91167

Αριθμός τεύχους

263

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1980

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χσρδς σ* αυτόν, κου «ρΐν μ*
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, ηρολά§η νά π·ϊ έστω
  καΐ μιά συλλαΐή δική τού.
  ■. —ε—ΜΤΖΑΚΐη
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΒΑ~Β1ΤΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβσθονίηα: ΜΑΝΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 2Μ.291
  Χράνος 5ος—'Αρ. Φύλ. 2β&-ΔρΧ· 10
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Οί μέρες πού περνά ό Λαός μας, είναι άπό τίς χειρότερες τής Ίστορίας μας
  ΠΑΣΧΑ, ΦΤΠΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
  -Πώς νά ο άναστήσωμε σέ λιγο Χριστέ μας, άφού εμείς εΐμαστε κιόλας τοϋ θανατά „■;
  ΕΝΑ γνωστό
  εργο. τό «Λαπ-έρνο, Φτύιχ&ΐια,
  και Φιλιότιιμο», εγινε γιύ πολυ
  καιρώ ο εκφραχ—ής μ'άις ΰλΐληνι-
  κικ εποχής.
  ΑΝ οήρερα κάιποΐιος συιγγρ'α<ρέ- ος ή σεναριογράφος, θό ίονχει^ ραύσε νά Νάνε* κάτι παιράμοιθ', στις μερες κυιρ»ως ουτες, &άπιρε- ιΠε ν*ό τιτλοφορήσ>ει τό έργο
  τού: «Ποσχια,, Φτώχεια. Μοί Λιγγο
  τηττα».
  ΔΕΝ Πιστευω να υιπαρχει κιανε«ις
  — εκτος από τούς κυιβ,ερΜτντιΐ-
  καύς ανιευιθανοΌΌεάβυνΌας —
  πού νά μή συμφωνως στό ότι
  ο* μερος που. περνο αιυττή τή
  οτιγΐμΐή ο Ελιλιηινικός Λαός (μέρες
  πσυ μοιαζουν μάλλον μΐε νύ-
  ΜΑΥΡΗ ΜΑΥΡΙΛΑ ΠΛΑΚΩΣΕ
  ΜΑΥΡΗ ΣΑΝ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
  ΚΑΙ ΜΕΤΕΤΡΑΠΕΙ Ο ΛΑΟΣ
  ΣΕ ΝΗΣΤΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ
  ,τες), «Τη/κ» αιπό τίς χειρώτερες
  τ ής ιστορίαν τού μοί πού ρπιο-
  ρουν νά συιγικριθουν μόνον μ'
  εκιεινες τής Γιεριμανιική,ς κατο-
  χής, τοΑαχισπΌν γιό τή μεγάληι
  μεσίΓ> τάξη, τούς β>ι©παΛαΊ'στές.
  ΒΡΗΤΕ οτήν Αιγορά·, γιάι ντόι αι-
  οταινβειτε αιμέσως την παιγωνιιόι
  τής ιεκρος.
  ΜΠΗΤΕ σέ Οιπο·:οδήιττϋτε κιατα-
  στηιμρ, γιια να αντιληφθήίτε
  την αιπογοήτευιση τού κατα>-
  οτιηιματ·ά.ρχ/ηι.
  ΡΩΤΗΣΤΕ 'άτιοΐιθν .εργάτη, βιο
  τέχΜη, μισθοσυντήριηΓτο, βιοπα
  Λαιστή θΐέλεττιε, γιό λιι διαο:ιστώ
  αετε την αιβεβαιάτήται, τήιν ο
  σταθειιαι κιαιί τό άγχος στό απόϊ
  ο β.ριοκετα«ι από τή φτώχοα·
  τόν έφερε η
  κοί τή δυσκολιίαι τκχι τού δημι-
  ■οΐι ργιηισιε γ, δΐιαττυιμιπανιζάμενϊ}
  λιτότη-ά τηις.
  ΑΠΡΑΖΙΑ, ανςχιεΐια, οκορίΐβιειΐα,
  νοθΰο, κοπέλωμα, φτώχειο,
  οτεναιχώρια καί ...σφΐίΐξΐιμο τού
  ζωνιαιριού (όπως λέγεταιι η λι-
  τάτιηιται), είναι τα κυριώτερα
  χα'ροχτηιρΐιοτι,κ» των φερών1
  ποϋ ζούιμε ή μάλλον ...ζ&υσρα-
  οτιε. ι
  ΠΕΡΙΟΡΙΣίνΙΟΙ στις γενΐικές κα«
  ίΐδικές δαπάνες, —ιρί|μωγιμαι τού
  οιικογεν.ει.ακαύ προ'υΥιολογι-
  σμοϋ, δυισκολϊα στήν ανεπιίΐτειΐ'-
  χτη ιοιο·σκΐίΛιΐισή τού, προι-
  Γπαθειες γιό αικατάρ8ωτο>υς μι~
  κροδαν,ειΐσμούς,χάας οττά παντί».
  ΚΙ ΟΜΩΣ, χυ·ρί£ΐ καϋ κιώρ,ιοΐ', ο·έ
  λίγο καΛού'μαστε λόγω ηιμιερολο
  γιου κου εθίρων, νό γισρτάσου
  με τό Π'άσχαι. Την Ανάιστοοτΐ1
  δηλαδή τού Χριστου, την ώρα
  πού εμείς αρχίζομε ν» κινδυν,ευ-
  οιμε από τόν «εκ πειίνιηις θάινα-
  τον».
  ΠΑΣΧΑ, κωρίες κιαιί κύ.ριοι, μέ
  οικονομ ι κό «αί ποΐλιτικό χό»ς
  στή χώρα των ΕΛΛήινων.
  ΠΑιΣΧΑ μέ α&ιάντροηα προβ·αλ-
  -'ΐόρενή! αιπό τους εγικλιημκϊτι«ά
  ΐΛΓΤειύθυνοικ τή «λιτότηιτα» την
  ώρ,α πού αιυτοΐ χττίίθ'υν βκΐλιλιες,
  ιαγοριόζουν οτιΚόηδα, προμιηθεύ'-
  ο>νται αντΊΙκεις «αιί Ίοάινουν τή
  <ωή τους ιμέ ατιιΛ/ιαυνα προκλη ■πιικιή άΜ&ση. ΠΑΣΧΑ, φιΑιοβρηισκ'Οΐ Χριστια- νοΐί, πού έχΐΒΐι κιώρο έμρληρό τού -ήιν ένιδε,ια· κια>ϊ τή φτώχεισ. '
  ΠΑΣΧΑ γιό τους λιγους καιί ...
  Χαΐσκαι γιό τούις πολλούις!
  ΜΒΣΑ όμως όπιο τίς τραγικες,
  μο Γίερα γιο πέρα γνήσιες ου-
  τες πρ·ανμαη-ιικοπ"ητες, ένο ειρω-
  τημαι προβάίλλει, απιευθυνοιμιενο
  ■από τον Λαο, άχι πρός τούς
  «κούφους κιαί -κουφους» Μυιββρ-
  νιηττικουις μας υιπεύβυνοας, μώ
  συμΡολικά στό ΠρόσωπΌ τοιυ
  Αρχιηιγού της Ορ0ό6οξη.ς θρηι-
  σχ'έΐιας μας Χριΐστού:
  — Πώς νά σ' αΜαιστήισωιμε σέ
  Λιιψο Χριοτε μαις, αφού εμίιίς εί-
  ■μαισττε κιόλας τού θανιατά;
  Μ. Χ.
  ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,.
  ΠΑ ΤΟ ΦΕΤΕΙΝΟ... ΠΑΙΧΑ
  Πά νά τηιρήοωρε τό £θιμο, άλλά καΐ γιά νά
  μην κοροϊοέιψωμε άνοιχιτά καΐ τούς ΐκιριαΛίίτΒΓες
  των... εύχών μας, άίλλά καΐ τούς ϊδιους τούς ε¬
  αυτούς ρας, ··. εύχόμαστε σέ δλους (Συνδρο¬
  μητάς — Άναγνώστες — ΣΧ)ν€ργαζόρενους —
  Φίλθιυις καΐ Έχθρούς), νά περάσουν σσο γίνεταΐ
  λιγότειρο χειρότερατό φετεινό μαΰρο
  κι άραχνο, άυτό Οΐκονομικίίς καΐ Πολιτικης καχα-
  ατάσεως ... Πάσχα!..
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  >♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14)4)80 Λόγω των αργιών τού Πά¬ σχα η εφημερίδα μας δέ ν θά κυκλοφορήσΐΐ την εττό- μινη Δευτέρα 7 Απριλίου. θα ξανακυκλοφορήσει ΤΓ»ν μεβεπόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980. ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΠΑΣΧΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Μ. Χ. Η... ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Οί Ύπου,μγοΐ ΣιυντονιομοΟ κ· Μαϊτσοτάκης καΐ Οϊκονομικών κ- Κανελλότιουλος, ειδικώς έξουσιοδοτη- μένοι άιπο τόν Πρωΐθυιπο·υργό κ. Καραριανλή, εΰχον- ται οτόν 'Ελληνικό Ααύ. .. Καλό Πάϋχα. με την πα- ραιπάνω..· χαιραχτηριστική κάρτα, πού έκφράζει &■ μιστα τό γενικό . ·. έορταστικό κλΐρα των Άγϊων η¬ μερών- Οί έντιμοτατοι κ·κ· Ύΐτουιργοΐ μετά τού Πρωθυ·- ΐιουιργοΰ μας/ συνιστοΰν στόν Λαό, 6η* εύκαιρϊα ^ τού Πάσχα, νά.» φαει, νά-.ιχαεϊ κ.αϊ νά ...χορέψει, άλλά ξέοοαοαν — μέσα στις τόσες ένασχολήισεας τοιυς — κά¬ τι πολύ βαοικό: ότι δηλαδίι.. · νηστικό άρκούδι δέν χορεύει! .. · Έπαναστατεϊ όμωςΠ! Κοραμανλήςκοί Αβέρωφ: Πάλι καινούργιες... «άλλαξο-γεφυριές» Η ΟΥΡ Α ΤΗΪ ΧΟΥΝΤ Α_ ΠΑΡΕΔΩ-Ε -ΤΙΙ ΔΕΞΙΑ . Από τόν Φαίδωνα Γκιζίκπ στόν Κων)νο Καραμανλή Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αβέρωφ — Το^ σίτσας, εγινε «γέφυρα» — τώ συνηθίζει ώς γνωστόν πολύ —>
  νιά νά φτάσ» —κξαφνικά»—'
  ο Κωνσταντίνος Καραμανλής α
  πό τή Γολλκΐ στήν Ελλάδα, σάν)
  οττολοδόχος των υτηρατλαντΗ
  κων ΓκάγκστΕ.τχ τού «ανήκομΐν'
  εις την Δύσιν» καί νά μετατΐΗ-1
  ψιι «διά μαγείας» την ουρά τής
  Χούντας σέ ολοκληρωμένη Δή·1
  μοκρατίο (αλλά «Νέα»). '
  ΕΤΣΙ, όλα πηγά ν καλά καί ιτα-
  νάγια: ο Γκιζίκης παρέδωσε την
  εξοιισκΐ, ο ΣτασυεόΜουλεΚ- πήρε
  την Προεδρϊα, ο Καραμανλής
  τα πρωτεεα, ο Αβέρωφ
  τα στρατιωτικά ηνία, (τα όπλα
  δι>λαοή), πού —καλοϋ κακού—'
  τα κρατά από τότε συνεχώς καί
  δέν τ' αφηνίΐ, έχοντος τα σέ ιν-
  δεχόμενο επονοκέφαλο» γιά ...'
  ασπιρίνη. '
  ΤΩΡΑ όμως, πού πλησιόζει η
  ώρα νά φύγει ο μικρότερος διά
  δοχος τού Στασινόιτουλου, σ
  Τσατσος δηλαδή, από την Προ£
  δρ», αυτήν ποθ ηαρέδωσι ο
  ΓκκζΉοης, πού μ ούτος — ο Γκι
  ζίκης— την κρατούσε σάν εν-
  1ΙΙΙΙε~ΗΗεπ—ε—■εε-—-ε-—■εειεε—
  Δικηγόροι καί Δικηγόρον άλλά μέ κάποια διαφορά
  ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΠΗ ΠΑ ΜΑΣ
  ΙιΕ οσο προσφατσ μας καΓτα-
  μαρ-τυριήσαν,ε δυο Ηρακλιιώτες
  Δΐικηγώροι, ιαινττί όνλη/ς οπάνττη-
  σης δημοσΐίώομε την άκρως τι-
  μη,τική γιά μάς επιστολή τού
  παρ' Αρειω Παγω Δικηγιόροιυ κ.
  ΡοβΙΐθη» γιά νό θυμηθούν οί επιΐ
  λήνμονες, μερικό πρ-άιγματα,
  ποί> μι οί ίδιοι ξέρουν, μά λο>
  νούν, λόγω συμφερό^ίτων, ότι
  δέν τα γνωρίζουν;
  ΑγοΓτητέ Μάνο Χαρή,
  Χαράς σέ σένα. Δέν έχεκ πεί,
  μονάχα μιά συλλαβή δική σου,
  μά χιλιάδες. Καϊ κά&ε μιά τους!
  ναϊ μιό ολήθικί. Πλήρης η δικαί1
  ωση καί τού τϊτλου τής εφημε¬
  ρίδας σου καί τού ποράηλευ-
  ρου ρητού τού Καζαντζάκ«ι. 'Ε^
  τσ» Βλΐπουν καί κρϊνουν τή δου*
  λειά σου οί πολλοί, οί ανώνυ-
  μοί, ο Λαός, πού στήν πίννα
  σοιι, βρήιιε την προβολή καί
  την υπερασπίση των δικαίωνι
  Ό Συγγραφέας
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΣΚΟΙΝΙ ΣΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Οίκισιμοΰ κ. Στέκικινος Μάνος έ-
  ζέφρασί;, σιό περιφερειαΜΟ ουνέδριο τής Νέας Δη^
  μοκρατίας- την άπβγαητευοιή τού γιατΐ άΐτως εϊΐτοε:
  «οτήν Έλλάδα καταντήοαιμε τό 70ο) ο τού πληθυσμόν
  νά διαθέτει. · . ϊδιόκτηιτη κατοικία>! Πουθενά στήν
  Εύρώττη, ιαύριοι σύνεδροι (ΐιρόσθβσε ό ύφυθπουργσς)
  δέν γίνεται αύτό···
  Γιά τόν κ· κ· ύφυίτουιργό λοιπον εΐνοα «κατάντηΓ
  μα> ότι ό λαός άγωνζεται νά στγασβεί! Συνεπΐής έιτοό-
  μενως στΐς άρχές τής ΐκιράταξής τού ό κ- Μάνος μι-
  άς παράταξης πού έυύ δεκαετΐες διατηρεϊ αστεγο, πέ-
  νη,τα καί κακομοίριη τόν "Ελλην* γιά νά ΟΛοσηά την
  ιΐβίφο μέ κάΐποιο τρύύΐπο πινάκιο φακης ή μέ τό όρα-
  μα κάποιας έλτιίδας ότι σύντομα θά βάλει τα παιδία
  τού κάτω άπο τό πολυίπόθηΐτο . ·. κεραριδι! Στήν ϊτ
  ξαροη τοϋ ρητορακοϋ τού οϊστρου ό κ· Μάνος άΐπέοει-
  ξε δτι δέν διαβέίτει οΰτε τό Ικανό πν€ϋμα πού ύΐχοκι-
  νεΐ τόν λόγο, οΰτε την δέουοα κ.ρίοη πού έΐηαβάΛλει
  τή σιωπή! Βεβαία, ό λαλίστατος ύφΜπουργός άϊτέφυ-
  ε νά άναφερθεϊ ατά άκΐνητα καΐ έργοοτάσια πού
  διαθέαει ό ϊδιος καΐ ή οίκογένειά τού. Αύτά δέν είναι
  ««ατάντΐκμα» είναι απλώς «φτάοιμο> κοινωνιιοό! Μό-
  νο πού ό κ. Μάνος σύντομα θά μείνει πολιτικά αστε-
  γος· Καΐ θά σιγοψιθιυρίζει. . υόνος ή Μάνος; Εμείς
  τοΰ προεξοφλοϋιμε καί τα δυόΐ Κοΐ Μάνος καΐ μόνος·
  Εμείς, τα αΌτεγα καωικίδια!
  τ ου.
  Βεβαία υπάρχουν καί οΐεάλ-
  λοι πού θωρακκτμένοι στά τα-1
  μπού,ρκα τους, σέ θέλουνΑ
  σκανδαλοθήρα. Μέ τή νοοτρο-
  πϊα τους, δέν είνα« σκάνδα>-
  λο η συμπερκρορά κοί η δράση'
  τους, μά η αποκάλυΐ|ΐή της. Μή!
  τους αδικεϊς. Τούς χαλάς την η-
  ρεμία κοί δκτταρόσσεις τό κλΐρα1
  τού ευδαιμονισιμού τους. Φυσμ
  χά λοιπόν είναι, νά αντιδρούνΊ
  καί νά επικαλούνται τό νόμο.
  'Ενα νόμο, πού πολλές φορέ< δέν είναι μόνο οσχετος, μά αν-ΐ τίθετος μέ τό δίκιο. ; Η προσωπικήν σου ιστορϊα καϊ η μεγάλη σου περιΠΓΓΐιοι δείχνουν πύς έχεις συναίσβηση1 τού χρίους σου, σάν δημοσιο>
  γράφου, εθελοντή μσχητή στόν
  ωραιότιιρο ανθρώπινο αγώνσ
  γιά την επικρατήση τού ορθού
  ναί τού ίσου. Δναβέτικ δύνομη
  κιαΐ εύχομαι νά πολλαπλασιο-'
  σθεί μέ τή λσΎκή συμπαράστα
  ση, γιά νά φέρ*ι καρπούς. >
  Εΐσαι φαινόμινο μοχητικότη
  τος, θάρρους, υπομονής καί α»
  μονής κοί ελπίζω νά κερδΐσεκ
  την οπόλυτη ονογνώρκίη τής α
  νεκτίμΐϊτης προσφοραί σου. '
  Μέ πολλή ικτίμηση »
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΡΟΒΙΘΗΣ
  Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάνω '
  Πεσμαζόγλου 1 '
  Αθηνά
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΣΤΟ ΙΡΑΚ
  ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
  ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ
  ^ —
  Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙ:
  για τή δράση των αλλων—■
  ί«τό< τής διβής τού — αν- τιστοσιακών οργονώ—ών, στό Ηράκλειο, κοτά τή Γίρμονική Κατοχή. Ό σύγχρονος «/νάγος> Κων¬
  σταντίνος Καραμανλης, τΐίου π·α-
  ράλαδε άπτό την ούρά τής Χούν-
  τας την έξουσία, τταίζει τώρα καί
  τόν ρολο τοθ «Ζογκίλέρ», στό
  ττεριοδεύον άνά την Εύρώττη
  «Τσίιρκο Εύρο'Αψιέρικο».
  τολοδόχος Β' σειράς των ίδιων
  πάντα υπεροτλαντικών Γκάγ-
  κστΐρς τού «ανήκομεν εις την
  Δύσιν», τα ηράγματα πσϊρνουν
  μιά κόττως οντίστροφη μετρή¬
  ση. 'Ετσι, προκειμένου ο Καραΐ
  μονλής νά πάρει τή θέση πού
  παρέδωσε ο Γκιζίκης τό 74 κά
  ποίος πρεπει νά πάρο την κε-
  νούμενη πρωθυπουργική τού
  καρέκλα.
  ΓΙΑΤΙ λοιπόν νάναι οποιοσδή-
  ποτε άλλος ψηλός, μέτριος ή
  καί μεγάλος καί νά μην είναι ο
  Αβέρωφ, πού ουτή τή φορά
  θά τού κάνε» τή «γεφυρα» ο Κα
  ραμανλής που τού την χρωστά
  ίξ άλλου;
  ΕΤΣΙ, λοιπον, τα πάντα είναι έ
  τοιμα, γκι αλλαγή τού σκηνι-
  «οϋ καί σέ λϊγο — ίσως τόν άλ-
  λο μήνα — «ελάτε νά δήτε»—
  από τούτο, κι από 'κείνα. ι
  ΕΠΕΙΔΗ όμως υπάρχει καί τό
  ΠΑΣΟΚ, αλλά καί μερικοί άλ¬
  λοι, πού μάλλον δέν θά χειρο-
  κροτήσουν τή μεγάλη σκην«β« ■
  τημένιη από τα Αιΐΐρικανοεβρα-
  ι'κά κομπιούτερς παράσταση
  καί δέν θά πούν «μπράβο» οί
  άμεσα ενδιαφερόμενοι τό φρόν
  τισαν κι αιχτό κι έκαναν σε τρείς
  μερίς υφυπουργό τόν ΝτάβοΙ
  ΚΑΤΑ τα άλλα καί εν όψει τής
  Αγιαι; Αναστάσεως, πού γιά
  εβδομη συνεχή φορά, από τής
  εγκαθιδρύσεως τής δήθεν Δη¬
  μοκρατίας, βρίσκει τόν περιβόη
  τό «Φάκελλο τού Κυπριακου»
  κλειστό, όλαι οί Πανέλληνες θά
  αναφωνήσωμεν: κ— Χρόνια
  Πολλά — Καί τού Χρόνου —
  Ευχαριστ^».
  Μ. Χ.
  Ό Ευάγγελος Αβέρωφ, πού διακιρίθηιιοε στ1© ιρόλο τοΰ
  ροποιού» μεταξύ Χούντας - Νέας Δημοκρατίας, έ,τοϋμάζοτοι
  νά περάσει ό ΐδιος τώρα άττό τή γέφυρα ττού τοϋ στήνε,ι 6 Κα-
  ραρμαϋλής, («άλλαξο-γεφυριές* γάρ), πιροκ'ίΐιμένου νά ώδη,Γνηθεΐ
  στήν Π,ροοθυττουιργΐα της... «Νέας Στ,ρατιωτικής Δηιμοκρατίβς»,
  Μιά έπίκαιρη άποκάλυψη τής Εφημερίδας μας
  ΚΟΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΥΖΗΟΡΕΣ
  Ερχονται άπό τή Στερεό 'Ελλάδα καΐ πουλιούνται γιά «Κρητικές» στό Ήράκλειο
  καί ηλασσάρονται σάν «Κρητι-
  ΣΚ πρ,οισφιαΐτο
  ιιας ταξίδι, περΐίΐπεσε οτήν άιμε-
  οη ■ανττίλΓνψή ρας μιό νεου α-
  δαυις κομτπΜνΐαι τήις εποχής, που
  αναφερβτΌΐ στό ί,μπάριο τήις
  μυζήθρας.
  Από την 'όρεση ερευνα πού
  διενβργήοαρε, ,μάθαμε τσ οαρα
  Λόγω, κυρΐως, των Άνακρίσεων
  τού Πολεοδομικού Ηρακλείου
  Ζητήθηκε ό διορισμός
  καί δευτέρου Ανακριτη
  Σύμφωνα μέ πληροφορίις
  μας, ζητήβηκε ο διορισμός «αί
  δευτέρου Ταχτικού Ανα-
  κριτή στό Πρωτοδκεϊο Ηραπ
  κλΐίου, λόγω. τού ότι ο κατέ¬
  χων τή θέση τού Ανακριτού Η¬
  ρακλείου κ. Δουλγεράνκ, έχει
  μεγάλο φόρτο, εξ αφορμής κυ-
  ρϊως των ονοκρίσεων τού Πο-
  λεαδομικού, τίς οποϊες ηρίηει>
  νά έχει, κατά μίτριους υπολο-
  γισμούς τελειώσει μέχρι τόν
  Μά'ι'ο.
  Εξ αφορμής ακριβώς τού
  μεγάλον αρνβμού των περιπτώ
  σεων τού Πολεοδαμικού Ηρα^
  κλείου πού ανίρχοντοι σέ 70 περϊ
  που δικογραφίες, ο κ. Δουλγε-
  ράκης είναι ανθρωπίνως αδύνα
  τον νά οντιμετωπίσιι καί τίς άλ
  λις υποθέσεκ, δεδομένου μάλι
  στα ότι πέραν όλων αυτών, ανε
  βαίν» καί οτήν έδρα στις συν-
  θέθϊΐς τού Τριμελούς Πλημμε-
  λειοδικείου. '< Μέ τόν διορισμό δευτέρου ΤοχτΜθύ Ανακριτή ο κ. Δουλ- γεράκης θά πορομείνει αττερί- οτ·αο~ος, γιά νά περαιώσει τό1 μεγάλο φόρτο των άνακρίσεων γύρω από την γνωοτή «Κομπί- να» τού Πολεοδομικοϋ Ηρα-' ϊλείου. 'Επ'ικαιρα Ο'ικονομικά "Αρθρα Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ Μ ΔΡΑΧΜΗΣ Τού Οίκονομολόγου κ. ΕΜΜ, ΑΟΥΚΑΚΗ ΕΥΘΥΣ εξ αρχής, είχαμε καταγ- γιίλιι, ώς πλασ|ΐαταή καί ολί- θρια γιά την Οκοναμη. την *- σατιμία δολλαρίου — δροχμής 1 πρός 15 καϊ ιν συνεχΐίο τίς υ- ιτόλο~ε< ισοτιμίες της πρός τα νάυκχμο τούτο. ΤΑ αποτΐλέοματα τής ποΑπ>
  νή< αυτής μας εδικαίωσαν απο¬ λύτως. Διότι απϊββϊχβει ότι βα- σική αιτια των δεηύν τής Ο*ο- νανίας υπήρξΐν η σοβρά ναμ>-
  σματική μας βάση, γιά τόν ο-
  πλούστατο λόγο ότι ενώ δυοχΐΓ
  ρατνει μέχρκ αηοβλιισμού τίς
  («νβργητικό σκέλος τής
  Ονονομ'κκ) «υνοΕί σκονδολω-
  δϋκ τίς οβογωγές (το ποβητικό
  δηλαδή σκέλος της).
  ΕΤΣΙ οντιμετωπίζομε σήμερα
  κατόοτοση, από απόψεως γενι-
  κών οϊκονομικών αποτΐελεμσά-
  των, αυτόχρημα τραγική. Εν-
  δευττικώς αναφέρομε την ανι-
  αορροπίο τού ισοζυγίου πλη-
  ρωμύν, πού οτ άλλη χρρα θά
  ιαήμοινε πλήρη χρχωκοπία. Ε-
  δώ, αγρόν ηγόροσαν, εθεσαν
  σέ η'νηση τή «φάμπρικα»
  ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  κάτω εξωφ,ρενικα' ηράιγιμαΐτια,
  τό οποιο δηιμοσΐίίύιομιε, πρός ε-
  νιη,μερωση τώνι αιρμούίωνι Αρ-
  χών κιαϊ κιΐΛρϊωις πρός Π'ροστα-
  οιο τού κΌΓταιναλωτικου κοινου
  τού Ηρακλεΐουι.
  Συγκ&κρψίνα, από αρκετου
  χρόνου καταφβάνουν ρε φορτη
  γά αιυτοκινΐήτα μέσω των οχη-
  μαΓταγωγών πλοίων τής γρομ-
  μής Πειραια— Ηραικιλείου, μι^
  λες ποοΌτηπες μμζήθραις αηο
  τή Στερεό Ελιλόιδα, πού διοχί-
  τεύονταιι στήν νττόπΐ'α
  Βηΐειδή Οπως είναΐ' γνωστό,
  ■οί γνιήσΐ'ες κρηΐτικΐΒς μυιζΐήθρίΐς
  φηΐμίίζονται γιό την ττοΐιότητα
  κβϊ τή νοΌτιμΐιό τους, εινιαιΐ1 φυ>-
  σν,κό ν& προτιιμούνταιΐ «αί νο
  πλήιρώνονιτιαι αιπώ τούς αγοραι-
  στέΐς οΐΜριβώτερα'.
  Αυτή την περίπτωσιν εκμ£-
  ταλλεύονταΊι ορισμεναι «,επιτή-
  δειοι» καί φέρνουν από πάνω
  ιμι*3ή0ρες — μάπες — όπως τιΐς
  λεΜε οί άνθρωττοι τής πιάΐτσας—
  γιά νια τίις ιρίχνουν στή συνέ-
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΟΦΗ
  1.— Για ποίον λογο δεν
  κλήθΐηιΝαν αΐΝάμη οί 5 ίΐκΛεγεν-
  τες αιπο το Εραισιτεχνιικο τού
  ΟΦΗ, να συιμπΛιηρώσουν τό κο
  λοβο Διοικήτικό Σομβούλιο τήις
  ΠΑΕ τού ίδ,οιτ συλλόγου;
  2.— Προκύιπττουν ή άχι ηθι-
  κες το-υΛάχιστον ευθύνες, γρ
  τίς αποφασεις που ττήρε μεχιρι
  τώρο τό κολοβό Δ.Σ. τής ΠΑΕ
  ΟΦΗ, υπο την π·ροεδρίΐα τού κ.
  Δσυλουιφάκη;
  3.— Είναι αλήτθ(ει.α η οχι ότι
  ο Προπονιητη^ τού ΟΦΗ παϊρ-
  ν.ει μηνιαία αποζηιμίΐωση 140 χι>
  λιάδων δραχμών, ενώ στά βι-
  βΛΙία φερεται νιά λαμβάνει μονο
  35;
  4.— Είναι αλήβεια ή οχι,
  καί άν ναί γιΐα ποία αιΐπτίΌι, ότι
  τεσσερΌ εκατομμύρια' δραχμιες
  στταλθηιιοαν αιπο μεγαλοεπιχειρη
  ματίαι καιί πιρόεδρο ΑθηναίΓκής
  ΠΑΕ πρόις τήνΤΤΑΕ ΟΦΗ;
  Νομϋζομιε ότι τό υ|πό την
  ,ιροϊΐδρίια τού κ. ΔουΛουκρόικη'
  Δ.Σ. εχειι ηιθι*ό χρδος και θα τό
  πράξει, νά θιπαιντήισει στά παρ<ΐ· πονω ερωτήΐματα1. Ειδικά γιό τό τελευταΦΟ, σηΓ μειώνομιε ότι υΐπάΛλη^ος τού παροπάνω δΐΐθνούς κλάσεως ρ- πιχειρηιματία, μπήκε πρόσφασα σπ-ό γραφείο τού καΤ ενώπΊον ίΐλιλου προσώπουι ρώΤηισε: —Πόσαι νά στείΛιω στόν ΟΦΗ; Κοϊ ο κ. Πρόεδρος αΓτάντη<τιε. —Στειλε 4 εκατομμύρι<α. τελικύ ή μήπως ήττον «μπΐλιόιφα» τού συναδΰλ- φου τού κ. Δουλοικριαικη ή μή¬ πως ο ανθρωπος αυπ"ός τα χρω σπΌύσε σταν ΟΦΗ «πό άλλη ©ιΐτΐιοι, ή ■αποιΤίΙλιθ'ύσαν δάνειο ή νόμιμο αρραβιώνα γιά μιέλλου- σα συνεργασιια; χεια στήναγορ'ά' τού Ηρακλείου σάν ντόττιες «ιαιί νώ βγάιζουν αρ κετό πασά κια! μόλι·στο αφορο λόνηΐτα', αιπο τή διαφορώ τής τιιμής τής στερίβλαιδ|Τιΐικιηί οιπο Κρφτικιο ,μιυζήθρΐΐ. ' Έτσι παιρατηιρειτοΊι ιοαΐ τΰ £ξής οξύμωρο σχήιμα: νώ έρ-χον τα ι σέ φορτία οί «μόπες —- μν ίήθρες» θιπό την Αθηνά1, νό • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ«λ»α 4 ΞΑΝΑΘΥΜΙΖΟΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΧ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΧ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ: ' ΧΡΙΣΤΕ, ΤΙ ΝΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΟΥ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑΔΙΚΑΜΟΥ; ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΕΓΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ ΜΟΥ!« ΚΩΣΤΗ ΒΑΡΝΑΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Νά τ' ή ιμεγαλιη, νύχτα! Καλή νύχτα! Ψηλά τό ικυτταρίσ— σέ καλεϊ· —νΕλα, δέν έχεις τΐποτα νά χάσεις ράΐδε νά θυρηθεϊς καΐ νά ξεχάσεις· Πατρίδα; Πουληιμένη στό σςκυρίΐ Λεφτεριά; Μέ χαλκάδες δέν μπορείΐ Παιδία; Πού τάχει άς κλαίει μέχρι θανάίτοο θά 'ναι σκλάβ' Γ) προδότες τα όρφανά τού] ΕΙσ' αδειος ίίσκιος μέσα σ' δλα τ' δδεια·. Δέν είναι τόσο μιάβρα τα οκοτάδια τοΰ τάφου, δσο τα φέγγη της ήμΐέρακ:. τα φέγγη τής σκλαοιδς καΐ της φοβεράς· Πιόσίχαΐμ' άιπ' τό καθε γης οκουλήιθ' οί θεόρχ>ρφοι δυ<νάστες σου κοί λύκοι· Μή λές άκρανισμιό τό θανατό σου, άφοϋ δέ ζοϋσες γιά τόν έαφτό σου. "Αν έχανες τό χρέος οου στό σάν ξεχυθεϊ μέ πάθος παλααό την πάσαν άτιμίσ νά συνεϊώρει, μ' αλλους πολλούς θά χει κ" όσέμπρο—άρη·
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘΕ(Α» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980
  Π ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  στοδηιμο·υ Παπαδακη, πό υ Θό.
  ιμιεχρι στίς 15 Απιρ-
  Ο ζωγράφος μί. την εκιθεσή
  τού αυτή καταφέρη πβλι να κΐ,ρ
  δΐισειι το ΗραικλΐΜΤ'Κθ κονοι,
  που ει,χΕ την ευχα ρ & νο δίι την
  δουλε'α τού Παπά

  Στήν
  Γικαλειρϊ Σίταοραικιακη,,
  η αίτομική Βκθεση
  τού γνωστου ζωγροφου Αρ -
  Όπως είναι γνωστο ο Αρ,-
  στάδηιμος ΠαΓίαδακης, ει/α' ε-
  νας α,πΐό του-ς πό ονομαστους
  συγχρόνου^ ζωγραιφους τηις
  Κρήτης κ1 εναις «αλλ τειχνιηζ, πό υ
  ί.χε· δεθεί μέ τσ νηρ·ι. σπο τό ο-
  ρα'α κυιριως εμηνίετα' και απ1"
  απού δεν θϊλει να> απορακρυιν-
  θει.
  Ο Αρ στοδημος Παπσδακιηζ
  εχι:: — ο>ς γνωστόν — τ μ(Πθει
  ;ΐί ιτ,ο βρΌιβειο Καζαντζαΐ'ΐη τού
  Δίημου Ηρακλείου, γ αι την προ-
  σφορα το>υ στή
  γ>-ν·ικθ στη σθΎΐχρονη
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αΐΓτοθήκη
  ?00 τ.μ. ηαιριαιπιλεύρως ότου Γε-
  ωργΐου Τσαφαντόκη Οδος Πα-
  νσσσαινού.
  Πληιρ·. τηλ. 222-507 κα! 282-
  958.
  ΕΝΑ 8ΕΜΑ ΠΟΥ ΘΙΞΛΜΕ ΕΠαΝΕΙΑΗΜΜΕΗΑ ΛΠΟ ΤΗΝ ΛΛΗ8ΕΙΛ..
  ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΓΩΠΚΑ
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  τού Βουλευτή κ. Κ.
  Στίς 11-3-80 συζητήθη»*
  στή Βουλή τό θέμα τής εκρηξης
  τοϋ μότορσκπ «ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ»
  στή Σοϋδα πού έγινε την 1η 0-
  κτωβρίου τού 1979.
  Ο βουλιευτής Ηρακλείου κ.
  ΚΟιστα,ς ΑοΑάνηί αγορΕυοντας
  επί τού θέματος ιίπε μεταξυ άλ-
  ίων καϊ τα εξής: «Η κατασττρο-
  φη τής Σούδας, τό μπουρλότο
  -ου Πανορμίτη, δέν είναι τίπο-
  τΐ άλο, ηορά τίς μεγάλες τού
  διοστάσεκ καΐ τίς τραγικές, δέν
  είναι τίποτιε! άλλο παρά μιά σμι-
  κρογραφία μπροστά σέ μιά πι-
  6ανη μεγαλύτιρη καιταοτροφη.
  Μΐτροσιτά στόν ττυρηνικό όλε-
  θρο πού έλκουν οί ξένις Βάσει·;,
  πού παράνομα, παρά την θε
  ληση τού Ελληνεκου Λαοϋ καί
  ^ιδιαιτέρα τού Κρητικού, πού
  μάχεται, γιά νά τις διώξΐΐ...».
  Συνεχίζοντας έθιξε μεταξύ
  αλλων καί μιά ττερίπτωση γιά
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΣΤΑΥΡΩΣΗ
  Τώρα πι' άνοιγει ή γής φαρδειά,
  τα στήθεια· στόν καλό καιρόν
  κάθε άΐστέμι λαρπερύ·
  ""Ήρθε ή ώρα σου Χριστέ
  νά σέ σταΐυρώσουρε γιά μΰς·
  Πατί Χριστέ άσύ τολμάς. . .
  . .. δ,τι δέν τόλ,μησε κανείς,
  όσύ τό έίκανες σκοπό:
  «ικΐ' αν μέ μΐσεΐς σέ άγαιπώ»-
  Σέ ληκτμονιήσανε γιά μΐας
  οί φΐλοι καϊ οί συιγγενεϊς,
  δέν σέ θυρήθηκε κανείς.
  Ό ταβερνιά,ρης μοναχά
  οοϋ πηρε τόν 6αμύ σταυιρύ,
  —ψάχνω ποίος ειοαιι γιά νά 6ρώ —
  Σέ βλέατω στό σταυρό ψηλά/
  ληοτή μαζί καϊ 6ασιλιά!
  «. . νά μην σέ γένναγα καλιά»·
  Φώναξε ή μάνα· σου πνιχτά,
  άφοΰ κοτάτπε την χολή,
  πούχε στά χείλΐα της πολύ-
  Μ'έΙσαι στή γής μετά 6αθειά< σάν σπόρος ]ίΐΐήΊκιες νά θαυτεϊς, τής ζήσης ,μαΛφΐά αυτής. ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΤΑ "ΖΥΛΟΥΡΕΤΚΑ,,^ "Ενας είδικός στά θέματα μουσικής, ό Λνθρωτιος πού άπό τα έφτά τού χρόνΐα παίζει λαοθτο καί λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σάς ξεναγεϊ στόν κό- σμο τί|ς μουσικής· Τα καλυτέρα κομμάτια πού κυκλοφοροθν στήν Έλληνική καί ξένη άγορά, ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Τ Κ Α» "Ενας μουσικός, σάς προσφέρει τή Μουσική πού άγαπδτε, πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σδς κρατά συντροφιά τίς ξέχωρες ώρεο·.· Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΤΚΑ» ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ ' Λεωφ· Καλοκαιρινοϋ 127 — Ήράκλειο αρωμαίος» ,ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Διαφη,μίσεις έτύ Αύτοκΐνήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ την οποϊα επανειλημμενα έχει γράφη η εφημερίδα μας, τονί- ίοντας: «...Υπάρχει τό οργιο επικοι¬ νωνίαν το όργιο των ϊΐ«φορτ|ώ σεων στό πολιτικο αεροδρόμιο τού Ηρακλείου, όπου καθημερι νά γιγαντιαιΐα αεροσκάφη ΝΟΗ ΑΤΙ.Α5 καί Ο 130 ξεφορτώνουν τεραστιον διαστάαιεων κουτιό πού δέν ξέρουμε τί περιέχουν μέσα. Αλλά πού μπορούμε μέ υσφάλεια νά υποθέαουμε τί θα- <Ότερά όπλα ή επικίνδυνα γιά την ασφάλιε,ιά μας καί την ζωή ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγοροίο αυτοκίνη- το μαζί μέ την αδεία σέ τψή Γυκαιρίας. Τί,λ. 233-023 μας, περιλαμβανουν αττο την προσταισία πού μόνο οί ομερι- κανοί Ματά εντελώς παράνομο τρόπο έχουν δικαίωμα νά κά- ^ συν. Καί όπου δέν υπάρχίΐ ού τε ένας Έλληνας υτιευθυνος τι / ιονειακής ή άλλης Λρχής πού μπορεί νά ελέγξει τί μεταφέρον ται, τί κίνδυνος υττάρχει δνπλα οτούς χιλιοδες επιβατες πού χρησιμοποιούν την εθνική αερο πορική εταιρεια την Ολυμπια- κή». «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚ1ΉΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΤΙΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^ (ΙΙάνοί Χαρής) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο Στουντιο Υγειασ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 221119 Μάρκου Μουσούρου 6 — 1ος δροφος (έναντι Κλινικης «Μεγαλόχαρ,η») Πρύληψη, λειτουργική άιποκατάσταση καΐ Φυ- σικοθεραπεία παθήοεων σκελετοΰ — άρθρώσεων —μιυων — νεύρων (όσφυοισχιαλγίες, αύχεναλ- γίες — ιπύνοι μέοτις, σκελών, αύχένος, κεφαλής/ —περιαθρίτιδες ώμων, παραλύσεις νεύρων, ά- τροφίες μυών, δυοκαμψίες άρθρώσεων κλπ·)· Λειτουριγεΐ τμήιμα παιδιών γιά θεραπείο, κυφω σης — σκολίωσης — λόρδωσης — έγκεφαλικίίς καί μαιευτικής παράλυσης κλπ. ΤΜΗΜΑ ΠΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ-5ΑΙΙΝΑ-ΜΑΣΣΑΖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΒΕ ΓΣΑΚΗΣ Καθηγητής Πτυχιοθχος Φυσικής Άγωγής Φυσικοθεραπευΐτής ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 8~1μ.μ. καί 4—8 μ·μ. Γίνονται δεκτοΐ άσφαλισρένοι δλων των Ταμεί- ων (ΙΚΑ—ΤΕΒΕ-ΤΑ-Υ—ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ·λ.π·) ΗΑΙΑΚ0Ι ΘΕΡΜ0ΣΙΦΩΝΕΣ α ΗΛΙΟΚΑΛ » ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ0ΥΚ0ΥΡ1ΤΑΚΗΣ Τσακίρη 18 — Καμαράκι Τηλ. 282658 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««χ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' , ,
  ΣΤΟΠ
  Θέλει ε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρΐα,
  άγορας πωλήσεως τί ενοικιάσεως;
  Έπισκεσρθχϊτε μας. θά δχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα ηερίπτωση.
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, όλλά τό συμφέρον τίίς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Έπιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών ,
  Τηλ. 280—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α':Τέρμα1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-758
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Αρκα6Ιου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  " ■
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ υ., καί 4-30—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοϋ — Γαδαλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366
  ΤΗΛ : Οικίας 224 608
  ♦♦-
  >♦-♦-♦
  ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  Ρουστίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΝ
  ΣΥΙΚΕΥΟΝ ΑΕΒ
  ντεντεκτΓβσΓατλασ"""
  Τ. ΑΠΥΝΟΜΙΚΟΙΛΙΕ θ Ν Ο Υ Σ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθή
  σεις άνηλίκων, Άνεόρεση έξαφανισθέντων προ-
  σώπων, Έξακριβώσεις κατοικίας ή εργασίας, α¬
  γνώστου διαμονής άτόμων καΐ θέματα αίσθηματι
  κά καί έπαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καί
  μαγνητοφωνήσεις· 'Εξυπ-ρετεϊσθε τάχιστα καί
  μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
  Παρακολουθήσεις σ' δλη την Έλλάδα-
  Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας συμβουλευθη-
  τε μας ανευ άμοι6ή"ς·
  Όδός Κυδωνίας καΐ Μινωταύρου 2
  (δίπλα στόν ΟΤΕ)
  Τηλ. 288489
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ♦ ■
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289—021
  *Όλα ηροσεγμένα — *Όλα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χηικρινού Κιν>γράφου εΗΛΕΚΤΡΑ»)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ( < , ( ' , ·♦<«►♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΣΟΥ;
  ♦♦♦ '—♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦ ε> ♦ < Κ. & Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι ΓΕΩΛΟΠΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΠΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ Ε.Π.Ε. ΩΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΟΔΟΣ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΡ. 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 222-495 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΕΡΣΟΝ ΡΑΊΤ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4ΟΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. (081)222-495 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Αθηνά: ΑιοΑοο 102 τηλ 3219221 Ηρσκλειθ: Πλατ. Δαοκσ- λογιαννη 20 -τηλ: 211147 ταξιβευετε καλα & φθηνα! Αεροττορικώς Απλη Εττιστρ, Άμστερνταμ 7300 10600 Βφολίνο 7100 10450 Βρυξελλες 7000 10450 Κοπεγχάγη 8300 12700 Φρανκφούρτη 6850 9600 Ελσινσκι 10250 15800 Λονδΐνο 8300 10700 Μαδρϊτη 7100 10700 Μόναχο 7200 8700 Μιλανο 5900 8700 Παρίσι 7200 10600 Στοκχόλμη 9600 18300 Ζυρίχη 6200 8800 Βιέννη 5400 8000 Όσλο 9600 15ΟΟΟ Μέ ΠούλμανΆπλή Έτηστρ. Λονδίνο 2500 4900 Βενετ'ια 1900 3700 Μιλάνο 1900 3700 Μπολώνια 1900 3700 Γιουγκοσλαυία 1500 2900 κου- κου* - κου* κον* - κου* κου* · κουι κουι • Μεγάλΐι βδομάόα — Μεγάλη ζαλάδα!. . Δέν μΐπορεΐ νά ύιπάρξει πιύ καηάλληλο δίστι- χο γιά τή φετεινή Μεγαλοβδομάδα πού θδναι πραιγρατική. . δύστυχη· Αύγά, μιυζήθριες, ά|ρνί> οοϋχα, παπούτοια
  καί τόσες αλλες πασχαλινές άπαιτήισεις, πώς θά
  καλυφθοΰν άιηό τύ ΐσχνύ βαλάντιο τοϋ κοσμάκη;
  Δύ'σχολες υέρες, λόιγω λιτότη,τας, γιά δλους
  Δύσκολες γιά 6ον τόν κοσμακη· Δύσκολες καί
  γιά τόν Μιη'ΤΌΌτάκΐ>
  Αύτός, πέραν ολων Γάόν αλλων, εχει νά όν-
  τιμετωιηΐσει κι Ινα -ιρόσθετο εξοδο: τα . . · «α¬
  πάκια γιά τίς λεκά,νες των έννιά άιποχω·ρη,τηρί-
  ων τού στή βίλλα >ηού ίίχτιοε, ρέ τόσο κιόπο, οτε-
  ρήσεις καί ίδοώτα (δχι τοΰ Λαοΰ), στά Χανιά.
  Πληιροφορήιθηκα' δτι, δέν θ& βάλλει τελικά·
  εύρ-Λΐπαϊκά/ άλλά κοινά πλαστικά καιπάααα, γιά
  νά δώσει άικριβως πρωτος κι έιδώ τό παράδειγμα
  "Οοο γιά τόν ύπολοιπο κοσμάκη, γιά νά
  τόν. .. άνακοπωίσηι (ρορολογικά, μαζί μέ την κολ
  λεγιά τού τύν Κανελλόστουλο, ότοιμάζουν, είδι-
  κύ ορορο. . . ανακουφίσεως, πού σηιμαίνει ότι σέ
  λιγο θά φορολογεϊται καί τό. . . κατούρηιμα
  Μπορω νά μην τό ξαναπώ τώραι;
  —"Α, ρέ «πατέραι τσιγκούνη*, τί μάς έΐκα-
  μες γιά . . «μιά δραχμήν!. .
  * Κι £νας περΐπου σχετικάς δώλογος:
  —Πώς θύ βαωοϋν, άστό πλευρας χρώματος
  φέτος, τα ττεριΐσοότε'ρα/ αύγά;
  —Μαΰιρα. . ·
  Μηιτοοτακικί). .. πρωτοτυιπία.
  * Τό παραικάτω είναι άπόλυτα βέβαιο:
  Κανένα. κλούβιο αύγύ δέν πρόικκιται νά. ..
  π'εταχτεΐ φέτος στήν περιοχή μας
  "Ισοχ; γιατί δέν 'έ'χει προγιραιμματιστεΐ νά
  ΐνατεβεΐ, γιά τίτ; γιοριΐές τοΰ Πάοχα, στό Ήρά¬
  κλειο ό. . . Μητσοτάκης!. .
  ·*· Κάποιος μικρος σάλος δηιμιουιργήθηκε πρύ-
  σφαιτα στούς Δικαοτηιριακούς διαδρόμΐ":,υς, όταιν
  άκούοτηικε δτι:
  —"ΤίΗρθε ό Κανελλάιηοιυλος·
  —'Μά τί δουλειά ίίχει ό ύπουιργός Οίκονο-
  μικών μέ τα ΔικαστήΊρια;
  Δέν ήταν δμιωί; ό ύπου'ριγός Οΐκονομικΐΰιν,
  άλλά ό κ. Εΐσαγγελέας 'Εφετών, πού άικσύεα κι
  αύτός στό έιπίθετο Κανελλόπουλος
  Τώραι θά μοΰ τυητε οί Εΐσαγγελεϊς δέν £-
  χούν ποτέ σχέθη μέ οΐκονομΐικά βέιματα;
  'Έχουν καί παραέχουν, άιλλα δταν διαθέ-
  τουν ιόέιπίΐθετο: Παπακαρυΰς. . .
  Έπίκαιρο καί τό κούς — ικούς αύτό διότι
  μΐπαμεϊ βεβαία· νά μή σχετίζεται άιμεοα μέ την
  Ι Άνάιοταση, άλλά ΰα_ιεσα μιέ την . . . 'Αναοτα-
  I
  σάικιη!. .
  Ι * Ό Καροιμανλης είναι ό μεγαλύτερος πολιτι¬
  κάς ήγέτης —Ό ιΜηιτσο.τάκτις είναι ό λα)ΐπρότερος
  ίιοτέρας τοΰ κρητικού πολιτιικοΰ στεοεώματος· —
  Ή Δεξιά είναι ή πλέον ένδεδειγιμ>έντ| πολατική
  παράίταξιη· — Οί Άιμερικαινοΐ είναι οί πιστώτε-
  ροι φίλοι μας.—Οί Μασώνοα είναι οί καλύτεροι
  ανθρωιποι. — Ό Σιωνιομός είναι ό σωτήρας τής
  άνβρωπύτηϊΐας.
  Αύτά κιαί πολλά άόλλα θά γρώφαμε μέ μεγά-
  λους τίτλους, στίιν πρώτη ·σελίδα ,μας, άν τό φύλ
  λο αύιτό ουνέπΐιπτε νά κιυκλοφοροϋσε μέ ... αύ
  ριανή ήιμερομιηνία-
  'Αιπό την. . . παραμονή οραχ;, δέν είναι δυ¬
  νατόν νά χρηισιμοποιήσωρε . .. Πρωταπριλιάιη-
  κα ψέρματα
  * Διάλ&γοςκαϊ πάλΐ:
  —Μά τί εγινε λέει στήν Καρδίτσα;
  —"Εγινε... ανάστα· ό Κύριος, πριν την ώρα
  τού μάλαστα!..
  * Κι άλλος διάλθγος:
  —Τι εγινε σέ πολλούς Διηρονκ;, οτόν έοριτα-
  αμύ τής 25ης Μαιρτίου, μέ τό θέμα των εκπρο¬
  σωπών τής Άντίστασης;
  —"Απλώς έ^γινε. .. άντίσταση κατά της άρ-
  χής!. .
  "Οχι παίζουμιε. ..
  * Καί κάτι σχετΐικο, . . . π·ρός γνώσιν καί συμ-
  ρόρφιωσιν:
  Οί έκπρόοωιποι τής Άντΐστα'σης δέν ΐίχουν δι-
  καίιοιμα νά βάλουν στεφάνΐα στόν Έσταυιρωμένο
  τή Μ. Πέιυιπτπη καα λουλούδια, στόν Έΐπτάφιο
  την Μ- Παιρασικευή-
  "Ο Χρ,ιστός θά τιμιηβεί μονον άιπό τούς. .· 'ΕΘ
  νικόφρονες.
  Διαψο·ρετΐκά. .. τα ΜΑΤ θά άποδείξουν καί
  πάλι ότι δέν είναι απλώς γιά τα... ΜΑΤια!..
  * Κυικλοφορεϊ τελευίταΐα, άλλά δέν ξέρω ύ ση-
  μαίνει:
  'Απο Πτέραρχος ... κληιτή,ρας!. .
  Μήιπιως ξέρει κιαινεϊς Τυρτϊακιανός;
  * Στήν πρόσ«>ατη δίικη, των άνηλίκων ένας άπό
  τούς 7 συνηιγορουΓ .νιά νά έλαφρύνει τή θέση
  των κατηϊγορ;υιιιένων άναφέρθηκε στό.. «—ι¬
  δικόν άμάρτημα» τοϋ Άρχιειπισκόιπαυ' Κρ(ήΓτης, ά-
  να·φέροντας δτι ένώ στήν μιικιρί) τού ήλικία ήταν
  συνεργός σέ <ρονο, αύτό δέν ,έ'γινε έρποδιο νά φτά σει ό Τΐμώθεος σΓΟν άνώτερο βαθμό της Ιεραρχίαν Έπειδή όμως ΐίγινε μιά κάποια Είσαγγελι- κίι «ιπ,αρέμβαση» ό συνηιγσρος, έ^ΐΛπνακαΙ στά ■ · ΥΡήΐγορα·, πρώστεσε: όφείλω νά τσνίσω ότι έΐπ- κρίνω τούς έιπικριτές τοϋ Άρχιεπισικόιπουι Τιμο- Κι έγώ, πού κατά- . . άιρχιετησκοπακΓ| σύιμΐπτω ση καθώτμουν ακριβώς πΐσω άιπό τόν άγορεύοντα συνήγορο, περιοιρίστηικ/α νά <πώ: —Λέγε κι έδώ είμιαι έγώ. . * Ενας αλλος συνήγορος των άνηλίτοων κατη- γορ,ουμένων, πιό φαναΓΓΐκός γιά τίς δεξιές τού σχέσεις καί τάσεις, αρχισε νά άΐχοφαΐνεται υπέρ τής Άναρχίας, λέγοντας δτι είναι δνα. . ■ «παλι- τικό πιστεύω» κι δπ τό «Κάτω τό Κράΐιος» δέν είναι κάτι τό άπαιράδεχτο, άλλά «νάμΐμο σύνθϊ)- Φαίνεται ότι Θ6 έννοοϋσε τό «Κάτω τύ Κράτος της Δεξιας». Πάντως άν τα λεχθέντα ύιπο τοϋ παριαπάνω συνηγόρου ίριτάσουν στ' αύτιά των κ·κ· Παπα- κωνσ.ταιντίνου καί Ράλλη, όηαίσαήποτε θά τραβή ί,ουν τα... μαλλιά τους. "Οσο Υΐά κάΐποΐον άλλον αν θά τα πληρο- φορηθει, θά. .. ξεριριζώσει τίς ... κοτσίδες τού. φωνάζοντας οτή διαπασών: —-,^η^ρη ^ Δηρηιτρη μου, μοΰ τοκλεΐσες τό.. . στώτι μου». * -χετικά μέ τόν διθύραμβο ύίτέρ τοϋ προσώ- που παυ κατεϊχε κάΐποΐα ίίδ,ρ,α, άΐπό έίλλο στοχευει σέ βουλευτΐκή " πού Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ■----■■■■ι>