91173

Αριθμός τεύχους

264

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

14/4/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς α* οΛτόν, «ού «ρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλθι τό
  στόμα, προλάΐη νά π«ΐ Εστω
  καί μιά συλλαβή 6ική τού.
  ' Ι Λ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοσϋ-νΐΛ«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  -ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕίΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 2εΜλ_1
  Χρονος 5ο~-'Άρ Φύλ. 264τ-_ρ<χ· 10 Η ΔΙΚΛΙΟΙΥΝΗ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΗΕΛΟΥΣ ΠΑΗΜΜΕΑΕ10ΔΙΚΕΙ0Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ολ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Ι. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Ώς πότε οί έκφραστές τού Παρακράτους τής ΔεΕιάς καί ίσχυροί ΟΛΩΝ των έποχών, θά μένουν-προκλητικά- άτιμώρητοΐ;;; προοινη ΚΟΛΟΚΟΤΡΑΝΗ 8, ΑΘΗΝΑ Πεμτττη 3 ΑττρΙλη 1980 ΣΗΜΕΡΑ Δαττέρο 14)4)80, έ- χΐι ττροσδιορι—εί νά εκδκαστεϊ οπό τό Τριμελές Πλημμελειοδι- κεκ> Ηρακλείου, η υπόβιση τού
  ,κα—(γορουμένου Γιάννη Μιχΐλι
  δάκη, γιά την οί Βάρος τού
  διευβυντή τής «Αληθείας» Εμμ.
  Χαριτακη (Μάνου Χαρή), πανΐλ
  ληνκας πλέον γνωστή, εγκλημα-
  τική ενεργεια τού πρ{ώτου, κα-
  τα τού δευτέρου, την 31)3)80,
  οτό Ηράκλίίθ Κρήτης.
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ αυτή, ιταρουθΊάζει
  έντονο ενδιαφέρον, τόσον για
  100 δημοοιογράφοι
  διαμαρτύρονται
  γιά την κακοποιήση
  συναδέλφου τους
  ΣΤΗ ΜΟΝΟΜΛΧΙΛ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ. ΤΟ ΟΠΛΟ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΝΝΛΤΟΥ
  Εκβτό δτΜΛθοιογραίρθΓ ηού εργ6>
  Ζοντ€Ν στήν Αθηνά μέ κοινή δήτ
  λωοή τους δισμαρτθτροντ©. έντο·
  νο γιά την κακοποιήση τού δημο·
  οιογράφου Ηρακλείου Κρήτης
  Μάνο Χαρή σπό τόν Ι. Μιχέλη
  δάκΓ^ στϊς 31.3.80. Επησημσΐνουγ
  την οτάοη τού όργάνου τάξεως
  ηού όντί νά συλλάβ©τ τόν δραστη
  Φρόντισε νά έξ|οχρονιστε! μαδ
  τού. ΤέτθΓ€<: ένέργεκχ, τονίτ Ζοον, ένανττίον, δΓ^μοοΊογΐΐάφοΜί κλιμοκούιμεν**: έητκίνολιινο τα τε¬ λευταία χρόνκ» πλήττουν καίρκΐ τό δτιμοκροτικό πολίτευμα κοί το άποραβίατιχ» δικαΐωμα τού οτ)μο σιογρόψοο νά άσκεί τό λβιτούρ- γηΐ^ά τού. Ατταττούν την σύλΛη» ιμη κοί τψνρκι τού δρόατη κα· 6ως κσϊ την τιμωρτο τού χωρσ· φύλακ<σ. ΤΟ ΒΗΜΑ ιι»·να ■«•ητή'Ρ'θ *"* ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Ο *Απ6 δτιμο>σιογρο>
  φους τής "Αθήνας
  τΡ»
  «ιΙμ*»«
  ς τ
  „ ^ Ι*»»*
  «ΤΙ ν,ψα»).
  Ιτ4 ·ι!|ΐι»ο Ι
  (η>« νο4, άν «οί
  ^ 4 6
  ιισίνια ΚιαΙ.
  τι» 4η·
  ρ
  λ*"ΐ>«ν «αι»·· «·
  Πο»Ι*ευμ« ««ι '*
  ί
  οΐοι βνιμ^σΌγρβ»*! 4—■·
  « > μιαΐ) »4λ»«Ι««Ι ·«'«
  Β»ιτμοτ.ιή » κε»Ι· '*»· '·*
  «ε· μ! »·* *ΡΤ4—' «♦*
  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΙ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ
  Τ0ΥΔΗΜ0Σ1ΟΓΡΑΦΟΥ
  ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ
  Μί κοινη τους δπλωσπ —λ!ο(
  Αθηνβιοι 6πμοσιογ^αφοι 6ιαμοργν
  Οβντοι γκ& την κακοποιήση τοά
  Κρητι»·ού οηιιοσιογραφοιι Μανοο Χά
  < Λλήβεια». ώττό το/ τής Ν.Ε ΉρακΛιίου τος « κ. Γ. Μιχίλιδάκη. «Τέτυς νιυς — τονΐζίται στ6 «υμϊ κλιμακούμινις <ηικιν6ι/να τα τοΐα κοονια τής μετοιτολιτιυ^πς, ττληττονν κβΐ το άπαραΛΙβΟΎο δι- καωατΰ 5 ά £ ίΐΟβυα καί λιιτούογημά τοι/>.
  ΟΙ 6ημβοτιογρά»οι άπβιτοθν τή»
  άμ«βη οΐίλληψη «αί πβραίβιγμ—ι.
  κη τιμοριο «τί}σ» τ^ δβά—ς, &·
  σο κσΙ τού οογάι/βυ τής τάξηε
  ■παν, αν «αι παοββρισκάμίνο κ—4 1
  την ίττιίίβη, 5χι μάνο δΐν σΐΛίλ».
  6ε τό 6ράστη, άΛλα κα! 4ξη«βν('
  σβη μαζί τον».
  ■■■■■■■■■■■■■-■■
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑ-
  ΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΧ
  εΚΔΗΛΩΤΕΙΣ ΣΎΜΠΑΡΑ-
  ΣΤΑΣ.ΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥ-
  ΘΥΝΤΗ ΤΗ! «ΑΛΗΘΕΙΑΙ»
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  τκΐΙΛ. ΠΤΟ1ΚΠ ΠΟΑϋΠΒ (ΜαΚΤΙΜ
  Διαμαρτυρΐα
  δημοσιογρόφων
  Σέ χθεσινη τ<χ>ς ανακοίνωστ)
  67 δτγμοσιογ^ραψοι άθηναϊΜων έ-
  ψηιμερίδων· διαμαρτύροντσι ιίο
  τόν σοδαρό τραυματισμό τοθ
  Κρητικού δηιμοσιογράφου Μά¬
  νου Χαρή, βπτό τον ίμττορο στό
  'Κράκλειο την ττ&ραοΐΐέντι Δευ
  τέρα, τταρουσία1 άαττνναμΐΗΒΰ.
  (3)4)80)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ πάρα — πύρα πολύ θερΐμά:
  • Τους Ήρακλειώτες καΐ Άθηναίους Δηιμοσιο-
  γραψους, καθώς καϊ δλες τίς έψηΐμερίΒες, Κρή¬
  της, Άβη,νών κλιπ- (άκόμη καί τίς «Μεσόγειο» -
  «Πατρίδαί-— «'Αλλαγίΐ).
  • Τους βουλευτές κ·κ· θανάσηι Σκουλα καί Κίιτ
  στα Άσλάνη-
  • Τούς συνεργάιες τής εφημερίδας ,μον καί τόν
  δικτνγορο μου κ. Γ. Στρατάκη·
  • Τούς Γιατρούς κ κ. Χαλκΐάδάίκΐι, Προχεράρη,
  Χλαρπαυτάκη· , ,
  • Τις έκαΐοντάδες των άπλων ανθρωπων, άγνω-
  οΐων γνωσχών, συγγενών καί <ρίλων πού μέ επι- σκεφβήκανι·- μοϋ τηλεγραφή^νε, μοθ τηλε- φωνήσανε, ή μέ άποιοδήτιοτε αλλο τράπο μου δετ ξανε την άνάππ τους, στήν περιτΐότειά μουι άηώ την έγκληματική σέ 6άρος μου ενεργεια τοΰ Γιάν νη Μιχελιδάικηι ' ν • Τούς έκπροοώπους των Άρχών που προσπάβη- οαν—ΐίσχετο αν (δέν ήταν δα καΐ τόσο εύΊκολο)— δέν μίπόρεσαν νά έντοτασουν φέαας τόν τρα—£ν τα είς φυγήν δράστη Γιήννη Μιχελιδάκη, καί τόν χωροψύλακα <Λεφτ:έρη>·
  • "Ολους, τέλος, πού ένδια<ι>ερθιήιιβανε γι^ την
  κατάσταστι της ύγείας μοί)
  Ό Ευχαριστών
  ΕΜΜ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ" (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ■■■■■■Μ---Ρ-«!->-"""""""Β"ΒΒΒ
  ΠΟΛΛΟΙ ήσαν έκεϊνοι πού άναιρωΠΓηθήικανε, γιαύ ό
  Μάνος Χαρής- άφοΰ βριακόταν σέ να-μιμηι άρων— δέν
  χτύυΐησ'ε κι αύτός τόν Γιάννη Μιχελιδάκη· Ή απαντήση
  συνοφάίζεταΐ στούς ηαρακάπω λόγουις:
  1.— Ό Δηίμοαιογράιφος — ό _τχαγγ£Λ,ματ.ίας Δημοσιο-
  γράφος, πού πιστεύει ότι ή Δημοσιογριαφία είναι Λει-
  τούργηιμα — καί μάλιστα αύτός πού £χει άττ.οδεχτεϊ
  τούς βαοικούς κανονες δεοντολογίας τοΰ Διεθνοΰς
  'Ινστιτούτου Τύπον, δέν χτυιπά πό τ έ, άλλά μόνον
  άμυνεται·
  2..— Ό τρόπος (τόσο ιδιαιτέρα έίιγριος καΐ συγχρό¬
  νως ξαφναχός) άλλά καί τό μέσον (οιδεροκαρέκλα)
  κου χρηοιροιποιίησε ό Μιχελιδάικης, αν τελικα δημι¬
  ουργούσα ν στόν Μάνο Χαρή τό αϊσθημα καταιπατήσε-
  ιος τής δηιμ/κηογραψικιης ευθυνής ιπ,ού δηιμαουργεϊ ό
  πρώτας λογος πού άναφέρα,με παραιπάνω καί άβτοφά-
  σιζε να κατεβεϊ οτό έτάτΐιεδο τοΰ έγκλΐρατικά δρά-
  σαντος Μιχελιδάκη* ένα μόνο τεχνικό περιΐθώριο τοΰ
  νά τόν σκοτώσει-
  Δηροσιογράφος αμως δέν χρησιμοποιεϊ οΰτε
  οΰτε αποιαδήΐΓτοτε ςίλλα σίδερα, οΰτε καρε-
  κλουτόδαρα, οθτε νκλόμοτς, οίότε ράπαλα. Άατό τα πα-
  ληά χρόναα μέχρα σήρερα, ό Δηΐμοσΐογράφος, σέ δλα
  τα 6ίαια μΐέσα άκόμιη καί δταν άρυνεται—γιατΐ ποτέ
  δέν έατϊτίΐθεται μ' αύτά1—χρησιμοποιή καί άντιπαραθέτ
  τει τό ένα καί μοναδικό δτκλο τού: τή δηιμοοιογραφι-
  κή πιέννα·
  Οί .μοναδικές έξαιρέσεις πού τοϋ έπιτρέπεται νά
  χ~Λπτ|σει, είναι δταν τοΰ θίγεται βάναυσα καϊ γιά
  στροσωτακούς λόγους ή οίκογενειακή, του^ τιμΐή, ΐτράτ
  γρα πού δέν συνέβει μιέ την τκρόΐπτωσϊΐ Μιχελιδάκη,
  γιατ| θν συ-νέβαινε θά εΐχε την τύχηι κάΐτοιου' βλλου·
  Μασώνου δχι απλώς Ροταριανοϋ, πού δοκίμασε τή 6α
  ρύτη[τα τοϋ &ημοοιογραφακοΰ χεριοΰ, άηιαλλαγμένου
  άΐχ6 την πέννα.
  «Δρυός πεσούσης...»
  Ο ΧΟΥΝΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΣΥΝΗΡΓΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΩ ΑΥΤΩ
  Δυό λόγια γιά τούς κ.κ. «Έκδότες»
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ - ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ - ΚΑΡΕΛΑΗ
  Ολάκληρος σχεδόν ο Κοητι- τω οπό την ανωνυμογραφία,
  κάς «αί ΑΑηνα'Γκός — Πανελλή τα νήματά της.
  νιος Τύπος καί πολλές εφημερίς Στούς τρ>εκ πορο-ανω κ.κ.
  δί< Βπορχεακών διαμερισμάτων «Εκιδοτες» αφιερώνομε τα ιτορα τής Χώρας μοί, ασχολήβηκαν ττόνω καί παραιτλεύρως (διαμορ- καί «ατοκρίνανε μέ κοικττίκσ «αί £ΚΤ—«(μενά ΑηιμοοΊεϋματα, την ΐγκληματική «νϊργειο τού Γιάν¬ νη Μκ&λβάΝη Ροταριονού καί στ<λιίχου< τής «Ν.Δ.» κατό τού αΐΜθυντή τής βφ<τμίρ»δα< μα< Μονα&ΐΒ) βλιβφή ίζαϊρίσΓτ — τί σύμτττωση τυρϊα διακΐκριμένων δημοσιο- γράφων) αναδημοσιιευόμενα κεί μενά από έγκριτες Αθηνά Γ(ά< ι- φηιμχρίδες (όχ· μενόλσ φέ'Γγ - βολάν διταφημίσευν καϊ μνημο>
  σύνων ώς οί δ«ές τους), γ*ό νο
  τούς δώσωμε ένα απλό
  δεοντολογίας, πού άν καί άοχ£>
  πόλι — τρείς τοπικίς εφημερί- ται μέ τη Δημοσιογραφία *ξ υπ"
  Βες (ΜΕΣΟΓΕΙΟΓ — ΠΑΤΡΙΣ αρχη<, (καθότι έμπορος ο πρώ — ΑΙΛΛΑΓΉ) πού καλύπτουν το<, «ροριακός ο οεύτερος καί ■Πον όοο ΐΧουντοσοσιαλισμόθ), ονιπάνΥιλτοζ δικπγιάρος ο γ» τόν οποϊο καί άλλοτε ασχο- τος) Λόγω μακράς θητΐίας στή ληθήκαμε. «δαμοσιογραφΗΐή τους πυάτοπ», Η πρ)ώτη, (η γνυοτή σάν... θάπρατε νά τό έχουν υάθΐι, τού Πατακιά&α). προαπάθηοι αιδιάν λάχιοτον «παπαναλίο». τροπο πόλι να παραποΐήσει την τή θρασύτητα καί τόν τρόπο μέ τόν οττοίο ϊδρασε ο τρομπού κος — όπως χαροχτΓνριστηκΐ ο¬ πό όλον τόν Τώπο — Πρόίδρος των Ροταριανών καί Αντιπρόε- δρος τής Ν.Ε. τής «Νίο< Δημο- κροτίαί» Γιάννης ΜιχΐλΛάκης, να Πολίτη, τού οττοΊου τό δη- κατοχυρωιμένο Χυνταγματικα. ΠΕΡΑΝ όμως των παραπσνω, η ιιπόθβση κοί στήν κϋρκι ου- σίο της, περκχει οημαντηα) εν- 6(αφέρον, δεδομένου ότι θά κρΌεί άν καί κατά πόσον οποι- οσδπ}ποτ« τπ-λοΰχος οξίκαβαρί- ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡ»ΓΚΗΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟ ΓΔΙΟ ΚΑΙΤΟΑΥΤΟΟΝΟΜΑ. ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ; ^^^^ οτων διεθνών οργανρσεων καί επίΑεκτο μέλος τής κυβερνώ¬ σης τταράταξης μέ χουντΜίες κοί άλλες &Μκηινδ«σεκ, έχο τό δικαΐωμα νά κατοργπ τό Κρά τος κοί κυρίως το οττάνβισμά τού τή Δκακκτύνη νο* νά τραυ ματΐζει μέ βίαιο τρόπο ένα σ- πλό Πολίτη, πού συμπΐπτο νά είναι καί Δημοσιογράφος. •ΘΑ κριθΐί όμω< ετ»—ρόββετα, άν ο παραπάνω κύ,ριος, μιτά α- πό τοσους πολιτκούς καί πολι- τΐστικούς ογώνες τού Λαού, πού μεσολάβηοαν από τότε πού ο γονέας τού σκότωσΐ πυ- ροβολώντα< <—ό κέντρο τού Ηροκλείου τόν Καστρινογιάννη «χει τό «δικοίωμα» νά οπειΑίι ο τι €θά ττΐροσϊΐ από τό ·δκ> Δη
  καστή* ριο» τόν συγκεχριμβνο Δή
  μοοΊογράφο, κατά τού οποϊου
  μάλΜττα έκσνχ τόσο αηροκαλυ
  πτη καί βρααύτατη εγκληματική
  απάπετρο κατά τής ζυή< τού, οπό την οποία οώβηκε, μόνον χάρις στην αμυντική προοηά- θεισ που κατέβαλε τό θύμο, βυ σιόζσντος, αντί τής κεφαλής, πού είχί οττόχο ο δράοτϊΐς, τό αρκττΐρό τού χφΓ. ΚΙ ΑΚΟΜΗ θά κριθούν πολλά, όπως τό άν κτχύει ααίνο τό πά ληό πιοτίύω τ*ών ανβρώπυν τής γνωστής νοοτροπίας, βαββι τΐήί αττοίας-. «λαφττά έχομε· (β- σο καί νά μάς δτκάσουν βά τα πλΓΐρώσωμι»! Η ΘΥΕΛΛΑ των διαμορτνριών από όλον σχεδον τόν ελληνηό Τύττο, τα φηφκτμοτα των τοπι καί Αθηναίων Δημαοιογρβ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟ ΚΕ ΙΜΕΝΟ ΤΗΧ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ) ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟ- ΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙ¬ ΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ 2η "Εκτακτη 'Έκδοση (Άπόγευμα μεγάλης Τρίτης) ι - - - » κχα οί ζητκχ βαχ—χ αοο την —μττι "ίΗ ΑΛΗΘΕΙΑ β — < ■ ■ ■ ■ · VI % ΤΡ!Τ)Ι Ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1·*0 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΚΓΗΙ αρον-βντΐ § - Τη- βΟΛ εβΔΟΜΑΔΙ/ΙΑ ΠΑΓΚΡΗΠΑ * Δι— ΟπΗΑ» ΜΛΝΟΕ ΧΑΤΒΧ * % ■ — — Μ ■§ Ι ΜΜ0 Χθές, Μεγαλη Δευτέρα μεσημερι, στή Λεωφόρο Καλοκαφινοΰ (Καμαρακη τοΰ Ηρακλείου Ο ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ- (νιάτόνόποϊοπρωτόνραυε π "ΑΛΗ9ΕΙΑ»δτιπηρε τα ΙΟΟέκατ. της 'Αυροτικής Τράπβ(ας) Ο 4ΡΑΓΤΗΙ ΓΙΑΝΝΗΙ ΜΙΧΕΛΙΑΑΚΗΓ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ (πού διερχοταν ίξϋ αττο το κρίοπυλίΐο τοϋ δράστη, πηγαίνοντας στη Χσνιοπορτα)' ΤΟΙΊ ΧΤ ΥΠΗ ΣΕ Σ ΤΟ ΚΕ Φ ΑΠΙΜ Ε ΓΡΟΘΙΑ ΚΑΙΤΟΥΣΠΑΣΕΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΚΑΡΕΚΑΑ!!! Ο ΜΙΧΕΑΙΔΑΚΗΣ - ΑΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΣΜΟ ΤΟΥ - ΤΡΛΠΗΚΕΙΕ ΦΥΓΗ ΜΕΤΔ Π) ΕίΚΑΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΟΥΜ* ΜΑΝΟΙ ΧΑΡΗ! &ΗΛΩΝΕΙ «ι στ6ν Λα. Ο.)νΓν Η Μ «' «ίιυι>
  ^ ν—) Α —ο°< Ιθ (■«.τί) τ»!™ νΕίϊ1" Γ Κα«4 *β1 τοθ (ΜνοΜ Νι*λ 1α* ΟΛ' ν_η ΐ"> ΑΠΟ ΤΡΕΙΙ ΒΔΟΜίΔΕΙ ΜΟΡΙ 3 ΜΗΝΕΙ Λ'ΝΓ ΟΙ ΙΑΤΡΟ1ΙΚΑΙΤΕΙ Π°Ο>ΓΡΑΡΗ[ ΧΑΛΚΙΑΔ1ΚΗΖ·Α ΧΡΕΙΑΙΤΟΥΝ ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΤΑΙΤΑβΟΥΝ ΟΙ ΒΑΑ·
  ά* ' ΒΙΙ ΠΟΥ ΥΠΕΙΤΗ Ο ΔΙΕΥΘ ίΝΤΜΙ ΤΜΙ «ΛΛΗβΕΙΑΙ» ΜΔΝΟΙ ΧΑΡΗΙ
  >·· ■ ■·» Π ΙΚΟΤΠΙΠ ΡΕ ΚΑβΑΡΗΑ ΟΠΠΙΙΚΟΤΠΠ Ο ΠΑΤΙΡΑΙ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΑΠΡΙΝΟΠΑΝΝΗ ΠΡΟΙΙΑΟΠΟιΗΙΕ Ο ΔΡΑΧΤΗΙ ΤΟ ·ΥΜΑ)
  ■;'?" «βΑ τού ΐπΑΐη ρ ε κλοικι τα χε>ια να μν γραφείς πιλ»
  ΐΤΠΑΡΑΤΥΧΠΝ ΧΩΡΟΦΥΑΑΚΑΣ (ΑΕΦΤΕΡΗΙ) "ΕΠΙΑΙΕ.. ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗ ΚΙ ΒΦΑΝΙΙΤΗΚΕ ΜΑΖΙΤΟΥ!!!
  »- ΑΝΠΠΓΟίΛΡΟΙ ΤΚΙ Ν Ε ΤΗΙ «ΝΙΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙί Ο &ΡΑΙΓΗΙ Τ1ΕΓΑΙ «ΡΟΤΑΡΙΑΜΟΙ» ΚΑΙ ΓΝϋΠΟΙ ΙΤΕΝΟΙΠΟΜΤΙΚΟΙ·ΙΑΟΪ ΤΟΥ ΜΗΤΤΟΤΑ-
  , , ΖΟΡΜΑΧ ΠΟΥ ΕΠΙΑΗΜΗΚΕ ·Α ΜΠΟΡΟΙΙ ΤΤΑΙΚΑ ΝΑ ·£ΙΕΙ ΥΠΟ ΕλΙΓΧΟ ΤΟ ΤΙΑΡΑΚΡΛ-
  ΤΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤ ·ΠΉΛΑ ΙΠΑΜΕΝΟΥΤ· ΠΟΥ ΠΤΟΧΠΑεθΥΝ Η4Μ ΝΑ ΙΥΓΚΑΑΥΊΌΥΝ ΤΟΝ 4ΡΑΓΓΗ,
  «Μ ι*
  — ε« »ο**
  Ι»*—~η >

  ■1Α ΓΥΜεΚ—ΤΜ
  ««Ι,τρηΜ(>ιπ
  τΛ> τνν 140 <κα «ι *1 ηεύ ψΛίΛ 6Μ ιήν ν ό Τ< Γ η ϋΠβλλι V— : 0**>«να1ι |»ν«(Μθ *"ώ (Ι^ηΑ «Οληιτο Ο'
  η
  έ μχ »Γ0ΐ ΥΛ ν* α
  4 6
  ο« —Κϋ_%
  — ***»* ΟΙ ΔΥΟ
  Λή λ
  Έντονη διαμαρτυρία
  ΒΟΥΛΕΥΤΟΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ
  ΧΑμ Αηώον (ι, «Μ
  * «««ινα· «ι »
  Ύνκμ* 411—υ- ^> Μ
  Ι ίη>*Λ* Τίίω « >·«
  »»ιν—«»»ν
  Ύνκμ* 411—υ χ
  «Ι ίη>*Λ* Τίίω « >·« «
  Μ· »»-------
  Ή πρωτη, σελίδα ττΐς έίκτατης 2ης &£ΐδοσης τίίς «'Αλτιθειος>' πού κυκλοφοριησε
  σέ 2.500 φύλλα τό άϊΛγευμα της Μεγάλης Τρίτης καί £γινε κιυριολεχτϊκα ό."
  ν4ρβταοτη·
  Ή ^Αλήθειαι οτίς πηγάς των διεθνών γεγονότων
  ΤΟ ΙΡΑΚ ΣΗΜΕΡΑ
  'Εντυπώσεις τού κ. ΜΑΝΩΛΗ ΣΩΜΑΡΑΚΗ
  ΙαφνυΑ, οτό χρόνο πού πϋ
  ροοε, π Μεοη Ανατολή μοί ο
  Ινδικος Ωωανο< έγιναν τό εττϊ-' κεντρο ϊντονου δΐ£βνού< ενδιο- Οί φ>ρ£< τής πβριο-ι χής αυτής γίνονται πρωιταγωνΐΐ οτίς «ξελίξεών μέ πολίτη» αντί κτυττο οΓ όλο τόν κάσμο. Ο ι ι-· σορροπίις πού υπήρχαν ονατρϊ1 πονται κοί ασκούν οπο Γιά τόν υπό τού Μιχελιδάκη τραυματισμό τοϋ Μάνου Χαρή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑθΗΝΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΑΡΑΧΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΛΩΣ ΓΕ ΕΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ, ΑΛΛΑ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΙΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥ¬ ΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΤΤΟΥ. την στάση τού όργάνου της τα- Λίνχχ "Αλεξίου «ΝΕΑ» ξ&ως ττού, άν *οαϊ παρει/ρισκόμε Βασίλης Καβαθάς <ΝΕΑ>
  "Εμείς οί 'Αθηναίοι
  φοι, συνάδελφοι τού Μάνου Χα¬
  ρή, διαμαρτυρομαστε έντονώτα.
  τα γιά τόν σοβαρά τραι/μτινμό
  τού άτητό τόν δμτΛ>ρο τού Ηρα¬
  κλείου Ίωάννη Μιχιλιδααι^τήν
  την 31.3.1980.
  Έ-ιση|μαίνουιμε Ιβιαΐίτεαα
  Η δίύΤίρη, (η ννωοτη σάν
  ..ΤΐΜΡγολώοο), ίφβρμόζοντα< τή μόθο&ο τοΰ ποληού — όχι «αί τόσο — φίλον της· προπα- γονΦκττή τής 7βτίθΐ «ατώ< να ηνϊγομι μιο σοβαρή άδηση στα ψιλά», πιγγί νά ίξοφανϊσϋ τη βα ρύτητα τού γεγονάτος <ιδω δεν αν—εξαμί κοϊ βγόλαμε καί σχιττ κό κλκκ, που δημοσιιυομι σέ αλλη βοσπ). Η τριτπ. (Π γνωστιι οαν ...Δή μαρϊόαα) Π μονοδικη εξ σλλου που δίθθϋτεί σαοιαλιι—-«α φήγ- ματα προσττρβηοι να &ΚΜτρω· την εατοοταση και νό ο- τό μικρο δυ οτυχώί κοινό της από την πραγ δβίχνοντος γκι μιά φορό τα «αε» αΐσβή ματα τού 9&φπαν ποϊ κνΐ'ι «3 Έπίκαιρα Άρδρα Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ Γράφει ό ΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Ενο ηαμμο -_ γ> «Ν&α Δηιμο-
  κρ™ια» -— καιΐ ιμ-α δίθνής ορνα
  νωση μιε θολουις σκοπούς — το
  Ροταρυ — ιεμειναν «τ&θειμιενο
  τπν ·εβδομια1δ(ϊ. πού μάις π&ραοε,
  αιπενκιντιι στιηιν Δημιθΐκ,ροΓηκΓΐ
  ΚοΐΜη Γνωμη. τού Ηροκλΐειου
  Ενός Λομματορχης, αιντν
  προεδροςτηςΝ.Ε. της Μέας Δη-
  ,μακρατΐαις στήν πόλη^ μος, μά< ιμ»α τρα,μ—ουιΐιΐκιη ίνΐφ την τκ> τον Λαό τον κ^μιμοπΓος τοα,
  οπο «Νύαι Διηιμοιιριατίιοι», στό ω-
  ρβιοτποΓΓθ «α>ι μάλλον σ<*>στό;
  «Νεσ ΤραμοιΚιροίτιθι»!..
  Ν&αδηΐμΌκροτ&ς καιί Ροτταιριθ-
  νοι, 6α ιπρεπει να «ινα» *^>^Ε.ρήιφα^
  μοη νιαΐΓτην ττραίξιη Ο οντιττροιε-
  ΰρος κοΐ πιροεδρος του(ς ονΓτιοτοι»
  ΧΙ», ξΗΠΐ/ρΐΐσε τόν ίαυπτό τού. Ά
  ξιος ο Μιΐσβος τοο 'Μηρν, ή το
  ηροτφούν κο>
  τού ΠΑΙΣΧΗΐ;,
  ΓΥΝΕΚΕΙΔ ατή αΟΙίθ 4
  νο κατό; την ί—ίβεση- εναντίον
  τοΰ δημοσιογράφοι/, άχι μόνο
  δέν σι/νβλαβε τόν δράστη άλ-
  λά καί έξηψανίσ6τ) μαήί τού.
  Τέτοΐίς ένέργεΐίς εναντίον 6η
  , ιΔιιμακθΜμενες ί-
  τα τίλατταΓα χροΛ>ια
  τής Μεταπποιλίτευοτις, ττνήιττουν
  καίρια το ΔηΙμοκ ρατπκίό μας Πό
  λίτεαμα καί τό ά~αρα6ίΌστο δι-
  «αΙί<Λμα τοΰ δηιμοσιογράψου να άσκε' ύτΛεύβυναι και άνεμιποδιστα τό λί,ιτοόργημά τού. 'Ατταιτοΰμε, την αιμεσ'η σύλ- Λιη»— και τπαραδειιγιματική τιμω- ιρία, τόσο τοΰ δράστη οσο καί τοΰ άργάκαυ τής τάξεως, άιττο- στολή τοΰ όττοίου ύπτοτίθε.ταΊ δ¬ τι είναι ή ττροστασία των 'Ελ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΗΜ0ΙΙΟΓΡΑ4ΟΙ "Δρης Σκααδά—νλος <ΝτΙΔ>
  Α. Μανωλάκος <ΒΗΜΑ>
  Γιάνν*ις Λημαρας <ΝΕΞΔ» Άν*. Ρςνιίρΐν; <ΝΕΑ>
  Έρρ'. Μτ<»ρτζίν<ο-ουλί>ς «ΝΕΔ»
  Ν. Κακαουνάκιηις «ΒΗΜΑ>
  Κ. ΓίρονιιάΛός «ΒΗΜΑ»
  Ν. Όρφανίδη^ €βΗΜΑ»
  Κ. Ρεσβάνης «ΝΕΑ*
  Μιχ. Φακίνος <ΝΕΑ>
  θ. 'Α^ωνατΓουλος <ΝΕΑ>
  Μ. Μαθιουδάκης «ΝΕΑ>
  Χ. Χαραλαμττίδης <ΒΝΜΑ>
  Γ. Μισαλάκης «ΒΗΜΑ>
  Σττύρος Μονδάνος «ΠΡΩΙΝΗ»
  ΓίΒτρος Μαϋρής «ΠΡΩΙΝΗ>
  Μιχ. Σ. Πά—αδοττουλος «ΒΗ-
  ΜΑ>
  Εύη Σταυρουλάκη <ΜΕΑ>
  Νικηψ. Άντωνό—ουλος «ΝΕΑ»
  Γιώργος Δουατζής «ΝΕΑ>
  Γιώργος Γάτος «ΝΕΑ>
  Γιώργος Τσατπόγας «ΝΕΑ»
  Γιώργος Κρςμμυδάς «ΝΕΑ>
  Γιώργος Κοντοβάς «ΝΕΑ>
  Δηιμ. Τσαλα/ττάτης «ΝΈΑ»
  Γιώργος Αιά<ης «ΝΕΑ>
  Δημ. Πριμικύριος «ΝΕΑ>
  Σωτ. Στανωτός «ΝΕΑ»
  Νανα Νταουντάκιγ <ΝΕΑ>
  Κ. Χριστ'οδοΛου «ΕΑΕΥΘΕ-
  ροποιητική Επϊδραση στή
  χρι τώρα δισμβρΦωμΐνη
  σταση. Τό ίλεγχόμενο παιγνί-ΐ
  δι τής Ύφεσης, ονόμεσβ σπ*< δΰο Υτκρ&υναμιΐς προσλανΡο^ νΐι δραιιατΐΜό χαροκτήρα, οτεί δή τα €πιόνιο» δίν υπακούνκ «ν>
  τελώς «ττούί )οχεδιαημού< καί τίς επ>8υμίε( των μεναλων επβΜ
  ιττΐών». Ο* δηθνΐΐς εξελΐξεκ &>
  χούν, λΐγο ώς πολύ, μιά κατεύ-
  • ΣΥΝΒΜΙΑ στή αελΐδα 4
  Ό Μισέλ Άφλάκ,
  κ<ύ Γενικάς Γραιΐρατέας τοϋ ΜΠΑΑΘ. θυνοτ» — πού προσδιο,ρΛζιται από την τάση των μκρών λο·< Ι^ν γιά αυτονομϊα καϊ ανεξαρ—ι σία οπο τίς υπερδυνάμεις — ολ' λα δέν λείπουν τα πισογυρ,ϊσμβ τα καί οί ίξελίϊΐί, πού δασνττ» • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Οΐλίοβ 4 ♦ ♦♦♦♦♦ ·♦«»♦«>♦♦< ΣΤΟ ΕΠΟΙυΙΕΝΟ: «ΑΥΤΟΣΟΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΓΓΕΡΕΨΕ...» Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΨΙΛΔΚΗ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΣΕΛΙΔΑ 1
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΜΟΥ 1980
  Αφιερωμένο στόν ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
  "Ενα πουλϊ χιονδψτερο, ένα περιστεράκι
  ΐ?χτισε τή φιυλίτσα τού, ότου κανονιοΰ τή μΐιούκα.
  Τ'αϋγά τού πέοα έκεΐ γεννα, 'κεϊ μέσα τα πιυρώνει,
  ιραγούδι λέει τής Λεφιεμιΐίς και δεν τύ σκιάζει μκάλ-
  λα
  Μά κυνηγοι περάσανε, ΐ' άκούοαγε πού κραίνει
  και τό $!υντ|.γοπιάσανε και σέ κλουβί τύ (οάλλαν·
  Κι αύτό έστεναχωρήθηκε και πήρεν το τύ κλάημα
  κΐ' άπ' ιόν καη,μύ έραράζωοε και κύπηκε ή λιαλιά τού-
  —Μην κλαϊς, τιουΛί μου, θε νά ρθεϊ καιρύς πού Οα πε-
  ταφείς,
  μαζί μέ τ' αλλα τα πουλιά, νά κελαηδεϊς, νά κραίνεις·
  Ρίξε στήν μπάντα τόν καημό κι άρχίνα τό τραγούδΐ-
  Οί φυλακές καϊ τα κλουβιά κελαηδισμό δέν κλειοϋνε·
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΙΣ
  ΤΑ "ΕΥΛΟΥΡΕΤΚΑ,,
  "Ενας είδικός στά θέματα μουσικίίς/ ό άνθρωπον
  πού άπό τα έφτά τού χρόνια ηαίζει λαοΰτο καΐ
  λύρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, οάς ξεναγεϊ στόν κθ-
  σμο τής μουσικίίς·
  Τα καλυτέρα κουμάτΐα πού κυκλοφορούν
  στήν Έλληνική καϊ ξένη άγο;ό-
  ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΛΣΤΚΊΛ
  «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Λ»
  "Ενας μουσικός< σδς προσφί ρει τή Μουσική πού άγαπατε, πού άκοθτε, πού Οέλετε νά οας κρατίΐ συντροφιά τίς ξέχωρες ώρεο·. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΓΙΜΕΝΕΙ «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΤΚΑ» ΔΙΣΚΟΙ— ΚΑΣΣΕΤΕΣ Λεωφ· ΚαλοκαιρινοΟ 127 — Ήράκλειο ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝίΙΜΑ Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Κσι είπεν ο θεός: Γεννηθή- τω το φώς κι έγινε το φώς, ·γ:ό ν ο βλεηει ο κοσμάδης χά οτρο βά κγ σνάποδαι ιοαϊ νά τά' διορ» θώνει. μά νά γ.ελά και πότε ΕΠΙΠίΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΙ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΠΝ ΙΥΙΚΕΥΟΝ ΑΕ6 . Καί είπεν το σκοταδι π,ώς εί- > α μεγάλη παραχωρήση στόν
  κοσμάκη τόσο· φώς καί μπο·ρεί
  ό.1 /ά πόθουν κΐαιί τα μάτια
  • ..β. "Ας γϊνει λο:πόν τό φώς.
  ηι'.φως κοί θολούρα. πού νό
  |.Γ7 βάζομ-' καί νυολια ηλίου
  τυρα πουρχετοι τό καλοκια/ρι.
  Και είπεν ο θεός πώς τό σκο
  ταδι κα·ι το φώς δέν μπορουν
  νάχουν μέση καί πρεπει νά γί-
  νίΐ τό φώς καβαρό σαν τα νί-
  ρα της γαμγοιρης πηγής κα' σάν
  τό αιπεσταγμένο τό νερό. Κα, εί
  πεν τό σκοτάδ : Τι τ,ά θέλί < οιηα; Δεν ειπαμε «τα εν οίκω μή/ εν Δήμω;» Κα<ι είπεν ο θεός: Εγώ ε μί η σλάθε·α καί τό φώς καί θέλει α- πλωθώ ε·ς τα πέρατα τής θ.κου μενης γ:ά χαρή τού σνθρώπου. Καί είπεν τό σκοτάδι: Νά οί βράσω κι εσένα καιί τούς αν- βρώΓ,ους σου πού βάλθηκες μέ τή μοόα πού πάς νό εφαρμο- 'ε·ς, νο μού τα βγαλεις όλα 'ττη φόρο. Και' είπεν ο Θ:ο;: Γ ·ατϊ νά κ.,, βί ς τ' ά'πλυτπ σου; Δέν γνω Γ/ξ'·; πώς υπάρχε: καί νερό γ·ά >' ι τα γ υν:·ς; Άφ,,ησε το φώς
  ·. 3 τα φυτισε1. νά φανεϊ ο βόρ
  ΡΤ'-Ο'> Υ'·ά να τόν πλύνι·ς.
  Καί είπε τό σκοτσδ': Κατυ
  τό ξερά σου από τό βόρ·βορό
  υου. Δ :;ός μου ε'να,' κοί τόν θά-
  λω. Η βρώμα κ. ιί η μπώχα τού
  μ5 τρεφει κιαί δέν θ' αφήσω τιο-(
  τ; νά φωτιστεί και "νά γιν,ει βο-
  ρά στό μάτ:α τού Λαουιτζίκου.
  που τοκιονε κι< αυτάς μόΦα. νά θελε.: φώς. ΚαΓι είπεν ο θεός: Γβννιηιθήτω φώς. κι εκΐΜητοπιο:ήθΐηικον εκο αιιΐτίν.ες γ;·ά νά φυτί- οουν την Γη. Κι εμαζεύτηικε τό σκοτάδι στή μ-ά με,ρΊά και> το φώς στήν
  άλλη. Μέγας πόλιεμος ανηλεής
  ,μεταιξύ τρυξ έχΐΐ αρχίσει από
  ι.·ε;νη τή οτιγμή. Κυρ'εύει τό
  φώς ένα υιμωμα από τό σκοτά-
  δι; Ένα άλλο ύψωμά το·υ τό κα
  τα·πίνει τό σκ·οτάιδι. Τρώει το
  σκοτάδι έναν άνδρα; Χίλοι
  πά ρνουν τή θέση τού. με
  λαιμπάδες. δόδες. πυρσούς
  και ηλί,κ τρ.ΐνθιυς φαικους.
  Και ;ίπ!. τό σκ·οτά'δι: Αυτό
  δίν είναι δουιίνΐια. θα με κυ-
  κλώσει τό φώς αιπό παντου καί
  -■Λ.«ιά θά μέ φωτίσει καί &ά φα
  / ' ο βόρβορος ο μέγσς καιί τα
  ο > . ^ των αδυτων μου. Καί >
  π·ί'Τ(ΐ 1τ .Όϊ ρόπαΑα καί μαστι
  γ ο. μ; '.(, και; κ·αιρίκλοπ-όδα
  ρα κ>: ο ,1·11 χτυπα τό φΟς
  στό κςφί'. ο..ι χέρα κτ: ^τ'
  αχαμνά, σ; ,:'^·}ίσις πυ κ,
  ύστερον" >. ■ . οπο' οτ' άί^-
  τα των α6^ γ« στό κ? 'ρο
  τού βορβόρου.
  Καί είπε τό φ·ώ>' θ'· απλω-
  θώ στά πέρατσ τής Ο ■■ ^ν.υ'-ης
  καί θά φωτίσω πΚυμένσ ι ά-
  ιτυτα καί βά τα δεί ο Λαο;. και
  θά γελόσει καί θά ευφ ^ ϋεί η
  καρδία αυτού και: θά γελάσει
  καιί τό παρδαλό κ·ατσκι. Ενα
  γέλο 6ά απωθ:. εί; ής Γ'ις
  γ τό σκθ'Τάδ1 θά (κλ:ιψ;
  πό Γροσώπςυ ■.■ής ", .
  Καί θά γελούν οί .τ/61, οθΓ·. . τό
  ζώα. τα φιπα. η φύ€~, οάκερη.
  Καί γελά καλά ο'όο, γΛϊ. ~:
  λειταος.
  Κοϊ ο «οών>. ά^ οή:ΐ/·
  ίνα μή κα·: Β>-!ξ α·-ο;Γ'
  ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΟΜΠΑΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμιριν&ύ Κιν)νρ6·ον ΐΗΛΕΚΤΡΑ»» '
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίητον 5ΙΜΟΑ
  1100 Οί3 ΜΟϋ 1073 καλώς
  συντηρημίνο λίγα χιλιομ:τρο
  σέ τιμή λογική.
  Πληροφορίΐ', τη. 221.455,
  κ. Εμμ. Κασπόκην.
  *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦<»■ ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμσπκή εύκαιρία, άγορας πωλήσεως !) ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά δχετε σύντομα την πιό ουμφέρουσα περίπτωσιν Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιπκή εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341 >>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΗλΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ « ΗΛΙΟΕΑΛ » ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Τσακίρη 18 — Καμαράκι Τηλ. 282-658 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ.μ. καί 4·30—8 μ.μ ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαβαλάδων. 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.:Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ·: Οίκίας 224608 ΙΜΥΦΙΚΑ καί Φωτογραφίες "Ανδη Νάρκισος Ήράκλειο - Ρόδος αρωμαιος» ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Δΐαφημίσεις επί Αύτοκινήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ "^•^^■^ ^εΤ^^β'^^σ»* ^■^^••^^σ**^·^^^ ^^*^^ < ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ αΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289—021 "Ολα προσεγμένο — "Ολα φρεσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ♦ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΓΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ■■■■■■^■■■■■■■«■■^■■■■■■■■■■■■■ι ΜΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ : Τ. 'ΔΙΪΪΙΙΙΙΙΙΙ ,ΚΙΙΙΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : "Ερευναι, Μοιχίαΐ/ Διαζύγια, Παρακολουθή. θ£ΐς άνηλίκων, Άνεύρεση έξαφανιοθέντων προ- σώπων, Έξακριβώσεις κατοικίας ή εργασίας» α¬ γνώστου διαμονής άτόμων καΐ θέματα οίσθήματι κά καί επαγγελματικήν Τηλεφωτογραφήσεις καί μαγνητοφωνήοεις· Έξυπηρετεϊσθε τάχΐστα καί μέ άπόλυτη έχεμύθεΐα^ ■ ' . Παροκολουθήαεις ο" δΛΐ| την 'Ελλαδα Γιά όποΐβδήποτβ πρόβλημα οας ονμβου.λευθίί τε μας ΰνευ άμοιβής- Όδός Κυ^ωνίας καΐ Μινωτα,ύρου 2 (δίπλα- στόν ΟΤΕ) .,. Τηλ- 288-489 -»■
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΕΔΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑί..
  ΑΥΤΟΥ; (0X1Α-ΦΤΟΥ)!..
  Γράφει 6 ΚΩΣ!ΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  Φίλοι μου. σήμερα λοιττόν ε-
  κατομμαρίων «τό ανάγνωσμα»,
  .(α.^ληλού'Γα — αλληλσύΥα —
  ολληΛού'ιΓα».
  "ΑλλωσΓε «τί στό διάολο»
  κιάνουιμε μέ την συνιεχή φιλολο-
  γία μας. Ντίπ' ντουβάρια ειΐμαοτε
  ίτοί δέν καταλοβαίνουμε απο
  βριθμούς καθόλου;
  Εδώ οί αριθμοί εΚαι σήμε-
  ρο. Οί αριθ,μοί ανεβιάζουν τούς
  ανθρώπου<(;) οί αριθμοί τούς κατεβάζο,υν. Πώς; Απλά: — Πόσα έχει ο κώριος; — Τόσα. Έ, τόοος άνθρωπος είναι. — Πόσα έχει η Οικογένειαι, η Κοινωνΐα. τό Κράτος κ.λ.π., τό- αα. Έ τόση αξία έχει. Έτσι κά¬ ν ουν σή ιι-ρα οί άγθρωποι(;) καί .-•αλι ΰνθ,^ωποΚ;). Τώρα πώς «Τα γρέσα τόν Χ^.στη ^παραιδώσα» α-υτό «Ιναι ότι τού Γάιΐ στήν ανκχτόρευ- ••■η ισ ορία μα·ς. γττί η Ε^ρύ- ^γκη ΐ'οαγ'ποκ^ μα·,, λο;;·) : ί.',λΐΛ.1'·"/ο.) γ;ρου. δέν -φπ -ι ■· ; ι!·ιο μαις νά δοπν κα! .ο νού μ ίς''ά ξεκ.τθαρίσε; τί ·, /·· •ι ι γ^ρω μας. Εξυηνά'κηδες εμείς οτό καφε- είο τού χωρίου μας μόνο, δέν .Γ ορούμε νά δούιμε πού καί πώς ο Α. Β. Γ, Δ'ευθυντή,ς, Επιθεω- (. ητής ή υπεύβιυνος τή^ ΑΤΕ, Ο'ραζ: δάνε·α(;) μέ τα εκατομ υ,->■:ο κ.α; τό πώς γΓ αωτό δέν βρί
  Γκονται εύκιθα λεφτά νά πά.ρω
  ι ι δάνιιο εμείς τα μικμύ — μι-
  κρΛ κορο'Γδάκ'α τής κεφαο·ο-
  '.ι; ίτκης κυμίας.
  Κατάλιβες φίλε μου; Άν
  ι>'-άλα|3ες λο·πόν όκου καί κρι-
  'ί. δΐς καί μα'-ε, κινήσου κκτΐ ξύ
  πνα. τρέξε κοί βρές: _
  Βμές ένα · κά'το;ον κύριο, πού
  Ο'τή ζωη κυί στ ήν πράξη είναι
  (^τως κύριος. όνθρωπος κι αν
  θρωπιστής πέρα γ:ά πέρα, μά
  Λοί πού δέν παραλείπει νά παίρ
  νει 100 εκατομμ'ύρ·α δρ·αχμές
  τή μιά. νά σχετίζεται ;,έ 28
  -ήν άλλη, κι ίσως — ίσως καί η
  ^το·α ταΐ'τική συνεχίζετει.
  μπ-βρει και! γ.ά «ούτε γατα ού-
  ■ ε ζημ ά», γιατί απλούστατα
  Γά «χά1/::».
  Τώρα αν π ζημ11 γίνεται σέ
  μάς τα α^αθούλια ογρότια, ι-
  πε:δή δηλοδής(!) κα: Ριύτι καί
  δια/ταύτα, κοί μέ αιυτά καϊ γιά
  ουττά καί γ.ά τό έτσι καί γ-ά τό
  ολλοιώς κι Γλλοιώτΐ'Κα, κι-ί γά
  το «ετσ: γ.νεται πά·ντα>'. :<α·ί γ:ά τό «έτσι 'ναι αυτά>», <:·.;τό δέν ι έχει σΓνμοσία». σού λέει κό.·,ς·- ος δπλανός, πού ξίρει τα ,εοί- δια τού μόνο. Ακομη. βρές κάπς <. ς ι1:, τα 16 τόσο εκοτομμύρ:^ άν · με τα 6, 8, 10. 3, 2. 1, κ ^.τ.λ.. κι ελα ύστερ'-ι φαβ Λΐτσα από δώ, νά δοομί ά αμπέλι δεν τώπ:ασε κ>ά.Γ,οιο
  οώστεια ή την ελη<ά σο ^ ^ ■ ήν πε,ίραξε πρόμα σκοΰλτ, >
  η είναι καλά ή κοκώ τα κηπευ.
  κά σου κι άλλα κι όλλα τέτοα.
  Έτσι θάχωμε «άτι νά π-ούμε
  καί ν' βσχοληθούμε, ώστε νά
  ξεφύγωμε απ' την «ρουτίνα» α-
  γαπημένο παιδί τής φάβας, εαύ.
  Εσυ πού ο ιδρω^ οου έβγραζε
  τα εκαιτομιμώιρια πού πήραίν οί
  ΤΕΤΟΙΟΙ άιλίλιοι κι άιλλοι και π·ού
  σύ ο ιδιος οώτε πήρες. ούτε θά
  πάρεις ποτε φου.καριάρη μου,
  ς.λλά θα απειλείσαι κι όλας νά
  πληρώσεκ άν η χρον α σου πή-
  γε κακ.ά ή άν τάδιοοες τα βγα-
  μΐνα οου '·α στεγη κ·αί σΓιυ-
  όές ή καί γ;α ξέρη ζήση. ΑμεΙΙ;;
  Κα; πο.ός σΌύπε φουκαρά μου
  πύς την σκλήρυνοη τής υφής
  ού εγΛεφάλου πού κυλλιέργη-
  σες μαζί μέ τα χωράφια Γιθυ
  ηόντα καλλιεργούσες γ·α νά
  πορόγεις προ'ι'όντα, δέν θά
  -ήν πληρώσεις; Ξέχασες χαζο-
  πουλάκι μου την παροιμία πού
  η άφηοε σάν κληρονομιά ο αγα
  ύοβιόλης πα·τέρας σου καί πού
  Λεει πώς: «Εδώ πληρώνονται
  όλα;».
  Ξέχασεί. α«ομη πώς τίποτε
  ο·τόν κοσμο συτό δέν μένει ατι
  μώρητο, εφ' όσον θάναι κακό,
  .Υη από τό θεο. ούτε οπο
  ούς ν?μοιι< τού Κράτους; Π'ϋ·,. λο;Γτόν, ηώς αγαθοβ,ο .' κό μυυ εσύ αγροτακι τής βρουβοχορτασιός, νόμισες πώς ί*έν θάρχονταν ώρα πού θά πλή ρωνες μέ κάποΌ τρόπο. μ" ένα , ρόπΌ, τίς βλαικόφερτες αμαρτί ί<> ή τής αδιαφορίας σου ή τού
  ψευίτορο,υσφετιού πού α'πόλαυ-
  σες ίσως καί τόραψες;
  Καϊ τό κα'κο είναι πού δεν
  ξέρε-ς καί πόσα θά πληρώσεις
  ύκόμη άν δεν ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ σω-
  στά καί π·οτέ ετσι πού δήθεν σέ
  ςυπνιαύν, άς πούιμε, τα κομματια
  σμένα ΚΟΜΜΑΤΑ.
  φολε;
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  Αθηνά: Αιολου 102
  τηλ 3211221
  ΗρακΛειο: Πλατ. Δασκϋ< λονιαν^η20 -τηλ:2ΙΙ 147 καλα &<ρθηνα! Εττιστρ. 10600 10450 10450 12700 8600 15800 10700 10700 8700 8700 10600 18300 Αεροττορικώς Απλτ] Αμστερνταμ 7300 ίερολινο 7100 Βρυξελλες 7000 Κοπεγχαγη 8300 Φρανκφουρττ) 6850 Ελσινσκι 10250 Λονίινο £300 Μαδρίτη 7100 Μόν'αχο 7200 .Γ'9ΟΟ Πό;-! 7200 Στο ',μη 9600 Ζυρ ι 6200 Πιε.^ ι 5400 ^σ,ο 9600 Μ ε Γ. | - / Αττλή ;:η Οεν^'ίςι ι." 30 .ίιλε/Λ ΡΓ.0 Μ;:., V .,α Ι 13 Γιοιν.- -:τλ· Γ. α! Ί 8000 15000 Ετπστρ. 4900 3700 3700 3700 2900 »♦♦♦ο♦φ♦♦♦♦♦ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΓΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ------ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 221119 Μάρκου Μουσούρου 6 — 1ος δροφος (δναντι Κλινικής <Μεγαλόχαραι>)
  Πρύληψη, λεπουργικη άποκατάσιαοη καΐ Φυ-
  υικοϋεραπεία παθήσεων οκελετοϋ — άρθρώοεων
  —μυών — νεύρων (όσφυοισχιαλγίες, αύχεναλ-
  γίες — αιόνοι μέοης, σκελών, αύχένος, κεφαλίϊ<;, —περιαθρίτιδες ώμων, παραλύσεις νεύρων, ά- τροφίες μυών, δυσκαμψίες άρθρώσεων κλπ.). Λειτουρ,γεϊ τμίίμα παιδιών γιά θεραπείο, κυφω σης — ακολίωσης — λορδωσης — έγκεφαλικης και μαιευτικης παράλυοης κλΐι. Τ.ΜΗΜΑ Π Α ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ-5ΑΙΙΝΑ-ΜΑΣΣΑΖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΣΑΚΗΓ Καθηγητής Πΐυχιοϋχος' Φυοτκτίς 'Α-γωγΓΐς · · Φυσικοθεραπεύ(Γή.ς ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΟ δ—Ιμ.μ. καΐ 4—8 μ.μ. Γίνονται δεκτοΐ άσφαλισμένοι δλων των Ταιιβί- .ων (ΙΚΑτ-ΤΕΒΕ-ΤΑ-,Υ—-ΔίΙΜθΣΙΟΥ λ^ *ΟΥΙ ΚΟΥ- - «ΟΥ» ΚΟΥ* - ΚΟΥΧ ΚΟΥ» ΚΟΥί ΚΟΥ! * ΙΙυλλοίκ;· Γπλουτ; ΐιμΓμ,· διέβεΐί.· καΐ διαθέη·ι ό έντιμοτατοί; κύριον; Γιάννης Μιχελιδάκη*;: Πρό ί·δρ,ος ΐσΰ Ροιαρυ, Πρύεδμο·; ιη(; Άερολέοχης, 'Λνΐΐπμύεδροι; τής ΝΕ. τής «Νέαι; Δημοκραΐίας» κλπ- κλπ· Μήπως ΘΟι πρέπι;ι να άπυχΐήοε" ακομη άλ¬ λον 2να, άνακηρυοοριιιενΌς δηλαδί] Πρόεδρος των .·· Καρκκλονταήδων; * Κι ?να παληό ΐραγουδάκι, ΐί[)ουορ.μυυμ{·υ Κϋ- ΐιως, γκ'ι ιόν Γιαννόκη: Γειά οου Γιάννη, τί χαμηάμια γιατί εΐοαι λυπαιμένος; Συΰυΐΐασε καμμιά·. · καρέκλα κι είοαι οχεναχωρημένοι;; ^ Κάπυιος παραπ'ιρηοε γιά ιύν πιλοΰχ., Μανόλη κι ό'οα ΐ.:μαψε ιιμύυφυτα άνωνυμογμαφώνιας κά¬ λι: — "Οίαν ιυϋ.·. ξέοκισε ιόν πΐυινό κάαιοιος όεξιός παλιύτρμα, κανεΐς δέν άναφέ-μθηκε οιή λαϊκή ρίζα τοΰ παθόντος, ένώ ήταν γνωοτύ πώς καταγύιαν άπύ «μπάτζακιες» κι' δτι ό ϊδιος έκανε παρέα μέ τα «παιδία τοΰ Νικολάου Ξένου» καί άλ λαδεξιά·.· 6ου>τυρόπαιδα τής καλής κοινωνίας,
  έκείνης τής ειποχίϊς, μεταξύ των οποίων κοί ό Γι
  αννάκης.
  Νά λοΐπών πώς έζηγεϊται ψυχολογΐκά ή πρύ-
  υφαιΐ) αντιδράση τοΰ τπλοόχου Μανύλη: Τό αϊ-
  |ΐα (και κυρίως τύ λαϊκο —Βασιλικό), νερό δέν
  γίνειαι.· .
  Ές άλλου, ύπάρχουν κι έκείνες οί όλοσέλι-
  δες μεκλάιιες σΐίιν «Άλλαγή» γιά ιύ Βουσχάσιο,
  πράξη (μέ είσ—πραξη) γιά την όποία έλέγχτηκε
  ό Μανύλης ό ιπλοϋχ^'ς, άπύ τύν Σοσιαλιστικόν
  τού χώρρ·
  Άλλά άς ιιήν τα ί,εοκαλίζομ·-. γΐαιΐ. . . μυρί
  ς'ουνε άσκημα, δχι ]ΐύνον τα περι ιύ Μιχελιδάκεΐο
  Βουστάσιο μουοκάρΐα, άλλά και μερικά άλλα, οχε
  ικ,ύμενα μέ κάτι ιπαληά. . . παλληκάρια·
  Παλληικάρια δχι βεβαία τής φακής, άλλά μάλ
  Χον . · . πινακίυυ φακής!. .
  * Έκτύς οιμυχ; άΐιό τύν τπλοΰχο Μανυλη ΐ,>:οη(Ί-
  Θ,ίιοϊ; — σΊ>γχμόν<ικ; πάλι, α ούμπΐοιαη! — κι ό γνωοιύς Γ6ρος, οχι ι ου Μωριά, άλλα ι ής «άπό 'δώ ]ΐ€ριά»· ΓΓ αύιύ ιύ θλιβερό οαρκίον πού τοΰ μελλ::- ι αί νά πυομραεί μέχμι ιάφου, π νά ττεί κανείς, όκτύς άπό ιύ κιυπριακύ ιραγουόάικι πού λέει: Τα ρυώλια — ρυάλια και πούντα ό πεζεβέγκης πού ιάχε άπ' τή χούνΐα * "Οσο γιά τύν "Αλεξ, ϊ· αύτύν άφήσιε τον· Ό ανθρωπος δέν σπουδαιολόγησε κάν τό «χθεοινό έ τιεισόδΐο» διόπ είχ*: πάει γιά κατούρη,μα τό σκυλά κι ιυυ!.. Γάβ, γάβ, γάι6... * Συνδυάζονΐας κάιποιος τόν (ρύνο τοΰ Καοτρινο γιάννη άπύ τύν πατέ.ρα Μιχελιδάκιν οχό κέντμο ΐοϋ Ήμακλείου, τή ν άναφορά τοΰ άί,ΐευ υίοΰ, Μί χελιδάκη σ' αύτην την πατρική παραδειγματικΐ'ι πμάί,η, καιά ιήν σέ οαρος μου έγκλημαιική ενερ¬ γεια, π'] γερ,μανική έκ μητρός ρίζα τού και μερικά αλλα τινά, αποφάνθη «ε: —Οί Γερμανοι . . ξανάρχονχαι. Κακό δικύ ιους, γιατί αύτη τή φαρά θά τούς κύψαίμε τή. · · φύρα, γιά νά μην πώ τΐΐιοτε. . . 6:λ- λο· * Κι ίίνα αλλυ σχεΓΐκό κούς — κούς- πού άκού- οπικί; άναιρορΐκά μέ τύ φευγιό τοΰ Μιχελιδάκη, μι-τά τή· τραμπουκική τού σέ βάρος μου ενερ¬ γεια: —Λοιπύν τύ Γιαννΐύ άποδείχΐηκε δχι μόνο γερύ οτά χέρια, υιά πού σήικωσε τόσες φορές τή οιδεροκαρέικλα, άλλά καί στά. .- ποδια, άφοΰ ά- μέοως μετά, άπο Μιχελιδάκη 1Γγινε... Πουλό- πουλας, φεύγονιας νά κρυφτεΐ κι άικόμα·.. τρέ- .ειΙ. . · * Άλλά άς ποϋ,με κάιι (τραγουδιοτά) καί γιά ιύν άλλο, —τύν «Λεφτέρη» τύν Χωροφύλακα — πού παίξανε μοζτ μέ τύ Γιαννιό, τό γνωστό παιδΐ- κύ παιχνίδι «Φτοϋ. . . ξελεφτερΐα»: «Λεφτέρη», «Λεφτέρη», «Λεφτέρη» οέ είδαν οίαν τύν κρατοΰσες άπ' τό χέρι- Αλλά μετά, «Λεφτέρι» —■ «Λεφτεράικα» ατά^πόδια τδβαλες }ια<1 μέ τό Γιαννάκι. Κι ίίτσι γιά σένα, φίλε μας «Λεφτέρη» 'μΛν ϊ λευΚΟ τού ΕίσαΥΥελέα τό τεφτέρΐ- Λλλά μιά μερά φίλε «Λεφτεράκη» Οάχειςτήν μοίρα τοΰ Μιχελιδάκη. Και νασαι 0έ6αιος «Λεφτέμη» μας «Λεφτέρη» πως 0ά σέ πιάαωμε έΌτω καϊ·.. μ1 ένα χέρΐ- * Κι 2νας διύλογος άκύμη γύρω άπό την περί- πιω0η: ^ —Μά, καλά, έκτός άπό τα έχατύ έκατομωύρια της Αγροτικάς, ,πού τοΐ5γραψε ότι πηρε, εϊχανε μ αΛΛα προηγουμενα: -Βιΰαΐοτατα: τοΰγραψε έπανειλημμένα γιά ϋ7 Γ^01 * Μ°«^ δπου κης δι«έλ«,ε Πρύεδρος, τοΰγραψε ην παρϋ λι προφι>λάκισή Ιου »^
  ,^^ν0 σχεπκώ Μ" αυτόν και την «Κτη
  φ:^ τούγρ.αψε για τή Δεξιά, της οποίας
  οεδρος τής Ν·Ε. και κυρίαι τοβγρα-
  ^ πού Λ-
  ΤΟ° Τύν
  2
  Νά γιαΐϊ λοΐιπ6· τουπε, ΰιαν τοΰριχνε τις
  ^κλ,ες: «θά σοΰ σπάσω τα δαχΐυλα, νά μή
  γραφείς πια».
  . τ- ^.);λΛδίΐ αύτύ πού λένε: «"Αμάν πιά»!. .
  Χ Μ ϋλΛος διάλογος:
  π ·ν"Τ"Χε«Ρ?. ί'^ν ύ ΧάρχΚ σΐί>ν έπί«εσιτ πού
  Μ; ,,, Μ^γύλη Δευτέρα-
  τού
  —Δέν καιαλαβαΐνω·
  —Καλά, όέν ίίχεΐι: άκούσει πού λένε
  λ.) Δευτέρα - Μεγάλη. . . ]ΐαχαίρα-ε.
  Λυιυχως δηλαδή πού ϊσχυοε απλώς τύ. . Με
  λη . . καρέ^λα!. .
  Μύνο πού ήταν. . . αιόεμένια. Και τα σίδερα
  ττά,ντα. .. βαρεία κ. άσήκαπα.
  ** μ ^ούζ άόλλους τίτλους πού έ'χει ό Γιάν
  νν ' ,^11^^^, θά μπορεϊ τώρα, κατά τύν
  ΐ"11 6^νΐϋ Υθύ ύ ώ
  δοΕ
  σιδερ,ένΐα
  "7^·Π°7 ""
  ι.ηίΓ
  μου
  τόν
  νά
  νά
  ιτιασεΐ τώρα καί τό. .. δε'ςΊ
  1 νά τοΰ ξαναγράψω καί στο «„,«-<, τού. ··· χαιρετιοματαστόν... «Λεφΐέρη»!. .. - Ο ΕΧΕΙνΠ'ΘΟΣ 3 Ιί'Ι Μ νά 0 α α
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΓ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  Μέκουσηκο δημοσιεύματα κατά τής έγκλημοτικής ενεργείας Μιχελιδάκη καί υπέρ τοϋ Μονου Χαρή
  Ξεσηκώθηκε εντονα ό Κρητικός καί Πανελλήνιος Τύπος
  καθώς καί διακεκριμένοι Δημοσιογράφοι των Αθηνών
  ΑΝΑΡΠΑΙΙΟΤΟΕΚΤΑΚΤΟ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΑ Μ ΑΛΗΘΕΙΑΣ..
  ιΊΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΙΙΙΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΩΣ ΑΝΛΔΗΜΟΙΙΕΥΟΝΤΑΙΠΑΡΑΚΑΤΟ:
  Ο ΑΓΩΝΑΣ
  ΠΑ ΤΚ.4
  ΑΛΚΘΕΙΛ
  Ν Α ΠΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝΟΙΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΑΝΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
  ΤΗΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕ!
  ©Α ΣΥΝΕΧΙΣΤΗ
  ΜΕΧΡΙΣ
  ΕΣΧΑΤΩΝ
  ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥιΚΟΙ τοϋ
  Παριακράτους τής Δεξιάς
  ξαναχτύΐπηισαν!
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τί>ς
  Ν-Ε. "Ηρακλείου τής «Νέ-
  ας Δημοκρατίας», Μέγας
  «Ροταριανός», στενός φί-
  λος τοΰ Μητσοτάκη καί
  σχεπαθείς μέ τή Χουντα
  (οτή φωτογραφία εΐκονί-
  ζεται ομιλών σέ μιά έκδή
  λωση τής έφταετίας)/ γνω
  υιός άπό την περιδόηχη ύ
  πόθεση των 100 έκαταμμυ-
  ρίων πού ιπήρε ώηχ) την Α¬
  γροτικάς Τραπέζα, Γιάννης
  Μιχελιδάικης, τραυμάτιοε
  τον διευβυντήτής «'Αλήθ'ει
  αι;» Μανο Χάιρη. Τόν χτύ-
  πηοε στήν κεφαλί| (κτιαθε
  διάσειση) μέ γροθιά καί στό χιέρι, μέ οιδεροκαρέκλα.
  1υ Οϋμα χρηοιμοποιώντας την «τεχνική αμυνα» θυ-
  υιαοε τύ άμιοτερύ τού χέρι γιά νά άποφύγει τα έπα-
  νειλημ,μένα χτυπημαια πού άν εφταναν στ,ήν κεφαλή
  ιου, ΐιοϋ ειί. οιυχο ό δράοΐης, θα τύν οκότωναν!
  Π ΘΡΑΣΕΙΑ αυτή ενεργεια εγινε εξω άΐτό τδ κρεο-
  π ολεϊο τοΰ δράοτη στή Λ· Καλοκαιρινοΰ (Καμαράκι)
  Ηρακλείου, τό πεοη,υ.έ.ρι (ώρα 12 30') τής Μεγάληι;
  Λευιεμας, ένώ ό Έμμ Χαριτάκης (Μάνος Χαρής)
  ΐαρνοϋοε ί,'ί,ω απο αϋτο, κατευθυνόμενος οτή Χανιυ-
  πορτα, πρός ουνάντηση τοϋ κ· Ι. Κουκουριτάκιν
  1ΕΤΑ άτιο μονύλεπτη περίπου ουζιιτηοη δράοτη καϊ
  Βύματος, την οποίαν προκάλεοε ό πρώΐος, ό Μιχελιδά
  ι ής χτύπηοε τόν Μάνο Χαρή» τον όποϊο τελικά διάσω
  σαν προσδραμώντες πολίΐες, ένώ ό δράοτης τράπηκε
  οέ φύγη μετά τή μεγάιλη συγκεντρώση τού πλήθους
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι τύ νεγονός ότι καποιος
  χωροφύλακας «Λεφτέρης» πού «ίίπιασε» τόν δράστη, ί-
  ξαφανιστηκε κι ό ϊδιος μαζί τού καί δέν βρισκδταν υ¬
  ιώ τον Είσαγγελέα μέχρι άργά τή νύχτα τοΰ έττεισο-
  δίου!!!
  ΟΤΑΝ ήρθαν δυύ άνβυιπασταοτες τοΰ Α' Τμήρατος
  καί προοπαθοϋσαν νά πάρουν όνόρατα γιά μάρτυρες
  ό κύσμος τούς φώναζε: —«Ντά έσεΐς τόν έκραττούσα-
  ιε καί τόν άφή'κατε κι έιυας θέλετε νά μπλέξετε εδά
  με τόν ίαχυρό άνθρ-ιαπο τοΰ Μητσοτάκης
  ΧΑΡΑΚΤΗΡιΙΣΤΙΚΟ τοϋ φοβου των άνθρώπων εί¬
  ναι καί τό ότι ή ύιπχΐλληλος δΐιπλανοϋ μαγαζιοΰ άπό
  ϊό όποϊο πηγε κάιποιος νά τηλεφωνήσει στόν Εΐσαγ-
  ν,ελέα, τοϋ εϊπε: —«"Οχι άπό δώ γιαιτί τό μαγαζϊ τό
  ένοικιάζομε άατό τύν κύιριο Μιχελιδάκη»!..
  ΟΙ ΔΥΟ άνθυπαοπιοτες, μαζί ιιέ τούς προστρέξαντες
  βουλευτές τοϋ ΠΑΣΟΚ κ.κ. Σκουλα καί Άολάνη καί
  ίίνα άιπύ τούς αύτύπτες μάρτυρες, πού βοήθοηβε πολύ
  ι ο θΰμα, — τον Γ Σταμάτη — συνόδεψαν τόν χτυιπη-
  μένο δημοσιογράχρο οτόν Είσαγγελέα κ Ζορμιπα, δ-
  που σέ λίγο έφθασε καί ό δικηγόρος τού κ Στρατάκης
  πού συνέταξε την ύΐτοβληβεΐσα άρέσως μιήνυοτι
  ΣΤΟ Δικαυιηριαικύ Μέγαρο ήρθε καί έζέταοε τόν
  Μάνο Χαρή ό γιατρός κ· Γ. Χαλκιαδάκης- στή συνέ-
  χεια δέ ό Εΐσαγγελέας τύν παρέτΐιειμψε στόν κ. Προ-
  .χεράρη^ στήν κλινικη «"Αγιος Γεώργιος» απού τοΰ έτ
  γινε εξετάση υπό τόν όρισθέντα ίατροδικαστή, τοϋ πϋ-
  ρε άκτινογιραφίες ό όρθθίπεδικός κ. Χλαπουτακης καί
  ΐό άπόγευμα όκ. Χαλκιαδάκης τοϋ &ανε έγκεφαλο-
  γράιφημια/ άΐπό τό άποΐο παστοπιοιήθηικε ή διάσειση,, έ¬
  νώ οί Ίατροδικαστές καθόρισαν άπό 3 βδομάδες μέ¬
  χρι 3 ιαιηνες τό διάστημα πού θα χριειαστεΐ νά άποκα-
  ιαοταθοΰν οίσωματικες βλάβες τοϋ παθόντος, τοΰ ό-
  ποίου τύ άριοτερύ χέρι εχει τρία κατάγματα στά δά-
  χτυλα
  Ο ΕΪΣΑΓΓΕΛΕΑΣ εδωσε άρέσως έντολή συλλήψεως
  ΐοϋ δράοτηι καί άνεύρεση τοϋ Χωροφύλακα Λεφτέ-
  μη, ένώ στίι συνέ.χεια τύ Α' Τμιηιμα μέ προσωίΓακίι έ-
  ΐΐί&λεψη τοϋ Δ) τή κ Άλ Πατεράκη ήρχισε, μάταιες
  6έ6αια, έψευνες ανευρέσεως, έξέδωσε μαλιστα καί
  ί-ΐδικά οήιματα οτά άεροδρόμΐα καΐ λιμ£ναρΧ£ΐα, γιά
  νά μην καταστεί δυνατή ή άιπόδραση τοΰ Μιχελιδάκη
  πού κρύφτηΐκε. . ■ γιά νά άποψύγει τό αύτόφωρο καί
  νά τοϋ δοθεϊ χρόνος μεθόδευσης γιά τό πώς θά τή
  γλυτώσει φθηνοτερα, χρηισιμοποιώντας τίς τεράοτιες
  υψιηλΐς κυβερνητικάς καί αλλες διασυνδέσεις τού·
  ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ κκ, Άσλάνης καΐ Σκουλάς έστειλαν
  αμέσως εντονα τηλεγραφτρατα διαμαρτυρίας στή Βου
  λή, στούς Ύιπιοιυιργούς καί στόν Τύπο, ένώ παρόμοιες
  διαμαρτυρίες έκαναν οί Δηιμοσιογράφοι τοΰ Ήρακλεί
  ου καί ίίΑλοι·
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι δπ ένώ ό παθών ήταν στόν
  Είσαγγελέα κατέφθασε έσοιευσμένα ό συνήγορος τοΰ
  Μΐχελιδάκιι κ Μ Παπα'ωάννου, ό οποίος παρά λΐγο
  νά προκαλέαει καί έιπεισόδιο Άςΐζει νά σημει<ι)θεΐ δ υ κ Παπα'ωάννου, πριν λίγους μΐηνες, μαζί μέ τό Μιχελιδάκη, έΐτπεθήκανε μέσα σέ Δικαστήριο των Βηνών κατά τοϋ Γιάννη Καψίί, διευθυντή τής έφημ (>ίδας «ΤΑ ΝΕΑ» καί χιύιπαιοαν τόν δημοσιογράφο Ν
  Κακαουνάικιι οτά γεννητικά δργανα, μέ άφορμή την
  ύπόθεοΐ) των 100 οκατομρυρίων πού οιίίρε ό Μιχελιδά
  κΐηις άιπυ την ΑΤΕ, τό μεγαλύτερο μΐέχρι σή,μερα ά-
  γροιικό δάνειυ ΐτού δόθΐιικε σέ έπαχειρηιμαιια άιπό την
  Τραπέζα των Άγροιών (;)
  ΑΞΙΖΕΙ νά τονιστεϊ δπ γιά την έγκλημαιτικίι ενερ¬
  γεια τοΰΜιχελιδάκαι, οέ 6άρος τοϋ διευβυντη τής
  έφημεράδας μας ό τοπαικός καί Άθηναικός Τύπος 2δω
  υαν εύρεία έχταοη κι ότι ίίδη ό Λαός, έχει καταλάβει
  ιό βαθύιερο νύιιτιιά ιηι;- πολλοί δέ ήσαν έκείνοι πού
  όποστήιριζαν ανοιχτά δπ, άν δέν έπικρααήσει τε-
  λικά ή Δικαιοσύνη θα πάρει τό λόιγο το φυσικο ον
  αιο γιατΐ μιά κραιτικη παροΐμία λέει «καλλιά είναι
  η μάννα τοΰ φονηά, παρά τοΰ σκοτψμένου»
  ΕΜΕΙΣ πάντως πΐστεύομε 6τι ό Μιχελιδάκης δέν θά
  βρεθεί έντός τής τϊρ·τθεσμίας τοΰ αύτοφώρου γιά νά
  ύιποστεΐ τίς ουνέπειες τής Δικαιοούνης κατά την
  προβλεπομενη διαδικασία, γιααΐ ή όΐναδριη φύγη τού
  καλύπτεται ά~ό έξίσου άνανδρους ίσχυρούς παρ4νον-
  ιες _____
  τόν
  Ά
  ε
  -ΪΪΛ*
  ■ΤΡΙΤΗ. 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
  Κομματάρχης
  Ηρακλείου
  ζυλοκόπησε
  δημοσιογράφο
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ι— ■Άγρκ, —μο«
  —«τήθφκ χτβς σχίς 12.30 τό μ**
  σημέρι, στην λβακρόρο Καλοκαιρ·
  νού, ο εχΛότης της εφημερϊ&βε
  «Λλήθβια» Μάνο; Χαρής, από τόν
  επιχβιοημχκΐα καί αντιποόεβοβ
  τής Ν.Ε. τής Ν.Δ. Γιάννη Μιχε¬
  λιδάκη, κάτοικο Ηρακλειον,,
  Αιτία τής κακοποιήση,: (ο Μιχ««
  ( Ζρησιμοποίηττε καρίτλα
  τού κοβοπωλΐΐου τον) είναι η δτ|
  μοσίενση από τόν Χαρή πληρο™
  φοριών ότι ο δρααΊης κατά τήτ.
  -οτιντσκρατια απεσπασΒ απο τ τί*
  ΙΤΕ δανπο πολλών εκατομιιυρίπ
  ών, γιά να κάνβι εισννωγή μέγα»
  λων ζώων, <«δανειο» ποϋ δέν »" πβστιρτψε, γκΐτί στό μεταξν «βί< Κουματάρχης της Ν.Δ. με καρέκίια κατά δημοσιογράφου ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 1.— Μ«γαλο6πΐγ«ιρτΗΐατί«;, κοίΐματάρχης της Ν. Δημοκρατίας ίΐρακλΐίου βπιτέσηχβ μρ καρεχλα, οτόν ανύΝθπτο δημοσιβγρβφο και ε> δότη της εβδομαόιαίθΕ τοπικής «"φημιοίόβς
  «ΑλήθεΐΛ» Μάνο Χαρή και τόν έστειλε στό νοβοχομ«ίο μ« ραριά
  τοαύματα, παιρ"νοντος ίκδικηση γιά δημοσϊενμα τού θύματος
  βναντίον τού.
  Ο Μ Χαρής μεταΐρερθηκε οτο
  Μοσοκο<μ«1ο, μί έγκεφαλ κη διά- ΤΑ ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΑ 10 — ΤΡΙΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΗ 1980 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Οί^ΑΝΓ. 'ίΙΓ ΚΓΝΤ»'ΚΗΤ εΊΙΙΙΙΌΙΙΜΓ ΙΟΥ ΚΟΜΜΟϋΝΙΠΙΚΟΥ ΚΟΜΜΛΓΟΪ Ι ΛΛΑΛΛ-. ΠΑΡΟΥΠΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ό οντιπροεόρος ΐπι; ΝΕ ΗρακΛείου τής «ΝΔ» τραυμάτιθΕ Οημοσιογράφο Στέλεχος ΙΜ. Δ. νόκ άουτ δημθ6ΐοφάψο ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΗΡΛΚΛΕΙΟ, 31· (Τού αυτσπο«ρι- +η μβς) — Μιοα στο κεντρο τοΰ Ήρακλίΐου κβϊ τταρουσια ενός οργα- νου τής Άαψαλειας δεχτηκε, σημερα το πρωί, έιτίθεση ό δημοσιογράφος ν: Μάνος Χαριτακη; <^-' ττρότδρο τής Ν *~ Δ » κ Γι- ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 1. Τού 4ντοπτο*ριτή μβς. — ρης έ— κλι χβές στ* ν~φ. ϊθμιΐο δημοσιογράφο χτιπτύντος το» μί σιδίρίνια κορίκλα στ6 ά! *ΐτοίο {χούν ίπιστραφϊί. Αράστης είναι β Γιάννης Μιχιλιβά- κης, «ριοττώλης (ιτιχτιρημοτΐιτς κα! βν-τιπρόΐδρος τής Ν Ε τής «Νέας Αημο«ρχτ!σς» «αί βνμα ο £ημοσιο- ς Μανώλης Χαριτάκης (Μάνος ΟΙ Βημο9-"Ύρόφοι τού Ήρακλΐίου σέ Ιντονη 5ι< (τχρτνρΐα τους έκ^ράζου* την άγσνοκ'ησή τους καΐ ζή τ ού ν ά- πό τίς νοχές νά συλλάβουν τό δρά¬ στη κοΐ τον σνγκεκριμένο χωροφνλα- >α καί νά τούς τιμυρήσονν παρο-
  διιγμβτικά.
  Έξ άλλου οί βουλασΐς Ηρακλείου
  κ κ Άσλάνης κα Σκουλάς ϊστειλαν_
  χελιδακη 4β χρονων, άντιορ*·-
  δρ ο τΛς ΝονιαρχιακιΊς έτΗτροπής
  ττιε Ν Δ Ηρακλείου
  Ο δημοσιογράφος, δεχτηκπ τινν
  επιθεση τη οτιγμη που π€ρνοΟθΒ
  έί,ια άπό τό κατόοτημα ητηνοτρο
  <ρικων εΐδων τού Οράστηκ οτή λεωφοόρο Καλοκαιρινοΰ Ο Μιχβλιδάκης μετό τΛν ηρβ· ζή τού έζαβονΐοτηκ* καί κατα- ζητειται αηό τις άρχίς ^ Ο δηυοοιογρόχρος ματά τίς ηρώ τ*ς βοήβειις ποθ τού προοφΐρθτν καν, υπέβαλε μηννοη εναντίον τού δράοτη. Η έηΐ&εοη τοϋ Μιχελιδβκη κο- τά τού Μ ΧΛρη, έχυι τΛν αφορ- μιΗ της οί ηαλιά 0ημοοΐ€υμβτα στήν «Αλήβεια», τ6 6ττο|ο άφβ- ρουοαν δανΕΐοδοτιΊο€ΐς τού βρά· ΑΛΛΑΓΪΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Συμφωνσ με σχιτίκή ανακοι¬ νώση της Δ)ση< Χωροφυλακην Ηρσκ>ΛΪου, χθκ το μεσημέρι
  στην ίδω λεοοφορο Καλοκ,αιρι-
  νου, ο Παν Μιχελιδάκης, επι¬
  χειρηματίας λόγω προηγουιιε·
  νυν διαφόρων επιτεθηκε και
  τραι»ματισε με κορεκλα σε δια-
  φορα μερη τού σωματός τού
  τον εκόοτη της εβδομαδιαιαί
  εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ» κ. Εμμ.
  Χαριτακη, τον οποιο συναμο
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Η.Ε.«Η.Δ.ιΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  "Αγριο
  ξυλοκόπημα
  τοϋ δημοσιογράφου
  Μάνου Χαρή
  ^ΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ · ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΑΝ
  Χθέ< τό μεσημέρι στήν Λεωφόρο Καλοκαιρινοΰ ατόΧαϋίαοάκι, ό Ι· Μιχελιδάκη^ έπιχειρηματίαζ καί ο όν 30.- ■.VI- ζομε την όγανοκτηοή μος για τους ντραμπουκισμθύί κοϊ Οί βουλευτΰς "Ηρακλείου κ,ικ θανάσης Σκουλάς καί Κώστας Άσλάνης, οί όποί- οι άνπληιφθήικανε την ώ ξήθ έ μή ηφή 6ία ΐτού έξασκήθηκε οέ βάρς τοΰ δημοσιογράφου Μάνου Χαρή, έστειλαν τη λεγραφικ,ώς διαμαρίτυρία πρός τόν Πρωθυτκ>υργόν
  τους άρχηγούς Κομμάτων
  Τον ' Υπουρ γό Δικαιοσύ-
  νης καί Δηιμοσίας Τάξεως-
  την άποία έκοινοποίησαν
  καί σιίς Άθηναϊκές καϊ το-
  πικές Έφημερίδες καϊ την
  την άποία καταχωροΰμε
  ττχΐρα)/—τω:
  Σηνμιρα 31 Μαρτιου αποκο-
  μιοαμε ικρίπου προσυπική αν-
  τίληψη τής βαναυσης επιθεσης
  τού Αντιτροίδρου της Νομαρχι
  οιβις Βπιτροπηί τι>< Ν. Δη,μο- ΐίροτϊπς Μιχώ'δϊκη Γωάντ.- :να.< Διαμαρτυρίας Βουλευτών Δσλαν/η - Σκουλα καί συνάδελφον Ηρακλειωτών Δημοσιογραφίαν τιον τού ΔημοθΊθγραφου Μ α¬ νου Χαρή τον οποίον τρουματΐ- σε με κορεκλα σε οκκρορα μί- ρη τού σωματος τού. Διαμαρτυρομοστε εντονα για "ι ην απαράδεκτη καί Βάναυση ε¬ πιθεση που πληπτι· την ελευθε- ροτυπια και αποσκοπει στην δη- μιουργια κλιματος τρομακροτ^ας και τραμπουκιομου που θα επ>-
  τρεψει την ττροωθηση τυν συμ
  φεροντιον τού πορακροτους τής
  Διξιας. Η διαφύγη τού δροστη
  μεσια από τα χέρκι αργάνου της
  ταξης πού*τον συνελαβε αρχι-
  γι δημιουργε' ύ
  και υποφιες για τις οποίες ζη-
  τούμε άμεσες εξηγήσεις.
  Μεταφέρουμε την αγο.νακτη-
  αη τού Δημακ&ατικου λαου τού
  Ηρακλΐΐου και δηλώνουμε πως
  λαος και αντιπροσωποι δέν θα
  επιτρεψουμε να ανθκτουν- οτον
  τοπο μας τα «όνθη τού κακοϋ»
  που κ,αλλιεργει η κυριρνητική α-
  διαφορια η υποκινηση.
  ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΛΑΝΗΣ
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Εί αλλου «α» οί
  φοι τού Ηρακλείου
  ι—έγραιβαν
  σχετικη δΐ-αμαρτυρια την ο-
  Γιβια και δημοσιευουμε:
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ πο·υ υπο-
  νραιφομε πορακατω δαιμιαρτυιρο
  υαστ€ ίντονοτΐΐτα κ υ«ρρα>ζο-
  με την ογανακττηση μα<ς γο τουζ /τραμπουκ σμοικς και τον τρου- ι ο/Γΐσκό, που εγινιαν σημι&ρα 31 -3-80 στό »εντρο τού Ηρακλεί¬ ου όϊ β'ορος τοιι άς Μαντου Χαρή απά ^οντβ τής^δεξκϊς καΊ Αντιπρόε- δρο της Νομα&χ α«ής Επιτρο- της της Νεος ΔημοκραΓΓ α>ς Η-
  ι.ακΑειου, Γ αννιη Μ χελ δαικιη, κια
  Οως ιοαΐι γ α την σταση ουιγικιεκρι
  ϋίενου- χωροφυι^Λκα ο οπο ος ε-
  νω συνελσβε τον θρασυ δραστη
  τον αιφησε να φιιγοι Κια< στην συινεχε α Εξαφανιστηικε και ο ,Ίος ΚΑΛΟΥΜΕ την κΐΛβερνιινση κα» νενκα τις αρχές να συΑΛαβουν παρα/υτοι τον δράοτη κα>ι τον συ
  μΐενο χωραα^υίλαικια «αί να'
  τ μωρησει ηοραιδεγιμιατκα
  ■ όν μιεν Π'ρύτο να τις απα'ραώε
  κτες τεν-ομττου*ες (βαθ£ΐ τού
  <απτ|ΐγιορητηρίουι) οραξιεις τού, τον δέ δευτερο γο την ποροβα σητου »αθήκοναό< τοα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απο την κυβερνη¬ σιν να προοτατευσει την οωυαι τικιη ακερα.στηιτ-α των δ/κμοοιβ» γράφων, προσταΓτευοντας, «κατ' αυτόν τον τραπο τα λειιτσϋριγη υο της δηιμασ ογραιφΐος ια* πε- ρφρουρωνΐτας την Δ/ιμοιΐίροτιια. οτον τογτο μαις. Ηρακ.εΐο 31-3-1*80 λ Σαπιυριδαικης «Ο Σ,υνιδι«αλι* της», θ. ΙκουΛιακ; «Κρί|Τ*_>
  Φΐ4ς», Ν Βδαι«ι«; <ιΒηρα — Νεα», Ν. Ψιλακης <(Δημοε-ρα>-
  της», Μ. ΔανδαυΙλο*ης -λΡι^ο-
  ο-παιστΓΚ» Μ. ΑίτοοτοΑ<»ης «Δ- ληιθε,α», Μ. ΚοκοΛα«η κρατης», Γ. Πετρακη τού ΒενιζελθΑ*» Μ. «Αλλαγφ> Γ.
  μα — Μ&α».
  φ. !■ βΣΕΛΙΔΑ 4
  [ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  «Ι ΜΜ ΜβΜΜΐι
  ^ Λ
  χορας οΰυ&ι^ν |
  (ΡΡθξθυν ΟΙ Ολ^λθ ΟΟ ΟϋΟμΟ
  προλαρη ν/3πει εοοωκοιμ,ιρ
  ουλλαΡπ οικη'τ;ου
  Ι ιι

  χΙ_»(»«ι;ιι»ΐ
  Γύρω άπό την Κρητική Αντισταθή
  Ο ΧΑΡΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΔΙΑΦΕΥΔΕΙ
  ΤΑ "ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ,,
  14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  Δέν θά ήταν σωσ^ άφοΰ άνά
  φερα, ιμέ τροττο σι/νοττττιικό, την
  δροχττηριάτιγτα της όμάδας τοθ
  Κ,ρουσώνα, νά ιμήν άναφερβω,
  όσο ή γνώση, καΐ ή μνήιμη μοΟ
  το έτπ'φέ~ουν καΐ σττ(ν δραστην
  ριότητα των λοιττών Αιμάδων στό
  Ναμό Ηρακλείου, κατά τό κρί-
  σιμο χρονικο διάστηιμα τής Κα
  τοχης 19411—44. Καί θά τό κά
  μω, ένώ γνωρίζω δτι τούτο, εΤ-
  ναι ίργο δύσκολο. Γιατί ακρι¬
  βώς λείατουν ά—ο την ζωή οί
  ανθρωττοι πού μέ τή φανή καί
  τό ιμολύβι τους} θα έκαναν νά
  ζωντανέψονν ξανα, στήν μνήιμτ)
  των ανθρώττων1 τα: γεγονοτα ί-
  κείνα δτΓοι/ αύτοι πιρωτοστάτη-
  σαν. Καί θά κάμω την άρχή μέ
  μ τα αναφοιρο!—άναδΐραμή συντο-
  μηι στήν όιμάδα Πετρακογιώργη.
  Ένθυιμιοΰμσι, δτι Ιδωσε μά-
  χες στίς τοποθΕσίες ΤραχίΐΛΐ τού
  Ψηΐλορείτηι, στήν Γρη,γοριά στό
  Τεμενέλι, στόν Πόρο τής Μιδας
  Ψη"λορείτη; δττως ενήργησε καί
  σαμποτάζ στήν Φανερωιμένη τής
  ΜεσσαΙράς, στό χωριό Ζαρός,
  στά Κούσκουρα Μεσσαράς. "Η
  συιμβοΜη της ομάδος Πετρακο¬
  γιώργη στήν Κιρή—ΐι ύττηιρξε σιχ-
  μαντικιή καί άπτοφαθΊστικη.
  "Όσο γιά την σμάδα) 'Ανωγεί
  ών, ενθυμούμαι δτι εδωσε μά-
  χες στϊς τοττοθεσίες στά Ξύττε-
  τρα πΐριοχής Καβροχωρίου, δ-
  τττος καϊ στην τοττοθΐεσία Κορί-
  τσι, στή Μίθια σύνοραο μέ τα
  Κιρουσανιώτικσ βουνά. 'ΕτΛσης
  ενήργησε καί σαιμποτάζ διττως
  στό χωριό Δαμάστα^ στό χωργιό
  Πύργου Μαλεβυζίον, συνέβαλτ.
  δέ σχαμα ά—οψασιστικα, διά
  τού άσυρμάτου να ττίλησιάσ'ει τό
  £—οβρύχιο «Πά—ανικολης> στή
  Μονή Βόσακος, ατπσβεν τοΰ Κου
  τσοτρούλη., για νά άφησει δττλα
  ρουχισμό καί τρόψιμα, ττροορι-
  σΐμένα δλα γιά τίς άνταιρτικές
  όιμάδες. Τέλος συνέβαλε σ—οφα-
  στικα στή διατηρησηι καί καλύ¬
  ψη τής ΆγγίλιΐΝΐάις Κατασχο—ίας
  καθ" δλη τή διάρκεια της κατο-
  χικής ττΐεριόδθι/, μέχρι καϋ της
  απελευθερώσεως, ετσι ποθ στό
  τέλος συνεπεία της πολύττλευρης
  αυτής δραστηιριότηΐτας ήλθε και
  ή κο-αστροφή των Ανωγείων,
  "Οσο γιά την όμάδα Μπαν¬
  τουβά ενθυμούμαι, δτι ϊδωσε μά
  χη στόν Καλλικράτη καί Ροδά-
  κιΐνο, γιά δέ τα γεγονοτα τής
  Βιάννου, είναι γΐγονος ότι τό
  κόριο βάρος των συγκρουσεων
  μέ τούς Γερμανούς τό σήΝωσαν
  οί άνδρες τού ΕΛΑΣ,ή έττέμβα
  σις καί παρεμβασις των οποίων
  ττροκΑηΊθιηιοε, μετα την θανάτωση
  δύο Γερμανών ά—ό την δμάδα
  Μπαντουβά Καταλήξη, αυτών
  των γεγοκοτων ήταν ή καταστρο
  φή τής Βιάννου "Ως ττρος τίς
  λοι-ες τριάντα πιέντε (35) μά-
  χες πού άρΊθμοΰνται στά άττομ
  νη|μονεύιματα τοΰ κ, Μπαντου¬
  βά^ δέν μένει τταρσ; να δώσει τό-
  σο ό ΐδιος ό κ Μπαντοκβάς ή
  ένας άττό τούς 126 οττλαρχιηι-
  γούς πού άτπ·αιριθμεΐ στ* άτπομ-
  ΜηΙμονεύματο πλήρη στοιχεϊα,
  δπτιου θά δ!νούν άΐηάνηριι^ ττοΰ
  καιι ττότε Εγιναν οί μάχες αύτέ'ς,
  καί ποΐοι άνδρες έλαβον μέρος
  καί ποία τα άητοτελεσματα ού
  των των μοχών ήμερομηνιακώς.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Σάββ<ττο 12)4)80 έν·ναν τα έγκοϋίνια ενός νέον καταστήιματος (Κέντρο Κυνητ γίου — 'Αλιείας — Άθλητι- σμοΰ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ), έττΐ της Λ. 62 Μαρτύρων αριθ. 33 Στούς φ'ιλους διευθυντές κ,κ. Γιάν. Χατζ(ηδά*ιη καί Άθ. Για λιτάκη, εύχό,μαστε καλές δουλει ΣΥΝΑΥΛΙΑ Μεθαύριο Τετάρτη 16 Ά—ρι- λίου οτίς 9 μ,/μ. στόν "Αγιο Μώρκο Ηρακλείου, θά δοθεΤ σϋ ναυλία ριζίτικων τραγουδιών άτίο την Χο,ρωδία Χανίων «Κιρη τικές Μαδάίρες». Εΐσοδος ένεύ- θβρη. ΔΙΚΑ2ΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 17)4)80 Ο ΕΒΡΑΪΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΗΓ Την έρορβμβνη Πέΐμ—η 17)4) 80 ττροκειαβι νά διεξαχθή βτβ Τιριμελές ΠλΙτιμιμεΛΕΐβδιιαεΐο «Η· ρακλΐείου ή γνω—τή ινττοθεση μέ κΐατηγορούιμενο τόν Έβραΐο Αύ τονομιστή Κρήπτη,ς 'Ελιον Ρΰβμελ Ό παραττάνω βχβι καταδικα- στεΐ σέ ττ,ρώτο Λαθμό άππο τό Μονο,μελές ·Ηρακνείου γιά έ- ξθ&ριση τοΰ Βουλευτη κ. θ. Σκουλα: καί της σνζύγου τού . Τα—ίας Σκουλα:, 6μι>νη φι/λάιοιοτι.
  σέ
  μέχιρι
  ΈρώτηΙμα τταΐραΐμένβι
  στιγιμής αν ό Έβραΐος
  πού τταρουσισ—τηικε Αγρο τούς
  συντκγόρους τού σάν «αινΐν/ηιμέ
  νο ζώο»} ένώ είναι άξιωματικός
  τού ΊσραηλΐνΌθ Στιρατου — θά
  τηοορουσιαστεΤ στήν μεθαυιριανή
  βίκιηι, ακριβώς ΛΙόγω ττϊς ίδιότη
  τάς τού.
  Θά δοΰμε ομως ττοιος θά τόν
  έκιπιροσωΜηΐσει! . .. (καθ* οίον-
  δηποο-ί τιριοπο).
  ΑΚΟΥ ΧΤΥΠΟΥΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ...
  ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΟ ΥΠΕΡ
  ΤΗ! ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ι ΕΙΡΗΝΑΓΟί
  ΖΤΗΝ εφη*«ρ*δα τμν Χανίων
  «Χανιωτικα Νια», της 11)4)80.
  δτΐκκτιβύτφκ, με έντονο οτορ-
  χ*ϊο, εντός πλαισίου, η παρακά
  τω οχολκκιτΐιΐ— ΐίδηση:
  «Η Ιβριο Συνοδος τ ου Ο.ικιθιυ-
  μενιοου Πογγρ αιροίίοιυ Κωνΐστον-
  τιιινκ>υ(πΐ6λ£,ως ηροκειττιαι εντός
  τήις ζρχόμκνιης εβδομαόας, ν α^
  ισχοΛΤιβιεΙΐ ιμιε τό Βεμρ τής βπονια-
  φορας τχ>υ ΜηΓπριαποΛιΐΐτη Γερμΐα
  νιας κ. Βρηινιαιΐου σιτήιν Μητρο-
  ποληι Κισιαμου «αι Σι£ΐ«Μΐννου. Συμ
  φωνιαι ιμιε ττ(Γϋροιφο<ριιες μα< το ΟικουιμιενΗκό Πια~ρ»ιαιρίχιειο διν ι- χεΐι, ««τ αιρχην, αιντιΐριρησ&ΐζ για τή ιμετταικιΐΛΛΓνσιη ιαυττη τκχι κ. Ει¬ ρήνη» ου στΠην ηρωτη τού Μη- τροη.οιλιη. Πρώβληιμαι, οιμως γκσ τό Παττιρ'ΐαΐρχίΐο — ηου βίθαιΰ η λι/,ση τού θαι βΐριεθΐεΐι — είναι η οτπή Μιη-ρΐαπιολη Γί)Ρ μανίκας £νκ>ς «κοινοιυ
  θα βυνατοι να οιυνεχισ» τό
  ργσ ποο αρχ*σε «ι εκ* ι
  ο κ. ΒιιρηΜαιιος
  ΠΚοτευετα" ο^ι μεπ-α την Ι
  Συνσδο τ,ου Οικουμενικού Πο-
  τριαρχ&ου και η· Ι Ιυνοδος
  της Κοήτπη^ βα οιυινϊΙΑβοι συνττο-
  μο, νια να προχυρηισια οτήιν
  πΛηιρωση της Νενηιζ θυσβ*>ς στή
  Μφίρόπολη Κισοιμου κα^ Σελι-
  νου.»
  ΤΟ ΔΗΜΟΓΙΕΥΜΑ αι>το ιττι^ι-
  βοιωνει παλιοτΐρο σχβτ'κο τη< «ΑλΓ,βειαί», πού έγραφε ότι οί κτχυροί ΕκιτΑί)θ«ΐστΊ»ιοι «μ Κυ- βΕρ/πτΐκοϊ παράγον-κ εγκατί- Λειψον πλίον τον μεχρκ προτι- νος προστατευομινο τους Αρχι επιοκιοηο κ. Τιμοθιο «ο· ο^Ρά- φηκαν υττ«ρ τού Γιρμανκΐς κ. Ειρηναισυ, ρον οποιο Γροορι- ζουν νά κατσλα,ϊει την Αρ^ σκοπτκη εδρα Κρήτης ' ομω< γ» την οποκι τη προ υ ποθεση εινο· να γα ο Γερμανκκ μελο< νόδου Κρήτην ΦΥΣΙΚΑ θά δηλωβει, πό τον ιδκο, ότι απΑιως επανελθυ στη Μητροπολη Κιμ μου και Σιλινου κι ατ» 5< _^ θυμει να εκλεγει Αρχ'ίπ,—^ Και ο Τιμοθιθξ ομως διν ίκανε μαλιστα σχετικάς πό, αλλά τελικα εγινε, σκσττοί, παρά το ηθητον στα κωλυμμα, βασ» τής στής, εφαρμοζομένην υπό ρους τού Ιιρατεκου μας τι»Κ αρχης, που λεα: «σφνΐ ^ κι άς κλαϊω κιολοχ...». και ,„. Δικαζεται σήμερα ό τραμττουκος Μιχελιδακης • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 φων, τα έντονα τηλεγραφηϋα- τα των Βουλιαιτύν καί ο» όλλες γβνΐΜίώτ«ρες λαΊ'κές αντιδρα σεις ικατό τής εγκληματικήν ενέρ γειας τού δροστη, αλλά καί τα ατσθήματα συμτταιθκιας πού εκδηλώθτ>καν πρός το βυμα,
  είναι ένα χαρακτη,ριστικό δίίγ-
  μα την εκφρασης τού περι Δικαϊ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο
  ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑ-
  ΕΚΤΑΚΤΟ
  ου αισθηματος τού Λαου, εν ο¬
  νόματι τού οποιου εκδιδουν
  τώρσ τα ΔΐΗαστηρια τκ αποφα
  οίας τους.
  Η ΕΚΤΑΧΗ που δοθηκε στην
  παρατιάνω περίτττωση, στηρϊζί-
  ται στό ότι δέν ήταν ακριβώς
  τονι-
  Ό ενας θά φύγει
  χιλιάδεςθάμείνουν
  Ή ΰιπουλη καϊ τιισόιπΛατη έΊκίβΐεοτ· κατά τοΰ
  Διευθυντή τής έιψηρερίδας αυτής δέ θά μείνει
  χωρις άπάντηιση· "Ηΐδηι ή εφημερίδα έκδοθ!ηκε
  χωρίς την παρουισία τοΰ ΔιευΐθυΎτη της·
  Καί μέ την παρουοία ομως< καΐ χωρΐς την πορουσία τοΰ Διευΐ&υντή της, ή εφημερίδα, δέν θά πάφει ποτέ νά ύπη|ριετεϊ την ΑΛΗΘΕΙΑ· Την ΑΛΒΘΕΙΑ πού τσακίζει τα κόκκαλα τοΰ σάιπιου σκελετοΰ τής άποιασδήιποτε παρανο- μίας Τοΰ όποιουδήίϊοτε σκανδάλου. Της όττοιασδή ποτε κρυφίίς ήν φανερής κοινωνικάς πλιηγίίς. Αύτό πριέΐπιεΐ νά τό γνωρίζουν καλά οί έκ- ηροσαχποι «τής καθεστηκυΐας ταζεως» εϊτε εΐο- 1 θυμοΰν τή θανάτωση άπο ζάκαρο τοΰ Μάνου Χα¬ ρή, εϊτε νά τόν ξεβγάλουΎ μέ καρεκλοπόδαρα και άλλα λειΐχτά.. · άντικείρενα· Ή κομττίνα και ή άατάτη δέν θά ηεράσει σέ 64ρος τοΰ Λαοΰ. θά άποκιαλυιορθεΐ γιά νά λυτρω- θεϊ ό Λαός άίπο τούς δυνάθτεις τού- Ή 6ία εϊχε συίγκαλυιμμένη, είτε ΟΛΌΐχτή δέν θά περάισει! Τό πολύ νά ΐτροκαλέσει άντιβίαΐ! Καΐ τότε οί οκθτεινές δυνάμεις τοΰ κακοΰ πρέιπιει νά ννωρί ζουν δτι θά συντραβοΰν. Ό 2νας μπορεϊ νά βγεϊ άιΐτό τή μέθίη, μά με- τά τί θά γίνει μέ τούς πολλούς;1 Οί πολλοΐ μποροΰν καΐ μόνο μέ τό σάλιο τους νά πνίξουν τό παρακράτος. Γιατί μόνο τ6 σάλαο τοΰ ταιριάζει! ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ^■■■■■■■■--ε|-------- ----Β---- ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ σεων — καϊ από 100 και πλέον διακίκρψίνους δημοσιογρα- κατα τικμηριον εκφρα- στές της Κοινήν Γνώμην. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, όπως υττοοτηρίζε- τα> ειδικωτε:ρα στο ψήψηνα
  των Δίΐμοσιογρόφων, αλλά και
  τίών Βουλευτών, πρόχειται π«ρί
  γενπιωτερου ινδιοφέρονΓΠκ α-
  νησυχητικοΰ φαινομενου, κλι-
  μακουμϊνωγ δηλαοη βίαιων ε-
  νεργεκϋν κατά Δημοσιογραφίαν,
  που προκαλει εντονίν ανησυχί-
  εν γκ» νΐα ανθίση στόν τοπο
  μας τού ποληοΰ γνωστού Πα-
  ρακράτουν, τό οποκ> σχοτΐζε-
  ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΛΕΟΝ
  ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ!..
  • ΣΥΝ*£ΧΕΙΑ οπό τή σχλΐοα 1
  ο θαινιαισιηις Σκουλάς μοί ο Κω-
  στας Ασλανιηις, συιγικεκιρ>ΐιμιε.να,
  καΓταγγεώλιθιν εντονα1 τη,ν
  δρη βπκβεση. Ανιαιρωτΐίΐμ«3«
  τι; Επρεπε νο αιηιευΊθιύινιοιυΐνί
  ριοτηιες στον δραστη. Γιατι τε-
  τοκες ενιεργ£ΐιες είναι Μαιλιοδεχου
  μενες. Προσφϊρουν ανοσίμητες
  υπηρβαΊες σΐ όλα τα κσμματο
  της όν—ιπολιτευσίων. Τοί/το θα
  το αντιληιφθουν συνπ-ομα. Οί
  εκλογέί δβν 0α αιργηΐσουν, αυΓ
  το εί νια ι σιγουιρο.
  ΑΙλΛΙα. Ποίος Κυβερνά αυτόν
  τόν τοπο;
  Την αιπαιντηηιση στην κττορικη
  πια, αργιλη ερώτηιαιη τού κ. Κα
  ραρανΛη, εμείς την γνωριιζθιυρε.
  Ειραΐι σιγουιρος δέ, ότι κοί οί
  *διο» θό την ,μόΐθοιυν <τύιντΓθιμα, οταν τό κήμμα τους, ©ά υπο- στει τίς συνιεηειες των πραξεων, των ιανιευ&υνο'υιΊπΒυθυνων αρχη γισικων ΐτυιπου ΙνΤικελιδαικ.η... Τό γι»α~' £.ΐΜα» γνωο-ο. Δεν διαιχωρηΐσβν-τήν θϊιοη τουζ σαν κρμρα, ως όφειλαν. Η περ,ιχρηιμη «σιιωπηΐλίή τιλειιοψιηφιια» το-υς, παριειμεινιε βοιιβή την ωρα που δεν βιχε τετοιο δΐκιαιίιωμο,. 'Εδε.ι- ξαν μΕ τόν τρόοτθι ουττο, ότι επι κροτησαν μνά πραζηι που αυτή καθ* ουτΤιηι, ειναΊ αινιαινΰριη, ανεν ΣΤΟΕΠΟΜΕΝΟ Απαντήση της Υγ£κ>νομικήν
  Υπηρεσ4αί Ηρακλείου, για τα
  ΟυρΓΐτ-ρια τού Λψανιου.
  ^ Απαντήση τού ΕΛΤΑ για το
  και το ίνοϊκιο
  . .τοι> χωρου τους στα Ταχυδρο
  μεια.
  -& Ένα «συτο ιρ^πημα για τη
  'Λίεδθυ/στ) Δοοών ΗραελΕΐου
  . · · . ·
  <ίτ Οιξενίί «ξεναγοι» καϊ π Επι ·. θεώρηστν Εργασης Ηρα- κλΕΐον. - Ελλείΐ|«ε{5 των Ελλ στήν «πα,ϊδευση τ.μη, καιι ηλιθιαι Η τριαΐμττουικι κη ιαατη ενερ¬ γειαι εινιαι αραγε εναι ιμεμονωιμιενο περ.ιστατιικώ, ή ιμεριοζ σχίδιου των Νεοδηιμοκρατων; Ουδείς γνιωριΐιζεΐι. Ο Ναιΐρος σιΐγιουρο θα δεΤξΙβι. Όσο γ,ια το ιποιιιοις φται- ει, γιο όλα ουτπαι, π οτευω οφι, ο ι». Μΐιχελΐδαΐκιηις εθ('ει ίίτοΐιμη την απαντήση τού Οί Δημοσιιογρα φοιΙΙΙ Όλαι αιυτα τα «αινιαηαιαι» ον- θρωπαιΐοα, που δεν αφηνιουν σττΓΐν ηισυιχιΐα τοιλ ενιαν εντιμο δανειοληιπΓΓη... Όλοιι —υττοα, που δεν γ>ντωρί-
  ζουν Γπαι ιποσο πρι&βΛήμαΓτα αν
  τιμετωπιζεΐι ο ενττΐ|μο.ταΐτος κ. Μιι
  χελιδαΐκης ι/ε τα τόσαι ψ>α που
  τόν τρριγιυιριζουιν.
  Μέ Φαι "Αλογα τού, που ε-
  χουν εξοδαι...
  Με τήιν Αερολδσχη, που
  τού τρώδΐ τον χρόνιο.. Χρόνον
  που είναι χριημαι.
  Μ ε τον χρονο που χανεταιι
  στο «ιμετρηιμια» των δεκαδων
  εκαιτομμ,υριων δανειων, και κα-
  θε ολλων «πλήινι», που αιντιμιε-
  τωπιζουν όλοι οί ικιαθως Γιρε-
  Π8ΐ επιχε«ιρηματιες στπην χω,ρο
  μας.
  ΓεγονΌτα, ογνιωοτα σε δ
  μοσιογραΐφους καί δηιμοσογρα-
  φΐισκους της δδκια,ραζ, πού δεν
  μπβιρουν να εννοησουν τα αι
  πιλα αιυττα πμαιγμαΓτα.
  Ομμς, αζ σοβαρολογησου'
  με. Η Αγροτικη Τραπέζα μετα
  τα τελευίταπα γεγονϊόσα, εχεΐ
  μια υ.ποχρΐωιση, απενιαντι
  στους αιπιλους ανθρωπους τού
  ,μό,χθου που την οτηριζουν, Να
  μαις <η& λεπτποιμιεραιες, ,με μκα α¬ νακοινώση τηις Για το Οψος τού χρίθυς τού κ. Μιχειλιιδαικίη. Γιια Γτΐις ίΐμηραγμαιτίς αοιφαλιε τού, κ»ι γιια τυιχρν διαίοανονι- σμο ο οποίος είοεΐ' γινει η θα Βινταιΐ καιι υποχρεωθή:, κακ <αα>-
  θηΐκον τηις.
  ΤΕΛΗΣ ΓιΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ζωιγράφσς
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐοα 1
  Άλ. Τσαπτρούνης «ΕΑΕΥΘΕ-
  ΡΟΤΎΠΙΑί,
  Γ. Καρέλιος «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ
  ΠΙΑ>
  Άλ. Καρρέρ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ-
  ΤΥΠΙΑ»
  Ειρήνη Μάλλιου ίΕΛΕΥΘΕΡΟ
  ΤΥΠΙΑ»
  'Αστέρη/ς Στόγκος <ΕΛΕΥθΕ ΡΟΤΥΠΙΑ» Κωστας Τσαρούχας «ΕΛΕΥ- ©ΕΡΟΤΥΠΙΑ>
  Ν. Α. Μακρίδης «ΕΛΕΥΘΕ-
  ΡΟΤΥΠΙΑ»
  Γιάργος Κιαράγιωργσς «Ε-
  ΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
  Φώτης Σιούμττουρας «ΑΠΟ-
  ΓΈΥΜΑΤΙΝΗ»
  Δηιμ, Πα~αδο,μαρκά>αης <Α- ΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ>
  Μ. Σίττ]Μριδογιαννώαχ <ΑΠΟ- ΓΕΥΜΑΤΙΝΙΗ» Άριστ. Μανωλάκος «ΕΑΕΥ- ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ>
  Μ. Σαμολαδά «ΑΠΟΓΕΥΜΑ-
  ΤΙΝΗ»
  Νίτσα ΘεοδωράΜΐ €ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΤΙΝΗ»
  Μάρνης Σκουντριδάκης «Α-
  ΚΡΟ ΠΟΛΙΣ»
  Όρ Φαράκος «ΑΧΡΟΠΟΛΙΣ»
  Γ. Λεονταρίτης «ΑΚΡΟΠΟ
  ΑΙΣ» — «ΕΣΤΙΑ*
  Ι Μετζιδακη,ς «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣϊ-
  Δη,μ. Χαλιδελόχης «ΑΚΡΟΠΟ
  ΛΙΣ>
  Σ. Κάμμερ «ιΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Κ Κόντου «ΑΧΡΟΠΟΑΙΣ>
  Νικος Σαρλής «ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ»
  Γιάν. Σττανδωνης «ΑΚΡΟΠΟ
  ΑΙΣ»
  Γιώργος Βοτσης «ΕΛΕΥθΕ
  ΡΟΤΥΠΙΑ*
  Κώστας Χαρδαοέλλας <Ν£Α>
  'Αντών Δασχαλόττουλος
  «ΠΡΩΙΝΗ»
  Γιώργος Καραλής «ΠΡΩΙΚΙΗ>
  Θόδ. Σιαουλί6ηις<ΠΡΩΙ^Η>
  Γιάννη,ς Φάτσης <ΒΗΑΑΑ>
  Κάρολος ΜττρούσαλΓκ «ΠΡΩ
  ΙΝΗ>
  ('ΑκολουθοΟν καί δΑλΐς Οαο.
  ΟΤΑίΝ γιά πρώτη φορά — πρΐν τρίαι πΒρίπου χριβνια—
  ύπέβαλλε αϊτηιοτι αδείας όατλοφορίας ό Μάνος Χαρής,
  ό άεΐιμνηστος Νίκας Περάκης τού δφίπαξε τό πιερϊφτι-
  μο καΐ λίαν χαραχτηιρισπκο αοτό σ?4τοχ>, ΐιρύ γΐνεταΐ
  σηιμερα άΐκόμη πιό βπιίκαιρο* τόσο μέ την ττερίπΓΓωση
  Μιχελιδάκη, δσο καί ]ΐέ τό γεγονός της ύποβολΐίς —
  για τρΐτηι πλέον καί τελευταία φορά — νέας αϊττ|0Τ|ς
  αδείας όπλίχροριας
  ΠΕΡΙΤΤΟ βεβαία νά διευκρινίσωρε ΐτρός τούς κ.κ·
  άρμοδίους, δτι ό διευθυντής τής «Άλιή|θειας> δεν ζη-
  τά αδεία γιά.. δλον αύτόνι τόν όπλισμό/ μέ εον όποϊο
  τόν. φόρτωσε ό άξέχαστος γιραςρίοτας Ν. Περάκης!..
  ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■---
  ΛΗΑίΙΙΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ
  Μ Ν.Ε. ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ.
  Ό πρόεδιρος της Ν-Ε- τής ΕΔΗΚ Ήραίίλείου
  κ· Γεώργιος Χαλκιαδάκης καταδικάιζει μετά 6δε
  λυιγιμίας κάθε μορφή Νεοτρρροκρατίας/ δεϊγμα
  τής οποίας ήταν ή έιπίΐθεοτι κατά τοΰ Δη(μχχ7ΐογρα
  ςχχυ Μάνου: Χαρή καί ή άπιοία μάς ξαναφόρνει
  οτΐς μαϋρες μέρες τοθ 1960—1961 καΐ δηλώνεΐ δ>
  τι αύτό τό βέμα θά δρβει διά τοΰ Κοινοβουλευτι-
  κοΰ έκπροσάΐπου στή Βουλιή·
  ΜΙΑ ΔΗΛΠΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ..
  «Αφηνω τον χαρακτηρισμο της
  αέ βήρος μου πράξης τού Γιάν¬
  νη Μιχελιδάκη, στον Λαο και
  την Δικαιοσυντ). Η παρομοια,
  πάντως, πρό μηνων, ενεργεια
  τού Ίδιου καί τού συνηγορου
  τού Μανολη ΠαπαΊωάννου σε
  βάρος Γτου δΐίυβυντη τ)ών ΝΕ-
  ΩΝ Γιάννη Καφη και τού συ-
  ναβελφου Νικου Κακαουνακη.
  μεσα ατά Δικαστηρια των Αθη¬
  νών, δειχνφ με ποίον τρόπο οί
  ανθρνηοι αυτής τής γνωστης
  «νοοτροπίαο απαντουν στον
  δΓΐμοκρατικό διάλογο. Ο Μιχελι
  δα»)ς μού οχρήστΐνε, ευτυχώς,
  ,τό οβΐα-φό χέρι. Μέ τό δίξιό
  'αιχΗ βά -
  στορικύν δκργασι|ών.
  Μβοΐα σ" αυτό τώ πΑαϊσιο θα
  προσπσθήσω νό τθποθετήσω'
  μιά χώρα πού παρ' όλο που ο*1
  εσωηρίκέν διεργασκς έχουν ξ£->
  κινήσει «δ]ώ κχή ττολλά χρόνΐα1
  (1958) μόλις τελευταία φαίνί,τα»
  νά τκπρνιι ενιργό μέρος στά'
  διαδραματεζόμενα στήν ευαί-
  σβητη αυτή περιοχή. θά προ·»
  σποθήσω νά ΓΓρσσδΓορίσω τό
  ρόλο αυτής τής χώρας στίς διε-
  θνείς ϋζελίξεκ μέ βαση τα στο)
  χεία που συνελεξα από την προ-
  σφατη ατισκιιφη μαζί με 15001
  καί πλέον νίους αη' όλο τόν ηο-*
  σμο, μετά από πρόσκληση τής< Ιρακινής Κυ(1έρνησην, σε μιαΐ δκθνή συνάνττ>ση στή Βαγδά·*
  τη καί τη γνωριμία πού μόν δο->
  θηκε η ευκαιρία νά κάνουμε μ'
  αυτή τή χώρα. '
  θά δ|ώσω επίσης στοιχηα'
  από την πολιτιστική, πνβυματι-
  κή, ΟΓΚονομική καί καθημεριντγ
  ζωή τού λαού αυτού μέ την πά*
  νάρχαια Ιστορία.
  ΜΙΚΡΗ ΠΡΟ ΓΣΤΟΡΙΑ
  Τό ΙΡΑΚ ίιΐναιΐ μιο χώρα που
  βριοκεται αναρεσαι οηην Περσία
  (Α) Σιαοιιδικη Αρα·ρ>αι (Ν) Τουρ
  κια (Β) κοι Συιριαι — Ιορόανια
  ίΔ), με δκταση τρει< φορες σαν- την Ελλαιδα κοι μια μ,*ρη πρό- σβαση στόν Αραβικό Κβλπο Εχει πληθυσμό 13 ρυ συν 3—4 εκατ. εργ—ες τις αλλες Αραβιαβς χωρος αυτός, αν ««ϊΐ' νος υπο την θιάλαθοα, πλουσιαι ιστορια «αι κεντρο των μεγσλων ηολ^^^ συών (Σουιμερ«ων 4η χιΑκτηρ*. δα ΐτ.Χ., Ασαρων 1150 — 612 π. Χ, Βαβυλωνίων 612—538 Γ, Χ Οί κατάκτησις τού Αλέξανδρον εχουν μια ίμιφανη σφραιγιδο. Τα δειγ. υατα τού πολιτισμόν των Σί- λευκ δών (Μετολιεζαινορινοι) κ0 τεχοϋν μ α π,εριοπτη, θβοη σ ί¬ να μεγάλο συιγκρατημα ~0 Μουσειο της Βαγδάπης. Σιηνμερα υτταρχει μια Εθνι«η ομοιογενΐει·α στην Ιρσκινη επκραίτεια, μετοτηνο ποκατασταο-η τη^ αυτονοιώ^ των Κουρδων κοι την τακτοποι ηση των σχέσεων της σΐ'ΐνιης αυτής εθνοτηΓτας Επανοστατικη Μπ,αιαθΛΓΐ Εξοο σία. * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ ΟΜΙΛΙΑΤΟΥ κ. Χ. ΚΑΡΑΤΖΑ Σέ σννΐστιιαση χιλίων διον σί»ν Κ,ρητών (δττως λέει τό Γρα φε?ο ΤάπΌΐ» τού κ υφυττουργοιι Παιδείας) μίλησε ό κ. Χ. Καρά τζάς, πάνω στήν έκιταιδευτική ττίθλιτική τής κυβέρνησης, στην ττορεία των Πανεπιστηιμίων Κρη της καί τόν κοινωνικοττολιτικο ρολο των Κρητών ΤΟ ΧΘ£ΣΙΝΟ ΕΠΕΙΙΟΔΙΟ ίί το μίιοημίρι δηιμιουργή- καυγάς μ—οξυ των κ«. και Μονου Χαρή. οπό το κρίοπω^ο τού ,οτην Λ Καοχθιρ,νου. -Απ6 των κ Μσνο Χόρη ι—· θ οχχτ *ή μήνικτη ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Όχι μονο απο το ελάχιστο, — τό μικροτερο που δημοσιευ- τηκε — αυτο κειμενακι καϊ το ονακριΐβές πίρΐΐχόμενό τού, αλ λά καϊ από τόν τγγΑο (κυρίως α πό τό... μέγεβος των στοιχίϊων τού τίτλου, ττου είναι μέ τα κι- φαλαιάκκι τής μηχανής), φαϊνϊ ται εδώ κατακάθαρα η εμπά- βεια πρόί τό προσωττο τού θύ- ματος, πού — σημειώσατε — υπήρξε παλιότίρα από τούς στυ λαβάτες τής «Πατρϊοας», επί ε- παχής — φυσικά — τού άξιου Αθηναγόρα Μυκων,ιατη. Εδώ, μόνο η μοσωΥΜίή μανίο τού μσ ο)ώνου ποροστοατημένου τέλει ως διιμοσιογραφικά υιού και κληρονομικώ δ»καιώμοτι σημερι νού «Μδοτη, χαΐ μερικά άλλα Ι. Χ. Νόμηλεζ τού (δίου πρός το ηρόσωιπο τού παθόντος Μά¬ νου Χαρή, θά εδικαιολογοϋσαν την διημοσιογραφική απράκια πού συναγωνιζεται το μϊγεθος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΙΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΦΑΡ/ΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ)ντ—),: "Εβανς 44 Πλη,ρ. Προιστάμενος Τη'λβφωνβ: 28'2635 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Μέ ·πή> άρΐθμ. ΤΠ 213)9—4
  80 άττοφαοσηι τής Νομαρχίας *Η
  ροκλείου »οθορί<ον—αι οί κιοτά συνβήκη τχμες μονάδος δγκου τώυ οίιιοδομικιών εργασιών ττοΰ έκ,τελοΰνται στήν -—.ριφέρε,ια τοΰ Νομοΰ 'Ηρακλίίου «χί κα τα;ργοϋντα;ι δλες οί ττροηιγούμε- νες <5—οφασεις ττού ρυθμίζουν τό Τδιο ήέμα. Ο ΝΟΑΛΑΡΧΗΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑΣ ΓνωρΙζουμε στό ενοΊααχρόμΐνο κοινο ότι λόγω σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά προγμοτοποιη· θεΙ διακοηή ήλητρικού ρεύματος ώς κάτωθι; ΤΡΙΤΗ 15 4.80 Άπο Ο9.ΟΟ μέχρι 12.00 Οπεραστικίι γραμμη 15.οοο 6ολτ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΜΕΛΕΣΣΩΝ — ΒΙΑΝΝΟΥ άττό Θέρισσο μέχιρι Ρουσοχώρια, στίς γραμιμες ΚΑΣΤΕΛΛΙ. ΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ άτηό Πεζά μέχρι Γεράκι καί ΜΕΛΕΣ- ΣΩΝ1 — ΧΑΡΑΚΑ ό~ό Μελέσσες μεχρΐ Πλακιΐάτισσσ στϊς διακλαδώσεις αυτών -ρος χωρία: 'Αγιο Βλαση - Σκαλάνι — Άρχάνες — Μυρτιά — ©ραψανό — Ζίντσ Γαρί-α — Σκινιά — Μελιδοχώρι κ/αθώς σέ δλα τα χω¬ ρία — άνττ>ιοστοχπα — τΓτηνοτροφεΐα ττού ήΑεκτροδο-
  'τούνται ά—6 αύτές Έ-ίσο^ στίς ττεριοχές Κορώνι Μαγα¬
  ρά, Χρυσοβαλάν-του, οίνο~οιεΐα ΕΓΣΙΗ καί ττλυνττίρια
  XI
  ΟΝΑΤΗ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 16.4.80
  Ι . 'Αττό 08.00 μέχρι 11.00 στίς περιοχάς Μασταμπά
  καί ΚρατικοΟ ΣΐΛοικισμοΟ ττοθ τ*ρικλείονται άπω τίς
  οδούς: * Ι ερολοχιιτών — Γ. Σκουλα — Ραυτοπουλου
  Διός — Άντ. Καστρινάκη — Μαγγανάρηδων —λε-
  ω<Ρ. ΜωνΓας — λεωφ. Γ. Παττανδρέου — λεωφ. Κνω¬ σού — Λ. Πετράκη — λΕωφ. Άκαδηιμίας — Κασσοκ —Γ. Γεωργιάδου — Έρωφίλης — ·ΥτΓολ)γοΟ Εμμα¬ νουήλ Ζαχαριουτίάκιη — Έτ-ανησου — Ίερολοχιτών , 2. 'Αττο 08.00 μέχρι 12.00 όδός Ανωγείων άτπό Ραν- κου μέκρι Λ. Φραγκιαδακη καί Μίνωος αττό 62 Μαρ¬ τύρων μέχρι ΛισσοΟ, καθώς οδοί Πριάνσοι/ — Άντι- ΥΟνης. 3. Άττό 08.00 μέχρι 13.00 καί ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ. ΠΕΜΠΤΗ 17.4.80 Τ. Ά—ο Ο8.ΟΟ μέχρι 12.00 οδοί: Βίτσι: —Νίδσς - θουκυδίοου — 'Ηρσς — Δοήρο» — Ρατίου —Λι«ά- στον — ·ΑΥίας Λαύρας — Ζάκ,ρου «αί λεωφ. Ίκάρομ «τπο Πηλίου μέχρι Λύκτου. 2. Ά—ο 08 ΟΟ μεχρι 1 3 ΟΟ οδοί Τ Γεωργιαδου — Έ ©νίκης Άν-ιστάοτεως — Μοντ>ς Πρεδέλης άττο Γερ»- (
  νυμακη μέχρι Ίσιδωρου καί οδοί Έτπκούρου — 'Αρ*-
  στείβοι/.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 18.4.80
  1 . Άττό 08 00 ,μέχρι 12.00 ττερ.οχες ΛΙΝΤΟ - ΤΕΞ-
  ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ - εβΓΗ - ΕΛΕΥθΕΡΝΗΣ η)
  Εργατικες Κατοικιίες ΚαραμανΛη.
  2. 'Ατγο 08 00 μέχρι 13.00 οδοί. Μονσών — Λαγκαδβ
  'Ελληισττιόντοϋ — Δυραχιοο — Σαλωνος — Πβττα-
  ο«μόντη — 'Οδυσσέως καί Όλύμπου άττό Δρα»ιας Ρ*
  3> ΛΑ;1^Α081·00 μέκρι ι50° Υ^ν,κά στόν Σννοικισμό ΔΕΙ-
  γΙν"
  ττεριο>χή ΞΕΚΤΕ Λιμένος
  .ί Τήν ΥΡ°Φ°*«νη «Ρ« «<" * λ ΙΥΜταστάσίις «αί τή δίετυα πρ(π« νο 6>
  λογους ασφαλείας οπαγορΐΛ-ο, ή -ραοίγγιση-----·
  >Υους π τα άλλα στοιχεΐα τού δικτύου έστω εαΐ όν
  ΡρΙσκονται επί τού ίθαφους.
  ΑΝΑΙ — ΠΒ»ΙΟΧΗ ΜΡΑΚΑΙΙΟΥ