΜμαιμαι. θυιμαμαι μονο πως τό σουραυπο γιυρευ- ^μΐ. τουις ευί.ργιετες >μα<ς να του< Γυχαριστήσουιμιε, μά δεν υπήρ¬ χαν παυβενα. Φυιγαμε κιΐ εμεπς, όπως χι εκ&ινοι. —^Περ·ασαν τα χρονια κι αοο ε¬ φηιβοι ιηλικιωθηικαμε, αιπό δυναι- τοι αιδυνατισαμε καί απτό άπει¬ ραι αποιχτησαιμε τοση ττειρα. —^Σαν τουζ χοχλιαυις παυ ζευ γαρωναυν μΐες στην γη, ζευγα- ρωσαμε κι ί,μεις στην αικροτιοτια μ α Αλτο τόττε ...επεσε απ' την τσεπιη μα>ς σαν β·ολος η ζωη και
  «υιλωνταις, χαιθιηικε στον αχανιη
  οριζοντα τού χρόνΐθιυ
  — Οχιι και χαΐθηικε! Εχουμε
  ακαμα το υιπόλοιττο μπροστα
  μας.
  —Τα πακδια μας παντρευτη-
  καν, ται ιεγγονια μας μεγαλωσαν,
  χανιά με ακεραιο τον κυίκλο της
  ζωιήΐς. Αγτ τ*ς κερηθριες της
  τρ·υίγιησαμε οΐλο τη,ς τό μΐλι.
  Όσα για τιις κερηιθρες τι μΐαις
  νοιαζει,
  -*-
  Ένια πουΐλιι π>αυ βιριοικονταν
  σε εΐκταση, θωρώντας τα σχητ
  μαιτα »α» του< χρωματισμουις που στεφαιντϋναν τα βοιυνα, με το «Τι μαΐς νοιαζει» — που ει- Γνωθηικιε εντονα και χαιρωπά — συνήλθε. Και βλΐεποντας την νυιχτα νια ροβολα απ' τα συννιε- φα, να πιανει τκς πλαγίας, να ξετιρυιπο στον ικΐιμπο κιαΤ να Γτνιγ&ι περβολια καιι σπαρμενα κι όσπαρτα χωραιφια κιαι χωρία, φοβηθηκε κι ετρεξε στην φωληο του να κουρνιασει. Πιό ττερα γλυστραγαν τα κ»- λοΓΓδΐΓρματα και ττεφταν σαιν τα φυλιλια τού Φθινόπωρον στη Τα νυιχτοπαυΛιια, — οί κου- κουιβάγιες, οί νιυχτεριδες, οί αιΜε ,ιουίδες καιι ται τσαικάλιαι— αρχΐισει ν<α σκουζουν, να ριζουν και να φωναζουν, καθε- να μιε τη δικη του τηιν φωνη. Η μερά εΡχιε τραβιίβει την αιυ- λαία τηις. Δεν υττηιρ-χε ττια. Εϊΐχε νιυιχτώσβι... ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑιΚΗΣ κουι κου* ■ κου* «ου* - κου* «όν* ■ κου* κου* ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ | Αθηνά : Αιολου 102 τηλ 3219228 | Ηρακλειο: Πλατ. Αασκα- λογιαν νη 20 τηλ 211147 ταξιδευετε καλα &φθηνα! 'Αεροττορικώς Αττλη Επιστρ. Αμστερνταμ 7300 10600 Βερολινο 7100 10450 Βρυξελλες 7000 10450 Κοπεγχάγη 8300 12700 Φρανκφούρττι 6850 9600 Έλσίνσκι 10250 15800 Λονδίνο 8300 10700 Μαδριτη 7100 10700 Μόναχο 7200 8700 Μιλάνο 5900 8700 Παρίσι 7200 10600 Στοκχόλμη 9600 18300 Ζυρίχη 6200 8800 Βιέννη 5400 8000 Όσλο 9600 15Ο00 Μέ ΠούλμανΆπλή Έττιστρ. Λονδινο 2500 4900 Βενετία 1900 3700 Μιλανο 1900 3700 Μπολώνια 1900 3700 Γιουγκοσλαβια 1500 2900 ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σέ τιμή ευκαιρίαν π)ήρες συγκροτημα καινουργέί πλυντηιριων κιαταλληλο και δια ξενοδοχεΐακή μονάδα. Πληροφοριες τηλ. 231-54Θ. ΕΣΤΕΙΛΕΣ , ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ' ΣΟΥ; * Ή γνωοτή — άγνωοιη «κιυρία Μαίρη». ^ί νε τφοχθές όΐηο την Πλατεία Δαοκαλογιάννη ο^. πλαινή όδο Καί κάττοιος τίιν «κάρφο>σε» στόν
  διπλανό τού, λέγοντας.
  ό μηιχανικό ττηγαίνει άραγε ή στόν δικη
  Δέν £μαθα τελικά σέ ποία ιπορίτα ρπηκε- ρ
  ,· δτι καϊ των δυονών τούς άρέσει τό «φ—ζΐ
  μ πάμ».
  "Οσο γιά την ϊ&ια, ττροτι,μά τα - μύδια!..
  * Σέ πρύσφατη άιγόρευσή τού, έίνας δικηγορος
  ττού εχει την φιήμη τοΰ. . . εύγενή, παρασύρβη-
  κε φαίνεται καί εϋπε -ολλές άκατονόμαστες φρά
  οεις
  Καί κάϊτοιος ά*ιο<ράνθ(η(κε: —ι"Ετσι κι άλλοιώς κι άλλοιώτΐκα καΐ.· - Πα- σαλιμανιώτικα * Σέ μιά προσφατη δίκιη για ζαροπαιξία στό Ήράκλειο, ό Προεδρος ρώτησε τόν μάρτυρα πού ηταν δργανο της Ασφαλείας. —Μας λέτε δτι παίζουν όλόοκλΐιρα είκοσιτε- τράωρα Καλά, καί τί δουλειά κάνουν αύτοΐ οί δνθιρωποι, ώστε νά την έγκ«ταΛείπουν έτά τό- σες ώρες; Καί ό μάρτυρας άιπάντησε, πολύ σωστά: —Μά καί τό ζάρι, κύριε Πρόεδρε, είναι δου¬ λειά Μόνο πού ξέχασε νά προστέσει «καί μάλι- στα πολύ έτοκερδης»· * Μητσοτακικό δικηγορο ΤΒροτίμηισε νά βάλλει Ενας κατηίγορούρενος. γιά νά είναι πιό σίγου- ρος γιά την άθώωση τού· Καί βγάζοντας τόν προ ηγούμενο δικηγόρο τού- προτ;μησε τόν «ώφ» πού φορα έκτός άυτο την δικηιγορικη καί την .. - «μιασωνική τήιβεννο». Τό Δικαστήριο δμωχ; .. περτσίνωσε τελΐχά τόν κατηγορούρενο, πού άκούοτηκε νά λέει πο- νεμένα πολύ τό «ώφ»!. . * Άντΐμιοβία 2ξι χιλιάδων δολλαρίων παίρνεΐ κάποιος Ήρακλειώτης γιά προσφορά είδικών ύ- πΐηιρεσιών τού στήν Άρερικανικη Βάση Γουρ- νών. Καί κάποιος συνάδελφός τού πού τό πληρο- φορήθηκε, εΐπε: —ΊΊ εΐχες Γιάννη» τί εΐχα ηάντα. ·. Εϊχε λοωτόν α.6ικο δταν τόν έ^πιασε κάποιος άπ' την... γραβάντα; * Μιά παλιά θεατρικη Ήριαικλειώτΐικιη έτηβεώριη ση θυρήθιηικε κάποιος καί μοΰ τηλεφώνησε ίίνα ρεφραιν της> πού έΆεγε:
  «νΑν σας ρωηήσουιν στά Χανιά
  οί φίλοι, τΐχαμιπάρια;
  Ό ΔηρηΓΓράκης τίίκιανε
  δλα μαλλιά κουβάρια»
  Μόνον ό Δημητράκης;
  * "Ενας δικηιγόρος «τής λαρπρής» κι ένας άλλ-
  λος πού «δχει καλύβην» (δχι τόσο φ·τα»ακί| ώς
  τοΰ Μεγάλου Βασιλείου), θέλανε — λέει —νά
  περάσουν σέ κάιποιο συμβούλιο μιά όΐποφ— αλ-
  λων εναντίον μου
  Έπειδη δμως δέν ένήργΐησαν καϊ τόσο εύθέ-
  ως, κάποιος συνάδελφός τούς ρώτησε:
  —ΤΙ μαγιό θά βάλετε τό καλοκαίρι, όλόοωμσ
  ήν ντέ — ΐτιές;
  Είλικρινά δέν κατάλαβα την άρώτηοτ)· Έσεϊς;
  Τα «λαμττροκαλυβιάτιχα» δμως άγοράκΐα< εΐμαι οεβαιος δτι την κατάλαβαν. .. πλέραα· * Καί 2νας διάλογσς:| —Γιατί είναι κολλητός τοΰ «ώα»; —Γιατί ήταν της ΕΚΟΦΙ * Στό γνωστό «κύκλιανμα» ρπίίκαν — λέει — τε- λευταϊα,ό Δόκτωρ "Εντζο καΐ ό Καρναβάλ 'Ογλοΰ Μην πιροσπαθίησετε νά καταλάβαιτε γιατί τό ΐχράμμα πάει. . άλλοΰ. * Καΐ μιά πληροιρορΐα: Τόν θυράστε τόν Γιατρό/ πού λέγανε ~ώς ήταν . . κόρη; θδναι χαρούμενος τώρα, πού άιπος>υλακίστηκε
  2να άγόρι.
  *_Μέ ρωτανε πολλοί γιατΐ σταράτησα νά «κολ-
  λώ» τοΰ Μητσοτάικημ
  Άπλούστατα. τόν λ,υπαμαι γιατΐ τόν έ"χει ριη-
  μάξει, τελευταία, ό «Μικροπολιτικός» τό>ν «Νέ-
  ων»
  Φυσικά ό «Ψηλός»... άγοράζει αγρόν καί χτϊ-
  ζει βίλλες μέ 9 άϊτοχωρηΐπίραα
  Ποϋ νά. . χωρέσουν τόσες άικαθαρσΐες. . ·
  ~"Αχ, ρέ «πατέρα τσιγκούνΐι» τί μάς έκανες
  γιά μιά δραιχρή!.. .
  * "Ενα ψυΐχωρένο άντράκι, τό Μιχαλιό, γυρό-
  φερνε προχθές τόν Δημητράκη, πού καθως τόν
  εβλεπε, έ"τρεμε τό πανοχείλι τού καί θαρπχίίναν
  τα γυιαλιά του άιπ6 τόν ψιλό ίδρώτα-
  Τόν ίίξερε, βλεαχετε, καλά γιατί παλιότερα σέ
  μιά περίπτωση πού «δακάναν αΛλοι» τοΰ εϊχε πεί
  μιά βαρεία κουβέντα γιά την σύζυγό του κι αύτάς
  περιορΐστηκε νά κάνιει δχι τόν «κοΰβο» άλλά την
  .·· κόττα
  * νΑλλος τοΰ ΜιΐτοΌτάκΐ) φίλος, προβλέπεταΐ
  νά πάθει νίλες.
  Αίτία: κάΐποιες τουρισπκες βίλλες.
  * Ό Άρχΐιγός της ΕΔΗΚ κ Ζίγδης, στήν πιρο-
  σψατη όπΐσκεψή τού στό Ήράΐκλειο, δσες φορές
  αναφέρθηΐνε στό χωρία Τύλισσος, δεν κατάφερε
  καμμιά φορά νά τονίσει τή λέξη σωστά καΐ διαρ¬
  κώς 26αζε τόν τόνο του οτή λήΓνουσα, λέγοντας
  «Τυλισσός».
  , Κάποιος λουιον πού τοΰ άρέσει νά άσχολεϊται
  με λεπΐτομέρειες εΐπε:
  —Βλέητεις, πού λένε δτι ό Ζίγδης ίχει Άγγλι-
  κές έπιρροές; Λάθος. Μάλλον κι αύτάς σάν τόν
  Καραιμανλίί, £χει Γαλλικές διαουινδέσεϊς.
  "Ογβοκ; είναι γνωστό, οί Γάλλοι τονίζαυν δλες
  'τις λέξεις στήνλήγουξα.
  Κομπρενεβοΰ;
  * Στήν ύ,ιτ,οδοχή τοΰ Ζίγδη, ςκοτογράφιζε —- δ-
  ιΐϊως πάντα —ό γνωστάς φωΓορεπόρτερ Βασίλης
  Δρόσος
  Κάποιος Χοιπόν τόν πείραξε λέγοντας:
  —Πρόσεξε Βασΐλη, γιατΛ τοΰ Μάνου τοΰ βά-
  λανε £να χρόνο γιά μιά φωτογρ<ίς>ία.
  Καί ό συρπαθέστατος Βαοΐλης ακούστηκιε νά
  μονολογεΐ:
  —Γιά σκέψουι να μοΰ 6ά<ανο έμένα 8χι δνα χρόνο, άλλά μιά μερά γιά κάθε φωτογραψία, β- πρεπε νά δχω μαζέψει τώρα δνσί. -. αΐώνα φυλα- κη μαρτυρα. .·. καί μοϋ εΐπε ^^ της δίκΐις νά μέ βάλεις " * Ό ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 Μ ΑΡΤ 10 Υ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ
  Ή ποίηοη τού Φοίβου Δέλφη
  Μίά Ποίηση παύ α~ο την ηρώ
  τη στιγιμή φανερώνεΐ' τό «βίναΊ»
  τί}ί, οφήινει οπλετο φιώς στάι κα
  τάλιευκαι μάιρμαρο τού Παιρθενώ-
  νο, των Δελφών, τής Ολυιμρί,ας.
  Μ» Ποίηοη τκ>ύ ρέει αιπΐαλά,
  πού σαγιηνιεώεΐι, πού φέιρνειι
  μπροστα μας τίς &8όστ||τες ή τα
  μυθικά πρφσυ—αι πού οηιμάΐδε-
  ψαν την ΛαΎχιή έρτνιευσηι, την
  Πιααοΰσση.
  Ο Φοίιβος Δέλιφης βΛόπιε· την
  Πσιιηιση σάν ένο μέσον πού θά
  μπορεσει νά σαγιηνιέψει> την αν¬
  θρωπίνη υπάρξη, νά χαράξεΐι ϊ-
  σως την πορεκα, ή, νσ μολογή
  σει το όνειρο ποΰ φέρνει τόν
  ανιθρωπο κοντά στήν τελειό.τη-
  το.
  Περνούνίε τα χρονια, φείι-
  /ουν ο» άνβρωιποι, στήν σττρω-
  ΒιλώΙδη ιπορεϊια τού χρ6νχ>υ, ττα-
  ροσέρνονται μνήμες, θύιμισες
  καί θικΛες. Μσ μένουν οί αιιολι-
  *ές όριπες καιϊ αντηιχούιν, σφυιρϊ-
  ζσυν στ- αυτιά μας, θιαιμπώνει
  τό κάλλος τα μάτιιαι μαις καί τό
  ονειρο, γίνεταιΐι οιττασία, μα-
  ψηλώνίει. Δίέν λησμονι-
  τα ισπΐιγιμιατα των οιώ-
  νων. Ο αιρχαηόφιλος ΠθΊηιτήις,
  εντώΜει τή φωνή τοο μέ τή βοΜήι
  των ανέίμων, όσον ξεφεύνουν α>-
  πό τού Αιόλαυι τούς σάικκιουις.
  Βαθειιές οί ριΐζες. Οιι ρίζες που
  μά< «ιρατοιύΐνιε σ' αυτή τή γή. Πού ιμάς δένουν μέ τα κσμμά- τιο των Μτερισμάτων; μέ τούς αιώνιουιις πόθουις, τούις παιντο- τινούς, τού άνθρωπον Πέρο ααώ τίς ιιδεα(λιιστΐικί.ς τ ώσεις τής Ποίΐηοης τού Φοϋβου Δέλφη, διακρίνονπΌΐ οί δικοι τού οί ιπόθοι «Τό πουλι τήις α>-
  γάπηις / χαμενοι» «Κάι&ε δόλιος
  άνβρωπιος κ» ένα στιίνιμαι / Ποίος
  θό εξαιλιέίψει τό οτΓίνμ>α τού κα>-
  κ&ύ / Πάλη αιιώνια: ΑπόΙλΙλωναις
  ικαιϊ Πύιθωνος».
  Ο ΠοιηΓΠικόις λόγος, ιδιόιμορ
  φός. Μ έ μι>ά> ξέχωρη αιΐοβητιική
  οντόΓτηΓπαι. Ε'να ύφος κάπως οα
  ράξενο, καί μιά δομήι προσωπι-
  ική ιπού άλλοτε ανεβαιίινει στά ύ-
  ψηι τήις ιποιΐηιτ.ιικιή(ς έκιφ-ραισης κια!
  άλλοτε ττροσΐφΌύιει σέ στοιχΰιαι
  ►♦Φ
  Στουντιο Υγειασ
  ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  ! ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΤΉΛΕΦΩΝΟ 221119
  Μάρκου* Μουσούρου 6 — 1ος δροφος
  (έναντι Κλινικης «Μεγαλόχαριη»)
  Πρόληιψι> λειτουργική άοτοκατάστ.αοτ) καϊ Φυ-
  σικοθερατιεία παθΐήσεων σκελετοϋ — άιρθρώσεων
  —μιυών — νεύρων (όσφυοΐσχιαίλγίες, αύχεναλ-
  γίες — (πιόνοι μέοης, σκελών, αύχένος, κεφαλής,
  —περιαθρίτιδες ώρων, παραλύσεις νεύρων, ά-
  τροφίες μυών, δυοκαμφίες άρθρώσεων κλπ·)·
  Λειτουιργεϊ τμήμα παιδιών γιά θεραπείο, κθφω
  οης — σκολίωσης — λορδωσης — έιγκεοραλικης
  καί μαιευτικί)ς παραλυοιης κλπ·
  ΤΜΗΜΑ ΠΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ-δΑϋιΝΑ-ΜΑΣΣΑΖ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΒΕΙΣΑΚΗΣ
  Καθηγητής Πτυχιοΰχος
  Φυοικης Άγωγίϊς Φυσικοβεραπευ(Γής
  ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΐΠΟ 8—1ρ.μ. καΐ 4—8 μ,μ.
  Γίνονται δεκτοΐ άσφαλιομένοι δλων των Ταμεί-
  (ΙΚΑ—ΤΕΒΕ—ΤΑΞΥ—ΔΗΜΟΣΙΟΥ κΧπ·)
  1 ■ ών
  αινττιιποιιηΓΓΐιΚίάι, πού έχουν όμυς
  ιμιά διική το>υς οντοΤτηίτα1, φαιί-
  νοΜταιι αναιπόισπιαιστα, ή τοπο-
  θετηιμέναι γ' αυττό τό σκοπό μέ-
  οα στήν ποιητΐική σύινθεση. Τα
  οτοιχείο αυιτά δένιοντ'αιΐ βπιβέ-
  ξια1 στή δαμή τού οτίχου καί
  πλάιθουΛί1 ιμιό ειΐκώΜα, μιά, ιδιότ
  -..ιορφιη οισθιηΐτικήι, ένιαι σύινολο
  πού υιποβάιλΐλιει...
  «Οί στινμαιτιισμένοΐ'», η τε-
  λευσαιί'ο οιυλλονή τού Φοίιβου
  Δέλφιη, φαινιερώνουν γύ μιό ο-
  φορά την βπΐιρραή πού ά-
  στ όν ΓΤοιηπ-ή ο>ι ρίζβς
  γ; ής φυΛιής μος, οί πνιευματικές
  (ουσιογνωμϊΐες τού τάπουί ή α>-
  κόιμη καϊ ο αολόις Έλληνος πού
  λάτρευιε τό Ολιύιμ—ιό Δωιδεκ·άι-
  6εο...
  ΘΕΡΜΗ
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ:
  — * —
  ΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ
  ΔΡΑΧΜΕΣ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
  Η ΕΤΗΣΙΑ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»,
  ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
  ΠΑ ΜΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.
  ΣΤΕΙΛΕΤΕ
  ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΑΥΤΗΝ
  ΟΣΟΙ ΔΕΝ
  ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
  ΣΤΕΙΛΕΙ.
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  " ΣΤΗ ΖΟΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΑΣ,,
  Γρόφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ
  >♦♦♦♦♦♦
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ(Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μμ. καΐ 4-30—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαβαλαδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ιατρείον: 287.368
  ΤΗΛ·: Οικίας 224608
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  ΙΩΑΝΝΑΣ
  ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ, 230.386
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαρπτηης
  (Ηάνος Χαρής)
  ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
  Επιπηο κουζιπωσ
  Ρουϋτίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ
  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΘ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α~αθήι~
  ?00 τ.μ. παραπλεύρως οτποΰ Γβ-
  ωργίου Τσαφαντάκη θδός Πα·-
  ναισσανού.
  Πληρ. τηλ. 222-507 καί 282-
  958.
  Ο Τιροπος νά περπαιτάς α'
  αωτό τό δύσμοιρο τόπο δέν εί-
  να>ΐ νιά περποίτος σάν ικουπ-όις ή
  σάν εξυιπνάικΐιαζ, γιιατϊ καιί τό
  δυΐό αυτά περπατήιμαιτα εβναΊ α>-
  ν'ιόΐηΓτα. Τό νά. όσον, πόλι, απιό
  φασικού σου< βλαικοπερπαΓτηΐτής, μπορει νά μην αξΐζεΐ' ιμί» είνιαΐι λι- ΥΐόΓτε,ρο Μαααό ολ' τό νά περίΐα- τάις στά ταφλά «οαιϊ στό όγνω- στο. Οί μίέρες μετρούν γιά τόν κσβένα μας τοτε μόνο, όταν ιι- ναι· γονΐιμες κι αποδοτιικιές σί πιαπ ριαγωγικές αξίεις, βίτε υιλικής είναι είτε πνευρατιικές. "Πό νό ριο<Π"^/ς στήι θάιλιοσσα Υ'ά «οολύιμπΐ' ιμπκ>ρΐ.ί νάι μην είνα'ΐ
  αιπαραϊτητο νό ξ»ρεΐις κολύμπιΐ,
  οιλλά τό ν^ά ιροιχτεϊις στό στ'φο
  τής ζωήις είναι εντελώς αιπαραί-
  τιγτο νάι ξέρ^ις γιατϊ ρίχτιηικχς,
  γιαΓπϊ βρίθιηΊοες κοί προ πιαινττός
  νιαΓΓί γεννήθηικιβς.
  Τα οτηρένα'θάν βουινά εμπό-
  δια δέν προνποθέτουν ότΐι καί
  η ζωή μας ςμεινε άιδεια ή, οτί-
  φτηικε σάν λβμονόχιουραι.
  Κανιεϊις δέν μπορεί νά οτίψίΐ
  τόν άΐλιλο, άν βυ-Πόις ο σλλιος εί¬
  ναι ξύιπνιος «οαϊ ζωντανόις, δυνο-
  τός καιϊ ήρωαις, αγωνιιστής καϊ
  παλληικιάιρι.
  Ότταν τό όΓταμο θέλιεΐ' βέν γί
  νετται ποτέ κουττφς κιανεΐς ιμάί ού-
  τε κι οδεκάζει καΐί τό ενδΐιαφέρον
  τού απιό τίιποτα. Η ζωήι μος με-
  νει άδειο κι ατίελπιίόιμαιστε μόνο
  όταν εμιέίις το ε™τρ.έψουρε, αφή
  ■χ>υΐμε δηλοδή τόν άλΐλο ή τούς
  άλλους νά μίάις τρώνε, νά μός εκ
  μετιαλλεύονταΊΐ «αΊ νά μάις ρηιμάΗ
  ίουν, όπως γίνεταιι μ' εμάις τούς
  αγρότες.
  ιΚι αιι/τό φίλθΊ μου, γιιατϊ αφή-
  οαιμε ανεξέλεγικτους τούς κιάθε
  ^.ισους ιοομπινιαοόιρους καί μα'Γ-
  ,ιονόφερΓΓοικς, νά βουιτούν τα
  βρωμεσμένα' χέρια' τουις στό
  πνευματικό μακ ποτήιρι, οπό ό-
  που πινουμε αγνό «αιϊ καθάριο
  οάν κάιδιο νερο. Εμεί<ς φπ-αιίμε ε- κεί. Εμείς φταίΐμε καιϊ γιά τ' ολ'- λα κ» 'άλλα .πού μ αίς κάνουν τα γουιρούνια τής αναικατοοού- ρα-ς. Εμείς φταιίμε κιαί ροδιουρ γ ού ν όΊλοι όσοΐ' ραδιουργούν σέ βώιρος μαις, εϊΐτε αγιογδώρτες είναι, είτε καβάιρμαΐτα, είτε πα¬ ληοτόμαρο. Αύτοι σάν κοινωνιι- κά αποβράσματο, κλέφτες κι α λήτες όπως είναι, αιλητοποιούν, ιΆΐέβουν καί μαγαρίζουν την υ- λική καί πνευματικήν μας πρόο- δο. Εμιείς φταιίιμιε ττού ίίίτε έχο¬ με άιγνοΐ'α στο κιλιέψιιμο τής υλ« κήις καί πνιευιμιαπ-ική^ μας κατά- «.τησης, είτ£ βΐμα<~ε αγαθοϊ, χ—υπάψκε αίνααι την καμπιάνΌ τού «Ζήτω» τοι*ς καί ίποινούμε κι οΐΊΐκροτούιμε την ταχτι*ή τοι>ς.
  Τό καβάρμαΓτα καί ι> Κιαθαρ-
  ματόα.ιμη τοχτική των τέτοιων
  τύιπων στρώντει μόνον όταν πιά
  νοντες την ξύστρο πού ξύνει
  η μάνα μος. τή ν ντομάττα, ξύσω
  με καί μ' ουτή την· υιφή τού εγ
  κιέφαλού τους.
  Καί θά μοιϊ πήΓτε: γιατί καιί
  τόσο κι έτσιι; ΝαΤ Μύιριοι. Καί τό
  σο καί έτσι. Διέν γνώριααι γου-
  ρούνια μέ δισφορετικές μύτες.
  Φτάνει πού βίναΐι γουρούνΐια.. 0-
  λα όσα 'εΐνα» γουιρούνι·α. την ι¬
  δία μϋτη ΐχουνε, πού τή χώ-
  νουνε όπου οσφρηιστούνε κοι-
  λιαγέμισμα.
  Τό κακό χιεΐιροτβρεύιει όταν
  έχομε άγνοιο ιπραγιμιάττων ή δερ
  νόμιαστ£ απ' τή βλαικιείο τού
  «ωιχιαδερφΐισιμού», όταν λέμε δή
  λαδή «δέ βαριΐιέσαι». ΤΙότί εί¬
  ναι πού οί απατεώνιες οιγιιογδάρ
  τες χώνουιν τό γοαρουινόιμιυτό
  τοιας μέχρι νιά δούν Μοί νά
  βρούν καί τό τελευΓΓ'α·ίο σπυ,ρί
  τού υλικου καί τού πνευιματι-
  κου κιαιριπου μας καί α φού τό
  κ.λ1έψουν μ' έναν κάιποΐο πονηρά
  υιπουλο, σκοτεινό, ποΛιιτιμοι, ρα.
  διουργικό τραπο, τ,ρώνιε καί
  7αΛ('ζουιν μ' αιιτο και τό παι-
  θιάι τοικ καιι δΐ'αιωνίιζοιυν ετσι
  ΐτήν σκίλαβιά μα^ πάνω στο στι
  βο μας σαν α·γροτες.
  ■βτοΊ, κ·αι Κιαιπωζ ετσι, αδεία
  ?ουν τόν ψιυχ*ιβό κιαί τόν παρα-
  γωγΐ'κο μιας κοισμο απ' τιά χε-
  ρι·α μας καί από τό μυιαλό μας,
  γιά νά μάκ αφήσαυν τελιικο
  «σττή ζωή την αοειο μας>> καί
  νά ζούν α>υιτοιί θαιυμιάΐσια κι ε-
  μ,είς χειρότερα.
  Ακιαιμάτη|δ>ες κια ι βρώμοι,
  κομΓτιναδώροι κ,αιί ειδιικευ|μενοι
  οτό ντεμττελιό τήις κσλοζωΓΓας,
  σικηνοβετούν πρωί καί βράδυ.,
  μερά καί νύχτα, τό πώς νάι μάις
  ρίξουν καιί τό πώς νάι μάς κΜ-
  ψοιυν ποιΐκιλοτροπα. Άχιριηιστοι
  από δικού τους, αχιρηιοτεύουν
  κι. ότι τό καλό βρίσκεται μττρο-
  οτάι τουις, Ο'ΐκιοηοιούντται, ό,τι
  τούις ίΐναι δυνατο καϊ ίίναΐι έ-
  τοιμοι, ανά πάσαι οτιγμή, νά
  ιπατήοιει πάνω στάι πνεύρατά
  μας αικόμηι, άν οσφρηιστούν οτιι
  ?χο·μ£ έστω μ ι αι δ&κιαιρια.
  Δυιό τα πόδΐιαι τοος κι άλλα
  δυό, τό κεφάλι καί η κο-ιλιά
  του.ς, ζωοποιούνε τοώς εαυτούς
  του< σέ τέλιειο γο'Γδούρια καί κλωτσούν έταιι τό δυναμικό, τό παντός εϊΐδοιας δυναμικό τής Πατρίιδας τους «αί τού τόπθιυ πού τούς γιέννηισε κιαϊ τούς ονά θρεψε, προδίδοντάις τον ακό- ιμΓ), άν τό γα'Γδουροφιλότιμό τουις τόχο ανάγκιηι. Τα χίέριαι τους, βουτημένα οτήι λάιοτιιη τής κλίψιάς καί τής σ.πάΓτηις, σφάιζθιυν μέ ΜΠΑΜΠΑ- ΚΙ όλους ασοιυ,ς περνουν απ' τόν κοπιράλΐακό τοιίς, είτε μέ συιναλιλιαγή, είτε μέ ίρώτηση» είτε μέ συιμβουΐλή. Ο μόνος τουις σκοπός είναι νό αρπάξουν, νά λεηλαιτήισουν καί νά αφαιρέσαυν, νά κουρά- οούν εμάις, μέ τ ό ναί—ναΐ ή μά·- λιστο — μάλιστα. Εμείς πάλκ μέ τή σειρά μα< καί ιμέ τό «ες αύριον», χτυιπά- ,μιε γροθΐ'ό στό καρφϊ «αί στό πέταΐλό τους, πού τέλικά μάις τό πεταλώνουν γιά παποπού- τσι κι άισχετα άν οιι θεϋοι καί ο» ανθρώπινοι κρατικαί νόμοι φω- νάζουν. Γιαίτί; Απλούιστιαιτα. Γι- ατί πάβαμε απασβΐέοτωση κοκ- ιοάλων καί μυαλού κι αφήισαμΐ τα ου'σιαοτικά μας συμφέρον- τα νιά· κλείσουν στάι πόδιο τους, γιά νά' μάς πού ν σήμ&ρο, αύ- ιριο, χθέις καί πάντας — Κύριοι, έχετε τό τραγούδι σας τό «στή ζωήι την άΐδεια σαις», ζήΓτε καί μ" αντό. Μαί, αγαβούλια μου^ καλό Ι'αις λένε: Μά ώς ποτε;... ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΙ ΒΑΘΜΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΜ0Ι ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ταξίδι - άστραττή στή Σόφια — 6ο — (τεΐλευτταιίο) Τΰλιειώνονταις αήιμεραι τίς συνττομες βντυπώΐσΐΐις μου> από
  το ταξίδι — αιοττιρατιή στή Σό¬
  φια, που πραγιματοποιησα τις
  ΐτρώτες μέρες τού καινοιύργιοιυ
  χρόνουι, γιά λόγοις .υγείιαις σπή
  Βουλγαρική πρωτεύουσα, θέλω
  νό υιπογραιμμϊΐσω κ>αί πάΐλιΐ ότι:
  ■^ Οί Ε3ούλγαροι είναιι ενας λα-
  ός που ιεκφράιζει ανοιχται κιαι ει-
  λιικρ-ινά τα φιιλιικσ τού· αιΐσθήμια-
  0 Τεχνικάς Δ)ντής τού Βουλ
  γαρικοϋ Πρβκτορείου Ειδήσιεων
  «Μττέ—τέ—ά» (δεξιά), ξεναγεί
  τόν Μάνο Χαρή στο τμήμα ηλε-
  κτρονικών εγκαταστόσίων. Α-
  ριστερά ο Δ)ντής Βαλκανικών
  Χωριόν τού Ίδιου Πρακτορείου.
  τα πρός τον 'Ελιλιηινα, γιαΐτί θε¬
  ωρ εί την Ελλαοα «φΐιιληι χωρ α»
  καί «ικαλό γείίτονια'».
  ■^· Η Σαφια είναι ιμια πολη μ&πά
  ραι πολΑα ενδιαφεροιντα, ιότο-
  ριικαι καιί τοοριστικα καιϊ μιο
  πρωΓτεύοοσα απού ο ξβνος, πέ¬
  ραν τού τουρισμού, μπορείι νο
  εξυιπηρετηθεί ϋιριοτο πά>νω σέ
  οποιοδήποΓΓε ποβληιμα. ογε'ία.ς
  τουι, μέ πάιρα πολύ λίγα χρή|μα-
  τα, σέ δολλάρια.
  ■^ Οιι ΒούΙλγιαιροι συνά&ελφοι
  τής Τηιλεόρασηις, τού Τουρι-
  σμσυι καί τού Πραικτορίίου Ει-
  δήοεων «Μπέ—τέ—ά» πού συ¬
  ν αντ η,σα καί μίιλησαι μαήί το«υις,
  ^.ού τόνισαν ξεκάθαρα τόν κοι-
  νό κιίνδυινο πού διατρέχομε απιό
  τόν Αμερΐιΐοανιικο ΕπεχταπΊΐσμόι,
  καί ιβυ'ρίως από την ύιπιαρξιη
  "'ών ΑμερικανΐιΚών Βάισεων
  στήν Ελΐλάοα κα'ί ειδικώτερα
  στήν Κρήτηι, πού κινδυνεύίΐ νά
  (ιαταιστραφει ολοκληρωτΐικιαι σέ
  περϊπτωση ττυρηνιικού παλέμΌ'υ
  γιασ! ΐίναιι γνωστό πώς οί Α-
  νατολΐικοί Λαοι θά χτυιπήσουν
  τοώς εχ&ριιοούς τους στόχους,
  τις Αμερικάνΐικες Βάσεις δηλα-
  δή τής Κριήττηις, πού τα «πυρά»
  τους είναιΐ εστραμμένα — καί
  τανάΐπαλι — εναντίον τους.
  1τ'Αλλαι συιμπιεράσμαίτα πού αττο
  κρμισα είναιΐ οττι οί ΒούλιγαροΊ ε-
  πιδιώκουν τή Βαλκανική συ·ν£
  νωση καί την από κοινού αντι-
  μειτώπιση τού Ιμπεριαλ ι στ ι κου
  κινδύνουι, ότι είνα'ΐ π&ρισσοτερο
  φιΛικά διαικεΐμενθιΐ πρός εμάς
  σέ σχέση μέ τού< Τούρκουκ καί ότι, παρά τίς διαφορές πού υ- παιρχουν στάι πολιτΐκιά μας συ- στήιματο, θιέλουν τή συνεργασία μας στόν εμποιριικό, τουρ.ιστι- κό., πολιτιστικό καί άΑλοιυς το- μείς. ΆΉ ΒθιυΙλιγαρία, θέλω νά πώ α- κομτι, ειναιΐ μιό συνιεχώς εξελισ¬ σομένη χώρα·, όπου τα αγαθά αποτίλέσματα τού ΣοσιαΛιΐ- σμού, φαίνονταιΐ ξεκιάθαρα μέ την. πρώτη μαπΊά πού θά ρίξίΐ ο ξενος εΓτισκέπτης τη.ς. ►♦♦♦ ΠΑΣΧΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα, προσ- φέρεται γιά μάς τούς Έλληνες δσο καμιά άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τώρα τό Πάσχα. Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό Έλ¬ ληνας έπισκέπτης βρίσκεται. χωρίς καλά- καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντρμο είναι, στόέξωτερικό,κάνει τίς διακοπέςπού τόσο έπιθυμεΐ, καί ταυτόχρονα κάνει καί Πάσχα. Ταξιδέψτε, λοιπόν, φέτος τό Πάσχα στή γειτονική μας χώρα, καί μ'ενα.σύντομο καί άνετο ταξίδι θάχετε τρία δώματα μαζί: καί Πάσχα, καί διακοπές, καί έξωτερικό. ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (εταντι χιιμερινού Κ»ν)γράφο»ι ΐΗΛΕΚΤΡΑι) ΤΗΛ. 235.493-230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ♦♦♦♦♦■ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Γιά περισσότερες πληροφορίςς άπευθυνθεϊτε στόν ταξιδιωτικόσας-πράκτοραή στό γραφεΐο τού Έθνικού ΌργανισμούΤουρισμοϋ τής Βουλγαρίας στήν'Ελλάδα, ΒβΙΚαηΙουπδί,Άκαδημίας 12,Άθήνα134,τηλ. 3634675. Περίπατος οΐά χιονια τοΰ Γενάρη, 1980, στη Ι,υφια. Ή ραΐμιά τμαβα τόν γυαό της στό μικρό παιδΐκο δλκίυθρο σ' δνα κοντρικό δρόιμο τής Βουλγα,ρικής Πρωτεύουσας- Τα παιδία οιή Βουλγαρία/ ηερνοΰν ξένοιαθΊβς ώ&ες στούς Παιδικούς Σταιθμούς· 1τ Η Βουλγαρία ειναΐι μιά χώρα· που επαιξε μΐέ «ανοιΐχΓΓά χιαρτιά» μοιι χωριίζ νά χρηθ'ΐμοπιθ'Ίήισε» σΛλου ειιδου·ς πιροιπαγανιδιστιικες μίθαδου'ς, εκ α νέ κιάττι ιδι>αιτερα
  επαιινετο καί αξιόλογο: άινοιξε
  τ αι συνορά τηις, μειΐωσε στό ίλά
  χιστο τα εξοδα καί είπε στούς
  ξενους:
  — Ελατιε νο μας δτντε.
  Πηιγαιινετε κι εεσείις στη Βουλ
  V
  αρίισ γιάι νά ιβιγάλετε τα προ-
  σωπιΐικια σας συιμπεράισμαται.
  Είμαι βιϋβαιος ότι, — σ' ο-
  τ.αιαδιήιπιοτε παραταθή κι αν α>-
  ^ήΐκετε, οσοδήιποτε κί άν εϊχαν
  σφιηινιωθιεί μέσαι σας τ αι «αιρφιο
  τήις, προσφατηις σχετικαί, αινττι-
  ΒουΛγαρΐικής συνβηραιτολογί-
  <"«ς— θά συιμφωνιήισετε μαζί μοω χ αί θά δΐήττε όττΐι η ΒουΛγαρίαι εί ν αι μιά αξιόλσγιη χώρα ηαί ο Βουλγάρΐ'κας Λαός, ε«α^ φιιλος γείτονος Βαιλκανβκος Λαοις, μέ αξιοθαύιμαστη εξέλιξη,, χάρις καιί μονον στήν ψυιχοσύνθιεσηι καί στόν Σοσιαλισμόν τού. ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγοραίο αυτοκίνη- το μαζί μέ την αδεία σέ τιμή ευκαιρϊας. Τι>λ. 233-023
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΤΗΜΑ
  Καινουργες κατάστημα 140 τ.
  μ. ισόγειο, στή Λ. Αιοαδπμίας
  176, ενοικιόζετοι μέ λογικό ε-
  νοΐκιο.
  Πληροφορίας: Τηλ. 287598
  <αί 220152. ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ ε™™"· ε*™■Ι·"1! —Κρήτει Τεϋ. Πραε •Μ.ΜΜ εΜΐ 114.101 ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ Τ. ΑΣΤΥΗΟΜΙΚΟΙΑΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΛΦΕ10Υ "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθή σεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντων προ- σώπων, Έξακριβώαεις κατοικίας ή εργασίας/ α¬ γνώστου διαμονής άτόμων καΐ θέιματα αίσθηματι κά καί έπαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσβις χχύ μαγνητοφωνήσεις- 'Εξυπηρ,ετεϊσθε τάχιοτα καΐ μέ άπόλυτη έχεμύθεια. Παρακολουθήσεις σ' δλη την Έλλαδα· Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθίί- τε μας 6νευ άμοιβίίς· Όδός Κυδωνίας καί Μινωταύρου 2 (δίπλα οτον ΟΤΕ) Τηλ- 288-489 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ■ ■■ΗΜΒΒΒΒΙΒΙΙΙΙΙΒΒΒΙΒΙΒΙεΙΒϋΒΒΈΐεΙΙεϊ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΛΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · Π'ΑΦΕΪΑ ΚΑθΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Α.Π Ι; ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. &Ο-68& ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλβιο Τηλ. 284-75· ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράχλέιο Τηλ. 289—1ΘΙ ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ· .φφφφΦΦΦΦΦ«»ΦΦΦΦΦ<φ><»φφφφφφφφφφ Φφφφφφφφφφφφ "Ανδη Νάρκισος ' Ηράκλειο - Ρόδος Τό πρώτο άΓΐ όλα τα έπαρχιακά κέντρα ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ Οθθί ΟΑίΜ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ - ΡΙΖΙΚΗ ΑΑΑΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΖ ' ΒΕ3ΕΒνΑΤΙ0Ν ΤΗΛ. 220-257 ΚΑΙ 821-252 11 111 ..... (·*·>*
  ιΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΩΤΣΟΣ ΠΡΟΣ ΚΩΤΣΟΝ:
  -«Σκάσε καϊ κολύμπα...»
  χαρος ο'αυυην
  ποοπριν με/χωμα
  προλαρη να ηέ' εο&οο κοι
  ουλλοΡπ οικΓττιου ^^
  24 ΜΑΡΤΙΟΥ 19*0
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΣΤΟΝ Ο.Φ.Η.
  Μετα τις εικλογες της
  Ι
  ι
  ι
  ι
  1
  ι
  (Σκίτσο: ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΗ)
  Ό Δήμος Ηρακλείου ζητά:
  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 'ΑθΗΝΑ,
  Μιέ έγιγραφ© τουι, οιπ<&υθυνο- μενο όρος τόν κ. Υ-αυρνό Βιο- μηχιανΐας,ο Δήραιρχος ΗραιΑ»· ου κ. Καρέλης, ζητα νο μη δο- θειΐ παραταθή λειτουργίαν τοιύ Γργοστασιοι> «Αθηνά».
  Στό εγγραφο τονϋζεται —
  κ αι πολυ σωοτα — ότι «ν&α
  τυιχον παρατηαιοιη θα δημιουργή
  σει ιοηοβιαιρο β8ματο< σε βαιρος μεγαλου αριθμού κατοιΐκων της ιπόΛης μας, των οποίων η διαβι ωση ένεκα τής λετουργιος το·υ εν ιΧόγω εργοο-αισθουι, κιαθϊιστα- τα·ι οκρως προβληματική». Όπως θά1 θιυ(μιθύνπ"αι οί ανα<- ννώοτες τιχ^βΑΛή'ίθΙ&ιιη.ς», τό θΐ ιμο αυτό ·ανακ5ινηισε παλιότερα η ζφημερι&αι μκ3<ς ικβιΐ Λειτα απο σχετιική καμπανια μας τό &ρνο- οτώσιο εκλειισε με αιπόφασηι τού τατε Νομαρχη κ. Τσίρικα. Λι/γο αργιατί,ρα όμυς ΰάθηκε πολΐ' αδεία ίπιονΐαιλί.ιτουργΙιας. ,μέ ττροσωρινή παραταθή μεχρι τέλος Μσρτιαυ 1980, ττοΛύ σω» οττβ δέ τύρα ο Δφος ζψύ την παρειμβΐαση τού αρμοδιου Υ- για νια μην ξαναδο- 6 εί — όπως παλιοτερα — νιέα παράπταση, δεδαμενου ότι μΐε την υυτ' αριθ. 4573)69 τής Επι¬ θεωρήσεως Βιομηιχανυας Κρή«- τη,ς βιχε απορριφθεί η παραταθή ι/ ιεΐΓτουιρν4ΐ·α·ς τού ουρηινΐλαιιουιρ- γειοϋ' «Αθηνά» πού ταλαιπωρεί •αιριιως τα Ανατολιικάι «αί Βό- ιρ-ειο Προάΐσττΐΐίαι ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΕΚΑΑΣ ΠΟΥ... ΧΑβΗΚΕ ΕΛΛΗΝΑΣ 1ΒΛΣΗ ΛΥΘΗΚΕ ΚΙΑΑΑΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚ Ο "Ελληνας εργαζόιμενος στην Αμερικανική Βά<ση Γουρνών κ. Μύρων Παγωμΐενος, απολύθηκί την ΓΓί,ρασ,μιενη {&δομα'δα οιπο την ΐργασια τού, μέ τό προ- σχηιμα ότι θιοωιρήιθΐηικε υπευθυ- νος για .μιά ...«οαρίΐκλα' πού χα- 6η|κε από τόν χώρο τής δουΐει- άς τού. Συμφωνίαι μέ τ κ πληροφορί¬ ας μας τα Πιθόσωπο πιαυ σκηνο- θβτησαν την πά ραπάνω απόλΐυ- ση ήσαν ο Λοχανδς Ι.ΑΗ5ΕΝ, ο επιΐλοχΊιας ΜΙΟΟΙ.ΕΥ, ο ·επιλοχί- ας ΗΑΝ5ΕΝ καΐ ο ορχιλαχΐα>ς
  Πληρσφορουμαοτε ακόμη
  ότι και άλλες απολυσεις επυύ-
  4ουτοι, κυριως κιατά' προσώίτων
  τού τ5εν είναι απΐόν!υ~αι «μπιιστα
  οτοώς Αμερ>ικανού!ς
  ν*α' διοίικηοη στό Εριασιτεχνιικό
  Ι^ωματειο τού Ο.Φ.Η.
  Οΐι εχλογ©; ειχαν π.ροικυψει,
  ιμετάι την ενσταιση τού αντηοα-
  λου ψηφοδελτιοιυ, τό ογγοϊο ε-
  χαισε »αΙ τις π-ροχθεσΐ'νες εκλο-
  Υ«ς
  Τ ο νεο Σ,υιμβουλιο υπο τθν κ.
  Δ. Βεβαιοί, θα σονΐεΛθει γι,α να
  σαγκροτηθεί σε ούιμια αυτή τή
  βδομό&α.
  Άς ί,υχηθούμε αυτή να είναι
  η ΤΕ'χευταϊο περιπετεια στό Ε-
  μασιτεχνΐικό Σωμοτείο τού Ο.
  Φ.Η. γιά νά μπορίϋίΐ νά επιιτε-
  τόν προορισμό τού.
  ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑΔΩΝ
  Στόν ικινίηιματογράφο «Κρο-
  τού Πόροΐί, πραγιματοιποιή
  θΓγιοε ττρο,χβές Σάιβΐβατο κα! χθώς
  Κιιριακή, τώ Παγικ.ρήτω Συνέ-
  όριο των Μιαιρτυ«ρων τού Ιεχω-
  ■βά.
  Στό τιαιραπάνω Σιυνιθδριο,
  πού άρ-χισε τό μεσηιμερι τού
  Σαββΐάτου, πήίρΌν μερος περι
  τα ιχίλια άιΤθ+Μι, ιμιεταξύ δέ των
  ιομιΛιηΓΓών ήτο ν «αιι «κπιρόσωιπιο»
  τής διεθναυς αυτής οργάινωσης
  αιττό τήινι Αθηνά.
  ΟΙ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜΕΣ» ΚΑΤΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
  27
  Την &ρχοιμιενιη' Πεμιτπτη
  ιΜΏιρπ'ίοια πιρόκειτιακ νά
  ότε! στώ Τιρΐιμελΐς Ηρακλείου η
  6Ί*η ικατά ιτού εκΦόΐτηι «αι διω-
  ΘυΛίτή τήις ΈφιηιμερίΙδιαις «Κρητι-
  ικά Νΐία» κ. Μιχ. Παπαδάκη, υ-
  οτίιρα από μήνυιση τών<ίΜΐινωι- νών Κατά τα άιλλα, οί κες Βάσιεις τελούν υηόι ... Ελλη- νιικον ελεγχιθνΙ... Στή, ΰϊκιηι κατά τ^ 6α.ς αιυΐτής, ττού εκδι&εται στήν Αβΐήνα', ο '&ιιε.υθοΐνΤΓή'ς τηις καιτη νθιραται γιό συ«οιφαντΐική δυ- σφΙή)μηοτι των «ΜινωΐΝών Γραρ 'μών» £ξ αφορμήν δΐημοσι&ύρα- τος, πού θϊωρήβηικε όττι στρέ- φονταν καΐτά τή-ς ναυτιλιακής Η "ΗΕΙΑΑΜ ΑΠΟΝΤΕΣ- ΣΤΗ ΑΚΗ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίδα 1 οτήριο, προίχτοσή της στήν 'Β&ρα, (άνθρυηοι γάρ κι οί Δι- καστϊς), ϊλομοτα των γον^ιν, •■.ών ονμμαβητών κ« φίλων, α- πογνωοη στό ναινικά προσωπα των κατηγορουμένων, πού εμ- βρόντητοι σκοασαν ότι 0ά ωδη γηβούν οτΐί «Νιανΐικίς Φυλα- κέφ, στό λεγόμινα εΣωφοονι- οτικα - κόΑε όλλο - Κατοοτπ- ματα», στό γνωστά «Αναμορ- φυττήρια Ανηλϊκων» πού δίν ΐίναι στήν προγματικότητα τΐ- ποΤί όλλο από Φυτωρια Εγκλη- ματιών κα) Εχολεία κόβ« Αν- σρύηινης ΑνωμαΑκ>ς.
  ύ ΠΡΩΤΟΙ των Μστηγορουμε-
  νων — πού γνώρκκ γιά οεκα
  μΐρίς από ολλη συναφή ποινή,
  τούς απαράδεχτους γιά πολιτι-
  σμένκς Κοινωνίΐί, αυτούς χώ-
  ρους — περιέγρβΗΚ μέ ζωντανά
  λόγια, σκληρό βεβαία καί βα-
  ρικά — μό πέρα γιά πέρο αληθι
  νά — τό ελίμα πού ~τι«ροτ£ϊ
  στό. Πανντκπήμιο αυτά τής Δια
  φθοράς των Νςανικών κορ«ιιών
  καϊ ιμυχ^ν, πού στ£λνονται ΐχα
  γιά νά «πλινρώσουινγ στήν πρό
  ξη τόν ηβινό φροντματισμο
  ΤθΛίί.
  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, αβιασμοΐ, ομοφυ
  λοφιλιιάί σχϊσιΐί, ΐ|»υιχ»οσυμα-
  τ.εκς ανωμαλίΐί, μαθήματα κάθΐ
  Εγκληματικής (νέργεκκ, ακοΰ-
  (χτηιεαν, ειττώβηκον καί &ια(3ά-
  οτηκον στήν προχθεσινή δίκη,
  ότι ίίνοι τα εϋριο χαραχτηρι-
  στιιώ τνν χώρων αυτρν πού
  Λέγοντοι εοτ' οτΐφοετιν «Ανα-
  ΑΥΤΟ τοναττοια εντονο από
  τούς Υπεραβτιιστές, πού υπο-
  γρόμμισον οτο Λικαοτήριο τό
  πάσα ατιεινδιινο «νοι νά οτεϊ-
  Λουν {κεί τούς νεαρούς κατηγο-
  ρουμένου;. Δυστυχώς όμως τό
  Δικαοτήριο δέν ευθύνχται για
  τό πού λ(£ΐ ο Νόμος νά εκτιλιί-
  7οι η ποινή. 'Αλλοι φταΐνιε γι'
  αυτό. Φτοΐνε οί υπιυθυνοι της
  Δοικησης πού σητηρούν τα α-
  παρό&εχτα καί θλιβερά αυτά ι-
  δρύματα, όπου ο νΐος γϊνχται
  πολύ χειρότιρος απο ο,τι τυχόν
  ίίνοι όταν μπαίνϊΐ.
  ΑΛΛΑ άς δούμε τώρα μερικίς
  προεχτάσΐΐς τής προχθεσινήν δι
  >ης καί λίγσ σχετικα μ* αυτήν
  σημεία, την οποΐα ο Προ'Γστά-
  μενος τής Εισαγγελίαν Ηρακλεί¬
  ου κ. Ζορμπάί, πού «ατείχε την
  Εισαγγελικη έδρο, στήν αγό-
  ρευσή τού — πού ήταν πιρισ-
  σότερο γλσφυρή διάλεξη κοινυ-
  νικού περιεχόμενον — χαραχτη
  ρισε μέ τα λόγια:
  ■£ <^Δ«ν νομίζω νά εισήχθη τταροιμοία: δίκΐη επί *Ελλη νικοΰ Δικαστηρίου. Πρό κείται τΠε,ρΐ «{χπνο,μένου εγκλτ)μ(τηκοΟ, ττού δείχ- νει δτι κάτι δέν ττάει κα. λο σ' αυτόν τόν τόπτο. Κινδθνεύει, έτί! τέλςχ/ς, ή Υή ιμας. Κινδθνούει ή κάθε άνθρώ πινηι άξία μέ άνατροπή. Άλλά νά ιανδννεύει καί ή ψυχη τού άνθρώ—ου; Δεν θό μεΐνιει κάττοιθ'ς όρ- θρος Μακ «νιας πνίιυ(ματι«ός εσττερινός στήν ανθρωπί¬ νη ψΥΧΠ/ "Ολα θά κατα- τπέσονν; Τό ττράγμα ί- χει άνησυχιητικάς ττροε- κτασιεις Ή μορφή των ττραξεων σττανιζε.τ στόν 'ΕλΧττνικιό χώρο. ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ χαραχτη ρισε συασνμος ο Τύπος τίς πράξικ τμν νεαρών κατηγορουμένων, όταν ακάμη δέν γνώριζι καν·Κ τούς δράστΐί. Κι αυτό, κυριως, νιατί αποίτάτησαν καί πρόχτβα- ίαν τα σύμ&ολα καί κυρΐυς την Ιημαία, μέσα στόν χώρο τού Καπετανακείσυ Γυμναισίου. ΠΡΟΧΘΕΣ μίτριόχπτρβν κάπως οί χαραχτηρκτμοί, όταν πορα- κολουθών-ος τό ονγνκμμίνο νεανικά πρόσωπα των αντνϋεα^ν μαθητήν, έβλεπες ότι ούτε οί Ι- διοι δέν μπορούσον νά διίιβουν μιά εξηγήση των πράξβών το*κ, παρά την — ιμονή τού Ειοβγγι- λέα καί των Δκασι|ύν. ΟΙ ΑΠΟΦΑΧΕΙΣ των Δικαβτηρί- ών είναι παντα σεβαστές «αί ϊέν κρίνονται. Η ΑΓΟΡΕΥΧΗ όμυς τού κ. Ιι- σαγγελεα πού τόσο ο»»α>|»ΐσά
  «έηισσ» τό όλο θέμα, σ" ινα ση
  μιίο της αξίζίΐ καί επιτρεπεται
  νά κριθίϊ.
  ΕΙΠΕ πολύ σαστά ο κ. Ζορμπάς:
  ■^ «'Αττο την δί«ιην αυτήν
  λείπτΓοαν, άηντν^ς, οί _>-
  ριοι 1/Γτε.ύθαν©^ οί μεγά-
  Ιλοι άττισντες>.
  ΠΟΣΟ δίκηο είχε προγμαΤΗβάΙ
  Βεβαία δέν τούς κατονόμασε
  γιατί δέν εξιενουντο μέχοκ >-
  κεί οί δικοιοοΌα·κ τού. ΚαΤ δεν
  είχε κανείς την αποπτ)οη,
  μενος την ββοη «αί τό
  τού θεο|ιού πού εητρ*χταπεΙ,
  νά τό' κάνει.
  ΕΤΧΙ καΑένος έβαλε μονος τού
  στή θέση των κυρίων υηαιβυ-
  'Λίν, των «μεγάλην αηόντων»
  αυτήν την δίκην· όποιουν ·»τό
  τή γν(ώμη τού ήβελε.
  ΕΜΕΙΣ, παϊρνονταν οόν Ρόαί,
  τό γεγονόν ότι οί πρόβϋν ήτον
  οπόλυτα κατακριτέεν «οί αηα·
  δουσες πρός Νέουν ανβρΜΠΟΐιν.
  ότι έπρ-ίε λόγω κυρίων την προ
  οβαλήν την Σημαίαν νά τιμωρη-
  βούν παροδειγματικά — όπως
  ■αί έγινί —, ότι οί δράστις ή¬
  σαν από άρκττες αστιχές οικογέ-
  νβιεν, ότι δέν ήσαν ττολιτίκοποι-
  ημένοι, αλλό μάλλον θύμοτα
  •ήν «μουσικής Ρόκ», ότι άλλο
  η αναρχία κι όλλο η λα'Γκή επα
  ναοτοση, ότι η πρώτη είναι απα
  ραδεχτη καί κατακριτεα καί πολ
  >ά οχόμα «ότι» πού δέν είναι
  σκότημο νά αναφέρομε, πιοτεύο
  με ότι οί «μεγάλοι απόντες» τής
  δ'ΗΗΐν· ήσαν οί Διοικούντεν, οί
  ίεπρόσωποι την Εκτελεστικήν
  Εξουσίαν, πού μέ τίς πραξεις καί
  "Τ"Γί**Τ"ΐ τους, «όπλισαν»
  την %νχή καί τό χίρια των δρα
  «Τηΐιν για νά μεταβληθούν στιγμι
  αΐα από «παιδία καιλ)ών οικογε-
  νοιύν» αέ «οναρχικούν χωρίς
  αιτΐα».
  ΑΥΤΟΙ πού διοικούν αυτόν τόν
  ταπο, «ίνοι οί υπεύθυνοι, γιατί
  μέ τή γενική κατόσταση πού δή
  μνθϋργιγσαν, μέ τό κλίμα των ε-
  πιηλώστων «λςυθεριών, μέ την
  εγιβΓΓά_γ*ίη την Παεδείαν, μέ
  την ΤηΑεώραβη, μέ τα πορνοπι-
  ριθθΜβα, μέ τόν Αμιρικάνικο
  τρώπβ ζΜήν. μέ τίς, ξεν«*ν γινΐ-
  «ά ε~ϊράο«ιν πού οτιταέπουν
  ν« μέ την σπομάκρυνση τού
  Νέαυ από τίς «ρίζεν» μόν, ωδη-
  γούν τή ΝεολσΊο σέ δρόμουν τέ-
  τοιους, πού καταλήγουν στό Θλι
  βερό. ΠανεπισΓήμια τού Εγκλή-
  ματον, τα «Αναμορφωτήριο»,
  Υ ά τα οποίο ο· ίδιοι οί Διοικούν
  τ<ν είναι ηαλι υηεύθυνοι καί ο- χι, οηΜθίήποτε, οί Δκαστέν, αού βάαει των «ιιμένων Νόμων, υπο^Ρβούνται νά οττέλνουν τούν Νέουν ποΰ «ποραοτρατούν» σ' αΐίτά. Μ. Χ. ΈπιστοΧή τού παληού Ηρακλειω™ έκδότη κ. Π. Χριστοδούλου Μ ΑΝΠΑΡΛΙΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΤΟΥ κ. . Ό έπιστολογράφος τόν χαραχτηρίζει μέ τόν τίτλο € Αβέρωφ Νο 2>
  Πρός
  Τόν Δ)νττήιν τής {.φιηιμεριδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΦΓλε Μανο,
  Στό φύιλλο τήις «ΑΛΗΘΕΙ¬
  ΑΣ» 17)3)80 «αί μέ τόν τΊτλο
  «ΑΠΟΚΛΕΙίΣΤΙΚΗ ΣΥΝ£ΝΤεΥ-
  ΞΗ ΤΟΥ κ. Ι. 2ΙΠΔΗ», ο α·ρχη-
  γός τής ΕΔΗΚ, αηαντώντα< στήν ερώτη,σή σουι, σχετιικιά Με ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΗΣ Λ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 'Αγνωστο άτομα έαηασαν τίς βιτρίννν ορκετών κατσστημά- των την Λεωφόρου Δικαιοσύ¬ νην, τή νύχτο τού προχθεσηου Σοββότου πρός Κυρκκή. Μεταξύ των εατοστημάτυν περιλαμβόνονται τό υποδηματο ποίείο Κ. Κενέρη, τό φωτογρα- φείο Μ. Χουβτουλάε- κ.ά. Η Ασφαλεια δκρευνά νά βρει τούς δρόοτες. ΝΕΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΕ ΙΜΑΡΑΚΗ ΣΜις 15 ΜαΤοι> 1980 πρόκει
  τα* νό ίικοιικαοτηει οτό Τριμελές
  Πλη.μμ£Αιειοδυοείιθ Ηραικλείθιυ μιά
  ■"εα δικη «αΓΤά' τού μεσιτη
  ιπλοιων κ. Αΐλ. ΜεΊι μαρόκω για
  τό γτνωστό θΐμα των καΓπαγγε-
  λιύΐν τού γιά υιπε,ρτιιμολόγηιση
  'κασα την αιγορά τού «Αριαδνη».
  Αυτηή τή φορά· μηνυιπίΐς Είναι*
  τ αι ρέίλιη τού Δ.Σ. των «Μινωι>-
  κών Γρ'αιμμών-» βκεΐιινιηις τής επο-
  ΐχή|ς, τα ο-οϊα' μηινύουν μώνο
  ~όν κ. ΜεΊ'ιμαιροικηι «οαιϊ ποοτιεί-
  νοιΐν μάρτυιραι τόν κ. Μάνο Χα¬
  ρή, αντιίθιετα μέ τή γνωοτπήι
  γραμμήι -ού ακολουθήση τό σιη-
  μεριΐνΐό Δ. Σ. των «Μινωιικών
  Γραιμμώνι».
  την περιιτττωση που η Δεξια χά-
  νονττας την εξουσιο σε μιά «-
  λογΐΜή μαχη, δένιτήντταιροδΐωσει
  σει στό προοδευιτικό κομιμα που
  0α την πορίΐ με την ψήΐφο τού
  λαοιυ, οπιανΐτό μΐε τετοιο τ,ροπο
  που λιγο πολυ μαις θυμιΐζει τόν
  κ. Ευαγγελο Αβέρωφ.
  1) Δεν γνωριζει τι θά π&
  Προοδευττιικο Κομμο.
  2) Τό ΠΑΣΌ/Κ δέν μπορεί μο-
  νο τού νο κε,ρδκ'σει την εκλογι-
  κΐ> νΐυοη,.
  3) Εάν το ΠΑΣΟΚ σικμμαχή-
  σει με την Ε3ΔΗΚ δεν μπορί-ί ντά
  βρίθει άνθρωπον η δυινιαμει< που θα αρνηθουν νά παριαδώ^ σουν την εξουσίαι καϊ 4) Εάν αμως τό ΠΑΧΟΚ συμ- μαχιοιει με ολλους &εν ξ&ρει τί μπορει να γϋνει. ΔηΛαδή ο κ. ΖιγοΊη,ς, μΐέ λιιγα λογια, θέλει νό μας πεί έμμεσα^ ότι μόνο με την ΕΔιΗΚ θα> Γίέοιει
  η Δεξια κακ εάν γίνουν όιλΛου
  εΐδους συκμιαιχίιες (σιυνιαοτπ-
  σμοιι), τοτε θό έΊλΒθιυν τα τάν-
  κς ή ο 6ος Σΐτόλος, δεν μισς ίτό
  ξεΐΜαβαρκζεΐ πάιντως.
  Όσο γιο τό ότι δΐν γνωριζει
  τι θάι π εί ΓΙιροοδευΐτικό Κόμμα
  μιέ τίς εττιομενιες αιπιαντήισειν τού
  δικαιολογει πλήρως την αιγνοια
  το-υ αυτή.
  Σεβομενος κ. Δ)ντα τον λι-
  γο χώρο τής εφιηιμιεριιδιας σας,
  δεν ανατρεχω με λετττομειρεΐιες
  οτο παρελθόν γιά νά ίνθιυρίσω
  στόν κ. Ζΐιγώη όττι η πλεισψιηιφια
  των βουλευτών τής ΕΔΗΚ —
  Ε.Κ. μ£ τις αποστιασΊΐς τοι*ς εί¬
  ναι αυΓθΐ που διαιωνιΐφουν την
  Δεξια στην εξοιυισια. Μήιπωις τό
  ξεχνά αιυΐτό; Ή θίΛιε,ι ν·ί» ττει όι-
  τι εφ' όσον τό ΠΑΣΟΚ ί.ΐνιαΦ
  σμμμαχος με την ΕΔΗΚ θά' τού
  δοθει η εξοι*σΐ'α από την Δεξιαι,
  η οποιια δΐεν θάι εχει νο οβη-
  θει τιποτα μια Μοί ξερει τόν τρό
  ηο να αιποκτα Δεξι/ους βουλευ-
  τές με πιροοδευτικούις ψήιφους.
  Εν Ηραικλειω τη 19-3-80
  Ευιχαριστώ γιαι τήιν φιΐλοξενία
  ΓΪΑΝΤΕΛΗΕ ΑΛ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ¬
  ΛΟΥ
  Διγενών 16 —
  Οί Άρχές μάς άπαντοϋν
  Ο Κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΑ ΤΗ ΡΟΓΔΙΑ
  Από τόν κ. Νομόρχη Ηρα¬
  κλείου, πήρομχι την παρακάτνι
  απαντήση σί δημοσϊευμα τού
  προηγουμίνου μας φύλλου.
  Λυπούμαοτε ειλΗφ^νό πού η
  πρ)ώτη αυτή οπάντηση τού νέ-
  ου Νομόρχη, δ«ν είναι «βόλου
  ΐΝθΎθποιίΐτική, δεδομένου ότι
  δέν άπαντα ού την θυσίαν τού
  θέματον, δέν λ_ι δηλαδή άν η
  Κοινόττ,τα Ρογδιάς εκητράττει
  ή άχι τόν φόρο πορατιδημούν-
  -ων από τα ξενοδοχιία Κεφαλο-
  γιάννη.
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Π. 7342)20^-80
  ΠΡΟΣ: Τον κ. Διβυβιυιν-ή,
  τής Εφηιμί,ρίΔακ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  στό σχολιο
  «ιοιΐ δηιμοσΐίυσατί στό 261)17-
  3-1980 φυλλο τήις εγΊίΡ'ΐΐτου «φιη
  μ·ερΐιδας σαις, μΐέ τόν τΓγγΙαο «Ε-
  ρωΐτιήΐματα — Τ. συμβαιΐνιει μιε
  την Κοινότηται Ρονδιιαις» σας
  γνωριζουιμε, όττι, τό Κοινοτιικο
  Κοινοττιικό Συρβσύλ'ΐο Ροδιάις έ-
  χει επΐιβαλλει τέλη παρεπιιδΓ)-
  μούντων στίς Ξενοδοχειαικετ; Ε¬
  πιχειρήσας τής ηεριφερείας τη^
  Κθιΐνόίτητιαις με απόφιασή τού
  που εγικιρ·ιθιη(κε απο τή Νομαρ-
  χια.
  ΜετιμνΊ
  Ο Νομαιρχης
  Ι. ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑΣ
  Γιά τό τραπεϋικά σκάνδαλα
  Μιά απαντήση τής
  Έθνικής Τράπεζας
  Από τή Δηΐκηση τής
  «ήν Τράπεζαν πήραμε την
  ηαρενάτω απάντηοη σί δή
  ιμοοΐευμό μόν.
  ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
  ΔΙΟΙΚΗΧΉ
  ΥΠΟΔ)ΜΧΗ ΔΗΜ. ΣΧΕςΣΕΩΝ
  Α.α 10238
  ΔιεύβυΜΟΐη
  Εφηρ&ρ,ιιδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ»
  Μαιρογιώργη 5
  Ηράκλειο Κρήτης
  Κύρμε Δι>ε.ϋθυντα,
  Στό φυλλο τής ζφιψφΐδος
  ■αος μ'ί ημίίροιμηνΐβι 28 Ιανουα-
  οιουι 1980 6ηιμοσΐίύοα~£, υ«ετα-
  ξυ αλλυν, ότι «ξ αιτιαις «οικαν-
  πού αφο.ραΰσαν ακβλυ-
  βπιτονίς, ζΓμιιώβηκιον ποΑτ
  λά ΛΜΤομμ'ύοιθ' δραιχιμιΐιν οί
  ΤράΙπεζες Αγροτιική καί ΕΘνική.
  Σά)ς πληιροφοροΰιμί υΓκύθυνα
  ίτι όσον οφορό την Βθνική
  Τροπ&ζο τό ΥποΐΐΜ.ταοττημά μ«ις
  γτο Ηράΐίλεια βϊχε ονοράσίΐ ε-
  Γΐιταγκ οηιμ<ΐ·/πιών· ποσών που ειχε «ικδάαειΐ η 3ΑΟΕΚΑΤ ΒΑΝΚ ιΒΑΝ κοιΐ τίς Πιρύαχιό^ιζε ο κ. Ε. ΒελιβΛ.αώίΐίης. Οί πί.ριοχΛ>τι-
  ρες οπό τι>ς £πιτογε< ειοπρύιχθΐη κ αν κανονιιχά, οί δέ υπόλοιπος υοττίρα οιπό επέρβοοτ) τής αρμο δίας Δι«ιυθίκνκκακ τήις Διοικήσε¬ ως ί,ισπρόχβηΐίαν οιΐ&χ>ς χωρις
  ν α ϋί—ορξ&ι θιερα £.ιακ)ρ·&μιο ύ ς α-
  παιτήισιεώς μαις.
  'ΚατΓόπιν α'υτύν, κ. Διαιθιυν¬
  τα, τό ζήτηιμα εχιεΐι κΡΛιίισεΐι για
  την Εθνιικιή ΤράΠίζιαι χυρϋς να
  'Λπαιρ.ξει θβμαι ζηιμίΰς γιώ τό Ί-
  Αθήνο 10 Μαρτιιου 1960
  Μέ τιμή
  ΕΘΝΙιΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Α. ΚΑΤΖΟΥΡΟΥ
  Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
  Η ...ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
  ΤΟΥ ΤΕΒΕ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπο τή οιελίδα 1
  γιά μιά πρόσβετη φορά ότι ο>
  ασφαλισμένοι τού ΤΕΒΕ βρί
  οικονται σέ δεινά χάλια, όταν
  χρ«ιαστ« νά ζητήσουν τή βοή-
  βειο τού ασκραλιστϋκού τους
  οργανισμόν όπως ο κ. Πλα Γ-
  τόκης.
  Ποίος άραγί πρέπει νο ντρα-
  ηιί γΓ αυτο τό σίσχος καί τόν
  ΓξβυτίΑισμό την ανθρωπίνην
  αξιοπρέπειαν;
  Ποίον άλλον απο τους αρμο-
  διουν την ανυπορχτην Κοινω¬
  νικήν μαν Προνοίας...
  Ό Άρχΐιγός της ΕΔΟΚ κ· Ι- Ζίγδης, λέει τα πρώτα
  τού λόγια στόν διευθυντή τής «Αληθείας», στή οκά-
  λα τοΰ άεορττΑάνου. Πίοω τού ό κ· Νικ. Βενιζέλος
  ΠΡΟΣ ΤΟ εΐΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩ
  #*# ΔΙΑΛΛΑΡΤΥΡιΕΤΑΙ δ κ. Μη¬
  νάς Τσαγκαράκης γιά δσους
  διαιμαρτύρονται κατά τοθ άριμο
  νίου τού Άγ'ίοο ΔηιμηΓτρίου· καί
  λβεΐι ότι αύτό οικριιβθς έγινε
  στήν ττερίιτ-τ«σή τού άφορμή να
  ττάει στήν έκκίλησίαι ττον δέν πή
  γαινε μέχιρι τώρα.
  ^ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ δ κ. Νικ»
  ψορος ΒρένΓΓζος, τοθ κέντρον
  «Άράχνες», στήν δδ6 Μάχης
  Κρήτης, δτι δ Δήιμος Ήιρακιλείου
  δέν σχ/νοέΐει τό κιέντρο τού μέτδν
  άγωγό τοΰ νεροθ, ποθ άτπέχει
  λίγα ιμέρα άττό αύτό. Διαραρ-
  τύρεται καί λέει δτι δ ΔήΙμος
  συνεχώς τού άναδαλλει τή σύν-
  δεση ιμέχρι τοϋ σηιμείου νά νο-
  μίζει δτι τόν κοροϊδεύει.
  Λ*# ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΓΓΑΙ πολ-
  λοι —ερίοικοι τής δδοΰ Γιαιννί-
  κου, γιατΐ να συνεχίζει δ μικράς
  και στενος αύτάς δρσμίσκος να
  είναι διπλης κατενθύνσεως μέ
  ά—οτέλεσμα καθηιμερινο: να δή
  μιουργοΰνται τρροβλιήιματα κυ
  κΛοΦορίας δχι μόνο γιά τούς
  έπτωχούμενους αλλο: καί γιά
  τούς πεζούς.
  ^ ΔιαμαρτυρσντΓαι καπ·ο«οι
  τήΐς οδού ΒαΙλΙεστρα για τό ότι
  ο σπενόις αυτΓός δρόμος τού Η-
  ραικλείου, ο οποίος στά περισ-
  τερα τού σηιμειια χωρεΐ μόνο ί¬
  να αιυττοκιίνηΓΓθ νο περάισει, ·εί-
  ναιΐι διτΐλήις κατ&υθυο-εος. £ται
  τα αιυ,το*ινητα «μποτιλιορο^
  τοι», μΐέ αποτελεσμα τα κορνο-
  ρισραται, τ»
  την ενοχληιση των
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή οελΐδα 1
  στό ΥποΟηκοφιυλαΜειο.
  Σε πρόΌχραιτιη, εξ όιλλοι>, επι-
  σκεψη τού Διοιικη-ή τη,ς ΕΤΒΑ
  οτό Ηράχλειο, οί ηαράγοντί.ς
  της Τροΐπδζας στό Ηράκλειο καιι
  ο ικ. Κ. Γραμματΐικοκης, υπευ&υ-
  νο,ς των Γρακρΐικών Τεχνών,
  πραγιματο~οίηισ·αν ειδιική σύσκε-
  ψη στό «Αττλοιντϊς».
  ιΕπϊσηις σηιμειώνομε ότι ο εκ
  των μετόχων τής ετα,ιρειας που
  έχανε την κιατόισχεση,, δικοηγιό-
  ιρος κ. Μαν. Παπα'Γωαινινου, ε.ι-
  χε παλιότερα αναμιχθίίϊ στην υ-
  πόθεσιη των Γραφιικιών Τεχνΐών
  οταν ήταν νά τίς ίξαγοράσει ο
  Ομιλος Βαρδινογΐιαννη.
  ΕπειδΊή Γτάντως πολύ μυστή-
  ριο κΐαλΐύπττει την υττόθεση αΐυ«-
  τού τού εργοοτασίου (αιπό τό
  θίτοίο αφαιρ£0ηικιε πρόσφατα
  καΐι τό κυριώτί.ρο εργαλεκο τού
  ·—ιμιώ δτχρωιμη όφσίΤ —) νομ,ι
  ζουιμε ότι ηι ΕΤΒΑ οςρ>είλ»ει νά
  κΛνιει μιά υ-ευθυνιη αναικ,οινω-
  οηι, αφού «ξάλλου είναιι γνωστό
  ότΐι η υπό§«τη αιυπ-ή «χεΐι τις ρι
  ζες τηις στ>ήν βποχή τής Χούν-
  ταις.
  ΠΕΝΘΗ
  ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  ΒΟΠΑΚΗΣ
  "Ενας έττιλεκτος Ηρακλειω,
  της, δ Ζαχαρίας Βογιάκης, -.
  θανε την τΓροτΓερασμένη 6δομο
  δα. *Ο γνωστάς συιμοαλαιογρά·
  φος? μέ τα μονιμο χαμόγελο &
  καλοσυνάτος άνβροττος, ό προ-
  θυμ°ζ γ·ά να έξυ~ηρετησει
  τούς συνοτνθρώττιοι/ς τού, ό όχσ-
  ιοο ς κα? δηιμιουργικός οΐκογε-
  νειάρχης, ό έξαίρετος έτπστηνο-
  νας τής ποτληάς φρουρας καί
  φιίλος πολλών συνάνθρωπον
  τοιτ, εφυγε από τή ζωή, Ικβνο
  —οιηιμιένος γιά ττολλά, άλλά κι>·
  ριως — νομίζω — γιατί είχε
  καταφέρει νά οτΓτοχτιίσει την
  ττλατειά Ιχτ'ψηση της Ήροκίί,
  ώτικης Κοινωνίας.
  Ή πάνδηιμη κηδεία τού κσι
  ή τηραγιματική λύ—η τοσων άν-
  &ρώ~ων) ήταν ή ό—ιοβειξη.
  Στήν οίκογένειά τού άττευβύ·
  νομε θερμά συλλι—ητήρισ.
  Χ.
  ΖΙΤΔΗΣ ΚΑΤΑ
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σιλιδα 1
  ίμειναν καί οτιά?!ησαν εθνικη
  συνιειΐδηοιη Τουρκιική καί υπήρ¬
  ξαν τώραννιοι και μαοτιγίς ττνς
  Κριγττν*. ηαι σλοι θ' αγώνίς τοο
  18ου κοί τού 19ου αιώνος η·
  τα ν ενα·ντιον ουτών που αλλο
  ξοπΡοτησαν. ΞεχΜώ όμωζ αυ¬
  τόν τόν αρχηιγό τους. Ο Μηιτσο
  τάκιηις λοιπόν τταιίει τόν ρόλον
  πυτόν σή(μ*ρα. Λαι: ελατεν'ολ
  λαξσπιοτήθΌμε, αλλο εμεκ βο
  ιμεινομε Χριοτιανοι Ορθοδο·
  ξοι. Εϊινιαι κλασσικό παιράδίΐγμα
  ΐΐ'υτών που απαρνουντοι την
  θρηισιβεία των ποτερων τους. Ο
  κ. Μηττσοτακηις ειναΐι ΑρχΐίρΜ
  της Πίστεως τγκ εποιοχϋντου>
  Η Κρήτη δ^αστηκ μέ τους
  Δα'σιοαΑογιαννηδες. Μέ
  ό~' αυτούς που ρ
  Είναι- ντροπή δηλοίΐή
  Κρή|τηι νά ίψΐφανιζοντΓθΗ
  6η>Λαιδή ποι> <3λλαξοηϊισττισον, πού ηροσκιύνηισαν, ώς οδηγ» τή|ς Κρήντης κι ώς οοφροοτιΐι τού πνεύΐματόςτηις. Ε3ινΚΜ 00Ν- ΤΗΑ ΝΑΤυΡΑ. Είναι * τής φύσεως των ΤιελεΡα καί παύλα. ΤΟ ΕΣιΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ» Μεταφερθή^*: άπό την όδο "Εβανς 45 στήν όδό Ίκάρου 96 π.ρωην Ταβέρνα «ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩιΜΑ» ΤΑΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕγΤΕρΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤ0ΑΝΤ1ΤΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ «ΟίΐνΕΤΤΙ» ΪΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΗΑΕΚΤΡΟΓΓΑΤΙΚΑ ΚΥΑΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ - ΞΕΝΟΔ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΙ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ» ο. ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ «Ι. Β. Μ.» ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΤΗΛ. 235-610