91178

Αριθμός τεύχους

265

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

21/4/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, «ού «ρΙ« μ*
  χ-μα, τοθ φράξουν οί άλλοι τ*
  στόμα, προλά§η να «ι
  καΐ μιά συλλαβή δική «ου.

  8811 ΟΙ 2ΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
  ΑΛΗ
  ΚΡΗΤΗ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΊΊΑ
  ΜΑΝΟΣ
  ΕΙΑ
  ΔΗΜΟηΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑίΤΡΐΛΐΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 210291
  Χρόνος 5ος—Αρ. Φύλ. 2β5—<Δρχ 10 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ι ι ■ ■ ι "Αν δέν άνοΐξει τόν <Φόκελλο τοϋ Κυπριακοϋ» καί δέν ξεκαθαρΐσει εύθέως τή θέση τού σέ έξι όκόμη Εθνικά θέματα Άπαράδεχτος γιά Πρόεδρος Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΝΑΞΙΟΣ — τό λέρε άΐπο την άρχί| — γιά δνα τόσο μεγάλο άξϊωμα, τοΰ Πρρέδρου δηλαδή τής Έλληνι- κιής Δημοκρατίας, «Ίναι ό κ. Κων)νος Καρ«μανλί)ς· Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ αύτός, δέν είναι δξΐος νά «άρει στούς ώμους τού αύτό τό βάρος, γιά πολλούς λόγους, οί οτπουιδαιοτεροι των οποίων έχοϋν κατά καιρούς γρα- φεΐ σ' αυτήν έδω τουλάχιστον την μικρή εφημερίδα· ΗΔΗ ό κ. Καραμανλίΐς, άφοΰ φρόντισε πρώτα €νά 6γάλει τό λάδι» τοΰ ΊΕλλΐγνιχοΰ Λαοΰ (γιά νά ΐχή χρησιμαποιήσω λαϊκώτερη καί ρεαλισπκιίπερη εκφρά¬ ίίριθε προχΐβές 6ρα6υ καΐ μέ τό Διαγνελμά, τσυ, τό τόσο άϊπα>ράδεχτο καί έκβιασπκό. ζητδ νά πάρει ιό
  πρωτο άζίωαια ρέοα στόν Έλληνικό χά>ρο, σά νά χφα-
  τα στά χέρια τού ληξΐπρόθεοΐμη έιταταγί|·
  ΔΙΚΑΙίΙΜΑ τού1 φυσικά νά θέλει. Άλλά δχκαίωιμά μας
  καί έράς νά μην τόν θέλουρε, γιατΐ κυρίως, δέν Φθιζε
  μερικά 6ασικά σημεΐα ΐτού παραθέταμε παρακάτω·
  ΑΝ λοΐΓΐον δέν ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον αύτά τα 6α-
  σικά, τότε δέν έοσει δικαίωμα νά ζηΓτδ. τόν μεγάλο τΐ-
  τλο, ό οποίος στά χέραα τουι φυσιισά δέν θά είναι «τε-
  ρ4τ—ωση Τσάτσου».
  ΤΑ σημεΐα λοωτόν πού έματοδίζουν τόν Καραμανλή νά
  γίνει Πρόεδρος της Ελληνικάς Δημοκρατίας καϊ πριέ
  πει νά τα ξεχαθαρϊσει τιάραυαα γιά νά έχει — τουλάτ
  χιστον — δικαίωμα ύποβολής ύποτττηιφαότηίΓας, είναι τα
  εξής:
  1.—ΔΕΝ οχει άνοίξει τόν «ΦάκεΛλο τοϋ Κυΐϊριακοϋ>·
  2.—ΔΕΝ έίχει έξηγήσει γιατΐ £δωσε χάρΐη στούς Πρα-
  • ΓΥΝΙΧΙΙΑ στή οιΑΙδα 4
  ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ,
  ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΟΙ,
  ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ,
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΙ,
  ΧΟΥΝΤΙΚΟΙ,
  ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ,
  ΚΟΔΗΣΙΤΕΣ,
  ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΔΗ.Κ.
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
  ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  ΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΟΛΟΙ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ!..
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
  ΙΣΩΣ ΝΑ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
  Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
  ΟΜΩΣ;
  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
  ΜΕΓΑΛΟ
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ!..
  Μ. Χ.
  Έπίκαιρα Άρθρα
  ΜΑΚΙΑΒΕΑΙΣΜΟΣ
  ΚΑΙ ΟΟΝΚΙΧΩΤΙΣΜΟΣ
  Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγόρου
  Ό Νικολ ο Μακιαβέλλα εΐχε έφεύρίΐ τα £θ£μα:
  «διαίρει καί 6ασίλευε>· Ό μεγάλος Ισπανος ονγγραψέ
  άς θερβάντες μέ τό περίφημο ψΚοραηα6 δργο τού
  «Δόν Κιχώτης» ττεριέγραψε τόν αίώνιο τύιπο τοΰ αγα-
  θοϋ κατά 6άθος άνθρώπου, πρύ πέφΐει «μΐιΐς πά.ντα
  θυμα των ύΐτοκειμενικών χιμαιρι»ίών καί φαντασΐοτ
  ■πΛχ|>κτων παρορμιήσεών τουι.
  Ά.πιό την έποχιή των παρατώνω ονγγ^κιφιέχινν μέ-
  χρι καί σημερα τό δόγμα Μαχιαβέλλι καί τα παθήμα-
  τα τοΰ ίϊρωα τοΰ Θερ6άντες είναι άπΑ τα πώ ουκνά
  φαινόμενα τής καβηρερινοτη,τας «χΐ τίς
  ΐιΐείρας·
  Οί «εκάστοτε» έξουσιαοτές καί δυνήίπβς της
  θρωιπιόττι,τας καϊ των λαών της γής μέ τ6 «δΐαίρει
  6ασίλευε» κατόρ0ωναν νά ανήρχοντο! ιϊΓΓ|ν
  καί μετά νά την κρατοΰν- Οί «έκώατοτε* &έ
  καί στιγμιαϊοι (ραλόδοζοι μέ τα _|ΐαΐρΐΜϋ
  όιά τ ούς ήοαν πάντοτε οί κρίικοι τής άλυοα&ΐς μέοα
  άττό τούς όποίους περΛΌΰσε χαί περ%α ι βιρ&ουοα
  ιάξη τα σχέδιά της γιά νά συντρίφί&ι *αί έίαερανίαει
  κάθε τί τό όποΐο άντυιολεμά καί μάχεται την έξου-
  σία της, κάθε τί πού ουμ^τολιτεύεται (ΐέ τό ^
  τα των δυναστευιθιμιέ.νων στρω|ΐ_τ<ιίν τοΰ λαοθ. 'Έτσι κα αύτές τίς μέρες &ιαναλή(|Λ)»ίί ή ρία· 'Ένα πιεριστατικό κατάΐττυστο χαΐ 4ϋ στήν ταυτότητά τού, μετατράΐπΓΚκε οέ ν γιά νά κοπεΐ τό λαρύιγιγι μΐας «ρεικν^ς «ίαΐίαρηΓυρςίας έ- νάντια στά έγκλήΊματα καί τα άνομήφττα δ σας τάξης- Μιά ενεργεια πού «ςπνΐΐίζτΐ οηρτβινές δες τής σύγχρονης ίστορίας μος> ώραίαποΐήβη
  -χείληι δήθεν δημοκρατικήν γιά νά έΡ"ΠΟΐιΊά<ι«η την παλ- λαϊκή άγανάκτησηι καί διαμαρτυρία. Μιά κή&ΰη 4νοι- κτης τρομοκρατίίΐς. πού αποτελεί τ«ν ιβοβαρλ να&ρέτ φτη της ψυχ-θσύνθεσης των άνθριίβνμν τΟν «μαύρΐΰν λύσεων» γιά τή σωτηρία της <έΒνυί&0θαντ£ παρεϊτα- ξης»- μετατράίτοηκε σέ δηβεν <ών&ρακή> Λαοη ύΐπίτ
  ναντι της <ψευδολογίας>·
  Ποίας ψευδολογίας Ομως «£ντ]|^ττατοι> έΛί»νρι-
  τές; Είναι ψέμα μήπως δτι τό νν&όέηο ηαι&ί τφν
  χαριτόβρητων καί ήν&ρμά,τιατων Φραΐα·Ρΐ(ι)ν αας-
  ήτο ό ,μ&γάλος εύνοούιμενος τοθ Παττακρε^'^αί τφν
  «άδελφών» του>; Είναι ψέμο δτι ή χαύνταν ναύΐίικΐε
  είδικά άεραττλάνα γιά νά μεταφέ,Ρ— τθεθς ιχν^&ους
  τούς σπευτούς τοΰ έχλενποΰ της καί £(6»£^ΤύΟ Οςμ; Ο-
  τκ> τόν Καναδά στήν Έλλάδα; Είναι φένα *" ό έϋλε-
  κτός σας έχει κατηγορηθΐεϊ γιά ύπτΕαίρ*«^η ό|ίατβ έ>
  κατομμυρίων δραχιμών, πού τοΰ παρ£χώρΐ)αε χαρίση·
  κά ή χουντα; Είναι ψέμα ή καττνγΰρία τίϊς κατάθφη·-
  σης ή ύπεξαίρεσης (τό ϊδιο κώνει) τφτν ?1&ιριη6φ *-
  κατομμυρίων δραχρων; Είναι ψένα το αό^ιβα-Πΐώ
  συμβόλαιο τής Αγροτικάς Τράιπτ^ας |>έ τβ τρυψερά
  6λαοταρι τής Νέας σας Δχι^ακρατίας αέ κακβιο ς*υμτ
  6υλαιογράφο τής πώλης μας; 'Αλήβεαη δί^τε κληροτ
  ψορηθεί τί ΰψος <άνωμάλΐιΐν δανειαμών» τοΰ «Λρβ^πα τευόιμενοΰ» σας καλύτυτει αύτάς ό ^^^^(χ^; εί¬ ναι ψέμα μήπακ; δτι τό «3ηίμακριατικ{ρ> άγγελοιίιδι σας
  ήτο σημαΐοφόρος των ψευτοδιηιμ»ΐΐΓ|φΐαμήτΐιΐν τοΰ
  Παπαδόηουλου; Ό ικραυαλέος δια&ηλαντ^ς τί|
  ρου Καλοκααρινοϋ καί των άόλλι^ν κεντραι^ίτν
  τοΰ Ηρακλείου κατά την έηοχή τΟν ύ
  «ώδελφοΰ» Πατταχσΰ; «
  "Ολα αύτά, δέν έ5ΓασβάιΟ>νταα μ
  τηγορίες ή μέ «έξ ούρανοθ» άπααταλλέντα
  τής γκαιμπελικης έβοαωτήιριας
  Γεωργαλά.
  Άντίθετα δείχνουν κΛτήφορο
  τό μαΰρο βάραθρο νέας έί>νϋκή<: οοί είναι δΧΐσκολοα! Συνέλθίχε βρΐτφ ^^ οτιγμή καί άναλογιστήτε τίς εΰβΡ»-£< Δέν σας τιμοϋν οί ουζεύξεις ^ προβληματιστήτε ττάναλ οαό οτοαοί αε%ιτ(·ι νοΰν! Καί όναλογιστήτς ^Α σας έπαινοΰν οί νά είναι έ_3ροί σας! Στή Δίκη μας κατά ταϋ Ι. Μιχελιδάκη, πού καταδικάστηκε μέ 80 μέρες φυλακή Η ΑΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΛΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΝΥΤΗ ...ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ! ΠΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΗΑΤΟΑΙΣΗΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΕΝΑ ΧΑΛΚΕΥΗΕΝΟ Φ(1Τ0ΑγΠΊΓΡΑΦ0 Θλιβερά σημεΐα των καιρών καί αναδρομή ατήν παληό τρομοκρατία ΤΗΝ τΓερασμέντν, Δβ/τέρα αρχΐ- τίας», Πρόεδρον τού €Ρόιταρυ» ττροσωτρσ γνωστά άττό άλλες έ- γινώμη άτπό τό άναγκωστικό μσς Γεω,ργαΛά» ττοΰ τόσο &τονα, Ο- ΜΕΧΡΙ τότε έπταναλομδάνομε σε καί «ρίπτεχε Απί Ινα ηΗδμε- κλπ. ό όττοϊος, τελικά καταδικά ποχές καί άλλα νέσ, ττοΰ έμφα- κοινά, ατηό τό οπτοΐο £τσι κλέ- δριστικά κ«1 συκοφανπκά προ- δτι —ροκειται γιά γνωστή στά ρο σχεδον κατά βιακοττές, ή. γν« στφα άπτό τό Τρΐιμελές ΠΙληιμ- νίστηκαν σαν έ—ίδοξοι συνεχι- 6ομ€ άναγκαστικά άλλα -πιό 6λήθη·τχ άττά την €'Αλλαγή> καΐ σχοτεινά κνκλώ,ματα μέθοδο
  στή ήδη σ~Ο τόν Πανελλήνιο μελειοδικεϊο Ηρακλείου σέ 80 στές των τταληΐΗν. ένδιαφέιροντα θέιματα — διότι τή «Μεσόγειον οί οποίες, μέχρι ττροτΓηλακισμοϋ, δτι τό φωτοαν-
  Τύττο δ-ί*~ι μας ναπύ τού Πάν» μΐρες φυλσκίι (πρός 300 &ρχ· Η ΔΙιΚΉ αυτή — άττιοτήνό~οία τπρ£—εί να άντιτάξομε κι εμείς χβές Κυ.ριακή τπρωί ττου £- τΐγραψο εΤναι χαλκ&ιιμένο και δ-
  νη Μιχελι6ο*η, Άντιττροΐ6οοι> τή μερά) καί 10 χιλ. δρχ. ψυχι τ5ίν καΐ μηνντές, ι,ντηνο τή γλυ: τίς δικές μας «συλλαβές» στούς κλιεισχ ή ύλη, τής έφίϊμερίδας τι ή βάσΓΐ τού χαλκείου στηιρίζε-
  τής Ν.ε. τής «Μέας Δτν^μοκββ- κή όδύνη στό μυιηττή Μάνο Χά- τώσαμε — δηιμιούργιτΐσε ττολλές Χουίη-οσοσιαλιστικούς δηιμοσιο μας, δέν ε,Τχαν δημοσιενσει τις ται σέ μιά συνείργασία ττου ε'-
  ρη, (έκκ»ρή$ηρ<ε στή Στέγηι Ά άνησυχιτικές σκέψεις σέ ττολ- γραφικοθς ττοταιμούς, που σύ- έξώδικες καί τα τηλεγραφήιιατα Χ^ — γνωστή αλλωστε καί ά—ο νηΐλίκί*» Ήρακιλείοι/) γιά τή σέ λους καΐ κυρίως στούς τφοοδευ/ ρανε καί ττάνε νά μας ττνίξουν. ττού στειίλαιμε, ά—αντώντας τους. τταλιατερα δημοσιεΜματα — ό δαρος τού γνωστή έγκλη,ματική τικούς άνθρώ~ους, οί όττοΤοι δέν ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ &μ»ς ά—ο τή βέ- ΕΝΤΟΣ της ημέρας -ροκειτα» Μάνος Χαρής σάν διευθυντής ένφγεια σέ κϊνΤ'ρικο "Ηρακλειω, τιηραν έγιοαιρα χαμπτίρι το ττο- ση αυτή θά θέλομε νά ττοΰμε νά π«4ΐρωιμε άντίγραφα τού φω Δηιμοσίον Σχέσεων τής διαψηιμι τι*οο δράμο, τό μεσηιμέρι τής Με ση ση,μασία, εδωσε ή Δεξιά, ή δυό λόγια, γιά την ταριβοητη τοαντιγράφοα αυτού ττού τταρου στικής έταιρείας «'Αλέκττωιρ» ————————— Άκιροοίξιά, ή Χούντα καί τό —δήβεν — «εΐΤΓΐστολη ιμας ιτρος σίασε ή ίπτερασ—ιοη- τού Μιχϊλι (ιμέ την όττοία συνεργαζαταν ά- Κατεστηιμίνο γενικά στήν όργα *Μπ»ε»^επ^π»»^ππ^π»π»Μπι νωση καί σκη,νοθεσία τού κλί- ΤΕΤΟΙΕΣ ΛΑΣΠΕΣ μ™* -?· ΕΧΟΥΝ ΡΙΧΤΕΙ ΣΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ «ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ» ΕΙΠΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ (ΨΙΘΥΡΙΣΤΑ ΒΕΒΑΙΑ) ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ: * ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ * ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ * ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΙΑ * ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ * ΑΡΧΙΚΑΤΑΣΚΟΠΟ (ΑΥΤΟ ΕΙΠΩβΗΚΕ ΞΕΚΑβΑΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΑξΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΔΙΚΗ) * ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑΙ!! ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΚΕΠΙΑΣΑΝ» ΒΑΛΑΝΕ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗ ΛΑΓΠΟΛΟΓΙΆ ΤΟΥ... ΧΟΥΝΤΙΣΜΟΥ! *ΤΙ ΝΑΠΕΙΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΤΟ: - ΠΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ * ΠΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Μ.Α.Τ.Σ.!!! (ΤΟΥ εβΕΟΥ» ΔΗΑΑΔΗ Τί2Ν ΜΑΖΏΝΩΝ) ΤΟ ΠΙΟ θλιβερό δμως ήταν ότι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ μέ τίς Δυνάμεις τού Κατέστησε μμ Βΐ|ϋαι νόν, συνεργήσανε — δυστυχώς χ1"*Ζ*.γΓν%ί-Λ^ —φατνερά πιά αυτή τή φορα, Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (κι αώτό ϊσως ήταν τό μόνο «ν Ο ΠΛΑΙΚΟΒΓΤΗΣ τύκημα) «ώ μερικοΐ 4-,λεκτο. ΚΑ1 ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ! χθες κα, γνωστοΐ σάν αν 0| λ^τ-,ολογο, ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗ- ΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΓ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΑΝ ! ΣΕ ΜΕΝΑ ΟΜΩΣ -ΤΟΝΤΑΠΕΙΝΟ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟ - ΠΑΤΙ ΧΡΗΣίΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟ; ΠΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ ΚΙ ΑΛΛΕΣ «ΧΑΛΑΣΤΡΕΣ» ΣΤΑ ΓΚΟΤΕ.ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΤΟΥΧ!.. Μ. Χ. δάκΐ), 6>?χετου φυσυβά μέ τή δι
  κη κα) χρησΐιμοτΓθΐηβίντος »ό-
  ν»ο γιά νά την ά~οττροσανατολί-
  σει. Στή συνεπεία θά ϋττθβάλω-
  με σειρά μηνύσεων καΐ θα
  μερώσωμε τό κ,οινίι μας.
  ττό τό 1965) μέσω τής οποίας
  διαφηρίιστηί<ε ά~ό τόν Άθηναϊ •αό Τύττο τό Συνέΐδριο Πνευιματι ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 Πρίν 13 χρόνια Η ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ!... ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 13 χ^όνια ά~ό τη,ν άρχή τής μεγάλη,ς νθχτας τής ίφτάχρονης τυ- ιραννίας. Λέτε ναναι σηιμαδι- ακός ό άιριθιμός; Ό έκ—ρόσω- πος ΐΓάνττι>ς των έντολοοοχων)
  τής ντατπας καί ξένης ολιγαρ
  χίας τό δίηΛωσχ παλι. «Άν
  δέν μέ ψηφίοχτε Αχ ά—»χβ-
  ρήσχο άτττό την ττολιτικίι».
  ΕΙΝΑΙ τα Τδια λόγια ττού (·—:
  φεύγοντας τό 64 γιά την |η>
  βεν αύτοεξορία τοι/, ττού
  στήιν ούσία πιροάγγελ^ την
  Λλλαγιη τής στχτταλης 1'ΐιν
  την κοινοβονλο/τική ο-ΓΤτ
  στρατι«ττΐΜη βιχτατορία.
  ΤΩΡΑ δμτος οί κβφοΐ είναι δια-
  «^ορετικβί. Τα έτ/νςλήιματ· τττ;
  Δβ(ι^ς »εη τής βρχουοας τ*-
  ξης βτρ*ί>οτανε ιμεχρι
  ένβντια μονο οτ; μιά
  ξη. Τή^ Άρι·-—ρώ! Αύτη
  ταν ό μεγόΛος βντίπαλος
  έ^ρός ■—ύ 9ηρπτε νά
  τωβεΐ!
  ΤΟ ΤΙ έ——ονλούβΐη—. μί,τα
  ■νπλ ίλβΐ ν* τό θΜμοΟνται. ΟΙ
  έχθρβί καί βννοβοιττοροι —ολ-
  θη»οε ή 0Ύρ—-ιά τους σττς
  ταξϊΐς ΙΛιων των άντιψβονούν-
  των! Όλον των ΔηίμοκρατΛν!
  ΟΙ έξορίίς, οί βασανιβν·ϊ
  κβί τα ξερονήκτιβ, δέν ττβρι··
  ρίζονταν μόνο στήν Ηίκκιντ|
  ταυτόττγτα. ΊΕητχτ*!νοντβν
  στόν καθένα, ττού δέν βοτθΛ-
  φτε τό κεψαλι, ή ττού βέν <τ- ταν ό Μόλακας των· έθνοονττή- ■ρων. ΚΑΙ ΗΡΘΕ τελιιοβ ή μεγιστοττΛί ηση τού βρασμοΰ των έγκλη·1 μάτων τής ώρχοασας τα$τις καί των ύνηιθΕ,τΰν της. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ! Τό καζάνι ξμηέτ ττασε! ΚαΤ τα άττοβράνματα ■Α· ΣΥΝΕΧΕΙΑ ατή σύϋδα 4 θρωττοι Δημοκράτες καί Σοσια- λιστές οί όττοΐοι δέν δίστασαν νώ συνε,ργαστοΰν καί νά συιμ- ττλεύσουν άκιάμη καί μέ τόν Γραμ ματικάκ,η. Νά συνεχίσωμε; Εί¬ ναι ττεριττό. Αύτό νομίζομε τα λέει δλα. ΣΕ ΑΛΛΑ σημεΐα της έψηιμερί- δας μας, άχτχολούμαστε ποικι- λόηροττα μέ τη δί*~ι αυτή. ΕΤμα στε δυστυχώς ύττοχρεωμένοι τό κάνομε — »αί ζητοΰμε νά ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ «ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΤΩΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ» Γράχρει ό ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ, γιά τα κονδύλια τού ΠΡΟ-ΠΟ «ΟΙ ΞΕ3ΝΕΣ 3ΕΝΑΓΟΙ ΤΡΩ- ΝΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΜΑΣ>
  Γράψει ά ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙ-
  ΔΑΚιΗΣ.
  «Η ΕΙΣΑΓΩΓΩΗ ΤΩΝ 20
  ΤΟΝΝΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΦΑΟΙ
  ΟΥ>
  'Απτιάντηρη τού Προ&ρου
  της Κιτρένοσης Γ. ΟΥΡΑΝΟΥ
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΣΗ
  ΑΠΟ 5.500 ΔΡΑΧΜΕΣ
  ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ
  20.000 ΠΑ ΤΑ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  'Εξμοη,
  στήν €Αλήβεβ», απο τα Γρα»-
  Φ«ία ττχ, μέ την α'~οη αναπρο
  σορμογής μιοθώματος, πού υ·
  ποβλήθηκ πρόσφοτα, μ_ν
  τού 6ι«ηγόρου κ. Ανβριώτη,
  γιά λογα(Να9μό τού πΐΑάτη τού
  κ. Μ. Διακάκη, ο—ό ΜθΜβμελές
  πλημμελειοδιΐκβϊο Ηρακλείου.
  Τόμϊοβωρα, αηό 5.500 δοχ.
  τόν μήνο, ζητείται νά νϊνβι 20
  χιλιοδβΐ δοαχμέςΙ
  Έτσι, μόσα σ* άλο τα άλλα
  η εφημερίδα μας έχΐι νά ονττιυι
  τωτπσα τύοα καί προβΛημα οΗ
  γης, &εβομένου ότι ο χ[ώρο<| πού ττκ παραχωρήση κρϊν ενά-1 μισυ χρονο ο οχ~/«νή( τού δβυ · βνντή ~κ κ. Ν. Παπαοογλωρ- νάΗ1^ γιά βκονομκοΐκ λώγους δέν έχη γίνβι οΐαΗιη «οτορθω- τό νά ταχτοίτοιτ|β6ί Μοί νά χρο αΐμοποιηθεί ηροχ ατένασή μοί- Γιά την εναντίον μας λασπολογΐα ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ Ό γνωστός συγίγραψεας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΟΠ- '"' ΑΝιΝ!Η£»"ότού μας τιμά μέ τή φιλία τού, μάς τη- " Χεφώνηρε προχθές καϊ μάς εΐΐχε τα ιπαρακάτω, * "ύρ'ω άΐπιό την ίστορία τής χαλκειυιμένης «ώταστο- λής Γ,εωρΐγχιλά»: Ι $ρα δ .Φασισρος δταν δέν είναι στήν έξουσία. φταΥ* ?ίναι σ* αύτην, σέ πΐάνει, σέ ςϊυλακίζει, σέ σαο τώνει· "Όταν δέν την κρατα, χρησιμοποιεϊ δλα τα τέ- τθίΐΐ μέσίί —·" προπΐιλαίασιμους, συΜοφαντίες, ψυθίρους, κιατ<ίσκεύσ1σματα, χαΑκευρένες κατη(γορίες, πλαοτο- γραφίες'καΐ κάθε εϊδους αλλες άοτίστευτα τροραχπ- κές κτ! ί«δΤανόηπες γιά τούς απλούς- δδολους »<ύ τίμι- ους'^νθρώπους μεθοδους — γιά νά φτάσει οταν ϊδιο σκοΐίό': Νά^έξοντώαει δηλαδή τόν άντίπαλο. Κι έσο Μάίνί), εΐααι ΐντίπαλος τοΰ Φασισμοΰ, τοΰ Σΐωνασμου, τςμ {Ιμπιε'ριαλισροϋ καί των αλλων συναφών 5κοτει- νΦν. Δυ^άιμβίυν. ΤΙ αΛλο νά σοϋ ητ5; Μόνο έτοθτο: ΰ Μάνο.. ■ Κουράίγιο!.. τοΰ τα£3 έν-- νά έξύ&ριση, βλασφημία). ΚΑΤΑ την τταραττανω δίκη, έγι- ν« μιά ιΐίγτίΛη έπνίδειξίηι — ττρα- 6α τζενβραλε — τής τρομοκρα- τίος τηερασιμέΜύν έιτοχών στό μέ ΤΓρωταγωνιοτικα Ή €'Αλήθειαι ατίς πηγάς των διεθνών γεγονότων ΤΟ ΙΡΑΚ ΣΗΜΕΡΑ Έντυπώσειο τού κ. ΜΑΝΩΛΗ ΣΩΜΑΡΑΚΗ —2ο— ΤΟ ΜΠΑΑΘ τίς τύχιες τού ΙΡΑΚ μ ά ηιν&σί<ιι ττού ο ·απιό ενα' κιινηιμια ττού βχει τίς ρίζες τουι στήν I- σταρΐα ιοαί στούις ανώνιες τής |£ |ς, τό ΜΠΑ Αθ. Τα ΜΠΛΑΘ είνβιι ένοι κϊντι» μο παύ *ΐνοιΐ' νέννη'μθι τής Αρο β'κής ΚουλΤΌώρος κθ'ί τύν ττρο σδοκιών τού Αροιβκαύ Λαού. Άπότό λόγο τού στά στελέχη τοϋΠΑΣΟΚ ΟΑ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟψΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ «.. .Μεγάλο &ργο καί πρλύ σηιμαντικο γιά τό μέλλον μα<; καί τό μάλλον τοθ λαϊκοϋ κινήματος, είναι ή επί λογή τφν ύποψηιφάων τοϋ ΠΑΣΟΚ· Σ' 2να κοινοβου' λευτικο σύστημα ή Κοινοβουλευτική Όμαδα 6ρία|Εε- ταα οτήν πρώτη< σειρά της δηροσιότηίτας· "Εχει δέ Δ- πο τό Σίύνταγμα καϊ τόν άϊτοφασιστϋκό ρόλο^ μέσα στό Κοινοβουλίω, τοΰ νά έκλέξει ΚυοέρΛΊΐοη- Έιΐοιμένως ή ττοιότηιτα των βουλευιτων στή Βουλή, θά κρίν£ΐ σέ μεγύλο βαθμί» την τύχΐ) τοϋ προγράιμματος τοθ ΠΑ. ΣΟΚ. τελι*ά την τύχηι τοΰ λαϊκοίό κινήματος. Είναι ή έπιλογή των ύοτοψηφίων κρίοιρη Οχι μόνο γιά ^ό μέλλον τοϋ ΠΑΣΟΚ μά καί τοΰ λα'κοΰ ^ινήιματος γενι κότερα. Μ' αύτό τό κρατήριο δουλέψτε μέσα στΐς «ροϊ θεομίες τίς οποίες σας ζηη-ήσαμε, γιαύ δεν ξέρουμε τι^αον καιρφ έχου,ιμε όκομα. Κι εμείς άρτ' τή με-Μ!& , ή' ΪΟίντρϋι Έΐατρο—?|, ΘΑ χοίνουιιε τ6 καβήϊβν θεωρκγπιβος τής Ιδίολογί<3·ς τού ΜΠΑΑβ έΐνοι> ο ΜΙΧΕ^Λ ΛΦΛΑΚ
  (τορΐΜΟζ ΓραμιμαΓηβος τού Εβ·
  ΝΙΚΟΥ ΙΥΜβΟΥΛΙΟΥ τού Μπα
  <3θ). Το Εθνΐίο Σ,υιμβουλιο απο τ &λεϊι~0Ί <μιο εκπιροσύπιουις ο- Αρθιβω^ καΐι εινοι το οργονο πού αναϊΙΐίΛ ααι δινει κατπευθιϋνσ'εις μέσα οτις οπρΐίς κινούνπ-θιΐ τό ΚΕΝ ΤΡΙΚΑ ΣΥΙνΙΒΟΥΛΙΑ τού ΜΠΑ¬ ΑΘ «ού υ'ηάρν^ουν σέ β:κή 2&ΡΟ- Ο ^ πού οιδήγιν» στή δτρου>ργία
  (1947) τού Παναροιβιικο1* αυτού
  >.;νά<μοπ-ο< ξεκινά οπ<ά τα 1930. Τό ιααπΌστοΓΓκοό τοά ΜΠΑΑΘ Θε^έί τους ΆραΕΐες πού πι&ρι-· Λαμβάινονται σνά ούνορο των χωρών Μαρόκω, Αλγ&ρκι, Τωνιη, •σίΐαι, ΥεμέΜΠι. Λΐιβύπι, Ηνωμέννα ΕμιράΙτο, ΑϊγΐΛΠΤος, Σακχιύικ,ή ΑραβΙιαι, Συιρίοι, ΛΊβονος, ΠοΙλο,ι σαίΜη, Ιράιτ κοί ΙορύονίΊα ίνα λαό μΐε 6«οαιΜμα νά αυτακαόο- οιζει -Πιΐς τύιχες τςχΐι. Ιύνθηιμά τοα ίτό τρΐπτπυιχιθ: ΕΝΟΤΗΤΑ — ΕΞΛΕΥβΕΡΙΑ — ΙΟΕΙΑΛΙΣΜΟΣ σαν αλΙχιΛρ.καιθορ.ιφοιμενθ'ΐ στό- χοι πουι πρβπί,ι νά Λ πορόιλΛηιλχΐι με απώτερο ^ τη όηΐμιο*>ρ·γΐιο μιάς ενιαίον
  νοιροι^ίΚιής ΣΑσ:ΌλΐιατΓ!(ή( άυνα-
  μΐΚ, κοονικνα παιξίιΐ τον
  βο τηί ροέίο στό 6-ύθνή
  Κήμιματο με Μποα6ί«ιΊ ιώεο-
  λογΊο δρούν σ ά>κ» τόν
  «ό κχίσμο. άμι*κ σε οϋο
  μανο εγιινε ώς τιμρο> δυνατό να.
  καί Μα> κια.ταΐβτή-
  την ίξοοσΐΛ. Στή ϊυιρίθι
  ■«.α· στό Ιοα*. Προακραται δυ^
  στ ίθρς αι πρ^τοβρυλΐίς γιο
  κ.ροτΐιΐ(ή ενοποίιποη τνν δύο χμ
  ρών. αύμκρωνα μέ τις διακηρύ¬
  ξη καί ί.πιδιώξ£ΐς των Μπααθι.
  «ών τ^ισών, τ»ροσέΙκρουσσν σέ
  Βριόστεοα ζ^τήιΐ|ρ:ΓΓύι πρύ
  ΙΥΜΒΪ6Ι· αεπή αεϋΔο 4
  ψΕΝΑ γιά τούς «ΠΟΛΛΟΥΣ*
  ^ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ϊέηιτελεϊο» τού Μιχελιδάκη
  ^
  ΆφΤρεωμένο στόν ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΥΛΑ,
  !>νο, τκ>ύ γιά λογαραασμό των «λίγω'ν» μά
  νοκτών, μοΰ σΜμϊΐαραστά&ηιοε. Χτό προθαίώ
  τό}ϊ εύίίαριστώ δλους αύτούς τούς «λίγους* φαι-
  νομ'ενικα, μά πολλούς στήν πριαγΐμΐατΐϊ—τηΐΓα/ τΐού
  1& γίνουν σίγουΐρα όΐκ^ιη ΐηβ ίΐολλοϋ
  ^^ μστιζιναδοροι
  τομπολατζηδες, άβανταδοροι,
  . '^ντρακεια, μάγικες, κονμΛονροφάροι
  * ] «δεξοΐ ψαλταδες» καΐ νεοκαροι,
  Μαντηλοφόροι, στιβανοφόροι
  'κ4ραμ~ουτζέδες £να 6ατί5ρι,
  Μόρτες, άλάνια καϊ πηλθφΐόροι
  ""μθϋστ.ακαλήβες, γενειοφόροι,
  '' Κατι ηού μοιαζουν οάν ρασοφοριοχ
  *· ουό — τρ€ϊς άρίτίστες μέ μασοίφορα,
  ' ■Άστεΐες φάτσες, βρα^νοΐ κο«όροι
  * 'ίίάΐ ΐιλτιρωεΐιένοι κονδυλοψόροι···
  ' Τάσόι'καΐ τόσοι — θε μου·, τΛ φρίχτ), —
  τιού μάζευτήκανε σέ μιά μου δώαη
  γιά συιμπαράσταση, δχι σέ μενά,
  μά' γιά νά βγάλουνε τ" άιπωβημένα
  αύτά πού είχον βαθειά κριχμένα
  γιά δσά τούς 'έΜύ. ϊσως, γραρμένα·
  Καί δίπιως ταϊια), κώπιως χαμένα
  ρωτώ λιγάκι άϊρηρχιμένα:
  -ί*Τόσο;·τκ)ύ είστε, φοβσχττε ίΙΝΑ;;;
  Μά έίχουν δίκηο- τ' όμολογώ,
  άύτός ό Ε&Α2 δέν εΐμαα έγώ·
  Είναι ια 'έκεί·ΊΌς, είναι κι αύτός
  ό παντοδυναμος "Αγαος Λαός
  πού τόν τρομάζουνε δλοα έτοΰτοι
  ' ποιΐτχοϋν τή δύναμη, ττοΰχουν τα
  γΐατΐ Λ νοιώβουνε πώς άρίχΐνάει
  άϊΐό τόν ΰπνο τού* ήιά νά ξυιπιναβι.
  Μ*.
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  .ΗΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘΕΙ4» ΚΡΗΤΗΣ
  £ ΛΔ'έγίίΕΡΑ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  Έπίκα.ροι Στίχοι
  ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ
  Άγριεμένος ό βορρδς, μέ χιυνια φορτωμένος
  καϊ μέ βρονιές καϊ μ' άστραπές, 6αριά ξαγιριεμένος
  σκορπα οτή γίϊς ΐά νέωαλα καϊ τα 6ουνά οκεπάζκι,
  κι ?νας άηιΐός ο<τή θ'όελλα άγριεύει καϊ φωνάζεΐ: •—Αύτά τα μαΰρα σύννεφα θά σκίσω νά π'εράσω καϊ στό ψηλατερο 6:υνό θά 6ρώ νά 6γώ νά κάτσω· Νά χτίοω πέτρινη φωληά, λΐόνΐα νά μή φο6οΰμαι κι οϋτε βροντές ούτ' άστραιπές νά ιΐίιν τηνέ χαλοΰνε Καϊ βομβεί ή μερά, ή λαμπερή, π' ό ίηλιος θ' άνατείλει νά δΐαλυθοΰν τα σύννεφα νά φύγει τό σκοτίδι ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. ΣΚΟΥΛΑΣ π ΓΡΙΛΙΟΣ πέ "ΑνοιΕε ή έκδεση τής Μαρ. Μπαντουβά Έγιναν χθές Κυρ.ακή βρόδυ στόν 'Αγιο Μάριχο Ηρ<αχλι:'ου, τα Σ.γ:'3ΐ>.' ιςι τής όκθεσης ζωγρα¬
  φάκης τής νέας ζωγράφου Μαρί¬
  ας Χ. Μπαντουβά.
  30 Απριλίου κιαιί θά ίϊναι κάθΐ
  μερά ανοιχτή από 9 έως τίς 2
  μ.μ. καϊ από τίς 6 έως 9 μ.^.
  Στό κΛΐσέ μα<, ίνα αιπο τα έρ γα πού κ&ετιι η νέα Ηρακλιειώ- Η εκθέση Θά διιαιρκέσει μεχρι τΐσσα ζωγράφος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μμ. καϊ 4-30—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ : Οικίας 224 608 Ι ΣΤΟΠ Θέλετε νά έπιτύχΓτε μιά πραγμαιική εύκαιρία. αγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. Θά δχετε σύνΐομα ιήν πιό συμφέροιιοα περίπτωοτι Σιόχυς μας: *Όχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέτη- οη. άλλά τό συμφέρον της πκλοτείας μας. ΜΕΣ1ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕ1Ο ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λειοφόρος Καλοκπιρινοϋ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-ί^Ι ♦ ♦♦■»♦<>♦♦ ♦♦·»♦♦♦<>
  ( Ι
  Ι ι
  Ι ι
  ( '
  ν

  Στουντιο Υγειασ
  ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥιΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 221119
  Μάρκου Μουσούρου 6 — 1ος δροφος
  (έναντι Κλινικης <Μεγαλόχαρ,η») Πρόληψη, λειτουργική άιποκατάσταση καί Φυ- σικοθεραπεία παθήσεων σκελετοΰ — άρθρώσεων —μιυών — νεύρων (όσφυοΐσχιαλγίες, αύχεναλ- γίες — ιπύνοι μέσης, οκελών, αύχένος, κεφαλής/ —περιαθρίτιδες ώμων, παραλύσεις νεύρων, ά- τροφίες μυών, δυσκαμφίες άρθρώσεων κλπ·)· Λειτουριγεΐ τμήμα παιδιών γιά θεραπείο, κυφω σης — σκολίοοσης* — λόρδωσης — εγκεφαλικάς καί μαιευτικης παράλυσης κλπ· ΤΜΗΜΑ ΠΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ-δΑϋΝΑ-ΜΑΣΣΑΖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΒΕΙΣΑΚΗΣ Καθηγητάς Πτυχιοΰχος Φυσικίίς 'Α,γωγης, . Φυστκοθεραπευτής ΔΕΧΕΤ^ΑΙ ΑΠΟ 8—1μ.μ. καϊ 4—8 μμ. Πνονται δεκτοΐ άσφαλισμένοι δλων των Ταμεί- ων _ΙΚΑ—ΤΕΒΕ-ΤΑΞΥ-ΔΗΜΟΣΙ ΟΥ κ.λ·π·) ♦ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΓΜ ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ ... «ΑΥΤΟΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΣΤΕΡΕΨΕ...» Συζητήση γιά την Κρητική Μουσική καί την Κρήτη Ατκναντι μας, ο Κωστας Μουντάκης. Ο άνθρωπον πού αφίέρωσε τίγ> ζωη τού, στή μου
  σΐιχή τού νησιού μας. Ο άνθρω
  πος πού κράτη.σε οτά οιτιιβαρα
  τού χέρια έν,α κομμάτι ατιο
  την ψυχή μας, την ψυχή τής
  Κρήτης μας, την παράδοση
  μα<. — Κ^στα Μαυντάκη πώς άρχι- σες αλήθεια, νά παίζεις λάρα; Χαμογελάπ... Καί η απαντή¬ ση έρχεται κιοταιΠΕλτης: — Γιάντα απά φτώχεια. Δέν εί- χα τίποτ' ϊιλιίιο νά κάνωΙ Πατέ- ρα δέν γνώρσα... Εδεινοπσθη- σα να βρώ λυρα. Ένας φίλος ίτϋαΐιζε ιθ'το Αλφά, πιά χωρ ό μου, μια κακόλυρα. Δέν μάθαινε όμως «οί τού την πήρα, αΑλα, δέν ήτο ν ε τπτοτα, ίνα καμιμαητ* ταβλί μέ μπογιά καί οπόγους, ττου σι λίγο ΜαΊρό δ.αλύθηκε. Και σί..ι-χιζει... — Ηξεραι ηιωις ε.χε μ α λυρα ε- νο; ξαιδίλφώς μοα, Έτσι· μ α με ρ,α ποό βριΓ|κο εακιαΐιρια', εβου'τη ξιπι κάτω όγ,ο τόν καν,απί κσί την ξΒΤρύιπωσαι μέσ' σπο τα πα- λο-θΓιουτσα. 13 χρονω ηιμου>-
  να τοτες. Το 41 πού μπήιιοαινιε
  ο1 Γερμανοι στο χωιρ ο, τη σπια
  <τα/ε. Έτσ·ι το 1942 στην ΚιαΓΓο χιη π χά διο Γροιβαιτσ κ·αί 6υο — τρο ς κα'τσΐΛΐς. 6π· σα τη ιμαντναι μο<υ κια>° πουινήσομε
  αρ"ί, ενώ τγω εκΑεψα αιτο
  λα&θΓϊ,ΐΘιαρο 3—4 τυιραικο,
  δωσα σ·ε καποο χωριαινο,
  πήρσ μ α λυοαι...
  Άς δούμε όμως τι λεΊει ο Κώ
  σινας Μουντάικης για την μου¬
  σική καί την Κρήτη μας.
  — Η εξέλθη άπω©*! την μουσι
  κή μας από την παράδοση;
  Πώς τιήν βλέττεις την Κρητική
  μουσυκή, σαν μια κληρονομια
  ττου πρέπει νά δίατη^ήσο,υμε ο-
  πως ίίνα;) η πρπτει νά δεχθούμε
  την εξέλιξη;
  — Ο,,τι τ ο παι%>ια, ιχα »α>ίυπ·ε.ρο,
  γγο Γ,ιαιυι"|αιλ'αιο, τοτρίιπαιλο, τό
  αΐΛ>9ευΐτο. Και πό δυσκολο ο-
  ιμΐοος, ιπιθ δυοβαοταιχτο. Δεν ε-
  χε' γαιΧι&υιχηιθει ο σημερινιοζ κιθ-
  ιμσος ιμΐΕ την πιαΛα νοοτροπΊαι,
  εχε> αιλλιες επώραισες σηιμεραι,
  Υ1" αυτο οκν αιγ'καλαιζει το πα'·
  λ ο, το γ/νιηισ>ο μιε ζΐεστη.
  θα πιρίΐτει να βρεθει μοφορ
  μοιυΛαι, πιραγμια> δΐωσκολο, κ, αυ-
  τειτο παλο ια αερβρστει με
  τεχνη καιι δ:ξ οιτητΓΟ, με τον
  ειααΐσθητο πα>^ο Γ,ο·υ ίχε κό-
  ιποτε. Δ'υακιολιο ν αι τ ο π>2τυχΐ./ζ
  αΐοΐτο το πραιμαι. Ποσο δεν
  κατεκρ ναιν τοιν Ξυλσυιρη κ.·αι
  τ άν Μαιρκιοπθ'^λιθ — μ ά τα θυ-
  υαισπ;__σηιμερα αιντιθΐετως πό
  σ·ες χίλιαόες λίαός χειροκροτει.
  ΜΙχως δε.ν εϊνιαι ο ϋδ ος λιαιός;
  μ: αδω, δ*, θελω να το π
  — Ροδ νός, Καριεκλάς, Μπαξε-
  βάνιης ή ακ,ομη Κώστα ς Μουν-
  τοίοης... Πώς εΐτέδρα<ταν τα πρό σωπα αυτ,ά ισπ'ην εξέλιξη τής Μουσικης μας; — Ετυιχε νο εναι αυ^θΊ'ο π!6 τυιχ:ρθιΐ, Γθϋ προλαβΕν κ ακριη- σσν καΐΓ . Ο .ποΛιότςρο; ειηισαυ ρζ>ς όι',^;, δ1.ν ξεουρμε πο·όΐς ή-
  Κ.ρτ>τικιή Μουσική ά,τηό παλιοτερηι έκβήλωση
  τής έ4»η)μΕρ!6ας μας
  εν«αι
  τό
  κια ι
  Τά> μ&σα μαιζικης ενηιμέρωσης..
  το εμποριιο (η πρωτη αοχή τού
  καικου) μ|":ιλον ·αυτα φτιαΐνί.
  Σιε παιραΛιαμιβ·αινΌΐιιν μιε Γιΐ~χ ιθν.-
  ους τ'τλοας, σε αν^εβάιζΰ'θν κια,ι
  σε κ,ατεβαιζθϋν...
  — ΙΚΐ^ιστ'α ΡΛουντάκη, χτες τό
  βράδυ μού είπΐς: . «Αλλοί^ονο
  στρνι «αλΜτέχνη πού τόν ανεβά
  ζσυν τα ττεριοδικα...».
  — ΝιαΙ,, κ ομιως... Π.στεψε με,
  ε,χω ενα πιαΛ ο αλμηο«υ(μ τού
  ΝΐϊνεΰΙακη,. ΞεφυΛλιζονπ-ας το ε'
  δα1 μ α> φωτοι/ραιφ'Ιια τού Κορε-
  κ·λα (20 χρονωνι) τοϋ Μτκιξεβα
  νιη ιοαιι τού Ρο,δνο<υ, 16—17 χρονώ... ΑνιαΓΤιριχια·σαι. Ποιυ ειΐ- ιαι η κο ινη γνωμη να πό γ ου τοος τσυς αν&ρωπαυς. Το ιδ ο θαναι κα» μ^θιαυρο, για τον Μο,υντακιηι, νιαΐ, νια τοπστεψες οσες θυσι:ς κι αν εχω κιόινε .. — Κώστα Μουντακη, μήπως τε λευταία άρχισε να ιακούγΐται τό ονομα τού Ροδ-νού, τού Καρε κλά, η παράδοση. Μ:ά ρικριή ελ πίδα δέν υπάρχει; — Δίν αιμφ β>αΙ\ω. αλλα αν
  αυπ-ος ο· Λαός ξανιαιγίυιρισε καιι
  πρασανιατον οτει στα ι δ;ωδη
  τού,, ©άνα» ενα ΘΙαΜμα. Το 80ο)ο
  6χε ξΐχοσε' τ αν τροπο της εκ-
  φραοης. τού τρΌγουιδ ο·υ τού
  χο·ρο>υ της είκιτελΣσηι;. Εγώ τα
  «ρεπήρα οοό μηορουισο. 'Β>Π -
  ζο σε κοποόι μοται*.οι,Γΐ;ι3ι;υιση..
  — Νομ'ιζω πώς υπάρχει... Ε-
  κτός κι άν είμαι πολύ ρομαντι-
  οιμως σΓό πλ^υρας
  τεχνικήις, λίΐγο κιαΐτ' ολΓΐγο. Εληι
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΚΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτά«ης
  (Μάνος ΧάρηΟ
  «»♦♦♦♦♦♦♦<«►♦♦♦♦■» ΝΥΦΙΚΑ καί Φωτογραφίες ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παραδίδονται ιιαθιήρατα/ Χαλκογραφίας- Ζΐυγραφικης, Πυ'ρογριαφίας, Χειροτεχνίας, Δέρ- ματος, δωρ«άν γιά τις γυναίκες. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κ· ΑΘΑΝ ΑΣ ΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑ Τηλ 288-678 χ? ♦ Ι: ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Ιχεχ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΉΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ·ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ- '· ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΧΕΣ ' · ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου — Μοιρδν « Τηλ. 280-689 · ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήρα*λειο • Τηλ. 284-75· " ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Αρκαδΐου Ήράχλβαο Τηλ. 289-160 ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ζα σε πο.λΛο^ς, ικανοιτατους, στ θονενςν ηρ ,σσότεραι οπο μενά. Τώρσ, το λω με πιικιρια, ΐιχςτααι τις εΑιπΙδ^ς αυ,τες. Ουιε κ οί αιλλοιμοινο, αι/ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΘΕ ΠΟιΜΌ, ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ, ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ» ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΘΗΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ «ΠΕΡΣΙΝΓΚ» ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ» — Μά γιατί εσϊϊς οί ιι;ς ίχετε αυτή την πρωτιά; Ό- λοι οί μεγάλοι λυράρηδες, εϊ- νσ, από τό Ρέθεμνο. __ Δοτ το ΡίΒυιμντα γετον·'α>-
  ζί' μ»ί>νιθ' απο την Κρητηι, απσ'
  Χανιά κ· αΐΓτά ΗράΛΐλιεο. Επ1-
  δρουν στο Ρεθυιμνο λγώτερο
  τα ξενα> στοχςια. Το Λοσιθ', δέ
  χ:τα επ. ρροΐς αΓ,ο τα νησα'.
  Σιτ ό Χ αΐν ώτ ικιαι ό<κ>υιν ειπ 'δ,ρασ ε:
  πό >π3λυ τσ' Κ'αΛαιματ αινα'... Το
  Ρε'οθιμνο ε'ινα. η μητρεκποΛη τής
  παραδώση;...
  — Τό Ριζίτι«0|, τό τραγούδ»
  των ετταναστίατών μπορεί νά εκ-
  φράσει και την εποχή μας; ν
  — Β>ε'βαΐια ,μιπορει. Τοποιλο ρν
  ζ'ιτικιο εναι κόι σηιμερα επΙιικ>αι-
  ρο. Ίισως ο ε,πσχιεΐς νο μην ε-
  χο·υν μεναΛη δ'αφο-ρα,. Πάιντ'α,
  κόιι τωρια, θελαιιμΕ ελευθε-
  ρ α Άς ηουιμε, ο «Διγιενής
  ψιυιχθιμσΓχε». ΠαΜται υιπαιρχοιιν
  Δγενηί)δ.ες. Δεν στέρ«ψε ·αιυπ"ος
  ο τοηοζ. Κ ι εδώ υηάιρχιει η ελι-
  πΐδα. Αλ>3α'ΐμο·νό μιος αν δεν υ-
  τήιρχε ελπίιδο.
  — Υΐτάρχει καί η ελπ'δα, νσ
  συμβάλει η μουσική μας, ο χο-
  ρος, η παράδοση γενιικά, στό1
  νά μή χάοουμί την ταυτοτητά
  μας, νά δΐιατιιρηθούμε σάν*
  Λαός;
  — Αν τ ο χωινβψει ο. κοσμος..
  Άν ηριοσ'αΓ/ιαιτολ ότε» στίς δ >κες
  τοιυ· πιηιγες, τοτε μάιλιστα... Άν
  δηΐλσδη η πΙ>>ε ονο'τηιτα τοϋ κο
  σμθο το κιαιτααιβε, τοττε τα α-
  ιποτεΐλΐδσμαται θα ε ινα.1 &αυ|μα-
  σ α...
  Καί πρεττει Κ|ώστα Μουντά-
  κη νά προσανοτολιστούιμε στί< διι«ές ιμας πηγές. Έτσι μόνο δι θά προδώσουμε τη δ.ικιά σοιτ προσπαθεία, τίς προσπάβεΐίς των (Κρητικών πού μισέψανε, ε- Ηκνων πού ϊκανιαν τό νησϊ μας κάιστρο της Λεφτεριάς. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ «ΚΡΟΝΟΣ» ΕΠΙ ΓΡ ΑΦΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΓΝΕΕ ΕίΠΙΓΡΑΦΕΣ — ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ — ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ— ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 ΤΗΛ- 223342 καί 223.510 Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ — Κ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΤΑ "ΞΥΑΟΥΡΕΐΚΑ;, "Ενας είδικός στά θέυατα μουσικΓΪς- ό βνθρωπος πού άπό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοΰτο καί λυρα, ό Γιάννης Ξυλούρης, σας ξεναγεϊ οίον κό- ομο τής μουσικήν Τα καλυτέρα κομμάπα πού κυκλοφορούν οτήν Έλληνική καί ξένη άγορά, ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ 1= Ι Κ Α» "Ενας μουσικός, οδς προοφερει τή Μουσική πού άγαπδτε, πού άκοΰτε, πού θέλετε νά σδς κρατα αυντροφιά τίς ξέχωρες ώρεΓ·. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΙΚΑ» . ΔΙΣΚΟΙ— ΚΑΣΣΕΤΕΣ Λπυφ Καλοκαιρινοΰ 127 — Ήράκλειο "Ανδη Νάρκιοος Ήράκλειο - Ρόδος ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ αΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ • ΤΗΛ- 289-021 "Ολα προοεγμένο — "Ολά φ-ρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΊΆ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ♦ ♦ ♦ Ο ΚΟΥ! ΚΟΥ* - ΚΟΥ* ΚΟΥΧ - ΚΟΥ» ΚΟΥ* ■ «ΟΥ« ΚΟΥΪ · Φ Τραυΐ)ΐαπαμένος άιπύ μ'ά φαιμ/πούκικη ενερ¬ γεια, ταλαιπωρημένος ά-πό δικαοτικες περιστέτει •ες, όυντρ.μιμένο<; άοτύ τύ θανατο ενός καλοΰ φί- ου·, είναι — κυριολί-χτικά — τρανΐκό, νά είσαι ίκπιοχιρεωιμένος νά γραφείς, μέσα ο' δλα τα αλλα καί μιά χιαυ'μοριστική στήλη "Ομιως, όπως είναι γνα*πύ. ΐσχύει κι έδώ, οάν καί πολλές άλλες περιπτώοεις, τό €γέλα ιια λιάτσο»· Καί τό μύνο πού σζϋ διειίκολύνει καιπως τή ούοκολη θέση πού βρίοκεσαι, είναι δτι γραφείς — πρό(· χαρή τοΰ Κοινοϋ σου — γιά κάποιους π[)αγματικούς . . . παλιάτσους! • "Ας αρχίσωμε — οποις λέει κι ό φίλος μου ό Γιάννης .τής Χανιόπορτας — άπύ τούς άριθμούς! Όγδόντα μέρες (ρυλακίι, "ρός 300 δραχμές ιή μερά, σ.ύν τα έξοδα, ιίς προσαυξήσεις καί μο ρ'κά αλλα, ό άλλος «φίλος» καΐθάριοε μέ 60, ΓΤε ,ρίπου, χΐλιάδες "Αν πάρωμε τώρα, σάν 6άση τόν άρ^θΐμό πού δέχτηκε καί ή ύπεράοτηοη- δτι δη,λαδή παιχτήκα νέ 6 καοεκλιές καί διαιρέσαχμί· μ' αυτόν τίς 60 ,κιλιάδες, έρχεται 10 χιλιά&ες δραχιιές ή καρ«- κλιά. " ' Καλά δέν είναι; Έζ άλλου μην ξεχνδτε δτι ΐΐί ρνοΰιπε' καί την έιποχή ιής. .. λιτατητας κι ο π ό «ωίλος» πού τοΰ αρεσε δχι μόνο τό «ζεϊν» άλλά καί το «τραιμπουικίζειν έπτΐΓκινδύν(ι)ς» βχει μείνει λέει, στύν . . ασοο! ■<»; "Οταν μετά τύ άιποτέλεσμα ενας άλλος κοι- νό(; φίλος ίίκανε ιό λοναρΐαοιιό κι ΐ'-ογαλε ιή 4λυττΓ(τερί]» των 60 χιλιάδων, λέγοντας δτΐ μέ δυοκολία θά τα ΐχληρώσει ό καταδικασθείς, κά- ιιοιος άλλος εΐιπε: —"Ισως αύτύ να άποτελέσει λύγο νέο-ο... δανδ/ου, δχι ομια>ς πάλι άιπύ την Άγροτΐκή!. . .
  'Δίν χαθήκανε δα (δοξα τώ. .· Μητσοτάκη)
  οί Τράπεζες. . ·
  Ουτε οί ... Τρρπεζες εύτυ!χώς γι' αΰτούς,
  οϋΐί* οί., καρέικλες. . · δυκττυχώς γιά μάς!. . .
  ■^ Κάποιος πού άκουοε έκείνοαχ; πού μέ ε'ίπανε
  καί «'χουντικό», άποφάνθηικε μέ μιά γνωοτή πα-
  ροιμία, πού την εϊστε οτή γενική τοΰ πληθυντι
  κου:
  —Ε'ίπανε οί γάΐδαροι ιόν πετεινό κεφάλα!.
  Αύτά καί δχι αλλα. . .
  ■* Ό ΜανΊίιλας, ό Μ'πριτζύλας, ό Μητατζόλας, Λ-
  πο&είχτηκε έν τέλει ό'τι είναι καί· ■ «όπ' όλας»!.
  * Ό Βασίλης# άν καί πρός τα··, λιονταρίσια φ«ρ-
  οίματα έπιρρειπιής, άΐΓί3δείχττ|ΐκε τελικά ό πλέον
  ■ Καλο ιουλάχιοιον κι αύτό, τί νά πεϊς;
  - * Κάποιος, ΐτού πίίρε., μαΓι μέ τούς πολλούς, χα-
  ■ ιιιττάιρι γι^'ίδσα όκόιιη μοΰ έτοΐμάιζουν τα γνωστά
  ■ «ικυικλώματα» ιιέ" τίς τόσες διασυνδέοεις, άικού-
  - σιηικιε νά λέει όκεϊνο τό γν^οτό πού έλεγε ό ά
  ■ είμνηοιος 'Η*ρακλίΊ(ί>της Δημοσιογράφ-ος, Γιώρ,-
  * γης ΠιΐΌΐδιανός:
  ■ —Ντά αύτό &έν είναι προρμα. Τό άλλο νά
  ■ δεϊς. . · · *
  - * Ένας άλλος ΐιάλι, θυμήθηκε αύτό πού έλεγε
  ■ ό Τσαγανεπς οτήν ταινία «Οί Γερμανοΐ ξανάρ-
  * χονται»:
  ■ —'4>Ανβρ.οττοι, άνθρωποι, πρός τί τό μίσος
  " καί ύ'άλληλοστταραγ,ιιός; Πρός τί ή άλληλοε-
  Καϊ'πραγιίιατικά είναι πετυιχεμένο γιά την
  ΐνερίΐπωοηι, Υΐατί βλόποντας κανείς τούς χθεσι-
  νούς/ασπονδους έχβρούς, νά ουνταυτίζονται γιά
  ττά£τη μίτΐί καί νά γίνονται «£να» έφορμόζοντας
  τΰ «άντςοτΓ ολοι μαΠ νά τονε φό'με» δέν συμπε-
  ραίνι-ι ιιποτε· 3λλο, σταρά δτι οί δνβρ,ωιποι. .. άλ
  Χηλοεί,οντώνονται!
  Ό ΤσαΥανέΛς δ,μιως τελείωνε:
  ΆνθρϋΜΐοι, άνθρωττοι, μά ποΰ είναι οί αν-
  .. '
  Αν Γ|ξερ<ί— λόγω πμής — βά σάς έΛεγα-· ^ινο'ύργΐτ ΐταλι ρεκόρ εσπασε ό. . . ύττοφαι- ν'6|Ίγ 'νο'ς,':' ** ΟύδέΓποτε άλλοτε άιπύ μΐά δίκη — άιπο την Τ(.·λευ'ιάίιά μου μ£ τόν Μιχελιδά'κτ) —^προκύψανι:, ^ήικαγ· δηλαδή, 'τύοες άλλες μελλοντικές δί- Κί?0'. «ν^ λαβει κανείς ύιπι' όφιν τίς μηνύσεΐς πού ^^Μ^'. ύ""ο6ληθκϊ καί πού θά ύποβληβοΰν. (Ακουστ·ε ' μερικές, δσες θυμάμαι, πού σας 1ίδ μέ. . . βιβλικό στυλ: ρτις έμήνυοεν Μιχελιδάκην. Εί- γάς έιμιήνυοεν Ξυρπάικην. Ξυρατάκης έ- ΙΜ'ι,νυσεν'ΝΊίινον Χά'ρην Παπαϊωάννου έμήνυ- -\ Γ^·ν ?ύτον·"Σκι:υλδς θα μηνύοη Ξυρπάκην ΑρΛά"νης^θρ μηνύσει τόν αυτόν; Χαλκιαδάκης 0α μηνυδ^'ί * Παπαϊωάννου Μάνος Χαρής ΞυΡ1τάΐκΙ1ν' τύν Παπα'ωάννου, γή,- την «Μεσύγεΐο», (δίς) τόν Μι- ν ΗΧΡ) κάί τίνες αλλους . . . μικρούς (κ,€ΐ) μεγαΛόυς* "Άν μπορέσε'ι κανείς — πράγμα κάιτως δό- οκολυ — ν ά προοτέσει τίς παραιπά(ι> μηνύοεις,
  τώσει δ ξΰ ί1
  • α' ν*·",! ·°ν πβ°«υΨε1!· · (μιά Γ«3ύ τόσον κα-
  ... ™Γ>ρακρρδΐις 6ροχή δικών έχεΐ. . ένσκύψει).
  Λι*. Ενας φΤλος, .καλός' φίλος, μέ ρωτοϋσε έπίμο-
  4νά πρΌΧθές, ίιί άιφ.;ρ.μί^ να Υίνει 6 παρακάτω με'»
  ήν έιπιστολή;
  καί νά την έγραφες, γιατΐ δέν
  - ~ι-Μαι, αΛΛα δέν την εγιραψα·
  ϊ .' Γ Γ1^Α δρως κάΐ νά μα^ν τή έχεις γράψει;
  εΒ» * Χ Τ +Α± ~. ι Λ
  πώ

  ·~'##.» ν α ■ * .-ϊ'εΐς'δτι την . . . έγραψες·
  "' ' ν..ίί«.Ιόΐ^, ^αλά' Υ1α να ήσυιχάοωιι.
  — _ ος τταριωιμε τόν. . . μέοο δρο; την
  ■ . αλϊίδι γιά. ·'·'λογαριαομό μου·
  ■ 4 ·. ^ί ι"Τ01' ρείναμε κι οί δυό,
  ι ·' μένοι· ' ·
  ϊ · Λιε τούς ολλους όμως — τούο
  ■ καΤτσυς |ΐεγάλους — τί γίνεταΐ;
  ■ Απλώς: δουλειά δέν εϊχε ό Διάολος καί
  • ' ψΒίριζβ ·τά·. . . παιδία τού!
  ί·- . ι · · ,
  καί οί δυο,
  . γράψανε
  ίκανοΐιοιη
  . . μΐκροΰς
  ··>·..
  13 ΤΟΥ ΜΑΗ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗ ΤΟ
  ·■■■»■■■■■■■■·■■.«..............;
  1 «#ί«.^
  839Ζ83"
  — 81
  ΑΟΙΧΟΝ
  α
  V
  ΥΗΟΙ νΗ
  13ΝΌΦΙΙ0Νά3Θ
  _3ΦΥά_ΙΙΙ_
  α _> ο ι ο Λ οί
  ■Β
  ΝΗ1Ι νΐ3ϋ3ΝΑΙ
  Λ/Η1
  τιγΙ- χ
  ιχαοαι)
  1ΗΗ01ΙΝ01Ι
  τουνννννανχ
  -Ι Π ΛΛ3, Λ
  ^ΟΘΙΚίίΟΪΘ
  5ο 53ΓΐΓΐ»Ολ
  $3>0»
  ΌΛοΑφ
  ηοχ οαΛ|ϊχφ
  ίΐΠΟΓΐΛΛΟΤΛρ
  5ηοχ ρ>
  5ηοτ1ηΛθ)<ιι? 5ηοχ 5ηογο ΛΟΙΠΟΥ ϊηοχηο^ ■51ιχ Ιύχ 5ϋχ 5ίΐφ01Ο.ΙΑΛγ, 5ϋι ΟΜΐιύ' 3γ( ογρΛ3 Η βα3, οιιχχΙχ •ϊοοχ ^Χ'δ 90. 3Ί 10 )χθ ο ρχ λχιο —χΙι~ Ί3ύ^. χΐχί'χ πλ 3Ο000001.Π Εθ Λ?9 Λ0?ΧΟ1/ ΙΛλρ Λ[ ΟΤ10ΛΟΜ13 ΛΛΧ ΙθΛηΑρ 9 '5ηοχ Ιι.οηχοΒθΌΐι-1 οο Ιιχο» ίι>
  «ιγθ λΙχχ !
  ίιΐο'Λχ •ΙχχΙιο'ίχ
  Λΐιχ ίιιγο ,ι
  3 Λθΐκρθ{
  )Λ3Ο Λ03ΐΐΛΛΜΛίρ
  Λ«γΧ1β Λ«1
  . 3Γΐιηα93ο
  |'9 ΠΛ 3ΥΒΟ/3111
  -3 ΙιιχΑορΛρ
  Ι,ι ηοχυο
  'οοχΛπαι 3ΗοΧ
  -ηι ηοιι ΙιΨγηφΐααιι
  ιεχ βΗιΦοο'χ
  ϊΰ Ι,τγο^τ
  Ιηο νχ ιχ)
  Λ|3 Χ>03ΧΙΟ19!
  ΟΟΙΛΟΧ ΛΛ
  Ογ3θ}Λ
  οοιι οχηγ
  5ροαι-θ 'ίοτΙ
  ηοχ Λχχΐτϋί 5399Ί9 ^3Υ
  -γχ> οιυρ ιοι οχίιχοιςΙ1ιχοΐ5ϋ9 ΙιιΑ
  -ογΐρΛρ ιχο 'οοτοοοοΌι ολ
  λ 500 'ηοργχοώμ, 9Ι10Ν
  -Ώτί9 5ηΐΓΐ3θΐ>χ 5ϋχ ηχΙιιιοιοΊιχο
  ·οσ§ λΙιχ λοοοοΦκΡ ηοιι ρχ ηϋ3φ
  -ηΛθοσιι οοοι ηγο 3Ο ρχηοχ
  "3τ(θ>ΐ(^ΑγΤ019 !Π>Ι 3Γ1ΟΟ0ΟΧ
  -ηιιη 0010119 0ΟΧ 53Αηχοΐ9 ί>ιχ
  'ίΧΜΰρχβθχσχ 5ίμ. ο>ΧΑ3γ3 λοχ
  0Αιγ9 Λ3051 ολιΐγ9 9.χ·*ολι>χ^3 ^χ
  ργοοχΛΐοοφ ηοιΑαν»^ οοΑΙιυοο'χο
  (10Χ 1·ΛΛ(}03 ΛΐΐΧ 3Τΐ 0001 'θΟΙΙ
  -οαχ]£ ηοχιιχϋχ ο01
  '89ν>'12Ι 'γΐϋ-
  ΙΐΝΐΑογ ΙιΗια. ϊο
  οαυιΙοιγιΧ ολιγ οΛΐΠϋοϋχΑηο
  εζδΐ αοΐΛΐ εηο οοιι
  ΑθΐύΑ!>ιοιηο
  ΐ3|θΌώοο''ϋγυ
  •09ΡΛΟΓΙ
  ριθ
  30
  λνου νιΐΛΐ
  313X3 ΝΗ1
  Ν3ν ΙΟΖΟ
  ΝΗΙλν
  Η1
  313νΐ31Ζ
  Λΐΐ]_
  Ακίς
  5ολ(λ«χ '5θΛΑηγ
  [Ο ρχ
  3χοχ
  :λι3χ^ οοχι χΌ'3
  -1.11.3 ΪΙιχ Ικγϊτί ΐρχ
  χ>λ
  -ογηχοον/
  ΟΜΙΧΟΛΙ19
  -ιε)3Ηϋιθ)
  ονηϋιο
  ΙιΧοιόίχι.
  Ιι ιηχ (ΙιλλοιΛ
  >9
  οχο
  '(ο
  ο,χη
  ζνι,Μ νυ
  ΐνΝΊ-
  «Ζνΐ3ΘΗνν» 2Η1
  νΐ2Η13 Η
  ΐνΝΙ3
  Ζ3Ζ0ΧνΐΝ3ϋ 10
  — * —
  ΙλΟΙ
  ΗΖΗν>ιν_νυ
  ΗΙΛΙ^ΞΘ
  ΙΗΥ ΝΟλΜΙ
  ί ΝΜΧΗ ΟΙΙΝΜΙ Ι¥Η ί
  -ι:Λλ ίιοιοοιτίΐϋν Ι
  λΙιχ ςιλ ΕΐςΡχ^ΐΓΐ'
  ρΛ ηον.:.ΓΊΕΐ*σκίϋ '
  5ε<·γο α 0861 ηο.ΐιίΐ3.ΐί οί 5οΐχΛθιοωοΐΛθ ■5ο ριχ -ονιο οί ηιϋοι*Ώ ηου λπιγ.ο ίηυο ί Ί'ίχ. ΰο^Ίθΐι.αιο Ιιχ οχ: ■5ΠΟ ΒιΓΐ'η^ΊΟΟΙΓΐΙΙΐΟ ΟΙ1 Ο'-ΙΟ Ρ()ιτΒγθΛθα] — ί ιιοαχΑ ϋΑιν οπχρο _ον ·>ι αοχ οιιο !ΐθΑθΓ(<αο:ιπ ιιΧ ηοχ ε0 ΛΛ0ΙΧ3 ηθΧΙ 5
  ΛΏ 10
  ιηχ
  οιηοο 3Γΐηογ;3<(>9 σοχι 1»Ηιχ
  3ΧΟ1Ι>9«-.Οϋ£) Ιΐ ΙΐΧθ» Ο^Ι
  ■Ληι«»κίθΛ3Ρ ί»011 0Ρ<*ιυχ ο0·1- -3ΧΛ3Λ3λΐ)Χ3Τΐ ΛΟΧ } ΛΡ5Χ ΙίΓΐΙΐΛΤΐ ϋχ 0X130 ΛΓθχ$Ο ^Λ 'λ<ΤΙΧ0Χ3 ϊηοχ -Ι9Χ3ΧΟΧ ίΐ 1 9 |Ο (Ϊ3Λ ιχϋαχ λΙιχο ηοχ Ιιγο^τΙοο Ιιχ Ιιχο οό3χηόη3 «ΐΐροι πλ η] ίοργχχκη-ΐ, -μ ηοχ "9 ΛΡΟΧ 53Γ1ΟΧΛ0Ο •ησ1 -ύγ{)οσυ οχΧ3ο,οοΊ:ιιο μιχ αιηο V ηοχ Λ·η ςίυχί'Γ.ΐΓτ,χοίο οόοφΛα ο χ 3>ιΐι<]ηγ α'ιτ> ΙιΙιοηο
  ΛΓΟΧ
  ϋ'χι»:5ςϋθ'-ιο
  3χοχ μιοιλ 'Ιιχηο τ)λ.ιγοώΓίου λΙιχ
  Λΐ.ΐΟ ,Τ.
  >χ3Λάαο> γ
  ΖΛ <ύαή ΐΛΐςιΙ ■»γ1οιγ·:χχ>.ιι ΟΗολο λο ιη 3|/|
  -ιγ οχο
  5όΧο,ο ε<3 » :ογχα λοχ |>0ί1
  3ΙΓ) 'ϋγΐγ
  γ* 0861- η·ο.
  χοΐ:ι/Ι {?ζ ί'νΐχ
  ΕΗη}ιοθΓΐΙΐ9 οχ οικ> λιοΊι 53Ο1:γΙ
  295 ·(
  -3 ΓΐιΙΐ'Λ3
  )υθ-> .ι.η 'ρ.
  5'ίιχ ^ιι^^ιXίΟ
  Ο) 5σώ !ι;ιςι<ί ουη. οιχ3ιλι ΪΊλΐγ •"ΙΐχΧίζΕ'ί'ΟΙΙΟ ΒΧ'.ΓΐθΛΟΙΐλη Λ,ηιτΙΙιχΐΐιίοΧο^ο ηλριιηαου. λπχ 0®η 0ΧΛ3 ίιοοχορχοχ υ ιΐθ^Ο ΡΛ ΙμγΙο «νΐ3ΘΗ/ν» «ΙίοηχυΗηο» (χ :«ν» "ΙΛΙΗ~ λ— λ ι α 5'^υ 5οιίχιη·| ΖΗΝΙ3υλ Η3ΝΛΘλ3ΐν ΖΗαΙΙΜνΖΙ ΊΛΙ1Μ3 Λ0Ί3νΧνεΙ1- ί νΐΧ^νΐΛΙΟΝ 31ΐΛ!3ΊΐλΛ ΙοΐΏΛίν 5οι/ι (ιΰυ ο ; ΊΧΥϋΧΟ^Η1 ν7 Η»ιΙΝΗνν3 Ν3 :>οι1
  •'ΠΟΧ ΙχΙΙΐιΐΓΧιΟΧ*
  οΛηκο
  3|11|Ο 3Ο ΙΐΟ
  ϋχΛΐιιιο ηχ
  0861 πΌ.ιχΰθ|Λ| 92 ουγχιοαΊΗ
  -Ώοάο
  ιι λΙιχ 3Γίοα'Ιΐϋ 'ηοπγχ
  αχ ϋιο'Ιιιγϋ Λίιχ 3Γΐ)ηοΧ)ηχιιυΐ3 ολ ιοΙΧ
  ιηΐΜΜΐϋΐπ/ιηι
  Όύμ
  ΗΝ
  Μ>;Χ<1ογιον \\λι >ϋχ ηο3|/|
  ι Π ν/1
  Λυιπνιηιιν Λυΐ νιυ
  ΝλθΐΝνυν ζννν
  ίιΐηύΐ
  Ι3Χάν
  υ νΐ
  /ο
  ΖλΟΙΖ
  Ιχχ "9 -?>"ΟΙ09
  9 '
  ί,ηοχ οχιη/Μ,,σηΧ λ^χ
  γ ΐ ^
  . «9?
  (ί !°>< ι»ί» -0£>11
  -ν.
  οχ οχιρ 5 ηοχ ρΗοησ'3χι οχ ηο
  -ΙθΌΐΙγ, Λ«Ι3Αθ3Λγ, Ι^Χθΐ6301 ΛΙΟ.
  οοχ
  -3ΟΟ3Χ 53ΧΛΟΛρ9'1'·3Ληθ 10 ρΧ
  ηοχ 5οχηΗϋΧ9 οοχ Λ03γιι ηος
  ΙΟΧ 1013 0301ΐρθ'χ 5θΑΙΐΧ
  }, ·Λ«ΛΟ^(ο'^^ λοοχ 5ι3οΙμ
  -ιχ 5ιχ Λ,ηοοοογοχΙΙχίοιι οοιι 53Χ
  ,, !0
  ηοχ ΙιΑ«Α
  ΛΟΧΟ
  χ)59'
  9
  30003 0001
  )Ο.
  9
  λΙιχο Λοχ,ϋΛρ ηοιι
  00^ ηί- !
  Εΐι ρχ λοι,οιι9 λοχ 5οχηΗΙΐ)Χ9 ηοχ
  0ΑΙ1199 λο'χ ΛβΛθ6»ρτΐοΐί3ρ 5«λ
  ΌΓΐΙίΧο οχο ΛΠ09Ο
  »Λ
  _ ηοχ οτΙΙϊΧο
  οχ Ληο59>ΑηΛ9 '5ηαιτ1ηχο3χ 5ϋχ
  ΙΐγΟΧΟ ι^X1ΛX5Γ1Ο3^ ΛΐΐΧ ΙΟΛ3ΓΐθΧΛ
  νογ9 '5ϋιγοΐ9η2 5ϋιχο"χχ 9 !η>ι
  51»χρ63χηυ 51ιγΜΛθνν 9
  ιογλΑγΛ
  χ>τΐ9
  -γκ ρΐΓΐ 3Ο ού&ί ι»τ1οΧθ3 ι,οχ
  'Λ«γΑΑγ_ ΛΟΟΧ 11Λ3 0Χ) 19
  Ιχιο ιογΙιλοΗ ιογγοχι ιο)^ιη ι»μ
  ϊΐιχργηοο/νογ ϊοιο.ιιρ'χ ιοχ
  -ο
  -ιΑ«)«^^
  ιο Ιιχοο 'ΙαΧρΓΐ Ιιχ^ ·5οχρμιγΙ2 'χ
  ρ- 5ηΐ90ΐινν Ί ιο ΛΧ>Χρχ3Γΐ Προ
  ΙιΧρτΙ Ιιχ^ 'πΛθουΐηοσ'χ ιγροι
  'ηΐ0οηγηχ οχο
  οχο
  'ϊοχιο'χοτΐιΐιτ/
  ηοιιο,
  ηοιοΊιτΙγ, 5οοΊ3γν <"5ΛγΛ 9Χβ <ηο!^ Οΐΐγ, »Χ>02 ΙΙΧΟ 'ηθΛΓΐΙ^<~α' 53Λ[ί οχ '»λοο9 ηΛθ^Α^Λγ, ΌοιοΌΊ -V. 9 ί>ηοχρτ1<ίπχ:ρ ΐ ηοΑΙία ηοχ οτΙΙιΧο 9Χ ή*θο§ αχηινν Ί»τ1Ιηοτίΐι^Λΐ3 ιιχ
  οοοοιχτΐ οοο ΌΛΛ919 Ιχχώ ολοΗ
  9 3οοσ'ο3 Λ39 ρχ λχ>χ
  οοιι ρχ
  -ΟΧΟ 00-"· ΛΟΛΟΟΤΐί)^ ΛΜΧ 5θ
  -9 9 35<Λιιΐ0 5ογτ>Α3Γΐ ϋιχη»
  λΙχχ ηχηχ νυνυ
  V
  0°χ ό!''·
  -ΙχΧο'9 λΙχχ οιιο ρ·χ ζγ—6—2 Ι
  5ιχο οθΛΛρΐ9 51ιχ ΙιΧρτΙ Ιιχο ηΑ
  03Λ3 3Χΐ3Χ3Τΐιτ1ιΟΟ Π0111 ~γΛ/3 "ΟΧ
  ηχαχοιο'ίΙχχοη69 λΙ/χο ρχ
  ρΛρ ΛΐιΗ »λ 'ΙιιΜιγ9<ί»ιι λοχΙ,ι ηή 'οχθη όν0, 9ιωΡ η ΙΧΟ (} Λ'?9 ΙιοΙίχΧιρΛηλΐ) 3γ1 -ίχρ ιο>
  1θγ3ΑΑ3Ο 10
  ρΐ§θΌΧ 1,1
  ησχηο νήηάΐ) λΙχι.
  -9 »λ ριΑ ιηχ 5εΐ3ιφ»Ληο
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒ8ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒ0ΒΒ
  901'ζβζ ύηι ΖΗΝυ3ΐν>ιιν ^ν νυ
  9Ο2Ο5 -€98*02 * 89822(1.280 'νΗΙ ΟΙ·"
  V
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ·3
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»
  Ζθνθ 'ΖΗ-Η-Χ νίΝΥΧ
  Ί Ί ΙΗΝυεΙΑΟΙΐυΜ Ί
  «ΙΟ-ΘΐνυλΗΜΙΧΗ-Μ»
  Ζ0νννν3νΠ31-0±Ζνΐ_υϋ30Ι1ϋΙ1Νν ΖΗ1 Ή
  ,οοχ
  ό
  5οχ»τ««0ΧυΗ ηοχ
  1
  Ρ5
  «ε
  ι,οχϋ
  ηοχ
  ηοα1
  -ιιιΐ3
  οχ
  2ΛΟΙΧ13 ιοχϊγρ οχ
  ■Α08 -
  'Χ ΛΟΧ ρχ3Γΐ
  ηοχ ϋΧοιύ- Ιι ϋνο ιφΛκΑ ηχ ρχ «χολοΑ3Α ηλ,βϋγρ Ληαγ3χοχχη «^Ρ ^ο^^οοσί
  5οοΑογ 13X3 Λ39 ,χθ3^χΛριχ9 5ηνν γΠΊ31ϋ0ί Ο^^«^™·^***%£Ζ£^'£ -ν .««~χ
  5ιι λοο^Α Λ39 οοιι ιογ,γη ρχ οχοΛοΑ3Λ ηχ Λθ^σοΦοΛγχι ολ 3ΐβ£ ^^'°°7 5^Λολ-γ
  ΖΙΖϋΙ3ΙΛ1ΗΖ
  >«οΛ3Γΐιιλ.ο'3ΐγγ,ε* ΌογΙ' ο
  ^ ^ ^! 5οχΊφ ·
  ιυο
  ογΙΌΧλο'9
  Όλπιοχ
  % 9 1&
  ι 3Χρ οχΛ4>οιγ οχ
  πογ) 03χχοο^χ οχ
  νΖ3<^ΦΟ13ν ϊ>Αίΐ(|>3ι ηγγτρ '(Χ3γΙολο ηοιχ
  Χ Όγ
  ολοτΙ 2( Ι
  5
  ηοχο


  [ ?τ> 00 Ι
  οοχ γ-ι
  ΟΛ»Χ3 ΟΧ ρχ ργΟΜ 3ΓΙ ΐσχ Υ~|"13ΧϋΟ-ί Λ'ί1 '?''*· Ι3ΛΙΕ9ΟΤΙ 3ιΑηΧ3 ηθϋ 5ΐ3θΙΐΙ1'ί1^ηθ 53ΧΙΧ3ΧΟ 5|Χ3[
  V
  -Ιΐ5 ΛΟΜΕ9ρι13 5353ί)Φ Ο '533Χ3ι11 3Χρ Ι^Οϋ^ 9γγ9 ΊΐΠΜ^ΧΟ ΟΧ ΠΛ η^3^φ 3Γ| )0Χ3γΙ 3θϋγ30 "Ιθχ·;γ9 ΟΛηρ:ίχ3Χ 3ΓΙ
  λο)ιιιιι2 ς^ ο13χ>ιηο'χ ολ3 3γΙ ΐ3οηΑΐ)9 3Χχ3 οχ ηοχ ιφριίοΧ οχ 9 ΙΖ' 1ιζ(5280 Φ3γΊιχ 'θίΐοχοιι λοχ 0019 οίείι 'ηκρχ
  ηι_ο οΐώοχηιχθ3 3Χ"3 ηοαι ΛΟΙΝϋ-ίΝν- ΗΧνυνΖΥΧ " 0°χ ιΦρ^ίοΧ οχ' ΐ3Χ<3ίριιχο οοΛΓοίοχοιιγ, 53000^9 ^!ΧΖ (9 3ΛΟ3 ΟΧ 00^X039 ΟΧΟ Ό0Χ3Η ΟΟ.Π 3^00X3X1 Χ>Π»λ=Ο
  (,υιι ^α,νν^·^. ΟΧΟ ρχ ν"1"131ϊ)0Χ Λ^"- τ
  Λ3ο 5οχγηφοη Ιι ρχ ηοιι οόιΐιγιχο οοοχ λοχ^ι 5οΦχιο3 οχ 1x919 '3·Λ»«4'* ,^^ ^,»-^.»~π ·ϊ3 ~^ν. , ,,
  ΛηοοοοΑο'ο ο1 ^ Λ»οητ1(ΐι>ιο9 ηρΧ^ηο Λ3, 3Α/νφ3 Ρ'χ ϋχοελύί πλ 3ί)οοχΕί'Λ99 'ΡΥ.Υ'Ρ 'ι*-0Α.&9 9Α ΒΛ 9Ι/<· ΟΛι1ολοιγΙ 3Π ΛΡ111111 55 <ί'3Χ^1Ο0'χ ΒΛ3 Λϋ,Χίίιρ ,ΧΟΧ ΛΟΟ3γ»χ 'ηλίΐΧ'ίθφ Οχ ρχ ,53Χ«ΧΟ'όΦ [Ο ΛΚ)ΟΓ|ΟΧ0Ο11 ΟΧ ρ'Χ ΕΧΙ'ΥΟ °Χ ΟΧΛΓΙΟΟ. -3ΘΟ110Χ3 51ιγ1οοοιχ)0 5ϋ.χ "ηΐϊχΛρ'ις λΙιχ ηχε·χ ηοιι 5οώηΧ 9 Ικ}θγτ»9 *'ηοα. ιφη6ο»Χ οιΐιυογηχρ Α<;9 »λ 3^χορ -130ΊΧ 300]3γ3Χ ΛΟΧΟ ριχ ΙΧΐαθ ΟΛ3 ~"'■·"···- '<ι.>ν^ιι»ι ι ινΐ!_ίΤτΐΜτιι ι 'χ ΟΟΧ 00311ΟΧΙ0 Οΐθ '34>»9 ΛΟΧβ ηβ3|^ (η
  -«Χ
  ΤΟ^ϊΐ'φ 3Γ| 3ΧΠΟ Ί:)χΐ3|γρ ^ Ό
  Λ39 1^913113 λλοΑι?34> ιοι ΛηονιοΑιΙΐϋ όιχχοίχ ογγΐρ ρχ ηαιι.,)οχοΕ ϋ^ηγίικςι χ>γο·χθΓΐ9 ηχ υοχ ηγγρ
  Ι Χ ο^Ρ'θ* 'Υ'χ ϊ>οιωι||Ν οχ '53θοηΐΐ9 5μ'3<|)η9 λοχ'Ιιςογϊις λοτΙ Ίκός-3 'ίιϋχ ΙιΧοιο'3ϋ Λϋχ 9 ^9 ηχ ολοτΙ ιΧο 9 ΟΧΟ 3ΧΟΟ οχ ' $ λ[ιι. ιοχ ιΦρο«Χ Ο011 ΟΧ ΙΟΧ λοχ 000"1 ?^ 008 ήΩΏύται Ι 1^ ΟΟΟ' ηοχ 5ογ3φο ηλ,ιγ ο>Χ3 Ίοΐ35ρ>ίηοχ
  3χηο ί
  ΟΙΠΌ Ο;^ ΟΧ
  3±ΪΙ01 Σ
  ΠΛ3 '53λΙιγΙ
  -Ο γ 11
  1ΟΧ ΛΡ)1Χ11Ι
  Όυνν ζηφιζ '»
  ϊηοιιυι 051 ^™ 31- οιιτ) 03χχτ3θΊ
  13υν>
  π-ηχ
  •τ; οζ'ΐ
  οΑρ λΙχχ 3τ» βΛοοοορΛρ ι»ιχ χ>£(1ι';θ4ΐθιΐ59 οχ ολογ( οςΙ^Γΐ'Ι
  «Χ3 '5ΐΛΐΙι·Αο'3ΐγγοοχθΛθ·ΧΙιΉ 5ο;χετ1ΐγ3λΑοοιιΐ3 <*ίο , : ηθΛθϋοχοιχγ, 3φ»9 λοχ οχυρ ' * 5ΰασ>ε'χι 9 —"·Ρ ^^ !±
  (9
  νΝ3ΐΛΐζνιβνυοχ (ε
  ν€ΐ3Ξ (Ζ
  ν»νννΐΛΙ (Ι-
  31 Ι38ν>11
  Η1Ηϋ^3ΐννν>Ι Ν01 (ε
  ΟΙ (2
  νΖ3<1ΦΝΗΐ(ΐ- λου νΐ131ΗΟΙ 231Η101/ΙΙλ εί"01 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΙΒΒΒΜΒΒΒΒ :ηοχοο 5ιογ3ΑΑη 5ιοχ 3-ιχρ ^•■■■■■■■■■■■■■■■■· Λογοχ ιχο 5030 9 Λ3913 ΡΧ 2 :$ι. >οόυ
  ΌΧ3Λ3Α3 νλ3ή οοχο Β ' ίΙιιΙΧοας — ηοιόογγο9
  -ρχ ρχ οος ηχο ίΐ0οηΧθ3 οολ, * οιτΐιχοοι αΙιχ ψΚ οΐΛηώ
  ηΰηο οοχ οΗιοοχ3ιΐυοχοχ οχ ρχ ■ -τΐηο Ιιχ 3ΐτιοαλ3ΐιη 2ΟΙΟΙ]—'
  ΛΓ01Λ311Λ3ΧΙΠ Π19 *
  ' ' Β 'ΙοχοίΙΑογ
  (ΐγρΐΐΐ 3Χ3|ρ — , *
  ε» -γΒΛΠΟ ΟΟθλΐ) ΙΧ13ΟΟ3Υ3
  5ηογ3ΑΑη Β , . . '
  ^- ' Β ιοϋΑοηοχιιγΐ α|$
  ΙΒΒΒΒβΒΒΒΒΒεΐιΙΒΒεΐ ΒΒ.,
  Ιΐ ΙΧθ
  »χ σχυρ
  ΐχφ 30/
  5ηοχο
  'οχοο
  ηοχοχ ηογη-χ
  3τ1
  οαηοχ λο
  Λ3
  ■•ηοΓΐ
  ΙΧ5Χ
  Λ3 «051 5
  ΛΟΧ ΛίΤΙΧΟΟ
  ο ρχ Λοΐ3γιοχ>9 : ^χ η
  ολρ: ρ'χ (5π'|ΐφΕνν οοχι ■
  -οχ) ι^χΛηγηοιΐΓΐ ηΐ3ςίΊηχ3 λπο ■
  -ιχ»τϊΐιΧθ3 ηια'ρ>ΧθΛ3χο Ιι πορς)
  3ΐι 5ηοχ »λ ηιΑ ρχ η6οο«))θ 53Λ
  Β -οΗ Ι3ΑΟ»
  Β -°011 0'σ9ΥΥ<>8 ο·»·

  οοχ
  ΙιΑοΑοχχ»
  ΛΙΙΧΟ
  ϊχυφρίχο
  -1X13
  οχοσ ηΗ·39
  ΟΧ '
  ηοιιγ3χ
  '5οο
  Κ'ΐφθ
  ηιχ
  ώΑογίίγγη λΙ
  ηοοΐ9 ο·1130
  ίΐιΧ 3X3
  5ηο ώ< ΛΡ9ΓΙΟΥΟ:· ^ΐίΐ-^ουοΗ -Ηησ1 Α ϋιχοογχ ' Τϋ!Ο1_ Τϊι ΓΠ ^9 Ι Λ ΙΐχΟ ΛΟιί|3 **) ι οΌ ·ΊιΐΓ^ιΐΓ*^η =91 -Α^Ό·^Λ* ^^/.^( ι υ 0861 ™>!«
  ιεοονπ |
  Ι. 12 Ρ"
  21
  5ιχο οιοίιχί
  .ν^ Λ /. ** — ·τ
  ιη 00109;
  3 ΟΧΙΧ3ΧΟ
  Ε11
  ΟΧ »Λ 3ΧΕ0ΥΙ
  "913?
  ίΐβοοχι
  -?Χ- 3θγλ» ^
  Λ39 1^91301
  -? !»χ 0961—1-
  —5 ^ιχ
  ο 5οο ογΙ
  ?9
  6ί—ζ[— ιε(ζ(ν
  ΟΧ 3ΟΟ14Ι
  ΙΜ1ΦΪΙΤ ΙΗΧνϊϊΝΝνϋ ΈΜ Ο
  , υΉΐχυόχ Λψι ουρ ω^Iη^
  ΟΧ Λ39 5Ι3ΛΠΧ Πτΐ
  5ηοχ οιγτοχι οχ Λθοοογν>οιΐι οτ(
  -ολο 5ηοχ οιΑοΊπολιοχ οχ ριΑ 5ηχ
  -λολρ)οΌΗοοχ 53λ.οιΗιπ9 'ο ρχ
  ·3Χ)10θφ»
  ρχ 53ΛθτΙρ9 3θΐχφ»9
  0 λΙιχ
  503© ο. '
  9 Λ311|3 ρχ
  ίΐΰριχφ οχ 3Γΐ 3θχ3οι
  λ^ι Λ39 ΛοχοιΧργοοχ ιχοιΑ ηγγ—
  5ηοχ ο5ι>χ3γΙ λοιι|3 ριχ
  ιογ3ΑΑη ιο ΛθοϋοΊοιιιρ ρχ ·3Ο
  -Ο0Χ311 ΛΟΧ ρχ Βΐί3Χ ΛΟΧ 9Ο19
  ηχ 3Λ οϋο§ϊθ9 λοχ 3001115 ιχ '
  'Ο^ριχΦ ηχ 5ηο Εή ς>Α3,—
  '5ηοχρο 5ρ λϊιι
  -.3 ρχ ηογΒΑληΧσγ ηχΛοΧ3 λΙ«ρ ΛΟ11 "οχλο5»Πολ9 3χοιιχ3 μ 093οχ
  -6θΗ »001?»ΙΟΟ.ΟΟ- 3γ.3Χ£3 ΛθΑ -Ο«>01Ο 0Χ3θ.ΧΛρ ΟΧΟ ~βΧΧ%α
  -3Γ| 'ΙχθΟΐΛΙΧ Λΐίΐ Οθχρθθγ, ΟΟΧ ΊΟΐηησχ ΟΟΧ 14γ3 ΛΐΐΧΟ ΛΓ)§3ΧΛΙ)
  Λοΐ3γ!θ»9 91- λ-^ή ^° 3ΰιό?λ ^ !β" οφ1*1*
  Ιογ3ΑΑγ/ιο ΛβοΙιβΙ^ι» ρχ χ>^οόο5 5οχαχο οχ 3913 ρχ
  ·5ηοτΐ9Λ Οοχο0 β]-03«ΙΙιιχη
  -001Λ 1Π0Ι 3ΧΟ0 13X3 Λ39 00"3Λ »Τ1' ΛΙΧΧΟ 5ηαγ3ΑΑ» 3£>3^}3 Ώ* ΛΟγΟΧ
  'ηοΓΐ οσ··χβρ> —Λ3γΙι οχ ΛθϋηΧοι, 1x9 :>« οχ 503© 9 ^δΐ3 ΙηΧ
  λοχ ηιοΌΑιΙα.ηχ α ιοχ ΐ3ΧοΊρχι.
  οα Β"η οοΓΐΓΐιροΆοιγιΧ [ 5οοςίιρ9 ι"'Χ
  οχτοΗ59 ρχ ριΑ οογγρ53,
  'ο^ηο'^ 'Χηχ
  ΟΛΟθ'Χ ΟΛ3 ΟΟΐρ 0013ΧΟΟΟ10'311 ?9
  ΙΛΤΜΌΟΟΙ ρχ Λ(0χρΓΐ39 ΛΟΪιΙΙΐΧ 3 5ΐγθΓΐ
  α^9 ρχ λοχγΙι^Χ» λοοχ ηιοΌΑιίχχ οοργχηώΗ, ο^3φηα·^ Χοχ χ
  οχ λΙχχχ> Ι3θ3οιι<ί3χι οχοη Λη ιηχ 9ι '3Λ'Α3 0.011· ηΛθ303 Ιιχιχ3Χο ιοχ.09 'γιΧ 03 λ?χ ητ(Ι?9 53909ΚΑ9 ι!ι)- 9—Ρ 3^>«3θϋαι 5οιιο Ίχο 3τ1
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ~»^ »ιΑ Ϊ3Γΐ'Χηύο οθ€ ^π>3θθ3ΐχ -οοαΌφοόίνγχι 5ηο 'ϊοχοιιε§ Χηχ
  ηοχ Λογγητΐ -Ίΐ'θοχυρ 5ογ3χ Χ ιι ιηχ3χαηοιιο 5π3οη3χίΐ0θΐΐ9 5ογ3χ ογΐκΐιο οχ
  Ιι '5ητ1 5οχητ11;ΐ9 οοχ 11016.13X019 !3 ΌΧΛοτΙιΙιορ ιοΛρ ιηχΛοχχηςίιι ηιΑ ρχ 5οο 5οχετΐ39
  ΗΠΌ)ΙΙ0ΐν31Ι 9
  ζοΜνουΐνν
  ιν>ι
  ο
  ΖνΐΛΙ ΗΖΗΙΝνυν Η
  ζοζυ "6
  51ιχϋιο'χ —
  -οΐ3 ηοαι ηοοιιι ηχ ιχηιΑ γχγ3 ?1Α ^■0^10110913 Ιιτΐ 1»χ 3/π »χ
  ηοχ 09003 ηιΑ ιΧο ρ·χ η^3φ^σ■^ -ιχ3Χο '«γε)3νΥΗ ΝΗΊ ΟΙΧΙΟΝ
  η3χΙΐθθΐυρ *-Ύ?χ Ληο0ΐχχιίι5 5ητ1 πλ Χο1 η— ηοοΙσιΧ οοχιχοϊχίυθοιι "3 Χΐΐν Οί Ι3±ΐνυν 0Ι3νν
  9 13?Υ 5><~° — —· "° ο^νθβθ- ι»χΐ3λ«ίιηοιτ11ΐ9 Ιιτΐ (χγΐ ΟΙ ΛΟνΐΧ Ζ0Ν3 0ΐν9 Λ39 ηογιχ 5οΛ? ΛηχΙι 5ητ1 »* !ο>( ^^ ^ΠΓί?§ »χ ^ιεχΑ -19 νΝ3 ΥΙ> «Υ. χ μ Λ9Α 3τ1
  ητ)Γ39 οχ ηοΦ9 ιχοι9 '^νοχ λ9χοο? 3 ΛθθΛρ9Η»γοοα»χ. ?λ 53χχ,ϋγ 0861 ( 1(8Ζ ^- ^>»- 5π9!ς)3τΙΐϋΦ
  λοχ οοχ 5ΟΛΟΓ) 13903*019 γχν~ -οεΙ:011 !° 'ΟΧΛΟΟΛΐχηΛοιι ελ ηιλ ? 5υχ ογγοφ οχο 3*ίιχη3ιοοτ1!ΐΐ9
  9 '5ϋγοχοιιΐ3 ολιοιιοοΌιι 5ϋχ οφ 3>»1ίβ(?ο3'θη>ι 9X0=° ^ογ^ιχ οχ ηοιι οιγοΧώ 3Ο 5ηχΛ(ρχΛθΐιγ,
  ηοΊλροΊηιχ ηι»χΛ3γ3χοοΊιι λΙχι^ οοχ 50^99 οχ οαιβ
  πχΐιχο'ρ53Λρ Όιο'ο οχοχφΛορ ,χηχ
  ίΧ3Γΐ ριχ 53Γΐ1Χ»0'9 Ο ί ?Τί
  λΙιχ ιηχ3Λτ,^ίθ9ΙΙ1-? ΙιχιινΥ
  οοα. 5α>3οΙιιαιΐ09ΐ3 5Ιιχ οχυρ
  ΖΗ1Νλ©λ3ΐν 20ΧΊΝ3ϋ Ο ηοο3τ1ιι>ο Ι 0906901 λΙιχ ηχ3ϋ ητΐ
  -3ο Χηχ 30ρχ 'λγολΧοι ηοΐ)
  ·οόιηχ.Α3 9x019 53χιχλιλολ»χ 5ιιχ 3γ1
  οχ ηΛ 3χΐ>9ν.1ιί>οςίιιι -τΌζ ί>Ρΐ3Λ03ιχΐΙΐ9θΐιρ ιιγ?χ ηχ 3χ
  Λ39 ρχ 3χο5ρι.οοοιι» οαΐί 5ηΜ -3γρ9»χιοχ »«■ 3χηιχϋβΙΐΛ0'9 οοφη
  ΝϋΐνΝ31Ι0ι1)ΙΙΝ Ν»10ΙΝΙ0Ν3 01
  ι ιχο 'οΐΛουρ-θΓ. /1/3 Ο»
  08—ε
  ΝϋΧ(ΧΥ1
  ΗΣΝλ©Λ3ΐν ΗXIΝ^^
  εννιν3Ζ
  '<νΐ3ΘΗνν Η» 0861. λθΐνπυν νζ ν<ΐ3ΐλ3ν
  ΐ~_ΛίΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Α "Λ
  ν πλ'λη Γ.α γ
  χαρας, οαυ
  πουηρνμε/
  ςρροξουν οιαλ^λο όο ο&ομα
  προλαρη νρ πει εο&ωκοι > <ια οοΑλαΡη δ«Γ)χσυ • 11,'ΚΙ,ΊΐΝί |__■ — ι ι ι ι 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Πά την συκοφαντική, ύβριστική έκστρατεΐα τους σέ βάρος τοϋ Μάνου Χαρή ΕΞΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΑΗΣΕΙΣ - ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΑΑΑΑΓΗ,, ΚΑΙ ΤΗΝ "ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Εμμανουήλ Ηρ. Χαριτακη, (Μα- νου Χαρή), δημοσίογράφου, Εκδότη Εφημερίδος «Η ΑΛΗ- ΘΕΙΑ» κατοϊκου Ηρακλΐΐου Κρή της. ΚΑΤΑ 1) Ιδιοκτητη — Εκδότη Εφημε ρίδα< «Η ΑΛΛΑΓΗ» Ε. Καρίλλη, κατοίκου Ηρακλείου, Δρακον τοττοϋλου 15 ή Καζάνη 4. ■99 2) Δκυθυντή Εφημερίδας «Η ΑΛΛΑΓΗ» Α. Σααιτσάκην, κα- τοικου Ηρακλείου, Κονδυλακη 11 ή Καζάνη 4. 3) Παντός ετέρου συνυπευθύ- νου τους. Εις τό υπ' αριθμ. 1630 φύλ¬ λον τής Εφημερίδας σα{, υπο η- μερομηνϊα Τετάρτη 16 Απριλίου 1980 καί υπό τόν τίτλον «ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ — Η ΑΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ <& ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σβλίδα 1 κων 'Ανβρώττ»ν Κρήτης, ιμέ ίνα κονδθλι γΐΛρ» στϊς 40 μέ 45 χι λιάδες δραχμές, επρόκειτο δέ να έκδοθϊΐ τό ύλικό τού καί σέ λευκΜΐμα άλλά τελικά α6τό δέν £γινε. Στά πιλαίσια λοιπόν σύ- τά ί-ηρχε δντως ιμιά συνεννοη- ση καί Τσως καί άλιληλ0γρα<ρια πού θα πρέπτει νσ ύττάρχει στή διαφηιμιστική έταιρία, δχι διμως ιμέ τόν Γεωργαλά, άλλά μέ τον τατε άρμσδιο τού στ>νεδριίου κ.
  Ε. Χαραλαμττάχη, Προεδρο
  τού λεγο,μένου Περιφερειοκοΰ
  Συμβουλιον. ΎτΓθγραιμμίζαμε,
  έξάλλου, ότι τό μεγαλύτερο μέ
  ρος τής δήθεν έπιστολής, άναφε
  ρεται οτό άναλυτικό έτταγγελ-
  ιματικό διογραφικιό σηιμείωμα
  πού εΐχε δωσει τότε (1972) ό
  Μάνος Χαρής σέ 'ΕΞλνληινο—Άμε
  ρικαντκή εταιρίαι προκειμένον νά
  ιτροσληιφθεϊ σ' αυτήν και στήν
  ότπΌία έργάστηκΕ τότε, μετά
  τόν «Άλέκπ-ορο» καΐ μέρη τοθ
  οποίον έΐχουν πάιρει καί ττρίν και
  μεττχ δηιμοσιόττντα. Τό ττως τώ-
  ρα ττροστέθηικαν τό δνομα τοϋ
  τταραλή—τη (Γεωργαλά) ή άκιρο
  τελεύτια παράγραφος καϊ ή υ¬
  πογραφή, είναι πράτγιματα πού
  θα βξηγιηθοΰν άττο τους ύτΡευθύ-
  νους στό Δικαστήριο.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ άχομη δτι έκτός
  τόν Μάνο Χαρή στήν δίκη αυτή
  καί άλλα εύνττόληπτα τφοσωττα
  σΐΛθ^αντήθη^οτν εύθέως και διά
  τής μέθοδον των ψιθύρων, διτως
  οί Βουλεντές Θ. Σκουλάς καί
  Κ. Άσλάνης, γΐά τό δτι δηθεν
  βτ—(ρέασ—/ την Είσαγγελικί)
  Αρκή (οισκή6(η)κε ώς γνωστόν
  δίκη κ—α τού δικηγόρον τοθ
  Μιχελιδάκη Δημ. Ξνριτάχη, πού
  σΐΛ*ελήφθει γι' αύτό καί ώδηγή-
  θηκε μετά τή διαδικασία στον
  ΕΙσαγγελέα). Καί άκομη ό δικη
  γόρος μας κ. Γ. Στρατάκης, γιά
  τόν όττοΐο διέοαχταν δτι μάς έ-
  γκατέλειψε, έκιμεταλλευάμενοι
  σσν σ-τνγνοί ΐερόσυλοι, τό θλι-
  6ερό γεγονός τού έπισυιμβάντος
  θανάτου ττροσφιλοΰς τού καί
  τηροσψιλούς μας ττροσάκττοι;.
  Τβλος, σΐΛοοφανΐτήθηκε σκαιό-
  τατα, άττό τόν αλλο σνινήγοιρο
  τού Μιχελιδάκηι Μαν, Παπαϊωάν
  νού ό γιατρος Γεώργιος Χαλκια
  δάχης, γιό: τόν &ττοΐο εΐττε δτι
  εχει δικβατεΐ γισ έκδοσηι ττλα-
  στοθ πιστοττοιηίτικοί) και δτι
  τάχα — άκιθύσατε ποθ φθάσαμε
  — ό έπιστήΐμονας ούτος (εύτυ-
  χώς ποθ δέν ήταν καί μόνος καί
  εΐχε καί είδικη έττιίσημη παραγ-
  γελία) μάς έξέδωσε ψευδές πι-
  στοττοιτιτικο γιά τις κακώσεις
  τΓθύ μάς έ—έφερε ό Μιχελιδάκης,
  έ—ειδή είναι νονός μαςϋ!
  ΑΥΤΑ καί ττάιρα πολλά άλλα
  (]βί^ καιί μυιο-ιικέί ριυΐσκέ«με»ς
  ήμερήσιες καί νυχτερινές, μέ
  άλλοττροσαλλα καϊ μέχρι χθες
  φαινομενιιαά άντίθετα κομματι-
  κά τηροσωπτα γιά τό ττως «θά
  μάς βγάλουν άττο τή ιμέση») συ
  νεβησαν, δυστυχώς.
  ΞΕΡΟΜΕ δτι είναι δυσκολα τα
  μιτόχτενα ττού ιμάς μπλεξανε
  τόσοι ττολλοί, μεταξύ των δητοί-
  ων καί μερικοί διεβνός γνωστοϊ,
  έτπκίινδυνοι και σκοτεινοί
  ΔΗΛΟΝΟΥΜΕ δμως δτι θά
  τους άνιτι,μετωτηίσωιμε μέχρι Θα¬
  νάτου! Κι αώτό δέν είναι ύττερ-
  6ολή. Γιατί διηλαδή, μή~«ς εΤ-
  ναι ήσονος σημασίας ό φυσικώς
  άττό τόν ήβικό θ&νχχτΟ πού ττάνε
  νά μάς έτηιφέρουν δλα αύτά τα
  σχοτεινά άνθρω-οειδή;;;
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟΣ ΠΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οιελίδα 1
  ξικοπΐηιματίες τής Διχτατορίας, αφοΰ εΐχαν κατα-
  δικαοτεΐ σέ θάνατο.
  3.—ΔΕΝ εχει διαφεύσει τή Μασωνική τού ίδιότητα/
  την άποία — ώς γνωστόν — τοΰ ώποκαλύψαμε/
  και τίς έξ αυτής διασυνδέσεις τού ρέ τόν Σιωνι-
  σμό.
  4 —ΔΕΝ έχΕΐ άιπαντήσει στό πως πίίρε την έξουοία
  τό 19Τ4 άτβό την «ούρά τής Χούντας» (τόν Γκΐζί-
  κηι και την παρέα τού)/ μιέ τή μεσολαβήση τοϋ γε
  φυροττοιοΰ Αβέρωφ- τολ1 οποίο τώρα παει ν' άφή
  σει «στό πόδι τού»
  δ—ΔΕΝ έχει διαβεβαιώσει τόν 'Ελληνικό Λαό αν έ-
  χορε φύγει ούσιαστικα άατιό τό Στρατιωτικό σκέ-
  λος τοΰ ΝΑΤΟ η άν πρόκειται νά ξαναμηοΰμε
  και τυητικά σέ λϊγο μέσα σ' αύτό·
  β.—ΔΕΝ έ'χει δωσει ξεκάθαρΐη άπάιντηση στόν Έλλη-
  νικό Λαό- γιά τό τί ακριβώς είναι έκεϊνο πού τόν
  δεσρευει νά έπιαναλαιμβάνει έίπΐίμονα καΐ άνυπο-
  χώρη,τα δτι «ά,νήκοιμεν είς την Δύσιν» καΐ
  7—^ΔΕΝ έχει έζηγιήσει γιατί βά τιρέιπει, σώνει καί
  καλά, νά δχομιε αίϋτνίως τϊς Βάσεΐς τοΰ θανάτου
  στή χώρα ρας, πού θέτουν σέ διαρκη κίνδυνο τόν
  Λαό αυτόν άκρΐΐβως — καί κυρίως δνα κομμάτι
  τού, τόν Κρητικό — ιπού θέλει ό κ· Καραμανλης
  νά έκιηριοσϋΜτεϊ διεθνώς, μέ την έκλογή τού σάν
  Προέδρουι της Ελληνικάς Δηιμοϋρατίας·
  ΝΑ γιατϊ κύριε Κων)νέ Καραμο.νλή δέν εΐστε ίίξιος
  νά γΐνεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας- πρΐν ξεκα
  θαρίσετε ύΐτεύθυνα, τουλάχιστον τα έφτά παραπύνω
  'ΕΟνικά θέρατα- έξαφορμης των ότοοίων ακριβώς/ δέν
  έχετε και την καθαρή, τοραγματιιαή πλειοψηφία μέσα
  σχή Βουλή, την όποία έκβιάζετε ούσιαστικα, νά σαι;
  έκλέζει.
  Μ. Χ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
  Εύχαριστοϋμε άιπό βάθους καρδίας σλσυς αύ-
  τούς πού μέ ότίοιοδήτιοτε τρόΐτο συμμετείχανε
  στό βαρύταΐο πένθος μας, έξ αΐτίας τοΰ όΐδικου
  καί προωρσυ χαμοΰ τοΰ άγαπηιμένου συζύγου
  καί πατέρας μας Βασίλη Κατσακανδαράκη·
  Η ΓΎΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
  — · —
  Συμμετέχοντος καΐ ένώ στό βαρύτατο πένθος
  πού μάς σΐφησε ό αίφνίδιος καΐ άναπάντεχος θά-
  νατος τοΰ άγαιπτ)ρένο·υ μου άδελφοϋ Βασίλη Κα-
  τσικανδαράκηι αίσθάνομαι τί|ν άνάγκη νά εύχα-
  ριστήσω δημοσία Κα1 διά τοϋ Τύπου δλους έκεί-
  νους πού τιρήσανε κατά τόν άποιοδιή-οτε τρόπο
  τό νκερό καί τή μΐνήρη τού.
  ΑΝΤΛΝΗ2 ΚΑΤΣΙΚΛΝΔΑΡΑΚΗΕ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΡΟΣ Γ. ΓΕ-
  ΩΡΓΑΛΑΝ- ΤΙΘΕΜΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙ¬
  ΑΘΕΣΙΝ ΣΑΣ — ΠΑΣΑ ΠΡΟ-
  ΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΕ-
  ΚΤΗ», ποϋ τοττοθετήσατε στήν
  κουρφη τής πρώτης καί τίταρ-
  της σιλίδεκ, ΐδημοσΐίύσατε δή-
  θεν ((έγγραφον εττιστολή μου
  πρός τόν θιωρητΐκόν τής δι-
  κτατορία»; Γ. Γεωργ*αλάν» μ< προλογικα σχόλια καταφρονητι^ κα, υβριοτΗίά καί συκοφαιντπκά καί μ< τό γνωστό γινικα περιε- χόμενο ποϋ (ίχε τό κατατεβϊν τα εμσάνυ'χτα τής προηγουμέ¬ νης στήν δίκη μου κατα τού Ιω¬ άννου Μιχελιδάκη, ανατΗύρω- τον, πΐρίΐργο φωτοαντίγραφοι, τό οποίο παρουοίασε ο εκ των υπερασπιστών τού Μιχελιδάκη, Δημήτριος Ξυριτάκηϊ «αί πού ιταιοά την έντονη επιμονή μου «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΧΤΥΠΑ ΑΓΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ: * ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ *ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ *ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ *ΤΟΥΓ ΜΑΣΩΝΟΥΣ *ΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑ- ΝΟΥΣ •ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ *ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑ - ΝΟΥΣ •ΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ *ΤΟΥΣ ΧΟΥΝΤΙΚΟΥΣ *ΤΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥΣ *ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ- ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ •ΤΙΣ «ΣΑΠΙΕΣ ΡΟ- ΓΕΣ» ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ - ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΚΛΑΡΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ; * ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΪ: - ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΥΝ - ΤΟΝ ΔΙΩΚΟΥΝ - ΤΟΝ ΤΡΟΙνΙΟΚΡΑ- ΤΟΥΝ - ΤΟΝ ΔΕΡΝΟΥΝ - ΤΟΝ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙ- ΖΟΥΝ - ΤΟΝ ΣΥΚΟΦΑΝ- ΤΟΥΝ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΝΤΩ- ΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝΕΞΟΥΘΕΝΩ. ΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙ- ΣΟΥΝ ΠΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ! νά τό ειπίκυρώσ&ι, ώς χρέωση, γιά νά τό κοτοθϊβα, αρνηθή κ, χρηοιμοποιώνττκ τα απλώς «αί μόνον γιά λόγου{ »- τυπώσχων. Ενώ όμω< αυτά συνέβησαν καί τα γνωρίζατε, εν τούτοκ σχεδόν συγχρόνως μέ την λήξη της διαδικασϊα< ττού συνχ^οτη- κε καί την επαύριον καϊ γϋρν θτ πό τίς μεσονυχτιες ώρες, κυ- κλοφορησε η Εφημερίδα σας «ΑΛΛΑΓΗ» με τό παραπάνω «εί μενο, τό οποιο αποτελα έντονο κακοβουλη και δολια κατασυ«ο>
  φάντηση τού προσώπου μου, ε
  νύ συγχρόνως (καϊ αν προ< στιγμήν θεωρηθή σάν οληΰννο, που δέν είναι) ΐτ£ριέχ« —τοτχβα πού καταδεικνύουν πρ^οηλα καί καταφανώς), την πρόββση της εκ μέρου< σας (Τ,υ&ΜθεΗ·* τού προσώπου μου. Σχετίκώς σάί γνωριζω ότι την ϊδιο ημέρσ 16-4-80 «οί πρό τής λήξίως τής <Κ, κατίβεσα σχετική ηϊ ίΐρό«; τόν κ. Εισσνγελεα Πλημ- μελειοδικών Ηρακλείου, ηρονβ- μ&νου νά μιύ χορηγηθοϋν θήοη μα αντίγραφο των οινεηκμρύ- των αυτών φωτατΜΐκώυ,' εκ>ϋ
  παρουσιάστιικαν από την
  91
  ράοττιση Μιχελιδάκη στό Δικα-
  ττιριο, προκεψίνου να υποβάλ¬
  λη μηνύο-εκ κατά παντός υπευ
  •υνου, ώς εδήλωσα από την
  πρώτην οτιγμή πού επιοείχτη-
  Ναν, μέ τόσο απαρόδεχτο τρό-
  δικαζομένη υπόθεση, χαλκευμέ-
  να αυτά φωτοαντϊγραφα.
  Μίχρι συμπληρώσεως των
  χρονικών καί λοιπών δίαδικοσι-
  |ύν που απαιταύντχΜ, προκειμέ-
  νου νά υποβάλλω τίς σχετικϊς
  μηννύσΐις καί εποδη διαιτιοτώνω
  ότι σήμερα τό αυτό κείμενο,
  συνοδευόμενο μέ άλλα εξ ίσου
  μέ τό δικά σπ< συκοφαντικά καί υβριστκά σχόλια δημοσιεύιτσι καί στήν εΜΕΣΟΓΕΙΟ» τής 17 Απριλίου 1980 (πληροφορήθη- κα μάλιστα ότ#— όπως φαίνπαι εί άλλου — δανίίσατε την ι¬ δία τυ-ογραφική σας φορμα) πραγμα ττού δεϊχνεϊ οργανωμέ- νη συκοφαντική εκοττρατειο οιέ βάρος μου, από ιτολλές, φαινομε νΐΜα αντίβετες πλευρές, ΣΑΣ ΚΑΛΩ, βάσει τού νόμου ΓΠρϊ Τυ που να δημοσιεύσετε πάραυτα στό αμέοως ιπόμενο φύλλο τής Εφτ>μεριίοας σας, από τής επκδό
  σενκ τής παρούσης καϊ μέ τα
  αυτά στοιχεκι, στήν αυτή θέση,
  τής κοραφήί δπλαδη τής πρώ¬
  την σβλιίδος τής «ΑΛΛΑΓΗΣ»,
  την παρούσα μου εξώδΗβο Πρόσ
  κληοη μοί Δκιμαρτυρία, γιά νά
  ιλαττωβεϊ κάπως, άν είναι δυνα
  τόν, τό μεγεθο< τής ηθικής κυ· ρίως σλλα καί υλικης ζημίας πού μού προξινήσατε καί βά μού προξ<νήοιετε, καβώς ακόμη τή< ιξυβρίοχως, κατασυκοφαν- τΐσεως «αί τού προπηλακισμού τού τΐροσ)ώπου μου, θλφφά γβγονότα πού πιστεύω ότι θά α- πο&ειχβθιύν σάν τέτοια ακρι¬ βώς, στκ αϊθουσες των Δικαστη ρίων. Ηροκλίιον 17 Απριλίου 1980 Ο προοικαλών καί διαμαρτυ- ραμχνος ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) Εϋδότης Εφημχΐδας «Η ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑ» Ηρακλείου Κρήτης Αρμοδιος ΔικαοτΗνός Επιμε- λητής εντέλλεται νά επιδόσει νο μίμυς την* παροιύσαν, πρός τους καθ* ών απευθύνετοι, πρός γτ]ύαιιν «αί οΜμμόρφωσιν^ αλ- λα «αί δια τάς νομίμους συνε- Γατος. Επιφυλασόμ«νος ρητώς από τούοε παντός νομϊμου δικαιιώ- μοτός μου, Ο Παραγγελλων ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Α» Η ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑΑ6»ΗΚΕ ΚΑΙ ΠΉ «ΜΕΣΟΓΕΙΟ». ΘΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙιΕΥΣΩΜΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΧΩΡΟΥ. — · — Τ0 ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ Πρός την «ΑΛΛΑ1ΓΉ» καϊ την «ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Χυιμπληρωματικά μέ την ατιδο αόοα σί σάς σήμερα, διά Δικα- στναύ Επιμελητού, εζώδικο Πρό- βιΑιηοη «αί Δκαμαρτυρία μου, Υεά τβ ου«ο>φαντικά οημοσκύμα-
  τά οος «αί την προσπάθαά σας,
  τ^>ν άλλων, νά μέ παρου-
  σάν χουντικό, σά< ρω- τώ: Γιατί δέν ανοφέρβστε στό προγματικό γεγονός τού Συνΐ- δοίου Πνβυμαπκών Ανβρώπων Κρήτης βποχής Γβωιργαλά, κατά το αποίο έβεσα τόσο ρεαλιστι- ■ά «αί βαραλέα, λόγω εποχής, τό βέμα Καζαντζάκη, ασκών- τας ιβαντιερο ϊντονη κριτική ατο τότε «πιθίσ^ώς; Υπάρχουν μάλιστα καί σχετι κές φωτογραφΐες στό αρχεϊο Βααίλη Αροοου μέ τ'κ οποίε< μπαράτί νά ενισχύσιτε, διά τού εγ«·»στοΰ τόρπου» οας τή συ- <ιτιφΒ>(ΐτιιιη προσπαθεία ΐτροπη-
  ληκιαΐιθΗ τού προσώπου μου.
  Επίσιης όμυ< ρωτώ: Γιατΐ δέν ανοφ4ρ<στ£ καϊ στκ Συναυ λϋς Νιεου Ζυλουρη, καβως και ατήν ι£ αυτών πεοητετωά μου «εΐνικ επϊοη< τη< δικτατορικης χρϊθί, σάν υπ&υθυνα όργανα ρ^μερωσεως τής Κα- νή< Γνώμης, πού θά έπρεπε νά ύστζ, νά λέγατε την Αλήθεια πρόΛ πάσα»- «ατΐυβυνση καί άχι ■νό αγνοετΓΐ τα πραγματικά γε- γονιατα που δέν σάς εξυπηρε- τουν η νο τό συνουαζετε μέ π- νιύπαρχται, για κά επιτυγχάνίτε τόν ο«ρπ6 οας, πού δαχνυ ότ<ι «νοι ο προηηΙαΐΗσμός καί η ου- ωφακτϊρή μου. Μέ την Εΐλπϊοο δημοσιιύσε- ως, τού παρόντος μου, βυχαρι- ΕΗΗ. ΧΔΡΙΤΑΚΗΣ ή ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ II ηΚΜΙ ΕΑΟΣΕ ΚΊΟΑΑΣ ΤΟ ΊΙΝ» ΦΟΣ.. ΚΣΟ ΗΗί ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Νά ξεσπκωδοϋν Κόμματα, Οργανώσεις καί Λαός ΝΕΑ Αμερικονικη Βάση ετοιμά- ζουν οί Αμΐρικανοί στά Χανιά, στήν τιεριοχή τού Αποηόρωνα. ΣΤΗΝ προσπαθεία τους αυτή, να δημκ>υργήσουν στό νησί
  μος, ακόμη μιά ίθτϊα θανάτου,
  ΠΕΝΘΗ
  ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΘΕΡΙΟ
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
  ΚΑΡΔ1Α
  Η Κοινωνία τού Ηρακλείου
  έχασε πρόσφατα ένα άνθοωπο
  μέ τόν οποίο σχετίστηκε στενό
  καί η «Αλήθειαι» έν» καλό Φίλο.
  Ηταν ο Βασίλης Κατσικανδα'-
  ρακης, ο ιδιοχτήτης τού ζια-
  χαροπλαοτεΐου «Κορονάντο»,
  ο άνθρωπον, πού λόγω κατανω-
  γής, κλόφτηκε όχι μόνο από
  τούς Ηρακλειώτες, αλλά καί
  τσύς
  Καί άλλοι όμως άνβρωποι,
  από όλαι τα μέρη τού τόπου
  μας, πού τόν «χον γνωρϊσειι, έ-
  κλαφανι γιά τόν απροσδόκητο
  χαμό τού παλλτικαριου. Γιατί ο
  Βοσίλης ήταν πραγματικό παλ-
  ληκάρι.
  Μέ τοϋς αγΐώνκς τού γιά ε-
  πιβίωση καϊ κοινωνκή — οκκογε
  νειακή πρόοδο, αλλά κυρ«ω< μέ τους αγώνες τούς εθνικοϊκ, κα¬ τά τού ιηταχτητή Γερμανοϋ αρχικά κι αργότερα στό δεύ- τερο αντάρτικο, ο Βοσΐλης Κατσικανδαρόκης σττοδοχτηκε, λεβέντης, άνθρωπον, ο»κογινκ- άρχηί, σωστός επαγγελματίας —εργάτης καί αγωνκστιής τού λαΥκού δίκηου. Ήταν ωρακκ άνθρωπος καϊ σωστός ιδεολογος. Ήταν πρό παντός Φϊλος των αδυνά- των, των αδικημένων, των <ρτωχ|ών. Τό Ηράκλειο, πού τόσο πάν- δημα τόν κήοβ|ΐ{ τα μΐσα τής βδομόδας πού πΐρασιε, μόλις οτά 49 τού χρόνιο, θά τόν θυ- μάταιι μέ τίς πιό καλές αναμνή- σεΐί ικαί ΐντυπώοιει^ πού άφησιε. Ο βορθς πόνος πού άφησε, κιιρίως στούς δικούς τού, μονο ένα αντϊβαρο μπορ«ί κάπως να τον αντκ—χΐθμίσίΐ): ότι θάναι περήφανοι πού ήταν ο Βασίλης ο δικός τους, όπως ήταν κι ι- μάς. 0|Βοσίλη<Ι Αυτό τό Κρητι- κό θφΐό, μέ την πακοΐΜή καρ- διάΙ.. χρησιμοποιουν τα σχεδια «Χοι- ηγκ» και «Ροτζερρ>, που κατα-
  τείνουν στόν εγκλωβισμό τής
  Ελλάδος στό στρατνωτι«ο
  ΝΑΤΟ.
  ΗΔΗ — όπως τονιζουν ο αρμο
  διο» της Επιτροπήν κατά των
  ξενων Βάσεων στά Χανιά — η
  Κυβέρνηση έχει δωσει τό «πρά-
  σκνο φώς» στοϋς Αμ«ρικάνους,
  τταρά την Πανελλήνια απαιτή¬
  ση νά σταματήσα η επέχτοση
  τ)ών αμερικανικόν Βάσεων στή
  χώρα μας.
  ΧΡΕΟΣ των Κομμάτων, των
  Οργανώσεων καιί ολοκλήρου
  τού Κρητικού Λαού, είναι νά
  ξεσηκωθεί κατά τού καινσάρ-
  γιου αυτού Αμερικάνικου Στρα-
  τηγείου στό χ)ώρο τής Κρήτης.
  ΟΣΟ γιά την πλειοψηφϊα των ε-
  Η
  ΜΕΡΑ!..
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  των έλεεινών σκουληκιών κσι
  έρατεττών, που σάν βδέλλες, ρο
  φοθσαν τό αΤμα τοΰ έΐργαζο-
  μενοι/ καί βακταντζάμενου λσ·
  ου, έψθκχναν τιρύ~ες νά κρυ-
  φτοϋν.
  ΤΗΝ καθαρσηι και την απαλλα¬
  γή άττό τή 6ρωμιά μόνο μιά
  νέα κατάστοση μττοροΰσε νά
  τή φέρει. Ή κοινονικοπολιτι
  κή όΛλαγή,, .με έ/πΗνάστσση.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ή φαγωμάρα των
  ανθρώττων που εκφραζαν
  τους κ«ταπ·ιεσμένους, τούς
  άδΐκημένους καί τα θύματβ
  των έγκλιη|μάτ&>ν των
  σκοτεινών δυνάιμεων, 5ι-
  ευκολυνε την πιροχεΐιρηι χ£ΐ
  ρουιργική σΐίρραφή των ίστών
  τού σώτπου 6ρυΐ(όλακσ τής
  νεκ.ρανςχστη(μ€'νΐης Δεξιάς.
  ΚΑΙ άκολουθησε τό κύκλωμα
  τής δηθεν «οϊκουμενικης»,
  τής καθαρόαι,μης και της δι-
  ευραμένης δεξιάς κυβέρνησης,
  τής έτΓωναμαζάμενης «Νέας
  Δηιμοκρατίας».
  ΠΑΛΙ δμως προϊονίζεται τό τί
  λος, γιατΐ, δσο καί άν δέν τί
  βέΤλει ή αρχουσα τάξη, ή ί-
  στορία είναι μεγάλο ποτάμι
  ττού ττάει μ—ροστά καί τα
  φράγιματα τής Δεξιάς, δσο
  μεγάλα κι άν είναι, μενουν
  ττίσω τού.
  ΑΥΤΟ τό τελευΓταϊο, πρβττει νά
  τό προσέξουν καλά, δλοι δ·
  σοι &έλουν πραγματικαί την
  άληθινή άτταλλαγή τού τόπον
  αύτοΰ άττό τή δαναστεία1
  των έχθρών τοΰ λαοΰ, και νά
  ττροσεξουν ττολύ άν θέλουν νά
  γίνουν ξανά τα στηιρίγματα
  των φραγμάτον τής άναστο-
  λής τής ίστορικής ττροόοου.
  Μ' ΑΥΤΟ Ίον τιρόπ-ο καί μόνο
  μ' αΟτο(!) δέν θά ςηιμερώσει
  ξανά καινούργια μαυρη. καϊ
  αποφράδα μερά!.
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ΤΟ ΙΡΑΚ ΣΗΜΕΡΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ξεφευιγοΐϋ'ν αττό την ενηιμβρωση
  αυτή.
  ΙΡΑΚ
  Οί επανια'στατικΐές δΐΌ'διχιασϊ
  ις στό ΙΡΑΚ ΰρ.χι^ου'ν από το
  1958, τοττε οού οναΓτρ8Π~αιΐ ο
  Βασιλιας καί μέ την υιπκ>στήρι-
  ξη ολων των ~ρ«οδ&υΐτιικών ου
  ναιμεων αν,ε^αιίνει σπήν ίξοωσια
  ο Άβΐεπ- 'Αλ Κορ·ϊ(μ Κύισεμ. Ο
  χαρακτήρος της βξουισίας αυ¬
  τής ηιτον αιντιαποιχιοκροτικος
  κσι αντΐΊμπερΐιαλιστΐικιός. Ακο-
  λ&υθεί μ ιά ταιραίχώΰης πϊριοδος
  μρχρι τώ 1968, με κυρίαι χορα>-
  κτηιριστικα την πόΐλη τού Μπα'-
  οθ γιιο τή> καττοχύιρωσηι τής ι-
  δεολογΐικής τού τ<ιυΓΓθΦΓ|ΓΡος καιϊ την εδροιωοή τού σπή συνιειιδΥι- ση τοϋ λοού, ταυπ-όχρονα' ο- μυς με το δυναμωιμαι τού Μπα- αθ το ττισογύρΊσμαι Τής αστΐικο- δημοιΚιραΓτΐικήις Βπαινάιστασηις, ό¬ πως χαρακ,τηιριοτΓΓΚΝε (Η επανώ» στασΐϊ τού 1958) κ.αί την σωρινή εζουισια τού " Σαλαΐμ Άρεφ (1963) μι τών μεγαλων πετρΒλιαιοπηγών καιι την δημΐου,ργϊιθ στόλθιυ γιιΐώ την μεταφορα το·υ σε 30 χώρες στόν κοσμο. Στις 17.7.1968 οί επαναστοι- —ι«βς δυναΐμεις με ί/πιικιεφαλής τό Μπΐαιαθ ανιαίτρΒπουν τόν Άμ- πτελ ΣΌλαιμ 'Αρ*φ και δημιουρ- ν&υν τις βασεις γιο μια ττο>ρεΐια
  τ'"«υ ΙΡΑΚ, 'σύμιφωναι μιε τα ιδ&ώ
  δή τού ΜΓίόιαθ. Πρ<ϊεδρος τής ΛσδιΜτκ Δη(μο«ιρα[Γΐα^ τού ΙΡΑιΚ νινετα·ι ο 'Αλ Μίπακρ. Σχηιμρπ-ιζε τα.ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ατ» ολίς τις προο&υτηκς. Δυνάμεις κα Κΐομμοτα (ΜΠΑΛθ'— ΚΟΜ- ΜΟΥΝΙΣΤΕΣ — ΝΑΣΕΡ.ΙΣΤΕΣ — Εκπροωσποι Μίειονοτήΐτων) μέ σα«ρή π,ροοαναιτολισμο την ενότηται των Αρόβων, την Δή μοκιρ.ατίισι καί τή ανοίκοάάμτ,αΓ) ατό Η ίηανϋσναστί τό 1972 μϋ την Ββνικοποίιηση ΑΦΑΝΤΟΣ Ο ΕΒΡΑΪΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΗΣ Όπως είχαμε προβλεψει, δέν εμφανιστηκε στην δίκη πού ή¬ ταν κατηγοροϋμενος ο Εβραίος ΑυτονομκτΓτκ Κρήτης, αξιωμα- τκός τού Ισραηλινού Στρατού, Ελάν Ράμελ, πού εϊχΐ είξυβράσο στούς διαδρόμοος των Δικα»- οτηρίων Ηρακλείου (δίκη Μπαν τουβομανώλη) τόν βουλευτή κ. θ. Σκουλα καί τή σύζυγό τού δικηγόρο κ. Τασία Σκουλα. Καί οχι μονον ο Ράμελ δέν εμφανιστηκε στην προχβεσινή δίκη, αλλά ούτε οί συνηγοροί, ουτε οί μαρτυρες υπεράσπισής τού! Κανεις δεν ηρθε νά μας πει για το που βρίσκεταιΐ τό «κυνη γημενο αυτο ζωο» — όπως τόν ειχε αποκαλέσει συνήγορος τής υπερασπίση^ τού στήν πρωτό δικη δικη, πού εΐχε δικαστεϊ μί 6 μήνες φυλακή. Έτσι, η έφεσή τού ατιορρ*- φθηκε σάν ανυποοτήριχτη και παιρέμε,νϊ η πρωτοδικη πο«νή. Φοσικά 6μως τό ...πουλακι τΐεταξε Οί μηνυτές καϊ οί μάρτυρΐΐ κατηγορκκ ήσαν φυσκκά παρόν Τίς, απλώς γιά νά διαπιστρ- σοον αυτό πού φοβούμαστε «αί προβλέιμαμε: ότι ο Ράμελ δεν Θά ξαναΐ,μφανιστα, τουλάτ χκπον μ' αυτό τό όνομα, τή μορφή καί την Λιότητο. φημερΛων τού νησκχι, αυτε λογοί νά γνιεται, οΐιοομενου ότι — πΛην 6υό ή τρ*ών εξοιρίσε- ων—οί (χοοτιις τους σσχολούν- τα* μέ ό,τιδήποτΐ σλλο, παρα με το—ιεττΓΚίνβυνο βεβαία —Ε- Θνικό θεμα των Βόαεων. Τό κα- κό μάλιστα «ναι ότι πρόσφατα ωρίσμένοι εξ αυτών κηί μέ «συν γενας» μάλιστα τττλους, προτι. μοι»ν νά ασχολουντθΓ — συμμο χούντες μι δεδηλωμενους φι. λους τ|ων Αμερικανονατο ίκων Δυνάμεων — μέ τη « βάρος μα< πολεμικη καί την προβολη τού Μητσοτακη, παρα νά χτυ πούν καθημερινα τετοιο θεμα- τα, όπως το θέμα των Βσσεων. ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 62 τοϋ Νόμου 998)29—12-79, πού εχει δηιμοσιευβεϊ οτό ΦΕιΚ 289, γραφει σ' £να έδαφιό τού δ- τι «κατ' εξαίρεσιν ή διάπαξις αυτή/ (την σημειώνομε παρακάτω), δέν ίσχύει είς τάς περιφερείας τατν Πρω- τοδικεΐων των Ίονϊων Νήσω ν, της Κρήτης καΐ των νο¬ μώ ν Λέοβου, Σάιμου, Χΐου καϊ των νήσω ν Κυθιήρων, Άντικυβήρων καί Κυκλάδων». Η ΔΙΑΤΑΞΗ αυτή άϊτό την όποία ρητώς άφαιρεϊται ή Κρήτη, λέει δτι «έϊώ των πάσης φύσεως άμφιοβητήσε- ων γ) διενέζεων Γ| δικων μιεταξύ Διηροσίου, είτε ώς έ- νάγοντος/ είτε ώς έναγομένου, εϊτε ώς αίτοϋντος, είτε ώς καθ* ου ή αίτησις καί φυσικοΰ ήν νομΐκοΰ προ¬ σώπου, δττερ ότπκαλεΐται η" αξιοί οίονδίήιποτε δικαίω- μα, έιμπράγρατον η" μή, έαύ δασών των δασΐκών έκτά- σεων, τό ώς όΐνω ψυΌΐκόν ήν νομΐκόν ίπροσωιπιον όψίί- λει νά άατοοείξει την παρ' αύτοϋ ΰπαρξΐν τοϋ δικαι- ώρα,τός τού» Σ,ΥΜΦΩΝΑ λοιπόν μέ ιό ΐτροιαχθέν έδάφιο, ρητοίς ά- πό την υποχρεωθή αύτη έξαιροϋνται οί περιπτώσεις ωρισμένων περαοχών, μεταξύ των οποίων καί ή Κρή τη. ΡίΪΓΟΥΜΕ λοιιπόν τή Διεύθυνσιι Γεωργίας Ήρ,α- κλείου, γιατΐ άιρνεΐται τή χορηγήση σχετικών πιοτο- ιποΐΓΐτικών τα όποϊα άιπαιτοΰνται γιά έκδοοτι άδειών άΐπί> τό Πολεοδομικά;
  ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ είναι πολλοί καί ζητοϋν μέσω -της
  έφηρερίδας μας μιά ύττεύθΐυνιη άιπάντηση στό εδλογο
  έρ·ώτημά τους.
  Στό Τριμελές Ηρακλείου
  ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
  ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΜΑΣΩΝΟΥΣ
  Σήμερα Δευτέρα 21)4)80 ε-
  χει προσδιοριστεϊ νά ε«δικαστεί
  στό Τριμελές Πλημμελειο6Ίι·κίο
  Ηρακλείου, η «ξ αναβολής δίκη
  μας μί τούς Μοβύνους.
  Κατηγορούμΐνοι είναι ο &κυ-
  ΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΑΣ
  ΦΩΤΟΑΝΤΪΓΡΑΦΑ
  ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΕΛΛΗ,
  Π Α ΤΙΣ ΣΧΕΓΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΥ
  ΚΑΙΤΗΣΦΥΓΗΣΣΑΣ
  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,
  ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
  κ. ΜΕΝ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΤΕ
  ΣΑΝ ΑΤΙΜΑ ΜΕΣΑ
  ΛΑΣΠΟΛΟΠΑΣ!
  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ
  ΤΩΡΑ, ΠΑΡΟΜΟΙΑ
  ΦΩΤΟΑΝΤΪΓΡΑΦΑ,
  ΤΑΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΛΛΑΓΗ»
  ΤΗΝ ...ΣΟΣΙΑΛΙΓΤΙΚΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ;
  ΕΠΕΙΔΗ ΣΑΣ
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
  ΝΑ ΜΕ ΧΤΥΠΗΕΕΤΕ
  ΛΑΣΠΟΛΟΓΩΝΤΑΣ;
  - ΕΤΣΙ Ε;;;
  (ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ
  ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ)
  ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑ
  ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΥΤΙΣΘΕΝ-
  ΤΑ ΜΕ ΣΑΣ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ,
  (ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
  ΠΑ ΤΗ ΣΕ
  ΒΑΡΟΣ 1ΜΟΥ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ)
  ΕΙΣΤΕ ΚΑ» Ο
  ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ
  ΣΟΣΙΑΛΙΣΠΚΟΥ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!..
  - ΜεΑΧΙΑΛΑ...
  * ΠΑΝΤΩΣ
  ΣΑΣΔΗΛΩΝΩ,
  ΟΤΙ ΑΝ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ
  Ο! .ΟΣΙΑΛΙΓΓΕΣ,
  ΤΟΤΕ ΔΕΧΟΜΑ!
  ΑΒΑΧΑΝΙΣΤΑ
  ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ
  ... ΧΟΥΝΤΙΚΟΥ ! !!
  Μ. Χ.
  θυντής τής «Αλήθεκκ;» και ο
  συγγραφεας Γιάννης Φουρακης,
  λόγω μή κλητιύσβως τού οπο*-
  ου εϊχί αναβληθει την ποωτη
  φορά η δϊκη.
  Ο κ. Φουράκης «ναι ο βαο>
  •μκ Νατηγορούμενος, διότι απο
  καταθέση τού σέ άλλη οικη, μι
  ρος των πρακτι«(ων της οποίας
  δημοσιευσαμε, δυο Αθηνοιοι
  Μασώνοι εκριναν ότι συκοφαν-
  τούντα·, επενδή ο Φουράκης β-
  πε ότι μέ εντολη της Μεγαλτκ
  Μασωνικης Στοός τής Ελλαο»(,
  δοθηκε εντολη πρός τίς Στοές Η
  ροκλειου να κατασκοπευουν τό
  αεροδρομια Ηρακλείου κοι Χα¬
  νίων.
  Ο Μανος Χαρής είναι συνκα-
  τηγορουμενος γιατί δημοσϊευσε
  τα οσα ειπε ο κ. Φουράκης.
  ΚΑΤΑΛΗΨΗ
  ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ
  Τά μεσάννχτα τής προχθεσι-
  νής Παρασκευήν; τιιρός Σάβοστο,
  οί Στηουδαστές των ΚΑΤΕΕ Η¬
  ρακλείου ττραγμ<—οτΓοίησσν κα ταληψ,η τοΰ κτιιρίου των Σχο- λων στό Στανραμένο, ή όιτοίσ Θ6 διαρκέσει μέχρι τά μεσάνν- χτα σήμερα, Δευτέρας 21)4)80 Κβτα τή διάρκεια τής κατά· λ/ηψης, —ραγρστοττοΐιήθηκϊαν μου σικές καί ολλες έκ&ηλώσεις, ττρο 6ολές ταινιών κλττ. ένώ γιά ση- με,ρσ στΐς 7|μ.μ. £χει ττρογραμ- ματιστεΤ συγχιέντρωση στόν *Α- γιο Μάρκο και ττορεια στή Νο- μαρχία. ■■■■■■■■■■■■■■■Ι 13ΜΑΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΤΤΑΤΙΚΟ «ΟΤΑΝ...» ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ €(ΟΤΑΝ...» ΕΚΔΟΤΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΜΣ