91170

Αριθμός τεύχους

263

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

1/4/1980

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  2η 'Έκτακτη "Εκδοση (Άπόγευμα μεγάλης Τρίτης)
  Χαρδς σ* αυτόν, «ού κρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλά·η να π«ϊ ίστω ■
  κσΐ μιά συλλαΐή δική τού. !
  1 ι
  την κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιουθσνΐΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΤΡΙΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 - Τηλ. 210—91
  Χρόνος 5ος—Άρ. Φύλ· 263Β—Διρχ. 10
  Χθές, Μεγάλη Δευτέρα μεσημέρι, στή Λεωφόρο Καλοκαφινοϋ (Καμαράκι) τού Ηρακλείου
  (γιά τό ν όποΐο πρωτόγραιΐε Α «ΑΛΗΘΕΙΑ» ότι πιϊρε τα 100 εκατ. της Αγροτικάς Τράπεζαι;)
  ΜΑΤ
  Ο ΔΡΑΣΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!
  ΜΑΝ0
  (πού διερχόταν έξω απο τό κρεοπωλεϊο τοϋ δράοτη, πηγαίνοντας στή Χανιά πορτα)
  το θυμα
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΛΩΝΕΙ:
  Άναβιωιτής καΐ συνέχι¬
  σις τοθ τραμπουκικοΰ π«
  ρια«ρόπους, «αξιος γόνος»
  καί συνεχιστής των Παρα*
  δόσεων τού πού άντέδρασε
  μέ καρεκλοπόδαρα στή ν ά-
  ποκάλυψη τής αληθείας γιά
  την σκανδαλώδη δανεΐο-
  ληψία τοι>.
  ΤΟΝΙΧΤ ΥΠΗΣΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ
  ΓΡΟΘΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣΠΑΣ£ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
  ΧΕΡΙ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ Μ!
  Ο ΗΙΚΕΑΙϋΚΗΣ - ΑΕΙΧΗΟΗΤΑΣ ΤΟΝ ΑΗΑΡ1ΣΜ0 ΤΟΥ - 1ΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΦΥΓΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΤΚΑΗΜΑ ΤΟΥ
  εΆφήνω τόν χαραχτηρι-
  σμό της σέ βάιρος μου ατρά-
  ξης τοΰ Γιάννη Μιχελιδά¬
  κη, στόν Λαό καί την Δικαι
  οσύνη, *Η παρόμοια, πάν¬
  τως, πρό μηνών/ ενεργεια
  τοΰ ϊδιου καΐ τοΰ συνηγό-
  Ρου τού Μανόλΐ) Παπαί- ΑΠΟ ΤρΕ|- ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΗΝΕΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΡΟΧΕΡΑΡΗΣ-ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ 8ΛΑ-
  ωάννου σέ βάρος τοθ διει> Β-- πογ γπΕΓΤΗ Ο ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΉΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  θυντή των ΝΕΩΝ Γιάννη
  Καψη καΐ τοΰ συναδέλφου . «ΘΑ ΣΕ ΓΚΟΤΩΣΩ ΡΕ ΚΑΘΑΡΜΑ, ΟΠΩΣ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΠΑΤΕΡ ΑΣ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟίΉΣΕ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΟ ΘΥΜΑ).
  Νίκου Κακαουνάκη, μέοα . <(ΘΑ ΣΟγ χΠΑΣΩ Ρ Ε ΚΑΘΙΚΙ ΤΑ ΧΕΡ»Α Ν Α ΜΗ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΙΑ» στά ΔΐΜαοτήρια των Αβη- νών, δείνει μέ ποίον τρό- πο οί ϋνθΐρωποι αυτής τής γνωστάς «νοοτροπίας·άττιαν τοΰ ν στόν δημοκραττκό διά λογο Ο Μιχελιδάκης μοθ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΖ ΤΗΣ Ν.Ε. ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» Ο ΔΡΑΧΤΗΣ, ΜΕΓΑΣ «ΡΟΤΑΡιΑΝΟΣ» ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑ- άιχρή<πεψε( εύτυχώς, τό ΚΗ ι^ι ΜΕ χΟΥΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ άραστρό χέρι. Μ£ τό δεζιό ομαχ; θά συνεχίσω νά γρά.- Γ,Λ'ΐϊ* Οί βουλευτές τοΰ ΠΑΣΟΚ κ.κ. Θ. ΣΚΟΥΛΑΣ καί γειες, Βστω κι αν έοαα την τύχη τοΰ Καστρινογιάννη· ΠλΡλΠΚΟΝ Χ!ΊΡΟΦΥΑαΚαΣ (ΛΕΦΤΕΡΉΣ) ΙΠΙλϋ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗ Ν ΒΦλΝΣΤΗΚΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ!!! Άλιηθεια»· ΑΣΛΑΝΗΣ συμπαραστάδηκαν στό δύμα καί προβήκανε σέ έντονες διαμαρτυρίες μαζί μέ Λημοοιογράφους ΜΕΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο ΕΙΓΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. ΖΟΡΜΑΣ ΠΟΥ ΕΠΪΛΗΦθΗΚΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΤξΛΙΚΑ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟ «ΠΑΡΑΚΡΑ- ΤΟΣΚΑΙΤΟΥΧ«ΥΨΗΛΑ ΙΓΓΑΜΕΝΟΥΣ» ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΗΔΗ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗ; ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ τού Πα.ριοκράτους της Δεξιάς ή! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΑ ™Ν Ο^ΑΝΤΪΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Νί:. Ηρακλείου της άς Δημοκρατίαν, Μ€γας «Ροταριανός>, στενάς φί-
  λος τοΰ ΜηΤτσοαάικΓΐ κσ^
  σχετισθεΐς μέ τή Χούντα
  (κ—ή <ρωτογ.ραφία είκιονί- ζεται άμαλΦν σέ μιά έικδή λφση της έιφσαετίας)/ γνω στός άπο την περαβόητη ύ πόθεστ) τφν 100 εκατομμυ- ρ·ίων πού ιπίΪΡ£· άΐπό την Ά' γροτικίι Τράπιεζα' Γιάννης Μιχελιδάκης. τραυάτισε τόν διευέλ)ντή[χτ1ς «Άλήθεΐ ας> Μάνο Χαρή. Τόν χτύ-
  -ησε στήν κε<ραλί| (ιϊπαθε διάσειση) μκ γροθιά καΐ στό 3ύέρΐ» μέ σιδεροκαρένλα. Τό βΰμα χρησιμοποιώντας την «ιεχναικίι ίίίμννα> θυ1-
  σίασε τό άεχκπερό χου >-έρΐ γιά νά ά^αφύγει τα
  νειλιι,μΐμένα χτυΐπιήμοτα πού δν έ>φίτα)ναν στην
  τού πού είχε οτόχο ό οράστης, θά τάν ακώπιϊνανΐ
  Η ΘΡΑΣΕΙΑ αύτη ένέργειο ΐίγινε έ^ω άΐπιό τό κρεο-
  πωλεϊο τοθ δράοτη στή Λ· Καλοκαιρΐνοϋ (Καμαράκι)
  Ηρακλείου, τό μεσημέρι (ωρο 13·30') της Μεγάλην
  ένώ ό *Ε|ϊμ Χαριτά_ικ (Μάνος
  ΜΕΧΡΙΣ
  ΕΣΧΑΤΏΝ
  περνοϋσε έ^ω άίτη6 άύτό κατευθυνόμενος στή Χανιό-
  ΐΐορτα, πρός συνάντηση τοΰ κ· Ι- Κουικουρΐτάκη·
  ΜΕΤΑ άπια μονόλεηπι περίπου συιζήτησηι δράσττι καΐ
  θύματος. την οποίαν προκάλεσε ό ΐχρΰπος» ό Μιχελιδά
  κης χτύιτοησε τόν Μάνο Χάΐρηι, τόν άηοϊο τελικα διάσω
  σαν προσδρθ)ΐιώντες (πχ>Λίτ.ες, ένώ ό δράοττις τράτππκε
  σέ φύγη μετα τή μεγάλη συιγικέντρύση τοΰ τχλήιϊους
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ εϊναι τ όγεγονος δπ κάϊϊοιος
  χωροφύλακας Λεφτέριηις, τιού «έΓααισε» τόν δράιοτη, έ-
  ζαφανίστηικε ια ό ϊδιος μαζί τουι καΐ δέν βρασκιότον ά-
  τίιό τόν Εώαγγελέα; μέχρι άργά τή νύχτα τοΰ έηεισο-
  δσυ!!!
  ΟΤΑΝ ήρβαν δυό άνθυιπασταστές τοΰ Α' Τμήρατος
  καΐ πιροσ-αθοΰσαν γά πάρουν όνόρατα γιά μάρτυρες
  ό κόσμος τούς ιρώναΓε: —«ίΝτα όσεϊς τόν έϊίΐραιτούσε-
  τε καί τόν άφήκατε κι έράς θέλετε νά μπλέξετε εδά
  μέ τόν ίσχυρό άνθριαϊπο τοΰ ΜηιτοΌ·τάκϊΐ;>
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ τοϋ φό6ου των άνθρώπων εί¬
  ναι καΐ τό ότι ή ύιπιαΛληλος δωτλονοΰ μαγαζιοΰ
  ϊό όποίο πηγε κάιτιοιος νά τηλεςχιχνήσει στόν Εί
  γελόα/ τοθ εΐπε: —«νΟχι άιπό δώ γαατΐ τό μαγαζΐ τό
  ένουαάζομε οΐπό τόν κύιριο ΜιχελιδάϊίΤΐ»!. -
  ΟΙ ΔΥΟ άνθΐΛτασπκπες. μοζί υε τούς προστρέξαντες
  βουλευτές τοΰ ΠΑ2ΟΚ κ*. Σκουλα *:αΙ 'Ασλάνη «ώ
  £να άιπό τούς αύ'τόπτες μάρτυοες, πού βατ&ιο& πολύ
  τό θΰμα- ~ τόν Γ- Σταμάτη — συνόδε»ΐ«ιν τόν χτυϊηη-
  μένο δημοσιογρήιφο στόν Εΐσαγγελέα κ· Ζορμηα» ίτ
  τΐου σέ λίγο βφβασε καΐ ό διχιηιγίόρος τού κ· Στρατάΐίης
  πού οεΛ'έταξε τί|ν υΛθβλΐιβείσα ^
  ΣΤΟ Δι^ασ!τηιρασ*ό Μέγαρο ήρθε καΐ έξέ,τασε τόν
  Μάνο ΧάρΐΓ» ό γιατρός κ· Γ. Χαλκααδάικΐιις' στή συνέ-
  χεια δέ ό Εισαγγελεύς τόν τχαρέτίεμψε οτον κ. Προ-
  χεράρΐΐ', στήν κλιν]^ «"Αγιος Γεώργιος» δπουι τοθ '&
  γινε έξέταοη άιπό τόν όριοβέντα ΐατροδικαστή τοΰ πη-
  ρε άκτινογιραφίες ό όρθαπεδικός κ. Χλατιουαάκης καί
  τό άΐυίχγευμα άκ. Χαλκιαδάκης τοΰ έίκανε έγχεφαλο-
  γράχρημοι- άθτό τό άττοίο ηιστοηιοιήθη>ί;ε ή δώοειση/ έ-
  νφ οί Ίατροδικαστές καθύρισαν άπό 3 βδομάέες μέ-
  χρι 3 υϋ/νες τό διάθττηιια πού θά χρειαστεϊ νά άοηοκα-
  τασταθοϋν οίσ<υμοίτωαές βλάβε.- τοϋ παθόντος, τοΰ 6- ποίου' τό άριοτερό χέρ» εχει τρία κατάγματα στά δά- χτυλα· Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ έΦικτε άρέσως έντολή συλλήψεως τοΰ δράοτηι καί άνεύρεση τοϋ Χανροφύλακαι Λεφτέ- ρη- ένύ> στή συνώχεια τό Α' Τμημα μ& ΐΓροσα»ΐΐ»ςί| έ-
  ίτίβλεψη' τοΰ Δ)τή κ- 'Αλ· Πατεράκη αρκιο^- μάταιες
  βεβαιοί» ίίρευνες άνευιρέσεως/ έξεοωισε μαλκττα καί
  εΐδικά σηματα οτά άεροδρόμΐα καί λιμεναρχεΐα, γιά
  νά μην καταστεί δύναται ή άΐπόδραση τοΰ Μιχελιδάκη
  πού κρύψ—ι^ε.. · γιά νά άποφιύγει τό αϋΓΐόφια>ρο καί
  ,νά τοΰ δοβεϊ χρόνος μεθόδευσης γιά τό πως θά τή
  γλυτώσεχ φέΒηνότερα/ χρηισιμοποΐφντας τίς τεράσπες
  ύφιηλές >ου6ερνητώεές καί αλλες διασυνδέσεις τού·
  ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΕΣ κ κ, 'Ασλάνης καΐ Σκουλδς εοτειλαν
  άμόσως έντονα τηλ^γραφήματα διαμαρτυρίας στή Βου
  λή, —ούς "ΥβτΒυιργούς καί στόν Τύπο, ένώ παρομοιες
  διαμαρτυρίες £καναν οί Δηΐιο^οΥΡώιφ01 τού .Ήρακλεί
  * ΙΎΝΕΧΕΙΑ-Ο-ΤΤΙ αθίδθ 2
  "Εσπευσαν άρέσΐακ; γιά συμπαράσταιση. καΐ κατά/γγει-
  λαν στούς άρμοδίους την άίΐταιράδ'εχτη έγκΛηματιχί,
  τιράιξη, τοΰ Μιχελιδάκη^ τονίζοντας ότι ή ύΐπόβε'ση αυ¬
  τή έχει βαβύτερες ρίίες ^οΐ δημιου'ργεϊ μέγα πολιτικό
  θέμαι- γιατΐ δείχνει καθαρώ την Γίροσπάθεια της ά'να-
  6ίωσης τοΰ κράίτους ή μάλλον τοΰ παριικ!ρά.τ6υς τής
  θίας- ηού τόσο εϋγλΐιΛται έξβφραισε ά ϊίθΐε'-νλς δρήτ
  στής μέ την τόχκ> ύίπεύθυνη πολιτικίι θέΐση πού κατέό·
  χει στό κυβερνηαικό κόμμα της Δεξιάς·
  "Εντονη διαμαρτυρία
  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
  Οί βουλεΐπές Ηρακλείου
  κ.κ· θανάσης Σκουλάς καί
  Κώστας Άσλάνης. οί όποϊ-
  οι άνηληφθήκανε την ώ·
  μή 6ία πού έξασκίίθηίίε σέ
  βάιρος τοϋ οημοσιογράφου
  Μάνου Χαρή, &»τειλαν τη
  λεγραφωοφς διαμαρίτυρία
  πρός τόν Πριφβυπουιργό,
  τούς άρΙχηγΌύς Κομμάτων
  τόν 'Υπουργό Δϊκαιοσύ-
  νης καί Δημοσίας Τάξεως,
  την ί
  καΐ στΐς ΆθηναΤκές κ<4 τα» πιχές Έΐρημερίδες καΐ την την όποία κατα«ΐΰροΰιι»ϊ παρακάται: Σήμερο 31 Μαρτίου οποκο- μϊσαμε πιρΐποο προσυπκή <»*· τίλτψη -πκ βανουοτκ β»ϊβΗ-< τού Αντιτροδδρου τής Νβ|ΐαρ](| σκής Επρτροπή< τής Ν. Αημο κροτ'κκ Μιχ«ΑΛό«η Ιι^όννη «ηο·/ τίον τού Ααμοσιογράφου νού Χόρα τόν οποίογ ατή αθΰθ
  ΣΕΛΙΔΑ .
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΡΙΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Ό Μιχελιδάκης τραυμάτισε τό Μάνο Χαρή
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ου καΐ άλλοι-
  ΧΑΡΑΧΤΗΡιΙΣΤΙΚΟ είναι ότι ένώ ό παθών ή-ταν στόν
  Είοαγγελέα κατέφθασε έσστευσμένα ό συνήγορος τοΰ
  Μιχελιδάκη κ· Μ· Παπαιίωάννου, ό οποίος καρά λϊγο
  νά προκιαλέοει και έατεισοδιο· Άξΐζει νά σηιμειωθεί δτΐ
  ό κ· Παπια'ωάννου, πρίίν λίγους υίηνες, μαζΐ μέ τόν
  Μιχελιδάκη, έπιτεθήκανε μέσα σέ Δικαστήιριο των Ά
  θη,νών κατά τοΰ Γιάννη Καψή, διευθυντή τής έφημε
  ρίδας «ΤΑ ΝίΕΑ» κ-αΐ χτύιπηοαν τόν διημοσιογράφο Ν.
  Ό ενας θά φύγει
  χιλιάδες θά μεί νού ν
  Ή ΰιπιθιυιληι καΐ στισόπλατα έπίθεση κατά τοΰ
  Διευβυντή τής εφημερίδας αυτής δέ θά μείνεΐ
  χωρίς απαντήση· "Ηοηι ή έφημειρίδα έκδόθηκε
  χωρΐς την παρουσία τοΰ Διευθυιντή της·
  Καί μέ την παρουοία δμιως, καΐ χωρΐς την
  ιταρουοία τοΰ διευθυντή της, ή εφημερίδα δέν
  θά. πάψει ποτέ νά ύπηΐρετεϊ την ΑΛΗΘΕΙΑ·
  Την ΑΛΗΘΕΙΑ πού τσακίζει τα κόκικαλα
  τοΰ σάιπιου' οκελετοΰ τής όποιασδχ||π·οτε π,αραγο-
  μία,ς Τοΰ όποιαδήιποτε σκανδάλου. Τής όποισδιη
  ποτε κρυ<μης ή φανερής κοινωνικάς πληγής. Αύτό πρέπει νά τόγνωρίζουν καλά οί έκ- πιρόσωοτοι «τής καθεστηκυιίας τάξεως» εϊτε έπΐ- ' θυμοΰν τή θανάτωση άπιό ζάιχαρο τοΰ Μάνου Χα¬ ρή ν εϊτε νά τόν ξεβγάλουν μέ καρεκλοτΐοδαρα κοΐ αλλα λειπτά.. · άντικείμενα· Ή κομιπίνα καί ή άΐπάτη δέν θά ΐΓεράσει οέ βάρος τοΰ Λαοΰ· θά άΐποκαλυιφθή, γιά νά λυτρω- θεΐ ό Λαος άιπό τούς δυνάστες τού· Ή 6ία είτε συΐγκαλυμμένη,, εϊτε άνοιχτή δέν θά περάσει! Τό πολύ νά προκαλέσει άντιβία!! Καί τότε οί σκοτεινές δυνάμεις τοΰ κακοΰ πριέιπιει νά γνωρί ζουν δτι θά συντραβοΰν. Ό έ"νας μπορεΐ νά 6γεΐ άιπό τή μέση, μά με- τά τί θά γίνει μέ τούς πολλούς;1 Οί πολλοι μποροΰν καΐ μόν ο μέ τό σάλιο τους νά πνίξουν τό παρακράτος. Γιατ.1 μόνο τό σάλιο τοΰ ταιριάζει! ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΉΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΙΙιΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ «ρωμαϊος » ,ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Διαφημίσεις έΐύ Αύτοκινήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΤΑ "ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ,, "Ενας εΐδικός στά θέματα μουσΊκης, ό ανθριοπος πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο κοΐ λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σδς ξεναγεϊ στόν κό- σμο της μουσικής· Τα καλυτέρα κοιιμάτια πού κυκλοφοροθν στήν Έλληνικίι κοΐ ξένη άγορά/ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Τ Κ Α» "Ενας μουσικός» «άς προσφέρει τή Μουσική πού άγαπδτε» πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σδς κρατά συντρ,οφιά τίς ξέχωρες ώρες·.· Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ . «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΊΚΑ» ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ Λεωφ. ΚαλοκαιρινοΟ 127 — Ήράκλειο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙ ΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: '8.30—1 μμ. καϊ4·30—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: ]£αλοκαΐιρινοϋ — Γαβαλάδων 5 ΗΡ7ΟΣΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·:. Ίατρείου: 287.366 ΤΙ5Λ-: Οικίας 224·608 Φ·Φ Φ .φφφφφφφφφ : ΕΠΙΠίΙβ ΚΟΥΖΙΝΑΙ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΙΜΕΝΠΝ ΣΥΣΚΕΥ0ΝΑΕ6 ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμβρινού Κιν)γράφου εΗΛΕΚΤΡΑι) ΤΗΛ. 235.493-230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ Κακαουνάΐκη οτά γεννητΐικά αργανα, μέ άΐφορμη την ύίπόθεσηι των 100 έκατομρυρίων πού οΐηιρε ό Μιχελιδά κηΐς άπό την ΑΤΕ, τό μεγαλύτερο μΐέχρι σήμερα ά- γροτικό δάνειο πού δόθηικε σέ έπαχεΐρηματία άιπό την Τραπέζα των Άγροτών (;) ΑΞΙΖΕΙ νά τονιστεΐ δτι γιά την έγΐκληματηκή ενέρ¬ γειαι τοΰΜιχελιδάκοΊ, σέ βάρος τοΰ διευθυιντή τής εφημερίδας μας ό τοπικάς καί Άθηναικός Τυπος £δω σαν εύιρεία εχταση κι δτι η"δη ό Λαός, έ*χει καταλάβει τό βαθύτερο νόημά τη,ς, πολλοΐ δέ ήσαν έκείνοι πού ύιποστήραζαν άνοιχτά δτι, αν δέν έπικραιτήσει τε- λικά ή Δΐίκαιοσύνηι θά πάρει τό λόγο τόφυσικό δί- καιο, γιατΐ μιά κρητική παρόΐμία λέει «καλλιά είναι ή μάννα τοΰ φονηά, παρά τοϋ σχοτωμένου*· ΕΜΕΙΣ πάντως πιΐιστεύομε δπ ό Μιχελιδάκης δέν θά βρεθεϊ έντός τής στιροθεομίας τοΰ αύτοφώρου γιά νά ύιποστεΐ τίς ουνόπειες τής Δικαιοσύνηις κατά την προβλεπόμενη, διαδικασία, γιααΐ ή άναδριη φύγη τού, Ι,αλύιπτεται άιπό έξίσουι α,ναδριουΐ; ίσχιυρούς παράγον- ιες- Διαμαρτυρίας Βουλίϋτών - Δημοσιογραφίαν • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 σε με καρέκλα σε διάφορο μί ρη τού σώματος τού. Διιαμαρτυρόμαστε έντονα για •ι ην οπαραδεκτη και βάναυση ί- πιθεση πού ττλίΐττει την ελιυθε- ροτυττία καί αττοσκοπά σιτην δή μιουργια κλίματος τρομοκρτχΓίας καί τραμπουκισμου πού θά επι- τρέψει την προώθηση τ|ών συμ φεροντων τού παρακράτους τής Δεξιάς. Η διαφύγη τού δράστη μέσα απο τα χέρια ο,ργανου τής τάζης που τόν συνέλαβε ορχι- κά δημιουργεί προβληματισμούς καί υποψίες γιά τίς οποίες ζη- τούμε άμεσες εξηγήσίΐς. Μεταφέρουμε την αγανάιαη- ση τΐου Δημοκιρατκοό λαού τού Ηρακλείου και δηλύνουμε πώς λαος καί αντιπροσωτιοι δεν θά επιτρέιμουμε νά ανθ'κτουν στόν τοττο μας τα «άνθη τού κακού» πού καλλιεργεί η κυβερνητική α- διιιφορία η υποκίνηση. ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Ι Εξ άλλου και οί Δημοσιογρα φοι τού Ηρακλείου υπίγραψαν σχετΐΜή δκιμαρτυρία την ο- ποία καί δημοσιεύουμε: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ» Οΐι δηιμοσΐιογραιφο'ΐ ποιι υιπιο ραΐφομε πα,ριακατω διαραρΓτυιρο υαστε ιεντονοτατα κ ΐκιφραιζο- με την ιαγα'νάιΚΓΓ'ησή μαις για τουις '/Τιριαμπουκ,ΐισμουις κιαι τόν τρου- ι αΓπαμο, παυ εγιιινιαιν ση(μιε/ριαι 31 -3-80 οτο κ>εντρο τού Ηρακιλιει-
  ου σε βαρο'ς τού συνοδΙεΛ,φου
  ι, άς Ιν1.ανκ>υ Χαρηι 'αιπα τ6ν παρατ
  /οντα τής δεξΐιά|ς κια ι Αντηιπρόε-
  δρο τής Νομαρχιαικης Βπ,ίτρο-
  ■ιης τή< Νεας Δη,μο κ ραΓΤ τοις Η- μακΐλιειιου, ιΓιαννιηι Μιχελιδάκη, κια θώις κιαΊ γιΐιά την ισταση. οιυιγικιεκρι ιΐΒνουι χωροφυΐλια'και ο οποίος ε- νώ συνελια,βε ταν θρασυ δραιστιη τόν αφηισε νιά φυιγιοι Κιαιί στήν συινεχιεια δξαφανιστηικιε και ο ,.Γιος. ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβερνήτη κια» Υί,νιιικα τΊς οριχιες να συιλλιαιβο·υιν πάιραιιΐται τόν δ,ροστη ικοιΐ τόν συ γκεκρΐιμΙενχ> χωραφυΐλαιοαι μοί νό
  ιοιυς τιμωρήσει παιραδειιγιμια-Μοα
  ■ι όν μέν πρώττο για τις απαιράδιε
  ^,τες τενττι,ρπόυικες (βάσει τού
  ταΓΓηιγνορητηριουι) οραξεις τού·,
  τον δέ δευτερο γιό την ηαράβα
  σητού Μαθήικον~οςτιου.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απιό την κι>βειρνη-
  &γ νά προστσ/πευσιεΐι την σωμο
  τιικιή, άχεραιόπηΐτα των δηιμοσιο-
  γράφων, προσταΓΓ,εύιονττας, κατ'
  αυτόν τον τρσπο το λειτουργη
  υα (τιης δηιμασιογιραιφίίας «αί πε-
  ριφρουρώντΓας την
  οτον ταπο ιαις.
  Ηραικλειο 31-3-1980
  Σ. Σπυριδάκης «Ο Συνιδικιαλι-
  •ττής», θ. Σκουλάς <οΚρηΓΓ*κο Φι4ζ», Ν. Βιδακη^ «,Βηρο — Νεα», Ν. Ψιιλιακη< «Διημοικριά»- της», Μ. ΔανδθιυΙλαικης «Ριζο- οτιαστηις» Μ. Αποστολαικιης «Α- λη,θεΐ'α», Μ. Κιθκολΐαικΐης «Δημιο- κροηπ-ς», Γ. Πεητιράκηις αΚρήτη τού Βενιζέλου)» Μ. ΠαοουΓτσακης <ιΑλλαγιή,» Γ. Σκιαιρβίλιάικιης «Βη- ιμια — Μέα». ΗΑΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ α ΗΛΙΟΚ ΑΛ » ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Τσακίρη 18 — Καμαριάκΐ Τηλ. 282658 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΑΗΑΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Μ Ν.Ε. ΤΗΣ ΕΔΗ Κ Ό τι-ρόεδρος τής ΝΕ· τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου κ- Γεώργιος Χαλκιαδάκης καταδΐκάιζει μετά βδε λυιγρίας κάθι· μορφή Νεοτρριιοκριατίας, δεϊγμα τής οποίας ήιαν ή έιπιΐθεση κατά τοΰ Δη,μοοιογρά φού Μάνου Χαρή καί ή όποία μας ξαναφερνει στΐς μαΰρες μέρες τοϋ 1960—1961 καί δηλώνει δ- τι αύίτό τό θέρα θα ορθει διά τοϋ Κοινοβουλευτΐ- κου έκπροσιίιπου στή Βουλιή- ♦♦♦♦♦♦«»«»♦♦♦« ►♦♦ ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαφία>
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Έπισκεφθίίτε μας. θά δχετε σύντομα την
  τπό συμφέρουσα περίπτωση·
  Στόχος μας: "Οχι ή άΐτλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τί|ς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λειοφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΊΉΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ
  Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΒΥ
  "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθή
  σεις άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανισθέντιον προ-
  σώπων, 'Εξακριδώσεις κατοικίας ή εργασίας» α¬
  γνώστου διαμονης άτόμων καϊ θέιματα αίσθηματι
  κά καΐ έπαγγελματικά· Τηλεφωτογραφήσεις καΐ
  μαγνητοφωνήσεις· 'Εξυΐΐηριετεϊσθε ταχΐστα καΐ
  μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
  Παρακολουθήσεις σ" δΛη την Έλλάδα·
  Γιά όποιοδήποτε πρόβλημά σας ουμβουλευθίί-
  τε μας ίνευ άμοι6ΐ)ς.
  Όδός Κυδωνίας καί Μινωταύρου 2
  (δίπλα στ*ν ΟΤΕ)
  Τηλ. 288489
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ; ; ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών «
  Τηλ. £80-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289—16·
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ♦♦♦< !■■■■■■■■■ ►♦♦♦♦· ♦«!>♦«»
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289—021
  "Ολα προσεγμένα — *Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΪΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  α ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΣΟΥ;
  φφ#φφφφφ·Φ»ΦΦΦ,
  Κ. & Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΓΕΩΛΟΠΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΠΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
  Ε.ΓΤ.Ε. ΩΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΟΛΟΣ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΡ. 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 222-495
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΕΡΣΟΝ ΡΑΊΤ
  ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4ΟΟΜΕΤΡΩΝ
  ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. (081)222-495 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά: Αιολου 102
  τηλ 3213221
  Ηρακλειον Πλατ. Δασκα¬
  λογιάννη 20-τηλ 211 147
  ταξιδευετε
  καλα «_φθηνα!
  ►φφφφφφφφφφφφ
  ιφΦΦΦΦΦΦ·'
  Άεροττορικώς
  Αττλη
  Εττιστρ.
  Άμστερνταμ
  7300
  10600
  Βερολίνο
  7100
  10450
  Βρυξέλλες
  7000
  10450
  Κοττεγχάγη
  8300
  12700
  Φρανκφούρττ)
  6850
  9600
  Ελσίνσκι
  10250
  15800
  Λονδίνο
  8300
  10700
  Μαδρίτη
  7100
  10700
  Μόναχο
  7200
  8700
  Μιλανο
  5900
  8700
  Παρίσι
  72ΟΟ
  10600
  Στοκχόλμη
  9600
  18300
  Ζυρϊχη
  6200
  8800
  Βιέννη
  5400
  8000
  Όσλο
  9600
  151)00
  Μέ ΠούλμανΑπλη
  Έπιστρ.
  Λονδϊνο
  2500
  4900
  Βενετ'ια
  1900
  3700
  Μιλάνο
  1900
  3700
  Μπολώνια
  1900
  3700
  Γιουγκοσλαυία 1500
  2900
  κουχ κου·* ■ «ου* κου« - κουϊ κουχ · κουι κουι
  * Μεγάλη βδομάδα — Μεγάλη ζαλάδα!. .
  Δέν μΐπορεϊ νά ύσιάρξει τπό κσπαλληλο δίστι-
  χο γιά τή φετεινή Μεγαλοβδομάδα πού θδναι
  ττραιγραιτικια. . · δύοτυχη·
  Αύγά, μυζηβρες, ό|ρν1, ροΰχα, παιπού<τοια καί τόσες αλλες πασχαλινές ατκπτήσεις, πως θά καλυφθθϋν άιπιό τό ίοχνό βαλάντιο τοΰ κοομάικη; Δύσκολες μέρες, λόγω λιτότητας, γιά δλους Δύσκολες γιά δλον τόν κοσμακη· Δύσκολες καί γιά τόν ΜητΌοτάκίΐι- Αύτός, πέραν δλων των έίλλων, έχει νά άν- τιμετωιπίσει κι ένα «τρόσθετο έ^οδθ: τα ..· «α¬ πάκια γιά τίς λεκάνες των έννιά άηοχωρη,τηρί- ων τού στή βίλλα -πού έχτισε, μέ τόσο κόπο, στε- ρήσεις καί ίδρωτα (Οχι τοΰ Λαοΰ), στά Χανιά- Πληροφορήθη/κα' δτι, &έν θά βάλλει τελικά- εύρωπαϊκά, άλλά κοινά πλαστικά καοτάικΜΐ, γιά νά δώσει ακριβώς κρωτος κι έδώ τό παράδειγμα τής λιτότηίτας· "Οσο γιά τύν ύπόλουχο κοσμάκη/ γιά νά τόν. .. άνακουφίοη φορολογικά, μαθ μέ την κολ λεγΐά τοιυ τόν Κανελλόπουλο, ότοιμάζουν, είδι- κό φόρο... ανακουφίσεως, πού σημαίνει δτι σέ λΐγο θά φορολογείται καί τό... κατούρημα· Μπορώ νά μην τό ξαναΐτώ τώρΐκ; —"Α, ρέ «πατέραι τσιγκούνη>, τί μας 6κα-
  μες γιά .. · «μιά δραχμή»!..
  * Κι £νας περΐπου σχετικός διάλογος:
  —Πως θά βαφοϋν, άιπό πλευρας χρώμοπος
  φέτος, τα περασοιότ&ρα] αύγά;
  —Μαΰιρα..-
  Μηιτσοτακική. .. πρωτοτυττία.
  * Τα παρακάτω είναι άιΤΒΟλυτα βεβαία:
  Κανένα κλούβιο αύγό δέν προκειται νά...
  πεταχτεϊ ς>έτος οτήν περιοχή μας·
  "Ισως γιατΐ δέν ^χει προγιραρματιστεϊ νά
  κατε6εΐ, γιά τίς γιορτές τοϋ Πάσχα, στό Ήρά¬
  κλειο ό... Μητσοτάκης!. .
  * Κάποιος μικιρός σάλος δημΐουργήθηκε προ-
  σφαττα στούς Δικαιστηριακούς διαοράμους, δταν
  άκούστηκε δτι:
  -"χΗιρθε ό Κανελλόσΐαυλος·
  —'Μά τί δουλειά 6χει ό υπουργός Οίκονο-
  μΐκβν μέ τα Δικαστήρια;
  Δέν ίίταν δμιως ό ύπουργός Οίκονομικων,
  άλλά ό κ. Εΐσαγιγελέας 'Εφ-ετιϋν, πού άκούει κι
  αύτάς στό έΊπίθετο Κανελλόπουλος·
  Τώρκι θά μοΰ πητε οί Είσαγγελεΐς δέν &-
  χούν ποτέ σχέση μέ οίκονομΐ!κά θέματα;
  "Εχουν κα! παραέιχουν, άλλά δταν διαθέ-
  τουν τό έπίθετο: Παιπακαρυάς. ..
  Έπίκαιρο καΐ τα κους — κούς αύτά διότι
  ρποιρεϊ βεβαιοί νά μη σχετίζεται άΊμεσα μέ την
  Άνάσταση, άλλά έρμεσα μέ την ... Άναστα-
  σάΐκιη!..
  * Ό Καραμανλης είναι ό μεγαλύτερος πολα/π-
  κός ήγέτης —Ό Μητσοτάκης εΐναα ό λαμιπρότερος
  άστέριας τοΰ κρηίτικοΰ πολιτικοΰ στερεώμσ-Τος· —
  Ή Δεξιά είναι ή πλέον ένδεδειγμένη πολιτική
  παράταξίη· — Οί Άμερικανοΐ είναι οί πιστώτε-
  ροι φίλοι μας.—Οί Μ ασίαν οί είναι οί καλύτεροι
  άνθρωποι· — Ό Σιωνισμός είναι ό σωτήρας της
  άνθρωπότητας.
  Αύτά καί πολλά αλλα θά γριά<ραμε μέ μεγά- λους τΐτλουις, στήν πρώτη σελίδα μας, αν τό φύλ λο αύτό συνέπιπτε νά κυκλοφοροΰσε μέ ... αύ ριανή ήμε,ρομιηνία· 'Αιπό την... παραμονή ομως, δέν είναι δυ¬ νατόν νά χρηοιμοποιήσωμε ... Πρωταπριλιάτι- κα ψέμματα· * Διάλογος καί πάλι: —Μά τί έγινε λέει στήν Καρδίτσα; —"Εγινε... ανάστα· ό Κύρΐος, πρΐν την ύίρα τού μάλιστ.α!.. * Κι άλλος διάλογος: ΤΙ έγινε σέ πολλούς Δήρους, στάν έορχα- σμό της 25ης Μαρτίου, μέ τό θέμα των εκπρο¬ σωπών τής Άντίστασης; —Απλώς έγινε... άντίσταση κατά τής αρ- ! πρός γνόϊοΐν καΐ χης!.. "Οχι παίζουμε... *■ Και κάτι σχε.τΐικό, . μόρφωσιν: Οί έκπρόσωποι της Άντΐστααης δέν έ^ουν δι- καίωρα νά βάλουν στεψάνΐα στόν Έσταυρωμένο τή Μ. Πέμιπτιη καέ λουλούδαα, στόν 'Εΐπταφιο ιήν Μ· Παραοκευή- "Ό Χριστός θά τιμηθεϊ μονον άαΐο τούς... Έθ νικόφρονες- Διαφσρετικά... τα ΜΑΤ θά άποδείξουν κ_ πάλι δτι δέν είναι απλώς γιά τα... ΜΑΤια!.. * Κυκλοφορεϊ τελευταία, άλλά δέν ξέρω τί ση¬ μαίνει : Πΐέραρχος.- .__,..„,„.,.. Μήιπως ξέρει κανεΐς Τυιμπακιανός; * Στήν πρόσφατη δίκηι των άνηλίκων ε*νας άιπο τούς 7 συνηιγορους ,γιά νά έλαφρύνει τή θέση των κατηγορουμένων άναψέρθηκε στό..· «—ά¬ δικον άμάρτημα» τοΰ Άρχιεαησκόπσυ Κρήτης, ά- ναφέροντας ότι ένώ στήν μικρή τού ήλακία ήταν συνεργος σέ φόνο, αύτό δέν έγινε έμπόδιο νά φτά σει ό Τιμόθεος στόν άνώτερο βαθμό της Ιεράρχας Έπειδή δμως έγινε μιά κάιποΐα Είσαγγελΐ' κη «αταρέμβαση;» ό συνΐήιγορος, έξυστνα καΐ στά - γρήγορα, πρόστεσε: όφείλω νά τονΐσω δτι έιτα- κρινω τούς έπικριτές τοΰ Άρχιεπισκόπου' Τιμο- θέου. Κι έγώ, πού κατά... άρχαεπισκοπακή σύιμιπχω ση καθόμουν ακριβώς πΐσω άιπό τόν άγορεύοντα συνήγορο, περιορΐστηΐκια νά ιπω: —Λέγε κι έοω εϊραι έγώ... * "Ενας άλλος συνήγορος των άνηλϊκων κατη¬ γορουμένων, πιό (ρανατικός γιά τίς δεξιές τού σχέσεις καί τάσεις, ήρχισε νά άποφαΐνεταα ύηέρ της Αναρχϊας, λέγοντας δτι είναι δνα. .. «πολα- τικό πιστεύω» κι 5τι τό «Κάτω τό Κράτος> δέν
  είναι κάτι τό άπαράδεχτο, άλλά «νόμιμο σύνθη-
  Φαίνεται δτι θά έννοοΰσε τό «Κάτω τό Κράτος
  της Δεξιαςν ·
  Πάντως αν τα λεχθέντα υπό τοΰ παααπήνω
  συνηγόρου ςηάοουν στ' αί>τιά των κκ· Παπα-
  κωνσταντίνου καί Ράλλη, όπωοδητιοτε θά τραβή
  ςουν^τά. ·. μαλλιά τους.
  ^°.σο Υ1α κάοχοΐον αόλλον αν θά τα πληρο-
  φώνάζοντας στή διαπασών: ς«^Δΐ^Ϊρης^
  Δηρηαρη μου, μοϋ τδκλεισες τ6.. .^1 μου».
  * -χετικά μέ τόν δβύραμβο, υπέρ τοΰ προσώ-
  ηου παυ κατεϊχε' κάϊτοια δδ,ρα, 6πό άλλο πού
  Ρ1"'Ι σέ βουλκιιτηΜ ΚΧτ^ _____'___ Λπ λέ-
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ